Modul Teras Tema

Dunia Sains dan Teknologi

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Komunikasi Sains & Teknologi
Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Kerohanian, Sikap & Nilai
Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Perkembangan Fizikal & Estetika
Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Insan seimbang

Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BIL MODUL TERAS ASAS
1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Pendidikan Islam Pendidikan Moral

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK
360 300

SJKC
300 150 360

SJKT
300 150

360 180 180
60

4
5

120 120
60

120 120
60

Pendidikan Jasmani

6 7

Pendidikan Kesihatan Matematik

30 180

30 180

30 180

MODUL TERAS TEMA
Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60

MODUL ELEKTIF
9 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B.Kadazandusun 90 30 30 30 Perhimpunan

Jumlah

1380

1380

1380
1

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Perkongsian masa
Perkara: Peruntukkan waktu Penyelesaian 30 minggu x 2 waktu seminggu = 60 waktu/tahun

TMK

Perlukan 12 waktu/tahun untuk pelaksanaan modul TMK yang akan diajar oleh guru Sains Perlukan 48 waktu setahun Tiada dokumen standard RBT yang dihasilkan, tetapi elemen RBTdimasukkan dalam standard sains

Sains RBT

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Konsep Modul Dunia Sains dan Teknologi
Modul ini merupakan gabungan 3 mata pelajaran
Sains TMK-Teknologi Maklumat & Komunikasi RBT-Reka Bentuk & Teknologi

Diajar oleh guru Sains 2 waktu seminggu

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Pelaksanaan
Guru mengajar Standard TMK menggunakan modul TMK yang disediakan Guru mengajar Standard Sains menggunakan Modul P&P Sains yang sediakan sebagai panduan.

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

… pelaksanaan
Guru Sains akan menggunakan modul TMK bagi membantu mereka melaksanakan Standard TMK Masa yang diperuntukkan adalah 12 waktu/ tahun. Guru Sains akan menggunakan modul p&p Sains bagi dihasilkan bagi membantu guru melaksanakan Standard Sains Masa yang diperuntukkan adalah 48 waktu/ tahun

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Bahan yang disediakan
Standard TMK Modul p&p TMK Standard Sains (Tiada standard RBT yang dihasilkan,
tetapi elemen RBTdimasukkan dalam standard sains

Modul Pengajaran Sains Modul Pembelajaran Sains

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

1. Kreativiti dan Inovatif 2. Keusahawanan 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

KERANGKA KURIKULUM SAINS TERAS Tahun 1 hingga Tingkatan 5
•Pengenalan kepada Sains

KANDUNGAN

•Sains Hayat •Sains Fizikal •Sains Bahan •Bumi dan Sains Angkasa •Teknologi dan Kehidupan Lestari

INSAN SEIMBANG

KEMAHIRAN
• Kemahiran Saintifik •Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

SIKAP DAN NILAI
•Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Konsep Kurikulum Sains Tahun 1 hingga Tingkatan 5
Komponen Tema Pengenalan Kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari Kemahiran
Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir

Nilai

Teknologi

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Teknologi sebagai alat

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

Organisasi Kurikulum Standard
• Kurikulum standard disusun dalam 6 tema
Pengenalan kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari

• Tema ini diperincikan kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran • Standard Kandungan ditulis mengikut domain kognitif dan afektif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

MENGHAYATI KURIKULUM
SAINS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan intelek, rohani, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. negara.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA
Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif , dinamik , tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu Sains dan keterampilan teknologi. teknologi.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MATLAMAT
Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. murni.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF
(Standard Kurikulum Sains)

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan Minat tentang dunia di sekeliling mereka. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran Saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Meningkatkan daya kreativiti murid.
…..sambungan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sambungan….

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan Kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat Keputusan dan menyelesaikan masalah. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

KOMPONEN
(Input)

☺ ☺ ☺

Pengetahuan Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KERANGKA KURIKULUM SAINS TERAS
(Tahun 1 hingga Tingkatan 5)
KANDUNGAN
•Pengenalan kepada Sains Pengenalan •Sains Hayat Sains •Sains Fizikal Sains •Sains Bahan Sains •Bumi dan Sains Angkasa Bumi •Teknologi dan Kehidupan Teknologi Lestari

INSAN SEIMBANG

KEMAHIRAN
• Kemahiran Saintifik •Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Kemahiran

SIKAP DAN NILAI
•Sikap Saintifik dan Nilai Murni Sikap

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KOMPONEN
(Output)

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
9

Berilmu Seimbang dari segi JERI Dinamik dan Progresif Boleh Menyelesaikan Masalah Ikram Bertanggungjawab Berupaya Belajar Sepanjang Hayat Boleh Membuat Keputusan yang Rasional Mengamalkan Budaya Sains dan Teknologi
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ORGANISASI KANDUNGAN
Tahun 1 hingga Tingkatan 5
Komponen Tema Pengenalan Kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari Kemahiran Nilai Teknologi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN
Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir

KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN MANIPULATIF

KRITIS

KREATIF

Memerhatikan Mengelaskan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mendefinisikan secara operasi Mengawal pembolehubah

Menggunakan & mengendalikan peralatan & bahan sains dgn betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dgn betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dgn cara yang betul. Menggendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dgn tepat.

Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat simpulan MENAAKUL

Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Memsintesis-kan Mengitlakkan Mebuat gambaran mental Menganalogi Mereka cipta

STRATEGI BERFIKIR
Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah

11

Membuat hipotesis Mengeksperimen

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membuat keputusan
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BERFIKIRAN KRITIKAL DAN ANALITIS

LUWES DAN BERFIKIRAN TERBUKA

S I K A P S A I N T I F I K D A N N I L A I M U R N I

MINAT DAN BERSIFAT INGIN TAHU

JUJUR DAN TEPAT DALAM MEREKOD DAN MENGESAHKAN DATA

BAIK HATI,KASIH SAYANG DAN IKRAM

BERSIFAT OBJEKTIF

RAJIN DAN TABAH DALAM MENJALANKAN SESUATU PERKARA

SISTEMATIK

BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KESELAMATAN DIRI DAN RAKAN SERTA TERHADAP ALAM SEKITAR

BEKERJASAMA

ADIL DAN SAKSAMA

MENYEDARI BAHAWA SAINS MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMAHAMI ALAM

BERANI MENCUBA

MENGHARGAI DAN MENGAMALKAN KEHIDUPAN YANG BERSIH DAN SIHAT

BERFIKIR SECARA RASIONAL

YAKIN DAN BERDIKARI

MENGHARGAI KESAIMBANGAN ALAM SEMULA JADI

MENSYUKURI NIKMAT YANG DIKURNIAKAN TUHAN

BERHEMAH TINGGI DAN HORMAT-MENGHORMATI

MENGHARGAI SUMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI

12

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENERAPAN SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI DALAM P & P
Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni

Memberi perhatian serta respons kepada saintifik dan nilai murni yang berkaitan.

sikap

Menghayati sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Menjadikan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan sebagai budaya kehidupan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH
☻ ☻ ☻ Kreativiti dan inovasi Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PEMBELAJARAN BERFIKRAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KRITERIA UNTUK AKTIVITI P&P YANG BERFIKRAH
☼Melibatkan murid secara aktif ☼Berteraskan kemahiran berfikir, strategi berfikir serta kemahiran saintifik. ☼Dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. ☼Bukan berbentuk rutin. ☼Murid sedar secara eksplisit kemahiran yang digunakan.
….sambungan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sambungan….

☼Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan ☼Murid dilibatkan dalam aktiviti penyelesaian masalah, membuat keputusan atau mengkonsepsikan. ☼Penerapan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah secara terancang.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN P&P SAINS
☺Pendekatan inkuiri- penemuan ☺Konstruktivisme ☺Pendekatan STM ☺Pembelajaran kontekstual ☺Pembelajaran Masteri

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH P&P SAINS
☻ Eksperimen ☻ Perbincangan ☻ Simulasi ☻ Projek ☻ Kajian masa depan ☻ Penyelesaian masalah ☻ Lawatan dan Penggunaan Sember Luar Bilik Darjah
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAGAIMANA MENJADIKAN P & P SAINS LEBIH MENARIK ?

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENGGUNAAN SUMBER LUAR BILIK DARJAH DALAM P & P
☻ ☻ ☻ ☻ Lawatan Kajian lapangan Menggunakan spesimen yang sebenar Mendapat maklumat daripada pakar dalam bidang yang berkaitan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P
☻ Sebagai sumber data ☻ Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan ☻ Memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

22

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

23

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN
☼ Pentaksiran formatif berasaskan sekolah: Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistik ☼ Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN ☺merangkumi tiga aspek berikut:
☻ ☻ ☻ Pengetahuan Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Sikap saintifik dan nilai murni

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN ☺Tujuan
☻ Menilai status kemajuan dan penguasaan murid terhadap kandungan kurikulum secara formatif dan sumatif. Mengesan kelemahan murid untuk merancang tindakan susulan. Mendapatkan maklumbalas untuk mempertingkatkan strategi p & p yang diamalkan oleh guru.

☻ ☻

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Dunia Sains & Teknologi
KSSR 2010

KEMAHIRAN MENAAKUL

(Reasoning)

Dunia Sains & Teknologi

Kemahiran yang diterapkan melalui KSSR (4M)
1. 2. 3. 4. Membaca Menulis Mengira Menaakul – semua Kemahiran Berfikir daya tahan bertanggung jawab
KSSR 2010

Apa itu menaakul?

Dunia Sains & Teknologi

Satu proses kognitif dalam memberi
KSSR 2010

penerangan munasabah untuk menyokong hujahan, tanggapan, rumusan atau keputusan yang telah dibuat. (justify) Ia adalah kemahiran berfikir aras tinggi

Mengapa perlu kemahiran menaakul?

Dunia Sains & Teknologi

Supaya murid bertanggungjawab ke atas jawapan yang diberikan KSSR 2010 Supaya murid dapat memberikan jawapan berdasarkan eviden bukan hanya meneka Supaya murid berfikiran kritis

Latar Belakang
• Hasil daripada beberapa kajian dan juga TIMSS didapati murid kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti penaakulan secara logik walaupun kemahiran ini telah tersurat di dalam kurikulum.

Analysis of
Trends in International Mathematics and Science Study

Source: TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eight Grades. TIMSS & PIRLS, Boston, USA

International Student Achievement in Science
• Malaysia was ranked 20th out of 49 countries participated in TIMSS 2007. • The top ten performers were:
No. Country Average Scale Score 2007 567 (4.4) 561 (3.7) 554 (1.9) 553 (2.0) 542 (4.5) 539 (2.9) 539 (1.9) 538 (2.2) 530 (4.9) 530 (3.9) 471 (6.0) Average Scale Score 2003 578 (4.3) 571 (3.5) 552 (1.7) 558 (1.6) 544 (4.1) 543 (2.8) 520 (1.8) 556 (3.0) 514 (3.7) 510 (3.2) Average Scale Score 1999 568 (8.0) 569 (4.4) 550 (2.2) 549 (2.6) 538 (4.8) 552 (3.7) 539 (4.2) 530 (3.7) 529 (6.4) 492 (4.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

Singapore Chinese Taipei Japan Korea England Hungary Czech Republic Slovenia Hong Kong SAR Russian Federation Malaysia

Trend in International Mathematics and Science Study TIMSS 2007

Malaysia showed a declining trend in terms of science achievement between 1999 and 2007. Malaysia had a significant decrease of 6.7% between 2003 and 2007, whilst the percentage decrease between 1999 and 2003 was 8.7%. In terms of average scale score, Malaysia exhibited lower average achievement consecutively since 1999.

TIMSS 2007 Average Achievement in the Science Content and Cognitive Domains

TIMSS 2007 Average Achievement in the Science Content

TIMSS 2007 Average Achievement in the Cognitive Domains

TIMSS Scale Average: 500 Malaysia performed below TIMSS average in both Science Content and Cognitive Domains

Soalan TIMSS
James put a pot of water on the stove and heated it. He took the temperature of the water as soon as it started to boil. The thermometer showed 1000 C. James turned the heat up and the water continued to boil for 5 minutes. He then took the temperature of the boiling water again. Would the thermometer show a temperature greater than, less than, or equal 1000 C? Answers:___________________________

Explain your answer.

Soalan TIMSS
A tray containing 300 grams of water is placed in the freezer to make ice. What is the mass of the ice after the water freezes?

More than 300 grams 300 grams Less than 300 grams

Explain your answer.

Berdasarkan keadaan ini dan trend dalam pendidikan sains di peringkat global maka:

• Terdapat keperluan menyediakan murid kita supaya dapat bersaing di peringkat global • Memberi pendedahan kepada murid untuk menjawab soalan berfikir aras tinggi seperti penaakulan secara logik

Contoh penilaian penaakulan berdasarkan Standard Sains Tahun 1

Soalan Pilih o ayam o kambing o arnab o kucing

Jawapan ayam

Penaakulan Ayam mempunyai paruh haiwan lain tidak mempunyai paruh Bulu ayam tidak sama dengan bulu haiwan lain Ayam mempunyai 2 kaki, haiwan lain mempunyai 4 kaki

Contoh penerapan kemahiran menaakul berdasarkan Standard Sains Tahun 1

STANDARD KANDUNGAN 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz

STANDARD PEMBELAJARAN 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek,tinggi, rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan. 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.

Soalan Tengok gambar ini, gambar apa ni? Dalam gambar ni, tengok saiz bayi,saiz botol susu dan saiz permainan, macam mana saiznya? Apa akan jadi kalau semua benda di dunia ni sama saiz? Mengapa perlu ada pelbagai saiz?

Kepentingan saiz

Apa akan jadi jika botol susu dan permainan sama saiz dengan bayi ini?

Kepentingan saiz

Bagaimana dengan gambar ini?

Kepentingan saiz
• Gambar mana yang lebih sesuai? • Mengapa pelbagai saiz penting ? • Apa akan jadi jika semua sama saiz ?

Bagaimana menerapkan kemahiran menaakul?

Dunia Sains & Teknologi

1. Guru bertanyakan soalan KSSR 2010 2. Murid menjawab (Jawapan- mungkin betul/ salah) 3. Guru bertanyakan soalan mengapa 4. Murid menjawab dengan memberikan jawapan yang munasabah 5. Jika murid memberikan jawapan yang salah bagi langkah 2, guru cuba menerangkan semula situasi sebelum menstruktur semula soalan dalam langkah 1.

Dunia Sains & Teknologi

PENAAKULAN DALAM SAINS Asas kepada kaedah saintifik adalah bertanyakan soalan dan cuba mencari jawapan. Berfikir secara logik dengan alasan dan hujah.

KSSR 2010

Model Pembelajaran Inkuiri-Penemuan

GURU Mewujudkan Situasi Menggalakkan Murid Bertanya

MURID Memerhati Situasi Mengkaji Situasi/ Mengenal pasti Masalah Mengenal pasti Pemboleh ubah Membuat Hipotesis Rancang Penyiasatan untuk Menguji Hipotesis Melaksanakan Penyiasatan untuk Menguji Hipotesis Mengumpul & Mentafsir Data Membuat Kesimpulan: Hipotesis diterima atau tidak

Membimbing Murid Mengenal pasti Pemboleh ubah Membimbing Murid Memilih Hipotesis yang sesuai dengan HP Membimbing LangkahLangkah-langkah Penyiasatan

Memantau Pelaksanaan Penyiasatan Membimbing Cara Merekod Data/Hasil Penyiasatan Membimbing ke arah membuat kesimpulan yang betul dan membuat refleksi

Panduan untuk menerapkan kemahiran menaakul

Dunia Sains & Teknologi

1.

Galakkan murid bertanya soalan- dan teruskan bertanya soalan selanjutnya

2.

Respon kepada soalan yang murid tanyakan, jangan matikan minat mereka

KSSR 2010

3.

Mulakan dengan soalan yang kita pasti murid boleh jawab, ini akan memberikan keyakinan kepada murid itu sendiri

4.

Kurangkan bertanya soalan jenis drilling ‘apa, yang mana satu dan di mana’ tetapi lebihkan soalan yang lebih mencabar ‘mengapa dan apa akan terjadi jika…’

5.

Bimbing murid ke arah menjawab sendiri soalan yang mereka kemukakan, cuba jangan berikan jawapan terus kerana ini akan menghentikan proses berfikir

6.

Anggaplah jawapan salah yang diberikan oleh murid sebagai satu peluang pembelajaran, jangan mengkritik jawapan murid

7.

Walaupun proses ini memakan masa, impaknya adalah besar.

Hubungkait antara menaakul dan Kaedah Saintifik

Dunia Sains & Teknologi

Kemahiran menaakul itu penting bagi membolehkan murid menyoal untuk mengenalpasti masalah dalam proses Kaedah Saintifik

KSSR 2010

Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen- mengawal pemboleh ubah Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan

ASPEK INTERAKSI GURU-MURID

Murid Soal Murid Soal Guru Soal Guru Soal Guru Soal Murid jawab tanpa bimbingan guru

Guru Jawab

Murid Murid jawab jawab tanpa dengan bimbingan bimbingan guru guru

Murid jawab dengan bimbingan guru

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Dunia Sains & Teknologi

It is not enough to have a good mind.
KSSR 2010

The main thing is to use it well.
Rene Descartes

Dunia Sains & Teknologi
KSSR 2010

PENTAKSIRAN DALAM P&P DALAM P&P

Apakah pentaksiran dalam P&P?

Dunia Sains & Teknologi

Mengapa perlu pentaksiran dalam P&P? Bagaimana menjalankan pentaksiran
KSSR 2010

dalam P&P? i.Bagaimana merekodkan pentaksiran ii.Bagaimana memastikan pentaksiran yang dibuat adalah sah dan boleh dipercayai Bila melaksanakan pentaksiran dalam P&P?

KOMPONEN KURIKULUM
Standard Kandungan Penyataan umum tentang apa yang murid patut tahu dan boleh lakukan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria spesifik yang boleh diukur untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian setiap unit pembelajaran (apa yang murid patut capai dan boleh lakukan) Standard Pentaksiran dalam P&P Bagaimana murid mempamerkan apa yang mereka tahu dan boleh buat Standard Pengajaran

Dunia Sains & Teknologi

KSSR 2010

MENGAPA PERLU PENTAKSIRAN DALAM P&P?

Mengapa perlu pentaksiran dalam P&P?

Dunia Sains & Teknologi

Memberi maklum balas segera tentang P&P guru hari itu. Memberi maklumat penting tentang pencapaian murid pada hari itu. Membantu murid sendiri mengesan dan memperbaiki pembelajarannya. Pemantauan berterusan ke atas pembelajaran murid. Memberi maklumat awal tentang pencapaian murid bagi mengelakkan accumulative defficiency syndrome ataupun murid tidak belajar sebagaimana sepatutnya mereka belajar.

KSSR 2010

Bagaimana menjalankan pentaksiran dalam P&P?

Dunia Sains & Teknologi

1. Pentaksiran yang dibuat mestilah sah dan boleh dipercayai dengan mengambil standard pembelajaran yang ditetapkan 2. Cara merekodkan pentaksiran dalam bilik darjah bergantung kepada guru 3. Jenis pentaksiran yang hendak dibuat bergantung kepada tujuan pentaksiran dibuat Contoh: i.Pentaksiran berdasarkan pengetahuan ii.Pentaksiran berdasarkan kemahiran iii.Pentaksiran pengetahuan dan kemahiran

KSSR 2010

Pentaksiran P&P berdasarkan pengetahuan dan kemahiran

Dunia Sains & Teknologi

Standard Kandungan 3. Haiwan 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan 3.1.3

Standard Pembelajaran Murid boleh: Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwanhaiwan lain Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza

KSSR 2010

3.1.4

Petunjuk Memilih bahagian tubuh satu haiwan A dan membandingkan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan lain (sekurang-kurangnya 3 haiwan, satu daripadanya mesti mempunyai ciri yang sama dengan haiwan A) Membuat satu penyataan umum ‘ada haiwan mempunyai ciri yang sama’ Membuat satu penyataan umum ‘ada haiwan mempunyai ciri yang berbeza’ √

√ √

Apakah yang diperlukan oleh guru sebagai bukti bahawa murid memahami apa yang diajar (berdasarkan maklumat dari guru)

Dunia Sains & Teknologi

KSSR 2010

Apabila murid boleh mengajar rakan mereka tentang apa yang mereka pelajari. Murid bertanyakan soalan tentang apa yang dipelajari. Apabila murid boleh mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam situasi yang lain. Apabila murid menyatakan yang mereka merasa seronok berada dalam kelas itu.

Pentaksiran P&P dibuat berdasarkan andaian berikut:

Dunia Sains & Teknologi

1.

Kualiti pembelajaran murid bergantung kepada kualiti pengajaran. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran, kita mestilah memperbaiki pengajaran

KSSR 2010

2.

Bagi mempertingkatkan keberkesanan pentaksiran yang dibuat, guru hendaklah menentukan tujuan dan objektif secara eksplisit dan spesifik

3.

Bagi mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran, murid perlu mendapat maklum balas awal dan kerap

4.

Guru tidak memerlukan latihan khusus untuk menjalankan pentaksiran ini

Rumusan

Dunia Sains & Teknologi

Pentaksiran dijalankan untuk setiap murid secara individu atau berkumpulan. Ibu bapa boleh membuat pentaksiran untuk mengetahui pencapaian anak mereka. Pentaksiran ini dijalankan setiap kali P&P. Membantu guru membuat refleksi. Mengesan kemajuan pencapaian murid. Membuat perancangan untuk P&P berikutnya.

KSSR 2010

PEMBELAJARAN BERKESAN
BAGI MURID TAHAP 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

APAKAH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN
Mengikut pandangan murid Tahap 1 • ada aktiviti hands-on • saya berpeluang menjalankan sendiri aktiviti • ada nyanyian • ada lakonan • belajar melalui bermain
Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

Hasil pemantauan p&p (JNJK)
AMALI Guru tidak dapat mengenalpasti Kemahiran Proses Sains (SPS) dalam sesuatu aktiviti. Guru hanya membuat demonstrasi dengan berbagai alasan spt peralatan dan bahan tidak mencukupi. Jadual penggunaan Bilik Sains tidak dibuat dengan teliti. Guru jarang menggunakan bilik sains.

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

Hasil pemantauan p&p (JKNK)
PEDAGOGI Tiada aktiviti Guru gagal mempelbagaikan pedagogi Guru tidak menguasai konten dengan baik Guru tidak menjalankan inkuiri Guru tidak lakukan refleksi Guru tidak mahir dengan SPS
Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

BAGAIMANA MURID TAHAP 1 BELAJAR
Mengikut pandangan ahli teori pendidikan belajar secara berbuat/ learning by doing hasil daripada interaksi pemikiran murid itu sendiri dengan pengalaman di sekeliling mereka Kematangan adalah penting dalam menentukan kerangka proses pembelajaran Murid belajar tentang dunia di sekeliling mereka melalui permainan interaktif dengan objek dan manusia di sekeliling mereka. Murid tidak perlu dipaksa belajar, mereka dimotivasikan oleh kehendak mereka sendiri untuk memahami dunia di sekeliling mereka

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

BAGAIMANA MENGAJAR MURID TAHAP 1
Mengikut pandangan ahli teori pendidikan berdasarkan bagaimana murid belajar Menyediakan persekitaran yang merangsang dengan bahan dan aktiviti yang mencabar Menyediakan bahan pembelajaran yang bermakna dan dalam konteks untuk pemahaman dan perkembangan sesuatu konsep tetapi juga untuk memotivasikan murid untuk mengetahui lebih lanjut.

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

QUOTATIONS
In teaching you cannot see the fruit of a day's work. It is invisible and remains so, maybe for twenty years Most teachers have little control over school policy or curriculum or choice of texts or special placement of students, but most have a great deal of autonomy inside the classroom. Good teachers are costly, but bad teachers cost more

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

BENGKEL
1. Apakah p&p bagi murid Tahap 1 yang berkesan berdasarkan pengalaman anda 2. Apakah ciri guru yang digemari oleh murid Tahap 1 3. Apakah kekangan yang menghalang anda menjalankan p&p yang berkesan bagi murid Tahap 1.

Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Dunia Sains dan Teknologi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.