Definitia si trasaturile contractului de asigurare

Art.942 din Codul civil roman defineste contractul in felul urmator: acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic . Codul civil prevedela art.1365: contractul aleatoriu este conventia reciproca ale carei efecte ,in privinta beneficiilor si a pierderilor pentru toate partile,sau pentru una sau mai multe dintre ele,depinde de un eveniment incert .Contractul de asigurare este primul care se incadreaza in aceasta categorie.

Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic,cu titlu oneros si cu executare succesiva,prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de lei numita prima de asigurare,in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca siguratului sau beneficiarului despagubirea de sigurare sau suma asigurata,in limitele convenite,precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.

Dup cum apreciaz unii autori, contractul de asigurare are dou func ii2: 

introducerea riscului într-o mutualitate, în sensul c , de i r mâne individual, riscul este contopit într-un ansamblu, în simbioz cu celelalte riscuri admise;  stabilirea unei leg turi individuale între societatea de asigurare i purt torul riscului, prin acordul de voin dintre ei.
Contractul de asigurare are o serie de particularit i fa activitate: 1. este un contract personal - obiectul asigurarii poate fi o proprietate,un bun sau un interes;prin contractul de asigurare se asigura persoana sau persoanele si proprietatea.Daca asiguratul vinde proprietatea
2

de contractele ce vizeaz alte domenii de

Groutel, H. ± Le contrat d¶assurance, 2-e éd., Dalloz, Paris, 1997, p. 2.

are caracter sinalagmatic da nastere unor obligatii reciproce intre parti.Societatea de asigurari are avantajul ca fructifica primele de asigurare prin alimentarea fondului de asigurare. 4. 5.In acelasi timp.Asiguratul stie care este perioada in care va primi despagubirea sau suma asigurata daca se produce riscul asigurat.Asiguratul are posibilitatea sa aleaga societatile si conditiile contractului pe care le considera cele mai avantajoase pentru el. ci în mod treptat i în timp.Datorita faptului ca exista mai multe societati de asigurari pe piata si a dorintei lor de a-si atrage cat mai multi clienti exista o anumita flexibilitate in ceea ce priveste adaptarea ofertelor la nevoile specifice. este un contract consensual se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor. 6.Concomitent.noul proprietar nu este asigurat in baza aceluiasi contract. este un contract de adeziune . . cealalt parte (asiguratul) putând numai s le accepte.prin efectuarea de investitii.el obtine protectia pentru sume mai mari pe toata durata contractului.Pentru asigurat avantajul consta in faptul ca in schimbul primei de asigurare platite.producerea riscului.iar societatea de asigurari sa ofere protectie pentru riscul asigurat. este un contract cu executare succesiva - presta iile prev zute în contract din partea participan ilor nu se efectueaz dintr-o dat .clauzele contractului sunt stabilite de asigur tor. pân la expirarea valabilit ii sale.un avantaj.evenimentul produce numai pierdere.asigurarea nu mai este un monopol.situatie in care societatea de asigurari plateste o indemnizatie de asigurare mult mai mare decat prima incasata. 7.inca de la incheierea sa.o contraprestatie in schimbul obligatiei pe care si-o asuma. este un contract cu caracter aleatoriu efectele sala depind de un eveniment incert.etc. 3.Asiguratul se obliga sa declare exact bunurile si riscurile.decat daca societatea de asigurari accepta acest lucru.La incheierea contractului partile nu cunosc existenta sau intinderea avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract.fapt care se concretizeaza in despagubirea sau suma asigurata platite pentru pagubele produse de riscul asigurat. 2.asigurata.pana la expirarea valabilitatii contractului.societatea de asigurari solicita incasarea primei de asigurare la termenele stabilite si acorda continuu despagubiri si sume asigurate in toata perioada de valabilitate a asigurarii. sau s nu contracteze.In cazul asigurarii.fara sa fie nevoie de vreo forma speciala de exprimare a vointei acestora. este un contract cu titlu oneros fiecare parte urmareste sa obtina un folos.Rezulta ca partea care si-a indeplinit obligatia are dreptul sa beneficieze de contraprestatia prevazuta in contract.sa plateasca prima de asigurare.fapt ce ii asigura stabilitatea financiara.

In acest caz.contractul de asigurare poate fi modificat la cererea asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar. aceasta fiind prev zut de lege si poarta denumirea de norm de asigurare. întrucât ar ob ine un beneficiu.O importanta deosebita o are evaluarea cat mai corecta a bunurilor asigurate. ± Asigur ri i reasigur ri : abord ri teoretice i practici interna ionale.Buc 2000. eficien a economic a asigur rii respective va fi mai redus decât în cazul acoperirii integrale. In asigur rile de bunuri suma asigurat se stabile te în principiu în func ie de valoarea bunurilor asigurate.Suma asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si constituie unul dintre elementele care stau la baza calcularii primei de asigurare.ed.In cadrul unei perioade de asigurare determinata. dar se poate actualiza în func ie de coeficientul de infla ie. V.All Beck. datorie pozitiv de a informa voluntar. p.8. Nu se admite o sum asigurat mai mare decât valoarea real a bunului asigurat.La asigur rile obligatorii in schimb. asiguratul nu. deoarece aceasta ar putea trezi interesul asiguratului pentru producerea riscului. 186. evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea. 9. precis i complet asupra tuturor faptelor materiale privind riscul propus spre asigurare. este un contract de buna-credinta ± incheierea si executarea acestuia trebuie sa se realizeze cu buna credinta intre parti. chiar dac asigur torul întreab sau nu ± Ciurel.asiguratul î i poate alege suma asigurat dintre alternativele pe care legea i le ofer . Opera iunea se nume te evaluare de asigurare iar rezultatul ei valoare de asigurare. 3 Incalcarea acestui principiu conduce la decaderea din drepturi a asiguratului. 3 . In asigur rile facultative suma asigurat se stabile te în general de c tre asigurat.In acest caz se calculeaza si se achita o prima de asigurare suplimentara. Suma asigurata Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenului. La animale aceasta se stabileste in func ie de pre urile pie ei locale la data încheierii asigur rii. Ex: la cl dirile ce apar in unor persoane juridice. contractul de asigurare este unic pentru intreaga sa durata ± unicitatea contractului de asigurare se mentine pe toata durata prevazuta a contractului.. valoarea de asigurare se stabile te pornind de la valoarea de inventar.i mai poate stabili singur suma asigurat .Raporturile contractuale din asigurari sunt fundamentate pe principiul denumit al celei mai mari bune credin e.Dac suma asigurat este mai mica decat valoarea reala a bunului asigurat.

dar duce la anularea contractului. de regul .daca dobandesc venituri din munca proprie. valoarea din nou .Acesti termeni sunt de regula precizati si explicati in conditiile de asigurare elaborate de fiecare societate de asigurare.Buc. valoarea agreata .Asigurarile de accidente pot fi contractate si de persoanele in varsta de 14 ani.Smulgerea consimtamantului prin violenta este o situatie rar intalnita in asigurari. -Obiectul contractului de asigurare. p.respectiv persoanele care nu au capacitate de exercitiu. Conditiile de valabilitate ale contractului de asigurare Conform prevederilor Codului civil roman (art.insa numai cu incuviintarea parintelui sau a autoritatii tutelare. de c tre una dintre p r i. vârsta minim necesar pentru încheierea asigur rii este. pentru a fi valabil. -Consimtamantul valabil al partilor semnatare. Codul civil roman (art.În asigur rile de persoane. . C. dac nu este declarat necapabil de lege4. 4 Alexa. . de persoane.in general.folosindu-se termeni ca: valoarea bunului .toti cei carora legea le-a interzis anumite contracte.. a unor mijloace viclene.interzisii judecatoresti si. cealalt parte nu ar fi contractat. astfel încât s fie evident c în absen a acestei practici. Obiectul asigur rii este specific fiec rei ramuri de asigurare: de bunuri.All. 38. Orice persoan poate contracta. în aceast situa ie. contractul se anuleaz . valoarea de inlocuire .1992. ± Asigurari si reasigurari in comertul international.In limbajul international de asigurare nu exista o terminologie comuna cu privire la evaluarea de asigurare.Persoanele minore cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani au capacitate restransa si pot incheia acte juridice personale.Fiecare persoana poate incheia contracte de asigurare daca a implinit varsta de 14 ani si nu este pusa sub interdictie. pentru a determina cealalt parte de a contracta. Dolul este folosirea. 948). de r spundere civil .a.smuls prin violenta sau surprins prin dol .Sunt inapti de a contracta:minorii. 953) prevede: consimtamantul nu este valabil cand este dat prin eroare. de 16 ani.contractul de asigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -Partile sa aiba capacitatea de a contracta.ed.

-Cauza contractului sa fie licita si morala.sunt susceptibile de micsorare sau nerealizare.Se prezinta sub forma unui chestionar intocmit de asigurator.reprezentând o pierdere pentru asigurat.pe langa bunurile propriu-zise. Incheierea contractului de asigurare 1.denumire.dupa caz. Declara ia de asigurare con ine informa ii referitoare la : -identificarea declarantului:nume.bunurile sau raspunderea civila. care s-ar fi ob inut dac marfa nu ar fi fost distrus sau avariat . Se considera ca un contract de asigurare are o cauza ilicita daca s-a incheiat cu incalcarea ordinii publice si a bunelor moravuri ale tarii respective.adresa. Astfel.De pilda.Intocmirea declaratiei (cererii) de asigurare Declara ia (cererea) de asigurare este un document special elaborat de asigur tor.bunurile dobandite ilicit.pot face obiect al asigurarii si lucrurile care desi nu sunt distruse sau avariate. de asemenea. la asigurarea m rfurilor transportate poate constitui obiect al asigur rii i beneficiul sperat. poate fi cuprins în asigurare pierderea de venituri datorat nefolosirii bunului distrus total sau par ial.sediu.) -obiectul de activitate -componenta -locul unde se afla si gradul de uzura a bunurilor care urmeaza sa se asigure .din contrabanda.prenume.etc. prin completarea i semnarea c ruia asiguratul î i manifest voin a de a încheia contractul.si riscurile care constituie obiectul asigurarii si pe baza caruia se stabilesc primele de asigurare si se elibereaza polita de asigurare.nu se poate contracta o asigurare referitoare la bunuri rezultate din savarsirea unei infractiuni.In asigurarle de daune.etc.in care sunt mentionate persoanele.

mediul de lucru in cazul asigurarilor de accidente.Analiza declaratiei (cererii) de asigurare Analiza declara iei de asigurare are ca finalitate acceptarea sau nu a asigur rii i stabilirea m rimii primei de asigurare.Refuzul asiguratorului de a semna trebuie sa fie bine motivat si sa ofere ofertantului alte variante de asigurare.asiguratorul nu poate refuza incheierea contractului. .durata asigurarii. 2. 3.Societatea poate chiar sa denunte contractul in cazurile in care. este emis de asigur tor i constat acordul de voin al asiguratului i asigur torului. Prezentarea unei declaratii de asigurare inexacte.asiguratorul denunta contractul si refuza plata indemnizatiei de asigurare.-imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste -descrierea riscului -suma asigurata -pentru persoane se mentioneaza:starea de sanatate.incoplete sau necomunicarea imediata catre asigurator a schimbarilor survenite in imprejurarile esentiale cu privire la risc da dreptul societatii de asigurari sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare. neputând fi dovedit cu martori.daca ar fi cunoscut imprejurarile.n-ar fi contractat asigurarea.plata celei dintai rate a primei de asigurare si emiterea documentului de asigurare.Daca se constata ca asiguratul a fost de rea credinta in completarea declaratiei de asigurare.antecedentele medicale.Daca sunt intrunite conditiile.Momentul incheierii contractului Contractul de asigurare cuprinde drepturile i obliga iile p r ilor.Consim mântul trebuie exprimat în scris.Contractul se considera incheiat odata cu semnarea lui.semnatura asiguratului.varsta.

2.. in cazul in care acesta decedeaza. -a doua parte cuprinde partile neimprimate ale contractului.Astfel se dovedeste existenta contractului si este posibila stabilirea certa a unor elemente ca momentele încheierii.fata de cea initiala.durata contractului.aditionale si anexele.mentionarea riscurilor.luata in considerare la incheierea contractului.la termenul prevazut in contract sau.asiguratul trebuie sa anunte asiguratorul in legatura cu riscul produs.Asiguratul este obligat sa notifice asiguratorului imprejurarile care modifica manifestarea riscului. .care urmeaza a fi completate cu prima de asigurare. intr rii în vigoare.Cele mai multe contracte de asigurare sunt standardizate datorita reglementarilor juridice sau impuse de practica. Contractul de asigurare este format din polita de asigurare.Contractul se formeaza prin acordul de vointa al partilor si se emite de societatea de asigurari.contractul de asigurare se realizeaza in forma scrisa.suma asigurata.Asiguratul are obligatia de a plati primele datorate.obligatia de plata a acestor prime revine mostenitorilor.Continutul contractului de asigurare In general. Drepturile si obligatiile asiguratului si asiguratorului Obligatii: Obligatiile asiguratului sunt urmatoarele: 1.conditiile generale care reglemeteaza raporturile dintre asigurat si societatea de asigurari.conditiile principale.Dupa producerea riscului. constituind o garan ie a îndeplinirii obliga iilor p r ilor i evitând neîn elegerile ulterioare.DE regula contractul se intocmeste in doua exemplare. Contractul de asigurare cuprinde doua parti principale: -prima parte contine clauzele imprimate. începerii i încet rii r spunderii asigur torului etc. 3.

dreptul de a participa la tragerile de amortizare(specifice unor contracte traditionale de asigurari de viata).Dreptul de a modifica unele prevederi contractuale. Drepturile asiguratorului sunt urmatoarele: 1.cum ar fi modificarea numelui beneficiarului sau modul de plata al ratelor de prima. Durata contractului de asigurare Durata contractului cuprinde perioada de timp in care acesta este valabil si in care se exercita drepturile si obligatiile partilor.4.luna. 2.Dreptul de a aplica sanctiuni daca asiguratul nu a respectat obligatiile de intretinere a bunului respectiv. 2. 2.De asemenea trebuie sa furnizeze asiguratorului informatii si documente in legatura cu producerea riscului asigurat si sa participe alaturi de reprezentantii asiguratorului la stabilirea pagubei rezultate.Dreptul de a verifica existenta si felul cum este intretinut bunul asigurat.In contractul de asigurare se precizeaza anul.Dreptul de rascumparare.Obligatia de a elibera un duplicat al contractului daca asiguratul a pierdut originalul.Asiguratorul are obligatia de a plati indemnizatia cuvenita asiguratului. 3. .Dreptul de a incheia modificari suplimentare care pot fi atasate contractului initial. Obligatiile asiguratorului sunt urmatoarele: 1. Drepturi: Drepturile asiguratului sunt urmatoarele: 1.ziua si ora inceperii si expirarii asigurarii.dupa producerea riscului asigurat.

a datei intrarii in vigoare.contractul de asigurare se incheie pe o perioada nelimitata.Exista insa si exceptii.in cazul asigurarilor de persoane. Proba contractului Consimtamantul valabil al partilor trebuie sa fie exprimat in scris. In cazul in care contractul se incheie pe o durata determinata.a inceputului si incetarii raspunderii societatii de asigurari.Riscul trebuie sa fie precis si clar definit.daca niciuna dintre parti nu preavizeaza sau nu denunta contractul.fara a da nastere la interpretari eronate sau confuzii.La asigurarile de bunuri si de raspundere civila contractele pot fi incheiate pe maxim un an. Limitarea garantiei de asigurare .Partile sunt interesate sa adopte forma scrisa deoarece un act ce nu se poate proba este echivalent din punct de vedere juridic cu un act care nu exista.deoarece trebuie evitate confuziile.in asigurarile de accidente contractul se incheie pe o durata limitata.Prima trebuie sa fie precis calculata si sa aiba termene certe de plata.In general.neintelegerile ulterioare care ar putea fi determinate de o interpretare diferita sau chiar eronata de catre partile contractante.De exemplu. Interpretarea contractului Contractul de asigurare trebuie sa fie intocmit in termeni foarte clari si precisi.El nu poate fi dovedit cu martori.acesta se reinnoieste pentru o noua perioada egala cu cea anterioara.Forma scrisa a contractului stabileste cu precizie conditiile asigurarii.atunci cand expira termenul.Prin contractul scris este posibila stabilirea certa a momentului incheierii contractului .Contractele de asigurare pot fi incheiate pe o perioada determinata(fixa) sau nelimitata(nedeterminata).

Subrogarea poate opera de drept numai de la data platii despagubirii de asigurare.Aceasta situatie apare atunci cand producerea evenimentului se datoreaza asiguratului.dar se constata ca acesta ar fi putut sa prevada consecintele conduitei sale.asiguratorul nu datoreaza despagubiri. In asigurarea contra incendiului.un membru din conducere in cazul persoanelor juridice sau a unor persoane majore care locuiesc impreuna cu asiguratul. . Repararea integrala a prejudicului. Subrogarea nu poate avea loc in cazul asigurarilor de persoane. Pe calea subrogarii.se considera caz de culpa a asiguratului folosirea focului in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile.Subrogarea urmareste mentinerea echilibrului financiar al societatii de asigurare intre cuantumul primelor incasate si depagubirile platite. Daca evenimentul a fost produs cu intentie de catre asigurat. Prin instituirea subrogarii asiguratul nu mai exercita vreo actiune contra celor vinovati de dauna si toate drepturile si actiunile sale impotriva acestora trec legal si de drept asupra societatii de asigurare. Ex. Subrogarea societatii de asigurari in drepturile asiguratului Subrogarea consta in substittuirea societatii de asiguare in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurarii ± in limitele indemnizatiei de asigurare platite la asigurarile de bunuri si raspundere civila ± contra celor raspunzatori de producerea pagubei .Eventuala limitare este legata de stabilirea proportiei in care o paguba produsa din vina asiguratului obliga pe asigurator la plata despagubirii.adica primirea indemnizatiei de asigurare si a despagubirii de la tertul vinovat.De asemenea.In acelasi timp mai urmareste si obligarea celor care au provocat o dauna la repararea ei.asiguratorul nu datoreaza despagubirea. Nici in cazul in care fapta asiguratului a fost savarsita fara intentie.Plata acestei despagubiri constituie baza si masura subrogarii.nu este admisibila deoarece aceasta ar conduce la imbogatirea asiguratului fara justa cauza.beneficiar.ea beneficiaza de orice mijloc de proba.precum si de prezumtiile legale pe care asiguratul le-ar putea folosi.societatea de asigurari obandeste dreptul asiguratului cu toate garantiile si accesoriile sale.in cazul subrogarii.termenul de prescriptie ramane acelasi cu cel pe care lar fi avut asiguratul.

Nulitatea se poate invoca pe cale de exceptie. In momentul rezilierii contractului creditorul are dreptul sa ceara executarea silita a tuturor obligatiilor scadente care nu fusesera executate pana la acea data. Metodele prin care se poate incheia contractul de asigurare: 1. Efectele rezilierii nu pot fi retroactive ci se produc numai pentru viitor.Contractul de asigurare cu durata determinata inceteaza la data cand a ajuns la termen.Denuntarea ± desfacerea contractului.adica de la data incheierii contractului cu nesocotirea normelor juridice de asigurare. Denuntarea contractului de asigurare nu poate produce.adica atunci cand partea cealalta cere executarea.care se poate deschide fie inainte fie dupa executarea obligatiei rezultate din contractul nul.desfacerea pentru viitor a acontractului ca urmare a neexecutarii obligatiei uneia dintre parti din cauze care i se pot imputa. 3.de asemenea poate pretinde despagubiri pentru prejudiciile care i s-au cauzat ca urmare a neexecutarii respectivelor prestatii si a rezilierii contractului de asigurare.respectiv la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat.De exemplu.Incetarea contractului de asigurare Incetarea contractului de asigurare consta in sistarea aplicarii lui.ori pe cale de actiune. .de regula. In unele cazuri contractul de asigurare inceteaza la producerea evenimentului asigurat(la asigurarile de viata si de accidente a persoanelor cand are loc cazul asigurat).a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori nu a comunicat imediat schimbarea imprejurarilor esentiale referitoare la risc. 2.Rezilierea contractului de asigurare ± incetarea. Societea de asigurari are dreptul sa denunte contractul de asigurare in situatia in care asiguratul.efecte retroactive.cu prilejul intocmirii declaratiei de asigurare.pentru care nu s-ar fi contractat asigurarea.ci numai efecte de viitor.rezilierea are loc atunci cand riscul asigurat s-a produs inainte de a fi inceput raspunderea societatii de asigurari.o modalitate de incetare a contractului de asigurare inainte de expirarea duratei sale si inainte de producerea cazului asigurat prin manifestarea unilaterala de vointa a societatii de asigurari sau a asiguratului.Nulitatea contractului de asigurare ± sanctiune de drept civil care consta in desfiintarea cu efect retroactiv.

pentru a ac iona în numele acestuia.Nulitatea contractului poate fi: -expresa . în baza autoriz rii unui asigur tor. Brokerul de asigurare estepersoana juridic român sau str in . b) nu poate intermediaz acelea i clase de asigur ri decâât pentru un singur asigur tor. d) s aib ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare. autorizat . scris . c) s aib în vigoare un contract de asigurare de r spundere civil profesional . dac : a) de ine o autoriza ie valabil . Intermedierea în asigurare se face de agen ii i brokeri de asigur ri. a c rui valoare este aceea actualizat de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor. printre care i: a) s fie persoan juridic . b) s aib un capital social v rsat în form b neasc . Agentul de asigurare este persoana fizic sau juridic abilitat . pentru clien ii s i. s negocieze sau s încheie în numele i în contul acestuia contracte de asigurare cu ter ii. e) s fie autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor . care negociaz sau încheie contracte de asigurare i ofer alte servicii în leg tur cu protec ia împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor. Orice broker de asigurare trebuie s îndeplineasc mai multe condi ii. O persoan poate desf ura o activitate ca agent de asigurare. denumit contract de agent. din partea unui asigur tor.sanctiunea este clar prevazuta intr-un act normativ -virtuala ± sanctiunea se desprinde din caracterul imperativ al normelor juridice de asigurari nesocotite -relativa ± cand s-a nesocotit o masura de asigurare care ocroteste in mod deosebit un interes personal -absoluta ± cand s-a incalcat o norma juridica imperativa care ocroteste cu deosebire unele interese generale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful