Dnevni avaz

www.dnevniavaz.ba
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 14. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4941

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

KRIZA

Ambasadori Njema~ke i Francuske za ’Avaz’

Za Bernio i [mita je novost to da na sastanak u Banju Luku ne ide Tihi} Incko i ^ovi} dolaze kod Dodika U intenzivne pregovore s politi~kim liderima i OHR-om telefonski se uklju~io i Havijer Solana Br~ko: Ukopano devet civilnih `rtava

Nanu Ra{idu ubili u bolnici
10. strana

Tu`nom ispra}aju prisustvovao veliki broj ljudi iz cijele BiH

(Foto: M. N. Dragi~evi})

Tu`ila{tvo: U dosjeu nema dokaza
9. str.

Z

[mit i Bernio: I dalje optimizam da }e se na}i rje{enje jer „uvijek postoji vi{e od jedne opcije“

(Foto: I. [ebalj)

a danas najavljeni sastanak ~elnika tri najve}e bh. stranke i visokog predstavnika Valentina Incka u Banjoj Luci bit }e odr`an.

- Dodik je jasno rekao da }e sve ono {to je dosada ura|eno ru{iti i i}i samo u pravcu ja~anja RS. Ovo {to Dodik predla`e je maltene podjela BiH - ka`e Tihi} za na{ list.

Istovremeno, ambasadori Njema~ke i Francuske u na{oj zemlji nagla{avaju da Incko ima njihovu podr{ku. Poru~uju da o sudbini OHR-a odlu~uje PIC. 2. strana

FBiH: Ukoliko propadne plan s MMF-om

Nadle`nosti: Uzaludni stavovi Evropske komisije
4. strana

Pojeftinile `ivotne namirnice

STATISTIKA

3. str.

Prega`en nepoznat mu{karac

NESRE]E

Slovenci ne pu{taju Rizvi}a

KO[ARKA

6. str.

15. strana

60. str.

2

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

aktuelno

KRIZA Tihi} odlu~an u stavu da ne ide Dodiku nanoge

Je li do{ao kraj prudskom procesu?
[mit i Bernio: O sudbini OHR-a odlu~uje PIC
(Foto: I. [ebalj)

Ambasadori Njema~ke i Francuske za „Avaz“

Dok se ne zaustavi antidejtonsko pona{anje Dodika, nema smisla da se razgovori nastavljaju, kategori~an Tihi} Lider SNSD-a nije otkazao sastanak, ^ovi} }e do}i

Incku nismo okrenuli le|a
Nada da }e pregovori prudske trojke biti nastavljeni
Tihi}evo otkazivanje u~e{}a na dana{njem sastanku prudske trojke, ju~er je bila novina za francusku ambasadoricu u na{oj zemlji Mariz Bernio (Maryse Berniau). - Tihi} je jedan od glavnih igra~a koji je imao toliko hrabrosti da krene u otvoreni dijalog s vode}im strankama, ali ako smatra da trenutni uvjeti nisu zadovoljavaju}i za odr`avanje sastanka, to je njegova odluka - kazala nju da promijeni zaklju~ke Narodne sku{tine RS (NSRS) o prijenosu ovlasti s dr`ave na entitet, te izrazila nadu da }e se ova situacija rije{iti naredne sedmice.

Jedino mjesto
- Evropska unija nije okrenula le|a Incku, on je i specijalni predstavnik EU, on ima podr{ku me|unarodne zajednice. Moram naglasiti da cijenimo njegov pri-

U pregovorima „mnogo va`nih“
Komentiraju}i ~injenicu da je NSRS odgodila izja{njavanje o zaklju~cima o prijenosu ovlasti, ali i najavila njihovu objavu u Slu`benom glasniku RS, [mit je istakao da ovih dana „mnogo va`nih ljudi je ju~er za „Dnevni avaz“ ambasadorica Bernio, ponavljaju}i da Francuska i Evropska unija podr`avaju prudski proces. razgovara sa mnogo va`nih ljudi“, potcrtavaju}i kako se nada da }e do}i do rje{enja i ove situacije. - Na`alost, jo{ smo usred procesa - konstatirao je njema~ki ambasador. stup, on poznaje ovu zemlju, jezik, ljude, ima volje, `eli rije{iti probleme ovdje - objasnila je Bernio. I njema~ki ambasador u BiH Joakim [mit (Joachim Schmidt) u izjavi za na{ list negirao je ju~er da je EU promijenila politiku, odnosno prestala pru`ati podr{ku Incku. - Visoki predstavnik ima punu podr{ku EU, uklju~uju}i i vladu moje zemlje. S njim smo u kontaktu, ne samo po ovom pitanju, ve} i drugim gdje je potrebno djelovanje - kazao je njema~ki ambasador. Iako ni on ju~er nije upoznat s Tihi}evom odlukom o nedolasku na sastanak u Banju Luku, izrazio je optimizam da }e se na}i rje{enje, jer „uvijek postoji vi{e od jedne opcije“. I ambasador [mit je stajali{ta da je PIC jedino mjesto na kojem se treba razgovarati o transformaciji OHR-a.
B. TURKOVI] ^ovi}, Tihi}, Dodik: Dogovor u Prudu pred raspadom

Pozitivni pomaci
Izrazila je nadu da }e pregovori uskoro biti nastavljeni, jer postoje naznake da }e do}i do pozitivnih pomaka. Nakon izjave Milorada Dodika da je postojanje OHR-a jedna od najve}ih prepreka BiH ka evropskom putu, te da }e na sastanku trojke predlo`iti da potpi{u izjavu kojom su saglasni da tra`e ukidanje ove me|unarodne institucije, Bernio ka`e da niko osim Vije}a za implementaciju mira (PIC) nema pravo da odlu~uje o sudbinu OHR-a. Ona je ju~er naglasila da podr`ava visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) u nastoja-

Za danas najavljeni sastanak ~elnika tri najve}e bh. stranke i visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) u Banjoj Luci }e, prema svemu sude}i, biti odr`an, ali na njemu definitivno ne}e biti Sulejmana Tihi}a, predsjednika SDA. Zna~i li to kona~ni kraj „prudske trojke“, ju~er niko nije htio otvoreno priznati, ali politi~ka kriza izazvana stavovima lidera

Solanino lobiranje
U poku{aju da se prudski proces nastavi, visoki zvani~nik EU Havijer Solana li~no se ju~er uklju~io u kontakte s liderima SDA, SNSD-a i HDZBiH, kao i visokim predstavnikom Inckom. Solana je nedavno poslao trojki i pismo u kojem ih poziva da nastave proces dogovora. Ali, ni to, niti ju~era{nji kontakti nisu imali rezultata, s obzirom na neprincipijelne stavove me|unarodne zajednice i sla- Solana: Direktni kontakti bu podr{ku {efu OHR-a u odnosu prema RS. SNSD-a Milorada Dodika i Narodne skup{tine RS je kuliminirala, a proces koji je po~eo 8. novembra pro{le godine dogovorom u Prudu doveden je pred potpuni raspad. se za{to treba voditi razgovore o ustavnoj reformi, treba ja~ati dr`avu i njene nadle`nosti, kako bi mogla i}i evropskim putem. Ovo {to Dodik predla`e je maltene podjela BiH. Ja ne}u da u~estvujem u tome - kategori~an je Tihi}. Potvr|uju}i da danas ne}e i}i u Banju Luku, potcrtao je da ne}e prisustvovati sli~nim razgovorima ni u budu}nosti, sve dok ne bude imao „potpuno jasan stav OHR-a u pogledu antidejtonskih zaklju~aka RS“.

Dodik: Tihi}evi razlozi trivijalni
Dodik je ju~er izjavio da nije uspio stupiti u kontakt s Tihi}em te da sastanak nije otkazao, „jer za to nema razloga“. - Sastanak }e biti odr`an, bez obzira da li }e se na njemu pojaviti svi koji su pozvani. Ja sam zakazao sastanak u konsultaciji s ^ovi}em, Tihi}em i Inckom. Bit }u tamo gdje je i zakazan, a oni koji misle da ne treba da do|u, to je njihov problem - rekao je Dodik, dodaju}i da ne `eli ulaziti u Tihi}eve razloge, ali i da je „to {to se moglo ~uti u medijima kao razlog zbog kojeg navodno ne `eli da do|e, potpuno trivijalno“. @. R.

Ru{enje dr`ave
Iako su tokom ju~era{njeg dana trajali intenzivni diplomatski kontakti uz posredovanje visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Havijera Solane (Javier), Tihi} je za na{ list rekao da je zauzeo odlu~an stav da „dok me|unarodna zajednica ne zaustavi antidejtonsko pona{anje i izjave Milorada Dodika, lidera SNSD-a, te NSRS, nema smisla da se razgovori trojke nastavljaju. - Dodik je jasno rekao da }e sve ono {to je do sada ura|eno ru{iti i i}i samo u pravcu ja~anja RS. Zna

Sutra sastanak u Luksemburgu

Ministri zemalja EU o situaciji u BiH
Ministri vanjskih poslova EU razmatrat }e sutra u Luksemburgu situaciju u BiH u svjetlu predstoje}eg sastanka Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira, koji }e biti odr`an 29. i 30. juna, saop}eno je iz Vije}a EU. Ministri }e razmijeniti mi{ljenja o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH i transformaciji OHR-a u poja~ano prisustvo EU, a o~ekuje se, kako je saop}eno, da }e potvrditi svoju podr{ku evropskoj perspektivi BiH. Vije}e EU razmatrat }e i viznu liberalizaciju za Albaniju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju u svjetlu napretka koju su ove zemlje ostvarile, prenijela je Srna.

Stalno toleriranje
- Dodik je rekao da ne po{tuje ni Dejton ni zakone BiH, ni Ustav ni institucije, a iz me|unarodne zajednice se to tolerira. Je li to poruka svima da se tako trebaju pona{ati? Nema tu mjesta za politiku Sulejmana Tihi}a, ve} izgleda ima samo politike isklju~ivosti - dodao je Tihi}. S druge strane, Dodik, koji je sazvao dana{nji sastanak, izjavio je da on ne}e biti otkazan, bez obzira na Tihi}eve najave. Tako|er, na sastanak u Banju Luku danas }e do}i i lider HDZBiH Dragan ^ovi}, potvr|eno je „Avazu“ u toj stranci, nakon {to je ^ovi} telefonski razgovarao sa Solanom. ^ovi}, kako nam je re~eno, smatra da je dijalog potreban bez obzira na probleme te cijeni neophodnim ostaviti prostor za mogu}e dogovore o klju~nim pitaT. LAZOVI] njima.

Incko dolazi u Banju Luku
Portparol OHR-a Ljiljana Radeti} tako|er je potvrdila da }e visoki predstavnik prisustvovati sastanku, ako on bude odr`an. Kako saznaje na{ list iz svojih izvora, Incko }e o novim koracima koje planira poduzeti po pitanju spornih zaklju~aka o prijenosu nadle`nosti koje je donijela NSRS definitivnu odluku donijeti nakon {to oni budu objavljeni u Slu`benom glasniku RS, a {to je najavljeno za po~etak predsto- Incko: Novi je}e sedmice. koraci

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Tahirovi}: ^ovjek je vjerovatno obolio od PTSP-a
- E moj Duki}u, svaki poku{aj da se izjedna~e zlo~ini Srba i Bo{njaka su gluposti. Ne ka`em da Srbi nisu stradali u ratu - jesu, i oni koji su krivi za to trebaju odgovarati - ali ne poku{avajte izjedna~avati stvari i izmi{ljati neke logore, to vam (dinchymus) ne}e pro}i!

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)

OPSTRUKCIJE Manji bh. entitet protiv nadle`nosti BiH

RS minira formiranje plinskog regulatora
Kroz zakon na dr`avnom nivou mora biti definirana distribucija nadle`nosti, ka`e predstavnik EK Svi prijedlozi su neprihvatljivi, poru~uje Dragani}
pertnog tima i direktor „BH Gasa“ Almir Be}arevi}. Iako je Silva naglasio da odgovornost za provedbu obaveza le`i na dr`avi, da su sve zemlje ~lanice EU na taj na~in regulirale ovo pitanje, te da kroz zakon na dr`avnom nivou mora biti definirana distribucija nadle`nosti, iz RS je stigao odgovor da ovaj entitet ima svoj zakon. - U RS postoji zakonski okvir koji regulira pitanje gasa i po kojem su sve funkcije u nadle`nosti

Otima~ina bez kazne

Zakasnjela kontrola po{tivanja privatizacijskih ugovora, nakon koje svi {ute, otkrila da su dr`ava i radnici fakti~ki prevareni za desetine miliona KM
To {to su vlasti u FBiH nesposobne da ve} sedmu godinu usvoje zakon o reviziji privatizacije, te da se tako kona~no krene u obra~un s privatizacijskom mafijom i otima~ima dr`avne imovine od 1992. godine do danas, nije velika novost. No, apsolutno niko od ~elnika izvr{ne, zakonodavne vlasti ili bilo koje politi~ke stranke nije reagirao na frapantne podatke o obimu nepo{tivanja ugovora o privatizaciji dr`avne imovine. Porezna uprava FBiH tvrdi da, poslije kontrole 165 privatiziranih firmi, novi vlasnici nisu izmirili preuzete obaveze od 21,2 miliona KM na ime razli~itih poreza i doprinosa, da za pla}e i pripadaju}e poreze nije pla}eno 95,4 miliona KM, a da je uposleno ~ak 11.537 radnika manje od onoga na {to su se kupci bili obavezali. O~ito, vi{egodi{nji nerad 11 agencija za privatizaciju, koje su bile du`ne nadzirati provedbu kupoprodajnih ugovora, te kampanjske i spore reakcije drugih institucija, dovele su do situacije u kojoj je jedini zaklju~ak da se dosada{nji proces privatizacije, s rijetkim izuzecima, mora proglasiti potpunim ekonomskih krahom. Za sklapanje lo{ih ugovora, prema kojima dr`ava fakti~ki u slu~aju neispunjavanja obaveza te{ko ili gotovo nikako mo`e raskinuti sporazum i oduzeti imovinu „investitorima“, niko ne odgovara. Zato danas kupci firmi poput „Energopetrola“ ili „Holiday Inna“, mogu da rade {ta ho}e, mada je jasno da nisu ispunili uvjete pod kojima im je dr`avni kapital prodat. [ta je tek sa silnom imovinom tako privatiziranih firmi koja se nalazi u inozemstvu, koja je u me|uvremenu prodata pod sumnjivim okolnostima, a da Vlada FBiH, uprkos vlastitim odlukama, nije bila u stanju izvr{iti ni popis takvih nekretnina u jedinstven registar. Java{luk svih 11 vlada u FBiH po ovom pitanju, potpuno odsustvo bilo kakvog ka`njavanja glavnih aktera sve brojnijih privatizacijskih afera otvara i pitanje da li se u FBiH vi{e iko `eli baviti ovim problemom ili }e epilog biti klasi~na otima~ina dr`avne imovine.

Nastojanje RS da uspostavi dva transportna sistema u BiH, te odbijanje prijenosa nadle`nosti s entiteta na dr`avu, dovelo je do potpunog fijaska Ekspertnog tima za izradu, koordinaciju i usagla{avanje zakonske regulative u sektoru prirodnog plina u na{oj zemlji. Iako su predstavnici Evropske komisije Olivije Sila (Olivie Silla) i Sekretarijata Energetske zajednice Alfred [uh (Alfred Schucha) izrazili nadu da }e do sastanka Vije}a ministara energetske zajednice krajem juna na{a vlast prevazi}i sve probleme i na}i kompromis u oblasti prirodnog gasa, situacija je gora nego ikada. - U svim zemljama, po~ev{i od nama susjednih, postoji jedan transportni sistem. Me|utim, ~lanovi Ekspertnog tima iz RS nastoje da u na{oj zemlji budu dva entitetska transportna sistema, i to RS i FBiH. Iako se radna grupa zvani~no nije raspala, nakon ovakvih prijedloga potpuno smo se razi{li - pri~a nam ~lan Eks-

Uloga Srbije
O namjerama RS kada je rije~ o rje{avanju pitanja prirodnog plina najbolje govori i potpisivanje memoranduma izme|u „Srbijagasa“ i „Gasprometa“ o na~inu rje{avanja imovinskih odnosa izme|u dva preduze}a. Time se, kako je ustvrdio Be}arevi}, Srbija dovodi u polo`aj da ovlada jedinim ulazom prirodnog plina u BiH. entiteta. To se ne mo`e ignorisati, tako da su svi izneseni prijedlozi neprihvatljivi - rekao je Milomir Dragani}, ~lan Ekspertne grupe iz RS i direktor „Gasprometa“ iz Isto~nog Sarajeva, na jednom od sastanaka Ekspertnog tima. Po{to nisu pristali na rje{enja koja su im predlo`ili me|unarodni i predstavnici FBiH, ~lanovima komisije iz RS na posljednjem sastanku ekspertnog tima krajem maja dato je najvi{e deset dana da dostave svoje mi{ljenje u pismenoj formi o nadle`nostima i aktivnostima regulatornih agencija na nivou entiteta i dr`ave. Iako je rok istekao, odgovor iz Banje Luke nikada nije stigao. - Zbog malog i nerazvijenog sistema FBiH tra`i formiranje transportne kompanije na dr`avnom nivou. Dr`ava treba ispuniti me|unarodne obaveze, a ne entiteti, jer je dr`ava me|unarodno priznata. Regulator mora biti na dr`avnom nivou, dok o transportu, uvjetno re~eno, mo`emo razgovarati - zaklju~io je S. RO@AJAC Be}arevi}.

Raspad grupe

Istekao rok

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Pitanje: O~ekujete li da }e Srbija poslije objave snimaka ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a poduzeti konkretne mjere kako bi se on uhapsio i deportirao u Hag?
A) DA 12% B) NE 84% C) Ne znam 4%

Srbija ne}e uhapsiti i izru~iti Mladi}a
C A

Be}arevi}: Dr`ava treba ispuniti me|unarodne obaveze, a ne entiteti

Izjava ministrice obrazovanja i nauke FBiH Melihe Ali} kako je nedopustivo da roditelji sada pla}aju ud`benike koji su u protekloj {kolskoj godini besplatno dijeljeni izazvala je reakcije mnogih prosvjetnih radnika. Oni se pitaju za{to ministrica Ali} ovakvu izjavu nije dala na po~etku godine, pa bi time u~iteljima mnogo olak{ala posao, a i roditelje oslobodila brige vezane za pla}anje kori{tenih ud`benika. U O[ „Alija Isakovi}“ u Prozoru

Za{to ministrica nije reagirala ranije

U~itelji odgovaraju Melihi Ali}

u~itelji su posebno u nevolji zbog ud`benika matematike. - Nastava matematike ne mo`e se kvalitetno izvoditi bez rje{avanja zadataka u ud`beniku. Na po~etku sam kopirala stranice pa sam prestala, a znam neke kolege koji su cijelu godinu kopirali i nisu zadovoljni rezultatima u savladavanju gradiva. Da smo imali ovu izjavu na po~etku godine, bili bismo oslobo|eni velikih muka ka`e profesorica razredne nastave H. M. Iza Pilav.

B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 77.744 posjetioca.

Ali}: Mogla olak{ati posao

4

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

aktuelno

NEGODOVANJA Vi|enja kandidata za ~elnika DEI-ja

Za Savi}ku je BiH federalna dr`ava!?
Nevenka Savi} svojim materijalima izazvala `estoku raspravu na radionici o reformi upravnog sistema BiH
Ministarstvo finansija FBiH: Spas u zadu`enjima

Ukoliko se ne postigne sporazum s MMF-om

Kolaps bud`eta FBiH u septembru
Minus za ~etiri mjeseca 56 miliona KM Pove}ani izdaci za pla}e
Da se FBiH nije zadu`ila kod ovda{njih komercijalnih banaka, ve} sada bi bud`et bio pred potpunim kolapsom jer za samo ~etiri mjeseca ove godine ukupan pad prihoda u odnosu na pro{lu godinu iznosi nevjerovatnih 56 miliona KM! Prema zvani~nim podacima Ministarstva finansija FBiH o izvr{enju ovogodi{njeg bud`eta, vidljivo je da od navedenog manjka fakti~ki sve, 55 miliona KM, otpada na pad prihoda od poreza. Analiti~ki po stavkama, rezultat nije jo{ i lo{iji zahvaljuju}i uplatama poreza na dobit, prvenstveno kompanija poput „BH Telecoma“, no da sveukupno postoji niz problema s javnim prihodima sasvim jasno odslikava frapantan podatak da su ukupno prikupljeni prihodi od PDV-a te ostalih indirektnih poreza upravo tih nedostaju}ih 55 miliona KM u odnosu na 2008. godinu. No, uprkos nizu mjera s ciljem stvaranja u{teda u bud`etu, naprosto nevjerovatno zvu~i podatak da je istovremeno za pla}e i naknade uposlenih izdvojeno 45,4 miliona KM, odnosno, punih pet miliona KM vi{e nego pro{le godine! Da se o~ito, osim na pla}ama, mo`e {tedjeti na nizu drugih tro{kova, dokazuje informacija da su istovremeno izdaci za usluge i materijal umanjeni za {et, a teku}i transferi za 26 miliona KM. Ukoliko se najavljeni sporazum s MMF-om ne postigne te radikalno ne smanje postoje}i rashodi, uz dobivanje finansijske injekcije te institucije, u Ministarstvu finansija FBiH predvi|aju potpuni kolaps bud`eta ve} u seAd. H. ptembru.

Nevenka Savi}, dr`avna koordinatorica za reformu javne uprave, materijalima i pozivom za u~e{}e u radionici „Pregled sistema op}eg upravnog postupka u BiH - glavni elementi koji se trebaju unijeti u moderniziran sistem“, koja je u utorak odr`ana u Sarajevu, izazvala je niz negodovanja, jer su svi relevantni sagovornici u zemlji pozvani da raspravljaju „o prednostima op}eg upravnog postupka u federalnoj dr`avi“.

U slu`bi SNSD-a
Na radionici je burno reagirao i Ismet Trumi}, sekretar Vlade FBiH, navode}i da ga materijali za radionicu upu}uju na „zaklju~ak da se pitanju reforme sistema upravnih procedura u BiH polazi od uvjerenja da je BiH po obliku dr`avnog ure|enja federacija“. - Takvo razmi{ljanje blisko je onima koji razmi{ljaju o otcjepljenju dijelova BiH - rekao je Trumi}. On nam je kazao da je ostao zapanjen i ogor~en takvim stavovima Nevenke Savi} o BiH, pogotovo u svjetlu ~injenice da je ona u poni{tenom, lakrdija{kom procesu

Trumi}: Burno reagirao

imenovanja direktora Direkcije za evropske integracije (DEI) umalo bila izabrana na tu funkciju. - Pitam se kako bi tek radila na integraciji BiH u EU kada ovdje svojim anga`manom vodi ka podjeli ove zemlje - rekao je Trumi}. Preferiranje federalnog ure|enja, dodao je on, potpuno je nepotrebno uo~i predstoje}ih pregovora o refor-

mi Ustava BiH. Stoga mnogi smatraju da Savi} za potrebe SNSD-a prejudicira, odnosno vr{i ispipavanje terena uo~i ustavne refome.

Ustavna definicija
Trumi} je Nevenki Savi} poru~io da ubudu}e vodi ra~una o ustavnom ure|enju BiH, dodav{i da dr`ave koje su ure|ene kao federacije, konfederacije ili unije dr`ava ne mogu biti uzor za reformu upravnog postupka u BiH. - Ne mo`emo se pozvati na iskustva dr`ava koje imaju federalno ure|enje kada Ustavom BiH na{a zemlja nije definirana kao federacija - naveo je Trumi}, potom citiraju}i ustavnu definiciju BiH i potcrtavaju}i da se BiH mo`e smatrati „decentraliziranom dr`avom s dva multietni~ka entiteta, ali nikako i federacijom S. [KULETI] tih entiteta“.

Negirala zle namjere
Ured koordinatora za reformu javne uprave nema mandat da se bavi ustavnim promjenama, niti mu je to namjera, ve} je njegova isklju~iva nadle`nost koordiniranje reforme javne uprave u postoje}em ustavnom okviru, u skladu s dokumentom Strategija reforme javne uprave, odgovoreno nam je iz kabineta Nevenke Savi}. - Trumi} nije prisustvovao radionici do kraja i tako nije ~uo da je u kontekstu reforme upravnog odlu~ivanje Volfgang Ra{ (Wolgang Rusch), predstavnik SIGMA-e, govorio o iskustvima Hrvatske. Me|utim, ~injenica je da na{i Zakoni o upravnom postupku ba{tine tradiciju SFRJ zakona, koji je, opet, zasnovan na austrijsko/njema~koj pravnoj teoriji i praksi - saop}ila nam je Savi}.

Udru`enje „Obrazovanje gradi BiH“

Za 15 godina podijeljene 2.933 stipendije
Sve~anom akademijom koja }e biti odr`ana u Sarajevu 27. juna Udru`enje „Obrazovanje gradi BiH“ obilje`it }e 15. godi{njicu od po~etka rada i djelovanja, najavljeno je na ju~era{njoj pres-konferenciji u sjedi{tu Udru`enja. U Udru`enju su, kazao je izvr{ni direktor ove organizacije Jovan Divjak, posebno ponosni da su tokom 15 godina stekli mnogo prijatelja i vratili vjeru ljudima u ljude. - U proteklih 15 godina ne samo da smo podijelili 2.933 stipendije ve} smo organizirali i niz radionica za mlade ljude, pomogli djeci bez roditelja, ali i onoj talentiranoj djeci koja su ambasadori svjetlije budu}nosti BiH kazao je Divjak, prenijela je Fena. Udru`enje je organiziralo i ljetovanja za 2.297 djece i mladih, a

Postignut dogovor s resornim ministrom

Radnici „Aide“ deblokirali Tuzlu
Radnici tuzlanske fabrike obu}e „Aida“ ju~er oko 14 sati prekinuli su dvodnevnu saobra}ajnu blokadu Tuzle, nakon {to su njihovi predstavnici postigli dogovor s Kantonalnom vladom. Vrlo brzo nakon {to su im sindikalci saop}ili detalje dogovora, nekoliko stotina radnika napustilo je dvije rakrsnice u zapadnom dijelu grada te je i saobra}aj vrlo brzo normaliziran. Na sastanku odr`anom u Si-

Divjak: Mnogobrojni prijatelji

jedna od njihovih misija je i projekt „Djeca `rtve rata - na{a trajna briga“. Ve} pet godina Udru`enje provodi i projekt stipendiranja djece iz romske nacionalne manjine.

Na rubu incidenta
Neposredno prije dogovora i deblokade puta, situacija je u nekoliko navrata bila na rubu incidenta. Izme|u nervoznih voza~a koji nisu mogli nastaviti putovanje i jo{ nervoznijih radnika koji su cijelu no} proveli na otvorenom dolazilo je i do verbalnih sukoba. Tako|er, jedna radnica kojoj je pozlilo ju~er je odvezena u Dom zdravlja Tuzla.
Tuzla ju~er: Radnici se razi{li oko 14 sati

Spec
BANJA LUKA - Prema podacima Porezne uprave RS, u proteklih pet mjeseci ove godine ukupno je napla}eno 766 miliona KM javnih prihoda, {to je za devet posto vi{e u odnosu na isti period 2008. godine. Od toga je napla}eno 759,55 miliona KM direktnih poreza, {to je za 10 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine, javila je Fena.

ndikatu TK s resornim ministrom Sehudinom Ogra{evi}em, radnicima „Aide“ obe}ana je isplata jednokratne nov~ane pomo}i i skoro pokretanje proizvodnje. Radnici koji ne budu mogli odmah biti anga`irani na poslu primat }e 50 posto od primanja onih koji rade. Ukoliko do septembra

fabrika ne poka`e pozitivno poslovanje, Vlada je obe}ala povezivanje radnog sta`a kako bi se mogli prijaviti na Biro za zapo{ljavanje. Ovaj dogovor trebao bi u ponedjeljak biti potvr|en na sjednici Vlade TK. Radnici su najavili novo okupljanje ispred zgrade Vlade kako bi do~ekali odluku. E. H.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

5

SASTANCI Nadle`ni bh. ministri o Jadransko-jonskoj cesti

Izgradnja autoputa preko Neuma dr`avni interes
Ljubi} najavio izgradnju ~etiri dionice koridora 5C po~etkom naredne godine, koje }e biti potpuno zavr{ene Kreditna sredstva i dalje neiskori{tena
Na sastanku ministra saobra}aja i komunikacija BiH Bo`e Ljubi}a s njegovim entitetskim kolegama Nailom [e}kanovi}em i Nedjeljkom ^ubrilovi}em zaklju~eno je kako gradnja Jadransko-jonske ceste, koja od Hrvatske treba da ide preko Neuma i jednog dijela isto~ne Hercegovine prema Crnoj Gori, treba biti projekt od dr`avnog interesa.

Nema drasti~nih izmjena kod Blagaja
Na na{ upit da li }e do}i do promjene trase autoputa na podru~ju Blagaja i Po~itelja, s obzirom na to da na tome insistira lokalno stanovni{tvo, koje smatra da }e postoje}a uni{titi ova podru~ja, Ljubi} je rekao da drasti~nih izmjena ne}e biti. cijative, Hrvatskoj, Crnoj, Gori, Albaniji i Gr~koj, da }e BiH zajedno s ostalim dr`avama u~estvovati u pripremama i projektiranju Jadransko-jonske ceste. - Na{ interes je da se ta cesta ubrzano gradi, jer je obaveza BiH da razvija regionalnu cestovnu - Ova trasa idejnog projekta je dvanaesta opcija koja je do sada diskutirana i testirana. Do}i }e mo`da do manjih izmjena u fazi projektiranja. Siguran sam da }e se na}i zajedni~ki interes s ljudima koji `ive na ovome podru~ju - izjavio je Ljubi} infrastrukturu, ali i zbog toga {to }e njena izgradnja doprinijeti ekonomskom razvoju, pogotovo dijela isto~ne Hercegovine. Izgradnja ove ceste je tako|er bitna, jer ona povezuje koridor 5C s jugoistokom Evrope - istakao je Ljubi}.
Ahmedined`ad: Iran }e i dalje biti iskreni prijatelj BiH

Ubrzana gradnja
U skladu s tim, kako je novinarima prenio ministar Ljubi}, u narednom periodu }e se na nivou Vije}a ministara BiH i entitetskih vlada donijeti odluke koje }e biti upu}ene drugim zemljama ~lanicama Jadransko-jonske ini-

Li~nost dana Mahmud Ahmedined`ad

Revizija projekta
Na pitanje „Dnevnog avaza“ da li na{a zemlja mora pla}ati penale zbog neutro{enih kreditnih sredstava za koridor 5C, Ljubi} je odgovorio da penala jo{ nema, ali je potvrdio da kreditna sredstva za autoput jo{ nisu povu~ena. - Ve} nakon osmog mjeseca kre}u procedure tendera, glavni projekt }e biti zavr{en nakon mjesec i po, tako da bi njegova revizija mogla uslijediti do septembra. Onda slijede procesi eksproprijacije, dobivanja gra|evinskih dozvola itd. Iz kreditnih sredstava u prvoj polovici sljede}e godine kre}e gradnja autoputa na lokacijama Svilaj-Od`ak, Kakanj-Zenica, Sarajevo-Tar~in i Po~itelj-granica s Hrvatskom. Ove trase trebaju biti gotove do 2012. godine. Mi smo apsolutno u skladu s dinamikom predvi|enom u studiji izvodljivosti - istakao je ministar A. DU^I] Ljubi}.

Podr{ka dr`avniku
Podr{ka naroda nije izostala uprkos uvo|enju sankcija i u~estalim optu`bama SAD i Izraela
Da iranski narod i dalje podr`ava politiku aktuelnog predsjednika ove zemlje Mahmuda Ahmedined`ada (Mahmoud Ahmedinejad), pokazalo se i na predsjedni~kim izborima u Iranu koji su rezultirali pobjedom ovog velikog dr`avnika. Ovakva slika s predsjedni~kih izbora pokazala je da podr{ku koju Ahmedined`ad u`iva u narodu nisu ugrozile ni zapadne sankcije koje su prije izvjesnog vremena zbog nuklearnog programa nametnute Iranu, ali ni u~estala optu`ivanja SAD i Izraela adresirane na ra~un iranskog predsjednika. Dodatnu netrpeljivost zvani~nog Jerusalema prema iranskom predsjedniku izazvalo je i Ahmedined`adovo otvoreno zalaganje za prava Palestinaca, ali i stav da bi ovaj narod na demokratskim izborima trebao odlu~iti o svojoj sudbini. Prvi ~ovjek Irana nikada nije skrivao ni simpatije prema na{oj zemlji. O tome najbolje svjedo~i do~ek koji je prilikom nedavne posjete Teheranu priredio na{oj parlamentarnoj delegaciji, ali i njegova ~vrsta obe}anja da }e Iran i dalje biti iskreni prijatelj BiH. Mahmud Ahmedined`ad {esti je i aktuelni predsjednik Islamske Republike Iran. Prve predsjedni~ke izbore dobio je 6. avgusta 2005. godine. Ahmedined`ad je nakon 24 godine Islamske Republike postao prvi predsjednik Irana koji nije vjersko lice. Za vrijeme prvog mandata, Ahmedined`ad je pokrenuo racionalni plan kori{tenja plina u cilju smanjenja dr`avne konzumacije nafte. Tako|er, uveo je rezove na kamatne stope koje privatne i dr`avne banke mogu napla}ivati svojim korisnicima. S. R.

[e}kanovi}, Ljubi} i ^ubrilovi}: Obaveza BiH

Nakon izbora za Evropski parlament

Ja~anje desnice ne}e ugroziti pro{irenje EU
Rezultati izbora za Evropski parlament i ja~anje desnice ne}e znatno utjecati na politiku pro{irenja Evropske unije, niti na stav Parlamenta EU prema BiH, ocijenio je u izjavi za „Dnevni avaz“ Jelko Kacin, slovenski zastupnik u Parlamentu EU. Kacin je potvrdio za na{ list da }e biti ~lan tog tijela i u novom sazivu, te istakao da za pristup Uniji i dalje ostaje klju~na stvar anga`man svake zemlje pojedina~no u reformama. - BiH svojim neoperativnim pristupom daje signale da joj se ne ide ka Uniji, ili se barem nekima u njoj ne ide i to je mnogo va`nije od odnosa u Parlamentu. Za pro{irenje je va`nije pitanje Lisabonskog ugovora i ishoda referenduma o njemu koji }e biti odr`an u oktobru u Irskoj - navodi Kacin. Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH, uvjeren je da ja~anje desno orijentiranih stranaka u EP ne}e utjecati na politiku pro{irenja EU i odnos Brisela prema na{em regionu. - Spremnost da se na{ region integrira u EU ne}e niti mo`e biti doveden u pitanje. To je ve} stara politi~ka odluka, i to je strate{ko, a ne pitanje dnevne politike ili ~etverogodi{njeg mandata. No, jasno je da }e se insistirati na ispunjavanju uvjeta i bit }e manje spremnosti da se gleda kroz prste - ka`e Genjac. On kao i na{ ambasador u Misiji BiH pri EU Osman Top~agi} klju~nim nakon ovih izbora smatraju formiranje nove EK. - Narodne stranke, socijalisti,
Kacin: Klju~ne su reforme

U mjestu Sokolina u op}ini Ilija{

Polaganje cvije}a na mjesto masakra 47 Bo{njaka
Delegacija Kantona Sarajevo danas u 11 sati polo`it }e cvije}e na mjesto masakra u mjestu Sokolina, op}ina Ilija{, gdje je prije 17 godina u autobusu svirepo ubijeno 47 Bo{njaka iz sela Ahatovi}i. Tog tragi~nog dana ubijeni su: Meho Ba{i}, Salem Be~i}, Ahmilo, Fadil i Nusret Be~kovi}, Edin i [u}rija Be{i}, Ibro Boloban, Amir Durakovi}, Juso D`uho, Alija ]azim, Mufid, Mujo Mustafa i Ned`ib Ga~anovi}, Samir Hrustanovi}, Ejub Kalkan, Ale Mehmedovi}, Ned`ad Me{anovi}, Midhat Muharemovi}, Armin, Edmir, Eldin, Fikret, Hemed, Mirsad, Muhamed, Refik, Salem, [a}ir, Uzeir, Zijad i Nazif Mujki}, Ramiz Novalija, Ramiz Peljto, Ismet, Izet, Mehmed, Ned`ad i Sulejman Rizvanovi}, Enes, Enver, Muhamed, Salih i Suad Sulji} i L. K. ^. Ramiz U{to.

liberali... podr`avaju {irenje EU, stoga ne vjerujem da }e biti dovedena u pitanje podr{ka integraciji na{eg regiona u EU, pogotovo jer je to ~vrsto obe}anje i dio jasno utvr|ene politike Unije, koja }e vjerujem stajati iza vlastitih principa - rekao je Top~agi}. Ve}ina se sla`e s tim da desni~ari za svoj izborni rezultat mogu zahvaliti ekonomskoj krizi.
S. [. - T. L.

Spec
TJENTI[TE - Vlada RS cijeni doprinos koji su u~esnici Narodnooslobodila~kog rata dali u borbi protiv fa{izma i to je pokazala time {to je obilje`avanje bitke na Sutjesci uvrstila u kalendar najva`nijih sve~anosti i doga|aja, izjavio je ju~er ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Ristovi} na sve~anosti obilje`avanja 66 godina od bitke na Sutjesci. Ristovi} je rekao da je `elja svih u RS da `ive u miru uva`avaju}i sve narode koji `ive u BiH, javila je Srna.

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

mozaik

TRGOVINE Objavljene prosje~ne majske cijene u FBiH

Pojeftinile skoro sve `ivotne namirnice
Bra{no jeftinije za 2,9, hljeb za 3,2, ulje za 3,5, posto
Dugogodi{nja veza ovjekovje~ena brakom
(Foto: I. [ebalj)

[e}er poskupio

Vjen~anje u hotelu „Evropa“

O`enio se Sabahudin Delali}
Kapiten reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci i sarajevskog „Spida“ Sabahudin Delali} ju~er se o`enio dugogodi{njom djevojkom Adaletom Bojad`i}. Vjen~anje je odr`ano u hotelu „Evropa“ u prisustvu velikog broja zvanica, me|u kojima je najvi{e bilo sportista i sportskih radnika iz Sarajeva, BiH, ali i regiona, uklju~uju}i i Delali}eve saigra~e iz reprezentacije i „Spida“. Prisustvovale su, tako|er, i Delali}eve kolege zastupnici iz Skup{tine Kantona Sarajevo te neki od du`nosnika vlasti. Kumovi su bili Kenan Pilav i VildaO. L. na Manko.

Zahtjevi za o~uvanje bh. bisera

Brojne podr{ke za{titi Vjetrenice
Zelena akcija iz Zagreba pridru`ila se me|unarodnoj podr{ci za{tite {pilje Vjetrenice, i pozvala hrvatsku javnost da potpi{u on-line peticiju, saop}eno je iz Speleolo{ke udruge „Vjetrenica-Popovo polje“, prenijela je Fena. Pismo podr{ke uputio je i Institut za nestale osobe BiH. U pismu se navodi da je potrebna sveobuhvatna akcija dru{tva i institucija vlasti kako bi se stvorili zakonski uvjeti za upravljanje, ~uvanje i odr`avanje Vjetrenice. Podr{ku Vjetrenici tako|er su izrazili Speleolo{ko dru{tvo „Mijatovi dvori“ i Udruga za za{titu okoli{a „Na{a ba{tina“, obje iz Tomislavgrada. Brojne izraze podr{ke primio je Ivo Lu~i} u povodu zavr{etka {trajka gla|u, u kojima je izra`eno uvje-

Federalno ministarstvo trgovine objavilo je prosje~ne cijene `ivotnih namirnica za maj 2009. godine, na osnovu podataka nadle`nih kantonalnih ministarstava, nagla{avaju}i kako se mo`e uo~iti da je na nivou FBiH do{lo do blagog pada cijena skoro svih proizvoda koji se prate. U maju, u odnosu na april, bra{no tip 500 pojeftinilo je za 2,9, hljeb za 3,2, ulje za 3,5, i maslac za 1,3 posto, dok je {e}er poskupio za 3,6 posto. - Najvi{a cijena bra{na je u Zeni~ko-dobojskom (ZDK), a najni`a u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK). To je zato {to u BPK dostavljaju cijene bra{na pakovanog u vre}ama od 25 kilograma, koje je jeftinije od pakovanja po kilogramu - obja{njeno je iz Ministarstva. Cijene hljeba su bile najvi{e u Sarajevskom, a najni`e u Livanjskom, zatim u Unsko- sanskom kantonu (USK). Najjeftinije mlije-

Do{lo do blagog pada cijena

Maslac je pro{log mjeseca bio jeftiniji za 7,9 posto u Tuzlanskom, te 2,9 u HNK. Pakovanje putera od 250 grama bilo je

ZDK za 11,8 posto. U ostalim kantonima cijena je ostala na istom nivou. Cijena deterd`enta pala je u

Cijene u BiH i okru`enju (u KM)
Hljeb Bra{no Mlijeko Ulje 1 kg 1 kg 1l 1l FBiH 1,79 0,98 1,47 2,72 RS 1,67 1,11 1,49 2,50 Srbija 1,65 1,08 1,14 2,05 Hrvatska 2,44 1,17 1,46 3,60 * podaci za Srbiju sa stranice www.maxi.rs, a za Hrvatsku sa www.konzum.hr
Lu~i}: Aktivirao javnost

Zemlja/entitet

Maslac 250 g 2,98 3,75 2,48 3,84

renje da }e {trajk aktivirati javnost za za{titu vrhunskih prirodnih vrijednosti koje se u BiH zanemaruju.

ko dostupno je stanovnicima BPK, a najvi{e novca za ovaj artikl trebaju izdvojiti u Livanjskom kantonu. Ulje je najskuplje u Zapadnohercegova~kom, a najjeftinije u USK.

skuplje u SBK, i to za 6,6 posto. [e}er, jedna od rijetkih namirnica koja je poskupjela posmatraju}i federalni prosjek, bio je skuplji u USK ~ak za 24,2, a u

SBK za 14,6 posto, dok je u BPK porasla za 9,3. Cijene namirnica u Posavskom kantonu nisu objavljene.
B. TURKOVI]

Preksino} u Tomislavgradu

Nakon {to su u po`aru u Mostaru ostali bez krova nad glavom

Odr`an koncert podr{ke Glava{u
U Tomislavgradu je preksino} odr`an koncert podr{ke Branimiru Glava{u, osu|enom na 10 godina zatvora zbog zlo~ina nad Srbima u Osijeku. Na skupu u centru grada, po procjenama, okupilo se oko pet hiljada ljudi, a na koncertu su nastupili Krunoslav Ki}o Slabinac, grupa „Colonia“, [ima Jovanovac, Veseli {okci i Stjepan Jer{ek [tef. Okupljenima se obratio i sam Glava{, te njegove strana~ke kolege `upan Osje~ko-baranjske `upanije Vladimir [i{ljagi} i osje~ki gradona~elnik Kre{imir Bubalo. Glava{ je u svom govoru kritizirao hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera te saborske zastupnike izabrane iz BiH, javila je Fena.

Behija i njen nepokretni mu` prepu{teni sami sebi
Supru`nici Husovi} sada privatni smje{taj mjese~no moraju pla}ati po 200 KM
Sedamdesetogodi{nja Behija Husovi} i njen nepokretni, dvije godine stariji mu` Dervo jedna su od osam porodica koje su ostale bez krova nad glavom u po`aru u kojem je, uo~i Nove godine, u potpunosti izgorjela zgrada u naselju Ju`ni logor u Mostaru. Vatrena stihija umalo je tada, prisje}a se Behija, progutala njenog te{ko bolesnog mu`a, kojega su spasile kom{ije. No, muka porodice Husovi}, ~ini se, nikoga ne poga|a. Nakon po`ara, Behija i Dervo nastanili su se u naselju Ko~ine kod sina, koji, nezaposlen, jedva izdr`ava i svoju porodicu. Behija ka`e da bi se i to nekako predeveralo, da Dervo ne mora stalno biti u blizini bolnice, gdje mora primati kisik. Stoga su na{li privatni smje{taj u blizini ambulante na Tekiji, koji mjese~no moraju pla}ati po 200 KM. - Osim {to je nepokretan, ima karcinom plu}a. Ama, sve se sastalo. Kad nam je drugi sin poginuo, Dervo {est mjeseci nije mogao progovoriti - kroz suze nam pri~a Behija. Ona dodaje kako je pisala Ministarstvu za pitanja boraca HNK, potpredsjedniku FBiH Mirsadu Kebi, mostarskom gradona~elniku Ljubi Be{li}u. - Ne bih nikoga molila da mo`emo kakav kredit dobiti. Ali ne mogu, jer sam jedan podigla da namjestim stan i otpla}ujem ga nekako od penzije. Odbili su mi i dati pomo} za tu|u njegu i ne znam vi{e gdje da tra`im pomo}. Kada bi nam barem zgradu renovirali - ka`e na{a sagovornica. M. Sm.

Glava{: Kritizirao Sanadera

Inicijativa rukovodstva stranke

HSS-NHI tra`i da se Vare{ pripoji KS
Predsjedni{tvo HSS-NHI-ja dalo je podr{ku inicijativi vare{ke op}inske organizacije te stranke o pripajanju Vare{a Kantonu Sarajevo. Sada slijedi prikupljanje potpisa podr{ke gra|ana Vare{a, te procedura prema Op}inskom vije}u i vi{im razinama vlasti - navodi se u saop}enju HSS-NHI-ja.

Husovi}: Obra}ala se za pomo}

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Ante \api}

MOSTAR Teniski turnir evropskih parlamentaraca

Ragu` i Doki} u polufinalu
Veliki hendikep bh. ekipe jeste to {to se sastoji samo od dva igra~a, jedina iz Parlamenta BiH koji znaju igrati tenis

\api}: Jako nezahvalan

Velika gre{ka u mojoj politi~koj karijeri je koalicija s Branimirom Glava{em. Ne bih nikada ponovio tu saradnju, jer se Glava{ pokazao jako nezahvalnim ~ovjekom i politi~arem koji ne dr`i do rije~i. Do`ivio sam ja i druge izdaje, ali kod njega je to najeklatantniji primjer.
(Predsjednik HSP-a za „Jutarnji list“)

Moja velika gre{ka je koalicija s Branimirom Glava{em

Bojan Su|i}

Ukupno 34 parlamentarca iz Rumunije, ^e{ke, Poljske, Portugala, Italije, Rusije, Ukrajine, Slovenije, Hrvatske i BiH ju~er su svoja odijela zamijenili sportskom opremom, u~estvuju}i u Teniskom centru Mostar na [esnaestom evropskom teniskom turniru parlamentaraca. Poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Martin Ragu` i Branko Doki}, koji predstavljaju BiH, izborili su tokom ju~era{njeg dana plasman u polufinale. Oni su u dva me~a savladali svoje protivnike iz Slovenije. Veliki hendikep na{e ekipe, kako nam je rekao Ragu`, jeste u tome {to se sastoji samo od dva igra~a, dok ostale ekipe imaju po pet-{est ~lanova. - Jednostavno, samo Doki} i ja iz Parlamenta BiH igramo tenis. Ali, uprkos tome, dat }emo sve od sebe. Jako smo zadovoljni {to je u dosta slo`enoj situaciji odziv bio vrlo dobar. Ekipe su pokazale da

@ivimo u vremenu u kojem se i najrenomiraniji ansambli koncipiraju tako da vr{e misiju popularizacije umjetni~ke muzike, da ona bude atraktivna {to {iroj pu- Su|i}: Okvir blici. Zato ~esto slu{amo programe koji prerastaju okvire klasi~nog „klasi~nog“, pa nisu neobi~ni ni spojevi vrhunskih orke([ef orkestra RTS za „Vijesti“) stara sa pop i rok zvijezdama.

Misija popularizacije umjetni~ke muzike

Goran Radovanovi}

Radovanovi}: Skeptik po prirodi Mostar: Parlamentarci odijela zamijenili sportskom opremom
(Foto: A. Du~i})

^injenica je da sam antikomunist, ta~no je da sam bio protiv te ideologije i ovog vremena, ali sam, po prirodi stvari, i skeptik kada se govori o vrijednosnom sistemu tranzicije. Bavim se ljudima, bez obzira na sistem, odnosno da istra`im kako su se oni promijenili.
(Reditelj za „Ve~ernje novosti“)

Bavim se ljudima, bez obzira na sistem

po{tuju na{u kandidaturu i `elju da i mi budemo jedan od doma}ina. Do sada su doma}ini prvenstava bili gradovi poput Londona, Moskve, Ciriha, Var{ave,

Belki}: Svojevrsno lobiranje
Turnir je ju~er u Mostaru sve~ano otvorio predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Beriz Belki}, koji nam je kazao da ovo predstavlja i svojevrsno lobiranje za BiH. Dodao je kako se nada da }e evropski parlamentarci ponijeti sa sobom dobre utiske iz BiH u njihove parlamente.

Bona, Helsinkija - kazao nam je Ragu`. On na turniru slovi za jednog od najboljih igra~a, a ka`e kako ima solidan repertoar udaraca, ali da mu je daleko najbolji forhend. Doki}, s druge strane, nije `elio otkriti ni{ta o svojoj tehnici. - Bitno je da smo okupili predstavnike parlamenata. To je prilika za nove komunikacije. @elimo da poka`emo da se BiH ni po ~emu ne razlikuje od drugih evropskih zemalja - istakao je Doki}. A. DU^I]

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Kako naknada za porodiljsko u Vogo{}i iznosi 360 KM, a u op}ini Centar ili Stari Grad 460, odnosno 430 KM, a rje{enje dolazi iz Kantonalnog ministarstva za socijalni rad. Pa i Vogo{}a je u Kantonu (^itateljka iz Vogo{}e) Sarajevo.

Druga~ije naknade u Sarajevu i Vogo{}i
Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

14. 6. 2009.

promjenljivo

Na KCUS-u za devet godina od karcinoma debelog crijeva lije~eno 1.800 ljudi
Rak debelog crijeva jedan je od naj~e{}ih karcinoma koji podjednako zahvata oba spola. Po u~estalosti je kod mu{karaca odmah iza karcinoma plu}a, a kod `ena iza tumora dojke. Ima visok stepen smrtnosti i posljednjih godina u stalnom je porastu. Ljekari smatraju da ova bolest nastaje pod jakim utjecajem ishrane bogate mastima `ivotinjskog porijekla, konzervansima i dodacima jelima. Gojaznost, upozoravaju stru~njaci, pove}ava dva puta rizik od nastanka karcinoma. Prema podacima Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, kod njih je u periodu od 1998. do 2007. godine od karcinoma debelog crijeva lije~eno 1.800 ljudi. Od tog broja, bilo je 989 mu{karaca i 811 `ena. Simptomi raka debelog crijeva uglavnom se javljaju u poodmaklom stadiju bolesti, a naj~e{}i su svje`a krv u stolici, bol u trbuhu, ~este smjene proljeva i zatvora te anemija nepoznatog porijekla. Ljekari savjetuju da oni koji imaju bilo koji od spomenutih simptoma, ~ak i kada pacijent ne pripada rizi~noj starosnoj skupini i nema ge-

Raste broj oboljelih od raka debelog crijeva

Prema podacima Klini~kog centra Sarajevo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 30

BANJA LUKA 29 BR^KO 28

VRIJEME DANAS

TUZLA 28 LIVNO 26 ZENICA 29
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Sun~ano

SARAJEVO 26 GORA@DE 26

U Bosni i Hercegovini bit }e sun~ano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu obla~nost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 22, a najvi{a dnevna od 24 do 32 stepena. NEDJELJA
KCUS: Potrebno uraditi detaljne preglede
14. 6. 2009.

MOSTAR 30

NEUM 30

PONEDJELJAK
15. 6. 2009.

UTORAK
16. 6. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

Porast po godinama
1998. godine 148 karcinoma debelog crijeva 2000. godine 135 karcinoma debelog crijeva 2002. godine 181 karcinom debelog crijeva netske predispozicije, urade detaljan pregled debelog crijeva. Tu se 2004. godine 153 karcinoma debelog crijeva 2006. godine 216 karcinoma debelog crijeva 2007. godine 269 karcinoma debelog crijeva misli na laboratorijske testove i koE. Ha. lonoskopiju.

od 100C do 220C

JUTARNJE TEMPERATURE

od 12 C do 23 C
0 0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 120C do 230C

DNEVNE TEMPERATURE

od 240C do 320C

DNEVNE TEMPERATURE

od 260C do 350C

DNEVNE TEMPERATURE

od 300C do 360C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeorolo{kih prilika. Ve}ina ljudi bit }e dobrog raspolo`enja, a osjetljive osobe najve}u pa`nju trebaju posvetiti za{titi od UV zra~enja, te izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.03 Zalazak 20.30

14. 6. 2009.
Izlazak 23.58 Zalazak 11.16

Brzo - kratko
Ujedinjuju se SDU BiH i SDU 2002

8
ISTRAGE Kantonalno tu`ila{tvo Gora`de

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

teme

Nema govora o pomirenju s Toki}em
SDU BiH i SDU 2002 - stranka socijalne pravde od danas }e se ujediniti, {to }e ozvani~iti potpisivanjem protokola. Me|utim, ovo ne zna~i da }e se stranci ponovo priklju~iti nekada{nji predsjednik Sejfudin Toki}, koji je iz ~lanstva SDU BiH isklju~en prije dvije godine. - Nema ni govora o pomirenju s Toki}em, on se ~ak la`no predstavlja kao predsjednik SDU 2002. Ovdje se radi o tome da se najve}i dio ~lanstva Pe}anac: Interes gra|ana SDU 2002, uklju~uju}i Predsjedni{tvo te stranke i predsjednicu Melisu Suljkanovi}, ujedinjuje sa SDU BiH. Me|u njima je osam op}inskih vije}nika iz Tuzlanskog kantona i Srebrenice. Mi smo jednostavno neke stvari prevazi{li i u interesu gra|ana odlu~ili se ujediniti - pojasnio je u ju~era{njoj izjavi za „Avaz“ predsjednik SDU BiH Nermin Pe}anac. S. R.

Odba~en jo{ jedan dio prijave FUP-a
Obustavljena istraga protiv Kurtovi}a i ostalih i za izdavanje u zakup prostorija firmi „Mitex“
Nakon {to je Kantonalno tu`ila{tvo Gora`de nedavno odbacilo dio prijave Federalne uprave policije (FUP) protiv biv{eg gora`danskog na~elnika Mustafe Kurtovi}a i drugih slu`benika zbog izgradnje mosta i igrali{ta u Ilova~i, glavni kantonalni tu`ilac Mirsad Bilajac obustavio je i drugi dio istrage iz izvje{taja FUP-a. Taj dio teretio je Kurtovi}a i jo{ sedam osoba za zloupotrebu slu`benog polo`aja prilikom izdavanja u zakup nedovr{enog objekta Vatrogasnog doma sarajevskoj firmi „Mitex“, vlasnika Muhameda Granova, odnosno firmi „Zlatna nit“ istog vlasnika. Kurtovi}, njegovi pomo}nici Enver Ad`em i Enisa Lapo, op}inski pravobranilac Enisa Hrelja te ~lanovi nadle`ne komisije Zihreta Perjan, Smajo Sijer~i},

Zasjedao Gradski odbor SDA Mostara

Izbor gradona~elnika neodlo`na obaveza
Gradski odbor SDA Mostar prekju~er je raspravljao o izboru mostarskog gradona~elnika i usvajanju gradskog prora~una. Gradski odbor SDA Mostar ponovo potencira kao prvi prioritet izbor gradona~elnika kao neodlo`nu obavezu koju Gradsko vije}e (GV) treba hitno zavr{iti saop}eno je iz mostarskog SDA, prenijela je Fena. Ova stranka pozvala je politi~ke stranke koje participiraju u Gradskom vije}u Mostara, a s kojima SDA ima potpisane sporazume iz 2004. i 2008. godine, da ispo{tuju odredbe sporazuma kako bi {to prije bio izabran gradona~elnik Mostara. U suprotnom, SDA najavljuje da }e preispitati daljnju poziciju svojih vije}nika u GV, navodi se u saop}enju.

Ljekari iz privatnog sektora tvrde

U javnim ustanovama {ikaniraju pacijente
Neravnopravan polo`aj ljekara i pacijenata u privatnom i javnom sektoru bila je glavna tema ju~era{nje Skup{tine Asocijacije ljekara u privatnoj praksi u FBiH, odr`ane u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu. - Kroz borbu za na{ bolji status, borimo se i za ravnopravan status pacijenata koji dolaze i u privatnu „Radon Plaza“: Neravnopravan i u javnu ustanovu. U sada{njoj polo`aj glavna tema (Foto: I. [ebalj) situaciji, pacijentima su uskra}ena njihova ustavna i zakonska prava. Pacijenti koji dolaze s nalazima privatnih ljekara naj~e{}e u javnim ustanovama bivaju {ikanirani kazao je dr. Fe|a Omeragi}, predsjednik Asocijacije. Oko 20 prisutnih ljekara na ju~era{njoj Skup{tini izrazili su razo~arenje {to ovom skupu nije prisustvovalo vi{e njihovih kolega, kojih u FBiH ima oko 500. Kako je re~eno, upravo to je odraz nezadovoljstva B. T. ljekara privatne prakse svojim statusom.

Bilajac: Nema krivi~nog djela

Razvoj op}ine
Iz dokaza koje smo prikupili jasno je da su se biv{i na~elnik i komisija rukovodili razvojem op}ine i upo{ljavanjem radnika, u {to smo se uvjerili na osnovu informacije iz ove firme, u kojoj se vidi da su do sada uposlena 173 radnika i da je raspisan konkurs za 30 radnika - istakao je glavni gora`danski tu`ilac.

Jasmina ]ati} i Emin [eta bili su osumnji~eni da su ulaga~u priznali ve}i iznos investicije od realnog, te mu tako pribavili imovinsku korist, o{tetiv{i bud`et op}ine. U Tu`ila{tvu poja{njavaju da su potpisana dva ugovora o zakupu, prvi s „Mitexom“, a drugi, nakon {to se ta firma pod istim imenom nije mogla registrirati u Gora`du, s novoformiranom „Zlatnom niti“. Za prvi ugovor Kurtovi} je imao ovla{tenje Op}inskog

vije}a, ali za drugi nije, zbog ~ega ga Tu`ila{tvo smatra ni{tavnim, te zaklju~uje da bi proceduru poni{tenja trebao pokrenuti op}inski pravobranilac. I potpisivanju novog ugovora treba prethoditi saglasnost OV Gora`de. - Iako je Kurtovi} prekora~io ovla{tenja, krivi~no djelo nije po~inio, jer nije prouzrokovao {tetu op}ini, niti pribavio imovinsku korist „Zlatnoj niti“ - izjavio je za na{ list tu`ilac Bilajac.
A. BAJRAMOVI]

Helsin{ki komitet za ljudska prava u BiH

Reagiranje Savjeta muftije mostarskog

Ukinuti liste za lijek „herceptin“
Helsin{ki komitet za ljudska prava u BiH smatra neprihvatljivom ~injenicu da u FBiH jo{ postoje liste ~ekanja za lijek „herceptin“, koji se upotrebljava za lije~enje oboljelih od tumora dojke. Ovo stanje je, smatraju u Komitetu, neprihvatljivo sa stanovi{ta ljudskih prava, te su od nadle`nih, a prije svih Vlade FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva, zatra`ili da odmah poduzmu neophodne mjere kako bi „ove sramne liste bile ukinute i kako bi se svakoj pacijentici pru`ila odgovaraju}a pomo} i terapija“, prenijela je Fena. Komitet podsje}a da je lijek u RS, ali i u susjednim dr`avama, dostupan svim oboljelim `enama „bez diskriminacije i ostvarivanja prava na `ivot putem liste ~ekanja“.

Kujan minimizira ulogu ~estitih imama
Istup Ibrahima Kujana na Kongresu SDA ocijenjen tendencioznim, neta~nim i {tetnim za ukupne bo{nja~ke prilike i polo`aj u Hercegovini
Savjet muftije mostarskog, kojem su prisustvovali svi glavni imami s podru~ja Muftijstva, na sjednici odr`anoj u srijedu ocijenio je istup predsjednika Regionalnog odbora SDA za isto~nu Hercegovinu Ibrahima Kujana na Petom kongresu te stranke tendecioznim i neta~nim u pogledu kvalifikacija iznesenih na ra~un imama i Islamske zajednice, a nadasve {tetnim za ukupne bo{nja~ke prilike i polo`aj u Hercegovini, javlja Mina. - IZ podsje}a da, u okviru svog poslanja i uloge koju ima kao duhovno-moralna vertikala bo{nja~kog naroda, `eli ostati do kraja zainteresirana za sudbinu Bo{njaka na ovim prostorima. Stoga }e i dalje, svi|alo se to kome ili ne, biti ozbiljan korektiv djelovanja i rada politi~ara kojima je dato povjerenje da rade u interesu naroda, vjere i dr`ave. IZ je ve} davno, za razliku od brojnih politi~kih prvaka, prepoznala zna~aj i interes povratka navodi se u reagiranju Savjeta. Kako se isti~e, IZ je na ovim prostorima, uklju~uju}i i isto~nu Hercegovinu, odredila svoj kurs revitalizacije vjerskog `ivota kroz mnogo bolje da se bavi pitanjem odsustva Bo{njaka s dru{tveno-politi~ke scene na ovom podru~ju - pi{e u reagiranju i poja{njava da u skup{tinama op}ina na ovom prostoru nema Bo{njaka. Kujanu se preporu~uje da bi se trebao baviti i „biolo{kim reduciranjem broja Bo{njaka, koji zbog nebrige i nestvaranja uvjeta vegetiraju na jo{ malim skupinama starih i iznemoglih, i na prste lahko izbrojanih u pojedinim mjestima“. - Neozbiljne izjave Kujana iznesene na Kongresu o „bavljenju imama privatnim biznisima te udaranju {amara politi~arima i zala`enjem u politiku“ samo su potvrda neznanja doti~nog u pogledu funkcije i misije IZ. O kakvom biznisu Kujan govori, voljeli bismo da argumentovano ~ujemo, jer je to minimiziranje uloge i moralnog lika ~estitih i odgovornih imama koji izgaraju zajedno s malobrojnim povratnicima na podru~ju isto~ne Hercegovine, prepu{tenih i ostavljenih ba{ njima da budu njihov i politi~ki, i dru{tveni, i kulturni i socijalno-humanitarni oslonac - ka`e se u reagiranju.

Mirsad Kebo potvrdio

Imenovanje premijera idu}e sedmice
Sastanak predsjednice i potpredsjednika FBiH, na kojem treba da bude prihva}ena ostavka Ned`ada Brankovi}a i imenovan novi federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, bit }e odr`an naredne sedmice, potvrdio je Srni potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao. Kebo je kazao da je njihov zajedni~ki stav da treba {to prije okon~ati proceduru i izabrati premijera. U slu~aju da neka pitanja ne mogu biti zavr{ena, rekao je Kebo, bit }e neophodne konsultacije s liderima stranaka koje ~ine koaliciju u Parlamentu FBiH. Izborom novog pre- Kebo: SDA mijera, rekao je Kebo, SDA ne}e mijenjati dosada{nje ne}e mijenjati ministre, jer smatraju da bi to bilo gubljenje vremena. ministre

Kujan: Izazvao reakciju

Spec
SARAJEVO - Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ministarstvo finansija Holandije potpisat }e danas Memorandum o razumijevanju o tehni~koj saradnji. Memorandum }e u ime BiH potpisati ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}, a u ime vlade Holandije potpredsjednik vlade i ministar finansija Vauter Bos (Wouter Bos), javila je Onasa.

obnovu vjerskih objekata, organiziranje stalnih imama na tom podru~ju i socijalno-humanitarnih programa te drugih vidova podr{ke za povratnike. - Gospodinu Ibrahimu Kujanu, kao politi~kom predstavniku Bo{njaka isto~ne Hercegovine, umjesto dovo|enja u pitanje dru{tvene uloge i doprinosa IZ, bilo bi

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

9

Ne zna se ko je poslao senzacionalni e-mail

„Avaz“ saznaje Hajka srbijanskih medija bez osnova

Hag odbacio prijavu protiv Seada Avdi}a
[ta je Del Ponte napisala prije pet godina Pro{le sedmice Beogradu upu}en zahtjev za odobravanje agremana novom ambasadoru BiH
Biv{a glavna ha{ka tu`iteljica Karla del Ponte (Carla) potpisala je 2. jula 2004. godine mi{ljenje da za Seada Avdi}a u dosjeu nema nijednog dokaza kojim bi bilo utvr|eno da je on znao za sporazum s Miletom Dubaji}em, komandantom kasarne biv{e JNA u Tuzli, o izvla~enju vojnika 15. maja 1992., saznaje „Dnevni avaz“.
Avdi}: ^eka zeleno svjetlo

Jesu li dokumenti iz Haga autenti~ni?
Nerma Jela~i}, portparol Ha{kog suda, potvrdila je ju~er za „Avaz“ da je Tribunal upoznat s postojanjem e-maila koji navodno sadr`i za{ti}ene dokumente, ali da nemaju komentar na njihov sadr`aj. Rije~ je o dva ha{ka dokumenta od 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. godine, koji su u ~etvrtak elektronskom po{tom poslani na vi{e od hiljadu adresa {irom svijeta pod naslovom „Dokumenti na osnovu kojih je optu`ena Florens Hartman“. Klju~na pitanja na koja }e se morati na}i odgovor jesu da li je rije~ o autenti~nim dokumentima i, ako jeste, ko ih je i za{to ba{ sada poslao na ovolike adrese, i to predstavnika me|unarodne zajednice, Tribunala, medija te udru`enja `rtava u BiH. Tako|er, neko }e u Hagu morati re}i je li uop}e bilo pravnog osnova da se udovolji zahtjevu Srbije i stavi za{tita na odre|ene dokumente. Poka`e li se da je rije~ o sudijskoj gre{ci, koja se poku{ala zata{kati, zasigurno }e ova pri~a poprimiti razmjere me|unarodnog skandala, jer sve {to je bilo skrivano moglo je pomo}i BiH u tu`bi protiv Srbije.

Iz Instituta za istra`ivanje zlo~ina: Pismo Robinsonu

Br~anska Malta
Tako|er, Del Ponte je jo{ prije pet godina napisala da nema nijednog direktnog dokaza kojim bi bilo utvr|eno da je Avdi} u~estvovao u planiranju napada na kolonu vojnika ili u naredbi da se on izvede te da ne treba izvoditi zaklju~ak da je u~estvovao u napadu koji se dogodio prije 17 godina na Br~anskoj Malti. Tim dokumentom, ~iji faksimil objavljuje na{ list, nedvojbeno se dokazuje da Avdi}, iako to srbijanski mediji u posljednjih mjesec dana poku{avaju izre`irati, nije osumnji~en za slu~aj „Tuzlanska kolona“, zbog kojeg ve} tre}u godinu u beogradskom kazamatu truhne nevin ~ovjek, Ilija Juri{i}. Mi{ljenje Ha{kog tu`ila{tava s oznakom B, {to zna~i da nema dovoljno dokaza za procesuiranje Avdi}a, vi{e je nego dovoljno da se otklone sve {pekulacije koje su krenule od trenutka kada je ~lan Pr-

Prema rije~ima prof. dr. Smaila ^eki}a, direktora Instituta za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, to su zapisnici i stenogrami Vrhovnog vije}a odbrane SR Jugoslavije koji su dokaz o agresiji i genocidu u BiH, a sakrio ih je upravo Hag. ^eki} je ve} ju~er uputio pismo predsjedniku Tribunala Patriku (Patrick) Robinsonu, tra`e}i od njega odgovore E. LATIF i poja{njenja.

Faksimil mi{ljenja Ha{kog tu`ila{tva od 2. jula 2004.

Sarajevski studenti i profesori posjetili Poto~are

edsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} predlo`io Seada Avdi}a za ambasadora na{e zemlje u Beogradu.

Predat zahtjev
Srbijanski mediji odmah su pokrenuli hajku, ozna~iv{i ga kao jednog od osumnji~enih u slu~aju „Tuzlanska kolona“, uz poruke da }e biti uhap{en ako prije|e Drinu. Bosna i Hercegovina pro{le se-

dmice je Ministarstvu vanjskih poslova Srbije predala zahtjev za odobravanje agremana Avdi}u. Uobi~ajena procedura provjera traje dva do tri mjeseca i ako bude dato zeleno svjetlo, a nema razloga da tako i ne bude, onda odgovor sti`e u pisanoj formi. U suprotnom, zemlja doma}in, shodno diplomatskoj praksi, nije se du`na E. LATIF ogla{avati.

Ostavljeni bez za{tite a niko im ne poma`e

Podrinjskim borcima sudovi u RS mogu raditi {ta ho}e
Borci nemaju novaca za advokate koji }e ih braniti od optu`bi za ratni zlo~in
Borci Armije BiH iz Podrinja, koje pravosu|e RS sumnji~i da su po~inili ratni zlo~in nad srpskim civilima, najavljuju da }e biti prisiljeni organizirati proteste pred institucijama vlasti u Tuzli i Sarajevu. Razlog je odbijanje svih nivoa vlasti u FBiH zadu`enih za brigu o borcima, da im pomognu u organiziranju njihove odbrane, odnosno finansijski pomognu anga`iranje advokata pred sudovima RS. - Po~ev od federalnog ministra za bora~ka pitanja Zahida Crnki}a, zatim Bahrije Mehuri}a, ministra u TK, pa do potpredsjednika FBiH Mirsada Kebe, svi su javno obe}ali da }e pomo}i na{im borcima koji se sumnji~e za ratni zlo~in u obezbje|enju adekvatne pravne odbrane. Na`alost, do sada niko nije mrdnuo prstom. Ba{ kao da se ovi ljudi nisu borili i za Sarajevo i Tuzlu, kao i za Srebrenicu, Bratunac, Zvornik... Kao da su ratovali za neku drugu dr`avu - kazao nam je ju~er Zulfo Salihovi}, predsjednik Organizacije demobilisanih boraca Srebrenice. Prije nekoliko dana, navodi Salihovi}, na saslu{anje u Bijeljinu pozvana su dvojica povratnika iz sela Toholjaci kod Srebrenice. S obzirom na to da nijedan od njih nema nikakva nov~ana primanja, bili su prisiljeni da mole novac „za koji litar goriva“, kako bi se preveSalihovi}: Niko nije mrdnuo

Poto~ari: Posjeta }e prerasti u tradiciju

^aklovica: Istrijebljene tri generacije mu{karaca
Oko 900 studenata, profesora, asistenata i osoblja sa svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su ju~er Memorijalni centar Poto~ari te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odali po~ast `rtvama srebreni~kog genocida. Rektor Faruk ^aklovica rekao je da }e posjeta studenata Memorijalnom centru u Poto~arima prerasti u tradiciju - Tri su generacije mu{karaca istrijebljene prilikom genocida nad Bo{njacima u julu 1995. godine. Ideolo{ki i politi~ki nosilac genocida bio je re`im Slobodana Milo{evi}a, a glavni izvr{ioci Srpska demokratska stranka BiH, Vlada, vojska i MUP RS - dodao je ^aklovica. ^aklovica je poru~io studentima da istraju na sje}anju, da se nau~e da pra{taju, a da ne zaboravljaju. Studentima je prikazana i projekcija dokumentarnog filma o stradanju Bo{njaka Podrinja, a odr`an je i historijski ~as. Osman Sulji}, na~elnik op}ine Srebrenica, i rektor Faruk ^aklovica potpisali su sporazum o saradnji izme|u Op}ine Srebrenica i UniMe. Mu. verziteta u Sarajevu.

Sarajevo ne mo`e biti va`nije od Srebrenice
Podrinjski borci nemaju ni{ta protiv toga {to se „kompletna sarajevska vlast“ podigla da se skinu optu`be sa ljudi koje Srbija tereti za navodni zlo~in u Dobrovolja~koj ulici. Pozdravili su i odlazak ministra Tarika Sadovi}a u sjedi{te Interpola u Lionu, ali smatraju krajnje poni`avaju}om ~injenicu da ve} tre}u godinu kako traje njihova borba sa srbijanskim pravosu|em niko od zvani~nih organa ni rije~i ne progovara, a kamo li da se konkretno anga`ira da im pomogne. Za njih, ka`u, Sarajevo ne mo`e biti va`nije od Srebrenice i obratno.

Porodice `rtava zlo~ina na tuzlanskoj Kapiji

zli do Bijeljine. - Ti ljudi nemaju sredstava da anga`iraju advokata. Sud im mo`e uraditi {ta ho}e, oni nemaju mogu}nosti da se brane - navodi Salihovi}. Desetak Podrinjaca koji imaju zaposlenje, ve} du`e izdvajaju odre|enu svotu od svojih mjese~nih pla}a, kako bi pomogli odbrani njihovih saboraca, ali to, isti~e Salihovi}, nije ni blizu dovoljno da se plate branioci za dvadesetak boraca kojima prijeti su|enje u RS. A. HAD@I]

Suditi i ostalim zlo~incima
Porodice `rtava stra{nog zlo~ina na tuzlanskoj Kapiji zadovoljne su ~injenicom da je nakon 14 godina neko kona~no osu|en, ali su nezadovoljne visinom kazne koju je dobio Novak \uki}. - Njemu se sudilo i po komandnoj i po li~noj odgovornosti i zbog toga smatramo da je 25 godina za 71 ubijenu osobu i vi{e od 150 ranjenih niska kazna. Nadamo se da }e u `albenom postupku ona biti pove}ana - kazao je ju~er na konferenciji za novinare u ime roditelja ubijene djece, ranjenih gra|ana i Komisije za istinu o Tuzli Hilmo Bu~uk. Porodice `rtava insistirat }e na tome da i ostali odgovorni za zlo~in na Kapiji budu izvedeni pred lice pravde. Ve} naredne sedmice tra`it }e sastanak u Tu`ila{tvu BiH. E. H.

Klub poznatih

Salmir Kaplan

Li~ni profil predsjednika Asocijacije mladih SDA BiH
Ime i prezime: Salmir Kaplan. Datum i mjesto ro|enja: 26. juni 1981. Stolac. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti stan: Podstanar. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih mnogo. Koji automobil vozite: „Ford focus“. Kako se odmarate: Uz dobru knjigu. Omiljeni muzi~ar: Cheb Mami i Tarkan. Volite li kuhati: Ni pod razno! Najdra`a knjiga: „Bra}a Karamazovi“. Omiljeni pisac: F. M. Dostojevski. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Klub za koji navijate: @eljo, Milan i LA Lakers Koga biste poveli na pusti otok: Svu raju. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Op}i dojam. Biste li ikada oprostili nevjeru: Naravno da ne bih. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska kuhinja, generalno. Bavite li se sportom: Rekreativno fudbalom. Ko brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Kako kad. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

Ni pod razno ne volim kuhanje

10
(Foto: M. N. Dragi~evi})

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

teme

Br~ko: Tu`nom ispra}aju prisustvovao veliki broj ljudi

Mersa Peki} pored sinovog tabuta: Ubijen 7. maja

BR^KO Ukopano devet civilnih `rtava ~etni~kog zlo~ina

Nanu Ra{idu ubili su u bolnici
Masovne grobnice
jka Mersa Peki} prisjetila se ju~er kobnog 7. maja, kada joj je ubijen sin u naselju Mujki}i, gdje se nalazio sa svojom suprugom. - Znamo jedino da su prije njegovog ubistva odvojili mu{karce na jednu, a `ene, djecu i starce na drugu stranu - kazala nam je Peki}. Ra{idin sin Adem ima saznanja da je njegova majka ubijena 3. maja. Njeno tijelo je prvo bilo ukopano u masovnoj grobnici na Farmi, a prema izjavama nekoliko svjedoka, 1994. godine premje{teno je u grobnicu u Goricama, gdje je i prona|eno. Naibu-reis Ismet ef. Spahi}, koji je predvodio d`enazu-namaz, u svom govoru je, izme|u ostalog,

Najmla|a `rtva 24-godi{nji Amir Peki} Genocid i zlo~in nisu mogli biti po~injeni bez organizirane dr`ave, vojske i policije, kazao naibu-reis Ismet ef. Spahi}
kazao da ovaj zlo~in i genocid nije mogao u~initi pojedinac. - Genocid i zlo~in nisu mogli biti po~injeni bez organizirane dr`ave, vojske i policije. Na`alost, Me|unarodna zajednica to jo{ ne}e da vidi. Normalno je, vrana vrani o~i ne kopa, jer je golub na udaru. Imali su plan da nas nestane, ali, hvala Bogu, opstali smo kazao je ef. Spahi}. Tu`nom ispra}aju prisustvovao je veliki broj ljudi iz cijele BiH, izaslanik muftije Tuzlanskog Vahid ef. Fazlovi}, desetine imama iz Br~kog predvo|eni Mustafom ef. Gobelji}em, predstavnik ~lana Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, lokalni politi~ari te {ef br~anske policije Goran Luji}.
E. RA@ANICA

Kaplan: Mnogo prijatelja

Koji je Va{ `ivotni moto: Ne ~ini drugima {to ne `eli{ da se ~ini tebi. Va{ najbolji prijatelj: Ima ih mnogo. Pratite li politi~ku situaciju: Naravno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Te{ko da bih i{ta uspio za 15 minuta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

U Br~kom je ju~er na gradskom mezarju Ivici klanjana d`enaza i obavljen ukop Amira Peki}a, Huseina Mujdanovi}a, Seada Dautovi}a, Bajrama Muli}a, Hilmije ]erimagi}a, Jusufa Mulali}a i Ra{ida Ra`anice, u Brezovom Polju Selima Huremovi}a, a u Ulicama je sahranjen Ivo Ivakovi}. Rije~ je o devet civilnih `rtava zlo~ina koji su po~inile ~etni~ke formacije 1992. godine. Njihova tijela prona|ena su u nekoliko grobnica na podru~ju Br~kog. Najmla|i me|u njima Amir Peki} imao je 24, a najstarija Ra{ida Ra`anica 74 godine. Ona je ubijena za vrijeme lije~enja u br~anskoj bolnici. Amirova ma-

Opstali smo

PRIJEDLOG AMBASADORU Uva`eni ambasadore [mit, posjetite bh. gra|ane ispred ulaza u Ambasadu Njema~ke, dakle Va{u ambasadu, i napravite anketu kad ve} imate potpuno razumijevanje da je vizni re`im veliki teret i da `elite pobolj{anje u pogledu izdavanja viza za gra|ane BiH. Upravo je Ambasada Njema~ke na prvom mjestu u dodjeli odbijenica za vize. Gra|ani BiH ne mogu posjetiti svoje porodice, a poslovni ljudi obavljati svoje poslove. Gra|anin BiH. GONJENJE ZLO^INACA Nama ne trebaju pametovanja i filozofiranja kojekakvih nefi}a, ku~ukali}a i sli~nih o tome {ta je

SMS

pravo, a {ta pravda kada se radi o bludni~enju nad nedu`nom djecom, kao i o drugim zlo~inima. Ukoliko vlasti ne}e da uspostave odgovaraju}i, efikasan sistem krivi~nog gonjenja zlo~inaca, de{avat }e nam se da gra|ani uzimaju pravdu u svoje ruke. Eso. SNIMCI KASAPINA - Neka nam Rasim Ljaji} dostavi najsvje`ije snimke kasapina Ratka Mladi}a, da ga vidimo. Ljaji} opovrgava sve prikazano, {to mo`e da zna~i samo to da on zna kako Mladi} izgleda danas. Bravo Bakire, samo naprijed! DODIKOV TEROR - Postalo mi je svejedno ho}e li Bosna i Hercegovina imati dva ili 20

Dnevni avaz 061-142-015

entiteta, pa ~ak i ho}e li se raspasti ili ne}e. Ali mi je pun kofer toga da nas Milorad Dodik do smrti terorizira. PRI^A O MORALU - Kako mo`e Slavko Jovi~i} Slavuj iz SNSD-a pri~ati o moralu, kada se njegovom brati}u Nemanji Jovi~i}u u Sarajevu sudi za ratne zlo~ine, a brani ga advokat Du{ko Tomi}. DUGO ^EKANJE U Br~kom produ`iti registraciju vozila na tehni~kim pregledima je izuzetna usluga i ne ~eka se du`e od 15 minuta. A za produ`avanje registracije u MUP-u ~eka se od tri do pet dana. [to je puno, puno je, a ho}emo u Evropu. S ovakvim radom nikada mi ne}emo daleko sti}i. Ismet, Br~ko.

Ve} 17 godina Sabaha Hajriza svake godine dolazi na Uborak i Sutinu kod Mostara kako bi prou~ila Fatihu i odala po~ast za 114 ubijenih Bo{njaka i Hrvata. Me|u `rtvama koje su na ju~era{nji dan 1992. godine izmasakrirale ~etni~ke snage nalazio se i njen otac, a Sabaha je tada imala 17 godina. - Druga polovina moga `ivota od tada prolazi u tuzi i sje}anju. Ali, najvi{e boli to {to niko od zlo~inaca nije procesuiran, kako od naredbodavaca tako i neposrednih izvr{ilaca zlo~ina - kazala nam je ju~er Sabaha. Uprkos ~injenici da je za ovaj zlo~in najodgovorniji bio tada{nji general JNA Mom~ilo Peri{i}, u optu`nici koja ga tereti za ratne zlo~ine, kako nam je rekao Adnin Hasi}, pre-

Sje}anje na 114 `rtava Uborka i Sutine

Obilje`ena 17. godi{njica stradanja Bo{njaka i Hrvata

S obilje`avanja godi{njice: Za zlo~in jo{ niko nije odgovarao

(Foto: A. Du~i})

Kako saznaje „Dnevni avaz“, istragom o ratnim zlo~inima na Uborku i Sutini obuhva}eno je za sada 15 lica. Pravosudnim organima poznata su imena i prezimena pet izvr{ilaca, dok se za ostalih 10 jo{ utvr|uje identitet. Rje{enjem

Istraga u Tu`ila{tvu BiH

Suda BiH odlu~eno je da Dr`avno tu`ila{tvo preuzme krivi~no gonjenje Milana [kore zvanog Mi{o, Rajka Janji}a zvanog Diki, Damira Miskina zvanog Dama, Bore Miskina zvanog \in|a i Mome ^an~ara.

dstavnik Udru`enja porodica `rtava stradalih na Uborku i Sutini, izostavljeni su zlo~ini u Mostaru. Hasi} navodi i da tu`ila{tva HNK i BiH jo{ nisu podigla optu`nicu protiv odgovornih za ovaj masakr. Ju~er su na Uborku i Sutini, kao i u Zaliku, gdje je bio logor za nesrpske civile, `rtvama odali po~ast ~lanovi porodica i brojni A. Du. prijatelji.

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

11

FOJNICA Tradicija koju malo ko njeguje

Porodi~no okupljanje Muj~i}a u Vladi}ima
Oko 120 ~lanova porodice stigli i iz Sarajeva, Visokog, Busova~e, Mostara, Jablanice, Zenice...
Najbolji takmi~ari sa priznanjima

Dje~iji festival „Prvi pljesak“ u @ep~u

Pobjednik Ivana Buleta iz Novog Travnika
U okviru manifestacije „@epa~ko ljeto“ odr`an je dje~iji festival zabavne pjesme „Prvi pljesak“. U predivnoj atmosferi, pred velikim brojem posjetilaca, 20 mladih interpretatora na sportskom poligonu Osnovne {kole, predstavilo se poznatim hitovima. @iri je tre}eplasiranom proglasio Vite`anku Marjanu Bo{njak, drugi je bio @ep~ak Darko ^alu{i}, dok je pobjednica Ivana Buleta iz Novog Travnika. Odlukom `irija najbolji scenski nastup imala je Nina Kelavi} iz Novog R. A. [ehera.

Iz Republike Srpske
Bijeljina
Pro{le godine, uo~i oktobarskih izbora, pu{ten je u saobra}aj novi most preko kanala Da{nica, kod zgrade CJB Bijeljina, ~ime je kona~no razrije{eno dugogodi{nje usko saobra}ajno grlo u ovom gradu. Na prigodnoj sve~anosti re~eno je da }e stari `eljezni most, napraStari `eljezni most vljen prije vi{e od 100 godina biti postavljen za pje{ake. Do danas, od obe}anja nema ni{ta, a stari most (E. M.) ~eka neka bolja vremena.

Muj~i}i: Okupe se da se djeca ne zaborave

Najdu`u tradiciju porodi~nog okupljanja na podru~ju op}ine Fojnica njeguje porodica Muj~i}. Za nastavak te tradicije najzaslu`niji je Ibrahim Muj~i} (65). Svake godine prve nedjelje u junu Muj~i}i se okupe u Vladi}ima. Kako ka`e organizator ovog skupa Ibro Muj~i}, ove godine 120 ~lanova porodice stigli su iz Fojnice, Sarajeva, Visokog, Buso-

va~e, Mostara, Jablanice, Zenice... Bilo je tu neizbje`nih janjadi na ra`nju, ro{tilja, sa~a, a dru`enje je po~elo u prijepodnevnim satima uz muziku i pjesmu. Ibro ka`e da je u Vladi}ima nekad `ivjelo 12 porodica, ve}inom Muj~i}a, a danas je naselje skoro pusto i u njemu `ive samo dva doma}ina.

- Ovdje se okupimo da se djeca ne zaborave, da se vidimo i popri~amo. Okupimo se mi i nekoliko puta godi{nje ali u manjem broju, a ovo je centralno okupljanje nas Muj~i}a. Od ove godine ulogu doma}ina okupljanja Muj~i}a predajem svom brati}u Azemu, red je da to neko mla|i nastavi ka`e Ibro, kojeg svi u porodici zoH. ^UKLE vu amid`a.

Bosanska Gradi{ka
Lokalna vlast u Bosanskoj Gradi{ci zajedno sa me|unarodnim organizacijama do sada je izgradila 25 ku}a za potrebe najugro`enijih Roma. Bosiljka Borkovi}, referent za izbjegla i raseljena lica i povratnike, ka`e da se akcija nastavlja i u ovoj godini. Zahvaljuju}i dobro organiziranom Udru`enju Roma {kolovanje djece Ma{i}: Velika podr{ka poprimilo je ve}e razmjere, a sve je aktuelnije i zapo{ljavanje. Predsjednik Udru`enja Sa{a Ma{i} ka`e da je nai{ao na veliku podr{ku doma}ih vlasti i me|unarodnih organiza( B. G.) cija.

Raport iz tuzlanskog Porodili{ta

Ro|eno 35 djevoj~ica i 42 dje~aka
Od 1. do 8. juna u tuzlanskom Porodili{tu ro|eno je 77 beba, od ~ega 35 djevoj~ica i 42 dje~aka. Majke djevoj~ica postale su Elvisa Imamovi}, Denisa Smajlovi}, Aldijana Saletovi}, Nerminka Dedi}, Zumreta Vejzovi}, Ernisa [ljivi}, Aida Rabi}, Erna Tufek~i}, Alena Had`i}, Meliha H. Mustafi}, Lejla Ikanovi}, Adela Kalajevac, Dijana Mujkanovi}, Fatima \onli}, Ramiza Omerovi}. I Mirha Bajramovi}, Amela ^eki}, Hafiza Zuki}, Selma Jusufovi}, [emsija Galilovi}, Elvira [ahbazovi}, Jasmina Be{i}, Nermina Me{anovi}, Hajra ]orali}, Merima Omerovi}, Alma Sadikovi}, Almira Ba{i}, Aldina Kova~evi}, Izabela Hasanovi}, Enisa Ibrali}, Edisa Islamovi}, Sedina Sarajli}, Sabina Hamzi} te Mubera Sinanovi} rodile su djevoj~ice. Sinove su rodile Melika Spahi}, Amira [ilji}, Mersiha ^amavdi}, Elma Hamzi}, Enesa Zuli}, Selma Fatu{i}, Jasmina D`aferovi}, Edisa ]osi}, Jasenka Bajri}, Mersiha Muja~i}, Amra Isi}, Emanuela Moranjki}, Admira Oki}, Lejla Damad`i}, Jasmina [abanovi}, Edina Telalovi}, Alma Fejzi}, Safija Traki}, Asja Kravi}. Majke dje~aka postale su i Admira Br~aninovi}, Amela Bekti}, Nadira Sulji}, Marlisa Mehi}, Asmira ^au{evi}, Mirsada Pamku{i} (dvojke), Azra Salkovi}, Jiane Lan, Arijana Hod`i}, Suada Jar~evi}, Elvira Sinanovi}, Mersida Vejzovi}, Alsada Jugovi}, Rasema Karahod`i}, Alma ^ani}, Hanka Muji}, Hajrenisa Palevri}, Emina Piragi}, Samila Gurdi}, Sanela Bajraktarevi} i Mirela ^orbi}.

Zvornik
Kreditni odbor Omladinske banke Zvornik, u saradnji sa fondacijom Mozaik, odobrio je sredstva za realizaciju 10 od 15 projekata koje su kandidovale neformalne grupe mladih. Iznosi odobrenih sredstva po projektu se kre}u od 1.500 do 3.000 KM tako da je ukupno u ovoj prvoj tran{i bespovratnih kredita mladiPodr{ka mladima ma odobreno oko 30.000 KM koliki je i ukupni fond ove banke za 2009. godinu.

(M. M.)

Bosanski Brod
Na~elnik op{tine Bosanski Brod Milovan ^erek potpisao je 17 upotrebnih dozvola za trafostanice izgra|ene na podru~ju ove op{tine. - Ovo se nakon 17 godina radi prvi put. Prije rata je to bio redovan posao, sve trafostanice su imale upotre- Potpisivanje dozvola bne dozvole. Potpisao sam i pet rje{enja o sanaciji trafostanica. Elektrodistribucija je pro{le godine uplatila u ove namjene na ra~un op{tine 150.000 KM, ali je biv{a vlast (N. S.) isti novac usmjerila u druge svrhe - rekao je ^erek.

Po~ela berba borovnica u okolini Srebrenice

Nakupci uve~er sve otkupe po ni`oj cijeni
Sun~ano vrijeme pogodovalo je da ovogodi{nja berba borovnice u okolini Srebrenice po~ne ne{to ranije. Pedesetak Srebreni~ana svakodnevno odlaze u okolne {ume i popodne se vra}aju sa kantama punim ovog ploda. Cijena po kilogramu je sedam KM, {to je za ovda{nje stanovnike prili~no povoljna cijena. Ali, u ve~ernjim satima pojave se nakupci koji po ne{to ni`oj cijeni otkupe sve koli~ine borovnice i odvoze u ve}e centre, javlja Fena.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

panorama

MLADI Veliki talenat Sa{a \uki}

Tri puta operisao o~i
Oslikao zid kancelarije Me|uop{tinske organizacije slijepih i slabovidnih lica Bez nao~ala vidi 60 odsto
Velad`i} sa razrednikom, ocem i direktorom

Mje{ovita srednja {kola u Bu`imu

U~enica generacije Nejla Velad`i}
Maturantima Mje{ovite srednje {kole u Bu`imu podijeljene su diplome o zavr{enoj srednjoj {koli, a najboljim u~enicima dodijeljena posebna priznanja. Tako je maturantica gimnazije Nejla Velad`i} progla{ena u~enicom generacije, kojom prilikom joj je direktor {kole Zlatan Topi} uru~io N. Vu. posebno priznanje.

Spec
ZVORNIK - Na 12. Festivalu dje~ijeg folklora i pjesama RS prvo mjesto osvojio je folklorni ansambl Osnovne {kole ’Dvorovi’ iz Dvorova, dok su drugo mjesto podijelili O[ ’Han-Pijesak’ i O[ ’Vuk Karad`i}’, a tre}e mjesto je zauzela O[ ’Petar Ko~i}’ iz Kola kod Banje Luke, javila je Onasa. Za dva dana takmi~enja nastupilo je oko 2.000 u~esnika do 15 godina iz BiH i Srbije.

Sa{a \uki} (18) iz srba~kog sela Sitne{i odu{evio je sve prisutne u kancelariji Me|uop{tinske organizacije slijepih i slabovidnih lica u Bosanskoj Gradi{ci. Sa{a je na zidu kancelarije naslikao pejza`, koji je osvje`io prostor gdje se okupljaju slijepa i slabovidna lica. Veliki likovni talenat Sa{a je pokazao jo{ u prvom razredu osnovne {kole. Ali ubrzo su ga sna{le i nevolje. - Tri puta sam operisao o~i u Kalugi u Rusiji. Sada bez nao~ala vidim 60 odsto, a 10 odsto mi se popravi vid kada nosim nao~ale. Slikarstvo mi je u krvi, ponajvi{e pejza`i. Imam dosta ulja na platnu, a ve} sam oslikao nekoliko zidova. @elja mi je da priredim svoju samostalnu izlo`bu - ka`e Sa{a. Ovaj mladi talentovani slikar u~enik je srednje medicinske {kole. @ivotna preokupacija, osim slikarstva, }e mu biti posao fizioterapeuta. Trenutno je na raspustu i ve}inu slobodnog vremena

Pejza`i su Sa{ina najve}a ljubav

provodi sa paletama boja. - Nadam se da }u ovoga ljeta u~estvovati na likovnoj koloniji na Barda~i. To bi mi bila velika ~ast jer bih u`ivo upoznao poznate slikare ka`e Sa{a \uki}.

O mladom slikaru samo rije~i hvale imaju i ~elnici Me|uop{tinske organizacije slijepih i slabovidnih lica Bosanska Gradi{ka - Srbac, Milorad Arivuk, Jovo Jerkovi} i Slobodan Jankovi}. B. GRGI]

^etrdeset dana od stradanja mlade Zeni~anke Selme Kova~evi}

Prijatelji i {kolski drugovi otkrili spomen-plo~u
Prijatelji i {kolski drugovi, prije 40 dana stradale sedamnaestogodi{nje Zeni~anke Selme Kova~evi}, ju~er su se okupili na mjeTakmi~enje ribolovaca

Otvorena ribolovna sezona na jezeru Drenova

Ulovljena 124 {arana ali nijedan kapitalac
Povodom otvaranja ribolovne sezone na akumulacionom jezeru Drenova, Ribarsko udru`enje „Ukrinski cvijet“ organizovalo je takmi~enje ribolovaca u ulovu ribe na plovak. Najvi{e uspjeha u ekipnoj konkurenciji imali su ~lanovi prnjavorske „Foke“, dok su u pojedina~noj najvi{e uspjeha imali u mu{koj konkurenciji Ljubi{a Trivi~evi} i Osmo Ihtijarevi}, a u `enskoj Olivera Preradovi}. Prvog dana ribolova na drenovskom jezeru ulovljena su 124 {arana, ali se nijedan ribolovac nije mogao pohvaliti kapitalnim uloD. ^. vom.

Spomen-plo~a na mjestu stradanja

stu gdje je ona nesretnim slu~ajem pala u vodu 4. aprila uve~er, dok se sa prijateljima {etala pje{a~kom stazom uz nabujalu rijeku Bosnu. Njene {kolske kolege u petak su zavr{ile nastavu, a jedna od najboljih u~enica Mje{ovite srednje {kole nije bila me|u njima. Spomen-plo~a je, ka`u, najmanje ~ime mogu pokazati da nisu zaboravili svoju Selmu. Uz prijatelje, {kolske drugove i poznanike, ju~er je bila i porodica Kova~evi}, Selmini otac Ermin, majka Dijana i brat Sanjin. Potraga za tijelom nesretne djevojke trajala je nepun mjesec, prije nego je kod Maglaja, 1. maja poslijepodne, prona|eno njeno tijelo, a potom je tri dana kasnije sahranjeA. D@. na u Zenici.

RADOVI

Teo~ak

Kakanj

Zvornik

Makadamom do Matu{e
Grupa mje{tana naselja Snije`nica kod Teo~aka organizirala je i pokrenula akciju izgradnje makadamskog puta prema njivama u rejonu Matu{e. U cilju intenzivnijeg razvoja poljoprivrede 30-ak mje{tana prikupilo je novac i uzelo lopate u {ake kako bi put u du`ini dva kilometra u {to kra}em roku bio zavr{en. Sasvim slu~ajno trasom, koja je u izgradnji, do{ao je i poslanik u Skup{tini TK Hajrudin Be}irovi} koji se priE. D`. dru`io mje{tanima Snije`nice u ovoj akciji.
Za radove izdvojeno pola miliona KM

Taksisti ispod starog mosta
Da bi se rasteretila raskrsnica u blizini zvorni~kog starog pje{a~kog mosta, gdje se parkira najve}i broj ovda{njih taksista, u lokalnoj upravi odlu~ili su da dio njih premjeste ispod mosta gdje se prave nova taksi stajali{ta. - Ovaj prostor je atraktivan zbog blizine autobuske stanice i zbog toga smo se odlu~ili za ovaj potez. Osim pet taksi stajali{ta bit }e ure|eno i desetak parking mjesta ka`e Petar Maksimovi}, na~elnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove op{tine Zvornik. Vrijednost radova je 35.000 KM, a njihov zavr{etak M. M. o~ekuje se za mjesec.

Fiskulturna sala do septembra
O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“ iz Kaknja aplicirala je na javni poziv Federalnog ministarstva za nauku, kulturu i sport sa projektom izgradnje fiskulturne sale. - Za izgradnju ovog objekta odobrena su sredstva u iznosu od pola miliona maraka - ka`e direktor {kole Meksudin Had`i}. Izvo|a~ radova GM-AC Kakanj ve} je uradio veliki dio posla i prema rije~ima direktora ove kompanije D`emala Masle po~etak nove {kolske godine u septembru Az. S. krajnji je rok za dovr{etak radova.

Mje{tani zasukali rukave i prihvatili se posla

Radovi }e biti gotovi za mjesec

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

13

Bh. mozaik

Zajedni~ki snimak tre}e generacije maturanata

Gra|evinska tehni~ka {kola u Zavidovi}ima

Obilje`ili trideset godina mature
Faksimil odluke Gradskog vije}a Odgovor ministra D`elilovi}a

MOSTAR Gradsko vije}e bez naknade teatar ustupilo HNK-a

Narodno pozori{te tu`ilo svog osniva~a
Skup{tina HNK od decembra 2007. na dnevnom redu nije imala ta~ku o prihvatanju osniva~kih prava od Grada O~ito na{im politi~arima ne treba teatar, ka`e Alji}
Menad`ment mostarskog Narodnog pozori{ta tu`io je svog osniva~a, Grad Mostar, zbog odluke koju je koncem decembra 2007. godine donijelo Gradsko vije}e, a kojom se osniva~ka prava nad ovom teatarskom ku}om, bez naknade, ustupaju Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. Iako je navedeno da }e se odluka po~eti primjenjivati od dana kada osniva~ka prava prihvati Skup{tina HNK, a {to se do sada jo{ nije na{lo na dnevnom redu, Grad punih 14 mjeseci nije uplatio niti jednu marku na ra~un ove ustanove koja obilje`ava 60. godi{njicu postojanja. No, kada je u pitanju, imenovanje ~lanova Upravnog odbora onda se iz Gradske uprave pona{aju kao osniva~i. U vrijeme dono{enja odluke Gradskog vije}a, nadle`no kantonalno ministarstvo nije bilo konsultirano niti upoznato s procedurom preno{enja osniva~kih prava s Grada na Kanton. Kako ka`e direktor Pozori{ta [erif Alji}, ministar Esad D`elilovi} s ovim problemom upoznao je Vladu i Skup{tinu HNK. - U dopisu koji nam je 24.

Tre}a generacija maturanata Gra|evinske tehni~ke {kole Zavidovi}i 1978/79. godina obilje`ila je trideset godina od zavr{etka srednjo{kolskog obrazovanja. Prozivku u~enika IV-a i IV-b razreda, u prisustvu zajedni~kog profesora Ibrahima Isi}a obavile su razredne starje{ine ^edo ^irkovi} i Dragan [im{i}. Obilje`avanju 30 godina mature prisustvovali su Zoran Banjac, Sead Bijedi}, @eljko Brajz, Kosana \uri}, Fadil Ha~imi}, Zehra Hasi~i}, Milenko Ivan~evi}, Gordana Juri}, Vera Juri}, Zuhra Kadi}, Jadranka Lazi}, Ana Lon~ar, Azra Memi}, Du{ko Momirovi}, Zdravko Presje~an, Sabira [abanovi}, Rasma Taletovi}, Senija Taletovi}, Ankica Vrbi}, Ljiljana Vrbi}, Kasim Badnjar, Asima Bajramovi}, Suvada Buljuba{i}, Jusuf ^ahtarevi}, Josip \uzel, Zijad D`aferovi}, Milojka Gavri}, Finka Jurakovi}, Ljubo Petrovi}, Ha{im [ehi}, Slavko Vasi} i SaR. A. fija Vejzovi}.

Osnovana OO Na{e stranke u @ep~u

Prvi predsjednik Drago Barbari}
Na Osniva~koj skup{tini odr`anoj u @ep~u utemeljena je Op}inska organizacija Na{e stranke. Za prvog predsjednika Op}inske organizacije Na{e stranke @ep~e izabran je Drago Barbari}, diplomirani in`injer ma{instva i ugledni privrednik ovog kraja. Potpredsjednik je Amra Mandura, a za sekretara je izabran Dragan Trogrli}, dok su za Kantonalni odbor predlo`eni Ilijas Had`avdi} i Ivica Lovri}. Skup{tini su prisustvovali predsjednik Bojan Baji}, generalni sekretar Fadil [ero, kao i jedan od osniva~a Na{e stranke, aktuelni potpredsjednik Danis R. A. Tanovi}.

Pismo bez odgovora
Iako je na ruke gradona~elnika Ljube Be{li}a i na~elnice Gradskog odjela za finansije Edite Avdi} iz Advokatske kancelarije Maje [koro upu}eno pismo kojim je zatra`en iznalazak rje{enja za ovu situaciju, odgovora nije bilo. marta uputio ministar navedeno je da „dalji postupci u vezi sa rje{avanjem statusa Narodnog pozori{ta Mostar nisu u ovlasti ovog ministarstva“. U situaciji smo, eto, da nas niko ne}e, jer, o~ito, na{im politi~arima ne treba teatar. Prakti~no, nalazimo se „ni na nebu ni na zemlji“, a posebno jer je za 33 radnika u Pozori{tu ugro`ena egzistencija. Sredstva koja je Grad, kao osniva~, samo za pla}e trebao izdvajati, mjese~no iznose oko 40.000 KM, tako da nam Grad samo po tom osnovu duguje blizu pola miliona KM M. SMAJKI] isti~e Alji}.

Sklapanje brakova u Lukavcu

Sudbonosno DA reklo 14 parova
Od 16. do 31. maja u Lukavcu je sklopljeno 14 brakova. Bra~ni `ivot zapo~eli su: Denis Hrvanovi} i Amra Muminovi}, Sanel Mahovki} i Sun~ica Ni{i}, Admir Hod`i} i Elvedina Ajsi}, Merim Hajdari} i Larisa ^elikovi}, Mirzah D`ani} i Irma \ulovi}, Nezib Suba{i} i Senija ^ivd`i}. Brak su zaklju~ili i Fadil Mand`uki} i Bahira Ikanovi}, Mahir Osmi} i Jasmina Imamovi}, Muharem Hod`i} i Pa{a Saliba{i}, Emir Pjani} i Dijana Zagrlja~a, Zoran Bo`i} i Svjetlana Kuli}, Mustafa Salihovi} i Besima Ali~kovi}, Muamer Botali} i Melinda Sinanovi} te M. Ka. Enes Memi} i Benjamina [aranovi}.

Biciklisti iz Austrije i Njema~ke u BiH

Alji}: Ne}e nas niko

Oboga}ivanje turisti~ke sezone

Po~ela manifestacija „Jablani~ko ljeto 2009.“
Na Stadionu malih sportova „Zlatan Alikadi} Tazlo“ preksino} je u Jablanici sve~ano otvorena kulturno-sportska manifestacija „Jablani~ko ljeto 2009“, kojom kulturne, sportske i nevladine organizacije svake godine oboga}uju turisti~ku ponudu op}ine. U naredna dva mjeseca odr`at }e se brojne kulturne priredbe, sportska takmi~enja i ekolo{ke akcije kao svojevrsna smotra stvarala{tva i djelovanja mladih ove op}ine. Pred prepunim stadionom manifestaciju je otvorio na~elnik op}ine Salem Dedi}, a ~ast da podignu zastavu na jarbol pripala je u~enicima O[ „Suljo ^ili}“ Ismaru [abanovi}u, Amri \elmo, Aidi @ugor i Emiru ]osi}u, dr`avnim prvacima u takmi~enju „Bezbjednost u saobra}aju“ od kojih }e prvo dvoje predstavljati na{u zemlju na Evropskom prvenstvu u Finskoj. Ozna~en je i po~etak velikog malonogometnog turnira na kojem u~estvuju 24 ekipe uz nagradni fond od H. M. Sa otvorenja manifestacije 8.000 maraka.
Napravili predah na Makljenu

Nisu krili odu{evljenje krajolikom
Na proputovanju kroz na{u zemlju grupa turista iz Austrije i Njema~ke, koji putuju na biciklima, predah je napravila na Makljenu. Odu{evljeni su slikama koje su vidjeli putuju}i kroz na{u zemlju. - Va{a zemlja je prelijepa i mi smo se nagledali prekrasnih krajolika. Od protekle subote smo na biciklima, a cilj je Me|ugorje - kazala nam H. M. je Helga (65), najstarija ~lanica ove biciklisti~ke grupe.

Spec
BANOVI]I - U okviru projekta ja~anja zdravstvenog sektora faza III, u MZ Brezova~a i Oskova izvode se radovi na adaptaciji i renoviranju ambulanti porodi~ne medicine. Ukupna vrijednost investicije je 78.506 KM. Sredstva su obezbijedili Federalno i Ka(N. M.) ntonalno ministarstvo zdravstva i op}ina.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

crna hronika

DOBOJ Zbog spolnog nasilja nad 10-godi{njakinjom

Stanko Trkulja osu|en na osam godina zatvora
Slu~aj otkriven kada se djevoj~ica povjerila u~iteljici da ju je mje{tanin Bosanskih Lu`ana u vi{e navrata zlostavljao
Intervencija policije

Prosja~enje u Zavidovi}ima

Privedena `ena s djetetom
Zavidovi}ka policija ju~er je u centru grada intervenirala u slu~aju pojave prosja~enja. Subota, pazarni dan, razlog je za dolazak u Zavidovi}e osoba iz drugih op}ina koje se bave prosja~enjem na ulicama grada. Naj~e{}e je rije~ o licima romske nacionalnosti, koje u tu svrhu koriste i maloljetnu djecu. Takav slu~aj je zabilje`en i ju~er kada su policijski slu`benici reagirali, te `ensku osobu s djetetom mla|e starosne dobi odvezli na razgovor u zgradu policije, gdje je provedena zakonska procedura u suzbijanju pojave proAr. M. sja~enja.

Stanko (Nedjeljka) Trkulja (22) iz Bosanskih Lu`ana kod Dervente u petak je u Okru`nom sudu u Doboju na, za javnost zatvorenom, su|enju, ogla{en krivim i osu|en na osam godina zatvora za krivi~no djelo spolnog nasilja nad djetetom. On je, kako stoji u optu`nici, u vi{e navrata izvr{io spolno nasilje nad desetogodi{njom djevoj~icom iz ovog naselja, u~enicom tre}eg

Ukraden novac i nakit
U Grada~cu je izvr{ena provala u ku}u Sadike O. i tom prilikom iz nje je ukradeno 1.200 KM i zlatni nakit vrijedan oko 5.000 KM. Lopovi su provalili ulazna vrata ku}e i u{li u unutra{njost. Policija je obavila uvi|aj na licu mjesta.

Priveden zbog droge
Sarajevska policija uhapsila je H. E. (30) iz Sarajeva, zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanja i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. Kod njega je prona|ena folija sa spidom. Istraga je u toku.
Podru~na {kola u Bosanskim Lu`anima
(Foto H. ^ali})

Utvr|en identitet `rtve `eljezni~ke nesre}e

Nastradali je Mato Kordi} iz Velikih Trnovaca
Utvr|en je identitet staKako smo saznali, strarijeg mu{karca koji je smrdalog Kordi}a identificirali tno stradao u `eljezni~koj su njegovi sinovi u prostorinesre}i koja se dogodila u jama JKP „Gradska grosrijedu u 22.20 sati u Arnablja“, gdje je obavljena i utovi}ima kod Visokog. obdukcija. Slu`benici PS Visoko opseKordi} je stradao na `nom istragom su otkrili `eljezni~koj pruzi Sarajeda je rije~ o Mati Kordi}u vo-[amac, kod viso~ke (80) iz Velikih Trnovaca, Kordi}: Utvr|en „Kovine“, kada je na njega sela na granici viso~ke i ka- identitet naletio brzi voz na redokanjske op}ine. vnoj liniji Sarajevo-Zagreb. N. O.

Direktorica {kole Elvira Milji}

razreda Osnovne {kole „Nikola Tesla“ iz Dervente, podru~ne {kole u Bosanskim Lu`anima. Nakon izricanja prvostepene presude, Trkulji je ukinut pritvor. Ko zna da li bi se ovo gusno

djelo ikada otkrilo da djevoj~ica, ~iji je otac ratni vojni invalid prve kategorije, izbjeglica iz Hrvatske, koji ima jo{ troje male djece, na ~asu odjeljenske zajednice nije ispri~ala {ta joj se ustvari dogodilo. - Tema na ~asu odjeljenske zajednice je bila problemi s kojima se djeca svakodnevno susre}u. Odjednom je djevoj~ica po~ela da pla~e i svojoj u~iteljici se povjerila da ju je mje{tanin Bosanskih Lu`ana u vi{e navrata spolno zlostavljao. Pedagog {kole, policija i

Centar za socijalni rad u Derventi odmah su se uklju~ili u ovaj slu~aj - kazala je direktorica Centralne {kole „Nikola Tesla“ u Derventi Elvira Milji}. U aprilu ove godine Okru`no tu`ila{tvo u Doboju protiv Trkulje je potvrdilo optu`nicu, a potom su odr`ana tri glavna pretresa, nakon ~ega je izre~ena presuda. Ovo je do sada najve}a izre~ena kazna za ovo krivi~no djelo u Okru`nom sudu u DoH. ^. boju.

Nezgoda u Sarajevu

Troje povrije|enih u sudaru
Jedna osoba je te`e povrije|ena, a dvije lak{e u saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino} dogodila na raskrsnici ulica Alipa{ina i Juki}eva kada su se sudarila vozila „golf IV“, registarskog broja 087-J-772, kojim je upravljao Sarajlija B. I. (41), i „reno scenik“, registarskih oznaka 584-E-660, kojim je upravljao M. E. (44), tako|er iz Sarajeva. Frakturu prsta lijeve {ake zadobio je voza~ M. E., dok su lak{e tjelesne povrede zadobili petogodi{nja M. I., kao i voza~ „golfa“ B. I., te putnik u navedenom vozilu B. S. (23) iz Sarajeva. Pomo} im je ukazana u bolnici Ko{evo, nakon ~ega su pu{teni na ku}no lije~enje. Na vozilima je pri~injena materijalna {teta. O sudaru je obavije{ten kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a uvi|aj je obavila ekipa Kantonalnog ministarstva unutra{njih poslova iz Sarajeva.

Spec
SARAJEVO - Policija Kantona Sarajevo prekju~er je uhapsila B. A. (34) iz Sarajeva, zbog sumnje da je prekr{io zakonski propis koji se odnosi na utvr|ivanje identiteta. Nakon {to mu je identitet utvr|en, B. A. je predat op}inskom sudiji za prekr{aje Novo Sarajevo.

Gorjela devastirana ku}a Lopovi pokrali
U ulici Brezova~ka br. 119 u op}ini Had`i}i prekju~er je gorjela devastirana i napu{tena ku}a vlasnika V. B. iz Bratunca. Ekipa Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo ugasila je po`ar, a izazvala ga je osoba ~iji identitet jo{ nije poznat policiji tako {to je zapalila drveni dio tavana, nakon ~ega se vatra pro{irila i zahvatila krovnu konstrukciju koja je sasvim izgorjela. Policija radi na rasvjetljavanju doga|aja.

Po`ar u Had`i}ima

Stra`a kod Srebrenika

prodavnicu

Ulica Mi{urin u Zenici

Oduzete pu{ke i municija
U ulici Mi{urin u Zenici policija je uhapsila M. E. iz Zenice jer je kod njega prona|ena lova~ka pu{ka, malokalibarska pu{ka, 23 metka kalibra 7,9 milimetara, ~etiri metka kalibra 12 milimetara i 16 metaka za malokalibarsku pu{ku. Policija je oduzela oru`je i municiju i sprovodi daljnju istragu.

Na meti nepoznatih lopova preksino} je bila prodavnica mje{ovite robe „M&S“ u Stra`i kod Srebrenika. Lopovi su podesnim premetom presjekli katanac i za{titni lanac, te razvalili metalna ulazna vrata, a potom su napravili op}u premeta~inu u prodavnici i magacinu robe. Ukrali su oko 400 KM i ve}e koli~ine alkoholnih pi}a, cigareta, kafe, prehrambenih artikala, sredstava za higijenu i ostale robe. Ukupna materijalna {teta, prema izjavi Mare Marjanovi}, vlasnice prodavnice, iznosi oko 4.000 maraka. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji traO. M. gaju za lopovima.

Prodavnica „M&S“: [teta oko 4.000 KM

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

15

NESRE]E Na regionalnom putu Semizovac-Visoko

„Golfom“ pregazio nepoznatog mu{karca koji je le`ao na cesti
Jo{ nije utvr|eno da li je pje{ak ve} bio mrtav kada je 56-godi{njak autom pre{ao preko njega Iz policije mole gra|ane da pomognu u identifikaciji
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} oko 22.45 sati na regionalnom putu R 445 Semizovac-Visoko u mjestu Donja Vogo{}a poginuo je pje{ak ~iji identitet jo{ nije utvr|en. Njega je pregazilo vozilo „golf II“, registarskih oznaka 346-M-210, kojim je upravljao Z. S. (56) iz Vogo{}e, saop}eno je ju~er iz MUP-a Kantona Sarajevo.

MUP SBK: Privedena dvojica

MUP Srednjobosanskog kantona

Uhva}eni razbojnici u kladionicama
Istra`itelji Ministarstva unutra{njih poslova SBK rasvijetlili su tri krivi~na djela razbojni{tva. Rije~ je o tri razbojni~ke kra|e u sportskim kladionicima „Betlive“ u Novoj Biloj i Puti}evu nadomak Travnika, te u sportskoj kladionici „Premijer“ u Novoj Biloj. Slobode su li{eni M. K. i D. P ., obojica iz Travnika. Protiv njih su preduzete zakonom previ|ene mjere, potvr|eno nam je iz MUPK. K. a SBK.

Nalo`ena obdukcija
Tijelo nastradalog, koji uza sebe nije imao nikakva dokumenta, prevezeno je u prosekturu Bare u Sarajevu, gdje }e u ponedjeljak biti izvr{ena obdukcija. O nesre}i je obavije{ten kantonalni tu`ilac u Sarajevu. U policiji nam je ju~er re~eno da je obdukcija nalo`ena za ponedjeljak kako bi u me|uvremenu eventualno neko pomogao u identifikaciji nastradalog. Za sada }e se provjeriti osobe ~iji su nestanci prijavljeni policiji kako bi istra`itelji mogli identificirati nastradalog koji je, kako nam je potvr|eno, zadobio veoma te{ke povrede po cijelom tijelu, a najvi{e u predjelu glave, {to }e vjerovatno ote`ati prepoznavanje. Policija ispituje na koji je na~in do{lo do ove nesre}e, s obzirom na to da je voza~ „golfa“ izjavio da je svojim automobilom pregazio ~ovjeka koji je ve} u tom momentu le`ao na cesti. Automobil „golf “ prevezen je u krug Policijske uprave Centar Sarajevo kako bi se oba-

Napad u Doboju

No`em prijetio kom{iji
Vozilo na vje{ta~enju u PU Centar
(Foto: I. [ebalj)

vila potrebna vje{ta~enja. - Ispitat }e se i mogu}nost da je pje{aka neko usmrtio vozilom, nakon ~ega je on ostao le`ati na cesti kada je nai{ao automobil „golf “ i ponovo ga pregazio. To ulazi u prilog i ~injenici da su na „golfu“ nastupila veoma mala o{te}enja. Tako|er, bit }e ispitane i sve druge solucije kako bi se otkrili potrebni detalji ove nesre}e - potvr|eno nam je u policiji.

Opis nastradalog
Ju~er je iz MUP-a Kantona Sarajevo upu}en apel kako bi gra|ani pomogli u identifikaciji poginulog. Navedeno je da svi oni koji imaju

bilo kakvu informaciju jave najbli`oj policijskoj stanici. Iz policije je saop}eno da je nastradali mu{karac starosne dobi izme|u 45 i 55 godina, srednje tjelesne gra|e, visine oko 175 ili 180 centimetara. Na sebi je imao majicu dugih rukava plave boje, a preko nje je bila jo{ jedna majica dugih rukava be` boje sa sivim popre~nim prugama, donji dio trenirke crne boje s dvije uzdu`ne linije crvene boje sa strane na obje nogavice. Tako|er je konstatirano da nastradali ima kra}u crnu kosu s visokim zaliscima i bradu, za koju se pretpostavlja da nije brijana oko D`. Ma. B. pet dana.

Pedesetjednogodi{nji B. J. u petak je u{ao u ku}u kom{ije S. B. u Doboju, uzeo no` i po~eo demolirati namje{taj, a potom je vlasniku prijetio da }e ga ubiti. Do-

bojska policija }e protiv nasilnika nadle`nom tu`ila{tvu podnijeti izvje{taj o dva krivi~na djela, ugro`avanje sigurnosti i o{te}enje H. ^. tu|e stvari.

Prona|en mobitel
Dobojskoj policiji H. S. iz Matuzi}a prijavio je kra|u mobitela „nokia 6300“, koja se desila u ugostiteljskom objektu „PalMer“ u Matuzi}ima. Intervencijom policije od B. E. oduzet je telefon, koji je vra}en vlasniku.

Prijetio policajcima
U mjestu Kopice, op}ina Maglaj, prilikom intervencije, B. V. iz Kopica prijetio je s dva no`a policajcima. Osumnji~eni je uhap{en i priveden u Policijsku stanicu na daljnji postupak. Izvr{en je uvi|aj.

U vozu kod Nemile

Kod putnika na|ena marihuana
U lokalnom vozu koji saobra}a na relaciji Zenica-Nemila, u mjestu Jelina, od P S., A. J. i A. S., svi . iz @ep~a, oduzeta su dva paketi}a, upakovana u aluminijsku foliju, sa sadr`ajem marihuane. Policajci su priveli osumnji~ene, a prona|ena droga bit }e predata na vje{ta~enje.

Prijavljeno policiji u Gra~anici

K}erka mu silovana na maturskoj zabavi
Mje{tanin Stjepan Polja kod Gra~anice A. M. (41) u petak je prijavio da mu je silovana k}erka A. S. (18) koje je, prema njegovim rije~ima, po~inio S. R. iz Lukavice Rijeke, op}ina DobojIstok. Silovanje je, prema rije~ima odgovornih u Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, po~injeno u restoranu „Swity“ u Brijesnici Maloj, op}ina Doboj-Istok, na proslavi maturske ve~eri. Na rasvjetljavanju ovog slu~aja rade kriminalisti~ki inspektori PS Gra~anica, Doboj-Istok i kantonalni tu`ilac H. ^. Alija [urkali}.

Spec

Restoran „Swity“: Policija istra`uje slu~aj

VISOKO - U naselju Luke u Visokom dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je u~estvovao motocikl „yamaha“, registarskih oznaka 904-E-933, kojim je upravljao A. A., a koji je udario u stub uli~ne rasvjete. Voza~ A. A. zadobio je te`e tjelesne povrede, koje su mu konstatirane u bolnici u Visokom. Izvr{en je uvi|aj.

Policijska stanica Travnik

PS Zavidovi}i

Bludni~io nad djevoj~icom
Policijskoj stanici Travnik prekju~er je prijavio M. G. iz Travnika da je B. L., tako|er iz Travnika, vr{io bludne radnje nad njegovom maloljetnom k}erkom. Slu~aj su preuzeli istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije Ministarstva unutra{njih poslova SBK, a istraga je u toku. U interesu istrage, iz MUP-a SBK nisu `eljeli otkrivati detalje ovog slu~aja. Nezvani~no doznajemo kako je rije~ o osmogoK. K. di{njoj djevoj~ici.

Od nasilnika oduzet pi{tolj
Policijskoj stanici u Zavidovi}ima prekju~er su F. A. i F. M. prijavili da im F. U. prijeti vatrenim oru`jem. Na lice mjesta iza{li su slu`benici policije, kojima je F. U. tako|er prijetio pi{toljem. Intervencijom policije od F. U. je oduzet pi{tolj, nakon ~ega je uhap{en. Daljnja istraga je u toku.

16

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

crna hronika

PREVARE Centar za humanu politiku Doboj tra`i

Kiosk u Barama: Poku{ali razvaliti vrata

(Foto: O. Mujki})

Bare kod Srebrenika

Istragu pro{iriti na Op}inu, Tu`ila{tvo i policiju za milionsku plja~ku
Stotine gra|ana prevario za 2,8 miliona KM vlasnik gra|evinskog preduze}a „Mat kompani“ Prodan dio nezavr{ene zgrade „Aleksandrija“
Iz Centra za humanu politiku u Doboju upu}en je zahtjev Okru`nom tu`ila{tvu Doboj, policiji i Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u (VSTV) BiH za pro{irenje istrage o slu~aju vi{e od 200 prevarenih i oplja~kanih gra|ana Doboja.

Poku{ali provaliti u „Opresin“ kiosk
Nepoznate osobe poku{ale su provaliti u kiosk „Oprese“ koji se nalazi pored regionalnog puta Srebrenik-Gra~anica u Barama kod Srebrenika, ali ih je u tome sprije~io alarm. Lopovi su podesnim predmetom poku{ali razvaliti ulazna vrata, o ~emu svjedo~e o{te}enja na okviru vrata, ali se ubrzo oglasio alarm, nakon ~ega su pobjegli u nepoznatom pravcu. Kako se pretpostavlja, prije nego {to su pobjegli svoj bijes zbog neuspjele provale iskalili su na taj na~in {to podesnim predmetom polupali stakla na lijevoj bo~noj strani kioska. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebreni~ki O. M. policajci.

Obustavljeni radovi
Rije~ je o tu`bi koju je protiv Milenka Bo`i}a Me}ine, vlasnika gra|evinske firme „Mat compani“ iz Doboja, podnijelo 126 gra|ana koji su jo{ od 2002. godine po~eli upla}ivati sredstva za stanove, poslovne prostore i gara`e u zgradi „Aleksandrija“ u Vidovdanskoj ulici u Doboju, a koje nikada nisu dobili, jer su radovi na gradnji zgrade obustavljeni. Radovi su obustavljeni jer Bo`i} nije imao gra|evinsku dozvolu, gomilali su se dugovi, a od sta-

Razbijeno staklo

Nesre}a kod Tesli}a

Nastradao petogodi{nji dje~ak
Petogodi{nji dje~ak T. I. iz \uli}a kod Tesli}a prekju~er je smrtno stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Tesli}-Banja Luka. U nezgodi su u~estvovali voza~ automobila „audi“ M. O. (25) iz [kahovice kod Gra~anice i 5-godi{nji dje~ak koji je upravljao biciklom. Dje~ak je vozio bicikl i istraga }e pokazati kako je do{lo do ove nesre}e. Dje~ak je od zadobivenih ozljeda podlegao na putu do Op}e bolnice „Sveti apostol LuH. ^. ka“ u Doboju.

Zgrada „Aleksandrija“: Nikada nije zavr{ena

nova i poslovnih prostora nije bilo ni traga ni glasa. Kako drugog izlaza nisu imali, izbjegle i raseljene osobe su jo{ prije sedam godina posegle za tu`bama. Proces na sudu odugovla~en je godinama, a nedavno, kada je trebalo izre}i presudu, branilac optu`enog Bo`i}a tra`io je odgodu.

Uhap{eni u Sarajevu

Izmiriti obaveze
Razlog za odgodu bio je taj {to je Bo`i} protiv glavnog okru`nog tu`itelja iz Doboja Saliha Memi}a i tu`itelja Uzeira Had`i}a te predsjednika Udru`enja „Slo`no“ Gorana Te{i}a podnio krivi~ne prijave. Glavni pretres je odgo|en za 16. juni.

Zate~eni u kra|i vozila
U Sarajevu su uhap{eni I. V. (23) iz Kaknja i malodobni M. E. iz Sarajeva. Oni su zate~eni u kra|i vozila „{koda felicija“, registarskog broja 903-M-433, vlasnika I. H., u ulici Mehremi}a trg do broja 1 u op}ini Centar. O hap{enju je obavije{ten kantonalni tu`ilac u Sarajevu. Nakon saslu{anja, osumnji~eni su pu{teni.
Bo`i}: Podnesena tu`ba

Iz Centra za humanu politiku tra`e da se istraga u vezi s ovim slu~ajem pro{iri i na dobojskog na~elnika Obrena Petrovi}a, jednog od osniva~a udru`enja „Slo`no“, kao i biv{eg premijera RS, pojedinaca iz MUP-a RS i dobojskog tu`ila{tva zbog spore reakcije u slu~aju prevarenih gra|ana za milionske iznose. Za ovaj slu~aj u Doboju vlada veliki interes, posebno nakon prve prodaje dijela zapo~ete zgrade „Aleksandrija“ za 1,7 miliona KM, ~ime }e se bar dijelom izmiriti obaveze prema prevarenim ljudima koji su svojevremeno avansirali stanove, a nisu dobili H. ^ALI] ni{ta.

Spec
GRA^ANICA - Iz {tale Sabrije M. u Ra{ljevi kod Gra~anice nepoznate osobe ukrale su junicu te{ku 250 kilograma, ~ime mu je pri~injena {teta od 1.500 KM. Kra|a je prijavljena policajcima koji su zaprimili slu`benu zabilje{ku i tragaju za lopovima.

Pretres u Zenici

Policajci zaplijenili 145 grama spida
Policija je preksino} na magistralnom putu M-17 u mjestu Blatu{a kod Zenice zaustavila automobil „pasat“ kojim je upravljao Adis S. iz Zavidovi}a. Kako je saop}eno iz policije, voza~ je pokazivao vidne znakove nervoze, nakon ~ega je zamoljen da otvori prtlja`nik, kao i prednja i zadnja desna vrata na vozilu. - Ispod sjedi{ta suvoza~a policajci su uo~ili dio PVC vre}ice, a nakon {to su zatra`ili da je izvu~e, voza~ se povrijedio zbog uskog i nepristupa~nog prostora. Nakon vje{ta~enja ustanovljeno je da se u kesi nalazilo 145,3 grama amfetamina, poznatijeg kao spid - re~eno nam je u MUP-u i nagla{eno da je osumnji~eni priveden, nakon ~ega je predat nadle`nom tu`iocu na A. D`. daljnji postupak.

Kra|a u Olovu

Ostala bez li~ne karte i novca
Policiji u Olovu prekju~er je B. A. iz Olovskih Luka prijavila kra|u koja se desila na pija~nom prostoru u Tuzlanskoj ulici. Iz d`epa joj je, prema prijavi, nepoznata osoba ukrala neseser u kojem se nalazila li~na karta, bankovna kartica i 50 KM. Policajci su obavili uvi|aj i tragaju za kradljivcem.

Olovo: Potraga za kradljivcem

Osumnji~eni predat Tu`ila{tvu

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

17

FINANSIJE Vlade evropskih zemalja odobrile zajmove

Za spas banaka 5,3 biliona dolara
Iznos ve}i od njema~kog bruto doma}eg proizvoda Ve}ina novih ~lanica EU nije se odlu~ila na sli~ne mjere
Vlade evropskih zemalja odobrile su 5,3 biliona dolara pomo}i bankarskom sektoru, {to je ve}i iznos od njema~kog bruto doma}eg proizvoda (BDP). Najvi{e je izdvojila vlada Velike Britanije koja je u svoje banke ubrizgala 781,2 milijarde eura, pokazali su podaci koje su pripremili Evropska komisija i Evropska centralna banka (ECB). Na drugom mjestu je Danska ~ija je vlada od kolapsa spasila 13 banaka, te za to izdvojila 593,9 milijardi eura. Te mjere, pomo}u kojih su vlasti najrazvijenijih evropskih dr`ava sa~uvale zajmodavce u jeku finansijske krize, nadma{ile su ~ak i njema~ki BDP koji iznosi 3,3 biliona dolara i najve}i je u Evropi. Ogromni zajmovi i garancije bankarskom sektoru utjecali su i na pove}anje bud`etskog deficita eurozone u 2008. na najve}i nivo u zadnje tri godine.
Energoinvest: Zna~ajniji skok cijene

Trgovanje 21.577.188 KM

Indeksi sedmicu zavr{ili u minusu
Vrijednost Energoinvesta uzletjela za 36,5 posto Veliki promet na aukciji i vanberzanskim transakcijama
Na ovosedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 21.577.188 maraka, a u sklopu 455 transakcija ukupno je prometovano 147.720 dionica. Na kotaciji kompanija u ovoj sedmici trgovalo se u iznosu od 243.972 KM, me|u fondovima 176.156, na primarnom slobodnom tr`i{tu 652.407, sekundarnom 19.714.350 maraka, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju u ovoj sedmici nije bilo transakcija. Ubjedljivo najlikvidnija ove sedmice bila je Elektro grupa, s prometom od 15,6 miliona maraka, uz uzlet vrijednosti za 297 posto. U ovoj sedmici obavljena je i vanredna aukcija dionicama IK banke vrijedna 625.500 maraka. Prijavljene su tri vanberzanske transakcije, a najve}a je obavljena

Vrijednost indeksa
BIFX 1,93% 2.021,56 1.130,45 1.193,86 SASX-10 1,89% SASX-30 3,35%

ECB: Najvi{e izdvojila Velika Britanija

(Foto: AFP)

Njema~ke banke su zaprimile tre}i najve}i paket dr`avne pomo}i u iznosu od 554,2 milijarde eura. Ve}ina novih ~lanica EU,

Deset najve}ih iznosa
Pomo} bankama po zemljama (u milijardama eura) Velika Britanija . . . . . 781,2 Belgija . . . . . . . . . . . . . 264,5 Danska . . . . . . . . . . 593,9 Nizozemska . . . . . . . . 246,1 Njema~ka . . . . . . . . 554,2 Austrija . . . . . . . . . . . . 165 Irska . . . . . . . . . . . 384,5 [vedska . . . . . . . . . . . . 142 Francuska . . . . . . . . . . 350,1 [panija . . . . . . . . . . . . 130

uklju~uju}i Slova~ku, ^e{ku, Estoniju i Litvu, nije se odlu~ila na sli~ne mjere, javlja Bloomberg, prenose agencije. Bloomberg nagla{ava da je ve}ina banaka u srednjoj i isto~noj Evropi u stranom vlasni{tvu, pa je ~ak 80 posto bankarskih zajmova u tim regijama do{lo iz zajmodavaca u vlasni{tvu {est zapadnoevropskih ~lanica EU. Za usporedbu, ameri~ka je vlada u tamo{nji bankarski sektor ubrizgala ukupno 12,8 biliona dolara.

dionicama BOR banke od 159.300 maraka. Od kompanija iz sastava glavnog indeksa, najve}i skok cijene u ovoj sedmici imao je sarajevski Energoinvest od 36,5 posto, sa {est na 8,19 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX ove sedmice pao je za 1,93 posto, na 2.021,56 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 potonula je za 1,89 posto, na 1.130,45 poena, dok je vrijednost indeksa SASX-30 skliznula za 3,35 posto i na kraju ove sedmice iznosila je 1.193,86 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

U susret Sajmu {ljive u Grada~cu

Spec
MOSKVA - Ruski energetski div Gazprom potvrdio je da je dobio ponudu za kupovinu vlasni~kog udjela u slovenskom Petrolu. Predsjednik Uprave ruskog Gazproma, Aleksej Miler je potvrdio kako je ova kompanija, prije nekoliko dana, dobila ponudu za kupovinu udjela u Petrolu, ali jo{ uvijek se ne zna ko taj udio `eli prodati Gazpromu, kao ni o kolikom udjelu se radi.

Proslava 40 godina postojanja
Na Me|unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Grada~cu koji }e se odr`ati od 23. do 27. septembra bit }e obilje`eno 40 godina od odr`avanja Dana {ljive, prete~e sada{njeg sajma. - I ove godine `elimo napraviti spoj tradicije i prezentaciju savremenih dostignu}a u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. O~ekujemo da }e, i pored lo{e ekonomske situacije, broj izlaga~a biti na pro{logodi{njem niOn ka`e da ga raduje ~injenica da }e po prvi put u 40 godina Sajam za zemlju partnera imati Hrvatsku, {to potvr|uje da je ova manifestacija postala va`na i za susjedne zemlje, te da je priznata u me|unarodnim okvirima. U narednih tri mjeseca organizatori }e vr{iti zavr{ne pripreme za odr`avanje manifestacije, a posebna pa`nja bit }e posve}ena i obilje`avanju 40 godina osnivanja Sajma, na kojoj }e biti dodijeljena posebna priznanja. D`. D.

Sedmica na Banjalu~koj berzi

Blok posao popravio promet
Na Banjalu~koj berzi ove je sedmice kroz 265 transakcija ostvaren promet od 2.401.446 KM, a najve}i je obavljen blok poslom akcijama Bobar banke u iznosu od 1.170.000 maraka. Me|u fondovima ove sedmice ostvaren je promet od 83.218 maraka, a najve}i je obavljen akcijama Polara investa od 34.015 KM, uz rast cijene od 3,2 posto. Najve}i uzlet cijene imala je Jahorina Koin od 14,67 posto, a ovosedmi~ni gubitnik me|u fondovima bio je Invest nova, s

Top~agi}: Savremena dostignu}a

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,04% 2,28% 990,10 1.888,57

vou - ka`e za „Avaz“ direktor Sajma Husein Top~agi}.

Rusija u problemima s radnom snagom

Svake godine milion radnika manje
Ekonomski aktivno stanovni{tvo Rusije smanjuje se za milion ljudi svake godine, izjavio je {ef ruske dr`avne statisti~ke slu`be Ro{tat Vladimir Sokolin. U pro{losti, taj manjak je nadokna|ivan migracijom, ali je u Rusiji sve manje imigranata, kazao je Sokolin, prenose agencije. Nagla{avaju}i da je to veoma opasan presedan, budu}i da se u historiji nikada nije desilo da jedna zemlja ostvaruje ekonomski rast u vrijeme kad joj se ekonomski aktivno stanovni{tvo smanjuje, Sokolin je ocijenio da }e se Rusija, ~im po~ine izlaziti iz trenutne krize, suo~iti s nedostatkom radne snage.

padom od 7,5 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS u ovoj sedmici pala je za 0,04 posto, na 990,10 poena, dok je indeks fondova FIRS zabilje`io gubitak vrijednosti od 2,28 posto i na kraju ove radne sedmice iznosio je 1.888,57 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Berzanski barometar za 13. 6. 2009. godine

Iz evropske filijale General Motorsa

Kenigseg `eli kupiti kompaniju Saab
[vedski proizvo|a~ luksuznih sportskih automobila Kenigseg odlu~io je kupiti kompaniju Saab, jednu od filijala ameri~kog autogiganta General Motors. Kako prenose agencije, Kenigseg }e kupiti Saab, uz pomo} norve{kih investitora, ali da bi pregovori mogli trajati mjesecima. GM je odlu~io prodati Saab, po{to je, zbog ogromnih dugova, nedavno podnio zahtjev za sudskom za{titom od povjerilaca. Saab je lani prodao 93.000 vozila u svijetu i zapo{ljava oko 3.400 radnika u [vedskoj.
Euro/dolar 1,4013 0,03 Nafta 72,04 $ po barelu Zlato 940,70 $ po unci 0,88% 1,21%

18

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

globus

PANDEMIJA Kompanija „Novartis“ uskoro pokre}e proizvodnju

Njema~ki brodograditelji izradili „~udo od jahte“

Napravljena vakcina protiv svinjske gripe
Ve} spremna prva koli~ina, dozvola se o~ekuje najesen
Samo nekoliko dana nakon {to je progla{ena pandemija svinjske gripe, {vicarska farmaceutska kompanija „Novartis AG“ iznenadila je vije{}u da je napravila spasonosnu vakcinu protiv ove vrste gripe koju je svijet u panici i{~ekivao. Me|utim, i pored ove vijesti, me|u ljudima se {iri strah od novog virusa. Vlasti u Velikoj Britaniji ve} su najavile da bi {kolska godina mogla po~eti kasnije, a ne u septembru, kako bi sprije~ili {irenje virusa. U Hong Kongu je situacija jo{ dramati~nija jer su privremeno zatvorena obdani{ta i osnovne {kole nakon {to je 12 u~enika oboljelo od meksi~ke gripe. Ipak, dan nakon prve progla{ene pandemije poslije 40 godina, {vicarska farmaceutska kompanija „Novartis“ saop}ila je da je proizvela prvu koli~inu vakcine za borbu protiv epidemije gripe H1N1. Klini~ka ispitivanja po~et }e u julu, a kompanija vjeruje da }e

Najve}e privatno plovilo na svijetu

Gripa se i dalje {iri

Zavr{ena nova jahta Romana Abramovi~a
Ruski oligarh Roman Abramovi~ kona~no je do~ekao svoju najnoviju igra~ku - jahtu vrijednu 300 miliona funti, koja je zavr{ena u gradili{tu u Njema~koj. Najve}a privatna jahta na svijetu nazvana „Eclipse“, osim vlastite podmornice, ima, izme|u ostalog, sistem za otkrivanje i odbranu od projektila, dva heliodroma, luksuzno lje~ili{te i bazen. Kako bi vlasnik bio u potpunosti siguran, njegov apartman za{ti}en je neprobojnim zidovima i prozorima otpornim na metke. Jahta od 170 metara napravljena je u velikoj tajnosti u hambur{kom brodogradili{tu „Blohm & Voss Shipyard“, a njena izrada nerijetko je oduzimala dah slu~ajnim prolaznicima koji nisu mogli vjerovati u ono {to vide. „Eclipse“ je bila posebno dizajnirana kako bi zasjenila dosada{nju najve}u privatnu jahtu, ~iji je vlasnik {eik Mohamed bin Ra{i el-Maktoum, vladar Dubaija. Abramovi~ }e u svom novom statusnom simbolu mo}i u`ivati tek od sljede}e godine kada }e mu biti isporu~ena i kada }e postati dio njegove flote.

Spec
BEOGRAD - Britanski ambasador u Srbiji Stiven Vordsvort (Stephen Wordsvort) ocijenio je da je od Me|unarodnog suda pravde zatra`eno neobavezuju}e pravno mi{ljenje o legalnosti jednostranog progla{enja nezavisnosti Kosova, te je istakao kako ne vidi da to mi{ljenje mo`e utjecati na ~injenicu da Kosovo postoji kao nezavisna dr`ava.

Sjedi{te {vicarske kompanije

uskoro mo}i zapo~eti masovnu proizvodnju. Akcije „Novartisa“, ali i

ostalih velikih farmaceutskih kompanija, pa i „Roscha“ koji proizvodi lijek „tamiflu“, sko~ile su na evropskim berzama odmah nakon najave prve vakcine. Iz sjedi{ta „Novartisa“ saop}eno je da su rezultati ostvareni s virusnim sojem H1N1 pokazali da je br`e napraviti vakcinu na }elijskoj osnovi, a ne kori{tenjem jajeta. „Novartis“ je uspje{no zavr{io proizvodnju prve ture vakcine za gripu tipa A (H1N1) nekoliko sedmica prije nego {to se o~ekivalo, ka`e se u tom saop}enju i dodaje da kompanija pretpostavlja da }e dobiti licencu najesen, kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i predvidjela zna~ajnije {irenje virusa H1N1, od kojeg je do sada oboljelo skoro 30.000 ljudi {irom svijeta. Do sada je najmanje 30 dr`ava naru~ilo vakcinu „Novartisa“. Narud`ba ministarstva zdravlja SAD vrijedi 289 miliona dolara, saop}ila je kompanija.

i} Numanov Sead
VI} GO-TURKO [EJLA JU

1.10 2
14. 6.

Glavni i odgovorni urednik Dnevnog avaza komentira objavljene snimke Ratka Mladi}a, {ta }e uraditi Srbija, za{to niko ne mo`e uhapsiti Milorada Dodika, ima li premijer RS privatnu vojsku, komentira pobjedu Sulejmana Tihi}a u utrci za predsjednika SDA, kakva je pozicija Bakira Izbetbegovi}a u stranci kao gubitnika, za{to Mustafa Mujezinovi} ne mo`e spasiti FBiH, prijeti li raspad SDA, govori o pozadini afere Razvojna banka, za{to je visoki predstavnik Valentin Incko „tragi~an lik“, {ta poku{ava Havijer Solana, ho}e li BiH postati nova Palestina...

EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA, RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

19

Fotoreporter kontra italijanskog premijera

Snimio la`no vjen~anje Silvija Berluskonija
Antonelo Zapadu, sardinijski fotoreporter, kojeg je premijer Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi) tu`io zbog naru{avanja privatnosti, izjavio je da je u periodu izme|u 2006. i 2009. na~inio oko 5.000 fotografija u Berluskonijevoj vili „^ertoza“ na Sardiniji. Me|u njima je i snimak na kojem se vidi la`no vjen~anje italijanskog premijera s nepoznatom djevojkom u ba{ti vile u prolje}e 2008. - Onih 700 fotografija koje su mi karabinijeri oduzeli nisu svi snimci koje imam. Ako ba{ ho}ete da vam ka`em, u periodu izme|u 2006. i 2009. na~inio sam oko 5.000 fotografija. Me|u njima je i ona snimljena pro{le godine, na kojoj je Berluskonijevo la`no vjen~anje. Vide se buketi cvije}a i djevojke koje zadovoljno aplaudiraju - kazao je Zapadu, koji je ju~er ispred suda u Rimu ~ekao da sazna odluku o tome da li postoje osnove za Berluskonijevu tu`bu. Zapadu je prije dvije sedmice

Berluskoni s nepoznatom djevojkom u vili „^ertoza“

Slavlje na ulicama Teherana

(Foto: AFP)

IRAN Odr`ani predsjedni~ki izbori u Islamskoj Republici

Velika pobjeda Srbi na Kosovu kupovali la`na Ahmedined`ada svjedo~enja za kra|u organa
Policija uhapsila tri osumnji~ene osobe
Glavni rival Mir-Husein Musavi odbacio rezultate
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad odnio je veliku pobjedu na predsjedni~kim izborima u Islamskoj Republici, pokazuju zvani~ni rezultati izbora. Njegov

karabinijerima odnio oko 700 fotografija koje je u okolini vile na~inio tokom pro{le i ove godine, nakon {to je na~uo da bi mogao biti uhap{en. Na fotografijama, ~iji je dio kasnije objavio {panski list „El Pais“, vide se djevojke u toplesima i nagi Mirek Topolanek, biv{i premijer ^e{ke, koji je u maju 2008. bio gost Berluskonija.

Novi mandat starom predsjedniku

glavni rival Mir-Husein Musavi odbacio je rezultate kao „opasnu {aradu“ koja bi mogla voditi ka tiraniji. Kako je saop}ila dr`avna izborna komisija na osnovu gotovo svih prebrojanih glasa~kih listi}a, Ahmedined`ad je osvojio 63,4 posto, a biv{i premijer Musavi 34,7 posto glasova.

Trojica Srba, uhap{ena u blizini srpskog sela ^aglavica na Kosovu, poku{ala su podmititi najmanje jednu osobu kako bi izjavila da joj je tokom sukoba na Kosovu oduzet neki organ, saop}ila je ju~er Kosovska policija. Prema spoznajama kosovskih istra`itelja, uhap{eni su za svjedo~enja nudili i do 100.000 eura, stanove i automobile, rekao je gla-

snogovornik policije Arber Beka na konferenciji za novinare u Pri{tini. Istraga o tom slu~aju trajala je vi{e od tri mjeseca, a tu`ila{tvo EULEX-a bilo je o svemu obavije{teno, rekao je Beka. Me|u uhap{enima je i jedan biv{i pripadnik Kosovske policije iz okolice [trpca, a druga dvojica su iz Novog Sada i Beograda, dok je ~etvrti Srbin u bijegu, precizirao je Beka.

Nezgoda Margaret Ta~er

Trojica izaziva~a
Skoro 73 posto od 46 miliona gra|ana s pravom glasa iza{lo je na izbore, navodi se u saop}enju izborne komisije. Musavi, koji je ne{to ranije izjavio da je pobijedio na izborima, nazvao je rezultate „zapanjuju}im“. - O{tro protestiram zbog mnogih o~iglednih kr{enja izbornog procesa i upozoravam da se ne}u predati ovoj opasnoj {aradi. Rezultat ovakvog djelovanja nekih zvani~nika ugrozit }e stubove Islamske Republike i uspostaviti tira-

^eli~na lejdi slomila ruku
Musavi: O{tri protesti nakon poraza

Ahmedined`ad: Osvojio 63,4 posto glasova

Demonstracije na ulicama

niju - rekao je Musavi. Ahmedined`ad (52), koji je prije ~etiri godine pobijedio obe}av{i obnovu vrijednosti Islamske revolucije iz 1979. godine, izborio je drugi mandat protiv trojice izaziva~a, kriti~ara njegove ekonomske politike i tvrdog stava prema Zapadu, prije svega, o spornom nuklearnom programu.

Biv{a engleska premijerka Margaret Ta~er (Thatcher), poznatija kao ^eli~na lejdi, pala je i slomila ruku u svojoj ku}i u Londonu. Kako pi{e „Times“ u svom internet-izdanju, 83-godi{nja Margaret osje}a se dobro i uskoro }e se vratiti iz bolnice. Nakon pada, odvezena je u bolnicu „Westminster“. Ta~er je proteklih godina pre`ivjela nekoliko mo`danih udara.

Ta~er: Osje}a se dobro

Predsjednik Ha{kog suda u Hrvatskoj

Robinson razgovarao s Kosor
Predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson (Patrick) i potpredsjednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor razgovarali su o mogu}nosti da ha{ki osu|enici slu`e kaznu u hrvatskim zatvorima. Robinson i Kosor razgovarali su i o uvjetima i mogu}nostima smje{taja arhivske gra|e Ha{kog tribunala kao dijela naslije|a ovog suda nakon prestanka njegovog rada, prenijeli su hrvatski mediji. Iz Hrvatske vlade je saop}eno da je Robinson tokom razgovora izrazio zadovoljstvo saradnjom Hrvatske s Ha{kim tribunalom. Kosor, koja je i predsjednica Vije}a za saradnju s Ha{kim tribunalom i drugim me|unarodnim krivi~nim sudovima, potvrdila je odlu~nost saradnje Hrvatske s Tribunalom. Predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson posjetit }e i BiH tokom balkanske turneje.

Slu`beni rezultati
Za sada nije poznato da li }e Musavi ostati pri svojim optu`bama i ulo`iti slu`beni prigovor, a te{ko je predvidjeti kakva }e biti reakcija Musavijevih pristalica. Policija je zabranila bilo kakva okupljanja prije objavljivanja slu`benih rezultata i poja~ala mjere sigurnosti u iranskoj prijestonici. O tome da li je bilo nepravilnosti, odnosno ko }e biti novi predsjednik, na kraju odlu~uje vrhovni vo|a ajatolah Ali Kamnei. On je ju~er pozdravio Ahmedined`adovu pobjedu nazvav{i je „iranskim ponosom“, javlja CNN. Iranski Ustav dopu{ta najvi{e dva predsjedni~ka mandata. Predsjednik ima velika ovla{tenja, ali pod strogim nadzorom vrhovnog vo|e.

Policija se sukobila sa demonstrantima

Mlade pristalice Musavija sukobile su se ju~er popodne s policijom u nekoliko mjesta Teherana, javljaju AFP i o~evici s lica mjesta. Stotinjak mladih skandir-

alo je slogane u prilog Musaviju, a uzvikivali su: „Smrt diktatoru“. Policija je u nekoliko navrata rastjerivala palicama demonstrante, ali u tome nije uspjela.

Robinson: Posjeta regionu

Ukratko

20

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

globus

SKANDALOZNO Osijek u {oku nakon otkrivanja afere

Maloljetne {ti}enice u lancu prostitucije
Korisnici usluga su politi~ari, biznismeni i ljudi iz pravosu|a starosti izme|u 15 i 17 godina pisale pisma
Testiranje sjevernokorejskih raketa

Djevoj~ice

Sjeverna Koreja uzvra}a prijetnjama
PJONG JANG- Sjeverna Koreja }e po~eti program oboga}ivanja urana i pokrenuti vojnu akciju ukoliko Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i njeni saveznici poku{aju izolirati tu dr`avu, prenijeli su sjevernokorejski mediji izjavu portparola ministarstva vanjskih poslova. Kako je prenijela agencija KCNA, portparol je rekao da }e Pjongjang sav pluton koji proizvede pretvoriti u oru`je. Saop}enje je uslijedilo nakon rezolucije koju je Vije}e sigurnosti UN-a ju~er donijelo, a kojom se poo{travaju sankcije Sjevernoj Koreji poslije druge nuklearne probe koju je izvela 25. maja - podsjetio je Reuters.

Te{ka nesre}a nedaleko od Rijada
RIJAD - Devetnaest osoba poginulo je kada se zapalio saudijski autobus nakon sudara s kamionom tokom pje{~ane oluje, isto~no od prijestonice Rijada, rekli su zvani~nici. Niko od putnika nije se uspio spasiti iz autobusa koji se zapalio nakon sudara s kamionom koji se uklju~ivao na autoput sa sporednog puta, rekao je neimenovani zvani~nik saudijske autobuske kompanije. On je dodao da je pje{~ana oluja bila sna`na i da je vidljivost bila jako slaba. Nesre}a se dogodila 30 kilometara isto~no od Rijada na putu za Damam, navodi isti izvor, dodaju}i da su poginuli voza~ i svih 18 putnika.

Osijek: Policija ima informacije

Makedonci {alju nove vojnike u ISAF
SKOPLJE - Makedonija }e u misiju ISAF u Afganistanu uputiti jo{ 70 vojnika, izjavio je ministar odbrane Zoran Konjanovski. On je dodao da }e se pripadnici nove jedinice pridru`iti makedonskim vojnicima u Afganistanu krajem sljede}e godine. Konjanovski je rekao da makedonski kontingent u Afganistanu sada ima 170 vojnika i da }e sa novih 70 pripadnika oru`anih snaga biti uve}an za 40 posto.

Organizirani lanac maloljetni~ke prostitucije, ~iji su korisnici utjecajni politi~ari i biznismeni, otkriven je u Osijeku u Hrvatskoj. @rtve su maloljetnice Doma za odgoj djece i mlade`i, a prema njihovim iskazima, me|u korisnicima su i vrlo poznate oso-

ljno su opisale svodnike, njihove automobile i mjesta na kojima su se prostituirale, navodi list. - Samo sam ~ekala da sve to {to prije zavr{i, a kada smo iza{li iz sobe, svodnik, koji me je doveo, upitao je mu{teriju je li zadovoljna. On je rekao da nije potpu-

Faksimil jednog od pisama djevoj~ica

Policija: Istraga }e biti te{ka
Osje~ka policija ima saznanja da su djevoj~ice iz Doma za odgoj djece i mlade`i uklju~ene u prostituciju. Istraga se vodi, no ~injenica da su korisnici usluga mo}ne i utjecajne osobe mogla bi dovesti do pritisaka, pi{e list. be iz osje~kih politi~kih, poduzetni~kih i pravosudnih krugova, pi{e ju~er zagreba~ki „Jutarnji list“ razotkrivaju}i veliku aferu. Osim toga, ka`u da nije lako prikupiti ~vrste dokaze koji ne}e pasti na sudu jer nije te{ko zamisliti kako bi izgledao postupak, u kojem su na jednoj strani advokati mo}nih osoba, a na drugoj problemati~ne maloljetnice uvu~ene u prostituciju. no jer sam odbila analni seks. Tada me svodnik o{amario i rekao kako sam mogla vi{e zaraditi da sam bila pametna. Za uslugu sam dobila kutiju „marlbora“ i 50 kuna - pri~a {ti}enica, koja je u novembru 2008. navr{ila 17 godina. U lanac prostitucije uvu~ena je kada joj je bilo 15 godina i iza nje je, s obzirom na njene godine, pozama{no iskustvo. „Jutarnji list“ objavio je faksimile nekoliko

pisama, u kojima su {ti}enice opisale {ta im se doga|a. Navode da su sve spremne potvrditi i pred policijom. - U prostituciju nas ~esto vodi osoba ~ije je dijete tako|er u Domu. Tra`i da se prije izlaska okupamo, na{minkamo i lijepo obu~emo. Ona od mu{terija napla}uje usluge, a dok mi radimo, sjedi u kafi}u - ispri~ala je 15-godi{njakinja.

Brojevi telefona
Djevoj~ice imaju brojeve telefona nekih mu{terija, s kojima putem SMS poruka povremeno i samostalno dogovaraju sastanke. Znaju i registracijske brojeve automobila. Me|u svojim klijentima spominju i imena dvojice visokopozicioniranih politi~ara, od kojih je jedan u upravi velike dr`avne firme, a drugi je bio visoki du`nosnik jednog ministarstva.

Iskazi policiji
^etiri {ti}enice Doma u Osijeku op{irno su tokom vi{e razgovora ispri~ale ovom listu detalje u`asa u koji su uvu~ene i iz kojeg ne vide izlaz. Pored imena osoba kojima su pru`ale usluge, deta-

Sukobi u Iraku

Razgovori u Damasku

Poginuo ameri~ki vojnik
Jedna od `rtava u bolnici u Kandaharu
(Foto: Reuters)

Bolji odnosi Sirije i SAD
Ameri~ki izaslanik za Bliski istok D`ord` Mi~el (George Mitchell) razgovarao je ju~er sa sirijskim predsjednikom Ba{arom el-Asadom o mirovnim naporima Va{ingtona na Bliskom istoku, {to se vidi kao korak dalje u pobolj{anju odnosa dvije dr`ave. - Potpuno smo svjesni mnogih te{ko}a. Dijelimo odgovornost da stvorimo uvjete kako bi pregovori brzo po~eli i uspje{no se zavr{ili. Sirija ima jedinstvenu ulogu u postizanju sveobuhvatnog mira - rekao je Mi~el poslije sastanka. Mi~elovoj posjeti Siriji prethodili su razgovori ameri~kih i sirijskih sigurnosnih zvani~nika u Damasku, a jedna od tema bio je Irak, izjavili su izvori iz sirijske prijestonice. Odnosi izme|u Sirije i SAD su se popravili po{to je Barak Obama (Barack) preuzeo du`nost predsjednika.

Napad na konvoj u Afganistanu
KANDAHAR - Osam afganistanskih voza~a ubijeno je kada je samoubica aktivirao svoj eksplozivni pojas usred vi{e kamiona parkiranih ispred vojne baze NATO-a na jugu Afganistana, objavile su lokalne vlasti. Talibani su preuzeli odgovornost za ovaj napad, koji se desio samo 200 metara od ulaza u vojnu bazu u pokrajini Helmand, upori{tu talibana u Afganistanu. Nakon eksplozije, osam kamiona je zapaljeno, kao i ~etiri druga manja vozila koja su obi~no koristili ~uvari koji su pratili konvoj.

Ameri~ki vojnik poginuo je u Iraku u eksploziji ru~ne bombe, objavila je ameri~ka vojska. - Jedan vojnik poginuo je u eksploziji ru~ne bombe u borbenoj operaciji u petak - navodi se u saop}enju vojne komande, ne preciziraju}i gdje se napad desio. Pet ameri~kih vojnika poginulo je u Iraku od po~etka juna.

Dnevni avaz nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Ana Vilenica, glumica
Adnan ]ati}

Od idu}e godine `ivjet }u u BiH

Elvir Balji}

Na odmoru kod roditelja u Binje`evu

Jasna Dikli}

Mladima nedostaje op}eg znanja

Dino [aran

Nije mi bitan pun stadion nego kvalitetna publika
(Foto: J. Regovi})

@ivot nakon bankrota u Londonu
U posjeti Arminu Muzaferiji u Visokom

Zehrudin Isakovi} na Himalajima

22
Dino [aran, frontmen hit grupe „Letu {tuke“

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Kada sam mnogo razmi{ljao, malo sam radio
Nije mi bitan pun stadion nego kvalitetna publika

Nj

ihove pjesme odjekuju ne samo na doma}oj muzi~koj sceni nego i u regionu. Nedavno su odu{evili zagreba~ku publiku koncertom u Tvornici, a u avgustu planiraju drugi put nastupiti u Beogradu. „Letu {tuke“ su trenutno jedan od aktuelnijih bendova na ovim prostorima. Tekst i muziku na albumima ovog sarajevskog rok benda uvijek potpisuje frontmen i gitarista Dino [aran. Sreli smo ga u gradu na kafi s prijateljima, a bio je uvijek izrazito komunikativan kada je rije~ o muzici.

prioriteta. - [ta zna~i biti popularan, to danas mo`e biti, manjevi{e, svako. Iako to obi~no zna~i odmah i novac, po{to `ivim od ovog posla, bilo bi licemjerno re}i da to ne primje}ujem. Ali nije mi bitan pun stadion nego kvalitetna publika koja razumije to {to radimo - ka`e [aran. On se obi~no ne predaje o~ekivanju, smatra da ~ovjek, ako ne{to `eli posti}i, mora se potruditi i uvijek dati najbolje od sebe. - Ovdje ljudi prave puno kriti~kih osvrta, imamo previ{e stru~njaka op}e prakse. Ljudi su uhva}eni u

ba pokazati da li je vrijedilo to {to su radili. - Nisam razmi{ljao {ta bi bio da nisam muzi~ar. To mi je bilo su|eno! Nisam imao rezervnih opcija, znao sam da }u na kraju tako zav{iti. Nije tu rije~ o sre}i nego me, metafizi~ki re~eno, ovaj posao ispunjava pri~a [aran. Na{u muzi~ku scenu vidi u pozitivnom svjetlu.

Urbani smjer
- Druga~ija je i raznovrsnija nego prije rata. Ima dosta dobrih bendova urbanog usmjerenja, svi oni rade i bore se - govori [aran.

Popularnost i novac
Ka`e da je zahvalan {to `ivi u zanimljivom vremenu i u jo{ interesantnijem okru`enju, pa inspiraciji za pisanje nikada nema kraja. Veliku popularnost bendu donio je album „Proteini i ugljikohidrati“, izdat pro{le godine. [aran tvrdi da je ovaj CD publika prihvatila i shvatila tek nakon godinu. Ipak, popularnost im nije prva na listi

Porodi~an ~ovjek
Dino [aran smatra da je jedan od najboljih bendova na ovim prostorima „Skroz“. Taj sud je, ka`e, nezavisan od toga {to mu je brat Adnan lider te grupe. - Cijenim ih i stalno ih slu{am. Adnan i ja se uvijek konsultujemo o muzici i nadopunjavamo. On je prvi koji poslu{a moju novu stvar, a ja njegovu - dodaje [aran. Dino se dobro snalazi i u ulozi oca i supruga. Sin Khan }e uskoro napuniti godinu. I brat Adnan ima dijete, pa slobodno vrijeme obi~no provode zajedno s porodicama. svojim zamislima. I ja kada sam mnogo razmi{ljao, malo sam radio, pa sam u neka doba vidio da to ne vodi ni~emu i prihvatili smo se posla. Moj savjet bi bio: ne analiziraj puno, radi, svaki rizik se isplati, posebno ako ulo`i{ trud i talenat - poru~uje [aran. Nikada nije imao socijalni plan, ka`e da vrijeme treDok svi slu{aju „[tuke“, Dino voli da se odmori uz neku svoju plej-listu. - Po~eo sam da slu{am novi album Gorana Bregovi}a „Alkohol“ kada sam ~uo da je nominiran za Gremi. Pa reko da vidim. To {ta on radi nakon „Bijelog dugmeta“ je kvalitetno i nije za odbaciti S . CERI] ka`e Dino.

PLUS MINUS

Po~eo sam da slu{am novi album Gorana Bregovi}a „Alkohol“ kada sam ~uo da je nominiran za Gremi
[aran: Bilo je su|eno da budem muzi~ar
(Foto: M. Kadri})

Bojite li se leta avionom?

NA SLOVO, NA SLOVO...

U FOKUSU
Jedan od najcjenjenijih kompozitora dana{njice, 59-godi{nji Sarajlija Goran Bregovi} mogao bi se naredne godine u Los An|elesu na}i me|u nominiranim za najpresti`niju muzi~ku nagradu Gremi. Prema svemu sude}i, njegov novi album „Alkohol“, koji je za ameri~ko tr`i{te ekskluzivno objavila diskografska ku}a „Universal“, bio je pun pogodak, a put od „Bijelog dugmeta“ do Orkestra za svadbe i sahrane Brega bi mogao okititi Gremijem. On je i prvi muzi~ar sa ovih prostora koji je i doveden u vezu s ovom nagraA. I. dom.

Eldin Huseinbegovi}, pjeva~
- Ina~e se bojim visine i kada sam prvi put sjeo u avion, nije mi bilo ba{ jednostavno pogledati kroz prozor.

Jedan je `ivot, iskoristi ga! Bregovi} i Gremi
ARITMIJA - Neprijatan je osje}aj kada mi se de{avaju stvari nepredvidljivo i poremete mi tok. BA[ - Uzre~ica koja sa malo ka`e puno. DJECA - Ne moram o ovom puno govoriti. ELAN - Vrlo va`na supstanca u dana{njem nam `ivljenju. JEDAN - Jedan je `ivot, iskoristi ga! LJUSKA - Nikada ne}u razumjeti ljude koji stalno imaju potrebu da provire ispod. MU[KETIRI - Ne bi bilo lo{e da nam se neki pojave. SRCE - Moje srce povremeno ima aritmiju. TIBET - Putovanje koje }u jednom ostvariti. @USTRINA - Previ{e je prisutna! Povremeno mi je potrebna i sporost. Ne bih puno izgubila. Belma Lizde-Kurt, glumica
S . A{.

Enes Zlatar Bure, muzi~ar
- Apsolutno ne. U`ivam letjeti. ^esto sam putovao po Evropi, ~ak sam letjeo i preko okeana i zaista nisam imao nikakav strah.

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

23

EKSKLUZIVNO Adnan ]ati} za „Dnevni avaz“

Od idu}e godine supruga i ja `ivjet }emo u BiH!
Ku}a u Blagaju bit }e gotova do decembra
vjetski bokserski {ampion Adnan ]ati} alijas Feliks [turm (Felix Sturm) priprema se za odbranu titule i 11. jula u njema~kom Nirburgringu ukrstit }e rukavice s izaziva~em, evropskim prvakom Korenom Gevorom (Khoren). Dan poslije u Nirburgringu }e se voziti utrka Formule 1 za Veliku nagradu Njema~ke, i to je prvi put da se jedan boks me~ odr`ava u kombinaciji s Formulom. Ogromno interesovanje vlada za ovaj sportski spektakl i Adnan je potpuno posve}en predstoje}em izazovu. Svaki dan naporno trenira i dok njema~ki i evropski mediji prate svaki njegov korak, on se poku{ava izolirati od svega te stoga izbjegava i kontakt sa sedmom silom.

Svjetsku titulu brani 11. jula

Ne borim se samo za sebe nego i za Bosnu
- Puno sam na putu, treninzi, promocije, TV {oui, ali kod ku}e se odmorim. U BiH se najbolje odmorim. Kada odem u svoj Blagaj, svi me zovu, kuhaju mi i uga|aju. Jedva ~ekam da pro|e me~ da idem opet u Blagaj.
Kada }e Va{a ku}a u Blagaju biti gotova?

S

te`u, dao je ekskluzivni intervju za „Dnevni avaz“.
Pripreme za me~ u punom su jeku.

- Da. Svaki dan imam po dva treninga, a u ponedjeljak idem u kamp. Protivnik jeste jak, ali sam optimisti~an.
Nedavno je bila promocija me~a u Monaku. Kako je bilo?

San moje rahmetli mame je bio da budem dobar ~ovjek i svjetski {ampion
- Bio sam tri dana. Malo je u svemu tome previ{e glume, ali bilo je lijepo.
Ulaznice za Va{ me~ su skoro planule. Adnan i Jasmin: Supruga jedva ~eka da prestanem s boksom Ne}e sigurno izostati ni podr{ka navija~a iz BiH?

- Do decembra }e ku}a biti gotova. Od idu}e godine definitivno }emo `ivjeti u BiH! Jasmin i ja provodit }emo tu najmanje pola godine. Volim djecu
Da li ti planovi uklju~uju i pro{irenje porodice?

- Volim djecu vi{e nego i{ta na svijetu. I Jasmin tako|er. Bit }e i to, akobogda, i znat }e se za to.

Me~ u Sarajevu Ipak, jedan od najboljih boksera na svijetu, ro|en u Leverkuzenu, a porijeklom iz BiH, pred odlazak u kamp, gdje }e tri sedmice trenirati i potra`iti unutra{nju ravno-

- Gotovo da ih vi{e nema. Do}i }e i Berni Eklston (Bernie Ecclestone), najavio se Boris Beker (Becker), Sergej Barbarez i naravno da }e u publici sjediti moja supruga Jasmin i babo ]amil.

^etiri godine nisam iza{ao
U Njema~koj Vas smatraju za jednog od najelegantnijih mu{karaca. Volite luksuzne stvari.

- Meni je to veoma bitno. Nikada nisam krio ko sam i {ta sam. Bez Bosanaca atmosfera na mojim me~evima nikada ne bi bila takva i za mene bi sve bilo druga~ije. Ja se ne borim samo za sebe nego i za Bosnu. Svaki put kada pobijedim, pobijedi i Bosna.
^esto se spominjala mogu}nost da boksujete u Sarajevu, ali do toga jo{ nije do{lo. Od koga to zavisi?

- Ne kupujem samo luksuzne stvari, kupujem i po jeftinijim prodavnicama. Ali, u posljednje vrijeme vi{e toliko ne kupujem. Meni je ku}a u Blagaju va`na, da formiram familiju. Garderoba mi je nekada bila bitna, a sada vi{e nije.

- Nije do mene jer bih ja ve} pet puta boksovao u Sarajevu. To zavisi od

njema~ke televizije i promotora. U Njema~koj napunim salu od 12.000 ljudi i oni zato ne}e da iza|u van granica zemlje. Samo ja i bra}a Kli~ko prodajemo sale, ostali bokseri okupe najvi{e dvije-tri hiljade ljudi. Zato ne `ele da boksam van Njema~ke. Ja bih volio i obe}anje }u ispuniti. U oktobru istje~e ugovor s „Universalom“ i poslije }e biti malo druga~ije. U ugovoru }e sigurno biti stavka da i mi mo`emo odlu~ivati.
Da li na vrhuncu slave razmi{ljate o danu kada

}ete okon~ati karijeru?

Vjera mi daje snagu
Kako nalazite duhovni mir pred me~?

- Ne! Mogu jo{ od tri do pet godina vrhunski boksovati. I ne razmi{ljam {ta }e biti poslije.
Kada Vam je prije nekoliko godina umrla majka htjeli ste napustiti boks.

- Vjera mi daje snagu. U Boga se samo uzdajem.
Kako supruga podnosi Va{e me~eve?

- Te{ko mi je bilo tada. San moje rahmetli mame je bio da budem dobar ~ovjek i svjetski {ampion. I ona bi htjela da dalje boksam. Bila bi ponosna {to sam jedan od najboljih boksera na svijetu.
Otac i supruga su Vam sigurno velika podr{ka.

- Svaki put joj je sve te`e i jedva ~eka da zavr{im s boksom.
Da li ste posjetili domovinu Va{e supruge Azerbejd`an?

- Nisam jo{. Uvijek nedostaje vremena. Ali, i}i }emo.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Pripreme za vjen~anje Sa{e Cvijeti}a i Aide ^amd`i}

Svadbeni parti u Rudom
Biznismen Sa{a Cvijeti}, menad`er kompanije „ComTrade“, vjen~at }e se sa djevojkom Aidom ^amd`i} 21. juna na njegovom posjedu u Rudom. Pripreme za svadbu su pri kraju i Cvijeti} nam je otkrio neke zanimljive detalje. - Vjen~anje smo odlu~ili organizirati u prirodi, {to je trenutno pravi hit u svijetu i 130 zvanica }e biti u bijelom. O svemu smo vodili ra~una te }e tako gosti u po~etku u`ivati u klasi~noj muzici, a iza pono}i atmosferu }e zagrijati truba~i - ka`e Cvijeti}. Na vjen~anje su pozvane brojne javne li~nosti, a mlado`enja je otkrio tek neka imena. - Pozvao sam Tarika Filipovi}a i Ognjena Amid`i}a. Kako bih izbjegao bake i nane, rekao

sam im da nije u pitanju vjen~anje nego svadbeni parti. Tako }e moji gosti biti ljudi starosne dobi izme|u 20 i 40 godina, a po{to sam jedino ja iznad te granice, morao sam se o`eniti - uz osmijeh na licu ka`e Cvijeti}. Mlado`enja }e biti u odijelu iz nove kolekcije „Hugo Boss“, a Aida u vjen~anici koja je naru~ena iz Pariza. D. Z.

Cvijeti} s budu}om suprugom: Pozvani Tarik Filipovi} i Ognjen Amid`i}

24

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Istaknuta glumica Jasna Dikli} posvetila se radu s mladima

Ponekad povisim ton, ali se djeca ne naljute
Osim aktivnosti u Poetskom teatru mladih „Juventa“, drugu godinu zaredom vodi dramsku sekciju za djecu i omladinu u Sarajevu

Nedostatak op}eg znanja
- Osnovna karakteristika generacija koje posljednjih godina upisuju Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu je nedostatak op}eg znanja. Ne ka`em da smo mi bijeli, a oni crni, me|utim, mi smo od obdani{ta imali kontinuiran razvojni put. Rastu`i me kada shvatim da su na{i profesori mnogo vi{e tra`ili, ali i davali. Zapravo, danas je najve}i problem {to ljudi najmanje rade na sebi - zaklju~uje Dikli}. nja, glumici ostavljaju dovoljno vremena za privatni `ivot. - Moja djeca su uspje{na i to mi daje za pravo da se bavim drugom djecom. Mu` mi je jako tolerantan i stalna mi je podr{ka. Radi kao profesor na Akademiji scenskih umjetnosti i na likovnoj u Sarajevu. Ina~e, on ne voli da ga spominjem u medijima te sam ga nastojala skloniti od javnosti. Mnogo ~itam knjige, ~esto na|em vremena i za odlazak na bazen ili za vo`nju biciklom - nagla{ava glumica.

O

sim velikih pozori{nih i filmskih uloga te popularnog lika Danice kojeg je tuma~ila u TV seriji „Viza za budu}nost“, istaknuta bh. glumica Jasna Dikli} posvetila se posljednjih nekoliko godina radu s mladima, {to je, ka`e, posebno ispunjava jer njena djeca ve} du`i period ne `ive u BiH. - Volim se dru`iti s mladima. I moja djeca mi nedostaju, ali ta, da tako ka`em, kompenzacija ima svoju vrstu duhovnosti. Sin Ismar, od kojeg imam i unuka Andreja, profesor je na jednom presti`nom fakultetu u Americi, a k}erka Ljiljana tamo je upravo diplomirala molekularnu biologiju i sada dolazi u Madrid da upi{e doktorat. Njeno pribli`avanje Bosni obradovalo je i mene i mu`a - govori Dikli}.

Mnogo ~itam knjige, ~esto na|em vremena i za odlazak na bazen ili za vo`nju biciklom

Dobre kolege
U svom profesionalnom vijeku, kako Dikli} voli re}i, malo je onih s kojima nije sara|ivala i zbog kojih je odbijala uloge. - Radila sam s dobrim kolegama i tu se kreativnost i de{avala. Tamo gdje ih nisam imala, nije na dobro iza{lo. Takvi ljudi me blokiraju i zato je za mene uvijek bilo va`nije s kim radim nego {ta radim ka`e Jasna, koja je izdvojila reditelja Dinu Mustafi}a, s kojim je i privatno vrlo bliska.
A. ISLAMAGI]

K}erka Ljiljana
Pored aktivnosti u Poetskom teatru mladih „Juventa“, Dikli} drugu godinu zaredom vodi dramsku sekciju za djecu i omladinu u amfiteatru Doma mladih u Sarajevu. - Iza projekta stoji Federalno ministarstvo kulture i sporta, a mene kao predava~a pozvali su, vjerovatno, na osnovu rezultata moga rada sa srednjo{koDikli} na jednom od ~asova u amfiteatru Doma mladih
(Foto: N. Bo`ovi})

lcima te mnogobrojnih priznanja i nagrada koje je „Juventa“ osvojio na festivalima. Rad s djecom je zna~ajan jer mi gradimo ne samo kvalitetne ljude nego i kvalitetne pozori{ne gledaoce kojih nemamo ba{ mnogo - isti~e Dikli}.

Premijera predstave „Pozdravi nekoga“, koju priprema s grupom talentirane djece uzrasta od osam do 14 godina, u saradnji s mladim kolegom Senadom Alihod`i}em, bit }e 25. juna u amfiteatru Doma mladih, nakon ~ega kre}u na gostovanja na

festivalima po BiH i regionu. - Uvijek pa`ljivo biram teme jer `elim da mladi ljudi sa scene ne{to i poru~e. Dok vje`bamo, njihova koncentracija ne traje dugo i to apsolutno razumijem. Ljiljana je poslije rata u predstavi „Memoari Mi-

me Hauzen“ glumila moju k}erku i nakon 100. reprize je rekla da to vi{e nikada ne}e raditi - ka`e Dikli}, dodaju}i i to da ponekad povisi ton kako bi smirila dje~iju igru, ali da se zbog toga djeca ne ljute. Sve ove obaveze, koje uklju~uju i ~esta putova-

Pop lista

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hari Mata Hari i Nina Badri} „Ne mogu ti re}i {ta je tuga“ „Crvena jabuka“ & Enis Be{lagi} „Jazz.ba“ Dino Merlin „Deset mla|a“ Emina Jahovi} i Sa{a Kova~evi} „Jo{ ti se nadam“ „Regina“ „Bistra voda“ Eldin Huseinbegovi} „Strijela sudbine“ Deen „Bez trunke srama“ Armin Muzaferija „Gdje mi ljubav spava“ Maja Tati} i Rade [erbed`ija „Moja te je du{a poznala“ Amel ]uri} „Jo{ te volim“

Pop prijedlog Hari Mata Hari „Azra“

Rok i alter prijedlog: „Letu {tuke“ „Psycho“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Emir & FC“ „Jedina“ „Dubioza kolektiv“ „Blam“ Edo Maajka „Sve prolazi“ Frenkie „Ja ne znam“ „Skroz“ „Nevidljivi“ „No Rules“ i „Defence“ „Banda vlada“ „Zona isklju~enja“ „Boja jeseni“ „Zoster“ „Realna TV“ Almas & „Konvoj“ „Reci“ ^eki} „Balkanac“

Folk prijedlog Amela Zukovi} „Crna ru`a“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al’Dino i „Mostar Sevdah Reunion“ „Nikad mi se ne spava“ Enes Begovi} „Nije mi k’o tebi“ [erif Konjevi} „Nek’ mi oproste“ Halid Be{li} „Dvadesete“ Semir Ceri} Koke „Idemo dalje tuga i ja“ Donna Ares „Aritmija“ Halid Be{li} „Snje`ana“ Ibrahim Jukan „Jasna“ Davor Badrov „Jedina“ Osman Had`i} „Lijepa kao grijeh“

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

25

U gostima kod mladog pjeva~a Armina Muzaferije u Visokom

Moja velika i sretna porodica
Ima tri sestre i brata Uz oca harmonika{a Armin ~esto zapjeva i uvijek naprave fantasti~nu atmosferu

[ARENI IZLOG
Denis Azabagi}, gitarista

Na sceni uvijek moram dati vi{e
Jedan od najboljih svjetskih klasi~nih gitarista Tuzlak Denis Azabagi}, koji ve} godinama `ivi u ^ikagu, nedavno je u rodnom gradu uprili~io koncert za pam}enje. Nastupio je na manifestaciji „Dani gitare“ kao jedan od u~enika u klasi profesora Predraga Stankovi}a. - Nastup nakon 10 godina bio je mje{avina sre}e i odgovornosti te spoznaje da se vra}am tamo

Tuzlak predaje na Odsjeku za gitaru Univerziteta „Roosevelt“ u ^ikagu
se u ^ikago, gdje ve} du`i period predaje na Odsjeku za gitaru Univerziteta „Roosevelt“. Cijenjen po vrhunskoj tehnici i virtuoznosti, Azabagi} je osvojio 11 prvih nagrada na najpresti`nijim me|unarodnim takmi~enjima. On izdvaja nagrade „Guerrero“ i „Francisco Tarrega“ osvojene u [paniji, kao i nagradu „International Guitar Foundation of America Competition“. - Ova posljednja ima posebnu te`inu. Dio te nagrade bio je i oko 60 koncerata {irom Amerike, {to je doprinijelo da se afirmi{em na ovom kontinentu, te da izra-

A

rmin Muzaferija, jedan od najperspektivnijih pjeva~a na na{oj muzi~koj sceni, potje~e iz muzi~ke porodice. Kada smo posjetili dom Muzaferija u Visokom, tema na{eg razgovora trebala je biti muzika, ali ova velika i skladna porodica na samom po~etku osvojila nas je neposredno{}u, pa je i pri~a krenula u drugom smjeru. Podr{ka roditelja Armin je tre}e dijete Alme i Elvedina, a imaju ih petero. Mama Alma ka`e da je Armin tre}a sre}a, te je dodala da su ona i suprug uvijek `eljeli imati veliku porodicu. Dvije starije sestre Irma i Merima su udate, a osim 12-godi{njih blizanaca Ibrahima i Emine, Arminove maze su i sestri~ne. Merimu nismo zatekli na porodi~nom okupljanju, trudna je i u bolnici ~eka prinovu.

Drago mi je {to su mla|i brat i sestra krenuli mojim stopama
Muzaferije u`ivaju u zajedni~kim trenucima
(Foto: F. Fo~o)

Tokom na{eg dru`enja s Muzaferijama uvjerili smo se da u toj porodici sve besprijekorno funkcionira, a za to je najvi{e zaslu`na Arminova mama koja brine o svemu, pa ~ak i o porodi~noj firmi, u kojoj je kao diplomirana pravnica zaIbrahim i Emina su Arminove maze

du`ena za finansije. - Kada razgovaram s prijateljicama, ~esto me pitaju kako sve stignem. Ne stignem sve, ali se i ne nerviram. Jednostavno sam nau~ila kroz `ivot da se sve ne mora odmah zavr{iti. Poredam prioritete i ono {to ne stignem uraditi, ostavim za naredni dan ka`e Alme. Kada je rije~ o podr{ci roditelja, Armin je prezadovoljan. - Oni podr`avaju svaku moju odluku, naravno, ukoliko je ispravna. Drago

mi je {to su mla|i brat i sestra krenuli mojim stopama. Oni tako|er idu u muzi~ku {kolu i sviraju klavir ka`e ovaj 20-godi{njak. Velika ljubav I otac Elvedin se bavio muzikom. Harmoniku i sada ponekad zasvira. - Harmonika je babina velika ljubav i na porodi~nim okupljanjima ~esto zasvira, a ja pjevam. Uvijek napravimo fantasti~nu atmosferu. Sretan sam {to ih imam oko sebe - govori Armin. S. A[]ERI]

Nikada ne odustaje
Arminovi roditelji ovog mladog pjeva~a opisuju kao pravog vo|u. - Specifi~an je i sve {to zamisli, mora ostvariti. Nikada ne odustaje od svojih namjera. I dok je bio manji, uvijek se me|u drugovima pona{ao kao komandant svoje vojske - dodaju Arminovi roditelji.
Azabagi}: Osvojio brojne nagrade

CAFE
PANORAMA

Elvira Rahi} sa sinom dolazi u Sarajevo
Damir Mr{i} }e ovog ljeta krstariti Jadranom
jih i najboljih bh. ko{arka{a, koji s porodicom `ivi u Istanbulu, namjerava dio odmora provesti i u rodnoj Tuzli. Dva mjeseca nakon {to se porodila u Berlinu, pjeva~ica Elvira Rahi} prvi put }e do}i u Sarajevo po~etkom naredne sedmice. Elvira se raduje susretu s rosina Dina. Nakon dvije godine koliko je pro{lo od njenog posljednjeg anga`mana u Narodnom pozori{tu Sarajevo, glumica Nela \enisijevi} ponovo }e zaigrati na sceni Ku}e na Obali. Rije~ je o predstavi „Gospo|ica Julija“ u kojoj, osim Nele, igraju i Mediha Muslio-

U braku sa [panjolkom
Azabagi} je na Muzi~koj akademiji u Roterdamu upoznao {pansku studenticu flaute Euheniju Moliner (Eugenija), s kojom je ne{to kasnije sklopio i brak. Ve} nekoliko godina njih dvoje ~ine respektabilan duo „Cavatina“. - Plod na{e ljubavi je petogodi{nji sin Aleksander, koji u~i svirati klavir i bez njih dvoje ne mogu izdr`ati du`e od sedam dana - ka`e Denis. gdje je sve krenulo, na doma}i teren - ka`e nam Azabagi}. Nakon zavr{ene Osnovne muzi~ke {kole, Azabagi} je srednje muzi~ko {kolovanje nastavio u Sarajevu. Muzi~ku akademiju zapo~eo je u Zagrebu, a zavr{io u Roterdamu prije 12 godina. Nedugo zatim, preselio stem u vrhunskog gitaristu. Takvim me bar smatraju, {to mi, svakako, imponira, ali predstavlja i veliku odgovornost jer svaki put na sceni moram dati i vi{e kako bi opravdao reputaciju najboljeg solo gitariste na svijetu - dodaje Azabagi}.
A. MUSLIMOVI]

Damir Mr{i}, ko{arka{

Na{ ko{arka{ Damir Mr{i}, koji igra za turski Fenerbah~e Ulker, krstarit }e na privatnoj jahti u julu i avgustu Jadranskim morem. Jedan od najuspje{ni-

Elvira Rahi}, pjeva~ica

Nela \enisijevi}, glumica

dbinom i prijateljima, koji }e prvi put imati priliku vidjeti njenog

vi} i Izudin Bajrovi}. Probe su u toku, a premijera je u jesenjoj sezoni. D. Z.

26

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

39

Glumica Ana Vilenica o `ivotu, karijeri, ljubavi...

U POSJETI Nogometni as Elvir Balji} ponovo u BiH

Najbolji odmor je kod roditelja u Binje`evu
Pokosio sam travu i pomogao ocu Sulji da uredi vo}njak
ogomet je odveo Elvira Balji}a 1995. godine iz rodnog Sarajeva, a sada ga je barem privremeno vratio u BiH. Jedini Bosanac koji je igrao za slavni Real Madrid odlu~io je posvetiti se trenerskom pozivu. Tako Balji} poha|a seminar u Centru za edukaciju trenera Nogometnog saveza BiH u

U Jablanici poha|a seminar za nogometne trenere
di vo}njak. Sa suprugom i k}erkama ve} krajem juna ponovo dolazim u {eher i bit }emo najmanje dvadesetak dana.

N

`elite oku{ati kao trener?

Najbolji ambasadori
Kako komentirate veliki uspjeh na{eg napada~a Edina D`eke i de{avanja u Real Madridu nakon {to je za predsjednika izabran Florentino Perez?

- Nakon {to sam oka~io kopa~ke o klin, nisam bio siguran ~ime }u se baviti. Zbog toga sam sebi dao dovoljno vremena da razmislim. Odlu~io sam se oku{ati kao nogometni trener i po~eo sam edukaciju. Izabrao sam Bosnu, jer imamo odli~ne stru~njake, na ~elu s profesorom Talo-

Jo{ uvijek sam neuhvatljiva

^udo na pijesku
Osim u Turskoj, dosta vremena provodite u Ujedinjenim Arapskim Emiratima?

- Dubaji sam zavolio jo{ 90-ih godina, kada sam

- Jo{ se jednom pokazalo da su nogometa{i najbolji ambasadori na{e zemlje u svijetu. D`eko je pod velikim pritiskom i na njemu je velika odgovornost. Bio sam u sli~noj poziciji pred prelazak u Real Madrid. Nadam se da }e Edin napraviti pravi izbor. [to se ti~e Pereza, on je ve} jednom uspio u dresu Reala okupiti brojne svjetske zvijezde. Pro{le godine bio sam u Madridu. Naravno, posjetio sam Santijago Bernabe. Drago mi je {to sam vidio svoju fotografiju u trofejnoj sali. To je velika stvar za mene, ali i za cijelu dr`avu. bio na pripremama sa Sarajevom. Uvijek sam `elio tamo imati stan i prije nekoliko godina sam ostvario taj san. Kupio sam apartman od 120 kvadratnih metara i jednom mjese~no redovno odem da se odmorim nekoliko dana. Arapi su u pustinji napravili pravo ~udo na pijesku, koje je postalo jedno od najpoznatijih turisti~kih destinacija. Osim u Istanbulu, kada sam u Turskoj dosta vremena provodim i u svojoj ku}i nedaleko od Izmira. To je pravi mali raj.
Imate dvije k}erke. Da li planirate pro{irenje porodice?

Sa suprugom i k}erkama ve} krajem juna ponovo dolazim u {eher i bit }emo najmanje dvadesetak dana
Jablanici, koji vodi profesor Munir Talovi}. Kada nije na predavanjima, popularni Balja je kod roditelja koji imaju ku}u u Binje`evu kod Sarajeva, gdje smo ga i posjetili. Elvirova supruga Didem s k}erkama Lejnom i Aj{e Edom ostala je u Turskoj, gdje na{ nogometni as `ivi posljednjih desetak godina. vi}em. Centar zaslu`uje sve pohvale i bolje je organiziran od sli~nog u Turskoj.
Iako je pro{lo nekoliko godina od kada ste prestali s aktivnim igranjem, u odli~noj ste formi. Osje}ate li se spremnim da ponovo zaigrate na zelenom terenu?

svetio svojim princezama. Za sada ne planiramo pro{irenje porodice, ali lijepo bi bilo da u budu}nosti dobiju i jednog princa.
Osim nogometa, Va{a velika ljubav je muzika.

Elvir s roditeljima ispred porodi~ne ku}e

(Foto: F. Fo~o)

Roditelji i prijatelji
Iako ste namjeravali da se bavite nekim drugim poslovima, ponovo ste se vratili nogometu i sada se

- Iako vi{e aktivno ne igram, sport je sastavni dio mog `ivota. Redovno idem na tenis i skvo{. Naj~e{}e igram s Elvirom Boli}em. On je za nijansu bolji, ali kada je osjetio da bih ga mogao ~e{}e pobje|ivati,

uzimao je ~asove kod profesionalaca. Pomalo rekreativno ganjam i loptu. Kada vidim nogometni teren, ponovo osjetim `elju da igram, ali sada je to ve} pro{lost.
Kako se osje}ate u Sar-

ajevu. Razmi{ljate li o definitivnom povratku u rodni grad?

- Mnogo mi nedostaje Sarajevo, prijatelji, porodica, kafe... U narednom periodu planiram ~e{}e biti uz roditelje i prijatelje. Nisam

mogao zamisliti bolji odmor nego kod svojih roditelja. U`ivam u prirodi. Sjedim u hladu i jedem jagode iz maj~ine ba{te. Po{to sam imao vremena, pokosio sam travu i malo pomogao ocu Sulji da ure-

Balji}: Sport je sastavni dio mog `ivota

- Nakon {to sam prestao igrati, potpuno sam se po-

- Nogomet i muzika imaju bitnu ulogu u mom `ivotu. Privremeno sam muzici bio dao prednost, ali sada je opet nogomet u prvom planu. Dok sam igrao u „kraljevskom klubu“, postojala je ideja da snimim duet s Halidom Be{li}em, ali se to, na`alost, nije desilo. On je na{a najve}a muzi~ka legenda. Zajedni~ka pjesma s Halidom u muzici je kao igranje u Real Madridu u noD. ZEBA gometu.

Nakon nekoliko godina provedenih u Londonu sarajevska studentica skrasila se u Zagrebu

Zehrudin Isakovi} nakon poku{aja osvajanja Mont Everesta

Vilenica: Od Zapada uzimamo samo ono najgluplje
(Foto: J. Regovi}/Nacional)

Moja najve}a `ivotna avantura
Zbog lo{eg vremena bh. alpinisti nisu se uspjeli popeti na krov svijeta
topama Banjalu~anina Petra Pe}anca, jedinog Bosanca koji se popeo na Mont Everest (8.848 metara), krenuli su u aprilu alpinisti Miralem Husanovi} i Zehrudin Isakovi}. Na`alost, oni nisu uspjeli osvojiti najvi{i vrh Himalaja i na{u zastavu postaviti na krov svijeta. - Dugo sam se spremao za dvomjese~nu ekspediciju osvajanja Mont Everesta, ali nisam uspio. Bili smo tako blizu, ali nismo mogli dobiti bitku protiv lo{eg vremena - ka`e Isakovi}.

O

S

Svakodnevno smo jeli porid`. To je ne{to poput na{e sutlije i {erpasi su nam objasnili da to moramo jesti zbog snage
nastavlja Isakovi}. On je tokom ovog poduhvata smr{avio deset kilograma, ali isti~e da }e se uvijek rado sje}ati dana provedenih na Mont Everestu i pored brojnih pote{ko}a koje su ga pratile u najve}oj `ivotnoj avanturi. - Bilo je dosta te{kih trenutaka, ali i onih lijepih. Najve}i problem bio nam je proces aklimatizacije. Dosta vremena trebalo nam je da se tijelo navikne na nadmorsku visinu. Zbog toga smo prve dane provodili u baznom kampu, koji je na visini od 5.150 metara - ka`e Zehrudin. Krajem maja bili su spremni uputiti se na vrh. I pored lo{eg vremena, krenuli su dalje i svi su se nadali da ne}e biti vjetra i padavina.

sim pozori{nim predstavama koje je odigrala tokom i po zavr{etku {kolovanja na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te ulogom Azre u filmu Pjera @alice „Gori vatra“, glumica Ana Vilenica osvojila je publiku u BiH i sjajnim performansom s kolegom Enisom Be{lagi}em na Izboru za bh. Pjesmu Evrovizije 2004. godine.

U Sarajevo }u do}i privatno s prijateljicom, a najesen bih tamo trebala igrati i rije~ku hit predstavu „Turbofolk“
jevo do}i privatno s prijateljicom ~im ugrabimo vremena, a kako sam ~ula, najesen bih tamo trebala igrati „Turbofolk“, hit predstavu rije~kog HNK Ivana pl. Zajca - ka`e Vilenica. Nakon nekoliko godina provedenih u Londonu, Ana se za sada skrasila u Zagrebu. Zbog odlaska u Veliku Britaniju glumica nije po`alila, ali ba{ kao i kod ve}ine, promijenili su se i njeni `ivotni prioriteti. U Londonu je prona{la mir, ali ne i na~in da ostane i normalno `ivi. - Nije te{ko nego se mora{ mnogo vi{e truditi, a onda i odrediti {ta `eli{ `rtvovati za sve to. U Hrvatsku sam se morala vratiti jer sam u Londonu snimila film u vlastitoj produkciji i bankrotirala! Onda se desila sapunica „Ponos Ratkajevih“, ne{to sam i zaradila, a posljednja godina mi je, ina~e, bila u znaku pozori{ta. Sada sam se koncentrirala da ovdje ne{to napravim, a onda mo`da krenem dalje - govori glumica. Ovih dana je aktuelna pri~a o nastavku snimanja „Ratkajevih“, koji su veliku gledanost imali i u BiH. Ana je igrala lik Lote Valkovski (Lotta Walkovski), koji je bio jedan od omiljenih kod TV publike. - Petog jula bi trebalo biti odlu~eno {ta }e se snimati jer je u igri jo{ jedna serija, za koju sam, iskreno, vi{e zagrijana nego za „Ratkajeve“. Ali, vidjet }emo. O tome odlu~uju ~isto sebi~ni i profitabilni razlozi isti~e Vilenica. U Aninom privatnom `ivotu nisu se desile velike pr-

Bankrot u Londonu
Ba{ kao i glumica, mlada Rije~anka se dobro sna{la i kao voditeljica pokazav{i tada svu rasko{ svog talenta. Voditeljski pozivi iz BiH 30-godi{njoj Ani sti`u i danas, ali kako jo{ uvijek nije stavila ta~ku na dogovore za naredne projekte u Hrvatskoj, anga`man u na{oj zemlji jo{ uvijek je neizvjestan. - Sigurno je da }u u Sara-

omjene. Za to, ka`e, treba poslo`iti neke stvari. - Jo{ uvijek sam neuhvatljiva. Mo`da apliciram za slobodnog umjetnika kako bi se stekli uvjeti za neki kredit. Voljela bih kupiti stan, imati bazu. Jo{ sam podstanar. Automobil imam, kupila sam nedavno i bicikl koji stalno vozim. Zaljubljena nisam, na`alost. Voljela bih, ali te`e ide. ^ekam da prava ljubav na|e mene govori glumica.

Nova profesija
S obzirom na to da je u posljednje vrijeme u Hrvatskoj sve izra`eniji svijet selebritija, Ana smatra da njemu ne pripada. - Ne dajem povoda paparacima da me prate jer se mnoge stvari de{avaju na inicijativu tih ljudi. Selebriti je postala nova profesija u svijetu, a ja nisam toliko disciplinirana da bih morala stalno misliti o tome da sam u medijima. Ili moj svijet uop}e ne doti~e taj svijet ili se meni neki put ~ini da je to ne{to {to nekako nije realno. Kao da se `ivi po nekim principima koji nisu dio ovda{nje zbilje. Imam osje}aj kao da se od tog Zapada uzima ono najgluplje - zaklju~uje glumica.
S . ALAGI]-ALETI]

Hrana i nesanica
- Uspjeli smo se popeti na visinu od 7.600 metara, ali dalje nismo mogli. Na{i {erpasi nisu htjeli da nastavimo ekspediciju jer je nekoliko dana padao snijeg koji nam je uni{tio i {atore. Na kraju smo odlu~ili da se vratimo i tu su nastali novi problemi. Lavina je pokidala fiksnu u`ad za penjanje, tako da smo morali improvizirati. Nekako smo se uspjeli vratiti bez ozbiljnijih povreda - govori Isakovi}. Najve}i problem u ovoj avanturi na{em alpinisti predstavljali su hrana i nesanica.

Isakovi} na Himalajima

Novi poku{aj za dvije godine
Zehrudin Isakovi}, ina~e direktor Fene, ka`e da ne}e odustati od svoje namjere da se popne na vrh Mont Everesta i za dvije godine namjerava organizirati bh. ekspediciju koja }e brojati {est-sedam alpinista. - Nadam se da }emo za dvije godine imati vi{e sre}e i osvojiti Mont Everest - optimisti~no ka`e Isakovi}. - U po~etku smo jeli nepalske specijalitete, a na na{u sugestiju, {erpasi su po~eli spremati evropska jela. Ipak, to je i{lo dosta te{ko. Najvi{e mi je nedostajao na{ hljeb, jer je njihov dosta sladak. Svakodnevno smo jeli porid`. To je ne{to poput na{e sutlije i {erpasi su nam objasnili da to moramo jesti zbog snage. Nesanica mi je stvarala dosta problema, jer ujutro nisam bio spreman za napore koji su me o~ekivali - govori ZehruD. ZEBA din.

Proces aklimatizacije
Oni su bili dio 20-~lane ekspedicije iz cijelog regiona, ~iji je cilj bio da se na Mont Everest popnu sa sjeverne strane, iz Kine. - Rije~ je o najve}em isku{enju za jednog alpinistu. Tokom ekspedicije odustalo je nekoliko ~lanova jer nisu mogli podnijeti sve napore. Jedan je slomio ruku, tako da se ranije morao vratiti ku}i -

Susret s Dinom
Za porodicu, koja `ivi u Rijeci, nastoji uvijek na}i vremena, ba{ kao i za prijatelje. Anina prijateljstva za~eta u Sarajevu i danas traju. Nedavno se u Zagrebu susrela i sa Dinom [aranom, s kojim je svojevremeno bila u vezi. - Bilo mi je drago vidjeti ga, sretna sam {to je njegov bend „Letu {tuke“ jako slu{an. Drago mi je da je i obiteljski zadovoljan, zaslu`io je sve to. Prvi put sam ih slu{ala u`ivo i drago mi je da imaju brojnu publiku ka`e Ana.

Dnevni avaz

Nedjelja,14. juni/lipanj 2009.

AKTUELNE TEME Za ugodne tople dane u stanu

Kako do svog krova

Stambeni krediti skuplji u BiH nego u Hrvatskoj
Da biste izgradili ku}u ili kupili stan, u bh. bankama morate pla}ati daleko vi{e kamatne stope nego u susjednoj dr`avi
U posljednje vrijeme vode se o{tre polemike o bankarskim kreditima (posebno stambenim), o tome da li su i koliko kamatne stope u BiH vi{e nego u okolnim dr`avama. Da bismo provjerili ove tvrdnje, uporedili smo kamatne stope u dvije gotovo istovjetne linije dugoro~nih stambenih kredita u Privrednoj banci Zagreb i Intesa Sanpaolo banci u BiH. Obje, kao sestrinske banke, pripadaju Intesa Sanpaolo bankarskoj grupaciji iz Italije, pa je samim tim upore|ivanje znatno lak{e, jer se, o~ito, radi o istom kreditnom proizvodu centrale, prilago|enom specifi~nostima svake zemlje. nci, od ~ega zavisi i visina kamata. Osim toga, stalnim klijentima nude po~ek otplate do 12 mjeseci (grejs period), koji je uklju~en u rok otplate kredita. PBZ na kredite za adaptaciju nudi mladim klijentima kamatu od svega 5,90 do 6,10 posto, a ostalima od 6,35 do 6,55 posto godi{nje. Mladi pla}aju i ni`u kamatu na kredite za izgradnju ku}e ili stana, od 6,85 do 7,05 posto, dok ostali pla}aju kamatu od 7 do 7,20 posto na godi{njem nivou. Za one koji nisu klijenti banke, kamata je i za mlade i za starije ista, od 7,50 do 7,70 posto.

Unutra{nju jedinicu postavite tako da ne pu{e direktno u osobe

Nije kasno da ugradite Snaga ure|aja klima-ure|aj
Ne treba se zavaravati da }e jedan klima-ure|aj mo}i rashladiti ~itav stan, nego ga treba postaviti u prostoriju gdje se najvi{e boravi
ko ste ~vrsto odlu~ili da u svoj stan ugradite klimaure|aj, trebali biste, prema rije~ima stru~njaka, znati odgovor na tri pitanja - koja je namjena tog ure|aja (grijanje/ hla|enje ili samo hla|enje), koliki je prostor u koji `elite postaviti ure|aj i gdje ga ta~no `elite smjestiti. Nudimo vam odgovore na nekoliko naj~e{}ih nedoumica koje prate misiju zvanu „odaberi idealni klima-ure|aj“.

Isto u bh. verziji
Kako smo naveli, gotovo istu verziju stambenih kredita daje Intesa Sanpaolo banka BiH svojim stalnim klijentima, ali na iznos do 150.000 eura (u protuvrijednosti u KM) te od 15.000 do 30.000 eura za adaptaciju, odnosno dogradnju. Me|utim, redovna kamatna stopa za mlade je od 7,70 do 8,30 posto godi{nje, a za ostale od 8,10 do 9,00 posto. Istina, stalnim klijentima, koji koriste paket „inovacija“, umanjuje se kamatna stopa zavisno od broja gru-

[ta nudi PBZ
Privredna banka Zagreb (PBZ) na svojoj internet-stranici reklamira dugoro~ne stambene kredite od 10.000 do 250.000 eura za izgradnju, od 10.000 do 62.500 eura za dogradnju i od 10.000 do 50.000 eura za adaptaciju stambenog prostora. Krediti se daju na rok otplate do 30 godina (kupovina, kupovina s adaptacijom, izgradnja, dovr{enje, dogradnja, kupovina zemlji{ta s izgr-

Na pitanje koje su tipi~ne vrijednosti kapaciteta klimaure|aja prema veli~ini sobe, odgovor daje termodinami~ki prora~un prostora koji se klimatizira. Za okvirno odre|ivanje potrebne snage mogu}e je rukovoditi se ovim odnosima: Za prostor do 80 m3 - 2,6 kW. Za prostor do 120 m3 - 3,5 kW. Za prostor do 140 m3 - 4,5 kW. Za prostor do 180 m3 - 5,0 kW.

A

Postavljanje i odr`avanje
Kada je najbolje vrijeme za postavljanje klima-ure|aja? Iako najvi{e zainteresiranih za prodaju i monta`u klime ima ~im se `iva u termometru popne iznad 25 Celzijevih stepeni, ne zna~i da je to idealno vrijeme za postavljanje ure|aja. Naravno, ako klimu niste ugradili u aprilu ili maju, nije kasno da to uradite u junu. [to se ti~e odr`avanja klimaure|aja, najbolje ga je ~istiti u rano prolje}e kada serviseri

imaju dovoljno vremena da mu se posvete i kvalitetno obave posao. Na koje je mjesto u stanu po`eljno postaviti klimaure|aj? Klasi~ni klima-ure|aj sastoji se od unutra{nje i vanjske jedinice. Zavisno od proizvo|a~a, modela i klase, udaljenost izme|u unutra{nje i vanjske jedinice ne bi smjela biti ve}a od 20 metara da bi ure|aj radio optimalno. Ne treba se zavaravati da }e jedan klima-ure|aj mo}i rashladiti ~itav stan, nego ga treba postaviti u prostoriju gdje se najvi{e boravi. Unutra{nju jedinicu treba postaviti tako da ne pu{e direktno u osobe u prostoriji, da je u blizini izvora elektri~nog napajanja te da postoji mogu}nost odvoda vode.

U~inkovitost i cijena
Vanjsku jedinicu, u skladu s odredbama zakona, nije dopu{teno postaviti na pro~elje zgrade, no zato su lo|e ili balkoni dobrodo{li.

Zidna ili pokretna
Klima-ure|aje za ku}nu upotrebu dijelimo na zidne, kasetne, podno-stropne, kanalne i prijenosne. To su uglavnom monosplit ure|aji, {to zna~i da na jednu vanjsku jedinicu dolazi jedna unutra{nja. Postoje i multisplit ure|aji kod kojih na jednu vanjsku jedinicu dolazi vi{e unutra{njih. Gotovo uvijek, osim u slu~ajevima onemogu}ene monta`e, preporu~uje se kupovina monosplit zidnog ure|aja.

[ta kod klima-ure|aja zna~i niska, srednja i visoka klasa? Podjela klima-ure|aja na klase proizlazi iz njihovog kvaliteta, energetske u~inkovitosti i cijene. Nisku klasu ~ine ure|aji kakvima vrve trgova~ki centri, a privla~ni su zbog cijene. Za svoj rad tro{e puno energije, obi~no su energetske klase C, D, E... G, stvaraju nesnosnu buku pri radu, u pravilu ne traju dugo, nemaju rezervnih dijelova, a kad i imaju, preskupi su i dose`u cijenu klima-ure|aja te se ne isplati popravljati ih. Srednju klasu ~ine solidni klima-ure|aji. Uobi~ajene su energetske klase A i B, za svoj rad imaju umjerenu potro{nju, osigurane dijelove i servis. Kvalitetno hlade i dobro griju u prijelaznim razdobljima te ne stvaraju buku pri radu. U visoku klasu klima-ure|aja ubrajaju se renomirani proizvo|a~i kao {to su „Hitachi“, „Toshiba“, „Daikin“, „Mitsubishi“. Cijenu opravdavaju odli~nim i dugotrajnim radom, te brigom za kupca (sistem filtracije zraka) i okoli{.

Privredna banka Zagreb: Prosje~na kamata ispod sedam posto

Razlike i do pet posto
Vi{e kamatne stope bh. bankari, uglavnom, „pravdaju“ pove}anim politi~kim rizikom i ni`im kreditnim rejtingom na{e zemlje u odnosu na susjede. Bh. gra|ani, dakle, zbog „politi~kog rizika“ i kreditnog rejtinga, a
adnjom, kupovina zemlji{ta), i do 20 godina samo za adaptaciju. U toj ponudi su i krediti kojima se otpla}uju postoje}i krediti u prethodno navedenim rokovima otplate, zavisno od namjene postoje}eg zajma. Krediti se daju u dva modela, za mlade i ostale klijente, koji putem PBZ-a primaju pla}u, {tede i obavljaju ostale nov~ane transakcije, tzv. paket usluga inovacija. Ukratko, PBZ daje podr{ku komitentima koji su svoje povjerenje povjerili ovoj ba-

ne zbog inflacije i smanjenja tr`i{ne vrijednosti novca, {to je uobi~ajeno, pla}aju skuplje kredite nego ostali, iako svi parametri govore da je inflacija u Hrvatskoj, pa i ostalim zemljama regiona, ve} godinama daleko vi{a nego u BiH.
pe proizvoda koje koriste, a {to mo`e iznositi od minimalno 0,10 postotnih poena, za dvije grupe proizvoda, do maksimalno 0,30 za ~etiri i vi{e grupa proizvoda, pa je tako najni`a kamatna stopa za mlade 7,40, a za starije 7,80 posto. Ipak, kad se uporede stope, u Intesa Sanpaolo banci BiH kamate na gotovo iste stambene kredite u prosjeku su za 1,5 do dva posto vi{e nego u sestrinskoj hrvatskoj banci. E. PLE^I]

28

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

moja ku]a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 000718 08 Mal Dana: 03. 06. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog Skenderovi} Ned`ad ul. Envera Krupi}a br. 76 Bos. Krupa, radi naplate duga, v.s. 486,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate. Tu`bom od 24. 10. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 486,20 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 24. 10. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

OGLAS
Dana 24. 10. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog Skenderovi} Ned`ada iz Bos. Krupe, radi naplate duga. Tu`itelj je tu`enom pru`io usluge fiksne telefonije te za izvr{ene usluge tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une, pa tu`eni za nepla}eni dug duguje tu`iteju iznos od 486,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospije}a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 000713 08 Mal Dana: 3. 6. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`ene Bekirov Mevludina ul. Zalug bb, Bos. Krupa, radi naplate duga, v.s. 1.031,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate. Tu`bom od 15. 10. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.031,50 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 15. 10. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbim ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

OGLAS
Dana 15. 10. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv Bekirov Mevludine iz Bos. Krupe, radi naplate duga. Tu`itelj je tu`enoj pru`io usluge mobilne telefonije te za izvr{ene usluge tu`enoj ispostavio mjese~ne ra~une, pa tu`ena za nepla}eni dug duguje tu`itelju izos od 1.031,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospije}a

moja ku]a

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

29

30

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

moja ku]a

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

35

SAVJET STRU^NJAKA Opremanje stana za mladi bra~ni par

Kutak za rad najbolje je smjestiti pored spava}e sobe
Poslali ste nam dvije osnove, prva varijanta postoje}eg stanja i druga varijanta idejnog rje{enja. Obje varijante imaju svoje mane i prednosti
anima nas kako {to bolje urediti i iskoristiti prostor? Vidimo da vrlo rado poma`ete svima, pa se nadamo da }ete pomo}i i nama. Imamo 31 i 27 godina i tek ulazimo u brak, pa nam je svaka pomo} dobrodo{la. Omiljene boje su nam boja breskve, limun-`uta, nebo plava i boja banane. U prilogu vam {aljemo skicu stana, ka`e Dalibor. J. iz Tuzle. Prije svega, poslali ste nam dvije osnove, prva varijanta postoje}eg stanja i druga varijanta idejnog rje{enja. Obje varijante imaju svoje mane i prednosti. Pitanje je na koji na~in vi `elite koristiti va{ `ivotni prostor.

Z
Prekrasan pogled na dvori{te i ku}u Crvene ru`e dominiraju dvori{tem

TUZLANSKE RAZGLEDNICE Ku}a i oku}nica porodice Filipovi}

Zelena oaza u Par Selu
Pa`ljivo oblikovani {im{iri i juniperusi, njegovane ru`e, te cvjetni i detalji od kamena odli~no su se uklopili u ambijent zelenila kojim obiluje ovaj kraj
jent zelenila kojim obiluje ovaj kraj.
Ilijin posao je oblikovanje grmova

Idejno rje{enje

Ostakljena vrata
da. Ali, dobro je, polako radimo i zavr{avamo jedan po jedan posao. Zimi tako|er nastojimo odr`avati dvori{te - govori Ana, pokazuju}i manji cvijetnjak sa `utim i narand`astim kadificama te crvenim ledenjacima koji se nalazi ispred ulaza u ku}u. Za cvijetnjak je, otkriva nam Ilija, zadu`ena isklju~ivo Ana, koja je napravila i posebnu ikebanu sa ~uvarku}om. Ilijin posao je odr`avanje 88 Titovih ru`a i oblikovanje grmova, za {ta mu, govori u {ali, ne treba ni{ta vi{e osim o~iju, ruku i makaza. Tako je uredio vi{e od 15 grmova koji se prote`u du` gotovo cijelog dvori{ta uz stazu, pored koje je na jednom dijelu napravljen mozaik od izlomljenog bijelog kamena. A. ARNAUTOVI] Varijanta idejnog rje{enja, iako interesantna u smislu akcentovanja no}ne zone, nije nam bila polazna osnova, upravo zbog na~ina na koji se tretira dnevna zona. Sami ste rekli da ste mladi bra~ni par, koji }e, pretpostavljamo, imati ~este posjete prijatelja, te nastojati da {to vi{e vremena provede zajedno. U tom smislu prednost smo ipak dali postoje}em stanju sa manjim izmjenama. Organizacija stana sada je takva da su kuhinjska ostakljena vrata prvo {to vidite pri ulazu u stan. Kuhinjski elementi nisu

rolaze}i kroz Par Selo, ili kako ga njegovi stanovnici odmila zovu Pariz selo, mjesto desetak kilometara udaljeno od Tuzle, pa`nju privla~i dvori{te ispred ku}e porodice Filipovi}. Pa`ljivo oblikovani {im{iri i juniperusi, njegovane ru`e, te cvjetni i detalji od kamena odli~no su se uklopili u ambi-

P

Travnjak i ru`e
Dvori{te je od ulice odvojeno drvenom ogradom i borovima. Ispred ku}e su posa|ene ukrasne biljke, me|u kojima dominiraju crvene ru`e, koje prave odli~an kontrast sa travnjakom. Iza objekta nalazi se manji vo-

}njak, u kojem supru`nici Ilija i Ana, koje smo zatekli kako kose travu, uzgajaju jabuke i kru{ke. - Imanje sam naslijedio od oca, okolo su ku}e moje bra}e. U sve ovo ulo`ili smo dosta truda, vremena i novca - pri~a Ilija te dodaje da sve radi „na rate“ tj. malo-pomalo, zavisno od raspolo`enja i zdravstvenog stanja. Ideja ne nedostaje. Ne{to

su, ka`u, kombinirali prema vi|enju, ne{to su sami kreirali, a sve to s ciljem da zajedno s prijateljima u`ivaju u plodovima svog rada. Ana isti~e da se u svom dvori{tu odmaraju, ali i umaraju.

Odgovara: Borjana Mal~i}, dizajner enterijera Novoprojektovano stanje

Oblikovani grmovi
- Posla ima i previ{e, a mi vi{e nemamo snage kao neka-

Kutak za odmor Minke i Hikmeta Kaltak

U vrtu uspijevaju limun, kivi, smokve i banane
Ba{ta je smje{tena ispred porodi~ne ku}e koja je gra|ena u modernom stilu
rt sanskog imama Hikmeta efendije Kaltaka i njegove supruge Minke u @eljezni~kom Naselju spada me|u najljep{e u gradu na Sani, ina~e poznatom po lijepim i ure|enim oku}nicama. Prekrasna ba{ta smje{tena je ispred porodi~ne ku}e koja je gra|ena u modernom stilu. Vrijedni supru`nici punih sedam godina su ure|ivali svoj kutak za odmor.

na liniji pogleda, tako da se kroz to staklo na vratima vidi izlaz na balkon i vanjski prostor. Vrata kuhinje su ostakljena, da bi se prostor hodnika i dega`mana indirektno osvijetlio. Svjetlost, tako|er, dopire u ho-

Kako povezati prostor?
Prostor mo`ete povezati kombinacijom materijala i boja u obradi zidova i podova. U pismu ste napomenuli koje su vam omiljene boje. Odlu~ite se za dvije i napravite kombinaciju, a neku tre}u boju koristite kao akcenat, bilo na namje{taju, bilo u detaljima u odre|enim prostorima. Na na{em prijedlogu dnik i preko dvokrilnih ostakljenih vrata dnevnog boravka. Na ovaj na~in posjetiocu va{eg stana pru`a se nedvosmislena linija kretanja. Jo{ jedna interesantna stvar u vezi s ovom postavkom jeste da se u jednom segmentu dnevna i no}na zona preklapaju, i mo`ete vidjeti na~in povezivanja trpezarije i dnevnog boravka, kori{tenjem detalja iste boje - crvene. U dnevnom boravku kori{tena je nebo plava, boja koja je ina~e poznata po tome da poti~e dobro raspolo`enje. Sli~ne osobine krase i `utu boju, pa su u dnevnoj zoni ove dvije boje dobra kombinacija. mada nema fizi~ke odvojenosti izme|u njih, osjetna je funkcionalna podjela.

V

No}na zona
Nju smo nastojali posti}i pa`ljivim pozicioniranjem ulaza u pojedine prostore. Unutar no}ne zone, pored spava}e sobe, projektovana je i radna soba. Ostvarena je kru`na veza unutar dnevne zone: kuhinja, trpezarija, dnevni boravak. Kuhinja je postavljena otvoreno prema trpezariji da se korisnici razli~itih prostora ne bi osje}ali razdvojeno. S obzirom na to da tek zapo~injete zajedni~ki `ivot, ideja je da upravo akcentovanjem elemenata dnevnog boravka i trpezarije (kau~a i trpezarijskog stola), te njihove integracije s kuhinjskim prostorom, u~inite ove prostore ugodnim za boravak. Prijedlog organizacije unutar pojedinih prostora mo`ete vidjeti na fotografijama u prilogu.

Dnevna soba je ure|ena tako da boravak u~ini ugodnim

Sredozemno rastinje
- U po~etku je ispred ku}e bila gola zemlja, nismo `urili jer smo `eljeli napraviti ne{to posebno i lijepo - pri~aju nam Minka i Hikmet dok nam pokazuju svojih ruku djelo. Vrt u obliku trougla s jednim prili~no o{trim uglom pun je razli~itih vrsta biljaka. Nepisanim pravilom da nema cvije}a nad ru`ama vodili su se i Kaltaci, pa su u svaki dio vrta posadili razli~ite ru`e, od onih divljih i grmolikih, do penja~ica kojima je ukra{ena kapija.

Hikmet pokazuje plodove kivija i limuna

Supru`nici pred kapijom od ru`a

Minka je naro~ito ponosna na sredozemno rastinje - oleandare, palme, smokvu, bananu, morski {ipak i limun, koji ve} daje plodove. Hikmet nam pokazuje i ljekovitu aloe veru koju dr`e isklju~ivo

zbog prekrasnog izgleda njenih dugih listova. Tu je i japanska dunja, uz stabla jabuke, kru{ke i kajsije, a ulaz u gara`u natkrivaju grane kivija. Tu su naravno i kadifice, magnolije, jorgovani, {ekeri}i, had-

`ibeg, karanfili i {im{ir.

Fontana s vodoskocima
Oku}nicu krasi nekoliko kamenih stijena koje je Hikmet donio iz rodnog sela Okre~a da ga, kako nam re~e, podsje}aju na

djetinjstvo. Centralno mjesto u vrtu zauzima fontana s vodoskocima, a na polukru`noj betonskoj povr{ini uz ku}u, jednoj vrsti trijema, nalazi se prostor za jutarnju i popodnevnu kafu.

- Savremeni `ivot udaljava nas od prirode, ulijenio nas je, dao nam nezdravu hranu i zaga|enu sredinu. Dana{nji `ivot je pun stresa, a na{a pilula za smirenje je na{ vrt - ka`u supru`nici Kaltak. M. DEDI]

Ostvarena je kru`na veza unutar dnevne zone: kuhinja, trpezarija, dnevni boravak

www.enterijer.ba

14. 6. 2009.

PROMJENA IZGLEDA LIK IZ TV SERIJE ”VIZA ZA BUDU]NOST” POPIS NE^EGA, PREGLEDNIK GORNJI SLOJ KO@E

REP PJEVA^I

OGNJEN ODMILJA

TURSKI KO[ARKA[ BUGARSKI CAR TURKOGLU

GU@VA, METE@

LJEPOTICA NA SLICI

GORJE U TURSKOJ

SIDRO, KOTVA O.E. OD TOG ^ASA ZNAMENKA, CIFRA [ARENA PAPIGA BILJKA RMANAC DIKENSOV JUNAK TVIST RUSKO @EN. IME DU[A U IND. FILOZOFIJI RUSKO MU[KO IME FRANCUSKI FUDBALER TIJERI I DRUGO (skr.) ESKIMI TAKO SEBE NAZIVAJU MJESTO U SLOVENIJI RUSKA JUHA NEOTU\IVI DIO IMETKA GLAVNI GRAD VENECUELE SLAVNI AR. BOGATA[ MU[KO IME BOJA U KARTAMA @ENSKO IME D.N. POTOMCI NESTRU^NJACI PISAC BUKOVSKI NEUTRON DUDOV PLOD UZVIK NA KRAJU MOLITVE GLUMICA BEGOVI] MAJSTOR KOJI PRAVI KORPE U.C. OTOK U JADRANU @ENSKO IME PORTUGAL NAIVNA UMJETNOST @ITELJ DREVNE AONIJE NIJE BISTRO NAMETNIK, NASRTLJIVAC VRSTA PODNE PROSTIRKE

VITEZ

ALT

ZELENI POLUDRAGULJ

[AHIST KARPOV

STRANA MJERA ZA DU@iNU

N.U.

SLAVNA ITALIJANSKA GLUMICA BELI PRVAK, [AMPION KRETANJE KROZ ZRAK STARIJI TENISER SEDRIK L.Z. NEDOSTATAK HRANE STRANO @ENSKO IME SEKUNDA

RIJE^NA RIBA

NULA

IZRASLINA

261

KO[TUINDIJANSKI NJAVO VO]E ^AMAC

PREZIME GLUMICE NA SLICI

NAREDBA

VRSTA BILJKE JESTIVOG GOMOLJA OTVOR ZA DIM NA STARIM KU]AMA

LIK IZ ISTO^NJA^KIH PRI^A (”^arobna lampa”)

GLUMICA NA SLICI

BIV[A SPLITSKA MISICA

RIJE^NA RIBA, BULJE[

OZLJEDA, POVREDA

PJEVA^ ISLAMOVI]

HEMIJSKI SPOJ

SULTANIJA ODMILJA

HUSEIN ODMILJA

MU[KO IME

TROGIR OBRAZOVANO TOG ^ASA PJEVA^ICA FRENKLIN OKRUTNI VLADARI NAZIV DVA KONTINENTA (JU@NA I SJEVERNA)

PJEVA^ MLADEN VOJI^I] TV DETEKTIV ELIOT SNA@NO, SILNO ZADNJE SLOVO ABECEDE TROTINET MALI RT, RTI] BORILI[TE, BINA @I^ANI MUZI^KI INSTRUM. GRAM HRVATSKI PJEVA^ JASMIN ”Junior Telecom Officer” ”Special Education” MU[KO IME M.V. VOJNI^KI HLJEB, KOMIS

DIMNJA^ARI

GLUMAC SAVALAS

TROMO, NEPOKRETNO

VRSTA GLODARA

PISAC TVEN

MAKEDONSKO KOLO

GOVOR

INDIJ

NA LAGODAN NA^IN

GRABE@

IME GLUMICE NA SLICI STARICE, BAKE VREME[AN PODVODNI LOKATOR NARODNO OSLOBOD. RAT (skr.) KRATICA JAKOG EKSPLOZIVA EVROPSKA ZAJEDNICA MUZI^AR POP RADIJ I.K. GAVRASOV FILM

METAR PADINA

JEDINICA ZA U^IN U FIZICI

NA[ RE@ISER KURT

GNOJNA IZRASLINA

GLUMAC I TV VODITELJ FILIPOVI]

ALT

RUDARSKA JAMA

FRANCUSKI SLIKAR OGIST

MU[KO IME KALIJ PORTUGAL RAZLO@NO, KOJE IMA OPRAVDANJE

OBRAZOVANJE

IMENJAKINJE U SKANDINAVKAMA
AZIJSKA ZEMLJA GLUMICA TURMAN @ENSKO IME TRAVNIK POVE]ANJE ALT NOSILA ZA NA[ @ENSKI RANJENE MUZI^KI I MRTVE DUET (tur.) PREZIME GLUMICE NA SLICI

SVE REDOM GLUMICA PRESADITI BARKIN

GLUMICA I PJEVA^ICA NA SLICI

NAZIVI

PJESNIK DIZDAR

ITALIJA

LI^NA KARTA

GLUMAC BE[LAGI]

ISLAMSKI MJESEC POSTA

HOLIVUDSKI GLUMAC [ARENA PAPIGA HOROZ MAST, KREMA STARIJA GLUMICA MONIKA BIV. SARAJ. TV REVIJA BOLNI UZVIK FIRENCA IME GLUMICE NA SLICI URAN GLAVNI SASTOJAK P^ELINJEG VOSKA SKELA, KOMPA GR^KI PJESNIK IZ EPIDAURA T.H. REAKCIONAR (franc.)

BIV[I NBA KO[ARKA[ BOJA ZA KOSU ST. GR^KI PJESNIK KIPAR ME[TROVI] GORJE U TURSKOJ PASMINA :Key Leader Engagement: ISTO^NJA^KI MAG AMERI^KA GLUMICA FRANCUSKA RIJEKA NAZIV UZGAJIVA^ PERADI TEKU]A SMOLA U PROIZVOD. BOJA I LAKOVA
REDAK U KURANU

@ENSKO IME

@ENSKO IME

SLAVNI RIMSKI FILOZOF STARORUSKO MU[KO IME

BELGIJA

VRSTA @ITARICE

NJEMA^KA

GAVRASOV FILM RIJEKA

STRU^NJACI U ANALIZI

DIO [IVA]EG PRIBORA (mn.) CIJEV (njem.)

SKANDINAVSKI NOV^I] MO^VARA VRSTA ^ETINARA

CISTERNA

VJEN^ANA SVJEDOKINJA POKRIVALO ZA GLAVU

POZORNICA

UGRIZ

NEUTRON OSIJEK ALT

MAZNA OSOBA

MALI RT, RTI]

ANKONA

REOMIR

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

- K]I - KARAKALA - KLAR - KRAKATO - KRITIK - LE - LITRI - LUKOBRANI - MAR[ALAT - MI - MODA - MODA - NAIL - NAJ - NAZEB - OLIB - OMO - OPEKA - OPUS - OTOK - PRAM - RAJONI - ROLAT - ROV - SASA - SD - SKLEK - SLO - SUND - TAMARIS - TEPE - UKAZ - URAMITI - VA - VIK - VO - ZINKA

Vodoravno: - AHILOVA PETA - AK - AKNA - ALATI - ALEMAN - ANIKO DER - ARENA - AZA - BORAS - DA^ANI - ED - EIS - EKA - ENONA - EP - ETAMIN - GITARE - GUST - HAVA - I]AN - IBERI - IGROKAZ - IJA - IJAR - IKAMET - INATI - ISL - IVA - IZI] - JABO

- KIP - KOT - KUBATURA - L[ - LA - LAKOM - LIVADA - LOVOR - MAJUR - MIKADO - NAIB - NETIK - NIT - NOTICA - OBOR - OMAMA - ONA JE TAKO SLATKA - OOLIT - OPIJUM - ORK - OROZ - PISAR - RAFAL - REAL - REKS - RIGA - RV - SAGA - SIK - [ETATI SE - TAL

- TISE - TORA - ZIME Uspravno: - AFERA - AGAN - AKADEMIK - AKT - ALEKO - ANA - ANADIR - AREE - ATA^ - BEGAJETA - BOJL - CISTERNA - ]ABA - ]L - D] - ELITA - ENA - ENIGMAT - GE - HOZO - IDEAL - ILINOIS - IMOVINA - INAT - IST - ITERATIV

RJE[ENJA: str. 1. PROHASKA, REGISTAR, EPIDERMA, OE, ANKER, BROJ, ARA, RITER, OT, A, ATAMAN, @AD, ANRI, AK, INUIT, JARD, [^I, KARAKAS, AID, KARO, DJECA, DN, N, ^ARLS, AMEN, AON, NU, AMINA, KRK, UC, P, AGOSTINA, [ARAN, AS, O, PIOLIN, GLAD, EVI, IZRASTAK str. 2. OKAN, RANA, ANIL, HUSO, TG, UTO, OTIMA^INA, D@ENIFER, M, ALE[, NANE, ^IR, SONAR, A, TNT, IGI, RENOAR, IK, IZOBRAZBA; BAD@A, ALEN, TANA, ADIS, TIFA, NES, @, ROMOBIL, ERG, ARENA, STAVROS, G, TARIK , JTO, OKNO, SEAD, K, ELMEDIN, OPRAVDANO; KURT RASEL, AMIRA, ARA, MAZ, SPLAV, B, VITI, TH, OVAS, JAOJ, D@ENIFER, U, ANALITICI, AJET, OER, RIT, BINA, OS, N, RTAK; RED@I MILER, ALEMA, KNA, SENKA, IM, ANIN, RASA, D, FAKIR, Z, IME, LOARA, TERPENTIN, IGLE, ROR, KAPA, UJED, MAZA, AN, R str. 3. SEBASTIIJAN LEB, M, ALEN DELON, ENONA, RIGA, PISAR, IJAR, AZA, KENI DALGLI[, MAJUR, OPIJUM, LA, IBERI, IGROKAZ, L, [ETATI SE, NOTICA, ETAMIN, NAIB, NIT, L[, IKAMET, REKS, GUST, TORA, ALATI, E, KIP, DA^ANI, ED, ISL, REAL, GITARE, ALEMAN, IVA, AKNA, ROKI MAR]ANO, TAL, NED@AD SALKOVI], K, AMEL ]URI], OMAMA, TISE, NETIK, OBOR, ANIKO DER, LIVADA, LAKOM, INATI, AK, IJA, ORK, ARENA, A, JABO, OROZ, RAFAL, AHOLOVA PETA, EKA, OOLIT, KUBATURA, RV, BORAS, MIKADO, EIS, KOT, HAVA, EP, I]AN, LOVOR, ZIME, R, SAGA, IZI], SIK, ONA JE TAKO SLATKA, str. 4. DENI KEJ, ERG, VRT, SA, NAN, E, PARAF, TROM, A, LJUDEVIT GAJ, UMA TURMAN, DENIS VIVER, INI, IRATI, IKSAN, NBA, EG, KI[A, EL, SEROTONIN, A, OTO, KRIN, DAMIRA, ONA, ARAP, RINGO, RANIJERI, ^, N, APUSI, DA, ASPEN, SEUL, URANAK, BOE, TEN, CAR, ATIMIJA, LE]A, MD, IN, KRAM, ], OSAKA

Jedva ~ekam da zavr{i ova recesija! Prije je ovaj posao obavljalo...

3

7 5

4

6

8

HEMIKALIJA U ORGANIZMU, NEUROTRANSMITER

ITALIJANSKI FUDBALSKI STRU^NJAK KLAUDIO

BOJA KO@E, PUT

STARIJI HRVATSKI KNJI@EVNIK I POLITI^AR

RANO USTAJANJE

ELEKTRON

ZIMSKI CENTAR U AMERICI

GLUMAC NA SLICI 5

NEUTRON

PETO SLOVO ABECEDE GLUMICA NA SLICI 3 JEDINICA ZA U^IN U FIZICI KAZNA GUBITKA 6ASTI (gr~.) SPOR, INERTAN GLUMAC GULD GLUMAC NA SL. 4 @ITELJ ARABIJE @ENSKO IME SO^IVO DRUGI, OSTALI INDIJ S.A. ALT KOMPOZIT. NA SL. 1 ^OVJEK, INSAN

NASTAVAK VELIKI TEKSTA KARIKA- VREMENSKI PERIOD TURE

VRSTA RAKA LISTNO[CA (mn.) MU[KO IME, SRETO

SKRA]ENI POTPIS BIV. NJEM. FUDB. KARL HAJNC

PJEVA^ PESTNER

[ARENA PAPIGA

GRAD U JAPANU ENGLESKI [AHIST D@ONATAN POT^INJEN ^OVJEK PJEVA^ICA NA SL. 7 GRAD U SLOVENIJI VRSTA OBORINE NULA N.G. IMPERATOR RIJEKA U [PANIJI KO[ARKA[ NA SL. 6 ST. [PANSKI FUDBALER BEGIRISTAIN POREZI SLAVNI [AHIST EVE ITALIJA BA[^A BIV[I ”BITLS” STAR ”VJESNIK U SRIJEDU” [TETA, DEFEKT HEROJI RADIJ M.D. NA[A PJEVA^ICA, DONA GL. GRAD JU@NE KOREJE MLIJE^NI PROIZVOD PISAC NA SLICI 2 @ENSKO IME LJILJAN AMPER AMERI^KA KO[ARKA[. LIGA AVIO KOD ANKARE LI^NA ZAMJENICA VRSTA CVIJETA MU[KO IME DU]AN VELIKE ZMIJE J.T.

POTVRDNA RIJE^

[AHIST LASKER KAVKASKI NAROD, OSETI

[KRTI BOGATA[

1

2
E.B. GLUMICA NA SL. 8 DUET, PAR ^AS NOV^ANA JEDINICA U IRANU OPTI^KI REKVIZIT ZA O^I, O^ALE JOD

30

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

moja ku]a

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

35

SAVJET STRU^NJAKA Opremanje stana za mladi bra~ni par

Kutak za rad najbolje je smjestiti pored spava}e sobe
Poslali ste nam dvije osnove, prva varijanta postoje}eg stanja i druga varijanta idejnog rje{enja. Obje varijante imaju svoje mane i prednosti
anima nas kako {to bolje urediti i iskoristiti prostor? Vidimo da vrlo rado poma`ete svima, pa se nadamo da }ete pomo}i i nama. Imamo 31 i 27 godina i tek ulazimo u brak, pa nam je svaka pomo} dobrodo{la. Omiljene boje su nam boja breskve, limun-`uta, nebo plava i boja banane. U prilogu vam {aljemo skicu stana, ka`e Dalibor. J. iz Tuzle. Prije svega, poslali ste nam dvije osnove, prva varijanta postoje}eg stanja i druga varijanta idejnog rje{enja. Obje varijante imaju svoje mane i prednosti. Pitanje je na koji na~in vi `elite koristiti va{ `ivotni prostor.

Z
Prekrasan pogled na dvori{te i ku}u Crvene ru`e dominiraju dvori{tem

TUZLANSKE RAZGLEDNICE Ku}a i oku}nica porodice Filipovi}

Zelena oaza u Par Selu
Pa`ljivo oblikovani {im{iri i juniperusi, njegovane ru`e, te cvjetni i detalji od kamena odli~no su se uklopili u ambijent zelenila kojim obiluje ovaj kraj
jent zelenila kojim obiluje ovaj kraj.
Ilijin posao je oblikovanje grmova

Idejno rje{enje

Ostakljena vrata
da. Ali, dobro je, polako radimo i zavr{avamo jedan po jedan posao. Zimi tako|er nastojimo odr`avati dvori{te - govori Ana, pokazuju}i manji cvijetnjak sa `utim i narand`astim kadificama te crvenim ledenjacima koji se nalazi ispred ulaza u ku}u. Za cvijetnjak je, otkriva nam Ilija, zadu`ena isklju~ivo Ana, koja je napravila i posebnu ikebanu sa ~uvarku}om. Ilijin posao je odr`avanje 88 Titovih ru`a i oblikovanje grmova, za {ta mu, govori u {ali, ne treba ni{ta vi{e osim o~iju, ruku i makaza. Tako je uredio vi{e od 15 grmova koji se prote`u du` gotovo cijelog dvori{ta uz stazu, pored koje je na jednom dijelu napravljen mozaik od izlomljenog bijelog kamena. A. ARNAUTOVI] Varijanta idejnog rje{enja, iako interesantna u smislu akcentovanja no}ne zone, nije nam bila polazna osnova, upravo zbog na~ina na koji se tretira dnevna zona. Sami ste rekli da ste mladi bra~ni par, koji }e, pretpostavljamo, imati ~este posjete prijatelja, te nastojati da {to vi{e vremena provede zajedno. U tom smislu prednost smo ipak dali postoje}em stanju sa manjim izmjenama. Organizacija stana sada je takva da su kuhinjska ostakljena vrata prvo {to vidite pri ulazu u stan. Kuhinjski elementi nisu

rolaze}i kroz Par Selo, ili kako ga njegovi stanovnici odmila zovu Pariz selo, mjesto desetak kilometara udaljeno od Tuzle, pa`nju privla~i dvori{te ispred ku}e porodice Filipovi}. Pa`ljivo oblikovani {im{iri i juniperusi, njegovane ru`e, te cvjetni i detalji od kamena odli~no su se uklopili u ambi-

P

Travnjak i ru`e
Dvori{te je od ulice odvojeno drvenom ogradom i borovima. Ispred ku}e su posa|ene ukrasne biljke, me|u kojima dominiraju crvene ru`e, koje prave odli~an kontrast sa travnjakom. Iza objekta nalazi se manji vo-

}njak, u kojem supru`nici Ilija i Ana, koje smo zatekli kako kose travu, uzgajaju jabuke i kru{ke. - Imanje sam naslijedio od oca, okolo su ku}e moje bra}e. U sve ovo ulo`ili smo dosta truda, vremena i novca - pri~a Ilija te dodaje da sve radi „na rate“ tj. malo-pomalo, zavisno od raspolo`enja i zdravstvenog stanja. Ideja ne nedostaje. Ne{to

su, ka`u, kombinirali prema vi|enju, ne{to su sami kreirali, a sve to s ciljem da zajedno s prijateljima u`ivaju u plodovima svog rada. Ana isti~e da se u svom dvori{tu odmaraju, ali i umaraju.

Odgovara: Borjana Mal~i}, dizajner enterijera Novoprojektovano stanje

Oblikovani grmovi
- Posla ima i previ{e, a mi vi{e nemamo snage kao neka-

Kutak za odmor Minke i Hikmeta Kaltak

U vrtu uspijevaju limun, kivi, smokve i banane
Ba{ta je smje{tena ispred porodi~ne ku}e koja je gra|ena u modernom stilu
rt sanskog imama Hikmeta efendije Kaltaka i njegove supruge Minke u @eljezni~kom Naselju spada me|u najljep{e u gradu na Sani, ina~e poznatom po lijepim i ure|enim oku}nicama. Prekrasna ba{ta smje{tena je ispred porodi~ne ku}e koja je gra|ena u modernom stilu. Vrijedni supru`nici punih sedam godina su ure|ivali svoj kutak za odmor.

na liniji pogleda, tako da se kroz to staklo na vratima vidi izlaz na balkon i vanjski prostor. Vrata kuhinje su ostakljena, da bi se prostor hodnika i dega`mana indirektno osvijetlio. Svjetlost, tako|er, dopire u ho-

Kako povezati prostor?
Prostor mo`ete povezati kombinacijom materijala i boja u obradi zidova i podova. U pismu ste napomenuli koje su vam omiljene boje. Odlu~ite se za dvije i napravite kombinaciju, a neku tre}u boju koristite kao akcenat, bilo na namje{taju, bilo u detaljima u odre|enim prostorima. Na na{em prijedlogu dnik i preko dvokrilnih ostakljenih vrata dnevnog boravka. Na ovaj na~in posjetiocu va{eg stana pru`a se nedvosmislena linija kretanja. Jo{ jedna interesantna stvar u vezi s ovom postavkom jeste da se u jednom segmentu dnevna i no}na zona preklapaju, i mo`ete vidjeti na~in povezivanja trpezarije i dnevnog boravka, kori{tenjem detalja iste boje - crvene. U dnevnom boravku kori{tena je nebo plava, boja koja je ina~e poznata po tome da poti~e dobro raspolo`enje. Sli~ne osobine krase i `utu boju, pa su u dnevnoj zoni ove dvije boje dobra kombinacija. mada nema fizi~ke odvojenosti izme|u njih, osjetna je funkcionalna podjela.

V

No}na zona
Nju smo nastojali posti}i pa`ljivim pozicioniranjem ulaza u pojedine prostore. Unutar no}ne zone, pored spava}e sobe, projektovana je i radna soba. Ostvarena je kru`na veza unutar dnevne zone: kuhinja, trpezarija, dnevni boravak. Kuhinja je postavljena otvoreno prema trpezariji da se korisnici razli~itih prostora ne bi osje}ali razdvojeno. S obzirom na to da tek zapo~injete zajedni~ki `ivot, ideja je da upravo akcentovanjem elemenata dnevnog boravka i trpezarije (kau~a i trpezarijskog stola), te njihove integracije s kuhinjskim prostorom, u~inite ove prostore ugodnim za boravak. Prijedlog organizacije unutar pojedinih prostora mo`ete vidjeti na fotografijama u prilogu.

Dnevna soba je ure|ena tako da boravak u~ini ugodnim

Sredozemno rastinje
- U po~etku je ispred ku}e bila gola zemlja, nismo `urili jer smo `eljeli napraviti ne{to posebno i lijepo - pri~aju nam Minka i Hikmet dok nam pokazuju svojih ruku djelo. Vrt u obliku trougla s jednim prili~no o{trim uglom pun je razli~itih vrsta biljaka. Nepisanim pravilom da nema cvije}a nad ru`ama vodili su se i Kaltaci, pa su u svaki dio vrta posadili razli~ite ru`e, od onih divljih i grmolikih, do penja~ica kojima je ukra{ena kapija.

Hikmet pokazuje plodove kivija i limuna

Supru`nici pred kapijom od ru`a

Minka je naro~ito ponosna na sredozemno rastinje - oleandare, palme, smokvu, bananu, morski {ipak i limun, koji ve} daje plodove. Hikmet nam pokazuje i ljekovitu aloe veru koju dr`e isklju~ivo

zbog prekrasnog izgleda njenih dugih listova. Tu je i japanska dunja, uz stabla jabuke, kru{ke i kajsije, a ulaz u gara`u natkrivaju grane kivija. Tu su naravno i kadifice, magnolije, jorgovani, {ekeri}i, had-

`ibeg, karanfili i {im{ir.

Fontana s vodoskocima
Oku}nicu krasi nekoliko kamenih stijena koje je Hikmet donio iz rodnog sela Okre~a da ga, kako nam re~e, podsje}aju na

djetinjstvo. Centralno mjesto u vrtu zauzima fontana s vodoskocima, a na polukru`noj betonskoj povr{ini uz ku}u, jednoj vrsti trijema, nalazi se prostor za jutarnju i popodnevnu kafu.

- Savremeni `ivot udaljava nas od prirode, ulijenio nas je, dao nam nezdravu hranu i zaga|enu sredinu. Dana{nji `ivot je pun stresa, a na{a pilula za smirenje je na{ vrt - ka`u supru`nici Kaltak. M. DEDI]

Ostvarena je kru`na veza unutar dnevne zone: kuhinja, trpezarija, dnevni boravak

www.enterijer.ba

36

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

moja ku]a
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 000131 09 Mal Dana: 03. 06. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelju DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog Ibrahimbegovi} Izet ul. 505. Vite{ke brigade bb. Bos. Krupa, radi naplate duga, v.s. 152,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i: zakonskom zateznom kamatom od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate. Tu`bom od 30. 12. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 152,80 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~noig postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 30. 12. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

OGLAS
Dana 30. 12. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog Ibrahimbegovi} Izeta iz Bos. Krupe, radi naplate duga. Tu`itelj je tu`enom pru`io usluge BiHNet mre`e, te za izvr{ene usluge tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une, pa tu`eni za nepla}eni dug duguje tu`itelju iznos od 152,80 KM, sa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 000013 08 Mal Dana: 3. 6. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog ]uri} Seada ul. 5. korpusa bb, Bos. Krupa, radi naplate duga, v.s. 166,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

GLAS MUNK COMPANY
Generalni zastupnik za BiH Profi artikli sa atestom i garancijom do 15 godina. Nudimo preko 5.000 artikala Tra`imo distributere u cijeloj BiH

OGLAS
Dana 27. 8. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog ]uri} Seada iz Bos. Krupe, radi naplate duga. Tu`itelj je tu`enom pru`io usluge fiksne telefonije te za izvr{ene usluge tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une, pa tu`eni za nepla}eni dug duguje tu`itelju iznos od 166,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospi-

je}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate. Tu`bom od 27. 8. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati izos od 166,20 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 27. 8. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 018-0-Mal-08-000432 Dana: 03. 06. 2009. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi po stru~nom saradniku Mesi} Dijani u pravnoj svari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog Be{i} Edin ul. Prvomajska bb. Bos. Krupa, radi naplate duga, v.s. 715,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje sljede}i:

Bosna i Hercegovina Federacjia Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 001024 06 Mal [iroki Brijeg, 20. 5. 2009. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`ene Zorice Budimir, Kneza Trpimira bb, op}ina Posu{je, radi isplate, VSP 1122,57 KM, na . osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. zakona o parni~nom postupku FBiH (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i

Ul. Mali Kiseljak 39; Bla`uj-Ilid`a Tel/Fax: 033/763-500, Mob: 061/174-210 www.glasmunk.ba

OGLAS
Dana 10. 12. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog Be{i} Edina iz Bos. Krupe, radi naplate duga. Tu`itelj je tu`enom pru`io usluge fiksne telefonije, te za izvr{ene usluge tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une, pa tu`eni za nepla}eni dug duguje tu`itelju izos od 715,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate. Tu`bom od 10. 12. 2008. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 715,50 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be od 10. 12. 2008. godine, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Stru~ni saradnik Mesi} Dijana

OGLAS
Tu`enom Zorici Budimir, Put za T. grad bb (Tehnomedia), op}ina Posu{je dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 20. 6. 2006. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1122,57 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 370,80 KM po~ev od 17. 9. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 327,07 KM po~ev od 17. 10. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 343,99 KM po~ev od 17. 11. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 80,71 KM po~ev od 17. 12. 2005. godine pa do isplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.“ Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Tu`eni se pou~ava da je du`an najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu mo`ete osta}i mogu}e procesne prigovore i o~itovati se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje na temelju ~l. 334. ZPP-a FBiH mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. U slu~aju da u zakonskom roku tu`eni ne dostavi sudu odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH): Stru~ni suradnik Aida Hidovi}

Gra|evinska firma otvara svoj konstrukcioni biro u Sarajevu i tra`i 1 arhitekta 2 gra|evinska in`enjera 4 tehni~ara za predmjer sa 5 godina iskustva. Poznavanje francuskog jezika po`eljno, ali ne obavezno. CV slati na gradim@live.ba 7900-1nd`

U PRODAJI JE NOVI BROJ
Alternativni lijek za va{u du{u

moja ku]a UNUTRA[NJE URE\ENJE Mo`da niste znali

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

37

Va{ dom pokazuje kakva ste osoba
Boja, stil i na~in primjene odre|enih elemenata u prostoru otkrit }e sklonosti i osobine kojih mo`da niste ni svjesni
a li ste ikada razmi{ljali o tome da na~in ure|enja doma govori dosta o va{oj li~nosti? Odabir boja, stila i na~ina primjene odre|enih elemenata u prostoru, otkrit }e sklonosti i osobine kojih mo`da niste ni svjesni. Postoji mnogo faktora koji utje~u na ure|enje doma. Najzna~ajnije su, svakako, va{e li~ne sklonosti i `elje popra}ene finansijskim mogu}nostima. Kako biste sagledali neke od njih, razmislite o bojama i stilu ure|enja koji vas odu{evljavaju, o raznovrsnosti ili jednoli~nosti odabranih materijala, o koli~ini svjetlosti koja vas zadovoljava, o `elji za zatvaranjem ili otvaranjem prostora, kreativnom redu ili neredu koji ostavljate iza sebe, o potrebi za zamra~ivanjem prostora, improvizaciji ili te`nji kompletnim rje{enjima u prostoru, vrsti tkanina s kojima `elite biti u dodiru, dvoumljenju izme|u estetskih i funkcionalnih vrijednosti u tra`enom trenutku, potrebi da slijedite trendove ili da ostanete vjerni sebi i bezvremenskim rje{enjima...

Dosta svjetla za iskrene osobe
U velikim, otvorenim i povezanim prostorima s dosta svjetla u`ivat }e pojedinci koji su otvoreni za upoznavanje novih ljudi, za dru`enje i hrabar ulazak u nove poslovne zahvate pa su otvoreni i iskreni prema drugima.

D

Povu~eni u`ivaju u manjim prostorima
Nesigurnost i strah koji nosite mo`da jo{ iz djetinjstva, povu~enost te nagla{ena individualnost, osobine su koje se ve`u uz opu{tenost u manjim prostorima te sa `eljom za zatvaranjem vrata i odvajanjem funkcionalnih grupa u stanu te s potrebom za boravkom u prostoru s manjom koli~inom svjetlosti. Ru`i~asta je naj~e{}e `enska boja, ali se povezuje s osobama koje su sretne, srda~ne i pouzdane. Odabir plave boje otkriva stalo`enu i tihu osobu, ali odabrat }e je i oni kojima je dom oaza u u`urbanoj svakodnevici. @uta boja predstavlja otvorenu, pozitivnu i optimisti~nu osobu, dok se pojedinci koje vole komociju i zadovoljstvo ~esto odlu~uju za sme|e tonove. Ljubi~asta vas otkriva kao osobu koja te`i otmjenosti, visokom polo`aju i luksuzu. Aktivnost, toplina i {irenje pozitivnih vibracija odlike su ljudi koji odabiru narand`astu boju, a hrabrost, sofisticiranost i elegancija krase osobe koje u`ivaju u crnoj. Bijela se povezuju s predanim i iskrenim, a siva s uravnote`enim osobama. Odabrani stil ure|enja, ta-

Ru`i~asta boja povezuje se sa osobama koje su sretne i srda~ne

[ta vole kreativci
Kreativne osobe ljubitelji su ambijentalne rasvjete za razliku od onih koji su vi{e skloni racionalnom razmi{ljanju, koji }e ~e{}e koristiti centralnu. Nesigurne osobe te`it }e zamra~ivanju prostora, a nervozne osvjetljivanju. ko|er, mnogo toga govori o va{im osobinama. Ako ste se

^vrst karakter
Odabir boja u enterijeru otkrit }e neke od va{ih osobina. Crvena je najsna`nija boja i biraju je osobe ~vrstog karaktera, `eljne uzbu|enja i akcije, kao i tople i srda~ne osobe. Zelena je omiljena smirenim osobama i ljubiteljima prirode, a ~esto }e je odabrati i oni koje te`e smanjivanju aktivnosti i opu{tanju.

odlu~ili za ambijentalni stil, otkrit }ete da ste opu{tena osoba koja ne vodi brigu o tu|im `ivotima nego isklju~ivo o vlastitom. Nije vam te`nja isticanje nego u`ivanje u vlastitom svijetu sa porodicom i prijateljima.

Ambijentalni stil
Rustikalni stil otkrit }e zaljubljenike u prirodu s dozom fine romantike koju, osim u svakodnevni `ivot, unose i u okru`enje vlastitog doma. Retro je omiljeni stil

osoba koje se ~esto prisje}aju pro{losti, ali ga biraju i oni koji `ele unijeti eleganciju i rasko{ nekih pro{lih vremena te istaknuti svoju poziciju u dru{tvu. Minimalizam je tipi~an odabir prakti~nih i poslovnih ljudi, koji ovakvim na~inom ure|enja lako odr`avaju red i preglednost. Odabir ovog stila predstavlja osobu koja je tipi~ni predstavnik savremenog, u`urbanog na~ina `ivota.

www. Interijer.hr

Dom u ljetnom ozra~ju

Pet korisnih savjeta
Pripazite na to da va{ stan ne izgleda kao neko havajsko turisti~ko odredi{te. Boje i uzorci su korisni, ali u ograni~enim koli~inama
Birate novu odje}u za ljeto? Dvoumite se izme|u `utih japanki, ljubi~astih sandala ili kupovine jo{ jedne ljetne haljine? Kada je u pitanju ure|enje doma, dvojbe i izbori predmeta ili boja jednako su traumati~ni kao i kada birate odje}u. Ljeto zove na promjene i dom se `eli razgolititi, obojiti i pustiti sun~eve zrake u radijatorima opkoljene prostorije. [ta mo`ete u~initi? zakon broj jedan ka`e - manje je vi{e. Stoga pomno pro~itajte pet savjeta o ljetnom dizajniranju interijera. 1. Ne zaboravite spava}u sobu. Uzglavlje kreveta presvucite tkaninom `ivahne boje, ali pripazite i ne ~inite to po cijelom krevetu ve} samo na jednom dijelu. San je ipak najva`niji. Po~astite se novom posteljinom, a na krevet pobacajte nekoliko novih jastu~i}a. 2. Unesite prirodu u dom. Zima je definitivno oti{la, a s njom i sve one nuspojave, poput zagu{ljivih prostorija, zatvorenih prozora i biljki koje nisu izdr`ale niske temperature. Prolje}e i ljeto idealna su godi{nja doba za svje`e bukete cvije}a ili za veliku staklenu vazu koju }ete napuniti vodom i zasuti veselim pupoljcima. Mo`ete kupiti i ko{aru od pru}a te je napuniti svje`im vo}em. Jednostavno, zabavno i ljetno, a {to je najva`nije prirodno i mirisno.

Uzorci tkanina
3. Odaberite uzorke. Ako ne volite previ{e boje, odaberite razli~ite uzorke tkanina, poput pruga, ta~kica, razli~itih oblika i uzoraka. Ni{ta tako jasno ne govori da sti`e ljeto kao veseli uzorci tkanina. 4. Pripazite na prozore. Savjet je vrlo jednostavan. Uzmite krpu, sredstvo za stakla ili rakiju i dobro operite prozore. To ~inite u predve~er ili rano jutro, po mogu}nosti u vrijeme kada sunce ne udara direktno na stakla kako biste izbjegli ru`ne mrlje. 5. Ne pretjerujte. Kao {to smo rekli, manje je vi{e, pa pripazite na to da va{ stan ne izgleda kao neko havajsko turisti~ko odredi{te. Boje i uzorci su dobri, ali u ograni~enim koli~inama.

Manje je vi{e
Dodajte `ivahne boje u dnevnu sobu. Mo`da narand`astu svjetiljku, ili na garnituru za sjedenje stavite nekoliko raznobojnih jastu~i}a. Uskladite boje sa svje`e obojenim zidovima, a na povratku s posla zaustavite se na tr`nici i kupite nekoliko veselih vaza koje }ete razmjestiti po strate{kim mjestima u stanu. No ne dajte se zavesti. Ljetni

Na garnituru za sjedenje stavite nekoliko raznobojnih jastu~i}a

38

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

moja ku]a

26

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

39

Glumica Ana Vilenica o `ivotu, karijeri, ljubavi...

U POSJETI Nogometni as Elvir Balji} ponovo u BiH

Najbolji odmor je kod roditelja u Binje`evu
Pokosio sam travu i pomogao ocu Sulji da uredi vo}njak
ogomet je odveo Elvira Balji}a 1995. godine iz rodnog Sarajeva, a sada ga je barem privremeno vratio u BiH. Jedini Bosanac koji je igrao za slavni Real Madrid odlu~io je posvetiti se trenerskom pozivu. Tako Balji} poha|a seminar u Centru za edukaciju trenera Nogometnog saveza BiH u

U Jablanici poha|a seminar za nogometne trenere
di vo}njak. Sa suprugom i k}erkama ve} krajem juna ponovo dolazim u {eher i bit }emo najmanje dvadesetak dana.

N

`elite oku{ati kao trener?

Najbolji ambasadori
Kako komentirate veliki uspjeh na{eg napada~a Edina D`eke i de{avanja u Real Madridu nakon {to je za predsjednika izabran Florentino Perez?

- Nakon {to sam oka~io kopa~ke o klin, nisam bio siguran ~ime }u se baviti. Zbog toga sam sebi dao dovoljno vremena da razmislim. Odlu~io sam se oku{ati kao nogometni trener i po~eo sam edukaciju. Izabrao sam Bosnu, jer imamo odli~ne stru~njake, na ~elu s profesorom Talo-

Jo{ uvijek sam neuhvatljiva

^udo na pijesku
Osim u Turskoj, dosta vremena provodite u Ujedinjenim Arapskim Emiratima?

- Dubaji sam zavolio jo{ 90-ih godina, kada sam

- Jo{ se jednom pokazalo da su nogometa{i najbolji ambasadori na{e zemlje u svijetu. D`eko je pod velikim pritiskom i na njemu je velika odgovornost. Bio sam u sli~noj poziciji pred prelazak u Real Madrid. Nadam se da }e Edin napraviti pravi izbor. [to se ti~e Pereza, on je ve} jednom uspio u dresu Reala okupiti brojne svjetske zvijezde. Pro{le godine bio sam u Madridu. Naravno, posjetio sam Santijago Bernabe. Drago mi je {to sam vidio svoju fotografiju u trofejnoj sali. To je velika stvar za mene, ali i za cijelu dr`avu. bio na pripremama sa Sarajevom. Uvijek sam `elio tamo imati stan i prije nekoliko godina sam ostvario taj san. Kupio sam apartman od 120 kvadratnih metara i jednom mjese~no redovno odem da se odmorim nekoliko dana. Arapi su u pustinji napravili pravo ~udo na pijesku, koje je postalo jedno od najpoznatijih turisti~kih destinacija. Osim u Istanbulu, kada sam u Turskoj dosta vremena provodim i u svojoj ku}i nedaleko od Izmira. To je pravi mali raj.
Imate dvije k}erke. Da li planirate pro{irenje porodice?

Sa suprugom i k}erkama ve} krajem juna ponovo dolazim u {eher i bit }emo najmanje dvadesetak dana
Jablanici, koji vodi profesor Munir Talovi}. Kada nije na predavanjima, popularni Balja je kod roditelja koji imaju ku}u u Binje`evu kod Sarajeva, gdje smo ga i posjetili. Elvirova supruga Didem s k}erkama Lejnom i Aj{e Edom ostala je u Turskoj, gdje na{ nogometni as `ivi posljednjih desetak godina. vi}em. Centar zaslu`uje sve pohvale i bolje je organiziran od sli~nog u Turskoj.
Iako je pro{lo nekoliko godina od kada ste prestali s aktivnim igranjem, u odli~noj ste formi. Osje}ate li se spremnim da ponovo zaigrate na zelenom terenu?

svetio svojim princezama. Za sada ne planiramo pro{irenje porodice, ali lijepo bi bilo da u budu}nosti dobiju i jednog princa.
Osim nogometa, Va{a velika ljubav je muzika.

Elvir s roditeljima ispred porodi~ne ku}e

(Foto: F. Fo~o)

Roditelji i prijatelji
Iako ste namjeravali da se bavite nekim drugim poslovima, ponovo ste se vratili nogometu i sada se

- Iako vi{e aktivno ne igram, sport je sastavni dio mog `ivota. Redovno idem na tenis i skvo{. Naj~e{}e igram s Elvirom Boli}em. On je za nijansu bolji, ali kada je osjetio da bih ga mogao ~e{}e pobje|ivati,

uzimao je ~asove kod profesionalaca. Pomalo rekreativno ganjam i loptu. Kada vidim nogometni teren, ponovo osjetim `elju da igram, ali sada je to ve} pro{lost.
Kako se osje}ate u Sar-

ajevu. Razmi{ljate li o definitivnom povratku u rodni grad?

- Mnogo mi nedostaje Sarajevo, prijatelji, porodica, kafe... U narednom periodu planiram ~e{}e biti uz roditelje i prijatelje. Nisam

mogao zamisliti bolji odmor nego kod svojih roditelja. U`ivam u prirodi. Sjedim u hladu i jedem jagode iz maj~ine ba{te. Po{to sam imao vremena, pokosio sam travu i malo pomogao ocu Sulji da ure-

Balji}: Sport je sastavni dio mog `ivota

- Nakon {to sam prestao igrati, potpuno sam se po-

- Nogomet i muzika imaju bitnu ulogu u mom `ivotu. Privremeno sam muzici bio dao prednost, ali sada je opet nogomet u prvom planu. Dok sam igrao u „kraljevskom klubu“, postojala je ideja da snimim duet s Halidom Be{li}em, ali se to, na`alost, nije desilo. On je na{a najve}a muzi~ka legenda. Zajedni~ka pjesma s Halidom u muzici je kao igranje u Real Madridu u noD. ZEBA gometu.

Nakon nekoliko godina provedenih u Londonu sarajevska studentica skrasila se u Zagrebu

Zehrudin Isakovi} nakon poku{aja osvajanja Mont Everesta

Vilenica: Od Zapada uzimamo samo ono najgluplje
(Foto: J. Regovi}/Nacional)

Moja najve}a `ivotna avantura
Zbog lo{eg vremena bh. alpinisti nisu se uspjeli popeti na krov svijeta
topama Banjalu~anina Petra Pe}anca, jedinog Bosanca koji se popeo na Mont Everest (8.848 metara), krenuli su u aprilu alpinisti Miralem Husanovi} i Zehrudin Isakovi}. Na`alost, oni nisu uspjeli osvojiti najvi{i vrh Himalaja i na{u zastavu postaviti na krov svijeta. - Dugo sam se spremao za dvomjese~nu ekspediciju osvajanja Mont Everesta, ali nisam uspio. Bili smo tako blizu, ali nismo mogli dobiti bitku protiv lo{eg vremena - ka`e Isakovi}.

O

S

Svakodnevno smo jeli porid`. To je ne{to poput na{e sutlije i {erpasi su nam objasnili da to moramo jesti zbog snage
nastavlja Isakovi}. On je tokom ovog poduhvata smr{avio deset kilograma, ali isti~e da }e se uvijek rado sje}ati dana provedenih na Mont Everestu i pored brojnih pote{ko}a koje su ga pratile u najve}oj `ivotnoj avanturi. - Bilo je dosta te{kih trenutaka, ali i onih lijepih. Najve}i problem bio nam je proces aklimatizacije. Dosta vremena trebalo nam je da se tijelo navikne na nadmorsku visinu. Zbog toga smo prve dane provodili u baznom kampu, koji je na visini od 5.150 metara - ka`e Zehrudin. Krajem maja bili su spremni uputiti se na vrh. I pored lo{eg vremena, krenuli su dalje i svi su se nadali da ne}e biti vjetra i padavina.

sim pozori{nim predstavama koje je odigrala tokom i po zavr{etku {kolovanja na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te ulogom Azre u filmu Pjera @alice „Gori vatra“, glumica Ana Vilenica osvojila je publiku u BiH i sjajnim performansom s kolegom Enisom Be{lagi}em na Izboru za bh. Pjesmu Evrovizije 2004. godine.

U Sarajevo }u do}i privatno s prijateljicom, a najesen bih tamo trebala igrati i rije~ku hit predstavu „Turbofolk“
jevo do}i privatno s prijateljicom ~im ugrabimo vremena, a kako sam ~ula, najesen bih tamo trebala igrati „Turbofolk“, hit predstavu rije~kog HNK Ivana pl. Zajca - ka`e Vilenica. Nakon nekoliko godina provedenih u Londonu, Ana se za sada skrasila u Zagrebu. Zbog odlaska u Veliku Britaniju glumica nije po`alila, ali ba{ kao i kod ve}ine, promijenili su se i njeni `ivotni prioriteti. U Londonu je prona{la mir, ali ne i na~in da ostane i normalno `ivi. - Nije te{ko nego se mora{ mnogo vi{e truditi, a onda i odrediti {ta `eli{ `rtvovati za sve to. U Hrvatsku sam se morala vratiti jer sam u Londonu snimila film u vlastitoj produkciji i bankrotirala! Onda se desila sapunica „Ponos Ratkajevih“, ne{to sam i zaradila, a posljednja godina mi je, ina~e, bila u znaku pozori{ta. Sada sam se koncentrirala da ovdje ne{to napravim, a onda mo`da krenem dalje - govori glumica. Ovih dana je aktuelna pri~a o nastavku snimanja „Ratkajevih“, koji su veliku gledanost imali i u BiH. Ana je igrala lik Lote Valkovski (Lotta Walkovski), koji je bio jedan od omiljenih kod TV publike. - Petog jula bi trebalo biti odlu~eno {ta }e se snimati jer je u igri jo{ jedna serija, za koju sam, iskreno, vi{e zagrijana nego za „Ratkajeve“. Ali, vidjet }emo. O tome odlu~uju ~isto sebi~ni i profitabilni razlozi isti~e Vilenica. U Aninom privatnom `ivotu nisu se desile velike pr-

Bankrot u Londonu
Ba{ kao i glumica, mlada Rije~anka se dobro sna{la i kao voditeljica pokazav{i tada svu rasko{ svog talenta. Voditeljski pozivi iz BiH 30-godi{njoj Ani sti`u i danas, ali kako jo{ uvijek nije stavila ta~ku na dogovore za naredne projekte u Hrvatskoj, anga`man u na{oj zemlji jo{ uvijek je neizvjestan. - Sigurno je da }u u Sara-

omjene. Za to, ka`e, treba poslo`iti neke stvari. - Jo{ uvijek sam neuhvatljiva. Mo`da apliciram za slobodnog umjetnika kako bi se stekli uvjeti za neki kredit. Voljela bih kupiti stan, imati bazu. Jo{ sam podstanar. Automobil imam, kupila sam nedavno i bicikl koji stalno vozim. Zaljubljena nisam, na`alost. Voljela bih, ali te`e ide. ^ekam da prava ljubav na|e mene govori glumica.

Nova profesija
S obzirom na to da je u posljednje vrijeme u Hrvatskoj sve izra`eniji svijet selebritija, Ana smatra da njemu ne pripada. - Ne dajem povoda paparacima da me prate jer se mnoge stvari de{avaju na inicijativu tih ljudi. Selebriti je postala nova profesija u svijetu, a ja nisam toliko disciplinirana da bih morala stalno misliti o tome da sam u medijima. Ili moj svijet uop}e ne doti~e taj svijet ili se meni neki put ~ini da je to ne{to {to nekako nije realno. Kao da se `ivi po nekim principima koji nisu dio ovda{nje zbilje. Imam osje}aj kao da se od tog Zapada uzima ono najgluplje - zaklju~uje glumica.
S . ALAGI]-ALETI]

Hrana i nesanica
- Uspjeli smo se popeti na visinu od 7.600 metara, ali dalje nismo mogli. Na{i {erpasi nisu htjeli da nastavimo ekspediciju jer je nekoliko dana padao snijeg koji nam je uni{tio i {atore. Na kraju smo odlu~ili da se vratimo i tu su nastali novi problemi. Lavina je pokidala fiksnu u`ad za penjanje, tako da smo morali improvizirati. Nekako smo se uspjeli vratiti bez ozbiljnijih povreda - govori Isakovi}. Najve}i problem u ovoj avanturi na{em alpinisti predstavljali su hrana i nesanica.

Isakovi} na Himalajima

Novi poku{aj za dvije godine
Zehrudin Isakovi}, ina~e direktor Fene, ka`e da ne}e odustati od svoje namjere da se popne na vrh Mont Everesta i za dvije godine namjerava organizirati bh. ekspediciju koja }e brojati {est-sedam alpinista. - Nadam se da }emo za dvije godine imati vi{e sre}e i osvojiti Mont Everest - optimisti~no ka`e Isakovi}. - U po~etku smo jeli nepalske specijalitete, a na na{u sugestiju, {erpasi su po~eli spremati evropska jela. Ipak, to je i{lo dosta te{ko. Najvi{e mi je nedostajao na{ hljeb, jer je njihov dosta sladak. Svakodnevno smo jeli porid`. To je ne{to poput na{e sutlije i {erpasi su nam objasnili da to moramo jesti zbog snage. Nesanica mi je stvarala dosta problema, jer ujutro nisam bio spreman za napore koji su me o~ekivali - govori ZehruD. ZEBA din.

Proces aklimatizacije
Oni su bili dio 20-~lane ekspedicije iz cijelog regiona, ~iji je cilj bio da se na Mont Everest popnu sa sjeverne strane, iz Kine. - Rije~ je o najve}em isku{enju za jednog alpinistu. Tokom ekspedicije odustalo je nekoliko ~lanova jer nisu mogli podnijeti sve napore. Jedan je slomio ruku, tako da se ranije morao vratiti ku}i -

Susret s Dinom
Za porodicu, koja `ivi u Rijeci, nastoji uvijek na}i vremena, ba{ kao i za prijatelje. Anina prijateljstva za~eta u Sarajevu i danas traju. Nedavno se u Zagrebu susrela i sa Dinom [aranom, s kojim je svojevremeno bila u vezi. - Bilo mi je drago vidjeti ga, sretna sam {to je njegov bend „Letu {tuke“ jako slu{an. Drago mi je da je i obiteljski zadovoljan, zaslu`io je sve to. Prvi put sam ih slu{ala u`ivo i drago mi je da imaju brojnu publiku ka`e Ana.

40

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
"APARTMANI - STIPE", RUSKAMEN - ROGOZNICA KOD OMI[A. REZERVACIJE: 00385 21 871-208, 00385 98 961-0410. PTT Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Na Grbavici izdajem namje{ten jednosoban stan u priv. ku}i, dvjema studenticama, 350 KM. Tel. 061 310 502. Namje{tena soba samcu, Aerodrom. naselje, pos. ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033 452-478. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Orebi} - apartman, dvo-trokrevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking, povoljno. Tel. 061 390 322, 00385 98 186 3337. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi}, apartmani, iskoristite juni, super povoljno. Tel. 061 507 446. Podaca, iznajmljujem sobe sa kupatilom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 98 905 7500. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pos. prostor izdajem 20 m2, pogdoan za vi{e namjena, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 170 914. Pos. prostor izdajem 23 m2, u centru Br~ko-Distrikt, nov, pogodan za razne djelatnosti. Tel. 033 541-214, 062 943 727. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Prostor izdajem za svadbe, ro|endane i dr. proslave. Tel. 062 644 055. Sedmodnevno ljetovanje u Neumu, cijena 300 KM, u cijenu ura~unat doru~ak, ru~ak, no}enje, prijevoz. Tel. 061 915 661. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Srebreno, sobe sa upotrebom kuhinje i parkinga. Mob. 00385 95 833 6879, 00385 20 486 628. Stan izdajem na Grbavici, preko puta Bristola, 66 m2, opremljen. Tel. 062 156 882. Stan izdajem u Br~ko Distriktu, tros., priv. ku}a, povoljno. Tel. 049 366 712. Stan izdajem za tri studenta. Tel. 061 141 610. Trosoban stan 100 m2, u priv. ku}i, na Pofali}ima, Z. Panjete, 900 KM. Tel. 033 711-666. Tu~epi - pansion „Bili dvor“, a/c, sat/TV, blizina pla`e, bez svinjetine. Tel. 00385 21 679-673. U centru izdajem dvos. stan namje{ten, II kat, grijanje, plin, struja, useljiv od 1. 7. Tel. 526-022, 061 916 429. U centru izdajem tros. namje{ten stan, 350 EUR-a. Tel. 061 310 502. U Orebi}u povoljno izdajem konf. apartmane blizu glavne pla`e. Tel. 00385 95 816 3960. Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, parking. Tel. 061 131 900. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba A. Polje C-faza, prodajem stan 54 m2, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033 457-029, 063 639 450. A. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban stan 90 m2 za manji. Tel. 061 156 156. Alipa{ino „B“ stan 86 m2 po 2.000 KM/m2. Tel. 062 579 172. Aneks, ul. Vrbovska, ku}a sa dva stana i pos. prostorom, povoljno. Tel. 061 260 598. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. B. Potok, zgrada „Tibra“, nov stan 55 m2, klima, lift, super povoljno. Tel. 061 168 128. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bojnik, placeve za ku}e i vikendice, povoljno. Tel. 061 159 249. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Brnjaci-Kiseljak, useljiva vikend ku}a i 1 dun. zemlje. Tel. 062 579 172. ^. Vila, funkcionalan 2,5-soban stan 64 m2, III sprat, balkon, c.g. Tel. 063 876 844. ^obanija, prodajem stan 96 m2, zvati iza 16 h. Tel. 033 236-589. Dev. ku}a na odli~noj lokaciji i njivu Ripa~ kod Biha}a prodajem. Tel. 052 216 373. Dobrinja 5, dvos. stan 56 m2, 1 sprat, S. Filipovi}a. Tel. 061 543 853. Dobrinja C-5, dvosoban, renoviran stan 61 m2, I sprat sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969 776. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje kraj mjeseca. Tel. 061 398 786. Doglodi, 2.200 m2 i ku}a 11x11 pored ceste, cijena 310.000 KM. Tel. 061 509 705. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 68 m2, ul. H. Su}eske, 6 sp., Saraj-Polje. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 43 m2, ul. Zmaja od Bosne (Malta). Tel. 061 260 598. Dvos. stan 53 m2, ul. Prvomajska, vis. prizemlje, sre|en, centr. grijanje, povoljno, odmah useljiv. Tel. 066 464-651. Dvos. stan prodajem na Grbavici. Tel. 061 202 497. Dvosoban 56 m2 balkon, sun~an, 14 sp., odli~na lokacija, cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611. Dvosoban, sre|en stan prodajem. Tel. 061 441 857. E. [ehovi}a, 66 m2, potpuno ura|en, pogdoan za posl. prostor. Tel. 062 156 882. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p, sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjera 21 m2, M. M. Ba{eskije, Sarajevo. Tel. 033 443-578, 063 53 853. Garsonjera 29 m2 prdoajem, sre|enu, papiri uredni, Prvomajska, N. Grad, povoljno. Tel. 061 274 818. Grada~ac, Ormanica, prodajem zemlji{te za vikend., uz asfalt, 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grbavica 48 m2+balkon 6 m2, gara`a, II sp., lift, kod OHR-a, kreditiranje bez banke, dogovor. Tel. 061 916 208. Grbavica, jednoiposoban renoviran stan, gara`a, 83.000 KM, bez posrednika. Tel. 062 909 887. Grbavica, stan 77 m2, lift, balkon, gara`a, lux. kod OHR-a, kreditiranje bez banke. Tel. 062 909 887. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Hitno i povoljno prodajem stan 68 m2, Dobrinja ili mijenjam. Tel. 061 812 966. Hitno prodajem proizvodno-stambeno poslovni objekat 3.000 m2 sa parkingom u Sarajevu, rau-bau, po dogovoru. ZVati od 915 h. Tel. 033 460-261. Hrasnica, stan 92 m2, I sp., vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 922 755. Hrasno, novogradnja od 30-70 m2, 2000 KM, mala zgrada, parking. Tel. 062 909 887. Hrasno, prodajem nov, neuseljen dvos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 145 887. Hrasno, prodajem stan 59 m2, v. priz. Tel. 062 963 039, 062 670 996. Ilid`a, Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat, c.g. Tel. 063 242 872. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sp., sun~an, kablovska, parking. Tel. 033 624-205. Isto~no Sarajevo, Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, gra|. dozvola, pogled na more. Tel. 061 483 358. Jednos. stan 40 m2 na M. Dvoru, A. Brauna, idealan za p.p., plin, 2.300 KM/m2. Tel. 033 711-665. Kod Bosmala konf. 58 m2+8 m2, dva balkona, 10 sp. Tel. 061 923 420. Kod Interexa (Stup), novogradnja p+s+s, 21x13 pos. stamb. objekat sa 920 m2 zemlj{ta. Tel. 061 260 598. Kolodvorska, tros. extra sre|en i namje{ten, useljiv, cijena po dogovoru. Tel. 062 726 004. Kova~i}i kod OHR-a novogradnja, 41 m2, gara`a, lift, kreditiranje, bez banke. Tel. 061 916 208. Ku}a 7x7, p+s+p sa 1.100 m2, ba{ta, voda, struja u ku}i, zadnja kombi stanica Rje~ica. Tel. 033 548-272. Ku}a i 850 m2 Blagovac, cijena 39.000 KM. Tel. 061 813 250.

MALI

OGLASI
Prodaja
Peugeot 206 1.4 HDi, 2005. god., full oprema, extra stanje, al. felge, pre{ao 83.000 km, 9.500, na povlastice 11.500 do reg. Tel. 062 606 611. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Pe`o kombi 8+1 dizel, registrovan, god. 91., hitno, cijena povoljna. Tel. 061 759 277. Prodajem auto Maruti (Suzuki), 91. god., registrovan i o~uvan. Tel. 061 260 598. Prodajem autobus marke „Scania“, 1990. god., sjedi{ta 52, u voznom stanju. Tel. 033 205-552, 455-350. Prodajem autobus marke Neoplan, proizv. 1987. god., sjedi{ta 75, u voznom stanju. Tel. 033/205-552, 455-350. Prodajem Fiat Tempru 1.9 TD, karavan, za dijelove, povoljno. Tel. 061 102 126. Prodajem Golf 2, god. 1984., dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god., cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Mercedes 207 u dijelovima. Tel. 062 814 533. Prodajem Mercedes 216 CDI, sprinter, 2003. god., str. tablice povoljno. Tel. 065 563 264. Prodajem Passat 1.9 TDI, 1997. god., limuzina, crveni, klima, multi lock, kuka, 2 ruka. Tel. 062 283 108. Prodajem Passat karavan TDI, 130 KS, 2001., registrovan, full oprema. Tel. 065 185 500. Prodajem Seat toledo 1.9 TDI, 07/2005., zadnji model, full oprema, registr., ura|en servis, 19.500 KM. tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Yugo 55, 91. god., registrovan do 8. 2009., pvi vlasnik, 550 KM. Tel. 061 550 951. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Prodajem za Reno 5, prednja desna vrata. Tel. 457-259. Putno 1.9 JTD, 2001., 3 vrata, klima, servo, city, air bag, el. podiza~i, al. felge, 6.900 KM. Tel. 062 212 474. Rav 4 04. D, 2004. pre{ao 90.500 km, Pe`o 307 HDI, 2002. god., ful oprema. Tel. 061 257 470. Reno Clio 1.2, 2001. god., reg. maj 2010., udaren s prijeda. Tel. 065 436 320. Reno Megan coupe, 2001. god., gara`iran, extra stanje, registrovan do jula 2009. Tel. 061 338 433, 061 202 307. Reno Laguna, limuzina 1,9 DCI, 2003 god. ful oprema, original, veliki servis, kupljena u Sarajevu, cijena 14 000 KM. Tel. 061 259 784 Seat Kordoba 1.9 TDI, karavan, crna, 99. god. ili zamjena za manje. Tel. 062 214 519. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Alipa{ino „B“ intelektualcu soba, sve posebno u 4-sobn. stanu. Tel. 062 579 172. Apartman u Tivtu za idealno ljetovanje, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 382 32 683 392, mob. 69 299 128, 387 62 96 2222. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe, Stari Grad Sarajevo, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 20-25 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux. apartmanu. Tel. 061 131 818. Ba{~ar{ija, Prijepolj~eva, izdajem povoljno namje{ten stan, zaposlenim. Tel. 061 335 776. Blizu `elj. stanice sobe za no}enje, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^engi} Vila 1, iznajmljujem zidanu gara`u sa kanalom kod Paromlina. Tel. 033 526-521. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Dva pos. prostora izdajem u ul. S. [ikala, B. Potok. Tel. 061 594 512. Dvos. namje{ten stan izdajem na Bjelavama. Tel. 033 219-595, [ekerova. Dvos. namje{ten stan, Kvadrant, ^. Vila. Tel. 062 368 243, 061 347 539. Dvosoban konf. stan u Bolni~koj ulici. Tel. 061 135 707. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem Aerodrom. naselje, pogodna za privrednu ili trgovinsku djelatnost. Tel. 061 809 237. Gara`u izdajem na Vracama, ul. A. Smajlovi}a. Tel. 061 335 484. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 063 864 683. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdaje se pos. prostor 120 m2 sa galerijom+ljetna b., V. Polje, Tr`ni centar, prednost ugostiteljstvo. Tel. 062 476 894. Izdajem apartmane u Ulcinju, blizu velike pla`e, 10 EUR-a po osobi. Tel. 033 206806, 061 315 717. Izdajem dvos. stan, K. Glava, Sarajevo. Tel. 033 485-260. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednosoban polunamje{ten stan, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 061 724 397, 033 485-657. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem namje{ten stan 50 m2, sa cen. grijanjem, kablovska, internet, parking u dvori{tu. Tel. 033 454-542. Izdajem namje{tene sobe ili sprat ku}e, radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Izdajem pos. prostor 18 m2, ul. A. [eremeta. Tel. 061 863 406. Izdajem pos. prostor 80 m2 na Mojmilu, odgovara za sve namjene. Tel. 062 358 962. Izdajem pos. prostor na Grbavici, 22 m2, povoljno. Tel. 061 804 248, 062 118 724. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov), pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem prostor idealan za teretanu-fitnes. Tel. 061 141 610. Izdajem sobe studenticama i zapos. djevojkama, Lukavi~ka cesta. Tel. 062 124 318. Izdajem stan 45 m2 na Ilid`i, Mala aleja. Tel. 061 191 645. Izdajem stan 75 m2, Pat. lige, dvije lo|e, dva kupatila, dva balkona. Tel. 061 215 376. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljuje se ku}a sa pos. prostorom, oko 110 m2, u blizini „Bosmala“, parking, 2.500 KM. Tel. 061 526 243. Iznajmljuje se prazan dvos. stan na Grbavici I (Grbavi~ka), vis. prizemlje, plinsko eta`., 400 KM. Tel. 066 340 748. Kor~ula - izdajem sobe u centru grada, cijena 15 EUR-a po osobi. Tel. 061 272 779, 00385 20 715-858. Ko{. Brdo, izdajem gara`u. Tel. 033 201058. Lux. namje{ten stan u priv. ku}i izdajem sprat Ilid`a, posl. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567.

Prodajem o~uvanog Pola, benzinac, 98., motor 1.4, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 265 592. 8014-1Nd` 40 pari ratkapi 14, 15, 16, imiacija al. felgi, uvoz iz [vedske 35 KM ili kom 5 KM. Tel. 062 270 366. Al. felge sa gumama za Fiat, VW, Opel, Reno, prodajem. Tel. 062 212 474. Alfa, god. 1995., ugra|en plin, alarm, muzika, cijena 4.300 KM. Tel. 061 106 942. Audi A6 karavan met. crna, 2000. god., Avant tiptronik, full oprema, ko`a, al. felge, CD itd, 20.000 KM, mogu}a zamjena. Tel. 061 819 279. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Citroen BX 1.9 D karavan, god. 89., reg. 09/09., dobar, 950 EUR-a. Tel. 062 270 366. Citroen kombi zatvoreni, tek uve`en, kraj 2004. godine, dizel, dig. klima, ARS, SRS, pre{ao 63.000. Tel. 061 759 277. Fiat kombi zatvoreni, turbo dizel, god. 90., reg. do 11. 2009., hitno. Tel. 061 759 277. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god>, 5 vrata, plava met., full oprema, mogu}a zamjena za jeftinije, 9.900 do reg. Tel. 062 212 474. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Ford Mondeo 1.8 TDI, 99. god., tek registrovan, ful oprema, mo`e zamjena za mla|e na str. tablama (Golf IV). Tel. 061 321 325. Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515. Golf 2, dizel, 1986. god., petera vrata, dobro o~uvan. Tel. 061 575 600. Golf 3 dizel, bijela boja, 4 vrata, 1997. god., tek registr., cijena 7.500 KM. Tel. 062 712 676. Golf 3 TDI karavan, 98. god., centralna, ABS, klima. Tel. 033 240-609, 061 225 294. Golf 4 TDI, 2003. pacifik, full oprema, pre{ao 94.000 km, servisna, ugra|en veliki servis. Tel. 061 227 070. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 4, karavan, TDI, 2003. god., ful oprema, reg. do februara 2010., I ruka, cijena 15.800 KM. Tel. 061 241 645, 033 652-133. Hunday H1, kombi, 9 sjedi{ta, skoro nov. Tel. 061 135 707. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413. Iveko Dali, automatik, putni~ki, 1+8, mo`e stati 16 sjedi{ta, god. 85., 1.350 EUR-a. Tel. 061 224 951. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Kedy reno Kango 1.2 B, god. 2003., kao nov, reg. 09/09., 3.500 EUR-a. Tel. 062 270 366. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg. 2000., mo`e zamjena za manje auto. Tel. 061 958 001. Kombi mijenjam Iveko automatik, putni~ki, 16 sjedi{ta, god. 85., za kravu, ovce ili koze. Tel. 062 270 366. Mercedes 190 D, 1985/86. god., registrovan, dobro stanje, 3.950 KM. Tel. 033 211634. Mercedes 220 C klase, dizel, god. 97., tek registrovan, hitno, radi odlaska u inostranstvo. Tel. 061 759 277. Mercedes E 124, 300 TD, 95. g., ful oprema. Tel. 063 892 324. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, met. sivi, cobra. Tel. 061 146 657. Mijenjam Reno Megan skenik, 1.5 DCI, god. 2004. za jeftinije auto ili put. Kedy. Tel. 062 270 366. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Tigra, klima, TD, alarm, ABS, 2x airbag, dalj. zaklju~avanje, god. 11/2000. Tel. 061 191 932, 033 626-990. Pasat karavan dizel, extra stanje, pr. 1992., zvati poslije 16 h. tel. 033 432-482. Passat 2.0 TDI, 2006. god., crni, full, str. table, kao nov, 22.000 KM. Tel. 061 170 308.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala auta za auto otpad. Tel. 062 127 951. 7826-1Nd` Ford Ka ili neko drugo auto kupujem. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem reg. stranca auto do 2.000 KM. Tel. 062 270 366. Kupujem polovnu prednju haubu za Reno scenik 2000 god. Tel. 061 719 786

Prodaja
Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju. Ima centralno grijanje, sa lijepim dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena KM 365.000. Mobitel: 062 127 883. 4836-1tt Eta`ni stan, novogradnja, useljiv, vrhunski kvalitet, povoljna cijena, Sarajevo, Bu}a Potok. Tel. 061 215 707. 7985-1Nd` Hitno! Prodajem devastiranu ku}u i 11 duluma zemlje, 5 km od Krupca prema Igmanu. Atraktivno za turizam. Tel. 065 945 998. PTT Prodajem jednosoban stan, 41 m2, III sprat, kod Socijalnog, adaptiran. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 062 812 565. 7670-1nd` Prodajem stan 86 m2 na Dolac Malti, Zmaja od Bosne 63/II, stan je useljiv odmah. Papiri uredni, vlasni{tvo 1/1. Cijena 1.650 KM po m2 fiksno. Tel. 062 724 957. 5809-1tt Prodajem trosoban komforan stan 83 m2, Dobrinja 3, ili mijenjam za manji uz dolatu. Tel. 524-428. 5659-1tt Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gladno Polje, naselje Grabovina. Tel. 033 678-887 ili 062 27-27-82. 5526-1tt Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV). Tel. 063 799 152. PTT

Izdavanje
Izdajem jednosoban stan Radi}eva i dvosoban stan Grbavica II, odmah useljiva. Tel. 033 663-837, 062 722 082. 8030-1Nd` Makarska rivijera - Drvenik Mali. Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00387 61 157 790. 4892-1tt Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Povoljno izdajem sobe - apartmane na otoku ^iovo - Trogir. Tel. 00385 21 886694. 5553-1tt Advok. kancelariju kod Suda, [enoina, 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126.

Dnevni avaz
Ku}a na Hotonju, kod Hifine pumpe, 660 m2, 120.000 KM. Tel. 066 340 748. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac, prodajem. Tel. 033 655 398. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655398. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9 m, oku}nica 618 m2, dvije vanjske gara`e. Tel. 033 420319. Ku}u na Bjelavama sa ~etvorosobnim i jednoiposobnim 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1. Tel. 033/201-051, 062 826 261. Lokal prodajem 26 m2 na Grbavici, pogodan za sve namjene. Tel. 065 207 889, 033 642-218. Lu`ani, stan 54 m2, I sp., J. Fincija, cijena po dogovoru. Tel. 065 645 108. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Makarska, plac za gradnju 930 m2 uz more, povoljno i hitno. Tel. 061 247 174. Mostar centar, Titova ul., plac za ku}u 13.500 EUR-a. Tel. 062 909 887. Mostar, prodajem ku}u, mo`e zamjena za Nevesinje, cijena povoljna. Tel. 059 605065. Na Al. Polju A faza, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Na Grbavici prodajem dvos. stan. Tel. 063 191 872. Na Grbavici stan 60 m2+balkon, dvije spav., dnevni boravak, lift, 150.000, adaptiran. Tel. 061 916 208. Na Grbavici, novogradnja, od 41-100 m2, kod OHR-a, kreditiranje bez banke. Tel. 062 909 887. Na Stupu, ku}a pored glavne ceste, 800 m2 oku}nice, 420.000 KM. Tel. 062 690 846. Ni{i}ka visoravan, prodajem vikendicu na Malinovici, 500 m2 zemlje. Tel. 061 437 160. Novogradnja, B. Muteveli}a, stan od 38 m2, 50 m2, radovi svi zavr{eni, 2.200 KM/m2. Tel. 061 652 197. Pejton-trosoban dvoeta`. stan 76 m2, 1.000 EUR-a/m2 sa oku}nicom. Tel. 033 621445, 066 462 455. Prodaje se gara`a na Ko{. brdu, M. Had`ijahi}a, 7.500 KM. Tel. 061 150 519. Prodaje se ku}a u Brezi od oko 3000 m2 na parceli od 1 dun., 170.000 KM. Tel. 061 150 519. Prodaje se stan 104 m2, adaptiran, ul. V. Peri}a. Tel. 061 48 33 58. Prodajem dev. ku}u sa 1.600 m2 oku}nice u Osjeku-Ilid`a, veoma povoljno. Tel. 033 468-715. Prodajem dvos. stan 54 m2, 1/1, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Prodajem ili mijenjam dvos. stan 51 m2, A. Lipa-Grbavica. Tel. 066 783 856. Prodajem jednoipos. stan Sarajevo-Dobrinja, povoljno. Tel. 061 715 543. Prodajem ku}u i dva dun. zemlje u Bojniku. Tel. 033 659-456. Prodajem ku}u u Had`i}ima ili mijenjam za stan u Sarajevu, uz nadoplatu. Tel. 033/461-448, 062 270 357. Prodajem ku}u u Lukavici. Tel. 065 653 503. Prodajem ku}u, Radni~ka, visoko pr., sprat, oku}nica 450 m2. Tel. 065 185 108. Prodajem kvalitetno renovirna stan 80 m2 u neboderu kod [opinga, Grbavica. Tel. 062 941 044. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem plac na Crnogorskom primorju-\enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638-125. Prodajem plac na Kova~i}ima 576 m2, urb. saglasnost 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Prodajem placeve za ku}e Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061 813 250. Prodajem pos. prostor Grbavica, 22 m2, 3000 KM/m2. Tel. 061 250 855. Prodajem stan 34 m2 jednosoban, suteren, Otoka, 60.000 KM. Tel. 061 356 085. Prodajem stan 54 m2, kvadrat 1.500 KM, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Tel. 061 107 680. Prodajem stan 71 m2, Dobrinja 3, vis. prizemlje. Tel. 544-649. Prodajem tros. stan 80 m2, H. Brki}a, Grbavica. Tel. 065 462 264. Prodajem tros. stan u centru, Saraj Polje. Tel. 061 894 109. Prodajem tros. stan u ul. H. Kre{evljakovi}a kod FPN. Tel. 260 598. Prodajem zemlju na Mrkovi}ima. Tel. 061 441 857. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 466. Rakovica, 8 dun. zemlje, ku}a sa pom. objektima, povoljno. Tel. 062 922 755. Ran~ prodajem u Ljubini kod Semizovca, dvije ku}e, veliki obra|eni vrt i bazen. Tel. 061 192 073. Stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 35 m2, I sprat prodajem. Tel. 062 376 287. Stan prodajem 100 m2 ul. Ferhadija, III sp., mogu}nost pro{irenja. Tel. 033 226-905. Stan prodajem 33 m2 ili mijenjam za ve}i uz nadoplatu. Tel. 033/461-448, 062 270 357. Stan prodajem 72 m2, 1/1, 3 sp., iza Katedrale, M. ]azima ]ati}a. Tel. 061 356 085. Stan prodajem na M. Dvoru, uz mogu}nost pro{irenja stana. Tel. 062 272 148. Stari Grad, stan 107 m2, atraktivan, kod Inat ku}e, povoljno i hitno. Tel. 062 909 887. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u preko puta benzinske pumpe Ahmetspahi}, pos. prostor 70 m2 u prizemlju i stan iznad, oboje odmah useljivo. Tel. 062 735 608, 063 851 759. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sp., parno grijanje. Tel. 062 370 987. Tar~in-Luke, prodajem 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 171, put, voda, struja, doz. za vikend., blizina M-17, uli~na rasvjeta. Tel. 061 583 708. Tros. stan 82 m2, Olimpijska, 4 sprat. Tel. 061 518 547, 033 546-556. Trosoban 80 m2 na [opingu, 8 sprat, adaptirano sve, c.g., klima, 2 WC-a, 2 lifta. Tel. 061 902 653. U centru prodajem dvos. stan 55 m2. Tel. 061 269 411. U Zenici, caffe 70 m2 u centru, pogodan za sve namjene na prodaju. Tel. 061 846 804. U Zenici, caffe 70 m2, pogodan za sve namjene, hitno prodajem. Tel. 061 846 804. Vikend ku}a Rakovica 10x8,30, p+s+p, struja, voda, c. grijanje, parketi, 900 m2 zemlje, 50 stab. vo}a, 12 borova, sve ogra|eno, `iva ograda+objekat 6x6. Tel. 033 404-728, 061 159 190. Vikend. prodajem na Tilavi, voda, struja, asfalt sve 1/1. Tel. 061 810 842, Sarajevo. Vikendica G. Vlakovo sa 650 m2 zemlji{ta, p+s, opremljeno. Tel. 061 260 598. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja Doglodi 300 m2, 24.000 KM, 171, dozv. gradnja. Tel. 061 509 705. Zemlji{na parcela 915 m2 na Poljinama sa kamp ku}icom i svom infrastrukturom, 100 KM/m2. Tel. 061 899 209. Zemlju prodajem preko jezera u Ostro{}cu, 816 m2, papiri svi uredni. Tel. 033 461-448, 062 270 357. Zemlju prodajem u Hladivodama, tel. 033 659-756, i zemlju u B. Potoku. Tel. 062 178 832. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 5581-1TT SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 6928-1ND@ "VIAGRA-PFIZER" ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 7301-1Nd` Prodajem polovne kosilice na benzin 7 i 8 KS, i 2 male parkovske. Tel. 061 555 553, 205-104. Vuneni }ilim i staza plave boje, povoljno prodajem. Tel. 061 272 611. Prodajem polovnu garderobu iz Njema~ke, pogodna za Second Hand. Tel. 061 210 345. Prodajem pelene za odrasle br. 3, paket 30 kom. Tel. 033 612-776. Najkvalitetnija i najpovoljnija prodaja i ugradnja PVC harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Prodajem nov francuski le`aj, 200 KM. Tel. 033 215-815, 062 105 234. PVC cisterna za vodu od 1000 lit., povoljno, hitno. Tel. 063 525 267, 061 902 222. Burac PVC od 200 l, 150, 50, 25 l, povoljno, hitno. Tel. 063 525 267. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Prodaja, servis, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Ve{ ma{ine Gorenje nove i polovne, fri`idere nove i polovne, {porete struja-plin i ugradbene. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Metranska drva prodajem i dovozim na adresu. Tel. 061 866 808. Prodajem ko`ni trosjed, dvosjed, fotelju i kau} od mikrofibera. Tel. 062 175 796. Prodajem pe} Susler na ~vrsto gorivo. Tel. 062 175 796. Prodajem bimetale 1.6 ampera do 2,5 ampera i elektromotor 4 KW. Tel. 062 175 796. Kuhinjske elemente, fri`ider, {poret, ve{ ma{ina, garnitura (ugao), krevet, cijene povoljne. Tel. 061 256 956. Dvije plin. boce za doma}instvo, ispravne prodajem. Tel. 061 313 055. Trpezarijski sto, stolice, komode 4 kom., ogledalo povoljno. Tel. 061 244 571. Prodajem aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bayer. Tel. 033 454-776. Aparat prodajem za mjerenje pritiska, dig., njema~ki. Tel. 033 454-776. Prodajem `eljeznu ogradu, vrlo povoljno. Tel. 062 644 055. Prodajem ugao ve}i, trosjed i dvosjed, dobro o~uvan. Zvati poslije 14 h. Tel. 033 452-478. Trpezarijski sto ovalni i dvije stolice prodajem. Tel. 033 404-080. Dva vunena tepiha uvozna Maroko, novi, dim. 360x255, 300x200 povoljno. Tel. 049 366 712. Rasprodaja nove i polovne garderobe i obu}e, ljetno i zimsko. Tel. 062 270 366. Prodajem 10 kom. armaturnih mre`a 8x8 nove. Tel. 062 270 366. Vr{imo prodaju polovnih ra~unara i servis istih, veoma povoljno. Tel. 066 619 299. Prodajem ve{ ma{inu u potpuno ispravnom stanju uz li~nu garanciju. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene }ilime, staze, original nepal i perzijaneri. Tel. 033/452-018, 061 606 658. P~ele prodajem, rojeve prirodne i vje{ta~ke sa sandukom ili bez. Tel. 033 655457. Ve{ korpe, korpe i kaveze za ma~ke i pse, korpe za aran`iranje i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Veliki izbor stolica, fotelja i stolova od pru}a za ba{te, terase i balkone, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Povoljno, stolice na ljuljanje, korpe za pekare, opletene boce, tacne, klofere i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Hrastove kolce 1,80 m i bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, bez pretplate, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Prodajem dobro o~uvan dje~iji kreveti} sa novim jogijem, veoma povoljno. Tel. 062 521 995. Prodajem komplet inventar za trgovinu, police, pult, ras. vitrine. Tel. 062 358 962. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu i labu za pravljenje sladoleda prodajem. Tel. 061 311 784. Ormar sa policama 60x60x190 cm, komoda 60x95x95 cm, sve novo sa za{titom, oko 300 KM. Tel. 033 533-265. Akordi, note, tablature i video: Metallica, Sting, U2, Santana, Satriani... itd. Tel. 062 813 388. Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 7860-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9 m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5056-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 5746-1tt Profesorica engleskog prevodi i dr`i ~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465958, 062 612 399, Dobrinja. Molerski radovi - brzo i kvalitetno. Tel. 061 811 792. Bravar VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova, ograde, tende, kapije, vrata. Tel. 066 213 714. Instrukcije iz matematike - uspje{no, povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater, vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim. dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pregled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a cijena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Povoljno prevozim malim autom i kombijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Molerske radove rade dva molera, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Kirby aparatima u va{em stanu dubinski usisavamo i polusuho peremo tepihe, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi sve molerske radove, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 372 829. Prevoz putnika kombi vozilima {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. VKV elektri~ar za instalacije, popravke ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel. 061 963 543, 033/626-990. Profesorica engleskog jezika daje ~asove, zvati iza 19 sati. Tel. 237-072. „Unikum“ presvla~enje namje{taja, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 406 789. Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Molerske usluge, uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Apsolvent el. tehnike daje instrukcije i pripremu za prijemni ispit iz matematike. Tel. 061 349 710. Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bosanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530 346, 033 205-191. Prekucavam knjige i du`e tekstove i prevodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel. 062 34 00 94. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Drva re`em motornom `agom, varim ograde. Tel. 061 491 463.

nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

41

Potra`nja
Kupujem stan oko 50 m2, direktno od vlasnika. Tel. 062 847 162. Potreban stan do 250 KM, a i dogovorom, mo`e i Konjic, sa cen. grijanjem. Tel. 062 215 655. Potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 812 067. Potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje, strancima. Tel. 061 214 306.

Zamjena
Jednos. stan 37 m2, I sprat u Kasindolu mjienjam za Sarajevo. Tel. 062 348 159. Ku}u sa oku}nicom Aleksandrovac kod Lakta{a za Sarajevo. Tel. 062 335 388, 061 314 412. Mijenjam ili prodajem tros. stan na Saraj Polju za manji. Tel. 033 452-044. Mijenjam novu ku}u, 1.000 m2 zemlje, Isto~no Sarajevo, za Neum. Tel. 061 522 407. Mijenjam trosoban stan za jednosoban uz dogovor, Hrasno. Tel. 033 649-434. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Zemlju mijenjam, okolica Br~kog i stan za Sarajevo, Rakovica, Doglodi. Tel. 033 541-214, 062 943 727.

Prodajem bukova cijepana drva 75 KM, metar 100%, kao i sve vrste uglja Banovi}i (kocka i orah) 150 KM, ugalj Kreka 90 KM, u cijene ura~unat i prevoz. Tel. 061 417 842. 7868-1Nd` AKCIJA: U prodaji su drva bukova, grabova, svih dimenzija po veoma povoljnim cijenama, sa brzom i ta~nom dostavom. Tel. 033/682-288, 061 863 354, 061 263 738. 7991-1Nd` „AKCIJA“! Prodajem bukova drva (cijepana, metarska i }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 8052-1Nd` Novo u gradu! Mebl {tofovi i dekoracije „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209-595. Povoljno blindo vrata sa 2 brave 600 KM, sa ugradnjom. Tel. 209-595. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906. Skuter invalidski sa 2 baterije, jedno punjenje 40 km. Tel. 061 928 896. Spava}u sobu, dobro o~uvanu. Tel. 061 107 866, 061 170 176.

KV vodoinstalater - radim sve vrste vodoinstalacija i odr`avam staru instalaciju, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Prevoz putnika luksuznim kombijem na sve destinacije (more i sl.). Tel. 061 862 323. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, rehabilitacija, kineziterapija, manuelna masa`a. Povoljno. Tel. 061 367 166. Povoljno ugradnja blindo-vrata, alu`aluzina, vanjskih roletni. Tel. 061 190 730. Prevoz robe, selidbe kombijem povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Izvodimo molerske radove. Tel. 033 674291. Prosvjetna radi svaki dan sa osnovcima koja imaju problema sa u~enjem. Tel. 234705. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966. Prevoz putnika Sarajevo - more, voza~ profesionalac. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 062 213 645. Radimo moleraj, farbanje stolarije, keramiku, laminate i kompletne adaptacije. Tel. 061 255 253. Proizvodnja i ugradnja PVC stolarije i gara`nih vrata po narud`bi. Tel. 032 556927. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i povoljno. Tel. 061 709 382. Staklar - obavljam sve staklarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 842 343. Molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 922 323. Dajem instrukcije iz ra~unovodstva za srednjo{kolce, 15 KM ~as. Tel. 061 223 122. Zidanje, maltanje, izolacije, podloge, renoviranje stanova. Tel. 061 904 293. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Knjigovodstveni programi, pos. kase, obr. pla}a, instalacija i odr`avanje. Tel. 062 548 593. Zidar radi ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Povoljno ~i{}enje i odr`avanje stanova, ku}a, p. prostora. Tel. 033 625-184, 063 562 485. Brzo i kvalitetno, vr{im instaliranje i servisiranje ra~unara. Tel. 061 549 368. Monter povoljno rastavlja, popravlja, sastavlja stari i montira novi namje{taj. Tel. 061 202 840. Ako vam je potreban zidar ili tesar, nazovite. Tel. 061 501 835. Pravim doma}i pilav, tarhanu i pe~ene kore. Tel. 536-556. Stolar radi ugradnju, popravku stolarije i namje{taja. Tel. 061 837 393. Lije~enje ljek. biljem: psorijazu, hemoroide, `ivce, bacteriju e. colli, rane, opekotine. Tel. 033 664-601, 066 546 559, 062 273 110. Predajem francuski jezik. Tel. 061 108 901. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Moler-fasader sa ekipom radim termo fasade. Tel. 061 860 973, 061 461 621. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no. Tel. 061 299 265. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542-626. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}. aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Bravar - izra|ujem i montiram sve od obi~nog i kovanog `eljeza, savijanje cijevi. Tel. 061 709 382. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Servis ra~unara, instalacija windowsa, prate}ih programa, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. Prevodim tekstove na {panski jezik i sa {panskog. Tel. 062 483 037. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Opravka i izvo|enje elektroinstalacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542. Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033 233-542, 061 285 483. VKV bravar radim ograde, gara`na vrata, zatvaranje balkona, varenje auspuha. Tel. 062 940 731, 033/691-260.

42

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i rigipsa, postavljanje keramike. Tel. 061 262 895. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Uspje{no gledam u grah i karte. Tel. 061 530 386, 469-795. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a, servis. Tel. 061 803 042. Povoljno, instrukcije iz matematike za osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. VKV moler moluje jednosobne stanove za 120 KM, vrlo uredno i ~isto. Tel. 651-444, 061 274 191. Nudim vi{e vrsta masa`a, do|ite i uvjerite se u kvalitet rada. Tel. 062 565 273. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, povoljno. Tel. 061 367 166. Izvodimo i radimo grijanje van Kantona Sarajevo. Tel. 062 316 826. Manuelna masa`a komplet tijela sa aroma terapijom, do|ite i uvjerite se u na{ rad. Tel. 061 507 813. Kucam seminarske, maturske, diplomske radove, i ostalo na kompjuteru, povoljno. Tel. 061 520 737. Tapetar-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Profesor prevodi, radi projekte, diplomske i seminarske radnje. Tel. 061 841 651. Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje radova na ra~unaru (maturskisemin.). Tel. 523-998, 061 863 559. Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja. Tel. 062 206 090. Sve vrste usluga kombi prevoza vr{im, utovar-istovar. Tel. 465-337, 062 643 951. Re`em drva sa motornom pilom. Tel. 061 501 835. Prevoz putnika 8+1, komforni novi kombi, klima, voza~ profesionalac, 1 kilometara - 1 KM. Tel. 061 234 895. Profesionalno dubinsko usisavanje i pranje }ilima, dvosjeda, le`aja, se}ija, kau~a... Tel. 061 524 502, 033 674-019. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Elektri~ar povoljno razvodi i popravlja elektro instalacije. Tel. 062 125 993. Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Dajem ~asove i instrukcije iz engleskog, njema~kog i italijanskog. Tel. 062 556 038. Engleski, njema~ki, instrukcije, dipl. radove, disertacije, referate, prevode. Tel. 063 94 74 05, Sarajevo. Povoljno prevoz luksuznim klimatiziranim automobilom, more, planine i banje. Tel. 063 943 445. Mol.-farbarske usluge, nudimo gletovanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Manuelna masa`a, elektroterapija IC zcari - fizioterapeutske usluge - svaki dan. Tel. 066 546 467. Djevojka-studentica daje instrukcije iz svih predmeta od I-IV razreda devetogodi{nje {kole. Tel. 062 214 834. Prof. njem. jezika povoljno daje instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039. Vodoinstalater radi sve vrste instalacija sa plasti~nim i pocin~anim cijevima. Tel. 061 390 655. Autosedlar, tapaciram vozila, sprave u teretanama, frizerske, zubarske, uredske stolice i ostalo. Tel. 062 363 624. Popravka: (kamionskih cerada, tendi i {atora), varenje, zamjena rinki i monta`a. Tel. 062 363 624. Samo za vas na ku}nu adresu, servisiranje, opravka, ugradnja: bijele tehnike, bojlera, el. instal., teh. opreme. Tel. 061 262 411. Kroz detaljno gledanje na vidovit na~in u {oljicu-fild`an, rije{ite i naizgled nerje{ive probleme. Tel. 033 661-185, 062 393 096. Sve vrste }ilima, itisona i namje{taja, te unutra{njost auta, ~istim kvalitetno. Tel. 061 842 739. Ugradnja i prodaja autoelektri~arskih dijelova, paljenje vozila, na adresi. Tel. 061 365 193. Prof. engleskog jezika daje instrukcije djeci i srednjo{kolcima. Tel. 062 788 854. „GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 5381-1TT Prevoz putnika VW kombijem, BiH i regija, pogon na 4 to~ka, klima. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike i ma{instva, uspje{no i povoljno, dolazim na adresu. Tel. 652-343, 063 797 732. Izra|ujem sve vrste tenderske dokumentacije i investicione, biznis projekte. Tel. 061 434 621. Profesorica sa dugogodi{njim iskustvom daje instrukcije iz njema~kog, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 574 961, 033 623-286. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Postdiplomac prevodi sa njema~kog i engleskog jezika, daje ~asove. Tel. 061 434 621. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedes. Tel. 061 204 061. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kerami~ar VKV postavlja keramiku, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 803 324. Centralno grijanje u ku}i ili stanu, kvalitetno i jeftino. Tel. 033 672-925. Presvla~im ugaone garniture, trosjede, dvosjede, fotelje, stolice i ostalo. Tel. 063 112 686. Pravim plo~asti namje{taj: kuhinje, plakare, ormare, predsoblja. Tel. 063 112 686. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog namje{taja. Tel. 440895, 061 905 734. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vodoinstalater vr{i kvalitetno popravke i instalacije novih ure|aja. Tel. 033 639-963. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Termo fasade, rigips, moleraj sa garancijom, njema~ko iskustvo. Tel. 061 270 971. Uspje{no gledam u karte i grah. Tel. 061 530 386, 033 469-795. Profesor matematike sa iskustvom uspje{no i kvalitetno daje instrukcije i priprema u~enike za prijemne ispite. Tel. 061 552 404. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 707. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Stolar, opravka, izrada kuhinja, namje{taja, promjena baglama. Tel. 062 944 952. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Radimo moleraj, laminat, voda i ostale unutra{nje poslove, brzo, kvalitetno. Tel. 062 214 879, 061 525 310. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate, popust na uslugu 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Kerami~ar - vi{egodi{nje iskustvo. Tel. 062 214 879. Izrada po mjeri, ameri~ki plakari od 220 KM, kuhinje, plo~asti namje{taj. Tel. 062 553 042. [ivanje po mjeri, sve vrste popravki, kvalitetno i povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Stanove ~istim i perem tepihe vrlo povoljno. Tel. 033 658-168, 061 517 175. Engleski jezik, instrukcije, osnovna i srednja {kola, sve vrste prevoda. Profesorica, prevodilac, tuma~. Povoljno! Tel. 033 546333, 061 524 780. Pravim strunu bezbolno. Tel. 535-462. Imate strunu, glavobolju, bol u le|ima, `garavicu, itd., pozovite: 066 367 277. Nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije, uspje{no i jeftino. Tel. 659-750, 061 377 496. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kirby - dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje tepiha, namje{taja i auta, 1 m2/1 KM. Tel. 061 350 688. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, unut. automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Adaptiram stanove i poslovne objekte, voda, struja, grijanje, molersko farbarske i ant. sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Povratnik iz inostranstva, prevodi sa engleskog i njema~kog brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 971 535. Brzo i kvalitetno sve molersko-farbarske radove. Tel. 061 867 007. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Stolar vr{i opravku starog, izradu novog namje{taja, stolarije, stepenica. Tel. 061 312 956. Ve{ ma{ine i druge elektro ure|aje popravljam na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Povoljno, uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Moleraj od 0,5 KM, gletovanje od 1 KM, rigips od 6 KM. Tel. 061 397 789. Zidar-tesar izvodi sve gra|evinske radove uz popust. Tel. 061 501 835. Elektri~ar izvodi instalacije jake struje i vr{i popravke na starim. Tel. 061 133 829. Molersko-farbarski radovi i postavljanje tapeta, izvodim ~isto i kvalitetno. Tel. 061 382 230. Finansijsko knjigovodstvene usluge povoljno - kvalitetno nudi agencija za ra~unovodstvo. Tel. 061 200 993. Instruiram u~enike i studente iz ra~unovodstva i kompletna izrada maturskih radova iz knjigovodstva.. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Rje{avamo sve kompjuterske probleme od hardvarda do sofstvera. Tel. 062 203 000. Instrukcije za matematiku u~enika srednjih {kola. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 065 719 294. Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626157. Servis ra~unara, instalacija windowsa, raznih programa, rje{avanje problema sa internetom. Tel. 061 515 560, 033 630-954. Prevodim engleski i njema~ki jezik, povoljno. Tel. 061 214 313. Matematika i fizika, instrukcije osnovna, srednja, studenti. Dolazim za redovne. Tel. 062 327 168. Repariram karambolke, spojlere i druge dijelove od plastike. Tel. 062 714 976. Fizioterapeutski tretmani, povoljno. Tel. 066 546 467. Dajem ponudu prevoza sa kombijem do jedne tone. Tel. 062 920 199. Kerami~ar radi brzo i kvalitetno, radio bi na moru. Tel. 061 275 263. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova i vikendice od drveta. Tel. 061 740 127. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Arhitekt sa ekipom projektuje i izvodi novogradnju, renoviranje, adaptacije, enterijere. Tel. 033 666-189. Elektri~ar brzo i kvalitetno. Tel. 061 125 993. Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Potrebna frizerka. Tel. 061 177 944. Dobar posao, brza zarada, putem kat. prodaje {ved. kozmetike, akcija bespl. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe. Prijave svaki dan od 14-16 h. Tel. 061 697 942. ^istim stanove, ku}e, vile i peglam ve{. Tel. 062 504 781. Potrebna konobarica u bifeu „Bistro“ na Dobrinji. Tel. 061 778 280. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400-800 KM, mjese~no. Tel. 061 297 354. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50 posto. Tel. 062 991 894. SZR Mulavdi} rane vrste iskopa, ru{enje betona, te odvoz i dovoz materijala, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 219 946. Kozmeti~kom salonu potrebna kozmeti~arka sa iskustvom. Tel. 033 654-690. Elektri~ar vr{i popravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, autom. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Peremo }ilime, itisone, tepihe, sa bespl. prevozom, 2-3 KM/m2. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Dubinsko ameri~ko usisavanje i pranje tepiha i kau}a. Tel. 061 522 239. Potrebni saradnici za rad u oblasti fiksne jeftine telefonije, zarada solidna. Tel. 061 245 070. Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve po dogovoru. Tel. 061 109 908. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Marketing agenciji potrebne ozbiljnije osobe za call centar. Tel. 062 994 276. Potrebne dvije radnice, restoran „Breda“. Tel. 061 508 282, 061 211 020. Dobra i sigurna zarada u vlastitoj ku}i na izradi nakita, ukrasa, igra~ki i dr. Zvati od 1721 h. Tel. 061 702 893. Vr{imo sve vrste molerskih radova, kvalitetno i povoljno. Tel. 066 619 299. Kerami~ari sa iskustvom, moleraj, laminat, voda i struja, fini radovi, timski rad. Tel. 061 525 310. Pripremam osnovce za prijemni - engleski, povoljno 2 h-15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. ^uvala bi dijete pred{kolskog ili {kolskog uzrasta, vrlo sam odgovorna i ozbiljna osoba. Tel. 061 220 782. ^istila bi vikendom stanove ili pos. prostore, vrlo temeljito. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici za prodaju FM parfema. Tel. 062 530 000. Vu~na slu`ba, vr{imo prijevoz vozila u BiH i inostranstvu. Tel. 062 922 500. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Srednjo{kolcima nudim povoljne i kvalitetne pripreme za popravni iz matematike. Tel. 033 625-196, Ilid`a.

Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Vr{imo sto posto efikasno uni{tavanje `ohara u va{em stamb. ili posl. prostoru. Tel. 061 243 891. Povoljno snimanje i monta`a najsre}nijih trenutaka vas i va{ih najdra`ih. Profesionalna obrada. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 466-487, 061 507 683. Servisiram ra~unare, instaliranje windowsa, antivirus, mre`e. Tel. 062 328 044. Ra~unarski servis, instalacija, umre`avanje, programi, antivirusi, internet, dijelovi, odr`avanje. Tel. 061 545 375. Moleraj, tapete, rigips, lakiranje stolarije, fasade. Tel. 534-289, 533-361. Nastavnica daje instrukcije iz engleskog jezika |acima, studentima i po~etnicima. Tel. 062 189 783. Profesionalno snimanje, obrada i monta`a na DVD, svadbe, ro|endani, prezentacije itd. Tel. 061 701 989. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Instrukcije matematike, te pripreme za sigurne popravne, upise. Dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Prekucavam sve vrste tekstova, diplomskih, seminarskih radova, povoljno. Tel. 062 522 355. Iznajmljujem stolice za tevhide i mevlude, 1 kom. - 1,5 KM (ku}na dostava). Mob. 061 204 061. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033/659-573. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. Profesorica daje instrukcije iz engleskog jezika i prevodi tekstove, kuca tekstove na ra~unaru i skenira. Tel. 061 556 700, 033 657-038. VKV bravar - sve vrste bravarskih radova, povoljno, ograde, balkone, gitere. Tel. 062 389 567. Prevoz putnika lux. kombijem svakim danom: Sarajevo-more. Dolazim na adresu, voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645, 033/523-454. Rigips i el. instalacije radim. Tel. 066 205 286. Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike. Tel. 033 613-728. Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih, Maxivita. Tel. 061 319 604. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova i pos. prostora. Tel. 061 144 899. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643990. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Radim selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Ra~unovodstvene usluge za sva pravna lica - Agencija. Tel. 061 516 624, 061 516 624. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Profesorica instruira matematiku i fiziku, sve {kole i prvu godinu fakulteta. Tel. 033 235-141, od 14 h. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555 862. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Radimo zidarske, tesarske, armira~ke, termofasade, sve gra|. radove i drugo. Tel. 061 855 420. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528.

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem certifikate, dionice i ulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova u BiH i prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488. Dionice kupujem i certifikate prodajem, povoljno. Tel. 061 279 971. Kupujem: ordenje, zna~ke, slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo od zlata kupujem. Tel. 033 655-598. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostale predmete od zlata. Tel. 061 553 640. Umjetni~ke slike, uljena platnu, lesonitu, pastel i akvarele kupujem. Tel. 033 655-598, 061 553 640.

Ponuda-potra`nja
Potrebni radnici (po mogu}nosti sa iskustvom), kafe PAPAGAJ. Tel. 066 376 807, 063 191 863. 5633-1tt

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

43

VIKEND

Sa psom na godi{nji odmor
[etnje sa psom na planini ili na obali mora trebaju biti pa`ljive. Izbjegavajte velike vru}ine, uvijek nosite vodu, a psa redovno osvje`ite mlazom vode, ~ak i ako on to ne podnosi. Vru}ina i naporne {etnje naro~ito su opasni za pse sa sr~anim oboljenjima, pa ih valja izbjegavati. Postoji posebna opasnost za odre|ene rase, kao {to su engleski buldozi, njema~ki bokseri, boston terijeri, mopsovi i francuski buldozi, jer takvi klimatski uvjeti mogu izazvati oticanje larinksa i plu}a. Psi svjetlije boje i kra}e dlake mogu zadobiti opekotine, {to, ukoliko se ponavlja, mo`e biti uzrok raka ko`e. Psi tamnije boje i du`e dlake nemaju te probleme, ali kod njih mogu izgorjeti nosne pe~urke i u{i. Da biste to izbjegli, nama`ite nju{ku psa nekom od krema za sun~anje s najve}im faktorom za{tite. Ultraljubi~asti zraci taNaporne {etnje ko|er {kode psima, bunaro~ito su du}i da mogu izazvati opasne za pse sun~ani konjuktivitis. Prsa sr~anim oblem je {to tu ne mo`e oboljenjima mnogo da se u~ini, osim da se pas natjera da nosi sun~ane nao~ale. Kada ste na obali jezera, rijeke ili mora, ne tjerajte psa da pliva. Osvje`ite ga, ali ga ne prisiljavajte ako ne `eli. Ma koliko to izgledalo nevjerovatno, nau~no je utvr|eno da ima pasa koji ne znaju plivati. Ne bacajte svog ljubimca u vodu jer mo`e do}i do termi~kog {oka, a onda i do disajnih i sr~anih problema.

Turisti~ko naselje „Ada“: Ambijent za ugodan boravak

Drina: Rafting u sigurnim ~amcima

„Ada“ kod Ustikoline oaza mira i ti{ine
Osim ljubitelja prirode i ribolovaca, ovo podru~je privla~i i adrenalinske ovisnike - raftere na drvenim splavovima
Oaza mira i ti{ine su rije~i kojima se najlak{e mo`e opisati mjesto gdje se nalazi Turisti~ko naselje „Ada“, rije~ni otok na Drini. Ovaj prekrasni ambijent pru`a ugodan boravak, posebno onima koji su `eljni mira i ti{ine. Za ljubitelje pje{a~enja ure|ene su staze, a ribolovci mogu u`ivati u pecanju na obali Drine. Ustikolinom protje~e i rijeka Kolina, koja je bogata autohtonom poto~nom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljena. Nakon dana provedenog u prirodi, mo`ete se odmoriti u jednom od bungalova, koji su izgra|eni u prelijepom ambijentu. Ustikolina ima jo{ nekoliko atraktivnih izleti{ta, kao {to su Jabuka i Grebak, koji su naro~ito pogodni za duga pje{a~enja. Ukoliko odlu~ite krenuti u Ustikolinu, Sarajevo je od ovog odredi{ta udaljeno 82 kilometra. Iz Ustikoline do izleti{ta „Ada“ sti}i }ete za pola sata laganim pje{a~enjem. Osim ljubitelja prirode i ribolovaca, ovo podru~je privla~i i adrenalinske ovisnike. Rangiran kao nivo 3-5, ovdje postoji jedan od najintenzivnijih i najzahtjevnijih raftinga u Evropi. Spu{tanje na pravim splavovima, napravljenim od me|usobno uvezanih debala i s masivnim drvenim kormilom, predstavlja zaista jedinstveno iskustvo. Naravno, tu je i rafting u ~vrstim i sigurnim ~amcima s potrebnom opremom.

RIBOLOV
Una krije kapitalce
Da su Krupljani pravi majstori u ribolovu, pokazao je Selmir Hasi}, strastveni sportski ribolovac iz Bosanske Krupe, ~lan USR „Kru{nica“. Hasi} je ovih dana na Uni ulovio mladicu te{ku 22,60 kilograma i dugu 118 centimetara. Ovo je, nesumnjivo, jedan od najve}ih podviga bh. mladi~ara. Selmir nam je otkrio da }e mladicu preparirati. - Ribolovom se bavim od djetinjstva, a mladicu lovim ve} dugo. Ovo nije prvi, ali je najve}i kapitalac do sada - kazao nam je Hasi}. I. B.

Hasi}: Vaga pokazala 22,60 kilograma

Spec
^edo Damjanovi} iz Lukavice, ~lan Udru`enja sportskih ribolovaca „@eljeznica“, na Crvanjskom jezeru upecao je {arana od osam kilograma. Damjanovi} je ribu upecao na kukuruz, a borba je trajala samo pet minuta, nakon ~ega se riba na{la na suhom. I. B.

Iz Sane izvukao mladicu te{ku 20 kilograma
Ermin Selman, kriminalisti~ki tehni~ar iz Sanskog Mosta, jedan je od najboljih i najpriznatijih ribolovaca ovog kraja. Posljednjih godina specijalizirao se za mladicu, jednu od najpoznatijih riba grabljivica u na{im rijekama. Prije nekoliko dana Selman je u jutarnjim satima iz rijeke Sane izvukao mladicu te{ku 20 kilograma i dugu 120 centimetara. - Vi{e od pola sata izvla~io sam je iz vode. Na nesre}u, ulovio sam je u brzaku, {to je ote`avalo izvla~enje borbene i agresivne ribe - kazao nam je Selman. Mladica je ve} poslana u Banju Luku i kako smo ~uli, izazvala je ogromno interesovanje ribolovaca sa Vrbasa.Selmanu, naravno, ovo nije prvi kapitalac. Pro{le godine upecao je mladicu te{ku 14 kilograma, a 2007. uspio je uloviti svoj rekord - mladicu od Selman: Riba je duga 120 22 kilograma. M. D. centimetara

44

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

JACK POT ZA NAREDNO KOLO:
GARANTOVANI JACK-POT ZA 24. KOLO TV BINGA 300.000,00 KM

lutrija BiH

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 23. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 12.06.2009.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 11. 21. 31.

43 39 16 19

2. 12. 22. 32.

03 18 71 62

3. 13. 23. 33.

01 47 87 17

4. 14. 24.

35 49 30

5. 15. 25.

59 20 25

6. 16. 26.

78 06 64

7. 17. 27.

56 88 58

8. 18. 28.

13 57 76

9. 19. 29.

26 14 65

10. 20. 30.

27 77 23

BINGO 33 (JACK-POT) NIJE IZVU^EN

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: IMA DOBITAKA: 79, : 23.797, : 9.215,60 KM 17,30 KM

DOBICI TV BINGO:
DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00022 2450492 029-3556393-31 ZASTUPNIK : 00030 2410208 029-0930228-64 ZASTUPNIK : 00034 2410025 028-2867748-44 ZASTUPNIK : 00044 2450486 028-3326297-79 ZASTUPNIK : 00059 2430292 028-0335335-83 ZASTUPNIK : 00081 2430206 028-0790153-89 ZASTUPNIK : 00085 2430155 028-3174376-49 ZASTUPNIK : 00094 2450029 028-2659927-21 ZASTUPNIK : 00103 2370026 028-0865281-09 ZASTUPNIK : 00116 2430749 029-2399391-26 2441322 029-2392699-37 ZASTUPNIK : 00126 2440361 029-0425315-38 2440553 029-0425755-38 ZASTUPNIK : 00131 2440097 029-1900952-31 ZASTUPNIK : 00132 2430602 029-2417950-54 ZASTUPNIK : 00143 2440199 028-0094695-90 ZASTUPNIK : 00145 2360363 029-2259894-07 2363678 029-2594924-32 2373588 029-2599863-93 2413668 029-2603578-44 2416298 029-2260164-85 2424015 029-2832903-88 2431898 029-2892193-49 2432681 029-2841739-13 2434986 029-2842039-81 ZASTUPNIK : 00147 2362806 029-2929373-32 2371479 029-2933479-39 2373524 029-2934554-53 2378058 029-2939072-80 2411779 029-2940326-68 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 2416148 029-2941174-09 2444080 029-2735197-41 ZASTUPNIK : 00151 2410545 029-1145743-85 ZASTUPNIK : 00152 2450074 028-1123885-16 ZASTUPNIK : 00158 2450158 029-3862407-76 ZASTUPNIK : 00179 2360039 028-0918866-81 ZASTUPNIK : 00180 2430708 028-1665168-52 2440494 028-1665718-72 ZASTUPNIK : 00184 2410981 029-3081530-72 ZASTUPNIK : 00194 2410450 029-3727029-95 ZASTUPNIK : 00218 2450484 029-2653689-34 ZASTUPNIK : 00225 2450324 028-0624561-14 2450762 028-0624993-17 ZASTUPNIK : 00227 2440071 028-2562639-61 ZASTUPNIK : 00230 2360020 028-0868277-45 ZASTUPNIK : 00244 2450201 028-0874715-40 ZASTUPNIK : 00267 2440064 028-3066211-75 ZASTUPNIK : 00273 2430078 028-2491207-16 ZASTUPNIK : 00275 2430091 028-2196137-61 ZASTUPNIK : 00280 2450008 028-0945504-83 ZASTUPNIK : 00291 2450461 028-0337557-83 ZASTUPNIK : 00293 2450128 028-1479383-11 ZASTUPNIK : 00296 2450523 029-1282655-30 ZASTUPNIK : 00325 2450992 029-2044413-60 ZASTUPNIK : 00327 2440026 028-0903976-82 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00334 2430089 028-1579745-90 ZASTUPNIK : 00335 2430027 028-0699309-68 2440091 028-0699956-12 ZASTUPNIK : 00340 2450018 028-1865363-21 ZASTUPNIK : 00359 2440113 028-1185173-82 ZASTUPNIK : 00387 2410377 028-2835050-47 2451171 028-1490649-08 ZASTUPNIK : 00389 2450404 029-1743745-89 ZASTUPNIK : 00392 2451440 028-1187528-32 ZASTUPNIK : 00394 2420115 028-1191520-02 ZASTUPNIK : 00555 2442036 029-3679434-34 ZASTUPNIK : 00559 2420919 029-0857843-79 ZASTUPNIK : 00582 2360106 029-3725727-83 ZASTUPNIK : 00621 2430252 028-3947081-11 ZASTUPNIK : 00629 2450067 029-0423177-39 ZASTUPNIK : 00675 2440065 028-0526180-82 2450852 028-0523719-77 ZASTUPNIK : 00687 2430020 028-0633490-80 ZASTUPNIK : 00716 2440403 029-3971103-34 2440487 029-3971187-35 ZASTUPNIK : 00724 2440096 028-0751459-94 ZASTUPNIK : 00753 2450212 028-0978730-34 ZASTUPNIK : 00791 2360096 028-1932767-75 ZASTUPNIK : 00799 2440032 029-1239330-84 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

JACK POT ZA 23. KOLO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.034.590,10 KM UPLAÆENO JE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .682.966,50 KM NAGRADNI FOND 60% : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409.779,90 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .843.700,20 KM FOND ZA I i II REDA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .958.234,16 KM FOND ZA 10 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .728.030,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412.393,20 KM FOND ZA GLEDAOCE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700,00 KM
LUTRIJA BiH SARAJEVO 13.06.2009.godine

O B A V J E Š T E NJ E
DOBICI SA 10 POGODAKA (II REDA) MOGU SE NAPLATITI OD 22.06.2009. PO OBJAVLJIVANJU KONAÈNOG IZVJEŠTAJA U DNEVNOJ ŠTAMPI. ISPLATA SE VRŠI ISKLJUÈIVO NA TEKU]I RAÈUN DOBITNIKA OTVOREN U NEKOJ KOMERCIJALNOJBANCI, A NA BLAGAJNI LUTRIJE BIH U SARAJEVU, ULICA MEHMEDA SPAHE br.11 UZ PRETHODNU NAJAVU NA KONTAKT TELEFON 033/563-556

DOBITNICI IZ 22. KOLA IGRE IGRAÈ- GOST (SMS)
1. ZASTUPNIK : 00312 - @IVINICE 2350788 028-0990763-62 1.000,00 KM 2. ZASTUPNIK : 00147 - ZENICA 2330239 029-2265630-36 6.760,00 KM 3. ZASTUPNIK : 00091 - HAD@IÆI 2350035 028-2625362-81 1.000,00 KM 4. ZASTUPNIK : 00145 - ZENICA 2351909 029-2259300-74 3.380,00 KM 5. ZASTUPNIK : 00180 - TEŠANJ 2330022 028-1656175-75 1.000,00 KM

NAGRADE U IGRI IGRAÈ-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 2. 3. 4. 22.840,00 KM 13.710,00 KM 9.140,00 KM 6.850,00 KM 5. 6. 7. 8. 4.570,00 KM 1.000,00 KM 1.000,00 KM 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRAÈ-GOST (SMS) U 23. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00325 - GRADAÈAC 2451243 029-2044706-62 2. ZASTUPNIK : 00280 - MOSTAR 2450143 028-0945653-68 3. ZASTUPNIK : 00372 - BIHAÆ 2450560 028-3013596-41 4. ZASTUPNIK : 00325 - GRADAÈAC 2450978 029-2044400-14 5. ZASTUPNIK : 00242 - TEŠANJ 2440338 029-0680548-61

LUTRIJA BiH SARAJEVO

13.06.2009.godine

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELEKOMA U 22.KOLU
1. ZASTUPNIK: 00072 - SARAJEVO 2440078 029-1238129-15 2. ZASTUPNIK: 00145 - ZENICA 2434556 029-2841180-81 3. ZASTUPNIK: 00117 - SARAJEVO 2450288 028-1374328-41 4. ZASTUPNIK: 00159 - OLOVO 2450001 028-0176300-71

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 22. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 05.06.2009.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 22. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT) , BINGO 36 I BINGO 37+ NIJE BILO BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 23. KOLO TV BINGA JE 24.07.2009.godine
SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )
NAPOMENA SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE4 ( ^ETIRI ) DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 ( DESET ) DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU
BINGO 37+ IMA DOBITAKA 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.785,90 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) IMA DOBITAKA 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.060,40 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA 10.616, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,20 KM JACK POT ZA 22. KOLO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .898.486,10 KM UPLAÆENO JE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411.906,00 KM NAGRADNI FOND 60% : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.143,60 KM FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.785,90 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.785,90 KM FOND ZA 10 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.871,50 KM FOND ZA 5 POGODAKA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.800,30 KM FOND ZA GLEDAOCE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.900,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO TV BINGA JE 17.07.2009.GODINE

ISPLATA DOBITAKA NA BLAGAJNI SJEDI[TA PRIVREDNOG SUBJEKTA VR[IT ]E SE PUTEM @IRORA^UNA DOBITNIKA

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

45

ITALIJA Novi gafovi libijskog lidera tokom gostovanja

Gadafi odu{evio `ene, a iznervirao politi~are
@ene su morale preuzeti mu{ke poslove, {to nikako nije u skladu s njihovom prirodom, kazao je Gadafi
Hjuston: Ro|eno pet dje~aka i ~etiri djevoj~ice

Neobi~an dan u teksa{koj bolnici

Libijski lider Moamer Gadafi (Muammar Gaddafi) tokom zvani~ne posjete Rimu svojim govorom o pravima `ena odu{evio je pripadnice ljep{eg spola, ali je, s druge strane, iznervirao neke politi~are ka{njenjem na prijem organiziran u njegovu ~ast i izjavom o politi~kim partijama u Italiji. - @ene u Evropi prisiljene su da rade mu{ke poslove, da putuju same i spavaju u hotelima u koje ih drugi smjeste - rekao je libijski lider. Gadafi je u govoru, koji je izazvao burne aplauze, rekao i da su evropske `ene, poslije mnogih ratova proteklog vijeka, prinu|ene da rade sve vrste poslova, jer je mnogo mu{karaca poginulo u borbama. - Poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je poginulo toliko

Tri `ene za nekoliko sati u istoj bolnici rodile trojke
@enska bolnica u Hjustonu (Houston) u Teksasu u ~etvrtak je imala „vrlo aktivan dan“ na porodiljskom odjelu, kako je rekla direktorica Linda Rasel (Russel). U manje od 12 sati u bolnici su tri `ene rodile devetero djece. Oko sedam sati ujutro porodica Elmor (Elmor) dobila je tri djevoj~ice: Regan (Reagan), Peg (Paig) i Karu, a u 18 sati na svijet s njihovom prirodom. Mnogo je bolje dopustiti `enama da slobodno odlu~e da li `ele raditi poslove koji su prvobitno namijenjeni mu{karcima, kao {to je, recimo, upravljanje vozovima - rekao je Gadafi. @ene koje su prisustvovale Gadafijevom govoru u Rimu, me|u kojima je bilo i ministarki i uspje{nih poslovnih `ena, s odu{evljenjem su pozdravile stavove libijskog lidera o jednakosti spolova, izme|u ostalog i o pravu da same odlu~e da li }e se udati ili razvesti. su do{li Robert, Brajan (Brian) i Entoni (Anthony) Estrada. Za oko sat vremena Stefani (Stephanie) i D`astin Lakomb (Justin Lacombe) postali su roditelji Eme (Emma), Noaha i Kartera (Carter). U istoj bolnici pro{le godine ro|eno je 27 trojki, a, kako je rekla direktorica, ovo je za njih bilo ne{to potpuno novo. Sve bebe su ro|ene u 34. mjesecu carskim rezom i te`ile su najmanje 1.360 grama i sve su za~ete umjetnom oplodnjom.

Rim: Gadafi sa Silvijom Berluskonijem

mu{karaca, evropske `ene bile su prinu|ene napustiti domove kako bi podizale svoju djecu. I zato su te `ene morale preuzeti mu{ke poslove, {to nikako nije u skladu

Jo{ jedan uspjeh kanadskog umjetnika

Vi{e od dva sata kasnio na prijem
Bliski saradnik italijanskog premijera \anfranko (Gianfranco) Fini otkazao je, vidno iznerviran, prijem u ~ast Gadafija, jer je libijski lider kasnio vi{e od dva sata. Ovo nije prvi gaf koji je svojim italijanskim doma}inima priredio Gadafi. Gadafi je, naime, stigao u Italiju nose}i fotografiju legendarnog libijskog heroja kojeg su Italijani ubili, a u govoru na Rimskom trgu rekao je da bi, samo kad bi mogao, ukinuo sve italijanske politi~ke partije.

Minijaturnu ku}u prodao za ~ak 50.000 dolara

Tragedija koja je potresla Vukovar

Mladi}u se pri skoku nije otvorio padobran
Matija Kne`evi} (27) iz Orahovice pao je s visine od 1.000 metara u dvori{te ku}e u Vukovaru
Matija Kne`evi} (27) iz Orahovice u petak poslijepodne drugi put u `ivotu skakao je padobranom u Borovu Naselju u Vukovaru. ^lanu aerokluba „Borovo“ navodno se nisu otvorili ni glavni, ni pomo}ni padobran. Prema neslu`benim informacijama, padobranac po~etnik vjerovatno je letio brzinom od oko 200 kilometara na sat i pao s visine od 1.000 metara u dvori{te porodi~ne ku}e u Velebitskoj ulici 72. - U tom trenutku u ku}i je bila samo moja k}i. Ispri~ala nam je kako je ~ula jak udarac i pogledala kroz prozor. Vidjela je mladi}evo tijelo kako le`i u dvori{tu. Prizor je bio stra{an, njegovo tijelo bilo je u raspadnutom stanju. K}i od {oka nije mogla iza}i iz ku}e. Uspjela je ipak

Ri~s: Razgrabljene njegove rukotvorine

Vukovar: Mladi}a ko{tala `ivotom ljubav prema letenju

Nakon {to su kanadski obo`avatelji doslovno razgrabili njegove izlo`bene primjerke minijaturnih soba, Piter Ri~s (Peter Riches), umjetnik ~ija je specijalnost izrada minijatura, odlu~io je staviti na prodaju i svoje najvrednije djelo. Ku}u s deset potpuno opremljenih soba. Rije~ je o

ru~nom radu. Sobice su ukra{ene do najsitnijih detalja, od lustera na stropovima pa do knjiga na no}nim ormari}ima i tepiha na drvenom podu. Starinski {iva}i sto, knji`nica, klavir, pa ~ak i bilijarski sto s kuglama i {tapovima... samo su mali dio Peterove dizajnerske minijaturne ku}e zbog kojih je anonimni kupac izdvojio ~ak 50.000 dolara.

oko 18.50 sati nazvati policiju - rekao je njen otac Drago [prajcar. Na mjesto nesre}e odmah je iza{la istra`na sutkinja. Policija

Pukla betonska plo~a
Betonska plo~a izme|u gara`e i {upe, gdje je nesretni mladi} pao, pukla je od siline udarca, ispri~ao je [prajcar i dodao da se pored mjesta gdje je nesretnik pao nalazi njihov bazen koji je bio pun vode, iako ni to nesretnom padobrancu po~etniku ne bi pomoglo jer je pao s prevelike visine.

nije htjela iznositi detalje nesre}e dok ne zavr{i uvi|aj. Nesretni padobranac radio je u Osijeku, a svaki slobodni trenutak koristio je da posjeti rodnu Orahovicu i roditelje Ankicu i \uru. Bio je odli~an srednjo{kolac, uspje{an sportista i ~lan lokalnog nogometnog kluba. Nakon {to je zavr{io studij ekonomije, jedno vrijeme radio je u Slavonskom Brodu, pa u Osijeku. Zbog ljubavi prema letenju odlu~io je upisati se na kurs padobranstva.

Spec
KINA - Kineski detektivi iz regije Nanjimen bili su zbunjeni brojnim prijavama o provalama kroz ~eli~ne re{etke. Policijski portparol kazao je da je za vrijeme istrage otkriveno da su re{etke pregri`ene i da su na|eni tragovi zuba, javili su koneski mediji. Istraga ih je kona~no odvela do mu{karca koji je otkrio da dijeli hotelsku sobu s cimerom koji mo`e zubima pregristi ljusku oraha. Policija je privela 23-godi{njeg D`ionga (Xiong) na ispitivanje. Priznao je da on stoji iza provala. On je odrastao u planinskom gradi}u i razvio je sna`ne o{tre zube kako bi razbijao orahe. Zatim je otkrio da mo`e pregristi i ~eli~ne re{etke debele centimetar.

46

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

kultura

PROMOCIJE Abdulah Sidran na italijanskoj turneji

Knji`evna ve~er na Ravena Festivalu
U Mantovi premijera predstave „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“ Promocija knjige „Balkanski roman“ koju je priredio Pjero del \udi~e
Naslovnica djela

Povodom 35 godina umjetni~kog rada

Monografija Ivice [ari}a
Povodom 35 godina umjetni~kog rada prvaka Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo Ivice [ari}a, iz {tampe je iza{la monografija pod nazivom „Ivica [ari}, od Kraljeve Sutjeske do pozornica svijeta“ autora Gradimira Gojera. Knjiga donosi poglavlja vezana za umjetni~ku karijeru, ali i ukupnu `ivotnu, do kraja bogatu i olju|enu anga`iranost ovog svestranog umjetnika. Kao operni umjetnik, ali i kao direktor Opere NPS jedan je od najzaslu`nijih ljudi za bh. operu „Hasanaginica“, a ozbiljan obol dat }e i izvedbi suvremene bh. opere „Srebreni~anke“ Ivana ^avlovi}a, napisao je, izme|u ostalog, Gojer u uvodu djela. Djeluju}i u estradnoj umjetnosti, Ivica [ari} obogatio je, kako u`ivo tako i preko nosa~a zvuka, razli~ite glazbene vrste, poput {ansona, starogradskih pjesama, sevdalinki, balada i romansi. Monografija je iza{la u izdanju Narodnog pozori{ta Sarajevo, Matice hrvatske MoA. Gr. star i HKD „Napredak“.

Akademik Abdulah Sidran pro{le je sedmice u tri italijanska grada promovirao knjigu „Balkanski roman“, u kojem je prire|iva~ Pjero del \udi~e (Piero del Giudice) sakupio izabrana djela na{eg pisca.
Sidran: Promocije u ~etiri grada

Tako se s na{im pjesnikom, scenaristom i dramskim piscem dru`ila publika u Veneciji, Milanu, Trstu i {vicarskom Kiasu, gdje je promovirana ova knjiga.

Ususret banjalu~kom festivalu kratkog filma

U godini restrikcije „Kratkofil“ najavljuje i produkciju
Od 16. do 20. juna u Banjoj Luci bit }e odr`an 3. Me|unarodni festival kratkog filma „Kratkofil“. Na krovu Narodnog pozori{ta RS, pod vedrim nebom, pet dana festivala takmi~it }e se filmovi iz ~itavog svijeta. Selektori su od pristiglih 500 filmova S pro{logodi{njeg festivala koji se de{ava na otvorenom izabrali 55 u kategorijama igranog, animiranog, koji }e biti i prikazan na kraju Fedokumentarnog i eksperimenta- stivala. Tako }e u godini najve}e krize i restrikcije bud`eta Festilnog kratkog filma. - U okviru produktivne radio- val imati ~ak i svoju produkciju nice Alana Lamberta, studenti ka`e Biljana Matijevi}, portparol A. G. akademija snimat }e dogma film Festivala.

Zadovoljan promocijama, kojima su prisustvovali i brojni kriti~ari, sociolozi, teoreti~ari i histori~ari knji`evnosti, Sidran se nakratko vratio u BiH, da bi ovoga vikenda ponovno otputovao u Italiju. Naime, Sidran }e idu}e sedmice na uglednom Ravena Festivalu imati svoju knji`evnu ve~er i promociju „Balkanskog romana“. - Ovo je ugledan festival na kojem }e biti moja promocija. Nakon Ravene, putujem u Mantovu, gdje }e biti izvedena premijera predstave „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“ koju su postavili ~lanovi teatra iz ovog grada - ka`e Sidran. U ovom gradu Sidranu bi trebala biti uru~ena i nagrada za ovaj dramski tekst, ali s tim detaljima trenutno nije upoznat.
A. GAJEVI]

Zavr{nica zvani~nog programa 28. pozori{nih igara BiH u Jajcu

Burni aplauzi za predstavu „Nevakat“
Publika prepoznala sjajnu igru glumaca Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica
U zavr{nici zvani~nog programa 28. pozori{nih igara u Jajcu nastupilo je Bosansko narodno pozori{te iz Zenice s predstavom „Nevakat“ u re`iji Sla|ane Kilibarda. Publika je ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta i u`ivala u do sada najbrojnijem gluma~kom sastavu. Akteri predstave Robert Krajinovi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, @arko Mijatovi}, Adem Smailhod`i}, Sa{a Hand`i}, Sini{a Vidovi}, Sne`ana Markovi}, Selma Alijagi}, Sabina Kulenovi}, Ajla Avdagi}, Mugdim Avdagi}, Ermina Kurevija, Muhamed Bahonji}, Ibrahim Hand`i}, I{tvan Gabor,

KULT/ART TELEKS
USORA - U organizaciji Hrvatskog kulturnog dru{tva „Napredak“ otvoreni su 19. Dani hrvatske kulture. Tako je otvorena samostalna izlo`ba dobojskog vajara Drage Handanovi}a i uprili~ena pjesni~ka ve~er Dragana Mu~ibabi}a i Ivice Budulice Strikana. U okviru Dana hrvatske kulture bit }e odr`an i dje~iji festival, ve~er izvorne muzi(M. ^.) ke i likovna kolonija.

Hamur: Igre su krive za sve!
- Ja sam vrlo emotivno vezan za Igre, koje su po~ele 1971. godine. Sa svojom djevojkom, a sada suprugom pratio sam predstave. Hamur: Tada smo se prvi put uhvatili za Emotivno ruku, a plod te na{e ljubavi su 38 vezan godina braka, dvije k}erke, dvoje unu~adi. Igre su moja pro{lost i sada{njost, odnosno krive su za sve {to mi se desilo u pozitivnom smislu - ka`e Mustafa Hamur, ~lan `irija publike.
Na sceni najbrojniji gluma~ki sastav

Lana Deli}, Hazim Begagi}, Tanja Muratovi}, Predrag Jokanovi}, Muhamed Bahonji}, Miroljub Mijatovi}, Haris Heco, Dino Brljevac, Berina Ahmetovi}, Danijela Kos, Maida [i{i}, Adna Hasani}, Tea Stapi} i Anesa Jaganjac perfektno su odigrali svoje uloge. Za izvanredno teatarsko ostvarenje publika ih je nagradila burnim aplauzom. Jer, jaja~ka publika `ivi Igre i dobro zna razlu~iti dobar dramski teA. S. kst i sve one elemente koje ga prate.

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

47

Ta~no Neta~no
sporazumu dr`1.Pose[engenskomkretati zemljama avljani zemalja u Evropskoj uniji mogu slobodno ~lanicama? i ljekar Karl 2.Austrijski biologklasifikacije Land{tajner poznat je po razvoju modernog sistema krvnih grupa? Graf je jednoj godini osvo3.[tefi~etiri{to ujo{ nije ponovljeno? jila velika turnira i olimpijsku medalju,
1. TA^NO

LJEPOTA Vo}e ~uva ko`u

Kru{ka tonizira, smokva spre~ava opekotine
Dinja je pravi prijatelj ko`e. Bogata je vitaminima i {titi od slobodnih radikala
Svje`e ili kao sastavni dio krema, vo}e bogato vitaminima i blagotvornim ekstraktima podarit }e svje`inu licu, nahraniti ko`u, dati sjaj kosi. Evo nekoliko savjeta. Iako je poznato da su smokve kalori~ne, malo je onih koje znaju da one njeguju i {tite ko`u od sunca jer obiluju karotinom - dragocjenim u pripremi ko`e za izlaganje sun~evim zracima. Kru{ka je bogata taninom, supstancom koja ima toniziraju}e dejstvo. Korisna je za uspostavljanje pH ravnote`e, regulira izbacivanje vi{ka loja i bori se protiv masnog i te{kog izgleda ko`e. Dinja je pravi prijatelj ko`e. Bogata je vitaminima, {titi od slobodnih radikala, sadr`i ~ak 90 posto vode, a zbog specifi~nog mirisa ~est je sastojak parfema. Gro`|e je prava riznica vitamina. Sa obzirom da sadr`i flavonide, pobolj{ava elasti~nost kapilara, cirkulaciju i {titi od UV zraka. Gro`|e ~esto nalazimo u kremi protiv bora jer uni{tava slobodne radikale i ~uva strukturu kolagena, nu`nu za odr`avanje ~vrsto}e ko`e. Gro`|e pobolj{ava elasti~nost kapilara
Najrizi~nija grupa su petogodi{njaci

Tvrdnje stru~njaka

Ku}ni ra~unari su opasni za zdravlje
Uko~ena le|a i bol u listovima uobi~ajene su posljedice dugog rada za ku}nim ra~unarom, no prema podacima Ameri~kog magazina za preventivnu medicinu, ra~unari mogu biti opasni za zdravlje uku}ana i na druge na~ine. U periodu izme|u 1994. i 2006. godine preko 78.000 pacijenata lije~eno je od ozljeda povezanih s ra~unarima. U periodu od 13 godina broj ozljeda se usedmerostru~io, dok se broj ku}nih ra~unara samo udvostru~io. Najrizi~nija grupa su petogodi{njaci koji se ~esto zapletu u kablove te u padu dobiju modrice i posjekotine, no prema BBC-u bilo je i puno te`ih ozljeda, pa ~ak i smrtnih slu~ajeva.

Mali [engen doma}in velikog doga|aja
[engenski sporazum je me|unarodni sporazum koji je na dana{nji dan, 14. juna 1985. godine potpisalo pet evropskih dr`ava: Belgija, Francuska, Njema~ka, Luksemburg i Holandija. Sporazum je potpisan na brodu „Princeza Mari Astrid“, na Mozelu, pored [engena (Schengen), malog mjesta u Luksemburgu na granici Francuske i Njema~ke. Po [engenskom sporazumu dr`avljani dr`ava u Evropskoj uniji mogu se slobodno kretati zemljama ~lanicama (bez paso{a ili li~ne karte). Ovaj sporazum je potpisalo 30 zemalja (svi ~lanovi EU kao i Island, Norve{ka i [vicarska). Do danas su ovaj sporazum implementirale ukupno 24 zemlje.
2. TA^NO

VREMEPLOV

14. juni

Ponovno zaposlenje penzionera
Mogu li, kao penzionisano lice, obavljati zanatsku djelatnost (obu}ar), bilo kao nosilac firme ili kao radnik po ugovoru o djelu, a da pri tome ne gubim pravo na penziju koju sam po{teno stekao? Ro|en sam 1952. godine. Penzionisan sam 1. avgusta 2007. godine prema Zakonu o demobilisanim borcima i to na osnovu ~lana 23. Zakona o pravima demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica. Na dan podno{enja zahtjeva za penzionisanje imao sam 37 godina, jedan mjesec i 13 dana radnog sta`a. Pored navedenog radnog sta`a priznato mi je u sta` vrijeme provedeno u Oru`anim snagama Federacije BiH i to od 6. aprila 1992. do 22. decembra 1995 - sta` - sedam godina, pet mjeseci i ~etiri dana. Sa svojom penzijom nisam u mogu}nosti izdr`avati ~etvero~lanu porodicu u kojoj jedino ja imam primanje (penzija), koja je premala s obzirom da {kolujem jednog studenta, dok je drugi sin na birou za zapo{ljavanje, a supruga je nezaposlena, ka`e S. S. iz Sarajeva. Odredbom ~lana 114. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da korisniku penzije koji je primanje ostvario prije navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota i korisniku invalidske penzije koji zasnuje radni odnos ili zapo~ne da obavlja djelatnost iz ~lana 11. ta~ka 1. i 2. ovog zakona, penzija se ne ispla}uje za to vrijeme, a najdu`e do navr{enih 40 godina penzijskog sta`a, odnosno 65 godina `ivota. Kako ste vi u starosnu penziju oti{li sa navr{enih preko 40 godina penzijskog sta`a to mo`ete istovremeno koristiti penziju i pla}u iz radnog odnosa ili po osnovu obavljanja zanatske djelatnosti. To zna~i da }e vam se ukoliko zapo~nete obavljati zanatsku djelatnost penzija i dalje ispla}ivati.
Federalni zavod PIO

Rh faktor identificiran 1937. godine
Austrijski biolog i ljekar Karl Land{tajner (Karl Landsteiner) poznat je po razvoju modernog sistema klasifikacije krvnih grupa prema prepoznavanju prisutnosti aglutinina u krvi i 1930. godine je primio Nobelovu nagradu za svoj rad. Aleksander S. Vajner i Land{tajner indentificirali su Rh faktor 1937. godine. Land{tajner je 1908. godine postao je profesor patologije na Sveu~ili{tu u Be~u. Nakon po~etka Prvog svjetskog rata pobjegao je u Holandiju, a 1922. godine pridru`io se Rokfeler institutu za medicinska istra`ivanja u Njujorku, gdje je ostao do kraja `ivota. Ro|en je 14. juna 1868., a umro 26. juna 1943. godine.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakc-

Danas je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi.

GR^KO ALKOHOLNO PI]E VRSTA MINERALA, STIVA

NULA

BRAZILSKI FUDBALER

STID

KARLOVAC

@ENSKI PJEVA^KI GLAS

SLAVNI PJEVA^ KOL

JOD

GLUMAC FLIN

POGODBE

OSU[ENA KORA NARAN^E

Neponovljiv uspjeh [tefi Graf
[tefani Marija (Stefanie Maria) Graf, poznatija kao [tefi Graf, je njema~ka teniserka. Jedna je od najpoznatijih i najuspje{nijih teniserki u historiji ovog sporta. U 17 godina dugoj profesionalnoj karijeri osvojila je 107 WTA turnira u pojedina~noj konkurenciji (uz omjer pobjeda i poraza 901:115), te 11 turnira u parovima (uz omjer pobjeda i poraza 173:72). U historiju je u{la 1988. godine kao tre}a `ena u historiji koja je osvojila Grand Slam, odnosno pobijedila na ~etiri najva`nija i najpresti`nija turnira u istoj sezoni. Te je godine postavila jo{ jedan rekord koji }e te{ko biti nadma{en: osim {to je osvojila sva ~etiri velika turnira, bila je i olimpijska pobjednica. Taj pothvat su novinari kasnije prozvali Golden Slam, i on do danas nije ponovljen. Ro|ena je 14. juna 1969. godine.

ELEKTRON

DIO PLUGA, RALO TVAR U LI[]U ALOJE VRSTA PTICE DESKRIPCIJA OSTATAK KARATA PRI DIJELJENJU ST. MJERA ZA TE@iNU BOD U IGRI GLUMAC NOLTI

”ROYAL ARMY RESERVE” NAPLAVINA

SULTANIJA ODMILJA

GRAD U TEKSASU

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MURAL, AMIKO, OLAK[ANJA, RR, NANT, MAGNAT, OZ, IVE, NOTA, LIONEL MESI, OTPOR, ATACI, GIMNASTI^AR 1832

BIV[I NJEMA^KI KANCELAR HELMUT IZVRSNI NHL HOKEJA[ NA SLICI (”Pitsburg”) PLA]ENI NOVINSKI OGLAS

DISTRIBUT. CENTAR Z.N.

POSPAN, SANJIV

48

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

GORAN ^ENGI]
14. 6. 1992 - 14. 6. 2009.

Pro{lo je sedamnaest godina od herojske smrti vrhunskog sportiste i nadasve vrhunskog ~ovjeka Gorana ^engi}a. Gorana se sje}amo sa pijetetom i po{tovanjem kao vrhunskog sportiste, rukometa{a „Mlade Bosne“ i „Bosne“ i ostalih sportskih kolektiva za koje je igrao ovaj proslavljeni sportski kolos. Ljudskost koju je ispoljio da bi odbranio svoje susjede od naleta zlo~ina~kih falangi, ostat }e mladim pokoljenima kao svijetao primjer sportske i ljudske veli~ine. Delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, polo`it }e cvije}e na grob Gorana ^engi}a, 14. 6. 2009. godine, na gradskom groblju Bare, u 14 sati. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava osam godina otkada nije sa nama na{a draga

Dana 14. 6. 2009. se navr{ava sedam godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog

FERID (HASANA) HAD@IMUSI]
14. 6. 2002 - 14. 6. 2009.
Pro|e jo{ jedna tu`na godina. Godine prelaze u lijepo sje}anje i sve je te`e. Tvoja plemenitost i dobrota traju u srcima onih koji Te vole. Nedostaje nam sve ono {to Te krasilo kao ~ovjeka velikog srca koji nije znao da mrzi. Sje}anje na Tebe }e trajati onoliko koliko `ive oni koji Te beskrajno vole. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. 5787-1tt O`alo{}ena porodica

MINKA (HAMDIJE) ME[AK
14. 6. 2001 - 14. 6. 2009.
Bolna je istina da nisi sa nama, draga na{a Mino. Iznenada si oti{la i ostavila toliko lijepih uspomena, koje uvijek traju, pa je tvoj odlazak tim te`i. Prisutna si u svakom trenu i danu kod onih koji te vole. Tvoji: mama \ulsa, bra}a Kemal i Goran, sestra Fadila, brati} Edin i snaha Fuada
5788-1tt

Dana 14. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako je prerano preminuo na{ dragi i voljeni

ALEKSANDAR SA[A TE[ANOVI]
Dobri ljudi `ive kratko, ali ostavljaju dubok i neizbrisiv trag iza sebe. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Samo mi znamo koliko nam nedostaje{. Tvoji najmiliji: otac Milorad sa suprugom, supruga Darija, sin Filip i baka Soja
8003-1nd`

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se 6 godina od prerane smrti na{e najdra`e i nikada zaboravljene

Dan 14. 6. 2009. godine navr{ava se dvanaest godina od smrti dragog nam

OSMAN (MUHAREMA) MALAGI] MEVLIDE (NAZIFA) BALAVAC
Iako je pro{lo dvanaest godina ti si jo{ u na{im srcima i sve vi{e nam nedostaje{. Tvoj plemeniti lik i tvoja dobrota i blagost ne mogu se ni~im nadoknaditi. Neka ti dragi Allah podari D`enet i neka ti je vje~ni rahmet.
876-1mo

S ljubavlju, Tvoji: suprug Avdo, k}erke Siana, Sanela i Merima, zetovi Mirza i Aid i unuk Ado

Tvoj sin Azem sa porodicom

8040-1nd`

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca i supruga

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se 16 bolnih godina od smrti na{eg dragog

MUNEVER (SULJO) ^OTA JAMILA HAD@IMUSTAFI]
14. 6. 2008 - 14. 6. 2009.

HALIM ^I[IJA
14. 6. 2008 - 14. 6. 2009.

Neven sa porodicom
841-1mo

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Latifa, sinovi Nijaz i Ne|ib, k}erke Sehija, 8039-1nd` Ismeta i Izeta

@ivot nestaje u jednom trenu, velika bol i praznina u du{i svjedo~e da smo uskra}eni za najve}u ljubav, dobrotu i plemenitost koju si posjedovao. Pomisao na tebe budi suze u o~ima, bol u srcu, prazninu u du{i. Bio sam mali kad sam te izgubio dragi BABA, a svaki dan mi sve vi{e i vi{e nedostaje{. Tvoj sin Edin i Suada Neka Ti Allah d`.{. podari D`enet jer si to zaslu`io.
8028-1nd`

Dnevni avaz
Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a jedina majka, nana i supruga Dana 14. 6.2009. navr{ava se godina dana od kada ostadosmo bez na{e najdra`e

nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

49

Dana 14. juna 2009. navr{ava se godina od kada sa nama nije na{a

MUJESIRA BE^IRAGI], ro|. JUSUFOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i 14. 6. 2009. godine u 15 h u ulici Kenana Dubravi}a br. 11 (biv{a Stupska 57) Porodica Be~iragi}
7996-1nd`

FATIME ISAKOVI], ro|. MULALI]
Voljeni ne umiru nikad dok `ive oni koji ih vole... Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske blagodati... Brat HUSEIN, sestra HAJRIJA, brati~ne AMRA i ALMA, snaha MIRSADA
75-1bi

FATIMA ISAKOVI], ro|. MULALI]

Draga na{a kolegice i prijateljice, s ljubavlju i po{tovanjem sje}at }emo se tebe i zajedno provedenih trenutaka. Tvoje kolegice: Bisera, Mirsada, Dragica, Meliha i Kemila
5813-1tt

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od pogibije, na braniku domovine Bosne i Hercegovine, na{eg dragog zeta

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug

NIJAZ (ZAHIRA) NANI]
(dobitnik Zlatne policijske zna~ke) S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoj plemeniti lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Porodica Vule
832-1mo

OMER (IBRO) HAD@IMUSI]
Te{ko je rije~ima iskazati tugu i bol, pomiriti se sa sudbinom i `ivot nastaviti bez tebe. Uvijek }u se sje}ati lijepih trenutaka provedenih sa tobom. Hvala ti za ljubav, dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja surpuga Sehija
7988-1nd`

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 9 (devet) godina od smrti na{eg dragog

U SPOMEN

na

NERMINA [ERAKA ADEMA (ALJE) HOT
Do{lo je i deveto prolje}e sve je isto i sve je druga~ije. S ljubavlju te spominjemo u srcima na{im ~uvamo, vje~no }e{ nam nedostajati. Tvoji: supruga Kimeta, k}erka Aida sa porodicom i sin Amer sa porodicom
7618-1nd`

K-dira ID^/2. „V“ mtbr koji je poginuo u borbama za Mijatovi} Kosu - brdo @u~ 14. 6. 2009. godine Tvoj plemeniti lik bit }e nam trajna uspomena. Dana 14. 6. 2009. godine sa po~etkom u 10.00 sati posjetit }emo mezar na{eg Nermina u Bu~a Potoku i na taj na~in odati po~ast njemu kao i svim {ehidima koji su poginuli za odbranu Sarajeva i BiH. 8002-1nd` UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od pogibije na{eg voljenog

SJE]ANJE

ZARFIJU [AROTI]
Draga neno, uvijek jesi i bit }e{ u mislima svih nas koji te volimo. Dana nema, a da te ne spominjemo. Divno je bilo imati tebe. Nedostaje{ mi Sabina
1006-1mo

IFETA (UZUN) DIZDAREVI]
14. 6. 2003 - 14. 6. 2009.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih sje}anja. O`alo{}eni: k}erka Munezeha, zet Alija i unu~ad
866-1mo

NIJAZ (ZAHIRA) NANI]
Te{ko je imati snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane sa tobom provedene. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam poklanjao. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: sin Dino, k}erka Vildana i supruga Aida
PTT

SULEJMAN SAKI]
14. 6. 1989 - 14. 6. 2009.
Sje}anje na tebe ostaje vje~no. Supruga Zlata sa djecom
5793-1tt

NAJDRA@A USPOMENA

SJE]ANJE

Pripadnici Armije BiH 1. slavne brigade

SEMI] ADEM
27. 5. 2004.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

KADIRA
14. 6. 2003.
5798-1tt

SAMIR (ALIJE) RIZVANOVI] 11. 1. 1970 - 14. 6. 1993.

MUSTAFA (ALIJE) RIZVANOVI] 13. 11. 1962 - 5. 1. 1994.

Neka vam dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i ponosom, Vje~no o`alo{}eni: otac Alija, majka Vasvija, setre Razija sa djecom, Ramiza sa porodicom i brat Muradif sa porodicom 5607-1tt

50

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi
^etrnaestog juna 2009. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

FATIMA SELIMOVI]
3. 8. 1932 - 14. 6. 2008.
Draga majko, danas je godina dana od kako nisi sa nama, a nama sve vrijeme ovog svijeta ne}e biti dovoljno da popunimo prazninu koju si ostavila svojim odlaskom. Nedotaje{ nam... Tvoji: Sadik, Bahra, Mir8001-1nd` nes i Mirnesa

OMER (IBRO) HAD@IMUSI]
Ali uspomene u srcu zauvijek ostaju. Danas ne}u plakati, suze nisu lijek, zapisao sam rije~i „nedostaje{ nam zauvijek“. 8009-1nd` Edin i Merisa

SEAD (MEHMEDA) @ERO
Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju, ali dok `ivimo mi, `ivjet }e divne uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: majka Hedija, brat Senad, snaha Almedina, brati~ne Selma i Nejla 5650-1tt

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret

OMER (OSMANA) BUBALO

Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Posebno je te{ko navi}i se na `ivot bez tebe, jer ni{ta nije kao prije. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane provedene sa tobom. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Posebnu zahvalnost odajemo kolektivu Doma za stara i iznemogla lica te BH Telecomu Direkciji Mostar, koji sa rodbinom i prijateljima iskaza{e ljudsku brigu i razumijevanje za na{u bol. Tvoji: supruga Merka, djeca Ibro, Enka i Jasmina sa ~lanovima porodica
883-1mo

HUSEINU DUPANOVI]U HUKIJU

D.O.O. „^AVKUNOVI]“ BIHA]

77-1bi

^etrnaestog juna 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od pogibije na{eg dragog

^etrnaestog juna 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od pogibije mog najdra`eg

^etrnaestog juna 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od pogibije na{eg dragog

MUNEVERA (SULJA) ^OTA
Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge, bola i praznine ostalo iza tebe. Oprosti na{im suzama, te{ko je misliti na tebe a ne zaplakati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: majka D`ehva i otac Suljo
5635-1tt

MUNEVERA (SULJA) ^OTA
Oti{ao si prerano, ne postoje rije~i koje mogu opisati moju tugu i bol. Bio si i zauvijek }e{ biti dio mene. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. 5635-1tt Tvoj sin EDIN

MUNEVERA (SULJA) ^OTA
Vrijeme ne mo`emo zaustaviti, ali ne}emo dozvoliti da odnese na{e sje}anje na lijepe godine provedene s tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Uvijek }e te voljeti i ~uvati uspomenu na tebe: Brat Omer, snaha Hajrija, brati}i Nihad i D`evad
SJE]ANJE
5635-1tt

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 17 najtu`nijih godina od kako je dao svoj `ivot za odbranu grada Mostara

Dana 13. juna 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage sestre

D@ELAL RAMADANOVI]
14. 6. 1992 - 14. 6. 2009.
^ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave. Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju te spominjemo, u srcu te nosimo. Tvoji: supruga Nusreta, sinovi Adin i Azer, brat Adem sa porodicom, sestre Fatima Osmi}, Fikreta Pandur, Bade873-1mo ma ^usto i Adema Alispahi} sa porodicama

MUNIRE TALI], ro|. HARAMBA[I]
Draga na{a sestro, nikad Te ne}emo zaboraviti, zbog Tvog velikog plemenitog srca za na{u cjelokupnu familiju. O`alo{}eni: sestre [emsa Haramba{i}, Timka Bajramovi}, Fadila Tali}, te bra}a [efik i Ibrahim Haramba{i} 7891-1nd`
MUNIRA ^ENGI], ro|. HE]AM 14. 6. 2003 - 14. 6. 2009. SMAIL ^ENGI] 29. 7. 1983 - 14. 6. 2009.

@ivot je prolazan, ali sje}anja ostaju vje~na. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na na{e drage roditelje. K}erke Alma i Mirsada sa porodicama 8034-1nd`

^etrnaestog juna 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti moje drage nane

Navr{ilo se {est godina od kako nije sa nama na{a draga

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac i svekar

SENIJE SADOVI]
Dani neumitno prolaze te{ki i prazni bez tebe. S neizmjernom tugom i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tvoju pa`nju, plemenitost, dobrotu i ~estitost. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja unuka Amela sa suprugom Adinom, sinom Armi8048-1nd` nom i k}erkom Ajlom

MEVLIDA BALAVAC

OMER (IBRO) HAD@IMUSI]

Nedostaju nam tvoja dobrota i plemenitost. S ponosom te spominjemo i u srcu ~uvamo. S ljubavlju: Fadil, Ajla, Erol i Lajla
5815-1tt

Tvoji: sin Enes i snaha D`anana
7989-1nd`

Dnevni avaz
Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina tu`nih dana od tragi~ne smrti na{eg dragog
SJE]ANJE

nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

51

Dana 14. 6. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage mame i nane

HALID (HAMDIJA) KARAVDI]
U sebi osje}amo veliku bol i prazninu. Uspomena na tebe i tvoj plemeniti lik `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari vje~iti rahmet i lijepi D`enet. Tvoji najdra`i: supruga Huma, k}i Mersiha, sinovi Mersudin i Mirnes, zet Amir, unuka Aida, otac, mati, bra}a, sestre PTT s porodicama, te mnogobrojna rodbina i prijatelji

SEAD @ERO
14. 6. 1992 - 14. 6. 2009.

FATIME MEKI]
Draga na{a iako te nema zauvijek si u na{im mislima i srcima.

FAZLA
5759-1tt

Tvoji: k}er Ervina sa obitelji i Niko i Milovida Rai}
5779-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

LJUBI[A CRNOGORAC
2000 - 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Jelena, sin Branislav, unuka Maja, snaha Mirsada, zet Rusmir, praunu~ad Kenan i Marissa
5817-1tt

NAMIK (MIDHAT) MISI] VAGAR
14. 6. 2001 - 14. 6. 2009.
Dani prolaze, tuga ne prestaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja majka, supruga i djeca
5819-1tt

Danas, 14. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije duge tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a voljena nana, mama i punica

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i svekrve

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 13 godina tuge i smrti mog dragog brata

^etrnaestog juna navr{ava se 13 godina od smrti mog sina

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{eg zeta

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti mog daid`e

SEJDE (AVDO) IM[IROVI], ro|. LIGATA AZEMINA (ATOVI]) MUJAKI]
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoji: Adis, Zijada i Nijaz
421-1go

Vrijeme prolazi, ali ne bri{e sje}anje na tvoju dobrotu. Hvala ti na svemu {to si u~inila za nas. Vole te sinovi Hilmija, Zufer i Jasmin i k}erka Mirsada sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 14. 6. 2009. godine sa po~etkom u 12.00 sati u ku}i `alosti u Kukavi420-1go cama, Rogatica.

SEAD (BESIMA) NAD@AKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Elma, zet Ramo, sestri} Ajdin i sestri~na D`ena
311-1ze

SEAD (BESIMA) NAD@AKOVI]
Sje}anje na tebe nikad ne}e nestati. Zauvijek ~uvam uspomenu na tvoj lik i ljubav koju si samo ti znao darivati, dragi sine. Majka Zumra
311-1ze

SEADA (BESIMA) NAD@AKOVI]A
Neka te Allah d`.{. uvede u D`ennet, dragi zete. Tvoji: punac Safet sa k}erkama i sinom i njihovim porodicama
311-1ze

SEADA (BESIMA) NAD@AKOVI]A
Sje}anje na tebe nikad ne}e nestati. Tvoj lik, ljubav i radost }e zauvijek biti dio na{ih `ivota. Tvoja sestri~na Edna
311-1ze

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti mog mu`a

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog

BOLNO SJE]ANJE

na mog brati}a

BOLNO SJE]ANJE na mog brati}a

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SEADA (BESIMA) NAD@AKOVI]A
Dragi Sejo, prolaze godine, mijenja se sve samo ljubav i sje}anje na Tebe zauvijek ostaje. Tvoja Bela
331-1ze

AMARA (IZETA) TURKOVI]A
10. 3. 1993. 14. 6. 2001 - 14. 6. 2009.
Tamo u d`enetskim ba{tama ka`u da du{e jedna drugoj putuju. Odmori ponekad pokraj jedne nedavno procvale ru`e i vidjet }e{ da sva je puna rose ili su to njene suze {to ih je na dunjaluku za tobom slatko isplakala. Bo`e, sve je na svijetu tako povr{no, samo je tuga potpuna. Tvoji: tetka Remka i Huso
7992-1nd`

AMARA (IZETA) TURKOVI]A
10. 3. 1993. 14. 6. 2001 - 14. 6. 2009.
Praznina u mom srcu za tobom je do`ivotna a ljubav i sje}anje na tebe je vje~no. Tvoja tetka Meka
7992-1nd`

AMARA (IZETA) TURKOVI]A
10. 3. 1993. 14. 6. 2001 - 14. 6. 2009.
Danas se navr{ava 8 godina od prerane smrti na{eg Amara. Zvijezda si koja nas prati i `ivi sa nama. Vje~no }e{ sjati sve dok `ivimo mi koji te neizmjerno volimo. Tvoji: tetka Bahta, Haris i Faris 7992-1nd`

ALJA HANI], ro|. RAONI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. K}erka Nezira, zet Re|o, unuk Nermin, unuke Safija, Sabiha, snaha, zetovi, praunuci i praunuke
8042-1nd`

ALJA HANI], ro|. RAONI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. K}erka Hasiba, zet Osman, unuci Zikrija, Sejo, Semir, snahe i praunuci
8042-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 14. VI 2009. godine obilje`iti godi{njica smrti za umrlu

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, punac i dedo

na{oj dragoj majci

HANKU MAHMUTOVI] ]AMIL (HRUSTEM) HOD@I]
Tevhid }e se prou~iti u ulici Ferde Hauptmana, 32/14, stan 81, sa po~etkom u 14 h.
5444-1tt

ALJA ([AHMAN) HANI], ro|. RAONI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, sin Fehim, snaha Mersiha, unuk Adnan i Admir
8042-1nd`

ALJI HANI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sin Nezir sa porodicom
8042-1nd`

ALJA HANI], ro|. RAONI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sin Aziz sa porodicom
8044-1nd`

ALJA HANI] ro|ena RAONI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sin Hajro, snaha Alema, unuk Edin sa suprugom Mevlidom, praunuci Zinedin i Eldar
8042-1nd`

Vrijeme prolazi a praznina i bol sve je ve}a. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Vole te tvoji: supruga Ifeta, sin Hrustem, k}erka Fatima, zet Edin, unuci Omar i Zerina Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni 8045-1nd` rahmet i lijepi D`enet.

52

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{eg dragog

DENIZA CAMI]A
Ponosni smo {to smo te imali. Zijad Turkovi} sa porodicom
5826-1tt

SJE]ANJE

AMAR (IZETA) TURKOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati sa tvojim osmijehom i dobrotom. Tvoj amid`a Hanefija sa suprugom Amrom i djecom Armin, Alma i Amila
8077-1nd`

Danas se navr{ava 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a majka, nana, punica i pranana

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog tate i supruga

Navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a draga daid`inica

DEVLA KRAJINA, ro|. ALIMANOVI]
iz Rogatice U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljena. Pamtit }emo te po tvojim djelima i dobroti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: k}erke Zumra i Sabaheta, zetovi Ibri{im i [aban, unuci Nermin i Jasmin, unuka Mirela i Maida i prau5808-1tt nu~ad Ahmed, Benjamin i Kenan
SJE]ANJE

FIKRETA (HALID) ARAPOVI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. A mi }emo uvijek `ivjeti s tobom. O`alo{}eni: supruga Mubera, sinovi Haris, Aldin, k}er Aldina
TU@NO SJE]ANJE

MUJESIRA BE^IRAGI], ro|. JUSUFOVI]
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 5825-1tt Tvoji: porodica Prndelj i Lila sa porodicom
TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

8062-1nd`

na na{eg dragog

SJE]ANJE Dana 14. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret

MEVLIDA BALAVAC, ro|. PADALO
Tvoja dobrota i plemeniti lik zauvijek }e ostati u na{em sje}anju. Tvoji: Sajto, Hajra, Nermin i Amina
8067-1nd`

AMAR (IZETA) TURKOVI]
S ljubavlju te spominjemo, po dobroti i plemenitosti te pamtimo i nikada te zaboraviti ne}emo. Voljeni, voljenoga vje~no nosimo u srcima. Zato molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a Zekrija, strina Ismeta i sestre Ajla, Almedina, Enela
8058-1nd`

AMARA (IZETA) TURKOVI]A
6. 10. 1993 - 14. 6. 2001.
Vrijeme prolazi, a bol i tuga u na{im srcima ostaju za tobom. Uvijek }e{ biti u mislima i sje}anjima nas koji te volimo. Amid`a Ujkan, tetka Mevluda, Sadat, Sanela, Mu8061-1nd` nezeha

ALIJA (REFIKA) TOSKI]
Tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: supruga Hanumica, sin Almir, k}erka Azra, snaha Sanela i unu~ad Irman, Anela, Haris i Faris i mnogobrojna rodbina i prija8070-1nd` telji

SEVDINA PILAV
14. 6. 2007 - 14. 6. 2009.
Puno nam nedostaje{. Mufti} Mubera, Almin, Belma i Tarik
8060-1nd`

SEVDINA PILAV
14. 6. 2007 - 14. 6. 2009.
Puno nam nedostaje{. Hod`i} Nevzeta, D`eki, Adela i Jasmin
8060-1nd`

Dnevni avaz
S tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

53

MILE (JERONIM) JURETA
preminuo 12. 6. 2009. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 6. 2009. godine u 13.00 sati na groblju Sveti Josip. O@ALO[]ENI: supruga Janja, sin Anto-Toni, k}erka Ana, bra}a Ante i Alojzije, sestre Anica i Janja, zetovi Mate i Fadil, unu~ad Igor, Vanja, Andreo i Dolores, obitelji Jureta, Peri}, Guja, Barun, Danki}, Ga~anovi}, Pa{ali}, Zirdum, Dizdar, Dela{, Duji}, Grani}, Durakovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 5797-1tt Ku}a `alosti: ul. Izeta Deli}a br. 2, Vogo{}a.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALJA ([AHMAN) HANI], ro|. RAONI]
preselila na ahiret u petak, 12. 6. 2009. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 14. 6. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Meremi{lje - Vi{egrad. O@ALO[]ENI: sinovi Hajro, Aziz, Nezir i Fehim, k}erke Nezira i Hasiba, zetovi Red`o i Osman, snahe Alema, Dragija, Sanela i Mersiha, unuci, unuke, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Hani}, Raoni}, ]ato, Abaz, Mutap~i}, D`anko, Talovi}, Sinanovi}, Omerovi}, Topalovi}, Dolov~i}, Mehanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ahatovi}a - ul. Ranova~ka do br. 3 sa polaskom u 8.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Brije{}e, Boljakov Potok i Vije}nica RAHMETULLAHI ALEJHA RAHEMTEN VASIAH 111

FAHRUDIN (MEHMED) SAHA^I]
preselio na ahiret u petak, 12. juna 2009. godine, u 60. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 15. juna 2009. godine poslije ikindije namaza u haremu Gradske d`amije u Had`i}ima, a ukop }e se obaviti u 17.00 sati na mezarju Kopi{anj - Had`i}i. O@ALO[]ENI: supruga Sadija, sin Haris, k}erka Aida, zet Edin, unuk Abdulkerim, sestra Ferida sa porodicom, bra}a Husein i Hasan sa porodicama, {ure Jasmin i Samir sa porodicama, te porodice Saha~i}, Lali}, Evli}, ^omor, [anti}, Softi}, Kori}, Sarija, Bihorac, Had`imehmedagi}, Sokolovi}, Aganovi}, Muharemagi}, Ritan, Vu~jak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti 111 u ulici Aleja lipa br. 50/XII.
SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RE[AD (ALIJA) HUSKI]
preselio na ahiret u subotu, 13. 6. 2009. godine u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 14. 6. 2009. godine u 15.00 sati na mezarju Grahovi{te - Barica - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Hata, k}erke Alma, Nerminka, Amela i Samra, unu~ad Amel, Alen, Jasmina, Aida, Almina, Aldina i Anita, zetovi Reuf, Jasmin i Janez, bra}a i sestre sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u gradskoj d`amiji u Vogo{}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE
na
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNEVER ^OTA

ALIJA (SALKO) HAD@IMUSI]
preselio na ahiret u subotu, 13. juna 2009. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. juna 2009. godine u 17.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sinovi Zakir i D`evad, k}erka Minka, sestre Fahira, D`emila i [emsa, unu~ad Safet, Samir, Muamer, Kemal, Alma, Aida, Amina i Azra, praunu~ad, zetovi D`evad, Ibro, Avdo, Asim, Almir, Hamo i Sejo, snahe Zinka, Azra, Aida, Azra i Dervi{a, sestri}i i sestri~ne, te porodice Had`imusi}, Sir~o, ^oli}, Omerovi}, Kari{ik, Silajd`i}, Fetahovi}, Mujak, Buri}, Ferzan, Polutak, Kadi}, Sokolovi}, ]atovi}, Maglajlac, Bilalovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Pod hridom br. 11.
5822-1tt

Sa nama te nema ve} punih {esnaest godina, ali u na{im srcima i mislima ti i dalje `ivi{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: sestra Nevzeta, zet Ahmet, sestri}i Mahira, Nermin i Emina
5802-1tt

SEAD (SALKO) [ABANOVI]
14. 6. 1993 - 14. 6. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Seniha sa k}erkama Maidom i Naidom i zetom Vedadom
5804-1tt

AMARA (IZETA) TURKOVI]A
Amare sine, ponosu na{, svaki pogled na tvoju sliku i sje}anje na tebe izaziva jak uzdah i sve ja~u bol, ali i ponos {to smo te imali. Znaj, dragi na{, da nisi zaboravljen ni za jedan tren. ^uvamo uspomenu na tebe, sine, i znaj dok je onih koji te vole ne}e{ pasti u zaborav. Neka ti je rahmet du{i. Tvoj otac Izet, majka Muradija, bra}a Irhad i Emir
8061-1nd`

SJE]ANJE

Dana 14. 6. 2009. navra{va se 16 tu`nih godina od smrti na{eg dragog jedinca sina, supruga i oca

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od pogibije na{eg oca i supruga

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada vi{e nisi sa nama

NERMIN (ISMETA) [ERAK
Pro|e 16 tu`nih godina, godina nade da mo`da nije istina da te nema da }e{ se pojaviti odnekuda ali ne, gorka je ta istina {to nam srce kida sve ove godine. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`enet, Nerko. Neizmjerno te vole i silno nam nedostaje{, otac Ismet, sin Dino i supruga Murveta 5765-1tt

E[EFA (LATIF) PALALIJA

FIKRET (HALID) ARAPOVI]
Oti{ao si tiho i u snu. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bez obzira koliko si bio jak bolest je bila ja~a. Tu`no je {to ljudi velikog srca kratko `ive. Dragi moj tajo, uvijek }e{ biti prisutan u mom srcu i mislima. 8062-1nd` Voli te tvoja Dina

Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: jedini sin Mirza i supruga Nevzeta
8076-1nd`

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina tu`nih dana od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana 14. 6. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e majke i nane

Dana 14. 6. 2009. godine navr{ava se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

HALID (HAMDIJA) KARAVDI]
U sebi osje}amo veliku bol i prazninu. Uspomena na tebe i tvoj plemeniti lik `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari vje~iti rahmet i lijepi D`enet. Tvoji najdra`i: supruga Huma, k}i Mersiha, sinovi Mersudin i Mirnes, zet Amir, unuka Aida, otac, mati, bra}a, sestre s porodiPTT cama, te mnogobrojna rodbina i prijatelji

ATIFA TORLAK, ro|. DEDI]
Draga mama i nano, Bolno je saznanje da vi{e nisi sa nama. Uspomenu na tvoju nesebi~nu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam pru`ila vje~no }emo ~uvati. Volimo te, mama i nano. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 8049-1nd` Tvoje k}erka Fatima i unuka Minela

ALIJA (VEJSIL) LELO
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti za tvoju plemenitost i dobrotu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [a}ira, sin Nermin, k}erke Zineta i Amra, brat Sadik, sestra Mel~a, zetovi, snahe, brati} Galib i brati~na Sadeta, unu~ad i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u subotu u 14,00 sati, 20. 6. 2009. 5807-1tt godine u d`amiji u Panjinoj kuli.

54

Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMRA (MEHMED) DIZDAREVI]
preselila na ahiret u petak, 12. juna 2009. godine, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 15. juna 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: brat Adnan, sestra Alma, zet Hazim Rizvo, prijateljica Dika Mezet, rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

RAMIZA SELIMOVI], ro|. KO@O
preselila na ahiret dana 13. 6. 2009. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 14. 6. 2009. godine na mezarju Stari Ilija{ poslije ikindije namaza u 17,00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: k}erke Mirsada, Izeta i Suvada, sestra Munira, zetovi Hamed i Mustafa, unuci Amel i Ajdin, unuke Adijata i Adela, djeverovi Ismet, D`email i Sado sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Selimovi}, Ko`o, Vukas, Durovi}, Somun, Mufti}, Razi}, Husovi}, Dedovi}, ]atovi}, D`anko, ]ori}, [ahinovski, Joha, Ba{i}, Muharem, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 8064-1nd`

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SARAJEVO

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 026216 06 Mal Mostar, 9. 4. 2009. godine Op}inski sud Mostar, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb Mostar protiv tu`enika [a{kovi} Mario, Dre`nica bb Mostar radi isplate duga, vsp. 486,40 KM, vanraspravno dana 9. 4. 2009. godine donosi slijede}u:

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U KALESIJI Broj 29 01 002933 08 I Datum, 30. 10. 2008. godine Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Ibrahimu Omerovi}u, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja „PARTNER MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA“ Tuzla protiv izvr{enika Ibri} Sanela, sin Fazlije iz Kalesije, radi Izvr{enja radi naplate duga, v.s.p. 209,85 KM, dana 30. 10. 2008. godine, donio je sljede}e

PRESUDU zbog propu{tanja
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 486,40 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 132,20 KM po~ev od 8. 3. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 144,35 KM po~ev od 8. 4. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 154,00 KM po~ev od 8. 5. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 8. 6. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 18,70 KM po~ev od 8. 7. 2006. godine do kona~ne isplate te naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 88,00 KM, sve u roku od 30 dana.

RJE[ENJE
Nala`e se izvr{eniku da u roku od 3 (tri) dana po prijemu ovog rje{enja izmiri potra`ivanja u iznosu od 209,85 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj zakonom, po~ev od 26. 08. 2008. godine, sve do dana isplate, te da tra`iocu izvr{enja nadoknade tro{kove izvr{nog postupka, koje je sud odredio u iznosu od 40,00 KM. Radi namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja iz stava 1. ovog Rje{enja, namirenje potra`ivanja }e se sprovesti pljenidbom, popisom i procjenom pokretne imovine izvr{enika, prodajom tih stvari i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. Zabranjuje se izvr{eniku raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, pod prijetnjom zakonskih posljedica u skladu sa ~lanom 123. Zakona o izvr{nom postupku. Sudija Ibrahim Omerovi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj 28 0 Mal 000445 05 Mal Grada~ac, 03. 03. 2009. godine Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom d.d. Sarajevo - GSM Direkcija Tuzla, protiv tu`ene Deli} Inele iz Srebrenika, Novo naselje Kiseljak bb., radi duga v.s. 491,30 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u

Obrazlo`enje
Pred naslovnim sudom dana 1. 11. 2006. godine tu`itelj je poodnio tu`bu protiv tu`enog potra`uju}i kao u izreci presude. Ovaj sud je otpremio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu da istu objave obzirom da je tu`eni nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili i izvjestli ovaj sud da su oglas-tu`bu objavili dana 8. 11. 2008. godine. Sukladno odredbi ~l. 348 ZPP-a protekom 15 dnaa od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`eniku izvr{ena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`eniku dostavljena dana 24. 11. 2008. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~l. 347. st. 4 ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. S obzirom da su ispunjeni uvjeti iz odredbe ~l. 182. ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1 Zakona o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove pristojbe na tu`bu u iznosu od 14,00 KM, pristojbe na presudu u iznosu od 7,00 KM kao i tro{kove objave tu`be u „Dnevnom avazu“ u iznosu od 32,00 KM i presude u iznosu od 35,00 KM. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje sukladno odredbi ~lanka 329. ZPP-a. Stru~ni suradnik, Branka Krtali}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD TUZLA BROJ 032-0-Ps-08-000 294 Tuzla, 17. 04. 2009. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Softi} Pa{i u pravnoj stvari tu`ioca DOO „Menprom“ za proizvodnju, trgovinu i usluge Gornja Tuzla ul. Ahmeta Kobi}a bb zastupani po punomo}niku Krnji} Sejfudinu advokatu iz Tuzle protiv tu`enog „Nid Trade“ DOO Tula, ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 2. Tuzla a radi duga v.sp. 5.231,36 KM dana 17. 04. 2009. godine van ro~i{ta donio je

PRESUDU Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni „Nid Trade“ Tuzla da tu`iocu DOO „Menprom“ za proizvodnju trgovinu i usluge Gornja Tuzla isplati za isporu~enu robu iznos od 5.231,36 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 766,70 KM po~ev od 14. 09. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 518,54 KM po~ev od 14. 09. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 1.118,04 KM po~ev od 30. 09. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 514,05 KM po~ev od 30. 09. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 692,98 KM po~ev od 19. 10. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 842,69 KM po~ev od 19. 10. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 642,76 KM po~ev od 30. 10. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 435,91 KM po~ev od 30. 10. 2007. godine pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 701,00 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA SOFTI] PA[A PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a). NAPOMENA Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH, dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena Deli} Inela iz Srebrenika, Novo naselje Kiseljak bb., da tu`iocu BH Telecom d.d. Sarajevo - GSM Direkcija Tuzla, na ime duga isplati iznos od 491,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 243,90 KM po~ev od 08. 08. 2004. godine do dana uplate - na iznos od 247,40 KM po~ev od 08. 09. 2004. godine do dana uplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 60,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni saradnik Amila Muratagi} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 001992 06 Ps Travnik, 18. 05. 2009. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „Barit“ d.d. Kre{evo, protiv tu`enog „Sudade“ d.o.o. Sarajevo, radi isplate potra`ivanja v.s. 5.971,48 KM, van ro~i{ta dana 18. 05. 2009. godine, donio je slijede}u:

Dnevni avaz nedjelja, 14. juni/lipanj 2009. 55
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 001988 06 Ps Travnik, 18. 05. 2009. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „Barit“ d.d. Kre{evo, protiv tu`enog „ADIS PROM“ d.o.o. Sarajevo, radi isplate potra`ivanja v.s. 4.410,00 KM, van ro~i{ta dana 18. 05. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati iznos od 5.971,48 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 3.329,68 KM, po~ev od 22. 04. 2004. godine, - na iznos od 1.298,62 KM, po~ev od 25. 04. 2004. godine, - na iznos od 1.343,00 KM, po~ev od 30. 04. 2004. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kkove parni~nog postupka u iznosu od 246,00 KM, sve u roku od 30 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. Sudija Aganovi} Ifeta

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati iznos od 4.410,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 3.591,00 KM, po~ev od 28. 01. 2005. godine, - na iznos od 819,00 KM, po~ev od 29. 01. 2005. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 210,00 KM, sve u roku od 30 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. Sudija Aganovi} Ifeta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Broj: 022-0-Mal-06-000 112 Dana: 11. 7. 2008. g. OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU sudjia Matilda [ulenti}-Kananovi} u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „Mikra“ Sarajvo zastupan po punomo}niku Alagi Bajramovi}u advokatu iz Biha}a protiv tu`enih Trkulja Nevenke iz Koprivne, Crnomarkovi} Dragice iz Koprivne i Babi} Ilinke iz Rasavaca radi isplate duga vr.sp. 1.008,60 KM donio je dana 11. 7. 2008. g. i na temelju odredaba ~lana 348. stav 3-7. ZPP objavljuje ,

OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: Mal. 342/03 Tu`itelj: BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica ul. Masarykova 46 Tu`eni: Komu{ki} Anto iz Rosulja, op}ina Te{anj Radi: dug v.s. 302,90 KM

OGLAS
Na osnovu odredaba ~lana 348. stav 3., 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03), Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica ul. Masarykova 46, protiv tu`enog Komu{ki} Ante iz Rosulja, op}ina Te{anj, radi duga v.s. 302,90 KM, objavljuje POZIV ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU Poziva se tu`eni Komu{ki} Anto iz Rosulja, op}ina Te{anj, na ro~i{te za glavnu raspravu zakazano za dan 08. 06. 2009. godine u 09,30 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama Op}inskog suda u Te{nju, soba broj 24. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Kao stranka trebate na glavnoj raspravi iznijeti sve ~injenice potrebne za obrazlo`enje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvr|ivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponu|enim dokazima protivne stranke. Ako na glavnu raspravu ne do|ete kao uredno obavije{ten tu`eni, rasprava }e se odr`ati bez Va{eg prisustva. Na odre|enom ro~i{tu za glavnu raspravu izvest }e se dokaz saslu{anjem stranaka. Stranka koja do|e na ro~i{te bit }e saslu{ana u odsutnosti druge stranke. Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplate iznos od 1.008,60 KM sa kamatnom od 1,79 KM mjese~no po~ev od dana podno{enja tu`be 8. 6. 2006. g. pa do isplate, a nakon 8. 5. 2006. g. i zateznu kamatu u visini od 1% dnevno pa do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 300,50 KM sve u roku od 15 dana. SUDIJA Matilda [ulenti}-Kananovi} s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Stranke mogu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje na temelju odredaba ~lana 328- 333 ZPP-a. Dostava presude smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERCIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904826 04 Mal Mostar, 25. 2. 2009. godine Op}inski sud Mostar, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u pravnoj stvari tu`itelja Eronet pokretne komunikacije doo Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb protiv tu`enika Vanja Zovko, ul. Kralja Tomislava 69 Mostar radi isplate duga, vsp. 169,86 KM, vanraspravno dana 25. 2. 2009. godine donosi slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 000309 06 Mal Biha}, 16. 4. 2009. godine

Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Kori~i} Sanela, u pravnoj stvari tu`itelja „Krajinaputevi“ dd Biha}, Bedem br. 1 zastupan po direktoru Dizdarevi} Besimu, protiv tu`enog Ramadan Kemal iz Biha}a, Bosanske nezavisnosti bb, isplate duga vs. 660,30 KM, van ro~i{ta, dana 16. 4. 2009. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime utro{enih impulsa telefonskog priklju~ka iznos od 169,86 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 51,46 KM po~ev od 17. 9. 2002. godine pa do kona~ne isplate - na iznos od 65,54 KM po~ev od 17. 10. 2002. godine pa do kona~ne isplate - na iznos od 52,86 KM po~ev od 17. 11. 2002. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 79,50 KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje U tu`bi tu`itelj navodi da tu`eni nije ni nakon opomene za nepla}anje ra~una, izmirio dugovanja na ime kori{tenja mobitel usluga u ukupnom iznosu od 169,86 KM. Ovaj sud je otpremio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu da istu objave s obzirom da je tu`eni nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili i izvijestili ovaj sud da su oglas-tu`bu objavili dana 14. 11. 2008. godine. Sukladno odredbi ~l. 348 ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`eniku izvr{ena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`eniku dostavljena dana 30. 11. 2008. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~l. 347 st. 4. ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. S obzirom da su ispunjeni uvjeti iz odredbe ~l. 182 ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1 Zakona o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove pristojbe na tu`bu u iznosu od 5,00 KM i odluku u iznosu od 2,50 KM, kao i tro{kove objave tu`be „Dnevnom avazu“ u iznosu od 32,00 KM i presude u iznosu od 40,00 KM: PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje sukladno odredbi ~lanka 329. ZPP-a. Stru~ni suradnik, Branka Krtali}

Presudu
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 660,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 10. 2002. godine pa do isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 49,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema prijepisa presude

Obrazlo`enje
Tu`itelj je kod ovog suda dana 22. 12. 2006. god. podnio tu`bu protiv tu`enog navode}i u tu`bi da je tu`itelj tu`enom izvr{io odre|ene radove i isporu~io gra|evinske materijale i proizvode u ukupnoj vrijednosti od 660,30 KM prema ispostavljenom ra~unu, da tu`enik ni nakon opomena nije isplatio navedeni dug pa tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 660,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 10. 2002. god. pa do isplate, te da mu nadoknadi parni~ne tro{kove prema opredijeljenom zahtjevu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko za to budu postojali zakonski uvjeti. Sud je dostavio tu`bu s prilozima tu`enom na odgovor uz rje{enje ovog suda kojim je tu`eni pou~en o obvezi dostavljanja sudu pismenog odgovora na tu`bu u zakonskom roku i odredbe ~l. 70 Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH br. 53/03) kao i o posljedicama nedostavljanja istog. Tu`eni je navedena pismena uredno primio i u zakonskom roku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu te kako je prema dokazima predlo`enim u tu`bi, sud zaklju~io da tu`beni zahtjev tu`itelja nije protivan ~injenicama iz tu`be te da ~injenice na kojima se temelji tu`beni zahtjev nisu protivne dokazima koje je tu`itelj predlo`io u tu`bi nego navdeni dokazi potvr|uju ~injeni~ne navode i osnovanost tu`benog zahtjeva, temeljem odredbi ~l. 182 ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja kojom je usvojen tu`beni zahtjev tu`itelja. Kako je tu`eni zakasnio sa ispunjenjem nov~ane obaveze, osnovan je zahtjev tu`itelja za zakonsku zateznu kamatu sukladno odredbi ~l. 277 Zakona o obaveznim odnosima po~ev od dospje}a obveze 14. 10. 2002. god. do isplate. Odluka o tro{kovima postupka donesena je primjenom ~l. 383, 386 st. 1. i 387 st. 2 ZPP-a, a odmjereni su prema opredijeljenom zahtjevu tu`itelja i ~ine tro{kove takse na tu`bu u iznosu od 33,00 KM i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 16,50 KM odmjereni prema Zakonu o sudskim taksama USK-a. Pravna pouka Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Stru~ni saradnik Kori~i} Sanela

56 Nedjelja, 14. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 073004 09 P Sarajevo, 14. 05. 2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4., i 5. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja [AHBEGOVI] EDIN, sin Hasana, iz Sarajeva, koga zastupa advokat Nusret Kola{inac iz Sarajeva, protiv tu`enog SRE]KOVI] (Nikola) MIRJANA iz Sarajeva ul. Terezija br. 26, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.000,00 KM, objavljuje

oglasi

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 02. 02. 2009. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. U tu`bi se navodi da je tu`eni u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu upisan sa 1/2 kao suvlasnik nekretnina i to k.~. 196 ku}a i dvori{te u povr{ini od 580 m2, k.~. 237 oranica u povr{ini od 185 m2 i k.~. 54 oranica u povr{ini od 1635 m2 sve upisano u zk. ulo`ak CXXX/3 k.o. Sarajevo. Tu`itelj legitimaciju stranke zasniva na osnovu rje{enja o naslje|ivanju. Majka tu`itelja je sa tu`enim dana 20. 04. 1988. godine zaklju~ila kupoprodajni ugovor o prodaji svojih nekretnina i to k.~. 196 ku}a i dvori{te u povr{ini od 580 m2, k.~. 237 oranica u povr{ini od 185 m2 i k.~. 54 oranica u povr{ini od 1635 m2. Nakon realizacije ugovora tu`itelj kao savjesni zakoniti posjednik navedene nekretnine koristi vi{e od 20 godina. Stoga predla`e da sud donese presudu kojom }e utvrditi da je tu`itelj na osnovu dosjelosti stekao pravo suvlasni{tva na nekretninama ozna~enim k.~. 196 ku}a i dvori{te u povr{ini od 580 m2, k.~. 237 oranica u povr{ini od 185 m2 i k.~. 54 oranica u povr{ini od 1635 m2, {to je tu`eni du`an priznati i trpjeti da se tu`itelj u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu upi{e kao suvlasnik navedenih nekretnina sa dijelom od 1/2, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Shodno iznesenom sadr`aju tu`be tu`eni se poziva da u smislu ~lana 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku u roku od 30 dana od prijema tu`be, dostavi sudu pismeni Odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koje navode podnesci (~lan 334 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni dostavlja Odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj 65 0 P 073004 09 P . SUDIJA Altijana [eta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Ps 008005 06 Ps Datum: 18. 5. 2009. godine Tu`itelj: „[PEDICIJATURIST“ d.d. Bugojno, ul. [ehitluci I-70230 Bugojno Tu`eni: „BOS-ITA“ d.o.o. Bugojno, ul. Ko`arka 18 - 70230 Bugojno Radi: isplate duga, v.sp. 54.463,67 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907354 05 Mal

OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 25. 3. 2005. godine tu`itelj HT doo Mostar zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prli}u, a ovaj po punomo}niku Fljorini Tar~uki, ul. Kneza Branimira bb je podnio tu`bu protiv tu`enika Vida~ak Suli} Stjepan, ul. Splitska 40A Mostar potra`uju}i od tu`enog na ime neispla}enih telefonskih ra~una isplatu ukupnog iznosa u visini od 35,14 KM sa zakonskom zateznom kamatom po dospije}u svakog iznosa (do desetog u narednom mjesecu) pa do kona~ne isplate, te je du`an naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sa tro{kovima takse na tu`bu i takse na presudu sa kamatama od dana dono{enja presude pa do isplate, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu uslijed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Vida~ak Suli} Stjepan Mario [a{kovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tub`eni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastvljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Branka Krtali}

OGLAS
Dostava tu`be za tu`enika „BOS-ITA“ d.o.o. Bugojno, ul. Ko`arska 18 - 70230 Bugojno Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj „[pedicijaturist“ d.d. Bugojno, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom „Bos-ita“ d.o.o. Bugojno sa sjedi{tem u Bugojnu - ul. Ko`arska 18, da tu`itelju isplati du`ni iznos od 54.463,67 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja“. Istovremeno predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno sa odredbom ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog proopu{tanja). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDAC: Ivo @abi}, v. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj 07 58 P 017056 06 P Mostar, 20. 5. 2009. godine

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija Merima ]ati}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik Zagreba~ke banke BH d.d. Mostar, Kardinala Stepinca bb, zastupana po zakonskom zastupniku - direktoru, protiv tu`enih 1. Jadranka Bala}, iz Prijedora, Morica Levog 17, 2. Ilija{ Kraji{nik, iz Prijedora, Svetozara Markovi}a 7, 3. Mile Miljevi}, iz Prijedora, Kozarska 21 i 4. Sa{a Baji}, iz Prijedora, I. G. Kova~i}a 4, radi isplate, vsp. 21.950,15 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a OBJAVLJUJE Tu`bom od 14. 9. 2006. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate tu`itelju dug u iznosu od 21.950,15 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 9. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sa zateznom kamatom po~ev od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je tako|er predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Mili Miljevi}u, iz Prijedora, Kozarska 21, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni Mile Miljevi} da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merima ]ati}

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

57

TRANSFERI U i{~ekivanju dogovora Milana i Volfsburga

D`eko nije potpisao nikakav predugovor
Galijani najavljuje putovanje na pregovore u Njema~ku

Kadeti @eljezni~ara: Eliminirali Slobodu

Zavr{nica Omladinske Premijer lige BiH

Kadeti @eljezni~ara i [irokog Brijega u finalu
Prva utakmica igra se danas u 18 sati na stadionu Grbavica
Kadeti @eljezni~ara i [irokog Brijega (dje~aci ro|eni 1992. i 1993. godine) danas }e igrati prvu finalnu utakmicu zavr{nice Omladinskog prvenstva BiH. Utakmica po~inje u 18 sati na stadionu Grbavica, dok je revan{ u ~etvrtak u [irokom Brijegu. Ekipe @eljezni~ara i [irokog Brijega do finala su stigle eliminirav{i Slobodu i Borac, a zanimljivo je da su liga{ko takmi~enje u grupi Jug zavr{ile na prva dva mjesta, s istim brojem bodova (59). Admir Ad`em, trener kadeta @elje, pozvao je navija~e „Plavih“ da do|u na Grbavicu. - Obje ekipe su tokom sezone pokazale da su najbolje u dr`avi i zaslu`ile su plasman u finale. Nadam se da }e veliki broj navija~a do}i da nas bodri i da }e nam pomo}i da stignemo do pobjede - rekao je nekada{nji as @elje. Z. [.

Selektor U-17 reprezentacije BiH objavio spisak

Stojni}evi izabranici doma}ini u Srebreniku i Janji
D`eko: Sve vi{e glasina

Kako se sve vi{e razvija tihi rat izme|u Volfsburga i Milana, tako po~inje kru`iti sve vi{e glasina o Edinu D`eki. Najnovija je bila da je na{ reprezentativni napada~ potpisao predugovor s italijanskim gigantom, ali sve strane po`urile su to demantirati.

Nakon prijateljskih susreta s odgovaraju}im selekcijama Hrva-

Grafite ljut na D`eku i Milan
Situacija u vezi s Edinom D`ekom iritira njegovog klupskog kolegu Grafitea, koji je o~ekivao da Volfsburg s njim ekspresno zavr{i dogovor o novom, pobolj{anom ugovoru. Me|utim, najbolji strijelac Bundeslige u pro{loj sezoni je zbog interesa Milana za D`eku pao u drugi plan. - Samo {to sam se oporavio od dana u nekoliko navrata poru~io kako D`eko nije na prodaju, italijanski mediji pi{u kako bi ih 30 miliona eura natjeralo da promijene mi{ljenje. toga {to nisam pozvan u brazilsku reprezentaciju, saznao sam da su zbog Milana i D`eke stopirani svi pregovori o mom novom ugovoru. Umjesto da budem nagra|en za uspjeh, pro`ivljavam pravi ko{mar. Nisam zaslu`io takav tretman, o~ekivao sam malo vi{e sluha od klupske uprave - rekao je Grafite. bio je identi~an - D`eko nije na prodaju. Dok se pri~a o D`eki, biv{i trener Milana Arigo Saki (Arrigo Sacchi) kazao je italijanskim medijima da vlasnik „Rosonera“ Silvio Berluskoni (Berlusconi) nije spreman davati velike sume za poja~anja i pored toga {to je od transfera Kake inkasirao 68 miliona eura. Saki tvrdi da }e Berluskoni taj novac utro{iti u finansijsku sta(M. T.) bilizaciju kluba.

Imati strpljenja
D`ekin menad`er Irfan Red`epagi} te predstavnici Volfsburga i Milana negirali su da je bh. dragulj bilo {ta potpisao. U me|uvremenu, dok u Volfsburgu i dalje ~ekaju ne}e li Milan povisiti ponudu za D`eku, potpredsjednik italijanskog kluba Adrijano Galijani (Adriano Galliani) najavio je odlazak u Volfsburg, o~ekuju}i da Uprava njema~kog prvaka ispuni obe}anje da }e s njim sjesti za pregovara~ki sto. - Treba imati strpljenja. D`eko je i dalje visoko u na{im planovima - ne predaje se Galijani. Mada je Volfsburg posljednjih

Stabilizacija kluba
Milan, pak, u prvi mah nije `elio platiti vi{e od 20 miliona, ali prema onome {to posljednjih dana kru`i u {tampi, odlu~io je odmah dati 25 miliona, a pet sljede}e godine. Odgovor Volfsburga

]erimagi}: Dolazi iz @eljezni~ara

tske i Crne Gore, kadetska nogometna reprezentacija BiH igrat }e 24. juna u Srebreniku i dva dana kasnije u Janji s vr{njacima iz Makedonije. Selektoru Velimiru Stojni}u 23. juna do 12 sati u Srebreniku se trebaju javiti: Jajalo ([iroki Brijeg), Prlja~a (Zvijezda) - golmani, Graovac (Sloboda, Bosanski Novi), Kukavica ([iroki Brijeg), Mustafi} (Sloboda, Tuzla), Im{irevi} (Grashoper, [vicarska), Had`anovi} ([F Novi Grad), Meraji} ([F Novi Grad), [kahi} (Gradina) - odbrana. Sarvan ([F Novi Grad), Zoleti} (@eljezni~ar), Prci} (So{o, Francuska), Bila} ([iroki Brijeg), Bevap (Beta klub), Simi} (Borac, BL), Maleti} (DeGraafschap, Holandija), Travan~i} (Zagreb) - vezni red, te Krajina (Slovan, ^e{ka), Kuni} (Borac), [iv{i} ([F Novi Grad) i ]erimagi} (@eljI. I. ezni~ar) - napada~i.

Fudbaleri Leotara spremaju peticiju

Muhamed Muji} opravdao dolazak u Slobodu

Predvodi mladu gardu s Tu{nja
U posljednjih nekoliko godina tuzlanska Sloboda vr{ila je dobar odabir mladih igra~a. Nakon Husejinovi}a i Slomi}a, Tu{anj ponovo ima jednog izuzetno darovitog fudbalera. Radi se o 18-godi{njem Muhamedu Muji}u, koji je u zimskom prijelaznom roku stigao iz banovi}ke Budu}nosti i odmah je privukao pa`nju. U pripremnom periodu izborio se za mjesto prvotimca i na njega su se treneri mogli osloniti u svakom trenutku. Uspio je posti}i pobjedonosni i odlu~uju}i pogodak u kantonalnom derbiju protiv Zvijezde, a kruna njegovih nastupa u Slobodi bio je poziv za nastup u novinarskoj selekciji protiv reprezentacije BiH. - Velika je to stvar za mene. Bio sam najmla|i igra~ na revijalnoj utakmici i bila mi je ~ast da igram protiv igra~a iz dr`avne selekcije. Ina~e, polusezona u Slobodi mi je donijela potrebno iskustvo. @ao nam je svima {to ne}emo igrati na me|unarodnoj sceni. Zaslu`ili smo to igrama u prvenstvu - kazao E. M. je Muji}.

Predsjednik Vladi~i} mora ostati u klubu
Predsjednik Leotara Vladislav Vladi~i} najavio je odlazak s ove funkcije, {to je izazvalo {ok me|u trebinjskim fudbalerima. Igra~i se spremaju napisati peticiju i zamoliti Vladi~i}a da ih vodi i u narednoj takmi~arskoj sezoni. - Drago mi je {to me fudbaleri cijene, najvi{e mi zna~i njihov stav. Sve }e biti poznato u utorak, kada }e se sastati Upravni odbor Leotara, koji }e razmatrati izvje{taje o poslovanju i finansijama, kao i neka kadrovska rje{enja M. P . - ka`e Vladi~i}.

Muji}: Budu}nost tuzlanskog kluba

Vladi~i}: Igra~i ga cijene

58

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

sport

LAKTA[I Analiza u~inka premijerliga{a u 2008/09.

Ekipa Rudara: Dva poraza u sezoni

Novi nogometni premijerliga{ Rudar Prijedor

Titulom obilje`ili dvostruki jubilej
Za 80. ro|endan kluba i obilje`avanje 90. godi{njice nogometa u gradu na Sani izborili veliki uspjeh
Rudar Prijedor na najbolji na~in obilje`io je osam decenija rada i devet od kako se igra nogomet u ovom dijelu Potkozarja.U bogatoj historiji, Rudar je dugo igrao u drugoj ligi biv{e Jugoslavije, a u kvalifikacijama 1972. i 1973. borio se za plasman u najvi{i rang.

^etiri trenera se izmijenila na klupi
Sezonu po~eo ]urguz, nastavio Kustudi}, a jesen zavr{io \oin~evi} U proljetnom dijelu ekipu vodio Jovani}
Fudbaleri Lakta{a zaklju~ili su drugu sezonu u Premijer ligi BiH na osmom mjestu, ispred @eljezni~ara, ^elika, Leotara... {to predstavlja uspjeh, s obzirom na de{avanja u koja je klub zapao tokom zimske pauze. U prvom dijelu Lakta{i su promijenili tri trenera, a ambiciozna Uprava kluba `eljela je u Evropu. Poslije 15 odigranih kola bili su na dobrom putu, do~ekav{i zimsku pauzu na tre}oj poziciji, {to je najve}i uspjeh kluba u historiji dugoj 34 godine. Posao u Lakta{ima po~eo je Zoran ]urguz, nastavio Slobodan Kustudi}, a priveo kraju ^edomir \oin~evi}. U jesenjem dijelu Lakta{i su na

Rekordni niz bez poraza
Nogometa{i Rudara Prijedor postavili su klupski rekord odigrav{i 37 utakmica bez poraza, 15 u Drugoj ligi Zapad i 18 u Prvoj ligi RS. Ekipa nije izgubila nijednu utakmicu u 2008. godini. Husnije Fazli}a... Rudar Prijedor nastao je spajanjem dva kluba. Dugo je tavorio izme|u Prve lige RS i Druge lige Zapad zbog slabe podr{ke lokalne vlasti. Preokret se desio u martu 2007. godine, kada je na ~elo Uprave do{ao ambiciozni Branislav Rokvi}, dok je predsjednik Skup{tine postao Bo`o Grbi}. Na mjesto {efa stru~nog {taba postavljen je Darko Nestorovi}, biv{i prvotimac i kapiten zeni~kog ^elika. U sezoni 2007/08. Rudar Prijedor je sa samo dva poja~anja Ned`adom @eri}em i Arnesom Brki}em te s ve}inom igra~a iz vlastite omladinske {kole osvojio prvo mjesto u Drugoj ligi RS grupa Zapad i plasman u vi{i rang. U protekloj sezoni cilj je bio

Ambiciozni Rokvi}
U gradu na Sani postojao je jo{ jedan klub, OFK Prijedor, svojevremeno ~lan Tre}e lige nekada{nje dr`ave.

Nastupi
U 30 utakmica treneri su na travnjaku koristili usluge 40 igra~a. Najvi{e nastupa (25) imao je golman Bo`idar Uro{evi}. Slijede: Stjepanovi} 23, ]ori} i Senad Muji} po 22, Raji} i M. Milo{evi} po 20, Baji} 19, Drlja~a 17, Stanojevi} 16, Suba{i} i Miki} po 15, [arac i @. Milo{evi} po 14, Ljubojevi} i Mirkovi} po 13, D`afi} i Hod`i} po 12, Sekuli} i Jugo po 11, Raca 10, Kujund`i}, San~ez i Novakovi} po 9, Vukovi} 8, Mati} 7, Iveti} 6, Beri} 5, Radulovi}, Karad`i} i Senid Muji} po 4, Babalj, Studen, \ori} i Milutinovi} po 3, Mrkobrada, Ili}, Te{i}, Pereira i Uji} po 2 i Risti} jedan.
Od borbe za Evropu do opstanka

svoj konto upisali 27 bodova, dva manje od Slavije i osam iza jesenjeg lidera Zrinjskog. Preskupi projekt izlaska na me|unarodnu scenu op}inska kasa nije mogla

- Cilj Lakta{a u proljetnoj sezoni bio je opstanak u Premijer ligi BiH. Zaliha bodova iz jesenje sezone pomogla nam je da amortizujemo odlazak 12 prvotimaca i konso-

Rezultati
Lakta{i - Vele` 2:0, Modri~a Maksima - Lakta{i 2:0, Lakta{i Zvijezda 2:1, Lakta{i - @eljezni~ar 3:1, Posu{je - Lakta{i 2:2, Lakta{i - Slavija 1:1, ^elik Lakta{i 1:0, Lakta{i - Zrinjski 3:4, Ora{je - Lakta{i 2:2, Lakta{i - Leotar 4:0, Borac - Lakta{i 0:1, Lakta{i - Sarajevo 2:0, [iroki Brijeg - Lakta{i 0:1, Lakta{i - Travnik 2:0, Sloboda - Lakta{i 4:1, Vele` - Lakta{i 1:0, Lakta{i Modri~a Maksima 1:1, Zvijezda - Lakta{i 0:0, @eljezni~ar - Lakta{i 1:0, Lakta{i - Posu{je 1:2, Slavija - Lakta{i 1:1, Lakta{i ^elik 3:0, Zrinjski - Lakta{i 2:1, Lakta{i - Ora{je 3:1, Leotar - Lakta{i 3:2, Lakta{i - Borac 0:2, Sarajevo - Lakta{i 1:0, Lakta{i [iroki Brijeg 2:1, Travnik - Lakta{i 5:2, Lakta{i - Sloboda 1:0.

Nestorovi}: Igrao za reprezentaciju Kine

Na klupi sjedi Kinez Nestorovi}
[ef stru~nog {taba Prijedor~ana Darko Nestorovi} zapo~eo je bogatu igra~ku karijeru u rodnom Kaknju (ro|en 4. aprila 1965.), a kasnije je igrao i za zeni~ki ^elik, beogradski Rad, Rijeku. Inozemne anga`mane imao je u klubovima Gr~ke, [vedske i Kine, gdje je i zavr{io Iz Prijedora su potekli brojni poznati nogometa{i, poput prvog reprezentativca iz ovog grada Mileta Rajili}a, zatim Idriza Ho{i}a, bogatu igra~ku karijeru. Zanimljivo je da je uzeo i kinesko dr`avljanstvo, a pet puta nastupao je za reprezentaciju ove zemlje. Trenerski poziv zapo~eo je u zvorni~koj Drini, nastavio u Radniku iz Bijeljine, a onda pre{ao u Rudar Prijedor. plasman u gornji dio tabele, ali su Prijedor~ani prema{ili plan i osvojili Prvu ligu RS sa 64 boda, uz samo dva poraza, od Famosa u Vojkovi}ima i od Mladosti u Gacku.

Strijelci
Lakta{i su postigli ukupno 43 gola, od toga 24 u jesenjoj i 17 u proljetnoj sezoni. Prvi strijelac tima je Senad Muji} sa 7 golova. Ljubojevi} je postigao 5. Slijede: Novakovi} i ]ori} po 4, Jugo 3, Raca, Vukovi}, D`afi}, San~ez, Hod`i}, Miki} i Kujund`i} po 2, Iveti}, Milutinovi}, @. Milo{evi}, [arac, Suba{i} i Mirkovi} po jedan.

Igra~ki kadar
Aleksandar Novakovi}, Milan Kondi} (golmani), Budimir Despotovi}, Slobodan Dobrijevi}, Dragoslav Staki}, Branko Ilin~i}, Boris Muzgonja, Goran Kotaran, Sa{a Stjepi}, Sa{a Kova~evi}, Arnes Brki}, Igor Goli}, Ned`ad @eri}, Vedran Kantar, Ognjen Da{i}, Bojan Kecman, Boris Ba{i}, Boris Vla~ina, Goran Tadi}, Boban Zdjelar, Dejan Stani{i}, Aleksandar Stanoj~i}, Neboj{a [odi}. U stru~nom {tabu su, osim Nestorovi}a, Zoran Buji} i Nikola ^obanovi}.

Sanacija stadiona
- Po{tenim radom i igrama na terenu krunisali smo dvogodi{nji uspon kluba. Animirali smo veliki broj mladih da nam se priklju~e u omladinsku selekciju, iz koje nam pristi`u novi igra~i za prvi tim. Vratili smo publiku na tribine i stvorili atmosferu da grad `ivi za klub. Na{ rad i trud nagra|eni su plasmanom u Premijer ligu BiH. Preostao nam je jo{ jedan zadatak - sanacija stadiona da stvorimo uslove za igranje u najvi{em rangu. I taj }emo cilj ispuniti u roku. A onda }emo pokazati da nismo ekipa za epizodnu ulogu - tvrdi Rokvi}. V. VUKADINOVI]

Kartoni
Bilans Lakta{a tokom sezone je ~etiri crvena kartona i 72 `uta. Dva puta je isklju~en vezista Nemanja Stjepanovi}, na gostovanju u Modri~i i kod ku}e protiv Borca. Sudije su poslale u svla~ionicu prije vremena Senaida Mujaki}a u Travniku i Amira Jugu u Banjoj Luci. @uti kartoni: ]ori} i Muji} po 7, Baji}, Novakovi} i Miki} po 5, Raji} i @. Milo{evi} po 4, Stjepanovi}, Raca, [arac, Ljubojevi} i M. Milo{evi} po 3, Milutinovi}, Kujund`i}, D`afi}, Drlja~a, Stanojevi}, Stjepanovi} i Jugo po 2, Sekuli}, Hod`i}, Suba{i}, Radulovi}, Mirkovi} i Mati} po 1.

Jovani}: Nakon dosta problema ostvarili cilj

izdr`ati, uskra}ena je podr{ka i to je ostavilo traga na daljnji rad kluba. Lakta{i su u nastavak prvenstva u{li s potpuno izmijenjenim timom, stru~nim {tabom i rukovodstvom, a novog predsjednika Mirka \uki}a do~ekala je haoti~na situacija i silni dugovi (800.000 KM).

lidujemo vlastite redove. Zato smo tek u sedmom proljetnom kolu zabilje`ili prvu pobjedu. Trijumf protiv ^elika (3:0) mnogo nas je ohrabrio, kao i remiji u Grada~cu i Lukavici - rekao je {ef stru~nog {taba Lazo Jovani}, koji je drugi dio sezone proveo na Z. VAJKI] klupi Lakta{a.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

59

Me|unarodni fudbal

JU@NA AFRIKA Danas po~inje nogometni Kup konfederacija

Brazil brani titulu
Osim doma}ina i „Karioka“, na turniru u~estvuju [panija, Irak, Novi Zeland, SAD, Egipat i Italija Ve}ina u najja~im sastavima
Vilja: Golgeter Valensije i selekcije [panije

„Marca“: Vilja potpisao za RealValensije David [panski mediji ju~er su objavili da je napada~
Vilja (Villa) potpisao za madridski Real za sumu od oko 40 miliona eura. Citiraju}i izvore iz dva kluba, „Marca“ je rekla da }e objava transfera uslijediti uskoro. Ako vijest bude ta~na, Vilja bi bio tre}i as kojeg je Real primamio u Madrid od dolaska Florentina Pereza za predsjednika, nakon Kake i Kristijana Ronalda (Cristiano). Ukupna suma koju bi Real u tom slu~aju potro{io dostigla bi vrtoglavih 200 miliona eura.

Helmes Bajera Patrik Helmes (Patrick) mogao bi odsustvovati se povrijedio na odmoru Napada~
s terena ~ak pola godine, nakon {to je na godi{njem odmoru povrijedio ligamente koljena. Njema~ki fudbaler ozljedu je zadobio u igri s prijateljima, a morao je i na operaciju.

Man~ester nudi 17 miliona funti za Valensiju
Brazil: Pobijedili u Njema~koj 2005. godine

U Ju`noafri~koj Republici danas po~inje nogometni Kup konfederacija, tradicionalno takmi~enje koje treba poslu`iti kao provjera budu}em doma}inu Svjetskog prvenstva 2010. godine.

Bogate nagrade
Osim selekcije doma}ina, u~estvuju i kontinentalni prvaci Brazil, [panija, Irak, Novi Zeland, SAD, Egipat, kao i aktuelni svjetski prvak Italija. Titulu pobjednika Kupa konfederacija brani Brazil, koji je 2005. godine u Njema~koj u finalu visoko porazio Argentinu sa 4:1. Sve selekcije }e nastupiti u go-

tovo najja~im sastavima, pa se o~ekuju dobri me~evi na stadionima u Johanesburgu, Blumfontejnu, Rustenburgu i Pretoriji. Susreti u grupi A igraju se danas. Od 16 sati se sastaju Ju`na Afrika - Irak, dok od 20.30 sati igraju Novi Zeland - [panija. Me~evi prvog kola grupe B, u kojoj su Brazil, Italija, SAD i Egipat, igraju se u ponedjeljak. Iako je prevashodni cilj FIFAe, kada je u pitanju Kup konfederacija, provjeriti u koliko dobro stanje su doma}ini doveli stadione doma}ine za Svjetsko prvenstvo, svu popratnu infrastruktu-

Kanavaro povrije|en
Italijanski reprezentativac Fabio Kanavaro (Cannavaro) propustit }e prvi dvoboj Italije na Kupu konfederacija sutra protiv SAD zbog povrede gle`nja. U stru~nom {tabu „Azura“ strahuju da bi njihov kapiten mogao propustiti i vi{e od jedne utakmice, kao {to je to bio slu~aj na Evropskom prvenstvu 2008. godine, kada je propustio cijeli turnir. ru i ostalo, svjetska ku}a nogometa ~ini sve da popularizira ovo takmi~enje i stimulira u~esnike. Tako }e osmero sudionika Kupa konfederacija me|usobno podijeliti nagradni fond od 12,5 miliona eura. Pobjednik turnira koji }e provjeriti organizatorske kapacitete doma}ina Svjetskog prvenstva sljede}e godine inkasirat }e 2,7 miliona eura, dok }e finalisti pripasti 2,3 miliona. U utakmici za tre}e mjesto, reprezentacije pora`ene u polufinalima borit }e se za 1,9 miliona eura. Pora`enom }e pripasti 1,6 miliona. Nogometni savezi ~ije reprezentacije ispadnu u prvom krugu dobit }e poklon od milion eura.

Valensija (lijevo) u dresu Ekvadora: Ronaldov nasljednik

Man~ester junajted poslao je Viganu ponudu za ekvadorsko krilo Antonija Valensiju (Antonio Valencia), objavio je predsjednik kluba Dejv Velan (Dave Whelan). - U kontaktu smo ve} neko vrijeme i o~ekujem da uskoro po~nemo pregovore. Pretpostavljam da se prvo treba zavr{iti posao u vezi s odlaskom Ronalda - rekao je Velan. Dvadesettrogodi{nji Valensija, koji je za Ekvador zabilje`io 34 nastupa, igra na sli~noj poziciji kao i Ronaldo. Navodno, Junajted za njega nudi 17 miliona funti.

Evertonjeotpustio tri igra~a Kastilja (Castillo) i Everton otpustio Nuna Valentea, Segunda
Endija Van der Mejdea (Andy Meide). Valente je otpu{ten jer je gotovo cijelu sezonu bio ozlije|en. Kastiljo, koji je u Evertonu bio na pozajmici, vratit }e se u Crvenu zvezdu, dok Van der Mejdeov ugovor ne}e biti produ`en.

Murinjo zove Deka u Inter
Samo dan nakon {to je Deko (Deco) izrazio `elju da napusti ^elzi, njegov biv{i strateg u londonskom klubu, a sada kormilar ekipe Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho) izjavio je kako bi volio opet sara|ivati sa svojim sunarodnjakom. - Sje}am se trenutaka koje smo proveli zajedno i brojnih pobjeda koje smo slavili. Pomogao sam Deku da se razvije kao igra~, a on je meni pomogao da postanem trener kakav sam danas rekao je Murinjo.
(M. T.) Deko: @eli oti}i iz ^elzija

Provjera doma}ina
- Bit }e ovo najbolja provjera za Svjetsko prvenstvo. Nekoliko puta sam svjedo~io kojim tempom napreduju radovi i uvijek sam bio zadovoljan. Isto tako, informacije koje sam dobio u zadnje vrijeme su zadovoljavaju}e rekao je predsjednik FIFA-e Sep Blater (Sepp Blatter) i nastavio: - Drago mi je {to smo u Africi doveli nogomet na ovakvom nivou. Na{ slogan je „Pobijedite u Africi za Afriku“. @elimo razvoj Afrike, ali ne samo u nogometnom smislu, ve} preko nogometa `elimo dati podstrek u mnogim drugim granama. Ovom kontinentu je to potrebno i napravit }emo sve da budemo za{titnici, da poma`emo i podupir(Is. ].) emo.

Prodato 70 posto ulaznica
Organizatori smatraju da nema razloga za brigu zbog interesovanja publike za Kup konfederacija. Odgovorni za distribuciju karata ka`u da je prodato 70 posto ulaznica. Kako isti~u predstavnici zadu`eni za odr`avanje reda i mira, oni }e poduzeti sve kako bi posjetioci Kupa konfederacija 2009. i SP-a 2010. bili sigurni.

60

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

sport

KO[ARKA Hasan Rizvi} ostaje samo `elja KSBiH

Slovenci mi ne}e dozvoliti prelazak u bh. reprezentaciju
Ukrajinski Azovma{ ponudio mu novi, finansijski bolji ugovor
Hokeja{i Pitsburga s trofejom nakon trijumfa u velikom finalu
(Foto: AFP)

Zavr{ena sezona u NHL ligi

Pitsburg osvojio titulu
U sedmoj utakmici finala plej-ofa „Pingvini“ slavili nad doma}im Detroitom
Hokeja{i Pitsburga novi su prvaci NHL lige po{to su u sedmoj utakmici finalne serije plej-ofa kao gosti savladali branioca naslova Detroit sa 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Junak velikog finala, u kojem je Detroit bio blagi favorit, jeste Maks Talbot (Max Talbott), koji je s dva pogotka donio trijumf „Pingvinima“.

Slovenski selektor Jure Zdovc objavio je u petak skra}eni popis od 15 reprezentativaca za Evropsko prvenstvo u Poljskoj, na kojem su se na{la imena Emira Preld`i}a i Mirze Begi}a, ~ime su Slovenci i definitivno pokazali da im ne}e dozvoliti povratak u bh. ko{arka{ko dr`avljanstvo.

Postojala nada
Me|utim, postojala je nada da bi makar Zeni~anin Hasan Rizvi} (210 cm, 25 godina), koji iza sebe ima izvrsnu sezonu u ukrajinskom prvaku Azovma{u (prosje~no igrao 22,6 minuta i bilje`io 11 poena, 5,5 skokova, po 1,3 ukradenu loptu i blokadu te jednu asistenciju), ~ije se ime nije na{lo ni na prvom spisku od 24 ko{arka{a, mo`da dobio dozvolu da zaigra za bh. tim. - Ne. Slovenci me definitivno ne}e pustiti, kao i nijednog drugog igra~a. To je njihov stav i zbog toga i nisam poslao svoje papire KSBiH - ka`e nam Hasan, koji je nakratko boravio u rodnom gradu kako bi posjetio porodicu. Kako ovog ljeta ne}e biti u reprezentativnom pogonu, imat }e vi{e vremena da se odmori za napornu klupsku sezonu u Azovma{u, koji mu je predlo`io produ`etak saradnje. - Pro{le godine potpisao sam ugovor na jednu plus jednu sezonu,

Posljednji prvaci
2009 - Pitsburg 2008 - Detroit 2007 - Anahajm 2006 - Karolina 2005 - nije se igralo 2004 - Tampa Bej 2003 - Nju D`ersi 2002 - Detroit 2001 - Kolorado 2000 - Nju D`ersi
[est minuta prije kraja me~a doma}ini su se vratili golom D`onatana Eriksona (Jonathan Ericsson), ali je to bilo sve od Detroita. Do kraja je golman gostiju Mark-Andre Flori (Marc-Andre Fleury) odbranio sve {to je i{lo prema njegovom golu.

Odbrane Florija
Nakon {to je prva tre}ina zavr{ena bez pogodaka, u drugoj je Talbot dva puta matirao golmana

„Pingvini“ za historiju
Finale izme|u Detroita i Pitsburga u}i }e u historiju. Naime, prvi put poslije dvije decenije desilo se da neki tim u bilo kojem od ~etiri ameri~ka profesionalna sporta postane prvak godinu poslije poraza u finalu. To je posljednji put uspjelo 1989. godine ko{arka{ima Detroita i bejzbol timu Ouklenda. doma}ina Osguda (Osgood), {to je bila velika prednost „Pingvina“ iz Pitsburga. U posljednjoj dionici me~a sva koncentracija igra~a Pitsburga pre{la je na odbranu i napad ih skoro nije ni zanimao, a u zadnjih 20 minuta me~a uputili su samo jedan udarac prema golu Osguda.

Malkin najkorisniji
Za najkorisnijeg igra~a plejofa progla{en je centar „Pingvina“ Rus Evgenij Malkin. Ruski hokeja{ sakupio je u 24 plej-of utakmice 36 bodova (14 pogodaka i 22 asistencije). Isti timovi sastali su se u finalu i pro{le godine, kada je Detroit u Pitsburgu dobio {esti me~ i slavio sa 4:2 u pobjedama. Hokeja{ima Pitsburga ovo je tre}i osvojeni Stenli kup, a prvi nakon 1992. godine. Te i sezonu ranije predvodio ih je legendarni Mario Lemju (Mario Lemieux). (Is. ].)

Rizvi}: Boravio u rodnoj Zenici

Vozi brata Esmira na probu u Dom`ale
Hasan }e danas na povratku u Sloveniju povesti i brata Esmira, koji sutra u Dom`alama ima prvi trening, na kojem }e se poku{ati nametnuti stru~nom {tabu za potpis ugovora. - Uvjeren sam da }e Eso pro}i. Gledao sam i njega i Ramu (drugi brat, ~lan ^elika - op.a.) na treningu ^elika i obojica odli~no izgledaju. Ramo je mnogo napredovao, {to me posebno veseli - ka`e Hasan.

a sada su mi ponudili novi, finansijski pobolj{an. Novi ugovor }e tako|er biti po principu 1+1 sezona, {to mi u potpunosti odgovara.

Redovne pla}e
Na{ao sam sredinu u kojoj mi je dobro, redovno me pla}aju, a i litvanski trener Rimas Girskis mi u potpunosti vjeruje - isti~e Rizvi}. V. BEGUNI]

Montepaski sve bli`e tituli u Italiji

Ukratko s ko{arka{kih parketa

Olimpija smanjuje pla}e
Ljubljanska Union Olimpija, u cilju sanacije duga, koji je ve} prepolovila na oko 2,5 miliona eura, naredne sezone imat }e bitno manji bud`et - umjesto pro{losezonskih 5,5 miliona, planirana su samo ~etiri miliona eura. ^elnici kluba su ve} po~eli pregovore o smanjenju pla}a s trenerima i ko{arka{ima, uklju~uju}i i na{e Jasmina Huki}a i Mirzu Begi}a. Olimpija je, podsjetimo, prije nekoliko dana anga`irala Edina Bav~i}a i Du{ana \or|evi}a, ~ije se pla}e, vjerovatno, uklapaju u nove okvire.

Domerkant slavio i u drugom me~u finala
Sijena Montepaski ameri~kog ko{arka{a sa bh. paso{em Henrija Domerkanta (Hanry Domercant) o~ekivano je i u drugom me~u finalne serije italijanskog plej-ofa bila bolja od Milana (79:66). Biv{i reprezentativac BiH za pobjedu svog tima postigao je devet poena i upisao ~etiri skoka i po dvije asistencije i ukradene lopte. Sijena sada vodi sa 2-0 u pobjedama, a u naredna dva me~a doma}in }e biti Mi(V. B.) lano. Serija se igra na ~etiri pobjede.
Domerkant: Solidan protiv Milana

Alvertis se opra{ta nakon 19 sezona
Kapiten evropskog i gr~kog prvaka Panatinaikosa Fragiskos Alvertis (35), nakon 19 sezona u ovom klubu, odlu~io je oprostiti se od ko{arke. Igraju}i za Pao, osvojio je ~ak 25 titula, uklju~uju}i 11 naslova dr`avnog prvaka i pet u Euroligi. Za reprezentaciju Gr~ke odigrao je 154 utakmice i postigao 1.558 poena.

Trenerske promjene u Belgiji

Mesina }e postati novi „Kralj“
[panski mediji pi{u da je madridski Real dogovorio sve detalje ugovora s italijanskim stru~njakom Etoreom Mesinom (Ettore Messina) koji je nedavno napustio klupu moskovskog CSKA. Mesina bi trogodi{nji ugovor, vrijedan 1,85 milona eura po sezoni, trebao potpisati najdalje (V. B.) za sedam dana.

Be}irovi} na klupi Ostendea
Biv{i trener zagreba~ke Cibone Dra`en Anzulovi}, nakon dvije sezone i dvije titule prvaka, napustit }e klupu belgijskog kluba [arloa. Nije poznato gdje }e Anzulovi} nastaviti karijeru, ali se zna da je prije dvadesetak dana, drugi put u ovoj godini, odbio preuzeti Zadar. Njegov dosada{nji asistent Zadranin Dario \er|a (Giergia) ostaje u Belgiji i naredne sezone }e samostalno voditi Lije`. Trenera sa biv{ih jugoslavenskih prostora anga`irao je i Ostende, za koji je potpisao Slovenac Mehmet Be}irovi}.
(V. B.)

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 14. juni/lipanj 2009.

61

Uspje{an nastup na{eg atleti~ara u Turskoj

RUKOMET BiH igra sa [vicarcima danas u Suru

Ali} prvi u Istanbulu
Najbolji bh. atleti~ar Hamza Ali} osvojio je prvo mjesto u bacanju kugle na tradicionalnom 64. me|unarodnom mitingu „Cezmi Or“ u Istanbulu. Tridesetogodi{nji ~lan Atletskog kluba Zenica u jakoj konkurenciji slavio je hicem od 20,30 metara. Ali} s ovim rezultatom trenutno zauzima osmo mjesto na listi najboljih evropskih baca~a kugle.

Ne}emo se predati, idemo po trijumf
Iako hendikepirana neigranjem nekolicine igra~a, na{a reprezentacija `eli osvojiti nove bodove u kvalifikacijama za EP

Ali}: Bacio kuglu 20,30 metara

Disciplinska komisija Rukometnog saveza BiH

Izre~ene rigorozne kazne za Tomi}a, Stoj~inovi}a i Sablji}a
Disciplinska komisija Rukometnog saveza BiH stavila je ta~ku na tri te{ka incidenta tokom minule sezone i izrekla rigorozne kazne Sre}ku Tomi}u i Mirku Stoj~inovi}u, ina~e ~lanovima Izvr{nog odbora RSBiH, te golmanu Slobode Solane iz Tuzle Danijelu Sablji}u. - Sre}ko Tomi} dobio je godinu zabrane obavljanja du`nosti u rukometu zbog incidenta na prvenstvenom me~u izme|u rukometa{ica Ljubu{kog i Zrinjskog. Mirko Stoj~inovi} je ka`njen s dvije godine zabrane rada u rukometu zbog napada na sudije nakon utakmice izme|u rukometa{a Sloge i Krivaje. Danijel Sablji} je ka`njen s godinu i po zabrane rada u rukometu jer je tokom utakmice Sloboda Krivaja fizi~ki napao jednog svog saigra~a. Sva trojica imaju pravo `albe Izvr{nom odboru RSBiH, koji }e donijeti kona~nu odluku o sva tri slu~aja - kazao nam je Smajo Kara~i}, generalni sekretar (Is. ].) RSBiH.

Odr`ana Skup{tina OKBiH
Sa pro{log me~a BiH - [vicarska: Martinovi} u akciji

Usvojeni izvje{taji za pro{lu godinu
BiH
[VICARSKA [tal [tauber Hes Kurt [mit Ebi`e Ur{ic Hu{ner Hiser Graubner Felman Liniger Oltmans Selektor: Daniel Zobrist BiH Tahirovi} Doborac Martinovi} Veselinov Harmandi} Divkovi} Stojanovi} Terzi} Toromanovi} Buljugija Grahovac Savi} Kerezovi} Veli} Selektor: Halid Demirovi}. U Olimpijskom komitetu BiH odr`ana je tre}a, redovna Skup{tina, na kojoj su usvojeni izvje{taji rada za pro{lu godinu. Razgovarano je i o u~e{}u bh. sportista na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. Predsjednik OKBiH Sini{a Kisi} prezentirao je plan finansijskog izvje{taja za 2009. godinu te su isti jednoglasno usvojili A. ^. ~lanovi Skup{tine.

Rukometna reprezentacija BiH danas }e u {vicarskom Suru, iako hendikepirana neigranjem nekolicine kvalitetnih igra~a, poku{ati ostvariti pozitivan rezultat protiv doma}e selekcije. Kao {to je poznato, Adnan Ja{ki} nije otputovao u [vicarsku, dok je nastup Adnana Harmandi}a pod znakom pitanja. Prema rije~ima selektora Halida Demirovi}a, sve dok postoje teoretske {anse za odlazak na Evropsko prvenstvo u Austriji 2010., na{ tim }e se boriti do krajnjih granica izdr`ljivosti i bez obzira na ~injenicu da je vrlo oslabljen.

[vicarska
Dvorana u Suru Kapacitet: 1.000 mjesta Po~etak: 15 sati

Svjetsko prvenstvo u reliju

Leb u Gr~koj do`ivio udes

Dovoljno motiva
- Nakon utakmice s Italijom u Zenici (31:28) ostali smo bez dva vrlo bitna igra~a, a na pripreme nisu doputovali Ba{i} i Obradovi}. Ipak, koga nema, bez njega se mora i mi smo toga svjesni te se stoga ne}emo lako predati. Razgovarali smo nekoliko puta od ~etvrtka i na igra~ima se vidi da su motivirani za dana{nji susret. Protiv Italijana nismo bili toliko uvjerljivi, ali znamo i vjerujemo da mo`emo mnogo bolje, {to }emo danas poku{ati dokazati - kazao je

selektor Halid Demirovi}. On se nada da }e njegov tim prvenstveno dobro odigrati odbranu. U tome vidi klju~. - Ne}u re}i da u Zenici nismo igrali dobru odbranu, imali smo odre|ene periode gdje smo bili dobri u toj fazi, naprimjer, kada smo do{li na sedam razlike (27:20), ali u su{tini mo`emo

mnogo bolje. To smo pokazali protiv Srbije i danas tako|er trebamo to ponoviti. Iako smo skupo platili bodove u pro{loj utakmici, dobili smo dva igra~a koja nam mogu pomo}i, Kerezovi}a upravo u fazi odbrane i mladog Veli}a u napadu.

Leb i Elena su pro{li bez povreda

(Foto: AP)

Slabija predstava
Treba podsjetiti da i Terzi} nije igrao dva mjeseca, da je protiv Italije igrao tek prvu utakmicu nakon dugo vremena... Sve su to razlozi mo`da malo slabije predstave. Prva utakmica je uvijek najte`a, sada je ona iza nas i nadam se da }emo protiv [vicaraca biti mnogo bolji - dodao je Demirovi}. Kod [vicaraca, udarnim iglama smatra Linigera, Graubnera i [mita. - [mit je taj od kojeg prijeti najve}a opasnost. On je razigrava~ i kada je raspolo`en, mo`e biti jako neugodan. [vicarci su, ina~e, porazom od Srbije izgubili sve {anse za plasman na EP i rastere}eni do~ekuju BiH, mo`da bi bilo bolje da su pod pritiskom kao {to su bili u prvom susretu na Mojmilu. Ako `elimo ne{to, trebamo izdr`ati u ranom periodu igre, na po~ecima poluvremena - zaklju~io je Demirovi}. A. ^ULI]

Grupa
1. Rusija 2. Srbija 3. BiH 4. [vicarska 5. Italija 6. Farski Otoci 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 5 7 240:166 247:186 214:197 207:199 172:229 149:252

2
12 11 9 7 3 0

Vode}i u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva u reliju i peterostruki uzastopni svjetski {ampion Francuz Sebastijan Leb (Sebastien Loeb) odustao je od takmi~enja u Gr~koj nakon {to je u prvoj subotnjoj etapi do`ivio te`ak udes kada je u punoj brzini sa svojim „citroenom“ udario u

kamen i izletio sa staze. Automobil je zavr{io udaljen daleko od puta ostav{i bez to~ka, a Leb i njegov suvoza~ Danijel Elena (Daniel Elena), na sre}u, nisu povrije|eni, saop}eno je iz ekipe „Citroena“.Lebu je ovo bilo prvo odustajanje od relija u [vedskoj pro{le (Is. ].) godine.

Zavr{nica teniskog turnira u Kvinsu

Marej i Blejk u borbi za naslov
U finalu teniskog turnira u Kvinsu igrat }e prvi nosilac Britanac Endi Marej (Andy Murray) i {estopostavljeni Amerikanac D`ejms Blejk (James Blake). Muraj je sa 6:2 i 6:4 pobijedio [panca Huana Karlosa Ferera (Juan Carlos Ferrer), dok je u drugom polufinalu Amerikanac Endi Rodik (Andy Roddick) zbog povrede predao me~ Blejku, kod rezultata 4:4 u prvom setu. Na turniru u njema~kom Haleu finale }e igrati doma}i teniser Tomi Has (Tommy Haas) i Srbijanac Novak \okovi}. Has je savladao zemljaka Filipa Kol{rajbera (Philipp Kohlschreiber) 2:6, 7:6, 7:6, a \okovi} Belgijanca Olivijera Rohusa (Olivier Rochus) 7:6, 6:4.

1. kolo: Rusija - BiH 37:25, F. Otoci - Srbija 20:41, Italija - [vicarska 23:30 2. kolo: BiH - F. Otoci 45:28, Srbija - Italija 48:24, [vicarska - Rusija 30:31 3. kolo: Italija - BiH 25:25, Rusija - F. Otoci 37:16, [vicarska - Srbija 32:32 4. kolo: BiH - [vicarska 34:23, Srbija - Rusija 35:29, Italija - F. Otoci 30:23 5. kolo: Italija - Rusija 23:34, F. Otoci - [vicarska 23:30, BiH - Srbija 31:28 6. kolo: Srbija - BiH 28:23 , [vicarska - F. Otoci 35:21, Rusija - Italija 38:19 7. kolo (10/11. juni): BiH - Italija 31:28, F. Otoci - Rusija 18:34, Srbija - [vicarska 35:27 8. kolo (13/14. juni): [vicarska - BiH , F. Otoci - Italija, Rusija - Srbija 9. kolo (17/18. juni): BiH - Rusija, Srbija - F. Otoci, [vicarska - Italija 10. kolo (20/21. juni): F. Otoci - BiH , Italija - Srbija, Rusija - [vicarska

NEDJELJA 14. 6. 2009.

14.55
RUKOMET, BHT1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.30

GLOBAL

20.10 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN

20.00

OBN STAR MODEL

15.40

GOLI KUHAR

19.30

DA PRE\EMO NA TI

Kvalifikacije za EP 2010: [vajcarska - BiH

20.20
NOGOMET, BHT1

Kup Konfederacija Ju`na Afrika 2009: Novi Zeland [panija
TV TK
16.00 16.15 Vijesti u 16 Meraklije kulturno-zabavni program 17.15 Hod vijekova obrazovno-dokumentarni program 17.30 Alternativna medicina strani dokumentarni program 18.15 Brzi kuhar zabavni program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, hum. serija 20.05 Press klub, informativni program Skrivena kamera 21.00 Ljetopis zabavno-dokumentarni program 22.00 Autoshop magazin, informativni program 22.30 Top Ten stars zabavno-muzi~ki program 23.20 Poznati zabavni program 23.50 Na kraju dana

08.05 U sjeni dinosaurusa, strani dokumentarni program, 2/2, r. Program za djecu i mlade 09.01 Be Ha Te bebe 09.06 Mumijevi, animirana serija, 33/74 09.30 Uradi sam, uradi sama, r. 09.35 Nedjeljni zabavnik, muzi~ki program 09.55 Galakti~ki fudbal, strana crtana serija, 6/26 10.19 Nema problema, r. 10.42 Re: start, {kola informatike, 26/35 10.57 Intermeco 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Indiskrecija, britanski igrani film 13.50 Ku}ni ljubimci, 4/24, r. 14.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 14.55 Rukomet (m): Kvalifikacije za EP 2010: [vicarska - BiH, prijenos 16.30 Moda je..., magazin 17.00 Atletika: Golden League Berlin 2009, snimak 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.32 Policijska stanica, igrana serija, 5/13 20.20 Nogomet: Kup Konfederacija Ju`na Afrika 2009: Novi Zeland - [panija, prijenos 22.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.04 BHT vijesti 23.19 BHT sport 23.35 Naked.TV: Best of 00.05 Izbor iz Figura: Arsen Dedi} 01.05 Indiskrecija, britanski igrani film, r. 02.45 Pregled programa za ponedjeljak

08.00 Prirodna ba{tina BiH, dokumentarni program 09.00 Vijesti 09.05 ^arli i Mimo - ^arli na planini 09.10 Marvi Hamer 09.35 Barimba 10.00 Nody 10.10 [trumfovi 10.35 Garfield 11.00 Monk, igrana serija, 4. epizoda 12.00 Vijesti 12.05 Zelena panorama, program za agrar 12.35 Ured, igrana serija, 14. epizoda 13.00 @ivot u divljini: Kariba - jezero legende, strani dokumentarni program, 17. epizoda 13.30 Vrijeme je za bebe, dokumentarni reality serijal 14.10 Ve~er sa Emirom, talk show, r. 15.10 Vijesti 15.20 Zvjezdani studio, muzi~ki program 16.10 Ljetno kino: Posljednji poziv, ameri~ki igrani film (RP) 18.05 Slijepa pravda, igrana serija, 4. epizoda 18.49 Dnevnik, najava 18.50 Mamuzino stolje}e, dokumentarni program 19.15 Mala princeza, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan najbolje epizode, 9. epizoda 21.00 Br~ko: Izbor Miss BiH za Miss svijeta 2009., prijenos 23.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.35 Vijesti 23.45 Posljednji poziv, ameri~ki igrani film /RP/, r. 01.25 Pregled programa za ponedjeljak

06.50 Buntovnici, 285/319, teen sapunica 07.40 Buntovnici, 286/319, teen sapunica 08.30 Buntovnici, 287/319, teen sapunica 09.20 Spu`va Bob, 82/90, crtani film, r. 09.50 Spu`va Bob, 83/90, crtani film 10.10 Super Milijuna{, kviz, r. 11.20 Mu}ke, 45/45, humoristi~na serija, r. 12.20 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.10 Red Carpet, showbiz emisija, r. 13.55 Telering, tok-{ou 14.55 Uhvatite Cartera, film, r. 17.00 Zvijezde ple{u, plesni show, r. 18.55 OBN Info 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 21.40 Martha, volimo te, film 23.30 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 01.10 Playboyeve djevojke, 35/42, reality serija 01.40 Uhvatite Cartera, film, r. 03.20 Serija A: Juventus - Napoli, snimak utakmice

07.00 Moj dom 07.30 Ben 10, crtani filmovi 09.30 Maskenbal, dje~iji program 11.28 Biometeorolo{ka prognoza 11.30 Sesami Street, dje~iji program 11.50 Lukavi lisac, crtani program 13.20 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 14.00 [umski ratnik, igrani film 15.40 Goli kuhar, Jamie kod ku}e, zabavni program 16.00 Vremenska prognoza 16.02 Lemony Snicket, igrani film 17.40 Hayat production, zabavno-muzi~ki program 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Stanje na putevima 19.30 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Hayat sport, sedmi~ni sportski pregled 20.00 Pono}na vrelina, igrani film 21.45 Balkanski {pijun, igrani film 23.30 Sport Centar 23.35 De~ko koji obe}ava, igrani film

07.15 Sportissimo, r. 07.25 Crtani film-onibus 08.00 Jedna bajka 08.35 Vremenska prognoza 09.00 Balkan net 10.30 Just for laugh 11.00 Info top 11.10 Gold express 13.00 Ima ko da pita 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 14.00 Info top 14.10 Sve za ljubav, r. 15.45 Seks i selo, r. 16.15 Mahala{i, r. 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 BBI summer report 18.30 Pret-a-porter 19.00 Mobih, emisija 19.30 Da pre|emo na ti 20.00 Serija 20.30 Ima ko da pita 21.00 Zvijezde Granda 23.00 Povratnik, film (Returner = Ritana) 2002 01.00 Sarajevo on line, r. 01.10 Made in Banja Luka, r. 01.20 Urota, r. 02.20 Pret-a-porter, r.

TV BPK Gora`de
17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 Cobra, igrana serija, r. Ritam `ivota Sedmica Muzi~ki program Dokumentarni program Patriote, igrani film

21.30 21.40 22.45 23.00

Flash Fasion Va{a `elja Flash Fashion Muzi~ki SMS

19.00 19.30 20.05 20.35

TV Jasmin
16.10 17.45 19.00 21.00 Igrani film SMS spotovi SMS spotovi Igrani film 16.50 17.20 17.25 18.10 19.10 19.30 20.00 21.30

Pret~as Dnevnik FTV Sje}anja 21. kolo premijer rukometne lige BiH: Bosna Prevent - Konjuh, snimak

16.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.30

TV Mostar
08.00 11.30 12.00 13.00 13.45 15.20 16.00 18.00 19.00 Dobro jutro, jutarnji program Sezami street, dje~iji program Lukavi lisac, crtani film Odmori se, zaslu`io si, igrana serija [umski ratnik, igrani film Jamie Oliver, zabavni program SMS RTM-a Fokus, politi~ki magazin, r. RTM vijesti

TV Kiss
AUTOSHOP Fis shop Ma{kori iz Tur~i{}a, reporta`a Tjednik, info-magazin, r. Marketing - ~estitke Dnevnik HRT Sol `ivota 5. ep. Narodno veselje

ntarni program Vjen~anje iz snova, igrani film Merkur trka kolica, zabavni program Oliver Twist, zabavni program Budimo humani Grad Breza, reporta`a Dnevnik FTV

15.55 17.55 18.00 18.30

TV izlog Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi, obavje{tenja, tu`na sje}anja

17.30 18.00

Sje}anja Auto shop, r. Na{a realnost - reporta`a Muzika

TV Cazin
Program TV OBN

HIT TV
21.00 23.00 00.05 01.35 02.35 05.35 Ve~e sa Vama Talk show Film Dobro ti ve~e, r. Hit nedjeljom, kulturno-zabavna emisija Dobro ti ve~e

TV USK
14.30 15.00 15.05 16.00 Just for laugh, zabavni program 11/13 Vijesti Alternativna medicina 3/6, dokumentarni program Vikend ru~ak sa Lejlom Musli}, kuharski show Slijedi Preporu~ujemo Top shop Nedjeljom zajedno, kola`ni program

HTV Oskar C
12.00 13.00 13.45 15.20 16.30 17.30 19.30 Lukavi lisac, crtani film Odmori se, zaslu`io si, igrana serija, [umski ratnik, igrani film Jamie Oliver, zabavni program Kviz Proslava sv. Ante u Cimu Reemitiranje Dnevnika HRT-a

TV Travnik
16.30 18.00 19.00 19.25 19.30 19.53 19.55 20.00 Igrani film Igrana serija Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Dokumentarni program Obavje{tenja i oglasi Slijedi... preporu~eujemo... Igrani film

BN
14.45 15.00 19.30 20.05 21.00 23.00 00.20 02.00 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija Nedjeljno popodne, zabavnomuzi~ki program BN monitor Prava stvar Utisak nedjelje B 92 Slu~ajni partneri Doma}i film: Ko{ava Satelitski program

TV Kakanj
11.00 11.10 12.00 12.30 13.00 13.30 15.00 U~enje Kur’ana Program TV Sahar Autovizija, automoto sport Na{a realnost, kola`ni program Rafting, reporta`ni program Barbi sirenija, crtani film Stvoreni za ubijanje, dokume-

16.30 16.35

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.35 Muzi~ki SMS Dokumentarni film Muzi~ki SMS

TV Visoko
14.00 17.00 TV strane Filmski program, r.

BUGOJNO
16.05 16.30 17.00 Ovo mi je {kola - dje~iji program Crno bijeli svijet Sedmi~ni informator r.

TV Zenica
15.30 15.45 Vijesti za mlade Civitas DJ sms music

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF SPORTKLUB N. Geographic MTV Adria RTL PRO 7

20.00
MUZI^KI [OU NOVA TV

15.41

ULICA LIPA

15.15

U@IVO: BICIKLIZAM

20.20 U@IVO: FUDBAL

19.00

ATLETIKA

19.00 ISTRAGE AVIONSKIH NESRE]A

22.00 CELEBRITY DEATHMATCH

19.05

EXCLUSIV

19.10

GALILEO

15.41 Ulica lipa, serija, r. 16.45 Vikend evronet 17.15 Tvoje pjesme moji snovi: Dragan [utanovac 18.10 Total tenis 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 TV serija

13.15 U@IVO: Motorsport 15.15 U@IVO: Biciklizam 17.00 Tenis: ATP turnir u Londonu 17.55 Motorsport 18.00 Atletika 20.00 U@IVO: Ko{arka 21.45 Boks 22.30 Motorsport 22.45 Reli SP 23.15 Biciklizam

15.20 U@IVO: Fudbal: Confederations Cup: Ju`na Afrika - Irak 18.00 Teni: ATP turnir u Londonu 19.30 Biciklizam 20.20 U@IVO: Fudbal: Confederations Cup: Novi Zeland - [panija 22.30 Motori SP 23.00 Sportski kviz

12.15 U@IVO: Moto GP Catalunya - Trka 250cc 13.15 U@IVO: ATP Halle FINALE 15.30 Moto GP Catalunya - Trka GP 17.00 NFL Stanly Cup FINALE 19.00 Atletika: Prefontaine Classic 20.00 ACB liga play off FINALE

18.00 Evolucije 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Tajne kineskog broda s blagom 21.00 Lovci na piratsko blago 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Tajne kineskog broda s blagom

16.30 Faithles Weekend 17.00 Fresh/New 17.30 Music 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica Chart 19.00 Videography 20.00 Today In Music 20.30 Mtv 22.00 Celebrity Deathmatch 22.30 Wonder Showzen

17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Exclusiv 20.15 Zamisli nas zajedno, film 22.05 Spiegel TV 22.50 Ice Road Truckers 23.50 Fascinacija `ivot

16.10 Primeval, serija 17.05 Reaper, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Vodi~ za autostopere kroz galaksiju, film 22.20 The Fog, film 00.05 Ubica u sistemu, film

Nad lipom 35

I ove nedjelje ljubitelji muzi~ko zabavne emisije „Nad lipom 35“ do}i }e na svoje. Red humora, red pjesme ve} su dugo recept za odli~an provod, a budu}i da je ove nedjelje za pjesmu zadu`en pravi stru~njak za dobru atmosferu Dra`en Ze~i} gostima lokala i publici pred malim ekranima ne gine jo{ jedan sat za opu{tanje i zabavu.

NEDJELJA 14. 6. 2009.
RTRS HRT1 HRT2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
su, uglavnom, na poslovni plan. Ljubavna strana ostaje u sjeni. Posao: Pred vama je intenzivan dan. Okrenuti ste vi{e finansijskoj strani, nego moralnoj satisfakciji. Zdravlje: Jedite redovnije.
21. III - 20. IV

OVAN

Ljubav: Va{a koncentracija i aktivnosti usmjereni

20.05

PJESMARICA

20.15

STIPE U GOSTIMA

20.25

HRVATSKA - MA\ARSKA

23.15

RED CARPET

08.00 Vijesti 08.10 Tito - crveno i crno: Linija vatre - dokumentarni serijal, 17/24 09.00 Pjesmarica - muzi~ka emisija 10.00 Vijesti 10.05 Kiki {ou 10.55 Muzika za djecu 11.10 6. sabor starog pjevanja u Srba - reporta`a 11.30 W.W.M. magazin - zabavni program 12.00 Vijesti 12.15 Snop - emisija za poljoprivrednike 12.45 Kapi zavi~aja - Ha{ani - dokumentarni program 13.10 [e}erna vodica - serija, 3/3 13.55 Veliki transport - serija, 3/3 14.50 Muzi~ki program 15.05 Reporta`a 15.30 Do kraja svijeta - Las Vegas, 6/6 - putopisna reporta`a 16.00 Predstavljanje kandidatkinja za Izbor Miss BiH - reporta`a 16.30 Gillette World sport - sportski program 17.00 Vijesti 17.05 Brat doktora Homera - film 18.30 Muzi~ki intermeco 18.40 Ah, ta planeta - zabavni program 19.00 Skajlend - crtana serija, 14/26 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Pjesmarica - emisija narodne muzike 21.00 Izbor Miss BiH - direktan prijenos 23.00 Sportski pregled 23.20 Autovizija 23.55 Vijesti 00.00 Ne{to izme|u - film 01.45 Ah, ta planeta

10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 P .D.James: Prekrijte joj lice, mini-serija* 11.50 Nedjeljni pastel 11.52 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Syngentin poljoprivredni savjetnik, ep reporta`a 12.17 Herbosov poljoprivredni savjetnik, ep reporta`a 12.25 Plodovi zemlje 13.25 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.45 Vijesti 15.54 Vrijeme sutra 15.55 Barba Vera, dokumentarni film 16.30 Kandidat, ameri~ki film 18.05 Hvarski divovi, dokumentarni film (30’08“) 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.14 Za one koji misle unaprijed CO 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.15 Stipe u gostima 2, TV serija* 20.50 Missterij ljepote 21.10 Ilok: Izbor Miss i Mistera Hrvatske 2009, 1. dio 22.45 Ilok: Izbor Miss i Mistera Hrvatske 2009, 2. dio 23.05 Paralele 23.35 Burzovno izvje{}e* 23.40 Dnevnik 3 23.47 Sport 23.49 Vrijeme 23.50 Vijesti iz kulture 00.00 Filmski klub: Pucajte na pijanista, francuski film (12)*

07.00 TV vodi~ + panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.25 Najava programa 07.30 Dexterov laboratorij, crtana serija* 07.55 Lockie Leonard, serija za djecu* 08.20 Erik u zemlji kukaca, nizozemsko-belgijsko-njema~ki film za djecu* 10.00 Nora Fora, TV igra za djecu* 10.50 Biblija 11.00 Rijeka: Misa, prijenos 12.05 Hannah Montana, serija za mlade* 12.30 Tree Hill 5, serija za mlade* 13.15 Ciklus filmske klasike: U grad, ameri~ki film* 14.50 Kombinirani prijenos: Lyon: Rukomet (@), kvalifikacije za SP: Hrvatska - Francuska 14.55 Kombinirani prijenos: Berlin: Atletika „Zlatna liga“ 17.00 50 godina Kineziolo{kog fakulteta, reporta`a 17.20 Fiumanca, reporta`a 17.45 Sve~ani mimohod 45. Brodskog kola, snimka 19.15 Janko Stri`i}, crtani film* 19.30 Gara`a: Pick siebner 20.00 Ve~eras... 20.05 Rukomet, kvalifikacije za EP (M) - emisija 20.25 Zadar: Rukomet, kvalifikacije za EP (M): Hrvatska Ma|arska, 1. poluvrijeme 21.15 Zadar: Rukomet, kvalifikacije za EP (M): Hrvatska Ma|arska, 2. poluvrijeme 22.00 Rukomet, kvalifikacije za EP (M) - emisija 22.20 Sportske vijesti 22.25 Za one koji misle unaprijed CO 22.30 Sam protiv svih, ameri~ki film (12)* 00.25 Berlin: Atletika „Zlatna liga“, snimka 01.25 TV raspored

06.50 Atom, crtana serija 07.15 Superheroj Spiderman, crtana serija 07.40 Winx, crtana serija 08.05 Pocoyo, crtana serija 08.25 Dora istra`uje, crtana serija 08.50 Automotiv, auto-moto magazin 09.20 Novac, business magazin 09.50 Lost, serija 11.50 Prva liga 3, igrani film 13.40 Upoznajte Joea Blacka, igrani film 16.50 Vijesti 17.00 Pazi, zid!, game show 17.45 Lud, zbunjen, normalan, serija 18.45 Cro Cop vs. Mostapha Al Turk, snimka 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Nad lipom 35, humoristi~no glazbeni show 21.00 Zamka za roditelje, igrani film 23.15 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 00.45 Televizijska posla, serija 01.15 Tajna afera, igrani film (12)* 02.45 Real, kraljevski klub, igrani film 04.15 Projekt budu}nosti, igrani film 05.35 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 06.30 Kraj programa

BIK
21.IV - 22.V

ntri~nost. Popraviti sliku o sebi u o~ima voljene osobe. Posao: Dan novih ideja. Znati`eljni ste, kreativni, originalni, ali ne u oblacima. Va{e su zamisli vrlo upotrebljive. Zdravlje: Pa`ljivije pratite unutra{nji sat. zapravo, `elite. Odredite se prema svojim stvarnim `eljama. Posao: Prepuni ste energije, `elje da popravite finansijsku situaciju. Ma koliko vam se `uri, ne vucite nagle poteze. Zdravlje: Odgovornost je samo va{a.
23.V - 22.VI

Ljubav: Budite iskreni prema sebi, priznajte egoce-

BLIZANCI Ljubav: Te{ko}e se mogu javiti ako ne znate {ta,

RAK
23.VI - 22.VII

neobi~nijim, strastvenijim, kako da ugodite i sebi i parneru. Posao: U ovom trenutku, niste u stanju sasvim pravilno i {to realnije prosu|ivati. Ista je stvar sa kolegama. Zdravlje: Tenzije popu{taju.
LAV
23.VII - 22.VIII

Ljubav: Puni ste ideja kako da ljubavni `ivot u~inite

Skloni ste izbjegavanju ljudi, bu~nih mjesta, novih situacija. Posao: Pomalo sumorno raspolo`enje kojem ste skloni, usporava vas i u radnoj sferi. Ne dozvolite da vas mu~e sumnje. Zdravlje: Raspolo`enje kvari nervoza.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Po~inje kratkotrajno razdoblje zati{ja.

svoje `elje izvesti dokraja. To je vi{e nego dovoljno za po~etak. Posao: Pobrinite se za kontinuiran rad i za ulaganje vi{e napora na podru~ju u kojem `elite posti}i uspjeh. Zdravlje: Puni ste poleta.
Ljubav: Ako ste upoznali novu osobu, budete mudri i pomalo na distanci. Naime, sve mo`e ostati na avanturi. 23.IX - 22.X Posao: Ne pretjerujte, ne radite na silu. Mo`ete „pasti“ od posla, a ipak mnogo toga ostaviti nedovr{enim. Zdravlje: I ~ist zrak je odli~na terapija.
VAGA

Ljubav: Imate dovoljno `elje i snage, pa mo`ete

21.40
FILM, OBN

Martha, volimo te

23.00 Povratnik
PINK BH

Ljubav: Prava lavina emocija katkad mo`e prepla{iti partnera ako nije „skovan“ kao vi. Bar malo se suzdr`ite. 23.X - 22.XI Posao: Postoje povoljnosti za pove}anje bud`eta. Bez obzira da li ste zaposleni o~ekujete pomo} rodbine, prijatelja. Zdravlje: Pazite {ta jedete.
[KORPIJA

SERIJA

Lorens, Frenk i Deniel trojica su prijatelja iz djetinjstva, koja igrom slu~aja, u istom danu u razli~itim situacijama i na razli~itim mjestima, neovisno jedan o drugom, nalete na vrckastu ameri~ku turistkinju Martu i zaljube se u nju. Me|utim, ona ne zna za njihovu povezanost @anr: romanti~na komedija, 1998., V. Britanija Uloge: Monika Poter, D`ozef Fines, Rufus Sevel Reditelj: Nik Hem

FILM

Mijamoto, ~ovjek bez porodice i prijatelja, usamljeni je ubica. Susretne se sa {vercerom Mizogu~ijem, koji je odgovoran za smrt Mijamotovog jedinog druga iz djetinjstva. Zapo~inje `estoki obra~un. Mizogu~i uspijeva da se izvu~e, a Mijamoto slu~ajno ranjava djevojku Mili. Uloge: Take{i Kane{iro, Ane Suzuki, Kirin Kiki Reditelj: Take{i Jamazaki

pri~ekajte s ozbiljnijim odlukama. Zadr`ite se na 23.XI-22.XII neobaveznom dru`enju. Posao: Budite uporni, jer osobe koje su bile va{i oponenti, odigrat }e va`nu ulogu. Dan je povoljan za finansije. Zdravlje: Treba vam vi{e fizi~ke aktivnosti.
JARAC

STRIJELAC Ljubav: ^ak ako se veza ~ini besprijekornom,

Ljubav: Podr{ka partnera od presudnog je zna~aja u osjetljivoj situaciji, a njegov savjet vi{e nego dragocjen. 23.XII-21.I Posao: Bilo bi dobro kada biste odmah jasno odredili {ta je to {to istinski `elite. Do kraja istrajte u tome. Zdravlje: Relaksirajte se bar malo.

17.00
BHT1

Hayat sport 19.31
MAGAZIN HAYAT TV
U novom izdanju „Hayat sporta“ gledajte: Kako do bara`a s trenerom svih trenera i golgeterom svih golgetera, ko{arka{i na popravnom - gost u`ivo selektor Mensur Bajramovi}, kraljica sportova ponovno u centru pa`nje.

Golden League Berlin 2009
ATLETIKA

i unutra{nje energije. Obavite otvoren razgovor sa partnerom. 22.I-19.II Posao: Izuzetan pritisak sa svih strana, ozbiljno prijeti da ugrozi va{ uhodani sistem poslovnih navika. Zdravlje: Sve se odra`ava na psihu.
Ljubav: Razrije{ite eventualne nedoumice, koje imate prema voljenoj osobi. Bez straha u`ivajte u ~arima ljubavi. 20.II-2O.III Posao: Izvrstan dan za finansije, brzu i laku zaradu. Ipak, nemojte se opustiti vi{e nego {to je potrebno. Zdravlje: Vi{e spavajte.
RIBE

VODOLIJA

Ljubav: „Stisnete zube“, provjerite zalihe strpljenja

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Aniston: Doprinos filmskoj industriji

Nagra|ena Aniston

LOS AN\ELES - Zvijezda na ovogodi{njoj dodjeli nagrade @ena u filmu 2009 bila je glumica D`enifer Aniston (Jennifer Aniston). Ona je dobila Kristalnu nagradu za svoj rad u ovoj godini. Ova nagrada dodjeljuje se samo `enama za njihov doprinos filmskoj i industriji zabave, a nagrade su, osim Aniston, dobili i Holi Hanter, D`odi Foster i druge.

Nastup za prijatelja ili honorar?

Beker i Kersenberg rekli sudbonosno „da“

(Foto: AP)

ALI[A PJEVALA BEKERU
Megapopularna pjeva~ica zabavljala goste u mondenskom zimovali{tu
SENT MORIC - Na glamuroznom vjen~anju Borisa Bekera (Becker) goste je zabavljala megapopularna pjeva~ica Ali{a Kiz (Alicia Keys), a na koje su do{li brojni gosti iz svijeta sporta i {ou biznisa. Mediji nisu objavili da li je rije~ o prijateljskoj usluzi popularne pjeva~ice ili }e za nastup dobiti basnoslovni honorar. Beker je u 41. godini drugi put stao na ludi kamen, i to u {vicarskom zimovali{tu Sent Moricu, a njegova nova supruga je 32-godi{nja [arleli Kersenberg (Sharlely Kerssenberg), biv{i fotomodel. Beker se prvi put o`enio jo{ 1993. godine, kada je odabranica njegovog srca bila Barbara Feltus, nekada uspje{na glumica i dizajnerica. Taj brak je trajao {est godina. Vjen~anju su prisustvovali, izme|u ostalih, legendarni njema~ki nogometa{ Frank Bekenbauer i finski voza~ formule 1 Mika Hakinen.

Glamurozno vjen~anje biv{eg tenisera i [arleli Kersenberg

Tehni~ki problemi

Odgo|eno lansiranje

(Foto: Reuters)

Festivalske igre u blatu
VILJNUS - Me|unarodni muzi~ki festival u Litvaniji privukao je veliku pa`nju mladih iz cijele Evrope, posebno iz balti~kih zemalja. Neki od njih su se uklju~ili u tradicionalne igre, me|u kojima

su bile i hrvanje i igre u blatu u blizini srednjovjekovnog zamka. Festival pod nazivom „Be2gether“ (Budite zajedno), prema izvje{tajima litvanskih medija, posjetilo je vi{e od 20.000 ljudi.

HJUSTON - Ameri~ka svemirska agencija NASA saop}ila je da je, zbog tehni~kih problema, privremeno odgodila lansiranje satelita koji se trebao priklju~iti Me|unarodnoj svemirskoj stanici, javio je Reuters. Taj satelit je na svemirsku stanicu trebao ponijeti posljednji dio japanske laboratorije za nau~na istra`ivanja.

Iskosa

Zmije u stanici

Bu{: Proslavio 85. ro|endan

NJUJORK - Nekada{nji ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ stariji (George Bush) proslavio je 85. ro|endan tako {to je ponovo sko~io padobranom. - Ako smo stari, ne zna~i da se ne mo`emo zabaviti - rekao je

Bu{ stariji sko~io padobranom

Bu{ za televiziju CNN u blizini njegove rezidencije u Kenebankportu. Bu{, koji je skakao na 75. i 80. ro|endan, obe}ao je da }e skok ponoviti i na 90. ro|endan ako ga bude do`ivio.

FRITAUN - Policija u Sijera Leoneu pozvala je vojsku i vatrogasce kako bi poku{ala vratiti pod nadzor policijsku stanicu koju su „zauzele“ stotine zmija. Iako su ih poku{ali istjerati paljenjem vatre i dimom, kobre se nisu povukle. U pomo} su pozvani i krotitelji, ali ni njihova muzika nije otjerala zmije. Vojnici i vatrogasci stigli su iz glavnog grada kako bi velikim koli~inama vode poku{ali istjerati vi{e od 400 zmija koliko ih je navodno u policijskoj stanici.

Zabava dvije u~esnice festivala

(Foto: Reuters)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful