Dit document is niet bedoeld voor medische doeleinden

MNS
-maligne neurolepticasyndroom is een neurologische complicatie van antipsychotica -voor het eerst beschreven in 1960 n.a.v. een Frans onderzoek met haloperidol; ("syndrome malin des neuroleptiques") -kenmerken: o.a. vrij snel optreden van spierrigiditeit, hyperthermie en rhabdomyolyse waardoor acute nierinsufficiëntie -centraal kenmerk is een extrapiramidaal beeld (hypertonie, sterke tremor, hoge koorts) -incidentie: 0,2-1,4%; mannen > vrouwen (ratio 2:1) -schattingen kans op overlijden lopen uiteen van 10-30%, tot 50% bij nierinsufficiëntie

Criteria voor MNS (bron tabel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006; 150:2517-20) -Ontstaan binnen 7 dagen na aanvang van behandeling met antipsychotica -of binnen 2-4 weken in geval depot antipsychoticum -hyperthermie (T ≥ 38.5°C) -musculaire rigiditeit -vijf van de volgende 10 bevindingen: Bewustzijnsverandering en globale verwardheid Tachycardie Labiele bloeddruk: hypertensie of hypotensie Tachypneu Zweten of speekselvloed Tremor Incontinentie Creatinekinase ↑ of myoglobinurie Leucocytose Metabole acidose -uitsluiting van andere medicatie geϊnduceerde, systemische of neuropsychiatrische ziekten MNS is een klinische diagnose (criteria m.n. relevant voor wetenschappelijk onderzoek)

Patiëntgebonden risicofactoren: o.a. psychomotore agitatie, uitputting, dehydratie, eerdere MNS in VG. Acronymen Fever Autonomic changes (tachycardie, hypertensie, zweten) Rigidity of muscles Mental state changes (bv. verwardheid) en Fever Encephalopathy Vitals unstable Elevated enzymes (CPK↑) Rigidity of muscles
Dit document is niet bedoeld voor medische doeleinden en is niet volledig. MNS kan niet op één A4-tje beschreven worden.

Richard Pladdet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful