ENGLEZA PENTRU AVANSATI

,
Schimbarile permanente din viata politica, econornica sociala din tara noastr:l au dcschis
drum unor noi posibilitati. pentru a Ie fructifica pe deplin este necesara
limbilor strainc. economia, camcrtul, cultura, turismul sunt sfere de activitate al caror
succes depinde in primul rand de maniera in care cle sunt prezentate intr-o limba de larga
circulatie.
Cea mai cunoscuta mai papulara limba este limba engleza. Acest fapt este demonstrat de
numa-rul marc de tari in care engleza este vorbitii, dar de numarul de persoane care comunica
prin intermediul ei in intreaga lume.
Nu este de mirare ca in majoritatea tarilor limba engleza este 0 materie de studiu obligatorie in
toate institutiile de invaHllmlnt.
, ,
Acum dumneavoastra va numarati printre cei care doresc sa Hirgeasca sa
dobandeasca abilitatea de a comunica cficient in aceasta limba.
Cursul nostru pentru avansati va va da posibilitatea de a stapani limba, astfel indH yeti putea
conduce discutii pe diferite teme, folosind un vocabular bogat. Textelc dialogurile va vor
ajuta sa studiati mai eficient. Pe 1:1nga un numar mare de cuvinte noi, grupate tematic in cadrul
caietelor de leetii, veti gasi informatii gramaticale. Vom acarda 0 deosebita atentie exercitiilor
rccapitulative, care nu vor urmari daar sa fixeze 0 anumiHi regula gramaticala, ci va vor testa
in pennanenta de Iimba engleza acumulate anterior.
Metoda de studiu propusa de EUROCOR are un marc succes in Statele Unite ale Americii
in multe din tarile europene. Dupa numai cateva leetii va veti da seama cat de repede veti putea
obtine rezultate remarcabile eu ajutorul acestei metode. Este necesar sa invatati sistematico
Yeti abtine cele mai bune rezultate studiind zilnic doar cate 15 minute.
, ,
Va mult sueces,
ProfesoruI dumneavoastra
Cursul pentm avansati contine 32 de lectii. Fiecare lectic arc doua parti. Prima lectie din
caiet, ca prima parte a celei de-a doua, introduc notiuni noi pe care Ie yeti asimila Cll
ajutorul unor cxercitii special concepute. Ultima parte a lectiei 2 nu introduce materie noua,
ci contine exercitii recapitulative pentru materialul cursului dc nivel intermediar, precum
exercitii de pronuntie. Toate regulile gramaticalc introduse in cursul unei lectii sunt recapitulate
la fiecareia dintre acestea, sub fonna de rezumat. La fiecanai caiet de lectii
exista un vocabular care cuprinde toate elementele lcxicalc introduse pe parcursul celor doua
lectii.
Pe marginea lectiilor veti gasi inserate urmatoarclc simboluri:
Textul scris cu caractere italice in dreptul acestui semn introduce informatii gramaticale sau
fonetice noi.
Un exercitiu care va testeaza de gramatica cuvintelc nou invatate.
Cuvinte noi
Referiri la aceasta problema se fae in cadrul compendiului de gramatica pentm nivel
intennediar, la punctul 5.2.
Informatiile legate de regulile de pronuntie care merita
o atentic dcosebita vor fi plasate in interioml unui chenar.
Atunci cand inmlniti text tiparit eu care dispare cand estc acoperit cu filtrul
care este precedat de semnul ">" inseamna ca trcbuie sa urmati instructiunile date, de
excmplu sa completati propozitiile eu euvintele care lipsesc sau sa traduccti propozitiile
date.
- 1 •
NOUL SISTEM DE TRANSCRIERE FONETICA
In cadrul cursului pentru avansati vom introduce sistemul international de transcriere fonetica. Aceasta
va va permite sa invatati pronuntia exacta a fiecarui cuvant nou. Deoarece aceasta modalitate de
transcriere fonetica este folosita in majoritatea dictionarelor Englez - Roman sau dictionarele
explicative originale, ei va va inlesni folosirea eficienta a acestor dictionare.
Pentru a va facilita asimilarea noilor simboluri fonetice, Ie vom prezenta in para leI cu cele folosite
de noi in cadru] cursului pentru incepatori in cel pentru nivel mediu, de asemenea. Va vom furniza
0 scurta descriere a pronuntiei fiecarui sunet reprezentat de simbolul fonetic corespunzator.
Sistemul EUROCOR Sisternul international
Vocale:
[ a] [bas] [AJ - a scurt bus [bAS]
[ a:] [ba:'J
{a:]-alung bar [ba:]
[E] [trEfik] [re] - un sunet care rezulta traffic ['trreflk]
din combinatia sunetelor
e a
[ e] [get] [ e] - e scuTt (se pronunta ca e get [get]
din limba romana)
[a],[-] [hEpan], [hEpn] r -se pronunta ca vocala happen ['ha:p(::1)n]
romiineasca a dar este mul!
mai scurt (se poate omite in
pronuntie)
[a']. [a:] [ fa:rst] [::1:] - ::1 lung (fiindca r nu se first
pronunta sau se pronunta slab,
vocala devine lunga)
[ i] [in] [I] - i scurt m [ In]
l i:]
[ i:vnin(gl] [i:] - i lung evemng ['j :VnITl]
[0] [ klok]
[;)] - Q deschis (deschidem gura clock [kbk]
ca cum am vrea sa pronuntam
a pronuntam Q)
[0:] [ do:']
[:J: 1- 0 deschis lung (nepronuntarea door [ dj:]
lui [ din cuvantul scris produce
lungirea vocalei)
fu] [lukJ
[u] - II scurt din limba romana look [luk]
fu:] [sku:IJ [u:] - II lung school [sku:l]
- 2 -
Silaba accentuata este marcata prin semnu! [']. Acest simbol precede silaba accentuata.
In cadrul acestui sistem de transcriere fonetica vom folosi simbolul [.] care precede silabele cu
accent secundar.
[peJ] paIr
- 3 -
['i:vnlll]
l CdJ- pronuntat ca eli in
indigestion
evening
[pear]
Accentul
Consoane:
In(g)J l sin(g)] [11] - grupul de sunete ng se aude sing [ SIll]
ca in cuvfmtul romanesc pliing
(datorita denazalizarii lui n a
desonorizarii lui g)
[n [J] - sunetul romanesc shop [fJp]
] [tJ] - corespondentul grupului de church l tJCJ:tJ]
sunete transcris prin ci In limba
romana
[j] [gara:j] [3J- sunetul j din limba romana garage [gd'ra:3]
[dj] [djon] [d31 - corespondentul grupului
reprezentat in limba romana prin gi John [d3Jn]
["] [Uindau] [ w] - este u semivocalic din limba window ['wmdgw]
romiina (eg.: ca In cuvantul cuarf)
[P] lTsin(g)kJ [8] - este s interdental (se articuleaza think [8111 k]
consoana S Cll varful limbii lipi!
intre dinti)
[DZ] [ D'is] [0] - este z interdental (se articuleaza this [OISJ
zcu varful limbii Hpit de dinti)
Diftongi:
ex:
ex:
[cal
A. Completati propozitiile in limba engleza cu cuvintele care lipsesc, folosind filtrul
Ineepem eu recapitularea vocabularului introdus in prima leqie din cursul de nivel intermediar.
LECTIA 1 - PARTEA iNTAI
,
• Is it possible to get >a job >as a
teacher these days?
- This picture was taken >with a good
camera.
- >What a fool he is!
• They won't let you in >without a valid
ticket.
- It is >such a lovely day for a picnic.
- You can stay here >for a change.
- We could do >with a double bed.
- He is small >for an adult.
- Eat >with a fork, please.
- He has been waiting for just >such an
occasIOn.
- The guard has already >clippcd our
tickets.
- We're having a >boring time here.
- Travelling >by air is very exciting.
- Next week I'll be away >on business.
• It's >a pity they could't join us.
- I'm with John who's going to be our
> guide for the next few days.
- Your >scason ticket is no longer valid.
• Do not >lean out of the window.
- Send this parcel >hy rail.
- If you're making a >joumey to England,
make sure that your car is in good
condition.
• Our trip to Africa was arranged through
this >travel agency.
Pacat ca nu au venit ei cu noi.
Este 0 zi alat de frumoasa pentru picnic.
Aceasta fotografie a fast lacuta cu un aparat bun.
·4-
Ce prost e!
Ne-am deseurea eu un pat dublu.
Maniinca cu furculita, te rog!
Este posibil sa gasesc un post de profesor
in cateva zile?
Ai putea sa mai stai aici.
E seund pentru un adult.
Nu decat 0 asemenea ocazie.
Nu va aplecati in afara.
Este foarte palpitant sa eu avionu!.
Trimite acest pachet eu trenul.
Sunt cu John, care va fi ghidul nostru in
urmatoarele zile.
Abonamentul tau nu mai este valabil.
Ne plictisim aiei.
Calatoria noastra in Africa a fost organizata
prin aceasta agentie de voiaj.
Daca faci 0 calatorie in Anglia, asigura-te eft
ta este in buna stare.
Nu te vor lasa sa iotri rara un bilet valabil.
B. In exercitiul de mai jos vom repeta folosirea articolului oehotiirat. Sa complelam spatiHe libere
din propoziliile in limba engleza:
Conductorul ne-a perforat deja biletele.
'Saptamana viitoare voi fi pleeat ell afaceri.
Which of them has a doctor's degree? - Care dintre ei are doctoratul?
Acum vom folosi noile cuvinte in propozitii. Cititi-[e cu voce tare, urmarind
traducerea lor In limba romana:
In cadml primului caiet de leqii vom introduce vocabulaml care va va permite
sa scrieti un curriculum vitae 0 scrisoare de intentie in limba engleza. Cititi
cu voce tare pril1lul grup de cuvinte noi retineti traducerea In limba romana.
Particula "to" din infinitivul verbelor va fi omisa in transcrierea fonetica.
- a cauta
- dispus (sa), gata (sa),
domie
- Consiliul Municipal,
Primarie
- preferabil
- a fumiza, a asigura
- a lansa
- interesant; competitiv,
solicitant, complex
- ingenios, descurcaret;
cu initiativa
- titlu de master
- titlu de doctor; doctorat
- asuma, a prelua
- sarcina, indatorire,
mlSlUne
- grad, titlu academic
- Compania eauta comis voiajori.
- crede cil este atiit de
ingenios.
- EI este licentiat.
- Pot sa discut eu el oricand, dar
preferabil nu inainte de ora doua.
- Am titlul de master.
- Consiliului Municipal
au loc 0 data [a doua saptamani.
I would never think he's such a
resourceful man.
I have a master's degree.
- 5 -
I can talk to him at any time,
but preferably not before
two o'clock.
City Council > ['Sltl 'kaulls;)l]
to seek >[si:k]
resourceful >
degree >[ch'gri:]
master's degree >['ma:st:lz dl'gri:]
doctor's degree > dr'gri:]
(or doctorate) ['d:)kt;)r;)t]
preferably > ['pref;.1r;.1blJ1
willing > ['wr!Jll]
to take on > [telk :m]
challenging > ['tJa;I;mJ3111]
task > [ta:sk1
to launch > llJ:ntJJ
to provide > [rrd'vard]
He has a university degree.
City Council meetings are held
every second week.
The company is seeking commercial
travellers.
- John este dispus sa colaboreze
cu noi?
- Aceasta este 0 problema
interesanta.
- Nu accepta sa lucrezi In plus.
- Ei lanseaza un nou atac.
diverse/di
- Aceasta scrisoare ne va furniza
informatiile de care avem nevoie.
- Aceasta este 0 indatorire lipsita de
satisfactii.
- locuinta; conditii de cazare
- peste tot, pretutindeni
- solicitat, cerut
- a supune spre examinare, a depune,
a inainta
- esential
- proportional (ell), corespunzator
- extensiv, mult, considerabil
• a conducet, a rezolva
- cerere
- autobiografie, C.V.
- Ni s-a cerut tuturor sa ariitam
pappoartele.
- Agentia de voiaj se va ocupa de cazarea
noastra.
- A fost 0 situatie dificila, dar el a
rezolvat-o foarte bine.
- Va trebui sa mutt in acest an
universitar.
>
> [rk'stenslvh]
> l've;:lrl;:lS1
> [hrendl]
> [b'menJ;lr:Jt (WIC)]
> [r'senJ;:lI]
>[rczjomel], ['rezjumel]
> [sdb'mlt]
Is John willing to cooperate with us?
Don't take on any extra-work.
They're launching a new attack.
This letter will provide us with
the information we need.
This is a thankless task.
ThIS is a challenging problem
extensively
required
to handle
accommodation
application
all over
lata un alt grup de cuvinte noi. Sa Ie citim cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei:
various
commensurate
essential
resume
acum iata cateva exemple In care aceste cuvinte sunt folosite in propozitii. Le vom citi cu voce
tare unnarind traducerea lor in Iimba ramana:
to submit
- 6 -
You will have to read extensively this academic year.
The travel agency will arrange accomodation for us.
We're all required to show our passports.
It was a difficult situation but he handled it well.
- 7 -
Yom vedea acum noile clivinte 'in text. lata un anun! pentro angajare dintr-un ziar:
\ I
----


- Experienta ta cste esentiala pentro
activitatea noastra.
- Nu sunt sigur daca acest lucru ar trehui
trecut in CY-ul meu.
- Eseurile voastre trebuie depuse pana la
saptiimanii.
- Scrie aceasta cerere cat de repede poti.
- Acest salariu nu este corespunzator
experientei tale.
- Din diverse motive refuz sa fac acest
lucru.

The City Council seeks a resourceful person with a university degree
(preferably a master's or a doctor's degree), who is willing to take on
challenging tasks. The Council is now launching a campaign to provide
meals and accommodation for children in need, and wants a person to take
care of it. The person will be required to travel extensively allover the
country and handle various kinds of situations. Salmy commensurate with
ability and experience. Driving licence essential. Application and resume
should be submitted to the City Council, Northampton.
Write this application as quickly as possible.
Your experience is essential to our work.
I'm not sure whether this fact should
be included in my resume.
For various reasons I refuse to do that.
Your essays should be submitted by the
end of the week.
This salary isn't commensurate with your
experience.
Sa comparam textul cu traducerea lui in limba romana:
Sa eompletam propozitii1e in limba engleza eli euvintele noi din primu1 grup. Vom folosi filtrul
Sarcina ta este sa 0 solutie la aceasta problema - Your> task is to find a solution to the
cat mai repede eu putinta. problem as quickly as possible.
- The government can'!'> provide all
young people with a job.
- [ wonder whether he has a >l11aster's
degree.
- I'll take care of this problem this week,
>prdcrahly on Friday.
- I hope to perform this> challenging
task without a mistake.
- Are you willing to> launch another
attack?
- I have to >take on extra work to earn
money for my holiday.
- My mother has a >doctor's degree.
- Why aren't you as >rcsourceful as
Jane's husband?
- She will >seek public office.
- I don't really understand why you're not
>wi Ill11g to learn English.
- The >City Council will finally decide
about the matter this afternoon.
- 8 -
dispus sa mai lansezi un atac?
Guvernu1 nu poate asigura locuri de munca
pentru toti tinerii.
De ee nu tu descurcaret ea sotul lui Jane?
Mil voi ocupa de aeeasta problema in cursul acestei
saptamani, preferabil vineri.
Chiar nu de ce nu dispus sa inveti engleza.
Trebuie sa accept sa lucrez in plus pentm a
bani pentm vacanta.
Sper sa i'ndeplinesc aceasta sarcina interesanta
lara nici 0
Consiliul Municipal caula 0 persoana eu spirit intreprinzator, (preferabil
cu titlu de master sau de doctor), gata sa preia sareini interesante. Consiliul 1anseaza
acurn 0 carnpanie pentm a asigura hrana adapost copiilor este
nevoie de 0 persoana care sa se ocupe de acest proiect. Persoana va trebui sa
calatoreasca considerabil in intreaga tara sa faca fata diferitelor tipuri de situatii.
Salariul este proportional cu capacitatea profesionala !?i Este esential
ea solicitantul sa aiba camet de conducere. 0 cerere un currriculum
vitae la Consiliul Municipal din Northampton.
Ea va caUla un post intr-o institutie publica.
Mama mea are titlu1 de doctor.
Consiliul Municipal va lua in 0 hotarare in
legatura eu aeeasta problema in dupa-amiaza aeeasta.
Ma intreb daca el are titlul de master.
Inca 0 remarca in legatura cu studiile universitare din universul anglo-saxon. Pe langa titlurile de
Master (Master's Degree) Doctor (Doctor's Degree) rnai exista titlul de Bachelor (Bachelor's
dl'gri:] ). Acesta se obtine dupa 2-3 ani de studii universitare (colegiu).
- 9 -
Ne vom largi despre forma gerund (eu terminatia -ing).
Completati spalii1e Jibere din propozitii1e in limba errgte-cii--CUSJ1vintele noi din al doilea grup:
- Tomorrow I'll > submit my resignation.
- The car will be >extensively modified.
- I'd like to travel >all over the world as
much as he does.
- Will you >handlc this matter?
- By tomorrow your >application must
be ready.
- I can't submit my >resume because
it's incomplete.
- There are >various questions I want
to ask him.
- No one is >required to join them.
- Which agency arranges student
>accomodation?
- I no longer want to work here because
the salary is not >commcnsurate with
my ability.
- In this case his qualifications are
>essential.
Ce agentie se oeupa de eazarea studen\ilor?
Maine 'jmi voi inainta demisia.
va fi eonsiderabil modifieata.
Pana maine cererea ta trebuie sa fie gata.
Nu pot sa-mi depun C.V.-ul pentru ca este incomplet.
Mi-ar pHieea sa clWitoresc in toata lumea
la fel de mult ea el.
Vreau sa-i pun diverse intrebari.
Nimanui nu i se cere sa mearga eu ei.
Vrei sa te ocupi de aceasta problema?
can't help > rka:nt help] - a nu se putea abtine, a nu pulea sa nu ...
mind > [mamd] - (in propozi{ii negative $i interogative)
a avea eeva impotriva, a se supara
admit > [dd'IllIt] - a
evade > [I'veld] - a evita, a ocoli, a scapa de,
a se sustrage de la
oppose > [g'P;;1UZ] - a se opune, a contrasta
envisage > [m'vlZldsl - a avea in vedere, a estima, a prevedea
Nu vreau sa mai luerez aici deoareee salariul
nu este proporlional cu capacitatea mea.
in acest caz specializarile pe care Ie are sunt esentiale.
lata cateva verbe # expresii urmate de gerund.
iata cateva exemple de situatii in care ele sunt urmate de gerund:
lata cateva exemple de propozilii in care aceste cuvinte :.;i expresll sunt folosite:
Forma gerund se mal Jolose$le $1 dupa anumite substantive sau adjective cu prepozi(ie:
- Te felicit cil ai luat examenul.
- Campania este scutita de 121 plata
impozitelor.
- Inclina sa devina translator.
- Ea are darul de face prieteni.
- Cfmd estimezi ca ai putea sa incepi sa
lucrezi 121 proiect'l
- Nu am purut sa nu rad cand am vazut-c.
- A recunoscut ca a furat banii.
- Nu te sustrage de la plata impozite]or.
- Ma apun cxmatricularil lui.
- Nu mil deranjeaza sa ma uit 121
emisiunea aceasta.
- 10 -
The company is exempt from paying taxes.
She has a flair for making friends.
I congratulate you on passing the exam.
He is bent on bewming a translator.
bent on > [hent :mj - (a fi) talentat la, cu inclinatii pentru
congratulate on > [bn gnetfolelt :mj - a felicita pentru
a tlair for > [d fle;) fd] - talentul, darul de a
exempt from > [lg'zcmpt fIJmj - scutit de
discourage from > [dls'kArJd3 frJmj - a descuraja, pierde curajuJ
ashamed of > ;)vj - de/sa
tired of > ['tal:'od ;1Vj - siltul, plictisit de
the pleasure of > [0;) 'pJe3.J(r) ;w] - placerea de a
I don't reli sh the > [aI u;)Onl 'rchI - nu-mi surade de putin
prospect of ... od pnspekt ;)v1 perspcctiva de a ...
Don't evade paying taxes.
When do you envisage belllg able to start
working on this project?
He admitted stealing the money.
I oppose expelling him from the schoo!'
[ couldn't help laughing when [ saw her.
I don't mind watching this programme.
Acum sa exersam utilizarea formei gerund. Completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
forma gerund se in combmatie eu phrasal verbsl 'frcrz:J] V:J; bz]
(verbe complexe, a carol' structura contine un verb notional 0 particula).
- II -
- a renunta, a se lasa de;
- a amana, a reprograma
- A trebuit sa amanam intiilnirea eu el.
- Doctorul m-a statuit sa renunt la bere.
- Nu ma incanta deloc perspectiva de
a-mi petrece cei mai buni ani din viata
in 'inchisoare.
- Nu am mai avut plaeerea de a sta
de vorba?
- Tom m-a descurajat in privinta
frecventarii acestui curs.
- Ar trebui sa-ti fie sa spui
minciuni.
- M-am saturat sa lucrez aici.
- I don't> envisage having any trouble.
- I'm >cxempt from attending tins class.
- Ann has >a flair for writmg poetry.
- J hope you don't >min$.l my leaving.
- I >couldn't help making this remark.
- I'm >tircd of talking to you.
- Are you>bent on becoming an actor?
- r don't> relish the prospect of
becoming a teacher
>[put :lfJ
>[glv Ap]
put off
Exemple de a5tfel de verbc:
give up
Nu prevad nici 0 problema.
Nu m-am putut abtine sa nu fac aceasta remarca.
Ana are darul de a scrie poezii.
Sunt invoit de la aceasta ora de curs.
M-am saturat de disCllt eu tine.
lata diteva exemple de propozitii:
Sper ca nu te superi daca plec.
My doctor advised me to give up drinking beer.
We had to put off meeling him.
Nu rna incanta perspectiva de a deveni profesor.
Ai talent de actor?
Haven't I had the pleasure of talking
to you before?
I'm tired of working here.
I don't relish the prospect of sllending
the best years of my life in prison.
You should be ashamed of telling lies.
Tom discouraged me from taking
this course.
~ i aeum, exereitiile de pronuntie. Yom repeta formele contrase ale verbului to be.
Formele contrase ale verbului sunt folosite atunci eand verbul se afla
intr-o pozitie neaccentuata in propozitie.
[jU::l(r), jJ:(r)]
[oe:l(r)]
[WIder)]
>Can you deliver these tools today,
preferably before one o'clock?
> I'm not able to arrange aceolllodation for you,
>Jfyou'rc willing to negotiate with us,
we can start talks today.
> I 'm too tired to take on any extra work.
>I'd I ike to travel extensively allover the
world.
>1 don't think I'll he able to find a
solution to this challenging problem.
>We won't launch any new projects
because we're short of money.
they're
we're
you'rc
• 12 -
['ju::Jr d gud 'bJI]
['wIJr ::J'melzd]
['oe;Jr ::l'mju:zLTj]
Sa eitim ell voce tare. Atentie la pronuntie!
Daea e ~ t i dispus sa negociezi cu noi,
putem ineepe discutiile azi,
Mi-ar placea sa ealatorese mult prin
toata lumea.
Sunt prea obosit sa mai muneese ~ i in plus.
I'm raIm]
you're [ju0(r), jJ:(r)]
he's lhi.z]
she's [Ji:z]
it's [ItS]
Nu vom lansa niei un proiect nou pentru eli
nu avem bani.
Pentru fonnele we're, you're, they're [r] se pronunta daca urmatorul cuvant din propozitie incepe
cu 0 voeala. Sa citim ell voce tare urmatoarele exemple:
We're amazed.
Po\i sa livrezi aeeste ustensile azi, preferabil
inainte de ora unu?
Vom repeta elcmente1e lexicale prezentate In aeeasta parte a leeliei, traduciind unnatoarele propozitii
in limba engleza:
Nu pot sa-ti asigur cazarea.
You're a good boy.
They're amusing.
Nu ered eli voi putea sa gasese 0
solutie la aeeasta problema complexa.
Cititi exemplele ell voce tare:
Vom reveni asupra vocabularului gramaticii eu 0 recapitulare:
LECTIA 1 - PARTEA A DOVA

B. Sa repetam acum articolul nehotarat substantiveIe abstracte care se folosesc Tara artico!'
Completati spatiile libere:
- Tell them about it > in a loud voice.
- Yesterday evening she> had a fever.
- Please, come in one> at a time, not all
together.
- The next train to Bucharest> is due at
one a.m.
- He's a very good teacher of > history.
- She has> a good appetite.
- He phones his wife> many times a day.
- I no longer believe in her> honesty.
- They were green with> envy when they
saw our new house.
- I think I'll take a > fast train
- Don't tease her because she has>
a terrible headache.
- I want to travel in a first class>
compartment.
- This is a > smoker .You're allowed to
smoke in here.
- The> conductor is in the next
compartment.
- All > passengers are required to stay in
their compartments.
- There is a > goods train at platfonn one.
- What do you do > for a living?
- I'I! > see you ofTat the bus station.
- My car is > insured against theft.
- The bus is > overdue.
- I'll be sitting in the second> carriage
from the end of the train.
A. Completati propozitiile in limba engleza:
Controloml este In eompartimentul de alaturi.
Acesta este un compartiment pentm fumatori.
Ai voie sa fumezi aici.
Autobuzul are lntarziere.
Voi fi In al doilea vagon de la coada trenului.
Pasagerii sunt mgati sa ramana In compartimente.
mea este asigurata in caz de furt.
La linia unu este un tren de marra.
Unnatorul tren spre este la ora
unu noaptea.
cu voce tare.
Nu 0 necaji, pentm ca are 0 migrena ingrozitoare.
El e un foarte bun profesor de istorie.
Te conduc la statia de autobuz.
S-au lnnegrit de ciuda cand au viizut casa
noastra cea noua.
Are pofta de mancare.
Va rog sa intrati cate unul, nu toti deodata.
A avut febra ieri seara.
Vreau sa calatoresc Intr-un compartiment
de clasa Intai.
Nu mai cred in onestitatea ei.
El ii telefoneaza sotiei de multe ori In fiecare zi.
- 13 -
Cred cli voi lua un tren rapid.
Cu ce te ocupi?
- 14-
Did you really read the Social Sciences? - Chiar ai studiat sociale?
He is a graduate from Oxford University. - EI este absolvent al Universitatii
Oxford.
- acestei scrisori un eec
de 100 £.
-Tom vrea sa studieze lirnba
eng1cza.
- Avem nevoie de mai multi
asistenti sociali.
- De ce nu ti-ai scris C.Y.-ul
pana acum?
- Cc i-ai scris ca raspuns
la sugestia lui?
- Mam.a va depune 0 cerere de
angajare pentru pastul de
director al
Acum este momentul sa introducern noi cuvinte expresii. Le yom citi eu
vocc tare pentru a invata traducerca lor in limba romana:
lata aCUIl1 exernple de propozitii in care aceste cuvinte sunt utilizate. Cititi-Ie
cu atentie, urmarind traducerea lor in limha romana:
What did you write in reply to
his suggestion?
Why haven't you written your
curriculum vitae yet?
Tom wants to read English.
We need more social workers.
in reply to > [m n'plal tJ] - ea urmare a, raspunzand
to apply for the > Id'pIa! f;J 8;) - a depune cerere pentru
position of P;)'sIJ:m dV] postul de ...
social worker > fsdUJ:lI 'w;;l:b] - asistent social
to enclose (with) > [m'kldUz (WIO)] - a (la)
curriculum vitae > [b'nkjuIgtn 'vi:tal] - autobiografie; CV
graduate > ['grred}ultj - absolvent
to read > [ri:d] - a citi; a studia
the Social Sciences > rOd 'sdUJ::l1 'Sa!dnSIZ] - sociale
to graduate (from) :> t 'grred3ult (fr:lm)] - a absolvi
considerable :> [bn'sld::lr;Jbl] - considerabil, substantial
to deal with :> [di:l WID] - a se ocupa de
handicapped > ['hrendl krept] - handicapat
to establish > [ls'trebhJl - a stabili
I enclose a cheque for a hundred
pounds with this letter.
My mother is going to apply for the
position of headmaster.
Vom folosi noile cuvinte In propozitii pe care Ie yom citi dar eu voce tare:
- In aeeasta lara nu incearca nimeni sa
faea eeva pentru a veni In intampinarea
nevoilor eelor In varsta.
- De ee te temi de eei cu difieultati fizice
psihice?
- a satisface nevoile, a raspunde nevoilor
- a
- cu dificultati fizice psihice
- interviu, IntiHnire
- a se angaja , a se implica
- institutie
- a aproviziona, a asigura, a da, a oferi
- patrundere (psihologica), Intelegere,
intuitie
- a se confrunta cu
- largi orizontul, a experienta
- a unnari (un seap); a se aeupa de
- voluntar
- cand iti convine
- eu stima
- cum vei vedea, un numar considerabil
de persoanc spun "nu" / se opun.
- Aceasta companie a fost infiintata in unna
cu multi ani.
- Exista cineva in aceasta companie
care se ocupa de reclamatii?
- Un prieten de-a! meu are un fiu handicapat.
- John a absolvit 0 universitate foarte
- 15 -
> ['fd:mJ]
> [P::l'sju: 1
> WAnz
h::l'rarz;mz]
> [::Jt jJ: bn'vi:l1l;lns]
> r'v:)ldnt:lrI1
> [gem]
> ['ment::J1r 'flZlklr
dlS'Clbldj
> ['mlJvj u:]
> ['Insalt ('mb)]
> [I'st<ebhfm::Jnt]
> [fels]
A friend <lfmine has a handicapped son.
Is there anybody in this company
who deals with complaints?
John graduated from a very good
university
As you will see, a considerable number
of people say "No".
to pursue
establishment
to gain
to face
interview
voluntary
to furnish
to cater for the needs of ... > l'kclt;l ni:dz ::Jv]
lata acum un alt grup de cuvinte noi. Le yom citi cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei:
This company was established many
years ago.
to broaden one's horizons
to engage
In this country no attempt is made to cater
for the needs of the elderly.
insight (into)
Yours faithfully
mentally and physically
disabled
Why are you afraid of the mentally and
physically disabled?
at your convenience
Acum vom vedea cum funetiQneazii noile cuvinte in textul unei scrisori de intentie. Cititi cu atentie:
20 Princess Street
Northampton BHI IDW
15 November 1993
City Council
21 Church Road
Coventry
Dear Sir or Madam,
In reply to your advertisement in "The Star" on Monday, November 14th, I would like to apply
for the position of social worker with your Council.
As you can see from my enclosed curriculum vitae, I am a twenty six year old graduate from
the University of Cambridge, where I read the social sciences.
Since graduating I have had considerable practical training in dealing with handicapped children
of all ages. During the two years in which I was employed as a teacher in Paris, 1spent my vacations
in a holiday centre which had been established especially to cater for the needs of the mentally and
physically disabled. I feel that the experience I gained there has furnished me with an insight into the
problems such people face.
Since returning to England 1 have been engaged in doing voluntary social work at local schools
in Northampton, and am now extremely keen to broaden my horizons at an establishment such as
yours.
Should you wish to pursue my application, 1 would be available for an interview at your
convenience. Perhaps you could contact me at the following phone number: (052) 62743892
Yours faithfully,
John Brown
Sa vedem traducerea in limba romanii a textului de mai sus. Adresele vor fi omise:
Stimate domn / Stimata doamna,
In unna anunWlui din numarul de luni, 14 noiembrie al ziarului "The Star", dori sa candidez
pentm postul de asistent social in cadrul Consiliului Municipal.
Dupa cum reiese din curriculum vitae alaturat, am 26 de ani sunt absolvent al Universitatii
Cambridge, Facultatea de Sociale.
Dupa absolvire am acumulat 0 considerabila practica lucrand eu copii
de diferite viirste. Timp de doi ani am lucrat la Paris ca profesor, iar vaeantele mi Ie-am petrecut intr-
o baza de agrement, creata special pentm a raspunde nevoilor cclor handicapati fizic psihic. Cred
ca experienta acumulata acolo mi-a dezvoltat capacitatea de a intelege problemele cu care se confrunHi.
aceste persoane.
De la intoarcerea in Ang!ia m-am implicat ca voluntar in activi tati de asistenta sociala
in dm Northampton, iar acum doresc sa experienta in cadml unci institulii ca aceasta.
- 17 -
.fohn Brown
Cu stima,
cum ali observat. cateodata este imposibil sa dam tradllcerea exacta a fiecarlli clIvant atunci
cand trebuie sa tinem cant de intregul context in care ele apar.
- This is a long - > established company
- This problem should be > dealt
with by John.
- Do you know any> handicapped
people?
- I don't like> the social SClences.
- Ann is > reading law at the University
of Oxford.
- He says he has> consIderable
experience but I don't believe him.
- John is a > graduate from this
university.
- When did you> graduate?
- I think it's worth> applying for a
position as a teacher at this school.
- > In reply to his application I will write
a letter to hun.
- Can I submit my > cun iculum vitae
tomorrow')
- 1 no longer want to work as a
> social worker.
- What else are you going to > enclose
with this letter?
• 18 -
El spune ca are a expenen!a vasta dar
nu-I credo
De aceasta problema trebuie sa se oeupe John.
Aceasta este 0 eompanie infiintata eu
mult timp in urma.
Ana studiaza dreptul la Universltatea Oxford.
vreo persoana handieapata?
Cand al absolvit?
In urma cererii lui, fi voi scrie 0 scrisoare.
Nu mal vreall sa lucrcz ca asistent social.
Pot sa depun maine un cIJrriculum vitae?
John cste absolvent al accstci facultali.
Nu-mi plac sociale.
Ce vel mal anexa acestei scrisori?
Cred ca menta sa candidezi pentru un post
de profesor la aceasta
Daca veti dori sa dati curs ccrerii mcle, va stau la dispozilie pentru un intervlU, cand veti considera
oportun. Ma puteti contacta la numarul de tclcfon: (052) 62743R92.
In acest exercitiu va trebui sa completati spatiile iibere din propozillile in limba engleza. Pentru
inccput, cuvintcle care lipsesc sunt cele din primul grup prezentat:
Yom cxcrsa cuvintclc din al doilea grup, completiind spatiile libere din propozitiile de mai jos:
Yrci sa faei cariera intr-o institutie guvernamentaHi? - Do you want to > pursue your career in
a government-run establ ishmcnt?
to deserve >[ dJ'Z;l:V j - a merita
to be likely >rbi 'larkll] - a fi probabil
to threaten
>r 'Oret;)n] - a amcninta
to be unable
>[bi: An'elb;)l]
- a fi incapabil, a nu fi in stare
to refuse >r rr'fju:z1 - a refuza, a respinge
to pretend
>[pn'tend] - a simula, a sc preface
to hesitate
>['hezltert] • a ezita
Your> interview for the job will be
tomorrow.
Contact me > at your convenience
Ir you want to get an > insight into the
problems, you must attend the lectures.
I'd like to work In an >establishment
like this.
What problems does this country
>face?
Attending these lectures> broadens my
horizons.
The centre> caters for the needs
of the poor.
- Din zece candidati care au depus
cererca pentru acest post el era singurul
care mcrita sa-l primeasca.
- Ea ameninta ca 111a da in judecata.
- E probabil ca el sa soseasca in curand.
- Why do you> engnge It1 > voluntary
social work?
- Will you > furnish me with all the
things?
- You won't > gain much here.
- Would you like to deal with the
>mentnlly and physically disabled'!
- 19 -
He's likely to arrive soon.
lata aceste expresii in propozitii:
lntcrviul tau pcntru angaJal"C va ti maine.
Out of the ten cnndidates applying for the job
he was the only one who descrvcd to get it.
Mi-ar pHicea sa lucrez intr-o institutie ca aceasta.
Nu ai multc de aici.
Daca vrei sa intelegi In profunzime aceste
problemc, trebuie sa frccventezi cllrsurile.
tmi vci da tot ee lmi trebuie?
Acut/1 110m introduce e:..presii IlrJl1ate de infinitiv:
She thrcatcns to sue me.
Participarea la aceste cursuri imi orizontul.
eu cc problcmc se conti'unta accasta tara?
Contactcaza-ma cand iti convme.
Dc cc tc implici in activitati de asistenta
sociala voluntare?
Ti-ar pHicea sa te ocupi de persoanele
eu difieultati tiziee psihicc?
Centrul vine In intampinarea nevoilor
celor saraci.
What made you change your mind? - Ce te-a Tacut sa te
He invited me to join them. - M-a invitat sa merg cu ei.
- condifional-optutivul pentru
"a vrea", "a placea", "a dori"
- a vrea, a dori
- a alege
- A ales sa ramana.
• M-a ales pe mine sa raman.
- a face sa, a determina
- a lasa, a da voie
- a Incuraja
- a invita
- Nu ezita sa ma contactezi dnd ai
nevoie de aJutor.
- Nu face pe prostu1.
- a determina, a convinge
- Nu refuza sa-l iei eu
- Nu suntem In stare sa Indeplinim
aceasta sarcina.
- 20 -
> [tJu:z]
> [w:-mt]
> [wud Imkl
Sa ne amintim ca dupa verbe ca let make nu folosim particula to a
infinitivului, ca In cazul celorlalte verbe, urmate obligatoriu de infinitiv.
to want
would like
He chose me to stay.
He chose to stay.
to choose
$i aeum. cateva exemple de verbe expresii verbale dupa care complementul direct poate apare:
dar nu este obhgatoriu:
I won't let )LOU go out if you don't do your homework. - Nu te las sa te duei afara daca nu Iti
faei tema.
What induced you to do that? - Ce te-a determinat sa faci acest lucru?
She encouraged me to apply for this position. - M-a incurajat sa candidez pentru
acest post.
Don't hesitate to contact me when you're in need.
Don't refuse to give him a lift.
Don't pretend lo be a fool.
Unele verbe cer folosirea complementului direct inaintea infinitivullil altui verb. latii cdteva dintr,
acestea:
to induce
> [m'dju:s]
to invite
> I Ill'val t1
to encourage > [ m'ki\nd31
to let
> [let]
to make
> [melk]
We're unable to perform this task.
Jnfinitivul poate fi folosit dupii cuvinte ea: whether, why, how, what, whom:
I don't know how to address him. - Nu cum sa ii vorbesc.
I'm wondering whether to go this way or
that way.
- Mii lntreb daca sa 0 iau pe aici sau pe
acolo.
Infinitivul poule apcirea in propozi{ii subordonate de scop:
I'll talk to him to explain it. - Voi vorbi cu el ca sa ii explic acest lucru.
Jnfinitivul mai este folosit $I in expresii fIXe precum:
to be honest >[t,) bi: - sincer sa fiu
to put it briefly
to put it mildly
>[ t;) put Il 'bri:fllJ
>[ t:::> pot Il 'malldllJ
- pe scurt
- eufemistic vorbind; ca sa nu spun
mai mult
To be honest, I like him. - Sincer sa fiu, 1mi plaee de el.
- Pe scurt, nu
- Este un tip ciudat, ca sa nu spun
mai mull.
- You shouldn't >hesitatc to ask me a
question if there's something you don't
understand.
In urmatorul exercitiu va rugam sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
Nu meriti sa 0 bicicleta de ziua tao - You don't >deserve to get a bike for
your birthday.
The terrorists> threaten to kill
everybody if we reject their demands.
ameninta ca ii omoara pe toti daca
nu Ie acceptam conditiile.
Nu trebuie sa eziti sa imi pui 0 intrebare daca
exista ceva ce nu intelegi.
To put it briefly, I don't know.
To put it mildly, he is a very strange man.
Intotdeauna se preface mai intelept dedit este. - He always >prctcnds to be wiser than
he actually is.
A refuzat sa Imi vobeasca. He >refused to talk to me.
Nimic nu 0 sa ma determine sa spun ceva
atit de ridico\.
- Nothing will >induce me to say such a
ridiculous thing.
Ca sa fiu sincer, m-am saturat de el de ideile
lui ridicole.
- >To be honest, I'm fed up with him and
his ridiculous ideas.
Pe scurt, sunt impotriva acestui lucru.
Ie invit sa iei parte la noastra.
hi voi arata cum sa faci acest lucru.
- >To put it briefly, I'm against it.
I >in\'ite you to attend our meeting.
- I'll sl10w you >how to do that.
- 21 -
Vom repeta materia lectiei 1, traduciind unnatoarele propozitii in limba engleza:
Nu rna ocup de astfel de probleme.
BanciJe sunt, In general, institutii serioase.
in acestil. tara serviciul militar este voluntar.
Nu pot sa ered ell studiaza politiee.
Nu ar trebui sa mai bei atat de multa cafea.
Mama sotiei mele are lidul de doctor.
Daea pierdem trenul nu vom putea
ajunge la Londra inainte de ora zeee.
Sunt sigur ea direetorul ne va alege pe noi
sa reprezentam
Probabil ca vei fi angajat pe acest post.
Ne-au determinat sa Ie aeeeptam revendicarile.
Nu 0 lasa sa piece.
il vei convinge sa se lase de fuma!?
Nu daca sa 0 fae sau nu.
Vreau sa fii responsabil.
> 1 don't deal with such problems.
> Banks arc usually reliable
establ ishmcnts.
> In this country military service
is voluntary.
> I can't believe he is reading political
sCIences.
> You should give up drinking so
much coffee.
> My wife's mother has a doctor's
degree.
> If we miss the train, we'll be unable to
reach London before ten 0' clock.
> l'm sure the headmaster will choose us
to represent the school.
>You're likely to get this job.
> They made us accept their demands.
> Don't let her leave.
> Will you persuade him to give
up smoking?
> 1 don't know whether to do it
> I want you to be hard working
and responsible.
La finalul acestei leqii, vorn exersa pronuntia lui there is a formei sale contrase there's.
Cititi eu voce tare:
there's
there is
[8e;}zJ
['oeJr IZJ In cadrul fonnei necontrase este pronuntatr r].
Repetati aClIm Cll voce tare propoziliile unnatoare exersand pronuntia celor doua fonne: there is
there's:
Articolul nehotarat a [:J] se leaga in pronuntie atat de fonna fntreaga, cat de eea contrasa.
There's a book on the table.
There is a book on the table.
> [8eJzJ bok ;)n 8;, telbl]
> loe;,r [Z J buk on 0;;1 telbl]
RECAPITULAREA LECTIEI 1
,
1.1. Forma gerund apare d\lpa multe verbe, printre care: to to admit, to deny.
He admitted ste.aling..the money. - A recunoscut cli a furat banii.
1.2. Fonna gerund este folosita dupa prepozi!ii expresii ca: bent on, exempt from, a flair
for.
The company is exempt from paying taxes. Compania este scutita de plata
impozitelor.
1.3. Forma gerund apare dupa phrasal verbs cum ar fi: to give up, to put off.
I decided to give up smoking.
1.4. Infinitivul este folosit In urmatoarele situatii:
- M-am hotarat sa rna las de fumat.
a) Dupa unele verbe fara complement: to deserve, to be likely, to be unable.
He is likely to_I_eject this application. - El va respinge probabil aceasta
cerere.
b) Dupa unele verbe cu complement: to invite, to induce.
Nobody will invite him
to cooperate on any project.
- Nimeni nu il va invita sa participe la
vreun proiect.
c) Dupa unele verbe eu rara complement: to choose, to want
Two years ago I chose to...stay_ here.
Two years ago I chose himlQSlay here.
d) Dupa unele cuvinte, ca: how, what, whether.
Who knows what to do now?
- Acum doi ani am hotariit sa raman
aicL
- Acum doi ani am hotarat ca el sa
ramfma aici.
- Cine ce este de facut acum?
e) Dupa expresii ca: to be honest, to put it briefly, to put it mildly.
To put it mildly, these wages
are not very high.
- 23 -
- Aceste salarii nu sunt deloc mari,
ca sa nu spun mai mull.
TEMA PENTRU ACASA 1
A. Traducc\i in limba romana:
I. Which of you knows how to handle the problems?
2. Yesterday we didn't have enough time to submit our applications.
3. To be honest, I don't relish the prospect of spending two weeks in such a boring place.
4. Everybody admires his flair for dealing with disabled children.
5. Why do you insist on buying such expensive food?
6. I am afraid the salary they offer is not commensurate with my experience.
B. Traduceti in limba englezll..
I. Trebuie sa il felicitam eli oeazia absolvirii.
2. Suntem scutiti de testul final.
3. EI studiaza istoria. (folosi{i verhul "to read")
4. Nu ar trebui sa avem i'ncredere in el, ca sa nu spun mai mult.
5. Nu am putut sa nu pliing dnd mi-am vazut mama dupa 20 de ani.
6. Nu al' trcbui sa eviti sa raspunzi la aceste i'ntrebari.
C. Alegeti continuarea corecta pentru fiecare din exemplele de mai jos:
1. I won't let him
a) go
b) going
c) to go
2. I don't mind
a) to smoke
b) smoking
c) to smoking
3. What induced you ... such a thing?
a) to saying
b) say
c) to say
4. I'm bent on ... a writer.
a) becoJnmg
b) to become
c) become
" 24 •
A. Completa!i spatiile libere din propozitiile in limba engleza.
Ineepem lectia ell reeapitularea elementelor de vocabular gramatica:
B. In exercitiul care urmeaza vom repeta folosirea articolului hotarat. Va rugam sa-l folositi
nllmai cand este necesar. Amintiti-va ca in unele expresii nu exisUi artico!' Sa completam
spatiile libere din prorozitiile in limba engleza cu expresiile potrivite:
1 know that a lot of money is > at stake.
- >Joining the army isn't a good idea.
- He knows the subject from >hcginning
to end
- The lecture will be given >in the
rrcsence of the Queen.
- Now >it's the fashion to send children
away to expensive private schools.
- YOll work hard >at the expense of
your hcalth.
- >On the occasion of his eighteenth
birthday his parents will buy him a car.
- We had to make a >forced landing,
- The enemy was >put to flight by
our army.
- Don't >board this train.
- > The sooner J make the decision
>the better.
- I've >Iost all patience with you and
your excuses.
- I hope I'll find someone to > llJok after
my children.
- Thc plane >crashcd within a few
seconds of taking off.
- Last week another plane was >hijacked.
- The plane cannot take off because its
right >wing is damaged.
- The plane is making a >landing.
- These >seat-belts are reliable.
- How many passengers can this >airliner
carry?
- The >cockrit is on fire.
PARTEA iNTAI
ca sUllt ill joc a multime de bani.
- 25 -
din greu In detrimentul sanatatii talc.
Acum este la moda sa iti trimi!i copiii la
particuJare scumpe.
subiectul in illtregime.
Inamicul a fost alungat de armata noastra.
A trcbuit sa facem 0 aterizare fortata.
Nu e 0 idee buna sa faci armata.
Aceste centuri de siguran!il sunt sigure.
Avionu! face 0 aterizare.
Cu ocazia celei de-a optsprezecea <lni versari
parin!ii Ii vor cumpara 0
Conferin!a se va tine In prezenta reginei.
Avionul nu poate decola pentm ea aripa
dreapta este avariata.
Nu mai am rabdare sa iti tot ascult scuzele.
Nu lua trenul acesta.
Avionlll s-a la cateva secunde
de la decolare.
Sper sa gasesc pe cineva care sa aiM grija
de copiii mei.
Saptamana trecuta a mai fost deturnat un avian.
LECTIA2
,
eu cat ma decid mai repede eu atiit mai bine.
Cabina pilotului este In tlacari.
Cali pasageri poate transporta acest avian?
lata acum ciiteva cuvime noi. Va rugam sa Ie cititi eu voce tare:
- 26-
- a mentine; a intrctinc;
a sustine
- date personale
- Nli cunoastem datcle sale
• personale.'
- contributie
- £1 a avut 0 contributie
importantii la suceesul
echipei.
- major, capital,
substantial
- dezvoltare, evolutie,
progres
- relatii, legaturi,
conexillni
- a supraveghea, a dirija,
a coordona
- stare civila
- a premia; a conferi,
a inmana 0 recompensa
- a ridica, a
a spori; a aduna
(despre bani)
- Relatiile intre cele doua
popDare sunt foarte bune.
- Starea lui civila este in
continuare necunoscuUi .
- Contributia ta la dezvoltarea
este de necontcstat.
- Casa are ncvoie de reparalii
capitale.
- Este el persoana potrivita
pentru a coordona 0 asemenea
activitate atat de vasta?
• Actorul acela va primi
probabil prcmiul Oscar.
- Strangem bani pentm cci

- Ei sus\in ca Pamantul este
plat,
> [reIzJ
> [r1 'lciJ;:ll1z1
> ['SU:pgV3IZ1
> lmem'telllj
> (dJ'veIJpmJl1t]
> ['mre
> [;)'w:l:dJ
> 'di:teJ1z]
> (,k:mtn'bju:J::ll1]
to raise
to supervise
He made an important contribution to
the success of the team.
Is he the right man to supervise such
a big undertaking'?
We're raising money for the needy.
They maintain that the Earth is flat.
We dOll't know his personal details.
mari taI status
major
to award
The relations between the two nations
are very good.
Vom folosi aceste cuvinte In propozitii:
relations
development
That aclor is likely to be awarded
an Oscar.
His marital status still remains unknown
to maintain
The house needs major repairs.
Your contribution to the development
of the school is unquestionable.
personal details
contribution
lata exemple de propozitii in care sunt folosite cuvintele de mai sus:
lata Inca un grup de cuvinte noi, Cititi-1e cu voce tare fiti atenti la pronuntie:
to be in charge of > fbi: III tJa:d3 ;wJ - a nlspunde de, a se ocupa de
additional > [o'dIJ;m;:lJJ - suplimentar, aditional
fluent > [f1u:;mtJ - fluent, curgator
working knowledge > f'w;:l:kIIl 'nJlld3J - practice
parachuting > ['p<er;)Ju:tIlll -
hang-gliding > ['h<er[ ,glaldrr[] deltaplanorism
currently > l'kArJntll] - in prezent, actual mente
to conduct > [bndAktl - a conduce, a
research > [n's:J:tn - (proiect de) cercetare,
studiu; cautare
related to > [n'leilld tdJ - legat de, referitor la
dissertation > r,dIS;:l'teIJ;)nJ - dizertatie, expunere in
vederea obtinerii titlului de
master sau de doctor
- Institutul nu are bani pentm a
noi proiecte de cercetare.
- Cilnd Iti incepi cercetarea?
- Ai vreo intrebare in legatura cu aceasta
problema?
- Mi-a luat cinci ani sa imi scriu

- Cine se ocupa de acest proiect?
- EI franceza italiana fluent.
-In momcntul de fata nu vrcm sa facem
nici 0 schimbare.
- Deltaplanorismul este palpitant.
- Vorbesc engleza fluent am
practice de germana.
- Accsta cstc un motiv in plus pentru care
refuzam sa colaborluTI cu ei .
- Nu ne intereseaza
Do you have any questions related to this matter?
- 27 -
Hang-gliding is exciting.
We're not interested in parachuting.
When do you start your research?
Currently we don't want to make any
changes.
The institute has no money to conduct
new research.
I'm fluent in English and have a working
knowledge of German.
It took me five years to write my dissertation.
Who's 111 charge of the project?
He speaks fluent French and Italian.
This is an additional reason why
we refuse to cooperate with them.


II


{'" " "".'+ ,.•, , • ,.....'
:.:.
Cuvintele expresiiJe pe care tocmai le-ati invatat vor fi folosite in cadruf unui curriculum vitae:
Curriculum Vitae
Personal details
Name:
Date of birth:
Marital Status:
John Brown
20 March 1967
Married
Address:
Telephone:
20 Princess Street
Northampton BHl lDW
(052) 62743892
Education:
J 986· 1991
Experience:
1991 - 1992
1993 - present
Additional:
Cambridge University: awarded a master's degree in Social
Science· July 1991
Worked in a school for handicapped children of all ages (Paris). Made
major contributions to the organization and the development of the school.
Supervised the raising of money for children in need. Maintained close
relations with other schools of this type.
Voluntary social worker at local schools in Northampton. In charge o!
infonnal groups involved in voluntary social work.
Travelled in France. Fluent in French, with a working knowledge ofItalian
Interested in parachuting and hang-gliding.
Special qualifications: Currently conducting research relateu to my dissertation.
-·';7--······
. l

- 28 -
- 29-
Jata traducerca in limba romana:
Curriculum Vitae
20 Princess Street
Northampton BHI IDW
(052) 62743892
- This is one of the>ma lor cities in this
country.
- What >contriblltion would you like to
make?
- We shouldn't let her >slIpcrvise this
work.
- What do we know about his >marital status'l
- I don't think you'll >laise enough
money 10 solve all problems the school
is facing now.
- Which university >awarJed you the
degree?
- My language> development is very
slow now.
- When applying for this job you must
give as many >pelsonal details as possible.
Adresa:
Telefon:
In prczent activitati de eercetarc legate de pentru
doctorat.
Angajat intr-o pentru copii handiaeapati de toate varste1e (Paris).
Contribu\ii majorc la organizarea dezvoltarea Coordonator al
activitatilor de stringere de fond uri pentru copiii
Responsabil de mentinerea unor legiHuri stranse ell alte similare.
Casatorit
Asistent social voluntar 1a din Northampton. Responsabil de
grupurile neoficiale de voluntari imphcati in activita\i socia Ie.
CiiHitorii in Franta. Franceza fluent, practice de limba italiana.
Preocllpari extraprofeslonale: deltaplanorism.
Universitatea Cambridge; titlul de master in socia1c
. iulie 1991
John Brown
20 martie
Date personale:

1991-1992
1993 - prezent
Starea civila:
Nume:
Data
Alte informatii:
Speeializari:
Cu ce ai vrea sa eontribui?
Accsta esle unlll dintre cele mai
importante din tara.
Studii:
1986 -1991
La ee lIniversitate t1-ai oblinut titlul'l
Ce despre starea lui civila?
Progresele mele in invatarca limbii sunt aCllm
foarte Ientc.
Nu ar trebui sa 0 13s3m pe ea sa supravcgheze
aceasta activitate.
Completa\i spa\iile libere din propozi\iile in limba engleza eu noile cuvinte:
Nu cred ca vci strange bani suficienti pentru
a rezolva toate probJemele eu care se confrunta
aeum.
Cand eandidezi pentru acest post trebuic
sa dai cat mai multc dctalii.
GRUPAI
lata cele mai importante verbe de acest tip in exemple de propozitii:
Folositi cuvintele noi din al doilea grup pentru a completa propozitiile in limba engleza:
- We have no choice but to establish
friendly >relations with this country.
- Is it true that you want to take up
> hang-gliding')
- >in charge here?
- I've been interested in >parachuting
since childhood.
- My >working knowledge of Spanish
allows me to communicate in everyday
situations.
- The police failed to >mamtain order
during the match.
- The government is now >conducting an
anti-smoking campaign on television.
• We don't need any >additional
evidence to accuse him of committing
the crime.
- I speak >fluent English, but I still make
errors.
- >Currently we want to make as much
profit as possible.
- Am locuit (candva) aici.
- M-am (sa locuiesc) aici.
- Nu rna voi niciodata sa rna
trezesc devreme dimineata.
- This >research is very expensive.
- It's a pity you don't want to write
a >disscrtation.
- 30 -
Politia nu a sa mentina ordinea in timpul
meciului.
In momentul de fata vrem sa obtinem
un profit cat mai mare.
Cine este responsabil aici?
Imi place para!?utismul din copiHirie.
Vorbesc engleza fluent dar mai fac JnCa
Nu putem dedit stabilim relatii
cu aceasHi
Used to
mele practice de spaniola imi permit
sa comunic in situatii
I used to live here.
I'm used (accustomed) to living here.
I'll never get used to getting up so early
in the morning.
Nu avem nevoie de nici 0 proba suplimentara
pentru a-I acuza de comterea crimei.
Sensul unei expresii este legat de jolosirea formei corespunziitoare - infinitiv sau gerund.
Este adevarat cil. vrei sa te apuci de
deltaplanorism?
Guvernul desIa!?oara acum prin televiziune
o campanie impotriva fumatului.
Acest studiu costa [oarte mull.
Pacat cil nu vrei sa iti dai doctoratul
(sa scrii 0 dizertatie).
Vom revedea acum toate verbele !?i expresiile verbale care pot fi urmate atM de infinitiv cat de
gerund. Le vom imparti in doua grupe:
Expresia "to be I to get used to" es!c sinonima cu "to be I to get accustomed
Retineti ca in acest caz "used" se pronunta: [ju:st] , nu liu:zd] .
Regret
I regret to tell you.
r regret telling you.
Forget
He forgot to bring the book.
He forgot bringing the book.
Remember
Did you remember to lock the door?
I remember locking the door.
Stop
He stopped to listen to me.
He stopped listening to me.
Help
1 couldn't help (to) drive the car.
I couldn't help driving the car.
Goon
He went on to describe the picture.
He went on to describing the picture.
Try
Try to talk to him. It's not easy.
Try talking to him. It will be a great
experience.
Need
r need to talk to you.
My car needs repairing.
- Regret sa iti spun aces! lucru.
- Regret ca ti-am spus acest lucru.
- A uitat sa aduca acea carte.
- Auitat ca a adus cartea.
- Ti-ai amintit sa incui
- Imi amintesc ca am incuiat
- S-a oprit ca sa ma asculte.
- A incetat sa ma mai asculte.
- Nu am putut sa(-I) ajut sa conduca
- Nu putut sa rna abtin sa conduc
- A i'nceput sa descrie desenul.
- A continuat sa descrie desenul.
- Incearca sa cu el. Nu este
- Incearca sa vezi cum este sa cu
eL Va fi 0 experienta extraordinariL
- Trebuie sa vorbesc cu tine.
- mea are nevoie de reparatii.
- 31 -
Verbele want deserve au utilizari:
He wants to be our leader.
My pen wants tilling.
He deserves to work here.
The argument deserves discussing.
Inca 0 remarca:
- EI vrea sa fie conducatorul nostru.
- Stiloul meu arc nevoie de cemeala.
- Merita sa ]uereze aici.
- Argumentu] merita discutat.
Fonna in "-ing" poate fi inlocuita aiei de structura: "to be + past participle".
My car needs repairing. - My car needs to be repaired.
Aceste doua propozitii au
To be sorry
I'm sorry to interrupt.
I'm sorry for interrupting.
- Imi pare rau ca va i'l1trerup.
- Imi pare rflU ca v-am intrerupt.
Verbe precum: dread, like, Jove, prefer sunt folosite pentru a descrie un anume eveniment atune
cfmd sunt urmate de injinitiv. Ele descriu 0 activitate in general sau in plina desfii!jurare in momentu
vorbirii atunci cdnd sunt urmate de gerund.
Anumite verbe pot Ii urmate de infinitiv sau gerund jara ca sensul sa difere in fimcfie de modl
verbal. Din aceastd grupafae parte verbe ca: begin, start, continue.
] dread to think what has happened to him.
I dread going to the dentist.
GRUPAII
,
I begin to work at e"ight 0 'clock.
- Imi este groaza sa rna giindesc ce i s-a
intiimplat.
• Imi este groaza sa merg 1a dentist.
• I begin working at eight o'clock.
Forma gerund nu poateji.lolosita cu aceste verbe atunci cdnd ele insele sunt laforma continua.
He's beginning - incorect
He's beginning to work. . corect
A,w cum observari i"n exemplele de mai sus, in acest cazlolosim h!finitivul.
- 32 -
Completati spatiile libere din Propoziliile in limba engleza, folosind formeIe eoreete de gerund sau
infinitiv:
Imi pare rau ca am fost atiit de nepoliticos
de el.
Nu rna voi niciodata sa lucrez sambata.
Nu uita sa-l duci pe Peter la doctor.
Te rog continua sa povestea este
foarte interesanta.
Pantofii mei trebuie lustruili.
Cand eram la primara luam leetii
de limba franceza.
Nu voi inceta niciodata sa rna giindesc la ea.
Nu te pot ajuta sa strangi bani pentru
eei
Dupa ce iti termini de facut temele, sa incepi sa
faci curatenie prin apartament.
Imi este groazii sa rna giindesc cum va reaqi6na
dind ii vom spune ca sa a fost ucisa
intr-un accident de
Imi rau ca ti-am creat atatea
necazun.
Chiar siimbata, prefer sa muncesc
in lac sa stau aeasa.
incepe sa ninga. Nu pot sa credo
Imi place foarte mult sa dansez eu ea.
- I >regret being so impolite to him.
- I'll never >get used (get accustomed) to
working on Saturday.
- Don't >forget to take Peter to the doctor.
- Please, >go on the story is so
exciting.
- My shoes >need polishing.
- [ >used to take French lessons when I
was at primary school.
- I'll never >stop thinking about her.
- I >can't help you (to) raise money for
the needy.
- When you've finished doing your
homework, >go on to clean up the flat.-
- I >dread La think how he'll behave
when we tell him that his wife was killed
in a car accident.
- I'm >sorry for causing you so much
trouble.
- Even on Saturday I >prefer working to
staying at home.
- It's >beginning to snow. I can't
believe it.
- r >love dancing with her.
Acum, urrneaza un exercitiu de pronuIllie. la formele contrase ale lui will:
I'll > [ad] we'll >[wi:l]
you'll > you'll
> Ug[]
he'll
>[hi:l] they'll > [oell]
she'll > [Ii:]]
it'll > [lt1]
Forma negativa will+not se reduce la: won't [wgunt]. Pronuntia formei won't este diferita
isde cea a verbului want rw;Jntl.
J won't go.
I want to go.
>[al w:Jont g;}(J]
> raj w:mt t:l g:Jo]
- 33 -
- Nu rna voi duce.
- Vreau sa ma due.
Exersati acum pronuntia fonnelor contrase 'II ~ i won't cu ajutorul unnatoarelor propozi{ii:
I'll never do that.
Who'll help me?
She'll prepare dinner.
She won't buy it.
> l at! 'neVel du: O<Et]
> fhu:1 help mi:]
> [Ii:] pn'ped 'din;)]
> [Ji: W;:lunt bal It}
What'll happen to them? > [W:Jtl 'hrep;}n td i'icm1
We won't go there. > [wi: w:xmt gdU oed 1
> lj;)1 'dralv ;) ka:l
> [bell tel:Js]
You'll drive a car.
They'll tell us.
t
) m ~ ~ :
lilt
- 34 -
- 35 -
LECTIA 2 - PARTEA A nOVA
,
In aceasta parte a leqiei nu vom introduce material nou. Veti gasi aici exereitii care va vor ajuta sa
repetati elementele noi de gramatiea voeablilar eu care v-ati intalnit in lectia I in prima parte a
leqiei 2.
> Would you like to go for a walk with
me':'
> We'rf;; llred of teaching the same
expressions over ami over again.
> I regret to inform you that your father is
dend.
> I doubt whether J'11 get used to working
at night.
> J think you'll be unable to handle such
challenging situations.
> I dread to think what'll happen if I tail
this exam.
> Don't hesitate to talk to him. He's such
n nice man.
> rd like to Slop painting before six u'clock.
> It's no use gO\11g on such a short trip.
> .fohn is likely to arri\C in two hours.
> To Pllt it mildly, I find his ideas slightly
strange.
> I'm bent on becoming a pobtician.
> Do you mind dancing?
> To be honest, ] don't fully understand him.
> What made you change your mind?
> I prefer cooking to doing the dishes.
> I am wondering whether to apply for
this position.
> Will you let me drive today?
> I can't help eating these apples.
They're so delicious!
> I don't envIsage conducting any research this
munth.
> Why do you deny attending thIS course')
There's nothing to be ashamed of.
Te-ar deranja sa dansezi?
John va sosi probabil in doua are.
vrea sa termin de vamit inainte de ora
Mil pe mine sa conduc azi?
Am inclinatii de politician.
Ce te-a fiicut sa te
De ee negi ea mergi la aeest curs?
Nu e niei 0
Prefer sa gatese decat sa spa! vaseIe.
Ma intreb daea sa candidez pentru aeest post.
Nu ezita sa ell e!. Este atftt de amabi!.
Nu rna pot abtine sa nll mananc aceste mere.
Sunt atilt de
Ma indoiese ca rna voi sa luerez noaptea.
Regret sa va informez ea tatal dumneavoastra
a murit.
Ne-am plictisit sa tot predam expresii.
Tradueeti in limba engleza urrnatoarele propozitii:
Ai vrea sa mergi eu mine la plimbare?
Imi este groaza sa ma gfmdesc ce se va
intampla daca nu iau acest examen.
Nu prevad niei unui proiect
de eereetare Iuna aceasta.
Cred ca nu te vei descurea in situatii
atftt de eomplexe. '
Nu are niei un rost sa pleci lntr-o excursie
atilt de scurta.
Ca sa fiu sincer, nu llinteleg pe deplin.
Eufemistie vorbind, ered ca ideile lui sunt
cam eiudate.
In acest ultim exercitiu va trebui sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:
Imi pare rau, nu voi putea sa te ajut sa
sapi in gradinii.
John evitii sa asurne raspunderea.
Nu pot sa cred ca estc scutit sa dea
acest examcn.
Sotul mcu are marele dar de a se
imprieteni eu toata lumea.
Tc rog, nu lIita sa iti depui eererea paoa
la saptamiinii.
Ma tem ca nu am avut pana aeum placerea
de a ii
Imi pare rau ea am vandut easa. Aeum fi
putut obtine mai multi bani pc ea.
Adam a fost milionar. Acum este
Doctorul ma sa mll las de fumat,
altrel rna voi imbolnavi foarte grav.
Nu ea a imprumutat cartca
de la noi aeum doua luni.
Nu rna lncanta deloe perspectiva de a
face autostopul noaptea.
Nu imi place sa stau de vorba
ell oameni ca cl.
Ineepe sa ploua.
In momentul de nu avem un
plan eoncret legat de acest proiect.
Proiectul de cereetare pc care 1I
este prea scump.
Eu raspund de acest proiect nu voi lasa
pe nimeni sa schimbe eeva aiei.
Mark Twain este un important scriitor
american.
- 36 -
- I'm sorry I'll be unable >to help you
(to) dig in the garden.
- John >evades taking responsibility.
- 1 can't believe he is >cxempt from
taking this exam.
- My husband has a >great flair for
making friends.
- Please, don't forget >to submit YQur
application by the end of the week.
- I'm afraid I haven't had >thc pleasure
or meeting them before.
- I >regret selling the house. Now I eoule
get more money for it.
- Adam >used to be a millionaire.
Now he is a beggar.
- The doctor advises me to >give up
smoking, or else I'll be seriously ill.
- He doesn't >remcrnber borrowing the
book from us two months ago.
- I don't> relish the prospect of
hitch-hiking at night.
- 1 don't> like talking to people like hin
- It's>starting to rain
- > Currently we haven't any specific
plans about this project.
- The >research you're conducting is te
expensive.
- I'm> in charge of this project and
) won't let anybody change anything
here.
- Mark Twain is a >majorAmerican
writer.
-Voi incepe sa scnu 'in aeeasta seara.
2.2. Exista verhe care pot fi urrnate atal de infinitiv, cat de gerund, rara schimba sensu):
2. I. Unele verbe pot fi folosite cu infinitivul sau cu forma gerund in funclie de sensuI pe
care vrem sa 'i] dam propozi(iei:
- Regret ca i-am povestit despre aceste
lucruri.
- Regret sa iti spun acest lucru.
- 37-
(coreet) He's beginning to swim.
I regret to tell you about it.
I regret telling him about all these things.
I'll start to write tonight.
to continue
I'll start writing tonight.
to regret to do something
to begin
to start
used to do something
to be used to doing something
to regret doing something
2.3. Forma gerund nu poate tl. folosita dupa un verb 1a aspectul continuu:
He's (incorect)
RECAPITULAREA LECTIEI 2
,
TEMA PENTRU ACASA 2
A. Traduceti in limba ramana:
I. I don't envisage making any journey to France this month.
2. I regret to infonn you that you're no longer a student.
3. My clothes need washing.
4. When I was in England two years ago, I used to attend this professor's lectures.
5. I prefer watching TV to walking.
B. Traduceti in limba engleza:
I . Nu rna voi niciodata sa lucrez in acest
2. {mi este groaza sa rna gandesc ce se va intiimpla cand il voi intalni.
3. De ce negi ca scrisori de la ea?
4. Ai putea sa incetezi discutii1e? Nu pot sa aud nimic.
5. Probabil ca va ploua astazi. (folosifi "likely")
6. Imi pare rau ea va intrerup, dar vreau sa va spun ceva foarte important.
C. Corectati din fiecare propozitie:
1. Please remember to talking to him.
2. He used to playing the piano when he was a child.
3. My socks need to mend.
4. Would you like to playing bridge?
5. I'm just starting writing a letter to him.
d8-
VOCABULARUL LECTIILOR 1 2
accomodation > l J,kJm;;l'delfJn] - (conditii de ) cazare
accustomed > [0'bst:J11ld] - deprins
to be accustomed to - a fi sa .. .I cu...
to get accustomed to - a se sa...1 cu....
additional > [0'dlf:m:l]J - supHmentar, aditional
admit > rDct'mlt] - a
adult > ['red/dt] - adult
all over > [:l: 1':mv;;l]
- peste tot
application > l,a:pll'keIJ;.m] - cerere, candidatura
to apply for > l J'plal rJ] - a candida pentru
argument > ['a:gju:mJut]
- argument
ashamed of > [J'feund ;)v] - de / sa
at your convenience > [;)t j::>: kJn'vi:m:ms] - dnd va convine
to attend > [;)'tcnd] - a participa la
available > l J'v(;l!JblJ - disponibil, liber
to award > [J",vJ:d]
- a premia, a lnmana 0 distinctie,
un premiu, a rasplati
to be in charge of > [bi: In 'tJa:d3 ;)v] - a rllspunde de, a se ocupa de
bent on > [bent ::m] • IncIinat spre, talentat la
to broaden > ['brJ:dJn]
- a largi
campaign > [bm'pem] - campanie
(1) can't help > [(a1) ka:nt help] - nu rna pot abtine, nu pot sa nu ....
to cater > ['kert;;>] - a alimenta, a aproviziona, a satisface
(nevoi)
challenging > ['tJa:I;md::;IT]] - interesant, complex, dificil,
solicitant
City Council > ['SItikautlsJI]
- Consiliul Municipal; Primarie
commensurate > lkJ'm(;nJJr;;>t (Wlb)] - proportional, pe masura
complaint > [bm'pleJl1t]
- plangere, reclamatie
to conduct > [bn'dAkt]
- a conduce, a
considerable > [kJn'sld:Jr:lbl]
• considerabil, remarcabil
- 39-
contribution > [,k:mtn'bju:J;m}
- contributie
council > ['buns;,IJ
- consiliu
currently > [ b\f:Jntll]
· in prezent, in momentul de fala,
actualmente
curriculum vitae > [k;}'nkjolgm 'vi:tal]
- autobiografie, currriculum vitae
to deal with > [dl:1 wiCi]
- a se ocupa de, a lucra cu
degree > [dl'gri:]
- titlu academic; grad
to deny > [Mnm]
- a nega, a nu
to deserve > [d!'z;J:v]
· a merita
development > [dl'vebpm;mj]
- dezvoltarc, evolU1ie, progres
disabled > [dls'elbldj
- handicapat, cu dificultiiti
to discourage from > [dls'kAnd:.; fom]
- a descuraja
dissertation > [,dISg'telJ;}n]
- dizerta(ie, expunere in vederea
unui titlu academic
doctor's degree > ['d:JktdZ dl'gri:]
· doctorat
(or doctorate) [' d:)kt:Jr-:lt]
else > [els] - alt- ( ca in altceva)
to enclose (with) > [m'klguz (wI6)j
- a alatura, a anexa
to encourage > [m'b.nd:.;] - a incuraja, a sustine
to engage > [m'geld3] - a se angaja; a se impJica;
engaged in > [m'geld:.;d m) - implicat I angrenat in
to envisage > [m'vlzld3] - a prevedea. a estima
essay > ['esel] - eseu, compunere
essential > [J'senJ;}I]
- esential, foarte important
to establish > []'streblIJ1 - a stabili, a fonda, a pune bazele,
a infiinta
establishment > [J'st<ebllJm;}nt] - institutie
to evade > [(veld]
- a evita, a ocoli (a eluda)
exempt from > [rg'zcmpl frJll1] - scutit de
to expell > [Ik'spelj
- a exmatricula, a exclude
extensively > llks'tenslvhJ - extensiv, mult
extra > ['ekstT-:l]
- in plus, suplimentar
- 40-
to face >lfelS]
faithfully > ['feI8bli]
flair for > Lfleg fg]
fluent > l 'flu:gnt]
to furnish > ('fg:nin
to gain > [gem]
to go on > [ g ~ :m]
to graduate (from) > ['gned3oit (fr;,m)]
graduate > ['grzed30I tl
handicapped > ['h<endlbept]
to handle > [h::endl]
hang-gliding > ['hrell ,glardlll]
to hesitate > ['hezltelt]
to hitch-hike > ['hltj11alk]
horizon > [h;:l'ralz:m]
in reply to > [m fI'plal tg]
induce > [m'dju:s]
insight (into) > l'msaIt ('mtg)]
interview
to launch
lecture
likely
linguistics
to maintain
major
marital status
master's degree
mental
mildly
> ['mtgvju:]
> [b:ntJ]
> ['lekUg]
> ['lalkli]
> l hl1 'gwIstlks]
> [mem'tem]
> ['meld);)]
> ['m<entgl 'stelt:Js]
> [ma:stgz dl'gri:]
> ['ment"l]
> l'mmldll]
- 41 -
- a se confrunta eu
- cu credinta
- fler, talent, har, dar
- fluent
- a oferi, a dota; a asigura
- a c a ~ t i g a (experien!a. va/oare)
- a continua
- a absolvi, a termina (0 $coala etc)
- absolvent
- handicapat
- a rezolva, a manui
- deltaplanorism
- a ezita
- a face autostopul
- orizont, perspectiva
- ca raspuns la, ca urmare a
- a determina, a eonvinge sa
- patrundere psihologica, inte1egere
profunda
- interviu, lntalnire
- a lansa
- conferinta, curs (la facultate)
- probabil
- lingvisitica
- a mentine; a Intretine, a sustine (idei)
- major, de prima importanta, capital
- stare civila
- mastcrat, titlu de
- mental, psihic
- bland; eufemistic
millionaire > r - milionar
mind > [mumd] - minte
or else > [:J:r els] - altfel
Oscar > [':Jska:] - Oscar
parachuting > ['pa:r:Jfu:tlll] -
to perfonn > rp;}'f;):m] - a executa, a realiza, a juca (un roT)
personal detai Is > ['p:J:s:Jn:J1 'di:tcllz] - date personale
physical > r'flZlkl] - fizic
position > - pozitie, post, functie
preferably > ['prcbr:Jbll J - preferabil
to pretend > [pn'tend] - a simula, a se preface
to provide > [prJ'vald] - a fumiza, a asigura, a oferi
to pursue > [po'sju:] - a realiza, a unnari (un scop)
qualifications > l.kw:JlIfJ'keIf;:lOz] - specializari, calificari, calitati
to raise > [reIz] - a ridica, a spori, a strange (bani)
to read > [ri:dJ - a citi, a studia
to reconsider > [,ribn'Sldg] - a reanaliza, a se razgandi in
legatura eu
to reject > [n'd3ekt] - a respinge, a refuza
related to > [n'leItId to] - legat de, referitor la
relations > [n'lelInz] • relatii
to relish > ['rclljJ - a se bucura de, a fi incantat de
to require > [n'kWal;)] - a cere, a necesita
research > [n'so:tD - (proiect de) cercetare, studiu;
documentare
resourceful > f n'z;-l:sfJI] - ingenios, descurcaret
responsible > [n'sp:msClbl] - cu simt de raspundere,
resume > ['rezjD1llCl],lrc'zjomcl] - autobiografie, curriculum vitae
to seek > [si:k] - a cauta
servIce > ['SJ:VIS] • serviciu (in administratie); favor
to settle > [setl] - a stabili, a rezolva
- 42-
:;::::;::::;::::;: ... .....;... ;.;

IIi
slightly >['slalth] - vag
the Social Sciences >[0:1 's;xJJ:J] 'sal:Jnslz] - sociale (sociologie, asistenta
sociala)
social science >['sdUIgl 'saldnsl - sociala. disciplina sociologica
social worker >['sdUIdl 'wd:b] - asistent social
to stop >[ st:Jp] - a (se) opri, a inceta (0 activitate)
to submit >[sgb'mn] - a depune (spre examinare /
aprobare). a inainta (0 cerere etc,
catre 0 autoritate)
to sue >[su:l - a da in judecata
to supervise >[ 'SU:pdVaJZ] - a supraveghea. a coordona
to take on >[tclk :mJ - a prelua, asuma (riseuri,
responsabilitati)
task >[ta:sk] - sarcina, indatorire
tax - impozit
thankless > ['9<ellkhs] - nesatisfiicator, neinteresant
to threaten > ['8retdn] - a ameninta
undertaking > l.i\ntlg'telklll] - intreprindere (afacere); initiativa;
activitate
unquestionabIe > [i\n'kwestJ:Jmbl] - de necontestat
vacations > [V:J'kcIJ;mz] - vacanta
valid > ['vrelrd] - valabil, in vigoare
various > ['VC:JrJdS] - diverse /
voluntary > ['v:Jkmt:Jn] - voluntar, benevol
whether > ['weS;:.] - daca (in ProPoziliile completive)
willing > [' wI1111] - dispus sa
working knowledge > ['Wd:klll 'mhd3] - practice
Yours faithfully > [jo:z 'feI8fdh1 - eu stima
- 43 -
LECTIA3
,
" "
PARTEAINTAI
A. Completati propozitiile de mai jos eu expresiile euvintele care lipsese:
Yom Illeepe noua lectie cu 0 recapitulare scurta a voeabularului a notiunilor de gramatica.
Trebuie sa platim chiria eu doua luni
inainte.
Fara nici 0 indoiala ea in fiecare casa
va fi un calculator la timpul potrivit.
Voi avea grija sa ajunga acasa astazi.
Eram pe punctul de a pleca cand
a inceput ploaia.
Cand m-am lntors acasa am gasit-o
pe sotia mea donnind.
Yoi face eumparaturi In drum spre casa.
Acest tTen face legatura eu 0 linie
de autobuz la Northampton.
Nu pot scapa de acest obieei.
Se pot folosi eeeuri de calatorii In aeea tara?
Biroul de infonnatii e inchis.
Ce facem acum?
Mol' de foame. Sa mergem la buret.
Ce-ar fi sa 0 luam pe un drum mai seurt
spre Londra?
Ai putea cumpara un ziar de la
de ziare?
Daca pierdem legatura, va trebui
sa ramiinem peste noapte la
De ce sa calatorim la c1asa a doua?
Trenul personal tocmai a plecat.
-We have to pay the rent two months
> in advance.
-There is no doubt that every home
witl have a computer >in due course _
-I'll >sec to it thaI he gets home today.
-We >were about to leave when
it began raining.
-:::On my return home I found
my wife asleep.
-I'll do the shopping> on my way home.
-This train> connects with a
bus service in Northampton.
-I can't>break that habit.
-Can you use >travcller's cheques in that
country?
-The >inquiry office is closed.
What shall we do now?
-I'm starving. Let's go to
the > refreshment-room .
-What about taking a shorter >route
to London?
-Could you buy a newspaper
at the> bookstall ?
-If we miss the >connection we'll have
to stay overnight in Bucharest.
-Why do you insist on travelling>second class?
-The> slow train has just left.
- I
B. In acest exercitiu vom repeta folosirea pronumelor "it" "its", Va rugam sa traduce!i
propozitiile in engleza:
Greva se de mai mult de un an
ciind a fost solutionata.
Poate s-a razgiindit, dar rna indoiesc.
imi place aceasla roehie. Arata de bine.
Mai bine ne apucam serios de treaM.
Daca-ti place acest eeas, il poti pastra.
leri am cumparat 0 noua.
A fast foarte scumpa.
tti pisiea aeeea batrfma?
A murit saptamana treeuUi.
Acel copil eauta parintii.
E un in camera mea.
Cum pot sa scap de el?
Copilul acesta este aici de 0 ora.
Nimeni fiU unde e mama lui.
Nu ascult niciodata astfel de muzica
pentru ca nu-mi place.
Unde este sa1ul? Probabil ea e
pe undeva pe aiel.
> The strike went on for over a year
before it was settled.
> Maybe he has changed his mind but I
doubt it.
> I like this dress. It looks so nice.
> We'd better get down to it.
> If you like tllis watch, yOll can keep it.
> r bought a new car yesterday.
It was very cxpensive.
> Do you remember the old cat?
It died last week.
> That chIld is looking for its parents.
> There's a mouse in my room.
How call I get rid of it?
> This child has been here for an hour.
Nobody knows where its mother is.
> I never listen to tbis kind of music
because I don"[ like it.
> Where is the village? It must be
somewhere here.
- 2 -
in ambele leqii vom introduce dialoguri pe teme de vacanta. Sa inva\arn
urrnatoarele cuvinte, care ne vor ajuta sa in\elegem primul dialog.
Citi\i Cll voce tare:
to be afraid of heights >[bi: <}'frcld <IV halts] - a se terne de inaItime
to collect >[kd'iekt] - a strange, a aduna,
a lua
leaflet >r'li:fllt] - prospect, foaie volanta
off-season >[Jf,si:zn] - in afara sezonului
to presume >[pn'zju:m] - 3 presupune, a crede
height of the season
>lhait <'IV i)<I 'si:zn]
- sezon de varf
to miss >[mls] - a pierde, a rata
to willk out on somebody >[wJ:k aut In'sAmbJOI] - a parasi, a abandona
pe cineva
to make both ends meet >[melk bdUS endz mi:t] - a 0 scoate la captH
to come to terms >[kAUl td t ~ n n z - a ajullge 13 0 intelegere,
with something WIS 'SAlnSlrd a cadea la Invoiala,
a accepta
to exaggerate >[Ig' zeed3;JreIt] - a exagera, a amplifica
civil engineer >['slv;l1 ,end31'I1!<I] - inginer constructor
scrooge >[skru:d31 - zgarcit, avar
to be short of money >[bi: IJ:t ;lV 'mAnl] - a nu-i ajunge banii,
a nu avea bani
final >['farnl] - final, definitiv, decisiv
moreover >[mJ:'r;:luv;:l]
- mai muIt (deca.t atat),
in plus
- 3 -
lata acum cateva propozitii cu cuvintele pe care tocmai Ie-am prezentat.
Cititi-Ie cu voce tare comparatile cu traducerea in limba romana.
I've been afraid of heights since
my early childhood, and I don't know
how to overcome it.
When did you collect those leaflets?
This is an off-season ticket, so it's cheaper.
Tpresume they're going to launch
the campaign tomorrow.
This is the height of the season, so you may
have trouble getting a vacant room in a hotel.
You are an idiot because you've missed
such a splendid opportunity.
I'll walk out on you if you
don't buy me that ring.
Even though I work so hard,
I can hardly make both ends meet.
I don't want to come to termS with it.
I must do something to change it.
As a civil engineer you shouldn't
complain about your salary.
What a scrooge you are!
Why are you lying you're short of money?
Is his decision final?
The product is good, and moreover,
its price is reasonable.
Don't exaggerate the difficulties!
We will handle them.
-De mic copil mi-a fast
teama de inaltime nu
cum sa inving aceasta teama.
-Cand ai strans pliantele acelea?
-Este un bilet extra-sezon, deci e mai ieftin.
-Presupun ca maine vor lansa campania.
-Este sezon de varf, deci este probabil
sa Cll greu 0 camera Iibera la hotel.
un prost ca ai pierdut 0 ocazie
atiit de buna.
-Te voi parasi dadi
nu-mi vei cumpara inelul acela.
muncesc atat de mult, abia 0 scot la capat.
-Nu vreau sa accept acest lucru.
Trebuie sa schimb ceva.
-Ca inginer constructor, nu ar trebui
sa te plangi de salariu.
-Ce zgarcit
-De ee minti ea nu mai ai bani?
-Hotlirarea lui e definitiva?
-Produsul e bun in plus,
pretul e rezonabil.
-Nu exagera cu greuta1i!e!
Le vom rezolva.

- 4 -
\
Veli intelege ell l l ~ u r i n l a dialogul care urmeaza. John ~ i Ann i ~ i fae planuri pentru vacanla de
vara. Sa eitim eu atentie conversalia lor:
John and Ann are talking about their summer holidays.
Ann: John, I'd like to go to some really interesting place this summer.
John: Aren't we going to the Lake District, as usual?
Ann: You know very well I hate climbing. Moreover, I'm afraid of heights.
John: Have you got any better ideas?
Ann: Why don't we go abroad? I haven't been at the seaside for ages. 1 was at a travel agency
today, where I collected a few leaflets. Here's an interesting one: "Holidays in a
four-star hotel in Niece, with the sun, the sea, in an ideal climate. Reduced price." If you're
not too busy, could you have a look at it now?
John: I can have a look at the leaflet, but I don't think we can afford to go abroad this year.
Ann: If we saved a little harder, we could just manage, couldn't we?
John: Well, I think we could.
Ann: That's lovely, John. I'll phone the agency immediately and have them book the hotel for the
first two weeks in July.
John: Just a minute. I'm afraid we didn't look at the leaflet very carefully: "special reduced
off-season price". I presume the hotel will cost much more at the height of the season.
Ann: Oh, John, you can spoil everything. We can't miss the opportunity. We've never been to
France. If we don't go there this year, I'll walk out on you.
John: You know well that recently we've been finding it difficult to make both ends meet. I hate to
say that, but we can only afford to spend our holidays in England. You must come to terms
with it.
Ann: Don't exaggerate. I said: "Ifwe saved a little harder..." and you said: "...we could". Moreover,
I don't complain about my salary. As a civil engineer you earn quite a lot, too. But you're a
scrooge. Last summer we didn't go anywhere because you claimed we were short of money.
I am not going to the Lake District. And that's final.
- 5 -
Va rugam sa traduceti ciiteva expresii din romana in engleza:
Completa1i propozitiilc din dialog. Astfel veti veri fica daca va amintiti toate euvintele noi.
foarte hine ea nu-mi place
Mai mult deciit atat, mi-e [rica de lnal\imc.
Am fost astazi la 0 agentie de turism de
uncle am luat ditcva pliante.
Mi-e leama ell. nu ne-am uitat eu aten\ie
la prospect: "pret specia!-reducere
pentru extra-sezon"
Presupun ca hotelu! va fi mai scump
in sezonul de vart".
Nu putem pierde aceasta
Nu am fast nieiodata I'n Franta.
Daca nu mergem nici anul acesta,
te parasesc.
foarte bine ca in ultimul timp
ne-a fost greu sa a seoatem la capat.
Trebuie sa aecep\i acest !ucru.
Nu exagera.
ea inginer constructor, tu
destul de mult.
Dar un zgarcit.
Vara trecuta nu am fast nicaieri pentru ea
ai pretins ea nu mai avem bani.
Nu merg la Lake District. Am decis.
a se teme de inal1imi
hotel de patru stele
a rezerva camera la hotel
pret extra-sezon
sezon de varf
a pierde
a parasi pe cineva
a a seoate la capat
a accepta ceva
a nu mai avea bani, a nu-i ajunge banii
-You know very well I hate climbing.
>Moreover, I'm > afraid of heights.
-I was at a travel agency today, where
I> collected a few> leaflets.
-I'm afraid we didn't look at the leaflet very
carefully: "special reduced
> off-season price".
-r> presume the hotel will cost much more
at the> height of the season,
-We can't> miss the opportunity_
-We've never been to France.
If we don't go there this year,
I'll> walk Ollt on you.
-You know well that recently we've been finding it
difficult to > make both ends meet.
- You must> come to terms with it.
-Don't> cxaggerate.
-As a > civil engineer you earn quite a lot, too.
-But you're a > scrooge.
-Last summer we didn't go anywhere because
you claimed we > were short of money.
-I am not going to the Lake District.
And that's> tinal'
> to be <ltl'ald of heights
> a tt1Ur-star hotcl
> to book the hotel
> off· season price
> the height of the se.1SOIl
> to miss the opportunity
> to watk oul on somebody
> to make both ends meet
> to come to terms with somcthing
> to be short of money
- 6-
-
in aceast:l parte a leqiei ne vom concentra asupra a trei adverbe: aetuany, eventually, hardly. Ele
sunt adesea folosite incorect de cei care i'nvata engleza.
Vom discuta despre cele mai uzuale despre folosirea corect:l a acestor cuvinte. Vom
analiza mai intiii "actually" "eventually", iari apci "hardly".
Actuany
Eventually
Aceste cuvinte sunt adeseafolosite il/corect din cauza asenn/Ilarii lar eu euvintele romalleifti "actual"
"eventual ".
Actually inseamna "intr-adevar, de fapt, iar eventually
tnseamna "'in cc1c din urma, pana la urma".
Utilizarea incorecta a euvantului actually:
We need to export more than we do
in acest caz, tn foeul lui actually ar trebui folosite cuvintele at prescnt sau currently ele s-ar
traduce prin: "til prezent. acum" Deci, forma corecta a propozi{iei de mai sus ar fi urmdtaarea:
Could you lend me 10 dollars, please?
in aceastd propozifie, 1/1 lac de eventually ar trebui folosit cuvdntul possibly, care fnseamna:
"se roate, cumva ".

We need to export more than we do
at present/currently.
Utilizarea eorecta a lui actually:
People think we've got lots of money,
but actually we're very pOOL
Hello, Donald. How are you?
Actuall)', my name is Robert.
Utilizarea incorecta a lui eventually:
Utilizarea eorectj a lui cventually:
The car didn't want to start, but eventually
I managed to get it going.
After many attempts, eventually she managed
to pass the driving test.
-Trebuie sa exportam mai mult dedit 0 faeem
In prezent.
-Oamenii ered ca avem multi bani
dar, de fapt, suntem foarte saraci.
-Buna, Donald. Ce mai faei?
De fapt, ma cheama Robert.
nu voia sa pOlllcasea, dar pana la urma
am $-0 fae sa mearga.
-Dupa mult incereari, in cele din urma a
sa ia examenul de conducere.
- 7 -
Hardly
Modul ill care este format CUVQlltul hard + ly poate duce fa illterpretiiri utiliziiri ca
de exemplu: "cu greutate, cu dificuftate ".
Utilizarea incorecta a lui hardly:
Don't punish him
I've been working too
Propozitiile de mai sus ar trebui sa arate dupa cum urmeaza:
Don't punish him too hard,
I've been working too nard.
Utilizarea eoreeta a lui hardly:
I hardly know the people I work with.
I am so tired that I can hardly walk.
- Nu-I pedepsi prea tare.
- Am muneit prea multo
- Nu ii cunosc mai deloe pe oamenii cu care (ucrez,
- Sunt de obosit eli abia mai merg,
Hardly inseamna: "abia, mai deloe", Va rugam sa nu uita,i ea aeest
cuvant contine a nega(ie nu poate fi folosit alaturi de cuvinte ca
not, never, nobody etc., sau de un verb la negativ.
Propozitia romaneasca:
"Nu cunosc mai pe nimeni.
o traducem astfel:
a) I hardly know anybody,
nu:
Va rugam sa traduceti ciiteva propozitii in engleza:
Imi este greu sa invat limba engleza.
o caut cam de mult timp, dar sper
s-o gasesc in cele din urma.
Unde lucreaza in momentul de fata?
De fapt, nu unde este.
Abia mai aude aeum.
> 1 find it hard to learn English.
> I've been searching for her for quite a long time,
but I hope I'll eventually find her.
> Where's he currently employed"
>Actually, I don'f know where he IS.
> He can hardly hear now.
- 8 -
Traduceti acurn propozitiile in engleza folosind euvintele ~ i expresiile introduse In aceasta parte a
leel iei :
Nu prea ered ca ei nu 0 pot scoate la capat.
Cand a ~ putea sa strang tablourile?
Acurn cilli ani I-a parasit?
Nu-rni place sa cilH'itoresc in sezonul de viirf.
Nu rna urc in copac pentru ca
mi-e frica de inaitime.
Iar nu mai ai bani! De data asta
nu-ti mai imprumut nici un leu!
Acum ne putem perrnite sa curnpararn
a easa nalla,
Ati rezervat 0 camera la ace! hotel?
Este un pre! extra-sezon, deci
veti plati mai pUlin.
Ca inginer constructor ar trebui sa c i i ~ t i g i
de eel putin doua on mai mult decat mine.
>1 hardly believe th\:y can't make both ends meet.
>When could I collect the pictures?
>l-low many years ago did she walk out on him?
>1 don'llike travelling at the height of the season.
>1 won't climb up that tree hecause
I'm afraid of heights.
>You're Sh0l1 of money again! This time
I won't lend you a penny.
>We can now afford to buy
a new house.
>Did you book a room 1n that hotel?
>This is an oIT-season price, so
you'll pay less.
>As a civil engineer you should eam
at least twice as much as I do.
- 9-
- 10-
A. Completati propozitii1e eu expresiile sau cuvintele care lipsesc:
LECTIA 3 - PARTEA A DOUA
,
-I'm >anxious to meet your family.
-The government must> act quickly to solve
this problem.
-He managed to >sl11ugglc a large number of
watches.
-I'd like to >book [01 France.
-What a >timid child she is!
-Are there any> otters in this river?
-All his answers are> incorrect.
-I can't find the > emergency exit.
- We'd better join the >qucue .
-You'll catch a cold ifYOll sit in a >draught.
-Excuse me, where is the >dining-car?
-The train has no > sleeping-cars.
•That room is at the end of the> corridor.
-The plane has just made an > emergency
landing .
-There's a superb >view of the sea from here.
-How many pieces of luggage are there >in
th(; Jack?
Sunt vidre In acest rau?
A r e u ~ i t sa faca eontrabanda
cu multe ceasuri.
Sunt nerabdator sa-ti cunosc familia.
Guvemul trebuie sa actioneze rapid
peutru a rezolva aceasUi problema.
A ~ vrea sa fae 0 rezervare pentru Franta.
Ce copil timid e'
Nu gasesc i e ~ i r e a in eaz de perieo!.
Toate raspuusurile lui sunt incorccte.
Mai bine am sta la coada.
Vei raci daca vei sta in curent.
Treuul nu are vagoane de dormit.
Ma scuzati, unde este vagonul restaurant?
Avionul tocmai a facut 0 aterizare fortata.
Acea camera este la capatul coridorului.
Vazuta de aici, marea este superba.
Cite bagaje sunt In pIasa?
B. In urmiHor vom continua recapitularea pronumelor personaIe. Completati propozitiile:
Unde e Mary? S-a dus la tcatm.
o pe sora mea?
Nu am vazut-o niciodata.
Cine este aeea femeie? E mea.
Cine sunt acei oameni? (Ei) Sunt muncitori.
Ai vorbit ieri cu cl?
Ii pc oameni?
Da, sunt dl. Brown fratii sai.
lat-o pe dna Smith. E secretara mea.
leul. Pare faarte periculos.
Pisica noastra este in gradin.1 eu puii ei.
John spune eli a eumparat 0 noua
e foarte mandru de ea.
Puteti lua pJiantele cu dvs.
Uita-te la acest inel. E foarte frumos.
-Where's Mary? >Sbe's gone to the theatre.
-Do you know my sister?
I've never seen >her.
-Who is that woman? >It is my cousin.
-Who are those people? >They are factory-
workers.
-Did you talk to >him yesterday?
-Do you know these men?
Yes, >it's Mr. Brown and his brothers.
-There goes Mrs. Smith. >Shc is my secretary.
-Look at the lion. >He looks really dangerous.
-Our cat and >her kittens are in the garden.
-John says he has bought a new car and is very
proud of >hcr.
-You can take the leaflets >with you.
-Look at this ring. >It's very beautiful.
- 11 -
Sa studiem noile cuvinte ce vor aparea in dialogurile prezentate in
aceasta parte a leqiei. Cititi eu voce tare:
marvellous
>['ma:vJI;:Js] -minunat
to go for a stroll
>[g;JO [;":II' ;) str;Ju!1 -a merge la plimbare
to sunbathe
>f'sAnbelo] -3 face plaja
tan
>[w,n] -bronz
notice
>['nJotls] -amm\
to keep an eye on
>[ki:p ;)n ar In1 -a nu pierde din vedere,
a fi atent la,
a supraveghea
watchful
>['WJtJf;l! ] -atent, vigilent
gorgeous
>['gJ:d:ps] -minunat, splendid
to be a trial
>[bi: ;)' tra!Jl] -a fi 0 pacoste
life-guard
>['larfga:d] -salvamar
to drag
>[clr:eg] -3 trage (dupa sine),
a tad
suite >[swi:q
air-conditioned >['cOlkOln,dIJlJdl
within walking distance >[WI' SI11
'dlst;ms]
to do sightseeing >[du:'saJl,si:l
ll
]
- 12 -
-apartament
-Cll aer
-nu foal1e departe
-a face turnl
a vizita obiectivele
turistice
acum va prezentam cuvintele noi tn context. Va rugam sa Ie cititi cu glas tare sa Ie comparati
cu traducerea in romana.
Are there any suites in the hotel?
My room isn't air-conditioned.
We don't have to take a bus.
The hotel is within walking distance.
His ideas are marvellous, as usual.
\
I hate sunbathing because my skin gets red.
I suggest we go for a stroll to watch the sunset.
I've never seen a nicer tan.
I prefer doing sightseeing to lying on the beach.
I didn't see that notice: "Beware of the dog".
How can you drag me out to the theatre tonight?
You know well I'm tired.
Will you keep an eye on my luggage, please?
You must always keep a watchful eye on that kid
or else he'll get hurt.
That cake looks gorgeous. I can't help eating it.
That child is a trial to his parents.
His son will work as a life-guard during his
summer holidays.
-Existii apartamente in holel?
-Camera mea nu are aer conditionat.
-Nu trebuie sa tuam autobuzul.
Hotelul nu este foarte departe.
-ldeile lui sunt minunate, ca de obicei.
-Nu-mi place sa [ac plaja pentru ca rni se
pielea.
-Sugerez sa ne plimbam sa privim apusul
de soare.
-Nu am vazut niciodata un bronz rnai [rumos.
-Prefer sa fac tuml dedit sa zac pe
plaja.
-Nu am vazut anuntul acela: "Atentie,
caine rau".
-Cum poti sa rna la teatm in seara asta?
foarte bine ca sunt obosit.
-Vreti sa fili atent la bagajele mele, va rog?
-Trebuie sa fii tot timpul eu ochii pe copilul
acela, aitfe! se va lovi.
-Prajitura arata superb. Nu pot sa rna abtin
sa n-o mananc.
-Acel copil e 0 pacoste pentm parintii sai.
-Fiullui va lucra ea salvamarpe timpul vaean!ei
de vara.
- 13 -
Ann ~ i John sunt deja la Nisa. Sa citim dialogurile cu aten\ie ~ I vom afla cum i ~ i petrec el
vacan\a:
Ann and John are in a four-star hotel in Niece.
Ann: There we arc, at last. The suite is really nice. It is air-conditioned. We have a TV-set and
satellite TV. There's also a double bed in here. The hotel is within walking distance of the
beach. Do you mind if we go to the beach this afternoon?
John: That's a mllrvellous idea!
Ann: After sunbathing and swimming in the sea, we can go for a stroH towards the evening.
John: Are you going to be on the beach all day? That's boring! We must move a little bit outside
the beach. Why don't we visit the Old Town or go shopping?
Ann: Oh, John. Old Towns are the same everywhere. I'm not here to do shopping. Tdo it all the
year around. I'll never get a nice tan in England.
John: All right, all right.
***
Ann: Oh, John, what a trial you arc! You've been dragging me along the coast, trying to find the
best beach. We've already wasted a lot oftime. I'm not going any further - I'm staying here.
John: OK. Look at the notice over there. It says: "Guarded Beach". Thars what we need. I must be
sure there are life-guards on the beach to keep a watchful eye on us when we're in the water.
Ann: Oh, John. You're always so careful.
Ann: We've had a wonderful time here. I'm only sorry we can't stay here any longer.
John: Yeah, the region is great, local people are so friendly, and you look gorgeous with your tan.
We can return here next year.
- 14 -
Nu v-a fost greu sa in,elegeti dialogurile. Rezolva,i acum exercitiul unnator ~ i completa,i unnatoarele
propozi,ii. in acest seop, vom folosi catcva propozitii din dialogurile precedente:
Apartamenul e eu adevarat dragut.
Are aer condi,ionat.
Hotelul nu este departe de plaja.
E 0 idee minunata!
-The >suite is really nice.
-It is >air-conditioned .
-The hotel is >within walking distance of the
beach.
-That's a >marvcllDlis idea!
Dupa ce faeem plaja ~ i Inotam tn mare,
catre seara putem sa ne plimbam.
-After >sunbathing and swimming in the sea, we
can >go for a stroll towards the evening.
Nu rna bronzez bine in Anglia. -I'll never get a nice >tan in England.
0, John, ce pacoste e:;;ti! -Oh, John, what a >trial you are!
M-ai tarat pc loata coasta, ineercand
sa g a s ~ ti cea mai buna plaja.
-You've been >dragging me along the coast, tlying
to find the best beach.
Vita-Ie la anuntul de-acolo. -Look at the >notice over there.
Trebuie sa rna asigur Ca exista salvarnari
pe plaja care sa ne supravegheze dnd
suntern In apa.
-I must be sure there are >Iife-guards on the beach
to >keep a watchful eye on us when we're in the
water.
Draga mea, bronzaHi arati superb. -Darling, you look >gorgeous with your tan.
Data viitoare tti promit eft yom vizita
mai multe obiective turistice.
-Next time I promise you we'll be >doing more
sightseeing.
Sa ne amintim doua expresii ce cuprind cuvantul "tan":
- 15 -
Vom diseuta acum urmiitoarele perechi de euvinte care se terminri in ,,-ic" $i ,,-ieal ":
Perechilede cuvinte de rna; sus au adesea doar un echivalent in limba ramana, de ex: ~ ' i "classic"
# "classical" i'nseamnii: elasic. In englezii, fn!elesullor depinde de contextu{ propozi!iei'.
historical
logical
dassical
economical
a avea un bronz frumos
a se bronza fmmos
historic
logic
economic
classic
to have a nice tan -
to get a nice tan
Sa analizam intelesul ~ i utilizarea acestor cuvinte:
classic - (devenit) c1asic, vestit, tipic
Vosne Romanee is a classic French wine. - Vosne Romanee este un vestit vin francez.
- 16 -

This is a classic example.
classical - in stUul c1asic
I prefer classical music to pop music.
1 ~ i k e classical literature.
economic - Cll caracter, de natura economidi
We must discuss that economic problem.
That was a real economic miracle.
economical ~ econom, chibzuit, rentabil
It's a very economical method
of spending money.
historic - de importantii istorica, cpocal
What we're talking about was a historic change.
historical - ell caracter istoric, diacronic
This is a historical novel.
logic - logica (subst.)
Your arguments don't have much logic.
logical - logic (adj.)
His arguments are logical.
- Este un exemplu clasicltipic.
- Prefer muzica clasica muzicii pop.
• Imi place literatura clasica.
- Trebuie sa discutam despre aceasta problema
de economic.
- A fost un adevarat miracol economic.
- Este 0 metoda foarte chibzuita de
a cheltui bani.
- Lucrul despre care vorbim a fast 0 schimbare
epocala.
- Este un roman istoric.
- Argumentele tale nu prea au logica.
- Argumentele sale sunt logice.
Util1zati acum aceste cuvinte In propozitii. Completati propozitiile urrnatoare:
E un caz c1asic de dragoste la prima vedere.
Nu ai facut asta? Nici nu rna mira!
Am nevoie de 0 mica cconomica.
Mi-ar placea sa studiez limbile c1asice.
Cc s-a intamplat In tara asta in anii 'SO este
de irnportanta istorica.
Acurn conduce un proiect de cercetare In
domeniul istoriei.
Imi pare rau, dar nu-ti inteleg logica.
Este singuml lucm logic care poate fi meut aeum.
Maine va fi 0 Intalnire istonca intre
doi lideri.
Serie c1asice pentm eopii.
-This is a> classic case of love at first sight.
-You didn't do that? That's> classic!
-I need a small> economical car.
-I'd like to study> classical languages.
-What happened in this country in the 80's is
of> historic importance.
-He's conducting> historical research now.
-I'm sorry, but I don't follow your> logic.
-This is the only> logical thing to do now.
-There'll be a > historic meeting between these
two leaders tomorrow.
-He writes > children's stories.
Acum yom repeta noul vocabular pe care I-am introdus in aceasta lectie. Traduceti in engleza:
Nu ai de ales. Trebuie sa te
cu acest (ucm.
Studiaza foarte mult pentru a deveni mgmer.
Nu mai am bani.
Nu prea inteleg de ce iti e friea de inaltimi.
Trebuie sa faci ceva sii-ti bimi teama.
Ne-am petrecut luna de miere intr-un
hotel de cinei stele.
De data asta imi promit eli voi eumpa-ra
o eu aer conditionat.
In fiecare week-end rna plimb pe malul raului.
Toti eei care merg in vacanta in Vi.ri insorite
se intorc fmmos bronzati.
Cat costa aceI apartament?
>You baye no choice. You have to come to
1enns with it.
>He's studying very hard to become an
engineer.
>I'm short of money.
>1 don't really understand why you're afraid
of heights. You must do something to
overcome it.
>We spent our honeymoon in a five-star hotel.
>This time 1 promise myself to buy
an air-conditiom;d car.
>Evel)' \veekend r go for a stroll along the river
bank.
>AII the people who travel to sunny countries
on their holidays come back with nice tans.
>How much IS that suite?
- 17-
1'#

acum exercitii de pronuntie:
Yom repeta vocaJa englezeasca Li:J care este asemaniltoare eu romanescul "j". Diferenta este en
voeala englezeasca [i:J este mai lunga decal echivalcnlul romancse.
Cititi exemplele eu glas tare:
read >[n:d]
eat >[i:l]
please >[pli:z}
keys >[hz]
need >[nidl
sleep >lsli:pJ
Acum vom repeta acest sunet in propozitii. Am subliniat silabele care contin vocala lunga [i:].
Cititi ell glas tare:
reading a book.
eating an apple.
Please, speak.
I you.
I like these people.
- 18 -
RECAPITULAREA LECTIEI 3

3.1. Utilizarea cuvintelor actually eventually.
actually -de fapt, intr-adevar
eventually -In cele din urrna
Utilizarea cuvintelor hardly hard.
hard -greu, mult, tare
hardly -abia, mai deloc

3.2.
J believe I will be eventually promoted.
Actually, 1 don't know him.
-ered ca voi fi avansat In cele din urma.
-De fapt, nu-l cunosc.
I hardly work these days.
She works very hard.
-Zilele astea nu muncesc mai deloc.
-Ea foare multo
Perechile de cuvinte ce se termina cu -ie/-ical:
The country is facing serious economic
problems.
You should buy a more economical car.
What we are talking about was a historic
change.
I want to be a historical linguist.
-Tara se confrunta ell probleme
economlce seTloase.
-AI' trebui sa-ti cumperi 0 mai
economicoasa.
-Lucrul despre care vorbim a fast 0
schimbare istorica.
-Vreau sa rna ocup de istoria
timbilor.
-logical
-historical
-economical
-classical
historic
logic
economIC
classic
3.3.
- 19 -
TEMA PENTRU ACASA 3
A.
B.
Traduceti in limba rOlTI<lna:
1. Actually, I'm not sure whether the suites in that hotd are air'-conditioned.
2. I had hardly uttered these words when they began laughing.
3. When John eventually arrived he said he was late because he hadn't allowed for traffic
delays.
4. I can hardly believe it myself that Mary walked out on her husband.
5. If you keep working so hard, you will fall ill.
6. You'd better keep an eye on your belongings because the train is crowded and you can be
easily robbed.
Tradueeti in limba engleza:
1. Nu ti-ai seds tema? Nici nu rna minI!
2. Crcd ca in momentul de fata, accasta este 0 pcrspeetiva indepartatii.
3. Nu merg la plimbare, stau acasa.
4. Este 0 dovada istorica.
5. Logica ta e putin ciudata.
6. Nu am bani ~ i , 'mai mult dedit atat, nu vreau sa merg acolo in sezonul de varf.
C. Alegeti varianta corecta:
1. I'd like to buy an car.
a. economic
b. economical
2. Is there any _
a. historic
b. historical
._ novel that you suggest I should read?
3. She works at keeping herself slim.
a. hard
b. hardly
4. Could you open the window, please?
a. possibly
b. eventually
- 20-
-I'll >force a confession out of him.
-Fortunately, the >hiJUcker had no gun.
-We must go into the departure lounge for
passport and >customs clearance.
-I have half an hour to wait for my >t1ight to
New York.
-Two people were killed in the >collision
between a bus and a car.
-We're flying at an >altitnde of 25.000 feet.
-The search has to be abandoned due to
poor >visibility.
PARTEA iNTAI
Din fericirc, piratul aenan nu avea arma.
Trebuie sa mergem in sala de
pentru declaratie vamala.
Zburam la 0 altitudine de 7625 m.
II voi obliga sa marturiseasea.
Trebuie sa mai 0 jumatate de ora
avionul men spre New York.
Doi oameni au fost in ciocnirea
dintre un autobuz 0
Trebuie sa abandonam cautarea
din eauza vizibiliU\tii reduse.
A. Complctati propozitiile in limba engleza eu euvantul sau cxprcsia potrivita:
LECTIA4
,
IP-m.
••

Curand dupa decolare,
ne-au fast servite bauturi.
-Soon after the >take-off wc were served
drinks.
Nu fii de exigent cu copiii tai. -Don't be so >strict to your children.
-Is it a >sing1e-engined plane?
-Write this word in >vertieally.
-I'll drive and you'll >1l3vigate.
-The engine has >failcd again.
-Draw a >horizontal line.
- 21 -
Este un avian eu un singur motor?
Scrie acest cuvfmt pe verticala.
Motorul a cedat din nou.
Traseaza a linie orizontala.
Eu voi conduce tu rna vci ghida.
Mi-e teams. cft va trcbui sa schimbam directia. -I'm afraid we'll have to >change course .

--
B. Acum vom repeta pronumele reflexive expresiile In care ele apar. Va JUgam sa completati
propozitiile
- 22-
Trebuie sa proflti de fiecare de a exersa
conversatia in engleza.
De ce ne limitam la a discuta politica?
Trebule sa-ti accePti destinu!.
Cu exceptia noastra a catorva germani,
toti vorbeau spaniola.
cu
Spune-mi ceva despre tine.
John a devenit ministru de extel11e.
De ce te cu
Ar trebui sa fii mai modest.
Toti au putut face asta, cu exceptia tao
Toti au vazut accidentul, numai noi nu.
-You should >avail yourself of every
opportunity to practise speaking English.
-Why do we >contine ourselves to discussing
politics?
-You must> resign yourself to your fate.
-With the exception ofa few Germans and
> ourselves, everyone spoke Spanish.
-Help> yourself to sandwiches.
-Ten me something about> yourself.
-John> himself became the Foreign Minister.
-Why do you> pride yourself on the car?
You should be more modest.
-Everybody except> you/yourself was able to
do that.
-Everyone but> us/ourselves has seen the
accident.
acum, propozitii eu euvintele prezentate. Sa Ie eitim eu atentie:
lata aeuln voeabularullegat de prezentat in aeeasta lectie. Citi,i
euvintele eu glas tare:
to nm into >lrAn -a se intiilni din
intamplare eu, a da peste
fancy dress party >['f<ensI dres 'pa:tl] -bal mascat
jolly >['d3Jhl -vesel, ferici!; grozav de,
nemaipomenit de
terrific >[t8' nfIk1 -grozav, extraordinar,
nemaipomenit
by the way >lbar 8;:) weI] -apropo
to talk into >[tJ:k'rntJ1 -a convinge (pe cineva)
sa faca ceva
to adore >[;}'dJ:] -a adora
package tour tUd] -excursie organizata
(de a agentie)
miraculously > -ca prin minune, in mod
miraeulos.
to remember >[n'rnemb;} SAIll h;JdI -a transmite salutari
somebody t;} 'SAlllh;Jdlj CUI va
to somebody
head-on >lhcd'Jn] -frontal
-John s-a vindecat ca prin
minune.
s-au eiocnit frontal.
-Transmite-i salutari mamei tale.
-Nu merg nieiodata in excursii
organizate.
-Robert 0 adora pe sotia lui.
-Trebuie s-o conving pe so\ia
mea sa cumpere a noua.
-Apropo, unde-mi sunt
oehelarii de soare?
-Rochia ta arata extraordinar.
-E nemaipomenit de interesant.
-Astazi e bal mascat la John
aeasa. Vii?
-Am stat de vorba a fost pIacut.
-Draga mea, azi m-am 'intalnit
eu George.
I never go on package tours.
-23 -
John was miraculously healed.
Remember me to your mother.
The cars collided head-on.
Robert adores his wife.
I must talk my wife into buying
a new car.
By the way, do you know where
my sungl<lsses are?
Your dress looks terrific.
That's jolly interesting.
We had a nice chat.
There's a fancy dress party at
John's today. Are you coming?
Darling, I ran into George today.
o
c
lata ultimul dialog din acest manual. De aceasta data John se i n t a l n e ~ t e din intamplare cu un
prieten dc-at sau, Mark. Despre ce vorbesc? Veti afla dupa ce veti citi dialogurile eu atentie:
John has run into a friend of his, Mark.
John: Hello, Mark.
Mark: Hello, John. How are you?
John: I'm fine. And you?
Mark: Not bad, not bad. It's been ages since I saw you last time.
John: That's right. I think it was a Mary's fancy dress party three years ago.
Mark: Yeah. We had a jolly good time then. Do you remember our costumes? They were terrific.
John: By the way, how did you spend your holidays?
Mark: Well, I went to the Lake District.
- 24 -
Bye.
That's fine. The French are careless drivers. When I was in France last year, I had a
head-on coHision. Miraculously, I was slightly injured, but my car was completely damaged.
Fortunately, it was insured, so on my return to England J immediately bought a new one
It's been nice talking to you, but I've got to run.
OK. Remember me to your wife. Bye.
John:
John:
Mark:
Mark:
Mark: Did you drive in France?
John: No. We went on a package tour.
John: I wanted to talk Ann into going to the Lake District, too. You know how much I love
hill-walking and climbing. But Ann's afraid of heights, so she insisted we go abroad,
preferably to the seaside.
Mark: Where to?
John: We went to Niece. Ann speaks fluent French. She adores French and France. We stayed
in a four-star hotel.

Completa(i propozi(iile. Ele fac parte din dialogul unde apar noile cuvinte. Verificati cat de bine
le-a(i retinut:
Traduceti acum expresiile urmiitoare In engleza:
Transmite-i salutari so(iei talc din partea mea. -> Remember me to your wife.
- 25 -

III
John s-a intiilnit din !ntamplare cu un pricten
de-aI lui, Mark.
Cred ca era acum trei ani, la balul mascat
de la Mary.
Ne-am distrat grozav atunci.
Iti costumele? Erau nemaipomenite.
Apropo, cum ti-ai petrecut vacan(a?
Voiam s-o conving pe Ann sa mergem
la Lake District.
Adora francezii Franta.
Am mers 1ntr-o excursie organizata.
Ca prill minune, am fost putin ranit,
dar a fost distrusti complet.
Ciind am fost in Franta allul trecut,
am avut 0 coliziune frantala.
a se Intftlni (din intftmplare) eu eineva,
a da peste cineva
a cOllvinge pe cineva sa
apropo
ranit
distrus complet
plimbare pe dealuri
a vorbi engleza curent
a se distra grozav
a merge lntr-o excursie organizata
Trebuie sa plec.
fmi pare bine ca am vorbit eu tine.
De ani de zile n-am mai fost aici.
·John > has run into a friend of his, Mark.
-I think it was at Mary's> fancy dress party three
years ago.
-We had a > jolly good time then.
-Do you remember our costumes? They were>
terrific.
-> By the way, how did you spend your holidays?
-I wanted to> talk Ann into going to the Lake
District.
-She> adores French and France.
-Wc went on a > package tour.
-> MiraClllously, r was slightly injured, but my
car was completely damaged.
-When I was in France last year, I had a >head-on
collision.
>to run into
>to talk into
>by the way
>slightly injunxl
>complctcly damaged
>hill-walking
>to speak tluent English
>to have a jolly good time
>to go on a package tour
>T've got to run.
>ft's heen nice talking to you.
>ll's been ages since 1 was here.
in engleza sunt multe cuvinte at carnr .'lens depinde de context.
ACUITI vom discuta 0 serie de cuvinte de aeest fel.
TO ASK FOR
-a cere, a avea nevoie de
-a cauta cu lumanarea, a face eu mana lui
He asked me for a glass of wine.
You're asking for trouble ignoring
your duties.
TO CALL FOR
-a vizita, a trece pe la I a intreba de
-a necesita, a impune
-a cere, a revendica
I'll call for you later on.
Success in life calls for hard work.
They caU for better living conditions.
TO RECOGNIZE
-a a identifiea
-<I recun03!;>te valoarea
You have changed so much that
I wouldn't recognize you.
Will my qualifications gained in this
country be recognized abroad?
TO APPRECIATE
-a aprecia, a fi recunosciHor pentru
da seama de, a fi de (a evalua)
I greatly appreciate your assistance.
r don't think you appreciate the situation.
-Mi-a eerut un pahar de vin.
-0 cau!i Cll lumanarea ignorandu-ti sareinile.
-Ie voi vizita mai tarziu.
-Succesul in viall'! necesita munca multa.
-Ei eer condi!ii mai bune de via!a.
-Ie-ai schimbat ap de mult ca TIU te-a!;>
-Specializarile obtinute de mine in accasta tara vor
fi rccunoscute in strainatate?
-Apreciez in mod deosebit ajutorul tau.
-Nu ered ca-ti dai seama de situa!ie.
- 26-
DISTRACTION
-ceva care distrage atenlia
.distraetie, amuzament, divertisment
-in expresia "to distraction" - are sensul de "la nebunie, teribil"
There are too many distractions here
to study for the exam.
-Aici sunt prea multe lueruri distrag atenlia
ea sa poti studia pentm examen.
Let's invite him to the party, he needs
distraction.
-Sa-l invitam la petreeere, are nevoie de distraetie.
I love my wife to distraction. -Imi iubesc sotia la nebunie.
TO TEACH
-a invala pc cineva
-a da 0 lcelie (fig.), a minte
I'll teach you how to drive a car. -Te voi invala sa eonduei
I'll teach you to tell lies! -Te inval eu minte sa mai spui mineiuni!
TO OVERLOOK
-a vedea, a privi de la ina1lime
-a treee ell vederea
-3 amite
I'd like to get a room overlooking the street. vrea sa primesc 0 camera eu vedere la strada.
I'll overlook your mistake because it's -Voi treee eu vederea ta pentru cil e prima
the first time when you're doing that data eand faei asto.
You overlooked the fact that he had
already retired.
-Ai omis faptul ea se pensionase deja.
FAIRLY
-foarte / destul de
-corect, obieetiv
-Scrinul este foarte greu. The chest is fairly heavy.
I don't feel these goods are fairly distributed. -Nu ered cil aceste marfuri sunt distribuite eorect.
- 27 •
::;....
111
:-;.:.


TO MAINTAIN
- a intretine (pe eineva)/a mentine, a pastra
Traduceti acum urmatoarele propozitii in limba engleza utilizand cuvintele pe care tocmai vi Ie-am
> I hope this country will reeoglllze our
independence.
>You should take advantage of the materials
available in the library.
> You have to rea<1 the material agam.
>Why do you maintain that he is wrong?
>It's fairly cold outsine.
>1'11 teach you to steal apples!
>1 haven't been here fOi over twenty years.
>We're calling lor a general strike.
> I would appn:ciate it if you could help me.
> Vou've overlooked too many facts.
> Ask him for information.
>I can't recognIze this town.
-De ee-ai profitat de firea sa eumseeade?
-Ar trebui sa profili de vremea buna pentru a
zugravi casa.
-Sustine ca nu I-a vazut niciodata pe ace1 om.
-Cum sa-mi intretin familia acum eli mi-am pierdut
slujba?
- 28-
E destuI de frig afara.
De ee sustii en
Ar trebui sa profiti de materiale1e pe care
Ie ai la dispozitie la biblioteca.
Sper ell aceasta tara ne va
independenta.
Ai omis prca multe aspecte.
Trebuie sa matenalul din nou.
N-am mai fost aiei de peste douazeci de ani.
fi recunoscator daea m-ai ajuta.
Te invat eu minte sa mai furi mere!
Nu mai recunose
Cere-i informatii.
Cerem greva generala.
prezentat:
Why did you take advantage of
his good nature?
You should take advantage of the fine
weather to paint the house.
- a folosi ceva in avantajul sau, a profita de
- a se folosi de cineva
TO TAKE ADVANTAGE OF
How shall I maintain my family now
when 1 have my job?
He maintains he's never seen that man.
- a sustine
Vom repeta aeum unde dintre expresiile prezentate in dialog. Tradueeti In engleza:
Este a situatie nemaipomenit de interesanta.
Sper cil printr-o minune VOl lua examenu1.
Nu-mi place sa merg la baluri mascate pentru
ea oamenii par la accste petreeeri.
Te Sunt nemaipomenitc balurile
mascate.
Trebuie sa-l eonving pc sotul meu
sa-mi eumpcre rochia aceea draguta.
Sora mea adora acea formatie rock.
Nu-mi place sa merg in excursii organizate
pentro ca sunt prea scumpe.
Ciind I-ai intiilnit?
Transmite-le parintilor tai salutari de la mme.
>It's a jolly interesting situation.
>1 hope I'll miraculously pass this exam.
>1 don't I ike going to fancy dress parties hecause
people at those parties look like fools.
>You're wrong. Fancy dress parties an: krrific.
>1 must talk my husband into huying me that lovely
dress.
>My sister adores that rock group.
>1 hate going on package tours hecause they're
expensIve.
>When did you run into him'?
>RemembtT me to your parents.
In partea de fonetica vom exersa englezeseul [I], [oarte asemanator eu romanescul "j".
Sa citim exemplele eu glas tare:
sister > ['STStd]
shiP > [Jlp]
dig > [JIg]
live > [!Iv]
hill > [hll]
ill > [Ill
mill > [mIl]
Sa Ie exersam acum in propozitii:
They live in a big city,
He's digging.
The mill is on the hill.
- 29-
Yom campara cele doua sunete: [i] [I]. Cititi cuvintele cu glas tare:
fi: 1 fn
menl mill
seat sit
heat hit
beat bit
Cititi corect urmatoarele propozitii:
The sheep are on the ship.
The meal is in the mill.
I'll sit on the seat.
I feel ill.
-----
------
- 30·
T __ ".,


-..._-----
-------
LECTIA4 - PARTEA A DOUA
,
Aeeast::. parte a lec\iei este dedicata recapituHirii intregului material nou din leetiile 3 4.
Traduceti in limba engleza:
Camera ta are vedere in pare?
ciiini sunt antrena\i special
sa recunoasca drogurile de contrabanda.
Te afli intr-un loe istoric, unde a fast
ucis John Kennedy.
Cum ai omis 0 dovada importanta?
Incepc sa-mi placa de tine abia te cunosc.
>Does your room overlook the park?
>These dogs <Ire speci<llly trained to recognize
smuggled drugs.
>You'rc standing on a historic spot where John
Kennedy was kilkd.
>Why did you overlook such important evidence?
>l'm beginning to like you although I hardly know
you.
Va fi greu pentru tine sa 0 convingi sa faca asta. >Jt'll he hard for you to talk her into doing that.
Este un exemplu clasic de ee se poate intampla >This is a classic example of what may h:Jppen to
;;oferilor neaten1i. careless drivers.
Ma intreb daca ai putea cumva sa rna
sa mai stau putin.
Daca vrei sa te eu mine,
trebuie sa ceri eonsimtamantul parintilor mei.
Marile puteri VOl' aeeasta tara?
Aeeasta tradueere este foarte grea.
Necesita mulla experienta.
Te invat eu minte sa mai [uri lucrurile altora!
Daell continui sa mult,
pana la urma te vei imbogati.
Cred cii este un aparat economicos.
De fapt, nu sunt sigur ca va sosi la timp.
Presupun ea in cele din urma Iti voi
intelege logiea.
Trebuie sa ai multa rabdare sa
eu 0 astfel de persoana.
>I'm wondering whether you could possibly let
me stay here a bit longer.
>If you want to marry me, you must ask for my
parents' consent.
>Will supe'lJowers rccognizc this country')
>This translation is rather difficult.
Tt calls for ;J lot of experience.
>1'11 teach you 10 ste;J1 other people's belongings
'
>If you keep working hard you will eventually
make a fOliune.
>I think tllis is an economical machine.
>Actual1y, I'm not sure whether he'll arrive
on time.
>1 presume I'll eventually understand your logic.
>Ta lking. to such a person requires a lot ofpatienee.
Studiez pentru examenul de literatura clasiea, >I'm studying for the classical literature exam.
De ee am pierdut 0 ati'lt de minunata.? >\Vhy did we miss such a wonderful opportunity?
- 31 -
U1l11caza inca un excrcitiu de traducere, in Cilre va ve!i veri fica generale de limba
engleza, Va veti da seama de c5t de bine v-ati material veti progresa in ceca ce
nivelul la care stapfiniti limba. Este de asemenea a de a repeta gramatica
lexical invatate anterior.
Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:
--
..
Nu-mi sUr<lde deloe idcea de a petreee
noaptea in acest hotel mizerabil.
cu
Mi-ai fast de mare ajutor.
Cine te-a obligat sa faci asta?
lmi de un prieten de-al meu.
Tine leg:Hura cu noi, te rag.
Trebuic sa faei curat in camera
dlt se poate de repedc.
Ai vreo veste de la mama ta?
De ee m-ai convins sa cumpar casa?
Se cu faptul ea c un scriitor bun.
11 suspectam ca a comis crima.
TrenuI trebuie sa pIece in doua minute.
Inte1eg ea sunt pleca!i din
Trebuie sa cheltui a pe haine?
Aici se engleza.
Am 0 migrena
Cine se va ocupa de asta?
Nu-I pot opri sa faca asta.
Nimeni nu se poate baza pe tine.
De cand aveti aceasta casa?
A plecat cu putin timp in unna.
Trebuie sa trimitem dupa doctor.
>1 don't relish the prospect of spending the night
in this dirty hotel.
>Help yourself to strawberries.
>You've been of gn:at help to me.
>Who m:Jde you do that?
>r'ou remind me of a friend of mine.
>Keep in touch with us, pleilse.
>You must clean the room <JS quickly as possible.
>Is there any news of your mother')
>Why did you talk me into buying the house?
>He prides himself on being il good writer.
>We suspccl him of committing the crime.
>The train is due to leave 111 two minutes.
>1 realize they're out of town.
>Do you need to spend so much money on clothes"
>English is spoken here.
>1've got a slight headache.
>Who will sec to that?
>1 can't stop him from doing that.
>You can't be relied on.
>How long have you had this house?
>He left a while ago.
>;\ doctor must be sent for.
- 32-
4.1. Multe cuvinte in engleza au cateva sensuri ce depind de context, de ex.:
RECAPITULAREA LECTIEI 4
,
call for
recognize
appreciate
fairly
-a vizita, a necesita, a cere
-a a admite, a identifica, a accepta
-a aprecia, a fi recunoscator, a fi de, da seama
-corect, destul de, foarte, extrem de, eu totul

1'[1 call for you tomorrow.
This type of work calls for experience.
They call for higher wages.
I don't recognize his achievements.
I could hardly recognize her.
I appreciate your work.
I don't think you appreciate the situation.
These goods are not fairly distributed.
"
It's fairly difficult.
- 33 -
-Voi trece pe la tine maine.
-Acest tip de munca neccsita experientii..
-Ei eel' sa[arii mai marL
-Nu-i reeunosc realizarile.
-eu greu am rccunoscut-o.
-iti apreciez munca.
-Nu cred ca-ti dai seama de situatie.
-Aeeste marfuri nu sunt distribuite coree!.
-Esle destul de dificiL
B. Traduce,i in limba engleza:
A. Traduceti in limba romana:
II
1. to get it done.
2. you did it for me.
3. to distraction.
4. historical evidence.
- 34 -
1. How dare you say you love your wife to distraction? You walked out on her a year ago.
2. If you want to maintain your friendship with these people, you shouldn't confine yourself to
discussing economic issues with them.
3. I would really appreciate it if you could inform me about that as soon as possible.
4. This sOli of scientific experiment calls for a good deal of patience and precision.
5. I'm nearly driven to distraction by your ignorance.
6. Do you think my degree will be recognized in England?
1. Nu daca-! voi Nu I-am mal vazut de 10 a11l.
2. Participam acum la un eveniment istoric.
3. 0 eauli eu lumanarea conducand 3$a de neatent.
4. Transmite complimentele mde parintilor tai.
5. Nu cred ca-I pot eonvillge sa faea 0 excursie de lunga.
6. Ambele au fost comp]et distruse in aceasta cioenire frantala.
I
d-
a. I appreciate that
b. Actually, I need more time
c. This cannot be regarded as
d. I love all girls
b -
c -
a -
Raspunsuri:
C. Alcatuiti propozitii corecte cu ajutorul fragmentelor de propozitii din grupuJ I din grupul
II:
TEMA PENTRU ACASA 4

VOCABULARUL LECTIILOR 3
,
actually
to adore
air-conditioned
to appreciate
to ask for
bank
belongings
to be short of money
to be a trial
by the way
to call for
classic
classical
to collect
distraction
to drag
economic
economical
eventually
to exaggerate
fairly
fancy dress party
final
gorgeous
head-on
height
at the height of the season
to be afraid of heights
historic
historical
jolly
to have a jolly good time
to keep an eye on
leaflet
> ['a:ktfu;)h]

> [' eJkJn, drfJnd]
> [d prj :Jlelt]
>[a:sk fd]
>lb,e,1k]
>[bI'lJr1glqZ]
>[h1 f,l:t riV 'mAllr]
>[bt: d 'trar;)l]
>[bal ,)rl wei]
>[b:l f;)]
>['kLeSlk]

>[kd'lekt]
>[th'strzekJn]
>[ 1
>[.i:kd'IlJITIlk]
> 1.1:kJ I1JlI1IklJ
> ll'vcntJuJlt I
> [lg'z.ed3Jreltl
>['feJll]
>['LcnSI dres 'pa:tI]
>['fall1l]
>['gJ:d38S]
>[hed':m]
>[hart]
>[llls'tJnk]
>[hIsbnkIJ
>l'dVh J
> [ki:p rill <11 :'11l]
>['li.t1rt]
- 35 -
SI 4
,
- de fapt
- a adora
- cu aer conditionat
- a apreeia, a fi reeunoscator
- a cere, a solicita
- mal
- lueruri personale
- a nu-i ajunge banii
- a fi 0 pacoste
- apropo
- a vizita, a determina; a necesita
- cl asic, tipie
- (In stil) c1asic
- a aduna, a strange, a lua
- distraetie, nebunie, zapaceaHi.
- a trage, a tari
- economic (despre economie)
- economic(a); chibzuit, rentabil
- in cele din urma
- a exagera, a amplifica
- coreet; foarte, destul de
- bal mascat
- fina I, deeisiv
- minunat, spendid
- frontal
- inaltime
- 'in sezon de varf
- a-i fi friea de inaltimi
- istoric, epoeal
- (cu caracler) istorie
- grozav, extraordinar
- a se distra grozav
- a nu pierde din ochi,
a supraveghea, a urmari
- foaie volanUi, pliant
life-guard
logic
logical
to maintain
to make both ends meet
marvellous
to miss
miraculously
moreover
notice
off-season
to overlook
package tour
to presume
o recognize
to run into
remember me to him
scrooge
sightseeing
to do sightseeing
spot
stroll
to go for a stroll
suite
to sunbathe
to take advantage of
to talk into
tan
to get a nice tan
to have a nice tan
to teach
terms
to come to terms with
terrific
within walking distance
to walk out on
>['laIfga:d]
>[' bd31k]
>[' bd3Tkl]
>[lllem'!em]
>[lllelk b<'.luO endz mi:t]
>['ma:vdl<'.ls]
>[mTS]
> (rm'nekjul;:lsll]
>
>['nriutTS]
>['Jf,si:zn]
>L;:lov;:)'luk]
>['pcekrd3 tOd)
> [prr'zju:m]
>['rekdgnarz]
>[rAI1 'mt;:)]
>[n'memb;:) mi: t;:) hun]
>[skru:d3]
> l'sart,si: ird
>[SpJt]
>[strJul]
>(swi:q
>['sAllbeT;-;]
>[tclk Jct'va:ntrd3 JV]
>[D:k'IIlIG]
>[txn]
>[li:tn
> [tJ:mz]
> ItJ'rrfrk)
> [Wr'6Jn 'w::l:kTl"1 'dlsl;ms]
>[w:lk aut :m]
- 36·
- salvamar
- logica
- logic
- a men\ine, a i'ntretine
- a 0 scoate (greu) la eapat
- minunat
- a pierde
- In mod miraculos, ea prin
minune
- mai mult decat atilt, in plus
- anun,
- in afara sezonului
- a amite, a treee peste; a avea
vedere inspre
- exeursie organizata
a presupune
a
- a da peste, a se intalni pe

- saluta-I din partea mea
zgarcit
obiective turistice
- a face turul
- toe
- plimbare
- a merge la plimbare
- apartament
- a face plaja
- a profita de
- a convinge sa
- bronz
- a se bronza fmmas
- a fi bronzat(a) [mmas
• a preda (0 materie), a invata
- termeni, conditii
- a accepta, a se cu
- extraordinar, nemaipomenit
- Ja distanta mica; nu departe de
- a parasi
LECTIA 5
,
" "
PARTEA INTAI
Ca de obicei, vom incepe leqia cu 0 scurta recapitulaTe.
A Completati propozitiile in limba engleza:
caud va ajunge nava cosmica pe luna?
Cit timp Wva lua sa faci un zmeu ca
acesta?
Aceast vehicul eu perna de acr
eombustibil solid?
El a !acut 0 avere vanzand fiori artifieiale.
Ficrul acela este incins. Nu-l atinge!
Cand va intra pe orbita acest satelit?
In ceaiul meu este 0 musca.
Acum cantaresc mai mult ca de obicei.
De ce ai omorat acel tluture frumos?
Aeeste uzine polueaza atmosfera,
Cand va fi lansata racheta?
Ciiti pasageri pot incapea in acest avion?
Aceasta este 0 tara puternica.
Imi place sa beau sucuri naturale.
Multi sateliti artificiali se rotesc in jurul
planetei.
Zborul cu balonul peste Muntii
a fost 0 experienta de neuitat.
- I -
- Do you know when the >spaceship will
reach the moon?
- How long will it take you to make such
a >kite?
- Does this> hovercraft use >solid fuel?
'- He made a fortune selling >ar1iticial
t1()wers.
- That iron is >red-hot. Don't touch it!
- When will this satellite be >put
into orbit?
There's a >flyinmy tea.
- I>wei gh more than I used to.
Why did you kill that beautiful
> butte rtl Y?
-- These plants pollute the >atmosphere.
- When will the >rockctbe launched?
- How many passengers can this plane
> accommodate'!
- This is a > powerful country.
- I like drinking> naturaljuices.
- Many artificial satellites move around the
> planet
The> balloon flight over the Rocky Mountains
was an unforgettable experience.
B. Completatl propozitiiJe unnatoare fiind atenti la pluralul substantivelor ~ i la cazurile speciale
de substantive masculine ~ i feminine:
Luna aeeasta var fi coneediate multe
muncitoare.
Avem nevaie de trei servitori.
Ea era candva 0 a c t r i ~ a eelebra.
$i lagodnica ta a fost invitata.
De cate ori pe zi mulgi vaeile?
Am fost vaduv multi ani.
Nepoata mea s-a maritat eu un milionar.
Ei vand eel mai bun taur allor.
Ciind ai eumparat iapa asta frumoasa?
Avem nevoie de 0 jumalista.
Aeesta este eel mai rapid annasar din
grajdurile noastre.
In aceasta ~ c o a l a sunt mai multe
inva\iitoare dedit invatatori.
Hai sa-i eumpa-ram un canar de ziua ei.
Acest spital angajeaza de obieei multi
asistenti medieali?
- 2 -
- This month many >wol11cn-workers
will be discharged.
~ We need three >men-scrvants.
- She used to be a famous >actress.
- Your >fiancee was invited too.
- How many times a day do you milk your
>co\Vs?
- I've been a>widowerformany years.
- My >niece married a millionaire.
- They're selling their best >hull.
- When did you buy this beautiful >marc?
- We need a >\\·olllan-jOUrnaJisl.
~ This is the fastest >staillon in our stables.
- In this school there are more
>women-teachers than >men-teachers.
- Let's buy her a >cock-canary for her
birthday.
- Does this hospital employ many >lllalc
nurses?
In ambele lectii va vom prezenta texte despre televiziune efectele ei
asupra telespectatorilor. Sa Invalam noul vocabular care va aparea In aceasta
parte a leqiei:
violence
psychologically
to concede
offensive
therefore
duly
to acknowledge
(to) concern
to claim
fictional
provable
effect
simulation
ferocius
accomplice
> ['vaI:lbns] - vio1enta
> l,smb'lcd3IklIJ - psihologic
> [bn'si:d] - a acorda, a
> - dezgustiitor, jignitor,
suparator; ofensiv
> ['&eJte] astfel, deci
> ['dju:!I] - la timp; corespunzator
> 1Jk'nehd3] - a a admite
> [bn'sJ:n] - a privi, a avea legatura ell;
preocupare, interes
> [klelln] a afirma, a pretinde
> t 'flkf;JnJI] - fictiv, imaginar
> ['pru:vZlbl] - demonstrabil
> [J' fekt] efect
> [slmju:[\;lfn] - simulare
> [f;:J'rJufJs] - feroce, atroce
> [d'ki\mplIs] - complice
- 3 -
Va prezentam acum noile cuvinte In propozitii. Cititi-Ie cu atentie urmarind traducerea:
Some people claim too much violence is
shown on TV.
He's a psychologically disturbed child.
I concede you play tennis very well,
but I still think I can beat you.
I find your remarks offensive.
My new house is bigger and therefore
more expensive.
Your homework must be duly submitted.
1 don't acknowledge this defeat.
I'm worried about your health. Your
achievements aren't my concern.
He claims he doesn't earn more than we do.
The novel is a fictional account of a
journey to the South-American jungle.
This theory is provable.
What is the effect of noise on people
working in such conditions?
In this experience we're going to usc
computer simulation.
Do not approach that ferocious lion.
The police have to find the other
accomplice.
-4-
Unii oameni sustin ea la televizor
se arata prea multa violenta,
- EI este un copil cu tulburari psihice.
Recunosc ell joci tenis foarte bine, dar
tot mai ered ca pot sa te inving.
- Remarcile tale mi se par jignitoare.
- Noua mea casa este mai mare, deci mai
scumpa.
- Tema ta pentm aeasa trebuie predata La limp.
- Nu recunosc aceasta infrangere.
Sunt ingrijorat de sanatatea tao Realizarile
ta le nu rna preocupa.
- EI sustine ca nu c a ~ t i g a mai mult dedit noi.
Romanul este povcstca imaginara a unei
expeditii in jungb sud-americana.
- Aceasta teorie este demonstrabila.
- Care este efectul zgomotului asupra
oamenilor care muncesc in astfel
de conditii?
In cadrul acestui experiment vom folosi
o simulare pe computer.
- Nu va apropiati de acelleu feroce.
- Politia trebuie sa-l gaseasca pe celiilalt
complice.
", .. ~ . " "
.. '
... ~ .. 111
6
"'.-
.. tll I_ ...
lata prima parte a textului despre vioJenta la televizor. Sa [nccrcam sa intelegem lntregul text inainte
de a-I citi traducerea:
Violence on television (part one)
It is generally accepted that violence on television can harm children
psychologically. It is also conceded that violence is offensive to most
adults to some degree and therefore must be duly controlled. But until
recently there has been little willingness to acknowledge the most
powerful reason for concern: the fact that violence on the screen may
encourage real violence.
Some television producers claim that in certain particular cases where
crimes of violence were said to have been a reaction to fictional violence,
no such direct relationship existed or was provable. However, concern
about social effects of television violence rests on the fact that realistic
simulations of ferocius violence made possible by the use of film turn
the viewer into a witness of, and an accomplice to, acts which in real
life are never likely to be seen.
- 5 -
Traduce!i in limba romana fiecare propozi!ie din text:
Vom veri fica aeum cat de bine ne-am cuvintele noi. Vom din nOLI propozi!iile din textul
nostru Ie vom i'mpar!i in fragmente mai scurte. Completa!i eu euvintele lipsa:
It is generally accepted that violence on
television can harm children psychologically.
It is also conceded that violence is offensive
to most adults to some degree and therefore
must be duly controlled.
But until recently there has been little
willingness to acknowledge the most
powerful reason for concern: the fact that
violence on the screen may encourage real
violence.
Some television producers claim that in
certain particular cases where crimes of
violence were said to have been a reaction
to fictional violence, no such direct
relationship existed or was provable.
However, concern about social effects of
television violence rests on the fact that
realistic simulations of ferocious violence
made possible by the use of film turn the
viewer into a witness of, and an accomplice
to, acts which in real life are never likely to
be seen.
Este unanim acceptat faptul ca violcnta
de la televizor. ..
... poate afecta copiii din punet
de vedere psihologic.
Se admite de asemenea ...
... ca majoritatea adul!ilor eonsidera
vioJenta suparatoare ...
... in consecinta trebuie redusa
in mod corespunzator.
Dar pana de curand oamenii nu prea au fast
sa recunoasca ...
> Este unanim acceptat fap\ul ca violenta de la
televizor poate afecta copiIi din punet de
vedere psihologic.
> Se admite de ascmcnca ea majoritatea adul\ilor
considera violcn!a suparatoare in consecinta
ea trebuie redusa in mod corespunzator.
> Dar pana de eurand oamenii nu prea au fost
sa reeunoasea eel Illai senos motiv de
ingrijorare: faptul ca violenp de pc ccran
poate incurap violenta in rcailtatc.
> Unil producatori de tele\'iziune pretmd ca. in
anul11ite caZUfJ deosebite, C<1nd Cflmc vlolente
au fost considerate 0 consccm!a a VLO!elliei
imaginare, 0 astkl de rela!le dlrecta nu a
existat sau ilU a pUlllt fi dovedita.
> Totu?i, ingrijorarea cu pm'ire la cfectele
ale televi7iunii rczlda in f'aptul Cil
slIlIularile real iste de vlo!en\a atroce
transfonna telespectatorul martor
complIce al unar acte care ar fJ imposibil sa
aiba loe in viap rcala.
- It is generally accepted that >vlOlenee
on television...
can harm children >psyehologically.
- It is also> conceded...
- ... that violence is >olTenslve to most adults ...
- ... and > thercforc must be >dulycontrolled.
- But until recently there has been little
wilingness to >acknowledge ...
-6-
- 7 -
Traduceti urmatoareJe expresii In Iimba engleza:
.. _eel mai serios motiv de ingrijorare.
Unii producatori de televiziune pretind
... ca in anumite cazuri deosebite, dnd
crime violente au fost considerate 0
consecinta a violentei imaginare, ...
... 0 astfel de relatie directa nu a existat
sau nu a putut fi dovedita.
ingrijorarea cu privire la efectele
sociale ale violeniei la televiziune
... rezida in faptul ca simularile realiste
de violenta atroce ...
... transforma telespectatorul intr-un
complice...
unamm acceptat
violenta la televizor
motiv de ingrijorare
controlal din limp
violenta pe eCran
producatori de televiziune
violeniii fictiva
relatie directa
este demonstrabil
a transforroa telespectatorullntr-un martor
a fi complice
[ntr-o oarecare masura
- ... the most powerful reason for >concem.
- Some television producers >claim ...
- .,. that in certain particular cases where
crimes of violence were said to have been
a reactIOn to >fictional violence ...
- ... no such direct relationship existed Or
was >provahle.
- However, concern about social >effects
or television violence ....
- .. , rests on the fact that realistic >simulations
of >ferocious violence ...
- ." turn the viewer into an>accomplice ..
> generally accepted
> \ IOlence on teleVISIOn
> reason for concern
> duly controlkd
> violence on the screen
> tekvision producers
> fictIOnal VIOlence
> direct relatIOnship
> it IS provahle
> to turn the \ iewel' into a witness
> to be an accomplice
> to deg.ree
lata cateva din cele mai importante expresii cu verbul to do:
De,Yi verbele to do JI to make inseamnii a face, in unele expresii ele nu se traduc ad-literam. in
aceasfa parte a leCfiei ne vom ocupa de expresii cu verbul to do; iar in a doua parte - de expresii eu
verbul to make.
do one's best
do business
do the cleaning
do a course
do damage
do a degree (in)
do the dishes/the washing-up
do one's duty
do exercises
do a favour
do good
do (someone) harm
do one's homework
do the housework
do well/badly
do the ironing
do ajob
do repairs
do research
do the shopping
do trade with
do a translation
- a face tot ce-i sta In putinta
- a face afaceri
a face curatenie
- a urma un curs
- a face rau, a dauna
- a obtine 0 diploma (In)
- a spala vasele
a - ~ i face datoria
- a face exercitii (de gimnastica)
- a face a favoare, un serviciu
- a face bine
- a face rau (cuiva)
- a-l;ii face tema pentm acasa
- a face treburile casnice
- a 0 duce/a-i merge bine/rau
- a caka (rufe)
~ a face 0 treaba
- a repara
- a face cercetari, a investiga, a se documenta
- a face cumparaturi
- a face comert cu
- a face a traducere
- 8 -
Acum vom repeta sensu! ca.torva perechi de cuvinte care se conjimdii adesea:
De data asta tu vei calea
Ai facut 0 trcaba buna.
- Nu-i voi Impnnuu.1a niciodata vreun bani
- Nu voi imprumuta niciodata vreun ban
deJa ell
> This time yOIl wlil do the ironing.
>Could you do me a favour, please')
> When dId you do a degree in physics?
>TheIr children are now doing badly at school.
>('m only JOlllg my duty.
> Why haven't yot! done any research this
month')
> I hate doing the dishes.
>You dld a good Job,
> lhat won't do yuu any harm.
>This medicine wlll do you good.
Swallow It.
>When are you going to do repairs'!
>1 have n\) [une to do thlS translation,
>1'11 do the eleanll1g.
> It's a pleasure to dll business with you.
> SlOp it! You've done enough damage!
> I employed a woman to do the housework.
- besides
- rIse
- lend
- a impmmuta (de la)
- a imprumuta (cuiva )
to borrow (from)
to lend
beside
-9-
I'll never lend him any money!
borrow
ratse
I'll never borrow any money from him!
Asta nll Iti va face niei un rau.
Nu am timp sa fae aceasta traducerc.
Imi fac doar datoria.
Este 0 placere sa fae afaceri Cll dumneavoastnl.
Acum eopiii lor se descurca prost la
Pori sa-mi faci un serviciu, tc rag?
De ee nu ai Jaeut cercetari luna asta'!
Cand ti-ai obtinut licenla in fizica?
Vrase sa spal vasek
Acest medicament iti va face bine.
Inghite-J.
Cand ai de gand sa faei reparatii?
Am angajat 0 femeie pentru treburile easnice.
Ai stricat dcstul pana acum!
Sa folosim aceste expresii in propozitii:
Voi face curat.
Traduceti propozitiile Ulmatoare in limba engleza folosind cuvinte!e mentionate anterior:
- Cine sta blnga el?
liinga, in preajrna, aproape de
In afara de, pc liinga
Ieri am intiirziat la serviciu; pe liinga asta,
am avut un accident de in drumul
spre casa.
- Preturile au crescut saptamana tree uta.
> Will yOLl lend me a few books of yours,
ple<lse')
> Come and sit beside me.
> After the rain lhe fl\er will rise.
> You can horrow t!Jose hooks from the library.
> Who's going to Sit beside the driver')
> Will you help mc nusc my suitcase. please'!
- Te rag, ridica mana stanga.
> Who did you borrow the dictionary from?
> Besides belllg a teacher of English.
he is also a translator.
a ridica, a inalta
- a a se ridica
Pe langa faptul ea este profesor de engleza,
mai este translator.
beside
Dupa ploaie, raul va
De la cine ai imprumutat dictionarul?
Prices rose last week.
Poti sa mii ajuti sa-mi ridie geamantanul,
te rag?
Please, raise your right hand.
Who is sitting beside him?
to rise
besides
Vino langa mine.
Cine va sta hlnga
Poti sa imprumuti cartile acelea
de la biblioteca.
to raise
Poti sa-mi imprumuti cateva din cartite
tale, te rog?
1was late for work yesterday; besides,
on my way back home I had a car accident.
- 10-
A Completati urmatoarele propozitii In limba englezl! eu euvintele care lipsesc:
LECTIA 5 - PARTEA A DOVA
,
Soarele impreuna eu planetele care se
rotese in jurullui alciHuiese sistemul solar.
Taeerea fu sparta de un tipat rasunator.
Pe eeranul radarului se pot vcdea
vasele inamice.
Stelele sunt corpuri
Suprafata iacului este
Asta este eea rnai stralucitoare stca
de pe eer. 0 vezi?
Vrei sa ne conduci printre striizile
inguste?
Ai analizat toatc posibl!lUl\ile?
Vom descoperi adcvarul in curand.
Uraniul este un material radioactiv.
Copacii se reflectau in lac.
Oamenii au nevoie de oxigen
pentru a trai.
Cand s-a facut aceasta descoperire?
Aceasta tara are rachete teleghidate?
in spatiul extratercstru nici un corp
nu are greutate.
Cine a inventat becul electric?
- 11 -
The sun together with the planets going
around it constitute the >Solar System.
.- The >silence was broken by a loud cry.
One can see enemy vessels on the >radar
screen.
- Stars are >heavenly bodies.
- The >surface of the lake is still.
That's the brightest >star in the sky.
Can you see it?
- Will you>guide us through the narrow
streets?
- Have you >explored all the possibilities?
- We'll soon >discoverthe truth,
- Uranium is a >radioactivematerial.
- The trees were >retlectedin the lake.
- Humans need> oxygen to live.
When was this> discovery made?
- Has this country got guided >missile.'l?
- In outer space all bodies are> weightless.
- Who> invented the bulb?
B. propozitiile in limba engleza, acordand atentie formelor de singular plural ale
substantivelor verbelor:
Trebuie sa cumpariim avioane noi.
orice mijloace ca s,Hi
convingi parintii.
A ultima serie de experimente?
Politia a prins in cele din urma
criminalul periculos.
la toate masurile ca marfa sa fie asigurata.
Ea are treizeci de vite.
Guvernul planifica noi
ale impozitelor.
In familia mea toti sunt
Echipa noastra este pe punctul
de a
Publicul roman nu este inlcresat
de aceasta problema.
Unde sunt aceste cazarmi?
Lumea spune despre el cit este un hot.
Clerul sus\ine aceasta idee.
Echipajul a trecut Cll succes toate testele.
- 12·
- We have to buy new >aircraft.
lJse whatwever >mcans you can
to persuade your parents.
Was the latest >sencs of experiments
successful?
The >poliL'c ha\c finally caught
the dangerous criminal.
Make sure that the >merchandlse
is insured.
- She has thirty >cattle.
The>government is/are planning new
tax increases.
- My >tllllJly are all tall.
- Our> team Is/are winning.
The Romanian >pub!lc is/an: not interesed
in this problem.
- Where are these>barracks?
- > People say that he is a thief.
- The> clergy surpOtt this idea.
The>efew have successfully passed
all the tests.
~ i acwn vom invata cuvintele care apar in a doua parte a textului nostru.
Ciliti-1e eu atentie:
to be commited to
range (of)
taste
programme maker
to transmit
consequence
as a consequence
unthinkable
thus
society
gradual
to adjust onself to
gruesome
predisposed to
to assume
> [bi: b'mltld t:J]
> [remd3 (;w)]
> [lelst]
> ['prdugra'tll 'melb]
> [tr:enz'mlt 1
> ['kenslkw;;IIlS]
> [JZ 0 'kcnslbvonsj
> [5-\5]
> [ 'gr;eu3j u;)l ]
> [Jdj\st wAn'selft:l]
> ['gru:sgm]
> [' IITIId3]
> [,pri:dIS'P:luzd t:l]
> [g'sju:m]
- 13 -
- a se dedica;
a fi implicat in
- gama de
- gust, prefcrint3.
- realizator de programe
- a transmite
- consecinta
- in consecinta
- de neeonceput
- aslfel, deci,
in conseeinta
- societate
- gradat, tteptat
~ a se adapta la
- groaznic, infiorator,
terifiant
- imagine
- predispus la,
inclinat sa
- a presupune, a admite,
a considera, a crede
lata propozi!ii cu cuvintele noi. Le vom citi cu voce tare unnarind traducerea in limba romana:
He's committed to helping the needy.
He presented a wide range of options.
His taste is somewhat strange.
He's a talented programme maker.
The programme will be transmitted tonight.
Do you realize the consequences of your
foolish behaviour?
As a consequence of the changes I've been
discharged.
Their victory is unthinkable.
He is not a specialist. Thus, he cannot
get this job.
Such behaviour is not accepted
in our society.
There has been a gradual increase
in the cust of living.
We have to adjust ourselves
to new conditions.
How can I improve my image?
What 1 saw there may be described
as gruesome.
He seemed to be predisposed
to success.
Let's assume you are right.
- 14-
El s-a dedieat ajutorarii eelor
- El a prezentat 0 gama larga de OP1iuni.
- Gusturile sale sunt oarecum ciudate.
- EI este un realizator de programe talentat.
- Emisiunea va fi transmisa in aceasHi seara.
- de consecin1ele comporUlrii
tale nesabuite?
- In urma schimbarilor am fost coneediat.
- Victoria lor este de neconceput.
. EI nu este un specialist. In consecinta,
nu poate ob\ine slujba.
- Un asemenea comportament nu este acceptat
in societatca noastriL
- Costul vielii a crescut progresiv.
- Trebuie sa ne adaptfllll noilor condi\ii.
- Cum pot sa-mi imbunata\esc imaginea?
- Ce am vazut acolo poate fi descris
ca inspaimantator.
Parca sortit succesului.
- Sa presupunem ea ai dreptate.
lata a1 doi1ea text despre violenta 1a te1evizor. Sa-1 citlln cu atentie:
Violence on television (part two)
We are told television is commited to providing a range of programmes
to suit different tastes. But television producers and programme makers
are unwilling to recognize that by the kind of programmes they transmit
they help to form the tastes for which they cater.
> Ceea ce decurge ca 0 consecinta a acestui fapt
este ca preferin\ele noastre se schimba lent, ...
> _,. pana ce devine posibil sa se transmita scene
care ar fi fost de neconceput cu pu\in timp
lnainte.
> Nt se spLIne ca televiziunea are datoria sa ofere
o gama de programe care sa satisfaca gusturi
diverse.
> In consecinla, persoanele predispuse la
violenta sunt incurajate sa creada ca aceasta
face parte in mod normal din via!a de zi ell zi.
> Astfel, soeietatea se adapteaza la imaginile
terifiante vazlite la televiziune.
> faptul ca, prin tipul de Ilrograme pe care Ie
transmit, ajuta la formarea gusturi10r pe care
ei le satisfac.
> Dar producatorii de televiziune ~ i realizatorii
de programe nu vor sa recunoasca.
- 15 -
Thus, society gradually ajusts itself to
gruesome images shown on television.
What happens as a consequence is the
fact that our taste is slowly changed ...
... that by the kind of programmes they
transmit they help to form the tastes for
which they cater.
__ .until it becomes possible to transmit
scenes which, not long before, would have
been unthinkable.
But television producers and programme
makers are unwilling to recognize ...
Sa traducem acum textul in limba romi'ma:
What happens as a consequence is the fact that our taste is slowly
changed until it becomes possible to transmit scenes which, not long
before, would have been unthinkable. Thus, society gradually adjusts
itself to gruesome images shown on television. As a result, people
predisposed to violence are encouraged to assume that violence is
just a normal part of everyday life.
We are told television is commited to
providing a range of programmes to suit
different tastes.
As a result, people predisposed to violence
are encouraged to assume that violence is
just a nonna1 part of everyday life,
Vom folosi acum propozitiile din text intr-un exercitiu. Traduce\i in limba engleza folosind cuvintele
~ i expresiile noi:
Televiziunea are datoria sa ofere
o gama de programe."
... care sa satisfaca gusturi diverse.
Producatorii de televiziune nu vor
sa recunoasca ...
... faptul ca, prin tipul de programe pe care
Ie transmit, ajuta 1a formarea gusturilor ...
Ceea ce decurge ca 0 consecinta este
faptu! ca, ...
AstfeL societatea se adapteaza la ...
... imaginile terifiante vazute la televizor.
in consecintii, persoanele predispuse la
vlolenta sunt incurajate sa creada ca aeeasta
face parte in mod normal din viata de zi eu zi.
Traduceti expresiile unnatoare in limba engleza:
nt se spune
gusturi diverse
nu sunt d i s p u ~ i sa recunoasca
devine posibil
este de neconceput
ca rezultat. in consecinlii
oameni p r e d i s p u ~ i sa
sunt incurajati sa
- 16-
- Television is >colnmilted to providing
>a range of programmes ...
- ... to suit different >tastes .
>Progr<Il11llle makers are unwilling
to recognize ...
- ", that by the kind of programmes they
>transmlt they help to form the tastes ...
What happens >as a consequence
IS the fact ...
- >Thus, society gradually adjusts itself to
- ... >grucsome Images shown on televislOn.
- As a result people >predisposed to violence
are encouraged to >assume that violence is
just a !lonnal part of everyday life.
> we are told
> dIfferent tasks
> tlley are unwl111l1g to recognize
> It becollles possible
> It IS unthinkable
> as a result, as a conseqllence
> people [1Jedisposed to
> they are encouraged to
Verificati daca ati retinut loate accsle expresii. Traduceti unnatoareIe propozitii in Iimba engIeza:
, ~
: : ~ : : : : : : :
Vd vom prezenla acum expresii cu verhuf to make:
make an accusation
make an attempt
make a Comment
make a decision
make a difference
make an effort
make a fire
make a fool of someone
make a fuss
make an impression
make a meal
make a mistake
make money
make a noise
make an offer
make progress
make a promise
make a remark
make a request
make a statement
~ t i i cum se face focul?
EI a f:icut 0 remarca pe care
nu am inteIes-o.
De ce [aci atata caz de asta?
Nu ai !acut nici un efort penlm a-ti
imbunatati nivelul de cunoa$tere a
limbii engleze
- 17 -
- a acuza
- a face 0 incercare
- a face un comentariu
- a lua 0 decizie
a avea importanta
- a face un cfort
- a face focuI
a-$i bate joe de cineva, a trage pe sfoara
a face caz, a face taraboi/galagie
a face impresie
a pregati mancarea
a face 0 gre$eala
- a face bani
a face zgomot
- a face 0 oferta
a progresa
a face 0 promisiune
- a face 0 rcmarca
- a face 0 cerere
a face 0 afinna\ie
> Do you know how to make a fire?
> He made a remark I couldn't understand.
> Why are yOll making so much fuss about
this thing?
> You have made 110 effort to improve your
command of English.
- 18 -
in acest caz diferenra cansta ill distinefia dintre un subs/antiv un verb.
in limba engleza existd multe perechi de cuvinte eu pronuntie ortograjie asemdnatoare, dar eu
inteles diferit. lata cateva dintre ele:
- a sTatui
- sfat
Ycsterday I had to make a long statement
at the police station.
Could you at least make an attempt to smi Ie')
Does it make any difference to you','
I must make a request for new supplies.
1 don't understand why you've made such
a slmpk mIstake
>
Why did you make this promise?
You haven't made much progress since
our last meetlllg.
>
> YOll made a great ltnprcssio!1 on him.
It \\ as noticl:ablc.
>
> You shouldn't make an accusation if you
have no eVIdence.
>
>
> When did you makc this dec Ision'.)
> Don't make a noise. The chllJren are asleep.
>
> He makes a lot of money at
the Stock Exchange.
> We're making you an offer you shouldn't
reject.
>
> You made a fool of me.
> lXl\,uzl
> l :leI'valsj
prIze - price
to advise - advice
to lose - loose
prize > lrH"<llzJ - premiu
price > lpr;.usJ - pret
to advise
adYice
Nu inteleg de ce ai facut 0
atat de elementani.
Cind ai luat aceasta decizie?
iti facem 0 aferta pe care nu ar trebui
sa 0 refuzi.
Are vreo importanta pentru tine'?
Re!ine!i cdpronuntam prize cu "z ", in timp ce price se pronul1!ci cu "s ". in acesl caz diferen(a intre
ortograjie $i pronunfie face dislinC{ia intre cele doua substantive.
Nu ar trebui sa acuzi daca
nu ai nici 0 dovada.
I-ai facut 0 impresie deosebita,
Se vedea claro
Ai putea macar sa incerci sa
De ce ai promis asta?
leri a trebuit sa dau 0 dec1aratie lunga
la seetia de politie.
Trebuie sa fac 0 cerere penlm nai stocuri.
Sa nu faci zgomot. Copiii au adormit.
Nu ai progresat prea mult de Ia ultima
noastra 'intalnire,
Ti-ai batut joc de mine.
EI 0 multi me de bani
la bursa.
> [lu:z]
> [lu:s]
to lose
loose
- a pierde, a riltaci
- Iiber, slabit, varsat
inca 0 data. diferenfa de ortografie ,yi pronunfie marcheazii doua cuvinte cu fntelesuri distincte.
lata diteva exemple eu aeeste cuvinte:
Avem nevoie de sfatul tau.
> We need your advice.
Ce premiu vei obtine?
> What prize will you receive:
Niciodata nu imi pierd rabdarea.
> 1 never lose patience.
Traduceti propozitiile urmatoare, folosind cuvintele noi:
pretul acestei
Te sfatuiesc sa nu fumezi prea mult.
Am cumparat aceste dulciuri varsat,
nu la cutie.
Marfa a fost livrata la timp.
> Do you know the price of this car"
> r advise you not to smoke so much.
> r bought these sweets loose, not in a box.
> The merchandise was duly delivered.
-.
Recunosc eil. ai dreptate, dar continuu sa
ered eil putem face ceva in aceasta problema.
iti convine sa treci pe la mine la ora zece?
Firma noastra ofera 0 gama larga de servicii.
Reportajul este plin de fapte oribile.
Nu trebuia sa recurgi la violentil.
De ce nu vrei sa aceasta
Infrangere?
Glumele talc sunt jignitoare pentm
amandoi.
Acesta este un personaj tictiv.
Yom incerca sa obtinem cat mai multe
informatii despre complicele sau.
- 19-
> I concede you're right, but I still tllink
we can do something about it.
> Will it suit you to call for me at ten o'clock?
> Our company offers a wide range ofservices.
> The report is fu 11 of many gruesome facts.
> You needn't have resorted to violence.
> Why don't you want to acknowledge
this defeat?
> Your jokes are otTensive to hath of us.
> This is a 1ictional character.
> We'll try to get as much information about
his accomplice as possible.
Urmeaza exercitii de pronuntie In cadrul carora vom exersa sunetul englezesc [:e]. Este un sunet Intre
e ~ i a. Pentru a-I pronunta deschidem gura ca pentru a ~ l pronuntam e.
Sa exersam diteva cuvinte care cantin acest sunet:
[a-]
back > [b:ek]
bag > l ba:g]
cri!ck > [kr,ekJ
Paris > ['pa::nsJ
pa.cket > ['p,eklt]
wrap > [r;ep]
perhaps > [p:>'kcpsJ
pack > [pa:k]
lack > [la:kJ
sad > lsa:J]
Retineti cil inaintea consoanelor sonore sunetul [ir] este putin mai lung.
Sa exersam acest sunet in propozitii:
I'll pack the bag.
Don't put my bag on the rack!
The bag's on the rack.
I have no appetite for an apple.
The man married a fat woman,
The cat sat on the mat.
There's a band in the shop.
- 20-
RECAPITULAREA LECTIEI 5
,
Please, make an effort to come here on time,
Why haven't you done your homework yet?
Nu am mai Tacut niciodata 0 afacere
atilt de buna.
- Ie rog, fa un efort sa ajungi aici la timp.
- De ce nu ai facut nici 0 incercare de a
schimba aceasta situatie?
- Cum c a ~ t i g i atatia bani?
- Poti sa-mi imprumuti bicicleta ta?
- Nu-mi amintesc sa fi imprumutat
aceasta carte de La tine.
- Sta-tea liinga mama lui.
- Pc l:inga faptul ca este profesor de
limba engleza, este ~ i translator.
- Nu-ml place deloe sa fae cunitenie.
- De ce nu ti-ai facut inca tema pentru
acasa?
- a face bani
- a face 0 incercare
- a face un efort
-lend
.- besides
- a - ~ i face tema pentru acasa
- raIse
- a face curatenie
- a face 0 afacere
- 21 -
He was sitting beside his mother.
make money
How do you make so much money?
Why haven't you made any attempt
to change this situation?
make an effort
Can you lend me your biclyclc?
make an attempt
Besides being a teacher of English
he is also a translator.
rise
Doing the cleaning isn't my cup of tea.
borrow (from)
I don't remember borrowing this book
from you.
beside
I've never done such a good business.
do the cleaning
do one's homework
do a business
5.3. Expresii cu verbul to make:
5.2. Diferente de sens intre cuvinte:
5.1. Expresii cu verbul to do:
- 22-
5.4. Diferente de pronuntie ~ i de senS intre cuvinte:
prize - price
advise - advice
What is the price of petrol in your country?
He has won the first prize.
You didn't follow my advice.
I advise you to give up smoking.
_ Care este pretu! benzinei in tara ta?
_ EI a c a ~ t i g a t premiui intai.
- Nu mi-ai urmat sfatuI.
_ Ie sfatuiesc sa renunti 1a fumat.
- loose
lose
l.
TEMA PENTRU ACASA 5
A Traduceti in limba romana:
1. We need to make a request for more merchandise.
2. We will have to adjust ourselves to new conditions.
3. He made a great offer, but we were stupid enough to reject it.
4. It is generally accepted that there is too much violence on television.
5, I want to do a course in British contemporary literature.
6. I am only doing my duty as a soldier.
B. Traduceti 'in limba engleza:
1. Vei face aceasta traducere in timp util?
2. Ne vei spune unde este complicele tau?
3, Remarcile tale nu sunt amuzante, ci Jignitoare.
4, Este aceasta teorie demonstrabila?
5. Nu rna vei convinge sa-i imprumut lllci macar un leu.
6. Sa presupunem ca totul va fi gata maine.
c. Adaugati, dupa caz, verbu1 make sau do inaintea fiecarui cuvant de mai jos:
a comment
exercises
the cleaning
a meal
a statement
ajob
an accusation
a degree
an effort
the dishes
- 23 -
Oamenii sunt mamifere.
PiS1Cii mele TIU ii place camea.
Ea este 0 fetita vicleana.
- Do not approach those >wild animals.
- >Hunting in this is forbidden.
- may soon become extinct.
- Do you know any> migratory birds'!
- Our dog always >barks at children.
- She's a >cunning little girl.
- r hate going to the >zoo.
- it's impossible to >tame such wild animals.
- Dinosaurs have been >extinct for mIllions
of years.
- Theories >abounJ as to hlS decision.
- Bears>hibernate.
- The lion is a > quadruped animal.
- Humans are>mamillaI...
- The tiger is a>predatot
.- My cat doesn't like >l1esh
A A
PARTEA INTAI
Balenelc pot disparea in curfmd.
- 24-
Cainele nostru latra intoldeanna la capii.
Nu va apropiati de aceste
animale salbatice.
Nu-mi plaee deloc sa merg la
gradina zoologica.
in padurea aceasta vanatoarea
este interzisa.
vreo pasare migratoare?
hiberneaza.
Abunda teoriile en pnvire la decizia lui.
Dinozauni au disparut de milioane
de ani. (folositi timpul Present Perfect)
Este imposibil sa animah:
atiit de salbatice.
Leul este un animal patruped.
Tigrul este un animal de prada.
A Completati propozitiile in limba engleza:
LECTIA 6
,
B. In urmatorul exercitiu vom repeta utilizarile speciale ale genitivului sintetic ljii ale substantivelor
la plural, precum ljii construqiile care sunt compuse dintr-un substantiv ljii un numeral. Completati
propozitiile in limba engleza:
in zona aceasta sunt cateva
proprictati de vanzare.
Aceasta a fost singura informatie
de care aveam nevoie.
ered ca va fi 0 calatorie de
doua saptamani.
Sunt sute de pasari pe cer.
Trebuie sa cumparam 0 duzina de oua.
Conferinta s-a tinut acum ljiaizeci
de ani.
La intalnire au participat
zeci de persoane.
Am comandat 288 de lumanari.
Aceasta este 0 maljiina cu patru locuri.
Ai vazut meciul de ieri?
iti aminteljiti de intalnirea de anul trecut?
Doresc sa cumpar cateva
piese de mobilier.
Se spune ca un Miat de patru ani
a murit in acel accident.
Acesta este un articol de patru pagini.
- 25-
~ Several> properties are for sale in this area.
- This was the only >piece of information
we needed.
- I think this will be a>two-week trip.
- Tnere are> hundreds of birds in tne sky.
-- We must buy a > dozen eggs.
- The conference was held three >scorcyears
ago.
- At the meeting there were >scoresofpeople.
- I ordered two> gross(2
x
144) candles.
~ This is a> four-seat car.
- Did you see > yesterday's match?
- Do you remember> last year'smeeting?
- I want to buy> a few pieces of furniture;
- A> four-year old boy is said to have been
killed in the accident.
- This is a> four-page article.
Prezentam acum cuvintele noi. Ca de obicei, Ie vom citi eu atentie:
literate >[' IItJnt}
illiterate >[dlbnt]
detrimental >f detnrnentl]
monster >[\m'nst:l]
spare time >[spe;} taim]
addicted >[;}(hktld tlj
telly >['teli]
exposed to >[rks'p;Jl)zd t;)]
rubbishy >[ 'rllbl]"l]
- timp liber
- dependent de
- fara valoare, bun
de aruneat
- expus la
- daunator, pagubitor
- mijloace de comunicare
i'nmasa
- In conc\uzie
- a face apel la:
(fig) a atrage
- monstru
- tdevizor (fam.)
- a ~ f a b e t i z a t
- analfabet
- a se gnibi sa traga
concluzii
- reclama comerciala
~ a transmite, a comunica
- concluzie, incheiere
- 26-
>[nut's'mi:dldl
>[ b'm;J:J;J!j
>[ d'pi:J (t;})]
>[k;;ln'vel]
>[bn'klu::;n]
>[ d3!1\np t ~
bn'klu:3nzl
mass media
in conclusion
to jump to
conclusions
commercial
to appeal to
to convey
conclusion
-27-
Sa studiem ciiteva exemple eu noile cuvinte ~ i expresii:
- Decizia ta poate fi dauniitoare rentru
noi toti.
.. Ce faci in timpul Jiber?
- Oamenii pretind ca in acest lac exista
un monstru.
- Televiziunea este unul dintre cele mai
putemice mijloace de comunicare de masa.
~ Te atrage aceasta idee?
-- Nu sunt analfabet. ~ t i u sa ortografiez acest
cuvant.
- Mai exista inca analfabeti in aceasta tara.
- EI i u b e ~ t e televizorul.
- in concluzie a ~ vrea sa spun ca acceptam
oferta voastra.
- Nu-mi place deloc sa ma uit la reclame.
- Nu te pripl sa tragi concluzii.
- E ~ t i expus la multe pericole.
- Ei sunt total dependenti de aceste
medicamente.
- Poezia lui transmite 0 stare de optimism.
- Aceasta este un film de dragoste lipsit
de orice valoare.
.
.,'/if' [iJ
~ ~ ~ ~
This is a rubbishy love story.
They are totally addicted to these drugs.
I hate watching commercials.
What do you do in your spare time?
He loves the telly.
In conclUSIOn I would like to say that
we accept your offer.
You are exposed to many dangers.
His poetry conveys a sense of optimism.
I am literate. I know to spell this word.
Don't jump to conclusions.
Does this idea appeal to you?
TelevisIOn is one of the most powerful
mass media.
People claim there's a monster in this lake.
Your decision may be detrimental to us all.
There are still illiterate people in this country.
lata acum ultima parte a textului despre televiziune:
Television - "one-eyed monster"
Television is one of the most popular mass media in the
contemporary world. It reaches a great number of viewers at the
same moment, using both pictures and words. Television appeals
to literate and illiterate viewers.
Some people claim that it is, however, detrimental, calling it "a one-
eyed monster". It occupies a good deal of our spare time. Children,
for instance, are addicted to the telly. They are unwilling to do their
homework, read books, or go outside because they must watch
their favourite programmes. Adults neglect their duties because of
television. When watch television, they do l10ttalk with each
other, they do not exchange the news of the day because television
demands absolute silence.
Moreover, the quality of some programmes is very low. Viewers are
often exposed to rubbishy cartoons, films, shows, commercials, or
violence.
In conclusion, one can say that television is a method of conveying
words and pictures but it can also prevent people from
communicating with each other.
Ati inte1es textulill intregime? Sii-I verificam traducand fiecare propozitie in limba romana:
..
Television is one of the most popular
mass media in the contemporary world.
It reaches a great number of viewers
at the same moment, using
both pictures and words.
Television appeals to literate and
illiterate viewers_
Some people claim that it is,
however, detrimental, calling it
"a one-eyed monster".
It occupies a great deal of our spare time.
Children, for instance, are addicted
to the telly.
They are unwilling to do their homework,
read books, or go outside because they
must watch their favourite programmes.
>Tckviziunca estc unul din cele mai importante
mijJoacc oe comunicare in masa in lUlnca
contemporana.
> Ea reuneste un numar important de
telespeclatori t11 moment, folosind
atat imagini, cat $i cuvinte.
> TckviZlunca atragc aIM telcspectatori
cultivati, cat 9i analfabep.
> Unii sustin cii este daunatoare.
numind-o "monstrul cu un singur ochi".
> Ocupa 0 mare parte a timpului noslru ilbcr.
> Copiii, de excmplu, sunt dependenti de
televiziune.
> Ei ilU VOl' sa faca lema penrru acasa,
citeascit .sa iasa la joaca. dCO;lrecc
lrcbuie unnarcasca programcle prefcrate.
- 28-
Vom veri fica aculTl dacii ati noile cuvinte. Completati propozitiile urmatoare:
Adults neglect their duties because of
television.
When family watch television. they do
not talk with each other, they do not
exchange the news of the day because
television demands absolute silence.
Moreover, the qual1ty of some
programmes is very low.
Viewers are often exposed to rubbishy
cartoons, films, shows, commercials,
or violence.
In conclusion, one can say that tele\ ision
is a method of conveying words and
pictures ...
... but it can also prevent people from
communicating with each other.
Televiziunea este unul din cele mai
populare mijloace de comunicare in masa.
Televiziunea atrage atat telespectatori
cat Sl
Unii oameni afirma ca televiziunea
este daumitoarc.
Ei 0 numese "monstrul eu un singur oehi",
Ea acupa 0 buna parte din timpul
nostru liber.
Copiii sunt dependenti de televiziune.
Telespectatorii sunt adesea
la reclame de proasta calitate.
In concluzie, se poate spune cil
televiziunea este un mijloc de a transmite
cuvinte nnagini.
- 29-
> Adultii neglijeaza obhgatiile datorita
telcvizlunii.
> Ciod se uita la televJZor, membrii familici nu
vorbesc intre el. nu comcntcaza ;;;tmlc zllci,
deoarece pentru a urmari programele de
tc!evizlune e neVOle de 0 hmste absoluta.
> In plus, calttaka unor programe este foarte
indoleloica.
> TelesJ1cctatoril sunt adesea expusi la vi7ionarea
de descnc ammatl:, fill1lc, sJ1cctacole, I eclame
stupide sau ]a vlOlcntil.
> In conelune, se puatc spune ea tc1cvizlunea
C'ite 0 metoda de a lransmite euy inte
Imaglll1. ..
>. dar poate in egala masura sa impiedice
oarneni, sa comunicc lI11ul eu cclalalt.
- Television is one of the most popular
> mass medIa.
- Television >appeals to literate and illiterate
vlewers.
Some people claim that television is
>(ktnmcntal.
- They call it a "one-eyed> monster",
- It occupies a good deal of our >spare time.
Children are> addicted to the telly.
- Viewers are often >ex.posed to rubbishy
commercials.
- > Jn conclusiol\ one can say that television is
a method of >conveying words and pictures,
Sa traducem In hmba engleza cateva expresii care apar in text:
unul din mijloaccle de comunicare in masa > one of the mass media
a atrage > (0 opp.:al to
> to demand absolute silence
> a good deal of spare time
> addicted to the telly
> to neglect one's duties
> in the contemporary world
neglija obligaliile
a cere deplina
in lumea \:ontemporana
o buna parte a timpului Ii ber
dependent de teIevizor
...
calitate scazuta a programului > low quality of the programme
expus la
reclame stupide
> exposed to
> rubbishy
$tiri deja ell verbul to have apare in multe expresii /Ht se traduce il1totdcuuna ad-literum. Sd
repetdm ill cOlltinuare cafeva expresii de acest gen sa inl'CJrl/m unele noi:
have an accident - a avea un accident
have a baby
have a cold
- a un copil
a fi racit
have a fit - a avea 0 crizalun atae
have an idea
have a headache
a avea 0 idee
- a avea 0 durere de cap
have an interview
have a look
have breakfast, lunch etc.
- a slIsline/avca un interviu
- a arunca 0 pnvire
- a servi micul dejun/pranzul
have a party
have a rest
- a da 0 petrecere
- a se odihni
have a swim - a inota, a face 0 baie

-
have a thought
- 30-
- a-i veni lin gaud, a avea de gand
- 31 -
Yom invata acum ciiteva forme de plural neregulat al substantivelor:
> We're having a party tonight.
Are you comlllg?
> Every morning 1 have a bath,
> You haven't got the slightest idea how I feel.
> Let's have a swimm.
> ['ve Just had a thought -- what will happen
if she forgets to do it'l
> This morl1lng I had a Sphttlllg headache,
> Have a look at It!
> ["oday I'm lUl\ ing an llltervlew for a job,
> I[is wife IS having a baby in May.
> What lime do you have lunch'!
> ['m afraId [ had a bttk accident III the kitchen
and broke all the glasses
singular plural
cnsis - criza cnses - crize
['kl ,lIS1S] [ 'krulsl.z]
thesis - teza theses - teze
[ '81'SIS] ['8i:sl:z]
criterion - criteriu cntena - cnteril
[ krm'tlJflJn] [krat'tldrIJ]
phenomenon - fenomen phenomena - fenomene
[fJ'ncmJngnJ [1'1 ncm:mJ]
medium - mediu media ~ medii
['mi :dlJ!1l1 ['mi:dIJ]
Haideti sa inotam.
Fac bale in fiecare dlmineata.
La cc ora serviti priinzul?
Astazi voi s u s ~ i n e un interviu
pentru 0 slujba,
Folositi aceste expresii in propozitii pe care Ie yeti traduce in Iimba engleza:
Tocmai mi-a vemt un gand - ce se
va intiimpla daca ea uita sa faca asta?
In dimmeata asta am avut a durere
de cap ingrozitoare.
Yom da a petrecere in seara asta.
V
··?
II,
Nu ai nici cea mal vaga ldee cum ma simt.
Sotia sa va n a ~ t e in maio
Mi-e tcama ea am avut un mie accident
in bucatarie ~ i ca am spart toate paharele.
Vom repeta acum cateva cuvinte din textul prezentat in acest caiet de studiu:
Traduceti propozitiile unnatoare in limba romana:
There have been many economic crises in
this country since the end of World War 11.
I have never examined such strange
phenomena.
A new project will be made according
to new criteria.
When will your M.A. theses be completed?
The mass media are very powerful these days.
Ce desene animate sunt astaz! la televizor?
Sunt prea multe reclame la telcvizor.
La Ce concluzii ai ajuns in timplll fntalnirii?
Se transmit prea Illlllte emisiuni proaste.
Mass-medIa a criticat declzia
Nu pot sa cred ca unil oameni din
tara noastra sunt inca analfabeti.
Aqiunea lor dauneaza firmei noastre.
Ideile lui nu m-au atms niciodata.
Nu trebuie mult timp ca sa devil
dependent de alcool.
Imi place sa pescuiesc in timpul llber.
- 32-
> In aceasta tara au [ost 111Ultc CflLe economice
de Ia cclui de-al dOllea razboi
l1londial.
> Nu am cern.:tal nlciodata renomene alat
de stranl1.
> S\.: va t'labora un nou proi\.:ct in confofll1ltate
ell noile criteril.
> Cand VOl' fi gata tezelc tale tale pentru titJul
de master')
>]n zJlde noastre InI]loacele de comunieare
in masa sunt {oane putcrlllce.
> \Vhat cal toons are on today?
> There arc too many commercials on rv
> What conclusions dIU yOU comt: to dUllng
the l1lcctmg')
> They hroadcast too many rubhishy
programllll.:s
> The mass media have criticized
the president's deCIsion.
> 1 can't heli.?ve it that some people in our
country are still lilliclate.
> Th\.:ir action is detrimental to our compan:
> H1S ideas ne\er appealed to me.
> 1t doesn't take long to become addicted
to alcohol.
> I like C\Sl1111g In my SjJilre time.
Fre.nch cattle
Get the ke.ttle.
This is the best breild I've e.ver eaten.
merry
me.ss
me.n
kettle
[e]
marry
man
mass
That man is looking at the me.n.
~ i acum sa repetam acest sunet in propozitii:
- 33-
She married a me.rry man.
cattle
Yom exersa in continuare doua sunete foarte apropiate: [a:] :;;i [c]. Pronuntati urrnatoarele euvinte,
fiind atentl la diferenta dintre acestea:
lata diteva propozitii eu noile euvinte:
Yom repeta sunetul [eJ, care este foarte similar celui din limba romana. Pronuntati cu atentie cuvintele
urrnatoare:
E timpul sa facem ~ i un exercitiu de pronuntie.
These are merry friends.
[e]
tell
> [tel]
breild
> [bred]
be.st
> [hest]
ke.ttle
> [ketl]
Fre.nch
> [frentn
fntnd
> [[rend]
ge.t
> [get]
merry
> l'men]
LECTIA 6 - PARTEA A nOVA

Aceasta parte a 1ectiel este dedicata recapitularii intregului material pe care I-am invatat in ceJe doua
lectii. Traduceti propozitiile unnatoare in limba engleza:
Nu cum sa fae afaceri in aceste conditii.
Cum te deseurci 1a universitate?
vrea sa cum pot multi bani,
Sper ca nu are nic! 0 importanta pentm tine,
Ai tacut 0 remarca grosolana la adresa ei.
Trebuie sa faei putin efort ca sa treci
aeest examen.
De ce faei promisiuni pe care nu
intentionezi sa Ie respeqi?
Din eand in ciind, izbucnqte in ras.
Voi incerea sa-mi schimb comportamentul.
Nu am Idee cum s-a lntamplat.
Ieri am dat 0 petrecere. Afost grozav.
Nu mai face atiita zgomot. Tata este obosit
are nevoie de odihna.
Violenta nu ar trebui sa fie un mod de
a rezolva problemele.
El a recunoscut ca a tacut 0
Nu mai pot sa suport remarcile
lui ofensatoare.
Credem ca in urmatoarele are complicele
lui va fi arestat.
Sunt bucuros ca te-ai angajat sa pregatqti
mancare pentm saraci.
Este de neconceput ca ei sa alegerile.
Ea are gusturi bune in materie de muzica.
- 34-
> I don't know how to do business under such
Cln:Ull1stances.
> Uow arc you dOlllg at the university'!
> I'd like to know how to make a lot of money.
> 1hope It WDn"t make any difference to you.
> You math.: a rude remark abollt her.
> YDU must make some eff0l1 to pass this exam
> Why do yOU make prOlllises which yOU don't
intend 10 keep')
> Occassionally, he has a fit of laughmg
> I'll make an attempt to change my behaviour.
> I have no Idea how 1l Iwppened.
> Yesterday we had a P:lI1Y. It was temtlie.
> Don't make so mucll nOIse. Our father IS llrec
and needs a rest.
>Violence shouldn't be a means of solving
problems
> I Ie acknowledged he had made an error
> I can no longer stand hiS offensive remarks
> We believe his accomplice wlll be arrestet
within the next fev-. hours.
> I'm glad yOll arc commItted to preparing
meals for the poor.
>Irs unthmkable they' II win the election
>She hilS a good taste In music.
Vom incheia leqia cu un exercitiu de recapitulare. Traduceti in limba engleza:
Cine i-a imprumutat atatia bani?
Este eel mai ciudat fenomen pe care
I-am vazut vreodata.
Cine te-a expus la asemenea perieole?
Sper sa curand criza.
De la cine ai imprumutat aceasta bicicleta?
Aceste criterii sunt de neinteles pentru
majoritatea dintre noi.
Nimie nu il va opri de la comiterea crimei.
Ce te-a racut sa spui un lueru ca acesta?
EI mi-a dat un sfat bun.
Cat costau cartofii acum a luna?
De care dintre fratii mei indragostiUi?
Casnicia mea s-a destramat acum doi ani.
Am ramas rara bani.
Ce ai zice de un pahar de whisky?
eu cat 11 cunosc mai bine, eu atat imi place
mai putin.
Ai indraznit sa faci asta?
Nu are rast sa-I intrebam.
Daca avea mai mul\i bani, cumpara
o noua,
Daca intentionezi sa-ti schimbi planurile,
sa ne spui noua.
Nu a seos nici un cuvant timp de doua zile.
putm! Tocmai rna irnbrac.
Trebuie sa-mi dau la reparat.
- 35 -
> Who lent him so much money?
> This is the strangest phenomenon that I've
ever seen.
> Who exposed you to such dangers"
> I hope we'll soon get out of the crisis.
> Who did you borrow this bIke from"
> These criteria are not understadable
to most of us.
> Nothing will stop him from commItting the
CrIme.
> What made you say such a thmg'?
> He gave me a good piece of advice.
> How much vvere potatoes a month ago"
> Which of my brothers are you In love WIth?
> My man lage broke up two years ago.
> l' \ run out of money.
> What do yon say to a glass of whisky?
> The more I knU\\ hilR the less 1 like him.
> Did you dare (0 do if!
> Irs no usc asking him.
> If only I had mOle money, I \\ould huy
a new car.
> ShOll Id you change your plans, let us know.
> Not a S1!1gle \\ord did he say for two days.
> W<!lt a mlnu1c' ['m.lust gettll1g dressed.
> I must have my car n:raired.
Se spune despre el ell. ar
persoane influente.
Este timpul Sa plecam.
Trebuie sa pIce.
dori !iii am 0
prefera sii-mi spui adevarul.
Te deranjeaza daca fumez?
Cum sa
cumva unde el?
Daea uu ne grabim, vom pierde trenu!'
Ce filme ai vazut luna asIa?
Hai sa mergem sa facem alpinism
saptamana vlitoare.
Nu a venit nimeni, nu-i
Vremea se face tot mai frumoasa.
trebuie curatata cat
mai repede posibil.
> He is said to knolV intlLlential people
>I1's time we left.
>} must be going.
> I wish I had a car.
>You'd rathe:- told me the truth.
>Do you mind if 1 smoke'!
>HO\v dare you speak hke tIm'!
>Do you happen to know where he lives?
>L/nlcss we hurry. \,e'l! miss the train.
> What films have VOli seen this month?
> Let's go climhmg next weL'k.
>Nohody came, dld they'!
>The weather is getting belIer and better.
>The car has 10 be cleaned as quickly as
rll'SS IbIe.
-36-
RECAPITULAREA LECTIEI 6
,
- 37 -
6.2. Substantive cu forme neregulate de plural:
-medii
- criterii
- fenomene
criteria
phenomena
media
- Trebuie sa stabilim criterii noi.
- Fcnomenele nu pot fi aprite.
- Mass media este illlpotriva noastra.
Nu am mai avut nici 0 criza de cand
am fast external.
In aceasta d i m i n e a ~ a am avut un interviu
pentru a slujba.
- Lui Tom ii vin intotdeauna idei grozave.
- Cand a avut acest accident?
- Cat de des faci baie?
a sustine un interviu
a avea un acces, 0 criza
a-i veni 0 idee
- a face baie
- a avea un accident
- criteriu
- fenomen
-mediu
The mass media are against us.
We must establish new criteria.
How often do you have a bath?
have an accident
have an interview
medlUm
have a fit
phenomenon
have an idea
When did he have this accident?
have a bath
The phenomena cannot be stopped.
criterion
This morning I had an interview
for a job.
I haven't had any fit since I was
discharged from hospital.
Tom always has splendid ideas.
6.1. Expresii eu verbul to have:
TEMA PENTRU ACASA 6
A Traduceri 'in limba romana:
1. How many times have you had this fit since I examined you last time?
2. I haven't got the slightest idea how to handle this problem.
3. You cannot remain here any longer because you are exposed to their attack.
4. You oughtn't to look down on them only because they are illiterate.
5. Is it true that more and more women want to have their babies by natural childbirth?
6. 1 am addicted to nicotine.
B. Traduceri in limba cngleza:
1. Nu iau nieiodata micul dejun. (nu folositi "to eat")
2. Sotia ta a ayut un accident.
3. Numai jUlmltate din a c e ~ t i copii nu ~ t i u sa scrie ~ l sa citeasca. (nu folositi yerbelc
"a scrie " ~ i "a citi")
4. Nu am mai yazut pana acum 0 reclama atat de ciudata.
5. De cat timp yei avea nevoie ca sa termini teza pentru litlul de master?
6. Nu crezi eli sunt prea multe reclame la televizor?
C. Subliniati substantivele din grupul de mai jos care sunt la plural:
a. medium
b, phenomena
c. criterion
d. theses
e. cnS1S
- 38-
- concluzie, incheiere
- reclama
complice
- expus la
-- a ajunge la 0 concluzie
- a transmite, a comunica
- a se pripi sa traga concluzii
- daunator
- In concluzie
- a afinna; a a pretinde
- treptat (adverb)
- a se adapta la
- feroce, atroce
- fictiv; imaginar
- a crede
- criteriu
-
- efect
- crize
- la timp; corespunzator
- dependent de
- criterii
- in consecinta
- criza
- a privi, a avea legatura eu;
preocupare, interes
- treptat (adjectiv)
- a
- a se dedica, a fi implicat in
- a
- comanda, maiestrie, pricepere
- a atrage; a face apella
> lkr:u'tIJn:mj
> rdetnmentll
> ['flkJJn:l1J
> [b'ma:nd]
-39-
> [Iks'p:xml tJ]
> ['kr:lISl.z]
> I'k15nslkwJllS]
> [bn'si-dJ
> [kJn\el]
> [klerm]
> [b'nlllId I;)J
> ['dju:ll]
> [I'fckt]
> ['kralsls]
> [bn'klu::)nj
> [k:m'sJ:n]
> [Jk' nelld3J
> [J'kAmphs]
> [:J'd3i\st wAn'selft;)]
> [J'sju:m]
> [;:1'pi:IJ
criterion
exposed to
to concede
in conclusion
as a consequence
criteria
fictional
to come to conclusion
gradual
detrimental
gradually
duly
ferocious
to assume
effect
to convey
to jump to conclusions
to appeal
addicted to
to ackowledge
to adjust oneself to
accomplice
commercial
(to) concern
conclusion
commited to
VOCABULARUL LECTIILOR 5 SI 6
, ,
consequence
cnses
to claim
cnsls
command
gruesome
illiterate
image
literate
mass media
medium
monster
offensive
phenomena
phenomenon
predisposed to
programme maker
provable
psychologically
range (of)
rubbishy
simulation
society
spare
spare time
taste
telly
therefore
thus
to transmit
unthinkable
violence
> ['grU:Sdm]
> [(ll1:ml]
> [' lm1d3J
> ['[rtJnt]
> [m<es 'mi:dig]
> ['mi:dldm]
> ['mens!;)]
> [;,fenslv]
> [[I'nemlng]
> lfI'ncmm;;ln]
> [,pri:dls'P;;lUzd t;:l]
> ['pr;;lognem 'merk;1]
> l'pru:v;)bl]
>
> [rcmd.:;(;,\,)]
> ['rAbIJIJ
> [Sll1lju:'lelfn]
> [S8'S'l18tl]
> [spe;,]
> [telstl
> ['teh]
> ['8e;)te]
> [0/\5]
> [tra.:nz'mlt]
> [An'8illKJbl]
> ['V31::lbns]
-40 -
infiorator
- analfabet
- imagine
- cultivat, cu carte
mij loace de comunicare In masa
- mediu
- monstru
- dczgustiltor, jignitor; ofensiv
- fenomene
- fenomen
predispus la
- realizalor de programe
- demonstrabil
- din punet de vedere psihologie
- de
fura valoare, bun de aruncat
simulare
- societate
- Iiber
- timp liber
- gust, preferin!ii
- televizor
- de aceea
- astfel
- a transmite
- de neconceput
- violen(a
LECTIA 7
,
,.. '"
PARTEA INTAI
Sa repetam mai intai unele structuri 1exicale reguli gramaticale.
A in primul exercitiu completati propozitiile in limba engleza:
Ce colti are acest elefant!
Nu am mai vazut niciodata atatia gandaci
la un loc,
Ce (tipuri de) reptile
Cred ca este inuman sa tii animale1e
in
Existi vreun urs polar in aceasta
gradina zoologica?
Sotia mea se teme de insecte.
Nu te apropia de ghepard'
Cand eram de varsta ta
sa vanez crocodili.
reehini sunt deosebit de
Vulturul hoitar este una dintre cele mai
respingatoare vietllitoare.
Aeestea sunt animale salbatice.
Nu Ie infllria fiindca te vor ataca.
Ciind te·a viespea asta'!
Nu vei niciodata sa ne intreci.
Ce animal este dungat?
Hiirtia asta se rupe
Cuvantul acesta nu exista in limba engleza.
Cu ce se hranesc aceste animale?
Aceste animale urmareasca
prada in zori de zi.
- 1 -
- What nice >tusksthis elephant has got!
- I've never seen so many>bcdles at a time.
- What do you know?
- I think it is inhuman to keep animals Lll
>cagcs.
- Are there any >polar bears in this zoo?
- My wife is afraid of>msects.
- Don't approach this >chcclah!
- When I was your age I used to hunt
>crocodi les.
- These>sharks are particularly dangerous.
The >vullure is one of the most repellent
animals.
These are >savagl: animals. Don't make
them angry or else they'll attack you.
- When did that >wasp sting you?
- You'll never manage to >outrun us.
- Which animal is >stripcd?
- This paper >tears easily.
- That word doesn't >cxist in English.
- What do these animals >feed on?
These animals usually >stalk their prey
at dawn.
Yom repeta acum genitivul sintetic cftteva expresii care cantin aceasta structura. Completati
propozitiile in limha engleza:
B.
mea este mai scumpa dedit cea
a parintilor mei.
£1 cstc pc moartc.
Voi face asta de dragul parintilor mei.
Aceste creioane sunt ale tatalui meu.
Acel camion din rata casei este al fratelui
meu eel mai mie.
Pentru numele lui Dumnezeu, ai putea
sa fii mai rabdator.
Sper ca se VOl' feri de primejdii.
£i locuiesc la 0 aruneiHura de bat de
AI' trebui sa-l tii la respect.
Nu ce sa rna mai fac eu fiul meu.
Yezi dintii acestui caine?
8lana accstui dlinc cstc vargata.
II pe sotul mele celei
mai mari?
Casa lui John va fi vanduta curand
la lieitatie.
in dimineata asta am fast la bacanie.
Ziarclc de astazi s-au vandut deja.
Nu vindem haine pentm copii.
- 2 -
- My car is more exprensive than my
>parents'.
- He's >at deatll's dam:
. ['11 do it for>my parents' sake.
- These pencils are my >father's.
That lorry in front of the shop is
my younger >hrothcr's.
>For goodness' sake, you could be
a little bit more patient!
- I hope they will >keep Ollt of harm's way.
They live within >a stone's throw of the
school.
You should >keep him at arm's length.
I'm >al my wits' end what to do with my
son.
- Can you see >that dog's teeth?
- >That dog's fur is striped.
- Do you know my oldest >coLisin's
hushand?
- >Johl1's house will soon be sold by
auction.
- This morning r was >at the grocer's.
- >Today's papers have already been sold,
- We don't sell >children's clothes.
Sa II1Vatam acum noile cuvinte expresii care vor aparea in primul dialog
prczcntat in aceasla leqie:
- a aduna, a ridica
- a a sta putin
pc cuvantul meu
- cautar-e, cercetare;
a diuta
- a observa, a identitica.
a remarca
a arunca 0 privire
a nu avea niei cea mai
miea/vaga idee
- a-i parea rau pentru
- a rade de eineva.
bate joe de
- a dormi prea mult; a se
trczi tarziu
- a pomi 0
- pentru a pune capac la
toate, ca tacamu I sa tie
complet
- alee (pentru auto)
- a incepe, a continua
- aventura
- a asculta eu lllaTC atentie
a fi numai ochi urechi
> [1',\.11 - a alerga, a fugi
> fbi: '.luv;')k\1l1 \VIIS] - a fi cople$it de (un
sentiment)
> l felJ1t] - slab, stins
:> Itaml] - micu\
> rp:elF - mustrari de

> lpn'zlu:Il1Jblrl probabil
> ['fln:JJolu] - prag
:> [fj 1I: till 11 - inutil, zadarnic
> [kid]
> l Ji: I 's:lrl [:) J
:> rSJ:1J]
> [ J sens JV gil t] un sentiment de
vinovat ie
> lkrJs Illal ha:t I
> ['uralvwcl]
> [hJold Jnl
:> [spJt]
> lID! tJ hac\ 0,)
'sbltlSt ill'dl:l]
> r,JUYJ'sli:p]
> [plk "p]
:> [get J ka 'sta :tld]
> rlllelk 8c'lz Win]
> [bi: ,1:1 I:J:Z]
> l Jd'ventIJ]
- 3 -
to pick lip
cross my heart
(to) search
futile
pangs of conscience
to take a peek
to kid
to spot
a sense of guilt
threshold
to hold on
faint
tiny
presumably
to feel sorry for
to rush
to be overcome with
to make things worse
not to have the
slightest idea
to be all ears
to get a car started
driveway
to oversleep
to go ahead
adventure
Yom prezenta in eontinuare propozitii eu noile cuvinte. Sa Ie eitim eu atentie:
We are bored and looking for adventure.
The discussion went ahead immediately.
Tell me about the party. I'm all ears.
This morning I overslept again.
To make things worse, I was shori of money.
Every morning I have trouble getting my car
started.
The car turned into a dark driveway.
My wallet is gone. Do you know where it is?
I haven't got the slightest idea.
lIe stopped to pick up two shells.
Hold on a little bit.
When did yOli spot it in the driveway'!
Let me take a peck at the menu.
You've got to be kit.lding!
It's all true. Cross my heart!
J feel sorry for him.
We searched him, but we found nothing.
The search will soon end.
It is futile to argue with him.
YOli shouldn't feel any pangs of conscience.
It's not your fault.
There is plenty of time. We needn't rush.
I was overcome with surprise.
Why do you still feel a sense of guilt?
She opened the door and stood on
the threshold.
I can hear even the faintest sound.
Look at that kitten! It's so tiny.
He will presumably leave for England
tomon-ow.
- 4 -
- Suntem plictisiti eautam ceva palpitant.
- Discutia a inceput imediat.
despre petrecere. Te ascult
cu toaHi atenlia.
lar am dormit prea mult in dimineata asta.
Ca tacamul sa fie complet, nu mai aveam
nici un ban.
in fiecare dimineata imi este greu sa
pornese
- a cotit pe 0 alee intuneeoasa.
Mi-a disparut portofelul. tu unde este'?
Eu nu am nici cca mai mica idee.
EI s-a oprit ea sa ridiee doua seoici.
putin.
Cand ai observat aeest obiect pe alee?
Numai putin, sa arune 0 privire pc meniu.

Este adevarul adevarat. Pe euvantul meu!
Imi pare rau penlm cI.
L-am cautat, dar nu am gasit nimic.
Cautarea se va incheia in curand.
Este inutil sa te certi cu el.
Nu trebuie sa ai Nu este vina tao
Avem destul timp. Nu trebuie sa alergam.
- Am fast de surpriza.
- De ce mai ai inca un sentiment de vinovatie?
- Ea a deschis a ramas in prag.
- Aud eel mai slab sunet.
- pisicuta aceasta. Este atai de
micuta.
El va pleca probabil maine in Anglia.
Sa citim dialogul. Mary se cu John Ii 0 intamplare ciudata.
Mary is telling John about a strange adventure
M: I haven't told you yet what happened to me last Saturday.
J: Go ahead. I love listening to your incredible stories. I'm all ears.
M: As you know last Saturday I was on my way to see my uncle George. I was a bit in a
hurry because I had overslept. To make things worse, I couldn't get my car started.
Suddenly, 1saw a little creature asleep in the driveway. Do you know what it was?
J: I haven't got the slightest idea.
M: It was a puppy. It was lying asleep. I got out of the car and picked it up. When I
touched it, I felt it shivering with cold. I felt sorry for it, but I was already late and
couldn't take it home, so I put it in my shopping bag.
J: What happened next?
M: I put the puppy in my bag and drove off to see uncle George.
J: There's nothing exciting about that.
M: Hold on a minute. On my way to my uncle's place I stopped at a petrol station to buy
some petrol. I went to pay for the petrol, leaving the puppy in the car. In the meantime
I spotted a nice photo album and decided to take a peek at it. When I got back, my
bag and the puppy were gone.
J: You must be kidding!
M: No, it's all true. Cross my heart! I looked around, but I couldn't find it anywhere. I
searched my car and the petrol station, but my search was futile. You can imagine how
I was feeling at the moment.
J: You must have felt pangs of conscience.
M: Exactly so. Anyway, I rushed to my uncle to tell him about it. When I was driving back
home, I couldn't help thinking about that poor little creature. I was overcome with a
sense of guilt.
J: I'd have felt the same.
M: When I got back it was dark and foggy. I stopped the car and got out. It was so dark
that when I came near the street door I could hardly find the keyhole. Finally, I opened
the door. When I was crossing the threshold, I heard a faint sound. I got back to my
car and saw my puppy wagging its tiny tail. I was overcome with joy.
J: Do you know how it got there?
M: I think this will presumably remain an unsolved mystery.
J: Incredible. Still, it makes a good story.
- 5 -
Sa traducem acum cateva propozitii din dialog in limba romana:
Go ahead. I love listening to your incredible
stories. I'm all ears.
1 was a bit in a hurry because 1 had overslept.
To make things worse, 1couldn't get my car
started.
Suddenly, 1 saw a litte creature asleep in the
driveway.
1 haven't got the slightest idea.
I got out of the car and picked it up.
When 1 touched it, 1 felt it shivering with cold.
1 felt sorry for it, but 1 was already late and
couldn't take it home, so I put it in
my shopping bag.
Hold on a minute.
On my way to my uncle's place I stopped at
a petrol station to buy some petrol.
In the meantime 1 spotted a nice photo album
and I decided to take a peek at it.
When I got back, my bag and the puppy
were gone.
You must be kidding!
No, it's all true. Cross my heart!
- 6 -
> Da-i drumul. imi place sa te ascLilt
po\'cstind incredibde.
Te aseult eLi toata aten\ia.
> I\h grabeam putin, fiindea ma trezisem
tarllu.
> Ca tacamul sa fie complet, IlU putcam
porncse
> Deodat!l, am vazut un animal mic donnind
pe alee.
> N-am l1lci cea mai vaga idec.
> Am din I-am Illat.
> C<'ind I-am atins, am simtit ca tremura de
frig.
> Imi parea rall pentru el, dar eram deja in
intar7iere nu-l putealll lua aeasa,
ca l-am pus in
> a clipa.
> In drum spre unchiul meu Ill-am oprit la 0
benzin'lrie ca sa cumpar benzina.
> Intre timp, am vazut un album foto dragut
Ill-am hotanll sa ma uit rutin la el.
> Lind m-am intors, saco0a
disparusna.
>
> Ha nu, tot cc Ii-am spus e adevarat. Pe
cuvfmtul meu
l
1 searched my car and the petrol station,
but my search was futile.
You must have felt pangs of conscience.
I rushed to my uncle to tell him about it.
I was overcome with a sense of guilt.
I'd have felt the same.
When I was crossing the threshold, I heard
a faint sound.
I got back to my car and saw my puppy
wagging its tiny tail.
I was overcome with joy.
J think this will presumably remain an
unsolved mystery.
lncredible. Still, it makes a good story.
> Am cautat in in benzinaric, dar
in zadar.
> Probabil cil avcai l1lustrari de
> M-am grabit spre locuinta unchiului meu
sa-i povestesc intamplarea.
> Eram de un sentiment de
vinovatit:.
> $i eu fi simtit la tel.
> Cind treceam pragul. am auzit un sunet
slins.
> M-am intors la am \ azut
d,lnd din codi\a.
> Fram de bucurie.
> Prohahil ca acesta \'a r,lmill1e un mister
nede7lcgat.
> !ncn:dibil. L 0 po\este intcresanta.
Raspundeli la cateva intrehari pentru a verifica daca ati inteles dialogul:
Who did Mary visit last Satmday?
Why was Mary in a hurry?
What did shc see in the driveway?
Where did she put the puppy?
Where did she stop on her way
to her uncle's place?
Was the puppy gone when Mary got back
to the car'!
Did Mary find the puppy at the petrol station?
Did she eventually tind the puppy'?
Where was the puppy?
How did Mary feel?
- 7 -
> Mary visited1ler ullcle George last
Saturday.
':' Sh;;: was lf1 a hlllry hecause had
overslept,
> She saw a puppy in the driveway.
> She put It in her shopping bag.
> She stopped at a petrol station.
> Yes, it was,
> No, she didn't.
> Yes, she did.
> It was in the car.
> She was overcome with joy.
in ticest caz flU putem fnlocui construcria could have cu can have deoarece ultima apare numai fn
propozi{ii negative interogative:
a.
b.
He can't have done it.
She's three hours late _. what
can have happened?
(supozirie)
EI nu putea sa faca asta.
- Ea a intarziat trei are - ee se putea
intampla?
3. He the train.
(supozitie)
- Este posibil ea el sa fi pierdut trenul.
Might have este simi/w' constructiei folosite anterior, dar e.r:primii Ufl grad mai ridicat de
incertitudine. Ambele constructii potfi inlocuite cu expresia "este posibil" ... it is possible,
It.i.s....p.Qssible that he missed the train.
Might have exprima, de asemeneu, supcirarea sau iritarea vorbitorului, de exemplu:
4,
5.
6.
7.
You might have asked for permission.
He's late. He must have stayed in his office.
(supozitie)
5'ii ne amin!im propozitia:
He had...to stay in his office. (necesitate)
I lID:.dn't have worked so hard.
Aceastci propozi!ie d{ferd de propozi{ia:
I didn't need to work so hard.
I s.hu.ul.d (Qll,ghLtQ) have opened the window.
She 'l'LQ.ul.d..h.a.v.e...dooe that.
Trebuia sa ceri voie.
- El intarzie. Probabil cil. a ramas la birou.
- EI a trebuit sa ramana la birou.
Nu trebuia sa muncesc atat. (dar am
muneit)
Nu a trebuit sa muncesc atat. llici nu
am facut-o)
-Ar fi trebuit sa deschid fereastra. (dar nu
am deschis-o)
-Fa ar ti facut asta. (dar nu a facut-o)
Traduceti urmatoare1e propozitii in limba engleza dupa modelul constructiilor pe Care tocmai Ie-am
discutat:
Ea urma sa cante la Coven Garden.
(dar nu a cantat)
Probabil ca era prima lui vizita in SUA.
Nu ar fi trebuit sa imi fac griji pentru
examen. L-am luat
Probabil ca a dormit prea mult
Nu fi facut asta daca eram in locul tau.
- 1O-
> She to have sung at Covent Garden,
> It must have heen his first visit to the USA.
> I needn't have worried ahoul the exam.
1 passed it easily.
> He must have overskpl.
> 1wouldn't have done it if I were you.
....:-:....::if.
ItI1
to get down
to get down to
to get in
to get into
to get off
to get on
to get over
to get something over with
to get through (to)
> [get dann]
> [gel daun
> [get In]
> [get
> [get Jf]
> [get ::m]
> [get
> [get 'SAmOIT] ';:lUV;) witS)
> [getOru: (IJ)]
- se apuea de
a strange; a aduce, a chema
- a expedia; a scapa de
a se imbraca in; a preoeupa,
a se familiariza cu".
- a se descurca
a traversa; a treee peste
- a termina (mai repede)
- a ajunge la destinatie
a strabate, a ajunge la;
a obtine legatura telefonica
to get together > [get tJ'geOJ]
gist > [d31St]
to go off > [gJU of]
to grab > [gra:bJ
at gunpoint
> [Jt 'gAnpJlntJ
initially > ['lIufJlI]
jail > tu3
cIl
J
jewels > ['d3U: J1z]
junction >
lengthy > ['le1181]['leT]k81]
nasty > ['na:stI}
nightstand
> ['nmtst<end]
partially > ['pa:J11]
passage > ['P<es1d3]
pistol > ['pist;)l]
pull down
> [pol daon]
39
a (se) aduna
- esentii, miez, fond
a se
a inhata, a
sub amenintarea armei
- la inceput
- inchisoare
- bijuterii
- intersectie, nod de cale ferata
- foarte lung, intins
neplacut; obraznic, nepoliticos
noptierii
- partial
pasaj
pistol
- a liisa/a trage in jos

ENGLEZA PENTRU AVANSATI ,
Schimbarile permanente din viata politica, econornica ~i sociala din tara noastr:l au dcschis drum unor noi posibilitati. Totu~i, pentru a Ie fructifica pe deplin este necesara cunoa~tcrea limbilor strainc. ~tiin~a, economia, camcrtul, cultura, turismul sunt sfere de activitate al caror succes depinde in primul rand de maniera in care cle sunt prezentate intr-o limba de larga circulatie. Cea mai cunoscuta ~i mai papulara limba este limba engleza. Acest fapt este demonstrat de numa-rul marc de tari in care engleza este vorbitii, dar ~i de numarul de persoane care comunica prin intermediul ei in intreaga lume. Nu este de mirare ca in majoritatea tarilor limba engleza este 0 materie de studiu obligatorie in toate institutiile de invaHllmlnt. , , Acum ~i dumneavoastra va numarati printre cei care doresc sa i~i Hirgeasca cuno~tintele dobandeasca abilitatea de a comunica cficient in aceasta limba.
~i

sa

Cursul nostru pentru avansati va va da posibilitatea de a stapani limba, astfel indH yeti putea conduce discutii pe diferite teme, folosind un vocabular bogat. Textelc ~i dialogurile va vor ajuta sa studiati mai eficient. Pe 1:1nga un numar mare de cuvinte noi, grupate tematic in cadrul caietelor de leetii, veti gasi ~i informatii gramaticale. Vom acarda 0 deosebita atentie exercitiilor rccapitulative, care nu vor urmari daar sa fixeze 0 anumiHi regula gramaticala, ci va vor ~i testa in pennanenta cuno~tintele de Iimba engleza acumulate anterior. Metoda de studiu propusa de EUROCOR are un marc succes in Statele Unite ale Americii ~i in multe din tarile europene. Dupa numai cateva leetii va veti da seama cat de repede veti putea obtine rezultate remarcabile eu ajutorul acestei metode. Este totu~i necesar sa invatati sistematico Yeti abtine cele mai bune rezultate studiind zilnic doar cate 15 minute. , ,

Va dore~te mult sueces,

ProfesoruI dumneavoastra

Cursul pentm avansati contine 32 de lectii. Fiecare lectic arc doua parti. Prima lectie din caiet, ca ~i prima parte a celei de-a doua, introduc notiuni noi pe care Ie yeti asimila Cll ajutorul unor cxercitii special concepute. Ultima parte a lectiei 2 nu introduce materie noua, ci contine exercitii recapitulative pentru materialul cursului dc nivel intermediar, precum ~i exercitii de pronuntie. Toate regulile gramaticalc introduse in cursul unei lectii sunt recapitulate la sf'ar~itul fiecareia dintre acestea, sub fonna de rezumat. La sJar~itul fiecanai caiet de lectii exista un vocabular care cuprinde toate elementele lcxicalc introduse pe parcursul celor doua lectii.

Pe marginea lectiilor veti gasi inserate urmatoarclc simboluri:

Textul scris cu caractere italice in dreptul acestui semn introduce informatii gramaticale sau fonetice noi.

Un exercitiu care va testeaza euno~tintele de gramatica ~i cuvintelc nou invatate.

Cuvinte noi

Referiri la aceasta problema se fae in cadrul compendiului de gramatica pentm nivel intennediar, la punctul 5.2.

Informatiile legate de regulile de pronuntie care merita o atentic dcosebita vor fi plasate in interioml unui chenar.

Atunci cand inmlniti text tiparit eu ro~u, care dispare cand estc acoperit cu filtrul ro~u ~i care este precedat de semnul ">" inseamna ca trcbuie sa urmati instructiunile date, de excmplu sa completati propozitiile eu euvintele care lipsesc sau sa traduccti propozitiile date.

- 1•

NOUL SISTEM DE TRANSCRIERE FONETICA
In cadrul cursului pentru avansati vom introduce sistemul international de transcriere fonetica. Aceasta va va permite sa invatati pronuntia exacta a fiecarui cuvant nou. Deoarece aceasta modalitate de transcriere fonetica este folosita in majoritatea dictionarelor Englez - Roman sau dictionarele explicative originale, cunoa~terea ei va va inlesni folosirea eficienta a acestor dictionare. Pentru a va facilita asimilarea noilor simboluri fonetice, Ie vom prezenta in para leI cu cele folosite de noi in cadru] cursului pentru incepatori ~i in cel pentru nivel mediu, de asemenea. Va vom furniza ~i 0 scurta descriere a pronuntiei fiecarui sunet reprezentat de simbolul fonetic corespunzator.

Sistemul EUROCOR

Sisternul international

Vocale: [ a] [ a:]
[E]

[bas]

[AJ - a scurt {a:]-alung [re] - un sunet care rezulta din combinatia sunetelor romiine~ti e ~i a [ e] - e scuTt (se pronunta ca e din limba romana)

bus bar traffic

[bAS] [ba:]
['trreflk]

[ba:'J
[trEfik]

[ e]

[get]

get

[get]

[a],[-]

[hEpan], [hEpn]

r~] - se pronunta ca vocala
romiineasca a dar este mul! mai scurt (se poate omite in pronuntie)

happen

['ha:p(::1)n]

[a']. [a:]

[ fa:rst]

[::1:] - ::1 lung (fiindca r nu se pronunta sau se pronunta slab, vocala devine lunga)
[I] - i scurt

first

[f~:st]

[ i]

[in] [ i:vnin(gl] [ klok]

m

[ In]
['j :VnITl]

l i:]
[0]

[i:] - i lung
[;)] - Q

evemng clock

deschis (deschidem gura ca ~i cum am vrea sa pronuntam a ~i pronuntam Q)

[kbk]

[0:]

[ do:']

[:J: 1- 0 deschis lung (nepronuntarea lui [ din cuvantul scris produce lungirea vocalei)
[u] - II scurt din limba romana [u:] - II lung

door

[ dj:]

f u] f u:]

[lukJ [sku:IJ

look school

[luk] [sku:l]

-2-

Consoane:
In(g)J

l sin(g)]

[11] - grupul de sunete ng se aude ca in cuvfmtul romanesc pliing (datorita denazalizarii lui n ~i a desonorizarii lui g) [J] - sunetul romanesc
~

sing

[ SIll]

[n
[t~]

[~op] [t~a:lt~]

shop church

[fJp]

[tJ] - corespondentul grupului de sunete transcris prin ci In limba romana [3J- sunetul j din limba romana [d31 - corespondentul grupului reprezentat in limba romana prin gi [ w] - este u semivocalic din limba romiina (eg.: ca In cuvantul cuarf)
[8] - este s interdental (se articuleaza consoana S Cll varful limbii lipi! intre dinti)

l tJCJ:tJ]

[j]
[dj]

[gara:j] [djon]

garage

[gd'ra:3]

John window

[d3 Jn] ['wmdgw]

["]

[Uindau]

[P]

lTsin(g)kJ

think

[8 111 k ]

[DZ]

[ D'is]

[0] - este z interdental (se articuleaza zcu varful limbii Hpit de dinti)

this

[OIS J

Diftongi:

[cal

[pear]

l Cd J- pronuntat ca eli in

romane~te

paIr

[peJ]

Accentul
Silaba accentuata este marcata prin semnu! [']. Acest simbol precede silaba accentuata.

ex:

evening

['i:vnlll]

In cadrul acestui sistem de transcriere fonetica vom folosi simbolul [.] care precede silabele cu accent secundar.
ex:

indigestion

-3-

LECTIA 1 - PARTEA iNT AI ,
Ineepem eu recapitularea vocabularului introdus in prima leqie din cursul de nivel intermediar. A. Completati propozitiile in limba engleza cu cuvintele care lips esc, folosind filtrul ro~u: Trimite acest pachet eu trenul. Abonamentul tau nu mai este valabil. Calatoria noastra in Africa a fost organizata prin aceasta agentie de voiaj.
ma~ina

- Send this parcel >hy rail. - Your >scason ticket is no longer valid. • Our trip to Africa was arranged through this >travel agency. - If you're making a >joumey to England, make sure that your car is in good condition.

Daca faci 0 calatorie in Anglia, asigura-te eft ta este in buna stare.

Sunt cu John, care va fi ghidul nostru in urmatoarele zile. Nu va aplecati in afara. Conductorul ne-a perforat deja biletele. Ne plictisim aiei. 'Saptamana viitoare voi fi pleeat ell afaceri. Este foarte palpitant sa
caHitore~ti

- I'm with John who's going to be our > guide for the next few days.
• Do not >lean out of the window.

- The guard has already >clippcd our tickets. - We're having a >boring time here. - Next week I'll be away >on business. - Travelling >by air is very exciting.

eu avionu!.

B. In exercitiul de mai jos vom repeta folosirea articolului oehotiirat. Sa complelam spatiHe libere

din propoziliile in limba engleza: Nu te vor lasa sa iotri rara un bilet valabil. Ai putea sa mai stai
~i

• They won't let you in >without a valid ticket. - You can stay here >for a change. - We could do >with a double bed. - He is small > for an adult. - Eat >with a fork, please. - This picture was taken >with a good camera. - >What a fool he is!
- It is >such a lovely day for a picnic.

aici.

Ne-am deseurea eu un pat dublu. E seund pentru un adult. Maniinca cu furculita, te rog! Aceasta fotografie a fast lacuta cu un aparat bun. Ce prost e! Este
0

zi alat de frumoasa pentru picnic.
~i

Pacat ca nu au venit Nu
a~teapta

ei cu noi.

• It's >a pity they could't join us. - He has been waiting for just >such an occasIOn. • Is it possible to get >a job >as a teacher these days?

decat

0

asemenea ocazie.

Este posibil sa gasesc un post de profesor in cateva zile?

·4-

In cadml primului caiet de leqii vom introduce vocabulaml care va va permite sa scrieti un curriculum vitae ~i 0 scrisoare de intentie in limba engleza. Cititi cu voce tare pril1lul grup de cuvinte noi ~i retineti traducerea In limba romana. Particula "to" din infinitivul verbelor va fi omisa in transcrierea fonetica. City Council > ['Sltl 'kaulls;)l] - Consiliul Municipal, Primarie - a cauta - ingenios, descurcaret; cu initiativa - grad, titlu academic - titlu de master - titlu de doctor; doctorat

to seek resourceful

>[si:k] > [rI'z:J:sf~[]

degree master's degree doctor's degree (or doctorate) preferably willing

>[ch'gri:] > ['ma:st:lz dl'gri:] > ['dJkt~z dr'gri:] ['d:)kt;)r;)t] > ['pref;.1r;.1blJ1 > ['wr!Jll]

- preferabil - dispus (sa), gata (sa), domie a-~i

to take on challenging

> [telk :m] > ['tJa;I;mJ 3111]

asuma, a prelua

- interesant; competitiv, solicitant, complex - sarcina, indatorire, mlSlUne - a lansa - a fumiza, a asigura

task to launch to provide

> [ta:sk1

> llJ:ntJJ > [rrd'vard]

Acum vom folosi noile cuvinte in propozitii. Cititi-[e cu voce tare, urmarind traducerea lor In limba romana: City Council meetings are held every second week. The company is seeking commercial travellers. I would never think he's such a resourceful man. He has a university degree. I have a master's degree. ~edintele

au loc

0

Consiliului Municipal data [a doua saptamani.

- Compania eauta comis voiajori.
N-a~ crede cil este atiit de ingenios.

-

- EI este licentiat. - Am titlul de master.

Which of them has a doctor's degree? - Care dintre ei are doctoratul?

I can talk to him at any time, but preferably not before two o'clock.

- Pot sa discut eu el oricand, dar preferabil nu inainte de ora doua.

-5-

Is John willing to cooperate with us?

- John este dispus sa colaboreze cu noi? - Nu accepta sa lucrezi In plus. - Aceasta este interesanta.
0

Don't take on any extra-work. ThIS is a challenging problem

problema

They're launching a new attack. This letter will provide us with the information we need. This is a thankless task.

- Ei lanseaza un nou atac. - Aceasta scrisoare ne va furniza informatiile de care avem nevoie. - Aceasta este satisfactii.
0

indatorire lipsita de

lata un alt grup de cuvinte noi. Sa Ie citim cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei: accommodation required extensively all over to handle various commensurate essential application resume to submit
> [hrendl] > l 've;:lrl;:lS 1 > In'kwal~lIdl

- locuinta; conditii de cazare - solicitat, cerut - extensiv, mult, considerabil - peste tot, pretutindeni

> [rk'stenslvh]

• a conducet, a rezolva
diverse/di ver~i
(WIC)]

> [b'menJ;lr:Jt > [r'senJ;:lI]

- proportional (ell), corespunzator - esential - cerere

> [rczjomel], ['rezjumel]
> [sdb'mlt]

- autobiografie, C.V.

- a supune spre examinare, a depune, a inainta

~i acum iata cateva exemple In care aceste cuvinte sunt folosite in propozitii. Le vom citi cu voce tare unnarind traducerea lor in Iimba ramana:

The travel agency will arrange accomodation for us.

- Agentia de voiaj se va ocupa de cazarea noastra. - Ni s-a cerut tuturor sa ariitam pappoartele. - Va trebui sa universitar.
cite~ti

We're all required to show our passports.

You will have to read extensively this academic year.

mutt in acest an

It was a difficult situation but he handled it well.

- A fost 0 situatie dificila, dar el a rezolvat-o foarte bine.

-6-

For various reasons I refuse to do that.

- Din diverse motive refuz sa fac acest lucru. - Acest salariu nu este corespunzator experientei tale. - Experienta ta cste esentiala pentro activitatea noastra. - Scrie aceasta cerere cat de repede poti. - Nu sunt sigur daca acest lucru ar trehui trecut in CY-ul meu. - Eseurile voastre trebuie depuse pana la smr~itul saptiimanii.

This salary isn't commensurate with your experience. Your experience is essential to our work.

Write this application as quickly as possible. I'm not sure whether this fact should be included in my resume. Your essays should be submitted by the end of the week.

Yom vedea acum noile clivinte 'in text. lata un anun! pentro angajare dintr-un ziar:

The City Council seeks a resourceful person with a university degree (preferably a master's or a doctor's degree), who is willing to take on challenging tasks. The Council is now launching a campaign to provide meals and accommodation for children in need, and wants a person to take care of it. The person will be required to travel extensively allover the country and handle various kinds of situations. Salmy commensurate with ability and experience. Driving licence essential. Application and resume should be submitted to the City Council, Northampton.

(-~~-

-_.-~.

---~--

\

I

-7-

Sa comparam textul cu traducerea lui in limba romana:

Consiliul Municipal caula 0 persoana eu spirit intreprinzator, licen~iata (preferabil cu titlu de master sau de doctor), gata sa preia sareini interesante. Consiliul 1anseaza acurn 0 carnpanie pentm a asigura hrana ~i adapost copiilor defavoriza~i ~i este nevoie de 0 persoana care sa se ocupe de acest proiect. Persoana va trebui sa calatoreasca considerabil in intreaga tara ~i sa faca fata diferitelor tipuri de situatii. Salariul este proportional cu capacitatea profesionala !?i experien~a. Este esential ea solicitantul sa aiba camet de conducere. Depune~i 0 cerere ~i un currriculum vitae la Consiliul Municipal din Northampton.

Inca 0 remarca in legatura cu studiile universitare din universul anglo-saxon. Pe langa titlurile de Master (Master's Degree) ~i Doctor (Doctor's Degree) rnai exista ~i titlul de Bachelor (Bachelor's Degree['breIJ~I~z dl'gri:] ). Acesta se obtine dupa 2-3 ani de studii universitare (colegiu).

Sa eompletam propozitii1e in limba engleza eli euvintele noi din primu1 grup. Vom folosi filtrul Consiliul Municipal va lua in srar~it 0 hotarare in legatura eu aeeasta problema in dupa-amiaza aeeasta. Ea
i~i

ro~u:

- The >City Council will finally decide about the matter this afternoon. - She will >seek public office. - Why aren't you as >rcsourceful as Jane's husband? - [ wonder whether he has a >l11aster's
degree.

va caUla un post intr-o institutie publica.

De ee nu e~ti ~i tu descurcaret ea sotul lui Jane?

Ma intreb daca el are titlul de master.

Mama mea are titlu1 de doctor. Mil voi ocupa de aeeasta problema in cursul acestei saptamani, preferabil vineri. Chiar nu
in~eleg

- My mother has a >doctor's degree. - I'll take care of this problem this week, >prdcrahly on Friday. - I don't really understand why you're not >wi Ill11g to learn English. - I have to >take on extra work to earn money for my holiday. - I hope to perform this> challenging task without a mistake. - Your> task is to find a solution to the problem as quickly as possible. - Are you willing to> launch another attack? - The government can'!'> provide all young people with a job.

de ce nu

e~ti

dispus sa inveti engleza.

Trebuie sa accept sa lucrez in plus pentm a bani pentm vacanta.

ca~liga

Sper sa i'ndeplinesc aceasta sarcina interesanta lara nici
0 gre~eala.

Sarcina ta este sa gase~ti 0 solutie la aceasta problema cat mai repede eu putinta.
E~tj

dispus sa mai lansezi un atac?

Guvernu1 nu poate asigura locuri de munca pentru toti tinerii.

-8-

Completati spalii1e Jibere din propozitii1e in limba errgte-cii--CUSJ1vintele noi din al doilea grup:

Ce agentie se oeupa de eazarea studen\ilor?

- Which agency arranges student >accomodation? - No one is >required to join them. - The car will be >extensively modified. - I'd like to travel >all over the world as much as he does. - Will you >handlc this matter? - There are >various questions I want to ask him.
- I no longer want to work here because the salary is not >commcnsurate with my ability.

Nimanui nu i se cere sa mearga eu ei.
Ma~ina

va fi eonsiderabil modifieata.

Mi-ar pHieea sa clWitoresc in toata lumea la fel de mult ea ~i el. Vrei sa te ocupi de aceasta problema? Vreau sa-i pun diverse intrebari.

Nu vreau sa mai luerez aici deoareee salariul nu este proporlional cu capacitatea mea.

in acest caz specializarile pe care Ie are sunt esentiale.

- In this case his qualifications are >essential.
- By tomorrow your >application must be ready. - Tomorrow I'll > submit my resignation. - I can't submit my >resume because it's incomplete.

Pana maine cererea ta trebuie sa fie gata.

Maine 'jmi voi inainta demisia. Nu pot sa-mi depun C.V.-ul pentru ca este incomplet.

Ne vom largi

cuno~tintele

despre forma gerund (eu terminatia -ing).

lata cateva verbe # expresii urmate de gerund.

can't help mind

> rka:nt help] > [mamd]

- a nu se putea abtine, a nu pulea sa nu ...

- (in propozi{ii negative $i interogative) a avea eeva impotriva, a se supara
-a
reeunoa~te

admit evade

> [dd'IllIt] > [I'veld]

- a evita, a ocoli, a scapa de, a se sustrage de la - a se opune, a contrasta - a avea in vedere, a estima, a prevedea

oppose envisage

> [g'P;;1UZ] > [m'vlZldsl

-9-

Cfmd estimezi ca ai putea sa incepi sa lucrezi 121 proiect'l I don't mind watching this programme.Ma apun cxmatricularil lui. .scutit de .i expresll sunt folosite: [ couldn't help laughing when [ saw her.w] .)Onl 'rchI od pnspekt .Ea are darul de a-~i face prieteni.nu-mi surade catu~i de putin perspcctiva de a . .1Vj > [0.. ru~inat a-~i > [d fle.)v 1 ~i iata cateva exemple de situatii in care ele sunt urmate de gerund: He is bent on bewming a translator.talentul.a descuraja. ...Nu te sustrage de la plata impozite]or.siltul. .placerea de a . . > [aI u. . cu inclinatii pentru .(a fi) talen tat la.) fd] > [lg'zcmpt fIJmj > [dls'kArJd3 frJmj > [~Jcllnd pierde curajuJ .lata cateva exemple de propozilii in care aceste cuvinte :.Te felicit cil ai luat examenul.10 - .A recunoscut ca a furat banii. The company is exempt from paying taxes. .a felicita pentru .Nu am purut sa nu rad cand am vazut-c.. He admitted stealing the money. She has a flair for making friends.Nu mil deranjeaza sa ma uit 121 emisiunea aceasta. > [hent :mj > [bn gnetfolelt :mj .)v j de/sa > ['tal:'od .. darul de a . . I oppose expelling him from the schoo!' When do you envisage belllg able to start working on this project? Forma gerund se mal Jolose$le $1 dupa anumite substantive sau adjective cu prepozi(ie: bent on congratulate on a tlair for exempt from discourage from ashamed of tired of the pleasure of I don't reli sh the prospect of . plictisit de .J(r) . . .Campania este scutita de 121 plata impozitelor.Inclina sa devina translator. . I congratulate you on passing the exam. Don't evade paying taxes.) 'pJe3.

Ar trebui sa-ti fie minciuni. Haven't I had the pleasure of talking to you before? I don't relish the prospect of sllending the best years of my life in prison. .J hope you don't >min$. . Sunt invoit de la aceasta ora de curs.A trebuit sa amanam intiilnirea eu el.Ann has >a flair for writmg poetry.l my leaving. . Nu rna incanta perspectiva de a deveni profesor. We had to put off meeling him. . . a carol' structura contine un verb notional ~i 0 particula).Tom discouraged me from taking this course.Nu ma incanta deloc perspectiva de a-mi petrece cei mai buni ani din viata in 'inchisoare. . bz] (verbe complexe. ru~ine sa spui I'm tired of working here. . . a reprograma :lfJ lata diteva exemple de propozitii: My doctor advised me to give up drinking beer. problema. forma gerund se folose~te in combmatie eu phrasal verbsl 'frcrz:J] V:J.Are you> bent on becoming an actor? . Exemple de a5tfel de verbc: give up put off >[glv Ap] >[put . a se lasa de. Completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza: Ai talent de actor? Ana are darul de a scrie poezii. .I >couldn't help making this remark.I'm >cxempt from attending tins class. You should be ashamed of telling lies. .r don't> relish the prospect of becoming a teacher .a renunta.I'm >tircd of talking to you.I don't> envisage having any trouble. Nu m-am putut abtine sa nu fac aceasta remarca. Nu prevad nici 0 .M-am saturat sa lucrez aici. Sper ca nu te superi daca plec.N u am mai avut plaeerea de a sta de vorba? .Tom m-a descurajat in privinta frecventarii acestui curs. Acum sa exersam utilizarea formei gerund. .a amana.Doctorul m-a statu it sa renunt la bere. M-am saturat de disCllt eu tine.II - . . .

preferably before one o'clock? >Jfyou'rc willing to negotiate with us. ~i aeum. Nu vom lansa niei un proiect nou pentru eli nu avem bani. > I 'm too tired to take on any extra work. we can start talks today. > I'd Iike to travel extensively allover the world. >We won't launch any new projects because we're short of money. > I'm not able to arrange aceolllodation for you. Nu pot sa-ti asigur cazarea. Mi-ar placea sa ealatorese mult prin toata lumea. jJ:(r)] [oe:l(r)] Pentru fonnele we're. preferabil inainte de ora unu? Daea e~ti dispus sa negociezi cu noi. N u ered eli voi putea sa gasese 0 >Can you deliver these tools today. you're. ['ju::Jr d gud 'bJI] ['oe. they're [r] se pronunta daca urmatorul cuvant din propozitie incepe cu 0 voeala. Sa citim ell voce tare urmatoarele exemple: Cititi exemplele ell voce tare: You're a good boy. putem ineepe discutiile azi. solutie la aeeasta problema complexa.Jr ::l'mju:zLTj] ['wIJr ::J'melzd] • 12 - . exereitiile de pronuntie. Sunt prea obosit sa mai muneese ~i in plus.Vom repeta elcmente1e lexicale prezentate In aeeasta parte a leeliei.z] [Ji:z] [ItS] we're you'rc they're [WIder)] [jU::l(r). Formele contrase ale verbului sunt folosite atunci eand verbul se afla intr-o pozitie neaccentuata in propozitie. >1 don't think I'll he able to find a solution to this challenging problem. traduciind unnatoarele propozitii in limba engleza: Po\i sa livrezi aeeste ustensile azi. jJ:(r)] lhi. They're amusing. We're amazed. Atentie la pronuntie! I'm you're he's she's it's raIm] [ju0(r). Yom repeta formele contrase ale verbului to be. Sa eitim ell voce tare.

The next train to Bucharest> is due at one a.He phones his wife> many times a day.The bus is > overdue. come in one> at a time. El e un foarte bun profesor de istorie.I want to travel in a first class> compartment. Controloml este In eompartimentul de alaturi. . .This is a > smoker . Nu mai cred in onestitatea ei.I think I'll take a > fast train ~i Voi fi In al doilea vagon de la coada trenului. Va rog sa intrati cate unul. Autobuzul are lntarziere. . .She has> a good appetite. nu toti deodata. .PARTEA A DOVA • Vom reveni asupra vocabularului A. S-au lnnegrit de ciuda cand au viizut casa noastra cea noua.All > passengers are required to stay in their compartments.m. A avut febra ieri seara.I'll be sitting in the second> carriage from the end of the train.You're allowed to smoke in here. Ma~ina mea este asigurata in caz de furt. Ai voie sa fumezi aici. Unnatorul tren spre unu noaptea. . . . Acesta este un compartiment pentm fumatori.I no longer believe in her> honesty.The> conductor is in the next compartment. . . .Don't tease her because she has> a terrible headache. . .Yesterday evening she> had a fever. . Sa repetam acum articolul nehotarat Completati spatiile libere: substantive Ie abstracte care se folosesc Tara artico!' .He's a very good teacher of > history.There is a > goods train at platfonn one. B.LECTIA 1 .What do you do > for a living? Cu ce te ocupi? Nu 0 necaji. . .I'I! > see you ofT at the bus station. Pasagerii sunt mgati sa ramana In compartimente.They were green with> envy when they saw our new house. . El ii telefoneaza sotiei de multe ori In fiecare zi. ~i gramaticii eu 0 recapitulare: Completati propozitiile in limba engleza: .Please. Te conduc la statia de autobuz. . Cred cli voi lua un tren rapid. Poveste~te-i cu voce tare. not all together.13 - . Are pofta de mancare. .Tell them about it > in a loud voice. Vreau sa calatoresc Intr-un compartiment de clasa Intai. Bucure~ti este la ora La linia unu este un tren de marra. pentm ca are 0 migrena ingrozitoare. .My car is > insured against theft.

raspunzand to apply for the position of social worker to enclose (with) curriculum vitae graduate to read the Social Sciences to graduate (from) considerable to deal with handicapped to establish > I d'pIa! f. Why haven't you written your curriculum vitae yet? He is a graduate from Oxford University.Y.ea urmare a. a studia sociale - ~tiintele t 'grred3ult (fr:lm)] [bn'sld::lr.a depune cerere pentru postul de .asistent social -a ata~a (la) .a se ocupa de .l:b] > [m'kldUz (WIO)] > [b'nkjuIgtn 'vi:tal] > ['grred}ultj > [ri:d] > rOd 'sdUJ::l1 'Sa!dnSIZ] :> .J 8. Cititi-Ie cu atentie..handicapat .Jbl] [di:l WID] . .a stabili :> > ['hrendl krept] > [ls'trebhJl lata aCUIl1 exernple de propozitii in care aceste cuvinte sunt utilizate. . substantial . CV .Cc i-ai scris ca raspuns la sugestia lui? .absolvent . . urmarind traducerea lor in limha romana: What did you write in reply to his suggestion? My mother is going to apply for the position of headmaster.a citi.considerabil.a absolvi :> . -Tom vrea sa studieze lirnba eng1cza. Tom wants to read English.a va depune 0 cerere de angajare pentru pastul de director al ~colii. .-ul pana acum? We need more social workers.Mam.14- sociale? .Acum este momentul sa introducern noi cuvinte ~i expresii. .autobiografie.De ce nu ti-ai scris C..Avem nevoie de mai multi asistenti sociali.. I enclose a cheque for a hundred pounds with this letter.) P. Le yom citi eu vocc tare pentru a invata pronLln~ia ~i traducerca lor in limba romana: in reply to > [m n'plal tJ] .Ata~ez acestei scrisori un eec de 100 £.EI este absolvent al Universitatii Oxford.Chiar ai studiat . ~tiintele Did you really read the Social Sciences? .)'sIJ:m dV] > f sdUJ:lI 'w. .

a oferi .a unnari (un seap). a considerable number of people say "No".John a absolvit 0 universitate foarte bun~L - A~a cum vei vedea. This company was established many years ago.Aceasta companie a fost infiintata in unna cu multi ani. .a se confrunta cu ..l mentally and physically disabled to gain to furnish insight (into) t~ . .interviu. .voluntar a-~i largi orizontul.mz] establishment to pursue interview at your convenience Yours faithfully > [I'st<ebhfm::Jnt] > [P::l'sju: 1 .. un numar considerabil de persoanc spun "nu" / se opun. a c3. > l'kclt.~tiga experienta h::l'rarz.De ee te temi de eei cu difieultati fizice ~i psihice? Why are you afraid of the mentally and physically disabled? . a se implica > ['Insalt ('mb)] to face to engage voluntary to broaden one's horizons > [fels] > 'v:)ldnt:lrI 1 > ['br:J:d~n WAnz r . a da. lata acum un alt grup de cuvinte noi. .lns] Vom folosi noile cuvinte In propozitii pe care Ie yom citi dar ~i eu voce tare: In this country no attempt is made to cater for the needs of the elderly. IntiHnire . a se aeupa de .a se angaja .institutie .cu dificultati fizice ~i psihice > ['ment::J1r ~lI1d 'flZlklr dlS'Clbldj > [gem] > ['fd:mJ] . intuitie . a asigura.15 - .Un prieten de-a! meu are un fiu handicapat.In aeeasta lara nu incearca nimeni sa faea eeva pentru a veni In intampinarea nevoilor eelor In varsta. .patrundere (psihologica). Le yom citi cu voce tare.John graduated from a very good university As you will see.a aproviziona. Is there anybody in this company who deals with complaints? A friend <lfmine has a handicapped son.eu stima > ['mlJvj u:] > [::Jt jJ: bn'vi:l1l. Intelegere. a raspunde nevoilor .cand iti convine .a satisface nevoile.a cii~tiga . acordand maxima atentie pronuntiei: to cater for the needs of .)~ ni:dz ::Jv] .Exista cineva in aceasta companie care se ocupa de reclamatii? .

.

Since returning to England 1 have been engaged in doing voluntary social work at local schools in Northampton. Perhaps you could contact me at the following phone number: (052) 62743892 Yours faithfully. . Should you wish to pursue my application. creata special pentm a raspunde nevoilor cclor handicapati fizic aceste persoane. I am a twenty six year old graduate from the University of Cambridge. During the two years in which I was employed as a teacher in Paris. John Brown Sa vedem traducerea in limba romanii a textului de mai sus. a~ dori sa candidez pentm postul de asistent social in cadrul Consiliului Municipal.17 - .Acum vom vedea cum funetiQneazii noile cuvinte in textul unei scrisori de intentie. where I read the social sciences. Dupa cum reiese din curriculum vitae alaturat. and am now extremely keen to broaden my horizons at an establishment such as yours. iar acum doresc sa ca~tig experienta in cadml unci institulii ca aceasta. Cititi cu atentie: 20 Princess Street Northampton BHI IDW 15 November 1993 City Council 21 Church Road Coventry Dear Sir or Madam. Cred ca experienta acumulata acolo mi-a dezvoltat capacitatea de a intelege problemele cu care se confrunHi. am 26 de ani Cambridge. I would like to apply for the position of social worker with your Council. November 14th. In unna anunWlui din numarul de luni. dm Northampton. 1 would be available for an interview at your convenience. Facultatea de ~tiinte ~i sunt absolvent al Universitatii handicapa~i Sociale. De la intoarcerea in Ang!ia m-am implicat ca voluntar in activitati de asistenta sociala desfa~urate in ~coli1e psihic. 0 Dupa absolvire am acumulat considerabila expericn~ii practica lucrand eu copii ~i de diferite viirste. As you can see from my enclosed curriculum vitae. Adresele vor fi omise: Stimate domn / Stimata doamna. 1 spent my vacations in a holiday centre which had been established especially to cater for the needs of the mentally and physically disabled. 14 noiembrie al ziarului "The Star". In reply to your advertisement in "The Star" on Monday. Since graduating I have had considerable practical training in dealing with handicapped children of all ages. I feel that the experience I gained there has furnished me with an insight into the problems such people face. iar vaeantele mi Ie-am petrecut intro baza de agrement. Timp de doi ani am lucrat la Paris ca profesor.

Do you know any> handicapped people? . cuvintcle care lipsesc sunt cele din primul grup prezentat: In urma cererii lui. . . .Daca veti dori sa dati curs ccrerii mcle. Cred ca menta sa candidezi pentru un post de profesor la aceasta ~coala.He says he has> consIderable experience but I don't believe him.fohn Brown A~a cum ali observat. Cu stima.What else are you going to > enclose with this letter? Pot sa depun maine un cIJrriculum vitae? .When did you> graduate? . .I think it's worth> applying for a position as a teacher at this school. Ana studiaza dreptul la Universltatea Oxford.John is a > graduate from this university.> In reply to his application I will write a letter to hun. Pentru inccput. va stau la dispozilie pentru un intervlU. fi voi scrie 0 scrisoare.This problem should be > dealt with by John.I don't like> the social SClences.> established company Cuno~ti vreo persoana handieapata? Aceasta este 0 eompanie infiintata eu mult timp in urma.Can I submit my > cun iculum vitae tomorrow') . . Ce vel mal anexa acestei scrisori? . .This is a long . • 18 - . John cste absolvent al accstci facultali. cateodata este imposibil sa dam tradllcerea exacta a fiecarlli clIvant atunci cand trebuie sa tinem cant de intregul context in care ele apar. .Ann is > reading law at the University of Oxford. . Cand al absolvit? El spune ca are a expenen!a vasta dar nu-I credo De aceasta problema trebuie sa se oeupe John. cand veti considera oportun. In acest exercitiu va trebui sa completati spatiile iibere din propozillile in limba engleza. Ma puteti contacta la numarul de tclcfon: (052) 62743R92. . Nu-mi plac ~tijn!ele sociale.1 no longer want to work as a > social worker. Nu mal vreall sa lucrcz ca asistent social.

It1 Dc cc tc implici in activitati de asistenta sociala voluntare? Participarea la aceste cursuri imi Uirge~te > voluntary Attending these lectures> broadens my horizons. .Why do you> engnge social work? orizontul.Yom cxcrsa cuvintclc din al doilea grup. I'd like to work like this.You won't > gain much here.a simula..a refuza.19 - . Contactcaza-ma cand iti convme.Will you > furnish me with all the things? Ir you want to get an > insight into the problems.)n] >[bi: An'elb.a fi incapabil. Your> interview for the job will be tomorrow.E probabil ca el sa soseasca in curand.Do you want to > pursue your career in a government-run establ ishmcnt? lntcrviul tau pcntru angaJal"C va ti maine.)l] >r rr'fju:z 1 >[pn'tend] >['hezltert] . Ti-ar pHicea sa te ocupi de persoanele eu difieultati tiziee ~i psihicc? Nu ai multc de ca~tigat aici. a sc preface • a ezita lata aceste expresii in propozitii: Out of the ten cnndidates applying for the job he was the only one who descrvcd to get it. In Mi-ar pHicea sa lucrez intr-o institutie ca aceasta. a respinge . . She thrcatcns to sue me.Din zece candidati care au depus cererca pentru acest post el era singurul care mcrita sa-l primeasca. .l:V j >rbi 'larkll] >r 'Oret. trebuie sa frccventezi cllrsurile.presii IlrJl1ate de infinitiv: to deserve to be likely to threaten to be unable to refuse to pretend to hesitate >[ dJ'Z.Would you like to deal with the >mentnlly and physically disabled'! . Contact me > at your convenience Acut/1 110m introduce e:. . Centrul vine In intampinarea nevoilor celor saraci. . an >establishment Yrci sa faei cariera intr-o institutie guvernamentaHi? . eu cc problcmc se conti'unta accasta tara? What problems does this country >face? .Ea ameninta ca 111a da in judecata. a nu fi in stare . He's likely to arrive soon.a fi probabil . completiind spatiile libere din propozitiile de mai jos: The centre> caters for the needs of the poor.a merita . tmi vci da tot ee lmi trebuie? Daca vrei sa intelegi In profunzime aceste problemc. you must attend the lectures.a amcninta . .

a vrea. .Nu face pe prostu1. Unele verbe cer folosirea complementului direct inaintea infinitivullil altui verb. . "a dori" He chose to stay. She encouraged me to apply for this position. He chose me to stay.Nu ezita sa ma contactezi dnd ai nevoie de aJutor.Ce te-a determinat sa faci acest lucru? .a Incuraja . cateva exemple de verbe dar nu este obhgatoriu: to choose to want would like ~i expresii verbale dupa care complementul direct poate apare: > [tJu:z] > [w:-mt] > [wud Imkl .M-a invitat sa merg cu ei. .Nu te las sa te duei afara daca nu Iti faei tema.condifional-optutivul pentru "a vrea". Don't hesitate to contact me when you're in need.a face sa.Ce te-a Tacut sa te razgande~ti? I won't let )LOU go out if you don't do your homework. .a lasa.20 - .a invita . Don't refuse to give him a lift.M-a incurajat sa candidez pentru acest post. . acestea: to induce to invite to encourage to let to make > [m'dju:s] > I Ill'val t1 > [ m'ki\ nd 31 > [let] > [melk] .A ales sa ramana. Don't pretend lo be a fool. a da voie . What made you change your mind? Sa ne amintim ca dupa verbe ca let ~i make nu folosim particula to a infinitivului. . "a placea".a determina. . latii cdteva dintr. a convinge . a determina What induced you to do that? He invited me to join them. • M-a ales pe mine sa raman. . . a dori .Nu suntem In stare sa Indeplinim aceasta sarcina. ma~ina.a alege . urmate obligatoriu de infinitiv.We're unable to perform this task.Nu refuza sa-l iei eu . ca In cazul celorlalte verbe. $i aeum.

Ca sa fiu sincer. hi voi arata cum sa faci acest lucru.You shouldn't >hesitatc to ask me a question if there's something you don't understand. .You don't >deserve to get a bike for your birthday. ca sa nu spun mai mult >[ t. Nimic nu 0 sa ma determine sa spun ceva atit de ridico\. .) bi: ':~mlstJ .>To be honest.>To put it briefly. I like him. . whom: I don't know how to address him. I don't know. m-am saturat de el lui ridicole. 1mi plaee de el. A refuzat sa Imi vobeasca.Este un tip ciudat. why.Nu ~tiu cum sa ii vorbesc.I'll sl10w you >how to do that. . He >refused to talk to me.Voi vorbi cu el ca sa ii explic acest lucru. . .eufemistic vorbind. . .Nothing will >induce me to say such a ridiculous thing. Nu trebuie sa eziti sa imi pui exista ceva ce nu intelegi. he is a very strange man.Mii lntreb daca sa 0 iau pe aici sau pe acolo. . 0 intrebare daca Intotdeauna se preface mai intelept dedit este. . I'm wondering whether to go this way or that way. I >in\'ite you to attend our meeting. The terrorists> threaten to kill everybody if we reject their demands. Ie invit sa iei parte la ~edinta noastra. what. ca sa nu spun mai mull. Terori~tii ameninta ca ii omoara pe toti daca nu Ie acceptam conditiile. Jnfinitivul mai este folosit $I in expresii fIXe precum: to be honest to put it briefly to put it mildly >[t.Pe scurt. . I'm fed up with him and his ridiculous ideas. . nu ~tiu.Sincer sa fiu. sunt impotriva acestui lucru. To put it briefly. . In urmatorul exercitiu va rugam sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza: Nu meriti sa prime~ti 0 bicicleta de ziua tao .) put Il 'bri:fllJ >[ t:::> pot Il 'malldllJ To be honest.pe scurt .He always >prctcnds to be wiser than he actually is.Jnfinitivul poate fi folosit dupii cuvinte ea: whether. how. I'm against it.sincer sa fiu . To put it mildly.21 - . Infinitivul poule apcirea in propozi{ii subordonate de scop: I'll talk to him to explain it. ~i de ideile Pe scurt.

1 telbl] Articolul nehotarat a [:J] se leaga in pronuntie atat de fonna fntreaga.r [Z J buk on 0. Sunt sigur ea direetorul ne va alege pe noi sa reprezentam ~coala. . Daea pierdem trenul nu vom putea ajunge la Londra inainte de ora zeee. In general.}z J ['oeJr IZJ In cadrul fonnei necontrase este pronuntatr r]. Nu 0 > You're likely to get this job. vorn exersa pronuntia lui there is Cititi eu voce tare: there's there is Repetati aClIm there's: Cll ~i a formei sale contrase there's. cat ~i de eea contrasa. Ne-au determinat sa Ie aeeeptam revendicarile. Mama sotiei mele are lidul de doctor. tara serviciul militar este voluntar. > Don't let her leave.)n 8. we'll be unable to reach London before ten 0' clock.. lasa sa piece. > If we miss the train. Probabil ca vei fi angajat pe acest post. institutii serioase. > They made us accept their demands. voce tare propoziliile unnatoare exersand pronuntia celor doua fonne: there is There's a book on the table. in acestil. traduciind unnatoarele propozitii in limba engleza: Nu rna ocup de astfel de probleme.. La finalul acestei leqii. > Banks arc usually reliable establ ishmcnts. > 1 don't know whether to do it Vreau sa fii con~tiincios ~i > I want you to be hard working and responsible. > In this country military service is voluntary. BanciJe sunt.Vom repeta materia lectiei 1. il vei convinge sa se lase de fuma!? > Will you persuade him to give up smoking? Nu ~tiu daca sa 0 fae sau nu. > [8eJzJ bok .. > 1 don't deal with such problems. There is a book on the table. > l'm sure the headmaster will choose us to represent the school. > I can't believe he is reading political sCIences. > My wife's mother has a doctor's degree. > You should give up drinking so much coffee. Nu pot sa ered ell studiaza ~tiintele politiee. telbl] > loe. [8e. responsabil. Nu ar trebui sa mai bei atat de multa cafea.

. d) Dupa unele cuvinte. Infinitivul este folosit In urmatoarele situatii: a) Dupa unele verbe fara complement: to deserve. for. Who knows what to do now? . He is likely to_I_eject this application. to put it mildly. He admitted ste. to put it briefly. ca: how. Fonna gerund este folosita dupa prepozi!ii ~I expresii ca: bent on.3. .Aceste salarii nu sunt deloc mari. to induce. .aling. 1. what.4.M-am hotarat I decided to give up smoking. Forma gerund apare ~i dupa phrasal verbs cum ar fi: to give up.1.. . .El va respinge probabil aceasta cerere. these wages are not very high. 1. . Forma gerund apare d\lpa multe verbe. To put it mildly. to be likely. b) Dupa unele verbe cu complement: to invite. 1..RECAPITULAREA LECTIEI 1 . to be unable. printre care: to evad~.Acum doi ani am hotariit sa raman aicL .A recunoscut cli a furat banii.the money. ~ Compania este scutita de plata impozitelor. 1. Two years ago I chose himlQSlay here. to admit. a flair The company is exempt from paying taxes. c) Dupa unele verbe eu ~i rara complement: to choose.2.stay_ here.Acum doi ani am hotarat ca el sa ramfma aici. ca sa nu spun mai mull.N imeni nu il va invita sa participe la vreun proiect. to put off.Cine ~tie ce este de facut acum? e) Dupa expresii ca: to be honest. Nobody will invite him to cooperate on any project. . exempt from. sa rna las de fumat.23 - . to want Two years ago I chose to.. whether. to deny.

a writer. To be honest... I. (folosi{i verhul "to read") 4..TEMA PENTRU ACASA 1 A. Trebuie sa il felicitam eli oeazia absolvirii. Traduceti in limba englezll. Suntem scutiti de testul final. I'm bent on . I don't relish the prospect of spending two weeks in such a boring place. I won't let him a) go b) going c) to go 2. Everybody admires his flair for dealing with disabled children. 5. Nu ar trebui sa avem i'ncredere in el. 6. Yesterday we didn't have enough time to submit our applications. I am afraid the salary they offer is not commensurate with my experience. Nu al' trcbui sa eviti sa raspunzi la aceste i'ntrebari.. EI studiaza istoria. Alegeti continuarea corecta pentru fiecare din exemplele de mai jos: 1. B. such a thing? a) to saying b) say c) to say 4. What induced you . 3. a) becoJnmg b) to become c) become " 24 • . Why do you insist on buying such expensive food? 6. Which of you knows how to handle the problems? 2. Traducc\i in limba romana: I. I don't mind a) to smoke b) smoking c) to smoking 3.. ca sa nu spun mai mult. 4. Nu am putut sa nu pliing dnd mi-am vazut mama dupa 20 de ani. 2. 5. 3. C.

I've >Iost all patience with you and your excuses. Cunoa~te subiectul in illtregime. .Last week another plane was >hijacked.I hope I'll find someone to > llJok after my children. . din greu In detrimentul sanatatii talc.Now >it's the fashion to send children away to expensive private schools. Nu e 0 idee buna sa faci armata. Nu lua trenul acesta. Acum este la moda sa iti trimi!i copiii la ~coli particuJare scumpe. . PARTEA iNTAI Ineepem lectia ell reeapitularea elementelor de vocabular ~i gramatica: A. Cali pasageri poate transporta acest avian? Cabina pilotului este In tlacari.These >seat-belts are reliable. Aceste centuri de siguran!il sunt sigure. In exercitiul care urmeaza vom repeta folosirea articolului hotarat. Sper sa gasesc pe cineva care sa aiM grija de cop iii mei.We had to make a >forced landing. Avionul nu poate decola pentm ea aripa dreapta este avariata. Cu ocazia celei de-a optsprezecea <lni versari parin!ii Ii vor cumpara 0 ma~ina. . 0 aterizare fortata.The lecture will be given >in the rrcsence of the Queen. Munce~ti work hard >at the expense of your hcalth. . Avionlll s-a prabu~it la cateva secunde de la decolare.>Joining the army isn't a good idea. .> The sooner J make the decision >the better.Thc plane >crashcd within a few seconds of taking off. Completa!i spatiile libere din propozitiile in limba engleza.How many passengers can this >airliner carry? . . .The plane cannot take off because its right >wing is damaged. . Nu mai am rabdare sa iti tot ascult scuzele.YOll eu cat ma decid mai repede eu atiit mai bine. .The plane is making a >landing.He knows the subject from >hcginning to end ~ ~tiu ca sUllt ill joc a multime de bani. . Conferin!a se va tine In prezenta reginei. .LECTIA2 .The enemy was >put to flight by our army. . Avionu! face 0 aterizare. 1 know that a lot of money is > at stake. . . Amintiti-va ca in unele expresii nu exisUi artico!' Sa completam spatiile libere din prorozitiile in limba engleza cu expresiile potrivite: .25 - .>On the occasion of his eighteenth birthday his parents will buy him a car.Don't >board this train. A trcbuit sa facem B. Saptamana trecuta a mai fost deturnat un avian.The >cockrit is on fire. Inamicul a fost alungat de armata noastra. Va rugam sa-l folositi nllmai cand este necesar. . . .

lata acum ciiteva cuvime noi. Va rugam sa Ie cititi eu voce tare: personal details mari ta I status to award
>
['p~:s"n;.:ll

'di:teJ1z]
'stelt~s]

- date personale - stare civila - a premia; a conferi, a inmana 0 recompensa - major, capital, substantial

> ['mre rrt~1
> [;)'w:l:d J

major

contribution development

> (,k:mtn'bju:J::ll1] > (dJ'veIJpmJl1t]

- contributie - dezvoltare, evolutie, progres

to supervise

>

['SU:pgV3IZ

1

- a supraveghea, a dirija,
a coordona

to

raise

> [reIzJ

- a ridica, a

cre~te,

a spori; a aduna (despre bani) to maintain
> lmem'telllj

- a mentine; a intrctinc; a sustine - relatii, legaturi, conexillni

relations

> [r1 'lciJ;:ll1z1

Vom folosi aceste cuvinte In propozitii:
We dOll't know his personal details.

- Nli cunoastem datcle sale

• personale.' His marital status still remains unknown - Starea lui civila este in continuare necunoscuUi . • Actorul acela va primi probabil prcmiul Oscar. - Casa are ncvoie de reparalii capitale.
- £1 a avut 0 contributie importantii la suceesul echipei.

That aclor is likely to be awarded an Oscar.

The house needs major repairs.

He made an important contribution to the success of the team.

Your contribution to the development of the school is unquestionable. Is he the right man to supervise such

- Contributia ta la dezvoltarea ~colii este de necontcstat. - Este el persoana potrivita pentru a coordona 0 asemenea activitate atat de vasta? - Strangem bani pentm cci
neV01a~1.

a big undertaking'?
We're raising money for the needy.

They maintain that the Earth is flat.

- Ei sus\in ca Pamantul este plat, - Relatiile intre cele doua popDare sunt foarte bune.

The relations between the two nations are very good.

- 26-

~~ili~~~1mili~ili~~~~*@'~~~~~~~~~iliJ~~~~ili~~~
lata Inca un grup de cuvinte noi, Cititi-1e cu voce tare to be in charge of additional fluent working knowledge parachuting hang-gliding currently to conduct research
> fbi:
III

~i

fiti atenti la pronuntie:
- a nlspunde de, a se ocupa de - suplimentar, aditional - fluent, curgator cuno~tinte

tJa:d3 ;wJ

> [o'dIJ;m;:lJJ > [f1u:;mtJ > f'w;:l:kIIl 'nJlld3J > ['p<er;)Ju:tIlll > ['h<er[ ,glaldrr[] > l'kArJntll] > [bndAktl > [n's:J:tn

practice

para~utism

deltaplanorism - in prezent, actualmente - a conduce, a
desIa~ura

- (proiect de) cercetare, studiu; cautare - legat de, referitor la - dizertatie, expunere in vederea obtinerii titlului de master sau de doctor

related to dissertation

> [n'leilld tdJ
> ,dIS;:l'teIJ;)nJ

r

lata exemple de propozitii in care sunt folosite cuvintele de mai sus: Who's
111

charge of the project?

- Cine se ocupa de acest proiect? - Accsta cstc un motiv in plus pentru care refuzam sa colaborluTI cu ei. - EI
vorbe~te

This is an additional reason why we refuse to cooperate with them.

• II
~~~:~~~~~::::~~::::tm::::::-:-:::~::::::::::::::::::::~:r:~~~ {'" " "".'+ ,.•, , • ,.....' .".+.:-':1.~~
:.:.

He speaks fluent French and Italian. I'm fluent in English and have a working knowledge of German.

franceza

~i

italiana fluent.
~i

- Vorbesc engleza fluent practice de germana.

am

cuno~tin~e

We're not interested in parachuting. Hang-gliding is exciting. Currently we don't want to make any changes. The institute has no money to conduct new research. When do you start your research?
It took me five years to write my dissertation.

- Nu ne intereseaza

para~utismul.

- Deltaplanorismul este palpitant. -In momcntul de fata nu vrcm sa facem nici 0 schimbare. - Institutul nu are bani pentm a noi proiecte de cercetare. - Cilnd Iti incepi cercetarea? - Mi-a luat cinci ani sa imi scriu
dizerta~ia.
desIa~ura

~~~m~f:~~~*~~~m~~mm~;1m~*~f~~~*~?:;ili*

Do you have any questions related to this matter?

- Ai vreo intrebare in legatura cu aceasta problema?

- 27 -

Cuvintele ~i expresiiJe pe care tocmai le-ati invatat vor fi folosite in cadruf unui curriculum vitae:

Curriculum Vitae

Personal details Name: Date of birth: Marital Status: John Brown

20 March 1967
Married

Address: Telephone:

20 Princess Street
Northampton BHl lDW (052) 62743892

Education:
J 986·

Cambridge University: awarded a master's degree in Social Science· July 1991 Worked in a school for handicapped children of all ages (Paris). Made major contributions to the organization and the development of the school. Supervised the raising of money for children in need. Maintained close relations with other schools of this type.

1991

Experience:

1991 - 1992

1993 - present

Voluntary social worker at local schools in Northampton. In charge o! infonnal groups involved in voluntary social work.

Additional:

Travelled in France. Fluent in French, with a working knowledge of Italian Interested in parachuting and hang-gliding.

Special qualifications:

Currently conducting research relateu to my dissertation.

-·';7--······
. l

;_····.:,w~·

- 28 -

Jata traducerca in limba romana:

Curriculum Vitae
Date personale: Nume: Data na~terii: Starea civila: John Brown 20 martie Casatorit

Adresa: Telefon:

20 Princess Street Northampton BHI IDW (052) 62743892

Studii: 1986 -1991
Expcrien~:l:

Universitatea Cambridge; titlul de master in ~tiin\e socia1c . iulie 1991 Angajat intr-o ~coala pentru copii handiaeapati de toate varste1e (Paris). Contribu\ii majorc la organizarea ~i dezvoltarea ~colii. Coordonator al activitatilor de stringere de fond uri pentru copiii defavoriza~i. Responsabil de mentinerea unor legiHuri stranse ell alte ~coli similare. Asistent social voluntar 1a ~colile din Northampton. Responsabil de grupurile neoficiale de voluntari imphcati in activita\i socia Ie. CiiHitorii in Franta. Franceza fluent, euno~tin\e practice de limba italiana. Preocllpari extraprofeslonale: para~utism, deltaplanorism.

1991-1992

1993 - prezent

Alte informatii:

Speeializari:

In prczent desfa~or activitati de eercetarc legate de dizerta~ia pentru doctorat.

Completa\i spa\iile libere din propozi\iile in limba engleza eu noile cuvinte: Cand eandidezi pentru acest post trebuic sa dai cat mai multc dctalii. Ce
~tim

- When applying for this job you must give as many >pelsonal details as possible. - What do we know about his >marital status'l - Which university >awarJed you the degree? - This is one of the> ma lor cities in this country. - What >contriblltion would you like to make? - My language> development is very slow now. - We shouldn't let her >slIpcrvise this work.

despre starea lui civila?

La ee lIniversitate t1-ai oblinut titlul'l

Accsta esle unlll dintre importante din tara.

ora~ele

cele mai

Cu ce ai vrea sa eontribui?

Progresele mele in invatarca limbii sunt aCllm foarte Ientc. Nu ar trebui sa 0 13s3m pe ea sa supravcgheze aceasta activitate.

- I don't think you'll >laise enough Nu cred ca vci strange bani suficienti pentru a rezolva toate probJemele eu care se confrunta money 10 solve all problems the school is facing now. ~coala aeum.

- 29-

Politia nu a meciului.

reu~it

sa mentina ordinea in timpul

- The police failed to >mamtain order during the match. - We have no choice but to establish friendly >relations with this country.

Nu putem dedit ~a stabilim relatii prietene~ti cu aceasHi ~ara.

Folositi cuvintele noi din al doilea grup pentru a completa propozitiile in limb a engleza: Cine este responsabil aici? Nu avem nevoie de nici 0 proba suplimentara pentru a-I acuza de comterea crimei. Who'~

>in charge here?

• We don't need any >additional evidence to accuse him of committing the crime. - I speak >fluent English, but I still make errors.

Vorbesc engleza fluent dar mai fac JnCa gre~eli.

Cuno~tintele mele practice de spaniola imi permit sa comunic in situatii obi~nuite.

- My >working knowledge of Spanish
allows me to communicate in everyday situations.

Imi place para!?utismul din copiHirie.

- I've been interested in >parachuting since childhood. - Is it true that you want to take up > hang-gliding') - >Currently we want to make as much profit as possible. - The government is now >conducting an anti-smoking campaign on television. - This >research is very expensive. - It's a pity you don't want to write a >disscrtation.

Este adevarat cil. vrei sa te apuci de deltaplanorism? In momentul de fata vrem sa obtinem un profit cat mai mare. Guvernul desIa!?oara acum prin televiziune o campanie impotriva fumatului. Acest studiu costa [oarte mull. Pacat cil nu vrei sa iti dai doctoratul (sa scrii 0 dizertatie).

Vom revedea acum toate verbele !?i expresiile verbale care pot fi urmate atM de infinitiv cat

~i

de

gerund. Le vom imparti in doua grupe:

GRUPAI

Sensul unei expresii este legat de jolosirea formei corespunziitoare - infinitiv sau gerund.
lata cele mai importante verbe de acest tip in exemple de propozitii:

Used to
I used to live here. I'm used (accustomed) to living here. I'll never get used to getting up so early in the morning. - Am locuit (candva) aici. - M-am obi~nuit (sa locuiesc) aici. - Nu rna voi obi~nui niciodata sa rna trezesc a~a devreme dimineata.

- 30 -

Expresia "to be I to get used to" es!c sinonima cu "to be I to get accustomed to"[~'kt,st;:)md] Retineti ca in acest caz "used" se pronunta: [ju:st] , nu liu:zd] .

Regret

I regret to tell you. r regret telling you.

- Regret sa iti spun aces! lucru. - Regret ca ti-am spus acest lucru.

Forget He forgot to bring the book. He forgot bringing the book. - A uitat sa aduca acea carte.

- A uitat ca a adus cartea.

Remember Did you remember to lock the door? I remember locking the door. - Ti-ai amintit sa incui u~a? - Imi amintesc ca am incuiat u~a.

Stop He stopped to listen to me. He stopped listening to me. - S-a oprit ca sa ma asculte. - A incetat sa ma mai asculte.

Help
1 couldn't help (to) drive the car. I couldn't help driving the car. - Nu am putut sa(-I) ajut sa conduca ma~ina. - Nu a~ putut sa rna abtin sa conduc ma~ina.

Goon He went on to describe the picture. He went on to describing the picture.
- A i'nceput sa descrie desenul. - A continuat sa descrie desenul.

Try

Try to talk to him. It's not easy. Try talking to him. It will be a great experience.

- Incearca sa vorbe~ti cu el. Nu este u~or. - Incearca sa vezi cum este sa vorbe~ti cu eL Va fi 0 experienta extraordinariL

Need

r need to

talk to you. My car needs repairing.

- Trebuie sa vorbesc cu tine. - Ma~ina mea are nevoie de reparatii.
- 31 -

Verbele want

~i

deserve au

acelea~i

utilizari: - EI vrea sa fie conducatorul nostru. - Stiloul meu arc nevoie de cemeala. - Merita sa ]uereze aici. - Argumentu] merita discutat.

He wants to be our leader.

My pen wants tilling.
He deserves to work here. The argument deserves discussing.

Inca

0

remarca:

Fonna in "-ing" poate fi inlocuita aiei de structura: "to be + past participle".

My car needs repairing. - My car needs to be repaired.
Aceste doua propozitii au
acela~i jn~c1es.

To be sorry
I'm sorry to interrupt. I'm sorry for interrupting. - Imi pare rau ca va i'l1trerup. - Imi pare rflU ca v-am intrerupt.

Verbe precum: dread, like, Jove, prefer sunt folosite pentru a descrie un anume eveniment atune cfmd sunt urmate de injinitiv. Ele descriu 0 activitate in general sau in plina desfii!jurare in momentu vorbirii atunci cdnd sunt urmate de gerund.
] dread to think what has happened to him. - Imi este groaza sa rna giindesc ce i s-a intiimplat. • Imi este groaza sa merg 1a dentist.

I dread going to the dentist.

GRUPAII

Anumite verbe pot Ii urmate de infinitiv sau gerund jara ca sensul sa difere in fimcfie de modl verbal. Din aceastd grupafae parte verbe ca: begin, start, continue.
,

I begin to work at e"ight 0 'clock.

• I begin working at eight o'clock.

Forma gerund nu poateji.lolosita cu aceste verbe atunci cdnd ele insele sunt laforma continua.

He's beginning

~lg"

- incorect

He's beginning to work.

. corect

A,w cum observari i"n exemplele de mai sus, in acest cazlolosim h!finitivul.

- 32 -

Completati spatiile libere din Propoziliile in limba engleza, folosind forme Ie eoreete de gerund sau infinitiv: Imi pare rau ca am fost atiit de nepoliticos fa~a de el. Nu rna voi
obi~nui

- I >regret being so impolite to him.
- I'll never >get used (get accustomed) to working on Saturday.

niciodata sa lucrez sambata.

Nu uita sa-l duci pe Peter la doctor. Te rog continua sa foarte interesanta.
cite~ti;

- Don't >forget to take Peter to the doctor. - Please, >go on r~ading; the story is so exciting. - My shoes >need polishing. - [ >used to take French lessons when I was at primary school.
- I'll never >stop thinking about her.
- I >can't help you (to) raise money for

povestea este

Pantofii mei trebuie lustruili. Cand eram la ~coala primara luam leetii de limba franceza. Nu voi inceta niciodata sa rna giindesc la ea. Nu te pot ajuta sa strangi bani pentru eei defavoriza~i. Dupa ce iti termini de facut temele, sa incepi sa faci curatenie prin apartament. Imi este groazii sa rna giindesc cum va reaqi6na dind ii vom spune ca so~ia sa a fost ucisa intr-un accident de rna~ina. Imi par~ rau ca ti-am creat atatea necazun. Chiar in lac
~i

the needy. - When you've finished doing your homework, >go on to clean up the flat.- I >dread La think how he'll behave when we tell him that his wife was killed in a car accident.

- I'm >sorry for causing you so much trouble. - Even on Saturday I >prefer working to staying at home.

sa stau aeasa.

siimbata, prefer sa muncesc

incepe sa ninga. Nu pot sa credo Imi place foarte mult sa dansez eu ea.
Acum, urrneaza un exercitiu de pronuIllie. I'll
Fi~i alen~i

- It's >beginning to snow. I can't believe it.

- r >love dancing with her.
la formele contrase ale lui will: >[wi:l] > Ug[] > [oell]

> [ad] > [j~[] >[hi:l]
> [Ii:]]

we'll you'll they'll

you'll he'll she'll it'll

> [lt1]

Forma negativa will+not se reduce la: won't [wgunt]. Pronuntia formei won't [w~ntl este diferita isde cea a verbului want rw;Jntl.
J won't go.
>[al w:Jont g;}(J]

- Nu rna voi duce. - Vreau

I want to go.

> raj w:mt t:l g:Jo]

sa ma due.

- 33 -

Exersati acum pronuntia fonnelor contrase 'II ~i won't cu ajutorul unnatoarelor propozi{ii: I'll never do that. Who'll help me?
> l at! 'neVel du: O<Et]

> fhu:1 help mi:]
> [Ii:] pn'ped 'din;)]

She'll prepare dinner.
She won't buy it.
What'll happen to them?

> [Ji:

W;:lunt

bal

It}

> [W:Jtl 'hrep;}n td i'icm1

We won't go there.
They'll tell us. You'll drive a car.

> [wi: w:xmt

gdU

oed

1

> [bell tel:Js]
> lj;)1 'dralv ;) ka:l

)m~~:

t

lilt

- 34 -

LECTIA 2 - PARTEA A nOVA ,
In aceasta parte a leqiei nu vom introduce material nou. Veti gasi aici exereitii care va vor ajuta sa repetati elementele noi de gramatiea ~i voeablilar eu care v-ati intalnit in lectia I ~i in prima parte a leqiei 2. Tradueeti in limba engleza urrnatoarele propozitii: Imi este groaza sa ma gfmdesc ce se va intampla daca nu iau acest examen. Regret sa va informez ea tatal dumneavoastra a murit. Ai vrea sa mergi eu mine la plimbare? Ne-am plictisit sa tot predam Ma indoiese ca rna voi Nu ezita sa
vorbe~ti
aeelea~i

> I dread to think what'll happen if I tail this exam.

> I regret to inform you that your father is dend.
> Would you like to go for a walk with

me':' expresii.

> We'rf;; llred of teaching the same expressions over ami over again. > I doubt whether J '11 get used to working at night.
> Don't hesitate to talk to him. He's such n nice man.

obi~nui

sa luerez noaptea.

ell e!. Este atftt de amabi!.

Prefer sa gatese decat sa spa! vaseIe. Ce te-a fiicut sa te
razgiinde~ti?

> I prefer cooking to doing the dishes. > What made you change your mind?

Mil la~i pe mine sa conduc azi? Nu rna pot abtine sa nll mananc aceste mere. Sunt atilt de delicioase~ Cred ca nu te vei descurea in situatii atftt de eomplexe. ' Am inclinatii de politician. Ca sa fiu sincer, nu llinteleg pe deplin. Ma intreb daea sa candidez pentru aeest post. Te-ar deranja sa dansezi? Nu are niei un rost sa pleci lntr-o excursie atilt de scurta. Eufemistie vorbind, ered ca ideile lui sunt cam eiudate. John va sosi probabil in doua are. De ee negi ea mergi la aeest curs? Nu e niei 0 ru~ine. Nu prevad desJa~urarea niei unui proiect de eereetare I una aceasta.
A~

> Will you let me drive today?
> I can't help eating these apples. They're so delicious!

> J think you'll be unable to handle such challenging situations. > I'm bent on becoming a pobtician.
> To be honest, ] don't fully understand him.

> I am wondering whether to apply for
this position.

> Do you mind dancing?
> It's no use gO\11g on such a short trip.

> To Pllt it mildly, I find his ideas slightly strange. > .fohn is likely to arri\C in two hours. > Why do you deny attending thIS course') There's nothing to be ashamed of. > I don't envIsage conducting any research this munth.
~ase.

vrea sa termin de vamit inainte de ora

> rd like to Slop painting before six u'clock.

- 35 -

In acest ultim exercitiu va trebui sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:

Imi pare rau, nu voi putea sa te ajut sa sapi in gradinii.
John evitii sa
i~i

- I'm sorry I'll be unable >to help you (to) dig in the garden. - John >evades taking responsibility.
- 1 can't believe he is >cxempt from taking this exam.

asurne raspunderea.

Nu pot sa cred acest examcn.

ca estc scutit sa dea

Sotul mcu are marele dar de a se imprieteni eu toata lumea.

- My husband has a >great flair for making friends. - Please, don't forget >to submit YQur application by the end of the week. - I'm afraid I haven't had >thc pleasure or meeting them before. - I >regret selling the house. Now I eoule get more money for it. - Adam >used to be a millionaire. Now he is a beggar. - The doctor advises me to >give up smoking, or else I'll be seriously ill. - He doesn't >remcrnber borrowing the book from us two months ago. - I don't> relish the prospect of hitch-hiking at night.

Tc rog, nu lIita sa iti depui eererea paoa
la
sfiir~itul

saptamiinii.

Ma tem ca nu am avut pan a aeum placerea de a ii eunoa~te.
Imi pare rau ea am vandut easa. Aeum a~ fi putut obtine mai multi bani pc ea. Adam a fost milionar. Acum este
cer~etor.

Doctorul ma altrel Nu

sIatuie~te sa

mll las de fum at,

rna voi

imbolnavi foarte grav. ea a imprumutat cartca

i~i aminte~te

de la noi aeum doua luni. Nu rna lncanta deloe perspectiva de a face autostopul noaptea. Nu imi place sa stau de vorba ell oameni ca cl. Ineepe

- 1 don't> like talking to people like hin

sa ploua.

- It's> starting to rain - > Currently we haven't any specific plans about this project. - The >research you're conducting is te expensive. - I'm> in charge of this project and ) won't let anybody change anything here. - Mark Twain is a >majorAmerican writer.

In momentul de fa~a nu avem un plan eoncret legat de acest proiect. Proiectul de cereetare pc care 1I este prea scump.
desta~ori

Eu raspund de acest proiect ~i nu voi lasa pe nimeni sa schimbe eeva aiei.

Mark Twain este un important scriitor american.

- 36 -

I. folosita dupa un verb 1a aspectul continuu: He's beginnin~. . cat ~i de gerund.3.2.Regret ca i-am povestit despre aceste lucruri. 2. . Unele verbe pot fi folosite cu infinitivul sau cu forma gerund in funclie de sensuI pe care vrem sa 'i] dam propozi(iei: used to do something to be used to doing something to regret to do something to regret doing something I regret to tell you about it. 2. rara a-~i schimba sensu): to start to begin to continue I'll start writing tonight. 2. I'll start to write tonight. I regret telling him about all these things. Forma gerund nu poate tl. (incorect) He's beginning to swim.37- . -Voi incepe sa scnu 'in aeeasta seara.RECAPITULAREA LECTIEI 2 .Regret sa iti spun acest lucru. Exista verhe care pot fi urrnate atal de infinitiv. (coreet) .

I don't envisage making any journey to France this month. 2. Please remember to talking to him. Would you like to playing bridge? I'm just starting writing a letter to him. 4. De ce negi ca prirne~ti scrisori de la ea? Ai putea sa incetezi discutii1e? Nu pot sa aud nimic. My clothes need washing. 5. Corectati gre~elile din fiecare propozitie: 1. I prefer watching TV to walking. (folosifi "likely") Imi pare rau ea va intrerup. 4. Traduceti in limba engleza: I. 2. 3.TEMA PENTRU ACASA 2 A. 3. 3. B. 5. 4. I used to attend this professor's lectures. Probabil ca va ploua astazi. Nu rna voi obi~nui niciodata sa lucrez in acest ora~. 5. When I was in England two years ago. d8- . Traduceti in limba ramana: I. 6. My socks need to mend. {mi este groaza sa rna gandesc ce se va intiimpla cand il voi intalni. 2. C. dar vreau sa va spun ceva foarte important. He used to playing the piano when he was a child. I regret to infonn you that you're no longer a student.

.. a se ocupa de • IncIinat spre.l'delfJn] > [0'bst:J11ld] ~I 2 .. Primarie .)v] > [. a aproviziona. .1 cu.VOCABULARUL LECTIILOR 1 accomodation accustomed to be accustomed to to get accustomed to additional admit adult all over application to apply for argument ashamed of at your convenience to attend available to award > [0'dlf:m:l]J > rDct'mlt] > ['red/dt] > [:l: 1':mv.a se obi~nuit obi~nui ..)v] .disponibil. candidatura .>] challenging > ['tJa:I.nJJr.IT]] .a candida pentru .a conduce.~a participa la .argument ru~inat de / sa ..supHmentar.nu rna pot abtine.cerere.a fi . solicitant City Council commensurate complaint to conduct considerable > ['SItikautlsJI] > lkJ'm(.)'tcnd] > l J'v(.peste tot .kJm. reclamatie .Consiliul Municipal. .interesant..I cu. a rasplati to be in charge of bent on to broaden campaign (1) can't help > [bi: In 'tJa:d3 . dificil. . a satisface (nevoi) > [bent ::m] > ['brJ:dJn] > [bm'pem] > [(a1) ka:nt help] to cater > ['kert.plangere. talentat la .a alimenta.l!JblJ > [J". a desfa~ura > [bm'pleJl1t] > [bn'dAkt] > [kJn'sld:Jr:lbl] • considerabil..39- .. sa.dnd va convine .>t (Wlb)] .m] > l J'plal rJ] > ['a:gju:mJut] > [J'feund .a rllspunde de...campanie . complex.)t j::>: kJn'vi:m:ms] > [. nu pot sa nu .vJ:d] > l J.l] > l.. pe masura .a:pll'keIJ.a premia. aditional -a recunoa~te .. a lnmana 0 distinctie..a frecventa.adult . deprins sa . remarcabil .. un premiu..md::.(conditii de ) cazare obi~nuit.proportional.. liber .a largi .

a infiinta > [m'klguz (wI6)j > [m'b.J:v] > [dl'vebpm. currriculum vitae .a se angaja.a exmatricula.] > [m'geld3] > [m'geld:.a alatura. a lucra cu ..dezvoltarc.handicapat.alt..}I] > []'streblIJ1 establishment to evade exempt from to expell extensively extra > [J'st<ebllJm. foarte important .contributie .a stabili.eseu.}'nkjolgm 'vi:tal] > [dl:1 wiCi] > [dl'gri:] .dISg'telJ.institutie . a estima .( ca in altceva) . a sustine .nd:. cu dificultiiti .mj] > [dls'elbldj > [dls'kAnd:. a ocoli (a eluda) .a descuraja . in momentul de fala.40- .a prevedea.a se ocupa de.}n] unui titlu academic doctor's degree (or doctorate) else to enclose (with) to encourage to engage engaged in to envisage essay essential to establish > ['d:JktdZ dl'gri:] [' d:)kt:Jr-:lt] > [els] · doctorat . actualmente curriculum vitae to deal with degree to deny to deserve development disabled to discourage from dissertation > [k. a anexa .a nega.a incuraja.}nt] > [(veld] > [rg'zcmpl frJll1] . grad .a evita. evolU1ie. . fom] > [.IJ > [ b\f:Jntll] .m} > ['buns.scutit de .titlu academic. suplimentar > [Ik'spelj > llks'tenslvh J > ['ekstT-:l] .esential. compunere .contribution council currently > [..d m) > [m'vlzld3] > ['esel] > [J'senJ. progres .implicat I angrenat in . expunere in vederea ob~inerii recunoa~te > [Mnm] > [d!'z.autobiografie. mult . a exclude . a se impJica..in plus. a nu · a merita .k:mtn'bju:J. a fonda.dizerta(ie. a pune bazele.consiliu · in prezent.extensiv.

a continua .cu credinta . ca urmare a . a termina (0 $coala etc) . har.interviu.)] > ['m<entgl 'stelt:Js] > [ma:stgz dl'gri:] > ['ment"l] > l'mmldll] .a lansa .a oferi.a mentine. de prima importanta. capital .deltaplanorism .handicapat .a rezolva. talent.mastcrat.lingvisitica .conferinta.a face autostopul .fluent .:l'ralz:m] > [m fI'plal tg] > [m'dju:s] > l'msaIt ('mtg)] interview to launch lecture likely linguistics to maintain major marital status master's degree mental mildly > ['mtgvju:] > [b:ntJ] > ['lekUg] > ['lalkli] > l hl1 'gwIstlks] > [mem'tem] . perspectiva .major. a eonvinge sa . psihic . dar .probabil .orizont. titlu de .bland.absolvent .glardlll] > ['hezltelt] > ['hltj11alk] > [h. a asigura -a ca~tiga (experien!a.a absolvi. lntalnire .patrundere psihologica.to face faithfully flair for fluent to furnish to gain to go on to graduate (from) graduate handicapped to handle hang-gliding to hesitate to hitch-hike horizon in reply to induce insight (into) >lfelS] > ['feI8bli] > Lfleg fg] > l 'flu:gnt] > ('fg:nin > [gem] >[g~ .m)] > ['grzed30I tl > ['h<endlbept] > [h::endl] > ['hrell .stare civila .mental. a sustine (idei) . a dota.fler. inte1egere profunda > ['gned3oit (fr.ca raspuns la. va/oare) :m] ..a ezita .a determina. a Intretine.a se confrunta eu .41 - . curs (la facultate) . a manui . eufemistic > ['meld).

}'f.pozitie.kw:JlIfJ'keIf. curriculum vitae > [si:k] > ['SJ:VIS] . a spori.cu simt de raspundere.legat de.(proiect de) cercetare.a ridica.-l:sfJI] > [n'sp:msClbl] .l'ne~] > [mumd] > [:J:r els] > [':Jska:] > ['pa:r:Jfu:tlll] > p. a se razgandi in legatura eu > ['prcbr:Jbll J > [pn'tend] > [prJ'vald] > [po'sju:] > l. functie .minte . a necesita .autobiografie.Oscar para~utism r r .preferabil .milionar .):m] > ['p:J:s:Jn:J1 'di:tcllz] > 'flZlkl] > [p:J'zlf~n] . calitati .altfel . a refuza .a citi.lrc'zjomcl] . a juca (un roT) .fizic .a cere.ingenios. a asigura. a se preface .:lOz] > [reIz] > [ri:dJ > [. a studia . calificari.a executa. favor . studiu.a simula.a respinge.a se bucura de. a unnari (un scop) . a rezolva > [setl] . post.millionaire mind or else Oscar parachuting to perfonn personal detai Is physical position preferably to pretend to provide to pursue qualifications to raise to read to reconsider > r .date personale .ribn'Sldg] to reject related to relations to relish to require research > [n'd3ekt] > [n'leItId to] > [n'lelInz] > ['rclljJ > [n'kWal. descurcaret .a reanaliza.specializari. con~tjent > ['rezjD1llCl].a realiza.a cauta • serviciu (in administratie). a realiza. referitor la • relatii . a strange (bani) .a stabili. documentare resourceful responsible resume to seek servIce to settle > f n'z. a fi incantat de . a oferi .a fumiza.)] > [n'so:tD .42- .mllj.

: nHHH~~~j~\H\~\~~~~~~~j~ill1~~ ~.a ameninta .. in vigoare .. activitate > ['9<ellkhs] > ['8retdn] > l..mz] > ['vrelrd] > ['VC:JrJdS] > ['v:Jkmt:Jn] .] > [' wI11 11] > ['Wd:klll 'mhd3] > [jo:z 'feI8fdh 1 IIi Yours faithfully ...eu stima . benevol .vacanta .intreprindere (afacere).~.::::.daca (in ProPoziliile completive) . vag ....de necontestat . a inainta (0 cerere etc. initiativa.a da in judecata .asistent social .. . responsabilitati) task tax thankless to threaten undertaking >[ta:sk] >1ta~ks] .impozit .slightly the Social Sciences >['slalth] >[0:1 's. a-~i asuma (riseuri..::::. a coordona .nesatisfiicator..~tiinta sociala.a (se) opri.sarcina.:.~....voluntar.a depune (spre examinare / aprobare).diverse / diver~i .. neinteresant . indatorire ..valabil. .~.. :.dispus sa . disciplina sociologica .....::::.43 - .~. ..a supraveghea.i\ntlg'telklll] unquestionabIe vacations valid various voluntary whether willing working knowledge > [i\n'kwestJ:Jmbl] > [V:J'kcIJ..xJJ:J] 'sal:Jnslz] - u~or. catre to sue to supervise to take on >[su:l >[ 'SU:pdVaJZ] >[tclk :mJ 0 autoritate) .~tiin~e sociale (sociologie. a inceta (0 activitate) .cuno~tinte practice > ['weS. asistenta sociala) social science social worker to stop to submit >['sdUIgl 'saldnsl >['sdUIdl 'wd:b] >[ st:Jp] >[sgb'mn] .a prelua.

-What about taking a shorter >route to London? -Could you buy a newspaper at the> bookstall ? -If we miss the >connection we'll have to stay overnight in Bucharest. -Can you use >travcller's cheques in that country? -The >inquiry office is closed. Let's go to the > refreshment-room . Cand m-am lntors acasa am gasit-o pe sotia mea donnind. -I'll do the shopping> on my way home. .I ~ . -Why do you insist on travelling> second class? -The> slow train has just left. Ce-ar fi sa 0 luam pe un drum mai seurt spre Londra? Ai putea cumpara un ziar de la chio~cul de ziare? Daca pierdem legatura. Nu pot scapa de acest obieei. Biroul de infonnatii e inchis. Fara nici 0 indoiala ea in fiecare casa va fi un calculator la timpul potrivit. -I can't>break that habit. -There is no doubt that every home witl have a computer >in due course _ -I'll >sec to it thaI he gets home today. Acest tTen face legatura eu 0 linie de autobuz la Northampton. Yom Illeepe noua lectie cu 0 recapitulare scurta a voeabularului ~i a notiunilor de gramatica. Ce facem acum? Mol' de foame. Se pot folosi eeeuri de calatorii In aeea tara? ~i euvintele care lipsese: -We have to pay the rent two months > in advance. Yoi face eumparaturi In drum spre casa. Eram pe punctul de a pleca cand a inceput ploaia. -This train> connects with a bus service in Northampton. What shall we do now? -I'm starving. va trebui sa ramiinem peste noapte la Bucure~ti." " LECTIA3 PARTEAINTAI . Sa mergem la buret. De ce insi~ti sa calatorim la c1asa a doua? Trenul personal tocmai a plecat. -:::On my return home I found my wife asleep. Voi avea grija sa ajunga acasa astazi. A. -We >were about to leave when it began raining. Completati propozitiile de mai jos eu expresiile Trebuie sa platim chiria eu doua luni inainte.

leri am cumparat 0 ma~ina noua. Poate s-a razgiindit. dar rna indoiesc. > Do you remember the old cat? It died last week. It looks so nice. > The strike went on for over a year before it was settled. It was very cxpensive. Acel copil l~i > We'd better get down to it. Daca-ti place acest eeas.B. > Where is the village? It must be somewhere here. Nobody knows where its mother is. > Maybe he has changed his mind but I doubt it. How call I get rid of it? > This child has been here for an hour. > That chIld is looking for its parents. Cum pot sa scap de el? Copilul acesta este aici de 0 ora. Nimeni fiU ~tje unde e mama lui. In acest exercitiu vom repeta folosirea pronumelor "it" ~l "its". > If you like tllis watch. imi place aceasla roe hie. Unde este sa1ul? Probabil ea e pe undeva pe aiel. eauta parintii. > There's a mouse in my room. A fast foarte scumpa. Nu ascult niciodata astfel de muzica pentru ca nu-mi place. Arata a~a de bine. > r bought a new car yesterday. -2- . > I never listen to tbis kind of music because I don"[ like it. yOll can keep it. tti aminte~ti pisiea aeeea batrfma? A murit saptamana treeuUi. Mai bine ne apucam serios de treaM. il poti pastra. > I like this dress. E un ~oareee in camera mea. Va rugam sa traduce!i propozitiile in engleza: Greva se desfa~ura de mai mult de un an ciind a fost solutionata.

final. a abandon a pe cineva to make both ends meet >[melk bdUS endz mi:t] . Citi\i Cll voce tare: >[bi: <}'frcld >[kd'iekt] <IV to be afraid of heights to collect halts] . a accepta . a nu avea bani .a to come to terms with something >[kAUl td t~nnz WIS 'SAlnSlrd 0 scoate la captH .mai muIt (deca.zgarcit. a lua .lV 'mAnl] >['farnl] >[mJ:'r.sezon de varf .JreIt] >['slv.t atat).:l] -3- .a strange.a se terne de inaItime .end31'I1!<I] >[skru:d31 >[bi: IJ:t .a exagera.3 leaflet off-season to presume height of the season to miss >r'li:fllt] >[Jf. foaie volanta . a amplifica .a parasi. a crede 'si:zn] .in afara sezonului . definitiv. a aduna. care ne vor ajuta sa in\elegem primul dialog. decisiv .inginer constructor .in ambele leqii vom introduce dialoguri pe teme de vacanta.l1 .prospect. a cadea la Invoiala.a ajullge 13 0 intelegere.:luv. Sa inva\arn urrnatoarele cuvinte.si:zn] >[pn'zju:m] >lhait >[mls] <'IV i)<I presupune. a rata to willk out on somebody >[wJ:k aut In'sAmbJOI] .a nu-i ajunge banii. in plus to exaggerate civil engineer scrooge to be short of money final moreover >[Ig' zeed 3. avar .a pierde.

sa gase~ti Cll greu 0 camera Iibera la hotel. -Presupun ca maine vor lansa campania. -De mic copil mi-a fast teama de inaltime ~i nu ~tiu cum sa inving aceasta teama. so it's cheaper. Trebuie sa schimb ceva. and I don't know how to overcome it. 0 ocazie -Te voi parasi dadi nu-mi vei cumpara inelul acela. -Ca inginer constructor. I've been afraid of heights since my early childhood. T presume they're going to launch the campaign tomorrow. -Nu vreau sa accept acest lucru. and moreover. so you may -Este sezon de varf. When did you collect those leaflets? This is an off-season ticket.lata acum cateva propozitii cu cuvintele pe care tocmai Ie-am prezentat. deci e mai ieftin. pretul e rezonabil. I must do something to change it. -Nu exagera cu greuta1i!e! Le vom rezolva. Even though I work so hard. What a scrooge you are! Why are you lying you're short of money? Is his decision final? The product is good. This is the height of the season. deci este probabil have trouble getting a vacant room in a hotel. Cititi-Ie cu voce tare ~i comparatile cu traducerea in limba romana. its price is reasonable. -Cand ai strans pliantele acelea? -Este un bilet extra-sezon. You are an idiot because you've missed such a splendid opportunity. Don't exaggerate the difficulties! We will handle them. I can hardly make both ends meet. -Ce zgarcit e~ti~ -De ee minti ea nu mai ai bani? -Hotlirarea lui e definitiva? -Produsul e bun ~i. -E~ti un prost ca ai pierdut atiit de buna. in plus. nu ar trebui sa te plangi de salariu. I'll walk out on you if you don't buy me that ring. -4- \ . abia 0 scot la capat. As a civil engineer you shouldn't complain about your salary. -De~i muncesc atat de mult. I don't want to come to termS with it.

.we could". John: You know well that recently we've been finding it difficult to make both ends meet. John. could you have a look at it now? John: I can have a look at the leaflet. John vara. Ann: Don't exaggerate. as usual? Ann: You know very well I hate climbing. I'll walk out on you. If we don't go there this year. Last summer we didn't go anywhere because you claimed we were short of money. I'll phone the agency immediately and have them book the hotel for the first two weeks in July. John: Aren't we going to the Lake District. too.. Moreover. We've never been to France. John: Have you got any better ideas? Ann: Why don't we go abroad? I haven't been at the seaside for ages.. Moreover. As a civil engineer you earn quite a lot. John: Just a minute. Ann: If we saved a little harder. -5- . you can spoil everything. Ann: Oh.Veli intelege ell ll~urinla dialogul care urmeaza. the sea. I think we could. couldn't we? John: Well. but I don't think we can afford to go abroad this year." and you said: " . I said: "Ifwe saved a little harder. I presume the hotel will cost much more at the height of the season. And that's final. Here's an interesting one: "Holidays in a four-star hotel in Niece. Reduced price. but we can only afford to spend our holidays in England. I hate to say that. 1 was at a travel agency today. You must come to terms with it. we could just manage. I am not going to the Lake District. I'd like to go to some really interesting place this summer. But you're a scrooge. We can't miss the opportunity. I'm afraid of heights. Ann: That's lovely. Ann: John. John. Sa eitim eu atentie conversalia lor: ~i Ann i~i fae planuri pentru vacanla de John and Ann are talking about their summer holidays. with the sun.. in an ideal climate. I'm afraid we didn't look at the leaflet very carefully: "special reduced off-season price". I don't complain about my salary." If you're not too busy. where I collected a few leaflets.

ea inginer constructor. Nu exagera. mi-e [rica de lnal\imc.6- . And that's> tinal' Va rugam sa traduceti ciiteva expresii din romana in engleza: a se teme de inal1imi hotel de patru stele a rezerva camera la hotel pret extra-sezon sezon de varf a pierde ~ansa a parasi pe cineva a a seoate la capat a accepta ceva a nu mai avea bani. Mi-e leama ell. -We can't> miss the opportunity_ -We've never been to France. Astfel veti veri fica daca va amintiti toate euvintele noi. Nu merg la Lake District.You must> come to terms with it. >Moreover. Nu putem pierde aceasta ~ansa. Nu am fast nieiodata I'n Franta. -You know well that recently we've been finding it difficult to > make both ends meet. Mai mult deciit atat. -r> presume the hotel will cost much more at the> height of the season. nu ne-am uitat eu aten\ie la prospect: "pret specia!-reducere pentru extra-sezon" Presupun ca hotelu! va fi mai scump in sezonul de vart". Am fost astazi la 0 agentie de turism de uncle am luat ditcva pliante. -You know very well I hate climbing. -Last summer we didn't go anywhere because you claimed we > were short of money. Dar e~ti un ~i tu cii~tigi -As a > civil engineer you earn quite a lot. zgarcit. I'll> walk Ollt on you. -I was at a travel agency today. . If we don't go there this year. -I am not going to the Lake District. ~tii foarte bine ca in ultimul timp ne-a fost greu sa a seoatem la capat. where I> collected a few> leaflets. ~tii foarte hine ea nu-mi place ureu~ul. destul de mult. Daca nu mergem nici anul acesta. -Don't> cxaggerate. -But you're a > scrooge.1SOIl > to miss the opportunity > to watk oul on somebody > to make both ends meet > to come to terms with somcthing > to be short of money . -I'm afraid we didn't look at the leaflet very carefully: "special reduced > off-season price". Am decis. a nu-i ajunge banii > to be <ltl'ald of heights > a tt1Ur-star hotcl > to book the hotel > off· season price > the height of the se. te parasesc. I'm > afraid of heights. Trebuie sa aecep\i acest !ucru. too. Vara trecuta nu am fast nicaieri pentru ea ai pretins ea nu mai avem bani.Completa1i propozitiilc din dialog.

de fapt. Utilizarea eorectj a lui cventually: The car didn't want to start. Actuany Eventually Aceste cuvinte sunt adeseafolosite il/corect din cauza asenn/Ilarii lar eu euvintele romalleifti "actual" . 1/1 lac de eventually ar trebui folosit cuvdntul possibly. iari apci "hardly". Utilizarea incorecta a lui eventually: Could you e~y lend me 10 dollars. suntem foarte saraci. acum" Deci.~i "eventual ". please? in aceastd propozifie. How are you? Actuall)'. tn foeul lui actually ar trebui folosite cuvintele at prescnt sau currently ~'i ele s-ar traduce prin: "til prezent. but actually we're very pOOL Hello. After many attempts. Donald. de fapt. Actually inseamna "intr-adevar. hardly. my name is Robert. -Buna. cumva ". -Trebuie sa exportam mai mult dedit In prezent. eventually. iar eventually tnseamna "'in cc1c din urma.- in aceast:l parte a leqiei ne vom concentra asupra a trei adverbe: aetuany. ma cheama Robert. forma corecta a propozi{iei de mai sus ar fi urmdtaarea: We need to export more than we do at present/currently. Vom analiza mai intiii "actually" ~i "eventually". 0 faeem Utilizarea eorecta a lui actually: People think we've got lots of money. -Oamenii ered ca avem multi bani dar. Utilizarea incorecta a euvantului actually: We need to export more than we do ~. Vom discuta despre cele mai uzuale gre~eli ~i despre folosirea corect:l a acestor cuvinte. eventually she managed to pass the driving test. dar pana la urma fae sa mearga. Ce mai faei? De fapt. pana la urma". reu~it am reu~it $-0 -Dupa mult incereari. in acest caz. in cele din urma a sa ia examenul de conducere. -Ma~ina nu voia sa pOlllcasea. -7- . Ele sunt adesea folosite incorect de cei care i'nvata engleza. but eventually I managed to get it going. totu~i". care fnseamna: "se roate. Donald.

o caut cam de mult timp. sau de un verb la negativ. nobody etc. I've been working too ~. dar sper s-o gasesc in cele din urma. ca de exemplu: "cu greutate.i ea aeest cuvant contine a nega(ie ~i nu poate fi folosit alaturi de cuvinte ca not.Nu-I pedepsi prea tare. cu dificuftate ". . ~I nu: Va rugam sa traduceti ciiteva propozitii in engleza: Imi este greu sa invat limba engleza. -8- . > Where's he currently employed" unde este. o traducem astfel: a) I hardly know anybody..Am muneit prea multo Utilizarea eoreeta a lui hardly: I hardly know the people I work with. . IS. I am so tired that I can hardly walk. > I've been searching for her for quite a long time. Abia mai aude aeum. > 1 find it hard to learn English.Nu ii cunosc mai deloe pe oamenii cu care (ucrez. > Actually.Sunt a~a de obosit eli abia mai merg. Utilizarea incorecta a lui hardly: Don't punish him too~. nu ~tiu but I hope I'll eventually find her.Hardly Modul ill care este format CUVQlltul hard + ly poate duce fa illterpretiiri . I don'f know where he > He can hardly hear now. I've been working too nard. never. . . mai deloe". Propozitia romaneasca: "Nu cunosc mai pe nimeni. Propozitiile de mai sus ar trebui sa arate dupa cum urmeaza: Don't punish him too hard. Unde lucreaza in momentul de fata? De fapt.~i utiliziiri gre~·ite. Va rugam sa nu uita. Hardly inseamna: "abia.

>1 hardly believe th\:y can't make both ends meet. >We can now afford to buy a new house. . >1 won't climb up that tree hecause I'm afraid of heights. >As a civil engineer you should eam at least twice as much as I do. Nu rna urc in copac pentru mi-e frica de inaitime. >This is an oIT-season price. Ati rezervat 0 camera la ace! hotel? >Did you book a room 1n that hotel? Este un pre! extra-sezon.Traduceti acurn propozitiile in engleza folosind euvintele leel iei : Nu prea ered ca ei nu Cand a~ 0 ~i expresiile introduse In aceasta parte a pot scoate la capat.9- . deci veti plati mai pUlin. Ca inginer constructor ar trebui sa cii~tigi de eel putin doua on mai mult decat mine. ca Iar nu mai ai bani! De data asta nu-ti mai imprumut nici un leu! Acum ne putem perrnite sa curnpararn a easa nalla. > When could I collect the pictures? >l-low many years ago did she walk out on him? >1 don'llike travelling at the height of the season. >You're Sh0l1 of money again! This time I won't lend you a penny. so you'll pay less. putea sa strang tablourile? Acurn cilli ani I-a parasit? Nu-rni place sa cilH'itoresc in sezonul de viirf.

-The government must> act quickly to solve this problem. Nu gasesc ie~irea •That room is at the end of the> corridor.10- . -The plane has just made an > emergency aterizare fortata. landing . Completati propozitii1e eu expresiile sau cuvintele care lipsesc: Cite bagaje sunt In pIasa? -How many pieces of luggage are there >in th(. Toate raspuusurile lui sunt incorccte. -You'll catch a cold ifYOll sit in a >draught. Acea camera este la capatul coridorului. Sunt nerabdator sa-ti cunosc familia. Jack? Vazuta de aici. Ce copil timid e' A reu~it -What a >timid child she is! -He managed to >sl11ugglc a large number of watches.We'd better join the >qucue . unde este vagonul restaurant? Mai bine am sta la coada. -All his answers are> incorrect. Sunt vidre In acest rau? -Are there any> otters in this river? .PARTEA A DOUA . -I'd like to >book [01 in eaz de perieo!.LECTIA 3 . -I'm >anxious to meet your family. Ma scuzati. Avionul tocmai a facut 0 -There's a superb >view of the sea from here. -I can't find the > emergency exit. A~ vrea sa fae 0 rezervare pentru Franta. marea este superba. where is the >dining-car? . Treuul nu are vagoane de dormit. Vei raci daca vei sta in curent. -The train has no > sleeping-cars. sa faca eontrabanda cu multe ceasuri. A. Guvemul trebuie sa actioneze rapid peutru a rezolva aceasUi problema. -Excuse me. France.

Completati propozitiile: Unde e Mary? S-a dus la tcatm. Pisica noastra este in gradin. Cine este aeea femeie? E veri~oara mea. Smith. o euno~ti pe sora mea? Nu am vazut-o niciodata. >It's very beautiful.11 - . 0 ma~ina noua -John says he has bought a new car and is very proud of >hcr. -Who are those people? >They are factoryworkers. Uita-te la acest inel. Prive~te leul. E foarte frumos. Pare faarte periculos.1 eu puii ei. -Our cat and >her kittens are in the garden. -You can take the leaflets >with you. John spune eli a eumparat e foarte mandru de ea. -Where's Mary? >Sbe's gone to the theatre. -Who is that woman? >It is my cousin. -Look at the lion. . -Look at this ring. >Shc is my secretary. >it's Mr. E secretara mea. -Do you know my sister? I've never seen >her. Cine sunt acei oameni? (Ei) Sunt muncitori. -There goes Mrs. sunt dl. lat-o pe dna Smith. Ai vorbit ieri cu cl? Ii cUl1o~ti pc aee~ti oameni? Da. >He looks really dangerous. Puteti lua pJiantele cu dvs. ~i fratii sai. Brown ~i -Did you talk to >him yesterday? -Do you know these men? Yes. Brown and his brothers. In exerci~iul urmiHor vom continua recapitularea pronumelor personaIe.B.

si:l ll ] .n] >['nJotls] >[ki:p .Sa studiem noile cuvinte ce vor aparea in dialogurile prezentate in aceasta parte a leqiei. a fi atent la. -3 a tad -a face turnl ora~ului.:Js] -minunat -a merge la plimbare > [g.JO [.":II' . Cititi eu voce tare: suite >[swi:q -apartament aer condi~ionat air-conditioned within walking distance >['cOlkOln.) str.)n ar In 1 -3 face plaja -bronz -amm\ -a nu pierde din vedere.l! ] >['gJ:d:ps] >[bi: . a supraveghea -atent.)' tra!Jl] 0 pacoste life-guard to drag >['larfga:d] > [clr:eg] -salvamar trage (dupa sine). vigilent -minunat.dIJlJdl >[ WI' SI11 'WJ~k!1l 'dlst.12 - .ms] -Cll -nu foal1e departe marvellous to go for a stroll >['ma:vJI. a vizita obiectivele turistice to do sightseeing >[du:'saJl. splendid -a fi watchful gorgeous to be a trial > ['WJtJf.Ju!1 to sunbathe tan notice to keep an eye on >f'sAnbelo] >[w.

~i I hate sunbathing because my skin gets red. -Cum poti sa rna tiira~tj la teatm in seara asta? ~tii foarte bine ca sunt obosit. sa privim apusul I've never seen a nicer tan. -Prefer sa fac tuml plaja. please? You must always keep a watchful eye on that kid or else he'll get hurt. That cake looks gorgeous. I prefer doing sightseeing to lying on the beach. ora~ului dedit sa zac pe I didn't see that notice: "Beware of the dog". -Nu-mi place sa [ac plaja pentru ca rni se inro~e~te pielea. His son will work as a life-guard during his summer holidays. Hotelul nu este foarte departe. We don't have to take a bus. Will you keep an eye on my luggage. Va rugam sa Ie cititi cu glas tare cu traducerea in romana. aitfe! se va lovi. . -Acel copil e 0 That child is a trial to his parents. -ldeile lui sunt minunate. caine rau". I can't help eating it. as usual. The hotel is within walking distance. -Fiullui va lucra ea salvamarpe timpul vaean!ei de vara. -Vreti sa fili atent ~i How can you drag me out to the theatre tonight? You know well I'm tired. -Sugerez sa ne plimbam de soare. His ideas are marvellous. -Nu am vazut niciodata un bronz rnai [rumos. la bagajele mele. Nu pot sa rna abtin sa n-o mananc. ~i sa Ie comparati Are there any suites in the hotel? My room isn't air-conditioned. ca de obicei.~i acum va prezentam cuvintele noi tn context. -Prajitura arata superb. -Nu trebuie sa tuam autobuzul.13 - . -N u am vazut anuntul acela: "Atentie. va rog? -Trebuie sa fii tot timpul eu ochii pe copilul acela. \ -Existii apartamente in holel? -Camera mea nu are aer conditionat. I suggest we go for a stroll to watch the sunset. pacoste pentm parintii sai.

14 - . I'm not here to do shopping. It is air-conditioned. trying to find the best beach. Tdo it all the year around. John. It says: "Guarded Beach". Look at the notice over there. and you look gorgeous with your tan. Sa citim dialogurile cu aten\ie ~I vom afla cum i~i petrec el vacan\a: Ann and John are in a four-star hotel in Niece. local people are so friendly. *** Ann: Oh.Ann ~i John sunt deja la Nisa. John: OK. at last. all right. the region is great. John: All right. You're always so careful. Why don't we visit the Old Town or go shopping? Ann: Oh. We have a TV-set and satellite TV. I must be sure there are life-guards on the beach to keep a watchful eye on us when we're in the water. I'm not going any further . Ann: Oh. John. The suite is really nice. John: Are you going to be on the beach all day? That's boring! We must move a little bit outside the beach. John: Yeah. John. we can go for a stroH towards the evening. There's also a double bed in here. Thars what we need. We've already wasted a lot oftime. Ann: We've had a wonderful time here. The hotel is within walking distance of the beach. Do you mind if we go to the beach this afternoon? John: That's a mllrvellous idea! Ann: After sunbathing and swimming in the sea. Ann: There we arc. .I'm staying here. I'll never get a nice tan in England. what a trial you arc! You've been dragging me along the coast. We can return here next year. Old Towns are the same everywhere. I'm only sorry we can't stay here any longer.

Rezolva. Nu rna bronzez bine in Anglia. Vita-Ie la anuntul de-acolo. .-ic" $i . vom folosi catcva propozitii din dialogurile precedente: Apartamenul e eu adevarat dragut. in acest seop.ti! -Oh.ionat. Are aer condi. Data viitoare tti promit eft yom vizita mai multe obiective turistice.Nu v-a fost greu sa in. ce pacoste e:. de ex: ~'i "classic" # "classical" i'nseamnii: elasic. -The >suite is really nice. Trebuie sa rna asigur Ca exista salvarnari pe plaja care sa ne supravegheze dnd suntern In apa. Sa ne amintim doua expresii ce cuprind cuvantul "tan": to get a nice tan to have a nice tan - a se bronza fmmos a avea un bronz frumos Vom diseuta acum urmiitoarele perechi de euvinte care se terminri in . tlying to find the best beach. -Darling.-ieal ": classic economic historic logic dassical economical historical logical Perechilede cuvinte de rna.elegeti dialogurile. Draga mea. -Look at the >notice over there..15 - . catre seara putem sa ne plimbam. -That's a >marvcllDlis idea! -After >sunbathing and swimming in the sea.ii. In englezii. -I must be sure there are >Iife-guards on the beach to >keep a watchful eye on us when we're in the water. bronzaHi arati superb.i acum exercitiul unnator ~i completa.. John. John. we can >go for a stroll towards the evening. sus au adesea doar un echivalent in limba ramana. -Next time I promise you we'll be >doing more sightseeing.i unnatoarele propozi. 0. you look >gorgeous with your tan. Hotelul nu este departe de plaja. fn!elesullor depinde de contextu{ propozi!iei'. -The hotel is >within walking distance of the beach.. -I'll never get a nice >tan in England. -It is >air-conditioned . ineercand sa gas~ ti cea mai buna plaja. M-ai tarat pc loata coasta. what a >trial you are! -You've been >dragging me along the coast. E 0 idee minunata! Dupa ce faeem plaja ~i Inotam tn mare.

This is a classic example.Argumentele tale nu prea au logica. • Imi place literatura clasica.Lucrul despre care vorbim a fast epocala.Vosne Romanee este un vestit vin francez. .logica (subst. vestit. classical .Trebuie sa discutam despre aceasta problema de economic. That was a real economic miracle. 0 schimbare historical .Sa analizam intelesul ~i utilizarea acestor cuvinte: • classic . .ell caracter istoric. We must discuss that economic problem. de natura economidi .de importantii istorica. . logic . . . economical ~ econom. tipic Vosne Romanee is a classic French wine.A fost un adevarat miracol economic.16 - . .Argumentele sale sunt logice.Este 0 It's a very economical method of spending money.logic (adj. chibzuit. logical .Este un roman istoric.Este un exemplu clasicltipic.Prefer muzica clasica muzicii pop.) Your arguments don't have much logic. diacronic This is a historical novel. rentabil .in stUul c1asic I prefer classical music to pop music. .(devenit) c1asic. historic . metoda foarte chibzuita de a cheltui bani. . . 1 ~ike classical literature.) His arguments are logical. cpocal What we're talking about was a historic change. economic - Cll caracter.

-What happened in this country in the 80's is of> historic importance. Este singuml lucm logic care poate fi meut aeum. >How much IS that suite? . Ne-am petrecut luna de miere intr-un hotel de cinei stele. -I'd like to study> classical languages. In fiecare week-end >This time 1 promise myself to buy an a ir-conditiom. >1 don't really understand why you're afraid of heights. -He writes > c1a~~i(. >I'm short of money. Acum yom repeta noul vocabular pe care I-am introdus in aceasta lectie. -I'm sorry. Imi pare rau. Completati propozitiile urrnatoare: E un caz c1asic de dragoste la prima vedere. -He's conducting> historical research now. -You didn't do that? That's> classic! -I need a small> economical car. De data asta imi promit eli voi eumpa-ra o ma~ina eu aer conditionat. >He's studying very hard to become an engineer. >Evel)' \veekend bank. -This is the only> logical thing to do now. children's stories. Nu ai facut asta? Nici nu rna mira! Am nevoie de 0 ma~ina -This is a> classic case of love at first sight. r go for a stroll along the river Toti eei care merg in vacanta in Vi. Maine va fi doi lideri.ri insorite se intorc fmmos bronzati. Trebuie sa te cu acest (ucm. Cc s-a intamplat In tara asta in anii 'SO este de irnportanta istorica. mica ~i cconomica. Cat costa aceI apartament? >AII the people who travel to sunny countries on their holidays come back with nice tans. Studiaza foarte mult pentru a deveni mgmer. but I don't follow your> logic.17- . Acurn conduce un proiect de cercetare In domeniul istoriei. rna plimb pe malul raului.d car. Nu prea inteleg de ce iti e friea de inaltimi. dar nu-ti inteleg logica. >We spent our honeymoon in a five-star hotel. Nu mai am bani. Mi-ar placea sa studiez limbile c1asice. Serie 0 Intalnire istonca intre aee~ti -There'll be a > historic meeting between these two leaders tomorrow. pove~ti c1asice pentm eopii. You must do something to overcome it. Trebuie sa faci ceva sii-ti bimi teama. You have to come to 1enns with it.Util1zati acum aceste cuvinte In propozitii. Traduceti in engleza: Nu ai de ales. obi~nuie~ti >You baye no choice.

eating an apple. Diferenta este en 1'# Cititi exemplele eu glas tare: read eat please keys need sleep >[n:d] > [i:l] > [pli:z} >[hz] >[nidl >lsli:pJ Acum vom repeta acest sunet in propozitii.18 - . I n~~d you. Am subliniat silabele care contin vocala lunga [i:]. Sh~'s Please. speak. "j".~i acum exercitii de pronuntie: Yom repeta vocaJa englezeasca Li:J care este asemaniltoare eu romanescul voeala englezeasca [i:J este mai lunga decal echivalcnlul romancse. I like these people. ::§~i: . Cititi ell glas tare: H~'s reading a book.

-Ea munce~te foare multo 3. intr-adevar -In cele din urrna J believe I will be eventually promoted. Perechile de cuvinte ce se termina cu -ie/-ical: classic economIC historic logic -classical -economical -historical -logical What we are talking about was a historic change. -AI' trebui sa-ti cumperi 0 ma~ina mai economicoasa. nu-l cunosc. 0 The country is facing serious economic problems. You should buy a more economical car.19 - . . Utilizarea cuvintelor actually actually eventually ~i eventually.2. I want to be a historical linguist. -greu. She works very hard. -Lucrul despre care vorbim a fast schimbare istorica.1. -De fapt. -Zilele astea nu muncesc mai deloc. 1 don't know him. • 3. -Vreau sa rna ocup de istoria timbilor. -de fapt.3. Utilizarea cuvintelor hardly hard hardly ~i hard. Actually. -ered ca voi fi avansat In cele din urma. mult. -Tara se confrunta ell probleme economlce seTloase. mai deloc I hardly work these days. tare -abia.RECAPITULAREA LECTIEI 3 • 3.

Nu am bani C. She works a. economical car. You'd better keep an eye on your belongings because the train is crowded and you can be easily robbed. Alegeti varianta corecta: 1. accasta este 3. nu vreau sa merg acolo in sezonul de varf. I'm not sure whether the suites in that hotd are air'-conditioned. 5. you will fall ill. dovada istorica. Este 0 0 pcrspeetiva indepartatii. Could you a. Crcd ca in momentul de fata. Is there any a. historic _ . When John eventually arrived he said he was late because he hadn't allowed for traffic delays. Traduceti in limba rOlTI<lna: 1. 4. ~i. 4. I had hardly uttered these words when they began laughing. I can hardly believe it myself that Mary walked out on her husband. Nu ti-ai seds tema? Nici nu rna minI! 2. _ novel that you suggest I should read? b. 6. Nu merg la plimbare. hard b. hardly at keeping herself slim. 3. economic b. eventually open the window.TEMA PENTRU ACASA 3 A. Tradueeti in limba engleza: 1. 2. 'mai mult dedit atat. possibly b. please? . Actually. I'd like to buy an a.20- . stau acasa. If you keep working so hard. 6. 5. historical 3. Logica ta e putin ciudata. 4. B. 2.

Din fericirc. Este un avian eu un singur motor? . Curand dupa decolare. Nu fii a~a de exigent cu copiii tai. Trebuie sa mergem in sala de a~teptare pentru pa~aport ~i declaratie vamala. Mi-e teams. Scrie acest cuvfmt pe vertic ala. Complctati propozitiile in limba engleza eu euvantul sau cxprcsia potrivita: •• '~:~~~H~~ili~~ Trebuie sa abandonam cautarea din eauza vizibiliU\tii reduse. -Soon after the >take-off wc were served drinks. Trebuie sa mai a~tept 0 jumatate de ora avionul men spre New York. -I have half an hour to wait for altitudine de 7625 m.21 - . -I'm afraid we'll have to >change course . -We must go into the departure lounge for passport and >customs clearance. ne-au fast servite bauturi. -The engine has >failcd again. Zburam la 0 -The search has to be abandoned due to poor >visibility. -I'll drive and you'll >1l3vigate. piratul aenan nu avea arma. -I'll >force a confession out of him. -Draw a >horizontal line. -Fortunately.000 feet. A. Doi oameni au fost uci~i in ciocnirea dintre un autobuz ~i 0 ma~ina. -Write this word in >vertieally. LECTIA4 PARTEA iNTAI . the >hiJUcker had no gun. -Is it a >sing1e-engined plane? Motorul a cedat din nou. • ~ -- Eu voi conduce ~i tu rna vci ghida. II voi obliga sa marturiseasea. my >t1ight to New York. -We're flying at an >altitnde of 25. -Don't be so >strict to your children.IP-m. Traseaza a linie orizontala. cft va trcbui sa schimbam directia. -Two people were killed in the >collision between a bus and a car.

-With the exception ofa few Germans and > ourselves. -Why do you> pride yourself on the car? You should be more modest. everyone spoke Spanish. -Ten me something about> yourself. -John> himself became the Foreign Minister. toti vorbeau spaniola.B. -Everybody except> you/yourself was able to do that. numai noi nu. De ce te mandre~ti cu ma~ina? Ar trebui sa fii mai modest. -Help> yourself to sandwiches. -Everyone but> us/ourselves has seen the accident. John Insu~i a devenit ministru de extel11e. Va JUgam sa completati propozitiile engleze~ti: Trebuie sa proflti de fiecare conversatia in engleza. Serve~te-te cu sandvi~uri. -Why do we >contine ourselves to discussing politics? -You must> resign yourself to your fate. Toti au putut face asta. cu exceptia tao Toti au vazut accidentul. Acum vom repeta pronumele reflexive ~i expresiile In care ele apar. ~ansa de a exersa -You should >avail yourself of every opportunity to practise speaking English. Cu exceptia noastra ~i a catorva germani.22- . De ce ne limitam la a discuta politica? Trebule sa-ti accePti destinu!. . Spune-mi ceva despre tine.

-a transmite salutari CUI va > [mr'ra~kjol~sh] > [n'rnemb. Remember me to your mother. -23 - . The cars collided head-on. -Nu merg nieiodata in excursii organizate. I never go on package tours. ~tii unde-mi sunt oehelarii de soare? -Trebuie s-o conving pe so\ia mea sa cumpere a ma~ina noua. -Transmite-i salutari mamei tale. azi m-am 'intalnit eu George. Citi.Jdlj >lhcd'Jn] -frontal acum. s-au eiocnit frontal. Your dress looks terrific. -Am stat de vorba ~i Darling. a fost pIa cut. -Apropo.:) weI] -apropo -a convinge (pe cineva) sa faca ceva -a adora >[tJ:k'rntJ 1 >[. By the way.} t.i 'mt~] -a se intiilni din intamplare eu. grozav de. I ran into George today. Are you coming? That's jolly interesting. -John s-a vindecat ca prin minune.} SAIll h. nemaipomenit de -grozav. There's a fancy dress party at John's today. in mod miraeulos. ferici!. extraordinar. -Rochia ta arata extraordinar. Sa Ie eitim eu atentie: -Draga mea. -Robert 0 adora pe sotia lui. We had a nice chat. -Astazi e bal mascat la John aeasa. nemaipomenit >['f<ensI dres 'pa:tl] >['d3Jh l > [t8'nfIk 1 by the way to talk into to adore package tour miraculously to remember somebody to somebody head-on ~i >lbar 8.lata aeuln voeabularullegat de euvintele eu glas tare: to nm into fancy dress party jolly terrific >lrAn dialogu~ prezentat in aeeasta lectie. a da peste -bal mascat -vesel.}'dJ:] >['p~ekld3 tUd] -excursie organizata (de a agentie) -ca prin minune. propozitii eu euvintele prezentate. -Ma~inile John was miraculously healed.JdI 'SAlllh. Robert adores his wife. Vii? -E nemaipomenit de interesant. do you know where my sungl<lsses are? I must talk my wife into buying a new car.

When I was in France last year. We had a jolly good time then. too.o c lata ultimul dialog din acest manual. Remember me to your wife. I wanted to talk Ann into going to the Lake District. She adores French and France. It's been ages since I saw you last time. but my car was completely damaged. . We stayed in a four-star hotel. not bad. OK. De aceasta data John se intalne~te din intamplare cu un prieten dc-at sau. John: Mark: John: Mark: John: Mark: John: Mark: John: Hello. You know how much I love hill-walking and climbing. Bye. How are you? I'm fine. The French are careless drivers. Do you remember our costumes? They were terrific. We went on a package tour. Despre ce vorbesc? Veti afla dupa ce veti citi dialogurile eu atentie: John has run into a friend of his. Mark. Miraculously. • John: Mark: John: Bye. By the way. That's fine. but I've got to run. how did you spend your holidays? Well. But Ann's afraid of heights.24 - . it was insured. I went to the Lake District. That's right. Mark. Hello. I had a head-on coHision. Ann speaks fluent French. preferably to the seaside. I think it was a Mary's fancy dress party three years ago. Mark. Did you drive in France? No. Fortunately. Mark: John: Mark: John: Mark: Where to? We went to Niece. so on my return to England J immediately bought a new one It's been nice talking to you. so she insisted we go abroad. And you? Not bad. I was slightly injured. John. Yeah.

>ft's heen nice talking to you. 1111111j111JIIIIIIII~ Ca prill minune. am fost putin ran it. Adora francezii ~i Franta. Mark. Traduceti acum expresiile urmiitoare In engleza: a se Intftlni (din intftmplare) eu eineva.Completa(i propozi(iile. dar ma~illa a fost distrusti complet. . -She> adores French and France. -> By the way. -I think it was at Mary's> fancy dress party three years ago. Mark. r was slightly injured. >ll's been ages since 1 was here. a da peste cineva a cOllvinge pe cineva sa apropo ranit u~or distrus complet plimbare pe dealuri a vorbi engleza curent >to run into >to talk into >by the way >slightly injunxl >complctcly damaged >hill-walking >to speak tluent English >to have a jolly good time >to go on a package tour >T've got to run. how did you spend your holidays? -I wanted to> talk Ann into going to the Lake District. Verificati cat de bine le-a(i retinut: John s-a intiilnit din !ntamplare cu un pricten de-a I lui.25 - a se distra grozav a merge lntr-o excursie organizata Trebuie sa plec. -> MiraClllously. -When I was in France last year. Cred ca era acum trei ani. III De ani de zile n-am mai fost aici. -We had a > jolly good time then. am avut 0 coliziune frantala. fmi pare bine ca am vorbit eu tine. la balul mascat de la Mary. Ele fac parte din dialogul unde apar noile cuvinte. Ciind am fost in Franta allul trecut. Iti aminte~ti costumele? Erau nemaipomenite. ·John > has run into a friend of his. cum ti-ai petrecut vacan(a? Voiam s-o conving pe Ann sa mergem la Lake District. -Do you remember our costumes? They were> terrific. I had a >head-on collision. Ne-am distrat grozav atunci. -Wc went on a > package tour. Apropo. but my car was completely damaged. -> Remember me to your wife. . Transmite-i salutari so(iei talc din partea mea. Am mers 1ntr-o excursie organizata.

in engleza sunt multe cuvinte at carnr . a trece pe la I a intreba de -a necesita. a identifiea recun03!. a fi recunosciHor pentru -a-~i da seama de. -0 cau!i Cll lumanarea ignorandu-ti sareinile. r don't think you appreciate the situation.'lens depinde de context. Will my qualifications gained in this country be recognized abroad? te-a!. They caU for better living conditions. ACUITI vom discuta 0 serie de cuvinte de aeest fel. You're asking for trouble ignoring your duties. -Specializarile obtinute de mine in accasta tara vor fi rccunoscute in strainatate? TO APPRECIATE -a aprecia. a ~i-o face eu mana lui He asked me for a glass of wine. a revendica I'll call for you later on. -Nu ered ca-ti dai seama de situa!ie. . a avea nevoie de -a cauta cu lumanarea. -Mi-a eerut un pahar de vin. a impune -a cere. TO ASK FOR -a cere.> recunoa~te.>te valoarea -Ie-ai schimbat ap de mult ca TIU You have changed so much that I wouldn't recognize you. -Ei eer condi!ii mai bune de via!a. -Succesul in viall'! necesita munca multa. Success in life calls for hard work. TO CALL FOR -a vizita. -Ie voi vizita mai tarziu.26- . TO RECOGNIZE -a -<I recunoa~te. a fi con~tient de (a evalua) -Apreciez in mod deosebit ajutorul tau. I greatly appreciate your assistance.

vrea sa primesc 0 camera eu vedere la strada. a privi de la ina1lime -a treee ell vederea -3 amite -A~ I'd like to get a room overlooking the street... .. TO TEACH -a invala pc cineva -a da 0 lcelie (fig. ~~: ~ mw~: : : x: ~:~.distraetie. Let's invite him to the party. obieetiv The chest is fairly heavy. he needs distraction. . -Sa-l invitam la petreeere.). amuzament. I'll teach you how to drive a car. -Aici sunt prea multe lueruri care-~i distrag atenlia ea sa poti studia pentm examen. -Scrinul este foarte greu. FAIRLY -foarte / destul de -corect. teribil" There are too many distractions here to study for the exam. ::. : : -. 111 :-. I don't feel these goods are fairly distributed.are sensul de "la nebunie. divertisment -in expresia "to distraction" .: . I'll overlook your mistake because it's the first time when you're doing that You overlooked the fact that he had already retired.:. I love my wife to distraction.27 • . are nevoie de distraetie. gre~eala -Voi treee eu vederea data eand faei asto. -Nu ered cil aceste marfuri sunt distribuite eorect. . a inva~a minte -Te voi invala sa eonduei ma~ina. I'll teach you to tell lies! -Te inval eu minte sa mai spui mineiuni! TO OVERLOOK -a vedea. ta pentru cil e prima -Ai omis faptul ea se pensionase deja. -Imi iubesc sotia la nebunie.DISTRACTION -ceva care distrage atenlia ..

Why did you take advantage of his good nature? -Ar trebui sa profili de vremea buna pentru a zugravi casa. He maintains he's never seen that man. > I can't recognIze this town. . E destuI de frig afara.a folosi ceva in avantajul sau.28- . > Ask him for information. >1'11 teach you to steal apples! > Vou 've overlooked too many facts. TO TAKE ADVANTAGE OF .TO MAINTAIN . a pastra . Nu mai recunose ora~ul. fi recunoscator daea m-ai ajuta. Cere-i informatii.a intretine (pe eineva)/a mentine.a sustine How shall I maintain my family now when 1 have ~ost my job? -Cum sa-mi intretin familia acum eli mi-am pierdut slujba? -Sustine ca nu I-a vazut niciodata pe ace1 om.a se folosi de cineva . De ee sustii en gre~e~te? Ar trebui sa profiti de materiale1e pe care Ie ai la dispozitie la biblioteca. Sper ell aceasta tara ne va independenta. > I would appn:ciate it if you could help me. A~ >We're calling lor a general strike. a profita de You should take advantage of the fine weather to paint the house. > 1 haven't been here fOi over twenty years. > Why do you maintain that he is wrong? > You should take advantage of the materials available in the library. -De ee-ai profitat de firea sa eumseeade? Traduceti acum urmatoarele propozitii in limba engleza utilizand cuvintele pe care tocmai vi Ie-am prezentat: Cerem greva generala. Te invat eu minte sa mai furi mere! Ai omis prca multe aspecte. > I hope this country will reeoglllze our independence. recunoa~te > It's fairly cold outsine. N-am mai fost aiei de peste douazeci de ani. Trebuie sa cite~ti matenalul din nou. > You have to rea<1 the material agam.

Ciind I-ai intiilnit? Transmite-le parintilor tai salutari de la mme. . Nu-mi place sa merg in excursii organizate pentro ca sunt prea scumpe. >My sister adores that rock group. Trebuie sa-l eonving pc sotul meu sa-mi eumpcre rochia aceea draguta. >1 don't Iike going to fancy dress parties hecause people at those parties look like fools. lua examenu1. Sunt nemaipomenitc balurile mascate. Fancy dress parties an: krrific.Vom repeta aeum unde dintre expresiile prezentate in dialog. In partea de fonetica vom exersa englezeseul [I]. Tradueeti In engleza: Este a situatie nemaipomenit de interesanta. >1 must talk my husband into huying me that lovely dress. Sora mea adora acea formatie rock. Sper cil printr-o minune VOl >It's a jolly interesting situation. [oarte asemanator eu romanescul "j".29- . The mill is on the hill. He's digging. >When did you run into him'? >RemembtT me to your parents. Sa citim exemplele eu glas tare: sister shiP dig live hill ill mill > ['STStd] > [Jlp] > [JIg] > [!Iv] > [hll] > [Ill > [mIl] Sa Ie exersam acum in propozitii: They live in a big city. Te In~eli. >You're wrong. >1 hate going on package tours hecause they're expensIve. Nu-mi place sa merg la baluri mascate pentru ea oamenii par earaghio~i la accste petreeeri. >1 hope I'll miraculously pass this exam.

::-=.Yom campara cele doua sunete: [i] ~l [I]... ·-. ---------- T __ " .:t. I feel ill...:?::==-==.:~~~~~~- ~-=:. The meal is in the mill.~.~~=-:=.~_ -.30· .. I'll sit on the seat. ~ _----- .~::i:'-~=~-=~. .~. ------- ~~~~. Cititi cuvintele cu glas tare: fi: 1 menl seat fn mill sit hit bit heat beat Cititi corect urmatoarele propozitii: The sheep are on the ship.

you must ask for my parents' consent. pana la urma te vei imbogati. Studiez pentru examenul de literatura clasiea.? . > If you want to marry me. ~i 4.. >1'11 teach you 10 Ma intreb daca ai putea cumva sa rna Ia~i sa mai stau putin. parte a lec\iei este dedicata recapituHirii intregului material nou din leetiile 3 Traduceti in limba engleza: Camera ta are vedere in pare? Ace~ti ciiini sunt antrena\i special sa recunoasca drogurile de contrabanda. Daca vrei sa te casatore~ti eu mine. Tt calls for .31 - . I'm not sure whether he'll arrive on time. De ee am pierdut 0 ~ansa >I'm studying for the classical literature exam. vorbe~ti >Ta lking.LECTIA4 . >Will supe'lJowers rccognizc this country') >This translation is rather difficult. Presupun ea in cele din urma Iti voi intelege logiea. Marile puteri VOl' recunoa~te aeeasta tara? Aeeasta tradueere este foarte grea. Necesita mulla experienta. >Does your room overlook the park? >These dogs <Ire speci<llly trained to recognize smuggled drugs. Te invat eu minte sa mai [uri lucrurile altora! ste. Cred cii este un aparat economicos. > If you keep working hard you will eventually make a fOliune. De fapt. nu sunt sigur ca va sosi la timp. Trebuie sa ai multa rabdare sa eu 0 astfel de persoana.J lot of experience. >You'rc standing on a historic spot where John Kennedy was kilkd. >Actual1y. Este un exemplu clasic de ee se poate intampla >This is a classic example of what may h:Jppen to . Va fi greu pentru tine sa 0 convingi sa faca asta. Aeeast::. careless drivers. Te afli intr-un loe istoric. >Why did you overlook such important evidence? >l'm beginning to like you although I hardly know you. unde a fast ucis John Kennedy. >Jt'll he hard for you to talk her into doing that.oferilor neaten1i. >\Vhy did we miss such a wonderful opportunity? ati'lt de minunata.PARTEA A DOUA . to such a person requires a lot ofpatienee. > I think tllis is an economical machine. >I'm wondering whether you could possibly let me stay here a bit longer. >1 presume I'll eventually understand your logic. Cum ai omis 0 dovada a~a importanta? Incepc sa-mi placa de tine de~i abia te cunosc. trebuie sa ceri eonsimtamantul parintilor mei.J1 other people's belongings ' Daell continui sa munce~ti mult.

>1 realize they're out of town.\ engleza. Tine leg:Hura cu noi. in Cilre va ve!i veri fica cUllo~tin~e1e generale de limba engleza. 11 suspectam ca a comis crima. >Keep in touch with us. >How long have you had this house? >He left a while ago . Serve~te-te > 1 don't relish the prospect of spending the night in this dirty hotel. >Who m:Jde you do that? > r'ou remind me of a friend of mine. Este de asemenea a ~ansa de a repeta gramatica ~i materialu~ lexical invatate anterior.32- . faptul ea c un scriitor bun. doctor must be sent for.U1l11caza inca un excrcitiu de traducere. Trebuie sa trimitem dupa doctor. >Who will sec to that? >1 can't stop him from doing that. > You've been of gn:at help to me. pleilse. >You can't be relied on. >Help yourself to strawberries. > We suspccl him of committing the crime. Am 0 migrena u~oara. te rag.. . Ai vreo veste de la mama ta? De ee m-ai convins sa cumpar casa? Se mandre~te cu > Is there any news of your mother') >Why did you talk me into buying the house? >He prides himself on being il good writer. >. Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii: Nu-mi sUr<lde deloe idcea de a petreee noaptea in acest hotel mizerabil. Trebuic sa faei curat in camera dlt se poate de repedc. Cine te-a obligat sa faci asta? lmi aminte~ti de un prieten de-al meu. > You must clean the room <JS cu cap~uni. -. Inte1eg ea sunt pleca!i din ora~. > 1've got a slight headache. De cand aveti aceasta casa? A plecat cu putin timp in unna. Nimeni nu se poate baza pe tine. Cine se va ocupa de asta? Nu-I pot opri sa faca asta. Mi-ai fast de mare ajutor. >Do you need to spend so much money on clothes" >English is spoken here. TrenuI trebuie sa pIece in doua minute. Va veti da seama de c5t de bine v-ati insu~it nou~ material ~i veti progresa in ceca ce prive~te nivelul la care stapfiniti limba. quickly as possible. Trebuie sa cheltui a a~mu1t pe haine? Aici se vorbe~te > The train is due to leave 111 two minutes.

-iti apreciez munca. -Aeeste marfuri nu sunt distribuite coree!. eu totul 1'[1 call for you tomorrow. -Esle destul de dificiL " • .: call for recognize appreciate fairly -a vizita. extrem de. a cere -a recunoa~te. -eu greu am rccunoscut-o. It's fairly difficult.. -Ei eel' sa[arii mai marL I don't recognize his achievements. I don't think you appreciate the situation. I could hardly recognize her. They call for higher wages. a fi recunoscator. a-~i da seama -corect. a accepta con~tient -a aprecia. foarte.33 - . -Nu-i reeunosc realizarile. a admite. de ex. a identifica. destul de. -Nu cred ca-ti dai seama de situatie.1. 4. Multe cuvinte in engleza au cateva sensuri ce depind de context. These goods are not fairly distributed. I appreciate your work. -Acest tip de munca neccsita experientii. a necesita. -Voi trece pe la tine maine. This type of work calls for experience.RECAPITULAREA LECTIEI 4 . a fi de.

TEMA PENTRU ACASA 4 A. 2. Nu cred ca-I pot eonvillge sa faea 6. I would really appreciate it if you could inform me about that as soon as possible. I love all girls 1. 2. 2. 4. Nu ~tiu daca-! voi reeunoa~te. This cannot be regarded as d. Participam acum la un eveniment istoric. you did it for me. Transmite complimentele mde parintilor tai. 4. 6. If you want to maintain your friendship with these people.i in limba engleza: 1. you shouldn't confine yourself to discussing economic issues with them. Ambele m3~ini 0 excursie a~3 de lunga. • 5. 4. This sOli of scientific experiment calls for a good deal of patience and precision. I'm nearly driven to distraction by your ignorance.34 - . Nu I-am mal vazut de 10 a11l. Do you think my degree will be recognized in England? B. Traduce. 0 eauli eu lumanarea conducand 3$a de neatent. Traduceti in limba romana: 1. Alcatuiti propozitii corecte cu ajutorul fragmentelor de propozitii din grupuJ I II: ~l din grupul I II a. I appreciate that b. Raspunsuri: abc- d- . C. 3. 3. Actually. to get it done. 5. I need more time c. How dare you say you love your wife to distraction? You walked out on her a year ago. to distraction. historical evidence. au fost comp]et distruse in aceasta cioenire frantala. 3.

a nu pierde din ochi.bal mascat . a lua .a ex agera . a solicita .economic (despre economie) .(cu caracler) istorie .)rl .e.'in sezon de varf . chibzuit.cl asic.35 - .a apreeia.i:kd'IlJITIlk] > 1.a se distra grozav > [ki:p rill <11 :'11l] . destul de .lueruri personale . extraordinar .de fapt .)h] >[~'(b:] .a aduna. pliant . a fi reeunoscator .coreet.a fi 0 > [' eJkJn.a nu-i ajunge banii . a supraveghea. spendid . a amplifica . drfJnd] > [d prj :Jlelt] >[a:sk fd] >lb.foaie volanUi. zapaceaHi. foarte. deeisiv .cu aer condition at .a adora .ed3Jreltl >['feJll] >['LcnSI dres 'pa:tI] >['fall1l] >['gJ:d3 8S] >[hed':m] >[hart] >[llls'tJnk] >[hIsbnkIJ >l'dV h J .inaltime .grozav.minunat.mal .economic(a). tip ie >[b:l f. a strange.a cere.1:kJ I1JlI1IklJ > ll'vcntJuJlt I > [lg'z. a urmari leaflet >['li. a tari .t1rt] . epoeal .distraetie. actually to adore air-conditioned to appreciate to ask for bank belongings to be short of money to be a trial > ['a:ktfu. a determina.a trage.a-i fi friea de inaltimi >[kd'lekt] >[th'strzekJn] >[ dr~~1 >[.1k] >[bI'lJr1glqZ] >[h1 f.a vizita.)l] wei] pacoste by the way to call for classic classical to collect distraction to drag economic economical eventually to exaggerate fairly fancy dress party final gorgeous head-on height at the height of the season to be afraid of heights historic historical jolly to have a jolly good time to keep an eye on .apropo . .in cele din urma .istoric. a necesita .)] >['kLeSlk] >['kl~SIkl] .(In stil) c1asic . . nebunie.VOCABULARUL LECTIILOR 3 SI 4 .frontal .fina I. rentabil .l:t riV 'mAllr] >[bt: >[bal d 'trar.

minunat .mai mult decat atilt. a treee peste.:lsll] -a 0 scoate (greu) la eapat .a profita de .toe .:)] a recunoa~te .a merge la plimbare >(swi:q .life-guard logic logical to maintain to make both ends meet marvellous to miss miraculously >['laIfga:d] >[' bd31k ] .ms] .a accepta. conditii .a pierde .a men\ine.:) mi: t.a face plaja JV] > ['sAllbeT. nemaipomenit > [tJ:mz] > [Wr'6 Jn 'w::l:kTl"1 'dlsl.saluta-I din partea mea zgarcit obiective turistice .a convinge sa .extraordinar.si: ird >[SpJt] .salvamar . in plus .Ja distanta mica.] >[tclk Jct'va:ntrd3 >[D:k'IIlIG] >[txn] .a face turul ora~ului >[ skru:d3] > l'sart. nu departe de >[w:lk aut :m] .:) hun] .luO endz mi:t] >['ma:vdl<'. a avea > ['nriutTS] >['Jf.a parasi .logica .logic .:)'luk] vedere inspre package tour to presume >['pcekrd3 tOd) . a se intalni pe nea~leptate remember me to him scrooge sightseeing to do sightseeing spot stroll to go for a stroll suite to sunbathe to take advantage of to talk into tan to get a nice tan to have a nice tan to teach terms to come to terms with terrific within walking distance to walk out on >[n'memb.-.a fi bronzat(a) [mmas >[li:tn • a preda (0 materie). a i'ntretine >[' bd3Tk l] > [lllem '!em] >[lllelk b<'.apartament .termeni.in afara sezonului . ea prin minune moreover notice off-season to overlook > lmJ:'r~mvJ] . a se obi~nui cu > I tJ'rrfrk) .plimbare > [strJul] . a invata .36· .si:zn] >L.ls] >[mTS] > (rm'nekjul.In mod miraculos.:lov.a se bronza fmmas .a amite.exeursie organizata a presupune > [prr'zju:m] o recognize to run into > ['rekdgnarz] >[rAI1 'mt.anun.a da peste.bronz . .

I> wei gh more than I used to. Acum cantaresc mai mult ca de obicei.Do you know when the >spaceship will reach the moon? . Imi place sa beau sucuri naturale.He made a fortune selling >ar1iticial t1()wers. Stanco~i . There's a >flyinmy tea.When will this satellite be >put into orbit? ~ Ficrul acela este incins.Many artificial satellites move around the > planet The> balloon flight over the Rocky Mountains was an unforgettable experience. Multi sateliti artificiali se rotesc in jurul planetei. Aeeste uzine polueaza atmosfera.That iron is >red-hot. Zborul cu balonul peste Muntii a fost 0 experienta de neuitat.LECTIA 5 .How long will it take you to make such a >kite? . Why did you kill that beautiful > butte rtl Y? -.Does this> hovercraft use >solid fuel? Cit timp Wva lua sa faci un zmeu ca acesta? Aceast vehicul eu perna de acr folose~te eombustibil solid? El a !acut 0 avere vanzand fiori artifieiale.This is a > powerful country.I like drinking> naturaljuices. Don't touch it! .How many passengers can this plane > accommodate'! . . '. " " PARTEA INTAI 0 Ca de obicei.These plants pollute the >atmosphere. De ce ai omorat acel tluture frumos? . -I - . vom incepe leqia cu A scurta recapitulaTe. Cand va fi lansata racheta? Ciiti pasageri pot incapea in acest avion? Aceasta este 0 tara puternica.When will the >rockctbe launched? . Completati propozitiile in limba engleza: ~tii caud va ajunge nava cosmica pe luna? . . Nu-l atinge! Cand va intra pe orbita acest sate lit? In ceaiul meu este 0 musca. .

B. . . eelebra. Hai sa-i eumpa-ram un canar de ziua ei. . In aceasta ~coala sunt mai multe inva\iitoare dedit invatatori. $i lagodnica ta a fost invitata.Let's buy her a >cock-canary for her birthday. Ea era candva 0 actri~a . Completatl propozitiiJe unnatoare fiind atenti la pluralul substantivelor ~i la cazurile speciale de substantive masculine ~i feminine: Luna aeeasta var fi coneediate multe muncitoare.Your >fiancee was invited too. .Does this hospital employ many >lllalc nurses? Acest spital angajeaza de obieei multi asistenti medieali? -2- .I've been a>widowerformany years. . Ciind ai eumparat iapa asta frumoasa? Avem nevoie de 0 jumalista.In this school there are more >women-teachers than >men-teachers. . . Avem nevaie de trei servitori. This is the fastest >staillon in our stables. Aeesta este eel mai rapid annasar din grajdurile noastre.They're selling their best >hull. Nepoata mea s-a maritat eu un milionar.My >niece married a millionaire.We need a >\\·olllan-jOUrnaJisl. ~ We need three >men-scrvants. ~ Am fost vaduv multi ani. Ei vand eel mai bun taur allor.She used to be a famous >actress. De cate ori pe zi mulgi vaeile? . .How many times a day do you milk your >co\Vs? .This month many >wol11cn-workers will be discharged.When did you buy this beautiful >marc? .

corespunzator .a acorda. a avea legatura ell.JnJI] . a admite . ofensiv ~ to concede > [bn'si:d] > [~'fcnslv] offensive therefore > ['&eJte] > ['dju:!I] > 1 Jk'nehd3] astfel.smb'lcd3IklIJ . imaginar . interes ~ (to) concern > [bn'sJ:n] to claim > [klelln] a afirma. a pretinde fictional > t 'flkf.psihologic .fictiv.dezgustiitor.feroce. suparator.:J'rJufJs] . deci duly to acknowledge .a privi. atroce .lfn] .la timp.In ambele lectii va vom prezenta texte despre televiziune ~i efectele ei asupra telespectatorilor. jignitor.a recunoa~te. preocupare. a recunoa~te .simulare ferocius accomplice > [f. Sa Invalam noul vocabular care va aparea In aceasta parte a leqiei: violence > ['vaI:lbns] .demonstrabil ~ provable effect > ['pru:vZlbl] > [J' fekt] efect simulation > [slmju:[\.complice > [d'ki\mplIs] -3- .vio1enta psychologically > l.

Romanul este povcstca imaginara a unei expeditii in jungb sud-americana. . I'm worried about your health.Tema ta pentm aeasa trebuie predata La limp. He's a psychologically disturbed child. .EI este un copil cu tulburari psihice. . 1 don't acknowledge this defeat. Cititi-Ie cu atentie urmarind traducerea: Some people claim too much violence is shown on TV. My new house is bigger and therefore more expensive.Care este efectul zgomotului asupra oamenilor care muncesc in astfel de conditii? In cadrul acestui experiment vom folosi o simulare pe computer. I concede you play tennis very well. In this experience we're going to usc computer simulation. This theory is provable.Aceasta teorie este demonstrabila. The police have to find the other accomplice. Recunosc ell joci tenis foarte bine. I find your remarks offensive. but I still think I can beat you. Do not approach that ferocious lion. Unii oameni sustin ea la televizor se arata prea multa violenta. Your achievements aren't my concern. . dar tot mai ered ca pot sa te inving.Politia trebuie sa-l gaseasca pe celiilalt complice. What is the effect of noise on people working in such conditions? mai mult dedit noi.Nu va apropiati de acelleu feroce.Va prezentam acum noile cuvinte In propozitii. Sunt ingrijorat de sanatatea tao Realizarile ta le nu rna preocupa. The novel is a fictional account of a journey to the South-American jungle.Nu recunosc aceasta infrangere. deci mai scumpa. . .Noua mea casa este mai mare.Remarcile tale mi se par jignitoare. . -4- . . Your homework must be duly submitted. .EI sustine ca nu ca~tiga He claims he doesn't earn more than we do. .

~. . and an accomplice to.... no such direct relationship existed or was provable. However. concern about social effects of television violence rests on the fact that realistic simulations of ferocius violence made possible by the use of film turn the viewer into a witness of. lata prima parte a textului despre vioJenta la televizor. acts which in real life are never likely to be seen."" ..- . ' .tll I_ . -5- .. It is also conceded that violence is offensive to most adults to some degree and therefore must be duly controlled.. ~ . Sa [nccrcam sa intelegem lntregul text inainte de a-I citi traducerea: Violence on television (part one) It is generally accepted that violence on television can harm children psychologically. Some television producers claim that in certain particular cases where crimes of violence were said to have been a reaction to fictional violence.. But until recently there has been little willingness to acknowledge the most powerful reason for concern: the fact that violence on the screen may encourage real violence.".111 6 "'.

in anul11ite caZUfJ deosebite. Some television producers claim that in certain particular cases where crimes of violence were said to have been a reaction to fictional violence. 0 astkl de rela!le dlrecta nu a existat sau ilU a pUlllt fi dovedita. poate afecta copiii din punet de vedere psihologic. But until recently there has been little willingness to acknowledge the most powerful reason for concern: the fact that violence on the screen may encourage real violence.. and > thercforc must be >dulycontrolled.It is generally accepted that >vlOlenee on television .It is also> conceded ..Traduce!i in limba romana fiecare propozi!ie din text: It is generally accepted that violence on television can harm children psychologically. C<1nd Cflmc vlolente au fost considerate 0 consccm!a a VLO!elliei imaginare. concern about social effects of television violence rests on the fact that realistic simulations of ferocious violence made possible by the use of film turn the viewer into a witness of.... ingrijorarea cu pm'ire la cfectele s0Cl~lIe ale televi7iunii rczlda in f'aptul Cil slIlIularile real iste de vlo!en\a atroce transfonna telespectatorul intr~uJl martor ~i complIce al unar acte care ar fJ imposibil sa aiba loe in viap rcala.. ..... . ... > Este unanim acceptat fap\ul ca violenta de la televizor poate afecta cop iIi din punet de vedere psihologic. Completa!i eu euvintele lipsa: Este unanim acceptat faptul ca violcnta de la televizor.. can harm children >psyehologically. -6- .. acts which in real life are never likely to be seen. Dar pana de curand oamenii nu prea au fast dispu~i sa recunoasca . and an accomplice to... . no such direct relationship existed or was provable. > Se admite de ascmcnca ea majoritatea adul\ilor considera violcn!a suparatoare ~i in consecinta ea trebuie redusa in mod corespunzator.. > Dar pana de eurand oamenii nu prea au fost dlspu~i sa reeunoasea eel Illai senos motiv de ingrijorare: faptul ca violenp de pc ccran poate incurap violenta in rcailtatc. Vom veri fica aeum cat de bine ne-am insu~it cuvintele noi... ca majoritatea adul!ilor eonsidera vioJenta suparatoare .But until recently there has been little wilingness to >acknowledge . It is also conceded that violence is offensive to most adults to some degree and therefore must be duly controlled..... .. However. ~i in consecinta trebuie redusa in mod corespunzator... Se admite de asemenea . . > Unil producatori de tele\'iziune pretmd ca. . .. Vom folo~n din nOLI propozi!iile din textul nostru ~i Ie vom i'mpar!i in fragmente mai scurte. that violence is >olTenslve to most adults . . > Totu?i.

... transforma telespectatorul intr-un complice. the most powerful reason for >concem. Unii producatori de televiziune pretind ...Some television producers >claim . ... dnd crime violente au fost considerate 0 consecinta a violentei imaginare.. Totu~i...However...ree -7- .. _eel mai serios motiv de ingrijorare. ca in anumite cazuri deosebite... .. that in certain particular cases where crimes of violence were said to have been a reactIOn to >fictional violence . ..... 0 astfel de relatie directa nu a existat sau nu a putut fi dovedita. ingrijorarea cu privire la efectele sociale ale violeniei la televiziune ... . no such direct relationship existed Or was >provahle..... . . .. ... rezida in faptul ca simularile realiste de violenta atroce ." turn the viewer into an>accomplice ... ... concern about social > effects or television violence ... .. Traduceti urmatoareJe expresii In Iimba engleza: unamm acceptat violenta la televizor motiv de ingrijorare controlal din limp violenta pe eCran producatori de televiziune violeniii fictiva relatie d irecta este demonstrabil a transforroa telespectatorullntr-un martor a fi complice [ntr-o oarecare masura > generally accepted > \ IOlence on teleVISIOn > reason for concern > duly controlkd > violence on the screen > tekvision producers > fictIOnal VIOlence > direct relatIOnship > it IS provahle > to turn the \ iewel' into a witness > to be an accomplice > to ~ome deg. ... rests on the fact that realistic >simulations of >ferocious violence .

Yi verbele to do JI to make inseamnii a face.a face rau.a face cercetari.ii face tema pentm acasa . in unele expresii ele nu se traduc ad-literam. in aceasfa parte a leCfiei ne vom ocupa de expresii cu verbul to do.a caka (rufe) ~ a face 0 treaba .a urma un curs . un serviciu .de expresii eu verbul to make. a dauna . a se documenta . iar in a doua parte .a face rau (cuiva) .a face exercitii (de gimnastica) .a face a favoare.a face afaceri a face curatenie .a 0 duce/a-i merge bine/rau do the ironing do ajob do repairs do research do the shopping do trade with do a translation .a face comert cu . lata cateva din cele mai importante expresii cu verbul to do: do one's best do business do the cleaning do a course do damage do a degree (in) do the dishes/the washing-up do one's duty do exercises do a favour do good do (someone) harm do one's homework do the housework do well/badly .a repara .a face cumparaturi . a investiga.a face bine .a obtine 0 diploma (In) .a-l.a face a traducere -8- .a spala vasele a-~i face datoria .a face treburile casnice .a face tot ce-i sta In putinta .De.

Inghite-J.torva perechi de cuvinte care se conjimdii adesea: borrow beside ratse . > This time yOIl wlil do the ironing. > TheIr children are now doing badly at school. Imi fac doar datoria. Cand ai de gand Opre~te-te! Ai >1'11 do the eleanll1g. Este 0 placere sa fae afaceri dumneavoastnl. Asta nll Iti va face niei un rau. >This medicine wlll do you good. > When dId you do a degree in physics? Acum vom repeta sensu! ca. > Could you do me a favour.Sa folosim aceste expresii in propozitii: Am angajat 0 femeie pentru treburile easnice. Pori sa-mi faci un serviciu.Nu voi imprumuta niciodata vreun ban to borrow (from) to lend I'll never borrow any money from him! deJa ell I'll never lend him any money! . tc rag? Nu am timp sa fae aceasta traducerc. > I employed a woman to do the housework. Swallow It.a impmmuta (de la) .a imprumuta (cuiva ) .lend . > lhat won't do yuu any harm.rIse . Cll Acest medicament iti va face bine. > Why haven't yot! done any research this month') Acum eopiii lor se descurca prost la Vrase sa spal vasek Cand ti-ai obtinut licenla in fizica? ~eoala. > You dld a good Job.besides . please') > 1 have n\) [une to do thlS translation. > It's a pleasure to dll business with you. De data asta tu vei calea De ee nu ai Jaeut cercetari luna asta'! >('m only JOlllg my duty. sa faei reparatii? >When are you going to do repairs'! > SlOp it! You've done enough damage! stricat dcstul pana acum! Ai facut 0 trcaba buna.Nu-i voi Impnnuu.1a niciodata vreun bani -9- . > I hate doing the dishes. Voi face curat.

Prices rose last week. in preajrna. > Will you help mc nusc my suitcase. Cine va sta hlnga ~ofer? > Will yOLl lend me a few books of yours. aproape de In afara de. on my way back home I had a car accident. a inalta . langa mine. am avut un accident de ma~ina in drumul spre casa. De la cine ai imprumutat dictionarul? Vino ~i a~eaza-te > Who did you borrow the dictionary from? > Come and sit beside me.beside besides Who is sitting beside him? liinga. ridica mana stanga.Preturile au crescut saptamana tree uta. Poti sa mii ajuti sa-mi ridie geamantanul. he is also a translator. please'! Pe langa faptul ea este profesor de engleza. .Te rag. raise your right hand. Please. Traduceti propozitiile Ulmatoare in limba engleza folosind cuvinte!e mentionate anterior: Poti sa-mi imprumuti cateva din cartite tale. ple<lse') > You can horrow t!Jose hooks from the library. te rag? Dupa ploaie.10- .Cine sta blnga el? Ieri am intiirziat la serviciu. a se ridica . besides. pe liinga asta. to raise to rise a ridica. . > After the rain lhe fl\er will rise. 1 was late for work yesterday. pc liinga . raul va cre~te. te rog? Poti sa imprumuti cartile acelea de la biblioteca. > Who's going to Sit beside the driver') > Besides belllg a teacher of English.a cre~te. mai este ~i translator.

The >surface of the lake is still.Humans need> oxygen to live. .'l? in spatiul extratercstru nici un corp nu are greutate.The trees were >retlectedin the lake. . . Cine a inventat becul electric? . Pe eeranul radarului se pot vcdea vasele inamice.Has this country got guided >missile.. Suprafata iacului este lini~tita. A Completati urmatoarele propozitii In limba englezl! eu euvintele care lipsesc: Soarele impreuna eu planetele care se rotese in jurullui alciHuiese sistemul solar.Who> invented the bulb? . Asta este eea rnai stralucitoare stca de pe eer.Stars are >heavenly bodies.11 - .The >silence was broken by a loud cry. . Stelele sunt corpuri eere~ti. Copacii se reflectau in lac.We'll soon >discoverthe truth.Will you> guide us through the narrow streets? Ai analizat toatc posibl!lUl\ile? . Oamenii au nevoie de oxigen pentru a trai. . 0 vezi? That's the brightest >star in the sky. Can you see it? Vrei sa ne conduci printre striizile inguste? . The sun together with the planets going around it constitute the >Solar System.In outer space all bodies are> weightless.Have you >explored all the possibilities? Vom descoperi adcvarul in curand.PARTEA A DOVA . Uraniul este un material radioactiv. One can see enemy vessels on the >radar screen. . Taeerea fu sparta de un tipat rasunator. .Uranium is a >radioactivematerial.LECTIA 5 . Cand s-a facut aceasta descoperire? When was this> discovery made? Aceasta tara are rachete teleghidate? . .

. The> efew have successfully passed all the tests. acordand atentie formelor de singular substantivelor ~i verbelor: .Where are these> barracks? Lumea spune despre el cit este un hot.Hi convingi parintii. cre~teri Guvernul planifica noi ale impozitelor. Ea are treizeci de vite.The> clergy surpOtt this idea. The >poliL'c ha\c finally caught the dangerous criminal.She has thirty >cattle. . Publicul roman nu este inlcresat de aceasta problema.Our> team Is/are winning.B. lJ se whatwever >mcans you can to persuade your parents. Clerul sus\ine aceasta idee. . The> government is/are planning new tax increases. Unde sunt aceste cazarmi? . A reu~it ultima serie de experimente? Was the latest >sencs of experiments successful? Politia a prins in cele din urma criminalul periculos. . Make sure that the >merchandlse is insured. . In familia mea toti sunt inal~i. Completa~i ~l plural ale Trebuie sa cumpariim avioane noi.My >tllllJly are all tall.> People say that he is a thief. The Romanian >pub!lc is/an: not interesed in this problem.We have to buy new >aircraft. propozitiile in limba engleza. . Echipa noastra este pe punctul de a ca~tiga. la toate masurile ca marfa sa fie asigurata. Folose~te orice mijloace ca s. Echipajul a trecut Cll succes toate testele.12· .

)l ] .groaznic.eu3j u.. a considera.a transmite consequence > ['kenslkw.in consecinta unthinkable .gradat.w)] > [lelst] .13 - .imagine . infiorator.~i acwn vom invata cuvintele care apar in a doua parte a textului nostru. tteptat to adjust onself to > [Jdj\st wAn'selft:l] > ['gru:sgm] ~ a se adapta la gruesome . in conseeinta society .predispus la. programme maker > ['prdugra'tll 'melb] > [tr:enz'mlt 1 .aslfel. terifiant > [' IITIId 3] predisposed to > [.a se dedica.gama de taste . inclinat sa to assume > [g'sju:m] .IIlS] . a crede .gust. prefcrint3.a presupune.realizator de programe to transmit .consecinta as a consequence > [JZ 0 'kcnslbvonsj . Ciliti-1e eu atentie: to be commited to > [bi: b'mltld t:J] . deci.societate gradual > [ 'gr.pri:dIS'P:luzd t:l] . a fi implicat in range (of) > [remd3 (.de neeonceput thus > [5-\5] . a admite.

In urma schimbarilor am fost coneediat. We have to adjust ourselves to new conditions. The programme will be transmitted tonight.Gusturile sale sunt oarecum ciudate.Un asemenea comportament nu este acceptat in societatca noastriL . He seemed to be predisposed to success. Thus. .Trebuie sa ne adaptfllll noilor condi\ii. He presented a wide range of options. EI nu este un specialist. . .EI este un realizator de programe talentat.Sa presupunem ea ai dreptate. . . nu poate ob\ine slujba. ~ El s-a dedieat ajutorarii eelor nevoia~i. . 0 . . He's a talented programme maker.Costul vielii a crescut progresiv.El a prezentat gama larga de OP1iuni. He is not a specialist. he cannot get this job. Do you realize the consequences of your foolish behaviour? As a consequence of the changes I've been discharged.14- . E~ti con~tient de consecin1ele comporUlrii tale nesabuite? . . .Ce am vazut acolo poate fi descris ca inspaimantator. His taste is somewhat strange. Parca sortit succesului. Le vom citi cu voce tare unnarind traducerea in limba romana: He's committed to helping the needy.Emisiunea va fi transmisa in aceasHi seara.Cum pot sa-mi imbunata\esc imaginea? . In consecinta. . Their victory is unthinkable. Such behaviour is not accepted in our society. How can I improve my image? What 1 saw there may be described as gruesome.Victoria lor este de neconceput. Let's assume you are right.lata propozi!ii cu cuvintele noi. There has been a gradual increase in the cust of living.

that by the kind of programmes they transmit they help to form the tastes for which they cater. But television producers and programme makers are unwilling to recognize ..lata a1 doi1ea text despre violenta 1a te1evizor. > Ceea ce decurge ca 0 consecinta a acestui fapt este ca preferin\ele noastre se schimba lent...15 - ..until it becomes possible to transmit scenes which. > In consecinla. > Astfel. . pana ce devine posibil sa se transmita scene care ar fi fost de neconceput cu pu\in timp lnainte. As a result.. As a result. . society gradually adjusts itself to gruesome images shown on television. people predisposed to violence are encouraged to assume that violence is just a nonna1 part of everyday life. > _. Sa traducem acum textul in limba romi'ma: We are told television is commited to providing a range of programmes to suit different tastes. Thus. Sa-1 citlln cu atentie: Violence on television (part two) We are told television is commited to providing a range of programmes to suit different tastes. > faptul ca. persoanele predispuse la violenta sunt incurajate sa creada ca aceasta face parte in mod normal din via!a de zi ell zi. But television producers and programme makers are unwilling to recognize that by the kind of programmes they transmit they help to form the tastes for which they cater. > Nt se spLIne ca televiziunea are datoria sa ofere o gama de programe care sa satisfaca gusturi diverse... > Dar producatorii de televiziune ~i realizatorii de programe nu vor sa recunoasca.. ajuta la formarea gusturi10r pe care ei le satisfac. would have been unthinkable. prin tipul de Ilrograme pe care Ie transmit. What happens as a consequence is the fact that our taste is slowly changed . would have been unthinkable. society gradually ajusts itself to gruesome images shown on television.. people predisposed to violence are encouraged to assume that violence is just a normal part of everyday life. What happens as a consequence is the fact that our taste is slowly changed until it becomes possible to transmit scenes which. not long before. Thus. __ . . soeietatea se adapteaza la imaginile terifiante vazlite la televiziune. not long before.

. prin tipul de programe pe care Ie transmit......Television is >colnmilted to providing >a range of programmes .Vom folosi acum propozitiile din text intr-un exercitiu. 0 consecinta este IS What happens >as a consequence the fact ..16- . . ... society gradually adjusts itself to . persoanele predispuse la vlolenta sunt incurajate sa creada ca aeeasta face parte in mod normal din viata de zi eu zi. that by the kind of programmes they >transmlt they help to form the tastes .... imaginile terifiante vazute la televizor.. to suit different >tastes .. . faptul ca. Producatorii de televiziune nu vor sa recunoasca .. . ..".. AstfeL societatea se adapteaza la . Traduceti expresiile unnatoare in limba engleza: nt se spune > we are told > dIfferent tasks gusturi diverse nu sunt dispu~i sa recunoasca > tlley are unwl111l1g to recognize > It becollles possible > It IS devine posibil este de neconceput ca rezultat. .. ajuta 1a formarea gusturilor . in consecintii.>Thus. . in consecinlii oameni predispu~i sa unthinkable > as a result....... >grucsome Images shown on televislOn.. Traduce\i in limba engleza folosind cuvintele ~i expresiile noi: Televiziunea are datoria sa ofere o gama de programe. as a conseqllence > people [1Jedisposed to > they are encouraged to sunt incurajati sa ..As a result people >predisposed to violence are encouraged to >assume that violence is just a !lonnal part of everyday life.. .. care sa satisfaca gusturi diverse. >Progr<Il11llle makers are unwilling to recognize . Ceea ce dec urge ca faptu! ca." .

> Why are yOll making so much fuss about this thing? > You have made 110 effort to improve your command of English. a trage pe sfoara a face caz.a face a face 0 promisiune rcmarca cerere afinna\ie 0 0 0 Verificati daca ati retinut loate accsle expresii. a face taraboi/galagie a face impresie a pregati mancarea a face 0 gre$eala .a face . Traduceti unnatoareIe propozitii in Iimba engIeza: ~tii cum se face focul? 0 > Do you know how to make a fire? remarca pe care nu am inteIes-o.a face 0 incercare .17 - .a face un comentariu .a face 0 oferta a progresa a face . De ce [aci atata caz de asta? EI a f:icut > He made a remark I couldn't understand.a face focuI a-$i bate joe de cineva.~ ::~::::::: Vd vom prezenla acum expresii cu verhuf to make: make an accusation make an attempt make a Comment make a decision make a difference make an effort make a fire make a fool of someone make a fuss make an impression make a meal make a mistake make money make a noise make an offer make progress make a promise make a remark make a request make a statement .a acuza .a face un cfort . Nu ai !acut nici un efort penlm a-ti imbunatati nivelul de cunoa$tere a limbii engleze .a face bani a face zgomot .a lua 0 decizie a avea importanta ..

dec1aratie lunga > Could you at least make an attempt to smi Ie') Ai putea macar sa incerci sa zambe~ti? > Don't make a noise. It \\ as noticl:ablc. . Trebuie sa fac 0 cerere penlm nai stocuri. The chllJren are asleep. leri a trebuit sa dau la seetia de politie. > When did you makc this dec Ision'. > He makes a lot of money at the Stock Exchange.loose to lose prize price lrH"<llz J > l pr. in limba engleza existd multe perechi de cuvinte eu pronuntie ~i ortograjie asemdnatoare. iti facem 0 aferta pe care nu ar trebui sa 0 refuzi. Copiii au adormit. > Ycsterday I had to make a long statement at the police station. Se vedea claro > > YOll made a great ltnprcssio!1 on him.a sTatui . Sa nu faci zgomot. 0 You haven't made much progress since our last meetlllg. > You made a fool of me. lata cateva dintre ele: prIze to advise . dar eu inteles diferit. > I must make a request for new supplies.) > You shouldn't make an accusation if you Cind ai luat aceasta decizie? N u ar trebui sa acuzi daca nu ai nici 0 dovada.advice . Nu inteleg de ce ai facut atat de elementani.price .' Are vreo importanta pentru tine'? I-ai facut 0 impresie deosebita. in acesl caz diferen(a intre ortograjie $i pronunfie face dislinC{ia intre cele doua substantive. > 1 don't understand why you've made such a slmpk mIstake > Does it make any difference to you'.Why did you make this promise? De ce ai promis asta? Ti-ai batut joc de mine.18 - ..uzl l :leI'valsj . > EI ca~tiga 0 multi me de bani la bursa.pret Re!ine!i cd pronuntam prize cu "z ".usJ > .premiu .sfat in acest caz diferenra cansta ill distinefia dintre un subs/antiv \~i un verb. in timp ce price se pronul1!ci cu "s ". Nu ai progresat prea mult de Ia ultima noastra 'intalnire. 0 gre~eala have no eVIdence. > We're making you an offer you shouldn't reject. to advise adYice > > lXl\.

Am cumparat aceste dulciuri varsat. ~tii > We need your advice. slabit. -. lata diteva exemple eu aeeste cuvinte: Avem nevoie de sfatul tau. Traduceti propozitiile urmatoare.yi pronunfie marcheazii doua cuvinte cu fntelesuri distincte. Reportajul este plin de fapte oribile. dar continuu sa ered eil putem face ceva in aceasta problema. > Do you know the price of this car" > r advise you not to smoke so much. a riltaci . folosind cuvintele noi: Marfa a fost livrata la timp. > pretul acestei ma~ini? Te sfatuiesc sa nu fumezi prea mult. De ce nu vrei sa Infrangere? recuno~ti aceasta > I concede you're right.a pierde. > The merchandise was duly delivered. nu la cutie. r bought these sweets loose. diferenfa de ortografie .to lose loose > [lu:z] > [lu:s] . > This is a 1ictional character. > What prize will you receive: > 1 never lose patience. . varsat inca 0 data. > The report is fu 11 of many gruesome facts. Yom incerca sa obtinem cat mai multe informatii des pre complicele sau. Recunosc eil. Glumele talc sunt jignitoare pentm amandoi. Nu trebuia sa recurgi la violentil. ai dreptate. > Will it suit you to call for me at ten o'clock? > Our company offers a wide range ofservices. > You needn't have resorted to violence. iti con vine sa treci pe la mine la ora zece? Firma noastra ofera 0 gama larga de servicii. > Why don't you want to acknowledge this defeat? > Your jokes are otTensive to hath of us. but I still tllink we can do something about it. Ce premiu vei obtine? Niciodata nu imi pierd rabdarea. not in a box.Iiber. > We'll try to get as much information about his accomplice as possible. Acesta este un personaj tictiv.19- .

Sa exersam acest sunet in propozitii: I'll pack the bag.Urmeaza exercitii de pronuntie In cadrul carora vom exersa sunetul englezesc [:e]. I have no appetite for an apple.ep] > [p:>'kcpsJ > [pa:k] > [la:kJ > lsa:J] Retineti cil inaintea consoanelor sonore sunetul [ir] este putin mai lung. . The man married a fat woman. Sa exersam diteva cuvinte care cantin acest sunet: [a-] back bag cri!ck Paris pa. There's a band in the shop. Pentru a-I pronunta deschidem gura ca pentru a ~l pronuntam e. The cat sat on the mat.cket wrap perhaps pack lack sad > [b:ek] > l ba:g] > [kr.20- . Don't put my bag on the rack! The bag's on the rack. Este un sunet Intre e ~i a.eklt] > [r.ekJ > ['pa::nsJ > ['p.

este ~i translator.besides . . .a face bani . Expresii cu verbul to do: do a business do one's homework do the cleaning I've never done such a good business.Cum ca~tigi atatia bani? . Can you lend me your biclyclc? He was sitting beside his mother. .a face curatenie Nu am mai Tacut niciodata 0 afacere atilt de buna.RECAPITULAREA LECTIEI 5 .a face a-~i 0 afacere face tema pentru acasa .Poti sa-mi imprumuti bicicleta ta? . Diferente de sens intre cuvinte: borrow (from) beside rise I don't remember borrowing this book -lend . 5. .Sta-tea liinga mama lui. 5.De ce nu ti-ai facut inca tema pentru acasa? . 5.raIse from you. Why haven't you done your homework yet? Doing the cleaning isn't my cup of tea.3.1.Ie rog.21 - .Pc l:inga faptul ca este profesor de limba engleza.a face 0 incercare .a face un efort .Nu-mi amintesc sa fi imprumutat aceasta carte de La tine.Nu-ml place deloe sa fae cunitenie. Expresii cu verbul to make: make money make an attempt make an effort How do you make so much money? Why haven't you made any attempt to change this situation? Please.De ce nu ai facut nici 0 incercare de a schimba aceasta situatie? .2. Besides being a teacher of English he is also a translator. make an effort to come here on time. fa un efort sa ajungi aici la timp.. . . .

.Nu mi-ai urmat sfatuI.5. Diferente de pronuntie ~i de senS intre cuvinte: prize advise lose .4.price . l.22- . . You didn't follow my advice. _ Ie sfatuiesc sa renunti 1a fumat. _ EI a ca~tigat premiui intai. I advise you to give up smoking.advice .loose _ Care este pretu! benzinei in tara ta? What is the price of petrol in your country? He has won the first prize.

It is generally accepted that there is too much violence on television. I am only doing my duty as a soldier. Adaugati. 4. 6. 5. verbu1 make sau do inaintea fiecarui cuvant de mai jos: a comment exercises the cleaning a meal a statement ajob an accusation a degree an effort the dishes . Este aceasta teorie demonstrabila? Nu rna vei convinge sa-i imprumut lllci macar un leu. 3. 3. Sa presupunem ca totul va fi gata maine. B. I want to do a course in British contemporary literature. but we were stupid enough to reject it. ci Jignitoare. 6. 2. We need to make a request for more merchandise. 5.23 - . Traduceti 'in limba engleza: 1. He made a great offer. We will have to adjust ourselves to new conditions. dupa caz. Vei face aceasta traducere in timp util? Ne vei spune unde este complicele tau? Remarcile tale nu sunt amuzante.TEMA PENTRU ACASA 5 A Traduceti in limba romana: 1. 4. c. 2.

LECTIA 6 ,
A

PARTEA INTAI

A

A

Completati propozitiile in limba engleza: - The lion is a > quadruped animal.

Leul este un animal patruped. Tigrul este un animal de prada.

- The tiger is a> predatot

Oamenii sunt mamifere.

- Humans are> mamilla I...

PiS1Cii mele

TIU

ii place camea.

.- My cat doesn't like >l1esh

Dinozauni au disparut de milioane de ani. (folositi timpul Present Perfect) Este imposibil sa atiit de salbatice.
imbHinze~ti animah:

- Dinosaurs have been >extinct for mIllions of years. - it's impossible to >tame such wild animals.

Abunda teoriile en pnvire la decizia lui.

- Theories >abounJ as to

hlS

decision.

Ur~ii

hiberneaza. fetita vicleana.

- Bears> hibernate. - She's a >cunning little girl. - Our dog always >barks at children.

Ea este

0

Cainele nostru latra intoldeanna la capii.

Nu-mi plaee deloc sa merg la gradina zoologica.

- r hate going to the >zoo.

Nu va apropiati de aceste animale salbatice.

- Do not approach those >wild animals.

in padurea aceasta vanatoarea este interzisa.
~tii

- >Hunting in this

fore~t

is forbidden.

vreo pasare migratoare?

- Do you know any> migratory birds'!
>Whale~

Balenelc pot disparea in curfmd.

-

may soon become extinct.

- 24-

B.

In urmatorul exercitiu vom repeta utilizarile speciale ale genitivului sintetic ljii ale substantivelor la plural, precum ljii construqiile care sunt compuse dintr-un substantiv ljii un numeral. Completati propozitiile in limba engleza: in zona aceasta sunt cateva proprictati de vanzare. Aceasta a fost singura informatie de care aveam nevoie. ered ca va fi 0 calatorie de doua saptamani. Sunt sute de pasari pe cer. Trebuie sa cumparam duzina de oua.
~

Several> properties are for sale in this area.

- This was the only >piece of information we needed.
- I think this will be a> two-week trip.

- Tnere are> hundreds of birds in tne sky. -- We must buy a > dozen eggs. - The conference was held three >scorcyears ago. - At the meeting there were >scoresofpeople.

0

Conferinta s-a tinut acum ljiaizeci de ani. La intalnire au participat zeci de persoane. Am comandat 288 de lumanari. Aceasta este maljiina cu patru locuri.

- I ordered two> gross(2 x 144) candles.

0

~

This is a> four-seat car.

Ai vazut meciul de ieri? iti aminteljiti de intalnirea de anul trecut?

- Did you see > yesterday's match? - Do you remember> last year'smeeting?
- I want to buy> a few pieces of furniture;

Doresc sa cumpar cateva piese de mobilier. Se spune ca un Miat de patru ani a murit in acel accident. Acesta este un articol de patru pagini.

- A> four-year old boy is said to have been killed in the accident. - This is a> four-page article.

- 25-

Prezentam acum cuvintele noi. Ca de obicei, Ie vom citi eu atentie:

mass media

>[nut's'mi:dldl

- mijloace de comunicare i'nmasa

to appeal to

>[ d'pi:J (t;})]

- a face apel la: (fig) a atrage

literate illiterate
detrimental

>[' IItJnt}

-

a~fabetizat

>[dlbnt]

- analfabet

>f detnrnentl]

- daunator, pagubitor

monster

>[\m'nst:l]

- monstru

spare time

>[spe;} taim]

- timp liber

addicted

>[;}(hktld tlj
>['teli]

- dependent de

telly

- tdevizor (fam.)

exposed to

>[rks'p;Jl)zd t;)]

- expus la

rubbishy

>[ 'rllbl]"l]

- fara valoare, bun
de aruneat

commercial

>[ b'm;J:J;J!j

- reclama comerciala - concluzie, incheiere - In conc\uzie

conclusion

>[bn'klu::;n]

in conclusion

to jump to conclusions

>[ d3!1\np

t~

bn'klu:3 nz l
>[k;;ln'vel]

- a se gnibi sa traga concluzii

to convey

~

a transmite, a comunica

- 26-

Sa studiem ciiteva exemple eu noile cuvinte

~i

expresii: - Televiziunea este unul dintre cele mai putemice mijloace de comunicare de masa.
~

TelevisIOn is one of the most powerful mass media. Does this idea appeal to you? I am literate. I know to spell this word.

Te atrage aceasta idee?
~tiu

-- Nu sunt analfabet. cuvant.

sa ortografiez acest

There are still illiterate people in this country. Your decision may be detrimental to us all.

- Mai exista inca analfabeti in aceasta tara. - Decizia ta poate fi dauniitoare rentru noi toti. - Oamenii pretind ca in acest lac exista un monstru. .. Ce faci in timpul Jiber? - Ei sunt total dependenti de aceste medicamente. - EI iube~te

People claim there's a monster in this lake.

What do you do in your spare time? They are totally addicted to these drugs.

He loves the telly. You are exposed to many dangers. This is a rubbishy love story.

televizorul.

E~ti

expus la multe pericole.

- Aceasta este un film de dragoste lipsit de orice valoare. - Nu-mi place deloc sa ma uit la reclame. - Nu te pripl sa tragi concluzii. - in concluzie a~ vrea sa spun ca acceptam oferta voastra. - Poezia lui transmite
0

I hate watching commercials. Don't jump to conclusions. In conclUSIOn I would like to say that we accept your offer. His poetry conveys a sense of optimism.

stare de optimism.

~~~~
-27-

.,'/if'

.
[iJ

lata acum ultima parte a textului despre televiziune:

Television - "one-eyed monster"

Television is one of the most popular mass media in the contemporary world. It reaches a great number of viewers at the same moment, using both pictures and words. Television appeals to literate and illiterate viewers. Some people claim that it is, however, detrimental, calling it "a oneeyed monster". It occupies a good deal of our spare time. Children, for instance, are addicted to the telly. They are unwilling to do their homework, read books, or go outside because they must watch their favourite programmes. Adults neglect their duties because of television. When f~milies watch television, they do l10ttalk with each other, they do not exchange the news of the day because television demands absolute silence. Moreover, the quality of some programmes is very low. Viewers are often exposed to rubbishy cartoons, films, shows, commercials, or violence. In conclusion, one can say that television is a method of conveying words and pictures but it can also prevent people from communicating with each other.

Ati inte1es textulill intregime? Sii-I verificam traducand fiecare propozitie in limba romana:
Television is one of the most popular mass media in the contemporary world. >Tckviziunca estc unul din cele mai importante mijJoacc oe comunicare in masa in lUlnca contemporana.
> Ea reuneste un numar important de

It reaches a great number of viewers at the same moment, using both pictures and words. Television appeals to literate and illiterate viewers_ Some people claim that it is, however, detrimental, calling it "a one-eyed monster".

telespeclatori t11 acela~i moment, folosind atat imagini, cat $i cuvinte.
> TckviZlunca atragc aIM telcspectatori

cultivati, cat 9i analfabep. > Unii sustin cii este tOlu~i daunatoare. numind-o "monstrul cu un singur ochi".

It occupies a great deal of our spare time.
Children, for instance, are addicted to the telly. They are unwilling to do their homework, read books, or go outside because they must watch their favourite programmes.

> Ocupa

0

mare parte a timpului noslru ilbcr.

> Copiii, de excmplu, sunt dependenti de
televiziune.
> Ei
ilU VOl' sa i~1 faca lema penrru acasa, citeascit ~,,1lI .sa iasa la joaca. dCO;lrecc lrcbuie S~l unnarcasca programcle prefcrate.

~a

..

- 28-

Adults neglect their duties because of television. When family watch television. they do not talk with each other, they do not exchange the news of the day because television demands absolute silence. Moreover, the qual1ty of some programmes is very low. Viewers are often exposed to rubbishy cartoons, films, shows, commercials, or violence. In conclusion, one can say that tele\ ision is a method of conveying words and pictures ... ... but it can also prevent people from communicating with each other.

> Adultii i~i neglijeaza obhgatiile datorita telcvizlunii. > Ciod se uita la televJZor, membrii familici nu vorbesc intre el. nu comcntcaza ;;;tmlc zllci, deoarece pentru a urmari programele de tc!evizlune e neVOle de 0 hmste absoluta. >

In plus, calttaka unor programe este foarte
indoleloica.

> TelesJ1cctatoril sunt adesea expusi la vi7ionarea de descnc ammatl:, fill1lc, sJ1cctacole, I eclame stupide sau ]a vlOlcntil. > In conelune, se puatc spune ea tc1cvizlunea C'ite 0 metoda de a lransmite euy inte ~! Imaglll1. .. >. dar poate in egala masura sa impiedice oarneni, sa comun icc lI11ul eu cclalalt.

Vom verifica aculTl dacii ati

rc~inut

noile cuvinte. Completati propozitiile urmatoare: - Television is one of the most popular > mass medIa. - Television >appeals to literate and illiterate vlewers.
~

Televiziunea este unul din cele mai populare mijloace de comunicare in masa. Televiziunea atrage atat telespectatori cultlva~l cat Sl analfabe~i. Unii oameni afirma ca televiziunea este daumitoarc. Ei
0

Some people claim that television is >(ktnmcntal.

numese "monstrul eu un singur oehi",

- They call it a "one-eyed> monster",
- It occupies a good deal of our >spare time.

Ea acupa 0 buna parte din timpul nostru liber. Copiii sunt dependenti de televiziune. Telespectatorii sunt adesea expu~i la reclame de proasta calitate. In concluzie, se poate spune cil televiziunea este un mijloc de a transmite cuvinte ~i nnagini.

~

Children are> addicted to the telly.

- Viewers are often >ex.posed to rubbishy commercials. - > Jn conclusiol\ one can say that television is a method of >conveying words and pictures,

- 29-

Sa traducem In hmba engleza cateva expresii care apar in text: unul din mijloaccle de comunicare in masa

> one of the mass media >
(0

a atrage
in lumea \:ontemporana

opp.:al to

> in the contemporary world
> a good deal of spare time > addicted to the telly

...

o buna parte a timpului Ii ber dependent de teIevizor
a-~i

neglija obligaliile

> to neglect one's duties > to demand absolute silence
> low quality of the programme

a cere Jini~te deplina

calitate scazuta a programului expus la reclame stupide

> exposed to
> rubbishy
cummerci.~ls

$tiri deja ell verbul to have apare in multe expresii ~;i /Ht se traduce il1totdcuuna ad-literum. Sd repetdm ill cOlltinuare cafeva expresii de acest gen ~i sa inl'CJrl/m unele noi:
have an accident have a baby - a avea un accident - a
~

na~te

un copil

have a cold
have a fit have an idea have a headache have an interview have a look have breakfast, lunch etc. have a party

a fi racit
0

- a avea
~

crizalun atae idee durere de cap

a avea

0

- a avea

0

- a slIsline/avca un interviu

- a arunca 0 pnvire - a servi micul dejun/pranzul
- a da
0

petrecere

have a rest
have a swim have a thought

- a se odihni

- a inota, a face 0 baie
- a-i veni lin gaud, a avea de gand

[fuWr:~~
- 30-

Folositi aceste expresii in propozitii pe care Ie yeti traduce in Iimba engleza: Haideti sa inotam. La cc ora serviti priinzul? Sotia sa va na~te in maio Mi-e tcama ea am avut un mie accident in bucatarie ~i ca am spart toate paharele. Fac bale in fiecare dlmineata. In dimmeata asta am avut a durere de cap ingrozitoare.
N u ai nici cea mal vaga ldee cum ma simt.

> Let's have a swimm.

> What lime do you have lunch'!
> I[is wife IS having a baby in May.

> ['m afraId [ had a bttk accident III the kitchen
and broke all the glasses
> Every morning 1 have a bath,

> This morl1lng I had a Sphttlllg headache,

> You haven't got the slightest idea how I feel.

Astazi voi sus~ine un interviu pentru 0 slujba,

> ["oday I'm lUl\ ing an llltervlew for a job,

> Have a look at It!
Yom da a petrecere in seara asta.
··? VII,

> We're having a party tonight.

Are you comlllg?

Tocmai mi-a vemt un gand - ce se va intiimpla daca ea uita sa faca asta?

> ['ve Just had a thought -- what will happen
if she forgets to do it'l

Yom invata acum ciiteva forme de plural neregulat al substantivelor:

singular cnsis ['kl ,lIS1S] thesis
[ '81'SIS]

plural - criza cnses [ 'krulsl.z] theses ['8i:sl:z] cntena [krat'tldrIJ] - fenomen phenomena - fenomene - crize

- teza

- teze

criterion [ krm'tlJflJn] phenomenon [fJ'ncmJngn J medium ['mi :dlJ!1l1

- criteriu

- cnteril

[1'1 ncm:mJ]
- mediu media ['mi:dIJ]
~

medii

- 31 -

Traduceti propozitiile unnatoare in limba romana:

There have been many economic crises in this country since the end of World War 11.

> In aceasta tara au [ost 111Ultc CflLe economice de Ia s[ar~itul cclui de-al dOllea razboi l1londial.

I have never examined such strange phenomena.

> Nu am cern.:tal nlciodata renomene alat de stranl1.

A new project will be made according to new criteria.

> S\.: va t'labora un nou proi\.:ct in confofll1ltate
ell noile criteril.

When will your M.A. theses be completed?

> Cand VOl' fi gata tezelc tale tale pentru titJul de master')

The mass media are very powerful these days.

>]n zJlde noastre InI]loacele de comunieare in masa sunt {oane putcrlllce.

Vom repeta acum cateva cuvinte din textul prezentat in acest caiet de studiu:

Ce desene animate sunt astaz! la televizor?

> \Vhat cal toons are on today?

Sunt prea multe reclame la telcvizor.

> There arc too many commercials on

rv

La

Ce

concluzii ai ajuns in timplll fntalnirii?

> What conclusions dIU
the l1lcctmg')

yOU

comt: to dUllng

Se transmit prea Illlllte emisiuni proaste.

> They hroadcast too many rubhishy programllll.:s

Mass-medIa a criticat declzia pre~edintelui.

> The mass media have criticized
the president's deCIsion.

Nu pot sa cred ca unil oameni din tara noastra sunt inca analfabeti.

> 1 can't heli.?ve it that some people in our country are still lilliclate.

Aqiunea lor dauneaza firmei noastre.

> Th\.:ir action is detrimental to our compan:

Ideile lui nu m-au atms niciodata.

> H1S ideas

ha~c ne\er appealed

to me.

Nu trebuie mult timp ca sa devil dependent de alcool.
Imi place sa pescuiesc in timpul llber.

> 1t doesn't take long to become addicted to alcohol.

> I like C\Sl1111g

In

my SjJilre time.

- 32-

E timpul sa facem

~i

un exercitiu de pronuntie.

Yom repeta sunetul [e J, care este foarte similar celui din limba romana. Pronuntati cu atentie cuvintele urrnatoare: [e] tell breild be.st ke.ttle Fre.nch fntnd ge.t merry

> [tel] > [bred] > [hest] > [ketl] > [frentn > [[rend] > [get]
> l'men]

lata diteva propozitii eu noile euvinte: Get the ke.ttle. These are merry friends. This is the best breild I've e.ver eaten.

Yom exersa in continuare doua sunete foarte apropiate: [a:] :;;i [c]. Pronuntati urrnatoarele euvinte, fiind atentl la diferenta dintre acestea: [e] cattle
marry

kettle merry me.ss

mass man

me.n

~i

acum sa repetam acest sunet in propozitii:

That man is looking at the me.n. Fre.nch cattle She married a me.rry man.

- 33-

LECTIA 6 - PARTEA A nOVA •
Aceasta parte a 1ectiel este dedicata recapitularii intregului material pe care I-am invatat in ceJe doua lectii. Traduceti propozitiile unnatoare in limba engleza: Nu
~tiu

cum sa fae afaceri in aceste conditii.

> I don't know how to do business under such
Cln:Ull1stances.

Cum te deseurci 1a universitate?
A~

> Uow arc you dOlllg at the university'! > I'd like to know how to make a lot of money. > 1 hope It WDn"t make any difference to you. > You math.: a rude remark abollt her. > YDU must make some eff0l1 to pass this exam

vrea sa ~tiu cum pot ca~tiga multi bani,
0

Sper ca nu are nic! Ai tacut
0

importanta pentm tine,

remarca grosolana la adresa ei.

Trebuie sa faei putin efort ca sa treci aeest examen. De ce faei promisiuni pe care nu intentionezi sa Ie respeqi? Din eand in ciind, izbucnqte in ras. Voi incerea sa-mi schimb comportamentul. Nu am Idee cum s-a lntamplat. Ieri am dat 0 petrecere. A fost grozav.

> Why do yOU make prOlllises which yOU don't intend 10 keep')
> Occassionally, he has a fit of laughmg

> I'll make an attempt to change my behaviour.
> I have no Idea how
1l

Iwppened.

> Yesterday we had a P:lI1Y. It was temtlie.
> Don't make so mucll nOIse. Our father IS llrec and needs a rest.

Nu mai face atiita zgomot. Tata este obosit ~i are nevoie de odihna.
Violenta nu ar trebui sa fie un mod de a rezolva problemele.
El a recunoscut ca a tacut
0 gre~eala.

> Violence shouldn't be a means of solving
problems
> I Ie acknowledged he had made an error
> I can no longer stand
hiS

Nu mai pot sa suport remarcile lui ofensatoare. Credem ca in urmatoarele are complicele lui va fi arestat. Sunt bucuros ca te-ai angajat sa pregatqti mancare pentm saraci. Este de neconceput ca ei sa
ca~tige

offensive remarks

> We believe his accomplice wlll be arrestet within the next fev-. hours. > I'm glad yOll arc commItted to preparing meals for the poor.

alegerile.

> Irs unthmkable they' II win the election
>She
hilS

Ea are gusturi bune in materie de muzica.

a good taste

In

music.

- 34-

Ai indraznit sa faci asta? Nu are rast sa-I intrebam. mi-a~ > My man lage broke up two years ago. putm! Tocmai rna irnbrac. > Did you dare (0 do if! > Irs no usc asking him. > W<!lt a mlnu1c' ['m. Am ramas rara bani. > Nothing will stop him from commItting the CrIme. Cine te-a expus la asemenea perieole? Sper sa depa~im curand criza. De la cine ai imprumutat aceasta bicicleta? Aceste criterii sunt de neinteles pentru majoritatea dintre noi. Vom incheia leqia cu un exercitiu de recapitulare. > How much vvere potatoes a month ago" > Which of my brothers are you In indragostiUi? love WIth? Casnicia mea s-a destramat acum doi ani. Traduceti in limba engleza: Nimie nu il va opri de la comiterea crimei. > Who lent him so much money? > This is the strangest phenomenon that I've ever seen. Cat costau cartofii acum a luna? De care dintre fratii mei e~ti > He gave me a good piece of advice. . > I must have my car n:raired. I \\ould huy a new car. o ma~ina noua. > Not a S1!1gle \\ord did he say for two days. Ce te-a racut sa spui un lueru ca acesta? > What made you say such a thmg'? EI mi-a dat un sfat bun. ma~ina Trebuie sa-mi dau la reparat. > What do yon say to a glass of whisky? > The more I knU\\ hilR the less 1 like him. > Who did you borrow this bIke from" > These criteria are not understadable to most of us. Ce ai zice de un pahar de whisky? eu cat 11 cunosc mai bine. A~teapta > ShOll Id you change your plans. Daca a~ avea mai mul\i bani. > l' \ ~ run out of money. cumpara > If only I had mOle money. > Who exposed you to such dangers" > I hope we'll soon get out of the crisis. Daca intentionezi sa-ti schimbi planurile.Cine i-a imprumutat atatia bani? Este eel mai ciudat fenomen pe care I-am vazut vreodata. let us know. eu atat imi place mai putin. sa ne spui ~i noua.lust gettll1g dressed. Nu a seos nici un cuvant timp de doua zile.35 - .

Ma~ina trebuie curatata cat seen this month? > Let's go climhmg next weL'k. 10 be cleaned as quickly as mai repede posibil.Se spune despre el ell.told me the truth. >The car has rll'SS I bIe. >You'd rathe:. > What films have VOli Daea uu ne grabim. am 0 ma~ina. -36- . Este timpul > He is said to knolV intlLlential people Sa plecam. >I1's time we left. > I wish I had a car. Nu a venit nimeni. A~ dori !iii be going.e'l! miss the train. >} must Trebuie sa pIce. >Nohody came.zne~ti sa vorbe~ti a~a? ~tii cumva unde loeuie~te el? >HO\v dare you speak hke tIm'! >Do you happen to know where he lives? >L/nlcss we hurry. dld they'! >The weather is getting belIer and better. nu-i a~a? Vremea se face tot mai frumoasa. ar cunoa~te persoane influente. vom pierde trenu!' Ce filme ai vazut luna asIa? Hai sa mergem sa facem alpinism saptamana vlitoare. > Do you mind if 1 smoke'! A~ prefera sii-mi spui adevarul. Te deranjeaza daca fumez? Cum Indrll. \.

RECAPITULAREA LECTIEI 6 . The phenomena cannot be stopped.criterii . . Nu am mai avut nici am fast external.Cand a avut acest accident? In aceasta diminea~a am avut un interviu pentru a slujba. . .a face baie .a avea un accident a sustine un interviu a avea un acces.fenomen -mediu criteria phenomena media . . . Expresii eu verbul to have: have an accident have an interview have a fit have an idea have a bath When did he have this accident? This morning I had an interview for a job.fenomene -medii We must establish new criteria. . a-i veni 0 0 criza idee .Mass media este illlpotriva noastra. The mass media are against us.Cat de des faci baie? .Lui Tom ii vin intotdeauna idei grozave.37 - . 6.2.Fcnomenele nu pot fi aprite. How often do you have a bath? Tom always has splendid ideas. I haven't had any fit since I was discharged from hospital. Substantive cu forme neregulate de plural: criterion phenomenon medlUm .1. 0 criza de cand 6.criteriu .Trebuie sa stabilim criterii noi.

reclama atat de ciudata. You cannot remain here any longer because you are exposed to their attack.TEMA PENTRU ACASA 6 A Traduceri 'in limba romana: 1. Numai jUlmltate din ace~ti copii nu "a scrie " ~i "a citi") Nu am mai yazut pana acum 0 ~tiu sa scrie ~l sa citeasca. 3. e. You oughtn't to look down on them only because they are illiterate. Traduceri in limba cngleza: 1. B. 2. (nu folositi "to eat") Sotia ta a ayut un accident. 2. 4. d. 5. How many times have you had this fit since I examined you last time? I haven't got the slightest idea how to handle this problem.38- . medium phenomena criterion theses cnS1S b. (nu folositi yerbelc 4. Is it true that more and more women want to have their babies by natural childbirth? 1 am addicted to nicotine. 6. c. 3. Nu iau nieiodata micul dejun. 6. De cat timp yei avea nevoie ca sa termini teza pentru litlul de master? Nu crezi eli sunt prea multe reclame la televizor? C. 5. Subliniati substantivele din grupul de mai jos care sunt la plural: a. .

)J > [bn'si-dJ . maiestrie. incheiere -.concluzie.criza . a face apella . a comunica .:1'pi:IJ > [J'sju:m] .a se dedica.a atrage.a crede .z] > ['kralsls] > lkr:u'tIJn:mj > rdetnmentll . preocupare.a afinna. a sus~ine.dependent de > [:J'd3i\st wAn'selft. accomplice to ackowledge addicted to to adjust oneself to to appeal to assume to claim command commercial commited to to concede (to) concern > [J'kAmphs] ~ complice recunoa~te > [Jk' nelld3J .efect .a recunoa~te > [k:m'sJ:n] . atroce > ['dju:ll] > [I'fckt] > [Iks'p:xml tJ] > ['flkJJn:l1 J . a avea legatura eu. imaginar .expus la .treptat (adjectiv) .a transmite.VOCABULARUL LECTIILOR 5 SI 6 .reclama > [klerm] > [b'ma:nd] > [b'nlllId I.criterii > ['kr:lISl.daunator .In concluzie .crize . corespunzator .comanda. pricepere .a se pripi sa traga concluzii > I 'k15nslkwJllS] - consecin~a .a ajunge la 0 conclusion to come to conclusion in conclusion to jump to conclusions consequence as a consequence to convey cnses cnsls criteria criterion detrimental duly effect exposed to ferocious fictional gradual gradually > [bn'klu::)nj concluzie .a privi. a fi implicat in .a se adapta la .a .la timp.)] > [.criteriu .treptat (adverb) -39- . a pretinde .in consecinta > [kJn\el] .feroce. interes .fictiv. .

a transmite .. ofensiv > [[I'nemlng] > lfI'ncmm.de neconceput > [tra. cu carte ~ > ['[rtJnt] > [m<es 'mi:dig] > ['mi:dldm] > ['mens!.fenslv] .Iiber .)te] > [0/\5] - a~adar.astfel .fenomen ~ predispus la programme maker provable psychologically range (of) rubbishy simulation society . preferin!ii ..violen(a -40 - .demonstrabil .gruesome illiterate image literate mass media medium monster offensive phenomena phenomenon predisposed to > ['grU:Sdm] > [(ll1:ml] > [' lm1d3J ~ infiorator .analfabet .:nz'mlt] > [An'8illKJbl] unthinkable violence > ['V31::lbns] .fenomene .din punet de vedere psihologie ~ ~ > l'pru:v. jignitor.monstru > [.1] .] .)] ~ir/gama de > ['rAbIJIJ > [Sll1lju:'lelfn] > [S8'S'l18tl] fura valoare.mediu .realizalor de programe .\.imagine .:.lognem 'merk.(...pri:dls'P.cultivat.)] mij loace de comunicare In masa . de aceea thus to transmit .timp liber > [telstl > ['teh] .lUzd t..dczgustiltor.)'kd3Ikh] > [rcmd..ln] > [. bun de aruncat simulare .societate spare spare time taste > [spe.)bl] > [5~lIk.televizor telly therefore > ['8e.:l] > ['pr.gust.

Don't approach this >chcclah! . Aeestea sunt animale salbatice.Are there any >polar bears in this zoo? . . Vulturul hoitar este una dintre cele mai respingatoare vietllitoare. .I've never seen so many> bcdles at a time. These are >savagl: animals.These> sharks are particularly dangerous. '" Sa repetam mai intai unele structuri 1exicale reguli gramaticale..I think it is inhuman to keep animals >cagcs. . Don't make them angry or else they'll attack you. Cuvantul acesta nu exista in limba engleza. Ciind te·a Nu vei in~epat viespea asta'! reu~i niciodata sa ne intreci.That word doesn't >cxist in English. A in primul exercitiu completati propozitiile in limba engleza: Ce colti frumo~i are acest elefant! .What nice >tusksthis elephant has got! . Cu ce se hranesc aceste animale? Aceste animale obi~nuiesc sa-~i urmareasca prada in zori de zi.LECTIA 7 . cuno~ti? . Ace~ti . Ce animal este dungat? Hiirtia asta se rupe u~or.1- .This paper >tears easily. .. Existi vreun urs polar in aceasta gradina zoologica? Sotia mea se teme de insecte.When did that >wasp sting you? . obi~nuiam reehini sunt deosebit de perieulo~i. The >vullure is one of the most repellent animals.What do these animals >feed on? These animals usually >stalk their prey at dawn. .What >r~ptilcs do you know? Lll sa tii animale1e .My wife is afraid of>msects. Nu Ie infllria fiindca te vor ataca. Ce (tipuri de) reptile Cred ca este inuman in cu~ti. Nu te apropia de ghepard' Cand eram de varsta ta sa vanez crocodili. PARTEA INTAI ~i .Which animal is >stripcd? . .You'll never manage to >outrun us.When I was your age I used to hunt >crocodi les. . Nu am mai vazut niciodata atatia gandaci la un loc.

>That dog's fur is striped. Yezi dintii acestui caine? 8lana accstui dlinc cstc vargata. ~eoaHi.I hope they will >keep Ollt of harm's way. £1 cstc pc moartc.B. . Acel camion din rata casei este al fratelui meu eel mai mie. .This morning r was >at the grocer's. you could be a little bit more patient! . You should >keep him at arm's length.He's >at deatll's dam: . Pentru numele lui Dumnezeu. Sper ca se VOl' feri de primejdii.Do you know my oldest >coLisin's hushand? . Aceste creioane sunt ale tatalui meu. -2- . Completati mea este mai scumpa dedit cea a parintilor mei. £i locuiesc la 0 .These pencils are my >father's.My car is more exprensive than my >parents'. II ~tii pe sotul veri~oarei mele celei mai mari? Casa lui John va fi vanduta curand la lieitatie. Nu ~tiu ce sa rna mai fac eu fiul meu. in dimineata asta am fast la bacanie. aruneiHura de bat de They live within >a stone's throw of the school. . Yom repeta acum genitivul sintetic propozitiile in limha engleza: Ma~ina ~i cftteva expresii care cantin aceasta structura. I'm >al my wits' end what to do with my son. >For goodness' sake. .>Today's papers have already been sold. Voi face asta de dragul parintilor mei. ai putea sa fii mai rabdator. Ziarclc de astazi s-au vandut deja. ['11 do it for>my parents' sake. Nu vindem haine pentm copii.Can you see >that dog's teeth? . That lorry in front of the shop is my younger >hrothcr's. AI' trebui sa-l tii la respect. .>Johl1's house will soon be sold by auction. .We don't sell >children's clothes. .

a continua > [bi: .a fi cople$it de (un sentiment) a sense of guilt > [ J sens JV gil t] un sentiment de vinovatie threshold faint tiny presumably > ['fln:JJolu] > l felJ1t] :> Itaml] .a observa.a-i parea rau pentru .a aduna.1:1 I:J:Z] . a remarca a arunca 0 to hold on to spot > [hJold Jnl :> [spJt] to take a peek to kid privire a-~i > [kid] .) .a a~tepta.11 .cautar-e.\. a fugi > fbi: '.alee (pentru auto) a nu avea niei cea mai miea/vaga idee . a ridica 'sbltlSt ill'dl:l] > [plk "p] > l Ji: I 's:lrl [:) J .a alerga. ca tacamu I sa tie complet to oversleep > r .luv.a pomi 0 lna~ina > ['uralvwcl] > lID! tJ hac\ 0.a rade de eineva.pentru a pune capac la toate.a incepe. bate joe de cross my heart (to) search > lkrJs :> r SJ:1J] Illal ha:t I pc cuvantul meu .prag .a ascu lta eu lllaTC atentie a fi numai ochi ~i urechi .micu\ > lpn'zlu:Il1Jblrl -3- probabil .')k\1l1 \VIIS] .Sa II1Vatam acum noile cuvinte ~i expresii care vor aparea in primul dialog prczcntat in aceasla leqie: adventure to go ahead to be all ears > l Jd'ventIJ] .1nJ~ms] .a dormi prea mult. a identitica. stins .JUYJ'sli:p] to make things worse > rlllelk 8c'lz Win] to get a car started driveway not to have the slightest idea to pick lip to feel sorry for :> [get J ka 'sta :tld] . zadarnic > rp:elF :lfk.slab. a diuta futile pangs of conscience :> [fj 1I: till 11 - inutil.aventura . mustrari de con~tiinta to rush to be overcome with > [1'. cercetare. a se trczi tarziu .remu~cari. a sta putin .

Cand ai observat aeest obiect pe alee? Numai putin. El va pleca probabil maine in Anglia. Este atai de micuta. The search will soon end. L-am cautat. sa arune Glume~ti! 0 privire pc meniu. To make things worse. Cautarea se va incheia in curand. Pe euvantul meu! Imi pare rau penlm cI. Why do you still feel a sense of guilt? She opened the door and stood on the threshold. Look at that kitten! It's so tiny.De ce mai ai inca un sentiment de vinovatie? .Suntem plictisiti ~i eautam ceva palpitant. . . The car turned into a dark driveway. This morning I overslept again. but we found nothing. I was shori of money. I can hear even the faintest sound. Nu trebuie sa alergam. Sa Ie eitim eu atentie: We are bored and looking for adventure. Poveste~te-mi despre petrecere. We searched him. lar am dormit prea mult in dimineata asta. . in fiecare dimineata imi este greu sa pornese ma~ina. a cotit pe 0 alee intuneeoasa. The discussion went ahead immediately. You've got to be kit.Ea a deschis u~a ~i a ramas in prag. A~teapta lIe stopped to pick up two shells. Ca tacamul sa fie complet.Am fast cople~it de surpriza. There is plenty of time. . Este adevarul adevarat. Nu este vina tao Avem destul timp. Cross my heart! putin. dar nu am gasit nimic. It is futile to argue with him. YOli shouldn't feel any pangs of conscience.Yom prezenta in eontinuare propozitii eu noile cuvinte. Prive~te pisicuta aceasta. When did yOli spot it in the driveway'! Let me take a peck at the menu. J feel sorry for him. Hold on a little bit. Mi-a disparut portofelul. Te ascult cu toaHi atenlia. My wallet is gone. We needn't rush. ~tii tu unde este'? Eu nu am nici cca mai mica idee. It's not your fault. EI s-a oprit ea sa ridiee doua seoici.Aud ~i eel mai slab sunet. I was overcome with surprise. . Ma~ina Every morning I have trouble getting my car started. Tell me about the party. Este inutil sa te certi cu el. -4 - . Do you know where it is? I haven't got the slightest idea. I'm all ears.Discutia a inceput imediat. He will presumably leave for England tomon-ow. Nu trebuie sa ai remu~eari.lding! It's all true. nu mai aveam nici un ban.

I got back to my car and saw my puppy wagging its tiny tail. Incredible. Exactly so. I was overcome with joy. When I touched it. it makes a good story. it's all true. 1saw a little creature asleep in the driveway. Finally. When I was driving back home.Sa citim dialogul. Still. I couldn't help thinking about that poor little creature. It was a puppy. Mary se intiHne~te cu John ~i Ii poveste~te 0 intamplare ciudata. To make things worse. I searched my car and the petrol station. I'm all ears. I felt sorry for it. You must have felt pangs of conscience. In the meantime I spotted a nice photo album and decided to take a peek at it. Hold on a minute. but I was already late and couldn't take it home. You must be kidding! No. I went to pay for the petrol. I love listening to your incredible stories. my bag and the puppy were gone. I couldn't get my car started. leaving the puppy in the car. On my way to my uncle's place I stopped at a petrol station to buy some petrol. Anyway. There's nothing exciting about that. As you know last Saturday I was on my way to see my uncle George. I was overcome with a sense of guilt. so I put it in my shopping bag. Suddenly. Cross my heart! I looked around. When I got back. I rushed to my uncle to tell him about it. Do you know what it was? I haven't got the slightest idea. When I was crossing the threshold. When I got back it was dark and foggy. but I couldn't find it anywhere. I opened the door. I got out of the car and picked it up. Do you know how it got there? I think this will presumably remain an unsolved mystery. What happened next? I put the puppy in my bag and drove off to see uncle George. It was so dark that when I came near the street door I could hardly find the keyhole. I'd have felt the same. I was a bit in a hurry because I had overslept. It was lying asleep. I felt it shivering with cold. but my search was futile. J: M: J: M: J: M: J: M: J: M: J: M: J: M: J: M: J: -5- . You can imagine how I was feeling at the moment. Go ahead. I heard a faint sound. I stopped the car and got out. Mary is telling John about a strange adventure M: I haven't told you yet what happened to me last Saturday.

0 > In drum spre unchiul meu Ill-am oprit la benzin'lrie ca sa cumpar benzina. IlU putcam porncse l11a~ll1a. > Imi parea rall pentru el. > I\h grabeam putin. > Intre timp. tot cc Ii-am spus e adevarat. am vazut un album foto dragut ~i Ill-am hotanll sa ma uit rutin la el. I'm all ears. 1 felt it shivering with cold. > Da-i drumul. a~a ca l-am pus in saco~a. When 1 touched it. fiindea ma trezisem 1 was a bit in a hurry because 1 had overslept. > Lind m-am intors. 1 couldn't get my car started. On my way to my uncle's place I stopped at a petrol station to buy some petrol. > Deodat!l. Pe cuvfmtul meu l -6- . When I got back. You must be kidding! No. Cross my heart! intar7iere ~i nu-l putealll lua aeasa. imi place sa te ascLilt po\'cstind int:m1pl~\ri incredibde. In the meantime 1 spotted a nice photo album and I decided to take a peek at it. 1 saw a litte creature asleep in the driveway. Suddenly. am vazut un animal mic donnind pe alee. am simtit ca tremura de frig. my bag and the puppy were gone. it's all true. To make things worse. > Ca tacamul Sa~1111 sa fie complet. > A~teapta a clipa. Hold on a minute. > Glume~til ~i ca1e]u~ul > Ha nu.Sa traducem acum cateva propozitii din dialog in limba romana: Go ahead. I got out of the car and picked it up. saco0a disparusna. but 1 was already late and couldn't take it home. I love listening to your incredible stories. so I put it in my shopping bag. > Am ie~jt din ma~illa ~i I-am Illat. Te aseult eLi toata aten\ia. dar eram deja in 1 felt sorry for it. tarllu. > N-am l1lci cea mai vaga idec. 1 haven't got the slightest idea. > C<'ind I-am atins.

Why was Mary in a hurry? ':' Sh. > She put It in her shopping bag. Raspundeli la cateva intrehari pentru a verifica daca ati inteles dialogul: Who did Mary visit last Satmday? > Mary visited1ler ullcle George last Saturday. but my search was futile. it was. ~hc had What did shc see in the driveway? Where did she put the puppy? Where did she stop on her way to her uncle's place? Was the puppy gone when Mary got back to the car'! Did Mary find the puppy at the petrol station? Did she eventually tind the puppy'? Where was the puppy? How did Mary feel? > She saw a puppy in the driveway. I was overcome with joy. When I was crossing the threshold.. > Probabil cil avcai l1lustrari de con~tiintiL I rushed to my uncle to tell him about it. > $i eu m-a~ fi simtit la tel. > Fram cople~ita de bucurie. > No. > Am cautat in in zadar. > M-am intors la llla~illa ~i am \ azut ca!elu~ul d. > Prohahil ca acesta \'a r. > She was overcome with joy. L totu~i 0 po\este intcresanta. dar You must have felt pangs of conscience. ma~ina ~i in benzinaric. Still. . I was overcome with a sense of guilt. lncredible. > Yes.lnd din codi\a. > Yes. > !ncn:dibil. J think this will presumably remain an unsolved mystery. I got back to my car and saw my puppy wagging its tiny tail.7- . she did. it makes a good story. am auzit un sunet slins. she didn't.1 searched my car and the petrol station.lmill1e un mister nede7lcgat. I'd have felt the same.: was lf1 a hlllry hecause overslept. > Cind treceam pragul. > She stopped at a petrol station. > It was in the car. > Eram cople~ita de un sentiment de vinovatit:. > M-am grabit spre locuinta unchiului meu sa-i povestesc intamplarea. I heard a faint sound.

.

.

supcirarea sau iritarea vorbitorului.ghLtQ) have opened the window.. She 'l'LQ. Probabil cil. (dar nu a cantat) Probabil ca era prima lui vizita in SUA.dthe train..Ea a intarziat trei are .in ticest caz flU putem fnlocui construcria could have cu can have deoarece ultima apare numai fn propozi{ii negative .dn't have worked so hard. b. Trebuia sa ceri voie. (necesitate) .to stay in his office.. Traduceti urmatoare1e propozitii in limba engleza dupa modelul constructiilor pe Care tocmai Ie-am discutat: Ea urma sa cante la Coven Garden.s. Might have este simi/w' constructiei folosite anterior.EI a trebuit sa ramana la birou. fi facut asta daca eram in locul tau. > I needn't have worried ahoul the exam. It.hu.e. > 1 wouldn't have done it if I were you.. Nu trebuia sa muncesc atat. (dar am muneit) 5. dar e. He's late.1O- . it is possible..dooe that. Might have exprima.. I s. Aceastci propozi!ie d{ferd de propozi{ia: I didn't need to work so hard.s. (supozitie) . 1 passed it easily.a. Ambele constructii pot fi inlocuite cu expresia "este posibil" .Este posibil ea el sa fi pierdut trenul. L-am luat u~or.ul. (dar nu am deschis-o) -Fa ar ti facut asta.e. what can have happened? (supozirie) EI nu putea sa faca asta. . > It must have heen his first visit to the USA. . She's three hours late _. 4. (dar nu a facut-o) 7..Qssible that he missed the train.i.d. Probabil ca a dormit prea mult Nu a~ > She wa~ to have sung at Covent Garden. Nu a trebuit sa muncesc atat. .ee se putea intampla? 3. de asemeneu. (supozitie) 5'ii ne amin!im propozitia: He had. am facut-o) (~i llici nu 6.ul...d (Qll. de exemplu: You might have asked for permission.. -Ar fi trebuit sa deschid fereastra.El intarzie. He ~s. > He must have overskpl.~i interogative: a.p. He can't have done it. I lID:.. Nu ar fi trebuit sa imi fac griji pentru examen.. a ramas la birou.h. He must have stayed in his office.r:primii Ufl grad mai ridicat de incertitudine.v.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bijuterii . a ajunge la... a treee peste ItI1 .a termina (mai repede) witS) .a ajunge la destinatie a strabate.partial pasaj ~ > ['lIufJlI] > tu3 cIl J > ['d3 U : J1z] > ['U3AT]kJ~lll] > ['le1181]['leT]k81] > ['na:stI} > ['nmtst<end] > ['pa:J11] > ['P<e s1d3] > ['pist. fond a se declan~a > [get 'SAmOIT] > [getOru: (IJ)] > [get tJ'geOJ] > [d3 1St ] > [gJU of] '.la inceput . a preoeupa. a obtine legatura telefonica a (se) aduna . a se familiariza cu". obraznic.)l] > [pol daon] pistol . a aduce.::if.a liisa/a trage in jos 39 .se apuea de a strange.esentii.:lUV... intins neplacut.foarte lung.to get down to get down to to get in to get into > [get dann] > [gel daun > [get In] > [get 'mt~] t~] .a se descurca ~ to get on to get over to get something over with to get through (to) a traversa.. a scapa de a se imbraca in. miez.:-:.intersectie. nepoliticos noptierii . a chema . > [get Jf] > [get ::m] > [get '~UVJ] . to get off .a expedia.. a in~Iaca sub amenintarea armei .inchisoare . nod de cale ferata .) to get together gist to go off to grab at gunpoint initially jail jewels junction lengthy nasty nightstand partially passage pistol pull down > [gra:bJ > [Jt 'gAnpJlntJ a inhata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful