Series inchoata

ACADEMIA ROMANA

ACADEMIA DACOROMANA

MVSEVM APVLENSE

MUZEUL NATIONAL ALBA IULlA

INSCRIPTIONES DACIAE ET SCyTHIAE MINORIS ANTIQVAE

INSCRIPTIILE ANTICE DIN DACIA ~I SCyTHIA MINOR

Colectie inceputa de

a I D.M. PIPPIDI I et lION I. Russul

I D.M. PIPPIDI I si I ION I. Russul

SERIES PRIOR

SERIA PRIMA

INSCRIPTIO NES DACIAE ROMANAE

INSCRIPTIILE

,

DACIEI ROMANE

Volumen III: Dacia Superior 6

Volumul III: Dacia Superior 6

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM I.D.R. IIJ/6

APULUM - INSTRUhlENTUM DOMESTICUM I.D.R. JII/6

Collegit, commentariis, indicibusque instruxit, Dacoromanice vertit CLOSCA L. BALUrA

Adunate, insotite de comentarii si indice, traduse de CLOSCA L. BALUrA

IN AEDIBVS ACADEMIAE DACOROMANAE BVCVRESTII. MCMXCIX

EDITURA ACADEMIEI ROMANE BUCURESTI, 1999

Adresa: EDITURA ACADEMIEI ROMANE RO-7 6117, Bucuresti, Romania Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5 TeUFax.: 4014103983

e-mail: edacad@ns.ear.ro

Copyright © Editura Academiei Romane, 1999

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii.

[. APARIT!A ACESTUI VOLUM A FOST_ POSIBILA II

\ PRIN INTELEGEREA SI BUNA VOINTA

II.. PRIMARIEI MUNICIPIULUI ALBA IUL~IA, CARE \ A FINANTAT CHELTUIELILE DE TIPARIRE. J t-- . JJ

Redactor: NICULINA FLOREA Tehnoredactor: SILVIA DEOCLETIAN Coperta: CAMELlA BOGOI

Bun de tipar: 25.11.1999 Format: 16!70x 100, Coli de tipar: 17,25

C.Z. pentru biblioteci mari: 471-71 (37:3982) C.Z. pentru bibJioteci mici: 471-71

ISBN 973-27-0702-X 973-27-0701-1

Imprimat in Romania Tipografia: S.C. UNIVERSUL

CONSPECTVS VOLVMINIS lII/6 CUPRINSUL VOLUMULUI III/6

:~::~7° .

THESAVRVS··iNSCR;PTjON~M"~·";NSTR·~MENivM·DOMESTic·~M· ..

REPERTORIUL INSCRIPTIILOR PE LUT ARS SI PE ALTE MATE'R'i~'LE'::::::

I. Tegulae legionis XIII Geminae

Materiale tegulare cu stampila j~'~;~~ii"xli'i"G~~'i'~'~''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""",."

2. Tegulae Equitum singularium, Numeri singularium ~;.;~~;~;;;;; .. ~~.~~;;;~;;~;;::~ .. :::::::::

Matenale tegulare eu starnpila trupelor de paza si escorts a guvernatorului ..........

3. Tegulae privatae

Materia Ie tcglllar~' •• ;;~;~~~i i~"~i~;i ~':::::::::.:::::::::: :::: :'.:::::::::::::::::: :::::::: :::::.: ::: .

7

1 I

11

143

153

4. regulae stilo scriptae .

Materiale tegulare scrise ell stilus " " " .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

5. regula digito scrip/a .

Tigla scrisa ell degetul ..

166

6. Mortaria cretacea

Mojare din lut ars:::::.::::::· .. :::::·.·.·.::::::·.·.::·::::·.:·.·.:::: ::.:: .. ": ::.:.:'.:.:::: 167

7. ~~:r::'~aee a:l:~~:lm ..

...................................... 170

.....................................................................

8. Vasa terrae sigillatae .

Vase terra sigillata :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 173

9. Vasa cretacea communis ..

Vase de lut ars, obisnuite :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 180

10. Lucernae .

Lampi :: :::: :::: :::::::: :::::::: :::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::: ::: :::: :::: :::: ::::.. 18 1

II. Sigilla cretacea ..

Statueta din lut ars 225

.........................................................................................................

12. Crustulae cretaceae

Tipare pentru prajit~;;:' 'di~' 'i~~"~';~'::::: ::::::::::::::: :::::::::. :.:::::: :::: :::: ::::::::::: ::::::: :::::::::: ::::.. 226

13. Forma poculi vitrei ..

Tipar pentru tlaeoane de sticl~ .::::::: ::: ::::::: ::::::::: ::::::: ::::::::: ::: ::::::::: ::::: ::: :::: ::::::::: :::: :::::: 228

14. Gemmae .

Geme 229

......................................................................

15. Sigillum plumbaeum .

Sigiliu din plumb ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 231

6

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, l/l/6

Signaculum medici ocularii ,.............................................. 232

16. Pecete de medic oftalmolog .

17. Mortaria lapidaria 233

Mojare (pive) din piatra "", ,, ..

ADDENDA ,................................ 234

COMPARATIO NVMERORVM ,........................................................ 248

TABEL DE CONCORDANTE .

ABBREVIATIONES ET LITTERATVRA EPIGRAPHlCA ..

. ABREVIERI SI BIBLIOGRAFIE ..

INDICES ..

INDICE (Numeri ad inscriptiones remittunt) ..

NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM ..

I. NUME DE BARBATI SI DE FEMEI ..

n. COGNOMINA ..

COGNOMINE ..

lII. RES l'vllLITARIS .

UNITATI MILITARE , .

IV. NOTABILIA VARIA ..

CUVINTE DlFERITE ..

V. NVMERI............................. . .

NUMERE .

VI. PAG!. VRBES, REGJONES, FLVi'vflNA .

SATE, ORASE, REGIUNI, APE ..

AVCTORES, VIRI DOCTI, ANTIQVITATVM CVLTORES ..

VII. AUTORI, CERCET ATORI, ANTICARI (cf. Abbreviationes et Iitteratura

cpigraphica) .

261

267

267

268

270

271

271

271

274

PRAEFATIO PREFATA

Inscriptiile numite conventional instrumentum domesticum au fost grupate, in CIL, in urma celor litice, lasand impresia ca sunt subordonate acestora si di au 0 importanta documentara redusa, Acest mod de prezentare a fost motivat de natura materialului pe care sunt inscriptionate, neesentiala, de fapt, pentru valoarea documentelor epigrafice. Fiind considerate "minore", ele au fost prezentate sumar sau ignorate partial in volumele precedente ale primei serii a !DR.

Pentru informatiile pe care Ie contin, referitoare la raspandirea scrisului si a cititului, la productia ~i circulatia obiectelor cu astfel de inscriptii, la imbogatirea repertoriului antroponomastic, la oameni si la modul de viata roman, elc trcbuiau, credcm, repertorizate exhaustiv, dupa metodologia si criteriile tehnico-sti intificc ale celor litice, si ilustrate cat mai clar.

Pentru ca inscriptiile instrumentum dotnesticum descoperite la Apulum sunt pre a numeroase si variate pentru a putea fi cuprinse in acelasi vol urn eu cele litice, s-a eonvenit ea ele sa formeze obiectul unci culegeri separate.

Ordinea si succesiunea prezcntarii lor este, in general, eea adoptata pentru inscriptiile litice, si anume: definitia caraeterului inscriptiei, determinarea materialului arheologic, precizarea locului deseoperirii, descrierea inscriptiei eu particularitatile ei paleografice si dimensiunile, bibliografia in ordine cronologica, transcrierea textu1ui inscriptiei in minuscule cu intregiri, traducerea in limba rornana, datarea, unde este posibila, originea antroponimelor, cornentariul epigrafic sintetic si.circumstantiat, varia lectiones, in aceeasi ordine cronologica, aria de raspandire a inscriptiilor care au identitati sau similitudini in alte centre din provincie.

Nu s-a mai reluat istoricul eelor doua colonia de la Apulum, a descoperirilor arheologice si a cercetarilor epigrafice de aici, fiindca au fost tratate pe larg in lOR, III/5.

In culegere, locul eel mai important il ocupa stampilele tegulare militare.

Dintre acestea, cele mai numeroase si cu cea mai larga gama tipologica sunt cele tara antroponim. Starnpilele pe care numele legiunii este ilustrat cu abreviere identica, dar la eare variaza tipul cartusului, grafia literelor si dispunerea lor sunt prezentate ca tipuri distincte, deoarece pentru fiecare din ele a fost folosit un instrumentum (stampila-negativ) diferit.

Stampilele fara antroponim, la care numele legiunii este abreviat GE(mina), sunt cele mai vechi, Multe din ele sunt identice cu cele descoperite la Vindobona sau au elemente morfologice comune ori de influenta pannonica,

8

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IlII6

Stampilele cu antroponim sunt deosebit de numeroase si de variate si au o importanta arheologica si epigrafica particulara. In nici unul din sediile vreunei legiuni nu se cunosc, imprimate pe materiale tegulare, atat de numeroase nume de supraveghetori de figlinae, un at at de mare numar de stampile cu nume de legiune, 0 atat de larga si diversa gama de cartuse si de marci digitale, un atat de bogat si variat registru tipolo~ic de ~tampi~e cu num.ele trupelor de paza si escorta a guvematorului. Stampilele cu acelasi antropornm, la care difera cartusul sau modul de abreviere a legiunii ori al antroponimului, sunt prezentate ca tipuri distincte, intrucat pentru fiecare din ele a fost folosit un instrumentum propriu. Numele unor supraveghetori de figlinae tegulare militare sunt atestate atat la Vindobona, cat si la Apulum. Prezenta accstora in cele doua sedii consecutive ale legiunii XIII Gemina, ilustreaza continuitatea activitatii lor si la Apulum. Stampilele care au antroponimul in acelasi rand cu numele legiunii sunt cele mai vechi. Ilustrativ este antroponimul abreviat POT, la care caracteristicile stilistice ale cartusului, ligaturile si particularitatilc grafice ale literelor sunt fie identice cu cele de la Vindobona, fie de inspiratie evident pannonica,

Stampilele tegulare tara antroponim nu sunt prezcntate in ordinea vechimii lor, ci a modului de abreviere a numelui legiunii. Celc cu antroponim sunt dispuse in ordinca alfabetica a numclor gentilicii sau, dad accstea lipsesc, a cognomene1or.

Stampilelc tcgulare militare apar imprimate pe 0 impresionanta eantitate de materiale ceramice pentru constructii edilitare. Acestea sunt grupate tipologic in: caramizi drcptunghiulare, patrate, de bolta, cilindrice, cubice, tigle pentru acoperis, hypocaustuin si pentru placat, olane. . .

Locul de descoperire este raportat, in general, la zona pretoriului guvernatorului de la glacisul estie al cetatii medievale, cercetata arheologic de Adalbert Csemi si numita impropriu .Termele romane",

Un loc important in culegere il ocupa lampile din lut ars (opaitele), cu marc a olarului in figlina caruia au fost lucrate. In volumele precedente ale seriei prime a lDR s-au prezentat numai lampile provenite dinjiglinae autohtone. Celelaltc au fost omise, deoarece s-a considerat ca au mai mult 0 semnificatie social-economica ~i comerciala decat una documentara, pentru epigrafie, pentru dezvoltare industriei ceramice locale specializate si pentru desfasurarca cornertului cu Dacia si in Dacia.

Fiind artefacte cu aceeasi valoare documentara, ca si celelalte specii ceramice si apartinand unei sfere de interes stiintific comune, am considerat eli este neccsar si util ca antroponimele de pe lampi, care sunt la Apulum cele mai numeroase si mai variate din Dacia, sa fie prezentate integral. Sunt repertorizate astfel, pe langa antroponimele indigene, in general graffitate si usor de recunoscut, si cele de imitatie sau copiere provinciala ori locala, care sunt greu de determinat, precum si produsele originale italice, care sunt ineonfundabile. In culegere, acelasi antroponim imprimat pe mai multe lampi, de acelasi tip sau de tipuri diferite , dad au structura morfologica si

PREFATA

9

particularitatile paleografiee identice sau asemanatoare, a fost inregistrat cu un smgur numar de ordine, desi pentru fiecare s-a folosit un instrumentum (tipar) propriu. Repetarea unui astfel de antroponim nu este indicata intr-o astfel de culegere si nici utila, date fiind insignifiantele diferente de reprezentare a~e ~e~lora~i !itere. Dad structura morfologica a aceluiasi antroponim este dl~enta (~brevIe~e, caz) s~u d~ca este insotit de ornamente (vegetale, geometrice) on de SIgle dispuse diferit, la numarul de ordine s-a adaugat 0 litera corespunzatoare fiec~reia din aceste particularitati. Antroponimele de pe lampi sunt prezentate, ea ~l cele de pe materialele tegulare in ordinea alfabetica a gentiliciilor sau, !n lipsa ~cestora, a cognomenelor, desi la lampi nomen gentile apar .rela.tl~ rar. In cazunle in care acelasi antroponim este imprimat atat pe l~mpl originale, cat si pe copii sau imitatii provinciale, s-a precizat originea ~l provernenta, unde a fost posibil.

. Antroponimele de pe vase Ie de lux terra sigillata ocupa si ele un loc Important. .In volume Ie precedente au fost prezentate, ca si la lampi numai produsele indigene, Dar la Apulum, ea si in alte centre din Dacia au fost de.sc~perite, pe langa acestea, numeroase produsc originale importate din principalele centre ccramice consacrate din Apus, precum si copii ori imitatii provi.nciale sau locale ale acestora. Avand aceeasi valoare documentara, ca '~i lampilc, ele sunt prezcntate in acelasi mod.

De 0 importanta stiintifica particulara este sigiliul din plumb cu efigia imparatcsei Faustina Senior, unic, din cate stim, si a carui utilizarc cste ipotetica, deocamdata.

Deoscbit pentru ilustrarea practicarii medicinei curative specializate in Dacia este sigiliul de medic oftalmolog, cu patru retete, unic, de asemenea, la nol.

lmportante pentru informatiile referitoare la activitatea caramidariilor militare sunt unele texte inciza'te pe diferite tipuri de materiale tegulare, indeosebi numere, care semnifica norme specifice de lucru.

Pentru gradul de dezvoltare si diversificarc a industriei artizanale in figlinae si officinae locale, specializate, reprezcntative sunt: inscriptiile de pe mortaria, de pe tiparele pentru imprimare pe paini, prajituri si briinzeturi (crustu!ae), de pe tiparul pentru fabricarca unui anumit tip de flacon din sticla (forma poculi vitrei), preeum si de pe pietrele semipretioase.

Nu au fost incluse, in volum, diplomcle militare si tablitele cerate pentru

ca au fost prezentate in IDR, I, 1975. '

La tabelele de concordante sunt cuprinse, pe langa publicatiile obisnuite, si colectiile in care au fost publieate sau amintite stampile tegulare, marci pe lampi s.a., dat fiin~ continutul acestei culegeri, eu obiect special in colectie,

Pentru incurajarea permanenta si indelungata de a strange intreg materialul epigrafic instrumentum domesticum de la Apulum, in vcderea publicarii lui si pentru indrumarile competentc, generoase si dezinteresate date la elaborarea acestei culegeri, pregatita p~ntru tipar inca din anul 1984, sunt pro fund recunoscator mult regretatului profesor univ. dr. doc. Ion 1. Russu, caruia ii

10

INSCRIPTlILE DA CIEI ROMANE, JIl/6

, _ .. I -lduros profesorului dr. Ion

astrez cea mai afectuoasa armntire. Mu tumesc ea . '1' .

PI' N ti 1 de Istone a Transi vamet

Piso Direetorul general al Muzeu ui auona bit t

, . '1 . . rtinente facute cu pro 1 a e

Cluj-Napoca, pentru observatll e crittce , pe '.. . t .

c· 1-' ulta bunavointa dupa citirea manuscnsulm reorgamza si

prolesJOna a si cu m , , . I . d atorva texte

tuall'zat pentru corectarea unor erori de lectura si e UCI are~ c d

ac , . . d D rmtru Protase e

d'ficile Multurnesc din toata inima profesorulm umv. r. u . ' t

l~ Uni~ersit~tea din Cluj-Napoca, pen~ru lee~~r~ ac_est.ui m~nu:c~:s'i~;:a ~

rectarile facute eu acribie si rigurozltate ~tllntlfiea ~l-l aSlg~ d N' Ig co ratitudine. Sunt, de asemenea, recunoscatot profesorului. umv .. r. .ICO ~e ~:~:a pentru sugestiile referitoare la sintetizarea matenalulm eplgraflc

preze~~~'licarea acestui volum nu ar fi fost posibila lara bunavoint~,. ~ntelegerlea

. ' . I . Alb I 1" care in condltllle actua e,

. generozitatea Primariei Mumcipiu UI a u l~ _. ' _. ' . _

~l gasit modalitatea de a finanta cheltuielile de ttpanre .. Ir~ll ex~nAmlbmtrle~~a

a . . . H P -imarul municipiului a u ia,

'atitudine dornnului I11g. Mircea ava, II . T'

gt bril C '1' I . Municipal Local si in mod particular, domnului consr ier,

riem n or onsl lU Ul y , . . - . f '-

~rof. Radu Mircca Manu, pentrt! encrgica implicate efcctlva ~I a cctrva.

/\UTORUL

THESAVRVS INSCRIPTIONVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

REPERTORIUL INSCRIPTIILOR PE LUT ARS SI PE ALTE MATERIALE

1. Tegulae legionis XIII Geminae

1. - S tam p i I ii fragmentara imprimata pe doua fragmente de tigla pentru acoperis, descoperite, la date diferite, in ruinele unei cladiri din apropierca zidului estic al castrului, in curtea cazarmii de lfmga poarta principala a Cetatii medievale. Fragmentul descoperit initial, pc care era imprimata partea dreapta a stampilei, a fost dus de I. I. Russu la Cluj-Napoca pentru restaurare si studiu, data fiind importanta lui particulara. Pana in prczent, acest fragment nu a putut fi recuperat. Fragmentul descoperit ceva mai tarziu, in acelasi context arheologic, pe care s-a pastrat cca mai marc parte a stampilei, sc afla la Muz. Alba Tulia (inv. 8294). Cartus fragmentar, tabula ansata inscrisa intr-un dreptunghi cu laturile lunzi duble; I = 9,5 ern; h = 3,6 em; hl = I - 1,3 em; It = 6,8 si 7,5 em. In rftndul inferior, litcrcle sunt dispusc sinistrovers si incorporate in latura lunga a cartusului. In eel superior, dispunerea literelor este norrnala, incorporata in latura cartusului fiind numai L si I. Litera E din randul inferior, daca este coreet interpretata, este reprczentata prin doua haste oblice, paralele. Lipseste numele legiunii. Pe fragmentul de stampila imprimata pe tigla nerecuperata inca de la Cluj-Napoea, I. I. Russu citea, in randul de sus, ,,0 hasta verticala si, probabil, literele A + D aplatizate", iar in eel de jos "eventual literele L si A arhaica",

I. I. Russu, IDRIII/4, 1 .Lectura lui Ritterling ramane totusi nesigura, contestabila prin faptul ca exista tegulae cu numele celor doua legiuni: LEG I AD/LEG XIII (doua exemplare fragmentare), descoperite in a. 1984, la Apulum, de C. L. Baluta, in Cetate, langa un zid al castrului".

C. L. Baluta, Apulum 33,1997, p. 167.

Fig. 1

Leg(io) XIII [? Ad(iutrix)] [L]eg(io) XIII [Gemina]

12

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, JJl/6

Nu avern, pentru control, desenul sau mulajul fragmentului de stampila de la Cluj-Napoca. Interpretarea stampilei ramane incerta pana la recuperarea fragmentului ratacit sau pana la deseoperirea unei stampile identice, intregi. Daca leetura de pe fragmentul de la Cluj-Napoea este corecta, stampila confirma stationarea legiunii I Adiutrix sau a unei vexilatii a ei, impreuna eu legiunea XIiI Gemina, la Apulum, in primii ani ai provinciei, Vezi discutiile la E. Ritterling, RE. 12, 1925, nr. 1283, 1365; R. Syme, Danubian Papers, Bucharest, 1971, p. 93, 94 cf. I. Piso, Tituli 4, 1982, p. 383, 64.

2. - S tam p i I ii imprimata pe olane fragmentare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 902, 903). Cartus elipsoidal; 1 = 7,1 em; h = 2,5 em; hl = 1,1-1,5 em; It = 5,5 em. Ligatura, L + E + G.

c. L Baluta, Apulum 33, 1997, p. 165, tip B\, nr. I, 1,2.

Fig. 2

Leg(io) XIII [Gemina]

Pretoriul guvematorului a fost identifieat recent de I. Piso si AI. Diaeonescu, care au preeizat si relatia eu "Termele rornanc", deseoperite de B. Cserni in sapaturile arheologiee sistematiee din aoii 1887-1917 de la glaeisul estie al cetatii medievale de la Alba Iulia. (I. Piso, Tyche 6, 1991, p. 148 sqq., eu fig. 14; idem, Fasti provinciae Daci ae, I, Bonn, 1993, p. 37, 89-90; Al. Diaeoneseu/I. Piso, Politique edilitaire dans les provinces de I 'Empire Romain, Cluj-Napoca, 1993, p. 72-73, 78, fig. 3).

3. - S tam p i I a imprimata pe olane deseoperite in zona nordica a pretoriului guvcrnatorului (neinv.) si in eea estica (inv, 905). Cartus dreptunghiular; I = 7,2 em; h = 2,5 em; hi = 1,2-1,6 em; It = 6 em.

C. L. Baluta, Apulutn 33, 1997, p. 165, tip B\, nr. II, 1.

Fig. 3

Leg(io) XIII [Gem ina]

::i.---- I

Materiale tegulare eu aeest tip de stampila au mai fost deseoperite la Slavcni (lDR. II, 524).

4. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiularc, deseoperite la pretoriul guvernatoului-glacis (inv. 401 ee, 440, 452, 462, 464, 579 ee, 702),

APVLVM ~ INSTRVMENTVM DOMESTICVM

13 in zona lui estica (inv, 154~) ~i l~ sud-est de el (inv, 424, 427, 586,721,792), la nord de Pla~oul Romam~o~ (l~y. 1302, 1321), la Partos (inv, 1115) si la Apulum nep~eelzat (Muz. Sibiu, my. A. 1968 - A. 1970); pe caramizi patrate de la ~re.tonul gu~ern~t~ru~ui-glacis (inv, 475, 478), de la sud-est de el (inv, 404) ~l din zo~a IU1.est~ca (my. 1626); pe caramizi triunghiulare de la pretoriul guyerna~orulU1-g1acls (mv. 634, 719; Muz. Cluj-Napoca, neinv.); pe caramizi de bOI.ta de la nor.d de Platoul Romanilor (inv, 1393); pe tigle pentru ac~pen~ de la pretonul guyematorului-glacis (inv, 245). Cartus dreptunghiular; I - 11,5 em; h = 3 em; hi = 1,8-2,5 em; It = 9,6 em. Litera G este in forma de C; central, urma alveolars a euiului de fixare a manerului,

B. Csemi, ATEvk. 3, 1890, p. 41, nr. 15; idem, AFMolI, p. 42, nr. 51; J. Szilagyi TglD P. 42, nr. III, 49; E. Zefleanu, fisa 756. ' .

Fig. 4

Leg(io) XIII [Gemina]

~~~~

Da~are: i~eepand. _~~. domnia lui Marcus Aurelius, dupa contextul arheologle - ruinele cdificiilor de la nord de Platoul Romanilor.

. 5. - S tam p i 1 Ii imprimata pe olanc de la pretoriul guvcmatorului-glacis

(inv. 918, 91.9). Cartus drcptunghiular; 1= 7 em; h = 2 em; hi = 1,5-2 em; It = 5 em. ~lterele sunt rasturnaie si inserise pc laturile lungi ale cartusului. L. este arhaica; E, eu hasta verticals mai lunga; G este in forma de C si de dimensiuni mai mici.

B. Cserni, ATEl'k. 5, 1892, p. 26, nr. 73; idem, AFMoll. p. 527, nr. 56; J. Szilagyi, TglD. p. 42, nr. III, 54; E. Zetleanu, fisa 778.

Fig. 5

Leg(io) XJJI [Gemina]

~. - S tam p i I a imprirnata pe olane deseoperite de .casa" de langa pretcriul guyernatorului-glaeis (inv, 917). Cartus dreptunghiular eu ehenar interior; 1 = 7,7 em; h = 1,7 em; hI = 0,5-1 em; It = 5,6 em. Litera G este in forma de C; X, inscrisa pe latura ehenarului.

B. Csemi, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. I.

Fig. 6

Leg(io) XIII [Gemina]

14

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, IlI/6

7. - $ tam p i I a imprimata pe tigle pent~. acoperis, ~eseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 216) si, in pozme see~ndara,. la _Catedral~ romano-eatoliea (inv. 1350). Cartus in forma de dublu trapez lsoseel,. 1 - 10,3 e:n, h == 3,7 em; hl == 1,4-1,8 em; It == 7 em. Litera L are 0 prelun?ue laterala a hastei vertieale; I finala este prinsa de latura mica a cartusului,

B. Cserni, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 22; idem, AFMon, p. 42, nr. 53; J. Szilegyi, TgLD. p. 49, nr. III, 53; E. Zefleanu, fisa 834.

Fig. 7

Leg(io) XIII [Gem ina]

Stampila asemanatoare, provenita probabil de la Apulutn, pe 0 caramida din Muz. Aiud (IDR. III/4, 65).

8. - S t a 111 p i I a imprimata pc olane, descoperitc pe Platoul Rornanilor (inv. 946). Cartus elipsoidal; 1= 8,5 em; h = 2,2 em; hl = 1,2-1,7 em; it = 6,2 em. Ligatura, X + 1. Litera L estc distantata de E.

c. L. Baluta, APlIlLlIII 33. 1997. p. 164. tip A5• nr. I, 1.

Fig. 8

Le(gio) XIII G(emina)

Aceeasi stampila, la Sibot (IDR. III/3, 277).

9. - S tam p i I a imprimata pe caramizi patrate, ~eseo'peritc la pretoriul guvenatorului-glacis (inv. 557, 947) si pe Platoul Romanilor (inv. 1202) .. Cartu.~ dreptunghiular; 1 == 10,6 em, h == 2,7 em; hl = 1,8-2 .et?; It == 8,1 em, Ligaturi: ? L + E si X + I. Literele sunt inversate si dispusc smistrovers; E nu are hasta verticala (neimprimata").

G. Teglas, ErdM. 19, 1902, p. 346; idem, Klio ,II, 1911, p: SOl, nr. 12:. J. Szilagyi, TgLD. p. 60 "Nur aus den Literatur" (dupa G. Teglas), L. Opris, Mu: UIII I'll. p. 29, nr. 14.

Fig. 9

Letgio) XIII G(emina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

15

10 .. -.$ tam p i I ii imprimata pe olane deseoperite la est de pretoriul guvernatorului (inv, _906) '. Cartus eli~soidal; I = 6,8 em; h == 1,4 em; hi = 0,7-1,2 em; It = 6,3 em. Ligaturi: E + G ~l X + I. Prima basta I este incorporata in latura inferioara a cartusului; literele L, E si X sunt diformate; G este in forma de C.

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 148-149, tip A4, nr. I, 1.

Fig. 10

Leg(io) XIII G(emina)

11. - $ tam p i I ii imprimata defeetuos pe olane deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie secundara, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1817). Cartus elipsoidal; I == 7 em; h = 2,5 em; hi = 1,2-2,5 em; It = 6,8 em. Ligatura, E + G + X + 1. Literele L si E sunt inclinate; G, diformate.

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 149, tip A4, nr. II, I, 2.

Fig. II

Leg(io) XIII Gtemina)

12. - $ tam p i I a aplatizata irnprimata defeetuos pe olane, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie secundara, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1814). Cartus elipsoidal; 1= 6,5 em; h = 2,4 em; hi ;:;;: 1,4-1,6 em; It = 6 em. Ligatura, E + G. Litera L are bratele

in unghi obtuz; G finala este in forma de C. '

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 149, tip A4, nr. III, 1, 2.

Fig. 12

Leg(io) XIII G(emina)

13. - $ tam p i I ii imprimata pe olane descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger). Cartus dreptunghiular; I = 7,1 em; h = 2 em; hl == 1,2-1,5; It = 6 ern. Litera L are hastele dispuse in unghi obtuz; E este eu hasta verti.eaUi, prelungita G sunt in forma de C; X, inclinata.

16

INSCRIPTlILE :lEI ROMANE. IlI/6

1Ji

C. L. Ba.luta, Apulum 33, 1997, p. 149-150, tip A4, nr. IV, 1

,

q. 13

~}S'

Leg(io) -Xiii G(emina)

. 14. - $ tam pi I a imprimata pe olane, descoP~lite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie cJ,lndara, in castru, la Palatul Apor (inv, 1813). Cartus dreptunghiular; 1 ':1,2 em; h = 2 em; hl = 1,4-1,6 em; it = 6,8 em, Litera L are bratele in un~obtuz; E are hasta

verticala, prelungita; G este atipica. ~ •.

q.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 150, tip A4, nr. V, 1, 2. -', .QfI

U(8!rrg

~~d__~~_::_-:::k-d-:~_:::: -

.-

15. - S tam p i Iii imprimata dcfcctuos pe olan~escoperite in zona estica a pretoriului guvcrnatorului (propr. Hinger) si, itl 1ozi!ie secundara, in castru, la Palatul Apor (inv. 1818). Cartus elipsoidal; 1 ~8,2 em; h = 1,5 em; hl = 1-1,2 em; It = 6,7 em. Ligaturi: L -+ E + G si I -r 1 ",. 1. Literele L ~i G sunt incorporate in latura superioara a cartusului; E are .basta verticala curba; X cste deformata; numarul lcgiunii este partial sublioJ'at; literele G sunt in

forma de C. '

Fig. 14

Leg(io) XIII Gtemina)

C. L. HalUla, Apulum 33, 1997, p. 150, tip A4, nr. VI, I, ]..

Fig, 15

Leg(iO) XIII G(emina)

16. - $ tam p i I a imprimata pc olane, descoperite la pretoriul guvemului-glacis (inv. 901, 908-91 0). Cartus dreptl.ll1ghiular eu colturile rotunjite; I;:::; 7 cm; h = 2,1 em; hi = 1,5-1,9 em; It = 6,8 em. Ligaturi: E -+ G, X + I si I + G. Litera L este redata printr-o hasta verticala: E are hasta verticala prelungita; G, de la legtio), este cu ductul ungbiular; X este inclinata; G finala este in forma de C.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMEST/CVM

17

C. L. Baluta, Apulum 33 1997 p 151 ti A

, ,. , Ip 4, nr. VII, 1-4.

Fig, 16

Leg(io) XIII Gtemina)

17. - $ = m pi I a imprimata defectuos e I d . .

guvernatorului-glaej., (inv, 894 895) I d P 0 ane, e~copente la pretonul

Partes (inv. 1120 1175) Cartus ~1ip 'd' la ISU -est de el (my. 896-899) si la

It - 9 .' . '( SOl a; = 9 em' h = 2 8 em: hi - 1 4

- em, Litera E este curbata: G este d d' '. .' .' -, -2 em;

, e imensrum mal mari

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997. p. 151-152, tip A4, nr. VIII, 1-8. .

Fig. 17

Leg(io) XIIJ Gtemina)

, 18., -:- S tam p i I ii imprimata pe ti TI· .

figlina militara de la poalelc versant I' ,~g e tentru a~open~, deseoperite la

Cartus dreptunghiular cu colturile r~t~~'~u .Ici ~ DealulUl Fureilor (inv, 243 cc). 2,2 em; It = 7 1 em Pe ti 'I" t ' ~Ite, - 8,5 em; h = 2,7 em; hi = 1 5 -

, ' 19 a es e incizat ' I I '

Litera E are hastelc orizontale di bli 10 utu nears, numarul XXXIIII. dupa /eg(io). ispuse 0 IC; G cste fermata de C; interpunctio

~' Cser~i, ~TEvk._3, _1890, p. 41, nr. 15.

. L. Ba1ula/C. Baluta, EphemNap, 4 1994

. ' , p. 151, nr. 7, pl. II, 2 si III, 2.

Fig, 18 a, 18 b

Leg(io) XIII G(emina) XXXIIII

, Numarul XXXIIII indica, probabil n '.-

specie de !igla, a unui caramidar pent' onna s~:.cIfi~a de lucru pentru aceasta ru 0 anumrta unitate de timp. Unnele de

18

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. IJII6

'clavus caligaris ramase pe tigla, intr-o faza avansata de useare, sunt imprimate peste numar.

19. - S tam p i I a imprimata pe olane, deseoperite in anul 1985 la sapaturile de la poarta eastrului (neinv.) si, in pozitie secundara, la sapaturile din anul 1962 de la .Lumea Noua" (neinv.). Cartus dreptunghiular; 1 = 6,7 em; h = 1,8 em; hl = 0,9-1,5 em; It = 6 em. Ligaturi: L + E si I + 1. Litera L are hastele in unghi obtuz si 0 prelungire laterals superioara.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 152, tip A4, nr. IX, 1,2.

(\f:~ ~af!!lG]

~ !!

Fig. 19

Leg(io) XIII G(emina)

20. - S tam p i I a imprimata defectuos pe olane, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.) si, in pozitie secundara, in eastru, Hinga Biblioteea Documentara Batthyaneum (inv. 1236). Cartus dreptunghiular; I = 6,90 em; h = 2,2 em; hl = 0,8-1,5 em; It = 5,5 em. Ligatura, L + E.

Inedita.

Fig. 20

Leg(io) XIII G(emina)

21. - S tam pi I a irnprimata pe olane, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 904, 911, 912). Cartus dreptunghiular; 1 = 8,3 em; h = 2,2 em; hI = 0,9-1,6 em; It = 6,2 em. Ligaturi: E + G, X + I si I + 1. Litera L are 0 prelungire a hastei orizontale; G sunt in forma de C.

J. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. III, 58.

Fig. 21

Leg(io) XIII G(emina)

J. Szilagyi repertorizeaza gresit aeest tip de stampila, de pe 0 caramida, si la Muz. Aiud.

22. - S tam p i I a imprimata pe olane, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie seeundarii, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1815). Cartus dreptunghiular; 1= 7,3 em; h = 1,2 em;

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

19

hl = 0,8-1 em; It :::: 6,4 em. Ligatura I + G L' ~. -

superioara a cartusului: G este in forma de C. rtera L este mscnsa pe latura

C. L. Biiluta, Apulum 33, 1997, p. 152-153, tip A4, nr. X, 1,2.

Fig. 22

g:f£~;lf~

23. - S tam p i I a imprimata pc olan d .

guvernatorului (inv. 914-916) C rt d .e, eseopente la pretoriul hI = ° 8-1 2 . 1 _ .. a us reptunghiular; 1= 8,5 em' h = 1 5 . . ' , em, t - 7,5 em. Ligatura E + G L' , ' , em, interpunctio dupa /eg(io). ,. iterele G sunt In forma de C;

Legtio) XIII Gtemina)

1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. IV, 63.

Fig. 23

Leg(io) XIII G(emina)

24. - S tam p i I ii imprirnata pe ti I .

nord de pretoriul guvernatorului (inv 199') g ~ ~entru acopcns, descoperite la h = 2,9 em; hI = 1 4-1 7 . I _. . ~Itu~ .dreptunghmlar; 1= 7,3 em;

, ,em, t - 6,5 em. Pnma litera G este in forma de C.

C. L. Biilutii, Apulum 33, 1997, p. 153, tip A4, nr. XI, I, 2.

Fig. 24

Leg(io) XIII G(emina)

25. - S tam pi/ ii imprim C - - ..

pe tigle pentru aeo eri C a a pe ear~mlZl dreptunghiulare (inv. 1179) si

Cartus dreptunghi~lar~ Il~v9 7;6), ~~e~pente la pretoriul guvernatorului-glaeis. Ligaturii E + G + X ~ .' em, - 3,4 em; hI = 1,2-1,8 em; It = 7,2 em. G finala' are duetul un~hi:~~~~a L are hastele in unghi obtuz; X este inclinata;

C. L. Biiluta, Apulum 33, 1997, p. 153, tip A4, nr. XII, I, 2.

Fig. 25

Leg(io) XIII G(emina)

20

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, IIl/6

26. - S tam p i 1 a asemanatoare eu preeedenta imprimata pe tigle pentru aeoperi~, deseoperite in zona estica a pretoriului guvematorului (inv. 1529). Cartu~ dreptunghiular; 1 = 8,8 em; h = 3 em; hl = 1,4-2,1 em; It = 7,2 em. Ligatura, G + X + 1. Literele G au duetul unghiular; X este inclinata.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 154, tip A4, nr. XIII, 1.

Fig. 26

Leg(io) XIII G(emina)

27. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiu1are, deseoperite la pretoriul guyematorului-g1aeis (inv. 407,409 md, 434, 453, 527), in zona lui estica (inv, 1499-1502), pc Platoul Romanilor (inv. 447 md), la Partes (inv, 1171) si, in pozitie sccundara, la Catedra1a romano-eatoliea (inv. 1436); pc caramizi patrate de 1a pretoriul guvematoru1ui-glaeis (inv. 431) si pe Platoul Romanilor (inv. 460). Cartus dreptunghiu1ar; 1 = 8,4 em; h = 4 em; hl = 2-2,6 em; It == 8 em. Litera L are hastele in unghi obtuz; E are hastele orizontale dispuse oblie; G sunt in forma de C; X este ea 0 cruce; G finala, de dimcnsiuni mai

mici cste incorporata in cartus.

B. Cserni , ATEvk. 12, 1903, p. 99, nr. 117; J. Szilagyi, TglD. p. 43. nr. V, 77:

E. Zcfleanu, fisa R 17.

Fig. 27

Leg(io) XIII G(emina)

bJ

Aceeasi stampila, la Cenad (IDR, II II 1 ,277 a) si, in pozitie secundara, la Biseriea evanghelica din Sebes (V. Wollmann, ActaMN 7, 1970, p. 177, nr. 14 a, in Muz. Sebes),

28. - S tam p i I a imprimata pe 0 tigla pentru acoperis, descoperita fortuit in eastru (inv, 1219). Cartus dreptunghiular; 1 = 8 em; h = 3,2 em; hl = 1,7-2 em; It = 7,3 em. Litera L este usor inclinata; G este in forma de C.

Inedita.

~~------ ...... ~

Leg(io) XIII G(emina)

Fig. 28

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

21

29 St r' .

guvema~o~uI:i~~~~i~(r:~m;~aor§ !i~le pentn: ~eop~r~§, deseoper~te la pretoriul

dreptunghiular; 1 = 9,1 e~; h = 3 ~ ~n:o~t = ~_~s~Iea ~Plro~r7' HsIllger) .. Cart~~ E + G + X + I L' ", em, t - , em. Ligatura lit ,'1 Iter.a L. are haste Ie in unghi obtuz; X este diformata: primel~

I ere sunt III p an diferit. '

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 154, tip A4, nr. XIV, 1,2.

Fig. 29

Leg(io) XIII G(emina)

30. - S tam p i I a irnprimata pe tigle pentru a . d .

pretoriul guvernatorului-glaeis (inv 23'6 md 776) ~open~d cseoper~te la

~ :r~'~a~~~ieh, = 3,5 ~m; hI ~ 1 ,4-2,? 'em; It =.8,9 em'. L;;~~~ra,rd~i:l~~;::~

, 1 tur III uln~lll obtuz; G finala este de dimcnsiuni mai mari si incorporata

tn a ura cartusu ui. '

Inedita.

Fig. 30

Leg(io) XIII G(emina)

31. - S tam p i I a impri t" "_. . .

in . _ .. rna a pe earamiZI dreptunghiulare, deseoperite

in ~~~~e~~~:~~;e~nul(~1 gu~se2rn2atorului (propr. Hi~ger) si, in pozitie secundara, hi = 1 L . p~r my. ~. Cartus dreptunghiular; I = 8,S em; h = 2,5 em;

, 1,6 em, It - 7,S em. Litera L are hastele in unghi obtuz.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 154-155, tip A4, nr. XV, 1,2.

Fig. 31

Leg(io) XIII G(emina)

32 ". - S tam p i I a i~primata pe caramizi drcptunghiulare deseo erite

la pretonul guvernatorulUl-glaeis (inv 195 563) C t d' ~

. , . ar u~ reptunghiular;

22

INSCRIPTllLE DACIEI ROMANE, IlI/6

1 = 8,9 em; h = 2 em; hi = 1,7 em; It = 8 em. Literele L si E au 0 prelungire orizontala superioara; literele G sunt rasturnate.

1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. IV, 64

Fig. 32

Leg(io) XIII G(emina)

33. - S tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si la sud-est de pretoriu (inv, 1100). Cartus dreptunghiular; 1 = 9,7 em; h = 3 em; hi = 1,6-2,3 em; It = 7,5 em. Ligaturi: L + E si G + X. Literele G sunt in forma de C; X este deformata.

c. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 155, tip A4, nr. XVI, 1,2.

Fig. 33

Legtio) XIII G(emina]

34. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1503, 1672, 1737) si, in pozitie sccundara, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1820); pe tigle pcntru acoperis din zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1733). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,5 em; h = 2,7 em; hi = 2-2,7 em; It = 8,7 em. Ligaturi: E + G ~i X + 1. Interpunctio dupa legiio).

v. Moga, Apulum 27 30, 1990~ 1993, p. 218, fig. 7/2 (numai desenul); C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 155-156, tip A4, nr. XVII, 1-5.

[mc;~XlJU GJ

'- i ---bd~

Fig. 34

Leg(io) XIII Gtemina)

35. - S tam p i I ii imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 948), in zona lui estica (inv, 1753), la nord de Platoul Romanilor (inv, 1294), in pozitie secundara, la neeropola de la Stadion (inv. 1437) si la Apulum neprecizat Muz. Sibiu, inv. A. 1971, A. 1972; pe caramizi patrate (inv, 402 md, 403, 772) si triunghiularc (inv. 718), deseoperite la pretoriul guyernatorului-glaeis; pe tigle pentru aeoperi~

APVLVM ~ INSTRVMENTVM DOMESTICVM

23

din acelasi loe (inv, 247 md, 768). Cartus dreptunghiular; I = 10,9 em; h = 2,8 em; hi = 1,8-2,4 em; It = 9,3 em. Ligaturi: L + E + G si X + 1. Cifra X este incorporata in cartus,

Inedita,

Fig. 35

Leg(io) XIII G(emina)

Datare: inccpand eu domnia lui Mareus Aurelius (vezi nr. 4).

Aceeasi stampila, la Benie (IDR. III/4,62) si la Dostat (N. Branga, Italicii si veteranii din Dacia, Timisoara 1986, p. 245, fig. 74/6).

36. - S tam p i I ii irnprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la nord-vest de Partes (inv, 395 md). Cartus dreptunghiular; I = 11,1 em; h = 3,7 em; hi = 1,2-2,2 em; It = 8,1 em. Litcrele sunt deformate si aplatizate.

c. L. Balulii, Apulum 33, 1997, p. 156, tip A4, nr. XVII!, I.

Fig. 36

Leg(io) XIII Gtemina)

37. - S I amp i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite la n.ord de pretoriul guvenatorului (inv, 624) si, in pozitie secundara, in eastru (my. 1216). Cartus dreptunghiular: I = 104 em' h = 2 4 em' hi = 2 em' It = 9,5 em. Central, urma euiului de fixare' a mii~erului." ,

Incdita.

Fig. 37

Leg(io) XIII Gtemina)

38. - ($ tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.) si, in pozitie secundara, in eastru (inv, 1232). Cartus dreptunghiular; I = II 3 em' h = 2 8 em' hi = 1 7- 2,3 em; It = 9,5 em. Literele G sunt in fo~ma de C si de dime~siuni mai m~ri.

c. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 156, tip A4, nr. XIX, I, 2.

Fig. 38

Leg(io) XIII G(emina)

24

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

39. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseope.rite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 626, 720, ~62), la sud-est de el (mv. 466, 699) si la Apulum, nepreeizat (Muz. Deva, my. 2398, 2405-2408);. pe caramizi patrate, deseoperite pe Platou1 Romanilor (inv. 1200, 1201) ~l la Apulum, nepreeizat (Muz. Deva, inv. 2399, 2400); pe tigle pentru acopens de la sud-est de pretoriu (inv. 698). Cartus dreptunghiular; 1 = 12 em; h = 3,2 em;

hi = 1 4-2 2 em' It = 10 em. Litera G finala este inversata si incorporata in

, , ,

latura mica a cartusului.

B. Cserni, ATEvk. 7, 1895, p. 49, nr. II, I.

r~l[f,'ii,,~

~_J .. _I=-_::-_~

Fig. 39

Leg(io) XIII Giemina)

Aceeasi stampila, la Muz. Arad (IDR. IIlIl, p. 254, fig. 207 a); la ~u_z.

Deva (IDR. HII2, 541, 1), dar gresit de la SarmizegetL~sa. fv!.. ~adau Wittemberger documenteaza ea matcrialele tegulare eu ~ta~nplla legl~nll XIII Gemina, cu sau fara antroponim, au fost adusc la Sarmizegetusa m epoea moderna si nu provin din sapaturi le de aiei (ActaMN. 24-25, 1987:-1988, p. 615-618). La Muzeul National Bucuresti si la Muz. ?ev~ sunt mal multe materiale tegulare eu stampila identica, neinventariate, inedite.

40. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseope:ite la pretoriul guvernatorului-gacis (inv. 418, 422, 468 ur~a d~ laba de came~ 470); pe tigle pentru acoperis din zona estica a peretor~ulUl guvernatorului (inv. 1600 ee) si, in pozitie secundara, in eastru (mv. 1397). ~artu~ dreptunghiular; 1= 10,6 em; h = 3,1 em; hi = 1,7-2,2 em; It = 9,8 em. ~lga~un:

G + X si I + I + G. Literele G sunt in forma de C. La un~le stampile _htera L este diformata ~i ultima hasta a numarului legiunii este prinsa, eu doua bare orizonta1e, de G finala.

1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. IV, 72; E. Zefleanu, fisa 823

Fig. 40, 40 a

Leg(io) XIII Giemina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

25

41. - S tam pi Iii imprimata defeetuos pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 559 md). Cartus dreptunghiular; 1 = 13 em; h = 3 em; hi = 1,2-1,7 em; It = 9,6 em. Textul este flaneat de doua proemmente triunghiu1are.

C. L. Biilutii, Apulum 33, 1997, p. 156-157, tip A4, nr. XX, I.

Fig. 41

Leg(io) XIII G(emina)

42. - S tam p i I a irnprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1519, 1556). Cartus dreptunghiular; I = 12,4 em; h = 3,2 em; hi = 2,1 em; It = 10,2 em. Litera G de la leg(io) este incorporata in bara de supraliniere a numarului legiunii; interp unctir, dupa leg(io), XIII si Gtemina).

c. L. Baluta, Apulum 33, 1997. p. 157, tip A~, nr, XXI, I, 2.

Fig. 42

Leg(io) XIII G(emina)

43. - S I a 111 p i I a imprimata pe caramizi patrate, deseoperite intr-o instalatie de hypocaustum din zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1627 md). Cartus dreptunghiular; I = 13 em; h = 3 em; hi = 2-2,3 em; It = 11,2 em. Ligatura, L + E + G + X. Central, urma cuiul de fixare a manerului; interpunctio dupa litera G finala.

c. L. Bii1utii, Apulum 33, 1997, p. 157, tip A4, nr. XXII, I.

Fig. 43

Leg(io) XIII G(emina)

44. - S t a 111 pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite fortuit in ruinele unei cladiri de langa zidul estic al eastrului (inv. 1447 cc, 1458-1460 ce, 1461-1463). Cartus dreptunghiular; 1 = 13 ern; h = 3 ern; hi = 2-2,2 em; It = 10,4 ern. Litera G finala este mai mare.

26

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE. JIl/6

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 157-158, tip A4, nr. XXIII, 1-6.

[IL~llH~ J

1 1

Fig. 44

Leg(io) XIII Gtemina)

45 - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare,. des~~pe.rite

. . 1 . (i 432 771 794) in zona lUI estica (mv.

la pretoriul guvematorulUl-g aCIS my. , , .' 1801) . la

1562 1670 1724) in pozitie sccundara in castru (mv. 1395 md, . ~l

, 1 d'e la S~adion (inv, 1435) neprecizat la Apulum (Muz. B.laJ, ~nv. necropo a , . t (M Aiud mv 674)' pe caramizi patrate, descopcrite la Apulum nepreciza u~'1 _ 9 8 .

, dre tun hiular; 1= 11,2 em; h = 3,2 em; hi = 2-~,8 em; ~ - .'. em.

3~6!~~~a~\ I p Lit;ra G finala, in forma de C de dimensiuni ma~ rmci este

~~;orpor~ta in l~tura mica a cartu~ului. La uncle ~t~mpile, defectuos impnmate, litercle L + E sunt incorporate m baza cartusului.

S '1' .. T ID P 43 Ill" IV 71' E. Zefleanu, fisa 862.

J. z] agyl. g . . ., . , ,

Fig. 45, 45 a

Leg(io) XIII Gtemina)

Aceeasi stampila, in asezarea civila de la Micia (Muz. National Bucuresti, neinv. Cf. L. Marghitan, RevMuz. 5, 1968, p. 446, nr. 3, fig. 3).

46 -:) tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiul.are, descoperite in zona· estica a pretoriului guvematorului (propr. Hinger) ~l l~ t~~l5(ll1v. 725). Cartus dreptunghiular; 1 = 14,5 em; h = .2,9 em; hl .: 2-2,~ em; t - , em,

L· t - I + I Central urma cuiului de fixate a manerului.

19a ura, . ,

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 158, tip A4, nr. XXIV, 1,2.

Fig. 46

Leg(io) XIll G(emina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

27

47. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la Apulum neprecizat (Muz. Blaj, inv. 6) si pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatomlui-glacis (inv. 228, 743 md). Cartus dreptunghiular; I = 14,6 em; h = 3,6 em; hi = 2,4-2,6 em; It = 12 em. Ligatura, G + X. Litera L este prinsa cu doua bare de Iatura mica a cartusului; G este in forma de C; interpunctio dupa G finala.

B. Cserni, ATEvk 7, 1895, p. 49, nr. I.

Fig, 47

Leg(io) XIII Gtemina)

48. - :) t a 111 p i I a imprirnata pc caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 449 aplicata de doua ori, cc, 454 md, 482,774 md), la sud-est de el (inv. 439, 1071, 1257), in zona lui estica (inv. 1497, 1575 md, 1612, 1618) si, in pozitic sccundara, la castru (inv. 425); pe caramizi patrate de la sud-est de pretoriu (inv. 485) $i din zona lui estica (inv. 1738, 1750); pe tig le pcntru acoperis deseoperite la prctoriul guvcrnatorului-glacis (inv. 183,234 md), la sud-est de el (inv. 191, 1103 aplicata de doua ori, 1259) si in zona lui estica (inv. 1716), la nord de Platoul Romanilor (inv. 1380) si, in pozitie secundara, la castru (inv, 1204, 1207, 1208, 1218, 1222 md, 1230, 1806, 1807) si la Catedrala romano-catolica (inv, 1347); pc tigle pentru placat, in pozitie secundara la castru (inv, 1396). Cartus dreptunghiular; 1 = 14,2 em; h = 3,4 ern; hi = 2,4 em; It = 10,6 em. Ligatura, E + G + X. Hedera, la inceputul randului; X are 0 bara orizontala in partea inferioara,

B. Cserni, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. 3; idem, AFMo/l. p. 534, nr. 129; 1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. IV, 60 probabil; E. Zefleanu, fisa 818.

Fig. 48

Leg(io) XIII G(emina)

Datarc: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

49. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi patrate, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (propr. Hinger) si pe tigle pcntru acoperis provenite din Apulum nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, neinv.), Cartus dreptunghiular; 1= 13,1 em; h = 3,4 em; hi = 1,7-3,4 ern; It = 12 ern. Literele

28

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

G sunt in forma de C; X este de dimensiuni mai mari si inscrisa pe laturile lungi ale cartusului,

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 158, tip A4, nr, XXV, I, 2.

Leg(io) XIII G(emina)

Fig. 49

Fig. 50

Legtio) XIII G(emina)

Datare: mijloeul secolului al Il-lea, dupa contextul arheologie.

51. - $ tam p i I ii imprimata pe earamizi dreptungh~ula~e," d~seoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 421, 445), in zona lUI estica (I~V. 1597, 1654,1700,1748), la sud-est de el (inv. 1074~1076, 1081, 1108) si la nord (inv. 436), pe Platoul Romanilor (inv. 1246) ~.l la nord. de el (inv, 1329 md), in pozitie secundara la eastru (inv. 1234) ~l nepreClzat la Ap~lum (Muz. Sibiu, A. 3594, A. 3595); pe caramizi patratc, deseopcnte la pretor.ml guvernatorului-glaeis (inv. 397), in zona lui estica (inv. 1570, 164~) ~l la Apul~m nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, I. neinv.); pe tigle pentru acopens de la prctonul guvcrnatorului-glaeis (inv. 207) si pe tigle pentru hypoca~stum de la sud-es~ de el (inv. 1097, eu eifra X incizata). Cartus dreptunghmlar; 1 ~ 12,5. em, h = 3,5 em; hl = 2,7-3,2 em; It = 11,8 em. Literele G au duetul discontmuu;

central urma euiului de fixare a manerului,

,

J. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. IV, 69; C. L. BalutalC. Baluta, EphemNap. 4, 1994, p. 151, nr. 6, pI. I, 5 s i II, I.

Fig. 51, 51 a

Leg(io) XIII G(emina)

APVLVM- INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

29

Cifra X incizata in lutul nears exprima, foarte probabil, norma de lucru, pentru aceasta specie de tigla, a unui caramidar intr-o anumita unitate de timp.

Aceeasi stampila, de provenienta nesigura, probabil Ampelum sau Sard, in Muz. Alba Iulia (inv. 1249, din colectia S. Olea) si la Muz. Sebes, cumparata dintr-o colectie particulars (inv. 2462).

52. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 577 md, 600, 621, 631 md, 761 md, 765 md), in zona lui sudica (inv. 1551), la sud-est de el (inv. 1027 md) si la nord de Platoul Romanilor (inv. 1386 md); pe caramizi eilindriec dintr-un hypocaustum de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 882); pc tigle pentru acoperis din acelasi loc (inv. 205, 574 md), de la sud-est de pretoriu (inv. 1070, 1092) si din eastru, fortuit (inv. 622, 1026, 1223, 1810); pe tegulae mammatae de la pretoriul guvematorului-glaeis (inv. 602). Cartus dreptunghiular; 1 = 14,2 em; h = 3,5 em; hl = 2,1-2,6 em; It = 13 em. Ligatura: G + X. Litera G finala are ductul diseontinuu.

J. Szilagyi, TgfD. p. 43, 11r. IV, 70.

Fig. 52

Leg(io) XIII C(emina)

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius (vezi nr. 4).

Aceeasi stampila, la termele de la Micia, in Muz. Deva (IDR. III/2, 541,1 dar gresit de la Sarmizegetusa, si in Muz. National Bucurcsti, inedite.

53. - $ tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la est de pretoriul guvernatorului (inv. 429 ee, si col. Hinger). Cartus dreptunghiular; 1 = 14 em; h = 3,3 em; hi = 2,2-2,7 em; It = 14 em. Litera G de la leg(io) este mai distantata.

C. L. Balu\ii, Apulum 33, 1997, p. 159, tip A4, nr. XXVII, 1,2.

Leg(io) XIII G(emina)

Fig. 53

54. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 305 md, 410 md, 420 md, 541 md,463, 474 dubla, md, 484 md), in zona lui estica (inv. 1578), la sud-est (inv. 1080) si la nord de el (inv. 440,448 md), la nord de Platoul Romanilor (inv. 1295 md,

30

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IIll6

1300), in castru, fortuit (inv. 1464) si la Apulum, neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, neinv.); pe caramizi patrate din zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1732); pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 187 md, 226, 235 md, 238 md, 241 md), la est (inv. 1550, 1573, 1757) si la nord de el (inv. 222, 223 md), in eastru fortuit (inv. 1209, 1217, 1221, 1231), la Palatul Apor (inv. 1796 md, 1797 md, 1803 md, 1804) si, in pozitie secundara, la Catedrala romano-catolica (inv. 1349). Cartus dreptunghiular; I = 16,5 em; h = 4 em; hi = 2,9-3,4 em; It = 15 em.

1. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. IV, 73.

Fig. 54

Leg(io) XUI G(emina)

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context. Aceeasi stampila, la Ampelum, provenita din colectia S. Olea (AI. Popa, Apulum 4, 1961, p. 271; inv, 1248); Cenad (lOR. IIIIl, 277 b, fig. 192) $i in Muz. Deva (IDR. III/2, 541, 1), dar gresit de la Samizegetusa.

55. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 215 md, 704, 731 md), la sud-est de cl (inv. 384,437, 1077, 1079 urme de labe de caine, 1106), in zona lui estica (inv, 1706, 1741), la nord de Platoul Romanilor (inv, 1296, 13 78) si la Partes (inv. 1114); pe caramizi de bolta de pe Platoul Rornanilor (inv. 1111); pe tigle pentru acoperis de la nord de pretoriul guvernatorului (inv. 754) si, in pozitie secundara, la Catedrala romano-catolica (inv. 1348), la Palatul Apor (inv. 1210, 1808), la necropola de la Stadion (inv. 1439) si la Partes (inv. 1192). Cartus dreptunghiular; 1 :::: 16 em; h = 4,3 em; hi = 3,1-3,8 em; It := 14,6 cm.

Inedita.

Fig. 55

Leg(io) XIII Giemina)

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context. Aceeasi stampila, la Muz, Deva (inv. 2358, 2362), dar gresit de la Sarmizegetusa.

56. - S tam p i I ii imprimata pe olane, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 907). Cartus dreptunghiular; 1 = 10 em; ?:;; 2,5 em; hl = 2,2 - 2,5 em; It = 9 em. Ligatura, G + X + 1. Literele sunt meorporate

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

3]

in laturile lungi ale cartusului; L este arhaica; E are hasta verticala mai lunga;

1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. III, 56.

Fig. 56

Leg(io) XIII Gtemina)

~ 57. - .S~t amp i ~ ii ~mprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite m zona estica a pretoriului guvematorului (inv. 1526). Cartus dreptunghiular; I = 11,4 em; h = 3 ern; hi = 1,3-2,3 em; It = 8,8 em. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Numarul legiunii este supraliniat; litera L are hastele in unghi obtuz.

c. L. Biilu\a, Apulum 33, 1997, tip A4, nr. XXVIII, l.

Fig. 57

Leg(io) XIII G(emina)

58. - S tam p i I ii imprimata pe [igle pentru acoperis (inv, 1506) si pe tegulae mamn.latae (inv. 1527 alaturi de 0 stampila tip 61), descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului, Cartus dreptunghiular; I :::: 8,5 em; h = 2,7 em; hl > 1,1-1~8 em; It = 6,8 ern, Ligatura, X + 1. Litera L are hastele in unghi obtuz; G_ finala este in forma de C si mai mica; procminenta unghiulara pe latura mica stanga.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 160. tip A4, nr. XXIX, I, 2.

Fig. 58

Leg(io) XIII Gtemina)

59. - S tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1537, 1538, 1544). Cartus dreptunghiular; 1 ;;; 8,3 em; h "" 3 em; hl :::: 1,8-2 ern; It :; 6,8 em. Ligatura, L + E + G. Litera G finala este in forma de C; numarul legiunii, supraliniat; proerninenta unghiulara pe latura mica stanga.

32

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JJJ/6

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, tip A4, nr. XXX, 1-3.

Fig. 59

Leg(io) XIII G(emina)

60. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis (inv, 1543, 1691, 1703) si pe tegulae mammatae (inv. 1528), deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului. Cartus dreptunghiular; 1 = 8,5 em; h = 2,8 em; hi = 1,6-1,8 em; It = 7 em. Numarul legiunii este supraliniat; proeminenta unghiulara pe latura mica stanga a eartu~ului.·

C. L. Baluta, Apulunt 33, 1997, p. 160-161, tip A.j, nr. XXXI, 1-4.

Fig. 60

Legtio) XIII Gtemina)

61. - S tam pi I a irnprimata pe caramizi drcptunghiulare, deseoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 798) si pc tegulae mammatae din zona lui estica (inv, 1527 alaturi de 0 stampila tipul 58). Cartus dreptunghiular; 1 = 9 em; h = 2,8 em; hi = 1,7-2,1 em; It = 7,6 em. Ligatura, G + X. Litera L are hastcle in unghi obtuz; G de la leg(io) este in forma de C; X, nealiniata; nervura unghiulara pe latura mica stanga a cartusului.

Inedita.

Fig. 61

Leg(io) XIII G(emina)

62. - S tam p i I a imprimata pe olane, deseoperite in zona estica a pretoriului guyernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie seeundarA, la eastru (inv, 1237). Cartus dreptunghiular eu chenar; 1 = 8,1 em; h = 2,1 em; hi = 1-1,2 em; It = 6,8 em.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

33

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 161, tip A4, nr. XXXII, 1,2.

Fig. 62

Leg(io) XIII Gtemina)

, 63. -. ~ tam p i. I a. imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite m zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1630 md). Cartus dreptunghiular eu chenar; 1 = 13,2 em; h == 3,3 em; hi = 1,8-2 em; It = 11,5 em. Ligatura X + 1. Interpunctio dupa leg(io). '

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 161-162, tip A4, nr. XXXIII, 1.

Fig. 63

Leg(io) XIII G(emina)

, 64. -S~t amp i ~ a .imprimata pe e~r~mizi dreptunghiulare, deseopcrite In zona eS~lea a prctoriului guvernatorului (my. 1491 si propr. Hinger). Cartus drcptunghiular eu ehenar interior; I = 13,3 em' h = 3 7 em' hi = 2-2 3 em' It = 10 em. ' " "

C. L. Balula, APlIi1l11l 33, 1997, p. 162, tip A4, nr. XXXIV, 1,2.

Fig. 64

Leg(io) XIII G(emina)

~5. - $ t a 111 p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretonul guyernatorului-glaeis (inv, 446 md) si in zona lui estica (propr. Hinger). ~a2u~ dreptu?ghiular eu eh:nar; 1 := 13,9 em; h = ~,6 .em; hi = 1,7 - 2,2 em; 11 em. Literele G sunt In forma de C; urma cuiului de fix are a manerului,

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 162, tip A4, nr. XXXV, 1,2.

Fig. 65

Leg(io) XIII G(emina)

34

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, /ll/6

66. - S tam pi/ ii imprimata pc tegulae mammatae, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.) si, in pozitie secundara, pe 0 caramida dreptunghiulara, descoperita in castru, la Palatul Apor (inv, 1795). Cartus dreptunghiular cu chenar; 1 = 15,4 cm; h = 3,6 em; hi = 1,8-2 em; It = 13 ern. Literele G sunt in forma de C; inierpunctio dupa /eg(io) si numarul legiunii.

c. L. Biiluta, Apulum 33, 1997, p. 163, tip A4, nr. XXXVI, I, 2.

Fig. 66

Leg(io) XIII Gtemina)

67. - :; I a 111 p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiularc, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 488, 567 md, 575 md, 589 md, 591 md, 619 md, 766 rnd), in zona lui estica (inv, 1557) si nordica (inv, 442 md, 443, 1147 md); pe caramizi patrate pentru hypocaustum (inv. 1751 md) si cilindrice (inv, 1583), descoperite in zona cstica a prctoriului guvernatorului si la Apulutn neprecizat (Muz. Blaj, inv. 676); pe tigle pentru acoperis, provcnite de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 239 md), de la nord (inv, 1180 md) ~i de la sud-est de el (inv. 1101, urme de pieior de porcina), Cartus dreptunghiular eu ehenar; I = 15,6 em; h = 4,8 em; hi = 2,2-2,6 em; It = 12,6 em. Litercle G au duetul diseontinuu.

B. Cserni, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. 3; J. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. V, 81.

Fig. 67

Leg(io) XIII Giemina)

Aceeasi stampila, de provenienta necunoscuta, la Muz. Arad (IDR. IIIIl, p. 254, fig. 207 b) si la Muz. Deva, probabil de la Micia (inv. 2385).

68. - Stampila imprimata pe caramizi dreptunghiulare (inv, 430, 465, 486); pe caramizi eilindriee (inv, 883, 1122) si pe tigle pentru acoperis (inv, 726) toate deseoperite la pretoriul guyernatorului-glaeis. Cartus dreptunghiular eu chcnar

APVLVM ~ INSTRVMENTVM DOMESTICVM

35

interior; I = 13 2 em: h = 3 8 c . hl = 2 4 2 7 .

Literele G sun; in f;rma d~ C ~:u. L . E' -, cd~; It = 11,5. Ligatura, G + X.

, ~l sunt istantate de G:-

B. Cserni, ATEvk. 12, 1903, p. 100; E. Zefleanu, fisa 738.

Fig. 68

Leg(io) XIII G(emina)

!_,J==--h",...,j--- -~

in su:'~·s; Ie t ;r;::ri~i ~u~~:!~:~~~~e(~:~a~~~2 d) r~pt.unghiulalre: de~coperite

Hinge) C t d . "I IJ1 zona UI estrca (col

_ r. ar U$. reptunghiular eu chenar; I = 15 em; h = 4,4 em' hi = 2-2 :

~tb~u!.I, 7 em. Literele G sunt In forma de C, iar L are haste le rlispuse in '~n~~i

C. L. BiilutiL Apulutn 33, 1997, p. 163, tip A4, nr. XXXVII, 1,2.

Fig. 69

Leg(io) XIII Gtemina)

70. - $ t a In p if ii imprim t~ v ~ •• d

la pretoriul guyernatorului-gl . (a. a p;2caramlzl, reptllngl:iula.re, deseoperite

la sud est de el ri . acis my. 4, 769), III zona lui estica (inv 1516)

- e ~I (my. II 07) ~I la nord de Platoul Romanilor (inv 1299)' . e ti I~

faen~~:~~~:n~ deseoperite ~a ~no~d de pretoriu ~iny. 1258), in p~zitie s~:und:ra Cluj Na romano-catohea (my. 1345), ~I nepreeizat la Apulum (Muz

drep;ungP~i~~~rn~uIllYc'h; Muz: At i~d, iln~ 3642; Muz. Oradea, inv. 14009). Cartu;

enar III enor - 13 1 em: h - 3 9 II 24

It = II 5 . . . ' , , - , Cln' 1 = - 2 6 eln'

cm Lime m d - di '. ""

uncle lite . G . e lanav lseon~mua ~I in planuri diferite care afecteaza

re, sunt III forma de C iar E este mai groasa,

B. Cserni ATEvk 4 1891 25 .

p. 43 nr'v 7 . ., . ' p. , nr, 28; Idem, AFMon, p. 527, nr. 54; J. Szilagyi, TglD.

, . , 8, S. Dumitrascu/V Mega, Apulum 26, 1990, p. 176~177, nr. 4, pI. VI, 1.

Fig. 70

Leg(io) XIII G(emina}

36

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JJl/6

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa eontextul arheologie - in acelasi loe eu nr. 73, 74.

71. - S tam p i I a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 457). Cartus dreptunghiular, eu cate doua bare dispuse unghiular pe laturile miei; I = 13 em; h = 2,8 em; hl = 1,6- 2 em; It = 9,5 em.

Inedita.

Fig. 71

Leg(io) XIII G(emina)

72. - S tam p i I a imprimata pe 0 caramida patrata, descoperita la pretoriul guvernatorului-glacis (inv 487). Cartus tabula ansata inscrisa intr-un dreptunghi; 1 = 14,2 em; h = 3 em; hl = 1,2-1,7 em; It = 9 em. Litercle G sunt inversate; interpunctio dupa leg(io).

B. Cscrni, ATEvk. 3, 1890, p. 41, nr. 16.

~(ltS:~ m'.(£:IJ

~:===l"""",eI::-=:::i§,,,,.,j

Fig. 72

Leg(io) XIII G(emina)

73. - S tam p i I a imprimata pe caramizi drcptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 399 md, 417, 427 md, 428, 458, 467 md, 473 md, 483 md, 684 md, 791 md, 800), la sud-est (inv 444 ee, 471,564, 778,779), la est (inv, 1078 urme de labe de caine) si la nord d~ pretoriu (inv. 435,450), la nord de Platoul Romanilor (inv. 1301, 1373 md si ee, l374 ~d, 1375 ee, 1377, 1379 md), in pozitie secundara, la castru (inv, 1233) ~l la necropola de la Stadion (inv. 1434 md, 1436 md, 1440), nepreeizat, la Apulum (Muz. Aiud, inv. 595 md); pe caramizi patrate, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 477 md); pe cararnizi eilindriee, ~royenite d~ la nord de pretoriu (inv, 1188); pe tigle pentru acoperis, deseopente la n.ord (~ny. 208) si la sud-est de pretoriu (inv. 1090), la nord de Platoul Romanilor (my. 1421, 1422) si, in pozitie secundara, la castru (inv, 1211, ,,214, 1215, 1220, 1228 md). Cartus tabula ansata, inscrisa intr-un dreptunghl;A 1 = 14,~ em; h = 3,7 em; hl = 2-2,2 em; It = 10,5 em. Litera G finala este m forma de C.

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

37

J. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. V, 83.

Fig. 73

Leg(io) XIII G(emina)

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius (vezi nr. 70).

74 '. - S tam pi I a impri~ata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pr~tonul guyernatorulUl-glacls (my. 416, 423, 456 md ~i ec, 486 md, 530 md ~l cc, 571, 572 md, 573, 576, 581 md, 582, 583 urme de laba de dine, 584 md, 587, 592, 594, 596 md, 597, 599,603 md, 604 md, 607, 608 md, 610, 612 md, 613, 616 md, 617 aplicata de doua ori, 623 md), in zona lui nord-estica (m:._1138 md, 1139 md, 1140,1141 md, 1142, 1143 md, 1144-1146 md) si e~tlea (my. 1581,.1590, 1618, 1664 md, 1722, 1766), la sud-est (inv, 413, 795) ~~ la nord de el (my. 628), la nord de Platoul Romanilor (inv. 1297), la Partes (my. 5~0, 5_9?, ~05, 609, 611, 614, 615, 618, 625, 632, 633, 723, 763) si la laterana militara de la sud de Dealul Fureilor (inv, 518 md eu text incizat infra 310); pe carami~i eilindrice (inv, 884) si de tip nedetcrmi~at (inv, 562 md): deseopentc la. pretonul guy~rnatorului-giaeis si la Partos (inv, 565; pe tigle pentru aeor:en~ de la pretonul guyernatorului-glaeis (inv, 184, 186 md, 203, 2.22 apheata de doua ori si md, 248 md), in zona lui estica (inv. 1694, 1809) ~l la sud=est de el (inv, 1 09~, 1095), la Partes (inv. 747, 764) si, in pozitie seeun?ara, la Palatul Apor (my. 1205); pe tegulae mammatae, deseoperite la pretonul ~uyernatorului-glaeis (inv, 784). Cartus tabula ansata, inscrisa in dreptunghl; 1 = 16,6 em; h = 3,9 ern; hl = 1,9-2,2 em; It = 11,6 em. Litera G are forma de C; X este ingrosata si usor inclinata: L are hasta orizontala

scurta; ansele sunt taiate de bare verticale, '

J. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. V, 82; E. Zefleanu, fisa 816; V. Moga, Apulum 23-30,1990- 1993, p. 218, fig. 7/1 (numai stampila de la Apor).

[~_~~a~~~

1..",1 J.....".t.. L~ '. ~ Fig. 74

Leg(io) XlII Gtemina)

38

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, ////6

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius.

Aceeasi stampila, la Ampelum sau Sard (R. 1247, inedita, din colectia S. Olea), la Cricau (in eurtea Bisericii reformate deseoperite la restaurarea din a. 1958, inedite) si la Tibru (IDR. III/4, 59). De provenienta nccunoscuta, in Muz. Arad, inedita, si in Muz. Sebes, provenita de la Scoala germans (V Wollmann, ActaMN. 7, 1970, p. 177, nr. 14 d).

75. - S tam p i Iii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite pe Platoul Romanilor (inv. 1112) si pe tigle pentru plaeat de la pretoriul

. guvematorului-glaeis (inv. 217, 785) si de la sud-est de el (inv. 1093). Cartus in forma de dublu trapez isoseel inscris in dreptunghi; 1 = 8,8 em; h = 3,5 em; hi = 1,7-1,9 em; It = 5,7 em. Ligatura X + I. Hastele vertic ale ale numarului lcgiunii sunt inegale.

L. Opris, Muzl.Inirii. p. 29, nr, 13; E. Zefleanu, fisa 825.

Fig. 75

Leg(io) XIII G(emina)

Aceeasi stampila, la Calugareni (eIL. III, 8064, 1 w, x; V. Moga, Apulum 10, 1972, p. 160).

76. - S tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite In zona estica a pretorului guvernatorului (propr. Hinger) si, in pozitie secundara, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1798, 1800). Cartus dreptunghiular eu ehenar interior si anse atipiee; I = 16,5 em; h = 4 em; hl= 2,5-2,8 em; It = 12,6 em. Ligatura, G + X. Litera L este prinsa eu doua bare de latura mica a chenarului si G finala, eu 0 bara; G este in forma de C; interpunctio dupa litera G finala.

C. L. Biilutii, Apulum 33, 1997, p. 163-164, tip A4, nr. XXXVIII, 1-3.

Fig. 76

Leg(io) XIII G(emina)

77. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus drcptunghiular eu laturile mici dintate; I = 12 em; h = 3,1 em; hi = 1,8-2,2 em; It = 9,8 em.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

39

Ligaturi: L + E si G + X. Literele sunt marginite de linii paralele; X, al do ilea I si litera G finala sunt inscrise pe latura inferioara a cartusului,

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 164, tip A4, nr. XXXIX, 1.

Fig. 77

Leg(io) XIII G(emina)

78. - S tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite la prctoriul guvernatorului-glaeis (inv. 201), in zona lui estica (inv. 1540) si in pozitie secundara in eastru (inv, 1225). Cartus format din doua trapeze isoseele alaturate; 1 = 8 em; h = 5 em; hi = 1,3-1,5 em; It = 4,2 si 5 em.

B. Csemi, ATEl'k 6, 1894, p. 25, nr, 93; idem, AFMol1, p. 527, nr, 52; 1. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 97; E. Zcfleanu, fisa 845.

Fig. 78

Leg(io) XIII G(emina)

Este unieul tip de starnpila tegulara din Dacia, tara antroponim, eu inscriptia dispusa pe doua randuri.

Materiale tegulare cu stampila de tipul LEG XIII G, neincadrate tipologie, fiind pierdute, inaeeesibile sau reproduse, la publieare, eu litere eapitale, sablon, mai sunt eunoseute la: Agnita (V. Moga, LegXlIIGem. p. 165, nr. 1,23), Aiud (1. Szilagyi, TgLD. p. 42, nr. III, 49), Ampelum, (I. T. Lipovan, SelVA. 39, 1988, 1, p. 69, nr. 16), Ampoita (inedite, pierdute), Apoldul de Sus (IDR. III/ 4, 15), Ariusd (IDR. 111/4, 305 a, fig. 194 si p. 305 b), Berghin (inedita, pierduta), Boita (IDR. III/4, 84, fig. 43), Buecrdea Vinoasa (lDR. 111/4, 53), Bulci (IDR. III/I, p. 242), Calugareni (IDR. 111/4, 219 a, b), Cristesti - Mures (IDR. 1II/4, 150, fig. 74, dar gresit si la nr. 151), Danes (inedita, in Muz. Sighisoara), Dumbrava (IDR. IIII4, 38), Germisara (V. Moga, LegXIlIGem. p. 18 si 165, nr. 1,4 cf. G. Teglas, Klio 10, 1910, p. 501, nr. 8 si p. 495; IDR. I1I!3, 226, 1), Garbova (IDR. III/4, 3), Herepea tctt: III 8064, I i), Mehadia (lDR. 1II1l, 101, fig. 77), Mircesti (IDR. 11114, 44), Micia «it: III, 1629, I h

40

INSCRIPTlILE DA ClEI ROMANE, III/6

-si 8064, 1 k), Miereurea Sibiului (IDR. II 114 , 1 0), Moresti (V. Moga, LegXIIlGem. p. 165, nr. I, 18), Oiejdea (lDR. II1!4, 52), Orastioara de Sus (IDR, IIII3, 261, 1), Pauca (IDR. III!4, 34), Porolissum (ClL. III, 8064, 1 z = 1629, 1 m; N. Gudea, ActaMP. 2, 1978, p. 70, nr. 1, pl. IV, 8; V. Moga, LegXIIlGem. p. 67 si 165, nr. 16 dar ClL. III, 8064, 1 y este alt tip), Petrosani (descoperita de I. Piso), V. Moga, LegXIIlGem. p. 165, nr. I, 10), Potaissa (I. I. Russu! Z. Milea, ProblMuz. p. 23, nr. 11 a), Razboieni-Cetate (lDR. III! 4, 77 a), Sard (M. Maerea! D. Protase, MatArh. 5, 1959, p. 449, nr. 5), Slaveni (IDR. II, 552, 524), Spalnaca (lDR. III!4, 66), Straja (lDR. IIII4, 40), Sueeag (V. Moga, LegXIIlGem. p. 165, nr. I, 15), Tibru (M. Maerea! I. Berciu, Apulum 1,1939-1942, p. 163); Tarnaveni (IDR. III!4, 129). De provenienta necunoscuta, in col. I. Constantinescu-Caracal (CIL. III, 8064, 1 d; C. Daieovieiu, AlSC. 2, 1928-1932, p. 58, nr. 2 e, d = Dacica, p. 210, nr. 2 d), la Muzeul National Budapesta, 4 caramizi vazute de B. Csemi in iulie 1893, si la Muz. Cluj-Napoca (J. Szilagyi, TgLD. p. 45, nr. V, 87; CIL. III, 8064, 1 g = 1629, 1 g, dar nu de la Sarmizegetusa: CIL. III, 8064, 1 a-c = 1629, 1 a, c, ef. p. 1018; G. Teglas, AEM. 13,1890, p. 199 f; idem, Klio 10,1910, p. 502, nr. 3; idem, Klio II, 1911, p. 499 a; J. Szilagyi, TglD. p. 42, nr. IV, 61; p. 43, nr. V, 79 ~i VI, 89; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 144; V. Moga, LegXIIIGem. p. 165, nr. 1,1).

79. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 777 md), in zona lui estica (inv. 1567, 1650, 1682, 1689) si, in pozitic secundara, la neeropola de la Stadion (inv. 1438); pe cararnizi patrate din zona cstica a pretoriului guvernatorului (inv. 1568, 1607, 1629, 1623-1634, 1636, 1653, 1655 md, 1662, 1739 md); pe caramizi de bolta (inv. 1704 md) ~i pe tigle pentru acoperis (inv. 1530, 1549, 1668, 1671) deseoperite in aceeasi zona si, in pozitie secundara, in eastru la Palatul Apor (inv. 1819 md). Cartus dreptunghiular; I = 9,3 em; h = 2,6 em; hl = 1,4-1,6 em; It = 8 em. Litera L are bratele in unghi obtuz; la E barele orizontale sunt triunghiulare; G sunt in forma de C. La stampilele-negativ mai uzate literele sunt mai groase.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 138-139, tip A3, nr. I, 1-23.

(It(j(U~t~J ( ~~~~ij~l~ l

L;;;;;;;;;;:d ! ! ~ l ! ! t L=J

Fig. 79 a, 79 b

Leg(io) XIII Geimina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

41

~o. -:- S tam p i Iii imprimata pe caramizi patrate, deseoperite in zona pret.onulUl guvernatorului ~propr. E. Hinger) si la Apulum nepreeizat (Muz, Clu}-Nap~ea, nemv.);. pe tigle pentru acoperis, deseoperite in aceeasi zona (neinv.) ~I la Partes (mv. 21 ~). Cartus dreptunghiular; I = 9 em; h = 3 em; hI = 1,5-1,9 em; It = 9 em. LItera E de la legiio) estc usor inclinata. Pc uncle materiale tegulare, literele sunt mai groase din eauza uzurii ~tampilei-ncgativ.

C. L. Bii1urii, Apulum 33, 1997, p. 139-140, tip A3, nr. II, 1--4.

\L~~~~~~~ tlU~u,~-

~~ bJ:::: b-J

Fig. 80. 80 a

Leg(io) XIII Getmina)

81. - :; tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descopcrite la nord de Platoul Romamlor (inv. 1306). Cartus dreptunghiular; I = 9,6 em; h = 2,8 em; h~ = 1,6-1,8 ern; It = 7, I ern. Literc1e G si X nu suntaliniate; peste litera G fmala estc urma alveolars a euiului de fixare a rnanerului.

C. L. Balu\a, Apulum 33, 1997, p. 140, tip A3• nr, III, I.

Fig. 81

Leg(io) XIII Getmina)

U~IJ~

ffi=J _:b_=L:~ l

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa contextul arheologie. ~2. - S tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la prctoriul g~vcma~orului-glaeis (inv. 190 ee, 240 md) si pe tigle pentru plaeat, din acelasi loc (inv, 214). Cartus dreptunghiular; 1 = 9,7 em; h = 2,5 em; hl = 1,4.- 1,7 em; It = 8,6 em. Ligatura G + X. Litera L are hastele in unghi obtuz; literele G sunt in forma de C; E final a are hasta verticals mai lunga; central, urma euiului de fixare a manerului,

C. L. Balura, Apulum 33, 1997, p. 140-141, tip A3, nr. IV, 1-3.

[itNft ~J

b:-==-L.~_b .! ! _ d

Fig. 82

Leg(io) XIII Ge(mina)

42

lNSCR1PTlILE DAC1EI ROMANE, 1II16

, 83 - o tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, ~eseoperite in

• Y . . .' d . H ) Cartus

zona estica a pretoriului guvernatorului (mv. 1557 m ~l propr. mgerL·. ~

. h 3 2 . h - 1 3 1 8 em' It = 7 9 em. igatura,

dreptunghlUlar; 1 = 9,3 em; = '~ em, .- ,-, ".", , ~ d C i X

G + X + I. Litera L are haste le m unghi obtuz; G sunt m forma e ~

inclinata.

C. L. Balu!a, Apulum 33, 1997, p. 141, tip A3, nr. V, I, 2.

Fig. 83

Leg(io) XIII Getmina)

Ld:,---,~~-=:=::i:;;~ 84. - [$ tam p i I a imprimata pe tigle pentru ae~peri~, _ d~seoperite l~ retoriul guvernatorului-glaeis (inv. 194 md), i? zona lui estica (l.nv. 2ters) ~~ fa sud-est de el (inv, 1096). Cartus drcptunghiular; I = 10,2 em, h - 3 em, hi = 1,8-2 em; It = 9 em.

e. L. B5.1u\5.. APlIiwII 33, 1997, p. 141, tip A), 111'. VI. 1-3.

Fig. 84

Leg(io) XIII Getmina)

85. - S tam pi I a imprimata pe tigle pentru .aeo~e!i~, ~eseope~ite l~ prctoriul guvematorului-glaeis (inv. 796) ~i in zo~a lui ~stlea ~n~lmv.). ~~:pu~: in sens invers este imprimata si ~t.amplla unei figh~ae_ crvi c, ~~1 ~ e;e3_ PCLO (infra 303). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,6 em, h.- 3,I.e~, . :" 2 8 em' It = 8 5 em Ligatura X + 1. Litera L este de dimensiuni ~at ~lel: p~ima litera G ~re fo~ma de arc de cere; a doua este ea C; X este de dimensiuni mal man.

C. L. B5.1u!ii, Apulum 33, 1997, p. 142, tip A3, nr. VII, 1, 2.

Fig. 85

Legiio) XIII Getmina) PCLO

APVLVM ~ INSTRVMENTVM DOMESTICVM

43

Este singura atestare, pe materiale tegulare, a unei stampile a legiunii XIII Gemina alaturi de 0 stampila a unui caramidar eivil.

86. - [$ tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvematorului (neinv.) si la Partos fortuit (inv. 793). Cartus dreptunghiular; 1= 13,1 em; h = 3,2 em; hI = 1,1-2 em; It = 11 em. Ligatura X + I. Ultimele doua bare ale numarului legiunii sunt mai seurte; primul G este in forma de C.

C. L. Biilu!a, Apulum 33, 1997, p. 142~143, tip A3, nr. VIII, I, 2.

Fig. 86

Leg(io) XIII Getmina)

87. - S { a 111 p i I a imprimata pc caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.) ~i la nord de Platoul Romanilor (inv. 1400). Cartus dreptunghiular; 1= 13 em; h = 2,8 em; hi = 1,6- 1,9 em; 1t = II,S em. Ligatura G + X. Central, urrna euiului de fixare a manerului,

C. L. B5.lu!5., Apuluni 33, 1997, p. 143, tip A), Ill'. IX, I, 2.

Leg(io) XIII Ge(mina)

Fig. 87

Datare: incepand eu domnia lui Mareus Aurelius, dupa eontextul arheologie. 88. - S tam p i Iii imprimata pe olane, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 900) si in zona lui estica (neinv.). Cartus dreptunghiular eu latura mica stanga dubla; I = 7,8 em; h = 3,3 em; hi = 2,3- 2,5 em; It = 7,1 em; ligatura G + E intr-o grafie unica pe stampile tegulare. G de la leg(io) este in forma de C.

C. L. B5.lura, Apulum 33, 1997, p. 143, tip A3, nr. X, 1,2.

Fig. 88

Leg(io) Ge(mina)

44

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

89. - S tam p i I a imprimata pe tegulae mammatae, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 732 imprimata de doua ori). Cartus drcptunghiular; 1 = 9,5 em; h = 3,2 em; hl = 1,1-1,7 em; It = 9,5 em. Litera L este arhaica; numarul legiunii, supraliniat.

B. Cserni, AFMon. p. 527, nr. 57; J. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. V, 86; E. Zefleanu, fisa 810; V. Moga, LegXIIIGEM. p. 165, nr. I, 1.

Fig. 89

Leg(io) XIII Ge(mina)

90. - S tam p i I a imprimata pc tigle pentru acoperis, deseopcrite pe Platoul Romanilor (inv. 1163). Cartus dreptunghiular; 1 = 11 em; h = 3,4 em; hi = 1,8-2 em; It = 8,2 em. Numarul legiunii estc supraliniat.

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 143144. tip A3• nr. XI. I, 2.

Fig. 90

. ,""\

Leg(io) Xlll Getmina)

\.

Aceeasi stampila, pc materiale tegularc, in Muz. Dcva (IDR. III/2, 422), dar gresit de la Sarmizegetusa.

91. - S tam p i I a imprimata pe caramizi de bolta, deseoperite 'in zona cstica a pretoriului guvernatorului (inv, 1713) si pc tigle pentru acoperis din aceeasi zona (inv. 1522, 1552, 1599) si in eastru la Palatul Apor (inv, 1821). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,7 em; h = 3 em; hi = 1,9-2,3 em; It = 8,5 em. Ligaturi: L + E, G + X si I + I + I. Literele G sunt in forma de C; X este diformata; numarul legiunii, supraliniat.

v. Moga, Apulum 27-30, 1990-1993, p. 219, fig. 7/3, desenul stampilei de la Palatul Apor; C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 144, tip A3, nr. XII, 1-5.

Fig. 91

Leg(io) XIII Ge(mina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

45

~ .92. - S t.a m_ p. '! a. impri~ata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in ruinele uner c1adm din apropierea laturii nordiee a eastrului, sub Sala de mese a ~az~rmii de Hinga poarta principala a cetatii medievale (propr. D. Cernea ~I neinv.). Cartus dreptunghiular; I = 11,9 em; h = 3,7 em; hi = 2-2,7 em' It = 11,6 em. Litatura L + E + G. Numarul legiunii este supraliniat· X est~ incorporata in linia de supraliniere; interpunctio dupa leg(io) si numarullegiunii,

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 145, tip A3, nr. XIII, 1, 2.

Fig. 92

Leg(io) XIII Ge(mina)

b-=~~-::~

~3. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite la pretonul guyen:atoru.lui-glaeis (inv. 561 md), in zona lui estica (neinv.) ~i al Apulum neprecizat (my. 193 md). Cartus dreptunghiular eu chenar interior; 1 = 10 em; h = 3,4 em; hi = 1,9-2,2 em; It = 7,6 em. Ligatura L + E. Litercle G sunt 'in forma de C, iar E au hastele obliee .

c. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 145, tip A3, 111'. XIV, 13.

Fig. 93

Legtio) XIII Geimina)

94. - S tam p i l a imprimata pe tigle pcntru acoperis, deseopcrite in zona estica a prctoriului guvernatorului (neinv.), la nord de el (inv, 787), la nord d~ Platoul Romanilor (inv. 1304) si, in pozitie secundara, langa Palatul Apor (my. 1212) si la Catedrala rornano-catolica (inv, 1351 md, 1352 md, 1533, 1534 md, 1535 md). Cartus dreptunghiular eu chenar interior; 1 = 14,2 em; h = 3,6 em; hi = 1,7-2 em; It = 10,2 em. Ligatura L + E + G. Litera L este mai groasa si in forma de lambda; interpunctio dupa Ge(mina); E finala este mai mica.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 145-146, tip A3, nr. XV, 19.

Fig. 94

Leg(io) XIII Ge(mina)

46

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, Ill/6

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context.

95. - S tam pi I a imprimata pe tigle dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus dreptunghiular cu cate doua bare dispuse unghiular Ia laturile mici; I == 12 em; h == 3 em; hI == 1,2- 1 9 em; It == 7,3 em. Ligaturi: E + G, X + I si I + I. Litera L este mai mica; literele G sunt in forma de C si mai mari; XIII este inscris intre Iinii; X este ineorporata in Iinia de subliniere.

J. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. 79.

Fig. 95

Leg(io) XIII Gettnina)

Aceeasi stampila, la Porolissum (N. Gudea, Acta Ml'. 2, 1978. p. 66-67. pl. IV. 8)

96. - $ tam P i I a irnprimata pc caramizi patratc, intens afumate si pc regulae mammatae, dcscoperite in ruinc1c unei cladiri de la.ngii. cca de la nr. 92 (inv. 1828 si propr. D. Ccmea) si in zona estica a pretonulu~ guvcrnatoru~Ul (propr. L. Opris). Cartus dreptunghiular cu proeminente unglllul~re la lat\.ll:!lc miei; I == 13,2 em; h == 3,2 em; hi == 2-2,3 em; It == 10,5 em. Literele L st E finala sunt prinse de proeminentele unghiulare; X este incorporata in lin~a d~ supraliniere a numarului legiunii; interpunctio dupa leg(io) si numarul Iegiunu.

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p, 146-147, tip A3, nr. XVI, 1,2,

Fig. 96

Legiio) XIII Getmina)

97. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoper~te in zona estica a pretoriului (neinv.?) ~i pe caramizi patrate, afumate, prOVe?ltc din acelasi context arheologie eu materiale tcgulare de la nr. 92 ~l 96 (m~. 1827 si propr, D, Cernea). Cartus tabula ansata inscrisa tntr-un dr,eptungl1!; 1 =:; 142 em' h == 3 7 em' hi = 1 6-24 em' It == 9 3 em, Ligature X + G, X + I '~i G ~ E, N~marui legiunii es~e sup~aliniat;' litera X, deformata, cu

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

47

hastele inegale; prima si ultima hasta verticala sunt incorporate in bara de supraliniere a numarului legiunii; G de la Ge(mina) este in forma de C.

C. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 147, tip A3, nr. XVII, 1-3.

Fig. 97

Legtio) XIII Ge(mina)

98. - S tam p i I a imprimata pe caramizi patrate pentru hypocaustum, descoperite in acelasi loe eu nr. 92, 96, 97 (inv. 1829 si propr. D. Cernea). Cartus tabula ansata inscrisa intr-un dreptunghi; I == 13,8 ern; h == 3,5 em; hi == 1,8-2 em; It == 9,6 ern. Ligaturi: G + X + I + I + I + G + E. Numarul legiunii este supraliniat; literele in ligatura sunt incorporate in bara de supraliniere.

C. L. Balula, Apulum 33, 1997, p. 147-148, tip I\}, nr. XVIII. 1-3.

lE

Fig. 98

Leg(io) XI!! Getmina)

Materialele tegulare, deseoperitc in ruinele edificiului din apropierea laturii nordice a castrului sunt, tipologie, aproapc identicc eu cele eu aceeasi stampila deseoperite la Vindobona. Stampilele-negativ au fest luerate, in ambelc centre de stationare a legiunii XIII Gemina, de acelasi artizan. Sunt clasificate printre cele mai vechi.

99. - S tam p i I a imprimata pe caramizi patratc deseoperite la sud-est de pretoriul guvernatorului (inv. 476, urma de laba de caine) si in zona lui estica (neinv.). Cartus tabula ansata inscrisa intr-un drcptunghi eu chenar; I == 14,5 em; h ::;0 3,1 em; hi == 1, 1-1,5 em; It == 10,2 em. Literele G sunt in forma de C; interpunctio dupa legtio).

C, L. Baluta, ApulUII1 33, 1997, p. 148, tip A3, nr, XIX, 1,2.

Fig, 99

Leg(io) XIII Ge(mina)

48

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IIl/6

Materiale tegulare eu tipul de stampila LEG XIII GE neincadrate tipologie se mai eunose la Bueerdea Vinoasa (IDR. III/4, 53), Aquae COHan) (J. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. V, 85, in Muz. Cluj-Napoca, neinv.?), Cenad (IDR. III/1,277 e), Micia (Muz. Deva, neinv.), Porolissum (CIL. III, 8064, 1 y; V. Moga, LegXIIIGEM. p. 165, nr. II, 3 in Muz. Cluj-Napoca, neinv.?) si la Potaissa (CIL. III, 8064, 1 v = 1629,1 k; G. Teglas, Klio, 10, 1910, p. 500, nr. 1; idem, Klio 11, 1911, p. 499, nr. 1 e; R. Ardevan, ActaMP 3,1979, p. 391, nota 31). De provenienta necunoscuta, la Muzeul National Budapesta, doua caramizi, vazute de B. Csemi in iulie 1893. La Sarmizegetusa nu au fost deseoperite rriateriale tegulare eu aeest tip de stampila (CIL. III, 8064, 1 h).

100. - S tam p i Iii imprimata pc olane, dcseoperite in zona estica a pretoriului guvematorului (neinv.) si, in pozitie secundara, in eastru, la Palatul Apor (inv. 1235). Cartus drcptunghiular eu laturile mici areuite; I = 10,2 em; h = 1,6 em; It = 8,7 em. Literele sunt dispusc sinistrovcrs; literele G sunt incorporate in latura inferioara a cartusului; litera M cste rastumata si prins a de latura stanga. Stampila poate fi citita si normal, eu literele rasturnate, eu exceptia literei M.

B. Cserni, ATEl'k. 4, 1R9L p. 21; idem, AFAlolI. p. 527, nr. 59; V. Moga, ActaMlV. 13, 1976, p. 194; N. Gudea, Apulutn 16, 1978, p. 144.

Fig. 100

Leg(io) XIII Gemtina)

101. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare deseoperite la pretoriul guvematorului (inv. 438), la Partos (Muz. Sibiu, inv. A. 3598 md) si la Apulum nepreeizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3597). Biseriea reformata din Cricau este partial pardosita eu caramizi dreptunghiulare, provenite de la Apulum, mareate digital foarte variat. Cartus dreptunghiular; I = 15,6 em; h = 2,9 em; hi = 1,3-2,2 em; it = 13,5 em. Ligatura, X + 1; litera G de la leg(io) este discontinua; prima hasta verticala a numarului legiunii, mai inalta iar urmatoarele mai mici; E de la Gem/ina) este mai distantata, si M mai mare.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 15; idem, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. 5; idem, ATEvk. 10, 1899, p. 63; CIL. III, 8076,1 b; B. Cserni, ATEvk. 14,1908, p. 42, nr. 4; G. Tegl<is, Klio 11, 1911, p. 501, nr. 16; J. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 91.

Fig. 101

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

49

10~. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare deseoperite la ~reton~l, guver?~torului-glaeis; intr-o stiva la lateraria militara, neutilizate (n,emv.) ~I, _m .P?Zltle secundara, ~~ Cricau, in sanetuarul Biserieii reforrnatilor Cateva cararmzi se aflau pe str. Viilor, nr. 68, Alba Iulia. Cartus dreptunghiulal" I = I ~,3 em; h = 3,2 em; hi = 1,5-2,2 em; It = 13 em. Litera L are bratele in ungh~ obtuz; G sunt in forma de C; hastele vertieale ale numiirului legiunii sunt inegale,

B. Cserni, ATEvk. 8, 1896, p .. ~6; idem, AFMon. p. 527, nr. 59; CIL. III, 8064, I b (= 1629,1 b , cf. p. 1018); J. Szi lagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 89; V. Moga, LegXlll Gem p. 166, nr. III, 1. .

Fig. 102

Leg(io) XlII Gem(ina)

Aeeea~i stampila, pe caramizi, la Lancram (IDR. III 14 , 28).

103. - S t a m p.i I a imprimata pe caramizi patrate deseopcrite la pretoriul guvcrnato.ruIUl-glaels (inv. 441) si, in zona lui cstica (neinv.). Cartus drcptunghmlal:; I = .15.,~ em; h = 4 em; hi = 2,8-3,2 cm; It = 14,4 cm. Ligatura, G + X + I. Litera Impala a numelui legiunii cste mai inalta.

B. Cscrni, A rt.« 4, 1891, p. 21; idem, A ru.« p. 527, nr SR.

Fig. 103

Leg(io) XIII Gem(ina)

. Aeeea~i stampila, la Razboieni-Cetate (IDR. Ill/4, 77 b, in Muz. Aiud,

my. 3200, 3201).

1 ?4. -: ~ tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare deseoperite la :aterarza militara de la sud de Dealul Furcilor, intr-o stiva, neutilizate (neinv.), ~n zona cstica a pretoriului guvernatorului (neinv.) si, in pozitie secundara, 11l pardoseala altarului Biserieii reformatc de la Cricau. Cartus In forma de trapez d~cptunghie; .1 = 13,5 em; h = 3 em; hl = 2-2,5 em; It = 12,5 em. Ligaturi:

X + I ~I E + M. LItera L este ineorporata in latura mica a cartusului; litere1c G sunt in forma de C. La unele ~tampile, litera Mare unghiul dintre hastele obliee plin, din eauza uzurii ~tampilei-negativ sau a plasticitatii lutului, Jar hastelc vertieale ale numarului lcgiunii sunt inegale.

50

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

B. Csemi, ATEvk. 9, 1897, p. 43; nr. 4; !DR. IlI!4, 54.

12~oa('~ J:~~~

Fig. 104, 104 a

Leg(io) XIII Gemtina)

Aceeeasi stampila, la Muz. Deva, ~e_ ma~eri~le tegular~, pro.venite ~e ~a Apulum sau din tcrrnele de la Micia; gresita atribuirca provementci de la Ulpia Traiana Sannizegetusa: incdite.

t 05. - :; t a 111 P i I a imprimata pe olanc, descoperitc In .ruinclc "pri~n~i case" invecinate pretoriului guvcrnatorului-glacis, spre sud (111V. 91 ~), $~ 111 zona lui sud-cstica (inv. ncinv.). Cartus drcptunghiular eu ~hcna~ mterror; I = 10,7 em; h = 2,2 em; hi = 0,9-1,4. em; It = ,8,4 cm. ~l~atura, G. + X. Literele E au hastcle vcrticalc mai lungi; M cste incorporata 111 chenar,

c. L. Balula, Apulutn 33. 1997, p. 136, tip A2, nr. I. I, 2.

Fig. 105

Leg(io) XIII Gem(ina)

106. - S tam pi I a imprimata pe caramizi ~a~rate, i?tens .afum~tc, deseoperite in zona estica a pretoriului guvcmatorului (inv. nemv.) ~1 pe tigle pentru acoperis de la sud-est de prctoriu (inv. 746). Cartus dreptunghiular eu ehenar interior; I = 15 em; h = 3 em; hi = 1,6-1,9 em; It = 12,6 em.

e. L. Baluta, Apulum 33, 1997, p. 136-137, tip A2, nr. II, 1,2.

Fig. 106

Leg(io) XIII Gemiina)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

51

107. - :; tam p i I a imprimata pe tigle pentru plaeat, descoperite in ruinele unei cladiri de langa zidul estic al castrului (neinv.). Cartus dreptunghiular cu proeminente unghiulare dintate pe laturile mici si cu semiove pe cele mari, in care este inscris un alt dreptunghi; 1 = 12,8 si 8,5 em; h = 3,5 ern; hi = 1,5-2 em; It = 8 em. Litera L are hasta orizontala unghiulara; M este de dimensiuni mai mari.

e. L. Balura, Apulum 33, 1997, p. 137, tip A2, nr. III, 1,2.

Fig. 107

Leg(io) XIII Gem(ina)

t 08. - :; tam p i I a irnprimata pe cararnizi dreptunghiulare, deseopcrite in zona estica a pretoriului guvcmatorului (inv. 1513, 1525, 1584 md, 1587 md, 1604 md, 161 0) ~i pe tigle pentru acoperis de pc Platoul Romanilor (inv. 944). Cartus dreptunghiular eu bucla centrala pc latura inferioara si cu proerninente unghiularc pc laturilc miei; I = 15 ern; h = 2,3 cm; hI = 1, I-I ,3 em; It = 12 cm. Interpunctio dupa leg(io), numarul legiunii si numcle ei. Litere c1asiee.

e. L. Baluta, APlIlulII 33, 1997, p. 137-138, tip A2, nr. IV, 1-7.

Fig. 108

Leg(io) XIII Gem/ina)

109. -:; tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare de la pretoriul guvematomlui-glaeis (inv. 309 ee, 398, 406 md, 419, 730, 788 urme de labe de caine), de la sud-est de el (inv. 1073), din ruinc1c unei cladiri de langa zidul cstie al castrului (inv, 1456), de la Partos (inv. 408 ee, Muz. Sebes, inv. 178) si de la Apulum, neprecizat (Muz. Cluj-Napoea, inv. sters); pe caramizi patrate pentru hypocaustum, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 433) si pc Platoul Romanilor (inv. 1109 md, 1110); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 189), de la nord de cl (inv, 1260), iar in

52

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, IJI/6

pozitie secundara, din castru (inv. 1229, 1256-1258) si din Apulum, neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, neinv.). Cartusul dreptunghiular; 1= 10,2 em; h = 2,5 em; hi = 1,8-2,1 em; It = 8,7 em. Ligaturi: L + E + X si E + N. Litera Neste inversata si prins a eu 0 bara de latura mica a cartusului. Central, urma cuiului de fix are a manerului.

J Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 90; E. Zeflcanu, fisa 814; 1. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 219-220, nr. I, fig. 1.

Fig. 109

Letgio) XIII Gem/ina)

Litera N in loe de M, la numele legiunii, estc fie 0 eroare a artizanului care a exeeutat stampila-ncgativ, fie, mai putin probabil, rcprezentarca formci vulgare, GENINA a numelui 1egiunii.

Acceasi starnpila, la Cenad (IDR. III/!, 277 e) si la Inlaccni (IDR. III/4,

298, 1-3).

Materialc tegulare eu starnpila de tipul LEG XIII GEM ncincadrate tipo1ogie sc mai gascsc la: Caransebes (IDR IIIil, 144), Cenad (IDR. IIIIl, 277 d), Lancram (IDR. III/4, 28), Mehadia (!DR. IlIIl, 100), Micesti (IDR. III/4, 44) si la Stupova (Barbaricum, Annlip. 1977, nr. 631; V. Moga, LegXIllGem. p. 166, nr. III/9). De provcnienta nccunoscuta, la Muz. Sibiu (Cll.. III, 8064, la e ' = 1629,1 1) si 1a Muz. Timisoara (IDR. Illil, 280).

11 o. - S tam p i I a irnprimata pe caramizi patrate, descoperite 1a pretoriu1 guvernatorului-g1acis (inv. 459 urrna de laba de caine, 469 md, 697, 790 urme de picior de porcina si de laM de caine), 1a vest de cl (inv. 789), pe P1atou1 Romanilor (inv. 481, 1113) si 1a Apulum, neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3644); pe tigle pentru acoperis, deseoperite la pretoriul guvernatorului-g1acis (inv. 188, 198, 202 md, 218, 227 md, 232 md si urme de laba de caine, 246 md, 783 md), la vest de pretoriu (inv. 185 md, 196), la nord de Platoul Romanilor (inv. 722) si la Partes (inv. 192, 204, 225); In pozitic secundara, in castru la Palatul Apor (inv. 1213,1799,1802,1805 md) si la Catedrala romano-catolica (inv. 1341-1344); la Apulum neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3630, 3637; Muz. Blaj, inv. 672). Cartus dreptunghiular cu chenar interior; I = 16 em; h = 4 em; hl = 2,3-2,8 em; It = 13,8 em. Ligaturi: G + X si N + T. Interpunctio dupa initiala numelui legiunii.

B. Cscmi, ATEvk. 3, 1890, p. 39, nr, 7 si p. 4 L nr, 14; idem, ATEvk. 4, 1894, .p. 15; idem, ATEvk. 7, 1895, p. 50, nr. 5; idem, ATEvk. 8, 1896, p. 48, III; idem, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. 2; ClL. III, 8064,2 = 1629,2; B. Csemi, ATEvk. 12,1903, p. 98, nr, 17; idem, AFMon. p. 521, nr. 2, 3; J Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 93; E. Zefleanu, fisa 753;

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

53

1. Berciu, Apulum 3,1947-1949, p. 195 a; V. Moga, LegXIIIGem. p. 166. nr. VII; idem, Apulum 27-30, 19901993, p. 218, fig. 7/4 (desenul starnpilei de la Palatul Apor),

Fig. 110

Leg(io) XIII Giemina) Anttoniniana) Dateaza din anii 212-217.

Cserni: LEG XIII GIANTONINIANA; LEG XIII C. AN

Aceeasi stampila, la Muz. Turnu-Severin (D. Benca, Apulum 16, 1978, p. 204, nr. 17/2, "adusa de Barcacila de la Sarmizegetusa ", unde de fapt nu exista; V. Moga, LegXIIlGem. p. 166, nr. VII, I) si la Muz. National Bucuresti, eu loc de descoperire, Transilvania.

111. - S t a III p i f a imprimata pc un olan, deseoperit In zona nordica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus dreptunghiular eu chenar interior; 1= 12,5 em; h = 2,7 em; hi = 1,2-1,5 em; It = 10,1 em. Ligatura G + X + L Litera L este arhaica; G au ductul unghiular.

c. L Baluta, Apulutn 33, 1997, p. 166, tip C1, nr. I.

Fig. III

Leg(io) XIII Gtemina) p (ia) j(idelis)

In Dacia, epitetul a fost aeordat legiunii pe la sfarsitul domniei lui Antoninus Pius. Este prima ate stare a epitetului pia fidelis pentru lagiunea XIII Gemina, pe matcriale tegulare, in Daeia (vezi si nr. 128). Pentru epitet; I. ~iso, F asti provinciae Daciae, 1, Bonn, 1993, p. 71, nr. 19. Vezi ~i indoielile lui E. Ritterling, RE. 12,2 (1925), 1720-1721. Epitetul a mai aparut, pcntru a~eea$i legiune, la Vindobona «u: III, 4660, 26, Augustopolis «u: III, 7041) $1 Roma «u: VI, 1523).

112. - Doua s tam p i I e lara cartus, imprimate alaturat pe 0 caramida patrata, descopcrita la lateraria militara de la sud de Dealul Fureilor (inv.

54

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JIII6

400). Prima stampila, imprimata adanc, reprezinta litera F, inalta de 4,1 em, iar cea de-a doua, numarul XVI, inalt de 1,2 ern.

e. L. Bftlutft I C. BftJutft, EphemNap. 4, 1994, p. 152, nr, 10, pI. III, 3.

Fig. 113

? F(iglina) XVI

Litera F ar putca fi interpretata ca f(iglina), dat fiind locul dcscoperirii, iar numarul, probabil, pe eel de ordine al unci figlinae.

113. - S tam pi I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare (inv .. 267).~i pc 0 tegula mammata (inv, 329), dcscoperite la prctoriul guyernatorul.Ul-glacls. Cartus dreptunghiular; 1 = 13,5 em; h = 5,3 em; hi = 1,2-1,6 em: It =. 9 ~~ 10,6 cm:

Ligaturi: X + T, I + I si A 4 E. Litera 0 este prinsa de hasta y~rtlcala_centrala a numarului legiunii; V are unghiul plin; A cste Tara bara onzontala.

B. CSC1l1i. ATEvk 14, 190R, p. 42, nr. 119, plan VIII; J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XI, 157: E. Zerlcanu, fisa 724; V. Moga, LegXIIlGem. p. 167, nr. I.

Fig. 113

\

________ .J

Leg(io) XIII G(cmina) Aeltius) Aedus

\~ ~~ Gt ~1~1 C5 ~ ~ ~~ ~J)~Jrs

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Aedus, de fapt (Hiaedutu)s, este cognomen de originc celtica (A. Holder,

CelrSpr. I, 66-70; ClL. III, 34047 = 11 020, Aeduus). .

Sizilagyi: LEG(io) XI[II...] I AEL (ius) AEDVS, citeaza caramida, dar reproduce stampila de pe tigla; Zefleanu: Leg(io) XI[II] ... I Act (ius) Aedutu)s; Moga: LEG XIII / AEL AEDUS.

114. - $ tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite pe Platoul Romanilor (inv, 268) ~i la nord de el (inv, 1278, 233?). Cartus dreptunghiular; 1= 11,6 cm; h = 3,5 em; hl = 1,1-1,4 ern; It = 9,5 si 10,1 c.m:

Ligaturi: E + M si A + S. Litera A este prinsa eu doua bare de 1atura mica a cartusului; V este de dimensiuni mai mici.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

55

e. L. BftJutft, Apulum 32, 1995, p. 207, nr, I.

Fig. 114

Leg(io) XIII Gemiina) Aelitus) Bassus

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Bassus este nomen roman (A Kerenyi, DacSzN. 25), cognomen, probabil oriental (W. Schulze, LatEN. 350, 423; S. Sanie, ActaMN. 10, 1975, p. 151).

115. - $ t a 111 pi/ a imprimata pc caramizi dreptunghiu1are, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 284 md), in zona lui estica (inv, 1616), la sud-est de el (inv, 945) si pc P1atoul Romanilor (inv, 283, 685, 942); pc caramizi patrate des cope rite la Apulum, neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, ncinv.; Muz. Blaj, inv, 879; Muz. Aiud, inv. 3641 md); pe tigle pentru acoperis, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 7, 43, 620) si pe Platoul Romanilor (inv. 44). Cartus tabula ansata; 1= 13 em: h = 5 ern; hi = 1-2,2 em; It = R,6 si 10 em. Ligatura: A + S. Numarul lcgiunii este supraliniat; interpunctio dupa /eg(io) si nomen; Litera V este de dimensiuni mai miei. Uncle stampile au ansa drcapta discontinua din cauza plasticitatii lutului.

O. Hirschfeld, SBAkWiell. 77. 1874, p. 424; B. Cscrni, ATE]'k. 4, 189 L p. 32. nr. 52, plan IV; CIL. III, 8064,4 a, b; B. Cserni, AFMolI. p. 522, nr, 12; idem, ATEd(. 12, 1903. p. 98, I1f. 19, plan I; G. Tcglas, Klio 10, 1910, p. 502, nr. 4; idem, Klio I L 1911, p. 499, I1f. 4; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XII, 177; L. Opris, Muz Unirii. p. 3 L 11f. 33; E. Zetleanu, fisa 730; V. Mega, LegXlllGelll. p. 107. nr. lIT.

Fig. 115, liS a

Legtio) XIII Gtemina) Ael(ius) Bassus

56

INSCRIPTJILE DACIEI ROMANE, 111/6

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Hirschfeld: ... II G XIII GE/AEL B ... ; CIL.· LEG XIII G / AEL BASSVS (exemplarul de la Muz. Cluj-Napoca) si .. , G XIII GE .. .lAEL B ... (exemplarul de la Gimnaziul din Blaj; stampila transcrisa gresit, dupa Hirschfeld, eu GE in loc de G); Moga repertorizeaza gresit stampila, LEG XI .. .lAEL BAL ... , la nr. II, trebuie inclusa la nr. III.

Acecasi starnpila, la termele de la Micia (IDR. 1ll/3, 195,2, si, inedite, la Muz. National Bucuresti). Deseoperite in Transilvania, neprecizat (G. Teglas, P. Kiraly, AEM. 13, 1890, p. 199 g).

116. -:; tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la nord de Platoul Romanilor (inv. 1276, 1280) si pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvcrnatorului-glacis (inv. 39). Cartus dreptunghiular cu laturile mici duble ~i cu linie mcdiana longitudinala; I = 11, 8 em; h = 4,6 ern; hl = 1,8-2 em; It = 9 si 10,7 ern. Literele A au proeminente triunghiulare; L de la nomen este arhaica; B, incorporata in linie mediana; prima litera S de la cognomen este inversata; interpunctio dupa nomen si intre cei doi S.

B Cscrni, AT£\-k. 12, 1902. p. 98, nr. 19; E. Zeflcanu. fisa 826: V. Moga, LegXIlIGem. p. 167. nr. Ill.

Fig. 116

Letgio) XIfI Gtemina) Aeltii) Bassi

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus, dar si intr-o cladire datata inccpand cu Marcus Aurelius. Foarte rara abrevierea LE XIII G.

Cserni: AEL BASSVS; Zefleanu: [L]E(gio) XlIf G(emina)/Ae/(ii) Bassi (decuria).

117. - :; tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1541, 1561, 1692, 1709) si pc Platoul Romanilor (inv. 1196); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 2) si, in pozitie secundara, de la cimitirul roman de pe Dealul Furcilor (inv. 45). Cartus dreptunghiular; I = 12,7 em; h = 6,2 em; hI = 1,2-2,7 em; It = 9,5 si 12,2 em. Literele L au forma arhaica; A nu are bara orizontala; B si R sunt de dimensiuni mai mari; Teste incorporata in latura mica a cartusului; sub cognomen, cateva litere aplatizate, ilizibile.

B. Cserni, ATEvk. 8, 1896, p. 46, nr. 103. plan VI; idem, AFMoll., p. 522, nr. 3; J. Oehler, JOAl. 5, 1902, Bbl. 118, nr. 16, 1; J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XII. 166;

APVL VM - INSTR VMENTVM DOMESTICVM

57

E. Zefleanu, fisa 755; I. I. RUSSll. Apulum 5, 1965, p. 220, nr. 2; V. Moga, LegXlIlGem ~ 1~,ocIV. .

Fig. 117

Leg(io) Xill Getmina) Ael(ius) Brog[i]t( arus)

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Brogitarus este cognomen celtic (CIL. III, 5642; A. Holder, CeltSpr. 620). Cserni: LEG XIIl... /AEL BRaCT; Leg(io) XIII GeminalAelius Broct (7)'

Oehler: LEG XIII G I AEL BROCI: Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina)/Ael(ius) Bract t.. ?). F(eczt);. Zetleanu: Leg(io) XIIJ G(emina)IAe/(ill:-') Brocuerius"), Russu: Aeliu« Brogz(us?): Moga: LEG XIIIIAEL BROC!.

118: - S tam pi/ /t . imprimata pc caramizi dreptunghiulare, dcscoperite I: prctoriul gu~crnatoruIUl-glaeis (inv. 333), la nord-est de el (inv. 850), pe I latoul Rornanilor (my. 931, 1166) si, In pozitic sccundara, la cirnitirul roman de ~e Dealul Fureilor (inv, 849 md); pe caramizi patratc, intr-o stiva la lateraria mil itara .d~ la. sud de Dealul Fureilor (inv. 839-842) si la Apulum, neprecizat (Muz. Sibiu, my. A 3.611 aplicata de doua ori, md); pe [igle pentru acoperis ~~ ~a sud de pr~tor~u (1l1Y .. 15)._Cartu~ ?reptunghiular; 1= 10,8 em; h = 3,8 em;

0,7-1 ern; It - 9,9 ~I 10,) em. LItera A de la nomen arc 0 proeminenta; cea de la cognomen, tara bara orizontala; V este de dimensiuni mai mici. Pe uncle. matcrialc tegulare, stampilelc apar, din eauza plasticitatii lutului, eu X -t I ~I A + E in ligatura, iar litera V este in forma de triunghi.

J. F. Neigebaur, Dacien, p. 165; M. J. Ackner/Fr. Muller, Inschrlrac. nr, 513,5 (in Ackners Sammlung); ClL. III, 8064,5 (L = 1629.5); J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XIII, 185; E. Zefleanu, fisa 820; V. Moga, LegXIllGenl. p. 168, nr. V.

Fig. 118. 118 a

Leg(io) XIII Gem/ina) Ael(ius) Deiotaru(s)

58

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JII/6

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Deiotarus este cognomen galatin CA. Holder, CeltSpr. I, 1250 sqq; I. I.

Russu, OnLat. p. 359; C. C. Petolescu, Dacia NS. 22,1978, p. 217, nr. 13; A. Kerenyi DacStN. 1645).

Moga: AEL DEIOTARI sau DEIOTARUILEG XIII GEM.

Aceeasi stampila, de provenienta necunoscuta, la Muz. Sighisoara, inedita (de la fostul Gimnaziu evanghelic).

119. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la sud-est de pretoriul guvematorului (inv. 981); pe caramizi patrate (inv. 345. rnd) si pe tigle pentru acoperis (inv. 18), descoperite la pretoriul guvcrnatorului-glacis. Cartus dreptunghiular; I = 9,8 em; h = 4 em; hi = 1,2-1,6 em; It = 8,2 si 9,8 ern. Ligatura: E + M. Literelc sunt ins crise intre linii paralele, eu exceptia literei S, care este de dimcnsiuni mai mici. Literele L au forma arhaica; initiala numelui legiunii este in forma de C; a doua litera E are hasta verticala mai lunga; E de la nomen are hastcle orizontalc dispuse oblie; interpunctio dupa nomen.

J. Szilagyi, Tg/D. p. 46, nr. Vl Il, 125; E. Zcfleanu, fisa 765.

Fig. 119

Legiio) XIII Gemitna) [A]e/iu(s) Iulius

Datare: inccpand eu domnia lui Hadrianus, dupa context.

Foartc rani abrevierea numclui legiunii, GEMI pe stampile tegularc. Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)IELIVS IVLIV(s); Zefleanu: Leg(io) XIll

Gem(ina)IEliu(s) Iulius.

120. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la nord de Platoul Romanilor (inv, 1381,1389), la P31to~ (Muz. Sibiu, A. 3622 md) si, in pozitie secundara, la necropola de la Stadion (inv. 1430 md); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 75). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,6 em; h = 3,7 em; hi = 0,7-1 em; It = 8,4 si 9,4 em. Ambele randuri sunt inscrisc intre linii paralele. Litercle L sunt arhaicc; G este in forma de C; dupa nomen, palma; interpunctio dupa leg(io) si numarul legiunii.

O. Hirschfeld, SBAkWielJ. 77, 1874, p. 424; M. J. Ackner/Fr. Mi.iller, Inschr-Dac. nr. 529,8 si nr. 514; en, 1II, 8065,6 c; B. Cscmi, ATEvk. 8, 1896, p. 46; idem, AFMol1. p. 526,

APVLVM- INSTRVMENTVM DOMESTICVM

59

nr. 48; J. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. IX, 138; E. Zefleanu, fisa 829; V. Moga, LegXIIIGem. p. 168, nr. VI.

Fig. 120

Leg(io) XIII Gem(ina) [A]e/ius Iulius

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus, dupa context.

Moga: LEG XIII GEM sau LEG XIII (retro) GEMIELIUS IULIUS.

, 121. ~ .s:_ 1 amp i t. a ~mprimata pe caramizi dreptunghiulare deseoperite Il1 zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus dreptunghiular; 1 = 11,6 em; h = 4,7 ern; hi = 0,9-1,3 ern; It = 1 0,2 si 10,6 e111. Literele sunt inscrise. intre linii paralcle; numarul legiunii cste imprimat sinistrovers; initiala numelui lcgiunii e~te 1~1 forma de C; litera Mare hastele discontinue; spatiu mare dupa prima silaba de 1a cognomen; S finala este mai mica si distantata.

c. L. Baluta, Apulum 32. 1995, p. 207-108, Ill'. II.

Fig. 121

Leg(io) XJJJ Gem (ina} [A]e/ius Iulius

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

Aceeasi stampila, la termele de la Micia (lDR. III!3, 195,3 si cateva exemplare inedite in' Muz. National Bucuresti.

. ~ 122. - S. t a ~n p i I a imprimata pe caramizi patrate, descoperite in zona estica ~ pretoriului guvernatorului (neinv.) si pe tigle pentru placat de la sud-est de el (my. 42). Cartus dreptunghiular; 1 = 93 ern: h = 3 8 em' hi = 12-1 8 em' It = 8,3 si 8,7 em. Ligaturi: A + E '+ L, i + y' si T ~ y.' " ,

Zefleallu, fisa 867; I. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 220, nr. 3, fig. 4; V. Moga, LegXIIIGem. p. 168, nr. VII.

Fig. 122

Leg(io) XIII Ge(mina) Aeltius) Justus

60

lNSCRlPTIILE DACIEl ROMANE. Il//6

Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus.

Zefleanu: Leg(io) XIII Ge(mina)lAelius ... ; Russu: Leg(io) XIII S G~)(minaF AEL(Ius) IVS[tus - tinus?); Moga: LEG XIII G/AEL IUS ... (A + E In ligature), AELIUS IUS(tus, tinus).

123. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1656, 1663; 16_75 md, 16~6~ 1708) si la sud-est de el (inv. 1083); pe tiglc pentru acopens din zona ~stlea a pretoriului guvernatorului (inv. 1505, 1531, 1532). Cartus ~reptu?ghmlar; I = 15 em; h = 4,8 em; hl = 1,5-2,2 em; It = 13 si 14,3 em. Ligatura, G + L. Literc1e L au forma arhaica; A este eu proeminenta triunghiulara; .~, de la leg(io), are hasta verticala mai lunga; literele G de la n,:m~le legmr:_n '§1 P de la cognomen au duetul diseontinuu; L initiala este ~nnsa ~u d~ua bare ~e latura mica a cartusului; hedera, la sfarsitul randului superior; interpunctio dupa leg(io) si nomen; H este aspirata; lipscste 0 litera P de la cognomen.

C. L. Balula. Apuluin 32. 1995, p. 208·209. nr. Ill. I 9.

Fig. 123

Leg(io) XIII Gtemina) Aeliius) Plh]iftjJ[p]us

!---, - --I f----o I

Datare: incepand cu domnia lui Hadrianus. .'

Philippus este cognomen grecese, scris eu P in loc de Ph ~l cu un singur p in loc de pp (H. Solin, GrPers. 223, 1349, 1369, 1370, 1373).

Aceeeasi starnpila este pc materiale tegulare, deseop.en.te l~ ter~nele de la Micia (IDR. III/3, 195, 4, fig. 15 a, in Muz. Deva sr, ineditc, in Muz. National Bucuresti).

124. - S I a In p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, d~seoperitc la pretoriul guvematorului-glacis (inv. 257 ce), in zona lui estica (my. 15.15, 1534,1574 md, 1615, 1658 md, 1717), pe Platoul Romanilor. (in~ .. 627) ~l la Partes (inv. 315); pe caramizi patrate din zona cstica a pretor~ulUl ~mv: 1631, 1723); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorulUl-gI~els (my. 9), din zona lui estica (inv. 1544,1559,1660), de la sud-est de el (inv. 29, 3~4) si de la Partes (inv. 49); pe tig le pentru plaeat de la pr etoriul guvernatorului-glaeis (inv. 691) si de la sud-est de el (inv, 696). Cartusul dreptunghiular eu anse pc latura mica stanga; I = 13,1 em; ~ := 4,3-4,6 em; hl = 1,3 em; It = 10,9 si 11,6 em. Literele L au forma arhale~; ~ $1 S su~t invcrsate; A, de 1a nomen, eu punet; A, de 1a cognomen, lara _bara; tnterp~n_c~lO dupa nomen; antroponimu1 este subliniat partial eu 0 bara eu extremitatile

bifide.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

61

B Csemi, ATEvk. 4, 1891, p. 31, nr. 50, plan III; idem, ATEvk. 9, 1897, p. 43, nr. 6; ClL. III, 12~1? c (ad 8065,7 = 1629,6) ,B. Csel11i, AFMon. p. 530, nr. 91, 92; L. Opris, Muzt.lnirii. p. 30, nr. 19, 21; J. SztlagYl, TglD. p. 45, nr. VII, 103, 106; E. Zef1eanu fisele 695, 743; V. Moga, LegXIlIGem. p. 168, nr, IX. '

Fig. 124

Leg(io) XIII Gem(ina) Aeltius) Va/ens

~-t-=.~_.J-~:cJ Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus.

Va/e.lls este n.omen si cognomen (A Kerenyi, DacSzN. 140, 1277).

.T Opn,§: [A]e/[zus] T'l1len[s]!11egio] XlII Gem[ina] si "eite~te invcrs", Ael.

~alenslleg(LO) XI/l Gtemina); Moga LEG XIII GENIAEL VALENS (S invcrsat). In CI~ '. I~I, 1.26.10 d, ~~ampila transcrisa dupa B Cserni (ATEvk. 4,1891, p. 27) cste citita gresit, Aelius Valens. Ea este de fapt, Cornel(ius) Valeri/us? _

anus i ) eu antropommele in randul superior. . ,

. Aceeasi starnpila, la Micia, in terme (!DR. 1II/3, 195,5 b, in Muz. Deva, 11lY. 234~, d~r gresit de la Sarmizegetusa, si neinv., inedita, la Muz. National Bucurcsti) ~l la Orastioara de Jos (1. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII, 103). La Muzeul NallOn~1 .Bud:pesta se afla 0 cararnida eu aceeasi stampila, de la Apulum sa~ Micia, yaz~ta ,de ~. ,Cserni, in iulie 1893. De provenienta neeunoseuta, la Muz. BlaJ (G. Teglas, Klio 10, 1910, p. 495 si 502, nr. 1).

125: - S tam p i I a .imprimata pe caramiz] dreptunghiulare, deseoperite la pretonul guyernatorulul-giaeis (mv. 321), In zona lui cstica (inv. 1494, 1553, 1730, 1755), la nord de el (inv. 313, 750, 754) si pe Platoul Romanilor (my. 260); p~ caramizi patrate de la pretoriul guvematorului-glaeis (inv, 258, 259, 319), dm.zon~ lui estica (inv, 1646) si nordica (inv. 318,364), de pe Platoul. Romanilor (I?Y. 693, 6~4, 934), de la Partos (inv. 588) si de la Apulum nepre~lzat ~Muz. Amd); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatoruIUl.-glaels (my. 568, 755, 1308), din zona lui nordica (inv. 1, 20, 21, 132, 172) ~1 de la s_ud-es~ de el (inv, 447, 989); pe tigle pentru plaeat de la pretoriul ~uyer~atoruIUl-gI~els (inv, 17), din zona lui nordica (inv. 63, 164), de Ia sud-est

e el (~ny. 990; '§1 de la Partes (inv. 24, 61, 751 md). Cartus dreptunghiu1ar eu p~cmmente dispuse unghiular pe latura mica stanga si eu anse pe cea dreaptii; L ~ 13 em; h = 4,5 em; hI = 1,5-1,8 em; It = 1,5-1,8 em; It = 10,5 si 10,8 cm.

itera A, de la nomen, cu punct; A, de la cognomen nu are bara orizontala:

S finala este iny~rsa~a; numarullegiunii, supraliniat; i~terpunctio dupa nomen:' e~ntral, urm~ eUl~I~l de fixare. a manerului, care afecteaza literele X, I si I din randul s~per~or ~l hterele ~ ~1. L din eel inferior. Pe unele materiale tegulare, urma eUlUIUl are forme diferitc din eauza plasticitatii lutului sau a uzurii

'§tampilei-negative. '

62

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 1ll/6

B Csemi, ATEvk. 4, 1891, p. 34, nr. 60, plan II; idem, AFMon. p. 531, nr. 93; ATEvk. 12,1903, p. 98, nr. 13, plan I; idem, ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr. 5; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 6; L. Opris, MuzUnirii. p. 31, nr. 40; 1. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII, 104, lOS si p. 61.

~4_~~~~~d--------------- ~~

Fig. 125, 125 a

Le(gio) XIII Getmina) Ael(ius) Valens

Datare: inccpand cu domnia lui Hadrianus, dupa contextul arheologic. Aceeasi stampila, pc materiale tegularc, dcscoperite la termcle de la Micia (lOR. 1ll/3, 195,5 a, In Muz. Deva, incdite si la Muz. National Bucurcsti, neinv. inedite), si la Orastioara de Sus (lOR. Ill/3, 265, 2), cu 1ectura LEG in loc de LE, daca nu cumva este alt tip de stampila.

126. - S I a 111 pi Iii irnprimata pc caramizi dreptunghiulare, dcscoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (disparuta") si in zona lui estica (ncinv.). Cartus dreptunghiular cu laturile mici duble; I = 10 em; h = 3,2 em; hi = 1,3- 1,5 ern; It = 5,6 si 8,2 em. Literclc L sunt arhaice: A nu are bara orizontala; G si S sunt mai inalte; hederae flancheaza randul superior; interpunctio dupa nomen.

B Cscrni, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 118; L. Opris, MllZUni,.ii. p. 28, nr. 2; 1. Szilagyi, TglD. p. 61. desenul starnpilei este reprodus dupa un estampaj luat de B. Cserni.

Legtio) XIII Giemina) Albuciii) Aspri

Fig. 126

~~~~rn~~ ~W~~O~~

Is-:,--d·~-k~-*~

Albucius este nomen italic (W. Schulze, LatEN. p. 119,403,411; A. Kerenyi, DacSzN. 250).

Opris: Leg[io] XIII gem[ina]1 centuria lui Albucius Asper.

Aceeasi stampila, pe materiale tegularc, descoperite la Micia (CIL. III, 1629,7 in Muz. Deva, dar cu stampila usor diferita tipologic).

127. - Stampila imprimata pe tigla pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 5) si in zona lui estica (inv. sters), Cartu~

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

63

dreptunghiular; 1 = 15,6 ern: h = 47 ern: hl = 1 2-1 6 em ~ ~ d I .

. 0 9 1 3 ~ . ' , , " In ran u supenor

~l ,-, em In eel Inferior; It = 9 si 133 ern. Ligaturi: N + I N + I V

S + F, 0 + ~ Ji T + V + N. Literele sunt i~versate, dar di~pune n~rmal L't +

L estc arhaica. ' 1 era

B. Csemi ATEvk 8 1896 P 7 107' E Z f1

' ',.,., nr. ,. e eanu fisa 759' V Moga LegXIlIG

p. 168, nr. XIII. ' ", em.

Fig. 127

JIlt)) ~~~~ ~~V,

Leg(io) XIII G(emina) Aninius Fortunatus

Aninius estc nomen italic (W. Schulze LatEN 144)

Zeflcanu: Leg(io) XIII IA· (t 'J'? . p. .

F .... nt Oil/ us. FOrlul1utlis sive An(ae)zls?

ortunatus: Mega: ANTONIFILEG X . " ' " "_ .' ,. III GEM. Antonius Fortunatus (?) grc it

repcrtonzata cu inversarea randunlor si GEAf in loc de C. ~

'. ~ 28. - S I a 111 pi: ii imprimata pe tigle pcntru acoperis, dcsco erite la

ple~onul, guvern~torulul-glaelUs (inv. 3, 26) si la sud de el (inv, 2j, 145). Caltu~. dlep~unghlUlar; 1 =13,7 em: h = 6,5 em; hi = 2-2,5 em: It = 13 si 128 CL'I11· Lligatun:. X + I + I + I + G, N + I, N + I, R + T + v. N + A + 'T + "

itcre e sunt mversatc dar dispusc I L' . . " _. , ' . usc norma. itcra A, de la 110m ell, nu are bara

~: lzol1~~la ~l ~st~ l~lcorporata in !atura mica a cartusului; F cste curs iva: numarul

giunu, subliniat; hedera dupa nomen.

B. Cscrni, ATE!'k. 8, 1896, p. 47, nr. 107, p1. I-III; ClL [[I. 14216 21' B C' ..

AF\1ol1 P 525 34 ] S· '1' . ." scrru,

E I > '. , nr. a:. Zl agyt, TgfD. p. 46, Ill'. IX. 126 si p. 48, nr. Xl, 154;

. Zefleanu, fisele 694, 722; l. I. Russu, DaciaNS. I, 1957 (1958) p. 363, nr. 126.

Fig. 128

Leg(io) XIII Gtemina) p(ia) ftidelis) Anini/i) Fortunati

Stampila este, tipoJogic, dcosebita de precedcnta dar cronclogic

Acontem~~rana. Nu c~cludem ligatura N + T, care ar face p'osibiHi si lectura: nt(o)11l(i) Fortunati.

Fortunatus: este """?'. ~W. Schulze, LatEN. 483, 525).

. Pe~tru ~pltet~1 legiunii, pia fidelis, unie pe starn ile tegulare eu

antropomm din Dacia, vezi nr. 111. p

64

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JIl/6

Csemi: LEG(io) XIII G(emina) (:JYZ?)IANTONINVS FOR TVNA TVS; ClL: leg XIII GeIAnt(o)ninia(na) Viro f; Szilagyi: LEG XIII GEIANT VIROFINNIA, ANT(o)N(ii?) FORTVNATIILEG(io) XIII GEM(ina); Zefleanu: Leg(io) XIII Gem(?)IAnt(o)ni? Fortunati; Russu: Antoni Fortunati.

129. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guyernatorului-glacis (inv. 251, 311), pe Platoul Romanilor (inv. 280 md, 938) si la lateraria militara de la sud de Dealul Furcilor (inv. 760 md); pe caramizi patrate de la pretoriul guvematorului-glacis (inv. 252), din zona lui cstica (inv. 1548, 1628, 1638, 1639, 1642, 1645, 1647, 1659, 1661, 1663, 1680, 1687, 1697, 1705, 1725), cea nordica (inv. 843) si sud-estica (inv. 984); pe Platoul Romanilor (inv. 1243), la lateraria de la Dealul Furcilor (inv. 801) si la Apulum, neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3638 ~i Muz. CJuj-Napoca, neinv.); pc tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-gJacis (inv. 13, 643) si din zona lui estica (inv. 1508); pe tigle pentru placat, de la nord-est de pretoriu (inv. 983). Cartus drcptunghiular; I == 10,3 ern; h '" 5,2 em; hl == 1,4-1,7 em, in r. 1 si 2, ~i 1,2-1,5 in r, 3; It = 9,5; 10 si 7,5 em. Ligaturi: G + T, A + N si S + A. Prima litera G arc ductul discontinuu; litcrcle G si T finale sunt incorporate in latura midi a cartusului; S este inversata; literelc A sunt arhaice; hedera, dupa cognomen, care cstc despartit grcsit.

B. Cscrni, ATE\'k. 4. 1891, p. 34. nr. 59. pl. ilL plan u. idem ATE]'k. 5, 1892, p. 23; idem ATElk 6, I R94, p. 27; cu.. nr. 8065. io «. B Cscrui, AFMun. p. 530. nr. 89; ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 5. plan L G. TCglas. Klfo 11. 1911. p. 501. nr. 17; L Opris, MitzUnirii. p. 31, nr. 39; J. Szilagyi, Tg/D. p. 51, Xl. 87. nr. X III , 190; E. Zet1eanu, fiselc 693.773; ROIIIRllll1. p. 116. 117, nr. (2) ~i ('2': CiIRRolII. p. 136. nr. GI6.17: c. C. Petolcscu. Sargetia. 9. 1972, p. 48, nota 2R; V Mega, LcgXIIIGelll. p. 16X. nr. X.

Fig. 129

Legtio) XIII G(emina) Anneiti) Sat urruni

Annaeus estc nonien italic (W. Schulze, LatEN 32, 122, 144, 305, 345,

478) sau Anneius (W. Schulze, LatEN 346, 426; A. Kerenyi, DacSzN 223). Saturninus, este cognomen (W. Schulze, LatEN. 467).

Cserni: Leg(io) XIII G(emina)/Anneisat Urniri; Legio XIII Gemina/Annei Saturnini; Opris: Leg[io] XIII g[ emina ]J:4.nneisat Urnini.

Aceeasi stampila, la Cenad (IDR. llIll, 277 f), Micia, termc (IDR. III!3, 195, 6 si numeroase, inedite, la Muz. National Bucuresti), Potaissa (Cll.. III, 8065, 10; G. Tcgh\s, MKErt. 6, 1912, p. '203,206; idem, BKL. 46,56, 1913, p. 25, 28; I. 1. Russu!Z. Milca, ProblMuz. 1, 1964, p. 23, nr. 11 b), Vrsac (IDR. 1II1l, p. 127, fig. 84). De provenienta nccunoscuta, la Sebes (Y. Wollmann, ActaMN. 7, 1970, p. 177, nr. 14 j).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

65

desco~~~i~ S ~: mptz:t~: simecpurnimdat~ p: caramida dreptunghiulara fragmentara,

. ' , ara, In castru a. 1995 ( . ) C

~;e~~u~~7~u~~b :t~~~n7;di~n\ longitud~nal~, ~u extremita~~l:~~r~~?ghi~~:~!

parte a dreapta in spartura; '1 '? a: e; 8supe.n~a~a 3 e8ste defectuos impnmata; in 82 em Li tura: S .,. ,em, - , ern; hi = 1-1 3 em: It = ?

, . N ga ura. + T. Litera A este arhaica si inscrisa pc linia de sublini .

ca .~I .. ' ~are e.ste dcforrnata; G sunt in forma de C: S alun ite: Jere, legiunii ;;1, partial, numele ei sunt aplatizatc. "g ,numarul

Inedita,

Fig. 130

Leg(io) XIII Gem (ina) Antestius [- - -

Litera M, de la numele legiunii este arti 1 in f ~

in fractura ar .. .. ' ' , parua ,In ractura. Dupa nomen

derivat al lui :uu~a .~l T$I ,un, cogno~men abreviat, scurt, poate vl?nt(iu,<,) sau u~

~J III igatura.

I 74' Antesti!ls ~ste nomen si cognomen de origine etrusca (W Schul L tEN A Kerenvi D S' V 233 F . c ze, a . A~7ti~\'lil;I" A M6 ,acjy~ ',p ; orcclli, Onomaslicol1 To/ius latinitatis, 1, S.V.

'. . csy, IS,\ ann. 3, I, 1983, nr. 21, Antistius).

in a t:~2 -,S t a 111 !) i I a imp~il11ata pe cararnida dreptunghiulara, descoperita la p'alatul 'In ~~~:~~ secundara, ~e latura nordica a castrului, la sapaturile d~ I = 7 3 . IP 4 . 1811, urma de laba de caine). Cartus drcptunghiular:

, em, 1 == em; hl = I 3-1 7 em: It - 6 " 6 3' '

si dispusc sinistrovers. Lig:tura; X +' I : I 1\ 'L .~m. ~terele sunt i~versate hasta verticala mai 1 x , . ~ .' I era este arhaica; E are imprimate in lutulla un~a'.A est~ arhalc.a; ~, mversata; V sau S, sunt defectuos initiala 1 . 1 ~ch~~t: nu~arul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa

, nume Ul egrunn impnmat, din lipsa de spatiu, in randul inferior.

v. Moga, Apulum 27-30 1990-1993 P "19 fi

A I 32 9 ' , . ~ , 19. 8/5, numai desenul; c:. L Biilula',

pu um ,1 95, p. 210, nr, IV c, 1.

Fig. 131

Legtio) XIII

G(emina) Anuonius) Evtentus, -entius} sive

Leg(io) XIII

Giemina) Antes(tius)

66

fNSCRfPTIlLE DACIEI ROMANE, IJI/6

Eventus, Eventius este cognomen foarte rar (Cll.. VIII, 17450 - Event(i) -us; idem, 5807 - L. Licinius Eventus; Cll: IX, 1977, 2970; Cll: X, 6344).

Baluta: Leg(io) XIII/G(emina) Ant(onius) Ev'(entus, -entius) sive Antes(tius).

La stampilele nr. 130 si 131, literele A ~i N au aceleasi particularitati paleografice; stampila-negativ a fost lucrata, probabil, de acelasi artizan.

132. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi patrate, descoperite In zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus dreptunghiular, cu ansa degenerata pe latura mica stanga; I = 9,3 em; h = 3,5 ern; hl = 0,9-1,2 em; It = 8,4 si 8,8 em. Ligatura: N + T, la nomen si cognomen. Litera L are bratele In unghi obtuz; A este arhaica; S, incompleta si mai mare; central este urma euiului de fixare a manerului.

C. L. Bii1uta, Apulutn 32, 1995, p. 210, nr. IV b, 1.

Fig. 132

Legi(o) XIII Gemtina) Anttonius) Event/us, -ius)

sive

Legi(o) XIII Gemiina) Antesttius) Venu Zius, -imius)

Baluta: Leg(o) XIII Gemtinal/Anttonius) Eventius, -ius).

Ventius, Ventiinius este nomen roman de origine etrusca (W. Schulze, LatEN. 252, dar derivate lc lui Ventius sunt numeroase).

Aceeasi stampila, la termele de la Micia (IDR. III/3, 195, 7, fig. 151), citita de C. C. Petolescu, Legi XlII ... IANTELlVTEN ... (Muz.Nat. 1, 1974, p. 249, nr. 8) si de 1. 1. Russu, LEG(o) XIII Gemina/AbiTtonius) ELI(us) ATEN(us). Cateva exemplare la Muz. National Bucuresti si la Muz. Deva, inedite.

133. - $ tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la sud de Platoul Romanilor CR. 936). Cartus dreptunghiular cu linie mediana longitudinala eu extremitatile bifide si ornament denticular pe latura inferioara; 1 = 7,8 em; h = 3,5 em; hl = 0,7-1 em; It = 6,3 si 6,7 ern. Ligaturi: G + X si N + T. Litera L are bratele In unghi obtuz; G este In forma de C; M, incorporata In linia mediana; A, arhaica; E au hastele verticale arcuite; central, urma cuiului de fixare a manerului,

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 209, nr. IVa, 1.

Fig. 133

Leg(io) XIII G[e]m(ina) Ant(onius) Evenuus, -ius) sive

Ante(stius) Vent(?ius, -imius)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

67

( . ~~:.a abrevierea numelui legiunii, GM pe stampile tegulare in

vezi intra nr. 141, 170, 233, 244). Dacia

Biil~ta: Leg(io) XIII G[e]m(ina)/Ant(onius) Event(us -ius)

I. PISO crede eii ant . 1 ."

roponime e sunt AntestLUs urmate eventual d

cognomen scurt, Ia stampila nr. 130; Antonius Eventus (Eventius ., e ~n

l(Ant)oniUs) Ev(entus. -entius}, Ia stampila nr. 131 si Anttonius) EVen;(u:br~vl)at a ~tampllele nr. 132 si 133. ., -IUS.

134. - $ tam p i I ii imprimara pe caramiz! dreptun hiul d .

I~ pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 369) si la nord d: PI tare, 1 Rescope.nte (mv 1307)' ~ ~ " ~. a ou omanilor

T' , pe caramizi patrate, din ruinele unei cladiri de langa Poligo I

rm itar de tragere (inv. 375) si e 0 ti la . nu

guvernatorului-glacis (inv. 738). Jartu~' d~ePt~~~~:I:~~r~~litd~ la ~~e~riul em; hI = 1 5-1 ern: It - 102 . 108' " em, - 3,6 in latura mi x , .' -I' ' ~ ~l , em. LItera A, de Ia nomen este ineorporata

lea, pnma itera N, de la nomen este invcrsata.

B Cscrni, ATEI'k. 4, 1891, p. 28, 29, nr. 40, plan It; cit:

p. 528, nr. 63; J. Szilagyi, TgfD. p. 49, nr, XL III, 12627; B. Cserni, AFMol1. V. Moga, LegXlllGem. p. 168, nr. XII. . 159; E. Zefleanu, fi~e1e 707, 749;

Fig. 134

Leg(io) XIII Gem(ina) Alltoni(us, -i) Mater(nus, -111)

Datare' Incepand eu do . I' M

materialele descoper't ' ~ lasi «, ui arcus Aurelius, de cand dateaza

1 e in ace asr context arheologic.

Mater.nus este nomen CW. Schulze, LatEN. 192).

LEG C;I~m: IV [(!ius) AN] TONI MATER, [IVLIVS AN]TONI MAT FIe; ctt:

ANTONI GEM/\/TONI MAT FIe; Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)/ Mate / ()u~)MMATER( ... ?); Zefleanu: Leg(io) XIII Gem(ina)/A[n]toni(us)

rtnus), oga: LEG XIII GEM/ANTONI MATER.

135. - $ tam p i I ii imprim t~ ~ ~ .. d

in 1993 " . ~ a ape caramizi reptunghiulare, descoperite

aco eri in zona eSh~a a pretoriului ~uvernatorului (neinv.); pe tigle pentru p ~ de la pretonul guvematorulUl-glacis (inv 146 147) . de Ia sud

de e1 C 33) C b I . , ~l e a su -est

_ my. . . artu~ fa u a ansata; 1 = 15,6 em; h = 3,9 em' hi = 09-2 .

It - 12,6 ~l 13 ern. Ligatura: G + N L' . ' , em,

leci .. . . . itera A nu are bara orizontalg, numarul

giunn este supraliniat. '

68

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IlI/6

B Csemi, ATEvk. 4, 1891, p. 23, nr. 18; ClL. III, 12627; L. Opris, Muzllnirii. p. 29, nr. 3; E. Zefleanu, fisa 800.

Fig. 135

Leg(io) XIII Gemtina) Antoni(us, -I) Matternus, -erni)

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)I[AN1TON(inial1a): CIL: lEG XIII GEm/ aNTONiniana; Opris: Leg[io]XIII gem[ina]I[An]ton[inianal; Zefleanu: Legtio) XIII Ge(mina)/Antoni(us) ...

136. - S t a 111 p i I ii irnprimata pe caramizi dreptunghiular~, ?cseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 368) si in zona lUI estlea (inv, 1676); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatOl.·uIUl-glacls (1l1V~ 19) $1 de la sud-est de el (inv. 8). 0 caramida, tip nedctcrrninat, deseopenta la Apulum, neprecizat, a fost vazuta de B. Cserni, in. iulic 1893, laMuzeul_NatlOna~ Budapesta. Cartus dreptunghiular cu chenar llltenor;. 1 = 13,8 em; h - 4,8 em; hi = 1,4-1,7 ern; It = 12,5 em. Literclc N sunt inversatc; A nu are bara

orizontala.

Ephlipigr. 2, 1875, p. 323, nr. 455,; G. Hgl<\s, AEM 9, 1885, p. 225, nr. 6; idem, Erdlvr 5, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 21, nr. 82; CIL. Ill, 8065, II a, b, B. Cserni, AFMoli. p. 529, nr. 72 ~i p. 521, nr. 4; J. Szilagyi, TglD p. 49, nr. XI, 162; E. Zet1eanu, fisa 708; I. I. Russu, Apuluin 5, 1965, p. 221, nr. 4, fig. 4; V. Mega, Leg Xl ll Gem, p. 168, 169, nr. XlV.

Fig. 136

Leg(io) XIII Gemtina) Antonitus, -i) Nigrtinus, -i, -?ini)

~d..L"·".~ . Led

Nigrinus este cognomen (A. Mocsy, DissPann. 3, 1, p. 201). .

Teghis: LEG XIII GEM/ANTONINO: Cserni: LEG(io) XIII GEM(lfla)/ ANTONI NIGER; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(M(ina)]I[A]NTONIN(iana?) s~v.e [A]NTONI(us) N[IGR(inus?)]; Zefleanu: Legtio) XIII Gem(ina)/Anto17l(z)

Nigrti). . • Q 1"

Aceeasi stampila, la Micia (Muz. Deva, inv. 2442 $1 111 col. yeo 11 generale

din Vete1). Stampila in tabula ansata (c. c. Petolescu, SClVA. 2?, 3, 1976, p. 397, nr. 6; idem, SCIVA. 37, 4, 1986, p. 350, nr. 340) este omisa din IDR. IIlI3.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

69

137. - S tam pi I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la sud de pretoriul guvematorului (inv. 271 suprapusa de stampila LEG XIII GE/VLP FRON, tipul infra 254); pe caramizi patrate de la pretoriul guvernatorului (inv. 348) si de la sud de cl (inv. 347); pe tigle pentru acoperis de la sud-est (inv. 973 md, 974 md, 975-978, 1023) si de la sud de pretoriu (inv. 22). Cartus dreptunghiular; I = 12,8 em; h = 3,9 em; hl = 1-1,6 em; It = 9,6 si 11,6 em. Literele L au hastele dispuse in unghi optuz; A este arhaica, cu punet; G de la leg(io) este In forma de de S, iar eea de la numele lcgiunii in forma, de C; I cstc incorporata In 1atura mica a cartusului; interpunctio dupa nomen.

B Cserni. ATEvk. 4, IR91, p. 23, nr. 19, plan III; ClL. III, 12614 a (ad 8065,28 a); B. Cserni, AFMol1. p. 521, nr. 5; idem, ATEvk. II, 1902, p. 13, nr. 114; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XII, 174; L. Opris, Muzllnirii. p. 28, nr. 4; E. Zeflcanu, fisa 768; V. Moga, LegXIIIGelll. p. 169, nr. xv.

Fig. 137

Leg(io) XIII Getmina) Autrelius; -relii) Apolloni(us, -)

~ ... _-_-_k_~

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius.

Apollonius estc cognomen (A. Kercnyi, DacSzN. p. 159, nr. 1859; W. Schulze, LatEN. 152; A. Solin, GrPers. 275, 1357, 1371).

Cserni: LEG(io) XIII G£(mina)/AV(re/ius) APOLLONI: Szilagyi: Leg(io) XflI GE(mina)/AV(relius) APOLLONI(us?): Opris: Leg[io] XIII ge[mina]/ Au[relius] Apolloni.

Acccasi stampila, la Micia (IDR. III/3, 195,8 a, in Muz. Deva si Muz.

National Bucuresti, inedite).

138. - S t a 111 p i I ii imprimata pc caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvcrnatorului (neinv.) si pe tigle pentru acoperis de la prctoriul guvematorului-glaeis (inv. 25). Cartus dreptunghiular; 1 = 11 em; h = 3,7 em; hl = 1,4 em; It = 10,2 si 10,6 em. Ligatura: P + O. Litercle A nu au bara orizontala; Neste inversata si de dimensiuni mai mici; central este urma alveolara a cuiului de fixare a manerului.

B Cserni, ATEvk. 5, 1892, p. 23, nr. 65, plan III; ClL. Ill, 12614, b; B. Cserni, srus« p. 521, nr. 6; E. Zefleanu, fisa 842; V. Mega, LegXIIIGem. p. 169, nr. Xv.

Fig. 138

Leg(io) XIII Gemtina) Aurtelius, -elii) Apollon(ius, -i)

70

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. IIl/6

Cserni: LEG(io) XIII [G(emina)]/AVR(e/ius) APOLLONI(i); Moga: LEG XIII/AUR APOLLON, eu omisiunea numelui legiunii.

Stampila tegulara, LEG(io) XIII GEM(ina)/AVR(elius) VICTION, este cit ita gresit, eredem, in ClL. III, 8065,24 (= 1628, 18). Stampila repertorizata de B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 20, si AFMon. p. 532, nr. 110, eu loe de deseoperire, gresit, Partos, este citita, Aurelius Cono(n). Antroponimul Aurelius Viet ion trebuie seos din repertoriul mesterilor caramidari intrucat leetura corecta este Aurelius Apollonius.

139. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la prctoriul guvernatorului (inv. 1150 md), la sud-est de el (inv. 956, 1068, 1069) si la nord de Platoul Romanilor (inv. 1290-1292, 1412, 1417); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 179, 690) si, in pozitie secundara, de la neeropola de la Stadion (inv. 1431), pe tigle pentru acopcris deseoperite in zona estica a prctoriului guvematorului (inv. 1693). Cartus dreptunghiular eu textul intre linii paralele; 1 = 12 em; h = 4,4 em; hi = 1,7 em; It = 11 ~i 11,4 em. Ligatura: L + E. Litera A are proemincnta unghiulara; palma dupa nomen.

B Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 21, 22, nr. 83, plan IV; idem, AFI\IOI1. p. 522, nr. 7; .T. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XI, 160; E. Zeflcanu. fisa 821.

Fig. 139

Leg(io) XIII Getinina) Aurtelius, -elii} Apoltlonius, -loni)

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius.

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)/AVR(e/ius) APOL(lolli); Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)/AVR(e/ius)APOL(. .. ?).

Aceeasi stampila, la Orastioara de Sus (IDR. Ill/3, 265, 3 dar nu este de tipul din ClL. III, 8065,28).

140. - S tam p i 1 a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvcrnatorului-glaeis (inv. 310, 316 md), in zona lui estica (inv. 1620, 1763), la sud-est de el (inv. 1004), pe Platoul Romanilor (inv. 141, 249, 250, 256, 261, 262, 317, 371), la Partes (inv. 1173) si, in pozitie secundara, la eimitirul roman de pe Dealul Fureilor (inv. 253); pe caramizi patrate de la pretoriul guvcmatorului-glaeis (inv. 312 md), de la sud-est de el (inv. 991), de pe Platoul Romanilor (inv. 1167) si de la lateraria militara de la sud de Dealul Furcilor, neutilizate, intr-o stiva (inv. 812-816 md, 817-823, 824 md); pe caramida tip nedeterminat descoperita la Partos (Muz, Blaj, disparutaj, pe [igle pentru acoperis, dcseoperite la pretoriul guvcrnatorului-glaeis (inv. 122,

APVL VM ~ INSTR VMENTVM DOMESTICVM

7J

123), pe Platoul Romanilor (inv. 127) si la Apulum, nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, neinv.; Muz. Deva, neinv. si Gimnaziul Sebes, disparuta); pe tigle pentru placat, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 128 aplicata de doua ori, 169 md), pe Platoul Romanilor (inv. 116, 206, 639) si, in pozitie secundara, la eimitirul roman de pe Dealul Fureilor (inv. 123). Cartus dreptunghiular; 1 = 11,3 em; h = 3,4 em; hi = 1,1-1,3 em; It = 10,2 si 11,3 em. Literele L de la leg(io) si A de la nomen sunt incorporate in latura mica; S, de dimensiuni mai mici, este incorporata in latura midi dreapta; palma dupa nomen. La unele stampile, literele sunt mai groase din cauza uzurii stampilci ncgati v.

F. X. Hene, Beitrdge. p. 176 in tab. 7 .Litteris incertis fugientibus "; M. 1. Ackner/Fr. Miiller, Inschrlrac. nr. 513, 8, 9; O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 424; G. Teghls, E,.dM. 5, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 32, nr. 53; idem, ATEvk. 8, 1896, p. 46, pI. VI: Cll.. lIT, 8065,12 (= 1629,9) si 8065,17 a.c.d (= 1629,14), B. Cserni, AFMon. p. 522, nr. 15: G. Teglas, ErdM. 19,1902, p. 28, nr. 52; B. Cserni, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 14, plan I; idem, ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr. 6, plan V; idem, ATEvk. 14,1905, p. 42, nr. 15, plan VIII si p. 48; G. Tcglas, Klio. 11,1911, p. 501, nr. 18; L. Opri~,~fll::Ullirii. p. 39, nr. 34; 1. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. xn, 176; E. Zefleanu, fisele 702, 803: I. I. Russu. DaciaNS. I, 1957 (1958). p. 363; idem, Apuluni 5, 1965. p. 221~222. nr. 6: V. Moga, Leg Xll IGetn. p. 169, nr. XVI.

Fig. 140. 140 a

Leg(io) XIII Gem (ina) Aurelitus) Caius

Caius este cognomen (A. Kerenyi, DaeSzN. 356). Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius.

Imprimarea defectuoasa sau insuficienta a omamentului palma, interpretata ea litera A; in ligaturi'i eu C, a dus la lectura aberanta, AVRELIA si ACAIVS.

Teglas: LEG XIII GEM/AVREL ACAIVS; Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)/AVRELIA(nus?) CAIVS; Moga: LEG XIII GEM/AURELIA CAIUS.

Acceasi stampila este pe 0 tigla pentru acoperis, descoperita la castrul de pe Podmoale - Sighisoara (IDR. IU/4, 194).

141. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriu1ui guvernatorului (inv. 1666), pe Platoul Romanilor

72

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

(inv, 388,941), 1a lateraria de la Dealul Fureilor, intr-o stiva, neutilizate (~nv. 865-875 md, ee, 876-880 md, 881), la Partos (inv. 396) si la Apulum, neprecizat (Muz. Blaj, inv. 15); pe tigle pentru acoperis de la pretori~l guvernatorului-.gl~e!s (inv. 119) ~i de Ia Partos (inv. 120). Cartus dreptunghiular eu ehena~ sr linie mediana longitudinala; 1 = 9,6 em; h = 4 em; hI = 1,1-1,4 em, It = 7,6 ~l 7,4 em. Ligatura: X + 1. Litcrele A sunt arhaiee; G de Ia leg(io) estc in forma de C; cifra X si litera A sunt incorporate in ehenarul cartusului; interp.~nctio d_up~ nom~n. La unele stampile, literele sunt mai groase din eauza uzuru stampilei-negativ,

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 425; B. Cserni, ATEvk. 3, 1890, p. 40, nr. 13; idem, AFMoll. p. 523, nr. 16; 1. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 141; E. Zefleanu, fisele 770, 797; I. I. Russu, DaciaNS. 1,1957(1958), p. 363; V. Moga, LegXJJJGelll. p. 169, nr. XVI.

Fig. 141

Leg(io) XIII G[ e ]m(ina) Aurtelius) Gai[u]s

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius. .

Gaius estc praenomen, nomen (1. Perin, Lat On. 311-312) ~I cognomen (1. Kajanto, LatCogn. 44, 172, illyr; W. Schulze, LatEN. 30, 3~) ..

Cscrni: LEG(io) XlII G[e]M(ina)/AVR(e/i) GAlrll]S; Szilagyi: ... XJIlI Gle]M(ina)/. .. GAlS (fecit); Moga: AUR GAlUS/LEG XIII GM.

Stampila LEG XIII G/AVR CAIV de Ia Sebes, disparuta (ClL. yI, 1629, 14 b = B. Cserni, AFMon. p. 534, nr. 125) cu ligatura, V + R, rara litera M la numelc legiunii si cu cognomenul Caiu ar putea fi un nou tip dc stampila, daca nu cumva este gresita transcrierea.

142. - :) tam p i I a imprirnata pe tigla pentru acoperis, descoperita .la pretoriul guvernatorului-glaeis (R. 59). Cartus dreptunghiular c~ ehe~ar partial interior: I = 15,5 em; h = 5,3 ern; hl = 3 em; It = 12,7 em. Llgat.ura, E + G. Litera G de la leg(io) este in forma de C; interpunctio dupa nomen ~l cognOl_ne~:

In coltul superior drept al cartusului este imprimat, aplatizat, numarul legiunii cu eifre inalte de 1 em.

Se poate compara cu B. Cserni, ATEvk. 11, 1902, p. 12-13, nr. 133.

c. L. BiHu!ii, Apulum 32, 1995, p. 211, nr. VI, I.

Fig. 142

Au(relius) Ga(?ius) leg(io) XIII [Gemina].

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

73

Datare: ineepand eu domnia lui Marcus Aurelius.

Estc uniea stampila tegulara, intr-un rand, eu antroponimul inaintea numelui 1cgiunii. Cserni nu 0 dezvolta, Leetura, 1. Piso.

143. - :) tam p i I a imprimata pe caramizi de bolta deseoperite In zona cstica a pretoriului guvernatorului (inv. 1657). Cartus dreptunghiular ci. doua proeminente pe latura mica stanga; 1= 12,8 em; h = 4,8 em; hi = 1,5-1,7 em; It = 9 si 11,7 em. Ligaturi: C + A, L + I + S + T + R + A + T. Literele V de Ia nomen, S, A si T de Ia cognomen sunt rastumate; A are punet in loeul barci orizontaIe; hedera la sfarsitul randului superior.

c. L. Biilup., Apulum 32,1995, p. 211-212, nr. VII a,!.

Fig. 143

Le(gio) XIII Getmina) Autrelius. -relii) Callistrat(us, -i)

Datare: inccpand cu domnia lui Marcus Aurelius. Callistratns cste cognomen (N. Solin, GrPers. 93).

Acceasi stampila, pe materiale tegularc, descoperite in termele de la Micia (Muz. Deva $i Muz, National Bucuresti, ineditc).

144. - S t a 111 p i I a irnprimata pc caramizi dreptunghiulare, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 35S), la sud-est de el (inv. 335, 1034- 1036), si la Apulum, ncprccizat (Muz. Cluj-Napoea, neinv.); pe caramizi patrate, deseoperite 1a Partos (Muz. Sibiu, inv. A 3600 -A 3605; Muz. Cluj-Napoca, ncinv.; Muz. Deva, inv. 2395, 2396; Muz. Aiud, inv. 3649; Muz. BIaj, inv. 11, 665·-668; Muz. Brasov, disparuta; Muz. National Budapesta, doua caramizi fi~ate de B. Csemi In iulie 1893). Cartus dreptunghiuIar; 1 = 12,7 em; h = 4,9 em; hI = 1-1,3 em; It = 9,5 si 11, 7 ern. Ligatura: R + A + T. Litcrelc A sunt arhaicc; A finala cste reprezentata printr-o bara oblica Ia stanga hastei vertieale a literei finale T; numarul legiunii este supraliniat.

c. Gooss, AVSL. 9, 1871, p. 45; O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 424; B. Cserni, ATEvk 4,1891, p. 30, nr. 44; cu. III, 8065,13 a (= 1629,10 cf. p. 1018); B Csemi, AFMon. p. 523, nr, 17; G. Tcglas, Klio. 10, 1910, p. 502, nr. 7; 1. Szilagyi, TgLD. p. 46, nr. IX, 131; E. Zefleanu, fisa 748; V. Moga, LegXlIIGem. p. 169, nr. XVII.

Fig. 144

Le(gio) XIll Getmina] Au(relius, -relii) Callistrauus, -0

74

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IIl/6

Datare: inceputul domniei lui Marcus Aurelius. "

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)IAVRELIVS CALLI~TR, ~1 Legio XIII GeminalCallistri (?); CIL: LEG XIII GEIAV CALISTRT; Teglas: LE XIII GEl

AV CALLISTR!. A • d' 596)'

Aceeasi stampila, la Ampoita (IDR. I1I/4, 47 In Muz. ~1U , my 11

la termele de la Micia (IDR. III/3, 195, 9 b in Muz. Deva $1, numeroase, m Muzeul National Bucuresti).

145. - :) tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare descope~ite la pretoriul guvematorului-glacis (inv, 266, 366), la nord de Platoul R~mamlor (inv, 1285, 1287 md, 1293 md, 1311,1323,1383,1416) si la.Parto~ (my. ~01, 376); pc caramizi patrate de la Apulum, neprecizat (Muz: Cluj-Napoca, neinv.) si in pozitic secundara, la necropola de la Stadi on (nem~.). Cartus d:eptunghiuiar; 1 = 11,1 em; h = 3,3 em; hl.= 1,2.c~; It ~ 1?,? ~1 1~, 8 ~l~.

L· t x , S + T Literelc M si R sunt de dimensiuni mal mici, interpunctio

iga ura.. y

dupa leg(io) si nomen.

EphEpiar 2 1875 p. 322. nr. 454: O. Hirschfeld. SBAk1Viell. 77. 1874. p. 424. 425:B.

C· .. i A'Til'!- 7 1895. p. 49. nr. 2: idem. ATE"',. 8. \ 896. p. 46: V. Moga. LegXIIIGell1. sew. J v. . 90 199' ')"" fa 5 (stampila

p. 169. nr, XVII: I. Piso/ M. Blajan, Apulum. 27- 30. 19 - _'. p. -.D. 1~. .'

de la necropol a de la Stadion)

Fig. 145

Legiio) XIII Genitina) Aurtelius, -elii] Callistrtatus, -ati)

~J-- _hd. - c~~J

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Cserni: LEG XIII GICALISTR; Moga: LEG XIII GEIAUR CALLISTR.

146. - :) t a In p i I a imprimata pe caramizi ?atr~t~, de~coperite la

pretoriul guvernatorului-glacis (pierduta) si in zona lUI eS:lca _(nell1~.). Cartus dreptunghiular; 1 = 12,5 em; h = 4,3 ern; hi = 1,.1-1,6 cm, ~t.- 11 ~l 1~,8 em~ Literele L au bratele in unghi obtuz; E de la ICg(lO) este reprezentata pnn doua bare paralele yerticale; literele G au ductul discontinuu, ~ de l~ n~me!l are 0 bara oblica pe latura dreapta; A de la cognomen este dls~ontmua; litera S, deformata; lipsestc 0 litera L de la cognomen; hedera dupa nomen.

B. Csemi nu 0 repertorizeaza; L. Opris, Muzl.Inirii. p. 30. nr. 26; C. L. Balu\a, ApU/llI11 32, p. 212, nr. VII b. 1, 2.

Fig. 146

Leg(io) XIII Geimina) Aurtelius, -elii) Cal[l]istr(atus, -ati)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

75

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius. Opris: Leg[io] XIII ge[ mina ]I1Aurelius] Caliistri

Stampila identica pe materiale tegulare, deseoperite la termele de la Micia (IDR. 1II/3, 195 a), dar gresit de la Sarmizegetusa. Se mai gasesc la Muz. Cluj-Napoca, neinv., Muz. Turda, inv, 327 si Muz. National Bucuresn, neinv, inedite.

147. - S tam p i I a imprimata pc tigle pentru acoperis, dcseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv, 734) si pe cararnizi patrate din zona lui estica (neinv.). Cartus tabula ansata; 1 = 11,2 em; h = 3,3 em; hl = 0,7-1 em; It = 8,9 si 8,5 em. Ligaturi: E + G, R + C, A + L si I + S + T. Litercle sunt dispuse sinistrovers; A nu au bara orizontala.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 27, nr. 102; idem. AFMol1. p. 523. nr. 18; J. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 143 si p. 49, nr. XII, 165; E. Zefleanu, fisele 715, 804: 1. l. Russu, Apt/Ill/II 5. 1965. p. 221, nr. 5.

Fig 147

Leg(io) XIII Gemtina] Aur/elius, -elii) Callisuratus, -rati)

Datare: inceparid cu domnia lui Marcus Aurelius.

Cserni: (Cal)IST(r) lectura probabila, Legio XIII Getnina Callistri (?); 1. Szilagyi: [/c]G(io) XIII GE(minaJi1 ... ]SILIACR(?) :;;i ... XII] I GEM(ina)/ ... IL. ST(. .. "), retrograd; Zefleanu: [L]cg(io) XIII G[emina]/[A]lIr(e/ius) Ca llis (tratus).

148. -:) t a III pi I a imprimata pc caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvematorului.glaej , (inv. 288), in zona lui estica (inv, 1727, 1744,1761), la sud-est de el (inv, 992, 993), pe Platoul Romanilor (inv, 1164) si la Partes (inv, 285,289, 344, 1178; Muz. Sibiu, inv, A. 3606, A. 3610); pe caramizi patrate, descoperite in zona estica a pretoriului (inv, 1690, 1726), la lateraria de la sud de Dealul Furcilor, intr-o stiva, neutilizate (inv, 803, 807, 808 urme de alba de caine, 809-811, 825-834 md, 846-848), la Partos (inv. 287, 290, 291, 342, 349, 350, 682, 683, 752; Muz. Sibiu, inv. A. 3607) si la Apulum, neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3608 si 3609; Muz. Cluj-Napoea, neinv., Muz. Deva, inv, 2392-2394, 2410, 2411); pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacij, (inv. 156); pe tigle pentru plaeat de la sud-est de el (inv, 1091) si pentru hypocaustum din zona lui estica (inv, 1674). Cartus dreptunghiular; 1 = 11,5 ern; h = 4,2 cm; hl = 1,1-1,5 em; It = 9,4 si 10,5 em. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Litera A nu are bara orizontala; 0 finala este de dimensiuni mai mici. La unele stampile, litcrele sunt mai groase din cauza uzurii stampilei-negativ.

76

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, 1II/6

M. 1. Ackner/Fr. Muller, lnschrlrac. nr. 513, 4, 6 si nr. 992; 0. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 424; G. Teglas, ErdM. 5, 2, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 5, 1892, p. 24, nr. 68, pI. V; ClL. III, 8065,14 a-d (= 1629,11 a-c); B. Cserni, AFMon. p. 523, nr. 21; J. Szilagyi, TglD. p. 45, nr, VII, 107; E. Zeflcanu, fisele 717, 774, 808, 838; V. Moga, LegXIIIGem. p. 169, nr. XIX.

~ ~.i ~ ... ~ .. ~ .......• ~. lD .. !'J. ! r. \

.O)31~v~

.~-.-- .. ---------~~-

Fig. 148, 148 a

Leg(ia) XIII Giemina) Aureilius) Conotn)

Datare: inccpand cu domnia lui Marcus Aurelius. .. _

Conon, este cognomen grecese (H. Solin, GrPers. 184, vczi ~] p. 1 0) 1). C. Gooss, AVSL. 9, 1871, p. 43 = ClL. III, 8065,14 e. eu lcctura, LEG

XIII GE/MEM/RO este Menunius Fronto, grcsit repcrtorizata la Aurelius COIIOI1. De asemenea stampila din ClL. 1lI, 8065,11 g (== 1629,11 d), cu leetur.a, LEG XllI G/COH VLP trebuie rcpertorizata tot la Aurelius C0I1011. Stamp!la este citata si de J. Szilagyi, Tgll). p. 60 "Nur aus den Literatur" ... ClL. III, 8065,14), ell lectura LEG XIII G/COl! VLP si LEG XIII G/AVRE CONo.

M. J. Ackner/Fr. Muller: Legio XIII GeminulAureliana CONOlY' ("); Legio XIII Geniina/Aureliana Cohors ~i Legio XIll Gemina/Aurclius Coma/us; Tcglas:

LEG XIII GEIVAL CONO; Moga: AURE CONO/LEG XlII G si AV CONO/

LEG XIII G; tip inexistent. _

Acceasi stampila, la Germisara (IDR. lIJ/3, 226,2); la Aqvae - Cal~n (IDR. III/3, 12, 3) si la Vintul de Jos (CIL. III, 8065,14 f). Cu 10e de deseopenre necunoscut, 0 stamp ila idcntica, pe 0 caramida dreptunghiulara, in Muz. Scbes (inv. 179), provcnita din colectia Scolii germane (V Wollmann, ActaMN. 6, 1970,p.I78,nr.14k).

149. - S tam p i I a irnprimata pe caramizi dreptunghiulare, dcscoperit~ la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 337,937 md, planta pedis), in. zona lui cstica (inv. 1603, 1613, J669, 1754), la sud-est de el (inv. 962 md si cc, ?63 md, 964 md, 965 md, 994,1019,1020,1041 md, 1049, 1483), la Parto~.(mv. 276, 277) si la Apulum, neprecizat (Muz. Sebes, inv. 189; Muz. Arad, ~ell1v.); pc tigle pentru acoperis descoperite la pretoriul guyernatorulm-glac.ls (inv. 158, 758 md, 1118 md) si la Partes (inv. 73, 117). Cartu~ dreptunghmlar c~ anse pe latura dreapta; 1 = 9,7 em; h = 3,5 em; hi = 0,7-1,_2 ern; 1t = 7,8 ~] 9,2 em. Ligatura probabila: E + R. Literele G sunt in forma de C; A nu are bara orizontala.

APVLVM INSTRVMENTVAf DOMESTICVM

77

C. Gooss, AVSL. II, 1874, p. 172; O. Hirschfeld, stuiwu». 77, 1874, p. 410; EphEpigr. 2, 1875, p. 456; G. Teglas, ErdM. 5,2, 1888, p. 244; B. Cserni, ATElIk. 4, 1891, p. 32, nr. 54; CIL. III, 8065,15 a-c; B. Csemi, AFMon. p. 524, nr. 30; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 11, plan I; P. Korody, ATElIk. 17, 1912, p. II; L. Opris, Muzl.lnirii. p. 31, nr. 35; 1. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. X, 140; E. Zefleanu, fisele 720, 752; V Wollmann ActaMN. 7, 1970, p. 177, nr. 14 b: !DR. Ill/I, p. 255, fig. 207 c (Muz, Arad); V Moga:

LegXIIIGem. p. 169, nr. XX.

Fig. 149

Leg(io) XIII Getmina) Aurtelius) Demet<e>r(ius)

Ligatura E + R, dad poate fi interpretata in acest fel, este 0 greseala, Cognomenul este Demetrius, daca nu cumva Demetrianus.

Datarc: inccpand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Demetrius, Demetrianus este cognomen grcccsc (A. Kcrcnyi, DacSzN. 164,1912; H. Solin, GrPers. 296,300,1359, 1372; W. Schulze, LatEN 152).

Cserni: LEC(io) XIII GE(l71ina)/AVR(elills) DEMETR(ius): ctt: LEG XIIi GE/AVR DEMETR; Szilagyi: LEG(ia) XIII CE(mina)/AVR(e/ius) DEMETR (ius"); Opris: Leg[io}XIll GE[mina]/Aur[e/ius] Demetrlius]; Zefleanu: Leg(ia) XIII Gettninat/Aurtelius} Demetetr); Moga: LEG XIIi GE/AUR DEMET

150. - S / a 111 pi Iii imprimata pc caramizi dreptunghiularc, descoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1496, 1648), la sud-est de el (inv. 1000), la lateraria de la sud de Dealul Fureilor, intr-o stiva (inv, 851- 855 md, 856-861 md, 862-864), pe Platoul Romanilor (inv, 1165) si la Apulum, ncprecizat (Muz. Blaj, inv. 4); pe caramizi patrate de la Apulum, neprecizat (Muz. Blaj, inv. 928 si Muz. Sighisoara). Cartus dreptunghiular; 1 = 9,8 em; h = 4,2 em; hi = 1-1,6 em; It = 9 em. Ligaturi: E + G si E + M. Litera A nu arc bara orizontala si este incorporata in latura mica a cartusului; R, S si G sunt mai mario

M. J. Ackner/Fr. Miiller, Inschrl.rac. p. 513, nr. 7; 0. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 424; EphEpigl: 2, 1875, p. 322, nr. 454; ClL. III. 8065, 16 a, b ~i 1629,12; B. Cserni, AFMon. p. 534, nr, 124; G. Tcglas, Klio 10, 1910, p. 502, nr, 2; idem, Klio 11, 1911, p. 499, nr. 2; J. Szilagyi, TglD. p. 60; I. Mitrofan/Gh. Moldovan, ActaMN. 5, 1968, p. 107, nota 45; V. Moga, LegXIlIGem. p. 169, nr. XXI.

Fig. 150

Aurielius, -elii) Dionisitus, -) Leg(io) XIII Gem{ina)

78

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, 1ll/6

Cognomenul este scris cu i, in loc de y.

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Dionysius este cognomen grecesc (A. Kerenyi, DacSzN. 165, 1924; H. Solin, GrPers. 309-Dionysus; 302, 1359, 1372-Dionysius; W. Schulze, LatEN. 152).

Rar, pe stampile tegulare, cognomenul in randul superior.

CIL: AVR DIONIS/LEG XIII G; Cserni: AVR DIONIS/LEG XIII G; Moga:

AUUR DIONISI/LEG XIII GEM.

151. - S tam p i I ii imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, descoperite la prctoriul guvernatorului-glacis (inv. 299, 712, 759 desen geometric incizat), la nord-vest de el (inv. 1151), in zona lui estica (inv. 1520, 1560, 1589, 1637, 1685, 1695, 1720, 1765), la sud-est de el (inv. 958-961, 966 md si planta pedis, 967 md, 968, 1003, 1005-101], 1037 md, 1038 md,1039 md si cc, 1040, 1056, 1057, 1059 md, 1060, 1061, 1063, 1064, 1481, 1482), pe Platoul Romanilor (inv. 930), la nord de el (inv. 1288, 1289,1316, 1320, 1324, 1328, 1370, 1384, 1391, 1407, 1419) si la Partos (inv. 303, 383, 461, 585 palma, 1116 md, 1174; Muz. Aiud, inv. 3215, alaturi de stampila, LEG XIII GEM/AEL DEIOTARV; Muz. Sibiu, inv. A. 1973); pe caramizi patrate, dcscoperitc la pretariul guvernatorului-glaeis (inv. 298, 300, 302,363 md, 367, 377, 692), pe Plataul Romanilor (inv. 932,933 md, ]277), la Partes (inv, 297, 379, 380 ce) si la Apulutn, nepreeizat (Muz. Aiud, inv. 3631; Muz. Sibiu, inv. A. 3616; Muz. Cluj-Napoea, neinv.); pe tigle pentru acoperis, de la pretoriu (inv. 739). Cartus drcptunghiular; 1 = 11,3 em; h = 3,4 em; hi = 1,3 cm; It = 10,2 si 10,7 em. Litera M de la cognomen este incorporata In latura mica a cartusului; palma stilizata dupa nomen.

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 424; G. Teglas, ErdM. 5, 1888,2, p. 245, a, b; B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 35, nr. 61; idem, ATEvk. 5, 1892, p. 26, nr. 75; idem, ATEvk. 7, 1895, p. 50, nr. 11; idem, ATEl'k. 8, 1896, p. 46; ClL. III, 8065,18 a, b, d (= 1629,13); B. Cscrni, AFMon. p. 531, nr. 97,98; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 6; idem, ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr. 3 si p. 114; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 48; J. Karpiss, ATEvk. 15, 1910, p. 8; L. Opris, Muzi.Inirii, p. 31, nr. 41; J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XIII, 168 si p. 50, nr. XII, 178; I. I. Russu, DaciaNS. I, 1957(1958), p. 363, nr. 168 "ca nr. 178"; E. Zefleanu, fisele 711, 746, 775; ROil/Rum. p. 117, nr. G26; V. Moga, LegXIIIGem. p. 170, nr. XXII.

Fig. 151

Leg(io) XIII Gem/ina) Aurtelius, -elii) Enthimtus, -0

Datare: incepand cu sfarsitul domniei lui Hadrianus.

Enthimus este cognomen greeesc (R. Solin, GrPers. 897; A. Kerenvj, DacSzN. 1932).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

79

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)/AVR(eius) VENTHIM(us?), LEG(io) XIII G(emina)/AVR(e/ius) VENTHIM(ium); Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina}/ AVR(elius) ENTHIM(ius?), LEG(io) XIII GEM(ina)/AVR[el(ius)] MARTINVS lectura gresita; stampila tegulara eu antroponimul, Aurelius Martinus nu se cunoaste; Opris: Leg[io] XIII Gem[ina]/Aur[elius] Venthim[us]; Zefleanu:

Leg(io) XIII Gem(ina)/Aur(elius) Venthim(ius) sau Venthi(mius); Moga; AURELIUS ENTHIMIUS. Lectura aberanta, Ventimius a fost determinata de omamentul palma, dintre nomen si cognomen, imprimat mai slab sau defectuos.

Aceeasi stampila, la Ampoita (IDR. 11114,47,2), Cenad (IDR. lIllI, 277 g, fig. 194), Danes (IDR. III/4, 189, cf. 194, 1), Germizara (IDR. III/3, 226, 3, fig. 172), Podmoale-Sighiscara (IDR. III/4, 194, 1), Sanicolaul Mare (IDR. III/ 1, 275), $ard (IDR. III/4, 51, 2). Dc provenienta necunoscuta, 0 starnpila identica, la Muz. National Bucuresti, din col. Bolliac (Gr. Tocilescu, MonEpSc. 2, 1908, p. 327, nr. 43).

152. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvematarului-glacis (inv. 365), In zona lui estica (inv. 1644), pe Platoul Romanilor (inv. 707) si la nord de cl (inv. 1286, 1310, 1312, 1317, 1318, 1336, 1339, 1401, 1404 md, 1406, 1410, 1411, 1415, 1418). Cartus dreptunghiular, I = 11,2 em; h = 3,6 em; hi = 1,2-1,4 em It = 1 ° si 10, 7 em. Interpunctio dupa leg(io) si nomen.

B. Csemi, ATEvk. 8, 1896, p. 46; I. I. Russu, Apulutn 5, 1965, p. 222, nr. 8; V. Mega, LegXlllGem. p. 170, nr. XXIII.

Fig. 152

Leg(io) XIII Gem/ina) Aurtelius) Eudoxus

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Eudoxus, Eudoxius este cognomen grecesc (H. Solin, GrPers. 898 - Eudoxius; A. Kerenyi, DacSzN. 1946).

Aceeasi stampila, la Ampoita (IDR. 11114, 47, 3, in Muz. Alba lulia).

153. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 630, 638) si in zona lui estica (inv. 1518); pe tiglc pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului (inv. 171,173), de la sud-est de el (inv. 1018), de pe P1atoul Romanilor (inv. 151, 174) si de la Partos (inv. 142, 649); pe tigle pentru placat, descopcrite la Partes (inv. 709). Cartus dreptunghiular cu anse atipiee si eu 0 scobitura in coltul inferior drept; 1 = 11,3 em; h = 4,4 em; hl = 1,1-1,4 em; It = 9,3 si 9,5 ern. Litera A are bara orizontala dispusa oblic pe cea dreapta; X de la cognomen este incorporata in scobitura cartusului; interpuncto intre nomen si cognomen.

80

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, IIJ/6

G. Teglas, AEM. 9, 1885, p. 224, nr. 14; idem, ErdM. 5, 2, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 33, nr. 55; idem, ATEvk. 7, 1895, p. 50, nr. 9; ctt: III, 8065,19; B. Cserni, AFMon. p. 524, nr. 32; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 23; L. Opris, Muzl.Inirii. p. 31, nr. 36; J. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. X, 139; E. Zefleanu, fisa 718; V. Moga, LegXIlIGem. p. 170, nr. XXIII.

Fig. 153

Leg(io) XIII Ge(mina) Autrelius, -relii) Eudox(us, -0

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Cscrni: LEG(io) XIII GE(mina)/AV(/'elius) EVDOX(ius); Opris: Leg[io] XIII Ge[mina]/Au[relius] ElIdox[ius].

Acccasi stampila, pe cararnizi dreptunghiularc, in Muz. Dcva (inv. 2318, 2319 inedite), dar nu dcscoperite la Sarmizegetusa.

154. - :) t a 111 P i Iii imprimata pc cararnizi dreptunghiularc, descoperitc pc Platoul Romani lor (inv. 3 86) si la nord de el (inv. 1330, 13 62). Cartus tabula ansata; 1= 9,9 em: h = 4 em: hi = 1-1,3 em; It = 5,5 si 9 em. Ligaturi:

G + X, I + I 1- I si Ai M. Litera A de la nonien si initiala numelui legiunii sunt irnprimatc in ansc; A este arhaica; C, de la lcgtio) incorporata in latura supcrioara a cartusului; K, de la cognomen, in cca mica.

I. I. Russu, Apulutu 5, 1965, p. 222, nr. 7; V. Moga, LegXIIIGelll. p. 169. nr. XVI]].

Fig. 154

Leg(io) XIII Gtemina) Aurtelius) Gamiktus)

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Gamikus este cognomen grecesc, scris eu litera K (H. Solin, GrPers.

960) Intregire, I. Piso.

Russu: Aurtelius) Camtpanus - pestris); Moga: LEC XIIl/AUR CAM.

155. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite Ia pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 490, 499, 505, 506, 508, 511, 515, 516 md), in zona lui estica (inv. 1585 md), la Partos (Muz. Sibiu, inv, A. 3620, A. 3621; Muz. Sebes, inv, 2167) si la Apulum, neprecizat (Muz. Blaj, inv. 13); pe caramizi patrate de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 512) si de la Partes

APVL VM ~ INSTR VMENTVM DOMESTICVM

81

(Mu~. ~ibiu, ~nY .. A. 3619). Cartus dreptunghiu1ar eu chenar interior ~i linie mediana 10~gltud.ll1ala; 1 = 12,8 em; h = 4,6 ern; hI = 1,2-1,6 em; It = II si 11,2. e:n .. Ligaturi: X + I si G + E. Litera 0 este incorporata in chenar; A, arhaica; interpunctio dupa leg(io); hedera dupa nomen.

O. Hirschfeld, SBA~Wien, 77,1874, p. 425; B. Csemi, ATEvk. 4,1891, p. 30~31, nr. 47, plan III; idem, A~Evk. 5, 1892, p. 29; CIL. III, 8065,20 b; B. Cserni, AFMon. p. 525, nr. 41; ldem,. ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr. 7; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 9 si p. 48; L. Opris, Muzl.lnirii, p. 29, nr. 9 si p. 51, nr. 29; 1. Szilagyi, TglD. p. 51, nr. XIII, 189; E. Zefleanu, fisa 745; V. Wollman~, ActaMN. 7,1970, p. 177, nr. 14 c; V. Moga, LegXIJIGem. p. 170, nr. XXIV; S. Dumitrascu/V Moga, Apulum 26, 1990, p. 176~ 177, nr. 5, pl. VI, 2.

Fig. 155

~(!]§(ijt~ '1A~(¢!O}lg.;

~_ ~=-----k-=""

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Godes cste c.ognomen considerat sirian (1. 1. Russu, ActaMN. 6, 1969, p. 178); traco-dacic (1.1. Russu, AISC. 4,1941-1943, p. 186-233), oriental (1. 1. Russu, AJSC. 5, 1944-1948, p. 282-295) si semit (H. Wutnow Die semitischen Menschennamen in griechischen Inschrift en lind Papyri des

Vonderen Orients, Leipzig 1930, p. 41). .

A~eeayi starnpila la Berghin (IDR. IIJ/4, 42), Cenad (JDR. IIlIl, 277 h), dar gre.~lt L III Ioc de LEG; Micia (IDR. IIJ/2, 541,2, dar nu de la Sarmizegetusa, si ineditc, la Muz. National Bucuresti), Pauca (IDR. III/4, 35, fig. 18), Sanicolaul Mare (IDR. IIIIl, p. 245, fig. 190), Sard (IDR. 1II/4, 51, 3). De provenienta necunoscuta, l~ Muz. Scbes (inv, 187,2989), la Muz. Turda (inv. 329, inedita) ~1 la Muz. National Budapesta (ClL. III, 8065,20 f si p. 10 18), nu a fost vazuta de B. Csemi, in iulie 1897).

Leg(io) XIII Gem(ina) Aurtelius) Codes

156 .. - :) tam p i I a asemanatoare cu precedenta, imprimata pe caramizi drcptunghmlare, descoperite 1a Apulum, neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A 1708, urm~ d: picio: de porcina; Muz, BIaj, inv. 930). Cartus dreptunghiu1ar cu 1inie m.edlana longitudinal a; 1 = 13 ern; h = 4,6 em; hi = 1,3 em; It = 11 si 11,2 em. Lltere de factura clasica; A nu are bara orizontala; interpunctio dupa leg(io); hedera dupa nomen.

C. L. B1iluta, Apulum 32, 1995, p. 212, nr. VIlI a, 1,2.

Fig. 156

Leg(io) XIII Gemtina) Aur/elius) Godes

82

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JJJ/6

Aceeasi datare. Nu a fost prezentata pana aeum, diferentiat.

Stampila identic a, pe 0 caramida patrata, descoperita la Ampoita (IDR.

III/4, 47, 4, dar in Muz. Aiud, inv, 3198).

157. - S tam pi Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite 1a pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 492, 493, 495-497,500,502-505,510, 513, 540) si in zona lui estica (inv, 1533, 1566, 1678); pe caramizi patrate de 1a pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 498, 646 urma de laba de caine, 711) si la Apulum, nepreeizat (Muz. Aiud, inv. 597). Cartus dreptunghiular eu linie mediana longitudinala; 1 = 11,8 em; h = 3,9 em; hl = 1,1-1,5 em; It = 11,4 m. Ligatura: G + E. Ultima hasta de la XIII si G de la GEM sunt incorporate in linia mediana; M este incorporate in latura mica; A. arhaica; hedera dupa nomen.

M. 1. Neigebaur, Dacien. p. 165; M. 1. Ackner/Fr. Miiller, lnschrDuc. p. 513, '". 3; G. Teghls, ErdM. 5,2, 1888, p. 245; ClL. III, 8065,20 a (= 1629,15); B; Cserni, ATElk 12, 1903, p. 98, nr. 15; idem, AFMoll. p. 532, nr. Ill; G. TegJ<\s, ErdM. 19, 1902, p. 29-30. nr. 53-58; J. Karpiss, ATEvk. 15,1910, p. 8; G. Teglas, Klio. 10,1910. p. 502, 111'. 8; J. Szilagyi. TglD. p. 50-51, nr. XIII, 186 188; E. Zeflcanu, fisa 745.

Fig. 157

Leg(io) XlII Gemtitia) Aurtelius) Godes

Aceeasi stampila este la Berghin (Muz. Sibiu, inv. A 3617 inedita) ~i la Micia (Muz. Deva, inv. 2386-2388, 2415, dar nu de la Sarmizegetusa, ~i cateva caramizi la Muz. National Bucuresti, inedite, neinv.),

158. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 494 semn geometric incizat, 507, 509). Cartus dreptunghiular cu colturile rotunjite; 1 = 9,6 em; h = 3,8 em; hl = 1,2- 1,6 ern; It = 8,3 si 7,7 cm. Litera L, deformata, este incorporata in latura mica a cartusului; G de la leg(io) si cognomen, sunt in forma de C; E de la GEM cste reprezentata printr-o hasta verticala; central, urma alveolara a cuiului de fixare a manerului,

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 25, nr. 25; E. Zefleanu, fisa 796.

Fig. 158

Leg(io) XIII Gimiina) sic!

Aur(elius) Godes

APVLVM --INSTRVMENTVM DOMESTICVM

83

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius. Csemi: [Le]g(io) XIII Gem(ina)I[Aurelius] Go des.

Unica abrevierea, GIM. a numelui legiunii pe stampile tegulare.

" 159. -:- ~ tam p i.1 ii . imprimata pe caramizi drepturrghiulare, descoperite III zon~ estica a pretor.mlm guvernatorului (inv, 1688, 1735) si pe tigle pentru acopens ~e la pretonul guyematorului-glaeis (inv, 140, 170, 650). Cartus ~re~tunghmlar;. 1 =.10,2 cm; h = 3,8 em; hl = 1,5-1,8 em, It = 9,2 si 9,4 em. I~ ~andu1 super.lOr hterele sunt rastumate, iar in eel inferior, inversate si dispuse sl~lstrov:rs. Llterel~ G a~ due~ul unghiular; A este discontinua si lara bara onzo~tala; ~ ~ste dlse~ont.Illua ~l i~corporata in baza cartusului; S reprezentata pnntr-o bara ingrosata; lipseste htera 0 de la cognomen,

:44~serni, ATEvk. 8, 1896, p. 46; 1. Szilagyi, Tg/D, p. 45, nr, VI, 100; E. Zefleanu, fisa

Fig. 159

Leg(io) XlII Gteniinaj] Aurtelius} Go[d]es

Datarc: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Sz~l<igyi: ... AVISCOEI (?)/G(emina) XIII LEG(io) retrograd; Zefleanu: [Au]r(elws) Go(d)e(s) f(?)/Ieg(io) X[III Gelllina].

, 160. -:- ~ t a 111 p i_l a . imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite In zona estica ~ pretoriului guvernatorului (neinv.) ~i la nord de el (inv. 501). ~ar~u~ tra_pezo_ldal;. I =: 12,2 em; h = 3,6 ern; hI = 1,3-1,8 em; It = 10,9 ern. In randu~ inferior, hterele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Ligaturi: L + E, X + 0 si I :- I + G + E. Litera L este diformata; I, I si G sunt Incorporate In Iatura supenoara a cartusului; G si S au ductul unghiular si R, buc1a plina.

c. L. Biiluta, Apulum 32, 1995, p. 213, nr. VIII b, 1, 2.

Fig. 160

Leg(io) XIII Gemiina) Aur(elius) Godes

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

" 161. - S tam p i,l a .imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite III zona estica a pretor.1U1Ul guyema~orului (neinv.) si pe tigle pentru acoperis de la Apulum, neprecizat (Muz. Amd, inv. 3205). Cartus dreptunghiular eu

84

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, Jll/6

'linie mediana longitudinaUi; 1 = 11,8 em; h = 3,8 em; hi = 0,_9-1,6.em; 1t =.11 si 10,6 em. Ligatura: X + 1. Literele A, vs. D au~ duetul discontinuu; I $1 X sunt incorporate in linia mediana; S este mversata; ~M de la cognomen este cursiva si de dimensiuni mai mici; interpunctio dupa nomen.

1. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 147.

f1\V~G~i\ (~ teelf@Jm~ CJ

~d __ ~"~

Rernarcabila forma legio, rara pc stampile tegulare in ~aeia.

Szilagyi: ... RCCES(?)/ ... C XIII C. probabi1 accst tip de stampila neintregita. Intcrpretarea litcrei m ne-a fost sugcrata de N. Gostar.

162. - S I a m p i Iii imprimata pc caramizi drcptung~iula~e~ descoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 489,491), in zO.na lui estica ~111V: 173~~ si la Partes (inv. 845); pe tegulae mamn.wlae de la pretonul guyern~tolUlUl-glal:lS (inv. 767 md); pc tigle pentru acopens, provel1lt~ tot de aeolo (inv. 118,130, 148,162,177,178, 736), din zona estica apretonulUl (my. 1586, 16~5, 168.4), de la sud-est de e1 (inv. 1026 md) si de la Partes (my. 1181, 1240); in pozttie secundara la Catedrala romano-eatolica (inv. 1340) ~I 1a Pa1atul Apor (my. 1789); la' Apulum, nepreeizat (Muz. Aiud, inv. 3642, 3643, 3647). C~rtu~ d t hi I . 1- 13 em: h = 3 6 em' hl = 11-13 em' It = 11,2 em. Litera

rep ung IU ar, - , '. ' .' '_ '

G, de la CEM. este in forma de C ~l M, diformata.

B C .' . ATEvk 4 1891 p. 25 nr. 26; idem, ATEvk. 7, 1895. p. 50, nr. 7; idem, ATEvk. 9' I;~~\. 43, ~r.·7; id~m, AFMol1. p. 526, nr. 42, 43; L. Opris, MuzUnirii. p. 29. n;'. 10; J. Szihigyi, TglD. p. 45, nr. VII, 101; 1. 1. Russu, Dacia. ~.S. 1, 1957 (1958), P 362363, nr, 100; E. Zefleanu, fisele 793, 822; V. Mega, RCRF Acta. 17--18, 1977, p' 207 fig. 3; R. Heitel, SelVA. 36, 1985, p. 215-231; V. Mega, LegXllIGem. p. 170: n;" XXIV; idem, Apulum 27-30, 1990-1992, p. 219. fig. 8/3, numai desenul stampilei

de la Palatul Apor.

Fig. 161

Aur(elius) Codes ?m(anu) Legio XIII G(emina)

Fig. 162

Leg(io) XIII Cem(ina) Aurtelius) Cod(es) fe(cit)

I,.=~."J:: .~. _eeL __ cd

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius. ~ .

Rernarcabila formula fe(cit), rara pe stampile teg~l,are.m DaCIa:

C '. LEC XIII C/AVR GODES F(ecit); SZIlagYI: [/e]G(IO) XIII

GEM(i~;;;'~.·[Au]R(elius?) COD(?) FE(cit); Russu: [Au]r(elius) Go(d)esJe(cit); Moga: AUR GOD FE/LEG XIII GEM.

APVL VM - INSTRVA1ENTVM DOMESTICVM

85

Aceeasi starnpila, la Sard (vazuta de B. Cserni in Muz. Cluj-Napoea in a. 1893), la Szeged-Ungaria (1. Szilagyi, TglD. p. 51, nr. XIII, 189- LEG (io) XIII GEM(ina)/AVRelius CODES(?). De provenienta necunoscuta, in Muz. Deva (inv. 2345, inedita), dar nu de la Sarmezegetusa.

163. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreeptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1596); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv, 125 md, 136, 143 md, 149, 160 md, 166) si, in pozitie secundara, la Catedrala rornano-catolica (inv, 1361 md). Cartus dreptunghiular eu linie rnediana longitudinala; 1= 12,1 em; h = 3,9 em; hl = 1,2-1,7 em; It = 1 0,8 si 11,2 em. In randul inferior literele sunt rastumate, eu exceptia lui R. Literele X si M sunt incorporate in linia mediana; A este arhaica; D, eu duetu1 discontinuu; E finala, ea I; interpunctio dupa nomen.

B. Cscmi, ATEvk. 4, 1891, p. 29, nr. 43 a, b; ClL. III, 12628; B. Cserni, AFMon. p. 523- 524, nr. 25: idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98. nr. 20, plan I; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr, 2; L. Opris, Mu zUnirii. p. 30, nr. 25; 1. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII. I 02 si p. 61; E. Zefleanu, fisa 705.

Fig. 163

Legtio) XIII Giemina) Aurtelius) Cadres) ni(Zanu, -e) fetcit)

k~_cf~=-:C~.C.coT ... =CoC.--.-'

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context. Leetura m(anu) fe(cit) ne-a fost sugerata de N. Gostar.

Cserni: ... G XIII C/. .. COODWFI; CODMFI/ ... C XIII C ... ; CODWEL; Szilagyi: [Ie] G(io) XIII G[emina]/AVR(elius) ?CODM( ... ?) FE(cit?); Zefleanu:

Leg(io) XIII Gteminaj/Aurtelius) Cadres) m(e) fe(cit).

164. - S t a 111 p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la nord-est de pretoriul guvcrnatorului (inv. 1043 md, 1475); pe caramizi patrate, din acelasi loc (inv, 1470, 1471 md, 1472, 1473 ec, 1474, 1476); de la Apulum nepreeizat (Muz. Sibiu, A. 3625); de la Partos (Muz. Sibiu, A. 3626, A. 3627; Muz. Cluj-Napoea, T]7, T20; Muz. Blaj, inv, 12, 14 eu nr. MI ineizat in lutul nears); pc cararnizi patrate de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 255), de la Partes (Muz. Sibiu, A. 3628-A. 3631) si de la Apulum nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, T4, T, si Muz. Deva, inv. 2389, 2390); pe tigle pentru acoperis de la nord de Platoul Romanilor (inv, 1424 aplicata de doua ori). 0 caramida tip nedeterminat, eu loe de deseoperire nepreeizat, se afla la Muz. National Budapesta. Cartus dreptunghiular eu ehenar partial insterior: 1 = 10,8 em; h = 5,1 cm; hi = 1,2-1,5 em; It = 3,2 em in r. superior; 8,8 em in eel mijloeiu si 6, I em in eel inferior. Ligaturi: X + I, M + D, R + N ~i R + E. Literele sunt dispuse sinistrovers. Litere1e A nu au hasta orizontala; N sunt inversate; interpunctio dupa cognomen. Textul stampilei, pe trei randuri are cognornenul

86

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. IIl/6

. despartit gresit. Pe uncle materiale tegulare, literele sunt mai groase din cauza

uzurei stampilei-negativ.

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 425; G. Teglas, ErdM. 5, 1888, 2, p. 425; B. Csemi, ATEvk 3, 1890, p. 40, nr. 12; idem, ATEvk. 4, 1891, p. 26, nr. 32 ~i p. 34, nr. 58; idem, ATEvk 7, 1895, p. 50, nr. 10; CIL. III, 8065,22 a, b (la Aiud, disparuta); B. Csemi, AFMon. p. 528, nr. 65,68,69; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr, 9, plan I; G. Teglas, Klio 11, 1911, p. 500, nr, 8, 9; L. Opris, Muzl.lnirii. p. 31, nr. 38; J. Szilagyi, TgLD. p. 51, nr. XIII, 191; E. Zefleanu, fisa 812; I. 1. Russi, DaciaNS. _1, 1_957 (l?58~, p. 363, nr. 191; V. Moga, LegXIIlGem. p. 170, nr. XXV; C. L. Baluta/C, Baluta,

EphemNap. 4, 1994, p. 151-152, nr. 9, fig. 2.

Fig. 164, 164 a

Leg(io) XUl G(emina) Aurtelius] Men ander

Ml

o

Co

o L o

o

o

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius.

Menander este cognomen grecesc (H. Solin, GrPers. 244 sqq; A. Kerenyi,

DacSzN. p. 173, nr. 2016). .

Numarul MI incizat in lutul nears pe caramida de la Muz. Bla~, ar putea indica norma de caramizi de acest tip lucratc intr-o unitate de timp, de 0 echipa. Acest numar este incizat si pe caramida nr. 310.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

87

Szilagyi: [L](e)G(io) XIII G(emina)IEL(ius) MEM(mius?) RVAREDNA?; Opris: Leg[io] XIII g[emina]lAur[elius] Menander. B. Cserni, in AFMon, p. 528, nr. 65 transcrie gresit, LE XIII GI ... MENANIDER.

Aceeasi stampila, la Arnpoita (IDR. III/4, 47,5), Micia (IDR. III/ 3, 195, 10); materialele tegulare din Muz. Deva (IDR. III/2, 541, 3, fig. 390 si 541, 10), cu acest antroponim, nu provin de la Sarmizegetusa, ci tot de la Micia, de unde mai multe exemplare, inedite, au fost duse si la Muz. National Bucuresti, Potaissa (CIL. III. 8065,22 e = 1629,17 b; J. Szilagyi, TglD. p. 51, nr. XIII, 191; I. 1. Russu/Z. Milea, ProblMuz. p. 23, nr. 11 c, dispiirutii din colectia Kernenyi; Rapa Rosie (Muz. Sebes, inv. 191) si la Salinae (CIL. III. 8065,22 g). De provenienta necunoscuta (G. Tcglas, AEM, 14, 1891, p. 12, nr. 11; Gr. Tocilescu, MonEpSc. p. 329, nr. 45).

165. - :> t a 112 p i I a asemanatoare cu precedcnta imprimata pe caramizi dreptunghiulare descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 370, 514, 566,844), in zona lui estica (inv. 1545), la sud-est de el (inv, 1105 cc, 1027- 1031 cc, 1032, 1033 md, 1042-1044 md, 1045 cc), pe Platoul Romanilor (inv. 1195, 1244), la Partos (inv. 569, 578, 590) si la Apulutn neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3199, si pc cararnizilc de la sarcofagul boltit); pc caramizi patrate de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 570, 635), de la Partos (inv. 1117; Muz. Cluj-Napoca, T, T21) si de la Apulum nepreeizat (Muz. Deva, inv. 2391); pe tigle pcntru acoperis, descopcrite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 6) s i la Partes (inv, 31). Cartus drcptunghiular eu chenar partial; I = 10,8 em; h = 5,4 ern; hl = 1-1,6 ern; It = 8,5 ern in randul superior; 8,8 em in eel mij lociu si 6,1 em in eel inferior. Literele sunt imprimatc sinistrovers. Ligatura M + D. Literele N sunt inversate; X este prinsa de extremitatea chenarului; litercle A nu au bara orizontala; interpunctio dupa nomen si cognomen.

I. BereiuiW. Wolsky, Apuluni 9, 1971, p. 38; idem, Latomus 29, 4, 1970, p. 922, caramizile de la sarcofagul boltit.

Fig. 165

Leg(io) XIII G(emina) Aur(elius) Men ander

Starnpila fiind asernanatoare cu precedenta nu a fost prezentata diferentiat pana acum.

Aceeasi stampila, pe materialc tegulare, la Muz. Deva (inv. 2344, 2357 inedite, dar nu de la Sarmizegetusa,

166. - S tam pi I Ii imprirnatg pe caramizi patrate, descoperite la pretoriul guyernatorului-glacis (inv. 254) si pe [igle pentru acoperis din zona

88

INSCRIPTIILE DACIEi ROMANE, JIl/6

'lui estica (inv. 1760). Cartus dreptunghiu1ar; 1 = 10,8 em; h = 3,5 em; hl = I- 1,5 em; It = 9,8 si 10,5 em, Ligatura N + O. Litercle A sunt arhaiee; interpunctio dupa leg(io) si nomen.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 24, nr. 94, plan IV; p. 25, nL 95; idem, AFMon, p. 528, nr. 66; E. Zefleanu, fisa 767; V. Moga, LegXIIIGem. p. 170, nr, xxv.

Fig. 166

Leg(io) XIII Gemiina) Aur(e1ius) Menand(er)

Oatare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context. Moga: LEG Xlli GEIAU MENAND (N + 0 ligatura).

167. - $ t a In pi I a irnprimata pc caramizi dreptunghiulare, dcseopcrite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 710), pe Platou1 Romanilor (inv. 939 md, 940, 1198), la nord de el (inv, 1315, 1322, 1325, 1327), la Partos (inv. 713) $i la Apulum nepreeizat (Muz. Aiud, inv. 3635); pe tiglc pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 134, 161), din zona lui estica (inv. 1767), de pe Platoul Romanilor (inv, 1199), de 1a Partos (inv, 12, 12L 129 urrna de laba de caine, 135, 138, 689); pe tigle pentru placat, de la Partes (inv, 157). Cartus dreptunghiular eu anse degenerate pe laturi1e miei; 1 = 13 em; h = 4,6 em; hI = 0,8-1,2 em; It = 9,5 si 11,2 em. Numarul lcgiunii cstc supraliniat; X, incorporata in bara de supraliniere; literele A nu au bara orizontala; N sunt inversate; randul superior estc flaneat de doua procmincnte triunghiulare; 0 procrnincnta ascmanatoare si la ineeputul randului inferior; amtroponimelc sunt subliniate; interpunctio dupa nomen.

C. Torma, AEM. 3, 1879, p. 112, nr. 4; B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 23, nr. 89; en. III, 8065,22 f; B. Cserni, AFMol1. p. 528, nr. 67 si p. 532, nr. 106; L. Opris, MuiUnirii. p. 30, nr. 16; 1. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XIII, 179; E. Zefleanu, fisa 734; V. Moga, LegXIIIGem, p. 178, nr. xxv

Fig. 167

Le(gio) Xill Ge(mina) Autrelius) Menand(er)

Cserni: LE(gio) XIII G(emina)/AV(relius) MENA(nder); L XIll G .. ./AV MENAND; Szilagyi: LE(gio) XIII GE(mina)IAV(re/ius) MENAND(. .. ?); Opris:

Le[gioJ XIII G[emina}/[AureliusJ Menander; Moga: LEG XIII GEIAU MENAND.

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

89

Aceeasi stampila la Micia (C. C. Petoleseu/L. Marghitan, MuzNaf, 1 1974, p. 250, nr. 15 si cateva exemplare la Muz. National Bucuresti (neinv, inedite) si la Orastioara de Jos (lOR. III/3, 265, 4, dar gresit determinat tipul de stampila si loeul deseoperirii).

168. - $ tam pi I a imprimata pe tiglc pentru acoperis, descoperite 1a pretoriu1 guvernatorului-glacis (inv, 1823) si in zona lui estica (neinv.), Cartus dreptunghiu1ar eu linie mediana sagitala si eu 1aturi1e lungi dub1e; 1 = 11,5 em; h = 4,6 em; hI = 1-2,5 em; It = 9,6 si 9,9 em. Ligatura, M + M. Litera A este arhaica; G sunt in forma de C.

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 31, nr. 49, plan II; idem, AFMol1. p. 528, nr. 70; L. Opris, MuzUnirii. p. 31, nr. 31,

Fig. 168

Leg(io) XIII G(emina) Aur(elius) Mommo

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, dupa context. Mommus este cognomen celtic (A. Holder, CelrSpr. I, 619, 620; L T.

Russu, OnLal. 359; A. Kerenyi, DacSzN. 1(80),

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)IAVR(e/ius) MOMMa: Opris: LEG[ioJ XIII gem[il1a]IAlIr[elills] Mommo.

Aceeasi stampila, la Micia, in terrne (lOR. III! 3 , 195, 11, fig. 152, la Muz. Deva si Muz. National Bucuresti, neinv.),

169. - $ tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvcrnatorului (neinv.), Cartus dreptunghiular ell ehenar interior; I = 12,2 em; h = 4,9 em; hl = 0,9-1,4 em; It = 9,5 si 10 em. Ligaturi: X + I si I + 1. Literelc sunt inversate, Litera A nu are bara orizontala; litere1e G sunt mai groase; 0 estc mai mare.

V. Moga, LegXIIIGem. p. 170, nr. XXVI; C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 213-214, nr. IX, 1,

Fig. 169

Leg(io) XIII G(emina) Aurtelius) Mommo

Aceeasi stampila, in termele de la Micia (lOR. III/3, 541, 5, dar nu de 1a Sarmizegetusa, in Muz. National Bucuresti si Muz. Deva, neinv.).

90

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, JII/6

, 170. - Stampila imprimata pe caramizi dreptunghiulare, ?cscoperitc la pretoriul guvematorului-glacis (inv. 274, 681), la sud-est de e1 (mv. 330, 331) si la Partos (inv. 1172 md); pc caramizi patrate, pe~t~ hypocaust~m d~ la sud-est de pretoriu (inv. 275) si de 1a Parto~ (Muz. S~blU, ~. ~632), pe t~gle pentru acoperis, provenite de 1~ pre~oriul guvernatorulm-glacls (~nv. sters) ~I de la Apulum neprecizat (Muz. Aiud, my. 3654). Cartus dreptu?ghlUlar cu. ehen~r interior; 1 = 10,8 em; h = 4,3 em; hl = 1-1,5 ern; It = .8,9 ~l 9,3 ern, Llgat~ra, M + M. Litera A, arhaica este incorporata in chenar; lipseste E de la Gemma.

0, Hirschfeld Sli Ak Wien. 77, 1874, p. 424; B. Cscrni, ATEvk. 8, 1896, p. 47, nr. 108;

, '1' . T /D 47 nr IX

CIL. III, 8065,23 a; B. Cserni, AlrMon. p. 528, nr. 71; J. S7.1 agyl, g . p. , . ,

130 si XU, 170; E. Zefleanu, fisa 721.

Fig. 170

Leg(io) XIII G[e]m(ina) Aurtelius) Momtno)

Este rani abrcvicrea GM, a numelui lcgiunii, pc stampile tegular.e., .

Cserni: LEG(io) XIII G(e)M(ina)IAVR(elius) MOlvfM (?); Szilagyi:

LEG(io) XII! G(e)M(ina)IAVR(elills) MOlv/MO.

Aceeasi starnpila, la Micia (lDR. Ill/3, 195, l l a)

171. - S t a 171 p i I a imprimata pe caramizi drept.U!1ghi~lare dcs~op:rit~ In zona cstica a prctoriului guvcrnatorului (inv ~ 16 .1_9) ~l ,111 r_umele un~~ el~dll: de langa latura cstica a castrului, in curtea cazarmn de l~nga poarta P!ll1Clpala a cetatii medievale (inv. 1451-1454). Cartus drcptunghiular eu doua trapeze isosccic inscrise si eu laturilc mari dantclate; 1 = 13,5 em; ~ = 5,7 _em; hi = 1,1-1,4 em; It = 9,5 si 9,9 cm. Litera G de la leg(io) este 111 forma de C.

C. L. Balufa, Apulum 32, 1995, p. 214, nr. X, 1-5.

Fig. 171

Leg(io) XlII Gemtina] Ltucius, -ucii) Auritus, -i} Secunditnus, -ni)

" . 1 . H d . d a contextul arheologie al

Datare: meepand eu dornnia UI a nanus, up

celor descoperite in eurtea cazarmii. EN 349)

Aurius este nomen italic, foarte rar (W. Schulze, Lat. .

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

91

172. - $ tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului (inv. 168) si la sapaturile lui I. Mitrofan, din a. 1954 pe "Cetate" (Muz, Cluj-Napoca, neinv.). Cartus format din doua trapeze isoscele eu laturile dantelate; 1 = 13,5 em; h = 5,5 em; hl = 1,2-1,5 em; It = 1 0,6 si 10,8 em. Caracterul literelor si dispunerea lor sunt asemanatoare eu alte tipului precedent.

1. 1. Russu, Apulum 5, 1965, p. 223, nr. 9, fig. 9; V. Moga, LegXIlIGem, p. 170, nr. XXVII.

Fig. 172

Leg(io) XllJ Gemiina)

L(IICiIlS, -ucii) Auritus, -i) Secundi/nus, -ni)

Lectura sc bazeaza, la ambele tipuri de stampi lc, pe faptul ca a cineca litera din randul inferior pare a fi I, pentru ca in randul superior litera E este rcdata eoreet. Nu exeludem lectura, L(ucius, -ucii] Aurtelius-elii) Secundtus, -i) daca cdc doua haste verticalc de dupa nomen si cognomen sunt semne de separare.

173. - S t a 111 p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiularc, dcseopcrite la PaI10~ (inv. 278) si pe tigle pentru acoperis, de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 144), din zona lui estica (inv, 1563) si de la Partos (inv. 674, 1241 md). Cartus format din doua trapeze isoseele alaturate: 1 = 9 em' h = 47 em' hl = 0,8-1,4 em; It = 6,4 ~i 7,2 em. Ligatura 0 + T. 'Litera T ~ste ine~rpor~ta in chcnar; S, inversata, lipseste abrevierea numelui lcgiunii.

B. Cserni, ATE"k. 12, 1903, p. 99, nr. 116, plan I; J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XII, 169; E. Zefleanu, fisa 703: 1. 1. Russu, Apulum 5, 1965, p. 223, nr. 10; V. Moga, R CRFA eta. 17-18,1977, p. 207, fig. 1; idem, LegXIIlGe11l. p. 170, nr. XXVllI.

Fig. 173

~lf'~~"9 I(Aii~

~, j,.....L:.._~

Leg(io) XIII [Gemina] Caes(- - -) Pot (- - -)

92

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III!6

Cserni: LEG(io) XIII/CAESAR POTVS (?); paTENS; Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina)/AE(liu)S POT(. .. ?); Russu: LEG(io) XIII/CAES (illius?) POT(entinus) sau Caesennius, Caesernius, Caesonius si Potillus, Potinus, Potisius etc; Zefleanu: Leg(io) XIII [Gem ina ]/Caes(ius) Pot(ens), Pot/us), Pot( 'entinus}; Moga: CAES(ilius?) POT(entinus?).

Este foarte rara absenta numelui legiunii pe stampile tegulare.

174. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 126) si, in pozitie secundara, 1~ cimitirul roman de pe Dealul Furcilor (inv. 30) si in castru, la Palatul Apor (inv. 1793). Cartus dreptunghiular cu laturile mici arcuite, eu doua trapeze isoscele inscrise si cu linie mediana longitudinal a eu extrernitatile trifide; 1 =' 10,2 ern; h =' 3,8 em; hl =' 0,6-1 em; 1t =' 8 si 7,2 ern. Ligatura R + N. Litera A are bara orizontala dispusa oblie pe cca dreapta; L este cu hastele in unghi obtuz; interpunctio dupa numarul legiunii.

B. Cserui, ATEvk. 4, 1891, p. 27, nr. 35 si p. 35, nr. 64: ClL. III, 12610 d (ad 8065,7 b); B. Cserni, AFMol1. p. 523, nr. 23 si p. 531, nr. 94; L. Opris. Mu iUnirii, p. 32. nr. 44; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 119; C. Daicoviciu, AISC. I, 2 (1928-1932), Cluj 1933, p. 58, nr. 2 b Ducica, p. 210, nr. 2 b (D. Tudor comunica lui 0 Floca):

I. I. Russu, Apulum 5, 1965. p. 223-224, nr. II, fig. It; E. Zeflcanu, fiscle 832, 848; V. Moga. Leg Xlll Gem. p. 170, nr. XXIX; idem, Apulutn 27 -30, 1990 1993. p. 219. fig. 8i8 (numai dcsenul stampilei de la Palatul Apor).

Fig. 174

Corneltius, -ii) Valeritus, -; anus, -ani) Leg(io) XIII Gem/ina}

Numele poate fi la genitiv si atunei Valerius, cognomen este preferabil lui Valerianus.

Stampila fragmentara dcscoperita pe olanul, gas it la pretoriul guvernatorului-glaeis (neinv.), publicata de B. Cserni, ATEvk. 5, 1892, p. 27, nr. 78 cu lectura eronata, VITAL(is)/Legio XIII GEM(ina) preluata si in CIL. Ill, 12 610 d (ad 8065,27) eu lectura, fl. VITALls/leg XIII Gem si in AFMon. p. 532, nr. 103, cu aceeasi lectura, apartine aeestui tip de stampila. Nici unul din tipurile de stampila tcgulara din Dacia nu are antroponimul, FLAVIUS VITALIS in randul superior.

Cserni: [A]EL(ius) VALEN(s)/LEG XIII GEM, citestc N, ligatura R + I de la cognomen; [A]EL(ius) VALEN(s)/LEGIO XIII GEM(ina); si CORNEL(ius)! LEG(io) XIII GEMINA; ClL: El VA LEN/GEM; Opris CORNEL/LEG -!lII:

Zefleanu: CORNEL(ius) VALERI(anus)/LEG(io) XIII GEM(ina) .. De provemenjg necunoscuta, 0 tigla cu stampila identica, in colectia Constantmescu-Caracal.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

93

~ 75. - S tam p i I a imprimata pe tiglc pentru acoperis, descoperite la pretonul guve~atorului-.glaeis (inv. 165) si la nord de el (inv. 152); pe tigle pentru plac~t dl~ acelasi loc (inv, 154, 753). Cartus dreptunghiular cu doua hexagoane mscnse pe 0 linie mediana longitudinal a cornuna: 1 =' II 6 . h - 3 7 . ' ,cm,

- , em; h~ =' 0,7-1 em; It =' 9 ~l 8,8 em. Ligaturi: R + N si L + E. Litera

A ar: bara onz~o~tal~ ~ispusa. oblie pc hasta stanga; litera L de la cognomen este me~rporat~ m. linia mcdiana; interpunctio dupa numarul legiunii; urma a.lveolara a cUlUIUl de fixare a manerului. Antroponimul cste imprimat cu litere rasturnate, dispuse sinistrovers.

B. Csemi, ATEvk. 5, 1892, p. 24, nr. 69 "probabil stampila de la nr, 35" (ATEvk. 4,1891 p. 27) unde crteste, AEUVS VALE"NS ~i nu CORNELIVS VALERIVS; ctt: III, 12 620:

B. CSel11l, AFMoll. p. 523, nr. 22; 1. Szilagyi, TaID. p. 46 nr. VIII 1)0' E Zefl '

fisa 726. c» , , -,. eanu,

Fig 175

Camel/ius, -ii) Valertius, -i; "ianus, -iani) Leg(io) Xlll Gemtina)

, Stamp ila poate fi citita si eu antroponimul In randul inferior literele din randul supe.rior fiind, in acest caz, inversate si dispuse sinistrovers.

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)/CORNEL(ius) VALER(ius); CORNEL ~ALERJLE.G XII! GEM,: CIL: CORNEL VALER (retro)/LEG XIII GEM; Szilagyi:

ORNEL(zlfS) VALER(zanus)/LEG(io) XIII GEM(ina) randul 1, retro; Zefleanu:

CORNEL(ius) VALER(ianu.IYLEG(io) XIII GEM(ina); Moga: COR1VEL VALERI/ LEG XIII GEM

. 176. -:- S t a 111 p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite in rumelc ~nel e~a.diri de langa zidul estic al castrului (inv. 137) si pe tigle pentru placat, in pozrtie secundara, la castru (inv. 213 + 742). Cartus tabula ansata; 1 = ~ 7:7 em; ,h =' 4 cm: ~l =. 1.,9-2,2 em; It =' 15 ern. Numarul legiunii este subhmat; X, incorporata in linia de subliniere; V are haste le discontinue. Pe unele ~tampile-nega~iv, ~ai uzate, literele G si E de la numele legiunii sunt af?ctate de 0 proemmenta dreptunghiulara, probabil urma cuiu1ui de fixare a manerului.

94

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, 1II16

J S '1' . T ID P 54 nr XVI 232' I I Russu Apulum 5, 1965, p. 224, nr. 12, fig. 12;

. ZI agyl, g . . ,. , ,.. ,

V. Moga, LegXIIIGem. p. 167, nr. X, I.

[~IeQiitE(V~

i...--.J

Fig. 176, 176a

Leg(io) XI/I Getmina) Cup (it ills)

Starnpilele tegularc cu antroponimul Iii acelasi rand sunt celc mai vcchi.

Vczi: FE, FLO, HERA, l. LV, IVSTI, L.B., L. VF, Po" POT. RVFI, T~DI~ ')

S '1' .. C(oI10/'s')' Vtbiorum") Ptrima) sive C (oliors) Vtindelicorumr ) ZI agyi: ,\' "[L (.)] XIII

P " S ve Ciohors) A(lpil1orwlI?) Prima (A inters); Russu, eg 10 .

I una, I> . . 1 ' I' st up de

Gettninal/Cuptiti), repertorizeaza gresrt materia e tcgu are cu aces

stampila si la Muz. Oradca.

177. - S t a 111 p i / a fragmentara impr~mata pe !~gle pentru acoperis, dcscoperite la pretoriul guvematorului-glacis (inv. 104! ~l la su?-est. d~ cl i~n:. 986). Cartus dreptunghiular cu laturile mici concave ~1 chen.ar l~(CnOl cu 1l11e mediana longitudinala; I = ?19,5 ern; h = 3,9 em; hi. = 1 ern; I~ - 9,2~ (4,9) ~m. Ligatura: I + I + l. Litera G este in forma de C; interpunctto dupa numarul legiunii si nomen.

B. Cserni, ATE\!k. 6, 1894, p. 26, nr. 98; Cll.. Ill, 12629; B. Cserni, AFMol1. p. 523, nr. 24; J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XI, 155; E. Zefleanu, fisa 794.

Fig. 177

[Legia XI] II Gemiina) - - - -] Cupiti(us, -)

'1 d nta dar precedat de un

Probabil acelasi cognomen ca la starnpi a prece e ,

nomen (?).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

95

Cupitius este cognomen CW. Schulze, LatEN. 283; A. Holder, CeltSpr. iI96-1197, derivate).

Csemi: (Legio XIII G)em(ina) ... (Ctupiti; Szilagyi: ... g]EM(ina)/. .. ] VPITI (?); Zefleanu: [Legio XIII G]em(ina)I[ ... C]upiti.

178. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 155, 163). Cartus dreptunghiular cu linie mediana longitudinala; 1= 16 em; h = 5,1 ern; hi = 1,8-2,3 ern; It = 14,4 si 15,6 ern. Literele sunt incorporate in linia mediana. Ligatura: S + V. Litera S este inversata; lipseste T de la cognomen; interpunctio dupa cognomen.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 22, nr. 84; idem, AFMon. p. 524, nr. 26; J. Karpiss, ATEvk. 15,1910, p. 115,8; J. Szilagyi, TglD. p. 57, nr. IX. 137; I. Berciu, Apulum 3,1946- 1948, p. 195 a; E. Zefleanu, fisa 725; V Moga, LegXlIIGelll. p. 170, nr. XXX.

Fig. 178

Leg(io) XIII Gem(ina) Decimius Vie[/]or [etcit}

Decimlus, dcrivat din Decimus, estc praettomen (I. Perin, Latt)n. 466), nomen (RE. IV, 2, 190 I, col. 225) si cognomen (1. Kajanto, Lat Cogn. 172).

Cserni: "inca nedcscifrat"; Karpiss: G. L. CIMIVM COR FE; Szilagyi: [/]EG(io} XIII GEM(ina)ITdJECIMIVS VICTOR FE(cit); Moga: ... EL XIII GEM/ ...ECIMIUS VICTOR FE.

179. - S tam p i I a fragmentara imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperitc, in pozitie secundara, la Palatul Apor (inv. 1812). Cartus dreptunghiular; I = 9 em; h = 3,6 em; hi = 1-2 ern; It = ? 4,2 si 4,8 cm. Ligatura: H + R. Litera R, cu bucIa unghiulara, este incorporata in latura mica a cartusului.

V Moga, Apulum 27-30, 1990 1993, p. 219. fig. 8/6, numai desenul; C. L. Balu\ii, Apulum 32, 1995, p. 214-215, nr. XI, I.

[Legio XIII] Gem(ina) .. , ... J Euphrion, -Yates)

Fig. 179

96

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. l/I/6

Cognomen grecese (R. Solin, GrPers. 744, 1342 = Euphro(n); 64 = Euphras; 643 = Euphrates).

180. - S tam p i I a fragmentara imprimata pc caramizi patrate, mari, deseoperite in ruinele unci cladiri de sub Sala de mese a cazarmii de langa poarta principal a a cetatii, liinga zidul estic al castrului (neinv.). Cartus tabula ansata in chenar dreptunghiular; 1 = 16 em; h = 3,4 em; hi = 2-2,3 em; It = 14,7 em. Numarul legiunii este supraliniat; litera L de la leg(io) ~i E finala sunt incorporate in ansele cartusului; G de la nurnele legiunii este in forma de C.

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 215. nr. XII, 1.

Fig. 180

[L]eg(jo) XIII Getmina) F(- - - ) E(- - -)

Stampila este asemanatoarc cu eele ,de pc .uncle m~teriale tegulare, descoperitc la Vindobona, dupa care a fost mtregita (1. SZIlagYI, Tgli: p. 67, nr. 31, pI. XVI, 3 I; A. Neumann, Zig/vind. p. 84, nr. 1223-1228 a ~I p. 115, 111'. 2244, 2245, pl. XL, 121).

181. - S tam p i I a fragmentara imprimata pe !igla pentru placat, descoperita in zona cstica a pretoriului guvernatorului (neinv.) .. Cartus dreptunghiular; 1 = ? 10 ern; h = 3,3 em; hi = 2,5 em; It = ? 9,5 em '. LI?atun:

G + X si F + M. Literele L si M sunt in fractura, numarul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa numele legiunii.

C. L. Baluta, Apulum 32. 1995, p. 215, nr. XIIl, I.

Fig. lSI

[L]eg(io) XIII Ge(mina) F(- - -) M(- --)

182. - S tam p i I a imprimata pe caramizi drept~ng~i~lare,. descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 269) si in zona lUI cstt_:a (nem~.). Cartus dreptunghiular; 1 = 11,7 em; h = 3,3 em; hi = 1-1,4 ern; It - 10,5 !;II 10,8 em. Litera A nu are bara orizontala,

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

97

B. Csemi~ ATEvk. 4, 1891, p. 31, nr. 48; idem, AFMon. p. 536, nr. 46; L. Opris, Mueilnirii. p. 31, nr. 30; 1. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XII, 173; E. Zeflcanu, fisa 831; V. Moga, LegXIIIGem. p. 171, nr, XXXI.

Fig. 182

Leg(io) XIII Gemtina) Flavius Helio(dorus)

Heliodorus este cognomen greeese CR. Solin, GrPers. 66-68; A. Kerenyi

DacSzN. 1975). '

.Cserni: Ll!G(io) XIII GEM(ina)I[Flavi] VS HELlO; Opris: Leg[io] XIII gem[l11a]/1Flavl] us Helio[dorus]; Moga: LEG XIII GEM/FLAVIUS HELlO.

Aceeasi stampila, la Sard (IDR. III/4, 51, 4).

18~. - S t a III p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 295, 356, 703), in zona lui estica (inv. 1542,.1576,1621, 1667):;;i la Partes (inv. 355); pc earamizi patrate de la prctoriul guvcrnatorului-glacis (inv. 359, 1021 md, 1047 md), de la lateraria de la sud de Ocalul Furcilor (inv. 805), de la Partos (Muz. Sibiu, inv. A. 3614 aplicata de doua ori, A. 3615) si de la Apulum, neprecizat (Muz. Blaj, inv. 10 md); pc !Igle pentru acoperis din zona estica a prctoriului guvcrnatorului (inv. 1743, 1762), de la sud-est de cl (inv. 1002, 1022), de la Paros (inv. 50) si de la Apulum, neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3929). Cartus dreptunghiular; 1 = 14,6 em; h = 5 em; hi = 1,4-2,4 em; It = 13 si 13,5 em. Litera L cstc incorporata in latura mica a cartusului; F cste arhaica; A nu au bara orizontala.

c. Gooss, AVSL. 9. 1871, p',44; C. Hirschfeld, SBAkTVic!I. 77, 1874, p. 411; Ephlipigr. 2, 1875. p. 457; G. Tcgias, ErdM. 5,2, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 35, nr. ?3; cu. III, 6282; 8065,25 a; 14216,23; B. Cscrni, Ah Mon. p. 526, nr. 45; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 16; L. Opris, Muz Unirii. p. 32, nr. 43; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 124; p. 47, nr. IX, 129 si p. 61; E. Zcfleanu, fisa 776; I. 1. Russu, DaciaNS. I, 1957 (1958). p. 363, nr. 124; V. Moga. LegXIlIGem. p. 171, nr. XXXI.

Fig. 183

Leg(io) XIII Getmina} Fla(vius, -vii) [H]eliod(orus, -ori)

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)/YLA (FLA)[vius ?] ELlOD; LEG(io) XIII GE(mina)/AEL(ius) HELlODORVS; cu. LEG XIII GE/VL AEL OT; Opris:

Leg[io] XIII ge[mina]/Yla (Fla) [vius] Eliodorus; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)/FL(avio) AELlO D( ... ?); LEG(io) XIII GE(mina)/L(ucio) HELlO

98

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IIII6

, D(. .. ?); Zefleanu: Leg(io) XIII Ge(mina)IFla(vius) Eliod(orus); Russu: Fla(vius) Eliod(orus); Moga: LEG XIII GEIFLA EUOD.

Aceeasi starnpila, la Micia (IDR. I III 3 , 195, 12 in Muz. Deva si, numeroase, inedite, in Muz. National Bucuresti). Caramida repertorizata in IDR. III/2, 541, 6 din Muz. Deva nu provine de la Sarmizegetusa. La Riizboieni-Cetate (Muz. Cluj-Napoca, inedita, neinv.). De provenienta necunoscuta (Muz. Sebes, inv. 1986, donatie).

184. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 64) ~i la Apulum, neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, neinv.); pe tigle pentru placat de la Partos (inv. 41, 52). Cartus dreptunghiu1ar; 1 =, 11,8 ern; h = 4,9 ern; hl = 1,4-1,7 em; It = 9 si 11 em. Ligatura: I + I. Literele sunt inversate. Litera E are hasta inferioara mai lunga; G este in forma de C; F este semicursiva; L, de la nomen, are bratele in unghi obtuz, 0 este plina; D este discontinua; lipseste numele legiunii.

B. Cserni, ATEvk. 5, 1892, p. 25, nr. 71; idem, AFMol1. p. 526, nr. 44; idem, ATE)'k, 14, 1908, p. 42, nr. 13; E. Zcfleanu, fisa 827; I. I. Russu, DaciaNS. 1,1957 (1958), p. 363, nr. 129: idem, Apulutn 5, 1965, p. 225, nr. 13; V. Moga, LegXllIGelll. p. 171. nr. XXXI.

Fig. 184

Leg(io) XIII [Gemina] Fltavius, -avii) Heliodtorus, -ori)

Cserni: LEG(io) XIII (Geminai/ ... HEUOD(us); Russu: LEG(io) XlIII [F]L(avius) HELIOD(orus); Moga: LEG XIII ... I. .. L HELIOD.

185. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 265, 328), in zona lui estica (inv. 1702 md), la Partos (inv. 327) si 1a Apulum, neprecizat (Muz. Sebes, inv. 183); pe caramizi patrate de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 322 md, 323, 324); pe tigle pentru acoperis din acelasi loc (inv. 102, 107), de la Partes (Muz. Blaj, inv. 3221), de la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3624) si, in pozitie secundara, la Catedrala romano-catolica (inv. 1337) si in zidul Bisericii reforrnate din Sard (Muz. Sibiu, inv. A. 3623). Cartus dreptunghiular; I = 12,4 em; h = 3,6 cm; hl = 1-1,5 em; It = 1 0,2 si 11,8 em. Ligatura X + M. Literele G sunt in forma de C; A nu au bara orizontala; S are doua bare orizontale pe curbura exterioara; palma la inceputul randului superior.

J. F. Neigebaur, Dacien, p. 165; M. J. Ackner/Fr. Muller, InschrDac. nr. 513, 2; G. Teghis, ErdM. 5,2, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 1, 12; ctt: n~, 8065, 26 a, b, f (= 1629,21 a, b); B. Csemi, ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr, 4; Idem, ATEvk. 14,

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

99

1908, p. 42, nr. 14 ~i p. 48; J. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII, III; E. Zefleanu fi~a 833' V. Wollmann, ActaMN. 7, 1970, p. 178, nr. 14 e; V. Moga, LegXI!JGem. p: 71 17J' nr. XXXII. ' ,

Fig. 185. 185 a

Leg(io) XIII Gem(ina) Flavi(us) Martinus

Ciiriimida_ din cu. I~I, 80~5, 26 c (= 1629,21 c) a fost dusa la Sard de la .Apulum dupa cum atesta anahza lutului. Forma literei S eu ccle doua bare onzonta~e, de _pe curb~ra exterioara ar putea fi, eventual, citita si S + F, ligatura.

SZllagY.I: LEG(IO) XIII GEM(ina)/FLAVI(us) MARTINV[S]. Aceeasi stampila, la Cenad (IDR. IIIil, 227 i, fig. 195).

18~. - S tam p N ii imprimata pc cararnizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 320, 1149 md), la sud-est de el (inv. 954,955, 1001 md, 1?1_3), pe ~!atoul Romanilor (inv. 1242), la nord de el (inv. ~~83, .136~, 1387) ~l, in p0Z,ltlC secundar~, la necropola de la Stadion (inv.

29), pc llgl~ pentru a~o~en~ d~.la pre to nul guvematorului-giacis (inv. 101), de la Panos (inv. 11 0) ~l.' m pozlt.le. secundara, in castru, la Palatul Apor (inv. 1792). Cartus dreptunghiular cu linie medians longitudinala; I = 13,1 em; h = 4,7 em; hl == 1-1,6 em; It = 11,3 si 11,6 ern, Literele G sunt rasturnate: literele A nu au ba~a .orizontalii; F si R au hastele verticale mai lungi; num aru 1 , legiunii este supraliniat; palma la sfarsitul randului superior.

B. Cserni, A Ttvk. 13, 1904, p. 114; J. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII, 108; E. Zefle~nu., fisa 757; V. Moga, Apulum, 27-30, 1990-1993, p. 219, fig. 8/2, numai desenul stampile! de la Palatul Apor.

Fig. 186

Leg(io) XIII Gem(ina) Flavi(us -i) Martin/us -i)

100

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. III/6

Datare: incepand eu domnia lui Marcus Aurelius, de cand dateaza materialele arheologice, deseoperite in ruinele edifieiului de la nord de Platoul Romanilor.

Cserni: LEG(io) XlII GEM(ina)IFLAVl(us) MARTIN(us); Szilagyi:

LEG(io) XIII G(e)M(ina)/FLAVI(u!» MARTIN(us?).

Aceeasi stampila, pe 0 caramida dreptunghiulara, descoperita in satul

Dumitra - Alba (inv. 336, inedita),

187. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, dcscoperite la pretoriul guvematorului-glacis (inv. 264, 325, 326, 606, 629, 714, 715, 717), la sud-est de el (inv, 387) si la nord de Platoul Romanilor (inv. 1326, 1364,1366,1385,1392,1402 md, 1405, 1408, 1420); pe caramizi patrate de la sud-est de pretoriu (inv. 263, 716, 985) si de la nord de Platoul Romanilor (inv, 1279, aplicata de doua ori, 1282); pe tiglc pentru acoperis de la sud-est de pretoriu (inv. 748) si, in pozitie secundara, la neeropola de la Stadion (inv. 1428); pc tigle pentru plaeat, descoperite la pretoriul guYernatorului-glaeis (inv. 700). Cartus dreptunghiular, cu linie mcdiana longitudinala eu cxtrernitatile triunghiulare; 1 = 13,5 em; h = 5,6 em; hi = 1,3-~2,1 em; It = 10,5 si 11,5 em. Litera L de la leg(io) si F de la nomen sunt de dimensiuni mai mari: E are hasta vcrticala mai lunga; G de la numclc legiunii, este in forma de C; A nu are bara orizontala; F, V si S sunt incorporate in linia mediana: hederae flancheaza randul superior, care este supraliniat; interpunctio dupa nomen. Pc uncle stampile cxtrcmitatile liniei mediane nu sunt imprimate si linia de s upraliniere este intrerupta.

B. Cserni, ATEl'k. 4. 189 L p. 26, nr. 3l; idem, ATEl'k. 7. 1895, p. 50, nr. 6: idem. ATE"'\. 8, 1896, p. 46; ClL. III, 8065,26 d si 12612 ad 8065,26 g: B. Cserni, AFMoll. p. 528. nr. 64; 1. Karpiss, ATEvk. 15, 1910, p. 8; J. Szilagyi, TglD. p. 45, nr. VII, 110: L Opris, MuzUn irii p. 29, nr. IS; V: Moga, LegXIIIGem. p. 171, nr. XXXII.

Fig. 187, 187 a

Legtio) XIll G(emina) FI(avius) Martinus

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

101

Da~are, incepand cu domnia lui Marcus Aurelius, dupa contextul arheologic al celor deseoperite la nord de Platoul Romanilor.

Cserni: LEG XIII G/AVR MARTINVS; cu: LEG XIII GMIFL MARTINVS'

Moga: LEG XIII GMIFL MARTINVS. '

In colectia Aekner se afla 0 caramida eu stampila LEG XIII GIFLAVI MA~T (M. J.~ AeknerlFr. Muller, InschrDac. nr. 513, 2), unde este transeris gre~lt FLAVI III lo~ de FL). 0 ~tamp.il~ identica, pe 0 cararnida descoperita la Iezitura Sardului, III a. 1943, este citita gresit (I. 1. Russu, Apulum 5, 1965, p. 187, nota 93), "leg XIII 0/,1 VR VJTAL/S" si reluata in IDR. III/4, 51, 5 eu leet~ra de asem~~ea gresita, !eg(io) XIII G(emina)/Fl(avius) Vitalis, tip inexistent. Stampila fragmentara = .pe 0 caramida, descoperita la Micia (IDR. IIII3, 195, 13), "nu est~ exclus mCI Julius Marcianus "), vazuta de noi in a. 1965, este tot de aeest tip. De provenienta incerta la Muz National B ti

. di - . " . ueure~ 1

me Ita, ~I la Muz. National Budapesta, vazuta de B. Cserni: in iulie 1893. '

, . 188. -.SI amp i l.a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite 1~1 zona estrc.i a pretoriulu i guvernatorului (neinv.), pe Platoul Romanilor (my. ~8 md), la nord de el (inv. 1284) si la Partos (neinv.). Caramida din

colectia Constantmeseu-Caraeal provine probabil tot de I A I C

dr . . '. ' , a pu um. artus

rcptunghiular eu lime mediana Iongitudinala; I = 107 em' h = 3 6 .

hI = ° 9-1 2 . 1 _. . ' , , ,cm,

, ' .' em, t - 8, 1 ~I _9,8 em. Litera A nu are hasta orizontala; F, L si

I sunt mal man; palma dupa numclc legiunii; intcrpunctio dupa nomen.

C. Daicoviciu,A1SC. 1 1928-19P 2 ClUJ' 1933 P ~o .. 2 -D .

, 7 . T .. :. ' _ '-:' . , ... o , Il l". a - u Ct Ca, p. 209,

I11. - a, " Szilagyi. TKID. p. 4), nr. V II, 109; M. Drambarcan. Apuliun 34 1997 P 199 fig. 2. . "',

Fig. 188

Leg(io) XIII Getmina) Fl(avii) Martini

Dateaza din aceeasi perioada eu preeedenta.

Daieoyiciu: [Le]g XIII Ge(m)/[Fl] Martini' Szilagyi: [legio XI] II

Ge(mina)I[ ... ma] RTINI. '

189 - (' t . I _. . - .

. . yam pl. a I~pr~mata pe tigle pentru acoperis, descoperite la

pretonul ~uvernatoruIUl-glaels (inv, 99) si in zona lui estica (neinv.) Cartus dreptunghiular; 1 = 11,4 em; h = 4,1 em' hi = 1-13 em' It = 83 . 95 Ligatura L + A; litera A, de la nomen, nu ~re hasta ;rizon;ala' G 'd ~ll , eml,

I . . ' , e a nume e

cgiunii, este in forma de C; F este semieursiya' A de la cognome haica:

T . d c ' , n, ar area;

, incompleta; M, eformata.

102

lNSCRIPTIILE DAClEl ROMANE, JIl/6

C. L. Biilu~ii, Apulum 32, 1995, p. 216, nr. XIV, 1, 2.

Legtio) XIII Ge(mina) Flaivius, -vii) Martiinus, -ini)

~~~~~~~ 3~~A~1l

Fig. 189

Stampila de pe tigla de la pretoriul guvernatorului-g1acis este inventariata de B. Cserni, la nr. 140611895, eu lcctura LEG XIII GIAVR MART; Zefleanu: [LeJg(io) XIII Ge(mina)/M(arcus) Mari(nus?).

190. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 385+391), pe Platoul Romanilor (inv. 304) si la nord de el (inv, 1331, 1372); pe caramizi de bolta, de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 1332); pc tigle pentru acoperis, din acelasi loc (inv. 16), din zona cstica a pretoriului (inv. 1598) si, in pozitie secundara, de la Palatul Apor (inv. 1790). Cartus dreptunghiular; I = 9,7 em; h = 3,6 cm; hi = 0,9-1,2 em; It = 8,3 si 9 em. Ligaturi: X + T, L + A, I + T si A + L. Litera A, de la nomen, nu are bara orizontala; interpunctio dupa leg(io); numarul legiunii este supraliniat.

B. Cserni, ATEvk. 14,1908, p. 42. nr. 11; J. Sz i lagyi, TglD. p. 50, nr. XIIl, 182; E. Zefleanu, fisa 815; V. Moga, Apulum 27-30, 1990-1993, p. 219, fig. 8/4. numai desenul stampilei de la Palatul Apor).

Fig. 190

Leg(io) XIll Getmina) Flaviti) Vitaltis)

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius. Szilagyi: [1]EG(io) XIll GE(mina)!TfJLAVI(us) VlTA[/(is)].

191. - S tam p i I a asemanatoare cu preeedenta imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite pe Platoul Romanilor (inv. 389) si la nord de el (inv. 1314, 1409); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatoru1ui-giacis (inv. 28). Cartus dreptunghiular; I = 9,3 em; h = 3,5 em; hl = 1-1,4 ern; It = 8,6 ~i 8,8 em. Litere mai subtiri ca la tipul precedent; G este in forma de C; A nu are bara orizontala; M, este de dimensiuni mai mici; numarul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa leg(io) si nomen.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

103

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 216-217, nr. XV, 1-4.

Fig. 191

Leg(io) XllI Gem(ina) Flaviii) Vital/is)

.-.~

Stampila, fiind asemanatoare cu precedenta, nu a fost prezentata in literatura de speeia1itate diferentiat. Niei unul din editori nu a observat litera M, slab imprimata din eauza uzurii stampilei-negativ.

192. - S tam p i I a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, descoperite la sud-est de pretoriul guvernatorului (inv. 1012, 1055 md); pe tigle pentru acopcris de la pretoriuJ guvematorului-glacis (inv. 131 ec, 133, 150, 180, 181 md, 640) de la Partes (inv. 10, 11) si de la Apulum, neprecizat (Muz. Blaj, inv. 937; Muz. Aiud, inv. 3646; Muz. Cluj-Napoca, neinv.), Cartus dreptunghiular eu trei anse degenerate pc latura stanga si cu 0 ansa pe eea dreapta; linie mediana longitudinala, eu extremitatea stanga circulars si eu eea drepta in forma de clestc; I = ] 1,6 em: h = 4,5 em; hl = 0,8-1,4 em; It = 10,2 si 9,6 em. La sfarsitul randului superior, desen geometric confuz, probabil E + M in ligatura. Literele A sunt arhaice; Y, deforrnata; S, inversata.

c:. Torma, AEM 3, 1879, p. 112, nr, 5; G. Tcglas, AEM. 16, 1893, nr. V, 14; B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 35, 111'. 62; CIL. III, 8065,27 a, b; B. Cserni. AFMoll. p. 531, nr, 101 si p. 532, nr, 103; G. Teglas, Klio 10, 1910. p. 502, nr. 6; L. Opris, Muzl.Inirii. p. 32, nr, 42; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XlII, 180; E. Zefleanu, fisele 751. 754; V. Moga, LegXIllGel11. p. 171, nr, XXXII1.

Fig. 192

Leg(io) XIII G?em(ina) Flaivii) Vitali s

:bd=-:lsc=d

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)IFLA(vius) VITALlS; ... VITAL .. ./. .. XIII GEM; cu. LEG XlII GEIFLA VITALIS; Teglas: LEG XIIIIFLAVITA; Szilagyi:

LEG(io) XIII G(emina)/FLA(vius) VITALIS; Opris: Leg[io] ge[mina]IFla[vius] Vitalis; Moga: LEG XIII GEIFLA VITALIS (S inversat)

Interpretarca diferita a numelui legiunii se datoreste ornamentului geometric de la sfarsitul randului superior.

Aceeasi stampila este pc materiale tegulare din termele de la Micia (IDR.

III/3, 195, 14 in Muz. Deva si numeroase, inedite, la Muz. National Bucuresti) si la Sard (IDR. III/4, 51, 5 in Muz. Alba Iulia, inedite).

104

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, IIJ/6

193. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru plaeat, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 14, 27, 12~, 15~, .17?, ~ 8_7, 688) .. C~rtu~ dreptunghiular eu anse degenerate pe latunle mici ~1 linic mediana eu extremitatea stanga bifida; 1 = 11,3 em; h = 4,7 em; hi = 1,2-2 em; It = 10 em. Literele G sunt rasturnate; prima hasta a numarului legiunii, V si I, de la cognomen sunt incorporate in linia mediana; E, de la numc1e legiunii, este mai mica si nealiniata; A, eu punet central.

G. Teglas, AEM. 13,1890, p. 199 f; B. Csemi, ATEvk. 4,1891, p. 2~, nr. 37; ClL. 12613 d (ad 8065,27 c, d); B. Cserni, AFMon. p. 531, nr. 102; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 10; L. Opris, Muzllnirii. p. 30, nr. 20; J. Szilagyi, TglD. p. 50, XIII, 181; E. Zefleanu, fisa 763; V. Moga, LegXIIIGem. p. 171, nr. XXXIII.

Fig. 193

Leg(io) XIII Geimina) Fl(avii) Vital/is}

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)!lA]EL(ius) VITAL; CIL:.fl. VITALislleg XIII GEi'v1; Opris: Leg[io] XIII ge[mina ]I[A]el[iusJ Vital[is]

Acceasi stampila, la Micia (Muz. Deva, inv. 2429, inedita, de 1a terrnc).

194. - <:; tam p i Iii imprimata pe caramizi patrate, dcscoperite intr-un hypocaustumtutv curtea cazarrnii, de langa poarta principals a cetatii, In ruinele unci cladiri din apropicrea zidului cstic a1 castrului (col. Cernea D.). Cartus in forma de dub1u trapez isoscel: 1 = 15,2 em; h = 3,3 si 5 em; hI = 2,2-2,4 em; It = 12,2 em. Ligaturi: G t- X si F + L + O. Litera L este arhaica; numarul legiunii este supraliniat; hasta centrala a numarului 1egiunii este incorporate in linia de supralinicre; interpunctio dupa Getmina).

c. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 217, nr. XVI, 1.

Fig. 194

[Le]g(io) XIII Geimina) Flo[- - -

Flo reprezinta, mai degraba, abrevierea unui cOl?nomen d~cat a unui nomen (? Florentinus). Aceeasi stampila este imprimata ~.l pe matenale t.egula~e de 1a Vindobona. Ea se ins erie printre eele mai vechi, eu antroponirmj] m

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

105

acelasi rand eu nume1e legiunii (.T. Szilagyi, TgIP p. 66, nr. 21, pl. XV, 21; A. Neumann, ZiglVind, p. 84-85, cat. 1229-1230, pl. XL, nr. T. 23).

19~. ~ - S tam .p i I a fragment imprimata pe 0 tigla pentru acoperis, deseopenta la pretoriul guyernatorului-g1aeis (inv. 91). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,8 em; hl = 1,5 em; It = 9,5 em.

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 29, nr. 42; idem, AFMol1. p. 530, nr. 91; J Szilagyi, TglD. p. 47, nr. IX, 128; E. Zetleanu, fisa 799; L. Opris, MuzUllirii. p. 30, nr. 24.

Fig. 195

Leg(io) X[ III Gemina] Fo[n]tei(us, -i) Ca (- - -)

Fonteius cste nomen italic (W. Schulze, LatEN. 212). Lcctura, Ion Piso. Cserni: LEG XIlI...lTEIC. .. ; Szilagyi: LEG(io) X[III . ..IIiJSTEI (?) G ... ?; Zefleanu: Leg(io) ,:"VII Gell/ina]/. ..

19~. - S t a 111 pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pr~t?nu I. gu_yernatorului-glacis (inv, 2 79) ~i in zona lui estica (inv. 1715); pc caramizi patrate de la sud-est de pretoriu (inv. 1046, 1048, 1066, 1067, 1484, 1485 rnd, 1486 ~ld, 1487-1490); pc tigle pentru acoperis de 1a pretoriul guyernatour!Ul-glacls (my. 36, 56, 57,233 md), de la sud-est de el (inv, 1099) ~l de la Apulum, neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3634). Cartus dreptunghiular; I = 14,2 em; h = 5,2 em; hi = 1,4-2,2 em; It = 10,7 em si 12,2 em. Ligaturi: ~1 E, I + I + I si TI O. Litera L are bratele in unghi obtuz; litere1e G din randu1 superior sunt in forma de C; A are bara verticala in loeul cclei orizontale; Peste eu bucla discontinua; hedera dupa nurnelc legiunii.

B. Cscmi, ATEvk. 4,1891, p. 29, nr. 41; idem, ATEvk. 8,1896, p. 47, 111'. 106; ClL. III, 12621, B. Cs ern i, AFMolI. p. 523, nr. 19, 20; L. Opris, MuzUnirii. p. 30, nr. 23; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 116; E. Zetleanu, fisa 727.

Fig. 196

Leg(io) XIII G(emina) Ge(?llius) Capito

Capito este cognomen (W. Schulze, LatEN. 315).

Cserni: LEG(io) XIII G(emina)/CE CAPID ('1); CIL: LEG XIII GIGE CAPJD; Opris: Leg[io] XIII g[emina]/Ce Capud (?); Zefleanu: [L]eg(io) XIII G(emina)/Ge(nucius) Capito.

106

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. IIl/6

Aceeasi stampila, de provenienta necunoscuta, la Muz, Timi~oara (IDR.

IIIIl, p. 251, fig. 210 b).

197 - o tam p i I a fragrnentara imprimata pe tigle pentru acopens, • Y . I . (i 4 d) . I sud est de el

descoperite la pretoriul guvernatorului-g ac~s . mv. .m ~ ~l a. ~ ~ cu

(i 1089) Cartus dreptunghiular cu linie mediana longitudinala,

inv. . '{ 5 . hl - 1 5 I 7 m: It = 9 5

extremitatca stangii trifida: 1 = 10,6 em; h = 4, em; -,~ ::- '. ~, . '~.

i 9 8 cm Ligatura: E + M. Litera L initiala estc incorp?rata in 1.lllla m~edlana, ~, 'arhai~ii; al doilea E de la cognomen are hasta verticala mal lunga.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 23, nr. 88; idem, AFMon. p. 525, nr. 40.

Fig. 197

'J I

~,~

~

'''-i ~; 0

Leg(io) XIII G[(emina)]

Gelilius, -lii) Gemeltlius, -Ii: linus, -lini]

,~·-~c ~~d __ ~i .

-- Gellius este nomen si praenotnen (W. Schulze, Lal~N. ~4 .. , ~lt ~. \~I~l~,

LatOn. 665,666; A. Hahnlc, RE 3, 19,18, col. 541-542,~. xc, ., ,

1 1000' Cll. XI 6673 19- A_ Kcrenyi, DacSzN. 199)). . .

co. C' _:. '. L-EG'(lo) XIII G(emilla)IG. euu-» GEMEL(/us): Legio ::Il1,

SCI11l. r . ", _ L> (i ) XIII G[eml11a]/

Gemina/Gellius Getnellius (Gcmelfillus?):. Zeflcanu. cg to

Geltlius) Gemeltlus) sive Gemeltlianus, -linus]. .

198 - I) t a III p i f ii fragmentara imprimata pc 0 tigla pentru nzhiular:

• '> 1 . I . (i 77) Cartus dreptunghiu ar:

dcscopcrita la pretoriul guvernatoru U1-g acis my. _ .' L' t ., E +

1= 19 em' h = 67 em: hi = 1,7-2,7 em; It = 17,) ~I 14,5 ern. 19a un.

, " I t' t T ibilc: cele de la cognomen

G si I + I. Literele de la nomen sunt ~p a iza e, I IZ " ~ . D este

sunt incomplete; lectura nesigura. Litercle G s~nt. ~n . f0l111a de C, inversata; interpunctio dupa legtio), numarul lcgiunii ~l nomen.

S '1' . T ID P 48 nr X 144' E. Zeflcanu, fisa 853.

J. Zl agyl, g . . , ., ,

Fig. 198

Leg(io) XIII Gemtina)

? [Ge]mel (lius, -lii; -linus, -lini) ?Do(- - -)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

107

Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina}!I ... ]a .. .fecit; Zefleanu: Leg(io) XIII G(emina)/Ael(ius) Do? ..

Gemellius, derivat din Gemellus este nomen originar din provinciile celtice occidentale (A. Holder, CeltSpr. 1996 - Gemelus).

199. - S tam pi I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 98 aplicata de doua ori, 105, 109, 744) si, in pozitie sccundara, la Palatul Apor (inv. 1794); pe tigle pentru placat de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 96, 727). Cartus tabula ansata; I = 17,4 em; h = 3 em; hI = 2,1-2,5 em; It = 14,6 em. Ligatura: R + A. Litera E de la numele legiunii are hasta orizontala superioara mai lung a; A, cu 0 proeminenjj triunghiulara, este incorporata in latura supericara a cartusului; E de la cognomen are 0 procminenta c ircularji in locul barei orizontale.

B. Cscrni, ATEvk. 6, 1894, p. 23, nr. 90; idem, AF}v/Oll. p. 526, nr. 47; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 10; L. Opris, MlI::Unirii. p. 29, nr. 11; 1. Szilagyi, Tgl I), p. 44, nr. VI, 95; I. I. Russu, Dacia NS. i. 1957 (1958), p. 262, nr. 95; V Moga, LegXIlJGelll. p. 167, nr. IX, 1; idem, APlIlulII 27-30, 1990 -1993, p. 219, fig. 817 (numai descnul stampi lei de la Palatul Apor).

Fig. 199

Leg(io) XIII Ge(mina) Hera (cles, -:)c!itllS)

Heracles este cognomen grecesc, dar derivate le lui sunt numeroase (H. Solin, GrPers. 480 Herakles: 265 - Hera etc.).

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina) HERA(cles?): Opris: Leg[io] XIII gem[ina]lHeracli [tus]; Russu: LEG XIII GE HERA (clitus?): Moga: LEG XIII HERA, dar citeaza pe I. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 224, nr. 12, unde este prezentata stampila Leg(io) XIII Ge(mina) CVP(iti).

Aceeasj stampila este pe materiale tcgulare, deseoperite la termele de la Micia (IDR. III/3, 195, 25 in Muz, National Bucuresti, inedite, neinv.).

200. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi de bolta, deseoperite in ruinele unei cladiri din castru, in apropierea zidului estie (inv. 144 7). Cartus dreptunghiular; 1 = 12,6 em; h = 2,8 em; hl = 1,4-1,9 em; It = 11,5 ern. Litera L de la cognomen are bratele in unghi obtuz; interpunctio dupa legtio), G(emina} si initiala I de la nomen. Semne neinteligibile incizate in lutul nears.

108

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IlI/6

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 217--218, nr. XVII, 1.

Fig. 200

Leg(io) XIII Giemina) J(- - - ) Lu(- - -)

Se inscric printre eele mai veehi stampile tegulare, care au antroponimul in acelasi rand eu numele legiunii.

201. - S I a 111 p i I a imprirnata pe caramizi dreptunghiulare, deseopcr~te la Apulutn. nepreeizat (neinv.), si pe tigle pentru aeopel~I~, de la prgonul guvernatorului-glaeis (inv. 113) si din zona lUI cstica (neinv.). artus dreptunghiular; 1= 12,6 em; h = 5,9 ern; hi = 1,5-2 em; It = II ~1~9,8 cm:

L· t .: , E + X SI' I + I Literele L din randul supenor au bratele 111 unghi l\!:a Ull. , . . - d 1 I (io) obtuz: literele A au unghiul plin; L de la legiio) cste arhaica: G . e a eg I? '

in forma de C; E de la cognomen estc redata prin doua bare vcrticalc; legtio]

are literc mai groase.

B C . ATE' I ( 1°94 1", )', 111" 91 plan VI: idem. A FMon. p. 526, nr. 50:

. sernl, '1'/{,), ~ ,t· --, . , ~

J. Szilagyi, TgID. p. 44, nr. VI. 99 s i p. 48, 111". X. 150: E. Zefleanu, tisa 839.

a~l~All~f\N ~~~~[f1l~~

Fig. 201

Iulitus. -i) Alexantder, -) Legtio) XIII Gem(ina)

Alexander este cognomen greeese (A. Kerenyi, DacSzN. 1821; H. Solin,

GrPers. 186, 1355, 1356). ." '. 'J)/

Cserni: IVLIA(nus?) .. .lLEG(io) XIII (Gemma); SZllagy.l. IVLIA;'(us .....

LEG(io) [XIII ... ?]; ... [1]EG(io) XIII Giemina); Zefleanu: Iuliantus .... )/Leg(lO) [XII!...].

202. - S t a 111 p i I a fragmentara imprimata pe 0 !igHi pentru aeop.eri~,

. lui 1 . C' '95) Cartus dreptunghlUlar

descoperita la pretonul guvernatoru Ul-g aelS 111".. . h _ 4 7 .

. . 1" di - 1 it d' ala: 1 - '7132 em; - , em,

eu chenar intenor ~l 1111e me lana ~ngl u In , .-'.' . n '

hl = 1-1 6 em: It = '19 3 si ? 11 4 em. In randul infenor, htere1e su~t 1. versate,

, , " . -' I cul baret onzonta1e'

cu exceptia lui E. Litera A este eu proemmenta 111 0 ,

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMEST1CVM

109

hederae la inceputul (?) ~i sfarsitul randului supenor; interpunctio, dupa numarul legiunii.

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 24, nr. 22; idem, sru;« p. 524, nr. 28; cu. III, 12615 (ad 8065,29 f); L. Opris, Muzl.lnirii. p. 29, nr. 6, 7.

Fig. 202

(r~~~~ir ~_aa.~ ~I~ _~~~~_~~~a@T~~

b......t.-- J J...d

[Legia] XIII Ge(mina) [?Iuliu]s Deiota(rus)

Ar putca fi ° varianta a antroponimului Aelius Deiotarus, dad lectura din fractura estc incorecta la Cserni si preluata gresit.

Deiotarus este cognomen galatin (A. Holder, Cel.Spr I, 1250 sqq; I. I.

RUSSll, OnLat. 359; C. C. Petolescu, Dacia NS. 22, 1978, p. 217, nr. 23).

Cserni: [Legio] XIII GE(mina)/[Juliu]S DEIOTA(nls): CIL leg XIII Getminat/Iulius DEIOTA: Opris: Leg[io] XIII ge[mina]/[Ill]/ius Deiota[rus].

203. - S t a II! P i I a imprimata pe cararnizi patrate, dcscoperite In zona cstica a pretoriului guvcmatorului, intr-o instalatic de hypocaustum (neinv.). Cartus dreptunghiular; 1=, 10,2 e111; h = 3,5 e111; hi = 0,9-1,2 em; It = 8,2 si 9,4 e111. in randul superior, litercle sunt rastumatc: L si A sunt arhaice; interpunctio dupa nomen.

C. L Balu[a, Apulutn 32, 1995, p. 218. nr. XVIII. I.

Fig. 203

Leg(io) XIII Gem(ina) Iultius) Deiotaruts)

204. - S tam p i I a imprimata pe caramizi patrate, descoperite la pretoriul guvematorului-glaeis (inv. sters), in zona lui estica (inv. 1608) si la Apulum nepreeizat (Muz. Sibiu, A. 3612, A. 3613; Muz. Cluj-Napoea, T8)' Cartus dreptunghiular; 1 = 14 ern; h = 5 em; hI = 1-1,2 em; It = 10,3 si 11,7 em; ligatura, V + S; litera S cste inversata, alungita si incorporata in latura mica a cartusului; A are punet in locul barei orizontale; numarul legiunii este supraliniat cu 0 bara cu extremitatij- bifide; randul superior cste flaneat de hederae.

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, nr. 411; EphEpigr. 2, 1875, nr. 458 a; cit: III, 8065,29 a, c; B. Cserni, ATEvk. 7, 1895, p. 50, nr. 3; idem, ATEvk. 8, 1896, p. 46; idem,

110

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, ////6

ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 4; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XIII 183; E. Zefleanu, fisa 750; V. Moga, LegXIlIGem. p. 171. nr. XXXIV.

Fig. 204

Leg(io) XIII Ge(mina) Iu(lius) Deiotarus

204a. - :s tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvematorului-glaeis (inv. 272,273, 334) si in zona lui estica (inv. 1602, 1625, 1698); pe caramizi patratc de la prctoriul guvernatorului (inv. 1635), din zona lui estica (neinv.) si de la Partos ? (Muz. Cluj-Napoca, neinv.); pe tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 92). Cartus dreptunghiular; I :::: 13,8 em; h :::: 4,8 em; hi = 1-1,2 em; It :::: 1 0,2 si 11,4 em. Ligatura, V + S. Litera S estc inversata si incorporata in latura mica a cartusului; A are un punet in locul barei orizontale; nurnarul legiunii estc supraliniat eu 0 bara eu extrernitatile bifidc; randul superior cste flaneat de

hederea.

EphEpigr. 2, 1875, nr. 458 b: B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 24, nr. 21: idem, ATEvk. 9, 1897, p. 44, nr. 10 dar, G ill loe de GE; Cll.. III, 12615 e (ad 8065, 29 e); B. Cserni, AFMol1. p. 524. Ilr. 27; E. Zcfleanu, fisa 751.

Fig. 204a

Leg(io) XIII Getmina) fur/ius) Deiotaru(s)

Aceeasi stampila, la termele de la Micia (fDR. III/3, 195, 15 a, numeroase la Muz. National Bucuresti si la Muz. Dev, inedite).

205. - :s tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 93, 94) si in zona lui estica (neinv.). Cartus dreptunghiular eu proeminenta triunghiulara la laturile mici; 1 = 11,4 em; h = 4,3 em; hl= 0,9-1,2 em; It = 9,5 si 10,5 em. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Litera G de la leg(io) este in forma de C; A are proeminenta in loeul barei orizontale; numarul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa

nomen.

APVL VM - INSTR VMENTVM DOMESTICVM

B. Csemi, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 7 si p. 48; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VII II}

E. Zefleanu, fisa 841. I,

I

r-:;S;~~T-~~ Is;

Fig. 205

Legi(o) XIII Getmina) Iu(lius, -lii) Deiotartus, -I}

Este rara abrevierea LEGf(a) pe stampile tegulare in Dacia (sup

ra 11

~06. - s tam p i I ii imprimata pe tigle pentru acoperis, deseOpeti'll. pretonul gu:erna~o:ului-glaeis (inv. 91md, 1148). Cartus dreptunghiulat~1 anse ~e latunle rruci; 1 = 13,7 em; h :::: 4,4 em; hI = 0,8-1,1 em; It = 9 6 ~t ~l em. ~lterele ~ s.~nt in forma?~ C; A are 0 proerninenta in loeul barei orizonlj~ numarul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa numarul Icgiunii; hediq, la sfarsitul randurilor, ' \'

!

~. ~sel~.i, ATEl'k. ~, 1891. p .. 30,. nr. 45; idem, AFA1oll. p. 524. Ill'. 29; L. G, MIL U/lIIIl, p. 30, Ill. 27; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr, XIII, 1 R4: E. Zcfleanu fi\aJ" V. Moga, LcgXlllGclII. p. 171, nr. XXXIV. ' i·li

Fig. 206

Le(gia) XIlI Ge(minaj Iu(lii) Deiotari

Cserni: [Legio X_IIIJ GE(mina)1/uliu~ Deia] TARf(us); Szilagyi: LEGrl XIII GE(mlna)/IV(/r) DEIOTARI; Opris: [legio XIII] ge[mina]l[Jul~! Deio]tari[us], Ii,

. Aceeasi ~ta~pi~ii, la termele de la Micia (IDR. III/3, 195, 15 b, la~.

National Bucuresti ~l Muz. Deva, inedite). II

20~. -:s tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoj, l~ pretonu~ guver~a~or~I~i-~laei~ (inv. 346) si la nord de Platoul Roma~~~ (inv, 13_71~, p~? caramida patr~ta p~ntru hypacaustum (inv. 286 md ~inullill eXIIII mcizata in lutul nears) ~l pe tigle pentru acoperis, deseoperite la pre! ~ g~ernatorului-glaeis (inv. 106, 111 ~d). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,60:1~ h - 3,6 em; hi = 1,1-1,4 em; It = 9,6 ~l 9,8 em. Litera A nu are bara orizon~1 palma dupa leg(ia) si nomen. I,

112

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JJl/6

St. Zamosius, lnscriptiones Romanae ill lapidibus antiquis Albae Iuliae et circa locorum, ms. p. 127 verso; J. Szilagyi, TgLD. p. 48, nr. X, 142; V. Mega, LegXIlIGem. p. 171, nr. XXXV; C. L. Baluta/C, Balup., EphemNap. 4, 1994, nr. 8, pl. II, 3 ~l 1II, I.

Fig. 207 si 207a

Legiio) XIlI Gem(ina) Iulitus) Iulianus CXIIII

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius, de cand datcaza cladirea de la nord de Platoul Rornanilor, in ruinele carcia au fost descopente materiale

tcgularc eu acest tip de stampilii. ." _

Numarul CXIIJI incizat pe cararnida nr. my. 286 rcprczinta, crcdern, 0

norma specifica de lucru a unui cariimidar intr-o unitatc de timp:. Numarul.ma! este incizat de doua ori si pe materiale tegulare descopcnte la Siscia, pe langa numcrele 120 si 123 (A. Neuman, ZigiVind. passim).

Zamosius: Leg XIII Geni/lulianus; Zeflcanu: Leg(io) XlII Ge[m](ina)/

lulitus) Iulianus.

208. - S t a 111 p i I a imprimata pc caramizi patrate,. din zona cstica a pretoriului guvernatorului (neinv.) si pe tiglc pent~·u ac.opcr~~, de .Ia sud-est d~ el (inv, I 084). Cartus dreptunghiular cu chenar interior ~l cu lime ~cd!ana longitudinala; 1= 11,6 ern; h = 4,7 em; hi = 0,9-1,4 cn~; It. = 8,5 ~l 9 em, Litercle G sunt in forma de C; A, cu punct in locul barel onzontalc; hastcle literclor sunt independente.

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 218, nr. XIX. L 2.

Fig. 208

Leg(io) XIII G(emina) Iulitus, -I) Iuliantus, -i)

209. - Stampilii imprimata pe caramizi dreptunghiulare de la ~ord .d~ pretoriul guvernatorului (col. Feher); pe caramizi patrate din ~o?a 11m. eS!lea (neinv.) si pc tigle pentru acoperis de la pretoriul guvernatoru ui-g aCIS (inv,

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

1I3

1.12 md). Ca~~ dreptunghiular; 1 = 10,9 em; h = 3,5 em; hi = 1-1,4 em; It = 9,6 ~l 9,1 ern. Ltterele L sunt arhaice; G, in forma de C; interpunctio dupa nomen.

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 25, nr. 27; idem, ATEvk. 5, 1892, p. 48, nr. 80; idem AFMolJ. p. 526, nr. 49 ~i 530, nr. 85; L. Opris, MuzUnirii. p. 29, nr. 12; 1. Szilagyi, TglD~ p. 47, nr. IX, 127; E. Zefleanu, fisa 805.

Fig. 209

Leg(io) XIII Gtemina) Iul(ius, -ii) Iuli(anus, -ani)

Cserni: LEG(io) XIII G(emina)/IVL(ius) IVU(anus?); Leg(io) XIII ?e.m/in~)/." VL,: SING VLARES; Opris: /eg[io] XIII g[ emina ]IIul[ius] Iuli[ anus]; SZIlagYI: LEG(lO) XIII G(emina)/IVL(ius) IVL(ianus?); Zefleanu: Leg(io) XIII G[ em (ina)]/Iu/(ius) Iultianus}

, .210. - S t a '~1 p. ~ / ii i?1primata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite 111 ru1l1eI~ uncl_ cladiri d~ Ianga latura estica a castrului (inv. 8178). Cartus format dill doua trapeze isoscclc eu Iaturile dintate; I = 11,2 em; h = 3,6 em; hi = 0,8-1,3 cm;.lt = 7,9 ~i 8,2 em. Randul superior este supraliniat. Ligaturi:

E + G.la ':g(IO) ~l G -: E la cognomen. Literele, confuze si insuficient imprimate, s~nt, 111 randul supenor, partial inversatc sau rasturnate ~i dispuse sinistrovers. Llterel~ L au f~nn~ arhaica; X si M din randul superior sunt incorporate in ?aza ~1, res~ectIy, III latura mica a trapezului; literele de Ia cognomen sunt incorporate 111 Iatura mare a trapezului inferior; interpunctio dupa nomen.

C. L. Bahltii. Apulum 32. 1995, p. 218-219. nr. XX, l.

Fig. 210

Leg(io) XIII Gem/ina] Iulitus, -i) Logetitus, -)

Logetius este nomen (A. Mocsy, Dissl'ann. 3, 1, 1983, nr. 166).

2.11. - S t a 111 p i I a imprimata pe caramizi patrate, descoperite la Apulum neprecizat (Muz. Blaj, inv. 931). Cartus dreptunghiular; 1= 13 2 em: h = 45 ern:

h 'f, , , , ,

1= 0,8-1,7 ern; It = 9,8 si 11,5 em. Ligatura, M + A. Litera L de la leg(io) are bratele in unghi obtuz, cea de la nomen este arhaica; A este cu proeminenta; S este deformata, imprimata in coltul inferior drept al cartusului; palma e~te la sfarsitul randului superior; interpunctio dupa nomen; antroponimul este subliniat partial eu 0 bara eu extremitii!i1e bifide.

114

!NSCR!PTIILE DAC!E! ROMANE, JJJ/6

G. Teglas, AEM. 16, 1893, V, nr. 15; B. Csemi, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 8, plan I; G. Teglas, Kilo II, 1911, p. 499, 500, or. 10.

Fig. 211

Leg(io) XIII Getmina) Iul(ius) Marcianu

s

Marcianus este nomen (A. Kerenyi, DacSzN. 898).

Aceeasi stampila pe materiale tegulare, deseoperite la Micia, in termc (IDR. III/3, 195, 16 a, in Muz. Deva si cateva exemplare, incdite, in Muz. National Bucuresti).

212. - S tam pi Iii imprimata pe cararnizi dreptunghiularc: de~coperit~ la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 1426); pe tigle pentru acopens din acelasi loc (inv, 80, 115), de la sud-est de pretoriu (inv. 987) si de la ~pulu11l, neprecizat (Muz. Cluj-Napoea, neinv.). Cartus dreptunghiular eu anse atipice: 1 = 11) em; h = 5 ern; hi = 1,2-2 em; It = 8,5 si 10,1 em. Ligatura: C + I + A. Litercle R, C ~i I sunt de dimensiuni mai mari; antroponimul cste subliniat partial eu o bara eu cxtremitatile bifide.

c. Torma. AEA1. 6, 1 R82, p. 112, 01'. 6; B. Cscmi, ATEvk. 4, 1891, p. 33, nr. 56; cu. TIT, 8065, 30 a; B. Cscrni, A FMon, p. 527, nr, 61; J. Szilagyi, Tgl D, p. 49. nr. Xl, 163; E. Zetleanu, fisa 837; V Moga, LegXJJJGeTll. p, 171, nr, XXXVII.

Fig. 212

Leg(io) XIII G(emina) Iul(ii) Marciani

Cserni: LEG XIII GEIIVL(ius) MARCIAN(us); Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina)IIVL(ius) MARCIAN(us?); Moga: LEG XIII GEIIUL MARCIAN.

Stampila identica, pe materia le tegulare deseoperite in tern::el.e d~ la Micia (IDR. IIII3, 195, 16 b, in Muz. Deva si Muz. National Bucuresti, inedite).

213. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la Apulum, nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, neinv.), si pe tigle pentru ~eoperi~ de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 68, 81) si de la Partos (?) (my. 69). Cartus dreptunghiular eu ansa pe latura mica stranga;.1 = 13,2 em; h = 4'.4 emi hi = 1-1,3 ern; It = 9,6 si 11 em. Ligatura: N + I. Llter~le ~ au proeml~e?ta in locul barei orizontale; Neste inversata; numarul iegiunn este suprahl11at;

APVL VM ~ INSTR VMENTVM DOMESTICVM

115

interp_unctio dupa legtio), XIII si nomen; palma este la sfarsitul riindului supenor.

B. Cserni, ATEvk. 4,1891, p. 33, or. 57; L. Opris, MIiZUn irii. p. 31, nr. 37; 1. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XI, 164; E. Zefleanu, fisa 714; I. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 225, nr. 14; V. Moga, LegXJJJGem. p. 171, nr. XXXVII.

Fig. 213

Leg(io) XIIl Ge(mina) IUI(ii) Marciani

.Cserni: ~EG(io) XIII GE(mina)/Iulius MARCIA(nus); Opris: leg[io] XlII ge[nllna]IJul[!us] Marcian[lls]; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)IL(l/cius) MARCIAN(lls ?); Zeflcanu: [Legio] X1I1 Ge(mina)IL(ucius) Marcian(us); Russu: .. .xIIJ GE(mina)/L. MARClAN; Moga: LEG XlII G . ..IIUL MARCIANI.

Aceeasi stampila estc la termele de la Micia (lDR. III/3, 195 16 e la

Muz. Deva si, numeroase, ineditc, In Muz. National Bueurqti).' ,

, . 21.~. - :; I a III p i I ~ il11pril~ata pc caramizi drcptunghiulare, dcseopcrite la PlctOIlUI guycrnatorulUi-glaels (U1V. 1194). Cartus drcptunghiular; 1 = 11,4 em; h = -lcm; hl = 1,2-1,4 em; It = 9,6 si 10,4 em. Literelc de la cognomen sunt apropiate una de alta.

G. !eglas, ADvf. 9, 1885, p. 224. nr. 15; idem, ErdA!. 5,2, 1888, p. 245; B. Cserni, ATEvk.4, 1891, p. 26, nr. 30; CIL III, 8065.30 C si 12616 (ad 8065,30 d); B. Cserni, AFMoll. p. 528, nr. 62.

Fig. 214

Leg(io) XIII Ge(mina) Iultius, -Ii) Marcia (nus, -ni)

Cserni: LEG XIIl GEIIVL MARCIA

Stampila identica si la termele de la Micia (Muz. Deva, neinv.).

~15. - S tam p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, dcseoperite la ~retonul ,guve.rnatorului-glaeis (inv. 733). Cartus dreptunghiular eu doua trapeze ls?seelc~ mscnse; 1 ~ 10,1 em; h = 4,1 em; hl = 0,6-0,9 em; It = 6,5 si 5,5 em. ~lgatura: M + A. Literele sunt stangaci gravate; literele E sunt atipiee; G este ll1 forma de C; L este reprezentata printr-o bara: A este lara bara transversala:

M, de la numele legiunii, deformata; randul supe;ior este supraliniat eel inferior' subliniat. ' ,

116

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, 1ll/6

C. L. Bi'nU\a, Apulum, 32, 1995, p. 219, nr. XXI, 1.

~\1i~~\f.~~ /,~,~(J.3'

II 9icdliii· ¢ & ;i0~

~-+~ :k '

Fig. 215

Leg(io) XIII Gem(ina) Iulitus, -0 Maxiimus, -mi, -miani)

Maximus este cognomen (W. Schulze, LatEN. 503).

216. - S tamp i 1 ii imprirnata pe 0 cararnida dreptunghiu lara, descoperita la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 76). Cartus dreptunghiular cu linie mediana longitudinala; 1 = 11,3 em; h = 3,6 em; hi = 1,4 - 1,7 em; It = 1 ° si 10,5 em. Ligatura: I -\ L. Literele, de factura arhaica, sunt inscrise pe linia mediana si pe laturi1e lungi ale cartusului; hastelc verticale ale literelor E ~i R sunt mai lungi; N de la cognomen, G ~i M de la numcle legiunii sunt rasturnatc: S si G sunt de dimensiuni mai rnici; interpuctio dupa legtio).

B. Cscrni, ATE1k 11, 1902, p. 12, nr. 112: E. Zeflcanu, fisa 824: I. 1. Russu, Apulutu, 5, 1965, p. 227 22X, nr, 19: V. Moga. LegXIlfGelll. p. 171, nr. XXXVlIl.

Fig. 216

Iuli(i) Sereni Leg(io) XIII Gemiina)

Serenius estc cognomen (W. Schulze, LatEN. 229).

Cserni: (H)ERENI(u.s) ."/(legio) XIII GEM(ina), nedescifrata; Zefleanu: ... ereni/Legio XIII Gemiina); Russu: ... SERENI/LEG XIII GEM(ina), forma Sereni este genitivu1lui Serenus, eventual abrcviat pentru derivatu1 Serenianus; Moga: LEG XIII GEM/IUL SERENI.

Acceasi starnpila si pc materiale tcgulare din termele de 1a Micia (IDR.

JIII3, 195, 17, 1a Muz. National Bucuresti si la Muz. Deva, inedite).

217. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriu1ui guvernatorului (ramase in situ) si pe tigle pentru placat din acelasi loc (neinv.). Cartus dreptunghiular, dublu; 1 = 13,8 em; h = 4,4 em; hl = 1,3-1,5 ern; It = 12,6 si 12,2 em. Hedera dupa nomen.

APVLVM· INSTRVMENTVM DOMESTICVM

117

C. L. Balu\a, Apulum, 32, 1995, p. 219-220, nr, XXII, 1.2.

[lrEC: ~~~~ ,~\] [fVl~~ ~ ~~(~

~--=-->-_"j ~ ...

~18. - S tam p i _l ii imprimata pe tigle pentru acoperis deseoperite 1a pretonul guvernatoru1m-gl.ae.is (inv .. 67, 70, 740) si 1a sud-est de el (inv. 995). Cartus tabula ansata, eu linie mcdiana longitudinala: 1 = 11 6 em' h = 4 . hi = 1-1,7 em; l~ =.~ si 7,8 em. Ligaturi: L + E si X + I +' I + I: Litere1~ri de la ,numcle lcgl~nn.' ~ de la ~lOmen si numarul lcgiunii, care cste supraliniat sunt incorporate III linia mcdiana; interpunctio dupa nomen. '

R Cserni. AT~vk: 5,1892, p. 27, nr. 77: en. III. 12622 a b; B. Cserni, AFMoll. p. 531

111. 99,.T. Szilagyi Tu/D p 47 nr IX 1"6. V M lX' '

. b , c» ... , . ..), . oga, "eg IIIGem. p. 171, nr. XXXVI.

Fig. 217

Leg(io) XIII Gemtina) Iuliii) Serenti)

Fig. 218

Leg(io) XIII Ge(l7lina) Iu/i(z) Vic/o(ri, -rini)

Vic (01: cstc n~mel1 italic (A. Kcrcnyi, DacSzN. 946).

G ~sernl: ~EG(I?) XIII G_E(mina)IIVLIVS VICTO(r?); Zefleanu: Leg(io) XIII

e(ml1la)/Iu/(IUS) Victotr) stve Victatrinus); Moga: LEG XIII GEIIULI VICTO.

219 - <' t . I -' . _ .

. . yam pl. a unprunata pe tigle pentru acoperis, descoperite la

pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 72 md, 85, 114). Cartus format din doua trapeze ls.osee1e eu laturile dintate; 1 = 11,5 em' h = 4 5 em· hi = ° 6-1 2 . It = 8 2 7 3 L' . " , "em,

3 ' ~l , em .. 19a~un: ? + E + M si V + T. Literele L de 1a legiio), E,

care are hasta ~ert1eala mal lunga, M, de la numele 1egiunii si T de la ~~gn~men, su~t meorpor_at,e in. l~turile cartusului; G de la leg(io) 'este i~ forma

C, X este incorporata III linia de supraliniere a numarului lcgiunii .

B. Cserni, .ATEvk. 6, 1894, p. 21, nr. 81: CIL. III, 12623· B. Csemi AFMon p 521 nr I· Idem ATEvk II 1902 II 12 .".. ,., T /D' ., ,p. - ,nr. 110; L. Opris, MuzUn irii, p. 28, nr. 1; J. Szilagyi,

g . p. 48, nr. X, 152, E. Zcflcanu, fisele 760, 761' V Moga LegXIllGelil p 171

nr. XXXIX. ' , ..,

Fig. 219

Leg(io) XIII Gem(ina) Iunitus, -i) Adiut(or, -ori)

118

INSCRIPTlILE DACJEI ROMANE, III/6

Adiutor este nomen italic (A. Kerenyi, DacSzN. 979).

Cserni: LEG(io) XIll GE(mina)IIVNI(us) ADIVT(or); cu: LEG XIII GEl IVNI ADIVT; Opris: Leg[io] XIII gem[ina ]IIunius Aduitor; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)1 [I]VNI(us?) ADIVI(us?); Zefleanu: Leg(io) XIII Gem(ina)1 Iuni(us) Adiut(or); Moga: LEG XIII GEIIUNI ADIUT.

220. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite In zona estica a pretoriului guvernatorului, pe fundul unui canal din faza eea mai veehe (neinv.). Cartus dreptunghiular, eu latura superioara dubla; 1= 16 em; h = 3,2-3,4 em; hI = 1,7-2,1 ern; It = 14,2 em. Ligatura, X + I + I + I; litera S este in forma de Z; S si T sunt mai inalte; numarul legiunii este supraliniat; interpunctio dupa Ge(mina).

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 220, nr. XXIII, 1.2.

rtE(~i(fa ~VlJr

'---- - ---------- -------------_/

=-c~cJ,- _-ck,=l-=·~

Fig. 220

Leg(io) XIII Gem/ina) Iustiti)

lust us este cognomen (A. Kcreuyi, DacSzN. 984).

Acccasi stampila cstc pe materiale tcgularc descoperitc la Viudobona CA. Neuman, ZigiVind. p. 81, nr. 1116, 1117, pl. XU, nr. T. 26).

221. - ::; t a 111 p i I a intrcgita din dona fragmcntc imprimata pe caramizi drcptunghiularc, descoperite in ruinele unci cladiri din castru, langa fragmcntul b al stampilei nr. 1 (neinv.). Cartus drcptunghiular, eu proernincnta unghiulara la laturile mici; 1 = 13,2 em; h = 3,8 em; hi = 2,6-2,8 em; It = 11 em. Litcrelc L sunt arhaiee; interpunctio dupa legtio), XIII; Gtetnina) si L de la nonien.

C. L. Baluta, Apuluni 32, 1995, p. 220-221. nr. XXIV. 1.2.

Fig. 221

Leg(io) XIII Giemina) L(- - - -)B(- - - -)

Aceeasi stampila si la Vindobona, dupa care a fost intrcgita (A. Neuman, ZiglVind. p. 80, nr. 1078, pl. XXXVII, nr. T2; J. Szilagyi, TgIF p. 66, nr. 26, pl. XVI, 26).

222. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, des~operite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. sters) si pe diramizi patrate, din zona lui estica, lfmga caramida precedenta; ramasa in situ. Cartus tabula ansata;

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTJCVM

119

1 = 14,7 cm; h = 2,8 em; hl = 1,5-1,8 ern; It = 11,6 em. Ligaturi: E + G si X + I. :- I + I. Numarul legiunii este supraliniat ~i incorporat in linia de suprahmere; interpunctio dupa litera L de la nomen.

B. Cserni, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 120; J. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 96 si p. 61; 1. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 224, nota 5; V. Moga, LegXIJJGem. p. 167, nr. XI I;

C. L. Bi'iiuti'i, Apulum 32, 1995, p. 221, nr. XXV, 1.2. '

~lB;fmCflaVf:~

~.::_-=--b----=-_~-~~{~--~--------J_· --~

Fig. 222

Leg(io) Xfll Gc(mina) L(- - - -) Vf(- - - -)

Cscrni: LEG XIII ELVI; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina) LVP(us); Russu: .. f!LV! ,~are sa fie numcle gentiliciu roman, Elvius sau He/vius (eu aspira c.azuta) ; M?ga: ... G XIII GE ELVI. lnterpretarca cronata a antroponimului a tost determinate de .stare a fragmentara a stampilci dcseopcrite la pretoriul guvcrnatorului-glacis.

223 .. - ::; tam f! i I it imprimata pe tigle pentru acoperis fragmcntare deseope.rIte la pretonul guvcrnatorului-glaeis (inv. 636) ~i in zona lui estica (my. neinv.), Cartus in forma de dublu trapez isoscel; 1 = 11 em; h = 4,2 em; hl.= 1,1-1,5 em; It = 6 si 7 em. Ligatura, A + N + I; litera A nu are hasta orizontala; L estc eu hastele dispuse In unghi obtuz; F, de la cognomen, ~i G, de la .num:l: l~giunii, sunt discontinue; numarul legiunii este supraliniat; procmmcnta maintea antroponimului; central estc urma alveolars a euiului de fixare a manerului care afecteaza 0 hasta a eifrei X.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 24, nr. 92; cu. III, 12624; B. Cscrni, AFMoll. p. 527. nr. 60; J. Szilagyi. TglD. p. 49, nr. XI, 156; E. Zeflcanu, fisa 713; V. Moga, LegXJJJGem. p. 172, nr. XLVII.

Fig. 223

Lcg(io) XII! G(emina) Licinianiti)

La fragmentul de tigla din zona estica a pretoriului guvernatorului literele

sunt mai clare, facilitand intrcgirea antroponimului. '

120

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. 1II/6

Licinianus, Licinius este nomen (A. Kerenyi, DacSzN. 1002; W. Schulze, LatEN. 142, 191) si cognomen (J. Kajanto, LatCogn. I, 148).

Cserni: LEG(io) XIII G(emina)IL/CINI PN (?); CIL: LEG XIII GILICINI PN; Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina)IL/CINI(us) PN(. .. ?); Zefleanu: Leg(io) XIII G(emina)ILicini[a]n(us); Moga: LEG XlII GIL/CIANIAN?; LICINIUS PLU ? (LICINIANUS ?).

224. - S tam p i I a imprimata pe caramizi patrate, deseoperite la sud-est de pretoriul guvernatorului-glacis (inv, neinv.). Cartus dreptunghiular cu anse degenerate pe latura mica stanga; 1 = 11,1 em; h = 5,4 em; hI = 0,9-1,1 em; It = 9, 8,3 si 7,5 em. Ligaturi: L + E, G + X, T + I si Q + V. Litera E de la leg(io) are hasta verticala mai inalta si incorporata in latura superioara a cartusului; G de la numele lcgiunii este rasturnata; R este eu bucla plina; S estc inversata; A nu au hasta orizontala; litcrcle G sunt in forma de C; hedera dupa cognomen.

C L Baluta, Apulum 32, 1995. p. 221-222. nr. XXVI a. 1.

Fig. 224

Legtio) XIII Getmina) Locreti[u]s Acv[i]la

Locretis este forma "yulgara" a gentiliciului Lucretius. Acv[i]la poatc fi o grafie lacunara, dar si 0 forma de pronuntarc (1. 1. Russu).

Aqvila este nomen (A. Kerenyi, DacSzN. 296; A. Holder, CelrSpr. 168) si cognomen (W. Schulze, LatEN. 182, 371).

Aceeasi stampila este si pe materiale tegulare de la terrnele din Micia (lOR. 1II!3, 195, 18 c, in Muz. National Bucurcsti ~i Muz. Deva, inedite).

225. - S tam p 1 I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 292, 351 md, 354, 679, 780 md, 1152), in zona lui estica (inv, 1158, 1729, 1742, 1746), la sud-vest de cl (inv. 957, 972, 1052-1054, 1058 md, 1062, 1088), pe Platoul Romanilor (inv. 1168, 1169md, 1170md) lanordde cl finv, 1281, 1313,1319,1333,1334,1368, 1382, 1390, 1398, 1403 md, 1414, 1423) si, in pozitie secundara, la necropola de la Stadion (inv. 1432); pe caramizi patrate, descoperite la lateraria de la sud de Dealul Furcilor, intr-o stiva (inv. 802, 804, 806, 835-838), la Partes (inv, 352, 353) si la Apulum, nepreeizat (Muz. Blaj, inv. 93~ n:d); pe tiglc pentru acoperis, descoperite la pretoriul guyernatorului-glaels (my. 83 md, 97), de pe Platoul Romanilor (inv, 943), la Partos (inv. 644, 6_87, md), la Apulum, nepreeizat (Muz. Aiud, inv. 3650) si, in pozitic seeundara, ill eastru,

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTfCVM

121

la Palatul Apor (inv. 1791). Cartus dreptunghiular: I = 11,3 em; h = 3,2 em; ?I = 1,1 em; It = 10, 1 si 10,5 em. Literele L initiale, la ambele randuri, sunt incorporate in latura mica a cartusului,

F. X. Hene, Beitrdge, p. 176 in tab. 7; O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, P. 425'

G. Teglis, ErdM. 5,2, 1888, p. 252; B. Cserni. ATEvk. 4, 1891, p. 23, nr. 20; (~IL. III: 80~5,31 a, b (= 1629,22 b); B. Cserni, AFMofl. p. 522, nr. 8; p. 532, nr. 112; G. Teglis, KIlO 10, 1910, p. 502, nr. 5; L. Opris, Muzllnirii. p. 29, nr. 5; J. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. IX, 133; E. Zetleanu, fisele 731, 790; I. Berciu, Apulum 3,1947-1949, p. 195 a; V. Moga, LegXfIlGem. p. 172, nr. XL; idem, Apulum 27-30, 1990-1993, p. 219 fig. S/l, numai desenul stampilei de la Palatul Apor. '

Fig. 225

Leg(io) XlII Gem/ina} Lucreuius) Aqvila

Datarc: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius, de cand este datata cladirea de la nord de Platoul Romanilor.

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)ILVCRET(iu:,,) AGVL; Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)ILVCRET(ius)) AQVfLA (. .. 7); Moga: LEG XIII GEM/LUCRET AQVILA.

Aceeasi starnpila ~i la Germisara - .Pogradie" (IDR. 111/3, 226 a); intre Cigmau si Gcoagiu (IDR. III!3, 226, 4) si la Micia (IDR. III/3, 195, 18 a).

22~. - S t a In p i 1 a imprimata pe caramizi dreptunghiularc, descoperite la pretonul guyernatorului-glacis (inv. ilizibil; Muz. Deva, neinv.); pe caramizi tip ncdeterminat, la Apulum neprecizat (Liceul din Orastie; Muz. Scbcs; Muz. Dcva, inv. 2353). Cartus tabula ansata; 1 = 14,5 ern; h = 4 em; hi = 1-1,4 em; It = 9,3 si 11,8 ern; litera Q este invcrsata.

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 32, nr. 51; CIL. III, 8065,31 (= 1629,22); B. Csemi, ATEvk. 8, 1896, p. 46; idem, AFMoll. p. 522, nr, II, 113; V. Mega, LegXlfIGem. p. 172. nr. XL.

Leg(io) XIII Geimina) Lucr(etius) Aqvila

~ !!© ~{rn~~~ ~ t~(~R&\~~~ US)\

Fig. 226

Cscrni: [L]EG(io) XIII [GEMINA]/lLV]CR(etius) AQ[VILA]; LEG(io) XIII GE(mina)ILVCR(etius) AQVILA; CIL: LEG XIII GIIVCR AQVILA; Moga: LEG XIII G/. UCR AQVILA.

Aceeasi stampila si pe materiale tegulare de la Cigmau .Pogradie" (lOR. 1II!3, 226, 4 a, in colectia Seolii generale) si la Micia (lOR. III/3, 195, 18 a).

122

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, lI//6

227. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, de pe Platoul Romanilor (inv. 294), de la Partos (inv. 84, aplicata de doua ori) si de la Apulum nepreeizat (Muz, Cluj-Napoea, inv. V.49); pe tigle pentru acoperis, deseoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 86, 357) si la Partos (inv. 48, 82; Muz. Sebes, inv. 193). Cartus drcptunghiular eu linie medie longitudinala eu extremitatea stanga bifida; I = 11,8 em; h = 4,7 em; hi = 1,5-1,7 em; It = 9,2 si 10,2 em. Ligatura: L + E. Interpunctio dupa nomen; randul inferior este subliniat.

M. 1. Ackner/Fr. Miiller, Inschrliac. nr. 902; c. Torma, AEM. 3, 1897, p. 112, nr. 7; G. Tcglas, ErdM. 5, 1888, 2, p. 244; B. Cscrni, ATEvk. 5, 1892, p. 23, nr. 67; CIL. III, 8065,31 c-e (= 1629,22 a) si 12617 ad 8065,31 I; B. Cscrni, AFMol1. p. 522, nr. 9; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 18, plan I; L. Opris, Muzl.inirii, p. 31, nr. 32; J. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. IX, 134; J. 1. Russu, DaciaN5. I, 1957 (1958), p. 363, nr. 30 I; Y.Moga, LegXlllGem. nr. XL.

Fig. 227

Leg(io) XIiI G(e171ina) Lucrtetius} Aqviila)

Ackner/Miiller: LEG XIII G/ VCR AQVILA: Cserni: LEG(io) XIII G(emilla)/LVCR(etius) AQVI(//a); CIL: LEG XII! G/LVCR AQVILA; Opris: [L]eg[io] XIII [Gemina]/lLII]cr[et/us] Aqlvila]; Szilagy!: L~G(io)/XJlI G[em(ina)j/LVCR(etius) AQVI[!(a ... ?)]; Moga: LEG XIII GILUCR AQJ I.

Acccasi stampila cste si pe matcriale tegulare de la Micia, terme (lDR.

III/3, 193, 18 b, in Muz. Dcva si Muz. National Bucuresti, incdite), Germizara (TDR. IIll3, 226,4 b si 257 a). De provenicnta necuncscuta, la Muz. Drobeta- Turnu Severin (D. Benea, Apulum 16, 1978, p. 204, nr. 17/3 "adusa de Barcacila de la Sarmizegetusa ", unde nu sc eunose).

227 a. - Stampila asemanatoare eu preeedenta imprimata pc caramizi dreptunghiulare, descoperite la sud-est de pretoriul guvernatorului (i~v. 1014), pe tigle pcntru acoperis din acclasi loe (inv. 10 15) si de l~ Part?~. (mv. 6? l)~ Cartus dreptunghiular, eu ansa pe latura mica drcapta ~I eu lime medians longitudinala, eu extremitatea stanga trifida; I = 12,5 em; h = 4,9 em; hl = 1,5-1,8 em; It = 9,6 si 10,1 em. Ligaturi: L + E si C + R; interpunctio dupa nomen.

C. L. Baluta, Apt/fum 32, 1995, p. 222, nr. XXVI b, 1-3.

Fig. 227 a

Leg(io) XIII G(emina) Lucri etius) Aqvtila)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

123

Nu a fost prezentata diferentiat pana aeum intrucat este asemanatoare eu preeedenta. Ansa de pe latura dreapta a fost considerata litera I lcetura fiind

astfel variat interpretata. '

. 228: - S tam pi I a .impri~1atii'pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvematorului-glaej, (pierduta ?) si la Partes (Muz. Sibiu, A. 3.699). Cart~~ dre~tunghiular; 1.= 11 em; h = 4 em; hl = 0,8-1,4 em; It = 10,3 ~l 9,8 em. LIgat~ra, I ~ I + I. Litera L de la leg(io) are bratele in unghi obtuz; ~ nu au~bara onzontala; G, de la lcg(io) si M sunt mai slab imprimate; Q este tnversata.

O. Hirschfeld, SBAkWieJl. 77, 1874, p. 425: B. Cserni ATEvk 7 1895 p so nr 8' id

' , ., ,.~) ~ . ,1 enl

AFMOJl. p. 533, nr. 113; CIL. III, 8065,31 f; Y. Moga, LegXIIIGem. p. 172, nr. XL. '

Fig. 228

Lcg(io) XIII Gcm(il1a) LlIc(relills) Aqvila

Cserni: LEG(ioj XIlI/LVC AQVILA: CIL: LEg XIII GEm/LVC AOVILA;

Moga: LEG XIII GEM/LUeR AOVILA. -

. Aeeea~i. starnpila estc ~i la Podmoale-Sighi~oara (IDR. III/4, J 94, 2, dar gresrt transense, LE[G(io)] si GE[M(illa)]. De provcnienta nccunoscuta, in Muz. Sebes (V. Wollmann, AClaMN. 7, 1970, p. 178, nr. 14 i).

22~. - S tam p i I a irnprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la .p~eton.ul guvernatorului-glaeis (inv. 293) si la nord de el, langa fosta Gara m~e~ (ne III V. ). Cartus dreptunghiular eu care 0 taietura unghiulara pe laturile rmci; I ~ II,S em; h = 5 em; hi = 1,4-2 em; It = 9 si 9,7 em. Litera A nu are bara orizontala; L initiala este mai mica.

B. Cscmi, ATEvk. 5, 1892, p. 23, nr. 66 si p. 28, nr. 8 .Jiterele aplatizate, ilizibile"; CIL. III, 12617 k, ad 8065,31; B. Cserni, AFMoll. p. 522, nr. I 0 si 530, nr. 85; E. Zefleanu, fisa 719; V. Moga, LegXIIIGem. p. 172, nr. XL.

Fig. 229

Le(gio) XIlI Gtemina) Lutcretius) Aqvi(la)

Cserni: LE(gio) XIII G(cminaj/LV(cretius) AQVI(lla); LEG XIII GEM/ SINGVLARES; Moga: LEG XIII G/LU AQVI.

124

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, IIl/6

230. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in ruinele unei cladiri de langa latura estica a castrului (inv, 1455) si pe tigle pentru acoperis de la Partos (inv. 34, 65). Cartus dreptunghiular cu laturile mici arcuite si segment de linie mediana longitudinala; 1 = 12,8 em; h = 4,3 ern; hi = 0,7-1,5 em; It = 9,3 si 10,8 em. Ligaturi: L + E, I + I, E + M + M si N + T. In randul superior, litera M este rasturnata, in cel inferior, sunt rasturnate toate literele; I, F si R sunt incorporate in linia mediana.

C. Gooss, AVSL. 9,1871, p. 43; CIL. III, 8065,14 a (= 1629,11 f, cf. p. 1018); B. Csemi, AFMon. p. 533, nr. 114, 116; J. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 148 ~i nr. XI, 153; E. Zeflcanu, fisa 723; 1. 1. Russu, Apulum 5, 1965, p. 225, nr. 16; V. Moga, LegXIlIGem. p. 172, nr. XLI.

Fig. 230

Leg(io) XIII Gem(ina) Memmitus) Fronto

Nu excludern orientarea stampilei cu antroponimele in randul superior si, 111 acest caz, lectura se face sinistrovcrs, litercle fiind invcrsatc in randul superior si rastumate in eel inferior, eu cxceptia litcrei M, iar lcctura, de ascmcnea, sinistroversa.

Memmius cste nomen (W. Schulze, LatEN. 424).

Gooss: LEG XIlI GE .. .lMEM ... RO "proposit, MENANDRO (N + A + N), 11011 recte ... "; CIL: LEG XIII GE/MEM ... RO (inde supra p. 1018) este grcsit repertorizat antroponimulla Aurelius Conan; Cserni: LEG XllI GE/MEM ... RO, "este gresit, sc citeste Menander "; Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)/ MEMMI(us) FRONTO; Russu: MEMMI(u!J) FRONTOILEG(io) XlII GEM(ina) .Jiterele si leetura orientate de la dreapta la stanga"; Moga: MEMMI FRONTOI LEG XIII GEN (N + T in ligatura).

Aceeasi stampila este si la Micia (IDR.Ill/3, 195, 19, cu antroponimele in randul superior, la Muz. Deva si Muz. Bucuresti, inedite). De provenicnta necunoscuta (Cl l.. Ill, 8065, 14 i = 1629,1l g, dar gresit, Aurelius Conan).

231. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite in zona estica a pretoriului guvcrnatorului (neinv.) si la Apulum neprecizat (neinv.). Cartus format din doua trapeze isoseele; 1 = 8,2 - 8,6 em; h = 4,7 em; hi = 1,2 - 1,5 em; It = 7,3 ~i 7,8 em. Ligaturi: E + G, X + I si F + R. Litera F de la cognomen este arhaica, semicursiva.

J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XII, 172. f!"'~-~-~-I"'~-~~.~~~a-~.J7

Fig. 231 ~.. .~\\

Leg(io) XlII Geimina) ~

Mem[m]i(us) Fr(onto)=sJc~

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

125

Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)/MEM(m)I(us?) FR(... ?).

232 - S tam p . I"' . t" -."

. _:.. I. a In:pnm~ a ~e cararmzi patrate, descoperite in ruinele

unci cla~Irl din apropierea zidului estic al castrului (inv. 1449 1450) C t

format din d - t . , . ar u~

_ oua rapeze isoscele, inscrise intr-un dreptunghi' 1 = 10-10 5 c .

h - 5,6 ern; ~l = 0,5-1 em; ~t = ~,~ si 8,4 ern. Ligatura probabila: A -: N,~ cogno~en. ~lte:a ~ este semicursiva; 0 este de dirnensiuni mai mari; litera A este discontinua ~l rara bara orizontala.

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 222-223, nr. XXVII a, I.

Fig. 232

Leg(io) XIJI Gem/ina} Ofelli(i) Anni[a ]ni sive Anniani

Olel/ius este nomen italic cw Schulze, LatEN. 115, 443, 451).

" . ~33. - Stampil~ imprimata pc tigle pentru acoperis, descoperitc in zona vC~hca" a prcto:lUl~1 guvcrnatorului (inv. 182 md) si la Partos (inv. 1186

dap!Jcata d~ doua on). Cartus format din doua trapeze isosccle inscrise intr-u~ reptunghi; I = 11,7 ern; h = 37 em: hl = 08-1 em: it -'93 . 10 1 Ligatura: G + M Lit 1 A 'b' , ,- ., ~l , C1l1. , . . . I ere e nu au ara orizontala; litera 0 este nealiniata:

IIltrbe G ~t, Mal: putea fi E culcat; proerninente triunghiulare lacxtrcmitatil~

am elor randun. '

C. L. Baluta, Apulutn 32, 1995, p. 223, nr. XXVII b, 1.2.

Fig. 233

Leg(io) XIII G[e]m(ina) Ofellitus, -i) An [n ]ian(us, -I)

Annianus este cognomen CW. Schulze, LatEN. 17, 426).

234. - S t. a m F i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la Apz:!um, neprecI~at (~v. 641 ~d). Cartus dreptunghiular; 1= 13,7 em; h = 5 ern; hi - 1,2-1,5 ern; It - 10,3 ~l 10,8 em. Ligaturi: X + I + I + I P + E . R

S L· IS' N . , ~l +

. itere e sr sunt mversats litera A nu are bara orizontala: • I

I . .. l' . h a, numaru

cgiunu este supra 1111at, cu astele incorporate.

126

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JII/6

965 230 22' V Moga LeaXllIGem.

fl fi 866' I I Russu Apulum 5 1 , p. , nr, ,. ,b

E. Ze eanu, isa ,.., ,

p. 173, nr, XLVIII.

Leg(io) XIII Gem/ina] Perseni (i) Maximi

Fig. 234

l~~ __ ".=-=_c_~~ .

Persenius este nomen italic neatestat (W. Schulze, LatEN. 88; Persius ~l

207 = Persanius). . M . [.]. R . LEG(io) XIII

Z fl . L (io) XIII Gem(ina)/ ... cent axtm I, ussu.

GEM(i~a)~C;:;RS;~I MAXIMI; Moga: LEG XIII GEMITERSENI MAXIMI ...

(S inversat). .'

235 - S tam p i I a imprimata pc caramizi dreptunghiulare, desdcopcntc

. lui 1 . C 88) si pc tiale pentru acopens m zona

la 'prctor~ul. guyemator~ Ul-gl acts d~n~. de el (inv: 996). Cartus tabula ans.ata;

lui estica (my. 1539) ~l de .:_ s1u3 c2, . It = 14 'i cm. Ligature P + O. Litera

I - 17 8 em: h = 2 7 em: hl - , - em; '-... . '.'

- , . ' ~ '~II"" raliniat: numele legjunii arc literc mal mall.

L cste arhaica; numaru cgiunu, sup, _.

.' .? n 99' idem. Al-Mon. p. 530, nr. 84; E. Zefleanu, tisa

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894~ p. _6_, f. '27 . 18' V. Moaa, LegXI!lgelJl. p. 167, nr. xu,

836; I. I. Russu, Apulutn ), 196). p. _ ,11l~ ., _

I; idem, RCRFActa. 17-18, 1977, p. 207, ttg. I.

~~JE "lt~ ~.Grt~~_}l

'~,~g--~~:~-:--:=-::-_~

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

127

Stampila estc aproape identica cu cele de pe unele materiale tegulare, deseoperite la Vindobona (A. Neumann, ZiglVind. p. 87, nr. 1314-1318, pl. XLII, nr. T 34)' Ea este intregita dupa ce1e de la Vindobona.

237. - S tam pi Iii fragmentara irnprirnata pe caramizi patrate pentru hypocaustum, deseopcrite in acelasi loc cu cele preccdcnte (inv. sters). Cartus tabula ansata inscrisa intr-un dreptunghi; 1= 16,7 em; h = 3-3,4 em; hi = 2- 2,3 em; It = 13,1 em. Ligaturi: E + G si X + I + I + I. Litera Teste incorporata in latura mica a cartusului; numarul legiunii este supraliniat.

c. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 223--224, nr. XXVIII b, 1.

Fig. 237

[Legia X] III Ge(mina) Pot(- - -)

Starnpila este identica cu cele de la Vindobona. dupa care s-a intregit (.T. Szilagyi, TglP p. 67, nr. 39, pl. XVI/39; A. Neumann, Zig1Vind. p. 116, nr. 2250, 2251, pI. XLII, nr. T34 a)'

238. - S I amp i 1 c'i imprimata pe tiglc pentru acoperis, descoperite in ruinele aceleiasi cladiri, din castru, cu precedentelc tipuri ell antroponimul POT (neinv.) si, in pozitie secundara, la sapaturile din a. 1992, la Palatul Apor (inv, 1224). Cartus tabula ansata, inscrisa intr-un dreptunghi cu laturile lungi arcuite; I = 15,1 em; h = 4 cm; hi = 1,8-2 em; It = 12,7 ern. Litera 0 este de dimensiuni mai mici; interpunctio dupa leg(io), numarul legiunii si numele ei.

C. L. BiiluTii, Apulum 32, 1995, p. 223-224, nr. XXVIII c, I, 2.

Fig. 238

1\ lEG~U~QGEM~ro ;
~ ~
Leg(io) XIII Gem(ina) Po(- __ )

Antroponimul ar putea fi identic cu eel de pe starnpilele preccdente abreviat POT. Prezenta aceluiasi antroponim la Vindobona, dar cu numele legiunii abreviat GE, indica contemporancitatea lor (J. Szilagyi, TgIP p. 67; A. Neumann, ZiglVind. p. 81, nr. 1130, pI. XLII, nr. T33, p. 87, nr. 1319).

239. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite

128

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, l/I/6

in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1736); pe tigle pentru acoperis de la sud-est de pretoriu (inv. 1087) ~i pe tigle pentru plaeat din acelasi loe (inv, 46). Cartus eu laturile mici sinuoase, eu linie mediana longitudinal a, cu extrernitatile trifide si linii paralele cu laturilc mari; I = 12,5 em; h = 4 em; hl = 0,5-1,3 em; It = 10,5 em. Literelc M si F sunt 'incorporate 'in linia mediana; litera F este deformata; litera 0 este de dimensiuni mai miei; N si M eu duetul diseontinuu; interpunctio dupa leg(io) si XIII, care este partial supraliniat.

B. Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 27, nr. 101; idem, AFMol1. p. 529, nr. 75 si p. 525, nr. 34 b:

J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 121, 122; I. I. Russu, Apulum 5,1965, p. 226-227, nr. 17; V. Mega, LegXllIGelll. p. 172, nr. XLII.

Fig. 239

Legiio) XIII Gemtina) Pomponitus, -i) Fortis

Pomponius este nomen (W. Schulze, LatEN 212) si cognomen (A. M6esy, Dissl'ann, 3, 1, 1983, p. 228).

Cserni: [LEG(io) Xl 111 CEAI(ina)/. .. ONIRE ...

Aceeasi starnpila este si la Aqvae-Cri$eni Calan (lOR. 1ll/3, 12, 1, la Muz.

Turda, inv. 658); Iliusa, 'in ruinele termelor eastrului (D. Protase/C. Gaiu, Comunieare la al XVII-lea Congres international Roman Frontier Studies, Zalau, 1997) (stampila lara litera finala, S, tip necunoscut?') si la Santamaria de Piatra (?) (in Muz. Deva, inv. 2418, incdita).

240. - S tam p i I it imprimata pe tigle pentru acopcris, descoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 54, 66, 781) si, in pozitie sccundara, la Catedrala rornano-catolica (inv. 1339). Cartus dreptunghiular, cu linie mediana longitudinala eu extremitatile trifide; 1= 9,5 em; h = 3,5 em; hi = 0,5-1,2 em; It = 7,7 si 8 em. Ligatura E + M. Litera F este arhaica; M de la nomen are ductul diseontinuu; literele 0 sunt mai mici; numarul legiunii este supraliniat; interpuctio dupa nomen. Litere deformate dispuse dezordonat,

B. Cserni, ATEvk. II, 1902, p. 12, nr. II; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 122; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 123; E. Zefleanu, fisa 758.

Fig 240

Leg(io) XIII Gem/ina} Pompotnius, -nii) Fortis

APVLVM - INSTR VMENTVM DOMESTlCVM

129

Dupa caracterul literelor si dispunerea lor, stampila este eontemporana eu preeedenta.

Csem~: LEG(io) XIII GEM(i~1a)IPOMPO(nius) FORTIS; Szilagyi: leg(io) XIII CE~(lI1a): .. FORTIS; Lf!G(IO) XIII GEM(ina)IPOMPO(nius?) FORTIS; Zefleanu. Le~(IO) XIII Gem (ma)IPompo(nius)Fortis.

.~eee~a~1 stampila .este si pe materiale tegulare, descoperite la termele de la MICza (in Muz. National Bucuresti, inedite, neinv.).

241. - S tam r t! a fragrnentara irnprimata pe 0 caramida patrata pentru h:vp~c::ustum, descop~nta in rumele cladirii din eastru, ill care a fost deseoperita ~~ eara~m~a eu stampila, FLO (supra nr. 194). Cartus in forma de dublu trapez Is?scel, 1 - 15,5 cn~; ~h ~ 2,8 em; hi = 1,7-2 em; It = 13,5 em. Ligatura: R + V Litera L este arhaica; interpunctio dupa leg(io) ~i numarul lcgiunii.

c. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 225, nr. XXIX. I.

Fig. 241

lLegio Xl] 11 Ge(mina) RuJ[i (- - -i1

;\. Materiale ~e?ul~re, eu acccasi stampila, au mai Iost descoperite la r 111dobo:7a (1. Szilagyi, TglP p. 68, nr. 42, pl. XVI, 42; A. Neumann, ZiglVind p. 82, m. 1137, 11?8 a; p. ~5-86.' ~r. 1268,1279, pl. XLII, nr. T37 si nr. 1281, 1291 a, b). Stampila este intregita dupa cele de la Vindobona,

la . ~42. ~ S tam p i.1 ~ imp~i~1ata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite 14 Pat~o~ (I.nv. 1162) ~I, 111 p~zlpe secunda~a, la necropola de la Stadion (inv. C 33), pe tigle pe.ntru aco~en~ de~ la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 103).

artus drcptunghiular eu literele mscnse intre linii paralele: 1 = 102 em' h = 3.'6 em; hi = 1,,2 em; It = 8,4 si 9,3 em. Ligaturi: C + X G + E V + S' + V

~I L + E + S I'd 1 . feri . ' ,

.: . '. ~. ra~ u In en.o~ literele sunt invcrsate, cu exceptia lui S, L

~I ~. Litera L initiala este arhaica; litera E este de dimensiuni mai mici: A este

lara bara ori t 1-' G ~.... ~. '

nzon a a, este In rorrna de C; interpunctio dupa nomen.

B. Cseni, ATEvk. 8, 1896, p. 48, nr. 109; idem, AFMon. p. 522, nr. 14; 1. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XII, 171; E. Zefleanu, fisa 729.

Fig. 242

Leg(io) XIII Gemi(na) Sabin[i]us Vale[n]s

130

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. IIll6

Sabin ius este nomen derivat dintr-un cognomen obisnuit in proyinciile celtice occidentale (1. Perin, LatOn. 576; J. Kajanto, LatCogn. 186; W. Schulze, LatEN. 222, 223, 479, 481, 522, 524).

Cserni: A(urelius) CANIBVS/LEG(io) XIII GEMINA; Szilagyi: LEG(io) .. .1 SABINVS VI (. .. ?); Zefleanu: Leg(io) .. .IA. Canibus.

243. - Stampila imprimata pe tigle pentru acoperis, descoperite la pretoriul guyernatorului-glacis (inv, 90). Cartus dreptunghiular cu liter~le intre linii paralele; 1 = 11,2 em; h = 4,6 em; hl =: 1,1-1,7 em; It. = 9,5 sr 9 ern. Ligatura: L + E + G + X. Litere rasturnate, dispuse normal. Litera L este arhaica: A de la nomen are unghiul plin; litera E, de la cognomen, are hasta yerticala mai lunga; dupa nomen, proeminenta, de separare in forma d~ x_~ numarul legiunii este supraliniat; literele de la cognomen si ,num~r~l legi~n.ll sunt inscrise pe linia mediana; G de la Gemiina) este mscnsa pe linia superioara,

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 28. nr. 39; ClL. ITT, 12625; B. Cscmi, AFMon. p. 531, nr. 95; E. Zefleanu, fisa 840; J. Szilagyi, TglD. p. 44, nr. VI, 98 ~i p. 61; V. Moga, LegXlIIGem. p. 173, nr. L.

Fig. 243

Legtio) XIII Giemina) Sa (bin ius) Valetns)

Valens este nomen si cognomen (A. Kerenyi, DacSzN. 140, 1277; A. M6csy, Dissl'ann, 3, 1, 1983, p. 299).

Cserni: Sax (?) VALE(ns) / LEG (io) XIII G(emina); ClL: SEx VALE/LEG XIII G; Szilagyi: LEG(io) XIII G(emina) / SAx VALE (?) siv~ SVx(. .. ?) VALE(rianus?); Zejleanu: Sax(anus?) Vale(rius)/Leg(io) XIII Gtemina); Moga:

LEG XIII G/SEX VALE.

Semnul de separare dintre nomen si cognomen a fost gresit interpretat ca fiind litera X, ceea ce a dus la lecturi eronate.

244. - Stampild imprimata pe caramizi dreptunghiulare, des~operite la sud-est de pretoriul guvernatorului (inv, 1050) si la Apulum ~ep~ecizat (Muz. Aiud, inv. 3633); pe tigle pentru acoperis de la acelasi pretonu (my. 79, ?48), din zona lui estica (inv, 1536) si de la Partos (inv. 71). Cartus dreptunghiular; 1 = 14 cm; h = 5,7 em, hl = 1-1,6 ern; It = 12 si 13,2 cm. Ligaturi: S + T, ~ + T si A + N. Leg(io) este distantat de XIII; litera G: de .la legiio), are f?~a de C' litera M este rasturnata; prima hasta a numarului legiuni, partial subliniat, este incorporata in linia de subliniere; A nu are bara orizontala.

B. Cserni, ATEvk. 8, 1898, p. 47, nr. 105; ClL. III, 12618 h; B. Cse~~, AFMon. p. 530, nr. 86 si p. 532, nr. 104; idem, ATEvk. 13, 1904, p. 103, nr. 2; J. SZIlagYI, TglD. p. 46,

APVLVM _- INSTRVMENTVM DOMESTICVM

131

nr. VIII, 117; E. Zetleanu, fisele 798, 828; I. I. Russu, Apulum 5, 1965, p. 218, nr. 20; Idem, DaciaNS. I, 1957 (1958), p. 363, nr. 117; V. Moga, LegXIIIGem. p. 172 nr. XLIII. '

Fig. 244

~~~ ~m~m ·nIA $r&MVWJ

Leg(io) XIII G[e]m(ina) Sta(tius, -tii) Sen tian (us, -i)

Statius este nomen (w. Schulze, LatEN. 37,237 469' A. Kerenyi DacSzN

1314). " , .

Cserni: LEG(io) XIII G(emina)/STA(tius) SENTIA(nus); en. LEG XIIJ GMISTA SENTJ1; Szilagyi: LEG(io) XIII G[e]M(ina)/STA(. .. ?) SENTIAN (. .. ?); Zcfleanu: Legtio] XIII G(e)m(ina)/Sta(tius) Sentian(us). Russu: Sta(tius) Sentian(us); Moga: LEG XIII GM/STA SENTJAN.

Aceeasi ~tampila este si la termele de la Micia (Muz. Dcva, inv. 2356, 2432) si la Hunedoara (IDR. IIl/2, 541 8 a).

24~. - S tam p i I a. imp~imata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la pretonul guyernatoruiUl-glacis (my. 74, 332) si in zona lui estica (inv, 1511, 1547, 1?94); pe earamizi patrate din aceeasi zona (inv, 1611,1643), de la Partos (l.nY. ~70; Muz. Sibiu, A. 3636, A. 3637) ~i de la Apulum neprecizat (Mu~. ~lUd, my. 3639); pc J1gIe pentru acopcris de la pretoriul guvernatoruluiglacis (my. 224), de la sud-est de el (inv. 982, 999), de pe Platoul Romanilor (my. I.I60! si de la Partes (inv, 1 O~); pe tigle, pentru placat, de la sud-est de pretoriu (my. 997, 998). Cartus dreptunghiuIar; I = 14,2 em; h = 4,9 em, hi = ,1,1-1,6 .cm; It = .11 si 12,2 em. Ligatura, S + T. Litera G de la leg(io) este l~ ~or~a de C; litera A nu are bara orizontala; numarul lcgiunii este supraliniat; mterpunctio dupa nomen; T si S sunt mai mario

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 27, nr. 34; idem, ATEvk. 5, 1892, p. 26, nr. 76; CIL. III, 12618 g, ad8065, 33; B. Csemi, AFMon. p. 530, nr. 87; idem, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 5; L. Opris, MuzUn irii. p. 30, nr. 18; J. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VIII, 118; E. Zefleanu, fi~ele 792, 811; V. Moga, LegXIIIGem. p. 172, nr. XLII.

~~~fi~~[J~ (S , sr Ql $CJ cro '\f\)~

'..........t .........

Fig. 245

Leg(io) XIII Getmina) Stiatius, -atii) Sen tia (n us, -ni)

Semnul de separare dintre nomen si cognomen a fost gresit interpretat ca fiind litera A ceea ce a dus la Ieeturi eronate.

132

fNSCRfPTlILE DACfEJ ROMANE, JIJ/6

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)/STA (?) SENT!A; Opris: Leg[io] X[J[ ge(mina]!Sta? Sentia; Moga: LEG XIII/GE STA SENTIA.

Aceeasi stampila si pe materiale tegulare de la tcrrnele din Micia (IDR.

III/3, 195, 21, dar gresit STA in loc de ST, in Muz. National Bucurcsti si, numeroase, in Muz. Deva, neinv. inedite). Stampila cste gresit repcrtorizata si la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (IDR. llI/2, 541, 8 b, eu acecasi grescala}. Din Dacia romana neprecizat (EphEpigr. 2, 1875, nr. 425

246. - S tam p i 1 a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (Muz. Sibiu, A. 6708 + A. 6709), in zona lui estica (inv. 1495. 1606, 1622) si Ifmga latura estica a eastrului in ruinele unei cladiri (neinv.); pe tiglc pentru acoperis de la pretoriu-glacis (inv. 153, 167 md). Cartus in forma de dublu trapez isoscel inscris intr-un dreptunghi: 1 == 16,3 em; h = 4,1 em, hi = 1,9-2,4 em; It = 14 em. Ligaturi: X + I + I + I si A + D. Litera A are bam orizontala dispusa oblie pe cca stanga; litera D estc inversata: numarul Icgiunii este incorporat in linia de subliniere.

B. Cscmi, ATEvk 6, 1894, p. 26. nr. 100 .,inca nedescifrat"; idem. AFivf()1I. p. 532. nr, 105: idem, A rt;« 12,1903. p. 99, nr. 1 \5: G. Teglas, ArchErl 33, 1913, p. 383;.1. Sz ilagy]. TglD. p. 44, nr. V!, 94; E. Zetlcc.nll, fise le 830. 842; 1 1. Rl1SS11. Apul u»: 5. J 96:'. p. 229 -230. nr. 2 r. fig. 21; V Mega. RCRFAclil. 17 1 S, 1977. p. 207. fig. 2: idem. LegXlllGclII. p. 166. nr. VI1I. 1; 1. 1. Russu, lDR. llJi4, 4. 1.

Fig. 246

Leg/to) XIII Getmina) Tadiius, -I)

Tadius estc italic-roman (W. Schulze, LatEN. 89, 425).

Este preferabil Taditus), asa cum arata E. Ritterling, RE. 12, 2 (1925), 1391.

Cserni: Legio XIII Gemina et Adiutrix; TAeI]?; Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)iT(itus) A(e]L(ius) DI(. .. ?); Russu: LEG(io) XIII GE(mina) TADI(us); Moga: LEG XIII GE TAD!.

Aceeasi stampila si pe materiale tegulare de 1a Aqvae - Criseni Calan (lOR. III!3, 12, 2; si de la Pianul de Jos (IDR. III/4, I, fig. 1). De provenienta nesigura, 1a Muz. Drobeta-Turnu Severin (IDR. II, 101), transferata 1a Muz. National Bucuresti, inv. 06981; Gr. Tocilescu, MonEpSc. p. 319 "din ruinele

de langa Podul lui Traian de la Tumu Severin". .

Referitor la discutiile purtate in legatura ell interpretarea stampilei, vezi

IDR. III!4, p. 18.

APVLVM- fNSTRVMENTVM DOMESTfCVl'v/

133

~47. - S tam pi 1 a imprirnata pe tigle pentru acoperis, dcseoperite 1a pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 735) si in zona lui estica (neinv.). Cartus drcptungh:_ular, cu proeminenta unghiulara pe latura mica stanga ~i ell anse pe eea dreapta; 1 = 12,3 em; h = 3,1 em, hi = 1-1,4 em; It = 10,5 em. Interpunctio dupa Iegtio) si numarul legiunii.

B. Cscrni, ATEvk. 6, 1894, p. 25, nr. 96, plan IV, idem, AFMon. p. 530, nr. 90; E. Zefleanu fisa 712. '

Fig 247

Terentiatnus, -ni) Leg(io) XIII Ge[m(ina)]

Partea dreapta a stampilei este dcscnata ipotetie.

Cserni: TERENTIANVS ... /LEG(io) (XIII GEM(ina)]; Zefleanu: T(ere)I1lia(nus?)/Leg(f_(io)XII] I (Gemina).

248. - S I amp i I a imprimata pc tigle pcntru acoperis, deseoperite la prctoriul guvernatorului-glacis (inv. 58 md, 701) ~i la sud-est de el (inv. 971 md); pe tigle pentru plaeat, de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 62) si de la Partes (inv, 53). Cartus dreptunghiular, eu colturile rotunjite si linie mediana longitudinala ell cxtrernitatilc trifidc; 1= 12,2 em: h = 3,8 em, hi = 0,9-1,2 em; It = 10, 1 si 9,6 e111. Literelc V si P de la nomen au duetul discontinuu: litera A are baza orizontala dispusa oblie pc cea dreapta; interpunctio dupa leg(io) ~l nomen.

B. Csemi, ATEvk. 6. 1894, p. 22. nr. 85; idem, »ru..« p. 524, nr. 33; idem, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 1; J. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 151; E. Zefleanu, fisa 696; V. Moga, LegXllfGem. p. 172, nr. XLV

Fig. 248

Legiio) XIII Gem(ina) Ulpiti) Fausti

Faustus este cognomen (A. Mocsy, DissPann. 3.1, 1983, p. 124). Cserni: (Le]G(io) XIII GEM(ina)l. .. FAVSTJ; Legio XIII Gemina/: ..

Faustinus; Szilagyi: LEG(io) XIII GEM(ina)/VLPI(us) FAVSTI (. .. ?); Moga:

LEG XIII GEM/ULPI FAUST!, ULPIUS FAUSTJ(nzL\).

249. - S tam p. i I ii imprirnata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la sud-est de pretonul guvernatorului (inv. 390 md), pe Platoul Romanilor (inv. 929 md), la nord de el (inv. 1363 md, 1367) si la Partos (inv. 782); pe

134

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IlI/6

tigle pentru acoperis, din zona estica a pretoriul guvernatorului (inv. 1623). Cartus dreptunghiular; 1 = 11,1 em; h = 3,7 em, hl = 1,3-1,5 em; It = 10,1 si 10,7 cm. Ligatura N + T. Literele M si T sunt incorporate in latura mica a cartusului.

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 225-226, nr. XXX a, 1-6.

Fig. 249

Leg(io) XIII Gemtina) Ulpius Frontto)

Datare: incepand cu domnia lui Marcus Aurelius, de cand dateaza edificiul de la nord de Platoul Romanilor.

Fronto este cognomen roman (I. Perin, LatOn. p. 643; 1. Kajanto, Lattlogn. 236; W. Schulze, LatEN. 45, 315; A. Kerenyi, DacSzN. 1366: A. Hahnle, Franta 15, RE. 3, 1918, col. 530).

Acccasi stampila si la Ampoita (lOR. III/4, 47,6 in Muz. Alba Iulia, inv. 1468).

250. - :; I amp i I a irnprimata pc cararnizi dreptunghiulare, dcscoperitc la prctoriul guvernatorului-glacis (inv. 952, 953), in zona lui estica (inv. 1609, 1614,1624,1649 md, 1651, 1652, 1690,1701,1707 md, 1710, 1711, 1714, 1719,1747), la sud-est de cl (inv. 1024 urma de laba de caine), pc Platoul Romanilor (inv. 1197), la Partos (inv. 340) si la Apulutn neprecizat (Muz. Aiud, inv. 3648; pe caramizi patrate, din zona estica a prctoriului guvernatorului (inv. 1677 md, 1718); pe caramizi de bolta, de la Partos (Muz. Sibiu, inv. A. 3633, A. 3634); pe tiglc pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvcrnatoruluiglaeis (inv. 32, 35) si in zona lui estica (inv. 1752). Cartus tabula ansata; 1= 15,6 em; h = 5,1 em, hi = 1,6-2 em; It = 11,6 si 12 em. Litera F este arhaica; T este de dimensiuni mai mario La unele stampile literele P ~i R au ductul diseontinuu din eauza uzurei stampilei-negativ si a plasticitatii lutului.

O. Hirschfeld, SBAt Wien. 77, 1874, p. 425; B. Csemi, ATEvk. 4, 1891, p. 30, nr. 46; idem, AT£'vk. 6, 1894, p. 22, nr. 87; ClL. III, 8065, 34 a (= 1628, 24 a); B. Cserni, AFMon. p. 525, nr. 35, 38, p. 533, nr. 120; idem ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 7; L. Opris, Muzllnirii. p. 30, nr. 28; 1. Szilagyi, TglD. p. 46, nr. VII, 112; E. Zefleanu, fisa 801; RomRum. P. 117,111'. G24; CivRRoll1. P. 136,111'. CIS; V. Moga, LegXIIlGem. p. 172, nr. XLIV, 1.

Fig. 250

Leg(io) XIII Gem(ina) Ulptius Franta

(L\f ~~~~i'~M l1 o/!_~fr~f'

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

135

Cserni: LEG(io) XIII GEM(ina)IVLP(ius) FRONT(onius); LEG XIII GEMI VLPI RONIO; LEG XIII GEMIVLP YROTO; Opris: Leg[io] XIII Gem[ina]1 Ulp[ius] Fronto[ nius].

Aceeasi stampila si pe materiale tegulare, deseoperite la Hunedoara (IDR.

III/3, 36 a), la termele de la Micia (1DR. lII/2, 541, 9, in Muz. Deva, dar gresit de la Sarmizegetusa; IDR. III/3, 195, 22, in Muz. National Bucuresti), la Potaissa (1. I. Russu/Z. Milea, ProbiMuz. p. 24, nr. 11 e, semnalate de J. Benko, Dacien. 1851, p. 168) si la Sard (IDR. 1II/4, 51, 6).

251. - :; tam p i l a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, deseoperite la pretoriul guvernatorului-gjacis (inv, 281, 1309 md), in zona lui estica (inv, 1512, 1579), la sud-est de cl (inv. 1065) si pe Platoul Romanilor (inv, 757; pe tigle pentru acoperis, de la pretoriul guvernatorului-glacis (iny. 55 md, 756), din zona lui estica (inv. 1504), de pe Platoul Romanilor (inv. 1238, 1239) si de la Partes (inv, 40, 60). Cartus tabula ansata, eu ehenar partial, interior; 1 = 13,9 em; h = 4,9 em, hi = 1,2-1,6 em; It = 9,6 si 10,5 em. Litera N are duetul discon.inuu.

B. Cscrni. A tt.«. 4. 1891, p. 24. nr. 24; en: III. 12619 (ad 8065,34 f); B. Cserni, A Ff'v/oll. p. 525. nr. 36; 1. Szilagyi, TR/D. p. 46. nr. VIII. 113); E. Zcflcanu, fisa 733.

Fig. 251

Legtio) XIlI Ge(mina) U/p(ius) Front(o)

Cserni: LEG(io) XIII GE(mina)IVLP(ius) FR ONT(on ius), eu cartusul inexact; CIL: lEG XIII GEIVLP FRONT; LEG XIII GEIVLP PRONI (N, invers),

252. - :; t a 111 p i I a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 1740) si la sud-est de cl (inv. 1016); pe caramizi patratc din aceeasi zona {inv. 1641, 1749), Cartus dreptunghiular, eu linic mediana longitudinala; 1 = 12,7 em; h = 5,8 em, hl = 1,3-2 em; It = 10,5 si 11,4 em. Ligaturi: L + E, I + I, G + E si N + T. Litera G, de la numele lcgiunii, este in forma de C, Neste inversata; 0 este de dimensiuni mai miei; numarul legiunii, partial subliniat; X, incorporata in linia de subliniere; central, urma alveolara a euiu1ui de fixarc a manerului.

136

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE. IIl/6

C. L. Balu\ii, Apulum 32, 1995, p. 225-226, nr. XXX b, 1--4.

Fig. 252

Leg(io) XIIl Getmina) Ulp(ius) Front(o)

Acccasi stampila, pe materiale tcgulare, descoperitc la tcrmelc de la Michl (la Muz. National Bucuresti si la Muz. Deva, inedite, neinv.).

253. - $ t a 111 p i l a imprimata pc tigle pentru acoperis, descopcrite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 139) si, in pozitic secundara, la Catedrala rornano-catolica (inv. 1338). Cartus drcptunghiular: 1 = 13,7 em; h = 5,3 em, hi = 1,1- 2em; It = 11 ,5 ~i 12,8 em. Literele sunt dispuse sinistrovcrs. Litcrele G sunt in forma de C; 0 cste plina; Teste incorporata in latura mica a cartusului; N, invcrsata; interpunctio dupa /eg(io) si nomen.

H. Cserni, ATE\'k. R. \896, p. 47, nr. 104; ClL. Ill, \42\6,22: B. Cscrni. AFJ'vloll. p. 525, nr. 39: .T. Szilagyi, TglD. p. 47, nr. IX, \35 ~i p. 6\; E. Zcfleanu. fisa 795; 1. I. Russu, DaciaNS.I, 1957 (\ 95R). p. 363, nr. \ 35.

Fig. 253

Leg(io) XIII Gtemina) Ulp(ius) Fronuo)

Cll.: leg lILY G,\;f/. .. E PLV; Szilagyi: ... ] X(io) G[e]L/[tice]F (sui) PLY. 254. - S tam pi' a imprimata pe caramizi drcptunghiulare, descoperite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 339), la sud-est (inv. 1017, 1025 md si cc, 1051) ~i la sud de el (inv, 271 sub 0 stampila de tipul LEG XIII GEIAV APOL[l]ONI, supra 137), la Partos (inv. 338, 341; Muz. Sebe~, inv. 1996 md); pe caramizi patrate de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 282), de la sud de el (inv, 1477-1480), de pe Platoul Romanilor (inv, 556, 680); pe tigle pentru acoperis, de la sud-est de pretoriul guvernatorului (inv, 988), de la Patros (inv. 37, 47, 51, 343) si de la Apulum, neprecizat (Muz. ~eva: inY. 2434). Cartus tabula ansata, eu ehenar interior si linie mediana longitudinala; 1= 15 em' h = 5 4 em hl = 12-1 8 em' It = 8 si 8 8 em. Litera F este arhaica; N este in~ersata.' La ~;ampileie cd negativul mai u~at extremitat~a ~nselor estc discontinua si literele x, F si N sunt incorporate in linie mediana.

APVLVM INSTRVMENTVM DOMESTICVM

137

B. Cserni, ATEvk. 4, 1891, p. 27,-28. nr. 36; idem, ATEvk. 5,1892, p. 25, nr. 70; ClL. III,.8065, 34 b (= 1629,24); B. Cserni, AFMoll. p. 525, nr. 37 ~i p. 531, nr. 100; idem ATEvk. II, 1902, p. ~3, nr. 114; L. Opris, MuzUnirii. p. 29, nr. 8; J. Szilagyi, TglD~ p. 46, nr. VIII, 114; E. Zef1canu, fisa 802; V. Moga, LegXIIIGem. p. 172, nr. XLIV.

Fig. 254, 254 a

Leg(io) XIII Ge(mina) Ulp(iu::,) Fron(to)

r- . Cserni: LEG XIII GE/VLP fRON; [Legio 1 XlJI GE(millu)/[Aurelius

hctl]ON?; Opris: L;g[iO] XIII, Ge.[mina]/Ulp[illSJ Frolll[OlliusJ; Moga: LEG XIII GE/ULP FRO/v T (N + T in ligatura).

Acceasi stampila si la Cenad (IDR. III/L277 g: V. Moga, LegXlIlGem. p. 429, gresrt 242).

_ ~55. - $_ t a I7l p i.1 ~ imprim~ta pc tigle pcntru acoperis, dcscoperite la

pleton~1 g.u~el~at~ruIUl (my. 737) si la Parto$ (inv. 100). Cartus dreptunghiular, ~u ~~sc at~pIce: I - .12,3 ern; h ~ 4,8 em, hI = 1,3-1,6 em; It = I 0 si 10,5 ern. ~n Ian?ul inferior, literele sunt mv~r~at~ $i sinistroyers. Ligaturi: L + P si A , 1. LIt<:ra L de la nomen este arhaica; litera A nu are bara orizontala, G sunt m forma ~e C; Y, de la nomen, este incorporata in latura mica a cartusului; tnterpunctio dupa leg(io) si nomen; central cste urma patrata a cuiului de fixare a manerului

J. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XI, 158; E. Zef1eanu, fisa 701; V. Moga, LeaXIlJGem. 172

nr, XLVI. c» p.,

l~C' mU~(~ , ~ V(!j\~~!!l (

"'" ,~c~:-c-"'~~-d

Fig. 255

Leg(io) XIII Ge(mina) Ulptius) Gaius

138

INSCRJPTIILE DACIEI ROMANE, IlJ/6

Szilagyi: [1]EG(io) XIII GE(mina)lVLP(ius) CAIVS; Moga: ... EG XIIJ GE/ULP CAIU (aplicare inversa), dar la CIL. III, 8065, 17, citat, este Aurelius

Caius.

256. -- !$ tam p i I a imprimata pe cararnizi dreptunghiulare, descoperite la sud-est de pretoriul guvernatorului (inv. 970 md) si pe caramizi patrate, de la Apulum nepreeizat (Muz. Cluj-Napoca, neinv.). Cartus dreptunghiular; 1 = 9,7 em; h = 3,4 cm, hl = 0,7-1 em; It = 8,7-8,9 cm. Ligaturi: M + R si 0+ O. Litera V are ductul discontinuu; literele G sunt in forma de C; numarul legiunii este supraliniat. Lectura incerta.

c. Gooss, AVSL. 9, 1871, nr. 43 .Jegendurn esse puto VLP FRONT"; C. Torma. AEM. 3, 1891, p. 112, nr. 9; CIL. III, 8065, 35 a, b si p. 1018, nr. 24; B. Csemi;4FMoll. p. 532, nr. 108; J. Szilagyi, TglD. p. 50, nr. XII, 175; V Moga, LegXJJIGem. p. 172, nr. LXIV

Lcg(io) XIII Gemi(na) Ulpitus, -i) ?Copror

Fig. 256

CIL: LEG XllI GEMI/VLPIOOPROR; Szilagyi: LEG(io) XIlI GEMI(na)/ VLPJO OPROR ( ... :J); Cserni: LEG XIII GEM/VLP 1CO PROR; Moga: LEG XIlJ GEA1I/ULP10PROR, repcrtorizata grcsit la Ulpius Fronto.

Acecasi stampila este pe 0 caramida dcscopcrita, probabil, la Apulutn sau la Podmoale - Sighisoara (in Muz. Sighisoara, provcnita de la Liceul local, neinv.).

257. - !$ I a 111 p i I a imprimata pc tiglc pentru acoperis, descoperite la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 78, 637), in zona lui estica (inv. 1617) si la Partes (inv. 209). Cartus format din doua trapeze isoseele; I = 10,2 em; h = 4,1 em, hl = 1-1,4 em; It = 8,4 si 8,9 em. Ligatura G + E. Litera M, de la nume1e legiunii, este incorporata in latura mica a cartusului; G de la leg(io) arc forma de C; lipseste litera D de la cognomen.

B. Cserni, ATEvk. 4.1891, p. 28, nr. 39; CIL. III, 12626; B. Csemi, AFMoll. p. 531, nr. 96; idem, ATEvk. 14, 1905, p. 42, nr. 8, L. Opris, Muzl.lnirii. p. 30, nr. 22, 1. Szilagyi, TglD. p. 49, nr. XII, 167; E. Zefleanu, fisa 697; 1. 1. Russu, Apuluni 5, 1965, p. 231, nr. 24; V Mega, LegXIIIGem. p. 173, nr. XLIX.

Fig. 257

Leg(io) XIII Gemtina) Vale(rius, -rii) A [d]nam(us, -z)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

139

Anamus vari C I' d

d ' nan a a Ul A namus, Adnamius, Annamus este celt eu funetie

e cognom~~ roma~ (A. Holder, CeltSpr. I, 94; III, 509, 603).' ,

VAL ~~~;;U~~G(~O! XIII.GEM(ina)/VA~FANAM (?); ClL: LEG XIII GEM/ LEG(io) XII/GEr;(.l~. Leg[zo] X_III gem[llla]/Val[erius] Fanani[us]; Szilagyi:

. _ llla)/VALE(nus) ANAM(. .. ?); Moga: LEG XIII GEM/V4LE

ANAM .aplicata numai pc tigle". .

258: =- !$ tam p.i I a fragmentara, imprimata pe 0 !igla pentru aeo eri dcseopenta la pretonul guvernatorului (inv 1826) C t drc p~,

I ~ 9,7. em; h_ = 5,2 em, hi = 1,7-2,1 em; It ~ 3,3 ~i' 7,;re:. ~~~::i::lar;

bara onzontala; palma, la inceputul randului superior; uncle litere sunt mai inalte.

C. L. Baluta, Apuluni 32, 1995 P 277 nr XXXI.' E Z t1 fi

' .. -,. ,. e eanu. I~a 846.

Fig. 258

Leg(io) [XIII Gelllina] Valcri(lts, -i) C(- - -)

d Zc~canu: Leg(io) XlII Gelllina/Va/eri(us) C[ornelius] varianta a st '1'

cscr: c , In f ' 726" , " ", a!l1pl et

,"'- tsa nr. , (supra, 175).

259. - !$ f amp i I a fra t _. .

d terrni . _ gmen ara, rmpri mata pc 0 cararnida tip

ne c ermmat, descopenta fortuit de J He,', 1 "

cat (i ' . .11~an,,, acetate probabil in

s ru. my. stcrs). Cartus tabula ansata; 1 = 10 8 em' h = 3 6' 11 - 2' 4

2,8 e111' It = 8 em L' t x . L . '." em, 1 - ,-

, . iga ura. t E + G. Interpunctio dupa leg(io) si Gtemina).

c. L. Baluta, ApulU/I1 32, 1995. p. 227, nr. XXXII, I.

Fig. 259

[Leg(io)] XIII G(emina) Vicu? or)

Stampi la este asemaniitoare eu eea de p - - ida - -

de . - 1 . e 0 earaml a patrata

seopenta a Vindobona, dupa care a fost intregita (A N Z'"

p. 85, nr. 1254, pl. XXXVII, nr. T5. . eumann, igl Vin d.

140

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 1lI/6

. 260. - S tam p i I ii fragrnentara, imprimata p~ tig~e pen~ru acoperis, deseoperite in zona estica a pretoriului guvematorulUl (neinv.) si la Apulum, nepreeizat (disparuta). Cartus dreptunghiular; I =: ? 7 em; h = 3,~ em, hi ~ I.'? em; It = ? 5 si 6 em, Ligaturi: X + I + I + I ~l C + T.. ~umarul legiunii este supraliniat; cifrele sunt incorporate in linia de supraliniere,

1. Szilagyi, TglD. p. 48, nr. X, 146.

Fig. 260

l ~JGx~~~ tIE ~~

lltt 1<1JWC[ (

----------.--.-~_)

~~ -~~_cc L-~=: __ b"d

Leg(io) XIII Ge(mina) Vict[- - -] Leg(io) XIII Getmina) (- - -]

Este uniea stampila tegulara pe eare sc afla imprimat, in ambele randuri, numcle legiunii, urmat de un cognomen.

Szilagyi: [1]EG(io) X/I(I] ... 1C1le] Gtio) XIII GE(rnina) 7')')

261. - S I a 17l p i / a fragmentara, i mpr imata pc 0 caram i da tip ncdeterrninat, descopcrita in zona cstica a pretoriului guvcrnatorului, la baza unui canal din faza eea mai veche, a rarnas ill situ. Cartus tabula ansata; I = 17,3 em; h = 4 em, hi = 2.5-3 em; It =.= ? 7,5 em. Litera E arc basta verticala mai lunga.

C L Baluta, Apulun. 32. \995. p. 227-288, nr. XXXIII, I.

Fig. 261

(Le ]g(io) XIII Getmina) V(- - -) I(- - -) P(- - -)

Ascrnanatoare cu stampila de pc caramida, dcscopcrita 1a Vindobona, dupa care a fost intregita CA. Neumann, ZiglVind, p. 86, nr. 1~76, pl. X~I~, T46)·

Aproape toate stampilele tegulare, cu antroponimul 111 ac~la~l rand, cu numele legiunii, sunt asemanatoarc sau identiee eu cele cu acelasi a~tropo.lllm, deseoperite la Vindobona. Incadrate cronologic, in general dupa ambianta arheologica din care provin, aecstea sunt ce1e m~i vechi. Foarte. probabil, mesterii caramidari, care au stampilat astfel de matenale tegulare la ~zndobona, au folosit aceeasi stampila-negativ si 1a stampilarea eel~r luerate in primcle figlinae, organizate la Apulum, in primii ani dupa eueenre.

APVLVM -- INSTRVMENTVM DOMESTICVM

141

262. - :; tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului, langa caramida, supra 222 si 261, rarnase in situ. Cartus dreptunghiu1ar; 1 = 14,7 em; h = 3 em, hl = 2 em; It = 12,3 em. Ligaturi: E + G $i X + I + I + 1. partile superioare ale literelor antroponimu1ui sunt ap1atizate. Dupa stampilare au ramas, pe parte a inferioara a primei litere de la nomen si in eea superioara a u1timei litere a eognomenu1ui, resturi de lut, care, dupa ardere, au estompat literc1c, dcvenite ilizibi1e. Interpunctio dupa nomen,

C. L. Baluta, Apulum 32, 1995, p. 228, nr, XXXIV, I.

b-~-:-,---t- - _ __ }

fig. 262

Leg(io) )'(Ilf Getmina) ? Ie(- - -) Vi'(- - _)

263. - S I a III P i I a fragrncntara imprirnata pc 0 ~igla pcntru acoperis, dcscoperita in zona estica a prctoriului guvernatorului (inv. 645). Cartus drcptunghiular eu laturile 1ungi dintate si cu proerninenta unghiulara pc latura mica stanga; I = ? 7,8 em; h = ? 4,5 em, hl = 1-1,4 em; It = ') 7 si 3,6 em. Litera L de la ieg(io) este incorporata In procminenra unghiulara; E ~i G sunt deformate; in randul inferior Iiterele sunt, probabi l, inversatc si dispusc sin istrovers.

1. Szilagyi, TglD p. 48, nr. X, J 49.

Fig. 263

Leg(io) XIII G[emina]

7 IIIIVL [ _

Szilagyi: LEG(io) XIII .. .lIVL(ius) ... Lectura nesigura

264. - S tam p i I a fragmentara imprimata pe 0 tigla pentru acoperis sau placat, dcscoperita pc Platoul Romani1or (ncinv.). Cartus dreptunghiu1ar, eu linia mediana longitudinala ~i ell laturile lungi duble: 1 = 6 5 em' h = 3 6 em hI = I em; It = ? 6 si ? 5,2 em. Litera E este repr~zenta~a pri~ doui bar~ verticale; M este incorporata in 1inia mediana; interpunctio dupa numarul legiunii; hedera dupa cognomen.

142

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE. [[[/6

C. L. Balula, Apulum 32, 1995, p. 228-229, nr. XXXV, 1.

Fig. 264

[Legio] XIIl Gem(ina) - - -] [- - - pei

265. - S tam p i I a fragrnentara imprimata pe 0 tig~a pc~tru acopcris, descoperita in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.) .. Cartus dreptunghiular; 1 = ? 6 em; h = 4,8 em, h~ = 1-1,7 em; It =,? 3,8 ~.l 4 em:

Ligatura G + X. Litere aplatizate, stcrse. LItera L are bratele 111 unghi obtuz, S estc inversata.

Inedita.

Fig. 265

L[ e ]g(io) X[III Gemino] - - -] Se [- - -

266. - S t 0 111 P i I a fragment imprimata pe ~ cii~'amida patrat~, descoperita in zona estica a pretoriului guvernatorului (neinv.). Cartus tip nedeterminat; 1 = ? 11,5 em; h = 5,4 em, hl = 0,9 - 2 CI~; 1~ = ? ~6,2 em. Antroponimu1 este in parte a superioara a stampilei, in fraetu~a. ~l~atura, X + 1. Interpunctio dupa numc1e legiunii; ultimele litere sunt mal rruci.

Inedita,

Fig. 266

- - -] [- - -

[Legio] XIII Getmina) XI[- - -

267. - S tam pi Iii fragmentara imprimata pe 0 !igla pentru acoperis, descoperita la Apulum neprceizat (inv. 200). Cartus tabula ansata cu 1atura superioara dantelata; 1 = 12,6 em; h = 2,8 cm, hl = 1 ,~.2 em; .It = 9,6 .cm.

L· t ~ X + I + I + I Literele G sunt in forma de C. NICI una din stampilele

19a ura,. , ~ 'D'

tegulare, eu asemenea cartus, eu antroponim, eunoscute pa~a acum 111 . acta,

nu are 1aturile lungi dante late si LEG XIII GE in randul supenor. Antropommele 1ipsesc.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

143

1. Szilagyi, TglD. p. 43, nr. V, 80.

Fig. 267

Leg(io) XIII Ge(mina) - - -] [- - -

Szilagyi: LEG(io) XIII GE(mina)/. ..

268. - S tam p i I a imprimata pe 0 tigla pentru acoperis, deseoperitii la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. sters). Cartus dreptunghiular cu anse pe latura mica dreapta si cu linie medie longitudinala; 1 = 10 em; h = 3,4 em, hi = 1 ern; It = 8 cm. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Antroponimul, aplatizat, este ilizibil. N iei unul din tipurile de stampile tegulare, eu antroponim, din Dacia, eunoseute pana acum, nu are grafia randului superior asernanatoare eu aeeasta.

B. Cscrni, ATEvk. 4, 1891, p. 26, nr. 29; idem, AFMolI. p. 527, nr. 55.

Fig. 268

Le(gio) XIII Gtemina) [-----] [-------]

'L-. . _

La termele de la Micia au fost deseoperite materiale tegulare eu stampila de aceasta structura morfologica, la care earacterul si dispunerea literelor sunt aproape identiee eu eele de la Apulum, dar la care lipsese antroponimele.

Caramida eu stampila COH IlII P, eare se afla la Muz. Blaj (disparuta"), nu eredem cii a fost descoperita la Apulum. Leetura este gresita (G. Tcglas, AEM. 16, 1893, p. 255, nr. 16, COH(ors) IIII Ptannoniorum); CIL. III, 12631, COH(ors) llll Ptannoniorum, "Tegl::is misit Bormanno"; W. Wagner, Disl. 179, COH(ors) Illl P(annoniorum). lectura dupii CIL; 1. Szilagyi, TglD. p. 32, 62 "Nur aus den Literatur".

2. Tegulae Eqvitum singularium, Numeri singularium et Peditum singularium

269. - [) tam p i Iii imprimata longitudinal pe olane, deseoperite 1a pretoriu1 guvernatoru1ui-glacis (inv. 927) si in zona lui nord-estica (inv. 925,

144

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IJI/6

. 1 12 8 em' h = 1 5 em hl = 1,1 em;

926, 928). Cartus dreptunghiular; =.' , , ,

1t = 11,8 em. Litere clasiee, usor aplatizate. . .

.' 1 24. nr. 23; CIL. III, 12633 h (ad 8074, 33); B. Cscrru,

B. Cserni, ATEvk. 4, 189 , p',. . 57 nr. XVIII, 280; E. Zcfleanu, fi~a 781,

AFMon. p. 524, nr. 31; J. SZIlagYI, TglD. P'B-I 't- BAR 71 1980. p. 832, fig. 55, 2,

" Sb B 192 nr ') 2' C L a u a, ., . . . ,

J. Benes, or rno. p. ,. - 8' 1"980' 119-120 cat. 98.-101, pI. I1I6; I. Berellli

7' C L. Baluta/I. Berciu, Apulum I, , p. ,

C'. L·. Baluta, Dacia. NS., 25, 1981, p. 269·270, fig. 7, I.

ffE gV~I__ ... ~ H_~~

'~:-:.c:i:='::'{'-~~l .. L_.""j

Fig. 269

Eqviues) singtulares)

transversal pe olane sunt, in general, defcctuos ~I Stampilele aplieate

insufieicnt imprimate. .

. I - imprimaia pe caramizi drcptunghiulare, din zona

270 .. - ~ t a. m p I a 1 .' IV 1509 md, 1571, 1591 md, 1592, 1712 l1:d,

estica a pretoriului guvcmatorului (ir . _. .. . d tc . , t de la pretoriul

- 781 1787)' c earal111ZI tip ne c cnmna " . .

174), 1.772, 1775, ~ .: . ,PI S'b'l '11V A 1709 md); pc caramizi

lui 1 . (inv 666' IV uz. 1 iu, . . .. 4

guvcrnatoru lII~g ae~s,'. '. v 1788); e tigle pcntru acoperis (II1V .. 24 . cilindricc pentru -r=-: (in . .' p . li - a pretoriului

. ' .. iae (inv 1';;82) din zona norc lea .

md) ~I pe tegulae mamilla ": I lacat . de la prctoriul guvernatorului-glacis guvcrnatorului; pc tigle pentru p.' _' ', .. h .= 4 em hl ". 2,3---2,5 em;

(inv. 6(3). Cartus dreptunghiular; I . \3,6 em, ,

It = 10,7 em.

C . i TL'\,l. 3 I R90 (1 38 111'. 4 ~i p. 39, nr. 6;

E'1 14 1 S91 I) 99' B serru /1 LI\.. ." .. I

J . Jung, A 'IV., . t· , .'C • ide at:« 6 1894 p. 12 ~I 28; l(e111

. .' ,I. 4 IS91 '\6. nr. I b, plan I, 2, I em, r \"'. 0

Idem, ATE\"., , p. - " ( 18074 '\3)' B. Cser111 , AFMoll. p. 527,

, 897 44 . 9' UL III 12633 a ac ,-, . 4

ATEvk. 9, I ,~. , m., . , n I 98 nr, 3 ~i p. 101, nr. 3; idem ATEvk. 1 ,

nr. 73; idem, ATEvlc 12, 1903, ~) 94,. r.1a 3:- nr '47; J. Szilagyi, TglD. p. 56, nr. XVIII, 1908, p. 42, nr. 5; L Opris, MIL. UII!' /I P',' .' . 192 nr. 23; V Moga, RCRFActu. 17- 270; E. Zcfleanu, fisa 704; J. Benes, Sboi 81110. p. '. C L Bflluta BAR. 71, 1980, p. 18,1977, p. 209; N. Gudea, Apuluni+G, 19~8, Pi814~98()' p' 120 'e~t. 125128, pl. lIIi

8'1 fig 55.2 I C. L. Balula/I. Bcrciu, Apt! um, ,. I'

-'~, . , , . 1981 170 fiu 7,1

I; l. Bcrciu/C. L. Balupi, Dacia. NS., 25, ' p. - , o· _.

Fig. 270

Ntumerus) singtularium}

N

,

,

Moga: N(umer.u~) ~(ing~lariorum) tip, inexis;~~\ 9) si la Periam _ Arad Aceeasi stampila ~1 la Pauea (IDR. _lIlA, 36, bi g~t adus de la Apulum ., si (IDR.! 1, XLI, fig. 188 "nu este exclus sa fie un 0 ie

p. 243).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

145

271. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare (inv. 551, 553, 695, 949, 950), dcseoperite la pretoriul guvernatorului-glacis si in zona lui estica (inv. 1510, 1521, 1756, 1771, 1782, 1786); pe cararnizi patrate, de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 541,545,552 md, 558, 708); pe cararnizi eubiee pentru hypocaustum, din acelasi loe (inv. 668) ~i din zona nord-vestieii a pretoriului (inv. 1787), pe caramizi eilindriee pentru hypocaustum, de la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 885-887) si, in pozitie secundarii, la nccropola de la Stadion (inv. 1190, 1191); pe tigle pentru acoperis deseoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 662) si in zona lui nord-estica (inv. 665); pe tegulae mammatae, de Ia pretoriu] guvematorului-glaeis (inv. 1119 md), din zona lui estica (inv. 1593, 1785), eea nord-estica (inv, 197 md, 670 md) si din eea nord-vestiea (inv. 729). Cartus tabula ansata, 1 = 13,7 em; h = 4,4 em, hi = 1,8-2,2 em; It = 9,2 em. Literelc sunt rastumate.

r . Jung, A EM. 14, 1891. p. 99; B. Cscrni, ATEl'k 3, 1890, p. 38, nr. 5, CIL. Ill, 12663 b (= 8074, 33); B. CSCl11i, AFMoll. p. 529, nr. 74, I. Berciu, Apll!WII 3,1947-1949, p. 195, nr. a; E. Zdleanu, fiscle 726, 787; C. L Baluta, BAR.' 7\. 1980, p. 832, fig. 55.2,2; C. L. Balula/I. Bereiu, ApU/UIII, 18, 198(), p. 120, cal. /02-124, pl. TII7, t. Berciu/C. L 8(I!U{({, Dacia 25, 1981, P. 270, Jig. 713. Litere/e CNRN imprimate pe 0 caramid» sal! ligla descoperita la Ap uluni, neprccizat. disparuta, apart ine accstui tip de stamp ila tegulara (G Tcglas, K/io II, 1911, p. 500; J. Szilagyi. TglD. p. 62 "Nur aus den Literatur").

Fig. 271

Ntumerus) singtularium)

Aeeea~i stampila, si la Berghin, dusa, probabil, de la Apulum (IDR. III/ 4, 43, fig. 22, in Muz. Sibiu, inv. A. 3644).

272. - S tam pi I a imprirnata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la prctoriul guvernatorului-glaeis (inv. 554 md, 555 md, 705 md) si pe tigle pcntru acoperis, din zona lui nord-estica (inv. 672). Cartus tabula ansata; 1 = 12,3 em; h = 5 em, hl = 2,2 si 3,8 em; It = 9,5 em. Interpunctio dupa litcrelc p si G.

1. lung, AEM 14, 1891, p. 99 b; B. Cserni, ATEvk. 3, 1890, p. 38, nr. 3; CIL. III, 12663 f (ad 8074, 33); B. Cserni, AFMon. p. 529, nr. 77; J. Oehler, JOAI, 5, 1902, p. 118, nr. 2, L. Opris, Muz Unirii. p. 32, nrc 48; J. Szilagyi, TglD. p. 58, nr. XIX, 288; E. Zeflcanu, fisa 739; J. Benes, SborBrno. p. 192, nrc 23; N. Gudea, Apulum 16, 1978,

146

INSCRIPTIILE DAClEI ROMANE, Ill/6

p. 144; C. L. Baluta, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.2,3; C. L. BalutalI. Berciu, Apulum 18, 1980, p. 119, cat. 94-97, pl. IlI5; 1. Berciu/C. L. Baltl!a, Dacia 25, 1981, p. 269, fig. 6/8.

Fig. 272

P(edites) si[n ]g(u la res) Co[nls(ulari.'»

Datare: incepand eu anul 168.

Szilagyi: P(edites) Sitngulare)s Cotnsulare]s; B~n~s: PSJSCO_s. .. _ Pc caramizile dreptunghiulare este trasat acelasi tip de marea digitala,

indieiu ca au fost lucrate de aceeasi echipa.

273. - S tam pi Iii imprimata pc caramizi drcptunghiular~, dc~e~pe!'itc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv, 544 md) si in zona lUl. eShe~, (~n~. 1774), pc caramizi tip nedetcrminat, de la pret_orlUI g~yernatorulul-glaels (inv. 523) ~i pc tigle pcntru acoperis, din acclasi loe (my. 673) .. Cartus talJU!{J ansata, 1 = 12,8 em; h = 2,4 em; hl = 1,7 em; It = 7,2 em. Litera C este 111 forma de G.

1. Jung, AEM. 14. 1891, p. 99 c: B. Cscrni, ATE\-/': J. 1::190, p; 37. nr. 1; cu. Ill. 12633 g (ad 8074. 33); B. Cscrni, A Flvloll. p. 529. nr. 78; idem. A. TE\-/.:. 13. 1904, p. 103, n.r. I; idem. ATE\'k. 14, 1908, p. 42 nr. 4; L. Opris .. !v!lI::Uni,.ii. p .. ~2,. nr. 45; 1. SzIl;gYl,TglD. p. 57, nr. XIX. 286; E. Zcfleanu, fiscle 691. 747: .I. Benes, Sborbrno. p. 1?_',nL 23; N. Gudea, Apulum 16. 1978, p. 144; C. L. Baluta, BAR. 71, 1980. p. 832',fig. )~,-,~, C. L. Balula/1. Bcrciu, Apulum 18, 1980, p. 119. cat. 9193, pl. IV; 1. BerclUlC. L Balula. Dacia, NS. 25, 1981, p. 269, fig. 6/7.

G

Fig. 273

P(edites) stingulares) ctonsularis) sive

P( edites) s[in ]g(ul{Jre..,~

Datare: incepand cu anul 168. . .

Jung: p(edites) stingulares) ctonsularis); Zefleanu: Ptedites) Stingulares)

G(ubernatoris}.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

147

274. - S tam pi I ii irnprirnata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1492, 1493, 1524) si in eea nord-estica (inv. 543, 651); pe caramizi patrate, din zona estica a pretoriului guvernatorului (inv, 1564); pe tigle pentru acoperis, de la pretoriul guvernatorului-gjact, (inv, 654) si din zona lui nord-estica (inv. 652 md); pe p.gle pcntru plaeat, din zona nord-estica a prctoriului guvernatorului (inv, 661), sr pe tegulae mammatae, din cea estica (inv, 1781). Cartus dreptunghiular cu chenar interior; 1 = 8,8 em; h = 1,7 - 2,4 em; hl = 1,5-2 em; It = 7,7 em. Ligatura: D + S. Literele sunt incorporate in laturile lungi ale cartusului, eu exceptia lui S si G, care sunt de dimensiuni mai miei. Literele pot fi considerate si inversate eu lcetura sinistrovcrsa sau rasturnate, cu lcctura norrnala. Litera E, are hastele mai lungi ~i D, duetul discontinuu.

J. lung, A EM. 14, 1891, p. 99; B. Cserni, ATEvk. 3, 1890, p. 39. nr. 8; idem, ATEvk 4, 1891, p. 22; CIL III, 12633 e (ad 8074, 33); B. Cserni, AFMol1. p, 529, nr. 81; J. Szilagyi, Tgll). p. 57, nr. XIX, 285; E. Zefleanu, fisa 79l; J. Benes. SborBmo. p. 192, nr, 23; N. Gudca, Apulum 16, 1978, p. 144; C. L. Biiltl\a, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,5, C. L. Baluta/I. Berciu, Apulum 18. 1980, p. 117, cat. 82-86. pl. IIII. lectura sinistrovcrsa: I. Bcrciu/C, L. Balura, Dacia. NS. 25, 1981. p. 2h9. fig. 6/6. lectura sinistrovcrsa,

Fig. 274

Pedtites) singtulares)

~--j;g,--+---.--k~".j

275. - S t a 111 p i I ii imprirnata pe caramiz] dreptunghiulare (inv. 1601, 1773), patratc (inv, 1770 !TId, 1776, 1779) si pe tegulae mammatae (inv. 1780), deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului. Cartus drcptunghiular; 1 = 11,3 em; h = 2,5 em, hI = 2-2,5 ern; It = 9,6 em. Ligature:

S + 1. Literelc sunt incorporate in laturile lungi ale cartusului, cu cxccptia lui G, care este de inaltime mai mica. Litera E are hasta verticala mai lunga, iar Dare ductul diseontinuu; S este inversata. Urma euiului de fixare a manerului, intre literele 0 si S.

Incdita,

O~EJOOD~[GJ

""'=-=",-"- -b.....I

276. - S tam p i Iii imprirnata pe olane, deseoperite la pretoriul guyernatorului-glaeis (inv, 920). Cartus dreptunghiular; I = 6,5 em; h = 1,3 em, hi = 0,8-1,3 em; It = 5,5 cm. Ligatura: 0 + S. Literele sunt incorporate in laturile lungi ale cartusului cu exceptia lui S si G, care sunt de inaltimi mai mici, Litere1e P si E au haste1e vertical- mai 1ungi; 0 are ductul discontinuu.

Fig. 275

Ped(ites) singiulares)

. 148

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, Ill/6

ClL. III, 12633 e (ad 8074,33); C. L. Baluta, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55 .• 1, ~; C. L. Baluta/I, Berciu, Apulum 18, 1980, p. 119, cat. 87, pI. III 1 ; I. BereLU/C. L. Balu\a, Dacia NS. 25, 1981, p. 269, fig. 6/2.

O~~[J~

L_I I

Fig. 276

Ped(ites) sing(ulares)

. Stampila fiind asemanatoare cu nr. 274, dar de dimcnsiuni mai mici, nu

a fost prezentata diferentiat in eIL.

277. - S tam pi I a imprimata pe caramizi dreptu.nghiularc,. des~o~pc:ite la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. ~ 15) si patrate, dm z?n~a lui estica .( my: 1784)' pe tiglc pentru acoperis, din zona nord-vcstica a pret?nUl~l

tat I'· (inv 664)' pentru placat de la pretoriul guvernatorului-glacis

guyerna oru U1 1., .' . I . , . _

(inv. 660 desen geometric in~izat) si pc tegulae I~ammatae, din z~na ~1 estJ~: (inv. 1569). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,4 em; h - 1:6-1,8 em, hi . 1,4 1,8 Cl.' It = 9 3 cm. Literele sunt incorporate in latunle lungi ale cartusului, cu ex,:ep\Ia lui E: S si G, care sunt de inaltimi n~ai mi~i. Litera Dare hasta verticala mal

lunga; N estc invcrsata; hedera dupa pedtites). .

J Jung, AEM. 14. 1891, p. 99 e: B. Csemi. ATEl'k 4, 1891, p.27, ~nr 33; id:l1l. A ~E)'1c

. 1 °97 44 . 8' CIL. II1 12633 c (ad 8074, 33); B. Cscmi, AI' MOil. p. )29. nr. 76.

9, o . p. ,111.., .. . I -7' XVIIl 778 279

L. Opris, Muz Unirii. p. 30, nr. 17; .T. Sz.ilagyi, Tg D. p. ) . 111: ' - , "

E. Zcfleanu, fisa 835: N. Gudea, Apuluni 16, 1989: p. ~ 44; J. B:nes, Sb.orB~·I,/(}' p', .1,9~, Ill' 23; C. L. Balula, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. )5.1,6; ,C L. ~alu!a;l. BC1CIU,

/ 18 1980 P. 117 118. cat. 88--90, pI. I1!3; \. Bcrciu/C. L Baluta, Dacia NS.

Apu 11/11 , . ~ •

25, 1981, p. 2()9, fig. 6/5.

Fig. 277

Ped(ites) singtulares}

278. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptullghiula~e, de:coperit~ in zona nord-estica a pretoriului guvernatorului (lll~, 532 md ~l ur~na de laba de caine, 539 md); patrate, din zona lui estica. (my. 17_69; pe !l~l~ pentru acoperis (inv, 653) si pentru placat (inv. 659), din zona lui nord.-esh~a. Cartus dreptunghiular: 1 = 7,4 em; h = .2;3-2,5 cm,. hi = l,4-~,5 em, It - 6,5 cm~ Litcrele sunt inversate, dispuse smistrovcrs si, cu cxceptia l~l S,. care este. d inaltime mai mica incorporate in laturile lungi ale cartusului. ~ltercle P ~1 ~

, '.. did' ti . Neste incorporata in

au hastele verticale mal lungi; D, uctu iscon muu;

latura mica a cartusului,

, 9 10' 40 11' idem ATEvk. 4,1891. p. 23·

B Cserni, ATEvk. 3, 1890, p. 39, nr., st p. , nr., '. ."

. 4 1891 99 f: ClL III 12633 d (ad 8074, 33), B. Cserni, AFMol1.

1. Jung, AEM. 1 , , p. , . , .

APVLVM INSTRVMENTVM DOMESTICVM

149

p. 529, nr. 82, 83; 1. Oehler, JOAI. 5, 1902, p. 118, nr. 3; J. Szilagyi, TglD. p. 57, nr, XVIII, 283 si XIX,284; E. Zefleanu, fiselc 766. 779; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 144; C. L. Baluta, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,8; C. L. Baluta/l. Berciu, Apulum 18,1980, p. 117-118, cat. 66-76, pI. 117; I. Berciu/C. L. Baluta, Dacia. NS. 25, 1981, p. 268, fig. 6/3.

Fig. 278

Ped(ites) sin(gulares)

bw. L __ L.~

279. - S tam p i I a imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite la prctoriul guvernatorului-g1acis (inv, 529 md), in zona lui estica (inv, 1768, 1777, 1778) si cea nord-vestica (inv. 538); pe caramizi patrate, de la prctoriul guvcrnatorului-glaeis (inv. 531), si pe caramizi tip nedeterrninat, din zona nord-vestica a prctoriului (inv. 799), pe tigle pcntru acoperis, de la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 528 md; Muz. Aiud, inv, 3628), din zona lui nordestica (inv.Z's l ) si cea nord-vcstica (inv. 237 md, 550, 655); pe tigle pentru placat de la prctoriu1 guvernatorului-glacis (inv. 656-658) si pe tegulae mammatae, de la est de el (inv. 1535); pc olanc de la glacis (inv. 1121), din zona nord-cstica a prctoriului (inv. 921, 922, 924) si din cea nord-vcstica (inv. 923). Cartus drcptunghiular eu latura mica stanga dintata, I = 7,7 em; h = l, 7 ern, hl = 1,5-1,7 ern; It = 6,6 em. Literele sunt inversate, dispuse sinistrovcrs si incorporate in laturile lungi ale carusului, eu exceptia lui S eare este mai mica. Ligatura: S + 1. Litera E are hasta verticala mai lunga; D, ductul diseontinuu; N este incorporata.

c. L. Balula. BAR. 71, InO, p. X32, fig. 55.1,10; C. L. HalUla/\. Berciu, Apulutn 18, 1980, p. 117-118, cat. 66 76, pI. 1/6; 1. Berciu/C. L. BiUula, Dacia, NS. 25, 1981, p. 268, fig. 6/1.

Fig. 279

Ped(ites) sintgulares)

La ambele tipuri (nr, 278 si 279), literele pot fi considerate si rasturnate, cu dispunere normala. Stampila fiind asemanatoare eu preeedenta nu a fost prezentata diferentiat pana acum.

280. - S tam pi I a imprimata pe caramizi drcptunghiulare, descoperite In zona nord-vestica a pretoriu1ui (inv, 524, 546 md, 549, 728), in cea nordestica (inv.535, 547) si nordica (inv. 221 md si cc, 1245 md); pe caramizi patrate din zona nord-vestica a pretoriului (517, 519 md, 521, 522, 53 7) si din eea nordic a (inv, 1263, 1268 md); pe caramizi tip nedeterminat din zona nordica a pretoriului (inv. 414 md si cc, 536, 548) si din cea nord-estica (inv, 560);

150

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 111/6

pe tigHi pcntru acoperis, descoperita in zona estica a pretoriului (inv, 1558 md). Cartus tabula ansata, eu ehenar dreptunghiular interior 1 = 145 em' h = 4 3 em hi = 2,4 em; It = 9,1 em. Litera S este inversata si 'u~or i~elina~a. La' unel~ stampile, extremitatea anselor este imprirnata defeetuos.

J. Jung, AEM. 14,1891, p. 99 f; E. Zefleanu, fi~a 809; 1. Berciu, Apulutn, 3, 1947-1949, p. 195, nr. b; J. Benes, ShorBrno. p. 192, nr. 23; C. L. Baluta, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,4; C. L. Ba1uta/1. Berciu, ApU/lIIl1, 18, 1980, p. 116-117, cat. 26-43, pI. 114; 1. Berciu/C. L. Balula, Dacia, NS. 25, 1980, p. 268, fig. 5/4.

Fig. 280

Ped(ites) siingulares)

Aceeasi stampila si la Drobeta (IDR. Il, 108). D. Benea, Apulum 16, 197R, p. 206, nr. 196, fig. 24, nota 38, citand pe J. Berciu, Apulum 3, 1947- 1949, p. 195, 196 ~i J. Benes, Sborlirno. p. 192 nr. 23 localizcaza grcsit 0 stampila de aeest tip si la Germizara.

281. - S t a 111 p i I ii imprirnata pe cararnizi dreptunghiulare, descoperite in zona nord-estica a pretoriului (inv, 525, 526) si in cea nordica (inv. 455, 1262 md); pe cararnizi patrate, dcscoperite in zona nordica a pretoriu1ui (inv, 412 aplicata de doua ori, 1256 md, 1261, 1264, 1265 md, 1266, 1267) si in cca nord-vestica (inv, 518 md, 520); pe caramizi tip nedeterminat, din zona nordica a pretoriu1ui (inv, 951); pe tigle pentru acoperis, din aceeasi zona (inv, 671). Cartus tabula ansata, eu extremitatile simple si eu laturile lungi duble; I = 15,6 em; h = 4,5 em, hl = 2,5 em; It = 9 em. Litera S cstc inversata si inclinata; linie in parte superioara a literei S.

C. L. Balupi, BAR. 71, 1980, p. 823, fig. 55.1,7; C. L. Baluta/I, Berciu, Apulum 18, 1978, p. 117, cat. 44-59, pI. liS; 1. Bcrciu/C. L. Balu\a, Dacia, NS. 25, 198,1, p. 268, fig. 5/5.

Ped(ites) siingulares)

Fig. 281

Fiind ascmanatoarc eu prcecdcnta nu a fost prezentata diferentiat pana aeum.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

151

282. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite 1a pretoriul guyernatoru1ui-g1acis (inv. 553, 534 cc, 542 md si ec, urme de laba de caine; Muz. Deva, inv. 2426) si in zona lui estica (inv. 1514); pe caramizi patrate, de 1a Apulum, neprecizat (Muz. Oradea, disparuta); cilindrice pentru hypocaustum, deseoperite in zona nordica a pretoriu1ui (889, 891-893, 1189, 1269-1275), in cea nord-estica (inv. 888) si nord-vestica (inv. 890); pe caramizi tip nedeterminat (Muz. Aiud, inv. 3640) si pe tigle pentru acoperis, de 1a pretoriu1 guvernatorului-g1acis (inv, 675 aplicata de doua ori, suprapus). Cartus tabula ansata; 1 = 14,2 em; h = 4 em, hi = 2,5 em; It = 8,5 em. Litera Pare bucla plina.

B. Cserni, ATEvk. 3,1890, p. 37, nr, 2; 1. Jung, AEM. 14, 1891, p. 99 d; CJL. TIl, 12633 c (ad 8074, 33); B. Cscrni, AFMoll. p. 529, nr. 79; J. Oehler, JOAI. 5, 1902, p. 118, nr. 4; G. Teglas, Klio 10, 1910, p. 499,500; L. Opri s, Muz Unirii. p. 32, nr. 46; .I Szilagyi, TglD. p. 57, nr. XVIII, 282; E. Zetleanu, fisa 740; 1. Bcrciu, Ap uluni 3, 1947-1949, p. 195 c: J. Benes, SborHrno, p. 192, nr. 23; C. L. Balu\a, BA R. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,3; C. L. Baluta/I. Berciu, Apulum 18, 1980, p. 116-117, cat. 5-25, p l. 113; 1. Berciu/C. L. Baluta, Dacia. NS. 25, 1981, p. 267, fig. 5/3.

Fig. 282

Ptedites) sintgulares)

.. " /1

.--- ---_-_--_.---

283. - S t a 111 p i I a imprimata pe tigle pentru acopcris, descoperitc la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 677) si in zona lui cstica (neinv.) cartus dreptunghiular; 1 = 6 em; h = 3,6 em, hl = 3 em; It = 4,3 em.

e. L. Biiluta, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,2; e. L. Balula/I. Bcrciu, Apuluni 18, 1980, p. 116, cat. 4, pl. 112; 1. Berciu/C. L. Balu\a, DaciaNS 25, 1981, p. 267, fig. 5/2.

rfJJ w i !J ~ I

____ .. __ J

:Io£.d_ .'

Fig. 283

P(edites) stingulares)

Aceleasi litcrc, in cartus diferit tipo1ogie, la Buridava (IDR. 11, 564). 284. - S tam p i Iii imprimata pe caramizi dreptunghiulare (inv, 706) si pe tigle pentru acoperis (inv, 678; Muz. Aiud, inv. 3636 urme de laba de caine), deseoperite la pretoriul guvcrnatoru1ui-g1aeis. Cartus dreptunghiu1ar; 1 = 5,8 em; h = 3,5 em, hI = 3,1-3,2 em; It = 4,5 em. Litera Peste incorporata in latura mica a cartusului.

152

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, 1lI/6

B. Csemi, ATEvk. 5, 1891, p. 26, or. 74; idem, AFMoll. p. 526, nr. 80; J. Oehler, JOA!. 5,1902, p. 118, nr. 5; B. Csemi, ATEvk. 12, 1903, p. 98, nr. 2, plan I; idem ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 3; J. Szilagyi, TglD. p. 58, nr. XIX, 287; E. Zcfleanu, fisa 737; 1. Benes, SborBrno. p. 192, nr. 23, C. L. Balula, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1,1; C. L. Baluta/ 1. Bereiu, Apulum. 18,1980, p. 116, eat. 1-3, pl. Ill; I. Bereiu/C. L. Balupi, Dacia. NS. 25, 1981, p. 267, fig. 511.

Fig. 284

P(edites) s(ingulares)

285. -:) t a 111 pi 1 a format mare imprimata pe caramizi eilindriee pentru hypocaustum, deseoperitc in zona estica a pretoriului (inv. 1764) si pc tiglc pentru acoperis, din eea nordica (inv. 667, 669 md). Cartus dreptunghiular eu laturi1c 1ungi duble; I = 19,3 em; h = 5,3 em, hl = 3,6 em; It = 16,5 em.

e. L. Balu!a, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.1~5: C. L. Baluta/I. Bcrciu, Apulutn 18, 1980, p. 120, cat. 130- 1."11, pl. II li2: I. Berciu/C. L. Ba luta, Dacia. NS. 25, 198 I, p. 270, fig. 7/4.

Fig. 285

Singu I (ares)

Pc cararnizile clindrice stampila cstc ineomp1et irnprimata, diametru1 caramizilor fiind mai mie decat lungimea stampilei-negativ.

286. - S t a 111 p i 1 Ii imprirnata pe olan, deseoperit 1a pretoriu1 guvcrnatoru1ui-g1aeis (inv. 1035, in camera XLVII). Cartus dreptunghiular eu paranteze interioare intrerupte, 1a 1aturi1e miei; 1 = 6,8 em; h = 2,1 em, hi = 1,4-1,5 em; It = 5,7 em.

B Cserni, ATEvk. 6, 1894, p. 26, nr. 97, plan IV; idem, Arj\1oll. p. 530, nr. 88; 1. Szilagyi, TglD. p. 57, nr. XVIII, 281; .T. Benes, Sborbrno, p. 192, 11f. 23; C. L. Balula, BAR. 71, 1980, p. 832, fig. 55.2,6; C. L. Baluta/l. Berciu, Apuluni 18, I, 1980, p. 120, cat. 129; I. Bereiu/C. L. Balula, Dacia. NS. 25, 1981, p. 270, fig. 6/4.

Fig. 286

Singul(ares)

APVLVM- INSTRVMENTVM DOMES71CVM

153

3. Tegulae privatae

287. - S tam pi' a fragmentara imprimata pc 0 tigla pentru plaeat, descoperita la Apulum nepreeizat (inv. sters). Cartus dreptunghiu1ar eu 1aturile miei areuite; 1 = 4,2 em; h = 1,8 em, hi = 1 em; It = ? 3 em. S-au mai rastrat primcle trei litere, subliniate. Litera A are forma de lambda; N, probabila, este deformata.

Inedita.

Fig. 287

(~JJ

b-===d ::__;_d_ -~~

? Ani (- - -)

Primul semn ar putea fi rest dintr-un ehenar.

288. -- Initialelc unui 11 II m e incizatc III lutul nears pe 0 caramida dreptunghiulara, deseopcrita la Partes (disparuta).

J. Karp iss, ATE"k. 16.1911. r 17: B. Cserni, AIKEn 6.1912.3-4, r.113.

B (- - .J C (- - -)

289. - :) I a III P i / (I irnprimata pe cararnizi dreptunghiulare, dcseoperite la Partos (inv. 8301 md.). Litcrcle sunt indcpendente, Tara cartus; hI = 2,4 em; 1 t = 6,4 em. Interpunctio dupa primelc doua litere.

V. Moga, Apulutn 26, 1990, p. 203104, nr. 3, 4, fig. 3

Fig. 288

C (7 aius) P (- - -) V (- - _)

Sunt litercle initialc ale numelui unui figulus local.

290. - S t a In p i I Ii fragrnentara imprimata pe 0 !igla pentru acoperis, deseoperita la Partos (inv. sters). Cartus dreptunghiular; 1 = ? 4 em; h = 1,5 em; hI = 1,1 em; It = ? 2,8 em.

C. L. Balu\i'i, StComSibili. 21, 198], p. 274, 282, cat. 1, pI. T, 2 si II, 2.

Fig. 289

(~

~ L-d

Flos (sius)

154

INSCRIPTJILE DACIEI ROMANE. IIl/6

Flossius este cognomen (J. Kajanto, I, 336)., t

Cele patru litere pastrate pot indica si un nomen care mcepe cu FI, urma

de un cogmen care incepe cu Os. .

291. - $ tam p i I a imprirnata pe 0 car~mida, .tip ~edetenTI1~at, descoperita la Apulum, neprecizat, zidita intr-o cladire medievala, demo lata la Inceputul secolului nostru, disparuta.

G AE'" I 1877 P 21 nr. 14' ClL. III, 8075, 28; N. Gudea, Apulum 16, 1978,

C. OOSS, IVl., ,., " _ _ iSibi 71 1981 . 280.

p. 141, gresit repertorizata la Napoca; C. L. Balut», SrComSi Ill. - , , p

? Hortnus

292. - s tam p i I a imprimata pe cara~izi dreptu~g~iular:, descoper~t~ la Partos (cea de la Muz. Alba 1ulia, disparuta; Muz. Blaj, my. sters. p~ove~lt~ din co1e~tia fostului Gimnaziu local). Cartus drept~nghi~lar cu ~heFar ~ntcn~~. I = 6,8 em; h = 3,5 em; hi = 2 em; It = 4,3 em. Ligatura: V + . nterpunc 10

dupa nomen si cogmen.

, ,., 18r 326.nr.478c;CIL.

O. Hirschfeld, SBAkiriell. 77, 1874. p. 410; Ephlipig): ~, o, p.

HI, 8075, 1 e; C. L. Balu!a, St CotnSibiu. 21, 19X I, p. 2S0-281.

rr7~ \\~ I' t. \ Fig. 290

\ Q)\V~~\ ~ : \

1\ ~ ~_:_)t_j I I (- - -) VCI (- - -) L (- - -)

L- . . V

\ ~

La Sarmizegetusa au fost descopcrite materiale tegu~a1:e c': ~ta~11~~I~ 1. V4L). , I (1DR 111/2 560 la Muz. Dcva, Sibiu :;;1 SaT mizegetusa 111 eartus tabu a ansa/a . " "'1 fii d dif 't-

care apartin Ins a altui figulus, dispunerca literelor :;;1 a ligaturi or 11n I. en a.

293 - $ t a In p i I a imprimata ada inc pe cararnizi dr~ptunghlUlarc,

descoperi~c la Partos, In cam~ra K. a editie;~~u~ ~~ 1 ~ C~l~:~C n;~~'l~' A~l;l:t~~:

la Partos neprecizat (Muz. Sibiu, mv. A. - " ., - . 1 0 d

, . '>'t (Muz Dcva inv. 2260 2261 cu aceeasi marca digitala) ~l a ra ea

nepreciza ., ~ . _ 6 . 4 2 . It = 4 2 em. La

(inv. 14014). Literrae cavae, Iara,car~u~,_hl - 4, ~l , em; ,

unele stampile litera S este usor inclinata.

, 41 1902 346 nr 47' idem Klio II 1911,

CIL. III, 8075, 2 c , G., Teglas, ErdM. - ~ 'd' P·MKi.t R 1914 p' 134' J. S~i1agyi, p 500' B. Csemi, MKErt. 6, 1912, p. 30-.:>1; I em, I., ,. , 86' C L

TID' 40 nr. 1 2 3: N. Branga, Urhal1DacR. p. 145146, nr. 2, fi~. 85, , . d:

B~lutts'C~mSihill.' 21,1981, cat. I, pl. Iii s i 1111, plan I; l~t2m{i~~r;0~~ ~~:e-a~i

s. Dumitrascu/ V. Moga, Apulum 26, 1990, p. 177, nr. 7, pI. V, "

inaltime trase cursiv". Fig. 291 li 3S

L (- - -) S (- - -) ~=6='''-.J,.......;

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

155

Szilagyi: L(egio?) S(ecunda?) I(talica? adiutriuxZ) sive Siingu) L(ares); Branga: Ltucius) S(everus); Russu: L, nomen gentile; S, cognomen.

Aceeasi stampila, la Calnic (IDR, 111/3, 202, III eu loc de descoperire necunoscut) si la Micia (IDR. III/3, 202, 1). N. Branga (Transilv. 5, 1976, 1 nota 43) intcgreaza gresit cele doua stampile, deseoperite la Apulum, din Muz. Deva, printre eele de la Micia. De asemenea, N. Branga (Transilv. 5, 1976, 1, p. 24) localizeaza materiale tegulare cu stampila de acest tip si la Carjinti-Deva, citand, la nota 5, pe D. Tudor (OrTrgSate. p. 127), dar D. Tudor, citand pe G. Teglas (HdT. 1, 1902, p. 150), mentioncaza caramizi cu aceasta stampila numai la Micia, pe caramida de la Carjiti fiind incizate literare L (sau I) si S.

294. - Initialele unui 11 u m e, incizate In lutul nears, pc 0 caramida drcptunghiulara, dcscoperita la Partos In cdificiul cu 10 cam ere (inv. sters),

1. Karpiss, ATEvk. 16, 1911, p. 17; B. Cscmi, MKErt. 6, 3-4, 1912. p. 113.

Fig. 292

M (- - -) E (- - -)

295. - S t a 111 P i I (I fara cartus imprimata adanc pe 0 tiglii pentru placat, dcscopcritq in zona nordica a prctoriului guvcrnatorului (inv. 980); hi = 4,2 _ 4,3 em; latirnca = 0,5 - 0,6 em; It = 14,6 em. Hederae intrc litere.

1. Szilagyi, TglD. p. 59, Ill'. XX, 305: N. Branga. Urh({IID({cR. p. 154. nr. 4, fig. 99; C. L. Baluta. StCo/llSihiu. 21, 1981. p. 275. 283, pl. I, 3 ~i II. 3.

Fig. 293

M (- - -) I (- - -) D (- - -)

Estefigulus particular care purta tria nomina si care avea, foarte probabil, figlina principals la Tibiscum. Materiale tegularc cu stampila lui sunt, printre artizanii particulari, cele mai raspandite, in deoscbi in Dacia Inferior.

C. Torma, AEM. 6, 1882, p. 142, nr. 21 - ,. m (ilites) I d (ecuriae?)"; AI.

Borza, Banatul in timpul romanilor, Timisoara 1943, p. 91 - "Milites I d (ecuriae? sau Dacicae "; N. Gostar, ActaMN. 5, 1968, p. 473-474 - "M(auretani) i (uniores?) D (acicae?) si M (auretani) i (unioresi ) D (. . .) ": I. 1. russu, IDR. IIIIl, 263 - "M (arcus) 1(. .. ) D (, . .)"; N. Branga, UrbanDacR. p. 154, nr. 4 - "M (arcus) I (unius) D (onatus) ".

Acceasi starnpila, dar cu litere de dimensiuni variabile, 1a Bolvasnita (JDR. II II I , XXVIII), Criciova (IDR. III! 1, XXXVIII), Sarmizegetusa (numeroase, inedite), Tibiscum (IDR. lIllI, 263 si Zavoi (IDR. m/i, XXXII).

156

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 1ll/6

296. - S tam p i I a imprimata defcetuos pe tigle, deseoperite la pretoriul guycrnatorului (inv. 647). Cartus dreptunghiular; I = 9,8 em; h = 3,4 em; hl = 1,8 - 2,2 em; It = 9 cm. Ligaturi: A + E + L, T + E si E + N. Litera Pare ductul discontinuu; A nu are bara orizontala; L estc inversata; R este cu bucla plina; E este usor inclinata; Neste incorporata in latura mica a cartusului. Pe latura inferioara a cartusului, central, urma cuiului de fixare a manerului,

J. Szilagyi, Tgl.D. p. 58, nr. XIX, 293, 294; D. Tudor, OrTrgSate. p. 39; V. Wollrnann, ActaMN. 7, 1970, p. 17R, nr. 15; N. Branga, Transilv. 5, 1970, 1. p. 22 si nota 11; C. L. Bftlutft, StColl1Sibili. 21, 1981, p. 279, 284, cat. 29, pl. I, 9 si II, 9.

Fig 294

Ptublius) Aeltius) Teren.(tius, -tianus)

Terentius este nomen si cognomen (W. Schulze, LatEN 107, 278). Datare: inccpand cu domnia lui Hadrianus.

Szilagyi: Ptublius) AE(lius) TER(c)NTl (anus}; Wollmann: Publius Aelius Tertius.

297. - S tam p i I a imprimata pc caramizi dreptunghiulare, descoperite la sud-est de pretoriul guvcrnatorului (inv. 969 md, 979), in zona lui cstica (inv. 770, 797 md), pe Platoul Rornanilor (inv. 1124, 1125, 1394 md), la sud de Oealul Furcilor (inv, 1176 md), la Partes (inv. 296 md, 642 md, 686 md) si la Apulum ; neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3648); pe caramizi patratc de la Partos (Muz. Sibiu, inv. A. 3650). Cartus dreptunghiular; 1 = 9 em; h = 4,2 em; hI = 2,2 em; It = 8,1 cm. Ligaturi: A + E ~i E + R. Litera Pare ductul diseontinuu; interpunctio dupa praenomen; hedera dupa nomen.

J. Szilagyi, Tgl.D. p. 58, nr. XIX, 293: N. Branga, UrbanDacR. p. 144, nr. I, fig. 82:

C. L. Bftlutft, SrCo/7lSibiu. 21, 198 L p. 277, 278, 283, 284, cat. 8-27. pl. li8 si n/s.

Fig. 295

Ptublius) Aeltius) Tertentius, -entianus)

Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus.

Aceasi stampila ~i la Calnic (JDR. III/4, 6), Miercurea Sibiului (IDR. JIl/ 4, 11, fig. 6; J. Szilagyi, TglD. p. 58, nr. XIX, 293; 0 stampi la, la .Fehertempiom" langa Miereurea, se afla la Muz. Sibiu, inv. A. 7642; N. Branga, Transilv. 5, 1976, p. 22, nota 10) si Salinae (IDR. IIII4, 69, eu cognol11enul TERN).

APVLVM INSTRVMENTVM DOMESTlCVM

157

298 '. - S tam p i I a asernanatoare cu precedenta imprimata pe caramizi dreptunghiularc, descopenre in ~ona. estica a pretoriului guvcrnatorului (inv. 381, 382 md, ~92), III cca nordica (my. 378, 405), la Partos (inv. 394) si la Apufum, neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3649). Cartus dreptunghiular; 1 = 9 3 em' ? = 4,2 em; ?l = 2,3 em; It = 8,8 em, Ligaturi: A + E si E + R. iitercl~ sun~ ~ncorporat: ,Ill bara de. supraliniere. Litera Pare bucla discontinua; R este meo~rporata m latura mica a cartusului; interpunctio dupa praenomen; hedera dupa nomen.

Inedita,

Fig. 296

Piublius) Ael (ius) Terientius, -entianus)

Oatare: incepand cu domnia lui Hadrianus.

2~9. .. S:, a In p i I a impr.imata pe caramizi dreptunghiulare, descoperite la est de pretoriul guvernatorului (my. 980). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,8 em' h = 3,5 em; hl = 1,4 - 2,2 em; It = 8,3 ern. Ligaturi: P + A + E + L si T l'

E + R. LItera P arc bucla discontinua; L este inversata. '

C. 1. Baluta. St Co niSibin 21. 19:;; I, p. 278, 284, cat. 28. pl. 1/6 ~i 116.

I )

Fig. 297

P(ublius) Ael (ius) Tcr(entius, -entianus)

Oatare: incepand eu domnia lui Hadrianus.

, 300. ~ ~ tam p i. fa. imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite I~ zona esuca a pretoriului guvernatorului (inv. 361, 1305), in eea sud-vcstica ~Ill:!. 362) ~I la Apulum, neprecizat (inv. 360). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,7 C~1, h = 3,5 cm; hI = 2,7 - 2,9 em; It = 9,2 em. Ligaturi: A + E si T + E. Litterae cavae.

O. Hene, Beitrdge. p. 176, fig. 7; cu. II! 8075 3 b (= 1629 25)' B C-' '. AF'"

K" , " " . senll, Ivl.Ort.

p. 533, nr. 1.22; J. a2Jlss, ATEvk. 16, 1911, p. 15; B. Cscrni , MKErt. 6,3-4, 1912,

p. 133, J. SZIlagYI, Tgl . p. 58, nr. XIX, 294; N. Branga, Transilv, 5, 1976, nota; 7 idem,

158

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IJI/6

Urbanlracll. p. 144, nr. I, fig. 83; C. L. Biilu\ii, StComSibiu. 21,1981, p. 276-277 si p. 283, cat. 2-5, pI. I, 4 si II, 4.

rl(~~l_~l

bdccc. '=c~.:c:l=~J

Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus. .

ClL: PATER "Mommsen suspieatut est in Eph. 2, n. 477"; Cserni: PATER; Karpiss: PAER; Szilagyi: PATER (ligatura); Branga: PAETER .dar citand ?:

J. Szilagyi, nr. 293 si 294 transerie PAEL. TER., care este alt tip de ~tamp~l~ si din care unul se afla la Muz. Sibiu (inv. A. 7640), unde la nota 9, .xlescoperita

,

la Calnic", este gresit (IDR. Ill/4, 6).

Fig. 298

Ptublius) Aeliius) Ter(entius, -entianus}

301. - ::; t a 111 p i I Zi imprimata pe caramizi dreptunghi~Ilare, deseoper!te pe Platoul Romanilor (inv. 1123) si pe tigle pent:~ acoperis de la pretonul guvernatorului (inv. 242 md si urme de labe de came). Cartus tabula ansata inscrisa intr-un drcptunghi; 1 = 8,2 em; h = 3,2 em; hl = 1 em; It = 4,8 e111. Ligatura: A + E. Hedera la inccputul randului; interpunctio dupa praenomen ~I nomen.

C L B,ilu\a. SrCOII/Sihiu. 21, 19S I. p. 277, 283. nr. 6. 7, pl. In si 1117.

Fig. 299

Ptublius) Aetlius) Terientius -entianus)

Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus.

302. - s tam p i I ii imprimata pe caramizi dr~ptunghiular.e, d~seoperit~ la Partos, in apropierea presupusului Asklepeion (inv. 749 aplicata de doua ori). Cartus drcptunghiular; 1 = 7 em; h = 3,3 em; hl.= 2~2 - 2,4 ~m; It =. 6,3 ~m. Ligatura: A + E. Litera E, inversata, are hast a verticala eomuna eu a literei A.

G. Teglas, AEM. 11, 1887, p. 239, nr. 15; idem, ErdM. 5,2, 1888, p. 24~; ClL. III, 8075, 27; C. L. Biilu\a, StComSihili. 21, 1981, p. 276, 283, nr. 1, pl. I, 5, ~1 II, 5.

Fig. 300

Piublius) Aetlius) T(erentius, -erentianus]

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

159

Datare: incepand eu domnia lui Hadrianus. Teglas: FAT; ClL: FAT.

o caramida cu stampila asemanatoare, PAET, a fost dcscoperita la Hunedoara, in apropierea Castelului Huniazilor (G. Teglas, Klio 10, 1910, p. 505; D. Tudor, OrTrgSate. p. 11, PAEL; C. Daicoviciu, AlSC. 1, 2, 1928 _ 1932, p. 59 b = Dacica, p. 212). Stampila cu literele PAET, dar de alt tip, eu ligatura, A + E la dreapta literei A, se mai cunoaste la Orastie ([DR. III!3, 258; N. Branga, Transilv. 5, 1976, p. 12 mentioneaza 0 stampila, PAT, la Orastie, ef. C. Daieovieiu, Dacia 7 - 8, 1937-1940, p. 300, unde estc altceva). De ascmenca, mai mentioncaza, la p. 22, nota 8, 0 stampila, PAET, eu A + E in ligatura, la Sebes, ef. V. Wollmann, ActaMN. 7, 1970, p. 178, nr. 5. Cu loe de provenienta neeunoseut (C1L. III, 8075, 3 a, in Muz. Sebes).

303. - ::; t a In p i I a imprimata pe tigle pentru acoperis, deseoperite in ruinele unei cladiri de la sud de prctoriul guvernatorului (inv. 796) si din zona lui estica (neinv.). Cartus tabula ansata; I = 10,4 em; h = 3,1 em; hi = 2,5 _ 3 em; It = 7,7 em. Litera 0 estc de dimensiuni mai mici; intre literele P si C cstc distanta marc. Pc ambele tigle estc imprimata si starnpila lcgiunii XIII Gemma, de tipul, LEG X111 GE (supra 85).

lncdita.

Fig. 301. 30la

P('!uhlius) C(- - -) Lo(- - --) Leg(io) XIII Getmina)

Nu cxcludcm lccturile: Pt Zublius) CI(- - -) 0 (- - - )/Leg(io) XIII Ge(mina) sau, mai putin probabil, P(?ublius) Clo(- - -)/Leg(io) XIII Getmina).

Este singura ate stare a unei stampile a legiunii XIII Gemina, alaturi de o stampila civila, pe materiale teguare din Dacia.

304. - S tam p i I ii imprimata pe caramizi dreptunghiulare, deseoperite in zona estica a pretoriului guvernatorului (inv. 308); pe caramizi patrate, din zona lui estica (inv. 306, 372) si din eea nordica (inv. 307 md si urme de labe de caine, 373 md si ineizii eireu1are), pe caramizi de bolta, de pe Platoul Romanilor (inv. 935 md). Cartus dreptunghiular; 1 = 10,4 em; h = 2,4 em; hi = 1,8 em; It = 8,8 em. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers .. Ligatura: A + E. 1nterpunctio dupa nomen.

160

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, /JI/6

N. Branga, Transilv. 6, 1977, p. 19, col. a; idem, UrballDacR. p. 147-148, nr. 4, fig. 89; C. L. Baluta, StConiSibiu. 21, 1981, p. 279-280 si 284-285, cat. 1 - 7, pI. 1, I 0, si II, 10.

Fig. 302

Q(- - -) Cae(- - -) M(- - -)

Toate materialele tegulare eu aceasta starnpila, dcseoperite la Apulum, au aceeasi mardi digitala, provin din aceeasi figlina.

Branga: Qivintus) CAE(cilius) M'(aximus); gresit tipul de caramida, inv. 306-308, 372, 373.

Figuli: Asclepius, Atenus si Menan trcbuie scosi din repertoriul artizanilor eu figlinae civile, care fabrieau rnatcriale tcgulare la Apulutn (c. L. Baluta, St.Com Sibiu. 21, 1981, p. 282.

4. Tegulae stilo scriptae

305. - Nume incizatc in lutul nears pc 0 riglil pentru acopcris, dcscopcrita In zona nord-vcstica a prctoriului guvernatorului (inv. stcrs, md). S-au mai pastrat terminatiilc a doua nume. hi = 2 - 3 si 2,5 - 3,4 em, Pe tigla a fost imprimata, anterior incizarii numclor, si stampila unitatii militare, Numerus singularium de tipul N.S1NG. (supra 271). Literelc S sunt deformate; A nu au bara orizontala,

I. Bereiu. Apuluni. 3. 1947·1949, p. 195. nr.a,

Fig. 303

- - -) anus

- - -) atus

N (umerus) sing (ularium)

306. - N U In e incizat In lutul nears pe 0 caramida dreptunghiulara fragmcntara, descoperita la Partes (inv, 8288 md). Trei litere inaltc de 3 si 2 em. Ligatura: A + P; litera A nu arc bara orizontala.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

161

C. L. Baluta/C. L. Balut a, Ephembiap. 4, 1994, p. 150 3 fi I 3

1 , nr. , 19. , .

Fig. 304

Ap(- - -) 0(- - -) sive Apo(- --)

~a Vindob?na a fost descoperita 0 tigla eu stampila, LEG(io) XIII Getmina} APO, III doua variante (CIL. III, 14100, 1 a - c (ad 4669, 3).

30~. _ - N u In e. ineizat in lutul nears pe 0 caramida dreptunghiulara d.eseopenta la sapat~nlc diI?- ~~ii 1910-1912, la Partos, pe terenul lui I. Bunaei~ (my. 8291). Sunt literele initiale ale unui tria nomina' hi = 14 si 25

Interpunctio intre literc. ' , ,em.

1. Karpiss, A rt-i: 16, 191L p. 17; C. Cscrni, MKErr. 6, 1912,2 - 3, p. 113.

Fig. 305

A(- - -) T(- - -) A(- - -)

308. - S t a III p i I a fragrncntara imprirnata pc 0 carami da tip t1Cdcte~nl1~aL, des~~penta la Apulum, nepreeizat, disparuta.

. G. Teglas, Rho. II, 1911, p. 500; J. Szilagyi, TglD. p. 62 "Nur aus den

Litcratur' .

CVAPC Szilagyi: CVAPC ,,0 litera, C inversata"

AI; pl:tea fi fragment din tipul de ~tampila eu antroponimul, AVR (elius)

MENAlvDER (supra 167). .

. 309 '. - N ~ In e dispuse in coloana, ineizate in lutul nears, pc 0 caramida

dle?tu~ghlUlar~ fragmentara, descoperita, fortuit, la Partos (inv, 8289). Svau mal pastrat ultimele doua litere din fiecare nume; hi = 2 - 4 em.

C. L. Balu!a I c. Baluta, EphemNap, 4, 1994, p. 150, 11r. 4, pI. I, 4.

Fig. 306

- - -) es

- - -) du

- - -) om

162

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, IIll6

310. - T ext incizat in lutul nears pe 0 caramida dreptunghiulara, descoperita lafiglina militara de la sud de Dealul Furcilor. Pe caramida a fos~ aplicata stampila de tipul LEG XIII G (supra 74), inainte de incizarea textului (inv. 518 md). Litere semicursive, dispuse pe patru randuri,

C. L. BaluWC. Baluta, EphemNap. 4, 1994, p. 150, nr. I, fig. l.

Fig. 307

!F(ecit) ME later

culos CCL¥XXXIll Leg(ia) XlII G(emina)

Lectura si interpretarea, Ion. Piso.

Literele majuscule din primul rand, FME sunt greu de explicat. Da.c~ literele MI reprczinta numarul 1001, ea ar putca reprezenta numarul de caramizi de acest tip, lucrate intr-o zi de 0 echipa, iar numarul din randul inferior, eventuala insumare a inca 293 de cararnizi, ca depasire a presupusei norme de lucru sau ca diminuare a accsteia cu acelasi numar de caramizi nerealizate. Subliniem ca nici intr-un caz, nici in cclalalt, numarul rezultat nu reprezinta multiplul nici uncia din presupuselc norme specifice de lucru. Numarul MI

rnai este incizat si pe caramida patrata, supra 164. ".

Analogii: ClL. III, 8277, 3 (Malo Golubinje); N. Gud~a, Archaaloglsches Korrespanderzblatt, 18, 1988, 3, p. 301-304, fig. 1 (Sacldava).

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

163

~ 311. - N u mel e u n u i g I a d i a tar incizat, cu litere semi cursive 10 lut~l ne.ars pe 0 caramida patrata, descoperita la pretoriul guverna~ torulUl-~lacls. (Mu::: Nalional. Bucuresti, inv. 66 401, transferata de la Muz. :'.l~a luh.a) '. L~g~tura: N ~ V. L~tera S e~te culcata, Pe caramida a fost imprimata, 1Oalllte~ mcizaru nurnelui gladla~orulm, stampila de tipul N.SING. (supra, 271), afectata de bra!~l dr~pt. al .g~~dlatorului '. Sub inscriptia, graffitata, este reprezentat, schematic, pnn mcizn cu un betigas, un retiarius cu tridens, retiarii galerus si retis. '

B. Cserni, ATEvk. 3, 1890, p. 41, nr. 17; ClL. III, 12644; D. Tudor, OrTrgSafe. p. 163 fig. 12; Idem, Arheologia 1'0111 ana, Bucuresti, 1976, p. 8492; V. Moga, Ap ulurn, 21: 1983, p. 81-88, fig. I; N. Gudea, ACfaMP 11, 1987, p. 103, nr. 41; E. Bouley, Sargefia 25, 19221994, p. 85, fig. 6.

'V)

I

I

J\J

Fig. 308

Herculanus N(umerus) singtularium)

164

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, JII/6

Herculanus Herculanius este cognomen (W. Schulze, LatEN. 358). Nici unul dintre editorii caramizii nu a observat stampila N.SING.

312. - N u m e incizate pe doua coloane, cu litere majuscule, semieu~s~ive, In limbile greaca si latina, pe 0 ciiriimidii drep~unghiularii, descopenta la pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 8290 ~d)~ ?rdl~ea numclor d~ pe coloane, dispuse perpendicular una pe alta, este diferita, Literele S sunt inversate.

B. Cserni, ATEvk. 14, 1908, p. 42, nr. 12, I; E. Zefleanu, fisa 784; I. 1. Russu, StComSihili. 12, 1965, p. 62-63, nr. 2 L fig. 20; M. Macrea, VDacR. p. 342; N. Gudea, ActaMP. 11, 1987, p. 103, nr. 43.

;UA)P K) ~N D c: nl:ryfe fN ~ WN ~JPK fJC=AA~!~OC

Fig. 309

Marcus Marcianus 'J Fuenas

? Foinas

M« p x i « V 6 <; IIouU'lvlwv Mapxo<; [M]« ~ t u o <;

............... 1' a

Numele, Marcus si Marcianus corespund in ambele coloane. Fuenas este, probabil, transerierea numelui Jr a v rJ I V I UJ v.

313. - N u m e incizate, pe doua randuri, in lutul nears, ?e 0 ciirii~idii dreptunghiulara, descoperita la Apulum, neprecizat (M?z. ~lu]-N__apoca, my: 4363). S-a mai pastrat cate 0 litera fi~ala din ambele r~ndun; hl - 5,5 em ~l 4,4 em. Dcsenul reprodus dupa mula] luat de B. Cserni.

N. Gudea, ActaMP 11, 1987, p. 103, nr. 44.

Fig. 310

M(- --) 1(- - -)

APVLVM- INSTRVMENTVM DOMESTICVM

165

Este, probabil, aceeasi inscriptie de pe caramida publicata de G. Teglas, AEM. 16, 1893, p. 225, nr. 17.

317. - N u m e incizat in lutul nears, cu litere discontinue, pe coama unui olan, descoperit la Partes, pc Str. Dacilor (inv. 3107); hl = 0,7 - 1,7 em. Ligatura: C + v.

C. L. Balulii/C. c. Baluta, EphemNap. 4, 1994, p. 15 L nr. 5, pi. III.

Fig. 311

Minicius Marcus

Minicius este nomen si cognomen (W. Schulze, LatEN. 110, 361).

315. -- rex I incizat in lutul nears pe 0 caramida dreptunghiulara, dcscopcrita la pretoriul guvernatorului (inv. 8292). Litere frumos caligrafice; hl = 4,5 - 6,7 em. Literele L au bratcle dispuse in unghi obtuz; A este arhaica; Oeste de dimensiuni mai miei.

B. Cscrni, ATE\'k. \4, \908. p. 42. nr. \21; C. Baluta, Bul etinul Cercurilor stiintifice studentesti. Arheologie-istoric Universitatea "I decernbric 19 \ 8" Alba lulia, I, 1995, p. 107108, nr. 2, fig. 2.

Fig. 312

s(? ignari) cullus et ampelio

Traducere; ? martor, dosul si nuiaua.

Litera S este izolata si poate fi interpretata ca stignari).

Gluma militareasca in legatura cu pedepsirea soldatilor, de catre centurioni, prin bataie la dos cu " vitis". Ca vergea, foloseau vrejuri de vita de vic, numite "vitis ", in greceste a f.J i e A 1 a v-a v, -0 0, de unde a trecut in limba latina in forma" ampelio " (Tacit, An. I, 23 "et centuria Lucillius ... ". Pe unele monumente funerare sunt rcprezentati centurioni cu "vilis" in mana.

316. - Ins c rip tie fragmentara incizata in lutul nears pe 0 tig1a pentru acoperis, dcscoperiHi la Partos (Muz, Cluj-Napoca, inv. 14363). S-a

166

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, Il//6

mai pastrat partea finala a trei cuvinte dispuse pe trei randuri. Ligaturi: A + N si T + E.

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 408; CIL. III, 8077, 8; N. Gudea, ActaMP II, 1987, p. 103, nr. 42.

Fig. 313

[- - - ] ? tefanius

[- - - ] ? mmibu - - - [- - - - - - ] ter

317. - D a t a 2 1 s e pte m b r i e incizata in lutul nears, pe un olan fragmentar, descoperit Ja Partos, pe str. Gcmcnilor. Litere scmicursive, in parte cu ductul discontinuu (inv. 8287).

C. L. Haluta/C. Baluta, EphemNap. 4, 1994, p. 150, nr. 2, pl. 112.

Fig. 314

Xl }t:O(T() g

(antediem) Xl k(alendas) oktob(res)

Pentru datarea de catre militari a materialelor tegulare, vezi G. Spitzberger, Saalburger Jahrbuch 25, 1968, p. 102.

5. Tegula digito scripta

318. - N u m e (?) trasat cu degctul, in lutul nears, pe un capac discoidal (sau disc de amncat?) fragmentar, descoperit in anul 1909 pe Dealul Furcilor (inv. 6799). S-au mai pastrat patm litere de la inceputul numelui; hi = 3,2 em - 3,7 em.

Inedit.

7!JJ ~, , ~ '.' ~.' .

: . ~~ .

.

• ?

: ·c

Bess (ius)

Fig. 315

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

167

Bessius este celtic (A. Holder, CeltSpr. I, col. 410), tracic, derivat din Bessus, etnonim.

6. Mortaria cretacea

319. - S tam pi I a imprimata pe mortaria, descoperite la Partos (inv. 4116, 7134; Muz. Cluj-Napoca, inv. sters). Cartus dreptunghiular; 1 = 6 em; h = 4,5 em; hl = 1 - 1,9 ern. Ligaturi: E + V si M + 1. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers. Intre randuri, palma stilizata, Litera L este ca I; D este ca 0; M estc incompleta; V este cu bara transversala,

c. Torma, AEM. 3, 1879, p. 119, nr. 2, ClL. III, 8077, 2 a, V. Christcscu, VEcDacR. p. 69; C. L. Baluta, ApI/Ill/II 15, 1977, p. 249-252, nr. 3/1-2, fig. 4; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 141; C. L. Baluta/I. Serban, RCRFActa. 19-20, 1979, p. 204205, pl. I, 4; C. L. Baluta, POI/rica 16, 1981, p. 264-265.

,

Fig 316

~

\Jf't~R~1l. ... ~

Cltaudii) Domiui) Evaresti

Domitius estc nomen si cognomen (A. M6csy, Dissl'ann. 3, 1, 1983, p. 105) CIL: CL DOMlTJlpalmalEVARESro.

Aceeasi stampila, la Ilisua (CIL. III, 8077, 2 b; V Christescu, VEcDacR. p. 69; ; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 141; C. L. Baluta, Pontica 14, 1981, p. 265, nota 10; C. L. Balutii/I. Serban, RCRFActa. 19-20, 1979, p. 205, nota l3), Romula (IDR. II, 472), Slaveni (G. Popilian, Ceramica. p. 49, nota 239; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 142; ; C. L. Baluta, Pontica 16, 1981, p. 265, nota 13; C. L. Baluta/l. Serban, RCRFActa. 19-20, 1979, p. 205, nota 15), Sucidava (IDR. II, 303). Se mai cunosc in Moesia Inferior, la Durostorum (V Culica, SCIV 22, 1972, 2, p. 332, nr. 2, fig. 1/2; C. L. Balutiil1. Serban, RCRFActa. 19-20, 1979, p. 205 si nota 16; C. L. Baluta, Pontica 14, 1981, p. 265 si nota 14), pre cum si in Dalmatia (CIL. III 8250, 9064, 10183, 20).

320. - N u mel e unui figulus incizat, in lutul nears, pe un mortarium, fragment, descoperit in minele unei cladiri din apropierea castrului (inv. sters). Cartus tabula ansata incizat, 1 = 8,5 em; h = 3 em; hl = 0,7 - 1,2 em. Litere frumos caligrafiate.

168

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JIl/6

C. L. Baluta, Apulum IS, 1977, p. 254, nr. II, I, fig. 7; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 141; C. L. Balu!ii/I. Serban, RCRFAcla. 19-20, 1979, p. 205, pI. II, I.

Fig. 317

German 1'(1}

Lg-cc:kd-~c=b-~ Germanius este nomen (W. Schulze, LatEN. 36, 522).

Este singurul mortarium, de la Apulum, eu antroponim grafitat.. .

Un Germani Ser este imprimat pe un fragment de terra sigillata, deseoperit la Slavcni, produs Banassae (G. Popilian, Ceramica. p. 26; B. Hoffmann, OGAM. 3-6, 1968, p. 273-278.

321. - S t a 111 pi I a imprimata adanc pe =v= de dimen_siunimari, dcscoperite la Partes, in zona vilelor si a temp1elor (my. 4114) ~l 111 edificiul eu 10 incapcri (inv. 4115). Cartus elipsoidal; 1 = 6,3 em; h = 1,5 em; hi = 1 -- 1,3 em; It = 5,8 em. Sunt clare primele doua litere, G ~I V, Urinate de H + E sau N f E, ligaturi ncsigurc, si de MAM.

B. Cserni, lv/KErf. 6. 1913. p. 1-35: C. L mluta, Apulum 15. 1977, p. 252 254, nr. T, 5/2. fig. 6, C L. Balll!iiI L Scrban, RCRFAcfa. 19-20. 1979. p. 207, pl. Ill, 5.

Fig. 318

t\f~AO

~"--b~- .. ~

G(- - -) V(- - -) / Hemam

Lectura probabila, ncsigura.

322. - S t a In P i I a imprimata pe un mortarium, fragment dese~perit la sud de neeropola de pe Dealul Fureilor (inv. sters). Cartus dreptunghiular eu ehenar si linie medians longitudinala; I = 4 em; h = 1,5 em; hi =.0:7 - 1 ,5. el~; It = 5, 7 ~i 6 em. Ligatura A + N. Literele sunt inscrise pe linia mediana; N si S sunt inversate; A nu au bara orizontala

c. L. Balu!a. Apulutn 15, 1977. p. 252. nr. IV. I. fig. 5; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 141; C. L. BalutiilI. Serban, RCRFAcla. 1920. 1979, p. 205-206, pl. II. 2.

Fig. 319

Officina lustinianu(s)

Literele A si N de la Officina sunt gresit ordonate.

APVLVM - INSTRV.MENTVM DOMESTlCVM

169

Baluta: IVSTINIANV/OFFICINA. Ar putea fi si of (fie in a) abreviata urmata de un nomen in spartura glazurei, greu lizibil.

In Pannonia se eunose mortaria eu aeest antroponim (1. M. Curk, R CFRA eta. 10, 1968, p. 10, fig. 4).

323. - :> tam pi Iii imprimata defeetuos, transversal, langa deversor, pe buza unui mortarium, descoperit la pretoriul guvernatorului-glaeis (inv. 4117). Cartus dreptunghiular eu colturile rotunjite ~i eu ehenar; I = 6 em; h = 4,3 em; hl = 0,7 - 1,1 em; It = 5 si 4,5 em. Ligatura, T + 1. Literele, gravate stangaci pe ~tampila-negativ, sunt inversate si dispuse sinistrovers, pe doua randuri, Intre randuri este palma stilizata. Ultimele doua litere sunt afeetate de o ineizie care separa buza de eavitatea sernisferica.

c. L. Balu\a. Apulum IS, 1977, p. 247-248, nr. T, 2/ I, fig. 2; N. Gudea, Apulum 16, 1978, p. 141; C. L. Balula/I. Scrban, RCRFAcra 19-20, 1979, p. 206, pl. IlL 2.

Fig 320

Theo

timi ofificina)

Theotimus este cognomen (A. M6esy, DissPann. 3, 1, 1983. p. 288; H.

Solin. GrPers. 80).

Aceeasi stampila, la Sucidava (IDR. II, 302).

324. -- :> tam pi! a imprimata transversal pe baza unui mortarium de mari dimensiuni, deseoperit in apropicrea castrului (inv. 4115). Cartus drcptunghiular eu colturile rotunjite si eu ehenar; 1 = 6 em; h = 4 em; hi = 0,6 - 1 em; It = 4,5 em. Literele, dispuse pe doua randuri, separate de palma stilizata, sunt defeetuos si ineomplct imprimatc, din eauza convexitatii buzei. in randul superior, litcrele T si H nu s-au imprimat, iar din T si Is-au imprimat numai partile inferioare. In randul inferior, litera M este incompleta, iar S estc alungita si culcata.

c. L. Balula, Apulum 15, 1977. p. 248-249, nr. 2/2. fig. 3; C. L. Balu\a/I. Serban, RCRF.4cta. 19-20, 1979, p. 206. pl. IIIIl.

Fig. 321

[Th]eoti mus

170

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, IIl/6

Datare: sfarsitul seeolului II - inceputul eelui urmator, ., Aeeea~i stampila, la Sueidava (IDR. II, 304) dar nu pe buza de chiup, ~l la Romula (IDR. II, 471).

7. Amphorae ansarum

. 325. - $ t a In pi/ a imprimata pe toarta de amfora fragmentara,

descoperita in eartierul Tolstoi Nord (inv. 8272). Cartus dreptunghiular; I = 9 em;

h = 32 em' hi = 06 - 1 em; It = 4,5 em.

, , ,

V. Moga, Apulum 26, 1989, p. 201, nr. 1, fig. 1.

Fig. 322

LlI6vv;o(() Ye VOV(

Aceeasi stampila, la Histria (V Canarache, Importul amforelor stampilate La His/ria, Bucurcsti 1957, p. 292, fig. 766).

326. - S tam p i I a imprimata dcfeetuos pc toarta de amfora, descoperita la Partos, sapaturile din anul 1988 (inv. 8284). Cartus dreptung~iul~r; .. 1 = 5,2 em; h = 1 em; hi = 0,8 em; It = 4,5 em. Literele sunt incorporate in liniile paralele

la laturile miei ale cartusului.

V. Mega, Apulum 26, 1989, p. 201-202, nr. 2, fig. 2. HRAKLA

Fig. 323

'HgaxAa

Fabricant (exportator) de amfore aetiv in Insula Kos. Pentru ori~i.ne, V~Zl E. M. Pridik, Inventarnii katalog cleim na amforniih raeikah, gorlal$kahl~a cerenitah Ermitanogo sobreniia, Leningrad, 1917, p. 112, '": ~48. Sta~plla este atestata si pe amfore de pe litoralul Marii Negre (V. Popilian, Dacza 18,

1974, p. 137, 146; idem, Ceramica. p. 41, pl. LXXVI, 3. '. ~

Aceeasi stampila, la Drobeta (/DR. 11,459); Potaissa (Muz, Turda, inedita)

si Romula (IDR. II, 129).

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

171

327: ~- $ tam pi I a imprimata pe 0 toarta de amfora fragmentars, deseopenta pe Platoul Romanilor (neinv.). Cartus dreptunghiular eu chenar:

I = 2,8 ~m? h. = 0,7 em; ~l = 0,5 em; It = ~,6 em. In partea superioara dreapt~ a stampilei, hterele? D ~l A, afeetate partial de 0 ineizie, raman neclarifieate.

AI. Popa, Apulum 19, 1981, p. 71··72, nr. 2, fig. 2.

Fig. 324

? DA Optati(i}

Optatus cste nomen si cognomen .(1. Perin, LatOn. 385, I. Kajanto, LatCogn. 296). Pentru productia ceramica a lui Optatus, vezi A. Oxe/H. Comfort, nr. 347,664,673-674,1175-1176,1698,2121,2268_2270,2485.

328. - ;; tam p i I a fragmentara irnprimata pe toarte de arnfora des~operitc fortuit la Partes si nepreeizat (ncinv.). Cartus dreptunghiular; I = 13,5 em; h = 0,8 em; hI = 0,5 em; It = ?3 ern. Stampila estc intregita din eele doua fragmente.

Incdita.

Fig. 325

(ll}aYAO(

_ .. ESTte fabrieant sau exportator de amfore cunoseut pe tarl11ul nordic al Marii Negre, Insula Kos, de unde a ajuns ~i la Apulum (E. A. Staerman, KraSoohlnstA, p. 12, nr. 180, fig. 6).

Se ~ai eunosc toarte de amfora eu stampila identica, la Drobeta (IDR.

II, 130) ~I la Romula (IDR. II, 462).

32~. ~ - $ tam p i I a fragmcntara imprimata pe 0 toarta de am fora, descopent~ pe Platoul Rornanilor, in acelasi loc cu nr. 327 (inv. sters), Cartus dreptunghlUlar cu laturile areuite; 1 = 4,8 em; h = 1,4 em; hI = 0,7 - 1 em; It = 4,2 em. Literele sunt inversate si dispuse sinistrovers.

AI. Popa, Apulum 19, 1981, p. 74, nr. 4, fig. 3, I.

Fig. 326

Ilp o t /o c)

Variante ale numelui: ilpore(, Ilp o t a v o p a c, Ilp ca t v e v n r, llpwro(

172

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, III/6

Protos este cognomen (R. Solin, GrPers. 1040).

330. - N u m e de fabricant de amfore incizat in lutu1 nears pe 0 toarta dc amfora fragmentara, descoperita 1a Partes (inv. sters). Lipseste litera initiala

a numelui; T estc nealiniata.

AI. Popa, ApU[UIII, 19, 1981, p. 73, nr. 3, fig. 3.

Fig. 327

[Q)vint(us)

331. - N u m e imprimat pe 0 toarta de arnfora, descoperita 1a prctoriul guvcrnatoru1ui (inv. sters). Cartus dreptunghiular cu laturi1c mici ovalc: 1 = 3 em; h = 0,7; hl = 0,5 ern; 1t = 2,6 cm.

B. Cscrni. ATE\,k. 7. lR95, p. 51; idem. AF:'vfon. p. 537; I. J. Russu, StColI/Sihill. 12, 1965. p. 63, nr. 22 a. fig. 22; Al Popa. APIIIIIIIl 19. 1981, p. 74. nr. 5. fig. 3.

Fig. 32R

];w(wv

Variante: C w (w v, ];0 (0 v.

Estc fabricant sau exportator de amforc cunoscut la Tyras, care ~i-a

exportat produscle si in Dacia (E. A. Staerman, KraSoohlnstA. p. 42, nr. 223, fig. 6), undc sunt cunoscute 1a Romula (IDR. Il, 463) si la Sucidava ([DR. II,

288).

502011 este cognomen (H. Solin, GrPers. 1268).

332. - $ t a 111 p i I (I imprimata pc 0 toarta de amfora, descoperita 1~ Partes (inv. sters), Cartus elipsoida1, dublu: literc latine cu exceptia celei finale; 1 = 5 ern; h = 1,2 em; hi = 0,8 cm; 1t = 4,5 ern, Litera 0 este de

dimensiuni mai mici.

lnedita.

Fig. 329

Tanavo,

Este producator sau negustor de amfore, origi~ar pro.babi1 di.n Tyras (E. A. Stacrman, KraSooblnstA. p. 42, nr. 189, fig. 6). In Dacia sc mat cunosc amfore cu ~tampi1a lui, la Romula (IDR.Il, 465).

APVLVM INSTRVMENTVM DOMESTICVM

8. Vasa terrae sigillatae

Vasc1e terra sigillata importate in Dacia Superior din princpale1e ~ de productie ceramics din Vest nu au fost repertorizate in velure prece ~~l ale IDR. Intrucat apartin aceleiasi sfere de interes stiintific ca ~i cel~~tl)'

•. • ' y ~I 1\

~pecll ceramice, ~utohtone sau de import, descoperite la Apuium,ie preze 111\

mtegral, cu specificarea centrelor de productie. ~11i!

II

333. - $ tam.p i I a fragmentara, pe fundul unui vas terra sigillal Drag. 33 '. de~copent 1a Partos, in camera H a cdificiu1ui mart (inv. 41 Ii Cartus elipsoidal cu cere inscris; 1 = 2,2 cm; h = 0,4 ern. Import Lezo~~~i

. ' ~ ,

B. Cserni, MKErt. 6, 1912,4, p. 280; D. lsac/M. Rusu/C. L. Ba1utUiJII!ul1l 17

p. 234, 251, cat. 42, pI. Xl 42. ' , I~\

, 'I

Fig, 330

(€i~

~_~~~d

[Alb]llCi(lIS, -i)

Datare: perioada 150-190.

Acccasi stampila si la Romula (IDR, II, 473).

334: - S t a 111 p i I Ii fragmentara pe un vas terra sigillov tip Dra~ dcsco~ent la Partes, in camera K a edificiu1ui mare (inv. Cs, 1!427). Cq!:. clipsoidal; 1 = 2,6 cm, h = 0,4 cm. Literele sunt inversate si dlspuse sin}~i vcrs. Import Lezoux. 'III.

D. Isac/M, Rusu/C. L Baluta, Apulum 17, 1979, p. 242·243, cat. 11, pl. 11, 11 jl %1

I

Fig. 331

Cinnami mtanu)

Datare: perioada 150-190.

Cinnamus cste cognomen (J. Kajanto, LatCogn. I, 335).

335. - $ tam p i I ii pe fundul unei cupe fragmentare terra sigillal' Drag. 33; de~coperita la Partes in camera H a edificiu1ui mare (mY, CS,W;II cartus elipsoidal; 1 = 3,8 ern; h = 0,5 em. Interpunctio dupa cognomen [t Iii

< ' II'

ncdcterminat. \~

174

INSCRIPTflLE DACIEI ROMANE, III/6

B. Cserni, MKErt. 6, 4, 1912, p. 280, VIII; D. Isae/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17, 1979, p. 234, 251, cat. 43, pl. XI, 43.

Fig. 332

Curci ma(nu)

Datare: Hadrian - Antonini (?). Isac, Rusu, Balula: Curmilius.

336. ~ S tam p i I a fragment, intradecorativa, pe un fragment de vas terra sigi!lata, tip Drag. 37, descoperit la Partes (inv. 5938). Cartus dreptunghiular; I == 0,8 em; h = 0,8 ern. Import Rheinzabern.

D. IsaciM. Rusu/C. L. Baluta, Apulutn 17, 1979. p. 246, cat. 22, pl. IV, 22 si XI, 22; C. L. I3iilura, Sargetia 16-17, 1982 1983, p. 211, pl. III, 13 ~i 13 a; idem. BayVgBI. 49, 1984, p. 131, fig. 4, 13 si 13 a.

Fig. 333

) [Finnu]s

Datarc: Antoninus Pius - Marcus Aurelius.

Firmus estc cognomen (J. Kajanto, Lat Cogu, I, 258).

338. - S tam pi I a pe fundul unui vas terra sigillata lisa, tip.Drag. 27, descoperit la Partes (inv. 1436). Cartus tabula ansa/a; 1= 2,6 em; h = 0,4 em. Literele sunt invcrsate si dispuse sinistrovcrs. Import La Madelaine.

D. Isac/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17. 1979. p. 234, 251. cat. 44, pl. VII, 44 si XI, 44.

Fig. 334

Gatus f(ecit)

Datare: Traian - Hadrian.

GalUS este cognomen (A. Holder, CeltSpr. 1989).

338. - S tam p i I a pe fundul unei farfurii terra sigillata lisa, tip ncdeterminat des cope rita la Partos in camera L a edificiului marc (inv. 4167). Cartus elipsoidal cu cere inscris. Litera S este inversata. Import Lezoux.

D. IS3cfM. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17, 1979, p. 234, 251, cat. 45, pl. VII, 45 si XI, 45.

Fig. 335

Habilis f(ecit)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

175

Datare: a doua jumatate a secolului al II-lea, inceputul eclui urmator, Habilis este cognomen (1. Kajanto, LatCogn. I, 286).

338. - S tam p i I a imprimata de doua ori, suprapus, in cruce, pe un fund de vas terra sigillata tip nedetenninat, deseoperit la Partos (inv, 4165). Cartus dreptunghiular; 1 = 2,4 em; h = 0,3 ern. Literele sunt inscrise pe laturile lungi ale cartusului, Litera H este aspirata; L, arhaica: A rara bara orizontala, F, eu hasta verticala mai lunga; semn S eulcat, final. , ,

D. Isac/M. Rusu/C. L. Balula, Apulutn 17, 1979, p. 258, 259, cat. 78, pl. XI, 78.

Fig. 336

[H]illari(i) of [j] itcina)

Datare: a doua jumatate a sec. al Il-Ica.

Hillarius estc nomen (A. Mocsy, DissPann. 3, 1, 1983, p. 144).

340. - S t a In p i I ii pc fundul unui vas terra sigillata lisa, tip.Drag.33, de~coperit la Partes in camera K a cdificiului mare (inv. 4161). Cartus clipsoidal; I = 2,1 ern; h = 0,5 cm. Import La Graufesenque.

D. Isac/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17. 1979. p. 134, 151, 254, cat. 46, pl. XI, 46; C. L. Baluta, RCRFActa. 21-22. 1982, p. 14X. cat. 9, pl. r. 9.

Fig. 337

Iusti (i)

Datare: a doua jumatate a sec. I (Flavi),

341. -- S tam p i I a fragment, pc fundul unui castronas terra sigillata lisa, tip. Drag. 38, descoperit, probabil, in castru. Cartus dreptunghiular; 1 = 1 em; h = 0,5 em. Literele L + A, in ligatura sunt inscrise pe laturile lungi ale cartusului, Import Lezoux.

D. Isac/M, Rusu/C, L. Balula, ApI/Ill/II 17, 1979, p. 234, 254, cat. 47, pl. VII, 47 si XI, 47.

Fig. 338

La [lli (us, -z)] matnu)

Datare: Traianus - Hadrianus.

Lallius, Lallus este cognomen (W. Schulze, LatEN. 267, 358, 424; A. Holder, CelSpr. 128; H. Solin, GePers. 713, Latus).

176

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE. JIl/6

342. - S tam p i I a fragmentara, pe fundul unui vas terra sigillata l~sa, tip. Drag. 32 (?), descopcrit la Partos in camera K a edifieiului mare (my. 4162). Cartus elipsoidal cu cere inseris; 1 = 2,4 em; h = 0,5 em.

D. Isac/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17, 1979, p. 234,254, cat. 48, pI. XII48.

Fig. 339

~" ~ .•

\~::::~ .. ::::"" .

[L] axtucistsa) [f(ecit)]

Datarc: 150 - 180.

Laxtucissa cste cognomen (A. Holder, CelrSpr. 166).

343. - S 1 amp i 1 a pc fund de vas terra sigillata lisa, tip. Drag. 33, dcseopcrit la Partos (Muz. Cluj-Napoca, inv. 3849). Cartus clipsoidal eu cere inscris; I = 2,2 em; h = 0,5 em. Ligatura: MI A. Import, Lezoux.

D. lsac/M. Rusu/C. 1.. HalUla, ApI/Ill/II 17. 1979. p. 234,254. cat. 49. pl. VllI, 49 ~i Xl, 49.

Fig. 340

Maximiti)

Datare: Hadrian - Antonini (?).

344. - S tam p i I a pe fundul unei farfurii fragmentare, terra sigillata lisa, tip. Drag, 27 dcscoperit, la Partes (Muz. Cluj-Napoea, inv, 8609). Cartus dreptunghiular; 1 = 3,4 em; h = 0,6 em. Litcrele L sunt arhaice. Import Lezoux.

Inedita.

Fig. 341

Paulli(i) mianu)

Datare: Hadrian - Antonini.

Paul/us este cognomen (W, Schulze, LatEN 503),

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

177

345. - S tam p i I a intradecorativa, pe un fragment de vas terra sigillata lisa, tip. Drag. 37, descoperit, la Partos, sapaturile din a. 1994 (neinv.), I = 3,7 ern; hi = 0,8 cm. Litere inversatc, dispuse sinistrovers, Import, Lezoux.

Inedita,

Fig. 342

Pat[ e ]rni(i)

Paternus este cognomen (W. Schulze, LatEN 192).

Aceeasi starnpila, pe vase terra sigillata, la Romula (IDR. II, 482).

346. - S tam p i I a fragrnentara pe un fund de farfurie terra sigillata

lisa, tip. Drag. 32, descopcrit, la Partos in gradina lui Gh, Tatu (inv. 4166), Cartus elipsoidal cu cere inscris; 1 = 4,1 em; h = 0,5 ern. Ligatura: I + T. Import Rheinzabcrn.

B. Cserni, MKErt. 6, 4 1912, p. 280; D. Isac/M. Rusu/C, L Balupi, Apuluin 17, 1979, p. 234, 254, cat. 50, pl. XI, 50; C. L. Baluta, Sargetia 16 17, 1982-1983, p. 211, pI. IV, 2; idem, BayVgBf. 49, 19~4, p. 131, fig. 5/2.

Fig. 343

[P] eppo fecit

Datare: sfarsitul sec. al Il-lea, inccputul eelui urmator, Peppus este cognomen (A. Holder, CeltSpr. 968).

347. - S tam pi I a pe un fund de vas terra sigillata, tip Drag. 33, descopcrit la Partes, in camera G a edificiului mare (inv, 4164). Cartus tabula ansata; 1 = 2,9 ern; h = 0,5 em, Interpunctio dupa cognomen. Import Lezoux.

B. Csemi, MKErt. 6, 4, 1912, p. 280; D. Isac/M. Rusu/C. L Biilutii, Apulum 17, 1979, p. 234, 254, cat. 51, pI. XI, 51.

Fig. 344

Sedati mianu)

Datare: Hadrianus - "Antonini".

Sedatus este cognomen (A. Holder, CeltSpr. 1429).

348. - S tam p i Iii pe un fund de farfurie terra sigillata lisa, tip Drag. 27, deseoperit la Partes (propr. particulara) si pe un fragment de fund de vas,

]78

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, lIJI6

tip Drag. 33, din camera H a edifieiului mare \inv. 5492). Cartus elipsoidal; 1 = 2,5 em; h = 0,5 em. Ligatura, E + D. Literele sunt mvcrsate. Import Lezoux.

B. Cserni, MKErt. 6,4,1912, p. 280; D. Isac/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulurn 17, 1979, p. 234, 255, cat. 55, pl. XI, 55 exempiarui fragment.

Fig. 345

Sedati m(anu)

Datare: Hadrianus - "Antonini".

Cserni: ES: Isac/Rusu/Baluta: - - - ES.

349. - S tam pi I a pe un fund de vas terra sigillata lisa, tip Drag. 33, deseoperit la Partes, in camera H a edificiului marc (inv. 41,63) ~i pc unul de la sapaturilc din a. 1994 (neinv.). Cartus dreptunghiular cu cere mscns; 1= 2,2 em; h = 0,4 em. Import Lezoux.

B. Cserni, MKErt. 6, 4, 1912, p. 280, VIII; D. IsaciM. Rusu/C. L. Baluta, Apulunt 17, 1971. p. 234, 254, cat. 52, pl. XI, 52.

Fig. 346

[T]aurici m( anu)

Datare: Hadrianus - "Antonini".

Tauricius este monen (A. Mocsy, DissPann. 3, 1, 1983, p. 283).

350. - S t a In p i Iii pe fund de farfurie terra sigillata lisa, tip Drag. 32, descoperit pe Platoul Romanilor (?), (inv. 4268). Cartus clipsoidal; 1= 3,6 em; h = 0,4 em. Import Rheinzabern.

D. Isac/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17, 1979, p. 234, 254, cat. 53, pl. VII, 53 si XI, 53; C. L. Balu\a, Sargetia 16-17,1982-1983, p. 211, pl. VI, 1, 1 a; idem, BayVgBI. 49, 1984, p. 131, fig. 5/1, 1 a.

Fig. 347

Victor j( ecit)

Datare: a doua jumatate a secolului al Il-lea.

351. - S tam p i I a pe fund de vas terra sigillata lisa, tip Drag. 33 si 47, deseoperit la Partos (inv. 1424). Cartus elipsoidal; 1 = 3,7 em; h = 0,5 em. Ligatura, C + T. Import Rheinzabern.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

179

D~ Is:c/M. Rusu/C. L. Baluta, Apulum 17, 1979, p. 234, 255, cat. 54, pI. XI, 54; C. L. Balu\a, Sargetia 16-17, 19821983, p. 211, pI. IV, 3; idem, BavVgBl. 49, 1984, p. 131

fig. 5/3. .,

Fig. 348

Victorintus) f(ecit)

Datare: Hadrianus - "Antonini" .

. ~ 352. - N u In. e incizat, in lutul nears, pe fundul unui castron terra sigillata lisa, fragmcntar, tip. Drag. 33, descoperit la Partes (inv. 8250). Literele A au bara orizontala dispusa oblic.

C. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 261.

Fig. 349

Assara - - -

Datare: a doua jumatate a sccolului al II-lea, dupa contextul arhcologic.

. 353. - N II III e partial, incizat, in lutul nears, pc fundul unci farfurii

fragmentare terra sigillata, supra 344, tip Drag. 27.

c. Balula, Apulutn 36,

Fig. 350

[? Vi] ctoris

. 354. - N u m e incizat, in lutul nears, pe fundul unei farfurii terra sigillata

lisa, fr.agm.ent tip nedetcrminat. Din colectia M. J. Ackner a ajuns la Kunsthlstonschcs Museum, Antikenkabinet, Wien.

M. 1. Ackner/Fr. Muller, Inschrtsac, p. 539; cu. III, 1635, 5; B. Cserni, AFMofl. p. 536, nr. 17.

Fig. 351

Drus [s]us f(ecit)

Drussus este cognomen Cw. Schulze, LatEN. 424; A. Holder, CeltSpr. 1335).

180

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JJJ/6

355. - N u m e incizat, in lutul nears, pe peretele unui vas terra sigillata lisa, tip nedeterminat, descoperit la Partos (inv. 8248). S-au mai pastrat prime le patru litere; hl = 1 - 1,2 em.

Inedit.

Fig. 352

Eirca [?rup]

Datare: sfarsitul secolului II, dupa contcxtul arheologic.

356. - N u m e incizat, in lutul nears, pc fundul unui vas terra sigillata lisa, tip nedeterminat, descoperit la Partos (inv. 8249). S-au mai pastrat doua litere; hi = 0,6 ern.

C. Balula, Apulutn 36, 1999, p. 262, nr. 4.

Fig. 353

Pa(- - -) sive PI(- - -)

Datare: a doua jumatate a secolului II, dupa eontextul arheologic.

357. - N u m e ineizat, in lutul nears, pe fundul unui eastron terra sigillata lisa, fragment, tip nedcterrninat, dcscoperit la Partes (inv. 7531). Litera A are bara orizontala dispusa oblic; L este arhaica; S, diforrnata si 1. de dimensiuni mal rruci.

c. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 261, nr. 2.

Fig. 354

Vitalis

Datare: a doua jumatate a secolului II, dupa contextul arheologic.

9. Vasa cretacea communis

358. - Lit ere zgariate, dupa ardere, pe peretele unei oale fragmentare, descoperita pe Platoul Romanilor, sub blocul de locuinte A2> in ruinele unui edificiu, langa vatra (inv. 8259). Litera L este arhaidi; 0, suprapusa de F. Litere nealiniate.

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

181

C. Balula, Apulum 36, 1999, p. 262, nr. 3.

Fig. 355

Mula f(ecit)

Mula, Myla este cognomen (H. Solin, Gr.Pers. 1168).

Mulos fecit reprezinta forma arhaica. Mula dativ se traduce "pentru magar; Mulo, ablativ "de catre magar".

359. - Lit ere zgariate, in lutul nears, pe un castron fragmentar, descoperit in cartierul Carolina de Nord, fortuit (inv. 8273). Din randul superior, s-a mai pastrat partea inferioara a trei litere, probabil I. I. A, iar in eel inferior, sase litere intregi inalte de 1,8 - 2 ern. Litera finals din randul inferior poate fi I sau T.

V. Moga, Apulum 26, 1990, p. 204-205, nr. 5, fig. 4.

Fig. 356

- - -) "iia

- - - ) 11011 est

Moga: Iuliius) Nonesi", dar nu este singurul vas cu graffiti de la Apulum.

Lectura este nesigura in randul superior.

10. Lucernae

360. - Mar cape lampa provinciala, forma scurta, descoperita la Partes

in edifieiul mare, camera K CR. 2156), eu moneda de la Hadrianus.

B. Cserni, ATEvk. 7, 1895, p. 51, nr, 3, fig. T, I -ACILlS; C. L. Balula, Apulum 4,1961, p. 192, nr. T, 2, pl. T, 2; N. Gostar, ArhMold. p. 157, nr. 4, la p. 154 corecteaza lectura lui B. Cserni.

Fig. 357

Agilis f(ecit)

182

lNSCRlPTllLE DACIEI ROMANE, [[[/6

Cscrni: ACILIS; Gostar: AGILIS F

Agilis este nomen si cognomen (I, Perin, Latt)n. 69; 1. Kajanto, LatCogn. 248; A. Kerenyi, DacSzN. 213). Luc.Muz.Aquil. p. 3-4, nr. 1-10.

Aceeasi marca este pe lampi de la Cristesti-Murcs (C. L. Ba1ula, Apulum 4, 1961, p. 192, nr. I, nota 2 - Agilis), Drobeta ([DR. II, 118), Potaissa (A. Carinas, RCFRActa. 33, 1996, p. 63, 67, nr. 1, fig. 1), Romula (IDR. II, 434) si Sucidava (IDR. II, 289).

360a. - Mar c ii pe lampa originala italic a, descoperita la Apulum, neprecizat (disparuta dupa a. 1959, masca pe disc, punct inccrcuit supra) si provincials, de la prctoriul guvernatorului-glacis (R. 2166).

CIL. III; 8076, 2; L. Opris, MuzUnirii.i p. XXlVc, Ill: 7336 sqq; C. L. Baluta, APIlIIlIl1 4, 1961, p. 192, nr. I, 2, pI. XI, I; N. Gostar, Arh Mold. p. 157, nr. 5-6.

Fig. 357a

Agilis f(eeit)

Acceasi marc a si pc 0 larnpa provinciala de la Ampelum (propr. T. Florea, Zlatna, inedita).

361. - M a ,. e a incizata pc 0 lampa originals atipica, descoperita la Apulum ncprecizat (Muz. Sibiu, A. 3450). Literele sunt dispuse cu baza spre ciocul cordiform. Litera R este mai mid si plina. Tcarta inelara trifida; disc ornamentat cu bustul lui Serapis; cate un punct incercuit supra si infra antroponimului.

c. Gooss, AEM. 1, 1887, p. 124; CIL. 8076, 4 = 1634,1; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 192-193, nr. II, I, pI. I, 1,3; N. Gostar, Arh Mold. p. 157, nr. II; I. I. Russu, SCIV 13,2, 1962, p. 468; C. L. Baluta, Apulum 26, 1990, p. 241, nr. 10, pI. II, 3, 3a.

Fig. 358

Annitus, -i) Sertapiodorus, -apiodori}

Serap(i)odorus este cognomen rar (H. Solin, GrPers. 144).

Gooss: LISINNA; CIL: ANN! SEC; Balula: ANN 1 (us) SER(apiodorus).

362. - Mar c ii pe lampa originala, descoperita la Partos, zona vilelor

si a ternplelor (propr. partie.). Litera A nu are hasta orizontala; masca pe disc.

APVLVM - lNSTRVMENTVM DOMESTICVM

183

Inedita.

Fig. 359

~~Yffi~~)

00 - /~~~ ,~:./ . /"/,

~

Apolausti(i)

Apolaustus este nomen si cognomen (I, Perin, LatOn. 141; H. Solin, Gr.Pers. 861); E. Buchi, Luc.Muz.Aquil., p. 6-7, nr. 14-17.

Aceeasi marca, pe 0 lampa de la Oarda de Sus (sau los) (G. Teglas, AEM. 19, 1895, p. 452, lcctura APOLl AVST, vazuta de Fl. Romes in colectia episcopului romano-catolic, Marton Aron; N. Gostar, ArhMold. p. 157, nr. 13; la p. 154 corecteaza lectura lui G. Teglas).

362 a. - Mar c ii pe 0 larnpa provinciala, descoperita la Partos liinga digul mic (R. 2649). Litera A nu are hasta orizontala,

c. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 193-194, nr. V, 1, pI. I, 6; I. I. Russu, SCIV 13, 2, 1962, p. 469.

Fig. 359 a

Apolaust (us, -ii)

363. - Mar c ii pc larnpa provinciala de la Apulum, neprecizat (BiblDocBatth.).

CIL. III, 1634, 2; B. Cscrni, AFMoli. p. 534, nr. 1; C. L. Baluta, Apulutn 4, 1961, p. 193, nr. III, I; N. Gostar, Arh Mold. p. 157, nr. 14.

Fig. 360

Aprio f(ecit)

363 a. - Mar c ii pe lampa provinciala pannonica, descoperita la Partos pe str. Ana Ipatescu (propr. Prartic.).

c.L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 226, nr. 1.

Fig. 360 a

Aprio

184

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE, 111/6

Aprio este nomen si cognomen (W. Schulze, LatEN. 124, 461; I. Perin, uao« 147; J. Kajanto, LatCogn. 122, 325). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 7-9, nr. 18-33.

Aceeasi marci.i, pe li.impi de la Ampelum (I. T. Lipovan, Tibiscum 7, 1988, p. 182, nr. 1, pI. I, 1), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34,1990, p. 157, nr. 37-39, fig. 3/5) si Ulpia Traiana Sarmizegetus (D. Alicu, ORUlp. p. 13- 14, nr. 469, 486, 487, 1100). De provenienta necunoscuti.i, la Muz. National Bucuresti (Gr. Tocilescu, MonEpSc. p. 330; C. L. Bi.iluti.i, Apulum 4, 1961, p. 193, nota 3; N. Gostar, A rhMold. p. 157, nr. 15).

364. - Mar cape li.impi indigene, bilychnis, dcscoperite la Apulum, in necropola de pe Dealul Furcilor (R. 2167) si neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3541); la Partes, in zona vilelor si a templelor (R. 2466). Ligaturi.i, L + A. Litera A nu are hasta orizontali.i; la unele li.impi litera Q este inversati.i; toarti.i palma; rozeti.i pe disc; palma infra.

O. Hirschfeld, SBAkWiel1. 77, 1874. p. 414; ClL. III, 8076, 5; C. L. Baluta. Apuluni 4, 1961, p. 193, nr. IV, 1··3. pl. I, 5; IX. 9 si XI, 4; N. Gostar, ArhMold. p. 157. nr. 16. 17, fig. 6 -AQVIN; C. L. Baluta, ArhVestn. p. 112; idem, Apuluin 26,1990, p. 245. nr. 26. pI. III, I.

[/;VLW1~]:.'·'

, d _!_.~~! .. ~ !

.

. .

Fig. 361

Aqvila

Aqvila este nomen (A. Kerenyi, DacSzN. 269) si cognomen. Gostar: AQVIN

Aceeasi marci.i, pe lampi de la Cristesti-Mures (0. Floca, MuzTgM. p. 12; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 193, nota 4; N. Gostar, ArhMold. p. 157, nr. 18, fig. 5 si p. 178, fig. 4 - A(v)onia(nus); 1. I. Rusu, SCIV 13, 2, 1962, p. 470) si la Napoca (sapaturile din a. 1996, trilychnis, inediti.i).

365. - Mar cape li.impi indigene, descoperite in Apulum la necropola de pe Dealul Furcilor (R. 2168, R. 2169), pe Platoul Romanilor (R. 2551, toarta inelari.i) si neprecizat (DiblDocBatth). Ligaturi.i, A + R + M + E la tipul cu toarti.i si A + R + M la celi.ilalt.

M. J. Ackner/Fr. Miiller, InschrDac. nr. 538, 1; J. F. Neigebaur, Dacien. nr. 163, 165; CIL. III, 1634,3; B. Cserni, AFMon. p. 534, nr. 2; L. Opris, Muztlnirii. p. XXIV, nr. 1336 sqq.; C. L. Baluta, Apulum 4,1961, nr. VI, 1-3, pl. XI, 3; N. G05tar, ArhMold. p. 157-158,

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

185

nr. 20-22, fig. 11, 16; C. L. Biilulii, Arhl/estn., p. 112; Gh. Popilian, RCRFActa. 33, 1996, p. 82·83, nr. 31-33.

Fig. 362

Armeni (us, -i)

365 a. - Mar cape lampi.i provincialii moesicii, dcscoperitii la Partos neprecizat. Ligaturi.i, A .J. R + M + E + N + I. Litera A nu arc hasta orizontali.i (propr. I. Feher, Sebes).

Inedita.

Fig. 362 a

Annen i (us, -i)

Armenius este nomen (W. Schulze, LatEN 113, 132; H. Solin, GrPcrs. 618). Aceeasi marca de larnpi descoperitc la Acidava - Enoesti (IDR. II, 546 a; Gh. Popilian, RCRFActa. 33, 1996, p. 83, nr. 28, 29), Aquae - Cioroiu Nou (IDR. II 152; Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 28, 29), Dierna - Orsova (B. Millekcr, DetmR. 3, 1906, p. 238; c.r. Biilu~i.i, Apulum 4, 1961, p. 194, nota 4; Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 39), Orlca (!DR. II, 313; Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 30), Romula (IDR. II, 436; Gh. Popilian, ibidem, p. 81-82, nr. 1-21), Slavcni-Gostavjm (IDR. II, 546a, b; Gh. Popilian, ibidem, p. 82, nr. 24, 25, fig. 4), Sucidava (lDR. II, 290; Gh. Popilian, ibidem, p. 82, nr. 22, 23), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 1990, p. 158, nr. 40; Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 38), Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUIp. p. 14-15, nr. 488, 1101, 1243; Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 34-37) si Transilvania (Gh. Popilian, ibidem, p. 83, nr. 40).

366. - Mar cape li.impi originalc italice, descoperite la Apulum neprecizat (BiblDocBatth. Alba Iulia, neinv.) iar la Partos pe str. Digului (propr. paretic. Partos); pe larnpi provinciale pannonice de la Apulum viile episcopiei (R. 2170 trilychnis) de pe Platoul Romanilor (R. 2561), in castru langii Palatul Apor (neinv.) si neprecizat (Muz, Cluj-Napoca, 1. 3841, Muz. Sibiu, A. 3452) iar la Partos in zona vilelor si a templclor (R. 2533, R. 2546) si neprecizat (R. 2171); pe li.impi indigene descoperite la Apulum in viile episcopiei (R. 2534).

c. G0055, AVSL. 9, 1873, p. 46; idem, AVSL. 13, 1876, p. 204-338; ClL. III, 8076, 6 b (= 6286, I); B. Csemi, AFMon. p. 535, nr. 11 si 542, nr. 29; C. L. BiiIu~ii, Apulum 4,

186

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 1IJ/6

1961, p. 194~195, nr. VII, 1~4, pl. 1,4,7; N. Gostar, ArhMold. p. 158, nr. 27~31; D. Alicu/E. Nemes, BAR. 18, 1977, p. 13, nota 31; C. L. Baluta, Apulum 26, 1990, p. 246, nr. 27, pl. V, 3; V. Moga, Apulum 27-30, 1990~1993, p. 217~218.

Fig. 363

Atimetiti)

Atimetus este cognomen (1. Perin, LatOn. 202; H. Solin, GrPers. 900, 1358). E. Buchi, Luc Muz Aquil. p. 9-14, nr. 34-79.

Cserni: ATIMENTI, Moga: ATIMETUS (?)

Acccasi maroa pc lampi la Ampelum (T. T. Lipovan, Sargetia I ?-17, 1982-1983, p. 227-232; idem, AlIA. 26, 1983-1984, p. 304, pi: V, 2; idem, Tibi 7 1988 P 182 nr II I pi I 2) Arcidava - Varadia (D. Alicu,

11 lscum, ,. ,.".,' ". .

ORUlp. p. 16 no!a 91), Cristesti-Mures (Muz~ T~rgu-Murq, inedite), MlCIQ (c. Torma, ArchErt. 2, 1870, p. 305; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 194, nota 7; l. I. Russu, SCIV. 13,2, 1962, p. 469; D. Alicu/E. Nemes, BAR. 17: 1977, p. 13, nota 33), Napoca (l. Mitrofan, ActaMN. 1,1964, p. 211, fig. ~/3, I. I. Russu, ibidem. p. 469; D. Alicu/E. Nemes, ibidem, p. 33, nr. 35), Potaissa (C1L. III, 8076, 6 a = 6286,2; C. L. Baluta, ibidem, p. 194, ~ota. 7; N. Gostar, ArhMold. p. 158, nr. 33; 1. 1. Russu, ibidem, p. 469). Romanasi (I. 1. Russu, ibidem, p. 469; D. Alicu/E. Nemes, ibidem, p. 3~, nota 36), Ro~~ia (lDR. II, 438), Sebes (1. 1. Russu, ibidem, p. 469; D. Aheu/E. Nemes, Ibidem, p. 13, nota 36), ~anpaul (C: Beldiman, Apul~m, 26, 1990, p. 266-270, nr. 2, fig. 3/4J' Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUfp. p. 16-17, nr. 422, 439, 48 , 774, 1102-1105).

367. - Mar c ii pe lampi originale italiee, descoperite la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3456); provineiale la Apulum d~ la sud-est de pretoriul guvernatorului (R. 7761 inedita; R. 1178 forma scurta), .de la nord de el (R. 2454 inedita), din castru (R. 2481), de pe Platoul Romanilor (R. 24_78, R. 2480), de la viile Maieri (R. 2191), de la necropola d~ pe .~~alul Fur~l~or (R. 2192 inedita) si nepreciz~t (Muz: Oradea, trilychms, me~lt~4 ~u) z .. Sibiu, A. 3480); la Partes in zona vile lor ~1 a templelor (R. 2463,. si de pe

APVLVM ~ INSTRVMENTVM DOMESTfCVM

187

Str. Dacilor (R. 2191); indigene, la Apuium, pretoriul guvcrnatorului (R. 2188, R. 2189), din zona lui vestica (propr. partie.), din cartierul Carolina Nord (Muz. Campeni, inv. 424) si neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, I, 8060), la Partes din zona vilelor si a templclor (R. 2187) si neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, I. 3840).

C. Torma, Ar~h1krt. 2, 1870, p. 305; O. Hirschfeld, SBAkWiel1. 77, 1874, p. 426; B. Cscrni, ATEvk. II, 1902, p. 17; idem, AFMol1. p. 535, nr. 13 a si p. 542, nr. 29; J. Kiirpiss, ATEvk. 16,1911, p. 19; B. Cserni, MKErt. 6, 1912,4, p. 279~280, nr, VIII, I, fig. 19; P. Korody/J. Karpiss, ATEvk. 17,1913, p.14 nr. VI1I; L. Opris, Mtrz Unirii, p. XXVI, nr. 1336 sqq; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 199~200, nr. XIV, 1~14, pl. IV, 1~3, 5, 6 si XI, 6 ,7; N. Gostar, ArhMold. p. 159~160, nr, 69-80; C. L. Baluta, Apulum 26, 1990, p. 247, nr. 32, 33, pl. V, 4 si VI, 8.

Fig. 364

Ctaius, -ail} Dessitus, -)

Dessius este cognomen (1. Perin, LatOn. 475; W. Schulze, LatEN. 98, 423), E. Buehi, LucMuzAquil. p. 48-50, nr. 332-350.

Uimpile trilychnis descoperite la Potaissa si la Napoca sunt identice cu cele de la Apulum, unde probabil au fost lucrate.

Opris; CODECI.

Aceea~i marca pe lampi de la Alburnus Maior (G. Teglas, ErdM. 19, 1902, p. 452, GODES hedera; idem, Klio 11, 1911, p. 509, GODES/O; N. Gostar, ArhMold. p. 155, 159, nr. 85; C. L. Baluta, ActaMN. 33,1., 1996, p. 96, nr. 15, pI. III, 6), Bucium (E. Chirila si colab. Buciumi, p. 56, nr. 30, pI. XLIV, 11), Criste~ti-Mure~ (0. Floca, MuzTgM p. 12, EDESSI; C. L. Biilutii, Apulum 4, 1961, p. 199, nota 1; N. Gostar, ibidem, p. 155, 160 nr. 86), Drobeta (IDR. II, 120), Micasasa (I. Mitrofan, Teza de doctorat, Cluj-Napoca, 1996, p. 155, pI. 66/4), Napoca (c. L. Baluta, ibidem, p. 199, nota 1; idem, ActaMN. 33. I, 1996, p. 96, nr. 21, pI. VIII, 1), Pecica (Muz, Arad, inedita), Potaissa (c. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 199, nota 1; N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 84; C. L. Biilu!a, ActaMN. 33. I, 1996, p. 96, nr. 19, pI. VIII, 3; A. Catinas, RCRFActa. 33, 1996, p. 63-64, 67, nr. 4-9, fig. 1/4. 5 si 2/6-8),

}88

INSCRIPTJILE DACIEI ROMANE, JJJ/6

Razboieni-Cetate (CIL. III, 8076, 11, a; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 199, nota 1; N. Gostar, ibidem, p. 160 nr. 87; C. L. Baluta, ActaMN. 33, I, 1996, p. 96, nr. 22; Romula (IDR. III, 442), Ruda-Brad (N. Gostar, ibidem. p. 160, nr. 88; C. L. Baluta, ibidem. p. 96, nr. 16, pl. V, 1); Sucidava (IDR. II, 393), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 1990, p. 161, nr. 50, fig. 14); Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUlp. p. 19-20, nr. 495, 1112). Din Transilvania (Muz. Sibiu, disparuta). Cu loc de descoperire necunoscut (CIL. III, 8076, 11 b = 6286, 2; N. Gostar, ibidem. p. 160, nr. 89).

368. - Mar cape lampi provinciale, descoperite la Partos, in edificiul mare (R. 2280, R. 2283, in camera G, cu monede de la Severi) si in zona vilelor si a templelor (R. 2277, R. 2494). Toate lampile au infra marca corona si palma.

P. Korody/J, Karpiss, ATEvk. 17, 1913. p. 14, nr. VIII; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 211-212. nr. XXXI, 2. 8. 12, pI. VIII, 4. 7; N. Gostar, ArhMold. p. 160, nr. 325.

Fig. 365

Ciaius, - aii) Octavi (us, -)

Octavius este nomen CW. Schulze, LatEN. 201, 409) si cognomen (I.

Perin, LatOn. 365), E. Buchi, LucMuz.Aquil. p. 126-131.

Litera C a fost confundata, la unele lampi, cu ccrculetul imprimat supra marca.

Gostar: OCTAVI.

369. - Mar cape 0 lampa originala italic a, fragment, descoperita la Apulum neprecizat (Muz. Deva, vazuta de I. I. Russu in anul 1967 si de noi; cerculet in relief supra marca, inedita), pe 0 larnpa provinciala de la Partos, Str. Dacilor (propr. E. Feher, Sebes) si pe 0 lampa indigena fragmentara de la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, inv. sters, inedita),

B. Csemi, AFMon. p. 542; N. Gostar, Arh Mold. p. 154.

Fig. 366

Caius j(ecit)

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

189

Caius este cognomen (A. Kersnyi, DacSzN. 356).

Csemi: CAlIS; Gostar: probabil 0 lectura gresita, DESSI sau altceva.

369 a. - Mar cape lampa provinciala, descoperita la Partes pe str.

Dacilor (propr. E. Feher, Sebes),

Inedita,

Fig. 366 a

Caius

my.

Aceeasi maroa, pe 0 lampa de provenienta necunoscuta (Muz. Sighisoara, 195 = 657, cf. 1. I. Russu, SCIY. 13, 1962,2, p. 469).

369 b. - Mar cape lampi provinciale pannonice (?), descoperite la Partos, in zona vilelor si a templclor (inv. 2434, trilychnis, toarta palma, sapte orificii) si la sapaturile din anul 1992 (Muz. Cluj-Napoca, fragment, neinv.). Ligatura, C + A.

C. L. Balu!a, Arh Vestn. 26. 1975, p. 122.

«'_ - ,--

I ,'\\'" '

,

,

.

. '

Fig. 366 b

Caiius=i]

CAl sau GAl, nu credem ca sunt literele initiale ale unui trianomina ci

gcnitivul lui Caius, Gaius sau Cais, Gais.· .

Acccasi marca, pe lampi de la Cristesti-Mures (Muz. Targu-Murcs, trei lampi incdite), Micia (C. L. Baluta, Sargetia 13, 1977, p. 225, nr. 93, pl. V, 49 a, b; C. L. Baluta, ArhVestn. 26,1975, p. 112, nota 8), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 1990, p. 158, nr. 42, fig. 6114) si la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUlp. p. 17, nr. 490,1109).

370. - Marca pe lampa autohtona trilychnis, descoperita la Partes in zona vilclor si a templelor (R. 2432 toarta palma, rozeta pe disc, ovc pe bordura). Litcrcle de la nomen sunt mai mici si mai groase; G si E de la cognomen, in fractura; ultimele litere sunt aplatizate; S este de dimensiuni mai mario

C. L. Balula, Apulum 36, 1999, p. 231-232, nr. 13.

Fig. 367

Cai (l) Gemellini f(eci)

190

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE. 1Jl/6

Antroponimele nu par a fi dispuse in ordinea tria nomina ale cetateanului roman. Artizanul purta, se pare, numai praenomen si cognomen, Gemellinus, cognomenul avand aici functie de nomen gentile.

Aceeasi mardi imprimata pe lampi la Cristesti-Mures (lOR. III/4, 159, fig. 85), unde Caius Gemellinus avea 0 figlina activa in a doua jumatate a secolului al Il-lea si la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUlp. p. 24-25, nr. 1064, 1065, considerat artizan local).

371. - Marca pe lampi originale, descoperite la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3453), iar la Partes in zona vilclor si a templelor (R. 2470) ~i langa digul mic (propr. partie.); pe lampi provinciale, la Apulum pe Platoul Romanilor (propr. partie.); iar la Partes langa digul mic CR. 7758), in zona vilclor si a templelor (propr. partic.) s i neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, I. 3838); pe larnpi indigene la Apulutn, in necropola de pe Dcalul Furcilor CR. 2172), iar la Partes, in zona vilclor si a temple lor (R. 2536). Ligatura C + A + M la uncle lampi. Litera A nu are, la toatc lampilc, hasta orizontala.

O. Hirschfeld, SBAkWiell. 77, I K74. p. 426; C. Torma .. ..J.rchEI'I. 2. 11\70. p. 305; G. Hglas, AEM. 16, 1893, p. 256, nr. 3; cu: Ill. 8076. 7; C. L. miura, Apulutn 4. 1961. p. 195, nr. IX. 1--4. pI. I, 9 ~i II, I 3; N. Gostar. ArhMold. p. 15K, nr. 33. 36; D. Alicu/E. Nemes, BAR. IR, 1977. p. 13. nota 42; C. L. Brlltqa, Apuluiu 26. 1990, p. 246. nr. 28, pI. IV, 5.

Fig. 3611

Campili (us. - i)

Catnpilius este cognomen (W. Schulze, LatEN. 115, 291,454). E. Buchi, LucMuzAquif. p. 16-18, nr. 83-97.

Aceeasi marc a, pe lampi de la Bucium (E. Chirila si colab. Buciumi, p. 55 nr. 17, pI. XLIII, 6 $i p. 56, pl. XLVI, 3), Gherla (1. 1. Russu, SCIV 13, 2, 1962, p. 469; O. Alicu/E. Nemes, BAR. 18, 1977, p. 13, nota 44), Romula (lDR. II, 440), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 1990, p. 159, nr. 43, fig. 14) si Ufpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUlp. p. 17, nr. 491, 1110). De provenienta necunoscuta, la Muz. Sibiu (CIL. III, 1634, 4) si la Muz. Aiud, inedita. 0 lampa fragmentara se afla la Muz. Arad primita in schimb de la Muz. National Budapesta.

372. - Mardi pe lampi originale descoperite la Ap~lum. in castru (R. 2471, R. 2472), pe Platoul Romanilor CR. 2180) si ne'preClza~ (Muz. Blaj, inv. 59, Muz. Botosani, inv. 59), iar la Partos in zona vilelor ~1 a templelor

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

191

(R. ~44.8, masca pe disc, corona si palma infra, inedita; R. 2449); pe lampi provinciale la Apulum, pe Platoul Romanilor CR. 2183, R. 2476), la nord de pretoriul guvematorului (R. 2182, R. 2474), in necropola de pe Dealul Furcilor (R. sters; Muz. Cluj-Napoca I. sters) si ncprecizat (Muz. Sibiu, A. 3455; Muz. Blaj, inv. 57), iar la Partos in edificiul mare, camera K, cu monede de la Hadrianus, Faustina I si Lucius Verus (R. 2178, R. 2179), in zona vilelor si a templelor (A. 2436 bilychnis; A. 2 I 74), de langa digul mic (propr. partic.), d_c p~ .Str: Oaci~or (R. 244 I) si a Gemenilor (propr. partic., doua lampi); pe lampi indigene, 111 Apulum, la sud de pretoriul guvematorului (R. 2181, R. 2433, R. 2477), in zona lui estica (R. 2475), cea sudica CR. 2176), la sud-est de el ~R. 2175) si in necropola de pe Oealul Furcilor (Muz. Cluj-Napoca, 1. sters), Jar la Partes de pc Str. Dacilor (R. 2519) si dc langa digul mic (propr. partie.). Ligaturi: C + A si A + S la unele lampi; A nu arc hasta orizontala la cateva lampi.

G. Teglas, AEM. 16, 1893, p. 256; idem, t,.dM. 19, 1902, p. 450; idem, Klio II, 1911, p. 509; B. Cserni , MKErr. 8, 1914, p. 134; M. MacrealD. Protase, MaIA,.II. 5, 1959, p. 440, fig. 6/3; C. L. Balura, APIIILlIII 4, 1961, p. 196--197, nr. X, 1-22, pI. II. 3. 6, 8, 9 si XI, 8; N. Gostar, A,.hMofd. p. 158 159, nr. 39-52; C. L. Baluta, APIIIIIIIl 26, 1990, p. 247, nr. 29, pI. V. L

---

~m ~ - _..:::::.. ~-._ .W_}

Fig. 369

Cassi (us, - i)

Cassius cste nomen (W. Schulze, LatEN. 432; 1. Perin, LatOn. 341-343) si cognomen (A. mihnle, Cassius, 91 a, RE. 3, 1918, col. 237). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 111-128, nr. 99-107.

Acecasi marca pe lampi la Aquae-Cioroiu Nou (c. L. Bi'ilutii, Apulum 4, 1961, p. 196, nota 7; N. Gostar, A rhMold. p 159, nr. 64; lDR. IT, 153), Baia de Arie~ (N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 65; C. L. Baluta, ActaMN. 33. I, 1966, p. 93-94, nr. 8, pl. I, 6 si XII, 3), Brad (colectia Aurel Flutur, Chiscau-Bihor, inedita), Coma (c. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 196, nota 7; l. 1. Russu, SCIV 2 13,1962, p. 469), Criste~ti-Mure~ (0. Floca, MuzTgM. p. 12; N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 61), Dierna-Or~ova (A. Bodor/I. Winkler, ActaMN. 16, 1979, p. 145, nr. 5), Drobeta (IDR. II, 119), Gherla (c. L. Billuta, ActaMN. 33.

192

lNSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, JIII6

1, 1996, p. 93-94, nr. 6, pl. VI, 5), Hoghiz (c. L. Balu~a, Ap,ulum 26, 1990, p. 247, nr. 31, pl. IV, 7), Micia (CIL. III, 8076, 8; C. Torma, ErdM. 19, 1902, p. 450 e; idem, HdT. 1, 1902, p. 143, nr. 4; c. L. Balut~, Apulum 4, 19~1, p. 196, nota 7; N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 59), Porolissum (Muz. Zalau, inedita), Potaissa (CIL. III, 1634, 5 b; C. L. Baluta, ibidem, p. 196, nota 7; N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 57, 58), Racari (IDR. II, 169), Romula (IDR. II, 441), Sucidava (IDR. II, 291), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 19.90, p. 159, nr. 45-47, fig. 6, 11, 14), Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. ~he~, ORUlp. p. 18, nr. 492, 773,1111), Ungra (CIL. III, 1634,5 a; C. L. Baluta, ibidem, p. 196, nota 7; N. Gostar, ibidem, p. 159, nr. 63). De provenienta necunoscuta (N. Gostar, ibidem p. 159, nr. 67, 68).

372 a. - Mar cape lampa provinciala, descoperita 1a sud de pretoriul guvematorului (inv. 2177). Litera A nu are baza orizontala.

c. L. Balula, Apulum 4, 1961, p. 196. nr. X, 5: N. Gostar, ArhMold. p. 158. nr. 44.

Fig. 369 a

Cassiti) mianu)

373. - Mar cape lampi originale, deseoperitc la Partes, in zona vilelor si a templelor (propr. partie.) si neprecizat (inv. sters). Lit~ra, A n~ are bara orizontala; I este de dimensiuni mai mici; punct incercuit 111 relief, supra marca,

C. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 226, nr. 2, fig. 2.

Fig. 370

Ceria lis

Ceria lis este cognomen (J. Kajanto, LatCogn. 1, p. 211- 221.

Aceeasi marca este si pe 0 lampa, descoperita la Santamaria Orlea, in varianta grafica, CERIA/LIS (CIL. III, 8076, 9; N. Gostar, ArhMold. p. 160, nr. 90, in Muz. National Budapesta, donata de proprietar). E. Buehl, Luc Muz.Aquil. p. 22-25, nr. 111-128.

373 a. - Mar c a pc 0 lampa originala, descoperita la .Parto~ pe Str.

Digului, eu moneda de la Marcus Aurelius (propr. partle.). Litera I este de dimensiuni mai miei.

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

193

C. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 226, nr. 2, fig. 1.

Fig. 370 a

Ceriali s

Ceria lis este cognomen (J. Kajanto, LatCogn. 211; W. Schulze, LatEN 155, 487).

374. - Mar cape lampa original a fragmentara, descoperita in Apulum la pretoriul guvernatorului (R. nelegibil). Litera 0 arc un punet interior; M este mai irialta; lipseste 0 litera M si litera V. Ligatura probabila, M + V.

B. Cserni,i ATEvk. 8, 1896, p. 50, nr. IX; idem, AFMon. p. 535, nr. 7; C. L. Balula, Apulutn 4, 1961, p. 195, nr. VIII, I; N. Gostar, ArbMold. p. 155 - CAMNIS "probabil o lectura gresita, in loe de Communis sau altceva",

Fig. 371

Com[mu]nis sive Com[m]unis

Cserni: CAMNIS; Baluta: Camnis poate fi 0 lcctura gresita; Gostar:

Camnis, in loe de Comunis, Campili sau altceva.

374 a. - Mar c a pc 0 lampa originals italica, descoperita la Partes pe Str. Gemcnilor (propr. partie.). Lipseste 0 litera M si litera S finala; punet incercuit supra.

C. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 227, nr. 4.

Fig. 371 a

Com[ m ]uni(s)

Communis este nomen (I. Perin, LatOn. 409) si cognomen (J. Kajanto, LatCogn. 69, 256). E. Buchi, LucMuz.Aquil. p. 27-33, nr. 135-179.

Aceeasi maroa, dar in variants grafica diferita, pe 0 lampa de la Tibiscum (D. Bcnea, DaciaNS. 34, 1990, p. 147-148, nr. 48, fig. 5).

375. - Mar cape lampi provineiale, descoperite la Apulum in zona estica a pretoriului guvematorului CR. 2185) si nepreeizat (Muz. Nyiregyhaza - Ungaria, inv. 65212; Muz, Medias, inv. 474, inedite); pe larnpi indigene, la Apulum, pe Platoul Romanilor CR. 2184) si in zona sudica a pretoriului guvematorului (R. 2186), iar la Partes neprecizat (Muz. Targu-Mures, inv. 2904, 2905 bilychnis, vrejuri de vita de vie pe bordura, acvila pe disc, toarta

194

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE. III/6

'palma, marca dispusa oblic, inedite). La unele lampi, marca are 0 proeminenta supra.

G, Teglas, t,.dM. 19,1902, p. 46, nr. 5; idem, Klio 11, 1911, p. 509, nr, 3; C. L Baluta, Apulum 4, 1961, p. 197-198, nr. XII, 1-4, pl. III. 6-10; N, Gostar, ArhMold, p. 160, nr. 95-98,

Fig, 372 Cresce(n) s

Crescens este nomen si cognomen (1. Perin, LatOn. 432; J. Kajanto, Lat Cogn. 26, 29, 234). E, Buchi, Luckduz Aquil. P. 33-44, nr. 180-323,

Aceeasi marca pe lampi descoperite la Corpadea (N. Gostar, Arh Mold. p, 160, nr. 100; C. L. Ba1uta, ActaMN. 33,1996, p. 95, nr. 13, pl. II, 3), Gherla (C. L Balu~a, Apulum 4, 1961, p. 198, nota 1), Michl (M. Gheorghita, SG1:getia 11-12,1974-1975, p. 51-56, nr. 2, pl. I, 2), Potaissa (G. Teglas, HTRTE. 14, 1903-1904, p. 161; C. L. Balu!a, ibidem. p 198, nota 1; N. Gostar, ibidem, p. 160, nr. 99; 1. 1. Russu, SCIV 13, 2, 1962, p. 469; A. Catinas, RCRFActa. 33, 1996, p. 63, nr. 2, 3, fig. 1/2; C. L. Baluta, ActaMN. 33. I, 1996, p. 95, nr. 14, pl. XII, 7), Tibiscum (D. Benea, DaciaNS. 34, 1990, p. 161, nr. 49), Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUIp. p. 18, nr. 493, 494). De provenienta necunoscuta (c. T6ma, AEM. 6, 1882, p. 145, nr. 31).

376. - Mar cape lampi indigene atipice, descoperite la Apulum, in zona estica a pretoriului guvematorului (R. 2564) si la Partes, In ruinele unui edificiu din zona canabclor (R. neinv., inedita, cioc cordiform, toarta inelara, rozeta pe disc). Ligatura, I + N + V; litere neuniforme, aplatizate, fuzionate. Antroponimul este despartit gresit.

c. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 228, nr. 5, fig, I.

@~f?m:·

~ ''$' :;_-~

=- -

- _ - ~ _ 'Z

- ----

Fig. 373

Crisp inus

376 a. - Mar cape lampa autohtona atipica, descoperita la Parto~, pe Str. Digului (propr. partic., bilychnis, toarta palma).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

195

C. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 228, nr. 5, fig, 2.

("~))

6=::d==~=k::,,-=I::::: ~_:1

Crispi~us, C~ispus ~ est: cognome.n .Cw. Schulze, LatEN. 156) si nomen. Aceeasi m~ca pc lampi de acelasi tip, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa de unde a fost adusa la Apulum (D. Alicu, ORUlp. p. 19, 181, nr. 775, 1113, fig. 14).

377. - M.a r.c ii . pc lampa original a, fragment, descoperita la Partos, in camera G a edificiului mare (R. 2195, punct incercuit in relief infras.

C. L Baluta, ApulumA, 1961, p. 198, nr. XIII, 1, pl. XI, 11; N. Gostar ArhMold p 160 nr. 103. ' ",

Fig. 373 a

Crispin (us) f(ecit)

Fig, 374

Decil rmi/us, - i)}

~ 377 a. -, Mar c a pe .Iampa originala italica, descoperita la Partes, in

zona vilelor ~1 a tcmplelor (propr. partic.).

lncdita.

Fig, 374 a

Decimitus, - ii)

Decimius cste prae~lOmen (I. Perin, LatOn. 466), nomen (A. Stein, RE. 4, 2, 1901, .coL 2275) ~l cognomen (J. Kajanto, LatCogn. 172). E. Buchi, LucMuzAqull. p. 45-46, nr. 327-329.

Aceeasi maroa pe lampi de la Bucium (E. Chirila si colab. Buciumi, p. 56, ?r .. 45: pI. ~LIV, 5 . eu .l:ctura DECEM, eare ar putea fi ~i alt cognomen, mtrucat grafia este diferita), Potaissa (1. I. Russu, SCIV. 13, 2, 1992, p. 469).

S 378. ~ Mar cape 0 lampa originala italica, descoperita la Partes pe

tr. Gememlor (propr. Ion Popa, Partos). Corona si palma infra.

Inedita,

Donatus

Fig. 375

196

INSCRIPTIlLE DACIEI ROMANE. 11116

378 a. - Mar c ii pe lampi provinciale, lucrate in aceeasi fig lin a. descoperite la Apulum, in zona sud-estica a pretoriului guvernatorului (R. 2197) ~i neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3457), iar la Partes, in camera H a edificiului mare, ell monede de la Hadrianus si Vespasianus (R. 2196) si la sapaturile de salvare din a. 1992 (Muz. Cluj-Napoca, neinv.). Toate lampile au punct incercuit in relief infra maroa.

C. Gooss, A EM. 1, 1887, p. 120; CIL. III, 8076, 12; B., Cserni, AFMon. p. 542, nr. 29; M. Macrea, AISC. 5, 1949, p. 300; C. L. Balula, Apulum 4, 1961, p. 200, nr. XV, 1-3, pI. IV, 8 si XI, 12; N. Gostar, ArhMold. p. 160, nr. 104; C. L. Baluta, Apulum 26, 1990, p. 248, nr. 34, fig. III, 2).

Fig. 375 a

Donatiti)

Donatus este nomen si cognomen (1. Perin, LatOn. 499, 500; J. Kajanto, LatCogn. 298). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 50-51, nr. 351-353.

Aceeasi maroa, pe lampi de la Baia de Aries (N. Gostar, Arb Mold. p. 160, nr. 105, tara indicarea loeului de provenienta; 1. 1. Russu, SCIV 13, 2, 1962, p. 469; C. L. Balurii, ActaMN. 33. I, 1996, p. 96, nr. 23, pi. III, 1).

379. - Mar c ii pc lampi originale italiee, deseoperite la Partos, in zona vilelor si a temple lor CR. sters, diseul ornamentat eu eapul lui Jupiter Ammon) si Hinga mozaieul polierom, fragmentara; (R. neinv.). Litera I este mai inalta.

c. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 229, nr. 7, fig. I.

Fig. 376

Eucarpi(i)

Datare: sub Hadrianus, dupa eontextul arheologic.

379 a. - Mar c ii pe lampi originale italice, descoperite la Apulum, fortuit, in incinta castrului (neinv.) si la Partes, Ifmgii mozaicul policrom (propr. E. Feher-Sebes). Literele P si I sunt mai mici si in ligatura.

c. L. Baluta, Apulum 36, 1999, p. 229, nr. 7, fig. 2.

(7f~w-~]J

LW_- -- --

Fig. 376 a

Eucarpi(i)

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

197

Eucarpus este cognomen (H. Solin, GrPers. 911). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 52-54, nr. 354-362.

380. - Mar c ii pe 0 lampa original a italic a, descoperita la Partos, in zona vilelor si a templelor (propr. partie. inedita) si pe una provinciala pannonica de la Partes neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, 1. 3842). Ligatura A + V. Literele sunt dispuse cu baza spre cioc; corona si palma infra.

C. L. Baluta, Apulum 4,1961, p. 201, nr. XVII, 5, pI. XI, 10; N. Gostar, ArhMold. p. 161, nr. III; C. L. Baluta, ActaMN 33. I, 1996, p. 97-98, nr. 28, pl. IV, 3.

Fig. 377

Favor J(ecit)

Aceeasi maroa, pe 0 lampa de la Napoca (C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 200, nota 4; N. Gostar, ArhMold. p. 161, nr. 113; c. L. Baluta, ActaMN. 33. T, 1996, p. 97, nr. 27, pi. XII, 4), Potaissa (ClL. III, 8076, 14 c, d; C. L. Baluta, Apulutn 4, 1961, p. 200, nota 4; N. Gostar, ibidem. p. 161, nr. 113, 114; A. Carinas, RCRFActa. 33, 1996, p. 63; C. L. Baluta, ActaMN 33. I, 1996, p. 98, nr. 29).

380 a. - Mar cape larnpi originale italiee, descoperite la Partos, in zona vile lor si a ternplelor (propr. partie., masca pe disc, inedita); pe lampi provinciale pannonice de la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3458, A. 3459), iar la Partes in edificiul mare, camera G (R. 2199); pe lampi indigene din Apulum, pretoriul guvernatorului-glaeis (R. 430) si necropola de pe Dealul Fuerilor (R. 2198). Toate lampile au hedera infra maroa.

G. G005S, AEM. 1,1877, p. 120; CIL. 8076, 14 a; B. Cserni, ATEvk. 9, 1902, p. 17, nr. VII; idem, AFMon. p. 535, nr. 5 si p. 542, nr. 29; idem, MKErt. 6, 1912,4, p. 280, nr. VIII, fig. 19; P. KorodyilJ. Karpiss, ATEvk. 17, 1912, p. 14, nr. VIII; C. L. Biilula, Apulum 4, 1961, p. 200-201, nr. XVII, 1-4, pI. IV, 4; N. Gostar, ArhMold. p. 160, nr. 106-109 si p. 161, nr. 110; C. L. Balula, Apulum 26,1990, p. 248, nr. 35,36, pI. II, 5. 6.

Fig. 377 a

Fa (v)or

198

INSCRIPTIILE DACIEI ROMANE, 1ll/6

Favor este nomen si cognomen (I. Perin, Lattln. 605; J. Kajanto, LatCogn. 285). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 55-57, nr. 366-371.

Acceasi marca pe lampi de la Ampelum-Boies Corabia (G. Teglas, BKL. 42,1909,48, p. 485; idem, BKL. 45, 1912,54, p. 204; CIL. III, 8076, 14 b; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 200, nota 4; N. Gostar, ArhMold. p. 165, nr. 115), Ampelum-Patrfmjeni (N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 116, gresita lectura FAVORIF; I. T. Lipovan, Sargetia 16-17, 1982-1983, p. 229; C. L. Baluta, ActaMN. 33. I, 1996, p. 97, nr. 25, pl. XII, 9), Baia de Aries (N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 119; C. L. Balu!a, ibidem, p. 97, nr. 24, pl. XII, 6), Bucium (E. Chirila si colab. Buciumi, p. 54, nr. 4, pl. XLII, 2), Coma (c. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 200, nota 4; N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 120), Ilisua (ClL. III, 8076, 14 e; C. L. Baluta, ibidem, p. 200, nota 4; N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 117, 118, aceeasi lampa) si Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alicu, ORUlp. p. 20, nr. 1251). De provenienta necunoscuta (OL. III, 1634,6; G. Teglas, HdT 1, 1902, p. 142, nr. 1; C. L. Baluta, ibidem, p. 200, nota 4).

381. - Mar c ii pe lampa originals italica, irnportata probabil de la Aquileia, sub Traianus sau Hadrianus, dcscoperita, fortuit, la Partes si in zona eanabelor (Fac. Istorie, neinv., anul 1994). Litere aplatizate si usor fuzionate.

c. L. Baluta. Apulutn 36, 1999. p. 229, nr. 8.

Fig. 378

Felicia

Felicio estc nomen si cognomen (1. Perin, Latt)n. 606; J. Kajanto, LatCogn. 273). Pentru productia ceram ica, vczi A. Oxc/H. Comfort, Corp VasArret. Nr. 683, 1694, 2019, 2102. Pentru lampi, vczi E. Buehi, LucMuz Aquil. p. 57-58, nr. 372-381.

382. - Mar c ii pc lampi originale italice, descopcrite la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3460, masca pe disc) si la Partos in zona canabelor (propr. partie.). Literc1e au baza spre cioc.

C. Gooss, A EM. 1, 1887, p. 129, nr. 26; ClL. III, 8076, 13; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 201, nr. XVIII, 1, pI. IV, 7, 9; N. Gostar, ArhMold. p. 161, nr. 121, 122; I. 1. Russu, SCIV 13, 2, 1962, p. 496; C. L. Baluta, Apulum 26, 1990, p. 249, nr, 37, p. IV, 9; lampa de la canubae este inedita.

Fig. 379

Felix

Felix este nomen si cognomen (1. Perin, Lat On. 600; J. Kajant, LatCogn. 525). E. Buchi, Luc Muz Aquil. p. 59-61, nr. 382-386.

APVLVM -INSTRVMENTVM DOMESTICVM

199

Aceeasi maroa este pe lampi considerate provinciale, descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (H. Daicoviciu si colab. ActaMN. 26-30, I, 2, 1989- 1993, p. 433, pl. XII).

383. - Mar cape lampi originale, descoperite la Apulum neprecizat (Muz. Sibiu, inv. A. 3461), la Partos in zona vilelor si a templelor (inv, 2467) si neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, inv. I. 3844); pe lampi provinciale la Apulum in pretoriul guvernatorului-glacis (inv. 2202) si neprecizat (Muz. Sibiu, A: 3462; Muz. Medias, inv. 473), iar la Partos, in zona vilelor si a templelor (inv. 2468); pe lampi autohtone, de la Partos, din camera F a edificiului mare, cu monede de la Antoninus Pius (inv, 2201) si din camera G, cu monede de la Alexander Severus - Elagabalus (inv. 2200). La unele lampi este incizat, infra marca, un cerculet,

c. Torma, Arllt,.t. 2, 1870, p. 305; O. Hirschfeld, SBAHVien. 77, 1874, p. 427; C. Gooss, A EM. 1, 1887, p. 127; cu. III, 8076, 15 a, b; B. Cserni, sruo». p. 542, nr. 29; idem, AT~l'k. 12, 1903, p. 102, nr. 7; idem MKtrl. ,6, 4, 1912, p. 279, fig. 19; 1. Karpiss, ATEl'k. 16, 1912, p. 14, nr. VIII; B. Cserni, MKErt. 7,1913. p. 141; L. Opris, Muziln irii. p. XXIVc, nr. 1336 sqq; C. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 201-·202, nr. XIX, 1-8, pI. V, 1-3 si Xl, 5, 9; N. Gostar, ArhMold. p. 161. nr. 123128; C. L. Balula. APlIllIlII 26,1990, p. 249, nr. 38, 39, pI. V, 2.

Fig. 380

Fes ti (i)

Festus este nomen si cognomen (I. Perin, LatOn. 610; J. Kajanto, LatCogn. (62, 221). E. Buchi, LucMuz.Aquil. p. 61-63, nr. 387-401.

Opris: Gesti.

Aceeasi marca este pc larnpi de la Ampelutn- VuIcoi (ClL. III, 8076, 15 c; G. TCglas,BKL. 42,1908,48, p. 486; C. L. Balula,Apu!um 4,1962, p. 201, nota 5; N. Gostar, A,.hMold. p. 161, nr. 130; 1. T. Lipovan, Sargetia 16-17, 1982- 1983, p. 230), Cristesti-Mures (0. Floca, MuzTgM. p. 12; N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 131), Ghelar (G. Tegla~, HdT 1,1902, p. 190; c. L. Baluta, ibidem. p. 201, nota 5; 1. 1. Russu, SCIV 13, 2, 1961, p. 469), Gherla (c. L. Baluta, ibidem, p. 201, nota 5; I. I. Russu, ibidem, p. 469; C. L. Baluta, ActaMN. 33. I, 1996, p. 98, nr. 33), Ilisua (N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 132; C. L. Balu!a, ibidem, p 98, nr. 34), Micia (Muz. National Bucuresti, inedita), Porolissum (c. L. Baluta, Apulum 4,1961, p. 201, nota 5; N. Gostar, ibidem, p. 161, nr. 129; 1. I. Russu, ibidem, p. 469; C. L. Baluta, ActaMN. 33. I, 1996, p. 98, nr. 31, pl. XII, 12 si nr. 32, pl. XII, 13), Tibiscum (D. Benea, Dacia NS. 34, 1990,

200

INSCRIPTlILE DACIEI ROMANE, 1Il/6

p: 161, nr. 51-52 A, fig. 7, 11,14), Ulpia Traiana Sarmizegetusa (D. Alieu, ORUlp. p. 21, nr. 423, 496-498,1116,1117. Dacia incertae (C. Gooss, AEM. 1, 1887, p. 153, nr. 25).

384. - Mar c Ii pe lampa provincials pannonica (?), descoperita fortuit la Partos, in a. 1990, pe Str. Daeilor (propr. partie.).

c. L. Balula, Apulum 36, 1999, p. 230, nr. 10.

Fig. 381

Fidelis

Fidelis este nomen si cognomen (1. Perin, LatOn. 612; J. Kajanto, LatCogn. 69, 254). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 64, nr. 402-405.

Aceeasi marca pe 0 lampa, descoperita la Porolissum (E. Chirila si eolab.

Buciumi, p. 56, nr. 44, pl. XLVI, 4; Muz. Zalau, inv. 178/69).

385. - Mar c Ii pe lampi originale italice, descoperite la Apulum, in castru CR. 2211) si neprecizat (Muz. Sibiu, A. 3464, A. 3466; Muz. Cluj-Napoca, 1. 7993; BiblDoeBatth.); pe lampi provinciale a pretoriul guvernatorului (R. 2203, R. 2225, cu monede de la Faustina I, R. 2226, R. 2227, R. 2244), la sud-est de el CR. 2482-R. 2484, R. 2228, R. 2230, R. 2240, R. 2253), la nord CR. 2565), la sud (R. 2242, R. 2569) si la est de pretoriu (R. 433), in castru (R. 2238, R. 2482), pe Platoul Romanilor (R. 2213, R. 2241, R. 2483, R. 2555), la necropola de pe Dealul Furnicilor CR. 2212, R. 2218, R. 2223, R. 2224), in viile Maieri CR. 2236) si neprecizat (Muz. Sibiu, a. 3467-A. 3470, A. 3482; Muz. Blaj, inv. 58; Muz. Aiud; Muz. Gherla; Muz. Sighisoara; Protopopiatul romano-catolic Bistrita); pe lampi indigene de la pretoriul guvernatorului-glaeis CR. 2229), de la nord de el CR. 2567), de pe Platoul Romanilor CR. 428, R. 2205-R. 2207, R. 2549), de la necropola de pe Dealul Furcilor (R. 7762), de pe Platoul Romanilor (R. 2568) si neprecizat (Muz. Cluj-Napoca, I. 7994; Muz. Sibiu, A. 3481). La Partos, pe lampi originale, descoperite la canabae (R. 2465); pe lampi provinciale din zona vilelor si a templelor (R. 2215, R. 2216, R. 2220, R. 2221, R. 2232, R. 2234 R. 2237, R. 2246, R. 2438, R. 2540), din edifieiul mare, camera G (R. 2247, R. 2250, eu moneda de la Antoninus Pius), camera H (R. 2204, eu moneda de la Faustina I), camera F (R. 2249, eu moneda de la Antoninus Pius), camera K (R. 2217, R. 2231, R. 2252, toate eu monede de la Hadrianus, R. 2248 eu monede de la Hadrianus ~i Philippus III), din zona canabelor (R. 2235), de pe Str. Liliaeului (propr. partie.), Str. Dacilor (R. 2255, R. 2453 si propr. partic.), din gradina lui Gh. Tatu (R. 2219, R. 2233, eu moneda de la Severus Alexander), de langa digul mie (R. 2256-R. 2258 si propr. partie.); pe lampi indigene din zona vilelor si a templelor (R. 2214, R. 2222, R. 2239; R. 2458), din edificiul mare, camera H (R. 2209), din gradina lui Gh. Tatu (R. 2208), de pe Str. Daeilor (R. 2461, R. 7200) si nepreeizat (Muz. Cluj-Napoea, I. 3825).

APVLVM - INSTRVMENTVM DOMESTICVM

201

O. Hirschfeld, SBAkWien. 77, 1874, p. 426; G. Teglas, ErdM. 5, 1888, p, 250; B. Cserni ATEvk. 5, 1892, p. 30, pI. V, 24; G. Teglas, AEM. 16, 1893, p. 256, nr. 2; ClL. III, 8076' 16 a, b, k, m (cf. 1634, 7); B. Cserni, AFMon. p. 300, 302, pI. 13, fig. 24; p. 534' nr. 3y~. 542, nr .: 29; idem, ATEvk. 11,1902, p. 17; G. Teglas, ErdM. 19,1902, p. 405; J. Ka,rpI,ss, A~Evk. 15, 1910, p. 115, nr. 7 si p. II; idem, ATEvk. 16, 1911, p. 19; G., T~glas, Klro, 11,1911, p. 509; B. Cserni, MKErt. 5, 1911, p. 175; P. Korodyi/J. KarpISS, ATEvk. 17, 1912, p. 11, 14; B. Csemi, MKErt. 6, 1912,4, p. 279,280, nr. VIII, 1, fig. 19; Idem, MKErt. 7, 1913, p. 141; idem, MKErt. 8, 1914, p. 134; L. Opris MuzUn irii, p. 1336 sqq; D. Protase, MatArh. 6, 1959, p. 339, fig. 5/2; C. L. Ba1ula' Apulum 4, 1961, p. 202-207, nr. XX, 1-33,35-39,41,44-47,50,53-56,58-68, pl. V: 4-6, 9; VI, I, 2 ~I XII, 1-3, 6; N. Gostar, ArhMold. p. 162-163, nr. 143-206; C. Pop, ActaMN. 7, 1970, p. 159-160, nr. 17, fig. 3/3; 1. Mitrofan, Apulum 9, 1971, p. 338 nr. 5; D. Protase, Apulum 12, 1974, p. 151, fig. 14/1. 2; C. L. Balulii, Apulum 26, 1990: p. 244, nr. 25, pI. III, 3 ~I p. 251, nr. 43-47, 50, pI. II, 9; IV, 8 si V, 7; idem, ActaMN 33. I, 1996, p. 98-100, nr. 35-38, pI. II, 5; III, 5; IV, 2 si XIII, 1. .

, ..

Fig. 382

Fortis

Fortis este nomen si cognomen (1. Perin, LatOn. 638, 639; J. Kajanto, LatCogn. 257). E. Buchi, LucMuzAquil. p. 65-93, nr. 406-720.

Aceeasi m~rca este pe lampi de la Abrud (C. L. Balula, Apulum 4, 1961, p. 202; nota 5; Idem, Apulum 26, 1990, p. 251, nr. 42, pI. III, 7), Alburnus Maior (N. Gostar, A rhMold. p. 164, nr. 223; C. L. Balula, ActaMN. 33. I, 1996, p. 100, nr. 39, pl. III, 2), Ampelum (CIL. III, 1634,7 a; G. Tegl<is, BKL. 42, 1908, 48, p. 185; J. Novak, Kozl. 3, 1943, p. 132; c. L. Baluta, Apulum 4, 1961, p. 202, nota 5; N. Gostar, ibidem, p. 164, nr. 219-221; 1. T. Lipovan, Sargetia 16-17, 1983-1984, p. 230; idem, AIIA. 26,1983-1984, p. 304, pl. V,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful