You are on page 1of 8

CÃLÃRAªI- Sediul Direcþiei pentru Culturã

PATRIMONIUL
CULTURAL
Ministerul Culturii
ºi Cultelor
Direcþia pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniul Cultural
Naþional a judeþului Cãlãraºi Casa Ana ºi Marinache Popescu

NESTEMATELE CÂMPIEI
Pentru mulþi dintre cei care cetãþi istorice unice în lume, valorilor spirituale este unul
parcurg meleagurile vestigii ale unor aºezãri vechi fundamental. Însã el nu poate fi
Bãrãganului, compararea de peste 7000 de ani, mãnãstiri materializat decât prin
acestei zone cu Bucovina sau de o nepreþuitã valoare. Toate implicarea efectivã a tuturor
Maramureºul din punct de existã în nemãrginirea celor ce locuiesc pe aceste
v e d e r e a l Pa t r i m o n i u l u i Bãrãganului ºi prezenþa lor meleaguri. Începând cu þãranul
Cultural ar putea pãrea forþatã. emblematicã trebuie reflectatã care îºi poate înfige fierul
Cu toate acestea în zona ºi preþuitã la adevãrata valoare. plugului într-o nestematã
câmpiei Bãrãganului existã Rolul Ministerului Culturii ºi arheologicã de acum câteva
adevãrate nestemate de istorie Cultelor prin instituþiile sale mii de ani.
ºi spiritualitate: vatra unor preocupate de preluarea, Prof. SORIN DANCIU
strãvechi civilizaþii antice, pãstrarea ºi promovarea Dir. DJCCPCN Cãlãraºi

Palatul Prefecturii Cãlãraºi

În anul 1997 prin Legea nr. arheologic. ºtiinþific. arheologic. se menþioneazã cã în patrimoniul arheologic sunt incluse Arhivele Statului structurile. adoptatã la Granada la 3 octombrie 1985 ºi prin Legea nr. artistic. artistic. ansamblurile arhitecturale. social sau tehnic ºi îndeajuns de coerente pentru a face obiectul unei delimitãri topografice. siturile amenajate. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenþiei europene pentru protecþia patrimoniului arheologic (revizuitã). adoptatã la La Valetta la 16 ianuarie 1992 s-au definit pârghiile necesare apariþiei legilor referitoare la protejarea patrimoniului cultural naþional. precum ºi contextul lor. Unde a fost adoptatã în termenii Convenþiei din 3 octombrie 1985 pentru protecþia patrimoniului arhitectural al Europei semnatã la Granada expresia patrimoniu arhitectural este consideratã a cuprinde urmãtoarele bunuri imobile: Fosta ªcoalã primarã de fete 1. În textul Convenþiei europene pentru protecþia patrimoniului arheologic.SÃ CUNOAªTEM ªI SÃ PROTEJÃM Primãria Cãlãraºi parte integrantã din aceste realizãri. mãrturiile mobile. ºtiinþific.ansamblurile arhitecturale: grupuri omogene de construcþii urbane sau rurale remarcabile prin interesul lor istoric. fie cã se situeazã în sol sau sub apã.siturile: opere combinate ale omului ºi ale naturii. 2. inclusiv instalaþiile sau elementele decorative care fac . adoptatã la La Valetta la 16 ianuarie 1992. 3. artistic.monumentele: orice realizãri deosebit de remarcabile prin interesul lor istoric. construcþiile. social sau tehnic. ºtiinþific. 157 din 7 octombrie privind ratificarea Convenþiei pentru protecþia patrimoniului arhitectural al Europei. monumente de altã naturã. remarcabile prin interesul lor istoric. parþial construite ºi care constituie spaþii îndeajuns de caracteristice ºi omogene pentru a face obiectul unei delimitãri topografice. arheologic. social sau tehnic.

dupã caz. prin mãrturiile materiale.prin sit arheologic declarat zonã Ordinul Ministrului Culturii ºi Cultelor nr. semnificative pentru istoria.MONUMENTELE ISTORICE Moara Vineºiu Casa Eliza Palade În Legea 422/2001 . construcþii ºi terenuri situate pe teritoriul din categoria monumentelor istorice aflate în Lista României. bunuri imobile. 148 de poziþii reprezintã arheologice a cãror cercetare ºtiinþificã. protejare ºi punere în monumente din categoria Arhitecturã ºi 30 de poziþii categoria valoare este de importanþã excepþionalã pentru istoria ºi cultura monumente de For Public ºi Monumente Funerare.monumentele istorice sunt definite ca Tezaur al patrimoniului cultural naþional mobil sau. cultura ºi civilizaþia patrimoniului mondial. naþionalã ºi universalã. 2314/2004 cuprinde un de interes naþional se înþelege zona de interes arheologic numãr de 289 de poziþii din care 111 poziþii reprezintã prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile monumente din categoria Arheologie. naþionalã. bunurile mobile sau imobile În continuare am selectat câteva monumente pentru care fac parte sau sunt propuse sã facã parte din categoria dumneavoastrã. Liceul „ªtirbei Vodã“ . Lista Monumentelor Istorice a judeþului Cãlãraºi aprobatã prin În textul Ordonanþei 43/2000 .

România . În 1742. directorul Muzeului Civilizaþiei (ruine) comuna CÃSCIOARELE.CL-II-m-A-14691 pentru femei apoi un spital. sat Negoieºti. Mai era doar un schit. Expediþiile de jaf venite din sudul Dunãrii sunt din ce în ce mai dese. schitul ºi satul sunt pãrãsite de locuitori.Fosta mãnãstire Catãlui Are o poveste frumoasã relatatã de Done ªerbanescu. piciorul turnului clopotniþã. Din ansamblul arhitectural mai fac parte alãturi de bisericã zidul de incintã . multe mistere. pentru cã povestea locului se pierde în negurile istoriei. iar pe de altã parte s-a presupus cã aceastã ctitorie ar fi fost determinatã de preyenþa acolo a domnului cu prilejul luptei de la Neniºori. XVII. atunci când boierul Constantin Corbeanul. iar Monumentelor Istorice din România în clãdirile din jur s-a amenajat mai întâi un penitenciar . mânãstirea ºi reºedinþa Corbenilor au intrat în declin. din care reproducem un fragment în continuare:. Din ansamblul arhitectural mai fac parte alãturi de bisericã Basarab ºi doamna sa Elina în anul 1648. Nestor”.CL-II-a-A-14710 . Întrucât mãnãstirea a fost dedicatã unui mucenic militar. Dumitru ºi Sf. A zidul de incintã . ei puteau uneori schimba domnii ºãrii. Moºia Cãtãluiului aparþinea în 1392 Mânãstirii Cozia. Dupã secularizarea averilor Regele Carol al II-lea în anul 1937. comuna PLÃTÃREªTI A fost ridicatã între anii 1639-1646 în timpul domniei lui Matei Basarab. în anul 1939. Construcþia aceste mãnãstiri a fost pusã în legãturã cu doua evenimente: pe de o parte s-a considerat cã Matei Basarab a hotãrât ridicarea mãnãstirii în semn de recunoºtinþã pentru învingerea în aceste locuri a oºtilor tãtãreºti. ultimul din neam. Cod în Lista Monumentelor Istorice din Mãnãstirea Negoieºti. Din marea curte boiereascã nu mai rãmãsese nimic. caºi cum ar fi fost urmãritã de un blestem. o închinã mânãstirii Cotrocenilor. Doar povestirile. Boierii Corbeni aveau moºii ºi puteri uriaºe. Pe timpul verii Matei Basarab obiºnuia sã locuiascã la Negoieºti desfãºurându-ºi activitatea de domn al Tãrii Româneºti. casa domneascã. unde ei aveau ºi o curte. lângã Armãºeºti. chiliile ºi anexele fost refãcutã de Regele Carol I în anul 1900 ºi de necesare unei mãnãstiri. astfel putem spune cã Negoieºtii au fost o capitalã de varã a þãrii. când ea era deja distrusã. venite în anul 1632 sã ajute pe rivalul sãu Radu Iliaº. iar dupã cutremurele catastrofale din 1808 ºi 1938. Cod în Lista mãnãstireºti biserica a fost atribuitã locuitorilor satului.. Gumelniþa din Olteniþa. în timpul lui Mircea cel Bãtrân. casa domneascã. rasã de pe faþa pãmântului.” A fost construitã între anii 1648-1649 datoritã iniþiativei ctitoriceºti a Doamnei Elina soþia Domnului Matei Basarab.Cãtãluiul ascunde sec. era o ruinã. construitã de marele spãtar Stan din Corbii de Argeº ºi de soþia lui Caplea. Dar curând dupã moartea Domniþei Maria Corbeanu. Mânãstirea Plãtãreºti sat MÃNÃSTIREA comuna MÃNÃSTIREA sat PLÃTÃREªTI. între pãdurea Tufele Grecului ºi Ostrovel. o reºedinºã pe care au moºtenit-o urmaºii lor. Locuitorii au plecat pe partea cealaltã a lacului Cãtãlui ºi a mai rãmas doar ruina. A fost reparatã în anii 1777 ºi 1850. Cod în Lista Monumentelor Istorice din România . chiliile ºi anexele necesare unei mãnãstiri.CL-II-a-A-14694. mânîstirea pur ºi simplu a dispãrut. noi putem numai sã bãnuim ceea ce s-a petrecut acolo. erau înrudiþi cu neamul Corvineºtilor. Mercurie A fost se poate aprecia cã ambele versiuni pot fi luate în ctitoritã de domnitorul Matei consideraþie. XVI. jafurile turcilor ºi tãtarilor n-au contenit pânã în anul 1760. Stan Corbeanul ºi Caplea au fost înmormântaþi în biserica mânãstirii de la Cãtãlui. iar în 1577 mânãstirea era menþionatã cu hramul Sfântului Nicolae. Comuna ªoldanu Biserica "Sf. ref.

Cod în Lista Monumentelor Istorice din România .m-B-14708 Biserica iniþialã a fost construitã din Schitul Codreni lemn în anul 1661 de pan Dona Pepano. boier de rangul al doilea. dar odatã realizatã zidirea propriu-zisã. Cod în Lista Monumentelor Istorice din România . la Adrianopol. unde cei doi boieri au fost sugrumaþi din ordinul marelui vizir în ziua de 9 iunie 1716. Incinta mãnãstirii cuprindea în afarã de bisericã o casã egumeneascã una din rarele construcþii monastice din Þara Româneascã dispuse pe trei niveluri în acea perioada. beciuri. la 28 aprilie 1716. Nicolae” Biserica "Sf. La ora actualã este în stare de ruinã. Andrei” construire: în prima. comuna Frumuºani A fost ctitoritã de Radu Caramanlãu în anul 1796 ºi a fost reparatã in anul 1900. când Radu III Dudescu începe edificarea bisericii. stolnicul Constantin Cantacuzino.Biserica "Sf. Curtea din Frunzãneºti este rezultatul a douã etape de Biserica .CL-II-a- A-14688 . Cod în Lista Monumentelor Istorice din România - CL-II. Cariera onorurilor îi este acum deschisã acestuia .. lucrãrile se opresc pentru cã la puþin timp dupã mazilirea lui comuna Fundeni ªtefan Cantacuzino. chilii. Radu Dudescu a fost ridicat ºi trimis împreunã cu Mihai .spãtarul Cantacuzino.CL-II-a-B-14681. Curând dupã pacea de la Passarowitz din 1718 Dudeºtii îºi recapãtã averile ºi bunãvoinþa domnitorului Nicolae Mavrocordat care îl ºi cununã în 1722 pe Constantin Dudescu cu Maria. La sfârºitul secolului XIX proprietatea Dudeºtilor a ajuns la Nicolae Amira care a locuit efectiv aici ºi a reparat biserica în anul 1889.Sf. Putem vorbi deci de a doua etapã care este consemnatã ºi de pisania originalã aflatã în pridvor deasupra uºii de la intrarea în pronaos care se încheie în anul 1732. În prezent biserica se aflã în plin proces de restaurare. Din 1985 se aflã sub apele acumulãrii Mostiºtea. care se situeazã probabil în anii 1714-1715.în perioada 1730-1763 a fost aproape permanent în divanul þãrii-ºi odatã cu ea posibilitatea de a relua ºi de încheia în mod strãlucit lucrãrile începute de tatãl sãu. fiica lui Antioh Vodã Cantemir. Nicolae” Sat POPEªTI. În comuna Gurbaneºti 1677 dupã cum menþiona pisania era deja construitã mãnãstire de zid cu funcþie de aºezãmânt religios dar ºi loc de popas pentru cãlãtori. apropiat de Sat Codreni. Averile Cantacuzinilor ºi ale Dudeºtilor au fost vândute la mezat sau trecute în seama domniei iar familia Dudescu a trecut în Ardeal. comuna VASILAÞI Sat PIÞIGAIA. cartier Frunzanesti. turn clopotniþã ºi o fântânã.

c)sã înºtiinþeze de urgenþã. pot fi efectuate ºi de Art. accesul comuna Dichiseni. sã condiþiile prezentei legi. despre direcþia pentru culturã. respectiv a municipiului Bucureºti. corespunzãtoare de vizitare. care îl deþine. închirierea sau monumentelor istorice. respectiv a municipiului Bucureºti. proprietarii asupra monumentelor istorice sunt obligaþi: întreþinere curentã sau orice alte intervenþii. în scris. în condiþiile legii. de administrare sau a altor Ministerului Culturii ºi Cultelor cu destinaþia h)sã asigure efectuarea lucrãrilor de d r e p t u r i r e a l e. lucrãrile de construcþie ce fac obiectul monumentelor istorice. conform (11) Prin derogare de la prevederile alin. sat Coslogeni. culte ºi patrimoniul cultural calitatea de monument istoric a imobilului. restaurare. în îndeplinirea obligaþiilor administrare sau ai altor drepturi reale atunci când executã ei înºiºi lucrãri de prevãzute la alin. reproducere ºi de publicitate în acesta constã în acoperirea parþialã sau imobilului de sarcinã arheologicã. elemente de construcþii. cu excepþia lucrãrilor la Protecþia Monumentelor Istorice termenele de execuþie cuprinse în avizul de componentele artistice. XVII Ministerul Culturii ºi Cultelor. expertizare a monumentelor istorice ºi ºi sã asigure pe propria rãspundere condiþii (6)În cazul în care statul sau autoritãþile pentru operaþiunile de evidenþã. publice locale acordã sprijin financiar. (1) lit. culte istorice. asupra monumentelor istorice deþinute. numai de cãtre lit. de intervenþie asupra monumentelor conservarea ºi protejarea eventualelor m)sã comunice direcþiei pentru culturã. dupã caz. achitatã în termen de 60 de prevederilor prezentei legi ºi a Obligaþiei contractuale. datatã sec. monumentelor istorice. descoperirilor în condiþiile legii. proprietarii ºi titularii dreptului de execuþie cuprinse în avizul de specialitate (2)În cazul în care. asigura. a persoanelor fizice sau juridice. istoric. la cererea proprietarilor. ºi sã transmitã acesteia a n t e r i o r. Vestita „CRUCE DE LEAC“ cultural naþional judeþeanã. public. precum ºi. la monumentele istorice de . proprietate. pot naþional. aceºtia au dreptul la o justã exploateze imobilul numai cu respectarea j)sã permitã. dar nu pentru mai mult de Cruce de piatrã. ale lucrãrilor elaborarea documentaþiei aferente. b) sã asigure paza. fotografiere. administraþiei publice locale. a administratorului în termen de 15 zile unor piese de inventar fix ori mobil sau a de la data încheierii contractelor. c)sã înºtiinþeze în scris direcþia respectiv a municipiului Bucureºti. 39 sosirea delegatului instituþiei de (1) Pentru protejarea monumentelor specialitate. unor pagube. persoane fizice sau juridice atestate în acest autorizãrii. orice (1) Contribuþia financiarã a statului. executarea intervenþiilor zile de la constatare de cãtre instituþiile care privind folosinþa monumentului istoric. f) în cazul în care solicitã descãrcarea filmare. proprietarii totalã a costurilor studiilor ºi documentaþiilor finanþeze sãpãtura. consolidare. sã ia mãsuri pentru finanþate de persoane juridice abilitate în concesionarea imobilelor monumente prevenirea ºi stingerea incendiilor. 38 specialitate. poate sã acopere total sau precum ºi a oricãror alte lucrãri. despre descoperirea întâmplãtoare a oricãror schimbarea proprietarului sau a construcþii. vestigii descoperite cu ocazia efectuãrii ºi patrimoniul cultural naþional judeþene. a s u p ra protejãrii monumentelor istorice. patrimoniul cultural naþional judeþeanã. în au realizat cercetarea sau expertizarea. e). culte ºi istoric. privind folosinþa monumentului direcþia pentru culturã. cercetarea arheologicã. cu titlu conservare sau pentru efectuarea de culte ºi patrimoniul cultural naþional gratuit. de deþinãtor. la solicitarea lor. pentru culturã. de judeþene. d u p ã c a z . a monumentelor istorice deþinute ºi chiriaº sau concesionar regimul aflate în teritoriul unitãþii administrativ. precum ºi Obligaþia d)sã înºtiinþeze de urgenþã. respectiv a municipiului Bucureºti. a s i g u r â n d p ã s t r a r e a o copie de pe acte. condiþiile legii. culte ºi patrimoniul condiþiile legii. respectiv comunei respective despre a municipiului Bucureºti. dupã precum ºi primarul oraºului ori al caz. e)sã asigure. indiferent conservare. inclusiv arheologice. persoane fizice sau juridice neatestate. sã cazul în care. h). culte ºi intenþia de a înstrãina monumentul patrimoniul cultural naþional judeþeanã. în condiþiile prezentei legi. k) sã permitã montarea ºi sã întreþinã obligaþii: consolidare. pe baza prevederilor despãgubire. consultanþã de specialitate. reparaþii a)sã înºtiinþeze în scris direcþia curente ºi de întreþinere a acestora în pentru culturã. culte ºi patrimoniul precum ºi primarul oraºului sau al cultural naþional judeþeanã. în scris. dupã caz.Obligaþiile ºi drepturile Extras din Legea 422/2001 privind sens ºi sã prevadã în contracte condiþiile ºi categorie B. restaurare. Art. g)sã obþinã avizele prevãzute de lege pentru schimbare a titularului dreptului de constând în sume alocate prin bugetul toate intervenþiile prevãzute la art. în vederea exercitãrii dreptului respectiv a municipiului Bucureºti. al unitãþii administrativ- comunei respective despre orice teritoriale. monumentelor istorice constatã producerea a)sã întreþinã. (1) parþial costul lucrãrilor de protejare a prevederilor legale. 22. juridic al monumentului istoric pe teritoriale. unui vestigiu arheologic necunoscut potrivit legii. în cercetãri. introduc monumentele istorice în circuit tehnice. istorice aflate în proprietatea privatã 15 zile. de preemþiune al statului sau. modificãri sau degradãri în starea fizicã b)sã notifice viitorului proprietar. istorice proprietarii acestora au urmãtoarele asigure efectuarea lucrãrilor de conservare. cu (1)În scopul protejãrii monumentelor istorice i)sã respecte toate condiþiile ºi termenele de condiþia respectãrii avizelor de specialitate. integritatea ºi protecþia cazul în care acestea sunt iniþiate ºi (3)Cu privire la înstrãinarea. sã foloseascã ºi sã conform prevederilor prezentei legi. în vederea constatãrii stãrii de L)sã obþinã avizul direcþiei pentru culturã. specialiºtilor desemnaþi de Ministerul serviciile publice deconcentrate ale Culturii ºi Cultelor sau de direcþiile însemnul distinctiv care marcheazã Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi autoritãþile pentru culturã. pânã la Art. 40 cercetãrii arheologice.

Art. proprietarii scutiþi de plata taxei de autorizare a se recupereazã în totalitate de la persoane fizice care realizeazã pe intervenþiilor executate. respectiv condiþiile ºi în ter menele autoritãþile administraþiei publice prevãzute la alin. oraºul sau comuna. integral sau parþial. prin tehnicã aprobatã ºi avizatã în condiþiile teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale bugetul ordonatorilor de credite care legii. de reducerea numai pentru locuit. contribuie la acoperirea obligaþiilor asumate de proprietar costurilor lucrãrilor menþionate la alin. comuna Lehliu Sat Bucureºti. indiferent persoanele fizice sau juridice care de grupa în care sunt clasate. împreunã cu dobânzile aferente. (2) Pentru suprafaþa ocupatã la sol de aprobatã pentru zona de protecþie imobilele prevãzute la alin. monumentelor istorice deþinute. la Ansamblu de cruci de piatrã baza notei de constatare a propunerea Ministerului Culturii ºi direcþiei pentru culturã. decât statul sau autoritatea administraþiei cu minimum 50% a cuantumurilor Art. conservare. (1) nu se Art. termenul prevãzut la alin. culte ºi patrimoniul cultural intervenþie asupra monumentelor istorice hotãrâre a Guver nului iniþiatã la naþional în al cãrei teritoriu de competenþã care fac parte din grupa B. clasat ca monument istoric. culte ºi patrimoniul cultural naþional exper tizare. în condiþiile legii. la data alocãrii sprijinului contribuþiei. culte ºi patrimoniul cultural autoritãþilor administraþiei publice locale prevãzute la alin. poate fi acoperit termen de 12 luni. participã la realizarea programelor. inclusiv cu poate fi prelungit o singurã datã proprietarul sau cu alte persoane fizice cu încã 12 luni. 43 judeþene. dupã cheltuialã proprie.proprietarilor de monumente istorice (2)Contribuþia financiarã a consiliilor imobile din ansambluri sau situri istorice. locuinþã sau pentru activitãþi necomerciale. (1) ºi în par tener iat. plãteºte impozitul pe teren. reparare. Art. 3 lit. poate sã acopere incluse în programe de importanþã ºi care se angajeazã în scris la direcþia integral sau parþial costul lucrãrilor de naþionalã sau internaþionalã. dispoziþiile prezentei legi. (1)-(3) se la alin. costul realizarea acestora. pentru (5)Înstrãinarea cu titlu gratuit sau oneros locale asupra imobilului monument istoric care nu se datoreazã taxa pentru cãtre stat sau cãtre unitãþile administrativ- în cauzã se constituie o garanþie imobiliarã eliberarea certificatului de urbanism ºi teritoriale a monumentelor istorice este pentru o perioadã de 10 ani în favoarea autorizaþiei de construire. reparare.Art. (1) nu este obligatorie naþional judeþene. aflate pe al unitãþilor administrativ-teritoriale. (5) monumentelor istorice. 44 teritoriale. (4). dupã caz. 45 publice locale înainte de împlinirea impozitelor ºi a taxelor aferente acestor Proprietarii imobilelor din zona de protecþie perioadei de 10 ani de la constituirea lucrãri cuvenite bugetelor locale. 42 reducerea cu 50% a taxelor de autorizare (7)Constituirea garanþiei imobiliare în (1) Proprietarii imobilelor monumente pentru lucrãrile pe care le finanþeazã ºi care favoarea statului sau a unitãþilor istorice. a) din sunt necesare pentru pãstrarea integritãþii administrativ-teritoriale este scutitã de taxã prezenta lege. (1) ºi (2) a locale. restaurare. sau prin avizul direcþiei pentru (1) Costul lucrãrilor de proiectare. comunale. sau a autoritãþilor administraþiei publice lucrãri de interes public naþional. altul decât statul. valoare a monumentelor istorice. în termen de 3 luni de la data judeþene. în cazul în locale. respectiv a municipiului poate fi asiguratã prin cofinanþare. a monumentelor istorice beneficiazã de garanþiei imobiliare. urbanism sau de amenajare a teritoriului. culte ºi Cultelor ºi a Ministerului Finanþelor în curtea bisericii din satul patrimoniul cultural naþional Publice. pe aprobate prin hotãrâre a Guvernului." culturã. în consolidare. precum constituirea de garanþii de cãtre beneficiarii Bucureºti. respectiv a municipiului consolidare. sunt scutiþi în totalitate de fizice ºi a cadrului construit sau natural al de timbru. (5)În situaþiile ºi în condiþiile prevãzute (4)Prevederile alin. în individual sau prin cofinanþare. se recupereazã prin direcþia stabilesc prin norme metodologice generalã a finanþelor publice. astfel cum sunt ele (8)La data împlinirii termenului de 10 ani spaþiilor în care se desfãºoarã activitãþi reglementate prin documentaþia de garanþia imobiliarã instituitã asupra economice sau comerciale. în cazul înstrãinãrii bunului procedurile. punere în valoare. la dobândirea bunului. (2)În situaþii justificate ºi cu avizul direcþiei (3)Contribuþia financiarã a statului ºi a (2) Pentru acoperirea costului lucrãrilor pentru culturã. ori a altor dobândesc prin moºtenire un bun imobil . statului. respective. restaurare. (3)În cazul neîndeplinirii în (4)Situaþiile în care statul. propunerea ministerelor implicate în se aflã bunul imobil în cauzã sã execute. înstrãinat de proprietar altei persoane beneficiazã. precum ºi (1)-(3). definite potrivit art. proporþia contribuþiei statului. respectiv a municipiului intrãrii în vigoare a prezentei legi. în conformitate cu beneficiarul contribuþiei statului sau. orãºeneºti ºi aflate în proprietate publicã ori privatã. aplicã ºi celor care dobândesc prin donaþie financiar în cuantumul contribuþiei statului (3) Lucrãrile prevãzute la alin. cu excepþia monumentelor istorice. lucrãrile de restaurare ºi lucrãrilor de protejare a monumentelor integral ori parþial de la bugetul de stat sau consolidare stabilite prin documentaþie istorice care fac parte din grupa A. 40 bis respectivã. 41 Art. imobilului se stinge de drept. restaurare ºi punere în (1)Sunt scutite de la plata taxelor de timbru Bucureºti. taxa de timbru se municipiul. respectiv a unitãþilor administrativ. a autoritãþilor administraþiei publice lucrãri de întreþinere. ( 1 ) Pe n t r u s t i m u l a r e a p r o t e j ã r i i Proprietarii de monumente istorice sunt (6)Garanþia imobiliarã prevãzutã la alin. precum ºi condiþiile pe înaintea efectuãrii sau încheierii care trebuie sã le îndeplineascã lucrãrilor de consolidare sau proprietarul. Sãpunari. (1) sunt un bun imobil clasat ca monument istoric. asupra caz. precum ºi. utilizat ca judeþene. conser vare. plata impozitului pe clãdiri. sau juridice. municipale. stabilite prin pentru culturã. care utilizeazã bunul imobil numai pentru situaþia în care bunul în cauzã a fost precum ºi programe ºi proiecte culturale activitãþi necomerciale sau. în mod direct." scutitã de plata taxelor de timbru.

construitã în 1926 Biserica „Sf.. Nicolae“. arhitectura ºi sistematizare.Gura Argeºului”S.Lunca Dunãrii” unde acþionarii principali erau acþionarii principali de la Banca .OLTENIÞA-VATRÃ LEGENDARÃ MUZEUL CIVILIZAÞIEI GUMELNIÞA DIN OLTENIÞAStr.. În anul 1958 prin HCM 1528 localul a fost naþionalizat. Argeºului nr. Dupã anul 1948 proprietarii au închiriat imobilul Filialei Olteniþa a Bãncii Naþionale Române ºi Comitetului Local al Partidului Muncitoresc Român.Gura Argeºului” S. Moara „Dunãrea“..ridicat în anul 1853 construit în anul 1913 .. Dupã naþionalizare la parter a continuat sã funcþioneze Filiala Olteniþa a Bãncii Naþionale Române iar la etaj au funcþionat diferite servicii ale Sfatului Popular Olteniþa (planificare. Monumentul soldaþilor ruºi cãzuþi la Olteniþa. Din anul 1969 clãdirea este în administrarea muzeului olteniþean. din anul edificãrii pânã în anul 1938 când sub acelaºi acoperiº funcþioneazã ºi Cooperativa de credit . Clãdirea a fost proprietatea Bãncii . construitã în 1872 Turn de apã.A. construitã în 1913 Policlinicã.A. cadre. 101 a fost construit în anul 1926 de arhitectul Ioan Cernescu în stil neoclasic francez. aparare civilã etc).