ေခြး၀က္ေတြထက္Aေနဆိုး

Aသေရညႇွိဳးေနရပါလိမ့္။

ေျပးစရာ ေျမမရွိပါ
လူတခု ပူမွဳရယ္ကဆယ္ကုေဋ
ဆိုတာ
စာေပမွာသာ ရွိတာပါ လို႔
ယခင္Aခါ ဆိုရွာေပတဲ့
ယခုAခါမွာေတာ့
ဘံုကမၻာတေကြ႕မွာ ၾကံဳလာေတြ႕မွ
ဟုတ္လွပါေပ့လို႔
ဓေလ့စကား
ေျပာၾကားရပါေတာ့မယ္။
ေပးစရာေငြမရွိ
ေျပးစရာေျမမရွိ ဆိုတာလဲ
တကယ္ၾကံဳလာေတြ႕မွ
Aပါယ္ဘံုမွာေမြ႕ေနရပါလားလိို႔
သတိထားမိလာေတာ့တယ္။
ဘယ္လိုေခတ္နဲ႔
ဘယ္လိုစံနစ္ေၾကာင့္
လူစင္စစ္ျဖစ္ရက္န႔ဲ

စစ္Aာဏာရွင္ေခတ္
စစ္Aာဏာရွင္စံနစ္ေၾကာင့္
စစ္ထဲမ၀င္မေနရ
Uပေဒထုတ္လိုက္ျပန္ျပီဗ်။
Aသက္၁၈-ႏွစ္Aထက္
၃၅-ႏွစ္ေAာက္
ေယာက်္ားစင္စစ္ျဖစ္ခ့ရ
ဲ င္
စစ္ထဲမ၀င္မေနရ တဲ့။
Aသက္၁၈-ႏွစ္Aထက္
၂၇-ႏွစ္ေAာက္ ေယာက်္ားမဟုတ္တ့ဲ
Aားႏြ႔တ
ဲ ့ဲ မိန္းမသားျဖစ္ပေစ
တာ၀န္တကယ္ေၾကတဲ့
စစ္ရဲေမျဖစ္ရမတဲ့။
လူငယ္ေတြရဲ႕Aေလာင္းေတြနင္းျပီး
ျပည္တြင္းစစ္ ခင္းမယ့္
Aရူးမင္းရဲ႕ စစ္ဗ်ဴဟာသနင္း။
ကိုကိုေAာင္(ဆန္ဖရန္စစၥကို)
Jan-14-2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful