You are on page 1of 2

http://www.vnmath.

com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN


HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi thứ nhất: 19 - 10 - 2010
Thời gian làm bài: 180 phút.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (4 điểm)
Giải hệ phương trình:
 x11 + xy10 = y 22 + y12
 4
7y + 13x + 8 = 2y 3 x(3x + 3y − 1)
4 2 2

Bài 2: (4 điểm)

Xác định tất cả các đa thức có hệ số thực P(x) sao cho:


P ( (x + 1) 2010 ) = ( P(x) + 3x + 1)
2010
− (x + 1)2010 với P(0) = 0.

Bài 3: (4 điểm)
Cho hình thang ABCD, AD // BC. Gọi E là một điểm di động trên cạnh AB, O1 và O2 là
tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED và BEC. Chứng minh độ dài đoạn O1O2 không
đổi.
Bài 4: (4 điểm)
a) Có tồn tại hay không các đa thức bậc hai g(x) và h(x) sao cho phương trình g(h(x)) = 0
có 4 nghiệm là 1, 2, 3, 4 ?
b) Có tồn tại hay không các đa thức bậc hai f(x), g(x) và h(x) sao cho phương trình
f(g(h(x))) = 0 có 8 nghiệm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ?

Bài 5: (4 điểm)
Các số nguyên dương từ 1 đến 2010 được tô màu theo quy tắc sau: Các số mà khi chia
cho 24 dư 17 được tô màu xanh; các số mà khi chia cho 40 dư 7 được tô màu đỏ. Các số còn lại
được tô màu vàng.
a) Hỏi có bao nhiêu số được tô màu vàng ?
b) Có bao nhiêu cặp số (a,b) sao cho a được tô màu xanh, b được tô màu đỏ và khoảng
cách giữa hai số a, b bằng 2 ?

HẾT

http://www.vnmath.com
http://www.vnmath.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN


HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi thứ hai: 20 - 10 - 2010
Thời gian làm bài: 180 phút.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (4 điểm)
Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
(4a + b + c) 2 (4b + c + a) 2 (4c + a + b) 2
nhất của F = + +
5a 2 + (b + c) 2 5b 2 + (c + a) 2 5c 2 + (a + b) 2

Bài 2: (4 điểm)
( 2)
un
Cho dãy số (un) thỏa u n +1 = ∀n∈N*.
a) Với u1= π , chứng minh dãy (un) có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn ấy.
b) Với u1= π 2, chứng minh limun = +∞

Bài 3: (4 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) có trực tâm H và M là trung điểm của BC. Gọi D, E là
các điểm nằm lần lượt trên AB, AC sao cho AD = AE và D, H, E thẳng hàng. Chứng minh rằng
HM vuông góc với dây chung của các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ADE.

Bài 4: (4 điểm)
Tìm tất cả các đa thức P(x) hệ số thực thỏa mãn:
( )
P x 2010 + y2010 = ( P(x ))
2010
+ ( P(y))
2010
∀x, y ∈R

Bài 5: (4 điểm)
Gọi X là một tập con của {1,2,3,…,10000} có tính chất : nếu hai phần tử phân biệt a, b
thuộc X thì a.b không thuộc X. Tìm số phần tử lớn nhất của X.

HẾT

http://www.vnmath.com