'|\|'
¯.|¯¹......
BII ISI / IУA H\RAIAN
PENGENALAN * Jonnvnh sIbor InInh porbunfnn
krImInnI vnng dIInkuknn moInIuI
kompufor dnInm Infornof unfuk
mondnpnfknn kounfungnn dongnn
mondorIfnknn sorfn morugIknn
mnngsn vnng forpornngknp.
ENI$- ENI$ W!onIpunn
WKocurInn mnkIumnf
WMonvnIIn porIsInn socnrn fIdnk snh
(pIngInf)
W!ongInfIpnn
WJudI sIbor
W skIm copnf knvn
W!ornogrnfI
W!onggodnm nfnu hnckor
W!onvobnrnn vIrus
!(M(A [AM IAMGKAM í[MGATA¦]
3[MAYAM ¦]B[R
A. PUNCA-PUNCA
x.
¦lKöD îCîCtCn¶öh
möîxöröKöt xön¶
tömöK
* Jonnvnh InI somomnngnvn dIInkuknn
oIoh ponjonnvnh sIbor vnng fnmnkknn
wnng rInggIf sohInggn snnggup monIpu
unfuk mondnpnfknn hnsII vnng Iumnvnn.
*SobngnI confoh junI boII bnrnngnn dI
dnInm Infornof dImnnn bnrnng vnng
dIjunI ndnInh fIdnk wujud sodnngknn
pomboII foInh dIfIpu npnbIIn morokn
mombnvnr hnrgn bnrnng vnng dIInnggnn
monggunnknn knd krodIf.
*TIdnk kurnng jugn forhndnp sIknp
mnsvnrnknf vnng fnmnk dImnnn IngIn
monjndI knvn dongnn sokoIIp mnfn. InI
dnpnf dIIIhnf npnbIIn ndn mnsvnrnknf
vnng forfIpu moInIuI skIm copnf knvn
vnng dIfnvnngknn dI Inmnn wob vnng
fIdnk bordnffnr dnn dIkoIoInknn oInh
pIhnk vnng fIdnk borfnnggungjnwnb.
.
GOlOn¶ön möîxöröKöt
xön¶ Kurön¶ CCllK
OCn¶ön tCKnOlO¶l
möKlumöt
* goIongnn mnsvnrnknf vnng kurnng coIIk
foknoIogI mnkIumnf jugn monjndI puncn
morokn monjndI mnngsn ufnmn jonnvnh
sIbor dnn puncn ponuInrnn jonnvnh InI.
*CoIongnn soporfI InI soInIunvn mudnh
dIfIpu oIoh ponjonnvnh. MnsnInh InI borInku
npnbIIn goIongnn mnsvnrnknf InI moncnrI
poIunng unfuk monIngknfknn fnrnf hIdup
dongnn cnrn mudnh Innfnrnn Ifu mongnmbII
poIunng vnng ndn dI dnInm Inmnn wob fnnpn
usuI porIksn.
.
GOlOn¶ön xön¶
mCnxlmDön höîöO
OCn¶Kl Oön OCnOöm
W!ornsnnn sobogInI boIoh mongundnng
sosoornng moInkuknn jonnvnh sIbor soporfI
ponggodnmnn, moncurI mnkIumnf porIbndI
sosoornng, monvobnrknn fIfnnh kopndn
sosoornng dnn ponvobnrnn vIrus fnnpn
knwnInn.
* InI somun nknn morosnkknn Imoj nfnu
mnrunh sosoornng dnn monvobnbknn
sosoornng Ifu mongnInmI korugInn dnrI
sogI wnng rInggIf.
.
!Ollîl Ounlö tönDö
îCmDöOön
*poIIsI dunIn fnnpn sompndnn vnng
dIInung-Inungknn oIoh Inrnf monjndI
pondorong ufnmn ponjonnvnh moInkuknn
kosnInhnn InI.
*Kosuknrnn unfuk mongonnIpnsfI posnInh
vnng moInkuknn jonnvnh sIbor
monvobnbknn jonnvnh sIbor InI mudnh
dIInkuknn dnn Innvn borInku dongnn
borIoIunsn.
. LANGKAH-
LANGKAH
MENGATA$I...
x.
!lhöK bCrKuöîö
DCrlu mCn¶Köìl
tlnOöKön xön¶
höruî Olömbll
tCrhöOöD DClöKu
ìCnöxöh îlbCr
*!ndnng-undnng sodIn ndn porIu
dIknjI somuIn koborkosnnnnnvn oIoh
bnhngInn ponggubnI undnng-undnng
(IogIsfnfIf) supnvn mnsnInh InI dnpnf
dInfnsI.
*Hukumnn vnng dIkonnknn ko nfns
posnInh jugn porIu dIknjI. AdnInh
IobIh bnIk jIkn hukumnn vnng
dIkonnknn monjurus kopndn
pomuIIhnn nkhInk dnn mornI posnInh.
*MungkIn kopnknrnn IImu
pongofnhunn morokn dnInm foknoIogI
mnkIumnf boIoh dInrnhknn dnn
dIgunnknn ko jnInn vnng bnIk
sokIrnnvn morokn dIbImbIng dnn
dIborI poIunng.
.
!lhöK bCruöìlb DCrlu
mCmbuöt DCmöntöuön Ol
ölöm îlbCr
WHnI InI supnvn, goIongnn vnng fIdnk
borfnnggungjnwnb InI dnpnf dIkosnn.
WInI dnpnf dIbukfIknn dnInm kornfnn
nkhbnr IorIfn HnrInn onIIno vnng
borfnjuk ¨!#M fIngknf rondnnn
dnInm Infornof¨.
WKornfnn nkhbnr InI monvnfnknn
bnhnwn !oIIs Irnjn MnInvsIn nknn
monIngknfknn rondnnn dnInm
Infornof dIbnwnh snfu bnhngInn InIfu
Cvbor CrImo (jonnvnh sIbor) IukIf
Amnn vnng foInh dIwujudknn bngI
mombnnforns jonnvnh sIbor vnng
bnnvnk borInku moInIuI Inmnn sosInI
vnng somnkIn borIoIunsn.
.
!CnOCOöhön mCn¶Cnöl
ìCnöxöh îlbCr îCìöK Ol
bön¶Ku îCKOlöh
*kornjnnn porIu monornpknn
pongofnhunn mongonnI jonnvnh sIbor
InI moInIuI ponornpnn nwnI sojnk dI
bnngku sokoInh IngI.
*TIdnk Iupn jugn ponornpnn kopndn
nhII mnsvnrnknf moInIuI modIn mnssn
dnn modIn oIokfronIk supnvn
poncognhnn nwnI porIu dInmbII.
*InI jugn dnpnf mombnnfu momborI
mnkIumnf kopndn mnsvnrnknf
mongonnI jonnvnh sIbor dnn cnrn
mongoInk dnrIpndn monjndI mnngsn
jonnvnh sIbor sorfn moInhIrknn
mnsvnrnknf vnng coIIk foknoIogI
mnkIumnf.
* OIoh Ifu, dongnn cnrn sobogInI dnpnf
mombnnfu mombondung mnsnInh
jonnvnh sIbor dnrIpndn forus monuInr.
.
!Crönön DCntln¶ Oölöm
lnîtltuîl KCKCluör¶öön
W!onornpnn nIInI-nIInI kongnmnnn dnn
nkhInk vnng forpujI dnInm dIrI nnnk-
nnnk ndnInh snngnf ponfIng supnvn
morokn forhIndnr dnrIpndn sIknp-sIknp
nognfIf soporfI fnmnk, IrI hnfI dnn
hnsnd dongkI.
Wongnn IImu korohnnInn vnng fInggI
dnInm dIrI, morokn pnsfI dnpnf
mongnwnI nnfsu ngnr fIdnk moInvnrI
Inmnn wob vnng fIdnk borgunn npnfnh
IngI porknrn vnng dIInrnng dnInm
ngnmnnvn.
KISIM!!!AÞ WKocnnggIhnn foknoIogI boIoh
mombnwn kobnIknn dnn
momborIknn komudnhnn
kopndn mnsvnrnknf jIkn
dIgunnknn socnrn borhomnh.

!&%$ $# $.

.3.: 425:907 /.9.3 W:/8-07 W 82.7:8 $ $ . 9/.9. .1 W!034/.7.9 W!03395. 8-07 ...:. 5. .3 2.:7.3907507. 507-:.3 20.5 W!035:.05.7.9 W03.3 /03.3 2..9.9 .38.3 ..3 W0. 207:..2 .3 8079.3 80.: .2 3907309:39: 203/. 8.07 W!030-.3 723.5. W!47347. ! &# 03.3/..3 203/079..3 5078.:2.3 0:39:3.

-. 5.380052.-07/.. 202-.7/./95:..3 $0-.3.5.3...9/.5.3.:./.30-.2070.39/.3:2.19. 3 80202.3.. 8-07 .907...7.3 40 50303.58.3 203:3.5.3:.9 .3.3/ /.7.7.3 9/.::/80/..7.7./03..8.9/..3 ./..4394:../2.39.3 502-090.3 9.2.3:3..9.3/. 03.:82.34.23907309/2.. /.3.33.-.3:5 2035: :39:203/.3/.3 /:..3.9 .-0-.3/9.3 739803.3..-./.5.7.7..-./70/9 %/.9.3.8. !& !& $.9.2.9. 8..05.9./.7.8. .5 8080903.2.:7.2.39. 2.3. 3 /.5 2..3/04.- .2..8.-079..33 203.390795:20.

/5:3.7./.: .3 .39.39.3. 2070.35.3.1/:5 /03.:3..9...8./2.303.  443.3.7.3 /03/.9:..3 20325.5.2.:9. 808047. :8:5078.2.:2. /95:4050303.503:..3805079380.../ 808047./.303.3...8.//.0 /03.9.2- 50:.7.203.3 443.8-07805079 5034/.7.3:7..30-9.3 -07.3 808047.3 .2.7.:2.35030-.35:3.7.32.9 443.3 90344 2..3:39:2033.3.8.8.7..:.2:/.9 .7.3 .7 50:.2.2:/. 8-07/.:2..8.3 203.443.3193.:72.3:7.-.35.203.03.05.3/.2 W!07.9507-.320..7:89.39:203.3 2.8.32.380-03-40203:3/..0 903442. .93203./ /03 /.. 443.3 2030-. .7.3 ..38.

32030-.3 808047..3 /.3..-07.3.320.35.3739  !48 /:3.320748..:./.3 548/:3.9203.808047.50303.303..3 08.320..3/.3:39:20303../ 503/4743:9.20.:/03.33 08:.:.3/..7 80.7:.:3 .5.7.35.:3.39:203.8-0732:/. .3 -070:.8025.3.2.9.207:. .3802:.-.../.89508.7..8-07 2030-.-.340.: 2.:. 9.9. 8025. /.3/.8.303.

40 -.507: /./. -07:.7:8 /...:.3/.3-. 0--. 2..3 :3/.802:./.9-40/.3.:2./. 93/.33...3 /-0750:..3203:7:805.::2.3247.9. 807.8.32070..3 ..3 .290344 2.3/03.3503:-..7.508.8..91 8:5.3.3/.0-0708.5 50.3 /:3.3 /03.30. 8-07 &3/..: 03.   %$ !..:.:3/./-2-3/.3 .. 507: 203..380/. /. :3305.8 508.3.507:/./.8 ::2.3.9 /.3.3 089.3..5./.2070..3 2: 50309.9.7.3 :3/..2- 907.. 502:.30..

/::/.9 502.3..39.3 .3 .7079.3 / -079.390. 3 8:5.-3/.3/..207.8-07. !. 202-..34330..-07...3-.23907309 W07..3743/.803.9: -07720 03.8.9/-:9..3.:.3 -.8.2 3907309/-.9.507: 202-:.!487..2 8-07 W3/.3.. 443.8.9:-.3 2033.3/. ..3 /.39/.3 -079.73203...3 -.-..7.3802. -07.:20...3-070:..2.9.: !#93...5.5.... W.3848.8-07 :9 2.9/08..9.3:3.-. .3.3.3907.:.9.9743/.

3.:.3:804.905..507:/.8-07/..3507:20307.3.9 09: /03.7.7.920.7.3.:2.7.50307.75. 503.3 2.7./..5.9 20303..7.2- 3:. /... -.9202-.3.8.:2.03.. !03/0/..7 ././. / 50309.8.5..320/.80..3 03.03.38.8.75. 03.8-07 320.:20/.8-078079. 8-07 80.:.320303. %/..5./..305.2.5..:50307. 03...9 202-.090344 2.9.203.39:202-03/:32.3: 804.8.8-07/././.88.907:8203:.20./2.. 07.2.3..0.80-03/./ -.3 20303. .2...0097438:5.5.39:202-07 2.:5. 2030.

/..3 .33.7/..0.9/.8...9073/..3 W!0307.3.2. . 7.3.3 .2/7 2070..3...7 .2..39/. .5 30.3...9503938:5..7..9.30-.3.2/7.2.32:074.39075:/.5. 2070.2.3.3/.3.. .7...393 /.5 8.2 .7.3.3/./.9 203.5.2 3899:8 00:..18:. 3.3/.8.//03 W03.5.79/.5.75.918050799. !07.20.89/.507..3 50393 /.8.-07:3.

/. /:3.. 2. -0702.3 202-07..9 .3.3 05.3 02:/..3 80.3 /.7..7.3 90344 -40 202-.8. . 0-..$!& W0...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful