P. 1
Buku Panduan Guru Kadazandusun Toun 1 KSSR

Buku Panduan Guru Kadazandusun Toun 1 KSSR

|Views: 213|Likes:
Published by Azhar Ismail

More info:

Published by: Azhar Ismail on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • UNIT 1 – Tuni
 • UNIT 2 - Pimato Boros Kadazandusun
 • UNIT 3 – Numbul
 • UNIT 4 – Warana’
 • UNIT 5 - Bontuk
 • UNIT 6 - Mumpongol
 • UNIT 7 – Intutunai Oku
 • UNIT 8 – Tinan Ku
 • UNIT 9 – Paganakan Ku
 • UNIT 10 – Lamin Ku
 • UNIT 11 – Tambalut Ku
 • UNIT 12 – Sikul Ku
 • UNIT 13 :- Sorita’
 • UNIT 14 - Tangon
 • UNIT 15 - Tayam
 • UNIT 16 – Kalendo
 • UNIT 17 - Taakanon

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KURIKULUM STANDARD SIKUL TOSIRIBA’)

Buuk Ponontudukan Mongingia’

BOROS KADAZANDUSUN TOUN 1

Terbitan   

Bahagian Pembangunan Kurikulum  Kementerian Pelajaran Malaysia 

  

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Id Suang

UNIT Unit 1 – Tuni Unit 2 – Pimato Boros Kadazandusun Unit 3 – Numbul Unit 4 – Warana’ Unit 5 – Bontuk Unit 6 – Mumpongol Unit 7 – Intutunai Oku Unit 8 – Tinan Ku Unit 9 – Paganakan Ku Unit 10 – Lamin Ku Unit 11 – Tambalut Ku Unit 12 – Sikul Ku Unit 13 – Sorita’ Unit 14 – Tangon Unit 15 – Tayam Unit 16 – Kalendo Unit 17 – Taakanon

BOLIKAN

1-3 4-6 7-9 10 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 21 22 - 26 27 - 28 29 - 30 31 – 32 33 - 34 35 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 48

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1

UNIT 1 – Tuni Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.1.1 Kaanu o tangaanak do mokinongou om monindu’ do tuni di norongou. 1.1.3 Kaanu o tangaanak do monugut do tuni di norongou. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot nunu o tuni di orogou do tangaanak mantad posorili’ diolo’.  Suhuon o tangaanak do popouni do tuni di norongou diolo’. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni : tuni mantad posorili’ : rasam, tongus, tasu mogusig tuni kakamot : jaam lunsing, radio, gitar boogian tinan : kulapis palad, mogikod, mogontiho’ loyuk om rima : mihad, mongirak, gumiak kobooboroso: otogod, oondos, tondu’, kusai  Suhuon o tangaanak o monindu’ do tuni di norongou.

Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popouni tuni di norongou. Ponginluuban ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu o tuni di kaanangan kopio diolo’. Kabaalan Mambasa’ (30 minit) 2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran tuni (i) tayam 2.3.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do mambasa’ boros montok popouni tuni konsonan. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tayam om suhuon mamarait tuni kokomoi do tayam di okito.  Poomitanan : Tingau, tasu, mondou, tikus, sapi’, kambing, tombolog, tandaha’, podtiukan, putik

1

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut boros di okito mantad kaad boros  Popisudong do gambal om boros. Yoku mondou Roar. Roar. Yoku tasu Wuff. Maamaso monuat ( 20 minit ) ( Buuk Aktiviti ) 2 . Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tayam di okito mantad kaad gambal. Wuff.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ monuat momoguno do pinsil di kotunud. Quek. Roar. Roar. Yoku putik Quek. Wuff. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.1. Quek. Quek.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis. Yoku manuk Ko Ko Ko Ko Kok. Wuff. 3.1. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tayam. Wuff. Roar. Pra-monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak do woyo’ mongigit do pinsil di kotunud. Quek.

Bzzz Meow 3 . Alapas monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak montok popokito woyo’ do mongigit pinsil di kotunud.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini’     Momonsoi buuk tonini’ Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’ Suhuon o tangaanak do momolukis toi ko’ momogunting gambal do tayam. ( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1   Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ montok momolukis do bontuk tumanud garis.60 minit ) 4. Suhuon o tangaanakdo mamawarana’. Poposuat do tuni do tayam. Kalaja’ Lamin  Momolukis do bontuk tumanud garis om mamawarana’.1.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 2 . (Loyuk Sinding Old Mcdonald) A ngaran do pimato A. • Posodia’on: mogisuai-suai nuludan do pimato • Roiton do mongingia’ o pimato om poitomon do tangaanak o kutak do pimato dii gisom no do opongo iso’ baris poturidong toi ko’ potitibar.a. • Pointutunon o pimato / ’ /.b Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 4 . B ngaran do pimato B.b.Pimato Boros Kadazandusun Kabaalan Mokinongou & Moboros – ( 30 minit ) 1. Pra-mokinongou ( 10 minit ) • Pokitonon o tangaanak do pimato id kaad gambal. a o r n d e u x s h i z b b k l v d y j f q ’ t g d l v f p n z h t b a k w e q o ’ i u c b j x d r Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Suhuon o tangaanak mongintong do kaad gambal om mamarait kawagu’ koinsanan 29 pimato.2.a.b.b./b / om / d / Maamaso mokinongou (10 minit ) • Mamain pomoinan boros: ‘Bingo’ • Onuan do lambalan kalaja’ o tangaanak miagal di okito id siriba’ diti. Ponginluuban ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato. • Duo tangaanak montok iso’ lambalan kalaja’.a. • Roiton do mongingia’ ngaran do pimato.1 Kaanu mokinongou om monugut do mamarait do 29 pimato boros Kadazandusun. • Suhuon o tangaanak do monugut do mamarait do ngaran pimato.

• Onuan piipiro kaad boros pimato o iso’ tinimungan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun bontuk om ngaran do 29 pimato boros Kadazandusun. • Id tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan. ( Buuk Aktiviti ) Ponginluuban ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak mooi poposuat pimato id papan ponuatan. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 2. • Onuan lambaran kalaja’ o tangaanak ngaawi’ montok popisudong pimato tonini’ om tagayo’. • Suhuon o tangaanak do maganu toiso’. • Suhuon o tangaanak monugut.4 Kaanu monuat tumanud do garis. 5 .1. Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Popolombus do sinding kokomoi pimato. • Suhuon o tangaanak tumanud. • Roiton ngaran do iso’-iso’ pimato. ( Buuk Aktiviti ) • Suhuon o tangaanak poposuat do pimato tumanud garis.1. a) Pimato tonini’ b) Pimato tagayo Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong kawagu o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo • Demonstrasi: poposuat do pimato. • Suhuon o tangaanak poposuat momoguno pinsil toi ko’ warana’. ( Buuk Aktiviti ) Alapas mambasa’ ( 7 minit ) • Mamain kaad gambal pimato. Alapas monuat ( 5 minit ) Mogihum pimato di poinlisok. Ponginluuban ( 3 minit ) • Mongintong kaad gambal om mamarait ngaran do pimato. Maamaso mambasa’ (15 minit ) • Pokitonon o tangaanak do kaad gambal pimato tonini’ om tagayo’. • Pili’on piipiro kaad gambal pimato om suhuon o tangaanak monungaran do pimato dii. Maamaso monuat (15 minit ) • Onuan do lambaran kalaja’ o tangaanak.iso’ kaad om miuhot om misimbar kokomoi ngaran do pimato di naanu.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kalaja’ lamin • Poposuat pimato tumanud garis. • Momonsoi kolaj id tinimungan. • Popokito asil tinimungan. ( Buuk Aktiviti ) Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b)poster Momonsoi Kolaj Pimato Boros Kadazandusun • Mongintong om mamarait kawagu’ di 29 pimato boros Kadazandusun. • Poomitanan do kolaj di nowonsoi no do tangaanak. • Tudukan o tangaanak poingkuro’ momonsoi do kolaj.1. • Uhupan o tangaanak do popotounda’ iso’ tinimungan: 3 – 4 tangaanak id iso’ tinimungan. • Pokitonon do piipiro poomitanan. 6 .

Boros Kadazandusun.2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 3 – Numbul Kabaalan Moboros om Mokinongou ( 30 minit ) 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om monungaran (a) numbul.3. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou. Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou. apat om limo.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (a) Numbul Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito do kaad numbul. 1. Maamaso mokinongou .2.3. tolu. turu’. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait numbul 1. Iso’ duo. 2.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’ /.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do pimato sigot / ’ /.10 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul.  Suhuon o tangaanak do monugut.  Posokoton id papan ponuatan iso’-iso’ kaad numbul om roiton ngaran do numbul dii.  Pili’on kawagu’ duo po tangaanak montok mamain pomoinan diti. 7 . walu’.  Popouni tuni sigot.  Suhuon tangaanak manapap numbul di arait. Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom. siam on nogi’ opod.Mamain pomoinan: Manapap Langau ( 15 minit )  Pilion 2 tangaanak.

Kanou mamarait numbul id boros sandad tokou. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mongintong kaad numbul.  Suhuon o tangaanak do mamagaris ralan mogihum do waig montok di putik. apat om limo.1 Kaanu o tangaanak do mamagaris. Boros Kadazandusun.  Popisudong numbul om gambal ( Buuk Aktiviti )  Mamarait numbul id nuludan di kotunud. walu’. ( 1 – 10 )  Momoguno do kaad numbul. tolu. turu’.4 Kaanu monuat tumanud do garis (a) Numbul Pra-monuat ( 5 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ miagal id siriba’ diti. Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Mamain pomoinan numbul . siam on nogi’ opod.1.1.Mongulud numbul tumanud nuludan di kotunud.  Popolombus sudawil numbul. Iso’ duo. Ounsikou ginawo ya kaanu do mamarait Numbul id boros tokou. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. 3. ( Buuk Aktiviti ) 8 . Olumis boros tokou sawi’-awi’ nga’ kiwaa Onom. Ponginluuban ( 5 minit )  Popolombus sudawil numbul.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mokinongou sudawil numbul.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso monuat ( 10 minit )  Poposuat kawagu numbul 1 – 10 tumanud garis ( Buuk Aktiviti ) Alapas monuat ( 10 minit )  Mamawarana’ do gambal. buuk. Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal miagal id siriba’ diti.2.  Mongintob Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. tangaanak id gambal diti.  Poomitanan: intobo’ songkuro’ ginimu’ do pinsil.1. om suai po).2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popokito do koilaan di notimung maya’ aktiviti (d) sumayau 4. 9 .1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do: a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru’ Kadazan om Dusun Minsingubal do sumayau  Posodia’on rinakaman do tuunion miagal ko’ tagung toi ko’ sinding loyuk sumayau. Papar.  Uhoton o tangaanak piipiro’ poguhatan kokomoi do gambal dii.  Mongintob maamaso do sumayau.  Tudukan o tangaanak poingkuro’ do sumayau (Penampang.

Obulon om Nila om Osohug nogi’ Boluntung.2.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Poomitanan : 1. Osilou. 1.  Pokitonon tangaanak do kaad gambal om roiton do mongingia’ ngaran do Warana’ di okito id kaad gambal.3 ( Mamangkis ). boluntung olundus warana’ nu. Aktiviti Maamaso Mokinongou (15 minit )  Popointutun 7 warana’ miampai momoguno do kaad gambal.  Monguhot kokomoi warana’ kaanangan piipiro’ tangaanak.2.   Tuduon warana’ di arait id sinding. UNIT 4 – Warana’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. olundus warana’ nu.3.mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi do warana’ kaanangan do tangaanak. Suhuon do mongingia’ o tangaanak do momungaran warana di okito id papan ponuatan. Aragang om Orin. Suminding : mamarait ngaran warana’ Aktiviti Alapas Mokinongou ( 5 minit )   Papapanggor toilaan tangaanak. Ponginluuban ( 5 minint ) 10 .2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’.3 ( tumimpuun do sumayau ) om suai po.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni vokal : / o / 1.  Posokoton o kaad gambal id papan ponuatan. boluntung. montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (b) warana Pra. Aragang Obulou Orin Nila Osilou Osohug Otomou  Mokinongou sinding tangaanak : Boluntung Boluntung.2.Otomou.

(Buuk Aktiviti) A ra gang  Poiloon o tagaanak do mongintong do warana’ om momili’ ngaran do warana’ di kotunud.  Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran warana’ di okito toi ko’ oilaan mantad gambal.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros tumanud putul boros kokomoi (b) warana’ 2. poster.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Popolombus sinding – Boluntung Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Aktiviti maamaso mambasa’ ( 20 minit ) Basa’on do mongingia’ o ngaran do warana’ om suhuon o tagaanak do monugut.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros.  Kawasa’ do momoguno kaad gambal.  Mongija’ putul boros do 7 warana’. Aktiviti pra-mambasa’ (5 minit)  Mongintong gambal do boluntung. toi ko’ clip art. (Buuk Aktiviti) Aragang Orin 11 .  Pokitonon o tangaanak do gambal do boluntung.3.

( 10 minit ) Nila Orin Nila Orin Nila Orin Nila Orin 12 .  Posokoton do mongingia’ o ngaran do warana’ id doros do kaad gambal.  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’ ( Buuk Aktiviti )  Popisudong warana’ om ngaran do warana’. O bu lou Obulou  Poposuat kawagu’’ do ngaran do 7 warana’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (b) warana’. Otomou Osilou Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. Aktiviti Maamaso monuat ( 20 minit )  Mongija’  Mongija’ om poposuat ngaran do warana’ mantad putul boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti Alapas mambasa’ (5 minit)  Papapanggor toilaan tangaanak.2.  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal om suhuon do momungaran do warana’ di okito. Pra-monuat ( 5 minit )  Momuondom kawagu’ ngaran do warana’.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Papapanggor toilaan tangaanak.  Manahak tugasan om kalatas mahjong  Monoina’ tangaanak maamaso momonsoi do poster.  Monuhup tagaanak popotounda tinimungan 3 toi ko’ 4 tulun. Kalaja’ Lamin  Mogihum ngaran do warana’.  Mogibooboros kokomoi kotumbayaan tinaru’ Kadazan om Dusun Boluntung 13 . Oitom Opurak Obuhog Buragang Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit) 4.  Poposuat ngaran do warana’.  Popokito iso’ poster i nowonsoi no laid do mongingia’ toi ko’ tinimungan suai.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ koilaan maya’ aktiviti momonsoi (b) poster.1. Momonsoi Poster – Boluntung.  Papabanta asil tinimungan.  Papatarang poinkuro’ momonsoi do poster.

1 1. Apat pasagi’    Suhuon o tangaanak do mamarait ngaran do bontuk di okito id kaad gambal Onuan lambalan kalaja’ tangaanak. Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros. 7. Ponginluuban ( 5 minit )  Pokitonon kawagu do gambal i nokito id pra-mokinongou om uhoton nunu bontuk di okito.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 5 .Bontuk Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. (Buuk Aktiviti) Suhuon tangaanak mokinongou om momili’ gambal di narait.6 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popouni tuni do / d / poloputon. Tolu pasagi’.3. 1.  Suhuon tangaanak momungaran bontuk di nowonsoi. Ourod 5. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ngaran do bontuk : Ourod.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (c) bontuk Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popokito iso’ gambal  Uhoton tangaanak nunu o tokito diolo’  Posuaton sisimbar tangaanak id papan ponuatan. Rombituon. Rombituon 3. Tunduundu’ 6. Apat pasagi’ Alapas Mokinongou ( 5 minit )  Momolopi kalatas.Obundui 2. 14 . Tolu pasagi’. Tunduundu’. Apat pasagi’ miagal 4. 1. Alandui.3.2.  Onuan tangaanak kalatas om tudukan momolopi do kalatas tumanud bontuk. Apat pasagi’ miagal.

Maamaso monuat ( 15 minit )  Momolukis bontuk tumanud garis. 3. simpulan.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (c) bontuk Pra-monuat ( 5 minit )  Popisudong bontuk om ngaran. sanwic.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Mamarait ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal.  Poomitanan :  Nunu bontuk dilo’ bulandai. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. toobusan  Mamagaris sisimbar di kotunud. sindadagang. ( Buuk Aktiviti )  Uhoton do mongingia’ piipiro poguhatan kokomoi nunu i nabasa’. Alapas mambasa’ (5 minit )  Popisudong gambal. ( Buuk Aktiviti )  Momungaran bontuk 15 .1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. 1. tontolu’.  Poomitanan : Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Monugut do mambasa’. Ourod / Alandui ilo’ tontolu’.4 Kaanu Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ boros montok popouni tuni sigot / ’/. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait kawagu’ ngaran bontuk di okito mantad kaad gambal. (c) bontuk 2.2.3.2.3 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis.

Id kalatas di kiwaa mogisuai-suai bontuk. Suhuon tangaanak popokito asil tinimungan diolo’ om popoilo nunu i nowonsoi tinimungan diolo’.  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do piipiro poguhatan  Poomitanan : Nunu kibontuk ourod id kalas diti?. Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton tangaanak nonggo iso’ bontuk di kaanangan diolo’. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Mamawarana’ Alapas monuat ( 5 minit )  Mogihum harata’ poinlisok id kalas.1. Nunu kibontuk tunduundu’ id kalas diti?  Intangan do tangaanak posorili’ do kalas om roiton ngaran nunu kibontuk ourod om suai po. Posodiaan kalatas mogisuai-suai warana’. Poomitanan 16 . Suhuon tangaanak momonsoi gambal momoguno do bontuk di nogunting.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj        Momonsoi kolaj id tinimungan: 3 – 4 tanak id iso’ tinimungan. Suhuon tangaanak momogunting bontuk mantad kalatas.

• Suhuon o tangaanak popolombus boros di nowonsoi.2 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ do frasa om ayat a) mumpongol Pra-mambasa’ ( 5 minit ) • Mongintong piipiro gambal: doungosuab. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. • Pointutunon boros mumpongol – Kopiwosian doungosuab. (Buuk Aktiviti ) • Uhupan o tangaanak do popotounda’ do tinimungan: 3 – 4 id iso’ tinimungan • Onuan kaad boros – putul boros om suhuon o tangaanak do mongulud putul boros do dumadi boros.doungadau. minsosodop 2.Mumpongol Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. Maamaso mambasa’ ( 15 minit ) • Mongija’ om popolombus boros: kopiwosian.” “Kopiwosian doungosuab nogi’ kumaa dika. doungadau. doungotuong. doungadau. minsosodop om doungotuong. doungadau.4. minsosodop om doungotuong. minsosodop.41 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (a) mumpongol 2. • Uliton kawagu’ montok situasi doungadau. minsosodop om doungotuong • Suhuon o tangaanak popolombus boros mumpongol di kotunud. • Suhuon tangaanak minsingubal.3. Maamaso mokinongou ( 20 minit ) • Mokinongou pibarasan – mumpongol : “Kopiwosian doungosuab Ina’.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros (a) mumpongol 1.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ mambasa’ montok popouni tuni konsonan: /d/ doungosuab.5.UNIT 6 .3.” • Suhuon tangaanak monugut. Alapas mokinongou ( 5 minit ) • Pili’on piipiro tangaanak montok popolombus pibarasan – mumpongol. • Momoguno kaad boros om gambal di kosudong. (Buuk Aktiviti ) 17 . Alapas mambasa’ ( 5 minit ) • Popisudong gambal om boros mumpongol di kotunud.1 Kaanu mokinongou om monugut do model pibarasan miampai momoguno loyuk di kotunud montok (a) mumpongol. Pra-mokinongou ( 5 minit ) • Uhoton tangaanak nunu boros mumpongol di asaru’ gunoon diolo’ id lamin. doungosuab.

• • • • • Pokitonon o tangaanak do gambal kokomoi Tadau Kaamatan – unduk ngadau Uhoton o tangaanak nunu tokito diolo’.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ momonsoi do frasa om ayat (a) mumpongol.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi (b) basaan om karamayan taandakon tinaru’ Kadazan om Dusun.Ponginluuban ( 5 minit ) • Suhuon kawagu’ o tangaanak do popolombus boros mumpongol di kotunud tumanud do gambal di okito.kiwaa songulun tanak tondu’ di olundus kopio . Maamaso monuat ( 15 minit ) • Poposuat kawagu do boros. Ponginluuban ( 5 minit ) • Mokinongou sinding kokomoi mumpongol. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. frasa toi ko’ ayat mumpongol id pibarasan.pinolubuk montok manampasi tulun – nadadi tanom o boogian tinan di Huminodun – koduuduwo di Huminodun nadadi’ bambarayon – iri nodii do taandakon o Tadau Kaamatan – monongkotoluod montok namatan di tosonong. frasa toi ko’ ayat mumpongol di nowonsoi. Mokinongou do sorita’ kokomoi Tadau Kaamatan.2. tanak koupusan diolo’ . 18 . Kalaja’ lamin • Poposuat kawagu do boros. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.3. Monginonong do gambal basaan koubasanan Kinoringan om i sawo dau i Suminundu . Uhoton o tangaanak do nunu boros mumpongol di kotunud do polombuson id karamayan dii.Huminodun. frasa toi ko’ ayat mumpongol tumanud garis. Pra-monuat ( 5 minit ) • Mongintong do gambal om popolombus kawagu’ do boros mumpongol di kotunud. Alapas monuat ( 5 minit ) • Popolombus do boros.

Yoku nopo nga‟ tanak tondu‟.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 7 – Intutunai Oku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. ______ toun umul ku.3. Mantad oku id ________________. Ngaran ku nopo nga‟ i Christine.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros (c) popointutun 1.  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ do popointutun tinan sondii‟. umul. Yoku nopo nga‟ tanak ________________.1 Kaanu mokinongou om popolombus kawagu‟ do model pibarasan kokomoi: c) popointutun Pra-mokinongou ( 5 minit )  Popointutun piipiro boros: ngaran. mantad. kusai  Momoguno do kaad boros toi ko‟ posuaton id papan ponuatan Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Mokinongou teks : popointutun tinan sondii‟. Ngaran ku nopo nga‟ i ________________. Turu‟ toun umul ku.  Suhuon o tangaanak do minsingubal popolombus ayat do popointutun tinan sondii‟.5.  Suhuon o tangaanak do popointutun tinan sondii‟. Mantad oku id Tambunan      Uhoton tangaanak kokomoi nunu i norongou Isai ngaran dau? Tanak tondu ko‟ kusai isido? Piro umul disido? Mantad nonggo isido? Alapas mokinongou ( 10 minit )  Popointutun do tinan sondii‟ miampai momoguno do ayat popointutun di norongou. tondu‟. Ponginluuban ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu‟ ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko id nonggo? 19 .

Umul. Kusai 20 . Mantad. Toun.4.1. (Buuk Aktiviti) T U R U ’ A D U T E N A B ’ C D E T V S F G N D M A N T A D R G A A ’ K G H I M W Q H R K Z U K T M B X P I A Q K S O O N U T O U N R T A T N U N Y N M D X M I W D V A Z M U C Y X Z ’ U B N ’ L L B Y O K U ’ B D B K J A Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa‟ boros i poinsuat id papan ponuatan  Ngaran. Tanak.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros. Pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Uhoton do mongingia‟ piipiro tangaanak  Isai ngaran nu?  Ia‟ tanak tondu ko‟ kusai?  Piro umul nu?  Mantad ko nonggo? Maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mongija‟ piipiro boros. Yoku‟. Tambunan. ( Buuk Aktiviti )  Mambasa‟ ayat popointutun tinan sondii‟.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ do frasa om ayat (c) popointutun. Turu‟.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Pomoinan boros – mogihum boros poinlisok. Tondu‟. /Ta/ + /pa‟/ = Tapa‟ 2.

 Poposuat kawagu‟ do ayat popointutun tinan sondii‟.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. ______ toun umul ku. JOSEPH.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (d) kaad. Yoku nopo nga‟ tanak ________________. PENAMPANG : SRK ST. Pili‟on piipiro tangaanak do popolombus ayat di nopongo‟ no. Maamaso monuat ( 15 minit ) (Buuk Aktiviti)  Momongo ayat.4 Kaanu tumanud ponudukan do mongingia‟ montok momonsoi ayat (c) popointutun Pra-monuat ( 5 minit )  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do mongintong nunu i poinsurat id papan ponuatan Ngaran ku nopo nga‟ i ________________. PENAMPANG KAANANGAN : MAMAIN BUUL OM MAMBASA’ BUUK IMAN – IMANON : AKITIK . Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4.1. DOLIBOR KORITA’ F1 21 .  Suhuon o tagaanak do momolukis gambal diolo‟ id kutak di pinosodia‟.3. Mantad oku id ________________.  Momonsoi kaad ngaran  Momoguno kalatas mogikawo-kawo warana‟ om warana‟ pinsil  Poomitanan : NGARAN : TIMOTHY ONITING MAJAWAT UMUL TADON SIKUL : 7 TOUN : KAMPUNG TANAKI.   Suhuon o tangaanak momongo do ayat miampai momoguno koilaan kokomoi tinan sondii‟.

Id nonggo todung nu? Hiti todung ku.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 8 – Tinan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1. turos. nu 1.2. It nonggo longon nu? Hiti longon ku Id nonggo tunturu nu? Hiti tunturu ku. tobuk. Id nonggo turos nu? Hiti turos ku.3. gakod  Suhuon o tangaanak monugut.4. tulu. /u/ tulu. lisan toi ko‟ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (a) sinding. kabang. todung. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popolombus jazz chant kokomoi boogian tinan  Popokito demonstrasi maamaso mokinongou  Uliton kawagu‟ popolombus do jazz chant Id nonggo tobuk nu? Hiti tobuk ku. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Suhuon do mingigia‟ o tangaanak mongintong gambal  Uhoton tangaanak nunu ngaran do boogian tinan di tuduon do mongingia‟ 22 . mato. longon. Id nonggo mato nu? Hiti mato ku Id nonggo tolingo nu? Hiti tolingo ku Id nonggo kabang nu? Hiti kabang ku. turos. Id nonggo gakod nu? Hiti gakod ku. tunturu‟.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni tuni vokal. Id nonggo tulu nu? Hiti tulu ku.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: (d) boogian tinan 1. tolingo.  Tobuk. Pra-mokinongou ( 10 minit )  Popointutun ngaran boogian tinan miagal di okito id kaad gambal.2 Kaanu manahak do respon maya‟ demonstrasi.

Alapas mambasa‟ ( 10 minit )  Momolabel boogian tinan.1.  Pili‟on iso‟-iso‟ tanak montok poposokot do kaad boros id boogian tinan di kotunud.  Momoguno kaad boros om poster toi ko‟ gambal.‟ Aktiviti maamaso mambasa‟ ( 10 minit )  Mambasa‟ teks di tangasaanang.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ mogikawokawo boros kokomoi (d) Boogian tinan.. (Buuk Aktiviti) Poomitana : Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk/turos. Ponginluuban ( 5 minit )  Suminding kokomoi boogian tinan. (Jazz chant) 23 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan “Ka di Aki igitai..” Nga‟ igitan do mongingia‟ boogian tinan suai. ( Buuk Aktiviti )  Basaon do mongingia‟ o teks om suguton do tangaanak do mambasa‟.”  Poomitanan : “Ka di Aki igitai longon nu. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.   Onuan lambalan kalaja‟ o tangaanak om suhuon do momili‟ sisimbar di kotunud. 2.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni vokal / u /.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (d) boogian tinan 2.2. Nunu iti? Iti nopo nga‟ tobuk.  Pokitonon do boros id kaad boros om suhuon mamarait.3.  Igitan do tangaanak longon diolo‟.  Suhuon do mongingia‟ o tangaanak do tumanud momungaran do boogian tinan sondii‟. Aktiviti pra-mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian tinan sondii‟.  Poomitanan: Monudu‟ do tulu sondii‟ om popoilo „Tulu ku iti.

 Posokoton o kaad gambal dii id papan ponuatan.  Suhuon o tangaanak do mongintong om mamarait do boogian tinan i okito mantad kaad gambal. 24 . Aktiviti maamaso monuat. ( Buuk Aktiviti ) T u M a L O N G O N t o l u ’ T u T o r o d u n g s T o b u k K a b a n g G a k o d T u n t u r u T o l i n g o Aktiviti alapas monuat ( 5 minit )  Momolabel do gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟. ( 15 minit )  Mongija‟ ngaran do boogian tinan  Onuan lambalan kalaja‟ om tudukan do mongingia‟ o tangaanak do mongija‟ do ngaran boogian tinan.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (d) boogian tinan Pra-monuat ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal.  Bolikon iso‟-is‟ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boogian tinan di poinlisok. ( Buuk Aktiviti )  Suhuon o tangaanak do mongintong do gambal id lambalan karaja‟ om momolabel do boogian tinan di kotunud.

Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Onuai label boogian tinan di Vijay. 1 6 2 7 3 8 4 9 10 5 25 .

7 Dec 2004 26 . Kabaalan Kolumisan Boros ( 30 – 60 minit ) 4.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok monimung do koilaan maya‟ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do : (a) koubasanan om kotumbayaan do tinaru‟ Kadazan om Dusun      Mokinongou sorita‟ – Huminodun Momonsoi poster – Nunu nokosuni mantad boogian tinan di Huminodun Poposokot gambal di Huminodun id kalatas poster Momolabel boogian tinan di Huminodun Pokitonon tangaanak do poomitanan “Father. you will see that my body will give rise to all sorts of edible plants for the people.2. tapioca. my toes.  Posokoton o kaad boros di id papan ponuatan.  Bolikon iso‟-iso „ kaad om suhuon tangaanak momuondom kawagu‟ nunu boros di poinlisok. My flesh will give rise to rice.” Koilaan id sawat naanu mantad “Who is Huminodun (Brief)?” KDCA.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia‟ montok popolombus kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) poster 4. maize. yams and others parts of my body to a variety of edible plants. my teeth.  Suhuon tangaanak mongintong om mamarait do boros i okito mantad kaad boros. my head.1. the coconut. my bones. ginger. my knees. This way never again will our people grow hungry to the point of dying.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ponginluuban ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad boros.

1.3. Poomitanan : /Ta/ + /pa‟/ =Tapa‟ Pra-mambasa‟ ( 5 minit)  Miuhot om misimbar kokomoi paganakan id gambal. Ponginluuban ( 5 minit)  Monguhot do tangaanak kokomoi ngaran i poingion id lamin. Tapa‟. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Sumugut boros pinarangahan tumanud gambal pinokito Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar Poomitanan : Isai iti? I tapa‟ iti. Tabang.  Sumugut do mongingia‟ mamarait boros tumanud gambal. Tadi‟.  Taki.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros. Poomitanan : Tapa‟. Yoku‟. tina‟. Taka‟.1. Tina‟. tabang om taka‟ 27 . Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2.3 Kaanu popouni kawagu do tuni di norongou.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongija‟ tumanud putul boros. tadi‟. Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito do gambal paganakan. 1. Todu‟.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 9 – Paganakan Ku Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.

oupus oku tapa‟. duo. Maamaso monuat ( 20 minit)  Poposurat boros di kotunud tumanud gambal. duo. oupus oku ngaawi‟. Tina‟.5 Kaanu monuat kawagu‟ do (d) boros 3.Puun Paganakan  Tudukan o tangaanak poingkuro‟ momonsoi do poster  Suhuon o tangaanak momogunting gambal do paganakan. Alapas monuat (5 minit)  Pialaan monuat id papan ponuatan tumanud tinimungan tangaanak. oupus tadi‟.  Monuat ngaran do paganakan. Ponginluuban (5 minit)  Aktiviti :Poomoinan . Tolu. oupus oku tina‟.1. Duo. om Tadi‟. iso‟. Tabang. Iso‟. tolu.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Maamaso mambasa‟ ( 15 minit )  Momoguno do kaad boros. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4.„Manapap Langau‟ Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3.  Sumugut o tangaanak do mambasa‟ putul boros.  Popisudong do gambal om boros. id gambal dii.1. (Buuk Aktiviti)  Momolabel gambal paganakan sondii‟. 28 .  Poposokot id poster. taka‟.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ MONTOK momungaran om poposuat Kawagu‟ boros kokomoi (e) paganakan Pra-monuat ( 5 minit)  Suhuon o tangaanak do mongintong iso‟ gambal paganakan  Suhuon o tangaanak do mongintutun do Tapa‟.  Popisudong putul boros om boros di kotunud. Taka‟. Poomitanan sinding: Iso‟. Kalaja‟ Lamin  Mamawarana‟ do gambal mantad lambalan kalaja‟. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa‟ ( 5 minit )  Suminding i tangaanak sinding kokomoi paganakan. tolu.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popokito do koilaan di notimung maya‟ aktiviti momonsoi (a) poster  Momonsoi poster paganakan .

Pra mambasa‟ ( 5 minit )  Momungaran boogian lamin. Otulid om anaru oku. Nunu oku? . Poomitanan : torigi. Ogumu‟ yahai mogiobpinai. Kabaalan Mambasa’ ( 30 Minit ) 2. Poomitanan : Taap..Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 10 – Lamin Ku Kabaalan Mokinongou Om Moboros (30 Minit) 1. Poomitanan : Nunu iti? Taap iti. totobon.. 2..1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mamarait boros tumanud putul boros.2.  Sumugut tangaanak mamarait pimato om boros tumanud ponontudukan mongingia‟. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Popointutun konsonan /t/.. torigi. tobon.3.3. Pra mokinongou ( 5 minit )  Popokito mogikaakawo lamin.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mambasa‟ om momungaran (f) kakamot 2. Nunu oku? . titigaon Alapas mokinongou ( 10 minit )  Miuhot om misimbar sopitangaanak kokomoi boogian lamin. Ponginluuban ( 5 minit )  Monindu‟ sundait.2.. 29 .3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ mambasa‟ boros montok popouni tuni konsonan / t /. tukad. Monirung oku mantad tadau om rasam.  Miuhot om misimbar kokomoi gambal. tobon. titigaon. tukad..  Popouni tuni konsonan /t/. Maamaso mambasa‟ ( 10 minit)  Mongija‟ om mambasa‟.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok mongintutun om popouni konsonan /t/. 1.  Pomitanan: 1.

(Buuk Aktiviti)  Monuat boros tumanud gambal. Ponginluuban (5 minit)  Monindu‟ nunu gambal lukison tambalut. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit ) 4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok momungaran om poposuat kawagu‟ boros kokomoi (f) kakamot – boogian lamin Pra monuat ( 5 minit )  Tudukan om pokitonon o tangaanak woyo‟ momolukis lamin. 3.1 Kaanu momolukis do bontuk tumanud garis. Alapas monuat (5 minit )  Mamawarana‟ Kalaja‟ Lamin  Momolukis lamin iman-imanon.2. Kabaalan Monuat ( 30minit ) 3. Maamaso monuat ( 20 minit )  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja‟ montok momolukis lamin tumanud garis.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas mambasa‟ ( 10 minit)  Popisudong gambal om boros.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia‟ montok popolombus Kawagu‟ do koilaan maya‟ aktiviti momonsoi (c) kolaj    Momonsoi kolaj lamin. Suhuon o tangaanak momogunting suat abal om poposokot. 30 .1. Tudukan o tangaanak poingkuro momonsoi do kolaj.1.

4. Upa’ .2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mambasa’ do frasa om ayat (c) popointutun Pra-mambasa’ (5 minit) 31 .4.agahui d.abagos b. Alapas mokinongou (10 minit)  popokito do demonstrasi  pilion songulu tanak montok popokito woyo’ di posunudon do mongingia’. Ponginluuban (5 minit)  Monugut do mamarait boros Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros.3.4.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus boros tumanud putul boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 11 – Tambalut Ku Kabaalan Mokinongou om Mambasa’ ( 30 minit ) 1.3.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi.  Poomitanan : abagos (popokito do demonstrasi mongimuau)  Tangaanak suai monindu’. /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2.alamadas  Popisudong do gambal om boros di kotunud.  Suhuon o tangaanak do popoilo ngaran do tambalut diolo’.olumis e.1 Kaanu mokinongou do : (e) ponuhuan 1. /ko/ /pi/ /wo/ /sian/ 2. Ula’ .1. nunu woyo’ di pinokito. Koinaananon . lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu norongou mantad (e) ponuhuan Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot isai tambalut do tangaanak ngaawi’. Kobooboroso’ . Maamaso mokinongou (10 minit )  Monugut do mamarait putul boros a.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros. Koulalaho’ -osuau c.

(Buuk Aktiviti)  Popisudong do putul boros. osuau Monugut o tangaanak do boros di okito mantad kaad boros Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut o tangaanak do ayat di basaon do mongingia’. (Buuk Aktiviti) Alapas mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do popiromut do putul boros mantad kaad boros di patahakon do mongigia’. Kabaalan Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4.  Poomitanan : mongulud do boros dumadi ayat di kotunud Mei Ling / olumis / i Alapas monuat (5 minit)  Pili’on piipiro tangaanak montok monuat kawagu’ do sisimbar diolo’ id papan ponuatan. alamadas.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposurat kawagu’ boros Pra-monuat ( 5 minit )  Popokito do tangaanak do gambal om boros om suhuon yiolo’ do momogonop boros di pinokito. Ponginluuban (5 minit )  Tangaanak popisudong do kaad boros om gambal (mogihum do tambalut i kiwaa do kaad boros/gambal di misudong) Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1    Popokito do kaad boros Poomitanan : tambalut. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit )  Tangaanak poposuat kawagu’ do frasa / ayat kokomoi do tambalut diolo’. abagos.2. 32 .1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) kaad   Tangaanak momonsoi do kaad (posodia’on do mongingia’ o kaad) Mamawarana’ do gambal.1.

4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawokawo boros kokomoi (g) sikul (kakamot id sikul) 2. Boros Onggilis. Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2. Maamaso mokinongou (10 minit )  Monguhot o mongingia’ do nunu ngaawi’ kakamot di tokito id sikul. papan ponuatan.3.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mamarait boros tumanud putul boros.2.3. Maamaso Mambasa’ ( 10 minit ) 33 . buuk. Ponginluuban (5 minit)  Pibogion o tangaanak do duo tinimungan  Iso’ tinimungan mamarait do ngaran kakamot id kalas om iso’ tinimungan wagu’ popoilo/popotuduk di kakamot id kalas.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 12 – Sikul Ku 1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran (g) sikul (kakamot id sikul) 2. Toun Koduo Otomou)  Mato Balajalan – (Matematik. mongingia’ karani. Boros Kadazandusun) Alapas mokinongou (10 minit )  Roiton do tangaanak o boros kokomoi do sikul.luguan mongingia’)  Ngaran kalas – ( Toun Koiso’ Opurak.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om popolombus boros (c) popointutun Pra –mambasa’ ( 5 minit )  Suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros tumanud kakamot id suang kalas.2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (g) sikul. gana’ pomoinan buul)  Koulunan – (tanak sikul tondu’/kusai.1. tirikohon. Kabaalan Mokinongou om moboros ( 30 minit ) Pra-mokinongou ( 5 minit )  Monguhot o mongingia’ nunu ngaran do sikul do tangaanak  Poilo’on do tangaanak ngaran do sikul diolo’.4.  Kakamot – ( mija’. 1. Boros Malayu.  Popoilo o tangaanak do ngaran do kakamot id suang kalas sondii’.

1.pupulas.  Suhuon o tangaanak do poposokot do gambal om ija’an di kotunud id kalatas mah jong.2.1 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om Poposurat kawagu’ boros kokomoi (g) sikul.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1  Suhuon o tangaanak mambasa’ ngaran do kakamot di okito id kalas. Kolumison Boros ( 30-60 minit ) 4.2.1 Kaanu tangaanak popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj Ralan poomitanan   Posodia’on do mongingia’ piipiro kalatas abal om nogi’ kalatas mahjong. 3.  Suhuon o tangaanak do monuat do frasa toi ko’ ayat di nowonsoi.ponuku’.lalawis Alapas Mambasa’ ( 10 minit )  Poposokot do kaad boros montok kakamot di okito id kalas. (Buuk Aktiviti) Maamaso monuat (20 minit)  Tudukan o tangaanak do momonsoi do frasa toi ko’ ayat tumanud gambal. Ponginluuban ( 5 minit )  Mambasa’ kawagu’ do boros kokomoi kakamot di okito id suang do kalas.pinsil. Kaanu monuat kawagu’ do frasa om ayat.2 Pra – monuat (5 minit)   Pokitonon o tangaanak do gambal do kakamot om suhuon do mongija’ ngaran do kakamot di.3. Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 1. Poomitanan: buuk. Suhuon o tangaanak do momogunting do gambal om pimato kokomoi do kakamot id kalas.5 3.   (Buuk Aktiviti) Suhuon kawagu’ o tangaanak do mambasa’ om momungaran kakamot id suang do kalas diolo’. Suhuon o tangaanak do momogonop do ija’an do kakamot. 34 . (Buuk Aktiviti) Alapas monuat (5 minit)  Roiton do mongingia’ ngaran do kakamot id kalas om suhuon o tangaanak do poposokot do kaad boros id kakamot dii.

( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu ponontudukan. Kiwaa nogi’ songinan kalabau do mogkotop do poinsomok di pimpikau.1 Kaanu mokinongou do: (b) tangon 1. Korikot no i pimpikau id pagkatapan. koutus nopo di i tikiu dau tolumis om koupu’ nogi’ i nipon di kalabau do natandang di pimpikau. 1. Pomogiak no i pimpikau miampai do suminimpod. mongindaraat nopo do tulun suai. Ponginluuban. koulakai no di kalabau i tikiu di pimpikau. ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak nunu tayam di otutunan do tangaanak id posorili’ diolo’. sondii nga’ ogulian. tayam om tuni di nabalajalan diolo’.  Manahak pomusarahan montok woyo’ tolinuud mantad sorita’. Mantad di aiso nodii tikiu di pimpikau om i kalabau nga’ aiso dii do nipon.2 Kaanu manahak do respon maya’ demonstrasi.Sorita’ Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) 1.  Suhuon o tangaanak do mamarait om popouni tuni do tayam id sorita’. lisan toi ko’ ponuatan kokomoi nunu i norongou mantad (b) tangon Pra mokinongou. 35 . om wonsoion do minsingkono’ do tangaanak.  Miuhot om misimbar o tangaanak kokomoi tuni do tayam di otutunan. Poomitanan : basa’on do mongingia’.1. Ponontudukan : Kada’ pongindaraat do tulun suai tu .1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou. Maamaso mokinongou ( 10 minit )  Poporongou do sorita’. Sorita’ Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Insan tadau pimpanau no i pimpikau do mogihum do taakanon. Alapas mokinongou ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do minsingkono’ kokomoi sorita’ di pinarangahan.4.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 13 :. Mamaso di pimpikau mangakan-ngakan .4.

 Poomitanan : Kalabau.  Momoguno do kaad boros. Kalabau : Natatak nipon ku Pimpikau : Aiso nodi tinkiu ku Kalabau : Olumis tikiu nu Pimpikau : Sipakon ku nipon nu. Alapas mambasa’ ( 10 minit )  Polombuson do mongingia’ om suhuton o tangaanak do minsingkono’ kokomoi pibarasan di pinatahak.  Suhuon o tangaanak do popisudong do gambal om boros di kotunud. Ponginluuban.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ opuod do (d) pibarasan Pra mambasa’. Poomitanan : /Ta/ + /pa’/ = Tapa’ 2. ( 5 minit )  Popolombus boros mantad kaad boros om gambal. Nipon. Kalabau: Siou oi pimpikau. Pimpikau : Noogikan tikiu ku. Tikiu.4. nokatandang nogi’ do nipon ku. Pimpikau. om Tadau.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2. (Buuk Aktiviti) Maamaso mambasa’ ( 10 minit )  Suhuon o tangaanak do monugut ayat di basa’on do mongingia’. ia’ nga’.  Poomitanan: Pimpikau: Odoi! Noulakan nu o tikui ku abau. Pimpikau: Siou.1. nogi’ kumaa diau abau. 36 .2 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ tumanud putul boros. ( 5 minit )  Popokito do gambal om suhuon do mamarait nunu id gambal.

Alapas monuat. ( 20 minit )  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat kawagu’ boros tumanud gambal. Kolumison boros  Momonsoi do poster. ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak mooi poposuat do ngaran do nunu i tokito id gambal id papan ponuatan. 37 .  Tudukan o tangaanakdo poingkuro’ momonsoi do poster.1.  Poomitanan : Nokuro tu aiso tikiu do Pimpikau om aiso nipon do Kalabau? Noulakan di kalabau I tikiu di pimpikiu di tolumis.  Poposuat do ngaraan do tayam.5 Kaanu monuat kawagu’ do (d) boros Pra-monuat. ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal om suhuon popoilo ngaran do nunu i tokito id gambal.  Suhuon tangaanak do momogunting gambal do tayam kokomoi di sorita’. Maamaso monuat.  Posokoton gambal id kalatas majong. 3.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan monuat. Kalabau Ponginluuban ( 5 minit )  Mamawarana’ do gambal.

Bangahak. Pirit. Ponginluuban ( 5 minit )  Moguhot do tangaanak nunu ngaawi. Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon tanganak monugut boros di okito mantad kaad boros. Usapai diolo’ o ganit di Tompipi. 38 .1 Kaanu mokinongou do: Tangon Kabaalan Mokinongou om Moboros ( 30 minit ) Pra – mokinongou (5 minit)  Poporongou do tuni do tombolog.  Suhuon tangaanak popuni tuni tombolog i norongou mantad tangon.(Buuk Aktiviti) Kaad Boros Tompipi’ Pirit Sunsuit Kandawai Bangahak Puok Kondiu Alapas mambasa’ (10 minit )  Popolombus sinding kokomoi tuni tombolog. Pogiuhupai no diolo’ do mongutuk i Tompipi’. Mongolohou isio do rasam. Alapas mokinongou ( 10 minit )  Tangaanak popolombus kawagu’ tangon di norongou.  Popisudong gambal om boros.  Moguhot do tangaanak nunu tuni di norongou.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 14 . Nuhupan diolo’ i Tompipi. Sunsuit. ngaran do tombolog i noilaan diolo’. Tangon Tambalut di Tompipi’ Poinsako id raan do kayu’ i Tompipi’.4. i Sunsuit om i Kandawai. Maamaso mokinongou (10 minit )  Mokinongou do tangon di polombuson do mongingia’ .Tangon 1. Minding-sinding po isio. Nosindualan kopio i Tompipi’.1 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia’ montok mambasa’ om momugaran (h)Tayam Pra – mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do gambal tombolog om suhuon o tangaanak do mamarait do ngaran do tombolog id gambal. Tayaan i Bangahak. Kabaalan mambasa’ (30 minit) 2. Puok om Kondiu.  Pomitanan: Tompipi’. i Puok o i Kondiu do kabaalan di Tompipi’. Kandawai.2. Awasi’ potuu nokorikot i Pirit.

“Kawo do tombolog”     Momonsoi buuk tonini’.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (a) buuk tonini .2. suit.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Yoku pirit Pit Pit Pit pit pit Yoku kondiu kik kik kik kik Yoku puok kuok kuok kuok kuok kuok Yoku sunsuit suit suit suit suit suit Tuni dahai pit pit pit pit pit Kik kik kik kik kik.kuok Suit. suit. Kandawai Bangkahak 39 . Kabaalan Monuat ( 30 minit ) 3. suit. Ponginluuban ( 5 minit )  Popouni tuni do tombolog suai i noilaan do tangaanak. Suhuon tangaanak momogunting gambal di pinosodia’. Kabaalan Kolumison Boros ( 30 minit ) 4. kuok. Kuok. Posokoton gambal om ngaran id buuk tonini. kuok. kuok. suit.1. Tudukan o tangaanak do poingkuro’ momonsoi do buuk tonini’. Maamaso monuat ( 20 minit)  Onuan tangaanak do lambalan kalaja’ montok monuat do ngaran tombolog tumanud garis. Pra-Monuat (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal do tombolog.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposurat kawagu’ boros kokomoi do (h) tayam. (Buuk Aktiviti) Alapas Monuat ( 5 minit )  Pilion piipiro’ tangaanak monuat kawagu’ ngaran tombolog id papan ponuatan.

 Pounion kawagu’ do tangaanak o tuni di norongou.1 Kaanu mokinongou do (c) Hiis. 1.monguik.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 15 . Sodoi 40 .miritirit. Alapas mokinongou (5 minit )  Miuhot om misimbar kokomoi di sudawil. Obuhog o tinan ku Duo sangau id tulu Pamagayat do kayu Isai oku bo gia? Ogoris o tinan nu Pamagayat do kayu Oguno nogi mamaradu Kalabau ko bo dino. SUDAWIL .mongusig.TANGATAYAM Anaru o tinan ku Miagal watang poingampung Waig otoonong tionon ku Isai oku bo gia? Miagal watang poingampung Hilo disan do bawang Orumpad o tinan nu Buayo k obo dino. Tinan ku di tokoro Oporokis mintindak Ogumu kabaalan ku Isai oku toilaan nu? Oporokis ko mintindak Tayam ko di opintar Gisom di noilaan ku Ia’ no i palanuk.  Tinimungan boros:mongingau.  Uhoton o tangaanak kokomoi do tuni dii.mongongor.1.4. Ponginlubaan (5 minit )  Popisudong do gambal do tayam om tuni dau.  Suhuon o tangaanak do mamawarana’ do gambal tayam di narait id sudawil dii.monguwa’… Maamaso mokinongou (15 minit)  Mokinongou o tangaanak do sudawil kokomoi do tayam. Sinuat dii: Thirteen B.3 Popouni kawagu’ tuni di norongou. Pra-mokinongou (5 minit)  Mokinongou o tangaanak do piipiro kawo do tuni do tayam.Tayam Kaabalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.

2.  Piboi’an do mamawarana’ do poster.1.  Suhuon o tangaanak do poposuat ngaran do tayam. Maamaso mambasa’ (10 minit )  Monugut boros di okito id kaad boros.  Poomitanan: tingau.  Piboi’an mongija’ id tini’mungan. Alapas monuat (5 minit)  Monuat ngaran do tayam id papan ponuatan tumanud do gambal.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran do (h) tayam. Ponginlubaan ( 5 minit )  Monguhot do tangaanak do nunu tayam korohian doid sudawil. Kolumison Boros ( 30 – 60 Minit) 4.putik sapi’.1 Kaanu tumanud ponotudukan mongingia’ momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (h) tayam Pra-monuat ( 5 minit )  Popiromut do titik dumadi’ do iso’ gambal om boros kokomoi tayam. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3.1 Kaanu popolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b)poster.2.  Tangaanak di kalantoi onuan do tutungkap. Kalaja’ Lamin  Momowarana’ do gambal tayam.  (Kalantoi onuan do tutungkap) Alapas mambasa’ (10 minit )  Pokitonon loyuk sudawil  Tangaanak mogisoosowoli’ monudawil id tinimungan tumanud turutan. Maamaso monuat (20 minit)  Onuan o tangaanak do lambalan kalaja’. 41 .Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ (30 Minit) 2. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitonon do gambal o tangaanak om suhuon do mamarait do ngaran do tayam id gambal dii.

Mirod Madsa Tadtaru Kurudu Kukuak Tiwang Tontolu’  Suhuon tangaanak do momolabel do gambal id papan ponuatan momoguno do kaad boros. Tangaanak sumugut. 42 . Alapas mokinongou ( 5 minit)  Onuan o tangaanak do kalatas kalaja’ om suhuon do momili’ boros di kotunud (Buuk Aktiviti) Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot do tadau tumanud do gambal.3. Basaon do mongingia’ o boros di poinsuat id kaad boros. Maamaso mokinongou ( 15 minit)    Posunudon kumaa do tangaanak o ngaran do iso’-iso’ gambal miampai momoguno do kaad boros.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra mokinongou (5 minit)  Pokitonon o tangaanak do gambal (koposion songinan tongkulibambang)  Suhuon o tangaanak do momungaran toi ko’ monindu ngaran iso’-iso’ gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 16 – Kalendo Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.

Tontolu’ Mirod Maamaso mambasa’ (10 minit )  Suhuon o tangaanak do mongija’ om mambasa’ do putul boros i okito id kaad gambal. Alapas monuat ( 5 minit )  Mongulud tadau sominggu tumanud nuludan di kotunud Ponginlubaan (5 minit)  Piboi’an monguhot tadau tumanud nuludan di kotunud.2.3 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok mongija’ mogikawo-kawo boros kokomoi (i) kalendo – “Tadau sominggu” Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Pokitanan kawagu’ o tangaanak do kaad gambal. Pra-monuat ( 5 minit )  Pokitonon o tangaanak do kaad gambal.  Suhuon o tangaanak do mambasa’ boros di okito id kaad gambal. Ton / to / lu’ Tontolu’ Mi / rod Mirod Alapas mambasa’ (10 minit )  Piboi’an popiromut do putul boros id tinimungan. Maamaso monuat (20 minit)  Poposuat kawagu’ do boros.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan Mambasa’ ( 30 minit ) 2.1.1 Kaanu tumanud do ponontudukan do mongingia’ montok momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi (i) Kalendo.  Roiton do mongigia’ o boros di okito id kaad gambal. Kabaalan Monuat ( 30 Minit ) 3. 43 . Ponginlubaan (5 minit)  Popisudong boros om gambal.

1.  Suuhon o tangaanak do momogunting do gambal tumanud do tadau.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kolumison Boros ( 30-60 Minit) 4.  Suhuon o tangaanak do mongulud do gambal tumanud do nuludan di kotunud.  Tudukan o tangaanak do poingkuro momonsoi do kolaj.  Poomitanan Tadau id Boros Kadazandusun 44 .  Momonsoi do kolaj kalendo.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongigia’ montokpopolombus kawagu’ do koilaan maya’ aktiviti momonsoi (c) kolaj.

 Bolikon o kaad gambal dii om uhoton o tangaanak nunu gambal di poinlisok. 1.. Maamaso mokinongou ( 15 minit )  Pointutunon ayat : Orohian oku mangakan do ___________  Suhuon iso’-iso’ tangaanak do popolombus “Orohian oku mangakan do. 45 .  Posokoton o kaad gambal toi ko’ kaad boros id papan ponuatan.3 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi: j) taakanon.  Mamarait ngaran do taakanon di okito id gambal. Alapas mokinongou ( 5 minit )  Mamain pomoinan kaad gambal toi ko’ kaad boros.4. Pra-mokinongou ( 5 minit )  Mogibooboros kokomoi taakanon korohian do tangaanak.. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id gambal.1 Kaanu popoilo do ahal sondii’ miampai momoguno do boros di kotunud.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 UNIT 17 .  Mongintong do gambal taakanon. oulud om olinuud.6.”  Pilion iso’ tanak om uhoton sawi’-awi’ tangaanak id kalas “ Nunu taakanon korohian di _______?  Roiton do tangaanak o taakanon korohian do tambalut diolo’dii.Taakanon Kabaalan Mokinongou om Moboros (30 minit) 1.

Orohian oku mangakan do tontolu’. Orohian oku mangakan do kinotuan.  Manahak sisimbar kumaa poguhatan.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon.  Poomitanan : 1. 46 . Ephraim Onuai sisimbar di kotunud. Maamaso mambasa’ ( 15 minit )  Mambasa’ teks tasanang. Orohian oku mangakan do tua’-ua’. Vijay 2. Pra-mambasa’ ( 5 minit )  Momungaran do taakanon di okito id kaad gambal.1.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Kabaalan mambasa’ ( 30 minit ) 2.5 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok mambasa’ om momungaran j) taakanon.1. 2. Ethel 3.

(Buuk Aktiviti) Maamaso monuat ( 15 minit )  Momogonop do ija’an do taakanon. Tontolu’ Orohian oku mangakan do tontolu’. 47 .  Poomitanan Taakanon korohian Tua’-ua’ Kinotuan Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran taakanon di okito id kaad gambal.3. Tuwa’-uwa’ Orohian oku mangakan do tuwa’-uwa.  Poposuat kawagu’ ayat.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momonsoi ayat mantad boros di pinatahak.  Popisudong gambal om ngaran do taakanon. Kinotuan Orohian oku mangakan do kinotuan.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Ngaran Vijay Tua’-ua’ Ephraim Tindalam Alapas mambasa’ ( 5 minit )  Popisudong ngaran do taakanon. Kabaalan monuat ( 30 minit ) 3. Pra-monuat ( 5 minit )  Mongintong do gambal taakanon om mamarait do ngaran.1.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ do momungaran om poposuat kawagu’ boros kokomoi j) taakanon 3.

Kabaalan Kolumison Boros ( 30 – 60 minit ) 4. Popokito demonstrasi poposodia’ taakanon koubasanan tinaru’ Kadazan om Dusun.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok monimung do koilaan maya’ mogikawo-kawo aktiviti kokomoi do taakanon om tiinumon koubasanan do tinaru’ Kadazan om Dusun   Minsingubal momonsoi do taakanon koubasanan miagal ko hinava. hinombu sangop om suai po.1. 48 . 4.2.1 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia’ montok popolombus kawagu do koilaan maya’ aktiviti momonsoi b) poster  Momonsoi poster kokomoi mangakan taakanon koubasanan. Ponginluuban ( 5 minit )  Mamarait ngaran do taakanon i okito id gambal.Draf Buku Panduan Pengajaran Bahasa Kadazanduaun KSSR Tahun 1 Alapas monuat ( 5 minit )  Uhoton do mongingia’ o tangaanak do kounalan mangakan do kinotuan om tua’-ua’.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->