P. 1
Value-Added TAX-32 of 2004-K

Value-Added TAX-32 of 2004-K

|Views: 116|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2011

pdf

text

original

2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 1

dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·X ÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003
~âZdâpâxgâÔâ ~âsD
I{êM©µâgâÔâ° Àâ°yâ°K dÖpâxgâÔâ Ýê©ùdê:
~âZdâpâxgâÔâ° :
%|ÖXÌâ° ¥ I
~ÖZp⪫dâ
1. ÉâªÑ_~âK ÝêÉâpâ°, ÀÖXÄK Àâ°yâ°K ~ÖZpâªÅâ
2. ~âîÅÖÍêgâÔâ°
%|ÖXÌâ° ¥ II
yêîgê ÅÖpâ ÀÖXÄK Àâ°yâ°K yêîgê ƺÉâ°Ædê
3. yêîgêÌⰠƺÉâ°Ædê
4. yêîgê ±{âPyê Àâ°yâ°K %{âpâ {âpâgâÔâ°
5. yêîgê Æ}Öΰ»
6. Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â ÉâLÔâ
7. Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â ÉâÀâ°Ìâ°
8. yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âPpÖÐpâ°Àâ Ouêªrpâ°
9. }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgâùª{â, ÉâdÖËpâgâùª{â Àâ°yâ°K µÖÉâ}â±{âP ~ÖZºdÖpâgâùª{â
yêîgêÌâ° ÉâªgâZÝâ
9U. Àâ°³·{âÈê[© yêîgêÌâ° Àâ°°pâ°gâvê (dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â Éâª{âÅâË{â¶[)
10. Ýâ°r°DÀâù yêîgê, Ýâ³vâ°Àâù yêîgê Àâ°yâ°K ¾Àâ]Ôâ yêîgê
11. Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° ¾±Ëª|âgâÔâ°
12. ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùÉâ°Àâó{â°
13. }곩ª{â¹ ~âòÀâË ÙgâÔâ°
14. Ƶê©Íâ Æ}Öΰ» Ì곩m}ê
15. yêîgêÌâ° ±gê$ pÖÊ
16. Ƶê©Íâ yêîgê ~ÖÀâ» Ì곩m}ê
17. ÅÖgâµâÿ îÌâÃÖΰ»
18. Àâ°{âXdÖ¶©}â I~ⱪ|âgâÔâ°
19. Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùû{â yâpâ°ÀÖÌâ° ±ÔâdêÌâ°¶[Ìâ° ÀâXyÖXÉâ
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 2
20. pâÁâóK Àâ°yâ°K %ªyâpâ pÖmX ÀâÃÖpÖrgâÔâ Àê°©Èê Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâ, EyÖX¬
21. yêîgêÌâ°}â°Q Àâ°pâ°~ÖÀâ»Éâ°Àâó{â°
%|ÖXÌâ° ¥ III
}곩ª{â¹
22. }곩ª{â¹Ìâ° ±{âPyê
23. Éâ]Ekêæΰª{â }곩ª{â¹ ÀâÃÖÚÉâ°Àâó{â°
24. yÖ}ÖÐÌê°© }곩ª{â¹ ÀâÃÖÚÉâ°Àâó{â°
25. }곩ª{â¹
26. Åâ{âZyê
27. }곩ª{â¹Ìâ° pâ¬MÌâÃÖ»
28. }곩ª{â¹Ìâ° yâpâ°ÀÖÌâ° A{â ±{âÈÖÀâÇêgâÔâ}â°Q »ùÉâ°Àâó{â° }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~ÖîÌâ° Ýê³ÇêgÖîdêÌâÃÖÐpâyâdâ"{â°M
%|ÖXÌâ° ¥ IV
Èêdâ"~âyâZgâÔâ° Àâ°yâ°K {âÉÖKÀê©m°gâÔâ°
29. yêîgê ÏêÈê~âsD Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr ²·°[gâÔâ°
30. mÀê° Àâ°yâ°K Ùkâ°Ë ä©sgâÔâ°
31. Èêdâ" ~âyâZgâÔâ°
32. Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Iùûdê³Ôâ\Ïê©dÖ{â %Àâº
33. UÈêdÖå¾dÒ {ÖÙÈêgâÔâ°
34. {âÉÖKÀê©m°gâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖþ»gâÔâ}â°Q a{âÐÉâ·° %gâyâXyêgâÔâ°
%|ÖXÌâ° ¥ V
Avâùyâ Àâ°yâ°K yêîgê ÉâªgâZÝâÇê
35. ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ°
36. ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q a{âÐÉâ·° %zâÀÖ ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê h곩¸ÉâÈÖ{â
yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
yâÄR{â¶[ ±ÚG
37. ±ÚGÌâ° {âpâ
38. yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇê
39. yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇê
40. yêîgê ¾|âËpâÇêgÖÐ dÖ·Æ°»
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 3
41. dê·Àâó Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ yêîgêÌâ° Àâ°pâ°¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q
Éâî~âÚÉâ°Àâ %ºdÖpâ
42. yêîgê, {âªvâgâÔâ°, ±ÚG Àâ°yâ°K Eyâpâ Àê³±·gâ°gâÔâ Éâª{ÖÌâ° Àâ°yâ°K ÀâÉ⳶
43. îû©Àâpâ}â dâyâËÀâXgâÔâ°
44. dâª~ê¾gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê Ƶê©Íâ I~ⱪ|âgâÔâ°
45. dê·Àâó Eyâpâ ÀâXÑKgâùª{â yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶
46. ÀâXÀâÝÖpâ{â ÀâgÖËÀâÇê Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê, dÖ}â³}â° ÉâÀâ°Wyâ
~âZ»¾ºgâÔâ ±gê$ yêîgê ¾|âËpâÇê, EyÖX¬
47. ÀÖX~Öîΰª{â yêîgê pâ³~â{â¶[ yâ~ÖRÐ ÉâªgâZþÉâÈÖ{â Àê³±·gâ°gâÔâ Éâª{ÖÌâ°
Àâ°yâ°K ±rÀÖvê
48. yêîgêÌâ°° Éâ]»K}â Àê°©Èê Àê³{â·}ê© n°xÅÖpâÀÖÐpâ°Àâó{â°
49. yêîgêÌâ° ÀâÉ⳶gÖÐ dÖ·Æ°»Ìâ° %Àâº
50. Àâ°pâ°~ÖÀâ»gâÔâ Àê°©Èê ±ÚG Éâª{ÖÌâ°
51. dê·Àâó ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°°Àâ %ºdÖpâ
52. {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âZÀꩵâ,
µê³©|â}ê Àâ°yâ°K Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\·° %ºdÖpâgâÔâ°
53. kêdÒ~êò©ÉÒDgâÔâ ÉÖL~â}ê Àâ°yâ°K ÉÖgâÇêÌâ°¶[pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ ~âîú©·}ê
54. pÖmX{â Àâ°³·dâ pâÉêK ÀâÃÖgâËÀÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇê Àâ°yâ°K ÉÖgâÇê ~ÖÉÒ
¾©vâ°Àâó{â°
55. Éâpâdâ°gâÔâ dâÚÀê° ÀâÃñ·XÀâÃÖ~â}â ÀâÃÖÚ{â Éâª{âÅâË{â¶[ {âªvâ
56. dê·Àâó Ouêªrpâ° ÀâÃÖþ» a{âÐÉâ·° ±{âPyê
57. ÏÖXªdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê Ƶê©Íâ ÉÖdâ_ X{â %gâyâXyêgâÔâ°
%|ÖXÌâ° ¥ VI
~ÖZºdÖpâgâÔâ° Àâ°yâ°K %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâx
58. AÌâ°°dâK, %~âpâ AÌâ°°dâKpâ°, mªs AÌâ°°dâKpâ°, I~â AÌâ°°dâKpâ°, ÉâÝÖÌâ°dâ
AÌâ°°dâKpâ°, pÖmX ~âZ»¾ºgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀÖ¹mX yêîgê %ºdÖîgâÔâ°
59. %º©}â ~ÖZºdÖpâgâùgê Éâ³kâ}êgâÔâ°
60. ÉâR¸D©dâpâx ÝÖgâ³ ~âòÀâËÅÖÆ ¾xËÌâ°gâÔâ°
61. %ºdÖîgâÔâ %ºdÖpâÀÖXÄK Àâ°yâ°K ~â{â|Öpâdâ}â ±{âÈÖÀâÇê


r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 4
%|ÖXÌâ° ¥ VII
%Ä©·°gâÔâ° Àâ°yâ°K ~âó}âî©dâ_ÇêgâÔâ°
62. %Ä©·°gâÔâ°
63. %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" %Ä©·°
64. %~âpâ AÌâ°°dâKpâ Àâ°yâ°K AÌâ°°dâK}â ~âó}âî©dâ_ÇÖ %ºdÖpâgâÔâ°
65. dê·Àâó ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°¬ª{â ~âó}âî©dâ_Çê
66. Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" %Ä©·°
67. %ºdÖpâÀÖXÄKgê Adê_©~âgâÔâ°
68. Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" Éâ¶[û{â Àâ°}âÆgâÔâ°, %ÊËgâÔâ° Àâ°yâ°K %Ä©·°gâÔâ}â°Q E±Tpâ°
}ÖXÌâÃÖº©µâîЪyâ dâÚÀê° E·[{â }ÖXÌâ°Ä©tâÀâó ÆkÖpâÇê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M
69. yâ~âóRgâÔâ Éâî~âÚÉâ°Ædê
70. pâ°m°ÀÖ»}â Ýê³Çê

%|ÖXÌâ° ¥ VIII
{âªvâgâÔâ°, %~âpÖ|âgâÔâ° Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ pâkâ}ÖºdÖpâ
71. }곩ª{â¹gê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
72. ÆÀâpâ ~âsDgâùgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
73. %}âºdâ½yâ yêîgê ÉâªgâZÝâÇêgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
74. {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q Evâ°Àâó{âdê" É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
75. {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{âdê" Àâ°yâ°K ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q a{âÐÉâ°Àâó{âdê"
É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
76. yêîgê ÏêÈê ~âsDgâùgê, mÀâÃÖ ä©sgâÔâ° Àâ°yâ°K Ùkâ°Ë ä©sgâùgê É⪱ªºû{âªyê
{âªvâgâÔâ°
77. Àê³Ýâpâ°gâùgê Àâ°yâ°K Èêdâ" ¾©vâ¬pâ°Àâ {ÖÉÖK}â°gâùgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°
78. %ºdÖîgâÔâ Æpâ°{âP %~âpÖ|âgâÔâ°
79. À곩É⬪{â yêîgêÌâ°}â°Q yâÄRÉâ°Àâó{â°
80. %~âpÖ|âgâÔâ ÉâªuêC©Ìâ°yê
81. ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q ±þpâªgâ~âÚÉâ°Àâó{â°
82. %~âpÖ|âgâÔâ pÖÊ
83. ~ÖZûdâ³XÍâ}Ò}â¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêgâÔâ}â°Q ~âZúQÉâyâdâ"{âM·[ Uª±°{âpâ ûª|â°yâ]
84. dê·Àâó ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ~âZ»Íê©|â Àâ°yâ°K dÖ· ~âîÆ°»
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 5
85. o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê Ýê³pâyâ°, yêîgê ¾|âËpâÇêgâÔâ}â°Q
pâ{â°Mgê³ùÉâyâdâ"{âM·[ %zâÀÖ ÀâÃÖ~ÖËr°gê³ùÉâyâdâ"{âM·[
86. ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê ÝÖmpÖgâ°Àâó{â°
87. ÉÖdâ_ X ¾©vâ°Àâó{âdÖ"Ð ÀâXÑKgâÔâ}â°Q ÉâÀâ°}â° ÀâÃÖvâ°Àâ %ºdÖpâ
88. ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ pâkâ}ÖºdÖpâ
89. ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K %ºÉâ³kâ}êgâÔâ}â°Q pÖmX Æ|Ö}â Àâ°ªvâ·{â Àâ°°ª{ê
Àâ°ªÚÉâ°Àâó{â°
90. y곪{âpêgâÔâ}â°Q ¾ÀÖîÉâ·° %ºdÖpâ
aª{â}ê© %}â°Éâ³ä
Upâvâ}ê© %}â°Éâ³ä
Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³ä
}Ö·"}ê© %}â°Éâ³ä
Y{â}ê© %}â°Éâ³ä
I{êM©µâgâÔâ° Àâ°yâ°K dÖpâxgâÔâ Ýê©ùdê
Éâpâdâ°gâÔâ yêîgê ÀâXÀâÉêLÌâ°¶[ Éâ°|ÖpâÇêgâÔâ}â°Q yâpâ°Àâ Éâ·°ÀÖÐ pÖ¸å©Ìâ° aÀâ°Wyâ
%«~ÖZÌâ°dê" Ý곪¬dêÌâÃÖgâ°Àâªyê ogâ Epâ°Àâ ÀâÃÖpÖr yêîgê ~â{âP»gê ±{â·° ÀâÃñ·XÀâºËyâ
yêîgê ~â{âP»Ìâ°}â°Q ~ÖZp⪫Éâ°Àâó{â° %ÀâµâXdâÀêª{â° ~âîgâ¹ÉâÈÖÐ{ê. Ýê³Éâ yêîgê µÖÉâ}âÀâó,¥
(i) ÀâÃÖpÖr{â ~âZ»Ì곪{â° Ýâªyâ{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â Àê°©Èê yêîgêÌâ°}â°Q ƺÉâ°Àâ
Àâ°³·dâ yêîgê ÀÖXÄKÌâ°}â°Q ÆÉâKîÉâ°yâK{ê;
(ii) yêîgê ƺÉâ°ÆdêÌâ°}â°Q ~Öpâ{âµâËdâgê³ùÉâ°yâK{ê Àâ°yâ°K Ïê©pê Ïê©pê dâvê
ÝâªäÝ곩gâ°Àâó{â}â°Q ¾ÀÖîÉâ°yâK{ê;
(iii) ~âZyêX©dâÀÖРƺÉâÈÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q y곩îÉâ°Àâ yêîgê ÏêÈê~âsDgâÔâ}â°Q, ÀÖX~ÖîgâÔâ°
¾©vâ°Àâªyê ayÖKÌâ°~âÚÉâ°yâK{ê;
(iv) ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Ýâªyâ{â¶[ Ýâ°r°DÀâù yêîgê
Uª{â° ~âîÅÖ¸û{â Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgêgê ~âZ»ÌâÃÖÐ Àê³{â¶}â ÝâªyâgâÔâ¶[
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â U·[ yêîgêgâÔâ}â°Q (±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ, dâkÖ+ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ, hârdâ
ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K dê·Àâó ¾±Ëª|âgâÔê³vâ}ê ±ÔâÉâ±Ýâ°{Ö{âÀâógâÔâ° aÔâg곪vâªyê Eyâpâ
Ýâ³vâ°ÀâùgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ Àâ°pâ° ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ
IyÖR{â}ê %zâÀÖ ÉâªÉâ"pâÇêÌâ°¶[ ±ÔâÉâÈÖ{â ~ÖXѪgÒ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ Àê°©Èê Ýâ³vâ°Àâù
yêîgê Uª{â° ~âîÅÖ¸û{â yêîgê Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q aÔâg곪vâªyê) dâÚyâ ÀâÃÖvâ°yâK{ê
Àâ°yâ°K o î©» dâÚyâgê³ùÉâ°Àâ Ì곩m}êÌâ°}â°Q Ýâ³vâ°Àâù îÌâÃÖΰ» Uª{â°
dâpêÌâ°ÈÖgâ°yâK{ê;
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 6
(v) %ªyâpâpÖmX ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[ pÖmX{ê³Ôâgê ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâùgê ~âZ»ÌâÃÖÐ
pÖmX{ê³Ôâgê Ùû{â Ýâ³vâ°ÀâùgâÔâ Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgêgê Æ}Öΰ»
¾©vâ°yâK{ê;
(vi) {ÖÉÖK}â° %zâÀÖ pâÀÖ¾û{â ÉâpâÑ}â Àê°©Èê pÖmX{â Ýê³pâgê dâÔâ°þÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ¶[
±Ôâû{â Ýâ³vâ°Àâùgê µê©dâvÖ 4 pâÍâ°D Ýêä+gêÌâÃÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê
É⪱ª|â{â¶[ û©Æ°yâ Æ}Öΰ»gê I~ⱪ|âdâ¶RÉâ°yâK{ê;
(vii) Éâ]Ìâ°ª yêîgê ¾|ÖËpâÇê A|Öpâ{â Àê°©Èê ÀÖX~ÖîgâÔâ° {ÖÙÈÖWÚ{â ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q
aÄRdê³Ôâ°\Àâó{âdÖ"Ð Àâ°yâ°K AÌâ°M dê·Àâó ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ÀâÃÖyâZ Èêdâ"~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q
~âîú©¶Éâ°Àâó{âdÖ"Ð %}â°Àâó ÀâÃÖÚdê³vâ°Àâ Àâ°³·dâ Éâ]Ìâ°ª dÖÌâ°Ë ~Ö·}êgê
~êòZ©yÖbþÉâ°yâK{ê;
(viii) dÖ}â³¾}â ÆÆ|â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâ¬pâ°Àâ %~âpÖ|âgâùgê Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ
I·[ªhâ}êgê É⪱ªºû{âªyê ÆÀê©kâ}ÖºdÖpâdê" %ÀâdÖµâdê³vâ{ê Éâ]Ìâ°ª kÖ·}Ö {âªvâ
ƺÉâ°Àâó{âdÖ"Ð %ÀâdÖµâ dâ¶RÉâ°Àâ Àâ°³·dâ dÖ}â³¾}â ~âî~Ö·}êgê IyêK©m}â
¾©vâ°Àâó{â°;
(ix) ÀâÃÖpÖr{â ÉâÀâ°Ìâ°Àâ}â°Q ~âîÅÖ¸Éâ°Àâ Àâ°³·dâ %{âdê" É⪱ª|â~âvâ°Àâ ÆÀÖ{âgâÔâ}â°Q
dâÚÀê° ÀâÃÖÚ ÆÔ⪱Ʒ[{ê yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâó{â}â°Q Ùäyâ~âÚÉâ°yâK{ê Àâ°yâ°K
Ù ÀâÃÖvâ°yâK{ê Àâ°yâ°K ÀÖX~Öîgâùgê Éâ³dâK ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê yêîgê ÏêÈê~âsDgâÔâ}â°Q
¾©vâ°Àâªyê ÉâÝâ ÀÖX~ÖîgâÔâ}â°Q %gâyâX~âÚÉâ°yâK{ê.
dê·Àâó ~ÖZÉâªÐdâÀÖ{â ÝÖgâ³ A}â°ÍâªÐdâÀÖ{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q ÉâÝâ dâ¶RÉâÈÖÐ{ê.
A{â Mîª{â o Æ|ê © Ìâ ° dâ .
[2003pâ Æ|Ö}â Éâ Å ê Ìâ ° Æ|ê © Ìâ ° dâ Éâ ªfê X 2]
(ÅÖpâyâ ÉâªÆ|Ö}â{â OÔâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ° Upâvâ}ê© ~âsDÌâ° 54}ê© }âÀâ°³{â°)
I
2005pâ ÉâªfêX 6.¥ oÐpâ°Àâ ÀâÃÖpÖr yêîgê ÀâXÀâÉêLÌâ° ±{âÈÖÐ pâ³ÄÉâÈÖÐpâ°Àâ
ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgê Æ}ÖXÉâ{â É⪱ª|â{â¶[ pÖÍâåÀâ°rD{â¶[ dêôg곪vâ »©ÀâÃÖË}âgâÔâ}â°Q
uÖîgê³ùÉâ°Àâó{âdÖ"Ð ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2004dê" »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ°Àâó{â°
%ÀâµâXdâÀÖÐ{ê.
o Éâª{âÅâË{â¶[ Eyâpâ ~ÖZÉâªÐdâÀÖ{â Àâ°yâ°K A}â°ÍâªÐdâÀÖ{â dê·Àâó I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q
ÉâÝâ dâ¶RÉâÈÖÐ{ê.
A{âMîª{â o Æ|ê©Ìâ°dâ.
[2005pâ Æ|Ö}â Éâ Å ê Ìâ ° Æ|ê © Ìâ ° dâ Éâ ªfê X 4]

2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 7
II
2005pâ ÉâªfêX 11.¥ AÌâ°ÀâXÌâ° ÅÖÍâx{â¶[ ÀâÃÖÚ{â ~âZÉÖKÀâgâÔâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ·°
Àê°ôÉâ³pâ° m³m° yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1932 (1932pâ Àê°ôÉâ³pâ° %º¾Ìâ°Àâ° IX,) dâ}ÖËrdâ
ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1957 (1957pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 25), dâ}ÖËrdâ Àâ°}곩pâªm}Ö
yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1958 (1958pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 30), dâ}ÖËrdâ Àâ½»KgâÔâ°, dâÉâ±°gâÔâ°,
AÊ©ÆdêgâÔâ° Àâ°yâ°K I{ê³X©gâgâÔâ Àê°©Èê yêîgê 1976 (1976pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 35),
dâ}ÖËrdâ Éâpâdâ°gâÔâ ~âZÀꩵâ Àê°©Èê yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1979 (1979pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 27),
dâ}ÖËrdâ ÈÖrîgâÔâ Àê°©Èê yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2004 (2004pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 3), dâ}ÖËrdâ
dê·Àâó Éâpâdâ°gâÔâ ~âZÀꩵâ{â Àê°©Èê Ƶê©Íâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2004 (2004pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ°
29) Àâ°yâ°K dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003 (2004pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 32)
EÀâógâÔâ}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ°Àâó{â° %ÀâµâXdâÀêª{â° ~âîgâ¹ÉâÈÖÐ{ê.
Éâ{âî %º¾Ìâ°Àâ°gâÔâ dê·Àâó I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q Ýêkâ°+ ÉâÀâ°ªmÉâgê³ùÉâ·° ÉâÝâ o
%ÀâdÖµâÀâ}â°Q I~âÌ곩Ðûdê³Ôâ\ÈÖÐ{ê.
A{âMîª{â o Æ|ê©Ìâ°dâ.
[2005pâ Æ|Ö}â Éâ Å ê Ìâ ° Æ|ê © Ìâ ° dâ Éâ ªfê X 12]
III
2005pâ ÉâªfêX 27.¥ yêîgê Æ}Öΰ» ¾©vâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ ~âsDÌâ°¶[ Àâ°yâ°K µê©dâvÖ
}Ö·"pâÍâ°D yêîgê ƺÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ ~âsDÌâ°¶[ ÀâÃÖ~ÖËr°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ pÖmX ÝâxdÖÉâ°
ÉâäÀâpâ°gâÔâ %ºdâ½yâ ÉâÆ°»Ìâ°° dêôg곪vâ »©ÀâÃÖË}âÀâ}â°Q dÖÌâ°Ëpâ³~âdê" yâpâ·° Àâ°yâ°K gâîÍâF ä·[pê
ÏêÈê A|Öpâ{â Àê°©Èê iÍâºgâÔâ Àê°©Èê yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ AÌê°" %ÀâdÖµâdê" I~ⱪ|â
dâ¶RÉâ·° dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·X ÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{ê. yêîgê
{âpâgâÔâ¶[}â ±{âÈÖÀâÇêgâÔâ}â°Q 2005pâ Àê°© »ªgâÔâ Àê³{â·}ê© ¬}Öªd⬪{â dÖÌâ°Ëpâ³~âdê"
±pâ°Àâªyê uÖîgê³ùÉâÏê©dêª{â° ÉâÝâ %ºdâ½yâ ÉâÆ°»Ìâ°° ¾xËΰû{ê. %·[{ê %ºdâ½yâ ÉâÆ°»Ìâ°°
»©ÀâÃÖ˾ûpâ°Àâ Æ}ÖXÉâ{âÈê[© pÖmXgâÔâ° ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgêÌâ°}â°Q uÖîgê³ùû{âpê ÀâÃÖyâZ
ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgêÌâ°}â°Q %ÔâÀâÚûdê³Ôâ°\Àâó{âîª{â IªÂÖgâ±Ýâ°{Ö{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ÖÌâ°
}âÍâDÀâ}â°Q yÖ}â° Åâ»ËÀâÃÖÚdê³vâ·° ÅÖpâyâ ÉâdÖËpâÀâó aÄRd곪Úpâ°yâK{ê. A{âdÖpâx pÖmX Æ|Ö}â
~âîÍâyâ°K %ºÀꩵâ}â{â¶[ Epâ{ê E{â°Mîª{â dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgê (»{â°M~âÚ) %|ÖX{ꩵâ,
2005}â°Q dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·XÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003 pâ¶[ Àê°©·"ªvâ ±{âÈÖÀâÇêgâÔâ}â°Q
yâpâ°Àâó{âdÖ"Ð 2005pâ m³}Ò OÔâ}ê© ¬}Öªdâ{âª{â° ~âZfÖXÄÉâÈÖΰyâ°. Ýê³Âê©·° }âvêÉâ°ÀâÀâîgê
dê³sDpâ°Àâ î©»Ìâ°Èê[© ûþ»¾Éâ°gâÔâ %ªgâÚgâÔâÀâîgê Àâ°yâ°K YÉÒÑZ©ª %ªgâÚgâÔâÀâîgê pÖÊ
Éñ·ÅâXÀâ}â°Q ¾©vâ°Àâ Àâ°yâ°K Éâpâdâ°gâÔâ ÀâgÖËÀâÇêÌâ° Àê°©Èê pÖmX{â Ýê³pâgâvê pâÀÖ¾û{â UÈÖ[
Éâpâdâ°gâùgê Ýâ³vâ°Àâù yêîgê îÌâÃÖΰ»Ìâ°}â°Q ÆÉâKîÉâ°ÀâªyâÝâ dê·Àâó ÉâR¸D©dâpâx »{â°M~âÚgâÔâ}â°Q
yâpâ·° ÉâÝâ o %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ±Ôâûdê³Ôâ\ÈÖÐ{ê.
Éâ{âî %|ÖX{ꩵâdê" ±{âÈÖÐ o Æ|ê©Ìâ°dâÀâ}â°Q Àâ°ªÚÉâÈÖÐ{ê.
A{âM îª{â o Æ|ê©Ìâ°dâ.
[2005pâ Æ|Ö}â Éâ Å ê Ìâ ° Æ|ê © Ìâ ° dâ Éâ ªfê X 24]
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 8
2004 pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 32
(2004 pâ ÚÉꪱpÒ E~âRyâ³Wpâ}ê© ¬}Öªdâ{âª{â° dâ}ÖËrdâ pÖmX~âyâZ{â Ƶê©Íâ ÉâªädêÌâ°¶[
Àê³{â·° ~âZdârÀÖÐ{ê)
dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·X ÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003
(2004pâ ÚÉꪱpÒ Ýâ¬}êô{â}ê© ¬}Öªdâ{âª{â° pÖÍâå~â»Ìâ°Àâîª{â %}â°Àâ°»Ìâ°}â°Q ~âvêÌâ°ÈÖÐ{ê)
(2005}ê© %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6, 11 Àâ°yâ°K 27 pâ¶[ »{â°M~âÚÌâÃÖ{âªyê)
dâ}ÖËrdâ pÖmX{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ Ù %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â Àê°©Èê Àâ°yâKÍâ°D yêîgêÌâ°}â°Q
ƺÉâ°Àâó{âdÖ"Ð I~ⱪ|â dâ¶RÉâ·° aª{â° %º¾Ìâ°Àâ°.
E{â° ÅÖpâyâ gâxpÖmX{â YÀâyÖQ·"}ê© ÀâÍâË{â¶[ dâ}ÖËrdâ pÖmX Æ|Ö}âÀâ°ªvâ·¬ª{â o
Àâ°°ª¬}âªyê %º¾Ìâ°Æ°yâÀÖgâ¶:¥
%|ÖXÌâ° ¥ I
~ÖZp⪫dâ
1. ÉâªÑ_~âK ÝêÉâpâ°, ÀÖXÄK Àâ°yâ°K ~ÖZpâªÅâ.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q dâ}ÖËrdâ ÀâÃñ·X
ÀâºËyâ yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 2003 Uª{â° dâpêÌâ°yâdâ"{â°M.
(2) E{â° ÉâÀâ°gâZ dâ}ÖËrdâ pÖmXdê" ÀÖX~âKÀÖgâ°yâK{ê.
(3) E{â°, ÉâdÖËpâÀâó %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ gê³yâ°K~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ
1
[¬}Öªdâ]¬ª{â uÖîgê ±pâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %º¾Ìâ°Àâ°{â Ïê©pê Ïê©pê I~ⱪ|âgâùgê Ïê©pê Ïê©pê
¬}ÖªdâgâÔâ}â°Q gê³yâ°K~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
1. %º¾Ìâ°Àâ°{â 3 Àâ°yâ°K 22}ê© ~âZdâpâxgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Iù{â UÈÖ[ ~âZdâpâxgâÔâ° ¬}Öªdâ:
11.3.2005}ê© ¬}Öªd⬪{â uÖîgê ±ª¬Àê. %ºÉâ³kâ}ê ÉâªfêX UÁÒÚ 55 ûUÉÒUÈÒ 2005(1),
¬}Öªdâ: 11.3.2005 (dâ}ÖËrdâ pÖmX~âyâZ ÅÖgâ IV-A Ƶê©Íâ ~â»Zdê 326 ¬: 11.3.2005) ~âZdâpâx
3 Àâ°yâ°K 22 ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â uÖîgê ±ª¬Àê. %ºÉâ³kâ}ê ÉâªfêX UÁÒÚ 55 ûUÉÒUÈÒ
2005(2) ¬}Öªdâ: 23.2.2005
(4) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ gê³yâ°K~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ¬}Öªdâ{â
yâpâ°ÀÖÌâ°{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° Àê°©Èê yêîgêÌâ°}â°Q ƺÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
Éâpâdâ°gâÔâ Ïê©pê Ïê©pê ÀâgâË %zâÀÖ ÀâgâËgâùgê Ïê©pê Ïê©pê ¬}ÖªdâgâÔâ}â°Q gê³yâ°K~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
2. ~âîÅÖÍêgâÔâ°.¥ o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ Éâª{âÅâËÀâó %}âXzÖ %gâyâX~âÚû{â Ýê³pâyâ°:¥
(1) `dâ ½ ¸' Uª±°{â°, %{âpâ ÀÖXdâpâx ÀâXyÖXÉâgâÔê³vâ}ê, y곩rgÖîdê, ÏêÔêgâÔâ°, Ýâ°·°[
%zâÀÖ y곩r{â IyâR}âQgâÔâ}â°Q ÏêÔêÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K uÖ}â°ÀÖpâ°gâÔâ}â°Q À갩ΰÉâ°Àâó{â}â°Q
aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê, A{âpê E{â° Ýêô}â°gÖîdê, d곩ùÉÖdâÇê, yâùÀâ|âË}ê Àâ°yâ°K dê©Àâ· Àâ°pâ
dâÚÌâ°°Àâó{â}â°Q aÔâgê³Ôâ°\Àâó¬·[;
(2) `dâ ½ ¸dâ ' Uª{âpê, Éâ]yâÿ Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑK;
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 9
(3) `d⽸Ìâ° IyâR}âQ %zâÀÖ y곩rgÖîdêÌâ° IyâR}âQ'Àâó dÖÕÌâ°}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû
dê©Àâ· Éâ]kâ+gê³ùÉâ°Àâó{â°, ÀâÐË©dâîÉâ°Àâó{â°, ƪgâÚÉâ°Àâó{â° %zâÀÖ axÐÉâ°Àâó{â}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû
±Ôâdêgê Ì곩gâXgê³ùÉâ°Àâó{âdÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê© Åñ»dâ, pÖÉÖÌâ°¾dâ %zâÀÖ Eyâpâ ÉâªÉâ"pâÇêgê
aÔâ~âÚÉâÈÖ{â kâÝâ, ²©Ú UÈêgâÔâ°, dâkÖ+ g곩v⪲, kñ²©}ê, Àâ°pâ, Ýâ°xÉê Ýâx°J Àâ°yâ°K
%ªzâÝâ{ê© IyâR}âQÀâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\Àâó{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{âM·[;
(4) `%Ä© ·° }ÖXÌâ à ֺdâ pâ x' Uª{âpê, dâ}ÖËrdâ %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâx %º¾Ìâ°Àâ°,
1976pâ (1976pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 59) %ÚÌâ°¶[ pâäyâÀÖ{â dâ}ÖËrdâ %Ä©·°
}ÖXÌâÃÖºdâpâx;
(5) `yêîgê ¾|âËpâÇê' Uª{âpê, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ
ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê Uª{â° ÅÖÆÉâÈÖ{â yêîgê ¾|âËpâÇê Àâ°yâ°K E{â° ~âó}âpÒ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q
aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.

1
[(5¥U) ``ÏÖZ XªvÒÀâÃÖÚ{â'' Uª{âpê, ÀÖX~Öpâ Àâ°yâ°K ÀÖX~Öpâ Éâpâdâ° gâ°pâ°yâ°gâÔâ
%º¾Ìâ°Àâ°, 1958pâ (1958pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 43) %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ gâ°pâ°yâ°gâÔâ %º¾Ìâ°Àâ°,
1999pâ (1999pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 47) %ÚÌâ°¶[ aª{â° ÝêÉâî}â¶[ %zâÀÖ }곩ª{ÖΰyâÀÖ{â
%zâÀÖ }곩ª{â¹Ìâ°° EyâXzâË{â¶[pâ°Àâ %zâÀÖ }곩ª{â¹ ÀâgÖËÀâÇêÌâ°° EyâXzâË{â¶[pâ°Àâ
ÀÖX~Öpâ gâ°pâ°»}â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ°.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê
(6) `ÀâXÀâÝÖpâ' Uª±°{â°,¥
(U) ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖX~Öpâ, ÀÖ¹mX, yâÌâÃÖîdê %zâÀÖ, ÀÖX~Öpâ, ÀÖ¹mX %zâÀÖ
yâÌâÃÖîdêÌâ° Éâ]pâ³~â{â ÌâÃÖÀâó{ê© I{âXÀâ° %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ ÉâªÉêLÌâ°°, %ªzâ
ÀÖX~Öpâ, ÀÖ¹mX, yâÌâÃÖîdê, I{âXÀâ° %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ ÉâªÉêLÌâ°}â°Q
~âZÌ곩m}â %zâÀÖ ÈÖÅâÀâ}â°Q Ý곪{â°Àâ I{êM©µâ¬ª{â }âvêÉâÈÖgâ°»Kpâ¶
%zâÀÖ E·[¬pⶠÀâ°yâ°K %Àâógâùª{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÈÖÅâ ~ÖZ~âKÀÖÐpⶠ%zâÀÖ
~ÖZ~âKÀÖз[¬pâ¶, EÀâógâÔâ}â°Q Àâ°yâ°K
(²) %ªzâ ÀÖX~Öpâ, ÀÖ¹mX, yâÌâÃÖîdê I{âXÀâ° %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ ÉâªÉêLgê
É⪱ªºû{â %zâÀÖ ~ÖZÉâªÐdâÀÖ{â %zâÀÖ ÉâÝÖÌâ°dâÀÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê©
ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q,
¥ aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(7) `±ªvâ À ÖÔâ Éâ pâ dâ ° gâ Ôâ ° ' Uª{âpê ÉâdÖËpâÀâó %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â
Àê³±·Ðgê dâÚÀê°Î°·[{â ar°D ÏêÈêÌâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖrÀâ·[{â Eyâpâ ÀÖX~Öpâ{â dâZÀâ°{â¶[ ±ÔâÉâ°Àâ
µêôyÖXgÖpâ Àâ°yâ°K %ªzâÝâ°{ê© ÉÖLÀâpâ, Ìâ°ªyê³Z©~âdâpâx, Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âgâÔâ°, Éâ·dâpâÇêgâÔâ°,
ÀâÃñÈÒGgâÔâ°, I~âdâpâxgâÔâ° Àâ°yâ°K ÊgÒgâÔâ³ aÔâg곪vâªyê aª{â° ÉÖLÀâpâ;
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 10
(8) `AÌâ ° ° dâ K' Uª{âpê, dâ}ÖËrdâ ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ° 1957pâ (1957pâ dâ}ÖËrdâ
%º¾Ìâ°Àâ° 25) 3}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀÖ¹mX yêîgêgâÔâ AÌâ°°dâK}ÖÐ }ê©Àâ°dâg곪vâ ÌâÃÖÀêò±T
ÀâXÑK;
(9) `dâ ª~ê ¾ ' Uª±°{â° dâª~ê¾gâÔâ %º¾Ìâ°Àâ°, 1956pâ¶[ (1956pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ°
1) %{âdê" dê³vâÈÖ{â %zâËÀâ}êQ© Ý곪¬pâyâdâ"{â°M;
(10) ÀÖXdâpâx ÀâXyÖXÉâgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉâuÖ»©Ìâ° ~â{ÖÀâùgâÔ곪¬gê `ÉÖgâ°Àâù
ÀâÃÖvâ°Àâó{â°' Uª{âpê, ÌâÃÖÀâó{ê© d⽸ dÖÌâ°ËÀâ}â°Q }âvêÉâ°Àâó{â°;
(11) `Éâ]yâÿ ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖvâ°Àâó{â°' Uª{âpê,¥
(U) yâ}âQ Éâ]ªyâ {â°ÚÀê°Ìâ° Àâ°³·dâ, %zâÀÖ
(²) yâ}âQ Éâ]ªyâ dâ°r°ª±{â {â°ÚÀê°Ìâ° Àâ°³·dâ, %zâÀÖ
(û) }âgâ{â° pâ³~â{â¶[ %zâÀÖ ÀâÉâ°K pâ³~â{â¶[ A{âpê, ÏêÔêÌâ° ~Ö¶}â¶[ %·[{â,
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Àâ°m³îgâÔ곪¬gê }ñdâpâpâ Àâ°³·dâ %zâÀÖ yâ}âQ
ÀêôÌâ°ÑKdâ Àê°©¶]kÖpâÇê %zâÀÖ yâ}âQ dâ°r°ª±{â ÌâÃÖÀêò±T Éâ{âÉâX}â
Àê°©¶]kÖpâÇêÌâ°¶[ d⳶gê }ê©Æ°ûdê³Ôâ\ÈÖ{â dÖÆ°Ëdâpâ Àâ°³·dâ,
¥ yâ}âQ Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖvâ°Àâó{â°.
ÆÀâpâÇêgâÔâ°:¥ (1) Æ|âÀê %zâÀÖ %~ÖZ~âK ÀâÌâ°Éâ" %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© {êôþdâ %zâÀÖ
ÀâÃÖ}âûdâ %ÉâÀâ°zâËyêgê aÔâgÖÐpâ°Àâ ÀâXÑKÌâ° Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q %ÀâÔâ %zâÀÖ %Àâ}â AÔâ°gâÔâ° %zâÀÖ
d⳶gê }ê©Æ°ûd곪vâ dÖÆ°Ëdâpâ Àâ°³·dâ ÉÖgâ°ÀâùÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{âpê, %{â}â°Q Éâ]yâÿ ÉÖgâ°Àâù
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâó{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(2) %ÆÅâdâK dâ°r°ª±{â Éâª{âÅâË{â¶[, %ªyâÝâ dâ°r°ª±{â ÌâÃÖÀâ}ê© Éâ{âÉâX}â°
Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖvâ°»K{âMpê, %{â}â°Q Éâ]yâÿ ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌê°ª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(12) `ÀÖX~Öî (Ú©·pÒ)' Uª{âpê, }âgâ¬gÖÐÌê°© Agⶠ%zâÀÖ Àâ°°ª{âdê" ÝÖdâÈÖ{â
Éâª{ÖÌâ°dê" Agⶠ%zâÀÖ dâÆ°Íâ}Ò, ÉâªÅÖÀâ}ê %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð Agâ¶,
}ê©pâÀÖÐ %zâÀÖ %}âXzÖ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ, ÀâÃÖpÖrÀâÃÖvâ°Àâ, Éâpâ±pÖm° ÀâÃÖvâ°Àâ
%zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK Àâ°yâ°K %{â°,
(U) ÉâdÖËpâ{â, dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ{â, dâ}ÖËrdâ pÖmXÀâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
pÖmX{â pÖmX ÉâdÖËpâ{â, aª{â° dêôgÖîd곩{âXÀâ°, ÀÖ¹uê³X©{âXÀâ° %zâÀÖ
ÀÖX~Öp곩{âXÀâ°, aª{â° µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°, ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâ, dâª~ê¾, þª{â³
%ÆÅâdâK dâ°r°ª±, %ùÌâ° ÉâªyÖ}â dâ°r°ª±, ~Ö·°gÖîdê ÁâÀâ°°Ë, Éâªhâ, dâ[ÏÒ
%zâÀÖ %ªzâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ aª{â° %É곩ûÌê°©Íâ}Ò;
(²) ÉÖª{â«Ëdâ ÀâyâËdâ (ÂêZ©vâpÒ), ~âZ|Ö}âdâyâË, OuêªÂÒ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
ÉÖÀâ°zâXË{â¶[ pÖmX{â¶[ Éâpâdâ}â°Q ÙÉâ°Àâ, ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ, Éâpâ±pÖm°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 11
ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ, }âgâ{ÖÐÌê°© %gⶠ%zâÀÖ Àâ°°ª{âdê" ÝÖdâÈÖ{â
Éâª{ÖÌâ°dê" Agⶠ%zâÀÖ dâÆ°Íâ¾QgÖgâ¶, ÉâªÅÖÀâ}êgÖgⶠ%zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\
~âZ»Áâ·dÖ"Ð Agⶠ}âvêÉâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâÀâò aÔâg곪vâªyê ÉÖª{â«Ëdâ ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ}â°Q
}âvêÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK;
(û) ÌâÃÖÀêò±T ~âZ|Ö}âdâyâË}â ~âpâÀÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ Ù, ÀâÃÖpÖr, Éâpâ±pÖm° %zâÀÖ
ÆyâpâÇêÌâ° ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ dâÆ°Íâ}Ò OuêªÂÒ, {âÈÖ[ù %zâÀÖ ÅâpâÀâÉê
dê³vâ°Àâ OuêªÂÒ %zâÀÖ ÝâpÖm°{Öpâ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÝêÉâ{â dâpêÌâ°ÈÖ{â
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀÖ¹mX OuêªÂÒ;
(Ú) %¾ÀÖû ÀÖX~Öî %zâÀÖ %¾ÀÖû ÀÖX~ÖîÌâ° OuêªÂÒ, pÖmX{â Ýê³pâgâvê Epâ°Àâ
ÁâÀâÃÒË %zâÀÖ dâª~â¾ %zâÀÖ %É곩ûÌê°©Íâ¾Q}â ÉâLù©Ìâ° µÖfê;
(E) yâÌâÃÖîdêÌâ° Àâ°³·dâ %zâÀÖ %}âXzÖ yÖ}â° IyÖR¬û{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑK;
(UÁÒ) ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ¶[ }âgâ{â°, Àâ°°ª{â³Ú{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\
~âZ»Áâ·dÖ"Ð Éâ]»K}â dâpÖî}â %}â°ÉâpâÇêÌâ° Ýê³pâyÖ{â ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[
yê³vâÐÉâ°Àâ ÀâXÑK;
(Ê) dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖî}â ¾ÀâËÝâÇêÌâ°¶[ aÔâgê³Ôâ°\Àâ Éâpâdâ°gâÔâ¶[ (Éâpâdâ°gâÔÖÐÌê°©
Agⶠ%zâÀÖ Eyâpâ pâ³~â{â¶[Ìê°© Agâ¶) Éâ]»K}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[
yê³vâÐpâ°Àâ ÀâXÑK;
(ÝêkÒ) dâªyâ° Ù Éâpâdâ°gâÔâ ±rÀÖvê ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ %zâÀÖ dâªyâ°gâÔâ Àâ°³·dâ
Éâª{ÖÌâ°{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÉêLÌâ°¶[ yê³vâÐpâ°Àâ ÀâXÑK;
(Y) }âgâ{â°, Àâ°°ª{âdê" ÝÖÑ{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê©
I{êM©µâdÖ"Ð (aª{â° ¾¬ËÍâD %ÀâºgÖÐÌê°© Agⶠ%zâÀÖ E·[¬pâ¶) ÌâÃÖÀâóÀê©
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ ÝâÑ"}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ yê³vâÐpâ°Àâ ÀâXÑK;
¥ Uª±°{â}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
ÆÀâpâÇêgâÔâ°:¥ (1) ÀâXÀâÝÖpâ{â dâZÀâ°{â¶[Ìê°© Agⶠ%zâÀÖ %{â·[{ê© Agⶠ}âgâ¬gÖÐ
%zâÀÖ Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð %zâÀÖ dâÆ°Íâ¾QgÖÐ %zâÀÖ ÉâªÅÖÀâ}ê %zâÀÖ Eyâpâ
ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð yâ}âQ Éâ{âÉâXîª{â %zâÀÖ Éâ{âÉâXîgÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Ùî©Éâ°Àâ, ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖvâ°Àâ, Éâpâ±pÖm° ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ ÉâªhâÀâ}â°Q (aª{â° ÉâÝâdÖî ÉâªhâÀâ}â°Q
aÔâg곪vâªyê) dâ[ÏÒ %zâÀÖ ÁâÀâÃÒË %zâÀÖ aª{â° %É곩ûÌê°©Íâ}â}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â
I{êM©µâgâùgÖÐ ÀÖX~Öî Uª±°{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(2) ÀâXÀâÝÖpâ{â dâZÀâ°{â¶[Ìê°© Agⶠ%zâÀÖ %{â·[{ê Agâ¶, }ê©pâÀÖÐ %zâÀÖ %}âXzÖ
}âgâ¬gÖÐ %zâÀÖ Àâ°°ª{âdê" ÝÖdâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð %zâÀÖ dâÆ°Íâ¾QgÖÐ, ÉâªÅÖÀâ}ê %zâÀÖ
Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ, ÀâÃÖpÖrÀâÃÖvâ°Àâ, Éâpâ±pÖm° ÀâÃÖvâ°Àâ
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 12
%zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ{â %zâÀÖ pÖmX ÉâdÖËpâ %zâÀÖ ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâ
%zâÀÖ µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°Àâ}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgÖÐ ÀÖX~Öî Uª±°{ÖÐ
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(3) kâ·}âäyâZgâÔâ}â°Q ~âZ{âµâË}âdÖ"Ð I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ %ºdÖpâ{â ÀâgÖËÀâÇêÌâ°
É⪱ª|â{â¶[ %ªzâ %ºdÖpâÀâ}â°Q ~âZ{âµâËdâ¾gê ÀâgÖËÀâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°}â°Q Àâ°yâ°K %ªzâ
I~âÌ곩gâdÖ"Ð ~âZ{âµâËdâ}â° ÌâÃÖÀâ ÀâXÑKΰª{â %ºdÖpâÀâ}â°Q ~âvêÌâ°°yÖK}곩, A ÀâXÑKÌâ°}â°Q, o
Ùªvâ{â Àê°©pêgê ÀÖX~Öî Uª±°{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(4) (U) Éâ]yâÿ yÖ}â° ÉÖgâ°Àâù ÀâÃÖÚ{â Åâ³Æ°Ìâ°¶[ ÏêÔê{â d⽸ IyâR}âQÀâ}â°Q ÀâÃÖyâZÀê©
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ d⽸dâ}â}â°Q %zâÀÖ d곩ù ÉÖdÖ¹dêÌâ°¶[ ÀâÃÖyâZÀê© yê³vâÐpâ°Àâ
Àâ°yâ°K %ªzâ d곩ù ÁÖpâª}â IyâR}âQgâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°}â°Q o Ùªvâ{â
%zâË ÀÖXÄKÌâ°¶[ ÀÖX~Öî Uª±°{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{âM·[.
(²) a±T d⽸dâ}â° yÖ}ê© aª{â° dâª~â¾ÌâÃÖÐpâ°Àâ¶[ Àâ°yâ°K yÖ}â° Éâ]yâÿ, }ê©pâÀÖÐ %zâÀÖ
Eyâpâ î©»Ìâ°¶[ d⽸ ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ Åâ³Æ°Ìâ°¶[ ÏêÔê{â Àê°xÉâ°, O·Ñ", pâ±TpÒ,
kñ²©}ê, Àâ°pâ, dâkÖ+ g곩v⪲ %zâÀÖ dÖÕÌâ°}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ¶[ %ªzâ
dâª~â¾Ìâ°}â°Q %ªzâ IyâR}âQ{â ÀâÃÖpÖrdê" É⪱ªºû{â ÀâþÀÖr°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ a±T
ÀÖX~Öî Uª±°{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(13) `{âÉÖKÀê©m°' Uª±°{â° ÌâÃÖÀâó{ê© Æ|Ö}â{â¶[ÌâÃÖgⶠ¶ØyâÀÖ{â %zâÀÖ Àâ°°¬Zû{â
{ÖÙÈêgâÔâ°, UÈêdÖå¾dÒ Æ|Ö}â{â¶[ pâÑ_ÉâÈÖ{â (Éê³D©pÒ ÀâÃÖvâÈÖ{â) ÉÖ]Àâ°X~âyâZ Àâ°yâ°K ÀâÃÖþ»
EÀâógâÔâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(14) `pâÁâóK' Uª{âpê, Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê pâÁâóK ÀâÃÖvâ°Àâ dâZÀâ°{â¶[
ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖr, ÝÖgâ³ %ªzâ pâÕKgê dÖpâxÀÖ{â ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â û©ÀâÃÖ µâ°·"
ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ}â°Q {Ös{â yâpâ°ÀÖÌâ° A Éâpâdâ°gâÔâ Ýâdâ°" ÉÖ]Àâ°X{â {âÉÖKÀê©m°gâÔâ ÀâgÖËÀâÇêÌâ°
Àâ°³·dâ ÀâÃÖvâÈÖ{â ÀâÃÖpÖr Àâ°yâ°K ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê Éâpâdâ°gâÔâ pâÕKgê dÖpâxÀÖ{â
ÀâÃÖpÖrdê" Àê³{â·° %{âpâ É⪱ª|â{â a~âRª{â %zâÀÖ A{ꩵâÀâ}â°Q ~Ö¶Éâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð %ªzâ
a~âRª{â %zâÀÖ A{ꩵâ{â }âªyâpâ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Éâpâdâ°gâÔâ %ª»Àâ° ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q ÉâÝâ
aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(15) `Éâpâdâ°gâÔâ°' Uª{âpê, (Àâ½yâK ~â»ZdêgâÔâ°, dâZÀâÃÖÝâË dê[©Àâ°°gâÔâ°, ÉÖDdâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K
Íê©pâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K Åâ{âZyêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû) UÈÖ[ ±gêÌâ° kâpâ Éâ]yâ°K Àâ°yâ°K %{â° uÖ}â°ÀÖpâ°,
UÈÖ[ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°, ÀÖX~Öpâ Éâpâdâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖî}â ¾ÀâËÝâÇêÌâ°¶[ aÔâg곪vâ
(Éâpâdâ°gâÔâªyê %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ pâ³~â{â¶[}â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ) ÀâÉâ°KgâÔâ° %zâÀÖ kâpâ
Éâ]»K}â u곩vâÇê, Àê°©ÈÖRr° %zâÀÖ {â°pâûKÌâ°¶[ I~âÌ곩ÐÉâÈÖgâ°Àâªzâ Éâpâdâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K
ÀâÃÖpÖrdê" Àâ°°ªkê %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â dâpÖî}â %ÚÌâ°¶[ ~âZyêX©ÑÉâÏê©dêª{â° aÄRpâ°Àâ,
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 13
ÏêÔêÌâ°°»Kpâ°Àâ UÈÖ[ ÁâÉâ·°gâÔâ°, Ýâ°·°[ %zâÀÖ Åâ³Æ°gê ·gâyÖK{â %zâÀÖ %{âpâ ÅÖgâÀÖÐpâ°Àâ
ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(16) `Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â' Uª{âpê, Éâª~âòxËÀÖÐÌê°© Agⶠ%zâÀÖ ~âZÌâÃÖ¹dâpâ
uê³yêÌâ°Èê[© AgⶠÉâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖÐÉâ°Àâó{âdÖ"Ð I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ (ÆÀâÃÖ}âgâÔâ° Àâ°yâ°K pêôÈê]
gÖÚgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû) ÌâÃÖÀâó{ê© ±gêÌâ° ÀÖÝâ}â Àâ°yâ°K %{â° yâÔâ°\gÖÚ, ~ÖZ¹Î°ª{â UÔêÉâ°Àâ
gÖÚ, ÂÖZ XdâDpÒ ¥ Âêë·pÒ Àâ°yâ°K %ªzâÀâógâÔâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(17) `ÉâdÖËpâ' Uª{âpê, dâ}ÖËrdâ ÉâdÖËpâ.
(18) `AÀâ°{â°' Uª{âpê, ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔ곪¬gê AÀâ°¬gê dÖpâxÀÖ{â ÀâÃÖpÖr
%zâÀÖ Ù %zâÀÖ %ªzâ AÀâ°¬}â dâZÀâ°{â¶[ ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° %zâÀÖ
ÅÖpâyâ{â û©ÀâÃÖ µâ°·" gâÚgâÔâ}â°Q {Ör°Àâ Àê³{â·° Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖ]Àâ°X{â {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q
ÀâgÖËÀâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ Àâ°³·dâ ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Ù ÝÖgâ³ ÙÌâ° ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ
%zâÀÖ %}âXzÖ pÖmX{â Ýê³pâоª{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âvê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â³ Éê©pâ°yâK{ê.
(19) `Ýâ³vâ°Àâù' Uª{âpê, ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ° Éê©î{âªyê a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ
ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[ ~âó}âÿ ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð %zâÀÖ Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ yâÌâÃÖîdêÌâ°¶[ %zâÀÖ ÉâªÉâ"pâx{â¶[
%zâÀÖ ~ÖXѪgÒ}â¶[ %zâÀÖ {ÖÉÖK}â° ÀâÃÖvâ°Àâ¶[ I~âÌ곩gâdÖ"Ð %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[
ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ I~âÌ곩gâdÖ"Ð Ùû{â ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ°.
(20) `Ýâ³vâ°Àâù yêîgê' Uª±°{â° 10}ê© ~âZdâpâx{â¶[ %{âdê" ¾©vâÈÖ{â %zâËÀâ}â°Q
Ý곪¬pâ°yâK{ê.
(21) `gâîÍâF ä·[pê {âpâ' Àâó %zâÀÖ `UªApÒÄ'Ìâ°° ÌâÃÖÀâ ~êòrDx{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ°
EÀêÌ곩 %{âpâ Àê°©Èê }âÀâ°³¬û{â {âpâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(22) `Ýâ°r°DÀâù yêîgê' Uª±°{â° 10}ê© ~âZdâpâx{â¶[ %{âdê" ¾©vâÈÖ{â %zâËÀâ}â°Q
Ý곪¬pâ°yâK{ê.
(23) `ÀâXÀâÝÖpâ{â ÉâLÔâ' Uª{âpê, ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖvâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ Àâ°yâ°K %{â°,¥
(U) ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q {ÖÉÖK}â° ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ ÉâªÉâ"îÉâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê©
IgÖZx, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ Eyâpâ ÉâLÔâ;
(²) ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q IyÖR¬Éâ°Àâ %zâÀÖ yâÌâÃÖîÉâ°Àâ %zâÀÖ ÉâªÉâ"îÉâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ;
(û) ÀÖX~ÖîÌâ°°, {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê yâ}âQ Èêdâ" ~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q Evâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê©
ÉâLÔâ Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ°° ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q Ouêªr}â Àâ°³·dâ (ÌâÃÖÀâó{ê© ÝêÉâ{â
dâpêÌâ°¶) }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{âÅâË{â¶[ Ouêªr}â ÀâXÀâÝÖpâ ÉâLÔâ;
¥ EÀâógâÔâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 14
(24) `¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ' Uª{âpê, ÉâdÖËp⬪{â %zâÀÖ AÌâ°°dâK¾ª{â, Ayâ¾gê
Àâþûdê³vâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ·° ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÀÖ¹mX yêîgê EÈÖfêÌâ°
a±T %ºdÖî.
(25) `~âZÉâdâK ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÏêÈê' Uª{âpê, ~âZÉâ°Kyâ ÀâÃÖpâ°dâÂêDÌâ°¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ,
~âZdâsÉâÈÖ{â Éâgâr° ÀâÃÖpÖr ÏêÈê Àâ°yâ°K Éâgâr° ÀâÃÖpÖr ÏêÈêÌâ°}â°Q ~âZdâsÉâ¬{âM Éâª{âÅâËgâÔâ¶[,
ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ~âZÉâdâK ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÏêÈê;
(26) `~âZdâsÉâÈÖ{â°{â°' Uª{âpê, ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖyÖË ~â»ZdêÌâ°¶[, ~â»ZdêÌâ°¶[ %zâÀÖ
¾Ìâ°yâdÖ¶dâ{â¶[ ~âZdâsÉâÈÖ{â°{â° %zâÀÖ ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÉâÆ°»Î°ª{â %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
~ÖZºdÖp⬪{â %ºÉâ³äÉâÈÖ{â°{â°.
(27) `}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öî' Uª{âpê, o %º¾Ìâ°Àâ°{â Àê°©pêgê }곩ª{Öΰyâ}Ö{â
ÀÖX~Öî.
(28) `ÆÀâpâ ~âsD' Uª{âpê, o %º¾Ìâ°Àâ°¬ª{â %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
%zâÀÖ %}âXzÖ Éâ¶[ÉâÏê©dêª{â° %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÆÀâpâ ~âsD.
(29) ``ÀâÃÖpÖr'' Uª{âpê, %{âpâ UÈÖ[ ÀÖXdâpâx ÀâXyÖXÉâgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉâuÖ»©Ìâ°
~â{ÖÀâùgâÔ곪¬gê }âgâ¬gÖÐ %zâÀÖ Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð %zâÀÖ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\
~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ dâZÀâ°{â¶[ a±T ÀâXÑKÌâ°° E}ê³Q±T¾gê ÀâÃÖvâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ¶[
ÉÖ]Àâ°X{â (%vâÀâÃÖ}â, A|Öpâ, ~âZÅÖpâ %zâÀÖ ayêKÌâ°·[{â) ~âZ»Ì곪{â° ÀâgÖËÀâÇê Àâ°yâ°K
E{âpâ¶[,¥
(U) }âgâ{â°, Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÌâÃÖÀâóÀê©
Éâpâdâ°gâÔâ¶[ Éâ]»K}â dâpÖî}â %}â°ÉâpâÇêÌâ°¶[ %·[{â Eyâpâ ÀâgÖËÀâÇê;
(²) dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖpâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ°Àâ¶[ aÔâg곪vâ Éâpâdâ°gâÔâ¶[ (Éâpâdâ°gâÔÖÐÌê°© Agâ¶
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ pâ³~â{â¶[Ìê°© Agâ¶) Éâ]»K}â ÀâgÖËÀâÇê;
(û) dâªyâ° Ù %zâÀÖ dâªyâ°gâÔâ Àâ°³·dâÀÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{ÖÌâ° ~â{âP»Ìâ° Àê°©pêgê
Éâpâdâ°gâÔâ ±rÀÖvê;
(Ú) }âgâ{â°, Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê©
I{êM©µâdÖ"Ð (¾¬ËÍâD %ÀâºgÖÐÌâÃÖgⶩ %zâÀÖ %·[¬pâ¶) ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ
I~âÌ곩gâ{â ÝâÑ"}â ÀâgÖËÀâÇê;
¥ EÀâógâÔâ° aÔâgê³Ôâ°\yâKÀê.
ÆÀâpâÇê:¥ 1) aª{â° Éâªhâ{â (ÉâÝâdÖî ÉâªhâÀâò Éê©î{âªyê), dâ[ÏÒ, ÁâÀâÃÒË %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâó{ê© %É곩ûÌê°©Íâ¾Q}â Éâ{âÉâXpâ°gâùgê ÀâXÀâÝÖpâ{â dâZÀâ°{â¶[Ìê°© Agⶠ%zâÀÖ %·[¬pâ¶,
}âgâ¬gÖÐ %zâÀÖ Àâ°°ª{â³Ú{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈê ÏÖÔâ°Àâ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÀâÃÖvâ°Àâ
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 15
Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÆyâpâÇêÌâ°¶[ aÔâg곪Úpâ°Àâ Éâ]»K}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ°}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â
I{êM©µâgâùgÖÐ ÀâÃÖpÖrÀꪱ°{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
2) AÝÖpâÀÖÐpâ°Àâ %zâÀÖ ÀâÃÖ}âÀâ ±ÔâdêgÖÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ÀâÉâ°KÀÖ{â %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâó{ê© ~ê©Ìâ°ÀÖ{â (%{â° ÀâÃÖ{âdâÀÖÐpⶠ%zâÀÖ %·[¬pâ¶) Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÌâÃÖÀâó{ê© Éê©ÀêÌâ°
Àâ°³·dâ %zâÀÖ %{âpâ aª{â° ÅÖgâ{â Àâ°³·dâ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© pâ³~â{â¶[}â ÀâÃÖpÖr{â
~âZ»Ì곪{â° ÀâXÀâÝÖpâÀâó, %ªyâÝâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Éê©ÀêÌâ°° }âgâ¬gÖÐ, Àâ°°ª{â³Ú{â
Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÏÖÔâ°Àâ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð Epâ°Àâ¶[, A Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr Àâ°yâ°K
Ù ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑKΰª{â %ªzâ ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q ÌâÃÖîgê ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌ곩 A ÀâXÑKgê ÀâÃÖÚ{â
ÀâÃÖpÖrÀêª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ %zâÀÖ yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ
dÖ}â³¾}â¶[ E{âdê" Æpâ°{âPÀÖÐ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³ ÉâÝâ,¥
(U) Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âZ|Ö}âdâyâ˾ª{â %Àâ}â ÀâÃÖpÖr{â Ouêªr¾gê Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â
Ouêªr¾ª{â Ù{Öpâ¾gê ÀâgÖËΰû{Ögâ;
(²) Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖrgÖp⾪{â ÙÉâ°Àâ Ouêªr¾gê Àâ°yâ°K ÙÉâ°Àâ
Ouêªr¾ª{â %Àâ}â ~âZ|Ö}âdâyâ˾gê ÀâgÖËΰû{Ögâ, þª{ê Ýê©ù{â Upâvâpâ ~êôÑ
ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{âÅâË{â¶[ Ouêªr}â°.¥
(i) Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q aª{â° {âpâ{â¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â°M ÀâÃÖpÖr{â IyâR»KgâÔâ}â°Q %Àâ}â
~âZ|Ö}âdâyâ˾gê Àâ°yê³Kª{â° {âpâ{â¶[ ÝâÉÖKªyâpâ ÀâÃÖÚpâ°Àâó{ÖÐ; %zâÀÖ
(ii) Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q aª{â° {âpâ{â¶[ Ùû{â°M, %ÀâógâÔâ}â°Q %Àâ}â ~âZ|Ö}âdâyâ˾gê
Àâ°yê³Kª{â° {âpâ{â¶[ ÝâÉÖKªyâpâ ÀâÃÖÚpâ°Àâó{ÖÐ; %zâÀÖ
(iii) %Àâ}â ~âZ|Ö}âdâyâË}â ~âpâÀÖÐ %Àâ}â° ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖrgâÔâ %zâÀÖ ÙgâÔâ
±gê$ %Àâ}â° ÀâÃÖÚ{â Éâª~âòxË ÉâªgâZÝâÇêgâÔâ° %zâÀÖ dâÚyâgâùgÖÐ %Àâ}â°
~âZ|Ö}âdâyâ˾gê Èêdâ" Éâ¶[Éâ{ê© Epâ°Àâó{ÖÐ; %zâÀÖ
(iv) dÖ·R¾dâ %zâÀÖ %ûKyâ]{â¶[·[{â ~âZ|Ö}âdâyâ˾gÖÐ dÖÌâ°Ë ¾ÀâËþûpâ°Àâó{ÖÐ
¥ dâªvâ°±ª{âpê
o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgÖÐ Upâvâ° Éâ]yâªyâZ ÀâÃÖpÖrgâÔâ° %zâÀÖ ÙgâÔâ°
}âvê¬pâ°Àâó{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
4) o ~âZdâpâx{â I{êM©µâgâùgÖÐ, dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ, ÌâÃÖÀâó{ê© pÖmX ÉâdÖËpâ,
µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ° %zâÀÖ ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâÀâó ÀâXÀâÝÖpâ dâZÀâ°{â¶[ Agⶠ%zâÀÖ Aз[¬pâ¶,
}âgâ¬gÖÐ %zâÀÖ Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÏÖÔâ°Àâ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð A{â
~âZ»Ì곪{â° Éâ]»K}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖpÖrÀêª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 16
(30) `pÖmX~âZ»¾º' Uª{âpê, 58}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ pÖmX ~âZ»¾ºÌâÃÖÐpâ·°
}ê©Àâ°dâg곪vâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK Àâ°yâ°K pÖmX ~âZ»¾ºÌâ° ~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q }êpâÀê©îÉâ·° A ~âZdâpâx{â
Àê°©pêgê AÌâ°°dâK}â° %ºdÖpâ ¾©Ú{â %ºdÖîÌâ°}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(31) `yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâÃÖpÖr' Uª{âpê, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ
%ÚÌâ°¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖpÖr.
(32) `yêîgê ÏêÈê~âsD' Uª{âpê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{âªyê, ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ
{âpâgâÔê³vâ}ê, %ÀâógâÔâ ~âZÀâÃÖx Àâ°yâ°K Eyâpâ ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q aÔâg곪vâ, 29}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{â aª{â° {âÉÖKÀê©m°.
(33) `yêîgê %Àâº' Uª{âpê, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ %ÀâºgâÔâ°.
(34) `yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖr°' Uª{âpê, ÌâÃÖÀâ ÀâþÀÖs}â Àê°©Èê ÀÖX~ÖîÌâ°°
yâ}âQ ar°D ÀâþÀÖs¾ª{â, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ î©»Ìâ°¶[ %ªzâ dâÚyâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â
yâpâ°ÀÖÌâ° ¾|âËîû{âªyê yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° Ýê³ÇêÌâÃÖÐpâ°Àâ}곩 A ÀâþÀÖr°,
A{âpê %{â° %ªyâpâpÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX{â dâZÀâ°{â¶[ %zâÀÖ ÅÖpâyâ ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pâÁâóK ÀâÃÖvâ°Àâ dâZÀâ°{â¶[ %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ aÔâgê Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q AÀâ°{â°
ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ dâZÀâ°{â¶[ Ù %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â ÀâþÀÖr}â°Q Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â
dâZÀâ°{â¶[Ìâ°·[{ê pÖmX{â Ýê³pâgê ÀâgÖËΰû{â %zâÀÖ ÆÈê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâ}â°Q
aÔâgê³Ôâ\yâdâ"{âM·[.
(35) `ar°D ÀâþÀÖr°' Uª{âpê, %ªyâpâpÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX{â dâZÀâ°{â¶[
%zâÀÖ ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pâÁâóK ÀâÃÖvâ°Àâ dâZÀâ°{â¶[ %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â
ÉâpâÝâ{â°MgâÔê³Ôâgê Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q AÀâ°{â° ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ dâZÀâ°{â¶[ ÀâÃÖÚ{â Ù %zâÀÖ
ÀâÃÖpÖr{â ÀâþÀÖr° Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â dâZÀâ°{â¶[Ìâ°·[{ê pÖmX{â Ýê³pâgê ÀâgÖËΰû{â %zâÀÖ
ÆÈê© ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâ}â°Q aÔâg곪vâªyê pÖmX{â¶[}â U·[ ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ ÉâLÔâgâÔâ¶[
ÀÖX~ÖîÌâ° U·[ Éâpâdâ°gâÔâ¶[}â EÚ© ÀâþÀÖr° %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâó, yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖÐpⶠ%zâÀÖ E·[¬pâ¶, %{âpâ ar°D Àê³±·gâ°.
(36) ``ÀâþÀÖr°'' Uª{âpê, ÌâÃÖÀâ ar°D Àê³±·ÐgÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ
Èêdâ"{â¶[ Agⶠ%zâÀÖ Eyâpâpâ Èêdâ"{â¶[ Agâ¶, }âgâ¬gÖÐ %zâÀÖ Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð
%zâÀÖ Eyâpâ ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð, }ê©pâÀÖÐÌâÃÖgⶠ%zâÀÖ Àâ°yê³K±T}â Àâ°³·dâÀÖgⶩ
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°yÖK}곩 %zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°yÖK}곩 %zâÀÖ ±rÀÖvê ÀâÃÖvâ°yÖK}곩 %zâÀÖ
(29)}ê© Ùªvâ{â¶[ IÈê[©Øû{â ÌâÃÖÀâó{ê© î©»Ìâ°¶[ %}âXzÖ ÆÈê ÀâÃÖvâ°yÖK}곩 A ar°D
Àê³±·gâ° Àâ°yâ°K %{â° %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}â·[{â ÀâXÑKΰª{â Ùû{â
Éâpâdâ°gâÔâ ar°D Àê³±·gâ}â°Q Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr dâZÀâ°¬ª{â %·[{ê pÖmX{â Ýê³pâgê ÀâgÖËΰû{â
%zâÀÖ ÆÈê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ
Íâpâyâ°KgâÔâ° Àâ°yâ°K ¾±Ëª|âgâùgê aÔâ~âr°D ÌâÃÖÀâ Àê³±·Ðgê Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 17
ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌ곩 A Àê³±·gâ°, Éâpâdâ°gâÔâ ±rÀÖvê dÖ·{â¶[ %zâÀÖ %{âdê" Àâ°°ªkê %Àâógâùgê
É⪱ªºû{âªyê ÀÖX~ÖîÌâ°° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°ËdÖ"Рƺû{â ÌâÃÖÀâóÀê© Àê³yâKgâÔâ}â°Q
aÔâgê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
ÆÀ â pâ Çê :¥ ÀâÃÖpÖr dâZÀâ°¬ª{â %·[{ê pÖmX{â Ýê³pâgê ÀâgÖËΰû{â %zâÀÖ ÆÈê
ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâó, Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀÖX~ÖîÌâ°° ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ
ÀÖX~ÖîÌâ°° ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ¬pâ°Àâ¶[ kÖ¶KÌâ°¶[pâ°Àâ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpâ°dâÂêD
ÏêÈêÌâ° Àê³±ÈÖÐpâyâdâ"{â°M.
(37) `dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖpâ°' Uª±°{â° }âgâ{â°, Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ
ÏêÈêÌâ°°Ôâ\ ~âZ»Áâ·dÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê© kâpâ %zâÀÖ ûLpâ Éâ]yâK}â°Q, dâr°DÀâó{â°, pâäÉâ°Àâó{â°,
yâÌâÃÖîÉâ°Àâó{â°, ÉâªÉâ"îÉâ°Àâó{â°, ¾Æ°ËÉâ°Àâó{â°, ¾¶[Éâ°Àâó{â°, ÉÖLÄÉâ°Àâó{â°, u곩ÚÉâ°Àâó{â°,
Àê°©ÈÖRr° ÀâÃÖvâ°Àâó{â°, ÀâÃÖ~ÖËr° ÀâÃÖvâ°Àâó{â°, {â°pâûK ÀâÃÖvâ°Àâó{â° %zâÀÖ kÖ·}êgê
yâpâ°Àâó{â}â°Q dÖÌâ°Ëgâyâgê³ùÉâ°Àâó{âdÖ"Ð}â ÌâÃÖÀâó{ê© a~âRª{âÀâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(38) `ÀâÍâË' Uª{âpê, OÄZÈÒ aª{â}ê© ¬}Öªdâ{âª{â° ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâ ÀâÍâË.
%|ÖXÌâ° ¥ II
yêîgê ÅÖpâ ÀÖXÄK Àâ°yâ°K yêîgê ƺÉâ°Ædê
3. yêîgêÌⰠƺÉâ°Ædê.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ a±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° %zâÀÖ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}Ö{â ÀÖX~Öîΰª{â pÖmX{â¶[
ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ ÉâpâÑ}â ~âZ»Ì곪{â° ÀâÃÖpÖr{â Àê°©Èê yêîgêÌâ°}â°Q ƺÉâyâdâ"{â°M.
(2) ~âZ»Ìê³±T }곩ª{Öΰyâ}Ö{â ÀÖX~Öî %zâÀÖ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}Ö{â
ÀÖX~ÖîÌâ°° o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[, }곩ª{Öΰyâ}â·[{â a±T ÀâXÑKÌâ°° %ªzâ ÀÖX~Öîgê
%Àâ}â ÀâÃÖpÖr{â dâZÀâ°{â¶[ I~âÌ곩gâdÖ"Ð yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖÚ{Ögâ %{âpâ Àê°©ÈêÌâ°³ yêîgê ƺÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
4. yêîgê ±{âPyê Àâ°yâ°K %{âpâ {âpâgâÔâ°.¥ (1) 22 Àâ°yâ°K 24}ê© ~âZdâpâxgâÔâ¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{âªyê }곩ª{Öΰyâ}Ö{â %zâÀÖ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â ~âZ»Ìê³±T
ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖs}â Àê°©Èê,
(U) o Àâ°°ª¬}âªyê Uª{âpê,¥
(i) Upâvâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ }âÀâ°³¬û{â Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ µê©dâvÖ aª{âpâ
{âpâ{â¶[,
(ii) Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ }âÀâ°³¬û{â Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ µê©dâvÖ }Ö·"pâ
{âpâ{â¶[, Àâ°yâ°K
(iii) }Ö·"}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ }âÀâ°³¬û{â Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ µê©dâvÖ E~âRyâKpâ
{âpâ{â¶[
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 18
(²) Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ µê©dâvÖ
1
[Ýâ}êQpâvâ°ÀâpêÌâ°] {âpâ{â¶[,
¥ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê
(2) ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â %zâÀÖ ÙÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ yêîgêgê ±{âPÀÖ{â dâªÂê©}âpÒgâÔâ¶[ aÔâg곪Ú{âM¶[ %zâÀÖ ~ÖXѪgÒ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ¶[ ~ÖXdÒ
ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM¶[, %ªzâ dâªÂê©}âpÒgâÔâ %zâÀÖ ~ÖXѪgÒ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖsgê %}â]Ìâ°ÀÖgâ°Àâ yêîgêÌâ° {âpâÀâó, dâªÂê©}âpÒgâùgê %zâÀÖ ~ÖXѪgÒ
ÉÖÀâ°ÐZgâùgê ÏêÈêÌâ°}â°Q ~âZyêX©dâÀÖРƺûpⶠ%zâÀÖ Æºûpâ¬pâ¶, ÝÖgê aÔâg곪vâ %zâÀÖ
~ÖXdÒ ÀâÃÖvâÈÖ{â %ªzâ Éâpâdâ°gâùgê %}â]Ìâ°ÀÖgâ°Àâ yêîgêÌâ° {âpâdê" ÉâÀâ°}ÖÐpâyâdâ"{â°M, Àâ°yâ°K
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ Ùû{â o %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ° %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêΰª{â
Æ}Öΰ»Éâ·RsD{âMpê, dâªÂê©}âpÒ %zâÀÖ ~ÖXѪgÒ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ° ÉâÝâ Æ}Öΰ»Éâ·Rvâyâdâ"{â°M.
(3) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ, ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ (1)}ê©
I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q dâÚÀê° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.

1
[(4) (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê
aÔâ~âr°D, ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ° 60}ê© dâZÀâ° ÉâªfêXÌâ°¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{â Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©¶}â yêîgêÌâ°}â°Q, dâªÂê©}âpÒ}â %zâÀÖ %{âpâ ~ÖXÑ}â ÈꩱÈÒ Àê°©Èê
Éâ³äÉâÈÖ{â gâîÍâF ä·[pê ÏêÈêÌâ° Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° AÌê°" ÀâÃÖÚd곪vâpê, ÝÖgê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.]
1
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 27 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
5. yêîgê Æ}Öΰ».¥
1
[(1)]
1
aª{â}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
%zâÀÖ pÖmX ÉâdÖËpâÀâó %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â ÌâÃÖÀâóÀê© Eyâpâ
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêΰª{â
Æ}Öΰ»gê³ùÉâyâdâ"{â°M.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â Àâ°pâ° ÉâªfêX ¾©Ú{ê.

1
[(2) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© E{âMpâ³X, ÉâdÖËpâÀâó, ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªzâ
Éâ¾QÀꩵâgâÔâ° ÝÖgâ³ %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D, %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ, Àâ°yâ°K
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ ¾Ìâ°Àâ°gâùgê³Ôâ~âr°D, dâ}ÖËrdâ ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1957pâ
(1957pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 25) I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ ÉâdÖËpâÀâó ogÖgâÈê© yêîgê
Æ}Öΰ»Ìâ°}â°Q %ºÉâ³äûpâ°Àâ É⪱ª|â{â¶[ Ýê³Éâ dêôgÖîdÖ hârdâgâùgê %zâÀÖ hârdâgâÔâ
Àâ°³·dâ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºgÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â
yêîgêÌâ°}â°Q ~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q Æ}Öΰ»gê³ùÉâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K
Ù %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â Àê°©¶}â %ªzâ Æ}Öΰ»Ìâ°° %ªzâ dêôgÖîdÖ hârdâÀâó ÀâÃÖÚ{â Ù
%zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â Àê°©Èê ÉâªgâZþû{â yêîgêÌâ°}â°Q þª¬pâ°ÐÉâ°Àâ Àâ°³·dâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.]
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 19
6. Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â ÉâLÔâ.¥ (1) %ªyâpâ pÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX dâZÀâ°{â¶[
%zâÀÖ AÀâ°{â° %zâÀÖ pâÕK}â dâZÀâ°{â¶[ Ýê³pâyâ°~âÚû, Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ°}â°Q,
ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Ù dâpÖpâ° ÀâÃÖÚd곪vâ ÉâLÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© E{âMpâ³,
(U) ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° dâpÖî}â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ ¾¬ËÍâD %zâÀÖ ¾ú+yâ Éâpâdâ°gâÔâ
Éâª{âÅâË{â¶[, Àâ°yâ°K
(²) ÀâÃÖpÖrgÖp⾪{â %zâÀÖ Ù{Öp⾪{â ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Ù dâpÖî}â
ƾÌ곩gâ{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[, %}âX ~âdâ_dÖpâ}â aÄRgêÌâ°}â°Q ¾µâ+yâÀâ·[{â %zâÀÖ
Àâ°°ª±pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ Éâª{âÅâË{â¶[, %ªzâ ƾÌ곩gâ{â ~âòÀâË{â¶[ %zâÀÖ
yâ{â}âªyâpâ{â¶[ ¾©Úpâ¶
¥ o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgÖÐ, Éâpâdâ°gâÔâ° pÖmX{â aÔâgâvê E{âM¶[ pÖmX{â¶[
ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Ù Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(2) aª{âÑ"ªyâ Ýêkâ°+ ÉâLÔâgâÔâ¶[ Epâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ Ù dâpÖpâ°
aª{ê© AÐ{âM¶[, (U) Ùªvâ{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q %ªzâ ~âZ»Ì곪{â° ÉâLÔâgâÔâ¶[Ìâ° Éâpâdâ°gâÔâ
É⪱ª|â{â¶[ ~âZyêX©dâ dâpÖpâ°gâÔâ° E{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê %}â]ΰÉâyâdâ"{â°M.
(3) Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %º¾Ìâ°Àâ°, 1930 pâ¶[ (1930pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 3) O}ê©
aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâdÖ"Ð, dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖpâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[
aÔâg곪vâ Éâpâdâ°gâÔâ Éâ]»K}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ°}â°Q (Éâpâdâ°gâÔâªyêÌê°© Agⶠ%zâÀÖ Eyâpâ pâ³~â{â¶[Ìê°©
Agâ¶), %ªzâ ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ° pÖmX{â aÔâgê E{âM¶[, dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖî}â
a~âRª{âÀâ}â°Q ÀâÃÖÚd곪vâ ÉâLÔâ ÌâÃÖÀâó{ÖÐ{âMpâ³, E}ê³Q±T ~âdâ_dÖpâ}â aÄRgêÌâ°}â°Q %ªzâ
ÀâgÖËÀâÇêÌâ° Àê³{â·° %zâÀÖ yâ{â}âªyâpâ ¾©vâÈÖÐ{âMpâ³ pÖmX{â¶[ dêôgê³Ôâ\ÈÖÐ{ê Uª{â°
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(4) Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %º¾Ìâ°Àâ°, 1930 pâ¶[ (1930pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 3) O}ê©
aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâdÖ"Ð, ÌâÃÖÀâó{ê© I{êM©µâdÖ"Ð ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ ÝâÑ"}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ°}â°Q (¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºgÖÐpⶠ%zâÀÖ E·[¬pâ¶)
Éâpâdâ°gâÔâ I~âÌ곩gâ{â ÝâÑ"}â ÀâgÖËÀâÇêÌâ° dâpÖpâ° ÀâÃÖÚd곪vâ ÉâLÔâ ÌâÃÖÀâó{ÖÐ{âMpâ³, %ªzâ
Éâpâdâ°gâÔâ° pÖmX{â aÔâgê I~âÌ곩gâdÖ"Ð E{âMpê, pÖmX{â¶[ dêôgê³Ôâ\ÈÖÐ{ê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
7. Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â ÉâÀâ°Ìâ°.¥ (1) Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr %º¾Ìâ°Àâ°, 1930 pâ¶[
(1930pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 3) O}ê© aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâdÖ"Ð, Àâ°yâ°K
(2)}ê© I~â ~âZdâpâxdê³"Ôâ~âr°D, ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÀâ°gÖîÌâ° dâpÖpâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ dâZÀâ°{â¶[
Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q û]©dâîûpⶠ%zâÀÖ E·[¬pâ¶, Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖrÀâó Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖ]Àâ°X{â %zâÀÖ
ÉÖ]º©}âyêÌâ° ÀâgÖËÀâÇêÌâ° %zâÀÖ Éê©~âËvêÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ dêôgê³Ôâ\ÈÖÐ{ê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M:
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 20
~âpâªyâ°, %ªzâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÀâÃÖpÖr{â ¬}Öªd⬪{â
Ýâ¬}Ö·°" ¬}âgâÔê³Ôâgê yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°}â°Q ¾©Ú{Ögâ, ÏêÈê~âsDÌâ°}â°Q ¾©Ú{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[
ÀâÃÖpÖrÀÖÐ{êÌê°ª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[, %}â]Ìâ°ÀÖgâ°Àâ ÉâÀâ°Ìâ°dê" Àê³{â·° Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ°° %ªzâ ÀâÃÖpÖrdê" É⪱ª|â~ârDªyê yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ°}â°Q ¾©Ú{â¶[
%zâÀÖ %ªzâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q û]©dâîû{â¶[, ÀâÃÖpÖrÀâó ÏêÈê~âsDgê %zâÀÖ
Éâª{ÖÌâ°dê" aÔâ~âsDpâ°ÀâÍâDpâ Àâ°sDgê ÏêÈê~âsDÌâ°}â°Q ¾©Ú{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %zâÀÖ Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q
û]©dâîû{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ }âvê¬{êÌê°ª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(3) AÌâ°°dâK}â°, ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[û{Ögâ ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â
Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D, (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â ÉâÀâ°Ìâ°¬ª{â %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°}â°Q
Æ}Öΰ»gê³ùÉâ±Ýâ°{â°.
8. yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âPpÖÐpâ°Àâ Ouêªrpâ°.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°Àâó
aÔâg곪vâªyê yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X,
aÄRd곪vâ dâÆ°Íâ}Ò %zâÀÖ {âÔÖ\ùgÖÐ, pÖmX{â ¾ÀÖûÌâÃÖ{â ÌâÃÖÀêò±T ~âZ|Ö}âdâyâË}â ~âpâÀÖÐ
ÙÉâ°Àâ %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑKÌâ°°, ~âZ|Ö}âdâyâË}â°
ÀÖX~ÖîÌâ°·[¬{ÖMgâ³X %zâÀÖ %ªzâ ~âZ|Ö}âdâyâ˾gê É⪱ª|â~ârD ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ°
ÀâþÀÖr° 22}ê© ~âZdâpâx{â (1), (2) Àâ°yâ°K (3)}ê© I~â ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â dâ¾ÍâDÑ"ªyâ
dâÚÀê° E{ÖMgâ³X, %ªzâ Ù %zâÀÖ ÀâÃÖpÖrdê" É⪱ªºû{âªyê o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â {âpâ %zâÀÖ {âpâgâÔâ¶[ %{âpâ Àê°©pêgê yêîgêgê ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(2) (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ouêªr}â° yêîgêgê ±{âP}ÖÐ{âMpê ~âZ|Ö}âdâyâË}â°
yâ}âQ ÀâþÀÖs}â Àê°©Èê yêîgêgê ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K ÀâþÀÖr}â°Q Éâ{âî I~â ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ yêîgêgê ±{âP}Ö{â Ouêªr}â Àâ°³·dâ ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê Uª{â° pâ°m°ÀÖyâ° ÀâÃÖvâ°Àâ
Ýê³ÇêÌâ°° %ªzâ ~âZ|Ö}âdâyâË}â Àê°©Èê Epâyâdâ"{â°M.
9. }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgâùª{â, ÉâdÖËpâgâùª{â Àâ°yâ°K µÖÉâ}â±{âP ~ÖZºdÖpâgâùª{â
yêîgêÌâ° ÉâªgâZÝâ.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dê" ±{âP}Ö{â ~âZ»Ìê³±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, yÖ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â yêîgê {âpâ{â¶[ %zâÀÖ {âpâgâÔâ¶[
%ªzâ yêîgêÌâ°}â°Q ÉâªgâZþÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÉâªgâZþû{â yêîgêÌâ° Èêdâ"Àâ}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â Àâ°yâ°K
%{âpâ %ÚÌâ°¶[ pâäû{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I~ⱪ|âgâùgâ}â°ÉÖpâ Evâyâdâ"{â°M.
(2) dꩪ{âZ ÉâdÖËpâÀâó, aª{â° pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°Àâó %zâÀÖ ÉâLù©Ìâ°
~ÖZºdÖpâÀâó, %Àâó ÀâÃÖÚ{â yêîgêgê ±{âPÀÖ{â ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[, %ªzâ
ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° }âvêû{Ögâ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâ
Àê³±·gâ}â°Q yêîgêÌâ° pâ³~â{â¶[ ÉâªgâZþÉâ°»K{âM}곩 A ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q, yêîgêÌâ° pâ³~â{â¶[
ÉâªgâZþÉâyâdâ"{â°M, yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M, ÝÖgê ÉâªgâZþû{â yêîgêÌâ°}â°Q ÉâdÖËî ÙuÖ}êgê
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 21
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÝêÉâîÉâÈÖ{â ÏÖXªÑgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K 35}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{âªyê ÀâÃÖûdâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.

1
[9¥U. Àâ°³·{âÈê[© yêîgêÌâ° Àâ°°pâ°gâvê (dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â Éâª{âÅâË{â¶[).¥ (1) o
%º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© E{âMpâ³, dꩪ{âZ ÉâdÖËpâÀâó %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© pÖmX ÉâdÖËpâÀâó %zâÀÖ
dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ{â %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© pÖmX{â aª{â° dêôgÖîdÖ, ÀÖ¹mX %zâÀÖ aª{â° ÀÖX~Öpâ
I{âXÀâ°Àâó %zâÀÖ mªs Àâ·Ìâ°{â¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© I{âXÀâ°Àâó, AÌâ°°dâKpâ° dÖ·dÖ·dê"
%ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{âªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ dêôgÖîdÖ, ÀÖ¹mX %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ I{âXÀâ° %zâÀÖ
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑK %zâÀÖ ¾dÖÌâ°Àâó %zâÀÖ ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°Àâó
pÖmX{â¶[ %ÀâîgÖÐ ÀÖX~ÖîÌâ°° ¾ÀâËþû{â Apâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â Éâ]pâ³~â{â
dÖÀâ°gÖî dâpÖpâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yÖÀâó Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ Àê³±·Ð¾ª{â %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêgê ÉâÀâ°}Ö{â Àê³yâKÀâ}â°Q Àâ°°pâ°gâvê
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(2) A Àê³±·gâ°, %ªyâpâ pÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX ÀâXÀâÝÖpâ{â Éâª{âÅâË{â¶[,
%zâÀÖ ÅÖpâyâ{â gâÚ ~âZ{ꩵâgâùª{â Ýê³pâdê" pâÁâóK ÀâÃÖvâ°Àâ, %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â gâÚ ~âZ{ꩵ⬪{â
aÔâdê" AÀâ°{â° ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ Éâª{âÅâË{â¶[ %zâÀÖ pÖmX{â Ýê³pâgê ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ %Àâ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM Àê³±·gÖÐ{âMpê (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ %ªzâ ÌâÃÖÀâ Àâ°°pâ°gâvêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(3) (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[Ìâ° Àâ°°pâ°gâvêÌâ°}â°Q, ÀÖX~ÖîÌâ°° Èêdâ"ÝÖÑ{âªyê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgêÌâ° A|Öpâ{â Àê°©Èê ~ÖZºdÖîÌâ°° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(4) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Èêdâ"ÝÖÑ{âªyê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgêÌâ°° ¾ÀâËþû{â
dÖÀâ°gÖî dâpÖîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgêЪyâ µê©dâvÖ Ýâ¬}êô{âdâ³" Æ°©î dâÚÀê° E{âM¶[ Àâ°yâ°K
ÝÖgê »ù{â°±ª{â Àê°©Èê ~ÖZºdÖîÌâ°°, A ~ÖZºdÖî %zâÀÖ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâ¶[û{â %ÊË Àê°©Èê
A ~âZ{ꩵâ{â yêîgê ¾|âËpâÇÖ ~ÖZºdÖîÌâ°° %zâÀÖ ÀÖX~ÖîÌâ° yêîgê ¾|âËpâÇÖ ~ÖZºdÖîÌâ°°
¾©Ú{â ~âZÀâÃÖx ~âyâZ{â A|Öpâ{â Àê°©Èê yâ{â}âªyâpâ Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð¾ª{â
Àâ°°î{â°dê³Ôâ\yâdâ"{â°M. ~ÖZºdÖî %zâÀÖ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâ¶[û{â Éâ{âî %ÊËÌâ°}â°Q yêîgê ¾|âËpâÇê
~ÖZºdÖîÌâ°° %{â}â°Q û]©dâîû{â ¬}Öªd⬪{â Ýâyâ°K ¬}âgâÔâ aÔâgê ÆÈê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M, yâÄR{â¶[
~âZÀâÃÖx~âyâZ{â ¾©ÚdêÌâ°Àâpêgê ÀÖX~ÖîÌâ°° Èêdâ" ÝÖÑ{âªyêÌê°© ~ÖZºdÖîÌâ°° Àâ°°pâ°gâvê
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(5) (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Àâ°°pâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àâ ~ÖZºdÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâdê" ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â }âÀâ°³}êÌâ°¶[ þª¬}â »ªgâù}â %ÀâºÌâ°¶[ dâÚyâgê³ùû{â yêîgêÌâ°
ÆÀâpâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê ÆÀâpâ~âsDÌâ°}â°Q ~âZ» »ªgâÔâ³ dâÔâ°þÉâyâdâ"{â°M ÝÖgâ³ ÝÖgê
dâÚyâgê³ùû{â yêîgêÌâ° ~âòxË Àê³±·gâ}â°Q %ªzâ Àâ°°pâ°gâvêÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{â þª¬}â »ªgâÔâ°
Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖ{â E~âRyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÝÖgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 22
Àê³±·gâ}â°Q 42}ê© ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÏÖÑ E{âM Àê³±·gâ°
Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M:
(6) (5)}ê© I~â ~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâ·° yâÄR{Ögâ, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâÀâó, yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{âªzâ ÆkÖpâÇê }âvêû{â yâpâ°ÀÖÌâ° Àâ°yâ°K
É⪱ªºû{â ~ÖZºdÖîgê %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %Àâdֵ⠾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°, yâ}âQ
%yâ°XyâKÀâ° ÆÀê©kâ}êÌâ° ~âZdÖpâ %ªzâ ~ÖZºdÖîÌâ°° o I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê Àê³±·gâ}â°Q »©ÀâÃÖ˾Éâyâdâ"{â°M ÝÖgâ³ ÝÖgê »©ÀâÃÖ˾û{â Àê³±·gâ}â°Q
42}ê© ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(7) (5)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌâ° Àâ°°dÖKÌâ°{â yâpâ°ÀÖÌâ°
Àâ°°pâ°gâvê ÀâÃÖÚ{â yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ¶[ Ýâyâ°K ¬}âgâÔâ}â°Q Æ°©î yâÄR{â¶[, (1)}ê©
I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Àâ°°pâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àâ ~ÖZºdÖîÌâ°°, %ªzâ yâ~âóRÆdêÌâ°° Àâ°°ª{â°Àâpê{â
%ÀâºÌâ°¶[ 37}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â ±ÚGgê ÉâÀâ°}Ö{â
Àê³yâKÀâ}â°Q {âªvâ{â pâ³~â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(8) (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Àâ°°pâ°gâvê ÀâÃÖvâ°Àâ ~ÖZºdÖîÌâ°° ÌâÃÖîª{â ÝÖgê
Àâ°°pâ°gâvê ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌ곩 A ÀÖX~Öîgê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖp⬪{â ~âvê{â
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ ÆÀâpâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ aª{â° ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(9) (5)}ê© I~â~âZdâpâxdê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ Àâ°°pâ°gâvê Àâ°³·dâ ÀâÃÖÚ{â yêîgê Éâª{ÖÌâ°Àâó
dÖÀâ°gÖî dâpÖpâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ ÀÖX~Öîΰª{â o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÏÖÑ Epâ°Àâ
yêîgêÌâ°}â°Q Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© î©»Ìâ° ÀâÉâ³·° ÀâÃÖvâ°Àâó{âdê" ÏÖ|âdâÀÖgâyâdâ"{âM·[.
(10) (5)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â É⪱ª|â{â¶[Ìâ° yêîgêÌâ°}â°Q mÀâÃÖ
ÀâÃÖÚ{âMpê, ÀÖX~ÖîÌâ°° %ªzâ dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºgÖÐ Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q Éâ{âî I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ogÖgâÈê© mÀâÃÖ ÀâÃÖÚ{â
Àê³±·Ð}âÍâ°D dâÚÀê° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(11) %ªzâ dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â Àê°©¶}â yêîgêÌâ°}â°Q ogÖgâÈê© Éâ¶[ÉâÈÖÐ{êÌê°ª±°{â}â°Q Àâ°yâ°K
A î©»ÌâÃÖÐ Éâ¶[ÉâÈÖ{â yêîgêÌâ° ¾ÙpâÀÖ{â Àê³±·gâ}â°Q pâ°m°ÀÖyâ°~âÚÉâ°Àâ ÅÖpâÀâó, (10)}ê©
I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê dâÚÀê° ÀâÃÖvâÏê©dêª{â° dê[©Àâ°° ÀâÃÖvâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ° Àê°©Èê
Epâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
10. Ýâ°r°DÀâù yêîgê, Ýâ³vâ°Àâù yêîgê Àâ°yâ°K ¾Àâ]Ôâ yêîgê.¥ (1) ÌâÃÖÀêò±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ° É⪱ª|â{â¶[ Ýâ°r°DÀâù yêîgê Uª{âpê, A ÀÖX~ÖîÌâ°°, yâ}âQ ÀÖX~Öpâ{â
dâZÀâ°{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê Àâ°yâ°K E{â° %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ° ~âpâÀÖÐ a±T dâÆ°Íâ}Ò
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 23
Ouêªr}â°, yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
h곩ÍâÇêÌâ°}â°Q ¾©vâ°Àâ Íâpâ»Kgê aÔâ~âr°D, %ªzâ Ouêªr}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ yêîgêÌâ°}â°Q
aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(2) 11, 12, 14,
1
[17 Àâ°yâ°K 18]}ê© ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{â Ýâ³vâ°Àâù
yêîgêÌâ° ¾±Ëª|âgâùgê aÔâ~âr°D, ÌâÃÖÀêò±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ° É⪱ª|â{â¶[ Ýâ³vâ°Àâù
yêîgê Uª{âpê, yâ}âQ ÀÖX~Öpâ{â dâZÀâ°{â¶[ I~âÌ곩gâdÖ"Ð ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q yâ}âgê ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖÚ{Ögâ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÉâªgâZþÉâÈÖ{â %zâÀÖ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgê Àâ°yâ°K
E{â°, %ªzâ ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dê[©Àâ°° ÀâÃÖvâ·° ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â Æ|Ö}âdê"
aÔâ~âr°D yâ}âQ ~âpâÀÖÐ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ yâ}âQ Ouêªr¾gê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖr{â Àê°©¶}â yêîgêÌâ°}â°Q aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) 11, 12, 14, 17, 18 Àâ°yâ°K 19}ê© ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{â Ýâ³vâ°Àâù
yêîgêÌâ° ¾±Ëª|âgâùgê aÔâ~âr°D, ~âZ»Ì곪{â° yêîgê %ÀâºÌâ° É⪱ª|â{â¶[ }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ¾Àâ]Ôâ yêîgêÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê A %ÀâºÌâ°¶[
Ayâ}â° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Ýâ°r°DÀâù yêîgêΰª{â, A %ÀâºÌâ°¶[ Ayâ}â° ÀâuÖ ÀâÃÖvâyâdâ"
Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÔê{â°, A %ÀâºÌâ°¶[ Ayâ}â° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Ýâ°r°DÀâù yêîgêÌâ°
Àê³yâKÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K A ±gê$ V}ê© %|ÖXÌâ°{â I~ⱪ|âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ Èêdâ"Àâ}â°Q
Evâyâdâ"{â°M.
(4) Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â %zâÀÖ Àâ°pâ°Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ¾Àâ]Ôâ yêîgêÌâ°
Àê³yâKÀâ}â°Q Èêdâ"ÝÖdâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð, 29}ê© ~âZdâpâx %zâÀÖ 30}ê© ~âZdâpâxdê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ
ÀâÃÖpÖrdê" É⪱ªºû{âªyê yêîgê ÏêÈê~âsD, Ùkâ°Ë ä©s %zâÀÖ mÀâÃÖä©sgâÔâ}â°Q ¾©Ú{âM
Ýê³pâyÖÐ Àâ°yâ°K 3}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â %ªzâ
yêîgêÌâ° Ýê³pâyâ° ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ ÀâuÖÀâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ dÖ·{â¶[ Éâ¶[û{âM ÌâÃÖÀâó{ê©
ÆÀâpâ ~âsDÌâ°° }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌê³vâ}ê E{âM Ýê³pâyâ°, Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâ
ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(5) 11,12, 14, 17, 18 Àâ°yâ°K 19}ê© ~âZdâpâxgâÔâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â Ýâ³vâ°Àâù yêîgê
¾±Ëª|âgâùgê aÔâ~âr°D, ÀÖX~ÖîÌâ°° yÖ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°° (3)}ê©
I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ayâ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" Ýâ°r°DÀâù yêîgêЪyâ ÝêkÖ+Ð{âM¶[ Ýêkâ°+Àâî
Àê³yâKÀâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê Éâî{â³ÐÉâyâdâ"{â°M %zâÀÖ ±ÚG ÉâþyâÀÖÐ Àâ°pâ°~ÖÀâ»Éâyâdâ"{â°M.
11. Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° ¾±Ëª|âgâÔâ°.¥ (U) o Àâ°°ª¬}âÀâógâÔâ É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ¾Àâ]Ôâ yêîgêÌâ°}â°Q Èêdâ"ÝÖdâ°ÀÖgâ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùÉâyâdâ"{âM·[,¥
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 24
(1) ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ¬M}â Ýê³pâgê pâÁâóK dâZÀâ°{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â°{âpâ
Ýê³pâyÖÐ 5}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Æ}Öΰ»Éâ·RrD %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð
ÀâÃÖÚ{â°{êª{â° Ýê©ÔâÈÖ{â ÙÌâ° Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
(2) %ªyâpâ pÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX dâZÀâ°{â¶[
1
[14}ê© ~âZdâpâx·{â¶[
I~ⱪºÉâÈÖ{â°{â}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû]
1
ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° }ê©pâ
~âîÇÖÀâ°{â Ýê³pâyÖÐ pÖmX{â Ýê³pâgê pâÀÖ¾ÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 27pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 7.6.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(3) Y{â}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â Àâ°³· Éâpâdâ°gâÔâ° aÔâg곪vâªyê Éâpâdâ°gâÔâ
Àê°©Èê Àâ°yâ°K ~âó}âpÒ ÀâÃÖpÖr{â Ýê³pâyÖÐpâ°Àâ I{êM©µâgâùgÖÐ
1
[dÖÀâ°gÖî dâpÖî}â
¾ÀâËÝâÇêÌâ°¶[ ÀâgÖËÀâÇê ÀâÃÖÚ{âÀâógâÔâ° aÔâg곪vâªyê]
1
Ùû{â %zâÀÖ
I~âÌ곩gâÑ"vâÈÖ{â, ÉâdÖËpâÀâó %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â ÌâÃÖÀâóÀê©
Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(4) Àê°©¶}â (3)}ê© Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ ±pâ°ÀâÀâógâÔâ Ýê³pâyÖÐ, 12}ê© ~âZdâpâx{â¶[
I~ⱪºû{âªyê Ýê³pâyâ°~âÚû, ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
(5) 14}ê© ~âZdâpâx¬ª{â I~ⱪºû{âªyê Ýê³pâyâ°~âÚû, %ªyâpâ pÖmX ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[
ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° }ê©pâ ~âîÇÖÀâ°ÀÖз[{â pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÉâLÔâgâùgê
pâÀÖ¾ÉâÈÖ{â, yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ yâÌâÃÖîdê, ÉâªÉâ"pâÇê %zâÀÖ
~ÖXѪgÒ}â¶[ Ýâ³vâ°ÀâùgâÔÖÐ I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
(6) ÅÖpâyâ ÉâpâÝâ¬M}â Ýê³pâgê pâÁâóK dâZÀâ°{â¶[ ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ %zâÀÖ
yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ %zâÀÖ Éâ]ªyâ I~âÌ곩gâ Æ{â°XkâæÑKÌâ°
IyÖR{â}êgâÔâ¶[ Eª|â}âÀÖÐ I~âÌ곩Ðû{Ögâ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q 14}ê©
~âZdâpâx{â¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê dâÚyâ ÀâÃÖvâyâdâ"{âªzâÀâógâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû,
}ÖXÁÖK, {âZÆ©dâ½yâ ~êÂê³Z©¶Ìâ°ª %¾·, dâ°·°Àê° UÇêJ, ÈêôÂÒ Ú©ÉâÈÒ AΰÈÒ,
Éâ°Ä©îÌâ°pÒ û©Àê° UÇêJ, û©Àê° UÇêJ Àâ°yâ°K Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ~êÂê³Z©¶Ìâ°ª
IyâR}âQgâÔâ}â°Q, À곩ÂÖpâ° ÀÖÝâ}âgâÔâ¶[ Eª|â}âÀÖÐ I~âÌ곩Ðû{Ögâ %ÀâógâÔâ
ÙgâÔâ Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
(7) 3}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Eª|â}â{â ÙÌâ° Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 25
(8) Eª|â}âÀâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Éâpâdâ°gâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê, %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê
%zâÀÖ ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pâÁâóK ÀâÃÖÚ{Ögâ
Ýê³pâyâ°~âÚû %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q I~âÌ곩gâ{â¶[ yê³vâÐû{â Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê
Ýâ°r°DÀâù yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpêgê, 3}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgê;
(9) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â A{âpê
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° yâÄR{â ÀÖX~Öîΰª{â Ùû{â Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖÚ{â yêîgê.
(²) %¾ÀÖû ~âZ|Ö}âdâyâË}â Ýê³pâyÖÐ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ° ~âpâÀÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
ÙÉâ°Àâ %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ a±T Ouêªr}â° Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q
dâÚyâgê³ùÉâyâdâ"{âM·[.
12. ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùÉâ°Àâó{â°.¥ (1)
ÅÖpâyâ ÉâpâÝâ¬M}â Ýê³pâgê pâÕK}â dâZÀâ°{â¶[ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[
1
[o
%º¾Ìâ°Àâ°{â ~ÖZpâªÅâ{âª{â° %zâÀÖ yâpâ°ÀÖÌâ°] ±ÔâÉâ·° ÀâÃÖÚ{â ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ
ÙÌâ° É⪱ª|â{â¶[ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê Àâ°yâ°K yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ ~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ ÅÖgâµâÿ ±ÔâÉâ·° ÀâÃÖÚ{â ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ ÙÌâ°
É⪱ª|â{â¶[ Eyâpâ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâÀâ}â°Q %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(2) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâÀâ}â°Q, }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~Öîΰª{â ÀÖ¹mX IyâR}âQgâÔâ}â°Q ~ÖZp⪫ÉâÈÖ{â %zâÀÖ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖr{â %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâgê pâÕK}â dâZÀâ°{â¶[ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â }âªyâpâ ÀâÃÖyâZÀê© %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê
¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %Àâºgê ÝâªäÝÖdâyâdâ"{â°M.
13. }곩ª{â¹ ~âòÀâË ÙgâÔâ°.¥ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê Ayâ}â }곩ª{â¹Ìâ°
¬}Öªdâdê" ~âòÀâË{â Àâ°³pâ° »ªgâÔê³ÔâgÖÐ ÀÖX~Öpâ{â I{êM©µâdÖ"Ð ÀâÃÖpÖrgÖpâ}â° yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâÃÖpÖr{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Ayâ¾gê ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{Ögâ Ay⾪{â ÀâÉ⳶ ÀâÃÖÚ{â
yêîgêÌâ° É⪱ª|â{â¶[ 11}ê© ~âZdâpâx{â ¾±Ëª|âgâùgê³Ôâ~âr°D Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâÀâ}â°Q
%}â°Àâ°»Éâ±Ýâ°{â°, ~âpâªyâ° }곩ª{â¹Ìâ° ¬}Öªdâdê" ~âòÀâË{â¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ
%}âXzÖ ÆÈê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâÀâ}â°Q %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{âM·[.
14. Ƶê©Íâ Æ}Öΰ» Ì곩m}ê.¥ µê©dâvÖ }Ö·"Ñ"ªyâ Ýêä+}â {âpâ{â¶[ ƺû{â
Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° {âpâ Àâ°yâ°K Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â {âpâgâÔâ }âvâ°Æ}â
ÀâXyÖXÉâ{â Àê°©Èê, 11}ê© ~âZdâpâx{â (5)}ê© I~â~âZdâpâx Àâ°yâ°K (6)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{â ÙgâÔâ Àê°©Èê Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâÀâ}â°Q %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 26
15. yêîgêÌâ° ±gê$ pÖÊ.¥ (1) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D Àâ°yâ°K
%ªzâ Éâª{âÅâËgâÔâ¶[, 4}ê© ~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{âªyê pÖmX{â Ýê³pâоª{â %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â
ÉâpâÝâ{â°MgâÔâ Ýê³pâоª{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ %zâÀÖ ~âvêÌâ°°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ° Ýê³pâyÖÐ
(U) ÌâÃÖpâ ar°D ÀâþÀÖr° }Ö·°" %}â°dâZÀâ° yêëÀâÃÖûdâgâÔâ %ÀâºÌâ°¶[ Ýâ¬}êô{â° ·dâ_
pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q Æ°©pâ°Àâó¬·[Àêò© A ÀÖX~ÖîÌâ°°; %zâÀÖ
(²) dÖÀâ°gÖî dâpÖpâ°gâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ°°; %zâÀÖ
(û) a±T Ýê³ÂêÈÒ }âvêÉâ°Àâ, pêÉê³DpêªÂÒ }âvêÉâ°Àâ dê©rpâpÒ AÐpâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ°°;
1
[%zâÀÖ ûþ »ªÚgâÔâ ÉÖD·}â°Q %zâÀÖ YÉÒÑZª ~Ö·ËpÒ %}â°Q }âvêÉâ°Àâ
ÀÖX~ÖîÌâ°°,]
1
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 27 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 7.6.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(Ú) m¶[ dâ·°[gâÔâ}â°Q IyÖR¬Éâ°Àâ ÌâÃÖª»Z©dâ½yâ dâZ¸ªgÒ hârdâÀâ}â°Q Ý곪¬pâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T
ÀÖX~ÖîÌâ°°,
¥ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yÖ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ° ¾Àâ]Ôâ Àê³yâKdê"
±{â·°, pÖÊÌâ° pâ³~â{â¶[ yâ}âQ ÀâþÀÖs}â Àê°©Èê %zâÀÖ dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖpâ°gâÔâ}â°Q
dêôg곪Ú{ÖMÐ}â ar°D ~âZ»Áâ·{â Àê°©Èê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê µê©dâvÖ Y{âpâÍâD}â°Q Æ°©pâ{â %zâÀÖ
~âZ» dâZ¸ªgÒ Ìâ°ªyâZdê"
1
[ÉâdÖËpâÀâó %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê ÀâÍâËdê"]
1
Upâvâ° ·dâ_ pâ³~Öΰgâùgê
Æ°©pâ{â %ªzâ {âpâ{â¶[ Àê³yâKÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° AÌê°" ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â I{êM©µâgâùgÖÐ yêëÀâÃÖûdâ Uª±°{â° ÀâÃÖkÒË,
m³}Ò, Éê~êDª±pÒ Àâ°yâ°K ÚÉꪱpÒ »ªgâÔâ°gâÔâ %ª»Àâ° ¬}â{âª{â° Àâ°°dÖKÌâ°gê³Ôâ°\Àâ ÌâÃÖÀâó{ê©
%ÀâºÌâÃÖÐpâyâdâ"{â°M.
(3) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° ±gê$ pÖÊgê %ÝâË}Ö{â
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" yâ}âQ AÌê°"Ìâ°}â°Q kâÈÖΰÉâ°Àâ ±gê$
»ùÉâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K %Àâ}â° %ªzâ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M
ÝÖgâ³ ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ }âÀâ°³}êÌâ°¶[ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.
(4) (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° ±gê$ pÖÊgê AÌê°" ÀâÃÖÚdê³Ôâ°\Àâ
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~Öîgê Ayâ}â° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâóÀê© ÙgâÔâ Àê°©Èê ÌâÃÖÀâó{ê© Ýâ³vâ°Àâù
yêîgêÌâ°}â°Q dê[©Àâ°° ÀâÃÖvâ·° %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{âM·[.
16. Ƶê©Íâ yêîgê ~ÖÀâ» Ì곩m}ê.¥ 4}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dê"
Ýê³ÇêÌâÃÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° ~âZ»Ì곪{â° ~âZyêX©dâ ÀâÃÖpÖr, %{âpâ ÀâÃñ·X %zâÀÖ
yêîgêÌâ° {âpâÀâ}â°Q gâ°pâ°»Éâ·° %ÉâÀâ°zâË}Ö{âpê,
1
[%zâÀÖ ~âZ»Ì곪{â° ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð 29}ê©
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{âªyê yêîgê {âpâ ~âsDÌâ°}â°Q E}ÒÀÖÌâÃÒb ¾©vâ·°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 27
%ÉâÀâ°zâË}Ö{âpê]
1
Ayâ}â° 10}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾Àâ]Ôâ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
%ÊËÌâ°}â°Q, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê", %ªzâ ~ÖZºdÖpâÀâó ~âpâÉâRpâ a~âR±Ýâ°{Ö{âªyê,
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ î©»Ìâ°¶[ aª{ⰠƵê©Íâ Æ|Ö}â{â %ÚÌâ°¶[ Éâ¶[Éâ±Ýâ°{â°.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 27 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 7.6.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
17. ÅÖgâµâÿ îÌâÃÖΰ».¥ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùÉâ°Àâ a±T }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~ÖîÌâ°°,¥
(1) yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Àâ°yâ°K 5}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Æ}Öΰ»gê³ùû{â
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âpê, %zâÀÖ
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© Ùªvâ{â¶[ IÈê[©Øû{â ÀâÃÖpÖrgâùgê Ýêkâ°+ÀâîÌâÃÖÐ, yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q %zâÀÖ 5}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Æ}Öΰ» ~âvê{â
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q %ªyâpâ pÖmX ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° }ê©pâ
~âîÇÖÀâ°ÀÖÐpâ{âªyê pÖmX{â Ýê³pâgê pâÀÖ}ê ÀâÃÖÚ{âpê, %zâÀÖ
(3) ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ I{êM©µâdÖ"Ð}â Ù ÀâÃÖÚ{â Ýâ³vâ°ÀâùgâÔâ}â°Q, (Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖr, yâÌâÃÖîdê, ÉâªÉâ"pâÇê, ~ÖXѪgÒ %zâÀÖ {ÖÉÖK}â° ÀâÃÖvâ°Àâó{â}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû) yâ}âQ ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[ ±ÔâÉâ°Àâó{âdê" Ýêä+gêÌâÃÖÐ ±Ôâû{âpê,
¥ Éâpâdâ°gâÔâ %ªzâ ÀâÃÖpÖrgâÔâ° Àâ°yâ°K pâÀÖ}êgâÔâ° %zâÀÖ %ªzâ I{êM©µâ{â }âvâ°Àê
dâÚyâÀâÃÖvâ±Ýâ°{Ö{â Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° ÝâªädêgâÔâ}â°Q Àâ°yâ°K ÀâÐË©dâpâx (%sZ±³XÍâ}Ò) gâÔâ}â°Q
¾Ìâ°Àâ°gâùgê %zâÀÖ AÌâ°°dâK¾ª{â %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ~ÖZºdâ½yâ ÀâXÑKÌâ°° %}â°À곩¬Éâ°Àâ
Ƶê©Íâ Æ|Ö}âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Ýêkâ°+ÀâîÌâÃÖÐ dâÚyâgê³ùû{â ÌâÃÖÀâó{ê©
Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q yâdâ_xÀê© Àâ°pâ°Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.

1
[18. Àâ°|âXdÖ¶©}â I~ⱪ|âgâÔâ°.¥ 2004pâ OÄZÈÒ aª{â}ê© ¬}Öªdâ{âª{â° %zâÀÖ
yâpâ°ÀÖÌâ° Ùû{â Àâ°yâ°K o %º¾Ìâ°Àâ°{â ~ÖZpâªÅâ{â ¬}Öªdâ{âª{â° yâÌâÃÖîdê %zâÀÖ Àâ°pâ°
ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð ±Ôâû{â Éâpâdâ°gâùgê É⪱ªºû{âªyê ·ÅâXÆpâ°Àâ {ÖÉÖK¾}â Àê°©Èê dâ}ÖËrdâ ÀâÃÖpÖr
yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1957pâ (1957pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ°, 25) %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â
yêîgêÌâ° É⪱ª|â{â¶[ ~âîÝÖpâÀâ}â°Q aÔâgê³Ôâ°\Àâ Àâ°|âXdÖ¶©}â I~ⱪ|âgâÔâ°
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{âªzâÀâógâÔÖÐpâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
19. Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°}â°Q dâÚyâgê³ùû{â yâpâ°ÀÖÌâ° ±ÔâdêÌâ°¶[Ìâ° ÀâXyÖXÉâ.¥ (1)
ÌâÃÖÀêò±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê Ýâ³vâ°Àâù yêîgêgâÔâ}â°Q
dâÚyâgê³ùû{âMpê Àâ°yâ°K A Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q yâ}âQ ÀÖX~Öpâ dâZÀâ°{â¶[ ±Ôâûpâ¬{âMpê %zâÀÖ %ÀâógâÔâ°
dâÔê¬{âMpê %zâÀÖ ÝÖ¾ Ý곪¬{âMpê, dâÚyâgê³ùû{â Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°° A Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q %ªzâ
Eyâpâ I~âÌ곩gâdÖ"Ð ±Ôâû{â ¬}Öªd⬪{â Àâ°°ª¬}â %ÀâºÌâ°¶[ Àâ°pâ°Éâª{ÖÌâ°
Ì곩gâXÀÖgâ°yâK{ê.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 28
(2) %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ±ÔâdêÌâ° ÀâXyÖXÉâdê" ~âòÀâË{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖpÖr{â¶[ %zâÀÖ ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ¬M}â Ýê³pâgê pâÕK}â dâZÀâ°{â¶[ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â¶[
~âòxËÀÖÐÌâÃÖgⶠ%zâÀÖ Àâ°°ÙXÀÖÐ I~âÌ곩Ðû{âMpê %zâÀÖ I~âÌ곩ÐÉâ·°
I{êM©úû{âMpê, ±ÔâdêÌâ° ÀâXyÖXÉâ{â ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ ~âZkâ¶yâ ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÀâÃñ·X{â Àê°©Èê
yêîgêÌâ°}â°Q Èêdâ" ÝÖdâyâdâ"{â°M.
20. pâÁâóK Àâ°yâ°K %ªyâpâ pÖmX ÀâÃÖpÖrgâÔâ Àê°©Èê Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° dâÚyâ, EyÖX¬.¥
(1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[,¥
(U) ÅÖpâyâ{â ÉâpâÝâ¬M}â Ýê³pâgê pâÁâóK dâZÀâ°{â¶[ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â, %zâÀÖ
(²) %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâ°Àâ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ %ªyâpâ pÖmX
ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX{â dâZÀâ°{â¶[ ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖr{â, %zâÀÖ
(û)
1
[xxx]
(Ú)
1
[xxx]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ²r°D²vâÈÖÐ{ê.
¥ É⪱ª|â{â¶[Ìâ° Ýâ³vâ°ÀâùgâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â
yêîgêÌâ°}â°Q, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Ýâ°r°DÀâù yêîgêΰª{â
1
[¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D] 10}ê© ~âZdâpâx{â¶[Ìâ° I~ⱪ|âgâùgê
%}â°ÉÖpâÀÖÐ dâÚyâÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.

1
[(2) o É⪱ª|â{â¶[ dꩪ{âZ ÉâdÖËpâÀâó ¾¬ËÍâD~âÚû{â ~ÖZºdÖpâgâÔâ Àâ°³·dâ
ÉÖLÄÉâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Æµê©Íâ A¼Ëdâ Àâ·Ìâ° Ì곩m}êÌâ°¶[ Epâ°Àâªzâ aª{â° hârdâÀÖÐpâ°Àâ
a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Ýâ³vâ°ÀâùgâÔâ ÙÌâ° Àê°©Èê o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â yêîgêÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D 10}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" Ýâ°r°DÀâù yêîgêΰª{â
ÀâuÖÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
ÆÀâpâÇê 1:¥ o ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð ``Ƶê©Íâ A¼Ëdâ Àâ·Ìâ°'' Uª± ~â{ÖÀâùÌâ°°
dꩪ{âZ %ÏÖ"î %º¾Ìâ°Àâ°, 1944pâ (1944pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 1) 3}ê© ~âZdâpâx{â ~âpâªyâ°dâ{â
2}ê© ÆÀâpâÇêÌâ° (iii)}ê© Ùªvâ{â¶[ %{âdê" dê³vâÈÖ{â %zâËÀâ}êQ© Ý곪¬pâyâdâ"{â°M.
ÆÀâpâÇê 2:¥
1
[xxx]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ²r°D²vâÈÖÐ{ê.
21. yêîgêÌâ°}â°Q Àâ°pâ°~ÖÀâ»Éâ°Àâó{â°.¥ Ƶâ] ÉâªÉêL Àâ°yâ°K pÖmX{â¶[ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâóÀê©
Eyâpâ {ꩵâgâÔâ dñ}âbÈÒ dâkê©îgâÔâ %zâÀÖ UªÏêûgâÔâ ~âî¹yâ Ouê¾bgâùª{â ÀâÃÖÚ{â ÙgâÔâ
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 29
Àê°©Èê o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÉâªgâZþû{â yêîgêÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Æ|Ö}â{â¶[
Àâ°yâ°K %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D Àâ°pâ°~ÖÀâ»ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
%|ÖXÌâ° ¥ III
}곩ª{â¹
22. }곩ª{â¹Ìâ° ±{âPyê.¥ (1) dâ}ÖËrdâ ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1957pâ (1957pâ
dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° 25) I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ Èêdâ"ÝÖÑ{Ögâ
1
[2005]pâ ÀâÃÖkÒË
Àâ°³Àâyê³Kª{â}ê© ¬}â{âª{â° dê³}êgê³Ôâ°\Àâ ÀâÍâË{â¶[ ar°D ÀâþÀÖr° Upâvâ° ·dâ_ pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q
Æ°©pâ°Àâ %zâÀÖ yâ}âQ ar°D ÀâþÀÖr° Upâvâ° ·dâ_ pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q Æ°©pâ°yâK{êÌê°ª{â°
ÉâdÖpâxÀÖÐ ¾î©Ñ_Éâ°Àâ, ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°° }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
ÉâdÖËpâÀâó %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ¬}Öªdâ{âª{â° %ªzâ ±{âPyêÌâ°}â°Q Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2)
1
[2005]pâ ÀâÃÖkÒË Àâ°³Àâyê³Kª{â}ê© ¬}â{âª{â° dê³}êgê³Ôâ°\Àâ ÀâÍâË{â }âªyâpâ
ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÍâË{â¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[, yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" yâ}âQ ÀâþÀÖr° Upâvâ° ·dâ_
pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q Æ°©pâ±Ýâ°{â° Uª{â° ÉâdÖpâxÀÖÐ }⪲pâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ±{âPyêÌâ°}â°Q yâdâ_x %zâÀÖ ÉâdÖËpâÀâó
%ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ¬}Öªdâ{âª{â° Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) 3}ê© ~âZdâpâx{â %}â°ÉÖpâÀÖÐ yêîgêÌâ°}â°Q ƺÉâyâdâ" ¬}Öªdâ{â yâpâ°ÀÖÌâ°{â
ÌâÃÖÀâó{ê© aª{â° »ªgâù}â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖr° Ýâ¬}êô{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q
Æ°©pâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°
1
[xxx] yâdâ_x }곩ª{Öΰyâ}Ögâyâdâ"{â°M.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ²r°D²vâÈÖÐ{ê.
(4) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}Ö{â Eyâpâ ÀÖX~Öîΰª{â
aª{â° ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖX~Öpâ{â ÅÖgâÀâ}â°Q ÀâgÖËÀâÇê ~âvê{â ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, yÖ}â°
ogÖgâÈê© }곩ª{Öΰyâ}ÖÐpâ¬{âMpê % ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ¬}Öªd⬪{â }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° %ÊË
Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.
(5) Àê°©¶}â (2), (3) %zâÀÖ (4)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·°
±{âP}Ö{â ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, %ªzâ ±{âPyêÌâ°° I{âVÆÉâ°Àâ »ªgâÔâ dê³}êÌâ°¶[ %zâÀÖ (2)}ê©
I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ ¬}Öªdâ{âª{â° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
}âÀâ°³}êÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}ÖgâÏê©dÖ{â yâ}âQ ±{âPyêÌâ°}â°Q Àâpâ¬ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(6) pÖmX{â Ýê³pâоª{â ÙÌâ° %zâÀÖ %}âXzÖ ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ %zâÀÖ yâpâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Ùû{â %zâÀÖ
ÉâªgâZþû{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâó O}ê© AÐ{âMpâ³ %ªzâ Àê³{â· Ù %zâÀÖ ÉâªgâZÝâ{â yâpâ°ÀÖÌâ°
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 30
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ Ù %zâÀÖ ÉâªgâZÝâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ
»ªgâÔâ dê³}êÌâ°¶[ %ªzâ ±{âPyêÌâ°}â°Q Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(7) yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pâÁâóK ÀâÃÖvâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Àê³{â·
pâÕK}â yâpâ°ÀÖÌâ° }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ pâÁâóK }âvêÌâ°°Àâ »ªgâÔâ
dê³}êÌâ°¶[ %ªzâ ±{âPyêÌâ° ±gê$ Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(8) %ªyâpâpÖmX ÀÖX~Öpâ %zâÀÖ ÀÖ¹mX dâZÀâ°{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ pÖmX{â Ýê³pâ ÅÖgâgâùgê yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pâÀÖ}ê
ÀâÃÖvâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Àê³{â· ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ pâÀÖ}êÌâ° }âªyâpâ
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ pâÀÖ}êÌâ°° }âvêÌâ°°Àâ »ªgâÔâ
dê³}êÌâ°¶[ %ªzâ ±{âPyêÌâ° ±gê$ Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(9) ~âZ»Ìê³±T ÉÖª{â«Ëdâ ÀÖX~Öî Àâ°yâ°K ~âZ»Ìê³±T %¾ÀÖû ÀÖX~Öî %zâÀÖ Ayâ}â
Ouêªr}â° ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·X O}ê© E{âMpâ³ ÉâÝâ yâ}âQ
Àê³{â· ÀÖX~Öpâ{â }âªyâpâ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ±{âPyêÌâ°}â°Q yâdâ_x
Àâp⬠ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.

1
[(9¥U) dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖî}â ¾ÀâËÝâÇêÌâ°¶[ ¾pâyâ}Ö{â ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°,
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâ »ªgâÔâ¶[ dÖÀâ°gÖîgâÔâ dâpÖî}â
¾ÀâËÝâÇêÌâ°}â°Q dêôgê³Ôâ\ÈÖΰy곩 A »ªgâù}â Àâ°°dÖKÌâ°{â yâpâ°ÀÖÌâ° %ªzâ ±{âPyêÌâ°}â°Q Àâpâ¬
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(10) Àê°©¶}â (1), (2) %zâÀÖ (3)}ê© I~â ~âZdâpâxgâÔâ %ÚÌâ°¶[ a±T ÀâXÑKÌâ°°
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ê© Uª±°{â}â°Q ¾|âËîÉâ°Àâ¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó ar°D
ÀâþÀÖr° %zâÀÖ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖr° %zâÀÖ IÅâÌâ° ÀâXÑKgâÔâ° ÉâÝâÀâ»ËgâÔÖÐ{âMpê
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ° ar°D û]©dâ½»gâÔâ}â°Q gâÀâ°}â{â¶[îûdê³Ôâ\±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K }곩ª{â¹Ìâ°}â°Q
yâÄRÉâ°Àâ Éâ·°ÀÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖX~ÖpâÀâ}â°Q I{êM©µâ ~âòÀâËdâÀÖÐ ÉâxJ ÀÖX~ÖpâgâÔâ}ÖQÐ
ÆhâsÉâÈÖÐ{êÌê°ª{â° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó ÅÖÆû{âpê, A ÀÖX~ÖpâgâÔâ}â°Q aª{ê© ÀÖX~Öpâ
%ûKyâ]Àꪱªyê }곩ª{ÖΰÉâ°Àâªyê %gâyâX~âÚÉâ°Àâ }곩s©Éâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó
¾©vâ±Ýâ°{â°.
23. Éâ]Ekêæΰª{â }곩ª{â¹ ÀâÃÖÚÉâ°Àâó{â°.¥ 22}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
}곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}â·[¬{âMpâ³ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâ]Ekêæΰª{â }곩ª{â¹ ÀâÃÖvâ·° ±Ìâ°û{âpê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ
}âÀâ°³}ê Àâ°yâ°K %ªzâ Æ|Ö}â{â¶[ ÉâîÌâÃÖ{â ÝÖgâ³ ~âòxË ÆÀâpâgâÔâ}â°Q ¾©Ú ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â
~ÖZºdÖpâdê" %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ±Ýâ°{â°.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 31
24. yÖ}ÖÐÌê°© }곩ª{â¹ ÀâÃÖÚÉâ°Àâó{â°.¥ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}ÖÐpâ°Àâ
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° }곩ª{Öΰyâ}Ögâ°Àâ ±{âPyêÌâ° ±gê$ Éâdâ_Àâ° ~ÖZºdÖîgê »ùÉâ·°
ÆÁâ·}Ö{âpê, Éâdâ_Àâ° ~ÖZºdÖîÌâ°° ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÉâÆ°©dê_, yâ~ÖÉâÇê %zâÀÖ
ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q }âvêû{â yâpâ°ÀÖÌâ° 22}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %ªzâ ÀâXÑKÌâ°}â°Q }곩ª{ÖΰÉâ·°
yê³vâgâ±Ýâ°{â°.
25. }곩ª{â¹.¥ (1) 22 %zâÀÖ 23}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{â¹ ÀâÃÖÚÉâ·°
%ÊË }âÀâ°³}ê, %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ·° ÉâÀâ°Ìâ° Àâ°yâ°K Æ|Ö}âÀâ}â°Q ÝÖgâ³ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â
µâ°·" EÀâógâÔâ° ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê Epâyâdâ"{â°M.
(2) 22 %zâÀÖ 23}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{â¹gÖÐ %ÊËÌâ°}â°Q û]©dâîû{â Àê°©Èê
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, %ÊË{Öpâ}â° ¾mÀÖ{â ÀÖX~ÖîÌê°ª{â° ÝÖgâ³ Ayâ}â° o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %gâyâXyêgâÔâ}â°Q ~âòxËgê³ùÉâ°yÖK}êª{â° yâ}âgê Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖ{âpê %ªzâ %ÊËÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚd곪vâ »ªgâÔâ yâpâ°ÀÖÌâ°{â »ªgâÔâ Àê³{â·}ê© ¬}⬪{â %zâÀÖ ~âpâÉâRpâ aÄRdê³Ôâ\±Ýâ°{Ö{â
%ªzâ Àê³{â· ¬}⬪{â uÖîgê ±pâ°Àâªyê ÌâÃÖÀêò±T %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°}â°Q }곩ª{ÖΰÉâyâdâ"{â°M
Àâ°yâ°K Ayâ¾gê }곩ª{â¹Ìâ° ±gê$ aª{â° ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(3) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ~ÖZºdÖpâÀâó, ÌâÃÖÀâóÀê© Iäyâ ÝÖgâ³ ÉÖdâÍâ°D dÖpâxgâùgÖÐ,
%ÀâógâÔâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[ }âÀâ°³¬û }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q ¾©vâ·° ¾pÖdâîûpâ°Àâó{âpâ Æpâ°{âP
¶Øyâ{â¶[ dÖpâxÀâ}â°Q »ùÉâ·° %ÊË{Öpâ¾gê %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ° ÝÖgê
¾pÖdâîÉâ±Ýâ°{â°.
(4) 9}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ°}â°Q ÉâªgâZþÉâ·°
±{âPÀÖÐpâ°Àâ dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ{â, ÌâÃÖÀâó{ê© pÖmX ÉâdÖËpâ{â, ÌâÃÖÀâó{ê© µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°{â
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâ{â É⪱ª|â{â¶[, %ªzâ ¾dÖÌâ°dê" ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â
î©»Ìâ°¶[ }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q ¾©vâ·° AÌâ°°dâK}â° %ºdâ½yâgê³ùÉâ±Ýâ°{â°.
26. Åâ{âZyê.¥ (1) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yêîgêÌâ° Éâ³dâK Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîΰª{â %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° %ÊË
Éâ¶[ûpâ°Àâ ÀÖX~Öîΰª{â ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â î©»Ìâ°¶[ ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â Àê³yâKÀâ}â°Q
Æ°©pâ{âªyê ÉâÀâ°ªmÉâÀÖ{â Åâ{âZyêÌâ°}â°Q ¾©vâ°Àâªyê dÖ· dÖ·dê" d곩pâ±Ýâ°{â°.
(2) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ~ÖZºdÖpâÀâó,
(U) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê, ±ÚG %zâÀÖ {âªvâ{â
ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³yâK{â ÉâªgâZÝâÇêgÖÐ, %zâÀÖ
(²) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°û{â ~âZÀâÃÖx ~âyâZ %zâÀÖ h곩ÍâÇêÌâ°}â°Q
{â°pâ°~âÌ곩Ðû{ÖM}êª{â° %zâÀÖ ¾Ìâ°Æ°û{â î©»Ìâ°¶[ %ÀâógâÔâ}â°Q
Er°Ddê³Ôâ\·° %zâÀÖ Iùûdê³Ôâ\·° ÆÁâ·}ÖÐ{ÖM}êª{â° dâªvâ°±ª{â¶[,
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 32
¥ A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° a{âÐû{â Åâ{âZyêÌâ°}â°Q ~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ %{âpâ
ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q Àâ°°r°Dg곩·°ÝÖÑdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
(3) Àê°©¶}â (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[, %ªzâ Àâ°°r°Dg곩¶}â Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[
dÖpâxÀâ}â°Q dê©Ôâ°Àâ %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ÀÖX~Öîgê ¾©Ú{â Ýê³pâyÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q
Ýê³pâÚÉâyâdâ"{âM·[.
27. }곩ª{â¹Ìâ° pâ¬MÌâÃÖ».¥ (1) o Àâ°°ª¬}â ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{âÅâË{â¶[ Uª{âpê,¥
(U) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖX~ÖpâÀâ}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ¬{âM¶[,
~âòxËÀÖÐ ÀâgÖËΰû{âM¶[ %zâÀÖ %}âXzÖ ÆÈê ÀâÃÖÚ{âM¶[; %zâÀÖ
(²) ÀÖX~Öpâ{â ÀâÃÖ¶©dâyâ]{â ÉÖL}âÀâÃÖ}â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{âM¶[; %zâÀÖ
(û) }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ° Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr{â yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâþÀÖr°
E~âRyÖQ·°" ¾pâªyâpâ »ªgâÔâ°gâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºÌâ°¶[ Upâvâ° ·dâ_ pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q
Æ°©pâ¬{âM¶[; %zâÀÖ
(Ú) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ{ê yêîgêÌâ°
ÏêÈê ~âsDgâÔâ}â°Q ¾©Ú{â¶[, %zâÀÖ
(E) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ö{â a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Àâ°½yâ}Ö{â¶[,
¥ Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâóÀê© Iäyâ Àâ°yâ°K ÉÖdâÍâ°D dÖpâxgâù{âMpê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yÖ}ÖÐÌê°©
Agⶠ%zâÀÖ ÀÖX~ÖîÌâ°° ¾©Ú{â %ÊËÌâ° Àê°©ÈÖgⶠ%zâÀÖ Àâ°pâx{â Éâª{âÅâË{â¶[,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â Æ|Ö}â{â¶[ dÖ}â³}â°±{âP ÀÖpâÉâ°{Öpâpâ %ÊËÌâ° Àê°©ÈÖgâ¶, Éâª{âÅâË{â
~âîûL»Ìâ°}â°Q gâÀâ°}â{â¶[îûd곪vâ° ÌâÃÖÀâó{ê© ~âòÀâË ¬}ÖªdâÀâ}â°Q aÔâg곪vâªyê yÖ}â°
Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ¬}Öªd⬪{â }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q
pâ{â°Mgê³ùÉâ±Ýâ°{â°.
(2) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, {âªvâ
%zâÀÖ ±ÚGÌâ°}â°Q }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZ pâ¬PÌâÃÖ» ¬}Öªdâdê" Àê³{â·° yêîgê ¾|âËîûpâ¶
%zâÀÖ ¾|âËîû·[¬pⶠ%{â° Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ{ê Iù¬{âMpê %zâÀÖ A yâpâ°ÀÖÌâ°
¾|âËîÉâÈÖÐ{âMpê, o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZ{â pâ¬PÌâÃÖ»Ìâ°°, pâ¬PÌâÃÖ»
¬}Öªdâdê" ~âòÀâË{â ÌâÃÖÀâó{ê© %Àâºgê ÏÖÑΰpâ°Àâ %ªzâ yêîgê, {âªvâ Àâ°yâ°K ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâ°Àâ¶[Ìâ° %Àâ}â ±{âPyêÌâ° Àê°©Èê ~âîÇÖÀâ° ²©pâyâdâ"{âM·[.
(3) }곩ª{â¹Ìâ°° pâ{ÖM{â Àê°©Èê, ¾¬ËÍâD~âÚû{âªyê ÀÖX~ÖpâgâÔâ}â°Q ~âòxËÀÖÐ
E}ê³Q±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê ÀâgÖËÀâÇê ÀâÃÖÚ{âM}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû, Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°
dâÚyâ{â ~âZÌ곩m}âÀâ}â°Q ~âvê{â ÀÖX~ÖîÌâ°° Ayâ}â° Ý곪¬{â yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀâóÀê©
Éâpâdâ°gâùgê ~âZkâ¶yâ ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÏêÈêÌâ° Àê°©Èê yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(4) Àê°©¶}â (3)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê ±{âP}ÖÐpâ°Àâ a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %ª»Àâ° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 33
28. }곩ª{â¹Ìâ° yâpâ°ÀÖÌâ° A{â ±{âÈÖÀâÇêgâÔâ}â°Q »ùÉâ°Àâó{â° }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~ÖîÌâ° Ýê³ÇêgÖîdêÌâÃÖÐpâyâdâ"{â°M.¥
(1) (U) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ ÀÖX~ÖpâÀâ}â°Q %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
ÅÖgâÀâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âpê %zâÀÖ %}âXzÖ ÆÈê ÀâÃÖÚ{âpê; %zâÀÖ
(²) ÀÖX~Öpâ{â ÀâÃÖ¶©dâyâ]{â¶[, %{âpâ ÉÖL}âÀâÃÖ}â{â¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q
aÔâg곪vâªyê, ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{âMpê; %zâÀÖ
(û) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ ÀÖX~ÖpâÀâ}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ¬{âMpê %zâÀÖ yâ}âQ
ÀÖX~Öpâ ÉâLÔâÀâ}â°Q ±{âÈÖΰû{âpê %zâÀÖ Ýê³Éâ ÀÖX~Öpâ ÉâLÔâÀâ}â°Q yêpê{âpê; %zâÀÖ
(Ú) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° yâ}âQ ÀÖX~Öpâ{â ÝêÉâpâ}â°Q %zâÀÖ Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q
±{âÈÖΰû{âpê,
¥ %ªzâ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° %zâÀÖ Ayâ}â Àâ°pâx{â Éâª{âÅâË{â¶[ Ayâ}â dÖ}â³}â° ÉâÀâ°Wyâ
~âZ»¾ºÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ÉâÀâ°Ìâ°{â aÔâgê ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" %{âpâªyê »ùÉâyâdâ"{â°M.
(2) (U) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîΰª{â E}ê³Q±T¾gê ÀÖX~Öpâ{â ÀâgÖËÀâÇêÌâÃÖ{Ögâ
ÀÖX~Öpâ{â ÀâÃÖ¶©dâyâ]{â ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖ{âpê, ÀÖX~Öpâ{â IyâKpÖºdÖpâ ~âvê{â
ÀÖX~ÖîÌâ°°; %zâÀÖ
(²) ÀÖX~Öpâ{â ÀâÃÖ¶©dâyâ]{â ÉÖL}âÀâÃÖ}â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{âMpê,
¥ %ªzâ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÀÖX~Öpâ{â É⪱ª|â{â¶[ ogÖgâÈê© ¾©vâÈÖ{â }곩ª{â¹
~âZÀâÃÖx~âyâZÀâ}â°Q aÄRÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ Ýê³Éâ{ÖÐ }곩ª{â¹gê
d곩pâyâdâ"{â°M.
(3) }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZ{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ·° Éâ¶[û{â %ÊËÌâ°
Àê°©Èê %zâÀÖ yÖ}ÖÐÌê°©, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó %ªzâ %ÊËÌâ°}â°Q û]©dâîû{â Àâ°³Àâyâ°K
¬}âgâÔê³Ôâgê, yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q }âvêû{â yâpâ°ÀÖÌâ° ÝÖgâ³
%ªzâ »{â°M~âÚ %zâÀÖ »pâÉâ"pâÇêgê Æpâ°{âPÀÖÐ dÖpâx y곩îÉâ·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ÀÖX~Öîgê ¾©Ú{â
yâpâ°ÀÖÌâ°, ÀÖX~ÖîÌâ° }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ
%ÊËÌâ°}â°Q »pâÉâ"îÉâ±Ýâ°{â°.
(4) ~âZÀâÃÖx ~âyâZ{â ÌâÃÖÀâó{ê© »{â°M~âÚÌâ°° (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â
hâr}êÌâ° ¬}Öªd⬪{â ~âîÇÖÀâ°dÖîÌâÃÖgâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Eyâpâ U·[ ~âZdâpâxgâÔâ¶[}â »{â°M~âÚgâÔâ°
%ÊËÌâ° ¬}Öªd⬪{â ~âîÇÖÀâ°dÖîÌâÃÖgâyâdâ"{â°M.
(5) }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ° Àâ°pâx{â Ýê³pâyÖÐ }곩ª{â¹Ìâ°¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê©
±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê", ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â %ÀâºÌê³Ôâgê Àâp⬠ÀâÃÖvâ¬{âM¶[,
%ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâ°° }âvꬷ[Àêª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ°°
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 34
}곩ª{â¹ÌâÃÖ{âªyê, dêôg곪vâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖX~Öpâ{â É⪱ª|â{â¶[ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
%|ÖXÌâ° ¥ IV
Èêdâ"~âyâZgâÔâ° Àâ°yâ°K {âÉÖKÀê©m°gâÔâ°
29. yêîgê ÏêÈê~âsD Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr ²·°[gâÔâ°.¥ (1) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°,
yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âMpê %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"
Éâpâdâ°gâÔ곪¬gê Æ}Öΰ» ~âvê{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âMpê, %Àâ}â° ÀâÃÖpÖr{â
ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ÆÀâpâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê, ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°
Àâ°³· ~âZ» Uª±°{ÖÐ gâ°pâ°yâ° ÀâÃÖÚ{â ~âsDÌ곪{â}â°Q a{âÐÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %{âpâ aª{â°
~âZ»Ìâ°}â°Q Er°Ddê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
(2) yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ° Àâ°³·~âZ» Uª±°{ÖÐ gâ°pâ°yâ° ÀâÃÖÚ{â ~âsDÌâ°}â°Q (1)}ê©
I~â¥~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â Éâª{âÅâËgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Eyâpê Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ ÌâÃÖÀêò±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê ¾©vâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K Àâ°³· ~âZ»Ìâ°° dâÔê{â°Ý곩{â Éâª{âÅâË{â¶[ %ªzâ
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÝÖgê d곩îd곪vâ¶[ %{âpâ aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(3) yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâ¬pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ a±T }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~ÖîÌâ°° %zâÀÖ 15}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ pÖÊÌâ° Àâ°³·dâ yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° AÌê°"
ÀâÃÖÚd곪vâ, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ÀâÃñ·XÑ"ªyâ Ýêä+}â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â, a±T
ÀâÃÖpÖrgÖpâ}â°, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â ÆÀâpâgâÔâ}ê³QÔâg곪vâ ÀâÃÖpÖr ²·[}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
30. mÀê° Àâ°yâ°K Ùkâ°Ë ä©sgâÔâ°.¥ (1) ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖpÖrdÖ"Ð aª{â°
yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°}â°Q ¾©vâÈÖÐ{âMpê Àâ°yâ°K %ªzâ ÀâÃÖpÖr{â ¬}Öªd⬪{â Apâ° »ªgâÔê³Ôâgê A
yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°¶[ ƺÉâÈÖ{â yêîgê Uª±°{ÖÐ y곩îû{â Àê³±·gâ° ÀâÃÖpÖrÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âMpâ
É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q Æ°©îpâ°Àâó{ÖÐ dâªvâ°±ª{âpê, ÀâÃÖpÖr
ÀâÃÖvâ°Àâ }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê ÆÀâpâgâÔâ}ê³QÔâg곪vâ aª{â° mÀê°
ä©sÌâ°}â°Q Ù{Öpâ¾gê yâyÒdâ_xÀê© ¾©vâyâdâ"{â°M.
(2) ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âMdÖ"Ð aª{â° yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ°}â°Q ¾©Ú{âMpê
Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°°, A yêîgê ÏêÈê ~âsDÌâ°¶[
y곩îÉâÈÖ{â yêîgê Uª±°{ÖРƺÉâÈÖ{â Àê³±·gâ}â°Q Æ°©î{âMpê, ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê ÆÀâpâgâÔâ}ê³QÔâg곪vâ Ùkâ°Ë ä©sÌâ°}â°Q
Ù{Öpâ¾gê ¾©vâyâdâ"{â°M.
(3) mÀê° ä©sgâÔâ° %zâÀÖ Ùkâ°Ë ä©sgâÔâ}â°Q û]©dâîû{â %zâÀÖ ¾©Ú{â ÌâÃÖÀêò±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, mÀê° ä©s %zâÀÖ Ùkâ°Ë ä©sÌâ°}â°Q ¾©vâÈÖÐpâ°Àâ %ÀâºgÖÐ yâ}âQ
ÆÀâpâ ~âsDÌâ°¶[ ±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê ÌâÃÖÀâó{ê© ÏÖÑ
yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 35
31. Èêdâ" ~âyâZgâÔâ°.¥ (1) ~âZ»Ìê³±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Àâ°yâ°K o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖÚ{â Ýâ³vâ°Àâù yêîgê Àâ°yâ°K Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Ýâ°r°DÀâù yêîgêÌâ°³ Éê©î{âªyê o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° ~âZ»Ì곪{â° {âpâdê" aÔâ~ârD Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XgâÔâ}â°Q y곩îÉâ°Àâ
yâ}âQ UÈÖ[ ÙgâÔâ, û]©dâ½»gâÔâ, ÀâÃÖpÖrgâÔâ, Eyâpâ ÆÈêgâÔâ, IyÖR{â}êÌâ°, yâÌâÃÖîdêÌâ° Àâ°yâ°K
{ÖÉÖK¾}â ¾mÀÖ{â Àâ°yâ°K ÉâîÌâÃÖ{â Èêdâ" ~âyâZgâÔâ}â°Q dâ}âQvâ %zâÀÖ EªÐ[©ÍÒ %zâÀÖ þª¬ %zâÀÖ
ÉâdÖËpâÀâó %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ Eyâpâ ÅÖÍêÌâ°¶[ Evâyâdâ"{â°M
Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâyâdâ"{â°M.
(2) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖX~ÖîgâÔâ ÀâgâËÀâó Er°Dd곪vâ°±ª{â
Àâ°yâ°K ¾ÀâËþû{â Èêdâ" ~âyâZgâÔâ°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â ÆÀâpâ~âsDgâÔâ}â°Q
~âîú©¶Éâ·° %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâ·° yâ}âgê %zâÀÖ %{âdê"
ÉÖdâÍâ°D %}â°dâ³·ÀÖз[Àêª{â° AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó %«~ÖZÌâ°~ârD¶[,
%Àâ}â° %zâÀÖ %{â°, A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~Öî %zâÀÖ ÀÖX~ÖîgâÔâ ÀâgâËÀâ}â°Q,
%Àâ}â° %zâÀÖ %{â° ¾{êË©úÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ }âÀâ°³}êÌâ°¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ î©»Ìâ°¶[
{ÖÉÖK}â°gâÔâ yâÌâÃÖîdê, ÀâÃÖpÖrgâÔâ, ÙgâÔâ, ÆÈêgâÔâ %zâÀÖ ÀâÃÖpÖrgâÔâ pâ³~â{â¶[ Ýê³pâyâ°
%}âXzÖ ÀâgÖËÀâÇêgâÔâ {ÖÙÈêgâÔâ³ aÔâg곪vâªyê yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ°³ Éê©î{âªyê %ªzâ
Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Àâ°yâ°K {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q Evâ·° %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
(3) ÀÖX~ÖîgâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâgâËdê" o ~âZdâpâxgâÔâ I~ⱪ|âgâÔâ %}â°ÉÖpâ
Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Evâ·° Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâ·°, ÉÖ|âXÀÖgâ°»K·[ Uª{â° AÌâ°°dâK}â° ~âîgâ¹û{âpê, %Àâ}â°
dÖpâxgâÔâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[ {ÖÙ¶û ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â î©»Ìâ°¶[ Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ·°
ÀÖX~ÖîgâÔâ %ªzâ ÀâgâËdê" %}â°Àâ°» ¾©vâ±Ýâ°{â°.
(4) ÌâÃÖpâ yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÀâþÀÖr° aª{â° ÀâÍâË{â¶[ E~âRyêè{â° ·dâ_
pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q Æ°©pâ°Àâó{곩, A ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, yâ}âQ Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê Àâ°yâ°K %ªzâ Æ°»gâùgê aÔâ~âr°D a±T kÖÂêËvÒË
%dñªÂêªÂÒ %zâÀÖ a±T yêîgê Àâ½»K{Öp⾪{â ~âîµê³©ºÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ~âîµê³©ºyâ Èêdâ"~âyâZgâÔâ
ÆÀâpâx ~âsDÌâ° aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
î©»Ìâ°¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.
32. Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Iùûdê³Ôâ\Ïê©dÖ{â %Àâº.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %Àâ}â
ÙgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖrgâùgê É⪱ª|â~ârDªyê yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ°³ aÔâg곪vâªyê Èêdâ"~âyâZgâÔâ
~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q %zâÀÖ Eyâpê {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q, Er°Ddê³Ôâ\Ïê©dêª{â° Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâÏê©dêª{â°
%gâyâX~âÚÉâÈÖ{â ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, %ÀâógâÔâ° É⪱ª|â~âvâ°Àâ ÀâÍâËÀâó dê³}êg곪vâ
yâpâ°ÀÖÌâ°{â Y{â° ÀâÍâËgâÔâ° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖgâ°ÀâÀâpêgê %zâÀÖ ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ Eyâpâ
%ÀâºÌâ°Àâpêgê %zâÀÖ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°° %ª»Àâ°hârD yâ·°~âóÀâÀâpêgê ¥ EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â°
yâpâ°ÀÖÌâ°{ê³M© %¶[Ìâ°Àâpêgê Iùûdê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 36
(2) %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° %Ä©·° %zâÀÖ
~âó}âî©dâ_ÇêÌâ° ~âdâ_dÖpâ}ÖÐ{âM¶[, %Àâ}â° %Ä©·° %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°° %zâÀÖ %{âpâ Àê°©¶}â
ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©·° %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°° %ª»Àâ°ÀÖÐ ÆÈêÌâÃÖgâ°ÀâÀâpêgê, %Ä©·° %zâÀÖ
~âó}âî©dâ_ÇêÌâ° ÆÍâÌâ°dê" É⪱ªºû{â ~âZ»Ì곪{â° {ÖÙÈê Àâ°yâ°K Èêdâ"~âyâZ{â {âÉÖKÀê©m}â°Q
Iùûdê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
33. UÈêdÖå¾dÒ {ÖÙÈêgâÔâ°.¥ 31}ê© ~âZdâpâx{â %}â°ÉâpâÇêÌâ°¶[ {ÖÙÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K
Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Er°Ddê³Ôâ\·° Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâ·° %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â Àâ°yâ°K %{â}â°Q UÈêdÖå¾dÒ
Æ|Ö}âgâùª{â ÝÖgê Er°Ddê³Ôâ°\Àâ Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°° 32}ê© ~âZdâpâx{â¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{â Iùûdê³Ôâ°\Àâ %ÀâºgÖÐ UÈêdÖå¾dÒ Æ|Ö}â{â Àâ°³·dâ e{â±·[ ÀâÃÖ{âîÌâ°¶[
%ÀâógâÔâ}â°Q Iùûd곪vâ°±pâyâdâ"{â°M.
34. {âÉÖKÀê©m°gâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖþ»gâÔâ}â°Q a{âÐÉâ·° %gâyâXyêgâÔâ°.¥ o %º¾Ìâ°Àâ°{â
I~ⱪ|âgâÔâ¶[ Æpâ°{âPÀÖ{â°{â° O}ê© E{âMpâ³, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, Avâùyâdê"
É⪱ª|â~ârDªyê %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâó{âdê" É⪱ª|â~ârDªyê ÌâÃÖÀâó{ê©
I{êM©µâdÖ"Ð, }곩s©û}â¶[ ¾gâ¬~âÚÉâÈÖ{âªyê %ªzâ Éâ³dâK ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê ÌâÃÖÀâó{ê©
ÀâÃÖþ»Ì곪¬gê %zâÀÖ Ýêkâ°+Àâî ÀâÃÖþ»Ì곪¬gê, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
ÆÀâpâx~âsDÌâ°³ aÔâg곪vâªyê %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ {âÉÖKÀê©m}â°Q, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâdê" a{âÐÉâ°Àâªyê pÖmX{â aÔâgê %zâÀÖ Ýê³pâgê }곩s©û}â Àâ°³·dâ ÌâÃÖÀêò±T
ÀâXÑKÌâ°}â°Q %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
%|ÖXÌâ° ¥ V
Avâùyâ Àâ°yâ°K yêîgê ÉâªgâZÝâÇê
35. ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ°.¥ (1) (2) îª{â (4)}ê© I~â~âZdâpâxgâùgê aÔâ~âr°D ~âZ»Ìê³±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Àâ°yâ°K 9}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÉâªgâZþÉâÈÖ{â
yêîgê Éâª{ÖÌâ°dê" ±{âPÀÖ{â dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ, aª{â° pÖmX ÉâdÖËpâ, µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ° Àâ°yâ°K
aª{â° ÉâLù©Ìâ° ~ÖZºdÖpâÀâó UÈêdÖå¾dÒ Æ|Ö}âgâÔâ° Éê©î{âªyê %ªzâ }âÀâ°³}êÌâ°¶[ Àâ°yâ°K
Æ|Ö}â{â¶[ aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê þª¬}â »ªgâÔâ
dê³}êÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ°{â E~âRyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê %zâÀÖ Eyâpê ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %ÀâºÌê³Ôâgê %ªzâ
ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(2) a{âÐÉâÈÖ{â ÆÀâpâ ~âsDÌâ°¶[ h곩¸ÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ
ÙÌâ° Àê°©¶}â yêîgêÌâ°}â°Q, %ªzâ yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð }곩s©Éâ}â°Q ¾©vâ°Àâ
%gâyâXÆ·[{âªyê, (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌâ°° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖ{Ögâ Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(3) ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ¾±ª|â}êgâÔâ° Àâ°yâ°K Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó ÌâÃÖÀêò±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°}â°Q,¥
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 37
(U) %ªzâ %ÀâºgâùgÖÐ aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ·°; %zâÀÖ
(²) }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° aª{âÑ"ªyâ Ýêä+}â ÀÖX~Öpâ ÉâLÔâgâÔâ}â°Q
Ý곪¬pâ°Àâ¶[, ~âZyêX©dâ µÖfÖ ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q a{âÐÉâ·°,
¥ %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
(4) 38}ê© ~âZdâpâx{â (3)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ a{âÐÉâÈÖ{â ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q ¾©Úpâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T
ÀÖX~ÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó ÀâÃÖÚ{â yâ~ÖÉâÇêÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖþ»
%zâÀÖ ÉÖdâ_ X{â û]©dâ½»Ìâ° dÖpâx{â Ýê³pâyÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© È곩~â %zâÀÖ yâ~âóR Ýê©ùdêÌâ°}â°Q dâªvâ°
þÚ{âpê %Àâ}â° 72}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â¥~âZdâpâxdê" aÔâ~âr°D 30}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
¾©vâÈÖ{â Ùkâ°Ë ~âsDgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ ~âîÍâ¯yâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐû{âM Ýê³pâyâ°, yêîgê
%ÀâºÌâ° dê³}êΰª{â Apâ° »ªgâÔê³Ôâgê aª{â° ~âîÍâ¯yâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐÉâyâdâ"{â°M.
36. ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q a{âÐÉâ·° %zâÀÖ ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê h곩¸ÉâÈÖ{â
yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâÄR{â¶[ ±ÚG.¥
(1) ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê h곩¸ÉâÏê©dÖÐ{âM yêîgêÌâ° Àê°©Èê A{âpê,
%{âîª{â ²r°D²vâÈÖÐ{âM, ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â Àê°©Èê, 72}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â¥~âZdâpâxdê"
aÔâ~âr°D ÝÖgê ²r°D²vâÈÖ{â Àâ°³pâ° »ªgâÔê³Ôâgê %{â}â°Q Éâî~âÚÉâ¬{âM Ýê³pâyâ° %{âpâ Àê°©Èê
ÉâpâÔâ ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yêîgêÌâ°}â°Q h곩¸ÉâÏê©dÖÐ{âM
¬}Öªd⬪{â %ªzâ ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖgâ°yâK{ê Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ
}âÀâ°³}êÌâ°¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ î©»Ìâ°¶[ ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâ}âQ ±{âPyêÌâ°}â°Q
h곩¸Éâyâdâ"{â°M.
(2) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q
a{âÐÉâÏê©dêª{â° %gâyâX~âÚÉâÈÖÐ{â°M %Àâ}â°,¥
(U) ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê h곩¸û{âM yêîgêÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q %zâÀÖ
Ýêkâ°+Àâî yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâÄR{â¶[, %zâÀÖ
(²) Ýêkâ°+Àâî yêîgê h곩¸û, yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM %Àâºgê Æ°©î
Àâ°³pâ° »ªgâÔâ°gâÔâ }âªyâpâ aª{â° ~âîÍâ¯yâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[û{â°M A{âpê,
(1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{êMª{â° h곩¸û{â
ÌâÃÖÀâó{ê© ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâÄR{â¶[, %zâÀÖ
(û) h곩¸ÉâÏê©dÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ ±ÚGÌâ°}â°Q h곩¸Éâ·° yâÄR{â¶[,
%zâÀÖ
(Ú) ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ·° yâÄR{â¶[,
¥ %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, yÖ}â° h곩¸û{âM yêîgê Àâ°yâ°K Ýêkâ°+Àâî yêîgê %zâÀÖ (1)}ê©
I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê Àâ°yâ°K Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ±ÚGÌâ°
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 38
É⪱ª|â{â¶[ %Àâ}â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐÉâ·° yâÄR{â %ÀâºgÖÐ ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q
42}ê© ~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌê³Ôâgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, %ªzâ %ÀâºgÖÐ %ªzâ
Àê³±·Ð}â Àê°©Èê ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(4) %ªzâ yêîgê %zâÀÖ Àê³±·Ð}â ±gê$ ÆÀÖ¬Éâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©¶}â¶[ %zâÀÖ
Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~ÖZºdÖpâ{â %zâÀÖ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â
ÀâÉ⳶Ìâ°}â°Q ÌâÃÖÀâ %ÀâºÌâ°¶[ yâvêþÚÌâ°ÈÖÐ{êÌ곩 A ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºÌâ°¶[ o ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ±ÚGÌâ°}â°Q ÉâÝâ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
37. ±ÚGÌâ° {âpâ.¥ (1) o Àâ°°ª¬}â Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ 36}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÉâpâÔâ ±ÚGÌâ° {âpâÀâó »ªgâùgê
1
[µê©dâvâ aª{â³dÖ·°] AÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(U) yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM ¬}Öªd⬪{â %{â}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ
¬}Öªdâ{âÀâpêgê %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ° ¬}Öªdâ{âÀâpêgê, EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° Àê³{âÈ곩 %¶[Ìâ°Àâpêgê;
Àâ°yâ°K
(²) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ°
ÌâÃÖÀâ ¬}Öªd⬪{â ÏÖÑ Iù¬yê³K© A ¬}Öªd⬪{â;
(2) o ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð, aª{â° »ªgâù}â ÅÖgâgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ±ÚGÌâ°}â°Q
{ÖÀâÃÖÍÖ ~âZÀâÃÖx{â¶[ Èêdâ"ÝÖdâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K »ªgâÔâ° Uª{âpê, Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© %Àâº
AÐpâyâdâ"{â°M.
38. yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇê.¥ (1) ~âZ»Ìê³±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºgÖÐ Éâ¶[û{â
ÆÀâpâ ~âsDÌâ° ÉâÀâ°zâË}êgÖÐ Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâ %gâyâXyêÌâ°° ÀÖX~Öîgê E{ê
Uª±°{ÖÐ AÌâ°°dâK}â° %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Ýê³pâyâ°, 35}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
%Àâ}â° Éâ¶[û{â ÆÀâpâ ~âsDÌâ° A|Öpâ{â Àê°©Èê yêîgêÌâ°}â°Q ¾|âËîÉâÈÖÐpâ°Àâó{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(2) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[
ÀâÃÖÚ{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{â ¬}Öªdâ{âª{â° %zâÀÖ ¬}Öªdâdê" Àê³{â·° yâ}âQ
ÀâÃÖûdâ %zâÀÖ %ª»Àâ° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐÉâ·° yâÄR{â¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~Öîgê, yâ}âQ %yâ°XyâKÀâ° ÆÀê©kâ}êÌâ°ªyê yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° ¾©ÚdêÌâ° ¬}Öªd⬪{â Ýâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖÚ{â yêîgêÌâ°}â°Q
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 39
(3) Àê°©¶}â (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{â¶[ Àâ°yâ°K
yêîgê ¾|âËpâÇêgê É⪱ªºû{â %ÀâºgÖÐ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q ÀÖX~ÖîÌâ°° yâpâ°ÀÖÌâ° ¾©Ú{â¶[,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q þª{âdê" ~âvêÌâ°±Ýâ°{â°. A{âpê, ÀÖX~ÖîÌâ°°,
%}â]ΰÉâ±Ýâ°{Ö{â {âªvâgâÔâ° Àâ°yâ°K ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(4) Àê°©¶}â (3)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q ÀÖX~ÖîÌâ°°
¾©Ú{â¶[, %ªzâ ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q %ªzâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° ¾©ÚdêÌâ° aª{â° »ªgâÔê³Ôâgê
a{âÐÉâyâdâ"{â°M.
(5) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ö{â a±T ÀÖX~ÖîÌâ° %zâÀÖ o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ögâ·° ±{âP}Ö{â ÀÖX~ÖîÌâ° É⪱ª|â{â¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâÀâó, yêîgêgê ±{âP}ÖÐpâ°Àâ}êª{â° y곩îÉâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÉÖdâ_ XÀâó yâ}âQ gâÀâ°}âdê" ±ª{â
Àê°©Èê, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÝÖgê ¾|âËîÉâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ ±ÚGÌâ°}â°Q
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâ~âóRÀâ}êª{â° }⪱·° dÖpâx E{ê Uª{â° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó
%«~ÖZÌâ°~ârDpê A ÀÖX~Öîgê pâdâ_ÇÖyâWdâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°. ÝÖgâ³ %ªzâ
yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ ±ÚGÌâ°}â°Q dâ³vâÈê© Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.

1
[(6) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© E{âMpâ³, ÀÖX~ÖîÌâ°° aª{â° ¾gâÆ°yâ ¾dÖÌâ°ÀÖÐ{âM¶[
Àâ°yâ°K aª{âÑ"ªyâ Ýêkâ°+ ÀâXÀâÝÖpâ{â ÉâLÔâgâÔâ}â°Q Ý곪¬{âM¶[, AÌâ°°dâK}â°, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ
Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ° ÉâÀâ°W»Ìê³vâ}ê, ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ %ªzâ ~âZ»Ì곪{â°
~âZ{ꩵâÀâ}â°Q yêîgê ƺÉâ°Ædê, ¾|âËpâÇê, Àâ°yâ°K ÉâªgâZÝâÇêÌâ° I{êM©µâgâùgÖÐ ~âZyêX©dâ hârdâgâÔêª{â°
~âîgâ¹Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yâ{â}âªyâpâ }곩ª{â¹, ÆÀâpâ ~âsDdêgâÔâ Éâ¶[dê, yêîgê ¾|âËpâÇê Àâ°yâ°K yêîgê
ÉâªgâZÝâÇêgê É⪱ªºû{âªyê o %º¾Ìâ°Àâ°{â UÈÖ[ I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q %ªzâ ÀâXÀâÝÖpâ ÉâLÔâgâÔâ°
~âZyêX©dâ hârdâgâÔÖÐ{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê %Àâógâùgê %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
39. yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇê.¥ (1) yêîgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌê°ª{â° ÅÖÆÉâÈÖ{â,
Éâª{âÅâË{â¶[ ¾©Ú{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÆÀâpâ ~âsDÌâ°° yâ~ÖRÐ{ê %zâÀÖ 38}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
¾©Ú{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°°, ÀÖX~ÖîÌâ° ÉâîÌâÃÖ{â yêîgê Ýê³ÇêgÖîdêÌâ°}â°Q dâÚÀê°
¾pâ³Äû{ê Uª{â° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó }⪱·° dÖpâxgâù{âM¶[, %{â°,¥
(U) ·ÅâXÆpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖþ»Ìâ° A|Öpâ{â Àê°©Èê, yâ}âQ %yâ°XyâKÀâ°
ÆÀê©kâ}êÌâ°¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© {âªvâ Àâ°yâ°K ±ÚG ÉâþyâÀÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â
Ýêkâ°+Àâî yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°; Àâ°yâ°K
(²) ¶Øyâ{â¶[ %ªzâ Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêgê ~âZ»ÌâÃÖÐ dÖpâx y곩îÉâ·° ÀÖX~Öîgê
%Àâdֵ⠾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°, }곩s©Éâ}â°Q uÖîgê³ùû{â ¬}Öªd⬪{â Ýâyâ°K
¬}âgâÔê³Ôâgê yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{êMª{â° d곩î }곩ª{Öΰyâ
ÀÖX~Öîgê Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêÌâ° aª{â° }곩s©Éâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 40
(2) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{â yâpâ°ÀÖÌâ° Àâ°yâKÍâ°D
ÌâÃÖÀâó{ê© ÉÖdâ_ XÀâó ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â gâÀâ°}âdê" ±ª{â¶[, %{â° %ªzâ Àê³{â¶}â
Àâ°pâ°¾|âËpâÇêgê Ýêkâ°+ÀâîÌâÃÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°yâKÍâ°D Àâ°pâ° ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
40. yêîgê ¾|âËpâÇêgÖÐ dÖ·Æ°».¥ (1) ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â yêîgê %ÀâºgÖÐ
ÏÖÑ yêîgêÌâ° Àê³±·Ð}â É⪱ª|â{â¶[ 38}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ
39}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q o Àâ°°ª¬}â dÖ·Æ°»Ìâ° yâpâ°ÀÖÌâ°
ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[, Uª{âpê:¥
(U) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â yêîgê %ÀâºÌâ° Àâ°°dÖKÌâ°{â yâpâ°ÀÖÌâ°{â Y{â° ÀâÍâËgâÔâ°;
%zâÀÖ
(²) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â %«~ÖZÌâ°{â¶[, yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇê
ÀâÃÖvâ°Àâó{â}â°Q ÉâÀâ°¼ËÉâ°Àâ Éâªgâ»gâÔâ ÉÖdâ_ XÀâó ÉÖdâ¸D{ê Uª{â° %{âpâ gâÀâ°}âdê"
±ª{â yâpâ°ÀÖÌâ° Àâ°³pâ° ÀâÍâËgâÔâ°;
¥ EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° }âªyâpâ{ê³M© %{â°.
(2) 79}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ údê_gê gâ°îÌâÃÖgâ°Àâªyê ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêÌâ°}â°Q
À곩É⬪{â yâÄRûd곪vâpê (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â Y{â° ÀâÍâËgâùgê Uª±°{â}â°Q
Ýâyâ°K ÀâÍâËgâùgê Uª{â° IÈê[©Øû{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêgÖÐ %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ yêîgêÌâ°
Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêgÖÐ ¾¬ËÍâD~âÚû{â dÖ·~âîÆ°»Ìâ° %ÀâºÌâ°}â°Q Èêdâ"ÝÖdâ°ÀÖgâ, yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ° Æpâ°{âP{â ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©¶}â ÆÈêgÖÐ %Ä©·°
~ÖZºdÖpâ, }ÖXÌâÃÖºdâpâx %zâÀÖ Éâdâ_Àâ° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó yêgê{â°d곪vâ %ÀâºÌâ°}â°Q yêîgê
¾|âËpâÇê %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ yêîgêÌâ° Àâ°pâ°¾|âËpâÇêgÖÐ}â %ªzâ %ÀâºÌâ°}â°Q gâx}êgê
yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ¶[ Èêdâ"dê" yêgê{â°dê³Ôâ\yâdâ"{âM·[.
41. dê·Àâó Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ yêîgêÌâ° Àâ°pâ°¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q
Éâî~âÚÉâ°Àâ %ºdÖpâ.¥ (1) aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â %zâÀÖ }ÖXÌâÃÖºdâpâx{â Ýê³pâyÖÐ %Ä©·°
~ÖZºdÖpâ{â %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇÖ ~ÖZºdÖpâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇê %zâÀÖ yêîgêÌâ° Àâ°pâ°
¾|âËpâÇê %zâÀÖ aª{â° A{ꩵâÀâó, ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â »©~âóË %zâÀÖ A{ꩵâ{â
Àâ°³·dâÀÖ{â ÉÖÀâËm¾dâ pÖmÉâ]{â þyÖÉâÑKgê ÏÖ|âdâÀÖgâ°ÀâÍâDpâ Àâ°sDgê yâ~ÖRÐ{êÌê°ª{â° dâªvâ°
±ª{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X, É⪱ª|â~ârD ~ÖZºdÖpâÀâó, %ªzâ yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ Àâ°pâ° yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ A{ꩵâÀâ}â°Q Éâî~âÚÉâ·°
dâZÀâ°dêôgê³Ôâ\·° Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K %ªzâ »©~âóË %zâÀÖ A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â Àâ°³pâ°
ÀâÍâËgâÔâ %ÀâºÌê³Ôâgê ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %ªzâ »©~âóË %zâÀÖ A{ꩵâdâ"}â°ÉÖpâÀÖÐ
ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q ¾|âËîÉâ±Ýâ°{â°.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 41
(2) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê©
yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ogÖgâÈê© ÌâÃÖÀâ dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[ ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖÐyê³K© %{âdê"
±{âÈÖÐ Ïê©p곪{â° dÖ}â³¾}â I~ⱪ|â{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dÖÐyâ°K
Uª±°{ÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ° %zâÀÖ }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó A{ꩵâ ÀâÃÖÚ{âMpê %zâÀÖ »©~âóË
¾©Ú{âMpê, Agâ ÌâÃÖÀâó{ê© %ªzâ A{ꩵâ %zâÀÖ »©ÄË}â ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ %zâÀÖ %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê©
A{ꩵâ %zâÀÖ »©ÄË}â¶[ aÔâg곪Úpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© ¾xËÌâ° %zâÀÖ ¾{êË©µâ}âÀâ}â°Q
uÖîgê³ùÉâ°Àâó{âdÖ"Ð, ÀâþÀÖs}â %zâÀÖ %{âpâ ÅÖgâ{â yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇê %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q, ¾|âËpâÇê %zâÀÖ Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêgê
%}â]Ìâ°ÀÖgâ°Àâ dÖ}â³¾}â Àê°©pêgê %}âXzÖ %}â]Ìâ°ÀÖgâ°Àâ dÖ·Æ°» %ÀâºÌâ°° O}ê© E{âMpâ³,
%ªzâ A{ꩵâ %zâÀÖ »©ÄË}â ¬}Öªd⬪{â Y{â° ÀâÍâËgâÔâ aÔâgê ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(3) Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ{ê© Iù{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, {âªvâ, ±ÚG %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
Iù{â ÅÖgâdÖ"Ð ÌâÃÖÀâóÀê© ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ° aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[ ~ÖZpâªÅâÀÖÐ{â°M Àâ°yâ°K
%Ä©¶}â¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© »©ÀâÃÖË}â{â %zâÀÖ Ýê³pâÚû{â A{ꩵâ{â ~âîÇÖÀâ°¬ª{ÖÐ yêîgê,
{âªvâ %zâÀÖ ±ÚGÌâ° Àê³±·gâ}â°Q A yâpâ°ÀÖÌâ° ÀâÃÖ~âËÚû{â¶[, Ýêä+û{â¶[ %zâÀÖ Eùû{â¶[,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ î©»Ìâ°¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ %ÀâºÌê³Ôâgê,
ÀÖX~Öîgê %zâÀÖ ÀâXÑKgê Àâ°yâ°K %ªzâ ÀâÉ⳶Ìâ°}â°Q ÌâÃÖpâ A{ꩵâ{â %ÚÌâ°¶[
ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâó{곩 A ~ÖZºdÖpâdê" »ùÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yâ{â}âªyâpâ, %ªzâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q
ÀâÃÖ~ÖËÂÖ{â, Ýêä+û{â %zâÀÖ Eùû{â yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ ±ÚGÌâ° Àê³yâKÀâ}â°Q
~âZ»Ì곩ÊÉâ°Àâó{âp곪¬gê Àâ°°ª{â°ÀâîÉâ±Ýâ°{â°.
(4) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â yêîgêÌâ° Àâ°pâ° ¾|âËpâÇêÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q,
ÀÖX~Öîgê %ªzâ Éâî~âÚÉâ°ÆdêÌâ° Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâxÀâ}â°Q y곩îÉâ°Àâ %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â
Ýê³pâyâ° uÖîgê³ùÉâyâdâ"{âM·[.
42. yêîgê, {âªvâgâÔâ°, ±ÚG Àâ°yâ°K Eyâpâ Àê³±·gâ°gâÔâ Éâª{ÖÌâ° Àâ°yâ°K ÀâÉ⳶.¥ (1)
~âZ»Ìê³±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M
Àâ°yâ°K Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q ¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌê³Ôâgê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ
î©»Ìâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâ¶[û{â %ÊËÌâ° Àê°©Èê,
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ dâªyâ°gâÔâ¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ %ªyâpâgâÔâ¶[ yêîgêÌâ° %zâÀÖ Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê
aÔâ~âr°D ÉâdÖËpâ %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° %}â°Àâ°»Éâ±Ýâ°{â°.
(2) ~âZ»Ìê³±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖp⬪{â aª{â°
}곩s©Éâ}â°Q û]©dâîû{âMpâ Àê°©Èê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ î©»Ìâ°¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© {âªvâ %zâÀÖ
±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 42
(3) (U) ÉâdÖËpâÀâó, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê
aÔâ~âr°D, %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ, dâ}ÖËrdâ ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°,
1957pâ (1957pâ dâ}ÖËrdâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 25) I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[
%ªzâ dêôgÖîdÖ hârdâ{â É⪱ª|â{â¶[ ÉâdÖËpâÀâó ogÖgâÈê© yêîgê
Æ}Öΰ»Ìâ°}â°Q %zâÀÖ yêîgê Éâª{ÖÌâ°{â Àâ°°ª{â³vâ°ÆdêÌâ°}â°Q
%ºÉâ³äÉâÈÖÐ{ê Uª± Íâpâ»Kgê aÔâ~âr°D ÌâÃÖÀâó{ê© %Àâºgê É⪱ª|â~ârDªyê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°}â°Q ~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
ÅÖgâÀâ}â°Q, ÌâÃÖÀâó{ê© Ýê³Éâ dêôgÖîdÖ hârdâÀâó Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâó{â}â°Q
Àâ°°ª{â³vâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°°ª{â³Ú{â %ÀâºÌâ°°
Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖgâ°Àâó{âdê" Àê³{â·° %ªzâ yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dê" ÉâÝâ
%}â°Àâ°»Éâ±Ýâ°{â°.
(²) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, A{âpê ÉâdÖËpâÀâó ÉÖÀâÃÖ}âX %zâÀÖ
Ƶê©Íâ A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ ¾¬ËÍâD ~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D,
dÖ·dÖ·dê" ÉâdÖËpâÀâó Ýê³pâÚû{â A{ꩵâgâÔâ Àê°©pêgê, Àâ°°ª{â³vâ°ÆdêÌâ°
Àâ°³·dâ, a±T ÀÖX~Öîgê dê³vâÈÖ{â ~êòZ©yÖbÝâdâgâÔâ}â°Q %ÝâËyÖ ~âZÀâÃÖx
~âyâZ¬ª{ÖÐ Àâ°ªm³pâ° ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© %ªzâ yêîgê Àê³±·Ðgê ÉâÀâÃÖ}âÀÖ{â ±{âPyêÌâ°}â°Q
dâ}ÖËrdâ ÉâdÖËpâ{â dêôgÖîdÖ Àâ°yâ°K ÀÖ¹mX EÈÖfêÌâ° Àâ°³·dâ ÉÖ·Àꪱªyê
Éâ½ÊÉâÈÖÐ{âMpê, ÉÖÀâËm¾dâ þyÖÉâÑKÌâ°¶[ %ªzâ yêîgêÌâ°}â°Q
Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(û) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, (U) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[
Àâ°°ª{â³Ú{â yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dê", 36}ê© ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ±ÚG %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{âM·[, ~âpâªyâ°, Àâ°°ª{â³vâÈÖ{â yêîgê Éâª{ÖÌâ°dê"
ƺÉâÈÖ{â Íâpâyâ°KgâÔâ}â°Q ~âòpêôûpâyâdâ"{â°M.
(4) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÏÖÑ Epâ°Àâ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q, %}âXzÖ
¾¬ËÍâD~âÚû{âM Ýê³pâyâ°, %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q ƺÉâ°Àâ A{ꩵâÀâ}â°Q %zâÀÖ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q
uÖîgê³ùû{â ¬}Öªd⬪{â Ýâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(5) AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ ÉâdÖËpâÀâó, yÖ}â° ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê
aÔâ~âr°D ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK %zâÀÖ ÀâXÑKgâÔâ ÀâgâËÀâó ÌâÃÖÀâó{ê© %Àâºgê É⪱ª|â~ârDªyê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ±ÚGÌâ°}â°Q ~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ ÅÖgâµâÿ A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ ÀâÃÖÕ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(6) Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â Àê³±·gâ°, yêîgêÌâ° %zâÀÖ ÏÖÑ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê©
Àê³±·Ð}â Àâ°yâ°K Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ±ÚGÌâ° aÂÖDpê Àê³±·ÐЪyâ dâÚÀê°ÌâÃÖÐ{âM¶[ ÝÖgê
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÈÖ{â Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ±ÚGgê Àê³{â·° Ý곪{Ö¹dê
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 43
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÏÖÑ ÌâÃÖÀâó{Ö{âpâ³ Iù{â¶[ %{â}â°Q yêîgê %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÏÖÑ
Epâ°Àâ Àê³±·Ðgê Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(7) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, o %º¾Ìâ°Àâ°dê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ aª{â° ~âîÍâ¯yâ
ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐû{â°M, %{â° Àâ°³· ÆÀâpâ ~âsDgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÏÖÑ Àê³±·ÐЪyâ Ýêä+}â yêîgê Àê³±·gâ}â°Q y곩îÉâ°»K{âM¶[, A
~âîÍâ¯yâ ÆÀâpâ ~âsDÌ곪¬gê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ î©»Ìâ°¶[ ÝÖgê Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâÏê©dÖ{â
yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(8) Éâª{ÖÌâ°{â ¾gâ¬yâ ¬}Öªdâ{â yâpâ°ÀÖÌâ° o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê©
Àê³±·gâ° Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ{ê© Iù¬{âM¶[ %{â}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â
î©»Ìâ°¶[ ÀÖX~Öîΰª{â ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(9) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ a±T ÀÖX~Öîΰª{â %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKΰª{â
ÏÖÑ Epâ°Àâ %zâÀÖ ¾|âËpâÇê ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ ÏÖÑ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpê
Àê³±·gâ}â°Q Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© î©»Ìâ° ÉâªgâZÝâÇêgê ~âZ»dâ³· Iªr°ÀâÃÖvâ{ê Uª{âpê,¥
(U) %{â° Åâ³¥dâª{ÖÌâ°{â ÏÖÑÌâÃÖÐ{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
%zâÀÖ
(²) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ î©»Ìâ°¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó %zâÀÖ
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â %ºdÖîÌâ°°, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ° %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ
ÀâXÑKÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© Éâ]»K}â mÄK Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â Àâ°³·dâ %zâÀÖ mÄK E·[{ê©
ÀâÃÖpÖr{â Àâ°³·dâ ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ÀâÃÖpÖr{â É⪱ª|â{â¶[
¾©vâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~âZÀâÃÖx ~âyâZÀâ}â°Q %ªzâ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â
aª{â° ÚÑZ Uª±ªyê %{ê© î©»Ìâ°¶[ uÖîgê³ùÉâyâdâ"{â°M; %zâÀÖ
(û) {âªvâ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê, 1973 (1974pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 2) pâ¶[ O}ê©
aÔâg곪Ú{âMpâ³, ÌâÃÖÀêò±T ÀâÃÖXÊÉêå©r¾gê %ÊË Éâ¶[û{Ögâ, %ªzâ
ÀâÃÖXÊÉêå©r}Ⱐƺû{â {âªvâÀÖÐ{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(10) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâ{â ~âîÍâ"pâÇêgÖÐ a±T
ÀÖX~Öî %zâÀÖ Eyâpâ ÀâXÑKÌâ°° %Ä©·° Éâ¶[û{âM¶[ %zâÀÖ %ÊË Éâ¶[û{âM¶[ Àâ°yâ°K yêîgêÌâ°
%zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â Éâª{ÖÌâ°dê" É⪱ª|â~ârDªyê %Ä©·° %zâÀÖ ~âîÍâ"pâx ~ÖZºdÖpâÀâó
ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀâ}â°Q ~Ö¶û{âM¶[, ~âîÍâ"pâÇêgÖÐ}â %ªzâ %Ä©·° %zâÀÖ %ÊËÌâ°°
ÆÈêÌâÃÖgâ°ÀâÀâpêgê o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÉâ³ÈÖ»gÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q
dêôgê³Ôâ\yâdâ"{âM·[ %zâÀÖ Àâ°°ª{â°ÀâîÉâyâdâ"{âM·[.
(11) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, yÖ}ÖÐÌê°© Agⶠ%zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ A{ꩵ⬪{â
ÏÖºyâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° Éâ¶[û{â %ÊËÌâ° Àê°©Èê (9)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â (û) Ùªvâ{â
%ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖXÊÉêå©r}â° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q ~âîÍâ"îÉâ±Ýâ°{â°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 44
43. îû©Àâpâ}â dâyâËÀâXgâÔâ°.¥ (1) ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó }ê©Àâ°dâ ÀâÃÖÚ{â a±T
îû©Àâpâ}â°, îû©Àâpâ}â ÉÖL}âdê" }ê©Àâ°dâg곪vâ Ýâ¬}Ö·°" ¬}âgâÔê³Ôâgê %zâÀÖ pÖmX{â¶[ AûKÌâ°}â°Q
ÉÖ]º©}âdê" yêgê{â°d곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ°, EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° Àê³{âÈ곩 Agâ %{âpâ ±gê$ ¶Øyâ{â¶[
AÌâ°°dâK¾gê %ºÉâ³äÉâyâdâ"{â°M.
(2) AÌâ°°dâK}â°, ÌâÃÖÀâ ÀâXÑKÌâ° AûKgâÔâ° îû©Àâpâ}â ÉÖ]º©}â{â¶[ÀêÌ곩 A ÀâXÑKÌâ°°
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" %zâÀÖ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêÌâ°}â°Q
Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ°Àâó{âdÖ"Ð ÉÖdâÍÖDgâ°Àâó{êª{â° dâªvâ° ±pâ°Àâ Àê³±·gâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[ îû©Àâpâ¾gê
%ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{â°.
(3) a±T îû©Àâpâ}â°, îû©Àâpâ}â ÉÖÀâ°zâXË{â¶[ yÖ}â° |Öpâx ÀâÃÖÚ{â pÖmX{â¶[pâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© AûKÌâ°}â°Q, AÌâ°°dâK}â %zâÀÖ Ay⾪{â ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ %ºdÖîÌâ°
¶Øyâ ~âòÀÖË}â°Àⰻΰ·[{ê yâ}âQ Àâµâ¬ª{â ²r°Ddê³vâyâdâ"{âM·[.
(4) a±T îû©Àâpâ}â°,¥
(U) (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ AÌâ°°dâK}â° %ºÉâ³äû{â Àê³±·gâ}â°Q %zâÀÖ
AÌâ°°dâK}â° A yâpâ°ÀÖÌâ° ¾gâ¬~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ dâÚÀê° Àê³±·gâ}â°Q
AûKÌâ° ÀâÃÖpÖr{â IyâR»Kΰª{â yêgê¬vâyâdâ"{â°M;
(²) AûKÌâ° ÀâÃÖ¶©dâyâ] Ý곪¬{â ÀâXÑKÌâ°° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ°
Àê³±·Ð}âÍâDpâÀâ°sDgê ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
(û) o ~âZdâpâx{â ÌâÃÖÀâó{ê© I~ⱪ|â{â¶[ O}ê© E{âMpâ³, o ~âZdâpâx{â¶[
IÈê[©ØÉâÈÖ{â yêîgêЪyâ A{âXyê Ý곪¬pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© n°xÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(5) îû©Àâpâ}â°, o ~âZdâpâx{â %gâyâXyêgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâ·° ÆÁâ·}Ö{âpê Àâ°yâ°K
%ÍâDpâÀâ°sDgê (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â yêîgê É⪱ª|â{â¶[ (4)}ê© I~â~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ°Àâó{âdê" %gâyâXÆpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}âÍâD}â°Q yêgê¬îÉâ·° îû©Àâpâ}â°
ÀêôÌâ°ÑKdâÀÖÐ ±{âP}ÖÐpâ°yÖK}ê.
(6) o ~âZdâpâx{â¶[ ``îû©ÀâpÒ'' Uª±°{â°, pÖmX{â¶[pâ°Àâ AûKÌâ° É⪱ª|â¶[,¥
(U) dâª~â¾Ìâ° a±T ÉâÀâÃÖ~âdâ; %zâÀÖ
(²) }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â Ýê³pâÐ}â %zâÀÖ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó }ê©Àâ°dâ ÀâÃÖÚ{â a±T
îû©ÀâpÒ; %zâÀÖ
(û) a±T ¬ÀÖù{Öpâ}Ö{â ÀâXÑKgÖÐ a±T rZûD©; %zâÀÖ
(Ú) ÉÖ]º©}âyê Ý곪¬pâ°Àâ a±T %vâÀâÃÖ}â ~âvê{âÀâ; %zâÀÖ
(E) Àâ°½yâ}Ö{â ÀâXÑKÌâ° UÉêD©s}â a±T ¾ÀÖËÝâdâ; %zâÀÖ
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 45
¥ dÖ}â³}â° ±{âPÀÖÐ %ÉâÀâ°zâËgê³ùÉâÈÖ{â a±T ÀâXÑKÌâ° ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ°}â°Q,
¥ aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
44. dâª~ê¾gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê Ƶê©Íâ I~ⱪ|âgâÔâ°.¥ (1) dâª~ê¾gâÔâ %º¾Ìâ°Àâ°
1956pâ¶[ (1956pâ 1) O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºgÖÐ
aª{â° dâª~â¾Î°ª{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ÏÖÑ E{ÖMgâ %zâÀÖ %{âpâ yêîgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖÚ{â°M,
%{â}â°Q ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâ¬{ÖMgâ, Agâ yêîgêÌâ°° ÏÖÑ E{âM %ÀâºÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ A
dâª~â¾Ìâ° ¾{êË©µâdâ}ÖÐpâ°Àâ %zâÀÖ ¾{êË©µâdâ}ÖÐ{âM ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑKÌâ°°, A dâª~â¾Ìâ°
ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yêîgê ÀâÉ⳶ ÀâÃÖÚ·[¬pâ°Àâó{â° yâ¾Qª{â dâyâËÀâX{â ÌâÃÖÀâó{ê© aÂÖDpê
I~ê©dê_, yâ~âóR gâZþdê %zâÀÖ dâyâËÀâX È곩~⬪{â IªÂÖ{â{âM·[Àꪱ°{â}â°Q pâ°m°ÀÖyâ°~âÚû{â
Ýê³pâyâ°, %ªzâ yêîgê Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ Ýê³ÇêgÖpâpÖÐpâyâdâ"{â°M.
(2) (U) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %~âpÖ|âÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°° aª{â°
dâª~ê¾ÌâÃÖÐ{âMpê, A dâª~ê¾Ìâ°° Àâ°yâ°K %~âpÖ|âÀâó }âvê{â dÖ·{â¶[ %{âpâ
ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°Àâó{âdÖ"Ð dâª~ê¾Ìâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %zâÀÖ %{âdê"
mÀÖÏÖMpâ}Ö{â ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑKÌâ°° A %~âpÖ|â{â ±gê$ yâÄRyâÉâL}ÖÐpâ°Àâó{ÖÐ
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yâ{â}â°ÉÖpâÀÖÐ yâ}âQ Æpâ°{âP ÀâXÀâÝâpâÇêgê ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
údê_gê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{â°M;
(²) Àê°©¶}â (U) Ùªvâ{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â %ªzâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, %~âpÖ|âÀâó yâ}âgê
»ùÌâ°{âªyê }âvêΰyêª{â° %zâÀÖ %ªzâ %~âpÖ|â }âvêÌâ°°Àâó{â}â°Q yâvêgârD·° UÈÖ[
Ìâ°°dâK uÖgâpâ³dâyê Àâþû{âM}êª{â° %Àâ}â° pâ°m°ÀÖyâ°~âÚû{âpê %Àâ}â° ÌâÃÖÀâó{ê© údê_gê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{âM·[;
(û) Àê°©¶}â (U) Ùªvâ{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ aª{â°
%~âpÖ|âÀâ}â°Q dâª~ê¾Ìâ°° ÀâÃÖÚpâ°Àâ¶[ Àâ°yâ°K %~âpÖ|âÀâó dâª~â¾Ìâ° ÌâÃÖÀêò±T
¾{êË©µâdâ, ÀâXÀâÉÖL~âdâ, ÀâXÀâÉÖL~âdâ OuêªÂÒ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°
ÉâÀâ°W»Î°ª{â %zâÀÖ ~âp곩dâ_ ÉâÀâ°W»Î°ª{â }âvêΰyêª{â° pâ°m°ÀÖyÖ{â¶[ %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâó{ê© ¾·Ëdâ_ Xyêΰª{â }âvêΰyêª{â° Ap곩ÄÉâ ±Ýâ°{ÖÐpâ°Àâ¶[ %ªzâ
¾{êË©µâdâ, ÀâXÀâÉÖL~âdâ, ÀâXÀâÉÖL~âdâ OuêªÂÒ %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ %ºdÖîÌâ°}â°Q
ÉâÝâ %ªzâ %~âpÖ|â{â ±gê$ yâÄRyâÉâL}êª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yâ{â}â°ÉÖpâÀÖÐ %Àâpâ
Æpâ°{âP{â ÀâXÀâÝâpâÇêgê Àâ°yâ°K údê_gê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{â°M.
(3) aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â %zâÀÖ dꩪ{âZ ÉâdÖËpâ{â A{ꩵ⬪{â Upâvâ° %zâÀÖ Ýêä+}â
dâª~â¾gâÔâ}â°Q ÉâÆ°Wùyâgê³ùÉâÏê©dÖ{Ögâ Àâ°yâ°K A{ꩵâ{â ¬}Öªdâdê" Àê³{â¶}â aª{â° ¬}Öªd⬪{â
A{ꩵâÀâó ~âîÇÖÀâ°dÖîÌâÃÖgâÏê©dÖÐ{âMpê Àâ°yâ°K %ªzâ A{ꩵâÀâó ÌâÃÖÀâ ¬}Öªdâ{âª{â°
~ÖZpâªÅâÀÖgâÏê©dÖÐyê³K© A ¬}Öªd⬪{â Àâ°yâ°K A{ꩵâ{â ¬}Öªdâdê" Àâ°°dÖKÌâ°g곪vâ %ÀâºÌâ°¶[
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 46
%ªzâ Upâvâ° %zâÀÖ Ýêä+}â dâª~ê¾gâÔâ° ~âpâÉâRpâ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âMpê
%zâÀÖ Ùû{âMpê, Agâ, %ªzâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ}â°Q É⪱ª|â~ârD
dâª~ê¾gâÔâ ÀâÃÖpÖr %zâÀÖ ÙÌâ° ÀâþÀÖs}â¶[ Éê©îÉâÈÖgâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K yâ{â}â°ÉÖpâÀÖÐ,
yêîgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K Éâ{âî Upâvâ° %zâÀÖ Ýêä+}â dâª~ê¾gâÔâ}â°Q Éâ{âî A{ꩵâ{â
¬}Öªdâ{âÀâpêÐ}â UÈÖ[ %ÀâºgâùgÖÐ Ïê©pê Ïê©pê dâª~ê¾gâÔêª{â° ~âîgâ¹Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Éâ{âî
dâª~â¾gâÔâ }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx~âyâZgâÔâ}â°Q Éâ{âî A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â uÖîgê ±pâ°Àâªyê
%ÀâµâXdâÆ{âM¶[ pâ{â°Mgê³ùÉâyâdâ"{â°M.
45. dê·Àâó Eyâpâ ÀâXÑKgâùª{â yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â
ÀâÉ⳶.¥ (1) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ·{â¶[ %zâÀÖ dÖ·dÖ·dê" ¶Øyâ
}곩s©Éâ° ¾©vâ°Àâ Àâ°³·dâ, %{âpâ aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yâ}âgê
»ù¬pâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ° E»K©ä}â ÆÔÖÉâdê" dâÔâ°þû, ÀÖX~Öîgê ÌâÃÖÀâ ÀâXÑKΰª{â Ýâx ÏÖÑ
E{êÌ곩 %zâÀÖ ÏÖÑÌâÃÖgâ±Ýâ°{곩 A ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK %zâÀÖ ÀÖX~ÖîgÖÐ %zâÀÖ %Àâ}â
¾Æ°yâKÀÖÐ ÝâxÀâ}â°Q Ý곪¬pâ°Àâ %zâÀÖ yâpâ°ÀÖÌâ° Ý곪{â±Ýâ°{Ö{â ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°}â°Q,
Ýâx ÏÖÑÌâÃÖ{â %zâÀÖ Ý곪¬{â yâdâ_xÀê© Agⶠ%zâÀÖ }곩s©û}â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â
dÖ·{ê³Ôâgê Agâ¶, ÝÖgê ÏÖÑÌâÃÖgâ°Àâó{âdê" %zâÀÖ Ý곪¬pâ°Àâó{âdê" Àâ°°ªäyâÀÖз[{âªyê,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" yêîgê ÏÖÑgâÔâ° %zâÀÖ {âªvâdê" É⪱ªºû{âªyê ÀÖX~Öîΰª{â
ÏÖÑÌâÃÖgâ°Àâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâó{âdê" ÉÖdÖgâ°ÀâÍâ°D ÝâxÀâ}â°Q %zâÀÖ %{â°
Àê³±·Ðgê ÉâÀâ°}ÖÐ{âM¶[ %zâÀÖ dâÚÀê°ÌâÃÖÐ{âM¶[, A ~âòxË Àê³yâKÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ°Àâªyê
%gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{â°.
(2) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ·{â¶[ %zâÀÖ dÖ·dÖ·dê" ÌâÃÖÀâó{ê©
%ªzâ }곩s©Éâ}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ pâ{â°M~âÚÉâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ }곩s©û}â
%}â°ÉâpâÇêÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâó{âdÖ"Ð ÉâÀâ°Ìâ°Àâ}â°Q ÆÉâKîÉâ±Ýâ°{â°.
(3) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ }곩s©û}â ~Ö·}êÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q
ÀâÃÖvâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, %Àâ}â° ÀÖX~ÖîÌâ° %ºdÖpâ{â Àê°©pêgê Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q
ÀâÃÖÚpâ°Àâó{ÖÐ ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â pâû©¬Ìâ°°, A pâû©¬Ìâ°¶[
IÈê[©ØÉâÈÖ{â Àê³±·Ð}âÍâDpâÀâ°sDgê %ªzâ ÀâXÑKÌâ° Ýê³ÇêgÖîdêÌâ° ±gê$ Iäyâ Àâ°yâ°K ÉÖdâÍâ°D
ÆÀ곩kâ}êÌâÃÖÐpâyâdâ"{â°M.
(4) o ~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â }곩s©û}â û]©dâ½»Ìâ° yâpâ°ÀÖÌâ° ÀÖX~ÖîÌâ°,
ÌâÃÖÀâó{ê© Ýê³ÇêgÖîdêÌâ°}â°Q ÆÀ곩kâ}êgê³ùÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° ÆÀ곩kâ}êgê³ùû{â
Ýê³ÇêgÖîdêÌâ°ÍâDpâÀâ°sDgê %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÏÖÑÌâÃÖÐpâ°Àâ Àê³±·ÐgÖÐ
ÀÖX~ÖîÌâ° Ýê³ÇêgÖîdêÌâ°ÍâDpâÀâ°sDgê, EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° dâÚÀê°Ì곩 %ÍâDpâÀâ°sDgê
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" ÀêôÌâ°ÑKdâÀÖÐ ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(5) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ }곩s©Éâ}â°Q dâÔâ°þÉâÈÖÐpâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, %ªzâ
}곩s©Éâ}â°Q ¾©Ú{âM ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" %zâÀÖ ÉâyÖX~â}êgÖÐ ÌâÃÖÀâ %ºdÖîgê
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 47
ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q IÈê[©ØÉâÈÖÐ{êÌ곩 A %ºdÖîgê yâgÖ{ê ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³yâK %zâÀÖ
%{âpâ ÅÖgâÀâó %À⾪{â ÀÖX~Öîgê ÏÖÑ E·[ Uª±°{â}â°Q %zâÀÖ %Àâ}â° ÀÖX~ÖîgÖÐ %zâÀÖ
%Àâ}⠾ưyâKÀÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© ÝâxÀâ}â°Q Ý곪¬·[Àꪱ°{â}â°Q Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖgâ°Àâªyê
pâ°m°ÀÖyâ°~âÚû{â¶[, Agâ %{âdê" Adê_©Äûpâ°Àâ¶[, o ~âZdâpâx{â¶[ aÔâg곪Úpâ°Àâó{â° ÌâÃÖÀâó{â³
yâgÖ{ê Àê³±·gâ}â°Q %zâÀÖ %{âpâ ÅÖgâÀâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° %ªzâ
ÀâXÑKÌâ°}â°Q %gâyâX~âÚÉâÈÖÐ{ê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{âM·[.
(6) a±T ÀâXÑKÌâ°°, ÌâÃÖÀâ Àê³±·gâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê"
Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dêª{â° %gâyâX~âÚÉâÈÖÐ{êÌ곩 %zâÀÖ ÌâÃÖÀâ Àê³±·ÐgÖÐ o ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" %Àâ}â° ÀêôÌâ°ÑKdâÀÖÐ ±{âP}ÖÐpâ°Àâ}곩 A ÌâÃÖÀâó{ê©
Àê³±·gâ°, Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ{ê© Iù¬{âMpê Éâ{âî ÀâXÑKÌâ° Éâ]yâ°KgâÔâ Àê°©Èê %{â° n°x
ÅÖpâÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Åâ³dâª{ÖÌâ°{â ÏÖÑ Uª±ªyê %{â}â°Q ÀâÉâ³·° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(7) o ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKΰª{â a±T ÀÖX~Öîgê ÏÖÑÌâÃÖÐpâ°Àâ
%zâÀÖ Ý곪¬pâ°Àâ Àê³±·gâ}â°Q %zâÀÖ ÀÖX~ÖîgÖÐ %zâÀÖ %Àâ}⠾ưyâKÀÖÐ Ý곪¬pâ°Àâ
ÝâxÀâ}â°Q %ªzâ ÀâXÑKgê %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ°Àâó{âdÖ"Ð ÏÖÑÌâÃÖÐpâ±Ýâ°{Ö{âªzâ
Àâ°yâ°K dÖ}â³}â° ÉâÀâ°WyâÀÖÐ %ûKyâ]{â¶[pâ°Àâªzâ dê[©Àâ°°gâÔâ° ÌâÃÖÀâóÀÖ{âpâ³ E{âMpê, %ªzâ
dê[©Àâ°°gâÔâ}â°Q gâx}êgê yêgê{â°d곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ° Èêdâ"ÝÖdâyâdâ"{â°M.
46. ÀâXÀâÝÖpâ{â ÀâgÖËÀâÇê Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê, dÖ}â³}â° ÉâÀâ°Wyâ
~âZ»¾ºgâÔâ ±gê$ yêîgê ¾|âËpâÇê, EyÖX¬.¥ (1) a±T ÀÖX~ÖîÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â ÀâÃÖ¶©dâyâ]Àâó
ÀâgÖËÀâÇêÌâÃÖ{Ögâ, ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ{ê© Iù¬pâ°Àâ %zâÀÖ %ªzâ
ÀâXÀâÝÖpâdê" É⪱ªºû{âªyê ÀâgÖËÀâÇêÌâ° ¬}Öªdâ{â yâpâ°ÀÖÌâ°, A{âpê, ÀâgÖËÀâÇêÌâ°
¬}Öªdâ{âÀâpêÐ}â ÀâÍâËgâùgê É⪱ªºû{âªyê Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ±Ýâ°{Ö{âªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ
{âªvâ %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°, ÀâgÖËÀâÇê{Öpâ}â° Àâ°yâ°K ÀâgÖËÀâÇê
~âvê{âÀâ}â° mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ Ýê³ÇêgÖpâpÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀâgÖËÀâÇê ~âvê{âÀ⾪{â
ÀâÉ⳶Ìâ° I{êM©µâdÖ"Ð %ªzâ ÀâgÖËÀâÇê ~âvê{âÀâ}â}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê %zâÀÖ
{âªvâ %zâÀÖ ÏÖÑ Epâ°Àâ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â ÀÖX~Öî Uª{â°
~âîgâ¹Éâyâdâ"{â°M.
(2) yêîgê %zâÀÖ {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âPÀÖÐpâ°Àâ aª{â° ÁâÆ°Ë}â
Æhâr}êÌâÃÖ{Ögâ, yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q Àâ°yâ°K {âªvâ ƺÉâ°Àâó{â}â°Q A ÁâÆ°Ë}â
Æhâr}êÌâÃÖз[¬{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Æhâr}êÌâ° dÖ·{â¶[ A ÁâÆ°Ë}â
~Ö·°{Öpâ}ÖÐ{âM ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑKÌâ°° Àâ°yâ°K Àâ°pâx Ý곪¬{â %ªzâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°
dÖ}â³}â°±{âP ~âZ»¾ºÌâ°°, mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ, ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM yêîgêÌâ°}â°Q
%zâÀÖ ÆºÉâÈÖÐ{âM {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ögâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 48
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ {âªvâ %zâÀÖ Eyâpâ
Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ÌâÃÖÀâó{ê© ÁâÀâÃÒË ±{âPÀÖÐ{âM¶[ A ÁâÀâ°°Ë Àâ°yâ°K ÁâÆ°Ë}â
~âZ»Ìê³±T ~Ö·°{Öpâ}â° %ªzâ Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(4) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ {âªvâ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê©
Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â ÁâÆ°Ë}â a±T ~Ö·°{Öpâ}â° ¾Àâ½»K Ý곪¬{â¶[,
%{âdê" yâ¬]pâ°{âPÀÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© dâpÖpâ° E{âMpâ³, %Àâ}â ¾Àâ½»K dÖ·{â¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀÖgâ{ê©
Iù¬pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ {âªvâ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q Àâ°yâ°K yêîgê
¾|âËpâÇêÌâÃÖgâ¬{âMpâ³ %Àâ}â ¾Àâ½»KÌâ° ¬}Öªdâ{âÀâpêgê ÏÖÑ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ {âªvâ
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(5) yêîgê %zâÀÖ {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âPÀÖ{â aª{â° þª{â³ %ÆÅâdâK
dâ°r°ª± %zâÀÖ %ùÌâ° ÉâªyÖ}â dâ°r°ª±Àâó ÆÅâm}êÌâÃÖ{Ögâ A dâ°r°ª±{â ÆÅâm}ê
}âvꬷ[¬{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q Àâ°yâ°K {âªvâ ƺÉâ°ÆdêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
ÆÅâm}êgê Àâ°°ªkê A dâ°r°ª±{â Éâ{âÉâX}ÖÐ{âM ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑKÌâ°°, ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM yêîgê
%zâÀÖ ÆºÉâÈÖÐ{âM {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(6) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Àâ°pâx Ý곪¬{â¶[ %Àâ}â ¾ÀÖËÝâdâ, AvâùyâgÖpâ %zâÀÖ Eyâpâ
dÖ}â³}â° ±{âP ~âZ»¾ºÌâ°}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgÖÐ ÀÖX~Öî Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M
Àâ°yâ°K o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ° Àâ°pâxÝ곪¬{â Éâ{âî ÀÖX~ÖîÌâ° ÀâXÀâÝÖpâgâùgê
É⪱ª|â~ârDªyê %Àâ¾gê %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{â°M, ~âpâªyâ°, ÌâÃÖÀêò±T %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°{êª{â° ¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâÈÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ µâ°·"{â É⪱ª|â{â¶[
%zâÀÖ %Àâ}â° Àâ°pâx Ý곪¬·[¬{âMpê o %º¾Ìâ°Àâ°{â Àê°©pêgê %Àâ}â° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM
ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, {âªvâ %zâÀÖ µâ°·"Àâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° A ¾ÀÖËÝâdâ, AvâùyâgÖpâ %zâÀÖ
Eyâpâ dÖ}â³}â° ±{âP ~âZ»¾ºÌâ°° %Àâ}â Àâµâ{â¶[pâ°Àâ Àâ°½yâ}â AûKgâÔâÍâDpâÀâ°sDgê ÀâÃÖyâZ
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
47. ÀÖX~Öîΰª{â yêîgê pâ³~â{â¶[ yâ~ÖRÐ ÉâªgâZþÉâÈÖ{â Àê³±·gâ°gâÔâ Éâª{ÖÌâ°
Àâ°yâ°K ±rÀÖvê.¥ (1) 30}ê© ~âZdâpâxdê" aÔâ~âr°D, ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, »ù{곩 %zâÀÖ
»ùÌâ°{êÌ곩 ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKΰª{â yêîgêÌâ° pâ³~â{â¶[ %zâÀÖ yêîgê pâ³~â{â¶[ Uª{â°
yÖyâRÌâ°ËÀÖgâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q ÉâªgâZþû{âM¶[, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ A
ÀÖX~ÖîÌâ°°, yêîgêÌâÃÖÐ %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Öз[¬{âMpâ³ %zâÀÖ
yêîgêÌâÃÖÐ %{âpâ aª{â° ÅÖgâÀâó ÀâÃÖyâZ %À⾪{â ÏÖÑ Iù¬{âMpâ³, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ÝÖgê
ÉâªgâZþû{â Éâª~âòxË Àê³±·gâ}â°Q, %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q ÉâªgâZþû{â »ªgâÔâ Àâ°°dÖKÌâ°{â yâpâ°ÀÖÌâ°
E~âRyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 49
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâxdê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
yâÄR{â¶[,¥
(U) Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâÄR{â ¬}Öªdâ{âª{â° ÏÖÑ Iù¬pâ°Àâ Éâª~âòxË
Àê³±·gâ° A dâ³vâÈê© ÏÖÑÌâÃÖgâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ° Éâ]yâ°KgâÔâ Àê°©Èê
aª{â° n°xÅÖpâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(²) Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â ÀÖX~ÖîÌâ°°, Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·°
yâÄR{â ~âZ»Ì곪{â° »ªgâùgÖÐ %ªzâ Àê³±·Ð}â
1
[µê©dâvÖ aª{â³dÖ·pâÍâ°D]
{âpâ{â¶[ ±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M, Àâ°yâ°K;
1.2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(û) o I~â¥~âZdâpâx{â, (²) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ Èêdâ"ÝÖdâÈÖ{â ±ÚGÌê³vâ}ê,
Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ{ê© Iù{â ~âòxË Àê³±·gâ}â°Q 42}ê© ~âZdâpâx{â¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{â î©»Ìâ°¶[ ÀâÉâ³ÈÖWvâyâdâ"{â°M.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ %zâÀÖ yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ
dÖ}â³¾}â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³ (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q, %{â° yêîgê
ÏÖÑÌâ°·[¬pâ°ÀâÍâDpâÀâ°sDgê, pÖmX ÉâdÖËpâdê" Àâ°°r°Dg곩ÈÖgâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %À⾪{â ÀâÉ⳶
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ Éâª{ÖÌâ° %zâÀÖ ÀâÉâ³ÈÖ»Ìâ°°, %{â}â°Q ÌâÃÖîª{â ÉâªgâZþÉâÈÖÐyê³K©
A ÀâXÑKgê A Àê³±·gâ}â°Q Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâ°Àâ ±{âPyêΰª{â %Àâ}â}â°Q ÆÀ곩kâ}êgê³ùÉâyâdâ"{â°M.
(4) Àê°©¶}â (1)}ê© %zâÀÖ (3)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q,
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âM¶[ %zâÀÖ %À⾪{â ÀâÉâ³ÈÖWÚ{âM¶[, %ªzâ Àê³±·Ð}â
%zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâ{â Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ°}â°Q, yêîgêÌâ° pâ³~â{â¶[ %{â}â°Q ÌâÃÖîª{â ÀâÉ⳶
ÀâÃÖvâÈÖÐyê³K© A ÀâXÑKÌâ°°, ÉâdÖËp⬪{â dê[©Àâ°° ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°, ~âpâªyâ° Àâ°°r°Dg곩·°
A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â Upâvâ° ÀâÍâËgâÔê³Ôâgê ¾gâ¬yâ }âÀâ°³}êÌâ°¶[, ¶Øyâ %ÊËÌâ°}â°Q,
AÌâ°°dâK¾gê Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M. %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© %ÊËÌâ°}â°Q û]©dâîû{â yâpâ°ÀÖÌâ°, AÌâ°°dâK}â° yÖ}â°
Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ°Àâªzâ ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q }âvêÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K dê[©Àâ°° }ÖXÌâ°ÉâÀâ°WyâÀÖ{â°{êª{â° Àâ°yâ°K
%ªÐ©dÖpÖÝâËÀÖ{â°{êª{â° Àâ°yâ°K Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâÏê©dêª{â°, ÝÖgê dê[©Àâ°° ÀâÃÖÚ{â
Àê³±·gâ}â°Q ÀÖÉâKÀâÀÖÐ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê %zâÀÖ ÀâÉâ³ÈÖWvâÈÖÐ{ê Uª{â° AÌâ°°dâK¾gê
Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖ{âpê, %Àâ}â° A Àê³±·gâ}â°Q %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê
~ÖÀâ» ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.

1
[(5) (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð, o I~â ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð, o
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºÌâ°¶[ ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{âM ÌâÃÖÀâó{ê© ÝâxÀâ}â°Q, %ªzâ
Ýâx{â Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q ÆÀÖ¬Éâ°yÖK ÝÖÑd곪vâ %Ä©·° %zâÀÖ Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê©
~ÖZºdÖpâ{â %zâÀÖ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâ{âªyê yâvêþÚ{â dÖpâx¬ª{â ÌâÃÖÀâó{ê©
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 50
%ÀâºÌâ°¶[ Ýâx Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ{ê© Epâ°Àâó{â}â°Q %ªzâ ~ÖZºdÖpâÀâó %ªzâ %Ä©·° %zâÀÖ Eyâpâ
ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q ~âópâÉâ"îû{â Ýê³pâyâ° aª{â° ``Éâª{ÖÌâ° yâ~âóRÆdê'' Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°.]
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
48. yêîgêÌâ°° Éâ]»K}â Àê°©Èê Àê³{â·}ê© n°xÅÖpâÀÖÐpâ°Àâó{â°.¥ yâyÖ"·{â¶[
uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â¶[ E{âdê" Æpâ°{âPÀÖ{â°{â° O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, yêîgê, {âªvâ
%zâÀÖ ±ÚGÌâ° ¾Æ°yâKÀÖÐ a±T ÀÖX~Öî %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ°° Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ° %zâÀÖ a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dêª{â° %zâÀÖ
Éâª{ÖÌâ°¬ª{â dâÚyâ ÀâÃÖvâÏê©dêª{â° %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â %zâÀÖ ÉâdÖËpâdê" %Àâ}â° ÀêôÌâ°ÑKdâÀÖÐ
±{âP}ÖÐpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ° Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ ÀÖX~ÖîÌâ° %zâÀÖ %ªzâ ÀâXÑKÌâ° Éâ]»K}â
Àê°©¶}â Àê³{â·}ê© n°xÅÖpâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
49. yêîgêÌâ° ÀâÉ⳶gÖÐ dÖ·Æ°»Ìâ° %Àâº.¥ (1) yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â
ÀâÉ⳶gÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q, É⪱ª|â~ârD yêîgê %ÀâºÌâ° dê³}êΰª{â %zâÀÖ
É⪱ª|â~ârD yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° ¬}Öªd⬪{â Ýâ}êQpâvâ° ÀâÍâËgâÔâ° Àâ°°dÖKÌâ°g곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ°
~ÖZp⪫Éâyâdâ"{âM·[, ~âpâªyâ°, aª{â° %Ä©·° %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêgÖÐ %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[ÉâÈÖÐ{ÖMgâ,
dÖ·Æ°» %ÀâºÌâ°° ÌâÃÖÀâ ¬}Öªdâ{âª{â° ÏÖÑ Àê³±·gâ}â°Q %ª»Àâ°ÀÖÐ ¾|âËîÉâÈÖgâ°Àâó{곩
A ¬}Öªdâ{âÀâpêgê Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°yâdâ"{â°M.
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â dÖ·Æ°» %ÀâºÌâ°°
ÌâÃÖÀâ ~âZdâpâx{â É⪱ª|â{â¶[, 42}ê© ~âZdâpâx{â (3)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â ÌâÃÖÀâó{ê© Ùªvâ{â
%ÚÌâ°¶[ %zâÀÖ 45}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZp⪫ÉâÈÖ{â ÀâÉ⳶ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ°
}âvêÌâ°°»Kpâ°ÀÖgâ ÌâÃÖÀâóÀê© Eyâpâ Ýê³Éâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q ~ÖZp⪫ÉâÈÖÐ{âMpê A ÌâÃÖÀâó{ê©
~âZdâpâxdê" %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{âM·[.
50. Àâ°pâ°~ÖÀâ»gâÔâ Àê°©Èê ±ÚG Éâª{ÖÌâ°.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %zâÀÖ %{âpâ
Àê°©pêgê pâäû{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© I~ⱪ|â{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â aª{â° A{ꩵâ{â %zâÀÖ
dêôg곪vâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê©
Àê³±·gâ}â°Q,¥
(U) Àâ°pâ°~ÖÀâ»gÖÐ A{ê©úÉâ°Àâ ~ÖZºdÖpâÀâó A A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âM¶[ %ªzâ
A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â; %zâÀÖ
(²) Àâ°pâ°~ÖÀâ»gÖÐ A{ê©úÉâ°Àâ ~ÖZºdÖpâ{â Ýê³pâyÖÐ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ
~ÖZºdÖpâÀâó A A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âM¶[ Àâ°pâ°~ÖÀâ»gÖÐ A{ê©úÉâ°Àâ
~ÖZºdÖpâÀâó ÀâÃÖÚ{â %ªzâ A{ꩵâ{â û]©dâ½»Ìâ° ¬}Öªd⬪{â,
¥ Àâ°³Àâyêè{â° ¬}âgâÔê³Ôâgê %Àâ¾gê Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâ¬{âM¶[ Àâ°pâ°~ÖÀâ»gÖÐ
A{ê©úÉâ°Àâ ~ÖZºdÖpâÀâó, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâ·°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 51
~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÀÖ¹mX yêîgêgâÔâ EÈÖfêÌâ° ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâÃÖÐ{âMpê, Éâ{âî Àâ°³Àâyêè{â°
¬}âgâÔâ° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖ{â ¾dâr yâpâ°ÀÖÌâ°{â ¬}⬪{â Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ° ¬}â{âÀâpêgê, Éâ{âî
Àê³±·Ð}â Àê°©Èê ÀÖ¸Ëdâ
1
[µê©dâvÖ Apâpâ] {âpâ{âªyê ÉâpâÔâ ±ÚGÌâ°}â°Q %ªzâ ÀâXÑKgê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Èêdâ"ÝÖdâ±Ýâ°{Ö{â ±ÚGÌâ°}â°Q, %ªzâ
±ÚGÌâ°}â°Q Èêdâ"ÝÖdâÏê©dÖÐ{âM ¬}Öªd⬪{â A ÀâXÑKΰª{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÍâËdÖ"Ð, o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ ÏÖÑÌâÃÖÐpâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, ±ÚG %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Àâ°pâ°~ÖÀâ»
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Àê³±·Ð¾ª{â Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖÚ{â yâpâ°ÀÖÌâ° Iù{â Àê³±·Ð}â ú¶"}â Àê°©Èê
Èêdâ"ÝÖdâyâdâ"{â°M.
(3) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â Àâ°³Àâyêè{â° ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ°}â°Q
Èêdâ"ÝÖdâ°ÀÖgâ, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ %ÀâºgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚÉâyâdâ"{â°M.
(4) »ªgâÔâ aª{â° ÅÖgâdÖ"Ð Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â ±ÚGÌâ°}â°Q ~âZÀâÃÖÇÖ}â°ÉÖpâÀÖÐ
¾|âËîÉâyâdâ"{â°M.
51. dê·Àâó ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°°Àâ %ºdÖpâ.¥(1) Àâ°pâ°~ÖÀâ»gê
¾©vâÈÖgâ°Àâ aª{â° A{ꩵâÀâó, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° %Ä©·° %zâÀÖ Eyâpâ
ÌâÃÖÀâóÀê© ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ ÀâÉâ°K ÆÍâÌâ°ÀÖÐpâ°Àâ¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yâ}âQ %yâ°XyâKÀâ°
ÆÀê©kâ}êgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ° Àâ°ªm³pÖ»Ìâ°° ÉÖÀâËm¾dâ pÖmÉâ]dê" ÏÖ|âdâÀÖgâ°Àâ
ÉâªÅâÀâÆ{ê Uª{â° %«~ÖZÌâ°~ârDpê, %{â° yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ
ÉâÀâ°Ìâ°{âÀâpêgê Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°±Ýâ°{â°.
(2) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ° A{ꩵâ{â
¬}Öªd⬪{â Àâ°³Àâyêè{â° ¬}âgâÔâ° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖ{â yâpâ°ÀÖÌâ° ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâ %ÀâºgÖÐ, %ªzâ
ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ ~âîÇÖÀâ°¬ª{â ÀÖX~Öîgê ÏÖÑÌâÃÖÐ{ê Uª{â° %ª»Àâ°ÀÖÐ ¾|âËîÉâÈÖ{â
Àâ°pâ°~ÖÀâ»Ìâ° Àê³±·Ð}â Àê°©Èê 50}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀÖX~Öîgê
±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
52. {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âZÀꩵâ,
µê³©|â}ê Àâ°yâ°K Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\·° %ºdÖpâgâÔâ°.¥ (1) o É⪱ª|â{â¶[ AÌâ°°dâK}â°
~ÖZºdâ½yâgê³ùû{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°°, o Àâ°°ª¬}â %ºdÖpâgâÔâ}â°Q Ý곪¬pâyâdâ"{â°M,¥
(U) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â ÉâLÔâ{â¶[ %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ{â¶[ %ªzâ
ÀâXÀâÝÖpâÀâó }âvêÌâ°°»K{ê Uª{â° %zâÀÖ %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, {âÉÖKÀê©m°gâÔâ³
Éê©î{âªyê Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q EsD{ÖM}êª{â° %ªzâ %ºdÖîÌâ°° }⪲{â¶[, %ªzâ ÉâLÔâÀâ}â°Q
~âZÀê©úÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâó{â°;
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 52
(²) a±T ÀÖX~ÖîÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â dÖÌâ°Ëkâr°Àâsdêgâùgê É⪱ªºû{âªyê Èêdâ"~âyâZgâÔâ°,
îÊÉâDpâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q, %ªzâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ Àâ°yâ°K %ªzâ ÉâLÔâ{â¶[
~âîú©·}êgÖÐ ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâªyê %ªzâ ÀÖX~Öîgê ¾{êË©úÉâ°Àâó{â°;
(û) ÀÖX~ÖîÌâ° ÉÖ]º©}âyêÌâ°¶[pâ°Àâ %zâÀÖ %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ° ~âpâÀÖÐ Eyâpê ÌâÃÖÀêò±T
ÀâXÑKÌâ° ÉÖ]º©}âyêÌâ°¶[pâ°Àâ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q, UÈê[¶[ EvâÈÖÐ{êÌ곩 A ÉâLÔâgâÔâ}â°Q
~âZÀê©úÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâó{â°;
(Ú) ÀâXÀâÝÖpâgâùgê É⪱ª|â~ârDªyê ÀÖÉâKÀÖªµâgâÔâ}â°Q Àâ°°ä+vâÈÖÐ{ê Uª{â°
%}â°ÀâÃÖ}ⱪ{â¶[, ÀÖX~ÖîÌâ° ¾ÀÖÉâ ÉâLÔâÀâò aÔâg곪vâªyê ÀÖX~ÖîÌâ° %zâÀÖ
%¶[ Epâ°Àâ ÀÖX~ÖîÌâ° ~âpâÀÖÐ dÖÌâ°Ë¾ÀâËþÉâ°»Kpâ°Àâ ÀâXÑKÌâ° µê³©|â}ê
ÀâÃÖvâ°Àâó{â³ Éê©î{âªyê, %ªzâ ÉâLÔâgâÔâ}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâó{â°;
(E) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÌâÃÖÀâó{ê© î©»Ìâ°¶[ yêîgêÌâ°}â°Q yâÄRÉâ°Àâ %zâÀÖ yêîgêΰª{â
}â°x°ädê³Ôâ°\Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖvâ°»K{ÖM}ê %zâÀÖ yâ}âQ yêîgê ±{âPyêÌâ°}â°Q
Àâ°pêÀâÃÖkâ°»K{ÖM}êª{â° %}â°ÀâÃÖ¾Éâ·° dÖpâxgâù{âM¶[, %ªzâ dÖpâxgâÔâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[
{ÖÙ¶û{â yâpâ°ÀÖÌâ° ÀÖX~Öîΰª{â ÌâÃÖÀâóÀê© Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, îÊÉâDpâ°gâÔâ° %zâÀÖ
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q Àâµâdê"yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° Àâ°yâ°K ÌâÃÖpâ %«pâdê_ΰª{â %ªzâ Èêdâ"
~âyâZgâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° %zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖÐ{êÌ곩 A
ÀÖX~Öîgê %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKgê A ±gê$ û]©dâ½» ~âyâZÀâ}â°Q Àâ°yâ°K %Àâ}â°
d곩îd곪vâ¶[, %{âpâ ~âZ»gâÔâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yÖ}â° %ÀâµâXdâÀêª{â°
~âîgâ¹Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ %ÀâºÌâ°Àâpêgê ~âîú©·}ê, ÆkÖpâÇê, ~ÖZ¸dâ³XÍâ}Ò
%zâÀÖ Eyâpâ dÖ}â³}â° ÀâXÀâÝâpâÇêgâùgÖÐ %ÀâógâÔâ}â°Q yâ}âQ %«pâdê_Ìâ°¶[
Er°Ddê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
(UÁÒ) Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q %zâÀÖ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q EvâÈÖÐ{êÌê°ª{â° %zâÀÖ
{ÖÉÖK}â° ÀâÃÖvâÈÖÐ{êÌê°ª{â° %}â°ÀâÃÖ}â ±pâ°Àâªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê %zâÀÖ |Öpâdâ,
g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q
%¶[ ÀâXÀâÝÖpâ }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ %{âpâ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑK %zâÀÖ
ÀâXÀâÝÖpâ{â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK %zâÀÖ %}â°Å곩gâ{â¶[pâ°Àâ Eyâpâ
ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° AÀâpâxÀâ}â°Q ²r°DÝ곩Ð{âM¶[ %zâÀÖ %Àâ}â° %¶[ Epâ¬{âM¶[
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê %zâÀÖ |ÖpâdâÀâ}â°Q, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ
g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q yêpêÌâ°·° Ýê©ù{Ögâ ÝÖgê ÀâÃÖvâ·°
ÆÁâ·}Ö{â¶[ %zâÀÖ »pâÉâ"îû{â¶[ A ÌâÃÖÀâó{â}â³Q Àê³Ýâpâ° (û©ÈÒ) ÀâÃÖvâ°Àâó{â°.
(Ê) ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ %{âpâ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑK %zâÀÖ
%}â°Å곩gâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°°, AÀâpâxÀâ}â°Q ²r°DÝ곩Ð{âM¶[ %zâÀÖ |Öpâdâ,
g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â ÅÖgâÀâ}â°Q yêpêÌâ°·°
%Àâ¾gê %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ° %Àâ}â° ÝÖgê ÀâÃÖvâ·° ÆÁâ·}Ö{â¶[, |Öpâdâ
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 53
%zâÀÖ g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â ÅÖgâÀâ}â°Q
avê{â° yêpêÌâ°°Àâó{â° Àâ°yâ°K %{âpâ¶[ dâªvâ°±ª{â Éâpâdâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K {âÉÖKÀê©m°gâÔâ
aª{â° ~âsDÌâ°}â°Q yâÌâÃÖîÉâ°Àâó{â°.
(ÝêkÒ) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~Öî %zâÀÖ %Àâ}â ÀâXÀâÉÖL~âdâ, OuêªÂÒ %zâÀÖ }ñdâpâ}â Ýê©ùdêÌâ°}â°Q
{ÖÙ¶Éâ°Àâó{â°, ÌâÃÖÀâó{ê© AÀâpâx{â¶[ dâªvâ°±pâ°Àâ {ÖÙÈêgâùª{â I{âP ½yâ
ÅÖgâÀâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° Àâ°yâ°K Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, îÊÉâDpâ°gâÔâ° %zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ
Àê°©Èê gâ°pâ°yâ° äÝêQgâÔâ}â°Q ÝÖdâ°Àâó{â°.
(Y) yâ~âóR %zâÀÖ À곩Éâ{â Æpâ°{âP pÖmÉâ]Àâ}â°Q pâÑ_Éâ°Àâó{â° %ÀâµâXdâÀêª{â° %Àâ}â°
~âîgâ¹û{â¶[, ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ° ÉÖ]º©}⬪{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖ{âîgâÔâ}â°Q
yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° Àâ°yâ°K ÝÖgê yêgê{â°d곪vâ ÌâÃÖÀâóÀê© ÀâÃÖ{âîgâùgÖÐ aª{â° û]©dâ½»
~âyâZÀâ}â°Q ¾©vâ°Àâó{â°, Àâ°yâ°K %~âpÖ|âÀâó dâªvâ°±ª{â Ýê³pâyâ° AÌâ°°dâK}â°
ÀâÃÖ{âîgâÔâ}â°Q ÀÖX~Öîgê þª»pâ°ÐÉâyâdâ"{â°M %zâÀÖ A ÀÖX~ÖîÌâ° ÉâÀâ°W»Ì곪¬gê
ÆÈê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(uê) a±T ÀÖX~ÖîÌâ° %zâÀÖ a±T ÀÖX~ÖîÌâ° ~âpâÀÖÐ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°
ÉÖ]º©}âyêÌâ°¶[ÀêÌê°ª{â° dâªvâ°±ª{â Àâ°yâ°K %Àâ}â ÀâXÀâÝÖpâ{â dâZÀâ°{â¶[
¾ÀâËþÉâÈÖgâ°»K{âM Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° %zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ¶[ %Àâ}â Èêdâ"dê"
yêgê{â°dê³Ôâ\¬{âM, yêîgêgê ±{âPÀÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© {ÖÉÖK}â}â°Q Àâµâdê"yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â°,
A{âpê, %ÀâógâÔâ ÀâÃñ·XÀâó, %Àâ}â yêîgê ±{âPyê Àâ°yâ°K ±ÚGÌâ°³ Éê©î{âªyê ÌâÃÖÀâó{ê©
{âªvâ EÀâógâÔâ}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K ÝÖgê Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ Éâpâdâ°gâÔâ aª{â°
~âsDÌâ°}â°Q %ªzâ %ºdÖîÌâ°° yâÌâÃÖîÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %{âpâ aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q
ÀÖX~Öîgê %zâÀÖ ÌâÃÖpâ %«pâdê_ΰª{â Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖΰy곩 A Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKgê ¾©vâyâdâ"{â°M.
(dê) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° %zâÀÖ
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q %zâÀÖ (3)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Àâµâdê"
yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° ÉÖ|âXÀÖgâ¬pâ°Àâ Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ É⪱ª|â~ârD %ºdÖîÌâ°°, %ÀâógâÔâ
ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ ¾dâr ÉÖ]º©}âyê Ý곪¬pâ°Àâ %zâÀÖ ¾Ìâ°ªyâZx Ý곪¬pâ°Àâ ÀâXÑKgê,
%ªzâ %ºdÖîÌâ° ~âòÀÖË}â°Àâ°» ~âvê{â Ýê³pâyâ° %ÀâógâÔâ}â°Q yêgê{â°ÝÖdâyâdâ"{âM·[,
²r°Ddê³vâyâdâ"{âM·[, %zâÀÖ %}âXzÖ ÀâXÀâÝâîÉâyâdâ"{âM·[Àꪱ A{ꩵâÀâ}â°Q
uÖîÀâÃÖvâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K %Àâ}â° %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q uÖîgê³ùû{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
A{ꩵâ{â¶[ IÈê[©Øû{â ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q ~âvê{â°dê³Ôâ°\Àâó{âdÖ"Ð %ÀâµâXdâÀêª{â°
ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ dâZÀâ°gâÔâ}â°Q dêôgê³Ôâ°\Àâó{â°.
(UÈÒ) Àê°©·"ªvâ 38}ê© ~âZdâpâx{â (5)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{âªyê pâdâ_ÇÖyâWdâ
yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ¾©vâ°Àâó{â°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 54
(2) Àê°©¶}â 31 Àâ°yâ°K 33}ê© ~âZdâpâxgâÔâ %ÚÌâ°¶[}â {ÖÙÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q
UÈêdÖå¾dÒ I~âdâpâxgâÔâ Àâ°³·dâ ¾ÀâËþÉâÈÖÐ{âM¶[, ÀÖX~ÖîÌâ°°, %ªzâ Èêdâ" ~âyâZgâÔâ° Àâ°yâ°K
{ÖÙÈêgâùgê É⪱ªºû{âªyê Àê°©·"ªvâ (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â
%ºdÖîÌâ°° %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ÀâógâÔâ}â°Q ~âîú©¶Éâ·° %Àâdֵ⠾©vâyâdâ"{â°M.
(3) Àê°©¶}â I~â¥~âZdâpâx{â (Ú) ΰª{â (Ê), (Y) Àâ°yâ°K (uê) ÙªvâgâÔâ %ÚÌâ°¶[
%ºdÖîgê ~âZ{âyâKÀÖ{â %ºdÖpâgâÔâ}â°Q {âªvâ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê, 1973pâ (1974pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ°
2) I~ⱪ|âgâùgâ}â°ÉÖpâÀÖÐ Ayâ}â° kâÈÖΰÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀÖX~ÖîÌâ° ÀÖÉâ ÉâLÔâ{â ~âZÀꩵâdê"
%ºdÖpâÀâ}â°Q, mªs AÌâ°°dâK}â {âuêËgê dâÚÀê°Ìâ°·[{â {âuêËÌâ° a±T %ºdÖîÌâ°°
~ÖZºdâ½yâgê³ùÉâyâdâ"{â°M.
(4) Àê°©·"ªvâ (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[, dâª~âòXrpÒ ÝÖpÒGÀê©pÒ Àâ°yâ°K
ÉÖÁÒDÀê©pÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ³ aÔâg곪vâªyê Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖ{â Èêdâ"~âyâZgâÔâ°,
îÊÉâDpâ°gâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q %ªzâ %ºdÖîÌâ°° %ÀâógâÔâ}â°Q Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ ¬}Öªd⬪{â
aª{â° }â³pÖ UªÅâyâ°K ¬}âgâÔâ}â°Q Æ°©î{â %ÀâºgÖÐ, A{âpê, Éâ{âî %ÀâºÌâ°}â°Q Æ°©î %ÀâógâÔâ}â°Q
yâ}âQ¶[ Iùûdê³Ôâ°\Àâó{âdê" %À⾪{â ¶Øyâ{â¶[ {ÖÙ¶û{â dÖpâxgâù{âM Ýê³pâyâ° Àâ°yâ°K %{âdê" yâ}âQ
¾dâr~âòÀâË{â þîÌâ° %ºdÖîÌâ° %}â°À곩{â}êÌâ°}â°Q ~âvê¬{âM Ýê³pâyâ° yâ}âQ¶[ Er°Ddê³Ôâ\yâdâ"{âM·[
Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{âÅâË{â¶[ %ªzâ %}â°À곩{â}êÌâ°° aª{â° ÏÖîgê %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔâ}â°Q
Æ°©pâyâdâ"{âM·[.
(5) ÀâXÀâÝÖpâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ{â¶[ dâªvâ°±ª{â Éâpâdâ°gâÔâ°, Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, îÊÉâåpâ°gâÔâ°
%zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê %Àâ}â ÀâXÀâÝÖpâÀâó A ÉâLÔâ{â¶[ }âvêÌâ°°»K{ê Uª±°{âdê"
Æpâ°{âPÀÖ{â°{â}â°Q ÀÖX~ÖîÌâ°° pâ°m°ÀÖyâ° ~âÚû{â Ýê³pâyâ° %ÀâógâÔâ° A ÀâXÀâÝÖpâdê"
É⪱ª|â~âsDÀê Uª± ~âòÀâËÅÖÀâ}ê Epâyâdâ"{â°M.
(6) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â (uê) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Àâ°°r°Dg곩·°
ÝÖÑd곪vâ°{âpâ Æpâ°{âP Àâ°°r°Dg곩·° ÝÖÑd곪vâ Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖX~Öî %zâÀÖ ÀâXÑKÌâ°° %Ä©·}â°Q
Éâ¶[Éâ·° OÔâ° ¬}âgâÔâ %ÀâdÖµâÆpâyâdâ"{â°M.
(7) Àê°©¶}â (6)}ê© I~â¥~âZdâpâxdê" aÔâ~âr°D, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â %ÀâºÌâ° Àâ°°dÖKÌâ°{â
yâpâ°ÀÖÌâ°, ÌâÃÖÀâó{ê© ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{â yêîgêÌâ°}â°Q %zâÀÖ ÏÖÑ Epâ°Àâ {âªvâ %zâÀÖ
±ÚGÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, %ºdÖîÌâ°°, Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖÀâËm¾dâ ÝâpÖÊ}â Àâ°³·dâ ÆÈê
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr¬ª{â ±ª{â %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q ÏÖÑ Àê³±·Ðgê Ý곪{Ö¹dê
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Ýêkâ°+ÀâîÌâÃÖ{â Àê³±·gâ}â°Q, pÖmX¬ª{â ÅâîÉâÈÖ{â Àêkâ+gâÔâ}â°Q dâÚyâgê³ùû{â
yâpâ°ÀÖÌâ°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ Àâ°pâ°Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
53. kêdÒ~êò©ÉÒDgâÔâ ÉÖL~â}ê Àâ°yâ°K ÉÖgâÇêÌâ°¶[pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ ~âîú©·}ê.¥ (1)
pÖmX{â¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ %zâÀÖ ÉâLÔâgâÔâ¶[, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ°}â°Q
yâÄRÉâ°Àâó{â}â°Q yâvêþÚÌâ°°Àâ %zâÀÖ ~âZ»±ªºÉâ°Àâ {⽸Dΰª{â pÖmX ÉâdÖËpâ %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 55
%ÀâµâXdâÀêª{â° ~âîgâ¹û{â¶[ %{â° %zâÀÖ %Àâ}â°, %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ ÉâLÔâ %zâÀÖ
ÉâLÔâgâÔâ¶[ kêdÒ~êò©ÉÒD}â°Q %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ°}â°Q %zâÀÖ %Àêpâvâ}â°Q ÉÖLÄÉâ°Àâªyê %ºÉâ³kâ}êÌâ°
Àâ°³·dâ, ¾{êË©úÉâ±Ýâ°{â°.
(2) aª{â° Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ° ÀâÃÖ¶©dâ
%zâÀÖ ~âZÅÖpâ Ý곪¬{â ÀâXÑKÌâ°°,¥
(U) yâ}âQ uê³yêÌâ°¶[ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â {ÖÙÈê, sZ~Òú©ÂÒ %zâÀÖ
ÈÖgÒ ~âóÉâKdâÀâ}â°Q aÌâ°Xyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
(²) Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ°¶[ ÉÖÐÉâ°»Kpâ°Àâ
Éâpâdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê yêîgê ÏêÈê~âsD %zâÀÖ
ÀâÃÖpÖr{â ²·°[ %zâÀÖ pâÀÖ}ê ä©s %zâÀÖ %ªzâ Eyâpê {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q yâ}âQ
uê³yêÌâ°¶[ yêgê{â°d곪vâ° aÌâ°Xyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
(û)
1
[yÖ}â° Ý곩gâÏê©dÖ{â ÉâLÔâdê" ÉâpâÑ}â ÉÖgâÇêÌâ°° pÖmX{â¶[}â ÌâÃÖÀâ ÉâLÔ⬪{â
~ÖZpâªÅâÀÖgâ°yâK{곩 A ÉâLÔ⬪{â ÉÖ|ÖpâxÀÖÐ ÉÖgâ°Àâ ÀâÃÖgâË{â¶[ Epâ°Àâªzâ
Àê³{â· kêdÒ~êò©ÉÒD}â¶[ %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ°¶[ Éâ{âî kêdÒ~êò©ûD}â %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â
dâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ° %zâÀÖ E{âdÖ"ÐÌê°© pÖmX
ÉâdÖËp⬪{â ~ÖZºdâ½yâ}Ögâ±Ýâ°{Ö{â ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ %ºdÖîÌâ° U{â°îgê Àâpâ¬
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\yâdâ"{â°M Àâ°yâ°K (U) Àâ°yâ°K (²) ÙªvâgâÔâ¶[] IÈê[©ØÉâÈÖ{â
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %{âpâ Àê°©Èê %ªzâ %ºdÖîÌâ°
Àê³Ýâpâ}â°Q ~âvêÌâ°yâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖr{â ²¶[gê É⪱ª|â~ârDªyê %{âpâ aª{â°
~âZ»Ìâ°}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K pâÀÖ}ê ä©sgê É⪱ª|â~ârDªyê Àâ°³·~âZ»Ìê°ª{â°
gâ°pâ°»ÉâÈÖ{â aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q %ªzâ %ºdÖîgê ¾©vâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K E}ê³Qª{â°
~âZ»Ìâ°}â°Q Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇêÌâ°° dê³}êgê³Ôâ°\ÀâÀâpêgê yâ}âQ¶[ Iùûdê³Ôâ\yâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(Ú) pÖmX{â gâÚÌâ°}â°Q ~âZÀê©úû{â Àê°©Èê, %¶[pâ°Àâ Àê³{â·}ê© kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ
Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ°¶[ Àâp⬠ÀâÃÖÚdê³Ôâ\yâdâ"{â°M Àâ°yâ°K pÖmX{â gâÚÌâ°}â°Q ²vâ°ÀÖgâ
dê³}êÌâ°¶[ ÉÖL~â}êg곪vâ kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ°¶[ Àâpâ¬
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\yâdâ"{â°M Àâ°yâ°K kêdÒ~êò©ÉÒD}â %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ
ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ° %zâÀÖ o ±gê$ pÖmX ÉâdÖËp⬪{â ~ÖZºdâ½yâ}ÖÐpâ±Ýâ°{Ö{â
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpê %ºdÖîÌâ° U{â°îgê, Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ°
%zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ°¶[ yêgê{â°d곪vâ° Ý곩gâ°Àâ Éâpâdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ ÆÀâpâgâÔâ}ê³QÔâg곪vâ aª{â° h곩ÍâÇÖ ~âyâZÀâ}â°Q
¾©vâyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 56
(E) kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %ºdÖîÌâ°° %zâÀÖ Àê°©Èê
Ýê©ÔâÈÖ{âªyê ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ°° %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âÍâ°D ÉâÀâ°Ìâ°{âÀâpêgê
ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ°¶[}â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âî©Ñ_Éâ·°
Àâ°yâ°K Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q yêgê{â°d곪vâ° Ý곩gâ°»Kpâ°Àâó{âdê" É⪱ª|â~ârDªyê %ªzâ kÖ·dâ}â
%zâÀÖ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ Eyâpâ ÀâXÑKÌâ° ÉÖ]º©}â{â¶[pâ°Àâ U·[ {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q
~âîú©¶Éâ·° Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê©
}ñdêÌâ°}â°Q ¾¶[Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÝÖgê %gâyâX~âÚÉâÈÖ{â¶[, yâ}âQ ÝêÉâpâ° Àâ°yâ°K ÆÔÖÉâ
Àâ°yâ°K ÀÖÝâ}â{â %zâÀÖ }ÖÀêÌâ°, ÝâvâÐ}â %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ° ÀâÃÖ¶©dâ}â ÝêÉâpâ°
Àâ°yâ°K ÆÔÖÉâÀâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(3) kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ°}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Eyâpê ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâ{â¶[,
~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ°° ÌâÃÖÀâó{ê© Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q yâvê{â° ¾¶[û{Ögâ, %ªzâ %ºdÖîÌâ°°,
%Àâ}â° %ÀâµâXdâÀêª{â° ~âîgâ¹û{â¶[, Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q Ýâ»Kpâ{â¶[pâ°Àâ kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ
~êò¶©ÉÒ tÖÇêgê yêgê{â°d곪vâ° Ý곩gâ°Àâªyê %{âpâ ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ %{âpâ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKgê
A{ê©úÉâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â %ªzâ ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°° %ªzâ
¾{êË©µâ}âÀâ}â°Q ~Ö¶Éâyâdâ"{â°M.
(4) (U) pâÀÖ}êgÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖgâÇê{Öpâ¾gê %zâÀÖ Eyâpê Éâpâdâ° pâdâ_dâ¾gê
aÄRû{â¶[, Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇêÌâ°°, %ªzâ aÄRÉâ°ÆdêÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[
~ÖZpâªÅâÀÖÐ{êÌê°ª{â° Àâ°yâ°K aÄRû{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q %ªzâ ÉÖgâÇê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ°
pâdâ_d⾪{â Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ dê³}êg곪Ú{ê Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
%À⾪{â aÄRÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{âdê" Àê³{â·°, ÉÖgâÇêgÖÐ
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âvê{â ÉÖgÖ¹dê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ}â° Éâ{âî Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÌâÃÖÀâó{ê©
dâkê©î, %ªgâÚ, g곩{ÖÀâ°°, }ñdê, ÀÖÝâ}â, ÀâXÀâÝÖpâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ÉâLÔâ
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© dârDvâ %zâÀÖ ÉâLÔâ{â¶[ ErD¶[, o Àê³{â·° Ýê©ù{âªyê ÌâÃÖÀêò±T
~ÖZºdâ½yâ ~ÖZºdÖîÌâ°°, %ªzâ dâkê©î, %ªgâÚ, g곩{ÖÀâ°°, }ñdê, |Öpâdâ, ÀÖÝâ}â,
ÀÖX~Öpâ{â Eyâpâ ÉâLÔâ %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ ÉâLÔâÀâ}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâ Àâ°yâ°K ~âîú©¶Éâ°Àâ
Àâ°yâ°K Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âî©Ñ_Éâ°Àâ %ºdÖpâ Ý곪¬pâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ Éâpâdâ°gâùgê
É⪱ª|â~ârD UÈÖ[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âîú©¶Éâyâdâ"{â°M.
(²) ÉÖgÖ¹dê{Öpâ}â° %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ}â° %zâÀÖ Éâpâdâ°gâÔâ Àâ°yâ°K {ÖÙÈêgâÔâ
~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°°, %ªzâ ~âî©dê_ %zâÀÖ ~âîú©·}êgÖÐ UÈÖ[
%}â°dâ³·yêgâÔâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÝÖgê %gâyâX~âÚû{â¶[ (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[
IÈê[©ØÉâÈÖ{â ÀâÃÖpÖr{â ²ÈÒ %zâÀÖ pâÀÖ}ê ä©s %zâÀÖ Eyâpâ
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q, Éâpâdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ
ÆÀâpâgâÔâ}â°Q %Àâ}â ÝêÉâpâ° Àâ°yâ°K ÆÔÖÉâ{곪¬gê Àâ°yâ°K ÉÖgâ¹dê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 57
pâdâ_dâ Àâ°yâ°K Éâpâdâ° ~âvêÌâ°°ÀâÀâ}â ÝêÉâpâ° Àâ°yâ°K ÆÔÖÉâÀâ}â°Q aÔâg곪vâ aª{â°
h곩ÍâÇÖ ~âyâZ{ê³vâ}ê ÝÖmpâ°~âÚÉâyâdâ"{â°M.
(û) (U) Ùªv⬪{â ~âZ{âyâKÀÖ{â %ºdÖpâgâÔâ° o Àâ°°ª¬}âÀâógâÔâ}â°Q ÉâÝâ
aÔâg곪Úpâyâdâ"{â°M, Uª{âpê,¥
(i) ÉÖgÖ¹dê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ ÉâLÔâ{â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ
ÀâXÑKÌâ°°, AÀâpâxÀâ}â°Q ²sD{âM¶[ %zâÀÖ %Àâ}â° ·ÅâXÆpâ¬{âM¶[ %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê %zâÀÖ |Öpâdâ, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ
g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q ÝÖgê yêpêÌâ°°Àâªyê dê©ù{Ögâ
yêpêÌâ°·° yâÄR{â¶[ %zâÀÖ »pâÉâ"îû{â¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê, |Öpâdâ %zâÀÖ
}ñdê, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â
ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâ{â¶[ Èêdâ"~âyâZgâÔâ° %zâÀÖ yêîgêgê aÔâ~ârD Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
EvâÈÖÐ{ê %zâÀÖ ÉâªgâZþÉâÈÖÐ{ê Uª±°{ÖÐ É⪵âÌâ° IªÂÖ{â¶[ %ÀâógâÔâ}â°Q
Àê³Ýâpâ° ÀâÃÖvâ°Àâ %ºdÖpâ, Àâ°yâ°K
(ii) ÉÖgâÇê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ ÉâLÔâ{â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ
ÀâXÑKÌâ°°, AÀâpâxÀâ}â°Q ²sD{âMpê %zâÀÖ %Àâ¾gê ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê %zâÀÖ
|Öpâdâ, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â
ÅÖgâÀâ}â°Q yêpêÌâ°·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ°, ÝÖgê yêpêÌâ°·°
ÆÁâ·}Ö{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~êsDgê, |Öpâdâ, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ{â %zâÀÖ
g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ{â ÅÖgâÀâ}â°Q avê{â° yêpêÌâ°°Àâ %ºdÖpâ.
(Ú) (û) I~â Ùªvâ{â (ii)}ê© ÏÖ²}â %ÚÌâ°¶[ dÖÌâ°Ë¾ÀâËþÉâ°»Kpâ°Àâ %ºdÖîÌâ°°,
%ªzâ ~êsDgê, |Öpâdâ, g곩{ÖÀâ°° %zâÀÖ dârDvâ %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â %zâÀÖ dârDvâ{â
ÅÖgâ{â¶[ dâªvâ°±ª{â Éâpâdâ°gâÔâ %zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ aª{â° ~âsDÌâ°}â°Q
yâÌâÃÖîÉâyâdâ"{â°M.
(5) (U) a±T ÉÖgÖ¹dê{Öpâ}â° %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ}â° pâÀÖ}êgÖÐ %Àâ¾gê ¾©vâÈÖ{â
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q Evâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© dâkê©î, %ªgâÚ, g곩{ÖÀâ°°, }ñdê, |Öpâdâ, ÀÖÝâ}â,
ÀâXÀâÝÖpâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpê ÉâLÔâ{â¶[ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© dârDvâ %zâÀÖ ÉâLÔâÀâ}â°Q
~âZÀê©úÉâ·° Àâ°yâ°K µê³©ºÉâ·° ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîgê, ÌâÃÖÀâó{ê©
yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q yâÄRÉâ°Àâ¶[ Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃÖ¶©dâ}곪¬gê %ªzâ ÉÖgÖ¹dê{Öpâ}â°
%zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ}â° ÍÖÆ°©ÈÖÐ{ÖM}êª{â° É⪵âÌâ°~âvâ·° dÖpâxgâù{âM¶[, %Àâ}â°
dÖpâxgâÔâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[ {ÖÙ¶û, yÖ}â° %ÀâµâXdâÀêª{â° ~âîgâ¹Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê Éâpâdâ°
pâdâ_dâ %zâÀÖ ÉÖgÖ¹dê{Öpâ}â Èêdâ" ~âyâZgâÔâ}â°Q, îÊÉâDpâ°gâÔâ}â°Q %zâÀÖ Eyâpê
{ÖÙÈêgâÔâ}â°Q Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\yâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %{âdÖ"Ð pâû©¬Ì곪{â}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
Àâµâdê"yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖ{â Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, îÊÉâDpâ°gâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpâ
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 58
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %ÀâógâÔâ ~âî©dê_gÖÐ Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê©
ÆkÖpâÇê %zâÀÖ ÀâXÀâÝâpâÇêgÖÐ %ÀâµâXdâÆpâ±Ýâ°{Ö{âÍâ°D ÉâÀâ°Ìâ°{âÀâpêgê ÀâÃÖyâZ
%ªzâ %ºdÖîÌâ°° yâ}âQ¶[ Iùûdê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
(²) ÝÖgê Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ\ÈÖ{â Èêdâ"~âyâZgâÔâ°, îÊÉâDpâ°gâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q %ªzâ %ºdÖîÌâ°° Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ ¬}Öªd⬪{â aª{â° }â³pÖ
UªÅâyâ°K ¬}âgâÔâ}â°Q Æ°©pâ{â %ÀâºgÖÐ, A{âpê, Éâ{âî %ÀâºÌâ°}â°Q Æ°©î %{â}â°Q
yâ}âQ¶[ Iùûdê³Ôâ°\Àâó{âdê" dÖpâxgâÔâ}â°Q %Àâ}â° ¶Øyâ{â¶[ {ÖÙ¶û{â Ýê³pâyâ° Àâ°yâ°K
%{âdê" yâ}âQ ¾dâr ~âòÀâË þîÌâ° ~ÖZºdÖîÌâ° %}â°À곩{â}êÌâ°}â°Q ~âvê{â Ýê³pâyâ°,
yâ}âQ¶[ Er°Ddê³Ôâ\yâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© Éâª{âÅâË{â¶[ %ªzâ %}â°À곩{â}êÌâ°°
aª{â° ÏÖîgê %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔâ}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[.
(û) %ªzâ %ºdÖîÌâ°°, (U) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ Àâµâdê" yêgê{â°d곪vâ Èêdâ"~âyâZgâÔâ°,
îÊÉâDpâ°gâÔâ°, {ÖÙÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpâ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q ~âî©Ñ_û{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°° yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q yâÄRÉâ·° ~âZÌâ°»Qûpâ°Àâ}êª{â°
}⪱·° dÖpâxgâù{âM¶[, %Àâ}â° 38}ê© ~âZdâpâx{â (5)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %}â°ÉÖpâÀÖÐ
%ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ° Àê°©Èê aª{â° pâdâ_ÇÖyâWdâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q
uÖîgê³ùÉâ±Ýâ°{â°.
(6) Àê°©¶}â (4) %zâÀÖ (5)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â UÈÖ[ µê³©|â}êgâÔâ° Àâ°yâ°K
Àâµâdê" yêgê{â°dê³Ôâ°\ÆdêgâÔâ}â°Q {âªvâ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê, 1973pâ (1974pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 2)
I~ⱪ|âgâÔâ %}â°ÉÖpâÀÖÐ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(7) ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, (4)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â (û) Ùªvâ{â (i)}ê© I~âÙªvâ{â
%ÚÌâ°¶[ ÝÖdâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³Ýâpâ}â°Q dêÚÉâyâdâ"{âM·[.
(8) kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{âdâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %ºdÖîÌâ°° %zâÀÖ o þª{ê
Ýê©ù{âªyê ~ÖZºdâ½yâ %ºdÖîÌâ°°, Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q yâvêþÚ{â Àê°©Èê %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê©
g곩{ÖÆ°}â ~âîú©·}êÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚ{â Àê°©Èê, ÉÖgâÇêÌâ°¶[pâ°Àâ %zâÀÖ pâÀÖ}êÌâ°¶[pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ
uê³yêÐpâ°Àâ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ¶[ ¾©vâÈÖ{â ÆÀâpâgâÔâ° ÉâîÌâÃÖÐÀê Uª±°{âdê" %zâÀÖ ÉÖdâ¸DÀê
Uª±°{âdê" Àâ°yâ°K (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â ÌâÃÖÀâó{ê© I·[ªhâ}êgê É⪱ª|â~ârDªyê Àâ°°ª¬rD
dÖpâxgâùgê É⪱ª|â~ârDªyê %ÀâµâXdâÀÖ{â Àâ°yâKÍâ°D ~âîú©·}ê }âvêÉâ°Àâ %gâyâXÆ{ê Uª±°{ÖÐ
%«~ÖZÌâ°~ârD¶[, %Àâ}â° ÆÀâpâgâÔâ}â°Q yÖ}ê© Éâ]yâÿ ~âîú©¶Éâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ
%ºdÖîgê ÆÍâÌâ° IÈê[©Ù{â Àâ°³·dâ ~âîú©¶Éâ·° dÖpâxÀÖgâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ
~âîú©·}êÌâ°}â°Q Éâ³dâK ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ ~âòxËgê³ùÉâ·° ÉÖ|âXÀÖgâ¬{âM¶[, %Àâ}â° ¶Øyâ{â¶[, yâ¾Qª{â
%zâÀÖ ~âîú©·}êgÖÐ ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q IÈê[©Øû{â Eyâpê %ºdÖîΰª{â %}â°Àâ°» {ê³pêÌâ°°ÀâÀâpêgê
Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÉÖgÖ¹dê{Öpâ¾gê %zâÀÖ ÀâXÑKgê Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 59
¾©vâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K yâvê{â° ¾¶[û{â ÀÖÝâ}â ÌâÃÖÀâó{Ö{âpâ³ E{âM¶[ %{â° Àâ°°ª{âdê" Ý곩gâ·°
%}â°Àâ°» ¾©vâyâdâ"{â°M.
(9) Àê°©¶}â (8)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~âîú©·}êÌâ°}â°Q, I~â¥~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ¾©vâÈÖ{â ¾{êË©µâ}â{â ¬}Öªd⬪{â Ýâ¬}êô{â° ¬}âgâÔâ %ÀâºÌê³Ôâgê
~âòxËgê³ùÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K o þª{ê Ýê©ù{â %ÀâºÌê³Ôâgê %ªzâ ~âîú©·}êÌâ°}â°Q
~âòxËgê³ùÉâ¬{âM¶[, %ªzâ ¾{êË©µâ}âÀâ}â°Q ¾©Ú{â %ºdÖîÌâ°° %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ
ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q ~âîú©¶Éâ°Àâªyê ÌâÃÖîgê IÈê[©ØÉâÈÖÐ{êÌ곩 A %ºdÖîÌâ°°, ~âîú©·}êÌâ°}â°Q
~âòxËgê³ùÉâ°Àâó{âdÖ"Ð %ªzâ %ÀâºÌâ° ÆÉâKpâÇêgê ¾dâr þîÌâ° ~ÖZºdÖîÌâ° ¶Øyâ
%}â°Àâ°»Ìâ°}â°Q ~âvêÌâ°yâdâ"{â°M. A{Ögâ³X, %ªzâ ÆÉâKpâÇêÌâ°}â°Q aª{â° Éâ·dê" Ýâ¬}êô{â° ¬}âgâùgê
Æ°©î{â %ÀâºgÖÐ %}â°Àâ°»Éâyâdâ"{âM·[.
(10) %ªzâ %ºdÖîÌâ°° %zâÀÖ ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q ÌâÃÖîgê IÈê[©ØÉâÈÖÐ{êÌ곩 A Eyâpâ
%ºdÖîÌâ°°, %ªzâ ~âîú©·}êÌâ° Àê°©Èê (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[pâ°Àâó{â}â°Q ~Ö¶Éâ¬pâ°Àâó{â°
(12)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªv⾩Ìâ°ÀÖgâ°yâK{ê Uª{â° %«~ÖZÌâ°~ârD¶[ %Àâ}â°, o
~âZdâpâx{â (12) Àâ°yâ°K (14)}ê© I~â¥~âZdâpâxgâÔâ¶[ Ýê©ùpâ°Àâªyê ÀÖÝâ}â %zâÀÖ g곩{ÖÆ°}â
~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ° %«pâdê_Ìâ°¶[pâ°Àâ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°±Ýâ°{â°.
(11) o ~âZdâpâx{â ÌâÃÖÀâóÀê© I~ⱪ|âgâÔâ I·[ªhâ}êgÖÐ, kêdÒ~êò©ÉÒD}â
~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %ºdÖî %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T ~ÖZºdâ½yâ %ºdÖîÌâ°° aª{â° }곩s©Éâ}â°Q
uÖîgê³ùû{â¶[, %ªzâ }곩s©ûgâ}â°ÉÖpâÀÖÐ Ýêä+}â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q, %ªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê
aÔâ~âr°D Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªyê %ªzâ î©»Ìâ°¶[, AÌâ°°dâK¾ª{â E{âdÖ"ÐÌê°© ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ %ºdÖîÌâ°°, %Àâó ÏÖÑ Epâ°Àâ Ýâªy⬪{â Àâ°°ª{â°ÀâîÉâ±Ýâ°{â°.
(12) (U) kêdÒ~êò©ÉÒD}â %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %ºdÖî %zâÀÖ
ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ %ºdÖîÌâ°° (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© I·[ªhâ}êgê %zâÀÖ
~Ö¶Éâ¬pâ°Àâó{âdê" É⪱ª|â~ârDªyê, ÉÖdâÍâ°D dÖpâxgâÔâ}â°Q a{âÐÉâ¬{ÖMgâ o Àâ°°ª¬}âªyê {âªvâÀâ}â°Q
ƺÉâ±Ýâ°{â°, %{â°,¥
(i) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}Ö{â a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° yÖ}â° Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
dâÔâ°þÉâ°ÀâÀâ}â° %zâÀÖ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ~âvêÌâ°°ÀâÀâ}â° Uª±°{ÖÐ %Àâ}â° aÄR{â¶[,
(2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â
1
[(û) Ùªvâ{â %zâÀÖ] (Ú) Ùªvâ{â I·[ªhâ}êÌâ°¶[
ÉÖgâÇêÌâ°¶[pâ°Àâ Éâpâdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â {âªvâÀâó %Àâógâùgê
ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â yêîgê Àê³±·ÐЪyâ dâÚÀê° Epâyâdâ"{âM·[ A{âpê, %ªzâ yêîgêÌâ°
Àê³±·Ð}â aª{â³Àâpê ~ârD}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[;
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(ii) (1)}ê© ÏÖ²}â %ÚÌâ°¶[ ±pâ°ÀâÀâógâÔâ Ýê³pâyÖ{â Éâª{âÅâËgâÔâ¶[, Eyâpâ
Éâª{âÅâËgâÔâ¶[, ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â {âªvâÀâó, ÉÖgâÇêÌâ°¶[pâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 60
ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â yêîgêÌâ° Àê³±·Ð}â UpâvâpâÍâDdê" dâÚÀê° Epâyâdâ"{âM·[, A{âpê,
yêîgêÌâ° Àê³±·Ð}â Àâ°³pâ°~ârD}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[.
(²) ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â {âªvâ{â Àê³±·gâ°, Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÑ"ªyâ Ýêä+}â{ÖMÐ{âMpê,
ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â {âªvâ{â Àê³±·gâ}â°Q %ªzâ ÀâÃñ·Xdê" û©Æ°yâgê³ùÉâyâdâ"{â°M.
(û) Àê°©¶}â (10)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ¶[, ƺÉâÈÖ{â
{âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, ÉÖgÖ¹dê{Öpâ %zâÀÖ Éâpâdâ° pâdâ_dâ %zâÀÖ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âgâÔâ
~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°° mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ~âZyêX©dâÀÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ögâyâdâ"{â°M.
(Ú) o I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© {âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâó{âdê" Àê³{â·°,
%ºdÖîÌâ°°, Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}â %zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ
ÀâXÑKgê, ÉÖgÖ¹dê{Öpâ¾gê, Éâpâdâ° pâdâ_dâ¾gê %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
}곩ª{ÖΰyâÀÖ{â ÀÖX~Öîgê, %ÝâÀÖ·° Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(13) pÖmX{â¶[ ±rÀÖvê ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ gâÀâ°X ÉÖL}âÀâó, Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}â
%zâÀÖ }ÖÀê, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ°}â°Q yâvê{â° ¾¶[û{â ÉâLÔâÀâó kêdÒ~êò©ÉÒD}â %zâÀÖ
Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° %zâÀÖ Eyâpê ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔ⬪{â aª{â° }â³pâ° ÑÈ곩ư©rîgê dâÚÀê°
Epâ¬{âM¶[, (12)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZp⪫ÉâÈÖ{â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ Æpâ°{âP dÖpâxÀâ}â°Q
y곩îÉâ·° É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê Ýâyâ°K ¬}âgâùЪyâ dâÚÀê°Ìâ°·[{â %ÀâºÌâ°}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
(14) (U) ƺÉâÈÖ{â {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, {âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâ
%ºdÖîÌâ°°, ƺÉâÈÖ{â {âªvâ{â Àê³±·gâ}â°Q ÅâîÉâ·° ÉÖdâÍâ°D E{ê Uª{â° %Àâ}â°
%«~ÖZÌâ°~âvâ°ÀâÍâ°D ~âZÀâÃÖx{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖ]º©}â~âÚûdê³Ôâ\·° Àâ°yâ°K ƺÉâÈÖ{â {âªvâÀâ}â°Q
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpêgê %zâÀÖ Ýâyâ°K ¬}âgâÔâÀâpêgê, EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° Àê³{âÈ곩 %¶[Ìâ°Àâpêgê
%{â}â°Q yâ}âQ¶[ Er°Ddê³Ôâ\·° %ºdÖpâ Ý곪¬pâyâdâ"{â°M.
(²) Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâó, {âZÀâ pâ³~â{â %zâÀÖ %¾· pâ³~â{â ÀâÉâ°KÀâ}â°Q ÉÖÐÉâ°»Kpâ°Àâ
aª{â° ÂÖXªdâpÒ AÐ{âM¶[ %zâÀÖ %{â° Odâ hârdâ pâ³~â{â¶[pâ°Àâ ÅÖgâ %zâÀÖ ÅÖgâgâÔâ}ÖQÐ
~âZyêX©ÑÉâÈÖgâ¬pâ°Àâ ÀâÉâ°K pâ³~â{â¶[{âM dÖpâxgâùgÖРƺÉâÈÖ{â {âªvâ{â Àê³±·gâ}â°Q ÅâîÉâ·°
ÉÖdâÍÖDgâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀâÃÖyâZ ÉÖ]º©}âdê" yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° ÀÖÉâKÀâÀÖÐ dÖÌâ°ËÉÖ|âXÀÖgâ¬{âM¶[,
{âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖîÌâ°°, Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q %zâÀÖ Éâª~âòxË
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖ]º©}âdê" yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâ %ºdÖpâ Ý곪¬pâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ƺÉâÈÖ{â {âªvâÀâ}â°Q
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpêgê %zâÀÖ Ýâyâ°K ¬}âgâÔâÀâpêgê, EÀêpâvâpâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° Àê³{âÈ곩
%¶[Ìâ°Àâpêgê %{â}â°Q yâ}âQ¶[ Iùûdê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
(û) Ýâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ°° Àâ°°dÖKÌâ°g곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ°, {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, %ºdÖîÌâ°°, Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖÀâËm¾dâ ÝâpÖÊ}â Àâ°³·dâ ÆÈê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
ÀâÃÖpÖr¬ª{â ±ª{â Àê³±·gâ}â°Q {âªvâdÖ"Ð Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Iù{â Ýêkâ°+Àâî
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 61
Àê³±·gâ}â°Q, pÖmX ÉâdÖËpâÀâó Åâîû{â Àêkâ+Àâ}â°Q dâÔê{â yâpâ°ÀÖÌâ° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ Àâ°pâ°
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(Ú)
1
[Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q %zâÀÖ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q ÉÖ]º©}âdê" yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{âdê" Àê³{â·°
%zâÀÖ ÉÖ]º©}âdê" yêgê{â°d곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ° Ýâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê ÀâÃÖ¶©dâ %zâÀÖ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â
~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°° %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }곩ª{ÖΰÉâ·RrD ÀÖX~ÖîÌâ°°,
ƺû{â {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âpê %ªzâ ÉÖ]º©}âÀâ}â°Q yêgê{â°d곪vâ %ºdÖîÌâ°° Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
%zâÀÖ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q ÝÖgê Éâª{ÖÌâ°Àâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÑKgê dâ³vâÈê© þª¬pâ°ÐÉâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(E) dêr°D Ý곩gâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[, %ºdÖîÌâ°°, Ýâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ°°
Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖgâ°Àâó{âdê" Àê³{â·°, %ªzâ ÆÈêÌâ°° %ÀâµâXdâÀêª{â° %«~ÖZÌâ°~ârD¶[ %ÀâógâÔâ}â°Q ÆÈê
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(15) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªvâ ƺÉâ°Ædêΰª{â ÏÖºyâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°,
yâ}âQ Àê°©Èê uÖîgê³ùû{â {âªvâ{â A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâdê" %Ä©·° ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
54. pÖmX{â Àâ°³·dâ pâÉêK ÀâÃÖgâËÀÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇê Àâ°yâ°K ÉÖgâÇê ~ÖÉÒ
¾©vâ°Àâó{â°.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
d곪vê³Ìâ°°»Kpâ°Àâ aª{â° ÀÖÝâ}âÀâó,
(U) pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔ⬪{â Àâ°yâ°K pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâdÖ"Ð
pÖmX{â Àâ°³·dâ ÝÖ{â° Ý곩{âpê; %zâÀÖ
(²) {ꩵâ{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔ⬪{â pÖmXdê" AÀâ°{â° ÀâÃÖÚd곪vâpê Àâ°yâ°K %ªzâ
Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔâdê" d곪vê³Ìâ°Mpê;
¥ %ªzâ ÀÖÝâ}â{â kÖ·dâ %zâÀÖ %{âpâ ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ°°
%ÀâµâXdâÆpâ°Àâ ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q a{âÐÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÆÀâpâgâÔâ}â°Q
aÔâg곪vâ aª{â° ÉÖgâÇê ~ÖÉâ}â°Q ¬]~âZ»Ìâ°¶[, %Àâ}â° pÖmX{ê³Ôâgê ~âZÀê©úû{â yâpâ°ÀÖÌâ°
%zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ pÖmX¬ª{â ÉÖgâÇêÌâ°° ~ÖZpâªÅâg곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ° Àê³{â·}ê©
kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° %zâÀÖ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}âÀâó pÖmX{ê³Ôâdê" ~âZÀê©úû{â yâpâ°ÀÖÌâ°
yâvê{â° ¾¶[û{â Àê°©Èê %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ ÉÖgâÇê ~ÖZpâªÅâg곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ°, 52}ê©
~âZdâpâx{â (3)}ê© I~â~âZdâpâx{â I{êM©µâgâùgÖÐ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîΰª{â ~âvê{â°dê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
(2) kÖ·dâ %zâÀÖ ÀÖÝâ}â{â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ ÀâXÑKÌâ°°, %Àâ}â° pÖmX¬ª{â Ýê³pâgê
Ý곩gâ°Àâó{âdê" Àê³{â·° dê³}êÌâ° kêdÒ~êò©ÉÒD %zâÀÖ Éâ°ªdâ{â dâÂêDÌâ° ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ %ºdÖîgê
(1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~âvê{â ÉÖgâÇê ~Öû}â aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q gê³yâ°K~âÚû{â
ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê ¾©vâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 62
(3) (U) ÌâÃÖÀâó{ê© dÖpâxdÖ"Ð Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â¶[ ÉÖÐÉâ°»Kpâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
pÖmX{ê³Ôâgê ~âZÀê©úû{â yâpâ°ÀÖÌâ° %zâÀÖ Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ ÉÖgâÇêÌâ°° Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°·°
~ÖZpâªÅâÀÖ{â yâpâ°ÀÖÌâ°, ÉÖgâÇê ~Öû}â¶[ gê³yâ°K~âÚÉâÈÖ{â ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê pÖmX¬ª{â Ýê³pâdê"
ÉÖÐÉâ¬{âMpê, Éâpâdâ°gâÔâ ÀÖÝâ}â{â ÀâÃÖ¶©dâ}â°, o É⪱ª|â{â¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîgê %ªzâ
ÆÔ⪱dê" dÖpâxgâÔâ}â°Q Àâ°yâ°K %{âdê" É⪱ª|â~ârDªyê ÌâÃÖÀâóÀÖ{âpâ³ Eyâpê ÆÀâpâgâÔâ° E{âM¶[
%ÀâógâÔâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ %ºdÖîÌâ°°, Éâ³dâK ÆkÖpâÇêÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ°, ÉÖgâÇê ~ÖÉâ}â°Q
Éâ³dâK »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ°Àâ Àâ°³·dâ, Ýê³pâdê" Ý곩gâ±Ýâ°{Ö{â dÖÈÖÀâºÌâ°}â°Q ÆÉâKîÉâyâdâ"{â°M.
(²) aª{â° ÀÖÝâ}â{â Àâ°³·dâ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q aÌâ°°X»Kpâ°Àâ¶[, %ÀâógâÔâ° pÖmX{ê³Ôâgê
~âZÀê©úû{â yâpâ°ÀÖÌâ° %zâÀÖ ÉÖgâÇêÌâ°° ~ÖZpâªÅâg곪vâ yâpâ°ÀÖÌâ°, Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ Eyâpâ
ÌâÃÖÀâó{ê© ÀÖÝâ}â %zâÀÖ ÉÖîgêÌâ° Àâ°³·dâ pÖmX¬ª{â Ýê³pâdê" Éâpâdâ° ÀâgÖËÀâÇêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâ¶[, A Éâpâdâ°gâÔâ° ÀÖÉâKÀâÀÖÐ pÖmX¬ª{â Ýê³pâdê" Ý곩ÐÀê Uª{â°
pâ°m°ÀÖyâ°~âÚÉâ°Àâ Ýê³ÇêÌâ°°, ~ÖZpâªÅâ{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q pÖmX{ê³Ôâdê" y⪬pâ°Àâ ÀÖÝâ}â{â
ÀâÃÖ¶©dâ}â Àê°©¶pâyâdâ"{â°M.
(4) kÖ·dâ %zâÀÖ ÀÖÝâ}â{â ~âZÅÖpâ{â¶[pâ°Àâ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, (2)}ê©
I~â¥~âZdâpâxÀâ}â°Q ~Ö¶Éâ¬{âM¶[, A Àâ°³·dâ ÉÖgâÇê ÀâÃÖvâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÀÖÝâ}â{â ÀâÃÖ¶©dâ}â°
pÖmX{ê³Ôâgê ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚpâ°Àâ}êª{â° ~âòÀâËÅÖÀâ}ê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %Àâ}â° yêîgê ¾©vâ°Àâ
ÀâXÑKÌâÃÖÐpⶠ%zâÀÖ Aз[¬pâ¶, ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â î©»Ìâ°¶[ o É⪱ª|â{â¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â
%ºdÖîÌâ°° %Àâ}â}â°Q yêîgê ¾|âËpâÇêgê gâ°î~âÚÉâyâdâ"{â°M.
(5) ÀÖÝâ}â{â ÀâÃÖ¶©dâ}â°, (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê
ÉÖgâÇê ~ÖÉÒ ~âvê¬{â°M, %{â}â°Q (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê aÄRÉâ·°
ÆÁâ·}Ö{â¶[, %Àâ}â° ÉÖgâÇê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ yêîgê Àê³±·Ð}â
UpâvâpâÍâD}â°Q Æ°©pâ{â aª{â° Àê³yâKÀâ}â°Q {âªvâ{â pâ³~â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(6) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ƺÉâÈÖ{â yêîgê Àê³±·gâ° Àâ°yâ°K {âªvâÀâ}â°Q
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(7) Àê°©¶}â (4)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêgê gâ°îÌâÃÖ{â ÀÖÝâ}â{â
ÀâÃÖ¶©dâ}â°, %ªzâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ° pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâLÔ⬪{â %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ pÖmX{â aÔâоª{â Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖ{â ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÉÖÐÉâ°»K{âM¶[ Àâ°yâ°K pÖmX{â Ýê³pâÐ}â ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ÉâLÔâdê"
Ý곩gâ°»K{âM¶[ Àâ°yâ°K pÖmX{â Àâ°³·dâ ÝÖ{â°Ý곩gâ°»K{âM¶[, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê ƺÉâÈÖgâ°Àâ yêîgêÌâ° Upâvâ° ~âsDgê ÉâÀâ°}Ö{â
Àê³±·gâ}â°Q %ªzâ ÀâÃÖ¶©d⾪{â Åâ{âZyêÌâÃÖÐ dê©Ôâ±Ýâ°{â°.
(8) Àê°©¶}â (7)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâ Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â{â¶[ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q
d곪vê³Ìâ°X·° Åâ{âZyÖ Àê³±·gâ}â°Q ÉâªgâZþÉâÈÖÐyê³K© %{â° pÖmX{â Àâ°³·dâ ÝÖ{â° Ý곩Ðyâ°K
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 63
Uª±°{âpâ ±gê$ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê", Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖ{â yâpâ°ÀÖÌâ°, %{â° %ªzâ Åâ{âZyÖ
Àê³±·gâ}â°Q ÀâÃÖ¶©dâ¾gê Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(9) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, %ªzâ ÀâÃÖ¶©dâ}â° o ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgê %zâÀÖ {âªvâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ðgê, Åâ{âZyÖ
Àê³±·Ð}â ~âòxË %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q Ý곪{Ö¹dê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(10)
1
[a±T ÀâXÑKÌâ° ÀâÃÖ¶©dâyâ]{â¶[pâ°Àâ aª{â° ÀÖÝâ}âÀâ}â°Q ÉÖgÖ¹dê %zâÀÖ %{ê©
±gêÌâ° Eyâpâ Om¾bÌâ°³ Éê©î{âªyê E}ê³Q±T ÀâXÑKÌâ°° Éâpâdâ° ÉÖgÖ¹dêgÖÐ ÏÖÚgêgÖÐ
yêgê{â°d곪Ú{âMpê E±Tpâ³ ÀâXÑKgâÔâ}â°Q o ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð ÀÖÝâ}â{â ÀâÃÖ¶©dâpêª{â°
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %Àâpâ° Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgê %zâÀÖ {âªvâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° mªsÌâÃÖÐ Àâ°yâ°K ÀêôÌâ°ÑKdâÀÖÐ Ýê³ÇêgÖpâpÖÐpâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
55. Éâpâdâ°gâÔâ dâÚÀê° ÀâÃñ·XÀâÃÖ~â}â ÀâÃÖÚ{â Éâª{âÅâË{â¶[ {âªvâ.¥ (1) o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê ±{âPÀÖ{â Éâpâdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê, %ÀâógâÔâ}â°Q Éâpâdâ° ÀÖÝâ}â
%zâÀÖ {곩¹, Ýâvâgâ° %zâÀÖ %ªzâ{ê© }ñdêÌâ°¶[ d곪vê³Ìâ°°X»K{âMpê %zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T
ÀÖX~ÖîÌâ°° %zâÀÖ %Àâ}â ~âpâÀÖÐ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° {ÖÉÖK}â° Ý곪¬{âMpê %zâÀÖ
ÌâÃÖÀêò±T ÉÖîgê{Öpâ}â %«pâdê_Ìâ°¶[{âMpê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ 53}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ°°, ÉÖgâÇêÌâ°¶[}â Éâpâdâ°gâÔâ uê³yê Epâ°Àâ {âÉÖKÀê©Ê}â¶[ %zâÀÖ
Ù ÏêÈê~âsDÌâ°¶[ y곩îû{â ÀâÃñ·XÀâó ~âZÉâdâK ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÏêÈêЪyâ %zâÀÖ gâîÍâF ä·[pê
ÏêÈêЪyâ µê©dâvÖ Àâ°³Àâyâ°K %zâÀÖ %{âÑ"ªyâ Ýêä+gê ÀâXyÖXÉâ{âÍâ°D dâÚÀê° E{ê Uª{â° }⪱·°
dÖpâxÆ{âM¶[ %ªzâ ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ %ºdÖîgâÔâ° dÖpâxgâÔâ}â°Q ¶Øyâ{â¶[ {ÖÙ¶û Àâ°yâ°K A
ÀâXÑKgê %zâÀÖ ÀÖX~Öîgê yâ}âQ %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ°,
%ªzâ Éâpâdâ°gâÔâ Àê°©Èê ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgê Àê³±·Ð}â UpâvâpâÍâD}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[{â Àê³±·gâ}â°Q
{âªvâÀÖРƺÉâ±Ýâ°{â°.
(2) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ƺÉâÈÖ{â yêîgêÌâ° Àâ°yâ°K {âªvâ{â Àê³±·gâ}â°Q, 53}ê©
~âZdâpâx{â (14)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â î©»Ìâ°¶[ ÀâÉ⳶ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(3) ÉÖgâÇêÌâ°¶[}â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâÃñ·XÀâó, %{â}â°Q yâvê{â° ¾¶[û{â ÉâÀâ°Ìâ°{âÀâpêgê
ÅâîÉâÈÖ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇêÌâ° Àêkâ+Àâò Éê©î{âªyê, ÏêÈê~âsD, kâ·}Ò, pâÀÖ}ê ä©s %zâÀÖ
É⪱ª|â~ârD ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ {âÉÖKÀê©Ê}â¶[ }âÀâ°³¬û{âªyê ar°D ÏêÈêÌâÃÖÐpâyâdâ"{â°M.
(4) ÏêÈê~âsD, kâ·}Ò, pâÀÖ}ê ä©s %zâÀÖ É⪱ª|â~ârD Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê©
{âÉÖKÀê©Ê}â¶[ y곩îÉâÈÖ{â ÏêÈêÌâ° É⪱ª|â{â¶[ dâÚÀê° ÀâÃñ·XÀâÃÖ~â}âÀÖÐ{êÌê°© %zâÀÖ
Aз[Àê© Uª{â° ¾|âËîÉâ°Àâ¶[, (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %ºdÖpâÀâ}â°Q kâÈÖΰÉâ°Àâ
~ÖZºdÖpâÀâó, ~ÖXdÒ ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâXÀâÝÖpâ }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÀâÃÖ¶©dâ}â Ýê³pâyÖ{â, Éâpâdâ°gâÔâ
ÀâÃÖ¶©dâ}â Éâª{âÅâË{â¶[ ~âZÉâ°Kyâ Epâ°Àâ ÀâÃÖpâ°dâÂêD {âpâÀâ}â°Q %zâÀÖ Ì곩gâX ÀâÃÖpâ°dâÂêD ÀâÃñ·XÀâ}â°Q
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 64
%}â]ΰÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ~ÖXdÒ ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâÔâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°Àâ a±T ÀâÃÖ¶©dâ}â
É⪱ª|â{â¶[ gâîÍâF ä·[pê ÏêÈêÌâ°}â°Q %}â]ΰÉâyâdâ"{â°M.
(5) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yâ}âQ}â°Q ÏÖºÉâ°Àâ aª{â° A{ꩵâÀâ}â°Q Adê_©ÄÉâ°Àâ
ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" %Ä©·° ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
(6) %ªzâ %Ä©¶}â ±gê$, Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ 62}ê© ~âZdâpâx{â %zâÀÖ 64}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â aª{â° %Ä©·° Uª±ªyê ÀâXÀâÝâîÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K A ~âZdâpâx{â UÈÖ[
I~ⱪ|âgâÔâ°, %ªzâ %Ä©¶gê Ìâ°z곩äyâ ÀâXyÖXÉâgâÔ곪¬gê %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{â°M.
56. dê·Àâó Ouêªrpâ° ÀâÃÖþ» a{âÐÉâ·° ±{âPyê.¥ (1) pÖmX{â¶[ yêîgê ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â
Éâpâdâ°gâÔâ ÉÖgâÇêÌâ° ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ yê³vâÐpâ°Àâ ~âZ»Ìê³±T ÀâXÑK %zâÀÖ aª{â° Ñ[Ìâ°îªgÒ ÝñÉÒ
%zâÀÖ pâÀÖ}ê ÀâÃÖvâ°Àâ Ouê¾b, %zâÀÖ Ouê¾b, ÉÖgâÇê Ouê¾b, úÄRªgÒ Ouê¾b, úÄRªgÒ¥iÂÒ
Ouê¾b %zâÀÖ ûD©Àâ°pÒ Ouê¾b %zâÀÖ OpÒdÖgê³Ë© Ouê¾b %zâÀÖ dê³îÌâ°pÒ Ouê¾bÌâ°°,
%À⾪{â %zâÀÖ %{âîª{â Ñ[Ìâ°îªgÒ ÀâÃÖvâÈÖ{â, pâÀÖ¾ÉâÈÖ{â, ÉÖgâÇê ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ
ÝâvâÐ}â¶[ ÉÖÐû{â, ÌâÃÖÀâóÀê© yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Éâpâdâ°gâùgê É⪱ªºû{â
ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê ÌâÃÖÀâó{ê© %ÀâºÌâ°¶[ %zâÀÖ
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~Öîgê É⪱ª|â~ârDªyê ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" a{âÐÉâyâdâ"{â°M.
(2) o É⪱ª|â{â¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, Àê°©·"ªvâ (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ a{âÐÉâÈÖ{â ÀâÃÖþ»Ìâ° ÙäyâyêÌâ°}â°Q ~âîú©¶Éâ°Àâ {⽸Dΰª{â %ªzâ ÀâXÑK %zâÀÖ
Ouê¾bÌâ° ÉÖ]º©}â{â¶[}â Èêdâ"~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q %zâÀÖ Eyâpê {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q dê©Ôâ°Àâ Àâ°yâ°K ~âî©Ñ_Éâ°Àâ
%ºdÖpâ Ý곪¬pâyâdâ"{â°M.
(3) ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°ªmÉâ dÖpâxÆ·[{ê (1) Àâ°yâ°K (2)}ê© I~â¥~âZdâpâxgâÔâ
I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâ·° yâ~âóRÀâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° 75}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªvâdê"
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
57. ÏÖXªdâ°gâùgê É⪱ª|â~ârDªyê Ƶê©Íâ ÉÖdâ_ X{â %gâyâXyêgâÔâ°.¥ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâÀâó, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâóÀê© ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ I{êM©µâdÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê©
ÏÖXªdâ° %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°}â°Q %ªzâ ÀâÃÖþ», {âÉÖKÀê©m° %zâÀÖ ÆÀâpâgâÔâ}â°Q
a{âÐÉâ°Àâªyê %gâyâX~âÚÉâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°ªmÉâ dÖpâxÆ·[{ê© %ªzâ %gâyâXyêÌâ°}â°Q
~Ö¶Éâ·° yâ~âóRÀâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° 75}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªvâdê" ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
%|ÖXÌâ° ¥ VI
~ÖZºdÖpâgâÔâ° Àâ°yâ°K %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâx
58. AÌâ°°dâK, %~âpâ AÌâ°°dâKpâ°, mªs AÌâ°°dâKpâ°, I~â AÌâ°°dâKpâ°, ÉâÝÖÌâ°dâ
AÌâ°°dâKpâ°, pÖmX ~âZ»¾ºgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀÖ¹mX yêîgê %ºdÖîgâÔâ°.¥ (1) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, o
%º¾Ìâ°Àâ°{â Àâ°³·dâ %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ %zâÀÖ yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ Eyâpê
ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â Àâ°³·dâ %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ %Àâó dâZÀâ°ÀÖÐ yâÀâ°gê ~âZ{âyâKÀÖ{â
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 65
~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð ÀÖ¹mX yêîgêgâÔâ a±T AÌâ°°dâK}â}â°Q Àâ°yâ°K yÖ}â°
Éâ³dâKÀêª{â° ~âîgâ¹Éâ±Ýâ°{Ö{âÍâ°D ÉâªfêXÌâ° %~âpâ AÌâ°°dâKpâ°, mªs AÌâ°°dâKpâ°, I~â¥AÌâ°°dâKpâ°,
ÉâÝÖÌâ°dâ AÌâ°°dâKpâ°, pÖmX ~âZ»¾ºgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀÖ¹mX yêîgê %ºdÖîgâÔâ}â°Q
}ê©Àâ°dâÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(2) AÌâ°°dâK}â°, pÖmX ~âZ»¾ºÌâ° ~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ°Àâó{âdê", ÉâÝÖÌâ°dâ
AÌâ°°dâK}â {âuêËgê dâÚÀê°Ìâ°·[{â {âuêËÌâ° a±T %ºdÖîÌâ°}â°Q %zâÀÖ a±T }ÖXÌâ°ÀÖ¬ %zâÀÖ
a±T kÖrËvÒË %dñªÂêªÂÒ %zâÀÖ ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â Æ|Ö}â{â¶[, ~âsDÌâ°¶[ Éê©îÉâÈÖ{â a±T
yêîgê Àâ½»K{Öpâ}â}â°Q ~ÖZºdâ½yâgê³ùÉâ±Ýâ°{â°.
(3) %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâx{â Àâ°°ª{ê Epâ°Àâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ¶[, pÖmX ~âZ»¾ºÌâ°°,¥
(U) %ÊËgâÔâ°, %Ä©·°gâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpâ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q yâÌâÃÖîÉâ·° Àâ°yâ°K Éâþ
ÀâÃÖvâ·°;
(²) }ÖXÌâÃÖºdâpâx{â Àâ°°ª{ê ÝÖmpÖgâ·°, ~âZ»¾ºÉâ·°, dÖÌâ°Ë¾ÀâËþÉâ·° Àâ°yâ°K
ÀÖ¬Éâ·°;
(û) }곩s©Éâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q û]©dâîÉâ·°; Àâ°yâ°K
(Ú) ÉâdÖËpâ{â ~âpâÀÖÐ %zâÀÖ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ }ê©Àâ°dâg곪vâ
ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°°, %ªzâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâùgê É⪱ª|â~ârD Eyâpâ UÈÖ[
dÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ·°
¥ Éâdâ_Àâ°}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
59. %º©}â ~ÖZºdÖpâgâùgê Éâ³kâ}êgâÔâ°.¥ (1) ÉâdÖËpâ Àâ°yâ°K AÌâ°°dâK}â°, dÖ·dÖ·dê",
o %º¾Ìâ°Àâ°{â ¾ÀâËÝâÇêgÖÐ yÖÀâó Ìâ°°dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê o %º¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q
uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[ ¾Ì곩ÊyâpÖ{â UÈÖ[ %ºdÖîgâùgê ÝÖgâ³ ÀâXÑKgâùgê %ªzâ A{ꩵâgâÔâ°,
Éâ³kâ}êgâÔâ° Àâ°yâ°K ¾{êË©µâ}âgâÔâ}â°Q Ýê³pâÚÉâ±Ýâ°{â° ÝÖgâ³ %ªzâ %ºdÖîgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâXÑKgâÔâ°
ÉâdÖËpâ{â ÝÖgâ³ AÌâ°°dâK}â %ªzâ A{ꩵâgâÔâ}â°Q, Éâ³kâ}êgâÔâ}â°Q ÝÖgâ³ ¾{êË©µâ}âgâÔâ}â°Q
~Ö¶Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %}â°ÉâîÉâyâdâ"{â°M.
(2) yâ}âQ %Ä©·° ~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q kâÈÖΰÉâ°Àâ¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©·° ~ÖZºdÖpâ{â
ÆÀê©kâ}êÌâ°¶[ ÝâÉâKdê_©~â ÀâÃÖvâ°Àâ %ªzâ A{ꩵâgâÔâ°, Éâ³kâ}êgâÔâ° %zâÀÖ ¾{êË©µâ}âgâÔâ}â°Q (1)}ê©
I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ýê³pâÚÉâyâdâ"{âM·[.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[ ¾Ì곩ÊyâpÖ{â UÈÖ[ %ºdÖîgâÔâ° ÝÖgâ³
ÀâXÑKgâÔâ°, ÌâÃÖÀâ %~âpâ AÌâ°°dâKpâ %zâÀÖ mªs AÌâ°°dâKpâ %ºdÖpâ ÀÖXÄKÌâ°¶[ yâÀâ°W
~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâ°»Kpâ°Àâp곩 %Àâpâ°, A %ºdÖîgâÔâ Àâ°yâ°K ÀâXÑKgâÔâ ÀâÃÖgâË{âµâË}âdÖ"Ð
Ýê³pâÚÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ AvâùyÖyâWdâ Éâ³kâ}êgâÔâ}â°Q ~Ö¶Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %}â°ÉâîÉâyâdâ"{â°M.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 66
(4) þª{ê Ýê©ù{â %ºdÖpâgâÔâ ÉÖÀâÃÖ}âXyêgê ~âZ»dâ³· ~âZÅÖÀâ ²©pâ{âªyê, AÌâ°°dâK}â°
yÖ}ÖÐÌê°© Agⶠ%zâÀÖ %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}Ö{â a±T
}곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ° %ÊËÌâ° Àê°©ÈÖgâ¶, yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇê ÝÖgâ³ pÖmÉâ]{â ÉâªgâZÝâÇê
dÖÌâ°Ë{â¶[ Odâpâ³~âyêÌâ°}â°Q yâpâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê
gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ" yêîgêÌâ°
{âpâÀâ}â°Q ÉâRÍâD~âÚÉâ°Àâó{â° %ÀâµâXÀêª{â° %zâÀÖ Ìâ°°dâKÀêª{â° ÅÖÆû{âpê ÝÖgê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K
o %º¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[ ¾Ì곩ÊyâpÖ{â UÈÖ[ %ºdÖîgâÔâ° ÝÖgâ³ ÀâXÑKgâÔâ° %ªzâ
ÉâR¸D©dâpâxÀâ}â°Q ~Ö¶Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %}â°ÉâîÉâyâdâ"{â°M.
(5) Àê°©¶}â (4)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â %ªzâ %ÊËÌâ° uê³yêgê
¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ î©»Ìâ°¶[ %ªz⠵ⰷ"Àâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â pâ°m°ÀÖyâ° E{âM Ýê³pâyâ°
%{â}â°Q ~âîgâ¹Éâyâdâ"{âM·[.
60. ÉâR¸D©dâpâx ÝÖgâ³ ~âòÀâËÅÖÆ ¾xËÌâ°gâÔâ°.¥ (1) AÌâ°°dâK}â°, %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yêîgêÌâ° {âpâ{â ±gê$ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê©
ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[ ±·ÀâªyâÀÖÐ yêîgê ƺÉâ°ÆdêÌâ° ±gê$ ÉâR¸D©dâpâx ¾©vâ·° Àâ°³Àâpâ° %~âpâ
AÌâ°°dâKpâ°gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ ``ÉâR¸D©dâpâx ÝÖgâ³ ~âòÀâËÅÖÆ ¾xËÌâ°gâÔâ ~ÖZºdÖpâ'' Àâ}â°Q
pâäÉâ±Ýâ°{â°.
(2) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÉâR¸D©dâpâx %zâÀÖ ~âòÀâËÅÖÆ ¾xËÌâ°Àâ}â°Q
d곩pâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ î©»Ìâ°¶[ %ªzâ
µâ°·"Àâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â ±gê$ pâ°m°ÀÖyâ}â°Q aÔâg곪vâªyê %ªzâ }âÀâ°³}êÌâ°¶[ ~ÖZºdÖpâdê"
%ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M.
(3) ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖî %zâÀÖ EÈÖfêÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ %Ä©·°
}ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâ ~âZdâpâx{â É⪱ª|â{â¶[ %ÊË{Öpâ}â°
%ÊËÌâ°}â°Q ÝÖÑd곪Úpâ°Àâ}곩 %{âpâ ±gê$ »©ÀâÃÖË}âÀâ}â°Q dêôgê³Ôâ\·° Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°yâdâ"{âM·[.
(4) ~ÖZºdÖpâ{â A{ꩵâÀâó, ÉâR¸D©dâpâxÀâ}â°Q d곩î{â %ÊË{Öpâ¾gê ÀâÃÖyâZ
±ª|âdâÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÉâR¸D©dâpâx d곩îpâ°Àâ Éâpâdâ°gâÔâ %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ{â É⪱ª|â{â¶[
ÀâÃÖyâZ ÝÖgâ³ UÈÖ[ %º©}ÖºdÖîgâùgê ÀâÃÖyâZ ±ª|âdâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(5) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdÖpâ{â A{ꩵâÀâó, dÖ}â³¾}â¶[ %zâÀÖ A{ꩵâÀâ}â°Q
Ýê³pâÚû{â Éâªgâ»gâÔâ þ}êQÈêÌâ°¶[ ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖgâ{â Ýê³pâyâ°, o þª{ê Ýê©ù{âªyê
±ª|âdâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(6) ~ÖZºdÖpâdê" ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°° Éâ¶[û{â Àâ°}âÆÌâ° Àê°©Èê %zâÀÖ %}âXzÖ,
yÖ}â° Ýê³pâÚû{â A{ꩵâÀâ}â°Q, %ÊË{Öpâ}â° À곩É⬪{â %zâÀÖ Éâªgâ»gâÔâ}â°Q yâ~ÖRÐ
¾pâ³ÄÉâ°Àâ Àâ°³·dâ ~âvê¬{ÖM}êª{â° %{âdê" dâªvâ°±ª{âpê, %{â° A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, %ªzâ
A{ꩵâÀâ}â°Q ApâªÅ⬪{âÈê© µâ³}âXÀÖ{â°{êª{â° h곩¸Éâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K yâ{â}âªyâpâ o
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 67
%º¾Ìâ°Àâ°{â U·[ I~ⱪ|âgâÔâ°, %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q Uª{â³ Ýê³pâÚÉâ¬{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê
%ÊË{Öpâ¾gê %}â]ΰÉâyâdâ"{â°M.
(7) 66}ê© ~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâùgê aÔâ~âr°D o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ýê³pâÚû{â
~âZ»Ì곪{â° A{ꩵâÀâó %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
61. %ºdÖîgâÔâ %ºdÖpâÀÖXÄK Àâ°yâ°K ~â{â|Öpâdâ}â ±{âÈÖÀâÇê.¥ (1) %~âpâ AÌâ°°dâKpâ°,
mªs AÌâ°°dâKpâ°, I~â AÌâ°°dâKpâ°, ÉâÝÖÌâ°dâ AÌâ°°dâKpâ° Àâ°yâ°K ÀÖ¹mX yêîgê %ºdÖîgâÔâ°,
AÌâ°°dâK}â° ¾{êË©úÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ~âZ{ꩵâgâÔâ %zâÀÖ %ªzâ ÀÖX~ÖîgâÔâ %zâÀÖ ÀÖX~ÖîgâÔâ
ÀâgâËgâÔâ %zâÀÖ %ªzâ ~âZdâpâxgâÔâ %zâÀÖ ~âZdâpâxgâÔâ ÀâgâËgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yâÀâ°W
~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q ¾ÀâËþÉâyâdâ"{â°M.
(2) ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâ %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ Ýê³pâÚû ¾{êË©µâ}â{â %ÚÌâ°¶[
¾¬ËÍâD~âÚû{â ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ° É⪱ª|â{â¶[ `~âZdâpâx' Uª{âpê, ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÍâËdê"
É⪱ªºû{âªyê %ªzâ A{ꩵâ %zâÀÖ ¾{êË©µâ}â{â ¬}Öªdâ{âª{â° ÏÖÑ E¬Mpâ±Ýâ°{Ö{â %zâÀÖ
%ªzâ ¬}Öªdâ{âª{â° %zâÀÖ ~âòÀâË{â¶[ Àâ°°dÖKÌâ°g곪Úpâ±Ýâ°{Ö{â o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[Ìâ° U·[ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ° Àâ°yâ°K %{â°, ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÍâËdê" É⪱ªºû{âªyê %ªzâ A{ꩵâ
%zâÀÖ ¾{êË©µâ}â{â ¬}Öªdâ{â yâpâ°ÀÖÌâ° ~ÖZpâªÅâÀÖgâ±Ýâ°{Ö{â o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ° UÈÖ[
ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q ÉâÝâ aÔâgê³Ôâ°\yâK{ê.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêgê É⪱ª|â~ârDªyê ÌâÃÖÀêò±T
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖîÌâ°° %ºdÖpâ ÀÖXÄKÌâ°}â°Q kâÈÖΰÉâ°Àâó{â° ¾ªyâ° Ý곩{ÖgâÈê·[ Àâ°yâ°K A
%ºdÖpâ ÀÖXÄKÌâ°}â°Q kâÈÖΰÉâ±Ýâ°{Ö{â E}ê³Q±T IyâKpÖºdÖîÌâÃÖ{ÖgâÈê·[ ÝÖgê
IyâKpÖºdÖîÌâÃÖgâ°Àâ ~ÖZºdÖî %zâÀÖ %ºdÖîÌâ°°, yâ}âQ ~âòÀÖ˺dÖîÌâ°° ²r°DÝ곩{â
Ýâªy⬪{â ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ±Ýâ°{â°.
(4) É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKÌâ°°, (3)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q ÝÖgê
Àâ°°ª{â°ÀâpêÉâ°Àâ Àê³{â·° þª¬}â ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q ~âó}âÿ
~ÖZp⪫Éâ°Àâªyê %zâÀÖ yâ}âQ Æpâ°{âP ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q Ýê³pâÚÉâ°Àâ Àê³{â·° ~âó}âÿ
%ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° %Àâdֵ⠾©vâ°Àâªyê d곩îdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
%|ÖXÌâ° ¥ VII
%Ä©·°gâÔâ° Àâ°yâ°K ~âó}âî©dâ_ÇêgâÔâ°
62. %Ä©·°gâÔâ°.¥ (1) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ
%ÚÌâ°¶[ Ýê³pâÚû{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵ⬪{â %zâÀÖ ÀâXÀâÝâpâÇêgâùª{â ÏÖºyâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T
ÀâXÑKÌâ°°, %ÀâógâÔâ}â°Q Adê_©Äû %Ä©·° ~ÖZºdÖpâdê" %Ä©·° ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
(2) %Ä©·}â°Q,¥
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 68
(U) yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° aª{â° A{ꩵâdê" É⪱ªºû{âªyê %Ä©·°{Öpâ¾gê yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ° }곩s©Éâ}â°Q uÖî ÀâÃÖÚ{â ¬}Öªd⬪{â Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê, Àâ°yâ°K
(²) ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ A{ꩵâdê" É⪱ªºû{âªyê, %ÊË{Öpâ¾gê A{ꩵâÀâ}â°Q »ùû{âªzâ
¬}Öªd⬪{â Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê,
¥ Ýâ³vâyâdâ"{â°M.
(3) %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó o þª{ê Ýê©ù{â %ÀâºÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ° A{âpê, aª{â° }â³pÖ
Uª±yâ°K ¬}âgâÔâ Àâ°yâKÍâ°D %ÀâºÌê³Ôâgê Ýâ³Ú{â %Ä©·}â°Q, A %ÀâºÌê³Ôâgê %Ä©·}â°Q Ýâ³vâ{ê©
Epâ°Àâó{âdê" %Ä©·°{Öpâ¾gê ÉÖdâÍâ°D dÖpâxÆyêKª{â° %{âdê" Àâ°}â{âÂÖD{âpê %Ä©·}â°Q
%ªÐ©dâîÉâ±Ýâ°{â°.
(4)(U) yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° A{ꩵâ{â Æpâ°{âP ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©·}â°Q %{âp곪¬gê %Ä©¶}â¶[
ÆÀÖ¬Éâ{ê© Epâ°Àâ yêîgê Àâ°yâ°K {âªvâ Éâª{ÖÌâ°{â ±gê$ yâ½ÄKdâpâ pâ°m°ÀÖyâ° E{âM
Ýê³pâyâ° %Ä©·° ~ÖZºdÖîÌâ°° ~âópâÉâ"îÉâyâdâ"{âM·[;
(²) ÌâÃÖÀâ A{ꩵâ{â Æpâ°{âP %Ä©·}â°Q Éâ¶[ÉâÈÖÐ{êÌ곩 A A{ꩵâdê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ yêîgê
%zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M;
(û)
1
[(i) %Ä©·° ~ÖZºdÖîÌâ°°, yâ}âQ ÆÀê©kâ}Ö}â°ÉÖpâ, %Ä©·°{Öpâ}â° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
%Ä©¶}â }âÀâ°³}êÌâ° uê³yêÌâ°¶[ yêîgêÌâ° %|âË{âÍâD}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âMpê,
E}â°Qù{â %|âË{âÍâ°D yêîgêÌâ° Éâª{ÖÌâ°dê" yâvê ¾©vâ±Ýâ°{â°.
(ii) ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgêÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q
yâvêÌâ°°Àâó{âdÖ"Ð %ÊË{Öpâ}â° Éâ¶[û{â %ÊËÌâ°}â°Q %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó %ªzâ
%ÊËÌâ° ¬}Öªd⬪{â Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌê³Ôâgê ÆÈê ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, %ªzâ
yêîgêÌâ° %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q yâvêÌâ°°Àâ
A{ꩵâÀâ}â°Q ÆÀÖ¬yâ yêîgêÌâ° %|âË{âÍâ°D Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâ Àâ°yâ°K %ªzâ yêîgêÌâ°
E}â°Qù{â %|âË{âÍâD}â°Q %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Àâ°°ª¬}â Ýâ¬}êô{â° ¬}âgâÔâ
%ÀâºÌê³Ôâgê Éâ¶[Éâ°Àâ ±gê$ yêîgê ¾|âËpâÇÖ ~ÖZºdÖpâdê" yâ½ÄKdâpâÀÖgâ°Àâªyê ÉÖdâÍâ°D
Åâ{âZyê ¾©vâ°Àâ Íâpâ»Kgê aÔâ~âr°D %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó yâvêÌâÃÖuêC ¾©Ú{êÌê°ª{â°
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(Ú) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[Ìâ° %Ä©¶}â É⪱ª|â{â¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê©
ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â ÀâÉâ³ÈÖ»Ìâ°
ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q yâvêÌâ°°Àâ AuêCÌâ°}â°Q Ýê³pâÚÉâÈÖÐ{âMpê %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó %ªzâ
A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â aª{â°}â³pÖ E~âRyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ° aÔâgê %Ä©·}â°Q ÆÈê
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 69
(E) %ªzâ %Ä©·}â°Q (Ú) Ùªvâ{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌâ° aÔâgê ÝÖgê ÆÈê
ÀâÃÖvâ¬{âM¶[, Éâ{âî %ÀâºÌâ° Àâ°°dÖKÌâ°{â yâpâ°ÀÖÌâ° yâvêÌâÃÖuêCÌâ°° yêpâÀÖgâyâdâ"{â°M
1
[Àâ°yâ°K %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó Éâ{âî yêîgê %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶Ìâ°
ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q yâvêÌâ°°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°°ª¬}â A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(5) %Ä©·°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â }âÀâ°³}êÌâ°¶[ Epâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[
ÉâyÖX~â}ê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(6) %Ä©·}â°Q ÆÈê© ÀâÃÖvâ°Àâ¶[, %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó, %Ä©·°{Öpâ¾gê %ÝâÀÖ·}â°Q
Ýê©ùdê³Ôâ\·° aª{â° Ìâ°°dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ°,
(U) yêîgê ¾|âËpâÇê %zâÀÖ {âªvâdê" É⪱ªºû{â A{ꩵâ{â Éâª{âÅâË{â¶[,
(i) yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâdê" %Ä©¶}â¶[ Adê_©~âÇê ÀâÃÖÚpⶠ%zâÀÖ
E·[¬pâ¶, %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâó Éê©î{âªyê yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q
ûLî©dâîÉâ±Ýâ°{â°, dâÚÀê°gê³ùÉâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ Ýêä+Éâ±Ýâ°{â°;
(ii) yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ Eyâpâ A{ꩵâgâÔâ}â°Q ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°,
Àâ°yâ°K
(²) Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâ{â Éâª{âÅâË{â¶[ %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q ûLî©dâîÉâ±Ýâ°{â°,
pâ{â°Mgê³ùÉâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ ÀâXyÖXÉâgê³ùÉâ±Ýâ°{â°.

1
[(6¥U) (i) %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó, yâ}âQ Àâ°°ª¬pâ°Àâ %Ä©·}â°Q ÆÈê ÀâÃÖvâ°ÀÖgâ yêîgê
¾|âËpâÇê ÀâÃÖvâ·° %zâÀÖ Ýê³Éâ{ÖÐ A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ·° ~âó}âpÒ
ÆkÖpâÇêgÖÐ ~âZdâpâxÀâ}â°Q ÀÖ~âÉâ° dâÔâ°þÉâyâdâ"{âM·[. A{âpê, %Ä©·}â°Q %{âpâ
gâ°x¥{곩ÍâgâÔâ Àê°©Èê, Ýêä+}â ÉÖdâ_ XÀâ}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ°\Àâó{â° %ÀâµâXdâÀÖÐ{âMpê
%{â}â°Q yêgê{â°d곪vâ° yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ°Àâªyê ÆÈê ÀâÃÖvâ·°
Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°yâdâ"{â°M.
(ii) %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó, ~âZdâpâx{â Éâ°}ÖÀâÇêÌâ°° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖ{â ¬}Öªd⬪{â
Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌê³Ôâgê %Ä©·}â°Q ÆÈê ÀâÃÖÚ A{ꩵâÀâ}â°Q
Ýê³pâÚÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ~âZdâpâx{â %ÉÖ|Öpâx Àâ°yâ°K Ƶê©Íâ Éâ¾QÀꩵâgâÔâ
dÖpâxgâùª{ÖÐ ÝÖgê ÀâÃÖvâ°Àâó{â° dÖÌâ°ËÉÖ|âXÀÖgâ¬{âM¶[, %Ä©·°
~ÖZºdÖîÌâ°°, A{ꩵâ Ýê³pâÚÉâ°Àâó{âdÖ"Ð Àâ°°ª¬}â aª{â° ¬}ÖªdâÀâ}â°Q
¾gâ¬~âÚÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ ¬}ÖªdâÀâó ~âZdâpâx{â Éâ°}ÖÀâÇêÌâ°°
Àâ°°dÖKÌâ°g곪vâ ¬}⬪{â %pâÀâyâ°K ¬}âgâùgê Æ°©pâ{â ¬}ÖªdâÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
ÝÖgê ¾gâ¬~âÚÉâÈÖ{â ¬}â{â ±gê$ %Ä©·°{Öpâ¾gê Éâ³dâK }곩s©Éâ}â°Q
¾©vâyâdâ"{â°M.]
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 70
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(7) o ~âZdâpâx{â Àê°©pêgê %Ä©¶}â¶[ ÀâÃÖÚ{â ~âZ»Ì곪{â° A{ꩵâÀâó 63 îª{â 67
pâÀâpêÐ}â ~âZdâpâxgâÔâ I~ⱪ|âgâùgê aÔâ~âr°D %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
63. %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" %Ä©·°.¥ (1) ÉâdÖËp⬪{â o É⪱ª|â{â¶[
~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖî %zâÀÖ 62}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó
ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀâ}â°Q Adê_©ÄÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀâXÑKÌâ°°, %Àâ¾gê A{ꩵâÀâ}â°Q »ùû{â
¬}Öªd⬪{â %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ° aÔâgê %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" %Ä©·}â°Q
ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â°.
(2) %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó, (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔâ
%ÀâºÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ°, A{âpê aª{â° }â³pÖ Uª±yâ°K ¬}âgâÔâ Ýêä+}â %ÀâºÌê³Ôâgê Éâ¶[û{â
%Ä©·}â°Q A %ÀâºÌê³Ôâgê %Ä©·}â°Q Éâ¶[Éâ{ê© Epâ°Àâó{âdÖ"Ð %Ä©·°{Öpâ¾gê ÉÖdâÍâ°D
dÖpâxÆyêKª{â° Ý곪¬{âM}êª{â° %{âdê" Àâ°}â{âÂÖD{âpê, Àâ°}âÆÌâ°}â°Q %ªÐ©dâîÉâ±Ýâ°{â°.
(3) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ°° %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ ÌâÃÖÀâ ÀâXÑKÌâ° Æpâ°{âP %Ä©·}â°Q Ýâ³vâÈÖÐ{êÌ곩 A ÀâXÑKÌâ°°, Eyâpâ
~âdâ_dÖpâ}â° (1)}ê I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %Ä©·° ~ÖZºdÖpâ{â A{ꩵâ{â Æpâ°{âP %Ä©·}â°Q
Éâ¶[ÉâÈÖÐpâ°Àâ ±gê$ }곩s©Éâ}â°Q û]©dâîû{â Àê°©Èê %ªzâ A{ꩵâ{â %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâ{â
Æpâ°{âP %Àâ}â° %Ä©·}â°Q Ýâ³vâ{ê© E{ÖMgâ³X, A %Ä©¶}â %ª»Àâ° Éâ°}ÖÀâÇêgê Àê³{â·°,
ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %Ä©·° ~ÖZºdÖpâ{â %{ꩵâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâ{â Æpâ°{âP, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
î©»Ìâ°¶[ ÉâyÖX~â}ê ÀâÃÖvâÈÖ{â U{â°pâ° Adê_©~âÇêgâÔâ ÆÀâpâx ~âyâZÀâ}â°Q {ÖÙÈÖWvâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K
%ªzâ ÆÀâpâx ~âyâZÀâ}â°Q %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{â
ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê Éâ¶[û{â %Ä©·° AÐ{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê ÆÈê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(4) %Ä©·° %zâÀÖ U{â°pâ° Adê_©~âÇêgâÔâ ÆÀâpâx ~âyâZÀâó ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â }âÀâ°³}êÌâ°¶[
Epâyâdâ"{â°M, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ ÉâyÖX~â}ê ÀâÃÖÚpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ ÉâdÖËp⬪{â ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ° Ýê³pâyÖÐ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, %Ä©·° Éâ¶[û{â
Éâª{âÅâË{â¶[,
1
[yêîgêÌâ° %zâÀÖ ÆÀÖ¬yâ Eyâpê Àê³±·Ð}â %|âË{âÍâD}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â ±gê$
pâ°m°ÀÖ»}ê³vâ}ê Àâ°yâ°K] Adê_©ÄÉâÈÖ{â yêîgê ¾|âËpâÇÖ Àê³±·Ð}â µê©dâvÖ UpâvâpâÍâDdê" ÉâÀâ°}Ö{â
µâ°·"{곪¬gê Epâyâdâ"{â°M. ~âpâªyâ°, Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â Àê³±·gâ° ÌâÃÖÀâ Éâª{âÅâË{â¶[Ìâ°³
Upâvâ°}â³pâ° pâ³~ÖΰgâùЪyâ dâÚÀê° Epâyâdâ"{âM·[ %zâÀÖ aª{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâùЪyâ Ýêä+gê
Epâyâdâ"{âM·[.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(5) (U) %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó, %Ä©¶}â IÅâÌâ° ~âdâ_dÖpâîgê %ÝâÀÖ·}â°Q
Ýê©ùdê³Ôâ\·° aª{â° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ°, %{âpâ ±gê$ yÖ}â°
Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 71
(²) aª{â° %Ä©·°, %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó o þª{ê Ïê©p곪{â° %Ä©¶}â¶[ yâ}âQ
»©ÀâÃÖË}âÀâ}â°Q dê³sDpâ°Àâ dÖ}â³¾}â ~âZµêQÌâ°}â°Q aÔâg곪Ú{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ
»©ÀâÃÖË}â{â Æpâ°{âP Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[ ~âó}âî©dâ_ÇÖ %ÊËÌâÃÖgⶠ%zâÀÖ Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â A{ꩵâ{â Æpâ°{âP ÉâÀêòË©kâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[ %Ä©ÈÖgⶩ
EyâXzâË{â¶[{âMpê, %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[pâ°Àâ ~âó}âî©dâ_ÇÖ
%ÊËÌâ°° %zâÀÖ ÉâÀêòË©kâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[pâ°Àâ %Ä©·° ÆÈêÌâÃÖgâ°ÀâÀâpêgê yâ}âQ
Àâ°°ª¬pâ°Àâ %Ä©¶}â ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q Àâ°°ª{â³vâ±Ýâ°{â°.
(û) %Ä©¶}â ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ, %Ä©¶}â ÀÖXmX ÆÍâÌâ°ÀÖÐpâ°Àâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°¶[
ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâ°}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâó{â° %ÀâµâXÀÖÐ{âMpê, %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó
yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ·° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" %ºdÖpâ
¾©vâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó yâ{â}â°ÉÖpâÀÖÐ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°
»{â°M~âÚ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K A yâpâ°ÀÖÌâ° ÀÖX~ÖîÌâ°° Ýêä+gê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â
ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q ±ÚG E·[{ê Àâ°pâ°~ÖÀâ» ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ %À⾪{â ÏÖÑ Epâyâdâ" ÌâÃÖÀâó{ê© Ýêä+}â yêîgê Àê³±·gâ}â°Q o
%º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ ÀâÉâ³ÈÖWvâyâdâ"{â°M.
(6)(U) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %Ä©·}â°Q Éâ¶[û{ÖMgâ³X yêîgêÌâ°}â°Q o
É⪱ª|â{â¶[ ÀâÃÖÚ{â yêîgê ¾|âËpâÇêgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(²)
1
[xxx]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ²r°D²vâÈÖÐ{ê.
(7) (U) 1[%Ä©·°{Öpâ}â°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â %Ä©·° }âÀâ°³}êÌê³vâ}ê yêîgêÌâ° %zâÀÖ
ÆÀÖ¬yâ Eyâpâ Àê³±·Ð}â %|âËÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âpê %Ä©·°
}ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó yâ}âQ ÆÀê©kâ}Ö}â°ÉÖpâ yêîgêÌâ° %zâÀÖ ÆÀÖ¬yâ Eyâpâ
Àê³±·Ð}â E}â°Qù{â %|âË ÅÖgâ{â Éâª{ÖÌâ°dê" yâvê ¾©vâ±Ýâ°{â°.
(²) %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó Upâvâ}ê© ~âpâªyâ°dâ{â %Ú ±pâ°Àâªzâ %Ä©·°gâÔâ}â°Q yêîgêÌâ°
%zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·Ð}â %|âË{â ÀâÉ⳶Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ yâvêÌâÃÖuêC
¬}Öªd⬪{â aª{â° }â³pÖUªÅâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê ÆÈê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K
¾¬ËÍâD~âÚû{â %ÀâºÌê³Ôâgê %ªzâ %Ä©·}â°Q ÆÈê ÀâÃÖvâ¬{âMpê Éâ{âî %ÀâºÌâ°
yâpâ°ÀÖÌâ° %ªzâ %Ä©·° yêpâÀÖgâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó Éâ{âî
yêîgêÌâ° %zâÀÖ %ªzâ Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q yâvêÌâ°°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q Àâ°yêK ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.]
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(8) (U) %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó, %Ä©·°{Öpâ}â %zâÀÖ ~âZ»ÀÖ¬Ìâ° %ÊËÌâ° Àê°©Èê, (5)}ê©
I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yÖ}â° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q, %{â° A A{ꩵâÀâ}â°Q
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 72
ÀâÃÖÚ{Ögâ %{âpâ Àâ°°ª{ê E¬Mpâ{âMªzâ Éâªgâ»gâÔâ A|Öpâ{â Àê°©Èê
~âó}âpâÀâÈ곩ÑÉâ±Ýâ°{â°.
(²) Àê°©¶}â (U) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© %ÊËÌâ°}â°Q aª{ê© A{ꩵâdê"
É⪱ªºû{âªyê aª{âÑ"ªyâ Ýêkâ°+ Éâ· Éâ¶[Éâyâdâ"{âM·[.
(û) ~âó}âpâÀâÈ곩dâ}âdÖ"Ð %ÊËÌâ°}â°Q, A %ÊËÌâ°° ÌâÃÖÀâ A{ꩵâdê" É⪱ªºû{êÌ곩
%ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q %ÊË{Öpâ¾gê »ùû{â ¬}Öªd⬪{â Apâ° »ªgâÔâ°gâÔê³Ôâgê,
¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ pÖmX
ÉâdÖËp⬪{â ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ° Ýê³pâyÖÐ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°
%ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[ûpâ°Àâ¶[, %Ä©¶}â É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚpâ°Àâó{âdê"
ÉâÀâ°}Ö{âÍâ°D µâ°·" %{âp곪¬gê Epâyâdâ"{â°M.
(Ú) %ÊËÌâ°° ÌâÃÖÀâ A{ꩵâdê" É⪱ªºû{êÌ곩 %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q %ÊË{Öpâ¾gê »ùû{â
¬}Öªd⬪{â y곪±yâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê ~âó}âpÖÀâÈ곩dâ}âdÖ"Ð %ÊËÌâ°}â°Q
Éâ¶[ÉâÈÖÐ{âMpê, %Ä©¶}â É⪱ª|â{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{â %|âË{âÍâ°D µâ°·"Àâó
%ÊËÌâ° uê³yêgê Epâyâdâ"{â°M.
(9) (U) {ÖÙÈêΰª{â dâªvâ°±pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yâ~âR}â°Q Éâî~âÚÉâ°Àâ {⽸Dΰª{â, %Ä©·°
}ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó (5)}ê© I~â~âZdâpâx %zâÀÖ (8)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %{â°
ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â Y{â° ÀâÍâËgâÔê³Ôâgê ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ·{â¶[
%ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(²) o I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q, A A{ꩵ⬪{â ÏÖºyâpÖ{â
IÅâÌâ° ~âdâ_dÖpâîgâ³ %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³vâ{â Ýê³pâyâ°
ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(10) ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ¶[ I~ⱪºûpâ°Àâó{âpâ Ýê³pâyÖÐ, %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó,
%Ä©¶}â %zâÀÖ ~âó}âpâÀâÈ곩dâ}â{â É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀêò±T ~âdâ_dÖpâ¾gâ³ Ùkâ°ËgâÔâ ±gê$
A{ê©úÉâ·° %ºdÖpâÀâ}â°Q Ý곪¬pâyâdâ"{âM·[.
(11) Àê°©¶}â (5) %zâÀÖ (8) %zâÀÖ (9)}ê© I~â~âZdâpâxgâÔâ %ÚÌâ°¶[ %Ä©·°
}ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó ÀâÃÖÚ{â ~âZ»Ì곪{â° A{ꩵâÀâ}â°Q, %Ä©·°{Öpâ, ~âZ»ÀÖ¬, ÌâÃÖpâ A{ꩵâ{â
Àê°©Èê %Ä©·}â°Q Éâ¶[ÉâÈÖΰy곩 A %Ä©·° ~ÖZºdÖpâ Àâ°yâ°K AÌâ°°dâK}â°, EÀâpâ°gâùgê
»ùÉâyâdâ"{â°M.
(12) Àê°©¶}â (5)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó ÀâÃÖÚ{â
~âZ»Ì곪{â° A{ꩵâÀâó, (8)}ê© I~â ~âZdâpâx, (9)}ê© I~â ~âZdâpâx Àâ°yâ°K 65}ê© ~âZdâpâx{â
I~ⱪ|âgâùgê aÔâ~âr°D %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K (8)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %{â°
ÀâÃÖÚ{â ~âZ»Ì곪{â° A{ꩵâÀâó (9)}ê© I~â ~âZdâpâx Àâ°yâ°K 65}ê© ~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâùgê
aÔâ~âr°D %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 73
64. %~âpâ AÌâ°°dâKpâ Àâ°yâ°K AÌâ°°dâK}â ~âó}âî©dâ_ÇÖ %ºdÖpâgâÔâ°.¥ (1) %~âpâ AÌâ°°dâK}â°,
o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâóÀê© A{ꩵâgâÔâ {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q %zâÀÖ {ÖÙ·°
ÀâÃÖÚ{â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q yÖ}ê© Éâ]yâÿ yâîûdê³Ôâ\±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ~âî©Ñ_Éâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K %{âpâ¶[
mªs AÌâ°°dâKpâ {âuêËgê Àê°©¶}â{â·[{â {âuêËÌâ° ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê©
A{ꩵâÀâó pÖmÉâ]{â þyÖÉâÑKgê ~âZ»dâ³·ÀÖÐpâ°ÀâÍâDpâ Àâ°sDgê {곩Íâ~âòxËÀÖÐ{êÌê°ª{â° Ayâ}â°
~âîgâ¹û{âpê, Ayâ}â° %ÀâµâXÆ{âM¶[ yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ %ÀâºÌâ°Àâpêgê %ªzâ
A{ꩵâ{â uÖîÌâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê %ÝâÀÖ·° Ýê©ùdê³Ôâ\·° aª{â°
%ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ° Àâ°yâ°K yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚ{â yâpâ°ÀÖÌâ° %zâÀÖ ÀâÃÖÚû{â yâpâ°ÀÖÌâ° yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q Ýêä+Éâ°Àâ %zâÀÖ
ÀâÃÖ~âËÚÉâ°Àâ %zâÀÖ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q pâ{â°Mgê³ùÉâ°Àâ %zâÀÖ Ýê³Éâ{ÖÐ yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ¾{êË©úÉâ°Àâ A{ꩵâÀâò aÔâg곪vâªyê A ~âZdâpâx{â Éâ¾QÀꩵâgâùgê
ÉâÀâ°zâ˾©Ìâ°ÀÖgâ°Àâªyê %{âpâ ±gê$ %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q Ýê³pâÚÉâ±Ýâ°{â°.
(2) AÌâ°°dâK}â°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ° {ÖÙÈêÌâ°}â°Q
yÖ}ê© Éâ]yâÿ yâîûdê³Ôâ\±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ~âî©Ñ_Éâ±Ýâ°{â° ÝÖgâ³ yâ}âgê %º©}â}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T
%ºdÖîÌâ°°,
1
[%zâÀÖ 60}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ pâäyâÀÖ{â ÉâR¸D©dâpâx Àâ°yâ°K ~âòÀâËÅÖÆ
¾xËÌâ°gâÔâ ~ÖZºdÖpâÀâó] A ±gê$ Ýê³pâÚû{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâó pÖmÉâ]{â þyÖÉâÑKgâùgê
~âZ»dâ³·ÀÖÐpâ°ÀâÍâDpâ Àâ°sDgê {곩Íâ~âòxËÀÖÐ{êÌê°ª{â° Ayâ}â° ~âîgâ¹û{âpê, Ayâ}â°
%ÀâµâXÆ{âM¶[, yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ %ÀâºÌâ°Àâpêgê, %ªzâ A{ꩵâ{â
uÖîÌâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° aª{â°
%ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rDyâpâ°ÀÖÌâ° Àâ°yâ°K yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q
ÀâÃÖÚ{â yâpâ°ÀÖÌâ° %zâÀÖ ÀâÃÖÚû{â yâpâ°ÀÖÌâ° yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q Ýêä+Éâ°Àâ %zâÀÖ
ÀâÃÖ~âËÚÉâ°Àâ %zâÀÖ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q pâ{â°Mgê³ùÉâ°Àâ %zâÀÖ Ýê³Éâ{ÖÐ yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q ¾{êË©úÉâ°Àâ A{ꩵâÀâò aÔâg곪vâªyê A ~âZdâpâx{â Éâ¾QÀꩵâgâùgê
ÉâÀâ°zâ˾©Ìâ°ÀÖgâ°Àâªyê %{âpâ ±gê$ %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q Ýê³pâÚÉâ±Ýâ°{â°.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) %~âpâ AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â°, Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â
%zâÀÖ (2)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[,
(U) A{ꩵâ{â Æpâ°{âP %Ä©·° ÀâÃÖvâ·° %À⺠Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖÐpâ¬{âMpê;
(²) ÆÍâÌâ°Àâó 63}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° %Ä©¶gê %zâÀÖ Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[ ~âó}âî©dâ_Çêgê aÔâ~âsD{âMpê; %zâÀÖ
(û) ~âîÍâ"îÉâÏê©dêª{â° d곩pâÈÖ{â A{ꩵâÀâ}â°Q Ýê³pâÚû{â yâpâ°ÀÖÌâ° }Ö·°"
ÀâÍâËgâùgâ³ Ýêä+}â %ÀâºÌâ°° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖÐ{âMpê,
¥ ÌâÃÖÀâó{ê© %ºdÖpâÀâ}â°Q kâÈÖΰÉâyâdâ"{âM·[.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 74
(4) Àê°©¶}â (3)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X, %~âpâ AÌâ°°dâK}â°
%zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ (1) %zâÀÖ (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[, A{ꩵâ{â
¬}Öªd⬪{â aª{â° ÀâÍâË{â %ÀâºÌâ° Àâ°°dÖKÌâ°dê" Àê³{â·° %zâÀÖ A I~â ~âZdâpâx{â (û)
Ùªvâ{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â }Ö·°" ÀâÍâËgâÔâ %ÀâºÌâ°° Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖgâ°Àâó{âdê" Àê³{â·°, EÀâógâÔâ¶[
ÌâÃÖÀâó{â° }âªyâpâÀêò© %{âdê" Àê³{â·° %Ä©·° ÀâÃÖvâÈÖ{â %zâÀÖ (3)}ê© I~â ~âZdâpâx{â (²)
Ùªvâ{â¶[ IÈê[©Øû{â ~âó}âî©dâ_ÇêgÖÐ d곩pâÈÖ{â %ªzâ %Ä©¶}â¶[ %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°¶[
U»Kpâ¬{âM Àâ°yâ°K »©ÀâÃÖ˾ûpâ¬{âM ÌâÃÖÀâó{ê© %ªµâ{â ±gê$ A{ꩵâÀâ}â°Q Ýê³pâÚÉâ±Ýâ°{â°.
(5) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°¶[Ìâ° ~âZ»Ì곪{â°
A{ꩵâÀâó, o ~âZdâpâx{â (2)}ê© I~â ~âZdâpâx Àâ°yâ°K 66 Àâ°yâ°K 67}ê© ~âZdâpâxgâÔâ I~ⱪ|âgâùgê
aÔâ~âr°D %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(6) Àê°©¶}â (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°¶[Ìâ° ~âZ»Ì곪{â°
A{ꩵâÀâó 65 Àâ°yâ°K 66}ê© ~âZdâpâxgâÔâ I~â ±ª|âgâùgê aÔâ~âr°D %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
(7) Àê°©¶}â (1) %zâÀÖ (2)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â Éâ³dâK ~ÖZºdÖpâÀâó
ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀâó %zâÀÖ {ÖÙÈÖWÚ{â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ° ÌâÃÖÀâ ÆÀÖ{Öªµâ{â Àê°©Èê Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó Eyâpâ dê·Àâó ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ¶[ pÖmÉâ]dê" ~âZ»dâ³·ÀÖ{â »©~âË}â°Q ¾©Ú{êÌ곩 A
ÆÀÖ{ÖªµâÀâ}â°Q aÔâg곪Ú{âMpê Àâ°yâ°K %ªzâ »©ÄË}â Æpâ°{âP ÉâÀêòË©kâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" Éâ¶[û{â
%Ä©·° EyâXzâË{â¶[{âMpê, (3)}ê© I~â ~âZdâpâx{â (û) Ùªvâ{â¶[ IÈê[©Øû{â %ÀâºÌâ°}â°Q Èêdâ"
ÝÖdâ°ÀÖgâ Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â »©ÄË}â ¬}Öªdâ Àâ°yâ°K ÉâÀêòË©kâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â »©ÄË}â
¬}Öªdâ{â }âvâ°Æ}â %ÀâºÌâ°}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚÉâyâdâ"{â°M.
(8) Àê°©¶}â (3)}ê© I~â ~âZdâpâx{â I{êM©µâdÖ"Ð %À⺠~âîÆ°»Ìâ°}â°Q Èêdâ" ÝÖdâ°ÀÖgâ,
o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ° dÖ·{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â A{ꩵâ{â
%zâÀÖ ¾±Ëª|âdÖuêCÌâ° Àâ°³·dâ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q yâvêþÚÌâ°ÈÖÐ{âM %ÀâºÌâ°}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚÉâyâdâ"{â°M.
(9) o ~âZdâpâx{â I{êM©µâgâùgÖÐ `{ÖÙÈê' U}â°QÀâó{âpâ¶[ %~âpâ AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ
AÌâ°°dâK}â° ~âî©dê_ }âvêÉâ°Àâ ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ ·ÅâXÆpâ°Àâ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâóÀê©
ÀâXÀâÝâpâÇêgâùgê É⪱ª|â~ârD U·[ {ÖÙÈêgâÔâ³ aÔâgê³Ôâ\yâdâ"{â°M.
65. dê·Àâó ~âZdâpâxgâÔâ¶[ Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°¬ª{â ~âó}âî©dâ_Çê.¥ (1) 63}ê© ~âZdâpâx{â (5)
%zâÀÖ (8) %zâÀÖ (9)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[}â A{ꩵâÀâ}â°Q %Àâ¾gê »ùû{â ¬}Öªd⬪{â
1
[aª{â°}â³pÖ UªÅâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê] %Ä©·°{Öpâ}â° %zâÀÖ ~âZ»ÀÖ¬Ìâ°° A A{ꩵâ{â Æpâ°{âP,
%Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxÀâó dÖ}â³¾}â ~âZµêQÌâ°}â°Q »©ÀâÃÖ˾Éâ·° ÆÁâ·ÀÖÐ{ê %zâÀÖ
{곩Íâ~âòxËÀÖÐ »©ÀâÃÖ˾û{ê Uª± A|Öpâ{â Àê°©Èê Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" ~âó}âî©dâ_ÇÖ %ÊË
Éâ¶[Éâ±Ýâ°{â°.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 75
(2) A %ÀâºÌê³Ôâgê %ÊË{Öpâ}â° %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ¬pâ°Àâó{âdê" ÉÖdâÍâ°D dÖpâx
EyêKª{â° Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖ{âpê, þª{ê Ýê©ù{â
1
[aª{â°}â³pÖ UªÅâyâ°K ¬}âgâÔâ]
%ÀâºÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ° Éâ¶[û{â %ÊËÌâ°}â°Q %{â° %ªÐ©dâîÉâ±Ýâ°{â°.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) %ÊËÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â }âÀâ°³}êÌâ°¶[ Epâyâdâ"{â°M, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[
%{â}â°Q ÉâyÖX~â}ê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K 63}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÉâdÖËpâÀâó
~ÖZºdâ½yâgê³ùû{â %ºdÖîÌâ°·[{â ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° %{â}â°Q Éâ¶[û{Ögâ, aª{â°}â³pâ°
pâ³~ÖΰgâÔ⠵ⰷ"Àâó %{âpâ uê³yêgê Epâyâdâ"{â°M.
(4) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó %ÊËÌâ°}â°Q ~âîú©¶û{â Àê°©Èê, Àâ°|âX ~âZÀê©úÉâ·° ÉÖdâÍâ°D
dÖpâxgâÔâ° E·[Àêª{â° ~âîgâ¹û{âpê, %{â° A %ÊËÌâ°}â°Q Ñ_~âZÀÖÐ ÀâuÖ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(5) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, %ÊË{Öpâ¾gê ÌâÃÖÀâó{ê© %ÊËÌâ° ÉâÀâ°zâË}êÌâ°¶[
%ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD Ýê³pâyâ° %{â}â°Q ÀâuÖ ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(6) (U) Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó A %ÊËÌâ°}â°Q Ñ_~âZÀÖÐ ÀâuÖ ÀâÃÖvâ¬{âMpê, A %ÊËÌâ°
IÅâÌâ° ~âdâ_dÖpâîgê %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ°,
UyâKÈÖ{â dÖ}â³¾}â ~âZµêQ %zâÀÖ ~âZµêQgâÔâ}â°Q %{â° ¾|âËîÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâ
A{ꩵâ{â Æpâ°{âP %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[ÉâÈÖÐyê³K© A A{ꩵâÀâ}â°Q
Æ~âÌâ°ËÌâ°gê³ùÉâyâdâ"{â°M, ûLî©dâîÉâyâdâ"{â°M %zâÀÖ »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M %zâÀÖ
UyâKÈÖ{â dÖ}â³¾}â ~âZµêQ %zâÀÖ ~âZµêQgâÔâ Àê°©Èê Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â
%«~ÖZÌâ°{곪¬gê %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" þª{âdê" dâÔâ°þÉâyâdâ"{â°M %zâÀÖ Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ°Àâªyê ÆÍâÌâ°dê" É⪱ªºû{âªyê %ªzâ Eyâpâ
%{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(²) UyâKÈÖ{â dÖ}â³¾}â ~âZµêQgâÔâ Àê°©Èê %{âpâ %«~ÖZÌâ°gâÔ곪¬gê ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó (U) Ùªvâ{â %ÚÌâ°¶[ %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" þª{âdê"
dâÔâ°þû{âMpê, %{â° %ªzâ %«~ÖZÌâ°dê" Éâ°ÉâªgâyâÀÖÐ yÖ}â° ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀâ}â°Q
»{â°M~âÚ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(7) Àê°©¶}â (6)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâ°Àâó{âdê" Àê³{â·°,
Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó %ÊËÌâ°}â°Q %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâxdê" þª{âdê" dâÔâ°þÉâ°Àâó{â° %ÀâµâXÀêª{â°
ÅÖÆû{âpê %{â° ÝÖgê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© ¾ºËÍâD ~âZµêQ %zâÀÖ ÆÀÖ{Öªµâ{â Àê°©Èê
yâ}âQ ¾xËÌâ°{곪¬gê %ÊËÌâ°}â°Q þª¬pâ°ÐÉâ°Àâªyê %{â}â°Q ¾{êË©úÉâ±Ýâ°{â°.
(8) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[û{ÖMgâ³X A É⪱ª|â{â¶[
ÀâÃÖÚ{â yêîgê ¾|âËpâÇêgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ yêîgêÌâ°}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(9) %ÊËÌâ° ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ %ªzâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ±{âÈÖÀâÇêÌâ°°
%ÀâµâXÀÖ{âpê, Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ·° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 76
~ÖZºdÖpâÀâ}â°Q ~ÖZºdâ½yâgê³ùÉâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yâ{â}â°ÉÖpâÀÖÐ yêîgê
¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K A yâpâ°ÀÖÌâ° É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKÌâ°° Ýêä+gêÌâÃÖÐ
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âM Àê³±·gâ}â°Q %Àâ¾gê ±ÚG E·[{ê Àâ°pâ° ~ÖÀâ» ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ %À⾪{â ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgêÌâ° Ýêä+}â Àê³±·gâ}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â
I~ⱪ|âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ ÉâªgâZþÉâyâdâ"{â°M.
(10) (U) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, %ÊËÌâ° ÌâÃÖpê© ~âdâ_dÖpâ}â %ÊËÌâ° Àê°©Èê (6)}ê©
I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yÖ}â° ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q, A A{ꩵâÀâ}â°Q
ÀâÃÖÚ{Ögâ yâ}âQ Àâ°°ª{ê E¬Mpâ{âªzâ Éâªgâ»gâÔâ A|Öpâ{â Àê°©Èê
~âó}âpÖÀâÈ곩ÑÉâ±Ýâ°{â°.
(²) ~âó}âpÖÀâÈ곩dâ}êgÖÐ}â %ÊËÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ ÉâÀâ°Ìâ°{ê³Ôâgê Àâ°yâ°K
%ªzâ î©»Ìâ°¶[ Éâ¶[Éâyâdâ"{â°M, Àâ°yâ°K 63}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
ÉâdÖËpâÀâó, %ºdÖpâ ¾©Ú{â %ºdÖîÌâ°·[{â ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° %{â}â°Q Éâ¶[ûpâ°Àâ¶[
%{âpê³vâ}ê aª{â°}â³pâ° pâ³~ÖΰgâÔ⠵ⰷ" Epâyâdâ"{â°M.
(11) (U) {ÖÙÈêΰª{â dâªvâ°±pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yâ~âR}â°Q Éâî~âÚÉâ°Àâ {⽸Dΰª{â Ikâ+
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó (6)}ê© I~â ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yÖ}â° Ýê³pâÚû{â A{ꩵâ{â
¬}Öªd⬪{â Y{â° ÀâÍâËgâÔê³Ôâgê ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ·{â¶[ %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q »{â°M~âÚ
ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(²) Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, A{ꩵ⬪{â ÏÖºyâpÖ{â IÅâÌâ° ~âdâ_dÖpâîgê %ÝâÀÖ·}â°Q
Ýê©ùdê³Ôâ\·° Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD Ýê³pâyâ° o I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(12) Àê°©¶}â (1)}ê© %zâÀÖ (10)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâ¶[û{â ~âZ»Ì곪{â°
%ÊËgê É⪱ªºû{â Ùkâ°ËgâÔâ° Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â ÆÀê©kâ}Ö}â°ÉÖpâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
66. Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" %Ä©·°.¥ (1) 64}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ
%~âpâ AÌâ°°dâK}â° ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀâ}â°Q Adê_©ÄÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°
1
[%zâÀÖ 60}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[}â ~ÖZºdÖîÌâ° A{ꩵ⬪{â ÏÖºyâ}Ö{â ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°], %Àâ¾gê A
A{ꩵâÀâ}â°Q »ùû{âªzâ ¬}Öªd⬪{â %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔê³Ôâgê Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" %Ä©·°
Éâ¶[Éâ±Ýâ°{â°.
1. 2005 pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 11 pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 1.4.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
(2) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, A %Ä©·}â°Q o þª{ê Ýê©ù{â %pâÀâyâ°K ¬}âgâÔâ %ÀâºÌâ°
aÔâgê Éâ¶[Éâ¬pâ·° A ÀâXÑKgê ÉÖdâÍâ°D dÖpâxÆyêKª{â° %{âdê" Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖ{âpê A %ÀâºÌâ°
yâpâ°ÀÖÌâ° Éâ¶[û{â %Ä©·}â°Q %ªÐ©dâîÉâ±Ýâ°{â°.
(3) %Ä©·° ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â }âÀâ°³}êÌâ°¶[ Epâyâdâ"{â°M, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â î©»Ìâ°¶[ %{â}â°Q
ÉâyÖX~â}ê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K Y{â°}â³pâ° pâ³~ÖΰgâÔ⠵ⰷ"Àâó %{âpâ uê³yêgê Epâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 77
(4) Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, %Ä©¶}â IÅâÌâ° ~âdâ_dÖpâîgê %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·°
Éâ³dâK %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³rD yâpâ°ÀÖÌâ° %{â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q
ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.
(5) 65}ê© ~âZdâpâx{â (6) îª{â (12) pâÀâpêÐ}â I~â~âZdâpâxgâÔâ I~ⱪ|âgâÔâ°, 65}ê©
~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâ¶[û{â %ÊËgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ %Àâó
%}â]Ìâ°ÀÖgâ°ÀâªyêÌê°© (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Éâ¶[û{â %Ä©·°gâùgê É⪱ªºû{âªyê
%}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{â°M.
67. %ºdÖpâÀÖXÄKgê Adê_©~âgâÔâ°.¥ ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â ~ÖZ{ê©údâ
%zâÀÖ ÝâxdÖûgê É⪱ªºû{â %ºdÖpâÀÖXÄKÌâ° É⪱ª|â{â¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê© Adê_©~âÇêÌâ°}â°Q, %ªzâ
Adê_©~âÇêÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê A{âÍâ°D ú©hâZÀÖÐ yâª{â Ýê³pâyâ°, %Ä©·°
%zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°, }ÖXÌâÃÖºdâpâx %zâÀÖ ~ÖZºdÖpâÀâó
û]©dâîÉâyâdâ"{âM·[ %zâÀÖ ~âópâÉâ"îÉâyâdâ"{âM·[.
68. Ikâ+}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" Éâ¶[û{â Àâ°}âÆgâÔâ°, %ÊËgâÔâ° Àâ°yâ°K %Ä©·°gâÔâ}â°Q E±Tpâ°
}ÖXÌâÃÖº©µâîЪyâ dâÚÀê° E·[{â }ÖXÌâ°Ä©tâÀâó ÆkÖpâÇê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M.¥ 65 %zâÀÖ 66}ê©
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" Éâ¶[û{â ~âZ»Ì곪{â° Àâ°}âÆ, %ÊË %zâÀÖ %Ä©·}â°Q
E±Tpâ° }ÖXÌâÃÖº©µâîЪyâ dâÚÀê° E·[{â }ÖXÌâ°Ä©tâÀâó ÆkÖpâÇê ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %ªzâ Àâ°}âÆ,
%ÊË %zâÀÖ %Ä©¶gê É⪱ªºû{âªyê ûÆÈÒ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê 1908pâ (1908pâ dꩪ{âZ
%º¾Ìâ°Àâ° V) 98}ê© ~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâÔâ° %}â]Ìâ°ÀÖgâyâdâ"{â°M.
69. yâ~âóRgâÔâ Éâî~âÚÉâ°Ædê.¥ (1) {ÖÙÈêΰª{â dâªvâ°±pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yâ~âR}â°Q
Éâî~âÚÉâ°Àâ {⽸Dΰª{â ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇÖ
~ÖZºdÖpâÀâó, yÖ}â° ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâ{â ¬}Öªd⬪{â Y{â° ÀâÍâËgâÔê³Ôâgê ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ·{â¶[ %ªzâ
»{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(2) yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q Ýêä+Éâ°Àâ %zâÀÖ %}âXzÖ É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKÌâ° ±{âPyêÌâ°}â°Q
Ýêä+Éâ°Àâ ~âîÇÖÀâ° IÔâ\ªzâ »{â°M~âÚÌâ°}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ, %Ä©·° ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ
Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâÀÖÐ ~âó}âî©dâ_ÇÖ ~ÖZºdÖpâÀâó, ÝÖgê ÀâÃÖvâ°Àâ yâ}âQ I{êM©µâ{â ±gê$ }곩s©Éâ}â°Q
É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê dê³sD{âM Ýê³pâyâ° Àâ°yâ°K É⪱ª|â~ârD ÀâXÑKgê %ªzâ »{â°M~âÚÌâ° Æpâ°{âP
¶Øyâ{â¶[ %ÝâÀÖ·}â°Q Ýê©ùdê³Ôâ\·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q dê³sD{âM Ýê³pâyâ° ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
(2¥U) yêîgê{Öpâ}â° {ÖÙÈêÌâ°¶[ dâªvâ°±ª{âªyê A{ꩵâ{â¶[Ìâ° ÌâÃÖÀâó{ê© yâ~âR}â°Q
Éâî~âÚÉâ·° %ÊËÌâ°}â°Q Éâ¶[û{â¶[ Àâ°yâ°K %ÊËÌâ°}â°Q û]©dâîû{â ¬}Öªd⬪{â %pâÀâyâ°K
¬}âgâÔê³Ôâgê yêîgê ¾|âËpâÇÖ ~ÖZºdÖpâÀâó %ªzâ %ÊËÌâ°}â°Q »pâÉâ"îûpâ¬{âM¶[, %ªzâ yâ~âR}â°Q
Éâî~âÚû A{ꩵâÀâ}â°Q »{âMÈÖÐ{êÌê°ª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â Éê©îÉâÈÖÐ{ê.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 78
(3) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â ~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©Øû{â A{ꩵâdê" É⪱ª|â~ârDªyê %Ä©·°
%zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ° pâ³~â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[Ìâ° aª{â° A{ꩵâÀâ}â°Q ~âîgâ¹ûpâ°Àâ¶[
Àâ°yâ°K »©ÀâÃÖ˾ûpâ°Àâ¶[ %ªzâ A{ꩵâÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{ÖMgâ³X ÝÖgê ~âîgâ¹ÉâÈÖ{â Àâ°yâ°K »©ÀâÃÖ˾ÉâÈÖ{â
ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ÆÍâÌâ°dê" É⪱ª|â~ârDªyê A I~â~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[Ìâ° A{ꩵâÀâ}â°Q »{â°M~âÚ ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(4) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâÀâ}â°Q, ÌâÃÖÀâ
Àâ°³· A{ꩵâ{â¶[ yâ~âR}â°Q Éâî~âÚÉâÈÖÐ{êÌ곩 A Àâ°³· A{ꩵâÀâ}â°Q ÌâÃÖÀâ dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[
ÀâÃÖvâÈÖÐyê³K© A dÖ}â³¾}â %{ê© I~ⱪ|â{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â A{ꩵâÀꪱ°{ÖÐ
ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
70. pâ°m°ÀÖ»}â Ýê³Çê.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgê Éâª{ÖÌâ°{â %zâÀÖ
yêîgêÌâ° ¾|âËpâÇêÌâ° %zâÀÖ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© dê[©Æ°}â I{êM©µâdÖ"Ð, a±T
ÀÖX~ÖîÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝÖpâÀâó yêîgêgê ±{âPÀÖgâyâdâ"{âM·[Àêª{â° %zâÀÖ Ýâ³vâ°Àâù yêîgêÌâ°
dâÚyâdÖ"Ð ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© dê[©Àâ°° ÉâîÌâÃÖÐ{ê Uª{â° pâ°m°ÀÖyâ°~âÚÉâ°Àâ Ýê³ÇêÌâ°° %ªzâ
ÀÖX~ÖîÌâ° Àê°©Èê Epâyâdâ"{â°M.
(2) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°° gê³»K{â³M aª{â° Éâ°Ôâ°\ yêîgê ÏêÈê~âsD, mÀâÃÖ %zâÀÖ Ùkâ°Ë
ä©s, h곩ÍâÇê, ~âZÀâÃÖx~âyâZ, %zâÀÖ Eyâpâ {âÉÖKÀê©m° ¾©Ú{âMpê %zâÀÖ a{âÐû{âMpê %Àâ}â°
%zâÀÖ ÌâÃÖÀêò±T Eyâpâ ÀÖX~Öîΰª{â ÀâÃÖÚ{â ÀÖX~Öpâ{â %zâÀÖ ÙÌâ° ÀâXÀâÝÖpâÀâó
yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{âM·[ %zâÀÖ dâÚÀê° {âpâ{â¶[ gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{â°M %zâÀÖ ·ÅâXÆpâ°Àâ Ýâ³vâ°Àâù
yêîgêÌâ° dâÚyâÀâó ·ÅâXÀÖÐ{ê Uª{â° ÉâÀâ°¼ËÉâ°Àâ %zâÀÖ dê[©Àâ°° ÀâÃÖvâ°Àâ {⽸Dΰª{â ÝÖgê
¾©Ú{â°{â}â°Q %zâÀÖ a{âÐû{â°{â}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖîÌâ°° ~âyêK Ýâä+{â Àê°©Èê,
(U) Àê³{â· Éâ· %~âpÖ|â ~âyêKÌâÃÖ{â Éâª{âÅâË{â¶[, %ªzâ ÀâXÀâÝâpâÇê %zâÀÖ
dê[©Æ°}â É⪱ª|â{â¶[ ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgêÌâ° Àâ°³pâ° ~âr°D, Àâ°yâ°K
(²) Upâvâ}êÌâ° Éâ· %zâÀÖ yâpâ°ÀÖÌâ°{â %~âpÖ|â ~âyêK ÀâÃÖvâÈÖ{â Éâª{âÅâË{â¶[
%ªzâ ÀâXÀâÝâpâÇê %zâÀÖ dê[©Æ°}â É⪱ª|â{â¶[ ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgêÌâ° Y{â°
~âr°D,
¥ {âªvâÀâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâªyê %ªzâ {âÉÖKÀê©m}â°Q ¾©vâ°Àâ %zâÀÖ a{âÐÉâ°Àâ
ÀÖX~Öîgê ¾{êË©µâ}â ¾©vâyâdâ"{â°M.
(3) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªvâ{â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê© ¾{êË©µâ}âÀâ}â°Q
¾©vâ°Àâó{âdê" Àê³{â·°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, %ªzâ {âªvâ}êÌâ°}â°Q ƺÉâ°Àâó{âpâ Æpâ°{âP
¶Øyâ{â¶[ dÖpâxy곩îÉâ·° ÀÖX~Öîgê %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©vâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 79
%|ÖXÌâ° ¥ VIII
{âªvâgâÔâ°, %~âpÖ|âgâÔâ° Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ pâkâ}ÖºdÖpâ
71. }곩ª{â¹gê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ (1) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, Éâ³dâK dÖpâxgâù·[{ê,
22}ê© ~âZdâpâx{â (1) %zâÀÖ (2) %zâÀÖ (3)}ê© I~â¥~âZdâpâxgâÔâ¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â dÖ·{ê³Ôâgê
}곩ª{â¹gÖÐ %ÊË Éâ¶[Éâ·° yâÄR{â¶[, %Àâ}â°, 37}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{â
{âpâ{â¶[ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêÌâ° Àê°©Èê ƺÉâ±Ýâ°{Ö{â ±ÚG ÝÖgâ³
1
[Y{â° ÉÖÆpâ
pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â] {âªvâ ¾©vâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, 28}ê© ~âZdâpâx{â Àâ°³·dâ %gâyâX~âÚÉâÈÖ{âªyê,
Éâ¾QÀꩵâgâÔâ¶[Ìâ° ±{âÈÖÀâÇêÌâ° ±gê$ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê" Àâp⬠Éâ¶[Éâ·° yâÄR{âpê, %Àâ}â°,
1
[Y{â° ÉÖÆpâ pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â] {âªvâ ¾©vâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) {âªvâgâÔâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖpâÀâó, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{âªyê }곩ª{â¹ ~ÖZºdÖpâ{â¶[
¾þyâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
72. ÆÀâpâ ~âsDgâùgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ (1) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, 35}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[ %gâyâX~âÚÉâÈÖ{âªyê aª{â° ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q a{âÐÉâ·° yâÄR{â¶[ %zâÀÖ a{âÐÉâÈÖ{â
ÌâÃÖÀâó{ê© ÆÀâpâ ~âsDÌâ° Àê°©Èê ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° yâÄR{â¶[ %Àâ}â°, µê©dâvâ
ÝâyâKdê" dâÚÀê° E·[{â Àê³±·Ð}â, A{âpê ÏÖÑ Epâ°Àâ yêîgêÌâ° Àê³±·Ð}â µê©dâvâ YÀâyâKpâÍâD}â°Q
Æ°©pâ{âªyê, Àâ°yâKÍâ°D {âªvâdê" Ýêä+gêÌâÃÖÐ yêîgê ¾©vâ·° yâÄR{â ~âZ»Ì곪{â° ¬}âdê"
1
[Upâvâ° }â³pâ°
pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â {âªvâÀâ}â°Q], ÏÖÑ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê %zâÀÖ ±ÚGÌ곪¬gê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â yêîgê %ÀâºgÖÐ aª{â° ÆÀâpâ
~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[û{â°M, %{â° %Àâ}â yêîgê ±{âPyêÌâ°}â°Q dâÚÀê° y곩îû{âpê %zâÀÖ %Àâ}â ÀÖÉâKÆdâ
yêîgê ±{âPyêÌâ° µê©dâvâ Y{âÑ"ªyâ Ýêkâ°+ yêîgê mÀê°gê %Àâ}â Ýâdâ°"{ÖîdêÌâ°}â°Q Ýêä+gê y곩îû{âpê,
%Àâ¾gê {âªvâ ƺÉâ°ÆdêÌâ° Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâx y곩îÉâ·° %Àâdֵ⠾©vâÈÖ{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
dâÚÀê° %zâÀÖ Ýêä+gê y곩îû{â %ªzâ yêîgê Àê³±·Ð}â µê©dâvÖ E~âRyâKdê" ÉâÀâ°}Ö{â {âªvâdê"
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(3) %~âòxËÀÖÐ{âM %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°°ÙX ÆÀâpâgâÔâ¶[ yâ~ÖRÐpâ°Àâ aª{â° ÆÀâpâ
~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[û{âM a±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, ÆÀâpâ ~âsDÌâ°° %~âòxËÀÖÐ %zâÀÖ yâ~ÖRÐ IùÌâ°°Àâ
~âZ»¬}âdÖ"Ð
1
[Upâvâ° }â³pâ° pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â] {âªvâdê" ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 80
(4) ÆÀâpâ ~âsDÌâ°}â°Q Éâ¶[Éâ·° ÆÁâ·}Ö{â a±T ÀÖX~Öîgê, %Àâ}â° ÀÖÉâKÀâÀÖÐ
yêîgêgê ±{âP}ÖÐ{âMÑ"ªyâ dâÚÀê° y곩îÉâ°Àâ yêîgê ¾|âËpâÇêÌ곪{â}â°Q ¾©vâÈÖÐ{âM Éâª{âÅâË{â¶[
Àâ°yâ°K %Àâ}â° %ªzâ yêîgêÌâ°}â°Q yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°ªyê Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖÚ{âM¶[, %ªzâ ÀÖX~Öîgê
{âªvâ ƺÉâ°Àâó{âpâ Æpâ°{âP ¶Øyâ dÖpâxgâÔâ}â°Q y곩îÉâ·° %Àâdֵ⠾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
dâÚÀê°ÌâÃÖÐ yêîgê ¾|âËpâÇê ÀâÃÖÚ{â yêîgê Àê³±·Ð}â
1
[µê©dâvâ YÀâyâKpâÍâD}â°Q Æ°©pâ{â] {âªvâdê"
±{âP}Ögâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(5) Àê°©·"ªvâ {âªvâgâÔâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖpâÀâó, ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ}â°Q û]©dâîÉâ·°
%gâyâX~âÚÉâÈÖ{â ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â¶[ ¾þyâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
73. %}âºdâ½yâ yêîgê ÉâªgâZÝâÇêgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ }곩ª{Öΰyâ}ÖÐpâ{â ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêÌâ°
pâ³~â{â¶[ %zâÀÖ yêîgê pâ³~â{â¶[ Uª{â° yÖyâRÌâ°ËÀÖgâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·gâ}â°Q ÉâªgâZþû{âpê,
A Àê³±·gâ}â°Q o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ Éâª{ÖÌâ°ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â°{ÖÐpâ¶
%zâÀÖ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖз[¬pâ¶, %Àâ}â° %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâdê"
Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K yêîgêÌâ° Àâ°pâ° Éâª{ÖÌâ°{â Àâ°yâ°K %ªzâ {âªvâÀâ}â°Q
ƺû{âMpâ Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâxgâÔâ}â°Q »ùÉâ·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ° ÝÖgê
ÉâªgâZþÉâÈÖ{â Àê³±·Ðgê
1
[Æ°©pâ{â {âªvâdâ³"] ÉâÝâ ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) Àê°©·"ªvâ {âªvâ ƺÉâ°ÆdêÌâ° %ºdÖpâÀâó ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â yêîgê ¾|âËpâÇÖ
~ÖZºdÖpâ{â¶[ ¾þyâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
74. {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q Evâ°Àâó{âdê" É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ (1) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°,
31}ê© ~âZdâpâxdê" %}â°ÉÖpâÀÖÐ %zâÀÖ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ, Éâ³dâK
{ÖÙÈêgâÔâ}â°Q Evâ·° Àâ°yâ°K ¾ÀâËþÉâ·° yâÄR{â¶[ %Àâ}â°
1
[Y{â° ÉÖÆpâ pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â]
{âªvâdê" Àâ°yâ°K %ªzâ {âªvâ ƺû{âMpâ Æpâ°{âP dÖpâxgâÔâ}â°Q y곩îÉâ·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â
yâpâ°ÀÖÌâ°, {âªvâ ¾©vâ·° yâ~âóRÀâó{â° Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°°»Kpâ°ÀâÀâpêgê ~âZ»¬}âdê"
1
[Upâvâ° }â³pâ°
pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â Ýêä+}â] {âªvâÀâ}â°Q ÉâÝâ ¾©vâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, 32 Àâ°yâ°K 33}ê© ~âZdâpâxgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q
Àâ°yâ°K Èêdâ"~âyâZgâÔâ}â°Q Evâ·° ÆÁâ·}Ö{â¶[, {âªvâ ƺÉâ°ÆdêÌâ° Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâxgâÔâ}â°Q
y곩îÉâ·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°, Ýâyâ°K ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâÔâ {âªvâdê" ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
(3) Àê°©·"ªvâ {âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖpâÀâó 52}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â
%ºdÖîÌâ°¶[ ¾þyâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 81
75. {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{âdê" Àâ°yâ°K ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q a{âÐÉâ°Àâó{âdê"
É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~Öî %zâÀÖ ÀâXÑKÌâ°°, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖîÌâ°°
d곩î{Ögâ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %gâyâXyêgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ ÌâÃÖÀâóÀê© {ÖÙÈêgâÔâ}â°Q
ÝÖmpâ°~âÚÉâ·° %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q a{âÐÉâ·° yâÄR{â¶[, {âªvâ}êÌâ°}â°Q ƺÉâ°Àâó{âpâ
Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâxgâÔâ}â°Q y곩îÉâ·° %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
1
[Y{â° ÉÖÆpâ
pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â] {âªvâdê" Àâ°yâ°K ÝÖgê {âªvâÀâ}â°Q ¾©vâ·° yâ~âóRÀâó{â°
Àâ°°ª{â°ÀâîÌâ°°»Kpâ°ÀâÀâpêgê aª{â° ¬}âdê" Upâvâ° }â³pâ° pâ³~ÖΰgâÔâ Ýêä+}â {âªvâÀâ}â°Q ÉâÝâ
¾©vâ·° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
76. yêîgê ÏêÈê ~âsDgâùgê, mÀâÃÖ ä©sgâÔâ° Àâ°yâ°K Ùkâ°Ë ä©sgâùgê É⪱ªºû{âªyê
{âªvâgâÔâ°.¥ (1) a±T }곩ª{Öΰyâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, %Àâ}â°,¥
(U) 29}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â Àâ°³·dâ %gâyâX~âÚÉâÈÖ{âªyê yêîgê ÏêÈê
~âsDÌâ°}â°Q %zâÀÖ 30}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %zâÀÖ (2)}ê©
I~â¥~âZdâpâx{â Àâ°³·dâ %gâyâX ~âÚÉâÈÖ{âªyê aª{â° mÀâÃÖ %zâÀÖ Ùkâ°Ë
ä©sÌâ°}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ·° yâÄR{â¶[ %zâÀÖ
(²) 29}ê© ~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâùgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ %·[{ê aª{â° yêîgê ÏêÈê~âsDÌâ°}â°Q
%zâÀÖ 30}ê© ~âZdâpâx{â¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{â°{âdê" Ýê³pâyÖÐ aª{â° mÀâÃÖ %zâÀÖ
Ùkâ°Ë ä©sÌâ°}â°Q a{âÐû{âpê,
¥
1
[aª{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâùЪyâ] dâÚÀê° E·[{â %zâÀÖ ÀâXÀâÝÖpâ{â Àê°©Èê Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â yêîgêgê ÉâÀâ°}Ö{â Àê³±·gâ°, EÀâógâÔâ¶[ ÌâÃÖÀâó{â° Ýêä+}â{곩 A {âªvâdê"
±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(2) Àê°©·"ªvâ {âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖpâÀâó 52}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â
%ºdÖîÌâ°¶[ ¾þyâÀÖgâyâdâ"{â°M.
77. Àê³Ýâpâ°gâùgê Àâ°yâ°K Èêdâ" ¾©vâ¬pâ°Àâ {ÖÉÖK}â°gâùgê É⪱ªºû{â {âªvâgâÔâ°.¥ (1)
ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, %Àâ}â°, 52}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â (UÁÒ) Ùªvâ{â Àâ°yâ°K 53}ê©
~âZdâpâx{â (4)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ ÝÖdâÈÖ{â aª{â° Àê³Ýâpâ}â°Q yêgê{âpê
%zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ±gêÌâ°¶[ dêÚû{âpê, %Àâ}â°, ~âZzâÀâ° {âuêËÌâ° ÀâÃÖXÊÉêå©rpâ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê"
dâÚÀê°Ìâ°·[{â {âuêËÌâ° aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°¬ª{â %~âpÖ|â ¾xËÌâ°ÀÖ{â Àê°©Èê Y{â° ÉÖÆpâ
pâ³~Öΰgâùgê dâÚÀê°Î°·[{â A{âpê,
1
[E~âRyêè{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâÔâ}â°Q] Æ°©pâ{â m°ÈÖW}êΰª{â
Àâ°yâ°K
2
[xxx], aª{â° ÀâÍâËdê" Æ°©pâ{â %ÀâºÌâ° dÖpÖÀÖÉâ údê_gê ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
2. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ²r°D²vâÈÖÐ{ê.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 82
(2) ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑK %zâÀÖ ÀÖX~ÖîÌâ°°, 52}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â (uê)
Ùªvâ{â I~⥱ª|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" ÌâÃÖÀâóÀê© Éâpâdâ°gâÔâ Èêdâ"Ævâ{â
{ÖÉÖK}â°gâÔâ}â°Q Ý곪¬pâ°Àâó{â° dâªvâ° ±ª{âpê, {âªvâ ƺÉâ°ÆdêÌâ° Æpâ°{âP ¶Øyâ{â¶[ dÖpâxgâÔâ}â°Q
y곩îÉâ·° %Àâ¾gê %ÀâdÖµâÀâ}â°Q ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ°,
1
[Y{â° ÉÖÆpâ pâ³~Öΰgâùgê Æ°©pâ{â]
{âªvâdê" %Àâ}â° ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
(3) Àê°©¶}â (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªvâÀâ}â°Q ƺÉâ°Àâ %ºdÖpâÀâó 52}ê©
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîÌâ°¶[ ¾þyâÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
78. %ºdÖîgâÔâ Æpâ°{âP %~âpÖ|âgâÔâ°.¥ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â %ºdÖîgê %zâÀÖ Ayâ}â dâyâËÀâXgâÔâ ¾ÀâËÝâÇêÌâ°¶[ Ayâ¾gê
}êpâÀÖgâ°»Kpâ°Àâ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÉÖÀâËm¾dâ }ñdâpâ¾gê %ÚGÌâ°°ªr° ÀâÃÖÚ{âpê, Ayâªdâ Iªr°
ÀâÃÖÚ{âpê, I~â{âZÀâ ¾©Ú{âpê %zâÀÖ ÝâÈê[ ÀâÃÖÚ{âpê %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÉÖdâ_ X{⠵곩|â}êgê
%zâÀÖ ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Ædêgê yâvêÌâ°°ªr° ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ %ÚGÌâ°°ªr° ÀâÃÖvâ°Àâ ÉâªÅâÀâÆpâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© dâ½yâXÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âpê, %Àâ}â° ~âZzâÀâ° {âuêË ÀâÃÖXÊÉêå©ÂÒ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Ñ"ªyâ
dâÚÀê°Ìâ°·[{â {âuêËÌâ° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°¬ª{â %~âpÖ|â ¾xËÌâ°ÀÖ{â Àê°©Èê Y{â° ÉÖÆpâ
pâ³~ÖΰgâùЪyâ dâÚÀê° E·[{â A{âpê,
1
[E~âRyêè{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâÔâ m°ÈÖW}êgê %zâÀÖ aª{â°
ÀâÍâËdê" Æ°©pâ{â %ÀâºÌâ° dÖpÖÀÖÉâ údê_gê %zâÀÖ %Àêpâvâdê"] ±{âP}Ögâyâdâ"{â°M.
1. 2005pâ %º¾Ìâ°Àâ° ÉâªfêX 6pâ Àâ°³·dâ ¬}Öªdâ: 19.3.2005 îª{â ~âZ»Ì곩ÊÉâÈÖÐ{ê.
79. À곩É⬪{â yêîgêÌâ°}â°Q yâÄRÉâ°Àâó{â°.¥ 71 îª{â 77}ê© ~âZdâpâxgâÔâ I~ⱪ|âgâùgê
ÏÖ|âdâÀÖgâ{âªyê, ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° »ù{â³ yÖ}â° %zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° yêîgêÌâ°}â°Q
À곩É⬪{â yâÄRÉâ°Àâó{âdê" É⪱ªºû{âªyê %zâÀÖ A I{êM©µâ¬ª{â dâZÀâ°Àâ}â°Q dêôg곪Ú{âMpê, %Àâ}â°
aª{â° ·dâ_ pâ³~ÖΰgâÔâ %zâÀÖ yâÄRûdê³Ôâ\ÈÖ{â yêîgêÌâ° UpâvâpâÍâ°D Àê³±·gâ°, EÀâógâÔâ¶[
ÌâÃÖÀâó{â° Ýêä+}â{곩 %Íâ°D Àê³±·Ð}â m°ÈÖW}êgê %zâÀÖ dâ¾ÍâF Apâ° »ªgâÔâ %ÀâºÌâ° A{âpê,
Y{â° ÀâÍâËgâÔâ}â°Q Æ°©pâ{â %ÀâºÌâ° dÖpÖÀÖÉâdê" %zâÀÖ EÀêpâvâdâ³" ±{âPÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
80. %~âpÖ|âgâÔâ ÉâªuêC©Ìâ°yê.¥ (1) ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, mªs AÌâ°°dâKpâ ~âòÀâË
Àâ°ªm³pÖ» ~âvêÌâ°{ê©, 79}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªv⾩Ìâ°ÀÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© %~âpÖ|â{â
ÉâªuêC©Ìâ°yêÌâ°}â°Q yêgê{â°dê³Ôâ\yâdâ"{âM·[. Àâ°yâ°K ~âZzâÀâ° {âuêË ÀâÃÖXÊÉêå©r¾Ðªyâ dâÚÀê°Ìâ°·[{â
{âuêËÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© %~âpÖ|â{â %ºÆkÖpâÇêÌâ°}â°Q }âvêÉâyâdâ"{âM·[.
(2) {âªvâ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê, 1973pâ¶[ (1974pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 2) O}ê©
aÔâg곪Ú{âMpâ³, 79}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ {âªv⾩Ìâ°ÀÖ{â UÈÖ[ %~âpÖ|âgâÔâ° ÉâªuêC©Ìâ° Àâ°yâ°K
uÖÆ°©¾©Ìâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M.
81. ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q ±þpâªgâ~âÚÉâ°Àâó{â°.¥ (1) ÑZÆ°}âÈÒ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â Àâ°°ª{ê Epâ°Àâ
ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû, o %º¾Ìâ°Àâ°dâ"}â°ÉÖpâÀÖÐ ¾©Ú{â ÌâÃÖÀâó{ê© ÆÀâpâÇê
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 83
a{âÐÉâÈÖ{â ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ° %zâÀÖ Èêdâ"~âyâZgâÔâ° %zâÀÖ ÝÖmpâ°~âÚû{â {âÉÖKÀê©m°gâÔâ¶[
aÔâg곪vâ U·[ ÆÀâpâgâÔâ}â°Q, (2)}ê© I~â¥~âZdâpâx{â¶[ I~ⱪºû{â°{â}â°Qù{â°, pâÝâÉâXÀꪱªyê
~âîgâ¹Éâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÅÖp⻩Ìâ° ÉÖdâ_ X %º¾Ìâ°Àâ°, 1872 pâ¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³,
ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, Ýê©ù{âªyê, %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÆÀâpâÇê, ÆÀâpâ ~âsD, Èêdâ"~âyâZ,
{âÉÖKÀê©m° %zâÀÖ {ÖÙÈê %zâÀÖ %{âpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâ}â°Q %ÀâógâÔâ É⪱ª|â{â¶[ yâ}âQ Àâ°°ª{ê
ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâªyê ÉâdÖËpâ{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖîÌâ°}â°Q %gâyâX~âÚÉâyâdâ"{âM·[.
(2) AÌâ°°dâK}â°,¥
(U) ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê, Éâ°ªdâ, I~âdâpâ %zâÀÖ µâ°·" ƺÉâ°Ædêgê É⪱ª|â~âvâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~âZdÖÌâ°ËÀâ}â°Q }êpâÀê©îÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T
%ºdÖîgê, ~ÖZºdÖpâdê" %zâÀÖ ¾dÖÌâ°dê"; %zâÀÖ
(²) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, ÉÖÀâËm¾dâ þyÖÉâÑKÌâ°¶[ %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ
¾¬ËÍâD~âÚÉâ°Àâªyê ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpê dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© ~âZdÖÌâ°ËÀâ}â°Q
}êpâÀê©îÉâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T %ªzâ %ºdÖîgê, ~ÖZºdÖpâdê" %zâÀÖ ¾dÖÌâ°dê",
¥ AÌâ°°dâK}â %«~ÖZÌâ°{â¶[, A dÖ}â³¾}â %ÚÌâ°¶[ %ºdÖî, ~ÖZºdÖpâ %zâÀÖ
¾dÖÌâ°Àâó yâ}âQ %zâÀÖ %{âpâ ~âZdÖÌâ°ËÀâ}â°Q }êpâÀê©îÉâ·° ÉâÀâ°zâËgê³ùÉâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð
%ÀâµâXdâÀÖgâ±Ýâ°{Ö{âªyê o %º¾Ìâ°Àâ°{â Àê°©pêgê ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°
É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKgê É⪱ª|â~ârD ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q a{âÐÉâ±Ýâ°{â° %zâÀÖ
a{âÐÉâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(3) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó %zâÀÖ AÌâ°°dâK}â° ÉÖÀâËm¾dâ þyÖÉâÑKÌâ°¶[ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°
ÝêÉâpâ}â°Q Ayâ}â ÅÖÀâäyâZ{â uê³yêgê %zâÀÖ %ªzâ ÀâXÑKgê É⪱ªºû{âªyê o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêgê É⪱ª|â~ârD ÌâÃÖÀâóÀê© Eyâpâ ÆÀâpâgâÔâ}â°Q ~âZdâsÉâ°Àâó{â°
%ÀâµâXdâ %zâÀÖ Ìâ°°dâKÀêª{â° %«~ÖZÌâ°~ârDpê %Àâ}â ÅÖÀâäyâZ{â uê³yêgê %ªzâ ÝêÉâpâ}â°Q Àâ°yâ°K
ÆÀâpâgâÔâ}â°Q yÖ}â° Éâ³dâKÀêª{â° ÅÖÆÉâ°Àâªzâ î©»Ìâ°¶[ ~âZdâsÉâ°Àâªyê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â°.
(4) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~âZdârÇêÌâ°}â°Q, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêgê É⪱ªºû{âªyê, ƺû{â ÌâÃÖÀâó{ê© {âªvâdê" %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê©
%~âpÖ|âdÖ"Ð}â ÌâÃÖÀâó{ê© %~âpÖ|â ¾xËÌâ°dê" É⪱ª|â~ârD ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©·}â°Q, %Ä©·°
~ÖZºdÖpâdê" Éâ¶[Éâ°Àâó{âdÖ"Ð}â dÖ·Àâó Àâ°°dÖKÌâ°ÀÖgâ°ÀâÀâpêÐ}â %zâÀÖ %Ä©·}â°Q Éâ¶[ÉâÈÖÐ{âMpê
%{â}â°Q ÆÈê ÀâÃÖvâ°ÀâÀâpêgê ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
82. %~âpÖ|âgâÔâ pÖÊ.¥ (1) ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ°°, 77}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê©
I~â¥~âZdâpâx{â %zâÀÖ 79}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ aª{â° %~âpÖ|â ÀâÃÖÚ{âMpê, ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
~ÖZºdÖpâÀâó, %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° ¶Øyâ{â¶[ yâ~êòRÄRgê ¾©Ú{â Àê°©Èê Àâ°yâ°K %{âdê" É⪱ªºû{â
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ° ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâó{âdê" Àê³{â·° ÌâÃÖÀâó{ê© ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ pÖÊgê yâ}âQ
aÄRgê ¾©Ú{â yâpâ°ÀÖÌâ° %ªzâ %~âpÖ|â{â ±gê$ pÖÊ ÀâÃÖÚdê³Ôâ\±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 84
~ÖZºdÖpâÀâó ¾¬ËÍâD~âÚÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê Ýâx{â %ªzâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ÀÖX~Öîgê
A{ê©úÉâ±Ýâ°{â°, ~âpâªyâ°, ÏÖÑ Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê Àâ°yâ°K ±ÚGÌâ° Éâª{ÖÌâ°Àâò Éê©î{âªyê A
Àê³±·gâ°, %~âpÖ|âdÖ"Ð ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â m°ÈÖW}êÌâ° Àê³±·gâ}â°Q Æ°©pâyâdâ"{âM·[.
(2) ÌâÃÖÀêò±T %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°° aª{â° Àê³yâK{â Éâª{ÖÌâ°dê" É⪱ª|â~ârDªyê kêdÒ
%zâÀÖ Eyâpâ ÌâÃÖÀâó{ê© ¶Øyâ ~âyâZÀâ}â°Q a{âÐÉâ°Àâó{â° %~âpÖ|â{â pÖÊgÖÐ}â aª{â° %ÊË
Uª{â° ÅÖÆÉâyâdâ"{â°M.
(3) o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó %~âpÖ|â{â É⪱ª|â{â¶[
pÖÊÀâÃÖÚd곪Úpâ°Àâ¶[, (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â¶[ IÈê[©ØÉâÈÖ{â A{ꩵâÀâó,¥
(U) ¶Øyâ{â¶[pâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÀâÃÖvâÈÖ{â %~âpÖ|âÀâ}â°Q, Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ
Ýâx{â Àê³yâK Àâ°yâ°K Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ°Àâó{âdÖ"Ð}â ¾gâ¬yâ ¬}ÖªdâÀâ}â°Q %{âpâ¶[
¾¬ËÍâD~âÚÉâyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
(²) %~âpÖ|âÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â ÀÖX~Öîgê uÖî ÀâÃÖvâyâdâ"{â°M; Àâ°yâ°K
(û) %ª»Àâ°ÀÖÐpâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© %Ä©¶gê aÔâ~âsDpâyâdâ"{âM·[; Àâ°yâ°K
(Ú) A{ꩵâ{â¶[ Ýê©ÔâÈÖ{â Àê³±·Ð}â Éâª{ÖÌâ°dÖ"Ð aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â ÚÑZ
Uª±ªyê %{ê© î©»Ìâ°¶[ uÖîgê³ùÉâyâdâ"{â°M.
(4) ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâÀâó, o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ %~âpÖ|â{â É⪱ª|â{â¶[
pÖÊ ÀâÃÖÚd곪Úpâ°ÀÖgâ, É⪱ª|â~ârD ÀÖX~ÖîÌâ°°, %ªzâ %~âpÖ|â{â É⪱ª|â{â¶[
~ÖZ¸dâ³XÍâ}Ògê %zâÀÖ o ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°yâKÍâ°D {âªvâdê" ±{âP}ÖÐpâyâdâ"{âM·[
Àâ°yâ°K %ªzâ ÀÖX~ÖîÌâ°°, Éâ{âî ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ Æpâ°{âP %Ä©·° ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
83. ~ÖZûdâ³XÍâ}Ò}â¶[ yêîgê ¾|âËpâÇêgâÔâ}â°Q ~âZúQÉâyâdâ"{âM·[ Uª±°{âpâ ûª|â°yâ].¥ o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ° %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© µâ°·" %zâÀÖ
Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q ƺÉâ°Àâó{âpâ ûª|â°yâ]Àâ}â°Q %zâÀÖ ÝÖgê ¾{êË©úû{â %zâÀÖ Æºû{â ÌâÃÖÀâó{ê©
yêîgê, µâ°·" %zâÀÖ Eyâpâ Àê³±·gâ}â°Q Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâ·° ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ° ±{âPyêÌâ°}â°Q o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ %zâÀÖ %}âXzÖ ÌâÃÖÀâó{ê© ÑZÆ°}âÈÒ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê©
%«Ì곩m}ê %zâÀÖ Eyâpê ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[ ~âZúQÉâyâdâ"{âM·[.
84. dê·Àâó ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ~âZ»Íê©|â Àâ°yâ°K dÖ· ~âîÆ°».¥ (1) pÖmX
ÉâdÖËpâ{â ~âòÀâË Àâ°ªm³pÖ» E·[{ê, pÖmX ÉâdÖËpâ{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖî %zâÀÖ }ñdâpâ}â
Æpâ°{âP o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê Uª{â° yÖyâRÌâ°ËÀÖgâ°Àâ
ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°ËdÖ"Ð ÌâÃÖÀâó{ê© {ÖÀê, %«Ì곩m}ê %zâÀÖ Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q
Ýâ³vâyâdâ"{âM·[.
(2) ÌâÃÖÀâó{ê© ûÆÈÒ %zâÀÖ ÑZÆ°}âÈÒ ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[ %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°Ëdê"
É⪱ªºû{âªyê pÖmX ÉâdÖËpâ{â ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖî %zâÀÖ }ñdâpâ}â°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â Àâ°³·dâ
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 85
%zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ ƺû{â dâyâËÀâXgâÔâ ¾ÀâËÝâÇê %zâÀÖ ~âZdÖÌâ°ËgâÔâ}â°Q }êpâÀê©îÉâ°Àâ
dâZÀâ°{â¶[ o dÖÌâ°ËÀâ}â°Q Éâ{ÖVÀâ}êΰª{â ÀâÃÖÚ{âMpê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ"{âM·[.
(3) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê Uª{â°
yÖyâRÌâ°ËÀÖgâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°Ë{â É⪱ª|â{â¶[ ÕÌâÃÖË{â° ¾©vâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°Ë{â
¬}Öªd⬪{â Apâ° »ªgâÔâ°gâÔâ aÔâgê {ÖÀê, %«Ì곩m}ê %zâÀÖ Eyâpê ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q ÀâÃÖÚ{âM
Ýê³pâyâ°, pÖmX ÉâdÖËpâ{â Æpâ°{âP ÌâÃÖÀâó{ê© {ÖÀêÌâ°}â°Q Ýâ³vâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K pÖmX ÉâdÖËpâ{â
ÌâÃÖÀêò±T %ºdÖî %zâÀÖ }ñdâpâ}â Æpâ°{âP ÌâÃÖÀâó{ê© {ÖÀê, %«Ì곩m}ê %zâÀÖ Eyâpâ
ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°}â°Q Ýâ³vâyâdâ"{âM·[.
85. o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ I~ⱪºÉâÈÖ{âªyê Ýê³pâyâ°, yêîgê ¾|âËpâÇêgâÔâ}â°Q
pâ{â°Mgê³ùÉâyâdâ"{âM·[ %zâÀÖ ÀâÃÖ~ÖËr°gê³ùÉâyâdâ"{âM·[.¥ yâyÖ"·{â¶[ uÖîÌâ°¶[pâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê©
dÖ}â³¾}â¶[ O}ê© aÔâg곪Ú{âMpâ³, o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ ÉâRÍâDÀÖÐ I~ⱪºû{âªyê Ýê³pâyâ°, o
%º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ ±·¬ª{â ~ÖZp⪫ÉâÈÖ{â ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇêÌâ°}â°Q %zâÀÖ
Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q pâ{â°Mgê³ùÉâ·° %zâÀÖ ÀâÃÖ~ÖËr° ÀâÃÖvâ·° ÌâÃÖÀâó{ê© }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó
ÌâÃÖÀâó{ê© {ÖÀê %zâÀÖ Eyâpâ ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ}â°Q, ~âópâÉâ"îÉâyâdâ"{âM·[ Àâ°yâ°K %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê©
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâó, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[, ÌâÃÖÀâó{ê© yêîgê ¾|âËpâÇê, {âªvâ %zâÀÖ ±ÚG
ƺÉâ°Ædê, E·[Àê© ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ ÌâÃÖÀâó{ê© yâvêþÚÌâ°°ÆdêÌâ° Àâ°ªm³pÖ»Ìâ° %zâÀÖ ÏÖÑ
Epâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Àê³±·Ð}â ÀâÉ⳶Ìâ° ûª|â°yâ]Àâ}â°Q ~âZúQÉâyâdâ"{âM·[.
86. ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê ÝÖmpÖgâ°Àâó{â°.¥ o
%º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâXÀâÝâpâÇêgê É⪱ªºû{âªyê Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°Àâ}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû, ÌâÃÖÀâó{ê© ~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê ÝÖmpÖgâ·° Ýâdâ°"Ôâ\ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°° %ªzâ
~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê,¥
(U) o É⪱ª|â{â¶[ ¶ØyâÀÖÐ, %Àâ}â É⪱ªº %zâÀÖ ÀâXÑKÌâ°}â°Q dâZÀâ°±{âPÀÖÐ
~ÖZºdâ½yâgê³ùû{âMpê, %Àâ}â %ªzâ É⪱ªº %zâÀÖ %Àâ}â° ¾Ìâ°yâÀÖÐ
¾Ì곩Êûpâ°Àâ ÀâXÑKÌâ° Àâ°³·dâ;
(²) a±T dÖ}â³}â° Àâ½»KgÖpâ}â Àâ°³·dâ; %zâÀÖ
(û) ¾Ìâ°Æ°Éâ±Ýâ°{Ö{âªzâ Íâpâyâ°Kgâùgê aÔâ~âr°D, AÌâ°°dâK¾ª{â yêîgê Àâ½»KgÖpâ}êª{â°
¾Ìâ°Æ°û{â î©»Ìâ°¶[ ~âsDÌâ°¶[ Éê©îÉâÈÖ{â Àâ°yâ°K %Àâ}â° ÌâÃÖpâ}â°Q
~âZ»¾ºÉâ°Àâ}곩 A ÀâXÑKΰª{â dâZÀâ°±{âPÀÖÐ ~ÖZºdâ½yâ}Ö{â ÈêÑ"gâ}â (%dñªÂêªÂÒ}â)
Àâ°³·dâ %zâÀÖ ÀâXÑKÌâ° Àâ°³·dâ,
¥ ~âZ»¾ºÉâ·Rvâ±Ýâ°{â°.
87. ÉÖdâ_ X ¾©vâ°Àâó{âdÖ"Ð ÀâXÑKgâÔâ}â°Q ÉâÀâ°}â° ÀâÃÖvâ°Àâ %ºdÖpâ.¥ (1) o É⪱ª|â{â¶[
pâäÉâÈÖ{â ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ Àâ°³·dâ %ºdÖpâ ~âvê{â %ºdÖîgâÔâ°, o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[
ÌâÃÖÀâó{ê© ÆkÖpâÇêÌâ°¶[ ÀâXÑKgâÔâ ÝÖmpÖ»Ìâ°}â°Q %zâÀÖ {âÉÖKÀê©m°gâÔâ}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{â}â°Q
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 86
Ùäyâ~âÚûdê³Ôâ°\Àâ I{êM©µâdÖ"Ð ûÆÈÒ ~âZÑZÌâÃÖ Éâªþyê, 1908pâ (1908pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° V)
Àâ°³·dâ aª{â° }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" ~âZ{âyâKÀÖ{â UÈÖ[ %ºdÖpâgâÔâ}â°Q Ý곪¬pâyâdâ"{â°M.
(2) AÌâ°°dâK}â° %zâÀÖ yêîgê ¾|âËpâÇê ~ÖZºdÖpâÀâó, %Ä©·° ~ÖZºdÖpâÀâó %zâÀÖ
~âó}âî©dâ_ÇÖ ~ÖZºdÖpâÀâó, }ÖXÌâÃÖºdâpâx %zâÀÖ Ikâ+ }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â Àâ°°ª{ê a±T ÉÖÑ_{Öpâ}ÖÐ
ÌâÃÖÀêò±T ÀÖX~ÖîÌâ° ÝÖmpÖ»Ìâ°}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgÖÐ %ªzâ
ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ É⪱ª|â{â¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© {âÉÖKÀê©m}â°Q ÝÖmpâ°~âÚÉâ°Àâó{âdÖ"Ð ûÆÈÒ ~âZÑZÌâÃÖ
Éâªþyê 1908pâ (1908pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 5) I~ⱪ|âgâÔâ %ÚÌâ°¶[ aª{â° ûÆÈÒ
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°dê" dê³vâÈÖ{â %ºdÖpâgâÔâ}â°Q Ý곪¬pâyâdâ"{â°M.
88. ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ pâkâ}ÖºdÖpâ.¥ (1) pÖmX ÉâdÖËpâÀâó, ~âòÀâË ~âZdârÇêÌâ°
Íâpâ»Kgê³Ôâ~âr°D, %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâÔâ}â°Q ovê©îÉâ°Àâó{âdÖ"Ð
¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q pâäÉâ±Ýâ°{â°.
(2) Ƶê©ÍâÀÖÐ Àâ°yâ°K þª{ê Ýê©ù{â %ºdÖpâ{â ÉÖÀâÃÖ}ÖX}â]Ìâ°dê" ÏÖ|âdâÀÖgâ{âªyê,
%ªzâ ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ°,¥
(U) ¾Ìâ°Æ°ÉâÏê©dêª{â° o %º¾Ìâ°Àâ°Àâó ÉâRÍâDÀÖÐ %gâyâX~âÚû{â %zâÀÖ %}â°Àâ°»û{â
UÈÖ[ ÆÍâÌâ°gâÔâ°;
(²) ~âîú©·}êÌâ° ÉâÀâ°Ìâ°{â¶[ %zâÀÖ ÉâÆ°©dê_Ìâ° dÖ·{â¶[ dâªvâ°±ª{â Éâpâdâ°gâÔâ
ÆÀâpâ~âsDÌâ° A|Öpâ{â Àê°©Èê }곩ª{â¹Ìâ° I{êM©µâdÖ"Ð ÀâþÀÖr°gâÔâ %ª{Öm°;
(û) ¾¶[û²rDªzâ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{âpâ avêyâ}âÀâó ±{âÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{êÌ곩 A ÀâXÀâÝÖpâ{â
É⪱ª|â{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[Ìâ° yêîgê ¾|âËpâÇê;
(Ú) dꩪ{âZ Àâ°yâ°K pÖmX ÉâdÖËî EÈÖfêgâÔâ, µÖÉâ}â±{âP ¾dÖÌâ°gâÔâ Àâ°yâ°K ÉâLù©Ìâ°
~ÖZºdÖpâgâÔâ yêîgê ¾|âËpâÇêgÖÐ dÖÌâ°ËÆ|Ö}â;
(E) %~ÖZ~âK ÀâÌâ°Éâ"pâ° Àâ°yâ°K %ÉâÀâ°zâËpÖ{â Eyâpâ ÀâXÑKgâÔâ° %zâÀÖ pÖmX{â Ýê³pâgê
ÀÖûÉâ°»Kpâ°Àâ ÀâXÑKgâÔâ avêyâ}â{â¶[pâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâ{â É⪱ª|â{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[Ìâ° yêîgê ¾|âËpâÇê;
(UÁÒ) ÌâÃÖÀâ AûKÌâ°° %zâÀÖ ÌâÃÖÀâ AûKÌâ° ÌâÃÖÀâó{ê© ÅÖgâÀâó ~âZ»~Ö¶yâpâ
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â, %ÚW¾Éêå©rpÒ m}âpâÈÒ}â, ÉâdÖËî }ÖXÉâ|ÖîÌâ° (rZûD©) %zâÀÖ
}ÖXÌâÃÖ·Ìâ°{â ÌâÃÖÀâó{ê© A{ꩵâ{â Àâ°³·dâ %zâÀÖ %{âpâ %ÚÌâ°¶[ }ê©Àâ°dâg곪vâ
ÌâÃÖÀêò±T îû©ÀâpÒ %zâÀÖ ÀâXÀâÉÖL~âdâ}â}â°Q aÔâg곪vâªyê, %Àâ}â ~â{â}ÖÀâ° O}ê©
Epâ¶, E}ê³Q±Tpâ ~âpâÀÖÐ Éâ]»K}â Avâùyâ }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ°
¾Ìâ°ªyâZx{â¶[pâ°Àâ, ÌâÃÖÀêò±T ÀâXÑKÌâ° avêyâ}â{â¶[pâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâ{â yêîgê ¾|âËpâÇê;
(Ê) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÉÖLÄû{â kêdÒ ~êò©ÉÒDgâÔâ Àâ°yâ°K ¾Æ°Ëû{â Éâ°ªdâ{â
dâÂêDgâÔâ Avâùyâ Àâ°yâ°K %¶[}â dÖÌâ°Ë{â ¾Ìâ°ªyâZx;
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 87
(ÝêkÒ) yêîgê ¾|âËpâÇêΰª{â yâÄRûd곪vâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâþÀÖs}â Àê°©Èê o %º¾Ìâ°Àâ°{â
%ÚÌâ°¶[ yêîgê ¾|âËpâÇê;
(Y) ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ aÄRÉâ°Ædê Àâ°yâ°K {âÉÖKÀê©m°gâÔâ ÝÖmpâ°~âÚÉâ°ÆdêÌâ°}â°Q
ayÖKΰÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K ÀâXÑKgâÔâ ÝÖmpÖ»Ìâ°}â°Q ayÖKÌâ°~âÚÉâ°Àâó{â° ÝÖgâ³ %Àâpâ}â°Q
~âZÀâÃÖx %zâÀÖ {â½Û©dâpâx{â Àê°©Èê ~âî©Ñ_Éâ°Àâó{â°;
(uê) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Æ°ÉâÈÖ{â ~ÖZºdÖpâ{â Àâ°°ª{ê %zâÀÖ
%ªzâ ~ÖZºdÖpâ{â ÌâÃÖÀâó{ê© »©ÀâÃÖË}â{â Àê°©¶}â %Ä©·° %zâÀÖ ~âó}âî©dâ_ÇêÌâ°¶[
a{âÐû{â ÆÀâpâ ~âsDgâÔâ° %zâÀÖ ÝÖmpâ°~âÚû{â Èêdâ" ~âyâZgâÔâ° %zâÀÖ
{âÉÖKÀê©m°gâÔâ° %zâÀÖ dê³rD ÌâÃÖÀâó{ê© ±gêÌâ° ÉÖdâ_ XÀâ}â°Q pâÝâÉâXÀÖÐvâ°Àâªyê
Ùäyâ ~âÚûdê³Ôâ°\Àâó{â°;
(dê) 42}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÉ⳶gÖÐ}â ÀâXÀâÝâpâÇêgâÔâ¶[ ~Ö¶ÉâÏê©dÖ{â
dÖÌâ°ËÆ|Ö}â Àâ°yâ°K kâÈÖΰÉâ±Ýâ°{Ö{â %ºdÖpâgâÔâ°;
(UÈÒ) o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ I{êM©µâdÖ"Ð }ê©Àâ°dâg곪vâ
%ºdÖîgâÔâ dâyâËÀâXgâÔâ° Àâ°yâ°K %ºdÖpâgâÔâ°;
(UÀâÃÒ) %Ä©·° }ÖXÌâÃÖºdâpâx{â Éâ{âÉâXpâ ~â{ÖÀ⺠Àâ°yâ°K Éê©ÀÖ Íâpâyâ°KgâÔâ°;
(U}Ò) }곩ª{â¹ ~âZÀâÃÖx ~âyâZgâÔâ° %zâÀÖ ÈêôÉê}ÒbgâÔâ }âdâ·° ~âZ»gâÔâ %zâÀÖ %ªzâ
~âZÀâÃÖx ~âyâZgâÔâ Àâ°yâ°K ÈêôÉâ}ÒbgâÔâ %zâÀÖ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ {âÉÖKÀê©Ê}â ~âZ»gâÔâ
¾©ÚdêgÖÐ Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{⠵ⰷ"gâÔâ°;
(e) ÀÖX~ÖîgâÔâ°, Ù ²·°[gâÔâ° %zâÀÖ ÙgâÔâ Àâ°yâ°K ÀâÃÖpÖrgâÔâ Èêdâ" ~âyâZgâÔâ
¾ÀâËÝâÇê Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ}â°Q pâÑ_ûvâyâdâ" %Àâº.
(Ä) ä·[pê ÀâXÀâÝÖîgâùgê ÀâÃÖÚ{â ÀâÃÖpÖrgâÔâ %}â°ÉâpâÇêÌâ°¶[ %Àâîgê ±rÀÖvê
ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ ÀâgÖËÀâÇê ÀâÃÖÚ{â Éâpâdâ°gâùgê É⪱ªºû{âªyê pâÀÖ}ê ä©sgâÔâ°
%zâÀÖ Éâpâdâ° ~âsDgâÔâ}â°Q ¾©vâ°Àâó{â°, %ÀâógâÔâ}â°Q ¾©vâ°Àâ }âÀâ°³}ê Àâ°yâ°K î©» Àâ°yâ°K
%ÀâógâÔâ}â°Q pâÑ_ûvâyâdâ" %Àâº;
(dâ³X) ÌâÃÖÀêò±T ~âZ|Ö}âdâyâË}â ~âpâÀÖÐ Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q ÙÉâ°Àâ, ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ,
Éâpâ±pÖm° ÀâÃÖvâ°Àâ %zâÀÖ ÆyâpâÇê ÀâÃÖvâ°Àâ ÀâXÀâÝÖpâÀâ}â°Q }âvêÉâ°»Kpâ°Àâ,
dâÆ°Íâ}Ò OuêªÂÒ, {âÔÖ\ù, ÅâpâÀâÉê dê³vâ°Àâ OuêªÂÒ, ÝâpÖm°{Öpâ %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâ}ê© Eyâpâ ÀÖ¹mX Ouêªr}â ±{âPyêÌâ° ÀÖXÄK;
(ApÒ) ÀâÃÖpÖr yêîgê Àâ½»K{Öpâpâ %ÝâËyêgâÔâ° Àâ°yâ°K %}âÝâËyêgâÔâ°, %Àâpâ}â°Q ~âsDÌâ°¶[
Éê©îÉâ°Àâó{âdÖ"Ð}â dÖÌâ°ËÆ|Ö}â, ~âsDÌâ°¶[ Éê©îÉâ°Àâó{âdÖ"Ð Éâª{ÖÌâ° ÀâÃÖvâÏê©dÖ{â
µâ°·"gâÔâ° Àâ°yâ°K %ªzâ ~âsDÌâ°¶[ Éê©îÉâ°ÆdêÌâ° ÀÖ¸Ëdâ }âÆ©dâpâxdÖ"Ð Éâª{ÖÌâ°
ÀâÃÖvâÏê©dÖ{⠵ⰷ"gâÔâ°;
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 88
(UÉÒ) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[Ìâ° ÀâXÀâÝâpâÇêÌâ°¶[ %}â°ÉâîÉâÏê©dÖ{â dÖÌâ°ËÆ|Ö}â
Àâ°yâ°K %ÔâÀâÚûdê³Ôâ\Ïê©dÖ{â }âÀâ°³}êgâÔâ}â°Q ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ ¾Ìâ°Æ°Éâ°Àâó{â°;
(s) o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ I~ⱪºûpâ{â %zâÀÖ ÉÖdâÍâ°D I~ⱪºûpâ{â, ÉâdÖËpâ{â
%«~ÖZÌâ°{â¶[ o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâÔâ}â°Q ovê©îÉâ°Àâó{âdÖ"Ð
%ÀâµâXÀÖÐpâ°Àâªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ ÆÍâÌâ°,
¥ EÀâógâùgÖÐ I~ⱪºÉâ±Ýâ°{â°.
(3) Àê°©¶}â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %zâÀÖ (2)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[
¾Ìâ°Àâ°gâÔâ}â°Q pâäÉâ°Àâ¶[ ÉâdÖËpâÀâó, %{âpâ I·[ªhâ}êÌâ° yâÄRyâÉâL}Ö{â ÀâXÑKÌâ°° Àê³{â·}ê©
{âuêËÌâ° ÀâÃÖXÊÉêå©r¾ª{â %~âpÖ|â ¾xËÌâ°ÀÖ{â Àê°©Èê Y{â° ÉÖÆpâ pâ³~ÖΰgâÔâÀâpêgê
ÆÉâKîÉâ±Ýâ°{Ö{âªzâ m°ÈÖW}êΰª{â Àâ°yâ°K A I·[ªhâ}êÌâ°° Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°°»Kpâ°Àâ¶[,
Àê³{â·}êÌâ° I·[ªhâ}êÌâ° yâpâ°ÀÖÌâ°, A I·[ªhâ}êÌâ°° Àâ°°ª{â°ÀâpêÌâ°°»Kpâ°Àâ ~âZ»Ì곪{â°
¬ÀâÉâdê" aª{â° }â³pâ° pâ³~ÖΰgâÔâÀâpêgê ÆÉâKîÉâ±Ýâ°{Öªzâ E}â³Q Ýêä+}â m°ÈÖW}êΰª{â
{âªÚyâ}Ögâyâdâ"{êMª{â° I~ⱪºÉâ±Ýâ°{â°.
(4) o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[}â ÌâÃÖÀâó{ê© ¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q ~âòÀÖË}â]Ìâ°
~âîÇÖÀâ°ÀâóÔâ\ªyê ÀâÃÖvâ±Ýâ°{â° Àâ°yâ°K ÌâÃÖÀâó{ê© %ªzâ ¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q pâäû{Ögâ, %ªzâ
¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q pâäÉâ°Àâó{âdÖ"Ð}â dÖpâxgâÔâ}â°Q ¾¬ËÍâD~âÚÉâ°Àâ ÆÀâpâ ~âyâZÀâ}â°Q 90}ê© ~âZdâpâx{â
%ÚÌâ°¶[Ìâ° ¾Ìâ°Àâ°{곪¬gê pÖmX Æ|Ö}â Àâ°ªvâ·{â Upâvâ³ Éâ{â}âgâÔâ Àâ°°ª{ê Àâ°ªÚÉâyâdâ"{â°M
Àâ°yâ°K UÈÖ[ ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ°, 90}ê© ~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâóÀê© ÀâÃÖ~ÖËr°gâùgê
aÔâ~âr°D o %º¾Ìâ°Àâ°{â¶[ %º¾Ìâ°Æ°yâÀÖÐ{âMpê Ýê©g곩 ÝÖgê ~âîÇÖÀâ°ÀâóÔâ\ÀâógâÔÖÐpâyâdâ"{â°M.
89. ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K %ºÉâ³kâ}êgâÔâ}â°Q pÖmX Æ|Ö}â Àâ°ªvâ·{â Àâ°°ª{ê
Àâ°ªÚÉâ°Àâó{â°.¥ o %º¾Ìâ°Àâ°{â %ÚÌâ°¶[ pâäû{â ~âZ»Ì곪{â° ¾Ìâ°Àâ°Àâ}â°Q ÝÖgâ³ 88}ê©
~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ Ýê³pâÚû{â ~âZ»Ì곪{â° %ºÉâ³kâ}êÌâ°}â°Q, %{â}â°Q ~âZdâsû{â yâpâ°ÀÖÌâ°
A{âÍâ°D Ïê©gâ}ê pÖmX Æ|Ö}â Àâ°ªvâ·{â ~âZ»Ì곪{â° Éâ{â}â{â Àâ°°ª{ê %{â° %ºÀꩵâ}â{â¶[pâ°ÀÖgâ
aª{â° %ºÀꩵâ}â %zâÀÖ aª{Ö{â Àê°©È곪{âpâªyê ±pâ°Àâ Upâvâ° %zâÀÖ Ýêkâ°+ %ºÀꩵâ}âgâÔâ¶[
%vâdâÀÖgâ±Ýâ°{Ö{âªzâ Àâ°³Àâyâ°K ¬}âgâÔâ ar°D %ÀâºÌâ°Àâpêgê Àâ°ªÚÉâyâdâ"{â°M Àâ°yâ°K %{â}â°Q ÝÖgê
Àâ°ªÚÉâÈÖ{â %ºÀꩵâ}â{â %zâÀÖ %{âpâ ¾dâÂ곩yâKpâ{â %ºÀꩵâ}âgâÔâ Àâ°°dÖKÌâ°dê" Àâ°°ªkê %
¾Ìâ°Àâ° %zâÀÖ %ºÉâ³kâ}êÌâ°¶[ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖ~ÖËr}â°Q ÀâÃÖvâÏê©dêª{â° Upâvâ³ Éâ{â}âgâÔâ°
aÄR{âpê %zâÀÖ A ¾Ìâ°Àâ° %zâÀÖ %ºÉâ³kâ}êÌâ°}â°Q pâäÉâyâdâ"{âM·[Àêª{â° Upâvâ³ Éâ{â}âgâÔâ°
aÄR{âpê, A ¾Ìâ°Àâ° %zâÀÖ %ºÉâ³kâ}êÌâ°° A yâpâ°ÀÖÌâ°, Éâª{âÅÖË}â°ÉÖpâ, %ªzâ
ÀâÃÖ~ÖËÂÖ{â pâ³~â{â¶[ ÀâÃÖyâZ ~âîÇÖÀâ°dÖîÌâÃÖgâyâdâ"{â°M %zâÀÖ ~âîÇÖÀâ°dÖîÌâÃÖgâyâdâ"{âM·[;
A{Ögâ³X %ªzâ ÌâÃÖÀâó{ê© ÀâÃÖ~ÖËr° %zâÀÖ pâ¬MÌâÃÖ»Ìâ°° A ¾Ìâ°Àâ° %zâÀÖ %ºÉâ³kâ}êÌâ°
%ÚÌâ°¶[ þª{ê ÀâÃÖÚ{â ÌâÃÖÀâó{ê© dÖÌâ°Ë{â ûª|â°yâ]dê" ÏÖ|âdâÀâ}â°Qªr° ÀâÃÖvâyâdâ"{âM·[.
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 89
90. y곪{âpêgâÔâ}â°Q ¾ÀÖîÉâ·° %ºdÖpâ.¥ (1) o %º¾Ìâ°Àâ°Àâó ~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâó{âdê"
¾dâr~âòÀâË{â¶[ uÖîÌâ°¶[{âM %º¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I~ⱪ|âgâùª{â, o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâùgê
A{â ~âîÀâyâË}êΰª{ÖÐ o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[ ÌâÃÖÀâó{ê©
y곪{âpêÌâ°° I{âVÆû{âpê, ÉâdÖËpâÀâó, ÉâdÖËî pÖmX~âyâZ{â¶[ %ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ A
y곪{âpêÌâ°}â°Q ¾ÀÖîÉâ°Àâó{âdÖ"Ð, %ÀâµâXdâ %zâÀÖ Ìâ°°dâKÀêª{â° %{âdê" dâªvâ°±pâ°Àâ %ªzâ
I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q pâäÉâ±Ýâ°{â°.
(2) o %º¾Ìâ°Àâ°{â I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q uÖîgê³ùÉâ°Àâ¶[, o %º¾Ìâ°Àâ°Àâó
~ÖZpâªÅâÀÖgâ°Àâó{âdê" Àê³{â·° uÖîÌâ°¶[{âM %º¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I~ⱪ|âgâùª{â A{â ~âîÀâyâË}êgê
É⪱ª|â~âsDpâ°Àâó{â}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê, ÌâÃÖÀâó{ê© y곪{âpêÌâ°° I{âVÆû{âpê ÉâdÖËpâÀâó,
%ºÉâ³kâ}êÌâ° Àâ°³·dâ A y곪{âpêÌâ°}â°Q ¾ÀÖîÉâ°Àâó{âdÖ"Ð, %ÀâµâXdâ %zâÀÖ Ìâ°°dâKÀêª{â° %{âdê"
dâªvâ°±pâ°Àâ o %º¾Ìâ°Àâ°{â I{êM©µâgâùgê %ÉâªgâyâÀâ·[{â %ªzâ I~ⱪ|âgâÔâ}â°Q pâäÉâ±Ýâ°{â°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 90
1
[aª{â}ê© %}â°Éâ³ä
(5}ê© ~âZdâpâx{â (1)}ê© I~â~âZdâpâx{â %ÚÌâ°¶[ yêîgêΰª{â Æ}Öΰ»gê³ùû{â
Éâpâdâ°gâÔâ°)
dâZÀâ° ÉâªfêX Éâpâdâ°gâÔâ ÆÀâpâ
1 2
1. dêôΰª{â }âvêÉâ°Àâ %zâÀÖ ~ÖZ¹gâùª{â UÔêÉâ°Àâ d⽸ I~âdâpâxgâÔâ°
2. %ªgâÆdâ· ÀâXÑKgâÔâ° I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ ÉâÝÖÌâ°dâ ÉÖ|â}âgâÔâ° Àâ°yâ°K I~âdâpâxgâÔâ°
3. UÇêJ ²©mgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû UÈÖ[ ²yâK}ê ²©mgâÔâ°.
4. h곩¸û{â Éâpâdâ°gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê A{âpê Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³äÌâ°¶[ %}âXÀâ
¾¬ËÍâD~âÚû{âÀâógâÔâ Ýê³pâyÖÐ, (ÅÖpâyâ{â¶[ yâÌâÃÖîÉâÈÖ{â %zâÀÖ IyÖR¬ÉâÈÖ{â)
U·[ ±gê mÀâùgâÔâ° Àâ°yâ°K ±ÂêDgâÔâ°.
5. ~â µ â ° AÝÖpâ À â ° yâ ° K ~â òpâ dâ AÝÖpâ gâ Ôâ ° , Uª{â pê : d곩ù AÝÖpâ, uÖ}â°ÀÖpâ°
AÝÖpâ, Ý⪬ AÝÖpâ, Æ°©¾}â AÝÖpâ, ÕÍÒÆ°©ÈÒ, ~ÖZ}Ò Õ©vÒ, û©gâÚ
AÝÖpâÀêª{â° ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ÉâªÉâ"îyâ ÀâÉâ°KgâÔâ° ÝÖgâ³ UÇêJ yêgê{â þªÚ Àâ°yâ°K
g곩º Ýê³r°D aÔâg곪vâªyê AÝÖpâ ~âòpâdâgâÔÖÐ I~âÌ곩ÐÉâ°Àâ I{êM©µâÀâóÔâ\
~âòpâdâ AÝÖpâgâÔâ° Àâ°yâ°K Ù¾m Æ°µâZxgâÔâ ÉÖª¬Z©dâ½yâ ÀâÉâ°KgâÔâ°.
6. ÈÖÔâ{â Àê³ÔêgâÔâ°
7. OÆÌê°©Íâ}Ò rÏêôË}Ò ÁâòXÌê°ÈÒ
8. %Àâ·Ñ" Àâ°yâ°K Àâ°ªvâÑ"
9. %Àâ°³·X È곩ÝâgâÔâ ±ÔêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû UÈÖ[ ÀâÉâ°KgâÔâ ±ÔêgâÔâ°
10. Æ©ÔêX{êÈê
11. Åâ³~ârgâÔâ°, kÖÂÒËgâÔâ° Àâ°yâ°K gê³[©ÏÒ aÔâg곪vâªyê ~âóÉâKdâgâÔâ°, ¾Ìâ°yâdÖ¶dâgâÔâ°
ÝÖgâ³ ~â»ZdêgâÔâ°
12. ÏêZvÒ Àâ°yâ°K ±}Ò
13. ~ÖZ¹gâùª{â UÔêÉâÈÖgâ°Àâ gÖÚgâÔâ°
14. kâpâdâ, %ª±pâkâpâdâ, dêôÀâ°gâ$ ±ÂêDgâÔâ° Àâ°yâ°K gÖªº Âê³ÄRgê
15. E{âM·° Àâ°yâ°K ÉâÀêË Àâ°pâ Àâ°yâ°K ¾©·Ðî Àâ°pâ{â Àâ°pâÀâ°r°DgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû
16. ÅâyâK, %Ñ" ÝÖgâ³ g곩º ÝÖgâ³ %{âpâ þrD}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû, dâkÖ+ |Ö}âXgâÔâ° Àâ°yâ°K
%ÀâógâÔâ þr°D.
17. dÖªvâÀâÃÒgâÔâ° Àâ°yâ°K gâÅâ˾p곩|âdâgâÔâ°
18. ·ÚgâÔâ¶[ Ýâ»K Àâ°yâ°K pê©ÍêW }â³·°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 91
19. Àê³Éâpâ° Àâ°yâ°K Àâ°Ê@gê
20. Ú©ÉêÈÒ
21. Àâ°¹J}â ~ÖyêZgâÔâ°
22. Æ{â°XkâæÑK
23. Æ°©¾}â yâù, ~ÖZ}Ò yâù, û©gâÚ yâù, Æ°©}â°þÚÌâ°°Àâ ±Èê Àâ°yâ°K {Öpâ; {곩¹gâÔâ°
ÂÖZ·pÒgâÔâ° ÝÖgâ³ Eyâpâ ÌâÃÖª»Zdâ {곩¹gâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê ±Èê¥ä©·gâÔâ°
Àâ°yâ°K ÑÆpâ° ±ÈêgâÔâ° aÔâg곪vâªyê Æ°©}â°gÖîdê Éâ·dâpâÇêgâÔâ°.
24. yÖuÖ ÝÖ·° ÝÖgâ³ ~Öú+©dâ½yâ ÝÖ·°
25. yÖuÖ ÉâûgâÔâ°, UÔêÉâûgâÔâ°, yÖuÖ Ýâ³gâÔâ°, ÏÖÔê UÈêgâÔâ°, ~âyÖZÀâù (Nr{â
UÈê) ÝÖgâ³ %ÀâógâÔâ IyâR}âQgâÔâ°.
26. yÖuÖ yâpâdÖîgâÔâ° ÝÖgâ³ yÖuÖ Ýâx°JgâÔâ°
27. ÏêÔâ°\ù\, µâ°ªï, ÝâûÀê°xû}âdÖΰ, opâ°ù\, A·³gâvêG, gêxÉâ°, Àâ°pâgêxÉâ° Àâ°yâ°K
%ÀâógâÔâ ²yâK}ê ²©mgâÔâ°.
28. (Ýâû %zâÀÖ axÐ{â) Ýâ°·°[
29. ÀâÃÖ}âÀâ pâdâK ÝÖgâ³ pâdâK ~Ö[ÉâW
30. Ïê·[
31. yâÌâÃÖîû{â ÀâÉâ°KgâÔâ° Éê©î{âªyê fÖ¬ û{âP Ivâ°~âógâÔâ°; %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{âªyê
fÖ¬ Àâ°yâ°K gÖZÀ곩{âXÀâ°gâùª{â ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â Eyâpâ Éâpâdâ°gâÔâ°
32. dâ°ªdâ°Àâ°, ²ª¬ ÝÖgâ³ ûª|â³pâ
33. ~êZÉÒ ÀâÃÖÚ{â %zâÀÖ Ýâä+{â UÈêgâÔâ yâÂêDgâÔâ° Àâ°yâ°K ±rD·°gâÔâ°
34. ²©pÒ, Áê¾Q, ¶dê]©pÒ ÝÖgâ³ Àêô}â}â°Q aÔâg곪vâªyê Àâ°{âX
35. ÈÖrî sdêÂÒgâÔâ°
36. û©·° ÀâÃÖÚ{â dâªÂê©}âpâ°gâÔâ¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âÀâógâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê d곩ù,
Æ°©}â°, ~ÖZ}Ò, û©gâÚ ÝÖgâ³ ÈÖÏÒÉâDpÒgâÔâ ÀâÃÖªÉâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê, ÀâÃÖªÉâ;
Àê³ÂêDgâÔâ°, d곩ùgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê, A{âpê dâ°{â°pêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê
uÖ}â°ÀÖpâ°gâÔâ°; dâkÖ+ IÇêJ.
37. pÖÍâå|â]m
38. ÉâdÖËî ÙuÖ}êgâùª{â Àâ°yâ°K %ºdâ½yâ ÀâÃÖpÖrgÖpâîª{â ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖ{â
}Ö}Òm°Ú©úÌâ°ÈÒ ÉÖDª~Ò ~ê©~âpÒ; ÉâdÖËp⬪{â ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâÈÖgâ°Àâ %ªkê
·d곩ÂêgâÔâ°, %ªkê dÖvâ°ËgâÔâ° aÔâg곪vâªyê µâ°ÅÖµâÌâ° ~âyâZgâÔâ° ÝÖgâ³
ÉÖDª~âógâÔâªzâ %ªkê ÀâÉâ°KgâÔâ°; ÅÖp⻩Ìâ° îmÀÒË ÏÖXªÑgê ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â
pâ³~Öΰ }곩r°; ²Ú %zâÀÖ ~âóÉâKdâ pâ³~â{â¶[Ìâ° kêdÒgâÔâ°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 92
39. ÉÖÀâÌâ°Àâ gê³±Tpâ, dÖª~êò©ÉÒD gê³±Tpâ, Æ°©}â°gê³±Tpâ ÝÖgâ³ d곩ù gê³±Tpâ.
40. Ýâ~âRÔâ
41. ÉêRÍâÈÒ ÏÖΰ[ªgÒ ûRîÂÒ Éê©î{âªyê ~êÂê³Z©ÈÒ
42. pêÑDÁêôvÒ ûRîÂÒ
43. I~âóR
44. ú©zⶩdâ½yâ Æ©Ìâ°ËÀâ}â°Q aÔâg곪vâªyê Æ©Ìâ°Ë
45. pê©ÍêW Ýâ°Ôâ° Àê³ÂêDgâÔâ°, pê©ÍêW Ýâ°Ôâ° Àâ°îgâÔâ°, pê©ÍêW gâ³vâ°gâÔâ° ÝÖgâ³ dâkÖ+ pê©ÍêW
}â³·° Éê©î{âªyê A{âpê {ꩵâ{â Ýê³pâоª{â AÀâ°{â° ÀâÃÖÚd곪vâ dâkÖ+ pê©ÍêWÌâ°}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû dâkÖ+ pê©ÍêW.
46. Éê[©r°gâÔâ°, ±Ôâ~â Àâ°yâ°K û©Àê°Éâ°xJ{â dêZ©ÌâÃÖ}ÒgâÔâ°
47. %ÏÖ"î Ýêkâ°+Àâî Éâ°ªdâ (Ƶê©Íâ Àâ°Ýâyâ]{â Éâpâdâ°gâÔâ°) %º¾Ìâ°Àâ°, 1957pâ (1957pâ
dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 58) aª{â}ê© %}â°Éâ³äÌâ° 2}ê© %ªdâx{â¶[ dÖ·dÖ·dê"
ÆÀâîÉâÈÖ{âªyê (ÅÖpâyâ{â¶[ IyÖR¬ÉâÈÖ{â %zâÀÖ yâÌâÃÖîÉâÈÖ{â) Éâdâ"pê.
48. dâ±°T
49. UÔ⾩pâ°
50. %ÏÖ"î Ýêkâ°+Àâî Éâ°ªdâ (Ƶê©Íâ Àâ°Ýâyâ]{â Éâpâdâ°gâÔâ°) %º¾Ìâ°Àâ°, 1957pâ (1957pâ
dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 58) aª{â}ê© %}â°Éâ³äÌâ° 2}ê© %ªdâx{â¶[ dÖ·dÖ·dê"
ÆÀâîÉâÈÖ{âªyê (ÅÖpâyâ{â¶[ IyÖR¬ÉâÈÖ{â %zâÀÖ yâÌâÃÖîÉâÈÖ{â) yâªÏÖdâ° Àâ°yâ°K
%{âpâ UÈÖ[ IyâR}âQgâÔâ°.
51. Ýêªvâ, ¾©pÖ ÝÖgâ³ ÉÖpÖΰ
52. ÏÖZ XªvÒ Epâ{â ~êòpâdê dâÚGgâÔâ°
53. ÆÅâ³»
54. i) EªgÖÈÖÀâ°[ Æ°úZyâ ¾©pâ°, Ù¾m ¾©pâ°, ÅâsD Eùû{â ÚûDÈÒ ¾©pâ°,
iÍ⺩Ìâ° ¾©pâ°, %Ì곩¾dÒ ¾©pâ°, ÏÖXrî ¾©pâ° ÝÖgâ³ Ù¾m
pâþyâgê³ùû{â ¾©pâ°; Àâ°yâ°K
ii) û©·° ÀâÃÖÚ{â dâªÂê©}âpâ°gâÔâ¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â ¾©pâ°
¥ EÀ â ógâ Ôâ }â ° Q Ýê ³pâ yâ ° ~â Úû{â ¾ © pâ ° .]
1
1. 2005pâ %º¾ Ìâ ° À â ° Éâ ªfê X 27pâ À â ° ³·dâ ¬}Öªdâ : 7.6.2005 îª{â ~â Z»Ìê ³© ÊÉâ ÈÖÐ{ê .

2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 93
Upâvâ}ê© %}â°Éâ³ä
µê©dâvÖ aª{âpâ {âpâ{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ°
[4(1)(U)(i)}ê© ~âZdâpâx]
dâZÀâ° ÉâªfêX Éâpâdâ°gâÔâ ÆÀâpâ
1 2
1. ä}âQ %zâÀÖ Ïêù\ gâsDgâÔâ° ÝÖgâ³ }ÖxXgâÔâ°
2. %Àâ°³·X %zâÀÖ %pê %Àâ°³·X ÝâpâÔâ°gâÔâ}â°Q %ÔâÀâÚûpâ°Àâ %zâÀÖ E·[¬pâ°Àâ ä}âQ,
Ïêù\ Àâ°yâ°K Eyâpâ ÏêÈêÏÖÔâ°Àâ È곩ÝâgâÔâ AÅâpâxgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÉâ°KgâÔâ°.

1
[3. %Àâ°³·X Àâ°yâ°K %pê %Àâ°³·X ÝâpâÔâ°gâÔâ°.]
1

1. 2005pâ %º¾ Ìâ ° À â ° Éâ ªfê X 27pâ À â ° ³·dâ ¬}Öªdâ : 7.6.2005 îª{â Éê © îÉâ ÈÖÐ{ê .
1
[Àâ°³pâ}ê© %}â°Éâ³ä
µê©dâvÖ }Ö·"pâ {âpâ{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ°
[4(1)(U)(ii)}ê© ~âZdâpâx]
dâZÀâ° ÉâªfêX Éâpâdâ°gâÔâ ÆÀâpâ
1 2
1. dêôΰª{â }âvêÉâ¬pâ°Àâ %zâÀÖ ~ÖZ¹gâùª{â UÔêÉâ¬pâ°Àâ d⽸ I~âdâpâxgâÔâ°
2. ÝÖpâ° ±³¬ (Áê[ ôAXÍÒ) EsDgêgâÔâ°, î~ÖZ XdâDî EsDgêgâÔâ° Àâ°yâ°K %ªyâÝâÀâógâÔâ}â°Q
aÔâg곪vâªyê U·[ ±gêÌâ° EsDgêgâÔâ°; vÖª±pâ° Èê©Äyâ Àê°©ÈÖæÀâ¹ ÝÖÔêgâÔâ°,
Àâ°¹J}â Ýêªkâ°gâÔâ°.
3. (û©·° ÀâÃÖÚ{â dâªÂê©}âpâ°gâÔâ¶[pâ°Àâ %zâÀÖ Eyâpâ î©»Ìâ°¶[pâ°Àâ) Ýâ¹J}â uÖÀâÃÒ,
m¶[, IÄR}âdÖΰ, ÁâòZÂÒ ÉÖ" ]ÍÒ, ~ê©ÉÒD, Ýâ¹J}â ~Ö¾©Ìâ° Àâ°yâ°K Ýâ¹J}â pâÉâ
aÔâg곪vâªyê ÉâªÉâ"îû{â UÈÖ[ Ýâx°JgâÔâ° Àâ°yâ°K yâpâdÖîgâÔâ°.
4. ·ÚgâÔâ¶[pâ°Àâ Ýâ»K Àâ°yâ°K pê©ÍêW }â³·°gâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû, U·[ ±gêÌâ° }â³·°;
Ý곶gê {Öpâ.
5. %Àâ°³·X È곩Ý⬪{â yâÌâÃÖîû{â ~ÖyêZgâÔâ Ýê³pâyÖÐ, ~êZÍâpÒ dâ°dâ"pÒ ÝÖgâ³
~ÖX}ÒgâÔâ³ aÔâg곪vâªyê UÈÖ[ ~ÖyêZgâÔâ°.
6. ~ÖZ¹gâÔâ dâ³{â·°
7. %Údê Àâ°yâ°K %Údê ~âóÚ
8. ²¬î}â {âÏêTgâÔâ° Àâ°yâ°K dâÚGgâÔâ° aÔâg곪vâªyê ²¬pâ° (±ª±°) Àâ°yâ°K ÏêyâK
9. Ïê©îªgÒgâÔâ°; Uª{âpê:
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 94
(1) ÏÖÈÒ Ïê©îªgÒgâÔâ°
(2) d곩}Ò Àâ°yâ°K ÂÖX~âvÒË p곩·pÒ u곩vâÇêgâÔâ° aÔâg곪vâªyê, ÂÖX~âvÒË
p곩·pÒ Ïê©îªgÒgâÔâ°
(3) ÉêSîdâÈÒ p곩·pÒ Ïê©îªgÒgâÔâ°
(4) ¾©vâÈÒ p곩·pÒ Ïê©îªgÒgâÔâ°
(5) Eyâpâ û¶ªvâîdâÈÒ p곩·pÒ Ïê©îªgÒgâÔâ°
(6) ÉâªÌ곩Êyâ ÏÖÈÒ %zâÀÖ p곩·pÒ Ïê©îªgÒgâÔâ° aÔâg곪vâªyê, Eyâpê
(7) ~â[ÀâÃÒpÒ ÏÖ[dÒgâÔâ°, Ïê©îªgÒ ÝñûªgÒgâÔâ°, È곩dê©ÂÒ îªgÒgâÔâ° Àâ°yâ°K
dâÀâpÒgâÔâ°, %vÖ~âDpÒ ÆyÒvÖZÀâÈÒ û[©ÀÒgâÔâ°, ÈÖdÒ}âÂÒgâÔâ°, ÈÖdÒ
ÀÖÍâpÒgâÔâ°, dÖ[ª~Òb Àâ°yâ°K p곩¶ªgÒ U¶Àê°ªÂÒgâÔâ°
10. ²©Ú UÈêgâÔâ°
11. uê©}â°gâ³vâ°
12. ~âsD (Ïê¶DªgÒ) gâÔâ° Uª{âpê, ÌâÃÖÀâó{ê© ±ÂêDgâÔâªzâ ÀâÉâ°KÆ}곪¬gê Éê©îpâ°Àâ
%zâÀÖ Éê©îpâ{â Àâ·"}êôÉÒG pâ±Tî}â ÂÖZ}ÒbÆ°Íâ}Ò, dâ}ê]©Ìâ°pÒ %zâÀÖ U¶Àê©rpÒ
ÏêÈÒDgâÔâ° %zâÀÖ Ïê¶DªgÒ.
13. ÏêôûdâÈÒgâÔâ°, ÂÖXªvâÀâÃÒ ÉêôdâÈÒgâÔâ°, ÉêôdâÈÒ u곩vâÇêgâÔâ°, ÉêôdâÈÒ îdÖ_gâÔâ°, Àâ°dâ"Ôâ
»ZkâdâZ ÉêôdâÈÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ªzâÀê© ÀâÉâ°KgâÔâ° Àâ°yâ°K ÂêôpÒgâÔâ°, r³X±°gâÔâ° Àâ°yâ°K
ÁÖ[~ÒgâÔâ³ aÔâg곪vâªyê %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K I~â¥ÉÖ|â}âgâÔâ°.
14. ±Ì곩ÀâÃÖÉÒ ²ZdêÂÒgâÔâ°
15. ²r°XÀê°}Ò
16. Àâ°³Ôê~âóÚ
17. %Àâ°³·X È곩ÝâgâÔâ Ýê³pâyÖÐ, dâ²Tx Àâ°yâ°K Idâ°", %·°XÆ°¾Ìâ°ª, ~Ö[ûDdÒ
%zâÀÖ Eyâpâ ÀâÉâ°Kgâùª{â yâÌâÃÖîû{â ±dêÂÒgâÔâ°
18. ±·" vâZgÒgâÔâ°
19. Àê°©x{â ±»KgâÔâ°
20. %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â ±ªvâÀÖÔâ Éâpâdâ°gâÔâ°
21. ÉêªsZÁâògâÈÒ, Àâ°}곩ÏÖ[dÒ Àâ°yâ°K ÉâÏÒÀâ°îÉâ±ÈÒ ~âª~ÒÉêÂÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ
ÅÖgâgâÔâ°.
22. ±Ôâ~â{â dâÚG (kÖdÒ ûDdÒ)
23. pÖÉÖÌâ°¾dâ gê³±TpâgâÔâ° Àâ°yâ°K pÖÉÖÌâ°¾dâgê³±Tpâ Æ°µâZxgâÔâ°, uêôÆdÒ gê³±TpâgâÔâ°,
Éâ³dÖ_ Wx° ~êò©ÍâdÖªµâgâÔâ°, Ê~âbª, ÉâÉâX ÏêÔâÀâ¹gê ~êò©ÍâdÖªµâgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉâÉâX
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 95
¾Ìâ°ªyâZdâgâÔâ°, Ñ©r }ÖµâdâgâÔâ°, ÑZÆ°}ÖµâdâgâÔâ°, {⪵âdâ}ÖµâdâgâÔâ°, ú¶©ª{âZ
}ÖµâdâgâÔâ°, dâÔê}ÖµâdâgâÔâ°, Ýâ²ËÉêôvÒgâÔâ°.
24. dÖÕ ²©}ÒbgâÔâ° Àâ°yâ°K ²©mgâÔâ° (dâkÖ+ %zâÀÖ Ýâ°î{â); d곩dê³ dÖΰ Àâ°yâ°K
²©mgâÔâ°; Ýâû kâÝâ UÈêgâÔâ° Àâ°yâ°K äd곩î.
25. pâ±T{â dâ³Ú{â yêªÐ}â }Öpâ° IyâR}âQgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû, yêªÐ}â }Öpâ° Àâ°yâ°K
yêªÐ}â }Öî}â IyâR}âQgâÔâ°.
26. ÏÖkâ¹dêgâÔâ°
27. dÖr}Ò Àê©ÉÒD Àâ°yâ°K dÖr}Ò ÌâÃÖ}ÒË Àê©ÉÒD
28. dâ°Zû±ÈÒgâÔâ°
29. dÖgâ{â{â Àâ°yâ°K ~Ö[ûDÑ}â È곩rgâÔâ° Àâ°yâ°K yâÂêDgâÔâ°
30. dꩪ{âZ ÀâÃÖpÖr yêîgê %º¾Ìâ°Àâ°, 1956pâ (1956pâ dꩪ{âZ %º¾Ìâ°Àâ° 74) 14}ê©
~âZdâpâx{â¶[ ¾¬ËÍâD~âÚÉâÈÖ{â h곩¸yâ Éâpâdâ°gâÔâ°.
31. fÖ{âX yêô·gâÔâ° (}Ö}ÒîÁêô}ÒG Àâ°yâ°K îÁêô}ÒG), A{âpê ~âZ»Ì곪{â° 200 gÖZª %zâÀÖ
200 Æ°.¶©.gâÔâ %zâÀÖ %{âÑ"ªyâ dâÚÀê° ~âZÀâÃÖx{â gÖZÝâdâ ÉÖXµêgâÔâ¶[, ÏÖr¶gâÔâ¶[
%zâÀÖ s}ÒgâÔâ¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â, %ªzâ gÖZÝâdâ |ÖpâdâgâÔâ}â°Q aª{ê© |Öpâdâ{â¶[
Er°D ÉâgâÂÖÐ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{âÀâógâÔâ}â³Q aÔâg곪vâªyê dê³±Tî UÇêJÌâ°}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû, UÇêJ ÉâþyâÀÖ{â þªÚgâÔâ°
32. dâÉâ³»Ìâ° %zâÀÖ mî ÀâÉâ°KgâÔâ°, Uª{âpê EÆ°, mî, dâÉâÏÒ, ÉêôÀâÃÖ, {â±", kâ°Æ°",
g곩r, ûyÖpâ, }âÑb, d곩pÖ, gÖm°Àâ°¹, ±ÚÌâÃÖ, ÐmÈÒ.
33. }곩ÂÒ ~âóÉâKdâgâÔâ°, Æ{ÖX¼Ë }곩ÂÒ ~âóÉâKdâgâÔâ°, gÖZ XÁÒ ~âóÉâKdâgâÔâ° Àâ°yâ°K
~âZÌ곩gÖ·Ìâ° }곩ÂÒ ~âóÉâKdâgâÔâ°
34. UÑbÀâÃÒ û" Z~ÒgâÔâ°, ApÒEÄ ÈêôÉê}ÒbgâÔâ°, Ƶê©Íâ AÀâ°{â° ÈêôÉê}ÒbgâÔâ°
(UÉÒYUÈÒ), ÀâÃñÈÖX|Öîyâ Àâ°°ªgâvâ ÈêôÉê}ÒbgâÔâ° (ÆU²UÈÒ), pâÁâóK d곩ÂÖgâÔâ°,
ÚEIJ ÈêôÉê}ÒbgâÔâ°, dâ½» ÉÖ]Àâ°XgâÔâ°, ~ê©ÂêªÂÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ªzâÀâógâÔâ°
35. ÝÖ·°¹Éâ°Àâ ÏÖr¶gâÔâ° Àâ°yâ°K ¾~âRÈÒgâÔâ°
36. UÈÖ[ ±gêÌâ° Áêô±pÒgâÔâ° Àâ°yâ°K Áêô±pÒ Àê©ÉÒD
37. ÁêôpÒdê[©, uê©ÚÀâ°x°J, E¬M·° ±³¬, d곩ÈÒ ÏÖÌâ°[pÒ ±³¬, ÝÖpâ° ±³¬,
d곩ÈÒ ûªvâpÒ ±³¬, E¬M·° ~âóÚ Àâ°yâ°K Ñ[ªdâpÒ.
38. g곩ºÌâ° þr°D, Àê°ô{Ö Àâ°yâ°K pâÀê; %Ñ"Ìâ° þr°D Àâ°yâ°K pâÀê; Àê°dê" u곩Ôâ{â pâÀê,
¬]{âÔâ |Ö}âXgâÔâ þr°D.
39. Ýâ°îgâvâÈê
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 96
40. ÝÖXªvÒ ~âª~ÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K u곩vâÇêgâÔâ°
41. Ä©t곩~âdâpâxgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê dâpâdⰵⷠÀâÉâ°KgâÔâ°
42. uê©}â°yâ°~âR
43. Àê°{â°¾©dê³ËÔâÀêgâÔâ° (Ý곩ÉÒ ~êô~ÒgâÔâ°) Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ u곩vâÇêgâÔâ°
44. Ýê³Éêôî Éâpâdâ°gâÔâ°
45. AÝÖpâ |Ö}âXgâÔâ Àâ°yâ°K ¬]{âÔâ |Ö}âXgâÔâ û~êR Àâ°yâ°K Ýê³r°D
46. YÉÒ (Àâ°ªm°gâvêG)
47. uê©Ú Àâ°¹J}â Àâ°³»ËgâÔâ° Àâ°yâ°K uê©Ú Àâ°¹J}â ÝâxyêgâÔâ°
48. }âdⶠAÅâpâxgâÔâ°, dâ½yâdâ Àâ°¹gâÔâ° Àâ°yâ°K Ýê©pÒ Ä}ÒgâÔâ°
49. ÉÖªÏÖZ¹ Àâ°yâ°K È곩ÏÖ}âgâÔâ° aÔâg곪vâªyê %gâpâ±»K, |â³~âdâÚG Àâ°yâ°K |â³~â{â
±»K Uª{â° ÉÖÀâÃÖ}âXÀÖÐ dâpêÌâ°ÈÖgâ°Àâ Éâ°gâª|â dâÚGgâÔâ°
50. ÅÖp⻩Ìâ° ÉâªÐ©yâ ÀÖ{âXgâÔâ° Uª{âpê, Æ©Çê, ÀêôÌ곩¶}Ò, y⪱³î, Àâ°½{âªgâ,
hârª, Ùªmpâ, ÝÖÀê³Ë©¾Ìâ°ª, dê³Ôâ·°, ÉÖDpÒ, Éâp곩{Ò, Éâªyâ³pÒ,
¬ÈÒpâ³ÏÖ, }Ö{âÉâ]pâ, v곩·°, yâ±ÈÖ, µâÝâ}ÖÌâÃÒ, ~âdÒÀÖuÒ, ÆäyâZ Æ©Çê,
g곩r°ÀÖ{âX, À곩pÒûªgÒ, kâªvê, yêëªgâÈÒ, pâ°{âZÆ©ÇÖ Àâ°yâ°K ÉÖpâªÐ Àâ°yâ°K
%ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K I~âÉÖ|â}â ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°.
51. %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â dêôgÖîdÖ dâkÖ+ÀâÉâ°KgâÔâ° Àâ°yâ°K ~ÖXѪgÒ ÀâÉâ°KgâÔâ°.
52. dêôgÖîdÖ dꩱÈÒgâÔâ° Uª{âpê, Ýêô Àêò©ÈêD©uÒ dꩱÈÒgâÔâ°, XLPE dꩱÈÒgâÔâ°,
uê¶[ΰª{â yâ°ª²{â dꩱÈÒgâÔâ°.
53. %ºÉâ³äÉâ±Ýâ°{Ö{â {â³pâÉâª~âdâË Éâ·dâpâÇêgâÔâ³ Éê©î{âªyê ÀâÃÖþ» yâªyâZuÖC}â
IyâR}âQgâÔâ°.
54. û©Àê° UÇêJ ÈÖXª~ÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ÈÖª{âZgâÔâ°, ~êÂê³Z©ÀâÃÖXdÒb Àâ°yâ°K gÖ[ÉÒ äÆ°¹
55. ÉÖÀâËm¾dâ ÆyâpâÇÖ ~â{âP»Ìâ° (ÄÚUÉÒ) Àâ°³·dâ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖÚ{â û©Àê°UÇêJ.
56. f곩ÀÖ
57. gÖù~ârgâÔâ°
58. ¶gêQ ôÂÒ.
59. Éâ°xJ, Éâ°xJ{â dâ·°[, Éâ°xJ{â IyâR}âQgâÔâ°, vÖÈê³Àê°ôÂÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ Éâ]kâægê³ùÉâ°Àâ
ÀâÉâ°KgâÔâ°.
60. iÍâºÌâ° Àâ°yâ°K ÁÖÀâÃÖËÉâ°XsdâÈÒ yâÌâÃÖîdêgâÔâ°; iÍâ|âgâÔâ° Àâ°yâ°K ~âZÉÖ|â}âgâÔâ
%º¾Ìâ°Àâ°, 1940pâ %ÚÌâ°¶[ ¾©vâÈÖ{â ÈêôÉê¾bgê %}â°ÉÖpâÀÖÐ yâÌâÃÖîÉâÈÖ{â
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 97
%zâÀÖ AÀâ°{â° ÀâÃÖÚdê³Ôâ\ÈÖ{â iÍ⺩Ìâ° Àâ°°ÈÖÀâ°°gâÔâ°, YÄ¥gêZ©Ú}â ÈêôÂÒ
¶Ñ]vÒ ~ÖXpÖÕ}Ò, ÀÖÚªgÒgÖm°gâÔâ°; Àêô{âXÑ©Ìâ° µâÉâçäÑyêbÌâ°, {âªyâ %zâÀÖ
~âµâ°Àêô{âXÑ©Ìâ° I{êM©µâgâùgÖÐ}â ÏÖXªvê©uÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %{ê© ±gêÌâ° ÀâÉâ°KgâÔâ°;
ûîªuÒgâÔâ°; p곩gâÀâ}â°Q ~âyêK Ýâkâ°+Àâ %zâÀÖ ~âZÌ곩gÖ·Ìâ°{â¶[ ±ÔâÉâ°Àâ
û{âP~âÚÉâÈÖ{â îOmªÂÒgâÔâ° aÔâg곪vâªyê p곩gâ ~âyêK Ýâkâ°+Àâ %zâÀÖ
~âZÌ곩gÖ·Ìâ° îOmªÂÒgâÔâ°.
61. Àêô{âXÑ©Ìâ° Éâ·dâpâÇêgâÔâ°, ÉÖ|â}âgâÔâ° Àâ°yâ°K Eª~Ö[ªÂÒgâÔâ°.
62. AÌâ°°ÀêË©{â iÍâºgâÔâ yâÌâÃÖîdêÌâ°¶[ ±ÔâÉâ°Àâ iÍ⺩Ìâ° ÉâÉâXgâÔâ°, Ïê©pâ°gâÔâ°,
ÐvâÀâ°³¶dê Àâ°yâ°K Àâ°pâ{â yê³gâÂêgâÔâ°.
63. Æ°dâbvÒ ÄÆû ÉêD²ÈêôÉâpÒ
64. ÀâÃñÈÒG ÀâÃÖÚ{â ~Ö[ûDdÒ ~Ö{âpâdê_gâÔâ°, ÝâÀÖΰ kâ~âR¶gâÔâ° Àâ°yâ°K
65. }Ö~ÖÉÖ[ XÏÒgâÔâ° (apâr° }ê·ÝÖÉâ° dâ·°[gâÔâ°) Àâ°yâ°K µâÝâÏÖ{Ò dâ·°[gâÔâ°
66. }Ö}ÒÁêpâÉÒ dÖûDªgÒgâÔâ°
67. }Ö}ÒÁêpâÉÒ È곩ÝâgâÔâ° Àâ°yâ°K Æ°µâZÈ곩ÝâgâÔâ°; %·°XÆ°¾Ìâ°ª}â, þyÖKÔêÌâ°,
dâªä}â, yÖÀâ°Z{â, dÖXvÒÆ°Ìâ°Æ°W}â, û©Éâ{â Àâ°yâ°K Éâyâ°Æ}â gâsDgâÔâ°, ÉÖ[ XÏÒgâÔâ°,
ÏÖ[dÒgâÔâ°, ²ÈêÂÒgâÔâ° ÝÖÔêgâÔâ°, ²Èê[gâÔâ°, Ýâ³~ÒgâÔâ°, ûå~ÒgâÔâ°, ÏÖpÒgâÔâ°,
ÉâpâÔâ°gâÔâ°, pñªvÒgâÔâ°, Éê" ]©pÒgâÔâ°, ~Ö[ XÂÒgâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpê UdÒbr³Zµâ}ÒgâÔâ°;
È곩Ýâ{â ~âóÚ, U·[ ±gêÌâ° Àâ°yâ°K gêZ©vÒgâÔâ È곩Ýâ{â ~ê©ÉÒDgâÔâ°; Àê°rÈÒ
ÉÖ" Z~ÒgâÔâ° Àâ°yâ°K Àê©ÉÒDgâÔâ°.
68. dâZÀâ°ÉâªfêX 30 pâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{âÀâógâÔâ Ýê³pâyÖÐ UÇêJ dÖÔâ°gâÔâ°
69. %À곩¾ÌâÃÖ dÖgâ{â, ÏÖ[sªgÒ dÖgâ{â, dÖ±Ë}Ò dÖgâ{â, ÉêÈ곩Áê}Ò, Ä.Æ.û.
Èê©Äyâ dÖgâ{â, ÉêD¾bÈÒ dÖgâ{â, sµâ³XdÖgâ{â, ÀÖrpÒ ~âòZÁÒ dÖgâ{â,
AÂÒËÏ곩vÒËgâÔâ°, dÖvÒË Ï곩vÒËgâÔâ°, dÖp곩gê©ÂêvÒ Ï곩vÒËgâÔâ°,
vâ³~ê[dÒb Ï곩vÒËgâÔâ°, ~âÈÒR Ï곩vÒËgâÔâ°, ÉÖåÏ곩vÒËgâÔâ°, sZ~ê[dÒb
Ï곩vÒËgâÔâ° Éê©î{âªyê %ªzâÀê© UÈÖ[ ±gêÌâ° dÖgâ{âgâÔâ° A{âpê, Áêò©Â곩gÖZÕdÒ
dÖgâ{âgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû; %}â°~âÌâ°°dâK (Àê©ÉÒD) dÖgâ{âgâÔâ°, ~ê©~âpÒ Àê©ÉÒDgâÔâ°
Àâ°yâ°K Àâ°°{âZx dÖgâ{â;
70. EÈêÑådÒ dÖªvâdÒD dê³ÔâÀê (~êô~Ò)gâÔâ° Àâ°yâ°K %{âpâ u곩vâÇêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû
~êô~ÒgâÔâ°, r³XÏÒgâÔâ° Àâ°yâ°K U·[ ±gêÌâ° u곩vâÇêgâÔâ°.
71. e{â°Àâ ~âóÉâKdâgâÔâ Ýê³pâyÖÐ Àâ°°¬Zyâ ÀâÉâ°KgâÔâ°, Èê©Ù}â ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ° Uª{âpê, Èêdâ"{â
~âóÉâKdâgâÔâ°, dÖgâ{â{â ·d곩Âê (U}ÒÀê·~Ò) gâÔâ°, vêôîgâÔâ°, dÖXÈêªvâpÒgâÔâ°,
pê©ÉÒdÖvÒËgâÔâ°, dÖÂÒÈÖgÒgâÔâ°, ÐZ©sªgÒ dÖvÒËgâÔâ°, AÀâ°ªyâZx dÖvÒËgâÔâ°,
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 98
Ýâ³XÀâ°pÒ ~êò©ÉÒD dÖvâ°ËgâÔâ°, äyâZ¬ª{â dâ³Ú{â ~êò©ÉÒD dÖvÒËgâÔâ°, Ƶê©Íâ
Éâª{âÅâËgâùgÖÐ dÖvÒËgâÔâ°, Áêò©Â곩 Àâ°yâ°K ÉÖD Xª~Ò A·TÀâÃÒgâÔâ°, dâª~âòrpÒ
Èê©Ù}â ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°.
72. Â곩}âpÒ Àâ°yâ°K dÖÂÒËsZuÒgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê Àâ°°{âZx EªdÒ
73. ÉâªÉâ"îû{â ÀâÃÖªÉâ, d곩ù ÀâÃÖªÉâ Àâ°yâ°K Æ°©}â°
74. ²¬î}â, Àâ°pâ{â Àâ°yâ°K dÖgâ{â{â »pâ°Ôâ°
75. dâZÀâ°ÉâªfêX 30 pâ¶[ ¾¬ËÍâD~âÚû{âÀâógâÔâ Ýê³pâyÖÐ ¬]{âÔâ |Ö}âXgâÔâ°
76. pêô·° Ï곩ÐgâÔâ°, UªÊ}ÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀÖXgâ}ÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ°
77. pÖØ
78. û{âP Ivâ°~âógâÔâ°, mÀâùΰª{â yâÌâÃÖîû{â ±ÂêDÌâ° ¬îÉâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K Eyâpâ
ÀâÉâ°KgâÔâ°,¥
(1) Ýê¹gê %zâÀÖ dê³Z©µÖ ÀâÃÖÚ{â ÉÖdÒbgâÔâ°, ÉÖDѪgÒgâÔâ°, gê³[©ÀÒgâÔâ°,
µÖ·°gâÔâ°, ÉÖ"ÁâËgâÔâ°, Àâ°Áâ[pÒgâÔâ°, Àê°ªsÈÖ[gâÔâ°, Àê©ÈÒgâÔâ°, ÂêôgâÔâ°, Ï곩
ÂêôgâÔâ° Éê©î{âªyê ±ÂêD ¬îÉâ°gâÔâ°.
(2) Ýê¹gê %zâÀÖ dê³Z©µÖ ÀâÃÖÚpâ{â dâpâÀâÉâçgâÔâ°, µÖ·°gâÔâ°, ÉÖ"ÁÒËgâÔâ°,
Àâ°Áâ[pÒgâÔâ°, Àâ°ªsÈÖ[gâÔâ°, Àê©ÈÒgâÔâ°, ÂêôgâÔâ°, Ï곩 ÂêôgâÔâ°, dâZÀÖÂÒgâÔâ°,
gê³[©ÀÒgâÔâ°, dêôä©·gâÔâ° aÔâg곪vâªyê ±ÂêD ¬îÉâ°gâÔâ°.
(3) d⪱ùgâÔâ° Àâ°yâ°K ~âZÌâÃÖx dÖ·{â¶[ ±ÔâÉâ°Àâ pâgâ°$gâÔâ°
(4) ÏêvÒ¶¾}Ò, ÂꩱÈÒ ¶¾}Ò, ÂÖÌâ°ÈêÂÒ ¶¾}Ò Àâ°yâ°K Ñkâ}Ò ¶¾}Ò Àâ°yâ°K
yâÌâÃÖîdêgâÔâ°
(5) dârË}ÒgâÔâ° (vÖZ~ÒgâÔâ° Éê©î{âªyê) Àâ°yâ°K Eªs©îÌâ°pÒ Ïê[ ôªvÒgâÔâ°, dârË}Ò
Àâ°yâ°K ÏêvÒ ÀÖX·}ÒbgâÔâ°
(6) Eyâpâ Éâm°@gê³ùÉâ°Àâ ÀâÉâ°KgâÔâ°
79. dÖXÈêªvâpÒ AÐ ±ÔâÉâ¬pâ°Àâ |ÖÆ°Ëdâ äyâZgâÔâ°
80. î}â³XÀê±ÈÒ U}âÊË ÚÀêôÉÒgâÔâ° Àâ°yâ°K %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ°
81. m¾ÀÖpâgâÔâ°
82. Éâ°pâÑ_yâ ÏêªÑdâÚGgâÔâ°
83. Àâ°pâÔâ° Àâ°yâ°K ÐZÂÒDgâÔâ° (m¶[dâ·°[gâÔâ°)
84. Ý곶gê Ìâ°ªyâZgâÔâ° Àâ°yâ°K %{âpâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K I~âÅÖgâgâÔâ°
85. ÌâÃÖª»Z©dâ½yâÀâ·[{â }Övâ{곩¹gâÔâ° aÔâg곪vâªyê Ýâvâgâ° Àâ°yâ°K Eyâpê m· ÉÖîgê
}ÖÀêgâÔâ°
2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 99
86. dê}ê yêgê{â ÝÖ¶}â ~âóÚ, Ìâ°°ÝêkÒs ÝÖ·° Àâ°yâ°K Ðx°J (~⾩pÒ)
87. AgÖX˾dÒ {ÖZÀâdâ yêô·Àâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê Eyâpê {ÖZÀâdâ yêô·gâÔâ°
88. dâ}âQvâdâgâÔâ°, %ÀâógâÔâ u곩vâÇêgâÔâ°, ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K I~âÅÖgâgâÔâ° aÔâg곪vâªyê
Èê}ÒbgâÔâ° Àâ°yâ°K ÁêZ©ÀâÃÒgâÔâ°.
89. Ê©îgê, Àê°ªyÖX, gâÉâgâÉê, {â¾ÌâÃÖ, ÍÖÊ©îgê, É곩ª~Ò, dÖkâ° (dâyÖK), %mÀÖ}â,
dâÏÖÏÒ䩾, Ïê³mpÒ ~âòÈÒ, yê©uÒ~âyÖK, uÖ~âyêZ, Àâ°pÖtâÀê³gâ°$, dâ·°[Ýâ³Àâó,
Éâ°gâª|â ÉâÉâX ²©mgâÔâ°, %îû}â, O·Ñ", Àê°xÉâ°, û}ÖQÀâ°}Ò, {ÖÈÒä¾Q, ·Àâªgâ,
Ýâ°xÉê©Ýâx°J Àâ°yâ°K axÀê°xû}â dÖΰ; Ùm³pâ; Eªgâ°
90. {ê©ÝÖ{ÖwâXË Éâ·dâpâÇêgâÔâ° Éê©î{âªyê A{âpê |âîÉâ°Àâ Ivâ°~âógâÔâ° Àâ°yâ°K
~Ö{âpâdê_gâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê ÑZ©vÖ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ° (aÔÖªgâx Àâ°yâ°K Ýê³pÖªgâx)
91. ÉÖ±°{Ö¾ (Éâ±TÑ") aÔâg곪vâªyê ±ÂêDgê ÝÖdâ°Àâ gâªÊ (ÉÖDkÒË); Ýâ°¹Éê ²©m
Àâ°yâ°K Ýâ°¹Éê Ýâ¹J}â ~âóÚ.
92. kâÝÖ
93. ÉÖ|â}âgâÔâ°, Uª{âpê,¥
(1) dêô gâpâgâÉâgâÔâ°; UÈÖ[ ±gêÌâ° gâpâgâÉâdÖ"Ð ±ÔâÉâ°Àâ Ïê[©vÒgâÔâ°
(2) dâsªgÒ ~êô[Ìâ°pâ°gâÔâ³ Éê©î{âªyê ~êô[Ìâ°pâ°gâÔâ°
(3) ÂÖdÒË Æ°©rpÒ pêªkêÉÒgâÔâ° aÔâg곪vâªyê A{âpê, ÂÖX~Ò pêªkâÉÒgâÔâ}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû dêôΰª{â ¾ÀâËþÉâÈÖgâ°Àâ ÉÖR}âpâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K pêªkâÉÒgâÔâ°
ÝÖXªvâÈÒ (þÚ) Epâ°Àâ %zâÀÖ E·[¬pâ°Àâ ~âpâÉâRpâÀÖÐ ±{âÈÖΰÉâ±Ýâ°{Ö{â
ÉÖR}âpÒ ÉÖdêÂÒgâÔâ°.
(4) ÚZ¶[ªgÒ, yêZÚªgÒ %zâÀÖ ÂÖXĪgÒ ÉÖ|â}âgâÔâ°
(5) ~ê[©}ÒgâÔâ°, dâ²Tx{â kÖx(Iù)gâÔâ°, Igâ°pâ°ùgâÔâ° (gñuÒÉÒ) Àâ°yâ°K Àâ°pâ{â
dÖÀâ°gÖîdêgÖÐ ±ÔâÉâ°Àâ %ªzâ{ê© dâyâKîÉâ°Àâ ÉÖ|â}âgâÔâ°.
(6) Éâ³" ZvêëÀâpâ°gâÔâ°
(7) Æ{â°XkâæÑKΰª{â }âvêÉâ±Ýâ°{Ö{â %zâÀÖ }âvêÉâ¬pâ°Àâ dêô ÉÖ|â}âgâùgÖÐ %zâÀÖ
Ìâ°ªyâZ ÉÖ|â}âgâùgÖÐ vÖZΰªgÒ %zâÀÖ Ýê³pâ}â³Ñ È곩Ýâ Àâ°yâ°K dâ·°[
dê³pêÌâ°°Àâ %zâÀÖ Åâ³Æ°Ìâ°}â°Q dê³pêÌâ°°Àâ ÉÖ|â}âgâùgê vêôgâÔâ}â°Q
aÔâg곪vâªyê ~âpâÉâRpâÀÖÐ ±{âÈÖΰÉâ±Ýâ°{Ö{â ÉÖ|â}âgâÔâ°.
(8) }â³XÀâÃÖsdÒ, ÝêôvÖZ¶dÒ %zâÀÖ ÉêÈÒS dâªÂê©}ÒG Æ{â°XkâæÑK %zâÀÖ
Æ{â°XkâæÑKΰª{â·[{â À곩ÂÖpâ° Epâ°Àâ dêôΰª{â dÖÌâ°Ë¾ÀâËþÉâ±Ýâ°{Ö{â
ÉÖ|â}âgâÔâ°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 100
94. UÈêdÖå¾dÒ AsdêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê Iù{â AsdêgâÔâ°
95. ÂÖZdâDpÒ Àâ°yâ°K ~âÀâpÒ s·[pÒgâÔâ°, %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K ÂêZ©·pÒgâÔâ³ Éê©î{âªyê
A{âpê, ÏÖXrîgâÔâ°, Âêôpâ°gâÔâ°, r³XÏÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ~Ö[ X~ÒgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê
ÉÖ|â}â ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°.
96. ÂÖZ}ÒbÆ°Íâ}Ò rÀâpÒgâÔâ° (UÈêÑådâÈÒ) Àâ°yâ°K y⪻gâÔâ° ÝÖgâ³ IÑ"¾ª{â ±·~âÚû{â
%·°XÆ°¾Ìâ°ª dâªvâdâDpÒ }âªyâÝâ dâªvâdâDpÒgâÔâ°
97. I{ÖX}âÀâ}â Àâ°yâ°K dâvâ·»©pâ¥dê³vêgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû dê³vêgâÔâ°
98. ~âZÉÖ|â}â ÀâÉâ°KÀÖÐ Àâ°yâ°K fÖ{âXyêô·ÀÖÐ ±ÔâÉâ°Àâ Àâ}âÉâR» yêô·gâÔâ}â°Q
Ýê³pâyâ°~âÚû{âªyê UÔê\ÇêJ, yñÚ}â UÇêJ Àâ°yâ°K ÝâpâÔêÇêJ aÔâg곪vâªyê Àâ}âÉâR» yêô·.
99. ÌâÃÖ}곩vÒgâÔâ°, Àê¶GªgÒ pÖvÒgâÔâ°, ÉÖ·GîªgÒ pÖvÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉÖ·GîªgÒ
ÀêôpÒgâÔâ³ Éê©î{âªyê UÈÖ[ ±gêÌâ° Àê¶GªgÒ UÈêdê³å©vÒgâÔâ°.
100. ±pâÀâ¹gêgÖÐ}â ÉÖ|â}âÉâ·dâpâÇêgâÔâ° Àâ°yâ°K ±pâÀâ¹gêÌâ° µÖΰgâÔâ°, Uª{âpê,¥
1) ÏÖÈÒ~ÖΰªÂÒ ~ê}ÒgâÔâ°
2) ÁêÈÒD s~ÒG Àâ°yâ°K Eyâpê ~êò©pâÉÒ s~ÒG ~ê}â°QgâÔâ° Àâ°yâ°K ÀâÃÖdâËpÒgâÔâ°
3) EªÚÌâ°}Ò µÖΰ vÖZΰªgÒ ~ê}ÒgâÔâ°
4) ÁñªÂê}Ò ~ê}ÒgâÔâ°
5) ~êòZ©~궪gÒ %zâÀÖ Éêô[ÚªgÒ ~ê¾bÈÒgâÔâ°
6) ÏÖÈÒ~ÖΰªÂÒ ~ê}ÒgâùgÖÐ ÏÖÈÒ~ÖΰªÂÒ Éê[ ô Àâ°yâ°K µÖΰ îÉâÀÒË
ÀÖÌâ°pÒgâÔâ° aÔâg곪vâ î©ÕÈÒgâÔâ°.
7) ~ê}Ò¾ÏÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ¾ÏÒ ~ÖΰªÂÒgâÔâ°
8) ~ê¾bÈÒgâÔâ° Àâ°yâ°K gâsD dâÀâkâÆpâ°Àâ ÈêvÒgâùª{â dâ³Ú{â dêZ©ÌâÃÖ}â°gâÔâ°
9) dâ~âóR %zâÀÖ ±xJ{â ~ê¾bÈÒ ÈêvÒgâÔâ°
10) û©Àê° Éâ°xJÀâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{â ~ÖXÉêDÈÒgâÔâ° Àâ°yâ°K vÖZΰªgÒ
kÖpÒd곩ÈÒgâÔâ°
11) uÖÆ°sZ ÏÖdÒbgâÔâ°, dâ·pÒ ÏÖdÒbgâÔâ°, ~ê¾bÈÒ µÖ~âË}âpÒgâÔâ°
12) ±pêÌâ°°Àâó{âdÖ"Ð}â µÖΰgâÔâ°]
1
1. 2005pâ %º¾ Ìâ ° À â ° Éâ ªfê X 27pâ À â ° ³·dâ ¬}Öªdâ : 7.6.2005 îª{â ~â Z»Ìê ³© ÊÉâ ÈÖÐ{ê .

2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32] r:¬c¡ rçra a'cr' 101
}Ö·"}ê© %}â°Éâ³ä
µê©dâvÖ E~âRyâKpâ {âpâ{â¶[ yêîgêgê gâ°îÌâÃÖgâyâdâ" Éâpâdâ°gâÔâ°
[4(1)(U)(iii)}ê© ~âZdâpâx]
dâZÀâ° ÉâªfêX Éâpâdâ°gâÔâ ÆÀâpâ
1 2
1. ¾{ÖZm}âdâgâÔâ° (}Ödê³ËsdÒb)
2. dÖd⪲
Y{â}ê© %}â°Éâ³ä
Ýâ³vâ°Àâù yêîgê Éñ·ÅâX ¾±Ëªºyâ Éâpâdâ°gâÔâ°
[11(3)}ê© ~âZdâpâx]
dâZÀâ° ÉâªfêX Éâpâdâ°gâÔâ ÆÀâpâ
1 2
1. U·[ ±gêÌâ° À곩ÂÖpâ° ÀÖÝâ}âgâÔâ°, Op곩~ê[©}ÒgâÔâ°, Ýê¶dÖ~âDpÒgâÔâ° %zâÀÖ
ÌâÃÖÀâó{ê© Eyâpâ î©»Ìâ° ÝÖpâ°Àâ Ìâ°ªyâZ, ÂêôpÒ, r³XÏÒgâÔâ° ÝÖgâ³ ÁÖ[ XÄgâÔâ°
aÔâg곪vâªyê %ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° ÝÖgâ³ I~âÉÖ|â}âgâÔâ°.
2. dê©dÒgâÔâ°, ²Éâ"r°DgâÔâ° ÝÖgâ³ Æ°tÖΰgâÔâ° aÔâg곪vâªyê AÝÖpâ ÀâÉâ°KgâÔâ° ÝÖgâ³
~Ö¾©Ìâ°gâÔâ°, Éâpâ±pÖÊgê û{âPÀÖ{â AÝÖpâgâÔâ°, ÉâªÉâ"îyâ %zâÀÖ %pê ÉâªÉâ"îyâ
%zâÀÖ %pêÏêª{â AÝÖpâ ~â{ÖzâËgâÔâ° Ýâx°JgâÔâ°, û©·° ÀâÃÖÚ{â dâªÂê©}âpâ°gâÔâ¶[
ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Æ|âÀÖ{â Ýâx°J %zâÀÖ yâpâdÖîÌâ° IyâR}âQgâÔâ°, û©·°
ÀâÃÖÚ{â dâªÂê©}âpâ°gâÔâ¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°Àâ ÌâÃÖÀâó{ê© Æ|âÀÖ{â û{âM~âÚû{â
d곩ùÀâÃÖªÉâ, Æ°©}â°, ~ÖZ}ÒgâÔâ°, û©gâÚgâÔâ° ÝÖgâ³ OÚ (ÈÖÏÒÉâDpÒ)gâÔâ°; ·hâ°
~Ö¾©Ìâ°gâÔâ°.
3. ÀâÃÖpÖr{â Éâpâdâ°gâÔâ ÉâªÉâ"pâÇê, IyÖR{â}ê ~ÖXѪgÒ %zâÀÖ ÉâªgâZÝâÇêÌâ°¶[
±ÔâÉâ°ÀâÀâógâÔâ}â°Q ÝÖgâ³ yêîgê ÏêÈê ~âsD %zâÀÖ ÀâÃÖpÖr{â ²·°[gâÔâ}â°Q ¾©vâ°Àâ¶[
ÀâÃÖþ», pâdâ_Çê Àâ°yâ°K ÉâªgâZÝâÇêÌâ°¶[ ±ÔâÉâ°ÀâÀâógâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû Æ{â°XyÒ
%zâÀÖ UÈêdÖå¾dÒ}â UÈÖ[ Éâpâdâ°gâÔâ° Àâ°yâ°K OpÒ dâªÚ©µâ}âpâ°gâÔâ°, OpÒ
dâ³·pÒgâÔâ°, Âê¶Áêò©}ÒgâÔâ°, ÁÖXdÒb Ìâ°ªyâZgâÔâ°, vâ³XÄ[dê©sªgÒ Ìâ°ªyâZgâÔâ°,
Áêò©Â곩 dÖÄÌâ°pÒgâÔâ° Àâ°yâ°K ÉÖ" X}âpâ°gâÔâ° aÔâg곪vâªyê I~âdâpâxgâÔâ° ÝÖgâ³
%ÀâógâÔâ ÅÖgâgâÔâ° Àâ°yâ°K I~âÉÖ|â}âgâÔâ°.
4. mÀâù, dÖZdâîgâÔâ°, dâyâKîgâÔâ°, dÖ~êËÂÒgâÔâ°, ~ꩪsªgÒgâÔâ° ÝÖgâ³ dñµâ·¬ª{â
¾Æ°Ëû{â ~ÖZä©}â ÀâÉâ°KgâÔâ°.
r:¬c¡ rçra a'cr' [2005: dâ}ÖËrdâ AXdÒD 32 102
5. ÉÖ[ÂêvÒ UªgâÈÒgâÔâ° ÝÖgâ³ u곩ÚÉâ·° û{âPÀÖ{â ÅÖgâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâªyê
Ä©t곩~âdâpâxgâÔâ°, dÖgâ{â aÔâg곪vâªyê Èê©Ù}â ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°, ÉÖX¾rî
ÕsªgÒgâÔâ°, EsDgêgâÔâ°, kñ²©}ê, Àâ°pâ, gÖ[ÉÒ, dâ}âQÚ, pâ³ÕªgÒ ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°,
dâ·°[gâÔâ°, ÂêôÈÒb Àâ°yâ°K ~ꩪÂÒ, ~âZÉÖ|â}â (ÂÖÌê°[ÂÒ) ÀâÉâ°KgâÔâ° aÔâg곪vâªyê
û©Àê°ªÂÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ ¾ÀâÃÖËx ÉÖÀâ°ÐZgâÔâ°.

dâ}ÖËrdâ pÖmX~Ö·pâ AuÖC}â°ÉÖpâ Àâ°yâ°K %Àâpâ ÝêÉâî}â¶[
Ê. {âÑ_ÇÖÀâ°³»Ë
ÉâdÖËpâ{â dÖÌâ°Ë{âúË
ÉâªÉ⬩Ìâ° ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ° Àâ°yâ°K µÖÉâ}â pâkâ}ê EÈÖfê

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->