You are on page 1of 162

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010
Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu ini disediakan sebagai bahan rujukan
untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk
mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran
dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu juga mencadangkan
pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi
peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan
sokongan pelbagai bahan media.

Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard
Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan
modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular
ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan
bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan
tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu
dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran
bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan
menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua
urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi
penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek
penting dalam pengajaran dan pembelajaran.

Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan


tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan
Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran,
Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4
mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Satu.

Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah
cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti
tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan


pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku
Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang
mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak
kementerian.

1
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA


SEKOLAH RENDAH

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang
Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi;
Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain
utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang
seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat
dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan
aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek
Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam
bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam
standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid
berkomunikasi.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu, lebih mementingkan penguasaan


kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid
serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan
mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard
kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk
insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan
pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu
merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan.
Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid
sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Rajah 1: Standard Kurikulum


Berasaskan Enam Tunjang
2
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid
berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,
memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial
dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah
Rendah berkeupayaan untuk :

i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan


teliti dan betul;

ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul;

iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan
pertanyaan dengan betul;

iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam
situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;

v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar


menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila;

vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila;

viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan betul;

3
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam


pelbagai bahan.

xi. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk
memupuk minat membaca;

xii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

xiii. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;

xiv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

xv. menulis imlak dengan tepat.

xvi. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang santun;

xvii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;

xviii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;

xix. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber;

xx. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan
penulisan;; dan

xxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan
kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS

Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa
kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta
berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam
pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian.

4
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

Standard Kurikulum
KANDUNGAN STANDARD
KURIKULUM

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan


penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan
dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini
berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian
Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan
Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di
sekolah jenis kebangsaan. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang
dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran
serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid.

Standard Kandungan
Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam
suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai
murni.

Standard Pembelajaran
Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan
pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

A. Kemahiran Bahasa
Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran
berbahasa, seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa
merupakan teras penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum
dinyatakan seperti yang berikut:

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan


murid mendengar dengan teliti dan memahami
perkara yang didengar dalam pelbagai situasi
Kemahiran Mendengar pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan
dan Bertutur dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati
dan memberi respons yang betul kepada perkara
yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk
kepada keupayaan murid berbicara secara lisan
untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis
dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan
yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul.

5
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui
dan berkeupayaan:

i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran


dengan teliti dan betul;
ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul;
iii. mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua
atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung
dengan betul dan tepat;
iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan
tepat;
v. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku
berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;
vi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang
mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan
betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;
vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar
menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
dan
viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan tepat
dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur

i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa.


ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.
iii. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran
mendengar dan bertutur.
iv. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan
kemahiran.
v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa;
vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan


murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan
kelancaran yang betul dengan menggunakan
Kemahiran Membaca pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga
diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan
pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan
sastera secara kritis.

6
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

Objektif Kemahiran Membaca


Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan:

i. membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan
intonasi yang betul;
ii. membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua
atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung
dengan betul;
iii. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul;
iv. membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul;
v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk
mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul;
vi. membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul
dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik; dan
vii. membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk
memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan.

Prinsip Kemahiran Membaca

i. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca.


ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami.
iii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian.
iv. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju.
v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan
bacaan.
vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian.
vii. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan


murid menulis perkataan dan ayat, serta
mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan
Kemahiran Menulis kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi.
Penekanan juga diberi pada penulisan yang
menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan
tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan
yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk
menghasilkan bahan penulisan.

Objektif Kemahiran Menulis


Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

7
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
i. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;
ii. menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas;
iii. menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul;
iv. menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas;
v. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;
vi. menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup dengan ejaan yang tepat;
vii. mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan;
viii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang
santun;
ix. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan
betul; dan
x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis

i. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis.


ii. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju.
iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan.
iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan.
v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja.
vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

B. Aspek Seni Bahasa


Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan
murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan
bahasa, memahami dan menghargai bahasa
melalui pembelajaran yang menyeronokkan
Aspek Seni Bahasa menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur.
Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka
dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan.
Seni bahasa memberi penekanan kepada
keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan
menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat
yang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat
dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa
Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat
membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka.

Objektif Aspek Seni Bahasa


Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan:

8
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
i.
ii. menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dengan gerak laku secara
didik hibur;
iii. mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui
penceritaan secara didik hibur;
iv. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang
sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara
didik hibur; dan
v. melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang
betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

Prinsip Pengajaran Seni Bahasa

i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa.


ii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik.
iii. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh.
iv. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan
imaginatif.

C. Aspek Tatabahasa
Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan
murid menguasai perkara asas dalam
pembentukan kata dan ayat serta menggunakan
Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul
semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan,
intonasi dan semantik serta penggunaan
peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul
juga diberi penekanan. Pengajaran dan
pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa
dalam pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Aspek Tatabahasa


Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

i. memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti nama diri
pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul;
ii. memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan betul;
iii. memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul;
iv. menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul; dan
v. memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN , dan FN + FK dengan

9
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
betul.

Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa

i. menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks


petikan yang digunakan.
ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks.
iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa.
iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa.
v. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan.
vi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan
rangsangan yang menarik dan berkesan.
vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk
simulasi secara berkesan.
viii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok
tatabahasa yang hendak disampaikan.
ix. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.
x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks.
xi. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan
kefahaman.

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam


pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran,
pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru
dan kebolehan murid.
Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut;
 Tema
 Tajuk
 Fokus Utama
 Fokus Sampingan
 Objektif
 Pengisian Kurikulum
 Sistem Bahasa
 Media
 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

10
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada


pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran
yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi
pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan
pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini
dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan.

Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.


Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif
pengajaran atau pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan
dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan
guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama
ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan.

Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran
agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan
bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan untuk program ini terdiri
daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan

secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu
mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran.

Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan,
bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah
menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah
diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Bahan yang digunakan perlu
lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru
yang paling minima. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan
bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid.

Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu
memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid
tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Pada masa yang sama guru perlu
memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan.

11
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

STRATEGI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan


strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai
akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Pendekatan wujud
berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian
yang lebih utama. Kaedah pula cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-
langkah penyampaian yang tersusun. Teknik pula merupakan suatu cara yang digunakan
oleh guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih. Aktiviti
pembelajaran konvensional boleh diterapkan kepada murid melalui ruang dan peluang
mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang kondusif dengan
teknik yang lebih menarik dan berkesan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam
memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam
kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik
boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya
tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran
untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu
pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang
dikuasai oleh setiap murid.

Pendekatan Berpusatkan Murid

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai
kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan

berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan


pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan
sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan
lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru.

Kepelbagaian Teknik

Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-
bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah
sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum
Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar.

12
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada
pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat
merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan
berinteraksi.

Teknik-teknik pengajaran bahasa

i. Teknik main peranan


Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa
yang dianggap penting.

ii. Teknik permainan bahasa


Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik
permainan.

iii. Teknik latih tubi


Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang
dipelajari.

iv. Teknik bercerita


Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan
berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian
murid.

v. Teknik inkuiri penemuan


Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal
selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah.

vi. Teknik perbahasan


Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi
dengan berkesan.

vii. Teknik kuiz


Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid
tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan
bahasa yang tepat melalui pertandingan.

viii. Teknik sumbang saran


Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid
menyumbangkan pendapat dan idea.

13
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

ix. Teknik soal jawab


Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang
berkaitan dengan isi pelajaran.

x. Teknik simulasi
Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan
sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan
masing-masing.

xi. Teknik drama


Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan
induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.

xii. Teknik perbincangan


Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti
pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar
dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.

xiii. Teknik forum


Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi
pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan
jelas.

Kepelbagaian Sumber Bahan

Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku
rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan
dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif.

Penggunaan Tatabahasa yang tepat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan


tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru
perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh
penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di
dalam atau di luar bilik darjah.

Bacaan Luas

Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk
sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan

14
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahan-
bahan ilmiah dan sastera.

Penekanan Konsep 5 P

Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep


penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan
usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

a. Penggabungjalinan
Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga
dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat
digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau
kemahiran daripada mata pelajaran lain.

b. Penyerapan
Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan.
Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.

c. Pengayaan
Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana
latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid
hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau
dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan
aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa
yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

d. Pemulihan
Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang
belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri
daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan
secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan
program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.

e. Penilaian
Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi
menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian
perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui
proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke
atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan

15
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru

setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang
sesuai bagi murid.

PENGISIAN KURIKULUM

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan


sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen
seperti yang berikut;

Ilmu

Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan
geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.
Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru
dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nilai Murni

Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan
insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan
amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian
luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus
dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat.

Kewarganegaraan
Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia
mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu,
pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri,
cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya
Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi
kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan
masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian
masyarakat Malaysia.

Kemahiran Bernilai Tambah


Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat

16
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang
dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran
Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran
bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut;

Kemahiran Berfikir
Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan
pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau
membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa
depan.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya
mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan
perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan
berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan
ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan.

Kemahiran Belajar Cara Belajar


Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap
teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid
meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah,
dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Kajian Masa Depan


Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih
prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan
masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta
menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.

Kecerdasan Pelbagai
Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan
kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang
berbeza.

Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang
berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri
berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin,
dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.

Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan

17
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila

murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati


kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

Kreativiti dan inovasi


Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta,
menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli
dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses
menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan
inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan
berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya
mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan
menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan.

TEMA

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina


kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni
Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini
akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina
jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid.

Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan;

1. Kekeluargaan
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan
keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid-murid
sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga.

2. Kemasyarakatan
Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai
bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini
sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat
yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

3. Kesihatan dan Kebersihan

18
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal,
mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar

mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan


amalan gaya hidup sihat.

4. Keselamatan
Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika
berada di pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya
dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan.

5. Perpaduan
Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam
kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha
memupuk semangat perpaduan.

6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika


Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang
terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan
budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini
dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.

7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan


Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid
menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental, emosi dan
rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema
ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani, yang
mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara.

8. Sains, Teknologi dan Inovasi


Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau
sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu
yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan
yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau


Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan
menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta
tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai
diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau.

10. Pertanian
Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam,
berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai

19
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Buku Panduan Guru
diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam
kehidupan.

11. Ekonomi / Keusahawanan


Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana
pendapatan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi
dalam kehidupan.

20
1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan


keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan
menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat
memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid
berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,
perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul
dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh
murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran
Mendengar dan Bertutur.

Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur


Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:
1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam
persekitaran dengan betul.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa serta ayat dengan betul.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan betul.

1.4. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5. Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada


21
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber secara bertatasusila.

22
1.0 STRATEGI PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
BERTUTUR

Semasa menyediakan strategi


pengajaran dan pembelajaran bagi
kemahiran mendengar dan bertutur,
guru perlu memberi pertimbangan
aktiviti yang sesuai sebelum, semasa
dan selepas kemahiran mendengar
dan bertutur yang diajar. Pengajaran
dan pembelajaran kemahiran ini boleh
dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti
secara terancang bagi mencapai
objektif yang telah ditentukan. Guru
boleh merancang strategi pengajaran
dan pembelajaran dengan pelbagai
cara seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

23
TEMA KEBERSIHAN
TAJUK Menjaga Diri

Standard 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi


Kandungan bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul .
FOKUS
UTAMA Standard 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan
Pembelajaran mengeja perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka dan tertutup dengan betul dan
tepat.
Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
FOKUS
SAMPINGAN Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
Pembelajaran mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan
anggota badan dan bukan anggota badan.
OBJEKTIF ii. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.
iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi
dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

i. Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan,


PENGISIAN Pendidikan Moral
KURIKULUM ii. Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan
iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas
SISTEM
Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata
BAHASA
MEDIA Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT

24
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Langkah 1

1. Guru menamakan anggota badannya


kepada murid dan murid mendengar
dengan teliti.
Contoh:
tangan leher mata
dahi hidung perut
mulut badan kaki
jari

2. Murid diminta menyebut semula anggota


badan yang disebutkan oleh guru secara
individu, kumpulan atau kelas.

Langkah 2

1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan KBT (KB):


dengan anggota badan yang ditunjukkan . - Mengumpul Perkataan:
dan
Contoh: mengelas Contoh:
tangan leher mata  tangan
dahi hidung perut Nilai: hidung
mulut badan kaki - Jaga  perut
jari kebersihan mulut
diri  badan
leher
2. Murid menyebut semula perkataan yang Ilmu:
mengandungi suku kata terbuka dan - Sains
tertutup dengan bimbingan guru. (anggota Media:
badan) - Gambar
3. Murid mengecam perkataan yang didengar anggota
lalu menyentuh bahagian badan masing- badan
masing. - kad perkataan

25
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 3

1. Murid menceritakan cara-cara menjaga


kebersihan diri dan peralatan yang selalu
digunakan

2. Murid diminta mengeja dan membaca kad


perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata tertutup seterusnya
memadankan dengan gambar yang diberi.

3. Murid mengeja dan membaca semula Lembaran Kerja 1


perkataan yang telah disuaikan dengan
gambar menggunakan sebutan yang betul.

Langkah 4

1. Murid mendengar dan mengulang KBT (KB): Lampiran 1


perkataan yang disebut oleh guru - klasifikasi
berpandukan kad perkataan yang
ditunjukkan.
Sistem Bahasa:
2. Seorang murid mengeja dan menyebut - Kata nama
perkataan yang terdapat pada kad dan Am
murid lain akan mengulanginya.
KBT(TKP):
3. Murid menyebut perkataan yang terdapat - hubung kait
pada kad dan mengasingkan kad-kad yang
menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai:
anggota badan. - Kebersihan

4. Murid mengkelaskan perkataan yang Lembaran Kerja 2


menunjukkan anggota badan dan bukan
anggota badan pada lembaran kerja yang
diberi.

26
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 5

1. Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT Lampiran 2


beramai-ramai dengan bimbingan guru.
Sistem Bahasa:
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan - sinonim
yang dihitamkan dalam perenggan secara
bergilir-gilir.

3. Murid bersoal jawab tentang maksud


perkataan yang dihitamkan.

4. Murid menyebut semula makna perkataan


yang dihitamkan.

5. Murid memadankan perkataan dengan Lembaran Kerja 3


makna yang diberi secara menaip atau
klik dan seret - MS Word perkataan

Pentaksiran

1. Murid menyebut perkataan yang Lembaran Kerja 4


mengandungi suku kata terbuka dan
tertutup yang disebut oleh guru.

2. Murid menulis perkataan yang disebut


dengan ejaan yang betul.

Pemulihan

1. Murid menyebut suku kata yang Lembaran Kerja 5


ditunjukkan.

2. Murid menggabungkan suku kata menjadi


perkataan dan mengeja serta menyebut
perkataan itu.

27
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pengayaan

1. Murid mengeja dan menyebut perkataan Lembaran Kerja 6


yang ditunjukkan.

2. Murid memadankan perkataan untuk


membentuk frasa yang bermakna.

3. Murid menyebut frasa yang telah dibina.

28
Lampiran 1

Aktiviti 1

tangan jari

leher kaki

badan mulut

mata perut

hidung dahi

29
Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2

Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.

berus
sikat mulut
perut

berus

sikat

mulut

perut

30
Lembaran Kerja 2
Aktiviti 1

Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan


bukan anggota badan.

selipar leher tangan mulut kasut


berus mandi sikat hidung kotor
perut

Anggota Badan Bukan Anggota Badan

31
Lampiran 2

Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu.

Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri


supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari.
Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak
ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki.

Selepas mandi, Razak lap badan supaya


kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya
rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih.
Razak selalu nampak kemas.

32
Lembaran Kerja 3

Aktiviti 3

Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi.

uzur rapi
serbuk harum
bakteria nyaman

1. sakit

2. kuman

3. bedak

4. segar

5. kemas

33
Lembaran Kerja 4
Pentaksiran

Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang


disediakan.

1. ebrsu

nuhdgi
2.

3. nsaub

4. hsita

5. esarg

34
Lembaran Kerja 5
Pemulihan

Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.

bun sok kat

sut suh

go
1.

2. ba

3. sa

4. si

5.
ka
35
Lembaran Kerja 6
Pengayaan

Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan


untuk membentuk frasa.

gosok kasut sabun badan

basuh rambut tangan sikat

cuci gigi kuku potong

Jawapan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

36
TEMA KEKELUARGAAN

TAJUK Keluarga Saya

Standard 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi


Kandungan bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
Standard 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja
FOKUS perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
UTAMA Pembelajaran
kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan


Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
FOKUS Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
SAMPINGAN mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
Pembelajaran vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga
yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul
dan tepat.
OBJEKTIF
ii. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua
atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan
sebutan yang betul.

i. Ilmu: Pendidikan Moral


PENGISIAN Nilai: Kasih sayang
KURIKULUM
ii. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea
SISTEM Tatabahasa: Kata nama am
BAHASA

MEDIA Kad gambar, carta lirik lagu, lembaran kerja, kad perkataan, gambar

37
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1
Nilai:Kasih sayang Lampiran 1
1. Guru mempamerkan lirik lagu ”Saya Lirik lagu
Sayang Semua” pada papan tulis. KBT: ”Saya sayang
Kemahiran semua”
2. Murid mendengar dengan teliti lagu yang mendengar ( melodi lagu: ’Satu
dimainkan melalui pita rakaman. satu saya sayang
ibu’)
3. Guru meminta murid menyebut
perkataan berkaitan dengan ahli
keluarga yang terdapat dalam lirik lagu.
Contoh: ibu, bapa, kakak, abang dan
adik.

4. Guru meminta murid menyanyi lagu


tersebut secara kumpulan dan kelas
dengansebutan yang betul.

Langkah 2

1. Guru mempamerkan kad suku kata dan Lampiran 2


meminta mengeja dan menyebut suku - kad suku kata
kata tersebut.
Lampiran 3
2. Murid diminta memadankan suku kata Kad perkataan
tersebut menjadi perkataan bermakna
dan memadankannya dengan kad
perkataan yang disediakan.

3. Guru meminta murid menampal, Lampiran 4


menyebut dan mengeja perkataan
berdasarkan gambar dengan sebutan
yang betul .

38
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 3

1. Guru mempamerkan gambar yang


KBT: Lampiran 5
berkaitan dengan ahli keluarga seperti
Konstruktivisme
ibu, bapa, kakak, abang dan adik. - suku kata,
Memahami ahli
perkataan dan
2. Guru membimbing murid mengeja dan keluarga.
gambar
membaca serta memahami perkataan
tersebut.

3. Guru meminta murid membaca secara


individu perkataan-perkataan tesebut.

Pentaksiran

1. Guru meminta murid menandakan Lembaran Kerja 1


perkataan yang didengar pada lembaran
kerja.

2. Guru meminta murid menyebut Lampiran 4


perkataan berkaitan keluarga
berdasarkan gambar.

Pemulihan

1. Guru membimbing murid menyebut dan


mengeja suku kata dan perkataan.
Lembaran Kerja 2
2. Murid memadankan gambar dengan
perkataan.

39
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pengayaan
Lampiran 5
1. Guru meminta murid bercerita tentang
- gambar ahli
ahli keluarga mereka kepada rakan
keluarga
berdasarkan gambar ahli keluarga
mereka.

40
Lampiran 1

Seni kata lagu

Saya Sayang Keluarga

Satu satu
Saya sayang ibu

Dua dua
Saya sayang bapa

Tiga tiga
Sayang adik kakak

Satu dua tiga


Sayang abang juga

Lirik Lagu ” Saya Sayang


Semua”

41
Lampiran 2

Dengar dan sebut perkataan yang didengari.

sa ya i bu

ba pa a bang
ga

ka kak a d ik

42
Lampiran 3

Sebut dan eja.

saya bapa

adik abang

kakak ibu

43
Lampiran 4

GAMBAR KELUARGA

44
Lampiran 5

ka kak a bang

kakak abang

ba pa i bu

bapa ibu

adik a dik
ddik
dik
45
Pentaksiran

Dengar perkataan yang disebut dan tandakan pada petak


perkataan yang betul. *

ibu kakak

idu kakek

bapa alik

papa adik

46
Pemulihan

a. Dengar dan sebut perkataan ini.

saya ibu

bapa adik

kakak abang

b. Padankan perkataan dengan gambar.

bapa

kakak

ibu

47
Pengayaan

Ceritakan tentang keluarga kamu

Ceritakan:
- nama kamu
- nama bapa
- nama ibu
- nama kakak
- nama abang
- nama adik

48
2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya


berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.
Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu
dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,
murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan
pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh
murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran
Membaca.

Standard Kandungan Kemahiran Membaca


Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:
2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.
2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

49
2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MEMBACA

Semasa menyediakan strategi


pengajaran dan pembelajaran bagi
kemahiran membaca, guru perlu
memberi pertimbangan aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas
kemahiran membaca yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan
melalui pelbagai aktiviti secara
terancang bagi mencapai objektif yang
telah ditentukan. Guru boleh
merancang strategi pengajaran dan
pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

50
TEMA KEBERSIHAN

TAJUK Rumah Saya Bersih

Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan


ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
Kandungan yang betul.
FOKUS
UTAMA 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
Standard mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
Pembelajaran vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
Standard 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan
FOKUS Kandungan yang diberi dengan betul dan kemas.
SAMPINGAN 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf
Standard
dan konsonan bergabung dengan betul dan
Pembelajaran tulisan yang kemas.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan
sebutan yang betul.
OBJEKTIF
ii. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul.
iii. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata
dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN i. Ilmu: Kesihatan


KURIKULUM
ii. KBT: Belajar Cara Belajar – bacaan intensif, kemahiran menulis

SISTEM
Tatabahasa: sinonim, kata kerja
BAHASA

MEDIA Petikan dalam bentuk ICT

51
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Murid membaca petikan secara KBT:


kelas dan individu. Belajar Cara Belajar Lampiran 1
- bacaan luncuran
2. Murid membaca suku kata - bacaan intensif
terbuka dan tertutup yang
terdapat dalam petikan .

Langkah 2

1. Murid bersoal jawab tentang isi- Nilai: Lampiran 1


isi petikan. Bekerjasama
Kebersihan
2. Murid membaca isi-isi petikan
yang ditulis oleh guru secara
individu.

3. Murid menyatakan cara-cara Ilmu:


mereka membantu ibu bapa di Sains
rumah.

Langkah 3

1. Murid membaca perkataan Sistem bahasa Lampiran 1


sinonim secara individu - sinonim
berdasarkan lampiran 2.

2. Murid menyesuaikan maksud Lembaran Kerja 1


perkataan dalam lampiran 2.

3. Murid membaca semula


perkataan yang telah
disesuaikan.

52
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 4

1. Murid menulis perkataan yang KBT:


sesuai pada gambar. Konstruktivisme Lembaran Kerja 2

2. Murid membaca semula Ilmu:


perkataan yang telah ditulis di Kesihatan
dalam kotak yang telah
disediakan.

Pentaksiran

1. Murid membaca kata kerja


sebagai pilihan jawapan dan Sistem bahasa: Lembaran Kerja 3
menggariskan kata kerja yang -kata kerja
paling tepat bagi ayat yang diberi.

2. Murid membaca semula ayat


yang telah dilengkapkan
jawapan,

Pemulihan

1. Murid membaca suku kata


tertutup dengan lancar Permainan bahasa: Lembaran Kerja 4
berdasarkan lampiran 5 -’Bunga Kata’

2. Murid melengkapkan ’Bunga


Kata’ secara menaip atau klik dan
seret – MS Word/ perkataan.

3. Murid membaca perkataan yang


dibina daripada Bunga Kata.

53
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pengayaan

1. Murid membaca perkataan- Permainan bahasa: Lembaran Kerja 5


perkataan yang diberikan. -teka silang kata

2. Murid mewarnakan perkataan


tersebut dalam teka silang kata.

54
Lampiran 1

Aktiviti 1
Garis perkataan yang disebut oleh guru. Baca perkataan yang telah digariskan.

Rumah Farah

Ini rumah Farah. Rumah Farah bersih dan cantik. Hari-hari emak
Farah sapu dan kemas rumah itu.

Pada hari cuti, Farah tolong emak basuh bilik air. Kakak kemas
bilik tidur. Abang susun majalah di ruang tamu. Adik bantu cuci
longkang. Bapa tebas rumput. Emak pula sapu sampah dan siram
pokok bunga.

Di rumah Farah tidak ada semut, lalat dan tikus. Semut, lalat
dan tikus bawa penyakit. Keluarga Farah sihat. Jiran dan kawan suka
datang ke rumah Farah.

55
Lembaran Kerja 1
Aktiviti 2

Suaikan perkataan sinonim di bawah ini.

basuh
tolong

tebas sahabat

susun potong

bantu cuci

kawan atur

siram jirus

56
Lembaran Kerja 2

Aktiviti 3
Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi.
Akibat Tidak Menjaga Kebersihan

57
Lembaran Kerja 3
Pentaksiran

Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang diberi
di bawah.

1. Farah basuh jemur bilik air.

2. Bapa tebang tebas rumput.

3. Kakak kemas sentuh bilik tidur.

4. Abang sepah susun majalah di ruang tamu.

5. Kita mesti tolong lihat ibu bapa jaga kebersihan


rumah.

58
Lembaran Kerja 4
Pemulihan

Klik dan seret suku kata yang betul pada petak yang disediakan.
Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi.

kar lam ram

dur kam kus

ti

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja
59
Lembaran Kerja 5
Pengayaan

Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan


perkataan yang diberi.

TIDUR SIRAM TEBAS SIHAT KEMAS

BILIK JIRAN KAWAN BANTU SUSUN

A J I R A N T G M

E U O K A W A N R

B O F M B I L I K

T I D U R P Z N C

U S I H A T X S L

E F S I R A M K J

Y T I T E B A S B

Z X V O H A L D O

K E M A S P K R B

O R C A S U S U N

Q B A N T U Z I E

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

60
TEMA KEKELUARGAAN

TAJUK Kami Sayang Datuk Nenek

Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


Kandungan dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
FOKUS sebutan yang betul.
UTAMA Standard 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
Pembelajaran daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.

Standard 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan


Kandungan yang diberi dengan betul dan kemas.
FOKUS
Standard 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan
SAMPINGAN
yang kemas.
Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. membaca ayat tentang datuk dan nenek dengan sebutan yang
betul.
OBJEKTIF
ii. menulis ayat tunggal tentang datuk dan nenek dengan betul dan
tulisan yang kemas.

i. Ilmu: Pendidikan Moral


PENGISIAN ii. Nilai: Kasih sayang
KURIKULUM iii. KBT- BCB-Kemahiran mendengar

SISTEM
Tatabahasa:Kata Nama Am
BAHASA

MEDIA Lembaran kerja, kad frasa

61
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIAN CATATAN


KURIKULUM

Langkah 1

1. Guru mempamerkan kad-kad frasa dan Nilai - kasih sayang Lampiran 1


membacakannya. Kad frasa

2. Murid membaca frasa-frasa dengan


bimbingan guru dan memahami maksud Lampiran 2
yang dipamerkan dengan sebutan -kad ayat
yang jelas.

3. Guru menunjukkan kad ayat kepada


murid dan meminta murid membaca
ayat-ayat yang ada pada kad ayat.

Langkah 2

1. Guru mengedarkan lampiran petikan Lampran 3


kepada setiap murid. -petikan

2. Guru membimbing murid membaca


petikan yang diberi guru dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai.

3. Murid membaca petikan dengan sebutan


yang betul secara individu, kumpulan
atau kelas.

4. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi


petikan.

Langkah 2

1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan Lembaran kerja 1


murid menyalin ayat dengan tulisan yang Buku latihan garis
kemas. tiga

2. Murid menyalin ayat tunggal dengan


tulisan yang kemas.

62
AKTIVITI PENGISIAN CATATAN
KURIKULUM

Pentaksiran

1. Murid membaca lima ayat tunggal Lampiran 3


dengan sebutan yang betul dan intonasi - kad ayat
yang sesuai.

2. Murid menyalin ayat tunggal dengan Lembaran kerja 2


betul dan tulisan yang kemas.

Pemulihan

1. Guru membimbing murid membaca ayat Lembaran Kerja 1


tunggal dengan sebutan yang betul.

2. Murid menyalin semula ayat dnegan


betul dan tulisan yang kemas.

Pengayaan

1. Murid mengisi tempat kosong dengan Lembaran kerja 3


frasa yang sesuai.

2. Murid membaca ayat dengan sebutan


yang betul.

63
Lampiran 1

Kad Frasa

datuk saya

nenek saya

sayang akan datuk

sayang akan nenek

sangat baik

64
Lampiran 2

Kad Ayat

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk saya tinggal di kampung.

Nenek sayang akan saya.

Datuk saya ada kebun.

65
Lampiran 3

Baca dan fahami petikan.

Mei Ling ada datuk.


Mei Ling ada nenek.
Nama datuk Mei Ling, Ah Chong.
Nama nenek Mei Ling, Yee Yee.
Datuk Mei Ling tinggal di kampung.
Datuk Mei Ling ada kebun sayur.

66
Lembaran Kerja 2
Pentaksiran

Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Mei Ling ada datuk.

Nama nenek Mei Ling,Yee Yee.

Mei Ling sayang akan datuk.

67
Lembaran Kerja 1
Pemulihan

Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk tinggal di kampung.


68
Lembaran Kerja 3
Pengayaan

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

kampung datuk nenek

rajin kebun sayur

1. Mei Ling ada datuk dan __________________________

2. Nama ____________________________ Mei Ling, Ah Chong.

3. Nama ______________________________Mei Ling, Yee Yee.

4. Datuk Mei Ling tinggal di ___________________________.

5. Datuk ada kebun ____________________________.

69
3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan


dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang
gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga
digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan
imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan
merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.

Standard Kandungan Kemahiran Menulis


3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

70
3.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa menyediakan strategi


pengajaran dan pembelajaran bagi
kemahiran menulis, guru perlu
memberi pertimbangan aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas
kemahiran menulis yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan
melalui pelbagai aktiviti secara
terancang bagi mencapai objektif yang
telah ditentukan. Guru boleh
merancang strategi pengajaran dan
pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

71
SEKOLAH KEBANGSAAN
TEMA KEBERSIHAN

TAJUK Menjaga Kebersihan Balai Raya

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan


Standard
yang diberi dengan betul dan kemas.
Kandungan
FOKUS
UTAMA 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang
Standard
betul dan tulisan yang kemas.
Pembelajaran
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons
Standard
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
Kandungan
yang didengar dengan betul.
FOKUS
SAMPINGAN
1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberi
Standard
respons secara gerak laku yang betul.
Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. menulis perkataan suku kata tertutup yang sesuai pada ayat-ayat
arahan dengan betul.
OBJEKTIF ii. menulis perkataan suku kata tertutup dan memberi erti perkataan
tersebut dengan betul dan kemas.
iii. mendengar dan mencatat perkataan yang terkandung dalam
pesanan yang disampaikan.

i. Ilmu: Kesihatan
PENGISIAN
KURIKULUM
ii. KBT: BCB – Kemahiran membaca, Kontekstual.

Tatabahasa: sinonim, ayat perintah


SISTEM
BAHASA

MEDIA Gambar tunggal, kad arahan

72
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Murid meneliti gambar tunggal Ilmu: Lampiran 1


tentang aktiviti membersihkan balai - Kajian Tempatan
raya.

2. Murid bersoal jawab tentang aktiviti


di dalam gambar tersebut.

3. Murid menulis perkataan yang Nilai:


sesuai berdasarkan gambar - Kebersihan
tunggal itu. - Kerajinan
Contoh:
pokok
balai raya
pasu bunga
sapu

4. Murid membaca semula perkataan Gabung jalin kemahiran:


yang telah ditulis. -Membaca

Langkah 2

1. Beberapa orang murid melakukan


simulasi aktiviti gotong-royong KBT: Lampiran 2
membersihkan balai raya dengan Konstruktivistime
berdasarkan kad arahan pada -menilai dan mentafsir
lembaran.
Contoh:
Tolong sapu sampah
Tolong cangkul tanah Nilai:
Tolong cat dinding - Kerjasama
Tolong paku papan
Tolong potong rumput

73
PENGISIAN CATATAN
AKTIVITI
KURIKULUM

2. Murid lain meneka aktiviti yang


dilakukan oleh rakan mereka
dalam seperti dalam aktiviti (a).

3. Murid menyalin ayat arahan yang


terdapat pada kad arahan yang
dipaparkan oleh guru.

Langkah 3

1. Beberapa orang murid menulis


perkataan yang disebut oleh guru
pada papan tulis.
Contoh:
potong
kutip
sental
jirus
himpun
tampal

2. Murid memadankan perkataan


dengan perkataan seerti pada
lembaran kerja. Lembaran Kerja 1

3. Murid menulis perkataan suku kata


tertutup dan menulis erti perkataan Lembaran Kerja 2
tersebut dalam lembaran yang
diberi.

74
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pentaksiran

1. Murid menulis perkataan yang Lembaran Kerja 3


sesuai pada ayat-ayat arahan
berdasarkan gambar diberi.

Pemulihan

2. Murid menulis perkataan yang Lembaran Kerja 4


mengandungi suku kata tertutup
dalam ayat arahan berpandukan
perkataan yang diberi.

Pengayaan

1. Murid menulis ayat-ayat arahan Lembaran Kerja 5


dengan menggunakan perkataan
suku kata tertutup yang diberi pada
nota.

2. Murid melukis gambar yang sesuai


berdasarkan ayat arahan yang
ditulis.

75
Lampiran 1
Aktiviti 1

Teliti dan tuliskan aktiviti yang terdapat dalam gambar dalam kotak
jawapan yang disediakan.

76
Lampiran 2

Lakukan simulasi berpandukan kad arahan yang diberi.

Tolong sapu Tolong cangkul


Sampah. tanah.

Tolong cat
Tolong potong
dinding.
rumput.

Tolong paku
papan.

77
Lembaran Kerja 1
Aktiviti 2

Padankan perkataan dengan perkataan seerti yang diberi.

kerat gosok

kutip potong

sental pungut

tampal kumpul

jirus lekat

himpun siram

78
Lembaran Kerja 2

Tuliskan perkataan seerti dengan perkataan yang diberi pada ruangan


yang disediakan.

kerat

kutip

sental

tampal

jirus

himpun

79
Lembaran Kerja 3
Pentaksiran

Tuliskan perkataan yang sesuai dalam ayat berdasarkan gambar.

80
LembaranKerja 4
Pemulihan

Tuliskan perkataan mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan.

sampah papan
longkang

tanam dinding bakar

1. Tolong kumpul____________________ itu.

2. Tolong ___________________ pokok bunga.

3. Tolong cuci__________________ yang kotor.

4. Tolong ____________________ sampah ini.

5. Tolong cat __________________ ini.

6. Tolong paku dinding _____________________ itu.

Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.
81
Lembaran Kerja 5
Pengayaan

Tuliskan nota arahan kepada rakan anda untuk membersihkan kawasan


balai raya dengan menggunakan salah satu perkataan di bawah.

longkang himpun susun kutip

Menjaga Kebersihan Balai Raya Kita

Nota Arahan:
Tolong bersihkan longkang di kawasan balai raya.

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

. 82
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

TEMA KEKELUARGAAN

TAJUK Kampung Datuk Rajoo

Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


Kandungan ayat dengan betul.
FOKUS UTAMA
Standard 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang
Pembelajaran mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas.

Standard 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut


Kandungan bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

FOKUS Standard 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan


SAMPINGAN mengeja perkataan yang mengandungi dua
Pembelajaran
atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul dan tepat.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata


terbuka dan tertutup tentang kampung datuk dengan betul dan
OBJEKTIF kemas.

ii. menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan tajuk yang


mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul dan
tepat.
i. Ilmu: Pendidikan Moral
PENGISIAN Nilai: Kasih sayang
KURIKULUM
KBT- BCB-Kemahiran menulis
SISTEM
BAHASA Tatabahasa:Kata Nama Am

MEDIA Lembaran kerja


83
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Guru menampal kad yang Lampiran 1


mengandungi suku kata terbuka dan Kad suku kata
suku kata tertutup pada papan tulis.
KBT:
2. Guru meminta murid mengeja dan Kontekstual: Lampiran 2
menyebut suku kata yang -memindahkan Kad gambar
dipamerkan.
BCB:menulis
3. Guru meminta murid memadankan
suku kata untuk membina perkataan
berpandukan gambar yang
dipaparkan pada papan tulis.

4. Guru meminta murid menulis semula Tatabahasa:


perkataan yang telah dibina pada -kata nama
papan tulis.

5. Murid memadankan gambar dan


menulis perkataan yang dibina pada Lembaran Kerja 1
lembaran kerja.

Langkah 2

1. Guru meminta murid mendengar KBT- Lembaran kerja 1


dan menyebut semula perkataan BCB – mendengar
yang didengar dengan sebutan yang dengan teliti
betul.
KBT:
2. Murid menyebut perkataan yang PAK:latih tubi
mengandungi diftong dan vokal
berganding secara latih tubi.

3. Guru meminta murid menyebut dan


mengeja perkataan tersebut secara
individu, kumpulan dan kelas.

84
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pentaksiran

1. Murid membina dan menulis KBT: Lembaran Kerja 2


perkataan suku kata terbuka dan Kontekstual:
tertutup berdasarkan gambar diberi. -memindahkan

2. Murid menyebut dan mengeja BCB:menulis Lampiran 3


perkataan yang ditunjukkan. Kad perkataan

Pemulihan

1. Guru meminta murid memadan KBT: Lembaran kerja 3


perkataan suku kata terbuka dan PAK:latih tubi
tertutup berdasarkan gambar.

Pengayaan

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. KBT: Lembaran Kerja 4


PAK:kemahiran
2. Guru meminta murid menulis secara kendiri
perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka dan tertutup
berdasarkan gambar.

85
Lampiran 1

Kad Suku Kata

la ut

ker bau

bu ah

su ngai

86
Lampiran 2

Kad Gambar

87
Lampiran 3

Kad Perkataan

laut buah

kerbau sungai

88
Lembaran Kerja1

Tuliskan suku kata dan perkataan berdasarkan gambar.

89
Lembaran Kerja 2
Pentaksiran
Padankan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

bau ran in bu ut su

ka ah la ngai ker tai

90
Lembaran Kerja 3
Pemulihan
Padankan suku kata berdasarkan gambar.

ker ah

su ut

bu bau

la ngai

91
Lembaran Kerja 4
Pengayaan

Tulis perkataan yang sesuai berpandukan gambar.

pantai buaian wau


pisau rantai pulau

92
4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK
SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan


keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni
bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini
secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih
berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran
dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh
murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni
Bahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Seni Bahasa


Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

94
4.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa menyediakan strategi


pengajaran dan pembelajaran Seni
Bahasa, guru perlu memberi
pertimbangan aktiviti yang sesuai dan
menarik sebelum, semasa dan selepas
pengajaran dan pembelajaran seni
bahasa yang diajar. Pengajaran dan
pembelajaran kemahiran ini boleh
dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti
secara terancang bagi mencapai
objektif yang telah ditentukan. Guru
boleh merancang strategi pengajaran
dan pembelajaran dengan pelbagai
cara seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

95
SEKOLAH KEBANGSAAN

TEMA KEBERSIHAN

TAJUK Kebersihan Diri

Standard 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


Kandungan intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
FOKUS UTAMA
Standard 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
Pembelajaran intonasi yang betul secara didik hibur.

Standard 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


Kandungan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
FOKUS intonasi yang betul.
SAMPINGAN
Standard 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
Pembelajaran sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul.
ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang
OBJEKTIF jelas dan intonasi yang betul.

i. Ilmu: Menjaga kebersihan diri


PENGISIAN
KURIKULUM ii. KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik
BCB- Mencatat nota

SISTEM BAHASA Tatabahasa: kata nama am

MEDIA Kad pantun


,

96
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1 KBT:
KP- Verbal linguistik
1. Guru memperdengarkan pantun tentang
kebersihan diri melalui pita rakaman atau
yang dilafazkan oleh guru dan meminta
murid mendengarnya dengan telitii.

2. Guru membimbing murid melafazkan Lampiran 1


pantun itu semula dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

3. Murid melafazkan pantun dengan


sebutan yang betul,intonasi dan gaya
yang sesuai secara kelas, kumpulan
dan individu.

Langkah 2

1. Guru dan murid berbincang tentang


maksud pantun yang telah dilafazkan. KBT:
BCB- mencatat nota
2. Murid diminta mengenal pasti frasa yang
berkaitan tentang kebersihan diri yang
terdapat dalam pantun.

3. Murid diminta menulis baris pantun Lembaran Kerja 1


tersebut pada kotak pantun yang
bernombor.

4. Murid diminta membaca dalam pantun


yang menngandungi baris pantun
tersebut semula.

97
PENGISIAN CATATAN
AKTIVITI
KURIKULUM

Langkah 3
Lampiran 1
1. Guru mengedarkan lembaran yang
mengandungi beberapa baris pantun dua
kerat kepada kumpulan kecil.

2. Guru meminta murid dalam kumpulan


menyusun baris pantun menjadi pantun
dua kerat yang lengkap.

3. Guru meminta murid melafazkan pantun


yang telah disusun barisnya dengan
sebutan yang betul dan intonasi dan
gaya yang sesuai.

Langkah 4

1. Murid diberi lembaran kerja untuk


memadankan gambar dengan pantun
yang sesuai.

2. Murid membaca pantun yang telah Lembaran Kerja 2


dipadankan dengan gambar.

98
Lampiran 1

Aktiviti 1
Baca pantun di bawah.

Ikan keli di atas rakit, 1

Gosok gigi supaya tak sakit.

Beli sotong masak kari, 2

Kuku dipotong kuman lari.

Ikan haruan di dalam tangki, 3

Sabun badan buang daki.

Naik bot pergi ke hulu, 4

Cuci rambut bersih selalu.

99
Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2
Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang
terdapat dalam pantun

Kuku dipotong kuman lari. Sabun badan buang daki.

Gosok gigi supaya tak sakit. Cuci rambut bersih selalu.

Pantun Maklumat tentang kebersihan diri

Pantun 1

Pantun 2

Pantun 3

Pantun 4

100
Lembaran Kerja 2

Aktiviti 2
Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi.

Ikan keli di atas rakit, Beli sotong masak kari,


Gosok gigi supaya tak sakit. Kuku dipotong kuman lari.

Naik bot pergi ke hulu, Ikan haruan dalam tangki,


Cuci rambut bersih selalu. Sabun badan buang daki.

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

101
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

TEMA KEKELUARGAAN

TAJUK Kebun Datuk Saya

Standard 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu


Kandungan melalui nyanyian secara didik hibur.
FOKUS
UTAMA Standard 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara
Pembelajaran didik hibur.

Standard 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara


Kandungan semula dengan tepat menggunakan sebutan
FOKUS yang jelas dan intonasi yang betul.
SAMPINGAN Standard 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Pembelajaran sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui
OBJEKTIF
nyanyian secara didik hibur.
ii. menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar.

i. Ilmu: Pendidikan Moral


PENGISIAN Nilai: Kasih sayang, keberanian
KURIKULUM
ii. KBT: Verbal linguistik, visual ruang, kinestetik
SISTEM
Tatabahasa: Kata nama am
BAHASA

MEDIA Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran

102
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Guru memaparkan gambar tunggal pada Nilai: Lampiran 1


papan tulis. Kasih sayang Gambar tunggal
Teknik Soal Jawab (carta gambar
2. Murid diminta menamakan haiwan- atau slaid
haiwan yang terdapat dalam gambar Teknik nyanyian powerpoint
tersebut dan membincangkan tentang
haiwan tersebut.
Contoh;

-bunyi haiwan

Langkah 2

1. Guru mempamerkan seni kata lagu Lampiran 2


’Datuk Saya Ada Kebun’ dan Seni kata lagu
membimbing murid membaca dan “Datuk
menyebut seni kata lagu tersebut. Saya Ada
Kebun’.
2. Murid dibimbing oleh guru untuk
menyanyikan lagu tersebut sambil
melakukan aksi yang sesuai.

3. Murid menyanyikan lagu tersebut secara


berkumpulan dan kelas.

4. Guru dan murid menyanyi beramai-ramai


sambil melakukan aksi yang sesuai.

103
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 3

1. Sediakan 5 keping kad perkataan. KBT Lampiran 3


(ayam, itik, kambing, burung, kucing ) Kontekstual -kad perkataan

2. Pilih 5 orang murid secara rawak. Nilai: Keberanian Lampiran 1


Murid diminta melekatkan kad perkataan -kad gambar
pada gambar yang sesuai pada
Lampiran 1.

3. Kemudian murid diminta menyebut


nama-nama haiwan dengan sebutan
yang betul.

4. Murid yang melekatkan kad perkataan


diminta bercerita tentang haiwan-haiwan
yang telah disebut tadi.

Lampiran 2
Langkah 4
-seni kata lagu
’ Datu Saya Ada
1. Murid diminta menyanyikan semula lagu
Kebun’.
” Datuk Saya Ada Kebun” dengan
sebutan yang betul dan intonasi dan
gaya dan sesuai sebagai penutup.

104
Lampiran 1

Kad Gambar

105
Lampiran 2

Seni Kata Lagu

Datuk Saya Ada Kebun

Datuk saya ada kebun,


Iya iya o,
Di kebunnya ada ayam,
Iya iya o...

Kok, kok ni, dan kok kok tu,


Kok ni kok tu
Kok, kok, kok, kok, kok

Datuk saya ada kebun,


Iya iya o,
Di kebunnya ada itik,
Iya iya o...
Kuek, kuek ni dan kuek kuek tu,
Kuek ni kuek tu,
Kuek, kuek, kuek, kuek,

(Ulang untuk semua haiwan)

Irama lagu ’Pak Mamat Ada Kebun’

106
Lampiran 3

Kad Perkataan

ayam itik

kambing burung

kucing

107
5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK
TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan


murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan
pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahiran-
kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang
perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat.
Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan
terancang.
Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif
yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa


Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

108
5.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
TATABAHASA

Semasa menyediakan strategi


pengajaran dan pembelajaran bagi
aspek tatabahasa, guru perlu memberi
pertimbangan aktiviti yang sesuai
sebelum, semasa dan selepas
pengajaran dan pembelajaran yang
diajar. Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan
melalui pelbagai aktiviti secara
terancang bagi mencapai objektif yang
telah ditentukan. Guru boleh
merancang strategi pengajaran dan
pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.

109
TEMA KEBERSIHAN

TAJUK Kebersihan Diri

Standard 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata


Kandungan dengan betul mengikut konteks.
FOKUS UTAMA Standard Memahami dan menggunakan kata nama am
5.1.1
Pembelajaran yang mudah dengan betul mengikut konteks.
Membaca dan memahami perkataan, frasa
Standard 2.2
dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
Kandungan
sebutan yang betul.
FOKUS Membaca dan memahami perkataan yang
SAMPINGAN mengandungi dua atau tiga suku kata,
Standard 2.2.1
diftong, vokal berganding, digraf dan
Pembelajaran
konsonan bergabung dengan sebutan yang
betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih


OBJEKTIF
suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi.

ii. membaca dan menyenaraikan kata nama am mengikut kategori.

i. Ilmu: Muzik dan Sains


PENGISIAN
KURIKULUM
ii. KBT: Belajar Cara Belajar

SISTEM
Tatabahasa: Kata nama am
BAHASA

MEDIA Petikan lagu, kad perkataan, dan lembaran kerja

110
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Murid membaca seni kata lagu . Lampiran 1


2. Murid menyanyi mengikut rentak seni
kata lagu ’Bangun Pagi Gosok Gigi ’
dengan bimbingan guru.
Ilmu:
3. Murid menyanyikan lagu kebersihan Pendidikan Moral,
secara beramai-ramai. Pendidikan Muzik

4. Beberapa orang murid menyanyikan lagu Nilai:


kebersihan secara individu. Bekerjasama

5. Murid diberi penerangan tentang kata KBT:


nama am yang terdapat dalam lagu . Kemahiran berfikir

tikus bapa
sekolah
sabun bilik

6. Murid menyebut semula kata nama am Lampiran 2


yang dipamerkan oleh guru secara kelas.

Langkah 2

1. Murid dibahagikan kepada empat Ilmu: Pendidikan


kumpulanuntuk permainan Peti Undi Kad perkataan
Moral
dalam kotak undi
2. Setiap kumpulan diberi sebuah kotak yang Nilai: Kerjasama Lampiran 4
mengandungi pelbagai kad kata nama
am . Kad perkataan

111
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

3. Kotak tersebut akan diedarkan daripada KBT: Lampiran 4


seorang murid kepada murid yang lain ’Permainan Oeti
apabila guru memainkan muzik/meniup Kemahiran Berfikir Undi’
wisel. (Mengumpul dan
mengelas)
4. Apabila muzik / wisel dihentikan, murid
akan Kinestatik
memilih satu kata nama am lalu
memasukkan ke dalam kotak yang
disediakan oleh guru mengikut kategori
(binatang, tempat, orang, benda)

5. Murid mengulangi aktiviti di atas sehingga


semua kumpulan selesai membuat
aktiviti.

6. Ketua kumpulan menampal kad-kad


tersebut pada papan hitam mengikut
kategori.

7. Hasil kerja kumpulan yang berjaya


menjawab dengan betul.

8. Murid membaca kad kata nama am


mengikut kategori secara kelas.

Langkah 3

1. Beberapa orang murid tampil ke hadapan


untuk menyebut dengan betul kata nama
am yang ditunjuk oleh guru secara Ilmu:Pendidikan Kad kata nama am.
individu. Moral
Nilai:Berdikari
2. Murid membaca kata nama am yang
ditunjukkan oleh guru secara kelas.

112
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 4

1. Setiap kumpulan berbincang untuk Ilmu: PSK, Lampiran 3


membina ayat berdasarkan kata nama P.Moral
am yang diagihkan oleh guru.
Nilai:
2. Ketua kumpulan diminta menulis semula Bekerjasama
ayat yang telah dibina oleh kumpulan
masing-masing pada papan tulis.

3. Murid dibimbing membuat pembetulan


berdasarkan komen guru.

4. Murid menulis ayat yang telah


diperbetulkan oleh guru dalam buku
latihan masing- masing tanpa membuat
sebarang kesalahan tanda baca dan
ejaan.

Pentaksiran

1. Murid menyenaraikan kata nama am Lembaran Kerja 1


Nilai: Berdikari
mengikut kategori pada lembaran kerja
yang diedarkan.
KBT:
Kemahiran Berfikir
(Mengumpul dan
mengelas)

Pemulihan

1. Murid memadankan gambar dengan Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 2


perkataan.

113
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pengayaan
Murid mengisi tempat kosong dengan Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 3
perkataan yang sesuai berpandukan
gambar.

114
Lampiran 1

Nyanyikan lagu ini.

KEBERSIHAN

Bangun pagi gosok gigi,


Cuci muka dan mandi,
Guna sabun agar wangi,
Ke sekolah senang hati.

Kakak bangun kemas bilik,


Agar bersih dan rapi,
Ibu masak bapa makan,
Pergi kerja suka hati.

Kakak suka bela kucing


Semua tikus pun lari,
Keluarga saya suka hati,
Rumah bersih berseri.

115

(Nyanyikan ikut Melodi: Bangun Pagi)


Lampiran 2

Kad perkataan

gigi tikus

rumah sekolah

bilik kucing

sabun muka

kakak ibu

bapa

116
Lampiran 3

Kad perkataan yang dimasukkan ke dalam kotak undi.

sabun gigi

sekolah bilik

kakak tikus

nenek ikan

kipas datuk

kedai bapa

kucing tuala

rumah arnab

117
Lampiran 4

Cara permainan peti undi (Aktiviti 1)

KUMP. 1 KUMP. 2 KUMP. 3 KUMP. 4

Kotak kad
kata nama
am

Tempat
Orang
Benda
Binatang

118
Pentaksiran

Baca perkataan di bawah.

kakak gigi tikus bapa kucing

kipas ikan datuk nenek rumah

bilik sabun kedai tuala arnab

Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

Orang Binatang Benda Tempat

119
Pemulihan

Padankan kata nama am dengan gambar di bawah.

1.
sabun

rumah
2.

gigi

sekolah
3.

tikus

4. ibu

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

120
Lembaran Kerja3
Pengayaan

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Ini _________________ saya.


1.

_________________ saya besar.


2.

3. Di hadapan rumah ada dua batang ___________

4. Dia mandi menggunakan ______________________

Kita mesti menggosok _________________________


5. etiap hari.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

121
TEMA KEKELUARGAAN

TAJUK Keluarga Bahagia

Standard Memahami dan menggunakan golongan kata


5.1
Kandungan dengan betul mengikut konteks.
FOKUS
UTAMA Standard Memahami dan menggunakan kata nama am
5.1.1
Pembelajaran yang mudah dengan betul mengikut konteks.

Standard Membaca dan memahami perkataan, frasa dan


2.2 ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
Kandungan yang betul.
FOKUS
Membaca dan memahami perkataan yang
SAMPINGAN
Standard mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
2.2.1
Pembelajaran vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. menyatakan kata nama am yang terdapat dalam ayat dengan betul.
OBJEKTIF ii. menulis kata nama am yang telah dipelajari dalam ayat dengan
betul.
iii. membaca dan menyatakan perkataan yang mengandungi du atau
tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan.


PENGISIAN ii. Nilai: Kasih sayang, mematuhi arahan, kerjasama
KURIKULUM
iii. KBT: Kemahiran Berfikir
KP: Verbal Linguistik

SISTEM
Tatabahasa: Kata Nama Am
BAHASA

MEDIA Petikan, Kad perkataaan dan lembaran kerja

122
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 1

1. Guru membimbing murid membaca Ilmu:


petikan yang diberi dengan sebutan Kewarganegaraan Lampiran 1
yang betul secara kelas, kumpulan dan Nilai: Kerjasama Petikan
individu. Kasih sayang
KBT:
2. Murid membaca petikan dengan sebutan Kemahiran Bernilai
yang betul dengan bimbingan guru. Tambah

3. Guru bersoal jawab berdasarkan petikan


yang dibaca.

Langkah 2

1. Guru meminta murid menyebut Verbal linguistik Lampiran 2


perkataan yang mengandungi suku kata Kad Perkataan
terbuka dan tertutup yang ditunjukkan
secara latih tubi.

2. Guru meminta murid mengeja dan


membaca perkataan yang ditunjuk
secara individu, kumpulan dan kelas.

Langkah 3

1. Guru membahagikan murid kepada tiga


kumpulan.

2. Guru menyediakan kata perkataan kata


nama dan meletakkannya pada stesen
yang dipilih.

123
PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Ilmu: Sivik, Muzik Lampiran 2


3 Guru meminta wakil setiap kumpulan Kad Perkataan
beredar dari satu stesen ke satu stesen Nilai:
dengan tertib mengikut alunan muzik dan Kerjasama
mencari kad perkataan kata nama am. Mematuhi arahan
4. Apabila muzik berhenti, murid akan
mencari kad perkataan kata nama am KBT:
yang diperoleh dari stesen tersebut dan Kemahiran Berfikir
menampal pada papan tulis.
Muzik
5. Guru meminta murid mengulangi aktiviti
itu sehingga semua kumpulan selesai.

6. Guru menerangkan golongan kata nama


am yang telah dipelajari.

7. Guru meminta murid mengisi tempat Lembaran Kerja 1


kosong dalam ayat berpandukan gambar.

Pentaksiran

1. Murid mengisi tempat kosong dengan Lembaran Kerja 2


kata nama am yang sesuai.

Pemulihan

1. Murid memadankan gambar dengan kata Lembaran Kerja 3


nama am yang sesuai.

Pengayaan

1. Murid menyenaraikan kata nama am Lembaran Kerja 4


mengikut kumpulan.

124
Lampiran 1

Baca petikan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

Saya ada ibu.

Saya ada bapa.

Saya juga ada dua orang kakak.

Keluarga saya suka bela kucing.

Kucing saya suka makan ikan.

125
Kucing saya suka bermain di padang.
Lampiran 2

Kad Perkataan

bapa ibu

kakak ikan

padang kucing

keluarga

126
Lembaran Kerja 1

Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai.

padang ibu kucing

ikan bapa kakak

1. ___________ saya baik.

2. ___________ saya rajin.

3. ___________ saya pandai.

4. ___________ saya jinak.

5. Bapa bela ______________ di dalam akuarium.

5. Saya bermain bola di ________ .

127
Lembaran Kerja 2
Pentaksiran

Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi.

1. Ini ________________________ saya.

2. Azlan ada dua orang _________________ .

3. Saya bermain bola sepak di ____________ .

4. ________________________ suka makan tikus.

5. Saya sayang akan ________________ saya.

6.
Ah Chai pandai melukis gambar ________ .

128
Lembaran Kerja 3
Pemulihan

Padankan kata nama am di bawah.

kakak

ibu

bapa

padang

ikan

kucing

129
Lembaran Kerja 4
Pengayaan

Baca perkataan di bawah.

buku anjing guru sekolah

rumah kapur arnab emak

polis dewan komputer dewan

Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

Orang Benda Tempat Haiwan

130
PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN
TAHUN 1 ~ 2010

TEMA /
MINGGU HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5
TAJUK

STANDARD STANDARD
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN KANDUNGAN
KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN SENI
MENDENGAR DAN ASPEK
MEMBACA MENULIS BAHASA
BERTUTUR TATABAHASA
Tema: 1.2 Mendengar, 2.2 Membaca dan 3.2 Menulis secara 4.4 Melafaz dan 5.1 Memahami dan
Kebersihan mengecam, dan memahami mekanis memahami puisi menggunakan
menyebut bunyi perkataan, frasa berdasarkan bahan dengan intonasi golongan kata
bahasa, iaitu abjad, dan ayat daripada yang diberi dengan yang betul dengan betul
Tajuk: menggunakan mengikut konteks.
suku kata, pelbagai sumber betul dan kemas.
- Menjaga Diri bahasa yang indah
perkataan, frasa dengan sebutan
secara didik hibur.
dan ayat dengan yang betul.
- Rumah Saya
Bersih betul.
2
- Menjaga STANDARD STANDARD
STANDARD STANDARD STANDARD
Kebersihan PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Balai Raya MENDENGAR DAN ASPEK
MEMBACA MENULIS SENI BAHASA
BERTUTUR TATABAHASA
- Badanku
2.2.1 Membaca dan 3.2.3 Menulis suku kata
Bersih 1.2.4 Mendengar, 4.4.1 Melafazkan 5.1.1 Memahami dan
memahami tertutup dengan
memahami, pantun dua kerat menggunakan kata
perkataan yang cara yang betul
- Kebersihan menyebut, dan dengan intonasi nama am yang
mengandungi dua dan tulisan yang
mengeja perkataan yang betul secara mudah dengan
Diri atau tiga suku kemas.
yang mengandungi didik hibur. betul mengikut
suku kata terbuka kata, diftong, vokal konteks.
dan tertutup berganding, digraf
dengan betul dan dan konsonan
tepat. bergabung dengan
sebutan yang
betul.

132
PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN
TAHUN 1 ~ 2010

TEMA /
MINGGU HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5
TAJUK

STANDARD STANDARD
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN KANDUNGAN
KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN SENI
MENDENGAR DAN ASPEK
MEMBACA MENULIS BAHASA
BERTUTUR TATABAHASA

2.2 Membaca dan 3.3 Membina dan 4.1 Menyebut dan 5.1 Memahami dan
1.2 Mendengar,
mengecam, dan memahami menulis memahami unsur menggunakan
Tema:
menyebut bunyi perkataan, frasa dan perkataan, frasa, seni dalam lagu golongan kata
Kekeluargaan
bahasa, iaitu abjad, ayat daripada dan ayat dengan melalui nyanyian dengan betul
pelbagai sumber secara didik hibur. mengikut konteks.
suku kata, betul.
Tajuk: perkataan, frasa dengan sebutan
- Keluarga Saya dan ayat dengan yang betul.
betul.
- Kami Sayang
1 Datuk Nenek

- Kebun Datuk STANDARD STANDARD


Rajoo STANDARD STANDARD STANDARD
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SENI
MENDENGAR DAN ASPEK
- Kebun Datuk MEMBACA MENULIS BAHASA
BERTUTUR TATABAHASA
Saya
1.2.4 Mendengar, 2.2.3 Membaca dan 3.3.1 Membina dan 4.1.1 Menyebut seni 5.1.1 Memahami dan
- Keluarga Bahagia
memahami, memahami ayat menulis kata lagu melalui menggunakan
menyebut, dan tunggal daripada perkataan yang nyanyian secara kata nama am
mengeja perkataan pelbagai bahan mengandungi didik hibur. yang mudah
yang mengandungi bacaan dengan suku kata terbuka dengan betul
suku kata terbuka sebutan yang dan tertutup mengikut
dan tertutup dengan betul.. dengan betul dan konteks.
betul dan tepat. kemas

133
KELUARGA

1 adik 7 ibu
2 anak 8 kakak
3 ayah 9 keluarga
4 bapa 10 nenek
5 datuk 11 opah
6 emak

KENDERAAN

1 bas 9 kapal terbang


2 basikal 10 kereta
3 beca 11 kereta api
4 bot 12 lori
5 feri 13 motosikal
6 jet 14 teksi
7 jip 15 van
8 kapal

BINATANG

1 anjing 14 lembu
2 arnab 15 monyet
3 ayam 16 paus
4 babi 17 penyu
5 badak 18 rusa
6 beruk 19 tikus
7 biri-biri 20 tupai
8 buaya 21 serangga
9 gajah 22 serigala
10 ikan 23 kambing
11 itik 24 kura-kura
12 kera 25 udang
13 ketam 26 zirafah

134
ANGGOTA BADAN

1 badan 16 lidah
2 bahu 17 lutut
3 betis 18 mata
4 bibir 19 muka
5 dada 20 mulut
6 dagu 21 otak
7 dahi 22 perut pinggang
8 gigi 23 pipi
9 hidung 24 punggung
10 jari 25 pusat
11 kaki 26 rambut
12 kepala 27 tangan
13 ketiak 28 telinga
14 kuku 29 tengkuk
15 leher

WARNA

1 biru 6 kuning
2 coklat 7 merah
3 hijau 8 perang
4 hitam 9 putih
5 kelabu

HARI

1 Isnin 5 Jumaat
2 Selasa 6 Sabtu
3 Rabu 7 Ahad
4 Khamis

BULAN

1 Januari 7 Julai
2 Februari 8 Ogos
3 Mac 9 September
4 April 10 Oktober
5 Mei 11 November
6 Jun 12 Disember

135
TUMBUH-TUMBUHAN

1 anggerik 11 laici
2 anggur 12 langsat
3 belimbing 13 manggis
4 betik 14 mawar
5 bunga raya 15 nanas
6 ciku 16 orkid
7 durian 17 pulasan
8 epal 18 rambutan
9 kelapa 19 ros
10 koko 20 tembikai

ALAM SEKITAR

1 air 11 ombak
2 ais 12 pantai
3 angin 13 padang
4 asap 14 panas
5 awan 15 pulau
6 batu 16 ribut
7 bukit 17 sawah
8 hutan 18 sungai
9 langit 19 taman
10 laut 20 tasik

MAKANAN

1 biskut 11 kerepek
2 bubur 12 ketupat
3 burger 13 kuih
4 gula-gula 14 lauk
5 jem 15 mi
6 jus 16 nasi
7 kacang 17 pau
8 kari 18 roti
9 keropok 19 sate
10 keju 20 sayur

136
PAKAIAN

1 baju 4 gaun
2 baju kurung 5 seluar
3 ceongsam 6 stoking

ALATAN

1 album 38 kain
2 almari 39 kapak
3 atap 40 kapur
4 baju 41 karom
5 bakul 42 katil
6 baldi 43 kertas
7 bangku 44 kerusi
8 bantal 45 kipas
9 beg 46 komputer
10 berus 47 kotak
11 bola 48 kuali
12 botol 48 kuku
13 buai 50 kunci
14 buku 51 lampu
15 butang 52 mancis
16 cap 53 mangkuk
17 cawan 54 meja
18 cebok 55 mercun
19 cerek 56 obor
20 cincin 57 pagar
21 dadu 58 paip
22 dam 59 paku
23 dapur 60 papan
24 disket 61 parang
25 dompet 62 pasu
26 fail 63 patung
27 foto 64 pemadam
28 garpu 65 pembaris
29 gasing 66 pen
30 gelang 67 pengasah
31 gendang 68 pensel
32 guli 69 penyapu
33 gunting 70 periuk
34 jam 71 peti pos
35 jam tangan 72 pin
36 jarum 73 pinggan
37 kad 74 pisau

137
75 piring 91 surat
76 pisau 92 tabung
77 pistol 93 tali
78 radio 94 teko
79 raga 95 telefon
80 rak 96 televisyen
81 rantai 97 tetikus
82 rokok 98 tikar
83 rotan 99 tong
84 sampul 100 topi
85 sangkar 101 tuala
86 sarang 102 tudung
87 sarung 103 wang
88 seluar 104 wisel
89 sudip 105 yoyo
90 sudu 106 zip

SEKOLAH

1 bendera 7 lencana
2 bilik 8 murid
3 dewan 9 pengawas
4 guru 10 pusat sumber
5 guru besar 11 sukan
6 kantin 12 tandas

KATA KERJA

1 angguk 18 sambut
2 angkat 19 sapu
3 baca 20 senam
4 belajar 21 sikat
5 eja 22 siram
6 jeling 23 tanam
7 joging 24 tarik
8 kurung 25 tepuk
9 lari 26 tidur
10 lumba 27 tiup
11 mandi 28 tolak
12 minta 29 tudung
13 peluk 30 tulis
14 petik 31 tumbuk
15 pijak 32 tutup
16 pilih 33 ubah
17 pukul

138
KATA ADJEKTIF

1 baharu 12 kering
2 baik 13 kuat
3 bengkok 14 lama
4 bujur 15 lurus
5 bulat 16 nipis
6 buruk 17 rata
7 gelap 18 tajam
8 halus 19 tebal
9 herot 20 terang
10 kasar 21 tinggi
11 kecil 22 tumpul

PERTANIAN

1 air 22 kebun
2 akar 23 kelapa
3 baja 24 kentang
4 bajak 25 kolam
5 baldi 26 kubis
6 batas 27 langsat
7 bawang 28 padang
8 bayam 29 palet
9 benih 30 pencakar
10 binatang 31 ragut
11 cabai 32 reban
12 cangkul 33 rumput
13 cili 34 sawi
14 cuaca 35 segar
15 daging 36 siram
16 gembur 37 susu
17 hasil 38 tanah
18 jantan 39 telur
19 kambing 40 terung
20 kandang 41 ubi
21 kangkung 42 zat

139
KESIHATAN

1 batuk 4 segar
2 demam 5 sihat
3 selesema

CAKERAWALA

1 bintang 4 langit
2 bulan 5 matahari
3 bumi

PERUBATAN

1 ambulans 7 hospital
2 cucuk 8 oksigen
3 doktor 9 pil
4 jarum 10 rawatan
5 jururawat 11 suntikan
6 klinik 12 ubat-ubatan

SENDI NAMA

1 dari 3 ke
2 daripada 4 pada

KATA TUNJUK

1 ini 3 sana
2 itu 4 sini

140
AWALAN BER

1 berada 41 berdua
2 berakal 42 berduri
3 berakar 43 berebut-rebut
4 berakit 44 berekor
5 beralas 45 berenang
6 beralih 46 berfikir
7 beramai 47 bergaris
8 beraneka 48 bergembira
9 berangin 49 bergerak
10 berasal 50 bergolek
11 beratap 51 bergoyang
12 beratur 52 berguna
13 berazam 53 berhabuk
14 berbagai-bagai 54 berhampiran
15 berbaik-baik 55 berharap
16 berbangsa 56 berharga
17 berbaris 57 berhari-hari
18 berbelang 58 berhati-hati
19 berbentuk 59 berhimpun
20 berbuah 60 berikrar
21 berbuih 61 berinti
22 berbuka 62 berjaga
23 berbulu 63 berjaja
24 berbumbung 64 berjalur
25 berbunyi 65 berjasa
26 berbutang 66 berjenis-jenis
27 bercabang 67 berjimat
28 bercadang 68 berjiran
29 bercahaya 69 berjoging
30 bercampur 70 berjudul
31 bercat 71 berkahwin
32 bercerita 72 berkarat
33 bercorak 73 berkasar
34 berdaun 74 berkata-kata
35 berdebu 75 berkebun
36 berdekatan 76 berkeluarga
37 berderma 77 berkemas
38 berdisiplin 78 berkembar
39 berdoa 79 berkepak
40 berdosa 80 berkeping-keping

141
81 berkhemah 118 bersalam
82 berkibar 119 bersalji
83 berkicau 120 bersamping
84 berkilat 121 bersarapan
85 berkipas 122 bersedia
86 berkirim 123 bersedih
87 berkokok 124 berselimut
88 berkongsi 125 berselipar
89 berkuda 126 berseluar
90 berkumpul 127 bersembahyang
91 berkumur 128 bersembunyi
92 berkunci 129 bersepah-sepah
93 berkunjung 130 bersiap
94 berlakon 131 bersiar-siar
95 berlaku 132 bersopan santun
96 berlanggar 133 bersukan
97 berlantai 134 bersungguh-sungguh
98 bermakna 135 bertajuk
99 bermaksud 136 bertambah
100 bermimpi 137 bertanding
101 berminyak 138 bertanya
102 bernafas 139 bertaring
103 berniaga 140 bertelur
104 bernombor 141 bertepuk
105 bernyala 142 bertolak
106 bernyawa 143 bertongkat
107 berombak 144 bertopeng
108 berparuh 145 bertuah
109 berpayung 146 bertukar
110 berpesan 147 berubah
111 berpindah 148 berubi
112 berpuasa 149 berucap
113 berpura-pura 150 berusia
114 berpusing 151 berulat
115 bersabar 152 berwarna-warni
116 bersahabat 153 berzat
117 bersalah 154 berzip

142
AWALAN meN

1 melawat 38 mencari
2 melihat 39 menconteng
3 melompat 40 mencuci
4 melukis 41 mencuri
5 memadam 42 mendaki
6 memakai 43 mendapat
7 memakan 44 mendengar
8 memandu 45 meneka
9 memanjat 46 menendang
10 memasak 47 mengecat
11 membaca 48 mengejar
12 membaiki 49 mengejek
13 membakar 50 mengelap
14 membaling 51 menggigit
15 membantu 52 menggoreng
16 membasuh 53 menggantung
17 membawa 54 menggunting
18 membayar 55 menghantar
19 membela 56 mengikat
20 membeli 57 mengikut
21 membentang 58 mengira
22 membersih 59 meninggal
23 memberus 60 menjadi
24 membiak 61 menjaga
25 membuang 62 menjala
26 membuat 63 menjawab
27 membuka 64 menjual
28 memegang 65 menolak
29 memeluk 66 menolong
30 memetik 67 menulis
31 meminjam 68 menutup
32 meminta 69 menyambut
33 memotong 70 menyanyi
34 memukul 71 menyepak
35 menangis 72 menyimpan
36 menangkap 73 menyiram
37 menatang 74 menyusun

GANTI NAMA

1 aku 5 kami
2 awak 6 kamu
3 dia 7 mereka
4 engkau 8 saya

143
KATA TANYA

1 apa 4 bila
2 bagaimana 5 mana
3 berapa 6 mengapa

KATA GANDA

1 buku-buku 6 layang-layang
2 cita-cita 7 murid-murid
3 gula-gula 8 rama-rama
4 kanak-kanak 9 rajin-rajin
5 laki-laki 10 sama-sama

144
BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA

1 Anak bongsu Anak yang terakhir dalam keluarga

2 Anak emas Orang yang disayangi

3 Anak sulung Anak pertama dalam keluarga

4 Anak tunggal Anak yang tidak mempunyai adik-beradik lain

5 Anak yatim Anak yang kematian ibu atau bapa

Bersikap baik dan penyayang, suka menolong


6 Baik hati
orang

7 Berat tulang Orang yang malas bekerja

8 Buah tangan Hadiah

9 Yatim piatu Anak yang kematian ibu dan bapa

10 Buta huruf Tidak tahu membaca dan menulis

11 Cahaya mata Anak

12 Cakar ayam Tulisan yang buruk

13 Celik huruf Tahun membaca dan menulis

14 Kaki ayam Tidak memakai kasut

15 Kaki bangku Tidak pandai bermain bola sepak

146
16 Makan angin Berehat atau bersiar-siar

17 Panjang tangan Orang yang suka mencuri

18 Ringan tulang Orang yang rajin bekerja

147
BIL. PERKATAAN MAKSUD

1. transformasi perubahan bentuk

pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara


2. modular tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran.
(modul)

3. kondusif selesa

4. indikator petunjuk atau kayu pengukur

perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan


5. simile
perbandingan atau persamaan antara sesuatu
sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan
6. pesonifikasi sastera atau seni/ perlambangan – sifat-sifat manusia
kepada benda tidak bernyawa

7. kohesi perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan

ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang


8. koheren
lain.

9. pendemokrasian perihal mendemokrasikan

10. konvensional sebagaimana kebiasaannya

11. ekstensif luas liputannya

pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran)


12. mengkonsepsikan
mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea

13. kerelevanan ada kaitan atau hubungannya

sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah,


14. inovasi
sistem, adat dan lain-lain yang baru.

15. taksiran perihal menaksir

148
BIL. PERKATAAN MAKSUD

sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu


16. elemen
keseluruhan unsur
perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau
17. penerokaan
menerokai)

18. merangsang membangkitkan sesuatu perasaan

kemampuan (daya) berfikir dan memahami


19. intelek
(menganalisis dan sebagainya)

20. merealisasikan perihal menjadikan kenyataan

21. kewarganegaraan kerakyatan sesebuah negara

22. berkomunikasi berbincang, bertukar-tukar pendapat

23. respons sambutan, reaksi, jawaban

24. diaplikasikan digunakan

susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya


25. kronologi
peristiwa berkenaan

26. jeda masa antara dua tindakan

hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan


27. penaakulan
menggunakan akal
tidak dengan begitu sahaja menerima atau
28. kritis
mempersetujui sesuatu
mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan
29. kreatif
mengembangkan sesuatu idea

30. kreativiti kemampuan(kebolehan) mencipta

31. mengimlak menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain

149
BIL. PERKATAAN MAKSUD

32. puitis bersifat puisi

berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau


33. gramatis
tatabahasa

34. verbal secara lisan

35. non-verbal bukan secara lisan

mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau


36. imaginatif
daya khayalan

37. kecenderungan kesukaan, keinginan, kemahuan

kajian tentang makna perkataan dan penambahan


38. semantik
makna sesuatu kata

39. mengungkapkan susunan kata yang digunakan dalam percakapan

40. berinteraksi tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain

41. memantapkan menstabilkan

42. percambahan perihal bercambah

sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah


43. komunikatif
menyampaikan sesuatu maksud
audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau
44. audiolingual
perdengaran

45. sahsiah peribadi

perihal (perbuatan dan sebagainya)


46. penggabungjalinan
menggabungjalinkan
kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan
48. potensi
sesuatu)

150
BIL. PERKATAAN MAKSUD

hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada


47. sosiobudaya
istiadat)

49. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu

memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam


50. komitmen
sepenuhnya kepada sesuatu

51. kontekstual berkaitan dengan atau menurut konteks

52. lajur ruangan di antara dua baris

151

You might also like