Së GD-§T Th¸i B×nh §Ò thi thö ®¹i häc lÇn I n¨m häc 2010 2011

Tr−êng THPT nguyÔn ®øc c¶nh M«n : To¸n Khèi A + B
( Thêi gian lμm bμi:180 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
I PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (7 ®iÓm)
C©uI:(2®iÓm) Cho hμm sè : y = x
4
– 5x
2
+ 4
1) Kh¶o s¸t vμ vÏ ®å thÞ (C) cña hμm sè.
2) T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm M trªn ®å thÞ (C) cña hμm sè sao cho tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M c¾t (C) t¹i
hai ®iÓm ph©n biÖt kh¸c M.
C©uII:(2®iÓm) 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh : 3cot
2
x + 2 2 sin
2
x = (2 + 3 2 )cosx
2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh :
2 2
2 2
1 4
( ) 2 7 2
x y xy y
y x y x y
¦ + + + =
´
+ = + +
¹

C©uIII:(1®iÓm) TÝnh tÝch ph©n: I =
5
2
ln( 1 1)
1 1
x
dx
x x
÷ +
÷ + ÷
í

C©uIV:(1®iÓm) Cho h×nh chãp SABCD cã ®¸y ABCD lμ h×nh thang vu«ng t¹i A vμ B víi AB = BC = a ;
AD = 2a. C¸c mÆt ph¼ng (SAC) vμ (SBD) cïng vu«ng gãc víi mÆt ®¸y (ABCD).BiÕt gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng
(SAB) vμ (ABCD) b»ng 60
0
.TÝnh thÓ tÝch khèi chãp vμ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng CD vμ SB.
C©uV:(1®iÓm) Cho các số dương : a , b, c thoả mãn : ab + bc + ca = 3
Chứng minh rằng:
2 2 2
1 1 1 1
.
1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) a b c b c a c a b abc
+ + s
+ + + + + +

II - PhÇn tù chän (3®iÓm)
ThÝ sinh chØ ®−îc chän mét phÇn trong hai phÇn (PhÇn A hoÆc phÇn B)
A Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn.
C©u VIa(2®iÓm)
1) Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho ®−êng trßn (C) : x
2
+ y
2
+ 4x – 6y + 9 = 0 vμ ®iÓm M( 1; - 8).
ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng d qua M sao cho d c¾t (C) t¹i hai ®iÓm A,B ph©n biÖt mμ diÖn tÝch tam
gi¸c ABI ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.Víi I lμ t©m cña ®−êng trßn (C).
2) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho AABC víi A(1 ; 5 ; 2) ; B(- 4 ; - 5 ; 2),C(4 ; - 1 ; 2).
T×m to¹ ®é t©m ®−êng trßn néi tiÕp I cña tam gi¸c ABC.
C©uVIIa(1®iÓm)T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau nghiÖm ®óng víi ¬xe(2 ; 3).
1 + log
5
(x
2
+ 1 ) > log
5
(x
2
+ 4x + m)
B Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao.
C©uVIb(2®iÓm)
1) Cho A(1 ; 4) vμ hai ®−êng th¼ng b : x + y – 3 = 0 ; c : x + y – 9 = 0.
T×m ®iÓm B trªn b , ®iÓm C trªn c sao cho tam gi¸c ABC vu«ng c©n t¹i A.
2) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho bèn ®iÓm A(1 ; 0 ; 0) , B(0 ; 1 ; 0),C(1 ; 1; 0) vμ
D(0 ; 0 ; m) víi m > 0.Gäi E , F theo thø tù lμ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña gèc to¹ ®é O lªn c¸c ®−êng
th¼ng AD vμ BD. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa c¸c ®−êng th¼ng OE vμ OF. T×m c¸c gi¸ trÞ
cña m ®Ó gãc EOF = 45
0
.
C©uVIIb(1®iÓm) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña tham sè m sao cho bÊt ph−¬ng tr×nh :
1 + log
5
(x
2
+ 1 ) > log
5
(mx
2
+ 4x + m)
®−îc nghiÖm ®óng víi ¬ x e R.
HÕt
Hä vμ tªn : Sè b¸o danh: ..
( C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
http://www.VNMATH.com
1