Kesihatan Kesihatan

dan dan
Ibadah Haji Ibadah Haji
Oleh: Oleh:
Dr Suhazeli Abdullah Dr Suhazeli Abdullah
KK Permaisuri KK Permaisuri
Syar at Wajib Syar at Wajib
Haji/Umr ah Haji/Umr ah
Dalil Syar at Sah Haji Dalil Syar at Sah Haji
• “Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan
ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu
bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai mampu dan berkuasa sampai
kepadanya kepadanya dan siapa yang kufur maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian
makhluk”. (Aali ‘Imran: 97).
= ´<´. _¦s | .¦ | ´ ~ > ... ¦ | . -|L.`.| «,¦| ¬, .. .´. ..´ _ |: ´<| ¯ _ .s
s ¸· .|.-¦| '' = ) : 97 . (
Jemaah Haji Ter engganu 1429 H /2008 M Jemaah Haji Ter engganu 1429 H /2008 M
• Kuala Terengganu / Marang – 982
• Besut – 107
• Kemaman – 231
• Dungun – 184
• Hulu Terengganu – 191
• Setiu – 64
• Jumlah = 1,759
Pemer iksaan Kesihatan Pemer iksaan Kesihatan
“ Ibadat Haji mer upakan satu Ibadat “ Ibadat Haji mer upakan satu Ibadat
Per buatan” Per buatan”
Jemaah Haji Per lu ber keadaan Sihat Jemaah Haji Per lu ber keadaan Sihat
• Berjalan kaki ke mana
sahaja untuk
menunaikan ibadah
atau urusan rasmi
semasa berada di
Tanah Suci
• Ibadat Dalam
mengerjakan Haji dan
Umrah
Tawaf
Berjalan lebih kurang
– 500m – 1km
Saei
Berjalan lebih kurang
– 4.9 km dalam
keadaan sesak
Melontar Berjalan lebih kurang
–7 atau 10 km setiap
hari selama 4 hari
berturut-turut
Sembahyang bergantung kedudukan
rumah dari masjid
KEADAAN DI TANAH SUCI KEADAAN DI TANAH SUCI
• Suhu di Madinah
• Sebelum wukuf
• 7
o
C - 14
o
C
• Selepas wukuf
• 23
o
C - 33
o
C
• Hawanya kering
• Berdebu
7
KEADAAN DI TANAH SUCI KEADAAN DI TANAH SUCI
• Suhu di
Mekah/Arafah/Mina
• Sebelum wukuf
• 23
o
C - 33
o
C
• Selepas wukuf
• 30
o
C - 39
o
C
• Hawanya kering
• Berdebu
8
GRAF KEMATIAN BERBANDING JUMLAH GRAF KEMATIAN BERBANDING JUMLAH
JEMAAH HAJI MUSIM HAJI 1418H JEMAAH HAJI MUSIM HAJI 1418H - - 1425H 1425H
(1998 (1998 - - 2005) 2005)
125 194 150 177 143 92 30 121 54
29,354
34,920
39,394
44,264
49,864
49,074
24,626
49,000
35,515
0
50
100
150
200
250
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tahun
j
u
m
l
a
h

k
e
m
a
t
i
a
n
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
j
u
m
l
a
h

h
a
j
i

p
a
d
a

t
a
h
u
n
s
e
m
a
s
a
Jumlah kematian Jumlah jemaah haji
Tr en kematian Jemaah Haji Tr en kematian Jemaah Haji
0.65
0.42
0.54
0.37
0.39
0.28
0.19
0.12
0.24
0.28
0.17
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
Tujuan Tujuan
• Memastikan peraturan Haji
Kerajaan Arab Saudi dipatuhi.
• Mendapatkan suntikan wajib
Meninggococcal Meningitis Meninggococcal Meningitis
Quadrivalent (ACYW Quadrivalent (ACYW --135). 135).
• Suntikan boleh diperolehi dari
Klinik dan Hospital Kerajaan Klinik dan Hospital Kerajaan
dengan percuma.
• Menentukan bakal haji tidak tidak
mengidap penyakit merbahaya mengidap penyakit merbahaya
atau penyakit berjangkit atau penyakit berjangkit.
• Menentukan bakal haji yang
mengalami penyakit kronik penyakit kronik
dirawat dan distabilkan dirawat dan distabilkan serta
mengenalpasti ubat yang
diperlukan.
Tujuan Tujuan
• Menyediakan rekod
rawatan supaya mudah mudah
mendapat rawatan mendapat rawatan yang
diperlukan ketika di Tanah
Suci.
• Mengesan bakal haji wanita
yang hamil hamil. Wanita hamil
tidak diluluskan untuk
menunaikan haji.
• Mengesan kes tidak siuman tidak siuman
atau nyanyuk atau nyanyuk. Kes-kes ini
dikhuatiri boleh
menyebabkan haji tidak
sah.
• Memastikan bakal jemaah
haji sihat dan berupaya sihat dan berupaya
melakukan ibadat Haji
dengan sempurna.
Tempat pemer iksaan kesihatan Tempat pemer iksaan kesihatan
• Pemeriksaan kesihatan
hanya boleh dilakukan di
mana-mana fasiliti
kesihatan (hospital/klinik) (hospital/klinik)
kerajaan kerajaan atau Klinik Panel Klinik Panel
Tabung Haji Tabung Haji sahaja.
• Bagi jemaah haji yang
memilih untuk membuat
pemeriksaan kesihatan di
Klinik Panel Tabung
Haji, kosnya hendaklah
ditanggung sendiri oleh
jemaah haji.
Car a Pemer iksaan Car a Pemer iksaan
Terdapat dua
peringkat
pemeriksaan, iaitu:-
1. Pemeriksaan asas
dan ujian asas.
2. Pengesahan
pegawai perubatan /
pakar yang dilantik
khas
Semua Bakal Haji Semua Bakal Haji
• Pemeriksaan kesihatan wajib
kepada semua bakal haji
dilakukan 3 3 bulan sebelum bulan sebelum
berlepas ke Tanah Suci.
• Pemeriksaan ini adalah
untuk 3 golongan iaitu:-
a) Semua bakal haji yang
terpilih di dalam kuota tahun
berkenaan
b) Jemaah haji senarai
menunggu (Standby)
c) Pemeriksaan ulangan untuk
bakal haji melebihi 60 tahun
Jemaah haji yang ber umur 60 Jemaah haji yang ber umur 60
• Pemeriksaan kesihatan 6
hingga 10 bulan sebelum
bertolak ke Tanah Suci
bertujuan untuk;
– Mengenalpasti lebih awal
status kesihatan bakal haji
termasuk kesihatan
mental, fizikal dan
pemakanan.
– Mengenalpasti kumpulan
berisiko tinggi agar rawatan
awal dapat diberikan.
– Mengenalpasti keperluan-
keperluan khas (peralatan
perubatan / ubat-ubatan).
Kes Tidak Lulus Kes Tidak Lulus
• Bagi kes-kes yang gagal dalam
pemeriksaan kesihatan atau
mereka yang perlu menjalani
rawatan lanjut dikehendaki melalui
pemeriksaan kesihatan kali kedua.
• Dalam sesetengah kes ada
kemungkinanan pandangan pakar pandangan pakar
diperlukan diperlukan untuk menentukan
sama ada bakal haji layak untuk
menunaikan haji atau sebaliknya.
• Setiap jemaah haji yang gagal
dalam pemeriksaan kesihatan
akhir (kali kedua) tetapi masih
ingin menunaikan haji, perlu
membuat rayuan kepada
Jawatankuasa Rayuan melalui
Pejabat Tabung Haji Negeri.
Kes Tidak Lulus Kes Tidak Lulus
• Tabung Haji Negeri akan
memanggil Jawatankuasa
Rayuan untuk
menimbangkan kes-kes
rayuan.
• Keputusan dibuat secara
muzakarah dan tidak
bersifat individu.
• Segala keputusan
Jawatankuasa Rayuan
yang dikeluarkan adalah
muktamad.
• Jemaah Haji yang gagal di
dalam kes
rayuan, pemergiannya ke
Tanah Suci hendaklah
ditangguhkan.
Contoh Kes Yang Tidak Lulus Contoh Kes Yang Tidak Lulus
• Lelah – Memerlukan bantuan orang untuk
bergerak.
• Sakit jantung dalam masa 3 bulan dari tarikh
berangkat.
• Darah Tinggi tidak terkawal
• Penyakit hati dan buah pinggang
• Penyakit saraf dan sawan
• Penyakit mental
• TB, Malaria, HIV
• Semua jenis kanser
Pr oses Pr oses
Pemer iksaan Pemer iksaan
Panduan Kesihatan Panduan Kesihatan
LANGKAH LANGKAH- -LANGKAH BAGI MENJAGA LANGKAH BAGI MENJAGA
KESIHATAN KESIHATAN
• DI TANAH AIR
– Jagalah kesihatan diri sebaik-
baiknya dan ini hendaklah
dilakukan semasa di Malaysia
lagi.
– Elakkan dari menyembunyikan
penyakit yang dihidapi ketika
menjalani pemeriksaan
kesihatan.
– Diwajibkan menghadiri
ceramah-ceramah Kesihatan
yang dianjurkan oleh pihak
Tabung Haji dengan
kerjasama pihak Kementerian
Kesihatan Malaysia di masjid-
masjid yang mengadakan dan
semasa Kursus Haji Intensif.
Kenapa kecer gasan fizikal Kenapa kecer gasan fizikal
diper lukan untuk ibadah haji? diper lukan untuk ibadah haji?
I BADAH HAJ I MEMERLUKAN I BADAH HAJ I MEMERLUKAN
KECERGASAN FI ZI KAL 1 KECERGASAN FI ZI KAL 1
TAWAF: 1- 7 km (7 pusingan)
SAIE – 5 km
I BADAH HAJ I MEMERLUKAN I BADAH HAJ I MEMERLUKAN
KECERGASAN FI ZI KAL 2 KECERGASAN FI ZI KAL 2
I BADAH HAJ I MEMERLUKAN I BADAH HAJ I MEMERLUKAN
KECERGASAN FI ZI KAL 3 KECERGASAN FI ZI KAL 3
MELONTAR JAMARAT: 2-10 km
I BADAT HAJ I MEMERLUKAN I BADAT HAJ I MEMERLUKAN
KECERGASAN FI ZI KAL 4 KECERGASAN FI ZI KAL 4
BERULANG-ALIK KE MASJID: 1-5 km SEHARI
m e m p er b ai ki p e rn a f a sa n
m e n g ur a ng ka n st re s
m e n i n gk a tk a n k e ce r g a sa n
m i n d a
m e n g aw al d a n
m e n g ur a ng ka n r is ik o
p e n y a ki t s e p e rt i
D i a b e te s d a n Te k a n a n
d a r a h ti n g g i
m e n i n gk a tk a n k e ce r g a sa n
j a n tu n g
m e n ca p ai d a n m e n g e k a l
b e r a t b a d a n u n g g u l
m e n i n gk a tk a n d a y a
k e ta h a n an ba d a n
me ng uatka n tu lang
m e n i n gk a tk a n t e n a g a d a n
s ta m i n a
m e n i n gk a tk a n r a sa s e g a r
d a n s ih a t
10 KEBAI KAN SENAMAN SECARA 10 KEBAI KAN SENAMAN SECARA
TETAP TETAP
PROGRAM AKTI VI TI PROGRAM AKTI VI TI
FI ZI KAL/ SENAMAN FI ZI KAL/ SENAMAN
Fasa Contoh Aktiviti Masa
Fasa 1:
Memanaskan
Badan
•Senaman Ringan
•Senaman Kelonggaran
•Senaman Regangan
10-20 min
Fasa 2:
Aerobik
(Pada kadar nadi
latihan)
•Berjalan
•Berjoging
•Berbasikal
20-30 min
Fasa 3:
Pemantapan otot
•Ringkuk tubi separa
•Tekan tubi
•Senaman untuk kesimbangan
10-20 min
Fasa 4:
Menyejukkan
Badan
•Senaman Ringan
•Senaman regangan
10-20 min
FASA 1: MEMANASKAN BADAN FASA 1: MEMANASKAN BADAN
1) 1)Senaman Ringan Senaman Ringan
2) 2)Senaman Kelonggaran Senaman Kelonggaran
3) 3)Senaman Regangan Senaman Regangan
•• 10 10--20 min 20 min
FASA 1: MEMANASKAN BADAN FASA 1: MEMANASKAN BADAN
Mesti dilakukan dengan cara betul
Aktiviti memanaskan badan menyediakan badan
untuk :
– menghadapi aktiviti yang berdaya tinggi,
– meningkatkan suhu otot
– merenggangkan otot dan sendi yang boleh
mengurangkan risiko kecederaan
Masa: 10 hingga 20 minit biasanya adalah
mencukupi
Terbahagi kepada 3 peringkat
– Senaman Ringan: berlari anak, berjalan setempat
– Senaman Kelonggaran
– Senaman Regangan
SENAMAN KELONGGARAN SENAMAN KELONGGARAN
i. Leher
SENAMAN SENAMAN
KELONGGARAN KELONGGARAN
ii. Bahu
S E N A M A N K E L O N G G A R A N S E N A M A N K E L O N G G A R A N
iii. Pinggang
S E N A M A N K E L O N G G A R A N S E N A M A N K E L O N G G A R A N
v. Pinggul
vi. Lutut
S E N A M A N S E N A M A N
K E L O N G G A R A K E L O N G G A R A
N N
vi. Pergelangan Kaki
• Jangan paksakan sesuatu pergerakan
• Jangan mengulang-ulangkan pergerakan
regangan.
• Gerakan anggota berkenaan kepada kedudukan
yang paling tegang secara beransur-ansur dan
kekalkan.
• Bernafas secara normal dan jangan hentikan
pernafasan kerana ini akan menegangkan lagi
otot-otot.
• Kekalkan regangan itu buat 8 - 10 saat.
CARA CARA-- CARA MELAKUKAN CARA MELAKUKAN
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN--
LEHER LEHER
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN––
BAHU BAHU
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN--
PI NGGANG PI NGGANG
Bengkok Sisi
Pusing Badan
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN--
OTOT PAHA OTOT PAHA
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN--
PAHA PAHA
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN --
BELAKANG BELAKANG
SENAMAN REGANGAN SENAMAN REGANGAN
PAHA
BETIS
FASA 2: AEROBIK FASA 2: AEROBIK
Contoh: Contoh:
Berjalan, Berjoging, Berbasikal Berjalan, Berjoging, Berbasikal
(20 (20- -30 min) 30 min)
FASA 2: AEROBI K FASA 2: AEROBI K
•Berjalan kaki
•Berjoging
•Berbasikal
•Bermain badminton
Sar anan Sar anan
• Pada peringkat permulaan jarak yang
tidak terlalu jauh dipilih dan jarak jauh
berjalan di tambah secara berperingkat
sehingga mencapai 5-6 kilometer
• Senaman ini boleh dilakukan 5 atau 6
bulan sebelum anda ke Tanah Suci atau
secepat mungkin
FASA 3: PEMANTAPAN OTOT FASA 3: PEMANTAPAN OTOT
Ringkuk tubi separa Ringkuk tubi separa
Tekan tubi Tekan tubi
Senaman untuk Senaman untuk
kesimbangan kesimbangan
10 10--20 min 20 min
3 set 10 ulangan 3 set 10 ulangan
RI NGKUK TUBI SEPARA RI NGKUK TUBI SEPARA
TEKAN TUBI TEKAN TUBI
RINGAN SEDERHANA LENGKAP
SENAMAN KESEI MBANGAN SENAMAN KESEI MBANGAN
JENGKIT
KAKI
BENGKOK
LUTUT
ANGKAT
KAKI KE
HADAPAN
ANGKAT
KAKI KE
BELAKANG
ANGKAT
KAKI KE
SISI
FASA 4: MENYEJUKKAN FASA 4: MENYEJUKKAN
BADAN BADAN
Ulang: Ulang:
Senaman Ringan Senaman Ringan
Senaman Regangan Senaman Regangan
10 10- -20 min 20 min
FASA 4: AKTI VI TI FASA 4: AKTI VI TI
MENYEJ UKKAN BADAN MENYEJ UKKAN BADAN
• Aktiviti penyejukan badan adalah sama
pentingnya dengan aktiviti memanaskan badan
• Senaman menyejukan badan mengelakkan
pening kepala,merasa hendak muntah dan
sakit-sakit pada otot-otot
• Ulang langkah Senaman Ringan, dan Senaman
Regangan dengan memperlahankan
pergerakkan dan aktiviti regangan
• Masa : 5 hingga 10 minit biasanya adalah
mencukupi
SENAMAN DALAM SENAMAN DALAM
KENDERAAN KENDERAAN
• Senaman ini digalakkan semasa duduk
dalam perjalanan yang lama
• Dapat mengelakkan pembekuan darah
dan penyumbatan saluran darah (deep
vein thrombosis)
• Dilakukan selama 3 – 4 minit setiap jam
Terdapat beberapa kes kematian berpunca dari masalah pembekuan
Darah dikaki sebaik sahaja tiba tanah suci
SENAMAN DALAM SENAMAN DALAM
KENDERAAN KENDERAAN
1.Pergerakan Sendi
Pergelangan Kaki
2.Pergerakan Kaki – ‘Tiga Peringkat’
SENAMAN DALAM SENAMAN DALAM
KENDERAAN KENDERAAN
3.Angkat Lutut
4.Lutut Ke dada
5.Pergerakan Leher
SENAMAN DALAM SENAMAN DALAM
KENDERAAN KENDERAAN
6. Bongkok Ke hadapan
7. Pergerakan bahu
MAKANAN (DIET) MAKANAN (DIET)
• Makanan adalah penting untuk hidup kerana ia adalah sumber
tenaga (kalori) dan zat yang diperlukan oleh tubuh badan untuk
tumbesar, bergerak, bermain, bekerja, berfikir, belajar dan
beribadat.
• Untuk mendapatkan zat-zat yang diperlukan oleh badan ia
bergantung kepada jumlah dan jenis makanan kita makan setaip
hari.
• Makanan yang sihat mengandungi lebih dari 40 jenis zat-zat
makanan dan sejumlah kalori yang diperlukan oleh badan setiap
hari untuk kesihatan yang baik.
• Makanan yang sihat juga membekalkan imbangan
karbohidrat, lemak dan protein yang betul bagi mengurangkan risiko
penyakit-penyakit kronik.
• Makanan begini hanya diperolehi dari pelbagai jenis makanan yang
seharusnya menjadi hidangan harian yang segar, seimbang dan
lengkap.
MAKANAN (DIET) MAKANAN (DIET)
• Amalkan amalan makan yang baik berasaskan
garis panduan makanan seperti berikut:
– Makan pelbagai jenis makanan.
– Imbangkan makanan yang anda makan dengan
aktiviti fizikal.
– Pilih makanan yang banyak sayur-sayuran dan buah-
buahan.
– Memilih makanan yang mengandungi gula dan garam
yang sederhana , makanan yang mengandungi
rendah lemak dan rendah kolesterol.
– Meminum lebih banyak air kosong.
– Memakan makanan yang bersih dan selamat.
MINUMAN MINUMAN
• Perlu banyak minum air kosong kerana :-
– Keadaan cuaca panas menyebabkan cecair badan
banyak hilang melalui pengeluaran peluh.
– Penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal seperti berjalan.
– Air sangat penting untuk fisiologi badan kita.
– Mengekalkan suhu badan.
– Pengeluaran bahan sisa dari badan.
– Keperluan harian ialah lebih kurang 2 1/2 liter.
– Perlu minum air kosong 1 1/2 liter atau 8- 10 gelas
sehari (Keperluan 1 liter lagi di perolehi dari makanan
harian).
MINUMAN MINUMAN
• Perlu banyak minum air kosong kerana :-
– Kurangkan pengambilan minuman yang bergula dan
bergas atau berkabonat.
– Minumlah sebelum anda merasa dahaga.
– Di Tanah Suci teruskan amalan meminum air kosong
setiap kali kembali dari masjid atau setelah sampai ke
destinasi perjalanan kerana ada kemudahan tandas
jika timbul keperluan.
– Perasaan tidak dapat menahan keinginan untuk
membuang air kecil juga berlaku jika meminum Teh O
atau meminum air minuman yang panas suhunya
sedangkan suhu sekeliling sejuk seperti di waktu pagi
atau di musim sejuk.
IMUNISASI (VACINATION) IMUNISASI (VACINATION)
• Vaksinasi mencegah daripada pelbagai penyakit dan
masalah kesihatan.
• IMUNISASI WAJIB
– Vaksin Meningococcal Quadrivalent.
• IMUNISASI PILIHAN
– Vaksin Influenza
– Vaksin Pneumokokus 23 - valent
IMUNISASI WAJIB IMUNISASI WAJIB
• Vaksin Meningococcal Quadrivalent
– Semua bakal jemaah haji diwajibkan mendapat suntikan vaksin
Anti Meninggococcal Meningitis iaitu "Meningococcal
Quadrivalent Vaccine ACYW-135".
– Meningitis ialah radang pada bahagian meninges iaitu selaput
otak dan taraf tunjang yang disebabkan oleh jangkitan virus atau
bacteria.
– Virus atau bacteria ini tersebar melalui udara atau sentuhan
lansung dengan pembawa atau pengidap Dari saluran
pernafasan, ia memasuki saluran darah dan menyebabkan
keracunan darah dan ke otak lalu menyebabkan meningitis.
– Suntikan ini harus diambil sekurang-kurangnya dua minggu
sebelum berangkat ke Tanah Suci dan ianya melindungi selama
3 tahun.
IMUNISASI PILIHAN IMUNISASI PILIHAN
• Vaksin Influenza
– Suntikan ini boleh diambil sebulan sebelum berangkat ke Tanah Suci.
– Influenza secara umumnya dikenali sebagai `flu`, adalah infeksi saluran
pernafasan. iaitu menjangkit semua golongan - kanak-kanak dan orang
dewasa.
– Virus Influenza berjangkit dengan menyebar daripada manusia ke
manusia semasa pesakit bersin atau batuk. Vaksin influenza selamat
bagi kebanyakan orang tetapi vaksin ini tidak boleh diberi kepada
mereka yang alergik terhadap telur sebab vaksin Influenza disediakan
daripada telur. Suntikan ini boleh diperolehi dari klinik-klinik swasta dan
kosnya ditanggung sendiri oleh bakal haji.
– Jemaah Haji berumur 60 tahun keatas dan mereka yang bermasalah
kesihatan iaitu pengidap penyakit kronik seperti lelah, kencing
manis, sakit paru-paru, sakit ginjal, endokrin dan orang yang lanjut usia
amat digalakan mengambil vaksin influenza.
IMUNISASI PILIHAN IMUNISASI PILIHAN
• Vaksin Pneumokokus 23 - valent
– Vaksin ini mencegah dari penyakit Pnemonia
iaitu sejenis jangkitan serius di bahagian
peparu yang disebabkan oleh bacteria atau
virus.
– Penyakit ini merupakan penyakit utama
dikalangan kanak-kanak dan warga tua.
WANITA WANITA
• Kedatangan Haid
– Tiada jadi masalah ketika kedatangan haid kecuali sewaktu tawaf dan
saie. Jangan lupa membawa bekalan "sanitary pad" untuk kegunaan di
Tanah Suci.
• Pengambilan ubat hormon
– Untuk bakal haji wanita yang ingin memberhentikan haidnya
dinasihatkan supaya mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu
sebelum mengambil ubat hormon.
– Dinasihatkan juga, pengambilan ubat ini dimulakan sebulan sebelum
bertolak ke Tanah Suci agar dapat membiasakan diri dengan ubat
hormon yang diambil dan jika tidak sesuai lebih baik tidak diambil.
– Bakal haji wanita yang mengalami masalah haid juga di nasihatkan
berjumpa dengan Pakar Obstetrik Dan Ginekologi sebelum berangkat
ke Tanah Suci.
• Ubat penahan sakit
– Bagi bakal jemaah haji wanita yang sering menghadapi masalah sakit
ketika kedatangan haid, dinasihatkan membawa bekalan ubat penahan
sakit yang diamalkan jika perlu.
Ubat Ubat- -ubatan ubatan
• Hendaklah mendapat bekalan secukupnya
sebelum berangkat.
• Walaupun TH menyediakan Hospital atau
Klinik di Tanah Suci tetapi
– Ubat tidak sama jenis / pengeluar
– Ubat pakar yang tiada di Tanah Suci
– Kehabisan stok di Klinik.
– Tidak diketahui jenis ubat
BERHENTI MEROKOK BERHENTI MEROKOK
• Sekiranya anda seorang
perokok, berhentilah merokok dari
sekarang. Ini mesti dilakukan dengan
kerelaan sendiri. Merokok berkait rapat
dengan tiga sebab kematian teratas di
Malaysia :
1. Penyakit Jantung Koronari.
2. Kanser paru-paru.
3. Strok (Angin Ahmar).
LAIN LAIN--LAIN BAHAYA MEROKOK LAIN BAHAYA MEROKOK
• Cepat penat / semput nafas (tidak sesuai untuk
melakukan ibadat haji)
• Gastrik
• Hilang tenaga (merokok menyebabkan kurang nafsu
makan)
• Ketagihan (Bahan nikotin)
• Masalah mati pucuk
• Mulut berbau
• Punca kebakaran
• Mulai musim haji 1422H pihak Tabung Haji telah
mengadakan penguatkuasaan Larangan Merokok di
Bangunan Kediaman Jemaah Haji di Tanah Suci.
Ber azam untuk ber henti mer okok Ber azam untuk ber henti mer okok
ber mula r amadhan tahun ini ber mula r amadhan tahun ini
SEMASA DI TANAH SUCI SEMASA DI TANAH SUCI
• Kebanyakan jemaah haji menghadapi
tekanan kerana
– perubahan cuaca,
– kepadatan penduduk di Kota Makkah dan
aktiviti-aktiviti ibadah haji.
– Sekeliling yang berbeza.
– Makanan yang tidak sama selera
SEMASA DI TANAH SUCI SEMASA DI TANAH SUCI
• Jemaah haji dinasihatkan:
A. Sentiasa bersabar
B. Pakaian berwarna putih dan tidak tebal adalah sesuai jika cuaca
panas.
C.Elak dari terdedah kepada cuaca sejuk dengan memakai
pakaian tebal, berstokin dan menutup kepala jika cuaca terlalu
sejuk khususnya ketika di Madinah.
D.Tutuplah mulut dan hidung dengan 'mask', serban atau tudung
kepala yang nipis apabila berada di kawasan berdebu.
E. Teruskan amalan meminum air kosong setiap kali pulang dari
masjid atau berjalan. Perlu minum 2-3 liter sehari khususnya
apabila hawa panas.
SEMASA DI TANAH SUCI SEMASA DI TANAH SUCI
• Jemaah haji dinasihatkan:
F. Perasaan tidak dapat menahan keinginan untuk membuang air kecil
boleh berlaku dalam suasana berikut:
a) Meminum teh O (selepas 1-2 jam)
b) Meminum air yang panas suhunya sedangkan suhu sekeliling sejuk seperti
di waktu pagi atau di musim sejuk.
c) Penggunaan kipas dan alat pendingin hawa secara berterusan.
G. Makan makanan yang berzat termasuk buah-buahan dan sayur-
sayuran.
H. Cuci tangan sebelum makan dan selepas menggunakan tandas.
I. Kerjakan ibadat sunat setakat mana keadaan kesihatan mengizinkan.
J. Sekiranya batuk dan selsema yang ringan, selepas 24jam jika tidak
beransur baik, segeralah ke klinik untuk mendapatkan rawatan
sebelum keadaan menjadi teruk.
K. Elakkan berada ditempat awam sewaktu sesak.
Rawatan Di Tanah Suci Rawatan Di Tanah Suci
• Sekiranya Anda Sakit Di Tanah Suci
– Memberitahu Pengurus Maktab/Petugas
Muassasah/rakan sebilik (saudara mara) supaya
menghantar anda ke klinik Maktab/Zon yang
berhampiran untuk menerima rawatan awal.
– Menunggu ketibaan Pasukan Peronda Perubatan
datang (sekiranya boleh tunggu dan anda tidak boleh
berjalan).
– Pergi ke Klinik Maktab/Zon yang disediakan di tempat
kediaman anda.
– Jika berlaku kecemasan di luar tempat kediaman
segera ke Pejabat TH/Klinik Malaysia yang
berhampiran.
Wakt u Klinik Wakt u Klinik
• 7.00 pagi hingga 12.00 tghari
5.00 petang hingga 10.00 malam
• RAWATAN KECEMASAN DIBUKA 24
JAM
Hospital Ar ab Di Tanah Suci Hospital Ar ab Di Tanah Suci
• Perubatan TH Mengadakan kerjsama
dengan Kerajaan Arab Saudi
• Jika terdapat jemaah haji tenat yang
memerlukan bantuan alat khas, pesakit
akan dirujuk ke Hospital Arab di
Makkah, Madinah atau Jeddah (jika
keadaan memerlukan).
• Doktor pelawat ke Hosp Arab untuk
menjaga kebajikan jemaah
Kemudahan dan Kemudahan dan
Per khidmatan Per khidmatan
Di Tanah Suci Di Tanah Suci
Kemudahan dan Kemudahan dan
Perkhidmatan Perkhidmatan
Di Tanah Suci Di Tanah Suci
Kemudahan dan Kemudahan dan
Perkhidmatan Perkhidmatan
Di Tanah Suci Di Tanah Suci
Penyakit Yang Biasa Dialami Penyakit Yang Biasa Dialami
• Gatal-gatal
• Batuk
• Sakit urat
• Keletihan
• Lelah
• Ganguan mental
• Kencing manis / darah tinggi tak terkawal
• Sakit jantung
MASALAH KESIHATAN JEMAAH HAJI DI
TANAH SUCI
- MEMENUHI HOSPITAL MALAYSIA
HOSPITAL AZIZIAH
HOSPITAL SYISYA
MEMENUHI HOSPITAL MALAYSIA
HOSPITAL SYISYA
HOSPITAL MALAYSIA
HOSPITAL AZIZIAH REHAB KLINIK IBU PEJABAT TH
MASALAH KESIHATAN JEMAAH HAJI DI
TANAH SUCI
- MEMENUHI ICU HOSPITAL ARAB
KES YANG TIDAK STABIL KES YANG TIDAK STABIL
J a r i k a k i d i p o t o n g D e f i b l e b i h 2 0 k a l i
MASALAH KESIHATAN JEMAAH HAJI DI
TANAH SUCI
- TIDAK BERWUKUF JIKA DALAM KEADAAN COMA
- 3 orang
KES YANG DIRAWAT MENGIKUT NEGERI KES YANG DIRAWAT MENGIKUT NEGERI
BAGI MUSIM HAJI 1428H BAGI MUSIM HAJI 1428H
Bil. Negeri
Bil. Bil.
% JH Negeri
% JH
keseluruhan
Jemaah
Haji
Pesakit
Dalam
1 PERLIS 532 43 8.08 0.12
2 SABAH 1007 65 6.45 0.18
3 SARAWAK 958 53 5.53 0.15
4 MELAKA 1189 56 4.71 0.16
5 NEGERI SEMBILAN 1463 68 4.65 0.19
6 PULAU PINANG 1442 63 4.37 0.18
7 PAHANG 2042 80 3.92 0.23
8 PERAK 3040 110 3.62 0.31
9 KELANTAN 3820 131 3.43 0.37
10 TERANGGANU 3060 103 3.37 0.29
11 JOHOR 4098 135 3.29 0.38
12 KEDAH 3576 117 3.27 0.33
13 SELANGOR 4840 142 2.93 0.40
14 WILAYAH PERSEKUTUAN 4100 60 1.46 0.17
Jumlah 35,167 1226 3.49 3.49
KEMATIAN JEMAAH HAJI
N E G E R I 1 4 2 6 H 1 4 2 7 H 1 4 2 8 H J H 1 4 2 8 H
% K E M A T I A N
1 4 2 8 H
PAHANG 0 9 8 2042 0.39
JOHOR 8 3 14 4098 0.34
NEGERI SEMBI LAN 3 8 4 1463 0.27
KELANTAN 4 19 9 3820 0.24
PERAK 3 9 7 3040 0.23
KEDAH 4 11 6 3576 0.17
TERENGGANU 5 10 2 3060 0.17
PULAU PI NANG 3 2 2 1442 0.14
SELANGOR 10 15 6 4840 0.12
SABAH 10 2 1 1007 0.1
SARAWAK 3 1 1 958 0.1
KUALA LUMPUR 0 3 2 4100 0.05
MELAKA 0 4 0 1189 0
PERLI S 1 1 0 532 0
J U M L A H 5 4 9 7 6 2 3 5 1 6 7 0 . 1 8
TIADA PERKHIDMATAN PERUBATAN DI TIADA PERKHIDMATAN PERUBATAN DI
ARAFAH DAN MINA ARAFAH DAN MINA
MULAI MUSIM HAJI 1427H, SEMUA NEGARA TIDAK DIBENARKAN MEMBUKA
KLINIK DI ARAFAH DAN MINA
Pesanan Akhir Pesanan Akhir
Per lu Ingat Per lu Ingat
• Buku Rekod Rawatan Lengkap Diisi
• Buku Rekod Rawatan Dilekatkan Gambar Jemaah Haji
• Ujian Mental Tidak Dijalankan Bagi Jemaah Haji Berumur Lebih 60
Tahun
• Buku Rekod Rawatan Edisi Lama Masih Digunakan
• Tiada Pengesahan Pengurus Tabung Haji
• Tiada Keputusan Pemeriksaan Kesihatan Jemaah Haji Dan Tiada
Tandatangan Doktor Pada Muka Surat 21 Buku Rekod Rawatan
Jemaah Haji.
Membaca buku gar ispanduan pemer iksaan kesihatan Membaca buku gar ispanduan pemer iksaan kesihatan
jemaah haji jemaah haji
Sejar ah sakit jemaah haji untuk mengenalpasti Sejar ah sakit jemaah haji untuk mengenalpasti
samada jemaah mempunyai mempunyai samada jemaah mempunyai mempunyai
penyakit kronik penyakit kronik ( page 5) ( page 5)
penyakit yang mungkin tidak penyakit yang mungkin tidak dikesan dikesan sebelum sebelum
ini ini
melalui gejala penyakit ( page 6 melalui gejala penyakit ( page 6- -7) 7)
Melakukan pemeriksaan semua organ dan sistem dalam badan
(page 13-16)
Mental status Examination
Ujian Makmal
Diagnosa dan rawatan jika ada
Keputusan pemer iksaan awal/per tama Keputusan pemer iksaan awal/per tama
Tanggungjawab Pegawai Tanggungjawab Pegawai
Per ubatan, Pakar per ubatan dan Per ubatan, Pakar per ubatan dan
per sonal per ubatan (2) per sonal per ubatan (2)
• 3. Mengawal penyakit kronik di peringkat optimum atau
terkawal
• 4. Merujuk kepada pakar untuk “confirm” diagnosis dan
rawatan lanjutan (page 21),keputusan & rawatan doktor
pakar ( page 24-26)
• 5. Pengesahan samada lulus dari segi kesihatan (lage
21, perkara 1, 2 &4)
• 6. Tuliskan diagnosis ( page18), rawatan (page 19-20)
serta suntikan meningococcal (page 29)dan nombor
pendaftaran
m/s 24 m/s 24--26 26 – – Pemer iksaan kedua & r awatan oleh Pakar Pemer iksaan kedua & r awatan oleh Pakar
Per ubatan Per ubatan
Colour Coding Colour Coding
• Hijau – Tiada penyakit &
lulus
• Kuning - Mengidap
penyakit, stabil & lulus
• Merah – Mengidap
penyakit & tidak lulus
Vaksin / Pelalian
Senar ai semak _ tabung Haji Senar ai semak _ tabung Haji
Video Ar afah Mina Video Ar afah Mina
SEKIAN, TERIMA KASIH
SUHAZELI BIN ABDULLAH SUHAZELI BIN ABDULLAH
KK PERMAISURI KK PERMAISURI
suhazeli.blogspot.com suhazeli.blogspot.com