NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI

Na Pinku po~inje „Dvor“

PROGRAM OD 15. 1. DO 21. 1. 2011. BROJ 725.

Maja ^engi}, urednica i voditeljica BHT 1
Poznati u utrci za 50.000 eura
Belmin Karamehmedovi}

Za{to nema prijenosa SP-a za rukometa{e
FILMOVI

EQUILIBRIUM
Utorak 22.20 OBN

^ARLIJEVI AN\ELI
Srijeda 22.00 Pink BH

IZBORI
Petak 23.20 Mre`a plus

Kona~no sretna
La jla Torlak u Londonu Na Federalnoj TV nova medicinska drama

(Foto: I. [ebalj)

2
ISPECI PA RECI
- Ima li neko vrijeme za koje ti pre|e{ bazen?
(Vanja Semi} u emisiji „Dobre vibracije“ na TVSA)

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

[OU REALNOSTI Po~inje prvi Pinkov samostalni projekt

Za pobjednika ’Dvora’ 50.000 eura!
I
ako je pobjeda Katarine @ivkovi} u nedavno zavr{enoj „Farmi“ jo{ aktuelna tema, producenti Pink televizije potrudili su se da ve} u nedjelju, 16. januara, zapo~ne emitiranje novog {oua realnosti „Dvor“. Za razliku od imanja u Lisovi}ima, gdje su popularni farmeri okupljani prema licenci {vedske produkcijske ku}e „Striks“, i ku}e „Velikog brata“, koja je ra|ena prema ideji holandske produkcije „Endemol“, sve - od ideje pa do realizacije „Dvora“ - u potpunosti je vlasni{tvo ru`i~aste televizije.

Psihi~ki i fizi~ki test za pre`ivljavanje U~e{}e i 1.000 eura sedmi~no odbili Dejan Radovi}, Laka i Mirela te Aida Bukva

Aleksandra s novim de~kom
Period izme|u „Farme“ i „Dvora“ Aleksandra Jeftanovi} iskoristila je za kratki predah, i to s novope~enim momkom, srbijanskim biznismenom Aleksandrom

[vrakom. Ina~e, [vraka je biv{i de~ko farmerice Jelene Stoni`i}, a u vezu s atraktivnom voditeljicom upustio se za vrijeme manekenkinog boravka u Lisovi}ima. seljane, odnosno preko no}i do}i }e do izra`aja klasno dru{tvo tipi~no za kraljevsko ure|enje. Da bi pre`ivjeli 45 dana, u~esnici moraju nau~iti kako se `ivjelo prije nekoliko stotina godina. „Dvor“ je za takmi~are psihi~ko i fizi~ko pre`ivljavanje, ali i igra eliminacije dodaju producenti ru`i~aste televizije. Za pobjednika „Dvora“ zagarantirana je nagrada od 50.000 eura, a finalist koji skupi najvi{e zlatnika bit }e bogatiji za 10.000 eura. A. ISLAMAGI]

POGOCI

1. DVA SATA DOBRE ZABAVE
Nova sezona „Ami G Showa“ na Pinku BH pravo je osvje`enje za gledaoce. Urednik i voditelj Ognjen Amid`i} potrudio se da gledaocima pru`i skoro dva sata dobre zabave i prvo izdanje da naslutiti da sve one koji budu gledali „Ami G Showu“ o~ekuje mnogo zanimljivih stvari.

Emisije u`ivo
Zbog pokretanja novog {oua na Pinku su mnogi zavrnuli rukave, a ~ak su i graditelji imali pune ruke posla. Nedaleko od studija u [imanovcima sagra|en je dvor u koji }e se u nedjelju useliti 20 poznatih li~nosti iz regiona. Ho}e li pored Lepe Luki}, \usa, Nikole Paunovi}a, Mine Kosti}, Danijela Popovi}a, Bebi Dol, Tijane Todevske i ostalih takmi~ara u ovaj {ou realnosti u}i i neke od poznatih li~nosti iz BiH, jo{ se dr`i u tajnosti. Ali se, isto tako, jo{ jednom pokazalo da je na{e VIPove te{ko nagovoriti na ovakvu vrstu promocije. Kako saznajemo, sedmi~ni honorar od 1.000

eura zbog posla je odbio biv{i mister BiH Dejan Radovi}. Isto su uradili harizmati~ni Elvir Lakovi} Laka i njegova sestra Mirela, kojima ovo nije prva ponuda, a velikom broju kamera nije se htjela izlo`iti ni mlada glumica Aida Bukva. Ulazak u~esnika u „Dvor“ u`ivo }e biti emitiran u nedjelju u 20 sati, a voditeljski dvojac i ovaj put }e biti Aleksandra Jeftanovi} i Ognjen Amid`i}. Da bi izbjegli bilo kakve nejasno}e, ~elnici Pinka dan ranije u 20 sati prikazat }e specijalnu emisiju u kojoj }e predstaviti novi format {oua realnosti.

2. SVAKA ^AST ZA ALMODOVARA
Federalna TV povukla je pravi potez kada je u svoj program nazvan No} klasika uvrstila ciklus filmova Pedra Almodovara. Klasici iza{li iz radionice ~uvenog {panskog sineaste ~etvrkom nave~er sigurno su pravi magnet za gledaoce i sigurno ih je {teta propustiti.

Borba za zlatnike
- Odmah po ulasku u „Dvor“ za svih deset `ena i desetoricu mu{karaca bit }e odre|ene uloge. Tako }e se poznati preina~iti u kralja, kraljicu, dvorske lude i

3. NAPETI ZAKON BRA]E
Najava OBN-a da su otkupili tre}u sezonu „Zakona bra}e“ obradovala je veliki broj gledalaca koji bez daha prate ovu kriminalisti~ku seriju. I tre}a sezona je napeta, dramati~na i ispunjena akcijom.
PROMA[AJI

1. PROBIJEN TERMIN NA PINKU BH
Svi oni koji su u subotu na Pinku BH ~ekali film „Veliko srce“, propisno su se i na~ekali, jer je termin emitiranja uveliko probijen. [ta drugo re}i nego neozbiljno?!
Jeftanovi}: Za{titno lice {oua realnosti

2. RODITELJSKA PA@NJA
Dokle }e odgovorni ljudi u TV stanicama smatrati da je dovoljno staviti markicu „roditeljska pa`nja“ i onda u po bijela dana emitrati, u najmanju ruku, sadr`aje neprikladne za djecu i omladinu? Ili jednostavnije re}i seks, golotiju, nasilje...

U ovosedmi~nom izdanju „Show Timea“

3. TALE JE PROMA[AJ
BHT 1 je napravila proma{aj kada je u svoju {emu uvrstila seriju „Tale“. Ne samo da je ostvarenje staro ve} je reprizirano milion puta. Pa, ko }e to vi{e gledati? Ako ra~unaju da }e to biti zanimljivo novim nara{tajima, od toga, najvjerovatnije, nema ni{ta.

Baki o odnosima sa farmerima
U ovosedmi~nom izdanju emisije „Show Time“, koja se emitira na Pinku BH u subotu u 17 sati, Naida Srnja imat }e zanimljive goste iz svijeta muzike i sporta. - Posebno mi je drago {to }u u svojoj emisiji ugostiti densera Andriju Bakija \oganija B 3, koji }e govoriti u svom u~e{}u na „Farmi“, ali u kakvim je odnosima sa farmerima nakon zavr{etka ovog popularnog {oua realno-

Baki: Popularni denser

sti. O nastavku svoje nogometne karijere govorit }e na{ biv{i reprezentativac Admir Vladavi}, a u „Show Timeu“ bit }e predstavljene u~esnice Izbora za Miss planete Zemlje - ka`e Naida Srnja. D. Z.

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

3
Gümüs Zvijezda mo`e{ biti ti Kona~no petak Upitnik

1001 no}


17,50 %

ISIJA IH TV EM NAJBOLJ

SMS 091/410-100

5

1

Mre`a plus pon.-sub, 20.00

2

OBN pon.-pet, 20.00

3

Hayat TV petak, 21.00

4

BHT 1 petak, 17.30

5

FTV, RTRS svaki radni dan, 19.05

RAZGOVOR Maja ^engi}, prvo lice TV zabavnog programa u BiH

Za mene je 2011. godina va`nih odluka
Kod nas se podrazumijeva da je jedan od prioriteta za `enu udaja, {to kod mene nije slu~aj BH Eurosong {ou 20. februara bit }e emitiran iz studija A RTVBiH

JA VODITEL OLJIH TV NAJB

16,00 %

S

mnogo `elja Maja ^engi} u{la je u 2011. godinu. Ka`e, ako se godina poznaje po do~eku, onda bi za nju 2011. trebala biti puna sre}e i veselja. Ali i va`nih odluka. Prvo lice TV zabavnog programa u BiH smatra da je u godinama (bli`i se 30.) kada `ena mora u~initi presudne korake u karijeri. - Ne pravim planove, ali donosim odluke. Jer `ivot je ono {to ti se de{ava dok pravi{ planove. Donijela sam neke profesionalne odluke. Nakon dugo godina u ovom poslu vrijeme je da se neke stvari podignu na vi{i nivo. Za mene bi to zna~io napredak, a vidjet }emo {ta }e od toga biti - pomalo je tajanstvena ^engi}.

Kao bra~ni par
- Dejan i ja smo, nekako, kao bra~ni par. Jedno za drugo bismo uradili sve, ali, naravno, kao i kod svih ljudi koji provode jako puno vremena skupa, znaju nam se desiti neke razmirice. Ali nikad nije do{lo do velike sva|e ka`e ^engi}. najte`e raditi - otvorena je ^engi} i otkriva da }e u petak, 14. januara, u emisiji govoriti o nogometnom transferu Edina D`eke i o~ekuje se njegovo javljanje u emisiju.
^engi}: Vrijeme je da se neke stvari podignu na vi{i nivo
(Foto: I. [ebalj)

A. Hr{um

PINK BH

15,50 %

M. \akovi}

OBN

14,00 %

M. ^engi}

BHT 1

12,50 %

Privatni `ivot
Razgovor s Majom otvoren je profesionalnim temama, a zatvorit }emo ga pitanjem o privatnom `ivotu. Ma{tu javnosti u novogodi{njem programu zagolicalo ja kada je Goran Bregovi} Maji za svadbu obe}ao truba~e. - TV je {ou program. Trudimo se, sve za {ou i intrige. Valjda se kod nas podrazumijeva da je jedan od prioriteta za `enu udaja, {to kod mene nije slu~aj - zaklju~uje ^engi}.

Najvi{i standardi
Ono {to Maju kao ~lana redakcije Zabavnomuzi~kog programa BHT

1 i portparola BH Eurosonga zaokuplja jesu pripreme za TV {ou u kojem }e Dino Merlin 20. februara premijerno predstaviti pjesmu za Dizeldorf.

Kona~no sretna
Pro{le godine Maja ^engi} i Ermin Sijamija prekinuli su dugu ljubavnu vezu. Maja je slobodna, atraktivna i uspje{na i sigurno da joj udvara~a ne nedostaje. - Nakon dugo vremena ponovo sam sretna, zadovoljna i zaljubljena. Nadam se da }e tako i ostati - ka`e ^engi}.

- To }e biti {ou na najvi{im profesionalnim standardima. Kako ove godine u {ouu imamo najve}u regionalnu zvijezdu, svi standardi su podignuti na najvi{i nivo. Imat }emo pri~u vezanu za Dinu Merlina i za pjesmu koju }e on izvesti na Evroviziji. Pozvali smo brojne i vrlo zanimljive goste od kojih neki dugo nisu bili u BiH - govori ^engi} i isti~e da }e {ou biti emitiran u`ivo iz studija A RTVBiH.

U tandemu s Dejanom Kukri}em, ve} ~etvrtu sezonu Maja ure|uje i vodi veoma gledan magazin „Kona~no petak“. Njih dvoje ustvari su jedini voditeljski par u na{oj zemlji koji je izgradio prepoznatljiv imid`. - Imamo puno pametnih ljudi s vrhunskim dostignu}ima, ali jako malo njih o tome `eli govoriti. Ima i ljudi koji sebe bez pokri}a smatraju velikim zvijezdama i s njima je

N. Srnja

PINK BH

11,00 %

L. SARAJLI]-RAMOVI]

Nezaboravna spikerica prijeratne TVSA

A. Deli}
Ostale 31,00 %

FTV

Mirjana Jan~i} iz Londona stigla u Sarajevo
Mirjana Jan~i} prve januarske sedmice provodi u Sarajevu. Adresa nezaboravne voditeljice prijeratne TVSA ve} du`e vrijeme je u Londonu, ali ona veoma ~esto dolazi u bh. prijestonicu, gdje `ivi jedan od trojice njenih sinova. Uz nju je u engleskoj metropoli jedan sin, a tre}i `ivi u Zagrebu, gdje trenutno radi na proizvodnji starih bosanskih nanula. Mirjana je u penziji i, kako nam ka`e, sada se nerado pojavljuje u javnosti, a boravak u Sarajevu iskoristila je za susrete sa starim prijateljima, me|u kojima je bila i Hanka Paldum. L. S . R.
Jan~i}: Vodi miran penzionerski `ivot

NAGRADNA IGRA
Za svoje omiljene emisije, serije ili TV voditelje glasajte na slijede}i na~in: ukucajte klju~nu rije~ VODITELJ ili EMISIJA, zatim razmak te ime i prezime voditelja, odnosno naziv emisije. SMS po{aljite na broj mobilnog telefona 094/410100. Cijena SMS-a iznosi 0,50 KM + PDV. Postoci se izvode na osnovu broja pristiglih SMS-ova za odre|enu emisiju ili voditelja. Vlasnik broja mobilnog telefona 061-856-421 dobitnik je dvije ulaznice za kino.

Ostale 23,50 %

18,00%

16,00%

13,00%

12,00 %

4
Historija dolara
BHT 1 u utorak, 18. januara, emitira dokumentarni film „^udesna historija ameri~kog dolara“. To je saga o tome kako je dolar za manje od dva stolje}a postao svjetska valuta broj jedan. Ovo utjelovljenje „globalnog brenda“ mnogo je vi{e od sredstva pla}anja, dolar je postao univerzalni pojam bogatstva. Kad dolar samo kihne, cijeli svijet je prehla|en...

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

TV Vijesti TV Vijesti TV Vijesti TV Vijesti TV Vijesti TV Vijesti
Trener u „Biserima“
U emisiji „Biseri“, koja se ~etvrtkom prikazuje na OBN-u, urednik i voditelj Vanja Buli} ugostit }e trenera nogometa{a ^elika Abdulaha Ibrakovi}a. Gledaoci imaju priliku pratiti zanimljiv razgovor o nogometnoj igri koja se s pravom naziva najva`nijom sporednom stvari na svijetu. Za{to ta logika ne vlada i kod nas?

Povratak „Globusa“
Nakon kra}e pauze u program TVSA vra}a se vanjskopoliti~ki magazin „Globus“, koji ure|uje i vodi veteran televizijskog novinarstva Mufid Memija. Emisija }e biti prikazivana svake druge subote u ve~ernjem terminu, nakon „Sarajevske {kole filma“.

BHT 1 Belmin Karamehmedovi}, urednik Sportske redakcije

Bez prijenosa utakmica SP-a za rukometa{e
Ljudi u BiH `ele gledati D`eku u dresu Sitija i BHT 1 }e im to omogu}iti Arena Sport nije `eljela prodati prava Nastavak projekta „Derbi kola“
elmin Karamehmedovi}, urednik Sportske redakcije BHT 1, sretan je zbog prelaska na{eg nogometnog asa Edina D`eke iz Volfsburga u Man~ester siti, ali i ~injenice da }e gledaoci ove televizije mo}i pratiti igre odli~nog napada~a na{e nogometne reprezentacije.

B

Prizor iz filma „Histeri~no sljepilo“

Filmovi iz ’Hallmarka’ i HBO-a na TVSA
Od 17. januara TVSA }e prikazivati filmove ra|ene u produkciji poznatih ameri~kih kompanija HBO i „Hallmark“. Ostvarenja }e biti emitirana od ponedjeljka do srijede u 22.30 sati, zatim subotom i nedjeljom u 22 sata. Me|u HBO i „Hallmark“ filmovima koji }e se

Hitovi ameri~kih produkcijskih ku}a

Drugi termin
- Gledaoci BHT 1 mo}i }e pratiti D`ekin debi protiv Volverhemptona. Ranije smo planirali da u subotu u 16 sati emitiramo duel izme|u ^elzija i Blekburna, ali smo nakon D`ekinog potpisa, naravno, odlu~ili da prenosimo utakmicu Sitija - ka`e Kara-

na}i u programskoj {emi TVSA su „Gra|anin Kon“, „Prljavi rat“, „Tajni zadatak“, „Falcone“, „Pucanj u srce“, „Zavjera“, „Histeri~no sljepilo“, „Gra|anin X“... Tako|er, TVSA }e nastaviti ~etvrtkom u 23 sata emitirati serije iz produkcije briH. P. tanskog BBC-ja.

Karamehmedovi}: Zbog D`eke smo mijenjali i {emu

dresu Sitija i BHT 1 }e im to omogu}iti. Na`alost, imamo samo prava prijenosa na utakmice subotom u 16 sati, tako da, kada „Gra|ani“ budu igrali u drugom terminu, ne}emo mo}i gledati na{eg asa. Zbog utakmice vanrednog kola izme|u Man~ester sitija i Birmingema, koja se igra 1. februara, potpuno smo promijenili programsku {emu i skratili magazin „Crta“ nastavlja Belmin.

Sve lo{ije
Gledaoci BHT 1 u narednom periodu bit }e uskra}eni za prijenose utakmica Svjetskog prvenstva u rukometu, koje se igra u [vedskoj. - Propali su svi na{i po-

Na BHT 1 ne}e biti rukometnih majstorija

mehmedovi}. Urednik Sportske redakcije BHT 1 isti~e da }e ova televizija zbog D`eke u nastavku prvenstva ve}inom prenositi utakmice Man~ester sitija. - Mislim da je to sasvim normalan potez. Ljudi u BiH `ele gledati D`eku u

Najgledaniji program
BHT 1 otkupila je prava prijenosa engleske Premier lige u naredne tri sezone. - Rije~ je o jednom od najgledanijih programa na BHT 1 i sigurno da }e rejtinzi biti jo{ ve}i u narednom periodu, jer su sada tu dvojica na{ih nogometnih reprezentativaca Edin D`eko i Asmir Begovi} - ka`e Karamehmedovi}.

ku{aji da omogu}imo prijenos utakmica SP-a za rukometa{e. Arena Sport je otkupila prava prijenosa i nisu bili raspolo`eni da ih prodaju. Ina~e, finansijska situacija na BHT 1 je sve lo{ija, tako da }emo, ako se ne{to ne promijeni, sve manje biti u prilici prenositi vrhunske sportske doga|aje. Ugovori s telekomima su produ`eni samo do juna, stanje je neure|eno i niko vi{e ne vodi ra~una o Javnom servisu BiH - ka`e urednik Sportske redakcije BHT 1. Karamehmedovi} ka`e da }e BHT 1 na prolje}e nastaviti s realizacijom projekta „Derbi kola“, u sklopu kojeg }e prenositi utakmice Premijer lige BiH. - Jesenji dio prvenstva pro{ao je bez ikakvih problema. Svi su ispo{tovali dogovoreno i nadam se da }e tako biti i u nastavku Premijer lige BiH. Prenosit }emo po jednu najzanimljiviju utakmicu na{ih klubova - ka`e KaramehmeD. ZEBA dovi}.

Lajla Torlak
Lajla Torlak dane godi{njeg odmora iskoristila je za put u Veliku Britaniju. Glavna urednica Pinka BH trenutno se nalazi u Londonu. - Do{la sam u posjetu prijateljici Selme I}evi}. Najvi{e vremena provodim sa njom i ona me upoznala sa ve}inom ljepota ovog prelijepog engleskog grada. Odmor mi je odli~no do{ao da se pripremim za nove projekte koje ru`i~asta televizija priprema svojim gledaocima - ka`e Lajla Torlak.
D. Z.

Urednica Pinka BH na odmoru

u`iva u Londonu

Torlak: U posjeti kod prijateljice

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

5

Heni, O’Lohlin i Menig: Glumci iz serije

izbor Maja Sarihod`i}
MOJ
Sarihod`i}: Bira muziku

SERIJE Od 16. januara „Bolnica Three Rivers“
U vrhunskoj bolnici za transplantaciju organa svakodnevno se odlu~uje o `ivotu i smrti njihovih pacijenata

Nova medicinska drama na FTV-u u
F
ederalna TV od 16. januara emitira ameri~ku seriju „Bolnica Three Rivers“. Rije~ je o projektu televizijske mre`e „CBS Paramount Network Television“, koja stoji iza veoma uspje{nih fran{iza kao {to su „Mjesto zlo~ina“, „Zakon brojeva“, „[apta~ica duhovima“, „Zlo~ina~ki umovi“, „Gossip Girl“... Serija „Bolnica Three Rivers“ je medicinska drama o vrhunskoj bolnici za transplantaciju organa i njenom timu koji svakodnevno odlu~uje o `ivotu i smrti njihovih pacijenata. Bolni~ki tim ~ine ljekari Endi Jablonski (Andy Yablonski), vode}i hirurg, Miranda Foster, `ena koja poku{ava dorasti reputaciji svog oca, Dejvid Li (David Lee), kojeg vi{e interesira privatni `ivot nego karijera, te Rajan Ebot (Ryan Abbott), novi transplantacioni koordinator, Pem Akosta (Pam Acosta), medicinska sestra, i ljekar Sofija D`ordan (Sophia Jordan), {ef hirurgije koja mora tim dr`ati na okupu. Svaki slu~aj se sagledava dvostrano u seriji; iz perspektive tima te iz perspektive pacijenta. Glavne uloge tuma~e Aleks O’Lohlin (Alex O’Loughlin), Alfri Vuded (Alfre Wooded), Ketrin Menig (Katherine Moennig), Danijel Heni (Daniel Henney), Kristofer Hanke (Christopher) i Amber Klejton (Clayton). Scenaristi su Frenk Militari (Frank Military) i Kerol Barbi (Carol Barbee), dok re`iju potpisuju Kristina Mur (Christine Moore) i Dvejn Klark (Duane Clark). Prva sezona serije koja }e na Federalnoj TV biti prikazivana subotom i nedjeljom sadr`i 13 epizoda od po 60 minuta trajanja. Serija je snimana u ameri~kom gradi}u Braunsvilu u Pensilvaniji. H. PROLI]

Nadam se boljoj ponudi
Famoznu [eherzadu do sada nisam gledala
Maja Sarihod`i} zbog brojnih obaveza malo vremena provodi gledaju}i televiziju, ali ipak nakon radnih zadataka voli se opustiti uz odabrane sadr`aje, i to uglavnom uve~er, u kasnijim terminima. - Kada sam ispred malog ekrana, ne volim prebacivati s kanala na kanal iz dosade. Uvijek biram sadr`aje koje }u gledati. To su, uglavnom, muzi~ki kanali poput Video Italia, Mezzo, VH1, ali i HBO-a. Rado pogledam dobar koncert, kao i dokumentarne emisije o `ivotinjama, a ljubitelj sam i sportskih sadr`aja - ta~nije ko{arke, skijanja i tenisa - ka`e Maja. Od doma}eg programa naj~e{}e gleda emisije informativnog, ali i zabavnog karaktera. Ka`e da je izrod kada su u pitanju popularne turske serije i famozna [eherzada i do sada ih nije gledala. - Pri`eljkujem i nadam se boljoj ponudi na{ih TV stanica u budu}nosti. Voljela bih da se vi{e pa`nje posveti kvaliteti dje~ijih i obrazovnih emisija. Iz perioda svog djetinjstva i odrastanja i dan-danas se sje}am kakve smo fantasti~ne emisije za djecu imali. Od zabavnog programa dopada mi se emisija „Kod ku}e je najbolje“ s Damirom [ehanovi}em, jer pored sjajnih tema i gostiju, podr`ava koncept sviranja i pjevanja u`ivo, {to je prava rijetkost kod nas - zaklju~uje SariL. K. hod`i}.

Nasljednik „Hitne pomo}i“
^elnici kompanije CBS su seriji „Bolnica Three Rivers“ namijenili ulogu nasljednika legendarne „Hitne pomo}i“, jednog od najdugovje~nijih serijala u Sjedinjenim Dr`avama. S obzirom na to da nisu `eljeli ni{ta prepustiti slu~aju, unajmili su brojne medicinske stru~njake koji su imali zadatak da obu~avaju glumce iz serije.

1
Najbolje se odmaram uz putopisne reporta`e, a izdvojila bih „Idemo na put sa Goranom Mili}em“.

2
Jedna od dje~ijih emisija koja zaslu`uje svaku pohvalu je „Mini school“, {kola engleskog jezika.

3
U jutarnjem terminu pogledam „Udri mu{ki“, emisiju koja, iako zabavnog karaktera, otvoreno pri~a i o politi~koj situaciji u zemlji.

4
Politi~ki tok-{ou „Otvoreno“ mi se dopada jer ima jasan koncept i dobru realizaciju, a obra|uje aktuelne teme iz cijelog regiona.

TV KANAL
\oko Ninkovi}

13.

6
FILM - Molim Federalnu TV da prika`e film „U tu|oj ko`i“ s An|elinom \oli. [ALE - Komentatori „Ninja ratnika“ su ba{ zabavni i simpati~ni, zapravo da nema njih, ne bismo ni gledali taj {ou. Prava je u`ivancija u 18 sati sjesti ispred TV-a i smijati se njihovim {alama i dosjetkama kao i prijevodu japanskog. SRAMOTA - Stvarno je sramota da je OBN „uvezao“ Lanu za vremensku prognozu. Ono {to ona izvodi je, blago re~eno, uvreda za prosje~nog bosanskog ~ovjeka. Zar smo ba{ toliki tupavci da nam je ono zanimljivo?! Gdje su na{e pametne djevojke?! „BH gastro kutak“ je odli~an kulinarski {ou. Dvojac Nihad Mameled`ija i Darko

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
Ko{avi} dobro radi svoj posao, a u posljednje vrijeme imaju i zanimljive goste. REPRIZE - Zar OBN mora stalno reprizirati filmove? SIGNAL - Molim televiziju OBN da popravi signal na podru~ju Kiseljaka.

Cijenjeni ~itaoci „TV Extre“ i dalje nam mo`ete slati svoje komentare. Dovoljno je da na broj telefona 061 142 015 ukucate klju~nu rije~ EXTRA, napravite razmak, te napi{ete Va{ komentar.

Novi termin u osmoj sezoni emisije na TVSA

„Obavezan smjer“ ponedjeljkom u 21 sat
Polako se pribli`avam cifri od 300 emisija, tako da sam odlu~ila da je malo i osvje`im, ka`e Dautbegovi}-Voloder
TVSA prikazuje osmu sezonu emisije „Obavezan smjer“, koju s dosta uspjeha ure|uje i vodi Alma Dautbegovi}-Voloder, a od naredne sedmice ona }e biti emitirana ponedjeljkom u 21 sat. - Gledaoci su navikli da „Obavezan smjer“ bude prikazivan utorkom, ali vjerujem da promjena termina ne}e utjecati na rejting. Posebno zbog ~injenice da se sada emitira u udarnom terminu u 21 sat - ka`e Alma Dautbegovi}-Voloder, koja dodaje da emisiju montira Vladimir Ninkovi}. U novoj sezoni voditeljica i urednica se odlu~ila na promjene koje su za sada, kako isti~e, gledaoci dobro prihvatili. - Polako se pribli`avam cifri od 300 emisija, tako da sam odlu~ila da je malo i osvje`im. Sada „Obavezan smjer“ pru`a priliku mladim i pametnim Bosancima i Hercegovcima da se predstave na pravi na~in. Primarni cilj je promovirati pozitivne `ivotne pri~e osoba koje svojim primjerom pokazuju da se u ovoj zemlji, i uz mnoge negativne stvari, mo`e uspjeti - nastavlja Alma. Priliku u novoj sezoni, uz muzi~are i pjeva~e, imaju uspje{ni glumci, reditelji, pisci, sportisti... - Do sada sam u emisiji ugostila Almu Ferovi}, Melinu Kameri}, Amiru Medunjanin, Damira Imamovi}a, Eldina Huseinbegovi}a, Dinu [ukala... - ka`e Alma Dautbegovi}-Voloder, koja isti~e da emisiju snima u sarajevskom „The D. Z. Clubu“.

Dautbegovi}Voloder: Pozitivne `ivotne pri~e

^etvrta sezona 7. februara
Maja Munda i Milica Blagojevi} pripremaju se za ~etvrtu sezonu kulinarskog {oua „Stol za 4“, koji emitira OBN. - ^etvrtu sezonu kre}emo iz Sarajeva. Odabrat }emo 16 kandidata koje }emo snimati naredne tri sedmice. Nakon toga putujemo u Zagreb i Beograd. Ranije smo obe}ali da }e ovo biti regionalni {ou i sada to ispunjavamo. Emitiranje ~etvrte sezone po~et }e 7. feHr{um: Prvi ~ovjek „Zabranjenog foruma“ Munda i Blagojevi}: U Sarajevu 16 kandidata

Pripreme za kulinarski {ou „Stol za 4“

Hr{um po~asni ~lan vatrogasne slu`be
O emisiji „Zabranjeni forum“, u kojoj su tema bili vatrogasci i vatrogasna slu`ba u BiH, i danas se uveliko pri~a, tvrde pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice iz Tuzle. Oni su odu{evljeni utjecajem emisije ~iji je prvi ~ovjek Aleksandar Hr{um te su ga zbog toga proglasili svojim po~asnim ~lanom. Iako je do sada upravo zahvaljuju}i „Zabranjenom forumu“ Hr{um osvojio brojne nagrade i priznanja, ova ga je na moment ostavila bez teksta. - Kada sam pro~itao njihov e-mail, nisam mogao vjerovati. Po~a{}en sam i jako sretan. Bio sam jako iznena|en i njihovo priznanje mi puno zna~i - priznaje Hr{um. A. I.

Neobi~no priznanje TV voditelju

bruara - isti~e Maja Munda. U finalu ~etvrte sezone, koje bi se trebalo emitirati u junu, pored finalista iz Sarajeva, Zagreba i Beograda, trebao bi u~estvovati i predstavnik iz Makedonije ili Crne Gore. - „Stol za 4“ je, osim u Srbiji i Hrvatskoj, dosta gledan i u Makedoniji i Crnoj Gori, a jo{ nismo odlu~ili iz koje zemlje }e biti ~etvrti finalist ka`e Munda.
D. Z.

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

7

SPORTSKA SEDMICA

BHT 1 prenosi D`ekin debi u dresu Sitija
Veleslalom u Mariboru Tesa Vorli (Tessa Worley) }e u Mariboru imati priliku do}i do ~etvrte pobjede u veleslalomu ove sezone. Francuskinja nije slavila jedino u prvoj utrci sezone u Seldenu, nakon ~ega je uslijedila njena pobjedni~ka serija. Konkurencija }e joj biti Viktorija Rebensburg iz Njema~ke, Katrin Helcl (Kathrin Hoelzl) iz Austrije, ali i doma}a predstavnica Tina Maze. @enski veleslalom iz Maribora BHT 1 prenosi u subotu u 10.40 sati.

D`eko: Nova zvijezda engleske Premier lige

Spust u Vengenu Pobijediti u Vengenu zna~i upisati se zlatnim slovima u historiju spusta. Staza Lauberhorn je najdu`a u Svjetskom kupu i samo najbolji i najizdr`ljiviji pobje|uju u [vicarskoj. Du`ina staze iznosi skoro 4,5 kilometara, a spusta{i dosti`u brzinu od skoro 160 kilometara na sat. Trideset hiljada gledalaca }e u`ivati u borbi Valhofera (Walchhofer) i Curbrigen (Zurbriggen), ali i ostalih spusta{a koji se nadaju svom momentu slave. Direktan prijenos spusta iz Vengena u subotu u 12.25 sati emitira BHT 1. [iroki TT Kabeli Hemofarm Ukoliko `ele ostati u trci za plasman na „Final Four“ regionalne NLB lige, ko{arka{i [irokog moraju slaviti na parketu dvorane Pecara protiv sna`nog srbijanskog Hemofarma. Rije~ je o te{koj, ali ne i nemogu}oj misiji za prvaka BiH, koji je ove sezone priredio nekoliko iznena|enja. Susret u nedjelju u 16.55 sati prenosi BHT 1.

Man~ester siti Volverhempton Edin D`eko kona~no je finalizirao transfer iz Volfsburga. Potpis na ugovor s drugoplasiranim timom engleske Premier lige Man~ester sitijem stavio je 7. januara. Tako }e na{ najbolji napada~ svoj kvalitet mo}i potvrditi u najja~oj ligi svijeta, a na djelu }emo ga vidjeti u susretu protiv Volverhemptona. Idealna prilika za D`eku da poka`e {ta zna pred doma}im navija~ima na Istlendsu, a Sitiju da s novom pobjedom nastavi utrku s gradskim rivalom u borbi za prvo mjesto na tabeli. Utakmicu u subotu u 15.55 sati prenosi BHT 1.

Utakmica izme|u Man~ester sitija i Volverhemptona bit }e odigrana u subotu u 15.55 sati

Recenzija
Info
Naziv originala: Tron: Legacy. Reditelj: D`ozef Kosinski (Joseph Kosinsky). Uloge: D`ef Brid`is (Jeff Bridges), Geret Hedlund (Garrett), Olivija Vajld (Olivia Wilde). @anr: Nau~na fantastika. Godina proizvodnje: 2010. Trajanje: 127 minuta.

Tron: Nasljedstvo
Zadivljuju}i specijalni efekti i zanimljiv prikaz virtuelnog svijeta ~ine debitantski rediteljski projekt D`ozefa Kosinskog sasvim korektnim djelom
gorijama najbolje kostimografije i zvuka, „Tron“ je, prakti~ki, ~itavu deceniju prije hitova „Terminator 2“, „^ovjek kosilica“ i „Jurski park“ ostvario pionirske korake na podru~ju kompjuterske animacije i CGI efekata te vizionarski najavio pojavu interneta i „virtuelne stvarnosti“. Premda je bila rije~ o filmu znatno ispred svog vremena, malo je ko tada prepoznao njegovu va`nost, zbog ~ega „Tron“ nije ostvario posebne komercijalne rezultate te je tek u razmjerno uskom krugu filmofila stekao kultni status.

Filmske top-liste SAD
1. ^ovjek zvani Hrabrost 2. Upoznajte male Fokerove 3. Lov na vje{tice 4. Tron: Nasljedstvo 5. Crni labud 6. Country Strong 7. The Fighter 8. Yogi Bear 9. Kraljev govor 10. Vrlo zapetljana pri~a

Otac i sin
Da je film u vrijeme premijere postigao ve}i uspjeh, zacijelo do snimanja njegovog nastavka ne bismo ~ekali punih 28 godina, a „Disney“ mo`da ne bi, potaknut lo{im iskustvom, odustao od snimanja ambicioznih projekata i orijentirao se primarno na crti}e. Ovako, studio „Walta Disneya“ ni u realizaciju filma „Tron: Na-

Produkcija tehni~ki zahtjevnog i 170 miliona dolara skupog projekta razvukla se na ~itave tri godine
sljedstvo“ nije krenuo s pretjeranim entuzijazmom, a produkcija tehni~ki zahtjevnog i 170 miliona dolara skupog projekta razvukla se na ~itave tri godine. virtuelnog svijeta kao nagla{eno „dekadentnog“ i „noirovskog“ te mogu}nost interpretacije dramskih motiva u klju~u gr~ke tragedije te ispa{tanja zbog grijehova otaca ~ine debitantski rediteljski projekt D`ozefa Kosinskog sasvim korektnim djelom. Nedostaci koji ga spre~avaju da bude i vi{e od toga le`e u pretjeranoj dominaciji forme nad sadr`ajem, odnosno specijalnih efekata nad pri~om i likovima, u prili~noj emotivnoj distanciranosti i hladno}i, pravolinijskoj i ne naro~ito konciznoj dramaturgiji u kojoj neka va`na sporedna zbivanja i likovi ostaju tek nazna~enima, te u velikom broju nelogi~nosti o kojima zbog CGI efekata ne stignete razmi{ljati tokom gledanja.

BiH
1. Upoznajte male Fokerove 2. Montevideo, Bog te video 3. Tron: Nasljedstvo 4. Termin 5. Put oko svijeta za 50 godina 6. Moomins and the Comet Chase 7. Narnijske hronike: Plovidba broda Zorogaza 8. MaksimUm 9. Artur i rat dvaju svjetova 10. Dru{tvena mre`a

Brojne nelogi~nosti
Zaplet filma uglavnom prati stvarni tok vremena izme|u dvaju filmova, a u sredi{tu zbivanja je 27-godi{nji Sem Flin, strastveni motociklist i ve}inski dioni~ar korporacije ENCOM, koja se pod novom upravom prometnula u socijalno neosjetljivu i ekstremno pohlepnu firmu. To se Semu nimalo ne svi|a, pa {efovima ENCOM-a stvara probleme, u ~emu mu podr{ku pru`a ~lan uprave Alan Bredli, ujedno i najbolji prijatelj mladi}evog oca Kevina. Zadivljuju}i specijalni efekti, zanimljiv prikaz

K

ad se, 1982. godine, u kinima pojavila nau~nofantasti~na pustolovina „Tron“, do tada, a i do danas najambicioznije ostvarenje slabo poznatog re`isera i suscenariste Stivena Lisbergera (Steven), djelo koje je preko no}i steklo kultni status, ponudilo je zaista impresivne i revolucionarne pomake u svijetu sedme umjetnosti. Zaslu`eno osvojiv{i nominacije za Oskara u kate-

Prizor iz ostvarenja „Tron: Nasljedstvo“

8

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

Extra

oglasi

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

9
Ja sam tvoja sudbina

SAPUNICE

Onur ne `eli vidjeti rezultate DNK testa
Burak je ponovo u problemima, Ali Kemal kupuje stan za Fusun
PONEDJELJAK (121. ep.)

21.15
TV ALFA

1001 no}
SUBOTA (120. ep.)

Onur pri~a [eherzadi istinu o biv{oj zaru~nici. Onur je odlu~io priznati Nilufer za k}er, bez obzira je li joj biolo{ki otac ili nije. Nalaz DNK testa odlu~i ostaviti [eherzadi... Kerem tra`i od Buraka da pusti Sezen na miru. Ahu stvara nove probleme.

Peride otkriva da Onur `ivi s Nilufer. Mihriban se sprema za izlazak, ali je Haldun ostavlja na cjedilu. Burak je unajmio stan u Sezeninoj zgradi, zbog ~ega Semih poludi i galami na oboje. Ali Kemal i Fusun tra`e ku}u u koju }e se

ona useliti kako bi bila bli`e k}erima.
UTORAK (122. ep.)

Fusun i Bur~in, ali bez o~eva znanja...
SRIJEDA (123. ep.)

Melek je razo~arana jer Burak `eli prekinuti s njom i zapo~eti vezu sa Sezen. Peride ne prihvata Nilufer kao unuku i sva|a se s Onurom. Ali Kemal kupuje stan za

Onur saznaje da je biolo{ki otac maloj Nilufer pa zatra`i brzi postupak posvajanja djevoj~ice kako bi nosila njegovo prezime. Ali Kemal sve vi{e ignorira Ahu. U Sezenin stan upada lopov, hvata ga Semih, a Burak ranjava no`em.
^ETVRTAK (124. ep.)

A ju{ pobje|uje na takmi~enju
Menu osje}a kajanje zbog An~al
PONEDJELJAK (51. ep.)

[eherzada pred cijelom porodicom Onuru obe}ava da ga vi{e ne}e napu{tati i pristaje na veliku svadbu. Melek zbog ljubomore po~ne pratiti Sezen i stvarati joj probleme. Gani }e se jo{ jednom razo~arati u Huner, kolegicu iz ureda.
PETAK (125. ep.)

An~al priznaje svojima da joj je igra sudbine namijenila da bude uz Sidartovu djecu. Govori da je zbog nje D`aja poginula i da je ona trebala biti na njenom mjestu. Manu se kaje i shvata koliki je teret na sebi nosila An~al.
UTORAK (52. ep.)

on je tu`an jer An~al nije tu da ga bodri. Iako ima veliku tremu, uspijeva recitirati poeziju svoje majke i pobje|uje na takmi~enju...
^ETVRTAK (54. ep.)

20.00
MRE@A PLU S

Kerem i Seval su zabrinuti zbog presude koja ~eka Buraka. On iskreno razgovara sa Sezen o svom `ivotu. Burhan i Nadida saznaju za Nilufer. Mihriban posjeti Haldunova sestra, zabrinuta za brata koji joj se ve} danima nije javio. Nadidi su sumnjivi sve ~e{}i susreti Ali Kemala i Fusun.

Iako je htio napakostiti An~al i otkriti Sidartu da je ona kriva za smrt njegove `ene, Sudip ne uspijeva u svojoj namjeri. An~al saop}ava Sidartu da }e Aju{ ipak recitirati pjesmu koju je njegova majka napisala, a ona dovr{ila.
SRIJEDA (53. ep.)

An~al je ponosna na Aju{a i odlazi kod Sidarta ku}i da podijeli sre}u s djecom. Sidarta i djecu ona i dalje jako podsje}a na D`aju. Aju{ poklanja An~al pismo zahvalnosti.
PETAK (55. ep.)

Svi odlaze na Aju{ovo takmi~enje, a

[an~al ne podnosi {to svi pa`nju posve}uju djeci i An~al i stalno se trudi naru{iti sre}u, ali se Dira` tome protivi. An~al nagovara Aju{a da svira na gitari, jer je veoma talentiran, ali mu baka to ne dozvoljava.

Nihan i Rukija Gumu{ Ramiru prijeti Indija nestaju bez traga otmica
Izme|u Gumu{ i Mehmeta ponovo je napeto
PONEDJELJAK (85. ep.)

Amitab izaziva po`ar kod Puje i pla}a od{tetu
SUBOTA (116. ep.)

Izme|u Gumu{ i Mehmeta ponovo staje Nihan, koja uporno `eli neprestano biti u Mehmetovom dru{tvu. Diruba uvi|a da joj ne}e biti nimalo lako ostvariti svoj naum u [erefinom prisustvu, pa se odlu~i na agresivnije mjere...
UTORAK (86. ep)

njene dotada{nje prljave igre. Zato ona scenira bolest i glumi kako joj se zdravstveno stanje naglo pogor{alo. Vjeruju joj svi osim [eref. U ku}i Sadogla se doga|a skandal.
SRIJEDA (87. ep.)

hmet sklapa tajni dogovor s Nihan.
^ETVRTAK (88. ep.)

Ispostavlja se kako prijatelj Mehmeta Fikrija jako dobro poznaje Dilrubu i

Dilruba ucjenjuje Hikmeta i daje mu 15 dana da ode iz Istanbula. Rukija je imala spontani poba~aj. Nihan ucjenjune Mehmeta ne dopu{taju}i mu da vi|a sina. Me-

Dilruba do`ivljava sr~ani udar. Me|utim, [eref i dalje vjeruje da ona glumi. Rukija je u te{koj depresiji nakon gubitka bebe, pa je odlu~ila popiti veliku koli~inu lijekova. U bolnici joj spa{avaju `ivot.
PETAK (89. ep.)

Indra, kona~no, pristaje primiti Maju natrag u ku}u. Najana sumnja da ^anti prodaje zlato u hramu. Ivone se sastaje s Nandom, a Duda kod ku}e zati~e Lukasa i miri se s njim. Leina snima dokumentarac o ljudima s mentalnim poreme}ajima.
PONEDJELJAK (117. ep.)

16.50
MRE@A PLU S

Ilker hitno dolazi iz Amerike kako bi tragao za Nihan. On je o~ajan. Rukija je prinu|ena redovno posje}ivati psihijatra, ali nakon {to je krenula na jednu seansu gubi joj se svaki trag.

Tarso odlazi u kliniku i tra`i pomo} dr. Kastanja. Lukas upoznaje Dudu s Bahuanom i njegovom djevojkom. Cesar je ljut {to Aida ide s Darijem u Indiju. Amitab izaziva po`ar kod Puje.
UTORAK (118. ep.)

^ETVRTAK (120. ep.)

Surja i Maja postaju nasilne jedna prema drugoj i Opa{ ih odlu~uje vratiti njihovim porodicama. Suelen saznaje za Ademirov mentalni poreme}aj, ali vjeruje da je Maiko taj koji ima {izofreniju.
SRIJEDA (119. ep.)

Lukas primje}uje da Bahuan fotografira njega i Dudu te tra`i da mu Indijac pojasni za{to to radi. Tonia nalazi pi{tolj u ladici. Be}a govori Juliji da planira oteti Ramira. ^anti se pretvara da ne zna plesati...
PETAK (121. ep.)

19.55
OBN

Nakon po`ara Opa{ obe}ava da }e platiti renoviranje Pujine ku}e. Ze~a postavlja na internet {ale na ra~un Rutine trudno}e. ^anti govori Kamili da }e i}i na snimanje filma u Englesku i Brazil.

Mike se predstavlja kao vlasnik izdava~ke ku}e iz Pariza i razgovara s Nandom u knji`ari. Anu{a Hariju poklanja malo zvono. Ademir {alje cvije}e Suelen, a ona misli da ga je poslao Kastanjo. Ra` pita Maju poznaje li Bahuana odranije.

10

Petak, 14. januar/sije~anj 2011

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 14. januar/sije~anj 2011. 11

12
SCIENCE FICTION

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

Catwoman

Uloge: Holi Beri, [eron Stoun, Benjamin Bret Reditelj: Pitof

0 20.1

AK PET T1 HR

Kozmeti~ka kompanija
Pej{ens je stidljiva, povu~ena djevojka zaposlena kao grafi~ki dizajner u kozmeti~koj mega kompaniji Herdare, spremnoj da lansira posljednji proizvod - revolucionarnu kremu protiv starenja.

23.05
SUBOTA HRT1

Urota
Slu~ajno saznaje da postoji urota u kompaniji koja bi mogla biti strahovita jer se odnosi na upotrebu otrovnih sastojaka u proizvodima. To donosi obrat u njenom `ivotu.

Nadljudska snaga
Biva napadnuta i ubijena, ali egipatska ma~ka Mao, kojoj je jednom spasila `ivot, uzvra}a joj uslugu tako {to je vra}a u `ivot i podari joj nadljudsku snagu i spretnost.

KRIMINALISTI^KI

Ruska obe}anja
Nakon {to trudna adolescentica Tatjana premine u rodili{tu, a lije~nici spase njeno dijete bolni~arka Ana, ruskog porijekla, prona|e me|u njenim stvarima dnevnik koji je svakodnevno vodila. Ana odlu~i prona}i nje-

nu porodicu i dati im dijete, a dnevnik odnese ku}i mole}i ujaka da joj ga prevede. Uloge: Naomi Vots, Vigo Mortensen, Vinsen Kasel Reditelj: Dejvid Kronenberg

ROMANTI^NA KOMEDIJA

Pravda
Obdarena ~udotvornim sposobnostima, od tog trenutka ona postane @enama~ka koja izlazi i djeluje no}u bore}i se za pravdu. Pred njom je i veliki zadatak: raskrinkati la`i kompanije Herdare.

The Perfect Catch 20.50

AVANTURA

Ljubavna veza
Stvari ne}e glatko i}i jer je misija izuzetno te{ka, a i njeni osje}aji ne}e ostati po strani. Situaciju joj zakomplicira ljubavna veza s Tomom Loneom, policajcem fasciniranim misterioznom @enom-ma~kom.

UTORAK Ben Vrajtman ima tridesetak HRT2 godina, radi kao nastavnik, djeca ga vole, nema stalnu djevojku iako je prili~no zgodan, osje}ajan, duhovit i zabavan. Sve slobodno vrijeme provodi na utakmicama bostonskog bejzbolskog tima Red Soks. Lindzi Meks sposobna je, uspje{na i ambiciozna poslovna djevojka koja nema stalnog de~ka i svjesna je da }e ga, ako jo{ dugo bude birala, sve te`e i na}i. Uloge: Dru Berimor, D`imi Falon Reditelji: Bobi i Piter Fareli

20.05
SUBOTA NOVA TV

Robin Hood: Princ lopova
Nakon {to su ih tokom kri`arskog rata uhvatili Turci Robin od Lokslija i Maor Azim uspijevaju pobje}i u Englesku, gdje se Azim zaklinje da }e ostati dok se Robinu ne odu`i {to mu je spasio `ivot. U me|uvremenu, Robinova oca ubio je {erif iz Notingema i Robin se zavjetuje da }e osvetiti o~evu smrt. Uloge: Kevin Kostner, Morgan Friman, Kristijan Slejter Reditelj: Kevin Rejnolds

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

13
SF TRILER

22.20
UTORAK OBN

22.15
PETAK BHT1

DRAMA

Equilibrium
Osje}ati zna~i po~initi zlo~in koji se ka`njava smr}u. Klerik D`on Preston vrhunski je vladin agent odgovoran za hvatanje i ka`njavanje onih koji prekr{e pravila. Kako bi suzbili osje}aje, ljudi su obavezni uzimati posebnu drogu „prozium“. Nakon {to propusti svoju dozu „proziuma“ D`on postaje svjestan situacije i jedini ~ovjek sposoban za uni{tenje re`ima. Uloge: Dominik Pursel, Kristijan Bejl, [on Bin Reditelj: Kurt Vimer

ROMANTI^NA KOMEDIJA

23.20

PETAK US MRE@A PL

No}i boje borovnice
Elizabetino srce je slomljeno. Za utjehu ona navra}a kod D`eremija na pitu od borovnice i saop}ava mu da odlazi iz grada kako bi preboljela nesretnu ljubav. Pronalazi posao u Memfisu. U novom gradu otkriva mnoge pri~e nesretnih ljubavi i uni{tenih veza. Ali {ta je s D`eremijem... Uloge: D`ad Lou, Nora D`ons, Dejvid Stratern Reditelj: Vong Kar Vai

Izbori
Trejsi Flik je najambicioznija u~enica srednje {kole Karver Haj koja ima aferu s jednim od svojih nastavnika. Jedan drugi nastavnik Mekalister svoju suprugu vara s njenom najboljom prijateljicom. Pribli`avaju se izbori za predsjednika u~eni~kog odbora i Mekalister, iz li~nog zadovoljstva, nagovara Pola, de~ka iz {kolskog fudbalskog tima, da se utrkuje protiv Trejsi. Uloge: Metju Broderik, Riz Viterspun, Kris Klajn Reditelj: Aleksander Pejn

KOMEDIJA / DRAMA

City Island

Porodica Rizo bi puno bolje funkcionirala kad bi njeni ~lanovi manje lagali. Otac Vins je zatvorski ~uvar koji najvi{e u`iva u ve~erima pokera i krije vanbra~nog sina. K}erka radi kao

striptizeta dok svi misle da je UTORAK na koled`u. Sin nikome ne goFTV vori o svom neobi~nom feti{u koji uklju~uje web kameru i kom{inicu te{ku 150 kilograma. Majka D`ojs je stub porodice... Uloge: Endi Garsija, D`ulijana Margil, Stiven Strejt Reditelj: Rejmond de Felita

21.00

AKCIONA KOMEDIJA

^arlijevi an|eli

22.00
SRIJEDA PINK BH

One su hrabre, pametne i lijepe, poznaju sve borila~ke vje{tine, tehnike zavo|enja i preru{avanja. Zamr{eni zapleti, mnogo aktuelnih popularnih trendova i sve to za{e}ereno holivudskim sjajem. Njihova misija je da spase kidnapiranog bilionera i pobrinu se da njegov softver za identifikaciju glasa ne padne u pogre{ne ruke... Uloge: Kameron Dijaz, Dru Berimor, Lusi Liu Reditelj: McG

14

SUBOTA 15. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

00.05

VE^ERAS SA ...

14.25

BEVERLY HILLS 90210

16.10

ZAKON BRA]E

22.45

BALI BALKAN BOXING

07.10 Mi, Evropljani, strana dokumentarna serija, 2/6, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade, r. 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Uradi sam, uradi sama 08.30 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 09.25 Pe~at, doma}a igrana serija, 13/36, r. 10.00 BHT vijesti 10.05 Tribunal 10.40 Maribor. Svjetski kup u alpskom skijanju. Veleslalom (`), 1. utrka, prijenos 11.45 Josip Pejakovi}. U ime naroda, r. 12.15 BHT vijesti 12.25 Wengen. Svjetski kup u alpskom skijanju. Spust (m), prijenos 13.40 Maribor. Svjetski kup u alpskom skijanju. Veleslalom (`), 2. utrka, prijenos 14.35 Obalska stra`a, igrana serija, 29/61 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet. Engleska Premier liga. Manchester City - Wolverhampton Wanderers, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 18.00 Divljina Rusije, strana dokumentarna serija, 7/7 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Kozara, doma}i igrani film 22.15 BHT vijesti 22.30 Ljubavni napitak br 9., ameri~ki igrani film 00.05 Ve~eras sa ... Joolsom Hollandom, muzi~ki show 01.10 Obalska stra`a, igrana serija, 29/61, r. 01.55 Kozara, doma}i igrani film, r. 03.55 London Live, muzi~ki program, r. 04.25 Pregled programa za nedjelju

08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 103. epizoda, r. 09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 104. epizoda 13.05 Sarajevska hronika 13.35 Novi `ivot, igrana serija, 13. epizoda 14.25 Beverly Hills 90210, igrana serija, 31. epizoda 15.10 Dvije polovine srca, doma}i igrani film 16.35 Vijesti 16.45 Crveni udar, jugoslavenski igrani film 17.50 Dnevnik, najava 18.40 Crvene kapice, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Strategija {vrake, doma}a igrana serija, 2. epizoda 21.00 Sledge, ameri~ki igrani film 22.35 Dnevnik 3 22.55 Planina Brokeback, ameri~ki igrani film 01.10 Novi `ivot, igrana serija, 13. epizoda 02.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 31. epizoda 02.45 Pregled programa za nedjelju

08.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 09.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.20 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.50 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.40 Ke~eri, sportski program 14.30 Ludi odmor, obiteljski film 16.10 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 17.50 Red Carpet, showbiz magazin 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno, Gost. Deen 20.00 Filmski maraton, Uspavanka za mafiju 21.30 Filmski maraton, Sport budu}nosti 23.00 Uspavanka za mafiju, film 00.30 Sport budu}nosti, film

06.10 07.00 07.50 08.00 08.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.58 12.00 13.00 13.25 14.00 16.00 16.50 17.45 17.47 19.00 19.27 19.29 19.31 19.40 20.00 21.00 22.45 00.15 00.17

Timmy, crtani film, 10., 11., 12., 13. epizoda Fifi, crtani film, 52., 53. i 54. epizoda Graditelj Bob, crtani film, 20. epizoda @ablja patrola, crtani film, 17. epizoda Bakugan, crtani film, 39.40.41. epizoda Iron kid, crtani film, 7. epizoda Iron kid, crtani film, 8. epizoda Winx, crtani film, 39. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 30. i 31. epizoda, r. Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 115. epizoda Autoklub Bosna u Australiji Zvijezda mo`e{ biti ti, show 1001 no}, igrana serija, 119. epizoda Indija, igrana serija, 116. epizoda Vremenska prognoza Jesen sti`e Dunjo moja, serijski program, 7. i 8. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 120. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo Bali Balkan boxing. Adnan Buharalija (BiH) - Mehmed Taras (Bul) Vremenska prognoza Na{i sinovi, igrani film
zika 20.00 Igrani film 22.00 Igrani film 00.00 Autovizija, emisija o automobilizmu

Mre`a plus
10.30 Iron Kid, crtani film, 6. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 115. epizoda 15.50 1001 no}, igrana serija, 119 epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 116. epizoda 20.00 1001 no}, igrana serija, 120. epizoda 23.00 Na{i sinovi, igrani film 01.00 Sport centar

21.30
FILM, OBN

22.30
Nespretni hemi~ar Pol odlazi kod ciganske vra~are, koja mu daje ~arobni napitak. Taj napitak mo`e u~initi da se svaka osoba suprotnog pola, istog trenutka, zaljubi u njega. Pol dijeli napitak sa drugaricom Dajanom i zajedno kre}u u „no}ni pohod“ koji postaje urnebesna avantura... Uloge: Tejt Donovan, Sandra Bulok, En Benkroft Reditelj: Dale Launer

Ljubavni napitak br. 9

FILM, BHT1

TV Alfa
07.00Dje~iji program 08.00 EPP 08.11 Muzika 09.00 Crtani filmovi 09.30 Liberti - repriza 10.00 Ja asm tvoja sudbina indijska serija, repriza (Vijesti u 10.30) 11.30 Jukebox i EPP 12.30 Vijesti 13.00 Jukebox i EPP 14.30 Vijesti 14.35 Jukebox i EPP 16.30 Vijesti 16.45 Kafe Azra, repriza 17.15 Jukebox 18.15 Za svaku bolest trava raste - repriza 18.40 Centralna informativna emisija 19.10 Jukebox 20.00 Jukebox 21.00 Igrani film - Wicker Park 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija, r. 23.35 Igrani film

Kao zamjenu su dva klinca iz Daunzonea, Tre Remzi i Ob Fiks, izmislili sport budu}nosti - svojevrsnu mje{avinu ko{arke, bejzbola i hokeja. Ideja je bila da se na utakmicama rje{avaju teritorijalni sporovi me|u bandama. Ali, onda je Tre odlu~io igru komercijalizirati i u~inio je najpopularnijom zabavom na svijetu... Uloge: Din Kejn, Vanesa L. Vilijams, Vesli Snajps Reditelj: Ernest Dikerson

Sport budu}nosti

serija, r. 07.30 Crna guja, igrana serija, r. 08.00 Kong, povratak u d`unglu, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.06 Barimba, program za djecu r. 11.15 Noody, program za djecu 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 @ivot, BBC dok. program r. 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin, r. 14.35 Sarajevdisanje, dok. program r. 15.05 Tribunal 15.35 Robin Hood, igrana serija, 10/39 16.30 Bosna ASA BHTELECOM - ^elik, direktan prijenos 17.10 Vijesti TVSA (na poluvremenu utakmice) 18.00 Pansion Fali~nih, igrana serija, r. 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, r. 20.00 Sarajevska {kola filma - Dom za ve{anje, doma}i igrani film 22.20 Vijesti TVSA 22.30 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 23.00 Igrani film 01.00 Reprizni program

17.55 Muzi~ki predah 18.15 Portal 18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi 19.35 Game Zone 19.45 Muzi~ki predah 20.00 Scena 21.10 Vremenska prognoza 21.15 Ve~e, vino, pijanino 22.30 Film

TV Jasmin
18.30Pija~ni barometar 19.00 Info 19.20Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar, vijesti 21.00 Folkmanija, muzi~ko-zabavni program, r. 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

TV Gora`de
17.00 Kontakt program, r. 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Autovizija 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Intervju, informativni program 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Pop top

HTV Oskar C
14.00 Film 16.00 1001 no}, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Humanost na djelu 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Film 23.00 Na{i snovi, igrani film

TV Vogo{}a
16.00 Autovizija, emisija o automobilizmu 16.30 Zavidovi}ka hronika, informativni program TV Maglaj 17.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj 17.30 SENSE - Ha{ki tribunal, informativni program, r. 18.00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. - program iz bosanskog je-

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Dje~iji program 17.30 1/1 - zabavno revijalni program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.05 Turizam plus 21.50 Film: Rijetke ptice 03.30 Muzi~ki program

OSM
16.00 Sportske legende 16.35 Muzi~ki predah 17.00 TV objektiv 17.30 TV vita shop

TVSA
07.00 Crna guja, igrana

SUBOTA 15. 1. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 HAK - Promet info 10.11 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.40 Eko zona 15.10 Skica za portret 15.25 Opera box. Silvestrovo u Dresdenu 16.05 Euromagazin 16.40 Vijesti 16.45 Vrijeme sutra 16.46 HAK - Promet info 16.50 Reporteri 17.55 @ivot u kro{njama, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Posljednji samuraj, film 22.45 Vijesti 23.00 Vijesti iz kulture 23.05 Ruska obe}anja, film 00.50 Filmski maraton. 1408, film

petak, 14. januar/sije~anj 2011.

15

HRT 2
08.25 Plesne Note, serija za djecu 08.50 Vrijeme je za Disneyja. Moji prijatelji Tigar i Pooh Vrijeme je za Disneyja. Einstein~i}i 09.40 ni DA ni NE 10.35 Maribor. Svjetski skija{ki kup - veleslalom (@), prijenos 1. vo`nje 11.35 Crtani film 11.50 Pripovjeda~. Gr~ki mitovi, serija za djecu 12.20 Wengen. Svjetski skija{ki kup spust (M), prijenos 13.35 Maribor. Svjetski skija{ki kup - veleslalom (@), prijenos 2. vo`nje 14.40 Uzimam (Ne uzimam), film 16.10 Lada Ka{telan. Requiem za Borisa 17.10 Snow Queen Trophy. Jinx, snimka koncerta 19.25 Gara`a 19.55 Ve~eras 20.00 Strani igrani film 21.45 Skladi{te 13, serija 22.30 Skladi{te 13, serija 23.20 Vrijeme je za jazz. Richard Bona Quartet

Nova TV
09.10 Bra~ne vode, serija 09.40 Peppa, crtana serija 10.00 Timmy Time, crtana serija 10.15 Winx, crtana serija 10.40 Chuggington, crtana serija 10.55 Ben 10. Alien Force, crtana serija 11.20 Televizijska posla, serija 11.50 Frikovi, serija 12.50 U sedmom nebu, serija 13.50 Privatna praksa, serija 14.50 Ukleti let 1 i 2, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Ukleti let 1 i 2, film - nastavak 18.10 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik 20.05 Robin Hood. Princ lopova, film 22.35 Nepobjedivi 2. U posljednjoj rundi, film 00.15 Grijeh, film 02.00 Crno svitanje, film 03.35 Ezo TV, tarot show

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.00 Selo gori a baba se ~e{lja 12.00 Vjerski kalendar 12.10 Rezervisano vrijeme 12.30 Svijet zdravlja 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Srbija na vezi 14.15 Vi i Mira Adanja Polak 15.00 Vijesti 15.10 Medijska mre`a srpske dijaspore 15.40 Knjiga utisaka 16.20 Leti,leti pjesmo moja mila 17.00 Kosmos 17.55 Muzi~ki tok-pop muzika 3 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 TV lica 22.00 Trendseter 22.45 Vijesti 22.50 Svijet sporta 23.20 Total tenis 23.35 Cvije}e Cafnalo

19.00

NEOBI^NE METODE

23.25

KONCERT

08.00 Lov na mi{a, film 10.00 Zamijenjene na ro|enju 1, film 12.00 Info top 12.20 Gold music 14.00 Info top 14.05 Dobrodo{li u d`unglu, film 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Show time, zabavna emisija 18.00 Info top 18.45 Birajte svoj hit, zabavna 19.00 Neobi~ne metode, serija 20.00 Reality show Dvor, pravila Dvora 21.00 Zvijezde granda 23.00 Stranac, film 01.00 D`umbus u gimnaziji, film

08.15 Jutarnji program Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.25 Medo rupert, crtana serija 09.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.45 Danijelov dvojnik, film 10.15 Moja {pijunska porodica, serija 10.40 Rimske misterije, serija 11.10 TNT, serija, 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pravoslavlje, religijski program 12.40 Rije~ vjere, religijski program 13.00 Imam jednu `elju, muzi~ka emisija 14.00 Kllinci detektivi, film 15.30 Pri~e o pjesmama 16.00 Zauvijek mlad 16.40 Gastronomad 17.00 Vijesti 17.10 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, rijaliti {ou 17.40 Za. druga, emisija za mlade 18.05 TNT, serija za mlade 18.55 Ah, ta planeta, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Napoleon i ja, film 22.05 Prislu{kivanje, serija 23.00 Dnevnik 3 23.20 Vremenska prognoza 23.25 Koncert, Partibrejkersi 00.25 Mjesto zlo~ina, Majami, serija 01.10 Napoleon i ja, film
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Muzi~ki program 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

11.15

NORMALAN @IVOT

21.45

SKLADIŠTE 13

13.50

PRIVATNA PRAKSA

21.05

TV LICA

Eurosport
00.45 08.35 09.00 10.45 11.45 12.30 14.00 14.45 16.00 16.30 17.20 17.25 19.00 20.15 20.45 23.30 Fudbal Reli Ski skokovi Alpsko skijanje, S.KUP Maribor Nordijska kombinacija Alpsko skijanje, S.KUP Vengen Alpsko skijanje Bijatlon, S.KUP Ruhpolding Nordijska kombinacija Kros-kantri skijanje Zimski sportovi Snuker, International Masters London Ski skokovi, S.KUP Saporo Reli Snuker, International Masters London Reli, Rally Raid Dakar

Eurosport 2
08.15 Fudbal, Bajer Leverkuzen Dortmund 09.45 Nordijska kombinacija, S.KUP Sifeld 10.45 Sankanje 12.15 Ski skokovi 13.00 Fudbal, Bajer Leverkuzen Dortmund 14.00 Kros-kantri skijanje 15.45 Fudbal, Wolfsburg - Bajern Minhen 17.30 Fudbal, VFB Stuttgart - Mainz 18.30 Fudbal, [alke 04 - Hamburger SV 19.15 Vijesti 19.30 Fudbal, [alke 04 - Hamburger SV 20.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 22.30 Snowboard 23.30 Fudbal, Azijski Kup Katar

Sportklub
09.30 U`ivo:ATP Sydney Finale 11.30 Najava Premier League 12.00 Real NBA 12.30 Premier League Magazin 13.00 U`ivo: [kotska liga. Hibernian - Celtic 15.00 NBA Live 15.30 Najava Premier League 16.00 U`ivo:Premier League, Multi prijenos 18.00 NBA Live 18.30 U`ivo:Premier League. West Ham - Arsenal 20.30 NBA. San Antonio - Dallas 22.15 U`ivo: Portugalska liga. Sporting - Pacos Ferreira 00.15 ATP Sydney Finale

Universal
06.05 Bo`i}ni an|eo, film 07.50 Coyote County Loser, film 09.25 You Did What?, film 11.00 Brza poruka, film 12.30 Bo`i}ni an|eo, film 14.10 Ru`, film 15.45 Krug izdaje, film 17.20 Bo`i}na po{ta, film 18.55 Zlatni Bo`i}, film 20.30 @ivot nije bajka, film 22.05 Smrtonosni susret, film 23.40 Uzbu|enje ubijanja, film

TV KISS
15.00 Koncert klasi~ne glazbe 3/7 r. 16.00 [to uzrokuje bolesti 3/8, r. 16.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Teri Parchhain Hoon, serija 7/212 r. 17.40 Vinoteka, emisija 18.20 Zagrljaj ljepote 19.05 FIS SHOP 19.30 Dnevnik HRT 20.00 ^ovjek i zdrav. kultura 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 8/212 21.35 Lifestyle TV 22.15 Mali no}ni razgovori, @eljko Malnar

HIT TV
16.40Tri minuta 16.35 Film 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.30 Tri minuta 00.35 Film

MTV Igman
15.30Auto Shop magazin 16.00 Divine bites - edukativni program 16.15 D`amije - vjerski program 16.40 Ezan za Ak{am namaz 16.45 Crtani film, dje~iji program 17.00 Pri~e o poslanicima - vjerski program 17.30 U~enje Kur’ana 18.00 Lokalni info 18.10 Ezan za jaciju namaz 18.15 llahije i kaside 18.30 Crtani film: Sindibad - dje~iji program 18.45 Vrijeme je za pri~u - dje~iji program 18.50 Crtani film - dje~iji program 19.00 Muzi~ki program 19.30 U~enje Kur’ana 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Ilahije i kaside 21.30 Islam Channel: Sudnji dan 1. 22.30 Put sre}e - edukativni program

TV USK
14.10 Za{tita `ivotne sredine Intermeco 14.30 Vijesti 14.35 Glave koje govore: Berlin Dok. program 15.10 Meri Kejt i E{li u akciji Igrana serija za djecu 15.40 Velikani pro{losti: Mone, dok. program 16.40 Auto shop magazin Inf. program 467 em. 17.10 Bonaventura Inf. program 156. em. 17.40 Top shop 17.45 Za svaku bolest trava raste dok. serjial 18.00 Duhovni svijet Vjerski program 18.40 Bajre iz cijelog svijeta Program za djecu 19.00 Dnevnik TV USK 19.30Muzi~ki program 20.00 Hronika Kraji{kih gradova, inf. program 21.30 Vijesti 21.35 Tajanstvene pri~e dok. serijal 15/26 22.20 Igrani film

BN
13.00 Smeh terapija 14.45 BN koktel r. 15.30 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Tu|e sla|e 17.20 Preljubnici 17.45 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.35 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 23.00 Doma}i film: Hajde da se volimo 1

23.30

RELI

18.30 [ALKE 04 - HAMBURGER SV

20.30 SAN ANTONIO - DALLAS

14.10

RU@

TV Kakanj
13.30 Ekipa, film 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Osce 2011. 16.00 Uljep{aj svoj `ivot 17.00 Flash vijesti 17.05 Fidel, serija 2/4 18.00 ADS kviz 18.30 Vjera i `ivot 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Legende BH sporta 21.30 Peta dimenzija, serija 23.00 Vijesti TV sahar

National G.
10.00 Rastavljanje najve}ih 11.00 Zato~eni u inozemstvu 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Zadnji {panjolski ris 14.00 Mo~varno krdo 15.00 In`enjerske veze 16.00 In`enjerske veze 17.00 In`enjerske veze 18.00 Megatvornice 19.00 Britansko podzemlje 20.00 Tabu 21.00 Nevjerojatno na National Geographicu! 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Tabu

MTV Adria
09.00 Buzzin 09.20 Adventures In Hollyhood 09.50 Making The Video 10.20 MTV The Movies 10.40 MTV Express Tbf 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.30 South Park 13 Weekend 16.30 Brand New 17.00 Just See MTV 17.20 Ukus poznatih 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 So 90’s 21.30 Official Top 20 Britney 23.00 MTV World Stage 00.00 Party Zone

RTL
07.35 08.05 08.35 08.45 09.20 Nikola Moj `ivot i ja Exclusiv Explosiv Dobra vremena, lo{a vremena Film U `ivotu Sumnjivi slu~ajevi Porodica u problemima [kolski istra`itelji Prevareni RTL aktuelnosti Explosiv Njema~ka tra`i zvijezdu Kaja Janar i Pol Pancer Rene Marik u`ivo

PRO 7
06.05 Talk Talk Talk 07.45 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 08.40 Melkolm u sredini, serija 09.30 Sta`isti 10.25 Switch reloaded 11.30 Family Guy 11.55 Futurama 12.50 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 13.40 Melkolm u sredini, serija 14.35 Sta`isti, serija 15.30 Film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Film 22.00 Film 23.40 Film

TV HEMA
15.00Ki}ni ljubimci 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Na{i razgovori, intervju, r. 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 20.00 Dugo putovanje ku}i, igrani film 22.00 Iz arhiva TV hema 23.00 Show na moj na~in, muzi~ko zabavni program

11.55 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.05 20.15 21.30

TV Bugojno
16.50 Indija 19.00 Sedmi~ni informator 19.20 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 23.00 Na{i snovi - igrani film

TV Zenica
15.00 Vijesti 15.10 Klinika, igrana serija, r. 17.00 Bonaventura 17.30 Sfera, emisija iz kulture, r. 18.00 Me|u nama, r.

22.30

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza

18.00

MEGATVORNICE

21.30

OFFICIAL TOP 20

20.15 NJEMA^KA TRA@I ZVIJEZDU

19.10

TALK, TALK, TALK

16

NEDJELJA 16. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

22.30

GLOBAL

17.50

ANTI^KI RIM

22.35

NEMOJTE [TA ZAMJERITI...

20.10

STUBOVI ZEMLJE

07.10 Divljina Rusije, strana dokumentarna serija, 7/7, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Debate o debatama 09.15 BHT vijesti 09.25 Maribor. Svjetski kup u alpskom skijanju. Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.15 Wengen. Svjetski kup u alpskom skijanju. Slalom (m), 1. utrka, prijenos 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Maribor. Svjetski kup u alpskom skijanju. Slalom (`), 2. utrka, prijenos 13.10 Wengen. Svjetski kup u alpskom skijanju. Slalom (m), 2. utrka, prijenos 14.10 Biti lijep, strana dokumentarna serija, 5/8 15.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 5/14, r. 16.00 BHT vijesti 16.10 Festival cirkusa, revijalni program 16.25 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Ko{arka. NLB liga. [iroki TT Kabeli Hemofarm STADA, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Tale, doma}a igrana serija, 2/8 20.55 Kod ku}e je najbolje, show 22.15 BHT vijesti 22.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.00 BHT sport 23.15 Obalska stra`a, igrana serija, 30/61 00.00 Ko{arka. Prvenstvo BiH. Sloboda Zrinjski, snimak 01.35 Kod ku}e je najbolje, show, r. 03.00 Pregled programa za ponedjeljak

08.00 Vijesti 08.05 Dokumentarni program 09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 1. epizoda 13.35 Beverly Hills 90210, igrana serija, 32. epizoda 14.25 Sledge, ameri~ki igrani film 16.00 Vijesti 16.10 U svijetu ljubavi, ameri~ki igrani film 17.40 Dnevnik, najava 17.50 Anti~ki Rim, strani dokumentarni program, 2. epizoda 18.50 Crvene kapice, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 1. epizoda 21.00 Ko to tamo peva, jugoslovenski igrani film 22.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.55 Dnevnik 3 23.15 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 1. epizoda 00.05 Beverly Hills 90210, igrana serija, 32. epizoda 00.50 Pregled programa za ponedjeljak

08.20 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.10 11.00 11.50 12.20 13.10 14.05 15.15 16.25 17.35 18.45 18.55 19.05 20.00 21.40 22.35 23.10 00.40

Nimboli, crtani film Ironman, crtani film Oggy i @ohari, crtani film Johny Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film ^uvari planeta, dokumentarni program Na{a mala klinika, humoristi~na serija Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija Dejana Show „Od `iranata do siromaha!“ Lonci i poklopci, kulinarski show Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela Gümüº, turska telenovela OBN Info Gümüº, turska telenovela-nastavak Ispovijedi opasnog uma, film Arhiv srca, Gost. Jano{ Mesaro{ Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~na emisija Ludi odmor, film Ispovijedi opasnog uma, film
repriza 00.00 Jukebox

07.00 Moj dom 07.30 Fifi, crtani film, 55. i 56. epizoda 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 7. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 9. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 23. epizoda 09.00 Iron kid, crtani film, 8. epizoda 09.30 Talent time, dje~iji show program 10.30 Iron kid, crtani film, 9. epizoda 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 32., 33. i 34. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sav{ena igra, igrani film 14.30 1001 no}, igrana serija, 115., 116., 117., 118., 119. i 120. epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program 20.10 Stubovi Zemlje, igrana serija, 3. dio 22.10 Sabljarka, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Igrani film

Mre`a plus
10.30 Iron Kid, crtani film, 7. epizoda 12.00 Savr{ena igra, igrani film 14.00 1001 no}, igrana serija, 115, 116, 117, 118, 119, 120. r. 19.40 Nema vi{e Zeko reko, emisija 20.10 Stubovi zemlje 3, igrani film 22.10 Sabljarka, igrani film 00.10 Sport centar

TV Vogo{}a
13.00 Izbori 2011, specijalni program 13.30 Sportski program 15.00 TV Zehra, magazin za `enu i porodicu 16.00 Izbori 2011, specijalni program 17.00 Te{anjska hronika, informativni program TV Smart 17.30 Bo{njaci u Turskoj, dokumentarni program 18.00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B - program na bosanskom jeziku 20.00 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 20.30 50 godina rukometa u Vogo{}i, reporta`a 21.00 Izbori 2011, specijalni program 22.00 Igrani film

TV SA
07.00 Crna guja, igrana serija r. 07.30 Crna guja, igrana serija, r. 08.00 Program za djecu 11.00 Obavezan smjer, revijalni program, r. 11.30 Javni agent 033, revijalni program, r. 12.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin, r. 12.30 Pusti muziku, zabavno-muzi~ki program r. 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program, r. 14.20 Sevdah, muzi~ki program 14.50 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program r. 16.05 Robin Hood, igrana serija, 11/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Ne{to za raju, revijalni program, r. 17.55 Sumorna ku}a, igrana serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Trabzonspor Manisaspor, Turski fudbalski kup, dir. prijenos 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.00 Igrani film 23.40 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu, r.

19.30 19.35 20.00 21.00 22.30

Game Zone Portal U potrazi VIP Film

TV Jasmin
17.35 SMS spotovi 18.30 TV anketa 19.00 Svijet zanimljivosti/zabavni program 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar/vijesti 21.00 Pozori{na predstava 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

20.55
MUZI^KI [OU, BHT1

23.00
Jecaji Sunca
Veteran elitnih ameri~kih marinaca, poru~nik Voters dobija zadatak da iz dubine neprijateljske teritorije, u ratom pogo|enoj Africi, spasi doktorku Kendriks koja vodi bolnicu u izbjegli~kom kampu. Kada sa svojom jedinicom dospije do prelijepe doktorke, ona odbija da krene sa njima ukoliko ne povedu i izbjeglice o kojima se ona stara. Uloge: Brus Vilis, Monika Belu~i, Kol Hauser Reditelj: Antoan Fukua PINK BH, FILM

TV Alfa
07.00 Dje~iji program 08.11 Muzika 09.00 Crtani filmovi 09.15 Jukebox 10.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija, r. (Vijesti u 10.30) 11.00 Igrani film - repriza 12.30 Vijesti 13.45 Autovizija 14.30 Vijesti 14.35 Muzika i EPP 15.30 Vijesti 15.35 Muzika i EPP 16.30 Vijesti 16.45 Klub Ekspres, repriza 17.15 Jukebox 17.40 Na tragu prirode 18.15 Criss Angel, zabavna emisija 18.40 Centralna informativna emisija 19.10 Jukebox 19.25 Liberti 20.00 „Gljiva show“ zabavna emisija repriza 21.40 Za svaku bolest trava raste 22.15 Muzika i EPP 23.00 Centralna informativna emisija

HTV Oskar C
12.00 Savr{ena igra, igrani film 14.00 1001 no}, igrana serija, epizode, r. 18.30 Glazbeni program 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.10 Stubovi zemlje 3, igrani film 22.10 Sabljarka, igrani film

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Turizam plus r. 17.50 Film: Rijetke ptice (r) 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Ekologija i zdrav `ivot 21.35 Igrani film: Kaktus 23.00 Na{a realnost

Kod ku}e je najbolje
U ovonedjeljnom izdanju {oua govori}emo o fenomenu muzi~kih tema koje su obilje`ile filmove i serije. Gotovo da je nezamislivo sjetiti se neke poznate serije ili filma a da za njih ne ve`emo i neku dragu melodiju. O ovoj zanimljivoj temi govori jedan od najpoznatijih autora filmske muzike Zoran Simjanovi} te re`iser Pjer @alica.

TV OSM
11.10 12.20 13.15 13.50 14.05 14.10 14.30 15.35 16.00 17.05 17.50 18.30 Love calculator Scena Muzi~ki program TV shop TV vremeplov Muzi~ki predah Love calculator Teleshop Zodex Vikend caffe Vikend caffe Vikend caffe Nedjelja - inf. emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi

TV KISS
13.30 Sport 15.00 Euromax, em. o stilu `ivota 15.30 Snimka Open te-

NEDJELJA 16. 1. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 10.00 Vijesti 10.06 HAK - Promet info 10.10 [erif u New Yorku 1, mini-serija 11.20 Jelovnici izgubljenog vremena 11.40 manjinski MOZAIK 12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Syngenta 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split. More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.45 Vrijeme sutra 15.46 HAK - Promet info 15.50 Bijeli o~njak 2, film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om. Veliko Trojstvo 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Stipe u gostima 3, TV serija 21.45 Infekcija, film 23.25 Vijesti 23.50 Ciklus europskog filma. Proces Jeanne d’Arc, film 00.55 [erif u New Yorku 1, serija

petak, 14. januar/sije~anj 2011.

17

HRT 2
10.05 Wengen. Svjetski skija{ki kup - slalom (M), prijenos 1. vo`nje 10.50 Portret Crkve i mjesta 11.00 @dala. Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.15 Maribor. Svjetski skija{ki kup - slalom (@), snimka 1. vo`nje 13.05 Wengen. Svjetski skija{ki kup - slalom (M), prijenos 2. vo`nje 14.05 Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom 14.35 [ima Jovanovac - 45 godina umjetni~kog rada 16.05 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 16.45 Olimp - sportska emisija 17.55 Ko{arka, NLB liga. Cedevita Partizan, prijenos 19.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 19.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m). Hrvatska - Al`ir, prijenos 21.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 21.55 Gospodar prstenova. Povratak kralja, film

Nova TV
09.40 Winx, crtana serija 10.10 Chuggington, crtana serija 10.25 Ben 10. Alien Force, crtana serija 10.50 Automotiv, auto-moto magazin 11.20 Novac, business magazin 11.50 Televizijska posla, serija 12.20 Frikovi, serija 13.20 U sedmom nebu, serija 14.20 Slu~ajni junak, film 16.30 Robin Hood. Princ lopova, film 17.00 Vijesti 17.10 Robin Hood. Princ lopova, film - nastavak 19.15 Dnevnik 20.05 Nad lipom 35, glazbenohumoristi~ni show 21.00 Miris love, film 22.50 Red Carpet, showbiz magazin 00.10 Grijeh, film 01.50 Opaki igra~i, film

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.00 Moj ro|ak sa sela 12.00 Rezervisano vrijeme 12.30 E-TV 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Centar svijeta. Kucavica ravnice 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 15.00 Vijesti 15.13 Sat 16.00 Vijesti 16.03 Znanje imanje 17.00 Rockovnik 17.25 Medijska mre`a srpske dijaspore 17.55 Splet doma}ih hitova zabavne muzike 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela, tv serija 21.05 Balkanskom ulicom 22.05 Jelen top deset 22.50 Pjevajte moje pjesme. Novica Negovanovi} 23.35 Dnevnik 23.50 Preokret

19.00

PAPARAZZO POTJERA

17.10

[IZ

08.00 Svi psi idu u raj 2, film 09.25 Grand hitovi 10.00 Zamijenjene na ro|enju 2, film 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Ple{i sa mnom, film 16.00 Info top 16.10 Nemogu}a misija 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top 18.45 Birajte svoj hit, narodna 19.00 Paparazzo potjera 20.00 Dvor, ulazak 23.00 Jecaji Sunca, film 01.00 Ponovo mrtav, film
nis finala Kiseljak 2010. Teri Parchain Hoon, serija 8/212, r. Kuhinje 3/32 Tjednik, info magazin, r. HRT Dnevnik Adventure Rakela, putopisna r. 3nepal Reporta`a Teri Parchhain Hoon, serija 9/212 Film, Kraljica otoka (12) Izvidnica

08.15 Snop, emisija za poljoprivrednike Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.12 Medo Rupert, crtana serija 09.23 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.30 Filmske avanture, film 10.00 Moja {pijunska porodica, serija 10.30 Rimske misterije, serija 11.00 [etnja sa dinosaurusima, dokumentarna serija 11.30 Kvizolog 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ognji{ta, dokumentarni program 12.45 Sviraj ne{to narodno 13.15 Moj biznis, repriza 14.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 15.00 Ranjeni orao, serija 16.10 Robin Hud, serija 16.59 Pregled programa 17.00 Vijesti 17.10 [iz, zabavni program 18.40 Gastronomad 19.00 Humanost na djelu 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Zauvijek mlad 20.45 Buba{inter, film 22.10 Sportski pregled 22.45 Dnevnik 3 23.05 Vremenska prognoza 23.10 Zelena, zelena trava, serija 23.40 Film 01.10 Buba{inter, film

21.05

STIPE U GOSTIMA 3

14.05

FILIPOVE BEBE

20.05

NAD LIPOM 35

17.00

ROCKOVNIK

Eurosport
01.35 08.35 09.30 10.15 11.00 12.00 13.15 14.00 15.15 15.55 16.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 Reli Ski skokovi Alpsko skijanje Alpsko skijanje, S.KUP Vengen Sankanje, S.KUP Oberhof Alpsko skijanje, S.KUP Maribor Bijatlon Kros-kantri skijanje Bijatlon, S.KUP Ruhpolding Zimski sportovi Snuker Ski skokovi, S.KUP Saporo Bijatlon Bijatlon, S.KUP Ruhpolding Snuker Snuker, International Masters London

Eurosport 2
10.00 Sankanje, S.KUP Oberhof 10.45 Svi sportovi 11.00 Nordijska kombinacija 12.00 Vijesti 12.15 Fristajl skijanje 13.15 Alpsko skijanje, S.KUP Vengen 14.00 Fudbal, Wolfsburg - Bajern Minhen 15.30 Fudbal, Ajntraht Frankfurt Hannover 96 17.30 Fudbal, Kajzerslautern - FC Koln 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 21.00 Fudbal, Peru Argentina - Urugvaj 23.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Sportklub
09.30 Premier League. Chelsea Blackburn 11.00 NBA. Chicago Miami 13.00 U`ivo: Premier League. Sunderland - Newcastle 15.05 U`ivo: Premier League. Liverpool - Everton 17.10 U`ivo: Premier League. Tottenham - Manchester United 19.00 U`ivo: Portugalska liga. Porto - Naval 21.00 Golovi Premier League 21.15 NBA Live 21.30 U`ivo: NBA. LA Clippers - LA Lakers 00.00 U`ivo: NHL. Minnesota - Vancouver

Universal
06.05 Miss Marple, A Pocket Full Of Rye, film 07.50 Brza poruka, film 09.25 Zlatni Bo`i}, film 11.00 Bo`i}ni an|eo, film 12.30 Miss Marple, A Pocket Full Of Rye, film 14.10 Inspector Mom II, film 15.45 You Did What?, film 17.20 @ivot nije bajka, film 18.55 The Wives He Forgot, film 20.30 Marple - Why Didn’t They Ask Evans, film 22.10 Ladies Night, film 23.40 Uspon, film

TV Zenica
14.00 Put za Ejvonli, igrana serija 15.00 Odlika{i, repriza 16.00 Muzi~ki program, repriza 17.00 Muzi~ki program 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Dokumentarni program: Biografije, r. 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja

TV Cazin
Program TV OBN

17.10 17.50 18.20 19.30 20.00 20.40 21.00 21.35 23.15

MTV Igman
14.30 The Final Legacy - igrana serija r. 15.30 Ilahije i kaside 16.00 Islam Channel: U~enje Kur’ana vjerski program 16.41 Ezan za ak{am namaz 16.46 Ilahije i kaside 17.00 Crtani film 17.15 Vladar svjetlosti 17.30 U~enje Kur’ana 18.00 Loklani info 18.11 Ezan za jaciju namaz 18.30 Crtani film: Sindibad - dje~iji program 18.45 Vrijeme je za pri~u - dje~iji program 18.55 Zlatne rije~i dje~iji program 19.00 Muzi~ki program 19.30 Ilahije i kaside 20.15 The Final Legacy, igrana serija 21.00 Ilahije i kaside 21.30 U~enje Kur’ana 22.00 Lokalni info 22.30 Music box SMS (kontakt SMS)

vni program 20.10 Stubovi zemlje 3 - igrani film 22.10 Sabljark - igrani film

HIT
15.00 Hit nedjeljom (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.00 Iza scene 23.30 Slike u oku 00.05 Talk show 01.00 Film 02.00 Dobro ti ve~e r. 03.00 Hit nedjeljom (nedjeljno popodne) r.

TV Gora`de
17.00 Ritam `ivota 18.00 Turizam plus 18.30 Poljoprivredne teme, r. 19.00 Sedmica 19.30 Snimak rukometne utakmice 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Retrovizor, informativnodokumentarni program 21.30 Igrani film

TV USK
14.00 14.30 14.35 14.45 15.30 Vikend ru~ak Vijesti Top shop Hronika Kraji{kih gradova Inf. program r. Avanture [irli Holms Igrana serija za djecu 1/52 Top shop Balkanski talenti dok. program Horoskop Nedjeljom zajedno - Zabavno revjialni program Bajke iz cijelog svijeta Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program TIME OUT Program za mlade PRIJEVREMENI IZBORI ZA NA^ELNIKA OP]INE BIHA] Specijalna emisija Plan B Program za mlade Vijesti Nedjeljom zajedno r.

14.00 KROS-KANTRI SKIJANJE

23.00

TENIS

17.10 TOTTENHAM - MANCHESTER

20.30

MISS MARPLE

BN
12.00 13.15 14.00 15.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.20 BN music Bez maske Preljubnici Nedeljno popodne Monitor Preljubnici Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e Doma}i film: Otac na slu`benom putu Zastava BiH TOP SHOP Turizam plus Tv Zehra, magazin za `enu i porodicu Igrani film Turska muzika, zavoljene turske pop pjesme Reporta`a, r. Religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. Pregled sedmice, informativni program Otvoreni studio, repriza od petka

National G.
10.00 Pomorska patrola 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 U unutra{njosti divova prirode 14.00 U unutra{njosti divova prirode 15.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 16.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 17.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 18.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 19.00 Poznati svemir 20.00 ^opor 21.00 ^opor 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 23.00 ^opor

MTV Adria
09.00 Famous Crime Scene 09.20 Famous Crime Scene 09.50 Famous Crime Scene 10.10 Famous Crime Scene 10.40 MTV The Movies 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.30 South Park 13 Weekend 16.30 Brand New 17.00 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.30 MTV Take Over Gotan Project 21.00 Reno 911 21.20 Chapelle Show 21.50 South Park 22.20 South Park 22.40 Jersey Shore 2

RTL
07.40 Alles Atze 08.10 Nikola 08.40 Ritin svijet 09.10 Psych 11.45 Rene Marik u`ivo 13.45 Kaja Janar i Pol Pancer 14.45 Njema~ka tra`i zvijezdu 15.45 Rahova {kola ugostiteljstva 16.45 Seljak tra`i `enu 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Oprosti mi 20.15 Film 23.10 Spiegel TV

PRO 7
07.00 Melkolm u sredini 07.55 Sta`isti 08.45 Kako je nastajalo... 08.55 Film 10.40 Film 12.15 Film 13.45 Film 15.40 Film 17.10 Futurama 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Film 22.00 Film 23.55 Film

15.50 16.00 16.25 16.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00

TV HEMA
14.42 14.48 15.00 16.00 17.00 18.42 20.00 21.00 22.00 23.00

TV Kakanj
15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Osce 2011. 16.00 Legende BH sporta 16.30 Peta dimenzija, turska serija 18.00 Svakodnevnica 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.25 Svi vole Rejmonda, serija 21.10 Izgubljena pro{lost, film 23.00 Vijesti TV sahar

TV Bugojno
14.00 1001 no}, igrana serija, r. 115, 116, 117, 118, 119, 120. epizoda 15.30 Ovo mi je {kola dje~ija emisija 16.30 Crno bijeli svijet omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator r. 17.25 Auto shop r. 18.05 Na{a realnost 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informati-

22.00 22.30 22.35

20.00

^OPOR

21.20

CHAPELLE SHOW

23.10

SPIEGEL TV

18.10

SIMPSONOVI

18

PONEDJELJAK 17. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

17.30

SVE U SVEMU

00.55

HAYD U PARK

17.55

BILO JEDNOM U TURSKOJ

17.52

SASUKE - NINJA RATNICI

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Muzi~ki program 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 12/35 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 264/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 45/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Tale, doma}a igrana serija, 2/8, r. 13.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 13.30 Muzi~ki program 13.45 TV Liberty 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 15/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 ^udesni svijet, obrazovna serija, 11/52 15.25 Nema problema 15.45 Muzi~ki program 16.00 Doma}a lektira. Istorija bolesti 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 16/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 5/8 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Crni talas. Zabranjeni bez zabrane, 1/6 23.55 Male bo`i}ne tajne, igrana serija, 5/8, r. 00.45 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.00 Pregled programa za utorak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 104. epizoda, r. 10.00 Program za djecu. Kako to Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 10. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 35. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 105. epizoda 13.05 U svijetu ljubavi, ameri~ki igrani film 14.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 89. i 90. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija, 11. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 36. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 11. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Odbornici, doma}a igrana serija, 3. epizoda 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Napravimo novac, austrijski dokumentarni film 00.55 Hayd u park, program za mlade 01.25 60 minuta, politi~ki magazin, r. 02.35 Federacija danas, r. 03.05 Dnevnik 3, r. 03.50 Pregled programa za utorak

08.00 09.00 09.15 10.00 10.45 11.15 11.55 12.10 13.00 13.45 14.05 15.00 15.30 16.50 16.55 17.25 17.55 18.55 19.00 19.55 21.10 22.10 22.15 00.50

Ludo srce, turska telenovela Top Shop A la Carte, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, turska serija Stol za 4, kulinarski show Mu}ke, humoristi~na serija OBN Info Arhiv srca, Gost. Jano{ Mesaro{ Skrivena kamera, humoristi~ni program Top shop C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Top Shop Gümüº, turska telenovela OBN Info A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, turska serija OBN Info Pitajmo zajedno, talk show Gümüº, turska telenovela Telering, Zvonko Juri{i} Vox populi Pre`ivjeti s vukovima, film C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
17.45 Muzika 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Intervju dana 20.30 Na tragu prirode 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

06.30 08.30 09.00 09.10 09.35 10.00 10.25 10.55 11.20 11.45 12.00 13.00 14.00 14.10 14.55 15.10 15.50 16.50 17.40 17.52 18.20 19.00 19.28 19.30 19.38 20.00 21.00 21.30 22.20 00.20 01.05

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Timmy, crtani film, 15. epizoda Iron kid, crtani film, 12. epizoda Fifi, crtani film, 57. i 58., epizoda Bakugan, crtani film, 43. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 21. epizoda WINX, crtani film, 43. epizoda Sirene, crtani film, 43. epizoda Vijesti Indija, igrana serija, 116. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 96. epizoda Doma}ica Ovako Glam Blam Muzi~ki program Bioclinica 1001 no}, igrana serija, 120. epizoda Indija, igrana serija, 117. epizoda Doma}ica Ovako Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 34. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 35. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 121. epizoda Moje dvori{te, informativni program Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Cooler, igrani film Seks i grad, igrana serija, 80. epizoda Moj dom
22.30 Liberty TV, informativni magazin radija Slobodna Evropa 23.00 U pokretu, omladinski program 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis

Mre`a plus
09.00 Timmy, crtani film, 36. epizoda 09.10 Iron Kid, crtani film, 36. epizoda 09.30 Fifi, crtani film, 50. i 51. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 43. epizoda 10.25 Ben 10 Alien, crtani film, 21. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 43. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 43. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 116. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 97. epizda 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 120. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 117. epizoda 18.20 Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija, 121. epizoda 22.20 Cooler, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 78. epizoda 01.00 Sport centar

22.20
FILM, MRE@A PLUS

00.00
FILM, PINK BH

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu, r. 10.02 Noody, program za djecu 10.15 Grimove bajke, program za djecu, r. 10.40 Barimba, program za djecu, r. 10.50 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, r. 11.35 Frej`er, igrana serija 11.55 Igrana serija, r. 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture r. 13.45 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 15.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna guja, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu

19.02 Noody, program za djecu 19.15 Grimove bajke, program za djecu 19.35 Barimba, program za djecu 20.00 Tajne rata, dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal (r.) 21.00 Obavezan smjer, revijalni program 21.35 Sport magazin 22.05 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.10 VOA 00.40 Igrani film 02.30 Reprizni program

TV OSM
14.10 14.15 14.25 15.25 15.40 16.10 17.00 17.30 17.55 18.30 18.55 19.05 19.30 19.35 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00 TV vremeplov Horoskop Love calculator TV Vita shop Teleshop ZODEX ZOO hobby Serija: Ti si moja sudbina (r) TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Otvoreni indeks Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dokaz stvaranja

TV Gora`de
17.05 SMS CHAT 18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Gost i ona, informativni program 21.00 Sportski pregled 21.30 Ritam `ivota, r. 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

^etiri vjen~anja i sahrana
^arls je engleski ne`enja koji mno{tvo vremena provodi odlaze}i na vjen~anja svojih prijatelja. Iako ga to ne brine previ{e, ^arls se s vremena na vrijeme upita ho}e li se on ikada o`eniti. Na jednom od navedenih vjen~anja upoznaje Keri i zaljubljuje se u nju. Uloge: Hju Grant, D`on Hana, Kristin Skot Tomas Reditelj: Majk Njuel

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 [to da ne?, repriza 08.50 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana, repriza 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 TV anketa 19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV sahar/vijesti 21.00 Astrolook, zabavni program 21.30 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike (vijesti) 24.00 Repriza programa

TV Vogo{}a
14.30 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Hronika op}ine Novi Grad, informativni program TV Fiva 21.00 ^etiri `ene, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program

Cooler
^ovjek koji kockarima u Las Vegasu donosi lo{u sre}u, te je stoga omiljen kod mafije koja kontrolira kockarnice, neo~ekivano se zaljubi - i kolo sre}e se okrene, te njegova pozitivna energija postane izvor dobitka za igra~e... Uloge: Vilijam H. Mejsi, Alek Boldvin, Marija Belo Reditelj: Vejni Kramer

HTV Oskar C
12.00 Indija, igrana serija 13.00 Plavi an|eo, igrana serija 14.00 Klinika, igrana serija 16.14 Sport centar 16.15 1001 no}, igrana serija 17.15 Indija, igrana serija 18.15 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program

PONEDJELJAK 17. 1. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 Dnevnik 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Moja obitelj 7b, serija 15.25 Glas domovine 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.30 Dnevnik 20.04 ZABA - 90 seklundi, ep reporta`a 20.10 Latinica 21.50 Revizija 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Lica nacije 00.05 Andras Schiff u Teatru Olimpico, snimka u koncertu 01.20 Retrovizor. Ksena - princeza ratnica 2, serija 02.05 Retrovizor. Dragi Johne 1, serija

petak, 14. januar/sije~anj 2011.

19

HRT 2
08.50 [kolski program Ton i ton [kolski program 09.35 Paulino ljeto, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela 10.50 More 11.20 Lijepom na{om. Veliko Trojstvo 12.40 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Brlog ^arobna plo~a engleski 13.10 [kolski program Ton i ton [kolski program 14.00 Eve i vatreni konj, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija 16.30 [apta~ psima 1 17.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 17.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m). Hrvatska - Australija, prijenos 19.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 19.50 Hit dana 20.00 TV Bingo Show 20.40 Zavr{ni udarac 2, serija 21.30 Zavr{ni udarac 2, serija 22.20 CSI. Miami 7, serija 23.10 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Eve i vatreni konj, film

Nova TV
08.00 Bumba, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Roary, crtana serija 09.30 Slomljeno srce, serija 10.20 Gumus, serija 11.50 Asi, serija 13.10 IN magazin 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.45 Slomljeno srce, serija 15.40 Najbolje godine, serija 16.40 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 U~itelj, film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Miris love, film 01.40 Bra~ne vode, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.40 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov 10.35 Eko karavan 11.10 Tuma~enje knji`evnog djela 11.23 Mansarda 2 11.58 Najava programa 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.20 Vrijeme 12.25 Evronet 12.30 Rezervisano vrijeme 12.45 Blok narodne muzike 13.20 Izuzetne `ene 20. vijeka. „Smrt gospo|e ministarke“ 15.05 Vijesti 15.15 Bez vize 15.45 Total tenis 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 20.55 Pjesma i bingo 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik 23.00 Vijesti 23.05 Op{teobrazovni program

17.00

SUPER STAZA DEDA MRAZA

20.10

PRESING

07.00 Danijela 08.00 Sretna nova ’49, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Ni{ta zajedni~ko, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Dvor, reality 21.00 Grand narod pita 00.00 ^etiri vjen~anja i sahrana, film 02.00 Pogrebnikova svadba, film
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Film 22.20 Cooler, igrani film 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 22.30 Flash vijesti Ludo srce, serija TV Liberty Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Glas naroda Ja sam tvoja sudbina, serija To|e - 5 godina Balkana

09.10 09.22 09.33 09.43 09.53 10.00 10.30 11.05 12.00 12.20 13.00 13.25 15.00 15.10 16.00 16.26 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.00 20.10 21.30 22.30 22.52 22.57 23.00 23.50 00.20

Nodi, crtana serija Mala princeza, crtana serija Mimo i ^arli, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Miniskule, program za djecu [a{ava Buki, film Kvizolog Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom Hodaju}i grom, film Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, tv novela Re.publika - Hercegovina Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Karmelita, tv novela Art ma{ina, emisija iz kulture Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Presing, politi~ki tok {ou Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Cirkus, serija Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program Hodaju}i grom, film

15.00

MOJA OBITELJ

22.20

CSI. MIAMI 7

20.05 NAJBOLJE GODINE

16.35

SLAGALICA

Eurosport
03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 14.00 Fudbal 16.15 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 17.45 Tenis 18.15 Fudbal 18.30 Snuker, International Masters London 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Fudbal, Azijski Kup Katar 23.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Eurosport 2
03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 13.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 13.30 Snowboard 15.00 Snowboard 16.45 Svi sportovi 17.00 Fudbal, Azijski Kup Katar 18.30 Snowboard 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Vijesti 20.15 Fudbal, Rot-Weiss Oberhausen - Herta Berlin 22.15 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Sportklub
09.30 ATP Champions Tour. Barcelona 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League. Liverpool Everton 13.00 NBA Live 13.15 Pregled NHL 13.45 Uskijavanje 14.15 Premier League. Tottenham - Manchester United 16.00 NHL. Minnesota - Vancouver 17.45 Real NBA 18.15 Premier League News 18.30 NBA. LA Clippers - LA Lakers 20.15 FullTilt Poker 21.00 Pregled Premier League 22.00 U`ivo: NHL. Phoenix - San Jose 00.45 Pregled Premier League

Universal
06.05 Miss Marple, Murder Is Easy, film 07.50 Bo`i}ni an|eo, film 09.20 Marple - Why Didn’t They Ask Evans, film 11.00 Bo`i} u oblacima, film 12.30 Miss Marple, Murder Is Easy, film 14.10 ^ekaju}i Meri, film 15.45 @ivot nije bajka, film 17.15 Miss Marple, Murder Is Easy, film 18.55 You Did What?, film 20.30 Ties That Bind, film 22.05 Uspon, film 23.40 Pod novom upravom, film

20.00 Igrani film 21.30 TV izlog

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV Visoko
14.00 18.00 19.30 20.05 20.30 20.50 21.40 22.40 23.10 23.25 TV strane Igrani film Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme retrospektiva Dragulj u palati, igrana serija Sportske legende Aktuelnosti (r) TV strane

TV USK
15.00 Pantheon program: Divlja ostrva 6/8, dok. program 16.00 Auto sop magazin, inf.-zabavni program, r. 16.45 Top shop 16.40 Koliko vam je ~ista ku}a? 25/35 17.05 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 Duhovni svijet 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 U svemiru 16/26 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Igrani film

MTV Igman
17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.10 Mali kuhari - dje~iji program 17.20 Kako klanjati - dje~iji program 17.30 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.40 Djeca u~a~i Kur’ana dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.30 Crtani film: Sindibad 18.45 Vrijeme je za pri~u 18.50 Djeca u~a~i ilahija dje~iji program 19.00 Muzi~ki program 19.30 U~enje Kur’ana 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Pola sata sa - Muzi~ki program

BN
14.00 Novosti 14.05 Doma}a serija: Kamiond`ije 15.00 Doma}a serija: Jelena 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Bela la|a 18.00 Danas u Srpskoj 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, doma}a serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3
21.00 WWE 19.30 EKSTREMNI SPORTOVI 22.00 PHOENIX - SAN JOSE 15.45 @IVOT NIJE BANKA

TV KISS
13.50 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija r. 14.25 Kre{evski veseljaci, tambura{i 14.50 Vinoteka, emisija r. 15.30 Znastveni forum 2/5 r. 16.00 Adventure Rakela, putopisna rep. 3 NEPAL r. 15.40 Kuhinje 5/32, r. 17.10 Teri Parchhain Hoon, serija 9/212 r. 17.50 Tjednik, info magazin, r. 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 ^ovjek i zdravstvena kultura 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 10/212 21.35 Lifestyle TV 22.15 DNEVNIK KISS r. 22.40 Veronika je odlu~ila umrijeti, film (12)

National G.
10.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 ^opor 14.00 Dekodirane Nazca linije 15.00 Zadnji {panjolski ris 16.00 Super grabe`ljivci 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Bijeg 21.00 Pomorska patrola 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Bijeg

MTV Adria
08.20 Ukus Poznatih 08.50 Pranked 1 09.10 The Chalenge. Fresh Meet 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Just See MTV 12.20 MTV Express Tbf 13.10 Doma}ica 14.00 Brand New 14.30 Punk’d 14.50 Cribs 15.20 Pranked 1 15.40 The Chalenge. Fresh Meet 16.40 Hard Times Of Rj Berger 17.00 Teen Mom 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Pranked 2 22.20 Jersey Shore 2 23.10 Reno 911

RTL
07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu, serija 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Rahova {kola ugostiteljstva 22.15 Extra 23.30 Budu}i trend

PRO 7
06.50 Film 08.40 Film 10.15 Film 11.35 The Big Bang Theory 12.25 Kako sam upoznao va{u majku?, serija 13.15 Malkolm u sredini 14.10 Sta`isti 15.00 Mi smo 17.00 18.00 18.10 19.10 20.15 21.10 porodica Taff Vijesti Simpsonovi Galileo Fringe Dnevnici vampira 22.05 Supernatural 23.00 TV total

TV Zenica
14.30 Autoshop, repriza 15.00 Vijesti 15.10 Klinika, igrana serija repriza 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Bonaventura, repriza 16.45 Discovery dokumentarni program 17.25 Program za djecu 17.55 TV izlog 18.00 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja

TV HEMA
16.00 Religija u slu`bi `ivota 17.00 Reporta`a, r. 18.00 Informativni program 19.00 Slijedi: El profe, serijski program 20.00 Iskre kulture 21.00 Ginal SCORE, sportski program 22.00 Hema Magazin, informativna emisija

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 ªasuke, ninja warriors - zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Potez, sportski program 21.25 Auto shop 22.20 Cooler, igrani film

TV Kakanj
15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Pensacola, serija

18.00

[APTA^ PSIMA

19.00

VIDEOGRAPHY HIP HOP

21.15 RAHOVA [KOLA UGOSTITELJSTVA

22.05

SUPERNATURAL

20

UTORAK 18. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

15.40

ANTOLOGIJA BH. SEVDALINKE

17.30

VILLA MARIA

19.00

EXKLUZIV

20.00

1001 NO]

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 11/52 09.30 Nema problema 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 265/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 46/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira. Istorija bolesti, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 16/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Drama 15.25 Nau~na postignu}a, 12/47 15.40 Antologija bh. sevdalinke, muzi~ki program, 1/2 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 17/230 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 ^udesna istorija ameri~kog dolara, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Ruska obe}anja, igrani film 00.25 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.40 Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 105. epizoda, r. 10.00 Program za djecu. Kako to Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 11. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 36. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 106. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 Ameri~ki top model, reality serijal, 7. epizoda, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 91. i 92. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija, 12. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 37. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 12. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Dopunska nastava, 17. emisija 21.00 City Island, ameri~ki igrani film 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Sarajevska {kola dokumentarnog filma. Moje ruke na tvojim bedrima Sljeme za tjeme 00.00 Ha{ki dnevnik 00.30 Federacija danas, r. 01.00 Dnevnik 3, r. 01.45 Pregled programa za srijedu

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Telering, Zvonko Juri{i} 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Exkluziv, dnevni magazin 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.15 Dejana Talk Show. „Djeca ra|aju djecu!“, talk show 22.15 Vox populi 22.20 Equilibrium, film 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Intervju dana 20.35 Sportske legende 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 15.10 15.20 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.02 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 00.20 01.00 01.05

Bakugan, crtani film, 44. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 22. epizoda WINX, crtani film, 44. epizoda Sirene, crtani film, 44. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 117. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 97. epizoda Doma}ica Ovako Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije Bioclinica Top shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 121. epizoda Indija, igrana serija, 118. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 35. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 36. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, igrana serija, 122. epizoda Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Ne umri sam, igrani film Seks i grad, igrana serija, 81. epizoda Sport centar Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program
sudbina 21.55 Vremenska prognoza 22.00 Gradovi i regije svijeta 22.30 Glas Amerike 23.00 Utorkom u`ivo

Mre`a plus
09.00 Timmy, crtani film, 37. epizoda 09.10 Iron Kid, crtani film, 37. epizoda 09.30 Fifi, crtani film, 52. i 53. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film 44. epizoda 10.25 Ben 10 Alien, crtani film, 22. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 44. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 44. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 117. epizoda 13.00 Pali an|eo, 98. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 121. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 118. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija, 122. epizoda 22.20 Nikad ne umri sam, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 79. epizoda 01.00 Sport centar

19.00 Antalyaspor - Galatasaray, Turski fudbalski kup, dir. prijenos 20.50 Tarih, dok. serijal, r. 21.00 @ivot i zdravlje, inf. program, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serija, r. 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Obavezni smjer, revijalni program 23.00 Igrana serija 01.00 VOA, info. program 01.30 Reprizni program

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 SMS spotovi Pija~ni barometar Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Zdravlje i vi, kontakt program 22.00 SMS spotovi

TV Vogo{}a
15.00 ^etiri `ene, telenovela (repriza) (12) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika , informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Nauka borbe, dokumentarni serijal 21.00 ^etiri `ene, telenovela (12) 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program r. 22.30 Dokumentarni program 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Otvoreni program, informativno-revijalni program r.

21.15
TOK - [OU, OBN

22.30
FILM PINK, BH

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu r. 10.02 Noody, program za djecu, r. 10.15 Grimove bajke, program za djecu r. 10.40 Barimba, program za djecu r. 10.50 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija r. 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin r. 13.45 Tajne rata, dok. program r. 15.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracije, revijalni program, u`ivo 17.50 Crna guja, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 18.15 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik r. Reprizni program SMS Chat Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Reporta`a Balkandisc, muzi~ka emisija Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija Folk takt Dnevnik, r. Glas Amerike

Bez milosti
Edi @ilet i njegov partner D`o Kolins iznenada saznaju za tajni plan jednog para da unajmi pla}enog ubicu kako bi uklonili velikog kriminalca iz Luizijane. Edi je tako|e ~uo da je `ena nevjerovatne ljepote, a to je ono {to je on `elio da ~uje. Sada on ima plan da se preru{i u atentatora. Uloge: Ri~ard Gir, Kim Bejsind`er Reditelj: Ri~ard Pirsi

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 [to da ne? - repriza 08.50 Sponzorisaniprogram 09.00 Intervju dana - repriza 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 ISTINA - repriza 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika

HTV Oskar C
13.00 Plavi an|eo, igrana serija 14.00 ^etiri `ene, igrana serija 16.14 Sport centar 16.15 1001 no}, igrana serija 17.15 Indija, igrana serija 18.15 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Turizam plus 22.20 Ne umiri sam, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija

Dejana tok {ou
Velika Britanija je prva u Evropi po broju maloljetnih roditelja. Iako Vlada poku{ava to smanjiti, sve ~e{}i su slu~ajevi da o~evi i majke imaju 11. ili 12. godina. U BIH, od hiljadu maloljetnih djevojaka, starih od 15 do 18 godina, ~ak ih 16 ostaje u drugom stanju. U ovoj emisiji razgovaramo o djeci koja ra|aju djecu.

TV OSM
16.00 Autoshop magazin 16.35 Emblema 17.00 Serija: Ti si moja sudbina r. 17.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino 18.30 Dan - inf. emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.55 SMS oglasi 19.30 Portal 19.35 Game Zone 20.00 Pod lupom 21.15 Serija: Ti si moja

petak, 14. januar/sije~anj 2011.

UTORAK 18. 1. 2011.
PINK BH RTRS

21

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Moja obitelj 8a, serija 15.25 Proces 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, ep reporta`a 20.10 Hrvatsko prolje}e. Sedamdesete, dokumentarna serija 21.00 Misija. Zajedno 21.55 Paralele 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Retrovizor. Kraljevi, serija 23.55 Retrovizor. Ksena - princeza ratnica 2, serija 00.40 Retrovizor. Dragi Johne 1, serija

HRT 2
10.50 Globalno sijelo 11.20 Prizma, multinacionalni magazin 12.05 Euromagazin 12.40 Mala TV TV vrti} Ninin kutak Crtani film Danica 13.10 [kolski program Navrh jezika Kratki spoj 14.00 Minoes, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija 16.30 [apta~ psima 1 17.25 Hannah Monana 2, serija za mlade 17.45 Dva i pol mu{karca 6, serija 18.10 Puna ku}a Raftera 1, serija 18.55 Iz pti~je perspektive, dokumentarna serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, telenovela 20.50 Ciklus komedija bra}e Farrelly. The Perfect Catch, film 22.35 CSI. Miami 7, serija 23.25 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.35 Minoes, film

Nova TV
07.35 Gospodin Magoo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Roary, crtana serija 09.30 Slomljeno srce , serija 10.20 Gumus, serija 11.50 Asi, serija 13.10 IN magazin 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.45 Slomljeno srce, serija 15.40 Najbolje godine, serija 16.40 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Razbija~, film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Ubojiti strojevi, film 01.35 Bra~ne vode, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.35 Putopis. Ujedinjeni Arapski Emirati 11.05 Enciklopedija za radoznale 11.36 Matematika u srcu 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Evronet 12.35 Gastronomad 12.50 Vjerski kalendar 13.00 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 13.45 Lude godine, film 15.05 Vijesti 15.15 Vrijeme je za bebe 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Evergrin klub. Moja najljep{a zvijezda 23.20 Hit libris

21.00

AMIGI SHOW

21.55

CRNI GUJA

07.00 Danijela 08.00 Sekula i njegove `ene, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Ka Suncu, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Dvor, reality 21.00 Amigi show 22.30 Bez milosti, film 00.30 Neumoljiv, film

09.33 09.40 10.25 10.30 11.05 12.00 12.20 13.00 13.30 15.00 15.10 16.00 16.27 16.30 17.02 17.05 18.00 18.45 19.00 19.05 19.25 19.30 20.03 20.10 21.10 21.55 22.30 22.52 22.57 23.00 23.50 00.15 01.35

Mimo i ^arli, crtana serija Moja {pijunska porodica, serija RTRS preporu~uje Rimske misterije, serija Karmelita, tv novela Dnevnik 1 U fokusu Laka opera, muzi~ki serijal Moto klinci, film Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, tv novela Re.publika - Dobojsko- trebavska regija Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Karmelita, tv novela Banjalu~ka panorama Mala princeza, crtana serija Vremenska prognoza Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Nekad bilo Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija Crni guja, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Cirkus, serija No limit, muzi~ka emisija Moto klinci, film Nekad bilo
22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Triumph 00.00 Tri minutra

23.10

RETROVIZOR

20.00

DOBRA @ENA

22.10

RAZBIJA^

21.00

TABLOID

Eurosport
00.30 Tenis 01.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 14.00 Fudbal, Azijski Kup Katar 16.15 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 19.30 Tenis 20.00 Boks 21.00 Boks, T. Adamek - V. Madalone 23.00 Reli, Rally Raid Dakar 23.30 Fudbal, Azijski Kup Katar

Eurosport 2
01.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 12.00 Snowboard 13.15 Svi sportovi 13.30 Fudbal, Peru Brazil - Paragvaj 14.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 17.00 Ko{arka 17.15 Fudbal, Azijski Kup Katar 18.00 Ko{arka 19.45 Vijesti 20.00 Ko{arka 20.15 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Sportklub
11.00 NBA. LA Clippers - LA Lakers 13.00 NHL. Phoenix San Jose 14.45 NBA Live 15.00 Pregled Championship 15.30 Real NBA 16.00 Pregled Premier League 17.00 ATP Championship Tour San Paulo 17.30 Premier League Classic. Tottenham Chelsea 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Svjetska Liga Boks. Milan Moscow 20.45 U`ivo: FA Cup. Leeds - Arsenal 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker

Universal
06.05 Miss Marple. A Pocket Full Of Rye, film 07.50 ^ekaju}i Meri, film 09.25 @ivot nije bajka, film 11.00 Zlatni Bo`i}, film 12.30 Miss Marple, A Pocket Full Of Rye, film 14.10 Savr{en plan, film 15.45 Ties That Bind, film 17.15 Miss Marple. A Pocket Full Of Rye, film 18.55 Inspector Mom II, film 20.30 Coyote County Loser, film 22.05 Uzbu|enje ubijanja, film 23.40 Crni kadilak, film

TV Visoko
14.00 17.00 17.01 17.50 18.50 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 Tv strane Pregled programa Sportske legende r. Dragulj u palati r. Drugo poluvrijeme r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Dragulj u palati, serijski program 22.15 TV Liberty 22.45 Aktuelnosti r.

TV USK
13.15 14.15 14.20 14.30 14.35 15.00 16.00 16.30 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.10 20.15 20.50 21.30 21.50 22.00 22.50 Meraklije, r. Top shop TV izlo`ba Vijesti Kraji{ka zemlja (r.) Intermeco Pantheon program: Divlja ostrva, dok. program 7/8 Sport (r) Top shop Kult, kult, kultura (r) Ple{i, ple{i igrana serija r. TV {kola Crtani film Dnevnik 1. TV USK Muzi~ki program Intermeco Izborna hronika TV intervju Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK TV SHOP Ple{i, ple{i Smrt {pijunima

20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

BN
14.05 Doma}a serija, Bela la|a 15.00 Doma}a serija: Jelena 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Bela la|a 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Crno na bijelo 22.00 Sa druge strane `ivota, repriza

MTV Igman
14.30 The Final Legacy igrana serija, r. 15.30 Islam channel nasheed time 16.00 Djeca u~a~i Kur’ana 16.15 Mali kuhari - dje~iji program 16.30 Crtani film - dje~iji program 16.44 Ezan za ak{am namaz 16.50 D`amije - vjerski program 17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.10 Zvrk - dje~iji program 17.25 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.40 Vrijeme je za pri~u Islam channel 17.50 Kako klanjati dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.13 Ezan za Jaciju namaz 18.18 Ilahije i kaside 18.30 Crtani film: Sindibad 18.45 Vrijeme je za pri~u 18.50 Vladar svjetlosti 19.00 Muzi~ki program 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Autoshop magazin , emisija o automobilizmu 20.30 Muzi~ki program 21.00 Allah Artistry: Letenje - dokumentarni program 22.00 Muzi~ki program

TV KISS
12.45 Film, Balti~ka oluja (12) 14.35 Dje~ja ve~er, zabavna emisija r. 16.30 Hrana i vino, emisija 17.00 Arhiv TV KISS 17.10 Teri Parchhain Hoon, serija 10/212 r. 17.50 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 18.45 FIS Shop 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 11/212 21.35 Sa Zemlje mira, reporta`a 4/11 22.05 Dnevnik KISS, r. 22.20 Film, Kraljica otoka (12)

20.00

BOKS

18.00

KO[ARKA

18.15

NBA LIVE

18.55

INSPECTOR

National G.
10.00 Super grabe`ljivci 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 Bijeg 14.00 Dan D 15.00 Mo~varno krdo 16.00 Intimni neprijatelji 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Megagra|evine 21.00 Rastavljanje najve}ih 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Megagra|evine

MTV Adria
08.20 Cribs 08.50 Pranked 1 09.10 The Chalenge. Fresh Meet 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 13.00 Rock Chart 14.00 Brand New 14.30 Punk’d 14.50 Cribs 15.20 Pranked 1 15.40 Real World 24 New Orleans 16.40 Hard Times Of Rj Berger 17.00 Real World 24 New Orleans 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 19.50 MTV Express Tbf 20.10 Just See MTV 21.20 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Buzzin’ 22.20 Chapelle Show 22.40 Reno 911

RTL
06.00 Ta~no u 6! 07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Osumnji~eni 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija 23.10 Zakon i red, serija

PRO 7
06.30 Fredi 07.20 Big Bang Theory 08.10 Kako sam upoznao va{u majku? 09.05 Malkolm u sredini 09.55 Sta`isti 10.45 Eureka 11.35 Big Bang Theory 12.25 Kako sam upoznao va{u mamu?, serija 13.15 Malkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.10 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Switch Reloaded 23.10 TV total

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona, repriza 16.30 Za svaku bolest trava raste, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog

TV Kakanj
15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Trka kolica 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Druga~iji pogled 21.30 Budimo humani

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima, r. 17.00 Final Score, sportski program , r. 18.00 Informativni program 19.00 TV Liberty 20.00 Na{i razgovori 21.00 Reporta`a 22.00 Hema magazin

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 19.58 EPP 20.00 TV panorama 20.28 EPP

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Utorkom u`ivo muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II

11.00 UPOZNAJTE DOMOROCE

18.30

JUKEBOX

22.15

PSYCH

21.10 DVA I PO MUŠKARCA

22

SRIJEDA 19. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

19.00

DNEVNIK

23.30

AMERI^KI TOP MODEL

21.15

NA[A MALA KLINIKA

00.20

SEKS I GRAD

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Drama 09.30 Muzi~ki program 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 12/47 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 266/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 47/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 ^udesna istorija ameri~kog dolara, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 17/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Robot Robi, animirana serija, 16/52 15.25 Mini school 15.40 Bakine pri~e, 12/20 15.50 Intermeco 16.00 Euroimpuls, magazin, r. 16.30 Mini portreti slikara. Seid Had`iefendi} 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 18/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Usta na usta, {panski igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Na dnevnom redu, informativni program 22.45 Grad od snova, snimak predstave 00.30 Usta na usta, {panski igrani film, r. 02.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.30 Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 106. epizoda, r. 10.00 Program za djecu. Kako to Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 12. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 37. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 107. epizoda 13.05 City Island, ameri~ki igrani film 14.45 Zelena panorama, program za agrar, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 93. i 94. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija, 13. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 38. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 13. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal 21.00 Kako je propao rock’n’roll, jugoslovenski igrani film 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Ameri~ki top model, reality serijal, 8. epizoda 00.20 Umjetnik i zavi~aj. Petar Beus, dokumentarni program 00.50 Federacija danas, r. 01.20 Dnevnik 3, r. 02.05 Pregled programa za ~etvrtak

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Dejana Talk Show. „Djeca ra|aju djecu!“, talk show 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Exkluziv, dnevni magazin 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.15 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 22.15 Vox populi 22.20 Koled`, film 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.50 Playboy Girls, holivudska pri~a

10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 15.10 15.20 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.02 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 00.20

Ben 10. Alien force, crtani film, 23. epizoda WINX, crtani film, 45. epizoda Sirene, crtani film, 45. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 118. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 98. epizoda Doma}ica Ovako Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Bioclinica Top shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 122. epizoda Indija, igrana serija, 119. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 36. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 37. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, igrana serija, 123. epizoda Izbor sportiste BiH za 2010. godinu ZMBT profili Dobri pastir, igrani film Seks i grad, igrana serija, 82. epizoda
23.00 Sedam dana u Maglaju, informativni program TV Maglaj 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis

Mre`a plus
09.00 Timmy, crtani film, 38. epizoda 09.10 Iron Kid, crtani film, 38. epizoda 09.30 Fifi, crtani film, 54. i 55. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 45. epizoda 10.25 Ben 10 Alien, crtani film, 45. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 45. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 45. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 118. epizoda 13.00 Pali an|eo, 99. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 122. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 119. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija, 123. epizoda 22.20 Dobri pastir, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 80. epizoda 01.00 Sport centar

18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.00 Intervju dana 20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu r. 10.02 Noody, program za djecu r. 10.15 Grimove bajke, program za djecu, r. 10.40 Barimba, program za djecu r. 10.50 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, serijski program, r. 11.35 Frej`er, igrana serija r. 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje, inf. program 14.10 Obavezan smjer, revijalni program, r. 15.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna guja, serijski program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu

22.20
FILM, OBN

22.20
Dobri pastir
Kristijan Slejter igra rije~itog i urbanog sve{tenika koji je prisiljen da dovede u pitanje svoju ugodnu egzistenciju kad povjeruje u nevinost mladog sve{tenika optu`enog za ubistvo. Njegova jedina saveznica, novinarka, je tako|e i biv{a ljubav... Uloge: Kristijan Slejter, Moli Parker, Stiven Rea Reditelj: Levin Veb FILM, MRE@A PLUS

19.02 Noody, program za djecu 19.15 Grimove bajke, program za djecu 19.40 Barimba, program za djecu 20.00 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 20.50 Tarih, dok. serija, r. 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrana serija 00.15 VOA 00.45 Igrani film 02.00 Reprizni program

TV OSM
16.10 16.50 17.35 17.55 18.30 18.55 19.35 19.40 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00 Vi{e od sporta Tre}a dimenzija TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e

TV Gora`de
17.05 SMS chat 18.15 Sestrice, igrana serija, r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty TV 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska tv serija 22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 SMS spotovi TV anketa Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Klub ljubitelja `ivotinja, info-zab. pr. 22.00 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike - vijesti 24.00 Repriza programa

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 [to da ne?, repriza 08.40 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana, repriza 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Jukebox 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.00 Kafe Azra 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox

TV Vogo{}a
15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B - program na bosanskom jeziku 20.00 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 20.40 Lokalno je primarno, informativni program 21.00 ^etiri `ene, telenovela (12) 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) 22.30 Istina, emisija o povratku

HTV Oskar C
13.00 Pali an|eo, igrana serija 14.00 Klinika, igrana serija 16.14 Sport centar 16.15 1001 no}, igrana serija 17.15 Indija, igrana serija 18.15 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Film 22.20 Dobri pastir, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija

Koled`
Kevin je maturant kojem je cura \ina dala nogu jer je previ{e dosadan. U lo{em raspolo`enju odbija po}i na bruco{ku orijentaciju, no prijatelji Karter i Moris ga uspje{no nagovore pod izgovorom da je to u njegovu korist. Kada ekipa stigne na koled`, neotesano bratstvo ih odlu~i unova~iti... Uloge: Drejk Bel, Kevin Kuve, Endrju Koldvel Reditelj: Deb Hagan

SRIJEDA 19. 1. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 Vrijeme EP reporta`a TV kalendar More ljubavi, telenovela Puna ku}a Raftera 1, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Rije~ i `ivot, religijski program Moja obitelj 8a, serija Indeks, emisija o {kolstvu Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 8. kat, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 seklundi, ep reporta`a Vitezovi ju`nog Bronxa, film Policijske pri~e 3, dokumentarna serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format Retrovizor. Kraljevi, serija

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

23

HRT 2
09.35 Paulino ljeto, serija za djecu 10.00 Prijenosi iz Sabora 11.45 Reporteri 12.45 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film EBU drama za djecu 13.15 [kolski program Chiak junior Kako nastaje 14.00 Ona i ja, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Crtani film 15.55 Vaterpolo, Euroliga. Mladost Olympiakos, prijenos 17.10 Crtani film 17.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 17.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m). Hrvatska - Srbija, prijenos 19.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, telenovela 20.50 Ciklus akcijskih filmova. Opasan let, film 22.40 CSI. Miami 7, serija 23.30 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.40 Ona i ja, film

Nova TV
07.35 Gospodin Magoo, serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Roary, crtana serija 09.30 Slomljeno srce , serija 10.20 Gumus, serija 11.50 Asi, serija 13.10 IN magazin 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.45 Slomljeno srce, serija 15.40 Najbolje godine, serija 16.40 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Pobje{njeli Max 2, film 23.55 Ve~ernje vijesti 00.10 Razbija~, film 01.45 Bra~ne vode, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.40 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.35 Rokovnik 11.05 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20. vijeka 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Evronet 12.35 Gastronomad 12.50 Centar svijeta 13.15 Rezervisano vrijeme 13.45 Izuzetne `ene 20. vijeka. „Stremnicka“ 15.00 Vijesti 15.10 Vi i Mira Adanja Polak 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti 22.05 Tamo i ovdje, film 23.30 Koktel klub 00.00 Beokult

16.00

VALENTINA

23.50

REZOVI

15.25 16.00 16.58 17.10 17.20 17.25 18.10 18.23

07.00 Danijela 08.00 Sekula nevino optu`en, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Edukacija malog stabla, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Bitka u Sahari, film 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Dvor, reality 21.00 Grand parada 22.00 ^arlijevi an|eli, film 00.00 Neumoljivi 2. Smrt vreba, film

09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Mala princeza, crtana serija 09.33 Mimo i ^arli, crtana serija 09.40 Rimske misterije, serija 10.15 Robin Hud, crtani film 11.05 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 EU i mi 13.30 Magi~no srebro, film 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re.publika - Sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novella 18.00 Balkanska odiseja, koncert ansambla „Kolo“ 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou 21.00 Dokumentarni program 22.00 Naslovi 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija 23.50 Rezovi, humoristi~ka serija 00.10 Magi~no srebro, film
19.30 Sportski mozaik, repriza 20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa program 22.20 Dobri pastir, igrani film

18.30 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.05

18.30 TVOJA SAM SUDBINA

22.40

CSI. MIAMI 7

14.45

SLOMLJENO SRCE

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

Eurosport
09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 14.00 Reli 15.15 Reli 15.45 Fudbal 16.00 Reli 17.15 Fudbal 19.15 Tenis 19.45 Reli 20.20 Svi sportovi 20.25 Konji~ki skokovi 20.30 Golf, Tour Sony Open 21.30 Golf 22.00 Golf 22.05 Jedrili~arstvo, Monsun Kup 22.35 Jedrili~arstvo 22.55 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Eurosport 2
09.00 10.00 11.00 11.30 12.45 14.45 Snowboard Reli Snowboard Reli Snowboard Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open Snowboard Vijesti Ko{arka, USK Prague Aistes Kaunas Ko{arka, Fenerbah~e Ekaterinburg Wwe Wwe Mje{ovite borila~ke vje{tine, T. Woodley - T. Saffiedine Fudbal, Peru - Argentina

Sportklub
09.30 Uskijavanje 10.00 FullTilt Poker 11.00 Coppa Italia. Napoli - Bologna 13.00 Barca TV. Barcelona - Malaga 14.45 NBA Live 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 15.45 FA Cup. Leeds Arsenal 17.30 U`ivo: Coppa Italia. Sampdoria - Udinese 19.30 Premier League News 19.45 NBA Live 20.00 Pregled FA Cup 20.45 U`ivo: FA Cup. Manchester City - Leicester 22.45 U`ivo: Copa del Rey. Betis - Barcelona 00.00 FullTilt Poker

Universal
06.05 Miss Marple. Why Didn’t They Ask Evans, film 07.50 Zlatni Bo`i}, film 09.25 Ties That Bind, film 11.00 Miss Marple. Why Didn’t They Ask Evans, film 12.30 Inspector Mom II, film 14.10 Coyote County Loser, serija 15.45 Coyote County Loser, serija 17.15 Miss Marple. Why Didn’t They Ask Evans, film 18.55 Bo`i}ni an|eo, serija 20.30 Mre`a la`i, film 22.05 Umanjeni kapacitet, film 23.40 Fatalna gre{ka, film

TV Visoko
14.00 17.00 17.05 17.55 18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 TV strane Pregled programa TV liberty, r. Dragulj u palati, r. Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Dragulj u palati, serijski program 22.30 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti r.

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 Dugo putovanje do {kole Dok. program 15.00 Pantheon program: Divlja ostrva, dok. serijal 8/8 16.00 TV intervju, r. 16.40 Veterani danas, dok. program, r. 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija (r) 18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje Obrazovni program (r) 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Kelvin Klajn, dok. serija 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 Intermeco 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

17.00 18.00 18.30 19.00 20.45 21.15 22.15

MTV Igman
15.30 TV Liberty - informativni program 16.00 Ilahije 16.45 Ezan za ak{am namaz 16.50 Mali kuhari - dje~iji program 17.00 Dje~iji svijet - dje~iji program 17.15 Djeca u~a~i Kur’ana 17.30 Islam Channel: U~enje Kur’ana 18.00 Lokalni info 18.14 Ezan za jaciju namaz 18.19 Nasheed time 18.30 Crtani film: Sindibad - dje~iji program 18.45 Vrijeme je za pri~u dje~iji program 18.50 Djeca u~a~i Kur’ana - dje~iji program 19.00 Muzi~ki program 19.30 U~enje Kur’ana 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Nasheed time 21.30 Allah Artstry: Isa }e se vratiti 22.30 Muzi~ki program

TV KISS
15.30 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 16.30 Hrana i vino, emisija 17.15 Teri Parchhain Hoon, serija 11/212 r. 17.50 Ekstra plus r. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.00 [to uzrokuje bolesti 2/8 20.30 Reporta`a 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 12/212 21.35 Biografije, reporta`a 2/20 22.25 Criss Angel Mindfreak, serija 3/39 23.00 Dnevnik KISS, r.

23.30

BN
12.15 Doma}i film: Vreme ~uda 14.00 Novosti 14.05 Doma}a serija: Bela la|a 15.00 Doma}a serija: Jelena r. 16.00 Dnevnik 16.25 Doma}a serija: Bela la|a 18.00 Danas u Srpskoj 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Doma}i film: Praznik u Sarajevu 22.30 Dnevnik 3
22.05 JEDRILI^ARSTVO 19.00 FENERBAH^E - EKATERINBURG 00.00 FULLTILT POKER 23.40 FATALNA GRE[KA

National G.
10.00 Intimni neprijatelji 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 Megagra|evine 14.00 Dan D 15.00 U unutra{njosti divova prirode 16.00 @ivotinje lo{eg pona{anja 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Sasko zlato 21.00 Prvi Isus? 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Sasko zlato

MTV Adria
09.10 10.00 11.00 12.00 12.20 13.10 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.40 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.00 22.50 23.10 Real World 24 Top 10 at 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Hip Hop Chart Brand New Punk’d Cribs Pranked 1 Real World 24 New Orleans Hard Times Of Rj Berger 16&Pregnant 3 from 1 Brand New Jukebox Videography Rock Riff Ukus poznatih MTV Express Tbf Top 20 Most Expensive Cribs Pranked 2 Chapelle Show

RTL
06.00 Ta~no u 6! 07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Njema~ka tra`i zvijezdu 21.15 Dnevnik doktora 22.15 Stern TV 00.00 Vijesti

PRO 7
06.35 Fredi 07.20 Big Bang Theory 08.10 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 09.05 Melkolm u sredini, serija 09.55 Sta`isti, serija 10.45 Eureka 11.35 Big Bang Theory 12.25 Kako sam upoznao va{u mamu?, serija 13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 O~ajne ku}anice, serija 22.15 Kako sam upoznao va{u mamu?, serija

TV Zenica
15.00 15.10 15.55 16.00 16.05 17.00 17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 Vijesti Klinika, igrana serija TV izlog Iz dana u dan Razglednica, repriza Discovery, dok. program Ze sport plus TV izlog Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Srijedom - kontakt program Sfera - emisija iz kulture TV izlog Plima `ivota, igrana serija Zenica danas, r.

TV Kakanj
15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Svjedok prirode 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Danas napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 ADS kviz 21.30 Auto shop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 To{e - 5 godina Balkana

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Na{i razgovori, intervju, r. 17.00 Slijedi: Reporta`a, r. 18.00 Informativni program 19.00 El profe, serijski program 20.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program 21.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

TV Bugojno
15.25 Crno bijeli svijet r. 15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 17.50 Muzika 18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 19.00 Da se ispri~amo, repriza

22.00 ZATO^ENI U INOZEMSTVU

20.00

MTV EXPRESS

22.15

STERN TV

20.15

O^AJNE KU]ANICE

24

^ETVRTAK 20. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

20.00

JOSIP PEJAKOVI]. U IME NARODA

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

16.55

A LA CARTE

21.00

ISPUNI MI @ELJU

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Robot Robi, animirana serija, 16/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 12/20 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 267/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 48/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Na dnevnom redu, informativni program, r. 12.45 Otka~ena kamera, 1/5 13.15 Mini portreti slikara. Seid Had`iefendi}, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 18/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Frenderi u BiH, animirana serija 15.20 101 nesta{luk, igrana serija, 11/13 16.05 Samo za zabavu, revijalni program 16.30 Putevi zdravlja, magazin 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 19/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 20.30 Putomanija, dokumentarna serija, 2/4 21.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 3/13 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure. Ahmed Bosni}, program iz kulture 23.50 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 3/13, r. 00.35 Putomanija, dokumentarna serija, 2/4, r. 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.15 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 107. epizoda, r. 10.00 Program za djecu. Kako to Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 13. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 38. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 108. epizoda 13.05 60 minuta, specijal, r. 14.10 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.40 Dopunska nastava, 17. emisija, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 95. i 96. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija, 14. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 39. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 14. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 CSI. Miami, igrana serija, 15/VIII epizoda 22.10 [etnja sa pra~ovjekom, inostrani dokumentarni program, 2. dio 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 No} klasika Almodovar. Vra}am se, {panjolski igrani film 01.05 Federacija danas, r. 01.35 Dnevnik 3, r. 02.20 Pregled programa za petak

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Exkluziv, dnevni magazin 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.10 Biseri, talk show 22.15 Vox populi 22.20 Peder bar, film 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.50 Playboy Girls, holivudska pri~a

10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 14.35 15.55 15.10 15.20 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.02 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 00.20

Ben 10. Alien force, crtani film, 24. epizoda WINX, crtani film, 46. epizoda Sirene, crtani film, 46. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 119. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 99. epizoda Doma}ica Ovako Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bioclinica Top Shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 123. epizoda Indija, igrana serija, 120. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 37. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 38. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda Ispuni mi `elju Zvijezda mo`e{ biti ti Srce ljeta, igrani film Seks i grad, igrana serija, 83. epizoda
08.30 Reprizni program 17.05 Izgubljena soba, igrana serija, r. 18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

Mre`a plus
09.00 Timmy, crtani film, 39. epizoda 09.10 Iron Kid, crtani film, 39. epizoda 09.30 Fifi, crtani film, 56. i 57. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 46. epizoda 10.25 Ben 10 Alien, crtani film, 24. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 46. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 46. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 119. epizoda 13.00 Pali an|eo, 100. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 123. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 120. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, emisija 22.20 Srce ljeta, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 81. epizoda 01.00 Sport centar

15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 00.00

21.00
SERIJA, BHT1

21.15
CSI: Miami
Neidentifikovano tijelo je jednog dana iznenada u Majamiju „palo s neba“. Horej{io i njegov tim sprovode istragu i otkrivaju da se radi o putniku koji je letio jednim privatnim ~arter letom. SERIJA, FTV

JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Klub Ekspres Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Jukebox „Gljiva showu“, zabavna emisija Ja sam tvoja sudbina - indijska serija Centralna informativna emisija, repriza Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu, r. 10.02 Noody, program za djecu r. 10.15 Grimove bajke, program za djecu r. 10.40 Barimba, program za djecu, r. 10.50 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja igrana serija 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Javni agent 033, zabavni program r. 13.45 Sarajevdisanje, dok. program, r. 14.20 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 15.05 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, zabavni program,

u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Crna guja, serijski program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 Grimove bajke, program za djecu 19.40 Barimba, program za djecu 20.00 Konstruktorske katastrofe, dok. program 20.50 Tarih, dok. serija. r. 21.00 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Pusti muziku, zabavno-muzi~ki pr. 23.00 Igrana serija 00.00 VOA 00.30 Igrani film 02.00 Reprizni program

TV OSM
16.15 Autovizija 17.00 Serija: Ti si moja sudbina r. 17.30 TV vita shop 18.55 Hrana i vino 18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi 19.30 Portal 19.35 Game Zone 19.45 Muzi~ki predah 20.00 TV ordinacija 21.00 Stav 22.00 Serija: Ti si moja sudbina 22.30 Glas Amerike 23.00 Talk Show

TV Vogo{}a
16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Dokumentarni program 21.00 ^etiri `ene, telenovela (12) 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) 22.30 Pri~a o sand`a~kim velikanima, dokumentarni program 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Otvoreni program, informativno-revijalni program r.

TV Alfa

Ljudi sa Medisona
U agenciji dolazi do nesuglasica izme|u Lejn i D`oan. Na putu za Akapulko, Don svra}a u Los An|eles gdje posje}uje Anu Drejper, a kada se vrati u Njujork, u novogodi{njoj no}i }e bolje upoznati Lejn...

07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 [to da ne? repriza 08.45 Sponzorisani pr. 09.00 Intervju dana - repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik - jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani pr. 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 Sloboda govora, anketa 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV sahar, vijesti 21.00 U`ivo i otvoreno, info-pol. magazin 22.00 SMS spotovi

HTV OSKAR C
13.00 Pali an|eo, igrana serija 14.00 ^etiri `ene, igrana serija

TV Gora`de
08.00 Dnevnik

petak, 14. januar/sije~anj 2011.

^ETVRTAK 20. 1. 2011.
PINK BH RTRS

25

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
12.15 EP reporta`a 12.16 TV kalendar 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Moja obitelj 8b, serija 15.25 Doma}i dokumentarni film 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 seklundi, ep reporta`a 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Moving On, dramska serija 21.55 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Putevima rijeke Amazone, dokumentarna serija

HRT 2
10.00 Prijenosi iz Sabora 12.40 Mala TV TV vrti} Crtani film Crtani film 13.10 [kolski program Kokice Abeceda EU 14.00 Nesta{na Katy, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija 16.30 [apta~ psima 1 17.25 Hannah Montana 2, serija za mlade 17.45 Dva i pol mu{karca 6, serija 18.15 Puna ku}a Raftera 1, serija 19.00 Dokumentarna serija 19.35 Hit dana 19.45 Ve~eras 19.50 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 20.05 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m). Hrvatska - Danska, prijenos 21.45 Svjetsko prvenstvo u rukometu (m) - emisija 22.15 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 22.25 Filmovi na{ih susjeda. To~kovi, film 23.55 Nesta{na Katy, film

Nova TV
07.35 Gospodin Magoo, serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Roary, crtana serija 09.30 Slomljeno srce, serija 10.20 Gumus, serija 11.50 Asi, serija 13.10 IN magazin 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.45 Slomljeno srce, serija 15.40 Najbolje godine, serija 16.40 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Provjereno, informativni magazin 23.15 Ve~ernje vijesti 23.30 Ubojstvo u Orient expressu, film 01.00 Pobje{njeli Max 2, film 02.40 Vjerovali ili ne, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.40 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.35 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Viva la musica. Joculatores Slavenses 11.35 Ars praktika 3 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme i stanje na putevima 12.30 Evronet 12.35 Rezervisano vrijeme 12.50 Vjerski kalendar 13.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 13.30 Do{lo doba da se ljubav proba, film 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje 23.15 Susjedi - jedan pogled 23.45 Dnevnik

21.00

ZABRANJENI FORUM

17.05

KARMELITA

07.00 Danijela 08.00 Bra}a po materi, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Uli~ni ples, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Plavi grom, film 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Dvor, reality 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Forest gamp, film 01.00 21, film
16.14 Sport centar 16.15 1001 no}, igrana serija 17.15 Indija, igrana serija 18.15 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show 22.20 Film 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 22.30 Flash vijesti Ludo srce, serija Druga~iji pogled Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ja sam tvoja sudbina, serija To{e - 5 godina blakana

09.10 09.35 09.46 09.51 09.56 10.05 11.05 12.00 12.20 13.00 13.25 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.00 20.10 21.10 21.35 22.05 22.30 22.52 22.57 23.00 00.20

Nodi, crtana serija Mala princeza, crtana serija Mimo i ^arli, crtani film Svijet divljine, program za djecu Miniskule, program za djecu Tajne rata, dokumentarni serijal Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Zdravlje je lijek Gospodari pejntbola, film Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, serija Re.publika - Krajina Srpska danas Karmelita, serija Balkanska odiseja, koncert ansambla „Kolo“, 2. dio Mala princeza, crtana serija Upitnik , kviz Moj biznis, glasanje Dnevnik 2 Sport Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni pr. Reporta`a Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Srbi, narod koji nestaje, dokumentarni film Gospodari pejntbola, film
23.00 23.35 00.00 00.05 Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

23.10 PUTEVIMA RIJEKE AMAZONE

17.25 HANNAH MONTANA 2

22.10

PROVJERENO

16.00

OVO JE SRBIJA

Eurosport
03.00 Tenis 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 14.30 Bijatlon, S.KUP Antholc 15.45 Zimski sportovi 16.00 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 17.45 Ski skokovi, S.KUP Zakopane 19.00 Tenis 19.30 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 20.00 Borila~ki sport 22.00 Bijatlon, S.KUP Antholc 23.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Eurosport 2
03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 11.00 Snowboard 12.15 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 14.00 Snowboard 15.15 Ko{arka 15.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 18.15 Ko{arka 18.30 Snowboard 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Sportklub
09.30 10.00 11.00 12.30 14.15 16.00 16.15 18.00 18.30 18.45 19.00 19.30 20.00 Ajax TV FullTilt Poker Copa del Rey Euroleague. Efes - Montepaschi Coppa Italia. Roma - Lazio NBA Live Euroleague. Real Madrid Partizan Premier League Magazin Premier League News NBA Live Pregled Euroleague NBA Action U`ivo: Copa del Rey. Deportivo La Couruna Almeria U`ivo: Copa del Rey. Atletico Madrid - Real Madrid

Universal
06.05 Miss Marple. By Pricking Of My Thumbs, film 07.50 Savr{en plan, film 09.25 Coyote County Loser, film 11.00 Inspector Mom II, film 12.30 Miss Marple. By Pricking Of My Thumbs, film 14.10 Bo`i}ni an|eo, film 15.45 Mre`a la`i, film 17.15 Miss Marple. By Pricking Of My Thumbs, film 18.55 Lost In Love, film 20.30 My Girlfriend’s Boyfriend, film 22.05 Crni kadilak, film 23.40 Pod novom upravom, film

TV Cazin
18.00 Igrani program, r. 18.45 O tome se govori, repriza 19.15 Turizam plus, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Svjetlost islama 21.00 Igrani program 21.45 Liberty TV 22.15 [ou na moj na~in 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

BN
12.15 Doma}i film: Praznik u Sarajevu 14.00 Novosti 14.05 Doma}a serjia: Bela la| 15.00 TV serija: Jelena 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}i film: Bela la|a 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3

MTV Igman
14.30 The Final Legacy igrana serija r. 15.30 Ilahije i kaside 16.00 U~enje Kur’ana 16.46 Ezan za ak{am namaz 16.51 Ilahije i kaside 17.00 Crtani film 17.20 Djeca u~a~i Kur’ana - dje~iji program 17.30 Zvrk - dje~iji program 17.40 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.50 Vrijeme je za pri~u dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.15 Ezan za Jaciju namaz 18.30 Crtani film: Sindibad - dje~iji program 18.45 Vladar svjetlosti 18.50 Razni oblici 19.00 Muzi~ki program 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Amanet - kontakt emisija - talk show 21.00 The Final Legacy, igrana serija 22.00 Pola sata sa... muzi~ki program 22.30 Sura Ya’sin - vjerski program

22.00

TV Visoko
14.00 17.00 17.45 18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 21.55 22.40 23.00 TV strane U dru{tvu sa Muzi~ki program Dragulj u palati - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Dragulj u palati - serijski program Aktuelnosti, r TV strane

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.40 Iz Bisaga Vehida Guni}a, dok. program 15.00 Pantheon program: dok. serijal 15.50 Biografije: Kelvin Klajn, dok. serija, r. 16.40 Azimuti, dok. pr. 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, informativni program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija

09.00

TENIS

18.30

SNOWBOARD

16.15 REAL MADRID - PARTIZAN

15.45

MRE@A LA@I

TV Bugojno
15.25 Aktuelno 15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.25 Potez, r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju emisija 22.20 Srce ljeta - igrani film

National G.
10.00 @ivotinje lo{eg pona{anja 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 Sasko zlato 14.00 Bitka brodova 15.00 U unutra{njosti divova prirode 16.00 Kad se `ivotinje lo{e pona{aju 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Ulovljeni 21.00 Ulovljeni 22.00 Granica 23.00 Ulovljeni

MTV Adria
09.10 10.00 11.00 12.00 12.20 12.40 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.40 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.20 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.40 Real World 24 Top 10 at 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV MTV Express Tbf MTV World Stage Brand New Punk’d Cribs Pimp My Ride Real World 24 New Orleans Hard Times Of Rj Berger MTV The Movies MTV Express Tbf 3 From 1 Brand New Jukebox Videography So’ 90 Just See MTV DFC 3 From 1 Adventures In Hollyhood Reno 911 Chapelle Show South Park 3 From 1

RTL
07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za Kobru, serija 21.15 Odbrojavanje 22.15 CSI, serija 00.00 Vijesti

PRO 7
07.20 Big Bang Theory 08.10 Kako sam upoznao va{u mamu?, serija 09.05 Melkolm u sredini, serija 09.55 Sta`isti, serija 10.45 Eureka 11.35 Big Bang Theory 12.25 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Veliki {ou razli~itih gluposti 23.15 TV total

TV KISS
14.30 [kola ribolova iz barke 15.00 ]akula kroz `ivot 16.00 AUTO SHOP 16.40 Kuhinje 6/32 17.10 Teri Parchhain Hoon, serija 12/212 r. 17.50 Zagrljaj ljepote r. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 FIS SHOP i marketing 20.00 Dobar, lo{, zao 21.00 Teri Parchhain Hoon, serija 13/212 21.35 Film, Vra}anje duga (16) r. 23.15 Dnevnik KISS r.

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom, r. 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sati muzike 21.00 Me|u nama 21.10 Me|u nama 21.40 TV izlog

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program, r. 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Informativni program 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom 22.00 Objektiv II 22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina

TV Kakanj
15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Pensacola, serija

20.00

ULOVLJENI

21.20

DFC

20.15

ALARM ZA KOBRU

15.00 MI SMO PORODICA

26

PETAK 21. 1. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

16.30

BH GASTRO KUTAK

20.10

TV BINGO SHOW

22.15

RED CARPET

16.50

INDIJA

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Frenderi, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, igrana serija, 11/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 268/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 49/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.45 Figure. Ahmed Bosni}, program iz kulture, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 19/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Dokumentarni film 15.25 Uradi sam, uradi sama 15.30 Muzi~ki program 15.45 Mi, Evropljani, strana dokumentarna serija, 3/6 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 20/230 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 14/36 20.35 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 5/13 21.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 6/14 22.00 BHT vijesti Filmski maraton. 22.15 No}i boje borovnice, igrani film 23.45 Karneval, igrani film 01.10 Samari}anka, ju`nokorejski igrani film 02.45 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 5/13, r. 03.10 Pregled programa za subotu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 108. epizoda, r. 10.00 Program za djecu. Kako to Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 14. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 39. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 109. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 14.10 CSI. Miami, igrana serija, 15/VIII epizoda 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 97. i 98. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija, 15. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 40. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 15. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Zemlja junaka, ameri~ki igrani film 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Kad Miki ka`e da se boji, hrvatski dokumentarni film 01.45 Federacija danas, r. 02.15 Dnevnik 3, r. 03.00 Pregled programa za subotu

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 09.50 Spielberg, Povratak u budu}nost 10.15 Bilo jednom u Turskoj, turska telenovela 11.15 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Biseri, talk show 13.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.50 OBN Info 16.55 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.25 Spielberg, Povratak u budu}nost 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Exkluziv, dnevni magazin 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 22.20 Vox populi 22.15 Red Carpet, showbizz magazin 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.50 Playboy Girls, holivudska pri~a

09.35 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 15.00 15.20 15.30 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 23.20

Fifi, crtani film 65. i 66. epizoda Bakugan, crtani film, 47. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 25. epizoda WINX, crtani film, 47. epizoda Sirene, crtani film, 47. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 120. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 100. epizoda Doma}ica Ovako Ispuni mi `elju Zvijezda mo`e{ biti ti Bioclinica Top Shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda Indija, igrana serija, 121. epizoda Doma}ica Ovako Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 38. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 39. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, igrana serija, 125. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo Izbori, igrani film
program (repriza) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal, informativni program 23.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Otvoreni program, informativno-revijalni program r.

Mre`a plus
09.00 Timmy, crtani film, 40. epizoda 09.10 Iron Kid, crtani film, 40. epizoda 09.30 Fifi, crtani film, 58. i 59. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 47. epizoda 10.25 Ben 10 Alien, crtani film, 25. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 47. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 47. epizoda 12.00 Indija, igrana serija, 120. epizoda 13.00 Pali an|eo, 101. epizoda 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 121. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija, 125. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.20 Izbor, igrani film 01.20 Sport centar

tivna emisija 19.15 [to da ne? - revijalni program 20.00 Intervju dana 20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 Istina 23.00 Centralna infomrativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu r. 10.02 Noody, program za djecu r. 10.15 Grimove bajke, program za djecu r. 10.35 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 10.50 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija r. 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program r. 14.15 Konstruktorske katastrofe, dok. program r. 15.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Pusti muziku, muzi~ko-zabavni program r. 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna guja, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA

21.20
FILM, FTV

23.45
Karneval
Nakon `estoke sva|e sa ocem Larbi odlu~uje da napusti posao u porodi~noj radionici i da ode u Marsej. Budu}i da nije stigao na posljednji voz, sklanja se u susjednu zgradu kako bi tu proveo no}. Kako je karneval u Dankerku u punom jeku, nailaze dvoje u~esnika karnevala, bra~ni par... Uloge: Silvi Testi, Amar Ben Abdalah, Klovis Korniljak Reditelj: Tomas Vinsen FILM, BHT1

19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 Grimove bajke, program za djecu 19.40 Barimba, program za djecu 20.00 @ivot, BBC dok. program 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.25 Tarih, dok. serijal 22.30 Ne{to za raju, zabavni program 23.15 No}na ptica: Pansion Fali~nih, igrana serija 23.45 No}na ptica: Sumorna ku}a, igrana serija 00.15 No}na ptica, igrani film 02.00 Reprizni program

TV Jasmin
16.10 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 21.30 23.30 SMS spotovi TV anketa Marketing Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Top music, top lista SMS spotovi Glas Amerike/Vijesti 24.00 Repriza programa

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Reprizni program Klinika r. Dnevnik Muzi~ki program Igrani film Turizam Izgubljena soba, igrana serija Dnevnik, r. Glas Amerike

TV OSM
15.50 Muzi~ki predah 16.15 Autosprint 17.00 Serija: Ti si moja sudbina 17.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino 18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi 19.35 Portal 19.40 Game Zone 19.50 Marketing 8 20.00 Peta no} 21.15 Serija: Ti si moja sudbina 22.00 Gradovi i regije svijeta 22.25 Vremenska prognoza 22.30 Glas Amerike 23.00 Tre}a dimenzija

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik, jutarnji program 08.00 [to da ne?, repriza 08.45 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana, r. 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 CRISS ANGEL, zabavna emisija - repriza 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informa-

TV Vogo{}a
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.00 ^etiri `ene, telenovela repriza (12) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, edukativno-vjerski program 21.00 ^etiri }ene, telenovela (12) 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni

Zemlja junaka
Grupa ameri~kih vojnika na rati{tu u Iraku, saznaje da se vra}aju ku}i za dvije sedmice. Ipak, prije povratka, moraju obaviti jo{ jednu humanitarnu misiju. Tada upadaju u zasjedu koja }e ostaviti posljedice na sve njih. Kada se vrate u svoj grad Spokejn, o~ekuje ih najte`a bitka... Uloge: Semjuel L. D`ekson, D`esika Bil, 50 Cent Reditelj: Irvin Vinkler

HTV Oskar C
13.00 Pali an|eo, igrana serija 14.00 Klinika, igrana serija 16.14 Sport centar 16.15 1001 no}, igrana serija 17.15 Indija, igrana serija 18.15 Sasuke, Ninja War-

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

PETAK 21. 1. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.15 EP reporta`a 12.16 TV kalendar 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 15.00 Moja obitelj 8b, serija 15.25 Prosidba divojke u Mu}u, emisija pu~ke i predajne kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.18 HAK - Promet info 17.20 Doma}i dokumentarni film 17.50 Iza ekrana 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 seklundi, ep reporta`a 20.10 Mjesec superjunaka. Catwoman, film 22.00 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme 22.30 Vijesti iz kulture 22.40 Peti dan, talk show 23.35 Filmski maraton. Kiss Kiss Bang Bang, film 01.25 Filmski maraton. Catwoman, film

27

HRT 2
08.25 Lagodan `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 08.50 [kolski program Puni krug Glazbeceda 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu 10.00 Prijenosi iz Sabora 11.20 Kitzbuehel. Svjetski skija{ki kup - superG, prijenos 12.50 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film Tajni dnevnik patke Matilde 13.25 Pirati Silicijske doline, film 15.00 @upanijska panorama 15.15 Lugarnica 21, serija 16.00 Briljanteen 16.40 Ritam tjedna, glazbeni magazin 17.15 Hokej, EBEL liga. Medve{~ak KAC, prijenos 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Svemirska istra`ivanja, dokumentarni film 20.50 Mu{karci na stablima 1, serija 21.40 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 21.50 Umorstva u Midsomeru 12b, mini-serija 23.30 Na rubu znanosti 00.15 Gara`a

Nova TV
07.35 Gospodin Magoo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Roary, crtana serija 09.30 Slomljeno srce, serija 10.20 Gumus, serija 11.50 Asi, serija 13.10 IN magazin 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.45 Slomljeno srce, serija 15.40 Provjereno, informativni magazin 16.40 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Pritajena vatra, film 21.55 Smrtonosni val 1 i 2, film 00.55 Pla}enik, film 02.25 Meni pripada{, film

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.40 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Vjerujte, ali ne pretjerujte 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Evronet 12.35 Rezervisano vrijeme 12.50 Trendseter 13.30 Ciklus. Jovan Radulovi} - „Nikoljdan 1901’’ 15.00 Vijesti 15.10 TV lica 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu 21.00 Visoki napon 21.40 Vijesti 21.45 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Faca

19.50

INFO TOP

22.00

FALI^NI PANSION

07.00 Danijela 08.00 Maturanti, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Razglednice iz pakla, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 50 poljubaca za pam}enje, film 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Dvor, reality 21.00 Grand show 23.00 Magla, film 01.00 Englez, film
riors, zabavni program Dnevnik HTV OSCAR-C Reemitiranje Dnevnika HRT-a 1001 no}, igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori, igrani film 14.35 Francuski fokus 15.00 Pantheon program, dok. program 16.00 Top shop 16.05 U fokusu 17.10 Ple{i, ple{i 18.15 Vikend ru~ak 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Abba 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ples, samo ples, igrana serija 23.00 Bonaventura, dok. zabavni program

09.10 09.22 09.33 09.43 09.48 10.05 11.05 12.00 12.20 13.00 13.30 15.00 15.05 15.10 16.00 16.30 16.55 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.03 20.10 21.00 22.00 22.15 22.52 22.57 23.05

Nodi, crtana serija Mala princeza, crtana serija Mimo i ^arli, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Miniskule, program za djecu Pe~at, politi~ki magazin, repriza Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Frojdova riznica Film Vijesti Vremenska prognoza Dolina sunca, serija Izvje{taj sa banjalu~ke berze Re.publika - Posavina Srpska danas Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika Karmelita, serija TV Bingo Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Intervju Ranjeni orao, serija Fali~ni pansion, humoristi~ka serija Kako ja ka`em, film Sport Finansijske novosti Filmski maraton
16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Bela la|a 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Doma serija: Bela la|a 22.30 Dnevnik 3 23.00 Igrani film: Turbulencija 2

18.40

U ISTOM LONCU

21.50 UMORSTVA U MIDSOMERU

19.15

DNEVNIK

20.05 MIRIS KI[E NA BALKANU

Eurosport
00.30 Tenis 01.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 03.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 09.00 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 14.30 Bijatlon, S.KUP Antholc 15.45 Ski skokovi 16.30 Ski skokovi, S.KUP Zakopane 18.15 Tenis 18.45 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 20.45 Fudbal 22.00 Bijatlon, S.KUP Antholc 23.00 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo

Eurosport 2
09.00 Tenis 10.00 Alpsko skijanje, S.KUP Kortina d`Ampeco 11.30 Alpsko skijanje, S.KUP Kicbil 12.45 Snowboard 14.45 Fudbal 15.15 Fudbal, Azijski Kup Katar 17.15 Ko{arka 17.30 Fudbal, Azijski Kup Katar 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Hamburger SV - Ajntraht Frankfurt 21.20 Fudbal, Hamburger SV Ajntraht Frankfurt 22.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

Sportklub
09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 Euroleague. Real Madrid - Partizan 13.00 NBA Action 13.30 Holandska liga. Ajax - Feyenoord 15.15 NBA Live 15.30 Euroleague. Barcelona - Maccabi 17.00 Premier League News 17.15 Pregled Euroleague 18.00 Copa del Rey 19.45 NBA Live 20.00 Euroleague. Roma - Olimpija 21.45 Premier League News 22.00 Pregled Euroleague 22.30 Najava Premier League

Universal
06.05 Miss Marple. Prema nuli, film 07.50 Pristojna ponuda, film 09.25 Mre`a la`i, film 11.00 Bo`i}ni an|eo, film 12.30 Miss Marple. Prema nuli, film 14.10 You Did What?, film 15.45 My Girlfriend’s Boyfriend, film 17.15 Miss Marple. Prema nuli, film 18.55 Smrtonosni medeni mjesec, film 20.30 Family In Hiding, film 22.05 Fatalna gre{ka, film 23.40 Ties That Bind, film

MTV Igman
14.30 The Final Legacy igrana serija, r. 15.30 Ilahije i kaside 16.00 Amanet - kontakt emisija r. 16.47 Ezan za ak{am namaz 16.52 Amanet - nastavak 17.00 Crtani film: Sindibad 17.20 Djeca u~a~i Kur’ana 17.35 Razni oblici 17.40 Vladar svjetlosti 17.55 Zlatne rije~i - dje~iji preogram 18.00 Ilahije i kaside 18.14 U~enje Kur’ana 18.16 Ezan za Jaciju namaz 18.30 Crtani film: Sindibad 18.45 Vrijeme je za pri~u 18.50 Zlatne rije~i 19.00 Muzi~ki program 19.30 U~enje Kur’ana 20.00 Zehra - revijalna emisija 21.00 Divine Bites - edukativni program 21.30 Islamske teme 22.00 Lokalni info 22.15 Ilahije i kaside

19.00 19.30 20.00 21.00 23.20

TV KISS
12.55 Dobar, lo{, zao r. 13.55 Okolo k(r)ole, zabavna oml. emisija r. 14.30 Criss Angel Mindfreak, serija 2/39 r. 15.00 FIS SHOP 15.05 Bografije, serija 2/20 r. 16.15 ^ovjek i zdravstvena kultura r. 17.15 Teri Parchhain Hoon, serija 13/212 r. 17.50 [to uzrokuje bolesti 3/8 r. 18.20 Kuhinje 7/32 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sport i marketing 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Koncert klasi~ne glazbe, 4/7 21.00 Teri parchhain Hoon, serija 14/212 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Film, Umri mu{ki 2 (16)

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Me|u nama, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrani film 21.30 TV izlog

TV Bugojno
15.00 15.25 15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.20 Informator r. Muzika Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

22.00

BIJATLON

20.30 HAMBURGER SV - AJNTRAHT FRANKFURT

20.00

ROMA - OLIMPIJA

20.30

FAMILY IN HIDING

National G.
10.00 Kad se `ivotinje lo{e pona{aju 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 13.00 Ulovljeni 14.00 Bitka brodova 15.00 Grizliji u opasnosti 16.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Granica 23.00 [apta~ psima

MTV Adria
09.10 Real World 24 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 12.40 Top 20 14.30 Punk’d 14.50 Ukus poznatih 15.20 Pimp My Ride 15.40 Real World 24 New Orleans 16.40 Hard Times Of Rj Berger 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Today In Music 20.00 Just See MTV 20.30 MTV Take Over 21.00 MTV World Stage 21.50 3 From 1 22.00 MTV Express Tbf 22.20 South Park 22.50 South Park

RTL
07.30 Sve {to je va`no 08.00 Me|u nama, serija 08.30 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 09.00 Ta~no u 9! 09.30 U `ivotu 11.30 Na{ prvi zajedni~ki stan 12.00 Ta~no u 12! 14.00 U `ivotu 15.00 Sumnjivi slu~ajevi 16.00 Porodica u problemima 17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Tipi~na `ena - tipi~ni mu{karac 22.15 Ja sam zvijezda 00.00 Vijesti

PRO 7
07.20 Big Bang Theory 08.10 Kako sam upoznao va{u mamu?, serija 09.05 Melkolm u sredini, serija 09.55 Sta`isti, serija 10.45 Eureka 11.35 Big Bang Theory 12.25 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Film 22.30 Film 00.30 Film

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 19.00 Liberty TV, repriza 19.30 Svjetlost islama, repriza 20.00 TV Panorama 20.30 Hronika USK, inf. program 21.00 Zehra 21.30 Film 23.30 Glas Amerike

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV HEMA
14.42 14.48 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Otvoreni studio Zastava BiH Top shop Informativni program Otvoreni studio (u`ivo) Otvoreni studio Informativni program El profe, serijski program 57. epizoda Bosanska dolina piramida, dokumentarni provram Religija u slu`bi `ivota Hema magazin Vremenska prognoza

TV Kakanj
15.30 16.00 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 22.30 Svako mo`e kuhati Pensacola, serija Flash vijesti Ludo srce, serija Budimo humani Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ja sam tvoja sudbina, serija Hutba

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Dragulj u palati, igrana serija, r. 18.30 Razgovor s povodom, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.00 „1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane

BN
14.05 Doma}a serija: Bela la|a 15.00 Doma}a serija: Jelena r. 15.40 TV {op

TV USK
14.10 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti

19.00

EKIPA ZA O^EVID...

15.20

PIMP MY RIDE

20.15 KO @ELI BITI MILIONER?

13.15 MELKOLM U SREDINI

28

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

29

30

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

Extra

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 132158 10 Ip Sarajevo, 22. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mehudin Durakovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju Sarajevo, kojeg zastupa Vesna Klju~o, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika „Dino-Commpany“ doo Sarajevo, ul. Mis Irbina br. 10, radi izvr{enja, prodajom pokretnih stvari izvr{enika, van ro~i{ta 22. 12. 2010. godine, donio je

ZAKLJU^AK
I - Odre|uje se novo ro~i{te za prvu prodaju pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze u Sarajevu, ul. Mis Irbina br. 10, i to: 1. Ugostiteljski sto, 5 komada, vrijednost (5x180 KM) 900,00 KM 2. Ugostiteljski sto veliki, 2 komada, vrijednost (2x350,00 KM) 700,00 KM 3. Ugostiteljska stolica 30 komada, vrijednost (30x120 KM) 3.600,00 KM 4. Barska stolica, komada 10, vrijednost (10x150 KM) 1.500,00 KM 5. LCD TV sa ugra|enim digitalnim prijemnikom, 2 komada, vrijednost (675,00x2) 1.350,00 KM 6. Sprava za vje`banje, 8 komada, vrijednost (8x2.000,00 KM) 16.000,00 KM 7. Sprava za vje`banje-biciklo, komada 3, vrijednost (3x2.200,00 KM) 6.600,00 KM 8. Sprava za vje`banje - traka za tr~anje, 2 komada, vrijednost (2x2.600,00 KM) 5.200,00 KM za dan: srijeda 26. 01. 2011. godine u 11,00 sati Ro~i{te za prodaju - putem usmenog javnog nadmetanja, odr`at }e se u Sarajevu, ul. Mis Irbina br. 10. II - Vrijednost pokretnih stvari iz stava I ovog zaklju~ka u navedenim iznosima (ukupno 35.850,00 KM) je procjenjena od strane sudskog vje{taka Ned`ada So~ivice od 13. 7. 2010. godine. III - Na prvoj prodaji ne mogu se pokretne stvari navedene u stavu I ovog zaklju~ka prodati ispod 1/2 u pogledu iznosa njihove cijene. IV - Ponu|a~ sa najve}om ponudom }e uplatiti nov~ani iznos prodajne cijene u roku od 8 dana od objavljiavanja rezultata prodaje. Ako ponudilac sa najve}om ponudom ne uplati nov~ani iznos prodajne cijene u predvi|enom roku, sud }e zaklju~kom prodaju tom ponudiocu oglasiti nevaljanom, a drugog ponu|a~a proglasiti kupcem, koji treba da u roku od 8 dana uplati kod suda nov~ani iznoscijenu koju je ponudio, a ukoliko ni drugi ponudilac u predvi|enom roku ne izvr{i uplatu, sud primjenjuje ova dva pravila i na tre}eg ponudioca. V - Ako se na prvom ro~i{tu pokretne stvari ne budu mogle prodati, sud }e na zahtjev stranke, koji mo`e podnijeti u roku od 8 dana od dana kada je odr`ano neuspjelo ro~i{te, zakazati drugo ro~i{te za javno nadmetanje, na kojem se iste mogu prodati bez ograni~enja u odnosu na njihovu vrijednost. Sud }e obustaviti postupak ako nijedna stranka ne predlo`i odr`avanje drugog javnog nadmetanja u navedenom roku. VI - U javnom nadmetanju iz stava I ovog zaklju~ka mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno polo`ile osiguranje, koje iznosi 1/10 od vrijednosti stvari koje se `ele kupiti. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju, du`ne su, prije po~etka ro~i{ta, sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu br: 3389002208264956, kod UniCredit banke, sa naznakom broja predmeta. Od polaganja osiguranja u ovoj izvr{noj stvari oslobo|en je tra`ilac izvr{enja. VII - Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj plo~i suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. Sudija Mehudin Durakovi} Pouka: Protiv zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku

oglasi

Extra

Petak, 14. januar/sije~anj 2011.

31

32

Petak, 14.januar/sije~anj 2011

Extra

oglasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful