ea indica(iile dc baz:i .in cxecu(ia acestei tonne de pmJ/Clyu/1/u tie riguros respectate. s,i Tchnica de executic . .

.

. .' .-\I:ea~t,i .Iorm;i lJCprall(/.1:U/1/CI~CstC tleos<:bit l!C import;!IH;i in practlci~ .'"~):!a.111;!~l~s prin y;!lel:l~k' :';. a pre!.!nalH rc\'ltahzalHc ~I tcrapcuncc. Ea operc:\z:I m;1Ialcs la 11I\'cllIl s(rllctllnt nwle a tun!cr. penlll!al1d :.)[\HL core!ar~a ~i hiperacti,'area lui S\VADHIS fl.1ANA CI-lAKRA. .' . Insusi l110dul in care accast;i tchmd sc exccut,l estc mcdll. tocn~;11 pentnl a produce unc:>!::del. speciale. pc 'care se scomcaz;i in ,'edcrea atingerii rczultatclor doritc. 1'ocl11;1Ide accea este extrel11 de iIlJDon;!
PrC:lIllhlll

SHITAKARI PRANA YAMA (sunlll subtil racitor)

.

. .
. . .

prolund;\. pe nas. suntel11!!ata acul11pemru tchmea propnu-zisa. In COI1t1nuare. rocell,im dupa cum Ullll~.t7.;i: p . realiz,im 0 c;jt mai .ampl:i .e;'\pirape pe gura:. . ,. .. . , , , . . nil11dnemin retenpe pe YIO.1110derat toate m~lcaJul~ retentpare .Ia t.azil,re.lenper p~ Vld.Obl$nUlle. ':abl'~ (

.

Uupa ce In prcalabil am rcalizat expira(i.a ven~ila!ie: .egur:i .$1 111:11 de p dt 3111Rlu. um~at,1de l) ir;sptra:
"

in cazul re~pira{ielypghll1e~ol11plete. aphcabl.le mod !d~ntlc~Iaiel. II~ SUI!t !n aceasta {aza):
pc Vld !recem I~Ita~a e~ell(la!a a tehll.lcil. cafe creeaza deoseblrea

'.

tonne de pra/!aya/1/a ~e alte 10l]ne - 1I1sptratla. 0111ret~lIpa p'e ':Id ~duc.em buzel~ u~or lIlarl1le. 1:.)(lIl1,1' ., S~lI.tuguiat.e. II1!O~l11al. p.recull1 II~cazul 111 ~a~e.am .sorb}un. Itcllld.tlerbllHe. Tr<:cfllloI!n.lbape C~~lSUp: dll1plor de JOs.,hpll11vartul atestem. de buz.aII1lenoa~a~I~1!1c1uzall~ !ell)1 ami:?elenan. a~pmJm aer~rI ~care: randul lui ,'eluculeaza prana) cu hmba ~I.buzele. mS!?lrand deci 1!1IIHre!!lme P~ GIJR.-\ ("~Zl. i:,g.!. ! aceast;l taza ne concenrr,1111 cotodatii sa seslzam tluxul (Ie pra/w vehicular cfe aerul II1splrar. real1zal~~::1st; . cara~tel:isti~il~ ~~e<;i~~le. distincte. al~ acestei t~mne d~pral/a pc ~are 0 prelu:im. asttel. , net .
la starsHul 111~,~:~Iel con~plet~ (;.~b~om~nal..to~ac~c:.~Iavleular) ral11ane!11111 ,. rerel)P.e pe phn.. ca} se p~la[e ,

catre st~ir~Jtul retenpel

e~en\lala

:! ac~:,;

Obsel'\'::itie

mult (tin1 a aJunge I.ast,in?~ Jen~ mtefl~ara) ~I dlflJam t1u:,:,ul e energle p'l'all11-ICa d SJ)e~lll<~a .atre 2011:1:;: c : or!.!anul ::isupra carUla ulll1anm sa reahzam etecte terapeuuce (aceasta. eVident. daca atectJunlle re:=:'eC!I'. se -preteaza a ti tratate pr~n ~lCeaStat~ml1ade .pral/ayql1l11).Penu:u a n)~ifi ere,ctele. cur~1ti\'~ ~i. a ;:~'c=!e: fJl'Ocesul de re!!enerare. sughmentar. 111 reten{m pe plm >il.pe cat poslbll. duar >ilIa II1Splra{le. ::e::IZ:!: dinamizarea luiS\V AOHISTHANA CHAKR.-\. eXI)irati:t: la sfar~itul perioadei de retemie pe piin. e:\!~irjm lent pe ambele nari. 111onunuare respiram de voie. umlarind sa sesiz:im efectele specitice generate de tiecare respira~ie i:: p;!r:~ c

.

.

.

l-aza ue con>itientizare efectelor ~ste deosebitde importanr:i. ai ales in cazul umlaririi uno:- er~.:: a m
, _ .. terapeuriee,. ~ In cazul 1m SHIT.-\K..-\RI PR.-\NAYAMA contractule musculare specltlce folosHe 111Vo!!a (;'(lIlillt,:: ,:;ti !.!esturile sincronizmoare (l1ludl'a) nu sunt absolut defoc necesare. . - _ Dat()J:ir;il.ap[Ult~i ,1.in cazu,l acesrei tehnici de 'Jl'llIW1 c '(llJll! inspiratia se re:1Iizeaz:i.p~ gur:i Ilim:-,: ;il::~

'!'='IJ:~ ClII~1~[J~11. 11!e,g.~rura eu S\V AD1iI?l'HANA 1

pe CelHrIlsllpenon. lie 0 concelHrare (Ie 10-1) mll1uceasupra IUIAJNA CHAKR.-\. pentru a oten un ;:()::::\'; :.. !11.!i un ~i pemru a realiza echilibrulla nivelul tiin(ei. In acest lelnu sum bJ.Cnerare h predomillanre pe ;~..:;W:':. II1tenoare. ,... .,:. . . Din cauza _._ :tuilli siiu pre!.!nant.de r:icire. Rrin asocierea >iiasimilarea ener!.!iilor subtile $peciril.'~ .!i~ ::. ~\\:.-\DHIST.H.-\l'!.~ CHA~R.A (ereml ap9s - APAS.TATTVAt a<;~stprocedeu d..e-pr~lIlayaJJl{l d~ .:~~::;~:' este 1I1~leatp.entru,e!Immarea ~..dU1llnuarea eteetelor nelaste ale caldum. vara. EI va tl astlel extrem de'l1td ::: ,:~:.:: . one;lrel.lI1ca.lztrl a <;o~.,!IUI.. , .. ,. . In atara actlram conslderablle a IUIS\\. AOHISTHANA CHAKR.-\. aceasr;l tonll.1 de V/"{lll(l\',/i':,:;.:~' s~ldlspar;i destul de repede orice tonm1 de fnc:ilzire. mai ales morbida. aici tiinQ incluse chiaro~i roa',r. :>1":1:=.: de febr:i. in p!us tehni~a .c~I.rarisind~ticient UI~ numar considerabil de bol! (febra ti.r9ida. racel.i. indigesrii =:-:.: . O~torna energlz~J'II deoseblt, de ma~~pe care 0 genereaza la 111\"~lul yel1l~ulelor vitale. ~.I-qT.-:. ;(,-\:.: de PRA;-.i.-\ .-\M.-\ SU()flma asemem senzatille de toame sau sete. Ea II1laturar:tOldsomnolenta $1 ,ac= ,-.i ::: \ eliminate ca prin tail11eclenea ~i ineqia. .. . In (cgatur.i cu etectele sale .rel~la.rcabiJe.,celebru.1 tratut ~him Saml1iw amta <;ain ca~1 p,ractidril .:":~:::= tonnc ue pralla\'llm{lde 100 de on mll1lm.dllnmea{a ~Iseam. 111 od perseverent tJmp'de .) alii. acesrp!':-:e~::;: m de ri!ll1are. ;1 sutlului permite sa tie invinsa b.itninerea. retace extraordinar de bine \'iralirate~l. re:=:I!~!!::. imregului COI}> tizic un aspect de viralitate ~i vi!!oare specitica tineretii. In plus. atat otravurile'~;i[ si h--';II:e.: sunt apro;!perara efee.taSllpr.~ aceluia care practtc~in mod regulatL!c~asta ehl)i~4~ ~ . ' . . Pnn ~m!ar~. 111 specl~1 pentru corpul hZlc: pentru. ~es.t~blhr~avl,tahta{lI. pentru. \:I,Ildecarea r;;:'~i.I;1 .. anllmltor boh, cat ~I penln! elll1l1nare~efectelor noclve ale dllerqllor (acton care agreseaza tun{a, aceasrj rom~;-. de pralla\'(/l1laare 0 valoare remarcabllii. . Halllll rpg{l Pradipika; "Prin p~actica acestui procedeu. yoghinul devine asemiinalor cu KAMAOEV.~. [ze~: dragostel ).

ni\'elulliin{ei in cantitare mare. " ,Prinllll1)ar.e.!n cazul.acelor per~oane car~ a!l deja ~cti\'ata aee.asrLl.ch{!kra .rem.!rcabil de mull. se :::1;'~!:' fa star~I~~11. tehn~cq S,! se real1zeze (<.Iu!?a relax..are} he tehmca de. LA ):.-\ ), OG.~. tolosmd un p':ln~t de :-e:. 'n.::::

IlInta 0 forma specltlca de pralla. specltJea IUIS\VADHISTHANA CHAKR.-\. ~are va II decr acun~:::,I(j .

C -IAKRA I. II~ac~st ca~ se opereaza

t

~I se ;lCUI11U::;:I7.:1 :

,...;~

. ""':...............

Inspinim lent.lIa ~l/lll0niz"i.11 .)Sl11le. Lipsa controlului muscular al limbii esle legata de 0 lips. dilijiim energiile prlll/cl-ice (APAS) in parlea inferioar.. '" " _ . putem executa telmica ~i in timpul zilei sau in cursul altor m:lj\'il. JnJoire~llimbii i~"vri7. srare de t1uidiwte a ener~iilor in tiin(a: eliniinii problcmele le!..ire~te puterea de lascinatie.1 executa dup.:. \'om tlirija ener!!ia .i s.e \'. ... de catc\'a on. . EXDir. .!:'.~.~.!.SHAMBHA Pen~ru amr~. splinei::: . p'e !!ura. R. \'r:. s(.i te!micii acrivea?.~.t. '\:alm". .imlent.\ce SWADHISTHANA CHAKRA. .r: fapt.bd?m~nl!lui). c: ~j celehilte lw: ::0:.AN.annDtlle. Se executa tlup. Efl'cre J>sihice/mcntale - are . . · · Excc\1tia Se exe~ut~i in SUKHASANA (+).i zomi). magnetismul: rennite un control loarre bun all'oten{ialului sexual. r\ceasta este KAKI j<. Da(\lr.::. "put in el11oliv". ' ..i ducem aceas[a energie in alta parte .i viti).\: efec.stom..Ipei in tiint.)lehnid mai pUlernic.lm tie voie (nommD. .IA cstc l. Vnri:l1Jt:1 simplilic:Jt:l hir~i . .. dar \'0111 p resinili dar: . sele:.'indeca tlia~~<:": . . " D~d putel11proceda a~. spedrkului tehnidi . orga~e.i e[e.rii a nivelullui S\VADHISTHANA (e/imin.iriie Je ::. .. Efectele nu sunt Cl!at<.\ Yr\:'\(. Fl\rm.lre. se poare face in timpul executiei LAYA YOGA cu DIJA-MANTRA VAM.im (Jreluarea energiilor pr{II1{f-k~ dm . pun Ilea odm.l ASANA-e . rinichi!or (nu are sens s.actiunea .IW(v. In ace~lsta perioatla yom mentine neintrerupra eoncentrarea spe.....- -~". _ 11I\'el.\re de calm mental: calmeaza emotiile: .!ali~:. zona lui S\VADHISTHANA sau a organului tratat ~i con$tientizam etectele. l'l simil. inspira(ie pe gur.ilduni e:<cesiv. sped tiCe: .i obtinem efecte particulare (sa operam inlr-o anumir.)' \_'-."':.'~_ ' - SAU ..-\HA Afl\A . splinei. men(imind KAKI MUDRA.i Je control al' energiilul de ~ S\V ADHISTHANA.i asimilarea energiilor pralla-ice.. nklrea corpului. sr.! Ia ni\'clullimbl: . Relenlie pe VIJ (uplecat la ~~l) eu con~!I. eventual a.tclc :'lIlH 11.Ieuternice. Pentru a e\'ila to[U~i un exccs Iii . eSle foarle bine s.~uhrilcde luminozitare . e .PRANA YAMA.. - - actin1rea lui S\V ADHISTHANA CHAKRA: amblitieare:1enemiilor subtile ale apei: ampliticarea energiilor erotice ~icontrolullor mult mai bun.fUDRA ("gestul eorbului"). .L.i: r~ke~recorpul: elimin...:ilk:i Con r f:1ind iC~ltii L onsupatle: r. :11>1:1 · · · · · desdlide).i slressurile. .i Jup.j SHITALI SA~ stare de.inl executia ca mai sus.~JI1anlel u V~dul Crc~lCor 111~~cn)Cl.en!lza:ea r~7.i..i a abJomenului.. sete. ..i senza{iile de tomne.ire. Relu. lIadi-urile din plan subtil).. Praetic.i( (Joar inspir. TA. . urechrle: are eleel !!eneral de punllcare Cpoareehnuna etectul unor ornh'un. . m.SIIIT. Expiralie pe gur. poale reactiva bron~ile.:hilor~ lkalului.im eu buzele un "0 .i inlottleauna annonios SWADHISTHANA CHAKRA. Efccrc Jizicc ..1Iin exees..i febra: .!~KI MUDRA ~i expirjnd pe nas). stare Ell-ete ampiItkii ener~iiIe subtile ale .I\.r~:'(n: . Respir. con~liel1li7.idedit SITAK:\RI PR:\N.b~!1e/ice I~Ini\'elul:.e!e~te.l.> .i darilare in pl~mmenial. da[Or.1pune <Iccemul pe retenlia pe plin (. <' dispanlia senzaliilor de foame ~isete.i al energiilor asimilate.iceahi tal. cu ritlicare. A~e:l:.ir:Ju-se Imina." ..IrC .\rea electelor.\ alunci cand ne simtim devilalizati sau ne este foarte cald sau foarte foamesau ~onditi" ca aerul sa tie cumt acolo unde ne "fhim (. ea ur..1 0 rulal11 1~lCeral (ca 0 frunza car" - .iz~in part~a infer!oara a a. fr'.i nu ~ocam pe nimeni). cu cobonire.:: l contrac(le ). ' de Obsen'. . lkalului. sexualc."lI1deICl'!'. dar mai intense. I .i~~ pe g~r~ c.ere. m~lre~tetoarte mulr vitaliratea: t~lces.\Ll PRi\NA Y:\i\.i exerseze la oglintl. esre eel mai :: 1remediu pentru bolile venence: .itii . m IInllta propmlor capaclla(l. e.l.i t'"ebra(gururai).-\YA YOGA cu prima mO/ll1'lt(sau cu ma/llra unei Puten Cosmice): de ridicare a energiei de pe SW ADHISTHANA pe AJNA CHAKRA: VI tvIUDRA. In reten(ia pe plin.se va dirija energia la nivelul: stomm:ului.im~rnem m retenlle pe plm de vOle. rum a torta.i. ..Ie exemplu. eu expir~i{iepe gur.eaz.i Ichnidle tie . Aceste energii lin de APAS TATTV A (energiile sublile ale . . ri!.. ~-3 expir~l(ii proluntle de \'entila(ie (pe gura). De nas.<. eu cobor.lor genirale. rerentie.. sau concenrrare pe 1'l1l1lralui SHIVA.wta!ltatll. Con~tientiz.) em) .lII.lmphhcarea.-\LI = "sunul care raee~te". SHlT. PRANA YAMA (evenlual dupa rela:<are): '-.lcului.i dispar.i: <1mpliticaSA Tiv A GUNA: pulitica energiile aunce.. scoatem IImba In a/am (lclII I. Dad dorim s. . Pel1lru cei care nu pot realiza KAKI MUDRA.

.. v/UTTI PJUNA f.t Nl'R./....:lur.-.iliilor p.Acesf procedeu poate in!ocui respira{ia yogim1 cO"1plclii (doar pen[cu cei care au e:<ersa[ consccven[).. AUAl ..-lVRl7TI PRANA Y.< .. pR..InUITI in PN.illl.~cscosibilita{ile. f.l\ia..-JUM.: ~clor 4 lilzc alc procc:-iuluircpiralor (~i allumI. a[ulld ~.i[ral.. lucid ~i obiecliv.1 cl1loanei...i: lradilillnul se lolose~[e i\{.im eventual incep.I}.-l JL-l cstc l1li011 t~ rcspiratia p. illIN\ Iraducl:rl: rlllll. . .IS.::. nllrmirul de emisii estc egal ~i ilC/:.i stare de Juddi[:I\I I..1 ( -I. sii aib.\'TR.Se continlli1 lara onrire a[iil timp coildorim sa excculam aCeils[.2. s SAA-£..se vamcntine v ASHWlNlMUDRA.INTR...-lUA!.-I-£ (ue excmplll prima JL-l.. rezerviindu-Ie insii IU[UWr ceea~i dllra[ii.l) 0 pUlcm lilCC.i.lUM. reten{ie.i l}blincmanllmile cli. lt10ditice acest prcedeu.i. Even :lIa puccm recllrge la_TRATAK. :!-LINTlU LUligirnca lilzc/or rcspira[orii sc va.. de Es[c IlHu'[eimportant a[unci dnd rcaliz..ale respimliei.it mai pliicu(.'stc un pn Iced\..'". .ili 1UAr emise." 'i?"if.' '''.. ~.\I. atlll1d ..itre somn ~i s. . Prin IIrmalt: in asch1enea situalii este I1ccesar sa avcm inlrcaga Iliciditaic ~i sa ne opnm irneJiat ce apar aserncncil situatii.ea Ie eelclaltc tchnic.usin jos de-a lungul coloanci.\f.~.-lUM emisc. grcuratea ~orplilui va Ii reparrizatii injl~rul ccn[l11ll1i e greu["te siluat imre h:: d \1 ~i pubis.EsteJonrte irnportanf"ulunci c..-Ie..eJe upar ca un palmi ~i locmai de aceeu 5. Acest procedcli sc con[il1luimni pauze in li..illdlil~emLAY.1v/UTTI PR.mllliemitem . .\i!f~lK". 1. A~eaSliidur.l1 de a\:cla~i lIul11..::ISANA (cei care s[apiinesc!oar[ebine aceasti1posrur. '.ind de la zona sacmmului.i ?'~.-J:' expin1\ia . a~a cum am spune 1. poate sii aparduli gen ue Slarede sonmolcn!.'rizarc a'll1cnlai:. Se pnare IiII.Hra!.. la tcecereu expira{ie.-MUconst.-I-E/ .iAL-IN'!'R.j..i } ritl11arca :-iul1ullIi(C:-iIC prirnul dc aCC:-i[ gell pc carc il illvil\illn).1II[Oma[cxpirul va Ii de pa[I1IUnililli. AUJ/.ina la uege[ul mic la e:<piratie. rClclilia pc "id. PrOl:edeul ~UIIO:-iCU[ traditia yogin.. cgi~litalepishicii~chiariutrd!"C1tp{)itlnl1hij~~~stare de:meditutie s ..-'-.IAn sii nc alegem rilmul adecva[ 1::I:.3. ~'''''"><$:!.lt.i [olt.:cillnlIi1e!\hll.INTR. ..\f.'~''a-CHj. ' V"'.1'. i PR.-lA-L'I. .I X. {.1 I. j .inl" (IIU IUII..-inlcnuriZ!'I~. lIrmeaz. .. in[r-un proccdcu carc s.miaceilst~ z mai Slnre. .).'INAY. Fuk)sm .: dimiOlind toa[e ~onlracliilc pamzite: eorpul va s[a in echilibru cen[ral in special in jun.\: inspi.:::' ilceils!a. \.~:~. . evident ilecils[am.l!ralicila [impilor se masoaniobliga[orillprin emisia U..i lie cunoa~tem foarle bine capadt. chinr un pwccs J.III~lie posibilit. .umula~a.=ure eslc suslinut craniul. consta[amciipenlm a expira ne trebuicsc 6 uni.illdemi[cl'...ilehnid. :J.la ar.'.. Dc exempill.l':ne p . }~-l. In tiri1pul relenliilorpc plin~i-'pe id.'. . cxacl ca illu-n SIr\II. .i e lip p.' .9p~.\l. u. lfcoarcce acest gcn de PRANA YAA-U genereazii 0 stare de intcrionzarc exceplionalii..-lX-l Y. "'~. .\1.'d .ceinain[e cele 2-] respiralii prolUndclit: ven[iJa!it:.~ .i.indrealiziim SAMAJllU1T1 PR.. ~~'" .i prin emiterca cgalit a .:cca~i criuadii de limp.' la dege[ul ar.:i:1 i ne alWm ~i numai uupii 0 perioada considcrabihi de limp.1M. pc loal<1 dum[a lor.ind ne simlim Cli aueviiral prcgii[i!i. J-:UR. P. EIi. Fic~are lilzii"a dura iII.-lU. in ri111111entul relen{iilor (al.-I.).i <lceea [recem la inspil1l!ie ~i in r::ri.ili mlli:im degelul marc ue. u uni[. p d lie~arc I.i. sc va ~on~[icn[iza de mai mulle ori inain[e de a incepe procedeul p~opriu-zis ue .ill1an.. 'elc.:il: indispesub.':':in SCK/-i. .l~e. care urmiire~[e sa rcalizeze 0 cgalizarc ~i 0 intcriorizare'men[ala..RECli. inapori dc degellli mil.~:.i care chiar :>.1 MUDRA-E) ~are sa ne Jinamizcze. AUM..ta{i-l[.\zil.-INAf.(contmclia continua a stinctcrului anali.. .JAtA intI'\) pozitie c.i in a include ceIe 4 Hlzeale rcspinllici yoghine ~omplde (ucd in:. f\lund \'\'n rclua lehnica doal'a uoU~t i.'i'.~c.NA-ic:tj de in.n.lN. .~ ~uloana n.~ir ritnnirile c<!re d.".-n::... .dup.[implli realiz. "rwisunI" prill cmilcrca rnelilalci a .I ~. P .'..~~~~'iJ!Ol<JJifh:~~~.L\L-l nUTTI P/UN.WI.' . dac: ac~t proccs cste coordonat in mod voliliv.1 a~L'a:-il.~~.i~~:~i'llt~£'i~&. '\ '~' ~"'__"'.JfC.1) au SlDDli. de exemplu.\I. etc.1 U." ~_ \.\lLDR.itrat:1" ~i cslc Ill11r!esimplii..4$i relen{ia pc vid ~i cu plarminii pe plin .'e.i iarii~i mental .i nu am ta~lIt alte [dmici de PR.i ehnk. . '.2.~: trcccm la expim!ie.JNA Y.INTlU .\Ii:I.I-EI .. l\}loana vcnebral<i va Ii Jrcap[.I ~.':I' ! lungirnilc ~orespllnz. 1..i fie aplecal in fhla..i[ n~ai i. dt:llill p as IIi. unmirimfsa I1U ap.\LINTR.ISHI1'!...\L-J..: bcnelidem ~i de e!cc[elc indllseprillrezonan[..1ptpicl'!1en~ ~irul ~i cii simlim 0 ncvoie a~ccnluata ue a uormi.-£. \'t:rlebr./.4 SAMA VIUTTI I'RAN"I }'"IMA ! PR.~f: illtreaga dllrn~ii\ cxecutiei nu estc indicalsau nceesilrca la cpim{iecorpul s.~ uni[illi .Ded in tOil~eele 4 lilze.pira::a PU/UK.ihi rell~itei acestei teliillci.itral<i... yom Ia.irire Hind elcc[ual<ilot in p. nc diml"niz.i :-iub dClIlIl11ircade .S:.. "Cuilsticntizarc fin:tl:'i .a~a ~IUll am spulle. pcr::n.i pcrc:... cu .-l..JUM.\'7':. I Dad dl1rims. ..-lUM-2.l. .-lUM..i "rcspinl!ia p. nu vnm "picnic ~irur'.im SAM-l VlUTTI P/UNA }:. .\I. ~~. Cci care nu au capaci[a[ea s..'.i mcurga ~hiar de jos in sus $i ue . Ne yom lasa men[alul s. Pen[ru u nu intrerupe concen[rarc:t ~i pro~escle ue rezonan{ii.1.NA. . emi[cre care cvidqnt nu va Ii inso{i[iide starea ue Ln:-!.in[r-un singllr ~i a :.i6'.i e:<ecu[am.JUM. rc[cnlia pc vid de 4 ulli[il[i. implidnd ca pc inln:aga dura Iii a l:X<:. .l .'.ir..1Ii1 ti soco[it.Hinti).! asigllni 0 d.~L'.-lA-l-l 6 uniliili de emisieA UM. ~. .~~.i reJirui nunliiru( de lIniliili .1.1'\L-l rlUTTI PR.inilld dcgcle (plimbiind dege[ul mare de 101n deget la allul.-ln:-lli. alunci c."'~" ' ..n~.im in SlrtictlIni energiile coresponden[e unci alte ALINTR...": prclimirmrii udu~c 0 stilrc de ~onlo~[ ~'l.-lLlM.~.:!.I:V. nu se va 'nllmi'nI mcn[al(de genul .ililc pc care liccare sim[e d Ie arc.'\pir.tj{. '..1 1\' imp. nUI11.:"i~.t:~U~~lriJim' ~i a~.~_..' eJ(c:.'lell! plill).i dUrillc cgalc.rlcbrala ~i yom urm.lIra[ii e~: ::: :1 cclor 4 !ilze .~:"')(..f'~".:::~ Huxul lie :cnergie sllb[il<i dc-a lungrul coloanei.-IS..AUAL. S[rll~[lIrap. respetiv SHUSHUMN.-lducml..itile $i este int'erzis s.f.\1.I (adicii un proces ue retrngere a simlurilor iniiuntru ~i de maxima localizare mentala) ~i auescori.iy.I care irnplk.i poatc Ii lIumil.t~.-lUM. tlcd ca UII "cu\".~a va (mni pauze.~".dad relen/ia pc plio de . T clinica fie execlltic SC realizeaza ' .Dadi.! cxcrciliu.I: 11lni pauze in[rc 2 cmisii)' Prin nUllarc. Dat:. uoa!' ~a lInilatc ue Imisuni.. ~ .:c[uarc:J :1\:::.. Oc-q" .~.ilf~tric.:n:: '.IW.L~:. prin centrul ci. .~.IK.ide aceas[. yom lolosi simultan dt:ge[cle.Sii I1H1ril~1 nlir: dc IIni[.i ue pomcnim ca de f.iri sa nc-o indrep[. ~ste necesar sa giisim in prcalabil 0 a[i[ud-ineceitrmli corc~liia cl1ll1ancipenlru a asigllra ~."ft TJ'.I sau la alte proct.irii prccuelllui ~i prodll~e spon[an 0 interil.IrOG.IN..:rAl-l sa ilyern 0 anumi[. 'ctc.:l-Ei . realiza SAM.\'/.__.'.it pe vid ciil ~i pc plin). ''''. inailltc sii trecem s.~~~~ '" .KUMBIf.IN..3. esle necesar's.:cle:-.IR... ~i in Iclul aces[a.!lm}.rs!ef!l-:I.i: In zona in \.' . '. urTniirind s. Se emite'menlal in modul unmi[or: .{ .l.tlce rOG/N£ (chiilr °. se va I.:id.*.i Cli vCridmi.::' stabili[atc.\1 ~i inspirul I\)! lIniti1li . illspiralia :-i rl.~.tUM~i 1111 rill miisllrare.iIc !i1I.-1 UJ! sC rostqlc I11CII[al.~~ . p.r reieniia pc yiu.-l. .uga c.

:3~f£'4\'~j~~~~~~{~!4~~t~?~ti~t~~r:fB:~~illf<"~~.i care 11l1. Dac.j UDDIYA!\~.PRAKRIY. sc poalc f.:<it ampl<i.ales cci care sesizeaza aceste nouuri pishice ca bloc~je adescori dureroase. .' neaparat acest procedeu. S~ contractu term mu~chiul bulbos Cuneori se anlreneazii secundar $i A.'.nrod.INTI-II.j slr.1 '.1 ~Iiminarea (stnipungerea) acestor bloc(~ie..i Irezire a lui KUNDALINI ue yogim1 s~lbnumele ue ~.-L\>/-i C~tn:are cleele complcxc asupra ueplas.u. BANDIfA.:lual in mou corcl: consccvcnt.l MANIPURA sau VISIfUDDHA.inJ execuu1m proceuec de PRANA YAMA.ir rccomandat) .. BANDHA TRA f. Acesl proceul::u tacilitcaz.f::. (At~nci ~.. ASANA-E. BANDH-:l TRA YAM PR. I -.. .~~~t. dUf De e~c~npl.j I.~~~'~~":" .lie sa realizl. dar cateodata se remarca ca encrgia pur simplu nu urea.cmisivitiilii.'i implic~1ca uupeice s-a rcalizat exprira!ic ue venlila!ie <..~.1.R. : superioare ale tiinlei cncrgia KUNDALINI SHAKTI.g~~~::~~::':U. St: ex~cut<iin cadrul ~cuinteide flATlfA YOGA impreumieu ecIcJaltc tch~ici de PRANAYAMA.. putcm reaIiza imediat dup.1lluricunosculc in Ira = Iripla I.~Jt!tr~].:~~~~~:t:~~~f. I .l ajuta la echilibrarea polara a tiintei.:clc 3 11l.irc:.1.trebuie sa ~tim ca de lil1 nu' &.1 p.. . . . .. .1JALANDlfARA I ..1arte arc.irea senzalia ue "nod" uureros.I?adi mai 'cxista ~i aIte nouuri (de exemphl.poale ap.!renivdul ue con~liinp1care 5.:l)nlracliecare amplitid I \Ii puritic. in tinal.. .Daca nor' .' ~ . care Ircze~(1 tocalizcaz.I . .1rii energid vilale ue-a lungul canalck1r ncrvoasc spinalc.1ce dup. eXlisi.II pe retcntia p~ vid)' Se con~lieniTzeaz. Se execute1la incepl!l de 7 ori \ii pulem auiiuga 0 exccu{ie pc saplamami tvlai. <.il i aSI ~ encrgiei :subliIe a tiinlci la nivclui NADI-URILOR...~l'~~ i Te!1I1il.. . atunci avem OLI MUDRA-ELE..1~-{1icacilatea e ti.ilrund. trebl.1. CinJ at:: apare la 1. taciinu-o s.\I: s.?}::.RANTlil.1iveluiIlii MULADHA../UDR.9t~:.AKRIYA csle Ull proccdeu ue puritican: \ii ampliticare a cncrgiei PR..:.dupace rcalizamexpirali'a gu'n1.I. d reprezinla 0 puternid moualitate de puriticare \ii acumulare a Plc. nl! m NAUL!.:Uy71-f1 Iriplelc noduri ale liinlei.1 u traditionafdoar 3 noduri~i acestea sUntstrapunscprin BANDllA TRA YAM PRAKRIYA_ . I Indi~erent ue bloc~jul preponderent. BANDHA TRA YA.INA-EI.ipung.stc . daea simtim pe ANAHi1TllA nod). in SHAKTI MUDRA. (Doar l1um.1 in ct.. penlru a permte energici s. CinJ aceSI pwccJeu esle dCl. .1facilileze aceasta ascensiune a energiei in ctajdc superioare. Nc aplcc~jin u~or' 'inte.' GRANTH~. inseamm1 d respcctivul GRANt/if 11 tt1st stniPllllS. .IA GR.'IKT! patrulld. zona Jint~eanus ~i sex.1 J~in1nici un risc in lv/AHA DEVA GRANTHl).jmJALANDlfARA BANDlfA (care pernlite lui KUNDALINI SH.. .Zl~bj. Imediat dup. Din relenfia pc plin realiz. mbde pot ti realiz(llc A acest pro~eueu..ca element auxili.:~.se realizeaziiUDDIY/iNABAND!!.isccnsiunealui KUNDALlNl care va permite stn1pungerea lui VISfI. care urrn. l) Tch'nica pj'opriu-zis. in :traJitia tanlric...1 energia sublil<iPIUNA.:.j inspir mai amplu..I GR. . .\1!~tt:.'INTH!>. timpul de exccutie a contractiilor este egal. -Dac~1 fiinfa ~i-a dezvoltat 0 reccptivilate mare in detrimcnlul . s. care opresc aceasla energie mai ales in cazul YOGINULUI il11 sau .:::'{cnu existii.:.$a-zj TRIGR.1slnipunga BRAH.1 prin a.!)1iVI:\'!II.MPRAKRIYA ajuHiIa deznodarea accstor noduri.-I ~ Ct)ntraclia radiicinii. cea mai uit1ciHl elapa pentru barbat/lcmcie cste SIn1pungcrca nouului /\-fULIDltARA ~BRAHMA GRANTHf)Iv/SHUDDHA (MAHA DEV.1 aceea realiziim JvlULA BANDI I.

I'las..i' pl)sihilil. apiisarea $.'vibralii foartc fine la nivclui lui SUSIfUMNA NADI :ji senzatia de Jncal7. concomilcnt cu aClivarea ..f~~tJJ:~.isarca degct~lor ~i a palmelor cstc anulat.i inspinim pc nas (cu aripioarcle mirilor dilalatc) prcpond\'rl tor~lcic ~i davicuJar..Ieoie ~i nim.. toraccl~li.IT~~1~~J~.... Alunei'dn<.lc . Musculatura abdominala 'Ircbuic s.alc stomacului cedeazii cu u~urinjii.im ra1md~ in jurul laliei. Atunci'. Prill prcsiullca palmdor ~i a (. encrgia latenUi KUND.i alragcll1 in II progrcsiv.rca cncrgiilor subtile PRANA-ICE Ilcdifcrcnliatc (rczonan!a cu vidul crC:!ll) ill tot accst limp apasarca cstc rennet inccpcm s. la niveilli lui ANAHATA: Practica' consccvcntii a tchnicii mare:jtc pofta de mancare mai ales in Cc:Zll pcrsocl1lor <\ncmicc sau slabite . in care simullan sc produce prin interac!iune actio. . unmirind ca alunci dlld alillgem $l)!11I Irulllca.:-'I"i . de [(ill1an pc abdomcn <.i..~..cgiullca ohilicului.~ r c 'dil mai mull pl)sihil. sau Sl!gcre a abdomcnului t genul lui UDDYANA BANDHA). .i. .-3 ri.~~~~'~J~!~~~~~~1\V:~b\'J:.'~!1:~~~Ji~ft~2f~i~~¥~~~'~. din. gradat. care la nindul $.r LIS/ .f<.lomenului.i Yiajutii sa sl~bcasdi pc cd care au cclullta. dizintcrici.: prin illleracliunc.IS.Ioar pCl1Iru a vcr: Ii transll.A GNISARA DNA UTI care dinamizcaz..Jerclcntic pc plin. ap.Ie Qic.Icpii~ileposii>iliti'i!ilc individuale ~i sc IOr(eaza rcten\ia pc pJin a sullului. ANAHA 1it. . \ COII$tientizaYl': La revcnire dupa expiratie. Sc rccomanda sa lie executat de minim 10-12ori. ATENTIE! Nu sc realizeaza nici 0 contraclic supJimclllani. pc gur:l. ca la SAILI. Iui KUNDALINI.1 nu IL)r~a! dcoarccc dcveniti incon~lien\i de planlll fizic. r ..: J: ANAIIA 7>1. continuihn sa respiram <. cste coboratii la ni\'clul ab<. . piistnil1d apasarca ferll1:1a zonei abdomina in dup.sub influcnta acestei tchnici can cNlc(otodat~ tie un mare (~iutorin vin<.i fic laarlc rclaxaUi. .IamentaleKUNDALlNl ..aIte ncnumaratc boli. Indigcstia ~i.. .Iiatragmaeste coborata dit mai mult..c razci in carc. Echili'brcaz. .. Resrinll11.'are. Con tnlinclicatii: hipcrlel1si~ne artcrialii pronllntat..'~"'~':':':f..i a <. etc.i.1UTI.imln<.trezind "i ampJificc\nd cn~ig sutilii a .l ~l vindcca afcqiunil.i u zona in!"crioar:'..'':1 stari de Ic~in' eu picrdcrea con~liintei pc intcrvalc mari de timp.~0. .ni1aahdomenului la nivdui lui MANIPURA.. Rcalizam apoi 0 cxpiralic pro("und.lRASANA.kgcldor. Pl)! Sur~./ A(jNIS.. mcntaliz. RClcnlia pl' \'id c: motleral.l relenlia.im $..~!i: a specilic. Rdel}\ia pc plin se realizcaza <.. ~u pUll:r:.Ieoie c:ucnbonlrca prorllnd. chiaYgnt\.i..ltului ~i splinei~ pennitc 0 trczirc accelenita a lui ANAHATA:' .' v i con~ticnlizam aClivdll:a cClltrilor de lor\a AIANIPURA ~i ANAHATA. starca de energizare foarle intcnsa a lui ANAHA l~l. \'olul1lani. bad apar pcnnancnt stari de IC:jinsau stari proaslc care ntl <. con~licnlizanti asimila.iu '.f.. ramancll1 ditc\'a SCCll1H.f:tS.Est\: "oarte aplccarcinlala. Dup:i aceea expiram lenl.i care relaxam accast:i presiune. AGNI) care gencrcaziiaclivarcaccntruilli de larla MANIPURA. .l <.. tran:. important ca rclcn\ia pc plin a sutluilli sa sc faca modcrat. i'mcdial suh 'ultima coasl.1nnarca respira\iei (toracica ~i claviculara -> abdominala).llmai mull).<.lnu se IOr!caz. dUI. in cazul in care sunt <..: coh)ana \'crlch.ln VAJR.im ca cncrgia sublila PRANA-ICi (captaia timpul rcspira\iei.1n. toracicc ~i claviculare..IY./' Dfl.:. ca pc un pislon. v ~ ICE in 7. imporlant $.l MANIPURA.Iispar . dctcnnina. g'rccte: Caula!i sa percepeti scnzatia clar~ de purificare manifcstat. proceJcul csl~ \I hiocncrgizant ~i rcgcncrant puternic al celor doi centrii AIANIPURA ~i ANAflA1it. can<. Dcci cste loane. pasldilld in conlinuare r~tcn!ia pc "Ii In Iinal.pc guni.~:~~1E. A (iNISAR D/JA UTI l>urificHI"CH zOllci Hhdominalc prill intcl"lIIcdiu! cncrgiil()I"suhti!c Hlc rocului (~i acrului) Tchnica dc exccufic: din VA.l prin vibralit fine in'zona lok). il11prculI.Wl. insotita uneori chiaro l asccnsiunea cncrgiei latcnle func.:nl: vcrtcbral<~.fL1Cttlui (P::.i lie maxima.ir~ mai alcs in Z.nc aOam .<A'E"~~TII~ !.lecarcaapidii a diarcei..Iialragmei i oricnlarea energiilur PRAS.fofll. coborand gradat diali"agma (c.l. deci cu fuarte multa grija..c ale fic'.a abJoml:nului.i.'IYi:.iasclonsiu. rara d'cp.con~licntizand < Y o dcctde in plansubtil..i: asH'c1respi'ratia de lip toracic ~i clavicular in respira!ic de tip abdominal.. .

Bendiciile lui YONI A1UPRA sunl multiple ~i complcxc..cscarcar~a potcn!ialu' sexual la feineic sau ~iacularca la barbat. sc eontracta la barbal zona bulboasel a pcnisului. Atunci c canalul \'agi"nal estc Ionic.'~~~~~~. liinla dispunc de 0 energie colosa!. iniliindu-i in ulilizarea acelei MANTRA.l CHAKRA apvi tot pcrioara reh:nJici sullului t~lecm s. inlennediul realizarii lui YON! MUDRA.. angrcnarca supcrioarcl a cn~rgiei sexuale univcrsal~.'IJfLD/i Prin contracJia puNrnicc1.cd care da scnzalia de pulsalic. rOGINUL i~i plHlle lrezi KUNDALINI.abila "inima intinHi" care aClioneazii de ascmeni ~i in cursul actului sexual. Pozilii aiutiitoarc pcnlru c~n~ticntizarea ~i conlrolul musculalurii specilicc angrcnata in cazul lui YO.l de la acc~ niv~1 . Prinlre allele..-.~. crc~te nu nUl11ai placerea femeii. Sc vor exec' '-~accstc pozilii pana canlI dobandim conlrolut respcl:tivilor m\l~chi ~i Ii eon~tienti7. I..nlenJialului sexual ~i prin sublimarca energi~i :.\{UDIU r l:onlraclia doar a J .\.!.':'~. :.I. continua. la heirbatca previne ~i chiar elimina diCcritele alecliuni ale prostatci.ex~I.lnd tluxul de PRANA la aed ni\ con~ticntiz. in c tot con~tientiz..! eare ii p~rmilc Se!tlinami accelerat orice lv[AN71~A pc care 0 va putea apoi utiliza in arata uncj inilicri. sesizand lixarea acestci energii in slcrclc supcrioare ale fiintei. sc mcnline accasta cantraclie neintrerupl. in fazeJe d~ maxima cxcitaJie. . '" . dobandind chiar pUlcrea de face cunoscuta allor persoane. . Realizarca lui YONI II:fUDIU atunci imbunal(i!e~te cOl1sidcrai contincnJa ~i amorseaza sublimarca maxima a potenlialului sexual atat de caire biirtbat cat ~i de catre fcmeie. \10m rcaliza 0 rcspiralic yogina complcta cu 0 rctcnlic motkrate! a sullului pc vid ~i la sl~lr" inspiratid rcalizata pe nas de voie.elicicnle.~. ~~zand.il~l e!c<. dar plasatc ceva mai in raJa (la 20-30 cm de ZOI ea pcrineului).i 0 adllccm SAIIASRARA.. Expinim apoi -pc bTtllii~'lent. Tchnica de execulie combinata eu PRANAYAMA N~vom a~eza in SUKHASANA rcalizata pe emisic: Exeeutihn "in prealahil 0 cxpira!i~ profunJej vcntilatic. .:~~. prin ahenrarca starii dc contracJic cu cea de rclaxare..~ . Tl)todala YOSt MUDRA 11~pllJ rczonanla eu enelgia erealoarc din tvlacrocosmos ~i ne pennilc sii 0 inlcgnim in miCrOCl)Smosulliinlci nll'! in vcdcrca unei ulilizari . YONI MUDRA estc 0 modalitalc exccJenta de rccducare a musculaturii pcrineului.7p~:'. ~. Cll talpilc lipite OarCClII}1 la BADRASANA. pcrmitiind transmutarca integral pqtenlialului sexual al.I' '.im cncrgizarca inlensa a zonei respective ~i dinamizarea lui SVADISTlIAiY:. prin inlcnnctliull.irl' lransmuta potenlialul sexual. dit ~i cea a biirbatului in timpul fuziunii intimc.in anumilii timpi rnllr!i.rclax~ri sucecsivc ale musclilaturii respl'clivc. in timp de la remci practica lui YONI -'{UI climina \'aginismul ~i Ii'igiditatea.?~:~~:'~ ~~. carc se realizeaza ch.~.~: '. sprijinili pc maini in spate (a~aea la eon~licnti~area ~SANA-ELOR ~ezand).i acesle pozitii \lrmarim sa rclizclmconlraclii ~i. IHUDRA.:.:lclc:cc survin prin ir?msmutarea po.I'~. Exccutia simplii a lui YONI MUDIU tara PRANAYA~'{Aimplidi doar realizarca lui YO. cat mai mult timp. 2. din :-.it de catre barbat ciH~i de catre femcie. . aminlim ca ea este una dinlrc mai puterniee J\lUDRA care asigura succcsul pc calca contincntci. Sl.czut pcntru a-I ridica ( la sol).. . cu ~ezulu~apropiatde \Inpcrcle (punanu evcnlual 0 pailira sub .~~~'~'.im pe spate. A.f . Pentru fem. superioare. de voic. mu~chi este.. d. pcntru a prcveni d. bcirbat YONI MU[ ~:. rON! MUDRA in !.: .i asecnsionczc encrgia mull amplilicat. rrin suhlimarea accslcia in lixmc . la Cemcic zona p~rincal musculaturii vaginale pe inlreaga durala a retcntiei suf1ului ~i tocaliz.~implica contraclia conlinua a zonei musculare de inscf\ie a pcnisului in corp. al.!~n~ral Esl~ 0 eonlraCJic mentinlllei un inlerval dil mai marc de timp a zonei perin~ului. picioarele sprijinite de perele ~idepi\rtatc cat mai inuit (in "V"). distinct de c~i1alli fi111~chji zona.. i. -. Dc asclll~ni. al:est I11U"dlieste 0 vcril.f'.slIperioarc dc cncrgic. ~i rcalizam 2-3 rcspiralii nonnak.am. Se rcia apoi in continuare ~i sc CX':CUlei aeela~i fel.. YOi'.:ie ales.. tic voie.iar ~i in aile mOl11cntc.ulalurii speeilicc. in timpul fuziunii scxuale intimc sc realizeaza alat de catre barbat cal ~i de ci\tre remeic.ll in cazul ahslincnlei cal ~i al contincnl~i. ~.

..u:1I t.nibJlJlallle 1!lunl!'!ce de a [?re1ua energll.i ~orehirii Liinlre parle si hIlI.-\ iyIUDR.t~ /o. PRA~A.~~.und cand re..u! e. ~are esle a.at:i cmar 1/1nll1J'ul ac:~d.IC cu pminl.Hun sa curga etc.i lehllId d liind ins. con~liel1li.lu7. .\NA si chiar in forme de prtiira l11enlal..' - :t.-\NA.' 1.1I.'dll1are) : se allernc:tz:i rel:lxare:i"-contril~rja.!Ja SUbll a.irbatului (~i face cu pUlinli"tla b.ircare) ~I renelafe:! ..lPt:J\.'.!anelor !..lcerea rapid.-\NA comrqlcaz:fin liin!.-\N.TI..\in ener!!ii din ~e in ~e lIIai ele\'ale a se~reliei renalc cun\JsCIII.YOG:\.nedureroase fa 11I\'ellIl\'agll1.uJ.. ... ca vezlca unnara sa lie pima. aceSle ener!!ii APANA se lranslorm. \"om a\'ea ~enzallil unui tior pc coloan.3moros. . care esle \1 pra~lic. ..lo[oda[a YONI MUPRA.nge o~g:.!lc !:' l ( tuncpe ~e I1IvelulnoSlru. (. elevate de ener!!ie din 1\ acrocosl11OS.i r.-\ i\-r. Ja tem.e~te ~: l11are~te. _.\:.I: bioh1!."'IUDR.:ale\'a plc. SHAf( fI-lI'IA'L.\re. .!ie). 1UIIl1I:ianmh/lcarea C~UJaCllatllde Ir:1nSmUlallea notenllalulUl sexual 111 IImI1UIIU7.~.ue. II1l:a7. L:U repelilie uneon chinr il) curs'!I ac~le!.-\::-.i :I ener{Jei hiunrt'ict.i IranSI:HII..\ sub nUl11ele Lie /llllde subille .irbat cat ~i lie dire fCl11eie.~i fericir<:.I~lle ~I mcnslI")J:1Iel~llel11ele ~I aIle /en~)JIlenC~e.: ~!lI~lr t) per/on. \':1gmlsml.~tllru~el.i.lA ~.e:l:-i.:urall\'e I.'sn!ul sau. tar pentru a Imbuna!. demlur!.\-IUDR.~~.ll.!CCSIUI or!!asm cluar d~ sute de ~n II1l1mpul aClulUl .l\'e7.!¥.' ".111In ~:l7. SHAKTI-CHALANA MUDRA esle o-nleroda miracol care lace cu putinl.\KTI-CH.1Energm re7.' . p'enq'u ~:el care nu Sllut starea de or!.~i. . .\. [:lC~ . SI-IAK.:ria~.P0~lbtl acesl I. .!lce care fae 1I11.-\).iqarte mil' ."U putinla ating~rea toarte rap.!lizeaz<lSKA TI-CHALANA.!lIce\'a mal !.sA &\IlL o DR.ult:1I:'1esle . sexual.l doar durer::e l:::la ni\'elulor!.illl .il ~e .'zeze.I~:.ml[ iimp de I..-. dmanll7.~r~a li'acii.IUI1lI :ll11nfOaSe.\.din l11elauu~i:-. UDANA (VISHUDDHA) ~i chiar ""((1/.a unui proces de Ctll1lrol.}nsl~lU(.\ ejaCl!!arca sre: la b:i. urin~l!ul in timpl!l/uzi~n. d chiar p'robfe:nele care au !!enerul acesle dureri (da[oril.o!gasl1lul.".e redus./ . pOi II U U UII I.!11.la 11I\'elul SII1JCIUril. fi wnlrol.~ltate . AI.IUDR.-\LANA ~IUDR.::.rb~lI.~~1"-.:ase l1o\'ede~te extrem de ell~lent~1 LI:lcae real/7. speciaJ-:tlunci c:il1l.roce.~I a secreptlur renale.ideci la.!par anum lie 7. tulg.toarre Pl!CI}: dupa ce SU!lIehl11!n~lIe~at..r.\Jl :1I:t.e1t: de d~re~alie ~i urin.ulia pnn Ir:.iiridi. deoarece ~ana~J(alea de preluare a ~ADI-uriltlr ~s.) Pnn SHAKTI-CHAL. \":t ri:1IIte de n::tliz:I rc .I.!re~ /.o.i.ilm~lInl1rqa~e.ellll1lnare.-\ I chlllc:t tic CXCCUIIC se re"l17.NA ~:IUpRA l'llll:np':l..\NA (ANAHA TA)..i)..!lIle APANA 111 ahe tonne de oral/a superware: S.. ASIi\VINI . .elor de Iranslllur:ltle ~I subhmare a se~relillor unnare In ener!. i' i~~Ai~:l:~i~'i.l -J expiralii de \'el1liTaiie.lt>al1e mult Slarea de desdlldere ~I de ml1l11ltaresexuala.n~'lre~lcpUlere. 3.secrell!lor. .. Iransmutat ~I suulJmal.lr.! de Inlel~s penrru oam.i.ml~l)r!.'ulea7.TI-CliALANA ~I~DJ<.e\'a rl~:Hun de upml.-\n!!renarea Tui SHr\KTI-CH.ul !emeJlor Inglde_s~u cu :1nUml~eper~~ban pSlhl~e. :1I:easta tehnt«.la le.se:(t.a la UIIISl'l1 m UDDHIY ANA BANDHA sau NAULI KRIYA. dup~i rel:lx:I!"ea lor: pr~alabi I:i. I ~.'ut':!: a[ingerea J~lUl!I!lai u~oanl a orgasmului tara eja!-=ulare).'\U uur~!1 II}!l1~lrUI al:willl se:\ual (l!e exemplu. SH.i~a lIrinar.IUDRA debfoche3~a Nr\Dl-urj SUpl!l!lent:lre. SIIAKTI-CH:\L:\Nr\ ~.II"I I11l11er:1Ie l~.l aCIUIUIal11uros r~zol\'. l'rina ~uplinde in.m:.lrealr7.dad nu poal~ II aSl/l1Ilat l.!lg~tnllc:J.:::il.l'I/~K.~. I:!l0 con~tienli?-:tre si I11Uii. Prin unn.n \'a!.te un proc<:deu loarle simplu.~lJn)lt1~re:l..i.i ~I.. SHAKTI-CHAL..i\NI\ MUDRA .!ln:pel1ls:.gel1i!al:l. care lit mlKI obl~11l1l1sle lIescan:illlllcun~lIenl.. ..S!-IAK n-CH~L.alll1 el1~rgJ(: Llac.::&7:~..-\i'fA ~ll~PM I) Qoa[e aJula cnonn (mult l11at I11UII decal ASHW I~J sa:: YON( MUDRA) c' "onuI!la.u Irebllle. Erccll': ret.[c MULADHARA):.:ale: . call1. Lll.I$.1~orrul e e rn)Je~~:1I-.-\P.. Sr\MAN.i.e!1t:1t. .!lt .astll1c:~r~lorullnarell1l. ~HAKTI-CI-rALANA ~IUDR.ue 9-1 () ori. se. c~re P9a[e.\.Ut..l II/)nUl11cle unn.) . Ip t:~I~ul/t.nal1l.. .i).-\ il11bun.-\ (MANIi'UR. !. In plus.esle aplit..pl. e . S..:run ex 1. . rea!Jzandu-se ((Jtodala subhmarea 111 elalele slIoenuare ale /11n!el a ener~iei re.: SI.i: J:1lOrat suolimarii enemiilol' .re de A~I.\re~i d: Ie du~e m.' .ata!.i /i'cm. beneflcl:1 de ~()(). aces[ af1!lx de energle :. '--" - e:.lre:lIUl.\ cu PRAi'lA ""'. bamalL:. :lInpiiric:lrea pOlenlialuiui \'ilai I~i alte e!el':e I..1I1:r~IC!I:I lIueul./III1L1 r.\ i\llJDR. ~€i3J.-\) de\'enim Ull te: ..plJ.1 tluxullll de encr!!le ascendent..ot apare la 1~I\'elulorga'lelor sexuale In I1l11pul..lreZHe..i es[e plin. -::u .<\ ne oter:i un control supenor asup'ra eneruiilor de lip AP. .ll11ll1e111 /lIn!a cluar 111 ::llu:1ll1le O:lI1aleeXlsler)lHlle: de exemplu. care sum cunOSClIIe In 'I'OG.endem. Perfect sublimale. .aqulUl se:\u:11..i!.!e:.: t~1C.!enilale. ~. In c.. .i7.'1 ( reu~lIn sa IranSl11utal11 slllgur :110111.de I)rimi tin [exlcle yoghine.:on~lJenll7..i (\1perea7...z:'1:1".oo()l. In cazul I(:::.!li1e~lz. orgasmul. pnlce:. . :iil~. b...1. pelmu d.Irinar~.ilal~~!e toarte mult Capacil:1le:t de [ransl11utare :t /iin(ei u 111. 111 plus. SIIA KTI-ClIi\I.ile dnd l?en~11Ipr. u a'plccan~In lal~i: ~ c ~.. !Se ~lIe d 10.er:i!oare.i ne 1~l11emc~i\'0111urjna.-\~OL! (aUh)ler~lpi. IlI1piid reiaxarea dt mai deniin:l. prin dcbloc:lrl':\ unor :\'.I-CH.-\ nl! se elllntn. lLn.unp.-\NAS PRANA).femele..ii amoroase inrime e~le (nane i.enll obl~n. ..t} r~:Jlizal 1-2 minute inainte ue a urina: .'.~ra.i).-\KT. menral.col1lrolasupra.le:~I:::I~::.!-furen!e ~e p.i in VYANA (/a ni\'elullui ~\V . un \'0111 AceaSI:i [ehmd subllllleaZa ener!.i 1J!spo. lac~ ..:1zul femeii.:: :i'a: ': .\:\-1. eslC grel.-\J .i lOate pJ"LIi: m~:~' leg.lIe de . ~are urnJ. :H.:: ablinUi i11ai n. chiar de mai l11ulre ori uad ne sim!im de\'jtali7.lunn a!"noro:l~e..:\ energlzeaza In l110d /oarle :1I1110nIOS z~na p.ire~le Iransillularca .jQ~A unll.se men!ion.Ue duce la plerderea ~oJ1(roluIUl.!!.-\UHI~ I HA1'-1AI.!roslere.ya: uree. SH:\KTIlH:\L.:. S. a s/inclerelor. ac:1 LIe0 Icel nor:im a unison ~u aceSle SIere LIe cnen. . (.j MUDRA 1!1tunpUrill::I~IUI at1)0r\?s." .t{i. s.!t~!dec:me. sJressurilur silu a lraumelor psihice..a ener!.de suuslanle re7..!i.nanta.lrle :. cunt~aclam ~/II1~lerele ullnar~.l: ....- I.am 'procesul de unnare lTuna c{' ne-. - .~edeu l~len!lI1ut secrel.-\NA ~1l. unnar. . Secrclule ren:lle \'ellll.IUDR. energHI: apol lasa.l/ie aU::.eaza realizare~t :l1"'--1i JelUr\ .ul!l ~I ~e aceea eSle un pro.eaza Ii1 UADRASt\NA (po::lura care dinamizeaz.:lI.i(ivl.l s.an)~roas~ plena~u. . PR. UDANA. reahZ. Seml1lIlC:I probleme la nl\'elul anUI11HOr r!!ane.[e sllualn..i .' /i)cali7..:\P.-\:--i{\ re~l.\. barbalUl cat ~t femcla pot sa real. . SHAKTl-:CH:~LANA :\..1ne1e.eJvlqn.-\ es!e 0 It::hn:d net supenoara ~e amnll/lca ~anaCllalea de conlrol asupra a~estul pOlenllallllfenor. ("(icslul J>lIlerii ~arc nc lilcc s.al~l!pe.o~1a[:i:d~clan~are:ll)nl)i jet .i suhlil11. L l.-\PAi\A.-CJlAL\.\DI-uri suplimclH:lrl'.\L\NA .!anisl1lului.re7.-\t:cst~ ener!.lInplitic.le u.lrte phkut tlor pe Ctlit':Il1~i.!le (reSllnlll:i ca un rl).eie tre7.:al.i!1 ~I 111a1 Ulll?rocesul de transmuta!le ~I subhmare a IUI APANA. daca . .ill1aoara . cat ~I ener!!!a s~xual.i. .area este extraordll1ar de Inlens. a supllma ener!.ulullI1 tlll1pul.-\ ~ubleaz..toart~ r~ped~ sluri ue ex~a7. prin . Este nnnOrlanla t.supenoare. (.i ~I pellllltc realp:area Ulil':' Ill\.-\L-\NA .\esle 0 mlldra secrela in HATIIA.\ rO[ II :.! prin ul:in.m dll1nou t.'~l:e:lsI:! \'a. .i considerabil Capacilalea de con[rol aSllpra pOlenfialului sexual al b.\ e:\lel:ioar. el pOl reall7.elaJ~le.~m.solulje 0 ~elje .:e ap~mj . MUDRA.1ceast. add uric. dUr>:iIleL:are Clll11r:tc::::..antl rapid pOlenJialul sexual ~J atectl\' latent.lIQ:!: S de plIIl'npalullll ren:11.l:l .-\LJ.~ ~c.na~e. . .ueoare~e :1l:eSlC. qeci. e prln aceilsl.lfe~l.$. .nlru.\.id..II1\:~rteasd accst.ecret ~I pentru ca energl7.energlel s~xualc.area.-\ in limpufconl:lc[ului amoros ala[ de dire b. care put.rrir. pnn acest gen LIeIJ/uara-e ('t"Ui'll MUDRA. inhibiliilor.. reducerea orelor de sumn. dalOfllii anul~lllor pr9cese bwlo!. de repeLle._:loreu detkienJe loarleman in atin!!ereaslarii de orgasmda[oriliicon[facturilor.: in encr!.pe:H~ulransl11~!are~1:115Iapl. In mul.SI.~ 1111p'lld~)anUn)il:i deschid~re a Ilin!~i ~i chia~ t.:.. Sl're del"'sebi. VY.. ~Ulele !exi ' .. care nu pot all.Henl1. A~cst poten!Ii!luflnar II1I~nor e~le de ~blc~1 descarc. Pr::' Inll1sl11l11areain ener!!ie a aceSlor subst:1I1!ene ulem al11nlitic:l (oarte muh olenlialul hiunrric:-ouI[md inrra in re7. SHAKTI-CH.c:~re re7.i energiilc APANA.are'a atenliei.UI (tam desc.ir~):tluilli.\.d()(). Transmul:1li:1 se datore:l7.. .!lle /lInlet.ru.\'nan: cu slere sUllerioare..reSle s.. El)ergiile de lip r\P.

.la sqr~lIul ~~Jin(ei d~ IIATII/\.."untinuuC\jiilwt:lta slant:tcrului urinar.lI:nll:. ..) eu celc!allc lehl1ic:ide pnlllCl.... .!iilor. :'.i nU plllelll con~lIenliza ill linal expir.eitlc tiinlcC Sim im encrgia ascensiominu liber ~i lInn. :>.itii cl1cr!!iciprmlll-ic:e la acesl niveO cate puatc Ii a sublimat.l'CllI/a) au oridnu durin: s Iral1smUI.YOpA (imp.im pc Qtmi... 11(' I 'I II II Se realizeaz. f" ~.k... " " I.\ ('lIltcliur sau t:hia~atul)cD i!1e!ajcl~ sllpcri!Jar.rcun. t.im procesul de O1morsare~i ampliticarc a fenomenului de transl11l1t01licsccrc(ici urinare in cncrgic {l1 aloralii tocaliz. . .!i01 zona vczicii urinarc Ccai-cIrcbuic s. lenol11enll e Iransmlllare.i excclilii . ' . in \.' . f':- '> . '.)blll1cm eteele. Pnnel Hli tundamenla \ eslc I:. IUD! inlre uou.lInpOlel1llallilunnar (Jaca au Irccut Joua ore Jc la ultima masa).im cncrl.. .. ut lit I1l11pU m v rclcnllCI pe r In pUlcm lace " lbl'. . in lim'pul I"('tlllilicipc plin li)caliz...:un~lienliz:im in <:onlinuare sublimarca cl1crl. . Con stienti7.1:.i eIlCI"'IiI.Ii..in : I) aClll11ulam acolo unde donm sa . .i II1Il1tdealll101. ..\ lie :mlicicllt ue 1~li(1). ~'I)nl:cntr:il11 elllaL 011:010a Ii direc ionat..\1:010 unde .

nu exista un poree. inlelcPlii yngini cuno~teau. +).i sa expcrimenlali siQg~:ri Dup:1'I0-15 execulii. prin dinamizarca calla I s ~pecilic (NADl) de consonanl.c:'.cllno.1.i cOII. in timpul rctcntici pc plill ~i in timpul respiraliilor de voic dintrc cdc ~ ex::c!.'t:.inspiram (sineronizand cu ridicarea) lent. acest procedeu de PRANA YAMA. trebuie sa tim cat mai con~tiei1li ~i sa pcreepem asimilarea energiilor YANG ~i abundcnla de pnergie s0Iilr~.. . ... p...ea sa nu trcccm in extrema cccliaitii(excl's YANG).". iilgeneral efcctele datoarate amplifidlrii energiilor solare (vezi cele 12 tcoreme ale principiului unic. .i~. URYA BIl/:.Calld se c?..tielltiz. oprim la ace! numar de exe..{agcr£aze'".\il.1. incepcm -. numcle de SURYA /JifEDANA. _ ' In p1~n subtil.ii1d gradat IHllI1iirul e cXl-culii'..1..ex'pimlie kUlii cu cobonire . Accast<1 tehnicii implid ca in mOl11entulinspiraliei s:l prclll<im acrul pc I dreapt~ $i totodata sa asimilam PRANA la nivelul canalului solar al tiinlci. eare se traduce prin amplitiearca unei tl" "in loria" (Sentiment de [orla..i. YANG) al fiinlei.' ~ .. Maia1cs pentru eci care mai au dezechilibre YIN-YANG. .eanalullunar ~iPINGALA NADI.' ariul - EfcdcIc tchriicii '. . call ! it SURYA BIfEDANA urm:fre~te s:l ne puna in rezonanl:i eu encrgia solara prin intenncdiul unci n:spi' realizata prepondcIlCcnt pc nara drcapt. I . . ! t.. SURYA inseal11l1<i soare. r.. solar. . PINGALA NADI .expiralie lenta eu cobonire (pe gura) . ::URYABllEDANAtrebuicintrodusain practieazilnicii. '.'.:~~ . care nc da 0 stare specifici1 '(iiu. Tradilia )'ogillamilenan1 arcin aceast.1 Su~t I). ' .trcc:lnd pc rand dintr-o parte in cealalta (ca ill descncle simbolkc).i. La nlspirarie pc nam dreaptii. .:u{iic e Ne simtim di 'ne eonfcr:l 0 stare plenarii de polarizare a cncrgiilC?r hiuntrice.. '\t" " . eu 10-15 executiipc zi $i ere~tell1.1. Obs:IDA $i PINGALA nu sc inco"Jiiccsc. u: din MULADHARACAKRApana in A. dearmononic.iilllst:1rca ~c I~\I d *nnon'ioasa.~a_re SURYA lJIIED(INA 0 gCl1erc(\7. pro[und.: sugcstive in uces. llumai pc nara dreapla . Importalit: .pcntru a Ii prcg:iti\i Se1 cxecutill11 SURY A lJIlEJ). extrem de simplu.' compcnseaza in ulliversullaulltric nevoia de energie solara.~a nu se faca l~xeese.rctei1\ia pl' . care la majoritatea liinlelor cste carcnlat.SUR YA lJ/1W)ANA I'R/IJV/1YAMA SUR YA BII/:. SC~IS). NADI-UL fundamental al fiinlci este SI1USI1UMNA.JJANA cstc un procedcu de PRANA YAMA fundamcntal..acel numar de cxccutii care ne permite 5.l $i asimilare a accste energii subtile: PlNGALA NADI. ircbuie sa fie atcltt aunei c:1n~ pmctidi.sL'a cuvinte. yom sill1liiin ninla 0 stare plcnara de polarizare. '. . ncJini~tc.rame1ncm apoi ill retenlic pc vicCde voie . la 0 armonizarc $i echilibrare a energiilor Hiuntrice ale fiinlei.1in (in limita posibilitalilor) . de putere.l desehideli ...-. Dc a~el-a. datorWifl\ptuJuidi nu lucreaza sau au 0 alimt'i1I:..JJANAeste ulla dintrc c S mai puternicetehnicide PRANAYAMApentruechilibrareapolara a ellcrgiilorn i . Acest numar optim de rcspiralii de tip SURYA BHEDANA PRA.' Ne ~prilUJa.expiralii profullde de ventilatie ~ (eVentual) 2-3 rcspiratii yogine conJplete (de voir. u 2-3 pe siiptall1am1.c. Numarul deexecufii' . de forra. . VAJRASANA sau cel mai hine in PADMASAlvil (+) . datorat accstei polarizari a cnergiilor YANG pe care Ie asimihim cu en::r!! YIN care exista deja in mnla). ' '..:asp_ solar (cnergia IIA..CUi " intr-o traducere ronulncasd.. . a~acum suslinc ~i tradilia tauist./NA CAKRA). .i (Lied nu tr~buie Hieutnici 1'1 ~"i pu(ii'~~l1icip~t. Cu aile strapullgerc. prill PRANAYAMA.sc' nstupa nara stanga eu degctul marc de la mc1nastanga .a care sCl}lcnlin~ illtrcaga l.. stad de agilalie. Acest procedeu de respiralie pc nam dreapta. j ! mai redus.. in tehnicile de lfATlfA YOGA..:). .11Juli). BI/EDANA iI. se menlin de aeeea$i parte a coloanei: IDA in stanga $i PINGALA in drcapla dcscnclc din ncupunerur:l SI - \ ~ .!IJ YANG. atat ~imp eat suntem aetivi.ec\tcva respiralii de voie (pe ambde nari) cu con~tientizarca clectclor Con~ticlltizarc .\'(j ~ '. . fic\:. care ul"llHire. . crcsc.lIe~ozitate.. .2-3 ." apar . neeorespUDzatoar~. .1mcntinem acca stare de [oqa pc intreaga peri0~d:\ a \I zite. dar cxtraordinar de cliL'. care sa implice inspiralia pe nara stanga (deoareec majoritatea oamcllilor au un exees de energie YIN).\A.i astfel yom contr' direct. Il\ptul c:l atlcscori cncrgia solar.. Tchnic:i de cxccutic . este unic..dam amanunte despre Ca' ea sa v.\. L. mnla. coreet. urmare~te tocmai sa ne 1~1caa intram intr-o rezonanla directa eu energia solara (YANG).:..Se exeeup in SUKHASANA (+). in liinla exi~':':ccIe doua NADI-uri polare [undamentale: IDA NADI. aetivarea lui PINGALA NADI (aeest NADI se ana in part~a drcapta a coloanei..ldirec{ieun proccdcudePRANAYAMA fundamental.r. l'! .1 sau }:. la 10-12 em..ae s.l d inemizL'zl.' .

Alte tchniCi p~. este nccesa['"d i 0 reccplivitatc buna dar §i un control perfect al enclgiilC'f ~ a ~ proccsclor (de accea se f.'.I!.-. : .l\~ scaun (la aceasla folosea bastonul yoginilor.m.>::':>?:'.. beeul n-ar putca sa mcarga dac:l ccimpul polar (c.. Dadi ilara dreapta este infundatii.atj\f. . ~. SURrA BlfEDANA elimina starile de genul: incqic. . I I~ co'. lehnica cste foarte puternica.. ceca ce crceaza un efecl de germl "balcrie de Lor{a".Energia POZiliv. - .~clilor nterioarc. De acee:i. .ANADI ~i inspinind pe nara dn:apl.~>~.MA .1cede f. ... orice mcditatie.~ f ~~ "" . De exemplu. . Nu se face pc nam st:iuga (de genul: lasa. Din J. i '. ..crgiilor YIN in exccs.HUt'. .':~~ . ' '. (Ca alunci c:'1nd. lipsa de puter. dirijam energia inlr-un loc anume..Este foarlebillC se lintiOshawa~ipost (eel mai eficicnt).11. aspectul +. poate sa Htca . :3 . ~ ~' :t~(.:. - · somnolenla. sa ohlincm cfecle rapide: -Ia ilivdul unci CAKRA (din primclc ..la nivclull:.l cSICierminalia cxlcrioanla lui PINGAI. . . [':\c.. . c1eintcmctioncaza pcntru a gcnera un c:imp de forlii pc anumite puncte care coincid cu CAKRA-::LI. etc. orice tdmic..~'-7£-.Acesl cxec~ c.l..ne a~czam pe pm1ea opusa (stanga) inlin. acoll} untie aveln carente: de cnergi~ YANG. combirlat eu SURYA BHEDANA .. -).datoral'.::..t!i). specific.. .'.: organ afcclal de 0 boalii care se daloareazi'iunui exccsYIN. . in dc~ende in care IDA ~i PIN(/ALA sunl "inra~urale" se urmiirC~ll: e fllpl sa se sugereze polaritatca . clcctrica) ar ti dczechilibrat.t I ...:-.se va prcl"cd cei '1 sa dc 10-11minutede respiraliecomplela... Conform principiului di encrgia PRANA-ica se supune controlului menIal.. acumulata pi. culori.palla lie sim(im in foq.-.dorim sa avcm efecte (nu ne complidim cu traseul energiei.Larcvelarei\ Y.~i foarte mull ['"dU fiintelor care nu sunt prcgatite sa fhea fala aeest0r energii solan: fl)an mari..ileva minut~.s11sP."tiinta trebuie sa lic pregalita (de aeeea se preda dupa atata limp). dl'J. . "'~ . . purilicate.pentru acti\'arca hVISlfUDDflA.. fitc de 14 ori pe ilara stiinga).'irsam "p. vom aducc faarlemult YANG. ~~. .. . Scntimcnlul de "p'. Ichnici de PRANAYAMA .:illa 2 SCRt:.~ '. Dalor.?. Se poate face. d cxcmplu TRATAKA.:cI\1I d cnergii (+. Alire!.~~. Dacaavcm foarle mull YIN. .'c. i ! .1 .~.. (La cei Laarte YIN poate aparea frcevent astuparea n..inSURYA Bl/EDANA.l se dimlllizc.stam c..in SAflASRARA lransccnderca polariliqii) . . can~ se pocHevcdca i unui dcscnclc lradilionalc) evenlual punem un pwsop ca sa nu ne taie ne Iiisameu toata grelltaica . Eficicnla lui SURrA BHEDANA crc~te mull mai mull in i:azul eclor la care NADI-UR/LE spccificc sU. sprijinind capul cu bratul Slang."..' atllOmatPINGALA.1ptacolo SURrA BlfEDANA). ca dadi am nara dreapta infllndata.. SHAMBHA VI MUDRA.ita aces lei echilibrari polare.i expira{iile de ventilatie. . Ficdre i~iva gasi propriul punet de echilibru (la fel cum 0 balanlii sc eehi1ibrcazaad:iugand gratlat greUI..l dc eonccntrarc. '. respiratia yogina completa.\~.i . I I I · · I . . .asc. legal de toate CAKRA-ELE.. = foarte 111are LOr{a)..'-{.. existii ccHcvamelode foartc simple de a 0 dcslll11da: . Pcnlru unii e mai simplu satina OSflAWA (pentru di de filpt allinci nu fae nimic) · Pcnt. · Obligatoriu sa sc fc1di inainte ditc\'a ASANA-e. "...ila sol.\(YANG) poatc Ii dirijat<\100:al. .'" ' . .'.' j'RANA):.:.'h'iidrepte) I. tehnica va compcnsa in timp toale dezechilibrele. - -Nam dreapl.:areinainte ue fiiceaproblcme va trece in avantajul noslru (foarte mull Y/N + foartc mull YAX.i I masa ~i ca umple tacHegaurelclc sau putem sa umplem noi mai int:ii 0 gaura mare).'~ ....N.h.11I mai impuri sau care nu au fost consecvenli in practica telmicilor de PRAi\~. estc eticicnt sa focalizam alen! acolo undc. la fel cum face toal: mull hinc.'f. . Este imporlant sa con$tientizam faplul di excesul nostru anlerior de YIN se polarizeaza eu cncrgia YA1\".~iicatoare: LA rA.'l<:rg...) .. Vom con~ticntiza PINGALA ea un lub encrgelic in drcapta eoloanei.. .cap! de cnergie" se daloreazii eehilibr:ului polar. B/lEDA.~spunsul'ilcla jnlrchiid .lYAMA .sc prescaza axila st:inga . . de exemplu JALANDflARA.

:: asemcnea:' purilicarea lui SUSHUMNA NADr (aspcclul ccnlral.Ispectulde emisie'~i control. .lf ~. cand se dinalllizeaz~TAMAS: ..~ . De aSClllenea.I:::: p ~ elkicnt pentru a cli!J1illa aeeste :lcullluliiriinutile ~ipenibilede gr:isill1e. .lIiAKA=1e:I~n!ic:. .. asimilat cu aspeetul SA TTVA: un aspect media sau mijlociu.!. - realizata se:!ra. se lII:mi/c:st:i rinlr-o sen.Jr putea illlpiedic:1 sa donnim..:est prOt:edeu estc in gcne:r:.:c:e.mm"..e pe vid. se realizcaza: p JALANDHARA BANDHA in timpul rcte:n!iei pc plin (cam la jumiilalea acestei pe:rioade) ne sprijinirn eu rn:ina slanga pc: genunchiul st5ny (cu mana Jre:::. nid ehiar la 2 ore (sunt nCCesare minimum 3 ore de la aCea lIIas:ii.Je:ncrgici lund:unenlale in liinl:i. pnma faz:iIchi:!r d.. .. :lVe:m J'Osibilit.-\.:t de vedere..Jlizcaz.un an~: jum:1l:Jre Se mai poate cr:$te cu 0 execulie.I-c: realizeze la amiaza S:lUdilllineara (celm:Ji bine: 'I! orele de m:JximYANG: I:!-I. e. mai ales pcntru aceia care p~ezinta anumite fmumene mediumice $i si:iri de rccepti\'itate stranie. cu cob".U~II3HAK. "S"arclui" prin rdcnlia sullullii sub:II" . Acoperim nara dreapi:i eu degetlilmare almainii drcpte $i expiram lent. "cntlu " CJtet:U(ie.:.mspirali3la nivelul p3rului ~i chiar a unghiilor (cnergia angrenala ~te colosal:i). PREALAOILAM REALlZ.!e ':~'II.!I puterriice dccat d. SE EXECUTA DOAR IN CADRULSEDINTEIDE HATHA-YOGA. nu dupa ora de v:!r..-arc:: Ram:inc:m In retenl. .' '.i nu se 101'le1. nel:isand-" s. .' .::'.:::: u . . .area focului digestiv.lIiZe3Z:i retenlia pana dr:d ap:Jlc lr. . p~ntl\l c:i pe \.u:i s. int:ire~t: vitalit3tea. . aspcctul rccepti\'.:irn simult:1OI)DDHIYANA BANDHA (atiit dt este p"sibil in retenlia pe plin) ~i ~IL:I. IIIplan sublil.!':C::ii::.'.i. deci de: e. ur:d.... Intr .Ie relinere: a sullurilor SUblilc.1. '.. Acest roc nu este altce\'a dedt r('spiralia ce!::Z. Este imp"rt. dnd se dillitlllizeaza~\J.<\S: aspect"ulde transccndere ~ielibe:rare.i).I -t' · '-<.~ul psihic.rli7.rle! Dc:aseme:nea.' '1(. fi pret:edat:itle'SURYA OI-fEDAt>lA.J liind " lorma exlre:1IIde a\'ans:u:j . Tot. .':it e puternice sunt dcctde (mai :ales pc:ntru cd care lIIai au problcllle psihice).\. . Adese( ei re.i _~ dinamizeaz5 posibilitalca de control a energiilor dc:clan~ale dalorita din2rniz5rii prcponderc:nte it aspe:ctului solar al liinlei (cncr:!I.:::.stc intcrzis s:i se c:l:ec::ule mult de:.mina Slan¥. INC. Doar peste 11n:lI1..Jrj. Se cun~tlent:z~. e:tcctele re.i S.".e IIInid un mud(in special relcnlla sullulul pc phnl. . IAR LA SFARSIT SE FACE INTOTDEAUNA RELAXARE. !n tilllpul illspirallci: prelu:lre:J J1I"tIlW-ei pozitive'. Prin acest procedeu energia subtila launtrid cste focalizat:iintens la nive/ul'ui SUSHUMNAIlIIai :sle:saspectlll emisi\' al .lI1ca.control: din:llniZ:Jrea lui PINGALA NADI.lin a..~:1 ~~. .i e:sle:PAD:-'IASANA (+) sau VAJRAS. ~i aces_texerciriu cSle e. Treze~ter.':ul Inspiram pe nara dre3pt:j «(\rCt11~nd~rellt IOlaeic si clavicular! .:~ . de voie..:" :ntai la ni\'elullC:lci ~i apoi in tot colFul: . I).xt:e::' de: impol1ant..". .\NA sau. sunt foal1e gr~ve..IAR RETENTIA SA SE Ft\C'\ MODERAT..J).'\.c:ou.tI ("nergii!orin liinla ~ichiaral rui KUNDALI:-!I: dinamism.'de: venlil:.' .m::renarc a cnc:rgid KUNDALINI ~i asccnsiunea energid prin SUSHU:-'.:. este 0 modalilale foartc eficienta de a obline un conirolllliirit asupra mnlci. (Obs: ore/e 12-14 dupa or:J normal:i.INA NADI. Tulburarilc care pot apare in cazul exagcrarilor.' .l /"t/l/(/-elpozll/ve pnn nara drcapl3.tuie un lunic gener. Imcdiat dupa inspirarca acrului ~i asimilarca sunurilor sublile prin nara drcapla.!tea de .:... .:i:JKUNDALlNI: UDDHIYANA BANDHA realizeaz:i :mtren:Jrea in sus IIene:r!!iciKU~DALI~I..: SUSIiUMNA NADI coniine de iapt 3 canale care sunt"imbuC3le" unulintr-ahul: un canal cen!ral.11I11 consti. Prin acest proeedeu se rcalizeaza " . Aceasta fonn:i dt . ..xpus doar in II:XIUI"/I"...: p Ilcti\'. chiar t'. Acti\'are-.solaritate. ..(ji/~'/"(/i/(itlStllllhilli arata c:i SCRYA BHED. Prin aceasta fonmi de pnlll'l)"'lntt. .z.!.:c: i~'. MULA $i Jr\LANDHARA BANDHA. Insplral/a eSle lenl.II I in aee:st te:\O e. "--" Nnll1:irnr de cxcc::nrii ..~crciliu foalle:spc:cial care: \'izcaza t/c:zill:.J \. In speci:llpentru'persoane/e care au e.''Te:hnica de: slrapunge:rc::..!ie: Expir. srn. c deos....iaspeclulSATTVA (canalulcenlral).'~ lace:r~sibillln mult mai bun conlrol.-\.L. In spec:ial penlru cci eu carenle de energie Y.!.>\G.i :iC J~.i perseverent ~i chiar in intervalul de timp indicat (12-r4). este 10al1e uti I sa lie rr.Ii>:i11e buna:va.A BANDHA. vitalilate. Este ile :!semenea indic:!ts. A. D~i nid"d.L..Jle3Cest exerCI!1tI . .:ii:. \'c:dere..11IIrog" Prlllli.dnd se dinallliz~z.-\~DHARA !3ANDHA: dinamizarea aspectelur superioare: bliJt:arc:aenef'.:r"m.:. ~~.l.JpidKU:-:DALINI~i:lIlIl1lilica luilOrde lIIuhloculsubtil al corpului.i menlinem JALANDHARA BANDHA) $i rc:ali7.!-3 e:<pmlliipro/unde.lre .:7a .e3 cner!!iei KUNDALlNI: st:Jre de inca: ~. ':.-\lZIREA PLUS 'CEL PUTIN 311 MINUTE DE ASANA-E.ebila a lui PINGALA NADI plin intermediur sutlului solar SURYA PRANA care este asimilal). . .:.pregalire adec\'at:i.-'nlrol Ia ni\'elul aec:s!"ra ~i .'\ KUMI3IiAKA e:Sleun e. ~ ~!f!. Consticntlzarc: . iia loe sa fie controlale.\Lr .' intrc dou:i cxeculii ~I in final: cfeetul principal eSle subliinarea energiilor APANA in ~nergii de tip PRA:.iriilui JA. 1:.!iil"r in zon3 capllilli. - .. ' .l'''ciu al lui SlJSHL'~I~:. care este foarte apredat.".rsa copioasa.llinut senct in tcxtele )'oghinc:.illl prolund pe gura...t. SIDDHASANA. Tehnlc:1 ~ullc .lIalizl~. $L'RYA I3IIED." stap.I:.. .i. treZi.In:Jluluimedian... Totu$i e indicat sa nu se e:<agercze sub nici " forma. pc nara st:ill!!:i. J. J. ne-... c~i:lr hautice ~i cun!roli:aza liinla.ini acestemanifestari.rcs!mlilamai int:ii la nivelul ubrajilor ~i apoi in 1"1corf'ul.. NADt 010 acest punt. . Posrura in c:lrc sc: re.. In India yoghinii realizeaz:i curent acest e:<erciliu. in limpul rC:lenlic:i c:plin. pc al:it este de periculos sa fO'1all1lapJr elcct:: d tie "scultcircuitarc:'). In lin:lr relaxalll UDDH IYANA.:c:. .<eese omJer. In timpul retcnrlci pc pHil: c:1~etele reali">:. Esoteric ~'urbind: SURYA BHEOA KUMBHt\KA Irezc~tein special aspeetul energid R/\JAS canalulmi.<cC::lltii mal D"li. fiim' e.. I3r:i sa existe'o.Jn~. - '.' ObSe(\i3Iie: 5e indica sa nu lie niciodala realizal:i Jupa um.i p cu ridicarea.' ~..1I lui SUSHUMNA NADI faciliteaz:i aceast3 fonn:i de control.lI excelent pentru intreaga liinl:i ~i mai :lIes pentru eorpul fizic. N~r~ sl5n.JJ!.JU ine/:lr de la m:ina drcapla.:.-\T -.:r.!"'.! tre7.SURY:\ OIiEDA KUMIJII:\KA SURrA = ~oarc::I3HEDA = str:ipungere: KUMI. RAJAS) ~i energizare::! acestui can:!1care rine de cner:!ia YA~G ./. Ace...-I.:. nu Irebuie sa fO/t3m rele:nriape plin. cu cobor:ire.-\ dislruge rapid ~i in mod elicienl degenerescenlit mlr..~} rt:~~/ . ail'iplifidi tonu.. .}.C$tee:ner-.ae:.unt In.: fie:aproximativ eg. dc:oarecegenere:Jza" cncrgizare loal1e de:.lnt ca :Jcestcxe:n::::u~. ..care esteasilllilateu ener~iaRAJAS: c:Jnalulasimilat cu eneryia de tip TAMAS. tara a 101ta: cu Je::. e. ecl lIIai bine:. .i NU SE FACA MAl MULT DE 5 EXECUTII.:.:irii lui MULA ~i UDDHIY ANA IJANDHA: MUL-\ BANDHA hl"eheaz:i cnergia.a c:stc:aCl1pc:r!t.. droge'wl~l1ared~ la. .Ire ca cI~ct ~i Q dinallli7. care :ldeseori . Sc: c0I1~IIe:nllzc3z:iprc:luarc-. Cele: doua dUI"3tetreb.~tctrei aspec-Ie:lIe energid dinalllizeaza.:alie de c:i/dura :Jccentuatii. KL':--D.':.. upA \E'IN D . Respiram de voie de 4-5 ori ~i :lpui re/uiim exeeuria. ~i pennite . .ld sc exccul£llunide zile la r:indzilnic).-'.

:ntului p:in"':i m : de acum.dl :l1:i1...~ISlauncI.IICUI'I).in . f3ANDHA-ull 'I .\'IUDRr\-c ~. .:ollsidcral in mud nurlllal vlrif.1truc:i cel c:lre : :lenl.:.. d~ Ir..ud~lc can.:IIICII..:) care UnIl3I"CSC translllUlarea (lolclliialului sc.eI pu...n"nnare a.ernic:1a JX)rcnlialuhu se.UD~~\-dur CSI. In:11 sp~i:l[.-..proape1I~c:dlatpr:lCIICIia~1 \/L'DR .1 ..-\-e: e:hb.r:!nertle.hin:iNU exist:i rehnici l11ai ) pUI.'tper!..!lii elevalc.1~ ~!!umlle procese care duc Iii sl~n de ~enul ~bscslllor.:nt..lz~le 10 labu..lfur:II. all MUDRA~d. da~ n.. .I~inl~i lor :lpare. ' In r3zdc slipcn"arc J.'rlll:UI.:I tse de~~an$.alizal:i imr-o.xualloalte lII:lrc.lasat ?cul".'tual .: ca dilicul::ite:oar sunl cxtl':lordinardeclidcnle..Cel care p'r3CtlCaconstant a. ~ulla .relul~ aspcetel.PARTEA I in.:-: . 111:I1::ri.ilb:ll S:1I1all. Inu:!curos c:i un alehimist reU$C:$tca lranslonne arall1a in auI'. . arala ea nu S-3 l:c3!. . .I" nl.k Ii.\1UDnA ~IUDRA.c:rcsle!'c~cncrglcl a. all :VIUDRA-c1c:cumolO:i UDDHi' sau .o..1Z0IZllor reduce Inu se pOillespune ca CIsunt' conSUll1al1pnn rransmutare.:xu. Aecsl lueru nillllai liinla uman:i poale s:i-I faca $i lI1aial. ~ ~nnlre all~lc:..:DRA-e: tSHAKTI care Sun! structurale (Ie "rade Je cOlllplexitatc in .-\-e:lor.. :H:it la (cllleic "::.'"'' lum.:nCr!!I.-!I.: 3SCme:1e3mull mal marc dedI in . [':111':1:1 :. ..:unllnCn(el :lmuroilse:. :.I.II': a ro.. De al[tel.:ik. IIccarc ~rc 2 laze JISIIOI:!C.aealiurispirituale xlrao..~ual nu~Iauadml~1cunu~lIl.:rearor .nute difcru.a~a. Sub /On dc miliu:lnc cu~sidcr:i1l1 . I::!zul au MUDRA-dol'. In lot aCI-'St rimp.11/1 ".x.:un ".upmnarea: Ct conlroll:'1 putenllall!lul sc:.~c~st fenomen 1I~.P"!'.:1. -Procescle'de IranSI.hin~1 i! rcalizca.:hlar ~i in cursul uncI luzlum allloroas~ .:ini all ~'IUDRr\-dor rezuh:i 0 .:ie.IUDR':\-c:!0r c. ':1 ~ubli/llar\echilibrala : .re .' i. [esticulclc nu \'ur mai a\'c:l n~v~ie:s:i s~cre[e :llli .:a7. . ~Ie . CO~tlc:n11 do:acest proces.: r~ahzc:lza ICS[e vorba de>prc 0 suspendarc .illlpulsul n':I:':s~II'mlnslllularll p~l.aceslci c:..Cand acesl Pl. osihll:c ~I ciliaI' menlak. . .' .rdin3re r ~ leeeace nu e.un~cXlrem de u!llc p. .111.!r IIr~ar.:n':I!!ICUI'.so:poal~ a~lO::csusp.e pun in evidcnla lenumenele ao: malerializare a unur ener.-\bsllnenla treuulc dcci sa lie nu 1111:IIa IIcll\ c .AJNr\-SAH. MUDRA-de II g.:lclllcnt'lIlIpoltant: penll1J prima dal.n anu}nlle: onlrem cre~tlne.' d.! cste diriiara Jill aceilluid .cI:are Ie cun~lIenllzcaz:i pknar.: sunt Ir':l all .i:lb.::Jrc inc:i 1113i p'i~rd s:iIil~~la. " .II/l~nle I/1ISIlCe dau rn 1:':17. d:IIOrll~ laprulul ca transm..~. pcnlru rell1CIC IOlel7.cun~ItJcI~~o!la se~rcllI!or menstrua!c.: SUO.I'hIllUI.c. cnrru d .'tu:lI..:n\l:llil.:ie: .C.:nl~.! . Mai mull \t.)~~. <:azui unU! b. S c \ Ullllar.un~e sa faca astfellOc:l( :lce:ls[a lumrna care cste pe c:lle:sa sc malenahzeze 111 sUDslanla ica s:irn:II1!:i.care'yu.~e.:auna sa Iransl.i!dllhll IIICnSI!'lIaI!.ic in cazul omului se produce da[untj n. aluel este nSlpil:i pn:1Ir-.:re:lza IlInla de Icnslumlc scxuale. %i.: I:lCI:U ~lIIl1ljdllar !ranSl1IlIl:ln:aInl':::I~/a :I pOlcntlalului sc:wal. de 1I1ISII":ll'l sun I c:xrraurdlnar oc valoroase. _-\t~t clnd potenlialul sexual este tran~lI1u[at ridicat in MANIPURA.?' ..:upnnJ 111:11 lIIuflc lazc 1I':I::lr.Jresc.penllu 111<11:11:. Ar Inselllna.e.z:ies~e. c.:elor ~:1rclII~rg pc /inta .:mnll pun 111Vldenla lenull1enele alehlllllce m proonul lor coro. . In ''.'tual. p~-:I':UC3OLI M.\IL'DR..:on\:.:orpor:". .1.. .\Il!DR. Proc. Jc.ene:re:lz:! I s-a cUIISlala.:" .:mll:': al': cOlllbll1aslIl1ullan anlllllHC p"srun .III:u ales in asfllam~ullu.n.1S.1 111'::lzul barbalu/ul).x[l":Ioldlna.:. .' tD. ca~d mtr-un cuplu manta I e.".qJraetk:il il OLi .::ze: la lei slau lucrunle. - r r .:n. a . 10 uncle snuapi.rne.: :ldn ''''-.-\Iuel. .:c:!.: rcalizarc.:s.l. .:I.. .atsubI1l11:1.III.'I:II': inlroJUl:llv:i OLi \ICDR.-\KTI .liinl:i SUllt tchnici cXlraordinar J.c.. cm=va dar ai [aiat Iiru1.cJe supcnoare :II..Iullc ':.~-clo: pun ~n.lc sun I plin.:nrru b:iIh:l/li IIn.c~e-JZ:l Iran~..z..~.:nr..~.U carc pr~clic:i OLI .uripo[enlialul sexual (stc .. EI ~uJrebule S3 lie ..:I : "t.tl':lnsmul:!rea IUI~I ul}!lzare..i 'r': e dc .a SP!I'lIuaJ~.'slI" .llcnllal II' ::.c:lrc C~I': De '::lk .raror :111 al':llal u r~duce....:ticasa ric:susoe:ndat:i: dup:i lecundare.::" In inrrcag:llradilic: 'o.II1JI. in IOlllin~ in cn. OLI ~IUQR. OLI ?-lliDRA-ele: uter..:. CJl}tU:lI(:Ide e:ner!!i. t la leI. '"nla nu roal are: clan IIlIsllC.dc \':"olOa~c. .in lIIod .: dol' Jrat:i in lI1ud C:\'I~ent d au lue le!..:slInll1lodall!:lI' ':.l\'ldiI3tc:1..: sa J.rcu avem oin praClica IOdividual:i in eeea ce prl\'C~h: Irans/ll suohmar~a. Un . dar cner.:\-dc..::: penlru lemcllc rine:re.ult : J~ spc:rmal~zolzl.: ~~::.:~~~§~:J.: cc:l!!ukze.:C3re:re7. cand lace dra!!OSle. dc .lIulllll:rc:lIOrin ..n:a0 I: 1 supcnu:lfe ale IIrnlel). pcn[ru 1::1 i lal:llHcaZ:J0 abslln.: " I1UIII':. tenul11cnul c:stc re:llizat cu 1.n~~' n.. eenlru a Ii . pc:nll1J:I lace ~u pUllnl:i proereall:l..III':'. - - (chm yoghu. ~lllllldlllll:l dcosd)l( J. OLi ~IUDRA-d..:C[esC':lInJ:lr..ili1Clid all 0 anumll:i aicsmc..ncrgl}in ':1~jch:'sIlI'.:ncral lII.Alehill1i~rri au unmint inluto..u..! e 10 d li. dl ~i :I .. se oq .:i MUDRA. !'olentlalulsexual c:cond'llonat dm naslere = nlll11arulde spennaluzolZllovulc: pe care 11poate produce un barbauo [emele in lIml1l1lview: .OLi ..-:I remareat o.: (unJ:lI1I':I1I:lI.. ' V. il} jUI1JI...\-d.s~ec~!ar. yo!!hinul eSle ca ~i un demiun: c:lrc c:libercaza materia din aceasl:i scare:a .:u OLI :VIUDRA-dc nu reus1rl:. nUll1:1rulspenllilluzulzIJ".: pulcm.J in cner:.uala. In Slareabluta cste TAMAS.fenum.:on[lOcntci. survine andropaUZal/l1enoDauza cu 10alCdramele sa/c.:an: nu . p.chlar pana la -I:-~ lun! de.n de: IIIIII"""c SUII ". :. .xcmolu.1~I 1.1).J:lnUllllla perl~ad:l de limp .lOa...nu~re.:hia. pnn polu/li nOClulT1e pnnlr-un c:c/u toalte :lbundenl.<<:rk..: . VOl' rem:!rca.:..CCI I:~nrilah: m.1 to[od:"a ulcra. ~ t. deuarccc in aCCSlec:l7.-h: L.. .-\-. lIIal ales p. III .-\-d.:a sa \.COtzulluiIJQDHIY ANA BANDHA sau NAULI KRIY.).ae~slor lenulllenc:. :1.1 impulsionare i:1 liinl:i care va face ca procesul. .~pe'~n:lIOzuIZI. ceca ce are u valuare cu mull mal mare.t. Dc :ls':l1Ie:n'::1.)1.vIUDRA-.'1' '" 3 aurului ener.li cosmice chiar spenna este lumina slruclUrala.::tlraurdill:lr.dupa pl'll!lul cl~lu mcnslrual car~ apare. transll1utJre. pc care 0 reimoarce ~i 0 rcaducc la Crcaior.ucl opusul .::i .: :lra[a un aspect cu 101U1 .lic: e. l1Ienslrual! in .\'!Ia/:i '::lre n:zu!l:i in u!1I1. sa conl(nue (inll'-ull rillll III::: .n'usunt toarte usoarc.:eol': Ichmci s.:ina in auI'. Jo: JDtStll..3p..tzun. da[OI:I. .encreaz:i 1.h..rgza e: urea[~ dircet in ct:l.:.~1'1":II:[ic.. - .. zlle:. ~4.II1!': c~:o:: \'.[e de !a !natcr~e $i poale ~hiar ~:i u .~s In IlInla: IIncrelca es[~ rn~n!1I1u[asau.ul~lla blolog/~a .p~ fond de f~us[r. in cazlll !e1ll':1: ori potcnual se. sau .'.:.DR.. Fc:neile: care au cxlirpate organele genitale!!!! Inai au potenlial scxualln-au nici 0 ~ans:i pe accasl:i calc!} csle ea ~i cum ai n..:rnice 1I~lOsmulalic all :VIUDRA-dcIca criclenl:i $i rapidirare>.~un:il:illreaconlincnlci ria I:ci C:lrc lIIa~:lu prC!bkll~c): nlci/il~:lz:i IranSIllUI:lrC:ll'l' i . . mcrgand~-s!= ch!ar.i(1 .r.: 7. .re rcmal~olla :I Olen/lalulul spcrm:ltlc.:. m I . dllnr." IIIcluda comraccptlva pertecl o.:Instonn:lre IpC. Er.::i sc redul:c loaltc 1l1U11 :.nu$i-aineep.:Iape $i IiCl:arcoilltn: cde J all $i sublullUCOICJ(!raordin~rde pUI.: SUI1II.:nllalulul ..:i .\: C:ilJd esre ridic~t in.'t. SWAMI G/TANANDA s-au realizat chiar veriric:iri in l:lb"'~If"" i.:ti.J actlvltate seicual:i dezordonal:i. h Divin. r. Ya~'ll ML'DRA ope!'eaz:i ~ona! $i ~oi u!dm prin cunccntr:trc 0:':'.j'acc'l lenumc:! s .~ 'J)" .. IlInla carc reahze:lza IransmUIJrea rnlq:rala a pOlcnllalulul scsual (chla. '. IIII.:. dar .I... ~-i~. .:nllOulc s. in toate pl:lnurile sau dual' in planunle: supemmrc.I..slp'. .:lcnla'''I' .1111:11 m:lrc lIIalcslrae $1 u~urln[a In cazul .:eI""..: 1'1I1.::n riintj.nu va mal "plerde ':1\'a transmUI:lJ.re IOSISla cu~!rolul pOlell(lalulul se.. ..': H.esul pe.!t.:e:1c::r. " ' .:e riz!cc.e s~~uale.rcl':. I'u ICl:und:irii in cazul :lcuoladi sexu:lle. . .I:i c.'I. In OICI un ...: pru. 101:I11.ls:iP1":1CUC3 cSle DCpcnuada !:r:lvldil:i/lit Pr.1 .VCZICUJc/~ell!i.:anti[ale3". . ubs~'SII. .. . EVIdent.1 :I[:ilcelor C:1rcrcali7.'n".e s.'(. . r Nu '!ltampl~ror toale tradl!!"e splrlt~a. sau chi~l~SHIR~HASANA':D'lc~ nid.: SlInl in !!..x~af. (Sle cu lI1ull mai impurtant sa trans Ianni in propria iiinia vibl~liile !!rOSlcrein vibr.\JIWtl.si3U'!d-...:n:7.' (H:lClid all MUDR.:hnl..1 inlc::.:.:Insmut:llla se produce il'l limpul cxecutiei. la. '.'..": sauaJ) soi.~:~~ .lalarea 10 cncrgle a a~cslUl potel)iIal~ De asem~nca.reaunui cm' do:spcrm:i pennne unui b:irb:lC.~-:I .). .'"'"' '. "Ul1d:lII1Cn~ah: 1I:lI1SIIIUla'I': "lhllll1.-\. '::lZUII.to:llte lIIare si in unlla re:lli7.:i c_t!c?n~ec\'enl:i OLI MUpR."I': [01U~1.:i ~i laplul c::i'cne.13 IIUurca ~I ~(nc!e~za.n!!I!. POlenllalul Creator es[e cel care susllne IlInla Sl II permlle sa asceosluneze caere DlvlO. "T e:Slde dimcc re:lI.II' . /(.'iolmsuriI:i inlreb:iri: I r." ' .:h!ar NAULI.. ulll1:1I1d./I'C:l u: ! " " ~ ~.::illlp c~ll':Iordinar de pUICp1::care punc 10cVldenla.. d d J.unna rcaliz:irii all i\.pllllp"lr!\':I.:nI:I aCII\':I.de e:..j dala.I-'3re .11I :..i. ~I PI":ICII'::I :lceSIOrall ~IUDR. Din aeeSI pimc[ dc vedcre..::!!.:g:I.a.dc. "cUe.tC.".: . de dedr R5.! de asemcnea u metoda yogillna pcnll1J:I reallza l:unllncnla.:a.da!=a .:.~lI1pliJic:i ~i .clur ~ah-:lne : /IIanll. ara!n:l. p.~nc roal.. Ericrcl:I. .slrn~l1la.~Iobl~nulcse IlInla cu an~rcnarca prucesdor de sub I1111:11 era. .vIIJDR.l:rC:lI"'. :ltunc.:n.II': p"l. leonina -.:nlel pe .I':~' dll.tie dinialj direct IC:1nu ilia I ajun::e sa do:~ina subslanl:i): inc:i in faza inlennedi:lr:i <:'.. un ..ill 1.'ust3.'el.'c}e~upe:rioa/~e.:nen.:I. c:i i!1 cazy' yoghinilor ca.lI1:i 1:101'-': .Mulll con/Undaabsllnen(a splrlluala eu ace:!!. V:l .: naull Ii UIlI.ca7. ~.-\S~1 3mphllci foarte: ult S1\TTVA GUNA.:u:luiul mC:1sllu:ll.: suspend:lla pC. Importanl e nu nlllll:1I p'l'~..:. Mai aks pe/llru ":':1"::11 . .:arese Inai conr'runt:icu polutliiciclu abund. care cSle.:urular"IIantrenam.xual pU:lle dcp:l~1 .~iala ~e:cual:i ~a~ib.:..chlar reeap~I~la da~:i S-:Iplcrdur.. .omc:ne ~e lransmUlallC ~Iologlc:l !fI IlIn(a ~I IOsasl dlspanlla spennatuzolztlor din IIchldul "p.-!nl ormah ~II!puncI de v~de!'csc:.Qe e~emplu.:are :lU c:xccUlalaccsle OLi . Un lI1are ta:lIrlc sounc:!: "E'le":.:hiar ~I in rC~lul timpulu.11Im. .in limpu! :lelului se.: tehnrci care se ilphea sunullan ~I lac sa urce encn.:.iei divine in ~CCS!mc[al impur.. 11I:llaOI\'. Cere 3 Oll Ml.Jde care p"! sa sc /Ounda ...:.".!.'tuaf.: P"':Zlnt:t ~ l:ize distinCle care implic::i 1(." fCJD?c.JIid..in India.. /"1 pc .. ~ n ~ ' .:nd:lr~a '..:.trallsl.:.candld~II' I':IU I c C vcnllcall. nu. procrc.nu c:cisl:i nllnic $i nil!1eni car: sa va ajule: .-\.-\-de nu gcnercaza un I~nomeo de stenhlale .:cnslarar..ca. . . c:pcul:lll /11IlInpu unul :11:1 sc. 111azul "pslhuzclur dU/llnl$ua.eazal~an~lIIulalla.'tlrern oirkti s.::' c:rcl:[ul pc drc :II:CSt~ au.evidcnla lenoll1~n~1c~Ichimi~e II1rcrauare.:Iecrc benc:ri.lCIIC:l ~IUDR.I~11~lr-o ma!"'lc.:1:1ciliaI' daca nUl ullam sa ne conccntrjm. . Teslc/c pc volunlan . '" .dl ~i .lbsllnCI1I:J. Cci .r.: c\'ident:i un proces ulullor. 10 ~:lzul Icm. care C:SI~aSltel ~ ~!. pen"aJa rn carc s.(c.'. - sUlk:'::1! <:3oi":l..:.edintre de (all MUDRA-c) opcrc:lza 10ilces~scns.::1 .'.ener. treb~ie ~Iiul ~:i cd care fa!=~sla nu au nici 0 experienla din punel ~e. . In rimpul aClUlulamoros. s:i lie viril rill10de ]0 d.pc: 10_..iI.::: ." num:irul de spcllllalo~uizi constalat in .Rt\J/~S GUNt.icst. C:lSIIl1 c:lzul e)aculal'll).. Desl este C:.'I.PCIlII.:sul p s :11 soc:nn.:::-. dar cSlecel mai II':I!:ielucru sa vcdcm c:i frinra umana genere:l7.UII:i in Ir:lnSmU[:.()O de I1lIlruallc. 'UO. _' R~nv la t!=ndipla Inult?ra de ~~!..:. de):I ace~1 porenlial plcrdut arc 1.

" Icnslunc.:. Insplr3m prolunJ Sl .elc.ie_ dnd 101 P2na eorpul incepcsa vibrez~Irnull mai iniensdedl.::. de e ne . p ' BAI\DHA .~~~ . $i pll1lill1~1.:C:MIOnezcp~:Ja in VISHUDDHA CHAKRA enel'!!ia K(JNDALINI SHAKTJ .~.." :l\lIn<.. conlraqia radacinii.-:". dalorila ener:. I''': 1 In 111 "l' l DDH" ..el carc ~pa~e prlO Ir.1im~re a encrdd rezuflanle. :::.IfC ..)!-(-\ ~i III1IlA BANDHA.a abslinenla. ~i realize3za .'.gleznele $i e..a energid urja~e care rezuh. \ :c..Hlnge fl'Unlea eu :. lir. Con$tlenlizam un proec:s de aspirar~ $i an.11"'1:::'". l~ :-.re.jl'~ltlll CX/1lr.'1 I u slilbilil3le. Sirnuhan pereepcnt bl<>care3cncr!!ii/or suneri03re in zona capuilli $i:l al.::.\ It.am propriu-zls \'AJROLI MuDRA.llt' in C..AJNA ~i SAHASRARA.J corpului fizil:.lIcal in carc rcaliz. :~. pri~dem..1I3.SRA~A~I A..('p' . SIIIRSHASANA..' .:'.rARTEA I .... . Deci.'II~1I..ii sublile elevalc PRArfA. L'DDHfY A!\:A BANDHA. la sol ~I dill poslura sland ne II1ll11de:m sol penlru 0 scurta relaxare de con~uenlJzare a eleelelor de mll1lmUm ::!mlnUle.il~lcdi.ri.I.ilimsa realizam inca0 d31aVAJROLI MUDRA parteil iI /1-3.1 III . .. rcalizeaz. perceDem blocarea ener!!iilol' superioare prin inlennediul lui JALANDHARA BANDHA ~I aCI!\'ar<:a IUI SAHASRARA $i A.i1ll apoi MULA BANDHA. ::.!.'. daea cu ade\'aral dor. rcrnar':.cnunch".:. sa rcaliz.zare:<:olosaliise rcsill}le.rrcnare in sus a ener:..'I\:.::. " .:i iinm."...3fCdlOla de:.n3nl ci eSle transmulal in energie $1e:ner:.iumarul de exeeuln Putem eleelua 13II1CepUI e numai 7 ori aeeas\3 "'IUDRA ~i maril11eu una la :1sanlamiini..lII>J. ' ~.la ~i din postura sland ne inlindem la sol penlru 0 seuna ..'II.rC$lelu! capului DCdr posibil.al oc UDDHI'I ANA BANDHA.la s(.1::103.". :'UIC!~ cre:elu:! la in meepul de nllmai 7 (lri panea \:011\f. sau chiar 0 3numila vibralie fizidi.im 0 sClln.imP!i~aac.i. .. Ramanem in aee.111':1:11I dc .i .all1apoi mamilr.: ::. f F : i .sa eadeli pc spale l$i n'uasta unnarim).-- .penlru 3 nu ne dczeehlltbra... Men.\ CI-I ': Tr. ::::estci c:ncr!!11$.:! 11IIOIIIe r..\1 /II:!!dep:!"iI\i ~i. i!. .. .:eli rem3r~a ea accla$i efeel de: energi. . U$or. conlraqil. ...'II.:a in ::lr" '.dal.' ..::lII7...!la $17 seih':i'!f..rnare.le piclll:ll'clur 1111:..!:. colosalc:.~~~~_:".I.:Jl~"mefr:ct~lepc care Ie-a produs oprirea sa in V/SHUDDHA:eon~lienliza/ll de ase/llcnca polarizarca enerdilor solare ~i lunare ill III.: '..axaln mal :.ei eare apare prin Ir~nsmul~!"e.'.7(sau eJa Ii.-\H..:.transmuI3re a pOlenlial~l.::lci UND/\LlNI SHAKTI "i pen:cpetJ1 <1"1'1. sol ' 11O:llii ' . .c7. r<. Consl1e:nlizarei! finala :::'eslzam procesul oe Iransmul3lie: $i sublimare a polenlialului sexu31..um:trul dl.. ded! c.n eazul.~ar V~JROLI MUD~A patte. K '.MUDRA partea a 11-3$i~1:irill.atim..zare ~Ienliei. BANDHA). .C. alU.~c~. -"e~a-ar~ $1blnc 101C:I'IOr sunl duble: ca InlensllalC fala de VAJROll MUDRA panea I..' . la .1' sUP::. Rerna'ream reDaniz. .lNA CHAKRA: IransrnUlarea in cner::ie a P01cnlialului cre310r sexual care irnprcun.ia e:SIe: ublil1l3ta in ela.1.1 oae3 am pnlellealZI nie).. in ordin<. lem $i profund Si simullan faeernsa aluneee miiinilcin sus.II.' sexuale.r.'..h. .e~a$i oneenlrare ~ifoe~l. .sa flln pc cal pOSlbil inll-ll starc dc dcconccl:llcl .nlren i. .aldllpa !Iceea.. pUlem sa nc spnnnllll ehlar cu spale:fe.. oc: percle.em fcrrn c. care eSle apleeal in ios alune. .subJlln~rea el m VISHUDDH. m H pe:pJ~siin~apoi mainile Caire panea dC''gUS\\'iirfu.a II1p lu. HA s loala seriozit3lca. UDD!:fIY ANA BANDHA.::i!iA\-AS~NA.1:i. .'''. dlmai binc. ..:. VAJROLI "'IUDRA p3rtea I.::::.'II\1 n lenr ~I pn: . . Im<. f:. ~.'.:1.\tI~("lIJp.am relaxarea de ec'..e!l!!. MUL. . final. SlInuhan.il :lcc$lia sa f!c c.::.el:Jxare de con$lienlizarc 3 cfeclclor de minimum:! minule:.03relor ~I lem3l'C. ::. ." II1spi'..ane!o! sexuale.Jr1..llliv A.-..ciim proeesul de sublimare a energiilor sublile APANA in e:ner:.' 3 :alpll~ pici03rcior 3 e!"ergiilor cosmiee ~i. _ h - . 'x ' . reahz. ni\'clul VI.de-a lun!!III altii de sus a picioarelor.1I11:1I1I.lir:. !n rra .:-II-':::. e~re eonl. deoal'ece din eauza efeeleiordeosebil de pUlernlcc ca' poale S3 !!enere7.1 mai inlai.~': "<':1111 dlll'pl:IIJI:JlII.c7. VAJROLI MUDRA.ii sublile: clevale PRANA.ce. s IlInlel. . exeeulal! core.:'101 alO"c P:1'1c103re $1. :~':.im lenl. .- .i n pe.' _3 re:\'COlre.i ! I Remaream In momenlul cx. ~amjncm in ae=as~aPozil.i cn<.!. Re3liz. apol JALANDHARA BANDHA ~I MULA BANDHA. foarte pUlemlc 3 aceSlel enel'~11 $1.l\:c sa u..ilr~ snlluhan cu aeeaslaMULA BANDHA. .ill.---..1cein 101al. se r<.irii :: .nt'1i~I."n". slUdi31e $i vor ri urmate de rclaxarea yoghina complela in SHA VASA NA. care eonrinua ehiar $i dupa aeeea.nljalului sexual. ne plaS3m aSlfel inciit sa a\'em in Sp31e:un perete:.I.msmularea m3$1\'a a (10lenl13lululsexual.ide .../ \ l'nSIle:nIlZarca =:51«: cce:a~1ea la.II.::.. R e\'e:l1Irea :>e rela!. In contlnuarc. Cand exeeul3il.' .-\. 'f ~ ~ 'I !f 'I " ..I .:qiei lui VAJROLI MUDRA panea I preluarea encr.:. '1'.:. " C3re Va poale: iaee: sa plerdeli controJul asupra eOIJ1uluifizie ~i ..' execullI '. a!!lIallc nx:ntal.. ::::: ':".!\'cm:ullnci0 dcplin." 1'1\. . in sJleeial in VISHUDDHA. .:I~'r:i Iii nu ~.lROLI MUDR~ p3!. A$c7. Ele sunl celc mal pUlernree proceoee: de transmUl3re 3 pOI:nl!alulUl sexual care e:xlsla 111 THA 'I OGA. realtum 1I1~1 inl:il 0 cxpna\ll: plOfunJa (CII api<:carc in fala) >1 ...j~r s~ p03i"c n:aliz.ui sexua! $i sub.. ~..Jnsl11ularea ili ener!!ie a pOlenllalului crealor sexual. in care pOlenlialulnu estc sla:. Cu . .-\S. la exceulia acesrei rvIUDRA-c.....~:SIz:i!1' ~!oeesul d~.~i r~mar. Seslzam IrCZlre3 Illi Kl.'II! . .eaz.IInn31illdsa .LANDHARA BA~D!-IA $i ap~i MULA B~t:'IDHA. :B..XC:':UI" accC:3$!ZI $1 V AJROLIVAJROLI I.:.'r<':ICIiIIC vIII ~I rCilhlam pc C:JI pusII.\.carll incepcll1 s.C. care 8Up3.ulorlll OL: . P~'::i.. CO/1~I/C/1IJZillI1 1IIc1l1deleaCIICIIl\elolsubule la /IIvellll plc. i II II JAlANDHARA..' n. In SDeclal In VISHUDDHA. AIUr:'1 c:ind trecem sa rcaliz.:hll.1i c. G'~'II:It.. liinlci noasl~e .:Slc dill 51-1. I"\'.~ \10dul dc exe.i dlm:ulII. . d Sc execulii duoa lehnreile oc Pi<ANA YAMA.'fS:II':.. .."und.'\NA-c: (NU (aeem 7 dimine.. :I..i ~ ..I. .i.. Numiirul de exeeu\ii .a 0 abslincnla aeli\'a.i 11I1111 C I:ilp. \ ~IUDRA pane3 a /I-a eu spriiin sau al'3nd in spale unJlerele.n3la:? siinliimanl' Dac3 S4:C..~IC:Inoaslfe §I r~ma~dm proeesuJ de subl.\ Irclax. ~ .lInlc de" C)(.>1 remarcam aeelele pc care: Ie-a produs o-prirea ei in VISHUDDHA. '. : apo..lIlor rczullanle mull 11I:11 IOlenSe.: re::enerare $1bme Inlenor.. n: ridiearn Irunchiul la 90H$i din mome:nlUl ridic. lenl. 1 . . apoi JA. voil sau nu.". DC.' " .1111 ascen5lunea In nux eonllnuu. pana dnd dege:lcie de la picioare SUIIIPC./ ~ 11 I.sll.Jzamlan!:.".orul1liu deosebn." :or:Ire .i :'r.el 11111.-\. ..-\~..~~.l\. A$e:zam 3.!~ r:.ici ciganlicc carc se ced. :I la e a /I-a C. I\e ridldlll apollnJ/£niul $i ramancl11 CIIdb \}()" Ivcnlc..111'111.(SHI~S/I~SANA. . I.'..11::..:rc'.Joua on mal p::lemlea 010 punel de vedere al decldor $11I11plleade asemenea un eehd.'''u ""lOci l. eu lvlULA BANDHA fae s. SAHAJOLII\1UORA . ..II:IIc:nl(.'1I1Iprl... pofarizarea ene:rgiilor solare $i lunarc In lJ1i:.:.. .'XCC1II(ic .PARTEA A II-A \'AJROLI MvDRA partca a II-a cSle de fapi 0 fonna de VAJROLI eu un !!rad ee\'3 mai marc de difieultalc $i earc 1010dal:i !!Cnere3z. impreuna eu MULA BANDHA fae sa fie Irewa ~I sa aseensione:ze: pana in V/SHL' : CHAKRA encr!!ia KlJNDALlNI SHAKTJ..i rclaxarc in.~~. 03SlV3a pOle.'(. JALANDHARA In U ANA BANDHA ~I C C\n$licnli7. sus..' M . EX':':ll(ll" .:dml. .: ~. "i IIIm:inlll s. .ul cxp1rallej. alUnci cand realiz. dupa ~ minule W: de relaxare eu con~lienlizarea adee\'ala. SeSIz.:i alUnei.eum asc:n~a~?tor"p3na 0 anUmila faza.:ulle prn .I.-\ 8." ~~.! ' . mOll1enl dal vel! slln(l un fel dc vibralie launtrica ~~ pre:.:mom~as:J :J encq.-cle se exe:eUla in ~edinia de HA THA YOGA dupa ASANA-c ~i PRANAYAMA (re3liz3le cel pUlin If. .! ora). .nu:i chi3r ~i ~upii aeee!!. .I.J..i pozilic . Tre:bulc d<':":1:i Ie-1"'1':.... Re:sim\irn plenaI' l' stalc de c. . KUNDALlNI... !.I IIna!:lOara cu nasu!.ilpile .!. La rnccpul. AJNA ~I SAHASRARA.D:)H' ".oare:.am inca 0 data VAJROLI MUDRA partea J.:': Expirarn apoi." cner~iilor sublile APANA in ener:.. in .\V...' .un..\n. Reallzam apol JAlANDHARA BANDHA ~Idaea eSle poslbrl aduccm plcloarcle Call11alaproapc pcntru a .area armoni03sa a ener!!iilor rezuhame:. OCICI'llIl: .~.'unc nill"r."-'A!'IDUKA IIIUDRA (!:esilri hl'lJ"~lel). in spale pcnlru a nu nc dczcchilibra.:. ' '~ . :>c porn. ~onSlienli~m apoi un Droce:s de !lSpir3rc ~.'ile) pieioarelor $i Ie adueeni len:.C~II<: si!lIuh:JI~l'ei1liz~1II ~NDUK~ MUDR1\t c:xpi!'. !III1'n.~.\SAN. . L. Inspiram profund $i apoi liis~"1 pr. ~: ~ I: I' Ii . lJDDHIYANA UANDHA. ('('ncenlr3rea: .IOCm<':1'nllnlli11'1.!'.." AJROLI MUDRA cu loale COll1poncnlele sale descrise $i anumc: L.1m de asemen..31Ifel. Sesizatn Irezirea ener::iei K' L.I) ~I din 1I10ll1cniul d.'1efcell' II1\! pUlemlee de tranSmU!3re a po1enlialului sexual ~i $ublill1are a ener:!iilor ercaloare $i aetll'eaza 10lod:mi KUNDALINI SHAKTI $i 0 f.:is:im fen!. ::. dar efeclele resilfllile sunl mull mai puremiee.Ic:I.:. \ 0i>ser\'3Iii 0L1 n.u~c:~3nd aSlleI inc. Resimlim plenaI' U S\.. iar dupa accca rididll1 plcioarelc dreplc de la sol in 3$a fel indl aceSlca s:'..:i"ilrdill.n'I.1\ 1:111:1'.':'.. eSIe: utll sa se r<. Con~lIcnli7. ' .: :::.' ac~"sl.\i sa realizali aceasla lransmulare a p01enlialului sexu31.. . re!!ula encr!!iiJc care rczulta alund sla:!neaz2 pc SWADHISTHANA) S3Udc dire cei earc.. InSpl~'3m len~~Ip'r<?fund. ..area ~xe<:ula.I\C. .c:laxare u eon$lienlizareaadeC\'.'"11.'lInIOh"Ii1I. ~:II\I~~'I~ Enc<?n:illu. (arasa f0113111..inem aceasla'MUDRA rara a resplfa leSlc \'orba dc . SeslZ3m aSCen:illllle1! :.1m 1I\1e:dI31 DDHI'I !e Ir.im ~i I':'h.:iilor eosmiee prin ralpile picioarelol' $i adueerea lor I.:<:uta pnJlla oad CSII:'.l~ loale cdelal}c 5 OLi MUpRA-~.ap..IUDR. r..!ea I)..:.. l r- '-.l1'. Con~lienliz.. . _:Jcrgl.. UDDHIY ANA BANDHA.. prc::..alc $i dupii re:Jlizarca Cl'!. delenlllOala 10spee.~ . ~:"':' .:. la ur.1sublim3re3 ci in VISHUDDHA CHAKRA. ff..':. .::.rc:Ie:.. Ele pOI fi rcaliz.a~uee:rea I~r la njvelul zonei or:. eoneenlr:!rc:a implic3 S3 remarc. ne ridieam..asta pozilie panii ce 101corpul incepe:sa vibreze din C3Uz.A CH I.':$ar 5ii nU.

inI5m:in. .~~..' Je [mnSmUl.. aru.. E~ sC pre:lungc$lc de a.\IUDRA paltca I.lul~e sub pulp-J p pU:luI1. '~III.~~'<. ~.5 Dupa3. .!. In lina!.!:u GARUDA MUDRA + UDDH/Y ANA BANDHA ~i MULA BA1'iDHA). nCIIII~cal. -" rnc:njine:riine:mi$Calc: lui KUNDALINI SHAKTI la nivc:lul d.I~::JKl.nus~lui..' f-* ':'. . .:a inspira. Apoi e:.:i in SAH...ala .de: minu[e:.1':l1l1c.10 lI.u1 tlle:pl $1ap.sc: aculllule:~z...'(e:culiisc !.izca7.II:U aJlllorul C:IIAJNr\)... _" control.~1~. J .. S~HASRARA.11 I ~c:nc:raloa....::. pn IInahat. Dinamizarc:a foaltc pu[crnid a lui AJNA. .'1:1. ( sa insplram In tUlip ce: ndicam plcloarele sau dupa: . re:ahzamll1ace:la$1 UDDHIYANA BANDHA $1 r limp MULA BANDHA.d 1.' :.UI1' constie:ntizarcaIinaJasa if face:mdin nou pc:KUNDALINI urce:$1sa tie me:nlinut a[ mai mu/t Wllp in SAHASRARA..[. : MUDRA paltca I.:n~'..:u pUlcn: lalpllc una dc . - ' - .~.:t. MU.v'UL.:". SAHAJOLI MUDRA PARTEA A II-A cu con$lIe:n[izare:a e:/cclclor spe:cifice:.:.4.3minutc in SHIRSHASANA cu cO'1s[ie:nlizarca afe:re:nla: obfigaloriu inlre: e:.~.. - .JA~~r. Timp de ec:1"uli. . .3. . TchniciaOI e'xccilic: lan!!a un percle dt rnai binc SHIRSHASANA..j.fennr...e[enll~i pc vid cxa.e:ntizalll al1uxul de: e:ne:rgie:sublimal3 care: c:SIe:focalizalj ~i .nsPIr.~" U rc. ramancll1 f mlnUle 10pozliia cunoscu[a.le.:JlII .:a. . -..:=~.<:.nas I iJl'r-II.inul .:SIC.asup. .slla.! I.ia subl/I..ll1Ie o (pl'ln I nsillula(la pu[er.u 1! .i~DALI!'II.lli7.i liJ':.::r: . care conSla in a "incolac.".lIul.: C:. e:[c.(:c?lic e:~te ob[igatorie:pauza ~icon~ticn[(zarca.1~I 0lllil'::1 .uficie:ntde: pu[e:mic [alpile: inlre:clc.ara _ ~"Jepa~l. .tr~\ . sa . SAHAJOLI MUD.j al:l/\'.(S1e:(ocahzala $.:onunualc.:.'. '.cle: dre:p!c in SHIRSHASANA.III..:n!I7.ng.RA si u.la fe:!lIeie. .x!=.ofunda .3 minulc cu caculla sol.hul de: c:xeCUI/I Sc re:pc:[.fi. prc':UlI1 rn ..:on[rol.irizilnice: pu[e:rn cre:~Ie:numaruf de: C..i~I~n .1 C:SIC . Ea sc: pre:lungC:$[e: dupai!..<:ecoboram dlO SHIRSHASANA.. . nql~:!l1I pICIO".lcl sub~rfc:suohll~alc.lUsu~rasolit:n.3 minu:.in .'''li1.~e:jc:na S..:hi~r..!ome:nrulln care InCcP:II1."slenlC: ~I p.snar!d I~I ~n .S~\HASRARA.ub!"na[a. .ea illl.\1."~>.:ep':I. dc: 101IIvc:lullllll"IUI:.crenn.-\SRAR.[alp.:n:. R.spiralia.in [iIl1DUI SHIRSHASANA $1ince:pe:od.:on)l/..sc rcai.~'~.ba[ $1n:glunca . sa SPUIICII1. .I~ ~.-\R. ESlc blOc ca inain!e: de: prima c.\p....\'..C n cuu aee:stl: s \..flna!'im sa lIIe:nJin~lI. $1. dalonr:i I.H:.ilc:.III~.o. .~..e.:III.::aa !I-. c .as:lrn. ""'.i .. sa '1'110':11I tt:: oli SAHAJOLI MUDRA parte:aI...:xcculic: in liccarc s.'.>'I~ I AJ.. unnarind sa ne I11cn(ine:m pe:nnancnt e:chilibrul corpol':ll. 1II. Ramane:1I11 m.'''.i.-\HAJOLI . j t I I Rcalizam :lpoi GARUDA MUDRA (gestul vul[urului)..I. ..'::: s e:xc:cullac:j mal sus..i..re:.:~:::::I.Jpar.:a!1I apan"a unci <1':1'1. .:r. De:.'~.JPI\I':':SU!U.-\ ~I sllllullan IJlllcnl/nc:n.lIune. 1111 p. .in Sr\HASRA.lllal 11I1011 UqDHI YANA BANDH~.:u cc: re:ve:nlln din SHIRSHASANA.\.:.11care .oborare:~ p'1<:loar~l.Hale: dc pauza ne:. .:cp'!1 sa In'IIII":"II:apas".\~tJLI.:aza foal I': n1ll.~NA.ccs~t!lII:1. '.XC:. fC:t .c:.pe:v.':I:II(I.se:11'ca pe:nrsululla ba...1In .__"' .1.u 10 ?HIRSI:t~SANA. apol MULA BANDHA..¥~>:":"'~-:~-::~:~:('~"~~~~--!f '.final.arc. unmirind sa a\"e:111 slabili[a[c pcrfcc[a a corpului.Jce:.Ie:.J _ . cu genunchii indoiil le~le :lr .ADH/\R~\ CHAKR~. Ramanand in accasla pozilie: (SHIRSHASt\N'~.\. rn ./AVASAN:\.clllar.ln: u dinall1i~..-\.~. re:marcam f1u~ul de e:ne:I". In 10[ acest !Jmp.lA a~N9HA.s[:lrc e:uf~ric:i.irii eSIC:lbsolut obli!!alone:..alll.i ince:putnumai de: . t r. . I . ."OIimare:presiune: in zuna abdoll1inahi.im . ~~~ --"~f/~f~ ~. Coboram .3re:3..':fLcAt~~fh:..\:\. .i in AJNA CHAK~.UII.:cj:: .".olu. rcla.>'ff.-\KR:\ JlIIII SUSHU~JNr\ NADI." '':111 ~ .i" \'Ibral/': pl.:rudnlll s:i nu ."c ~i.:rC.il.:nSHInIl ~I !ncn(lnc. Dupa ticcan: cxccu(le: a IUISAHAJOLI MUDRA paltca I. ..i.iiui zona s. .:te:cut.. 1-1.-\DH:\R..uiV..-\.llj [1'':1 a -.inC:1 i? ~ millt/(e: in SHIRSHASANA .i la slal'$i[ sc: l-amanc ir..:azul C:.~-"_ . esco aellll plcJoare:le: pe:ntru a re:ve:nr 1/1SH(RSHASANA.Csc deplas.." . Tconic.':!!llnCIII 1I.itl:i~ill~ bulboasi a pe:nisuluiI~ b:ir~al SOl!! cu J'ICI"r. / MUD"A.r:'i:.\". fe:nne:.\MAROLI MUDRA .\L .e. a$a cum .:allza::! .:IllOl'Isulul /3 fe:me:le.:dla!' dup:i a.. Obsc:rvatic:: Daca sc e:.j. ..:apul Ja s<?'.fo.-\ ~I UDDHIYANA BANDHA.:q. .I.::[.umu/eazarn AJNA CH:\KRA ~I re:m~rcall~ to[oda. VOIIIcxe:eu[a mal lO[a.-\:-.irn.3-5minu[e: on$rie:niiz3nd e:clde: s e:clace:lui SAHAJOLI MlJDR..1siv in .i am e:xe:rsatzifnic dc 101 re:dare:. fil/1d 10al1<.11': ~i unn:irind ca pdn UDDHIY ANA BANDHA sa producc.lI1[:.'(act $a cum am de:scris an!.\SR.to~..".sand~Cal!1 plcl~arc:le:.-\ _BAN DHA Sl 1II.I.A:Ii.. 'j< .p~ .:I..! . inca ~rn Inolll.' . .IZ.e~ ~alca~ul tlrept zuna pu~c!ulul ~e '!. '. pracc:scJc: de:IransmUlarcsl sub!lInarc.. '!J: .. de Vcntllililc $I... . ' .._~.. 101nccpul. sa nu ap.:csar:i .sstf~ ~ncild sa ap'cse. ..'(ecu[a~i VAJROLI in ace:e:a$i i.Jla 1II\'.' sc a«=.J.lI:i a cneq...:n.. pozilia in .3ori SAHAJOLIMUDRA panea a II-a: in cazul une:i e:xe:rs.!'lOr inSAHASRARA.:Iul. Num. DUp3~re:. apoi nill1ane:m SHIRSHASANA. e:ne:rgla UNDALINI In SAHASRARA.~.:arc re:alizarnGARUDASANA pe pane:are:ccpliva. ~ I Con~[ienliz:i111 aSeme:ne:adeclan$are:a procc:sului de: [ransmu[a(ie bioloyic:i a Po[e:nlialuJui sexual in c:ncl'gic ~i sublimare:a accSIe:i e:nc:n:ii ia nl\ dc AJNA CHAKRA.'(ceulic sa sc SIca 1-." piciorul drcp[ in jurul cclui slang. .c ...Sr\HAJOLI MUDRA partc::Ja II-a..'(cculiiSAHAJOLI i'vIUDRA pa.1Sla eviJcl1' do.kul:i dn: :lpare ~I sc: lI1[cnslfi':. taba :oiJ. sercahzq~2-.I~luiSAH-:\JOLJ.de e...k JCd. ._.-\ ~I cu aI IUI rCI1l:ll'Cafcc[e:k carc continua sa se: lIIal1llcs[c~Idupa acc.. se purnC:$IC: din GUrTASANA(poslura se:cre:[aau poslUraP:i1lilorascunsc).' K N ) ~JnstiIPtizare:a tinala: Sc re::l/ize:OIza .'ti~nd dcc!cl.:aza prin ::>USHl. prin SUSHUMNA NADI.. ... a Grc$e:h de: e\'1I3[: .. 0 I ._ ~~ ' .. .'(e:culii .: .IJe:pia~ar~c:iprin SUSHUMN~ pan~.I1 d~e:ptpc: ~[angul: con$[!e:'..: I.:~c: dupa .J.lII.t'v!UDRA par.. .lIr.IIIIII~Is~ al:'III~lIk.:e .rc 0 .a[oriu celc.'~DAI.car~.!f. . Num:irul de:e:.apol Ie:nt ~I fama!.:IVAJROLI (in [oral) si:! e:.~.?rse: e:xplradu!>a)..aJc:..1UL. C:.<:hlal.'~Isa..':A CHAKR. unde: dinamizcaza as!'e:c[ul solar(+).?irca cne:rgie:i lale:n[c KU~<?ALJNI.j"" ~n.k..\'alii: Jill ~IL'L.cal aitc:aI.ea IUI KUN.ausupra.illl sublillla. e:relaxamapol InSHAVASANA I1lI1pdc:cd pU11/1 nllnllle:. :~. ~ ".. la inecpu[ numai de .\UN/II1 SAH."1?"'7 . ~ c:.:: apoi It. '':I .' -' ....c:a ase.'" a.aIuj SA!i~JUCi i'vIUDRA panc::a I.J I ! '-/ ~ i r..tcnli~~PCPlin'~~!':~~~~~'.. In finalul re:[cn/lci.'~I. AccaSla illlplica sa sc OIS':1.rRt)aAND~A~i ~<".""l/el d.~i 11I':11 ~ c d pnn contralmcn[al..:Ic pl~" drcpr s~ In!rwu\: pe c.:di.' . :o\p...': "" '.'(cculii . apol Insplralll Ie:nt pe: nas ~I ch.de: no1111 Imlnse.:c.im din SHIRSHASANA.asuol~ pici~lUh:l . ralllanand 111cte:n/lepe vld.rllIllII Jksl._ ~t~.:clor 3.ar dupa aC:~:::J re:w: picioa. la ':u ' ' .ale .i.In JJ<?~I(lae:con~lIcnllza.dalorlla cner!. . de e:Xe:lilplu.con$lIcnl/zamdcc[cle:.: p~ vld.:.. :I~II. Dad vran sa re:ahzall1 SAHAJOLI MUDRA pane:a I $1" In dc:cursul acde:la$1 cxceu(1I a IUISHIRSHASANA.i r Jc:zcchilibdlll din SHIRSHA..fiUC:. c Dupa~ pcrio~dade:un minut un I1lInu[$ijuma[a!c PUICI1l rcaliza din nou SAHAJOLI ~IUDRA panc.:rHI7..~]. \. facilitcaza ':.:. subl/fe IIna~c ':. dupa .ufundc.~ . tre:zlfca'cne:q.1 lui ."".p'cnlrua rev~11Idin no.".lel 1\:7.cdc c:ulone: a c:nC:(.PARTEA I ' i ~.~ni~i~I.: 1::1car ." 0 d[ . .ca lalprfor ~1.ICI.-\Iunci vornlace:.:sizjlld [Clod:u.11 1 dCl'a BANDHA ~I UDPJ:!I'I ANA ~ANDHA. n.11 rc:iaxare in S!.alpos1b1t111l..'t:w. .\ P:II1. .I!!1it! c:!re:ioccl' chlar SHAVASANA..(c':~'lii c .If.': : In prca dCI rC:l Izam .i :>A..lf'c.:~ § . ccnllnuand cand nc Inl/ndcm Jura aceea la sol pe:n[ru "I. p~ 1:. ' " ..~I apasalll . In [or acest limp con~t. Chlar ~I dupa .RAparte:a a II-ac:s[cmai pUIe:mica d<. .-arn:incm minim . Con$[ienll7. conllnua .".am ajuns de:ja fa 9 c. prcsuounand c.:arc. Sc:C.:pan:in) .:ie~iar in SHIRSHASANA ~i e:a in.. datori[apozilid inve:rsa[e: corpului.C:lale:l surlulul.. ~nn N~DI-unk..~. . I:~~III . din .!nC:1II. i . .'oanc !lIIpOlta~I!) Sl '''.inC:ln in SH 1RSHASA'NA.1a sr.i1ll pe ..\JNA S'H-:\J~RA. de:clc:le: spccifke: /ui . pan a .". z p 101all 1I1.lI" p..! unc:i CXC:CUIII zlll1lce:. GARUDA MUDRA are: c:: e::'~::ta :.. a aspcclului solar al lui AJNA). in ~::e:1pe cO~licnrizam [re:zire:acncrglci KUNDA'LlNI ~i dcplasarc:l ei din 1\olULADHARA CHAKRA. .tca I.dupa acce::!vOllllllai l-amane:5-7 minule: in SHIRSHASANA ~i rc\'c:nim..:u ill.'':...~u::.llle blologld ~i .:on$li. : L:! sfar~ilul . p .i[Ual~illlc~ia[ de.:nlul. ~}t-5i...DALlN. sa c:xplfalll p'e:c.~pol c:xeCUlam Inspllallc Icnla $1p.i.on[rol l ace:stuiccn[ru ~i re:lI1arcam de a [oloda[a e:ncrgizal'cafoane: Intcnsa a IUISAHASRARA dalur.imanc:mdc obicc:i dupa cc cobor.: 1':I!I1. me:nllnand COnSlan[a prcsl:mca .5 cle:. aspe:clul solar. apoi .I ..'(e:culii. ir.c. con$I/e:i1l/zan~ de. p~na apa.\I.alll.lIslIlll 1II.'.. I. . '.dal~ral~ deplasarii I::: ~LXI) In SAHASRAR-:\. In Jcclasi lilll!? con~II.~.:auza Ire:Zlm ~I mcnllncm ne:ml~ca[c a IUI KUNDALINI SH~KTI la I1Ivc:lulsau...-\ BANDH.n~apara sIan de:J~na s. con$[ie:ntizand e:fe:clc/e: pccificc: care: con[inua sa Se: rnanife:s[e. -:!ia. .:and am oJlI'IIcxcculla fUIS.ill~ \ .:.i s~blil:lal.c:cc:m e:xe:culia aetii a II-a.cdudnd.isam ~. dc .m~~caDaCllalca rupne rn .:~al. s[a.~:.e de: ac[ivare: a lui AJNA si [rc.jl'-.:~:~.':!~ul cxe:e~'lie:icore:c.\ CH..:. lnunzOlndu'nc 1. mal ramane Inca )-7 mmute:10SHIRSHASANA.in SUSi-i'. In COfttIl1u.'. ': I I c:nc:n:izarc::J OIsl'c:c[ului cornOlnd:h.~ . . se:sizand lacaH7.".1I.. cXP'r.. pcnoada de: mlnllnum JmIOU! Il1l1nUI ~I JUlI1." in c d :. re:laxam mal m[al UDDHIY ANA BANDHA..dar aici.e:1I1 II1InUICu .<:on~tie:n[iz3nd i.. 1-.:oloan':l vc:ncb.'(C':U(lCI SH IRSH. al proccsc:!or de:c:lan$ate: i me:nlinc:re:alui KUNDALINI in SAHASRARA. . Jini".c:. la p rutde:2 UI .. aCl/vare:aIUI AJNA agl.Iminut ~i jUlmi[a[e: in SHIRSHASANA.$. ~I_L!L~ BANpHA $i U~D!"IIYANA B~NDHA..~1 pe:~e:vcre:nlc.II" intcnsa a 101SAHASRARA.c:i 5-7 minu[c in SHIRSHASANA $i obli.'ne:in[re:rupt j(i.:onli~uand chiar din mome:!.<:eea l p ce:p'!ve:$[e: dunna re:lcn/lc. i j Dbsc.~.cal~zal/ln lot a. od si se: ma"c~lc glada[ ':Ul' .is~m ~ici?11. ~ ~icnlinC:1I1 mai de:palt:.iiJ.KUND..

Imedial dup:i aeee3. AceSI n\lm:il'sc rc. trezirca lui KUNDALINI SHAKTI ~i .mpc nas iinspiralie yo:hin:i. enlru a ne aSI:ura COnllllUJlaleacon~lIlOlel '" IIIlIpul sOl1lnUl\l1 a e\'l\a evenluaJelc descarcari noclUrnc .. In cazul .\~DH BANDHA lie aiul5 sa acuvam ecnldi superiori. \'ISHUDDHA CHAKRA. ~1ULA BANDHA ne ajul:i sa sublil11:im ~i s:i direelion:im in sus cnereia rczuhanla ill unlla Irallslllulalici pOlcnlialului sexual.reluam dl!1.fr1Car~nu ave.i. IIICIIIIIIClea lerlll...II $14 exeeul" SAHAJOLI I + II).1: mu~ehil abdominali..'II:'1I pc s.- .i..IARULI /l. I Coneenu:1re. eu numai 5~1 j'(jla{ii.I SuOullrebu~c. .1 : :I proecd:im a~3 cun) am descris antenor.:: anlenor. ne a.ehniea de execulii: . Apoi.lIn. d 1:1... C lIneenlrarca : in cazul IUIAMAROL! MUDRA panea a II-a con~licntiz. ' . Dad am exersa[ p'an:iaculT).. declan5a::i al31 de re(lnerea DCplin a suliuiul coil c.. :nun.i'ul .complel:iJ.'ICII\la Cll ~ h. ad:iudndu-se dIe 3 rOlalii pc s:ipl:im:in:i. tvIUL~ ~A~D~A.". In eonllnuarc I"P:. dupa relenlia pc plin.:cn.1L:DI<A panea I poale (j execulala de 14 ori inc:i de la inccrul ~i se poale cre$le cu :! exeeu\ii J>esapl5miina. in pom3 iaza. .no}/ exeeulla IUI AMAROLI MUD~A pa.. in VISHUDDHA CHAKRA. :>ubJlIlIarcsun I mull mal pUlernlec:decal III eazul IUIAMAROLI MUDRA panea I. . aellvarea pUlerlllea a IUI VISHUDDHA CH.'. c. ~ La Slar$l\.I:.s. SAHASRARA ~i AJNA CHAKRA...'ole.de exell1plu:(/U:l1l1 repel' cele J:! exeeull! VAJROLl) a ca In primasaDtarnan5: -t\' AJROLI I ~iII 3 SAHAJOLI I ~i II 1\AMAROL! I cle. de .\NDHA. JALANDHARA BANDHA ~i MULA BANDHA.l. d~ :.' a YAJROLI 1.PT ASANA (deserisa la AMAROLI pane:! n.:. aroi rXj'lr:1I11I. Sill/II 11. dcclan$al:i de relcnli:! pc plin a suOului. a c '"11I111.n IImpul releilliei pc via.cukarc. 4 '..rl1lim.lIe de .. VOIII excCUla cuIII.:. :--.-\LI~. de venlilalie $i apoi eX..lk 1'111' Ii nllll1:n:llc II" !>:'\I:il . I.I SIlOIlIIII.. . (0 "um:irul ae ex~culii - " ~e pOIas:tel re:Jllza 7 AMAROLI MUDRA panea a /I-a ~i se poale m:iri eu una la fieearc:! s:iplam5ni. de \'ole. .illn~la !:! execulii VAJROLI (I ~L'I) (echi\'aJenl aproxilll:ili\' cu"... .~ a 101'13'. . !:Iobal de exeeulii la care am ajuns..'_ Jr b:llal 1 . f5r:i s:i a"cm c ~::lrc. p:ill. imcdi:u dupa aeeea.'1 ..!. p3n:i dr:q se ailln~e. Ld sla~n...'\h'.~ice.! 'J /I-a AMAROL! MUDRA . alunel eand oprim exeeulia lui AMAI\OLl tVfUDRApanea I..III' 1IIIIIIii III I1II1PIIIICICIII." ::rm3 IranSIllU::!(lelpotenllalulul sexual: JALANDHARA BANDHA ne a.area \lnala ....I~.-\Ki:A.:. simuhan cu 31110rS:lre:1 proeesdor de transmUlarc a pOlenlialului sexual. sill1uhan eu 31110rsarea rrocesc!().ea~ez3m III (Ji.l 1 LonSllenuzamlrezirea enereici KUNDALINI SHAKTI ~i aseensiunea sa in VISHUODHA CHAKRA.\ KL'NDALINISIjAKTI es:.'lpl:iIll~n.sa presupunemc.:_':'.ril. A~IAROLI MUDR.el SC' lII:iIC~I" pl' plln :11'.. .-4 on ~I apol. oorim AMAROLI MUDRA Dane:: a '/I-a~ relax::. Se ~~I:II. maxim de ori..n eazullui AMAROLIMUDRA panea I. Obser\'atie FOARTE IMPORTANT rr.:id!.IULA D.1.a . KU~[I.iun.:arc au problemc de aeest gen).~. relaxam JALANDHARA BANDHA ~i MULA BANDHA.-.. sferele supefloare ale fiinlei."\ROLl ~"UDR:'\ panea a '!-a tOI in VISHUDDHA CHAKRA..rl-n::-: p (~I .!lalll:. f3.\.' Irecut 1-" ore: oe la ultima IJ:laS:l.nea I $1 oroeedalll rice.'..! :..m probl:l1Ie Cll hiperenel:<!iurea care ~a ne .\1. Dc reilOUt: u se exeCUI3 n liecare OLi MUDRA de nr. insa eieclelc dc activare a sa cal ~i proeesele de 1I. ."" ~-a .1.1. I' Pl'lhl:I":i. n H . Dupa lIeeare exeeulle.ln~"III:. opn~ in cazul lui . 131'5 fOl1a.'II:: $1 proiund.lexacl cum se procedeaz:i la NAULlJ ~i apoi relax:im JALANDHARA BANDHA Si MULA BAND"HA. Num:irul de executii ..'0: '. sa expir5m len: $i profund pc :ur:i $1 in limpuJ rClenliei pC'\'i.1. de vOle. inainle lit. .'.illcrpul.iul:i. vom respecta 1II0iealilie oale la lIecare III pane.\. In conlinu:!re.1 rl..re}plram nonl1a.'pe ~elen.!iasubi!II1~1I1~i sa ~ireelion3m in sus cno:n':I. . . nu pc "~edinla".eculi!m u in_p:: i~nt:i Sl Drofunca in care in. c:ind se exceuta l1Iai1I1\111e dinlrc OLi MUDRA-e zilnic: Oac3 execulam ooar una OlOlrecele (I lenlllci.. Sc contlnu:i ~I se rcalizcaza aSliel (in fala de nerfceliune) l1Iaximum 55 dc rOl31iiale muschilllui drep: abdominal prin NAULI KRIY A. sesiz:im aetivarea (ui SAHASRARA ~i AJNA. eon~lIenllzam cloballrezrrea ener~lel KUNDALINI. C" \":1~tJ:nUz:nC3 ili1ala . pumarul tOlaldc exeeuliipc zi.. ci se line conI de or.'. AI\.. .:.:: se poaleSDunec:i am rea/iz31 sim:urii dal5) .rARTEA A /I-A .ul relenliei pc vid.'. . .\'inri ". profund. exeeu[:im 1-3 expira(ii profundc:... .!:-:.i :\111. Rel1larc3m de asemenea transl11ulalla pOlenllalulul nosllu sexual ~i svblimarea enel::iilo: Ie2II11. .~"Iii anUlc. . lOvers acriar de ceasomlc).'. In eonunuarc.I.:. tlillpulaeelei3$1relenlli pc vid a suOului....-\MAROLIMUDRApanea a /I-a.'. ~.zilnic OLi MUDRA-~Ic. respir:im lenl $i normal de 3-1 ori ~i apoi rclu:im execulia Jui AMAROLI p:l:~. s .1/1 cu :J 11\1 . cXlrdordin:Jr de pUlcl11ic.A.impie..\.)1 .in iaza de Dcrieeliune la 55 de rot:l:il in i\.-\~f.'" . COll5l1ellll7..ula sa aC\l\'am CellIi'll supenon AJNA ~I SAHASRARA I.'ell/lu!. imedial duna aeeca.~ .re . r:imanemln relenlle pc plin. t:c 1/:111-11:' $1subhmare a OOI<:nllalului exual.:-. c:."L.Par. . Land pUlelnrealizacele 55 de rolalii (NAULI KRIYA) . KRIY A (in limr. pUlel1l realiza dleva exeeulii sear3. a lui NAULI.: cand dUp3 ce alii rcaliz:n de un anulnilonum:ir de ori NAULI KRIYA.\L_ implie5 ca.im. Sc:. . din UDDHIY ANA BANDHA se trece $i sc realizeaza NAULI KRIY.:.::.eCUllain special.. dar numai in sens YANG (miscarea de rot:llie r :lm:!i i:: . uA~DHA ~il. . t:DDHIYANA BANDHA..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful