வாசிப்பு 2

ொசாற்கைள வாசித்தல்
கல்வி
கிளி

சட்டி
சிைல

குரங்க சுைன

ொகடுத

ொசங்க

ல்

ல்

ைக

தந்ைத
திங்க

கால்
கீரி

சாைல
சீட்ட

தாய்
தீைம

ள்

துண் கூூட் சூூட தூூய்ம
டு
ொதரு

டம்
ேகடுேசைன ேதைவ

ைசைக ைதயல ொகாம்ப ொசால்

ொதாட்ேகாடு ேசார்வ ேதாப்ப ொநாண் ொபான்

டி
ொமா ட்

நன்ம

நில்
நுனி
ொநல்


பழம்


மண்

டி
நாடு

பாட்ட

டு
மா டு
மீன்

பிட்டு

மி டுக் நீண்ட


பீடு

புண்
ொபண்

கு
முள்
ொம ய்

பூூமி மூூைள
ேபைத ேம டு


நூூல்
ேநர்