PALEOLITIK NA PODRU JU MAKEDONIJE

Tomislava Ani Adela Vu kovi

Garevski zapo eo sistematska iskopavanja kvartarnih naslaga u pe ini Makarovec.to je prvi paleolitski lokalitet u Makedoniji . Do 1950.god.on je kod sela Kristoforova prona ao grubo izra eni ru ni klin. vojnik E.Patte. god to su bili jedini paleolitski nalazi u Makedoniji.   Prve paleolitske nalaze na ao je franc. 1955. R.

Paleolitska nalazi ta u Makedoniji     Selo Bukovo Kristoforovo kod Bitole Makarovec u dolini Babune Titov Veles .

.

Bukovo    Spominje ga E.Patte. Novo istra ivanje trebalo potvrditi postojanje paleolitskog lokaliteta. . Kod ovog sela prona ao je grubo izra eno strugalo iz bijelog kamena.

.

E. Klin je izra en od komada kvarcita kriljaste strukture s crvenkastim i zelenkastim preslojcima.Patte prona ao kameno oru e u obliku grubog ru nog klina. Ru ni klin je 9cm visok.rubovi su zaobljeni to upu uje na kra i transport u teku oj vodi.8cm irok i 4cm debeo.Patte je ovaj klin uvrstio u stariji paleolitik.Kristoforovo     E. .

U stratumima glavnog kanala i velike dvorane prona eno je mnogo kostiju i zuba gornjopleistocenskih ivotinja.najbrojniji su ostaci pe onskog medvjeda koji su u fauni pe ini Makarovec zastupljeni s preko 95% svih faunisti kih nalaza. .Makarovec   Pe ina le i na desnoj strani doline rijeke Babune.

.

god.Titov Veles   Prvi ga spominje J.Skutil 1950. . Podaci su nedovoljni pa je te ko ustanoviti da li se radi o staropaleolitskim ili mousterienskim nalazima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful