P. 1
Buku Panduan Guru Kadazandusun Toun 1 KSSR

Buku Panduan Guru Kadazandusun Toun 1 KSSR

|Views: 213|Likes:
Published by Azhar Ismail

More info:

Published by: Azhar Ismail on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • UNIT 1 – Tuni
 • UNIT 2 - Pimato Boros Kadazandusun
 • UNIT 3 – Numbul
 • UNIT 4 – Warana’
 • UNIT 5 - Bontuk
 • UNIT 6 - Mumpongol
 • UNIT 7 – Intutunai Oku
 • UNIT 8 – Tinan Ku
 • UNIT 9 – Paganakan Ku
 • UNIT 10 – Lamin Ku
 • UNIT 11 – Tambalut Ku
 • UNIT 12 – Sikul Ku
 • UNIT 13 :- Sorita’
 • UNIT 14 - Tangon
 • UNIT 15 - Tayam
 • UNIT 16 – Kalendo
 • UNIT 17 - Taakanon

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KURIKULUM STANDARD SIKUL TOSIRIBA’)

Buuk Ponontudukan Mongingia’

BOROS KADAZANDUSUN TOUN 1

Terbitan   

Bahagian Pembangunan Kurikulum  Kementerian Pelajaran Malaysia 

  

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Id Suang

UNIT Unit 1 – Tuni Unit 2 – Pimato Boros Kadazandusun Unit 3 – Numbul Unit 4 – Warana’ Unit 5 – Bontuk Unit 6 – Mumpongol Unit 7 – Intutunai Oku Unit 8 – Tinan Ku Unit 9 – Paganakan Ku Unit 10 – Lamin Ku Unit 11 – Tambalut Ku Unit 12 – Sikul Ku Unit 13 – Sorita’ Unit 14 – Tangon Unit 15 – Tayam Unit 16 – Kalendo Unit 17 – Taakanon

BOLIKAN

1-3 4-6 7-9 10 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 21 22 - 26 27 - 28 29 - 30 31 – 32 33 - 34 35 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 48

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1

UNIT 1 – Tuni Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.1.1 Kaanu o tangaanak do mokinongou om monindu’ do tuni di norongou. 1.1.3 Kaanu o tangaanak do monugut do tuni di norongou. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot nunu o tuni di orogou do tangaanak mantad posorili’ diolo’.  Suhuon o tangaanak do popouni do tuni di norongou diolo’. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni : tuni mantad posorili’ : rasam, tongus, tasu mogusig tuni kakamot : jaam lunsing, radio, gitar boogian tinan : kulapis palad, mogikod, mogontiho’ loyuk om rima : mihad, mongirak, gumiak kobooboroso: otogod, oondos, tondu’, kusai  Suhuon o tangaanak o monindu’ do tuni di norongou.

Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni di norongou. Ponginluuban ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu o tuni di kaanangan kopio diolo’. Kabaalan Mambasa’ (30 minit) 2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran tuni (i) tayam 2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do mambasa’ boros montok popouni tuni konsonan. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tayam om suhuon mamarait tuni kokomoi do tayam di okito.  Poomitanan : Tingau, tasu, mondou, tikus, sapi’, kambing, tombolog, tandaha’, podtiukan, putik

1

Roar. Roar. Maamaso monuat ( 20 minit ) ( Buuk Aktiviti ) 2 . Quek. Quek. Roar. Roar. 3. Yoku mondou Roar. Quek. Yoku putik Quek. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. Pra-monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak do woyo’ mongigit do pinsil di kotunud. Yoku tasu Wuff.1. Quek. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tayam. Yoku manuk Ko Ko Ko Ko Kok.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis. Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tayam di okito mantad kaad gambal. Wuff.1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut boros di okito mantad kaad boros  Popisudong do gambal om boros. Wuff. Wuff.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat momoguno do pinsil di kotunud. Wuff.

( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 . Alapas monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak montok popokito woyo’ do mongigit pinsil di kotunud.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini’     Momonsoi buuk tonini’ Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’ Suhuon o tangaanak do momolukis toi ko’ momogunting gambal do tayam.1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1   Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ montok momolukis do bontuk tumanud garis. Suhuon o tangaanakdo mamawarana’. Bzzz Meow 3 . Poposuat do tuni do tayam.60 minit ) 4. Kalaja’ Lamin  Momolukis do bontuk tumanud garis om mamawarana’.

Pimato Boros Kadazandusun Kabaalan Mokinongou & Moboros – ( 30 minit ) 1.b.1 Kaanu mokinongou om monugut do mamarait do 29 pimato boros Kadazandusun. a o r n d e u x s h i z b b k l v d y j f q ’ t g d l v f p n z h t b a k w e q o ’ i u c b j x d r Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Suhuon o tangaanak mongintong do kaad gambal om mamarait kawagu’ koinsanan 29 pimato.a. • Roiton do mongingia’ ngaran do pimato. • Pointutunon o pimato / ’ /. B ngaran do pimato B.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 2 . • Posodia’on: mogisuai-suai nuludan do pimato • Roiton do mongingia’ o pimato om poitomon do tangaanak o kutak do pimato dii gisom no do opongo iso’ baris poturidong toi ko’ potitibar.b./b / om / d / Maamaso mokinongou (10 minit ) • Mamain pomoinan boros: ‘Bingo’ • Onuan do lambalan kalaja’ o tangaanak miagal di okito id siriba’ diti.2. • Suhuon o tangaanak do monugut do mamarait do ngaran pimato. Ponginluuban ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato.b. • Duo tangaanak montok iso’ lambalan kalaja’.a. (Loyuk Sinding Old Mcdonald) A ngaran do pimato A. Pra-mokinongou ( 10 minit ) • Pokitonon o tangaanak do pimato id kaad gambal.a.b Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 4 .

( Buuk Aktiviti ) Alapas mambasa’ ( 7 minit ) • Mamain kaad gambal pimato. Maamaso monuat (15 minit ) • Onuan do lambaran kalaja’ o tangaanak.4 Kaanu monuat tumanud do garis.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 2. Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato. • Suhuon o tangaanak tumanud. ( Buuk Aktiviti ) Ponginluuban ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak mooi poposuat pimato id papan ponuatan. ( Buuk Aktiviti ) • Suhuon o tangaanak poposuat do pimato tumanud garis. a) Pimato tonini’ b) Pimato tagayo Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong kawagu o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo • Demonstrasi: poposuat do pimato. • Onuan lambaran kalaja’ o tangaanak ngaawi’ montok popisudong pimato tonini’ om tagayo’. Ponginluuban ( 3 minit ) • Mongintong kaad gambal om mamarait ngaran do pimato. Maamaso mambasa’ (15 minit ) • Pokitonon o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo’. • Suhuon o tangaanak poposuat momoguno pinsil toi ko’ warana’. • Id tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan.iso’ kaad om miuhot om misimbar kokomoi ngaran do pimato di naanu. • Suhuon o tangaanak monugut. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.1.1. • Onuan piipiro kaad boros pimato o iso’ tinimungan. • Pili’on piipiro kaad gambal pimato om suhuon o tangaanak monungaran do pimato dii. • Suhuon o tangaanak do maganu toiso’. • Roiton ngaran do iso’-iso’ pimato. Alapas monuat ( 5 minit ) Mogihum pimato di poinlisok.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun bontuk om ngaran do 29 pimato boros Kadazandusun. 5 .

( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. • Uhupan o tangaanak do popotounda’ iso’ tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan.1. • Poomitanan do kolaj di nowonsoi no do tangaanak.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kalaja’ lamin • Poposuat pimato tumanud garis. • Momonsoi kolaj id tinimungan. • Popokito asil tinimungan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b)poster Momonsoi Kolaj Pimato Boros Kadazandusun • Mongintong om mamarait kawagu’ di 29 pimato boros Kadazandusun. 6 . • Pokitonon do piipiro poomitanan. • Tudukan o tangaanak poingkuro’ momonsoi do kolaj.

7 . Alapas mokinongou ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul.2.10 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou. Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom. 1.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran (a) numbul. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait numbul 1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’ /. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou. Boros Kadazandusun. tolu.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do pimato sigot / ’ /.  Suhuon o tangaanak do monugut.3.Mamain pomoinan: Manapap Langau ( 15 minit )  Pilion 2 tangaanak. walu’.  Posokoton id papan ponuatan iso’-iso’ kaad numbul om roiton ngaran do numbul dii. turu’. Iso’ duo.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (a) Numbul Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito do kaad numbul.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 3 – Numbul Kabaalan Moboros om Mokinongou ( 30 minit ) 1. 2. Maamaso mokinongou .  Popouni tuni sigot. apat om limo. siam on nogi’ opod.  Pili’on kawagu’ duo po tangaanak montok mamain pomoinan diti.  Suhuon tangaanak manapap numbul di arait.2.

Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom. siam on nogi’ opod. Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Mamain pomoinan numbul . apat om limo. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mongintong kaad numbul. tolu.1 Kaanu o tangaanak do mamagaris. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.  Popisudong numbul om gambal ( Buuk Aktiviti )  Mamarait numbul id nuludan di kotunud. Boros Kadazandusun. ( 1 – 10 )  Momoguno do kaad numbul. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou. 3.4 Kaanu monuat tumanud do garis (a) Numbul Pra-monuat ( 5 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ miagal id siriba’ diti.  Popolombus sudawil numbul.Mongulud numbul tumanud nuludan di kotunud.1. ( Buuk Aktiviti ) 8 .1. turu’. Iso’ duo. walu’. Ponginluuban ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul. Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mokinongou sudawil numbul.  Suhuon o tangaanak do mamagaris ralan mogihum do waig montok di putik.

2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso monuat ( 10 minit )  Poposuat kawagu numbul 1 – 10 tumanud garis ( Buuk Aktiviti ) Alapas monuat ( 10 minit )  Mamawarana’ do gambal.1. om suai po).  Mongintob Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. tangaanak id gambal diti.  Mongintob maamaso do sumayau. buuk. Papar.  Poomitanan: intobo’ songkuro’ ginimu’ do pinsil. 9 .  Uhoton o tangaanak piipiro’ poguhatan kokomoi do gambal dii.  Tudukan o tangaanak poingkuro’ do sumayau (Penampang.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do: a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru’ Kadazan om Dusun Minsingubal do sumayau  Posodia’on rinakaman do tuunion miagal ko’ tagung toi ko’ sinding loyuk sumayau.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popokito do koilaan di notimung maya’ aktiviti (d) sumayau 4. Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal miagal id siriba’ diti.

Suminding : mamarait ngaran warana’ Aktiviti Alapas Mokinongou ( 5 minit )   Papapanggor toilaan tangaanak.3 ( tumimpuun do sumayau ) om suai po. olundus warana’ nu.3 ( Mamangkis ). UNIT 4 – Warana’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Aragang Obulou Orin Nila Osilou Osohug Otomou  Mokinongou sinding tangaanak : Boluntung Boluntung.  Monguhot kokomoi warana’ kaanangan piipiro’ tangaanak. montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (b) warana Pra. boluntung. Aktiviti Maamaso Mokinongou (15 minit )  Popointutun 7 warana’ miampai momoguno do kaad gambal.2. Osilou. Aragang om Orin.2.  Posokoton o kaad gambal id papan ponuatan.   Tuduon warana’ di arait id sinding.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Poomitanan : 1. Obulon om Nila om Osohug nogi’ Boluntung.mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi do warana’ kaanangan do tangaanak.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni vokal : / o / 1. boluntung olundus warana’ nu. Ponginluuban ( 5 minint ) 10 .2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’.Otomou. Suhuon do mongingia’ o tangaanak do momungaran warana di okito id papan ponuatan.3.2.  Pokitonon tangaanak do kaad gambal om roiton do mongingia’ ngaran do Warana’ di okito id kaad gambal. 1.

Aktiviti pra-mambasa’ (5 minit)  Mongintong gambal do boluntung. toi ko’ clip art.  Mongija’ putul boros do 7 warana’.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros. (Buuk Aktiviti) Aragang Orin 11 .1.  Pokitonon o tangaanak do gambal do boluntung. poster.  Kawasa’ do momoguno kaad gambal. Aktiviti maamaso mambasa’ ( 20 minit ) Basa’on do mongingia’ o ngaran do warana’ om suhuon o tagaanak do monugut.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros tumanud putul boros kokomoi (b) warana’ 2.  Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran warana’ di okito toi ko’ oilaan mantad gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Popolombus sinding – Boluntung Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. (Buuk Aktiviti) A ra gang  Poiloon o tagaanak do mongintong do warana’ om momili’ ngaran do warana’ di kotunud.

( 10 minit ) Nila Orin Nila Orin Nila Orin Nila Orin 12 . O bu lou Obulou  Poposuat kawagu’’ do ngaran do 7 warana’. Pra-monuat ( 5 minit )  Momuondom kawagu’ ngaran do warana’.2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti Alapas mambasa’ (5 minit)  Papapanggor toilaan tangaanak. Aktiviti Maamaso monuat ( 20 minit )  Mongija’  Mongija’ om poposuat ngaran do warana’ mantad putul boros.  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ ( Buuk Aktiviti )  Popisudong warana’ om ngaran do warana’.  Posokoton do mongingia’ o ngaran do warana’ id doros do kaad gambal.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (b) warana’.  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal om suhuon do momungaran do warana’ di okito. Otomou Osilou Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.

 Poposuat ngaran do warana’.  Popokito iso’ poster i nowonsoi no laid do mongingia’ toi ko’ tinimungan suai. Kalaja’ Lamin  Mogihum ngaran do warana’.1. Momonsoi Poster – Boluntung.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Papapanggor toilaan tangaanak.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b) poster. Oitom Opurak Obuhog Buragang Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit) 4.  Papatarang poinkuro’ momonsoi do poster.  Mogibooboros kokomoi kotumbayaan tinaru’ Kadazan om Dusun Boluntung 13 .  Monuhup tagaanak popotounda tinimungan 3 toi ko’ 4 tulun.  Manahak tugasan om kalatas mahjong  Monoina’ tangaanak maamaso momonsoi do poster.  Papabanta asil tinimungan.

Rombituon 3. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ngaran do bontuk : Ourod. Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros. Tolu pasagi’. Tunduundu’ 6. Rombituon. Apat pasagi’ Alapas Mokinongou ( 5 minit )  Momolopi kalatas.  Onuan tangaanak kalatas om tudukan momolopi do kalatas tumanud bontuk.6 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do / d / poloputon. (Buuk Aktiviti) Suhuon tangaanak mokinongou om momili’ gambal di narait. Apat pasagi’ miagal. Apat pasagi’    Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran do bontuk di okito id kaad gambal Onuan lambalan kalaja’ tangaanak. 7.1 1.2.3. Ourod 5. Apat pasagi’ miagal 4. 1.3. Alandui. 1.Bontuk Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 5 .2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (c) bontuk Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito iso’ gambal  Uhoton tangaanak nunu o tokito diolo’  Posuaton sisimbar tangaanak id papan ponuatan. Tolu pasagi’. Tunduundu’. 14 . Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon kawagu do gambal i nokito id pra-mokinongou om uhoton nunu bontuk di okito.Obundui 2.  Suhuon tangaanak momungaran bontuk di nowonsoi.

2. sindadagang. Maamaso monuat ( 15 minit )  Momolukis bontuk tumanud garis. 3. sanwic.4 Kaanu Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’/. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait kawagu’ ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mamarait ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal.2. tontolu’.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.3. ( Buuk Aktiviti )  Uhoton do mongingia’ piipiro poguhatan kokomoi nunu i nabasa’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran.  Poomitanan : Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Monugut do mambasa’. (c) bontuk 2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. toobusan  Mamagaris sisimbar di kotunud.  Poomitanan :  Nunu bontuk dilo’ bulandai. simpulan. 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (c) bontuk Pra-monuat ( 5 minit )  Popisudong bontuk om ngaran. ( Buuk Aktiviti )  Momungaran bontuk 15 .1. Ourod / Alandui ilo’ tontolu’. Alapas mambasa’ (5 minit )  Popisudong gambal.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Mamawarana’ Alapas monuat ( 5 minit )  Mogihum harata’ poinlisok id kalas.1.  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do piipiro poguhatan  Poomitanan : Nunu kibontuk ourod id kalas diti?. Id kalatas di kiwaa mogisuai-suai bontuk. Nunu kibontuk tunduundu’ id kalas diti?  Intangan do tangaanak posorili’ do kalas om roiton ngaran nunu kibontuk ourod om suai po. Suhuon tangaanak momogunting bontuk mantad kalatas. Posodiaan kalatas mogisuai-suai warana’. Suhuon tangaanak popokito asil tinimungan diolo’ om popoilo nunu i nowonsoi tinimungan diolo’. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. Poomitanan 16 . Suhuon tangaanak momonsoi gambal momoguno do bontuk di nogunting. Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton tangaanak nonggo iso’ bontuk di kaanangan diolo’.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj        Momonsoi kolaj id tinimungan: 3 – 4 tanak id iso’ tinimungan.

• Suhuon tangaanak minsingubal.2 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ do frasa om ayat a) mumpongol Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Mongintong piipiro gambal: doungosuab.3. minsosodop om doungotuong.UNIT 6 . doungadau. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.5.” • Suhuon tangaanak monugut. minsosodop 2. (Buuk Aktiviti ) 17 .” “Kopiwosian doungosuab nogi’ kumaa dika. doungosuab.1 Kaanu mokinongou om monugut do model pibarasan miampai momoguno loyuk di kotunud montok (a) mumpongol. doungadau.doungadau. minsosodop om doungotuong. • Pointutunon boros mumpongol – Kopiwosian doungosuab. Pra-mokinongou ( 5 minit ) • Uhoton tangaanak nunu boros mumpongol di asaru’ gunoon diolo’ id lamin.3. minsosodop om doungotuong • Suhuon o tangaanak popolombus boros mumpongol di kotunud. • Suhuon o tangaanak popolombus boros di nowonsoi.4. Alapas mambasa’ ( 5 minit ) • Popisudong gambal om boros mumpongol di kotunud.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ montok popouni tuni konsonan: /d/ doungosuab. doungotuong. minsosodop. Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak montok popolombus pibarasan – mumpongol. • Uliton kawagu’ montok situasi doungadau. doungadau. (Buuk Aktiviti ) • Uhupan o tangaanak do popotounda’ do tinimungan: 3 – 4 id iso’ tinimungan • Onuan kaad boros – putul boros om suhuon o tangaanak do mongulud putul boros do dumadi boros. Maamaso mambasa’ ( 15 minit ) • Mongija’ om popolombus boros: kopiwosian.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros (a) mumpongol 1.41 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (a) mumpongol 2. Maamaso mokinongou ( 20 minit ) • Mokinongou pibarasan – mumpongol : “Kopiwosian doungosuab Ina’. • Momoguno kaad boros om gambal di kosudong.Mumpongol Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.

Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. frasa toi ko’ ayat mumpongol id pibarasan.Ponginluuban ( 5 minit ) • Suhuon kawagu’ o tangaanak do popolombus boros mumpongol di kotunud tumanud do gambal di okito.pinolubuk montok manampasi tulun – nadadi tanom o boogian tinan di Huminodun – koduuduwo di Huminodun nadadi’ bambarayon – iri nodii do taandakon o Tadau Kaamatan – monongkotoluod montok namatan di tosonong. Ponginluuban ( 5 minit ) • Mokinongou sinding kokomoi mumpongol. Mokinongou do sorita’ kokomoi Tadau Kaamatan. Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong do gambal om popolombus kawagu’ do boros mumpongol di kotunud. 18 .kiwaa songulun tanak tondu’ di olundus kopio . frasa toi ko’ ayat mumpongol tumanud garis.2. Uhoton o tangaanak do nunu boros mumpongol di kotunud do polombuson id karamayan dii. • • • • • Pokitonon o tangaanak do gambal kokomoi Tadau Kaamatan – unduk ngadau Uhoton o tangaanak nunu tokito diolo’. Maamaso monuat ( 15 minit ) • Poposuat kawagu do boros. Alapas monuat ( 5 minit ) • Popolombus do boros.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ momonsoi do frasa om ayat (a) mumpongol. Kalaja’ lamin • Poposuat kawagu do boros. frasa toi ko’ ayat mumpongol di nowonsoi.Huminodun.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi (b) basaan om karamayan taandakon tinaru’ Kadazan om Dusun. tanak koupusan diolo’ . Monginonong do gambal basaan koubasanan Kinoringan om i sawo dau i Suminundu . Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.3.

3. tondu‟. Turu‟ toun umul ku.  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ do popointutun tinan sondii‟. mantad.  Suhuon o tangaanak do minsingubal popolombus ayat do popointutun tinan sondii‟. ______ toun umul ku.  Suhuon o tangaanak do popointutun tinan sondii‟. Ngaran ku nopo nga‟ i Christine. Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu‟ ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko id nonggo? 19 . Mantad oku id Tambunan      Uhoton tangaanak kokomoi nunu i norongou Isai ngaran dau? Tanak tondu ko‟ kusai isido? Piro umul disido? Mantad nonggo isido? Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popointutun do tinan sondii‟ miampai momoguno do ayat popointutun di norongou. Ngaran ku nopo nga‟ i ________________. umul. Mantad oku id ________________. Yoku nopo nga‟ tanak tondu‟. kusai  Momoguno do kaad boros toi ko‟ posuaton id papan ponuatan Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Mokinongou teks : popointutun tinan sondii‟.1 Kaanu mokinongou om popolombus kawagu‟ do model pibarasan kokomoi: c) popointutun Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popointutun piipiro boros: ngaran.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros (c) popointutun 1. Yoku nopo nga‟ tanak ________________.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 7 – Intutunai Oku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.5.

Tambunan. Yoku‟. Tondu‟. (Buuk Aktiviti) T U R U ’ A D U T E N A B ’ C D E T V S F G N D M A N T A D R G A A ’ K G H I M W Q H R K Z U K T M B X P I A Q K S O O N U T O U N R T A T N U N Y N M D X M I W D V A Z M U C Y X Z ’ U B N ’ L L B Y O K U ’ B D B K J A Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa‟ boros i poinsuat id papan ponuatan  Ngaran. Pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko nonggo? Maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mongija‟ piipiro boros. Kusai 20 . Mantad. ( Buuk Aktiviti )  Mambasa‟ ayat popointutun tinan sondii‟. Umul. Turu‟.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ do frasa om ayat (c) popointutun. /Ta/ + /pa‟/ = Tapa‟ 2.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros. Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Pomoinan boros – mogihum boros poinlisok.1. Tanak. Toun.4.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.

Pili‟on piipiro tangaanak do popolombus ayat di nopongo‟ no.1. Mantad oku id ________________. PENAMPANG : SRK ST.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (d) kaad. JOSEPH.  Momonsoi kaad ngaran  Momoguno kalatas mogikawo-kawo warana‟ om warana‟ pinsil  Poomitanan : NGARAN : TIMOTHY ONITING MAJAWAT UMUL TADON SIKUL : 7 TOUN : KAMPUNG TANAKI. Maamaso monuat ( 15 minit ) (Buuk Aktiviti)  Momongo ayat.  Poposuat kawagu‟ do ayat popointutun tinan sondii‟. DOLIBOR KORITA’ F1 21 .4 Kaanu tumanud ponudukan do mongingia‟ montok momonsoi ayat (c) popointutun Pra-monuat ( 5 minit )  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do mongintong nunu i poinsurat id papan ponuatan Ngaran ku nopo nga‟ i ________________.3. ______ toun umul ku.  Suhuon o tagaanak do momolukis gambal diolo‟ id kutak di pinosodia‟. Yoku nopo nga‟ tanak ________________.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. PENAMPANG KAANANGAN : MAMAIN BUUL OM MAMBASA’ BUUK IMAN – IMANON : AKITIK .   Suhuon o tangaanak momongo do ayat miampai momoguno koilaan kokomoi tinan sondii‟. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.

tunturu‟. tobuk. tolingo.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 8 – Tinan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Id nonggo tulu nu? Hiti tulu ku. /u/ tulu. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Suhuon do mingigia‟ o tangaanak mongintong gambal  Uhoton tangaanak nunu ngaran do boogian tinan di tuduon do mongingia‟ 22 .  Tobuk. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popolombus jazz chant kokomoi boogian tinan  Popokito demonstrasi maamaso mokinongou  Uliton kawagu‟ popolombus do jazz chant Id nonggo tobuk nu? Hiti tobuk ku. longon. tulu. kabang. Id nonggo mato nu? Hiti mato ku Id nonggo tolingo nu? Hiti tolingo ku Id nonggo kabang nu? Hiti kabang ku.2. It nonggo longon nu? Hiti longon ku Id nonggo tunturu nu? Hiti tunturu ku.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (d) boogian tinan 1. Id nonggo turos nu? Hiti turos ku. gakod  Suhuon o tangaanak monugut.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni tuni vokal. mato. Pra-mokinongou ( 10 minit )  Popointutun ngaran boogian tinan miagal di okito id kaad gambal. Id nonggo gakod nu? Hiti gakod ku.4. turos. lisan toi ko‟ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (a) sinding. nu 1.3. Id nonggo todung nu? Hiti todung ku.2 Kaanu manahak do respon maya‟ demonstrasi. todung. turos.

Aktiviti pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian tinan sondii‟. Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk. (Buuk Aktiviti) Poomitana : Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk/turos.   Onuan lambalan kalaja‟ o tangaanak om suhuon do momili‟ sisimbar di kotunud.”  Poomitanan : “Ka di Aki igitai longon nu.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (d) boogian tinan 2. Alapas mambasa‟ ( 10 minit )  Momolabel boogian tinan.  Pokitonon do boros id kaad boros om suhuon mamarait.  Igitan do tangaanak longon diolo‟.1.  Pili‟on iso‟-iso‟ tanak montok poposokot do kaad boros id boogian tinan di kotunud. ( Buuk Aktiviti )  Basaon do mongingia‟ o teks om suguton do tangaanak do mambasa‟.” Nga‟ igitan do mongingia‟ boogian tinan suai.. Ponginluuban ( 5 minit )  Suminding kokomoi boogian tinan. (Jazz chant) 23 .2.  Poomitanan: Monudu‟ do tulu sondii‟ om popoilo „Tulu ku iti.  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do tumanud momungaran do boogian tinan sondii‟. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.‟ Aktiviti maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mambasa‟ teks di tangasaanang.3.  Momoguno kaad boros om poster toi ko‟ gambal.. 2.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni vokal / u /.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan “Ka di Aki igitai.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ mogikawokawo boros kokomoi (d) Boogian tinan.

( Buuk Aktiviti )  Suhuon o tangaanak do mongintong do gambal id lambalan karaja‟ om momolabel do boogian tinan di kotunud.  Bolikon iso‟-is‟ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boogian tinan di poinlisok. ( 15 minit )  Mongija‟ ngaran do boogian tinan  Onuan lambalan kalaja‟ om tudukan do mongingia‟ o tangaanak do mongija‟ do ngaran boogian tinan. Aktiviti maamaso monuat.  Suhuon o tangaanak do mongintong om mamarait do boogian tinan i okito mantad kaad gambal. 24 . ( Buuk Aktiviti ) T u M a L O N G O N t o l u ’ T u T o r o d u n g s T o b u k K a b a n g G a k o d T u n t u r u T o l i n g o Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Momolabel do gambal.  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (d) boogian tinan Pra-monuat ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal.2.  Posokoton o kaad gambal dii id papan ponuatan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Onuai label boogian tinan di Vijay. 1 6 2 7 3 8 4 9 10 5 25 .

Kabaalan Kolumisan Boros ( 30 – 60 minit ) 4. yams and others parts of my body to a variety of edible plants. My flesh will give rise to rice. 7 Dec 2004 26 . my head. you will see that my body will give rise to all sorts of edible plants for the people.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad boros.  Bolikon iso‟-iso „ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boros di poinlisok.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok monimung do koilaan maya‟ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do : (a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru‟ Kadazan om Dusun      Mokinongou sorita‟ – Huminodun Momonsoi poster – Nunu nokosuni mantad boogian tinan di Huminodun Poposokot gambal di Huminodun id kalatas poster Momolabel boogian tinan di Huminodun Pokitonon tangaanak do poomitanan “Father. my teeth.1. ginger. my bones. maize. tapioca.  Posokoton o kaad boros di id papan ponuatan.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) poster 4. the coconut. my toes.  Suhuon tangaanak mongintong om mamarait do boros i okito mantad kaad boros. my knees. This way never again will our people grow hungry to the point of dying.” Koilaan id sawat naanu mantad “Who is Huminodun (Brief)?” KDCA.2.

Tapa‟.  Taki.  Sumugut do mongingia‟ mamarait boros tumanud gambal. Taka‟.1. Ponginluuban ( 5 minit)  Monguhot do tangaanak kokomoi ngaran i poingion id lamin. Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito do gambal paganakan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros. 1. Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2. tina‟.1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 9 – Paganakan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. tadi‟. tabang om taka‟ 27 .1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros. Tina‟.3 Kaanu popouni kawagu do tuni di norongou. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Sumugut boros pinarangahan tumanud gambal pinokito Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar Poomitanan : Isai iti? I tapa‟ iti. Yoku‟. Poomitanan : /Ta/ + /pa‟/ =Tapa‟ Pra-mambasa‟ ( 5 minit)  Miuhot om misimbar kokomoi paganakan id gambal.3. Poomitanan : Tapa‟. Tabang. Todu‟. Tadi‟.

Duo. om Tadi‟. Maamaso monuat ( 20 minit)  Poposurat boros di kotunud tumanud gambal.Puun Paganakan  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ momonsoi do poster  Suhuon o tangaanak momogunting gambal do paganakan.2. oupus oku tapa‟.1. Kalaja‟ Lamin  Mamawarana‟ do gambal mantad lambalan kalaja‟. Tolu. oupus oku ngaawi‟.1. duo.5 Kaanu monuat kawagu‟ do (d) boros 3. Iso‟. tolu.  Sumugut o tangaanak do mambasa‟ putul boros.  Popisudong do gambal om boros.  Poposokot id poster. id gambal dii.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa‟ ( 15 minit )  Momoguno do kaad boros. Poomitanan sinding: Iso‟. duo. Tabang. oupus tadi‟. taka‟.  Monuat ngaran do paganakan. (Buuk Aktiviti)  Momolabel gambal paganakan sondii‟. tolu.„Manapap Langau‟ Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3. iso‟. oupus oku tina‟. Tina‟.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ MONTOK momungaran om poposuat Kawagu‟ boros kokomoi (e) paganakan Pra-monuat ( 5 minit)  Suhuon o tangaanak do mongintong iso‟ gambal paganakan  Suhuon o tangaanak do mongintutun do Tapa‟.  Popisudong putul boros om boros di kotunud.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popokito do koilaan di notimung maya‟ aktiviti momonsoi (a) poster  Momonsoi poster paganakan . Ponginluuban (5 minit)  Aktiviti :Poomoinan . Taka‟. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Suminding i tangaanak sinding kokomoi paganakan. 28 . Alapas monuat (5 minit)  Pialaan monuat id papan ponuatan tumanud tinimungan tangaanak. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4.

titigaon Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar sopitangaanak kokomoi boogian lamin.2. Otulid om anaru oku. Kabaalan Mambasa’ ( 30 Minit ) 2. torigi. 2.  Sumugut tangaanak mamarait pimato om boros tumanud ponontudukan mongingia‟. Ogumu‟ yahai mogiobpinai.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni konsonan / t /. Monirung oku mantad tadau om rasam.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros.  Popouni tuni konsonan /t/.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (f) kakamot 2. Maamaso mambasa‟ ( 10 minit)  Mongija‟ om mambasa‟. Poomitanan : torigi.2.3.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni konsonan /t/..  Miuhot om misimbar kokomoi gambal. Pra mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian lamin. Poomitanan : Nunu iti? Taap iti. tobon. totobon.. 1. titigaon.... Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popointutun konsonan /t/.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 10 – Lamin Ku Kabaalan Mokinongou Om Moboros (30 Minit) 1. Nunu oku? . Poomitanan : Taap. tukad. tukad. 29 .. tobon. Nunu oku? .  Pomitanan: 1. Ponginluuban ( 5 minit )  Monindu‟ sundait. Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito mogikaakawo lamin.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas mambasa‟ ( 10 minit)  Popisudong gambal om boros. Alapas monuat (5 minit )  Mamawarana‟ Kalaja‟ Lamin  Momolukis lamin iman-imanon. (Buuk Aktiviti)  Monuat boros tumanud gambal.2. Suhuon o tangaanak momogunting suat abal om poposokot.1. Tudukan o tangaanak poingkuro momonsoi do kolaj. 3. Maamaso monuat ( 20 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟ montok momolukis lamin tumanud garis. Ponginluuban (5 minit)  Monindu‟ nunu gambal lukison tambalut. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit ) 4.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popolombus Kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) kolaj    Momonsoi kolaj lamin.1 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (f) kakamot – boogian lamin Pra monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak woyo‟ momolukis lamin. 30 . Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros. Maamaso mokinongou (10 minit )  Monugut do mamarait putul boros a. 1.alamadas  Popisudong do gambal om boros di kotunud. /ko/ /pi/ /wo/ /sian/ 2.agahui d.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros. Koulalaho’ -osuau c. Upa’ . nunu woyo’ di pinokito. Kobooboroso’ .4.olumis e. lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu norongou mantad (e) ponuhuan Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot isai tambalut do tangaanak ngaawi’. /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2.  Poomitanan : abagos (popokito do demonstrasi mongimuau)  Tangaanak suai monindu’.4. Ula’ .3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros.3.4.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi.  Suhuon o tangaanak do popoilo ngaran do tambalut diolo’. Alapas mokinongou (10 minit)  popokito do demonstrasi  pilion songulu tanak montok popokito woyo’ di posunudon do mongingia’.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 11 – Tambalut Ku Kabaalan Mokinongou om Mambasa’ ( 30 minit ) 1. Koinaananon .1.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mambasa’ do frasa om ayat (c) popointutun Pra-mambasa’ (5 minit) 31 .1 Kaanu mokinongou do : (e) ponuhuan 1. Ponginluuban (5 minit)  Monugut do mamarait boros Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.abagos b.

alamadas. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do popiromut do putul boros mantad kaad boros di patahakon do mongigia’.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) kaad   Tangaanak momonsoi do kaad (posodia’on do mongingia’ o kaad) Mamawarana’ do gambal. Ponginluuban (5 minit )  Tangaanak popisudong do kaad boros om gambal (mogihum do tambalut i kiwaa do kaad boros/gambal di misudong) Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit )  Tangaanak poposuat kawagu’ do frasa / ayat kokomoi do tambalut diolo’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposurat kawagu’ boros Pra-monuat ( 5 minit )  Popokito do tangaanak do gambal om boros om suhuon yiolo’ do momogonop boros di pinokito.1. osuau Monugut o tangaanak do boros di okito mantad kaad boros Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut o tangaanak do ayat di basaon do mongingia’.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1    Popokito do kaad boros Poomitanan : tambalut. 32 . abagos. (Buuk Aktiviti)  Popisudong do putul boros.  Poomitanan : mongulud do boros dumadi ayat di kotunud Mei Ling / olumis / i Alapas monuat (5 minit)  Pili’on piipiro tangaanak montok monuat kawagu’ do sisimbar diolo’ id papan ponuatan. Kabaalan Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4.

Boros Kadazandusun) Alapas mokinongou (10 minit )  Roiton do tangaanak o boros kokomoi do sikul.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (c) popointutun Pra –mambasa’ ( 5 minit )  Suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros tumanud kakamot id suang kalas. papan ponuatan.  Popoilo o tangaanak do ngaran do kakamot id suang kalas sondii’. mongingia’ karani.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran (g) sikul (kakamot id sikul) 2.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros kokomoi (g) sikul (kakamot id sikul) 2.3. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.  Kakamot – ( mija’.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (g) sikul. Boros Onggilis. Ponginluuban (5 minit)  Pibogion o tangaanak do duo tinimungan  Iso’ tinimungan mamarait do ngaran kakamot id kalas om iso’ tinimungan wagu’ popoilo/popotuduk di kakamot id kalas.4.2. tirikohon.3. gana’ pomoinan buul)  Koulunan – (tanak sikul tondu’/kusai.1. Toun Koduo Otomou)  Mato Balajalan – (Matematik. Maamaso Mambasa’ ( 10 minit ) 33 .luguan mongingia’)  Ngaran kalas – ( Toun Koiso’ Opurak.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 12 – Sikul Ku 1. 1. Maamaso mokinongou (10 minit )  Monguhot o mongingia’ do nunu ngaawi’ kakamot di tokito id sikul. Kabaalan Mokinongou om moboros ( 30 minit ) Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot o mongingia’ nunu ngaran do sikul do tangaanak  Poilo’on do tangaanak ngaran do sikul diolo’. Boros Malayu. buuk.

 Suhuon o tangaanak do monuat do frasa toi ko’ ayat di nowonsoi.  Suhuon o tangaanak do poposokot do gambal om ija’an di kotunud id kalatas mah jong. Kaanu monuat kawagu’ do frasa om ayat.1 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om Poposurat kawagu’ boros kokomoi (g) sikul. Poomitanan: buuk. 3.lalawis Alapas Mambasa’ ( 10 minit )  Poposokot do kaad boros montok kakamot di okito id kalas.pupulas.ponuku’. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit)  Tudukan o tangaanak do momonsoi do frasa toi ko’ ayat tumanud gambal.5 3. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 1. 34 .2.3. (Buuk Aktiviti) Alapas monuat (5 minit)  Roiton do mongingia’ ngaran do kakamot id kalas om suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros id kakamot dii. Suhuon o tangaanak do momogunting do gambal om pimato kokomoi do kakamot id kalas.2.1 Kaanu tangaanak popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj Ralan poomitanan   Posodia’on do mongingia’ piipiro kalatas abal om nogi’ kalatas mahjong. Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4.   (Buuk Aktiviti) Suhuon kawagu’ o tangaanak do mambasa’ om momungaran kakamot id suang do kalas diolo’.2 Pra – monuat (5 minit)   Pokitonon o tangaanak do gambal do kakamot om suhuon do mongija’ ngaran do kakamot di. Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa’ kawagu’ do boros kokomoi kakamot di okito id suang do kalas. Suhuon o tangaanak do momogonop do ija’an do kakamot.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Suhuon o tangaanak mambasa’ ngaran do kakamot di okito id kalas.1.pinsil.

Mamaso di pimpikau mangakan-ngakan . lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (b) tangon Pra mokinongou. Sorita’ Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Insan tadau pimpanau no i pimpikau do mogihum do taakanon. tayam om tuni di nabalajalan diolo’.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Poporongou do sorita’. Korikot no i pimpikau id pagkatapan.4. koulakai no di kalabau i tikiu di pimpikau.4. koutus nopo di i tikiu dau tolumis om koupu’ nogi’ i nipon di kalabau do natandang di pimpikau. Ponginluuban. mongindaraat nopo do tulun suai. Kiwaa nogi’ songinan kalabau do mogkotop do poinsomok di pimpikau. 35 . Alapas mokinongou ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do minsingkono’ kokomoi sorita’ di pinarangahan. ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu ponontudukan.1 Kaanu mokinongou do: (b) tangon 1.Sorita’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou. sondii nga’ ogulian. ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu tayam di otutunan do tangaanak id posorili’ diolo’. om wonsoion do minsingkono’ do tangaanak.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 13 :. Poomitanan : basa’on do mongingia’. 1.  Miuhot om misimbar o tangaanak kokomoi tuni do tayam di otutunan.  Suhuon o tangaanak do mamarait om popouni tuni do tayam id sorita’.  Manahak pomusarahan montok woyo’ tolinuud mantad sorita’. Ponontudukan : Kada’ pongindaraat do tulun suai tu . Mantad di aiso nodii tikiu di pimpikau om i kalabau nga’ aiso dii do nipon.1. Pomogiak no i pimpikau miampai do suminimpod.

36 .1. (Buuk Aktiviti) Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut ayat di basa’on do mongingia’.  Suhuon o tangaanak do popisudong do gambal om boros di kotunud.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ opuod do (d) pibarasan Pra mambasa’. Nipon. ( 5 minit )  Popokito do gambal om suhuon do mamarait nunu id gambal. Ponginluuban. ia’ nga’. nogi’ kumaa diau abau.  Poomitanan : Kalabau.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2. Poomitanan : /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros. Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Polombuson do mongingia’ om suhuton o tangaanak do minsingkono’ kokomoi pibarasan di pinatahak. Pimpikau : Noogikan tikiu ku. Pimpikau: Siou. ( 5 minit )  Popolombus boros mantad kaad boros om gambal.  Poomitanan: Pimpikau: Odoi! Noulakan nu o tikui ku abau. nokatandang nogi’ do nipon ku.4. Kalabau: Siou oi pimpikau. Kalabau : Natatak nipon ku Pimpikau : Aiso nodi tinkiu ku Kalabau : Olumis tikiu nu Pimpikau : Sipakon ku nipon nu. Pimpikau. om Tadau. Tikiu.  Momoguno do kaad boros.

 Poposuat do ngaraan do tayam. ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal om suhuon popoilo ngaran do nunu i tokito id gambal.5 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Pra-monuat. Kolumison boros  Momonsoi do poster.  Poomitanan : Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Noulakan di kalabau I tikiu di pimpikiu di tolumis. Maamaso monuat.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan monuat. 37 . ( 20 minit )  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat kawagu’ boros tumanud gambal.1.  Tudukan o tangaanakdo poingkuro’ momonsoi do poster. Alapas monuat. 3.  Suhuon tangaanak do momogunting gambal do tayam kokomoi di sorita’.  Posokoton gambal id kalatas majong. ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak mooi poposuat do ngaran do nunu i tokito id gambal id papan ponuatan. Kalabau Ponginluuban ( 5 minit )  Mamawarana’ do gambal.

Minding-sinding po isio. Maamaso mokinongou (10 minit )  Mokinongou do tangon di polombuson do mongingia’ .  Pomitanan: Tompipi’.(Buuk Aktiviti) Kaad Boros Tompipi’ Pirit Sunsuit Kandawai Bangahak Puok Kondiu Alapas mambasa’ (10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tombolog.4. Tangon Tambalut di Tompipi’ Poinsako id raan do kayu’ i Tompipi’. Puok om Kondiu.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 14 . Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon tanganak monugut boros di okito mantad kaad boros. Pirit. Alapas mokinongou ( 10 minit )  Tangaanak popolombus kawagu’ tangon di norongou. 38 .Tangon 1.  Moguhot do tangaanak nunu tuni di norongou.1 Kaanu mokinongou do: Tangon Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) Pra – mokinongou (5 minit)  Poporongou do tuni do tombolog. Kandawai. Mongolohou isio do rasam. i Puok o i Kondiu do kabaalan di Tompipi’. Pogiuhupai no diolo’ do mongutuk i Tompipi’. i Sunsuit om i Kandawai. Kabaalan mambasa’ (30 minit) 2. Sunsuit. Bangahak. Nosindualan kopio i Tompipi’.  Suhuon tangaanak popuni tuni tombolog i norongou mantad tangon.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ om momugaran (h)Tayam Pra – mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tombolog om suhuon o tangaanak do mamarait do ngaran do tombolog id gambal. Nuhupan diolo’ i Tompipi. Awasi’ potuu nokorikot i Pirit. Usapai diolo’ o ganit di Tompipi. Ponginluuban ( 5 minit )  Moguhot do tangaanak nunu ngaawi.2. ngaran do tombolog i noilaan diolo’. Tayaan i Bangahak.  Popisudong gambal om boros.

Pra-Monuat (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal do tombolog. Posokoton gambal om ngaran id buuk tonini.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Yoku pirit Pit Pit Pit pit pit Yoku kondiu kik kik kik kik Yoku puok kuok kuok kuok kuok kuok Yoku sunsuit suit suit suit suit suit Tuni dahai pit pit pit pit pit Kik kik kik kik kik. suit. Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini . Maamaso monuat ( 20 minit)  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat do ngaran tombolog tumanud garis. Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tombolog suai i noilaan do tangaanak.1.kuok Suit. Suhuon tangaanak momogunting gambal di pinosodia’. Kandawai Bangkahak 39 .“Kawo do tombolog”     Momonsoi buuk tonini’. Kuok.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposurat kawagu’ boros kokomoi do (h) tayam. suit. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 minit ) 4. (Buuk Aktiviti) Alapas Monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak monuat kawagu’ ngaran tombolog id papan ponuatan.2. kuok. kuok. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. kuok. suit. suit.

1 Kaanu mokinongou do (c) Hiis.mongusig.Tayam Kaabalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.  Uhoton o tangaanak kokomoi do tuni dii.1.monguwa’… Maamaso mokinongou (15 minit)  Mokinongou o tangaanak do sudawil kokomoi do tayam. Obuhog o tinan ku Duo sangau id tulu Pamagayat do kayu Isai oku bo gia? Ogoris o tinan nu Pamagayat do kayu Oguno nogi mamaradu Kalabau ko bo dino.  Pounion kawagu’ do tangaanak o tuni di norongou.  Suhuon o tangaanak do mamawarana’ do gambal tayam di narait id sudawil dii.miritirit. Sodoi 40 .3 Popouni kawagu’ tuni di norongou.4. 1. Alapas mokinongou (5 minit )  Miuhot om misimbar kokomoi di sudawil. Sinuat dii: Thirteen B. Tinan ku di tokoro Oporokis mintindak Ogumu kabaalan ku Isai oku toilaan nu? Oporokis ko mintindak Tayam ko di opintar Gisom di noilaan ku Ia’ no i palanuk.TANGATAYAM Anaru o tinan ku Miagal watang poingampung Waig otoonong tionon ku Isai oku bo gia? Miagal watang poingampung Hilo disan do bawang Orumpad o tinan nu Buayo k obo dino. Ponginlubaan (5 minit )  Popisudong do gambal do tayam om tuni dau.monguik.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 15 . Pra-mokinongou (5 minit)  Mokinongou o tangaanak do piipiro kawo do tuni do tayam.mongongor.  Tinimungan boros:mongingau. SUDAWIL .

 Suhuon o tangaanak do poposuat ngaran do tayam.2. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3.putik sapi’. Kalaja’ Lamin  Momowarana’ do gambal tayam.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran do (h) tayam. Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4.  Tangaanak di kalantoi onuan do tutungkap.  Piboi’an do mamawarana’ do poster. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon do gambal o tangaanak om suhuon do mamarait do ngaran do tayam id gambal dii.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2.  Piboi’an mongija’ id tini’mungan.  Poomitanan: tingau. Alapas monuat (5 minit)  Monuat ngaran do tayam id papan ponuatan tumanud do gambal. Maamaso monuat (20 minit)  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’.  (Kalantoi onuan do tutungkap) Alapas mambasa’ (10 minit )  Pokitonon loyuk sudawil  Tangaanak mogisoosowoli’ monudawil id tinimungan tumanud turutan. Ponginlubaan ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak do nunu tayam korohian doid sudawil.1 Kaanu tumanud ponotudukan mongingia’ momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (h) tayam Pra-monuat ( 5 minit )  Popiromut do titik dumadi’ do iso’ gambal om boros kokomoi tayam. 41 .1.1 Kaanu popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b)poster. Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut boros di okito id kaad boros.

Mirod Madsa Tadtaru Kurudu Kukuak Tiwang Tontolu’  Suhuon tangaanak do momolabel do gambal id papan ponuatan momoguno do kaad boros. Basaon do mongingia’ o boros di poinsuat id kaad boros. Maamaso mokinongou ( 15 minit)    Posunudon kumaa do tangaanak o ngaran do iso’-iso’ gambal miampai momoguno do kaad boros. Tangaanak sumugut. 42 . Alapas mokinongou ( 5 minit)  Onuan o tangaanak do kalatas kalaja’ om suhuon do momili’ boros di kotunud (Buuk Aktiviti) Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot do tadau tumanud do gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 16 – Kalendo Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra mokinongou (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal (koposion songinan tongkulibambang)  Suhuon o tangaanak do momungaran toi ko’ monindu ngaran iso’-iso’ gambal.

 Roiton do mongigia’ o boros di okito id kaad gambal. 43 . Maamaso monuat (20 minit)  Poposuat kawagu’ do boros. Pra-monuat ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal. Ponginlubaan (5 minit)  Popisudong boros om gambal. Alapas monuat ( 5 minit )  Mongulud tadau sominggu tumanud nuludan di kotunud Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot tadau tumanud nuludan di kotunud.  Suhuon o tangaanak do mambasa’ boros di okito id kaad gambal.1. Ton / to / lu’ Tontolu’ Mi / rod Mirod Alapas mambasa’ (10 minit )  Piboi’an popiromut do putul boros id tinimungan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.3 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawo-kawo boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitanan kawagu’ o tangaanak do kaad gambal.2.1 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (i) Kalendo. Tontolu’ Mirod Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do mongija’ om mambasa’ do putul boros i okito id kaad gambal. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3.

 Momonsoi do kolaj kalendo.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj.  Suhuon o tangaanak do mongulud do gambal tumanud do nuludan di kotunud.1.  Poomitanan Tadau id Boros Kadazandusun 44 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kolumison Boros ( 30-60 Minit) 4.  Suuhon o tangaanak do momogunting do gambal tumanud do tadau.  Tudukan o tangaanak do poingkuro momonsoi do kolaj.

 Posokoton o kaad gambal toi ko’ kaad boros id papan ponuatan. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ayat : Orohian oku mangakan do ___________  Suhuon iso’-iso’ tangaanak do popolombus “Orohian oku mangakan do.  Mamarait ngaran do taakanon di okito id gambal.  Bolikon o kaad gambal dii om uhoton o tangaanak nunu gambal di poinlisok. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal toi ko’ kaad boros.. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi taakanon korohian do tangaanak.1 Kaanu popoilo do ahal sondii’ miampai momoguno do boros di kotunud. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id gambal.Taakanon Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: j) taakanon.6. oulud om olinuud.  Mongintong do gambal taakanon.4. 1.”  Pilion iso’ tanak om uhoton sawi’-awi’ tangaanak id kalas “ Nunu taakanon korohian di _______?  Roiton do tangaanak o taakanon korohian do tambalut diolo’dii.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 17 .. 45 .

Orohian oku mangakan do kinotuan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2. Orohian oku mangakan do tontolu’. Vijay 2.  Manahak sisimbar kumaa poguhatan.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon.1.5 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon. Orohian oku mangakan do tua’-ua’.1.  Poomitanan : 1. Ethel 3. 2. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Momungaran do taakanon di okito id kaad gambal. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mambasa’ teks tasanang. Ephraim Onuai sisimbar di kotunud. 46 .

1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momonsoi ayat mantad boros di pinatahak.  Poposuat kawagu’ ayat. Tuwa’-uwa’ Orohian oku mangakan do tuwa’-uwa.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi j) taakanon 3. Tontolu’ Orohian oku mangakan do tontolu’. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat ( 15 minit )  Momogonop do ija’an do taakanon. Kinotuan Orohian oku mangakan do kinotuan. Kabaalan monuat ( 30 minit ) 3. 47 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ngaran Vijay Tua’-ua’ Ephraim Tindalam Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Popisudong ngaran do taakanon.  Poomitanan Taakanon korohian Tua’-ua’ Kinotuan Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id kaad gambal.3.  Popisudong gambal om ngaran do taakanon. Pra-monuat ( 5 minit )  Mongintong do gambal taakanon om mamarait do ngaran.

1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do taakanon om tiinumon koubasanan do tinaru’ Kadazan om Dusun   Minsingubal momonsoi do taakanon koubasanan miagal ko hinava. Popokito demonstrasi poposodia’ taakanon koubasanan tinaru’ Kadazan om Dusun.2. 48 . hinombu sangop om suai po.1. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran do taakanon i okito id gambal.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b) poster  Momonsoi poster kokomoi mangakan taakanon koubasanan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas monuat ( 5 minit )  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do kounalan mangakan do kinotuan om tua’-ua’. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->