Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
30Activity
P. 1
poligon

poligon

Ratings:
(0)
|Views: 8,911|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 POL
İ
GON
ANKARA 2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
İ
Ç
İ
 NDEK 
İ
LER..........................................................................................................................iAÇIKLAMALAR....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31.
İ
FRAZ VE SINIR DÜZENLEMES
İ
YAPMAK.................................................................31.1.
İ
fraz ve S
ı
n
ı
r Düzeltmesi..............................................................................................31.1.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................................31.1.2. Verilen Bir Noktadan
İ
fraz....................................................................................31.1.3. Bir Kenara Paralel
İ
fraz.........................................................................................71.1.4. Bir Kenara Dik 
İ
fraz............................................................................................111.1.5. Orant
ı
l
ı
 
İ
fraz........................................................................................................141.1.6. Arazi De
ğ
erine Göre
İ
fraz...................................................................................141.2. S
ı
n
ı
r Düzeltmeleri.......................................................................................................151.2.1. K 
ı
ı
k Bir S
ı
n
ı
ı
n Grafik Olarak Düzeltilmesi......................................................151.2.2. K 
ı
ı
k Bir S
ı
n
ı
ı
n Ölçü De
ğ
erlerine Göre Düzeltilmesi........................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................19ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................20Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................232. POL
İ
GON VE POL
İ
GON HESAPLARINI YAPMAK....................................................232.1. Dik Koordinat Sistemi ve Koordinat Hesaplar 
ı
..........................................................232.1.1. Dik Koordinat Sistemi.........................................................................................232.1.2. Temel Ödevler.....................................................................................................252.1.3. Küçük Nokta ve Yan Nokta Hesab
ı
.....................................................................312.2. Poligon Hesaplar 
ı
........................................................................................................382.2.1. Tan
ı
m
ı
..................................................................................................................382.2.2. Poligon Güzergâhlar 
ı
n
ı
n S
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
..........................................................382.2.3. Haz
ı
rl
ı
İş
leri.......................................................................................................402.2.4. Ölçü
İş
leri............................................................................................................432.2.5. Poligon Hesab
ı
.....................................................................................................442.2.6. Poligon Güzergâh
ı
ndaki Kaba Ölçü Hatalar 
ı
n
ı
n Bulunmas
ı
...............................562.2.7. Poligon Güzergâh
ı
ndaki Kapanma Hatalar 
ı
ve Hata S
ı
n
ı
rlar 
ı
.............................58UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
- 2..........................................................................................60ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................61MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................64CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................65KAYNAKÇA.........................................................................................................................66
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->