Prof. univ Dr.

BIANCA PREDESCU

DREPT INSTITUŢIONAL COMUNITAR
NOTE CURS UNIVERSITAR 2009-2010
CUVÂNT ÎNAINTE Visul de secole “o Europă Unită“ a devenit o necesitate şi o realitate a sfârşitului de secol XX. Uniunea Europeană se prezintă ca o construcţie modernă şi originală, instituţională şi funcţională, fără precedent în istorie şi fără corespondent în lumea contemporană. Principiile de ordin strategic şi economic ale construcţiei comunitare gândite în anii `50 au prefigurat sensul dezvoltării, iar adaptarea lor permanentă la noile realităţi europene şi mondiale oferă o soluţie viitorului omenirii. Din această perspectivă studierea apariţiei şi evoluţiei Cumunităţilor Europene, a sistemului instituţional şi juridic, a mijloacelor de acţiune specifice apare deosebit de interesantă şi utilă, mai ales în actuala conjunctură politică, economică şi militară. Problema viitorului Europei comunitare nu mai este şi nici nu mai poate să rămână o problemă a statelor membre. Ea este problema tuturor ţărilor situate geografic în Europa, cât şi întregii omeniri. Prima jumătate a mileniului III ne va oferi răspunsul la o întrebare esenţială: care este modelul optim de dezvoltare, cel european, cel asiatic sau cel american? Reflectând asupra evoluţiei istorice din epoca modernă şi contemporană, asupra principiilor şi scopului Uniunii Europene considerăm că suntem datori şi noi să încercăm să prefigurăm viitorul Europei şi al întregii comunităţi mondiale pentru că viitorul societăţii în care trăim este şi viitorul nostru, al fiecărui individ. Ideea unei Europe unite nu este nouă. Ea îşi are sorgintea în antichitate şi s-a perpetuat de-a lungul secolelor, manifestându-se poate cu mai puţină tărie în secolul XIX, când a fost dominant conceptul statului naţiune, concept care a stat la baza formării în această epocă a statelor moderne europene, state naţiuni contemporane. După primul război mondial, mişcarea pentru o Uniune Paneuropeană şi-a găsit larg ecou în cadrul Societăţii Naţiunilor. În memorabila expunere prezentată la 5 septembrie 1929 în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor, ministrul de externe francez Aristide Briand preconiza crearea unui cadru federal “fără a aduce atingere suveranităţii unei naţiuni care ar face parte dintr-o asemenea asociaţie” ... “jucând un rol mai mult economic”1. Izbucnirea celui de al doilea război mondial a făcut imposibilă aplicarea acestui plan. Ideea nu a fost însă abandonată. Putem spune ca a doua jumătate a secolului XX a fost dominată de crearea unor puternice structuri politice, economice şi militare: Consiliul Europei, Uniunea
1

Memorandum – publicat la 1 mai 1930 în Franţa, citat de Christian Philip – Les Institutions Europeennes-ed Masson, Paris, 1980, p.10.

Europeană, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb, Uniunea Europei Occidentale la nivel strict european, sau altele care depăşesc graniţele continentului: Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord ş.a. Toate aceste organisme au în esenţă menirea de a pune mai bine în valoare deosebitul potenţial uman, economic, cultural, ştiinţific, militar al statelor bătrânului continent, de a-i menţine prestigiul de conştiinţă şi forţă vie a umanităţii. Lucrarea de faţă înţelege să prezinte condiţiile care au stat la baza constituirii Comunităţilor Europene şi evoluţia acestora, caracterele generale şi structura instituţională, ordinea de drept comunitară şi mijloacele de acţiune specifice Uniunii Europene. Toate aceste probleme conturează conţinutul dreptului instituţional comunitar.

CONSIDERAŢII GENERALE Europa modernă este compusă din state suverane care nu se supun niciunei autorităţi superioare. Statele sunt separate prin frontiere, graniţe. Relaţiile dintre ele sunt bazate pe diplomaţie, încheierea de convenţii internaţionale ce sunt supuse regulilor dreptului internaţional public. Fiecare stat se distinge de vecinul său prin limbă, tradiţii, istorie, cultură, obiceiuri. Un dublu principiu se manifestă: dorinţa de dominare, de hegemonie a statelor puternice şi dorinţa de echilibru european din partea statelor mai puţin puternice. În epoca modernă acest principiu a fost resortul relaţiilor internaţionale europene. Europa modernă este divizată politic, religios, etnic, economic. Dacă iniţial sursele de divizare au fost politice şi religioase, factorul economic devine, în timp, cel mai puternic. Economia naţională întăreşte statul susţinând organizarea sa politică şi juridică. De aici şi rivalitatea din ce în ce mai accentuată între marile puteri europene pentru cucerirea de noi teritorii, realizarea zonelor de influenţă. Divizarea şi echilibrul, reguli ale Europei moderne sunt consacrate şi de Tratatul de la Westphalia din anul 1648. Până în zilele noastre Europa a fost supusă unui echilibru precar şi unor hegemonii succesive, până în secolul al XIX-lea ea este perioada creşterii şi descreşterii unor mari imperii iar ulterior începutul afirmării mişcărilor naţionale. Europa secolului XIX şi a primei jumătăţi a secolului XX este cea a unor alianţe fragile şi vremelnice în vederea menţinerii păcii. În acelaşi timp este şi perioada începutului cooperării europene prin organizarea de conferinţe, reuniuni periodice şi frecvente asupra unor probleme politice de interes general. Tot în această perioadă asistăm la crearea unor veritabile servicii publice internaţionale: Uniunea poştală universală, Uniunea telegrafică, Uniunea de la Berna asupra căilor ferate, Convenţia asupra protecţiei proprietăţii industriale, literare şi artistice. Prima jumătate a secolului XX este Europa celor două războaie mondiale care au însemnat distrugerea puterii ridicate până atunci; milioane de victime; localităţi distruse, chiar rase de pe suprafaţa pământului; economia adusă la punctul zero; apariţia unor noi mari puteri: Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică, Japonia. Prima jumătate a secolului XX deschide epoca pactelor secrete între cei mai puternici în ideea de a-şi împărţi lumea în zone de influenţă. Astăzi trăim efectele lor. Dacă secolul XIX este dominat de profundele mişcări naţionale care au dus la formarea statelor moderne europene, secolul XX este dominat de perfectarea graniţelor, aşa cum au fost stabilite prin Tratatul de la Versailles. Europa contemporană se pronunţă ferm pentru menţinerea acestor graniţe şi exclude revendicările teritoriale. Europa celei de-a doua jumătăţi a secolului XX este cea a unei noi dualităţi: o Europă unită, comună sau divizată de interese economice şi politice. Aceasta este Europa zilelor noastre.
2

PREMISELE APARIŢIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE ( pentru partea introductivă a se vedea problemele dezbătute la curs la prima prelegere privind ideea unităţii europene ! ) Pentru a decide dacă integrarea europeană, fenomen specific zilelor noastre este o construcţie necesară şi se bazează pe tradiţii europene suntem obligaţi să privim dezvoltarea istorică a popoarelor şi statelor situate geografic în Europa în cel puţin ultimele 2000 de ani pentru a răspunde la întrebarea dacă există o unitate europeană şi în ce anume constă. În antichitate putem spune că suntem în prezenţa unor surse de cultură şi civilizaţie ce pun bazele sistemului de valori specific tradiţiei europene de a porni de la umanismul elenistic aşa cum el a fost conceput în Grecia Antică şi desăvârşit de Imperiul Roman. În centrul sistemului de valori european se află omul, nevoile şi aspiraţiile sale, acest sistem de valori fiind propriu tuturor popoarelor europene urmare interferenţelor culturale realizate de-a lungul timpului. Cât priveşte unitatea, pe de o parte putem vorbi de un mediu unitar de cultură şi civilizaţie, iar pe de altă parte de o unitate politică realizată de Imperiul Roman prin cuceriri teritoriale succesive ce au avut menirea nu doar de a crea o superputere a acelor timpuri, ci şi de a implanta propriul sistem de valori roman în teritoriile cucerite, obţinându-se astfel în timp unitatea de cultură şi civilizaţie amintită anterior. Cuceririle cunoaşterii ştiinţifice şi filosofice precum şi domeniile creaţiei artistice fundamentate de Grecia Antică, cât şi sistemul politic, juridic, administrativ, economic şi social de organizare a statului şi societăţii fundamentate şi dezvoltate de Roma Antică sunt moşteniri ce s-au transmis de-a lungul timpurilor, prezente şi în zilele noastre. Ele sunt temeiul sistemului axiologic comun popoarelor europene. Acestei moşteniri i se adaugă religia creştină specifică Europei. Evul mediu caracterizat prin fărâmiţare politico-statală, divizare şi permanentă rivalitate între puterea laică şi cea religioasă, cât şi diferitele unităţi statale este perioada unor veşnice confruntări pentru dominaţie pe continent, unitatea politică realizându-se de regulă prin forţă. Sub aspect cultural Evul mediu este “o universitate fără frontiere”, valorile culturii materiale şi spirituale circulând liber. Odată cu marile descoperiri geografice istoria Europei este cea a creşterii şi descreşterii imperiilor, a luptei pentru dominaţie dintre acestea, marile imperii coloniale -spaniol, portughez, francez, britanic, olandez, german, rus- instaurând în întreaga lume modelul european de cultură şi civilizaţie ce conţine implicit moştenirea eleno-latină arătată, iar pe de altă parte asigurând dominaţia Europei în raport cu restul lumii. Europa modernă este perioada marilor revoluţii industriale şi democratice ce au desăvârşit modelul european politico-economic de organizare a statului şi societăţii, conceptele revoluţiei industriale britanice şi germane, cât şi ale revoluţiei politice franceze stând implicit la baza constituirii actualului model de integrare europeană. Unitatea europeană s-a realizat în toată această perioadă de regulă prin intermediul forţei în contextul politicii de dominare a marilor puteri europene. Alături de principiul dominării se impune şi cel al echilibrului promovat de regulă de statele mici şi medii, dar şi de marile puteri, căci echilibrul este întotdeauna cel obţinut la vârf între marile puteri existente la un moment dat. Europa primei jumătăţi a secolului XX este Europa divizării şi confruntărilor armate cu caracter mondial, Europa afirmării statelor naţiuni, a identităţii naţionale şi a respectului acesteia pe plan internaţional.
3

Evoluţia în timp, cel puţin în ultimele două milenii a demonstrat că factorul economic susţine factorul politic, militar, cultural, fiind motorul dezvoltării şi substratul declarat sau implicit al luptei pentru supremaţie. Premisele unităţii europene actuale sunt date de un nivel apropiat de dezvoltate economică a statelor europene, un sistem comun de reguli de organizare a vieţii economice, un sistem democratic de organizare a statului şi a vieţii politice, un sistem comun de valori socio-umane ce urmăreşte realizarea la un standard ridicat a gradului de satisfacere a nevoilor oamenilor.

DREPT INSTITUŢIONAL COMUNITAR
Capitolul I CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI EVOLUŢIA LOR Înainte de a studia dreptul instituţional comunitar - ca ansamblu de reguli ce cârmuiesc structura şi funcţionarea Uniunii Europene este absolut necesar de a cerceta condiţiile care au stat la baza constituirii Comunităţilor şi evoluţia acestora, precum şi caracterele generale. Secţiunea 1 CREAREA COMUNITĂŢILOR a. Planul Schumann şi CECO Crearea şi evoluţia celei mai originale dintre structurile regionale - Uniunea Europeană - sunt strâns legate de contextul politic şi economic internaţional din a doua jumătate a secolului nostru. Premisele apariţiei şi evoluţiei comunităţilor le găsim în două surse: pe de o parte ideea interbelică a unei Europe federaliste după principiul Statelor Unite ale Americii, iar pe de altă parte condiţiile existente la sfârşitul celui de al doilea război mondial. În ceea ce priveşte ideea unei Europe federaliste sunt de reţinut, ca cele mai importante, două aspecte. La 5 septembrie 1929, în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor, ministrul de externe al Franţei Aristide Briand2 a prezentat un proiect ce privea crearea între statele europene a unei legături federaliste, fără a aduce atingere suveranităţii de stat. După acest discurs Aristide Briand a fost desemnat să prezinte în faţa Societăţii Naţiunilor un memorandum asupra organizării unui regim de uniune federală europeană. Deşi statele au primit favorabil proiectul, el nu a putut fi pus în aplicare datorită afirmării la scurt timp a mişcărilor naţional socialiste în Italia şi Germania, condiţii în care ideea unităţii europene nu mai poate fi promovată. După război această idee a fost preluată de mişcarea federalistă compusă din: Uniunea europeană a federaliştilor, Uniunea parlamentară europeană, Noile echipe internaţionale, Mişcarea socialistă pentru Statele Unite ale Europei ş.a. În decembrie 1947 aceste organizaţii au constituit între ele un comitet internaţional de coordonare a Mişcărilor pentru unitate europeană. Acest comitet a avut mai multe reuniuni, cea mai importantă fiind Congresul de la Haga din 8-10 mai 1948.
2

Aristide Briand (1862-1932) om politic francez, născut la Nantes, orator remarcabil; a fost în mai multe rânduri Preşedinte al Consiliului de Stat şi ministru de externe partizan al politicii de reconciliere cu Germania; membru marcant al Societăţii Naţiunilor, în anul 1926 i s-a decernat Premiul Nobel pentru pace. 4

în Europa. plan adoptat de 16 ţări europene în 1948. 3 George Marshall (1880-1959) general şi om politic american. mai ales sub raport economic. din 1900 deputat. sau politică. atât pentru sine. Aşadar. cultural şi de apărare a drepturilor omului. privite în toată complexitatea lor au stat în mod hotărâtor la baza apariţiei Comunităţilor Europene. 4 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965) om politic britanic. în timpul celui de-al II-lea R. fără să reprezinte un mecanism de integrare economică şi politică. dar în acel an. Uniunea Sovietică. în 1953 i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură. născut la Blenheim Palace – Oxfordshire. Ulterior OECE s-a transformat în Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).M. găsirea unui sistem de garanţii reale pentru menţinerea păcii. ale cărei decizii sunt obligatorii pentru statele membre. dispune de puteri foarte mici în raport cu U. 1911 – Prim Lord al Amiralităţii. începutul războiului rece.M. dar şi pe plan internaţional s-au creat o serie de organizaţii.nu reuneau aceleaşi state europene. Se conturează tot mai mult necesitatea constituirii unei comunităţi (conceptul este german) care să răspundă problemelor Europei Occidentale.Concluziile acestui congres sunt cuprinse într-un act cunoscut sub titlul “mesajul către europeni”. Acest organism este mult mai diferit de Uniunea Europeană. nevoia de refacere a economiilor distruse de război. care a stat ulterior la baza constituirii Consiliului Europei. Analizând organismele menţionate observăm că ele prezintă următoarele inconveniente: .E. În celebrul discurs ţinut la 19 decembrie 1946 la Zurich. unele cu vocaţie principal economică. 5 . aceste mecanisme nu răspundeau nevoilor Europei.Organizaţia Naţiunilor Unite. iar organele de care dispuneau erau ineficiente. aşa încât acest ajutor a fost destinat în final doar statelor vest europene.participau şi state neeuropene care deţineau uneori chiar poziţia dominantă (cum este cazul SUA în cadrul NATO). altele militară. lider al partidului conservator. a arătat că rezolvarea problemelor şi viitorul Europei rezidă în reconcilierea dintre Franţa şi Germania.. născut la Uniontown – Pennylvannie. . Condiţiile existente la sfârşitul celui de al doilea război mondial. dar şi pentru a rezolva problema europeană în complexitatea ei.a. Situaţia economică. în primii ani după război. are un scop general politic. culturale. Ideea nu era nouă. în 1953 i s-a decernat Premiul Nobel pentru pace. şef de stat major al armatei SUA. apoi ministru. Situaţia apărută în Europa după anii ’30 şi apoi izbucnirea celui de al doilea război mondial au făcut ca proiectul Briand să rămână o literă moartă. a iniţiat planul de ajutor acordat de SUA Europei. şi a victoriei asupra Axei. personalitate marcantă a celui de al II-lea R. politică. b) în domeniul economic: Organizaţia Europeană de Cooperare Economică (OECE) creată în anul 1948 pentru a gestiona ajutorul SUA în cadrul planului Marshall3. Winston Churchill 4. c) în domeniul politic . .aveau de multe ori aceleaşi scopuri politice. secretar al Departamentului de Stat 1947-1948. dar la acea dată părea foarte greu de realizat. cât şi pentru statele aflate sub influenţa sa a refuzat participarea la Planul Marshall. iar în ceea ce priveşte “mesajul către Europeni” putem spune că doar într-o formă mult denaturată a stat la baza constituirii la 5 septembrie 1949 a unei alte structuri europene: Consiliul Europei. Planul fusese lansat încă din anul 1947 şi era destinat tuturor statelor europene grav afectate de război. militară a Europei era foarte complexă şi se datora modului în care se încheiase pacea şi urmărilor ei: apariţia celor două centre de putere Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică şi a zonelor lor de influenţă. reamintindule pe cele mai importante: a) în domeniul militar: Uniunea Europeană constituită pe baza Tratatului de la Bruxelles semnat la 17 martie 1948 şi devenită ulterior Uniunea Europei Occidentale (UEO). întrucât este o organizaţie de cooperare şi nu de integrare. În acest context. economice şi de securitate. prim-ministru în perioada 1940-1945 şi 1951-1955. depăşind graniţele Europei. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) constituită pe baza Tratatului semnat la 4 aprilie 1949 la Washington şi care extinde solidaritatea în materie de apărare la nivelul Atlanticului de Nord. Consiliul Europei ş.

de refacere a economiei în ansamblul ei. Proiectul Schumann se bazează pe următoarele principii: -punerea în comun a producţiei a două materii de bază. în semn de recunoştinţă cenuşa a fost depusă la Pantheon. dar ea a refuzat semnarea Tratatului invocând în principal două considerente: faptul că tratatul aduce atingere suveranităţii de stat. Însemnătatea sa s-a diminuat în timp. 6 . Cât priveşte Franţa. Preşedinte al Mişcării europene (1955). născut la Kholn. Cât priveşte Franţa. constituind la 20 noiembrie 1959 la Stocholm Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). iar din septembrie 1950 cu un guvern condus de Konrad Adenauer5 cât şi cu substanţialul ajutor dat de SUA. Considerăm că sunt remarcabile aceste cinci principii. Preşedinte al Uniunii Creştin Democrate. Soluţia a fost dată de Jean Monnet6 şi Robert Schumann şi o regăsim în celebra declaraţie de la Paris din 9 mai 1950. Aflându-se între cele două mari puteri militare SUA şi URSS.F. în 1988. deputat în Parlamentul Franţei (1919-1940) şi (1945-1962) ministru de finanţe. ea trebuia să găsească o soluţie care să îi ofere garanţii suplimentare faţă de cele date de acordurile internaţionale de tip clasic (acorduri care între cele două mari puteri militare SUA şi URSS. -din primele două principii şi stări de fapt decurge imposibilitatea materială a izbucnirii unui nou război mondial în zonă.De la recunoaşterea noului stat german prin acordurile semnate în aprilie 1949 la Washington. La negocieri a participat şi Marea Britanie. declaraţie care conţine în fapt Proiectul Schumann 7 care a stat la baza semnării la 18 aprilie 1951 la Paris a Tratatului privind constituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). în perioada 1949-1963. Integrarea politică va fi un rezultat al celei dintâi. spaţiul economic european din 1993 implicând în primul rând acorduri pentru o Uniune vamală între cele două organisme. -construirea comunităţii ca o solidaritate de fapt. preşedinte CECO 1952-1955. ca urmare a solidarităţii de fapt.G. ea trebuia să găsească o soluţie care să îi ofere garanţii suplimentare faţă de cele date de acordurile internaţionale de tip clasic (acorduri care între cele două războaie nu-i oferiseră în mod real nici o garanţie). Olanda şi Luxemburg. Aceasta corespunde intereselor de dezvoltare a industriei franceze şi înlătură controlul concernelor Ruhr în acest domeniu. -se dă câştig de cauză integrării sectoriale în raport cu cea globală şi integrării economice în raport cu cea politică. 5 Konrad Adenauer (1876-1967) – om politic şi de stat german. prin migrarea unor state membre către UE. strategice: cărbune şi oţel. tot ca un organism economic regional. aceea a cărbunelui şi oţelului. Preşedinte al Parlamentului European 1958-1960. Belgia. ministru de externe şi ministru al justiţiei. care împreună cu Franţa şi Germania vor deveni membri fondatori ai primei comunităţi. În revanşă Marea Britanie a iniţiat crearea unei contra-puteri. Europa de azi trăindu-le din plin. -formarea unei pieţe comune pentru statele membre. 6 Jean Monnet (1888-1979) om politic şi economist francez născut la Cognac. fervent susţinător al construcţiei europene până în 1975. Acestui proiect se alătură alte patru state: Italia. autor al planului de modernizare a economiei franceze (1945). iar pe de altă parte trebuia să găsească o cale de dezvoltare a industriei de bază. organism ce a devenit în timp unul din principalii parteneri ai UE. AELS este considerat şi azi un organism ce a obţinut rezultate superioare Comunităţilor Europene în domeniul protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului. cancelar al R. adept al unei economii liberale. 7 Robert Schumann (1886-1963) om politic francez născut la Luxembourg. autor al Planului CECO şi iniţiator al reconcilierii franco-germane. a iniţiat o politică de înţelegere a Germaniei cu statele vest europene şi de integrare a Germaniei în structurile europene. reorganizându-se într-o mare putere. pentru statele europene se punea tot mai acut problema menţinerii păcii. preşedinte al Consiliului de Stat. Germania începe să ameninţe Europa. iar sub aspect economic îi sunt favorabile relaţiile cu Commonwealth-ul. pentru statele europene se punea tot mai acut problema menţinerii păcii). inspirată de un pragmatism prudent.

a fost desemnat Paul . Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului se prezintă ca un organism cu un înalt grad de integrare. Tratatele de la Roma fiind temeiul existenţei şi funcţionării Uniunii Europene. URSS şi Marea Britanie care încercau să constituie un monopol în domeniu. iar statele europene erau interesate în dezvoltarea acestui sector pentru a crea o contrapondere faţă de SUA. cât şi de a crea o piaţă comună generalizată.Dintre dispoziţiile Tratatului semnat la 18 aprilie 1951 la Paris reţinem pe cele mai importante: .formată din parlamentari ai ţărilor membre. facilitarea investiţiilor 8 Paul – Henri Spaak (1899-1972) om politic belgian.are drept scop crearea unei pieţe comune a cărbunelui şi oţelului. În aceste condiţii are loc reuniunea de la Messina din iunie 1955. Situaţia politică internaţională amintită a făcut ca în această perioadă să fie adresate dese critici caracterului supranaţional al Înaltei Autorităţi. secretar generatl NATO în perioada 1957-1961.diminuarea caracterului supranaţional al organelor comunităţii. Proiectul se justifică sub ambele aspecte. când luându-se în discuţie un proiect olandez din 1952 pentru o piaţă comună generalizată. înlăturând obstacolele puse în calea schimburilor cum sunt: taxe vamale. Ea dispune de fonduri proprii provenite din prelevări directe percepute asupra agenţilor economici şi taxe vamale unice. iar instituţional este format din autorităţi cu caracter supranaţional. stabilirea de norme de securitate comune.Henri Spaak 8 . Războiul din Coreea şi conflictele de interese dintre statele europene relativ la acest război. născut la Schaerbeek. cât şi pentru război.ministru de externe belgian să elaboreze un proiect privind posibilităţile de extindere a integrării sectoriale în domeniul energiei atomice. . În anul 2001 Tratatul CECO a ajuns la termen. Primul preşedinte al Înaltei Autorităţi a fost Jean Monnet. preşedinte al Adunării Consultative a Consiliului Europei în 19491951.singurul domeniu de integrare este cel economic. fiind sub semnul întrebării chiar viabilitatea construcţiei comunitare. astfel că din 2001 sunt în vigoare doar acestea. Adunarea . B. Alături de ea mai funcţionează alte trei organe: Consiliul de miniştri . dintre direcţiile de acţiune amintind: dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu şi a distribuirii tehnicii de specialitate. prin Protocolul adiţional la Tratatul de la Nisa principalele sale dispoziţii au fost preluate prin Tratatele CEE şi CEEA.organ interguvernamental. contingentări şi acorduri de cartel. iar statele membre nu au posibilitatea de a părăsi comunitatea înainte de expirarea termenului. cu funcţie de decizie. Ideile conţinute în raportul Spaak prezentat la 21 aprilie 1956 au deschis calea negocierilor dintre “cei şase”. cu funcţie de gestiune şi care reprezintă interesul comunităţii. În această conjunctură Jean Monnet se retrage de la conducerea CECO. . Rolul central îl joacă Înalta Autoritate organ independent de statele membre. preconizându-se pentru viitor alegeri directe pentru Adunare. negocieri care s-au finalizat prin semnarea la 25 martie 1957 la Roma a Tratatelor privind constituirea Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA) sau Euratom şi a Comunităţii Europene (CEE) sau Piaţa Comună. întrucât în domeniul nuclear este necesară o reglementare aparte datorită specificului său. Cel de-al patrulea organ Curtea de Justiţie ce are menirea de a asigura respectarea dreptului. În ambele cazuri Franţa şi-a exprimat dreptul de veto şi tratatele nu au putut intra în vigoare. Se conturează clar ideile: . Tratatul CEEA cuprinde dispoziţii relative la folosirea energiei atomice în exclusivitate în scopuri civile. începând cu 1936 a fost în mai multe rânduri ministru de externe şi primul ministru al Belgiei. iar integrarea trebuie să fie sectorială. Crearea CEE şi CEEA Între anii 1952 şi 1957 asistăm la o adevărată perioadă de criză. delegaţi de Parlamentele naţionale. Pe de altă parte proiectul corespunde nevoii de generalizare a integrării economice şi de transformare a pieţei comune într-o piaţă internă. energia atomică este folosită atât în scop paşnic. cât şi faţă de mişcările de eliberare naţională din fostele colonii europene din Asia şi Africa au făcut imposibilă crearea în 1954 a Comunităţii Europene de Apărare şi a Comunităţii Politice Europene. 7 .apropierea politicilor ţărilor membre în vederea realizării scopului propus. .durata a tratatului este de 50 de ani.

Germania. Luxemburg şi Olanda. De fapt atâta timp cât în fruntea republicii franceze s-a aflat generalul Charles 9 10 Tratat din 25 martie 1957 instituind Comunitatea Economică Europeană – în Grands textes de droit communautaire. o creştere accelerată a nivelului de viaţă şi relaţii mai strânse între statele pe care le reuneşte”9. prin stabilirea unei pieţe comune şi prin apropierea progresivă a politicilor economice ale statelor membre. Sunt stabilite o serie de politici comune. acestea fiind prevăzute la art. Pentru realizarea pieţei comune s-a prevăzut o perioadă de tranziţie de 12 ani. Înalta Autoritate este înlocuită de o Comisie. apropierea legislaţiilor naţionale.1961 şi 1967. elaborarea unei politici agricole comune.în domeniul nuclear. constituirea Fondului social european. Ea se realizează prin crearea unei uniuni vamale şi o liberă circulaţie a mărfurilor. Libera circulaţie a factorilor de producţie înseamnă libera circulaţie a persoanelor. ambele încercări de aderare eşuând datorită veto-ului exprimat de Franţa. O piaţă comună înseamnă o piaţă unică. Uniunea vamală s-a realizat în 1968. p4 A se vedea pe larg “Tratat … în Grands textes de droit communautaire 2 ed.3 din Tratat: eliminarea drepturilor vamale şi a restricţiilor cantitative.Dubouis. politici comune în domeniul transporturilor. După refuzul iniţial din 1951 de a se alătura “celor şase”. o expansiune continuă şi echilibrată. care deşi reprezintă interesul Comunităţii. a bunurilor.a. Parlamentul (Adunarea) şi Curtea de Justiţie îşi menţin caracterul şi în mare parte atribuţiile. cuprinsă pe teritoriul statelor membre şi care prezintă aceleaşi caracteristici de piaţă naţională. de a promova o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice în ansamblul Comunităţii. Cu siguranţă cel mai important este Tratatul privind CEE. Secţiunea a II-a EVOLUŢIA CONSTRUCŢIEI COMUNITARE Lărgirea Comunităţilor Europene Până în anul 1973 cele trei Comunităţi au fost constituite din cei şase membri fondatori: Belgia. însoţite de o protecţie a liberei concurenţe. printr-un tarif vamal comun. În ceea ce priveşte organele celor două comunităţi observăm că s-a diminuat în mod sensibil caracterul supranaţional. o stabilitate crescută. stabilirea unui tarif vamal unic şi a unei politici comerciale comune faţă de terţi. a serviciilor şi a capitalurilor. şi-a pierdut caracterul dominant supranaţional. Marea Britanie şi-a depus candidatura în două rânduri . Franţa. politici comune în materia concurenţei. a serviciilor şi a capitalurilor. a persoanelor. eliminarea obstacolelor la libera circulaţie a bunurilor. Italia. Studiind dispoziţiile celor două tratate se observă că mecanismele de funcţionare sunt fie de integrare (uniune vamală. 8 . Sub aspect bugetar. elaborarea de politici coordonate în domeniul bancar. mecanismele fiind mai pragmatice decât cele prevăzute de Tratatul CECO. fie de cooperare (politici coordonate). Gueidan Dalloz Paris 1990. ş. cât şi pentru capitalurile legate de domeniul nuclear ş.a. În articolul 2 din Tratat este prevăzut scopul său “Comunitatea are ca misiune. dublată de o protecţie externă. politici comune). Celelalte trei Instituţii: Consiliul (de miniştri). nemaiavând independenţa de care dispunea CECO. a Băncii Europene de Investiţii10. crearea unei pieţe comune pentru materialele şi echipamentele nucleare. noile comunităţi depind mult de contribuţia statelor membre.

În cursul anului 1994 s-au purtat negocieri cu patru state membre AELS: Suedia. Estonia. Canada şi Mexic) cât şi cu alte zone de liber schimb sau state puternic industrializate. apoi al Guvernului de la Paris (1944-1946). a fondat în 1947 Adunarea Poporului Francez. ş. În cursul anului 2005 s a hotărât extinderea UE cu încă două state: Croaţia si Turcia. După anul 1990.De Gaulle11. Caraibe şi Pacific semnatare ale Convenţiei de la Lome. Malta. Letonia. Unitatea Europeană are relaţii particulare cu SUA. Pentru a doua oară în istorie poporul norvegian a votat împotriva aderării. Consiliul European de la Copenhaga din iunie 1993. asistenţei tehnice ş. Slovacia. Slovenia şi Ungaria. dar şi ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Filipine şi Tailanda.a. Slovacia. Cehia. Estonia. act ce se preconizează a se realiza după anul 2009 în privinţa Croaţiei şi 2012 pentru Turcia. Considerăm că principiile Planului Schumann rămân actuale. iar britanicii au avut un guvern conservator nu s-au putut găsi căi de reconciliere între cele două state. în analizele mondiale făcute asupra stadiului dezvoltării economice şi a schimburilor comerciale se vorbeşte de o tripolaritate a lumii prin apariţia a trei centre de putere: America de Nord reprezentată de cele 2+1 state semnatare NAFTA. Negocierile au mai avut în vedere şi alte trei state vesteuropene: Danemarca. negocierile cu Marea Britanie s-au finalizat prin semnarea actului de aderare în anul 1973. au semnat la 25 aprilie 2005 Tratatul de aderare (ratificat de România prin Legea nr. a promovat o politică externă de prestigiu şi independenţă naţională pentru Franţa. Suediei şi Finlandei. şi astăzi sunt state europene necomunitare (Elveţia şi Norvegia) cu un grad de dezvoltare economică superior celor membre UE (Portugalia şi Grecia). Lituania. Statutul de asociat nu se confundă cu cel de membru.a. 9 . cât şi cel de la Madrid din decembrie 1995 au luat hotărârea extinderii Uniunii Europene. Danemarca şi Irlanda. cu Canada. în 1962 organizând alegeri democratice. România. procedura de aderare continuându-se în privinţa României şi Bulgariei care au finalizat negocierile în cursul anului 2004. aşa încât începând cu 1 ianuarie 1974 au devenit membre Marea Britanie. Sunt asociate la U. reales Preşedinte în 1965. ţările din nordul Africii precum şi cele 46 de state din Africa. Polonia. încă din perioada primului răboi mondial s-a afirmat prin operele sale în domeniul strategiei militare. Finlanda.157 din 1 iunie 2005) şi au devenit membre de la 1 ianuarie 2007. Lituania. fiind ales în 1959 Preşedinte al Franţei. întrucât oferă doar unele facilităţi în domeniul vamal. Pentru aceste state s-a pus problema elaborării unor programe de tranziţie în vederea creării condiţiilor economice care să permită integrarea în UE. Slovenia şi Ungaria. a reformat sistemul legislativ francez. în 1940 a preluat comanda Rezistenţei franceze. schimburilor comerciale. dând posibilitatea de aderare nu numai ţărilor mediteraneene Cipru. asociate la Comunităţi: Bulgaria. La 1 mai 2004 au aderat la Uniunea Europeană zece state: Cehia. în 1960 a pus capăt războiului din Algeria. iar de la 1 ianuarie 1986 putem vorbi de “cei 12”. considerentele economice şi strategice gândite în urmă cu o jumătate de secol îşi menţin valabilitatea şi ele vor fi hotărâtoare în luarea deciziilor ce vor prefigura viitorul Uniunii Europene. Malta şi Turcia. astfel încât de la 1 ianuarie 1995 numărul membrilor Uniunii Europene este de 15 ca urmare a aderării Austriei. Norvegia şi Austria. Polonia. fiind şeful acestui partid în 1958 a supus spre aprobare prin referendum noua Constituţie a ţării. Malaiesia. politică şi memorii. investiţiilor. Cipru. Purtate pe parcursul a trei ani (1970-1972). Un statut aparte de asociere îl au statele foste colonii ale unor ţări membre. Hong-Kong. Letonia. Europa reprezentată de UE şi Asia reprezentată de Japonia şi noile state industrializate: Coreea de Sud. aderând la Comunităţi Spania şi Portugalia. Norvegia şi Irlanda. cu NAFTA (Acordul Nord American de Comerţ Liber semnat de SUA. şef al Guvernului provizoriu din Alger. Prin referendum poporul norvegian s-a opus aderării la Comunităţi. Faţă de tendinţa statelor asiatice de a 11 Charles De Gaulle (1890-1969) – general şi om de stat francez născut la Lille. Singapore şi Taiwan urmate de Indonezia. De la 1 ianuarie 1981 numărul membrilor s-a extins la zece prin aderarea Greciei.E.

Un alt moment de referinţă îl constituie anul 1979 în care s-a creat Sistemul Monetar European (SME) bazat pe trei componente: o unitate monetară ECU. ECU este format dintr-un coş monetar european şi este definit ca suma valorilor monedelor statelor membre. 0. întrucât. cu marcante implicaţii asupra concepţiei şi legitimităţii construcţiei comunitare.286 guldeni olandezi.0885 lire sterline. 0.14 franci luxemburghezi. Aprofundarea construcţiei comunitare De-a lungul celor peste 50 de ani de istorie comunitară s-au produs numeroase transformări pe care le putem califica drept acte de aprofundare. Pentru Comunităţile Europene. 0. delegaţi de legislativul fiecărui stat. 3. A. un mecanism de schimb şi de intervenţie şi un mecanism de credit şi de transfer. Într-o primă etapă în 1957 a avut lor fuziunea Instituţiilor democratice şi de drept. conform procedurilor proprii. ECU a fost principalul instrument de măsurare a produsului naţional brut. respectiv a celor trei Adunări Parlamentare şi a Curţilor de Justiţie. prin intermediul cărora se poate pune în practică o politică economică şi monetară comună. funcţionând în continuare un singur Comitet Economic şi Social. denumit “curs pivot”. 0. doar în limitele de plus/minus 2. SME a prevăzut că pentru fiecare monedă cursul de schimb poate varia. În cazul în care variaţiile sunt mai mari băncile centrale ale statelor membre trebuiau să intervină pe piaţa de schimb pentru stabilirea 10 .unitate europeană de cont. astfel încât pentru cele trei Comunităţi a fiinţat o singură Comisie şi un singur Consiliu de Miniştri. 0. Europa comunitară se află în faţa unor noi provocări. Tot în acel an au fuzionat şi Comitetele Economice şi Sociale CEEA şi CEE.25% faţă de cursul central ECU. La 1 ianuarie 1979. principala instituţie de administrare şi conducere curentă a Fondului European de Investiţii. care a înlocuit votul cu unanimitate. prin Tratatul de la Bruxelles consfinţindu-se fuzionarea Comisiilor şi Consiliilor. mult mai profundă a avut loc în 1965. dominant până la acea dată. Până la acea dată Parlamentul era constituit din membri ai parlamentelor naţionale. 109 lire italiene. a schimburilor intracomunitare pentru fiecare dintre ţările membre.66 franci belgieni. cea mai însemnată sursă de susţinere a politicilor economice comune. funcţional fiecare din cele patru Instituţii a continuat să îşi exercite atribuţiile prevăzute de fiecare din cele trei Tratate constitutive. În anul 1976 au intrat în vigoare dispoziţiile privind alegerile directe pentru Parlamentul european. astfel încât după acel an a funcţionat un singur Parlament şi o singură Curte de Justiţie. Prin Protocolul adiţional la Tratatele de la Roma a fost înfiinţată Banca Europeană de Investiţii ca organ auxiliar specializat.15 franci francezi. 1.0828 mărci germane. După anul 1972 în mecanismul de luare a deciziilor s-a impus votul cu majoritate calificată. Fuziunea a fost doar instituţională şi nu funcţională. în principiu.crea o Piaţă comună a Pacificului împreună cu statele nord-americane. După anul 1979 s-au organizat în cele 12 state membre alegeri directe pentru Parlamentul european. data intrării sale în vigoare un ECU era format din 0. A doua etapă. În timp a avut loc un proces de fuziune a Instituţiilor celor trei Comunităţi. Funcţionarea SME este dată de existenţa unei unităţi monetare comune ECU . de desăvârşire a construcţiei europene. Modificarea mecanismului de vot la nivelul Consiliului de Miniştri a permis realizarea a numeroase reforme în interesul aprofundării integrării europene. primele alegeri directe având loc în anul 1979. dar şi consolidarea integrării economice şi a competitivităţii pe plan mondial.217 coroane daneze.0759 lire irlandeze. Ea este ţinută să găsească soluţii practice şi de structură care să permită extinderea la întregul teritoriu geografic al Europei. Cu ocazia aderării ulterioare a altor state s-a redefinit valoarea ECU în raport şi de monedele naţionale ale noilor state comunitare. reformă deosebit de importantă. Acestea îşi defineau cursul monetar în raport de ECU.

. coerenţă economică şi socială din partea statelor şi cooperarea instituţiilor comunitare. prim ministru (1962-1968). aparţine comunităţii şi se răsfrânge asupra celorlalte ţări membre. din 1969 Preşedinte al Franţei. C. AUE marchează şi momentul creşterii caracterului democratic al Comunităţii Europene prin sporirea rolului Parlamentului în procesul decizional. Prezentat doi ani mai târziu.a. . Reformele aduse prin AUE au constituit o etapă necesară în vederea realizării Uniunii Europene. prim ministru al Belgiei a fost desemnat spre a elabora un raport privind conţinutul şi modalităţile de realizare a Uniunii. 12 Georges Pomidou (1911-1974) om politic şi de stat francez născut la Montbondif – Cantal. om politic belgian. Un moment aparte al aprofundării îl constituie Actul Unic European.). iar în ultimă instanţă întreprinderea unor acţiuni comune. în unele materii ca instanţă de recurs). cât şi de realizarea unor puncte de vedere împărtăşite de toate statele membre. După momentul înfiinţării celor trei Comunităţi.recunoaşterea Consiliului European în funcţionalitatea sa şi competenţe ca o reuniune la nivel de şefi de state şi de guverne. până la elaborarea unei politici externe comune.cooperarea în domeniul combaterii terorismului. a creat la Paris centrul de artă şi cultură care-i poartă numele. SME aplicat încă din 1979 şi ECU a reprezentat o etapă necesară adoptării monedei unice. Dintre cele mai importante reforme aduse de A. AUE se prezintă sub forma a două tratate reunite într-un singur instrumentum. Deşi deosebit de realist. statele nu au fost dispuse să îl accepte la acea dată. dar cu voinţa de a crea o Europă puternică şi unită. În acest sens s-a prevăzut că o propunere legislativă care a fost respinsă de două ori în cadrul procedurii în faţa Parlamentului European nu mai poate fi aprobată de Consiliu decât cu unanimitate de voturi. şefii de state şi de guverne şi-au manifestat intenţia de a transforma ansamblul relaţiilor lor într-o Uniune europeană. norme de securitate şi sănătate. AUE reprezintă cel mai important pas în aprofundarea construcţiei comunitare.a. preferând maniera reformatoare a AUE. Transformarea Comunităţilor în Uniunea Europeană La iniţiativa preşedintelui Georges Pompidou12. 13 Leo Tindemans (1922.cursului monedei respective. generalizarea delegării puterii de execuţie de la Consiliu la Comisie. 11 . El a pus în lumină insuficienţele pieţei comune şi a elaborat un program de transformare a sa într-o piaţă unică până la finele anului 1992. Ideea nu a fost însă abandonată. Actul Unic European (AUE) reprezintă o etapă de desăvârşire a integrării europene. director al cabinetului generalului De Gaulle (1958-1959). . în cadrul reuniunii “la vârf” din octombrie 1972 de la Paris. Semnat în februarie 1986 şi intrat în vigoare la 1 iulie 1987. AUE a consfinţit generalizarea votului cu majoritate calificată în locul celui cu unanimitate. Realizarea pieţei unice înseamnă eliminarea tuturor barierelor la libera circulaţie a factorilor de producţie cum sunt: norme pentru produse individuale. Leo Tindemans13. amintim: . de mai multe ori ministru.crearea de noi proceduri de luare a hotărârilor în cadrul Parlamentului. adâncirea integrării sub toate aspectele şi a cooperării politice. constând în informări şi consultări reciproce şi regulate la nivelul miniştrilor de externe. a decedat în cursul mandatului.sporirea rolului Parlamentului.U. preşedinte al Consiliului (1974-1978) şi ministru de externe (1981-1989). Primul Tratat priveşte revizuirea dispoziţiilor comunitare. cooperarea în domeniul politicii externe ş. S-a degajat conceptul că tot ceea ce fac “cei 15” în afara cadrului tratatelor. iar cel de-al doilea politica externă. Piaţa unică implică cooperare politică. protecţia consumatorilor ş. raportul Tindemans reuneşte o serie de propuneri ce privesc întărirea coeziunii interne şi externe a Europei comunitare. creşterea rolului instituţiilor existente. .crearea unui organ de jurisdicţie: Tribunalul primă instanţă care va funcţiona alături de Curtea de Justiţie (care apare acum.E. Adâncirea integrării şi a solidarităţii de fapt au dus la realizarea unei politici externe comune. instrument absolut necesar luării deciziilor şi funcţionării efective a pieţei unice interne.

Ea are ca misiune organizarea de o manieră coerentă şi solidară a relaţiilor dintre statele membre şi dintre popoarele acestora (al. Astfel se permite Uniunii să intervină în elaborarea unei politici de apărare comună şi se atribuie Uniunii Europei Occidentale (UEO) rolul de a elabora o politică comună de apărare şi de a pune în practică acţiuni comune ale statelor membre. noua formă de integrare bazată pe cele trei Comunităţi existente.Consiliul European reunit la Stuttgart în iunie 1983. Celelalte patru Instituţii îşi păstrează denumirea. a doua priveşte crearea unei monede unice. Prezentul Tratat marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni mai strânse între popoarele Europei. Dispoziţii noi reglementează problemele relative la securitate. Înaltele părţi contractante instituie între ele o Uniune Europeană. în cursul anului 1994 majoritatea statelor membre punând în practică dispoziţia conform căreia refuzul de a acorda drept de azil sau de imigrare dat de un stat membru obligă şi pe celelalte state să adopte aceeaşi soluţie. Pornind de la acest act. rolul şi atribuţiile. făcând responsabil în acest sens Institutul Monetar European şi a treia etapă priveşte crearea unei monede unice şi stabile şi a unei Bănci Centrale Europene independente. vizibil sporind doar rolul Parlamentului care devine o nouă putere de decizie alături de Consiliul de miniştri. sănătate publică. Tratatul instituie o cetăţenie a Uniunii Europene Este cetăţean al Uniunii orice persoană ce are naţionalitate (cetăţenia) unui stat membru. crearea unui Oficiu european de poliţie etc. Spaţiul Economic European cuprinde statele membre UE şi AELS mai puţin Elveţia. a criminalităţii. dar nu dă dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul alegerilor generale. la iniţiativa guvernelor Italiei şi Germaniei a adoptat “Declaraţia solemnă asupra Uniunii Europene”. Tratatul de la Maastricht a adus importante mutaţii. În ceea ce priveşte politica externă se stabileşte regula acţiunilor comune în acest domeniu. la Titlul I “Dispoziţii comune” se arată la art. Politicile comune privesc regimul trecerii frontierelor exterioare UE şi întărirea controlului. Tratatul conţine dispoziţii particulare relative la cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne.2). completate prin politicile şi formele de cooperare instaurate prin prezentul Tratat. întrucât prin referendum poporul elveţian s-a opus participării la SEE. protecţia consumatorilor.A “Prin prezentul Tratat. La 1 ianuarie 1994 a intrat în vigoare Acordul pentru crearea unui Spaţiu Economic European (SEE). El reprezintă o zonă economică în care funcţionează cele patru libertăţi fundamentale: libera circulaţie a produselor. act intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993 şi prin care s-a realizat Uniunea Europeană. Uniunea este fondată pe Comunităţile europene. Parlamentul va elabora şi adopta un proiect de tratat privind Uniunea Europeană pe care îl va trimite statelor spre examinare. Această cetăţenie dă dreptul de liberă circulaţie şi sejour pe teritoriul statelor membre. În Tratatul de la Maastricht. Tratatul instituie Consiliul European drept organ comunitar şi îl califică ca Instituţie supremă a Uniunii ce reuneşte şefii de state şi de guverne ai ţărilor membre şi defineşte orientările politice generale ale UE. Dispoziţii particulare privesc dreptul de imigrare şi azil. în lumina sa Uniunea Europeană fiind fără îndoială cea mai originală structură internaţională a zilelor noastre. de aici înainte denumită “Uniune” (al. cooperarea în materie de justiţie penală şi civilă. La reuniunea de la Maastricht 9-10 decembrie 1991 Consiliul European a pus bazele unui nou Tratat. Se prevede realizarea Uniunii Economice şi Monetare în trei etape: prima până la sfârşitul anului 1993 priveşte crearea unei pieţe unice a capitalurilor. a 12 . a traficului de droguri şi a crimei organizate. Sunt stabilite noi direcţii de acţiune: educaţie.3)”. în care hotărârile sunt luate cât mai mult posibil de cetăţeni (al. hotărârile luându-se cu unanimitate. reţele de transport transeuropean şi politicii sociale comune. cooperare ce are drept scop asigurarea securităţii şi protecţiei cetăţenilor europeni. dă dreptul de a vota şi a fi ales în statul de reşedinţă pentru alegerile europene şi alegerile locale. etapă ce se preconizează a se finaliza în anul 1999. lupta împotriva terorismului. cultură. prezidenţiale şi pentru ocuparea posturilor de primari. permite acordarea protecţiei juridice în străinătate din partea oricărei ambasade sau consulat al unuia din statele membre.1). iar în caz de nevoie şi cu majoritate calificată.

Cipru şi Malta acestea vor fi informate permanent pentru a-şi putea exprima opinia în cadrul unor întâlniri bilunare. solidaritatea de fapt a statelor membre şi pe o unitate economică pentru a crea o bază comună de dezvoltare. În temeiul hotărârilor Consiliului European de la Essen. Slovacia şi Bulgaria. protecţia mediului. simplificarea şi consolidarea tratatelor. La 29 martie 1996 Consiliul European s-a reunit la Torino pentru a lansa Conferinţa Interguvernamentală (CIG) care va examina revizuirea tratatelor UE. Principalele instrumente ale strategiei sunt dialogul structurat şi acordurile europene. terorismului şi traficului de droguri. România a semnat un acord de liber schimb cu AELS. La reuniunea Consiliului European de la Essen (9-10 decembrie 1994) a fost adoptată o strategie de preaderare pentru ţările asociate din Europa Centrală. S-a subliniat necesitatea politică a acestui proces care reprezintă un moment istoric al integrării europene. În februarie 1994 au intrat în vigoare acordurile de asociere la UE semnate de Polonia şi Ungaria. Acest for a decis participarea la lucrările CIG în calitate de asociat a Parlamentului European pentru a-şi putea exprima opinia. iar cât priveşte ţările din Europa Centrală şi de Est. Cehia. evident cu unele rezerve cum ar fi cea privind circulaţia produselor agricole.serviciilor. a persoanelor şi a capitalurilor. Uniunea Europeană este o construcţie funcţională şi instituţională bazată pe reconcilierea europeană (franco-germană). Aderarea succesivă a ţărilor membre AELS la UE a diminuat considerabil importanţa şi sfera sa de cuprindere. b) elaborarea unor măsuri care să răspundă nevoilor şi preocupărilor oamenilor ce privesc protecţia indivizilor împotriva crimei internaţionale. În cadrul dialogului structurat.a. Consiliul European de la Madrid a confirmat rolul central jucat în strategia de preaderare de programul PHARE ca instrument financiar de restructurare economică pentru ţările central europene. În prezent sunt membre AELS doar Elveţia. cât şi măsuri de armonizare a legislaţiilor naţionale. coerenţă şi legitimitate. S-a propus ca reuniunile CIG să fie lunare la nivel ministerial. În cursul anului 1997 Comisia a prezentat dosarul “Agenda 2000” care cuprinde opiniile acestei instituţii cu privire la gradul de pregătire a fiecărei ţări candidate pentru aderarea la UE. Cât priveşte aplicarea acordurilor europene. iar în februarie 1995 cele semnate de România. 13 . politici naţional adecvate în domeniul şomajului. Consiliul European de la Essen a adoptat măsura elaborării de către Comisie a unei Carte Albe privind pregătirea ţărilor asociate pentru integrarea în piaţa internă şi o evaluare a posibilului impact al aderării asupra politicilor comune ale UE. Consiliul European de la Madrid (15-16 decembrie 1995) a consacrat o mare parte a deliberărilor viitoarei lărgiri a UE care va cuprinde Europa Centrală. fără a impune un calendar precis. Consiliul European de la Cannes a aprobat Carta Albă şi a cerut Comisiei să prezinte rapoarte privind progresul acestui proces. c) întărirea capacităţii de acţiune externă. Conferinţa începându-şi lucrările în martie 1996 şi încheindu-se în iunie 1997. Norvegia. Carta Albă stabileşte pentru fiecare sector al pieţei principalele măsuri pe care ţările asociate trebuie să le adopte pentru a-şi pregăti economiile să funcţioneze în baza regulilor pieţei interne UE. Hotărârea organizării CIG a fost luată la reuniunea Consiliului European de la Madrid. la 3 mai 1995 Comisia a adoptat o Carte Albă asupra pregătirii ţărilor asociate pentru integrarea în UE. Consiliul European de la Cannes din iunie 1995 a aprobat un cadru stabil pe termen mediu pentru finanţarea politicii UE faţă de Europa Centrală pe perioada 1995-1999. dialogul este bilateral între UE şi fiecare dintre ţările asociate. Lucrările CIG au privit: a) reforma sistemului instituţional care să funcţioneze cu o mai mare eficienţă. Islanda şi Liechtenstein. De asemenea s-a adoptat hotărârea lansării negocierilor de aderare după încheierea Conferinţei Interguvernamentale (CIG) propunându-se începerea acestor negocieri cu Cipru şi Malta. Analizând rapoartele Comisiei. definirea mai clară a relaţiei dintre UE şi UEO ş. în domeniul economic şi financiar s-a stabilit un dialog multilateral între UE şi ţările asociate. Cipru şi Malta.

Anul 1999 a fost marcat de alegerile europene pentru formarea noului Parlament European şi de alegerea unei noi comisii al cărui preşedinte este fostul prim-ministru al Italiei. la 1 ianuarie 1999 a intrat în vigoare actul privind instituirea euro ca monedă a statelor membre. Finlanda. au fost mai bine fixate raporturile dintre instituţii. Spania. schimb şi acumulare. în timp ce SUA deţin 16% şi Japonia 7%. Tratatul de la Amsterdam pune bazele unei Europe mai democratice. Portugalia. Romano Prodi. Dintre statele ce au aderat în ultimii ani la Uniunea Europeană au aderat la Ttatatul euro Slovenia în anul 2007. Irlanda. Jean Claude Trichet. structură politică la care participă toate statele membre UE. Comisie şi Banca Centrală Europeană privind stabilitatea economică şi monetară. Tratatul de la Amsterdam a instituţionalizat „Spaţiul Schengen”. reconfirmat în funcţie la finele anului 2009. Franţa. Din ianuarie 2002 euro a funcţionat efectiv pentru spaţiul comunitar. în primul rând a drepturilor sociale. în situaţii de criză ea depinzând de deciziile politice ale unor organe ce nu reprezintă interesele Europei. intervenit după transformarea Comunităţilor în Uniunea Europeană. Italia. Cipru şi Lichtenstein nefăcând aplicarea acordului până în prezent. ea poate fi analizată şi distinct pentru fiecare stat candidat. creşterea gradului de coeziune a statelor membre în politica externă şi de securitate comună. euro a devenit moneda de plată. toate statele membre au semnat Convenţia Schengen. Germania. Luxemburg. La actul privind moneda unică au aderat iniţial 12 state: Austria. 14 . Cele 16 ţări comunitare care au aderat la Euro asigură peste 20% din exportul mondial. Dintre statele membre anterior extinderii spre Est. cât şi a Tratatului asupra Uniunii Europene. au fost sporite atribuţiile celorlalte organe consultative ce intervin în procesul decizional. consolidarea politicilor comune. Danemarca şi Suedia nu şi-au exprimat voinţa de a participa la Tratatul euro şi sunt invitate să adere în momentul în care vor considera oportun acest act. prevederile acesteia fiind incorporate în tratat. De la 1 iunie 1998 a început să funcţioneze Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Bulgaria. A fost ales Comitetul Executiv BCE al cărui preşedinte a fost ales Wim Duisemberg. Malta şi Cipru în anul 2008 şi Slovacia în 2009. Sub aspect instituţional au fost lărgite atribuţiile legislative şi de control politic ale Parlamentului European. în perspectiva lărgirii UE numărul maxim de membri fiind fixat la 700. Ulterior Grecia a îndeplinit condiţiile prevăzute în anul 2001 de Consiliu. El conţine o serie de dispoziţii care privesc protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor europeni. ce marchează o nouă etapă de adâncire a integrării europene. ulterior în 1990 a fost semnată Convenţia Schengen. Cu excepţia Marii Britanii. În baza regulamentului adoptat de Consiliu. În cursul anului 1998 politica UE şi majoritatea activităţii organelor proprii a fost consacrată monedei unice Euro. Olanda. stabilindu-se şi taxele de conversie între monedele naţionale şi euro. Acesta este al doilea mare act de modificare a tratatelor de la Paris şi Roma. prin dispoziţiile TA. astfel încât din anul 2002 pentru cele 13 state. Marea Britanie. iar de la 1 iulie 2002 monedele naţionale au fost retrase din circulaţie. creşterea protecţiei mediului înconjurător. în ceea ce ne priveşte lucrarea purtând titlul “Agenda 2000 .punctele de vedere ale Comisiei în legătură cu solicitarea României de aderare la Uniunea Europeană“. Uniunea Europeană a constatat că până în prezent integrarea economică nu a dus şi la realizarea unui mecanism de securitate comună. de pace şi securitate în Europa.Lucrare deosebit de amplă. Urmare intervenţiei militare NATO în Kosovo. La 17 iunie 1997 cele 15 state membre au semnat Tratatul de la Amsterdam privind modificarea tratatelor constitutive ale Comunităţilor Europene. organele complementare şi subsidiare. Primul acord a intervenit în anul 1985. Din noiembrie 2003 exercită funcţia de preşedinte BCE fostul guvernator al Băncii Franţei. fost guvernator al Băncii Centrale Olandeze. care să răspundă nevoilor sociale. în paralel cu monedele naţionale. dintre acestea România. finanţist cu o carieră remarcabilă de peste 30 de ani în acest domeniu. în materie de liberă circulaţie a persoanelor şi cooperare cu privire la asigurarea securităţii frontierelor UE. Protocolul privind principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii fixând reguli de alpcare a dispoziţilor instituite la Maastricht în această privinţă. Belgia.

Portugalia – 25 de mandate. continuate prin Ttatatul de la Nisa şi Conferinţa Interguvernamentală de la Laeken. ale cărei lucrări iniţiază un amplu dialog politic şi cu caracter tehnic pentru elaborarea Tratatului de la Lisabona. Slovacia – 13 mandate. Danemarca. adică 74%.9. TN a consolidat funcţiile Europol şi Eurojust în privinţa cooperării de specialitate în acest domeniu. cât şi al unor Convenţii( Convenţia pentru 15 . fiecare stat membru având dreptul la un singur membru. Grecia. Irlanda. Polonia – 50 de mandate. România – 14 voturi. triumfând criteriul demografic în concurs cu oricare altul. Malta . Finlanda.7. Belgia. Slovenia. Estonia . Numărul membrilor Parlamentului European a fost fixat la 732 şi a fost renegociat numărul de locuri pentru fiecare stat. România – 33 de mandate. Italia. Luxemburg. Portugalia. a fost gândit un nou mod de calcul al majorităţii calificate şi au fost extinse domenile în care decizia în Consiliu se adoptă cu majoritate calificată.12. Slovacia. Spania şi Polonia 21. iar din 2009 ni s-au aplicat dispoziţiile Tratatului de la Nisa în temeiul cărora. fiind repartizat astfel : Germania. Portugalia. Majoritatea calificată a fost stabilită la 255 de voturi din totalul de 345 de voturi.24. Italia. structural purtat şi în cadrul mai multor Conferinţe Interguvernamentale. Spania. Slovacia. Această majoritate se calculează şi prin raportare la populaţia statelor membre şi ea este de 62% . Letonia – 8 mandate. Minoritatea de blocaj a fost fixată la 91 de voturi. Marea Britanie – 29 voturi. Belgia. Ungaria – 20 de mandate. Dispoziţiile Tratatului de la Nisa au rezolvat de principiu reprezentarea instituţională a statelor şi ele sunt cele aplicabile în prezent. Suedia. Lituania – 12 mandate.6. În temeiul acestor dispoziţii CJCE are azi 27 de judecători şi 8 avocaţi generali. Cipru – 6 mandate. Estonia. Franţa. Tratatul de la Nisa a luat act de ajungerea la termen a Tratatului de la Paris privind CECO. şi în parte de Tratatul CEEA. Malta – 3 voturi. Letonia.5. Belgia. Conform Tratatului de la Nisa. Irlanda. Spania. statele dispun de la 1 noiembrie 2004 de : Germania. statele membre beneficiază de următoarea reprezentare în Parlamentul European : Germania – 99 de mandate. Franţa.Tratatul de la Maastricht a deschis epoca unor reforme majore. Olanda. Danemarca. Bulgaria – 17 mandate. odată cu alegerile din 2009. numărul avocaţilor generali fiind de 8. Olanda – 25 de mandate. Lituania – 7 voturi. Estonia. Principalele dispoziţii privesc : extinderea UE cu până la 27 de state membre. Cipru şi Luxembourg . Malta – 5 mandate. Republica Cehă. fiind stabilită regula că fiecare stat membru este reprezentat de un judecător. prin Tratatul de aderare. În ceea ce priveşte coopererea în materie de justiţie şi afaceri interne.15. până la alegerile din 2009. Bulgaria – 10 voturi. Prin Tratatul de la Nisa numărul membrilor Comisiei a fist fixat la 27. cele prrvăzute prin Tratatul de la Lisabona aplicându-se din mandatul 2013. Numărul membrilor Comitetului Economic şi Social şi al Comitetului Regiunilor a fost fixat la 344. Polonia – 27 voturi. Suedia – 18 mandate. adică cele 255 de voturi trebuie să provină de la state a căror populaţie însumată reprezintă 62% din cea totală a Uniunii. iar dispoziţiile acestuia au fost preluate de Tratatul CEE. în condiţiile reducerii numărului de locuri pentru toate statele. Lituania . Austria. Conform Tratatului de la Nisa. Consiliul European de la Laeken din 2001 a deschis un amplu dialog. Cu privire la Curtea de Justiţie a fost menţinut sistemul de compunere. Franţa. în procedura votului cu majoritate calificată exprimat în Consiliu. România . beneficiem de 33 de locuri. cum ar fi puterea economică şi politică a unei ţări. În ce priveşte ţara noastră. Marea Britanie – 72 de mandate. Cipru – 4 voturi. în raport de puterea demografică fiind alocate după 2003 numărul de locuri şi de voturi pentru fiecare stat membru. Tratatul de la Nisa a fost semnat la 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 2003 fiind consactat reformei sistemului instituţional în vederea extinderii Uniunii Europene. Grecia. Ungaria – 12 voturi. Slovenia. Austria. Denmarca. Letonia. Finlanda. în Parlamentul European am beneficiat iniţial de 35 de locuri. Olanda – 13 voturi. Luxemburg. Irlanda. Finlanda. Austria . Ungaria. Cehia. Grecia. Italia şi Marea Britanie . Suedia. Bulgaria. Slovenia – 7 mandate. Cehia. un nou mod de gândire a modului de reprezentare a statelor în cadrul instituţiilor şi organelor complementare.

Procedurile de ratificare au fost parcurse în anii ulteriori. capabil să se exprime univoc în problemele mondiale” (România şi Comunităţile Europene . Acordul European de asociere a României la Uniunea Europeană marchează o etapă deosebit de importantă în procesul de integrare a României în structurile europene.un solid şi complex sistem instituţional.tratate cu putere de lege. îndeosebi a sistemului instituţional şi al mecanismelor funcţionale ale Uniunii Europene. 13 din 7 februarie 2008 Tratatul de la Lisabona. Acordul cu privire la sistemul generalizat de preferinţe din 1974 şi Acordul privind produsele industriale din 1980 încheiate cu CEE. Uniunea Europeană fiind reprezentată la rang diplomatic de Delegaţia Comisiei Europene în România. la 13 decembrie a fost semnat de către statele membre Tratatul de la Lisabona. Pe plan politic are loc acreditarea reciprocă a primelor misiuni diplomatice.Guvernul României . Tratatul de instituire a unei constituţii pentru Europa.Departamentul Informaţiilor Publice . nu va fi o putere organizată decât dacă se structurează în jurul unui nucleu stabil. În aceste condiţii România şi Comunitatea Europeană semnează la 22 octombrie 1990 Acordul de comerţ şi cooperare. un nou document a fost redactat. iar sub preşedenţia portugheză exercitată în a doua jumătate a anului 2007. din iunie 2003 şi celui de la Roma din iulie 2003. 2. dar mai puţin categorică decât cea iniţială. Într-o primă etapă. Uniunea Europeană este o realitate de fapt şi de drept care se construieşte zi de zi sub ochii noştri şi aşa cum se arată într-un material al Guvernului României: “Marea Europă. . act respins prin referendumul organizat pentru ratificarea sa. Asocierea României la UE înseamnă în plan economic crearea unei zone de liber schimb. intrat în vigoare în mai 1991. iniţial în Franţa şi ulterior în Olanda.viitorul Europei) ce aveau drept obiectiv adoptarea unei reforme profunde. Cele mai importante momente din evoluţia raporturilor dintre ţara noastră şi UE sunt cu evidenţă încheierea Acordului de asociere şi depunerea de către România la 22 iunie 1995 la Paris a cererii de aderare la UE. acestea urmând să fie finalizate până la sfârşitul anului 2009.Bucureşti 1993. integrate în dreptul intern. Procesul de integrare europeană se particularizează prin faptul că: 1. Secţiunea a III-a ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ Până în decembrie 1989 relaţiile României cu cele trei Comunităţi Europene s-au concretizat în raporturi bilaterale între ţara noastră şi statele membre CE. pas decisiv în atingerea obiectivului ca ţara noastră să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. în culsul anului 2006. lucrările Convenţiei ce l-a avut ca preşedinte pe Valéry Giscard d’Estaing au remis Consiliului European de la Salonic. Începând cu anul 1990 relaţiile dintre România şi UE au cunoscut o creştere importantă. baze economice solide care au creat o interdependenţă crescută între statele membre şi o reală solidaritate de fapt.5). UE se întemeiază pe. . care tocmai se naşte de la Atlantic la Urali. iar în plan politic crearea unui cadru instituţional în vederea realizării unui intens dialog politic.un sistem de drept propriu şi un sistem jurisdicţional propriu cu acces direct. politice şi sociale din Europa Centrală şi de Est şi a orientării statelor vest-europene spre o generalizare a integrării economice la nivelul continentului. cooperarea economică şi financiară în sprijinul restructurării economiei româneşti. p. România a ratrificat prin legea nr. UE se bazează pe: . într-o formă evident reformatoare. Sub preşedenţia Germaniei şi ţinând cont de principalele critici. în contextul democratizării vieţii economice. inclusiv la nivel înalt 16 .

de un membru al Guvernului României şi un membru al Consiliului UE. aplicându-se României preferinţele vamale generalizate (scutiri sau reduceri de taxe vamale şi de prelevare). Titlul final “prevederile instituţionale. Acordul European instituind o asociere între România. 8 martie 1993 decizia de aprobare a Acordului de către Consiliu. .elaborarea unor strategii coerente de restructurare a ramurilor industriale. Principalul organ este Consiliul de Asociere care se reuneşte cel puţin o dată pe an la nivelul membrilor desemnaţi de Guvernul României. CA este asistat de un Comitet de Asociere format din reprezentanţi ai Guvernului României. generale şi finale” din Acordul European este consacrat acestui mecanism bilateral. la 1 mai 1993 Acordul Interimar a intrat în vigoare.a. Pentru punerea în aplicare a Acordului European şi urmărirea modului de executare a dispoziţiilor sale de către părţile contractante. de regulă la nivel de funcţionari superiori.în prima etapă UE îşi va asuma cu precădere angajamentele. a unor sectoare industriale pe o perioadă de 5-10 ani. datorită sensibilităţii pieţei comunitare la aceste produse. . Regulile de funcţionare ale Comitetului de Asociere vor fi stabilite de Consiliul de Asociere. pe de o parte. Actele sale sunt decizii şi recomandări. iar în a doua etapă România. Deciziile sunt obligatorii pentru părţile contractuale. pe de altă parte. . împărţită în 2 etape succesive egale.20/12 aprilie 1993 şi de către statele membre UE a intrat în vigoare la 1 februarie 1995. . orice alte probleme bilaterale sau internaţionale de interes reciproc. CA poate delega. semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. În îndeplinirea sarcinilor sale. ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. inclusiv prin subvenţii. cât şi de către statele UE.stabilirea unei perioade de tranziţie de maximum 10 ani. Prezidarea Consiliului de Asociere (CA) se va face pe rând. 17 . La lucrările CA poate participa cu statut de observator Banca Europeană de Investiţii. Sunt prevăzute dispoziţii ce privesc crearea unei zone de comerţ liber.90% din produsele industriale.posibilitatea României de a continua procesul de sprijinire.4 noiembrie 1992. Comitetul este principalul organ executiv. . pe de o parte şi reprezentanţi ai Consiliului UE şi ai membrilor Comisiei UE pe de altă parte. În vederea aplicării în avans a prevederilor comerciale şi economice din Acordul de Asociere între România şi Comunităţile Europene a intervenit în anul 1993 un Acord Interimar.disponibilitatea părţilor de a revedea periodic angajamentele luate în sensul ameliorării lor. Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora. Principiile care stau la baza asocierii României la UE au în vedere: . El examinează problemele importante apărute în cadrul acordului. în perioada 19 mai 1992 . Negocierile Acordului Interimar s-au purtat pe parcursul a şase runde. CA este un organ decizional. atât de către România. pe de o parte şi membri ai Consiliului CE şi Comisia CE pe de altă parte. 16 martie 1993 Senatul României ratifică Acordul. Reuniunile Comitetului de Asociere sunt periodice. Urmare a parcurgerii procedurilor de ratificare.pentru sprijinirea eforturilor României pe calea realizării economiei de piaţă şi a consolidării democraţiei.în privinţa importurilor agricole din UE se va aplica o reducere a taxelor vamale de 25% pe o perioadă de 5 ani pentru produsele complementare producţiei interne şi pentru cele deficitare de pe piaţa internă ş. Acordul a prevăzut un sistem instituţional adecvat misiunilor sale. inclusiv în sensul accelerării aplicării Acordului. El a fost ratificat conform actelor următoare: 12 februarie 1993 avizul favorabil dat de Parlamentul European. textile şi siderurgice. .părţile se vor abţine de la noi reglementări care ar intra în contradicţie cu Acordul. .eliminarea graduală de către România a taxelor vamale la importul a 70-75% din produsele industriale provenind din UE. Eventualele diferende ce pot apare între părţi vor fi soluţionate de CA printr-o decizie sau de un arbitru. 22 martie 1993 Adunarea Deputaţilor ratifică Acordul. . în condiţiile Acordului puterea de decizie Comitetului de Asociere. acestea fiind ţinute să le aducă la îndeplinire prin măsuri adecvate. concretizat prin eliminarea treptată a obstacolelor tarifare şi netarifare în relaţiile dintre părţi.realizarea unei zone de liber schimb cu caracter limitat şi determinat pentru produsele agricole provenite din România. acordul a fost parafat la Bruxelles la 17 noiembrie 1992 şi semnat la acelaşi sediu la 1 februarie 1993.eliminarea restricţiilor cantitative şi a taxelor vamale la importul din România pentru cca. .

măsuri tranzitorii şi derogatorii. dispoziţii instituţionale. Ele privesc acte legislative şi alte instrumente de aderare. a serviciilor şi a persoanelor. act component al Agendei 2000. dezvoltarea societăţii româneşti pe principiile democraţiei şi economiei de piaţă. Această opţiune are la bază consensul forţelor sociale şi politice care vizează ancorarea solidă a ţării în sistemul de valori european. dispoziţii financiare. Acest forum democratic se reuneşte de 2 ori pe an: o dată pe teritoriul Uniunii şi o dată de teritoriul unui stat asociat. FMI. ce vizează garantarea liberei circulaţii a capitalurilor. pe de o parte şi ai Parlamentului European pe de altă parte. după 1994 s-a format un Comitet Parlamentar Mixt la lucrările căruia participă parlamentari membri ai parlamentelor naţionale din ţările asociate şi parlamentari europeni. Transformările profunde care au avut loc în societatea românească după 22 decembrie 1989. apreciind că într-un interval de aproximativ 5 ani România va îndeplini condiţiile şi va putea să îşi asume obligaţiile ce decurg din aderarea la UE. a stabilit o serie de recomandări. Având în vedere că astfel de organe au fost create şi prin acordurile încheiate de UE cu celelalte state asociate şi din nevoia de a stabili un cadru de dialog larg între aceste ţări şi UE. Ele s-au purtat în perioada 2000-2004. negocierile au fost supuse votului Parlamentului European şi apoi votului final în Consiliu la 31 martie 2005. România a ratificat prin procedura parlamentară. membri ai Parlamentului României. Tratatul de aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeană fiind adoptat prin legea nr. România participă activ la lucrările de dialog politic parlamentar. În acest document se arată: “aderarea României la UE constituie pentru societatea românească un obiectiv strategic fundamental. Pentru toate părţile Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. Regulile de funcţionare ale CPA sunt stabilite chiar de acest organ şi el are un rol consultativ pe lângă CA. Oferta românească în dialogul politic al integrării europene este reprezentată de Strategia naţională de pregătire a aderării la UE. Informaţia se completează cu studiile şi referatele de la orele de seminar pe tema raporturilor României cu Uniunea Europeană . la nivel guvernamental.148 din Constituţie. pe cele 31 de capitole de negocieri. precum şi noua concepţie promovată de UE în relaţiile cu ţările din Centrul şi Estul Europei sunt elemente esenţiale care au permis aşezarea pe baze noi a relaţiilor României cu Uniunea Europeană. Finalizate în noiembrie 2004. adaptări ale actelor comunitare. BERD. 18 . prin aprobare parlamentară. dispoziţii permanente şi temporare. În urma Consiliului European de la Copenhaga din 1999 au început negocierile pentru aderare. hotărârea ţării noastre de a participa la procesul de integrare europeană. Strategia naţională prevede şi înfiinţarea unui comitet interministerial responsabil în domeniul integrării. Conform art. o reglementare amplă a funcţionării pieţei şi prin participarea celor două ţări şi o însuşire a reformelor aduse prin Tratatul constituţional. a Departamentului de Integrare Europeană subordonat Primului Ministru şi a altor structuri centrale şi locale. Strategia naţională este strâns corelată cu programul conţinut în Carta Albă şi prevede în consens cu acesta şi un Program de armonizare legislativă pentru integrarea în piaţa internă. tehnic şi politic. Tratatul de aderare al României şi Bulgariei a fost semnat la 25 aprilie 2005 la Luxemburg şi supus ratificării de către toate părţile contractante. act adoptat la Snagov la 21 iunie 1995. promovarea interesului naţional. participarea la programul PHARE şi raporturile specifice cu instituţiile financiare BIRD. a mărfurilor. Actele sale sunt recomandări cu privire la problemele asupra cărora urmează să decidă CA. În anul 1997 Comisia Europeană a prezentat punctele de vedere proprii în legătură cu solicitarea României de aderare la Uniunea Europeană. El este un forum democratic de dialog politic format din parlamentari.157 din 1 iunie 2005.Al treilea organ este Comitetul Parlamentar de Asociere. Comisia a analizat realizările României în procesul de preaderare. BEI. în măsură să asigure stabilitatea şi prosperitatea naţiunii”.

acesta rezultă dintr-o situaţie bugetară care nu cunoaşte un deficit public excesiv în înţelesul articolului 104c alineatul (6)". raportul a fost diminuat în mod considerabil şi constant şi atinge un nivel apropiat de valoarea de referinţă. raportul dintre deficitul public planificat sau realizat şi produsul intern brut depăşeşte o valoare de referinţă (stabilită la 3% din PIB în Protocolul privind procedura referitoare la deficitele excesive). care nu poate depăşi cu mai mult de 1.Criteriile de convergenţă – 1. depăşirea valorii de referinţă a fost doar excepţională şi temporară şi respectivul raport rămâne apropiat de valoarea de referinţă. b) raportul dintre datoria publică şi produsul intern brut depăşeşte o valoare de referinţă (stabilită la 60% din PIB în Protocolul privind procedura referitoare la deficitele excesive).5% rata inflaţiei a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor. în cursul unei perioade de un an înaintea examinării. b) Articolul 1 al Protocolului privind criteriile de convergenţă menţionate în articolul 121 din tratat:"Criteriul stabilităţii preţurilor. Aplicarea prevederilor tratatului : a) În ceea ce priveşte „rata medie a inflaţiei. privind existenţa unui deficit excesiv în statul membru respectiv”. b) Sintagma „a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor” utilizată pentru definirea valorii de referinţă se aplică utilizând media aritmetică neponderată a ratei inflaţiei înregistrată în cele trei ţări cu cele mai mici rate ale inflaţiei. sau 3. dat fiind că aceste rate sunt compatibile cu stabilitatea preţurilor. cu excepţia situaţiei în care acest raport scade suficient şi se apropie de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător. Prevederi suplimentare : 19 . cu excepţia situaţiei în care: 2. B. mai ales dacă: 1. b) Articolul 2 al Protocolului privind criteriile de convergenţă menţionat în articolul 121 al tratatului stipulează faptul că acest criteriu presupune că „în momentul examinării.Fişier Pentru aderarea la moneda unică Euro au fost adoptate următoarele . Comisia Europeană are obligaţia să întocmească un raport în cazul în care un stat membru UE nu îndeplineşte cerinţele în materie de disciplină bugetară. 2. Procedura privind deficitele excesive : a) Articolul 104 stabileşte procedura privind deficitele excesive. Inflaţia se calculează cu ajutorul indicelui preţurilor de consum pe o bază comparabilă. menţionat la articolul 121 alineatul (1) prima liniuţă din tratat înseamnă că un stat membru are o stabilitate durabilă a nivelului preţurilor şi o rată medie a inflaţiei. Evoluţia preţurilor : A. C. ţinând seama de diferenţele dintre definiţiile naţionale. Prevederile tratatului : a) Articolul 121 alineatul (1) a doua liniuţă prevede următoarele: "caracterul solid al finanţelor publice. Prevederile tratatului : a) Articolul 121 alineatul (1) prima liniuţă prevede următoarele:„realizarea unui grad înalt de stabilitate a preţurilor.” B. Conform prevederilor articolului 104 alineatele (2) şi (3). în cursul unei perioade de un an înaintea examinării”. rata inflaţiei este calculată pe baza creşterii înregistrate de ultima medie anuală disponibilă a indexului armonizat al preţurilor de consum (IAPC) comparativ cu media anuală anterioară. Evoluţia finanţelor publice : A. acesta rezultă dintr-o rată a inflaţiei apropiată de cea a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a preţurilor”. un stat membru nu face obiectul unei decizii a Consiliului menţionată la articolul 104c alineatul (6) din tratat.

b) Comisia poate de asemenea să elaboreze un raport în cazul în care.(1) din tratat menţionează: "criteriul de participare la mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European.a) Raportul Comisiei examinează în egală măsură dacă deficitul public depăşeşte cheltuielile publice de investiţii şi ţine seama de toţi ceilalţi factori incidenţi. după cum se precizează în tratat. Consiliul UE. apreciază că există riscul unui deficit excesiv într-un stat membru. timp de cel puţin doi ani. BCE redactează opinii asupra evoluţiei finanţelor publice. în ceea ce priveşte definiţia „limitelor normale de fluctuaţie”. Comitetul Economic şi Financiar are obligaţia sa avizeze raportul Comisiei. fără devalorizarea monedei în raport cu cea a altui stat membru”. În special. b) În al doilea rând. BCE face referire la avizul oficial formulat de Consiliul Institutului Monetar European în octombrie 1994 şi declaraţia acestuia publicată în raportul din noiembrie 1995 intitulat „Progresul pe calea convergenţei”. c) În conformitate cu prevederile articolului 104 alineatul (6). deşi exigenţele care decurg din aceste criterii au fost respectate. înseamnă că un stat membru a respectat marjele normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European. Aplicarea prevederilor tratatului : a) Tratatul face referire la criteriul de participare la mecanismul european al cursului de schimb (MCS până în decembrie 1998. c) Avizul formulat de Consiliul Institutului Monetar European în octombrie 1994 prevedea că „banda de fluctuaţie mai largă a contribuit la asigurarea unui grad mai mare de stabilitate a cursului de schimb în cadrul MCS”. BCE analizează principalii indicatori ai evoluţiei finanţelor publice în perioada de referinţă. se recomandă menţinerea acordurilor actuale” şi că „ţările membre trebuie să urmărească evitarea în continuare a fluctuaţiilor cursului de schimb prin orientarea politicilor lor către asigurarea stabilităţii preţurilor şi reducerea deficitelor bugetare.25% în jurul parităţilor centrale bilaterale. hotărând cu majoritate calificată la recomandarea Comisiei şi ţinând seama de eventualele observaţii ale statului membru vizat. că „în opinia Consiliului Institutului Monetar European.” B. decide. iar interpretarea criteriului. 3. înlocuit de MCS II începând cu luna ianuarie 1999). Evoluţia cursului de schimb : A. statul membru nu a devalorizat din proprie iniţiativă rata de schimb centrală bilaterală a monedei sale faţă de moneda unui alt stat membru în aceeaşi perioadă. În ceea ce priveşte sustenabilitatea. dacă există sau nu un deficit excesiv. în timp ce o bandă de fluctuaţie de ±6% reprezenta o derogare de la norme. În august 1993. b) Articolul 3 al Protocolului privind criteriile de convergenţă menţionate în art. d) În raportul din noiembrie 1995 intitulat „Progresul pe calea convergenţei”. a devenit mai puţin clară”. „limitele normale de fluctuaţie” se situau la ±2. contribuind prin aceasta la îndeplinirea cerinţelor formulate în articolul 121 alineatul (1) al tratatului şi protocolul aferent”. Tot atunci s-a propus să se ţină seama de „evoluţia deosebită a cursurilor de schimb din Sistemul Monetar European (SME) începând cu anul 1993” în 20 . inclusiv de poziţia economică şi bugetară pe termen mediu a statului membru. după o evaluare globală. ia în considerare perspectivele şi problemele cu care se confruntă finanţele publice şi se concentrează asupra legăturii dintre deficit şi evoluţia datoriei. Aspecte procedurale şi aplicarea prevederilor tratatului : În scopul examinării stadiului de convergenţă. D. s-a luat decizia de a lărgi limitele de fluctuaţie până la ±15%. în mod deosebit a conceptului „limite normale de fluctuaţie”. Institutul Monetar European a recunoscut faptul că „la momentul elaborării tratatului. Prevederile tratatului : a) Articolul 121 alineatul (1) a treia liniuţă prevede următoarele: „respectarea limitelor normale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European. menţionat la articolul 121 alineatul (1) a treia liniuţă din tratat. fără să cunoască tensiuni grave cel puţin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării. a) În primul rând.121 alin. BCE analizează dacă statul respectiv a participat la MCS II „pentru o perioadă de cel puţin doi ani înainte de momentul examinării”.

Aplicarea prevederilor tratatului : a) În primul rând. B. ţinând seama de diferenţele dintre definiţiile naţionale”. realizate în baza acestor acorduri de cele două părţi contractante. astfel cum a fost stabilită la Consiliul European de la Essen. care au fost stabilite în scopul evaluării gradului de convergenţă. sintagma „a cel mult trei state membre care au obţinut cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor” care este utilizată pentru definirea valorii de referinţă a fost aplicată prin utilizarea unei medii aritmetice neponderate a ratelor dobânzilor pe termen lung ale celor trei ţări care au înregistrat cele mai mici rate ale inflaţiei. Cât priveşte UE. rata dobânzii pe termen lung a fost calculată ca medie aritmetică a ultimelor 12 luni pentru care există date privind indicele armonizat al preţurilor de consum. Evoluţia ratei dobânzii pe termen lung A. Ratele dobânzilor au fost calculate pe baza ratelor dobânzilor armonizate pe termen lung. înseamnă că un stat membru a avut o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu poate depăşi cu mai mult de 2% pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor. Prevederile tratatului : a) Articolul 121 alineatul (1) a patra liniuţă prevede următoarele: „caracterul durabil al convergenţei atinse de statul membru şi al participării sale la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European.pregătirea ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii Europene Consiliul European de la Essen. 21 . xxx Carta Albă .realizarea unei analize ex post". Consiliul a definit pregătirea statelor asociate pentru integrarea în piaţa internă UE ca fiind “elementul esenţial al strategiei care trebuie să permită reducerea diferenţelor” şi a invitat Comisia să redacteze o Carte Albă. Aceasta se realizează utilizând indicatori precum diferenţialele ratelor dobânzilor pe termen scurt faţă de zona euro şi evoluţia lor. decizia politică din decembrie 1994 bazânduse pe două instrumente principale: acordurile de asociere încheiate de UE cu TECE şi pe de altă parte relaţiile structurate. b) Articolul 4 al Protocolului privind criteriile de convergenţă menţionate în articolul 121 din tratat menţionează următoarele: „criteriul de convergenţă al ratelor dobânzilor menţionat la articolul 121 alineatul (1) a patra liniuţă din tratat. în ceea ce priveşte „rata medie nominală a dobânzii pe termen lung” înregistrată pe „o perioadă de un an înainte de momentul examinării”. b) În al doilea rând. e) În al treilea rând. în cursul unei perioade de un an înaintea examinării. atunci când se apreciază evoluţia cursului de schimb se pune accentul pe apropierea cursurilor de schimb de parităţile centrale din cadrul MCS II. acest proces prezintă importanţă datorită nevoilor proprii de a face funcţională piaţa internă şi după lărgirea sa. În acest context. 4. Documentul elaborat de comisie nu este decât un element al strategiei de preaderare. prin aderarea TECE. din decembrie 1994 a adoptat o strategie de preaderare menită să ajute ţările asociate din Europa Centrală şi de Est (TECE) să-şi realizeze condiţiile de aderare la UE. Ratele dobânzilor sunt calculate pe baza obligaţiunilor de stat pe termen lung sau a unor titluri comparabile. precum şi ţinând cont de rolul intervenţiilor pe piaţa valutară. care se reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung”. problema apariţiei unor „tensiuni severe” este în general abordată prin examinarea gradului de deviere a cursurilor de schimb de la parităţile centrale din cadrul MCS II faţă de euro.

sau comune. sau partajate. pentru primul pilon – Comunitatea sunt specifice raporturile de integrare ce privesc funcţionare pieţei unice şi ele se realizează prin competenţele exclusive şi competenţele concurente. aderarea sub aspectul condiţiilor de fond şi de formă. Competenţele exclusive sunt cele atribuite de statele membre Uniunii. în privinţa apropierii legislaţiilor. Tranziţia TECE către sisteme politice şi economice compatibile cu acelea din UE este un proces complex. între părţi. Alinierea la piaţa internă presupune un proces complex de transformări pe care TECE trebuie să le realizeze pentru a stabili o compatibilitate între propria ordine economică. iar pe de altă parte apropierea legislaţiilor statelor părţi. ele vizând stabilirea progresivă. măsurile concrete de realizare a finalităţii propuse fiind stabilite progresiv de către UE şi fiecare dintre ţările asociate. cât şi stabilirea propriilor priorităţi pentru diferitele sectoare revenind. prin care fie transpune în dreptul intern o directivă comunitară. Carta Albă fixează doar o strategie. fie prin care adoptă norme de punere în aplicare a unui regulament. precum şi de competenţe specifice. Dacă s-a exercitat puterea de reglementare la nivelul Uniunii. consolidării reformelor economice. în primul rând ţărilor asociate. Capitolul II CARACTERE GENERALE STATUT ŞI COMPETENŢE A vorbi despre caracterele generale ale Comunităţilor înseamnă a trata problemele relative la statutul şi competenţele acestora. Pilonul al doilea ce priveşte cooperarea în materie de politică externă şi securitate comună (PESC). cât şi pilonul al treilea ce se referă la cooperarea în materie de justiţie şi afaceri externe(JAI). actul naţional putându-se aplica doar în completarea celui comunitar şi în măsura în care nu contravine acestuia. În construcţia comunitară pe trei „piloni”. comune sau partajate sunt majoritare şi ele privesc faptul că în unul şi acelaşi domeniu se bucură de putere de reglementare atât statul cât şi Uniunea. În procesul de preaderare UE îşi asumă în principal rolul de a acorda o asistenţă tehnică. a libertăţilor economice fundamentale proprii UE. pierderea calităţii de membru al Uniunii şi personalitatea juridică. Comunităţile dispun de largi competenţe de control şi acţiune. Documentul elaborat de Comisie arată că trebuie să se facă distincţia între alinierea la piaţa internă şi aderarea la UE. în totalitate a “acquis-ului comunitar”. responsabilitatea alinierii la piaţa internă.Din perspectiva TECE acordurile de asociere au drept obiectiv final crearea condiţiilor de aderare la UE. competenţele de tip statal şi de tip internaţional. în special crearea pieţei interne. Ţin de statutul Comunităţilor chestiunile referitoare la modul de instituire. Raporturile în cadrul Uniunii între statele membre sunt fie de integrare. În realizarea scopului pentru care au fost create. în special prin intermediul programului Phare. doar aceasta din urmă implicând acceptarea. proces în curs de derulare în toate TECE. el implică o serie de transformări politico-juridice şi politici macroeconomice coerente. actul astfel adoptat se aplică cu prioritate în raport cu unul naţional ce are aceeaşi sferă de reglementare. juridică şi politică cu cea existentă la nivelul UE. stimularea schimburilor economice şi comerciale. Competenţele concurente. fie de cooperare. restructurarea industrială. specifice fiecărei ţări în parte. în cadrul dialogului politic iniţiat după decembrie 1994. din chiar denumirea lor se observă că presupun strict raporturi de cooperare. în aceste domenii statul putând adopta doar un act de reglementare secundară. Uniunea se bucură de competenţe exclusive doar în 6 domenii ce privesc funcţionarea pieţei unice. Competenţele concurente 22 . Strategia UE de preaderare reprezintă doar un ajutor acordat TECE pentru obţinerea finalităţii prevăzută în Carta Albă.

dacă aceasta este mai eficientă şi mai profitabilă. îndeosebi în anul 1965. sunt organizaţii internaţionale. Nevoia de a da construcţiei comunitare o cât mai mare supleţe. fără ca statul să îşi fi pierdut puterea de reglementare. Caracterul nelimitat în timp rezultă din obiectivele şi finalitatea celor trei Comunităţi şi este în concordanţă cu acestea. în mod paradoxal Tratatul CECO prevede o durată limitată de 50 de ani pentru care a fost încheiat. tratate ratificate şi intrate în vigoare după principiile clasice ale dreptului tratatelor. Sub aspect formal. În ceea ce priveşte caracterele generale ale Comunităţilor putem spune că trei trăsături fundamentale le definesc. a transformării Comunităţilor într-o Uniune susţin pe deplin caracterul nelimitat în timp al structurilor create şi a tratatelor pe care se bazează. Uniunea Europeană se bazează pe cele trei Comunităţi care îşi au temeiul în cele trei Tratate constitutive.act de drept intern . pentru a lămuri caracterul limitat sau nelimitat în timp al Comunităţilor s-a pus. iar evoluţia în timp în sensul unificării organelor. problema interpretării dispoziţiilor tratatelor. căci el a dotat cu putere de reglementare Uniunea. Ele se deosebesc fundamental de toate organizaţiile internaţionale de tip clasic printr-o structură instituţională şi juridică originală şi prin faptul că se fundamentează pe o integrare economică. cât şi pentru a evita eventuale eşecuri s-a impus regula ratificării separate a celor trei tratate. având la bază tratate semnate de reprezentanţii cu depline puteri ai statelor fondatoare. AUE făcând de asemenea referiri la interpretarea tratatelor în sensul caracterului nelimitat în timp al construcţiei europene. respectiv de Uniune implică arătarea naturii acestei construcţii juridice. Interpretarea s-a realizat cu ocazia fuziunii organelor comunitare. crearea Comunităţilor nu a putut fi decât rezultatul tehnicii oferite de dreptul internaţional. Aşadar Comunităţile. Limitarea sa geografică la teritoriul Europei îi dă caracterul de organism internaţional regional. ele sunt înainte de toate organizaţii internaţionale. în baza principiului atribuirii de compenenţe.ţin de natura şi finalitatea Uniunii Europene. în mod evident. Această dispoziţie intră în contradicţie cu scopul său. respectiv Uniunea Europeană reprezintă un organism internaţional constituit după toate regulile dreptului internaţional public. puterea de reglementare exercitându-se uneori de către state în cadrul instituţiilor comunitare. În aceste condiţii. În ceea ce priveşte durata pentru care au fost create Comunităţile observăm că în timp ce Tratatele constitutive CEE şi CEEA conţin dispoziţia expresă privind încheierea lor pe o perioadă nelimitată în timp. Denumirea arată că statele care fac parte recunosc existenţa unei solidarităţi şi acceptă ca unele dintre competenţele lor. 23 . în raport cu ceea ce ar putea realiza fiecare stat în parte. Contrar federaţiilor sau confederaţiilor care îşi au întotdeauna izvorul în Constituţie . Denumirea de Comunităţi desemnează o fuziune instituţională a organelor prin care îşi realizează funcţiile specifice ce decurg din tratate. ce ţin de probleme de interes comun să revină organizaţiei stabilită între ele. Secţiunea I ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONALĂ Denumirea de Comunităţi. Indiferent de particularităţile pe care le prezintă Comunităţile.Comunităţile s-au născut ca şi orice altă organizaţie internaţională. organizaţii regionale deschise şi organizaţii regionale specializate.

Conform CECO. mai ales de către Comisie. dar obligatorii întrucât aderarea la UE înseamnă aderarea la cele trei Comunităţi pe care se bazează Uniunea şi respectarea actelor fundamentale ale acestora.98. După semnare actul de aderare intră în vigoare în momentul depunerii sale pe lângă Guvernul francez care este depozitarul Tratatului CECO. iar condiţiile concrete ale procedurii de aderare au fost elaborate cu ocazia diverselor aderări. Vom analiza caracterul de organizaţie regională deschisă tratând în mod succesiv problemele arătate. fiind un moderator al dezbaterilor dintre părţi. Privind cronologic reglementările comunitare putem spune că Tratatele constitutive de la Paris şi Roma precizează în termeni generali condiţiile de formă şi procedură. în 1981 Grecia şi în 1986 Spania şi Portugalia. adresată Consiliului care decide cu unanimitate de voturi după primirea avizului din partea Comisiei. fiind posibil eşecul discuţiilor datorită atitudinii ostile a unui stat deja membru. acestea se referă la două aspecte distincte: condiţii de formă şi procedură şi condiţii de fond. înainte ca organul decizional să se pronunţe asupra aderării. în ultimă instanţă încercând să găsească o soluţie de conciliere a intereselor în prezenţă. statul solicitant având doar posibilitatea de acceptare a condiţiilor impuse. cât şi în raport de relaţiile cu terţii. Negocierile se poartă în Consiliu. Dobândirea calităţii de membru este un act unilateral al Comunităţii. pe de o parte de către statele deja membre şi pe de altă parte de statul solicitant. Consiliul fixează cu unanimitate de voturi condiţiile de aderare. Aderarea: Condiţii de formă. de acomodare a ordinii social-economice şi politice din statul aderant cu cea deja existentă în UE. de posibilităţile pierderii calităţii de membru. De aceste norme au beneficiat în 1973 Danemarca. de principiu.237 şi Tratatul CEEA art. prin actele constitutive. Irlanda şi Marea Britanie. Aceste dispoziţii sunt particulare CECO. Cele trei tratate prevăd obligativitatea unei cereri de aderare din partea statului solicitant. Tratatele de la Roma au prevăzut procedura negocierii condiţiilor de aderare şi a transformărilor de realizat în perioada tranzitorie. De aceea putem spune că până în anul 1994 condiţiile de formă şi procedură sunt reglementate. iar acest caracter se analizează în raport de condiţiile de aderare.Secţiunea a II-a ORGANIZAŢIE REGIONALĂ DESCHISĂ Uniunea Europeană reprezintă o organizaţie regională deschisă. procedură şi fond Tratatele constitutive ale celor trei Comunităţi Europene conţin dispoziţii exprese privind aderarea. În ceea ce priveşte condiţiile de aderare. Comisia prezintă propuneri asupra problemelor ce trebuie luate în discuţie şi soluţionate în cursul negocierilor. Principiile generale ale procedurii de aderare sunt precizate de Tratatul CECO art. Finlanda şi Suedia. Tratatele constitutive au fost modificate ulterior prin Actul Unic European şi Tratatul de Maastricht. Până la intrarea în vigoare a Tratatul de Maastricht condiţiile de fond au fost precizate doar în practică. Tratatul CEE art. Ea participă la negocieri pentru a asigura eficienţa acestora. inclusiv cu norme privind aderarea de care au beneficiat Austria. A.205. Comisia nu este parte semnatară a actului. Actul Unic European a instituit şi obligativitatea obţinerii avizului Parlamentului European dat cu majoritate absolută de voturi. cu participarea Comisiei. În privinţa restului dispoziţiilor privind procedura de aderare Tratatul de la Paris conţine reglementări distincte faţă de la Tratatele de la Roma. În aceste condiţii. fără referiri la condiţiile de fond. Depunerea actului de aderare la Paris se face după ce a fost ratificat. Ne sunt prezente în memorie divergenţele 24 .

14 Jacques Delors. Până la TM condiţiile de fond nu au fost reglementate la nivel de tratate. (1925 .Dispoziţiile finale. El trebuie să deţină o economie de piaţă reală şi solidă.dintre Spania şi Norvegia datorate conflictelor de interese vis-a-vis de pescuitul în Marea Nordului şi rolul deosebit jucat de Jacques Delors14 ca mediator în cauză. luându-se în considerare rata inflaţiei. În lumina acestor dispoziţii. Pentru a fi admis statul solicitant trebuie să aibă o economie de piaţă competitivă şi care să funcţioneze corect. el înglobează elemente geografice. În acest sens Comisia va elabora un aviz provizoriu pe baza căruia Consiliul va decide cu unanimitate de voturi începerea negocierilor pentru aderare. adică între statele membre şi statul candidat. O altă condiţie prealabilă o constituie recunoaşterea şi transpunerea în practică a întregului “acquis” comunitar. principiile şi obiectivele politice ale tratatelor comunitare. Consiliului. economist şi om politic francez născut la Paris. Tratatul de la Maastricht (TM) a adus noi reglementări în privinţa procedurii de aderare. economice. a întregii dobândiri comunitare în timp. Procedura comunitară este deschisă de adresarea cererii de aderare. El poate doar să ceară Comisiei să stabilească împreună cu statul candidat categorii de probleme şi propuneri de soluţionare a acestora. personalitate marcantă a construcţiei europene în perioada 1985-1994. Cât priveşte politica externă şi de securitate comună. Aşa după cum se arată într-un document de lucru al Parlamentului European. Statul candidat trebuie să recunoască şi să accepte finalitatea politică a UE ce decurge din realizarea în timp a obiectivelor comunitare. respectiv toate drepturile şi obligaţiile Uniunii şi ale cadrului instituţional. cu modificările AUE şi adaptate la noul stadiu de dezvoltare a Comunităţilor. juridice şi instituţionale ale aderării statului candidat. deficitul bugetar şi datoria publică. la art. În titlul VII . să accepte şi să respecte jurisdicţia şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Negocierile se deschid cu ocazia unei conferinţe interguvernamentale la care participă membrii Consiliului şi statul candidat la nivelul miniştrilor de externe şi reprezentanţi ai Comisiei. care să facă faţă în condiţii de concurenţă pieţei unice europene. să fie un stat de drept democratic şi să respecte drepturile omului.F al Titlului I . Acesta hotărăşte asupra deschiderii procedurii şi cere Comisiei să prezinte consecinţele politice. cât şi o procedură între state. Bazele juridice ale negocierilor privind admiterea unui stat ca membru UE sunt date de art. Comisie şi Parlamentul European. existenţa unui însemnat sector al economiei private şi a unui cadru juridic şi administrativ adecvat în sectorul public şi privat. istorice şi culturale care contribuie la identitatea europeană. Uniunea Europeană este un organism regional de integrare economică şi din perspectiva acestei vocaţii fundamentale factorul economic este hotărâtor în rezolvarea cererii de aderare. Cât priveşte condiţiile şi criteriile de admitere ele sunt date de dispoziţiile art. Statul solicitant trebuie să respecte conţinutul.O ale TM completate cu precizările făcute în practică cu ocazia diverselor aderări.). Procedura de aderare se compune din două mari aspecte: o procedură comunitară desfăşurată la nivelul a trei instituţii: Consiliu. reunite în Consiliu şi statul aderant. ministru al economiei şi finanţelor 19811984. un stat solicitant trebuie să îndeplinească trei condiţii fundamentale: să aibă o identitate europeană. până în prezent nu există o definiţie oficială a termenului “european”. iar pe de altă parte în art. conform procedurilor naţionale de ratificare a acordurilor internaţionale. cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne soluţiile se propun de preşedintele Consiliului. acordurile internaţionale şi acordurile statelor membre privind Comunităţile.F şi art. Ele intră în vigoare după ratificarea de către toate părţile contractante. să respecte declaraţiile şi deciziile Comunităţilor. 25 .O se reiau regulile de formă şi procedură prevăzute în Tratatele de la Roma. adică a întregului câştig. Pornind de la experienţa celor 40 de ani de acţiune.O al TM.Dispoziţii comune sunt prevăzute norme de fond ale aderării la UE. Consiliul nu poate delega funcţia de negociere nici unei alte Instituţii. Actul de aderare se semnează pe de o parte de statele deja membre. din 1985 preşedinte al Comisiei UE.

cât şi de Instituţie datorită rolului şi atribuţiilor sale. determină intenţiile şi obiectivele politice şi condiţiile generale ale negocierilor. Procedura între state este greu de demarcat de cea comunitară. Procedura între state se referă la faptul că negocierile. La acest nivel. în celelalte momente ale procedurii comunitare se manifestă ca Instituţie. În faza negocierilor aderării Consiliul se prezintă ca o conferinţă interguvernamentală. iar COREPER va adopta un aviz comun al statelor membre UE asupra negocierilor.În acest stadiu al negocierilor Comisia va verifica împreună cu statul candidat corespondenţa legislaţiei comunitare cu cea a statului solicitant. Pentru a se obţine avizul Parlamentului trebuie întrunită majoritatea absolută de 314 voturi din numărul total de 626 de membri ai PE. avizul Parlamentului European ş. Sunt acte interne comunitare avizul Comisiei. atât de conferinţă interguvernamentală datorită nivelului la care se reuneşte. dar şi ultima etapă a procedurii comunitare de admitere în UE. Consiliul constată închise negocierile pe diferite capitole de probleme. Semnarea şi ratificarea tratatului ţin în exclusivitate de procedura între state. actul final al conferinţei ş. Uniunea Europeană se bazează pe cele trei Comunităţi. Consiliul European de la Madrid din decembrie 1995 a luat decizia politică a purtării tratativelor simultan pentru a se acorda şanse egale ţărilor candidate. Experienţa precedentelor extinderi ale UE arată că din momentul depunerii cererii şi până la aderarea propriu-zisă trec de obicei mai mulţi ani (zece ani până la 23 luni). proiectul de aviz este analizat şi în raport de propriul material elaborat de un grup de lucru special constituit de Consiliu. Acest act va fi transmis spre dezbatere Parlamentului European. Drept de vot au numai membrii Consiliului. ori există divergenţe. iar acestea se bazează pe voinţa comună a statelor ce le compun. Negocierile se angajează la nivelul politic de reprezentare internaţională a unui stat. Ultima etapă a procedurii de aderare o constituie luarea hotărârii cu unanimitate de voturi de către Consiliu. sub aspect politic se desfăşoară între statele deja membre reunite în Consilii şi statul candidat. Va fi elaborat un proiect de tratat de aderare. care împreună cu anexele parte la tratat va cuprinde toate adaptările tehnice pentru perioada de tranziţie cât şi eventuale derogări temporare. Hotărârea Consiliului este un act internaţional. Sunt acte internaţionale actele privind condiţiile de aderare şi adaptare a tratatelor. hotărâri luate în Consiliu de statele membre şi cel solicitant. UE ca persoană juridică nu este parte la tratat. În acest moment Comisia va elabora avizul definitiv asupra cererii de aderare şi a rezultatului negocierilor. printre altele succesul acestei structuri instituţionale deosebit de pragmatice. Reunit la nivel ministerial. iar statul aderant ratificarea prin referendum. Intervenţia Comisiei în această fază a negocierilor are un caracter tehnic. Cât priveşte natura juridică a actelor ce intervin în procedura de aderare la UE distingem acte interne şi acte internaţionale. Consiliul va finaliza negocierile. conform procedurilor constituţionale ale fiecărui stat parte la tratat. Ea se finalizează cu un proiect de aviz comun înaintat Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). Abţinerea sau votul împotrivă are ca efect respingerea cererii de aderare. ci doar statele deja membre şi statul aderant. 26 . Statele deja membre adoptă procedura ratificării parlamentare. De aceea tratatul de aderare este un act internaţional între statele deja membre şi statul aderant. În perspectiva anilor 2000 vor fi discutate cererile de aderare formulate de statele centraleuropene. ea este aproape ireversibilă. Aceste negocieri complexe reprezintă o tehnică în exclusivitate comunitară şi care asigură.a. Consiliul are o natură juridică dublă. tratatul de aderare.a. Ratificarea se face după toate regulile dreptului internaţional public. În această fază acordul provizoriu realizat anterior la nivelul COREPER poate fi confirmat sau se pot purta renegocieri asupra problemelor la care s-au exprimat rezerve. Comisia este doar un mediator al negocierilor. Odată dobândită calitatea de membru. Eventualele divergenţe sesizate de Comisie vor fi soluţionate la nivelul Consiliului.

Groenlanda a hotărât în anul 1984 retragerea din Comunitate. Proiectul Tratatului modificator din 2007 prevede procedura suspendării participării.131 un regim special de asociere de care beneficiază doar ţările şi teritoriile care au relaţii particulare cu statele membre (DOM. în sensul că la propunerea motivată a unei treimi din statele membre. Dobândind în anul 1979 un statut de autonomie internă faţă de Danemarca. fie în forma solicitării de a renegocia aderarea (Marea Britanie în anul 1974). ori eşti străin şi te afli în afara ei. Relaţiile UE cu alte organizaţii internaţionale 27 . pentru încalcarea gravă şi repetată a dispoziţiilor art. Integrarea regională implică în mod necesar că statele se angajează ireversibil “intuitu personnae”. altfel orice construcţie comunitară ar fi lipsită de finalitate. De-a lungul istoriei au existat şi perioade de criză datorate poziţiei obstrucţioniste a unor state. Tăcerea tratatelor este interpretată în sensul imposibilităţii de denunţare unilaterală a actelor constitutive de către un stat membru. prin decizie. B. cât şi alte teritorii. cu majoritate calificată. Martinica şi Reunion. Azi intră în această categorie specială: Guadelupa. TOM. Guiana. Fără această regulă Franţa nu ar fi semnat Tratatele dacă Germania ar fi putut să denunţe unilateral actele constitutive. După 1985 Groenlanda a primit statutul de asociere special. În urma referendum-ului. fie în forma refuzului de a vota sau de a părăsi tratativele (Franţa în anii ’60). oricare ar fi relaţiile statului respectiv cu UE. Franţa notificând unilateral organelor comunitare noul statut al insulelor şi redobândirea de către acestea a regimului de asociere specială prevăzut de art. a Parlamentului European sau a Comisiei. Acelaşi Tratat instituie la art. Primul este cazul Groenlandei. Redobândindu-şi regimul avut iniţial. Aceste două cazuri particulare confirmă regula ireversibilităţii aderării “intuitu personnae” la UE. În ceea ce priveşte UE există două posibilităţi: ori eşti membru şi te afli în interiorul ei. Aceste atitudini s-au dovedit a fi mai mult forme de presiune exercitată de state asupra Comunităţii. cu posibilitatea aderării sale ulterioare.131 CEE. încadrându-se în situaţia teritoriilor de dincolo de mare. teritorii aflate sub jurisdicţia Franţei şi cunoscute ca Departamentele de dincolo de mare (DOM).Uniunea Europeană cunoaşte doar statutul de stat membru. ce ocrotesc valorile Uniunii. conform căruia toate statele au aceleaşi drepturi şi obligaţii. Sunt organizaţii internaţionale care cunosc şi calitatea de membru cu statut special (de ex. ceea ce înseamnă că nu au avut în vedere această posibilitate. Consiliul poate dispune suspendarea exercitării dreptului de vot pe o perioadă determinată. iar posibilitatea unei retrageri ar pune în pericol însăşi existenţa Uniunii. decât intenţii reale de retragere. Actul de retragere a fost negociat şi semnat în anul 1985 de Danemarca pentru teritoriul ieşit de sub jurisdicţia sa şi de celelalte state membre reunite în Consiliu. prin aceeaşi procedură operând şi revoarea măsurii. Coroborând acest aspect cu cel al duratei nelimitate. Această regulă corespunde însuşi scopului asumat. jurisprudenţa a interpretat că apartenenţa la Comunităţi este definitivă. Al doilea este cazul insulelor Saint-Pierre şi Miquelon considerate teritoriu francez. C. al cărui teritoriu fusese s-a pus problema apartenenţei acestui stat nou apărut la CE. Proiectul Tratatului modificator prevede şi procedura retragerii unui stat din Uniune.UNESCO.238 CEE). Practica ne arată că nu putem însă absolutiza regula dobândirii ireversibile a calităţii de membru. nu a mai fost nevoie de negocierea unui tratat de retragere. Două exemple sunt în acest sens. Pierderea calităţii de membru Tratatele nu conţin nici o dispoziţie privind retragerea sau excluderea din Comunitate. adică Departamentele dincolo de mare sau Teritoriile dincolo de mare) regim special de asociere care are semnificaţia extinderii jurisdicţiei UE şi asupra unor teritorii aflate geografic în afara Europei. În afara Uniunii se află toate statele care beneficiază de statutul de asociere (prevăzut de art. de teritorii dincolo de mare. OMS) sau care admit existenţa membrilor de plin drept şi a celor cu drepturi restrânse.

aşa cum s-a arătat în precedent. ele pot dobândi şi înstrăina bunuri mobile şi imobile. 28 . Personalitatea juridică este expres prevăzută şi conferită prin Tratatele constitutive. după Nisa). Încurajând politica de dezvoltare regională. raporturile dintre UE şi UEO devenind tot mai strânse şi de importanţă crescută. cu excepţia celor care intră în relaţii directe cu terţii. alături de SUA manifestându-se ca “actorii” principali ce orientează reglementările schimburilor internaţionale în toate domeniile. Pe teritoriul fiecărui stat membru. după atribuţiile acestora. măsurile luate de acest organism economic fiind în consens cu direcţiile integrării economice comunitare. Din anul 1994 Uniunea Europeană împreună cu AELS au realizat o zonă de liber schimb cunoscută sub denumirea de Spaţiul Economic European (SEE). Organele proprii nu au personalitate juridică. ulterior două. În domeniul economic UE are raporturi strânse cu OCDE (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică). cu persoane juridice şi persoane fizice resortisanţi ai statelor membre. În aceste condiţii. În construcţia juridică a acestui tratat. în baza Tratatului de la Paris. averile şi operaţiile fac obiectul unei protecţii particulare reglementată prin Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor. cum ar fi CEFTA şi Cooperarea Economică la Marea Neagră. Bunurile. valori de orice fel. ce rezidă pe cele trei Comunităţi (de la acea dată. Comunităţilor li se recunoaşte cea mai largă capacitate juridică dată de fiecare din legislaţiile naţionale. ea comportând două aspecte: unul intern şi altul extern. În raport cu statele membre. Pe plan regional UE participă activ la programele Consiliului Europei. fiind cunoscut faptul că ia parte la lucrările acestui organism paneuropean independent de statele membre. cu alte state sau organizaţii internaţionale. în ultimul deceniu UE a susţinut crearea unor forme de cooperare economică europeană. personalitatea juridică a Uniunii Europene rezidă în cea acordată Comunităţilor. Secţiunea a III-a ORGANIZAŢIE REGIONALĂ SPECIALIZATĂ A. ele pot intra în raporturi juridice cu statele membre. constată că stadiul integrării a devenit tot mai adânc şi între statele membre s-a creat o adevătată Uniune. Fiecare dintre Comunităţi este dotată cu propria sa personalitate juridică. în lumina Tratatului de la Maastricht şi a Tratatului de la Amsterdam. Sub aspect intern. bucurându-se de protecţie juridică specială pe teritoriul oricărui stat membru. dotate cu deplină capacitate juridică. îşi pot asuma obligaţii şi pot dobândi drepturile recunoscute persoanelor juridice. transformate structural şi funcţional într-o Uniune. Comunităţile sunt persoane de drept public. Raporturile UE cu Consiliul Europei sunt reglementate prin protocoale anexă la Tratate. În raporturile sale externe Comunităţile sunt reprezentate de Consiliu şi Comisie în baza Tratatelor de la Roma şi de fiecare dintre cele patru organe.Uniunea Europeană întreţine relaţii strânse cu celelalte organizaţii regionale şi internaţionale. Personalitatea juridică Caracterul de organism regional specializat este strâns legat de personalitatea juridică a Comunităţilor. amintind în acest sens raporturile particulare cu Uniunea Europei Occidentale în materie de securitate regională. Tratatul de la Maastricht. persoane juridice de drept public. iar în prezent este membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). pot sta în justiţie. fondurile. Ea a fost membră GATT. Sub aspect extern sau internaţional Comunităţile sunt persoane juridice de drept internaţional.

cel mai frecvent Comisia. scopurilor de atins (art. Sunt competenţe economice şi sociale. Toate acestea particularizează UE de oricare altă organizaţie internaţională regională.Ca subiecte de drept privat pot încheia acte juridice de orice natură.3 CECO şi CEE). în modul de atribuire a competenţelor naţionale şi a celor comunitare. În principiu Comisia “veghează la aplicarea dispoziţiilor tratatelor” (art.1 CEEA şi art.2 şi 3 CEE a fost prezentat15. Aceste competenţe de informare şi consultare le întâlnim şi la organizaţiile de cooperare (de ex. Ele sunt prezentate de Tratate sub forma obiectivelor. ONU). a scopurilor lor nu trebuie absolutizat. sport. 29 . iar pe de altă parte de împrejurarea că toate trei sunt organizaţii economice ce au în vedere în primul rând realizarea unei pieţe comune între ele. Conţinutul specializării Conţinutul specializării este determinat pe de o parte de domeniul sectorial al celor două Comunităţi CECO şi CEEA.2 CECO şi CEE) şi a categoriilor de acţiuni ce trebuie întreprinse în acest sens (art.B. securitate ş. pct. conţinutul art.226 CEE). În realizarea acestor competenţe organele pot emite trei categorii de acte deosebit de importante şi anume 15 A se vedea Capitolul I. Competenţe Originalitatea construcţiei comunitare constă printre altele în competenţele de care dispun Comunităţile. Tot în categoria competenţelor de control se înscrie şi dreptul de autorizare pe care îl au Instituţiile. pot angaja personal salariat etc. Mai trebuie precizat că acest criteriu al naturii economice. Competenţele de acţiune sunt cele mai importante şi numeroase şi privesc măsurile pe care Comunităţile le pot lua în vederea realizării scopurilor pentru care au fost create.a. politică externă. în ceea ce priveşte personalitatea juridică. funcţionarii şi agenţii care reprezintă Comunităţile se bucură de privilegii şi imunităţi doar pentru actele exercitate în calitate oficială (Protocol art. le putem grupa în competenţe de tip internaţional şi competenţe de tip statal sau interne. C. aceasta vizează în primul rând personalitatea internaţională a Comunităţilor. După natura lor.2 CEEA şi art.155 CEE). justiţie penală. Sunt competenţe de tip internaţional cele care privesc dreptul de a culege toate informaţiile şi de a face toate verificările necesare pregătirii materialelor care vor sta la baza luării unor hotărâri (art. După caracterul lor le putem clasifica în competenţe de control şi de acţiune. cultură. ea va putea constata aceste lipsuri sau în temeiul Tratatelor de la Roma va declanşa procedura specială privind constatarea lipsurilor. În măsura în care ea apreciază că un stat are lipsuri în privinţa respectării obligaţiilor asumate. în prezent ele având în vedere şi scopuri care exced economicului şi anume: mediu înconjurător. cât mai cu seamă Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam.12). secţiunea I.Consiliul Europei. Membrii Instituţiilor. ce corespund caracterul specializat al Comunităţilor. B. drept în temeiul căruia se pot aproba sau refuza statelor membre cereri prin care se solicită derogări de la obligaţiile asumate (art. În mare. în baza Tratatului de la Paris.103 CEE). În ambele situaţii Curtea de Justiţie se va pronunţa asupra cazului dedus judecăţii şi va da o hotărâre obligatorie pentru state. În ceea ce priveşte prima categorie Tratatele conferă Comunităţilor o competenţă generală de a controla respectarea obligaţiilor asumate de către statele membre. Facem aceste referiri având în vedere atât Actul Unic European. Aceste scopuri denumite de multe ori în Tratate ca fiind subsidiare se circumscriu principiului general al construcţiei comunitare de satisfacere în condiţii cât mai bune a unui interes comun. Curtea de Justiţie într-o hotărâre interpretativă dată la cererea Comisiei şi a Consiliului a decis în 1971 că. În cadrul acestei categorii de competenţe distingem şi puterile acordate Comunităţilor de a coordona politicile şi comportamentele statelor membre.

prin care se iau măsuri faţă de un stat sau de o persoană fizică sau juridică comunitară. -actele de gestiune administrativă directă ale Instituţiilor sunt tot acte interne.1961.3 CEE şi CECO. Particularitatea construcţiei comunitare constă în faptul că nu întâlnim o atribuire generală de competenţe (ca în cazul altor organisme internaţionale). C. Sunt acte de tip internaţional şi cele în exercitarea competenţelor de control. Categoriile de competenţe şi de acte proprii Comunităţilor reprezintă unul din aspectele importante ale originalităţii construcţiei europene. conţinutul hotărârilor date de Curtea de Justiţie. Competenţele atribuite se circumscriu noţiunii de integrare. -deciziile . ci avem competenţe specifice prevăzute expres în Tratatele constitutive. ca în funcţie de organele competente. iar uneori de Consiliu. întrucât Comunităţile se comportă ca şi statul în raport cu persoanele juridice sau fizice de pe teritoriul lor. În ceea ce priveşte categoria competenţelor de tip statal sau intern avem în vedere acele situaţii în care Comunităţile îşi exercită puterile direct asupra resortisanţilor. Comunităţile dispun practic şi de competenţe funcţionale care corespund puterilor şi mijloacelor de acţiune acordate în acest sens16. norme care au caracterul de drept pozitiv în cadrul UE. Analizând dispoziţiile Tratatelor. -directive .J.2 CEEA şi art.46 în Recueil … citat de G. în măsura în care îi privesc pe particulari intră tot în această categorie. condiţie de validitate pentru orice persoană juridică“17.acte ce se prezintă sub forma unor invitaţii de a urma o anumită conduită şi care nu au caracter obligatoriu pentru state. De exemplu directiva privind TVA a obligat statele membre.02. competenţele subsidiare create prin actele de modificare a tratatelor constitutive şi competenţe implicite create de Curtea de Justiţie în aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor tratatelor. toate competenţele care nu au fost atribuite Comunităţilor rămân rezervate statelor (art. Tot în categoria recomandărilor intră şi avizele date de Comisie. p. -deciziile cu caracter obligatoriu prin care resortisanţii pot fi obligaţi la sancţiuni pecuniare sau nu. Aşadar în aceste domenii 16 17 Sunt direcţiile de acţiune prevăzute în art. Toate aceste categorii de acte sunt particulare acestui organism regional.CE 30/59 din 23. nu le vom regăsi în nici o legislaţie naţională şi mai mult la nici un alt organism internaţional. De regulă recomandările sunt formulate de Comisie.acte cu caracter obligatoriu şi individual emise de Consiliu sau Comisie. -conform principiului atribuirii competenţelor. -hotărârile Curţii de Justiţie. Intră în această categorie: -regulamentele care sunt acte ce conţin norme generale şi nu personale ce se aplică direct persoanelor fizice şi persoanelor juridice ce aparţin statelor membre. ci numai de acelea care le-au fost atribuite prin Tratatele constitutive. respectiv de realizare a unei pieţe comune şi de apropiere progresivă a politicilor economice ale statelor membre. fiind şi ele acte interne.acte care obligă statele membre. în lămurirea acestei probleme reţinem următoarele reguli ce se degajă din ansamblul surselor de drept comunitar.-recomandări . 30 . În realizarea scopului pentru care au fost create.36 şi 223 CEE). O problemă deosebit de importantă de lămurit este cea a raportului dintre competenţele naţionale şi cele comunitare. Comunităţile ca şi celelalte organisme internaţionale nu dispun precum statul de competenţe nelimitate. inclusiv sub aspectul coordonării legislaţiilor naţionale.Isaac. comportându-se asemenea statului. Comunităţile pot încheia cu ţările terţe acorduri internaţionale prin care sunt create direct drepturi sau obligaţii pentru particularii acestor ţări. ca în raport cu legislaţia proprie să adopte anumite măsuri care au ca finalitate integrarea. prin lege sau acte ale guvernului să adopte un regim unitar privind taxa pe valoarea adăugată. aceste acte putând fi obligatorii sau simple recomandări făcute statelor membre. Doctrina comunitară precizează “competenţele atribuite Comunităţilor sunt subordonate principiului specializării.

40. Răspunzând la prima chestiune Curtea de Justiţie a arătat că suntem în prezenţa unui adevărat transfer de competenţe de la statul membru către Comunităţi. În acest sens Curtea de Justiţie a avut de lămurit două aspecte: suntem în faţa unui transfer de competenţe sau a unei atribuiri. măsurile de conservare a resurselor biologice ale mării. Într-o altă hotărâre.J. p. statul nu şi-a pierdut capacitatea de reglementare. Statul poate oricând să intervină în acest domeniu. în sensul că trebuie să evite să împiedice acţiunea comunitară şi să facă mai dificilă intervenţia sa ulterioară prin măsuri interne. ca prin reglementări interne să nu compromită realizarea acordurilor comune”22.39. în foarte rare cazuri competenţa de reglementare fiind exclusiv comunitară. acest act este temporar sau denifitiv? În ceea ce priveşte raportarea la factorul timp.CE 1. iar de regulă capacitatea de reglementare a statului a rămas concurentă cu cea conferită Uniunii Europene.1976 Aff 3. instanţa comunitară a subliniat şi faptul că “de cele mai multe ori ne găsim în situaţia în care CE au început exercitarea competenţelor într-un domeniu dat.p. Pronunţându-se asupra raportului dintre competenţele comunitare şi cele ale statelor.p. -în general competenţele atribuite Comunităţilor sunt competenţe concurente în sensul art.40. Chiar dacă suntem în prezenţa unui act de transfer de competenţe. măsurile naţionale referindu-se doar la aplicarea deciziilor comunitare.CE 15. lăsând alegerea şi data în funcţie de oportunitatea şi amploarea intervenţiei comunitare20.cit.6/64 din 15. Statele trebuie să fie precaute.Isaac. de la ordinea de drept internă în beneficiul ordinei de drept comunitare .03. Referindu-se la raportul dintre competenţele statale şi comunitare. 20 Guy Isaac op. pe diferite categorii de acţiune.1977 Aff 68/76 Rec. care printr-o normă constituţională a rezolvat astfel raportul dintre competenţele naţionale şi cele comunitare. “un transfer operat de state. op. 31 . acest exerciţiu nu este discreţionar.07. în cadrul politicilor comune de pescuit.72 din Legea fundamentală a Germaniei. Această soluţie este singura compatibilă cu atribuirea de competenţe.Isaac. O altă problemă importantă şi care întregeşte regimul competenţelor comunitare este cea a naturii acestora.07.p. C. Numai exerciţiul efectiv al competenţelor comunitare exclude progresiv competenţa naţională..J.4-6/76. Această soluţie este singura compatibilă cu atribuirea de competenţe şi de natură a înlătura riscul unui vid juridic rezultat dintr-o carenţă legislativă a Comunităţilor. Ele fiind delegate prin prevederile generale ale tratatelor şi principiile dreptului comunitar. Rec. acţiunea statelor membre este subordonată principiului înscris în art. 21 C. 22 C. Curtea a decis că atribuirea competenţelor este ireversibilă şi definitivă.. trebuie să adopte dispoziţii naţionale care să nu aducă atingere liberei circulaţii”21. Curtea de Justiţie a statuat: “chiar dacă Comunitatea nu şi-a exercitat competenţa de mai mult timp. statele membre trebuie să menţină sau să ia în cadrul naţional măsuri apropiate. Curtea de Justiţie statuând că intră în această categorie: politicile comerciale comune.1279 în G. -sunt câteva domenii în care competenţele sunt exclusive ale Comunităţilor.Isaac.515 în G.CE 16.5 CEE.1964 … citat din G.1964 Aff 6/64 citat în G. dar sunt departe de a-l fi epuizat. În aceste domenii măsurile luate de state sunt supuse autorizării şi controlului comunitar.42. cu 18 19 Curtea de Justiţie hot. fiind strâns legată de durata existenţei construcţiei comunitare şi de conceptul de integrare.cit. în aceeaşi materie.07. Curtea de Justiţie a precizat de asemenea că “printre altele.42. p. -statul îşi rezervă dreptul de a legifera sau de a-şi asuma angajamentele convenţionale cu state terţe atâta timp şi în măsura în care autorităţile comunitare nu au intervenit încă în domeniul respectiv. Exerciţiul competenţelor comunitare nu trebuie să facă mai dificilă elaborarea unei politici comune.Issac. op.statele îşi conservă în integralitate puterile “fără ca efectul util al Tratatului să fie în mod major diminuat şi finalitatea sa compromisă“18.cit.J. care antrenează o limitare definitivă a drepturilor lor suverane”19. Chiar dacă ele îşi exercită în continuare propriile competenţe.

901. puterile lor decurg din suveranitatea naţională. Prin competenţele conferite de state Comunităţilor Europene. Guy Isaac. ca natură juridică cu cele ale statului. Dacă actul naţional este şi rămâne întotdeauna un act de autoritate.05. iar actul de autoritate un atribut exclusiv al suveranităţii de stat. reunite în Consiliu. “mai curând.p. Tratând despre competenţele comunitare. titlul I. -UE ca organizaţie internaţională este un subiect de drept derivat care există în limitele şi dispune de competenţele negociate şi astfel conferite de statele membre. la nivelul de reprezentare a acestora pe plan internaţional. -UE ca organizaţie internaţională nu dispune de suveranitate proprie. doar acestea dispunând de capacitate proprie şi atotcuprinzătoare de reglementare. art. proprie UE şi integrată în ordinea de drept a statelor membre.40. Pentru a lămuri pe deplin caracterul competenţelor comunitare suntem nevoiţi să arătăm dacă acestea sunt identice. în G.43. echivalentă cu plenitudinea competenţelor de reglementare ca act de autoritate iar actul adoptat este un act internaţional încheiat pe cale convenţională. Pretinsul transfer de competenţe. ea are o autoritate derivată şi secundară în raport cu autoritatea statelor membre. citat de Guy Isaac în op.cit. convenţional al actului comunitar aducem următoarele argumente: -actul comunitar este adoptat de Consiliu. Secţiunea a IV-a ORGANIZAŢIE CU O STRUCTURĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI JURIDICĂ ORIGINALĂ 23 24 C.respectarea tratatelor. op. op. în cadrul unei structuri internaţionale”24. pentru stat reprezintă mai puţin o veritabilă desesizare şi mai mult o exercitare în comun a competenţelor. -în procedura de aderare la UE se foloseşte în mod expres termenul de negociere (Tratatul de la Maastricht. în literatura de specialitate s-a arătat că. în limitele conferite reprezentanţilor desemnaţi ai statelor. a principiilor generale şi a obligaţiei de cooperare.43. rezultatul acordului de voinţă al statelor membre. doctrina comunitară subliniind natura juridică de act convenţional. de natură convenţională. conferite tot de state. în limitele competenţelor comunitare.p. Observăm că doctrina şi practica subliniază caracterul competenţelor comunitare de a fi concurente cu cele ale statului. în timp s-a creat o ordine de drept comunitară.cit. adică fără să pună în pericol obiectivele şi funcţionarea regimului instaurat”23. actul comunitar este şi rămâne un act negociat. în sensul că el reprezintă o normă de conduită instituită şi sancţionată de autoritatea supremă reprezentativă a poporului şi unica putere legiuitoare . doar acestea dispun singure de putere proprie de reglementare.p. negociat a actului de aderare la UE. În susţinerea caracterului negociat. ca reuniune a statelor membre.cit. -în timp ce actul naţional este un act de autoritate a puterii politice constituită în stat.Parlamentul. puterea de reglementare de care se bucură este rezultatul acordului ţărilor membre. aceasta fiind un element constitutiv al statului. 25 Henri Lesquillores. 32 .F) a condiţiilor aderării.1977 Aff 111/76 Rec.CE 18.Isaac. decât de un transfer de competenţe putem vorbi de crearea de competenţe comune state-comunităţi”25.J. în cadrul atribuirii de competenţe făcută de tratate. actul comunitar este un act între state. iar cât priveşte actul de atribuire sau transfer de competenţe s-a exprimat şi opinia că “putem vorbi de un transfer sub condiţie suspensivă a exerciţiului comunitar.

Consiliul European se prezintă sub forma unei conferinţe la nivelul şefilor de state şi de guverne. Ea nu corespunde principiului clasic al separaţiei puterilor. Această structură instituţională constituie un veritabil sistem în care echilibrul este realizat prin modul de atribuire a competenţelor. Fiind rezultatul unor alegeri directe. energie atomică. cât şi generalizată. Consiliul compus din reprezentanţii guvernelor reprezintă interesele statelor membre şi corespunde într-o oarecare măsură organelor clasice ale organismelor internaţionale.Uniunea Europeană se caracterizează printr-o structură instituţională şi juridică originală. luând cele mai importante hotărâri ce privesc existenţa şi evoluţia ei. ce formează un sistem coerent. organ suprem al Uniunii ce are rolul de a defini politica generală a Uniunii. care prin implicaţiile sale este susceptibilă de a realiza integrarea. Secţiunea a V-a ORGANIZAŢIE BAZATĂ PE INTEGRARE ECONOMICĂ Comunităţile se particularizează prin faptul că sunt bazate pe un mod particular de integrare economică. Parlamentul. În realitate este motorul întregii construcţii comunitare. Curtea de Justiţie reprezintă interesul dreptului. garantul respectării Tratatelor şi al integrării. oţel. investită de Comunităţi cu toate componentele necesare realizării dreptului şi care cooperează cu jurisdicţiile naţionale. Este independentă de orice autoritate statală şi dispune de putere de decizie şi control.cărbune. Se deosebeşte fundamental prin procedura de deliberare (de regulă se cere votul cu majoritate calificată sau simplă şi nu cu unanimitate) şi prin puterile proprii de decizie. Primordialitatea dreptului comunitar şi aplicarea lui directă sunt trăsături ce particularizează structura juridică a Uniunii Europene. atât sectorială . ci din contră cele patru Instituţii reprezintă un corp dinamic. Fără îndoială că nu mai găsim acest tip de organ la nici o altă organizaţie internaţională. un sistem dinamic în care se regăsesc laolaltă interesele statelor membre. asigurând o interpretare şi aplicare uniformă a dreptului comunitar. Comisia cea mai originală Instituţie europeană şi exprimă interesul Comunităţilor. Din prezentarea evoluţiei istorice a Comunităţilor s-a văzut deja că o structură quadripartidă particularizează Comunităţile. deosebindu-se în acest sens de organizaţiile internaţionale de tip clasic. 33 . ale cetăţenilor şi ale Uniunii. ci ca o jurisdicţie internă. compus iniţial din delegaţi ai Parlamentelor naţionale. În ceea ce priveşte structura juridică ea este dată de existenţa unei jurisdicţii proprii realizată de Curtea de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă. Crearea unei pieţe comune. care în funcţionalitatea lor răspund intereselor în prezenţă şi asigură realizarea finalităţii Uniunii. Această structură particulară i-a asigurat succesul. guvernat de respectarea dreptului. după 1979 din deputaţi aleşi direct de electoratul statelor membre reprezintă interesul poporului. Ea nu se prezintă ca o jurisdicţie internaţională. el poate reprezenta în acest mod voinţa electoratului Uniunii. Acestei structuri quadripartite Tratatul de la Maastricht i-a adăugat a cincea Instituţie. Alegerile directe pentru Parlamentul European reprezintă un alt element de integrare. fără a mai fi necesară ratificarea actelor sale de către statele membre.Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei). Cele trei Comunităţi au fost create pentru a realiza şi gestiona o piaţă unică între ele. asigurându-i o legitimitate particulară faţă de alte Instituţii asemănătoare (de ex. care legitimează puterea de control şi de decizie proprie. Acesta este un veritabil element de integrare. de existenţa unui sistem de reguli autonome conţinute în Tratate şi în restul actelor comunitare.

Ea presupune dispariţia tuturor piedicilor în calea liberei circulaţii a produselor în interiorul acestei arii geografice unice şi aplicarea unor reguli de concurenţă unice. care nu au înţeles să adere. indiferent de naţionalitatea sa (se au în vedere numai resortisanţii comunitari). dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activităţii economice în ţările CE. a capitalurilor şi a bunurilor. a serviciilor şi persoanelor.măsuri corespunzătoare privind intrarea şi circulaţia persoanelor în interiorul unei pieţe unice şi interne.eliminarea între statele membre a obstacolelor la libera circulaţie a produselor.2 CEE. continuă pentru unele sectoare economice. El a reprezentat un proces îndelungat realizat în principal în perioada 1958-1986. ca şi a oricăror măsuri echivalente.3CEE prevede următoarele mijloace: 1. Cât priveşte libera circulaţie a produselor şi capitalurilor observăm un proces îndelungat şi complex. care a negociat aderarea ulterior. pe care îl aplică în mod suveran faţă de produsele de import sau export. art. iar din 2002 aplicându-se efectiv Tratatul Euro) au fixat parităţile celor 11 monede naţionale între ele. a capitalurilor. astfel cum prevede art. Libera circulaţie a persoanelor şi a bunurilor nu se poate realiza fără libera circulaţie a capitalurilor. bazate pe naţionalitate sunt caracteristice pieţei comune. 11 state (fără Marea Britanie. Aceste măsuri priveau stabilirea unei economii de piaţă bazată pe aceleaşi reguli privind concurenţa economică şi eliminarea obstacolelor izvorâte din reglementările diferite şi cu caracter protecţionist ale statelor membre. persoanelor şi serviciilor. înfiinţând o BCE menită să asigure funcţionarea unei politici monetare unice. mijlocul principal de atingere a finalităţii tratatelor. Curtea de Justiţie (CJCE) a făcut distincţia dintre plăţi curente şi transfer de capital astfel: plăţile curente reprezintă un transfer de devize care constituie o contraprestaţie într-un contract dat.eliminarea între statele membre a drepturilor de vamă şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi ieşirea produselor. a serviciilor. în funcţie de naţionalitatea sau sediul acestora. Suprimarea barierelor vamale şi a tarifelor naţionale şi aplicarea unui tarif vamal comun în raporturile dintre statele membre şi statele terţe deosebesc fundamental uniunea vamală specifică pieţei comune de zonele de liber schimb. Libera circulaţie a capitalurilor implică eliminarea oricăror discriminări de tratament între agenţii economici. Pentru a se atinge acest obiectiv. adică în oricare din statele membre un agent economic (societate comercială) trebuie să aibă posibilitatea să investească. Toate acestea au şi atras stabilirea celor patru libertăţi în interiorul pieţei comune: libera circulaţie a persoanelor. pornind de la Acordul de la Bretton Woods (care a creat în 1944 FMI) tratatele disting între plăţi curente şi transfer de capital. Stabilirea unei pieţe unice calificată de AUE ca o piaţă internă a CE este dată de cele patru libertăţi: libera circulaţie a produselor. Suedia şi Danemarca.O piaţă comună se poate defini ca o arie geografică unică. libertăţi care asigură reala şi efectiva integrare economică. capitalurilor. În ceea ce priveşte capitalurile. 34 . În cadrul acestora din urmă produsele circulă liber. iar acest proces nu este terminat şi nici nu a cuprins întreaga arie a pieţei unice sub toate mecanismele pe care le implică libera circulaţie a capitalurilor. 3. fiecare dintre ele primind reglementări comunitare distincte. ultima din cele patru libertăţi realizându-se în forma sa complexă abia în ultimul deceniu. dar fiecare stat îşi păstrează propriul regim vamal. Uniunea Economică şi Monetară (UEM) şi moneda unică nu puteau fi realizate dacă între statele membre nu s-ar fi stabilit o liberă circulaţie a banilor. 2. a capitalurilor. substitutivă diversităţii de pieţe naţionale care au fuzionat şi care este guvernată de aceleaşi reguli ale economiei de piaţă. Eliminarea tuturor taxelor şi a contigentărilor cu măsuri protecţioniste precum şi eliminarea tuturor discriminărilor de natură publică sau privată. cât şi Grecia. În urma Consiliului European de la Bruxeelles din 2 mai 1998. de la 1 ianuarie 2001 devenindu-i opozabil.

de a avea acces la activitatea economică. istorică sau arheologică sau pentru protecţia proprietăţii industriale sau comerciale pot fi stabilite interdicţii sau restricţii la importul. cât şi la activităţi nesalariate. aceste măsuri excepţionale au fost înlăturate. a statului pe teritoriul căruia se află. Cât priveşte libera circulaţiei a persoanelor şi serviciilor. arătând că “pentru motive de ordine publică. băuturi şi alte domenii alimentare legate de asigurarea sănătăţii publice. pentru resortisanţii statelor membre. având o valoare artistică. UV. Prima din cele patru libertăţi (libera circulaţie a produselor) se bazează pe existenţa unei uniuni vamale. la intrarea şi ieşirea din ţară. interzice restricţii la plăţile curente între statele membre sau statele membre şi statele terţe. Statele membre trebuie să se abţină de la orice măsuri de contingentări ale produselor originare din UE. ea presupune. Aceste derogări privesc protejarea unui interes neeconomic şi se aplică oricăror bunuri. Libertatea investirii capitalului s-a liberalizat abia în 1990. Integrarea economică a început sub forma realizării uniunii vamale ce este de esenţa liberei circulaţii a produselor. altul decât statul de origine. Uniunea vamală semnifică faptul că între UE şi statele terţe există un tarif vamal comun. securitate publică. calificat ca un tarif exterior şi comun. eliminarea restricţiilor cantitative la schimburile de mărfuri şi măsuri cu efect echivalent în reglementările interne ale statelor membre. Libera circulaţie a capitalurilor şi produselor se realizează continuu prin apropierea legislaţiilor naţionale. dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul comunitar. iar la import din ianuarie 1970. altul decât cel de origine. din legislaţiile naţionale. de ele depinde libera circulaţie a produselor şi serviciilor. animalelor sau culturilor vegetale. protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor. Odată cu intrarea în faza a doua a UEM. în prezent el este reglementat de un cod vamal comunitar în vigoare din 1992. Această interdicţie are în vedere astfel orice serviciu pecuniar care priveşte mărfurile. considerate din punct de vedere al măsurii sau al calităţii lor. protecţia unei comori naţionale. Aceste măsuri au fost aplicate la export din ianuarie 1962.transferul de capital reprezintă operaţiuni financiare care au ca obiect plasarea şi investirea unei sume (capital) şi nu remunerarea unei prestaţii. Tratatul CEE a stabilit pentru statele membre obligaţia de a elimina restricţiile la libera circulaţie a persoanelor. prevederile care restrângeau accesul 35 . Tratatul CEE. Pentru UE plăţile curente au fost liberalizate din 1 ianuarie 1962. Uniunea vamală (UV) este reglementată de art. în cazuri excepţionale puteau să adopte măsuri care să înlăture libera circulaţie. Realizarea UV presupune şi interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent. dreptul de sejour într-un stat membru. fiind şi prima etapă a UE şi de stabilire a monedei unice. moralitate publică.9-29 tratat CEE. exportul sau tranzitul mărfurilor”. Drepturile de vamă. publicitate televizată. prin adoptarea monedei unice şi a unei politici financiar-bancară unică. realizate prin reglementări statale directe sau indirecte. Pentru UE transferul de capitaluri a cunoscut o liberalizare progresivă şi prudentă şi acest proces este strâns legat de libertatea stabilirii întreprinderilor în spaţiul CE. În acest sens se au în vedere ansamblul regulilor şi măsurilor administrative care exclud total sau parţial importul pentru unul sau mai multe produse.35 CEE admite derogări de la aceste interdicţii. Cel mai des întâlnim aceste derogări în domenii cum sunt: telecomunicaţii naţionale. Cu toate acestea statele membre. Curtea de Justiţie (CJCE) a precizat că această libertate priveşte limitările cantitative la importul sau exportul de mărfuri. cu modificări. iar la import la 1 iulie 1968. care privesc atât indivizii cât şi societăţile comerciale.1962.01. la export au fost suprimate la 1. Art. în cadrul libertăţii de a-şi stabili sediul şi de a-şi desfăşura activitatea şi libertatea prestării serviciilor în spaţiul comunitar. cultură. de a se bucura de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi resortisanţii statului pe teritoriul căruia se află. Această libertate implică accesul la munca salariată. pe de altă parte reprezintă interdicţia drepturilor de vamă şi a taxelor echivalente cu drepturile de vamă între statele membre. de a înlătura.

formare profesională.48-51 tratatul CEE. Libertatea activităţilor nesalariate priveşte şi recunoaşterea diplomelor. Constituie excepţie de la această libertate locurile de muncă în administraţia publică. de care beneficiază soţul/soţia şi copii până la 21 de ani sau cei aflaţi în întreţinerea celui care cere reunirea familiei. Se au în vedere activităţile nesalariate: înfiinţarea de societăţi comerciale. 3. CJCE 15 decembrie 1995). inclusiv studii şi pregătire pentru o meserie. Sunt avute în vedere următoarele drepturi: 1. În această privinţă şi în prezent există deosebiri de 36 .dreptul de reunire a familiei.4 CEE exclude locurile de muncă ce au o legătură cu activităţi specifice administraţiei publice. Excepţie fac activităţile ce comportă exerciţiul autorităţii publice. Tratatul de la Amsterdam a luat act de încheierea acestui proces de tranziţie. cu reglementări distincte pe sectoare de activitate. Această libertate este guvernată de principiul egalităţii de tratament. bănci centrale. Discuţii sunt legate de activităţile profesionale care participă la exerciţiul unei funcţii publice: avocaţi.la diferite activităţi în beneficiul naţionalilor şi care impuneau străinilor alte condiţii decât naţionalilor pentru desfăşurarea diferitelor activităţi. libertatea de a se stabili şi libera circulaţie a serviciilor. Libertatea circulaţiei persoanelor şi serviciilor s-a realizat în perioada 1961-1993. concediere. avantaje fiscale şi sociale.egalitatea de remunerare. Principiul liberei circulaţii a persoanelor se fundamentează pe cel al egalităţii de tratament prevăzut de art. Accesul la profesii este subordonat posesiei unei diplome sau poate fi legat şi de experienţa profesională.dreptul la pregătire profesională (recunoscut după 1985) ce priveşte dreptul la formare profesională. 2. În timp s-a ajuns la o recunoaştere mutuală. A primit aplicare directă după 1968 şi s-a realizat pe baza regulamentelor adoptate de Consiliu privind eliminarea permisului de lucru pentru resortisanţii comunitari. şomaj. desfăşurarea activităţii comerciale în aceleaşi condiţii pentru toate societăţile comerciale naţionale sau ale unui stat comunitar. inclusiv dreptul de a sta în justiţie în condiţii egale. poliţie. Art. Libertatea de a se stabili priveşte societăţile comerciale.6 CEE: “În aplicarea dispoziţiilor prezentului tratat se interzice orice discriminare pe motiv de naţionalitate”. De aceste drepturi nu se bucură străinii care nu aparţin statele membre UE. protecţie socială şi protecţie juridică identică (se au în vedere cazurile de accidente auto în care străinii comunitari au dreptul la aceleaşi indemnizaţii ca şi naţionalii. priveşte dreptul copiilor de a avea acces la învăţământul general. libera circulaţie a salariaţilor. Această libertate priveşte şi exercitarea unor sporturi cu caracter profesionist şi a înlăturat reglementările organizaţiilor internaţionale sau europene în materie (cazul Bosman. avantaje fiscale şi sociale. locuri de muncă din ministere generale sau regionale. administraţia fiscală. este susţinut de politici comunitare de formare profesională. accesul la un loc de muncă în aceleaşi condiţii de prioritate ca şi pentru naţionali şi tratament identic cu naţionalii în ceea ce priveşte ansamblul condiţiilor de muncă: salarizare. Egalitatea de tratament presupune ca în fiecare stat membru străinul comunitar să fie asimilat naţionalului. pentru că este vorba de exerciţiul puterii publice şi priveşte răspunderea şi protejarea intereselor generale ale statului. prin programe specializate. cât şi reglementarea asigurărilor). alte forţe de ordine. Din anul 1988 există un sistem general de recunoaştere a diplomelor. pe domenii de activitate. drepturi sindicale. relativ la înfiinţarea şi funcţionarea acestora. notari şi executori judecătoreşti. magistratura. diplomaţia. Libera circulaţie a salariaţilor prevăzută prin art. adică resortisantului altui stat să i se asigure drepturile şi obligaţiile de care se bucură naţionalul. securitate socială.48. egalitate de tratament comercial. Aceste derogări privesc funcţiile specifice statului şi colectivităţilor asimilate: forţe armate.

ea presupunând armonizarea sistemelor naţionale de drept şi elaborarea unor politici comune în cele mai diverse domenii cum sunt comerţ. Ulterior noi domenii ale pieţii unice au fost încorporate: achiziţii publice. Această libertate priveşte fie persoana care se deplasează pentru a presta serviciul. proprietate intelectuală şi industrială. realizând politica de integrare economică. a capitalului. În anul 1997 Comisia a prezentat Consiliului European de la Amsterdam un “Plan de acţiune pentru piaţa unică“. Integrarea economică are importante implicaţii juridice şi politice. pentru a se permite ca orice resortisant UE să aibă acces la orice serviciu comunitar. agricultură. audiovizual. “Carta Albă pentru desăvârşirea pieţei interne” prevedea 282 de măsuri legislative necesare realizării unei pieţe interne a tuturor ţărilor membre. transporturi. telecomunicaţii. lipsa condamnărilor penale. În anul 1985 CE se angajau într-un proiect amplu de definitivare a pieţei unice europene. mai ales când se cere experienţă profesională legată de o perioadă îndelungată de timp. dovezi de sănătate psihică sau fizică. politica fiscală etc. În aplicarea dispoziţiilor Tratatului de la Roma. fie chiar serviciul prestat care străbate graniţele (emisiuni televizate). condiţii de moralitate. ca şi a altor taxe cu efect echivalent”.9 că: “Comunitatea va avea la bază o uniune vamală ce va acoperi întregul comerţ cu bunuri şi care va implica interzicerea tarifelor la importul şi exportul de produse între statele membre. 37 . onorabilitate. Se menţin astfel de bariere la libera circulaţie a bunurilor prin nerecunoaşterea de către state a normelor naţionale în anumite domenii. În timp au fost identificate şi alte bariere netarifare. ceea ce şi-au şi propus statele membre de la elaborarea primelor principii (Planul Schumann) şi până la realizarea Uniunii Europene “realizarea unei uniuni din ce în ce mai strânsă între popoarele europene”. prestarea unui jurământ etc.a. combaterea terorismului. a serviciilor. juridice şi politice. considerate de regulă strategice şi de sănătate publică. Integrarea economică este suportul integrării sociale. politică externă ş. La baza existenţei şi funcţionării pieţii unice stau cele patru libertăţi prevăzute prin Tratatul CEE: libera circulaţie a bunurilor. protecţie socială. Realizarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) va elimina costurile tranzacţiilor şi riscurile legate de cursurile de schimb. mediu. în iulie 1968 barierele tarifare şi restricţiile cantitative la comerţul dintre statele membre erau eliminate. capitalurilor şi persoanelor. Se realizează în principal prin armonizarea legislaţiilor naţionale. în măsura în care nu sunt întrunite dispoziţiile liberei circulaţii a bunurilor. Toate mutaţiile intervenite în evoluţia Comunităţilor dovedesc că pornind de la o integrare economică bazată pe o solidaritate de fapt se poate ajunge la o integrare politică. transporturi. a persoanelor. Principalele domenii de armonizare legislativă în prezent sunt sectorul bancar şi asigurări. pieţe publice. Această politică a reuşit să transforme 15 pieţe naţionale separate într-una singură. prioritare fiind măsurile de îmbunătăţire a funcţionării pieţii unice a celor 15 state membre în vederea introducerii monedei unice Euro. sistemul de plăţi. politica concurenţială. protecţia consumatorului. integrarea economică ducând şi la eliminarea treptată a acestora. Fişier Piaţa unică a Uniunii Europene Tratatul CEE prevede la art. Libera circulaţie a serviciilor are în vedere serviciul înţeles drept prestaţii oferite în mod normal în schimbul unei remuneraţii.reglementări. Libera circulaţie a bunurilor înseamnă eliminarea controlului la frontierele intracomunitare.

Comunitatea Caraibelor (Caricom). Canada şi Mexic) Mercosur (zona de liber schimb a statelor din America Latină). Deşi sectorul serviciilor ocupă în prezent aprox. o piaţă unică şi internă a statelor membre. stabilirii salariilor şi condiţiilor de muncă. investiţii. Bucureşti. Printre zonele de liber schimb contemporane amintim: Spaţiul Economic European (creat între Uniunea Europeană şi AELS).Delegaţia CE în România. Cele mai des întâlnite sunt uniunile vamale şi zonele de liber schimb. . comisia propunând ca acţiuni prioritare: pregătirea pieţei unice pentru lărgirea UE cu noi state membre. crearea pieţei unice a produs efecte economice şi sociale remarcabile. urmărirea mai strictă a modului în care legislaţia comunitară se aplică în statele membre. În 1989 statele membre CE au adoptat o Cartă Socială a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor. Ea trebuie să meargă până la asigurarea unei concurenţe corecte între ţări cu fiscalitate redusă şi cele cu fiscalitate ridicată. consolidarea PU ca bază a Uniunii Economice şi Monetare.Libera circulaţie a persoanelor înseamnă abolirea oricărei discriminări bazată pe naţionalitate în privinţa angajării. Liberalizarea circulaţiei capitalului. Care sunt diferenţele dintre aceste forme de cooperare economică? O zonă de liber schimb este creată cu scopul de a apropia economiile statelor părţi. În timp. în timp s-a realizat mai rapid decât restul libertăţilor prevăzute prin Tratatul CEE. finalizarea cadrului legislativ şi eficientizarea lui. ianuarie 1999. pentru a putea opera pe întreg teritoriu UE. Ţările membre ale uniunii vamale aplică un tarif vamal comun în raporturile cu terţii şi o politică comercială comună în privinţa produselor din statele terţe. Asociaţia Economică a Liberului Schimb (AELS). de asigurări. Acordul Nord-American de Liber Schimb (NAFTA . telecomunicaţii fără telefonie vocală. în primul rând datorită modurilor de impozitare diferite adoptate de statele membre.creat între Statele Unite. O uniune vamală presupune mai mult decât o zonă de liber schimb. astfel cum a fost prevăzută prin Tratatul de la Roma. Libera circulaţie a capitalului implică eliminarea controlului asupra tranzacţiilor de capital. pentru desăvârşirea pieţei unice ce are o vocaţie din ce în ce mai mult pan-europeană.zonă de liber schimb Cooperarea economică poate îmbrăca mai multe forme. progresele în liberalizarea acestui sector sunt cele mai mici. iar Tratatul de la Maastricht conţine un capitol special privind reglementarea drepturilor sociale. ea fiind totuşi parţială. Libera circulaţie a serviciilor. Zonele de liber schimb au drept obiectiv eliminarea drepturilor de vamă şi a restricţiilor în calea schimburilor dintre ele.60% din forţa de muncă din UE. Fiecare stat membru al zonei de liber schimb îşi păstrează propriul tarif vamal şi propria politică comercială. audiovizualul şi informarea on-line. * Uniune vamală .material bibliografic: Piaţa Unică a Uniunii Europene . Ea priveşte o integrare economică fără restricţii vamale în raporturile dintre statele membre. a însemnat că firmelor dintr-o ţară comunitară le este suficientă licenţa de funcţionare din ţara de origine. Tariful vamal comun şi politica 38 . }i această libertate cunoaşte excepţii în privinţa funcţionarilor publici şi alte cazuri justificate de argumentul securităţii sau sănătăţii publice. adică transformarea economiilor naţionale într-o singură economie. Reţelele Transeuropene). Această apropiere nu înseamnă şi integrarea economică. una din preocupările prezente ale comisiei fiind de a asigura liberalizarea altor servicii cum sunt electricitatea. îmbunătăţirea dimensiunilor sociale ale PU şi adaptarea ei la schimbările tehnologice (Societatea Informaţională. Ele s-au realizat îndeosebi după anul 1993 iar în prezent privesc doar serviciile bancare. din 1997 la Carta Socială aderând toate cele 15 state membre. cât şi eliminarea controlului identităţii la frontierele intracomunitare.

9 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa: -“delimitarea competenţelor Uniunii are la bază principiul atribuirii. în timp UE a pierdut teren în lupta sa cu principalii concurenţi: Asia şi America. a căror populaţie variază între 81. -în temeiul principiului atribuirii. Printre aceste ţări găsim pe cele mai bogate dar şi unele dintre cele mai sărace din Europa. întâlnim regiuni foarte dezvoltate ca Sud-Estul Marii Britanii. specificaţii naţionale. 3. aparţin astfel Comunităţilor (n.1989 căderea “Zidului Berlinului”.237 CEE. * Comunităţile europene .a.000 locuitori Luxemburg. zona Ruhr şi Benelux. 1. în timp ce unele regiuni din Portugalia.Germania de Vest nu a recunoscut niciodată că teritoriile ce au format RDG nu aparţin Germaniei. control de calitate. În pofida dimensiunilor sale geografice şi economice. Obstacolele la libera circulaţie a bunurilor practicate în mod constant de statele membre (norme de sănătate şi securitate. Deficitul său tehnologic este în jur de 10. Uniunea vamală este o componentă esenţială a integrării economice.a. Pentru zilele noastre această formă de integrare economică o întâlnim doar în privinţa Uniunii Europene. Grecia şi landurile Est Germane se află cu mult sub media economică a UE. iar populaţia depăşeşte sensibil pe cea Nord americană. respectiv art. Produsul intern brut al statelor membre fac din UE al doilea bloc economic după America de Nord. eficienţa este mai redusă la nivelul UE datorită dispersării efortului de susţinere a programelor în domeniu.comercială comună în raporturile dintre statele membre permit elaborarea unor politici comune a acestui spaţiu (uniune vamală) în raporturile cu terţii. control al mediului ş. Documente Anul 1990 este anul reunificării Germaniei şi al integrării fostei RDG în CE. Deşi cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare sunt mai mari decât cele făcute de Japonia şi SUA.1990 uniunea monetară realizată între cele două state. Integrarea s-a realizat printr-o serie de texte bazate pe principiul că landurile din Germania de Est devenind părţi ale teritoriului Germaniei.000 locuitori Germania şi 366. S-a pus problema aderării RDG la Comunităţi în condiţiile prevăzute de tratate. Nordul Franţei.1990 reunificarea Germaniei. Informaţia se completează cu datele prezentate la curs la prelegerea din săptămâna 17-22 noiembrie 2003 şi cu metoda de analiză urmată în cadrul prelegerii.7. Politica protecţionistă a guvernelor şi cea a grupurilor de presiune formate din marile industrii au fost piedici la realizarea unei unificări reale a pieţelor.100. Această procedură nu a fost utilizată.) au făcut ca multe societăţi multinaţionale să opteze pentru o piaţă mai lucrativă cum este cea nordamericană. Acest deficit este unul din factorii determinanţi ai deciziei politice de realizarea pieţei unice între statele membre UE. fapt de care au profitat concurenţii.6 miliarde USD în raport cu Japonia şi SUA.11.coaliţie de interese personale În ultimul deceniu jumătate din comerţul internaţional se realizează în interiorul CE. avându-se în vedere actualizarea consideraţiilor asupra atribuirii de competenţe în raport de art. Mai mult. Exercitarea competenţelor Uniunii are la bază principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Din primele 1000 de întreprinderi din lume UE deţine doar 228 faţă de Japonia cu 310 şi SUA cu 345. Spre deosebire de concurenţii săi. Trei date esenţiale marchează aceste evenimente: 9. Orice altă competenţă neatribuită Uniunii prin Constituţie aparţine statelor membre”. Constituţia de la Weimar conţine dispoziţii care au permis această integrare a landurilor 39 . UE se compune din 15 state distincte.10. Uniunea acţionează în limitele competenţelor ce I-au fost atribuite prin Constituţie de către statele membre în vederea atingerii obiectivelor stabilite de către acestea.

Toate aceste discipline nou apărute după crearea Comunităţilor Europene întregesc studiul dreptului în ţările membre. dreptul instituţional comunitar reprezintă un drept comunitar general în raport cu disciplinele de specialitate ce conţin normele materiale în diverse domenii şi de aceea studiul său este prealabil.est germane). bancar. administrativ. Comisia a dat regulamentul 1795. Noţiune Dreptul instituţional comunitar reprezintă o parte a dreptului rezultat ca urmare a existenţei şi funcţionării Comunităţilor Europene. O primă categorie conţine normele de drept substanţial. internaţional public. privind brevetele şi mărcile etc. funcţionarea şi controlul lor. comercial. Aceste norme formează dreptul instituţional comunitar sau dreptul comunitar general. Studiind dreptul instituţional comunitar observăm că el cuprinde norme în majoritate de drept public asemănătoare celor de drept constituţional. respectiv discipline de studiu (drept vamal comunitar. drept bancar comunitar ş.). din dreptul intern. Natură juridică Originalitatea construcţiei comunitare face deosebit de dificilă definirea naturii juridice a dreptului comunitar. În cele ce urmează vom studia structura instituţională a Uniunii Europene. al agriculturii. Dreptul comunitar poate fi definit ca ansamblul regulilor juridice conţinute în tratate sau elaborate de instituţii şi care au ca obiect Comunităţile şi competenţele atribuite acestora. Până la unificare. disciplină de bază studiată şi de noi în prezenta lucrare. fiscal ş. al concurenţei. 40 . Acest regulament a intrat în vigoare la 1 iulie 1990 (n. social. respectiv ordinea de drept şi jurisdicţională. componentele sale având corespondent în majoritatea normelor materiale ale sistemelor naţionale de drept.90 conform căruia “Republica Democrată Germană este considerată ca făcând parte din Comunitate”. A doua categorie conţine dispoziţiile care guvernează constituirea Comunităţilor. Grupând ansamblul normelor relative la constituirea şi funcţionarea Comunităţilor. B. Dreptul comunitar reprezintă un ansamblu foarte vast de reguli juridice. integrarea a fost însoţită de măsuri provizorii. de fond din diferitele domenii (concurenţă. fiscal. funcţionarea şi controlul Comunităţilor. reglementările comunitare pot fi împărţite în două mari categorii. al transporturilor.a. deci anterior reunificării Germaniei).) şi care formează dreptul material comunitar ce se prezintă sub forma unui ansamblu de mai multe ramuri de drept. sub ultimele două aspecte referindu-se şi la sistemul izvoarelor de drept şi jurisdicţiile proprii.a. comerţ etc. iar după aceea măsuri tranzitorii au stabilit măsurile necesare acomodării la ordinea comunitară. existând astfel un drept comunitar vamal.a. Capitolul III DREPTUL INSTITUŢIONAL COMUNITAR Secţiunea I DREPT COMUNITAR A. După natura lor. Putem spune că majoritatea disciplinelor sunt afectate de reglementarea comunitară.

iar cel de-al cincilea prin Tratatul de la Maastricht. Nu există nici o putere care să poată impune aplicarea uniformă a dispoziţiilor tratatelor. Banca Europeană de Investiţii. Instituţii proprii dotate cu puteri de decizie şi control se comportă ca şi organele naţionale. Din această cauză multe dintre dispoziţiile tratatelor internaţionale nu sunt aplicate de către statele părţi. Unele calificate ca organe majore şi denumite de tratate Instituţii formează structura de bază şi au rolul de asigura realizarea întregii construcţii comunitare. aplicând sancţiuni pecuniare etc. Necesitatea viabilităţii construcţiei comunitare a impus această soluţie originală. fundamental deosebite de toate organismele internaţionale. norme de drept instituţional şi material şi are o natură juridică proprie. Atât integrarea regulilor de drept conţinute în tratate. executarea actelor internaţionale fiind supusă suveranităţii naţionale a statului semnatar. Uniunea Europeană prezintă o structură instituţională şi funcţională. fiind un drept intern al Comunităţilor Europene. un sistem de drept comunitar. Comitetul economic şi social. Banca Centrală Europeană ş.a. Curtea de Justiţie şi Consiliul European. aşa încât putem spune că Uniunea Europeană are propriul său sistem de drept. Aceste organe sunt create de tratate sau de Instituţii în aplicarea dispoziţiilor tratatelor. Aceste organe sunt Consiliul. Capitolul IV STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ Secţiunea I STRUCTURA DE BAZĂ (INSTITUŢIILE) Tratatele constitutive. cât şi aplicarea efectivă a acestor dispoziţii sunt în exclusivitate de competenţa autorităţilor publice naţionale.Deşi se prezintă sub forma unei organizaţii de drept internaţional public. Nimic nu se poate opune şi nu poate paraliza suveranitatea de stat. sau sunt aplicate în mod denaturat. elaborând acte obligatorii care se aplică direct subiectelor de drept. Parlamentul European. astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Maastricht au creat un sistem de organe proprii. Comunităţile s-au născut pe baza unor tratate internaţionale semnate şi intrate în vigoare după toate regulile dreptului tratatelor. În concluzie putem spune că dreptul comunitar este alcătuit dintr-un ansamblu de norme de drept public (preponderente) şi de drept privat. deosebit de dezvoltat şi diferit de cel al altor organizaţii internaţionale. Acest sistem este alcătuit din două categorii de organe. Normele juridice care reglementează constituirea şi funcţionarea Uniunii Europene sunt norme proprii. precum şi un mecanism de aplicare a tratatelor şi de realizare a scopului lor.. aceasta fiind în exclusivitate de competenţa autorităţilor naţionale ale statelor semnatare. Comunităţile Europene au elaborat o ordine de drept proprie. Instituţiile se deosebesc de celelalte organe din caracterele lor: 41 . Regulile dreptului internaţional public prevăd ca următoare etapă executarea tratatelor. de drept intern. Comitetul reprezentanţilor permanenţi. Pentru a evita această evidentă sursă de eşec. A doua categorie o constituie organele complementare sau subsidiare. care sunt organe specializate pe diverse domenii şi de multe ori joacă un rol deosebit de important în realizarea funcţiilor Comunităţilor. toate acestea în temeiul puterii de decizie proprie conferită de statele membre. Aşa stau lucrurile în dreptul internaţional public. Intră în această categorie Curtea de conturi. Primele patru au fost create prin Tratatele constitutive. Ordinea de drept comunitară este prioritară în raport cu cea naţională a ţărilor membre. Comisia. asemenea normelor din sistemele naţionale de drept ale statelor membre.

Fiecare Instituţie are un statut politic şi sociologic distinct. Actul Unic European (AUE) a fixat doar sediul Curţii de Justiţie la Luxembourg. altfel el având în principiu rolul de a exercita controlul democratic asupra celorlalte Instituţii. în urma intrării în vigoare a acestui act funcţionând pentru cele trei Comunităţi un singur Parlament şi o singură Curte de Justiţie. Comisia reprezintă interesul Comunităţii. Spre exemplu Consiliul este un organ atât legislativ cât şi executiv şi împarte puterea executivă cu Comisia şi pe cea legislativă cu Parlamentul. sau în principiul separaţiei puterilor în stat. Comisia. fiind rezultatul unui proces de fuziune. olandeza. ca expresie a specializării funcţionale. Sub aspectul regimului lingvistic trebuie precizat că toate cele unsprezece limbi ale statelor membre (daneza. -prin tratate au fost investite cu puteri proprii. S-a mai precizat tot prin AUE că Secretariatul general al Parlamentului European şi serviciile acestuia funcţionează la Luxembourg. care îi asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor sale (art. greaca. îşi exercită atribuţiile conferite de aceste tratate pentru fiecare dintre organe. de regulă rolul decizional şi executiv fiind realizat de cel puţin două Instituţii. portugheza şi spaniola. În ceea ce priveşte sediul. italiana. Consiliul. administrativă şi financiară. Acestor patru organe Tratatul de la Maastricht le-a adăugat Consiliul European. Parlamentul şi Curtea de Justiţie funcţionează în baza Tratatelor constitutive şi a celorlalte acte care le-au modificat. exprimă o legitimitate proprie. capabil să realizeze misiunea pentru care a fost creat: integrarea “o uniune cât mai strânsă între statele membre” (art. Actele privind punerea în aplicare a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) au fixat sediul Institutului Monetar European şi a Băncii Centrale Europene la Frankfurt am Mein. Una şi aceeaşi Instituţie are de regulă atât un rol executiv. Consiliul reprezintă interesul statelor membre. 42 . germana. iar pe de altă parte nici un organ nu dispune de o anumită putere în exclusivitate. engleza. iar Consiliul European deopotrivă interesul statelor şi Comunităţii prin cei mai înalţi reprezentanţi ai acestora. arătând pentru celelalte Instituţii că Luxembourg. o Comisie. TM). Bruxelles şi Strasbourg sunt locurile de lucru provizorii pentru acestea. -numărul de locuri de care beneficiază fiecare stat este desemnat prin acordul comun al acestora şi este conţinut într-un tratat. Parlamentul reprezintă interesul popoarelor din statele membre. un Parlament şi o Curte de Justiţie. Această structură instituţională nu are nici un corespondent în cea clasică a organelor statului. până în prezent nu s-a ajuns la realizarea unui acord al guvernelor statelor membre cu privire la acest aspect. franceza. Acest stadiu s-a realizat în timp. care nu sunt mereu aceleaşi. Curtea de Justiţie interesul dreptului. Dispoziţii comune. care este principalul organ decizional în materie bugetară. Actul de fuziune a intrat în vigoare la 1 august 1967. La 8 aprilie 1965 a fost semnat la Bruxelles Tratatul privind fuziunea principalelor Instituţii: Comisia şi Consiliul. de la acea dată un singur Consiliu şi o singură Comisie funcţionând pentru cele trei Comunităţi. iar Consiliul European funcţionează în baza TM şi îşi exercită atribuţiile conferite de acesta. Astăzi Uniunea Europeană dispune de un cadru instituţional unic. ca expresie a împletirii intereselor statelor membre cu cele ale Uniunii. Iniţial Tratatele de la Paris şi de Roma au creat fiecare câte patru Instituţii: un Consiliu.C Titlul I. -se bucură de o relativă autonomie juridică. Prin Convenţia semnată la Roma odată cu Tratatele din 1957 s-a realizat o fuziune instituţională a organelor de control democratic şi de drept. cât şi legislativ. iar Înalta Autoritate CECO a încetat să mai existe ca organ comunitar.-membrii Instituţiilor au cea mai mare legitimaţie fiind aleşi de popor sau desemnaţi de guvernele statelor membre. cât şi de alte acte ale Comunităţilor (anterior noiembrie 1993) sau ale Uniunii Europene. pe care le exercită în vederea realizării atribuţiilor lor.A Tratatul de la Maastricht). are un principiu determinant. Această construcţie instituţională corespunde unei concepţii dialectice de realizare a unui corp dinamic.

ajungându-se astfel la promovarea unor politici care erau în dezacord cu politica generală a statului şi cu cea comunitară. în complexitatea ei. iar interpretările rezultate ca urmare a deosebirilor de sens din diferitele limbi se fac prin confruntarea diferitelor versiuni. De multe ori miniştrii de resort aveau în vedere interesele particulare ale domeniului respectiv. Deşi Tratatele nu prevăd nici o ierarhie între Instituţii. Particularităţile constitutive şi funcţionale îi dau în primul rând caracterul de organ propriu al Uniunii Europene. Statele nu pot delega pentru Consiliu un înalt funcţionar. Ca organ interguvernamental. În această situaţie îmbracă forma unui Consiliu specializat. finanţe etc. transporturi. care a prejudiciat politica generală a Comunităţilor. Calitatea de membru al guvernului este analizată în raport de normele constituţionale ale fiecărui stat.5 TF.finlandeza. Consiliul se prezintă ca un organ interguvernamental ce reprezintă interesul statelor membre.2 TF). cât şi în Regulamentul intern elaborat de Consiliu în aplicarea art. Constituire Consiliul este format din reprezentanţii statelor membre. Faţă de această situaţie s-a luat măsura reunirii Consiliului. tocmai datorită rangului la care este constituită. În ceea ce priveşte regimul lingvistic în materie jurisdicţională. dezbătând problemele de politică generală ale Uniunii. Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie făcând aplicarea unei prezumţii juris et de jure a statuat acelaşi regim ca cel arătat anterior. Această dispoziţie implică următoarele aspecte: a) doar persoanele care au calitatea de membru al guvernului unuia dintre statele membre pot sta în Consiliu. politică şi juridică care este finalitatea construcţiei comunitare face ca această conferinţă interguvernamentală să se deosebească fundamental de cele de tip clasic din cadrul organizaţiilor internaţionale. după configuraţia care i-a fost dată. Consiliul se poate reuni şi la nivelul miniştrilor de resort pe domenii: agricultură. În această formă el se reuneşte cel puţin odată pe lună. Consiliul este o Instituţie comunitară care se prezintă şi sub forma unei conferinţe interguvernamentale cu caracter diplomatic. d) Consiliul se prezintă sub forma unei Instituţii unitare. Fiecare guvern deleagă unul dintre membrii săi (art. statele pot delega membri ai guvernului cu atribuţii corespunzătoare problemelor ce fac obiectul dezbaterilor. Regulile ce privesc constituirea şi funcţionarea sa sunt conţine în articolele 2-8 din Tratatul de fuziune (TF) din 1965. versiunea în fiecare din cele unsprezece limbi are caracterul de act original. Secţiunea a II-a CONSILIUL În cadrul sistemului instituţional. În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi. 43 . iar dezbaterile lucrărilor oricărui organ pot avea loc în acelaşi regim lingvistic. dacă nu are calitatea de membru al guvernului. în mod uzual el a fost numit Consiliu de Miniştri. suedeza) sunt limbi oficiale şi limbi de lucru. În ceea ce priveşte actele Uniunii. Practica delegării miniştrilor de resort a pus în evidenţă apariţia unei lipse de coerenţă şi unitate. în sensul că toate actele sunt redactate în cele unsprezece limbi. pe cât posibil la nivelul miniştrilor de externe. fără a ţine cont de politica internă şi externă a statului. Consiliul funcţionează în forma sa normală ca o reuniune a miniştrilor de externe ai statelor membre. A. c) în funcţie de ordinea de zi a lucrărilor Consiliului. oricare ar fi rangul său. Compus din reprezentanţii guvernelor. Integrarea economică. stabilindu-se sensul ce rezultă din această operaţie logico-juridică. Consiliul deţine totuşi un rol dominant. Date fiind compunerea Consiliului. b) fiecare stat are dreptul doar la un reprezentant. miniştrii de externe fiind consideraţi principalii reprezentanţi ai guvernelor în raporturile externe ale statelor.

Opiniile sunt consemnate în procesul-verbal al reuniunii sau în declaraţii care au caracterul de rezerve la hotărârea luată. O a doua categorie de norme priveşte regimul sesiunilor. Suediei şi Finlandei şi s-a stabilit următoarea succesiune: 1966 . Funcţionare Funcţionarea Consiliului este reglementată de Regulamentul intern din 1979. Cu privire la punctele înscrise la partea A. Votul se dă într-o anumită ordine prevăzută în Regulament. atribuindu-i un rol intern în principal manifestat în raporturile cu Parlamentul European în domeniul relaţiilor externe ale Uniunii. cu totul excepţional. fiind cerut în cele mai multe cazuri asupra cărora decide Consiliul. O primă categorie de norme sunt cele care privesc prezidarea Consiliului. Votul cu majoritate simplă reprezintă dreptul comun. Franţa. 44 . Reuniunile Consiliului au loc cu uşile închise. fără ca aceste opinii să modifice acordul prealabil realizat. membrii Consiliului sau ai Comisiei îşi pot exprima opinia înainte de luarea hotărârii. Pentru fiecare sesiune. Tratatele i-au conferit Preşedintelui atribuţii mai mult secundare şi de ordin procedural. preşedinţia se schimbă la fiecare 1 ianuarie şi 1 iulie. A treia categorie de norme priveşte regimul deliberărilor şi al votului. Asupra acestora s-a realizat deja un acord în cadrul Comitetului reprezentanţilor permanenţi (organ auxiliar al Consiliului). 1999 -Germania-Finlanda. Pentru înscrierea altor probleme se cere unanimitatea exprimată prin vot. Dacă. 1997 . hotărârea este luată tot de Consiliu. Consiliul se reuneşte la convocarea preşedintelui Comisiei. dar fără noi dezbateri. Sunt înscrise la partea A problemele asupra cărora nu mai sunt necesare dezbateri. 2002 .B. Irlanda.Grecia. Ordinea de zi provizorie conţine problemele de dezbătut la cererea unuia dintre membrii Consiliului sau Comisiei.5 din Tratatul de fuziune de la Bruxelles. Realul statut al Preşedintelui Consiliului a fost conturat de practică. după care va fi din nou înaintată Consiliului pentru a lua o hotărâre. preşedintele stabileşte o ordine de zi provizorie. dacă nu se hotărăşte altfel în Consiliu.Suedia. documentaţia aferentă (ce trebuie înaintată cu cel puţin 16 zile înaintea dezbaterilor). Doar membrii Comisiei au dreptul de a participa şi de a lua cuvântul în afara membrilor Consiliului. care este înaintată membrilor Consiliului şi Comisiei cu cel puţin 14 zile înainte de începerea sesiunii. Consiliul va proceda la vot la iniţiativa preşedintelui. 1998 . elaborat de această Instituţie în aplicarea art.Olanda. în acest caz punctul respectiv se retrage de pe ordinea de zi. fiecare stat membru asigură Preşedinţia Consiliului pentru o perioadă de 6 (şase) luni. Austria. Punctele înscrise în partea B a ordinii de zi sunt cele care necesită dezbateri. problema respectivă va fi înaintată Comitetului reprezentanţilor permanenţi spre a fi analizată în cadrul acestui organ şi a se încerca realizarea acordului la nivelul său. Ultimul tratat a intervenit o dată cu aderarea Austriei. în urma dezbaterilor nu se realizează un acord.Marea Britanie.Portugalia. Ordinea de zi provizorie este împărţită în două părţi A şi B. Hotărârile sunt luate doar de membrii Consiliului. la cererea unui membru al Consiliului sau al Comisiei sunt necesare dezbateri asupra uneia dintre problemele din partea A. 2000 .Spania. Prin rotaţie. În funcţie de circumstanţe.Italia. Belgia. Ordinea de zi definitivă este hotărâtă de Consiliu la începerea sesiunii. Majoritatea cerută pentru adoptarea actului este în funcţie de distincţiile făcute de tratat. hotărârea luându-se direct. Dacă. delegaţiile sau Comisia pot cere votul Consiliului. Ordinea în care statele se succed la preşedinţia Consiliului este prestabilă printr-un tratat negociat de statele membre. Luxembourg. Consiliul cunoscând trei modalităţi de vot: cu unanimitate. Asupra problemelor mai puţin importante şi când a intervenit un acord prealabil între reprezentanţii permanenţi şi reprezentantul Comisiei. Danemarca şi primele şase luni ale anului 2003 . şi dacă este cazul problemele asupra cărora preşedintele. 2001 . Sesiunile Consiliului sunt destul de frecvente şi uneori lungi. cu majoritate calificată şi cu majoritate simplă.

Slovenia. În perspectiva aderării de noi state la UE se pune problema redefinirii “minorităţii de blocaj” întrucât se observă că va creşte considerabil numărul statelor “mici” care devin majoritare în raport cu cele mari şi pot bloca iniţiativa politică a acestora. Majoritatea de 2/3 a fost stabilită la 62/87 voturi. dar nu din categoria celor foarte mici cu care nu pot obţine majoritatea de 62. Finlanda. Letonia. Marea Britanie. câte 10 voturi fiecare. Danemarca. În lumina Tratatelor de la Roma s-a elaborat un sistem ponderal de vot ce are la bază un criteriu democratic. Grecia. Cehia. Italia . date fiind modificările aduse prin Actul Unic European. începând cu 1 noiembrie 2004.10 voturi. România . Belgia. politic şi economic care a făcut ca fiecărui stat să i se acorde următoarele voturi: Franţa. Olanda şi Portugalia câte 5 voturi fiecare. Spania 8 voturi. după aderarea celor 12 state din Centrul şi Estul Europei. Se observă că în lumina Tratatului de la Nisa în procedura majorităţii calificate se dă întâietate criteriului demografic prin raportare atât la populaţia statelor membre şi viitoare membre (cele 12 state candidate) cât şi în raport de populaţia UE. Tratatul de la Lisabona arată că . Consiliul exercită împreună cu Parlamentul European funcţia legislativă şi bugetară . el fiind gândit după următorul principiu: să nu se dea statelor mai mici un rol prea mare. Malta . Dacă această condiţie nu este îndeplinită hotărârea nu poate fi adoptată. Austria.3 voturi. Slovacia. Franţa. Estonia. Irlanda. dar nici să nu fie “strivite” de cele mai puternice.4%. În ceea ce priveşte votul cu majoritate calificată. Spania.27 voturi. Pe de altă parte “cei mici” nu vor putea impune soluţia lor “celor mari” pentru că nu dispun decât de 39 de voturi şi în aceste condiţii trebuie să aibă de partea lor cel puţin “trei mari”. minoritatea de blocaj neputând depăşi 91 de voturi. el defineşte politicile Uniunii şi coordonează întreaga activitate. cele 345 de voturi vor fi repartizate astfel: Germania. Consiliul European ale căror lucrări s-au finalizat cu semnarea la 26 februarie 2001 a Tratatului de la Nisa (ratificat ulterior de statele membre) cu privire la lărgirea Uniunii Europene cu până la 27 de state în perioada 2004-2009 a adoptat hotărâri privind reprezentarea statelor la nivelul Uniunii în sensul negocierii numărului de locuri acordat fiecărui stat în cadrul fiecărei Instituţii şi organ complementar cât şi numărul de voturi. Acest mecanism complex de vot a înlocuit cu timpul votul cu unanimitate din multe domenii. fiind una dintre pârghiile reuşitei construcţiei comunitare..29 de voturi. Belgia. Luxemburg . el trebuind să corespundă unei majorităţi de 62% din populaţia totală a Uniunii. Italia şi Marea Britanie. Consiliul este compus din căte un reprezentant pentru fiecare stat membru.13 voturi. Cipru.7 voturi. Suedia câte 4 voturi fiecare.Votul cu unanimitate are în prezent un câmp mai restrâns de aplicare. în rang de ministru şi 45 . La cererea oricărui membru al Consiliului poate fi verificată reprezentativitatea votului pentru. Grecia.4 voturi. statele membre au convenit că pe măsura extinderii UE minoritatea de blocaj va evolua de la un procentaj inferior celui prezent ajungând până la max. Austria . Portugalia .E.73. Bulgaria. Hotărârile pot fi adoptate la nivelul Consiliului dacă au fost exprimate 258 de voturi pentru din totalul de 345 provenind de la două treimi din numărul statelor membre. Olanda . În aceste condiţii cei “cinci mari” nu pot lua o hotărâre care să fie defavorabilă celorlalte state. uneori în domeniul armonizării legislaţiilor naţionale şi în privinţa respingerii unei propuneri a Comisiei.14 voturi. Ungaria. Finlanda şi Irlanda câte 3 voturi fiecare şi Luxemburg 2 voturi. iar în unele materii se cere ca cele 62 de voturi să provină de la 10 ţări membre. dacă nu au de partea lor cel puţin două state din categoria celor mai mici evident. Danemarca. Polonia . Lituania . Acest tratat a menţionat votul cu unanimitate în domenii constituţionale sau quasiconstituţionale (de ex. modificarea Tratatelor.12 voturi. dată de la care va intra în vigoare Tratatul de la Nisa. În Declaraţia privind majoritatea calificată şi minoritatea de blocaj într-o Uniune lărgită. Votul cu majoritate calificată este un sistem absolut particular U. Germania. Suedia. primirea de noi membri).

aducându-le la cunoştinţă conţinutul problemelor dezbătute. Se propune ca prezidarea prin rotaţie să fie pentru un mandat de un an. Tratatele de la Roma şi Tratatul de la Maastricht. Consiliul putem spune că avea un rol secundar în raport cu Înalta Autoritate care era principala Instituţie comunitară. încercând să convingă pe ceilalţi membri de justeţea poziţiei sale.organism ce asigură baza logistică. COREPER îşi are originea în delegaţiile permanente pe care statele le-au instalat la Bruxelles în momentul intrării în vigoare a tratatelor. se păstrează în arhivele acestei Instituţii. Iniţial COREPER a fost reglementat prin regulamentul intern al Consiliului şi abia prin Actul Unic European a primit o consacrare la nivel de tratat.5 AUE dispune: “un comitet format din reprezentanţii permanenţi ai statelor membre are ca sarcină să pregătească lucrările Consiliului şi să execute mandatul ce i-a fost încredinţat de acesta”. 2014 majoritatea calificată este dată de 55% din membrii Consiliului care trebuie să provină din cel puţin 15 state a căror populaţie trebuie să fie de 65% din cea a Uniunii. corespunzător funcţiilor sale. înainte de a se lua o hotărâre se fac ample lucrări de analiză cu caracter tehnic de către aparatul de experţi proprii. dată fiind poziţia deosebită pe care cele două domenii o deţin în cadrul politicilor comunitare. Minoritatea de blocaj este de 4 membrii ai Consiliului. Pe de o parte în cadrul COREPER reprezentanţii fiecărui stat se fac purtătorii de cuvânt ai interesului statului propriu. În cadrul COREPER fiecare stat are un reprezentant permanent cu rang de ambasador şi un reprezentant adjunct cu rang de ministru plenipotenţiar.alte comitete specializate pe domenii. nu este deschis publicităţii. Art. În activitatea sa. El avea rolul de a armoniza acţiunile 46 . aparte de politica proprie elaborată de Comisie. asigurând permanenţa şi stabilitatea acestei funcţii. punctele de vedere afirmate etc. De multe ori. având acces la el doar persoanele care au participat la lucrări. Consiliul hotărăşte cu majoritate califiată. iar pe de altă parte ei reprezintă pe lângă autorităţile naţionale poziţia COREPER. De la 1 nov. -Comitetul reprezentanţilor permanenţi (COREPER) care este cel mai important dintre comitetele ce funcţionează pe lângă Consiliu. În aceste condiţii putem spune că este un organ în cadrul căruia se elaborează politica comunitară dusă de state. COREPER este şi un organ de control politic pe care îl exercită asupra soluţiilor date de experţi. de afaceri generale în care îşi exercită funcţia legislativă şi afaceri externe în care îşi exercită funcţia politică în relaţiile internaţionale. dintre care rolul principal îl joacă Serviciul juridic.care angajează guvernulprin votul său. Dialogul dezvoltă două categorii de relaţii. Sediul secretariatului general este stabilit la Bruxelles. Tratatul de la Lisabona mai arată că CM se reuneşt în două formaţiuni de lucru. Atribuţii Rolul şi atribuţiile Consiliului sunt date de evoluţia în timp a acestei Instituţii în lumina a trei acte fundamentale: Tratatul de la Paris. COREPER se prezintă ca un organ de dialog şi control politic. C. El este subordonat Preşedintelui. Dintre acestea distingem: -secretariatul general . O categorie aparte de norme sunt cele care privesc organele auxiliare. reuneşte un număr foarte mare de funcţionari. afară de cazurile în care tratatele dispun altfel. Conţinutul politic al soluţiilor tehnice este elaborat de reprezentanţii permanenţi ai fiecărui stat. dintre care rolul cel mai important îl joacă Comitetul monetar şi Comitetul special agricol. în absenţa căreia o horărâre se consideră adoptată. Consiliul este asistat de mai multe servicii sau organisme. Secretariatul general este compus din mai multe direcţii şi servicii. În lumina Tratatului CECO. . Quorumul cerut la nivelul Consiliului este de 14 membri prezenţi din numărul total de 27 membri. fiind condus de un secretar general. Aceştia sunt ajutaţi în activitatea lor de experţi. Întregul conţinut al dezbaterilor este consemnat într-un proces-verbal care este un act intern al Consiliului.

Comitetul Regiunilor . Parlamentul European .organ democratic cu rol consultativ şi uneori codecizional. Tratatele CEE şi CEEA au modificat radical această repartizare a atribuţiilor între Instituţii. OMC. O parte din atribuţiile majore sunt transferate Consiliului European. această putere împărţind-o de data aceasta mai mult cu Parlamentul European şi mai puţin cu Comisia. această funcţie aparţinând Înaltei Autorităţi. Consiliul devenind principalul organ legislativ al Comunităţilor. 47 . Comitetul Economic şi Social. Acesta va decide asupra propunerii legislative.principalul organ decizional. Procesul de luare a deciziilor este deschis de Comisie care elaborează propunerea legislativă din proprie iniţiativă. încuviinţează purtarea negocierilor. Procesul de luare a deciziilor În cadrul UE procesul de luare a deciziilor este foarte complicat şi el implică participarea mai multor organe: Comisia . Consiliul are următoarele atribuţii: -constituie principalul organ legislativ. După aceea actul va fi înaintat Consiliului reluându-se procedura legislativă. o investeşte şi cu atribuţia de a asigura integrarea şi de a elabora orientările politice generale ale Uniunii. act cu caracter consultativ.principal organ cu iniţiativă legislativă. era un organ de coordonare şi consultare şi nu un organ de decizie. cu atribuţii care tradiţional revin guvernelor. care are un termen de trei luni pentru a se pronunţa asupra acestui act. -în materie bugetară elaborează proiectul de buget şi participă alături de Parlamentul European la o procedură complexă de elaborare a bugetului în forma sa definitivă şi de adoptare a lui ( vezi precizări la PE ). D. Tratatul de la Maastricht. -are atribuţia de a coordona acţiunile statelor membre şi alături de Consiliul European participă la elaborarea politicilor de integrare economică. În lumina Tratatelor de la Roma el devine în primul rând un organ legislativ şi în al doilea rând unul executiv. -în rare cazuri prevăzute de Tratatul CECO. În relaţiile cu statele terţe el reprezintă Uniunea. Ea înaintează propunerea spre consultări Consiliului. actul va fi înaintat Consiliului. Dacă Parlamentul adoptă propunerea cu majoritate absolută. juridică definind linia politică generală. aşa după cum se va vedea şi în secţiunea VI a prezentului capitol. Dacă o propunere legislativă este respinsă sau amendată ea va fi retrimisă Comisiei. actele sale (directive şi regulamente) aplicându-se direct subiectivelor de drept pe care le are în vedere. În lumina reglementărilor arătate.).) Uniunea este reprezentată de preşedintele Consiliului. fiind abilitat să dea avize şi autorizări în câteva domenii particulare (fixarea taxelor de prelevări peste 1%. dând calitatea de Instituţie Consiliului European. în funcţie de competenţele atribuite prin tratate vor examina propunerea legislativă şi se vor pronunţa printr-un aviz. la iniţiativa Parlamentului sau a Consiliului. Această atribuţie şi-o exercită prin mijloace proprii putând elabora acte obligatorii sau simple recomandări în vederea realizării finalităţii construcţiei comunitare. preţuri maximale şi minimale ş. Consiliul . Rolul de a asigura coordonarea politicilor economice aparţine tot Consiliului. Cu toate modificările aduse de TM putem spune că acest organ nu şi-a pierdut rolul deosebit de important în structura instituţională a Uniunii Europene. actul va fi înaintat spre avizare Parlamentului European.a. cât şi în cele interne se manifestă şi ca un organ executiv. Consiliul are şi atribuţii de consultare şi tutelă. dă Comisiei mandat să îl reprezinte în raporturile externe şi la negocieri. La negocierile pentru aderarea la UE Consiliul joacă rolul hotărâtor.organe consultative. de stabilire a politicii economice.Înaltei Autorităţi. FMI etc. care o va reexamina ţinând cont de punctul de vedere exprimat de Parlament. Aceste organe complementare. -atât în raporturile externe. acesta fiind strâns legat în activitatea sa de cea a Consiliului (de Miniştri). La rândul său Consiliul va trimite acest act spre avizare Comitetului Economic şi Social sau Comitetului Regiunilor. politică. Când participă ca subiect de drept public la lucrările diferitelor organizaţii internaţionale (ONU. Dacă la nivelul Consiliului se adoptă o poziţie comună asupra propunerii legislative.

compunerea şi funcţionarea sa. fiecare câte doi membri. mai ales în domenii de ordin tehnic. Decizia este un act obligatoriu cu caracter individual şi se adresează fie unui stat. lăsânduse la latitudinea statului alegerea mijloacelor naţionale de atingere a scopului comunitar. După aderarea de 1 mai 2004. De asemenea Consiliul poate emite regulamente. Marea Britanie şi Spania. Regulamentul este un act aplicabil statelor membre fără a mai fi necesară ratificarea din partea acestora. A. fără ca numărul membrilor aparţinând unui stat să fie mai mare de doi. În organizarea. Aceste reguli sunt imperative. Italia. Comisia exprimă interesul Comunităţilor independent de statele membre. astfel încât numărul total a fost de 20. acte ce dau Comisiei o fizionomie proprie. Compunere şi statutul membrilor Regulile privitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei. Directivele sunt acte obligatorii pentru statele membre care. numărul membrilor Comisiei neputând fi mai mare de 27 oricâte state vor adera în timp. Comisia rămâne în continuare “motorul”. Compunerea paritară a Comisiei a fost dictată de păstrarea caracterului de eficienţă sporită a Instituţiei. Recomandările şi avizele sunt acte consultative care exprimă poziţia instituţiei care le-a emis. alături de Consiliu. pot să facă recomandări sau să dea avize. Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam. Deşi nu mai are rolul dominant avut de Înalta Autoritate. În aceste condiţii se pune problema reprezentării prin rotaţie. pot adopta decizii. Comisia are putere legislativă în aplicarea regulamentelor emise de Consiliu. În privinţa compunerii. Deciziile care impun obligaţii financiare sunt executorii în faţa Curţilor naţionale. AUE a hotărât că ea nu poate fi adoptată de Consiliu decât cu unanimitate de voturi. iar în privinţa Regulamentului intern. În baza acestor dispoziţii compunerea Comisiei după anul 1995 a fost următoarea: Franţa. Organ cu o fizionomie cu totul aparte. Articolele 189 CEE şi 161 CEEA prevăd că în temeiul competenţelor de care dispun Consiliul şi Comisia pot emite directive. fiecare stat are dreptul la cel puţin un reprezentant. El are putere de lege şi are întâietate faţă de legile naţionale. Alături de puterea legislativă o importanţă deosebită o are jurisprudenţa comunitară în realizarea dreptului. până la sfârşitul anului s-au menţinut regulile Tratatelor iniţiale iar de la 1 noiembrie 2004 fiecare stat are dreptul la un membru astfel încât numărul lor este în prezent de 27. Rolul Curţii de Justiţie este de a interpreta şi aplica dreptul comunitar şi de aceea această Instituţie este cel puţin la fel de importantă ca şi organele legislative sau executive. prin mijloace legislative naţionale trebuie să adopte acte cu putere obligatorie şi cu finalitatea prevăzută în directivă. Acestor acte li se adaugă unele dispoziţii conţinute în Actul Unic European. fie unei persoane fizice sau juridice.10 TF a stabilit următorul principiu: doar cetăţenii aparţinând unui stat membru pot fi membri ai Comisiei. construcţiei comunitare. cu o identitate şi personalitate proprie în cadrul structurii instituţionale. 48 . inclusiv cele privind compunerea şi statutul membrilor ei sunt prevăzute de articolele 9-19 din Tratatul de fuziune (TF) şi de Regulamentul interior elaborat de această Instituţie. iar celelalte zece state fiecare câte un membru.În cazul în care o propunere legislativă este respinsă de două ori de Parlamentul European. Parlamentul European deţine rol legislativ în materie bugetară. Secţiunea a III-a COMISIA Cea mai originală dintre Instituţii este cu evidenţă Comisia. În baza Tratatului de la Nisa fiecare stat are dreptul la un membru. acest organ este guvernat de două principii: colegialitate şi unitate de administrare. Puterea legislativă în cadrul UE aparţine în principal Consiliului. art. la forma sa iniţială din 1963 trebuie să avem în vedere toate modificările ulterioare.

înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate şi un număr de membri egal cu 2/3 din numărul statelor membre. Veto-ul exprimat de cel puţin un stat nu îi dă dreptul să facă parte din Comisie. În ambele proceduri (cea în faţa Comisiei şi cea în faţa Parlamentului) investitura are un caracter colectiv. În lumina acestor dispoziţii şi statele membre se angajează să nu influenţeze în nici un fel membrii Comisiei în exercitarea funcţiilor lor. nu pot primi nici accepta nici un fel de îndrumări. adâncind interdependenţa dintre Instituţii şi situând pe o treaptă superioară echilibrul dinamic al puterilor de care acestea dispun în temeiul atribuţiilor conferite de tratate. Considerăm că această nouă dispoziţie întăreşte şi rolul de legislator al Parlamentului European. Conform art. Membrii Comisiei au un statut particular subsumat principiilor de independenţă. membrii fiind aleşi cu unanimitate de Consiliul de Miniştri. în cazul unei demisii voluntare sau din oficiu. funcţia poate fi compatibilă doar cu cea de cadru universitar (în fapt.10 TM membrii Comisiei lucrează în interesul general al acestei Instituţii. Membrii Comisiei sunt independenţi şi faţă de persoanele juridice private (nu pot reprezenta societăţi comerciale. b) pentru unul dintre membrii Comisiei în caz de deces. moralitate şi competenţă. marile personalităţi ale dreptului comunitar au avut sau au calitatea de membru al Comisiei). În aceste condiţii ei nu pot fi membri ai nici uneia dintre celelalte Instituţii şi nici ai Parlamentelor naţionale. de influenţe din partea nici unei autorităţi naţionale sau a altor organisme internaţionale. membrii săi fiind astfel numiţi în funcţie şi cu acordul popoarelor din statele membre. Faţă de acest statut comisarii Uniunii Europene se bucură de un prestigiu deosebit. ca şi modificarea acesteia sunt supuse hotărârii Consiliului care decide cu unanimitate de voturi. 49 . Acest mandat poate fi scurtat fie pentru întreaga Comisie. pe baza unui sistem de rotaţie egal între state. Mandatul membrilor Comisiei a fost de patru ani. ce este decis de Consiliul European.Fiecare membru propus de un stat pentru a face parte din Comisie trebuie să obţină acordul guvernelor tuturor celorlalte state. în general sub aspect patrimonial. Tratatul de la Maastricht a prevăzut pentru Comisie şi noua procedură a investiturii în funcţie de către Parlamentul European.). În plus această procedură întregeşte dispoziţiile ce privesc responsabilitatea. Ei trebuie să fie indenpendenţi de statele care i-au propus în funcţie. Tratatul de la Lisabona prevede ca din anl 2014 Comisia să funcţioneze ca un colegiu format din preşedinte. noul membru ales va sta în Comisie doar până la expirarea mandatului celui pe care l-a înlocuit. După Tratatul de la Amsterdam preşedintele Comisiei este ales direct de Parlamentul European. care era deja prevăzută de TF şi întărită ulterior de AUE. dispoziţie ce completează controlul politic al Parlamentului asupra Comisiei. faţă de oricare dintre membrii care nu şi-a respectat atribuţiile funcţiei sau a comis o greşeală gravă. Mandatul poate fi reînnoit fără limită. alte întreprinderi etc. evident putând participa ulterior la noi proceduri de formare a Comisiei. la cererea Consiliului sau a Comisiei. Actualii membri ai Comisiei au fost investiţi în ianuarie 1995 iar mandatul lor expiră la finele anului 1999. Considerăm că această nouă procedură acordă o mai mare legitimitate Comisiei. Compunerea Comisiei. Încălcarea acestui statut atrage declanşarea procedurii de demisie din oficiu. nu doar cu acordul guvernelor. fie pentru un membru al său în următoarele situaţii: a) pentru întreaga Comisie dacă s-a adoptat o moţiune de cenzură de către Parlament şi în acest caz Comisia este demisă în bloc. În toate aceste cazuri de scurtare individuală a mandatului. La investirea în funcţie membrii Comisiei depun un jurământ prin care se angajează solemn să respecte pe toată durata mandatului statul şi obligaţiile asumate. Demisia din oficiu este pronunţată de Curtea de Justiţie. iar prin TM a fost stabilit la cinci ani pentru a coincide cu cel al membrilor Parlamentului. Investitura în funcţie dată de Parlament justifică pe deplin şi răspunderea în faţa acestuia.

Atribuţiile administrative au în vedere convocarea şi conducerea reuniunilor iar cele protocolare calitatea de a reprezenta Comisia în raporturile externe. În ceea ce priveşte rolul politic sunt relevanţi cei 10 ani (1 ianuarie 1985 . ce are rangul de vicepreşedinte al Comisiei este numit cu majoritate calificată de Consiliul European şi prezidează reunniunile Consiliului pentru politică externă.Delors în promovarea celei de a doua iniţiative: o Uniune Economică şi Monetară. Mandatul lor în funcţie poate fi reînnoit. crearea de noi locuri de muncă şi de deschidere către statele din Centrul şi Estul Europei sunt tot opera unui program Delors. Întărirea puterilor exercitate de Comisie prin AUE a permis punerea în practică cu succes a acestui plan.31 decembrie 1994) de preşedinţie a Comisiei exercitaţi de Jacques Delors. Consiliul european de la Hanovra din iunie 1983 a luat act de trecerea de la Sistemul Monetar European la Uniunea Monetară Europeană. fost prim-ministru al Luxemburgului pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi dintre membrii Comisiei după aceeaşi procedură în faţa Consiliului. care prin persoana sa a făcut să crească în mod considerabil rolul şi prestigiul funcţiei de Preşedinte al Comisiei UE. Dispoziţiile privind mandatul celor două funcţii pot fi modificate doar de Consiliu. fost şi actual prim-ministru al Italiei. De fapt. În faţa sa se aflau trei proiecte: o piaţă unică. În perioada 1999. A optat pentru realizarea conţinută în proiectul cunoscut sub denumirea “Delors I”. Noile politici promovate în anul 1994 de scădere a ratei şomajului. Când a venit în funcţie. Rolul politic al preşedintelui Comisiei este întărit în prezent de dispoziţia Tratatului de la Amsterdam conform căreia nominalizarea acestuia se face cu acordul Parlamentului European. Progresele rapide obţinute în realizarea Pieţei unice au încurajat preşedintele J. Priorităţile noului Preşedinte al Comisiei sunt: o economie puternică. Practica a completat rolul său conferindu-i un important rol politic. Cea de a doua etapă a acestui plan o constituie realizarea Băncii Centrale Europene. iar din anul 2004 Preşedintele Comisiei este José Manuel 50 . creatoare de locuri de muncă. Comisia se compune din membrii care sunt ajutaţi în activitatea lor de numeroase servicii şi organe auxiliare. Strategia acestui plan este conţinută în proiectul cunoscut sub numele “Delors II”. B. cu unanimitate de voturi. iar preşedintelui i-au atribuit un rol mai mult protocolar şi administrativ. dar în acelaşi timp solidară. aşa încât putem spune că tot ceea ce au realizat Comunităţile în ultimii 10 ani sunt într-o măsură mai mare sau mai mică opera acestei personalităţi a vieţii politice internaţionale. reforma instituţiilor UE. Organizare Organizată după principiul colegialităţii şi a unităţii de administrare.2004 funcţia de preşedinte al Comisiei a fost deţinută de Romano Prodi. De la 23 ianuarie 1995 funcţia de Preşedinte al Comisiei a fost preluată de Jacques Santer. Comisia se reuneşte în prezenţa membrilor săi.Tratatul de reformă acordă un rol politic sporit preşedintelui şi înaltului reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate. comunităţile se aflau după o perioadă de 5 ani în care nimic nou nu se realizase. iar o comisie condusă de Jacques Delors a fost desemnată să realizeze proiectul de Uniune Economică şi Monetară. Tratatele au atribuit vicepreşedinţilor rolul de a-l înlocui în funcţie pe preşedinte în situaţia în care acesta este împiedicat să o exercite. Acest organ comunitar este prevăzut şi de Tratatul de la Maastricht şi este plasat sub conducerea Consiliului European şi a Consiliului guvernatorilor băncilor centrale naţionale. o uniune economică şi monetară şi o uniune politică. lucrând ca un organ colegial condus de un preşedinte şi şase vicepreşedinţi. în ansamblul său Comisia este alcătuită din personalităţi ale vieţii politice şi economice internaţionale. reprezentând Uniunea în raporturile cu terţii alături de Preşedintele Consiliului European. proiect transpus în practică în 1990. o politică externă şi de securitate comună.

hotărârea va fi luată pe baza poziţiei exprimate în scris. care stabileşte ordinea de zi şi conduce lucrările. José Manuel Durao Barroso a fost ales pentru un al doilea mandat în funcţia de preşedinte al Comisiei. În activitatea ce o desfăşoară fiecare membru al Comisiei are în subordinea sa unul sau mai multe organe auxiliare. Sub aspect administrativ el este condus de un secretar general. O a doua excepţie o constituie delegarea de semnătură. servicii şi oficii. fost prim-ministru al Portugaliei. Asupra acestor acte Comisia are drept de control. Comisia poate delega un membru al său. în contextul relaţiilor internaţionale actuale. în urma unei moţiuni de cenzură adoptată cu majoritate absolută de voturi poate obliga Comisia să demisioneze în bloc.De la regula conform căreia hotărârile se pot lua numai în Comisie. dar exercitate cu rezultate bune pentru Europa. ea se foloseşte în situaţia problemelor asupra cărora nu sunt divergenţe şi nu sunt de importanţă prea mare. Sub aspectul funcţionarilor. spre exemplu numai numărul direcţiilor generale este de 22. cu quorum-ul cerut iar actele astfel adoptate pot fi regulamente. Comisia este organizată în divizii. Toate aceste organe auxiliare se află sub autoritatea unui comisar. Când sunt discutate probleme mai delicate nu pot participa la şedinţă decât comisarii. direcţii. ce îşi afirmă cu mai multă putere interesele pe plan mondial. Acest aparat auxiliar este foarte vast. Pentru a evita o încărcare prea mare a reuniunilor s-a adoptat sistemul procedurii scrise şi delegarea de semnătură. Pentru ca dezbaterile să poată avea loc şi să se pronunţe un vot valabil la lucrări trebuie să fie prezenţi cel puţin 14 din membrii Comisiei. Se mai pot constitui comitete şi grupuri de lucru. deşi în ianuarie 1999 Parlamentul European a cerut demisia în bloc a Comisiei. În principiu hotărârile nu pot fi luate decât de Comisie. Asupra problemei respective fiecare membru al Comisiei va da răspunsul său în scris şi dacă nu s-a cerut de către niciunul dintre ei dezbateri.Durao Barroso. Parlamentul European. De la înfiinţarea Comunităţilor Europene şi până în prezent nu s-a înregistrat un astfel de act. organul ce are ca misiune coordonarea întregii activităţi şi asigurarea relaţiilor curente cu celelalte Instituţii. Cum s-a mai arătat. care are responsabilitatea unui sector specializat. La sfârşitul anului 2009. Sub autoritatea preşedintelui se află Secretariatul general. aparatul Comisiei este cel mai mare în raport cu celelalte organe. ca în numele Comisiei să ia măsurile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii curente. decizii sau propuneri (avize). Ca organe auxiliare de lucru pe diferite sectoare specializate. în domenii ce ţin de administrarea curentă şi de gestiune. Atribuţii 51 . ultimele doua mandate fiind grele. Funcţionare Regulile privind funcţionarea sunt reglementate în mod particular de Regulamentul intern al Comisiei ce stabileşte un regim guvernat de principiul colectivităţii şi responsabilităţii solidare în faţa Parlamentului European. precum şi secretarul general. ele fiind actele acestui organ colegial. Comisia se convoacă de către Preşedinte. în şedinţă. direcţii generale. În ceea ce priveşte procedura scrisă. Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână şi poate organiza şi şedinţe ad-hoc ori de câte ori este nevoie. anume invitaţi la lucrări pentru a da toate relaţiile necesare în faţa membrilor Comisiei. Şedinţele se desfăşoară cu uşile închise. de ordinul a mii de acte pe an. sediul acestor organe auxiliare fiind la Bruxelles şi Luxembourg. fiind alcătuit din mii de funcţionari şi salariaţi. C. Drept de vot au doar membrii Comisiei. Astfel de acte s-au adoptat deseori în cazul politicii agricole comune. iar în afara acestui caz la lucrări pot participa funcţionarii responsabili pe domenii. În reuniunile şefilor de cabinete ai celor 20 comisari se va elabora un dosar complet asupra problemei respective şi acesta va fi trimis spre studiu fiecărui comisar. D.

transport etc. faţă de aceştia se pot lua măsuri executorii. Dată fiind componenţa sa. -exercită competenţele pe care Consiliul i le conferă pentru executarea regulilor pe care acesta le stabileşte. Comisia are un important rol de control care corespunde misiunii de a veghea la respectarea tratatelor. cât şi a celor prevăzute pentru ţările asociate. Ea este principalul iniţiator legislativ. Exercitându-şi rolul de principal iniţiator legislativ. Putem spune că Tratatele i-au conferit acestui organ un rol politic general care îi dă caracterul de promotor al construcţiei comunitare. -formulează recomandări sau avize. Ea îşi exercită acest rol atât faţă de Consiliu cât şi de statele membre. în condiţiile prevăzute în prezentul tratat. Corelativ acestei obligaţii Comisia poate face toate verificările privind respectarea şi aplicarea tratatelor. politică şi juridică internă. cele mai dese fiind sancţiunile aplicate ca urmare a încălcării regimului concurenţei. Tratatele de la Roma i-au conferit tot sub aspect executiv largi competenţe în gestiunea administrativă a politicilor comunitare. În realizarea triplului rol conferit Comisia se bucură de o eficientă putere de informare şi prevenţie pe care o exercită atât în raport cu statele cât şi cu participanţii. Faţă de rolul şi atribuţiile pe care le are. Comisia dispune de cele mai eficiente mijloace ce se concretizează în proceduri speciale şi adoptarea de acte obligatorii cu forţă executorie faţă de aceste subiecte. Acelaşi regim se aplică şi particularilor. faptul că dispune de cel mai vast şi complex aparat tehnic şi logistic. permanenţa activităţii. administrarea diverselor fonduri şi programe UE. în vederea asigurării funcţionării şi dezvoltării pieţei comune Comisia are următoarele atribuţii: -veghează la aplicarea dispoziţiilor prezentului tratat. Comisia are şi un rol decizional în domeniile care i-au fost conferite de tratate. în materii care fac obiectul prezentului tratat. actele sale având direct o putere executorie asupra subiectelor pe care le au în vedere. putând declanşa “procedura de carenţe” faţă de Consiliu şi “procedura de lipsuri” faţă de state. măsuri pe care statele le pot cere doar în perioada de tranziţie şi privesc transformările ce trebuie să le realizeze în ordinea economică. Comisia se prezintă drept un garant al interesului general comunitar.Tratatele Constitutive. Comisia dispune de puteri autonome în privinţa politicii concurenţei. Tratatele i-au conferit acest drept pentru quasitotalitatea domeniilor de acţiune.). În plus. iar faţă de particulari poate dispune sancţiuni sub forma amenzilor în cazul în care se constată nereguli în aplicarea tratatelor. dacă acesta le prevede expres sau ea le consideră necesare. -dispune de o putere de decizie proprie şi participă la formarea actelor Consiliului şi ale Adunării. Instituţiile au şi ele această obligaţie. la fel şi Parlamentul în materiile în care are putere de decizie. a conducerii şi administrării politicilor comune (agricultură. Comisia este abilitată de a încuviinţa faţă de state măsurile derogatorii de la aplicarea tratatelor. În temeiul art.155 CEE şi art. îndeosebi cele două Tratate de la Roma definesc atribuţiile conferite Comisiei. în lumina cărora primeşte un rol fundamental: de a exprima interesul comunitar şi de a asigura realizarea lui. Comisia are în primul rând importantul rol de a elabora dreptul. Comisia reprezintă forţa motrică a integrării europene. în gestiunea financiară a acestor politici şi în gestiunea 52 .124 CEEA. la propunerea sau cu autorizarea ei. Aceste acte sunt în principiu rare. În executarea atribuţiei de a veghea la respectarea tratatelor şi a actelor Consiliului. Comisia este cel mai important organ executiv şi de gestiune. cât şi a dispoziţiilor luate de instituţii în temeiul acestuia. precum şi toate măsurile pe care le au în vedere relativ la aplicarea tratatelor. Consiliul ia toate hotărârile. Statele membre au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei toate situaţiile de drept şi de fapt.

-numărul total trebuie să asigure o bună funcţionare a Instituţiei.700. Grecia.500. În aceste condiţii Parlamentul “celor 15” în anul 1995 număra 626 membri repartizaţi astfel: Germania. ulterior prin elaborarea procedurilor pentru organizarea de alegeri directe s-a dat satisfacţie principiului democratic evocat. Italia (57. După acest an. demografic acest stat se află pe primul loc (81. Ea trebuie să ţină seama de următoarele considerente: -alegerile directe implică o creştere a numărului de reprezentanţi aleşi pentru acest forum democratic. De ex.000). fondul european de dezvoltare. Franţa (57. Belgia.). să nu creeze un mecanism greoi. Comisia reprezintă Uniunea Europeană în relaţiile cu terţii.100.000 locuitori) este cea mai populată dintre ţările mijlocii sub aspect demografic din cadrul UE.600. 99 de locuri. urmare a aderării de noi state.000). Tratatul de la Amsterdam din iunie 1997.000. Franţa. fondul pentru orientare şi garantare agricolă ş. inclusiv modificările aduse prin Tratatul de la Maastricht. Spania 64 de locuri. Tratatul de la Amsterdam Tratatul de la Nisa. Marea Britanie (59.000 locuitori). Întreaga evoluţie a reglementărilor ce privesc regimul acestui organ. după reunificarea Germaniei. politica de imigraţie adoptată pentru a compensa scăderea ratei natalităţii a făcut ca Franţa să aibă în prezent o populaţie de peste 62. Irlanda 15 locuri şi Luxembourg 6 locuri. Secţiunea a IV-a PARLAMENTUL EUROPEAN Pentru a răspunde principiilor democraţiei reprezentative. iar practica delegării puterii de reprezentare în favoarea Comisiei a făcut să crească rolul acesteia în raporturile externe ale UE.500. Portugalia câte 25 de locuri.000 locuitori).000. în perspectiva aderării de noi state la UE. alături de interesele guvernelor şi cel al Comunităţii trebuie să fie satisfăcute şi interesele cetăţenilor. Această evoluţie înseamnă un grad din ce în ce mai mare de integrare.a. A. precum şi proiectul Tratatului modificator din 2007 de la Lisabona pun în lumină două tendinţe de principiu: să se dea o cât mai mare legitimitate şi să crească rolul său.700. astfel încât în timp să poată îndeplini funcţiile unui parlament naţional.000 locuitori) şi Marea Britanie (57. Olanda 31 de locuri. urmare politicilor naţionale demografia statelor membre cunoaşte alte cote. modificând Tratatele constitutive a fixat la 700 numărul maxim de membri ce îl poate avea Parlamentul European. Alături de Consiliu.000) şi Italia (58.fondurilor speciale (fondul social european. iar singurul organ care o putea face era un parlament constituit după reguli cât mai apropiate de cel al parlamentelor naţionale. -trebuie să se aibă în vedere eventualitatea lărgirii sale. Criteriul demografic este baza negocierii numărului de locuri acordate fieicărui stat.000 locuitori). ineficient. inclusiv sub aspect politic. Italia şi Marea Britanie câte 87 de locuri.000 locuitori. -numărul de locuri acordat fiecărui stat să nu fie atât de mic încât statele mai puţin populate să nu-şi poată exprima opţiunea politică a electoratului. creşteri cunoscând şi Germania (82.000. dar care nu au adus şi modificări pentru norma de reprezentare. 53 . Prin crearea Parlamentului European ca Instituţie de bază care reprezintă interesul poporului. Compunere Stabilirea numărului de locuri pentru Parlament şi repartizarea acestora între statele membre este o problemă destul de delicată. Spre exemplu. Olanda (15.

Acest act a premers Tratatului de la Maastricht care a introdus cetăţenia europeană ca statut politico-juridic ce dă printre altele. România 33. -urnele de vot nu se dezvelesc înainte de terminarea ultimei alegeri. Franţa. Se mai prevedea respectarea reprezentării proporţionale în cadrul regional dat şi adaptarea regimurilor electorale din Franţa şi Marea Britanie la cele din celelalte ţări membre. dacă aceştia sunt rezidenţi de cel puţin 4 ani. Austria 17. Se înţelege că astfel Germania va avea 86 locuri. Proceduri electorale Iniţial deputaţii au fost desemnaţi de către Parlamentele naţionale din rândul membrilor acestora. Danemarca. Republica Cehă. Ungaria 20. primul dintre ele va trebui organizat în perioada fixată de Comunităţi. Diversitatea de regimuri naţionale electorale este foarte mare. Portugalia 22. iar prin Rezoluţia PE de renegociere aprobată de Consiliul European din octombrie 2007 România va avea 33 de locuri din următorul mandat. Slovenia 7. Lituania 12. -data alegerilor este fixată de fiecare stat membru. Italia 72. În cazul extinderii Uniunii Europene cu mai mult de 27 de state se va reconsidera numărul de locuri acordat fiecărui stat fără a se depăşi numărul total de 732. vârsta electorală variază de la 18 la 25 de ani. majoritatea statelor prevăd scrutinul proporţional. Belgia. Irlanda. B. iar pentru Bulgaria 18. numărul de locuri în Parlamentul European va fi maxim de 732 repartizate astfel: Germania 99 locuri. 1994 şi 1999. pe criteriul reprezentativităţii politice. Suedia 18. Olanda 25. renegociat în octombrie 2007 prin Proiectul de Tratat de modificare a Tratatelor Uniunii Europene şi Comunităţilor Europene arată că Parlamentul European exercită împreună cu Consiliul funcţia legislativă şi bugeteră. Luxemburg 6. Slovacia. Cipru. alege preşedintele Comisiei. având în vedere că aceste două state prezentau sistemele cu cele mai mari particularităţi. Prin tratatul de aderare pentru România au fost negociate 35 de locuri. iar Marea Britanie scrutinul majoritar uninominal cu un singur tur. Grecia. 1984 şi 1989 s-au desfăşurat după următoarele reguli: -fiecare stat organizează alegerile după regimul electoral naţional. Polonia 50. PE este prima dintre instituţii. Malta 5. -alegerile se organizează după un calendar general stabilit de Comunităţi. rezultatul alegerilor fiind stabilit conform legii electorale naţionale. din numărul total negociat de 736 de locuri. Spania. Alegerile directe din anii 1979. Letonia 8. el se compune din 750 de membrii. 1989. dreptul de vot pentru alegerile generale pentru Parlamentul 54 . ele au fost posibile doar după realizarea condiţiilor necesare punerii în practică a acestei proceduri. Spre exemplu. Atribuţiile codecizionale şi de control politic cresc evident. reprezentarea statelor fiind proporţional degresivă. Reprezentând cetăţenii Uniunii. Tratatul ce reformează construcţia comunitară. 2009. funcţia de control politic şi consultativă. -fiecare persoană cu drept de vot este îndreptăţită doar la un vot (în raport de teritoriu nu poate vota de mai multe ori în ţări diferite). în funcţie de acest calendar general. Malta 6. Bulgaria. fiind urmate de cele din 1984. Estonia. nici un stat neputând avea mai mult de 86 şi mai puţin de 6 membri. -dacă una din procedurile naţionale prevede votul cu două scrutinuri. regimul listelor de vot şi al regulilor de numărare a voturilor diferă de la ţară la ţară etc. Marea Britanie. primele alegeri universale şi directe având loc în anul 1979. astfel cum a fost gândit iniţial prin Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. În ordinea reglementării. În anul 1982 a fost adoptat de Parlament “proiectul de procedură electorală uniformă“ care prevedea că în fiecare stat membru trebuie să se recunoască dreptul de vot resortisanţilor celorlalte state membre. Deşi tratatele prevăzuseră principiul alegerilor directe. În aceste condiţii diversitatea regimurilor naţionale a ridicat unele probleme la alegerile pentru Parlamentul European. Actul intervenit la 20 septembrie 1976 a întărit acest sistem. Finlanda 13.Tratatul de la Nisa prevede că în perspectiva extinderii UE cu până la 27 de state membre.

dispoziţiile fiind asemănătoare cu cele din dreptul parlamentar naţional. Ca formaţii de lucru. Alegerile vicepreşedinţilor se fac după aceeaşi procedură în două tururi de scrutin. C. el are calitatea de a elabora propunerea de proiect bugetar al Comunităţilor. În cadrul ultimului mandat au figurat 18 comisii permanente dintre care exemplificăm: comisia politică. timpi de intervenţii la dezbateri. aceştia alegându-se în final cei 14 vicepreşedinţi. D. de 18 dacă aparţin la 2 state şi 12 dacă aparţin la 3 sau mai multe state. scrutin exprimat în trei tururi.Un deputat nu poate face parte decât dintr-un grup politic. Durata mandatului este de 5 ani şi are un caracter reprezentativ. datorită politicii europeiste promovată în acest mod în parlamentele naţionale. Rolul său este mai mare decât cel obişnuit al preşedinţilor camerelor unui parlament naţional. Biroul lărgit cuprinde în afara membrilor Biroului şi preşedinţii grupurilor politice.European. comisia juridică şi protecţia drepturilor omului. Alegerea Preşedintelui se face după o procedură cu majoritate absolută. actul din 1976. comisia pentru energie. În fapt. O altă formaţie importantă de lucru o constituie comisiile permanente organizate pe domenii. Statutul parlamentarilor Tratatele constitutive. cu organele diferitelor organisme internaţionale. comisii temporare. Organizare şi funcţionare Organizarea şi funcţionarea sunt guvernate de regulile stabilite în regulamentul intern. Actele evocate mai sus împreună cu Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor definesc statutul parlamentarilor. votul fiecărui deputat este personal şi individual. dispoziţiile prevăzute în legislaţiile naţionale privind statutul membrilor parlamentului dau configuraţia acestei calităţi. ele au dreptul de iniţiativă.a. Primii doi candidaţi rămaşi după cel de-al treilea scrutin vor participa la turul patru în urma căruia se va decide în final alegerea preşedintelui. Chestorii sunt aleşi după aceeaşi procedură şi ei au un vot consultativ în cadrul biroului. bugetară. monetară şi politică industrială. Biroul se compune din: Preşedinte. comisia pentru transporturi şi turism etc. în special în ceea ce privesc relaţiile cu celelalte Instituţii şi organele auxiliare. situaţie care pune în evident profit Instituţia. este de asemenea incompatibilă cu cea de membru al unui guvern naţional. indiferent de naţionalitate (a se înţelege cetăţenie conform dreptului nostru). 55 . comisia pentru agricultură. Calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu cea de membru al oricărei alte Instituţii precum şi a organelor auxiliare mai importante. Grupurile politice joacă un rol deosebit. Organele proprii de conduce sunt Biroul şi Biroul lărgit. comisii de anchetă şi delegaţii interparlamentare. Numărul minim pentru constituirea unui grup politic este de 23 dacă deputaţii aparţin unui singur stat. 1999 şi 2004 au avut loc după această procedură care tinde să apropie cât mai mult sistemul naţional şi astfel să dea Parlamentului European legitimitatea unui parlament naţional. Alegerile din 1994. 9/10 din deputaţii Parlamentului European au şi calitatea de membri ai legislativului naţional. cât şi pentru alegerile locale tuturor resortisanţilor statelor membre. Pentru desfăşurarea activităţii se bucură de un personal auxiliar-tehnic şi de localuri şi dotări. Biroul lărgit are atribuţii interne importante. Din reglementarea dată rezultă că nu există incompatibilitate faţă de calitatea de membru al unui parlament naţional. comisia pentru relaţii economice externe. rezidenţi pe teritoriul acestor state. locuri în comisiile parlamentare ş. la cel deal treilea participând primii 28 de candidaţi rămaşi în cursă. Parlamentul European este compus din grupuri politice. comisii permanente. economică. 14 vicepreşedinţi şi 5 chestori aleşi pentru un mandat de 2 ani şi jumătate iar. Grupurile politice sunt alcătuite pe principiul afinităţilor politice.

dintre candidaţii propuşi de grupurile politice. în final hotărârea bugetului Comunităţilor fiind opera celor două organe. la iniţiativa Comisiei sau a Consiliului. 56 .) iar acest act se publică în termen de o lună în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE). Hotărârile se iau cu votul a două treimi din cei prezenţi. Instituţia mai poate constitui delegaţii interparlamentare desemnate de grupările politice şi ale căror competenţe sunt determinate printr-un act intern de Parlament. Actul Unic European. iar votul absolut personal este în principiu deschis. Consiliul şi Consiliul European. În funcţia colegislativă adoptă regulamente. Pentru venituri votul final se dă de Consiliu iar pentru cheltuieli de Parlament. bugetul devenind executoriu sub semnătura Preşedintelui PE. Reuniunile urmează în mare regimul parlamentar clasic. prin atribuţiile conferite Parlamentului European i-au dat rolul de organ consultativ. La cererea a cel puţin un sfert din membrii săi. Regulile privind discuţiile şi deliberările sunt aceleaşi ca în reglementările naţionale. Quorumul este de o treime din numărul total al membrilor. Parlamentul poate constitui comisii de anchetă. Parlamentul se convoacă la iniţiativa Biroului lărgit şi în mod excepţional de Preşedinte. dar are drept de iniţiativă politică. la începutul fiecărui mandat. Numărul şi denumirea comisiilor sunt fixate printr-un act intern al Parlamentului. Este cea mai importantă atribuţie. în cea consultativă adoptă rezoluţii şi avize. Procedura bugetară este destul de complicată. Anual Parlamentul se reuneşte într-o sesiune. Linia politică începută după 1957 a fost de a lărgi atribuţiile şi evident de a mări rolul acestei Instituţii. Biroul lărgit stabileşte ordinea de zi după consultările avute de Preşedinte cu grupurile politice şi comisiile permanente. Reuniunile Parlamentului sunt deschise publicului. iar perioadele efective de lucru sunt sesiunile lunare. Membrii acestor comisii sunt aleşi la propunerea Biroului. doar în acest domeniu fiind egalul Consiliului ca organ legislativ. Comisiile temporare al căror mandat este de maxim 12 luni sunt create printr-o decizie a Parlamentului. de cooperare şi decizional. Consiliul şi Comisia pot asista la deliberările privind ordinea de zi. E. Parlamentul nu are drept de iniţiativă legislativă. aspecte deja evocate în secţiunile precedente ale capitolului. Ca organ de control politic îşi exercită această putere în raport cu Comisia. Ordinea de zi definitivă se hotărăşte de Parlament prin vot. Parlamentul dispune de o reală putere decizională în materie bugetară. Membrii comisiei se aleg pentru un mandat de 2 ani şi jumătate ce poate fi reînnoit. În mod tradiţional Parlamentul îşi începe sesiunea în a II-a zi de marţi a lunii martie din fiecare an. În cadrul fiecărei şedinţe se redactează un proces-verbal în care sunt consemnate toate aspectele (discuţii. act în care se arată durata mandatului şi atribuţiile. după un program prestabilit. Parlamentul European are un rol decizional alături de Consiliu în materia relaţiilor externe ale UE. iar alegerea lor se face ţinând cont de spectrul politic al Parlamentului. Comisiile permanente îşi desfăşoară activitatea între sesiuni. Atribuţii Tratatele constitutive.Fiecare deputat este membru plin al unei comisii şi membru supleant al alteia. atribuţiile în această materie fiind împărţite între cele două Instituţii. actele sale fiind temei al procedurii de reglementare iniţiată de Comisie. aşa încât să se creeze un echilibru între ele. Perioada cea mai lungă şi corespunzătoare mandatului este legislatura. Parlamentul are un rol codecizional alături de Consiliu şi uneori chiar de Comisie în proceduri de consultare (alături de Consiliu) în proceduri de coordonare (alături de Comisie) cât şi în proceduri de cooperare (alături de Consiliu sau de ambele) în domenii particulare determinate în Tratate. deliberări etc. al căror număr de membri nu poate fi mai mare de 15 şi al căror mandat nu poate fi mai lung de 9 luni. Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam. decizii şi directive.

nominalizarea Preşedintelui Comisiei fiind supusă aprobării Parlamentului. funcţionarea şi atribuţiile sale sunt determinate prin cele trei Tratate constitutive şi prin Protocoalele privind statutul Curţii care sunt anexe la tratate. în esenţă. Putem spune că. fără a exista o ierarhie între ele şi instanţele naţionale ce realizează dreptul comunitar. Comisia şi Consiliul. cercetare. Constituirea. iar la încheierea şedinţelor Consiliului European. reprezentând acelaşi interes. prin Regulamentul de procedură elaborat de Curte şi adoptat cu unanimitate de voturi de Consiliu după primirea avizelor consultative din partea Comisiei şi a Parlamentului.Cele mai importante acte prin care au fost sporite puterile acordate Parlamentului European sunt Actul Unic European. numărul lor modificânduse cu prilejul aderării unor noi state. piaţa unică. judecând tot ratione materiae. Tratatul de la Amsterdam a întărit şi mai mult rolul codecizional al acestei instituţii. fără a fi o nouă Instituţie îndeplineşte alături de Curte aceeaşi misiune. reţele transeuropene. Tratatul de la Maastricht a dat Parlamentului dreptul la codecizie alături de Consiliu în anumite domenii ce privesc piaţa unică. Actul Unic European a mai adăugat Curţii de Justiţie un al doilea organ jurisdicţional. el rămâne un organ de control democratic al celorlalte Instituţii şi codecizional alături de Consiliu. Modificând Tratatele constitutive. prin acordul comun al statelor membre. De la începutul anului 1995 Curtea de Justiţie este formată din 15 judecători şi 9 avocaţi generali. Consiliul o va putea adopta doar cu unanimitate. poate iniţia procedura de demitere în bloc a Comisiei. se pronunţă prin aviz asupra cererilor de aderare la UE şi asupra acordurilor de asociere şi comerciale încheiate de Uniune. După aderarea celor 10 numărul judecătorilor a crescut la 25 după regula că fiecare stat are dreptul la un judecător. Tribunalul de primă instanţă. Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam. A. Iniţial Curtea a fost compusă din 7 judecători şi 2 avocaţi generali. aceste acte de bază fiind completate de Instrucţiunile pentru grefier elaborate de Curtea de Justiţie. protecţia consumatorului. Actul de modificare a CE din 1997 a întărit şi rolul politic al Parlamentului. Compunere şi statutul membrilor Curtea de Justiţie este compusă din judecători şi avocaţi generali. Tratatul modificator din 2007 propune realizarea unui sistem. fără a avea rolul unui Parlament naţional. de a numi un Avocat al poporului împuternicit să primească reclamaţii împotriva Instituţiilor şi organelor UE. cărora li se adaugă un grefier asistat de adjuncţi. atribuindu-i această putere în domenii cum sunt: libertatea de deplasare a lucrătorilor. Actul Unic European (AUE) a prevăzut că dacă Parlamentul respinge cu majoritate de voturi pentru a doua oară o propunere legislativă. alcătuit din Curtea de Justiţie. statistică etc. dreptul de a cere Comisiei să înainteze anumite propuneri legislative. toţi fiind numiţi de Consiliu. protecţia mediului înconjurător. Tribunalul şi tribunalele specializate. Secţiunea a V-a CURTEA DE JUSTIŢIE După fuziunea din 1957 o singură Curte de Justiţie reprezintă interesele dreptului la nivelul structurii instituţionale a Uniunii Europene. denumit generic Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Parlamentul are dreptul de a interpela în scris şi oral. educaţie. În timp s-a conturat regula ca fiecare stat să fie reprezentat cel 57 . preşedintele în exerciţiu al acestei instituţii prezintă concluziile lucrărilor în faţa Parlamentului. instanţe comunitare ce judecă toate ratione materiae .

ce poate fi reînnoit. o reînnoire parţială intervenind la fiecare 3 ani. iar sub aspect jurisdicţional poate să ia măsuri pe cale de ordonanţă. Numărul avocaţilor generali a rămas la 8 iar Tratatul modificator din 2007 propune majorarea la 11. avocaţii generali sunt însărcinaţi să prezinte public. personalitatea acestora influenţând pentru foarte multă vreme evoluţia jurisprudenţei comunitare şi în ultimă instanţă interpretarea. La procedura de alegere a preşedintelui şedinţele şi deliberările în camera de consiliu.Această dispoziţie face ca numirea membrilor Curţii să fie un act de o deosebită importanţă. Şedinţele în plen sunt din ce în ce mai rare şi au loc doar când se dezbat cauze de importanţă deosebită. Prin reformele intrate în vigoare după 2004. Conform art. Particulară pentru jurisdicţia comunitară este funcţia de avocat general. fiecare stat are dreptul la un judecător. cu deplină imparţialitate şi independenţă. ceeace face ca azi CJCE să numere 27 de judecători. iar cei “5 mari” să fie reprezentaţi de un judecător şi un avocat general. în raport de dispoziţiile legislaţiilor naţionale ale statelor care i-au propus. În ceea ce priveşte statutul judecătorilor şi avocaţilor generali. cu excepţia celei de cadru universitar. După anul 1974 competenţa camerelor s-a lărgit continuu. Acest principiu este menţinut şi prin Tratatul de la Nisa. În prezent funcţionează şase camere: două compuse din 5 judecători şi patru din 3 judecători. tratatele au prevăzut posibilitatea constituirii de camere compuse din 3 sau 5 membri. Toate reglementările arătate anterior dovedesc că tratatele au înţeles să doteze Uniunea cu o jurisdicţie de tip intern şi nu de tip internaţional. organ jurisdicţional al Consiliului Europei. Sub aspect moral şi profesional statutul este acelaşi ca şi al judecătorilor Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga. precum şi orice activitate cu titlu profesional. Ei sunt jurişti de competenţă notorie. concluzii motivate asupra cauzelor deduse în faţa Curţii de Justiţie.2 CEE. realizarea şi aplicarea dreptului.Ei beneficiază de imunitate de jurisdicţie pe toată durata mandatului. imunitate ce nu poate fi ridicată decât de Curte în urma unei hotărâri dată cu unanimitate. În principiu Curtea se reuneşte în plen. Funcţiile de judecător şi avocat general sunt incompatibile cu exerciţiul oricărei funcţii politice sau administrative. La începutul mandatului judecătorii şi avocaţii generali depun un jurământ în cadrul unei şedinţe solemne. remunerată sau nu. de care depinde însuşi realizarea scopului construcţiei comunitare. pe baza cererii formulate de Curte. la cererea statului sau a persoanei interesate şi numai după ce Curtea însăşi a hotărât reuniunea sa în plen 58 . în vederea asistării acesteia în realizarea misiunii sale. în absenţa persoanei în cauză. Ea nu are echivalent în nici o altă jurisdicţie naţională. ei fiind aleşi printr-un sistem de rotaţie.166 al. judecătorii aleg din rândul lor un Preşedinte al Curţii pentru un mandat de 3 ani. Pentru uşurarea misiunii sale şi accelerarea judecării cauzelor. neexistând probleme în calificarea rolului său. principial el are rolul de a asigura deplina independenţă şi continuitatea în activitate. iar sub aspect internaţional se apropie doar cu cea întâlnită în cadrul Curţii Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg(CEDO). Mandatul judecătorilor şi avocaţilor generali este de 6 ani. Organizare La fiecare trei ani. Membrii Curţii sunt aleşi dintre personalităţi ce prezintă toate garanţiile de independenţă. Examinând statutul membrilor. Funcţia de judecător este aceeaşi ca şi în toate legislaţiile naţionale şi jurisdicţiile internaţionale. devenind regula.puţin de un judecător. iar sub aspect profesional răspund cerinţelor pentru exercitarea celor mai înalte funcţii în magistratură. care ar afecta independenţa. B. Numărul judecătorilor şi avocaţilor generali din compunerea Curţii de Justiţie se stabileşte printr-un act al Consiliului dat cu unanimitate de voturi. cât şi dispoziţiile particulare privind Tribunalul de primă instanţă putem preciza în plus că avocaţii generali sunt magistraţi. dar această magistratură are un rol bine definit prin tratate şi celelalte acte ce reglementează organizarea şi funcţionarea Curţii.

Curtea alege anual preşedinţii camerelor şi desemnează un prim avocat general pentru fiecare cameră.15 Statut). competenţă exercitată la cererea jurisdicţiilor naţionale şi care reprezintă un important instrument de cooperare între jurisdicţia comunitară şi jurisdicţiile naţionale. După natura lor distingem două mari categorii de atribuţii: consultative şi jurisdicţionale. al căror calendar este fixat prin regulamentul de procedură.16 Statut prevede că o parte nu poate invoca nici naţionalitatea unui judecător şi nici absenţa din complet a unui judecător naţional pentru a cere modificarea completului Curţii sau a camerei. jurişti calificaţi. îndeosebi activitatea referenţilor de pe lângă avocaţii generali este deosebit de laborioasă. hotărârea se va lua cu majoritate de voturi. Această regulă s-a conturat după lungi controverse.31 CECO. În activitatea sa grefierul este asistat de mai mulţi adjuncţi. Dacă nu există un consens. asistarea la şedinţe. Atribuţii şi funcţionare Curtea de Justiţie este investită cu misiunea generală de a asigura respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor (art. Această soluţie asigură şi integrarea sistemelor naţionale de drept. În temeiul atribuţiilor de ordin judiciar el asistă Curtea şi membrii săi în exercitarea funcţiilor acestora: primirea. 59 . Deliberările au loc în camera de consiliu. cu excepţia vacanţelor judecătoreşti. de aceeaşi naţionalitate cu magistratul. Curtea desfăşoară o activitate permanentă. Preşedintele nu are un vot majoritar. b) de a judeca în fond în materie de legalitate şi reparaţii. Curtea este abilitată să emită în unele proceduri particulare avize şi deliberări. atât sub aspectul numărului. găsirea unui compromis. c) de a executa control judiciar asupra hotărârilor date în primă instanţă de Tribunal. În temeiul atribuţiilor de ordin administrativ. Camerele sunt desemnate anual de Curte. Curtea numeşte pentru o perioadă de 6 ani un grefier. Art. a unei soluţii acceptate de toţi. transmiterea. doar în prezenţa judecătorilor. precizarea de documente. doctori în drept şi dependenţi doar de magistratul pe care îl asistă. art. Quorum-ul de 7 judecători este obligatoriu pentru şedinţele în plen şi de 3 judecători pentru camere. răspunde de serviciile de arhivă şi în mod special de publicarea Culegerii de practică (jurisprudenţă) care redă textul integral al hotărârilor şi ordonanţelor. A doua categorie de atribuţii este foarte vastă şi diversificată. Referenţii constituie cabinetul fiecărui membru al Curţii şi desfăşoară o activitate deosebit de importantă de informare şi documentare. Curtea nu poate delibera valabil decât într-un număr impar de membri (art. cât şi al componenţei lor.136 CEEA). Aceste cazuri sunt rare pentru că în principiu atribuţiile Curţii sunt jurisdicţionale. Hotărârea nu va menţiona dacă s-a dat cu majoritate sau cu unanimitate şi nici opinia separată nu se arată în hotărâre. art.pentru cauza respectivă. dat fiind rolul acestor membrii ai Curţii. Fiecare judecător şi avocat general este asistat personal de doi referenţi. aşa încât în prezent distingem trei categorii de competenţe: a) de a interpreta şi a aprecia asupra validităţii. El are atribuţii de ordin judiciar şi administrativ. începându-se cu exprimarea soluţiei celui mai tânăr membru al completului. C. După crearea Tribunalului de primă instanţă o parte din atribuţii au fost preluate de acesta. Se consideră că în acest mod se asigură reala independenţă a judecătorilor atât faţă de autorităţi cât şi faţă de opinia publică care are tendinţa de a face mereu legătura între soluţie şi naţionalitatea celui care a dat-o. fapt care duce implicit şi la sporirea autorităţii hotărârilor Curţii de Justiţie.164 CEE. înglobând toate modalităţile de control contencios. deciziile în materiile respective fiind luate de alte organe. acte care în general nu sunt obligatorii şi au un caracter consultativ.Atribuţiile sale sunt mult mai mari decât cele din jurisdicţiile naţionale. sub autoritatea Preşedintelui asigură administrarea serviciilor Curţii.

iar judecătorii. Actele. 60 . În aceste condiţii Curtea poate ordona probe cum sunt: expertize. depoziţiile martorilor pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale. Procedura astfel arătată este contradictorie. În ceea ce priveşte reprezentarea părţilor ea este obligatorie în faţa Curţii. obiectul litigiului. Faza scrisă începe cu adresarea cererii de chemare în judecată către grefa Curţii.D. iar statele sunt reprezentate de funcţionari specializaţi aparţinând Ministerului Afacerilor Externe. Instituţiile comunitare sunt reprezentate de agenţi care sunt în general membrii ai serviciilor juridice proprii. iar din partea pârâtului un memoriu suplimentar. depunerea unor acte suplimentare. respectiv din partea reclamantului o precizare a pretenţiilor sale în raport de apărările pârâtului. urmate de concluziile avocatului general. Cererea va fi comunicată părţii adverse care are un termen de o lună pentru a pregăti apărarea şi a prezenta care are un termen de o lună pentru a pregăti apărarea şi a prezenta un memoriu în acest sens. Cererea trebuie să conţină numele părţilor. aceasta este înregistrată într-un registru special şi preşedintele Curţii va desemna un judecător raportor care va urmări îndeaproape desfăşurarea cauzei respective. de regulă fiecare parte are dreptul de a depune un memoriu suplimentar. acest act deschizând procedura orală în faţa Curţii. care este o fază de instrucţie. precum şi concluziile. o prezentare sumară a situaţiei de fapt şi a argumentelor de drept. preşedintele va fixa data la care va avea loc şedinţa. evident mai puţin în materie consultativă. După prezentarea concluziilor avocatului general. Procedura se compune din două faze obligatorii: una scrisă şi alta orală. Regulamentul de procedură conţine şi dispoziţii speciale în privinţa regimului lingvistic. În aceste condiţii statele membre figurează cu domiciliul la sediile reprezentanţelor diplomatice de pe lângă Marele Ducat de Luxembourg. Judecătorii şi justiţiabilii trebuie să înţeleagă şi să se facă înţeleşi în limba care le este cea mai obişnuită. expertizele. După acest termen. Curtea nu are un barou propriu şi poate pleda în faţa acestei instanţe un profesionist având naţionalitatea unui stat membru. După închiderea fazei scrise. acesta este în mod obligatoriu la Luxembourg. iar persoanele fizice şi juridice de drept privat figurează cu domiciliu ales la locuinţa unei persoane de încredere luxemburgheză. sau Curtea poate să ceară ca părţile să răspundă asupra anumitor probleme şi să îşi precizeze anumite pretenţii. De regulă raportul de şedinţă este comunicat din timp părţilor şi în această situaţie nu mai este citit în public. Toate actele şi documentele se comunică la domiciliul astfel arătat. care are dreptul de a exercita avocatura şi a pleda în faţa instanţelor de judecată în raport de legislaţia naţională. pretenţiile finale ale reclamantului. prin scrisoare recomandată. În majoritate cazurile se întâlnesc două memorii scrise formulate de fiecare dintre părţi. procedura în faţa Curţii de Justiţie este contradictorie. Procedura în faţa Curţii de Justiţie are şi trăsături specifice în ceea ce priveşte reprezentarea părţilor. mixtă şi inchizitorie. cheltuielile judiciare şi forma hotărârilor. Această dispoziţie cunoaşte totuşi o precizare: pentru fiecare cauză doar una din limbile oficiale este reţinută ca limbă de procedură. Ea se determină astfel: în toate cazurile în care nu este parte o Instituţie. în apărare la această precizare. pledoariile părţilor. Deliberările se finalizează cu redactarea hotărârii care va fi citită în şedinţă publică. publică. Curtea se retrage pentru a delibera. Între cele două faze poate exista o a treia. regimul lingvistic. mixtă şi inchizitorie. Cererea trebuie adresată Curţii în termenul prevăzut de tratate pentru fiecare cale de atac. cercetări la faţa locului. Faza orală conţine: citirea raportului de şedinţă de către judecătorul raportor. de cele mai multe ori această persoană fiind avocatul care reprezintă interesele în cauză. Toate cele 23 limbi oficiale sunt limbi de procedură. După primirea cererii. În ceea ce priveşte domiciliul părţilor. publică. Particularii persoane fizice sau juridice sunt reprezentaţi obligatoriu de avocaţi. pentru orice tip de cauză. avocaţii generali şi avocaţii părţilor se pot exprima în oricare din cele 21 limbi. Procedură În privinţa caracterelor sale generale. luarea unor declaraţii testimoniale.

A doua parte “în drept” conţine considerente Curţii. De regulă cheltuielile sunt achitate fără să mai existe un litigiu asupra lor. toate actele de procedură se vor desfăşura în această limbă. memoriile. concluziile şi pledoariile vor fi scrise şi susţinute în această limbă. Căi de drept Tratatele prevăd o multitudine de căi de drept ce pot fi exercitate în raport de competenţele atribuite Curţii de Justiţie. când pârât este o Instituţie. În funcţie de modul de sesizare a Curţii distingem 3 mari categorii de atribuţii. taxe de timbru etc. Ordonanţele şi hotărârile se redactează în limba de procedură aleasă şi doar ea constituie versiunea oficială. Hotărârea reprezintă actul prin care se finalizează procedura şi conţine soluţia dată în cauza dedusă judecăţii. Aceasta nu înlătură posibilitatea folosirii în unele situaţii şi a altei limbi oficiale. O primă categorie o constituie atribuţiile contencioase ce grupează totalitatea căilor de drept în care Curtea este direct sesizată şi va soluţiona litigiul respectiv. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată s-a adoptat soluţia din dreptul italian şi german (care este aceeaşi ca şi în dreptul român) ca partea care cade în pretenţii să fie obligată atât la cheltuielile făcute cu onorariile de expertiză. În practică s-a statornicit uzanţa ca deliberările să se poarte în limba franceză. împrejurării că este un drept nou. camera care a dat hotărârea va pronunţa o ordonanţă privind recuperarea lor. Ele sunt motivate succint. cât şi faptului că. Odată limba de procedură aleasă. Toate cheltuielile de judecată sunt menţionate în hotărâre. A treia parte reprezintă dispozitivul hotărârii şi conţine soluţia dată de Curte în cauza respectivă. E. întrucât soluţiile date sunt de o importanţă majoră atât pentru părţi. În principiu procedura în faţa Curţii este gratuită. preluându-se în general tehnica de redactare a hotărârilor din dreptul francez şi german. Hotărârea este compusă din 3 părţi. Culegerea de hotărâri ale Curţii de Justiţie este publicată în toate cele 23 de limbi oficiale. cât şi pentru întregul sistem comunitar. Se constată că hotărârile sunt mult mai lungi decât cele date de instanţele naţionale şi acest fapt se datorează complexităţii dreptului comunitar. reproducând concluziile părţilor şi argumentele de fapt şi drept aduse de părţi în susţinerea pretenţiilor lor. cât şi onorariul de avocat. litigiile deduse judecăţii sunt complicate şi părţile încearcă să îşi argumenteze poziţiile cu toate mijloacele juridice pe care le au la dispoziţie. cât şi elementelor noi aduse în dezbaterile orale. Prin excepţie. deoarece hotărârile Curţii de Justiţie creează şi interpretează dreptul.. toate documentele. reclamantul va alege în mod liber limba de procedură.limba de procedură va fi limba pârâtului. îndeosebi în cel din urmă caz motivările instanţei sunt persuasive şi în consecinţă foarte lungi. indiferent că acesta este stat sau o persoană de drept privat. celelalte versiuni în alte limbi având valoare de traduceri. Prima parte denumită “în fapt” corespunde în general raportului de şedinţă prezentat de judecătorul raportor. Ea este o expunere în fapt a cauzei. Ordonanţele sunt măsuri de urgenţă ce se pot lua în faza de instrucţie sau prin care se poate dispune recuperarea unor sume de bani. Aceste două părţi sunt foarte lungi. analizând în fapt şi drept pretenţiile părţilor. aceasta nu poate solicita cheltuieli de judecată pentru serviciile aduse de funcţionarul propriu care a reprezentat-o. În mod excepţional se percep taxe pentru anumite traduceri. cărora le corespund diferite căi de drept ce pot fi exercitate de cei interesaţi. Dacă în cauză a figurat şi o Instituţie. dacă se refuză executarea. 61 . În ultimii 10 ani această parte “în fapt” nu a mai fost publicată în Culegerea de hotărâri ale Curţii de Justiţie. fiind limba oficială aleasă de majoritatea membrilor Curţii. În materie jurisdicţională actele Curţii de Justiţie sunt ordonanţe şi hotărâri. Regulamentul de procedură reglementează şi regimul cheltuielilor juriciare. supus influenţelor unor sisteme naţionale de drept în ceea ce priveşte tehnica de redactare. declaraţii de martor. în formare. Grefierul răspunde de traducerea tuturor documentelor şi a hotărârilor. Cea mai lungă hotărâre dată de Curtea de Justiţie datează din 1975 şi conţine 350 pagini.

încheierea de acorduri comunitare fie cu state terţe. excepţia de nelegalitate şi categoria actelor date în baza exercitării atribuţiilor consultative. Intră în această categorie două căi de drept: -trimiterea pentru aprecierea validităţii. Aceste căi de drept sunt: -recursul în anularea actelor Instituţiilor.Este o sesizare directă şi imediată. -recursul pentru lipsurile statelor (n. putând statua asupra tuturor problemelor de fapt şi de drept deduse judecăţii. căi de anulare şi căi de declarare (constatare). În cazul căilor de declarare.angajat al Comunităţilor). reformarea lor fie pentru că sunt ilegale. condiţiile cerute de tratate pentru exercitarea lor fiind autonome şi nu există nici o structurare a lor pe orizontală sau verticală. în sensul că se va da o hotărâre în fond şi cu caracter definitiv. -trimiterea pentru interpretarea şi aprecierea validităţii. În cazul căilor de plină jurisdicţie instanţa se bucură de depline puteri. Avizele date de acest organ se deosebesc de cele date de alte Instituţii prin caracterul lor obligatoriu. În unele situaţii Curtea este sesizată pentru formularea unor avize. fie cu întreprinderi terţe etc.la aplicarea tratatelor). Cu privire la căile de drept putem preciza două trăsături esenţiale: ele sunt relativ autonome. instanţa are puteri mai limitate. acesta fiind tot o cale de anulare a unei decizii dată de o Instituţie. Curtea văzându-se de multe ori sesizată pe mai multe căi. Intră în această categorie cele două cazuri prejudiciale arătate în precedent. în sensul că va constata doar legalitatea unui act sau a unei situaţii de fapt. la iniţiativa unei jurisdicţii naţionale. Se poate dispune anularea unor acte. Din această primă trăsătură decurge o a doua şi anume suprapunerea de cele mai multe ori a diferitelor căi de drept. pe cale de acţiune sau de excepţie şi se soluţionează în primă şi ultimă instanţă litigiul. Curtea nu soluţionează cauza. În funcţie de puterile acordate Curţii de Justiţie. pentru soluţionarea aceluiaşi obiect litigios. mediat. în diferite condiţii. de coordonare a acestora. ea nu are puterea să îl reformeze sau să îl substituie cu propria hotărâre. Ele sunt: recursul în anulare împotriva actelor Instituţiilor şi recursul împotriva carenţelor. recursul pentru lipsurile statelor la aplicarea tratatelor. Majoritatea căilor de drept intră în această categorie. Aceste căi de drept reprezintă un mod de menţinere a unei permanente legături între jurisdicţia comunitară şi cele naţionale. Majoritatea căilor de drept fac parte din această categorie. -alte moduri de sesizare directă.a. O a treia categorie o reprezintă atribuţiile consultative. O a doua categorie este dată de atribuţiile prejudiciale. -recursul în răspundere extracontractuală a Comunităţilor. Soluţia în cauza respectivă va fi a instanţei naţionale. 62 . -excepţia de nelegalitate împotriva regulamentelor. Căile de anulare sunt expres prevăzute de tratate sau de Curte prin hotărâri de interpretare a dreptului. când sesizarea se face indirect. neavând un corespondent în nici o legislaţie naţională. -recursul împotriva carenţelor Instituţiilor. nu poate dispune nici o altă sancţiune cu caracter pecuniar sau nepecuniar. ci doar lămureşte o instanţă naţională cu privire la interpretarea şi aplicarea dreptului. se pot pronunţa hotărâri prin care părţile sunt obligate la plata unor sume de bani sau dispune sancţiuni cu caracter pecuniar. care având de soluţionat un caz în care trebuie să aplice dreptul comunitar cere Curţii de Justiţie să precizeze modul de aplicare şi interpretare a dreptului. -recursul personalului (n.a. Aceste acte sunt prevăzute expres de tratate în materii cum sunt: revizuirea tratatelor. căile de drept se pot clasifica în căi de plină jurisdicţie. fie eronat întocmite. Căile de drept prevăzute de tratate sunt particulare dreptului comunitar. În cele două situaţii Curtea nu poate decât să anuleze actul ce face obiectul litigiului. -recursul împotriva sancţiunilor luate de autorităţile comunitare.

cât şi a privilegiilor şi imunităţilor. O parte din servicii (bibliotecă. La cererea Curţii. cât şi Regulamentul de procedură elaborat de Tribunal cu acordul Curţii şi aprobarea dată cu unanimitate de voturi din partea Consiliului reglementează organizarea. De regulă el funcţionează în camere. după ce în prealabil a fost consultat Tribunalul. Tribunalul de primă instanţă fiind competent să hotărască în următoarele materii: -litigii între Comunităţi şi agenţii (personalul) acestora. cu precizarea că imunitatea de jurisdicţie poate fi ridicată doar de Curtea de Justiţie. Tribunalul îşi desfăşoară activitatea permanent. Colaboratorii personali ai membrilor Tribunalului şi agenţii de grefă completează personalul propriu. atât în privinţa incompatibilităţilor. mandat ce poate fi reînnoit.) precum şi funcţionarii respectivi sunt comune pentru cele două organe. După numire membrii Tribunalului depun jurământul în faţa membrilor Curţii. evident cu unele particularităţi. Tratatele constitutive modificate prin AUE. Organizarea şi funcţionarea Tribunalului respectă regulile ce guvernează în acest domeniu Curtea. preşedinţii Curţii şi Tribunalului fixând de comun acord modul de folosire a serviciilor comune. prin puterile de care dispune în baza atribuţiilor conferite are un important rol de creare a dreptului şi implicit de realizare a integrării economice. Tratatele constitutive fiind modificate în acest sens. cercetare. -recursul în anulare şi pentru carenţe când este formulat de o persoană fizică sau o persoană juridică de drept privat împotriva unei Instituţii. ci un organ complementar în raport cu Curtea de Justiţie. Prin decizia Consiliului din din 24 octombrie 1988 s-a operat un transfer de competenţe. Regulamentul de procedură precizând situaţiile în care se va putea reuni în plen. având un serviciu de grefă propriu condus de un grefier numit de Tribunal şi aflat sub autoritatea preşedintelui.Situaţia arătată mai sus a fost soluţionată parţial printr-o hotărâre a Curţii de Justiţie care a calificat unele căi de drept ca fiind complementare şi anume cele de plin drept sau de plină jurisdicţie în raport cu căile de anulare şi declarare. funcţionarea şi atribuţiile acestui organ. Tribunalul este compus din 15 membri aleşi după aceleaşi criterii ca şi cele ale Curţii şi numiţi aceeaşi procedură. Deşi Tribunalul de primă instanţă îşi are sediul pe lângă Curtea de Justiţie. Observăm cu evidenţă că tratatele au constituit un sistem de drept intern diferit de sistemele naţionale ale statelor membre şi un organ propriu pentru aplicarea şi interpretarea dreptului comunitar. reprezentând acelaşi interes şi având aceeaşi finalitate. Dintre membrii săi Tribunalul alege un preşedinte pe o perioadă de 3 ani. Statutul Curţii modificat în 1988. statuând cu unanimitate de voturi Consiliul a hotărât crearea Tribunalului de primă instanţă prin decizia 88/591 din 24 octombrie 1988. cu precizarea că în măsura în care un magistrat a avut funcţia de avocat general nu mai poate participa la deliberări ca judecător pentru cauza respectivă. Tribunalul de primă instanţă Actul Unic European rămâne de o deosebită importanţă în istoria Comunităţilor şi prin crearea unui nou organ jurisdicţional alături de Curtea de Justiţie. politice şi juridice. Mandatul membrilor Tribunalului este de 6 ani şi poate fi reînnoit parţial la fiecare trei ani. funcţional el este independent. În ceea ce priveşte statutul membrilor. funcţionând în plen sau în camere compuse din 3 sau 5 judecători. traduceri etc. Curtea de Justiţie este mai mult decât un organ jurisdicţional. Tribunalul de primă instanţă nu este o nouă instituţie. Cei 15 membri ai Tribunalului pot funcţiona în egală măsură ca judecători sau avocaţi generali. după consultarea Comisiei şi a Parlamentului European. fără limită. 63 . F. în absenţa persoanei în cauză. el este acelaşi ca şi al membrilor Curţii.

Hotărârile date de Tribunal au aceeaşi forţă obligatorie ca şi hotărârile Curţii şi ele sunt notificate de grefier tuturor părţilor. în temeiul Tratatului de la Maastricht Consiliul European a devenit cea de a V-a Instituţie menită să asigure dezvoltarea Uniunii Europene şi definirea orientărilor politice generale. chiar dacă nu au fost parte în litigiul respectiv. ce poate fi reînnoit o singură dată. Consiliul European se compune din şefii de state şi de guverne. acestei funcţii ce nu aexistat până în prezent. precum şi Preşedintele CE. fără a avea o funcţie legislativă. Proiectul Tratatului de la Lisabona dă un important rol politic. existând posibilitatea ca părţile şi avocatul general să depună doar concluzii scrise fără să le mai susţină oral. consacrat ca atare prin Actul Unic European..-recursul în anulare şi pentru carenţe formulat de o întreprindere sau un grup de întreprinderi împotriva Comisiei. Orice parte care este total sau parţial nemulţumită de hotărârea Tribunalului. Procedura în faţa Tribunalului este aceeaşi ca şi în faţa Curţii. în termen de 2 luni de la notificare va putea ataca hotărârea în faţa Curţii. Curtea va anula decizia şi va reţine cauza spre judecare. ca şi orice altă măsură provizorie până la soluţionarea litigiului în faţa Curţii de Justiţie. dar partea interesată poate cere Curţii suspendarea executării. dând o soluţie definitivă sau va trimite cauza spre rejudecare Tribunalului de primă instanţă. activitatea sa fiind strâns legată de cea a Curţii de Justiţie şi funcţionează pe lângă Instituţie în realizarea aceleaşi misiuni. Din analiza competenţelor şi procedurii în faţa Tribunalului se observă că acest organ jurisdicţional are competenţe limitate. defineşte orientările şi priorităţile politice generale. când se cere repararea pagubei create de o Instituţie. preşedintele Comisiei şi înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile ezterne şi politica de securitate. Exercitarea căii de atac nu are efect suspensiv. Reforma comunitară gândită în perioada 2003-2007 dă rolul de instituţie politică de bază a Uniunii. -recursul pentru dezdăunări. Dacă atacarea hotărârii Tribunalului se dovedeşte întemeiată. statelor membre şi Instituţiilor. A. pentru state de câte un ministru şi pentru Comisie de un membru al său. Consiliul European alege cu majoritate calificată un Preşedinte pentru un mandat de doi ani şi jumătate. Aceştia pot fi asistaţi. Statele membre şi Instituţiile pot ataca hotărârea chiar dacă nu au fost părţi în proces.Deciziile se iau prin consens. Regulamentul de procedură conţine dispoziţii privind conflictele de competenţă între cele două organe jurisdicţionale precum şi privind incidentele de procedură. Curţii de Justiţie îi revine misiunea de a preciza distincţia de multe ori delicată între problemele de drept şi cele de fapt. mai ales în raporturile externe. În această fază de judecată procedura este scrisă şi orală. Calea de atac poate privi numai probleme de drept. Natură şi atribuţii Începând cu anul 1961 în practică s-a afirmat necesitatea organizării unor reuniuni “la vârf” a reprezentanţilor statelor membre şi Comunităţilor pentru dezbaterea celor mai importante 64 . întrucât ele dispun de un drept propriu şi un interes special în soluţionarea tuturor problemelor de drept comunitar. Secţiunea a VI-a CONSILIUL EUROPEAN Apărut în practică drept rodul unei iniţiative politice a reunirii într-o conferinţă la cel mai înalt nivel a reprezentanţilor statelor membre şi ai Comunităţilor. Reuniunile sunt trimestriale . Proiectul Tratatului de la Lisabona arată că CE dă impulsurile necesare dezvoltării. care va fi ţinut de această dată de statuările în drept făcute de Curtea de Justiţie.

precum şi în prezenţa Preşedintelui Comisiei însoţit de un alt membru al acestei Instituţii. Prima reuniune a Consiliului European a avut loc la Dublin la 10-11 martie 1975.funcţionează ca o instanţă de apel pentru situaţii care nu au putut fi soluţionate de celelalte organe. S-a decis reunirea Consiliului European la nivelul şefilor de state şi de guverne însoţiţi de miniştri de externe. Irlanda fiind statul care asigura preşedinţia Consiliului în acea perioadă.3 referindu-se la Instituţiile comunitare. Putem spune că dintre Instituţii cel mai grav afectate de apariţia Consiliului european au fost Consiliul şi Comisia. ci au caracterul unor angajamente politice importante. Apariţia Consiliului European a dus la diminuarea parţială a puterilor Instituţiilor astfel: Consiliul (de Miniştri) a încetat să mai fie puterea supremă de decizie atâta timp cât deasupra sa se află o instanţă de apel abilitată să soluţioneze toate problemele asupra cărora Consiliul nu a putut hotărî. ca şi preşedintele Comisiei Comunităţilor europene. care ţin în primul rând Consiliul şi într-o măsură mai mică Comisia să adopte acte proprii cu caracter obligatoriu. .probleme privind evoluţia politică generală. “Declaraţia solemnă de la Stuttgart asupra Uniunii Europene” act final al reuniunii la vârf din 1983 are meritul de a fi hotărât nu numai asupra propunerii franco-germane de creare a UE. -reprezintă un forum de accelerare a procesului de integrare. consacră în art. După această dată cele mai importante hotărâri privind evoluţia Comunităţilor s-au luat în cadrul Consiliului European. Consiliul European îndeplineşte următoarele atribuţii: -reprezintă locul unde principalii conducători ai statelor membre îşi expun punctele de vedere şi deliberează asupra problemelor de interes comun îndeosebi cooperarea politică. Comisia nu mai este singurul organ cu iniţiativă politică. În acest sens între anii 1961-1974 au avut loc şapte reuniuni: Paris (februarie 1961). El reprezintă cel mai înalt forum ce se pronunţă asupra principalelor probleme ce privesc soarta Comunităţilor şi procesul de integrare. spre exemplu crearea Sistemului Monetar European-Bremen. nu sunt directive obligatorii pentru state şi Comunităţi.2 existenţa acestui organ în termenii: “Consiliul European reuneşte şefii de state sau de guverne ale statelor membre. Analizând actele Consiliului European şi modul în care intervine în activitatea generală a Comunităţilor observăm că actele sale: declaraţii. În aceste condiţii Consiliul European este considerat a fi puterea politică supremă. puterile şi competenţele acestora. un fel de “preşedinte al Comunităţilor”. pentru a se lua o hotărâre este necesar avizul Consiliului European. iulie 1978. Consiliul European se reuneşte cel puţin de două ori pe an”. Actul Unic European (17-28 februarie 1986). orientări. precum şi la celelalte organe structurale este cert că AUE nu a creat din Consiliul European o nouă Instituţie. ci doar a consacrat juridic existenţa acestei reuniuni la cel mai înalt nivel. Parlamentul European şi-a văzut şi el diminuat rolul de organ de control politic asupra Comisiei. îndeosebi de Consiliu. Principalul subiect al reuniunii l-au constituit deliberările asupra cererii de renegocierea Tratatelor de către Marea Britanie. Comisia în această situaţie având rol de asistenţă şi nu de iniţiativă politică. conform competenţelor celor două Instituţii. În textul său AUE nu defineşte în nici un mod rolul Consiliului European. Astfel definit. după cum s-au exprimat unii autori. Cele mai importante au fost reuniunile de la Haga (1969) şi Paris (1972) ele având rolul de a debloca construcţia comunitară şi de a elabora noi politici comune. Rezoluţia din 12 decembrie 1990 a Parlamentului European asupra bazelor 65 . dar şi de a defini rolul Consiliului European. Roma (mai 1967). cel puţin de trei ori pe an. Bonn (iulie 1961). Paris (octombrie 1972). Haga (decembrie 1969). caracterul regulat şi nivelul dezbaterilor. Copenhaga (decembrie 1973) şi Paris (decembrie 1974). Succesul acestor conferinţe a dus la afirmarea cu prilejul reuniunii la vârf de la Paris din 910 decembrie 1974 a necesităţii instituirii unei proceduri cu caracter regulat. directive generale nu sunt acte de aceeaşi valoare cu cele ale Consiliului (de Miniştri). Aceştia sunt asistaţi de miniştrii afacerilor externe şi de un membru al Comisiei. În general în materiile cele mai importante şi mai ales când trebuie depăşit cadrul strict al tratatelor. În art.

asistaţi de miniştrii de externe.constituţionale ale Uniunii Europene la art. Consiliul European se reuneşte la nivelul şefilor de state şi de guverne. hotărârile luându-se prin consens.3 art. Aceste noi reglementări. Comisia şi Curtea de Justiţie îşi exercită în continuare atribuţiile prevăzute prin Tratatele constitutive. Considerăm că reuniunea la cel mai înalt nivel a reprezentanţilor statelor membre şi ai Comisiei dă particularitatea ca acest organ de bază să exprime interesele reunite ale Uniunii şi statelor membre. Spre exemplu. În ultimii ani linia politică generală a Uniunii a fost hotărâtă la nivelul Consiliului European. în art. Consiliul European. Dispoziţii comune art. la Titlul I. Tratatul de la Amsterdam din 1997 a întărit rolul Consiliului European. Din partea Comisiei participă preşedintele şi un vicepreşedinte.D al 2 Tratatului de la Maastricht au drept de vot.J3 arătând: “Consiliul European defineşte principiile şi orientările generale ale politicii externe şi de securitate comună. E se arată că Parlamentul European. Tratat. 66 . de regulă membri ai Secretariatului general. Consiliul. Principiul sistemului instituţional a fost acela al realizării unui echilibru între organele de bază. prin raporturile sale cu principalele organe decizionale. pe de o parte consacră stări de fapt create după 1993 şi permit noi dezvoltări în privinţa acestei Instituţii. Tratatul de la Maastricht a adăugat structurii instituţionale al V-lea organ de bază Consiliul European. De aceea considerăm că instituţionalizarea Consiliului European reprezintă trecerea la o etapă nouă a întregii construcţii europene realizată odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht: Uniunea Europeană.D a prevăzut crearea unei noi Instituţii în termenii:“Consiliul European dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării sale şi defineşte orientările politice generale. O serie de alte reglementări extind atribuţiile politice şi rolul de organ coordonator al construcţiei comunitare.D. în fapt. Tratatul de la Maastricht în vigoare în noiembrie 1993. prin puterile conferite de principal organ politic responsabil de dezvoltarea construcţiei comunitare. Aceştia sunt asistaţi de miniştrii afacerilor externe ai statelor membre şi de un membru al Comisiei. Consiliul European devine Instituţia supremă a Uniunii Europene. atribuţiile şi mijloacele de care dispun pentru realizarea atribuţiilor şi mijloacelor de care dispun pentru realizarea atribuţiilor sale. La lucrări mai pot participa în calitate de observatori reprezentanţi ai Consiliului. dar şi în condiţiile prezentului Tratat. Consiliul European reuneşte şefii de state sau de guverne ai statelor membre şi Preşedintele Comisiei. Doar persoanele prevăzute în art. cât şi de raporturile formale şi de fapt existente între cele cinci Instituţii. formă de adâncire a integrării economice şi creştere a solidarităţii politice. Consiliul European se reuneşte cel puţin de două ori pe an sub preşedinţia şefului de stat sau de guvern al statului membru care exercită preşedinţia Consiliului. Comisia. Funcţionare Consiliul European se reuneşte cel puţin de două ori pe an sub preşedinţia şefului de guvern al statului care asigură preşedinţia Consiliului. hotărârea din vara anului 1994 de a promova o politică particulară faţă de ţările asociate din Europa Centrală şi de Est şi adoptarea unui pachet de măsuri în vederea pregătirii condiţiilor necesare aderării în viitor a acestor state la UE. Cu toate acestea. celelalte acte comunitare.27 a prevăzut că “Instituţiile Uniunii Europene sunt: Parlamentul European. Consiliul European hotărăşte strategii comune care sunt puse în aplicare de Uniune sau de statele membre. inclusiv pentru chestiuni ce au implicaţii în materia apărării. De fapt un vot formal nu se exprimă. ca şi un raport scris anual asupra progreselor realizate de Uniune”. Observăm că din termenii textului citat. Consiliul. În continuare în art. cât şi din lectura întregului tratat nu rezultă nici un fel de ierarhie între Instituţii. Aşadar. Păstrarea principiului echilibrului rezultă şi din dispoziţia expresă a responsabilităţii politice a Consiliului European în faţa Parlamentului prevăzută de alin. în raport de interesul comun”. De regulă reuniunile au loc pe teritoriul acestui stat şi mai rar la sediul Instituţiilor. echilibru realizat prin puterile conferite fiecărui organ. B. Când am analizat fiecare dintre Instituţii am prezentat interesul pe care îl exprimă. Consiliul European prezintă Parlamentului European un raport la sfârşitul fiecărei reuniuni. Curtea de Justiţie”.

cu unanimitate de voturi după consultarea Parlamentului European. Imunitatea de jurisdicţie nu poate fi ridicată decât de Curtea de 67 . Mandatul este de 6 ani şi poate fi reînnoit fără limită. înlocuind Comisia de control CEE şi CEEA şi comisarul pentru conturi CECO.4. În acest sens COREPER este obligat să asigure baza logistică necesară lucrărilor Consiliului European. Curtea de Conturi.G arată că Tratatul CEE se modifică prin dispoziţiile ce privesc instituirea Comunităţii Europene. care anterior depunerii candidaţii pentru această magistratură trebuie să fi făcut parte din curţile de conturi naţionale sau alte organe similare. înţelegându-se că numărul membrilor Curţii de conturi nu poate fi mai mare de 27. organe care le putem structura în două categorii din punct de vedere juridic: organe prevăzute de tratate şi care au o deosebită importanţă. Vom analiza fiecare dintre cele cinci organe în ordinea prevăzută de Tratat. unii autori calificând-o drept “o conştiinţă financiară a Europei comunitare”. măsura aderării celor 12 state candidate. Din 1975 pentru cele trei comunităţi a funcţionat un singur organ de control financiar. Protocolul privind imunităţile şi privilegiile se aplică şi membrilor Curţii de Conturi. Banca Europeană de Investiţii. Curtea de Conturi Curtea de Conturi a fost creată prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975 la iniţiativa Parlamentului European. activitatea sa fiind reglementată de Tratatul de la Bruxelles cu modificările ulterioare şi Protocolul privind privilegiile şi imunităţile în ceea ce priveşte statutul membrilor Curţii.Consiliul European nu dispune de organe auxiliare proprii. Secţiunea a VII-a ORGANE COMPLEMENTARE Structura instituţională de bază este completată de un număr mare de organe prevăzute de tratate sau create de Instituţii în limitele puterilor acordate. fie sunt organe tehnice precum Curtea de Conturi. În ceea ce priveşte categoria organelor prevăzute de tratate ele fie reprezintă un interes precum Consiliul Economic şi Social. Ca o caracterizare generală putem spune că este cel mai important organ al Comunităţilor. completând sistemul instituţional şi organe subsidiare create de Instituţii în temeiul competenţelor atribuite prin tratate. Acest principiu este menţinut şi de Tratatul de la Nisa. În practică reuniunile Consiliului European sunt precedate de cele ale Consiliului la nivelul miniştrilor de externe care iau într-o primă etapă în discuţie toate problemele care fac obiectul reuniunii Consiliului European. 4A şi 4B precizează că organele CE în afara celor cinci Instituţii sunt: Curtea de Conturi. Imunitatea de jurisdicţie se aplică şi membrilor Curţii de Conturi. Comitetul Economic şi Social. A. de aceeaşi valoare aproape cu Instituţiile. pentru pregătirea lucrărilor sale folosind aparatul tehnic al Consiliului. Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană de Investiţii. iar în privinţa atribuţiilor sale este mai mult decât o simplă magistratură financiară. Fiecare stat membru este reprezentat de către o personalitate în domeniu. Banca Centrală Europeană etc. Statul personal al membrilor Curţii de Conturi este analog cu cel al judecătorilor Curţii de Justiţie atât sub aspectul incompatibilităţilor cât şi garantarea independenţei lor. în art. Această Instituţie poate constitui şi grupuri de lucru. în prezent se compune din 25 membri numiţi de Consiliu. după ce în art. Tratatul de la Maastricht în titlul II “Dispoziţii privind modificarea Tratatului privind Comunitatea Economică Europeană în vederea realizării Comunităţii Europene”. compuse din funcţionari naţionali care finalizează activitatea prin rapoarte (aşa s-a procedat cu prilejul Sistemului Monetar European). Comitetul Regiunilor.

Comitetul are propriul regulament interior. raport care este publicat în jurnalul oficial al Comunităţilor. având o autoritate mult mai mare decât toate celelalte organe create de tratate. În exercitarea acestei atribuţii ea întocmeşte anual un raport asupra situaţiei tuturor conturilor comunitare. aleşi de pe liste propuse de organizaţiile reprezentative ale acestora. la cererea Curţii de Conturi. Curtea de Conturi este un organ colegial şi îşi desfăşoară activitatea după aceste reguli. Din rândul lor membrii Comitetului aleg un preşedinte şi un birou pe o durată de 1 an. agricultori. De aceea s-a remarcat faptul că în realitate Curtea de Conturi este al treilea organ în materie bugetară după Consiliu şi Parlamentul European. Atribuţiile Curţii de Conturi prevăzute de art. Tratatul de la Maastricht într-un număr de trei articole foarte lungi (188 A. profesii liberale şi de interes general.CEEA şi Comitetul consultativ CECO este un organ consultativ creat de tratate. cât şi asupra bunei gestiuni financiare a tuturor operaţiilor. Înainte de a lua o hotărâre Comisia este obligată să consulte Comitetul în cazurile expres prevăzute de tratate. circa 300 de funcţionari care lucrează sub controlul membrilor Curţii. meşteşugari. pentru un mandat de 2 ani. Curtea de Conturi are un drept propriu de a controla politica de executare a bugetului în raport de cele două autorităţi în materie Consiliul şi Parlamentul European. negociatori. Alături de Comisie este competentă să exercite un control bugetar asupra Parlamentului. Tot după această procedură Curtea de Justiţie se poate pronunţa şi în privinţa demisiei din oficiu.Justiţie. Membrii Comitetului sunt numiţi cu titlu personal de Consiliu. actele adoptate şi raportul cu restul organelor comunitare şi naţionale. Controlul poartă asupra legalităţii şi regularităţii. În îndeplinirea misiunii sale Curtea de Conturi comunitară colaborează cu organele naţionale cu atribuţii similare. organ consultativ comun celor două Comunităţi este format din reprezentanţii diferitelor categorii ale vieţii economice şi sociale: producători. cât şi faţă de statele membre în probleme ce privesc aplicarea tratatelor. muncitori. În ceea ce priveşte rolul de a exercita un control permanent asupra conturilor Curtea este un organ autonom în această materie. iar pentru celelalte situaţii poate să îl consulte ori de câte ori consideră că este necesar. Sub aspect funcţional Curtea dispune de un numeros aparat tehnic. B. transportori. principiul paritar constitutiv. Tratatele precizează că diferitele categorii economice şi sociale sunt reprezentate adecvat şi aceasta 68 . Comitetul Economic şi Social CEE-CEEA. În ceea ce priveşte rolul de asistenţă a autorităţilor bugetare. Controlul este scriptic şi faptic şi se realizează atât faţă de Comunităţi şi Instituţii. Comitetul Economic şi Social Creat după criteriul reprezentării unui interes. Tratatul de la Lisabona menţine atribuţiile. respectiv interesul diferitelor categorii ale vieţii economice şi sociale Comitetul Economic şi Social CEE . muncitori. 188 C) a precizat şi întărit rolul Curţii de Conturi ca principal organ de control financiar al Uniunii. Curtea de Conturi este condusă de un Preşedinte ales de aceasta dintre membrii ei. 188 B. particularitate ce face să o apropie foarte mult de Instituţii. alcătuit dintr-un număr egal de producători. Aceasta nu împiedică faptul ca fiecare membru al Curţii să fie şeful unei divizii de verificare şi control. Curtea de Conturi are un dublu rol: acela de asistenţă a autorităţilor bugetare şi de control permanent al conturilor. Tratatul de la Paris a creat pe lângă Comisie un Comitet consultativ compus din minimum 72 membri şi maximum 96 membri. utilizatori şi negociatori.206 bis CEE sunt foarte întinse atât timp cât acest organ este însărcinat să examineze conturile în totalitatea lor indiferent dacă sunt bugetare sau nu. Actele Curţii sunt: avize şi rapoarte şi ele sunt adoptate doar de acest organ.

chiar dacă nu este sesizat de o Instituţie. întărind şi mai mult poziţia sa în procedura de luare a deciziilor. Comitetul Regiunilor Tratatul de la Maastricht prin articolele 198 A. Astfel Franţa. În textul acestui act. Italia 24 de locuri. 198 B şi 198 C introducând “capitolul IV Comitetul Regiunilor” a modificat Tratatul CEE şi a creat un organ consultativ nou Comitetul Regiunilor. Sub aspect funcţional Comitetul poate constitui secţii specializate pe principatele domenii comunitare. Spania. Tratatele prevăd cazuri în care Consiliul sau Comisia sunt obligate să consulte Comitetul Economic şi Social. Mandatul poate fi reînnoit.194 reluând reglementările anterioare ce privesc acest organ a precizat că membrii Comitetului îşi exercită funcţiile conferite în deplină independenţă şi în interesul general al Comunităţii. Germania. Instituţiile nu pot consulta aceste secţii. Cele mai importante sunt secţia pentru agricultură şi cea pentru transporturi. ori de câte ori consideră oportun aceste organe pot consulta Comitetul înainte de a lua decizii în anumite materii. Tratatul de la Amsterdam a sporit competenţele consultative ale acestui organ. Acest interes este evidenţiat de Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 1990 asupra bazelor constituţionale ale Uniunii Europene în art. C. Slovenia. funcţionare şi atribuţiile Comitetului Regiunilor: -Comitetul are un caracter consultativ şi este compus din reprezentanţii colectivităţilor regionale şi locale. Tratatul de la Maastricht în art. Portugalia. noul organ a cărui instituire se propune este denumit Comitetul Regiunilor şi autonomiilor locale şi se arată că el se compune din membrii organelor alese la nivel regional sau local. La convocarea Preşedintelui sau a Biroului. Irlanda. Austria 12 locuri. 69 . Membrii sunt aleşi de pe liste cu propuneri făcute de statele membre. Olanda. Finlanda. Membrii Comitetului sunt împărţiţi în trei grupuri: patronatul. Danemarca. Cehia.nu în raport de specificul naţional. Danemarca. Dintre organele cu caracter consultativ Comitetul Economic şi Social rămâne şi în lumina Tratatul de la Maastricht cel mai important. Spania 21 de locuri. Letonia. Bulgaria. ci doar Comitetul în ansamblul său. în temeiul autonomiei de care se bucură acestea. salariaţii şi diferitele ramuri de activitate. Malta 5 locuri.59. Austria şi Suedia 12 locuri. Această procedură permite Consiliului să controleze tendinţa Comitetului de a-şi extinde atribuţiile. principiul proporţional constitutiv şi actele adoptate. Portugalia. transportorii şi producătorii sunt cei mai numeroşi). România având tot 15 membri. Lituania 9 locuri. Comitetul desemnează dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani un preşedinte şi un birou. România 15 locuri. Slovacia. Suedia. Raportându-ne la dispoziţiile TM desprindem următoarele reguli ce privesc compunerea. Acest organ este creat după principiul reprezentării unui interes şi anume cel al colectivităţilor locale. Franţa. Grecia. Grecia. Comitetul poate emite din proprie iniţiativă avize în toate domeniile în care Tratatele i-au atribuit competenţe. fiecare stat având: Germania. Polonia 21 locuri. organizarea. în raport de această componenţă purtând şi denumirea respectivă. Ungaria. Altfel. Italia şi Marea Britanie au 24 de locuri. Marea Britanie. Finlanda şi Irlanda 9 locuri şi Luxemburg 6 locuri. Belgia. Estonia 7 locuri. ci în raport de nivelul comunitar (agricultorii. Comitetul elaborează regulamentul intern care este aprobat de Consiliu cu unanimitate de voturi. Conform Tratatului de la Nisa în perspectiva lărgirii UE cu până la 27 de state numărul total de locuri este de 344. fiecare stat trebuind să propună dublul locurilor de care dispune. Membrii Comitetului sunt numiţi pentru o durată de 4 ani de Consiliu cu unanimitate de voturi. Luxemburg 6 locuri. Cipru. Olanda. Belgia. În cadrul Comitetului Economic şi Social fiecărui stat i s-a repartizat un număr de locuri în raport de populaţia şi importanţa acestuia. Proiectul Tratatului modificator din 2007 menţine atribuţiile.

-Comitetul se convoacă la iniţiativa preşedintelui său. Luxemburg. act pe care îl înaintează Consiliului şi Comisiei. -Actele Comitetului sunt avizele ce trebuiesc întocmite în termen de o lună de la data la care Comitetul a fost solicitat să se pronunţe asupra unei probleme de interes general. adică un număr total de 344 de membri. -Din rândurile lor. Finlanda. Eugenio Domingo Solans (Spania). ca şi supleanţii sunt numiţi de Consiliu cu unanimitate de voturi.urmare acumulărilor şi perspectivelor în politica monetară comună.competenţă exclusivă pentru statele membre ale Tatatului Euro. atribuţiile sale fiind sporite prin Tratatul modificator din 2007. Italia. Belgia. la propunerea fiecărui stat membru. ori a Consiliului sau Comisiei şi este consultat de aceste organe în toate cazurile expres prevăzute de tratate sau ori de câte ori ele consideră că este oportun. Aceasta este o formă de cooperare întărită la care până în prezent au aderat: Austria. cu următoarea componenţă: preşedinte Wim Duisemberg (Olanda). Considerăm că realizarea acestui nou organ este strâns legată de prefigurarea unei structuri de tip federativ la nivelul Uniunii Europene. iar 70 . -Membrii Comitetului Regiunilor. Tratatul de la Nisa prevede pentru Comitetul Regiunilor aceiaşi compunere. -Comitetul îşi stabileşte propriul regulament intern care este supus spre aprobare Consiliului ce se pronunţă cu unanimitate de voturi. în majoritate fiind asigurată tot de funcţionari specializaţi ai acestei bănci naţionale. Actul este însoţit şi de un proces-verbal ce conţine deliberările Comitetului Regiunilor. aşadar fiecare stat deţine un număr dublu de reprezentanţi în cadrul acestui organ. Olanda. Germania. Spania. Comitetul poate formula din proprie iniţiativă un aviz asupra problemei respective. vicepreşedinte Christian Noyer (Franţa). În prezent BCE are un sediu propriu în Frankrurt. Cu această ocazie s-a ales Comitetul Executiv al Băncii format din 6 membri. avizul dat de acest organ se va comunica şi Comitetului Regiunilor care îşi poate exprima punctul de vedere propriu asupra problemei respective. România având tot 15 membri. Tommaso Padoa Schioppa (Italia). Neîntocmirea avizului în termenul prevăzut de TM se poate considera ca o lipsă a acestui act. Grecia. În perspectiva lărgirii UE cu până la 27 de state membre. -Membrii Comitetului îşi exercită funcţiile în deplină independenţă şi în interesul general al Comunităţii. sub aspectul reprezentării statelor membre ca şi cea în cadrul Comitetului Economic şi Social. Măsura provizorie a privit doar perioada tranzitorie de elaborare a monedei unice Euro şi de punere a ei în circulaţie. membrii aleg un preşedinte şi un birou pentru o durată de 2 ani. -În situaţiile în care Comitetul Economic şi Social este consultat în mod obligatoriu de Consiliu sau Comisie. Banca Centrală Europeană Tratatul de la Maastricht a creat un nou organ în domeniul monetar-bancar. o parte însemnată a Tratatului fiind dedicată organizării. mandat ce poate fi reînnoit.-Fiecare stat membru dispune de un număr de locuri în raport de populaţia sa. această decizie fiind luată prin acordul comun al “celor 15”. Mandatul este de 4 ani şi poate fi reînnoit. -Ori de câte ori consideră că sunt în joc interesele specifice ale regiunilor. Iniţial ea a funcţionat pe lângă sediul Băncii Centrale a Germaniei. membrii: Sirrka Haemaalaeinen (Finlanda). activitatea curentă. Portugalia. D. Sediul Băncii Centrale Europene a fost fixat la Frankfurt am Mein. ce provin în prezent din rândul preşedinţiilor Consiliilor Judeţene. Tratatul de reformă menţine atribuţiile. fiecărui stat fiindu-i alocate acelaş număr de locuri. Banca Centrală Europeană a început să funcţioneze de la 1 iunie 1998. funcţionării şi atribuţiilor acestui nou organ cât şi a Sistemului european de bănci centrale. Omar Issing (Germania). Irlanda. principiul proporţional constitutiv şi actele adoptate. -Celor 189 de membri li se adaugă un număr egal de supleanţi aleşi pe aceleaşi criterii. Franţa. respectiv România 15 locuri.

2. reducerea inflaţiei. inclusiv cele din domeniul bancar.dintre statele care au aderat după 2004 . cât şi de autorităţile naţionale. Este evident că pentru Uniunea Europeană BCE va juca rolul pe care orice bancă centrală naţională îl are pentru statul propriu.130 CEE. -de a conduce operaţiile de schimb. După ce reia dispoziţiile privitoare la personalitatea juridică a băncii şi faptul că membrii săi sunt statele ce aparţin UE. Un statut propriu prevede regulile după care se organizează şi funcţionează acest organ. manifestându-se ca o persoană juridică de drept internaţional. Gestiunea internă este realizată de organele proprii prevăzute de statut. Începând cu ianuarie 1994 întărirea coordonării politicilor economice. În toate problemele ce privesc politica monetară BCE este consultată atât de Instituţii. Malta. cu caracter general şi se aplică direct statelor membre. Deciziile sunt tot acte obligatorii dar cu caracter individual. Băncile centrale naţionale membre ale SEBC pot realiza emisiunea monedei unice doar cu acordul BCE. BEI reprezintă principalul organism de credit. În raport cu statele membre şi Comunităţile. Statele membre.129 CEE Banca Europeană de Investiţii (BEI) este un organ dotat ca şi precedentul cu o personalitate juridică proprie. Această etapă va putea începe în 1996 şi se va realiza cel târziu până la 1 ianuarie 1999. Suedia ) sau îndeplinesc condiţiile (statele ce au aderat după 2004 au negociat un program specific de realizare a condiţiilor pe 5-10 ani). aplicându-se direct subiectelor pe care le au în vedere. organ ce va fi condus de un consiliu director format din 6 membri. Crearea unei monede unice şi stabile şi a unei Bănci Centrale Europene independente. făcând apel la piaţa capitalurilor şi a resurselor proprii. 3. a taxelor. Banca Europeană de Investiţii Creată în temeiul art. Slovenia. Tratatul de la Maastricht. Cipru şi Slovacia. autonomă în raporturile sale cu Comunităţile.198 D şi 198 E conţine dispoziţiile relative la BEI. Faţă de puterile acordate în materie monetară Banca Centrală Europeană este de aceeaşi importanţă cu Instituţiile. Până la finele anului 1993 realizarea pieţei unice a capitalurilor. acest organ poate emite acte cu caracter obligatoriu (regulamente şi decizii) cât şi acte cu caracter consultativ (recomandări şi avize). În realizarea atribuţiilor conferite de TM. în art. Toate statele membre au fost de acord cu fizionomia particulară a acestui organ. E. -de a deţine şi gestiona rezervele oficiale de schimb ale statelor membre. -de a promova buna funcţionare a sistemului de plăţi. Regulamentele sunt acte obligatorii. desemnaţi de Consiliul european şi Consiliul guvernatorilor băncilor centrale naţionale. abilitată cu emisiunea monedei unice şi de coordonare a activităţii întregului Sistem european de bănci centrale (SEBC) alături de băncile centrale naţionale. mai puţin Marea Britanie care şi-a exprimat rezerve în raport de ansamblul reglementărilor ce privesc competenţele BCE. Tratatul Euro este deschis aderării restului statelor. limitarea deficitului public şi crearea în acest mod a condiţiilor de realizare a unei monede unice. Aceste patru categorii de acte emise de BCE sunt publicate prin sistemul propriu comunitar. modificând Tratatul CEE. TM precizează rolul acestui organ de a contribui la dezvoltarea echilibrată şi fără încetare a pieţei comune în interesul Comunităţii. Conform dispoziţiilor TM Banca Centrală Europeană (BCE) este principalul organ responsabil de realizarea politicii monetare comunitare. Danemarca. Tratatul de la Maastricht a prevăzut crearea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) în trei etape: 1. BEI facilitează prin împrumuturi şi garanţii finanţarea 71 . Se observă că TM a creat un nou organ foarte puternic. Institutul Monetar European are sarcina de a pregăti trecerea la moneda unică. această funcţie realizând-o în temeiul art. prin aporturile proprii constituie capitalul social al BEI. Principalele atribuţii prevăzute de Tratatul de la Maastricht în privinţa BCE sunt: -de a defini şi pune în practică politica monetară a Comunităţilor. pe măsură ce vor ( Marea Britanie.

modernizarea şi conversia întreprinderilor. dotate cu personalitate juridică şi autonomie de gestiune. Agenţia îşi desfăşoară activitatea sub controlul Comisiei care îi dă directive şi dispune un drept de veto faţă de hotărârile Agenţiei. după consultarea Parlamentului european şi a Consiliului. .123 CEE). precum şi alte proiecte de interes comun ale statelor membre. fie au prevăzut crearea unor simple organisme administrative sau financiare care completează activitatea organelor de bază.109 F . Dintre aceste organe amintim: . în special cu BCE. organ consultativ ce funcţionează pe lângă Comisie şi dispune de un statut propriu. IME este principalul organ de coordonare a politicilor monetare ale statelor membre şi de realizare a funcţionării sistemului monetar european. Cele două fonduri dispun de comitete proprii care le administrează. organ cu atribuţii de gestiune ce se bucură de autonomie financiară. Acest proces este coordonat de IME care întreţine raporturi specifice cu celelalte organe ale sistemului instituţional. cetăţenii europeni putând depune plângeri privind activităţile diverselor Instituţii şi organe comunitare. care este condus şi gestionat de un consiliu compus din preşedinte şi guvernatorii băncilor centrale naţionale. în special cele care vizează investiţii legate şi de fondurile structurale ale Comunităţii. având atribuţii specifice.40 CEE) şi fondul social european (FSE . Tratatul de la Maastricht prevede că începând cu1 ianuarie 1994.Comitetul ştiinţific şi tehnic Euratom (art. gestiune sau control. TM prevede regulile de organizare. . la începutul fiecărei legislaturi a Instituţiei. .109 M. F. prin art. Alte organe create de tratate Tratatele constitutive.organ complementar creat prin Tratatul de la Maastricht. În ultimii ani ţara noastră a beneficiat de credite pentru dezvoltare şi investiţii din partea BEI. Acest organ este constituit după criteriul reprezentării unui interes. El are competenţele cunoscute în legislaţiile naţionale. În etapa actuală ea are în vedere realizarea proiectelor relative la regiunile mai puţin dezvoltate. astfel cum au fost modificate în timp au prevăzut şi crearea unor organe tehnice investite cu funcţii de consultare. 72 . Preşedintele Consiliului IME este numit prin acordul comun al statelor membre reunite la nivelul şefilor de state sau de guverne.Avocatul poporului .art.Institutul Monetar European (IME) creat prin dispoziţiile Tratatului de la Maastricht care a modificat Tratatul CEE.Agenţia de aprovizionare Euratom (art. rolul său fiind legat de aprovizionarea Comunităţii în domeniul energiei atomice şi de asigurare a regularizării pieţei în domeniu.54 CEEA). Agenţia dispune de un statut propriu hotărât de Consiliu în care sunt prevăzute modalităţile de gestiune comercială şi capitalul social. funcţionare şi atribuţiile IME în dispoziţii foarte detaliate. Această persoană este aleasă dintre autorităţile profesionale în materie monetară şi bancară. .Comunităţii în toate sectoarele economiei. la recomandarea comitetului guvernatorilor băncilor centrale naţionale. Orice act al acestui organ este susceptibil de recurs în faţa Comisiei.134 CEEA). ce este numit de către Parlamentul European. În contextul acestor relaţii ea se manifestă ca una dintre cele mai importante instituţii de credit internaţional.Fondul de orientare şi garantare agricolă (FEOGA . În temeiul autonomiei de care dispune BEI întreţine relaţii particulare cu terţii. comitete create tot în temeiul dispoziţiilor tratatelor. Se observă că noua procedură de numire la nivelul Consiliului European nemaiîntâlnită până acum subliniază importanţa deosebită a acestei funcţii.art. Sub aspect administrativ Agenţia este condusă de un director general numit de Comisie. organe financiare ce corespund existenţei unor conturi proprii gestionate de Comisie. dintre care unul exercită funcţia de vicepreşedinte. Sunt de asemenea arătate etapele şi sarcinile specifice fiecărei etape în realizarea Uniunii economice şi monetare. când se va trece la realizarea celei de a doua etape a procesului de înfăptuire a Uniunii economice şi monetare se va crea şi va funcţiona un Institut Monetar European dotat cu personalitate juridică.

Fondul de mobilizare a navigaţiei interioare ş. Existenţa organelor subsidiare nu este un element nou adus de construcţia comunitară şi corespunde regulilor generale din dreptul internaţional public. G.a. conform procedurilor şi în condiţiile prevăzute în aceasta. art. între instituţii existând o cooperare loială. cărora li se adaugă organele cu capacitate de reprezentare a UE în raporturile cu terţii. fiecare instituţie acţionând în limitele atribuţiilor conferite prin Constituţie. servirea intereselor UE ale cetăţenilor şi ale statelor membre. Un loc aparte în cadrul organelor subsidiare îl ocupă cele create de Comisie şi Consiliu. Consiliul de Miniştri. Comitetul politic şi reprezentanţii permanenţi cu rang de ambasadori ai UE pe lângă guvernele statelor membre şi terţe formează complexul sistem instituţional al Uniunii Europene. Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie. Fundaţia europeană pentru pregătire profesională.18. Agenţia europeană de mediu. Curtea de Justiţie într-o hotărâre de interpretare a statuat că fundamental existenţei organelor subsidiare se află în dispoziţiile tratatelor care au prevăzut dreptul Instituţiilor de a le crea şi că organele subsidiare nu pot dispune de puteri proprii de decizie. Fundaţia europeană pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă. Toate organele de bază. în această categorie intrând. Conform Titlului IV . Agenţia europeană de cooperare. Organe subsidiare Organele subsidiare sunt create de Insituţii în temeiul puterilor acordate de tratate şi cu scopul de a le ajuta la realizarea misiunilor proprii. Luxemburg şi Strasbourg centrul vital al Uniunii Europene. organele complementare şi subsidiare. conform cărora organismele internaţionale. promovarea valorilor sale. fie de gestiune. 73 . de exemplu şi COREPER studiat cu prilejul prezentării organelor proprii ale Consiliului. Frankfurt devine astfel alături de Bruxelles. preşedintele Comisiei. asigurarea coerenţei. iar Institutul Monetar European unul dintre cele mai importante organe comunitare. Cadrul instituţional cuprinde Parlamentul European. Centrul european pentru dezvoltarea pregătirii profesionale. ci doar de execuţie. Dintre aceste organe amintim: Fondul european de cooperare monetară. eficienţei şi continuităţii politicilor şi acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor sale.Prin acordul comun al statelor membre în anul 1994 sediul IME a fost stabilit la Frankfurt am Mein oraş socotit astăzi placa turnată a vieţii bancare europene. fiind aflate sub strictul control al Instituţiilor. Ele dispun de puteri de natură executivă stabilite în mod strict prin actele de înfiinţare. În ceea ce priveşte UE observăm că cele mai multe organe subsidiare sunt create de Comisie şi au un caracter fie consultativ. sau de reglementare şi gestionare. Uniunea dispune de un cadru instituţional unic ce are drept scop urmărirea obiectivelor UE. Aceste organe se bucură de autonomie financiară şi sunt indispensabile punerii în practică a politicilor comune. Organele subsidiare îmbracă forma grupurilor şi comitetelor consultative. Curtea de Justiţie a mai arătat că existenţa organelor subsidiare nu afectează echilibrul instituţional. iar Instituţiile care le-au creat exercită un control permanent asupra acestor organe. organe dotate cu personalitate juridică şi care se prezintă ca adevărate instituţii publice comunitare. respectiv preşedintele Consiliului. Consiliul European. în limitele puterilor acordate pot crea organe proprii cu misiunea de a aduce la îndeplinire scopurile în care au fost înfiinţate. Sistemul instituţional în perspectiva adoptării Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa.Instituţiile Uniunii. în particular cel realizat între Consiliu şi Comisie.

dispoziţiile fiind aplicabile după 1 noiembrie 2009. Căile de drept sunt stabilite de statele membre. Se păstrează competenţele prejudiciale şi judiciare. inclusiv procedura moţiunii de cenzură. Structura Parlamentului European după alegerile europene din 2009 va fi adoptată cu unanimitate de Consiliul European printr-o decizie. dacă se impune. Prezidarea Consiliului de Miniştri se face prin rotaţie pe perioade de cel puţin un an. Conform capitolului II. precum şi cea de definire a politicilor UE şi de coordonare. prezidat de Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii. Curtea Europeană de Justiţie este formată dintr-un judecător pentru fiecare stat şi este asistată de avocaţi generali. veghează la aplicarea Constituţiei şi actelor adoptate de Instituţiile UE. el fiind numit de Consiliul European cu majoritate calificată. Mandatul judecătorilor şi avocaţilor generali este de 6 ani. are funcţie de control politic şi consultativă şi alege Preşedintele Comisiei. dintre membrii săi. pe baza unei decizii a Consiliului European. asigură stabilitatea preţurilor. Se păstrează actualul mod de compunere. preşedintele şi biroul Parlamentului European fiind aleşi de această instituţie. Consiliul European defineşte orientările şi politica generală UE. aplicarea dreptului sub controlul Curţii de Justiţie. sprijină politicile economice generale. Dispune de organe proprii: Consiliul Legislativ şi al Afacerilor Generale (preia de principiu funcţiile Cosac) şi Consiliul Afacerilor Externe. reprezentarea fiind asigurată în mod proporţional degresiv pentru cetăţenii europeni. dispoziţie ce va intra în vigoare de la 1 noiembrie 2009. Se păstrează statutul membrilor Comisiei şi responsabilitatea în faţa PE. preşedintele Comisiei având un rol decizional şi politic sporit. organ cu rol de reprezentare internă şi internaţională a Uniunii. sistemul instituţional este completat de alte instituţii şi organe: -Banca Centrală Europeană ce formează împreună cu băncile centrale naţionale. Numărul membrilor nu poate depăşi 736. Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. care pentru statele ce au adoptat moneda UE Euro. Hotărârile se iau prin consens. Curtea de Justiţie se compune din Curtea Europeană de Justiţie. Comisia Europeană promovează interesul general UE şi exercită iniţiativa legislativă. execuţie şi gestiune. putând fi reînnoit. Ministrul Afacerilor Externe este unul din vicepreşedinţii Comisiei fiind responsabil de politica externă şi securitate comună. exercită şi alte funcţii conform statutului SEEBC şi BCE. exercită funcţii de coordonare. Consiliul de Miniştri exercită împreună cu PE funcţia legislativă şi bugetară. cu acordul preşedintelui Comisiei. Sistemul European al Băncilor Centrale. îndeosebi în politica externă şi de securitate comună. reînnoibil o singură dată. bucurându-se de independenţă de restul instituţiilor şi organelor UE. este singura instituţie abilitată să emită Euro. conform Statutului TMI adoptat de CEJ. regulile rotaţiei fiind adoptate prin decizie de Consiliul European. Preşedintele Comisiei se alege de PE la propunerea Consiliului European. conduc politica monetară. votul în Consiliu fiind de principiu cu majoritate calificată. Majoritatea calificată este dată de votul a 2/3 din statele membre ce reprezintă cel puţin 3/5 din populaţia UE. fără a exercita funcţie legislativă. Tribunalul de Mare Instanţă şi tribunale specializate. toate asigurând respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea Constituţiei. 74 .Parlamentul European exercită împreună cu Consiliul funcţia legislativă şi bugetară. cât şi extraordinare. ca funcţionare întrunirile ordinare urmând să fie trimestriale. Tribunalul de Mare Instanţă este format dintr-un judecător pentru fiecare stat. Comisia se compune din preşedinte. Se păstrează modul de constituire. asigură reprezentarea externă a UE cu excepţia politicii externe şi de securitate comună. Aceştia formează Colegiul şi au drept de vot pe perioada mandatului restul statelor au comisari fără drept de vot în acel mandat. execută bugetul şi gestionează programele. ministrul Afacerilor Externe UE/vicepreşedinte şi 13 comisari europeni selectaţi după un sistem de rotaţie egală între statele membre. Funcţia de preşedinte al Consiliului European este incompatibilă cu un mandat naţional (asupra dispoziţiilor preşedintelui Consiliului European există divergenţe). iniţiază programele de acorduri internaţionale. Tratatul propune crearea preşedintelui Consiliului European cu un mandat de doi ani şi jumătate.

Bruxelles şi Strasbourg sunt locurile de lucru provizorii pentru Instituţii. Ne vom referi succint la sediu şi regim lingvistic. Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Cooperare Monetară. Până în prezent acest acord nu s-a realizat şi în aceste condiţii Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1965 arată că Luxemburg. ai societăţii civile din domeniile economic. la sistemul de finanţare şi la relaţiile exterioare ale comunităţilor. Institutul Monetar European şi-a fixat sediul la Frankfurt. Secţiunea I SEDIU ŞI REGIM LINGVISTIC Tratatele constitutive au dispus că sediul va fi stabilit prin acordul comun al statelor membre. ele cooperând cu serviciile Comisiei şi Consiliului. cultural şi civic. Comisiile Parlamentului se reunesc la Bruxelles. social. iar în lunile aprilie. unde se află şi secretariatul său general. Comisia funcţionează la Bruxelles. Comitetul Regiunilor este format din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale şi locale. Consiliul European se reuneşte în principalele oraşe ale Europei comunitare în funcţie de preşedinţia Consiliului. Secretariatul general şi serviciile Parlamentului funcţionează la Luxemburg. ca şi Banca Centrală Europeană. iar dintre sediile instituţiilor de regulă se reuneşte la Bruxelles şi Luxemburg. iar Curtea de Justiţie rămâne cu sediul la Luxemburg. Aceste dispoziţii instituţionale au primit unele precizări prin Proiectul Tratatului de modificare a Tratatelor Uniunii Europene şi a Comunităţilor Europene din 2007. conform actelor constitutive şi hotărârilor Consiliului de Miniştri.-Curtea de Conturi asigură controlul conturilor pentru totalitatea veniturilor şi cheltuielilor UE. Tot în acest oraş îşi are sediul şi Comitetul Consultativ CECO. fie a construirii unui nou edificiu (lucrare deosebit de costisitoare). Membrii celor două organe consultative îşi exercită funcţia în condiţii de independenţă în interesul UE.. Parlamentul European se reuneşte în plen la Strasbourg în hemiciclul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 75 . Comitetul Economic şi Social este format din reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi salariale. Comitetul Economic şi Social se reuneşte şi îşi are serviciile la Bruxelles. buna gestiune financiară a fondurilor UE. Se păstrează modul de compunere şi statutul membrilor Curţii de Conturi. la statutul personalului. iar o parte din serviciile sale la Luxemburg. titulari ai unui mandat electoral în cadrul unei colectivităţi locale sau răspunzători din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese. Capitolul V MIJLOACE DE ACŢIUNE Studierea sistemului instituţional este completată de prezentarea funcţiei publice şi a regimului financiar. ca şi Curtea de Conturi. cu ocazia analizei pe secţiuni în acest capitol. ce au fost prezentate pentru fiecare instituţie în parte. În aceste condiţii Consiliul se reuneşte în mod normal la Bruxelles. organe consultative pe lângă Parlamentul European. Acest local se dovedeşte în prezent insuficient şi s-a pus problema fie a modificării lui. iunie şi octombrie la Luxemburg. Consiliul European de la Edinburgh din decembrie 1992 a fixat definitiv sediul Parlamentului European la Strasbourg. -Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social. profesional. Curtea de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă îşi au sediul la Luxemburg. Consiliul de Miniştri şi Comisie. neavând un local propriu pentru reuniunile plenare.

Dintre agenţii cei mai numeroşi sunt cei care ocupă un serviciu permanent cu titlu temporar. aproximativ 40% din cheltuielile administrative fiind făcute în acest sens. Secţiunea a II-a STATUTUL PERSONALULUI Comunităţile dispun de un foarte numeros personal a cărui activitate este reglementată din anul 1968 de un regulament unic şi comun revizuit în 1974. Toate aceste categorii de agenţi se supun dreptului comunitar. Analizând rapoartele Curţii de Conturi şi ale Comisiei asupra personalului. aranjament muzical fără cuvinte ce aparţine lui Herbert von Karajan. Pornind de la egalitatea politică a statelor între ele şi de la principiul egalităţii de tratament.Comunităţile au acelaşi drapel cu cel al Consiliului Europei. principiu de bază ce guvernează funcţionarea Uniunii atât în plan politic. În anul 1972 Consiliul Europei a adoptat ca imn european un aranjament muzical al preludiului la “Odă bucuriei” (An die Freude) partea finală a simfoniei a IX-a de L.6% etc. În ultimii ani se constată practica citirii mesajelor oficiale cu diferite ocazii în patrui sau cinci limbi oficiale. fie dreptului naţional. Conform art. Aceşti agenţi se supun dreptului naţional. 76 . Germania 12. cu excepţia funcţiilor de director general şi director care sunt recrutaţi dintre funcţionarii naţionali şi sunt detaşaţi în funcţiile de înalţi funcţionari ai Comunităţilor. stelele simbolizează unirea popoarelor Europei. Când am prezentat sistemul instituţional am arătat în detaliu regimul lingvistic. dar în interesul Comunităţilor. Agenţii sunt persoane angajate în diferite posturi de către Instituţii şi se supun fie dreptului comunitar. În anul 1986 Comunităţile Europene au adoptat această emblemă ca drapel oficial. În anul 1955 Consiliul Europei.). Ei încheie un contract de muncă de regulă pe 5 ani. După regimul juridic aplicabil distingem două mari categorii: funcţionari şi agenţi. Prin dispunerea lor. ce poate fi reînnoit. O altă categorie o constituie agenţii auxiliari care sunt angajaţi pentru a acoperi nevoile suplimentare din unele perioade sau pentru a suplini absenţa titularului. Franţa 11%.000 persoane). De regulă ei sunt recrutaţi prin concurs. Numărul este invariabil 12 fiind simbolul perfecţiunii şi al plenitudinii. Instituţiile pot angaja şi agenţi locali care îndeplinesc diferite servicii în ţara lor. cât şi economic. la propunerea Adunării Parlamentare a adoptat prin hotărârea Comitetului Miniştrilor ca drapel al Consiliului Europei un cerc format din 12 stele de aur pe un fond de azur. toatwe limbile oficiale ale statelor membre sunt limbi oficiale ale Uniunii.van Beethoven. cu titlu general putem spune că UE dispune de cel mai numeros personal dintre toate organizaţiile internaţionale (în 1985 peste 20. Uniunea Europeană a adoptat aceluiaşi imn la ceremoniile oficiale. Personalul Comunităţilor şi mai ales funcţionarii sunt recrutaţi după regula echilibrului geografic (de ex. O categorie specială o formează consilierii angajaţi din rândul personalităţilor din diferite domenii pentru a rezolva anumite probleme pe un timp limitat. Funcţionarii sunt recrutaţi printr-un act unilateral al autorităţii competente şi se supun dreptului comunitar în exclusivitate.Benelux 32%.6%. În funcţie de necesităţi.1 din Statut “este funcţionar al Comunităţilor orice persoană numită în condiţiile prevăzute în statut într-o funcţie permanentă a uneia dintre Instituţiile Comunitare”. Marea Britanie 7. iar din ansamblul personalului Comisia deţine cca 50% şi are cele mai mari cheltuieli în acest sens. Regimul multilingvistic atrage cheltuieli foarte mari cu redactarea tuturor actelor şi documentelor în cele 23 limbi oficiale şi implicit existenţa unui mare aparat de traduceri şi interpretări. Din rândurile personalului cea mai numeroasă este categoria funcţionarilor (90%). inclusiv la nivelul organelor jurisdicţionale. În ceea ce priveşte regimul lingvistic am arătat că cele 23 limbi sunt limbi oficiale pentru întregul sistem instituţional şi relaţional al Comunităţilor.

impozite pe salarii. Începând cu anul 1988 veniturile realizate din resurse proprii au început să fie preponderente faţă de contribuţia statelor membre. În anul 1991 resursele bazate pe TVA au reprezentat 55% din buget şi erau de 31.8%. Această regulă stimulează finanţarea de către state a Comunităţilor.779 mil. resursele provenite din PNB 8. Franţa. precum şi diferite alte taxe percepute în temeiul dispoziţiilor tratatelor.201 că “bugetul fără a înlătura alte surse. sectorul social 6. Sistemul resurselor proprii prevăzut de tratate ca fiind sursa ce garantează finanţarea durabilă a politicilor comune se bazează pe un sistem complex de taxe.3%. Italia au o contribuţie de 28%). Aceste surse sunt foarte importante.4 miliarde ECU.a. Fondul european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA). În ultimii ani contribuţia cumulată a Germaniei şi a Franţei a reprezentat aproape jumătate din contribuţia tuturor statelor la crearea fondurilor speciale. Intră în această categorie: drepturile de vamă percepute la frontierele exterioare ale UE şi care protejând o piaţă unică internă se cuvin Comunităţilor. energie.1%. Din această sursă se constituie o parte importantă a fondurilor speciale (FEOGA. Secţiunea a III-a FINANŢAREA COMUNITĂŢILOR Pentru organismele internaţionale de tip clasic finanţarea are în vedere suportarea cheltuielilor cu funcţionarea administrativă a acestora. în timp ce drepturile de vamă au reprezentat 25% fiind în valoare de 14. sectorul regional 7. iar în ultima perioadă contribuţia Germaniei este sensibil mai mare decât cea a Franţei. al propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European. Sistemul de resurse proprii al Comunităţilor este adoptat de Consiliu cu unanimitate. În ceea ce priveşte contribuţia financiară a statelor membre. redistribuiriii către state 5.7% (dintre care FEOGA 62. prime. Bugetul pe anul 1991 a UE a fost de 58 miliarde ECU. impozite şi prelevări percepute de Comunităţi. Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) ş.4 miliarde ECU etc.6%.). Cheltuielile din bugetul general pe anul 1988 erau de 43. un animit procent din PNB al statelor membre. 77 .8%). iar structura lor era următoarea: sectorul agricol 70. Tratatul de Maastricht a adus modificări regimului de finanţare bugetară. aceasta se realizează prin diferite pârghii. Finanţarea Comunităţilor se realizează prin două categorii mari de surse: contribuţia statelor membre şi resurse proprii. FED ş. amenzi.a. este integral finanţat din resurse proprii”.Funcţionarii şi agenţii se bucură de privilegii şi imunităţi pentru actele realizate în exercitarea funcţiilor lor şi în aceleaşi condiţii se bucură de imunitate de jurisdicţie.Germania. Având la bază principiul finanţării solidare a statelor membre.6 miliarde ECU.ECU. în timp s-a constituit în mod progresiv un buget operaţional în urma creării diferitelor fonduri destinate finanţării politicilor în diverse domenii: Fondul social european. transporturi şi industrie 2. prelevările agricole şi diversele cotizaţii speciale din acest domeniu. penalităţi. Uniunea Europeană se deosebeşte fundamental prin aceea că în afara acestor cheltuieli sunt de suport mari cheltuieli operaţionale ce corespund punerii în aplicare a politicilor comune. cercetare. ţinându-se cont de capacitatea contributivă a fiecărui stat (de ex. Statele membre au acces la fondurile speciale în aceeaşi măsură în care au şi contribuit la formarea lor.5%. cooperare şi dezvoltare 2%. prevăzând la art. funcţionare 4. TVA uniformă de 1%.

Relaţii specifice între UE şi alte organizaţii internaţionale sau state şi grupuri de state terţe există în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice.În comparaţie cu statele membre nu reprezintă mult pentru că raportându-ne la bugetele cumulate ale statelor membre în acel an (1991). UE şi SUA dezvoltă o politică comercială comună care a contribuit la prosperitatea lor. fiind ea însăşi reprezentată de către Preşedintele Comisiei. Uniunea Europeană ia parte la întâlnirile la nivel înalt ale reprezentanţilor marilor puteri economice . Comisia şi Consiliul. După anul 1990 personalitatea juridică şi calitatea de subiect de drept de sine stătător a fost recunoscută şi de statele din Estul şi Centrul Europei stabilind cu aceste state relaţii diplomatice şi încheind acorduri comerciale. UE întreţine relaţii particulare cu Statele Unite şi Japonia. Resursele proprii împreună cu cele provenite din contribuţia financiară a statelor formează sursele bugetului comunitar.U. UE se manifestă ca unul dintre cele mai active subiecte de drept internaţional exercitând drepturile de care dispune în această calitate. de ajutor alimentar etc. Hotărârea ce consfinţeşte acordul de asociere este supusă procedurilor naţionale de ratificare din statul asociat şi din toate statele membre pentru a intra pe deplin în vigoare.). Europa şi Statele Unite au o moştenire comună. 78 . cercetarea şi mediul. În decursul timpului CE au stabilit acorduri de cooperare cu diverse organisme internaţionale (UNICEF. sau au statut de observator pe lângă altele (O. PAM ş. resurselor duble.G7. la sfârşitul celui de-al doilea război mondial SUA încurajând democraţiile liberale din Europa Occidentală şi participând direct la refacerea economică. În 1973 Comunitatea Europeană a încheiat acorduri de comerţ liber cu fiecare dintre ţările AELS. ca şi în domeniul mediului înconjurător.). poate avea reprezentanţe diplomatice. AIEA. mediului înconjurător. şi organismele sale specializate. Uniunea Europeană este cea mai mare putere comercială mondială. În 1994 AELS şi UE au creat o zonă economică unică extinzând cooperarea în domeniul economic. Tot în domeniul politicii comerciale s-au încheiat numeroase acorduri comerciale. industriei siderurgice şi transporturilor. bugetul UE a reprezentat doar 3. cu grupuri de state sau organizaţii internaţionale UE poate încheia acorduri de asociere după o procedură specială ce se desfăşoară în faţa organelor consultative şi decizionale: Parlamentul European. tratatele prevăd patru domenii specifice: politica comercială. În anul 1990 SUA şi CE au semnat Carta Transatlantică. Consiliul Europei ş. de cooperare comercială. au valori politice şi principii democratice comune. OCDE. uuilizării funcţionale şi administrării prin pârghii specifice dau efifienţa Uniunii Europene în raport cu alte organizaţii internaţionale. poate sta în justiţie în cadrul jurisdicţiilor internaţionale şi poate fi membru al organizaţiilor internaţionale.N. deţinând aproape 20% din comerţul mondial. monetar şi al politicii industriale. Sistemul de finanţare bazat pe principiile solidarităţii. de liber schimb.6% din acestea şi 1. pescuitului.3% din PIB. Comunităţile au încheiat acorduri cu diferite state privind tariful vamal comun şi participă în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) la negocierile multilaterale privind reducerea drepturilor de vamă. În privinţa relaţiilor cu alte state.a. În principiu. OCDE.a. în special la nivel politic. UNESCO) iar ca persoane juridice de drept internaţional sunt membre ale organismelor internaţionale (Organizaţia Mondială a Comerţului). au stabilit delegaţii permanente pe lângă organismele internaţionale (ONU. În aceste condiţii ea poate încheia tratate. Secţiunea a IV-a RELAŢIILE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE Persoană juridică de drept internaţional. cercetării şi tehnologiei. care a conferit şi mai multă importanţă relaţiilor celor două părţi. proporţionalităţii. În raporturile cu statele terţe. asocierea.

garantarea unui standard de viaţă echitabil populaţiei agricole. garantarea securităţii aprovizionării cu alimente. Mult timp Japonia a fost criticată pentru politica sa protecţionistă faţă de piaţa proprie şi politica agresivă pe piaţa europeană. Politica agricolă comunitară. Ele aveau nevoie de o politică agricolă comună care să armonizeze mecanismele naţionale şi să stabilească un regim vamal unic pentru produsele provenite din afara spaţiului comunitar. cât şi al consumatorilor. în ianuarie 1962 Consiliul a decis crearea Fondului European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA). Investiţiile japoneze în Europa sunt foarte ridicate şi aceasta se datorează unui management economic diferit dezvoltat în timp de CE şi Japonia. la paritate cu alte sectoare de activitate. evitând alternanţa dintre creşterea şi scăderea preţurilor. fiind expresia unor interese opuse. cele zece milioane de agricultori ai UE sunt printre cei mai productivi din lume. astfel cum a fost realizată în decursul anilor. Fondul are două secţiuni distincte: cea privind “orientarea” destinată ajustării structurilor agricole şi modernizării agriculturii şi cea privind “garanţii”. politică şi socială internaţională. s-au asigurat bunurile alimentare esenţiale pentru întreaga UE. Aceste principii fundamentale sunt: . Principiile funcţionării şi transpunerii în practică a PAC au fost stabilite de Consiliu (Conferinţa de la Stessa . stabilizarea pieţelor de produse agricole. 79 .crearea şi menţinerea unei singure pieţe şi a unor preţuri comune (o singură piaţă în care produsele agricole circulă liber). Fişier Politica agricolă comunitară Statele fondatoare ale CE au fost de acord că piaţa comună creată între ele după anul 1958 trebuie să privească şi agricultura. datorită competiţiei permanente dintre aceste două puteri economice. * Politica industrială comunitară Realizarea pieţii unice interne a statelor membre presupune şi o politică industrială comună ce are drept obiectiv consolidarea competitivităţii pe plan internaţional.respectul noţiunii de preferinţă comunitară (în comerţul agricol se manifestă preferinţa pentru produsele CE. Obiectivele PAC concepute atât în interesul producătorilor. . Urmare importanţei acordate politicii agricole FEOGA reprezintă şi în zilele noastre 50% din bugetul comunitar. În vederea finanţării unitare a PAC. nu numai la nivel naţional. . la preţuri rezonabile pentru consumatori.Italia din anul 1958). secţiune ce reprezintă peste 90% din FEOGA.solidaritatea financiară (statele membre participă la constituirea resurselor şi beneficiază de finanţarea cheltuielilor legate de PAC). Principalele obiective ale PAC sunt cuprinse în art. Uniunea a devenit o putere agricolă iar ameninţarea penuriei alimentare a dispărut pentru consumatorul comunitar. Politica agricolă comună (PAC) a fost una dintre primele politici decise la nivel comunitar. produsele necomunitare purtând un supracost). În acest mod Comunităţile sunt omniprezente în viaţa economică. secţiune destinată transpunerii în practică a principiilor fundamentale PAC.Raporturile CE cu Japonia au fost mult timp tensionate.39 Tratatul CEE şi privesc: creşterea productivităţii agricole încurajând modernizarea exploataţilor. de-a lungul anilor PAC să se bazeze pe soluţii de compromis între diferitele interese. au făcut ca. Japonia exportă de două ori mai mult decât importă din UE şi raporturile dintre aceşti parteneri au suferit din cauza dezechilibrului comercial. a avut drept efect: securitatea aprovizionării pentru principalele categorii de mărfuri alimentare. dar şi comunitar.

moneda unică trebuie să fie neutră politic şi să aibă eficienţa unei monede naţionale.După semnarea tratatului CEE. O monedă unică După cel de-al doilea război mondial economia japoneză este cea care a cunoscut cel mai mare succes. care alături de USD sunt devizele folosite în tranzacţiile de pe piaţa mondială) cât şi de monedele “slabe” (escudos. inclusiv în anul 1997. în afara cerinţelor prevăzute de TM şi negociate ulterior. Jacques Delors arăta: “nu intenţionăm să creăm un spaţiu economic fără să asigurăm complementaritatea între efectul benefic al concurenţei şi o creştere a gradului de cooperare şi solidaritate”. în primul rând datorită lipsei unei monede unice şi a mecanismelor specifice de gestiune. Politica industrială comunitară se caracterizează şi prin măsuri specifice de protecţie a mediului înconjurător. ele fiind o componentă a strategiei de pregătire a condiţiilor de aderare a statelor central şi est-europene la UE.material bibliografic: Politica industrială şi competitivitatea Uniunii Europene. lira sterlină) care au adus mari beneficii economiilor naţionale (mai ales DM. pentru creşterea pe termen lung a competitivităţii UE pe piaţa mondială. existenţa unei monede unice duce la eliminarea taxei de schimb şi a riscului de schimb pe piaţa comunitară. producţia industrială şi desfacerea acesteia pe piaţă. financiare şi tehnologice necesare cooperării în domeniul cercetării. 80 . UE nu prezintă nici astăzi caracteristicile unei pieţe unice. resurse financiare însemnate. Value) Uniunea Europeană duce o politică de mobilizare a resurselor umane.20% din comerţul internaţional. . Spre deosebire de SUA şi Japonia. asigurarea unei concurenţe eficiente. În anul 1994 Comisia a formulat patru acţiuni prioritare menite să ducă la creşterea competitivităţii industriei UE: îmbunătăţirea cadrului de reglementare. Până în prezent UE nu dispune de o monedă unică ceea ce înseamnă: sub aspectul unităţii de cont fiecare societate înregistrează activitatea în raport de moneda naţională ce diferă de la stat la stat în cadrul UE. Prin programe specifice (Craft. devenind un creditor mondial care controlează aprox. Delegaţia CE în România. Principiile politicii industriale comunitare sunt propuse şi ţărilor asociate. dezvoltarea cooperării industriale. Bucureşti. drahme). prin mecanismele ei. Eureka. Această viziune a fost revizuită la începutul anilor â80 urmare concurenţei tot mai crescute din partea marilor trusturi americane şi japoneze. statele fondatoare au considerat că existenţa pieţei unice va regla. de rezervă şi mijloc de plată. În privinţa politicii industriale comune. promovarea investiţiilor în domeniile cheie. O monedă unică nu poate fi decât rodul voinţei politice comunitare. * Comparaţie între strategiile industriale ale Europei comunitare şi Japonia. Pentru a putea exista. UE promovează o dezvoltare concentrată în interiorul acestui bloc economic. ca rezervă monetară lipsa unei monede unice înseamnă un grad de interes diferite al investiţiei în raport de puterea fiecărei monede naţionale. CE au fost nevoite să se preocupe mai mult de întărirea parteneriatului dintre producătorii europeni. În plus se remarcă faptul că în timp ce Japonia promovează o politică industrială protecţionistă şi orientată spre exterior. ianuarie 1999. începând cu o bancă centrală comunitară. Sprint. să promoveze cooperarea în domeniul cercetării. unitară prin care exploatează oportunităţile mondiale care îi sunt cele mai favorabile şi s-a concentrat pe avantajele aduse de un număr de industrii cheie. Strategiile industriale atât ale Japoniei cât şi ale UE se bazează pe creşterea activităţii industriale. Această idee politică este la fel de puţin agreată şi de monedele “de succes” (marca germană. dar se deosebesc în mod esenţial prin faptul că în timp ce Japonia se bazează pe o politică managerială. Pentru o economie moneda unică reprezintă o unică unitate monetară de cont. la UE aceste politici nu le regăsim şi sunt practic imposibil de realizat datorită structurii sale: un bloc economic compus din mai multe state. fără practicarea unei politici protecţioniste a pieţei interne. dublate de reglementări comunitare stricte susţin această politică.

Capitolul VI ORDINEA DE DREPT COMUNITARĂ Statele membre. -Tratatele şi acordurile de modificare sau adaptare a tratatelor constitutive. ordinea de drept comunitară se deosebeşte fundamental de ordinea de drept internaţională. Tratatele de la Roma din 25 martie 1957 privind CEE şi CEEA. în limitele unei concepţii axiologice europene ce se conturează pe măsura adâncirii integrării . prin Tratatele constitutive au înţeles să creeze între ele nu numai o uniune cât mai strânsă economică şi politică.25 martie 1957. Dreptul comunitar originar Dreptul comunitar originar sau primar este dat de ansamblul actelor internaţionale ce privesc constituirea şi modificarea CE precum şi alte instrumente convenţionale de aceeaşi importanţă. Sistemele naţionale devin armonizate între ele. ordinea juridică comunitară rezultă din diferenţierea normelor în raport de izvorul lor formal şi din ierarhizarea normelor în raport de autoritatea care le-a fost conferită. care se întemeiază pe relaţiile dintre state şi deplinul control al acestora asupra dreptului. cât şi a unui sistem de norme foarte diverse şi ierarhizate. modalităţi proprii de punere în aplicare şi de integrare în ordinea juridică a statelor membre. Secţiunea I IZVOARE DE DREPT COMUNITAR Ca orice ordine de drept intern. în ordine cronologică sunt: Convenţia privind unele instituţii comune (prima fuziune) . precum şi a organelor proprii ce veghează la realizarea şi respectarea dreptului comunitar. drept comunitar complementar şi drept comunitar jurisprudenţial. Ordinea de drept comunitară se particularizează prin două trăsături generale: este o ordine de drept internă şi este o ordine de drept integrată în ordinea juridică naţională a statelor membre. au permis Curţii de Justiţie să statueze că Uniunea Europeană dispune de propria ordine de drept şi jurisdicţie. Ca orice ordine de drept dispune de propria sa autonomie. Dreptul comunitar are în statele membre o aplicare imediată şi directă . Tratatul de la Bruxelles privind instituirea unui Consiliu şi a unei Comisii unice .2181 . ceeace aigură realizarea finalităţii prevăzută în tratate. A.8 aprilie 1965. Decizia şi Tratatul de la Luxemburg privind modificarea unor dispoziţii financiare şi bugetare . În cadrul izvoarelor de drept originar putem distinge trei categorii: -Tratatele constitutive: Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 privind CECO. dar şi o ordine proprie de drept. Prin aceste caractere. drept comunitar derivat. Existenţa unui sistem propriu dotat cu puteri publice asemănătoare oricărui stat naţional. prin existenţa unui sistem propriu de izvoare de drept şi jurisdicţie. Ansamblul dreptului comunitar se particularizează prin anumite caractere. cu prioritate sau întâietate faţă de norma naţională în acelaşi domeniu de reglementare. pe care le putem denumi generic: drept comunitar originar. În cadrul sistemului de drept comunitar distingem patru mari categorii.

22 aprilie 1970; Tratatul şi Actul de aderare privind Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie - 22 ianuarie 1972; Tratatul de la Bruxelles privind modificarea unor dispoziţii bugetare - 22 iulie 1975; Decizia şi Actul privind alegerile universale şi directe pentru Parlamentul european - 20 septembrie 1976; Tratatul şi Actul de aderare privind Grecia - 28 mai 1979; Tratatul de la Bruxelles privind Groenlanda - 13 martie 1984; Tratatul şi actul de aderare privind Spania şi Portugalia - 12 iunie 1985; Actul Unic European - 1 iulie 1987; Tratatul de la Maastricht - 1 noiembrie 1993; Tratatul de la Amsterdam - 17 iunie 1997; -Protocoale, convenţii, documente şi tabele anexe la diferitele tratate, pe care Curtea de Justiţie le-a considerat ca având aceeaşi forţă obligatorie ca şi actele de bază pe care le însoţesc şi completează. Aceste trei categorii de acte internaţionale formează un tot unitar ce se prezintă sub forma unui ansamblu de tratate încheiate şi ratificate de statele membre după toate regulile dreptului internaţional. Tratatele au ca obiect crearea şi funcţionarea unor organizaţii internaţionale şi conţin dispoziţii particulare ce privesc aplicarea în spaţiu şi timp, modificarea, revizuirea şi adaptarea lor. Însuşi tratatele prevăd coexistenţa lor şi faptul că formează un tot unitar. Cea mai mare parte a materiei parcursă până în prezent a reprezentat analiza unor norme de drept comunitar originar: constituirea, scopul, structura organică şi funcţională, CECO, CEE şi CEEA; crearea şi evoluţia sistemului instituţional; aplicarea în spaţiu la teritoriul geografic al Europei şi al ţărilor aflate sub jurisdicţia unui stat membru; aplicarea în timp în principiu nelimitat; adaptarea tratatelor cu ocazia aderării lor succesive; compunerea, statutul, funcţionarea şi atribuţiile Instituţiilor şi a celorlalte organe; sistemul bugetar şi de finanţare; reprezentarea şi relaţiile cu terţii; actele ce pot fi adoptate de fiecare organ şi valoarea lor; regulile de drept substanţial şi procedural; regimul lingvistic şi sediul; principiile constitutive şi ale politicilor generale şi sectoriale etc. În mod firesc categoria normelor de drept comunitar este cea mai importantă, având o forţă juridică superioară în raport cu celelalte norme comunitare. B. Dreptul comunitar derivat Dreptul comunitar derivat este dat de actele unilaterale ale Instituţiilor. El este tot un drept normativ, dar are un caracter derivat în raport cu prima categorie prin faptul că este elaborat în aplicarea şi pentru aplicarea tratatelor. Tratatele prevăd nomenclatura izvoarelor de drept derivat, în ordinea caracterului general şi obligatoriu distingem: a)Regulamentul (şi decizia generală CECO) este un act cu caracter obligatoriu ce cuprinde norme generale şi abstracte ce au în vedere o categorie largă de situaţii obiectiv determinate şi de subiecte determinate generic. El se aplică direct statelor membre şi resortisanţilor. Curtea de Justiţie a precizat că această categorie de acte are o putere normativă completă, fiind un act comunitar integrat în ordinea juridică naţională a statelor membre. Regulamentul şi decizia generală CECO au acelaşi regim juridic. Acest tip de act intră în vigoare de regulă la data prevăzută în însuşi actul respectiv, iar dacă nu se prevede o dată va intra în vigoare după împlinirea a 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Ca orice normă de drept se supune principiilor neretroactivităţii în timp şi aplicării imediate. b)Directiva (şi recomandarea CECO) este un act obligatoriu care se particularizează prin faptul că leagă statele membre sub aspectul rezultatului ce trebuie obţinut şi lasă autorităţilor naţionale competente formele şi mijloacele de realizare efectivă a finalităţii (art.189 CEE, art.161 CEEA şi art.14 CECO). Acest tip de act prezintă următoarele caractere: este obligatoriu pentru statele membre doar în ceea ce priveşte atingerea unui rezultat; nu este general şi de aceea trebuie adus la cunoştinţa statelor cărora se adresează prin notificare de către organul care a emis actul; nu are aplicabilitate directă întrucât rezultatul prevăzut va fi obţinut numai în urma adoptării de către statul membru a
82

unui act normativ intern care va conţine formele şi mijloacele de aplicare. Aplicare directă asupra subiectelor de drept are numai actul naţional care face parte din ordinea juridică internă. Actul naţional va avea caracterele juridice prevăzute de sistemul de drept intern şi în acest cadru va primi aplicare. Faţă de cele arătate, directiva şi recomandarea CECO reprezintă un mijloc de coordonare a legislaţiilor naţionale şi implicit de armonizare a acestora cu sistemul comunitar. c)Decizia (decizia individuală CECO) este un act cu caracter obligatoriu, individual şi cu aplicare directă asupra subiectului avut în vedere. De regulă, decizia se adresează particularilor, persoane fizice sau juridice. Prin excepţie se poate adresa unui stat şi în aceste condiţii, la fel ca şi o directivă va primi aplicare doar după ce statul va adopta normele de drept intern prin care va pune în aplicare decizia respectivă. Fiind un act cu caracter individual, decizia este supusă notificării. Lipsa acestei formalităţi atrage inopozabilitatea actului faţă de subiectul avut în vedere nu şi valabilitatea deciziei. Decizia poate fi retrasă sau abrogată de organul emitent. d)Recomandări şi avize sunt acte cu caracter consultativ şi în aceste condiţii ele nu sunt un veritabil izvor de drept, având valoarea unor mijloace de orientare a comportamentului şi a legislaţiilor. Curtea de Justiţie le-a calificat drept izvoare indirecte de apropiere a legislaţiilor naţionale. Un loc aparte îl ocupă avizele date de Curtea de Justiţie în procedura necontencioasă şi care sunt acte obligatorii pentru celelalte Instituţii şi statele membre. e)Acte atipice neprevăzute de tratate: regulamente interioare, regulamente de procedură, rezoluţii, comunicate, declaraţii comune. Ele sunt rezultatul practicii, nevoii de reglementare internă a activităţii organelor de bază sau de consemnare a unor atitudini comune ale statelor membre sau ale membrilor Instituţiilor. În afara regulamentelor interioare şi de procedură, celelalte acte nu au forţă obligatorie, fiind mai mult acte cu caracter politic şi deci nu sunt izvor de drept. Actele de drept comunitar derivat sunt date cu respectarea principiului competenţelor atribuite fiecărui organ al sistemului instituţional şi trebuie să fie conforme cu obligaţiile tratatelor şi cu normele dreptului comunitar originar. Ele se supun unei ierarhii, în principiu cea urmată de noi în prezentarea actelor de drept comunitar derivat. C. Dreptul comunitar complementar Dreptul comunitar complementar este dat de ansamblul actelor convenţionale ce privesc Comunităţile. Intră în această categorie hotărârile luate de reprezentanţii statelor membre reuniţi în Consiliu. Aceste acte deşi au un caracter convenţional nu sunt inferioare normelor de drept comunitar derivat întrucât sunt date în executarea propriu-zisă a tratatelor. Distingem două tipuri de acte: acorduri încheiate în temeiul prevederilor tratatelor şi hotărâri (decizii) ale reprezentanţilor statelor membre reuniţi în Consiliu luate în limitele puterilor acordate şi în realizarea atribuţiilor acestui organ. Acordurile şi hotărârile sunt supuse ratificării statelor membre conform procedurilor naţionale şi după ratificare ele intră în vigoare având un caracter obligatoriu pentru părţi. În categoria actelor de drept comunitar intră şi acordurile încheiate de Comunităţi cu statele terţe şi organismele internaţionale. Este o categorie foarte vastă şi diversă de acte internaţionale ce pot îmbrăca forma acordurilor de asociere la UE a unor state sau grupuri de state terţe, acorduri comerciale, vamale, de asistenţă, cercetare, protecţia mediului etc. Toate aceste acte, după ce au fost ratificate de părţile contractante devin obligatorii, iar în ceea ce priveşte UE, ele fac parte din ordinea proprie de drept. D. Dreptul comunitar jurisprudenţial Jurisprudenţa Curţii de Justiţie este în sistemul de drept comunitar un izvor de drept. În general, jurisprudenţa nu este considerată ca o veritabilă sursă de drept, soluţiile fiind date în
83

aplicarea normelor de drept comunitar scris, conţinute în tratate şi celelalte acte anterior prezentate. Cu privire însă la precizarea principiilor generale şi a drepturilor fundamentale, statuările Curţii de Justiţie sunt izvoare de drept nemijlocit. Toate hotărârile Curţii de Justiţie, cu excepţia celei date în soluţionarea recursului în anulare sunt obligatorii şi au autoritate de lucru judecat. În mod particular Curtea de Justiţie are importanta misiune de a interpreta dispoziţiile tratatelor şi de a preciza, în raport de ansamblul normelor comunitare principiile generale şi drepturile fundamentale ce guvernează acest sistem de drept. Această situaţie particulară se datorează împrejurării că tratatele au fost preocupate îndeosebi de elaborarea unor reglementări economice, acordând mai puţină atenţie principiilor şi regulilor de drept. Uneori aceste principii sunt doar prezumate. În toate situaţiile, ţinând cont de ansamblul normelor comunitare, de finalitatea construcţiei europene şi de particularităţile sistemului instituţional, Curtea de Justiţie are misiunea de a elabora principiile generale de drept şi de a preciza care sunt drepturile fundamentale recunoscute de acest sistem. Principiile generale trebuie să corespundă naturii Comunităţilor, dar să fie şi în concordanţă cu principiile recunoscute de sistemele naţionale de drept ale statelor membre. Aceleaşi caracteristici au şi drepturile fundamentale comunitare. Pentru toate aceste situaţii, soluţiile Curţii de Justiţie sunt izvoare directe de drept. ( Informaţia de la acest capitol se completează cu notele de curs de la prelegerile privind puterea de decizie a UE, ocazie cu care au fost făcute precizări pentru regulamente, directive şi decizii.)

Secţiunea a II-a INTEGRAREA DREPTULUI COMUNITAR Instrument al interesului comun al popoarelor statelor membre, dreptul comunitar nu rămâne exterior acestora, ci este un drept propriu al fiecăruia dintre state asemenea dreptului naţional. Chiar mai mult, normele interne trebuie să fie conforme cu cele comunitare şi toate aceste particularităţi se datorează integrării dreptului comunitar în ordinea juridică naţională a statelor membre. Forţa specifică de penetrare a dreptului comunitar se datorează caracteristicilor acestuia: se aplică imediat şi direct tuturor situaţiilor pe care le are în vedere şi are întâietate în raport de dreptul naţional. Aceste caractere particulare dau conţinutul noţiunii de integrare a dreptului comunitar în ordinea juridică naţională a statelor membre. Aplicarea imediată este prevăzută expres în izvoarele de drept comunitar şi are valoare de principiu general de drept formulat ca atare de Curtea de Justiţie. De la data intrării în vigoare a actului (data publicării, data expres prevăzută în act sau data notificării lui) dispoziţiile sale se aplică imediat subiectelor avute în vedere de actul comunitar. Dispoziţiile cuprinse în tratate şi celelalte acte de drept originar, acordurile încheiate de CE cu statele terţe şi cu organizaţiile internaţionale, regulamentele, deciziile şi directivele sub aspectul finalităţii urmate sunt izvoare de drept ce se aplică direct statelor şi resortisanţilor. Într-o interpretare largă, Curtea de Justiţie a decis că dreptul comunitar, în ansamblul său este susceptibil de aplicare directă, întrucât numai acest caracter poate corespunde scopului urmărit de construcţia comunitară. Aplicabilitatea imediată şi directă a dreptului comunitar ridică problema raportului dintre dreptul intern şi cel comunitar în ordinea juridică naţională. Soluţia este dată de principiul
84

fundamental al întâietăţii dreptului comunitar, principiu afirmat de Curtea de Justiţie în repetate rânduri. Conform acestui principiu, ori de câte ori în acelaşi domeniu există atât norme naţionale, cât şi comunitare vor primi aplicare cele comunitare. Dreptul naţional se aplică numai în situaţii şi în măsura în care nu există o reglementare comunitară în domeniu. Acest principiu a fost acceptat cu greu de statele membre, dar existenţa şi respectarea lui ţin de esenţa integrării dreptului comunitar. Majoritatea statelor membre au dispoziţii interne de ordin constituţional care consacră acest principiu. Punerea în aplicare a dreptului comunitar se realizează, în principal, prin intermediul autorităţilor naţionale. Organele comunitare dispun de mijloace proprii coercitive, dar acestea nu sunt tot atât de puternice ca cele naţionale. În aceste condiţii, de cele mai multe ori organele comunitare apelează la autorităţile naţionale pentru punerea în executare directă a normelor proprii. Datorită acestei particularităţi s-a şi considerat că sistemul comunitar este centralizat sub aspect legislativ şi dispersat pe plan executiv. Colaborarea statelor membre în aplicarea dreptului comunitar îmbracă forme şi dimensiuni variate: aparatul executiv naţional este pus la dispoziţia comunităţilor pentru executarea hotărârilor acestora; forţa publică şi sistemul judiciar asigură respectarea dreptului comunitar, la nevoie cu ajutorul forţei de constrângere; organele legislative şi guvernamentale intervin în aplicarea dreptului comunitar ori de câte ori este necesar. În aceste condiţii se constată că puterea legislativă, executivă şi judecătorească a statelor membre asigură în cea mai mare parte punerea în aplicare a dreptului comunitar, realizând astfel integrarea sa în ordinea naţională de drept.

Secţiunea a III-a SISTEMUL JURISDICŢIONAL COMUNITAR Comunităţile Europene dispun de un sistem propriu de jurisdicţie. Curtea de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă ca organe comunitare jurisdicţionale, procedurile particulare în faţa acestora şi căile de drept ce pot fi urmate alcătuiesc mecanismul jurisdicţional propriu. Competenţele şi puterile acordate organelor jurisdicţionale fac ca ele să se deosebească net de alte jurisdicţii internaţionale şi să se manifeste ca o adevărată putere judecătorească comunitară, întocmai ca şi sistemele judiciare naţionale. Cu ocazia prezentării Curţii de Justiţie ca organ de bază am expus pe larg organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sale, raporturile cu Tribunalul de primă instanţă, procedura şi căile de drept ce pot fi urmate în faţa acestor organe. Jurisdicţia comunitară se caracterizează prin trăsături care o deosebesc net de orice altă jurisdicţie internaţională: - este obligatorie în toate cazurile prevăzute de tratate; - instanţa odată sesizată nu poate să refuze judecare cauzei; - instanţa poate fi sesizată direct de persoane fizice sau juridice particulare; - instanţele sunt ierarhizate şi au competenţe materiale bine definite; funcţionează ca o jurisdicţie cu caracter regulat şi se prezintă ca un sistem unitar. Prin aceste trăsături sistemul judiciar comunitar este un sistem intern, propriu Comunităţilor şi se aseamănă evident cu orice sistem naţional. Sistemul jurisdicţional comunitar se află într-un raport de coordonare şi armonizare cu sistemele naţionale ale statelor membre. Acest principiu este consacrat de practica Curţii de Justiţie, cât şi de actele UE, inclusiv Tratatul de la Maastricht care prevede adâncirea procesului de armonizare pentru perioada imediat următoare. Politicile de cooperare în materie penală adoptate în ultimii ani întregesc spaţiul judiciar comunitar (Eurojust, Europol).
85

-Principiul democraţiei reprezentative şi participative.F.*** “Uniunea are ca obiective să promoveze progresul economic şi social … să asigure o dezvoltare echilibrată şi durabilă … să întărească coeziunea economică şi socială prin realizarea unei uniuni economice şi monetare … să îşi afirme identitatea pe scena internaţională. al. prin realizarea unei politici externe şi de securitate comună … să întărească protecţia drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor membre” (art. al. democraţiei. principii care sunt comune statelor membre” (art. “Uniunea respectă identitatea naţională a statelor membre” (art. pe statul de drept. astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam).Tratatul de la Maastricht astfel. consacrate în Carta Naţiunilor Unite. Principii fundamentale UE -respectarea valorilor Uniunii . -consacrarea libertăţilor fundamentale UE: libera circulaţie a mărfurilor.1). -Principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii .3 . -respectarea principiilor dreptului internaţional public. 86 . a persoanelor.B Tratatul de la Maastricht. pe baza cetăţeniei europene . -respectarea principiilor fundamentale privind competenţele Uniunii: -Principiul atribuirii de competenţe . cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam).F. “Uniunea se bazează pe principiile libertăţii. a serviciilor şi a capitalurilor . respectului drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful