P. 1
Οι μεγάλες δίκες - Η δίκη του Σωκράτη

Οι μεγάλες δίκες - Η δίκη του Σωκράτη

5.0

|Views: 946|Likes:
Published by ΔΙΚΤΥΟ
«Οι μεγάλες δίκες» είναι αφιερωμένο στη δίκη του Αθηναίου φιλοσόφου Σωκράτη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος κατηγορήθηκε για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά των νέων μέσω της διδασκαλίας του. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο της Ηλιαίας τον Μάρτιο του 399 π.Χ. και ήπιε το κώνειο, όπως πρόσταζε ο νόμος. Μέσα από τις σελίδες του τεύχους ζωντανεύει η ατμόσφαιρα της δίκης και αναλύονται η φιλοσοφία του σπουδαίου αυτού διανοητή και η διαχρονικότητά της.

Οι μεγάλες δίκες: Η δίκη του Σωκράτη
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ιανουάριος 2011
pdf με σελιδοδείκτες, 198 σελίδες, 10,8 MB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Δομή και οργάνωση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τον 5ο αιώνα π.Χ. - ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ
• Σωκράτης: ο ιεροφάντης και ήρωας της φιλοσοφίας - ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ
• Οι κατήγοροι του Σωκράτη - ΑΝΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
• Η θέση του Σωκράτη στην Ιστορία της Φιλοσοφίας μετά τον θάνατό του (και ως σήμερα) - Φ.Κ. ΒΩΡΟΣ
• Οι μαθητές του Σωκράτη και η συνέχιση της φιλοσοφίας του - ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ
«Οι μεγάλες δίκες» είναι αφιερωμένο στη δίκη του Αθηναίου φιλοσόφου Σωκράτη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος κατηγορήθηκε για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά των νέων μέσω της διδασκαλίας του. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο της Ηλιαίας τον Μάρτιο του 399 π.Χ. και ήπιε το κώνειο, όπως πρόσταζε ο νόμος. Μέσα από τις σελίδες του τεύχους ζωντανεύει η ατμόσφαιρα της δίκης και αναλύονται η φιλοσοφία του σπουδαίου αυτού διανοητή και η διαχρονικότητά της.

Οι μεγάλες δίκες: Η δίκη του Σωκράτη
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ιανουάριος 2011
pdf με σελιδοδείκτες, 198 σελίδες, 10,8 MB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Δομή και οργάνωση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τον 5ο αιώνα π.Χ. - ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ
• Σωκράτης: ο ιεροφάντης και ήρωας της φιλοσοφίας - ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ
• Οι κατήγοροι του Σωκράτη - ΑΝΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
• Η θέση του Σωκράτη στην Ιστορία της Φιλοσοφίας μετά τον θάνατό του (και ως σήμερα) - Φ.Κ. ΒΩΡΟΣ
• Οι μαθητές του Σωκράτη και η συνέχιση της φιλοσοφίας του - ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ

More info:

Published by: ΔΙΚΤΥΟ on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

"lKup~Ulm I L TOP I K A

01 MEfAAEr

AIKEE

.Jfj H O{Kn lOV Iuxpatn '''-'

Cn llsyaass 6iKSS

H Sixn IOU EOOKpUln

I--'--'-~~~~~~~-;:~~--~~~M~~~>: ~~>:: --l

i I

I. H Sixn lOU [aA1Aaiou I

I

!

• H BiKn lOU AouBo~iKOU ItT'

• H Sixn lOU Koxoxotporvn

• H Sixn lOU Nl:PEU<j>OUS

• H Sixn l:WV «E~1»

I

I • 01 BiKES InS Nupql~Epyns

I • 01 BiKES lOU MaKap810poU

l · H Sixn lOU Mnesovidvvn

-_ .. _. __ ._-_._-----------_._-------------_ ... _-_----_._j

Ii 01 BiKES InS Mooxos

I610KUlOia: X.K. TEfOnOYAOI: EK~OI:EII: A.E. I6putiis: XPHLTOI: TEfOnOYAOI:

EKOOms: MANIA TEfOnOYAOY AlEU6uvuls: BAffEAHI: IIANAfOnOYAOI:

Emp£A£la EK600ns: APT. III APOMHAIfKOI:, BALIAIKH AAZOY, K. KAPTAAHI:

Entp£A£la E~U>Cp611ou: eO~OPHI: E. MIIITLASAKHI:

napaywyn: Cl>OTOEK~OTIKH A.E.

EKlIJOWOn KGI ~1~Alo8€Oia: CPI-EBNER & SPIEGEL, ULM

L1laVEJl6lal Jl6 tnv ·KYPIAKAT7KH EAEyeEPOTYTl!A·. lavoudptos 2011

Il. QOAOYO~ ixooo1]~ 7

Avr{ nQOAOyOV 13

LJOflrj xat ooyavoson r1]~ AB1]vaixrj~ Anuoxoaitai;

TOV 50 aubva n.X 15

Tov NIKOY untn: MIA

EwxQar1]~: 0 lEQocpavr1]~ xai rjQwa~ r1]~ CPlAooocp{a~ .43

Tov KQETA E. MflEH

Oi xarrjyoQol TOV EwxQar1] 115

T1]~ ANNAL KEAEEILJ OY

H BiOl] TOV EwxQar1] OT1]V IOToQ{a r1]~ CPlAooocp{a~

ueta TOV Bavaro TOV (xai w~ onueoa) 125

Tov CPo K. BQPOY

Oi fla01]ri~ rov EwxQar1] xat 1] OVViXlO1]

r1]~ CPlAooocp{a~ TOV 155

T1]~ XAOHL MflMM

IIp61oyos EKOOOnS

""1· 1 a 6£xa 'tEUXy) 'ty)~ <JELQU~ -o. .It:yciA£~ ()(X£~», nou 10- YXaLVLU~E'taL <J'r}!!EQa, ELVaL mpLEQW!!EVa <JE L<JUQL8!!E~

.. ()LXE~ arro'ty)v EAAY)VLXtl XaL rraYXO<J!!La L<J'tOQLa rrov O'U-

yxA.6vL<Jav <J'tY)V ErrOXtl rotx. Arro 'tY) ()(XY) 'tOU LWXQU'ty) 'tOV 40 aLwva n.X. EW~ 'tY) ()(xY) 'tOV MrrEAoYLuWy) rov 200 aLwva avaMoV'taL ()LXE~-oQo<JY)!!a YLa rc ()Lxa<J'tLxu XQOVLXU. Fio rrQw'tY) cpoQu rraQovmu~ov'taL <J't0 «vcvvcoouxo XOLVO EX,[!,'ta!!EVa rrQax'tLxu rcov ()LXWV, 'to xa'tY)YOQY)'ttlQLO XaL OL cerosoYLE~ rcov xa'ty)YOQOV!!EVWV, OL xa'ta8E<JEL~ nov !!aQwQwv xc'tY)yoQ(a~ XaL vrrEQu<Jm<JY)~, xa8w~ XaL OL EW!!Y)YOQLE~. EL()LXOL Em<J'ttl!!OVE~ avaMovv XaL <JXOALU~OVV 'to L<J'tOQLXO rrAa(oio, rc aL'tLa XaL 'tL~ <JvvErrELE~. H L<J'tOQLXtl acptlYY)<JY) XaL rc rrQax'tLxu rorv ()LXWV O'U!!rrAY)QwvoV'taL arro rrAou<JLO qxoroYQacpLxo VALXO.

To rrQw'tO 'tEUXO~ ELVaL acpLEQW!!EVO orn ()(xY) rou A8Y)vatou CPLAO<J0CPOU LWXQU'tY), !!La~ coro 'tL~ <JY)!!aV'tLxo'tEQE~ qnxnoYVW!!LE~ rou EAAY)VLXOU XaL rrayxo<J!!LOV rroAL'tL<J!!OU, 0 onoto; xa'tY)YOQtl8Y)XE YLa a<JEBELa rrQo~ roix 8EOU~ XaL YLa ()Lacp80- QU rcov VEWV !!E<JW 'ty)~ ()L()a<JxaA(a~ rou, 0 LWXQU'ty)~ xa'ta()L-

H .0.IKH TOY L:OKPATH

8 [ 01 MErAAE~ L\IKE~

XUO't'Y)Xf oe Suvmo uno to <hXaO'ttlQLO t'Y)~ HALaCa~ tOY MUQtLO rou 399 n.X, xm tlmf to XWVHO, oJtw~ JtQoata~f 0 vO!-w~. MEGa aJto tL~ afACbf~ rou tfUXO'U~ ~WvtaVfuH 'Y) mlloacpmQa t'Y)~ bCx'Y)~ xm avaMovtm 'Y) cpLAoaocpCa rou aJto'UbaCo'U a'U'tOu bLavo'Y)ttl xm 'Y) bLaXQovLxot'Y)tU t'Y)~.

AXOAO'USd 'Y) bCx'Y) ton faALAaCo'U faALAEL, 11 onoic SfWQdtm Eva aJto rn mo JtoA'Uau~'Y)t'Y)IlEva SEllma ornv LO'toQCa tWV fmO't1111wv xm fll~A1111mLXtl ExcpQaa'Y) t'Y)~ auxvu cvnXQO'UOllfV'Y)~ aXEa'Y)~ fmattlll'Y)~ xm SQ'Y)axfCa~. IIaQo'Umu~ovtm n fmO't'Y)lloVLXtl XOLVOt'Y)ta O'tO LO'tOQLXO JtAaCmo rou 16o'U xm rou 17o'U mwva, 0 aQLO'tOtfALallo~ t'Y)V fJtOXtl roo faALAaCo'U, to EQYO rou «~LUAOYO~ JtfQC tWV ~UO KUQLWV L'UO't'Y)llUtWV rou Koouou» xm'Y) bCx'Y) rou, 'Y) onotc EYLVf 0't'Y) PWll'Y) aJto tL~ 12 AJtQLACO'U 163311EXQL tL~ 21 Io'UvCo'U 1633, llf ~uCJ'Y) ta aQXfCa t'Y)~ IfQu<; ESEtaa'Y)<;.

~. To tQCtO tfuXO~ fCvm acpLfQwllEVO 0't'Y) bCx'Y) rou ~amALu Ao'Ubo~Cxo'U ILT'to 1793. H bCx'Y) tOJtoSftfLtm O'tO LO'tOQLXO JtAaCmo t'Y)<; faAALXtl~ Encvdorconc, 'Y) onotc f'UaYYfAL~OtaV to tEAO<; rou JtaAmou aJtoAutaQXLxou xaSfO'tWtO~ xm t'Y)v aQXtlllLa<; vEa<; fJtOXtl<; b'Y)!-wxQatLxwv LbfWV. Meon aJto t'Y) YAaCP'UQtl JtaQo'Ualaa'Y) tWV JtQaXtLXWv t'Y)<; blX'Y)~, avaMftm 'Y) xatablx'Y) rou ~amALu 0 OJtOlO<; YlVftm aUll~oAo tWV JtaAmwv aSLWV t'Y)~ llovaQXla<;, fVO~ JtaQfASOvtO~ nou EJtQfJtf va xaSfC YLa mivrc,

El H ~aQLu xmabCx'Y) roe E>fobwQo'U KOAOXOtQwV11 to 1834 omv faXUt'Y) tWV JtOLVWV, 'Y) oxotsrvf auttl JtAf'UQU t'Y)~ xmabCX'Y)~ aywvLatwV t'Y)~ fSvLxoaJtfAf'USfQWtLXtl~ EJtavuO'taCJ'Y)<; rou 1821, aJtoQQOLa t'Y)~ vEa~ xmuO'taa'Y)~, nou b'Y)IlLO'UQYtlS'Y)xe coro to xaSfO'tw~ t'Y)<; AvtL~amAfCa<; xm rnv HaaywYtl VEeov JtOALtLXWV 'Y)Swv xm JtQaXtLXwv 0't'Y) bLax'U~EQv'Y)a'Y) t'Y)~ xwQa~, xm rou avtaywvLallOU tWV MfyuAwv ~'UVUllfWV, JtaQo'U-

H nlKH TOY :LOKPATH

01 M;ErAAEL; Ll1KEL; [ 9

<JLU~£'tat OLO 'tE'taQ'tO 't£UXO~. AvaMov'tat ot aV'tlnaAo'tYJ't£~ Xat oi nOAt'ttXE~ «mvqlaXL£~» Il£'tasu trov EAArlVWV, LO xmYJyOQYJ'trlQtO Xat rc nQaXLlXU 'tYJ~ ()LXYJ~ xa8w~ Xat ot aVLl()QuOH~ rcov ()tXaOLwv A. nOAU~WL()YJ Xat r. T£Q'toE'tYJ, nou O()rlYYJoav OLYJ 1l£'tmQonrl 'tYJ~ anoepaoYJ~ O£ 20£'trl xu8£tQSYJ.

iii To nEJlj[LO 't£uxo~ nQaYllm£u£'tat rnv noMxQo'tYJ «uno8£oYJ N'tQEUepOU~», YJ onotc xaQax'tYJQLOLYJX£ IlLa coro 'tt~ IlEyaM't£Q£~ ()tXaOLtXE~ nAuv£~ oAwv rcov £noxwv. 0 N'tQEUepOU~, astWllmtXO~ rou nUQo~oAtXOU, 0()YJYrl8YJx£ £VW1[tOV 'tYJ~ yaAAtXrl~ ~LXatOaUVYJ~ OLL~ 22 ~£X£Il~QLOU LOU 189411£ rnv xa'tytYOQLa 'tYJ~ £axu'tYJ~ nQO()OOLa~. Kma()LXuOLYJX£ O£ £soQLa OLYJ Nrioo rou ~La~oAou, evoi, ALya XQovta aQyo't£Qa, YJ ()LXYJ snuvaArlep8YJx£ uOL£Qa ano 'tYJv £S£uQ£oYJ VEWV OLOLX£LWV, 11£ anO'tEA£olla 'tYJv a8wwoYJ Xat anoxmuOLaoYJ LOU N'tQEUepOU~. H ()LXYJ anO'tEA£o£ OYJIl£LO aV'tLnaQu8£oYJ~, £nL OHQU erorv, OLYJ yaAALxrl xorvcovtn, evoi XmE()ns£ 'tYJv XQLOYJ 'tYJ~ yaAAtxrl~ aOLLXrl~ ()YJlloxQmLa~.

j, Eva ceto rc 1[t0 ()QallmLxu £nHOO()ta rou E8vLXOU ~txa- 0IlOU, YJ ()LXYJ nov nQw'taL'ttWV 'tYJ~ MLxQa<JLaLlXrl~ KmaOLQoeprl~ ano Ex'tax'to OLQmO()LX£LO, rtou auyxQo'tYJoav OL ~£VL~£ALxoL aSLWllmtXOL 'tYJ~ Ennvdorcorp; LOU 1922, naQou<JLu~£'tat OLO EXLO 't£uxo~. ~'to £()WALO xu8toav £mu nOAl'tLxoL Xat Eva~ OLQmLw'ttXO~, ot onotoi xmYJyoQrl8YJxav yta nQO()OOLa O£ ~uQo~ 'tYJ~ EAAu()o~. Or Est xma()tXuOLYJxav O£ 8uvmo Xat £X't£AEOLYJxav. H £x'tEA£ar} LOU~ EIl£AA£ va ~aQaLvH yta nOAAU XQovta 'tt~ IlHEnn'ta nOAl'tLxE~ £s£ACSH~ O'tYJV EAAu()a Xat va ()won OLOV aV'taywvLollO IlHaSU ~£Vt~£AtXWV Xat ~a(JLAtxwv xaQax'tYJQtOLtXU ~£V'tE'ta~. To 't£UXo~ eptAOs£v£L £1[tnQo- 08E'tW~ uQ8Qo 0X£LlXU 11£ 'to nQooepmo ~*YJlla 'tYJ~ £nav£SE'taoYJ~ 'tYJ~ ()LXYJ~ crto LOV Aceto Ikryo.

;j.; To E~()OIlO 't£UXo~ £LVat aepL£QwIlEVO OLL~ ()LX£~ 'tYJ~ Mo-

H bolKH TOY 2:0KPATH

10 I or MErAAE~ 8rKE~

oxa~. Kntri tl)V tQLft(a 1936-1938 6Lf~l)xSl)aav orn QwaLXl) n::Qwtfuo'Uaa tQfL~ ~£yaAf~ aVOLXtf~ 6(Xf~, <JtL~ On::O(f~ xnru- 6Lxa<Jtl)Xav oe Savato xm fXtfAfatl)Xav OL n::aALO( oovrooepOL xm <JtfVO( auvfQyatf~ roe AfVLV, Zl)VO~Lfep xm Kdusvsrp, xaSoo~ xm ~La afLQa ~n::oAaf~(xwv aywVL<JtooV OL On::O(OL Xatl)yoQl)Sl)xav an::o tOY Iwal)ep LtaALV YLa ouveovcotc ue tOY f~OQL<JtO A. Toorox; xm «avtfn::ava<JtatLXl) 6Qaal)>>. ExtO~ an::o rc avaA'UtLXa n::QaxtLXa ttov 6LXooV, rc onoto n::aQO'U(JLa~ovtm oro L<JtOQLXO roix n::Aa(mo, avaMovtm to noALtLXO aU<Jtl)~a xm to aU<Jtl)~a tl)£ corovourj; tl)£ 6LxmoaUVl)~ <Jtl) LO~LftLXl) Evcoon <Jtl) 6fXaft(a rou 1930.

To oy600 tfUXO~ avaepfQftm orn «6(xl) tWV 6LXoov», tl) 6(Xl) tl)~ N'UQf~~fQyl)£, l) onoto n::Qay~aton::OLl)Sl)Xf oro 6Lxa<JtLXO ~fyaQo tl)~ N'UQf~~fQyl)~ an::o tL~ 20 NOf~~Q(O'U 1945 fW£ tl)v 1 OXtW~Q(o'U 1946. LtO f6ooALO xaSLaav 24 ~fAl) rou va~L<JttXOU XO~~atO~ xm oxroi va~t<JttXf~ oQyavooafL~, xcmyOQOU~fVOL yta fyxAl)~ata xata tl)~ fLQl)Vl)~, yta fyxAl)~ata n::OAf~o'U, £YxAl)~ata xata tl)£ avSQwn::otl)ta£ xm yta ouvcouootc yta to OXf6taa~o xm tl)v f~an::oA'Ual) fmSfttXoov evsoYfLooV xm aAAwv fyxAl)~atWV xata tl)£ n::ayxoa~ta£ fLQl)Vl)£. llaQo'Uma~ovtm avaA'UttXa n::QaxtLxa tl)£ 6(xl)~, OL fm~Al)Sf(af~ n::OLVf£ xm l) WXl) tWV xata6tXaaSfvtwV, aAAa xm l) Kat0Xl) omv EAAa6a ~faa cero tl) YfQ~aVtXl) oJtttXl) xm oi 6(Xf£ fYXAl)~attooV n::OAf~O'U <Jtl) XOOQa ~a~ .

• Oi 6(Xf~ tou ~axaQSta~ou an::OtfAOUV to rrvnxstuevo rou fVatO'U tfuXO'U~. Arro rc tfAl) tl)~ 6fXaft(a~ rou 1940 fW~ ta tfAl) tl)£ 6fXaft(a~ 1950, n::fQ(060~ n::0'U xaQaxtl)Q(<Jtl)Xf snoXl) rou «EQ'USQou TQo~o'U», n::Qay~aton::OLl)Sl)XaV <Jtt~ HllA au<Jtl)~attXf~ xm n::oALtLXa Xatf'US'UVO~fVf£ fVfQYfLf~ n::0'U aepoQouaav tl) ~a~txl) an::aYYfA(a Xatl)yoQtooV yta av'Un::axol) xm n::Q060a(a, XWQ(£ va ouvooeiiovtru an::o ouotoonxd cero-

H 1l.IKH TOY :LOKPATH

01 MErAAE~ ~IKE~ [ 11

6fLX'tLXU atatXECa. XLALU6E£ A~EQLXaVOC Xa'tljyoQrl8ljXaV 00£ XO~~O'UVLatf£ Xat arro'tfAE<Jav 'to aV'tLXEL~EVO EQE'UVWV Xat aVaXQL<JEooV uno X'U~EQVlj'tLXOU£ Xat ~lj oQyavL<J~ou£. To mo xaQaX'tljQLatLxU rraQa6ELY~a'ta ~axaQ8w~ou *av at O~LALE£, at fQE'UVE£ Xat at aXQOU<JfL£ rou YEQO'U<JLaatrl MaxuQ8L, lj ~auQlj ALata'to'U XOALY0'UV't Xat at 6LUCPOQE£ 6Qa<J'tljQLo'tlj'tE£ rou FBI. Exro; cero 'to LatOQLXO Xat VO~08HLXO rrAaC<JLO rou llaxaQ8w~ou, rraQo'U<JLu~oV'tat at <J'UvfrrfLE£ tou qxnvouevou atljV'tfXVlj Xat EL6Lxo'tEQa orov XLVlj~a'tOYQucpo, aAAu Xat lj EsayooYrl Xat EcpaQ~oYrl nov '4''UXQorroAE~LxWV a'U'twv rrQax'tLxwv ornv EAAu6a.

fIl To Mxa'to Xat 'tEAE'UmLO 'tEUXO£ EQE'UVU 6LES06LXU 'tlj 6LXlj rou MrrEAoYLUWlj, ev« YEYOVO£ ztou Xa'tf6ELSE 'tljV a6'Uva~La 'tlj£ xEV'tQwa£ rraQf~~a<Jlj£ vc Em6Qu<JfL arrocpa<JLatLxu orov rrQay~a'tLxo EX<J'UYXQOVL<JIlO rcov 8E<J~WV rrQo£ 1:lJV Xa'tEUSvV<Jlj 'tlj£ ELQrlVE'U<Jlj£ Xat rotx rrEQLOQL<J~OU£ 'tlj£ a'U'tovo~La£ roe noAL'tLXOU ouorriucro; ~E'tU 'toy E~cpUALO. 0 MrrEAoYLUWlj£ 6Lxdortpcs 6'60 CPOQf£ xa'tu rc f'tlj 1951-1952 ~E ~U<Jlj rou; AvayxaatLXou£ Nouou; 509 Xat 375 «nEQL xa'ta<JxorrELa£». naQu rnv rrayxo<J~La xLvlj'tOrrOLlj<Jlj xrn <J'UYXLVlj<Jlj, 'to 6LXaatrlQLO xa'ta6Lxa<JE 'toy MrrEAoYLUWlj Xat 'tQEL£ cxouo <J'UV'tQocpo'U£ rou ouoqxovc <JE 8uva't0. ~'to 'tEUXO£ YLVHat avacpoQu oro LatOQLXO xat VOIl08E'tLXO rrAaL<JLO 'tlj£ 6LXlj£, ore ~aeu'tEQa aLric Xat atL£ <J'UvfrrELE~ orov rrOAL'tLXO XWQo, EVW rrEQLfXHat ~aQ't'UQLa arro <J'Uyxa'tljYOQOU~EVO rou MrrEAoYLUWlj.

Avtl npo16you

L18V l(;a8aal otnv t6pa TOV 0 61I(;a0T11S, rza va &n161l(;afol xaui f3ovanon

T' a611(;0 xai TO 6£1(;101 ...

L TOV MiArrro TWQa, TOV xaAO XaL aspoauouevo OT'YJV nOA'Y/, 0- nox; UVE, XaL mov~ xoooxpatou; xaT'Y/YOQOV~ f.10V, ()a nooonafftjow va anOADY'Y/()W. Ikiu Aomov, EnW"J1j nQOXElTaI via Ota<pOQETtXOV~ xanrIOQOV~, a~ aXOVOOVf.1E TO xaT'Y/YOQ'Y/T1jQIO TOV~. AiEL Aomov xeoixov Ta E;1j~: AivE OTI 0 2wxQdT'Y/~ eivcu evoro; 10- nElo1j Ota<p()dQEI rov~ veoo; XaL OEV JrlmEVEI mov~ ()WV~ r'Y/~ noA'Y/~, aMd 010 dME~ xaivouoyiec; Oeotntei;

Avr1j Aomov eivat 'Y/ xamyooia. A~ r'Y/v E;ETdoovf.1E AEnrOf.1EQw~.

AiEL Aomov OTt etuai evoyo; EnElo1j Ota<p()dQw TOV~ veoix; Eyw 0- uo»; Uw, dVOQE~ A()'Y/va(ol, OTt etvat ivoxo~ 0 MiA'Y/ro~, EnElo1j aOrElEVETaL oof3aQd, oeovovtai; f.1E f.1cydA'Y/ EnmOAaLOr'Y/Ta aV()Qwnov~ eta olxam1jQta, nQoonOLOVf.1EVO~ OTt EVOta<piQETaI XaL <PQoVTI1;El yui noavuaia yta ra onoia not« Ocv vouiatrpce. KaL ()a nooonafftjow va oai; anood;w OTt nQdyf.1aTt eau eivai.

f. .. J Exeivo Of.1W~ nov iAEya nQo'Y/yovf.1ivw~, ott nooxaseoa r'Y/ f.1EydA'Y/ EX()Qor'Y/Ta nOMwv aV()Qwnwv, eivcu anoAvrw~ aA'Y/()lvo. Kat auto eivat nov ()a f.1E xataotonpet, av f.1E xaTamQi'I/JE1: OEV ()a eivcu oirte 0 MiA'Y/TO~ otrte 0 Avvro~, aMd 01 ouxotpavttec; XaL 0 <p()ovo~ rwv noMwv. Avrd ot' aA1j()Eta xateotonpav xat voutt)» ()a xataotoetpoiw oro f.liMOV nOMov~ dMOV~ OixaLOv~ aV()Qwnov~.

f. .. J Exei nov ()a TaX()d xavek; eice ana f.lOVO~ rov, EnElo1j ra-

H LlIKH TOY IOKPATH

14 [ 01 MErAAE~ tUKE~

OU:15f:l on xoaiiec ro xaA15uQo, eite ano xanotov aQxovra, f:Xel 0- q;elAf:l, ()aQQw, va naoaueivei, OlaXLVOVVf:15ovra~ xat XWQi~ va AOyaQla~f:l ovte Bavaro ooie tinota aMo, uxooota OT'YJvariJlwO'YJ. ea elXa Aomov xavet nOA15 aOX'YJJla, avoQf:~ A()qvaiOl, av otav W Olfra;av ot aQxovrf:~, nov eaek; f:xAf;arf:, va nOAf:Jl1jow OT'YJV Florioaia, OT'YJV AJlq;inoA'YJ, OTO L11jALO, eueva tote oro xa()1jxov nov JlOV oQl~av, oxox; xai ot aMOl, xat ff3a~a Of: xivovvo r'YJ ~w1j JlOV, xai 0- rav JlOV OQl~f: 0 ()f:O~ -xaui r'YJ OlX1j JlOV navra avriA'YJ'I/J'YJ- on nQfxei va ~w q;lAoooq;wvra~ xat f:;f:Ta~ovra~ rov eaoto JlOV xat rov~ aMov~, va q;0f30JlOVV eite to Bavaro eite ono1jnorf: aMo, xat va f:yxarfAf:ma r'YJ ()fO'YJ JlOV.

{. .. ] AMa rWQa raa eivai wQa va q;15yovW, f:yw yta va netkivo), sa eoeu; yta va ~1jOf:Tf:. FlOLO axo ra 0150 eivcu ro xaA15UQO, eivai aYVWOTO Of: uai; Movo 0 ()f:O~ to YVWQi~f:l.

A,.;omtcl(JIlU'tU u,.;6 'to £1110 rou rU.cl't(!)VU, H AJroAoyia TOV IWX(!aT'I

~opn KQt opvdvoion

InS A8nvQ1KnS ~npOKPQliQS lOY 50 QtOOVQ II.X.

Tou NIKOY MTIIPr MIA

mLx. xa811Yll't11 AQxaLw; IO'toQLa£, ITaVEJtLO'tllJ.tLOU Atlllvwv

(). ~L~J.tU't~XO£ XQovo£ rou L~XQ~'tll (470- 39? 1t.x.) a1to't~AE( YLa EJ.ta£ OT)J.tEQa 'tOY LO'tOQLXO XQovo 'tll£ aXJ.tll£ XaL 'tl']£ XQLOT)£ 'tl']£ " A8l']va"lxl1£ ~l']J.toxQU't(a£ XaL l']YE!lOv(a£ 'tOU SOU rn. n.X. EtVal 0 aLwva£ xU'ta 'tOY 01t0(0 l'] A811va E1tLVOl']OE XaL aVE1tW~E Eva 1tQW'toyvwQo 1tOAlTEU!la, 'tl'] Ol']!loxQU't(a, XaL mEx'tELVE 'tl']V 1tOAL'tLXtl 'tl']£ E1tLQQOtl OE OAl'] 'tl'] AEXaVl'] 'tl']£ Meoovetou. Ml']OLXO( 1tOAEJ.tOL, ~l']ALaXtl L'U!l!lax(a, a8l']va"lXtll']YEJ.t0v(a, aV'taywvwJ.t0( J.tE 'tl'] L1taQ'tl'] XaL ITEA01tOVVl']OLaXO£ 1tOAEJ.tO£ a1to'tEAoVV LO'toQLxa oQool']!la 1t0'U f1tl']QEaoav rnv A8tlva XaL OAO 'tOY fMl']VLXO XOO!lo.

H A8l']va"lxtl ~l']lloxQU't(a f!lcpaV~f'taL 1tQax'tlxa W£ 11 f~aLQw11 ton aQxa(o'U fAA11VLXOV XOO!lo'U. Mic Ol1!lOxQU'tLa l'] onoto Of V f1tLO(W~f va f~aAf(1jJfL n£ XOLVWVLXE£ tl OLXOVOIlLXE£ aVWO't11'tf£, aAAa II 01t0(a, 8E'tOV'ta£ !lOVaOLXO XQL'ttlQLO YLa 't11V a1tOX'tllOT) 1tOAL'tLXWV OLXaLWlla'tWV 'tl']V xU'taywytl a1tO A8l']va(0'U£ YOVfL£, 1tEWXf va cyxa8LOQvOEL Eva aVO'tl']lla 1tOAL'tLXtl£ wO't11'ta£, a1taAAaYIlEvo a1to XOLVwvLxa tl OLXOVO!lLXa XQL'ttlQLa. AAAWO'tf, 11 f1tL~aQ'UvOT) rcov f'U1toQwv us 1tQ008f'tf£ OLXOVOIlLXE£ 'U1t0XQfWOEL£, 01tW£ OL A.flTOVQY{f~ (Ol1IlOOLE£ Oa1tavee) XaL OL euxpooe; (Ex'tax'tOL CPOQOL 1t0'U f1tL~aAAOV'tav Of 1tfQLOOO 1tOAEJ.tO'U), f~LOOQQ01tovoav 'to aL08l']!la 't11£ OLXOV0J.tLXtl£ E'tfQOYEVELa£. H 1tOAL'tLXtl amtl LOO't11'ta Of V O't11QL~O'tav ~E~aLa ornv aQXtl 'tWV (OWV OLXaLWJ.ta'twv (uiouoioia], Of00J.tEVO'U on yw OQW!lEVa a~LW!la-

H L'lIKH TOY L:OKPATH

16 [ 01 MErAAEL: l\1KEL:

tn uovov ot :nAO'UOlOtEQOl :nOALtE£ ELXav chxaLw(.ta :nQoo~ao1]£. Lt1]Qlsotav, oxrrooo, OE aAAE£ tQEl£ 01](.tavtlXE£ aQXE£ :n0'U 6EV E;aQtOUvtov a:no rnv XOlVWVlXl1l1 OlXOVO(.tlXl1 xataataOl] tWV :nOAlt<OV: t1]v 1- oovouta (rircv LOOl svoimov tou vouou), t1]v taotuua (rirov a;lOl va EXAEYOvtaL atl£ aQXE£ XaL Com w£ :nQo£ tl£ tl(.tE£ :n0'U to'U£ a:n06L60vtav aUll<Pwva (.tE t1]v :nQoowmxl1 roix a;Ca) XaL t1]v wYJYoQta (ELxav (oa 6lXaLW!lata A.6yo'U ore 6lXaatl1Qla XaL ornv EXXA1]o(a rou Lll1Il0'U).

TatrroXQova, 1] ~ao1] t1]£ :nOAltlXl1£ lO6t1]ta£ tWV A91]vaLWV XaL Xat' E:nEXtaOl] t1]£ A91]va'ixl1£ Ll1]!lOxQatLa£ -rltav 1] x'UQlaQXLa ro» 6111l0'U, 1] onotc EX<pQasOtav X'UQLW£ 6la IlEOO'U t1]£ EXXA1]OLa£ rou Lll1!lo'U, t1]£ BO'UAl1£ tWV Ilsvmxoouov, rou OlxaOt1jQ(o'U tl1£ HAla(a£ XaL tWV aQXWV tl1£ :nOAl1£. Aero 01]llaLVElOtl xa9E :nOALtl1£ E(XE 6lXaLW!la: vc a:no<paotSEl, va OlOlXEL XaL va 6lXasEl. Autd ELVaL ta tQ(a atOlXE(a :n0'U 0l1AWVO'Uv ta :nAl1Q1] :noAltlXa 6lXaLW!lata. IIaQaAA1]Aa, to YEYOVO£ 0- tl1] A91]va'ixl1 Ll1]lloxQatLa -rltav Illa allEOl] 61]!loxQat(a, 11 EVEQYO£ <J'U!l!lEt0Xl1 rou :nOALt1] ore xowd -600 XaL av to :nEQlEXOIlEVO aml1£ tl1£ <J'U!l!lEtOX* IlEta~aAA.6taV 000 E;EAlOOOtaV 1] 01]!lOxQatLa- -rltav SWtlXl1£ Ol]!lao(a£ ymt( a:no a'Utll E;aQtlOtav 1] oQ911 AElto'UQy(a tou :nOAltEUllatO£.

H 6nploupyia £VOS veou nokneupmos. n roovopin IOU K1£10eevn

o KAHOe£Vl1£ 6EvE(.t<paVLat1]XE w£ 0 avtlXataatatl1£ rou wQawo'U I:n:nLa, aAAa w£ 0 VlXl1tl1£ tWV aQlatoxQatlXWV avtaywvlollWV XaL 11 IlEtaQQu9!lla-rl rou rirov !lla :nOAltlXl1 a:naVt1]Ol] orn 9W!llXl1 a:noM- 1l1101] t1]£ wQawL6a£. 000 XaL av 9EWQECtaL 0 9EIlEAlWtl1£ t1]£ A91]va"ixl1£ Ll1]!loxQat(a£, to :noALtE'Ulla ton 6EV -rltav o'f}/1o'XQarta. To XLVl1lla LO'U to 507 n.X. -rltav !lla «emrvdomon», x'UQ(w£ :nOAltlXtl, :n0'U mEtQE'1pE t1] aUataol1 EVO£ VEO'U w:no'U xQato'U£ XaL a:nOtEAEL ata91l0 ornv latoQ(a tl1£ A911va£. 0 KAEl09EV1]£ aVEtQE'1pE tl£ :naQa600laxE£ OO!lE£ t1]£ aQlatoxQatlxtl£ :nOAl1£, E9wE tl£ :nQOi.i:n09EOEl£ Yla !lla :nQaY!latlxtl :nOAltlXl1 XOlVOt1]ta XaL aVOl;E tOY OQOIlO ym tl1V :nAl1Q1] IlEta~OAl1 tWV 9w!lwv. To EQYO rou cnooxonotioe a<p' EVO£ omv ava61OQyavW01] LO'U :nOAltlXOU oWllatO£ XaL a<p' EtEQO'U at1] vEa oQyavcoon tWV E;O'UOlWV.

H 61KH TOY L:OKPATH

01 MErAAE~ 11IKE~ 117

H avaOLOQYuVWOl] tOU nOAttLXOU OW!Latoe; a<POQOUOf rqv au1;1]Ol] rou aQL81l0u tWV <pUAWV Of 1 0, ~uon tWV OnOLWV oQyavWVOvtm OAfe; OL f1;ouOLfe;, Gt1'jV au1;1]Ol] tOU aQL81l0u tWV nOALtWV xm orn 01]IlLOUQYLa tOU 0-rlIlOU we; vEae; OLOLX1]tLX-rle; unooLaLQfOl]e;. Me tlJ 01]IlLOuQYLa rou 0-rlIlOU fVOWllatw81]xav orqv nOA1] xm VEOL nOALtfe;, JtL8avOtata 1;EVOL -rl00UAOL, nou xoroixooocv ornv Arnxi]. Etot 01]!LLOuQyJl81]Xf Eva VEO nOAttLXO oWlla, oro orroto 1] 8EOl] rou aatLxov 0-rlIlOU fVLoxu81]Xf on!LavtLxu. H nQu1;1] tOU fJtL~f~aLWvf !LLa vEa aQX-rl t1]e; nOA1]e;: T) XatOX-rl YT)e; Of V unOTfAfL nAEOV nQoun08fOl] YLa va fLvm x<inOLoe; nOALtlJe;.

Me t1]V fVOWIlUtWOT) tWV 0-rlIlWV or«; cpUA£e;, nQoonU8T)Of va xctnat-rlOfL tOUe; VEO'Ue; 0-rll-t0Ue; LOO'Ue; we; nQoe; tOY nA1]8uo!LO roue, acpou 0 xa8Evae; fLXf t1]v LOLa avtLJtQoownwOl] Gt1'j vEa BO'UA-rl nov 500 xm rnv LOLa nOAfllLx-rl auVfLOCPOQU. H OT)!LLO'UQYLa tWV VEWV CP'UAWV unooxonoiioe omv anOOUVUIlWOl] t1]e; tOJtLX-rle; fJtLQQ0-rle; nov aQLatoxQatWV, orn auonfLQWOT) orou; xomo'Ue; tT)e; LOLae; !LLXQOXOLVOt1]tae; xctOLXWV tWV «onxoiv, aYQOTLXWV xm naQUXtLWV nfQLOXWv, xa8we; xm atT)vavunw1;T) m08-rlllatOe; fVOtT)tae; !Lfta1;v tWV !LfAWV tlJe; LOLae; rpuA-rle;. OL O-rlIlOL flxav tlJ OLX-rl rou; toJtLX-rl aUtoOLOLXT)Ol], nQOtHVav UnO'\jJ1]cpLO'Ue; YLa IlEA1] tlJe; BO'UA-rle; xrn YLa ru uAAa a1;LWllata xm fnEtQf'\jJavatov A8T)vaLo va !Lu8n xm va aoxf( aQyotfQa tT) OT)!LoxQarto; H nOALtLX-rlOQaGt1'jQLOnOLT)Ol] rou XOLVOV av8Qwnou, !LEOa Gt1'j OLx-rl rou tOnLX-rl xoivcovtc, tOY fv8uQQUVf va OLaOQallatLOn ceroqxrotatLXotfQO QOAO ornv nOALtLx-rl tT)e; nOA1]e;.

o IO...n08EV1]e; OLat-rlQT)Of ta naAmu nOAf!LLXU -rl 8QT)OXf'UtLXU nAa(ala (va'UxQUtoQfe;, naAmEe; cpQatQLfe;), ne; OLXOVOI.lLXEe; nQoiin08Eone; (noOOT)!LatLXEe; tU1;He; tOU LOAwva) YLa rnv nQoo~aOl] or«; onucvnXEe; aQXEe; (aQX-rl 9 AQX0vtwv, AQfLOe; Ildvoc, aQX-rllO LtQat1]Ywv x.c.), xa8we; xm toy nfQLOQLO!LO tWV f1;ouaLWV tT)e; EXXA1]OLae; rou Ll-rluou, uno ne; f1;o'UOlfe; tlJe; BOUA-rle; tWV 500, ornv onotc OL E>-rltfe; Of V YLvovrcv OfXtOL. A'UtO OfLxvn xcu ta OQLa t1]e; !LftaQQV8IlLa-rle; ron. 0 IO...H08EVT)e; OfXOtaV nwe; av xm 0 AaOe; -rltav 0 XaMtfQOe; XQLtJle; OAWV rorv Ol]llavtLxWV un08EOfWV, EnQfnf va OLOLXdtm ono nOALtfe; txcVove; xrn fvnOQOUe;.

H L6£a OtL 0 «AaOe;» ~oQd va OLOLXT)8f( !LOVOe; rou xm OtL OAOL OL nOALtfe; fLvm Lxavo( xm (OOL auVLatU !LLa avtLA1]'\jJ1] nou X'UQLaQXfL !Lf-

H ~IKH TOY L:OKPATH

18 I 01 MErAAEL: Ll1KEL:

'ta'tle; IlE'tUQQ'U8IlLOEle; rou E<plaA.'tYJ xm tou nEQlXA.rl. 0 01j1l0l;, xaTa rnv EJtOXrl rou KA.H08EVYJ, OEV XaTELXE axollYJ 'to xodtoc; H ESo'UoLa rou, onwe; amrl EX<PQa~o'tUv X'UQLWe; IlEOa uno 'tYJ O'UllllETOXrl rou OTYJV EXXA.T]OLa rou ~rlIlO'U, ano 'tT] O'UIlIlE'tOXrl tou OTT] Bo'UA.rl, OTa OlxaOTrlQla xrn OTle; aQXEe;, aVESaQ'tT]Ta coro rnv oixovouooj T] XOlVWVlXrl 8EOYJ't0'U xa8EVOe;, ELVat IlE'taYEvEOTEQO <PatVOIlEVO. Auto OYJllaLvH ou YJ 01JlloxQar{a EVLOX'UOE 'tYJv noA.l'tlxrl O'UIlIlE'tOXrl Xat ESo'UoLa rcov <pLWXO'tEQWV noA.l'twv, oi onotoi aQL8IlYJTtXa, OTO aUVOA.O rou noA.l'tlxou OWllaTOe;, rlTav Xat oi nEQlooo'tEQOl. To a8T]VaLXO nOA.LTE'Ulla ano 'to 487/6 n.X. xcn IlETa, xrn X'UQLWe; coro 'to 462 n.X. XL EnH'ta, nQoona8EL va 'tQonOnOtT]OH 'tT]V noA.l'tlxT] 'taST] 'tWV nQaYlla'tWV IlE 'tYJV EVLOX'UOYJ, OE ~aQoe; 'tWV aQlOTOXQaTWV, rou OlXatWlla'tOe; O'UIlIlE'tOXrle; OTT] OWLXYJOYJ 'tT]e; nOA.YJe; 'tWV <pLWXO'tEQWV noA.l'tWv 'tYJe;, noo OTT]V nQaSYJ T] LOOVOIl{a rou KA.H08EVT] 'tOue; ELXE OE IlEyaA.O ~a81l0 anOXA.ELOH.

H nQoona8ELa amT] avaOHXvUE'tat IlE 'tT]V avayvwQtOT] rou QOA.o'U 'tWV 8YJ'twv OTYJV EOQaLWOYJ 'tYJe; A8T]vae; we; nQw'tT]e; va'UTtXT]e; MvallT]e;, 'tT]V EJtEX'taOYJ 'tT]e; XA.rlQWOYJe; Yla OXEOOV OA.Ee; Tte; aQXEe;, 'tYJV EnEX'taOYJ rou OlXatWllaTOe; EXA.oyT]e; Xat one aA.A.Ee; HOOOT]llaTtXEe; 'taSHe;, 'tYJV a<paLQWT] ESO'UOLWV rou AQELO'U nayo'U Xat 'tYJ IlETa~L~aOrl rou; OTYJ Bo'UA.rl trov 500 xcu OTT]V HA.laLa, 'tYJ 8EOnt0YJ 'tT]e; Ill080<poQae;. ~EV ELVat wxa(o on Xat OTa Mo OA.lyaQXlxa XlVT]llaTa ton 411 n.X. xm tou 404 n.X. YJ EntOTQ0<PT] OE nQoYEvEOTEQa nOA.l'tEUllaTa 'tYJe; A8rlvae; IlE rnv Enwv'UIlLa xaxoio; nouieia O'UIl1tEQlEA.all~aVE Xat 'to nOA.('tE'Ulla rou KA.Et08EVYJ. Kurd O'UvEnHa, 0 A8T]va(0e; nOA.L'tYJe; rou 507 n.X, OEV ola8E'tH Tte; LOlEe; ESO'UOLEe; IlE 'toy A8T]va(0 noA.('tYJ rou 431, otits Xat EXH'tT] O'UVELOYJOYJ OTt ~H xa'tw ano 'to LOW nOA.LTE'Ulla.

EnoIlEVWe;, naQa 'tYJv EnaVaOTaTlxo'tT]Ta Xat 'tYJ «OYJIlOXQaTlXrl O'UValllXT]» 'tT]e; 0Tlllw'UQy(ae; uov <p'UA.WV, cero rov KA.El08EVYJ, we; 'UnEQ~aOYJ naA.ato'tEQWV 'tOntXWV Xat ~aoH xaTaywYrle; <p'UA.E'tlXWV-XOlVWVlXWV OOIlWV, 0 AA.xIlEWVLOT]e; OEV XaTEOTQE1pE 'tYJv aQxaLa OOllrl Xat EA.aXlOTa aA.A.aSE 'ta OlXatWllaTa 'tYJe; ExxA.T]o(ae; tou ~rlIlO'U, EVW YJ OlaXE(QtOT] rcov noA.l'tlxwv 'Un08EoEwV 'tYJe; A8rlvae; ESaxoA.o'U80uOE va ~QLOXE'tat OTa XEQla rorv aQlOToxQaTWV. H EV YEVH llaA.lOTa OWLXYJoYJ 'tYJe; nOA.YJe; naQEIlEvE OTOV EA.EYXO EVOe; O'UIl~O'UA.LO'U E'UYEVWV, onwe; a'U'to rou AQELO'U nayo'U no'U OTQaTOA.OYOUOE rc IlEA.YJ rou ano 000'Ue;

H t.IKH TOY L:OKPATH

01 MErAAEL: l11KEL: 119

ftxaV 8rrtfUOfl O't'I')v aQXtl tWV 9 AQX0vtwv. QotOOO, 8EOltLOf yta t'l'J BOUAtl tWV SOO wtO t'Y) lua, Evav 3tOAU J.lfyUAO aQt8J.l0 J.lfAWV, xm a3to rnv UAA'Y) t'Y)v fX3tQOOW3t'Y)O'I') Of aUttlV OAWV tWV cptJAWV xm t'Y)~ 3taQaXWQ'Y)Of to OtXatWJ.la t'Y)~ oUYXA'Y)O'I')~ t'l'J~ EXXA'Y)ota~. Me tOV tQ03tO auto, 000 xm av oi <ptWXOtfQot a3toOftx8'Y)xav a3tQ08uJ.lot va OUJ.lJ.lftEXOUV Of auttlv, O'Y)J.lWUQY'Y)Of orsvoix OWJ.lOU~ aVUJ.lwa Of auttl t'Y) BOUAtl xm t'Y)V xoweovtc. Me auttlV t'Y)V svvoui J.l3tOQeC 'Y) BOUAtl tOU IO..fl08EV'Y) va J.l'Y)V tltav Aabaj, tltav OJ.lW~ O'l]flOma.

QotOOo, to 3tOA(tfUJ.la tOU IO..fl08EV'Y) tltav Eva fUcptJE~ xm fUEAtXtO oUot'Y)J.la OtOtt fltLOfXOtaV avu3ttu~'Y) xm OtfUQUVO'I'). Auto y(vftm mo cpavfQo ceto tt~ J.lfta~oM~ 3tOU ucptotatm xUQ(w~ XatU t'Y) OtuQxfla tOU Sou m. n.X. orcv rc M'Y)otxu xm orn ouvEXfla 'Y) f~U3tAWO'l') t'Y)~ A8tlva~ oto Atya(o uAAa~av tt~ XOLVWVLXE~ ~UOfl~ tOU 3tOAttfUJ.latO~, cpEQVOvta~ oro 3tQOOXtlVW VEf~ XotVWVLXE~ tU~fl~, 03tW~ J.lta VEa xm oQaottlQta tu~'Y) tfXVttWV xm fJ.l3tOQWV, ornv 03t0(a 'Y) f3tfXtattXtl3tOAtttXtl t'Y)~ A8tlva~ a3tEcpfQf 3tOAA.a xm O'I')J.lavtLXU XEQO'Y), xa8w~ xm tOU~ etltf~, orqv 3tAfWVOt'l'Jtu tOU~ <ptWXOU~ A8'Y)va(ou~, J.ltxQoJ.laya~UtOQf~, tl axttlJ.lOVf~, 3tOU xrvouonv tOV otOAO.

IOta(tfQo QOAO 3tQO~ t'Y)V xatfu8uvO'I') auttl E3tm~f 'Y) 3tQOOW3tLXOt'Y)ta tOU efJ.ltotOXAtl, 0 03t0(0~, to 483 n.X, E3tflOf tou~ A8'Y)va(ou~ va Ota8Eoouv ta EooOa wtO ta oQuXf(a tOU AauQ(ou YLa t'Y)v XataOXfUtl 3tOAfJ.lLXOU otOAOU. Me curov rov otOAO, tQ(a XQovLa aQYOtfQa, ot A8'Y)va(ot J.la~( ue tOU~ UAAOU~ EAA'Y)Vf~ vtx'Y)oav tOU~ nEQOf~ orn LaAaJ.l(va. 0 efJ.lLotOXAtl~, a3too(oovta~ orov otOAO t'l'J O'I')J.lavtLXOtfQ'Y) 8EO'I') ornv U3tfQUOltLO'I') t'l'J~ 3tOA'Y)~, a3tEOLOf taut0XQova orov «J.lLXQO» Aao, a3to tt~ tU~fL~ tOU 03t0(OU otQatOAoyoUvtav oi VaUtf~, Evav 0'1')uovnxorcro 3tOAtttXO QOAO. I'i' auto OL avt(3taAOt t'Y)~ O'Y)J.loxQat(a~ ~f03tOUOav ~(ma svnvnov tOU, xat'Y)yoQwvta~ tOV Ott «acpa(QWf a- 3t0 tOU~ 3tOA(tf~ to MQu xm t'Y)V a03t(oa, xm 3tEQLOQLOf tOV a8'Y)va"Lxo Aao orov 3tUYXO xm oro XOU3t(».

o 6p6pos npos 10 60poKpalia

Tov 50 m. n.X, 3taQat'l'JQouvtm J.lfta~oM~ 3tOU ot0Xfuav wtO t'l'J J.lLa 3tAfUQU va fVtOXUOouv t'Y) OUJ.lJ.lftOXtl tWV <ptWXOtfQWV 3tOALtWV orq OWtx'Y)O'I') t'Y)~ 3t6A.'Y)~ us J.lEtQa 03tW~: 'Y) f3tEXtaO'l') tOU OLXmWJ.latO~ f-

H LlIKH TOY LOKPATH

20 I 01 MErAAEL: Ll1KEL:

XAOytl<; O£ aQxi<; Xat O£ aAA£<; £LOOOT]Ila'tlXi<; ta~£l<;, £Xto<; tT]<; :n:QwtT]<;, T] OlaOlxao(a tT]<; XAtlQwOTJ<; Yla tT]v £:n:tAOytl aQX0vtwv, 0 O'UAAOYlXO<; xrn enioio; xaQaxttlQa<; tWV aQXwv xrn T] /1w()ocpO(!G., Xat a:n:o rnv aAAT] :n:A£vQa :n:QoAT]:7ttlXa llitQa Yla tT]v :n:QoOTao(a rou :n:OAlt£Vucroc, o:n:w<;: 0 VOIl0<; Yla rov OOT(!a'XW/10, 0 oQxo<; tWV ~OUA£vtWV, T] aQXtl tWV 10 OTQatT]Ywv, xa8w<; Xat !!itQa zou £<paQllosOvtat rcxnxa tOV 40 at. n.X, o:n:w<;: to !!itQo tT]<; y(!acpt}~ naoavouoiv, tT]<; eioavYfAia~, tl T] :n:aQa:rt:o!!:7ttl Il£ tT] !!oQ<Ptl tT]<; ouxopavuai; (xa'taYY£A(a Yla v:n:O:7ttT] O'U!!:7t£QlcpoQa xa'ta tT]<; A£LtouQy(a<; rou :n:OAlt£VIla'tO<;).

To 487/6 n.X. £:n:£Xt£(V£tat to olxa(wlla O'UIlIl£tOXtl<; OTT]V aQXtl tWV Evveu AQX0vtwv OtT] O£Vt£QT] £LOOOT]Ila'tlXtl ta~T] Xat Il£ta~v tOU 458- 456 n.X. xcu OTT]V tQ(tT] ta~T], !!£ta~aMOvta<; 0Xl 1l0VO tT]v XOlVWVlXtl oVv8£OTJ !!la<; aQXtl<; nou :n:aQaooOlaxa xa'taMIl~avav !!iAT] aQlOToXQa'tlXtl<; xataywYtl<;, aMa Xat £x£(vyt rou aQlOToxQa'tlXOV O'U!!~OUA(OU ton Aostoo Dayou nou a:rt:ot£AOVvtav a:n:o LOo~la !!iAyt ta ozotc £(xav olat£Mo£l Evveu AQX0vt£<;. M£ ta llitQa auta £xoyt!!oxQa't(omxcv Xat Ol 0130 aQxi<; Xat !!£ta~Atl8T]xav O£ oWIla'ta nou avtt:n:Qoow:n:£uav 0X£oov OA£<; tl<; XOlVWVlXi<; ta~£L<;. DaQaAAytAa, us tOV vo!!O rou EcplaAtyt, yt acpa(Q£OTJ OTJ!!avtlXWv £~OUOlWV (xuQ(w<; :n:OAltlxwv) a:n:o rov AQ£lO Ikivo to 462 n.X. Xat yt Il£ta~(~aotl roix OTyt BOUAtl tWV 500 xat OTO OlXaOTtlQLO tT]<; HAla(a<; 8a xa'taOTtlOOUV rnv xUQlaQx(a rou 0tl!!ou:n:to O'UYX£XQlllivyt. 0 EcplaAtT]<; 8£wQovo£ tl<; £~ouo(£.<; rou Aosiou Dayou to OTJllavtlXOt£Qo £1l:n:OOLO Yla tTl Ol£VQUVOyt tyt<; oyt!!oxQa't(a<; Xat T] OOAocpov(a tOU !!aQtvQa on yt XUQlaQx(a rou ot}/10V, nou !!iXQl rots O£V £LX£ allcplO~yttyt8£L a:n:o autOv<; nou OlOlxovoav tytv :n:OAyt, YLVOtaV !!la :n:QaYllatlXOtytta. Kat £(Vat ovcqiCPlO~tltT]ta yt :n:Qwtyt £X0tlAWOTJ oAlyaQXlXtl<; avtLoQaOTJ<; evdvuo OTyt v£aQtl A8ytva"ixtl LlytlloxQa'tLa.

M£ tyt OlaOlxao(a tyt<; XAtlQwOTJ<; Yla tT]v £XAOytl tWV aQX0vtwv £:n:tOlWXOtaV tu a~lwlla'ta va YLVOUV :n:QoOlta O£ OAOU<; tou<; A8ytvaLouc, Tavt0XQova :n:aQixovtav O£ xa8£ :n:OALtyt (0£<; £VXatQL£<; va Olat£Aio£l aQxovta<; tl0lXaOTtl<; tT]<; :n:OAyt<; tOU Xat au~avovtav oi :n:t8aVOtytti<; rou va aOXtlO£L xa:n:oLO a~LW!!a. E:n:L :n:Mov, T] XAtlQWOTJ nsQlOQlS£ ta :n:AWV£Xttllla'ta tWV :n:AOUOLWV va avao£Lx80vv OTl<; aQxi<; tl tl<; ouva'tOtytt£<; va avao£Lx8£L ornv £~ouoLa iva drouo tl !!la oud-

H LlIKH TOY :LOKPATH

or MErAAE~ ~rKE~ I 21

Da aT0J.l.WV, nou 8a J.l.n:oQouoav va aJ.l.<PlO~lJ't~Oouv 'tlJv xUQlaQx(a 'tOU D~J.l.OU, Xat an:aA.A.aoo€ 'tl]v €XA.OYlX~ DlaDlxao(a an:o aVLaywvlOJ.l.OU~, aV'taMaYf~ Xat O'UyxQO'tl]OlJ OJ.l.aDWV «1.jJlJ<po<poQwv». H XA.~Qw011 nou oQyavwvo'tav J.l.€ ~a011 'tl~ 1 0 <p'UA.f~ XaTfA.lJ~€ va Y(VH evo «no rc LDLah€Qa xaQaX'tlJQlotlXa otOlx€(a 'tOU DlJJ.l.OXQanxou n:OA.l't€UJ.l.aTO~, O€ aV'tC8€011 J.l.€ 'tlJV €XA.oy~ Dla 1.jJlJ<po<poQ(a~ n:OU O'UVfXlO€ va cvnusroin:LSnat W~ xaQaX'tlJQlotlXO 'tlJ~ OA.lyaQx(a~.

EmDlwXOV'ta~ aV't(otOlXoU~ otOXOU~, 0 f1,w06~, W~ an:oslJJ.l.(WOlJ Yla 'tOV XQOVO n:OU a<plfQWV€ fva~ n:0A.('tl]~ O€ DlJJ.l.OOLO A.H'tOUQYlJJ.l.a (aXOJ.l.lJ xrn Yla 'tOV €V €V€Qy€(a otQaTO), n:OU €waY€'tat aQXLxa an:o 'tOV I1€QlXA.~ Yla 'tOU~ Dlxaotf~ (1JAtaaTlX6~) Xat orn O'UVfXHa €n:€x't€(verm O€ OA.€~ 'tl~ aA.A.€~ aQXf~ (j30VAfVilX6~ ym 'tOU~ ~OUA.€U'tf~, exXA1JataailX6~ YLa OOOU~ OUJ.l.J.l.€'tfXOUV orn O'UVfA.€UOlJ 'tOU D~J.l.OU x.A.n:.) XaTa<p€Q€: va XaJ.l.1.jJH rqv an:Q08uJ.l.(a 'tWV <p'tWXOt€QWV n:OA.l'tWV va €(Vat Un:01.jJ~<pLOl, va €VlOXUOH 'tlJ O'UJ.l.J.l.€tOX~ 'tOU~ orn Dlaxd- . QlO11 'tWV DlJJ.l.00(WV Un:08fO€WV, va O'UV6fOH aJ.l.€Oa 'tOV D~J.l.O J.l.€ 'tl] DlaJ.l.OQ<pW011 Xat 'tOV xa80QwJ.l.0 tlJ~ n:OA.l'tlXll~ SWll~ Xat va ~€<PUYH o fA.fYXO~ 'tlJ~ A.€l'tOUQy(a~ 'tOU n:OA.L't€UJ.l.aTO~ an:o 'tOU~ €n:(A.€X'tOU~ A8lJva(ou~.

000 xrn av J.l.€ OQOU~ XOlVWVlXOU~ OlDla<pOQOl J.l.w80( n:Qoo<p€Qav J.l.la J.l.lXQll ~01l8Ha orou; <p'tWXO't€QOU~ Xat OQlOJ.l.fVOl, on:w~ 'to OfWotxov, n:OU aQXlxa lltav to DLxa(WJ.l.a etoooou oro 8faTQO, XaTfA.lJ~aV O€ J.l.la aA.lJ8LVll €mxoQllYlJ011, J.l.€ OQOU~ n:OA.L'tlXOU~, 0 8€OJ.l.0~ 'tlJ~ J.l.l- 080<poQa~ €(X€ J.l.€yaA.€~ O'UVfn:€U:~ xcn ot oUYXQOVOl 'tOU I1€QlXA.llD€V exovcv M80~ OLaV f~A.En:av 0' mrrov rov OQLOJ.l.O tlJ~ A8lJvaLXll~ ~lJJ.l.oxQaT(a~. H f1,wOocpo{!a En:ftQE1.jJE OE xa8E A8lJva(0 n:0A.('tl], axoJ.l.lJ xcu otov mo <p'tWXO, va aOXE( ornv n:Qa~lJ 'tlJV n:OA.l'tlXll 'tOU E~ouo(a xm tou fDlVE tlJ DUVaTO'tl]ta va a<poatw8d Yla fvav 'tOUA.aXlotOV XQOvo otn DlJJ.l.oata SW~ 'tlJ~ n:OA.lJ~ tOU. TautoXQova, OJ.l.W~, fxaVE rnv aOXlJ011 'tWV n:OA.L'tlXWV DlXatWJ.l.atwv lOOnJ.l.lJ J.l.E evo «€n:ayy€A.J.l.a». 0 En:aYYEA.J.l.aTLXO~ amo~ xaQax'tllQa~ 'tlJ~ n:OA.L'tlXll~ SW~~ 8a EV'ta8E( rov 40 at. n.X, A.6yw tlJ~ QayDa(a~ aU~lJ011~ tOU aQl8J.l.ou E~HDlXEUJ.l.fVWV aQX0V'twv, oi 0n:0(0l O'Uxva xaA.ouV'tav va DLa8ftOUV XUQLW~ tEXVLXf~ lxavo'tlJ'tE~, J.l.E an:o'tfA.€OJ.l.a 0 O'UMOYLXO~ xaQaxtllQa~ rorv aQXwv va ELVat EA.aotlXo~ Xat va J.l.lJv ELVat n:aV'ta EUXOA.O va DlaxQ(vOUJ.l.E 'tOU~

H L'lIKH TOY LOKPATH

22 I 01 MErAAE~ ~1KE~

UQXOvtE~ !!E EVLauOLa 8rj1:ELa ano 'to'u~ E1tL8EWQl]tf~ not! EnfAtyE l] Bot!All YLa !!La LOLaLtEQl] anoO'toAll.

o O'UAAOYLXO~ xcn Et1law~ xaQaxtllQa~ OAWV tWV aQXwv E;am:puALSE tl] OLa<:puAa;l] tl]~ xt!QLaQXLa~ tot! 01l!!0t! xm !!ELWVE tl]v E1tLQQOll xrn tl] !!OVOnWALaXll ExnQoaWnl]<Jl] nOALtWV aQLO'toxQatLxll~ xataywy* nou naQaooOLaxu uoxoiiocv rnv E;ot!a(a. ME E;a(QE<Jl] rou; O'tQatl]you~ xm oooix avaAa!!~avav va OLaXELQLO'tOUV O'I'J!!OOLa XQll!!ata (8l]aat!QOcpUAaxE~, ta!!LE~), aQXf~ O'tL~ onOLE~ avaOELxvUovtav nOALtE~ cero rnv nQWt'I'J ELaOO'I'J!!atLXll tU;'I'J, OAE~ OL UAAE~ lltav ovoiXtf~ oe OAOt!~ rou; nOALtE~. OAOL OL UQXOvtE~ litav Ol1!!O<JLOL AELtOt!QYOL, Ol1AaOll OEV OLat'I'JQouaav nQoaw1tLxll Esot!aLa, YL' at!to xm EAfYxovtav xatu tl] OLUQXELa tl]~ 8l]tE(a~ tot!~, !!1toQouaav va xa8mQE- 80uv xct O'tO tfAO~ tl]~ 811tELa~ roix AoyoOOtouaav orov 01l!!0.

QO'toao, 'I'J aQXll tWV 10 O'tQatl]Ywv anOtEAEi, !!Eta rc M'l'JOLxu, t11 <Jl]!!avtLXOtEQl] (aw~ aQXll, 11 onotc O'tEQEWVEL xm EVL<JXUEL tl]v ESOt!aLa tl]~ oe ~uQo~ tWV UAAWV aQX0vtwv. OL 10 O'tQatl]YOL EXAfYOvtaV !!E 1l''I'J<:po<:poQLa, XU8E XQovo fva~ ano XU8E <:ptJAll (tOV 40 m. n.X. ExMyovtav !!EtasU OAWV rtov A8l]va(wv, aOLaxQLtW~ <:ptJAll~), !!Eta;U tWV nOALtWV not! nvrpcov O't'I'Jv nQWt11 EL<JOOl]!!atLXll tU;l], Xm!!E cereQLOQLO'tO oLxa(W!!a EnavExAoYll~. OL 10 O'tQatl]Yo( tOn08EtOUvtaV 0- XL !!OVO O't'I'JV 11yw(a tot! O'tQatou aAAa xm OA'I'J~ t11~ nOALtLXll~ OW(Xl]<Jl]~, OEOO!!fVOt! OtL OL A8l]va(OL toU~ E!!1tLO'tEuOvtaV rqv E1tL!!fAELa 0- AWV nov nOAE!!LXWV naQaaxEt!WV, t'I'J OLaXELQL<Jl] tWV fxtaXtWv qxiQWV, not! E1tL~UAAOvtaV otoix nOALtE~ YLa tL~ nOAE!!LXf~ avayxE~ (Ol]AaOll tOV fAtyXO tl]~ <:POQOAOYLXll~ nOALtLXll~), tL~ O'tQatLWtLXf~ E1tLXELQllaEL~ xm ta t!ALXU !!faa WO'tE va tL~ EXnA'l'JQWVOtJV !!E tOV xaMtEQO tQono.

H EKKMloia IOU &npou

H EXXA1]oia rov L1 rJ!10V litav l] O'UVfAEt!a'I'J tWV nOALtWv, O't'I'JV onoic OAOL ELxav to oLxa(W!!a xrn t11V t!noXQfW<Jl] va O'U!!!!EtfXOt!V. Bf~ma, XUtL reroio OEV O'UVf~'I'J note, OEOO!!fVOt! OtL rirov nQaXtLXU aMvatl] 11 0'U!!!!EtoX1l30.000-40.000 A8l]va(wv. H (OLa 11nQay!!atLxOt11ta, Ol]AaOll, E1tf~aAE oQLa O't'I'Jv UOXl]<Jl] !!La£ U!!Wl]~ Ol1!!OxQatLa~. Exto; ano !!La !!EW1l''I'J<:PLa A8l]vaLWV not! EvoLa<:pEQOtaV u!!wa YLa tL~ uno-

H L'lIKH TOY IOKPATH

or MErAAE~ ~rKE~ [ 23

9€O€l~ 'tl}~ JtOAl}~, ot Jt£QlOOO't£QOl A9l}va(0l xcn xUQ(w~ or aYQo't£~ JtQO'tlJ.wuoav va aoxoAouV'tal us 'tl~ xa9l}f.l£QLV€~ £Qyao(£~ 'tOU~ nnQa va Jt£Qvouv 'tl} Il€Qa 'tOU~ orov A6cpo 'tl}~ Ilviixoc, oJtou y(voV'tav oi oov£oQlaO€l~ Xal £(Xav 'tl}V €oQa 'tOU~ La f.l€Al} rou JtQo£oQElOU 'tl}~ 00- V€A£UOlJ~. 0 aO'tlxo~ OtlIlO~ Xal lOlal't£Qa ot etlL£~ tlLaV Ol Ilovaolxo( nou ElXav rnv JtQax'tlxtl ouvmo'tl}'ta va OOIlIl£'t€XOUV Xal va JtaQ£uQ(oxoV'tal or«; OAO€Va au;avof.l£v£~ oov£oQlaO€l~ rorv oov£A£uO£WV (ExXAl}o(a~ Xal BOUAtl~) xru trov oLxaO'tl}Q(wv.

Tov 50 rn. n.X. 0 JtQo£oQo~ 'tl}~ OOV€A£UOl}~ tl'tav 0 EmO'ta'tl}~ rorv nQmav£wv. Tov 40 rn, n.X, OIlW~, JtQo£oQo~ tlLav 0 EmO'ta'tl}~ trov JtQO€oQwv, Ol}AaOtl rorv 9 JtQoowJtwv (cero 'tl~ Ill} JtQmav£uouo£~ cpuA€~) noi: uJtOO€lxvuoV'tav Ola XAtlQou YLa va aJto't£A€OOUV 'to JtQo£OQ£(o 'tl}~ OOV€A£UOlJ~ rou 0tlIlOU xrn 'tl}~ BOUAtl~. H €vaQ;l} vworov us 'tl} 9uo(a nou €xav£ 0 JtQo£OQo~, 0 onotoc O'tl} oov€X€la OLa~as£ 'to JtQO~oUA£Uf.la (rnv JtQo'taol} 'tl}~ BOUAtl~ trov Ilevroxoouov). Kcromv 'i'tlCPlsav oxrre va ytV£l yvwO'to £av 'to OX€OlO YlVOLaV o£x'to us tl xwQ(~ ooStlLl}Ol}. L'tl} o£u't£Ql} Jt£Q(mwol} xa9£ A9l}va(0~ f.lJtoQouo£ va JtaQ£L 'tOY A6yo JtQoowmxa, ue 'tlJv JtQouJt09wrr on O£V £xxQ£f.l0UO£ O£ BaQo~ 'tOU xaJtOla O(xrr.

Tov 50 m. n.X, tl'tav aMva'tO va OOSl}'tl}9£( Eva 9€f.la O'tl} OOV€A£Uol}, XWQ(~ va JtQorrYl}9£( OXf'tlXtl €lOtlYrrorr 'trr~ BOUAtl~ Xal av O£V £(X£ 't£9£( JtQOl}YOUf.l€VW~ O£ 'i'rrcpocpoQ(a. Tov 40 oi, n.X, Of.lW~, tl'tav Ouvmo rr oostlLrrOlJ va £ (Val aVOlX'ttl XWQ(~ va JtQoUJt09€'tfl JtQOl}Youf.l£vrr 'i'rrcpocpoQ(a (onto aV'taJtoxQ(v£'tal orn f.l£(wOlJ nov £;OUOlWV 'tlJ~ BOUAtl~ rcov 500). Ka9£ A9rrva(0~ f.lJt0Qouo£ va xav£l f.lla JtQo'taOlJ om OOV€A£UOlJ. Av rr JtQ6'ta0tl 'tOU YlVOLaV o£x'ttl Xal acpou Jt£Qvouo£ JtQw'ta uno 'tl} BOUAtl Xal orn OOV€Xfla cno 'tlJ LUV€A£UOlJ, rots 0't0 'i'tlCPlOf.la avaYQacpo'tav 'to ovouri rou, EJt(OlJ~, xa9£ A9rrva(0~ f.lJt0- QOuo£ va JtaQ€f.lBfl orn oostlLrrOrr Xal va JtQO't£(Vfl 'trrv 'tQoJtoJto(rrorr 'tOU JtQo~ouA£ullmo~. Oi 'i'l}cpocpoQ(£~ y(voV'tav Il£ ava'taOlJ 'trr~ X£LQO~ (xfIQoiOv(a). OLav OIlW~ £JtQOXfl'tO YLa JtoM oo~aQa f.l€'tQa (0- otoaxtouoc), l} 'i'rrcpocpoQ(a tlLaV f.lUO'tLXtl·

Kcvovixd y(voV'tav 4 oov£A£uO£L~ ava JtQu'tav£(a (n JtQo£oQ(a nou £(X£ f.l(a uno 'tl~ Mxa CPUA€~, YLa 'tOY €vav aJto 'tOU~ 10 f.ltlv£~ 'tOU noAL'tLXOU rrf.l£QOAOY(OU), 0XL O£ O'ta9£Q€~ l}f.l£QOf.lrrv(£~, OlO'tl €JtQ£Jt£ va

H LlIKH TOY LOKPATH

24 I 01 MErAAEL: Ll1KEL:

an:ocpfux80uv at aQyif~, OL On:O(f~ tl"rav n:aQa n:OM€~. ~uo 1l0VO ouvfOQtaOft~ tl"rav O'ta8fQ£~. AUL~ or«; 11 LOU llTJVO~ Exa'tOll~aLWVO~ (IouA.LO~ - AuyouO'to~) nou aVOLYf 'to n:OA.L'tLXO £'to~ XaL aUL~ O'tt~ 21 tOU llTJVO~ EA.acpTJ~oA.tWVO~ (MaQtt()~ - An:Q(A.LO~) llEta ta MtyaA.a ~LOvUOLa. Oi OUVtA.fUOft~ aut£~ fixav llta ouYXfXQtll£VTJ TJllfQ1)OLa Otata;TJ. H xUQiw~ OUV£A.fUOTJ £A.tyXf tTJ OLO(XTJOTJ rorv aQX0vtwv, an:OcpaOLSf yta sTJt1)lla'ta nou acpoQouoav 'tTJv tQocpooooia tTJ~ n:OA.TJ~ (us aUL1)v ouvoeotuv riuson Xat TJ f;WtfQtX1) n:OA.L'tLX1), n:aQouOLasovrov OL xatT)yoQ(f~ yta n:Qooooia, avacp£Qovtav OL OTJllfUll£Vf~ n:fQtOUO(f~ XaL oi aywy£~ OXfttXa us XA.ytQovOlltXa 8£llata. Oi aA.A.f~ tQft~ OUVfA.fUOft~ fixav n:QoYQalllla mo n:fQLOQtOll£VO. Mto an:o aut£~ aCPOQOUOf tt~ aLt1)Oft~ xaQtto~ XaL OL 6'60 aA.A.f~ xa8ytllfQtVa sTJt1)lla'ta (yt ytllfQ1)OLa Otata;TJ an:aLtOuOf (Oll Xa'tavoll1) nov 8fllatwv). Lf neQtn:twOft~, ~€~aLa, €x'taxtyt~ avayxyt~ tl"rav Ouvatov va llfta~A.TJ8f( yt ytllfQ1)OLa Otata;yt.

Av n:Qoon:a81)OOUllf va oQioOUllf tTJ cpUOll t<DV f;OUOLWV tT)~ ExxA.ytoia~ tOU ~1)IlOU, 8a avttA.ytcp80Ullf Ott 8f(J)QTJttXa 'touAciXtO'tov 1)tav an:fQtoQtO'tyt. Aim] xa8tO'touof LOU~ n:OA.itf~ xUQiaQXyt 6'6vallyt Of 0- A.a rc sTJt1111a'ta tTJ~ OytlloOLa~ s(J)1)~. H ExxA.TJo(a tOU ~1)IlOU fXA.£YfL tOU~ OllllavtlXOtfQou~ aQXOvtf~, fn:f!l~a(VfL Of un:08£Oft~ oo~aQ1)~ xa'taoixTJ~ XaL XUQ(w~ Of XataYYfA.(f~ n:OU acpoQouoav rnv aocpaA.fta tOU xQatOu~. 0 QOA.O~ tTJ~ tl"rav xa80QtO'ttXO~ XaL ore sytt1)!la'ta tT)~ f;WtfQtX1)~ n:OA.L'tLX1)~ XaL otn sytt11!la'ta VOll08w(a~. H ExxA.ytoia ouvan:tft OU!l!laxif~, MXftaL 1) O't£A.Vft n:QW~f(f~, OtallOQCPWVft tt~ ouv- 81)Xf~ us aA.A.f~ n:OA.fL~, an:ocpaOLSft yta fLQ1)VTJ 1) n:OA.f!lO. Otav 0 n:oA.f!lO~ 'lJ'TJcptsOtav, oQyavwvf tt~ n:Qoftot!laoif~, XaL OfOO!l£VOU Ott 0 n:OA.fllO~ tl"rav !lta OUXV1) oQaO'tTJQtotTJ'ta, an:£XtT)Of XaL tytv U'lJ'TJA.1) fn:(~A.f'lJ'TJ tyt~ OlXOVOlltX1)~ oQyavwOll~ tTJ~ n:OA.TJ~. IOta(tfQa tOV 40 rn, z.X, orev TJ fLocpoQa £ytVf taxttx1), yt ExxA170ia otat1)QTJOf tOV an:oA.ULO £A.fYXO oro OLXoVOlltXa sTJt1)!la'ta.

QO'tooo, av XaL ornv ExxA.ytoia aV1)Xf yt VOll08Ettx1] f;ouo(a, Of V !l1tOQOUOf va an:ocpaO(OfL tva !l£tQO n:OU tl"rav avt(8EtO !If n:aA.aLO VOuo. H tQO!lfQ1) an:fLA.1] yta tTJ yeaq;rj naoavouow, an:OtfA.OUOf yta tT) A.a·Cx1) n:avtOOUva!l(a tva oyt!lavttXO OQLO Of sytt1]!la'ta VOll08w(a~. Mn:OgOUOf OIlW~ va «OTJllOOLfUfL» 'lJ'ytcp(Ollata n:OU f(xav tOXU VO!lOlJ.

H lllKH TOY L:OKPATH

01 MErAAE£: ~1KE£: I 25

M£ amu Q'U81l~ovtav OXfOH£ llC'ta;13 Afmvoicov tl XUltOla£ O'UllllaXlXtl£ ltOAT}£ tl acpoQo13oav C'Ua(08T}'t£; 'tQOltOltOLtlOH£ nou y(voVLav 0't0'U£ (61O'U£ 'to'U£ 8£011013£ Xat OL Olto(££ 'tOY 40 at. n.X. tlLaV ltuQa ltOMf£. L'to ltAa(olO amo 6(v£'tat O'UXvu T} £vWltWOT} on n EXXAT}o(a VOIl08£'to13o£ x'UQ(w£ 11£ tjJT}<p(ollma XWQ(; va Aall~uvH 'Ult' OtjJLV 't'Y); xcvsvu VOIlO.

H BOUM1100V Ilevmxoofoov

Exro; alto 'to'U£ UQXOVL££ nou 'toy £XltQoowlto13oav, 0 6tl1l0£ £;0'Uo1060'to13o£ ev« IlfQO; 'tT}£ x'UQlaQx(a£ rou O£ ev« aVLlltQoOWltC'U'tlXO oQyavo: 'tT} Bov)..rj rwv Ilevtaxoouov. To OT}llaVLLxo't£QO fQYO 'tT}£ BO'UAtl£ tlLav va ltQO£'tOlIlUS£l La tjJytcp(ollma 'tyt£ ExxAyto(a£, 6ytAaOtl va O'UVLUOO£l iv« ltQO~o13AC'Ulla. Ta tjJytcp(ollma uQXlsav ltUVLa 11£ 'tytv't'UltlXtl CPQuoyt «yt BO'UAtl Xat 0 ~tlIlO£ ceroqxiotocv». Mstri n£ 11£'taQQ'U81l(O£l£ rou ECPLUA'tT}, 'to 462lt.X., yt BO'UAtl aVfAa~£ Xat OlOLX'Y)'tlXf£ xcn £X't£A£O'tlXf£ aQlloOlo'tyt't££. L'tT} BO'UAtl £xAfyoVLav 50 A8'Y)vctor alto xu8£ cp'UAtl 11£ C'ttlma 8yt't£(a (rov 40 at. It.X. 8a £ltl'tQaJt£( Xat O£13't£Qyt 8T}'tcLa, aAAU 0Xl O£ O'UV£xoll£va f'tyt). Itc va £XACYcC fva£ A8'Y)va(0£ om BO'UAtl fltQ£lt£ va £(Vat dvco rcov 30 £'t(QV, va fXtL £ltlO£~H fVLLIlO ltQo't£Qo ~(o Xat va Ilytv £xxQ£Il£( H£ ~uQo£ rou xallLU 'Ult08£Oyt. 0 'tQOltO£ £ltlAOYtl£ uov Il£AWV a'U't013 ton oWllmo; tlLaV 0 mo oytlloxQmlxo£ nou 'UlttlQ;£ nors.

L'tytv aQXtl 'tT}; 8yt't£(a£ 'tyt£ vfa; BO'UAtl£ YLVo'tav yt £vaQXLtlQla 8'Uo(a Xat O'tyt O'UvfXtLa axoAo'U8013o£ 0 oQxo£ rrov ~O'UA£'U'tWV, aUIlCPWva 11£ 'toy onoio O£Oll£13oVLav va «oxrioouv La Xa8tlXOVLU toix o£~oIl£VOL 'tOY VOIlO, va aywvlO'to13V svcvnov onotouorprors £ltlXHQ0130£ va cyxa8l0Q13on 't'UQavv(Oa Xat va Ilytv lJltO~UAOlJV orq O'UVfAtlJO'Y) xalllU «UVOIl'Y)>> ltQOLaoyt. Oi xa8ytll£QlVf£ O'UV£OQlUOH£ 'tyt£ BOlJAtl£ y(voVLav 0't0 BOlJA£uLtlQlO, oro vono 'tyt£ AyoQu£. H OAollfA£la 'tyt£ BO'UAtl£ O£V aoxoAo13VLav 11£ OAc£ 'tl£ 'Ult08fOtl£. ElOlXf£ £ltl'tQOltf£ nou ltQofQxoVLav alto amtlv aoxoAo13VLav xmu 'tyt OLuQxHa IllXQo13 tl IlCYUAOlJ XQOVlX013 OlaO'ttllla'tO£ 11£ fva lOlaLL£Qo stlL'Y)lla. 0 Y£VlXO£ xavova£ tlLav ot O'UV£OQlUOtL£ 't'Y)£ va £(Vat Oytllom££, OL 8W'tf£ O!!W£ O£V s (xav 'to OLxa(wlla va ltaQf!!~o'UV 0't'Y) O'UstlLT}ayt.

Ln£ O'UV£OQLUOH£ ltQotlOQ£'Uav OL TIQmuvH£, OL OltO(OL £(xav !!£-

H ~IKH TOY LOKPATH

26 I 01 MErAAE}; !lIKE};

yUA.£<; £u8Uv£<; xm yt oltOUOmotyttu rou; ouvoeomv ullwa 11£ tytv euQvtytta tWV £;OUOLWV tyt<; BOUA.l1<;. Aurot ouyxaA.ovoav tytv EXXA.ytoLa xm tyt BOUA.l1, UltoO£(xvuav rnv ytll£Ql1OLa OLuta;yt xm tOY rono ouvsOQLa<;, 6Exovtav tou<; ;EVOU<; ltQEO~EL<; xm ayy£A.LacpoQou<;, ltaQaA.cill~avav ta £ltLoytlla EYYQUfpa 11 £ltLotOAE<;, CPQovtd~av YLa tytv altooooyt Oav£(wv ltQo<; to xQUto<; xrn xaA.ovoav O£ altoA.oy(a roix oroctytyov<; nou O£V £XltA.l1Qwoav to EQYO noi: rou; £IlltLot£v8ytxav. 8£wQyttLXU *av avayxaollEvOL va CfJUA.UOOOUV tytv ltOA.yt vVXta xm IlEQa. EltQ£lt£, A.OLJtOV, va xouiotivtci O£ Eva XtlQLO, tyt 801..0, nou ltQOOQLsotav ELOLXU YL' amov<;. Qotooo, tOY 40 ci. n.X, 1l0VO to 1/3 tWV ltQUrdveeov xm 0 £ltLotUtyt<; EIl£vav om 801..0. 0 £ltLotUtyt<; XA.ytQwvotav xu8£ IlEQa IlEta;v tWV 50 ltQmuv£wv xm rnv UltytQwLa aml1 rqv aoxoiioe 1l0VO IlLa cpoQu.

0IlW<; yt BOUA.l1 £Xto<; alto ~OUA.£UtLXO oWlla l1tav xm to XVQLO £Xt£A.£otLXO oQyavo tWV «noqxiosorv tyt<; EXXA.ytoLa<; tOU ~111l0U, to ltQaYllatLXO XEvtQO OA.yt<; tyt<; XQatLXl1<; OLOlXytOYJ<;: uoxoiios auotytQo EA.cyXO OtO oVVOA.O tWV aQX0vtwv, orn 8Qytox£utLXl1 SWl1, omv ltOA.£IlLXl1 oQYuvwOYJ xm ore OLXOVOIlLXU tyt<; ltOA.yt<;. Alto tyt BOUA.l1 £;aQuorov OYJllavtLXu xm yt £;wt£QLXl1 ltOA.LtLXl1. Tov 50 m, n.X. oQLs£ to ltOOO zou XatE~aA.A.aV OL oVllllaxOL. Tov 40 ru, n.X. oro OUVEOQLO tWV OUIlIlUXWV £lX£ tOY (OLO ltQo~OUA.£mLXO QOA.O rrou Eltms£ ornv a8ytva'LI<l1 OUVEA.£UOyt. Exro; alto ~OUA.£UtLXO xm £Xt£A.£otLXO oWlla, yt BOUA.l1 *av xm Eva ~hxaotLxO oWlla (aQlloOLOtytt£<; rtou XA.ytQOVOllytO£ ono tOY AQ£LO Ilovo) xm IlEXQL to 403 n.X. £lX£ to oLxaLwlla va ltQo~d O£ oVA.A.yt'\j!yt. To ycyovo<; OtL 8£wQovvtav «cpvA.axa<;» tOU noA.Lt£VllatO<; tyt<; £ltEtQ£lt£ va YVWQLSEL tL<; XVQL£<; xatayy£A.l£<; XatU tWV aQX0vtwv xm va OLatytQ£l to OLxa(wlla va OLaYQucpEL alto tOY XatUA.oyo tWV UltO'\j!ytcp(wv, oooo; EXQLV£ OtL £(xav aVU;La CYYQacp£L.

Tov 40 rn, n.X. OL £;000(£<; tyt<; Il£LwVOvtm. llOME<; It£QLJttWOEL<; *av Ult0XQ£WIlEVyt va tL<; ltaQaltEIlltEL O£ OLxaotl1QLO, xm yw xu8£ ltOLVl1 ltOU £ltE~aM£ 0 xatytyoQovll£vO<; Illt0Qovo£ va aOX110£L ECP£OYJ O£ UA.- 1..0 OLxaotllQLO, to taXtLXO tyt<; oWlla altOt£A.£(tm altO 9 ltQOEOQOU<; nou £ltLAEYOvtm altO tL<; CfJUAE<; ltOU O£V coxoiiv tytv ltQmavda xm orouc 0- lto(ou<; ltQo£OQ£VEL Eva<; £ltLotutyt<;, 0 YQallllatEa<; nou ltQLV £xA.cy6tav coro rou; ~OUA.£mE<; tWQa £xAEy£tm OLU XA.l1Qou altO tytv ExxA.yto(a.

H ~IKH TOY :LOKPATH

01 MEr-MEL: Ll1KEL: I 27

AmOL OL 3t£QLOQLOIlOL o£v tl'tCtv aV£;aQ'tll'tOL ano rnv 3ta8l]'tLXtl maO'l'] 3tOU xQa't'r)o£ mL~ Mo oALyaQXLx€~ £3taVamaO£L~ om 'teAl] 'tOU SOU at. 3t.X. (ro 411 xca ro 404). Ito rov A.6yo outov, m£Qtl8l]x£ mL~ 3tQ<irr£~ O£xa£'tL£~ 'tOU 40u at. n.X, oLXamLX€~ aQllooLo't'r)'t£~, OL 03tOL£~ 1l£'tCt~L~aomxcv oro Aa"ixo OLxamtlQLO 'tl]~ HAlaLa~ Xat omv ExxAl]oLa. To mo oo~aQo, roorooo, tl'tCtv 3t0)~ l] £XXLVl]O'I'] 't'r)~ olaolxaoLa~ trov 1pl]<jMllanov ll£'tacp€Q8l]x£ ornv ExxAl]oLa Xat 3t0)~ l] BOUAtl «lOX trov um€QO)V» ouvetcooe 'ta 3tQo~OuA£ulla'ta aUllCPO)va Il£ 'to 3tV£Ulla amwv 3tOU £Lxav xav£L 'tL~ 3tQO'tao£L~, oLvoV'ta~ 't'r)v £V'tU3tO)O'I'] 3t0)~ oro 8€lla amo o£v anO't£Aouo£ 3taQa Illa «aLeouoa» anAtl~ £YYQacptl~.

HIUtaia

H oLXamLXtl £;ouoLa rou A8l]va(ou cnorunoivetcr Il€Oa a3to 'tl] O1JIlIl£'tOXtl rou orqv ccrovouri 'tl]~ oLxaLOaUVl]~. Qmooo, OL A8l]va(OL ayvoouoav curo 3tOU 0tlll£Qa 8a a3toxaAOUoall£ oLaxQLO'I'] rcov £;OUOLWV. H BOUAtl tl'tav tva OLXaO'tLXO oWlla Xat or ~ouA£u't€~ tl'tCtv aQXoV't£~ 3tOU OLa'tl]Qovoav Il€QO~ 'tl]~ £x't£A£mlxtl~ £;ouo(a~. To LOLO LOXU£L Xat YLa rnv ExxAl]o(a. BOUAtl Xat aQXoV't£~ xa't£(xav 'tau't0XQova'tl] oLXamlXtl Xat 'tl]v 3tOAl'tlXtl £;ouoLa. Ta OLXamtlQla, m(ol]~, o£v *av a3tAw~ €va~ XWQo~ £xo(xaO'l']~, aAA.a 3tQaYIla'tLxa oQyava 'tl]~ 3tOAl'tlXtl~ ~O)tl~. H Qayoa(a OLXOVOIlLXtl ava3t'tu;l] 'tl]~ A8tlva~ Xat 'tOU II£LQata, l] O1Jxvo't£Ql] 3taQ€Il~aOl] 'tl]~ A8tlva~ on; £00)'t£QLX€~ U3t08€O£L~ nov O1JllllaxO)v 'tl]~ Xat l] avayxl] rorv 't£A£u'ta(O)v va £llcpav~oV'tat oro a8l]Va'Lxa OLXamtlQLa 3toAAa3tAao(a~av 'ta OLXamtlQLa, rc o3to(a ornv 3tQaYIla'tlxo'tl]'ta a3to't£Aouoav «unoxcrnyOQL£~» 'tl]~ HALa(a~, l] onotc £LX£ a3tOx'ttlO£L onucvnxotrno 3tOAl'tlxo (>01.0. L'tO 3tAa(OLo mrto, l] oLXamLXtloQaml]QLo'tl]'ta cototexoiioe O'I']llaV'tLXO O'tOLX£LO 'tl]~ 3tOAl'tlXtl~ ~O)tl~ tou A8l]va(ou Xat o£v €3ta1p£ va au;av£'tat xa'ta'tov 50 at. 3t.X. Xat 3tOAU 3t£QLOOO't£Qo xa'ta 'tOV 40 at. n.X, 11£ a3to't€A£Olla 0 3tOna3tAaOLaOllo~ nov OLXWV va unooxdmst O1Jxva'tl]v £A£v8£Ql] A£L'tOuQYLa rorv 3tOAl'tlXWV 8£OIlWV. Itc rov A.6yo mrtov, OLV£'tat O1Jxva l] £V'tU3tO)O'I'] O'tL xa'ta 'tOV 40 at. 3t.x.l] 3t0- Al'tlXtl OLallaXl] ll£'ta't03t~£'tat a3to rov XWQo 'tl]~ ExxAl]o(a~ 'tOU ~tl- 1l0U ornv HALa(a tlon 'to OLXamtlQLO 'tau't~£'tat us rnv ExxAl]o(a rou ~tlIlOU.

H l!.IKH TOY L:OKPATH

28 I 01 MErAAE~ L\1KE~

OAOL oi aQxaLOL tOV~o'Uv tOY Aa"Lxo xaQaxttlQa tWV OlxaO't11QLwv, lOlaLtEQa toy 40 ut, :7t.X. Lt11V :7tQaYltatlXOt11ta, 11 HAlQ{Q ELXE XA11- QOV0lttl0El rc :7tQoVOltla rou AQELO'U Ikivou, ltEQO~ tWV E~O'UOlolV t11~ BO'UAtl~ XUl E~O'UOLE~ UAAWV aQXolv. LtO Aa'Lxo OlxaO'ttlQLO t11~ HAlaLa~ EXAEYOtaV XU8E A811vaLo~ :7tOAlt11<; dvco nov 30 EtolV :7t0'U ELXE :7tAtlQ11 :7tOAltlXU OlXUlolltata XUl :7t0'U OEV EXXQElt0UOE El~ j3uQo~ rou xovevc XQEO~ :7tQO~ to ~l1ltOOlO. Ku8E XQovo XA11QolVOvtav 6.000 :7t0- ALtE<; w~ OlxaO'tE~, or O:7tOLOL XWQ~ovtav OE OlucpoQa OlXaOttlQla, otiuqxovn ltE Eva E~UlQEtlXU :7tOAU:7tAOXO oiiomuc. Ilorv avaAcij3o'UV ta xa8tlxovtu roue, OL HAlaO'tE~ EOwav Evav oQxo ue tOY O:7tOLO OEoueiiovrov va oEj3aO'touv rou; vOj.to'U~ XUl to :7tOALtE'Uj.ta, va j.t11V :7tQOj30uv OE a:7t0cpuoEL<; aVt(8EtE~ :7tQo<; to'U~ vouoix, OE XatUQY110ll XQEolV, OE avaxatav0lttl Y11~, OE E:7taVa:7tatQwj.to E~OQLO'tWV XUl OE UOlx11 E~oQLa. Oi OWj.tEUOEl~ amE~ ELVUl EVOElXtlXE~ Otl11 HAlaLa ELXE OlE'UQ'Uj.tEVE~ aQj.toOlOt11tE~ :7t0'U E:7tEXtELVOvtaV orov XolQo tl1~ :7tOAltlXtl~ olxUloaUv11~, xa8ol~ XUl OE mrrov t11~ aO'tlXtl~ olxUloaUv11~. Oi HAlaO'tE~ 'Ptlcpl~av IlE ll'UO'tlXtl 'P11CPocpoQLa, XUl 0Xl us aVUtaOll rcov XEQLolV O:7tW~ avv118L~otav O't11v ExxA110ia rou ~tllto'U. OL a:7tocpuoEL~ to'U~ tltaV tEAWLOLXE~ XUl acpoQouoav Ol1ltOOlE~ XUl LOLWtLXE~ 'U:7t0- 8EOEL~.

H HALaia avvEQXOtaV w~ OAoj.tEAELa uovo OE E~UlQEtlXE~ :7tEQL:7ttolOEl~. Avnfier«, rc OLxaO'ttlQLa-tlttlj.tatU t11~ avvEQxovtaV o'Uxvo. rem, YEYOVO~ :7t0'U 0l1j.taLVEL on yta rou; HAtaO'tE~, OL O:7tOiOL ouvri- 8w~ tltaV 11ALXLWltEVOl, 0 Ilw80~ avtL:7tQoOol:7tE'UE Eva 0l1ltavtLXO tlttllta tWV eoooorv roix, Mere to :7tEQa~ ltla~ OLXUOlj.t11~ 11ltEQa~, OL HAtaO'tE~ E:7tmQvav tOY :7tQoj3AE:7tOIlEVO ltlo80. QO'tooo, XU8E IlEQa OEV Exoixa~av OUtE OAOL OL HAlaO'tE~ OUtE XUl oAa rc oLxaO'ttlQla, Evol xovevc olxaO'ttlQLO OEV avvEOQLa~E OE 11IlEQE~ EOQtolV XUl ouveAE'U011~ t11~ ExxA11oLa~. Auto 0l1ltaLVEL Ott XU8E oLXaOttl~ :7tA11QWVOrev 1l0VO Yla t11V 11j.tEQa xatu t11V onoto tUxmvE va avj.tltEtUOXEL OE Eva olxaO'ttlQLO. To a811va"Lxo OLxmo OLaXolQl~E tl~ lOLWttxE~ :7tQu~EL~ (Muw) a:7to tl~ Ol1j.tOOlE~ (voaspai). nOAA£~ Muc~ unoooiiocv va E~EtaO'touv OE Ilia ltEQa, OltW~ YEVlXU 1l0VO j.tia y(}Qq;t]. Acpou OQx~ovtav, OL OLUOLXOL E:7tUlQvav EvaAAci~ tOY Myo. L'UXVU OltW~ xctEcpE'Uyav or«; 'U:7t11QwiE~ EVO~ AOYOYQUcpo'U (Eva Eioo<; o lX11YOQO'U) ,

H ~IKH TOY L:OKPATH

01 MErAAE~ L\IKE~ I 29

0' QJtQ(Q£ TQ'U£ fYQacpE TQV A.6YQ JtQ'U fJtQEJtE vc EXCPWV110Q'Uv, 11 IlLAQUOE EX IlfQQ'U£ TO'U£. H OLUQXELa T11£ aYOQE'U011£ TWV O'UV11YOQWV IlETQLOTav IlE T11V xAE1jJUOQa. Orov 11 0'U~*11011 TEAELWVE, QL OLxaOTf£, JtQ'U JtaQfllEvav allfTQXQL, aJtQcpa(VQVTaV 'UJtfQ 11 XaTU T11£ xcT11YQQ(a£. TQV 50' at. Jt.X. fQLxvav fva JtETQaouxL (1jJl1CPQ£) Ilfoa OE fva ano rc (1)0' OQXE(a (xuME£) JtQ'U ~Q(oXQVTaV Jtuvw OE fva TQaJtf~L !lJtQQOTU OT11v fOQa, oJtQ'U XU8QVTaV 0' JtQOEOQQ£ TQ'U oLxaoT11- Q(Q'U IlE TQV YQallllaTfa TQ'U Xat TQV xl1Q'Uxa, 0' QJtQ(Q£ XaAQUOE TQ'U£ oLxaoTf£ vu 1jJ11CP(OQ'UV xrn ovcxotvcovs TO aJtQTO"Eolla. TQV 40' at. n.X, XU8E OLXaOTl1£ fJtatQVE (1)0' XUAxLVa xfQllaTa, TO' fva «nAl1QE£» yta T11V a8wwo11 xat TO' UAAQ «TQUJtW» YLa T11V XaTaO(x11. TQJtQ8ETQUOE TO' XfQlla JtQ'U avraJtQXQLVOTav OT11V UJtQ1jJl1 ron OE fvav XUAXLVQ allCPQQfaXat TO' UAAQ OE fvav ~UALVQ. TOTE 1l0VQV 0' OLXaOTl1£ JtaQaMIl~aVE TO' XUAXLVQ XfQlla xaQaYllfVQ IlE fva F, fVaVTL TQ'U 0'JtQ(Q'U fJtatQVE TQ'U£ 3 Q~QAQU£.

Korvoovixes xurnvopies

01 nOAIIES

H JtQALTLXl1 O'UllllETQXl1l1Tav 'UJt08EOll A(YWV avoQwv, TWV QJtQ(WV m OLXatWllaTa QAQfVa a'U~UVQvrav 000' 11 0l1IlQXQaT(a aJtQXTOUOE OTfQEE£ ~UOEL£. Av xcn aQL81l11TLXU TO' aUVQAQ TWV JtQAtTWV aJtOTEAQUOE Ilta IlELQVOT11Ta TQ'U nA118'U01l0'U T11£ A811va£, YLa rc OEOQllfVa T11£ EJtQXl1£ 8EWQQuvrav E~atQETLXU IlEYUAQ. OL A811va(m, XWQLOllfvm OE ELOQ011llaTLXf£ TU~EL£, aUllCPwva IlE TL£ QJtQ(E£ Q'U81l~Qvrav rc nQALTLXU TQ'U£ OLxatwllaTa, at08uvQvrav OTL E(Vat IlfA11 Ilta£ JtQQVQIlWVXQ'U XQLVWVLXl1£ QIlUOa£, 11 QJtQ(a XQaTQUOE OTa XfQLa T11£ X<i8E IlQQCPl1 E~Q'Uo(a£, EVW IlQLQa~OTav IlE TL£ UAAE£ xaTllYQQ(E£ TQ'U JtA118'U0IlQU TL£ 'UJtQXQEWOEL£ T11£ aJtfvavrL OT11V JtOA11.

dLxa(Wlla A811va(Q'U JtQAlT11 E(xav ooot XaTuYQvrav ceto UVOQE£ A811va(Q'U£ QL QJtQ(m l1TaV EYYEYQallllfvm OTQ'U£ 011IlQ'U£ JtQ'U Ol1IlLQVQY110E 0' KAEL08fV11£. LTll VQIlLIlQJtQ(l1Oll a'UTl1, aJto TO' 451 Jt.X., 0'U1lIlETfXEL Xat 11 y'Uva(xa, acpQv JtQAlTE£ JtAfQV 8EwQQuvrav 1l0VQV oooi E(xav Xat TQ'U£ (1)0' YQVE(£ A811va(Q'U£ Xat JtQQfQXQvrav aJto VOIlLIlQ yUIlQ. H JtOA11 aVf8ETE OTQV JtaTfQa T11v E~Q'Uo(a vc aVaOE~EL fvav JtQA(Tll, JtaQaxQAQ'U8wvra£ ano xovrd OA11 TllOLaOLxao(a: Ol1lloma a-

H .0.IKH TOY LOKPATH

30 I or MErAAE~ drKE~

vayvwQLOll 'tOU n:atOL013, €YYQ(t(p~ 'tOU orn cpQCt'tQLa, €YYQa~ 'tOU OE ljAL%La 18 E'tWV ore !!lj'tQwa 'tOU O~!!OU 'tOU. ~ljAaO~ 0 xa8E A8ljvaLO~ n:OAL'tlJ~ ~'tav 'tamOXQova !!EAO~ !!La~ oixovevetac, EVO~ yevcnx; !!La~ ({J(JaT(J{a~, EVO~ 01jp,ov, !!La~ ({JVA1j~.

QO'tOOO, au'to n:ou OLaXQLVEL 'tOY A8ljvaio n:OAl'tlj an:o %a8E aAAlj xCt'tl]yoQia 'tOU n:Al]8UO!!013 etvm to OLXaLW!!a: v« OLOLXEL, vu an:ocpaO~EL Xat vc OLXaSEL. NO!!LXa, !!OVOV 0 n:OALtl]~ an:oM!!~aVE Ct3tEQLOQLO'tl] VO!!LX~ ixovornrc, 'tljV ozote ExaVE !!OVOV orov O'tEQ013V'tav 'ta n:OAL'tLXa'tOU OLXatW!!Ct'ta. OLXOVO!!LXa, EiXE 'to OLXaLW!la ve XCt'tEXEL Yl] Xat an:aAAaOOO'tav cero Xci8E O'ta8EQO dusoo CPOQO. ME rnv LOLOrnrc rou n:OALtlj ouvceorcv a!lEOa Xat l] Un:l]QEOLa 'tOU O'tOV n:OAE!!O, EhE W~ on:Al'tl] EL'tE W~ va13'tl]. Q~ n:oAhlj~ ~'tav Un:OXQEW!!EVO~ vn <JU!!!!E'tEXEL O'tL~ Ol]!!O<JtE~ EOQ'tE~ xat ACt'tQELE~ 'tlj~ n:OAl]~ 'tOU.

Exto; an:o 'tOU~ A8ljvaLOU~ n:OALtE~, un:~Qxav Xat 'tQEL~ aAAE~ xa'tljYOQLE~ 'tOU n:Alj8UO!lo13: OL yuvaLxE~, OL l;EVOL, OL 0013AOL. OL 'tQEL~ aU'tE~ XCt'tl]YOQiE~ 'tOU n:Al]8UO!!013, 000 Xat o» an:OXAELOV'tav an:o'tljV n:OAL'tL%~ SW~, <JUVE~aAav Ol]!lavnxa OE XOLVWVLXO, OLXOVO!lLXO, noAL'tLO'tLXO xrn n:VEU!!Ct'tLXO En:Ln:EOO xrn XWQL~ au't013~, 'tOU~ <JUxva «aVWVU!lOU~» XCt'tOLXOU~ 'tlj~ A'tnx~~, O13OXOAa lj Ol]!!OXQCt'tLX~ A8'1iva 8a ywo'tav YLa 0XE06v 0130 atWVE~ 0 n:OAO~ EAl;lj~ 'tOU EAAljVLX013 XOO!!OU.

H A8nvaia

H yuvaLxa aV'tL!!E'tW3tLSOmv W~ oUsuyo~, !llj'tEQa, aOEAcp~, XOQlj Xat 0XL W~ EVEQY'Ii n:OAL'tL~. Kovevc an:o tn 'tQLa OLXatW!lCt'ta n:OU an:oM!l~aVE 0 A8ljvaLO~ OEV avaYVWQLSO'tav orn yuvaLxa. I'i' au'to Xat VO!lLXa 8EWQ013V'tav «aV~ALXl]» Xat ~QLOXO'tav un:o rnv XljOE!!OVLa EVO~ avoQa (n:Ct'tEQa, OUS13You, aOEAcp013 ~ YLOU), XWQL~ 'tlj OUYXCt'ta8EOl] 'tOU On:OLOU OEV !!n:OQ0130E vn XCt'tEXEL n:EQLOUOLa, vc an:Eu8uv8EL !lOVlj 'tlj~ OE OLxaO't~QLa, vc <JUva'PEL <JU!l~OAatO 'Ii vc nnV'tQEU'tEL.

E>EWQljTtXa, l] A8ljvaLa n:aQE!!EVE «cpUAaXt<J!!EVl]» 0't0 On:hL 'tlj~.

QO'tOOO, OEV n:QEn:EL vc un:O'tL!la!!E 013tE vc Un:EQEXtL!la!lE amov toy «Ey%AELO'tO» ~LO 'tlJ~, 0 On:OLO~ OEV acpoQa VO!lLXa !lE'tQa, aAM XOLVWVLXE~ n:QaXtLXE~. nQaY!latt, lj n:AELOVO'tl]ta 'tWV yuvmxwv 'tlj~ «!lWaL-

H ~IKH TOY :LOKPATH

01 MErAAE~ Ll1KE~ [ 31

a£ tU~lj£», av XaL Of V fI .. ectov OL nQOcpUOfL£ 11 OL fUXaLQLf£ «OLacpuYl1£» cero to OnLtL (8QljOXfUtLXf£ fOQtf£, 8UOLf£), tOV nfQLOOotfQO XQOVO tOU£ rov nfQVOlJOaV IlfOa Of auto.

QatOOO, unuQXouv nOAAf£ nfQL:rtTWOfL£ XaL XatljYOQLf£ YUVaLXWV non flxav xunOLa fAfu8fQLa XaL OLXOVOIlLXl1 aVf~aQtljo(a. OL cptWXf£ A8ljva(f£ ouxvu rirov avayxaollfVf£ va fQYU~OVtaL, fVW OL nAOVOLf£ anoA<ill~avav IlfYaMtfQlj fAf'U8fQLa. H naVtQfllfVlj yuvaLxa, Of 00- IlfVOU OtL 0 UVtQa£ *av anaOXOAljllfVO£ Ilf tljV fQyao(a tOU 11llf t1]V tQfxouoa nOAttLXl1, OLaXfLQL~6tav Ilf anOAUtl] f~OUOLa rov O(XO tlj£ (1] nQOLxa UAAWatf tljv aVa~U8IlL~f XOLVWVLXU), OQaat1]QLOtljta LOLa(tfQa OljllaVtLXl1 YLa tlj ~Wl1 tlj£ OLXoyfVfLa£. Orov IlUALata 0 aV~uyo£ anouo(a~f Of fxatQatf(a, fnQf:rtf va OUVt1]Qf( naLOLU XaL OOVAOU£, fVW OL Xl1Qf£ OLaXfLQ~OVtaV mv nfQLOuo(a rcov naLOLWV roix IlfXQL va fVljALXLW80vv.

o llEL01KOS

o ~fVO<; rrou fYXa8LatatO omv A8llva (ueroixoc) fYYQacpOtav oroix xataMyou£ tOU 0111l0U orov ozoto XatOLXOVOf, Xatf~aAf ftl1- OLO taXtLXO CPOQO, to IlftO(XLOV (12 OQaXllf£ OL UVOQf£ XaL 6 OL yuva(xf£) XaL f(Xf tL£ LOLf£ atQatLWtLXf£ XaL OLXOVOIlLXf£ unoXQfwofL£ ue tOV nOALtlj. OL nAoUOLotfQOL OUllllftfLxav atL£ fWCPO(}ft; XaL avaA<ill~avav OQLOllfVf£ AflTOV(}Y{ft;, UnljQftOVOav W£ OnALtf£, fVW OL vnOAOLnOL oro fAacpQv nf~Lxo 11 orov atOAO. OAOL anoA<ill~avav rnv nQoatao(a tWV OLXaOtljQLwV tlj£ A811va£, ore onoic fnQf:rtf va ovnnQoownfvOVtaL cero evo» A8ljvaLO nOALtl].

OL IlftOLXOL Of V fLxav OLxaLWlla va fLVaL LOLOXtl1tf£ Ylj£ 11 OLXLWV ornv AttLXl1, YL' auto OUYXfVtQwvav tL£ nQoonu8fLf£ tOU£ atlj ~LOtfXVLa, oro fI!:rtOQLO, ornv OLXOVOIlLa. QatOOO, unl1Qxav XaL OL «OLavoOVllfVOL», nou roix nQOOfAXUf 1] CPl1lllj rerv CPLAOOOCPLXWV OXOAWV, 0- nw£ unl1Qxav XaL OL nOALtLXOL nQOocpuYf<;.

Av XaL lj OUllllftOXl1 tOU£ atlj ~Wl1 tlj£ nOAlj£ OUVfXW£ au~avotav aXOIl1] XaL IlfXQL rc tfAlj tOU 40u ci, n.X, to oLxaLwlla tOU nOALtlj OLvorov Of fvav IlftOLXO Ilf f~aLQftLXl1 cpfLOW. KaL naQ' OAO nou lj OXfon tOU£ us roix nOALtf£ rirov LOLaLtfQa orsvri, aVUIlWU tOU£ Unl1QXf to a~f:rtfQaato fl!:rtOOLO tWV nOALtLXWV OLXaLWIlUtWV. OL A8ljvaLOL,

H lllKH TOY 2:0KPATH

32 [ or MErAAE~ ~IKE~

aMWO'tE, OEV rtaQEA.ELrtaV rtO'tE va rou; UrtEv8u[tLSOUV 'ty)v ;EVLXl1 'tOu£ xa'taywYl1·

0100UA01

OL OOUA.OL l1'taV XUQLW£ ;EVLXl1£ xa'taywYl1£ XaL OEV 'tOU£ avaYVWQL~O'taV xaVEva OLxaLW[ta. 0 OOUA.O£ ano'tEA.OUaE Eva lOlW'tLXO rtEQLOUmaxo O'tOlXELO, av XaL rou ErtL'tQErto'tav va Xa'tEXEl XQl1[ta'ta 11 aA.A.a aya8a. OrtOlaOl1rto'tE VO[tlXl1 rtQa;Y) nou 'tOY a<poQouaE uoxotivmv uovov ceto rov XUQLO 'tOU. Iloo' OA.O nou 0 VO[tO£ artaYOQEUE va oxo"[(oaEl xartow£ XWQL£ aL'tLa Evav OOUA.O, Y) rtQO~A.ErtO[tEV1') «'tl[tWQLa» liTav va UrtO~A.Y)8EL 0 urtaL'tw£ ornv lEQO'tEA.EO'tLa'tOU E;aYVLa[tOu. 0 xd8Eva£ [trtOQouaE va OLa8E'tEl rov OOUA.O 'tOU OrtW£ ErtL8u[touaE: va 'tOY EVOlXlaaEL, va 'tOY OwaEl W£ EVEXUQO, va rov rtOUA.l1aEl, va 'tOY ~aocvtosi, va 'tOY xwrtl1aEl.

To EQw't1')[ta rtW£ au[t~L~a~o'tav 1') OOUA.ELa ue 't1') 01')[toxQa'tLa OEV ErtatVE va anaaxOA.EL oooix ~AErtOUV 0't0 a81')va"Lxo rtOA.LTEu[ta Eva xa- 8EO'tW£ Lao't1')'ta£. H OOUA.ELa artOTEA.WE artaQaLT1')'to au[trtA.l1Qw[ta't1')£ 01')[toxQa'tLa£ orcv E;a<pavLO't1]XE arto 't1')V A811va 1] E;aQ't1')OY) nov aYQo'tWv. ME rnv rtOA.LTlXl1 rou ~oA.wva XaL'tOU Iletotorocroo OEV rjrov rtAEOV Ovva'to orouc [tEyaA.OU£ LOWX'tliTE£ Y1')£ va artEU8UvoV'taL ornv EQyaaLa 'tWV EA.EU8EQWV aYQo'twv XaL ErtQErtE va ~Qovv aA.A.ou rc EQya'tLxa XEQla nou XQEla~oV'tav. H OLaOlxaaLa aml1, 01')A.a0l1 1') ovdrtW;1') 'tY)£ ~LO'tExvLa£ XaL rou a81]Va·Lxou E[trtOQLOU, ELXE arto'tEA.Wlla va au;avnaL auVEXW£ 0 aQl81l0£ 'tWV OOUA.wv. Toix ~QLaxoullE ore oQuXELa, ore VaUrt1')YELa, ore 01')1l0ma EQYOTa;la, oro EQyaO'tl1Qla 'tY)£ rtOA1')£, orou; aYQou£. OL yvvaLxE£ XQ1')atIlOrtOlouV'tav 11 w£ OlxlaxE£ ~01')80L 11 oto ucpaV'touQYELa XaL ~E~aLa w£ rtOQVE£ ore «onmo» 'tOU nElQaLa. QO'toao, OL OOUA.Ol OEV artaA.A.aaaav EV'tEA.W£ 'tOU£ rtOA.L'tE£ arto 't1')V EQyaa(a. H IlEyaA.1') rtA.EWVO't1')'ta 'tWV A8y)va(wv liTav avayxaallEvOl va EQya~oV'taL YLa va ~l1aouv, axo[t1] XaL orcv ayoQa~av Evav 11 Mo OOUA.OU£ YLa va 'tOU£ ~01')80uv.

Av xca to VOlllXO xa8EO'tw£ liTav 'to LOW YLa OA.OU£ 'tOU£ OOUA.OU£, urtl1Qxav a;Wa1')[tE(w'tE£ oLacpoQE£ j.lna;u'tou£. H 'tQocpo£, 0 rtaLoaywYO£ 11 1') OlXOVO[tO£ 1l0LQa~0V'tav rtoM mo orevd 't1') ~Wl1 nov XUQLWV 'tOU£ uno 'tOU£ OOUA.OU£ nou EQya~oV'tav xa'tw ceto aXA.TJQE£ O'UV811XE£,

H LlIKH TOY LOKPATH

01 MErAAE~ .:11KE~ I 33

O:7tW<; ore oQuXtLa rou AauQ(ou. Km DEV J.l:7tOQOU!-lE va :7taQaAE(ljJOUIlE xrn tL<; IlEYUAE<; «DuvaO'ttLE<;» tWV DOUAWV tQa:7tE~Lt(ilv, OL O:7tO(OL !-lEtU tOY 9uvato tOU XUQ(OU tOU<;, tOU<; DLaDEXOvtaV, E~aYOQa~av tytv EAEU9EQ(a tOU<; xm :7tavtQEUOvtaV tyt xllQa. QO'tOOO, OL :7tEQL:7ttWOEL<; am£<; E(vm O:7tUVLE<; xm DEV J.l:7tOQOUv va a:n:OtEAfOOUV EmXELQll!-lata OXEtLXU IlE rnv llma OUJ.l:7tEQL<POQU tWV A9ytva(wv :7tQO<; tOU<; DOUAOU<; tOU<;.

o ncl.onovvflO1aKOS nOA£}lOS Ka1 01 nOMl£1aK£s aA1.ay£s

A:n:o rc !-l£oa tOU Sou ut, n.X, XL £:7tELta, 0 I1EQLXAll<;, OUVEX~Ovta<; rnv :7taQUDOOyt :7tOU tLxav EYXmVLUOEL 0 AQLO'tE(Dy]<;, 0 8E!-lLO'tOXAll<; xm 0 K(llwva<;, OUV£DWE O'tEVU to DY]!-lOXQatLXO :7tOA(tEU!-la ue tytv Y]YE!-lOv(a ty]<; A91lva<; 0't0 ALya(o. Avcomiooovrce; tOY a9Y]va'LXO 0't0- AO xm xa9LO'tWvta<; tOY I1ELQmu :7tQWto ALIlUVL ty]<; Meoovstou, E~aO<pUALOE O'tOU<; :7tLO <ptWXOU<; :7tOA(tE<; rc IlEoa YLa va ~OUV EU:7tQ€:7tW<;. H (DQUOyt O'tQatLwtLXWV a:7tOLXLWV OE VEUQaAYLXU onueto tOU ALya(OU xm yt EYxatuO'taOyt EXE( XLALUDWV A9ytva(wv :7tOALtWV W<; XAY]QOUXWV E:7t£tQEljJav tOY EAEYXO ty]<; :7tEL9aQx(a<; tWV OUIlIlUXWV :7tOAEWV xm :7taQE(xav yyt O'tOU<; aXtll1l0VE<; A9y]va(ou<;, XWQ(<; amo( va xuvouv ta :7tOALtLXU tOU<; DLXmW!-lata O'tY]V A9r)va. ME ta !-lEYUAa £Qya ornv AXQO:7tOAy] exove rou; :7tOA(tE<; U:7tEQr)<pavou<; YLa tytv :7tOAY] rou; xru E~ao<pUALOE tytv avayxa(a XOLVWVLXr) ouvorveon YLa ty]v xaAll AELtouQy(a tOU :7tOALtEUllatO<;.

Av xm 0 I1EQLXAr)<; a:n:oM!-l~aVE ty]V EJ.l:7tLO'tOoUVY] tOU Dr)IlOU, cvnIlEtW:7tWE OUXVU evrovn avtL:7tOALtEUOyt. M:7toQE( yt aVtL~Y]A(a tOU IlE tOY K(!-lwva va evrdooerca O'tOU<; avtaYWVLOIlOU<; IlEta~U twV aQLO'tOXQatLXWV OLXOYEVELWV, Y] oUYXQOUOr) tOU O!-lW<; !-lE tOY 80UXUD(Dyt (0- XL tOY LO'tOQLXO), :7tOU XatEAfj~E OtOV OO'tQaXLO!-lO tOU DEUtEQOU (443 :7t.X.) lltav DLa<poQEtLXr). 0 80UXUD(Dyt<; E(XE OUO:7tELQWOEL YUQw tOU OytllavtLXOU<; A9ytva(ou<;, OL O:7tO(OL E(xav aQX(OEL va OUVELDfjtO:7tOLOUV OtL £xavav tOY £AEYXO tfj<; AELtOUQy(a<; tOU :7tOALtEUllatO<; :7tOU E(XE Eyxa9LDQu9E( IlE tOY KAEw9EVy]. E:7t( :7tAfOV, :7taQ' OAO :7tOU OL DLa<pOQ£<; aVU!lwa O'tL<; ELOODfj!-latLXE<; tU~EL<; W<; :7tQO<; rc :7tOALtLXU DLxmWllata !-lELWVOvtav, DEV ouv£~mVE to (DLO xm W<; :7tQO<; tL<; U:7t0XQEWOEL<;. OL

H L'lIKH TOY IOKPATH

34 I 01 MErAAE~ ~IKE~

EU:rtOQOL :rtOAC'W; mWj.l~ovtav 0XEMv OAo. 'to. ~uQl'J rcov <poQwv XaL nov <J'tQmLWTtXWV Oo.:rto.vwv XaL Em<poQ't~oV'to.v us :rtQ008E'tEe; OLXOVOj.lLXfe; U:rt0XQEWOELe;. TIo.QUAAl'JAo., OL j.lLo80C :rtQOO<PEQo.V otoix qmoXO'tEQOUe; j.lLo. j.lLXQtl ~otl8ELo., EVW'to. :rtQO<J'tLj.lo., OL 0l'Jj.lEUOELe; :rtEQLOU<JLWV, OL OCXEe; xmu'twv :rtAOUOCWV, :rtou OAOfVo. :rtOAAo.:rtAo.<JLU~OV'to.v, o.AA.a XaL 0 o.USo.VOj.lEVOe; mo.YYEAj.lmLXOe; Xo.Qo.x'ttlQo.e; 'tl'Je; :rtOAL'tLXr]e; ~Wtlc; u:rtf80.A.:rto.v 'tl'Jv EAEU8EQl'J AEL'tOUQYCo. uov :rtOAL'tLXWV 8wj.lwv. L'tO :rtAo.COLO o.u'tr]e; 'tl'Je; :rtQo.Yj.lmLxo'tl'J'to.e;, OL EU:rtOQOL A8l'Jvo.COL OEV fxQu~o.v 'tl'J OUOo.QfOXELU'tOUe;.

To 431 n.X, otov UQXLOE 0 TIEAO:rtOVV11<JLo.XOe; :rtOAEj.lOe;, o.XOj.ll'J XaL OL mo OUom<J'toL A811Vo.COL <J't11 <J'tQm11YLXtl rou TIEQLXAtl, nou unoaxo'to.v YQr]YOQ11 VCX11 mC'twv L:rto.Q'tLmwv, OEV 80. j.l:rtoQOUOo.v vc <po.vtcotoiiv Ott 20 XQOVLo. o.QymEQo. 11 :rtOA11 80. YVWQL~E j.lLo. o.:rto Tte; 0l'Jj.lo.V'tLXO'tEQEe; XOLVWVLXfe; XaL :rtOAL'tLXfe; 'tl'Je; xQCOELe;, evov Ej.lcpUALO o:rto.Qo.wo, O'tL l'J ol'Jf.l:oxQmCo. 80. o.vmQmo'to.v 0'130 <pOQfe;, OU'tE ~f~aLo. O'tL 80. f~AE:rto.V 'tOY o:rto.QTtmLXO <J'tQmo vc Ej.l<po.V~E'taL vLX11'ttle; ornv :rtOA11·

TL teXE O'Uj.l~EL XaL 11 0l1j.lOxQmCo. OEV j.l:rtOQOUOE vc 0.V'tmESfA8EL 010 fVo.V :rtOAEj.lO :rtou Eso.QXtle; qxnvorrrv EUXOAOe; XaL aUV'tOj.lOe;;

o TIEQLXAtle; tl'to.v 0 mo fv8EQj.l0e; U:rtO<J't11QLX'ttle; 't11e; Qr]sl1e; us 't11 L:rtUQ't11. Y:rto<J'tl'JQ~oV'to.e; mv U:rt01jJ11 Ott 0 :rtOAEj.lOe; 80. E(VaL oiivroj.loe;, :rtQOf'tQE:rtE 'tOue; A811Vo.COUe; vc tyxmo.AEC1jJOUV 'to. XWQU<PLo. toix XaL vc xmo.cpUyouv j.lfOo. oro 'tELX11 't11e; :rtOAl'Je;. OJ.lWe; 'to. ytyovo'to. OLf- 1jJEUOo.V 'to. :rtQOYVW<J'tLXU rou, KaL EVW l'J Arnxr] EQl'Jj.lWVO'to.v o.:rtO'tLe; EmoQOj.lfe; ttov L:rto.Q'tLmwv, 0 0.811Vo.i:xoe; <J'tOAOe; OEV EVEQYOUOE cno<po.<JL<J'tLXU. 0 8uvmoe; rou IlUAL<J'to., 'to 429 n.X, EmOtevwoE rnv xo'tu<J'to.Ol'J. E:rtC :rtAfOV, <J't0 :rtQOOXtlVLO 'tl'Je; :rtOAL'tLXr]e; Ej.l<po.VC<J'tl'JXo.v VfOL UV'tQEe; nou OQL<Jj.lfVOL ECXo.V o.V'tLXECIlEVO rou; vc :rtEC8ouv, EVW UAAOL Ej.l<po.V~OV'to.v ELOLXOL OE 'tEXVLXU 8fj.lmo.. OL :rtEQLOOO'tEQOL 0.V'tAOUOo.V 'tl'Jv :rtEQLOuaCo. 'tOue; xUQCwe; uno rnv xmOXtl EVOe; tl :rtEQLOOO'tEQWV EQyo.<J't11QCWV, tl o.:rto'toxoue; Oo.VECWV. EmOfsLOL <J't11v 'tfXVl'J rou A.6you, xmU<pEQo.v vn IlE'to.XELQ~OV'taL rnv EXXArJO{a aUj.l<pWVo. IlE 'to. O'Uj.l<pfQOV'tU roix.

H IlUXl'J 't11e; AIl<PC:rtOA11e; 'to 422 z.X. ECXE o.:rtO'tfAWllo. 't11v :rto.VWAE- 8QCo. rorv A811Vo.Cwv XaL 'tOY 8uvmo nov 0'130 :rtQW'to.YWVL<J'tWV 'tl'Je; :rtQw-

H ~IKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: ll1KEL: I 35

tT]~ <PUOll~ rou JtoMltou, roi: KAfwva xm rou BQao(oa, xm 't1]v unoYQa<p~, fva XQovo aQyo't£Qa, ItLa~ £LQ~V1]~, yvw01~~ ue 'to ovouo «N(X£LO~ ELQ~V1]». Av xm 1] ouvO~X1] au't~ JtQOf~A£Jt£ £~mQ£'tLxu £UVOLxov~ oQou~ YLa 't1]v AO~va, O£v ~'tav 1] £~fAL~1] rou JtOAflt0U Jtou 0 a- 01]va'(xo~ O~ltO~ Jt£Q(!!£V£ v01£Qa ano 10 XQovLa ouyxQovo£wv.

T1]v Jt£Q(ooo £X£(V1], £x'to~ coto 'tOV !!£'tQLOJtaO~ N LXLa ornv JtoAmx~ OX1]V~, avaov01]x£ 0 AAXL~LU01]~, !!La JtQoowJtLxOtT]'ta £JtLV01]'tLX~, <pLMoo~1] xm JtA1]OWQLX~ O£ OA£~ 'tL~ £X01]AWO£L~ rn~. EJtLxQlvoV'ta~ 'to oV!!<pwvo ELQ~V1]~ 'tOU Ntxto, ava~wnVQwo£ 'tL~ JtOA£!!LXf~ OLaOfOEL~ rcov A01]va(wv xm 'tOu~ fJtELO£ va JtQooqy(oouv rou; AQY£(ou~, 'tOu~ AQxuo£~ xm roix HA£lOU~, evovnov tT]~ LJtUQtT]~. H v(X1] O!!W~ rou Ay1], 'to 418 n.X, OtT] Mcvnveio !!a'talwo£ 'ta OXfOLU rou, xm tT]v aJto'tUx(a am~ 't1]v JtA~QWO£ ovo XQovLa aQyo't£Qa 1] M~AO~, 't1]~ oJto(a~ OL A01]VaLOL o£v avayvwQl~av mv ouo£'t£QotT]'tu 't1]~ xm a~(wvav va JtQOOXWQ~O£L altfOW~ orqv A01]va'(x~ LU!!!!axLa. EX£L 0 a01]vaLXo~ O~!!O~, axoAou8wV'ta~ 'tL~ UJtOO£L~£l~ rorv o1]!!aywywv 'tOU, £JtfO£L~£ eV'tUJtwOlax~ ~LmOtT]'ta, XUVLO!!O xm £Jt(OEL~1] ovva!!1]~. H JtOA1] 't1]~ M~AOU xa'ta01Qu<p1]x£ xm 0 JtA1]8uo!!0~ tT]~ £~avoQaJtoo(OtT]x£.

Eva XQovo aQyo't£Qa, 'to 415 n.X, OL xa'taXtT]'tlxf~ <PlAOOO~(£~ nov £JtlXELQ1]!!a'tLWV xm OL £AnLO£~ nov anoQwv A81]va(wv Yla xaAm£Q1] 'tUXl] Oa OU!!JtfOOUV !!£ 'tL~ JtQOOWJtLXf~ <PLAOOO~(£~ 'tOU AAXl~LU01], !!£ aJtO'tfAEOJ.la 0 O~!!O~ va aJto<pao(oEL !!la £x01Qa't£la OtT] Llx£Ala, 0- zou, ue JtQoOX1]!!a 't1] ~0~8£la JtQo~ rnv Ey£01a, anf~A£Jt£ O11]v xa'tuA1]tjJ1] OAOU'tOU V1]OLOV. Hrov 1] JtQWtT] <poQu nou !!La JtOA1] ouv£M!!~ave fva'tf'tOLo OXfOLO xm £JtLXELQovo£ 't1]v ano01oA~ !!la~ rooo !!£yUA1]~ O1Qa'tlW'tlX~~ ovva!!1]~. Evoi JtQOxwQovoav OL £'tOL!!aOl£~ 't1]~ £x01Qa't£(a~, ~foJtaoav 1] uJt08£0ll 'tOU aXQW't1]QlaOJ.lOV txov EQ!!wV xm 1] aJtOXUAUtjJ1] J.lLa~ JtaAmo't£Q1]~ JtaQwola~ nov EAEUOLVlWV Muomotcov. o O~!!O~ 8£wQ1]0£ 'tl~ 0130 amf~ L£QOOUA£~ JtQU~£L~ xaxo OLWVO YLa tT]v £x01Qa't£La xm fVOEL~1] OUVW!!OOLa~ xa'tu 't1]~ 01]!!OxQa'tla~.

M£'ta~v £X£lVWV nou xa't1]yoQ~81]xav *av xm 0 AAXL~LU01]~, 0 0- Jto(o~ ~*1]0£ va OLxa01El a!!fOw~. Oi aV'tlnaAo( rou, O!!W~, Jtf'tUxav tT]v ava~oA~ 't1]~ o(X1]~. Otav 0 £!!JtV£u01~~ 't1]~ £x01Qa't£la~ f<p'tao£ 011] LlX£A.La, OL A81]va(OL, fJt£l'ta ceto 'tl~ Xa't1]yOQL£~ «Jt£Q( ao£~£(a~» xm JtQoooola~ nou xa'ta'tf81]xav svovnov 'tOU, 'tOV avaxuA.£oav

H 61KH TOY :LOKPATH

36 I 01 MErAAE~ 111KE~

Xat fXfLVO~ -YLa vu mto<puYfL rnv xa'taOLXlJ- Xa'tE<p1JYf orouc Ln:aQ'tLU'tf~, yqov6~ nou altE~lJ oAE8Qw YLa 'tlJv A811va. H OLXlJ nou EYLVf altOXaAUlt'tfL 't1jv a't(.L60<patQa nou fltLXQa'tOUOf ornv lt6A.lJ. L't1j OLXlJ olJ(.LfLw8lJxav ltOnE~ Xat oo~aQE~ ltaQaVO(.LLf~ Xat OL xmrlyoQoU(.LfVOL nou ~QE8lJxav ornv A811va Xa'taOlXUO'tlJXav Of 8uva't0. 000 Yla 'tlJ (.LOLQa 'tWV A8lJvaLWV orn LLXfA.La, *av 'tQaYLXl1. OL ltfQLo06'tfQOL OX01:w8lJxav Xat 600L fltE~lJOaV atX(.LaA.W'tLO'tlJXaV xrn ltE8avav oro A.a'tO(.LfLa 't1j~ LLXfA.La~. H A811va YVWQLOf 'to 414 n.X. (.LLa ono 'tL~ (.LfyaAU'tfQf~ tQaywoLf~ 'tlJ~ lO'toQLa~ 't1j~.

Kat onv vu (.LlJv E<ptavf lJ OU(.L<poQu orn LLXfA.La, lJ xa'tuO'taolJ emofLvw8lJXfax6(.LlJ ltfQLo06tfQO otrrv ro 413 n.X, OL LltaQ'tLUtf~ (.Lf 'tOY AYlJ oxuQwoav 'tlJ ~fXEA.fLa Xat fltL 9 XQ6vla lJ oltaQ'tLa'tLxl1 <PQouQu ff.Llt60l0f rnv XaA.A.LEQYfLa 'tlJ~ YlJ~, OUVEA.a~f XlA.LUOf~ OOUA.OU~ Xat OlEXO'tjJf XU8f fltLXOLVWVLa (.LEOW ;lJQu~ (.Lf tlJv EU~OLa. EltL ltAEOV, lJ (.L6vlJ OlE;OOO~ fltLXOLVWVLa~, lJ 8uA.aooa, Xat aUtl1ltfQWQLO'tlJXf, a<pou OL LltaQ'tLu'tf~ us XQl1(.La'ta torv TIfQOWV OlJ(.LwuQYlJoav Evav on(.LavtLx6ltoA.f(.LLX6 0't6A.0.

H xa'tuO'taolJ ornv A811va YLV6'tav a<p6QlJtlJ. OL ltA.OUOLOl Ult0XQforvovrov vn ltA.lJQwvouv rn E;ooa'tou ltOA.E(.LOU, evoi rc EOOOU rou; ueuovovrcv. Oi (.LlxQoIowx't*f~ YlJ~, (.LaxQlu alt6 'ta Xtl1(.La'tu 'tOU~ nou fLxav xa'taO'tQa<pfL, ~ouoav (.LEOa oto 'tfLXlJ 'tlJ~ lt6A.lJ~. H EA.A.fL'ljJlJ fQyaoLa~ (.LUO'tL~f 'tOU~ ff.Llt6Qou~, 'tOU~ 'tfxvhf~ Xat 'tOU~ (.LLxQo(.Laya~U'tOQf~. 000 Yla 'tOU~ e*f~, nou UltlJQf'touoav w~ XWltlJM'tf~ orov 0't6A.0, ouv118w~ ltA.lJQwvovtav ue xa8uO'tEQlJOlJ. OA.O aUto 'to altfA.ltLO(.LEVO ltA.1180~ ltOU alto'tfA.OUOf tOY 011(.L0, 'to xUQLaQXo ltoA.mx6 6Qyavo tlJ~ OlJ(.LOxQa'tLa~, fUXOA.a (.LltOQOUOf vc axoA.OU8110fL fXfLVOV 'toy ltoA.mx6 uvoQa 11 'tL~ ltQOtUOfL~ (.Lla~ o(.Luoa~ av8Qwltwv nou 8a rou ult6oxovtav ltQoO'taoLa tWV ou(.L<pfQ6vtwv tou Xat OlE;OOO ornv XQLOlJ. H 'ljJUX0A.0yLa autl1 rou ltOA.l'tlXOU OW(.La'to~ fX<PQa~6tav xcu orov rooao ue 'tOY OltOLO EltatQVf 'tL~ alto<puofL~. H aO'tu8fLa Xat 0 ruXOOlWXtLO(.L6~ fLVat ouo uovo O'tOLXfLa tlJ~ OUf.LltfQL<POQU~ rcrv A8lJvcuov. 0 011(.L0~, ouxvu cvcetoqxiotoro; xru OlxaO(.LEVO~, otov lJ alto<paOlJ nou EltatQVf Of V fLXf aLOW altO'tEA.W(.La, Xa'taOLxa~f 'toy eionYlJ'tl1 tlJ~ ltQ6'taOlJ~ us to amoA.oYlx6 ltW~ «f;altU't1jOf 'tOY 011(.L0».

A(.LfOlJ OUVEltfla 'tlJ~ xa'taO'tQo<pLXl1~ fXO'tQa'tfLa~ orn LlXfA.La Xat

H .0.IKH TOY :LOKPATH

01 MErAAE~ 6.1KE~ [ 37

'tyt<; 'Xa'tUA:I")'lPyt<; 't1']<; ~E'XO,,£LU<; EJ.l.<PUVtSE'tat (to 411 n.X) '11 JtQol'tyt OAtYUQXt'Xtl EJtUVUO'tUOl], yvwO'ttl w<; 'XUSEO'tol<; rrov Terooxoouov.

Oi OAtYUQXt'XOL YLVOVTaV mo uJto<pumO'tt'XoL, 000'11 uJtoyot]TcuOl] 'XEQc)t~E OAOEVU 'Xat JtEQtOOO'tEQO rc 'XOtVWVt'Xu O'tQolJ.l.a'tu noi: O'ttlQt~uv 'tyt bytJ.l.O'XQa'tLU. ExoV'tu<; w<; J.l.EOU u<p' EVO<; Tt<; J.l.UO'tt'XE<; euuoeie; 'tou<;, c)OAO<povououv c)ytJ.l.o'XQa'tt'Xou<; 'Xat 'XUAAtEQYououv J.l.tU oruoo<patQu 'tQOJ.l.O'XQa'tLU<;, 'Xat u<p' E'tEQOll UJtEllSUV0J.l.EVot OE AU'C'XU O'tQolJ.l.a'tu, OE ESUSAW)J.l.EVOll<; xrn UJtENtWJ.l.EVOU<; JtOALTE<;, JtQoJtuyuvbtSuv 'tyt J.l.E'tU~oAlj tou JtOAt'tEUJ.l.U'tO<; 'Xat 'tytv EJttO'tQO<Ptl ornv suiT(}IOV JroAITda, rnv OJtOLU oxrrooo bEV JtQooc)toQtsuv J.l.E U'XQL~£LU (ton ~Qu'XoV'tu, too LOAWVU tl rou IO.EWSEVyt;). Keno uJto U1J'tE<; tt<; ouvStl'XE<; bEV t]Tuv OUO'XOAO vu OXytJ.l.a'ttO'tEL J.l.ETaSU rcov JtOAt'tolV J.l.tU JtA£L- 01jJyt<pLUyt OJtOLU 'tEAt'XU EVE'XQtVE 'to 413 Jt.X. 'tyt c)ytJ.l.tOUQyLU 'tyt<; a(}x1j~ rcrv M'Xu IIQO~OUAWV, ornv OJtOLU E'XAEXSyt'XUV OAtYUQXt'XOL 'Xat 'tyt<; uJto06Syt'Xuv uQJ.l.0c)tO'tyt'tE<; JtOll ELXE 1'] BOllAtl 'Xat oi IIQ1J'tuv£L<; xoi 'XUQLW<; 1'] EllSUV1'] ytU rqv EJtUVESE'tU01'] rou JtOAtTEUJ.l.U'tO<;. Orov J.l.UAtO'tU ot c)tuJtQUYJ.l.a'tEUO£L<; rou Ilsiodvooou 'Xat UAAWV OAtYUQXt'Xolv J.l.E 'tOll<; IIEQoE<; 'Xat 'tOY AA.'Xt~tub1'] UJtETUXUV, bEV lj'tuv OUO'XOAO vn JtELO£L rnv JtA£L01jJ1']<pLU rou c)tlJ.l.0U o'tt 1'] uAAuylj JtOAt'tEVJ.l.a'tO<; t]Tuv sm~E~AytJ.l.EV1']. To OolJ.l.U trov IIQO~OVAWV btcuQUVS1']'XE J.l.E EL'Xom VEU J.l.EA'll, ouY'XQo'tolV'tu<; J.l.tU EJtt'tQOJttl aVYY(}WpfWV nou ELXE UJtOO'tOAtl 't1'] aUV'tUS1'] ouo WJtWVJtOAt'tEUJ.l.U'tO<;: 'to EVU Su E<PUQJ.l.O~o'tuv UJ.l.WU, Evol 'to uUo 0't0 J.l.EAAOV. QO'tooo, ytU vu ELVat ~E~atot OTt Ot JtQO'tUO£L<; roix Su 1jJ1']<ptO'touv, '11 E'X'XA1']OLU rou ~tlJ.l.OU nou Su (J1J~yt'tOVOE 'to OXEe)tO (J1JY'XAtl81']'XE ESW UJto 't1']V JtOA1'], orov KOAWVO, olO'tE VU JtEQtOQtO'tEL 1'] OUJ.l.J.l.E'tOxlj b1']J.l.o'XQu'tt'Xolv JtOAt'tolV.

H (J1JVEAEllOl], ornv OJtOLU ot OAtYUQXt'XOL ELXUV JtU£L EVOJtAOt, 'XU'tUQyytOE 'tt<; J.l.ytvUO£L<; flOaYYf)..{a~ 'Xat y(}acp1j~ JtuQUVOJ.l.WV (oxrre VU J.l.1']V uJtuQS01JV UQYO'tEQU VOJ.l.t'XE<; 'XllQolO£L<; oroo; £L01']Y1']'tE<; rorv UJtO. <pUOEolV 'tyt<;), EVE'XQtVE EVU OXEe)tO nou on; 'XUQtE<; c)ta'tUS£L<; rou JtEQtEMJ.l.~UVE 'tytV 'Xa'tuQYytOl] rorv J.l.t08olv (J.l.E ESULQEOl] tiov O'tQU'tl']Yolv, rorv EWEU uQX0V'twv 'Xat nov JtQll'tUVEWV), rnv uV'tt'Xa'tuO'tUOl] 'tyt<; BOllAlj<; nov 500 uJto J.l.tU BOllAlj 400 J.l.EAolV (JtEV'tE E'XAEYJ.l.EVOt JtQOEbQot Su oQt~UV Ta JtQol'tu E'Xa'tO J.l.EAyt 'Xat E'XELVU J.l.E 'tl'] O£LQU'tOU<; Su oQt~UV 'tu UJtOAotJtU 'tQtu'Xomu) 'Xat 'tyt aUV'tUS1'] EVO<; VEOll 'Xa'tUA6YOll

H ,0.IKH TOY :LOKPATH

38 I or MErAAEL: ~rKEL:

:1tOA.L'tOOV, :1tOU 8a :1tEQu;MIl~avE 5.000 a'tolla IlE'tasv EXE(VWV :1tOU !!:1toQovoav va U:1tTJQE't1100UV W~ O:1tA.('tE~.

L1:T)V :1tQasTJ 'to xa8EO'too~ amo 6EV A.EL'tOVQYTJOE :1tO'tE. Tumxa xu~EQVTJOE 'tEOOEQt~ 1l11VE~, xma 'tTJ 6LaQXELa nov O:1tO(WV ESOQLOE, cpuA.aXLOE 11 OXO'tWOE 'tOU~ 6TJlloxQa'tLXov~ :1tOU «vnorexovrcv. IIaQaA.A.TJA.a, OL E!!:1tVEUO'tE~ rou 6LxaO'tTJXav avallwa 0' EXE(VOU~ :1tOU 118EA.av IlLa YQl1yoQTJ ELQl1VTJ IlE 'tOU~ L:1taQ'tLa'tE~ XaL 0' EXE(VOU~ :1tOU Evavnorvovrov, EVOO OL TE'tQaxoOLOL ouyxQovoV'tav XaL CPLA.OVLXOVoav IlE 'tOU~ O:1tA.('tE~ (roo; «5.000») :1tOU E(xav avaM~EL 'tTJV aocpaAELa 'tTJ~ :1t0- ATJ~, yta'tL 6EV 118EAaV va 'tOU~ :1taQa6oooouv rnv Esouo(a, O:1tW~ dXE :1tQO~AECP8EC.

L'ta OXE6La rcrv oALyaQXLxoov aV'tE6QaoE 0 O'tOAO~ :1tOU vauAoxovOE O'tTJ LaIlO. OL O'tQmLffi'tE~ XaL OL vav'tE~ ouyxQ6'tTJoav IlLa ExxATJOLa rou L1111l0U, TJ O:1tOLa xa8aLQwE 'tOU~ O'tQa1:T)Yov~ :1tOU 8EwQovV'tav 0- 'tL ou!!:1ta80voav 1:T)V oALyaQx(a XaL ESEA.ESE aAAou~, IlE'taSV'tWV O:1tOLWV 'tOY E>QaoV~ouAo XaL 'tOY E>QaouMo. To YEYOVO~ amo 6TJAOOVEL IlE 'tOY xaAmEQo 'tQO:1tO 1:T)v 0lloAoYLa cvdusoc orov O'tQmo xm ro :1tOAL'tLXO ooolla XaL 6ELXVEL :1tOO~ OL O'tQa'tLoo'tE~ OU!!:1tEQLcpEQoV'tav oov va 11- rev TJ :1tAELo'4'TJcpLa'tou :1tOAL1:LXOV ooollmo~ a:1to rnv O:1tOLa aV'tAovoav 'tTJv xUQLaQx(a 'tOU~, a:1tEvaV'tL OE IlLa IlELO'4'TJCPLa oALyaQXLxoov. Ev uo IlE'tasV, O'tTJv A811va, OL O:1tALLE~ IlE 'tOY E>TJQaIlEVTJ E(xav 6LOOSEL rou; Tetocxootoix XaL 'to xa8EO'too~ rcov «5.000» ELXE aQXLOEL 6ta:1tQaYlla'tEVOW; IlE amov~ :1tOU ~QLoxoV'tav 0'tTJ LaIlO. E'tOL 'tEA.ELWOE TJ :1tQOO1:1J oALyaQXLxl1 mavaO'taOTJ xru ro :1tOALLEUlla E:1tavl1A8E O'tTJv :1taAaLa'tou 1l0QCPl1. To 408 n.X, 0 AAXL~La6TJ~, acpov :1tE'tUXE IlEYaA.E~ :1tOAEIlLXE~ V(XE~, l1Q8E O'tTJv A811va O:1tOU EYLVE 6EX't0~ IlE Aa!!:1tQo1:T)'ta XaL EXA.£X8TJXE O'tQmTJYo~ IlE 6LEUQU!!EVE~ ESOUO(E~.

Ta YEYovo'ta :1tOU axoAov8TJoav IlEXQL 'to 'tEAO~ rou :1tOA.£IlOU *av 6Qalla'tLXa YLa 'tOU~ A8TJva(ou~. H l1TIa'tou O'toAou cno ro Avoav6Qo 0't0 aXQW1:l1QLO Nono, 'to 407 :1t.X., avayxaoE 'tOY AAXL~La6TJ, coto cpo~o IlTJv xmTJyoQTJ8EL sava, va IlTJ YUQLOEL O'tTJv A811va. H 6TJlloxQm(a, :1tOU IlE :1tQ6'taOTJ ton Kssoqxovrc a:1tEQQL'4'E 'tL~ VEE~ ELQTJVEmLXE~ :1tQO'taoEL~ nov L:1taQ'tLmoov, YLV6'tav 01.0 XaL mo QL~OO:1taO'tLXl1. A:1to'tTJ IlLa '4'l1CPt~E auO'tTJQ6'tEQOU~ VOIlOU~ yta EXE(VOU~ :1tOU 'tUXov Em~ouAEvoV'tav 'to :1tOAL'tEulla, xa8oo~ XaL EmOOllma 0'60 o~oAoov O'tOU~ mo

H ~IKH TOY L::OKPATH

01 MErAAE~ l\1KE~ I 39

<ptWXov~, Xat altO rnv UAAT) :n:Qoo:n:a80vof va xQat110fL tL~ 8fOfL~ tT)~ oro ALya(o. Lf !lLa vOtatT) :n:Qoo:n:u8fLa f;O:n:ALOf fva VfO OtOAO, smOtQatfVOVta~ axo!lT) Xat tOU~ DOVAOU~ orotx onotouc u:n:00Xf8T)Xf tT)V fAfu8fQ(a tOU~, 0 ozoto; soneuos va ~0T)8110fL tOY Kovrovo, tOY DLUDOXO tOU AA.XL~LUDT), :n:OU ~QLOXOtaV a:n:OXAfLO!lfVO~ coro toy AvoaVDQO OtT) MUtLAl1vT). Me toy OtOAO auto 0 Koveov ore aVOLXtU tWV AQYLVOUOWV :n:QOO<PfQf to 406 n.X. croix A8T)va(ou~ !lLa OT)J!avtLXl1 v(xT).

QOtooo, tT) xaQu tT)~ V(XT)~ aut1l~ DfV J!:7toQwav va tl] !lOLQaOtOVV Xat OL VLXT)tf~ OtQatT)Yo(, OL O:n:O(OL xatT)yoQ118T)xav OtL DfV fxavav tL~ 6fOUOf~ :n:QOO:n:U8fLf~ YLa rnv :n:fQLOUAAOYl1 tWV :n:AT)QWJ!UtWV tWV ~U8LOJ!fVWV :n:AO(WV. ~vo a:n:o autov~ DfV fJtfOtQf1jJav ornv A811va Xat f;L OUVfAl1<p8T)oav Xat oDT)Y118T)xav omv A811va, o:n:ou Xat xrrrqYOQ118T)xav a:n:o tOY eT)Qa!lfVT) W~ u:n:fv8uVOL. Lf Ilta D(XT) :n:aQwD(a, o:n:ou xUQLaQxovoav :n:u80~, ~LatOtT)ta, <po~o~ Xat VfUQLXOtT)ta, OL A8T)va(OL DfV f:n:ftQf1jJav OtOU~ xatT)yoQoUJ!fVOU~ va a:n:oAoYT)80vv xcvovixd. IIaQa~Lu~ovta~ tOY vouo nou :n:QOf~AfJtf OL D(Xf~ va OAOXAT)QWVOvtat au8T)llfQov, 0 eT)QallfvT)~, tT) DfVtfQT) IlfQa tl]~ D(XT)~, ue DLu<poQa tfxvuoJ!ata Xat :n:aQatu:n:(f~ (1jJl1<PLO!la rrou V0!lLJ!0:n:OLOVOf ox xaVOVLXl1 aXQoaoT) ta YfyoVOta tT)~ :n:QOT)YOVllfVT)~ OUVfAfUOT)~, :n:aQouo(a J!auQo<poQfllfVWV D118fV OUYYfVWV, IlUQtuQf~ U:n:fQUOJtLOT)~ non DfV xA118T)XaV, 1jJfuDOIlUQtuQf~) XatU<pfQf us :n:aQuvOIlT) DLaDLxao(a, VOtfQa coto fLo1lYT)OT) tOU KaAALl;fVOU Xat :n:aQu tl]V :n:QOtaoT) rou EUQU:n:tOAf!lOU va DLxaOtf( 0 xa8fva~ XWQLOtU, o:n:w~ :n:QO~AfJtOtaV a:n:o tOY VOIlO, va DLXaOtOVV Xat OL fl;L J!a~t.

OQLO!lfVOL fJtLDOX(lla~av tT)V :n:QotaOT) tOU KaAALl;fvou, OL :n:fQLOOOtfQOL O!lW~ <pwva~av :n:w~ f(Vat ovrixoooto va J!T)v a<Pl1vouv tOY Aao va XUVfL O,tL 8fAfL. Msotxot a:n:o tOU~ :n:QUtUVfL~ aQv118T)xav va :n:QoXWQ1100UV Of :n:aQuvoJ!T) 1jJT)<po<poQ(a, aAA.a XUtW a:n:o tL~ a:n:fLM~ tOU :n:A1180U~ u:n:oxwQT)oav, us fl;a(QfOT) tOY LWXQUtl], 0 onotoc Dl1AWOf :n:w~ «DfV 8a :n:QU;fL avt(8fta a:n:o tOY VOIlO» (avt(OtOLXo :n:OALtLXO 8uQQo~ f:n:fDfL;f Xat a:n:fVavtL OtOU~ TQLUXOvta, orcv aQV118T)Xf va J!fta~f( OtT) LaAall(va YLa va Ilfta<pfQfL J!a~( J!f UAAOU~ tfOOfQL~ tOY Aeovro :n:OU f(Xf XataDLXaOtf( Of 8Uvato). Bf~ata, A(YO aQYOtfQa OL A8T)vaLOL usrdvuoccv YLa tT)V :n:QU;T) roix Xat fDLwl;av tOY KaAAL-

H t.IKH TOY L:OKPATH

40 [ or MErAAE~ L\rKE~

~£VO xm TOU~ <po..ou~ TOU £:n:£l611 £~a:n:uTlJOaV TOV 611110.

Eva XQovo aQyoT£Qa, OTOU~ AtYo~ Ilorauoiic, 0 Avoav6Qo~ xcTOQ8wo£, XWQ(~ va 6wo£t IlUXlJ, va Y(V£t XVQLO~ TOU a8lJVa'Lxov OTOA.ou. TQ£t~ XtA.tu6£~ A8lJva(ot xma6tXUOTlJXaV a:n:o 0WllaXLxo 6txaOTl1QLO xm 8avmw8lJxav OTlJ AUIl1paxo. H xmaOTQ0<Pl1TWV A8lJvcuov l1TaV OA.OXA.lJQomxl1 xm oriuove TO TfA.O~ TOU :n:oMIlOU. Orov f<pTao£ OTlJV A811va, f:n:£tTa a:n:o :n:OA.LOQx(a A.(ywv IllJvwv, lJ :n:OA.lJ TOV :n:aQaM8lJx£ UV£U oQwv. OL oQot :n:ou £:1t:i~aA.av oi VLXlJTf~ l1TaV ~aQ£(~: va YXQ£Il(oouv rc T£(Xlj, va :n:aQa6woouv rc :n:A.o(a, va :n:£QLOQ(oouv TlJV xUQtaQx(a TOU~ OTlJV ATnXl1, va £:n:ava<pfQouv TOU~ £~OQLOTOU~ OA.LyaQXLxov~ xcu va £VTax80vv OTlJV ll£A.o:n:ovvlJOLaXll ouuIlax(a.

To aVll<PWVO £tQllVlJ~ OIlW~ 6£v :n:£QL£MIl~av£ TlJV xmuA.uolJ TlJ~ 6lJlloxQm(a~. QOTooo, £XclVot nou TlJV £mX£(QlJoav TO 411 n.X, OTl]QLSOIl£VOL amllTlJ <poQu OTl] o:n:aQTtmtXll <PQouQu xm OTOV OTOA.O TOU Avoav6Qou, :n:fwxav TO 404 n.X, u:n:o TlJV lJyw(a TOU elJQallfVlJ xm TOU KQLT(a, Ilta vso avmQo:n:ll TOU :n:OA.tT£Vllmo~, YVWOTll W~ aQXll TWV «TQtUXOVTa Tuodvvrov». M£ TTJV :n:aQfll~aOTJ TOU Avoav6Qou, TJ ExxA.TJo(a TOU L1111l0U £~fA.£~£ 30 :n:OA.LT£~, oi onotot aVfA.a~aV TTJ oiiVTa~TJ svo; VfOU :n:OA.LT£Vllmo~ xm TTJV XU~fQVTJOTJ TTJ~ :n:OA.TJ~ IlfXQL va T£A.£LWOOUV TO fQYO TOU~. To VfO aUTO xa8£OTW~, o:n:w~ xm TO :n:QOTJYOVIl£VO, xmuQYTJO£ TOU~ IlL080v~ xcn 1l£(WO£ TO OWlla TWV noA.LTWV OTOU~ 3.000 (xmuA.oyo~ nou 8a xmaQTtsOTaV ceto TOU~ TQtuxOVTa). E:n:( :n:A.fOV, a:n:f6wo£ OTOV AQ£LO Ilrivo n~ aQIl06toTTJT£~ rtou £(X£ :n:QtV a:n:o Tt~ Il£TaQQu81l(0£t~ TOU EcpLUA.Tl] (462/1 n.X), xmuQYTJo£ rn 6tXaOTl1QLa Tl]~ HA.La(a~ xm :n:aQaxwQlJo£ OTl] BOUA.ll aQllo- 6LOTl]T£~ :n:otVLXOV 6tXaOTTJQ(ou. TauToXQova, £~OVTWO£ TOU~ 6TJ1l0- xQanxov~ :n:ou 6£v £(xav xma<pfQ£t va <pvyouv a:n:o TTJV :n:OA.TJ. Or ~tmOTl]T£~ OIlW~ 6(xaoav TlJV 0llu6a TWV TQLuxoVTa. 0 KQLT(a~ fO~TJO£ ceto TOV xmuA.0Yo TWV 3.000 TOV el]QallfVl], nou u:n:0at1lQts£ IlLa mo Il£TQLO:n:a811 :n:OA.LTtXll, xm 11£ a:n:ocpaoTJ TOU OUIl~OUA.(ou TOV xcTa6(xao£ O£ 8uvmo.

Krn :n:UA.t OW()~ TO :n:OA.LT£Ulla amo 6£v !!:1t:oQw£ va £6Qmw8£( xm XQUTl]O£ 1l0A.L~ 8 1l11V£~. OL 6LXOVOL£~ OTOU~ XOA.:n:OU~ TWV oA.tyaQXtxwv xm l] aVT(6QaoTJ TWV £~OQtOTWV 6TJIloxQmLxwv OTTJ el1~a 6t£uXOA.u-

H t:.IKH TOY LOKPATH

01 MErAAE~ ~IKE~ I 41

vav UJv altoxU'tuO'taO'l'] UJ~ DrtlloxQatLa~. 0 eQamJ~ouA.o~, aVaA.all~uvovta~ UJv rtywLa tWV DrtlloxQatlXwv Xat ~£xLVWvta~ alto trt eij~a, xU'tuq>£Q£ va xU'taM~£L toy II£LQatu, OltOU 0 ltA.rt8uallo~ ltaQaDomaxu O'tijQLS£ UJ DrtlloxQatLa. L£ llLa auftltA.oxij us tou~ OA.LyaQXLxou~ axotw8rtx£ 0 KQLtLa~ xrn £vw OL TQLuXOvta flt£Lta altO ltOA.A.f~ DLaq>wvL£~ DQaltft£Uav t£A.LXU ornv EA.£UaLVa, ornv A8ijva £yxa8LO'tU'tO to xa8£O'tw~ reov «3.000». YO't£Qa altO fva DLUO'trtlla OltOU rt DLallUXrt YLVOtaV avull£aa «os autou~ trt~ ltOA.rt~» Xat «os autou~ tOU II£LQatu», ll£ trtllWoM~rtO'l'] tOU LltaQtLUtrt ~amA.LU Iknxxrvto, OL avtLllaxoll£v£~ ltA.£UQf~ ijQ8av os ouvevvonon Xat aq>ou ltaQaxwQij8rtX£ Y£VLXij allVrtO'tLa, rt DrtlloxQU'tLa altoxU'taO'tuHr]x£ Xat OL Aax£DatllOVLOL ffPUyav ceto UJv Arnxr]. LtO £~ij~ OL OA.LyaQXLxoL qXU'tfA.£L'I'av xu8£ ltQoaltu8na avU'tQoltij~ tOU ltOA.Lt£UllU'tO~, £XtO~ Law~ alto £A.UXLO'ta YQalttu llLa~ «ltV£UllatLxij~» ll£LO'l'rtq>La~.

<I>£uyovta~ 0 altaQtLU'tLxO~ O'tQU'to~, O'tO tfA.O~ rou xaA.OXatQLOU tOU 403 It.X., UfP'l1V£ ltLaW tOU llLa ltOA.rt OLXOVOllLXU XU't£O'tQallllfVrt Xat ltOA.LtLXU DLxaallfVrt. L£ OLXOVOllLXO Xat XOLVWVLXO £ltLlt£Do, OL ouveIt£L£~ OA.WV autwv tWV £tWV ijtav ull£a£~ Xat rt eixovo ltOU ltaQouaLas£ rtltOA.rt 8A.L~£Qij: rc t£LXrt e LXav YXQ£llLO't£L, rt «autOxQatoQLa» £LX£ DLaA.u8£L, 0 O'tOA.O~ £LX£ xa8£L. OL eijt£~ ltOU altaaX0A.ouvtav W~ xcoltrtMt£~ ijtav <iltQayOL, XLA.LUD£~ XAYf(!OVXOI £Lxav auyx£vtQW8£L ornv Arnxr] XWQL~ va DLa8ftOUV £LaoDijllU'ta, rt £Xll£tUA.A.£UO'I'] nov ll£taA.A.£LWV Xat rc DrtllOma fQya £Lxav ax£Mv oroucrrioet, OL £ftltOQLXf~ auvaMaYf~ xrn rt ~LOt£XVLXij ltaQaywyij ltaQouaLasav uq>£O'I'], OL ouullaXLxoL ltOQOL ijtav ltA.fOV avultaQxtoL. H A.£rtA.U'trtllfVrt Xat £QrtllWllfvn ultat8Qo~ £VLaxU£ t'l'Jv f~aQart trt~ x£QDoaXOltLa~ trt~ aXaA.A.LfQyrttrt~ yrt~, rnv onotc aQx£tOL ayoQasav q>8rtvu Xat aq>ou trtV XaA.A.L£Qyouaav trt ll£taltOUA.ouaav aXQL~u, rtltOA.rt £ltL~aQuvotav ll£ t'l'JV xcta~oA.ij ltOA.£llLXWV altOsrtllLWa£WV xcn trtV £ltLO'tQoq>ij tWV Dav£Lwv ltOU £Lxav auvU'l'£L OL TQLuXOvta. LtrtV ultat8Qo Xat ornv ltOA.rt DrtllLoUQyij8rtx£ llLa tU~rt qJtWXwv, OL OltOLOL £vDLaq>fQOvtaV It£Qwaot£Qo YLa rnv xa8rtll£QLVij tOU~ £ltL~LWO'I'] ltaQu YLa toy ltOA.LtLXO ltQOOQLallO trt~ DrtlloxQU'tLa~.

H A8ijva llfaa ce fva XA.Llla £~a8A.LWart~, aDLaq>oQLa~, mJyXuO'l']~ Xat allOL~aLa~ xaxunO'l'La~, fltQ£lt£ va avaauyxQOtrt8£L xcn va ~a-

H L'.IKH TOY IOKPATH

42 I 01 MErAAEL: ll1KEL:

val3g£L, av 0XL rnv llaA.ma. 't1]~ aLyA.1], 'tOUA.6.XLO'tOV IlLa 8EOY) Loa.;La us au-ttlv. Av 'I') llgoolla.8na YLa 't1]v OLXOVOjlLX~ avaouyxgO't'l')O'l') ornv 0- lloLa £:7tLoo8'1')x£ jl£ 't'l') xg'l')jlmLX~ 130~8na 'tOU Mcya.A.ou BaOLA.La. (LOLaL.£ga jl£'ta;u 400-395 n.X) allOO£Lx81]X£ mo £CPLX't~, 1] llgoolla.8na YLa 't'l')V alloxma.O'taoy) 't1]~ llaA.ma.~ ouVOX~~ xm £vo't'l')La~ 't1]~ llOA.'I')~ nou £LX£ OLaollaO't£L oro llgO'l')yoUjl£va llOA.u'ta.gaxa XgovLa a:rtOO£LX8'1')x£ jla.LaL'I'). Eva ono La 8ujlma am~~ 't'l')~ o£u't£g'l')~ llgoolla.8na~, 'tEoo£ga XgovLa jl£'ta. 't1]v a:rtoxma.O'taoy) 't'l')~ O'l')jlOxgmLa~, rnv a.VOL;'1') rou 399 ~LaV xm 0 LWXga.'t'l')~.

Ev6£1Klt.K6. (Jl(JMoypa<pia

BNixo~, r. 1992, H u}ia TOV EAI'v81'eov av8ew:n:ov <ITT/ OT/lLOxearia rwv AliT!vaiwv, LUX·

xO'UI.U, Ae~vu.

BNixo~, A. L. 1999, H OIXOOOPT/01] rT/r; OT/pOXeariar;, nmtU<')~!Lu, Ae~vu.

Finley M.L, 1989, Aexa{a xat aVrxeOVT/ onuoxoaua, !L'tqJQ. r. TaLO)!LTj~, Ae~vu. Farrar, C. 1991, Oi aexir; tn; OT/pOXeaTlxrir; oxil/iT/r; <ITT/v x}.,aOlxri A8rjva, !L'tqJQ., A. LU-

XEMUQ(O'U.

Forrest, W.G. 1994, H Feveon rT/r; aliT!vaixrir; 01JPOXeariar;, ll'tqJQ., A. nuvuyOlto'Ul.o~ xrn E. Kovrn, Ae~vu.

Hornblower, S. 2005, 0 I'MT/VtxOr; xoouo; 479-323 n.X; ll'tqJQ. E. nfltltU, Ae~vu. MacDowell, D.M. 1998, To b{xalO <ITT/V A8rjva rwv xJ..aOlxwv xe6vwv, ll'tqJQ. r. Mueto'UOUXTj.

Mosse CI., 1996, H LJ{XT/ TOVLWXearT/, ll'tqJQ. N. nMUOmlQOU, Ae~vu.

Mosse, CI. 2003, iloJ..mxri xai xotvwvia <ITT/vaexa{a Ellaoa, ll'tqJQ., K. MltouQu~, Ae~vu.

MlttQyUI.IU~ N., 2009, A:n:o tnv XOtvwVtxri <ITT/v :n:oJ..mxri :n:J..l'lOvol/iT/q;{a: TO <ITaolO rT/r;

ioovouku; A61jvu.

Ober, J. 2003, Ma~l'r; xat EJ..{r <ITT/ oT/poxeaTlxri A8rjva, ll'tqJQ., B. LEQf'tTj, Ae~vu. LUXEMaQLou, M. B. 1999, H AliT!vaixri OT/poxearia, HQuxl.€to 1999.

Sinclair, R.K. 1997,LJT/poxearia xat LVp!1fTOXri <ITT/v aexaia A8rjva, ll'tqJQ. E. TUll~UxTj,Ae~vu.

To'UI.OUllUXO<;, LL. 1979, H 8l'weT/Tlxri 81'PEAiw01] rT/r; oT/poxear{ar; <IT1Jv aexaia EMaoa, Ae~vu.

LOOKpUIns:

~ ~

o 1€pO<paVInS Ka1 npoxis

InS <p11000<plas

To'U KQLT A E. MOEH

ouonuoo xu8TJYTJ't1l 'tTJ~ NO!-lLXll~ LXOAll~ A8TJvwv, ()LMx'toQo~ 'tTJ~ NO!-lLXll~, ()L()ax'toQo~ 'tTJ~ cl>LAOOO<p(U~ (A8TJvwv) xrn £:rt('tL!-lo'U ()L()ax'tOQo~ 'tTJ~ cl>LAOOO<p(U~ (Ioxrvvtvorv).

EXfl 01]!l00lEVOfl :rroMi, !lEUre, Yla wv l:wx(!ar1], xa8w, xat OVO 8ear(!LXa xetueva, a:rrD ra onoia to nocno elXE naoovoiaotei oro H(!WOeLO, :rr(!IV ano Mxa X(!6vta. nOMa i(!ya wv elva! nocona otnv iotooeaoa too: www.kostasbeys.gr

1. Etoayooyuui ol1yptoruna ano pta roropucn 6iKn

I 'UVE~TJ O'tO ()£m£Qo ()£xutl!-l£QO roo MUQt(o'U rou 399 :rt.x., 6TJAu6tl :rtQLV u:rto 2.409 XQOVLU. Hrcv tl6TJ !-l£<JTJ!-lEQL. 0 tlALO~, tjJTJAU orov oooovo, u:rto :rtOAAtl wQu £(X£ :rtatjJ£L vc etvcn £vxaQLO'tO~. OOAAO( Su :rtQE:rtEL VU EVLWSUV tl6TJ 6LtjJUOflEVOL xm £xV£VQLOflEVOL. A:rto vWQ(~, 'to :rtQw(, £(X£ ;£XLV1l0EL TJ 6w6Utao(u, nou SU't£A£(WV£ v:rtOXQ£W'tLXW~ us 'tTJ MOTJ 'tOV llALOV. AV'tOUOLO£ 0 XWQo£ 'tOV 6LXUO'tTJQ(ov 'tTJ~ HALU(U~ £(vm :rtQO<JL'to£ xm otl!-l£Qu croix £AUXLO'tO'U£ £:rtLOXE:rt't££ rou, flEOU O'tTJv uQXu(u AyoQa nov ASTJvwv. L'tL£ !-lEQ££ flu£, A£L:rtO'UV !-lOVOV OL ;UALV£~ OXUAW<JLE£ ue rc E6Quvu tWV 500 XATJQW!-lEVWV 6LXUO'tWV. 0 XWQo£ £; uQXtl£ tltuV uox£:rttl£, xatw u:rto 'to 6VVato <pw~ tOV tlALO'U, :rtov E6wo£ orov <JUyx£xQLflEVO 6LXUO'tLXO xwQO 'to ovouc 'tTJ~ «HALU(U~». L'tTJ 6v'tLxll ywv(u 'tTJ£ XUflTJAtl£ 6LUXWQLO'tLXll~ flaV'tQu£, utjJo'U~ 50 EW~ 70 exorooroiv, v:rtaQXovv UXO!-lTJ rc ALta flaQfluQu 'tTJ£ KA£tjJu6Qu~, us 'to 'tQ£XOUfl£VO v£Qo 'tTJ~ o:rto(u~ us'tQououv rov XQovo rcov fluQ't'UQU(.wv XatuSEO£WV xm 'tTJ£ U:rtOAOy(U~ ron £xaO'to't£ XatTJYOQO'U!-lEVO'U.

Exetvo ro fl£OTJflEQL, AOL:rtOV, xuSw£ :rtAtlSO~ :rt£QLEQYWV £(X£ <JUYx£V'tQwS£( E;W u:rto'tTJ XU!-lTJAtl !-laV'tQu'tOv 6LXUO'tLXOU uXQOatTJQ(ov, ue o;mTJ'tu £(X£ 'UtjJwS£( TJ <PWVtl 'tOV XatTJYOQO'U!-lEVO'U, xuSw~ UYEQWXU a:rtwS'Uvo'tuv otou; 6LXUO'tE~ ron:

H 61KH TOY LOKPATH

44 I 01 MErAAEL: l\1KEL:

~EV XU8E"tat ornv EOQU "tOU 0 OLXUO't11£, YLU VU EJtLOLXU~EL XaLU ~OUA.l]Ol)

r' UOLXO Xat LO OLXW!. ..

KUVEVU£ WtO LOU£ OLXUO'tE£ OEV ELXE OE~EL EVOXA.l]Ol). OU"tE ELXE tsLOLO OLXULWjlU. LLWl't1]A.O( O<pELA.UV v' uxoiiv La l'tUVLa, UXOjll] xat 0 l'tQOEOQO£ LOU OLXUO't1]QLOU, 0 A.qOjlEVO£ «UQXOVLU£ ~UOLAEU£». E"tOL A.OLl'tOV, Xat 0't1] auYXEXQLjlEVl] 6LU<hxUOLU, O'tU8EQU aLUQUXO, LO l'tA.11- 80£ turv OLXUO'tWV E(XE UXOUOEL LOV XaL1]YOQOUjlEVO vc ~1]"tEL rnv E~Ercon l'tUQEUQWXOjlEVOU jluQwQu, "tOU Ol'tOLOU 0 116l] Ul't08UVWV yvw- 0't0£ O't1]V l't0A.l] U6EA.<p0£, 0 XatQE<PWV, l'tQO XatQOU El'tL "tOU"tO ELXE jlE"tU~E( O'tOU£ ~EA.<pOU£ Xat E(XE QW"t110EL LO jlUVLE(O, noux ".UV UQUYE o JtLO 00<p0£ O'tOV"tO"tE YVWO'tO XOOjlO, E(XE 010 A.a~EL rnv XU"tl]YOQl]jlU"tLX11 Ul'tUVL1]Ol) OLL umo£ ".UV 0 LWXQU"t1]£, 0 Ol'tOLO£, OLaV LO l'tQW"tUXOUOE, "tUQUX81]XE, xu8w£ EXE(VO£ "LaV ~E~atO£ YLU "t1]V UYVOLU nou LOV l'tUQU6EQVE, EVW YLU EVU xrn jlOVOV ".UV OVLW£ Xat Ul'tOXA.ELO'tLXW£ O(YOUQO£ l'tW£ LO "~EQE XUA.a, 6l]A.U6" OLL OEV XaLE(XE Ul'tOA.VLW£ XUjlLU O'tEQf1] yVWOl), l'tEQUV Ul'tO UU"t11V"t1] ~E~atO"tl]La YLU rnv UYVOLU LOU.

Ouox l] UA.118ELU ".UV XUl'tW£ OLU<POQELLX,,! 0 uv"auxo£ VOU£ LOU LWXQU"t1] auVEXW£ l'tQO~A.1]jlaLL~O"tUV Xat UXaLUl'tUUO'tU UVU~1]"tOUOE EMOYE£ Ul'tUVL"OEL£ O'tU EQW"t~jlaLU nou LOV Ul'tUOX0A.OUOUV, EWL nou "tEA.LXW£ YVWQL~E " -(OW£- OLUW8UVOLaV l't0A.A.a Xat Ol)jlUVLLXU, XU"tL rrou, l'tO"tE nors, ~E8uQQEUE xat LO Ul'tOXUA.Ul'tLf Eu8EW£, us XOQU<PU(U "t1]V OVLW£ l'tQO<pT)"tLX11 EJtLo1ljlUV01], "t1]V Ol'tO(U ue EU813"t1]La 6LUX"QU~E XaLU "t1]V Ul'tOA.oy(u LOU EVWJtLOV "t1]£ HA.LU(U£, O"tL 01]A.UO~, UV "tEA.LXU 8u LOV XaLUOLXUOOUV Xat LOV EX"tfAEOO1JV, 1] E<p' E~tl£ ~w~ turv A8l]VU(WV 8ct OEQVE"tat OLUXQOVLXU, Ofxw£ OUOLUO'tLXOl'tEQLEXOjlEVO, EX"tO£ XL civ 0 8100£ L013£ A.Ul'tl]8E( xrn "tOU£ O'tELA.EL XUl'tOLOV UA.A.OV YLU vc LOU£ qxonosi, XULL nou -orr; 6LX" jlU£ El'tOX11- O"tUV auVELOl]LOl'tOLEhat, noQUXLVEL ornv Ul'tOVOLU l'tQ0<P1]LLX11£ EX jlEQOU£ "tOU LWXQU"tl] UVU<POQU£ ornv XaLOJtLVtl EA.EU01] LOU I1]ooU. MLU XU(QLU otiYXQLOl), rnv Ol'tO(U l'tQWLO£ fLXf XUVEL 0 XQLO'tLUVO£ <pLMoo<po£ Xat jlUQLuQu£ Iouottvoc, us "t1]v l'tuQaL"Q1]Ol) OLL 011]0013£, w£ 0 E~uv8QwJtLOjlEVO£ Aoyo£, E(XE Ul't06u8E( 0't0 VU X1]Qu~EL oroix ~uQ~uQou£ UVUA.OYE£ UA.,,8ELE£ l'tQo£ EXf(VE£, nou VWQ("tEQU E(XE X1]Q13~EL 0 LWXQU"t1]£ crou; EA.A.1]vf£.

Ol'tW0011l'tOLE OjlW£, XU8E l'tEQunEQw l'tQOOEYYWl] "t1]£ 6(xl]£ LOU LW-

H lllKH TOY LOKPATH

01 MErAAE~ L\IKE~ [ 45

XQ<i'tt] Su tJtuv JtQowQt], O(Xw£ XUJtOLU JtQOt]YOUlLEVll OLUXQL'tLXtl JtQoaJtuSELu XaTUVOllOl"J£ tll£ JtQoaWJtLXOtlltU£, tOU atOXUalLou xm tOU tlSOU£, Jtou EXE(VO£ lLU£ XAllQoMtllaE.

2. Evas ava6poplKOS nepfnuros pe tov 1:mKpaln

LtllV EUQmEQll YEWYQUCPLXtl JtEQLOXtl tWV ASllVWV, UVUlLWU atT) 0l"J-' lLEQLVtl ~uCPVT) xcn atT) NEU LlLUQVT), u1jJWVEtm EVU£ OLUXQLtLXO£ A6- qxx, EUOLUXQL'tO£ xm atL£ lLEQE£ lLU£ UJto tOU£ OVo A6cpou£, rooo tT)£ AXQOJtOAT)£ ooo xm tOU Auxu~T)ttou. LtL£ OLXE£ lLU£ AOLJtOV lLEQE£, a' UUtOU tOU lLLXQOU A6cpou tT)V xOQCPtl u1jJwvEtm OLUXQLtLXU 0 XQLatLUVLXO£ vuo£ tT)£ ZwoMxou IlT)ytl£. Lt' uQXu(u XQOVLU, 0 OLXLa!lO£UUrourou A6cpou ouyxQOtOUaE tOY AqolLEvO «~tl lLO AAWJtEXtl£», atL£ !lLXQE£ aJtT)ALE£ tWV ~QUXwv tOU onoiou, UXO!lT) JtLO JtUALU, Su JtQEJtEL vu E~QLaxuv XaTUcp'lJYLO XOJtUOLU coto UAEJtOUOE£, UJtO tL£ OJtO(E£, atT) ouVEXELU, JttlQE to OVOlLU tOU UUtO£ 0 Otl!lO£ tWV uQXu(wv AST)vwv, UQXEtU E;W UJtO La tE(XTJ tT)£ JtOAT)£. EOw, <JTr}V AAo)JtEXtl, tlLaV T) !lUVtQu us tu !luQ!luQu, 'to EQYUattlQL xm tT)V XaTOLX(U tOU !luQlLUQOYAUJttT) LwcpQov(axou, JtUtEQU tOU LWXQUtT) xcn YELtOVU tOU Oixmou AQLatE(OT), 0 onotoc E(XE OLUtEA€aEL uQXT)Yo£ tT)£ OUvtllQT)'tLXtl£ JtuQUtU;T)£ xm EVU£ UJto tOU£ O€xu atQaTT)You£, OL OJtOiOL E(XUV T)YT)SE( rou atQaTOU tWV AST)vuiwv XUtU tTl VLXT)CPOQO !lUXT) tOU MUQuSwvu EVUvnov tWV IlEQawv. TT)v xOQT) UUtOU rou AQLatE(OT), tTl MUQ'tw, miuCPWVU lLE lLLU EXOOXtl, EiXE VU!lCPEUSEL oe JtQWtO YUlLO 0 lLUAAOV ovalLoQcpo£ xm OVatQoJto£ YLO£ tOU !luQ!lUQOYAUJttT), 0 LWXQU'tT)£. Ano tTl MUQtw 0 LWXQUtT)£ ELXE uJtoxttlaEL EVU YLO, orov onoto E(XE OwaEL to OVO!lU tOU JtUJtJtOU tOU -LwcpQoviaxo£ - XaTU 'tT)V EXtotE wQu(u EAAT)VLX'll auvtlSELu OLmwVLOl"J£ tWV OVO!lUtWV tWV JtuJtJtouOwv OLUlLEoou tWV qyovwv. MT)tEQU xut YLO£ cpu(vEtm JtW£ E(XUV uJto~LWaEL <JTr} OLUQXELU rou CPO~EQOU AOLlLOU, orcv OL IlEAOJtOWtlaLOL E(XUV noALOQXtlaEL tT)v AStlvu, moro uJto tU 1jJT)M tEiXT) tT)£ oJto(u£ Eixuv ~QEL XaTUcp'lJYLO OL XUtOLXOL tWV O'll!lWV tT)£ uJtui8Qou. AQYOtEQU, !lE tTl lLEaoM~T)Ol"J tT)£ Aonootcc; 0 LWXQUtT)£ ELXE JtUQEL OEUtEQT) YUVU(XU, 'tT)v OLXOVO!lLXW£ 0XL UJtOQl] 2uvSiJtJtT), uJto tl]v onotc EiXE uJtoxttlaEL tQiu, !lUAAOV vwSQU, UyOQLU.

OJtwa0tlJtOtE, omv wQL!ll] JtLU T)ALX(U, UXO!lT) xm tWV E~OOlL'llvtU

H .6.IKH TOY LOKPATH

46 [ or MErAAE~ ~rKE~

XQOVW'V, 0 LWXQ<l'tT]£, vWQ(£ x<iEl£ JtQw(, I;£XLVOVO£ ceto ro OJtL1:L'tOU I;UJtoA.mo£, <poQWV1:a£ X£LIlWVa-XaA.Oxa(QL 'to (()W A.L'tO QOvxo, xm Jt£QJtU'twV'ta£ O'tL£ xU'ta<p1Yt££ rote oX8££ rou JtO'tallov IA.Loov, xU't£u8uvorev Jt£~tl JtQo£ 'to AVX£LO, ovdueo« O'tL£ OlJIl£QLVE£ JtaQaMT]A.££ O()OV£ PT]YtMT]£ xm ~amMw£ Korvotcvnvou. E()w, 0't0 YtlJt£()O rou Auxstou, YUllva~o'tav, A.ou~o'tav orov ()LJtA.avo norcuo xci, 0'tT] O'UvEX£La, 0'tT] oxui ttov MV'tQwv, l;avOLY0'tav O£ <pLA.OOO<pLXOV£ ()LaA.6you£ us suxu'taO'tU'tou£ VEOU£, Jtou O'UyxQo'tOvoav rov a't'UJto XVXA.O nov !la8T]'twv rou, AQyo't£Qa, £()W £(X£ rqv E()Qa rorv 'taX'tLXWv lla8T]!la'twv rou 0 AQLO'tO'tEA.T]£, OLav me £(X£ Jt£L8avayxaO't£( va <p'\Jy£L ano rqv Axa()T]ll(a'tOu ITA.a'twva. ITOMO( JtA.U'tWVLXO( ()LaA.oyOL EX0'UV W£ rozo ()L£l;aywytl£ roi«; 'to AVX£LO tl'tL£ ()LJtA.aVE£ oX8££ rou IA.LOoV, xa'tw ceto rc 0- !l0Q<pa JtA.U'taVLa XL avallwa O£ JtA.tl80£ ano L£Qa, ~WlloV£ xm aMOu£ Jt£QLXaA.A.£(£ JtQOOX'UVT]!lU'tLXOV£ XWQou£, oJtW£ JtoM JtaQaO'ta'tLxa 'tOV£ Jt£QLYQa<p£L 0 (()W£ 0 LWXQa'tT]£ O'tOV JtA.U'tWVLXO ()LaA.oyo rou «<I>a(()Qou», L()(W£ ue t' axoA.ou8a A.6YLa: «Mo rnv HQa, n wQa(o Jtou 'vet toiito 'to XQT]O<p'\JY£'tO! <l>ouV'tW'to£ XL U1jJT]A.6£ 0 JtA.a'tavo£! ITavE!lOQ<pl] ()Ln:A.a'tOu -A.LY£QOXOQ!lT]- XL T] A.uyaQLa! T' av8T] 'tl]£ £(vm y£!la'ta 0<PQ(YO£ XL 01.0£ 0 rono; 1l0OXO~0A.a. Keno aJt' rov JtA.a'tavo, yaQyaQo QE£L 'to xQvo v£Qo ano 'tl] xaQL'tW!lEVT] JtT]ytl xm !lOU ()QOO~£L 'ta Y'U!lva JtO()La ... Azo r' ayaA.!lU'ta'twv xOQL'tmwv, JtaQEX£L, y(v£'tm <pav£Qo JtW£ 0 roao; £(vm L£QO£, a<pL£QW!lEVO£ O£ xaJtOL££ NVIl<P££ xm orov AX£A.wo. KL £JtLJtQ008E'tW£, av O'U!l<PWV£(£, xaM 1l0U <l>a(()Q£, JtO- 00 anaA.a XL £uxaQLO'ta <pUoa r' aA.a<pQo aY£QaxL! Ma, Jtavw ceto 01.' mrrd, OL xaA.OxmQLVE£ !l£A.W()(££ rcov 't~L't~LXLWV ... A, vm! Km to YQao(()t! KU'tanQamvo ox£Jta~£L OA.T] 'tl]v JtA.aYLa Iocus 'to xorcqul». MEoc a' amtlv'tl] !lova()LX1l <pUmxtl olloQ<pLa, 0 LwxQa'tl]£ £(X£ VLWO£L 'tl]v avayxT] va JtQoo£'UXT]8£( ue rc A.6YLa nou !la£ OLEOWO£ 0 ITA.a'twv orov OLaA.0Y0'tOu «<I>a(()Qou»: «KVQL£, ()WO£ Ila£ va £(vm 0 WW't£QLXO£ Ila£ XOOIlO£ O!loQ<po£ xrn oweroc, Kor !l' amov va £(vm £vaQllovLOIlEva 0- on JtQooA.a!l~avo'Ull£ an' EI;W. Na 8£wQOVIl£ JtA.OVOW rov coco, E'tm nou v' aQxov!laO't£ va EXOUIl£ rooc A.(ya Jt£Qwumaxa aya8a oou JtQEJt£L v' aQxovv orov aA.T]8LVa <PQOVL!lO av8QwJto».

OJtWO()tlJto't£, 0 wQa(o£ JtA.U'tWVLXO£ ()LaA.0Yo£ rou «E>w('tT]'tOu» Ila£ JtA.T]Qo<poQ£( O'tL, xaJtow XQVO JtQWLVO, rov Iovoudoto rou 399 x.X, 0

H .0.IKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: L11KEL: I 47

LO),XQ<l'tl]C;, ucpou Y'UIlVUO'tl]'X£ 0't0 AU'X£LO, 'XU8LO£ 'XUtW uno tl] O'XLU tWV MvtQwV 'XL UVOLS£ 11£ tOUC; IlU8l]tEC; rou EVUV JtoM £VOLUCPEQOvtU OLUA.OYO YLU rnv £m<YrliIll], WC; IlE8000 tt1tl]Ol]C; tl]C; yvWOl]C;. AUtO to OLUA.£'XtL'Xo JtatXV(OL 0 LW'XQUtY)C; to £tX£ 110l] JtULS£L 'XuJto'U tEOO£QLC; CPOQEC;, 11£ tEOO£QLC; OWCPOQ£tL'XEC; JtQOOqY(O£LC;, £'X£(vo to JtQw(, OtUV -aVUJtuvt£XU- 011A.WO£ oroix avvoIlLA.l]tEc; tOU, tOY 8£00wQO xcn toy 8wLtl]tO, JtWC; EJtQ£Jt£ VU OLU'XO'ljJOW, YLat( tOY £(X£ 'XUA.EO£L O£ JtQoUVU'XQLOl] 0 «uQXwv ~umA.£uc;», O'ty) «BUO(A.£LO LtOU», uO't£Q' uJto 'XUtuyy£A.(u nou £(X£ 'XatU8EO£L evovnov tOU 0 MEA.l]tOC; . .0.Ll]y£Ltat A.OLnov 0 llA.utwv, 0't0 tEA.OC; tOU OLUA.6yOU «8w(tl]tOC;», JtWC; 0 LW'XQUtY)C; OtU~£~u(wo£ rou; avvoIlLA.Y)tEC; tOU Ott, ty)V UA.A.l] !tEQu, vWQ(C; to JtQWl, 8u suVUavVUvtLOvtUV 0't0 (OLO !tEQOC;, YLU vu avV£XlOO'UV tl]v £'X'XQ£!t11 avtl1'tl]a1l tOUC;.

<I>£uyOvtUC; uJto to AU'X£LO 0 LW'XQUtY)C;, sxetvo to avY'X£'XQL!tEVO !t£Ol]IlEQL, 8u JtQEJt£L, 'Xu8wC; O'tu8£Qu avV118Lt£, vn JtEQUO£ JtQWtU uno rnv UVatOA.t'Xl1 JtUA.l] tWV t£LXWV 'Xat vc avvEXLO£ JtQOC; rnv Avoo«, E'X£t, 'XatU tLC; Jtl]YEC;, 'Xat£u8WOtUV 0 LW'XQUtl]C; OX£Mv 'Xu8l]!t£Qtvwc;, IlEtU to AU'X£LO. 8u JtQEJt£L VU 'XatEcp8uv£ OLU IlEOO'U tOU ~OQLVOU Jt£QLJtUtOU ty)C; A'XQoJtoA.l]C;. Lty) avvEXHU, 'Xatl]CPOQLt£ ty)v ooo tWV lluvu8l]vu(wv. AJto £'X£l 'Xat£'U8uvotuV omv ooo tWV MUQ!tuQoyA.UJttwv, 'XOvtoO't£'XOtUV O'tU £QYUO'tl1QLU 'Xat O'tU 'XatuO'tl1!tatU tWV £!tJtoQwv, YUQw an' u'UtOV tOY oQo!to xci, JtQOOJtOLOUIl£VOC; tOY UVl1S£QO, JtUQU'XLVOUO£ to'Uc; 'XatuO'tl]!tUtuQX£C; xrn 'touc; Jt£A.ut£c; roix O£ O'Utlitl]Ol], onou -cpum'Xu- 8QLUIl~£U£ l] oW'XQatt'Xl1 HQWV£(U. L'Uv118wC; 'XUtEA.l]Y£ 0't0 'XatuO'tl]IlU rou L(!tWVU. To EQ£(mu umou tou xctnO'tl1!tatOC; £(Vat JtQomtu orov oy)Il£Qwo £mo'XEJttl] tl]C; uQXu(UC; AyoQUC;, OLUYWVlWC; UJtEVUvtL «no tU8£!tEA.tU tl]C; 80A.0'U, oy)A.uOl1 tl]C; EoQUC; nov JtQUtUV£wv (tOU UVWtatOU OWL'XY)tL'XOU oQYuvo'U tl]C; u8l]VUL'Xl1C; Ol]!tO'XQatLUC;). Eow, 0't0 'UJtooy)llatOJtWA.£LO rou LLIlWVU, 0 LW'XQutl]C; avV118Lt£ vu Y£WUt(tEt, avtl]tWvtUc; tOGO !t£ roix UA.A.o'UC; UQyOOXOA.o'UC; £mo'XEirt£C; 000 'Xat !t£ toy OL'XOOWJtOtl], tOY onoto cpu(vetm Ott exnuotios tOtattEQWC;, WC; LOOtL!tO rou 'Xat ouo'XOA.O ouvojuA.Y)tl1, O£ Ol]!t£lO oxrrs, 'Xu8wC; A.EYEtat, VU 'XQat£( 0 (OWC; 0 LW'XQUtY)C; YQUJttEC; Ol]!tHWOHC; YLU OOU avtY)tOUO£ IlUtl tou,

Ikivtu IlEOU orov XWQo tl]C; AyoQuC;, 0 LW'XQUtY)C; 'XatEA.Y)y£ r' cero-

H LlIKH TOY LOKPATH

48 [ 01 MErAAEL: Ll1KEL:

~Em1~EQO 0't'Y) OXLU t'Y)~ «LtOU~ tOU EA.W8£QwU ~LO~». Ano aUt1JV t'Y)V UA.A.OtE ~tyaA.OltQElt1J O'tOU £XOUV altO~ELVH tWQa ltEVLXQU, 000 xrn Otlttu O't'Y)V LEQOt'Y)tU tOU~, EQELma 8E~EA.LWV, tn oaoio, O'tL~ ~£QE~ ~a~, E(Vm altQomta YLa tOu~ c)LEQXO~EVOU~ EmOX£lttE~, xa8w~ OL qnjA.aXE~ altaYOQEUOUV t'Y)V ltQOO£YYLO'Y). OltWOO1JltOtE, EOW, 0't'Y) LtOU tOU vuoii tOU EA.W8£QwU ~LO~, ~aSEuOvtaV YUQW altO tOY LWXQUt'Y) OOOL XOA.aXEuOvtaV va 8EWQOUV EautOU~ ~a8'Y)t£~ EXELVOU. 0 (OW~ 0 LWXQUt'Y)~ ltOt£ c)EV altOO£X8'Y)XE tOY QOA.O tOU OaOXUA.OU, OUtE t'Y) OX£Of) tOU ~E tOU~ OUVO~LA.'Y)t£~ tOU W~ OX£Of) ~a8'Y)tE(a~.

*

E;mQEtLXW~, EXE(V'Y) rnv 'Y)~£Qa tOU IavouaQ(o'U tOU 399lt.x., 0 LWXQut'Y)~ £<ptaOE O't'Y)V AyoQu VWQLtEQa alto ouv1l8w~, alt£<pUYE t'Y)v nsQL1JY'Y)O'Y) ttov xataO't'Y)~utWV xm xatw8uv8'Y)XE a~£ow~ 0't'Y) «BootA.HO LtOU», t'Y)v £oQa o'Y)A.aoll xrn t' avaxQLtLxu YQa<pELa tOU uQXOvta ~amA.£a, OmA.a 0't'Y) ~OQWllltA.WQU t'Y)~ LtOU~ tOU EA.E'U8£QW'U ~LO~, ExeC OltOU tWQa ELvm OL QUYE~ ron 'Y)A.EXtQLXOU mc)'Y)QooQO~O'U K'Y)<pLOLa~ - nHQmW~.

Ilpotoii vc c)La~El to XatW<pA.L t'Y)~ EWOOO'U tll~ LtOU~ rou uQXovta ~amA.£a, 0 LWXQUt'Y)~ OUVUvt'Y)OE tOY E'U8u<pQova, £vav VEaQo ~uvt'Y), nou xatayw6tav xm ~E 8WA.0YLXU ltQo~A.ll~ata. 0 Eu8u<pQwv altoQ'Y)OE, YLatl 0 LWXQUt'Y)~ Eyxat£A.wjJE tOU~ <pCA.0'U~ rou 0't0 AUXEW to- 00 VWQl~, xm ~UA.LO'ta ~E xatEu8'Uvo'Y) ltQo~ r' avaxQLtLXU YQa<pELa tou uQxovta ~amA.£a. Fi' autllv tll OUVUvt'Y)o'Y) 0 nMtwv ~u~ £XH ltQOLXOOOt1l0H ~' £vav a;WltQooEXtO OLUA.0YO, 'tOY «E'U8u<pQova», rou OltOlO'U II XEvtQLXll 8E~atLXllltEQLO'tQ£<pnm YUQw ceto to EQul'tll~a zoic ELvm 'Y) ouoto t'Y)~ E'Uo£~Ha~ xm rou OOLO'U.

3. H 161anepOIma Ins O(J)Kpamu1.s 6eo.Aoyias

A~EOO~ O'tOXo~ rou ltA.atWVLXOU c)LaA.0y0'U tOU «E'U8V<pQova» Elvm 'Y) ltQoEwaywY1J 0't0 XA.l~a 8QllOXE'UtLX1J~ ltaQuxQouOll~, lto'U <palvnm ltW~ ~UO'tLSE rqv ltOA.'Y) tWV A8llvwv, tL~ ltaQa~ov£~ t'Y)~ c)lXll~ rou LWXQutll. A<pEt'Y)Qla a'UtOU rou qxrvcenouoti 1jtav to £vtOVO ouval08ll~a avao<pUA.Ha~, altO to onoto oLaXat£XOvtav OL <pLA.EA.EU8EQOL ltOA.(tE~, ~llltW~ aVatQaltE( xm ltUA.L 'to o'Y)~OXQatLXO ltOA.ltt'U~a xm Eltav£A.8H to <pLA.OOltaQtLatLXO OA.LyaQXLxo xa8EO'tw~ tWV <<tQLuXovta wQuv-

H lllKH TOY LOKPATH

or MErAAEL: ~rKEL: [ 49

VOW», rrou rrQoo<p(itw~, uO't£Qa coto OXAllQOU~ rroAqtLXOU~ aywv£~, £lx£ aVaLQarr£L. llaQaAAljAw~, aQx£TOl coto TOU~ 01l!lOXQaLLXOU~ rroAlT£~, rrou !lOAL~ £(xav £ltlO'tQE'ljJEL arro TOU~ Torrou~ aUTo£~oQla~ TOU~, ljTav OLarrOTLO!lEVOL uno ao~£O'to !l(oo~ evovnov OAWV £x£(vwv, OL 0- notoi, orn OLaQx£La T1l~ OLXlj~ TOU~ arrouo(a~, £(xav rrQoxaAEOEL T1l olj!l£uoll TWV rr£QLouOLWV TOU~ xrn TL~ £(xav OLXELOrrOL1l8£(, £vw OL aQXLXOl OLxmouxOL aOuvaLouoav ljOll va TL~ avaxTljoouv, £!llTOOL~O!l£VOL arro TO 'ljJlj<pLO!la TOU AQXLVOU YLa rnv cuvnono, TO onoto <pa(V£Tm rrw~ £(X£ urraYOQ£UT£l ceto TOV VLXl1Tlj ~aOLMa Tl1~ LrraQTl1~ Ilcuocvtc, rrQOXEL!lEVOU 11 rrOAl1 TOU v' avaYVWQ(O£L T1lV arrOXaLaO'taOrt TWV 01l!lOXQaLLXWV 8£O!lWV ornv A8ljva, !l£Ta Tl1 <JlUylj OOWV £rrE~1l0aV arro TOU~ «TQLaXOVTa TUQavvou~». ETOL AOLrrov rrOAAO( 0l1!lOXQaLLXOl, rrou !lOAL~ £(Xav £ltlO'tQE'ljJEL arro Tl1V aUTO£~OQ(a TOU~, O£V E~QLOxav aAAOV TQorro YLa va XaLaYY£(AOUV TOU~ oALyaQXLXOu~ aVTLrraAOU~ TOU~, xa8w~ xm OOOU~ £(Xav W<p£A1l8£l OLXOVO!lLXW~ arro £X£(VOU~, rraQa !lOVO !l£ TO rrQoOXll!la Tl1~ aOE~£La~ EvaVTL TWV 8£wv"

AQX£Ta XQOVLa aQYOT£Qa, 0 AQLO'tOTEAl1~ £(X£ xaQaXTl1Q(OEL aOE~£La Tl1V lOX !lEQOU~ TOU rrOALTll rraQa!lEAl1Ort TWV urrOXQ£WO£WV TOU arrEvaVTL O'tOU~ 8£Ou~, O'tOU~ V£XQou~, O'tOU~ yOV£l~ xm O'tl1V rraLQ(oa. L' OAOU~ aUTOu~ 0 A811valO~ VEO~, orov £VllALXLWVomv, O£ rraVl1YUQLxlj T£A£Tlj, !lEOa 0't0 orrljAaw Tl1~ AYQauAou, orov ~OQLVO rr£QlrraLO T1l~ AXQorrOAl1~, EOLV£ rravl1yuQLXO ooxo rr(O'tl1~. Art' aUTO TO OltllAaw Tl1~ AYQauAou £(xav aVE~EL OL MljoOL, TO 480 n.X, xm £(Xav xcrco<pa~EL TOU~ rroAwQXll!lEVOU~ O'tl1V AXQorrOAll OUVTllQl1TLXOU~, OL 0- noto; O£V £(Xav axoAou8ljoEL TOV xOQ!lO TWV rrOALTWV, OL onotoi, !la~( ue TOV 8£!lLO'tOXAt], £lXav xaLa<p'UYEL ore rrAo(a xm 0't11 VLXl1<PoQa vau!lax(a T1l~ LaAa!l(va~, omv TO !laVT£(O TWV ~£A<PWV eLX£ OWOEL TOV XQl10!lO rrw~ tn ~UALVa T£lXll 8a Eow~av Tl1V rrOAl1" Art' aUTO TO (ow orrt]Amo T1l~ AYQauAOU, OUO!lLOL XLAL£T(£~ aQYOT£Qa, TTJ vUXTa T1l~ 301]~ Motou 1941, £lXav aVE~EL xQu<pa ornv AXQorrOAll 0 MaVWAl1~ rM~o~ xm 0 ArtOO'tOAO~ LaVTa~ xm £lXav xaL£~aO£L cero TOV LO'tO Tl1~ Tl1 Y£Q!laVLxt] rrOA£!lLxt] Ort!la(a TOU 30u PaLX"

Hrnv AOLrrov OL rraTQL£~ 8Q110X£UTLXE~ rraQaMoEL~ «vcoroonooto XO!l!laTL TWV xa8LoQU!lEVWV 8£O!lwV Tl1~ rrOATJ~, TOU~ orro(ou~ O<PELA£ xa8£ rroA(Tl1~ 0XL !lOVO va oE~£Tm xm va H!la, aAAa xrn va urr£Qa-

50 I 01 MErAAE~ l\IKE~

H .0.IKH TOY L:OKPATH

OJtLSE"Cm svovnov xa8E Em~OUArl<;, «xoi uovo; xm JlE"Ca JtOAAWV». 0 oQxo<; nov A8YJva(wv E<Prl~WV -OQxo<; JtLO"CYJ<; orouc xa8LbQuJlEVOU<; 8w!!ou<; "CYJ<; a8YJva'ixrl<; JtoAL"CE(a<;- *av O,"CL E(vm 0rlJlEQa 0 oQxo<; Jt(- 0"Cyt<; rcov JtOAL"CWV O"CO Luvt:aYJla xm orouc bLXOU<; "COu 8wJlou<;. L"COV OXAYJQO JtuQrlva mrtorv tcov 8wJlwV xa"CaUyovt:av "CO"CE xru OL Jta"CQoJtaQabo"CE<; 8QYJOXEU"CLXE<; JtaQaMoEL<;.

Q<; "CL<; JlEQE<; Jla<;, bEY EXEL uJtaQ;EL XaJlLa EVVO!!YJ "Ca;YJ JtOU va EJtE"CQE1jJE "CYJv a"CLJlWQYJ"CYJ bLa~QWarl "CYJ<;. Kurd "COv A6yo, AOLJtOV, JtOU xa- 810 a'lJYXQovll vouofieotc avaYEL 010 EyxAYJJla -xm JtQo~UJtEL ~aQu"Ca"CE<; JtOLVE<; evcvnov rou bQaO"Cyt- xa8E EVEQYELa, LXavrl va EJtL<PEQEL "CYJV aVa"CQoJtrl torv 8wJlwv, nou ouyxQo"Couv"COv OXAYJQO JtuQrlva "CYJ<; bYJJloata<; "Ca;YJ<; "CYJ<; XWQa<;, xa"Ca rov LbLO A6yo xm 0 VO!!o<; YLa "CYJ YQa<Prl aOE~E(a<; ll"Cav !!La O"COLXELwbYJ<; VOJl08E"CLXll !!EQLJlVa yLa "CllV rnrroOUvt:1lQllayt rorv 8E!!EALaXWv 8w!!wv "Cll<; JtOAYJ<;, Eva<; aJto "COU<; onoiOU<;, xa"Ca "CL<; avt:LAll1jJEL<; EXE(VllPYJ<; EJt0Xll<;, *av xcu YJ Jt(O"CYJ O"CL<; Jta"CQLE<; 8QYJOXEU"CLXE<; JtaQaMoEL<;.

Erot, avaJlwa O"CO 332 xm O"CO 331 Jt.X., omv 11 JtOAll rorv A811VWV aQxwE va UJtO<pEQEL aJto "CL<; JtOALOQXlE<; rrov nEAOJtOVVllOlWV, "CL<; AEllAaolE<; xm rov JtUQJtOALOJlO nov EX"CO<; trov "CELXWV OLXLWV, "Cll OUYXEvt:Qwayt OAOU "COu JtAYJ8uoJloU "CYJ<; A"C"CLxll<; !!EOa ornv JtOAll xm "COv rpo~EQO AOLJlO nou "COU<; aJtobExa"CL~E, 11 JtaQa"Ca;YJ trov ouVt:YJQYJ"CLXWV aJtEbwOE au"Ca rn bELva O"CllV EX JlEQOU<; X<iJtOLWV VEW"CEQLO"CWV aOE~ELa aJtEvavt:L O"COU<; Jta"CQoJtaQabo"COu<; 8EGu<;, UJtobaUALSovt:a<; "Cll OUV1l811 avaO<paAELa "CWV llJlL!!a8wv Aa'ixwv O"CQw!!a"Cwv, E"Cat OJtW<; aU"Cll YJ avaO<paAELa -W<; "CL<; JlEQE<; !!a<;- EX<PQa~E"Cm !!EO' aJto 8QllOXOAYJJt"CE<; aXQO"CYJ"CE<;. L' au"Co "CO JtOAL'tLXO XAl!!a AOLJtOV, 0 dLOJtE(8YJ<; ELXE JtQOxaUOEL 1jJll<Pw!!a "CYJ<; EXXAYJOla<; "COU dll!!OU, v' aOXEl-cm «ELoaYYEAla», bYJAabll JtOLVLXll Xa"CYJyoQLa, evovnov OAWV EXElVWV nou bEY Jtlorsuov O"Ca 8Ela, oJtw<; xm svnvnov EXElVWV nou EQEuvouoav"Ca avt:LxEL!!EVa "COu oooovoii. AQyo"CEQa, "CO ablxYJ!!a "CYJ<; aOEj3ELa<; EJta1jJE va bLwxE"Cm amEJtaYYEA"Cw<;, aAAa !!OVOV uO"CEQa cero LbLW"CLXll JtQw"COj3ouALa, "CYJ A£YOJlEVYJ «YQa<prl aOEj3ELa<;», JtOU aJtEU8uvo"Cav evoimov "COU «aQxovt:a ~aatUa», 0 OJtOlO<; JtQoO"Ca~E "COV LbLW"CYJ xa"CllyoQo va Emj3Ej3mWOEL "CYJv xa"CaYYEALa "COU EVOQXW<;.

*

H ,0.IKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: l11KEL: I 51

AVU<PQQLXU !-l€ 1:QV 8WAQYLXOl'tQQOaVaLOALO!-l0 1:0U ~wxQU1:T), €lVm ~E~mQ on €X€lVQe; l'tQ1:E O€V aQv'I18T)x€ va !-l€1:UOXH one; Q!-laOLXEe; Aa- 1:Q€UnXEe; €XOT)AWOHe; 1:'Ile; l'tOAT)e; l'tQQC; LOUe; l'taLQQl'taQuOOLQUe; 8wue;, !-l€ LT}v EWOLa 01:L, acpQu O€V tl1:av O€ 8EOT) vn EXH QAQXAT)QW!-lEVT) xm xa8aQtl OLXtl LOU YVW!-lT) YLa 1:0' 8€lQ, OCPHA€ vn !-lEVH moro; <J'tLe; l'taQaOQXEe; 1:WV l'taLEQWV LOU xm 't;T)e; l'tOAT)e;. MQAQVLOULQ, O€V al'tExQum€ LT}v al'tQ<J'tQQCPTj LOU l'tQQe; 1:T)v av8Qwl'tQ!-lQQCPLXtl 8WAQYla 1:WV notT)1:WV, xm LOlWe; LOU O!-ltlQQU xm LOU Hoiooou. ESUAAQU, aULtl '11 cero<J'tQQcpT] LOU l'tQQe; 1:T)v l'tOLT)1:LXTj €SlOWOT) 1:WV ouvaW8T)!-laLLXWV aouVa!-lLWV LWV 8€wv !-l' €X€LV€e; 1:WV al'tAWV av8Qwl'twv, LOlWe; O€ !-l' OA€e; 1:Le; aVQ!-ll€e; xm ne; xaxoLT}1:€e; €X€LVWV, O€V 1:QV €!!l'tOOL~€ coro LO va !-l€- 1:EXH or«; XQLVEe; AaLQ€'ULLXEe; l'tQUSHe; 1:T)e; l'tOAT)e;. Ol'tW<1oTjl'tQ1:€ OflWe; OLacpQQQl'tQLOUVLaV, l'tL<J't€UQVLae; 01:L T) QUOla 1:T)e; €uoE~Hae; O€V €VLQl't~€1:m <J'LT)v Ul'tQ~QAtl mLT}flU1:WV l'tQQe; LOUe; 8wue; xm <J'tT) mtlQLST) au- 1:WV 1:WV m1:T)!-lu1:WV fl€ l'tQQOcpQQEe;. AvacpQQLxu AQutOV u' a'ULTjv LT}v acp€Atl OLu<J'taOT) 1:T)e; €UOE~Hae;, 0' rrM1:wv -€U8U~QAa- !-lae; EXH l'tQOLXQOOLtl0H fl' Evav oaQxa<J'tLxo, 000' xrn aSLOl'tQoO€XLO OLUAQYQ, 1:QV «Eu8ucpQQva», LOU Ql'tQlQU '11 X€VLQLXT] 8€flanXtll't€QL<J'tQEcpnm YUQW ceto LO €QWLT)!-la xoic €LVm T) QUOla 1:T)e; €UOE~Hae; xm LOU QOlQU.

Ausoo; <J't0xQe; LOU l'tAaLWVLXQU oLaA6YQu LOU «Eu8uCPQQva» €lVm

T) l'tQQHoaywYtl <J'tQ xAlfla 8QT)ox€UnxTje; l'taQuxQQUOT)e;, nou cpalvnm l'tWe; flU<J'tL~€ 1:T)v l'tOAT) 1:WV A8T)vWV XaLU ne; l'taQaflQVEe; 1:T)e; OlXT)e; LOU ~wxQU1:T). KU1:w al'to 1:Le; l'tLEOHe; 1:T)e; avaocpuAHae; 1:WV OT)flQXQaLLXWV l'tQAL1:WV, aAAu xm LOU !-llOQUe; nou E1:Q€cpav €VaVLlQV OOWV -<YtT) OLUQXHa 1:T)e; wQavvlae; 1:WV 1:QLUXQVLa- €lxaV OT)!-l€UOH xm OLX€LOl'tOLT)- 8€l ne; OLXEe; LOUe; l't€QLOUOl€e;, ne; Ql'tQl€e; OL aQXLXQl OLXmQUXOL aouvcroiiouv TjOT) v' avax1:tl0QUV, € !!l'tQOL~Ofl€VOL al'to LO l'tQQavacp€Qofl€VQ 'ljJtlCPLofla LOU AQXLVQU YLa LT}v ouvqono, l'tQAAQl OT)flQXQaLLXQl noALL€e; E~QLoxav OLESQOQ OLO vn XaLaYYtlAQUV LOUe; QALyaQXLXQUe; aVLutUAQUe; LOUe; xm vc LOUe; oUQQUV <J'tQ OLxa<J'ttlQLO fl€ LO l'tQoOXT)!-la 1:T)e; aqE~Hae; EvaVLL 1:WV 8€wv, XaLU LO 'ljJtlCPLO!-la 1:QU ~LOl't€ceT), YLa LO ortoio EYLV€ A6YQe; mo l'tuvw. Msoc 0' aU1:o AOLl'tOV LO l'tQALLLXO xAlfla, €lxaV l'taQaouQ8€l fl€QLXQl acp€A€le; 8QT)OXOAT)l't1:OL xm OVLWe; xaLE8€LaV XaLaYY€Al€e; YL' aoE~Ha. <l>alvnm l'tWe; a'ULTj TjLav xm T) l't€QlmwOT) LOU Eu8UcpQQva, 0' onoto; O€V tlX€ OL<J'tUOH va xaLaYY€lAH, we; a-

H t.IKH TOY L:OKPATH

52 [ 01 MErAAE~ t.1KE~

VOOlO xm aOE~ll, axoflll xm LOV (6LO LOV rrm£Qa LOU! I1QOOEX1:lXo-tEQll owu<:; flEMtll tOU 6laMyou 6ECxvEl xm tl<:; oo~aQ£<:; 6laataOEl<:; autll<:; tll<:; aXQotllta<:;, orrw<:; E(vm II ouotc tll<:; -fl£XQl<:; aV1:lrraMtllta<:;- 6la<POQEtlX0trtta<:; LOU 1l80u<:; tWV 8WlV, rotx onoiotx AatQEUE II rrOA.ll, xa8w<:; Err(oll<:; II avtl6laatOA.1l tll<:; :TrVEUflattXll<:; 6laataart<:; tOU 8E(OU arro rnv urro~a8fllart rcov 0X£OEWV matwv xm 8EWV 0' Err(rrE60 eunoQlXWV auvaA.A.aywv.

o LWXQatll<:; cp£QEtm va EQWta tOV Eu8ucpQova, av II ouota tll<:; EUO£~Ela<:; E(vm II xaA.ll YVWart tll<:; A.EltouQy(a<:; tll<:; auvaA.A.axttxll<:; toiitll<:; OX£Oll<:; av8Qwrrwv xm 8EWV, flEA.Etrtfl£Vll 6llA.a61l, 000 xm l6LOtEA.ll<:; T£Xvll60uvm xm A.a~ECv! 0 Eu8UcpQwv a:rravta xmacpattxw<:;. Km tors 0 LWXQatll<:; 6EV rrEQlOQitEtm 010 6laXQltlXll ElQWVE(a, aA.Aa ouoxaSEl: «AQa II EUO£~Ela, Eu8UcpQwv uou, 6EV E(vm T(rrOT' aA.A.o rraQa Efl:TrOQlXll t£XVll, oro rrA.a(oLO tWV auvaA.A.aywv avaflwa OtOU<:; 8Eau<:; xm OtOU<:; av8Qwrrou<:;!».

Evoi A.OlrrOV II EUO£~Ela, xma tl<:; avtlA.lltj!El<:; TWV aufl:TrOA.ltWV TOU, 0- flOla orrw<:; xm xma Tl<:; avtlA.lltj!10 l<:; TWV llfllfla8wv flaswv tll<:; 6lXll<:; fla<:; ErrOXll<:;, auVOtj!lsoTav on; rrQOOEUX£<:; xm atl<:; rraQOX£<:; 8UOlWV, rrQoXElfl£VOU va xaflcp8E( -rrEQ(rrou va XElQaYWYll8E(!-ll 8EOtllta xm va rrQaYflmWOEl Tl<:; Errl8ufllE<:; tOU rrQOOEUXOfl£VOU, avtl8£TW<:;, Yla LOV LWXQaTll, II OUOla Tll<:; EUO£~Ela<:; EvtOmsotav ornv rrQ08Ufl(a TOU moroii, auto<:; va rrQoorra81l0El va rrQaYflatWOEl LO 8£A.llfla tOU 8Eau. Auto<:; v' avarrA.llQWOEl xm va urroxataata8E( om X£Qla xm ore rro- 6la LOU 8E(OU, nou A.ElrrOUV orov m08llTo fla<:; XOOflO. Km LOULO, Yla xaQll trt<:; rrQaYflatwart<:; rou 8EA.llflatO<:; TOU Bsoii, Km aXQl~W<:; ErrEl61l aUto to 810(0 8£A.llfla 6EV flrroQE( va Elvm t(rrot' aA.A.o coto TllV rrQayflaTwoll tll<:; l6£a<:; tll<:; 6lxaLOaUvll<:; W<:; tll<:; urr£Qtmll<:; aQETll<:;, 0 LWXQaTll<:; ElXE XmaA.ll;El ornv rraQa60Xll rou on n EUO£~Ela oevtoroii- 010 Ex61lA.WOll Tll<:; l6€a<:; Tll<:; aQEtll<:;, xcn El6lXOtEQa tll<:; 6lxmoaUvll<:;.

LtO rrEQlExoflEVO tll<:; 6lXll<:; TOU rr(atll<:;, 0 LWXQatll<:; 6EXOtaV ott 0 8100<:; £XEl rrvEUflatlXll 6laataoll: «Eon 610 0 8100<:; 0 VOU<:;» (LOU xoOflOU). Km rraA.l: «08100<:; A.ot:rrov E(vm 0 (urr£QTmo<:;) VOU<:;, av08Euro; Xl aV£YYlXtO<:; arro xa8E u to UA.lXO (xm aw8lltO), ceroouvoeuevo; a:rro xa8E u LO cp8aQto!». Ki auto<:; 6 voix LOU XOOflOU -0 8100<:;- 6EV fl:TrOQOUOE rraQa va lltav xm va Elvm a8avmo<:; Xl mWvLO<:;. L' aUtllv

H L'lIKH TOY IOKPATH

01 MErAAE}; LUKE}; I 53

rnv nVEU[ta'tlXt] OLUatUal] rou 8£015 0 ~WXQU't11£ OEV E~AEnE UAAll ooo nQooEYYLor]£ 'tOU, EX [.lEQOU£ 'tOU moroti uv8Qwnou, nUQu [.lOVO OLU[.lEOOU 't11£ 1jJUXtl£ 'tOU: «AQu UU'tO 'to [.lEQO£ 't11£ 1jJuXtl£ [.lOLU~EL [.lE 'tOY 8EO, E'tOt rtou onoio; nQoo~AEnEL 0' mrro, Xat YVWQLSOV'tU£ OLU [.lEOOU EXE(VOU'tOV 8EO Xat'tYJ <PQOV11011, 8u [.ll'tOQEOEL VU YVWQ(OEL Xat 'tOY EUU'tO 'tOU, 000 Y(VE'tat nA11QEatEQU. It' ourov rov Myo, 'tTJv 1jJUXt] [.lu£ VU yvwQ(OOU[.lE -au'tO E(Vat noi: [.lU£ nQOatU~EL EXE(VO£ (0 8EO£) nou [.lU£ nUQUYYEAAEL vu YVWQ(OOU[.lE 'tOY WU'tO [.lU£!».

An' UU'ttlV't11V Ol't'tLXtl ywv(u, 0 EQW'tU£ 't11£ OLXt]£ 'tOU 1jJUXtl£ YL' uvdruon Xat [.lE8ESYJ orov XOO[.lO rerv LOEWV OEV [.ll'tOQE( nUQu vn £LXE XEV'tQLXO atOXo'tYJ flE8Es11 oro l'tVE15flU xoi orov YOU EVO£ nuvuyu80u Xat UQ[.lOVLXU nuV'toouvu[.lOU 8£015: «0 8EO£ note XaL XU80AOU OEV [.ll'toQE( vn E(Vat UOLXO£, UAA' 000 Y(VE'tat oro EnuxQo OLXato'tmo£». Kat OEV E(Vat Ouvmo vc EVEQYE( OLU<POQE'tlXU nUQu [.lOVO [.lE 'to VU [.lu£ OE(XVEL'tll OLXULOoUVYJ 'tOU, XU'tL nou u~(UatU unoQQEEL uno rnv nUQuooXt] 'tOU O'tL YJ ouv15nuQsYJ 'tOU xuxo15 [.lE r' uyu80 E(Vat uvunOLQEn'tYJ, [.lEOU ornv nuyxOO[.lLU UQflOV(U: ~EV E(VaL Ouvmov vn ESU<pUVLatE( 'to xoxo, u<po15 ([.lEOU ornv uvuYXatO'tTJ'tu 'tTJ£ ouvUnuQsll£ nov EVUV't(WV) OEV [.ll'tOQE( nUQu vc unuQXEL w£ uV't(nuAo 'tOU uyu8015. OnwOOtlnO'tE O[.lW£, xmu 'tOY ~wxQu'tYJ, OEV EXEL 8Eal] 'to xuxo orov XWQo 't11£ 8EO't11'tu£. H OQuoYJ 'tOU nEQLOQLSE'tat orov OLXO [.lu£ XWQo 'tll£ 8v11'tt]£ <p15- al]£. Etot -<JE 'tEALXt] UVUAUal]- YJ OLXtl 'tOU <pLAOOO<pLXt] En(Oool1 (rou LWXQU't11) YLVO'tUV «OLU 't11v 'tOU 8£015 AmQE(uv».

M' umu rn OEOOflEVU EuMyw£ 8EWQ0150E ecutov UOLX11[.lEVO uno rqv El'tLnOAaLo't11'tU ue rnv onotu 0 AQLat0<PUV11£ 'tOY E(XE E[.l<pUV(OEL W£ U[.l<PLO~YJ't(U 't11£ 8EO'tYJ'tU£, nUQuyvwQLSOV'tU£ 'tOY EV'tOVU nVEU[.lU'tlXO 8QYJoxEmLxo nQoouvu'tOALO[.lO rou,

OnwOOtlno'tE, 0 ~WXQU't11£ nQoxwQ110E OE OUVUV't11al] 'tOU 8uvu'tOu [.lEOU OE [.lLU nQw'toyvWQ11 EU<POQ(U l'tVEU[.lU'tlX015 OLOVUOtUOfl015. Kat 't015'tO, YLm( n(atEUE O'tL'tO nVE15flu 'tOU -'twQu nLU, [.lE 'tOY EnEQxO[.lEVO OW[.lmLXO 8uvmo rou- unEAEu8EQWVE'tat XL El'tLatQE<PEL EXE( uno 0- nou nQot]A8E, 011AUOt] O'tTJV u<p8uQ't11 UQ[.lOV(U'tOU e£015.

AMu nOLOU e£015;

o ~WXQU't11£ muMV'tEmu nQOOE~AEl'tE atYJV nVEUflmLXtl0LUatUal] 'tll£ -0nWOOtlnO'tE unQOOt'tYJ£ ornv E[.ll'tELQLXt] [.lU£ YVWal]- EVEQYELU-

H lllKH TOY L:OKPATH

54 I 01 MErAAE~ ~IKE~

1<:tl~ ouva.ltl]~, TIJv onotc £voQmlxa !.lJtoQOUIt£ va. wD80'U!t£ It£oa. OTIJv a.QI.tOVLa. rou oU!.lJta.vtO~, a.Ma XUl It£oa. OTIJv a.Qlt0VLa. rou WWt£QlXOU Ita.~ XOOlto'U, uno to JtQLOP.a. TIJ~ <pUOlXtl~ a.A.M XUl TIJ~ l]8lXtl~ a.QXtl~ tl]~ Itl] 'UJt£Q~a.Ol]~ rou It£tQo'U, xan nou J!a.~ JtEl8a.va.yxaSEl O£ O£ItVOtl]ta. tl80'U~, W~ a.;La.~ xa.8' a.mtlv.

Av 0 LwxQatl]~ 8a. £LX£ TIJ <pUOlXtl6vvmoTIJta. va. J!lA.tlOEl J!£ ta. sx<pQa.otlXa J!£oa. tl]~ 6lXtl~ Ita.~ £JtOXtl~, VOJ!LSW Jtw~ 8a. JtQoxa.A.OUO£ TIJv L6la. a.vma.Qa.xtl Xl a.vtL6Qa.0l] JtO'U rots £LX£ JtQOXa.A.£OEl J!£0a. croix XOA.n:O'U~ tl]~ JtOA.l]~ tWV A8l]vWV rou Jt£!.lJt'tO'll UlWVa. n.X. -J!la.~ JtOA.l]~ ue It0Va.6lXtl Xa.A.A.l£QY£la. JtOA.ltlOJ!OU XUl a.v£Jta.vaA.l]Jttl] YVl]OlOTIJta. 6l]J!OXQmlXWV 60J!wv.

L'UVa.xOA.0'll8a., a.XOJ!l] XUl otl] 6lXtl J!a.~ £JtOXtl, 0 LWXQaTIJ~ 8a. £8£te to Xa.LQLO, 000 XUl ota.8£Qa cvcetdvmto, £QWTIJJ!a. Yla. TIJv O'UOLa. rou 8wu, W~ tl]~ aA.A.l]~ otjJl]~ rou Jt£QUlt£QW a.J!£LA.lXtO'U £Q()}ttlJ!mo~, a.Va.<poQlxa ue tl] 1t£ta.<pUOlXtl O'UOLa. rou 8a.vato'U rou a.v8QwJto'll. OJtw06tlJtot£, a.;LSEl va. 0l]J!£lw8£L on 0 llMtwv, 6LXW~ a.va.<poQa orov LwxQatl], OltW~ a.o<pa.A.W~ 'llJto tl]V £JttlQEla. TIJ~ 6L6a.oxa.A.La.~ £X£LVO'U, £XEL YQatjJEL oroix «NoJ!o'U~» rou OtL 0 8£o~ £LVUl l] a.QXtl, to J!£oov XUl to t£A.O~ OA.WV tWV 'llJtaQ;£wv, JtQa.Ylta.tWVOvta.~ roo; oroX0'll~ rou £'U8£w~ O£ a.Qlt0VLa. J!£ tou; <pUOlXOU~ xovovec.

4. TIme 6eiypata Ins O(J)KpallKflS <pu..ooo<pias

uno 10 nAaI(J)VIKO «EupnOOl0»

Ltl]V £~601t'l') £motoA.tl rou (XUl J!£ tL~ O'UVtl8EL~ £m<p'UM;EL~ W~ JtQO~ t'l') YVl]OlOtl]ta t'l')~) 0 llMtWV, £mJ!£VOvta.~ on a.Jt06L6EL mota tL~ <PlA.OOOq)LX£~ O'UA.A.tltjJEL~ XUl a.va.A.UOEL~ rou 6a.oxaA.0'U rou LwxQat'l') [«0'U6' £otlV oUYYQa.J!J!a. llMtwvo~ 0'll6£v 0'U6' £otUl, ta. 6£ V'UV A.£y0lt£va. LwxQato'U~ eonv»], £<plota tl]V JtQOOOXtl tou a.va.yvWotl] rou O1:'l')V Jta.Qa.60Xtl JtW~ a.v 8a. 'tita.v 6lX£~ rou OL <PlA.OOOq:!LX£~ ox£tjJEL~ nou xa.t£YQa.tjJ£ W~ owxQmlx£~, 8a. £LXa.V 6Lm'UJtw8£L JtOA.U xa.A.Ut£Qa. [«Xa.LtOL rooovos Y£ oL6a., on YQa.<P£vta. tl A.£X8£vta. 'llJt' £lt0U ~£A.tLot' a.v A.£X8£L'l')V»]! M' mmiv t'l') 6l£'llXQLVlOl] 0 JtA.mWVlXO~ 6laA.oyo~ roe «L'U!.lJtOOLO'U» Jta.Q£XEL Jt£vt£ Ol]J!a.vtlXa 6£LYltma., a.Va.<poQlxa J!£ tOY owxQmlxo <plA.OOO<plXO otoXa.0lt0, oJtw~ tOY xm£YQa.tjJ£ XUl toy Jta.Q£6wo£ OTIJV lotOQlXtl ItvtlJ!'l') 0 J!a.8'l')ttl~ rou llMtwv:

H lllKH TOY :LOKPATH

01 MEI'ME}; L\IKE}; I 55

(a) rnv :n:QOOfYYLOT) 'Tl]e; ouoLae; 'TOU fQW'Ta,

(~) rnv OV'TOAOYLX~, :n:Al]V aUAl] Xat aaUAAl]:n:'Tl] a:n:o La at08l]~QLa oQyava, OLaO'TaOT) 'TWV LOEWV,

(y) tnv afVal] OLa:n:aAl] cvdueoc O'TO xaM Xat O'TO xoxo,

(0) rnv E:n:LOl]e; O'Ta8EQ~ OLa:n:aAl] aVaflWa ornv aQ:n:axnx~ E1;ouOtaO'TLX~ aOLxLa Xat ornv aOta'TaQaX'Tl] :n:LO'Tl] ornv LOfa 'Tl]e; OLXatOaUvl]e;, we; a1;Lae; xa8' aUT~v, xcu

(E) 'Tl]V a8avaoLa 'Tl]e; 1pux~e;.

AOL:n:OV:

- IIQw'TOv, O'TO «LU[l:7tOOtO» 'TOU IIAa'Twva, omv fQXETat l] OELQa va flLA~OEL 0 LWXQa'Tl]C; YLa TlJV OUOLa 'TOU fQW'Ta, a:n:O<PEUYEL (~ LOWe; :n:QOO:n:OLELTat on a:n:o<pEuYEL) va EX<PfQEL OLXO 'TOU Myo. AQXEL'Tat O'TO va OLl]Yl]8EL, xat flaALO'Ta us u:n:o~Al]nX~ flUO'TaywYLx~ fXO'TaOl], ooc LOXUQLSETat on ELXE oxoiioet a:n:o Xa:n:OLa aYVWO'Tl] omv A8~va uriV'TLOoa. E'TOt xmoQ8wvEL va E1;a1pEL xrn va :n:aQaaUQEL 'Tl] qxrvtcotn flae; OE flaxQLVOUe; XQOVOUC; Xat 'To:n:oue; 'TOU flu80u, o:n:ou ru YEyoVO'Ta OUYXfOV'Tat ue u:n:EQ~anxfe; OUAA~1pELe;. KL EXEL, axouflE oou unoxoOfla'TOU ELXE EXflUO'Tl]QEU'TEL au'T~ l] flaV'TLOOa, a:n:o'Tl] MaV'TLVELa, l] ~LO'TLfla, :n:OU, xma 'T11 owxQmLx~ OfloAoYLa, ~LaV Xat 0' aUTO 'TO t*l)uc, o:n:we; Xat 0' aAAa :n:OAAa., ooqn] LfQELa. «Eyw ( ... ) U:n:OO'T~QLta ( ... ) mue; 0 EQw'Tae; ELVat flEYaAOe; 8EOe; XL on aV~XEL O'Ta WQaLa. Ouox EXELVl) fl' aV'TfxQouE ( ... ) :n:we; OU'T' WQaLOe; fl*E aya80e; 8EOe; ELVat 0 EQW'Tae;, aAAa. flEYaAOe; OaLflovae; Xat :n:aV'TOOVVaflOe;».

- ~EU'TEQOV, Xat :n:aAL O'TO :n:AmwvLxo «LU[l:7tOOLO», fXOUflE OVo flaQWQLEe;, :n:we; 0 LWXQa'Tl]e; OEV :n:EQLOQLtO'TaV a:n:oXAELO'TLXWe; ornv 1puXQ~ EAEYX'TLX~ OLaOLxaoLa, ue 'Tl)v onotn flE800LXa EXflaLEuE mv aA~- 8ELa, ~ LOWe; a:n:AWe; xcn flOVO'Tl]V avaLQWl) 'Tl]e; :n:Aa.Vl]e;, flfo' a:n:o :n:A~- 80e; 1pEUOWV LOXUQLOflWV. EQX0V'Tav O'TLYflfe; :n:ou 0 LWXQa'Tl]e; :n:EQLfmstts OE ~a8u XL cetoxoouo OLaAoYLoflO, a:n:' o:n:ou XaflLa OVVafll) OEV *av 'TOOO LOXUQ~ YLa va 'TOV a:n:oo:n:aOEL. BatEL AOt:n:OV 0 IIAa'TWV "tOY AQLO'TOOl]flo va OLl)YELTat O'TOUe; aAAOUe; OU[l:7tOOtaO'Tfe; on, xa8we; EQXO'Tav flatL ue 'TOV LWXQa'Tl] :n:Qoe; 'TO o:n:Ln'TOU Aya8wva, 0 ooqxx 00.oxaAOe;, xa8' ooov, fOELXVE oav va ELXE ~U8LO'TEL OE Aa~uQLv80 OLaAOYLOflOU, XL f'TOt, xa8we; ~aOLtaV, OAO Xat mo OUXva fflEVE :n:LOW. 0 AQLO'TOOl)flOe; U:n:OflOVETLXa 'TOV :n:EQLflEVE. AAA' 0 LWXQa'Tl]e; fOELXVE

H L0.IKH TOY IOKPATH

56 I 01 MErAAE~ h1KE~

3tW~ II aVaIlOV1] £x£(vo1J 'tOY £VOXAOUO£ XaL t01J 1J3tOO£(XV1J£ va 3tQoXWQ£( 1l0VO~ t01J. Orav 0 AQLOtoOllIlO~ fcptao£ OtO 03tLtL t01J Ayu8wva ~Q1]X£ tll 8uQa aVOLxt1]. Ano IlfOa, fva~ OOUAO~ f03t£1JO£ va tOY 1J- 3t00£X8£( XaL 'tOY 001]YllO£ £x£( 03t01J e (xav 1]01l 3tUQ£L 8fOl'j XaL OL UAAOL (J1J!l3tOOLaOtf~. MOAL~ 'tOY dOE 0 Ayu8wv 'tOu cpwva~£: «KaL 0 LWXQUtll~; llw~ O£V Ila~ tOY fCP£Q£~ !lase 001J;» «Eyw rots ((J1JV£XtS£L 0 AQLOtoOll!lO~) OtQfCPW to 3tQOOW3tO 3t(ow XaL O£V ~Af3tW 3t01J8£vu tOY LWXQUtll va us axoAo1J8£L E~1]Y'l1oa, AOL3tOV, OtL XL £yw !l£ 'tOY LWXQUtt] £QXOIlO1JV £ow, XaAW!lfVO~ uno 'xstvov oro o£(nvo». - «noM xaAu fxav£~», £(3t£ 0 Ayu8wv, «uc exstvo; 3tOU £(VaL;» -«TwQa Oa 1]rov 3t(OW !l01J, ftOL!lO~ va !l3t£L. AnoQw AOL3tOV XL £yw, 3tOU VU 'VaL».«Ll£V XOLtU~, 3taLO( !l01J», £(n£ 0 Ayu8wv, «va ~QH~ tOY LWXQUtt] XaL va !la~ tOY CPfQH~ !lfOa;».

Ltll (J1JVfXHa, xa8w~ 0 OOUAO~ f3tA£V£ ta 3tOOLa 't01J AQLOtOO'l1IL01J YLa va 3tAaYLUOH OtO aVUXALVtQO, UAAO~ OOUAO~ £Lo1]A8£ ornv aC801Jon nov (J1J!l3tOOLaOtwv XL aV1]yYHA.£ 3tW~ «£X£(VO~ 0 LWXQUtll~ occ» fXH unO(J1JQ8£L OtO 3tQ081JQo t01J y£Ltova XaL !lfVH £x£( OQ8LO~, a!lLAllto~ XL aXLV'l1'tO~. KL 000 XL av £xdvo~ (0 OOUAO~) 'tOY 3taQaxaA£( va tOY axoAo1J81]OH OtO 03tLtL rou Ayu8wva, a1JtO~ OUt£ a3tuV'tt]Ol'j OLV£L, !l1]t£ 3tQ08v!103tOL£LtaL va 3tQOXWQ1]OH YLa va !l3tH OtO CPLA.6~£VO 03tLn. - «ll£QL£QY£~ xataOtUOH~ !la~ avacpfQH~», un03t1]Q£ toy OOUA.O 0 Ayu8wv. «n1]YaLV£ YQ1]yoQa va !la~ toy CPWVU~H~ XaL va !l'l1V tOY aCP1]OH~»! Ka8w~ O!lW~ to 'ns, 0 AQLOtOO'l1!lO~ a!lfOW~ toy artftQ£'\jJ£: -«OXL, acp1]Ot£ toy. T01J 'XH y(VH mo (J1JV1]8Ha v' artOtQa~LftaL rtore-zote, 03t01J XL av tUXH, XaL va OtfXH aXLvll'tO~, ~1J8L(J!lfVO~ Ot01J~ Otoxao!lou~ 't01J. E>a fQ8H O!lW~ otivrouc, xa8w~ moreixo. Acp1]Ot£ tOY A.OL3tov».

nQaWanxu, orcv £LX£ 1]0llrtQOXWQ1]O£L to O£LnvO, £!lCPavLOtllX£ 0 LWXQUtt]~, xaA.ooLu8£'tO~, ouv va !lllv £LX£ !lWOAa~1]OH t(not£ 'to nnQUoo~o. O!lW~ aXO!lllltLO svnetoxncxo 1]tav 'to rtaQO!lOLO £rtHOOOLO ~U8LOl'j~ 't01J LWXQUtt] O£ rt£QL(J1JA.A.Oy1], XatU tt]v £XOtQat£La t'l1~ IlotLOaLa~, ftOL ortW~, 'to LOLO ~QU01J tou (J1J!lrtOOL01J, 1]Q8£ aQyot£Qa XaL OLllY1]8'l1X£ ornv O!l1]Y1JQll 0 AA.xL~LuOll~, !l£ r' axoAo1J8a A.6yLa: «Kdnor' £X£L, ornv £xOtQat£(a, a~tSH va t' oxoiicere, art' rqv a1Jy1] orsXOtaV aXLV'l1to~ 0 LWXQUt'l1~, ~1J8LO!lfVO~ orov oLaAoYLO!lO t01J. KL £-

H LlIKH TOY IOKPATH

or MErAAE~ ~rKE~ I 57

lt€L6tl, xa8w£ <pa(vEtaL, OL OXE'IjJ€L£ rou 6£v rov 061')youoav ltou8£vu, oev rc ltaQmouo£, af..f..' £;axof..ou80uo£ va mEX€L £x£( ax(v1')'tO£, xa!LEVO£ mL£ OXE'IjJ€L£ 'tOU. M£O'rJ!LEQLao£. Oi Uf..f..Ot mQa'ttw't££ rov £(xav aV'ttf..1')<p8£( xm xmUltf..1')x'tOL <pwvas£ 0 Eva£ orov Uf..f..O ltW£ 0 LWxQu't1')£, ltaQu rov xau'to tlf..LO, orsxotcv £x£( alt' 'ta xaQu!Lma, altoQQ0<P1')!LEVO£ 0' amo non 'tOV an:aoxof..ouo£. BQu6Lao£, XaL !LEtu'tO 6£(nvo, E'tOL OltW£ tl'tav rote xaf..Oxa(QL, !L£QLXO( Icovsc Oltf..Lt££ EouQav E;w altO 'tt£ OX'I']VE£ rn mQw!Lmu rou; yta va XOt!L1')80uv orn VUX't£QtVtl 6QOOLU, af..f..a XaL yta va ltaQaxof..ou8tl0ouv av 0 LWXQU't'l']£ 8a £;axof..ou80uo£ va mEX€L E'tOL ax(v1')'to£ Xt cetoxoouo; 0f..1') 't1') vUX'ta. Ki £x£(vo£, ltQaY!La'ttxu, 6£v xouvtl8'1']X£ xa80f..ou, WOltOU XUQa;£ 1') auytl Xt avu't€Lf..£ ;avu 0 tlf..LO£. Tors, vovrinoe, ltQooxuv'l']O£ XaL ltQO- 0£UXtl81')X£, mQa!L!LEVO£ ltQO£ mrtov. KL Elt€L't' alto!LaxQuv8'1']x£, !L£ xm£u8uvo1') rov xmauf..to!Lo ron».

- Tonov, £(VaL ~E~mo O'tL, orov 0 LWXQU't1')£ oovuvroiioe 6uoxof..(££ va ltQoo£yy(O£t XUltOLO !L£'ta<pUOLXO ltQo~f..1')!La XaL !L£ 'ta yvwmu rou f..oytXU £ltLX€LQtl!Lma v' alt06£c;€L 't'l']V ltQEltOUOa f..U01'), ornv 0- lto(a £x£(vo£ moreue, rots 6£v 6(mas£ va xma<puy£t orov !Lu80 XaL va 6t1')y'l']8£( tmoQ(££ alto Eva uno £11:(lt£60 SWtl£. L'tO ovouo 't'l']£ £vOQaffi}£ 'tOu't'l']£, 0 LWXQU't1')£, tl61') !LEOa oro X£L!L£VO rou ltf..mWVLXOu «foQy(a», £(X£ ltaQm'l']Qtlo€L O'tL au'to£ £LVaL 0 uQLmo£ 'tQOltO£ 6La~(wO'rJ£: «Na SOU!L£ XaL va It£8a(vou!L£ Xaf..f..L£QywV'ta£ 't'l'] 6LXaLOoUV1') XaL 'tL£ Uf..f..££ aQEtE£ ( ... ). M£ <po~o 8£OU va !L£Qt!LVOU!L£ It£QLOOO't£QO oto va !L'I']V a6LXOU!L£ ltaQu oro va !L'I'] !La£ a6txouv oi Uf..f..Ot. Ito't( exetvo; ltOU 8Ef..€L va e (Val uv6Qa£, ltQElt£L, ltQLV altO xu8£ 'tL Uf..f..O, va <PQOV'tLS£L, OXt yta 'to ltW£ Sa <pa(vEtm croix Uf..f..OU£ W£ £vuQEtO£, af..f..u ltW£ ovrox Sa £(VaL, 't000 orov 6'1']!LOOLO 000 XaL orov L6LW'ttXO rou ~(O».

- M' auttlv rnv a<p£'t1')Q(a, 'tE'taQ'tOV, 0 LWXQU't1')£, orov (6w ltf..mWVLxo 6tuf..oyo rou fOQy(a, £(X£ u'IjJWO€L £ltL'tL!L1')'ttXtl <PWvtl: «fLm( e (Val 6'6- OXOf..O, KaMLXf..tl !LOU, Xt u;w£ ltOMOU smnvou, va ~Q£8£( X<ln:OLO£, £;Oltf..tO!LEVO£ !L£ !L£YUf..1') £;ouo(a XL £UXEQ€La oro v' a6LX£(, O!LW£ amo£ va ltQOOEXH It£QtOOO't£Qo 'to ltW£ Sa 6LaXHQLS£'taL 't1')v £;ouo(a'tou !L£ 6LXaLOoUVl') ( ... ) !\(YOt'to xmu<p£Qav ( ... ) EM1')Va£, !LOVOV Eva£ ava<pEQ£'taL. KL E!LHV£ ovoucoro; YL' auttlv't1')v aQ£ttl tou: 0 AQLm£(6'1']£, 0

H nlKH TOY IOKPATH

58 I 01 MErAAEZ il1KEZ

ywe:; roi: A'Uaq.tuXO'll. Evoi 'to JtA.~80e:; 'tON £;o'UaLaaTWV *av aWXQo(!»

Autri £LX£ aJtaV't~a£L 0 LWXQU'tT)e:;, otov 0 KaMlXA.~e:; 'toy cLX£ JtQOxaAEa£L on «eroi £Lvm JtQoxa80Qla!L£VO 'to bLxmo: 0 aVWT£Qoe:; v« £;O'UaLut£t JtUVW aTOV XaTWT£QO xru va £X£L JtA.£OV£x't~!laTa aJt£vaV't( rou, «I'urn, ocv 'tLVOe:; blXmW!la'tOe:; xuvoV'tae:; XQ~<JTj, 0 Z£Q;T)e:; £LX£ £XaTQaT£Va£l £vaV'tLOV 'tT)e:; EA.A.Ubae:; xm vWQl't£Qa 0 JtaT£Qae:; rou £vovnov torv Lx'U8wv;».

o KaA.A.txA.~e:;, XaTU'tl] YVW!Ll] !l0'U, £(X£ CP£Q£l oe MaxoA.l] 8£al] 'toy LWXQU'tl], xa8we:; ton Jt£Ql£YQacp£ rqv aJt't~ xrn aV£JtLb£X'tl] Q£aA.laTlXOV aV'tlA.6yo'U JtQaY!lanxo'tl]'ta, bl]A.ab~ on l] (bla l] cpval] Xa8laTU cpav£Qo Jtwe:; a'U'to £Lvm 'to bLxmo: «0 xaAV't£Qoe:; va JtA.£OV£X't£( aJt£vovn aTOV X£LQO't£QO xm 0 bUVaTo't£Qoe:; JtUVW aTOV mo aMvaTo. Kd'tl nou £Jtl~£~mwv£'tm Xt aJto ne:; a'Uv8~x£e:; nou £JtlxQa'tOvv om twa, xa8we:; xm a' OA.£e:; ne:; JtOA.£Le:; xm aTle:; CP'UAEe:; 'tWV av8QwJtwv, o'tlbl]A.ab~ £'taL £cpaQ!Lot£ml 'to b(xmo».

Aurriv 'tl]V Ob'UVl]Q~ OV'tOA.OYtX~ JtQaY!LaTlXO'tl]m 0 LWXQU'tl]e:; b£V~trrv os 8£<JTj va blmp£va£L us netotixorntc. EVlW8£ ~£~ma Jtwe:;, a' £va UA.A.O £JtLJt£bo -{)£OV'ttXO ~ lb£OA.0YlXO- 't£A.£LWe:; blacpOQ£nx~ JtQ£Jt£l va £Lvm l] £x'tL!ll]al] rou blxa(o'U. <l>aLV£'tm Jtwe:; ornv Lbla ab'Uva!L(a ~Q£8l]x£ xm 0 I1Aa'tWV, orov £YQacp£ 'toy btUA.0YO rou «fOQyLa». Eroi, XU'tW aJto ne:; Jtl£aHe:; a'U't~e:; 'tl]e:; ab'Uva!lLae:;, 0 I1A.U'tWV £LX£ xc'tacpVYH os !lla AV<JTj, l] OJtOLa Jt£Qtuyn 'tOY JtQo~A.l]!Lanto!L£VO nvnYVWaTl] rou os a!ll]xavLa. KaT£CPUY£ bl]A.ab~ aTO cpo~l]'tQO 'tl]e:; ustc- 8avunae:; XaTabLXl]e:; aTOV TUQ'taQo: «Kovevcc, JtO'U b£v JtaQaA.oy(t£trn oA.wabtoA.o'U xm b£v £Lvm uvavbQoe:;, b£v cpo~u'tm 'to va Jt£8uv£t. EX£LVO JtO'U cpo~u'tm £Lvm aJtOXA.HaTlXWe:; xm !LOVOV 'to va CPVY£l aJto rnv £JtLyna tw~ £xoV'tae:; ablx~aH. Furn amo £Lvm 'to mo CPO~£Qo xoxo, KaAAlXA.~ !LO'U, bl]A.ab~ va xaTacp8uane:; aTOV Abl], £xoV'tae:; 'tl]v 1p'UX~ oou XaTUaTlX'tl] !L£ r' abtX~!laTa JtO'U bt£JtQa1;£e:; aTl] tw~ oou».

Etot cp8uvo'U!L£ (e) aTO 't£A.£maLO axaA.oJtun'tO'U aWXQaTlXOV cptA.OaocplXOV aTOxaa!LOV, bl]A.ab~ aTl] !L£'tacp'UaLX~ JtLaTll, Jtwe:; l] £VUQ£'tl] av8QwJtlvl] a'U!LJt£QlCPOQU £v~xn 'tl]V JtQaY!Lu'tw<JTj lbaVlXWV a;lWV 'tle:; OJtOL£e:;, a' £vav UAAOV -'UJt£Q~anxo- xoouo, £LX£ YVWQLaHl] 1p'UX~ Xl £X'tO't£ £V8'U!L£L'tm. H 1p'UX~ Jt08£L va £JtlaTQ£1pH aTOV tbaVlXo £X£LVO xoouo, Itc rov A.6yo aXQl~we:; 'tOV'tOV l] 1p'UX~ £XH'tO XQ£oe:; va 'UJt£QVt-

H ~IKH TOY :LOKPATH

01 MErAAEL: l11KEL: I 59

X'flOEL'ta ElJ,cpma EvO'tLx'ta xm 6LalJ,EoO'u 't1]£ CPLAooocpta£ vc :n:QOf'tOLlJ,aO'tft YL' amo 'to lJ,f'ta8avuno 'tast6L, E'tat nou 'tfALXW£ Y) CPLAooocpla -ornv Y)8LXtl 'ty)£ 6LuO'taoy)- vn lJ,y)v flvm 'tmo't' UAAO :n:aQu Y) O'toxaO'tLXtl 0:n:ou6tl rou 8avu'tou. L't1]V :n:Aa'tWVLXtl «A:n:oAoYla» rou 0 LWxQu'ty)£ flJ,cpaV~f'tm ouYXQa'tY)IJ,EVO£. Koi aXQL~w£ u:n:o 'to xQu'tO£ au'ttl£ 'tT]£ avuoxw1]£ :n:aQa6EXf'taL O'tL 6fV yvwQ~EL aQxf'tu YLa 60a OUIJ,~alVOUv orov A6Y). MOAOV'tOU'tO, au'ttlY) EAAfL1pY) OlYOUQY)£ yvwOY)£ YLa rnv ouotc rou 8avu'tou, 6fV 'tOY fsw8fl 0't0 vc cpo~u'tm 'tOY 8uva't0. «Ium ro vn cpo~u'tm X<i:n:OLO£ 'toy 8uva't0 flvm onv vn VOlJ,l~EL :n:w£ flvm 00cp6£, fVW 6fV flvm. Kci toiiro, yLa'tL E'tOL 8a suqxrvi~6'tav ouv vc SEQEL fXfLva nou ayvofL, acpou xavfL£ 6fV EXfL yvwOY) 'tT]£ ouotc; ton 8avu'tou, oere ov OUIJ,~aLVEL vu 'vet YLa 'tOY uv8Qw:n:0 'to mo 0:n:ou6aLo aya86. MOAOV'tOU'tO 0 :n:oM£ xm alJ,a8tl£ x601J,0£ cpo~u'tm 'tOY 8uva't0, onv vn 'xav 'tuxa :n:AtlQY) yvwOY) roii 6'tL £lvm :n:oM IJ,£yUAO xoxo».

Amtlv 'tY)V a~f~m6'ty)'ta fLXf fXCPQUOfL xcu 0' UAAf£ :n:fQLO'tUOEL£, :n:QLV an6 'tY) 6lXy) tou: «Kdvouus cpaV'taO'tLxE£ xa'taoxfUE£, 6LXW£ vn EXOUlJ,f 6EL 'tOY 8f6 tl vc 'toy EXOUlJ,f xctcvorioet Xa'tU 'tQ6:n:0 txcvo:n:OL1]'tLX6».

M' auttlv'tT]v fmcpUAasY) 6LaXtlQUOOf O'ta8fQu 'tT]V :n:lO'tT] rou O'tT]V a- 8avaola 'tY)£ 1pUXtl£. OIJ,W£ IJ,f 'tY)V UlJ,fOY) :n:aQa60Xtl :n:w£ «sfv' a8uva'tT] Y) 1pUXtl, 6XL 0't0 :n:AaloLO XU:n:OLOU auO'tY)Qou AOYLXOU 6LaAoYLOIJ,OU, aM' erot, xa8w£ XUVOUlJ,f cpaV'taO'tLxE£ xa'taoxfUE£, 6lXW£ vc EXOUlJ,f 6EL 'tOY 8f6 tl vc 'tOY EXOUlJ,f xa'tav0tl0EL Xa'tU 'tQ6:n:0 Lxavo:n:oL1]'tLX6. KL £Yw 0 l6LO£ IJ,LMw 6lXW£ vu EXW yvwOY), aAM m8avoAoywV'ta£. MOAOV'tOU'tO :n:QE:n:fL vn :n:Qoo~M:n:OUlJ,f 0't0 8uva't0 6lXW£ cp6~0». E'tOL, uno 'to 6LxaO'ttlQLO 't1]£ HALaLa£ 0 LWXQU'ty)£ fLXf cpUYEL IJ,f 6La- 6Y)AWIJ,EVY) 'tT]V fUEAm6a UYVOLU'tOU YLa 'tT]V OUOla rou 8avu'tOu.

M' amu'ta 6f601J,EVa, 1J,Jt0QOUOf LOW£ vc u:n:0'tf8fl on -YLa :n:QWtY) CPOQu-IJ,EOa 0'tT] 1J,6vwOY) 'tY)£ CPUAaXtl£, YLyaV'tw8Y)xf 0't0 YOU rou Y) ne:n:oLeY)OY) :n:w£ Y) 1pUXtl etv' a8uva't1], xa'tu :n:Qw'tO, IJ,f'tO f:n:LXflQy)lJ,a tWV svuvnrov, uO'tfQa IJ,f 'to fmXflQy)lJ,a ty)£ avulJ,vy)oy)£, aAAu xm IJ,f 'to fmXfLQ1]lJ,a'tou a6Lacp86Qou rcov :n:Qow:n:wv tWV L6fWV.

0I1W£, YLa tOY LWXQUtY) -Etat o:n:w£ l1a£ 'toy :n:aQouatu~EL 0 nMtwv-Y) a8avaola 'tY)£ 1pUXtl£ tltav a:n:06f6ELYIJ,EV1] tl6Y) :n:oM :n:QLV a:n:6

H L'lIKH TOY LOKPATH

60 [ 01 MErAAEL: ~IKEL:

tll b()(ll XaL rnv xato.bixll tOU. KaL tOUtO, Ylati O'tTIV n:AatWVlXtl «IIoALtEio.» 0 LwxQatll~ bllly£itaL Ylo. tll O'Uttltllart nou fiX£ us tOY f/...o.uxcovc: «Asv YVWQitH~ n:w~ llll'uXtl j.to.~ £iv' o.SaVatll XaL n:ote b£v xavstrn;» - «Mo. TOV ~io., £Yw b£v ~eQw xan retoto. Mn:oQ£(~ £0'15 v' 0.n:obfi~H~ tetOLOV LOxuQlaj.to;» Eva £QWtllj.to., oro onoto 0 LwxQatll~ j.t£ o.n:OAvtll o.vton:mo(811all XaL o.n:/...6tllTo. £(X£ o.n:o.VttlaH: «Av b£v xdvco AaSo~! Af...AWat£ XaL O'U So. J.t3toQeaH~. ~£v £(VaL bo. XaL rooo MaxoAo!».

M£ bl£~oblXtl o.van:w~ll tWV n:QOo.vo.<P£Qoj.t£vwv £JtlXHQllj.taTwv, <JX£Mv Ao.xo.vlo.aj.tevo~ o.n:o blo.vollnxo xo.A.n:o.aj.to, 0 LwxQatll~, j.teoc oro b£aj.tWTtlQLO, A(YO n:QOtoU vc mst TO XWV£W, £(X£ cvcqxovricei: «LVV£n:W~ llll'uXtl £ivaL o.v£n:(b£XTll So.vatou; ELv' o.SaVatll; - Euy£! LVJ.tcpWVOUj.t£ Aomov n:w~ auto o.n:ob£(XSllX£!»

Of.LW~ 0 Llj.tj.t(o.~ o.j.tcpe~o.AA£: «Ev 01/'H Tll~ an:oubaLoTllTo.~ tWV tllTllj.taTwv Ylo. to. onotc O'UtYJtoUf.L£, O'UV£XTlf.LWVto.~ n:o.QaAAYJAo. XaL tYJv o.VSQWn:LVYJ o.bvvo.f.L(o. (Ylo. tYJV Xato.voYJatl roix), £(f.LaL un:oXQ£wj.tevo~ vc £~o.XOAOUSW vc j.tYJV n:£ieoj.taL».

Ozors 0 LwxQaTYJ~ £~OQY(atllX£: «ToAj.ta~ vc eX£l~ rnv o.~(wart va oou o.n:Ob£~H tYJV o.cpSo.Qa(o. XaL tYJV o.So.vo.a(o. Tll~ 1/'uXtl~ 0 cpl/...6aocpo~ noe m(xHtaL vn n:£Sav£l, £vw o.vtO~ j.t£ SaQQo~ ~o.bitEl orov Saveto, us TYJV n:£n:o(8YJart n:w~ aUTO e (Val TO xo.Mt£QO nou xaVEl TWQo., o.Vti TOU vc £~o.XOAouSoua£ vo t£l j.tlo. blo.CPOQ£TlXtl tWtl, Xl etm o.n:Aa XaL uovo vu j.t£Te8£T£ tOY XQovo rou So.vaTou rou, o.VtAWVto.~ coto tetoto xo.j.tWj.tato. «vonro XaL YJAieW SaQQo~; KaL tOAj.ta~ v' o.f.Lcpla~YJt£i~ tYJ S£(o. blaato.art tYJ~ 1/'uXtl~ XaL TYJV n:QoiJn:o.Q~tl TYJ~, n:oM n:QOtoU vo y£vvYJSOUf.L£; Tt £(V' auto nou a' £j.tn:ObitH vc n:o.Qo.b£Xt£(~ n:w~ 0- Ao. tOUto. artj.tatobotouv rnv o.So.vo.aio. tYJ~ 1/'UXtl~;».

Tnv n:iatYJ TOU AOln:OV atYJV o.So.vo.a(o. tYJ~ 1/'uXtl~ 0 LwxQatYJ~ £Jtl~£~o.iwa£ ue to tlSO~ TYJ~ af.LwYJ~ n:QoawJtlxtl~ tOU n:oQ£io.~ n:QO~ to Savoro.

5.0 nOAU1KOS rrpooavurokropos rou EOOKpatfl

o o.moa£~o.af.Lo~ TOU LwxQaTll b£v tOU £n:etQ£1/'£ n:ote vc £Vto.XS£( os XMOlo. n:OAltlXtl n:o.Qato.~YJ w~ on:o.M~ tYJ~. EiVaL o.Atl8£lo. on utAoua£ f.L£ So.uj.to.af.L0 Ylo. TOV y£(tova tOU AQl<Jt£ibYJ, tOY mov0f.Lo.t0f.L£-

H LlIKH TOY LOKPATH

or MErAAE~ ~rKE~ I 61

vo oLxaLO. O!!W~ ltQOOWJtLXU o£v LOV £LX£ YVWQCO£L, xa8w~ TO ETO~ YEVvt]OYJ~ LOU LwxQ<ht] (TO 468 rt.X) OU!!ltClt't£L ue 'TO ETO~ 8avuTOu LOU AQw'T£Cot]. Otrrs TOV 8£!!tmOxAr] ltQoAa~£ ev sWr], xa8w~ sxetvo; £Cx£ r]ot] altO~tWO£L OX'TW XQovta ltQtV ceto 'Tt] YEWt]OYJ LOU LWXQU'Tt], 0 0- ltOLO~ r]TaV !!OAt~ E<Pt]~O~ 19 £'TWV, OTaV 0 KL!!WV UltEXU1p£ ma'TQau!!a'TU TOU xmu'Tt] Vtxt]<poQo VaU!!aXLa £VaVTCOV'TWV Ileoooiv ore ltaQuAta 'Tt]~ KultQou. rvwQtO£ O!!W~ xoi, aQXtxw~, £S£'TC!!t]o£ LOV I1£QtXAr], LOU OltoCOU r]Tav xmu 22 XQovta v£m£Qo~, E'TOt nou 0 LWXQU'Tt]~ r]Tav t]AtxCa~ 39 £'TWV orcv 0 I1£QtXAr]~ XTUltr]8t]x£ altO 'TOV AOL!!O Xat ltE8av£, XUTU'Tt]V ltOALOQxLa 'Tt]~ ltOAt]~ coto TOU~ LltaQTtU'T£~ 'TO 429 n.X.

LTa ltQw'Ta XQovta 'Tt]~ yvwQt!!La~ TOU~, 0 LWXQU'Tt]~ ouyxmaA£Yorev orov otsvo XUXAO 'TWV OUVO!!tAt]'TWV 'TOU I1£QtXAr], 0 OltOLO~, xa- 8w~ <paLV£'Tat, £X'Tt!!OUO£ 'TO r]80~ Xat Tt~ otOaX'TtXE~ txavmt]'T£~ 'TOU LWXQU'Tt], orov onoto o£v uQYt]o£ va £!!lttm£u8£C 'Tt] otaltatoaywyt]OYJ TOU oQ<pavou aVt1pLOu LOU AAxt~tuOt], svo; xaQto!!mtxou, 000 Xat mC8aoou VEOU, 0 onotoc, ue 'Tt]v ltOAL'TLXr] £umQo<pLa TOU, ovuuevorov va OUV£XCO£L 'TO tmoQtxo EQYO LOU I1£QtXAr], av O£V ltaQaouQo'Tav alto 'Tt~ ltaQU'TOA!!£~ aVTt<puo£L~ LOU £U!!£'TU~At]LOU xaQax'Tr]Qa LOU.

o LWXQU'Tt]~ O£V £CX£ xUTavot]ot] yta Tt~ UltOy£L£~ otaoQO!!E~ Xat Tt~ UAA£~ ltA£X'TUV£~, nou avalto<p£uxTa swrn £yY£V£L~ O£ xu8£ ltOAtTtxr] oQao'Tt]Qto'Tt]'Ta. AvayvwQts£ !!£V xcn 0 LWXQU'Tt]~ O'Tt 0 I1£QtXAr]~, ava<poQtxu !!£ LO OtXO 'TOU ltQOOWltO, r]TaV OVTW~ aowQoMxt]LO~, !!£ altO'TEAW!la, OXt !lOVO va !!t]v EX£t £ltausr]o£t 'Tt] !l£yUAt] axCvt]'Tt]lt£QLOuoCa nou £LX£ XAt]QOVO!!r]O£L alto LOV ltUTEQa 'TOU, aAA' aVTt8E'TW~ va EX£t ~Q£8£L aQX£'TE~ <POQE~ ornv avuyxt] va Oav£Lm£L XQr]!!UTa yta 'Tt~ OLXOVO!ltXE~ altat'Tr]o£L~ 'TWV ltOAL'TLXWV aywvwv LOU.

Oltwoor]ltO'T£ O!lW~ 0 LWXQU'Tt]~ o£v uQyt]o£ va OUV£LOt]'TOltOtr]O£L on 0 I1£QtXAr)£, av Xat ltQOOWJtLXW~ aowQoMxt]LO~, altoo£X0'Tav ouoltt]Qw~ LOV ~oQ~oQo 'Tt]~ ota<p80Qu~ 'TWV orsvoiv ouv£Qymwv LOU, xa- 8w~ <paLV£'Tat ltW~ £CX£ mCyvwot] TOU OTt O£V E~QtOX£ UAAOU~, £VTt!lO'T£Qou~ 'T£xvoxQU'T£~, ltUVW croix OltoCOU~ va O'Tt]QtX8£C Xat va !!t] otaXLVOUV£UO£L'Tt]V £JtLTUXLa'TWV moxwv 'Tt]~ Otxr]~ LOU ltOAL'TLXr]~. To altO'TEAW!la O!lW~ r]Tav LO LOLO, ot]Aaor] O'Tt orn OUV£LOt]Ot] TOU LWXQU'Tt] axo!!t] Xat 0 I1£QtXAr]~ otE<p8£tQ£ LOV Aao Xat LOV £SaXQ£Lwv£. It' mno, 'T£AtXW~, altO'TQa~r]X'Tt]x£ altO'TOV XUXAO £X£LVOU, Ot]AaOr] LOU

H ~IKH TOY :LOKPATH

62 I or MErAAE~ llrKE~

llfQlXA:rj, Yla 'tOY onoto 'rj'tav ltla ~f~aLO~ O1:l bfV flXf Xat bfV 'r]SfA.f va fXfl flA.lXQlVd~ Xat aVlbLO'tfA.d~ cptAOll~. Movo 'tOV fav'to rou fumoreeorcv 'tfA.t)W)~ 0 llfQlXA.'r]~, fvbfXOJ.l.fVW~ bf xrn 'tlIV Aoncotc. Erot 0 LwxQ(hll~ 'tfA.lXW~ alt0J.l.axQuvSllXf OlXflOSfA.W~ cero rov xuXA.O 'tOV llfQlXA.'r] Xat ltfQLOQlO'tllXf osuvri omv XaA.A.lfQYfla 'tll~ CPlA.Ooocpla~, blaxllQuooOV'ta~ O'tlll CPlA.Ooocpla flVat 'to mo A.flt'tO flbo~ XaA.A.lfQYfla~ 'tll~ J.l.OVOlX'r]~, us 'tT] blf'UXQlVlOT] on w~ «J.l.OVOlX'r]» svVOOUOf OA.f~ n~ fxbllA.WOfl~ XaA.A.lfQYfla~ 'tll~ ltatbfla~.

o LwxQa'tll~ A.OlltOV evuoce 'tfA.lXW~ 'tllv T]SlX'r] avayxT] va cnootcOlOltOlllSfl alto rov O'tfVO CPlA.lXO Xat ltoA.mxo XUXA.O rou llfQlXA.'r], 0- J.l.w~ blXW~ va lta'IjJfl va blaxmfxnat altO ltmQlx'r] 'tQVCPfQO'tT]'ta Xat f'tolJ.l.o'tT]'ta T]SlX'r]~ av!!ltaQaO'taOT]~ yLU rov aVf'IjJlo rou llfQlXA.'r], rov «avfxbl'r]YT]'tO» AA.xl~labll. <l>alvf'tat ltW~ 0 LwxQa'tT]~ ltaQabfX0'tav 'tl~ abVVaJ.l.lf~ ltOV O'tlYJ.l.a'tl~av 'tT]v av'tlcpa'tlx'r] ltQOOWltlx0!l1'ta av'tOu rou J.l.OVablXa xaQlOJ.l.anXOu VfOV. OltWOb'r]ltO'tf OJ.l.W~ exnuooos nnQaA.A.'r]A.w~ Xat 'to ycyovo~ on 0 lbLO~ 0 AA.xl~labT]~ bfV blO'ta~f va cpaVfQwvfl'ta fA.aUWJ.l.ma 'tOV xaQax't'r]Qa rou xat bfV rc 'ljJlJ.l.llSlWVf J.l.f alta'tT]M~ OXT]VOSWlf~. Krrrd rov LwxQa'tT], 0 AA.xl~labT]~ bfV flXf avayxT] xovevo; XaA.ltlXOll fltlXOlVWVlOA.6YOll Yla va roo xmaOXf'Ua~fl fva 'ljJfU'tlXO fA.XllO'tlXO ltQOOWltO, fv-rfA.W~ av-rtef'tO alto sxstvo noi: ovrox flXf. Kerd roiito blfCPfQf (xoi cpvOlxa, axoJ.l.T] Xat 0'tT] blX'r] J.l.a~ fltOX'r], blacpfQfl) alto OA.Oll~ roo; aA.A.ov~ ayUQ'tf~, nou fJ.l.cpav~ov-rav tore omv Ilviix« w~ ltQowlta 'taxa aQf't'r]~, oWCPQoaUVT]~, cplA.Olta'tQla~ Xat bT]J.l.OxQmlxou 'r]SOll~! Iblal'tfQw~ 0 LwxQa'tT]~ exnuoiice O'tO ltQOOWltO tou AA.xl~labT] 'tT]v fJ.l.CPV'tT] YfWato'tT]'ta rou 'r]Sov~ rou evoimov nov ltOA.fJ.l.lXWV xLVMvwv. TT]v flXf ~lWOfl av't'r]v mv avbQfla rou AA.xl~labT] 0 LwxQa'tT]~, xaSw~ ltOA.fJ.l.OUOf O'tO ltA.f'UQo rou orqv llo'tlbata Xat O'tO ~'r]A.LO, fVW d;aA.A.Oll oev altfxQVlt'tf xma 'tl~ av~ll't'r]Ofl~ rou on nore bfV flXf ouvcvrrioec mo XOcp'tfQO J.l.llaA.6, mo fUO'tQOCPT] av-rtAT]'ljJT] Xat mo ltftaJ.l.mlX'r] Xl axouQaO'tTj SfA.T]OT] Yla 'tllV ml'tf'U;T] 'tWV O'toXWV nou xaSf cpoQa f~a~f 0 oQJ.l.T]nxo~ AA.xl~labT]~, Of av-rtewllltQO~ 'tT]V XOUcpT] f'Ucpvta ltOMWV maQA.maVWV 'tT]~ ltOA.l'tlX'r]~ ~w'r]~. KOv-rOA.Oyl~, 0 LWXQa'tll~ YVWQl~f Xat avv0J.l.0A.0YOUOf 'tOY ltQobT]A.a ovnqxmxo xaQax't'r]Qa rou AA.xl~labT]. Kat aXQl~w~ u' all't'r]v rnv fltlYVWOT] cpalvf'tat ltW~ flXf 'ta;fl, ox OXOltO 'tT]~ blX'r]~ rou

H LlIKH TOY 2:0KPATH

01 MErAAE~ 111KE~ I 63

~O)ll~, vo. Oa!!UOfl 'to. Jt<iElT] aU'tO'tJ roe uY~>LO''U xUJtQO''U.

E(VaL ~f~aLO' O'tL 0' Lo)XQU'tT]~ OEV 'UJtllQ;E JtO'tf xO'!l!lmLXO~ «onnM~». L'tO''U~ OT]!!O'xQmLxO'tJ~ XaLQO'tJ~ (J.JtO'O'tQE<:po'tav roix AaO'JtAuvO''U~ OT]!laywYO'tJ~, O'L O'JtO'(OL, YLa XUQT] rou JtQO'owmxO'tJ rou; JtO'AL'tLXO'tJ (XaL 0XL uovov ... ) O'U!l<:PfQO'V'tO'~, JtaQa!!'U8(a~av 'to. O'UvaL08tl!!ma 0.vao<:puAELa~ rcov T]!!L!w8wv Aa'(xwv !la~wv. AAAa XaL 0'tT] oUV'tO'!!T] JtEQ(O'OO' torv aL!!O'O'taywv 'tQLuxO'V'ta 't'UQuvvwv, EJtaVELAT]!l!!fVW~ E(XE fQ8fl OE Qll;T] !!a~( roix, !lO'AO'VO'tL aQxE'tO'( aJto aU'tO'tJ~ E(xav OLmEAfOEL JtaAaLo'tEQa !!a8T]'tf~ XaL O'UVO'!lLAT]'tf~ rou OE a;LoAO'YO''U~ <:pLAO'OO'<:PLXO'tJ~ OLaAOyO''U~.

L'tT] O'UVE(OT]OT] rou LO)XQU'tT] <:pa(vE'taL Jtw~ ~UQaLVE T] JtEJtO'(8T]0T] 0- 'tL T] a't'UXLa 'tT]~ fVOO';T]~ XaL xaAALEQYT]!lfVT]~ JtOAT]~ EXEL aXQL~w~ EV'tO'm~omv, O'tL OT]AaOll OEV <:PQOV'tL~E vc EXJtaLOEtJEL O'tQmT]YO'tJ~ 0't0''U~ O'JtO'LO''U~ v' ava8f'tEL 'tT] O'tQmT]yLa. dEY <:PQOV'tL~E vn EXJtaLOE'\Jfl JtO'AL'tLXO'tJ~, 0't0''U~ O'JtO'LO''U~ v' ava8f'tfl 'tT] OLaXELQLOTj 'tT]~ E'UvO'!!La~, 'tT]~ OLXaLO'oUVT]~ XaL'tWV OT]!!OOLWV eooocov 'tT]~ JtOAT]~. dEY <:PQOV'tL~E vn EXJtaLOEtJfl OLJtAW!lU'tE~, 0't0''U~ O'JtOLO'U~ v' ava8f'tEL'tT]V EXJtQO'OWJtT]OTj rorv O'U!l<:pEQOV'tO)V 'tT]~ xmu 'tL~ EmxO'LvO)v(E~ JtO'U E(XE, XaL JtO''U fJtQEJtE vn fXEL, !!E UME~ JtO'AL'tECE~, <:PLALXf~ tl EX8QLXf~. OA' aU'tu, XL UAAa JtO'AAa, xaxw~ XUXLO'ta, xctri tov LWXQU'tT], T] JtOAT] 'to. E!lJtLO'tEUorcv O'tL~ WQaLO'AO'Y(E~ 'tWV QT]'tOQWV, or O'JtO'(O'L E(xav XmaXAtJOfl 'tT]V aYO'Qu, !!E !!O'vaOLXO JtQOOT]AO O'tOXO' vu JtUQO''UV ore XfQLa roix 'tT] VO'!!tl 'tT]~ E;O''UOLa~, !!E 000. JtaQUJtAE'UQa EJtaXOAO''U8a'tOtJ'tO, O'ta8EQU w~ 'tL~ !!fQE~ !!a~, O'UVEJtL<:PfQEL: JtAO'tJ'tT], 6'tJva!!T], T]OOVf~ XaL M;a!

L'tl]V EtJAO'Yl] aJtO'QLa Jtw~ JtEWXaLVaV mrrov 'toy cvooio O'tOXO' rou; OL a!lE'tQO'EJtE(~ Qtl'tOQE~ 'tl]~ aYO'Qu~ trov aQxaLO)V A8l]VWV, l] aJtUV'tT]- 0Tj ELVaL O'ta8EQU T] (OLa w~ 'tL~ !lfQE~ !la~: !!E rqv XO'AaXELa JtQO'~ 'to. JtAtl8l]! AO'UAAOYLO'ta JtAtl8l], 'to. O'JtO'La aXO!!l] XL EXELVOL JtEQL<:PQO'VO'tJoov XaL aJtEx8uvO'V'tav, 000' XL cv ru XO'AUXE'UaV!lE aEQO'AO'yLE~ ...

6. To otpnnomxo ii80s IOU EOOKpalfl

E(VaL ~f~aLO' JtW~ 0' LWXQU'tT]~, xmu rov ilEAO'JtO'VVl]OLaXO JtOAE!!O', !!E'tfOXE O'tL~ !lUXE~ 'tl]~ ilO''tLOaLa~ (432-429 n.X}, otrrv tltav tlOT] JtEvrivr« E'tWV, rou dl]ALO''U (424 z.X) XaL 'tT]~ A!l<:PLJtO'Al]~ (422 x.X), Ol]AaOll ornv xa80AO''U EtJXO'Al] T]ALXLa rcov E;llV'ta E'tWV, oJtO''U -!!OAO'-

H ~IKH TOY L:OKPATH

64 I 01 MErAAE~ ~IKE~

vtOULO-Il£ naQaOElYIla"ClXll y£wmotT)ta xm x(vowo tT)~ ~Wll~ rou en:t~£~a(wo£ tOV oQxo nou £(X£ OWOEl ox E<PT)~O~: «OUO' £yxataA.£(tjJw tOV naQa<JtatT)v ouo av <JtatXllow». LtO JtA.atWVlxo «LUIl1t00W» 0 AA.xl~laOT)~ OlT)y£ltm on, xata tTl llaXT) tT)~ I1ot(oma~, orcv £x£(vo~ nA.T)ywElT)X£, 0 LwxQatT)~ O£V tOV EYXa"CEA.£ltjJ£, aMa noA.£llwvta~ tOV EOWO£, <POQtWIlEVO~ TOOO tOV (ow 000 xm rc onA.a rou. KaElw~ OlT)y£ltm 0 I1A.outaQXo~, 0 AA.xl~laOT)~ litav 1l0T) 18 EW~ 20 £tWV otov 11£tEOX£ ornv £x<JtQat£(a tT)~ I1ot(oma~ Ila~( 11£ TOV LwxQatT), 11£ LOV 0- nOLO EIl£vav omv (Ola OXT)vll xm noA.£llouoav 0 Eva~ OCnA.a orov aA.A.o. L£ Illa llaXT) A.atnov 0 AA.xl~laOT)~ 'tQaulla't(<JtT)X£ xm EJt£O£ oro Eoa<po~ mllo<pUQtO~ xcu av(xavo~ va OT)xwEl£( Yla va owEl£e. TOT£ 0 LwxQatT)~ aywv(<JtT)X£, oWlla us oWJla, xtunwvta~ us to oJtaEl( rou TOU~ £XElQou~ nou tOU~ £(xav n£Ql~WOEl, wonou llQEl£ aElT)va"Lxll smxouQ(a xm ot £XElQo( anwEl1l8T)xav oQl<Jtlxa.

Otav xa"C£naUElT) T) llaXT) xm 0 £XElQlXO~ <JtQato~ £(X£ anollaxQuv- 8£(; or A8T)va(ol <JtQatT)Yo( o<p£lA.aV, xa"Ca rc na"CQonaQaoota E8lJla, va £n:towoouv to aQl<Jt£(o 'tT)~ JlaXT)~ a' onoiov <JtQatlWtT) £(X£ OUIl~aA.El n£QloOot£Qo ornv £n(t£UI;T) tT)~ V(XT)~. I10A.A.0( £nEJl£VaV JtW~ 'to aQl<Jt£(o EJtQ£n£ va 008£( orov LwxQatT), £vw at <JtQa"CT)Yo(, Yla LOU~ OlXOU~ tOU~ Myou~, nQoTlllouoav va to owoouv orov AA.xl~laOT). Tors naQ£vE~T) 0 LwxQa'tT)~, 0 onotoc, ElEA.Ovta~ va 'tOVWOEl to orputlWtlXOllElO~ LOU vWQou JlaElT)T1l LOU, 11£ nciElo~ uJtO<JtllQll;£ on, o(Xw~ tOV AA.xl~laOT), T) llaXT) 8a ECX£ xaEl£(, xm Otl aXQl~w~ £I;mt(a~ tT)~ y£wmotT)ta~ 11£ rnv ozoto £(X£ oQJl1l0El evovuov rorv £XElQwv £(X£ !tl~OEl tQaUJla"CloIlEVO~. Erven aA.llElEla OTt 0 eouxuo(OT)~, <JtT) oiivroJlT) n£QlYQa<Pll tT)~ JlaXT)~ tT)~ I1ot(oma~, O£v xavEl xallla ava<poQa oro T)QWlXO sneioooio 'tT)~ OlaOW<JT)~ rou AA.xl~laOT) ano LOV LwxQatTl. Kdn nou Il1t0Q£( va xatavoT)8EC ano tT) <JtaEl£Qll ano<puYll tOU eouxuo(OT) va xavEl ava<poQE~ <Jtl~ nv£ulla"CLXE~ nQoown:txOtT)t£~ tWV AElT)vwv, onw~ litav, £XtO~ ano rov LwxQatT), LO nA.1l80~ trov 00- qxororv, tWV OaoxaA.wv 'tT)~ QT)tOQlXll~ xm tWV ll£yaA.wv 8WtQlXWV ouYYQa<pEwv.

OnwoollnO't£, 0 AA.Xl~laoT)~ £(X£ rnv £uxmQ(a v' avtanOOwoEl orov oaoxaM rou, tOV LwxQatT), rnv £u£QY£O(a tT)~ OLaOWOll~ tOU EI;W ano r« t£(XT) tT)~ I1o't(oma~, A.(yo aQyo't£Qa, xata tT) llaXT) tOU LlT)A.(ou,

H ~IKH TOY :LOKPATH

or MErAAEL: ~rKEL: I 65

OJt61:€ aU1:6~, £CPLJtJto~, OL£OWO€ LOV LwxQaLlj, xa8w~ €X€LVO~, Jt€~6~, £1:Q€X€ va oLaow8€L aJt6 'UJt£QL€Q€~ o'Uva~fL~ €X8QLX01J <JLQaLOu.

Lu~cpwva us x<iJtOLa €XOOX~, 0 LwxQa1:ll~ 010 v€61:€QllllA.LXLa (30 10- rorv) €LX€ ~€1:aaxfL €JtL<Jyt~ xm <JLllV €X<JLQaL€La €VaVLLOV Llj~ La~o'U, ue <JLQaLllYOU~ 1:OV I1€QLXA.l) xcn LOV 1:QaYLxo JtOLll~ LOCPOXA.l). Aev £Xo'U~€ o~w~ xa~La JtA.llQocpoQLa ~ £VOfL~ll av €LX€ 1:61:10 JtQO~A.ll~aLL<JL€L an6LOV L~€QLaA.L<JLLX6 xaQax1:~Qa €X€LVO'U 1:0'0 aO€A.cpox1:6vo'U JtOA.£~o'U. 0 LwxQaLlj~ 'UJt~Q~€ 0 xOQ'UcpaLo~ cpLMoocpo~. Koi aXQL~w~ aU1:~ II acpooLw~ 1:0'0 ornv xaML£QYfLa Llj~ CPLA.OoocpLa~ qxnvetrn JtW~ O€V LO'U aCPllv€ Jt€QL8wQLa Yla JtoA.mxou~ JtQO~A.ll~aLLO~OU~ xcn €vaVLLW<Jyt OLytV aXaL<iJta'UOLyt m~oQQaYLa aJtoLO'U~ €~cpUA.w'U~ JtoM~o'U~ 1:WV EA.A.1)vwv.

7. H oOOKpauKfl £lpoovda

H XaLa xav6va A.€Jt1:1) fLQwV€La LO'U LwxQa1:ll €LVm ~la aA.A.ll JtoM a~w:rtQ60€X1:ll Jt1:'UX~ 1:ll~ ~OVaOlXl)~ JtQoOWJtlx6Lll1:a~ LO'U. EXL01:€ ~Oll o AA.xL~Laoll~ €LX€ OL€~OOLXa avacp€Q8€L a' aU1:~ 1:ll OLa<JLaOll 1:ll~ (J'U~€QlcpoQa~ 1:0'0 ~€yaA.o'U OaOxaA.o'U LO'U, on OllA.aO~ <JLa8€Qa Jt€Ql£Jtm~€ 1:0'U~ (J'UVO~lA.ll1:£~ LO'U ~€ aXQaLlj fLQwvtCa, II onotc Yla LOV LOW O€V 1}Lav aJtA.w~ xm uovov 1:0 aA.a1:l Jto'U £OLV€ xaQll xm YOll1:€La <JLOV Myo 1:0'0, aA.A.a X'UQlOA.€X1:LXa 1}Lav £va~ olx6~ 1:0'0 ~€xwQl<JL6~ 1:Q6Jto~ ~w~~. M' aA.A.a MYLa, II fLQwV€ta l)LaV Yla 1:OV LwxQaLlj ~Lw~a, xa8w~ 1:OU1:O X'UQLW~ €JtL~€~mwv€Lm aJto 1:0 y€yovo~ 01:L 0 XaL€~OXl)V av- 8QwJto~ 1:ll~ oQ80A.OYLX~~ 8€WQll<Jyt~, nou xaa' 'UJt€Q~OA.l)V €LX€ aOlxll- 8€L ano Llj cpU<Jyt <JLll OW~aLLXl) 1:0'0 oLaJtA.a<Jyt xm 1t0QCP~, €LX€ Jt€QL£Qyw~ avaofLx8€L <JLO aVLLX€Llt€VO LO'U Jta8La0It£VO'U Xl €~aLOltlX€'U~£VO'U £QWLa 1:ll~ aCPQ6xQ€lta~ 1:ll~ a8llva"(x~~ v€OA.aLa~, xm lOLW~ 1:0'0 mo xaQL0ltaLlXOU xm Jt€VLaltOQCPO'U JtA.0'U<JL6Jtmoo'U, LO'U AA.xl~LaOll.

I1w~ €XOllA.wv6LaV a'U1:l) II <JLa8€Q~ owxQanx~ €LQWVLX~ oLa8€<Jyt; I1QWLL<JLW~ It' Eva CPLA.lX6 Xalt6y€A.0, nou 1:0 (J'Uv6o€'U€ 0 xa8' 'UJt€Q~OA.l)V €~cpaVLLx6~ £Jtmvo~ Yla 1:0 8ulta 1:ll~ fLQWVLX* 1t€1:aX€LQloll~, 1:0 OJtOLO, It' a'U1:ov LOV 1:QoJto, JtaQaJtA.aVlllt£VO, €v8aQQ'Uv61:av va (J'UV€X(O€l va €X<JLOIt~fL avollo(€~. 0 LwxQa1:ll~ £OfLXV€ 1:axa £XJtA.ll~ll xm €'UYVWltoaUvll YLa 1:l~ Jt€QLoJtouOa<JL€~ cvonotsc Jto'U axo'Uy€, ocv va €JtQ6X€LLO YLa 1:llV €~ o'UQavou aJtoXaA.'U'li'll 1:ll~ aA.~8fLa~, oxmou,

H ~IKH TOY 2:0KPATH

66 I 01 MErAAEL: ll1KEL:

mcpv(OlU, EOLV€ TO UI-l€o..lXTO UXUQlULO XrUn:l]I-lU, !l€ !llU Ol€~OOlXa T€X!ll]QlWI-lEVl] UVatQOn:l1.

y n:l1QXUV OI-lW~ xm CPOQE~ n:OU l] €lQWV€(U TOU En:mQV€ Tll !lOQCPl1 tu~Of...la~. AUTO TOU XatUf...oyct€tm UVucpoQlxa !l€ Tl]v n:QWtlJ ouvdvrqon rnv onoto, YUQw O'tU oUQavtu XQOVlU Tl]~ lJf...lXLU~ TOU, €LX€ !l€ TOV n:€Qltlitl]TO TOT€ OOCPlm:1l llQWTUYOQU, orov ll€lQma. Tov llQWtuyoQu O'UvoO€U€ 0 8Quf...0~ n:w~ €LX€ Un:OX0I-lLO€l UI-lU8l]TU n:f...OUTl] I-l€ TlJ OlOUOXUf...LU Tll~ OOCPlO'tlXl1~, n:f...oUtlJ YlU rc On:OLU oi XUXE~ Y f...WOO€~ wxuQctOvtUV n:w~ un:€QE~mvuv UX0l-llJ xm TO XQuoacpl n:OU €LX€ un:OX0l-ltost 0 <PHOLU~ I-l€ n:f...uO'tOU~ f...OYUQlUO!lOU~ YlU TU EQYU n:avw omv AXQon:of...l]! E~01-l0f...oY118lJX€ f...Oln:OV UQYOT€QU 0 kWXQaTl]~ n:w~, xata TlJV n:QWTl] O'Uvavtllo1l TOU I-l€ TOV llQWTUYOQU xm TlJ O'Utl1Tl]Ol] n:ov tCXUV, €tX€ tl]MIjJ€l, xu8w~ 0 llQWTUYOQU~ €tX€ OlUtun:WOH I-llU €UO'tOXlJ n:UQatl1QlJOlJ, n:OU €LX€ €v80u<Jlao€l TOU~ UXQOatE~ tOU, xm !laf...lO'tU TOOO n:oM, WO't€ uu8oQI-llJTU TOV XHQOXQoTllOUV. TOT€, 0 kwxQaTl]~, xu8w~ 0 LOLO~ €~01-l0f...oY118lJx€, EVlWO€ TUn:€lVW!lEVO~, xaTl n:ou tOV EOn:QW~€ <JTl]V Un:QEn:€lU TOU vc Uvt€3tlT€8€t !l€ ooqxouoru. Kru O€V lJoUXUO€, n:uQa !lOVOV OTUV lituv o(youQo~ n:w~ €LX€ VlXtl0H TOV llQWTUYOQU, on:w~ ot UXQOatE~ TOU~ owouosovoooov, 110lJ O€ lituv lJ o€lQa tOU llQWtuyoQu VU vlw8H l]ttl]I-lEVO~ xm tan:HVW!lEVO~. XQHaO'tlJxuv n:of...M~ n:uQUXf...tlO€l~ TWV n:uQ€uQlOXOI-lEVWV YlU vn n:HO't€L o llQWtuyoQu~ VU O'UV€X(OH tOV Olaf...0Yo TOU I-l€ TOV kWXQaTlJ, 0 0- n:OLO~, tlOl] lxUVOn:OlllI-lEVO~ ceto Tl] VLXl] TOU, n:QOOn:OLOuvtUV, !l€ TlJ yvwO'ttl €lQWVlXtl ola8€o1l TOU, on €X€tVO~ O'Utl]Ta I-l€ TOV llQWtuyoQu !lOVO xm !lOVO YlU vc !lll xao€l TlJ !lOVUOlXtl €UxmQLu nou TOU OlVOTUV vn l-la8€l n:QaYl-latu, YlU TU On:OLU 0 LOlO~ O€V EX€l n:a'IjJ€l vc Olat€f...€L O€ ayvOlu, un:oQWvtU~.

A/...f...€~ n:af...l CPOQE~, l] uU80QI-ll]TlJ €lQWVlXl1 TOU ola8wl] TOV €~W- 80uo€ O€ tU~Of...lE~, !l€ TO VU I-l€tEXH <JTl] cpf...UUQ(U TWV OOCPlO'tWV, !l€ UvttO'tOlX€~ OlXE~ TOU OOCPlO'tlXE~ UVUXOf...Ou8L€~, UVUI-lEVOvtU~ Un:O TOV O'UVO!llf...lJTtl TOU VU O€~€l, UV 0Xl mn n:w~ €LVm xaTOXO~ TlJ~ YVWOll~, TOUf...aXlO'tOV n:w~ EX€l TlJV €Ucpu·tu VU svromoet Tl~ n:uy(O€~ n:OU 0 kWXQaTll~ TOU EO'tllV€ !l€ f...oYlxa T€XVaO!latU xm af...!lUTU, YlU TU On:OLU 0 O'UVO!llf...l]t1l~ tOU uOUVatOUO€ VU O'UVHOl]TOn:0l110H TlJV UVUXOf...OU8LU TOU~.

H t.IKH TOY L:OKPATH

01 MErAAEL: ~1KEL: I 67

M' autil Tl)v Em(kuxtl ELQWVLXtlbUieEOl), xanO'tE, ELXE XAEUaOEL rov rOQYLa us E~olloAoyrrUXtl EmeE'tLXmlJ'ta: «Av Xat au ea tlOOUV an' 'tlJ bLXtlllOU naO'ta aveQUl1tOU, llE nOAAtl xaQa e' aVEllEva va us QW'tac; 10- aU. M' acpou bEV ELOat, naQa'ta llE! KL av anoQECc; anonOLac; naO'tac; aveQwnoc; ELll' EYW, 0' to Mw ~ExaeaQa: XaLQw va ue eMyxouv, av toAllW va ~eO'toll~w aVaAtleELEC;. 0IlOLa onwc; xcn ro y AEV'tW va EMyXW eXELvouC; nou 1l0U OEQ~LQOUV aVOlJOLec;. Kat llaALO'ta xaLQw nLO noAU otov xanOLOL XatacpEQVOuv va ll' eAEYXOUV, naQa otov EYW eMyXW nc; aVOlJOLec; nou ~eO'tOll~OUV exetvoi! Itor' eLVat nQObT)AO nwc; EXEL lleyaM'teQT) a~La to va 0' anaAAaooouv ano 'tLC; nAavec; oou, ovn 'tOU v' anaAAaoow; eaU 't_OUC; aAAOUC; ano nc; bLXEC; 'tOUC;!».

M' aAAa MYLa, 0 LWXQa'tT)C; nLO'tEUE on T) aAtleeLa nO'tE bEV !l1tOQeL va VLXT)eeL 0't0 nAaLOLO OnOLOUbtlnO'te eMyxou. Kat oQyavo YL' mrrov rov eQLall~o Tl)C; osv tl'tav IlOVOV T) llatEmLxtl 'tOU llEeObOC;, aAAa Xat lJ ELQwveLa.

ELVat cpaveQo nwc;, us 'tlJ O'ta8eQtl ELQWVLXtl'tOU bLa8EOl), 0 LWXQa'tlJC; EXQu~e 'tLC; nQaYllanXEC; OX£1jJELC; Xat bLaeEOELC; rou xa'tw ano llLa llaoxa. Auro aXQt~WC; ELXE 'tOVLOEL 0 AA.xL~tabT)C;, omv xanO'tE eme: «BaA'tE to xaAa llEC; omv xaQbLa oac; nwc; xaVEvac; bev 'tOV ~EQEL nQaYllanxa. Kat roiiro, YLatL ornv E~w'teQLXtl EllCPavLOlJ naQouoLase'tat ouv EmQaneAoc; LLAT)VOC;, evoi llEoa rou nAT)lllluQ~EL T) oWCPQoaUvn». LUllCPwva us lltav aAAlJ, nLO nQOWel'}IlEVl'} eXbOXtl, ncu EXEL bta'!UnWeEL O'tl'} bLXtlllaC; enOXtl, 0 LwxQa'tT)C; bEV bLaXatexo'tav anAwc; Xat IlOVOV ano axa'tallaXl'}'tlJ oWCPQoaUVlJ. noM nEQLooo'teQo, rov nAlJlllluQLSE l'} EUbatllovLa 'tl'}C; enLYvWOl)C; nwc; titav XUQLOC; amtlC; 'tlJC; oWCPQoaUVl'}C;. LlLXWC; allcpL~oALa, au'ttl T) Lxavo'tT)'ta rou va eLVat xuQLaQX0C; 'tOU emrroii tou eLXE YLa 'tOV LbLO tov XUQax'ttlQa Tl)C; Xat0XtlC; llLac; noAU Ol)llaV'tLXtlC; e~OUOLac;, bl'}Aabtl 'tT)C; e~OUOLac; 'tOU va uno'taOOEL'tLC; bLXEC; roo auSOQlllJ'tec; QonEC;, xaSwc; Xat xaSE aAAT) E1tLeUllLa rou, xa'tw ano'tl'} Mvalll'} Tl)C; OWCPQoaUVl'}C;.

LUllcpwva us llLa aUYXQOVl'} EXbOXtl, rov ELQWVLXO LWXQa'tT) ouvuvroiiue IlOVO ore nAatWVLxa xeLlleva. 0XL Xat 0' exeLva rou 3evocpwvrc. 0IlWC; au'ttll'} naQattlQlJOlJ naQa~AEnEL Tl)V eXQl'}x'tLXtl ELQWVLXtl bLaeeOl), 'tT)V onotc xaSQEcp't~EL 0 bLaAOYoC; ton LWXQa'tl'} us 'tl'} 9eoM'tl'}, onwc; amoc; 0 onaQ'taQLO'tOC; bLaAOYoC; EXEL anoel'}OaUQLO'teL oro

H ~IKH TOY L:OKPATH

68 I or MErAAE~ L\rKE~

AJt0!1V1]!10V£V!1m:a LOU 3£vocpwvta, Ta onotc ovrox, Xa1:(1 xnvovn, XL 0XL !10VOV aVaCPOQLXo.!1£ TOV LWXQo.T1], £(VaL O'tEYVo..

AJtnQa £(VaL rc n:A.m:WVLXo. x£(!1£va n:OU xm:aYQo.CPOUV LOV 8Q(a!1- ~O T1]~ awxQm:LXtl~ nQwv£(a~. O!1W~ 1] mo n:£Qtn:aLXLLXtl OLo.8E<J1j LOU OaaXo.A.OU VO!1LSW OLL xOQUCPWVETaL, XaL !1o.A.LO'ta xm:o. TQOn:O oQa!1aTLXO, ooo XaL aVEn:aVo.A.1]ma Y01]TEULLXO, T1] O'tLY!1tl n:OU, ornv HA.La(a, an:OXaLQETo. TOU~ oLxaO'tE~ LOU !1E ru MYLa: «TwQa O!1W~ E(VaL me wQa va n:1]ya(voU!1£. Eyw !1EV 0't0 8o.vm:0. Ln~ o£ 0't1] ~Wtl. O!1W~ n:OLOL cno !1a~ n:a(Qvouv LOV xaAVTEQo oQ0!10 E(VaL o.yvwO'to a' OA.OU~, EXTO~ an' TO 8EO!».

8.0 uuroxapmcrnpiopos IOU EWKpalo eos <puoo6<pou

LLOV n:A.m:WVLXO OLo.A.OYO «MEVWV» 0 LWXQo.T1]~ amoxaQaXL1jQLSETaL cpLMaocpo~ !1E r« axoA.ou8a MYLa: «Eyw 0 (OW~ OEV £(!1aL xa80A.ou ooqxx. 0VTE Xmo.CPEQ£ 11 OLXtl !10u 1pUXtl va YEVVtlan xa.n:OLa n:QWTOwn:1] aocp(a. OaOL £m~1]LOVV va (JlJVO!1LA.OVV !1a~( !10u qxnvovnu n:w~ £(VaL a!1a8E(~, !1EQLXO( !1o.A.LO'ta OA.WaOLOA.Ou. On:OWL O!1W~ EXOUV xo.not« 8dxtl EUA.oy(a 0't0 va n:QO~A.11!1m:LSOvtaL n:aQOU(JLo.~OUV a;wn:Qoa£XT1] En:(OO<J1j, xa8w~ OL (OWL n:LO'tEVOUV, XL OA.O~ 0 o.A.A.O~ Xoa!10~ EJt(<J1j~ VO!1LSn. On:wa0tln:OTE amo( -coto E!1EVa- n:OTE OEV E!1a8av T(n:OTE, aA.A.a. OL (OWL -!10VOL LOU~, !1E LO OLXO LOU~ n:QO~A.1]!1m:L~O!1EVO !1uaM- ~Q(axouv XaL YEVVOVV n:0A.A.a. XaL o!1oQcpa. AJtA.W~, 0't1] YEvva, EXOUV avo.YX1] va LOU~ ~01]8o.!1E: 0 8EO~ XL £yw!» LL1j (JlJVExna amtl~ T1]~ OtlAWa1]~ £;11Y£( n:w~ xmoQ8wvn XaL ~0118o.n 0 (OW~ a' aUTOV~ LOU~ TOXETOV~: «H OLXtl !10U !1aLEmLXtl OE;LOT£xv(a -~a(JLXo.- O£V OLacpEQn an:o LL~ o.ME~ !1aLEULLXE~ TEXVE~, n:aQo. !10VO xmo. rooro, OLL Eyw ;EYEVVo.W o.vtQ£~, XL 0XL yuva(XE~, £VW E;o.MOU EYW n:aQaO'tEXO!1aL O'tL~ 1pUXE~ LOU~ va ;EYEVVtlaOUV, XL 0XL oro aW!1m:o. LOU~. Exetvo 0- !1W~ n:OU n:QaY!1m:LXo. E(V' a;wn:QoaEXLO 0't1] ()LXtl !10U !1aLEmLXtl TEXVl'], Evton:LSETaL os roirro: OTL a!1EaW~ y(V£TaL qxrvsoo av 0 VOU~ TOU VEOU YEVVo.n 1p£mLxE~ anO!1L!1tlan~ tl yOVL!1E~ aA.tl8nE~. AVEmcpVAaXTa 0- !1W~ LOVLSW n:w~ OEV Xm:EXW Xo.TL n:aQano.vw ano xstvo nou xmEXouv XaL OL o.ME~ !1a(E~. Ka8w~ E(VaL OA.Ocpo.VEQO n:w~ O£v £(VaL EXE(VE~ n:OU YEVVO~OA.OVV, EWL om' EYW E(!1aL £XE(VO~ n:OU YEVVo.n. Eyw E(!1aL O't£(QO~ oro 8E!1ma T1]~ aocp(a~. It' outo XaL awO'to. !1£ XA.EUo.~OUV oooi -XL

H ~IKH TOY L:OKPATH

01 MErAAEL: L11KEL: I 69

£(Vat Oa. ltOAAO(- !l' £A££LVOAOYOUV ltW~ It£QLOQLSO!lat va. 'X.uvw 'tOY f;UltVO, QW't(DV'ta.~ roix UAAOU~, O(Xw~ eyw ltO'tf va. Mw 'X.UltOLa. OL'X.~ uou (Jocp~ YVW!lTJ YLa. onO~ltO't£. Arne a.u't~~ 'tTJ~ ltQa.Y!lU'tL'X.mTJ'ta.~ £(Vat ltW~ 0 8£o~ !l' £;a.Va.y'X.U~£L va. ;£y£wuw roix UAAOU~, £vw !l' £!!ltOOLSH va. y'X.a.mQwvo!lat 'X.at va. Y£WO~OAW eyw 0 (OLO<;!»

*

L'tOV XWQo 'tTJ~ yvwOLOAOY(a.~ 0 LW'X.QU'tTJ~, ;£'X.LVWV'ta.~ cero 'tTJ oro- 8£Q~ a.cp£'tTJQ(a. ltW~ 'to !lOVO nou 'X.a.Aa YVWQL~£ ~mv ltW~ O£V fXH xu!lLU 'X.at YLa. rtnots a.'X.QL~~ yvw(JTJ -«lOY 0(0a., O'tL ouMv 0(0a.»- ~UOL~£ OLa.VOTJ'tL'X.U ltUVW oro a.'X.oAou80 ltOAUlt'tUXO:

- On TJ a.(Jcpa.Mm£QTJ !lf8000~ ltQO(JEYYLOTJ~ 'tTJ~ yvwOTJ~ £ (Vat TJ noAUXQOVTJ 'tQL~~ (J£ a.OLU'X.OltO OLUAOYO, 'X.L 0XL TJ !lOVa.XL'X.~ a.va.~*TJOTJ 'X.at (JUYYQa.CP~, £'X.'to~ a.v 0 (JUYYQa.CPfa.~ £(Vat ltQOL'X.W!lfVO~ ue 'tTJv a.Q£'t~ 'tTJ~ a.u80Q!lTJ'tTJ~ ltQ08u!l(a.~ va. a.va.8£wQ£( lta.AatO't£Q£~ 8E(J£L~ 'tOU, orcv ltLa. 0 OTJ!lOOLO<; OLUAOYO~ fX£L s£'X.u8a.Qa. 'X.U'ta.O£LS£L 'tTJv a.;LOltLm(a. VfWV a.cp£'tTJQLWV ltQO(JEYYLOTJ~ 'tTJ~ exdotors 'X.Q(OL!lTJ~ ltQo~ATJltU'tL'X.~~.

- On 'X.u8£ 'X.U'tu'X.'tTJOTJ yvwOTJ~ fXH Itf(Ja. 'tTJ~ 'to (JltfQlta. 'tTJ~ It£AAOV'tL'X.~~ OLU'll'£UOTJ~, 'X.U'tL nou 0 LW'X.QU'tTJ~ a.(J!lfVW~ a.ltOo£xma.v, It£ 'tTJv a.V£ltLcpUAa.'X.'tTJ lta.Qa.OOX~ on 'X.u8£ a.A~8£La. £(Vat a.VOLX't~ (J'tTJv sm'X. e (It£VTJ a.vU'tQOlt~ 'tTJ~ xcu

- (JUva.'X.oAou8a. on «£lta.twv», mTJ YVWltTJ 'tOU onotou £(Vat CPQOVLlt0 va. O(VOlJ!!£ ~a.Qu'tTJ'ta., O£V £(Vat a.mo~ non ue ~£~ato'tTJm £ltCPa.vLS£'tat ltW~ (0~8£v) YVWQLS£L, a.AAa exstvo; nou ltQO~ATJ!lU'tLS£'tat 'X.at a.v~(JUXo~ (JUv£xw~ £Q£uvu.

Ikivei (J' a.mo 'to ltOAUlt'tUXO £oQatw8TJ'X.£ TJ (JW'X.QU'tL'X.~ ~*TJaTJ 'tl]~ a.A~8£La.~. Ileoioooteoo w~ fA£YXO~ 'tTJ~ ~a.OLItO'tl]'ta.~ 'twv ltQO't£LVOuevorv £'X.OOXwv lta.Qu w~ a.VUlt'tU;l] a.U'tO't£AOU~ (JW'X.QU'tL'X.OU YVW(JLOAOYL'X.OU (JUm~ltU'to~. E'tOL, £vw 0 (OLO~ (JX£Mv O£V (JUV£WfCP£Q£ 't(lto't£ VfO ltQo~ £ltltAOun(JltO rou It£QL£X0!lEVOU 'tl]~ £ltLml]!lOvL'X.~~ yvwOTJ~, O!lW~ OL'X.a.(W~ 8£wQ£(mL O'tL a.u'to~ £ (Vat 0 8£It£ALW't~~ 'tTJ~ xo- 80AOU £ltLmTJ!lOvL'X.~~ fQ£UVa.~.

*

Iloo' OA£~ 'tL~ £ltLcpuAa;£L~ nou oW'tUltw8l]'X.a.v a.Va.CPOQL'X.U us rnv £'X.

ItfQOU~ rou LW'X.QU'tl] ouvstorpopd Vfa.~ ltQw'to'tUltTJ~ yvw(JTJ~, euoro-

H ~IKH TOY LOKPATH

70 I 01 MErAAEL: ~IKEL:

XW~ EmOl]lla(vE'tm O'tL YJ owxQaLLXtl :7taQaOOXtl «EV o(oa, O'tL ollOEV 0(oa» EVEXEL rnv 01l0A.oy(a :7tW~ YVWQL~E xm XaLE(XE xan 'to 'tQollax'tLxa anm'tYJ'tLxo, OYJA.aOtl 'tYJv EWOLa xm'tYJv ouoto 'tYJ~ YVWOl]~, XL cxoIlYJ «xot r' aA.A.a, ta IlEYLOta», :7taEL va :7tEL: 'tYJ OLaxQLOl] rou xaA.OV xm rou xaxov, xaew~ xm ru aVll:7tEQ~A.YJta aveQwmva OQLa OtYJV :7tQOOEYYLOl] tYJ~ YVWOl]~. Tic va EXEL E:7t(YVWOl] roo O'tL t(:7tOLE OEV tl;EQE, ea :7tQE:7tEL va XaLE(XE 'tYJV ouoto tYJ~ (OLa~ 'tYJ~ YVWOl]~ W~ IlE'tQOll IlE'tO 0:7t0(0 !l:7tOQOVOE ExaOtOLE va EA.EY;EL av YVWQ~EL tl aYVOEL. H aVL(<paOl] A.omOv IlEOa OtYJ OLa~E~a(WOl] :7tW~ Eva 1l0VO ;EQEL, on OEV ;EQEL't(:7tO'tE, E(vm :7tQo<pavtl~, E'tat :7tOll va :7tQE:7tEL va EVLaXeE( OtYJ yvwOttl :7tEQL:7tmXnXtl xm ELQWVLXtl rou oLaeWYJ.

O:7tW00tl:7tOtE -xm :7tQO~ EX:7tA.YJ;YJ tOOO rrov OllVLQO<PWV rou 000 xm OOWV ayvwOtwv'tov ouvcacvrcriocv tcte oro OQOllaxLa tYJ~ ayoQa~o ~wxQa'tYJ~ Xa:7tO'tE, O:7tW~ tlOYJ Ol]IlELWeYJXE mo :7taVW, ~lleL~O'tav OE OLaA.oYLOIlO, a:7tOXOIlIlEVO~ ano 'toy :7tEQ(YllQO rou.

*

Kaew~ ~E~mWVEL 0 qJEllOO-nA.OVtaQXO~, 0 ~wxQa'tYJ~ moreos :7tW~

o XOOIlO~ OllyxQotECtm a:7tO 'tQ(a xVQLa OtOLXE(a: 'toy eEO, 'tYJV VA.YJ xm 'tYJV tOEa. Evoimov all'tOV rou 'tQLOll:7toOta'tOll XOOIlOll avaQWLtleYJxE 0 ~wxQa'tYJ~ :7tOLa E(vm (tl :7tOLa :7tQE:7tEL va etvrn) YJ ~aemEQYJ ouotu rou XOOIlOll. A<PEVO~, YJ ouotc tou :7taVLO~ YEVLxa, 000 xm ELOLxO'tEQa YJ ooote rou aVeQW:7tOll.

H OLXtl rou aVL(OQaOl] 0' coro to xa(QLO EQWtYJlla E(vm xaQaXtYJQLOtLXtl YLa 'tOY ~wxQa'tYJ: «Ma OEV OllIl<PWVtlOaIlE :7tW~ aveQW:7tO~ E(vm EXECvo 'to OtOLXE(O noi: E;ollata~EL 'to OWlla; AQa 'tYJV 1pllXtl Ila~ va YVWQ(OOllIlE - cuto E(vm 'tOV'tO nou Ila~ OLaLa~EL EXE(VO~ 0 0:7t0(0~ Ila~ :7taQayyEA.VEL va YVWQ(OOllIlE 'toy EalltO Ila~. KL a<pov YJ 1pllXtl E(vm YJ ouotc tou aVeQW:7tOll, rnrnjv O<PELA.EL 0 :7tQO~A.YJllaLL~OIlEVO~ aveQW:7tO~ va :7tQoO:7taeE( va YVWQ(OEL. AQa, EXOllllE 'taxa t(:7tO'tE v' aVLL'ta;ollIlE OLYJv :7taQaoOXtl :7tW~ OEV ll:7taQXEL aMO:7tLO OtOxaOtLXo IlEQO~ 'tYJ~ 1pllXtl~ a:7to EXE(VO onou A.EL'tOllQYE( YJ YVWOl] xm YJ <PQovYJOl]; ~ll!l:7tEQaolla: AQa mrro 'to IlEQO~ 'tYJ~ 1pllXtl~ 1l0La~EL IlE 'to eEO, E'tat :7tOll O:7tOLO~ :7tQOO~A.E:7tEL 0' coro, xm yvwQ~oVLa~, oLallEOOll EXE(VOll, 'tOY eEO xm 'tYJ <PQovYJOl], ea !l:7tOQEOEL va yvwQ(OEL xm 'toy EalltO'tOll 000 y(vE'tm :7tA.YJQEOtEQa».

H lllKH TOY IOKPATH

01 MErAAEZ ~IKEZ I 71

Kcrd tOV LWXQatl'J, l'J aQEttl, w~ E:n:LYELO~ OLOXO~ TOU av8Qw:n:ou, OEV ELvm ~EV OtOaxttl: «Oi mo oorpot xm aQtOLOt tWV :n:OA.ttwV OEV ELvm oe 8EOl'J va otoal;ouv tl'Jv aQEttl xcu va tl'J ~EtaOwaouv a' aAAou~». O~w~ l'J aQEttl :n:QOU:n:08EtEt yvwal'J, Ol'JA.aOtl :n:mOELa xrn YEVtXOtEQl'J XaA.A.tEQYEta: «Kat OXEOOV A.Ot:n:ov yta oA.a, [:n:ou xata~aQtuQouvtm OLOV av8Qw:n:o], o:n:w~ aXQatEta xm vtQo:n:tl, ~E tl'J ~o~CPtlOtt exoiiotc ELvm xaxo~, A.a8E~EVa TOU xata~aQtuQouvtm· ytatL sxoiknc xavEva~ OEV ELvm xaxo~· xaxo~ YLVEtm xa:n:oLO~ El;mtLa~ xaxwv El;EWV tOU aw~ato~ xm EAAEt1jJl'J :n:moELa~· OA.' auta ~E~ma ELvm a:n:Ex8tl, 0- ~W~ OUvtEA.OUvtat OLXW~ tl'JV av8Qw:n:tvl'J 8EA.l'Jal'J».

Eroi, a:n:' auttl tl'Jv EtDtXtl o:n:ttXtl ywvLa, tEA.tXW~ 0 LwxQatl'J~ OEXEtat ott «l'J TOU aya80u tOEa ~EytOLOV lla8l'Jlla», xatt nou :n:Et8avayxa~Et OL'YJV :n:aQaoOXtlott «ov l'J aQEttl !l:7tOQEL va ELVat avttXELIlEVO smOLtlll'YJ~, rots YLVETat qxrveoo :n:w~ ELVat Xat OtOaxttl». OA.' auta a'YJllaLVOUV Ott, xata TOV LWXQatl'J, 'YJ yvwa'YJ -aXOIl'YJ Xat 'YJ yvwOl'J tWV 'YJ- 8txwv xovovcov- EQXEtat a:n:' El;w, Ota~Eaou tl'J~ OtOaaXaA.La~, OIlW~ 'YJ l'J8txtl OU!l:7tEQtcpoQa :n:QE:n:Et va ~YEt a:n:o ~Eaa, Ol'JA.aOtl a:n:o TOV sorotEQtXO xoouo tOU av8Qw:n:ou. H E:n:tOLl]Il'YJ OtOaaxEt TOV av8Qw:n:o va OU!l:7tEQtCPEQEtat 'YJ8tXotEQa, o~w~ T'YJv l'J8txtl al;La OEV rnv xataxta 0 av8Qw:n:o~. T'YJv :n:QaYllatWVEt IlE rnv a:rtQoa:n:oLl'Jtl'J autOXaA.A.tEQYEta T'YJ~ OtXtl~ rou 1jJuXtl~, tl'J OtXtl tOU EA.EU8EQ'YJ E:n:tA.Oytl Xat t'YJ Otxl] TOU EVOUVELO'YJt'YJ OU!l:7tEQtcpoQa, omv mo EXEt yLVEt Xat El;'YJ, xata mv aQtOLOtEA.tXlj avtLA.'YJ1jJl'J.

KOQucpaLa aQEttl 0 LwxQat'YJ~ 8EwQouaE tl'Jv :n:LOL'YJ OLO tOavtxo tl'J~ OtXaLOaUv'YJ~: «Furn l'J aQEtl] Xat l'J OtXatoaUv'YJ ELVat TO:n:tO :n:oMtt~o aya80 yta TOU~ av8Qw:n:ou~, Etm nou oiirs t'YJ ~wlj IlljtE Ott0tl:n:OtE aA.A.O va 1ll'J ~a~EtE nrivco a:n:o tl'Jv aQEtlj t'YJ~ OtXatoaUVl'J~. LuvaxoA.ou8a, EVW xm rc OUo ELVat xaxa, Ol'JA.aOtl rooo TO v' aOtXEL xa:n:oLO~ TOU~ aA.A.OU~, ooo Xat to v' aOtXELtat coro XELVOU~, E:n:tIlEVOU~E :n:w~ ELVat ~EyaMtEQo xaxo to v' aOtXEL Xat ~tXQ6tEQO TO v' aOtXELtat. flatL auto~ ELVat 0 tOavtxo~ tu:n:o~ Ota~LwOl'J~, va ~OUIlE Xat va :n:E8aLvoullE aaxwvta~ t'YJ OtXatoaUv'YJ xcn xa8E aA.A.l'J aQEtlj».

Lt'YJV tEX~'YJQ(WOl'J t'YJ~ al;LO:n:tOLLa~ autlj~ tl'J~ OtOaaXaA.La~ tOU yta tl'J OtXatoaUv'YJ W~ at0lltXtl aQEtlj, 0 LwxQaT'YJ~ :n:QoaEcpEQE to lj80~ t'YJ~ Otxlj~ TOU ~Wtl~ Xat tOU OtXOU tOU 8avatou, ~E rc al;to:n:tOLa Myta:

H .0.IKH TOY 2:0KPATH

72 I 01 MErAAEL: ~1KEL:

«~EV yvwQ~Eli; Ott ooc EYw 8EWQW :n:w<; aVta:n:oxQlVOVtm at'l1 Otxmooevn, OEV :n:auw vc r' a:n:oOElxvUW ( ... ), uv OXt ~E ta A.6yLU ( ... ), 0- ltwao~:n:OtE o~w<; ~E rc EQya ~O'U r' a:n:oOElxvUw!».

9.0 EooKpalns oos orxoveverdpxns

Etvrn :n:A.atUJ. OLUOEOO~EV'l1 'l1 aVtlA.l}'tpl} Ott 0 LWXQo.t'l1<; OEV 'll:n:~QSE E'UtuXta~Evo<; OLxoYEVEto.QXl1<;. H (OEUtEQl}) aU~'llyo<; ron, l} 3av8(:n::n:l}, ELXE tl} <p~~'l1 t'l1<; :n:LO OUatQo:n:'l1<; Y'llvaLxa<;. O:n:wao~:n:otE o~w<; Xt EXELVO<; OEV *av o,n xaAUtEQo 8a ~oQouaE vo Xo.VEt ~La aU~'Uyo E'Ut'UXta~EVl}, xa8w<; 0 OLXO<; tl}<; o.voQa<; *av a:n:o EtWV avE:lto.YYEAto<; xrn, VWQl<; to :n:QWl, xatE'll8'llvotav oro y'll~Vaat~QLO rou A'llXElO'U, 0- nou :n:EQvouaE t'l1V l}~EQa rou oLaAEYo~Evo<; ~' o.AAo'U<; aQyoaxoAo'U<; xm --<JTr] auvEXEla- xatE'U8'llvotav ornv ayoQo., 0:n:0'U auvEXL~E tL<; au~l}t~aEt<; rou, EVW Eso.AAo'U, :n:oAA.E<; <POQE<;, SEVUXtOUaE ce au~oata, a:n:' 0:n:0'U to :n:QWl OEV E:n:EatQE<PE oro a:n:LtL ton, aAAo. XatE'U8'llv6tav -xm :n:o.AL- xatE'U8Elav oto AUXElo, a:n:o o:n:o'll SExLvouaE 0 VEO<; xuxAo<; l}~EQ~ata<; a:n:o'UaLa<; roo a:n:o to a:n:Ctt. ME a'Uto. rc OEOO~Eva Ylverci <pavEQo :n:w<; OEV *av 0 LOEWOl}<; aU~'llyo<; xm :n:atEQa<;, nou 0- <pElA.EL vc a<pLEQWVEL WQE<; yta tl}v :n:Qoaywy~ t'l1<; OLXOYEVELax~<; auVtQO<pLx6tl}ta<;.

EXO'U~E o~W<; xrn aSLO:n:QoaEXtE<; ~aQtuQLE<; on aE~OtaV xcn tL~OUos tl}v 3av8L:n::n:l}. Kdnors, :n:0'U 0 YLO<; toix Aa~QoxA~<; ElXE EX<PQo.aEL :n:aQo.:n:ova YLa t'l1 O'UatQo:n:la tl}<; ~l}tEQa<; rou, 0 LWXQo.t'l1<; tOV ElXE :n:o.QEl :n:aQo.~EQa xm rou ElXE E:n:Lat~aEl rqv :n:Qoaox~ atL<; 8'llaLE<; :n:0'U EXELVl} ExavE YLa vc tOV ava8QE'tpEt, xa8w<; xm tl} AaXto.Qa nou EXELV'l1 ELXE YLa vc tOV OEL vc :n:QOXO~Et. KL axo~l}, orcv xdnots QWt~8l}XE :n:w<; ~OQEL X6.:n:OLO<; v' ava8QE'tpEl ta :n:mOLo. rou ooxrrd, ELXE a:n:a~aEl :n:w<;, orov Elvm axo~'l1 ~LXQo., ~E rqv :n:mOELa nou 8a roix :n:aQo.aXEL, EVW orov avoQw80uv, ~E to OLXO rou xaA.6 :n:aQo.OELy~a, xa8w<; xm ~E rnv o.~Wl} OLavo~~ a' amo. tl}<; :n:EQLO'UaLa<; rou, Etat Wots vn unv EXOW avo.~wo. to'U<; EX8QLXo. auvma8~~ata, orov 8a EQ- 8El l} wQa OLavo~~<; t'l1<; XAl}Qovo~La<; rou, Mo.ALata, YEVLXOtEQa, xuta<pEQOtaV EVaVtLOV EXElVWV tWV :n:atEQWV :n:o'll OEV ELxav aaxoA'l18El OL lOLOL ~E rnv xaAALEQYELa tWV :n:mOLwVtO'U<; ~Ol}otav EXELva ~taV aXO~l} veovtoxot.

H t.IKH TOY 2:0KPATH

or MErAAEL: ~rKEL: I 73

E~aAAO'U, orcv 0 AVtLOSEVlJ£; rou ELXE EXcpQaOEt'tlJV an:OQLa :n:w£; aVEXE'tat !.ua reroi« CPO~EQtl yuvaLxa ouv 'tljV SavSC:n::n:lJ, 'tljV onotc xaQaX'ttlQtOE W£; 'tlJ XEtQO'tEQlJ a:n:o OAE£; Tt£; mQLYXAE£; :n:0'U u:n:tlQ~av no'tE Xat Sa 'U:n:aQ~o'Uv oro j!EMOV, 0 LWXQa'tlJ£; OEV EmXELQlJOE va rnv 'U:n:EQaommEL. AQXEmlJXE ornv :n:aQa'ttlQlJOlJ OtL'tlJV EXEL YLa v' aOXEL'tat 0 LOLO£; OTljV unouovril Kci roiito, E:n:EtOtl, av Sa xa'tacpEQvE va 'U:n:OCPEQEt Tt£; o'UmQo:n:LE£; EXELVlJ£;, rote, OLYO'UQa, Sa'to'U tiTav mo EUXOAO va 'U:n:OCPEQEt xm rov XEtQO'tEQO a:n:o rou; OUI!:7tOALTE£; ron.

OAE£; a'U'tE£; or OtlJYtlOEt£; :n:aQaxtVOUV 0Tlj OXEtjJlJ O'tL Xt EXELVO£; aocpaAW£; Sa E~QtOXE acpOQj!E£; Xat XQOVO YLa 'tlJ Owmtl OLa:n:atOaywYlJ- 0lJ 'tWV :n:atOLWV rou, axoj!lJ Xat yta va :n:a~Et j!a~L roix, o:n:w£; avacpEQE'tat OTt OV'tW£; ELXE OEt 0 AAXL~LaOlJ£; OE xa:n:ota E:n:LOXEtjJtl rou oro O:n:LTt'tO'U LWXQa'tlJ. Kdn :n:0'U Em~E~atWVE'tat cero rc AOyta us rc 0- :n:OLa :n:EQa'tWOE rnv 'tQLTlJ (:n:Aa'tWVtXtl) a:n:OAOYLa rou, ~lJ'twV'ta£; an:o rotx OLxamE£; rou va ELVat a'UmlJQOL us Ta :n:atOta rou av oro j!EAAOV OEV Sa ELVat OEj!VOL Xat XQlJmOL :n:OAL'tE£;.

Itverca, Aomov, cpaVEQO, O'tL 0 LWXQa'tlJ£;, axoj!lJ xrn j!Eoa otouc XOA:n:O'U£; 'tlJ£; otXOYEVEta£; rou, ELXE 'tlJ OUj!:n:EQtcpOQa EXELVO'U :n:0'U 0- V'tW£; rirov: Eva LEQO 'tEQa£;! L' amti rnv :n:aQa'ttlQlJolJ :n:aQaxLvEL :n:QO:n:aV'to£; lJ :n:AlJQocpoQLa on OLaAEYOtav j!E rou; ouV'tQocpo'U£; rou, OTaV tlQSE xa:n:oLO£; Xat 'toy OtEXOtjJE yta va tou avaYYELAEt :n:w£; :n:ESavE 0 (:n:Qw'tOtoxo£;) YLO£; rou LWCPQOVLOXO£;, 'toy O:n:OLO ELXE a:n:ox'ttloEt a:n:o rnv :n:Qw'tlJ rou y'UvaLxa, 'tlJ M'UQ'tw. EXELVO£;, OLXW£; va OE~Et 'taQaXtl, OAOXAtlQWOE'tlj oLaw:n:wOlJ nov OXEtjJEWV :n:0'U E~ESE'tE, Xat uovov OTaV mrro ELXE ma YLVEt, EYXa'tEAEttjJE 'tlJ OUYXEV'tQWOlJ AEyoV'ta£;: «Ikiue 'twQa v' a:n:obwoo'Uj!E oro LWCPQOVLOXO 'ta OcpEtAOj!Eva».

o AQLmO'tEAlJ£; xavEt avacpoQa xrn oro :n:atOLa tou LwxQa'tlJ, W£; nsQL:n:TwOlJ 'tEXVWV :n:0'U OEV :n:aQabEtYj!a'tLOTljXaV cero 'to XAEO£; rou nc'tEQa'tO'U£;. OCPELAE'tat aQaYE amtllJ OtXoYEVEtaXtl :n:aQaxj!tl OE 'U:n:atnorqrc ro» LbLO'U rou xa'ta~twj!EvO'U :n:a'tEQa, OTt OlJAabtl bEY ELXE XQovo va XEV'tQLOEL EVOLacpEQoVTa ore :n:atOta rou YLa va rou uouioouv;

8a *av EA6.XLma :n:ELmLXtllJ aQVlJ'tLXtl ExbOXtl. AAA6. Sa *av Xat aOtxlJ, ornv Ex'taOlJ :n:0'U Sa xa'taAOYL~E rqv E'USUVlJ a:n:oXAEtmLXW£; orov :n:oA'U:n:QaYj!ova :n:a'tEQa, 0 O:n:OLO£; OEV acptEQwoE OLXO rou :n:OAUnuo XQovo YLa 'tlJv ava:7t't'U~lJ 'tlJ£; :n:Qoowmxo'tlJTa£; ttov :n:atOLWV rou.

H lllKH TOY LOKPATH

74 I 01 MErAAE~ a1KE~

O:n:WOOl1:n:OT£, O!lWe;, 0 O'UYYQacp£ae; amwv £Ow TWV YQa!l!lwv OllOXOA£u£Tm va xmaAoYloH £llSUV'll xm OTa :n:mOLa. An:Awe; xm !lOVOV, xoTa TTJ YVW!l'll uou, £3tL~£~mWV£Tm XL £Ow 0 cpllOLXOe; VO!lOe; T'lle; :n:A'llO!lOVl1e; xm T'lle; £vOHae;. Ta :n:mOLa TL!l'll!l£VWV :n:QOOW3tLXOTlltWV osv VLWSOllV TTJV £AA£l1l''ll £X£lV'll nou Sa TOlle; X£VTQL~£ T'llV OQ!ll1 v' ovot;OlJV Ta OLxa TOlle; cpt£Qa xm £TOL, OlJVa!lLXa, va £;OQ!l1100llV va ll:n:£Q~OUV rc OLxa TOlle; OQLa. ~£V VLWSOllV £AA£l1l'TJ xm O'UvaxOAOllSa O£v £XOllV TrtV £cp£Ort YLa V£Olle; OQ~OVT£e;. B£~a(we; ll3t<lQXOllV xcu £;mQ£O£le;. AXQL~We; o:n:we; xm OAa ta :n:mOLa, !l£ O£OO!l£VTJ TTJV £VO£la roue, O£V £XOlJV aVTLOTO(XWe; O(YOllQTJ TTJ cpA6ya T'lle; cvooou,

To O'U!l3t£Qao!la AOL:n:OV etvru, xanl T'll yvwJ!'ll uou, :n:we; 0 LwxQaTrte; acpL£Qwv£ :n:£QLOTaOLaxWe; xa:n:OL£e; wQal£e; OTLY!l£e; OTOXaOTLXl1e; O'U~*'llOrte; !l£ TOV £CP'll~O YLOTOll, TOV Aa!l3tQoxAl1, aAM wQ£e; -0£ xaSTJ!l£QLVll ~aOrt- O£v cpalv£Tm va acpL£Qwv£ oiits 0' sxetvov !lllt£ OTa aAAa OVo J!LxQoT£Qa :n:mOLa TOll. <l>vOLxa, :n:oM :n:£QLOOOT£QO, oev cpa(V£Tm va £:n:mQv£ TOV £CP'll~O Aa!l3tQoxAll J!a~( TOll OTO AUX£LO xm OT'llV ayoQa, onou 0 v£oe; :n:oMa Sa !laSmv£ a:n:o TOV :n:£QL~*'llTO 00- cpo :n:m£Qa TOll.

o LwxQaTTJe; lltav acpL£QWJ!£Voe; OT'll ~*TJOTJ T'lle; aAllSHae;. AAM ll:n:ooHY!la orpoououevou OLxoy£v£laQX'll O£v cpalv£Tm va ll:n:l1Q;£.

Ml1:n:we; oJ!we; am'll 'll O'U!l3t£QLcpOQa TOll *av a:n:oTOX'll OLX'lle; TOll a:n:oY01lt£lJOrte; coro TOV £QLOTLXO xm £3tLS£TLXO £we; ~avallOO xaQaXTl1- Qa TTJe; EavSi:n::n:'lle;, xaSwe; xm coro TOV vwSQO xaQaxTllQa TOll Ac!l3tQOXA'll;

Am1l 'll a:n:OQla (owe; ~Q(OX£l TrtV a:n:aVtrto1l Trte; OTrtV :n:aQatllQTJOrt TOll IIAomaQxoll on 0 LWXQaTrte; OLaTrtQOUO£ TrtV :n:Qa6trtta xm TrtV xaAOoUVTJ TOll, !lOAOVOtL £lX£ TrtV aTlJx(a va :n:£QL~aM£Tm a:n:o MOXOA'll xm CPOgtLXl1 yvvalxa, xaSwe; XL a:n:o 3tV£wanxwe; av<i:n:'llQa :n:mOLa. MLa !lagwQla nou £3tL~£~mWV£Tm ceto £X£lVTJ xma rnv onoto, orov x<i:n:oT£ Q~S'llX£ :n:OLOL !l£TaJ!£AouVTm YLa TLe; :n:Qa;He; roix, amoe; £lX£ rteQLOQLOT£lOTrt !lOVOA£XTLXll xm agx£Ta £uYArottrt a:n:aVtrtOrt: OL £yya!lot!

10.0 £PO)(1KOS EroKp{110S

o LWXQaT'lle; £xmQ£ T'lle; CPll!l'lle; :n:OAU ollvmou av8Qw:n:oll OTa £QWTLxa. KaTL nou, xma TTJ J!aQTlJQ(a TOll IIAaTwva, TO £(X£ £3tL~£~mWOH

H ~IKH TOY LOKPATH

01 MErAAE~ 81KE~ [ 75

Xat 0 (6LO~: «Fie 't(:1tOT' ujJ.o 6EV Aiw :1tW~ EXW O'tEQE'll yvwOl], :1taQu !lOVO yta 'ta EQW'ttXU!» Ki E(Vat ovrox U~LO a:1toQ(a~, :1tW~ 0 ~a8uO'toxaO'to~ <ptA.Oao<po~, :1tOU 6taXl1QuaaE on yta 'tl:1tOT' uAAo 6EV E(XE m(yvwOl] :1taQu !lOVO yta 't'llv uYVOtU 'tOU (EV 0(6a on ouMv 0(6a), xcuXto'tav JtaQaM~w~ YLa t'llv UVEOl] XtVl1aEWV nou 6LE8E'tE otc EQW'ttxu! To m8avo'tEQo E(Vat Jtw~ XO!lJtaSE JtEQLJtatX'ttXU, au'tOEtQwVEUO!lEVO~. IaxuQtso'tav 6'llAa611 JtW~ 6EV l1~EQE t(:1tota Xat JtW~ ore EQW'ttxu l1'tav JtaV'toyvwO'tll~. AAA<i ornv JtQaY!lattxot'llta 6EV 1l-rav aA118Eta OUtE 'to Eva !l1l-rE to uAAo. OJtwa611Jto'tE O!lW~ 0 LWXQUtll~, !l' 01.11 tllv EV'tOVll avaS1l-rlla'll t'll~ aQE'tl1~ xoi tll~ tEAEta~ yvwOl]~, 6EV UJtllQ~E 6LoAou 0 (J'lJvata811!lattxO~ JtOUQL'taVO~ 11 0 aMytO'to~ 'll8txOA.Oyo~, 0- JtW~ uJtl1Q~av XMOLOt !lEtaYEvEO'tEQOt ~mtxo( <ptA.Oao<pOt. EXE(VO~ 11- rev E~OtXEtW!lEVO~ us tllV av8Qwmvll <pU0l], a' oAov'tov :1tQW'toYEVl1 ~aXxw!lo tll~, Xat r' a~EQQCSW'ta Jtu811 'tll~ 1I'uXl1~.

EQw'ta E'tQE<PE 0 LWXQUt'll~, ~E~a(w~, XatU JtQWco yta tt~ wQa(E~ yuva(xE~. Kat -:1tUAt autOEtQwVEUO!lEVO~- noivsuorov yt' amo: «Exw JtoAAi~ <p(AE~ nou, coto !lOVE~ tOU~, OUtE !lEQa !l1l-rE vUxta u' a<Pl1vouv v' aJto!laxQuv8w eoto xovrd roixl». 0 2Evo<pwv ava<pEQEt axE'tLXW~ rnv JtEQl:1ttWall tll~ eEOMtll~, JtaVE!loQ<Pll~ E'ta(Qa~ xcn JtQ08u!l'll~ a' uAAou~ !lEV va Em6EtxvuEt 'ta XUAA'll 'tll~, xa8w~ JtEQtWVU!lOt sWYQu<pOt t' anEtxovtsav, a' uAAou~ JtuAt va JtQoa<pEQEt 'to xOQ!l( tll~ av xa'tu<pEQvav va rnv ~EAoytuaouv. Aoutov, otov to JtAllQO<poQ11811XE 0 LWXQUtll~, JtQOE'tQEljJE tOU~ (J'lJV'tQo<pou~ roo: «AV'tE! I1U!lE va xdvouue !lJtaVLO'tl1Qt O'tll~ eEOMt'll~!» KL E(Vat ovrox JtoM YAacpuQl111 JtEQtYQa<Pl1 tOU 2Evo<pwvta, :1tW~ 0 LWXQUtll~ XatU<pEQE va rnv ~EAoYLUaEt, JtQ08u!l1l va rou 608E( yta JtuV'ta!

AAA<i JtEQwaOtEQo 1l-rav JtEQtWVU!lO~ ore EQW'tLXU 0 LWXQUtll~ ox :1tat6EQaO't11~. LtllV EJt0Xl1 !la~ XUtt tEtOLO JtaQaXtVE( oe a:1tEx8Eta Xat XOtVWVtXl1 xataxQauyl1. XQEtUSEtat Aomov xUJtOta L6ta('tEQll JtQoaJtu8Eta'tOu a'lJYXQovou av8QwJtou yta va !lJtoQEaEt va vtwaEt xmnvonon yta rc 11811 EXE(V'll~ tll~ !laxQtvl1~ EJtOXl1~, XL EV 01l'Et EXE(VWV tWV t6ta(tEQWV 'll8wv va JtQoaEYy(aEt tllV JtQoawmXOtllta tOU LWXQUtll. Ot !laxQoXQoVE~ 611Aa611 a:1tOua(E~ tWV av6Qwv a' EXO'tQatE(E~, aAAu Xat 0 EYxAEta!lo~ tWV YUVatXWV croix YUVatXWVhE~ E(xav avayuYEt 'tllv Jtat6EQaO't(a oe XOtVWVtXO Osouo, oJtO.)~ Xat rnv 'tQu<Pl1

H ~IKH TOY LOKPATH

76 I or MErAAEL: ~rKEL:

XOvtU a' ETaLQE~ Xat aUAl']'tQLOE~. HOl'] ceto tn Ofll']QlXU E:rrl'] yvwQ(touflE Yla 'tl']v EQWLlXtj OXEal'] nou EVWVE LOV AXlAAEa us LOV nU'tQOXAO. L'tl'] fllVWlXtj KQt)'tl'], ml'] L:rrUQ'tl'], aXOfll'] Xat ml'] etj~a -LOuMXLmov 'tl']~ E:rrOXtj~ LOU E:rraflELVWVOa xrn rou nEAO:rrLOa- 0 OflO<puM<pLAo~ E'tatQLXO~ OWfl6~ tjTaV :rrEQC:rrOU xQaLLx6~ (mQaLlwLlx6~) 8Wfl6~. BE~aLw~ omv A8tjva au'tE~ OL OXEaEL~ <paLvE'tat :rrw~ :rrEQLOQ(tOvtaV uovo mL~ E1JXaLUmaLE~ 't(:iSEL~ nov EUYEVWV, flE rnv ErrL<puAaSl'] :rrw~ -XL EXEL- OL yOVEC~ <PQ6vtL~av va XQaLOUV tc OLXU LOU~ :rratOLU flaXQLU a:rr6 rsroi« XaflWflaLa. AAM rc YUflvamtjQLa 6:rrou 6AOL, VEOl Xat WQLflOL UVOQE~, YUflvwVOvtav, AoU~Ovtav OflaOLXW~, Exavav Ol']flOaLW~ EvtQL~tj ue MOL xru :rruAEuav flE'tasu LOU~, t)'tav aa<paAw~ flLa OLaQxtj~ :rrQ6XAl']0l]. MLa :rrQOXAl']Ol], fl:rrQomu omv onotc 0 LWXQU'tl']~ OEV EflEVE a(J'UyxCvl']'to~. ELVat xaQax'tl']QLmLxtj l'] :rrEQLYQa<ptj LOU nM'twva, xa8w~ ~U~EL LOV MaxaM'tou va ESOflOAOYEL'tat :rrw~ EVLwaE flEaa oro YUflvamtjQLO LOU AUXECOU, aLl] 8Ea LOU vWQou eWL'tl']LOU: «Tooo qJo~EQ6 EQw'ta EXW flEaa flOU YL' au'ttj 'tl'] Y'UflVamlxtj. Kat :rroM nsQwa6'tEQo LOU :rrEvtUflOQqJOU XaQflCOl']! HQ8E Xat xu8LaE avuflwa a' EflEva Xat orov KQL'tLa. T6'tE, <pLAE uou, EYW Ta Exaaa Xat XaLEQQElJoe l'] aULO:rrE:rroL8l']atJ uou ( ... ) XL 6AOL 6aOL t)'tav omv :rraAaLmQa flU~ xuxAwaav YUQw YUQw, :rrEQLEQYOL, xcn tore, E1JYEVLXE floU otivrporpe, ECOa 6aa a:rroxUAUrrLE 'to uVOLYfla LOU LflaLCOU avuflwa ore aXEAla rou, Kat qxnivnoou, KL tjflOUV rrLa EX'tO~ srnrroti!».

Mosrrrmitn 0 LWXQU'tl']~ E:rrEflEVE: «LE (J'Ufl~OUAEUW, 3Evo<pwVLa uou, ufla ~AE:rrEL~ XU:rrOLOV flOQ<POVL6, v' a:rroflaxQuVWat OQOflEW~. Kat LOULO, YLaLL oov 'tL xaM VOfl(tEL~ :rrw~ 8a XaLa<pEQEL~ v' a:rrox'ttjaEL~ ouv EQW'tEU8EL~; Mtj:rrw~ OEV 8a xaTavttjaEL~ OOUAO~, EXEL nou tjoouv AEU'tEQO~; ~EV 8a XaLaSOOEUWat oe ~Aa~EQE~ l']OOVE~; Kat OEV 8a XUVEL~ 'tOY xatQ6 oou yLa va :rrEQL:rrOLELaat XU:rrOLOV flOQ<POVL6;». M' amu 'ta OEOOflEva, ErrLAEYEl 0 3EVO<pWV 6Ll 0 LWXQU'tl'j~ (J'Ufl~OUAE1JE v' a:rrEXo'UV OL aXQOaLE~ 'tOU, xat flUAlma ue LOXUQtj 8EAl']0l], a:rr6 'tl~ EQW'tLXE~ OflOQ<PLE~. «[taLL OEV ElVat EUXOAO va (J'Ufl:rrEQl<pEQE'tat us <pQ6vl']0l] 6:rrOLO~ aVaXaLEuE'tat fl' au'tu!».

Tl']V COLa eixovo EYxQu'tEla~ rou LWXQU'tl'] a:rrEvaVLL oro, EQW'tLXU flU~ OLVEl Xat 0 nM'twv, xa8w~ ~U~El LOV AAXl~LUOl'] va O~l']YEhat :rrw~ am6~ 0 LOLO~ OEV 'ta XaLU<pEQE va :rraQaaUQEl LOV LWXQU'tl'j oro va LOV

H ,0,IKH TOY LOKPATH

01 MErAAEL: l\IKEL: I 77

~LmpElftQ£L: «3WtA.woa xu'tw rut' 'to ~LXO rou LllU'tLO XL aYXUA.LaOa cu'tOV'tOV Ela'U!lUmO uvElQwno, 't'UA.tyOV'tW; tn XEQLa !lO'U YUQW ano 'to ~m!lOVLXO rou OW!la, XL E'tm T]!lO'UV ~rutA.W!lEVO<; OA.TJ 'tTJ vUxm ( ... ) XL fVW fYW EXaV' mrtri, fXftVO<; ~fV VLXT]ElTJXf an' 'toy ~LXO !lO'U noElo, noi: 'tOY nfQLqJQOVTJOf xrn tov YfA.OLOnOtTJOf Of 'tE'tOLO j)aEl!lO ( ... ), WOLf [ro nQwC] OTJxwElTJxa ano ~CnA.a ron, onv vc ftxa XOL!lTJElce us 'toy na'tEQa !lO'U T] !If'tOV !lcyaA.U'tfQO a~fQqJO !l0'U!».

TTJV fST]YTJOTJ a'U'tT]<; 'tTJ<; O'U!lJtfQLqJOQU<; roo ~tV£L 0 t~LO<; 0 LWXQU'tTJ<; 0' Evav UA.A.OV nA.a'twvLxO ~LUA.OYO (tov «llQw'tayoQa»), ~TJA.a~T] O'tL 0 a'U'tOofj)aO!lO<; rou ~fV rou fj[E'tQfnf vc ytVf'tm EQ!lmO rou nuElo'U<; trov TJoovwv.

Ta fQW'tLXU A.OLnOV t)Lav !lLa xunOLa !loQqJT] UOXTJOTJ<; YLa 'toy LWxQU'tTJ, xm !lUA.LOLa Of OVo ~La~OXLXU OLU~La. K'UQLOA.fX'tLXW<; EnmSf us 'tTJ qJW'tLU: qJA.fYO'tav 0 t~LO<; ano noElo. KL aV'tt v' aqJfElft OLTJV cetoA.a'UOTJ'tO'U ElTJQU!la'tO<;, Of nQWtTJ qJUOTJ, Ej)aSf xaA.LVO 0'tTJ ~LXtl rou OQ!IT] xm nQoonaElouof vn fsU1p£L 'to fQW'tLXO nuElo<; fXftVTJ<; tl fXftVO'U nou 0 tOLO<; ~fV ftXf TJO'Uxta WOltO'U va Xa'taXttlO£L. KL orcv mn ro ftXf nfWX£L xm ~fV anE!lfVf ltaQu -aXQU'tTJ'tOL- va ltEO£L 0 Eva<; OLTJV ayxaA.LU'tO'U UA.A.o'U, rots ~aLl.1OVLSO'tav altO aOXTJ'tLXT] E~a1pTJ. KL altftXf fJtL~£LX'tLXU. E~W'tfQLXW<; usv 1p'UXQO<; XL altOXOO!lO<;, fVW !lEOa rou ltQElt£L va EVLWElf UqJa'tTJ LXaVOltOtTJOTJ -<YtfqJaVW!lEVO<; altO 'tTJ qJLA.oooqJta xm 'tTJV aQf'ttl- xaElw<; ftXf Xa'tOQElWOfL vc fJtLj)fj)mWO£L, YL' UA.A.TJ !lLa qJOQU, 'tTJ ~Uva!lTJ 'tTJ<; ElEA.TJOT]<; ton nuvw OLO'U<; ltfLQaO!lOU<; 'tTJ <; fYXOO!lLa<; SWT]<;.

AmT]v 'tTJV UOXTJOTJ qJatVf'tm ltW<; XaA.A.LfQYOUOf xm !If 'tTJV uvsmqJUA.ax'tTJ O'U!l!lf'tOXT] rou OLa O'U!lJtoma 'tWV qJtA.WV rou. Evoi ot UA.A.Ol !lfElouoav XL E'tQwyav us aMYLOLTJ j)o'UA.L!lta, fXftVO<; nfQLOQL~O'tav Of ~LaXQmXT] O'U!l!lf'tOXT]. ~La'tTJQOUOf 'tTJ VTJqJaA.LO'tTJ'tU rou, aVEltWOOf 'tL<; ~LXE<; rou; qJLA.OOOqJLXE<; 0'UA.A.T]1p£L<;, f!lqJaVtSOV'tU<; 'tf<; W<; altA.l] ~LtlYTJOTJ Mywv nou 'tuxa ftXfaxouo£L coto !l'UElLXU ltQoowlta tl xm ~LavElLO!lEVf<; ue ~LXE<; roi: ltQW'tOWltf<; !l'UElOltA.aOtf<;. Kci ro ltQWt, 10- vw 0A.0l OL UA.A.Ol O'U!lJtOOLaOLE<; T]mv naQa~O!lEVOL Of j)aElu UltVO, 10- XftVO<; Xa'tf'UEl'Uvo'tav OLO AUXfLO, A.o'Uso'tav, Y'U!lvaso'tav XL UQXLSf !lLa xmVOUQYLa !lEQa OW!la'tLXtl<; xm qJLA.OOOqJLXtl<; UOXTJOTJ<;.

Ioox aml] TJ OXA.TJQtl UOXTJOTJ rou LWXQU'tTJ, ~TJA.a~T] v' rutOqJfUY£L,

H lllKH TOY L:OKPATH

78 I or MErAAE~ LlrKE~

W£ xaniQa, «llno 1:WV l]OOVWV l]1:L<ia9a», tl1:av 0 nQaY!lmlXO£ A.Oyo£ nou OEV En:E1:QE1pE orov Wm01:Oll va EVOWaEL a' uMoll£ OllO !leyUAOll£ nElQaa!lO'u£: orov nELQaa!lo 1:OV va E;OllOlUaEL roix (JlJflJt:0A(1:E£ rou ue 1:l] Mva!ll]1:11£ OlXtl£ tou (xoi nOAl1:lXtl£) ao<p(a£, xa9w£ xm orov nElQaa!101:Ov va awaEL 1:11 tWtl1:Oll, omv, !lELU 1:l] 9aVmlXtl xmao(xl] rou, oi Jt:lO't0( !la9l]1:E£ rou XllQLOAEX1:lXW£ 1:0V lXE1:EllaV va OEX1:E( va 1:OV <plJyaOE1pouv !laxQlu.

E1:Ol, ano 1:OV !lll9lXO EQwnxo LWXQU1:l] OEV anE!lELVaV naQu OllO -aAl]9LVU, a9uvma- !lVl]!lE(a OlXOV rou aXmUOXELOll EQW1:lXOV 0(oroou:

- 0 EQwm£ Yla 1:l]V aAtl9ELa, xmu 1:l]v aVEnavuAl]Jt:1:l] anoO'tQo<ptl tOU on «uno 1:l] <pV0t] E(vm OOa!lEVl] !lEaa orqv 1pllXtl !la£ Mva!ll] va tQE<POll!lE EQW1:a Yla tl]V aAtl9Cla xm va E(!laO'tE nQo9v!lOl va xuVOU!lE ta nuvta Yl' amtlV», xa9w£ xm

- 0 Om!lOVlXO£ EQWta£, W£ <plA.Oao<po£ EQWta£, onw£ EXE(VO£ tOV 10(XE nEQlYQU1pCl !lE 1:a A.OYla: «tt AOlnov flJt:0QE( va E(vm 0 EQWta£; ( ... ) MeyUAO£ oa(!lova£ ( ... ) rlm( XU9E n to Om!lOVlXO ~Q(axctm aVU!lEou orov 9100 xrn orov 9vl]to ( ... ) Km nOla Mva!ll] EXCl; EQ!ll]VEVCl xm !lEta<pEQEL rc !ll]vV!lata 1:WV av9Qwnwv O'tOU£ 9cov£ xm ta !ll]vV!lma tWV 9EWV orouc av9Qwnou£». M' allttiv rnv EWOla xcu 0 EQW1:a£ OEV E(vm tCn:01:' uMo naQu EQWta£ Yla to wQa(o. Enn nOll, xm' avuyxl]v, va nQEnEL va EXCl <plAoao<plXtlOluO'taOt].

11.H 6iKn Kat6avamu1 Kata6iKn IOU EOOKp{UO

L1:l]V En:0Xtl !la£ l] 9avatlxtl xmao(xl] E(vm a(JlJ!l~(~aO'tl] !lE 1:0 xuQ(aQXo nEQ( olxa(oll (JlJva(a9l]!la. Tnv nQO~AEnCl !lEV to uQ9Qo 7§3 1:0U EAAl]VlXOV LUvtUY!lmo£, O!lW£ anOXAELO'tlXW£ Yla xaxovQYl]!la nou olanQux9l]XE ce xmQo nOA.E!lOll, xm !lOVOV eqxioov auto to xexovQYl]!la E(vm OXE1:lXO !lE 1:l£ aVUYXE£ rou OlE;aY0!lEVOU noA.E!lOu. Ka9w£ Aomov l] XWQa !la£, tlOl] En( E;tlvta XQOVla, EXCl ClJAoYl]9E( us O'ta9EQtl ELQtlVl], auttll] xat' E;a(QEOt] lOXVOllaa (JlJvtaY!lmlXtl avoXtl1:l]£ nOlVtl£ toll 9aVU1:Oll EXCl !lnCl 0't0 AEY0!lEVO XQOVOvtOVAano tl]£ IO'toQ(a£. Ot tEAClJta(E£ 9aVatlXE£ xataO(XE£, tl£ onO(E£ oi naAm01:EQOl 9U!lO!laO'tE, anAW£ anaYYEA9l]xav (to 1975) Yla EOXU1:l] nQoooa(a tWV nQonan(wv 1:l]£ anQlAlaVtl£ OlXtmoQ(a£, o(Xw£ va 10-

H ,0,IKH TOY 2:0KPATH

01 MErAAEL: ~IKEL: I 79

x:noJ"EO'tOuV. Ouoio on:w~, XaL n:QOytYOU~EVW~, 6EV ElXE E'X'tEA.EO'tEL 0'15- rs yt 8aVatLx~ Xata6Lxyt "COU AA.EXOU llavayouA.yt YLa tyt 6LX~ tOU ceron:ELQa 8avatwayt~ tOU 6LXta"COQa r. llan:aMn:ouA.olJ. M' auta rn 6E- 60~Eva A.atn:ov, ElVaL EUA.oya ta auvaLa8~~ata xatan:A.ytsyt~ XaL cototQomaa~ou nou, O'tyt 6LX~ ~a~ En:OX~, ESEYELQOlJV tytv XatV~ auVEL6yton, orcv YLVEtaL avacpoQa O'tyt 8aVatLX~ Xata6Lxyt "COU LwxQatyt, ~La~ n:Qoawmxotytta~ nou EXEL xataYQacpEL ornv n:ayxoa~La IO'toQLa w~ 0 xOQlJcpaLo~ cpLA.Oaocpo~, 0 YEvva(o~ O'tQatLwtyt~ tyt~ n:atQ(6a~ XaL 0 QLtjJox(v6uvo~ un:EQaamO't~~ torv 6LXaLLXWV 8w~wv.

Emn:Qoa8EtW~, SEVLSEL O'tyt 6LX~ ~a~ E3tOX~ yt n:aQa60x~ OtL, EVW at 8aVa'tLXE~ Xata6(xE~ XaL yt a~wyt EXtEA.W~ rou; *av tQExouaa n:QaXtLX~ ~Eaa O'tOlJ~ XOA.n:OlJ~ tyt~ aQxa(a~ A8ytva'Lx~~ ~yt~oxQat(a~, avtL8EtW~, yt n:OLV~ tyt~ cpuMXLayt~ ~tav ayvwO'tyt. Yn:~QXE ~EV Ev6EXO~EVO n:QocpuMxLayt~, wan:olJ va 6LEsax8E( yt axEtLX~ n:OLVLX~ 6(xyt, 0- ~w~ at VO~OL ayvoouaav tOV 8w~0 tyt~ cpuMxL<Jyt~ w~ ~oQCP~ n:OLV~~ YLa tyt 6Lan:QaSyt EYxA.yt~a'tLxwv n:QaSEWV. Itc tn ao~aQa a6Lx~~ata at vouoi n:QoE~A.En:av XaL rc 6LxaO't~QLa (taXtLXa ~ EXtaXta) E3tE~aAA.av tytv n:atV~ "COlJ 8ava"COlJ, XaL ~aA.LO'ta 6(xw~ n:EQL8wQw 6LEsaywy~~ 6EUtEQyt~ 6LXyt~ EVWn:WV ECPEtELOU. EsaA.A.ou, YLa ta EA.acpQotEQa a6LX~~ata Em~aA.A.Ovtav XQyt~a'tLXE~ n:atVE~, EVW YLa n:oA.LtLxa a6LX~~ata n:QO~A.En:OtaV XaL yt ESoQLa. 0 aUYXQovo~ avayvwO'tyt~ "COU n:A.atWVLXOU 6LaMyou tWV «Nouorv» ~E xatan:A.ytsyt auVEL6yttOn:OLEL rnv ElJXOA.La ~E rnv onotc 0 llA.atwv ELaytYEL-taL rqv n:OLV~ tOU 8ava"COlJ, w~ XatL to uurovonro, XaL ~aA.LO'ta, 0XL uovo YLa ao~aQa xaxouQy~~ata, aA.M XaL YLa an:M~ XA.On:E~, Etm nou, orn 6LX~ ~a~ En:OX~, v' an:OQOU~E YLatL XaL n:w~ Eva~ xOQucpa(o~ cpLMaocpo~ "COU 6La~EtQ~~atO~ "COlJ llMtwva aaXOA.~8ytXE ~EV ~E "CO n:Qo~A.yt~a tyt~ oQ8~~ VOfl08EtLX~~ QueflLayt~ tWV a6LxytflatWV, OflW~ 6(xw~ va aXEcptE( rnv n:atV~ tyt~ cpuMXLayt~ w~ 6(xaLyt xUQwayt YLa ta n:EQL<JaOtEQa an:o ta 6Lan:QanoflEva a6Lx~flata.

Luvacpw~, 8a n:QEn:EL va toVLO'tEL OtL, ~Eaa 0't0 cpw~ rou aUYXQovou 6LXaLLXOU n:oA.ma~ou, to aQ8Qo 2 rou LaxUOvtO~ EA.A.ytVLXOU LlJvtay~atO~ 6LaxytQuaaEL n:w~ 0 aE~aa~o~ XaL yt n:QoO'taa(a tyt~ as(a~ tOU av8Qwn:ou an:OtEA.OUV rnv n:QWtaQXLx~ Un:oXQEwayt tyt~ llOA.LtE(a~. Evoi, avtL8EtW~, O'tOlJ~ XOA.n:OU~ tyt~ A8ytvaix~~ ~ytfloxQat(a~ XOLV~ ~-

H .0.IKH TOY LOKPATH

80 [ 01 MErAAEL: A1KEL:

tnv YJ JtaQaOOXtl :rtw<; :rtQO'tEQat6tYJta E(XE YJ EA.E'U8EQ(a xrn YJ Ml;a 10- XE(VYJ<;, YLa xaQYJ tYJ<; o:rto(a<;, xa8E A8YJva(0<;, O(Xw<; YJA.LXLaXa oQLa, 10(XE 'U:rt0XQfWOYJ va :rtQOO<PfQEL OA.E<; tL<; O'UvaIlEL<; rou, axollYJ xrn t1") ~Wtl rou, :rtOA.EIlWVta<;, 0XL 1l0VOV !l:TtQoota oro tE(m tYJ<; :rtOA.YJ<;, aA.Aa Xat 010 llaxQLvf<; EXotQatELE<;, nou 10 (Xav xQL8El a:rtaQa(tY)tE<; YLa tY)v (OQ'UOYJ, tYJ O'UvttlQYJOYJ xat rnv E:rtfXtaOYJ tY)£ a8YJva·LXtl<; YJYEllovLa<; :rtavw otL<; aA.A.E<; EA.A.YJVLXf<; :rtOA.EL<;.

O:rtWOO1]:rtO'tE, orouc XOA.:rto'U<; tYJ<; A8YJva·LX1]<; ~YJlloxQat(a<; YJ 8avanX1] xatao(xYJ a:rto<paOL~otaV, xata xovovo, coro to OLxaot1]QLO tYJ<; HA.La(a<;, 010 aVWllaA.E<; 010 :rtEQLotaOEL<;, xct' El;aLQwYJ, ceto tYJ A.a·LX1] O'UVfA.E'UOYJ tY)<; ExxA.YJo(a£ roo ~1]1l0'U OLa ~01]£ 1] a:rto tYJ Bo'UA.1] tWV tEtQaxooLwv, IlE :rtOA.LtLXf<; OLaOLxaoLE<;, OLXW<; xallLa EYYuYJoYJ YLa tOV oE~aollo tWV aQXwv tYJ<; O(XatYJ<; OLXYJ<;.

*

L'tO'U<; 0llaA.Ou<; XatQou<;, OL 8aVatLxf<; XataOLxE<; 1jtav o:rtavLE<; fW<;

EAaXLotE<;. Ken nou Em~E~atwVEtat Xat a:rto tY)v :rtaQat1]QYJOYJ on to ~WIlWt1]QLO, oro vO'tLOaVatOA.LXO aXQo tYJ<; aQxa(a<; AyoQa<; tWV A8YJvwv, :rt(ow a:rto to OLXaot1]QLO tY)£ HA.La(a£, OLf8EtE YLa roue xctao(xo'U£ IlOVOV tfOoEQa XEA.La xcn fva A.o'UtQo, XatL :rt0'U OYJf.ta(VEL on, xata roue 0llaA.OU£ XatQou£, to ~Wf.tWt1]QLO A.EL'tO'UQYOUOE cnoXA.ELotLXW£ W£ 0 rono; tYJ<; :rtQO<pUAaXLOYJ£ :rtQLV coro tY) o(xYJ, xa8w<; xrn W<; 0 to:rto£ tY)£ EXtfA.EOYJ£ tYJ<; 8avanx1]£ XataOLxYJ£, 0XL 010 W£ to:rto<; <pUAaXLOYJ<; uotEQa ceto XataOLxaotLX1] a:rto<paOYJ.

O:rtwOO1]:rtOtE, IlEta'tO aool;o tfQf.ta rot: tQLaXOvtaEtOu£ IIEA.O:rtOVvnotoxoii :rtOA.fIlO'U, tYJ O'UvtQL:rt'tLX1] 1]na tYJ£ A8YJvaix1]£ ~YJf.tOxQatla£ Xat tYJV ml OXtallYJVO O't'UYV1] tQ0f.t0xQat(a tWV A.EyOIlEVWV tQLaXOvta wQavvwv (404-403 n.X) OL lla~Lxf<; EXtEA.fOEL<; avtL<pQovOUvtWV O'Uxva y(vovtav E:rt( ronou o:rto'U01]:rtOtE ta oQyava tou wQavvLxou xo- 8EotWtO<; f~QLoxav ta 8uf.tata 'to'U£, o(Xw<; OLXYJ 1] aA.A.YJ OLaOLxaoLa. rLa EXELVO 'to <pOVLXO oxtaf.tYJvo, OL f.tEtQLOtEQOL 'U:rtOA.0YL0f.t0L aVE~a~o'Uv 010 :rtavw a:rto 1.500 rotx :rtOA.LtE£ Xat roo; f.tE'tOlXO'U£ nou 8avatw8YJxav OLXW<; o(xYJ, EVW El;aMo'U 1]taV :rtEQLOOOtEQOL a:rto 5.000 10- XE(VOL nou oLaow8YJxav xatoQ8wvovta£ va EYXataA.ELtjlouv tYJV A8tlva eonsuouevc Xat xQ'U<pa.

Orov OL amoEl;oQLotOL 0YJf.t0XQatLXOL A8YJvaLOL, 'U:rto tYJV YJyw(a tou

H ~IKH TOY L:OKPATH

01 MErAAE~ I11KE~ [ 81

eQaaU~OUA.OU, rou Avurou Xat tOU Auxwva, xatoQ8woav va xcrcvrXtlOOUV to <pOVlXO xa8E(Jtw~ tWV tQlUXOVta t'UQuvvwv Xat va 3tEl8a'vayxuoouv tOU~ AaxE<)all.lOv(oU~ ornv a3tOOOXtl tl)~ a3toxatuO'taOl)~ tl)~ Lll)!-lOxQat(a~, or MOXOA.E~ 3tEQlO'tUOEl~ tl)~ a3tEA.EU8fQWOl)~ U3tOXQfwoav tOU~ VlXl)tf~ Ol)!-loxQanxou~ ornv a3tOOOXtl tl)~ aVtas(wOl)~ tWV AaXEOat!-lOV(wv Yla 3taQoXtl YEVlXtl~ a!-lvl)O't(a~, XUtl 3tOU fYlVE us to A.EY0!-lEVO 'ljJtl<PlO!-la rou AQX(vou, to 03t0(0 E<p' ESll~ EJ.l3tOOl~E 0- 3tOLOVOtl3tOtE OlWY!-lO o3taOwv rou aVatQa3tfvtO~ t'UQavvlxou xa8EO'tWtO~!-lE tl)v 3tQoOXl)!-latlXtl tl aA.l)8lVtl xatl)yoQ(a tWV avtlOl)!-lOxQatlXWV <PQOVl)!-lUtWV Xat tl)~ U!-lEOl)~ tl f!-l!-lEOl)~ ot1lQlSl)~ tOU xataA.u- 8EvtO~ t'UQavvlxou xa8EO'tWtO~. AXQl~W~ A.Ol3tOV auto to 'ljJll<PLO!-la rot: AQX(vou EJ.l3tOOl~E Xat tOY Avuro va O'tQa<pE( evcvnov rou l:wxQUtl) Xat va ~l)ttlOEl tl) OlxaO'tlXll xatao(xl) tOU, !-lE tl)v Eu8E(a xctl)yoQ(a on UJtllQSE Emx(vouvo~ o3taM~ reov t'UQuwwv.

<l>uOlxu, 0 l:wxQutt]~, XU8E UA.A.O 3taQu o3taM~ rou t'UQavvlxou xo- 8E(JtWto~ U3ttlQSE. Ao<paA.w~, OEV ftQE<PE EXt(!-lt]Ol) Yla 3tOME~ cero tl~ 3tEQlO'taOlaxE~ a3to<puoEl~ tl)~ ExxA.l)o(a~ rou Lltl!-lou, tl~ 03t0(E~ oi ot]!-laywyoL xatoQ8wvav Xat E3tf~aA.A.aV, !-lE xOQu<pa(a tl) 8avanxll xatao(xl1 tWV Mxa O'tQatl)Ywv, !-lEtu tt] VlXl)<pOQO vawax(a rorv AQYlVOUOWv. H Xatl)yoQLa, 3tOU OXEtlXW~ ELXE a3taYYEA.8E( EVavtLOV tWV O'tQatl1Ywv, ava<pEQOtaV ornv 3taQuA.El'ljJl) EXELVWV va OUA.A.fso'UV aJto ru XU !-lata rou; tQaU!-latLE~ Xat rou; VEXQOU~ A8t]vaiou~ 3tOA.E!-llO'tf~, XUtl 3tOU ljtav aMvato, xa8w~ t] vawax(a ELXE tEA.ElWOEl aQYu tl) vUXta, ftOl3tOU to aOEA.l)VO OXOtUOl OEV U<pt]VE 3tEQl8wQla Yla u!-lEOl) ava~tltt]ol) tWV vauaywv !lfOa a3to r' uYQla XU !-lata.

l:' EXE(Vl1 tl1 oQa!-latlXtl ouvEoQ(aOl) tt]~ ExxA.t]o(a~ rou Lltl!-lOU A.Ol- 3tOV, xctri aUJ.l3ttWOl), t] OlEU8uvOl) tWV OU~11t1l0EWV aVllXE orov l:wxQUtl), 0 03tOLO~, ElOLXW~ EXE(Vt] rqv t]!-lfQa ELXE XA.t]QW8EL ox; 03tQOEoQo~ tWV 3tQUtUVEWV, 3tEQ(3tOU OE aUYXQovt] avtLO'tOlx(a xa8t]xovtwv 3tQo~ tOY 3tQOEOQO tl)~ BOUA.ll~ xat tOY I1QOEOQO tt]~ Llt]!lOxQat(a~, a- 3tO XOLVOU, O!lW~ a3tOXA.ElO'tLXW~ YLa Ilia Xat !-lOVaOlXlll)!lEQa. 0 l:wxQutl)~ A.OL3tOV, !-l' autllv tt]V 3tEQLO'taOlaXtl LOLOtl)ta, 3taQu tL~ a3tELA.f~ 3tOU tOU EXtOsEu8t]xav, OEV E3tEtQE'ljJE rnv U!lEOl) EXOOOt] XataOlxaO'tLXtl~ aJto<paOl)~ tl)~ ExxA.t]o(a~ tOU Lltl!lou, o(Xw~ 3tQOt]YOU!lEVt] XA.tlOl) Xat a3toA.oyia tWV xatl)yoQoU!lEVWV Mxa O'tQatt]ywv, oi 03tOiOL E-

H LlIKH TOY 2:0KPATH

82 I 01 MErAAE~ LUKE~

saxoA.0'U80uoav va ~QCoxovtm !.ta~C (.t£ 'tOY VtXl]cpoQo moA.o mt~ utxQaatmtx£~ ax't£~. <l>'uatxa, 'tl]v nto(.t£Vl] l](.t£Qa, orov mn aA.A.o~ alto 'to ltQ'U'tav£Co £CX£ 'tl] Ot£u8'Uvol] 'tl]~ avv£oQCaOl]~ 'tl]~ ExxA.l]oCa~ rou Ll~(.to'U, ot Ol](.taywyoC xmoQ8woav vc It£WXOVV rnv a(.t£Ol] 8avmtx~ xmaoCxl] nov avaltoA.6Yl]'twv VtXl]'twv mQml]ywv.

M£ 't£'tOt£~ xm aA.A.£~ ltaQo(.tot£~ £J.tlt£tQC£~, 0 LwxQa'tl]~ O£V £'tQ£cpt tOtaC't£Ql] £x'tC(.tl]Ol] alt£vavtt orov 8wJ.l0 'tl]~ ExxA.l]oCa~ ton Ll~J.l0'U, xa8w~ roiiro yCv£'tm cpav£Qo ornv It£QClt'tWOl] nou 0 v£aQo~ uo- 8l]~~ ton AA.xt~taOl]~ £CX£, yta ltQw'tl] cpoQa, £xCPQao£t'tl]v £m8v(.tCa va Ol]xw8£C xm va J.ltA.~O£t ornv ExxA.l]oCa rou Ll~J.lo'U, o(.tw~ ~Ol] ano 'to (.tWl](.t£Qt 'tl]~ ltQO't£QaCa~ £CX£ xa'taA.l]cp8£C altO avvaCo8l]J.la svrovl]~ avaocpaA.£ta~ xm xQCOl] ltavtxou. Tors 0 LwxQa'tl]~ rov lt~Q£ altO 'to X£Qt xm 'toy OO~yl]O£ omv ayoQa. Emox£cp8l]xav ax£Mv oA.a La J.ltxQo(.taya~a, iva ltQo~ iva. To'U £O£ts£ 'toy J.lava~lJ, 'tOY J.tltaxaA.l], rov ltalto'U't~, 'tOY cpavaQ't~~, 'toy (.taQ(.taQa, 'toy o£QJ.lm£J.tltoQo, 'toy ~t~A.tOltWA.l], XOvtOA.oyC~ 0A.0'U~ rou; J.ltxQo(.taya~a'toQ£~. Koi o£Cxvovta~ rou £vav ltQo~ £vav 0A.0'U~ roue, 'tOY QW'tOuo£ av £CX£ O£o~ xrn oumoA.~ ve roix an£'U8uv£t 'toy A.6yo. <l>'uatxa, 0 AA.xt~taol]~ ltaQaO£x'tl]X£ ltW~ O£V £CX£ xaJ.lta avamoA.~. Ko rote 0 LwxQa'tl]~ 'tOY ntt'tCunoe, Qw'twvta~ 'tOY xA.£'Uamtxa av £CX£ 'tl]V £vWltwOl] ltW~ xaA.m£Qa xouudoic avyxQo'tOuoav 'toy Ll~(.to rorv A8l]va(wv alto amou~ 'to'U~ xaxoJ.loCQl]O£~ lto'U £CXav £mox£cp8£i oro (.taya~axta roix.

*

OltWOO~lto't£ o(.tw~ a'U't~ l] It£QtCPQOVl]'ttX~ maol] rou LwxQa'tl] yta

roix amoxamo'U~ avJ.tltoA.i't£~ rou O£V ol](.ta(v£t oti 'taxa *av oltaM~ rou 't'UQavvtxou xa8£mw'tO~. Koi roero yiv£'tm aJ.l£ow~ cpav£Qo alto La axoA.0'U8a 'tQia tmoQtxw~ ~£~mwJ.l£va It£Qtmmtxa:

(a) Tnv £ltOX~ 'tl]~ ltavtoo'Uva(.tCa~ roix, oi wQavvOt £iXav xaA.£o£t 'tOY LwxQa'tl] vc £J.lcpavtm£i evoimov 'to'U~ ml] 80A.o, (.ta~( J.l' aA.A.o'U~ 't£oo£Qt~ A8l]vaCo'U~ ltOA.C't£~, xrn 'to'U~ £CXav Otmas£t vu (.t£'ta~ouv ml] LaA.aJ.liva W~ £XltQOOWltOt 'tl]~ a8l]Va'Lx~~ ltoA.t't£Ca~ xm v' astwoouv rnv £XOOOl] rou Asovtc rou LaA.aJ.l(VtO'U, lto'U -£sat'tia~ rorv Ol]J.loxQanxwv cpQovl](.ta'twv rou- £CX£ xmacpuy£t £x£C W~ a'U'tO£soQtoroc. 0 LwxQa'tl]~, oCxw~ v' altavt~o£t om ota'tay~ reov 't'UQavvwv, O£V axoA.ou8l]o£ roix aA.A.o'U~ ltQ£O~£t~, aA.A.a lt~y£ oltin rou, aOta-

H ~IKH TOY IOKPATH

01 MErAAE~ ~1KE~ I 83

CPOQWvta<;. AQym£Qa, xmu 1:1]v an:oAoy(a 1:OU evoimov 1:OU OLxaO't1]Q(ou 1:1]~ HALa(a~, 0 (OLO~ 0 LWXQU1:1]~ £(X£ n:aQaLl]QtlO£L 61:L YL' amtlv 1:1]v rrvunnxorj roi: OL LUQawoL 8a 1:0V £(Xav fX1:01:£ 8avmwo£L, av O£v £n:axoAou80uo£ a!lfOW~ 1] xmuQQ£uOl] 1:OU xa8£O'tw1:O~ 1:OU~.

(~) Otav 0 81]Qa!lfV1]~, fva~ an:6 1:0U~ 1:QLuXOvta, tlQ8£ O£ ouYXQouOl] !l£ 1:0U~ UAAOU~, avtL1:L8f!l£VO~ O'tL~ !la~LXf~ £X1:£AfO£L~ 01]!lOxQmLxwv n:OAL1:WV, aUQ81]x£ ~La(w~ evoimov 1:1]~ BOUAtl~ 1:WV Ilevrcxootorv, 0't0 BOUA£mtlQLO, O(n:Aa 01:1] 86AO, !lfOa orov XWQo 1:1]~ AyoQu~. H BOUAtl tlLav f1:OL!l1] va 1:0V a8wwo£L, 6!lw~ 0 KQL1:(a~, UAA01:£ mXLLx6~ !la81]1:tl~ 1:0U LWXQU1:1], tlO1] O£ 0 mo O'tUyv6~ XaL Buvcuoo; an:6 1:OU~ 1:QLuXOvta wQuwou~, Ol]xw81]x£ XaL ue evrovo ucpo~ nvuxorvoxre tjJ£uow~ 61:L 1] BOUAtl £(X£ mo an:ocpao(o£L 1:1] 8avaLLXtl xmaoCx1] 1:0U n:QOOOLl] 81]Qa!lfV1], 0 onoto; a!lfOW~ XaL ~La(w~ aUQ81]x£ fl;W an:6 1:0 X1:tlQLO 1:1]~ BOUAtl~ YLa va 8avmw8£( 0't0 AeO!lW1:tlQLO. EX£LVO~ n:Q6Aa~£ XaL I;fCJlUY£ an:6 1:OU~ fVOn:AOU~ CPQouQOu~ 1:0U 1:QfXOvta~ 0't0 ~w!l6 Ll]~ Eonr«; !lfOa 01:1] 86AO, an:6 6n:ou xQauyao£ n:Qo~ 1:0 n:Atl80~ 1:WV n:aQLO'ta!lfVWV 6LL O£V xamcp£uy£L 0't0 UOUAO 1:1]~ 8£u~ £n:£L0tl1:UXa mO't£u£L n:w~ eroi 8a ow8£(, aAAa YLa va £l;w8tlO£L 1:0U~ OLWX1:£~ 1:OU va 1:OV cpov£uoouv sxet, o£(xvovta~ I;£XU- 8aQa 1:1]v aOf~£Lu roix. Tore, xa8w~ OL1]Y£LLaL 0 ~LOYfV1]~ AafQLLo~, o LWXQULl]~, !la~( us Ouo OUvtQ6cpou~ 1:OU, 6Q!l1]0£ orov ~w!l6 va n:QoO'tmftjJ£L 1:OV 81]Qa!lfV1] XL tlQ8£ om XfQLU us 1:0U~ fVOn:AOU~ oroo- 1:LW.£~ 1:OU KQL1:(a, 1:61:£ O£ uovo O'ta!lu1:1]o£ 0 LWXQU1:1]~ cvnotsxoueVO~, orov 0 (OLO~ 0 81]Qa!lfV1]~ 1:OV n:aQaxuAw£, 01]AWVOvtU~ 1:0U n:w~ £(VaL ma uoxon:1] 1] avt(O'taotl1:Ou~.

(y) Ka8w~ OL1]Y£LLaL 0 E£vocpwv ore An:o!lv1]!lov£u!la1:u 1:0U, 0 KQL- 1:(a~ XaL 0 XaQLxAtl~, nou £(xav OLm£AfO£L !la81]1:f~ 1:OU LWXQU1:1], tl- 01] O£ tlLav an:6 1:0U~ n:QW1:OU~ 1:WV 1:QLuXOvta wQuvvwv, 1:0V xUAwav XaL 1:0V OLf1:al;aV va n:UtjJ£L £cp' £I;tl~ va OUVO!lLA£( ue 1:OU~ VfOU~. An:1:61]1:0~ £x£(vo~ UQXLO£ va 1:OU~ £LQWV£U£1:aL xmu n:Q60wn:0, n:QoOn:OLOU!l£VO~ 1:0V acp£Atl XaL ~1]1:wvta~ £1;1]ytlO£L~:

- Q~ n:OLa~ 1]ALx(a~ ou!l1toAiL£~ 1:0U 8a fn:Q£n:£ v' an:ocp£uY£L;

- Av 1] an:ay6Q£u01] (axu£ uovo YLa 60a !l1] oQ8u fA£Y£ tl XaL YLa rc

oQ8u.

- Ozox £n:(01]~, av O£V 8a fn:Q£n:£ v' an:avtu, orov XUn:OLO~ XU1:W

H ~IKH TOY 2:0KPATH

84 I 01 MErAAE~ ~IKE~

'tWV 'tQLuV'ta E'tWV'tOV QW'tO'lJOE I-Hjn:We; yvwQLl;E n:013 ELVat 'to On:L'tL rou XaQLxAt] t] av ELXE DEL XUTU 't13Xl'j n:013 ~QLoxo'tav EXELVl'j 'tl'jV wQa 0 KQL'tLae;!

Atm] l'j oaQxaoTLxt] ELQwvELa'tou oEiXVEL ;Ex<i8aQa OTL 0 LWXQU'tl'je; 013'tE OUVEQYU'tl'je; nov 'tQLuxoV'ta 'tUQuvvwv OLE't£AWE, !-Ltj'tE un:Qayoe; £!-LELVE EVWn:tOV 'tl'je; cpO~EQt]e; aOLxLae; 'tOU 'tUQaVVLX013 Xa8E01WTOe; EXELVWV. IIL01EUE O1l'jV a;La 'tOU Ol'j!-LOXQUTLXOV n:OAL'tEV!-LUTOe;, cvorpoQLXU !-LE 'to OLn:'tUXO 'tl'je; LOOVO!-LLae; OAWV 'tWV n:OAL'tWV Xat 'tl'je; 8£On:LOl'je; 'tWV VO!-LWV !-LOVO !-LE 'tl'j OUVaLVEOlj 'tl'je; n:AEL01pl'jcp(ae; roix, AA.M, XUTU LIlV EcpaQ!-Loyt] Xat 'tl'jV E;ELOLXEUOlj au'twv 'tWV VO!-LWV 'tl'je; ~l'j!-LOxQa'tLae;, OLU !-L£OOU OLOLXl'jnXWV n:QU;EWV Xat OLXa01LXWV an:OcpUOEWV, OEV E!-L1tL01EUO'taV tnv En:tn:OAatl'j YVW!-Ll'j 'tl'je; n:AEL01pl'jcp(ae;, aM' EXE(vnv rcov ALYWV nou unoooiiouv vu £Xouv 'tEX!-Ll'jQLW!-L£Vl'j yvwOlj Xat O1a8EQt] CPQOVl'jOl'j, xun nou tj'tav uyvw010 O1l'jV 'tQ£xouoa n:OAL'tLXt] n:Qax'tLxt].

An:' au'tt]v rnv On:TLXt] ywvLa 0 LWXQU'tl'je; Un:t]Q;E 0 n:Qw'tOe; nou OL£YVWOE 'tLe; aXQo'tl'j'tEe; Xat 'ta !-LELOVEX'tt]!-LUTa 'tl'je; U!-LEOlje; Ol'j!-LOXQUT(ae;. AXQO'tl'j'tEe; Xat !-LELOVEX'tr)!-LaTa, E;at'tLae; 'tWV On:O(WV au'tr) l'j !-LOQCPr) n:OAL'tEV!-LUTOe; OEV !-L1tOQWE, we; 'tLe; !-L£QEe; !-Lae;, vc En:L~LWOEL. O!-LWe; au'tt] 11 XQL'tLXt] O1UOlj, EV 01pEL 'tWV aOUVa!-LLWV Ule; U!-LEOlje; Oll!-LOXQUTLae;, OEV Ot]!-LatVE n:we; avayxa(we; ELXE aV'tLOll!-LOXQUTLXU CPQovt]!-LUTa. Kat rooro, XUTU 'toy LOLO A.6yo, XUTU 'toy On:OLO xru 0'tYJ OLXr) !-Lae; En:OXr) 11 XQL'tLXt] O1UOll an:£vaV'tL O1Le; aOUVa!-LLEe; tou XOLVO~OUAEU'tLXOV ouO1t]!-LUTOe; OEV Oll!-La(VEL n:we; On:OLOe; En:toll!-La(VEL aU't£e; 'tLe; aOUVa!-LLEe; Eivat'tuxa XOUV'tLXOe;.

On:wOOt]n:O'tE, O1ll !-LEYUAll !-Lul;a, xat LO(We; 010 n:Ar)80e; rorv mrros;OQL01WV D11!-LOXQUTLXWV nou, !-LE'tu 'tllv n:TWOll 't1]e; 'tUQaw(ae;, En:£O1QE1pav omv an:EAEU8EQW!-L£Vll mu A8r)va, un:£~OOXE 1] unovoi« n:we; o LWXQU'tlle; OEV tj'tav moro; orotx Dll!-LOxQanxove; 8w!-Love; xcn on ouvaxoAou8a ELXE XL EXELVOe; EU813V1] yta 'tl'jV EYXa8LOQuOlj 'tlle; ruQawLae;, acpo13 OLXOL'tOU !-La8ll't£e; tj'tav OL n:EQLOOO'tEQOL an:o 'tOue; tuQuwoue; Xat roix on:a0013e; 'toue;.

<l>uOLXU, au'tr) II OLUXU'tll EvWn:WOl'j DEV aQxOVOE YLa v' aOxl'j8EL n:OLVLXt] OLW;1] evovnov rou LWXQU'tl'j we; on:aoo13 rou 'tUQawLX013 xa8EO1WTOe;, xa8we; !-LLa reroi« O(W;ll, on:we; t]01] 01]!-LELW81]XE, an:aYOQEuo-

H ~IKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: ll1KEL: I 85

rev an:o 1:0 '1jJ'rjcpLolla LOU AQXLVOU YLa 1:l]v aIlVl]OLLa, ()LXUl~ 1:l]v onoto l] Ln:<lQ1:l] ()EV 8a ELXE avayvUlQLoH rnv an:oXaLaOLaOlj 1:UlV Ol]lloxQanxoiv 8w~wv OLl]V l]TIl]~fVl] ceto LOV n:OAE~O a8l]va·(xtl n:oAL1:ELa. AXQL~W~ AOLn:OV amtll] n:aQa()OXtl n:aQaxLvEL OLl]V an:oQLa, oav n:OLO oo~aQo A6yo Iln:OQOUOE va ELXE 0 Avero; YLa va 1:QfCPH 1:000 LUcpA6 IlLOO~ evovnov LOU LUlxQa1:l], WOLE va 8fAH, Xat 1:EALXW~ va n:EWXH, 1:l] 8aVaLLXtl XaLa()LXl] 1:OU.

*

H a()LaAAa;La 1:0U AVULOU ELXE Mo oo~aQou~ A6you~:

o n:QWLO~ tlLav YEVLXO~ Xat acpoQouoE OAOU~ OOOL ()EV qxnvorcv va ELxav EVOXAl]8EL an:o 1:0 aQn:aX1:LXO Xat at~OOLaYf~ xa8w1:w~ 1:UlV 1:QLaxoVLa wQavvUlv. AuLt)l] at1:La IlLOOU~ LOU AVULOU ()EV tl1:av an:AW~ L()WAOYLXtl. ELXE Xat 1:l]v n:Qaxnxtl n:AEuQa Ll]~, ()l]Aa()tlO1:L xa- 1:a rnv En:OXtl 1:l]~ wQavvLa~ ELXE xaLaOXE8EL l] IlEyaAl] n:EQLOuoLa, rqv on:oLa 0 AVULO~ ELXE XAl]QOV0lttl0H ceto 1:0V n:AOUOLO ~uQoo6f'ljll] nn- 1:fQa 1:OU. Tooo LO ~UQOO()E'IjIELO 000 xot l] XaLOLXla, xa8w~ Xat ru X1:tlltaLa LOU AVULOU Elxav xaLaoXE8El xat 008El OLOU~ on:aoou~ LOU wQavvLxou xa8EOLwLO~, ()lXUl~ XaltLa ()UvaLo1:l]1:a LOU AVULOU va 1:' avax1:tl0H ItELa rnv JtLWOlj 1:l]~ wQavvla~, xa8w~ aU1:tll] avax1:l]Olj Elln:oOLsorav an:o 1:0 n:QoavacpEQollEVO 'IjItlcpLolla LOU AVULOU YLa 1:l]v n:aQoXtl YEVLXtl~ aIlVl]OLLa~. E1:OL 0 AVULO~ tl1:av Un:OXQEUlltfVO~ va ()La~LWVH cpLUlXLXa, EVW 1:l] IlEyaAl] n:aLQLXtl n:EQLOuola LOU xaQn:wvovtov ;E()LaVLQon:a YVUlOLOl on:a()ol LOU wQavvLxou xa8EOLwLO~, nnQa rnv EV 1:Ul IlELa;U cnoxcrdorcon 1:UlV ()l]It0XQaLLXWV EAEU8EQLWV. To aO~EOLo IllOO~ AOLn:OV n:ou f1:QECPE 0 AVULO~ svovnov OOUlV xaQnorvovmv 1:l] AEl]AaLl]ltfVl] n:EQLouoLa LOU, EX1:HV01:aV Xat evovnov 0- AUlV EXElVUlV nou 8EUlQouVLav on:aool LOU aVaLQan:fVLo~ wQavvLxou xa8EOLwLO~. E1:OL, Ilfoa OLO oLxaOLLxo xAllla nou n:aVL01:E 0 qxrvon- 01l0~ xaAALEQYEl uOLEQa an:o ~latE~ n:oAmxf~ aVaLQon:f~, ()LaXU1:l] tlrov l] xaLaxQauYtl0n Xat 0 LUlxQa1:l]~ ElXE ()LaLEAfOH on:aM~ LOU ruQavvLxou xa8EOLwLO~.

EJtLn:Qo08f1:Ul~, 0 OLQaLl]Yo~ AVULO~ ElXE Xat LOV axoAou80 (OEU1:EQO) n:QOOUlJtLXO A6yo aO~EOLou ItlOOU~ evovnov LOU LUlxQa1:l], ()l]Aa()tlon, orov, ItE1:l]V aVaLQon:tl LOU wQavvLxou xa8EOLwLO~, En:fOLQE'IjIE OLl]V A8tlva, ~QtlXE LOV 1t0VaxQL~0 YLa LOU, LOV Av8ElllUlva, n:Qo-

H .0.IKH TOY IOKPATH

86 I 01 MErAAEL; Ll1KEL;

(JXOMl]~€VO orov xUxJ...o tou LWXQU'tl]. AQXLXU, 0 Avero; n:Qo(Jn:u8l](J£ va n:£(J£L toy yw 'tOU va ~u8£L rnv 't€XVl] 'tOU ouoivupou n:an:n:ou 'tOU, n:J...OU<JLOU ~UQ(JoO€tVl]. Ka't£Qya(J~€va &€Q~a'ta €XOUV ~*l]<Jl] n:avtoii XaL nrivro; KutoXo~ aU'tl)~ 'tl]~ 't€XVl]~, 0 V€O~ 8a ~oQou(J£ va ~l}(J£L uv£'ta, onou XL av oro ~€J...J...ov 'tOY £QLxvav £VO£XO~£VW~ La XU~a'ta rou 'taQay~€VOU n:oJ...L'tLXOU ~(OU. AJ...J...' 0 V€O~ O£V l}8£J...£ va y(V£L ~UQ(JO&€tjJl]~. Hrov <JUv£n:aQ~€vo~ an:' 'tl] OLOa(JxaJ...(a'tou LWXQU'tl] XL l}8£J...£ v' a(Jxl]8£( XaL v' avaO£Lx8£( (J£ moxamLxo <pL/...6(JO<PO. 0 n:a't€Qa~ rou, 0 Avuroc, aYQ(£tjJe. MCAl](J£ (JxJ...l]Qu orov yw 'tOU. AXO~l] mo £m8£'tLxu orov LWXQU'tl]. Exstvo; toy £m't(~l](J£ n:w~ €n:Q£:7t£ va V'tQ€n:£'taL, xa8w~, l}0l] 'tL~l]~£VO~ an:o 'tl]v n:0J...l] W~ an:£J...£u8£Qw'tl)~ 'tl]~, O£V £(X£ 'to OLxa(w~a va xa'taOLxu(J£L 'to aVl}<JUXo nvsriuo rou YLou rou oro rcnewo £n:uyy£J...~a an:J...ou ~uQ(JoMtjJl]. <I>u<JLXU, un:£Q(<JXu(J£ l] 8€J...l]<Jl] rou Avorou. L\LU 'tl]~ ~(a~ an:€(Jn:a(J£ 'tOY yw rou an:o 'tOY xUxJ...o rou LWXQU'tl]. AJ...J...6. 0 Av8£~(wv n:£QL€n:W£ (J£ ~£J...ayxoJ...(a XaL La ~QuOLa ~£8ou(J£ mL~ La~€Qv£~.

L\uo/...6you~ fixe J...Oln:OV 0 Avoro; YLa va 'tQ£<P£L aOu(Jwn:l]'tO ~i(Jo~ svovnov rou LWXQU'tl]:

o n:QW'tO~ €X£L va XUV£L us rqv, xa'tu 'tl] yvw~l] rou, oM8QLa £mQQOl) rou LWXQU'tl] n:uvw orov yw rou, toy Av8£~(wva.

o O£U't£QO~ (JX£'tL~OLaV ~£ 'tL~ n:Qo(Jwmx€~ n:oJ...L'tLx€~ n:£QL:7t€'t£L£~ rou Avurou, 'tl] Ol}~£U(Jl] 'tl]~ n:£Qwu(Jia~ 'tOU XaL 'tl]v aouva~ia evex'tl]a1)~ 'tl]~, xa8w~ £~ooL~6'tav an:o to tjJl}<pL(J~a 'tOU AQXivou YLa 'tl]v cuvnono, £vw ornv A8l}va xUQ(aQXl] l}LaV l] £vrun:W<Jl] n:w~ 0 LWXQU'tl]~ eLX£ <JUv£Qyam£i ~£ 'tOU~ 'tuQuvvoue;, €'t<JL nou l}0l] va xaQax'tl]Qi~£'taL we; «~L(JOOl]~Oe;». Iloooexnxo; o~w~ n:oJ...L'tLXOe; xa8we; l}LaV 0 Averoc, <PQOV'tL(J£ va ~l]v £x't£8£( £~<pavL~o~£VO~ 0 (Owe; W~ xa'tl}YoQO~, aJ...J...6. n:£QwQiml]x£ orov £uxoJ...o QOJ...o 'tOU ~uQ'tUQa xa'tl]yoQia~. E't<JL n:aQax(vl](J£ toy U<Jl]~O XL a<p£J...l) n:OLl]'tl} M€J...l]'to va xa'ta8€(J£L exetvoc 'tl] YQa<pl} a(J£~£iae; orov uQxoV'ta ~a<JLMa.

*

Ta xUQLa xaQax'tl]QLmLxu yvwQi(J~a'ta 'tOU OLXOVO~LXOU OLxa(ou,

~U(J£L rou onotou OL£~l}x8l]l] O(Xl] 'tOU LWXQU'tl] £vwn:wv'tl]e; HJ...La(ae;, l}LaV r' axoJ...ou8a:

OL OLxam£e; l}'tav n:oJ...J...oi (<JUvl}8we; 501), XaL ~uJ...Lma O£V l}LaV £-

H t.IKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: ~1KEL: I 87

3tUyy£A.J.lU'ti£<; Dl'XUO'tE<;, D£v £ixuv 'XuJ.lL<i VOJ.ll'X11 3tatD£iu, D£v UvtUA.A.UOOUV £'XtLJ.lt]tL'XE<; 'XQiOH<; O£ DlUO'X£tl't] J.lELU to 3tEQU<; tt]<; u'XQouJ.luux11<; DlUDl'Xuoiu<;, D£v £ixuv 3t£Ql8wQLO VU £3tl~UA.OllV UA.A.t]3tOlV11 U3tO £'XcLVt]V nou £ixuv 3tQOt£LV£L OlDLUDL'XOl, D£v 'XUtEYQU<PUV cmoA.0YLXO tt]<; U3to<puo11<; roix xcu t] £VD£X0J.lEVW<; A.U8£J.lEVt] XQLOt] rou; oev unooooos vu 3tQoO~A.t]8£L £VW3tlOV UVWt£QOll DLXUO'tt]QLOll, A..X. J.l£ E<PWt]. ll£QLOQJtOVtaV J.lOVO 0't0 VU tl't]<pJtovv OLW3tt]A.W<;. Kat cLVat ~E~atU UA.118£LU OtL EtOL cLXUV £'UQUtU'tu 3t£QL8wQLU vc 'XQLVOVV J.l£ J.lEtQO tL<; uQXE<; tt]<; £3tl£LX£LU<;, O'tL<; o3toi£<; uO<pUA.w<; roix 3tuQuXLVOUOUV oi (JlJVat08t]J.lU'tL'XE<; <POQtLOH<; nou rou; 3tQo'XUA.OUOUV oi DLUDLXOl, lDiw<; D£ ot £xuO'tOt£ 'XU'tt]yoQOUJ.l£VOl, 'Xu8w<; 3tQOOEQXOVtUV (JlJVOD£lJ0J.l£VOl U3tO tL<; OA.O<pllQ0J.l£V£<; YVVULX£<; xat tn J.lL'XQU 3tatDLU tOll<;, OJ.lw<; OA.U UlltU rc u<puv11 'Xat ovnqxmxri 3t£Ql8wQlU (JlJvat08t]ILUU'XWV UVUDQUO£WV unoooiiouv vc £;W81100llV O£ UDlX£<; XU'tUDLX£<;.

E;UA.A.Oll, 0't0 3tA.ULOLO umou rou Dt]ILO'XQU'tL'XOU DlXUO'tL'XOU (JlJO't11- J.lU't0<;, ot DlUDLXOl, 'Xat LDLW<; 0 xU'tt]YOQOUIL£VO<;, £LXUV U3t£QlOQlO'tt] £A.£lJ8£QLU MYOll, J.lEOU orov LOO XQovo nou rou; 3tuQ£xotUV (3t£QLn:o'U tQH<; wQ£<; YlU 'Xu8£ DLUDLXt]3tA.£llQU), IL£ ILEtQO rov XQovo 3tOll 'XUtEYQu<P£ t] Q011 ron v£Qov orn DL3tA.UV11 ~Qvot] tt]<; KA.£tl'VDQU<;. ECxuv A.Ol3tOV oi DlUDl'XOL 3tA.11Qt] £A.£ll8£QLU VU XA.£llUSOllV 11 'Xat vc XU8ll~QLsO'UV roix uvtlDL'XOll<;, tOll<; ILUQtlJQ£<; £X£LVWV, u'XOJ.lt] 'Xat roix DL'XUO'tE<;, Dixw<; 'XUV£L<; vn EXH £;olloiu vu rou; DLU'XOtl'H, otirs xov 0 uQXWV ~UOLA.£V<; 3t0'U 3tQ011DQ£ll£ rou DL'XUO'tt]Qioll tt]<; HA.lUiu<;. Eixuv uXOILt] OL DlUDlXOl U3t£QLOQlO'tO DLXuiwJ.lu vc ll3tO~UA.A.OVV £Qwt110H<; orov UvtiDL'XO, otoix (JlJVt]YOQOll<; rou 11 croix J.luQtlJQ£<;, Dixw<; to DLXUO't11QLO VU EX£L £;olloiu v' U3tuYOQ£UO£L XU3tOlU £VOXA.t]tLX11 £QWtt]Ot] w<; UOX£tt]. E;uA.A.o'U, OL DLUDlXOL £ixuv DL'XuiwILU v' u3t£ll8vVOllV £QWt110H<; IL£ta;V toix, evoi, uvtL8EtW<;, ot DlXUO'tE<; D£v £ixuv £;Olloiu vc ll3tO~UA.A.OVV £Qwt110£l<;. ll£QLOQJtOvtUV orov v' oxoiiv 'Xat VU tl't]<PJtOllV DLXW<; 3tQOt]YOUIL£Vt] DlUO'X£tl't], 03tw<; E'XUVUV Xat ornv E'X'XA.t]OLU rou il11J.lOll.

*

H 3tQWtt] U3tOA.0yLU rou LW'XQUtt] eondorrpee 0't0 v' U3to'XQOVO£L:

(c) tt]DLU~OA.11 3tOll mL D£XU£tL£<; osovorov £;WDLXW<; £VUvtLOV rou,

H ~IKH TOY LOKPATH

88 I or MErAAE~ ~rKE~

ano rote nou 0 AQLO'tocpavYJ~ tOV fLXf OatLQLOfL us tL~ «NfCPEAf~» tOU w~ aSw xm XfQoooxono OOCPL?'ti, 0 onoto; OLOaoxfL tOU~ VEOU~ v' anOAaXtttouv tYJv JtatQLXti aUSfvtLa xm v' ava~YJtouv f!OVOL tOU~ to OLxo tOU~ OQOflO,

(~) tYJv f1JSfLa XatYJyoQLa 'WU MEAYJ'WU, OtL 0ti8fV Of V mO'tfUfL oroix natQoJtaQaOOtOu~ 8fOU~, aAA.a Of xmVOUQYLf~ 8fOtYJtf~,

(y) tYJV cnLOYJ~ fu8fLa xatYJYOQLa tOU MEAYJtOU xm tWV auVYJYOQWV tOU, tOUAaXLO'tOV tOU Avurou, OtL OLacp8fLQfL to tiSo~ tWV VEWV, xrn (0) tYJV unoxSOVLa uJto~ooxouoa, av xm flYJ QYJta oLawnOUflfVYJ, xatY)YOQLa OtL OLanvEftm ano avtLOYJfloxQatLXa cpQOvtlf!ata, Etm nou va fLvm fmxLVOuvO~ YLa to OYJflOXQatLXO nOALtfUfla.

*

LtYJV nQWtYJ anOAOYLa tou, 0 LWXQatYJ~ SUflLOf orou; OLxaO'tE~ OtL,

av xm YJALXLa~ f~oofltivta storv, tltav YJ nQWtYJ cpoQa nou fflcpaVL~Otav evoimov OLxaO'tY)QLOu, XatL nou Of V tOU fLXf ;avaaufl~fL, otits xov us tY)V LOLOtYJta tOU aJtAOU f!aQwQa, xm noM JtfQWOOtfQO 0XL us tYJV anfx8ti LOLOtYJta tOU xatY)yoQouflEVOU. Eroi, f; aQxti~ ~tltYJOf tYJV xotavoYJOY) tWV OLxaO'twv tOU, av WXOV, ovrc; aflaSo~ OLxaO'tLxwv OLaoLxamwv, Of V 8a XfLQL~OtaV tYJV unfQaomati tOU xata tL~ JtQOOOOXLf~ fXfLVWV, OL onOLOL Sa EnQfnf anoxAfLO'tLXW~ Of tOUtO xm flOVO va OWOO1JV ~aQutYJta, av 0YJAaoti aJtOAoYfLtm ue fLALxQLvfLa xm Of~aoflo JtQo~ to OLxmo.

LtYJ auvEXfLa avacpEQ8YJxf 0'tY) OOALOtYJta tWV XatYJyoQwv tOU, nou aOLO'taXta fmxaMO'tYJxav aaUO'tata 1pfUOYJ evovnov tOU, LOLW~ Of, xata nQWtOV, OtL taxa fXfLVO~ aOf~W~ naQa~La~fL ta fm~aAA.6f!fVa OQLa nou OLaXWQtt01JV tL~ cnouQaVLf~ xm tL~ unox80VLf~ ouvaflfL~ ano rn fYxOOflLa OQWflfva. AvacpOQLxa Aornov fl' amo to nQWtO OXEAO~ tYJ~ svovnov tOU XatYJYOQLa~ aQxEO'tYJxf 0'tY) ALtti0tiAWoy) OtL 0 LOLO~ ours EOfL;f note f!tltf fLXf fVOOf!UXW~ Xaf!La anoQLa YLa tOU~ ayvwO'tou~ xm anQomtou~ orov av8Qwmvo vou XWQou~ 'WU unfQ~anxoii. AvtL8EtW~, fLXf nrivrore cnLYVWOYJ tWV OQLWV tOU fnLO'tYJtOU xm O'ta8fQa OYJflOOLW~ auVOflOAOYOUOf rnv ayvOLa tOU YLa JtOAA.a, 0- XL flOVOV unfQmoSYJta, aAAa xm an' ama nou svrcooovtca O'tL~ tQEXOUOf~ nQaXtLXE~ YVWOfL~. Koi aXQL~w~ fnfLoti navtotf fLXf smyvwOY) tYJ~ fXtftaf!EvYJ~ ayvOLa~ tOU yLa nOAA.a xm OY)J.lavtLxa ~YJtti-

H b.IKH TOY LOKPATH

01 MErAAE~ l11KE~ [ 89

!LULU, £LX£ £xnAuY£L OtUV 0 XmQ£<pwv £LX£ £3tlO'tQ€'4'n uno to ucVt£LO nov d£A<PWV xm £LX£ «vcxotvuxrst OtL, O'tl] ax£nxlj rou £QWtl]on, OLXW£ XUV€VU OLO'tUY!LO, 0 XQ'llO!LO£ £LX£ nQooOLOQLon £X£LVOV w£ toy mo ooqxi uno OAOU£ tOU£ uv8Qwnou£, XatL nou om auv€xnu 8u mL~£~uLWV£ w£ !LaQtuQu£ 0 UO£A<pO£ rou ljO'll Bovcvro; XmQ£<pwVtu. Onwooljnot£ O!LW£, UutO£ 0 O£A<pLXO£ XQl]O!LO£ tOY £LX£ unuaxoAljon noAU, xu8w£ O£V U!L<p€~UAA£ YLU rnv USL03tlO'tLU rou L£QOU !LUVt£LOU. AVUAOYLs0!L£VO£ AOLnov xm O'tu8!LLSOVtU£ LU O£OO!L€VU, tex£ xctnAljsn 0't0 au!L3t€QUO!LU OtL OVtW£ £X£LVO£ ljLUV nLO oo<po£ uno tOU£ au!L3tatQLWt££ rou, xu8w£ 0 LOLO£ £LX£ mLYVwOl] t'll£ £XtttU!L€Vl]£ aYVOLa£ rou, £VW OAOL OL aAAOL !L£ rou; onotoix auVO!LLAOUO£, OLUXat€X0VtUV uno t'll O'tQ£~Alj, 000 xm UVOl]t'll n£noLel]Ol] nw£ taxu £Lvm nuVtoyvwO't££ -!LLU uvol]tl]n£noLel]Ol] nou rou; £s€8tt£ W£ U<p£A£L£, xu8w£ auv£xw£ ljLUV nQ08U!LOL vc OLVOUV UVO'llt££ unuVtljon£ O£ xa- 8£ unoQLu xrn nQo~Al]!LatLO!LO.

L£ O£Ut£Qo £nLn£Oo, 0 LwxQatl]£, xata rnv unoAoy(u roi: £VW3tlOV t'll£ HALULU£, nQoona8'll0£ v' unoxQouon t'll OLU~OAlj, 'll onotc mL o£XU£tL££ O£QVOLUV £SWOLXW£, ljOl] uno t'llV £noxlj nou 0 AQLO'to<pavl]£ toy £LX£ OatLQLOn!L£ tL£ «N£<p€A££» rou W£ a8w xm x£Qoooxono 00- <pLO'tlj, nou taxu OLOaoxn rou; V€OU£ v' anoAUXtLSOUV rnv natQLxlj £SOUOLU, uno tl]V onot« OLat£AOUOUV.

ELOLXOt£QU, UnOO'tl}QLS£ xata tl]v unoAoYLu rou on O£V UVUs'lltoUO£ £X£LVO£ rou; V€OU£ YLU vn roo; nUQuO'tljo£L toy oaoxuAo, UAA' uVtL8€tw£ £X£(VOL !L£ nOAAlj £UXUQLO't'llOT] nQoo€QX0VtUV onou toy €~QLOXUV vn auVO!LLA£L!L£ aAAou£ O'tOxuO't€£ xot us noAU £VOLU<P€QOV nUQuxoAou80uouv UUt€£ tL£ O'll!Lom££ auSl]tljO£L£, 0't0 nAuLoLO tWV onouov xrn OL LOLOL aQXLSuv vn nQo~Al]!LatLSOVtm, vc OLUtunWVouv unOQL££ xm nUQat'llQljon£, UXO!L'll O£ xm UVtLQQtlOn£, €tm nou t£ALxW£ OL Ol]!Lom££ Uut€£ aus'lltljon£ vn au!L~aMOUV ornv nQouywylj t'll£ OX€'4'l]£ xata rnv UVUSl}tl]Ol] t'll£ uAlj8nu£.

Ltl] auv€xnu, unoAoyoU!L£VO£ 0 LwxQatl]£ €8w£ orov XatljyoQo M€Al]tO to £QWtl]!LU, YLatL, nQotou vn toy Xatu!Ll]vUon W£ Otu<p80- Q€U tOU lj80u£ tWV V€WV, O£V £LX£ nQoonu8tlon vn toy nAl]maOn xrn vc toy vou8tttlon !L£ auYX£XQL!L€V££ unoO£LSn£, wO't£ vc na'4'n vc £Lvm oM8QLU 'll £3tlQQolj tOU croix V€OU£, onw£ £X£LVO£ (0 M€Al]tO£)

H t:.IKH TOY LOKPATH

90 [ or MErAAE~ ~rKE~

'twQa LOXuQLs6'tav. KL En:ELOl1 0 MfA.l)LO~ OEV fOWOE xal·UU an:uVLl)Ol) 0't0 EUA.OYO LOULO EQw'tl)!la, 0 LWXQU'tl)~ LOU f8wE Eva mo OUYXEXQL!lfVO EQWLl)!la: TL 'tuxa 'tOV Xml)YOQEL 0 MfA.l)LO~, Ol)A.a0116'tL 0 LWXQULl)~ n:aQan:A.aVOUOE LOU~ VfOU~ n:w~ fn:QEn:E va A.mQEuouv UMOU~ 8EOU~ an:' auLOu~ n:OU n!lOVOE l) n:6A.l), 11 !ll1n:w~ on n:aQan:A.aVOVOE LOU~ VfOU~ n:w~ 0118EV OEV un:UQXOUV xa86A.ou 8EOL; 0 MfA.l)LO~ an:uVLl)OE n:w~ l) xmaYYEA.La LOU avmpEQmav 6VLW~ ornv a8da LOU LWXQU'tl): «Tcnirc Myw, w~ LO n:aQun:av ou VO!lCSEL~ 8EOV~!» 0n:6'tE 0 LWXQU'tl)~ xuyxaoE n:w~ YLa !lLa reroic 8EWQLa OL VfOL OEV XQELUsovrnv va fXOUV'tl) OLXl1 LOU YVW!ll), acpov aml1l) 8EwQLa liLav OE 6A.ou~ n:QOOL'ttl an:6 LO ~L~A.LO LOU Ava;ay6Qa, LO On:OLO EA.EV8EQa XaL cp8l)vd n:ouA.L6'tav O'tOU~ n:uyxou~ 'tl)~ ayoQu~.

E3t:LXEVLQwvoVLa~ OE Ll)V an:OA.0yLa LOU orqv ouoto 'tl)~ Xml)yoQLa~ YLa 0118EV a8da, EUMyw~ n:aQml1Ql)OE n:w~, EVW ELVaL OA.OcpUVEQl) l) n:QOOtlA.WOtl LOU O'tl)v n:aQaoOXtl 8E"(xwv Ol)!laOLWV !lfOa 0Ll) SWl1, 't6- 00 ornv mO!lLXl1 SWtl xa8Ev6~ 600 XaL O'tl) OUA.A.0YLXl1 OLa~LWOl) XU8E n:6A.l)~, 8a fn:QEn:E va liLav aVL06QQon:0~ av n:aQaoEx6mv !lEV 'tl)V ncQOUOLa'tWV 8E"Lxwv Ol)!laOLWV, 6!lw~ OLXW~ va n:aQaOtXE'taL XaL'tl)v n:aQUA.A.l)A.l) un:aQ;l) 'tWV 8EWV n:OU !la~ O'tfA.VOUV amu m 8E"Lxu Ol)!lUOtu. M' aU'tl1V rqv n:aQaOOXl1 0 LWXQULl)~, an:oA.oyoU!lEVO~ evoimov 'tOU OLxaO'tl)QLOU 'tl)~ HA.taLa~, n:aQmtlQl)OE on 6VLW~ OE 8E"LXU Ol)!lUOLa EXELVO~ n:LO'tEUE -Ol)!lUOtu n:OU LOV ELxav an:6A.ma Otan:O'tLOEL ue Ll)V n:En:0C8l)0l) on 0 8E6~ l1mv EXELVO~ n:OU LOV ELXE 'tU;EL v' acptEQWOEL'tl) SWtl LOU O'tl) cptA.OoocpLa (<<LOU OE 8EOV rrrrtovoc, W~ EYW Wtl8l)V rs XaL un:fA.a~OV, cptA.OoocpOUVLa !lE OEtV Sl)V»), OLXW~ va CPO~l)8EL xovfva 'tL!lll!la nou 8a !In:OQOUOE va fXEt aml1l) acpooLwo1l LOU ornv EVLOA.tl LOU 8EOU, oere xov LO 'tL!ll)!la LOU 8avuLOu, nou 'twQa LOV ceteiA.OVOE ue rqv EVOEX6!lEVl) xmaoLxll LOU an:6 LO OtXaO'ttlQLO.

KaL LOVLO, ytmL ue LO va cpo~u'taL XUn:OLO~ LOV 8uvmo Ol)!la(vEL n:w~ ELVaL U!lOtQo~ CPLA.OOOcptXOV n:Qo~A.l)!lmtO!lov, xa8w~ ELVaL A.a80~ va OtaXmfXE'taL XUn:OLO~ an:6 cp6~0 fl3t:QoO'tu OE xU'tt, 6n:w~ ELVaL 0 8uvmo~, rtou ayvoEL Ll)v ouotn LOU. Luvax6A.ou8a, av LO otXaO'ttlQLO LOV an:aA.A.a;EL 'tll~ Xml)yoQLa~, un:6 LOV an:aQfYXA.LLO 6Qo va n:u'ljJEL ECP' E;l1~ va n:Qo~A.ll!lmCSE'taL XaL va cptA.OOOCPEL [«acpLE!lfV OE ( ... ) ECP' W'tE !lllXf'tt EV mu'tll Ll)~ sl)'t110EL otmQ(~Etv tl cptA.OOOCPELv»], rote 0 L-

H ~IKH TOY :LOKPATH

01 MErAAEL: li1KEL: [ 91

6LO~ 8a JtQotLlltlOEL rov 8uvmo, uJtaxovovta~ 0't0 8E"(XO 80"t]lla XL 0- XL O'tt] 6LmaYtl TIl~ JtOAt]~ (<<JtELOOllaL 6E IlUAAOV'tW 8EW tl UIlLV»), aXQLj3W~ £n:EL6tl aU'ttlv 'tt]V aJtOO'tOAtl VLw8EL va €XEL avaMj3EL aJto 'tOY 8EO ( «trnim yaQ XEAEVEL 0 8EO~» ).

*

Metri TIlV JtQWTt] aJtOAOYLa'tOU LWXQU'tt] OL 6LxaO't€~ aJtooVQ8t]xav OE '\jJt]<po<pOQLa, IlE'tO EQw'tl]lla av ELVaL €VOXO~ tl aeWO~ 'tWV aJt06LMIlEVWVO' cutov Mo Xml]YOQLWV, 'tl]~ ao€j3ELa~ XaL 'tl]~ 6La<peOQU~ 'tWV V€WV. An:o rou; 501 6LxaO't€~ '\jJtl<PLoav 280 JtW~ ELVaL €VOXO~ XaL 221 JtW~ E(VaL aewo~.

EJtaxoAov8t]oav OL JtQo'tUOEL~ EJt( 'tt]~ JtOLVtl~.

o M€Al]'tO~ JtQO'tELVE -XaL JtUAL- 'tl]v JtOLVl1 ro» 8avu'tou.

o LWXQU'tl]~ aQXLxw~ E~€<PQaoE 'tt]v €XJtAt]~tl rou JtW~ 1l0Vo'tQLUvta '\jJl1<POL rou €AEL'\jJav YLa va xt]QuX8£i a8wo~. L'tl] ouv€XELa, IlE 'tlJ ouvl]8LOIl€Vt] ELQWVLXl1 6LU8Eo1l rou, JtQO'tELVE, avt( oJtOLa06tlJto'tE UAAlJ~ JtOLVtl~, 'to 6LxaO'ttlQLO va '\jJlJ<P(OEL rnv Looj3La 'tLIlt]'tLXtl OLTLo1l rou O'tt] SOAO, Ila~( IlE toix JtQu'tUVEL~, rou; OAU!lJtLOV(XE~, 'tou~ 6LaxExQLIl€VOU~ <PLAO~EVOVIlEVOU~ 'tlJ~ JtOAlJ~ XaL'tlJv OLxoY€VELa rorv TUQavvoxrovorv.

Mete 'tL~ aJt060xLllaoLE~ Jtou JtQOXUA£OE au'ttllJ JtQOXAlJ'tLXtl JtQo'taot], E~tlYlJOE O'tL, av XaL 0 VOIlO~ 'tOv €6LVE 'to 6LxaLwIla va JtQO'tELVEL 'tlJv xma6(xl] rou OE E~oQLa, OJtO'tE au'tl1lJ JtQo'tao1l rou 8a l1'tav 6£OIlEU'tLXl1 YLa 'to 6LxaO'tl1QLO, EXE(VO~ aQvEL'taL va UJtoj3uAEL aU'tl1v 'tl]v JtQo'taOlj, xaew~ OE xallLU JtEQ(Jt'tWOt] 6EV 8a 118EAE va £YxmaAEL'\jJEL 'tlJv JtOAlJ, EVW E~UAAOU 6EV tlTav 6LmE8ELIl€VO~ va 6WOEL '\jJEU- 611 6Laj3Ej3a(wOlj 0'tL E<PE~l1~ ea €JtaUE va YLVE'taL EVOXAlJ'tLXO~ IlE 'tL~ OU~lJ't110EL~ 'tOU, xaew~ tou tlTav aMvmo v' aJtoOXEL aJto 'tOY W~ 'tOTE 6l]1l00LO €A£yXO JtOU ooxouce, EVW E~UAAOU 6EV ELXE XQl1llma YLa va xmaj3uAEL XQlJllmLXl1 JtOLVl1, JtaQu 1l0VO IlLa XaL IlOva6LXl1 uvo. TEALXW~ OIlW~, xu'tw cero 'tL~ m€OEL~ XaL 'tl]v JtQ08uIlLa rcov llaelJ'twv'tOu va JtAlJQWOouv EXELVOL 'tlJ XQlJllmLXl1 JtOLVl1, JtQO'tELVE JtQOO'tLIlO 'tQLuvta uvrov, 6lJAa611 'to E~aJtMoLO 'tlJ~ a~(a~ OAlJ~ TIl~ XLVt]'ttl~ XaL ax(vlJ'tlJ~ JtEQLOuo(a~ 'tOU.

H Xmall€'tQlJOlj rcov '\jJl1<Pwv 'tlJ~ 6EV'tEQlJ~ '\jJlJ<po<poQLa~ UJtl1Q~E XEQauvo~: Kma6LxuO'tl]XE OE 8uvmo IlE '\jJl1<pou~ 360 €VavtL 141, 6l]Aa-

H LlIKH TOY :LOKPATH

92 [ 01 MErAAEL: llIKEL:

011 oy06vta OLxaO'tE~ nou ornv :n:Qw'tll'IjJT)cpocpoQLa ELXav 'ljJllCPLOEL u:n:EQ 'tll~ a8w6'tT)'ta~ rou, 'twQa U:n:EQ'ljJl1CPLoav rnv :n:Qo'taOT) YLa 8aVaTLXl1 XaTaOLXll rou.

12.0 EooKpalfls 0(0 6£OPOOUlplO

AQya'tO a:n:oYEwa 'tT)~ OLXaOL!-LOU, !-LETa'tT) 8aVaTLXl1 xamoLxll 'tOU,

o LwxQa'tll~ 00T)Y118llXE 0't0 OW!-LW'tl1QLO, :n:EQL:n:OU EXaTOV 'tQLavta j311- !-Lata a:n:o 'to oLxaO'tl1QLo 'tT)~ HALaLa~, f.tEOa otov XWQo 'tT)~ aQxaLa~ AyoQa~, XaL ELOLxo'tEQa 0lT) oLaOlauQWOT) 'tT)~ IIELQa·ixl1~ OOOU!-LE 'tT)V 006 trov MaQf.taQoyAU:rt'tWV, E'tOt o:n:w~ !-LE oaCPl1vELa 'to 'to:n:08E'tEL XaL o IIA<l'twv orov oLaAoyo rou «CPaLowva»: «:n:AT)OLOV yaQ T)V'tOU oLxaO'tT)QLOU», XaL 0XL OlOU~ :n:QO:n:OOE~ rou AOCPOU tou cpLAo:n:a:n::n:ou, o:n:w~, f.tE aVaL0l1 ayvOLa, EsaxoAou8EL va avaYQacpEL !-LLa :n:QO:n:OAEf.tLXl1 Ai8LVT) E:rtLYQaCPl1, a:n:EVavtL cero 'to ExxAlloaxL rou AOUf.t3taQoLaQll!

o :n:QOOEX'tLXO~ E:rtLOXE:rt'tT)~ rou :n:Qayf.taTLXOU XWQou rou OWf.tW'tllQLOU aocpaAw~ :n:QOj3AT)!-LaTttE'taL a:n:o 'tL~ axoAou8E~ 'tQEL~ :n:aQaoosE~ :n:aQaf.tE'tQou~:

- :n:Qw'tOv, O'tL 0 OUVOALXO~ XWQo~ nov 0130 OLXOOOf.tWV XaL 'tT)~ EVOLa!-LWll~ aUAl1~ rou OW!-LW'tllQLOU j3QLOXE'taL oC:rtAa orov AqO!-LEVO f.tEyaAo a:n:oXETEu'tLXO aywyo, 0 O:n:OLO~ U:n:OYELW~ Ej3yaLVE ESW a:n:o 'ta 'tELXll 'tT)~ :n:OAll~ XaL XaTEAllYE OlOV Hoioovo norcuo, f.tEOa 010 VEXQOTacpELO'tOU KEQaf.tELXOU,

- OEU'tEQOV, O'tL OE E:n:aCPl1 !-LE'tOV !-LEyaAo 'tOUtO a:n:OXE'tEUTLXO aywyo OEV j3QLOXETaL, o:n:w~ AOYLXW~ 8a rrvuuevotuv, to OLWQOCPO X'tl1QLO OlQaTWVLO!-LOU 'tWV OW!-LocpUAaxwv, aAAa ,'ta XEALa 'tWV XataOLXwv, XaL

- 'tQLTOV, 6'tL ama ta XEALa OEV j3QLOXOvtaV OE a!-LWT) E:rtaCPl1 !-LE'tOV :n:QoavacpEQO!-LEVO OlQaTWva 'tWV OWf.tocpuAaxwv, xa8w~ avaf.twa 'tOU~ !-LWOAaj3ouoE Eva~ aQxETa EUQUXWQo~ aUAELO~ XWQo~.

fCVETaL OllAaOl1 cpavEQo O'tL OL OWf.tocpuAaxE~, nou oLavux'tEQEuav orov a:n:o!-LaxQUOf.tEVO a:n:o ta xEALa 'tT)~ cpuAaXl1~ OlQaTwva, OEV ELxav a!-LEOT) E:n:o:rt'tELa ore oQW!-LEVa !-LEOa oto xEALa, XaL !-LaALOla OLE!-LEVaV a:n:of.taxQa, :n:aQa'tT)v af.tEOT) YELTVLaOT) nov XEALWV nov XaTaOLXWV ue 'toy :n:QoavacpEQO!-LEVO !-LEyaAo a:n:oXETEmLxo aywyo.

AmE~ OL 'tQEL~ :n:aQaTT)Ql1oEL~ OlT)Qttouv rnv unovoic O'tL E:rtQOXEL'tO

H lllKH TOY IOKPATH

01 MErAAEL: li1KEL: I 93

YLa WXf!l!lfVl] oLaQ()'I)8!lLOl] rorv XWQwv 'tOU OW!lW'tl]QLOU, f'tOL nou va OLfUXOA:UVf'taL l] OQan:f'tfUOl] 'tOU excorore xa'taOLxou, 0XL !lOVOV ceto ro XfA.L'tOU aA.Aa XaL fSW an:o rc 'tfLXl] 'tl]<; n:0A.l]<;!

E'tOL fSl]YfLTaL l] fUXOA.La us 'tl]v onotu, aQxf'ta XQovLa n:aA.Lo'tfQa, fLXf OQan:f'tfvofL an:o 'to OW!lW'tr]QLO XaL YfVLXW<; an:o rnv n:0A.l] 0 AvasayoQa<;, orcv -XaL fXfLVO<; fn:LOl]<;- fLXf Xa'taOLxaO'tfL Of 8ava'to YLa aOf~fLa n:QO<; 'tOU<; 8wv<;.

OA.a ama OLXaLOA.0YOVV an:OQLf<; YLa 'tl]V aSLOJtLO'tLa xan:OLWV xc'taOLxaO'tLXWV cetoqxioecov Of O!laA.ov<; XaLQOV<;.

*

OL LfQf<; n:aQaOOOfL<; 'tl]<; n:0A.l]<; 'tWV A8l]VWV Of V fJtf'tQfn:av va f-

X'tfA.fO'tfL 8ava'tLxr] Xa'taOLXl] xa'ta 'to XQOVLXO OLaO'tl]!la xa'ta 'to 0- n:OLO fA.fLn:f l] fn:LOl]!ll] aV'tLn:Qoown:fLa 'tl]<;, l] onotn, us to LfQO n:A.OLO 'tl]<; n:0A.l]<; «IIaQaA.o<;», fLXf !If'ta~fL O'tl] Llr]A.o YLa va !If'taOXfL fXfL O'tOU<; fJtLOl]!lOU<; wQ'taO!lOv<; 'tWV 8fWV An:oA.A.wva XaL AQ'tf!lLOO<;, xa8w<; XaL'tl]<; !ll]'tfQa<;, 'tll<; Al]'tw<;. NWQL<; 'to n:QWL 'tl]<; l]!lfQa<;, xa'ta rnv onotc OLfSr]X8l] l] OLXl] 'tOU LWXQa'tl], (JUVfn:Wf va fXfL avaxwQr]OfL au'tr]l] fn:LOl]!ll] aV'tLJtQoown:fLa an:o 'toy IIfLQaLa YLa 'tl] Llr]A.o. LUvaxoA.ou8a, l] fX'tfA.fOl] 'tl]<; 8ava'tLxr]<; Xa'taOLXl]<; 'tOU LWXQa'tl], n:OU, un:o O!laA.f<; (JUV8r]Xf<;, fn:Qfn:f va fJtaxoA.Ou8r]OfL 'to LOLO an:OYfU!la, aVfO'taA.l] Won:OU va fJtLO'tQf1PfL l] «IIaQaA.o<;» ue rou; n:QOOXUVl]'tf<;. O!lW<;, (JUVf~l], orov 'tfA.f(woav OL n:aVl]YUQLO!lO( 'tl]<; Llr]A.OU, l] smO'tQOCPtl 'tOU LfQOV a8l]va"lxov n:A.OLOU va xa8UO'tfQr]OfL fsanLa<; noA:UXaLQl]<; 8aA.aooo'taQaxtl<;. OA.O curo to OLaO'tl]!la 0 LWXQa'tl]<; rj'tav 0't0 XfA.( 'tOU OW!lW'tl]QLOU ue Of!lfVa 'ta n:OOLa. Ta OW!la 'tOU M8l]xav A.LyO n:QO'tOV va A.OUO'tfL XaL va JtLfL 'to XWVfLO, 'to szouevo n:QWL, !If'ta mv fJtLO'tQOcptl 'tl]<; «IIaQaA.ou» O'tOV IInQaLa. AV'tL8f'tW<;, rc XfQLa 'tOU LWXQa'tl] n:Qfn:fL va rj'tav fA.fV8fQa, OLXW<; OW!la, acpov, xa8' OA.O 'to OLaO'tl]!la 'tl]<; CPUAaXLatl<; rou, Xa'taYLVl]Xf ue 'tl]V n:OLl]'tLXtl an:oooon aLOWn:fLWV !lv8wv, on:w<; 0 LOLO<; OLl]yd'taL O'tOV n:A.a'tWVLXO OLaA.Oyo 'tOU <l>aLowva, VO'tfQa an:o 8f"lXtl n:QO'tQon:tl 'tOU An:OA.A.Wva, us ru A.6YLa: «!lOU(JLXtlV n:OLfL XaL fQyasOU».

Hrov VWQL<; 'to an:OYfWa, a!lfOW<; !If'ta'tl]V fLOl]Ol] on l] «IlaQaA.o<;» dXf n:aQan:A.fVOfL 'to LOVVLO, us xa'tfv8uvOl] n:QO<; IlfLQaLa, orov 0 KQLTWV, n:A.OV(JLO<; cp(A.o<; XaL JtLO'tO<; !la8l]'tr]<; 'tOU LWXQa'tl], 'tOY fJtL(JXf-

H lllKH TOY L:OKPATH

94 [ 01 MErAAE~ 11IKE~

<p811X£ O'tO OW!!W't'ligLO wn:CUO!!£VWe;, <p£gvoVt:ue; 'too 'tl'J 8Al~£gll £L011- 0lJ on 'to rotoy£'U!!a 'tl'Je; £n:O!!£V11e; 8a £n:axoAO'u80uo£ 11 8avu'two1l ton. ~LXWe; n:£glO'tgO<p£e;, AOLn:OV, 0 KgL'tWV n:g6't£Lv£ orov LWXgU'tl'J va ogan:£'t£UO£L roto 'to OW!!W't'ligLO, £X£LVO 'to LOLO ~guou XaL va <j)Uy£L !!aXglU rotO'tl'JV A8tlva. OA£e; OL OX£'tlX£e; A£Jt:'tO!!£g£L£e; ll'tav tl011 xovoviO!!£V£e; ue rov owgoOOX11!!£VO OW!!o<j)UAaxa, n:g08wo va 0011Y1l0£l rov LWXgU'tl'J orov Otn:Aavo !!£YUAO Un:OY£LO rot0X£'t£U'tlXO aywyo, Ola!!£oou rou On:OLOU oiivrouo 8a tl'tav £;w roto 'ta 't£(X11 'tl'Je; n:OA11e;.

O!!We; 0 LwxgU't11e; agVtl811X£ va OU!!Jl:gu;£L, £n:L!!£voVt:ae; on £(X£ xa81lxov va OU!!!!Og<PW8£L!!£ 't11 OlxaO'tlXll an:o<paOlJ nou £LX£ £xoooO£L svovnov rou 'to VO!!l!!O OlxaO'tllgLO 't11e; n:OA11e; rou,

*

L'tO £gW't11!!a, non OUXvu 'tLe£'taL, Yla't( ugay£ 0 LwxgU'tl'Je; agV1l811-

xe va ogan:£'t£uo£L, 11 n:goo't11 XaL an:AouO't£gl1 an:uVt:11OlJ £n:LX£Vt:goovetm O't11v an:ogLa: Yla't( va 8£AtlO£L va ogan:£'t£uo£L xa'tu 'tgon:o £;£U't£AlO'tlXO, a<pou £LX£ rnv UV£OlJ, xa'tu 't11 O£U't£gl1 rotoAoYLa rou, va n:gO't£LV£L va 'tou £n:L~A118£( 11 n:OLVtl 't11e; £;og(ae;, XaL va <j)UY£L a;LOn:g£n:ooe;, xa8ooe; au~ 11 n:g6'taOlJ rou sxdotote xa'tl'JyogOU!!£VOU tlrov un:OXg£W'tlXtl Yla 'to olxa~gLO, oU!!<pwva us 't11v rots VO!!08WLa; ELVaL ~£~aLO, n:we; av 8a £LX£ n:gOXWg1l0£l O't11v n:go'taOlJ 'tOU't11, au'tll 8a Ylvo'tav o£x~ !!£ !!£YUA11 avaxou<pw11 0Xl !!OVO nov avoovu!!wv zoAl'tooV, nou ouyxgo'tOuoav 'to OtxaO'tllgLO, aAA.a. xot rcrv (Otwv'twv xc't11yogwv, tOLWe; O£ rou Avorou, 0 On:OLOe; £!!<pavooe; ouo<pogouo£ nou 0 LwxgU'tl'Je; £!!£lV£ va OlxaO't£L XaL O£V £LX£ tl011 £;agXlle; Ota<j)UY£l £xouo(we; £;w roto tu ogla 't11e; a811va·CXtle; n:oAt't£Lae;.

Mio O£U't£gl1 £l;tlY11OlJ 'tl'Je; ugv11011e; rou LWXgU'tl'J va ogrot£'t£UO£L £VUn:ugX£L O't11v £n:(yvwOlJ rou OU, a<pou OL OU!!Jl:OAl't£e; rou O£v tov av£xoVt:av, n:ooe; 8a !!Jl:ogouo£ va aVa!!£V£L va rov av£xoVt:aL oroe; XOAn:oue; rou; ;£v£e; n:OA£le;, sv 01jJ£L rou en exetvo; O£v *av ola't£8£L!!£voc va n:U1jJ£l va A£t'tOUgy£( we; 0 <ptMoo<poe; rcov ogO!!WV, !!11 aVt:£XoVt:ae; va OlUY£L ~(o av£;£'taO'to. Kord roiiro AOtn:OV Ol£<p£g£ an:o rov AlOXUA.o, nou -0£ n:goXwg11!!£V1111AlxLa- £LX£ xa'ta<j)UY£L 0't11 LtX£A(a, xa8ooe; XaL cero rov <pLAO rou rov Eugtn:(Ol1, 0 On:OLOe;, m(OlJe; O£ n:goXwg11!!£V1111Atx(a, £LX£ ~g£l xa'ta<j)UyLO 0't11 Mcxeoovto.

Mto UAA11 £;tlY11OlJ 'tl'Je; ugv11OlJe; ton LWXgU'tl'J va ogrot£'t£UO£L £(VaL

H L'lIKH TOY LOKPATH

or MErAAEL: ~rKEL: I 95

EXELVT] 'tT]v onotc 0 COLO~ oCOEt, oro JtAaLoLO rou JtAarwvlxou olaMyou rou «Konxovo», OT]AaOl] on OEV Jl1tOQEL va maSEC ore JtoOla 'tT]~ !lla JtOAT] ornv onotc oi VOJ.lOl xru ot OlXamlX€~ aJto<paoEl~ J.l€VOUV J.lOVO oro xaQ'tla xm OEV EX'tEAouV'tm. L'tO JtAaLoLO tOU XOlVWVtXOU OUJ.l~OAaLou, yta to ozoto JtQuYto~ <p€QE'tm vn !!LAT]OE 0 LwxQa'tl]~, T] JtOAT] aVaAaJ.l~aVH rnv uJt0XQ€WOlj va EyyUl]SEL OQlOJ.l€Va SqtEAlaxa OlxmwJ.lara tOU JtOAC'tl], EXECVO~ 010 aV'ttmoCxw~ O<PELAH, w~ aV'tlJtaQoXl], vu unordooeroi croix VOJ.lOU~ nou 'l!JT]<PLSoV'tm J.lE xorvr] ouyxaraSEOlj.

Mio JtEQm't€Qw E~l]yT]Olj V0J.lLSW JtW~ E(vm xm l] EJtLyVWOlj xaJtolorv OlXWV tOU JtaQaAEL'l!JEwv. Q~ ASl]VaLO~ JtoAhl]~ ELXE Olxa(WJ.la vn ~T]L1jOEl v« xaraQYT]SEL to 'l!Jl]<plOJ.la 'tOU ~LOJtELel], J.lE to OJtOLO, ao<paAW~ xm xara 'tl] OlXlj LOU YVWJ.ll], aOLxw~ E(xav OlWXSEC ot JtQOYEV€mEQOt <plMoo<pOl, xm to(W~ 0 MoxaM~ rou Ava~ayoQa~, aAAa xm o xae' oAa oE~amo~ LOU oo<plml]~ rrQw'tayoQa~. ~EV LO ECXE xavEl, 000 axoJ.lT] Sa lj'tav aVloLO'tEAlj~ T] JtQo'taolj LOU. TWQa, J.lE'ta rnv aOXT]Ol] JtOlVlXl]~ OLW~T]~ EvaV'tLOV 'tOU, lj'tav mn JtoM aQya vn EvaV'tlWSE(, orcv l] OXAT]Qlj V0J.l0SWLa ELXE aOQa~El rov LOLO oro o(xwa 'tT]~. 0 au'tooE~aOJ.lO~ rou OEV rou EJt€'tQEJtE J.lla reroi« avaxoAouSLa.

o LwxQa'tl]~ OEV Jl1tOQEC JtaQa vu €VlWSE aJt€QaV'tT] J.lOVa~la ovdusoc croix EmJtoAmou~ 000 xm JtOVT]Qou~ OUJl1tOAC'tE~ LOU. IOLw~ !!Ova~la aJto'tl]v EJtLYVWOlj 'tl]~ aJtowxCa~ rou vu OUVE'tLOEl rov xOQJ.lO trov OUJl1tOAl'tWV LOU. L' au'to LO JtAaLoLO, AOlJtOV, V0J.lLSW on OEV ELvm aJtLeavo vc OX€<p'tT]XE JtW~ O<pEtAE vn OWOEt Eva umaLO, 000 xm T]Xl]QO, J.laST]!!a oroix AST]VaLou~. rrOAAOU~ mwvE~ aQyo'tEQa, oroix oQouou; 'tl]~ ASl]va~ olarQavwvo'tav 'to JtOAl'tlXO oUv8l]J.la: «€va~ oro xwuc, XtAtaOE~ orov aywva!» Au'tljv 'tl]v JtQOOJt'tlXlj E(XE 0 LOLO~ nnoxcM'l!JEt xara 'tT]V 'tQL'tl] aJtoAoYLa LOU evcimov 'tT]~ HAtaLa~: «Ano EOW xm Jt€Qa Sa ELvm JtoM JtEQlOOO'tEQOl EXELVOl nou Sa oa~ EMyxouv xm Sa oa~ YLvoV'tm EVOXAl]'tlXO'tEQOt. flarC oLyouQa Sa 'rev AaSo~ vn VOJ.lLSE'tE JtW~, SavarwvoV'ta~ €vav, maJ.lara'tE 'taxa OAOU~ rotx aAAOU~ vc oa~ xa'tl]yoQouv Yla 'tl~ aJtEQlOXE'l!JLE~ xm 'tl~ aVOJ.lLE~ ouc».

Luva<pw~ Sa JtQ€JtEt vc OUVEX'tlJ.ll]8EL on 0 LwxQa'tl]~, 0' OAT] 'tTl olaQXEla ron ~LOU LOU, uJto~ano'tav ornv aoxl]oT] rou vc J.lJta(vEl orov JtElQaoJ.lo xaJtOla~ ~to'ttXl]~ T]OOVl]~, 'tEAlXW~ OJ.lW~ vn UJtEQvlxa corov rov JtElQaoJ.lo T] aoaJ.lamT] 8€Al]Olj LOU Yla aULOOE~aOJ.lO, 10-

H t:.IKH TOY :LOKPATH

96 [ 01 MErAAEL: 111KEL:

YXQ(1:t€La xm oOO<PQomJvY). EvbiXE'Tm, AOlJtOV, va JtQOOE~AE'ljJE O'TOV Jt€LQaojlo 'TY)~ 6QaJtE'TEUarl~ 'TOU, oo~ 'TOV 'TEAEU'TaLO JtElQaOjlO 'TY)~ sOOr]~ 'TOU, 6Y)Aa6r] vc Ev6wo€L O'Tl~ xaQE~ 'TY)~ Sool1~ xm v' aJtoO'TQEljJ€L 'TO JtQooooJto ceto rov EJtEQXOjlEVO SavaLo. Ouox, Y) EjljlOVr] O'TY)v aJto<pa- 011'TOU va flY) 6QarrE'TEUOEl *av Y) 'TEAEUTaLa xm jlEYlO'TY) EJtlWXLa'TOU 0' a'U'Tl1v 'TY)v aoxY)OY) SQlajl~OU 'TY)~ oOO<PQomJvY)~ Jtavoo O'TOU~ E'U6mjlOVlXOU~ Jt€LQaojlou~ 'TY)~ soor]~.

Mo, JtQo JtaV'To~, 0 LooxQa'TY)~ *av r]6Y) WQljlO~, jlEOa'TY)v Eu6mjloVlXr] jlESY) 'TOU, O'Tl Y) JtQoooQY) Sava'Tooarl 'TOU 'TOV E<PEQVE 116Y) O'TO noeY)'TO XaLW<pAl 'TY)~ aAAY)~ 6laO'TaOY)~ 'TY)~ Sool1~. EXEL aJto onou Y) 'ljJuXr] EJtlO'TQE<PEl O'TY)v JtaLQL6a 'TY)~: O'TOV XOOjlO 'TOOV l6EWV, xOV'Ta O'TOV uJtEQ'TaLO vou xm O'Tl~ 'ljJUXE~ nov jlEYaAooV 6Y)jlLOUQYWV.

ME 'TY)v JtEJtOLeY)OY) 'TOU'Ty), ELXE 6laxY)QU;€L O'TOU~ 6lXaO'TE~ 'TOU Jtoo~ 6EV uJtaQX€L jlEyaAV'TEQO ayaeo cer' a'U'Tl1v 'TY)v JtoQELa 'TOU JtQo~ 'TOV eavaLo, JtaQaXlVWV'Ta~ 'TOU~ vn 'TQE<POUV xm EXELVOl 'Tl~ L6lE~ JtQOO- 60XLE~.

AOlJtOV, EjlElVE. LE XaLaO'Taoy) 6LOVUOlaXr]~ ESaQoy)~ ~a6l0E JtQO~ 'TOV eavaLo. Koi XaLEX'TY)OE'TY)V aeavaoLa. Av 0Xl LOoo~ 'TY)v aeavaoLa 'TY)~ 'ljJUXl1~ 'TOU, oJtoo06r]JtO'TE Ojloo~ 'TY)v aeaVaOLa'TOU JtQowJtou <PlAOooqxn: xm r]eou~ JtQax'Tlxou ~LOU, ue 'TO OJtOLO JtQolxoM'TY)OE 'TOV JtoAl'TLOjlO jla~.

*

LUjl<poova us 'TOV JtAaLooVlXO olaAoyo 'TOU «<l>aLooova», Y) aJt0xmQE'Tlmr]Qla O'UvaV'Ty)arl 'TOU jlE 'TOU~ jlae'll'TE~ 'TOU, jlEOa O'TO XEAL'TOU, xm jlaAlO'Ta 0' EXELVO nou ajlEOa Y€L'TVlaS€L us 'TOV AO'U'TQwva nou E<paJt'TE'Tm 'TY)~ rrElQa·Lxr]~ 06013, 'l]TaV a<plEQoojlEVY) O'TO EQW'TY)jla Trl~ aeavaoLa~ 'TY)~ 'ljJuX'l]~·

o LooxQa'TY)~ 'l]TaV OtaJtO'TlOjlEVO~ cero aU'Tr]v 'TY)V UJtEQ~aLlXr] JtLO'Ty), 'TY)V OJtOLa O'Tr]QlSE O'Ta axoAOUea 'TEOoEQa EJtlXELQr]jlaLa:

(a) L'TO EJtlXELQy)jla 'TY)~ avajlvY)OY)~ rmv y)SLXWV xm torv moSY)'TlXWV a;lwv, oJtoo~ A.X. 'TY)~ L6Ea~ 'TY)~ 'TEA€La~ OjloQ<PLa~, 'TY)~ 'TEA€La~ 6lxmomJvY)~ xru 'TOU 'TEAELOU ayaeou, Jtou ao<paAw~ 6EV JtQoo'TOYVWQLOE Y) 'ljJUXl1jla~ O'TOV ~avauoo 'TOU'TO EJtLYELO XOOjlO, aAAa Ta eUjla'Tm cero Evav aAAov, UJtEQ~aLlXO XOOjlO, oJtOU ELXE JtQoo'TOYVooQLOEl rc JtQowJta a'U'Twv 'TOOV LOEWV.

H 1'I1KH TOY :IOKPATH

or MErAAE~ jnKE~

EUXopl(Jffu; OTOV K. lIivo Mn[;vciKn KOI TOV K. K. Mnen VIO rnv napaxwpnon ipwroypmplKOt; UA/KOt;

H 6lKH TOY rOKPATH

or MErAAE~ ll.rKE~

o IWKpaTm; Ka8ripcvoc; ar.nv AKalinpia A8nvwv. Epyo Tal) Acwvilia Llpoon

H LlIKH TOY 2:0KPATH

01 MErAAEE l!.IKEE I

Pw~alKa avrlypaqJa .K£qJa),wv TOI) IWKparn an6 rn Villa Albani (J£ Pw~n (KtvrpO) Kal Nano.),n (6£~ld)

Pw~aiK6 xa),KIVo. a vay),U(jlO ana rnv nOjJnnla (1887).

N(mo.),n

K£qJa),1i jJE IInQu(Jfo.

·fo.U

EWKparn Tunou A' (Mo.lJ(Jcio. 8aTIKavOIJ)

Apl(JT£pa, KCqJa),1i Ttino.u B' (Nano),n). ITO. KtVTPO, IWKp(srnc: Eo.qJpo.vf(JKo.U Aflnvaioc: (pwpn) • .IlE{ld, npOTo.~1i (4oc: alwvac: n.X.) TOU IWKparn, ano6,0op£vn (JTo.V I\u(Jmno. Mo.lJ(Jcio. Ao.u8pou, napiol

or MErAAE~ ll.rKE~

H LlIKH TOY .IOKPATH

Tpm}'ri olJln KE<pa},ri~ (r},unroBnKn Movoxou)

AplUTcpa, /JC1a},),IO Jm/JtTpou 57 EK. (Villa Albani, pwpn). ETo KtvrpO,. CP/JOIKrl urn},n (Mouo.eio BEP0),(VOU) • .15~/O, 50pnpa (1961) 01flV 066 EplJQIJ rnc A8rlvac;'

ApIOTEpa,. dyvWOTnc;' npot).5uonr; (E8vIK6ApXOlO},OYIKO MOfJ05iQ, A6tiva).

ITo KtVTpO, K5!poAn uno mv Erpcao m:p{nou TaU 300 n.X. (Mouatlo Selfuk). 0 ZWKpOrnr; /.IC Tn "pOltUrlKn ptfJoJO» TOU cv6appuvt rour; pafJnrtc; rOI) va tpya(ovTal ncplouortpo navw OTIC; anavmot»; ttou

6ivol)V • .1t{/O, /JappaplVn noorounroo rpl},OOO!pou

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->