Μικρού μεγέθοσς

Παρότι ελαφρά και υπερβολικά συνεπτυγμένα, αυτά τα ημιαυτόματα πιστόλια της Beretta δεν υπολείπονται σε ακρίβεια. Είναι ασφαλή
και αξιόπιστα, όπως και τα μεγαλύτερα και γνωστότερα της οικογένειας.
Σο σύστημα κλειδώματος blow-back και το ανοιχτού τύπου κλείστρο είναι κοινά χαρακτηριστικά, όπως και η ανυψούμενη κάννη που
επιτρέπει την άμεση επιθεώρηση της θαλάμης και τη μέγιστη ασφάλεια σχετικά με την ετοιμότητα του όπλου.
Όλα τα μοντέλα έχουν πίσω σκοπευτικό τύπου 'V' και στόχαστρο ακίδας για γρήγορη ανεύρεση του στόχου.
Κατασκευάζονται στο Gardone Val Trompia της Ιταλίας και στο Maryland των ΗΠΑ για την αμερικανική αγορά.
Πιστόλια Σσέπης Ποιότητας
Η ίδια αφοσίωση στα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα, η ασυμβίβαστη ποιότητα και ο αυστηρός έλεγχος με τα οποία κατασκευάζονται τα
92F, Cougar και Cheetah, χαρακτηρίζει και όλα τα πιστόλια μικρών διαμετρημάτων, μεγέθους τσέπης, της Beretta. Απλότητα,
ασφάλεια και πρακτικότητα στη χρήση είναι οι καλύτερες ιδιότητές τους.
Πρακτικό και Απλό
Σο αποκλειστικό σχέδιο ανυψούμενης κάννης επιτρέπει στον χρήστη να γεμίσει κατ' ευθείαν τη θαλάμη. Επίσης, βοηθάει στο ασφαλές
άδειασμα του πιστολιού, επιτρέποντας την εύκολη απομάκρυνση από τη θαλάμη μιας γεμάτης σφαίρας, και τον άμεσο έλεγχο της
κάννης. Σα προβλήματα εμπλοκών ουσιαστικά εξαλείφονται από το σχέδιο ανοιχτού κλείστρου που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα
Beretta μικρού μεγέθους.
Εξελιγμένα Τλικά
Σα πιστόλια της Beretta στις σειρές Tomcat, Bobcat και Jerfire, έχουν τη σκληρότερη σφυρήλατη κάννη Ni, Cr, Mo, ενώ το κλείστρο
τους γίνεται από μονοκόμματη ατσάλινη μπάρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από στερεά κράματα αλουμινίου που έχουν την αντοχή
του ατσαλιού, αλλά είναι σημαντικά ελαφρότερα. ΢τις ανοξείδωτες εκδόσεις χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά, δύσκολα στη
μηχανουργική κατεργασία, αλλά εξαιρετικά αντισκωριακά και ανθεκτικά.

1) Κάννη. Καταςκευάηεται από ειδικό ατςάλι υψθλισ αντοχισ. Οι
ραβδϊςεισ γίνονται προςεκτικά για ακρίβεια. Τα μοντζλα από
ανοξείδωτο Ατςάλι και Τιτάνιο ζχουν κάννεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
2) Κλείςτρο. Από υψθλισ αντοχισ ανκρακοφχο χάλυβα και με ειδικι
κερμικι κατεργαςία.
3) Σκοπευτικά. Πίςω ςκοπευτικό εγκοπισ και ςτόχαςτρο ακίδασ για
γριγορο εντοπιςμό του ςτόχου.
4) Αςφάλεια ςτο Σκελετό. Χειροκίνθτθ, βολικι ςτθ χριςθ με τον
αντίχειρα.
5) Χρηςτικό Περίγραμμα. Η κορυφι τθσ λαβισ περιλαμβάνει ακριβείσ
καμπφλεσ, για να φιλοξενεί άνετα το χζρι του χριςτθ, προςτατεφοντασ
τον αντίχειρα από τραυματιςμό εξαιτίασ τθσ κίνθςθσ του κλείςτρου
και αυξάνοντασ τον ζλεγχο κατά τον πυροβολιςμό.
6) Σκελετόσ. Καταςκευάηεται από ειδικό κράμα Τιτανίου, ςθμαντικά
ιςχυρότερο, ελαφρφτερο και περιςςότερο ανκεκτικό ςτθ ςκουριά από
το ανοξείδωτο ατςάλι. Σε όλα τα άλλα μοντζλα ο ςκελετόσ γίνεται από
ειδικό κράμα αλουμινίου και ανοδιϊνεται ςε μαφρο ι γκρι.
7) Μοχλόσ Απελευθζρωςησ Κάννησ.
8) Έλξη Σκανδάλησ. Στρωτι, άμεςθσ αποκοπισ διπλισ/μονισ
ενζργειασ.
9) Σχζδιο που δεν αγκιςτρώνεται. Ομαλζσ καμπφλεσ επιτρζπουν
γριγορο, απρόςκοπτο τράβθγμα.

3032 Tomcat. Εξαιρετικι ςχζςθ Βάρουσ - Ιςχφοσ.

Αναςχετικι ιςχφσ, αποκρυψιμότθτα και μικρό βάροσ - ζτςι περιγράφεται το Tomcat διπλισ ενζργειασ. Η τελευταία προςκικθ τθσ Beretta ςτθ ςυλλογι
των μικρϊν τθσ όπλων, χρθςιμοποιεί πυρομαχικά 0,32 ACP (7,65 mm) κοίλθσ αιχμισ 60-grain. Παρζχει ιςχφ πυρόσ ιςοδφναμθ με αυτι των .380 (9 mm
Short), που όμωσ αποδίδεται από ζνα ςυνεπτυγμζνο (125 mm / 4,9''), ελαφρφ (400 gr / 14,5 ounce) πιςτόλι. Το ςφθνοειδζσ πίςω ςκοπευτικό
ρυκμίηεται με παρζκκλιςθ και παρζχει υπεροχι ςτθν ακρίβεια. Σε μερικζσ χϊρεσ διατίκεται και με ςκοπευτικά τριτίου.
3032 Tomcat Ανοξείδωτο.
Το νζο αυτό μοντζλο αυτό ζχει κλείςτρο και κάννθ από ανοξείδωτο ατςάλι. Ο ςκελετόσ κράματοσ είναι γκρίηοσ ανοδίωςθσ, για να ταιριάηει με το
χρϊμα και το φινίριςμα των ανοξείδωτων εξαρτθμάτων. Η ςκανδάλθ, θ ςφφρα, θ αςφάλεια, ο γεμιςτιρασ και άλλα μζρθ ζχουν φινίριςμα όρφνωςθσ.
Όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά του είναι ίδια με το Tomcat.

΢υνεπτυγμένα
Είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας και της
τεχνικής γνώσης που έχει αποκτήσει και
τελειοποιήσει η Beretta με τα χρόνια.
Σα συνεπτυγμένα αυτά πιστόλια έχουν σχεδιαστεί
για προσωπική άμυνα.
Προσφέρουν μεγάλη περιεκτικότητα σε
πυρομαχικά, αξιοπιστία και αντοχή, ενώ
χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.
΢χεδόν όλα τα χαρακτηριστικά του διάσημου
μοντέλου Beretta 92 συνυπάρχουν και σ' αυτά τα
μοντέλα: ανοιχτού τύπου κλείστρο, μονή ή διπλή
ενέργεια, αυτόματη ασφάλεια και χειροκίνητη
ασφάλεια και στις δύο πλευρές του όπλου με
μοχλό ασφαλούς αφόπλισης. Ο μοχλός
αποδέσμευσης του γεμιστήρα είναι αναστρέψιμος
για χρήση από αριστερόχειρες.

ΕΝΑ Α΢ΣΕΡΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ!

Σο νέο πιστόλι BERETTA Px 4 STORM αποτελεί ορόσημο της εξατομικευμένης απόδοσης, της εργονομίας, της
αξιοπιστίας και του design , την πιο σύγχρονη έκφραση, τεχνολογικά και αισθητικά, στον κόσμο των ημιαυτόματων
πιστολιών.
Πρόκειται για πιστόλι που ενσωματώνει πολλές διαφορετικές λειτουργίες και ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη ποικιλία
αναγκών, χωρίς συμβιβασμούς σε εργονομία και απόδοση. Tο Px4 STORM δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισχύ πυρός,
στην ευκολία στη χρήση, στην απόδοση και στην αξιοπιστία.
Κατασκευάζεται σε τρία διαμετρήματα (9 mm , .40, .45) και χρησιμοποιεί το αποκλειστικό σχέδιο κλειδωμένης
θαλάμης με περιστρεφόμενη κάννη, το ισχυρότερο σε δράση μέχρι σήμερα, καινοτομία της BERETTA .
Ο ελαφρύς. αλλά ανθεκτικός, σκελετός ενσωματώνει σύγχρονη θερμοπλαστική τεχνολογία με τη χρήση τεχνοπολυμερούς ενισχυμένου με fiberglass .
Η μεταβλητή δομή, η εργονομία και η εναλλαξιμότητα των μερών του καθιστούν το Px 4 STORM το ιδανικό πιστόλι για
υπηρεσιακή χρήση, καθώς επίσης και για προσωπική ασφάλεια.
Ένα Τπέρλαμπρο Αστέρι Γεννήθηκε! Δημιουργώντας μια απίστευτη ζήτηση από δεκάδες χιλιάδες Αστυνομικούς σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Μια νέα εποχή στα πιστόλια ανατέλλει. ΝΕΟ BERETTA Px4 STORM!

Χειροκίνητη ασφάλεια/μοχλός ασφαλούς αφόπλισης (μόνο στον τύπο F)
Με αμφιδέξια ασφάλεια στο κλείστρο, η οποία αποσυνδέει την σκανδάλη από τη
σχαστηρία, επιτρέποντας την αφόπλιση της σφύρας (εάν είναι οπλισμένη ή στη
θέση ημιόπλισης) με τη μέγιστη ασφάλεια, χάρη στην περιστροφή του πίσω
άκρου του επικρουστήρα. Η ασφάλεια μπορεί να ενεργοποιηθεί και με τη σφύρα
αφοπλισμένη και το κλείστρο ανοιχτό.
Μοχλός ασφαλούς αφόπλισης στο κλείστρο (μόνο στον τύπο G).
Ο μοχλός απλώς αφοπλίζει τη σφύρα. Μετά τη λειτουργία, ο μοχλός αφόπλισης
επιστρέφει αυτόματα στη θέση πυροδότησης.
Αυτόματη ασφάλεια επικρουστήρα.
Μηχανισμός, που εμποδίζει την κίνηση του επικρουστήρα, εκτός εάν πιεστεί
πλήρως η σκανδάλη.
Αυτόματη ασφάλεια επικρουστήρα.
Μηχανισμός, που εμποδίζει την κίνηση του επικρουστήρα, εκτός εάν πιεστεί
πλήρως η σκανδάλη.
Αναστολέας κλείστρου.
Μοχλός που κρατάει το κλείστρο ανοιχτό και πίσω, όταν πυροδοτηθεί και το
τελευταίο φυσίγγι. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να διαπιστώσει άμεσα ότι το
πιστόλι δεν έχει σφαίρα στη θαλάμη ή στον γεμιστήρα.
Εξωτερική σφύρα με προεξοχή (τύποι F και G).
Επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο, αν είναι οπλισμένη, στη θέση ημι-όπλισης, ή
αφοπλισμένη. Η σφύρα στον τύπο D δεν έχει προεξοχή.
Εγκοπή ημι-όπλισης στη σφύρα (τύποι F και G).
Η σφύρα στους τύπους F και G διαθέτει εγκοπή ημι-όπλισης που εμπλέκεται
στη σφύρα, πριν χτυπήσει τον επικρουστήρα, εάν η σφύρα ελευθερωθεί αθέλητα
από βίαιη πρόσκρουση ή από πτώση του πιστολιού. ΢τον τύπο D, έκδοση διπλής
ενέργειας μόνο, η σφύρα είναι χωρίς προεξοχή.

CHEETAH - Σειρά 80
Παρέχουν ισχύ .380 (9 mm κοντό) και .32 ACP (7,65 mm), που αποδίδεται από προσωπικού μεγέθους πιστόλι,
διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία τους.
Έχουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης του θρυλικού Beretta 92FS.
Σα πιστόλια Cheetah έχουν σχέδιο ανοικτού κλείστρου που αυξάνει την αξιοπιστία του όπλου.
Ο σκελετός κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου, το οποίο έχει την αντοχή του ατσαλιού - αλλά με 65% λιγότερο
βάρος. Η αυτόματη εμπλοκή του επικρουστήρα (μοντέλα FS) εμποδίζει την εκπυρσοκρότηση του όπλου σε περίπτωση
πτώσης ή χτυπήματος σε σκληρή
επιφάνεια.
Φαρακτηριστικά σαν αυτά, και η αυτονόητη ποιότητα και αξιοπιστία του, καθιστούν το Cheetah φυσική επιλογή για
προσωπική άμυνα και ιδεώδες εφεδρικό πιστόλι για τους επαγγελματίες της εφαρμογής του νόμου.
84FS Cheetah
Πιστόλι διπλής ενέργειας, με γεμιστήρα 13 φυσιγγίων και χειροκίνητη ασφάλεια στο σκελετό και μηχανισμό
ασφαλούς αφόπλισης.
Ο υποφυλακτήρας της σκανδάλης τύπου μάχης, παρέχει σίγουρη λαβή και με τα δύο χέρια, ενώ έχει μεγαλύτερο
άνοιγμα που επιτρέπει τη εύκολη πρόσβαση και με τη χρήση γαντιών. Σο 84 FS Cheetah έχει ανθεκτικό σκελετό από
κράμα ανοδίωσης, προσφέρει ξεχωριστή αντίσταση στη σκουριά και κάννη από ατσάλι Νικελίου-ΦρωμίουΜολυβδενίου, με εσωτερική σκληρή χρωμίωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διατίθεται και σε φινίρισμα Nickel με
πλαστικά ή ξύλινα πλακίδια λαβής.
81FS Cheetah.
Πανομοιότυπο με το μοντέλο 84FS, αλλά σε διαμέτρημα .32 ACP (7.65 mm).
85FS Cheetah.
Με γεμιστήρα μονής στήλης 8 σφαιρών, το πιστόλι αυτό έχει λεπτότερο προφίλ για όσους έχουν μικρότερα χέρια. Σο
85FS Cheetah είναι διαθέσιμο και σε φινίρισμα Nickel.
87 Cheetah
Πρόκειται για την έκδοση σε 0,22LR, που είναι η τέλεια λύση για ανέξοδη προπόνηση και κατάλληλο, όταν το μικρό
βάρος και η ακρίβεια σκόπευσης προτιμούνται από την ισχύ ανάσχεσης. Βασίζεται σε σχέδιο blow back, διπλής
ενέργειας, που προσφέρει απεριόριστη αξιοπιστία.

1) Κάννη. Τψηλής αντοχής, από ατσάλι Νικελίου-ΦρωμίουΜολυβδενίου, εσωτερικά με σκληρή χρωμίωση για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

2) Κλείστρο Ανοικτού Σύπου. Σο σχέδιο κλείστρου με ανοιχτή
ράχη ουσιαστικά εξαλείφει τις εμπλοκές.
3) Υρένο Επίκρουστήρα.

4) ΢κοπευτικά. Γρήγορη, σίγουρη ανεύρεση του στόχου από τα κλασικά σκοπευτικά
τριών κουκίδων. Σο πίσω σκοπευτικό εγκοπής εφαρμόζεται στο κλείστρο με ψαλιδωτή
σύνδεση. Η ακίδα του στόχαστρου είναι μέρος του κλείστρου.

5) Αμφιδέξια Ασφάλεια. Εύκολα προσβάσιμη με τον αντίχειρα από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες.
6) Αναστρέψιμος Μοχλός Γεμιστήρος. Μπουτόν το ίδιο εύχρηστο από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες.

7) Ανθεκτικός ΢κελετός. Από κράμα ανοδίωσης προσφέρει ξεχωριστή αντίσταση στη σκουριά. Σο μαύρο ματ
φινίρισμά του δεν ανακλά το φως.
8) Τποφυλακτήρας ΢κανδάλης Σύπου Μάχης. Παρέχει σίγουρη λαβή και με τα δύο χέρια. Με μεγαλύτερο άνοιγμα
που επιτρέπει τη χρήση γαντιών.
9) ΢κανδάλη Διπλής Ενέργειας. Η πρώτη βολή γίνεται με τη σκανδάλη σε κατάσταση διπλής ενέργειας, η δεύτερη
και όσες ακολουθήσουν πυροδοτούνται με μονή ενέργεια.

΢ε έναν επικίνδυνο κόσμο, οι επαγγελματίες της εφαρμογής
του νόμου έχουν ανάγκη για όπλα που να είναι στιβαρά,
αξιόπιστα και ασφαλή. Με την αποτελεσματική ισχύ πυρός
που είναι απαραίτητη στις συμπλοκές υψηλού ρίσκου,
αντίσταση στην καταπόνηση των μετάλλων, στις χειρότερες
καιρικές συνθήκες και στα χρόνια.
΢το νέο ημιαυτόματο πιστόλι Beretta 90 T wo
περιλαμβάνονται νέα και μοναδικά στοιχεία, ενώ διατηρεί
όλα τα πλεονεκτήματα απόδοσης και ασφάλειας που έκαναν
τη σειρά 92 θρύλο διεθνώς.
Σο νέο Beretta 90 Two χαρακτηρίζεται από εντελώς νέα
εμφάνιση, καινοτομία στη σχεδιαστική γραμμή και
στρογγυλεμένες γωνίες που επιτρέπουν την άνετη μεταφορά
του και το ομαλό και άμεσο τράβηγμα από τη θήκη.
΢χεδιασμένο με εξαιρετική φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια,
το Beretta 90 T wo είναι ασφαλές σε κάθε περίπτωση από
πλήθος ασφάλειες. Κάθε μια έχει μελετηθεί ειδικά σε
εργονομία, σχέδιο και προσβασιμότητα με το χέρι που
κρατάει το πιστόλι. Η εναλλαξιμότητα των εξαρτημάτων, σε
συνδυασμό με την ενσωματωμένη ρίγα για αξεσουάρ και την
αφαιρούμενη λαβή, καθιστούν το πιστόλι έτοιμο να
ανταποκριθεί σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον.
Σο Beretta 90 T wo είναι διαθέσιμο στην παραδοσιακή
έκδοση απλής/διπλής ενέργειας, ενώ διαθέτει νέους
γεμιστήρες υψηλής περιεκτικότητας στα διαμετρήματα 9mm
x 19 Parabellum (Luger) και 0.40 S&W.

Ο σχεδιαστικά νέος σκελετός του πιστολιού 90 Two διασφαλίζει απρόσκοπτη εισαγωγή
και εξαγωγή από τη θήκη, χάρη στις στρογγυλεμένες επιφάνειές του. Μέσα στο σκελετό,
κοντά στο μοχλό αποσυναρμολόγησης, ένα μεταλλικό εξάρτημα απορροφά την δύναμη
της κρούσης του κλείστρου πάνω στο σκελετό κατά τη διάρκεια του κύκλου. Με την
ανακατανομή του στρες, το εξάρτημα αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του όπλου. Ο
υποφυλακτήρας της σκανδάλης είναι επίσης στρογγυλεμένος για να εξασφαλίζεται (όταν
στη βολή χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια) η σωστή τοποθέτηση του δεύτερου
χεριού.
Αναπόσπαστη ρίγα για αξεσουάρ . Σοποθετημένη μπροστά και
κάτω από την κάννη, η ρίγα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
σκελετού και επιτρέπει την εφαρμογή φακού και σκοπευτικών
laser. Καλύπτεται (στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται) από
ένα πρακτικό κάλυμμα που την προστατεύει από χτυπήματα και
βοηθά ώστε οι γωνίες της να μην εμποδίζουν την εισαγωγή και
εξαγωγή του πιστολιού από τη θήκη.

Κλείστρο και αναστολέας νέου σχεδίου. Οι πλευρές του
κλείστρου έχουν λειανθεί για να διευκολύνουν την εισαγωγή
και εξαγωγή του πιστολιού από τη θήκη. Οι εγκάρσιες
αυλακώσεις στην πίσω άκρη του κλείστρου επιτρέπουν
σίγουρο χειρισμό ακόμη και σε υγρές συνθήκες,
εξασφαλίζονται τη λειτουργία με ασφάλεια. Ο αναστολέας
του κλείστρου (slide stop) έχει ξανασχεδιαστεί για να
συνδυάζεται με τις μοναδικές γραμμές του κλείστρου και
του σκελετού. Σο κλείστρο και άλλα μεταλλικά τμήματα
όπως ο αναστολέας του, ο μοχλός αποσυναρμολόγησης, ο
μοχλός ασφάλειας (αν υπάρχει) και τα σκοπευτικά
καλύπτονται από επίστρωση Bruniton, ένα υλικό που
παρέχει υπερέχουσα αντίσταση στη σκουριά και μειώνει την
τριβή.

Εργονομικά διαμορφούμενη λαβή . Η νέα αφαιρούμενη μονοκόμματη λαβή
επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή της. ΢αν αξεσουάρ είναι διαθέσιμη
μια λεπτότερη λαβή για να ταιριάζει σε λεπτότερα χέρια. Σο πίσω και πάνω
τμήμα της λαβής είναι προσεκτικά στρογγυλεμένο για καλύτερη, πιο άνετη και
τέλεια εφαρμογή στο χέρι του χρήστη. Και οι δύο ράχες της λαβής, εμπρός και
πίσω, έχουν φολιδωτή επιφάνεια που, όχι μόνο είναι αισθητικά άψογη, αλλά
βελτιώνει σημαντικά το κράτημα, ακόμη και σε υγρές συνθήκες.

Απογυμνωμένη σφύρα. Η χαρακτηριστική σφύρα είναι σημαντικά πιο γρήγορη και
ελαφρότερη. (μοντέλα τύπου F και G).

Εναλλάξιμα, φωσφορίζοντα σκοπευτικά Superluminova®. Σο σύστημα υψηλής
ευκρίνειας τριών κουκίδων, φέρει επίστρωση Superluminova®, ενός ειδικού
φωτοευαίσθητου υλικού που εξασφαλίζει μακριάς διάρκειας φωτοβολία μετά από
μικρής διάρκειας έκθεση σε κάθε είδους φώς. Σο στόχαστρο και το πίσω
σκοπευτικό μπορούν να αντικατασταθούν με άλλου τύπου διαφορετικού ύψους ή
με σκοπευτικά Σριτίου.
Σο μοναδικό σχέδιο των σκοπευτικών έχει αυξήσει κατά 5mm (.20 in.) την
απόστασή τους σε σχέση με το κλασικό Μοντέλο 92, επιτρέποντας ακόμη
περισσότερη ακρίβεια σκόπευσης.

Γεμιστήρας μεγαλύτερης χωρητικότητας. Σα πιστόλια Beretta 90two έχουν
εύκολα αποσπώμενο υψηλής περιεκτικότητας γεμιστήρα, που επιτρέπει
την γρήγορη επαναγέμιση και εκτεταμένη χρήση του όπλου σε περιπτώσεις
ειδικών επιχειρήσεων:
cal. 9mmx19 – γεμιστήρες με 10, 15 ή 17 φυσίγγια *
cal. 0.40 S&W - γεμιστήρες με 10 ή 12 φυσίγγια *
* ΢υμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές. ΢ε μερικές περιπτώσεις επιτρέπονται
επεκτάσεις πέλματος του γεμιστήρος που αυξάνουν την χωρητικότητα σε
20 φυσίγγια, για το διαμέτρημα 9 mm x 19.
Απλούστατη αποσυναρμολόγηση, καθάρισμα και επανασυναρμολόγηση.
Σο πιστόλι έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικά γρήγορη και απλή
αποσυναρμολόγηση και για να αποφεύγονται η τυχαία ή αθέλητη
αποσυναρμολόγηση. Η επανασυναρμολόγηση είναι εύκολη και η διακριτή
σχεδίαση των εξαρτημάτων εμποδίζει την λάθος συναρμολόγηση. Σο
κλείστρο κλειδώνει αυτόματα όταν περνά πέρα από το πίσω άκρο του
σκελετού.

90 Two Σύπος F.
Διπλής/απλής ενέργειας. Αμφιδέξια ασφάλεια στο κλείστρο με λειτουργία
ασφαλούς αφόπλισης, αυτόματη ασφάλεια εμπλοκής επικρουστήρα.
90 T wo Σύπος G.
Διπλής/απλής ενέργειας. Αμφιδέξιο μοχλό στο κλείστρο με λειτουργία
ασφαλούς αφόπλισης όταν τίθεται στη θέση πυροδότησης, αυτόματη
ασφάλεια εμπλοκής επικρουστήρα
Δείκτης γεμάτης θαλάμης.
Είναι μια μικρή κόκκινη ένδειξη (εξολκέας) που προεξέχει από το κλείστρο
όταν υπάρχει σφαίρα στη θαλάμη. Η ένδειξη βρίσκεται στη δεξιά πλευρά
του κλείστρου, κοντά στη θαλάμη, και γίνεται αισθητή με όραση και αφή,
επιτρέποντας στον χρήστη να ελέγξει τη θαλάμη τη νύχτα με την αφή ή τη
μέρα κοιτώντας την κόκκινη προεξοχή.
Αυτόματη ασφάλεια εμπλοκής επικρουστήρα.
Σα πιστόλια Beretta 90two έχουν μονάδα που εμπλέκεται και εμποδίζει την
κίνηση του επικρουστήρα αν δεν έχει πιεστεί η σκανδάλη μέχρι το τέλος της
διαδρομής της.

΢φύρα αφοπλισμένη
Ασφάλεια εντός

΢φύρα αφοπλισμένη
Ασφάλεια εκτός

΢φύρα ημι-οπλισμένη
Ασφάλεια εκτός

΢φύρα οπλισμένη
Ασφάλεια εκτός

Σο Απόλυτο Πιστόλι
Δεν είναι επίσημος ο τίτλος, αλλά περιγράφει
τέλεια το Beretta 92 FS. Κάθε πιστόλι που
επιλέγεται από πολυεθνικές υπηρεσίες άμυνας και
εφαρμογής του νόμου, πρέπει να περάσει
περισσότερους από 3.000 ελέγχους ποιότητας και
μετρήσεων, που περιλαμβάνουν πλήρη
εναλλαξιμότητα εξαρτημάτων, πριν βγει από το
εργοστάσιo, και να δοκιμαστεί στο πεδίο της
μάχης σε αμέτρητες αμυντικές αντιπαραθέσεις. Σο
92 FS είναι από κάθε άποψη το «Απόλυτο
Πιστόλι».
92 FS. Σο όπλο θρύλος
Σο πλέον δοκιμασμένο όπλο προσωπικής άμυνας
στην ιστορία. Σο 92 FS, με την επωνυμία Μ9 στο
στρατό των ΗΠΑ, δεν ανταποκρίθηκε απλά στις
δοκιμαστικές απαιτήσεις του στρατού των ΗΠΑ, τις
ξανάγραψε από την αρχή.

Ο μέσος όρος αξιοπιστίας για όλα τα πιστόλια M9
στην Beretta ΗΠΑ είναι 17.500 σφαίρες χωρίς
εμπλοκή.
Κατά την διάρκεια ενός τεστ δώδεκα πιστολιών
στην Beretta ΗΠΑ, πριν από τα δοκιμαστικά του
στρατού, πιστόλια Μ9 που κατασκευάστηκαν από
την Beretta έριξαν 168.000 σφαίρες χωρίς την
παραμικρή δυσλειτουργία.
Σο πιστόλι 9mm της Beretta ήταν το πιο αξιόπιστο
από όλα όσα δοκιμάστηκαν στον διαγωνισμό του
1984 που είχε σαν αποτέλεσμα το συμβόλαιο στην
Beretta για τα πιστόλια Μ9.
Σα δύο τρίτα από όλα τα πιστόλια Μ9 που
δοκιμάστηκαν στην Beretta ΗΠΑ, έριξαν 5.000
σφαίρες χωρίς την παραμικρή δυσλειτουργία ή,
στη χειρότερη περίπτωση, με μια μόνο εμπλοκή.
Ο μέσος όρος αξιοπιστίας των Beretta M9 για το
κλείστρο είναι πάνω από 35.000 σφαίρες, το
σημείο όπου διεκόπησαν τα δοκιμαστικά του
στρατού των ΗΠΑ.
Ο μέσος όρος αξιοπιστίας των Beretta Μ9 για τον
σκελετό είναι πάνω από 30.000 σφαίρες, ενώ
22.000 σφαίρες είναι μέσος όρος για τα μπλοκ
κλειδώματος.

΢κοπευτικά υψηλής ευκρίνειας

Δείκτης γεμάτης
θαλάμης

Ακριβές, Ασφαλές, Αξιόπιστο.
Η σειρά 92 περιλαμβάνει ημιαυτόματα πιστόλια που λειτουργούν με σύστημα μικρής
οπισθοδρόμησης, καθυστέρησης απεμπλοκής, που προσφέρει γρηγορότερο κύκλο και εξαιρετική
ακρίβεια και αξιοπιστία. Κατασκευάζονται από ελαφρύ κράμα αλουμινίου αεροπορικού τύπου. Όλα
τα μοντέλα 92 έχουν μοναδικά βελτιωμένο σύστημα ασφάλειας. ΢τα μοντέλα FS, η χειροκίνητη
ασφάλεια είναι επίσης και μοχλός ασφαλούς αφόπλισης. Μια διάταξη εμπλοκής ασφαλίζει τον
επικρουστήρα. Ο δείκτης γεμάτης θαλάμης είναι ορατός και γίνεται αισθητός με την αφή.
Σέσσερα ΢υστήματα Λειτουργίας
Η Beretta προσφέρει δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων συστημάτων λειτουργίας, καθένα με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας:
FS - Διπλή/μονή ενέργεια, εξωτερική αμφιδέξια χειροκίνητη ασφάλεια, μοχλό ασφαλούς αφόπλισης,
απεμπλοκή της μπάρας της σκανδάλης, περιστρεφόμενο επικρουστήρα, διάταξη εμπλοκής
επικρουστήρα.
DS - Διπλή/μονή ενέργεια, εξωτερική αμφιδέξια χειροκίνητη ασφάλεια, μοχλό ασφαλούς αφόπλισης,
απεμπλοκή της μπάρας της σκανδάλης, περιστρεφόμενο επικρουστήρα, διάταξη εμπλοκής
επικρουστήρα.
D - Μόνο διπλή ενέργεια, χωρίς μοχλό ασφάλειας (''λείο κλείστρο''), διάταξη εμπλοκής επικρουστήρα.
G - Διπλή/μονή ενέργεια, εξωτερικό αμφιδέξιο μοχλό ασφαλούς αφόπλισης, περιστρεφόμενο
επικρουστήρα, απεμπλοκή της μπάρας της σκανδάλης, διάταξη εμπλοκής επικρουστήρα.
Όλα τα μοντέλα έχουν δείκτη «γεμάτης θαλάμης».

1. ΢χέδιο Ανοιχτού Κλείστρου. Σο ανοιχτό κλείστρο ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τις εμπλοκές ή την απόφραξη με κάλυκα. Επιτρέπει στο
χρήστη να γεμίσει με μια σφαίρα τη στιγμή που ο γεμιστήρας έχει χαθεί ή έχει χαλάσει.
2. Μη Ανακλαστικό Υινίρισμα. Σο μαύρο ματ φινίρισμα Bruniton της Beretta, που δεν ανακλά το φως, είναι μια ξεχωριστή
αντισκωριακή επίστρωση.
3. Αυτόματη Εμπλοκή Επικρουστήρα. Σο εμπρός τμήμα του επικρουστήρα μπλοκάρεται από οποιαδήποτε κίνηση, μέχρι να πιεστεί
εντελώς η σκανδάλη. Ακόμη και εάν το πιστόλι πέσει και χτυπήσει στο έδαφος, με την κάννη κάτω, ο επικρουστήρας δε θα χτυπήσει
το καψούλι.
4. Αμφιδέξια Φειροκίνητη Ασφάλεια. Εύκολα προσβάσιμη με τον αντίχειρα δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα χρήστη, διαθέτει ελατήριο, έτσι
ώστε να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σίγουρα. Ο τοποθετημένος στο κλείστρο μοχλός λειτουργεί επίσης και για την ασφαλή
αφόπλιση της σφύρας. Όταν πιεστεί προς τα κάτω, το πίσω μέρος του επικρουστήρα περιστρέφεται και εκτρέπεται από την ευθεία με
το εμπρός τμήμα. (δεν εφαρμόζεται στα μοντέλα D ή G).
5. ΢ίγουρη, ΢υμπαγής Λαβή. Η εμπρός και η πίσω ράχη της λαβής έχουν αυλακώσεις, και ο σκελετός της είναι ελαφρά ανοιχτός στη
βάση, για να βοηθάει τη σκόπευση και τον έλεγχο.
6. Αναστρέψιμος Μοχλός Αποδέσμευσης Γεμιστήρα. Σοποθετημένος αμέσως μετά τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης για δεξιόχειρες ή
αριστερόχειρες, επιτρέπει γρήγορη επαναγέμιση. Όταν πιεστεί ο γεμιστήρας, πέφτει άμεσα.
7. ΢κελετός από Ελαφρύ Αλουμίνιο με Τποφυλακτήρα τύπου Μάχης. Ο υποφυλακτήρας της σκανδάλης είναι τετραγωνισμένος και έχει
αυλακώσεις για σίγουρη λαβή με το ένα ή και τα δύο χέρια, ακόμη και με γάντια.
8. Μοχλός Αποσυναρμολόγησης. Βολικά τοποθετημένος για να απλουστεύει την αποσυναρμολόγηση και συντήρηση, ο μοχλός καθιστά
το 92 FS ένα από πιο εύκολα να αποσυναρμολογηθούν όπλα.
9. Μοναδικό Ύψιστης Ασφάλειας ΢χέδιο. Οι μοχλοί ασφάλειας στο κλείστρο λειτουργούν επίσης και για την ασφαλή αφόπλιση της
σφύρας. Όταν πιεστούν προς τα κάτω, το πίσω μέρος του επικρουστήρα περιστρέφεται και εκτρέπεται από την ευθεία με το εμπρός
τμήμα

Ο πίνακας των πιστολιών 92, από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε αυτό που ικανοποιεί περισσότερο τις προσδοκίες σας, είναι
μεγάλος, καθένα με μοναδικά χαρακτηριστικά.
92 FS.
Σο φημισμένο πιστόλι του ΢τρατού των ΗΠΑ διατίθεται στο διαμέτρημα των 9 mm Parabellum.
92 FS Ανοξείδωτο.
Σο μοντέλο αυτό έχει κλείστρο από ανοξείδωτο ατσάλι, κάννη, άλλα σημαντικά εξαρτήματα (μοχλούς ασφάλειας, σκανδάλη, αναστολέας κλείστρου,
κ.α.) και εσωτερικά τμήματα. Ο σκελετός από κράμα ανοδιώνεται, για να ταιριάζει με το χρώμα στο φινίρισμα του ατσάλινου κλείστρου. Σο μοντέλο
92 έχει λαστιχένια λαβή με νέα σύνθεση στη χάραξη της επιφάνειας και στις βίδες.
92 DS.
Διπλής ενέργειας μόνο η έκδοση αυτή του 92 FS έχει το ίδιο σύστημα ασφάλειας με το κανονικό μοντέλο. Κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, η
σφύρα (χωρίς προεξοχή) οπλίζεται και πέφτει.
92 D
Αυτή η έκδοση του κανονικού 92 FS είναι μόνο διπλής ενέργειας, χωρίς εξωτερικούς μοχλούς ασφάλειας (''λείο κλείστρο'') και χωρίς προεξοχή στη
σφύρα. Εκτεταμένη πλευρική χάραξη παρέχει σιγουριά κάθε φορά που τραβάτε το κλείστρο πίσω. Σα μοντέλα D είναι εύκολα στη λειτουργία σαν
περίστροφο, με την ίδια απαλή αίσθηση σκανδάλης για κάθε βολή.
92 FS Vertec.
Κλώνος του διάσημου 92 FS, το νέο Vertec προσφέρει αρκετά νέα στοιχεία για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εφαρμογής του νόμου και των
ειδικών επιχειρήσεων του στρατού.
Η νέα κάθετη λαβή, η ειδικά προσβάσιμη σκανδάλη, και οι λεπτές διπλά ανάγλυφες πλευρές της λαβής εγγυώνται σίγουρο κράτημα και μέγιστο
έλεγχο κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων βολών, ακόμη και σε χρήστη με μικρά χέρια. ΢το σκελετό έχει δημιουργηθεί ρίγα, για να
εφαρμόζονται φακοί ή σκοπευτικά laser. Σο στόχαστρο είναι αφαιρούμενο για εύκολη τοποθέτηση διαφορετικών τύπων ή τριτίου, ενώ το άνοιγμα
εισόδου του γεμιστήρα έχει διευρυνθεί για γρηγορότερες αλλαγές. Κατασκευάζεται επίσης και σε ανοξείδωτη έκδοση.
92 G Elite II.
Σα νέα πιστόλια Elite II έχουν το ξανασχεδιασμένο κλείστρο του μοντέλου Brigadier. Σο κλείστρο είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει αφαιρούμενο
στόχαστρο και πίσω σκοπευτικά τύπου Novak. Η επίσης ανοξείδωτη κάννη είναι ελαφρά κοντύτερη 4.7'' (119 mm) και το πιστόλι συνολικά πιο
συνεπτυγμένο. Η λαβή του έχει χάραξη για καλύτερο έλεγχο στον πυροβολισμό, και ευρύτερο άνοιγμα γεμιστήρος για ταχύτερες αλλαγές. Οι
αυλακώσεις μπροστά και πίσω στο κλείστρο παρέχουν σίγουρο πιάσιμο στην κίνησή του με το χέρι, η σκελετοειδής σφύρα μειώνει το χρόνο του
κύκλου και το λαστιχένιο πέλμα στον γεμιστήρα τον προστατεύει κατά τη διάρκεια της πτώσης.
Σα μοντέλα Beretta Elite II διατίθενται μόνο σε έκδοση G (ο μοχλός αφόπλισης αφού αφεθεί μετά την αφόπλιση της σφύρας, επιστρέφει αυτόματα
στη θέση ετοιμότητας για πυροδότηση).
92 Brigadier FS
To Brigadier σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της INS* που ήθελε ένα ακριβές, αξιόπιστο και ανθεκτικό πιστόλι στο διαμέτρημα των
.40, με αφαιρούμενα σκοπευτικά. Σο πιστόλι ενσωματώνει όχι μόνο όλα τα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης του παραδοσιακού 92, αλλά και
επιπλέον μοναδικά στοιχεία.
Σο κλείστρο του είναι βαρύτερο και ξανασχεδιασμένο. Για το λόγο αυτό, το ζύγισμα του όπλου έχει βελτιωθεί και η ανάκρουση έχει μειωθεί,
καθιστώντας το ακριβέστερο σε συνεχόμενες βολές. Σο Brigadier διατίθεται, αν ζητηθεί, με λαστιχένια λαβή που περιβάλει το σκελετό, διάστικτα
λαστιχένια πλακίδια και βίδες hex. Κατασκευάζεται επίσης σε ανοξείδωτη έκδοση (92 Brigadier FS Inox).

BERETTA 92 STEEL-I

Σο BERETTA 92 STEEL-I συνδυάζει τη μακροχρόνια εμπειρία από το μοντέλο 92 FS, που έχει πουλήσει περισσότερα από δύο
εκατομμύρια πιστόλια, και την αφοσίωση της BERETTA στα ημιαυτόματα ατσάλινα πιστόλια. ΢χεδιασμένο με ιδιαίτερη προσοχή
στις λεπτομέρειες, το BERETTA 92 STEEL-I δημιουργήθηκε με τη σκέψη στους κορυφαίους αστυνομικούς, σκοπευτές και ειδικούς.
Σο BERETTA 92/98/96 STEEL-I διατίθεται στα διαμετρήματα 9 mm X 19 PARABELLUM, 9 mm X 21 IMI και .40, παραδοσιακά
απλής/διπλής ενέργειας ή, αν ζητηθεί, σε έκδοση μόνο απλής ενέργειας και είναι κατάλληλο για τους αγώνες IPSC/IDPA.

Σο BERETTA 92 STEEL-I διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, όπως:

Ατσάλινο κορμό. Ο κορμός κατασκευάζεται από ατσάλι υψηλής αντοχής και ξεχωρίζει από το
ειδικό φινίρισμα σατέν/γυαλιστερό γκρι της BERETTA. Η αύξηση του βάρους του πιστολιού, εξ
αιτίας της χρήσης ατσαλιού, έχει περιοριστεί χάρη στο λεπτό κορμό, δίνοντας έτσι στο όπλο
μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του πυροβολισμού.
Κάθετη λαβή. Εργονομικού σχεδίου, η λαβή ταιριάζει και σε αστυνομικούς/σκοπευτές με μικρά
χέρια, ενώ προσθέτει στην αισθητική του πιστολιού. Οι ράχες της λαβής, εμπρός και πίσω, έχουν
χάραξη για σίγουρα κράτημα.
Επανασχεδιασμένο κλείστρο μείωσης ανάκρουσης. Σο κλείστρο είναι φαρδύτερο κοντά στις ράγες
του κορμού. Σο επανασχεδιασμένο προφίλ επιτρέπει και εναλλάξιμο στόχαστρο. Οι αυλακώσεις
εμπρός και πίσω βοηθούν στην χειροκίνητη λειτουργία.
Αμφιδέξια ασφάλεια πάνω στον κορμό. Διαθέτει μοχλό ασφάλειας πάνω στον κορμό, που
είναι αμφιδέξιος για ευκολότερη πρόσβαση με τον αντίχειρα. Με την ασφάλεια εντός το
πιστόλι μπορεί να φέρεται γεμισμένο και οπλισμένο.
΢κελετοειδής σφύρα. Η σκελετοειδής σφύρα δίνει στο πιστόλι νέα ξεχωριστή εμφάνιση και
μειώνει το χρόνο όπλισης.
Εκτεταμένος αναστρέψιμος μοχλός αποδέσμευσης γεμιστήρα. Ο μοχλός αποδέσμευσης του
γεμιστήρα μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά του πιστολιού για
αριστερόχειρες. Έχει μεγαλύτερες διαστάσεις για γρήγορη πρόσβαση.

Ενεργοποίηση Ασφάλειας είτε με τη ΢φύρα Αφοπλισμένη είτε Οπλισμένη

Ειδικά σκοπευτικά.
΢τόχαστρο και πίσω σκοπευτικό εφαρμόζονται στο κλείστρο με ψαλιδωτή σύνδεση, προσφέροντας τη
δυνατότητα αντικατάστασης. Σο σύστημα τριών κουκίδων σχεδιάστηκε για γρήγορο εντοπισμό του στόχου.
Σο δημοφιλές και εύκολα αναγνωρίσιμο πίσω σκοπευτικό NOVAK μακραίνει την απόσταση των
σκοπευτικών μερικά χιλιοστά.
Λεπτά πλακίδια λαβής με χάραξη.
Tα λεπτά πλακίδια της λαβής και η χάραξη που διαθέτουν εξασφαλίζουν σίγουρο κράτημα και μέγιστο
έλεγχο στις γρήγορες βολές.
Ειδικό φινίρισμα BERETTA σατέν/γυαλιστερό γκρι.
Η ειδική βάση του φινιρίσματος είναι εκείνη που εξασφαλίζει εξέχουσα αντοχή στα χτυπήματα και τις
καιρικές συνθήκες, ενώ συγχρόνως προσφέρει απαράμιλλη εμφάνιση.
Μικρομετρικά ρυθμιζόμενη σκανδάλη.
Σα μοντέλα 92 STEEL-I μονής ενέργειας μόνο χαρακτηρίζονται από αγωνιστικού τύπου σκανδάλη με
ρυθμίσεις PRETRAVEL και OVERTRAVEL.

Κιτ Σσντήρησης

Αριθμός εξαρτήματος E00189 Καταλληλότητα: ΢ειρά 92/96/98

Σο σετ αποτελείται από 1 επανατατικό ελατήριο και 1 οδηγό
επανατατικού ελατηρίου. Σο επανατατικό ελατήριο υπόκειται σε ειδική
επεξεργασία που βελτιώνει την αντίστασή του στη διάβρωση και του δίνει
λαμπερό χρυσό χρώμα. Ο οδηγός του ελατηρίου είναι εξ ολοκλήρου από
ατσάλι. Είναι βαρύτερος από το κανονικό εξάρτημα, βελτιώνοντας το
ζύγισμα του πιστολιού για σκοπευτική χρήση. E00189 - 92/96/98 όλα
τα διαμετρήματα.

Αριθμός εξαρτήματος E00190 - Καταλληλότητα: ΢ειρά 92/96/98

Σο σετ αποτελείται από: 1 ελατήριο γεμιστήρα και 1 προωθητή
φυσιγγιών, 1 magazine spring and 1 follower. Σο ελατήριο γεμιστήρα
υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, η οποία βελτιώνει την αντίστασή του
στη διάβρωση και του δίνει λαμπερό χρυσό χρώμα. Ο προωθητής
κατασκευάζεται από μαύρο πολυμερές. ΢υμβουλή: Για να είστε σίγουροι
για την άψογη λειτουργία του όπλου, ελέγξτε περιοδικά το μήκος του
ελατηρίου. E00190 - 92/98 διαμέτρημα 9x19 & 9x21 IMI E00191 - 96
διαμέτρημα 40S&W

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ
BERETTA ΢ΕΙΡΑ΢ 92
(FO23-11-99) για
δεξιόχειρες και
αριστερόχειρες

ΘΗΚΕ΢ ΩΜΟΤ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ BERETTA ΢ΕΙΡΑ΢
80 (FO26-20-99) ΚΑΙ ΢ΕΙΡΑ΢ 92 (FO36-20-99)

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ BERETTA
΢ΕΙΡΑ΢ 92 PANCAKE (FO34-20-99) Από
δέρμα υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνει
άνοιγμα με διπλές ραφές και τρία clips που
ανοιγοκλείνουν, για εύκολη μετατροπή της
κλίσης του πιστολιού. ΢ε μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA ΢ΕΙΡΑ΢
TOMCAT (FO17-20-99) Σο TOMCAT,
ανάρπαστο πιστόλι 32 mm με
γεμιστήρα 7 σφαιρών της BERETTA
U.S.A., δίνει περισσότερη σιγουριά
στον κάτοχό του, όταν τοποθετείται
στην μαύρη δερμάτινη θήκη του, που
εφαρμόζεται λίγο πιο πάνω από τον
αστράγαλο του ποδιού.

ΘΗΚΗ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ BERETTA ΢ΕΙΡΑ΢ 92 STANDARD
(FO35-20-99)

ΘΗΚΗ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA Px4 STORM
TANGA (FO74-20-99)

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ BERETTA
΢ΕΙΡΑ΢ 80 PANCAKE (FO39-20-99). Από
δέρμα υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνει
άνοιγμα με διπλές ραφές και τρία clips
που ανοιγοκλείνουν, για εύκολη μετατροπή
της κλίσης του πιστολιού. ΢ε μαύρο
χρώμα.

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΩΝ BERETTA ΢ΕΙΡΑ΢
92, 8000, 9000 (FO50-20-99). Πολύ υψηλής
ποιότητας, δερμάτινη, με ανοικτό άκρο για
ασφαλή και «επιθετική» τοποθέτηση της κάννης
του όπλου σας. Με clips αριστερά και δεξιά. ΢ε
μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ
BERETTA 90 TWO PANCAKE
(FO99-20-99). Νέα θήκη ζώνης
για την τοποθέτηση του νέου
πιστολιού BERETTA 90 TWO.
Από δέρμα υψηλής ποιότητας.
Περιλαμβάνει άνοιγμα με διπλές
ραφές και τρία clips που
ανοιγοκλείνουν, για εύκολη
μετατροπή της κλίσης του
πιστολιού. ΢ε μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA Px4 STORM
(FOX4-17-99). Πολύ κομψή, ιδιαίτερα ανθεκτική και
πρωτότυπη θήκη ζώνης για την τοποθέτηση του
κορυφαίου πιστολιού BERETTA Px4 STORM.
Υτιαγμένη από σκληρό ABS. ΢ε μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA 90 TWO
STANDARD (FO96-20-99). Νέα θήκη ζώνης για
την τοποθέτηση του νέου πιστολιού BERETTA
90 TWO. Από δέρμα υψηλής ποιότητας. Απλή,
πρακτική, κομψή. ΢ε μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA 90 TWO TANGA (FO89-20-99)

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ BERETTA Px4 STORM PANCAKE (FO7820-99). Νέα θήκη ζώνης για την τοποθέτηση του κορυφαίου πιστολιού
BERETTA Px4 STORM. Από δέρμα υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνει
άνοιγμα με διπλές ραφές και τρία clips που ανοιγοκλείνουν, για εύκολη
μετατροπή της κλίσης του πιστολιού. ΢ε μαύρο χρώμα.

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΙΟΤ
BERETTA Px4 STORM
STANDARD (FO76-20-99)