´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö

ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö,
¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¡µÖӲ֍ú−Ö֍úÖ, •Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ¸üÖê›ü, −ÖÖ׿֍ú- 2
www.dvet.gov.in Email : dydtnashik@yahoo.com Fax No. (0253) 2579410, Phone No. 2577220.
׿ց֍úßµÖ ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß“Öß ×−Ö¾Ö›ü / ¯ÖÏןցÖÖÃÖÖšüß“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö, ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, •Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ ¸üÖê›ü, −ÖÖ׿֍ú-2 µÖÖÓ“Öê †×¬Ö−ÖÃŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖÓãÖÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö
ÃÖª:Ûã֟ÖߟÖß»Ö ×¸üŒŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¤êü ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ¾Ö ¯ÖÏןցÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ»Öᯙ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖÓŸÖ †•ÖÔ
´Ö֐Ö׾֝µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¤ü×−ÖÆüÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ÖÖ»Öᯙ ŸÖŒŸµÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ׾֝µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯Ö¤üÖÓ“Öê
¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö.•ÖÖ. ³Ö.•Ö.
†Ö¸üÖÖ †.•ÖÖ. †.•Ö. (†) (²Ö)
׿ֻ¯Ö ×−Ö¤êü¿Öú (¾ÖêŸÖ−Ö ²ÖÑ›ü ¹ý.9300-34800 - ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ−Ö ¹ý. 4300)
†.
Îú

³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤ÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ

ÃÖÖ´ÖÖו֍ú †Ö¸üÖÖ
³Ö.•Ö. ³Ö.•Ö.
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ. ‡.´ÖÖ.¾Ö.
(ú) (›ü)

Öã»ÖÖ

‹æúÖ

1 ׿Ö.×−Ö. (‘ÖÂÖԍúú)

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2 ׿Ö.×−Ö. (•ÖÖê›üÖ¸üß)

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

3 ׿Ö.×−Ö. (×¾Ö•ÖŸÖÓ¡Öß)

4

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
´Ö×Æü»ÖÖ

4 ׿Ö.×−Ö. (†Ö¸êüÖú µÖÖÓס֍úß)

1

´Ö×Æü»ÖÖ

1
-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

1
1
1

1
2
2
1

5 ׿Ö.×−Ö. (±òú¿Ö−Ö ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß)

1

´Ö×Æü»ÖÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

6 ²Öê.×±ú™üàÖ & ´Öê•Ö¸ü´Öë™ü

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

7 ²Öê.™üÚ−ÖÖ & ÖÏÖ‡Õ›üàÖ

3

8 ²Öê.‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ Íúß»Ö

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

9 ²Öê.ú‡»ÖꌙÒüÖò×−ÖŒÃÖ

1

´Ö×Æü»ÖÖ

1
-

1

-

-

-

1
-

-

-

1
1
-

2
1
1
1

10 ²Öê.¾ÖÖµÖظüÖ & ¾ÖÖ‡ÕØ›üÖ

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ
´Ö×Æü»ÖÖ

1
-

-

1

-

-

-

-

-

1
-

1
1
1

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

ÖêôûÖ›æü

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

24

0

4

2

2

0

2

1

2

0

11

24

11

²Öê.CNC ¯ÖÏÖêÖÏòØ´ÖÖ & †Öò¯Ö¸êü.&
ÆüÖµÖ›ÒüÖò׻֍ú −µÖã´Öò×™ŒÃÖ

2

12 ²Öê.×´Ö»ÖàÖ & Öꆸü ú™üàÖ
13

²Öê.úÖò´¯µÖã.†Öò¯Ö¸êü™ü¸ü
†òÛ¯»Öêú¿Ö−Ö

ꜧȅ

2
&

14 ²Öê.¯Öê™ÒüÖê»Ö & ×›ü—Öê»Ö ‡ÓוÖ−ÃÖ
15

²Öê.™ÒüÖ−ÃÖ×´Ö¿Ö−Ö,ÃÖïÖê−¿Ö−Ö, ÛÙü†Ø¸üÖ
×ÃÖÙüß´Ö & ²ÖÎêŒÃÖ

16 ²Öê.׿֙ü´Öê™ü»Ö ¾ÖÔú & ±úÖÙüØ−֐Ö
17

²Öê.´Öê™ü»Ö & ÃÖ¸ü±êúÃÖ ×±ú×−Öؿ֐Ö
™êüÛŒ−Ö¿ÖÃÖ
‹ãúÖ

³Ö. Îú ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤ÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ †.´ÖÖ. ‡. (ú) (›ü) Öã»ÖÖ ‹æúÖ ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (¾ÖêŸÖ−Ö ²ÖÑ›ü ¹ý. ×¾Ö.ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ−Ö ¹ý. ×¾Ö.•ÖÖ.׫ü»ÖÖß 3 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ 1 23 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (´Öê−™êü−Ö−ÃÖ †ò−›ü ׸ü¯Öꆸü †Öò±ú ‡Ô»ÖꌙÒüߍú»Ö ›üÖê´ÖòÛÙüú †¯»ÖÖµÖ−ÃÖêÃÖ ) ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö 2 ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ - 1 - ´Ö×Æü»ÖÖ 1 - - - - - - - - 1 24 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (‡Ô»ÖꌙÒüÖò×−ÖŒÃÖ ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß) .9300-34800 .•Ö. †.׫ü»ÖÖß 1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ 19 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (‡Ô»ÖꌙÒüÖò×−ÖŒÃÖ ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß.ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö 3 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ - - 1 - - - - - - 1 ´Ö×Æü»ÖÖ ÖêôûÖ›æü - 1 - - - 1 - - - - 1 1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ - - - - - - - 1 - 1 25 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (†ò™üÖê ‡ÓÓוÖ×−Ö†¸üàÖ ™êüŒ−Öß׿ֆ−Ö) ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö ‹æúÖ ²Öê¸üß•Ö (¯Ö¤ Îú 1 ŸÖê 25) 1 1 38 . (†) (²Ö) ÃÖÖ´ÖÖו֍ú †Ö¸üÖÖ ³Ö.´ÖÖ.•ÖÖ.•Ö.†.ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö 1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ 20 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (úÖò´¯µÖæ™ü¸ü ™êüŒ−Öߍú) .•Ö.¯ÖÏ. ³Ö.¾Ö.׫ü»ÖÖß 1 22 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (‡Ô»ÖꌙÒüᯙ ´Öê−™êü−Ö−ÃÖ) .•Ö.ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö 2 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (¾ÖêŸÖ−Ö ²ÖÑ›ü ¹ý.9300-34800 . 4300) 21 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (´Öêòú×−֍ú»Ö ´Öê−™êü−Ö−ÃÖ) .ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ−Ö ¹ý. 4600) 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ - - - 1 - - - - - 1 ´Ö×Æü»ÖÖ 1 - - - - - - - - 1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 2 1 1 18 ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (úÖò´¯µÖæ™ü¸ü ÃÖÖµÖ−ÃÖ) .) .

and êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.T.Nov.S. êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍úú (úÖò´¯µÖã™ü¸ü ÃÖÖµÖ−ÃÖ ) (׫ü»ÖÖß ) 18 a) Diploma in Engineering in at least 2nd class in the appropriate ¯Ö¤üÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú branch awarded by the Board of Technical Examination. †ÃÖ»Öê»ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö Bombay or its equivalent qualification recognized by the ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü Government of Maharashtra. OR 2.S. 1) Degree / Diploma in appropriate branch of engineering /Technology of the Board of technical Examination or its equivalent at least in 2nd class and 4 years experience in appropriate trade including training period. ׿ֻ¯Ö ×−Ö¤êü¿Öú 1 ŸÖê 5 ׿ֻ¯Ö ×−Ö¤êü¿Öú BBBT 6 1) Degree in appropriate branch of Engineering / Sector from nda ¯Ö¤üÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê recognized University or Autonomus institute at least in 2 †ÃÖ»Öê»ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö 17 class AND Thereafter 1 year hands on experience in relevant ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü trade. Exam.doc . Passed with maths & Science or its equivalent Examination. OR 2. 2010. at least in 2nd Class and thereafter 2 years hands on experience in relevant trade. OR 2) S. C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.3) Trade Certificate in the respective Trade awarded by the State Council for Training in Vocational Trades and 4 years practical experience in appropriate trade including training period. OR 3) COE specialized module passed in relevant trade and thereafter 4 years hands on experience in relevant trade.C. AND 2. OR 2) 3 years Diploma / Vocational Diploma in appropriate branch of Engineering from M.B.-1- ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö -: ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖá ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö †−Öã³Ö¾Ö. :¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö¤ü Îú´ÖÖÓ ú †−Öã³Ö¾Ö ׿֍ú׾֝µÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖߍú úÖ´ÖÖ“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ †−Öã³Ö¾Ö ¯Ö¤üÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.4) Persons from Defence Service having basic qualification and passing trade Certificate and 2 years practical experience in appropriate trade including training period. OR 2. b) There after 3 years experience either in the teaching line or in the profession or both combined.2) National Trade Certificate in the respective Trade of the National Council of Training in Vocational Trades or its equivalent and 4 years practical experience in appropriate trade including training period. / Autonomus Polytechnic recognized by State / Central Govt. E.1)National apprenticeship Certificate in the respective Trade of the National Council for Training in Vocational Trades or its equivalent and 4 years practical experience in appropriate trade including training period.

A.C.one year Technical Examinations Maharashtra State. 3 years experience either in the teaching line or in the profession or both combined. .S.S. containing any one subject or subjects mentioned above. And (d) 3 years experience either in the teaching line or in the profession or both combined.Certificate awarded by the Maharashtra State 3 years ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öúú (‡Ô»ÖꌙÒüߍú»Ö ´Öê−™êü−Ö−ÃÖ) (׫ü»ÖÖß ) 22 Board of Secondary and Higher Secondary Education or its equivalent qualification recognized by the Government of Maharashtra. V) Diploma in Electronics and Diploma Awarded by Board of Technical Examinations (ADCSSAA) Or (2) Equivalent qualification approved by the Govt.M. Mumbai. / M. Or ii) B. OR (2) Equivalent qualification approved by the Govt. Or Certificate in the Designated trade in the Machinst (Composite) / Millwright issued by NCTVT under National Apprenticeship Scheme. And (b) Certificate issued by NCTVT (ITI) in the trade of Machinist (Composite) / Millwright. And (c) Certificate in Instructor Training from Central Training Institute for Instrctors.C.S.-2- ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (‡»ÖꌙÒüÖò×−ÖŒÃÖ ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß) (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) 19 (1) Degree of stÓÓatutaory university / Diploma of Board of Degree . Or iv) Diploma in Computer Engineering.E.C.C.Tech.) Electronics Or years Experience ii) Industrial Electronics Or iii) Electronics & Radio Engineering Or iv)Electronics Technology Or v) Electronics & Telecomunication Or vi) Digital Electronics. Or Certificate in the Designated C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert. ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ׿ց֍ú (úÖò´¯µÖæ™ü¸ü 20 (1) Degree of a stautory University / Diploma of ™êüŒ−Öߍú) (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú Board of Technical Examination. Maharashtra State. in at least Experience Second class in Following subject :Diploma -Three i. 2010. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) Mumbai mentioned below in at least second class in Computer Science.Computer Science / B. And (b) Certificate issued by the NCTVT (ITI) in the trade of Electrician. (a) S.S. a) Computer Egineering Or b) Computer Science Or iii) B.Nov. i. Pune or its equivalent qualification recognized by the the Government of Maharashtra. / M.one year Experience Diploma -Three years Experience ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Ö é (´Öêòú×−֍ú»Ö ´Öê−™êü−Ö−ÃÖ) (׫ü»ÖÖß) 21 (a) S.doc Experience in the teaching line or in the profession or both combined.Certificate awarded by the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education.) M. Degree .

pass Three years Experience Graduate Degree / Diploma – one year Experience MCVC / ITI / National Appreticeship Training of N.V. (MCVC) in at least second class with relevant subject from Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education.(2) & NO. (MCVC) in at least second class with relevant subject.S.Nov. ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú 24 (1) Diploma in at least second class awarded by the Board of Technical Examinations Maharashtra State. (3). OR (4) Equivalent qualification approved by the Govt. 2010. (3). And (d) 3 years experience either in the teaching line or in the profession or both combined.(2) & NO. OR (2) SSC & ITI (NCVT Pass in Mech.doc Graduate Degree / Diploma – one year Experience MCVC / ITI / National Appreticeship Training of N.C. ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (´Öê−™êü−Ö−ÃÖ 23 (1) Diploma in at least second class awarded by the Board of Technical Examinations Maharashtra State.C. And (c) Certificate in Instructor’s Training from Central Training Institute for Instrctors.T. Mumbai in (‡Ô»ÖꌙÒüÖò×−ÖŒÃÖ ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß) i) Electronics Or (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ii) Industrial Electronics Or †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) iii) Electronics & Radio Engineering Or iv) Electronics Technology Or v) Electronics & Telecomunication Or vi) Digital Electronics. and experience and successfully completed instructors Training from CTI/ATI/RVTI shall be given preference if he is otherwise eligible]. and experience and successfully completed instructors Training from CTI/ATI/RVTI shall be given preference if he is otherwise eligible]. Mumbai in †ò−›ü ׸ü¯Öꆸü †Öò±ú i) Electrical Engineering or ‡Ô»ÖꌙÒüߍú»Ö ›üÖê´ÖòÛÙüú ii) Electrical Power System †¯»ÖÖµÖ−ÃÖêÃÖ ) OR (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ (2) SSC & ITI (NCVT Course in Electrician ) / Trade †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) Certificate (NCVT) under National Appreticeship Scheme OR (3) H. pass Three years Experience Graduate Degree / Diploma – one year Experience MCVC / ITI / National Appreticeship . or [candidates possessing the qualification mentioned in NO. Mumbai in ‡ÓÓוÖ×−Ö†¸üàÖ ™êüŒ−Öß׿ֆ−Ö) i) Automobile Engineering or (ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ii) Mechanical Engineering †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) OR (2) SSC & ITI (NCVT Course in Mechanic Motor Vehicles ) / Trade Certificate (NCVT) under National Appreticeship Scheme C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.) / Trade Certificate (NCVT) under National Appreticeship Scheme OR (3) H. ¯ÖæÖÔ¾Öêôû ×−Ö¤êü¿Öú (†ò™üÖê 25 (1) Diploma in at least second class awarded by the Board of Technical Examinations Maharashtra State. [candidates possessing the qualification mentioned in NO.T. from Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education.V.General Electronics or Mech.C. OR (4) Equivalent qualification approved by the Govt.-3- trade in the Electrician issued by NCTVT under National Apprenticeship Scheme.C.S.V.Radio & T.

82/2001/´ÖÃÖê†Ö-2000/ ¯ÖÏ.415/úÖ-2. (03) ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²Öֻ֍ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖ. ŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ. •Öê −ÖÓŸÖ¸üü ‘Ö›êü»Ö ŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö׬֐ÖÏÖÆüµÖ šü¸êü»Ö. 3 •Öã»Öî 2004 −ÖãÃÖÖ¸ü †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖÖ×Ã֍úÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ×−֐֛üßŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.C.Îú. †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ“µÖÖ ¾Öî¬ÖŸÖß“Öß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖ¤Ëü−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ¯ÖÏÖŸµÖÖߍú / ´Öã»Ö֏֟Öß ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö / †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾ÖµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.25 ´Öê 2001 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖᯙ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †−Öã–ÖêµÖ −ÖÖÆüß.-4- Training of OR N. פü−ÖÖӍú: 05 •Öæ−Ö.10 / 04 / 12. ÃÖÖÓÍéúŸÖߍú úÖµÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³Ö֐Ö. †×ŸÖ׸üŒŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü. (02) ÃÖÖ´ÖÖו֍ú −µÖÖµÖ. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú. Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖŒŸÖߐ֙ü µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê (−ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»Ö߆¸ü) ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. shall be given preference if he is otherwise eligible].15/´Ö־֍ú 5. ¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü.C. פü.(2) & NO. ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖӍú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß . †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö. (04) †−Öã³Ö¾Ö :. ³Ö. ú›æü−Ö ÃÖӻ֐−ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü“Ö. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö." ؍ú¾ÖÖ "O" ßָü ؍ú¾ÖÖ "A" ßָü ؍ú¾ÖÖ "B" ßָü ׍ú¾ÖÖ "C" ßָ ¯Öîúß úÖêÖŸÖßÆüß ‹ú ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×ú¾ÖÖ (²Ö) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ. פü.O.×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ (†×ŸÖ¸üߌŸÖ ÃÖӾ֐ÖÔ) µÖÖÓ“Öê ú›æü−Ö ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−ÖÖ−Öê úÖÆüß ¯ÖÖ¡Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö Æü•Öê¸üß ÃÖÆüÖµµÖú. 2003 †−¾ÖµÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ †•ÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖӐ֝֍ú ÆüÖŸÖÖôûÖß / ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×−ÖµÖ㌟Öß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö 2 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.C. pass (3) H.Îú.•Ö.×−Ö.•Ö.E. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Æüß ×−Ö¾Ö›üÃÖæã“Öß ¾µÖ¯ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖϳÖÖ¸üß ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ †−Öã³Ö¾Ö ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.(ú). ³Ö.T.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ.E.doc . ׿֍úÖ‰ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü. ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü D. †−Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖŸÖᯙ ÃÖÓãÖÖ / †ÖãÖÖ¯Ö−ÖÖ ¿ÖÖò¯Ö †òŒ™ü / ±òúŒ™ü¸üß †òŒ™ü †ÓŸÖÖÔŸÖ −ÖÖë¤üÖߍéúŸÖ †ÃÖÖ¾Öß ¾Ö †−Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓãÖÖ / †ÖãÖÖ¯Ö−Öê“ÖÖ ¯ÖãÖÔ ¯Ö¢ÖÖ.20048 ¯ÖÏ. ãÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê ¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸üÖê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú.(›ü). •Ö−֐֝Ö−ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖ֏ÖÖ»Öᯙ †−µÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖ †×ŸÖ¸üߌŸÖ šüû¸ü»Öê»Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö¤üÃÖӏµÖêŸÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖÖÖ´Ö¬µÖê ú´Öß-•ÖÖÃŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖꝵÖÖÓ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖÖӐ֟ÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †¬ÖÔ¾Öêôû. and experience and successfully completed Instructors Training from CTI/ATI/RVTI.Îú.61/2001/39 פü−ÖÖӍú 19 ´ÖÖ“ÖÔ. ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖӍú ÃÖß²ÖßÃÖß 10/2006/¯ÖÏ.V. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö. OR (4) Equivalent qualification approved by the Govt. ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ´ÖÓ›üôû. פü. ³Ö•Ö-²Ö. from Maharashtra State Board of Secondary & Higher Experience Secondary Education. ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖü¸ü †Ö¸üÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯Öãœêü œüú»ÖÖê. 2010.´ÖÖ.S. µÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü−ÖÖӍú 31-3-2011 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öêú›üᯙ †×¬ÖéúŸÖ MS-CIT ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö. †−µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (†) D. (3).C.G. [candidates possessing the qualification mentioned as stated above in NO. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¿ÖŸÖá ¾Ö †™üß : (01) †•ÖÔ¤üÖ¸üü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ¸üÆüßü¾ÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ (›üÖê×´ÖÃÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öê.¾Ö.C.Nov. 2006 †−¾ÖµÖê ×¾Ö•ÖÖ-†. ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖӍú.¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö.C.Îú. ¯ÖÏŸµÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê þֹý¯Ö −Ö´Öæ¤ü †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖæ−Ö C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.ü ´ÖÖ. ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ "C.46/07/13-†. −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖᯙ µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. ¯Ö¤üÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ. ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ. ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×−ÖµÖ㌟Öß †Ö¤êü¿Ö ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. (MCVC) in at least second class with relevant Three years subject. 27-06-2008 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê 1 ¾ÖÂÖÔ Øú¾ÖÖ ×−Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ •µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. †Ö×Ö ‡.T. ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖÖÓ ú¸üߟÖÖ †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»Ö껵ÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖÖÔ¯Öã¸üŸÖê“Ö »Ö֐Öæ ¸üÖÆüß»Ö.Îú.Îú.A. ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß ÃÖÓ²Ö¬Öß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ :(01) (02) (03) (04) ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú ¯ÖÏ׿ց֝Ö-2000/¯ÖÏ. ×¾Ö−ÖÖ¾ÖêŸÖ−Ö. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ.

ü ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¬Ö−Ö֍úÂÖÔ Dy Director Vocational Education & Training. ¸üÖî¯µÖ Øú¾ÖÖ úÖÃµÖ ¯Ö¤üú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÖêôûÖ›æüÃÖ ×´Öôëû»Ö.doc .) †Ó›ü¸ü †Öò±úßÃÖ¸ü“Öß ¸Ñüú ‘Öê‰ú−Ö ¸üÖ™ÒüßµÖ ”ûÖ¡Ö ÃÖê−ÖꓵÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯Ö¤üêú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß. Û¾¤üŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖã¾ÖÖÔ. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯Ö¤ü ÃÖӏµÖꓵÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö¤ü¿ÖÔ−Öß †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ÃÖӏµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ×−֍úÂÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö »ÖêÖß ¾Ö ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¾Ö ´Öã»Ö֏֟Öß»ÖÖ ²ÖÖê»Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ ´ÖµÖÖÔפüŸÖ êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. פü−ÖÖӍú 30/4/2005 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¸üÖÆüŸÖß»Ö. (‡) ÖêôûÖ›æÓü“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öë¾Öæ−Ö ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖµÖÖ“Öß †™ü ׿Ö×£Ö»Ö ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (†) ÃÖ¤ü¸ü ÃÖæ™ü ÃÖÓ¤üÙ³ÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖÖŸÖ ¯Ö׸ü׿Ö™ü "†" ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÖêôûÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖÓב֍ú Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ׍ú´ÖÖ−Ö ¸üÖ•µÖ †Óו֌µÖ¯Ö¤ü ï֬ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö. פü−ÖÖӍú 28/3/2005 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 4 ¯ÖÏ´Ö֝Öê −Ö´Öã−ÖÖ † ´Ö¬µÖê »ÖÆüÖ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.Îú. (²Ö) ׍ú´ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ׾֝µÖÖ¯ÖêÖÖ ˆ““Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üᯙ Îúß›üÖ ¯ÖÏÖ׾֝µÖ ×´Öôû׾֝ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ פü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. 200/ú) ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸üµÖÖ“Öß †™ü −ÖÖÆüß. (08) ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖᯙ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓãÖÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê −Öê´ÖÖæú ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö ³Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖᯙ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓãÖÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Öß ÆüÖê¾Öæ ¿Öêú»Ö. ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ. (12) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬µÖê פü»Öê»Öê ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Ö¡Ö ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖԍúÖ¸üß ¤Óü›üÖ׬֍úÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö ÃÖÖӁÖÖ׍úŸÖ ú¹ý−Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 22/2/12 פü. (11) ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖÆü߸üÖŸÖߟÖᯙ ˆ»»ÖêÖ êú»Öê»Öß ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ. פü−ÖÖӍú 30/4/2005 −ÖãÃÖÖ¸ü ³Ö¸üµÖÖÓŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¯Öîúß 5 ™üŒêú ¯Ö¤êü ÖêôûÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖ´Öאָüß ²Ö•Ö־֝ÖÖ·µÖÖ Ã¡Öß ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ÖêôûÖ›æüÃÖÖÓšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö. (05) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö †−Öã³Ö¾Ö −µÖã−ÖŸÖ´Ö †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö †−Öã³Ö¾Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ‡) †ÖÖê¤ü¸ü“Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖ´Ö×−Ö¤ðü¿Ö−ÖÖ−Öê ×−ÖµÖ㌟ÖßÃÖÖšüß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¸ü߯֡֍ú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß/2002/ 379/ ¯ÖÏ. ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ šü¸ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ×−֍úÂÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôû“µÖÖ ¯Ö׸üÛã֟Öß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö ¸üÖÆüß»Ö. †−Öã³Ö¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †™üß ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ×ú´ÖÖ−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖŸÖ. ˆŒŸÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ´ÆüÖæ−Ö Ã™êü™ü ²Öэú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ“ÖÖ ×›ü´ÖÖÓ›ü ›ÒüÖ°™ (›üß. ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú) †Ö×Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (›ü ) µÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ®ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ †£Ö¾ÖÖ Ö™üÖŸÖᯙ ÖêôûÖ›æü ÃÖ¤üõÖÖÓ−ÖÖ ÖêôûÖÓ›æü“Öê 5% †Ö¸üÖÖ †−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. (±ú) ÖêôûÖ›æÓüÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¸üŸÖæ¤üß.68/ÎúßµÖãÃÖê-2. (Ö) Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ®ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ / ãú™æÓü²ÖÖŸÖᯙ (׍Îú´Öß»Öꆸü) ÖêôûÖ›æü ÃÖ¤üõÖÖÓ−ÖÖ ÖêôûÖ›æÓüÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê 5% †Ö¸üÖÖ †−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.ÃÖß. (ú) ¸üÖ™ÒüßµÖ ”ûÖ¡Ö ÃÖê−Öê´Ö¬µÖê (‹−Ö. 2010. Nashik-2 C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.(17/2000) 12.-5- †−Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ×“Ö÷üß / ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (Salary Slip Certificate) •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.Îú. ²Ö) †ŸµÖã““Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æüÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘Öê¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 05 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.›üß)ü •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆê. ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ / †−Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †¾Öî¬Ö / “Öãúß“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖß †¯ÖÖ¡Ö ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.01/11/2003 †−¾ÖµÖê 45 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ †¿Öß ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 100/²Ö) Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¹ý.ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 1-12-2010 ¸üÖê•Öß 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 33 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê. ×−֍úÂÖ šü¸ü×¾ÖŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›üᯙ ˆ““Ö †ÆÔüŸÖÖ †Ö×Ö †−Öã³Ö¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖꝵÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (‘Ö) ˆ®ÖŸÖ †Ö×Ö ¯ÖÏÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ ¾Ö Ö™ü (׍Îú´Öß»Öꆸü) µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê •ÖÖ×Æü¸ü êú»Ö껵ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖ“Öê †ÃÖÖ¾Öê.ÃÖß. (13) ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¿Ö㻍ú:†) ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¹ý. (10) ¿ÖÖÃÖ−Ö †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ Îú. ˆ““Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Öãœüᯙ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö †) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ−Öê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Ö껵ÖÖ ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 05 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö. (›ü) ÖêôûÖ›æü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ÖêôûÖ›æü †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖê“Öê –ÖÖ−Ö †ÃÖÖ¾Öê.Îú. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ˆ““Ö ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.Nov. ú) ¯Öύú»¯ÖÖÏßÖÖÓÃÖÖšüß 45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. (07) †ŸµÖã““Ö ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖÓ›æüÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö Îúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú ¸ü֍Îú߬ÖÖê/2002/ ¯ÖÏ. ›ü) ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖî−µÖ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ‹æúÖ ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−µÖÖÓ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÖÆüß) †×¬Öú ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ÃÖæ™ü ¸üÖÆüᯙ ´ÖÖ¡Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ‡ŸÖ¸ü ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ. ²ÖÖ²Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †™üß ¾Ö ´Ö֐ÖÔ¤ü¿Öԍú ŸÖŸ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ÖêôûÖ›æÓü“µÖÖ úÖ´Öאָüß“Öß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê ¤êüÖÖ¸êü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß ‡ŸµÖÖ¤üß. (06) ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :. (09) ¿ÖÖÃ֍úßµÖ / ×−Ö´Ö¿ÖÖÃ֍úßµÖ †ÖãÖÖ¯Ö−ÖêŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ×−ÖµÖ㌟Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öê −ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Regional Office. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖî×−֍úß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖãÖÔ êú»µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ´ÖãŒŸÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ êú»Öê»Öß ”ûÖµÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß.

ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Ûþ֍úÖ¸üµÖÖÓŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê −ÖÖë¤ü êú»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−Öß ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×−֍ú ²ÖÖê›üÖÔŸÖ −ÖÖÓ¾Ö −ÖÖê¤üÖß êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖӁÖÖ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 6.) (15) †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öê ךüúÖÖ :. −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü (4) †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ. ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú ¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ :(01) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ×−֝ÖԵ֍Îú. †Ö¾Ö¿µÖú ú֐֤ü¯Ö¡Ö −Ö •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ. (04) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÖšüß »Ö֐֝ÖÖ¸êü ¯ÖÏŸµÖÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Ö¡Ö ¯ÖÖêÙüÖ−Öê ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü †ÖÆêü. †−Öã³Ö¾Ö. 2005 †−¾ÖµÖê −Ö¾Öß−Ö ¯Ö׸ü³ÖÖ×Â֍ú †Ó¿Ö¤üÖ−Ö ×−Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ »Ö֐Öæ ¸üÖÆüß»Ö.31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸üü. (09) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 5 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2009 −ÖæÃÖÖ¸ü ´Ö֐ÖÖÃÖ¾ÖÙÖµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ×−ÖµÖ㌟Öß †Ö¤êü¿Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. Banker Cheque ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖᯙ ¸üŒú´Ö Ûþ֍úÖ¸ü»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. (05) ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öæ−µÖÖŸÖ −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ. •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö . 19 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü. ²Öã¹ý›üÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü. (07) †•ÖÖÔŸÖᯙ ´ÖÖÆüߟÖß ÖêÖ™üß ¾ÖÖ “Öæúß“Öß †Öœüôû»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¤Óü›üÖŸ´Öú úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. †¯ÖæÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ. ¬Ö−Ö֍úÂÖÔ ÆüÖ State Bank Of India “µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¿Ö֏ÖêŸÖæ−Ö“Ö úÖœü»Öê»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¸üÖ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖ´Ö֐ÖÔ Îú. (02) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‹úÖ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‡“”ûÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ »Ö֐Öê»Ö. ¡µÖӲ֍êú¸üÖê›ü. †Ó×−ÖµÖÖê/ 1005/126/ÃÖê¾ÖÖ-4. úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö Æêü ¯Ö¸üŸÖ êú»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.doc .-6- µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Öê •Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ ¸üÖê›ü ¿Ö֏ÖÖ. (02) ‹ÖÖªÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ / †¯ÖÏŸµÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö †ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖæ−Ö ²ÖÖ¤ü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö “Öæúß“µÖÖ ´ÖÖÆüߟÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ×−Ö¾Ö›ü ¸üü§ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ŸÖÖŸúÖôû ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö úÖœæü−Ö ™ü֍úµÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö.2007 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü »ÖêÖß.×›ü. (´Öãôû ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›æü −ÖµÖê.†•ÖÔ ú¹ý ‡Û“”ûÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß µÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖ֏ÖÖ»Öᯙ (1) †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ. פü. ¯ÖÖê™üÖ“µÖÖ Ø¤ü¸üÖÖ‡Ô´Öãôêû ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö −Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. −ÖÖ׿֍ú (úÖê›ü Îú. (06) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖÖ. −ÖÖ׿֍ú (2) †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ. ˆŒŸÖ וֻÆüÖ ÃÖÓãÖÖ ¾µÖןָüߌŸÖ µÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖᯙ †−µÖ ÃÖÓãÖÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.Nov. ÃÖ¤ü¸ü ¿Ö㻍ú Æêü −ÖÖ-¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. ¾ÖµÖ. ÃÖÖŸÖ¯Öæ¸ü.−Ö •ÖÖê›ü»Öê»ÖÖ †•ÖÔ ¸ü§ü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤êü¾Ö¯Öæ¸ü. †Æü´Ö¤ü−֐ָü µÖÖ ×•Ö»ÆüÖßָüßµÖ ÃÖÓãÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓãÖêŸÖ ¯Ö׸ü¯ÖæÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †•ÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖÃÖÆü úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ™ü¯ÖÖ»ÖÖ¾¤üÖ¸êü ؍ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ûþ֍úÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß“Öß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓãÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †−µÖ£ÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Ö껵ÖÖ Æü¸üúŸÖß / †ÖÖê¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ. ¯ÖÏÖŸµÖÖׁ֍ú ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¾Ö ´Öã»Ö֏֟ÖßÃÖÖšüß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ëú¦üÖ¾Ö¸ü / úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê »Ö֐Öê»Ö. (16) •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ÃÖã“Ö−ÖÖÓ ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¯Ö׸ü¯ÖãÖÔ †•ÖÔ Ûþ֍éúŸÖß“ÖÖ †ÓŸÖß´Ö ×¤ü−ÖÖӍú 24/12/2010 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖӍúÖôûß 5. ŸÖÃÖê“Ö †•ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃ֝Öß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †•ÖÖÔŸÖ ¡Öé™üß †Öœüôû»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.1469)ú µÖê£Öê ¤êüµÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.µÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ †•ÖÔ †ÃÖÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯ÖÖ¡Ö / †¯ÖÖ¡ÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓÓ¬Öß úÖÆüß Æü¸üúŸÖß / †ÖÖê¯Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ¤üß •ÖÖ×Æü¸ü —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¤üÖê−Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÃÖÖ »ÖêÖß †•ÖÔ µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖÆü ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú.30 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖê»Ö. ¬Ö−Ö֍úÂÖÔ −Ö •ÖÖê›üŸÖÖ †•ÖÔ ¯ÖÖšü¾Ö»µÖÖÃÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú. †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ þ֟Ö:“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ¾Ö ¹ý 5/.Îú. 17 ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»Ö껵ÖÖ ×•Ö»ÆüÖßָüßµÖ †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ / ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔü¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ þ֟Ö:“ÖÖ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ †×»Öú›ü“ÖÖ ±úÖê™üÖê ד֍ú™ü׾֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ™ü¯ÖÖ»Ö ÖÖŸµÖÖ“Öß Ø¤ü¸üÖÖ‡Ô ¾Ö †−µÖ úÖêÖŸÖêÆüß úÖ¸üÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üßÆüß †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÖê™üÖ´Öãôêû ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö −Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö µÖÖ¤üßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¿Öß ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬Öæ−Ö »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖꓵÖÖ ‹ú פü¾ÖÃÖ †ÖÖê¤ü¸ü ¤ãüµµÖ´Ö ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾Öê.´Öß. ¯ÖÏÖŸµÖÖׁ֍ú ¾Ö ŸÖÖÓêÓ›üß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert. ¬Öãôêû (3) †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ. (17) ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ :(01) ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ −ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. •Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ ¸üÖê›ü. פü. (18) »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö. (04) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ. −ÖÖ׿֍ú-2 µÖê£Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. 2010. •ÖôûÖÖÓ¾Ö (5) †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ. †ÖúÖ¸üÖ“Öê ¤üÖê−Ö ×»Ö±úÖ±êú •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. (03) »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö / †¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ¤üß †.“Öß ¯ÖÖêÙüÖ“Öß ×ŸÖúß™êü »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê 24 X 12 ÃÖê. †−µÖ ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ ²ÖэêúŸÖæ−Ö úÖœü»Öê»ÖÖ ¬Ö−Ö֍úÂÖÔ ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö ´Ö−Ö߆Öò›Ôü¸ IPO. ×›ü.Îú. (08) ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐Ö. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. †¿ÖÖ †¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ¿Öß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. (14) †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :(01) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ −Ö´Öã−µÖÖÓŸÖ (A 4 ÃÖÖ‡Ô•Ö ¯Öê¯Ö¸ü) †•ÖÔ ™Óüú׻֏ÖßŸÖ ú¹ý−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. −ÖÖò−Ö׍Îú´Öß»ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö. (03) †•ÖÖÔ“µÖÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö֍úß™üÖ¾Ö¸ü ----------------.46/07/13-†.

−ÖÖ׿֍ú-2 C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.ˆ¯ÖüÃÖÓ“Öֻ֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö. ²ÖÖüߍú “Ö֓֝Öß µÖÖ 4 ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏŸµÖêúß 25 ÖãÖ µÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ‹ãúÖ 100 ÖãÖÖÓ“Öê ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖßÖæ×−Öšü ¯ÖÏ¿−Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.-7- (02) »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ :.doc . ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †−ÖãÂÖÓא֍ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¸üᯙ −Ö´Öã¤ü ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. (05) •Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖêŸÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖᯙ †¿ÖÖÓ−ÖÖ“Ö ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¾Ö ´Öã»Ö֏֟ÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö־֝Öß ¯Ö¡Ö (úÖò»Ö »Öê™ü¸ü) ¯ÖÖšü׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. †−Öã³Ö¾Ö. (19) †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯Ö׸üÖêÃÖ / ´Öã»Ö֏֟ÖßÃÖ / ×−Ö¾Ö›üßÃÖ ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê −ÖÖÆüß. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ–ÖÖ−Ö.gov. 17 ¯ÖÏ´Ö֝Öê) »Ö־֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 2010. †•ÖÖÔ“Öß ”ûÖ−֝Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ¯ÖãÖÔ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö / †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. †•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ.80 ÖãÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “Ö֓֝Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ؍ú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸üÆæü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯Ö׍ÎúµÖꓵÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. −ÖÖ׿֍ú ¾Ö וֻÆüÖßָüßµÖ †ÖîªÖêא֍ú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖê´Ö¬µÖê (†. (20) ÃÖ¤ü¸ü“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ‹ÖÖªÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †×¬Öú“Öß ´ÖÖÆüߟÖß Æü¾Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÓÖ−Öß ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú.Îú. »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêú¸üߟÖÖ ´Ö¸üÖšüß. ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ׍ÎúµÖê“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß / ¾Öêôû֯֡֍ú ¾Ö¸üᯙ −Ö´Öã¤ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ www. (03) ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “Ö֓֝Öß ¯Ö׸üÖÖ :.org µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ“Öֻ֍ú (¯ÖÏ׿ց֝Ö).dvet-ronashik. ÃÖÆüß/¯ÖÏ. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ.in ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.dvet. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ. ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖÖŸÖ µÖÖÓ“µÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖæÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü / ¯ÖÏןցÖÖ µÖÖ¤üß •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. −ÖÖ׿֍ú-2 (0253-2579410/ 2579887) µÖê£Öê ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. (04) ´Öã»ÖÖÖŸÖ :.ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß 100 ÖãÖÖÓ“Öß ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖßÖã×−Ö™ü »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖÖ †ÃÖê»Ö.´Öã»Ö֏֟ÖßÃÖ 20 ÖãÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. (06) »ÖêÖß / ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “Ö֓֝Öß ¯Ö׸üÖêŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÖãÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úôû×¾Ö»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. »ÖÆüÖ−Ö ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö.Nov. ‡ÓÖÏ•Öß. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê www. ŸÖÃÖê“Ö ´Öã»Ö֏֟Öß“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¿ÖêÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. (07) »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖÖ.

ˆ¢ÖߝÖÔ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ´ÖÓ›üôû / ×¾ÖªÖ¯Ößšü/ ÃÖÓãÖÖ ÁÖêÖß ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ˆ¢ÖߝÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ´Ö×Æü−ÖÖ ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ 13) †−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö úÖ»ÖÖ−ÖãÎú´Öê †.Îú.•Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ ¸üÖê›ü.Îú. ´Ö×Æü−ÖÖ .456.•Ö. −ÖÖ׿֍ú-2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ö™ü-ú ÃÖӾ֐ÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¿ÖÖúßµÖ ¯Ö¤êü −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ -: †•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ :1) †•ÖÔ êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö 2) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (†Ö›ü−ÖÖÓ¾Ö/ −ÖÖÓ¾Ö/ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê/ ¯ÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö) 3) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ úÖµÖ´Ö“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ 4) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ (ׯÖ−֍úÖê› ÃÖÆüü) 5) •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßÖ (•Ö−´Öפü−ÖÖӍú. ×¾Ö•ÖÖ-† ³Ö•Ö-²Ö ³Ö•Ö-ú ³Ö•Ö-›ü ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ 9) •ÖÖŸÖ ¾ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü úÖµÖ ? †»Öߍú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖᯙ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¸ÓüÖßŸÖ ±úÖê™êüÖ µÖê£Öê þ֟Ö:“Öê þÖցָüßÃÖÆü ד֍ú™üÖ¾Öê.Nov.´Ö×Æü−ÖÖ -------.---------.(ÆüÖêµÖ / −ÖÖÆüß) 8) •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÔ (µÖÖêµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ( a) †¿Öß ÖæÖ ú¸üÖ¾Öß.¾ÖÂÖÔ) 6) פü.(‹ÃÖ‹ÃÖÃÖß ¯ÖÖÃÖæ−Ö Îú´Ö¾ÖÖ¸ü −Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾Öß) †.----------------------------------------------------------------------:.31-3-2011 ¯ÖµÖÕŸÖü“Öê †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. :- ‡´ÖÖ¾Ö Öã»ÖÖ ÆüÖêµÖ / −ÖÖÆüß 10) ÃÖ´ÖÖŸÖÓ¸ü †Ö¸üÖÖ (µÖÖêµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¾Ö¸ü ( a ) †¿Öß ÖæÖ ú¸üÖ¾Öß.•Ö.) :.-8- ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ˆ¯ÖüÃÖÓ“Öֻ֍ú.-²Ö /³Ö.ÆüÖêµÖ / −ÖÖÆüß 12) ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ. (−ÖÖò−Ö ×Îú×´Ö»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü. ™ü¯ÖÖ»Ö ¯Öê™üß ÎÓú.•Ö. †.•ÖÖ.•Ö.----------------------------------------------------------------------:.-------/-----/-----:¾ÖÂÖÔ .-ú/ ³Ö.†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ³Ö¾Ö−Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß.----------------------------------------------------------------------:. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ.¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö.doc ‹æúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¿Öê¸üÖ .פü¾ÖÃÖ -------- 7) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÖÆêü úÖµÖ ? :. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê/†ÖãÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ¸üÖ êú»Öê»Öê ¯Ö¤ü ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖµÖÔ−ŸÖ C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.-›ü/ ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ / ‡´ÖÖ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ (−ÖÖò−Ö ×Îú×´Ö»Öꆸü) ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü úÖµÖ.1-12-2010 ¸üÖê•Öß“Öê ¾ÖµÖ •Ö−´ÖŸÖÖ¸üÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê :. 2010. ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ¯Öύú»¯ÖÖÏÃŸÖ ÖêôûÖˆæ †¯ÖÓÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ 11) ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾Ö•ÖÖ-† / ³Ö.----------------------------------------------------------------------:. †.

¾Ö¸üᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖם־֯Öæ¾Öԍú ¾Ö Ö¸üß †ÖÆêü. ¸üŒú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 16) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖ¯Ö׿ֻÖÖÃÖÆü −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öß. C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert. 5/.•Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ êú»Öê»Öß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ( a) †¿Öß ÖãÖ ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ †×¬Öú“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ªÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖÃÖÆü ªÖ¾Öß. ךüúÖÖ : פü−ÖÖӍú : / / ( ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Ã¾Öցָüß ) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÆü¯Ö¡Öê (ÃÖցÖÖ؍úŸÖ êú»Öê»Öß) :(1) ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö Øú¾ÖÖ ¾ÖµÖ ¾Ö −Ö֐Ö׸üúŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (2) ¯Ö¤ü¾Öß / ¯Ö¤ü׾֍úÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ö×Ö ÖãÖ¯Öס֍úÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê£Öê ¿ÖîÖם֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê ‡ŸÖ¸ü ¤ü֏ֻÖê (3) ´Ö֐ÖÖÃÖ¾ÖÙÖµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ.›üß. 2010.›üß.Nov. ´Öß ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Öæ¾Öԍú †ÃÖê •ÖÖ×Æü¸ü ú¸üŸÖÖê / ú¸üŸÖê úß.-9- 14) ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ / ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−Öß ÃÖî×−֍úß ²ÖÖê›üÖÔŸÖ −ÖÖë¤üÖß êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü úÖµÖ ? :15) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Ö껵ÖÖ ×›ü´ÖÖÓ›ü ›ÒüÖ°™ü“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ›üß.›üß.“Öê ¯ÖÖê™üÖ“Öê ן֍úß™ü ד֙üú×¾Ö»Öê»ÖÖ) ×™ü¯Ö :. •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (4) ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“ÖÖ †×¬Ö×−Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (5) −ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»Ö߆¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (6) ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ׬֓ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (7) ×¾Ö×ÆüŸÖ †−Öã³Ö¾ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê (8) þ֟Ö:“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»Öê 2 ×»Ö±úÖ±êú (¹ý. ¾Ö פü−ÖÖӍú ›üß. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖŸÖßÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»µÖÖ“Öê úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß“µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü êú»µÖÖÃÖ ´ÖÖ—ÖÖß ŸÖÎúÖ¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. Îú.doc . úÖœü»Ö껵ÖÖ ²Öэêú“Öê −ÖÖÓ¾Ö ÆüÖêµÖ / −ÖÖÆüß ›üß.

..... (†ÃÖ»µÖÖÃÖ •Ö−´Ö פü−ÖÖӍú −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ) 3) ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü פü−ÖÖӍú 28 ´ÖÖ“ÖÔ 2005 ¾Ö ŸÖ¤ü−ÖÓŸÖ¸ü •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ´Öãôêû µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´Öß †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ •Ö֝Öß¾Ö †ÖÆêü....¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ׿ց֝Ö... 4 −ÖæÃÖÖ¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö −Ö´Öã−ÖÖ ..................---------------------------------------------------- 6) ²Öîšüú Îú´ÖÖӍú :....---------------------------------------------------- (úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö) 7) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß Ã¾Öցָüß :- ×™ü¯Ö :....(ÃÖӏµÖÖ) ‡ŸÖúß ÆüµÖÖŸÖ ´Öã»Öê †ÖÆêüŸÖ.. ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ..... פü−ÖÖӍú : ." † " ´Öß ÁÖß / ÁÖß´ÖŸÖß / ãú´ÖÖ¸üß -----------------------------------------------....---------------------------------------------------- 3) ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö :.. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÆüß / ...............•Öã−ÖÖ †ÖÖÏÖ ¸üÖê›ü........10 - ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −Ö֐ָüß ÃÖê¾ÖÖ (»ÖÆüÖ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö) ×−ÖµÖ´Ö 2005 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö Îú.. ŸµÖÖ¯Öîúß ×¤ü−ÖÖӍú 28 ´ÖÖ“ÖÔ 2005 µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Ö−´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ -------------------...........---------------------------------------------------- 5) ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ :......... ¾ÖµÖ ----........... ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ˆ¯ÖüÃÖÓ“Öֻ֍ú..... -----------------------------------------------...µÖÖÓ“ÖÖ/ µÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖÖ /´Öã»ÖÖß / ¯ÖŸ−Öß.. C:\Documents and Settings\admin\Desktop\attachments_2010_12_09\Advert.............µÖÖ «üÖ¸êü ¯Öãœü߻֯ÖÏ´Ö֝Öê †ÃÖê •ÖÖÆü߸ü ú¸üŸÖÖê / ú¸üŸÖê úß...... 2) †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ´Ö»ÖÖ -----------------------------....... 2010.. −ÖÖ׿֍ú -2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------: ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Ö¡Ö :1) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (†Ö›ü−ÖÖÓ¾Ö / −ÖÖÓ¾Ö/ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê/ ¯ÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö) 2) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ :.....(−ÖÖ¾ÖÖÃÖÆü) .........doc ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö µÖê£Öê ד֍ú™ü¾ÖÖ¾Öê ¾Ö ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ×¾Ö¿ÖêÂÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (SEO) µÖÖÓ“Öß Ã¾Öցָüß ¾Ö ׿֌úÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ......‡ŸÖúß †ÖÆêü...ÁÖß / ----------------------------------------------...........¾ÖÂÖÔ ------.....µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´ÖÖ—ÖÖ †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü..456.. ךüúÖÖ : ................---------------------------------------------------- 4) ¯ÖϾ֐ÖÔ :....1) ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖӍú›æü−Ö ÃÖցÖÖӍúßŸÖ (Attested) ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. 1) ´Öß -----------------------------------------------..... ™ü¯ÖÖ»Ö ¯Öê™üß ÎÓú.†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ³Ö¾Ö−Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß.---------------------------------------------------:.............Nov.... 2) ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö............¸üÖÆüÖÖ¸ü .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful