P. 1
baia mare

baia mare

|Views: 97|Likes:
Published by moldovanmaria

More info:

Published by: moldovanmaria on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2012

pdf

text

original

Program Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului pentru Aglomerarea Baia Mare

Publicat de: AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş Elaborat de: Comisia Tehnică numită prin Ordinul Prefectului judeŃului Maramureş nr. 97/11.11.2009 Prima ediŃie: 28 mai 2010

CUPRIN S
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Necesitatea elaborării Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru 1.2. AutorităŃi responsabile 1.3. Cadrul legislativ privind elaborarea Programului integrat de gestionare a calităŃii 1.4. Localizarea arealului unde au fost raportate depăşiri CAPITOLUL 2. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI AFECTATĂ 2.1. Date generale privind aglomerarea Baia Mare 2.2. Relieful 2.3. Structura geomorfologică 2.4. Structura hidrogeografică 2.5. Clima 2.6. VegetaŃia şi fauna 2.7. PopulaŃia CAPITOLUL 3. DESCRIEREA SITUAłIEI EXISTENTE 3.1. Structura reŃelei de monitorizare 3.2. InformaŃii generale cu privire la staŃii 3.3. Prezentarea datelor de monitorizare 3.4. Tipul de receptori care necesită protecŃie în zona afectată 3.5. PotenŃiale efecte asupra sănătăŃii populaŃiei CAPITOLUL 4. IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRII. IDENTIFICAREA SURSELOR 4.1. Identificarea depăşirii 4.2. Validarea depăşirii 4.3. Identificarea surselor CAPITOLUL 5. MĂSURILE/PROIECTELE PLANIFICATE ÎN VEDEREA REDUCERII POLUĂRII. RESPONSABILITĂłI ŞI TERMENE CAPITOLUL 6. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂłII AERULUI 6.1. Activitatea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Programului integrat de gestionare 6.2. Informarea publicului 6.3. Raportarea stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în 6.4. program finale DispoziŃii ReferinŃe bibliografice, tabele, figuri, anexe 2 2 4 5 6 9 9 9 11 12 13 13 15 16 16 16 22 33 34 36 36 36 36 40 55 55 57 58 59 60

AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramureş Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

1

benzenului. Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare se întocmeşte în baza rezultatelor evaluării calităŃii aerului pentru anul 2007 şi pentru anul 2008.1. în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulŃi poluanŃi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor Ńintă. Acest ordin transpune în legislaŃia din România prevederile Directivei Consiliului nr. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. evaluarea calităŃii aerului s-a efectuat prin măsurări în puncte fixe în cele 5 staŃii automate de monitorizare a calităŃii aerului.304. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.1999/30/CE privind 430073. pădurilor şi mediului nr. în vederea încadrării sub aceste valori.apmmm. 1. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului. WEB: www. puse în funcŃiune la începutul anului 2008 şi prin modelarea dispersiei de poluanŃi în atmosferă. plumbului. dioxidului de azot şi oxizilor de azot. Baia Mare. Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanŃii dioxid de sulf (SO2).222 e-mail : office@apmmm. Iza nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită. Pentru anul 2007 evaluarea calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare s-a efectuat prin modelarea dispersiei poluanŃilor în atmosferă. 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităŃiiaerului înconjurător şi directivelor AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ fiice (Directiva Consiliului nr.ro . Necesitatea elaborării Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului este întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.5). Maramureş Tel : 0262-276.CAPITOLUL INTRODUCERE 1. Pentru anul 2008. pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2. Programul de gestionare a calităŃii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acŃiunilor ce se desfăşoară într-o perioadă nu mai mare de 5 ani. Str.ro. Fax : 0262-275. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului şi ale Ordinului ministrului mediului nr. pulberi în suspensie (PM10) şi plumb (Pb) sunt prevazute în Ordinul ministrului apelor. 1A.

particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător şi Directiva Consiliului nr. Încălzirea rezidenŃială – emisii de pulberi Lucrările de construcŃii – emisii de pulberi 2 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. CO. Str.ro .304. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon).ro. Sursele principale de poluare identificate în aglomerarea Baia Mare sunt: Traficul rutier – emisii de NOx. 1A.apmmm. Baia Mare.valorile limită pentru dioxid de sulf. Iza nr. dioxid de azot şi oxizi de azot.222 e-mail : office@apmmm. pulberi. Directiva Consiliului nr. Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276. WEB: www.

Maramureş Tel : 0262-276. comunitatea din aglomerarea Baia Mare a conştientizat din ce în ce mai mult importanŃa pe care protecŃia mediului trebuie să o joace în viaŃa fiecăruia. Cuprom SA Bucureşti – Sucursala Baia Mare (producŃia de Cu primar până în 2000 şi de Cu secundar – din deşeuri.Industria – în principal emisiile pe coşurile de dispersie ale unităŃilor de metalurgie neferoasă – SO2. WEB: www.apmmm. . pulberi cu conŃinut de metale grele (Pb. 1A. limitării drastice a a costurilor PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.plumb (Pb) din PM10 (depăşirea valorii limită anuală). unităŃile industriale neconforme au implementat deja ample proiecte de retehnologizare cu importante efecte pozitive în relaŃie cu mediul înconjurător sau altele. 184/09. . dublată de creşterea accentuată AGENłIA PENTRUfinanŃărilor existente.2009. În ultimii ani.ro. în principal ca urmare a scăderii bruşte şi accentuate a preŃului cuprului la bursele internaŃionale. din diverse motive au încetat activitatea. însă din motive economice a încetat temporar activitatea în luna octombrie 2008.11. Stabilirea unui echilibru între necesitatea creşterii nivelului de trai prin progres economic. De asemenea. Baia Mare. Având în vedere criza economico – financiară la nivel global care îşi face resimŃite consecinŃele în mod direct şi substanŃial asupra activităŃii desfăşurate de Cuprom S. Cele două mari unităŃi metalurgice din Baia Mare. care au poluat mediul o lungă perioadă de timp prin emisiile de poluanŃi în atmosfera au redus activitatea şi au implementat o serie de măsuri cu efecte pozitive asupra calităŃii aerului inconjurator. Fax : 0262-275.dioxid de sulf – SO2 (depăşirea valorii limită orară şi zilnică). în perioada după anul 2000) a implementat o serie de măsuri astfel încât în luna octombrie 2007 a îndeplinit toate cerinŃele din planurile de acŃiune în relaŃie cu mediul.222 e-mail : office@apmmm.304. calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaŃiei este determinantă în vederea susŃinerii dezvoltării durabile a societăŃii.ro .A. Iza nr. Str.. în contextul dezvoltării durabile. şi se referă la următorii indicatori: .fracŃia PM10 a pulberilor în suspensie (depăşirea valorii limită zilnică şi anuală). Cd) Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului în aglomerarea Baia Mare este elaborat de Comisia Tehnică numită prin Ordinul Prefectului JudeŃului Maramureş nr.

condiŃiile de autorizare nu se 3 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Conform Protocolului privind condiŃiile şi angajamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi României în Uniunea Europeană.ro .304. Str. (1) din Directiva 96/61/CE. 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind România. 1A. Baia Mare.ro.ofertei de finanŃare din partea băncilor si a instituŃiilor financiare. Anexa VII Lista menŃionată la art. prin derogare de la dispoziŃiile art. Maramureş Tel : 0262-276. 818/3. societatea a decis încetarea temporară a activităŃii.222 e-mail : office@apmmm. WEB: www.12. Fax : 0262-275. 5 alin.2008.2008 si 1083/16. fapt notificat AgenŃei Regionale pentru ProtecŃia Mediului Cluj-Napoca prin adresele nr.11. Iza nr.apmmm.

1A. 0262212110. 1A. nr. cu Plan de acŃiuni integrat în această autorizaŃie şi care a fost revizuită în data de 01. în ceea ce priveşte respectarea obligaŃiei de a opera această instalaŃie în conformitate cu valorile limită de emisii. Str. organismele. Iza nr. în cadrul capitolului 5. fax: 0262275222 e) SC Romplumb SA Baia Mare. fax: 0262213945 c) Comisariatul JudeŃean Maramureş al Gărzii NaŃionale de Mediu. cod 430073. în conformitate cu dispoziŃiile art. str. tel: 0262276304. 9. Baia Mare. tel: 0262211001. fax: 0262 215843 d) AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. prin conducatorul instituŃiei. parametrii echivalenŃi sau măsurile tehnice disponibile. Baia Mare. fax: 0262210110 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Gutinului.2AutorităŃi responsabile Titularul Programului Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului în aglomerarea Baia Mare este AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş.2007. nr. Str. str. judeŃul Maramureş.2010. informării şi consultării publicului si a monitorizării aplicării programului. Gheorghe Şincai.ro . WEB: www.304.aplică pentru SC Romplumb SA Baia Mare până la 31. 52.11. Fax : 0262-275. 1A. Baia Mare.C Romplumb SA Baia Mare deŃine autorizaŃia integrată de mediu nr. nr. Iza nr. tel: 0262210539. Maramureş Tel : 0262-276.12.ro. Responsabilii pentru aplicarea programului sunt autorităŃile. nr. Baia Mare. str. fax: 0262213261 b) Consiliul JudeŃean Maramureş.2010. str.37. Iza.46. S. nr. Gheorghe Şincai. 97 NV6 din 01. Baia Mare.02. Baia Mare. titularii de activitate nominalizaŃi pentru a implementa fiecare măsură.222 e-mail : office@apmmm. George Coşbuc. astfel: a) Primaria municipiului Baia Mare. are responsabilitatea elaborării. str. cu sediul în Baia Mare. AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. 0262215842. (3) şi (4). 1. 9 alin.apmmm.

Baia Mare. tel: 0262262303. Iza nr. str. tel: 0262293048 4 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 46. George Coşbuc. fax: 0262276002 g) AgenŃia de Management Energetic Maramureş. WEB: www. Principală.ro. Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276. nr.ro . nr. PiaŃa LibertăŃii. str. nr. Baia Mare. 31. TăuŃii Măgherăuş. 4.222 e-mail : office@apmmm.apmmm. Str. tel: 0262276501. str. Baia Mare. nr. fax: 0262260059 i) Primaria oraşului TăuŃii Măgherăuş. tel: 0262211544 h) Primăria oraşului Baia Sprie. 290. str. 1A.f) DirecŃia de Sănătate Publică Maramureş.304. Baia Sprie. Gheorghe Şincai.

ro . 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităŃii aerului înconjurător. dioxid de azot şi oxizi de azot. nr. str. tel: 0262466933 1.304.2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. fax: 0262258804 l) Primăria comunei DumbrăviŃa. fax: 0262289333 n) Ocolul Silvic TăuŃii Măgherăuş. tel: 0262258685. 67. Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare. Principală.j) Primăria comunei Recea. nr. nr. fax: 0262299688 m) Primăria comunei Săcălăşeni. str. Principală. 187. la elaborarea Programului s-a Ńinut cont şi de prevederile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului Hotărârea Guvernului nr. str. str. prezentate în continuare. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător şi Directiva Consiliului nr. Primariei.ro. particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic. Hotărârea Guvernului nr.apmmm. Aceste acte normative.3. TăuŃii Măgherăuş. tel: 0262299298.222 e-mail : office@apmmm. De asemenea. transpun Directiva Consiliului nr. BăiŃa. Principală. DumbrăviŃa. Iza nr. Fax : 0262-275. 2. 564/2006privind AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ cadrul de realizare a participării publicului 430073. 543/7. tel: 0262289441. Directiva Consiliului nr. Recea. nr. 1A.1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf. Cadrul legislativ privind elaborarea programului integrat de gestionare a calităŃii aerului Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului este întocmit în conformitate cu cerinŃele legislaŃiei în domeniu din România. 226.04. str. Str. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon. WEB: www. tel: 0262287240 k) Primăria comunei Groşi. Groşi. Săcălăşeni. Directiva Consiliului nr.

Iza nr.12. 243/2000 privind protecŃia atmosferei (publicată în Monitorul Oficial. WEB: www. Maramureş Tel : 0262-276. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquisul comunitar în domeniul protecŃiei mediului 5 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.apmmm. modificată şi completată prin OrdonanŃa de urgenŃă nr. partea I.ro . partea I. Fax : 0262-275. 63/06.304. Baia Mare. nr. Str. 1A. nr.12.222 e-mail : office@apmmm. 773/4.2001).ro. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.655/2001 (publicată în Monitorul Oficial.2000).la elaborarea anumitor legătură cu mediul planuri şi programe în OrdonanŃa de UrgenŃă nr.

222 e-mail : office@apmmm. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită. la intersecŃia axelor nord. Maramureş Tel : 0262-276. Str. Fax : 0262-275.Ordinul Ministrului Apelor şi ProtecŃiei Mediului nr. dioxid de azot şi oxizilor de azot. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. Regiunea 6 Nord-Vest are o poziŃie geografică strategică. În spaŃiul naŃional.304. 738/2004 pentru aprobarea Planului naŃional de acŃiune în domeniul protecŃiei atmosferei 1.ro. Iza nr. ea se învecinează cu Regiunea Vest şi Regiunea Centru la sud şi cu Regiunea Nord-Est la est. pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2.5).4. Baia Mare. în aglomerarea Baia Mare din judetul Maramureş. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător Ordinul Ministrului Apelor şi ProtecŃiei Mediului nr. 1A. Localizarea arealului unde au fost raportate depăşiri Depăşirile la indicatorii fracŃia PM10 a pulberilor în suspensie. dioxid de sulf şi plumb din PM10 au fost raportate în Regiunea 6 Nord-Vest. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei naŃionale privind protecŃia atmosferei Hotărârea Guvernului nr. plumbului.ro .apmmm.sud şi est-vest ale Europei de Est. WEB: www. fiind una din porŃile de intrare în România dinspre Ungaria şi Ucraina. 586/2004 privind înfiinŃarea şi organizarea Sistemului naŃional de evaluare şi gestionare integrată a calităŃii aerului Hotărârea Guvernului nr. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităŃii aerului în România Hotărârea Guvernului nr. benzenului.

Baia Mare.apmmm.6 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.304. Maramureş Tel : 0262-276. WEB: www.ro.ro . Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr. 1A. Str.

Se învecinează la nord cu Ucraina. Fax : 0262-275. La nord este delimitat de frontiera României cu Ucraina.Năsăud. Baia Mare. Str. În limitele geografice. 1 Localizarea aglomerării Baia Mare JudeŃul Maramureş (figura nr. 1A. la 20 de km de centrul geografic al Europei. Aglomerarea Baia Mare (figura nr. iar la vest cu judeŃul Satu Mare.Fig. judeŃul Maramureş are o suprafaŃă de 630436 ha (2. WEB: www. la sud cu judeŃele BistriŃa.apmmm. la est cu judeŃul Suceava. DistanŃa dintre punctele extreme vest şi est ale judeŃului este de 160 km. 1) este situat în partea de nord a regiunii.222 e-mail : office@apmmm.ro . între paralelele 47º20’00” şi 48º00’15” latitudine nordică şi meridianele 22º52’30” şi 25º07’30” longitudine estică. Iza nr. Cluj şi Sălaj. 2). Municipiul Baia Mare este capitala judeŃului Maramureş şi principala unitate administrativă din aglomerarea Baia Mare.6% din suprafaŃa României). Maramureş Tel : 0262-276. râul Tisa formând graniŃa naturală pe o lungime de 62 km.ro. nr. iar dintre cele de nord şi sud este de 60 km. ceea ce conferă Maramureşului o formă alungită în direcŃie longitudinală. definită în Ordinul AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.304.

Ministrului Apelor şi ProtecŃiei Mediului nr.ro. Iza nr.Oraşul Baia Sprie 7 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.222 e-mail : office@apmmm. 1A. Baia Mare.apmmm. Fax : 0262-275. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităŃii aerului în România. Maramureş Tel : 0262-276.Municipiul Baia Mare .304. Str.ro . WEB: www. cuprinde următoarele localităŃi: .

datorită închiderii tuturor minelor şi mai recent. În ultimii ani. servicii financiar-bancare. cercetare-informatică.- Oraşul TăuŃii Măgherăuş Comuna DumbrăviŃa Comuna Groşi Comuna Recea Comuna Săcălăşeni Fig. la o altitudine medie de 228 m faŃă de nivelul mării.304. reşedinŃa judeŃului. Serviciile dominante sunt comer Ńul. Economia municipiului Baia Mare are în prezent un profil secundar-ter Ńiar. pe care trebuie să le atingă la finele anului 2010.222 e-mail : office@apmmm. existând ponderi semnificative şi în turism.vestul României. Activitatea celeilalte uzine metalurgice – SC ROMPLUMB SA – este la ora actuală în etapa de conformare la cerinŃele europene de mediu. nr. Str. Maramureş Tel : 0262-276. se remarcă creşterea substanŃială a sectorului serviciilor. în care predomină activităŃile industriale. ceea ce permite definirea economiei Baia Mare ca şi una post-industrială. însă a schimbat în ultimii 10 ani profilul economic. 2 Harta aglomerării Baia Mare Municipiul Baia Mare. la finele anului 2008 închiderea temporară. este un important centru urban din nord. Baia Mare. pe cursul mijlociu al râului Săsar. Iza nr.ro . serviciile publice şi transporturile. de construcŃii şi serviciile. telecomunicaŃii. 1A.apmmm. în depresiunea Baia Mare. situat în partea vestică a judeŃului. El a fost o bună perioadă de timp în trecut capitala mineritului şi a industriei metalurgice din România. Fax : 0262-275. WEB: www. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.ro. recreere– cultură–sport. a CUPROM SA Bucureşti – Sucursala Baia Mare (fostul “Phoenix”).

WEB: www. 1A.ro .8 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Baia Mare. Iza nr. Str.222 e-mail : office@apmmm.ro. Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276.304.apmmm.

0 23. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI AFECTATĂ DE POLUARE 2. Iza nr. Se remarcă aşadar faptul că în compartimentul nordic al depresiunii altitudinile variază. Str.1. Fax : 0262-275.73 96. care se lărgesc treptat dinspre Est spre Vest. în general între 150 şi 400 m. Baia Mare.54 2. 5 49. 0 125.CAPITOLUL 2. cu înclinare redusă. înre 5 şi 25o iar adâncimea fragmentării 430073. Relieful Subunitatea depresionară în care este poziŃionată aglomerarea Baia Mare prezintă altitudini care în general descresc dinspre Est spre Vest.64 54. din care 74. Tabel nr. Se adaugă un compartiment piemontan sudic cu altitudini de 300-400 m (Dealul Nitrei – 404 m.2. în condiŃiile în care compartimentul nordic al Depresiunii Baia Mare corespunde unei structuri piemontane (Piemontul Baia Mare) formată din materialele erodate din spaŃiul montan învecinat.55 km2. Groşilor – 304 m). înclinarea suprafeŃelor topografice variază de la 0-4o în cuprinsul podurilor de terasă. 1 SuprafaŃa unităŃilor administrative din aglomerarea Baia Mare Localitat ea Municipiul Baia Mare Oraşul Baia Sprie Oraşul TăuŃii Măgherauş Comuna DumbrăviŃa Comuna Groşi Comuna Recea Comuna Săcălăşeni TOTAL SuprafaŃa. Maramureş Tel : 0262-276. km2 235. valorile sunt cuprinse în AGENłIA PENTRU PROTECłIA.apmmm.222 e-mail : office@apmmm.MEDIULUI MARAMUREŞ general.5% zonelor rurale. WEB: www. 1A.8 8 28.ro .304. În prezent acest sector prezintă o morfologie dominată de suprafeŃe plane (podurile teraselor inferioare ale Săsarului).5% aparŃine zonelor urbane şi 25. Pohija – 395 m.ro. Date generale privind aglomerarea Baia Mare SuprafaŃa aglomerării Baia Mare este de 613. în timp ce în celelalte sectoare.7 9 613.

iar adâncimea fragmentării are valori de 5-25 m.304. care din punct de vedere morfologic este dominat de versanŃi a căror înclinare este.are valori de 1-15 m. 1A.ro. Baia Mare. între cele două entităŃi morfologice dominante – munte şi depresiune.apmmm. care se prezintă sub forma unui sector de tranziŃie. 9 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. de obice de 15-20o. Altitudinile sunt cuprinse între 250-400 m. Str. Contactul cu spaŃiul montan se face prin intermediul unui glacis eroziv – acumulativ. Iza nr. de racord. WEB: www.ro . Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276.222 e-mail : office@apmmm.

Acestora li se adaugă alte structuri vulcanice sub formă de cupolă. în cuprinsul cărora altitudinile depăşesc 1300 m (ex. Fig. Vârful Igniş. iar valoarea înclinării versanŃilor este de 15-35o. Str. platou sau neck. WEB: www. litice. Acestea au altidudini cuprinse între 460 m (Măgura Ferneziu) şi 1012 m (Măgura Frăsineasa). fiind puternic vulnerabile la poluarea cu metale grele şi dioxid de sulf. Maramureş Tel : 0262-276. 3. brune luvice tipice şi pseudogleizate. brune eumezobazice gleizate şi pseudogleizate). care conferă un aspect particular peisajului geomorfologic. andice şi criptospodice. Majoritatea claselor de soluri din acest areal sunt puternic acide.304. 1443). umbrisoluri (andosoluri).ro. Gutâi. nr. 1A. chiar holoacide. Baia Mare. şi chiar peste.ro . Harta formelor de relief în arealul Depresiunii Baia Mare este prezentată în figura nr. Iza nr. clasa cambisoluri (soluri brune acide tipice. Vf.apmmm.222 e-mail : office@apmmm. luvisoluri albice şi pseudogleizate). Fax : 0262-275. 3 Harta formelor de relief în arealul Depresiunii Baia Mare În municipiul Baia Mare şi în imediata vecinătate solurile predominante fac parte din clasele argiluvisoluri (soluri brune şi argiloiluviale tipice. în cazul abrupturilor de contact structural. Conform analizelor efectuate de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş în anul 2007 în AGENłIA PENTRU PROTECłIA a calităŃii solului reŃeaua proprie de monitorizareMEDIULUI MARAMUREŞ în zona Baia 430073. Adâncimea fragmentării are valori de 50-250 m. 1307 m.Sectorul montan este caracterizat de prezenŃa unui număr ridicat de măguri vulcanice.

Mare. Fax : 0262-275. aproximativ 60% din probele prelevate în zone cu terenuri de folosinŃă sensibilă au prezentat depăşiri ale pragului de intervenŃie la conŃinutul de Pb în sol (prag de intervenŃie 100 mg/kg substanŃă uscată.ro. Baia Mare. 1A. conform Ordinului MAPM nr.304. 756/1997 privind aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului).ro . respectiv 10-20% din probe au prezentat depăşiri ale pragului de 10 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276. Iza nr. WEB: www. Str.apmmm.222 e-mail : office@apmmm.

a căror altitudine creşte dinspre Vest (150-160 m) spre Est (1200 – 1300 m) şi dinspre Sud (250-300 m) spre Nord (1200 – 1300 m). ca şi în anii precedenŃi.apmmm. în timp ce în spaŃiul depresionar. conŃinuturi semnificativ mai ridicate ale unor metale grele în sol. Diversitatea formelor de relief este explicabilă în contextul existenŃei unui substrat geologic aparŃinând atât unor bazine de sedimentare (Bazinul Baia Mare). Iza nr. structurile vulcanice iniŃiale fiind erodate până la stadiul de vulcan scheletic. 1A. în zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare (activităŃi de metalurgie neferoasă şi de extracŃie şi preparare a minereurilor neferoase). 2. diversitatea este generată de complexitatea evoluŃiei formelor de relief. Pe de altă parte. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str. Rezultatele obŃinute au relevat. WEB: www.3. Cd (prag de intervenŃie 5 mg/kg substanŃă uscată).222 e-mail : office@apmmm. Fax : 0262-275. Asocierea acestor trepte de relief generează un context orografic larg deschis spre vest (permiŃând advecŃia maselor de aer). Baia Mare. Maramureş Tel : 0262-276. structurile piemontane au fost modelate sub forma teraselor fluviatile. Structura geomorfologică Principala caracteristică a contextului geomorfologic în care este amplasată aglomerarea Baia Mare este contactul dintre un spaŃiu depresionar (Depresiunea Băii Mari) şi masivele montane învecinate spre Nord şi Nord-Est (MunŃii Igniş – Gutâi). depresiunea este mărginită de masive montane care blochează tranzitul maselor de aer spre est.intervenŃie la conŃinutul Zn (prag de intervenŃie 600 mg/kg substanŃă uscată). cât şi unui lanŃ montan vulcanic generat prin procese efuzive şi intrusive.304. Cu (prag de intervenŃie 200 mg/kg substanŃă uscată). 4).ro. Zona este caracterizată prin dispunerea sub forma unor trepte a unităŃilor de relief (figura nr.ro . a suprafeŃelor de racord şi interfluviilor plane sau uşor rotunjite. în timp ce spre nord şi est.

ro . Maramureş Tel : 0262-276.304.222 e-mail : office@apmmm.ro. nr. Baia Mare. WEB: www.Fig. Str. 4 Profilele geomorfologice pe direcŃia V-E şi S-N 11 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 1A. Fax : 0262-275. Iza nr.apmmm.

Fig nr.ro .222 e-mail : office@apmmm. dar şi în spaŃiul montan.ro.4. Fax : 0262-275. Organizarea spaŃială a reŃelei hidrografice reflectă atât caracteristicile structurale. Râul Firiza este afluentul principal al râului Săsar. Blidari. frecventă în arealul montan sau cea de tip convergent. Chiuzbaia). lacul Bodi de la Ferneziu şi lacul de la Mogoşa. 5 ReŃeaua hidrografică în Depresiunea Baia Mare AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. în sectoarele de confluenŃă sau în microdepresiuni (Ulmoasa. Iza nr. Baia Mare. în judeŃul Maramureş distingem două bazine hidrografice distincte – Tisa şi Someş – separate de lanŃul muntos vulcanic Gutâi – łibles şi munŃii Rodnei. respectiv V-E.304. 1A. ReŃeaua hidrografică a aglomerării Baia Mare (figura nr. cât şi particularităŃile evolutive şi funcŃionale de ansamblu (captări. 5) este formată din râul Lăpuş. care are afluent râul Săsar. petrografice şi morfometrice ale reliefului. subsidenŃe). WEB: www.2. de la divergent-bidirecŃional la radiar-divergent. Structura hidrogeografică ReŃeaua hidrografică relevă o tipologie diversă a organizării. prezentă cu precădere în Depresiunea Baia Mare. Str.apmmm. având izvorul în amonte de oraşul Baia Sprie. Firiza. cu areale în care specifică este cea de tip divergent. ce traversează de la est la vest municipiul Baia Mare. care formează o axă ce străbate judeŃul pe direcŃia NV-SE. Pe teritoriul aglomerării se găseşte lacul de acumulare de la barajul Strâmtori. În acest sens. Maramureş Tel : 0262-276.

Baia Mare.304.12 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276.222 e-mail : office@apmmm.apmmm. Str. WEB: www. 1A. Fax : 0262-275.ro. Iza nr.ro .

2. Climatul depresiunii Băii Mari este caracterizat de influenŃe oceanice.apmmm. la contactul cu spaŃiul montan cu expoziŃie sudică. scăzând până la ~80C în arealele deluroase estice şi sudice ale depresiunii.5. în condiŃiile în care cantitatea medie anuală de precipitaŃii înregistrează o creştere dinspre vest (700mm/an) spre sud şi est (~1000mm/an). în staŃia MM2. Numărul zilelor cu zăpadă creşte dinspre vestul (50 zile/an) spre stul depresiunii (60 zile/an). In anul 2008. în 89% din zilele anului. a unor viteze ale AGENłIA de 1.ro .ro.80C. O altă caracteristică este dată de frecvenŃa redusă a inversiunilor de temperatură şi un număr al zilelor cu îngheŃ de 100-120 zile/an. în plus conformaŃia morfografică particulară a generat. Intreg arealul aglomerării Baia Mare este în general caracterizat de calm atmosferic.2. Iza nr. constituind o cauză principală vântului mai mici PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.222 e-mail : office@apmmm. iar în staŃia MM5 în 65% din zilele anului s-au înregistrat viteze ale vântului mai mici de 1. Temperatura medie a lunilor de vară este de 19. iar a lunilor de iarnă de . cu o medie de 922 mm/an la Baia Mare şi cu o concentrare a celei mai mari părŃi a precipitaŃiilor în anotimpul de vară. în staŃia MM4 în 60% din zilele anului. dimensiunii arealului şi etajării altitudinale apar diferenŃe semnificative între spaŃiul depresionar şi cel montan al judeŃului Maramureş. Se evidenŃiază astfel situaŃia de calm atmosferic definitoriu pentru tot arealul aglomerării Baia Mare prin înregistrarea în peste 50% din perioada unui an (an de referinŃă 2008).0 m/s. Baia Mare.50C. în 99% din zilele anului. WEB: www. 1A.40C la Baia Mare. astfel că temperaturile medii anuale ating valoarea de 9. în staŃia MM3. ceea ce descrie în mod evident o situaŃie de calm atmosferic nefavorabil dispersiei. Arealul depresionar al Băii Mari este caracterizat de o frecvenŃă crescută a precipitaŃiilor. Fax : 0262-275. întrunirea condiŃiilor de manifestare a climatului cu nuanŃe de adăpost. Str.304. respectiv de viteze ale vântului foarte mici pe toată perioada unui an calendaristic.5 m/s. cu o amplitudine termică medie anuală de 20-220C. Clima Datorită conformaŃiei plan-spaŃiale. Maramureş Tel : 0262-276.

cu extensiune altitudinală începând de la ~ 600 m şi diferenŃieri impuse de orientarea versanŃilor. reprezentată prin păduri compacte în arealul montan. Str. 2.ro . urmat apoi de Quercus petraea într-un ecart altitudinal extins până la ~ 700m.6.222 e-mail : office@apmmm.304. Fagus sylvatica. Maramureşul prezintă câteva specii vegetale specifice acestui tip de areal: Alnus glutinosa şi Salix sp. Fax : 0262-275. Quercus robur pe terase. Baia Mare. 13 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.în luncile râurilor din depresiune. specia arboricolă cu cea mai largă extensiune spaŃială.pentru acumularea noxelor în aglomerarea Baia Mare. VegetaŃia şi fauna Ca o consecinŃă a variaŃiei altitudinale. Maramureş Tel : 0262-276. WEB: www. 1A.apmmm. Iza nr.ro.

În cadrul făgetelor se remarcă faptul că datorită unei acumulări semnificative a litierei. pentru arealul depresionar sunt specifice: rugina (Juncus effusus). Ńăpoşica (Nardus stricta). Tăul lui Dumitru. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. RezervaŃia este formată din mai multe parcele pe care creşte castanul comestibil (Castanea sativa). ca urmare a plantărilor mai sunt prezente areale cu tei (Tilia cordata). Situl IGNIŞ (ROSCI0092 conform O.ro. Pe teritoriul aglomerării Baia Mare sunt situate 2 situri Natura 2000. are suprafaŃa de 500 ha.Asociat. Baia Mare. Baia Sprie şi TăuŃii Măgherăuş. Str. mai sunt prezenŃi: carpenul (Carpinus betulus). În ceea ce priveşte asociaŃiile ierboase. salcâm (Robinia pseudoacacia). păduri de fag şi păduri de molid. RezervaŃia se află în administrarea Ocoalelor Silvice Baia Mare.M. păşuni.ro . 1A. fâneŃe montane. 776/2007) Situl cuprinde zone umede (turbării active. Pentru arealul montan asociaŃiile vegetale ierboase sunt constituite din pajişti secundare mezofile în cadrul poienilor rezultate prin defrişare. zone cu stâncării. izolat. de regulă pe versanŃii umbriŃi. la peste 900 m şi sunt reprezentate prin molid (Picea abies)şi brad (Abies alba). Cheile Tătarului şi Mlaştina Iezeru Mare. multe dintre exemplare atingând vârsta de 200-250 ani. Maramureş Tel : 0262-276.222 e-mail : office@apmmm. 776/2007) – se află situată în nordul localităŃilor TăuŃii Măgherăuş. specifică este slaba dezvoltare sau chiar absenŃa stratului ierbos. mana de apă (Glyceria aquatica). pin (Pinus sylvestris). Fax : 0262-275. Scopul includerii acestui sit în ReŃeaua Natura 2000 este de a proteja populaŃia spontană de castan comestibil din depresiunea Baia Mare. care însă nu sunt localizate pe teritorul aglomerării Baia Mare. WEB: www. nr. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare (ROSCI0003 conform O. 2. paltinul (Acer platanoides) şi castanul comestibil (Castanea sativa). Iza nr. mlaştini) cu o mare valoare ecologică şi ştiinŃifică. Pe teritoriul aglomerării se găseşte o suprafaŃă foarte mică din sit (sub 1% din suprafaŃa sitului). astfel: 1. Speciile de răşinoase sunt prezente doar insular.304. fiind predominante păiuşul roşu ( Festuca rubra) şi Ńăpoşica (Nardus stricta). Baia Mare şi TăuŃii de Sus în versantul sudic al munŃilor Igniş. nr. iarba vântului (Agrostis alba).M.apmmm. Situl mai cuprinde şi 4 arii naturale protejate şi anume Mlaştina Poiana Brazilor. în partea de NE a localităŃii Chiuzbaia.

222 e-mail : office@apmmm. plante balcanice-caucaziene şi plante mediteraneene. RezervaŃia se află în custodia DirecŃiei Silvice Baia Mare. Principalul scop al declarării ca arie naturală protejată este cel de conservare a depozitului fosilifer. Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare.apmmm. Iza nr. RezervaŃia fosiliferă Răzvan Givulescu – situată la Nord de localitatea Chiuzbaia.De asemenea. la poalele Vârfului Igniş (1307 m) în partea de sud a acestuia. cu o suprafaŃă de 50 ha. WEB: www. Flora fosilă cuprinde elemente estasiatice şi nord-americane precum şi plante caracteristice Europei Centrale şi de Sud.ro . zona fiind caracterizată ca una din cele mai bine conservate flore pliocene din România.ro. 1A.304. în Groapa Chiuzbăii. în aglomerare sunt situate alte 3 arii naturale protejate: 1. 14 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str. Fax : 0262-275.

principalele specii inventariate fiind stejar.5 ha. Scopul principal al ariei naturale Lacul Albastru este cel de conservare a habitatului acvatic şi se află în custodia DirecŃiei Silvice Baia Mare. 1A.7. repartiŃia pe populaŃia din mediul urban şi rural în aglomerare este următoarea: Tabel nr. In zona municipiului Baia Mare sunt inventariaŃi aproximativ 100 de arbori ocrotiŃi (cei mai mulŃi se găsesc în Parcul Municipal.apmmm. Lacul are origine antropică. ceea ce face ca pH-ul apei lacului să fie acid (pH=4). 2 Locuitorii unităŃilor administrative din aglomerarea Baia Mare Localitat Număr locuitori AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ ea Municipiul Baia Mare 13915 430073. apa acumulată în lac are o culoare verde intens. Scopul administrării rezervaŃiei este cel de conservare a formatiunilor geologice specifice şi se află în administrarea Primăriei Municipiului Baia Mare. 3. în Parcul CetăŃii – Turnul lui Stefan şi în grădina Colonia Pictorilor). ce s-au format în anumite condiŃii de răcire. RezervaŃia geologică Coloanele de la Limpedea. şi a acidului sulfuric liber (7. RezervaŃia este de fapt o carieră. Aceste coloane şi rezervaŃia în sine nu sunt afectate de prezenŃa PM10 în aerul înconjurător. culoare determinată de prezenŃa sulfatului de fier (0. Fax : 0262-275. format prin surparea unor lucrări miniere de exploatare în anii 1919-1920 şi este de formă eliptică. pin.2. uşor albăstruie. 2. platan. Iza nr.8 mg/l). Lacul Albastru – situat în partea de Nord a oraşului Baia Sprie. Ca urmare a conŃinutului de sulfuri din vechile excavaŃii miniere.222 e-mail : office@apmmm. Maramureş 4 Tel : 0262-276.3 mg/l) melanterit FeSO4x7H2O şi calcanit CuSO4x5H2O.ro. cu o suprafaŃă de 0. în cartierul Ferneziu. Str. cu o înălŃime de aproximativ 15 m şi o circumferinŃă ce depăşeşte uneori 1 m. salcâm. cu coloane poligonale aşezate regulat. Baia Mare. Prin chimismul apei sale. aproape circulară.304. WEB: www. este localizată pe Valea Firiza. PopulaŃia PopulaŃia din aglomerare este estimată la aproximativ 178000 locuitori din care. la 1 ianuarie 2009.ro . cu o suprafaŃă de 3 ha. cu raza de 40-45 m şi o adâncime de 4 m. Lacul Albastru este unic în România.

ro.apmmm. Str. Fax : 0262-275.Oraşul Baia Sprie Oraşul TăuŃii Măgherauş Comuna DumbrăviŃa Comuna Groşi Comuna Recea Comuna Săcălăşeni TOTAL 1655 5 729 7 437 3 257 7 567 5 251 1 17814 2 15 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr. Maramureş Tel : 0262-276.304. WEB: www. Baia Mare.ro . 1A.

trafic . ComponenŃa următoarea: reŃelei este Număr de staŃii 1 2 1 1 Tip staŃie . WEB: www. Str. Baia Mare. InformaŃii generale cu privire la staŃii Sunt prezentate în continuare informaŃiile generale privind cele 5 staŃii automate de monitorizare a calităŃii aerului din aglomerarea Baia Mare. România. cod 430073. Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm. e-mail: office@apmm m. Maramureş Tel : 0262-276.1. StaŃiile automate de monitorizare au fost puse în funcŃiune la 1 ianuarie 2008. Structura monitorizare ReŃeaua de monitorizare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare este o reŃea la nivel de aglomerare compusă din 5 staŃii automate de monitorizare şi face parte din ReŃeaua NaŃionala de Monitorizare a CalităŃii Aerului din România.industrial .304. Responsabilul reŃelei de monitorizare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare este AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş cu sediul în Baia Mare.fond urban . Iza nr. Iza nr.apmmm.fond suburban 3.2.ro. Timpul de referinŃă al reŃelei este GMT+2.ro . DESCRIEREA reŃelei de SITUAłIEI 3. PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ AGENłIA PENTRU 430073.CAPITOLUL EXISTENTE 3. tel: +04 0262 276304. 1A. fax: +04 0262 275222. Cele 5 staŃii sunt codificate de la MM1 până la MM5. 1A. str.ro.

137 0 23 33’17. Bucureşti.ro .STAłIA DE TRAFIC Codul staŃiei: MM1 Codul zonei: RO0601 Amplasare: Baia Mare. 1A.304. X=391558.32” lat N. 28 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m Coordonatele geografice: 47039’7.apmmm. Maramureş Tel : 0262-276.ro. Iza nr. WEB: www.222 e-mail : office@apmmm.32” long E. Y=684655. Bd. nr. Str. Fax : 0262-275.109 16 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Baia Mare.

5 m .tip: automat şi manual .amplasare: la faŃada clădirii.frecvenŃa: lunar STAłIA DE FOND URBAN Codul staŃiei: MM 2 Codul zonei: RO0602 Amplasare: Baia Mare.ro. monoxid de carbon. EN 14212.apmmm. EN 12341.Analizor CO model ML 9830 B. toluen. Fax : 0262-275. nr. dioxid de azot.304.lungimea liniei de prelevare: 2 m . oxizi de azot. Unirii. metoda de referinŃă : chemiluminiscenŃă. 1-3 butadienă. metoda de referinŃă : fluorescenŃă în UV. 1A.Analizor NOx model ML 9841 B. 9-11 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 1 – 5 km Coordonatele geografice: AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.Prelevator PM10 model TECORA. . Baia Mare. benzen. comercială Caracterizarea traficului: străzi canion cu volum moderat de trafic (între 2000 şi 10000 vehicule/zi) InformaŃii privind tehnicile de măsurare Echipamente: .Analizor BTX. xilen (orto. Maramureş Tel : 0262-276. pe pavaj . WEB: www. EN 146621. metoda de referinŃă : măsurători gravimetrice. metoda de referinŃă : fotometrie cu radiaŃie IR nedispersivă. Bd.222 e-mail : office@apmmm.Altitudinea: 211 m PoluanŃii măsuraŃi: dioxid de sulf.Analizor SO2 model ML 9850 B. . EN 14211. pulberi în suspensie (PM10). Caracteristici de prelevare: . . EN 14626.timpul de prelevare: continuu Calibrare: . Str. Mediul local/morfologia peisajului Tipul zonei: urbană Caracterizarea zonei: rezidenŃială. monoxid de azot. Iza nr. .înălŃimea punctului de prelevare: 3.metoda: multipunct . metoda de referinŃă : detector cu fotoionizare PID. meta şi para).ro . etilbenzen.

Y=684643. 1A.19’’ long E. X=392703.ro. Str. Baia Mare.apmmm. Fax : 0262-275.110 Altitudinea: 223 m 17 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Iza nr. WEB: www.222 e-mail : office@apmmm.ro .61’’ lat N.191 23034’12.47039’07. Maramureş Tel : 0262-276.304.

EN 14625.ro .PoluanŃii măsuraŃi: dioxid de sulf.ro. . benzen. dioxid de azot. EN 12341.metoda: multipunct . Caracteristici de prelevare: . toluen. xilen (orto. 1A. umiditatea relativă. 1-3 butadienă. monoxid de carbon. precipitaŃii Mediul local/morfologia peisajului Tipul zonei: urbană Caracterizarea zonei: rezidenŃială. meta şi para). presiunea atmosferică. monoxid de azot.Prelevator PM10 model TECORA. ozon Parametrii meteorologici măsuraŃi: temperatura. . metoda de referinŃă: fotometrie cu radiaŃie IR nedispersivă.Analizor BTX.222 e-mail : office@apmmm.Analizor SO2 model ML 9850 B. Iza nr. .Analizor NOx model ML 9841 B.apmmm. metoda de referinŃă: fluorescenŃă în UV.amplasare: pe trotuar . metoda de referinŃă: detector cu fotoionizare PID. . Fax : 0262-275.5 m . EN146621.304.înălŃimea punctului de prelevare: 3. viteza vantului. metoda de referinŃă: măsurători gravimetrice. Baia Mare. EN 14212. Maramureş Tel : 0262-276. radiaŃia solară. oxizi de azot. .lungimea liniei de prelevare: 2 m . metoda de referinŃă: chemiluminiscenŃă. comercială Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum moderat de trafic (între 2000 şi 10000 vehicule/zi) InformaŃii privind tehnicile de măsurare Echipamente: . Str. metoda de referinŃă: fotometrie în UV. WEB: www.timpul de prelevare: continuu Calibrare: .Analizor O3 model ML 9810 B.frecvenŃa: lunar STAłIA DE FOND SUBURBAN Codul staŃiei: AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. pulberi în suspensie (PM2. direcŃia vântului. etilbenzen. EN 14626.Analizor CO model ML 9830 B.tip: automat şi manual .5). EN 14211.

Iza nr. Baia Mare. nr.304. Fax : 0262-275. X=395549. Maramureş Tel : 0262-276. WEB: www.apmmm. 1A.ro.50’’ lat N.MM 3 Codul zonei: RO0603 Amplasare: Baia Mare. 72 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 25 – 150 km Coordonatele geografice: 47045’05.247 23036’19. Str. str. Y=695647.18’’ long E.504 18 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.ro . Firiza.222 e-mail : office@apmmm.

Maramureş Tel : 0262-276. direcŃia vântului. . monoxid de azot. EN 14211. dioxid de azot.frecvenŃa: lunar STAłIA AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. EN 146621. toluen. benzen. Baia Mare.înălŃimea punctului de prelevare: 3.tip: automat şi manual . EN 14625.Analizor NOx model ML 9841 B.Analizor BTX.Altitudinea: 354 m PoluanŃii măsuraŃi: dioxid de sulf.lungimea liniei de prelevare: 2 m . xilen (orto. Fax : 0262-275. etilbenzen. 1A.metoda: multipunct . monoxid de carbon.ro.Prelevator PM10 model TECORA. oxizi de azot. Caracteristici de prelevare: . precipitaŃii Mediul local/morfologia peisajului Tipul zonei: suburbană Caracterizarea zonei: rezidenŃială Caracterizarea traficului: străzi înguste cu volum mic de trafic (mai mic 2000 vehicule/zi) InformaŃii privind tehnicile de măsurare Echipamente: . meta şi para). . metoda de referinŃă: detector cu fotoionizare PID.apmmm.Analizor CO model ML 9830 B.Analizor SO2 model ML 9850 B.amplasare: in curte .timpul de prelevare: continuu Calibrare: .ro . presiunea atmosferică.Analizor O3 model ML 9810 B. metoda de referinŃă: chemiluminiscenŃă. ozon Parametrii meteorologici măsuraŃi: temperatura. . metoda de referinŃă: fotometrie cu radiaŃie IR nedispersivă. umiditatea relativă. metoda de referinŃă: fluorescenŃă în UV. .5 m . Str.304. metoda de referinŃă: fotometrie în UV. Iza nr. pulberi în suspensie (PM10). EN 14626. radiaŃia solară. EN 12341. viteza vântului. WEB: www. . metoda de referinŃă: măsurători gravimetrice. 1-3 butadienă.222 e-mail : office@apmmm. EN 14212.

576 19 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.304.ro. Baia Mare. Fax : 0262-275. nr.222 e-mail : office@apmmm. Maramureş Tel : 0262-276. 7 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km Coordonatele geografice: 47040’15.INDUSTRIALĂ Codul staŃiei: MM 4 Codul zonei: RO0604 Amplasare: Baia Mare. Str. str. WEB: www. X=396057.07’’ lat N.apmmm. Iza nr. 1A. Colonia Topitorilor.ro .

EN 14626. metoda de referinŃă: fotometrie în UV. 1A.ro .222 e-mail : office@apmmm.Analizor SO2 model ML 9850 B.Analizor CO model ML 9830 B. radiaŃia solară. Str. Caracteristici de prelevare: . . EN 12341.timpul de prelevare: continuu Calibrare: . monoxid de azot. EN 14625. umiditatea relativă. Baia Mare. metoda de referinŃă: măsurători gravimetrice.înălŃimea punctului de prelevare: 3.Analizor NOx model ML 9841 B.Prelevator PM10 model TECORA.849 Altitudinea: 259 m PoluanŃii măsuraŃi: dioxid de sulf. Y=686666.Analizor O3 model ML 9810 B. Fax : 0262-275.23036’51.frecvenŃa: lunar STAłIA INDUSTRIALĂ Codul staŃiei: MM 5 Codul zonei: RO0605 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. rezidenŃiala Caracterizarea traficului: străzi înguste cu volum moderat de trafic (între 2000 şi 10000 vehicule/zi) InformaŃii privind tehnicile de măsurare Echipamente: .19’’ long E.304. metoda de referinŃă: chemiluminiscenŃă. presiunea atmosferică. WEB: www. ozon Parametrii meteorologici măsuraŃi: temperatura. precipitaŃii Mediul local/morfologia peisajului Tipul zonei: urbană Caracterizarea zonei: industrială. direcŃia vântului. . dioxid de azot. monoxid de carbon.apmmm.ro. metoda de referinŃă: fotometrie cu radiaŃie IR nedispersivă. EN 14211. oxizi de azot. pulberi în suspensie (PM10).lungimea liniei de prelevare: 2 m . EN 14212.5 m . . viteza vântului.metoda: multipunct . .tip: automat şi manual . Iza nr.amplasare: în curte . Maramureş Tel : 0262-276. metoda de referinŃă: fluorescenŃă în UV.

nr. Lunci. Str.ro.47’’ long E.Amplasare: Baia Mare.apmmm. WEB: www. str.10’’ lat N.965 Altitudinea: 290 m 20 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.631 23037’41. X=397171.304. Fax : 0262-275. Y=690385. Iza nr.222 e-mail : office@apmmm. 22 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km Coordonatele geografice: 47042’16. 1A.ro . Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare.

Baia Mare. EN 1421 2. metoda de referinŃă: chemiluminiscenŃă.Analizor NOx model ML 9841 B. umiditatea relativă.amplasare: în curte . 6. Maramureş Tel : 0262-276.ro .lungimea liniei de prelevare: 2 m . Caracteristici de prelevare: . Str. rezidenŃiala Caracterizarea traficului: străzi înguste cu volum moderat de trafic (între 2000 şi 10000 vehicule/zi) InformaŃii privind tehnicile de măsurare Echipamente: .timpul de prelevare: continuu Calibrare: . metoda de referinŃă: fotometrie cu radiaŃie IR nedispersivă.metoda: multipunct . Fax : 0262-275. .222 e-mail : office@apmmm. . viteza vântului. ozon Parametrii meteorologici măsuraŃi: temperatura.apmmm. radiaŃia solară. EN 14626. presiunea atmosferică. . metoda de referinŃă: fotometrie în UV. EN 1462 5. oxizi de azot.Analizor O3 model ML 9810 B.Analizor SO2 model ML 9850 B. monoxid de azot. precipitaŃii Mediul local/morfologia peisajului Tipul zonei: urbană Caracterizarea zonei: industrială. Iza nr.5 m . EN 12341. conform hărŃii din figura nr.Prelevator PM10 model TECORA. dioxid de azot. .tip: automat şi manual .Analizor CO model ML 9830 B. pulberi în suspensie (PM10). AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.PoluanŃii măsuraŃi: dioxid de sulf.frecvenŃa: lunar Toate cele 5 staŃii sunt amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare.ro.304.înălŃimea punctului de prelevare: 3. WEB: www. 1A. direcŃia vântului. metoda de referinŃă: măsurători gravimetrice. metoda de referinŃă: fluorescenŃă în UV. EN 14211. monoxid de carbon.

Str.ro .ro. Iza nr. WEB: www.21 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276.apmmm. Baia Mare.222 e-mail : office@apmmm.304. 1A. Fax : 0262-275.

Fig. folosind un model combinat meteorologie – dispersie dezvoltat de CSIRO (Australia). Str. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.5).apmmm. Maramureş Tel : 0262-276.ro .304. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2. surse de suprafaŃă şi trafic). Iza nr. Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracŃia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă. nr. astfel: pentru SO2 sunt disponibile date pentru întregul an 2008. astfel: AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. WEB: www. plumbului. Prezentarea datelor de monitorizare Evaluarea calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare pentru anul 2007 şi pentru anul 2008 s-a realizat prin modelare. dioxidului de azot şi oxizilor de azot.222 e-mail : office@apmmm.3. 6 LocaŃia staŃiilor automate de monitorizare ce deservesc aglomerarea Baia Mare 3. Fax : 0262-275. Baia Mare.ro. evaluarea calităŃii aerului s-a bazat şi pe măsurări efectuate în staŃiile automate de monitorizare. Evaluarea concentraŃiilor de poluanŃi în atmosferă în aglomerarea Baia Mare a luat în considerare emisiile de poluanŃi în aer provenite de la toate categoriile de surse de poluanŃi din zonă (surse punctuale. 1A. benzenului. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită. iar pentru PM10 gravimetric şi Pb din PM10 datele sunt disponibile începând cu 1 iunie 2008. dioxid de sulf (SO2) şi plumb (Pb) din PM10 sunt stabilite prin Ordinul ministrului apelor şi protecŃiei mediului nr. Pentru anul 2008.

ro . Str.apmmm. WEB: www.Tabel nr. Baia Mare. 1A.222 e-mail : office@apmmm.ro. µg/mc se depăşi 50 (a nu de peste 35 ori într-un an 40 22 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.304. Fax : 0262-275. Iza nr. 3 Valorile limită admise pentru poluanŃii analizaŃi Polua nt PM10 Timp de mediere 24 h (medie zilnică) 1 an (medie anuală) Valoare limită. Maramureş Tel : 0262-276.

statie depăşir MM1 i VL+MT VL/VT MM2 VL+MT VL/VT MM3 VL+MT VL/VT MM4 VL+MT VL/VT MM5 VL+MT VL/VT SO2 NO2 NOx Indicatorul monitorizat Pb PM10 PM2.222 e-mail : office@apmmm. WEB: www.SO2 (dioxid de sulf) Pb (plumb) din PM10 1 oră (medie orară) 24 h (medie zilnică) 1 an (medie anuală) 35 125 (a nu0se depăşi de peste 24 ori într-un an 0. 4 şi 5.5 Pb C6H6 CO O3 MM1 VL+MT VL/VT MM2 VL+MT VL/VT m m m MM3 VL+MT VL/VT MM4 VL+MT VL/VT MM5 VL+MT VL/VT Tabel nr. Baia Mare. Fax : 0262-275. 5 SituaŃiile de depăşiri înregistrate în staŃiile automate în anul 2008 Cod Nr. Str. 4 SituaŃiile de depăşiri înregistrate în staŃiile automate în anul 2007 Cod Depăşi Indicatorul monitorizat statie ri SO2 NO2 NOx PM10 PM2.ro . 1A. Tabel nr. S-au notat cu „m” situaŃiile de depăşiri rezultate din modelarea matematică.5 C6H6 CO O3 30 m m AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.304. Maramureş Tel : 0262-276. Sunt înscrise în aceste tabele numărul situaŃiilor de depăşiri ale valorilor limită plus marja de toleranŃă (VL+MT) sau depăşiri ale valorii limită (VL) şi/sau depăşiri ale valorilor Ńintă (VT). pentru fiecare staŃie de monitorizare din aglomerarea Baia Mare sunt prezentate în tabelul nr. 5 Datele de modelare/monitorizare pentru anul 2007 şi pentru anul 2008.ro.apmmm. Iza nr.

1A. WEB: www.222 e-mail : office@apmmm. Str.apmmm.ro . Baia Mare. Iza nr. Maramureş Tel : 0262-276. Fax : 0262-275.304.ro.23 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.

apmmm. WEB: www. valori medii orare cuprinse între 0 şi 799.în anul 2008 s-au înregistrat în aglomerarea Baia Mare prin măsurări în cele 5 staŃii atomate. 1A. s-au înregistrat 30 depăşiri ale VL orară şi 2 depăşiri ale VL zilnică la SO2.pentru anul 2008. Iza nr. în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranŃă). municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie au fost cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului (conform Ordinului ministrului apelor şi protecŃiei mediului nr.0 µg/mc şi valori medii zilnice cuprinse între 7.0 µg/mc şi valori medii zilnice cuprinse între 0. . . însă doar municipiul Baia Mare a rămas inclus în continuare în Lista 1 de calitate a aerului. evaluarea realizată prin modelare a pus în evidenŃă în aglomerarea Baia Mare valori medii orare cuprinse între 8.Evaluarea calităŃii indicatorul SO2 aerului la Evaluarea calităŃii aerului la indicatorul SO2 în aglomerarea Baia Mare pentru anul 2007 şi pentru anul 2008 a fost realizată atât prin modelare cât şi prin măsurări în cele 5 staŃii automate de monitorizare.ro.2 şi 168.25 şi 462. Fax : 0262-275.ro . în baza acestor date. Str. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităŃii aerului în România. Maramureş Tel : 0262-276. evaluarea realizată prin modelare a pus în evidenŃă în aglomerarea Baia Mare valori medii orare cuprinse între 7.68 şi 205. Baia Mare.222 e-mail : office@apmmm. astfel: .pentru anul 2007.2 µg/mc şi valori medii zilnice cuprinse între 5.32 µg/mc. Lista 1 cuprinde aglomerările şi zonele unde nivelurile concentraŃiilor unuia sau mai multor poluanŃi sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranŃă sau mai mari decât valoarea limită.06 şi 186. în staŃia MM2. aşa cum a fost ea definită mai sus.304. In figurile 7 şi 8 sunt prezentate hăr Ńile cu distribuŃia spaŃială a AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.4 µg/mc.1 µg/mc.8 şi 558.

WEB: www.concentraŃiilor medii orare şi zilnice pentru indicatorul SO2 pentru anul 2007 şi respectiv 2008 (hăr Ńile sunt prezentate şi în anexele nr. Zonele marcate cu roşu evidenŃiază arealele în care s-au înregistrat depăşiri la indicatorul SO2.222 e-mail : office@apmmm.ro. Str. 24 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276.apmmm.304. Fax : 0262-275.ro . Iza nr. Baia Mare. 2-5 şi au fost preluate din studiile de evaluare a calităŃii aerului în România realizate de WESTAGEM SRL Bucureşti). 1A.

Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276. înregistrate în cele 5 staŃii automate de monitorizare a calităŃii aerului din aglomerarea Baia Mare: AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 8 DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de SO2 în anul 2008 (din Studiu de evaluare a calităŃii aerului în anul 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucureşti) EvoluŃia în anul 2008 pentru indicatorul SO2 este prezentată în graficele din figurile 9 şi 10.apmmm. Iza nr. 7 DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de SO2 în anul 2007 (din Studiul de evaluare a calităŃii aerului în anul 2007 realizat de WESTAGEM SRL Bucureşti) a) concentraŃia medie orară b) concentraŃia medie zilnică Fig. 1A. pentru concentraŃiile medii orare şi pentru cele zilnice. Baia Mare.304.ro. nr. nr.ro .222 e-mail : office@apmmm. WEB: www.a) concentraŃia medie orară zilnică b) concentraŃia medie Fig. Str.

304. Str. Maramureş Tel : 0262-276.ro .apmmm. Fax : 0262-275.ro. WEB: www. 1A.25 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.222 e-mail : office@apmmm. Baia Mare. Iza nr.

0 60. Maramureş Tel : 0262-276. Pentru perioadele de timp în care societatea nu funcŃionează.0 100. respectiv sub 10% din valoarea limită a concentraŃiei medii orare. Fax : 0262-275. 592/2002.apmmm.2007. aşa cum este definită în Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.0 20.11.0 160.0 80. Este sugestivă în acest sens perioada după luna august 2008 (conform graficelor din figurile 9 şi 10). revizuită la 01. oprind activitatea pentru implementarea unor măsuri din planul de acŃiuni integrat în autorizaŃia integrată de mediu nr.ro . 10 ConcentraŃii medii zilnice de SO2 măsurate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008 In anul 2008. 97 NV6 din 01.0 40. perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008 180. 1A.0 140. 9 ConcentraŃii medii orare de SO2 măsurate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008 SO2 zilnic (µg/m3). WEB: www.ro.2010. înregistrarea de valori medii orare mai mari de 350 µg/mc la indicatorul SO2 este corelată direct cu activitatea SC Romplumb SA Baia Mare.0 120.Fig nr. valorile de fond în aglomerarea Baia Mare pentru mediile orare sunt mai mici de 20 – 30 µg/mc.222 e-mail : office@apmmm.daily limit MM-2 - MM-3 - MM-4 - MM-5 - Fig nr.304. Iza nr.0 MM-1 - MM-1 . Baia Mare. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str.0 0. perioadă în care SC Romplumb SA Baia Mare nu a funcŃionat.02.

Fax : 0262-275. WEB: www. 26 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276. Str.Valorile ridicate la indicatorul SO2 înregistrate în staŃiile automate de monitorizare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare provin de la emisiile de gaze tehnologice cu conŃinut de SO2 din coşul de dispersie de 120 m al SC Romplumb SA Baia Mare.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr.ro.apmmm.ro . 1A. Baia Mare.304.

77 µg/mc şi valori medii anuale cuprinse între 20. .16 şi 58.2010. cu termen de finalizare 30 septembrie 2010. Conform planului de acŃiuni. Societatea nu dispune la ora actuală de niciun echipament de reŃinere a dioxidului de sulf rezultat în gazele tehnologice.02.13 şi 45. s-au estimat valori medii zilnice cuprinse între 22.77 şi 45.Societatea desfăşoară activitate de metalurgie neferoasă de obŃinere a plumbului primar şi deŃine autorizaŃia integrată de mediu nr. în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranŃă).35 µg/mc şi valori medii anuale cuprinse între 22. Evaluarea calităŃii indicatorul PM10 aerului la Evaluarea calităŃii aerului la indicatorul PM10 în aglomerarea Baia Mare pentru anul 2007 si pentru anul 2008 a fost realizată prin modelare. 97NV/01.97 . parte integrantă din autorizaŃia integrată de mediu. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităŃii aerului în România. Lista 1 cuprinde aglomerările şi zonele unde nivelurile concentraŃiilor unuia sau mai multor poluanŃi sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranŃă sau mai mari decât valoarea limită.în anul 2008. municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie au fost cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului (conform Ordinului ministrului apelor şi protecŃiei mediului nr.în anul 2007. astfel: . a fost prevăzută măsura privind „realizarea unei instalaŃii de reŃinere a SO2 din gazele tehnologice de la secŃia Aglomerare – Topire”.11.91 şi 54. s-au estimat valori medii zilnice cuprinse între 20. în baza acestor date.18 µg/mc.2007 cu plan de acŃiuni integrat în această autorizaŃie şi care a fost revizuită la 01. pentru reducererea emisiilor de SO2 la coşul de 120 m şi încadrarea în valorile limită de emisie conform BAT. acesta fiind eliminat în totalitate prin coşul de dispersie de 120 m.

27 . 6-9).µg/mc. 11 şi 12 sunt prezentate hăr Ńile cu distribuŃia spaŃială a concentraŃiilor medii zilnice şi anuale pentru indicatorul PM10 pentru anul 2007 şi respectiv 2008 (hăr Ńile au fost preluate din studiile de evaluare a calităŃii aerului în România realizate de WESTAGEM SRL Bucureşti şi sunt prezentate şi în anexele nr. In figurile nr. în baza acestor date. municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie au ramas în Lista 1 de calitate a aerului şi în anul 2008. Zonele marcate cu roşu evidenŃiază arealele în care s-au înregistrat depăşiri la indicatorul PM10.

11 DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de PM10 în anul 2007 (din Studiul de evaluare a calităŃii aerului în anul 2007 realizat de WESTAGEM SRL Bucureşti) a) concentraŃia medie zilnică b) concentraŃia medie anuală Fig. nr. nr.a) concentraŃia medie zilnică anuală b) concentraŃia medie Fig. 12 DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de PM10 în anul 2008 (din Studiu de evaluare a calităŃii aerului în anul 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucureşti) .

28 .

13 DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuale de Pb din PM10 (din Studiul de evaluare a calităŃii aerului în 2007 şi 2008 WESTAGEM SRL Bucureşti) realizat de . . nr. în baza acestor date.033 şi 1. a) anul 2007 2008 b) anul Fig. municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie au fost cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului.în anul 2008.834 µg/mc.021 şi 0. în baza acestor date.08 µg/mc. astfel: .în anul 2007. In figura 13 sunt prezentate hăr Ńile cu distribuŃia spaŃială a concentraŃiilor medii anuale pentru indicatorul Pb din PM10 pentru anul 2007 şi respectiv 2008 (hăr Ńile au fost preluate din studiile de evaluare a calităŃii aerului în România realizate de WESTAGEM SRL Bucureşti şi sunt prezentate şi în anexele nr. s-au estimat valori medii anuale cuprinse între 0. s-au estimat valori medii anuale cuprinse între 0. 10 şi 11).Evaluarea calităŃii aerului indicatorul Pb din PM10 la Evaluarea calităŃii aerului la indicatorul Pb din PM10 în aglomerarea Baia Mare în anul 2007 şi în anul 2008 a fost realizată prin modelare. în care se pot remarca zonele unde s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită. municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie au fost cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului.

la indicatorii studiaŃi. s-au înscris în graficele din figurile nr.Pentru a estima contribuŃia nivelelor/surselor de poluare în arealul aglomerării Baia Mare. fondul local urban şi pentru impactul activităŃilor industriale şi de trafic. 29 . 14-16 concentraŃiile medii anuale în aerul înconjurător pentru fondul regional. pentru anul 2008.

ug/mc Impact industrial maxim = 45.97 ug/mc (din modelare) Fond urban local maxim = 40 ug/mc (din modelare) Fond regional 2008 = 35. local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de PM10 în anul 2008 în aglomerarea Baia Mare 30 .2 ug/mc (in statia HR-1) Fig. nr. nr.40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fig. 14 Aportul fondului regional. local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de SO2 în anul 2008 în municipiul Baia Mare 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Concentratii medii anuale PM10. 15 Aportul fondului regional.

4 0.6 1. .6 0.1 µg/mc (din Studiul de evaluare a calităŃii aerului în 2007 şi 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucureşti). astfel: . deoarece staŃia de fond urban MM2 este cea mai afectată de unda de .media anuală la indicatorul SO2 în staŃia HR-1 a fost de 3. respectiv 0. local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de Pb din PM10 în anul 2008 în municipiul Baia Mare Fondul regional pentru zona municipiului Baia Mare este definit de datele de monitorizare înregistrate în staŃia regională HR-1 (datele sunt prezentate în Raportul privind starea mediului în judeŃul Harghita în anul 2008 elaborat de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Harghita). conform datelor de monitorizare (s-a luat drept referinŃă staŃia de fond suburban MM3.4 1.nu sunt disponibile date pentru indicatorul Pb din PM10 în staŃia HR-1.2 µg/mc.8 1.40 µg/mc. nr. . Fondul urban pentru aglomerarea Baia Mare la aceşti indicatori şi impactul actrivităŃilor industriale şi al traficului desfăşurate în aglomerare şi care se suprapun peste fondul urban sunt estimate astfel: .2 1 0.media anuală la indicatorul PM10 nefelometric în staŃia HR-1 a fost de 35. de aceea s-a luat drept referinŃă valoarea maximă evaluată prin modelare pentru anul 2008 în zona judeŃului Harghita.8 0.2 0 Fig.pentru SO2. 16 Aportul fondului regional.2 1.

iar impactul industrial este estimat prin maxima concentraŃiei medii anuale în staŃia MM2 (un aport suplimentar de 66.7% faŃă de fondul local urban şi de 635% faŃă de fondul regional).poluare de la SC Romplumb SA. datorită curenŃilor de aer ce bat preferenŃial din direcŃia uzinei). concentraŃia medie anuală a fost de 9 µg/mc (un aport suplimentar de 165% faŃă de fondul regional). 31 .

83 µg/mc (un aport suplimentar de 232% faŃă de fondul urban şi de 730% faŃă de fondul regional). In graficele din figurile nr. b) fondul urban este estimat la maxim 40 µg/mc (un aport suplimentar de 13. 17-19 sunt prezentate evoluŃiile indicatorilor SO2.6% faŃă de fondul regional).9% faŃă de fondul urban şi de 30.6% faŃă de fondul regional). conform modelării matematice a dispersiei (figura 11. într-o reŃea de monitorizare manuală gestionată de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş (prelevare în teren şi analiză în laborator). b). urmare a schimbărilor produse în economia municipiului şi în atitudinea faŃă de problematica protecŃiei mediului în general şi a atmosferei în special. O bună parte a operatorilor industriali au încetat activitatea.25 µg/mc (un aport suplimentar de 150% faŃă de fondul regional). iar impactul industrial este estimat tot conform modelării matematice a dispersiei la maxim 0. indică o evidentă tendinŃă de scădere.97 µg/mc (un aport suplimentar de 14. . EvoluŃia acestor indicatori în perioada 1999-2008. iar agenŃii economici care au rămas în funcŃiune au fost nevoiŃi să implementeze măsuri de protecŃie a mediului înconjurător. 36 32 28 3 m / g µ 24 .pentru Pb din PM10. Pb din pulberi totale în suspensie şi dioxid de sulf sunt monitorizaŃi de peste 20 de ani în municipiul Baia Mare. Pulberile în suspensie PM 10 constituie o fracŃie a pulberilor totale în suspensie (PTS) în aerul înconjurător. conform modelării matematice a dispersiei (figura 12. PTS şi Pb din PTS ca medii anuale în municipiul Baia Mare..pentru PM10. în perioada 19992008 (măsurători manuale). iar impactul industrial este estimat tot conform modelării matematice a dispersiei la maxim 45. fondul local urban este de maxim 0. Indicatorii pulberi totale în suspensie. CerinŃele de protecŃie a mediului şi implicit a atmosferei au devenit mai restrictive după armonizarea legislaŃiei din România cu Directivele Uniunii Europene.

17 EvoluŃia indicatorului dioxid de sulf (SO2) în perioada 19992008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală. nr.20 16 12 8 4 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fig. µg/mc) 32 .

Tipul de receptori care necesită protecŃie în zona afectată Principalii receptori din zona afectată. FaŃă de acest receptor principal. 18 EvoluŃia indicatorului pulberi totale în suspensie (PTS) în perioada 1999-2008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fig. iar municipiul Baia Mare şi oraşul Baia Sprie sunt afectate suplimentar şi de poluarea cu SO2 şi cu Pb. nr.50 1. respectiv populaŃia din aglomerare.50 0. aşa cum s-a prezentat în capitolul 2.50 2.120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fig. µg/mc) 3. nr.4. Intreaga aglomerare este afectată de poluarea cu PM10.7 în aglomerarea Baia Mare se găsesc 2 situri Natura 2000 şi alte 3 arii naturale protejate. mai vulnerabili la prezenŃa poluanŃilor în atmosferă. µg/mc) 3. precum şi arbori ocrotiŃi. sunt reprezentaŃi de locuitorii din aglomerarea Baia Mare în care aproximativ 50 % din populaŃie este constituită din copii şi tineri până la 18 ani şi persoane peste 62 ani.00 0. Aceste arii protejate nu sunt menŃionate în literatura de specialitate ca .00 1. 19 EvoluŃia indicatorului plumb (Pb) din PTS în perioada 19992008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală.00 2.

cu excepŃia castanilor comestibili din parcelele individuale din nordul municipiului Baia Mare şi a arborilor ocrotiŃi din municipiul Baia Mare care sunt afectaŃi grav (prin uscare) de prezenŃa în atmosferă a dioxidului de sulf şi a plumbului.fiind vulnerabile la poluare. 33 .

pe o perioadă scurtă de timp. 20 Amplasarea ariilor protejate şi a arborilor ocrotiŃi în municipiul Baia Mare vulnerabili la poluarea cu SO2 şi plumb 3. 20. pe termen lung poate avea ca efect infecŃii ale tractului . Fig.Amplasarea arealelor din arii protejate şi a principalelor zone cu grupuri de arbori ocrotiŃi vulnerabili la poluarea cu dioxid de sulf şi plumb este prezentată în figura nr. dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătăŃii umane. PotenŃiale efecte sănătăŃii populaŃiei asupra Dioxidul de sulf Efecte asupra sănătăŃii populaŃiei In funcŃie de concentraŃie şi perioada de expunere. Expunerea la o concentraŃie redusă de dioxid de sulf. copiii.5. nr. Sunt afectate în special persoanele cu astm. Expunerea la o concentraŃie mare de dioxid de sulf. poate provoca iritaŃia ochilor şi dificultăŃi respiratorii severe. vârstnicii şi persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii.

respirator. 34 .

Plum b Efecte asupra sănătăŃii populaŃiei . dureri în piept şi dificultăŃi respiratorii. care trec prin nas şi gât. copiii. din cauza formării acizilor. fibrele. murele. Oxizii de sulf pot eroda piatra. Efecte asupra mediului In atmosferă. lucerna. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii.5). pielea şi componentele electrice. vârstnicii şi astmaticii. hârtia. respectiv provoacă tuse. iar particulele din fracŃia PM2. legumele.Efecte asupra plantelor Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante. Creşterea concentraŃiei de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor. Un pericol important este reprezentat de particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (PM10) şi respectiv mai mic de 2. dioxidul de sulf contribuie la acidifierea precipitaŃiilor. Pulberile în suspensie – fracŃia PM10 Efecte asupra sănătăŃii populaŃiei Dimensiunea particulelor de pulberi este direct legată de potenŃialul de a cauza efecte asupra sănătăŃii populaŃiei. frasinul alb.5 micrometri (PM2.5 pătrund în alveolele pulmonare provocand inflamaŃii şi intoxicări. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul. vopselurile. zidăria. efectul negativ asupra structurii şi Ńesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Particulele din fracŃia PM10 sunt considerate particule inhalabile. cu efecte toxice asupra vegetaŃiei şi solului. Poluarea cu pulberi înrăutăŃeşte simptomele astmului.

mecanismul gastrointestinal. organele de reproducere. în cazul expunerii la concentraŃii ridicate. articulaŃiile. Expunerea prelungită la plumb influenŃează negativ dezvoltarea somatică. Plumbul reduce coeficientul de inteligenŃă. influenŃând sinteza hemoglobinei ce afectează rinichii. produce tulburări de creştere şi poate sta la originea unor simptome legate de creşterea iritabilităŃii şi a fatigabilităŃii. scade acuitatea vizuală şi pragul auditiv. 35 . sistemul cardiovascular şi sistemul nervos.Plumbul prezintă efect toxic la oameni.

bronşiolite. Validarea depăşirilor Toate datele obŃinute prin măsurători în staŃiile automate de monitorizare a calităŃii aerului şi prezentate în acest program au fost validate de către responsabilul pentru validarea datelor din cadrul APM Maramureş. CAPITOLUL 4. atât la afecŃiunile acute cât şi la cele cronice – infecŃii acute de căi respiratorii superioare. . IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRILOR. 4.1. din AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. pneumonii. Urbanizarea atrage după sine avantaje şi dezavantaje. Astfel în municipiul Baia Mare s-a înregistrat un număr de decese prin boli cardiovasculare şi prin tumori mai mare decât la nivel judeŃen. TendinŃele la nivel european se manifestă şi la nivel naŃional. Peste 50% din populaŃia lumii trăieşte azi în oraşe. iar în ceea ce priveşte numărul de cazuri de îmbolnăviri în ultimii 4 ani s-a înregistrat în mod constant un număr mai mare de cazuri faŃă de nivelul judeŃean. regional şi local astfel încât în ultimii 4 ani în municipiul Baia Mare s-au înregistrat în mod constant fenomene de evoluŃie a bolilor legate de poluare similare celor din Europa. broşite. creşterii numărului de gospodării. astm bronşic şi emfizem pulmonar.2. Unul dintre dezavantajele certe este creşterea nivelului de poluare a aerului datorită intensificării traficului rutier. în colaborare cu responsabilul staŃiei de monitorizare. Identificarea depăşirilor Identificarea depăşirilor valorilor limită s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor. IDENTIFICAREA SURSELOR 4. locuinŃe şi activităŃi industriale.Creşterea rapidă a populaŃiei care locuieşte în oraşe se va număra printre cele mai importante cauze ale unor probleme de sănătate publică la nivel global în secolul 21.

3.surse de suprafaŃă: sisteme/echipamente de încălzire rezidenŃială şi ale agenŃilor economici ce folosesc combustibil solid (lemne/brichete de rumeguş). Identificarea surselor Principalele surse de emisie responsabile de poluarea aerului în aglomerarea Baia Mare sunt: . în condiŃii de calm atmosferic defavorabil dispersiei (pentru arealul 36 .4.

urmare a poluării antropice istorice remanente).trafic: emisii provenite de la autovehicule şi cele provenite din resuspensia prafului stradal (praful poate prezenta un conŃinut mai ridicat de plumb datorită conŃinutului mare de metale în solul din municipiul Baia Mare. în special de-a lungul văii Firiza şi în celelalte oraşe şi localităŃi din aglomerarea Baia Mare. unitate cu profil de metalurgie neferoasă (producŃia de Pb primar). . dublată de creşterea accentuată a costurilor finanŃărilor existente. traficul este responsabil de poluarea cu PM10 şi în oarecare măsură şi de poluarea cu Pb. acestea sunt responsabile de poluarea cu PM10. SC Cuprom SA Bucureşti – Sucursala Baia Mare (instalaŃie IPPC pentru producŃia de Cu primar până în anul 2000 şi de Cu secundar în continuare. ce intră sub incidenŃa Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi contolul integrat al poluării (IPPC). Cealaltă uzină metalurgică din Baia Mare. Aceasta constituie principala sursă de emisie responsabilă de aportul de dioxid de sulf în atmosferă în aglomerarea Baia Mare. având o perioadă de tranziŃie în vederea conformării până la 31 decembrie 2010. In cartierele periferice ale municipiului Baia Mare. gospodăriile localnicilor sunt încălzite aproape în exclusivitate cu lemne sau brichete de rumeguş. De asemenea. . prin eliminarea în totalitate în atmosferă prin coşul de dispersie de 120 m a bioxidului de sulf obŃinut prin prăjirea concentratelor de plumb.surse industriale: principala sursă care a contribuit prin emisii la deteriorarea calitatii aerului perioada analizată a fost SC Romplumb SA Baia Mare. Având in vedere criza economico – financiară la nivel global care îşi face resimŃite consecinŃele în mod direct şi substanŃial asupra activităŃii desfăşurate de Cuprom S. activitatea uzinei este direct corelată şi cu concentraŃiile medii zilnice mai mari la indicatorul Pb din PM10 în aerul înconjurător.depresionar al aglomerarii Baia Mare). prin prelucrarea deşeurilor cu conŃinut de peste 96% Cu) a fost conformă la 1 octombrie 2007 şi a încetat temporar activitatea în luna octombrie 2008.A. limitării .. în principal ca urmare a scăderii bruşte şi accentuate a preŃului cuprului la bursele internaŃionale.

2 008.2008 şi 1083/16. cariere. societatea a decis încetarea temporară a activităŃii.11. prelucrarea lemnului. 818/3. Pentru valorile mari ale concentraŃiilor medii zilnice la PM10 trebuie luaŃi în considerare şi alŃi agenŃi economici mici sau prestatori de servicii care contribuie cumulativ la creşterea emisiei difuze de pulberi prin sistemele de încălzire neconforme sau din activităŃi de mică industrie (instalaŃii de mixturi asfaltice. 37 .12. fapt notificat AgenŃiei Regionale pentru ProtecŃia Mediului Cluj-Napoca prinadresele nr.drastice a ofertei de finanŃare din partea băncilor si a instituŃiilor financiare. etc.).

7% din surse de suprafaŃă şi 4. emisia totală de pulberi (PM10) în aglomerarea Baia Mare a fost de 1704 tone (din care 3% provin din surse punctuale. RepartiŃia este asemănătoare în anul 2007 şi 2008. 91.2 tone. din care 97.1% din trafic.7% din surse de suprafaŃă şi 0.1% din trafic (datele sunt preluate din inventarul anual de emisii în atmosferă pentru judeŃul Maramureş. din care 98. Valorile sunt în acelaşi ordin de mărime în cei doi ani de referinŃă. MenŃionăm că în anul 2008.1 tone. astfel încât putem afirma că nu s-au produs modificări majore în structura surselor de emisie în aglomerarea Baia Mare (datele sunt preluate din inventarul anual de emisii in atmosfera pentru judetul Maramures. In anul 2007. In anul 2007.85% din trafic.7% din surse de suprafaŃă şi 2.3% din trafic). din care 97. iar în anul 2008 emisia totală a fost de 1870 tone (din care 3. emisia totală de Pb în aglomerarea Baia Mare a fost de 2933. iar în anul 2008 emisia totală a fost de 1077. întocmit de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş).1 tone.7% din surse de suprafaŃă şi 0.85% din trafic. SC Romplumb SA a funcŃionat doar 7 luni. 94. întocmit de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş).8% din trafic).In anul 2007.45% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare).1% din surse de suprafaŃă şi 0. emisia totală de dioxid de sulf în aglomerarea Baia Mare a fost de 2933.8% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare). 0. astfel încât cantitatea de dioxid de sulf eliminată este mai mică faŃă de anul 2007. din care 98. 2.45% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare).1% din surse de suprafaŃă şi 0. 2. iar emisia din trafic a scăzut de asemenea semnificativ prin comercializarea exclusiv a benzinei fără sulf.4% provin din surse punctuale. SituaŃia comparativă a emisiilor din diferitele tipuri de surse . intocmit de Agentia pentru Protectia Mediului Maramures). iar în anul 2008 emisia totală a fost de 1077.2 tone. astfel încât putem afirma că nu s-au produs modificări majore în structura surselor de emisie în aglomerarea Baia Mare (datele sunt preluate din inventarul anual de emisii în atmosferă pentru judeŃul Maramureş. 0.8% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare).

7 Emisiile de poluanŃi în aglomerarea Baia Mare în perioada 2007-2008 Cantitate emisă.79 0. 7 şi în graficul din figura nr.1 4. 21.0 suprafaŃă 8 7 Trafic 24. tone Anul Anul Categoria de 2007 Pb din 2008 Pb din SO2 SO2 surse PM10 PM10 Surse 2887.94 689.5 1.6 64.69 0.0 1704.2 5 622. de suprafaŃă şi trafic) în aglomerarea Baia Mare în cei 2 ani studiaŃi (2007 şi 2008) sunt prezentate în tabelul nr.13 PM10 3.64 PM10 1.5 6 2 9 5 5 3 38 .56 0.3 1 Surse de 0.06 0.24 138.0 1077.55 1715.4 punctuale 121.7 52. Tabel nr.0 8 5 TOTAL 2933.1 1869.11 1613.(punctuale.32 1053.

21 52. . nr.11 2887.79 1613. În celelalte oraşe şi în comunele ce apar Ńin aglomerării Baia Mare. 21 CantităŃile de poluanŃi emise în aerul înconjurător în aglomerarea Baia Mare în anii 2007 şi 2008 Sursele punctuale sunt reprezentate de coşuri de la centrale termice din unităŃile industriale (cu un consum mai mare de 30 tone/an combustibil). se foloseşte aproape în exclusivitate combustibilul solid (lemnul) pentru încălzirea în sobe. coşuri tehnologice de la staŃiile de mixturi asfaltice şi coşurile instalaŃiilor IPPC (SC Romplumb SA Baia Mare şi Cuprom SA Bucureşti – Sucursala Baia Mare).56 1715.41 0. MenŃionăm că în municipiul Baia Mare nu mai funcŃionează de peste 10 ani nicio centrală termică de cartier. In ceea ce priveşte sursele de suprafaŃă.24 21.55 1053.71 89. emisiile provin în general din sistemele individuale de încălzire rezidenŃială şi de producere a apei calde menajere din gospodăriile individuale şi de la micii întreprinzători/prestatori de servicii.05 0.64 38.0.325 0 Fig.94 22.13 Trafic Surse suprafata Surse punctuale 50 100 150 200 0.36 64.07 1.66 24. iar sistemele de încălzire individuală (microcentrale de apartament şi sobe) funcŃionează în principal cu gaz natural si combustibil solid – lemn).068 3.698 0.

39

CAPITOLUL 5. MĂSURILE/PROIECTELE PLANIFICATE IN VEDEREA REDUCERII POLUĂRII. RESPONSABILITĂłI ŞI TERMENE Măsurile şi proiectele planificate sunt cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare şi în Planul Integrat de Dezvoltare a municipiului Baia Mare (www.baiamarecity.ro), precum şi în strategiile de dzvoltare a celorlalte unităŃi administrative din aglomerarea Baia Mare. De asemenea au fost propuse măsuri urgente care să conducă la diminuarea concentraŃiei medii zilnică şi anuală la indicatorul PM10 în municipiul Baia Mare şi încadrarea în cerinŃele legislaŃiei în vigoare. Măsurile şi proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare precum şi responsabilităŃile şi termenele de realizare sunt prezentate în tabelul nr. 8.

40

1 Măsuri/acŃiuni Intensificarea salubrizarii stradale prin spălare şi stropire suplimentară în perioadele cu valori mai mari la indicatorul PM10 în municipiul Baia Mare Faza 1: elaborarea şi aprobarea instrucŃiunilor privind „Intensificarea salubrizării stradale prin spălare şi stropire suplimentară în perioadele cu valori mai mari la indicatorul PM10 în municipiul Baia Mare” Faza 2: punerea în aplicare a măsurii privind „Intensificarea Responsab il Termen de realizar Estimare costuri Rezultat aşteptat/indicatori (mii monitorizati 650/an/buget local Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea cantităŃii de praf resuspendat Indicatori monitorizaŃi: .ro . Maramureş Tel : 0262-276.222 e-mail : office@apmmm. 8 Măsurile şi proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare 1.Valoarea amenzilor aplicate operatorului de salubrizare (lei) .Număr de zile cu valoarea concentraŃiei medii zilnice la indicatorul PM10 mai mare de 50 µg/mc în staŃia MM1 Primăria municipiu lui Baia Mare si APM Maramur eş 1 august 2010 permanent Primăria municipiu lui Baia Mare AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str.304.apmmm. Iza nr. Măsuri în cazul depăşirilor valorii limită pentru indicatorul PM10.Tabel nr. 1A. Baia Mare. Fax : 0262-275. datorate surselor liniare (traficul rutier) Nr . crt 1. WEB: www.ro.Număr de controale efectuate .

apmmm. WEB: www.ro. Fax : 0262-275.304. 1A. Baia Mare. Iza nr. Str.222 e-mail : office@apmmm.ro .41 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Maramureş Tel : 0262-276.

Bucureşti şi a altor străzi principale în municipiul Baia Mare Primăria municipiului Baia Mare 1 ianuarie 2011 Nu sunt necesare fonduri Primaria comunei Recea 2011 15/an/buget local Primăria municipiului Baia Mare 10 iunie 2011 25/an/buget local 1.apmmm. 1A.5 Refacerea spaŃiilor verzi Primăria afectate de diferitele municipiului lucrări de construcŃii şi Baia Mare reparaŃii pe aliniamentele Bd Bucureşti şi a altor 1 iunie 2011 50/an/buget local Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea cantităŃii de praf resuspendat.Număr de controale efectuate . Indicatori monitorizaŃi: . Baia Mare.1.222 e-mail : office@apmmm.Valoarea amenzilor aplicate (lei) .3 1. Str.Hotărârea Consiliului Local publicată .ro. Iza nr. WEB: www.2 1. Introducerea etapizată de către firmele de salubritate a mijloacelor Plantarea de arbori şi perdele de protecŃie pe aliniamentele Bd.304. Maramureş Tel : 0262-276.SuprafaŃa de spaŃii verzi reabilitată 42 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.Lungimea aliniamentelor stradale pe care s-au efectuat plantări de arbori (km) Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .Lungime de străzi salubrizate (m) .Număr de zile/săptămână Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin ecranarea spaŃiului de circulaŃie a străzilor Indicatori monitorizaŃi: .Număr de arbori plantaŃi . Fax : 0262-275.Număr de zile cu valoarea concentraŃiei medii zilnice la Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .ro .4 Introducerea obligativităŃii agenŃilor economici din municipiul Baia Mare de a curăŃa roŃile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier prin elaborarea unei Hotărâri a Consiliului Local Intensificarea activităŃii de salubrizare a comunei Recea.

Lungime de acostamente reabilitate/modernizate (m) 2012 90/fonduri externe. Axa 1.6 Extinderea reŃelei de troleibuz în municipiul Baia Mare Primăria municipiului Baia Mare 2012 1.Gradul de acoperire al serviciului de Decembrie 500/fonduri Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei structurale medii zilnice 2012 la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .7 1. întreŃinerea şi reabilitarea acostamentelor drumurilor comunale şi a străzilor adiacente şi a acostamentelor Plantarea de arbori pe aliniamentele DN18B.8 1.ro .Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate 4100/fonduri prin POR. 1A.9 Modernizarea.304. Str. Fax : 0262-275.apmmm.1. Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice buget local la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: -Lungimea de aliniamente/perdea de 2011 840/fonduri Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei externe medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: . Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare.ro. DJ184A si drumurilor comunale in comuna Pietruire/asfaltare de drumuri agricole/săteşti în comuna Săcălăşeni Primăria oraşului Tău Ń ii Măgherăuş Primăria comunei DumbrăviŃa Primăria comunei Săcălăşeni Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: . WEB: www.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr.1 43 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.

10 Pietruire/asfaltare de drumuri agricole/săteşti în comuna DumbrăviŃa Primăria comunei DumbrăviŃa 2011 825/fonduri externe 1. 1A.ro .11 Pietruirea drumurilor de Primăria pământ în oraşul Baia oraşului Sprie Baia Sprie 2012 12/buget local.222 e-mail : office@apmmm.12 Lucrări de răzuire şi curăŃare a suprafeŃelor carosabile de material antiderapant şi praf în oraşul Baia Sprie Introducerea obligativităŃii cetăŃenilor din comuna Groşi de a curăŃa roŃile autovehiculelor la ieşirea din proprietăŃile agricole Primăria oraşului Baia Sprie anual primăvara Nu sunt necesare fonduri (lucrări realizate cu personal propriu) 1.Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m) Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .ro. Fax : 0262-275. Baia Mare.13 Primaria comunei Groşi 1 august 2010 Nu sunt necesare fonduri Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .apmmm.1.fonduri externe 1.Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: . Iza nr.Număr de controale efectuate de primărie 44 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.Lungime de drumuri curăŃate (m) .Gradul de acoperire prin lucrări de răzuire/curăŃare faŃă Rezultatul aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .304. Maramureş Tel : 0262-276. Str. WEB: www.

304. Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei buget local medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate 25000 (pentru tot traseul)/fonduri externe Indicatori monitorizaŃi: Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: . Str.ro.ro .222 e-mail : office@apmmm.14 Pietruire/asfaltare de drumuri în comuna Groşi Primăria comunei Groşi 2011 322/ fonduri externe si bugetul local 1. 1A. WEB: www.apmmm. Fax : 0262-275.16 Reabilitare traseu drum Consiliul judeŃean Baia Sprie – JudeŃean Maramureş Bârsana (parte pe teritoriul administrativ al oraşului Baia Sprie 2012 45 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Baia Mare. Maramureş Tel : 0262-276.Lungime de drum reabilitat pe teritoriul localităŃii Baia Sprie (km) . Iza nr.15 Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecŃie în comuna Groşi Primăria comunei Groşi 2012 Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: .1.Gradul de acoperire prin reabilitare faŃă de 1.Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m) 60/fonduri externe.

4 2013 3400/fonduri din POR Axa 1. construcŃii şi industrie mică) Nr .ro. crt 2.25/buget local Rezultat aşteptat Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii prafului resuspendat Indicatori monitorizaŃi: 2.222 e-mail : office@apmmm. Fax : 0262-275. 1A.1 46 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.ro . Iza nr.2.2 2. Baia Mare.304. Maramureş Tel : 0262-276.1 Estimare Termen costuri Măsuri/acŃiuni Responsab de (mii il realizar euro)/ Realizarea de spaŃii Primăria Decembrie 375/programe de verzi în oraşului 2012 finanŃare oraşul Tău Ń Măgherăuş Tău Ń ii ii Măgherăuş Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în comuna Recea Reamenajarea unor spaŃii verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiul Baia Amenajarea Parcului Public Central în municipiul Baia Mare Primăria comunei Recea Primăria municipiului Baia Mare Primăria municipiului Baia Mare 2012 0.3 2012 130/buget local 2. Str. datorate surselor de suprafaŃă (gospodării. Măsuri în cazul depăşirilor valorii limită pentru indicatorul PM10.apmmm. WEB: www.

Gradul de acoperire al serviciilor de coşerit din totalul surselor de încălzire cu lemne (%) Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea emisiei aglomerate de pulberi din sursele de încălzire cu lemne Indicatori monitorizaŃi: . Baia Mare.2.6 2010 Nu sunt necesare fonduri 2.222 e-mail : office@apmmm.8 Primăria comunei Recea 2011 Nu sunt necesare fonduri (lucrări efectuate de proprietarii Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea emisiei de pulberi din sursele de încălzire cu lemne Indicatori monitorizaŃi: . WEB: www.Hotărârea Consiliului Local publicată Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate 47 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.7 Primăria comunei DumbrăviŃa 31 Nu sunt necesare decembrie fonduri 2010 2.Hotărârea Consiliului Local publicată .Hotărârea Consiliului Local publicată Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea emisiei de pulberi din sursele de încălzire cu lemne Indicatori monitorizaŃi: .ro . Iza nr. Maramureş Tel : 0262-276.ro.304. pentru toate Adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local DumbrăviŃa privind obligativitatea executării lucrărilor de coşerit.5 Adoptarea unei Hotărâri Primăria a municipiului Baia Mare Consiliului Local Baia Mare privind obligativitatea executării lucrărilor de coşerit. pentru toate sursele de încălzire cu lemne Adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Baia Sprie privind obligativitatea executării lucrărilor de coşerit. Str. 1A. Fax : 0262-275.apmmm. pentru toate Acoperirea cu vegetaŃie a suprafeŃelor neutilizate în comuna Recea Primăria oraşului Baia Sprie 31 Nu sunt necesare decembrie fonduri 2010 2.

la PM10 prin diminuarea ponderii buget local prafului suspendat 48 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice buget de stat. Baia Mare.12 2. Iza nr. Maramureş Tel : 0262-276. Fax : 0262-275. pe structuri de specii şi 2010 20/fonduri externe.Număr de şantiere de construcŃii controlate .11 2.apmmm. concentraŃiei medii zilnice buget de stat. la PM10 prin diminuarea buget local ponderii prafului suspendat Indicatori monitorizaŃi: 2011 120/fonduri Rezultat aşteptat: scăderea structurale.Valoare amenzi aplicate (lei) Primăria oraşului Tău Ń ii Măgherăuş Ocolul Silvic Tău Ń ii Măgherăuş Primăria oraşului Tău Ń ii Măgherăuş Primăria comunei Săcălăşeni Primăria comunei Săcălăşeni Decembrie 500/fonduri externe Rezultat aşteptat: scăderea 2012 concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea prafului spulberat de pe aceste depozite miniere semestrial 300/an/surse Rezultat aşteptat: scăderea proprii concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea transportului de pulberi Indicatori monitorizaŃi: . Str.SuprafaŃa de pădure pe grupe funcŃionale.9 2. WEB: www. 1A.304. Crearea de perdele de protecŃie pe haldele de steril minier şi iazuri de decantare în zona Urmărirea respectării amenajamentului silvic în vederea exploatării raŃionale a arboretului şi reîmpăduriri ale suprafeŃelor parcurse de tăieri pe terenul Plantare de arbori/arbuşti în vederea înfiinŃării unui coridor verde în aria comunei Săcălăşeni Amenajare zone verzi şi spaŃii de joacă pentru copii în comuna Săcălăşeni Comisariatul JudeŃean Maramureş al Gărzii NaŃionale de Mediu permanent Nu sunt necesare fonduri Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea emisiei fugitive şi difuze din şantierele de construcŃii Indicatori monitorizaŃi: .ro.222 e-mail : office@apmmm.13 Intensificarea controlului privind modul în care se organizează şantierele de construcŃii în vederea respectării prevederilor legislaŃiei de mediu şi a condiŃiilor din actele de reglementare.2.ro .10 2.

Iza nr.14 Amenajare zone verzi şi Primăria spaŃii comunei DumbrăviŃa de joacă pentru copii în comuna DumbrăviŃa Introducerea de panouri solare în 23 de unităŃi de învăŃământ din municipiul Baia Mare pentru obŃinerea apei calde menajere şi preîncălzirea apei pentru sistemele de Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi arbori în comuna Groşi Acoperirea cu vegetaŃie a suprafeŃelor neutilizate în comuna Groşi Prevenirea şi stoparea incinerărilor punctuale de deşeuri şi de ardere a miriştilor din comuna Groşi Primăria municipiului Baia Mare 2012 2. Str. Maramureş Tel : 0262-276. Rezultat aşteptat: scăderea buget de stat.suprafaŃa de spaŃii verzi amenajată 2014 1000/Fondul de Rezultat aşteptat: scăderea mediu concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin eliminarea emisiilor de pulberi din sistemele de încălzire rezidenŃială prin folosirea unor surse alternative nepoluante de energie Indicatori monitorizaŃi: . 1A. buget local AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. concentraŃiei medii zilnice buget local la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate 2012 Nu sunt necesare Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice fonduri (sunt la PM10 prin diminuarea ponderii realizate de pulberilor resuspendate cetăŃeni) Indicatori monitorizaŃi: permanent Nu sunt necesare Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice fonduri la PM10 prin diminuarea emisiei punctuale de pulberi din arderi necontrolate Indicatori monitorizaŃi: 49 150/fonduri structurale.18 Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii prafului suspendat Indicatori monitorizaŃi: . buget de stat.2.17 2.222 e-mail : office@apmmm. Baia Mare.ro .15 2.16 Primăria comunei Groşi Primăria comunei Groşi Primăria comunei Groşi 2. WEB: www.Numărul de unităŃi care folosesc surse de energie alternativă 2012 20/fonduri externe.ro.304. Fax : 0262-275.apmmm.

campanii de educare şi instruire în şcoli şi gradiniŃe Rezultat aşteptat: reducerea emisiilor de pulberi în sispensie PM10 prin scăderea emisiilor din sistemele de încălzire ca urmare a reducerii consumului de combustibili în urma măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor Indicatori monitorizaŃi: . Iza nr.apmmm.2.21 Elaborarea instrumentului de monitorizare a efectelor aplicării strategiei energetice (MORE4NRG) Consiliul JudeŃean Maramure ş AgenŃia de Managem ent Energetic Maramure ş AMEMM 2013 56/fonduri externe Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate Indicatori monitorizaŃi: Rezultat aşteptat: reducerea emisiilor de pulberi în sispensie PM10 prin scăderea emisiilor din sistemele de încălzire ca urmare a reducerii consumului de combustibili în urma măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor Indicatori monitorizaŃi: .19 2. Baia Mare.Număr de bune practici transferate .222 e-mail : office@apmmm.Startegie energetică şi Plan energetic la nivelul judeŃului Maramureş elaborate. 1A. . Str.ro.20 Restaurarea şi revitalizarea Bastionului Măcelarilor din Baia Mare (reamenajarea unei Elaborarea strategiei energetice a judeŃului Maramureş Consiliul JudeŃean Maramureş Consiliul JudeŃean Maramure ş. campanii de informare în rândul populaŃiei.ro .Număr de seminarii şi conferinŃe.304. Maramureş Tel : 0262-276.Raport al analizei energetice a 50 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Fax : 0262-275. AgenŃia de Managem ent Energetic Maramure ş (AMEMM) 2011 1808/fonduri externe 2012 318/fonduri europene prin proiecte 2. WEB: www.

2 ReŃinerea dioxidului de sulf din gazele rezultate de la secŃia Aglomerare la SC Romplumb SA Baia Mare SC 30 1980/buget de stat Romplumb septembri SA Baia Mare e 2010 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 1A.0 mg/mc Indicatori monitorizaŃi: .2 2010 Rezultat aşteptat Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii de pulberi la emisie la coşul de dispersie de 120 m de la 5. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul SO2.222 e-mail : office@apmmm. Baia Mare.0 mg/mc la 4.3. Fax : 0262-275. Iza nr. WEB: www.ConcentraŃia medie lunară a pulberilor la emisie la coşul de dispersie (c<4.ConcentraŃia de SO2 la emisie la coşul de dispersie (c<200 mg/mc) 3.apmmm.Număr de depăşiri ale VL zilnică la PM10 în staŃiile de monitorizare MM4 şi MM5 Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei de SO2 în gazele emise la coşul de dispersie de 120 m de la maxim 200 mg/mc Indicatori monitorizaŃi: . Str.ro. datorate surselor fixe (operatori industriali) Nr .1 Măsuri/acŃiuni ReŃinerea avansată a pulberilor prin realizarea instalaŃiei de reŃinere a SO2 din gazele tehnologice din procesul de producŃie la SC Romplumb SA Baia Mare Estimare Termen costuri Responsab de (mii il realizar SC 30 Costurieuro)/ la incluse Romplumb septembri măsura SA Baia Mare e 3.ro .304. crt 3.5 mg/mc) . PM10 şi Pb din PM10. Maramureş Tel : 0262-276.

1A. Baia Mare. Fax : 0262-275.ro.ro . Str.apmmm. Maramureş Tel : 0262-276.304.51 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr. WEB: www.

Număr de amenzi aplicate agenŃilor 52 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str.ro .5 Rezultat aşteptat: scăderea emisiei disperse de pulberi cu conŃinut de Pb şi protejarea zonei adiacente amplasamentului Indicatori monitorizaŃi: . Fax : 0262-275.ro. inclusiv a coşului vechi de 80 m şi a canalului de fum aferent Intensificarea controalelor la agenŃi economici în municipiul Baia Mare în general şi în cartierele Ferneziu şi Firiza în special pentru respectarea cerinŃelor privind protecŃia Intensificarea controalelor la şantierele de construcŃii pentru respectarea cerinŃelor privind protecŃia atmosferei.201 100/buget de stat Romplumb 0 SA Baia Mare 3.3 Reabilitarea amplasamentului la SC Romplumb SA Baia Mare prin demolare clădiri şi instalaŃii industriale. 1A.Număr de controale efectuate la agenŃi economici vizând problematica protecŃiei atmosferei .3. in special emisia fugitivă de pulberi SC 31. Iza nr.304.Număr de controale efectuate la agenŃi economici vizând problematica protecŃiei atmosferei Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii de pulberi la emisie Indicatori monitorizaŃi: . Maramureş Tel : 0262-276.222 e-mail : office@apmmm.Număr de depăşiri ale VL zilnică la PM10 în staŃiile de monitorizare MM4 şi MM5 . Baia Mare.12.apmmm.Medii lunare la indicatorul Pb din PM10 în staŃiile Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii de pulberi la emisie Indicatori monitorizaŃi: .4 Comisariatul permanen Nu sunt necesare t fonduri JudeŃean Maramure ş al Gărzii NaŃionale de Mediu APM Maramureş Comisariatul permanen Nu sunt necesare JudeŃean t fonduri Maramure ş al Gărzii NaŃionale de Mediu APM Maramur eş 3. WEB: www.

) 53 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. DSP prevenire a poluării MM aerului ambiant (promovarea transportului Rezultat aşteptat Rezultat aşteptat: creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu Indicatori monitorizaŃi: . 1A. 4. dispersă şi fugitivă de Comisariatul permanen Nu sunt necesare t fonduri JudeŃean Maramure ş al Gărzii NaŃionale de Mediu APM Maramureş Rezultat aşteptat: scăderea concentraŃiei medii de pulberi la emisie Indicatori monitorizaŃi: . etc. Iza nr.3.Număr de controale efectuate la agenŃi economici vizând problematica protecŃiei atmosferei 4. CJMMmăsurilor de GNM. WEB: www.1 Estimare Termen costuri Măsuri/acŃiuni Responsab de (mii il realizar Promovarea activităŃilor Primăria permanen Nu sunt necesare t fonduri educative.6 Intensificarea controalelor la instalaŃiile de mixturi asfaltice pentru respectarea cerinŃelor privind protecŃia atmosferei.ro . Alte măsuri Nr.apmmm. Baia Mare. crt.304.222 e-mail : office@apmmm. Str.ro. dezbateri publice. Fax : 0262-275. APM conştientizare cu Maramureş privire la importanŃa . Maramureş Tel : 0262-276. în special emisia controlată.Număr de întălniri cu comunitatea locală (acŃiuni de conştientizare la nivelul institu Ń iilor de învăŃământ. de municipiul ui Baia informare şi Mare.

1A.222 e-mail : office@apmmm. Baia Mare.Număr de voluntari participanŃi permanen Nu sunt necesare t fonduri Rezultat aşteptat: creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu Indicatori monitorizaŃi: . APM Maramureş . publicaŃii pe site-ul institu Ń iei. Maramureş Tel : 0262-276.Număr de acŃiuni de informare (articole de presă. Primăria oraşului Baia Sprie Primăria comunei Recea. număr 54 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.ro.apmmm. Str.2 Promovarea acŃiunilor de voluntariat în activităŃi vizând supravegherea stării factorilor de mediu.3 Primăria municipiu lui Baia Mare. Fax : 0262-275. verificarea implementării măsurilor prevăzute în prezentul program Promovarea în massmedia a acŃiunilor.ro .Număr de acŃiuni organizate cu voluntari . APM Maramureş. CJMM-GNM. WEB: www. Primăria municipiul ui Baia Mare. DSP MM permanen Nu sunt necesare t fonduri Rezultat aşteptat: creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu Indicatori monitorizaŃi: . dezbaterilor publice privind problematica calităŃii aerului.304. rapoartelor. Iza nr.4. întreŃinerea şi extinderea spaŃiilor verzi. în scopul formării unei culturi a respectului 4. CJMMGNM.

11.12.222 e-mail : office@apmmm.184/09. AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Mediului.CAPITOLUL 6. începând cu data de 1 decembrie 2009.1.2009. Activitatea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare Comisia Tehnică pentru elaborarea Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare s-a constituit prin Ordinul Prefectului judeŃului Maramureş nr. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂłII AERULUI PENTRU AGLOMERAREA BAIA MARE APM Maramureş a luat decizia de elaborare a Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare.apmmm. AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Cluj. După parcurgerea tuturor etapelor privind elaborarea şi informarea publică asupra Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare.ro.2009. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităŃii aerului în România. Baia Mare.11. AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş a înştiinŃat Ministerul Mediului. în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 6. Prin adresa 10588/02. în baza Ordinului prefectului judeŃului Maramureş nr. la care s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită rezultate din măsurători şi din evaluarea calităŃii aerului pentru încadrarea în Liste conform Ordinului ministrului apelor şi protecŃiei mediului nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ şi cu Ordinul de gestionare a calităŃii aerului 430073. 1A. Iza nr. Str. 184/09. acest Program trebuie aprobat de către Consiliul JudeŃean Maramureş.304.ro . Programul integrat se referă la indicatorii dioxid de sulf. WEB: www.Napoca. Maramureş Tel : 0262-276. PM10 şi Pb din PM10. Fax : 0262-275. InstituŃia Prefectului judeŃului Maramureş şi Consiliul JudeŃean Maramureş asupra deciziei de iniŃiere a elaborării Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare.2009 privind constituirea Comisiei Tehnice în vederea elaborării Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare. 35/2007. conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.

monitorizării aplicării programului şi raportării stadiului de realizare a măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului este conducătorul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. 55 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Preşedintele Comisiei Tehnice şi responsabil de coordonarea iniŃierii. Str. informării şi consultării publicului.304.apmmm. Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276.ro. WEB: www.222 e-mail : office@apmmm. Baia Mare. Iza nr. elaborării.ro . 1A. 35/2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului.Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.

Primăria municipiului Baia Mare. Str. modalităŃi de comunicare şi întâlnire. Maramureş Tel : 0262-276. s-a reanalizat termenul final de elaborare a Programului pentru aglomerarea Baia Mare. Baia Mare. din Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului. A fost aprobat de către AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. alături de Ordinul de constituire a Comisiei şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare. în baza strategiilor proprii de acŃiune şi dezvoltare. In prima şedinŃă a Comisiei Tehnice. S-au prezentat aspecte legislative privind acŃiunile. au fost abordate probleme administrative (draft ROF. stabilindu-se AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUIca termen limită pentru data de 12 martie 2010 MARAMUREŞ 430073. Iza nr. Fax : 0262-275. Având în vedere decizia României de notificare a Comisiei Europene pentru prorogarea termenului stabilit pentru încadrarea în valorile limită a indicatorului PM10.ro . 2.apmmm. 22 din Directiva 2008/50/CE. WEB: www. atribuŃiile şi responsabilităŃile Comisiei Tehnice şi a instituŃiilor implicate. astfel: 1. Primăria Baia Mare. 1A. Comisia s-a întrunit în 4 şedinŃe de lucru. Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Comisiei Tehnice în vederea elaborării Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. termenelor şi responsabilităŃilor. In a doua şedinŃa din data de 17 decembrie 2009 au fost discutate punctele de vedere ale instituŃiilor reprezentate în Comisia tehnică asupra potenŃialelor surse de emisie responsabile pentru deteriorarea calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. precum şi o sinteză a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare în anul 2007 şi 2008. calendarul de lucru al comisiei pe perioada celor 6 luni de activitate).Activitatea comisiei s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcŃionare aprobat de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. Hotărârile ce se iau în cadrul şedinŃelor comisiei au fost consemnate în procese verbale. Consiliul JudeŃean Maramureş şi InstituŃia Prefectului judeŃului Maramureş. In cursul lunii ianuarie s-au purtat discuŃii cu membrii Comisiei şi cu instituŃiile implicate privind identificarea măsurilor ce vor fi incluse în Program. Consiliul JudeŃean Maramureş şi InstituŃia Prefectului judeŃului Maramureş.304. conform art. a costurilor.ro. semnate de membrii comisiei şi fac parte integrantă. ce a avut loc la sediul APM Maramureş în data de 3 decembrie 2009 ora 10.222 e-mail : office@apmmm.00.

Baia Mare. 1A. S-a solicitat în mod deosebit să se identifice toate măsurile care au efect asupra reducerii emisiilor de pulberi.apmmm. Fax : 0262-275. precum şi alte măsuri. Str. Iza nr. operatori industriali. urmând ca etapele de dezbatere publică şi aprobare să se desfăşoare cât de repede posibil.222 e-mail : office@apmmm.ro. S-au discutat măsurile pe cele 4 capitole din program: pentru surse liniare. In şedinŃa din data de 25 februarie 2010 au fost discutate concret măsurile propuse de membrii Comisiei Tehnice pentru a fi incluse în Programul integrat. cu respectarea termenelor minime pe diferitele acŃiuni. Maramureş Tel : 0262-276.elaborarea versiunii iniŃiale a programului. surse de suprafaŃă.ro . astfel încât Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului în aglomerarea Baia Mare să intre cât mai repede în implementare.304. 3. WEB: www. respectiv 56 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.

conform legislaŃiei în vigoare. Varianta iniŃială a Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare este pus la dispoziŃia publicului pentru consultare şi participare la luarea deciziei. Fax : 0262-275.ro) draftul capitolului cu masurile propuse în acest Program şi s-a lansat invitatia către public de a aduce observaŃii/sugestii/propuneri. S-a supus votului membrilor Comisiei Tehnice lista măsurilor ce vor fi cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare şi măsurile au fost acceptate în unanimitate. Baia Mare. Glasul Maramureşului şi InformaŃia Zilei de Maramureş). 4. Maramureş Tel : 0262-276. plan ce a susŃinut Notificarea pe care România a înaintat-o către Comisia Europeană privind prorogarea termenului stabilit pentru încadrarea în valorile limită a indicatorului PM10.ro . 6. în data de 2 martie 2010 s-a publicat pe site-ul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Maramureş (www.ro. In această perioadă publicul poate transmite comentarii. propuneri sau opinii cu privire la Program.304. Str.asupra diminuării pulberilor în aerul înconjurător şi să se acorde o deosebită atenŃie la estimarea costurilor şi definirea indicatorilor de monitorizare.apmmm. Acest Program include toate măsurile propuse şi în Planul de gestionare a calităŃii aerului în municipiul Baia Mare. 22 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. elaborat în luna februarie 2010. în ziarele Graiul Maramureşului. De asemenea s-a aprobat varianta iniŃială a Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. Informarea publicului In vederea stabilirii unui contact cu publicul privind elaborarea Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. timp de 30 zile (16 martie – 14 aprilie 2010) de la data publicării anunŃului în presă (anunŃul a fost publicat în presa locală din data de 16 martie 2010. In sedinŃa din data de 11 martie 2010 s-a prezentat variantă iniŃială a Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare.apmmm.222 e-mail : office@apmmm. conform art.2. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. variantă ce va fi pusă la dispoziŃia publicului pentru consultare şi participare la luarea deciziei finale. Iza nr. 1A. WEB: www.

Baia Mare.ro. 1A.304. anunŃul privind organizarea dezbaterii publice în data de 20 mail 2010.ro. în ziarele locale. Str. propuneri sau opinii cu privire la Progra m. Fax : 0262-275.apmmm.apmmm. AnunŃul a fost afişat la sediul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Maramureş şi al celorlalte instituŃii şi 57 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. în data de 19 aprilie 2010. In aceste condiŃii. Iza nr.222 e-mail : office@apmmm. Comisia tehnică a publicat. In această perioadă nu au fost depuse comentarii.AnunŃul a fost afişat la sediul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Maramureş şi al celorlalte instituŃii şi primării reprezentate în Comisia Tehnică şi pe pagina proprie de internet www.ro . Maramureş Tel : 0262-276. WEB: www.

Baia Mare. precum şi opiniile. Consiliul JudeŃean Maramureş şi autorităŃile locale ale oraşelor Baia Sprie. Raportarea stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în program Dupa aprobarea Programului integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş în PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ colaborare cu Comisariatul JudeŃean AGENłIA PENTRU 430073. Fax : 0262-275.apmmm. comentariile şi întrebările publicului exprimate în timpul dezbaterii publice şi modifică. Maramureş Tel : 0262-276. TăuŃii Măgherăuş şi comunelor DumbrăviŃa.ro . AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. Dezbaterea publică se desfăşoară în cel mai convenabil loc pentru public.222 e-mail : office@apmmm. Str.304. Consiliul JudeŃean Maramureş şi AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş afişează la sediul propriu şi pe propria pagină de internet decizia luată. după caz. WEB: www.ro. se desfăşoară următoarele activităŃi: . întrebările şi comentariile primite. Recea şi Săcălăşeni pun la dispoziŃia publicului Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare prin publicarea unui anunŃ la sediile lor şi publicarea Programului pe paginile de internet proprii. Iza nr. După aprobare Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare este pus la dispoziŃia publicului şi intră în implementare. 1A. 6.Comisia Tehnică examinează opiniile. Comisia desemnează un preşedinte şi un secretar ce înregistrează participanŃii. .ro. propunerea de program. Primăria municipiului Baia Mare.3. În termen de 20 zile de la dezbaterea publică. .primării pe reprezentate în Comisia Tehnică şi pagina proprie de internet www. Groşi.apmmm.AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş afişează pe pagina proprie de internet formatul tip care conŃine răspunsurile exprimate în timpul dezbaterii publice.Comisia Tehnică supune Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare aprobării Consiliului JudeŃean Maramureş.

1A. WEB: www. Str. Responsabilii măsurilor/acŃiunilor sunt obligaŃi să respecte termenele de realizare din Program şi să raporteze trimestrial stadiul acŃiunilor/realizarea măsurilor. compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare şi cele din cadrul Consiliului JudeŃean Maramureş controlează şi monitorizează aplicarea măsurilor din Program.Maramureş al Gărzii NaŃionale de Mediu.apmmm.222 e-mail : office@apmmm. Iza nr. Baia Mare.ro. Fax : 0262-275.304.ro . Maramureş Tel : 0262-276. Raportare se transmite la AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş în prima săptămână a 58 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.

304. AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. Recea şi Săcălăşeni pun la dispoziŃia publicului raportul anual aprobat prin publicarea unui anunŃ la sediile lor şi publicarea raportului pe paginile de internet proprii. Groşi. Str. aşa cum au fost stabiliŃi în capitolul 5. Iza nr. Fax : 0262-275.fiecărui trimestru. Programul integrat de gestionare a calităŃii aerului pentru aglomerarea Baia Mare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Maramureş nr. 6.222 e-mail : office@apmmm. AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. WEB: www. TăuŃii Măgherăuş şi comunelor DumbrăviŃa. cu parcurgerea aceloraşi paşi. respectiv în prima săptămână a lunii decembrie pentru trimestrul IV. Consiliul JudeŃean Maramureş şi autorităŃile locale ale oraşelor Baia Sprie. 74/28 mai 2010. Baia Mare. Primăria municipiului Baia Mare. Până la data de 15 decembrie. Raportarea va cuprinde o descriere a lucrărilor/activităŃilor realizate la fiecare măsură şi cuantificarea stadiului prin raportarea indicatorilor de monitorizare.ro .apmmm. Maramureş Tel : 0262-276.ro. AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Maramureş. DispoziŃii finale Dacă în timpul derulării programului apar depăşiri ale valorilor limită sau valorilor Ńintă pentru alŃi poluanŃi. se revizuieşte Programul integrat de gestionare calităŃii aerului în aglomerarea Baia Mare. pentru trimestrul anterior. Raportul anual se supune aprobării Consiliului JudeŃean Maramureş. 1A.4.

59

AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramureş Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

REFERINłE BIBLIOGRAFICE Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Baia Mare (www.baiamarecity.ro) Planul Integrat de Dezvoltare a Municipiului Baia Mare (www.baiamarecity.ro) Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pentru anul 2007, prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer, inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi, sub aspectul calităŃii aerului, în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”, Raport II Aglomerarea Baia Mare, elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti (Contract încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 3236/AK/26.08.2008) Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer, inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi, Raport II Aglomerarea Baia Mare, elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti (Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr. 8623/12.10.2009) Sorin Filip, 2008, Depresiunea şi Munceii Băii Mari. Studiu de geomorfologie environmentală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Ioan Nădişan, Dorel Cherecheş, Baia Mare – adevărul despre poluare, „Vasile Goldiş” University Press, 2000 Raport privind starea mediului în judeŃul Maramureş în anul 2007 (www.apmmm.ro) Raport privind starea mediului în judeŃul Maramureş în anul 2008 (www.apmmm.ro) Raport anual privind starea mediului în judeŃul Harghita în anul 2008 (www.apmhr.ro) TABELE 1. SuprafaŃa unităŃilor administrative din aglomerarea Baia Mare 2. Locuitorii unităŃilor administrative din aglomerarea Baia Mare 3. Valorile limită admise pentru poluanŃii analizaŃi 4. SituaŃiile de depăşiri înregistrate în staŃiile automate în anul 2007 (din modelare) 5. SituaŃiile de depăşiri înregistrate în staŃiile automate în anul 2008 (din măsurări şi modelare) 6. ConcentraŃiile medii orare şi zilnice pentru iondicatorul SO2 în anul 2008 7. Emisiile de poluanŃi în aglomerarea Baia Mare în perioada 2007-2008 8. Măsurile şi proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare pe termen lung FIGURI 1. Localizarea aglomerării Baia Mare 2. Harta aglomerării Baia Mare 3. Harta formelor de relief în arealul Depresiunii Băii Mari 4. Profilele geomorfologice pe direcŃia V-E şi S-N 5. ReŃeaua hidrografică în Depresiunea Baia Mare 6. LocaŃia staŃiilor automate de monitorizare ce deservesc aglomerarea Baia Mare 7. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de SO2 în anul 2007
AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramureş Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

8. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de SO2 în anul 2008 9. ConcentraŃii medii orare de SO2 măsurate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008 10. ConcentraŃii medii zilnice de SO2 măsurate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008 11. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de PM10 în anul 2007 12. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii de PM10 în anul 2008 13. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuale de Pb din PM10 14. Aportul fondului regional, local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de SO2 în anul 2008 în municipiul Baia Mare 15. Aportul fondului regional, local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de SO2 în anul 2008 în aglomerarea Baia Mare
60

AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramureş Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222 e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

222 e-mail : office@apmmm.apmmm. µg/mc) 19. µg/mc) 20. Str. EvoluŃia indicatorului plumb (Pb) din PTS în perioada 1999-2008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală. Maramureş Tel : 0262-276. LocaŃia staŃiilor automate de monitorizare ce deservesc aglomerarea Baia Mare 2. µg/mc) 18. CantităŃile de poluanŃi emişi în aglomerarea Baia Mare în perioada 20072008 ANEXE 1. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuală de Pb din PM10 în anul 2007 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. EvoluŃia indicatorului dioxid de sulf (SO2) în perioada 1999-2008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală.ro. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii zilnică de PM10 în anul 2007 7. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii zilnică de SO2 în anul 2007 4. Fax : 0262-275. EvoluŃia indicatorului pulberi totale în suspensie (PTS) în perioada 19992008 în municipiul Baia Mare (concentraŃie medie anuală. Aportul fondului regional.ro . vulnerabili la poluarea cu SO2 şi plumb 21. Iza nr. Amplasarea ariilor protejate şi a arborilor ocrotiŃi în municipiul Baia Mare. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii zilnică de SO2 în anul 2008 6. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuală de PM10 în anul 2007 8. Baia Mare. WEB: www.304. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuală de PM10 în anul 2008 10. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii anuală de Pb din PM10 în anul 2007 11.16. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii orară de SO2 în anul 2008 5. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii zilnică de PM10 în anul 2008 9. 1A. DistribuŃia spaŃială în aglomerarea Baia Mare a concentraŃiei medii orară de SO2 în anul 2007 3. local şi de impact (industrial) în caracterizarea nivelului concentraŃiei medii anuale de SO2 în anul 2008 în municipiul Baia Mare 17.

1A. Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare. Fax : 0262-275. Iza nr.ro.222 e-mail : office@apmmm.ro . WEB: www.61 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Str.apmmm.304.

1 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.apmmm.LOCAłIA STAłIILOR AUTOMATE DE MONITORIZARE A CALITĂłII AERULUI CE DESERVESC AGLOMERAREA BAIA MARE ANEXA NR. Fax : 0262-275. 1A. Maramureş Tel : 0262-276.ro. Iza nr.304. Baia Mare.222 e-mail : office@apmmm.ro 62/72 . Str. WEB: www.

2. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. Contract . 4. Raport II Aglomerarea Baia Mare. 8 pentru anul 2007.A NE XA NR. prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”. 6. 3. 2 ANUL 2007 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ORARĂ PENTRU SO2 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1. 5. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi. sub aspectul calităŃii aerului. 7.

2008) .cu Ministerul Mediului nr. 3236/AK/26.08.

inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi. 3 . Contract cu Ministerul ANEXA NR. 6. prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. Raport II Aglomerarea Baia Mare.ANUL 2007 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ZILNICĂ PENTRU SO2 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1. în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”. 8 pentru anul 2007. 7. 5. 2. 3. 4. sub aspectul calităŃii aerului.

ANUL Mediului nr. 23236/AK/26.08.2008) 007

ANEXA NR. 3

ANUL 2008
DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ORARĂ PENTRU SO2 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer, inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi”, Raport II Aglomerarea Baia Mare, elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti, Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr. 8623/12.10.2009)

ANEXA NR. 4

ANUL 2008
DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ZILNICĂ PENTRU SO2 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer, inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi”, Raport II Aglomerarea Baia Mare, elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti, Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr. 8623/12.10.2009)

ANEXA NR. 5

5. Raport II Aglomerarea Baia Mare. prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi. sub aspectul calităŃii aerului. 2.ANUL 2007 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ZILNICĂ PENTRU PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1. Contract cu Ministerul ANEXA NR. 6. 8 pentru anul 2007. în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”. 7. 3. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. 6 . 4.

6 .08.2008) ANEXA NR. 2007 3236/AK/26.ANUL Mediului nr.

5. 7. 6. Raport II Aglomerarea Baia Mare. Contract cu Ministerul ANEXA NR.ANUL 2007 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ANUALĂ PENTRU PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1. 2. 7 . în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”. prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. 8 pentru anul 2007. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi. sub aspectul calităŃii aerului. 3. 4.

7 . 2007 3236/AK/26.2008) ANEXA NR.08.ANUL Mediului nr.

10. Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr.ANUL 2008 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ZILNICĂ PENTRU PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi”. 8 . Raport II Aglomerarea Baia Mare.2009) ANEXA NR. 8623/12. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti.

Str.304.ro 70/72 . Fax : 0262-275. Raport II Aglomerarea Baia Mare. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi”. Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr. Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare.2009) ANEXA NR.222 e-mail : office@apmmm.ro. 1A. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. WEB: www. Iza nr.ANUL 2008 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ANUALĂ PENTRU PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer.10. 9 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.apmmm. 8623/12.

prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. Raport II Aglomerarea Baia Mare.222 e-mail : office@apmmm. Str. Iza nr.ANUL 2007 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ANUALĂ PENTRU Pb din PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Evaluarea calităŃii aerului în regiunile 1. WEB: www.304. în scopul evidenŃierii aportului surselor majore de poluare”. 8 pentru anul 2007. Fax : 0262-275.ro. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti. 3. 10 71/72 . 4. 1A. sub aspectul calităŃii aerului. Maramureş Tel : 0262-276. Contract cu Ministerul AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. 5. 2. 7. Baia Mare. 6.apmmm.ro ANEXA NR. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi.

08.2008) ANEXA NR. Maramureş Tel : 0262-276. Baia Mare. WEB: www. 2007 3236/AK/26.ANUL Mediului nr. 10 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073. Fax : 0262-275.304. 1A.222 e-mail : office@apmmm. Str.ro 72/72 .ro. Iza nr.apmmm.

8623/12.ro.apmmm. Str.222 e-mail : office@apmmm. WEB: www. inclusiv investigarea zonelor fierbinŃi”.10. 11 AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MARAMUREŞ 430073.ANUL 2008 DISTRIBUłIA SPAłIALĂ A CONCENTRAłIEI MEDII ANUALĂ PENTRU Pb din PM10 ÎN AGLOMERAREA BAIA MARE (Proiect “Studiu privind evaluarea calităŃii aerului prin modelarea dispersiei poluanŃilor în aer. Fax : 0262-275. Maramureş Tel : 0262-276.ro 73/72 . Iza nr. elaborat de WESTAGEM SRL Bucureşti.304.2009) ANEXA NR. Raport II Aglomerarea Baia Mare. 1A. Baia Mare. Contract încheiat cu Ministerul Mediului nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->