efÒe³e HeeìCekeÀj mej

,
DeO³eeHevee®³ee #es$eele Hemleermentve DeefOekeÀ Je<ee¥®ee keÀeU J³eleerle kesÀu³eeveblej DeeHeCe mesJeeefveJe=Êe nesle Deenele. ies}er Hemleerme
Je<ex DeeHeu³ee J³eemebiee®³ee DeeefCe DeO³eeHevee®³ee ceeO³eceeletve Deece®³eemeejK³ee DeveskeÀ efJeÐeeL³ee¥vee ÒesjCee efo}er.
DeY³eemeefJe<e³eekeÀ[s DeeefCe peieekeÀ[s HeenC³ee®eer ¢äerner DeeHeCe efo}er. DeeHeu³ee Dee³eg<³eeleer} ³ee cenÊJee®³ee
efmLel³ebleje®³ee #eCeer DeeHeu³eeefJe<e³eer®eer ke=Àle%elee J³ekeÌle keÀjeJeer, Demes Deecne}e ceveesceve Jeeìles Deens.
efJeÐeeefLe&oµesle ieg©Je³e& Þeer0 Heg0 YeeieJele DeeefCe ieg©Je³e& je0 Yee0 HeeìCekeÀj ³eebmeejK³ee Leesj efµe#ekeÀeb®³ee ceeie&oµe&vee®ee }eYe
DeeHeu³ee}e Pee}e neslee. ³eeyeeyeleerle DeeHeCe Deece®³eeFlekesÀ®e megowJeer Deenele. Òee0 Þeer0 Heg0 YeeieJeleeb®eer $eÝpeglee DeeefCe
mee#esHe; lemes®e, [e@0 je0 Yee0 HeeìCekeÀjeb®ee J³eemebie, %eeveefveÿe DeeefCe meebkeÀuHeefvekeÀ HeeleUerJej J³eJenej keÀjC³ee®eer
l³eeb®eer #ecelee, ³ee meJe& ieesäeR®es mebmkeÀej DeeHeu³ee J³eeqkeÌleceÊJeeceO³es DeefOekeÀ Heefj<ke=Àle mJeªHeele Dee{Utve ³esleele, Demes
Deece®es efvejer#eCe Deens.
meeefnl³eJ³eJeneje®³ee #es$eele efJeÐeeefLe&oµesHeemetve®e DeeHeu³ee J³eeqkeÌleceÊJee®ee þmee Gceìt }eie}e neslee. DeeHe}s keÀefJelee DeeefCe
meceer#ee ³ee oesvner Òeebleeleer} }sKeve ³ee®e keÀeUele megª Pee}s nesles. HeoJeer DeeefCe HeoJ³egÊej Hejer#eebceOe}er megJeCe&HeokesÀ
efceUJetve DeeHeCe DeO³eeHevee®³ee #es$eele ÒeJesµe kesÀ}e. Sme0 Dee³e0 F0 Sme0, meescew³³ee, SequHeÀvmìve DeeefCe ©F&³ee ³ee
ceneefJeÐee}³eeble cejeþer®es DeO³eeHeve keÀªve DeeHeCe cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®³ee cejeþer efJeYeeieele oeKe} Pee}ele. Heg{s cejeþer
efJeYeeiee®es ÒecegKe cnCetve efJeYeeiee}e efoµee osC³ee®es keÀe³e& DeeHeCe kesÀ}s. ³ee ÒeJeemeele HeefjCele Pee}su³ee DeeHeu³ee meceer#ee¢äer®es
DeeefCe mepe&veµeer} Je=Êeer®es mebmkeÀej ies}er DeveskeÀ Je<ex Deece®³eemeejK³ee DemebK³e efJeÐeeL³ee¥Jej nesle nesles. DeeHe}er keÀefJelee,
DeeHe}s meceer#ee}sKeve, DeeHeCe kesÀ}s}er efJeefJeOe mebHeeoves DeeefCe DeeHeCe kesÀ}s}s meeQo³e&µeem$ee®es DeO³eeHeve ³ee meJe& ieesäeRveer
DeveskeÀ efJeÐeeL³ee¥®eer J³eeqkeÌleceÊJes Ie[Je}er Deensle.
cejeþer meeefnl³eHejbHejs®es DeekeÀ}ve keÀªve Iesleevee Hee½eeʳe oµe&veeb®ee, ³egjesHeer³e keÀ}eceerceebmes®ee, meeQo³e&µeeðee®ee ³eLeesef®ele meboYe&
IesCes DeeHeCeeme pemes cenÊJee®es Jeeìles lemes®e Yeejleer³e meeceeefpekeÀ Ie[ecees[eR®eer, meeefnl³ee®³ee FeflenemeefJeefµeäles®eer oKe}
IesCesner DeeHeCe eflelekesÀ®e cenÊJee®es ceevelee. }ewefkeÀkeÀleeJeeoe}e ÒeeOeev³e osCeejer DeeHe}er YetefcekeÀe DeeJeepeer meeceeefpekeÀles®³ee
SkeÀej}sHeCeeHeemetve melele otj jeefn}er Deens. efJeefJeOe YetefcekeÀebceOeer} mebJeeoe}e ÒeeOeev³e osCeeje Deveeûener ¢efäkeÀesCe ns
DeeHe}s Jewefµeäîe Deens. DeO³eeHeveelener DeJeepeJeer JekeÌle=lJeHetCe&lesHes#ee meebkeÀuHeefvekeÀ megmHeälee DeeHeCe cenÊJee®eer ceeve}er
Deens. J³eemebiee®es, efJeÜÊes®es o[HeCe efJeÐeeL³ee¥Jej ³esCeej veener, les ceeskeÀUsHeCeeves DeeHe}er celes J³ekeÌle keÀjleer}, Demes
JeeleeJejCe jeKeC³ee®ee DeeHe}e melele Òe³elve Demelees.
Yee<ee Je meeefnl³e ³eeb®³ee DeY³eemee}e DemeCeejer J³eeJeneefjkeÀ yeepet }#eele IesTvener lees kesÀJeU GHe³egkeÌleJeeoe®³ee Je J³eeJemeeef³ekeÀles®³ee
Deenejer peeT ve³es, ef®eefkeÀlmes}e ÒeeOeev³e osCeeje efveKeU %eeveJ³eJenej ns l³ee®es mJeªHe efìketÀve jeneJes, Demes DeeHeCeeme
ceveëHetJe&keÀ Jeeìles.
efJeÐeeHeerþe®³ee efJeYeeieeletve DeY³eemeHetCe& ûebLeefveefce&leer®eer, ÒekeÀeµevee®eer HejbHeje DeeHeCe mece=× kesÀ}erle. cegefêleµeesOeveeHeemetve ûebLeeleer}
ÒeefleHeeoveeleu³ee megmebieleerHe³e¥le meJe&®e HeeleȳeebJej®ee keÀeìskeÀesjHeCee®ee DeeHe}e Deeûen meJe&Þegle Deens. ³ee keÀeceele DeveskeÀ
efJeÐeeL³ee¥vee menYeeieer keÀªve l³eebvee mebHeeokeÀer³e mebmkeÀejeb®es DeveewHe®eeefjkeÀ Òeefµe#eCe DeeHeCe efo}sle.
Deepe efveJe=Êeer®³ee GbyejþîeeJej Demeleeveener DeeHe}e J³eemebie DeefJejle ®ee}t Deens. `keÀefJeles®ee µeesOe' ns ³ee®e J³eemebiee®es HeÀU
Deens. DeeHe}e J³eemebie Demee®e ®ee}t jeneJee, cejeþer meceer#es}e veJeer HeefjceeCes ÒeeHle keÀªve osCeejs GÊeceesÊece ûebLe
DeeHeu³ee neletve efvecee&Ce JneJesle DeeefCe ³eemeeþer DeeJeµ³ekeÀ Deme}s}s mJeemL³e DeeHeCeeme efceUeJes Deµeer Deece®eer GlkeÀì
F®íe Deens.
öDeeHe}s efJeÐeeLeea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful