You are on page 1of 20
‘Aci MiLLi GUVENLIK BiLGiLERI - 1 1. Milli Gvenlik Nedir? Devletin anayasal ddzenini, mili varligini, bOtOnIG- {G0nd, milletlerarasi alanda siyasi, sosyal, kUkOrel ve ekonomik bitin cikarlann, uluslar arasi ant Jagmalarla tespit edilon haklann, her trl ig ve dig tehditlere karsi korumasi ve Kullanmasidir XX. ydzytla kadar savaslar silahli Kuvvetler ara sinda yapiliyordu. Ancak glnimUzde savaslar milletierin tum unsurlarina karsi yapimaya bas- land). Bu durum cephe gerisini de igeren bir savas stratejisi ortaya gikardi, Devletler bu duruma "Top: yekiin Savas" adint verdiler. *Topyekin Savas” da Milli Guventik kavramini ortaya gikardh Milli Gavenligin Belirlenmesinden Sorumlu Organlar a. Bakanlar Kurulu s 41982 Anayasasi'na gore, milli givenligin saglan- masindan ve silahli kuvvetlerin yurt savunmasina hazirlanmasindan TBMMye karst Bakanlar Ku- rulu sorumlu tutulmustur, Bakanlar Kurulu, mill guvenlik politikasinin uygulanmas! ve bu politika- ya kars! igeride ve digarida tedbirler almak gorev ve yetkisine sahiptr. Milli Gaventik Kurulu + Devletin milli giventik siyasetinin temini, tesbiti ve uygulanmas' ile ilgili kararlarin alinmasi ve gerek- li Koordinasyonun saglanmasi konusunda Bakan- Jar Kurulu'na gris bildiren kurumdur. + Milli Gavenlik Kuruluinun devletin varligi ve ba- 4imsizligi, dlkenin bOtanIok ve bolunmezligi, top- lumun huzur ve givenliginin Korunmasi hususun- da alinmasini zorunlu gord0gu tedbirlere alt karar- lar Bakanlar Kurulu'nea éncelikle dikkate alin Milli Govenlik Kurulu'nun ayeleri + Cumhurbagkani (Bagkanlik eder) Basbakan + Bas- bakan Yardimeilan + Genelkurmay Bagkan' « Milli Sa- yunma Bakani = Icigleri Bakani + Disisleri Bakan! ~ ‘Adalet ve Ulastitma Bakanlan + Kara Kuwetlert Ko- mutant + Deniz Kuvvelleri Komutant + Hava Kuvvetle- i Komutani + Jandarma Genel Komutani + Milli GO- venlik Kurulu Genel Sekreteri 3 = Aci INKILAP TARIH Sozeleiyiz.Biz Torkiye!nin Avrupa Birigi'ne uyuM sGrecinde yay. fan degigiklikior sonucunda Bagbakan Yardimols- 11, Adalet vo Ulagtirma Bakanlan da Mill Gover Kuruluina katilmaya baglamiglardi. Milli GOvenlik Kurulu'nun Galigma Yontemi + Kurulun gindemi Cumhurbaskan taratingan a5 zenlenir. Gindemin hazirlanmasina Basbakan ya da Genelkurmay Baskani da éneride bulunabil + Cumurbaskani katiImadigi zamaniar, MGKie Basbakan bagkanlik eder. + Kurul ayda bir kez toplanir. + Kararlar oy cokluguna gore alinir. MGK gene! sek reteri toplantilara katilir fakat oy kKullanamaz Milli Gavenlik Kurulu'nun Géreviori + Milli hedefferin, milli plan ve programlann geo lestiilmesine iliskin tedbirleri belirlemiek + Milli gig unsuriannin milli hedefier yonunden ooe lenmesini saglayacak temel esasian beliremek + Anayasal dizeni koruyucu, mill bik ve but sadlayici, TUrk milletini Atatorked disunce coo tusunda ve milli hedeffer etrafinda bidestimes + Topyekiin savunma, milli seferberik ve diger nularda kamu ve dzel kurum ve Kuruluslara, ¥% tandaslara dogecek hizmet ve yokumialokler ile hususlarda yapilacak planiara temelteskl geoe% esaslan tespit etmek + Devietin, milli gaveniik siyasetinin tayini, tespl" « Luygulamas ile ilgili konularda gords tesbt ores + Milli gaventik kapsamina giren Konularda yap!" ve yapilacak milletlerarasi antlagmalar hakkinda ‘orig tespit etmek + Olagandstii hal, sikiyanetim, seferberlik veya os vas halle ilgl gbrds tespit etmek 2. Milli Strateji Nedir?: Milli menfaatlerin tespiti ve Korunmast amaciyla devio- tin takip ettigi poltikaya milli strateji ya da mill poll- tka denir. Milli stratejinin kapsami, milli menfaatlere tlagmak igin yapilmast gerekenler ile bu yapilanlarin korunmasi gergevesine dahildir. wil ‘tratejinin tespitinde temel unsur, karlardir. ulusal ¢1- Milli Stratejinin Unsurlart a Milli Gag Bir ulusun hedeflerine ulasabilmek amaciyla kullana- bilecegi maddi ve manevi kaynaklarin toplamidi. Milli GdcOn Unsurlart Siyasi (Politik) GOg: Bir devietin, milli hedetlerine ulasmak, ulastigi hedetleri Koruyup gelistirmek ve mil- li gikar saGlamak amaciyla kullandig} siyasi kuvvetle- rin toplam verimidir. Torkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir yapiya sa hip olmakia, siyasi gg agisindan biyik bir avantaja sahiptir. Demokrasilerde varolan "Egemenlik kay't- siz gartsiz milletindir” ilkesi, siyasi gucin halktan kaynaklaniyor olmasi sonucunu dogurur ki, bu da si: yasi gg agisindan olabilecek en elverisli durumdur. Ulusal hedeflerin elde edilmesi amaciyla ig ve dis sorunlarda ve milletieraras: iliskilerde milli gacn ‘etkili bir gekilde kullaniimasina ne ad verilir? A) Politik Gig B) Genel Seferberiik C) Koruyucu Gévenlik —_D) Psikolojik harp E) Lojistik gg (1993 - OSS) Bir milletin siyasi, ekonomik, asker, psikolojik kaynak Ye deGerlerinin timine mili gig denir. Milli guoUn ull: Sal hedetler' elde etmek amaciyla kullaniimasina 'se Politik gig denir. (Covap A) act Ae ‘Ac Askeri GOg: Ulusal politkanin uygulanmasinda ve ulusal hedeflerin elde edilmesinde kullaniian fiziki UctOr. Kisaca bir devletin veya ulusun savag gicd- dor Ekonomik Gdg: Bir Gikenin sahip oldugu ig ve dig kaynaklarin yeterlilk ve sGrekiligi ile buniarin Grinler- ni igleyen endistriyel Kapasitenin, Gretici insan gici- dig ticaret dengesini, ulagtirma imkanlarini, eko- nomik kurumlarini ve uyguladig: ekonomi politixasins kapsar, Ekonomik yonden gicld devletler, hem ig siyasette hem de uluslararasi iligkilerde s6z sahibi devietlerdir. g0cl6 olmasi, milli gici de etkiler. Nafus (Demografik) Gig: Bir dikede yasayan insan- farin sayisi, nUfus gUeGnin basilica etkenlerinden bit- dir. Nofusun goklugu, ancak gelisim dizeyi bakimun- dan eg deger veya yakin durumdaki devletler arasin- da bir gGcllok fakt6rd olusturur. Ancak besin kaynak- lant yetersiz ve ig imkanlart kisith ise bu gokluk, her yonden gigsizlige neden olmaktadir Coijrafi Gig: Bir devietin cogratyasina at canli ve cansiz, dogal ve yapay, gergek ve géreli (nisbi) tim degerler onun milli glcinin cografi unsurunu olustu- rur, Uike topraklannin jeolojik ve jeostratejik (toprakla- rin askeri agidan onemi) agilardan énemi olmas, Ik- jim agisindan istenilen noktada bulunmass, coBrafi gt milli. gO¢" e Katkis! anlamina gel eee east can, (i, Glkemiz Gzerinde oyna- Uikemizin cografi zengi i boyok sorunlara neden o!- nan oyunlant artirmig ve a bilim ve tek jc Cikenin biim ve tek- Bilimsel ve Teknolojik GOs: Bir nolok alanlarinda, Kendi gacane Kavugup ein ve Y teak dazeye ulagmasi da mill good etkileyen ermer 1 arasindadir. Biim ve teknololide llefeyen devietler, ayn zamanda donyanin en gels ve 67 gagld dev- Texlerdir Bu nedenie mi gaeun dstnlk saplayan unsury bili ve teknoloji gue0d0r ‘Aci Psiko - Sosyal ve KAlttirel Gg: Toplumun sahip oF dugu ve tarnten gelen maddi ve manevi degerlerino = + Delete 6ze! sekt6rUn miletin yararina horny topluma sagladigi gtr. Buna "moral gg" de denir faaliyetierde bulunmasiny saglamak 9. Ekonomik Hedofler b. Milli Hedef + Her tira hizmeti vatandaslanina goturey Mill hedef, bir milletin milli menfaatlerinin gergeklest! mn Vea gh tOrbimesini saglayan bir deviet olmak rilmesinde ulasiImasi gereken ve ulagildiktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaglar- GiintimOzde bir devietin gc, ekonomik gic ie dir. - dogru orantilidir. Milli hedef, Tamamen ulusal bir nitelik tasimalidir. 4, Askeri Hedefler 71 + Torkiye, yer alt ve yer stl kaynaklarimin zergin — Sadece bir liderin, hkimdarin veya hanedanin 3 ligi yaninda, geng, dinamik ve kiitirel defetes hedefi olmamalidir. - yuksek bir topluma sahiptir. Bu nedenle sosya é — Devletin varolug nedenine uygun olarak ulusal ¢1- yasal ve ekonomik agilardan arzulanan noktays karlarini saglayacak bigim ve nitelikte olmalidir. gelen bir Turkiye'nin bélge ve dinya Uzernd 7 = Hayallere ve asiri heyecanlara kapiimaksizin ger: MietpeeeL ee argh ONesie Ou comancan'e hatsiz olan devletlerin oyunlarini engelleyecek caydirici nitelikte olan bir silahl kuwetier, vluse hedeflerimiz arasindadir. gekci ve akilct olarak tespit edilmelidir. = Milllete ragmen deg) bir niteik tagimalidir uilletin de. benimseyecegi + Kisacasi, bir devietin ulusal politikasinin uy Aer Torkiye’nin Milli Hedefleri 1. Siyasal Hedefier masinda ve ulusal hedetlere ulasilmas' amacy kullanilan fiziki gig veya savas gorevidr. Milli Hedefe YOnolik Tehditler + Ig Tehditler + *Egemeniik kayitsiz gartsiz milletindi”ilkesini ger- geklestimmek + Demokratik bir yonetim kurmak — Ulkenin bagimsiziik ve batinldc lemler yapmak * Din ile deviet islerini birbitinden ayirmak ve lai pee iikesini yerlestirmek = Ulkedeki etnik gruplan birbirine dasirmek = Devietin rejimini dedistirmek icin orgit kurmak — Halk deviet aleyhine kiskitmak * Dig Tehditler + Tam bagymsiziigh saglamak 2, Sosyal ve Kaltdrel Hedefler + Egitimii, bilgi, sadik soruntan gdzimlenmis ayn altar yapist iginde kaynagmig bir toplum olustur- mak = Tirkiye'nin konumundan dolay: meydane 9" tehditler ~ Gelismig dlkelerin Orta Dogu ve Turkiye ki emelleri gzerinde- + Sosyal bir deviet kurmak ve sosyal adaleti sagla- rly = Genel Harp + KoltGrlimGzG yasatmak ve cagjdas degerlerle sus- lemok ~ Propaganda yoluyla yapilan tehditier ~ Bolgede cikan harpler + Torkiye’de ortak bir Kahr olusturmak ~Ekonomik olarak ortaya gikan tehiler