Via Parri, 7 (I) - 42045 Luzzara (RE) Tel.0522/970666 r.a.-Fax.

0522/970919

MODEL S08 SILVER
UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA INSTRUKCJE MONTAŻU KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Strona 03 - 13 Strona 14 - 17 Strona 18 - 94

NR KODOWY INSTRUKCJI

7 5 1 7 1 1 5/a
DATE ____________ APPROVED ____________ 31/01/2008
Mając na uwadze postęp techniczny, firma VIMEC zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili modyfikacji i zmian swoich wyrobów.

7507053 DEKLARACJA ZGODNOŚCI “CE” Producent:

Via Parri n.7, 42045 Luzzara (R.E.) ITALIA Tel. 0522/970666 r.a. Fax 0522/970919

są zgodne z następującymi Dyrektywami:

- Dyrektywa 89/336/EWG

- Dyrektywa 73/23/EWG

- Dyrektywa 98/37/WE

Pr zy
Przedstawiciel Prawny Dott. Ettore Zoboli ------------------------------------------

Odnośne normy: EN 50081-1, EN 50082-1

“Dyrektywa maszynowa” z uzupełnieniami dyrektywy 98/79/WE

kła
S08 SILVER
2

oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, mod.

“Kompatybilność elektromagnetyczna” z uzupełnieniami dyrektywy 92/31/EWG

“Dyrektywa niskonapięciowa”

d

Luzzara, 01/05/2007

7507053 UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
SPIS TREŚCI INSTRUKCJI
1. Dane identyfikacyjne urządzenia i producenta 2. Serwis techniczny 3. Opis urządzenia 4. Przewidywane i nieprzewidywane użytkowanie urządzenia 5. Dane techniczne 6. Transport 7. Przygotowanie do zainstalowania 8. Prawidłowe użytkowanie platformy podnośnej 9. Zabezpieczenia 10. Konserwacja 11. Schematy elektryczne 12. Drgania – Hałas powietrzny urządzenia 13. Informacje dotyczące eliminacji substancji i części urządzenia Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. 04 04 05 06 07 08 08 08 10 12 13 13 13

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
UWAGA

Symbol ten towarzyszy niektórym instrukcjom istotnym dla bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych instrukcji nie zwalnia od przestrzegania wszystkich pozostałych. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia i konserwacji urządzenia. Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkami jest uwaga i ostrożność podczas użytkowania urządzenia. Należy przestrzegać informacji podanych na wszelkiego rodzaju tabliczkach umieszczonych na urządzeniu. Tabliczki uszkodzone należy natychmiast zastąpić nowymi. Interwencje na urządzeniu, stanowiące operacje nie objęte normalnym użytkowaniem, są zastrzeżone dla fachowego personelu. Należy przestrzegać stopni kompetencji podanych odnośnie różnych operacji wg następujących symboli: O OK OW Operator przeszkolony Operator przeszkolony posiadający właściwe kompetencje Operator wyspecjalizowany posiadający zlecenie producenta

Urządzenie musi być zawsze obsługiwane przez osobę DOROSŁĄ, zaznajomioną ze wszystkimi jego funkcjami operacyjnymi oraz środkami ostrożności wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.

3

42045 LUZZARA (RE) Via Parri N° 7 .Tel. 0522 / 970666 TYP NR REJESTRACYJNY ROK PRODUKCJI UDŹWIG (kg) ZASILANIE (V / A / Hz) S08 ------250 220 / 6 / 50 UDŹWIG 250 kg NR FABRYCZNY ____ NR FABRYCZNY ____ 2) SERWIS TECHNICZNY STEMPEL SPRZEDAJĄCEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORYZOWANEGO PUNKTU SERWISOWEGO 4 .7507053 1) DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY i PRODUCENTA I .

Blokada ruchu w razie przeszkód. 1/d) . 3. . . 4/a .Przycisk awaryjny (Rys.Nakrętka (Rys.1) Informacje ogólne .Tabliczka z oznaczeniem CE i numerem seryjnym (Rys.2) Podstawowe urządzenia zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi . 2/e) Układ podnoszący Wersja 1000. 3 RYS. 2 Układ podnoszący składa się z następujących elementów: . 3/d) . 1/f) -. 2/b) . 3 Układ podnoszący składa się z następujących elementów: .Nakrętka (Rys.Podstawa (Rys.Kondygnacyjny wyłącznik krańcowy z mikrowyłącznikiem zabezpieczającym.Przekładnia ślimakowa (Rys. 4/b) . piętrze (Rys. .Płyta górna wyposażona w podest przeciwpoślizgowy (Rys.4) Tablice ostrzegawcze i nakazujące Urządzenie jest wyposażone w następujące tablice RYS.Silnik (Rys.Bramki ręczne kondygnacyjne na 1.3) Główne zabezpieczenia przed zagrożeniami elektrycznymi .Blokada ruchu w razie uszkodzenia nakrętki. 4/c) .Przekładnia ślimakowa (Rys.Przyciski operacyjne wjazdu i zjazdu (Rys.Odblokowanie drzwi z zewnątrz specjalnym kluczem. 1 Urządzenie podno śne S08 SILVER stanowi platformę podnośną przeznaczoną do transportu osób niepełnosprawnych i ewentualnej osoby towarzyszącej. 4/d) 3. 2/a) .Rys.Rys. 1/e) .Urządzenie wybiegowe. . Na kasecie przyciskowej osłony bocznej znajdują się: . .Rys.Blokada ruchu przy obciążeniu klapki najazdowej.Przycisk alarmowy (Rys.Osłony boczne (Rys. 1/a) .Osłona zabezpieczająca (Rys. 3.Rys. W skład platformy wchodzą następujące elementy: .Układ kontrolny (Rys.7507053 3) OPIS URZĄDZENIA 3.Klucz (Rys.Podwójna kontrola zamknięcia drzwi.Układ kontrolny (Rys. wyposażonych w urządzenie ryglujące i mikrowyłącznik. 2/d) .Termik zabezpieczający silnik.Zespół nożyc (Rys.Silnik przekładniowy (Rys. 1/c) .3/c) . 1/b) .3/e) Kasety przyciskowe . 3/b) . 4. 2/c) . .Przycisk STOP w urządzeniu.Nakrętka zabezpieczająca (Rys. 2 c a b e c d a b e c d 5 . bez możliwości manipulacji ręcznej. . 1/g) Układ podnoszący Wersja 800.Nakrętka zabezpieczająca (Rys. 3/a) . 1 f d a g e b RYS.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wyspecjalizowanych fachowców autoryzowanych przez VIMEC.1) Użytkowanie właściwe Platforma podnośna S08 SILVER jest urządzeniem podnoszącym.Tabliczka wymieniająca udźwig i osoby. zaznajomionej z obsługą tegoż urządzenia.2) Użytkowanie niewłaściwe Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Podczas użytkowania urządzenia należy stosować się do zaleceń podanych na tabliczkach wchodzących w skład jego wyposażenia. .Przekraczać wartości udźwigu podanej na tabliczce identyfikacyjnej. . 4/e). . 4.Pozostawiać obsługi użytkownikowi nie zaznajomionemu z funkcjonowaniem urządzenia.Nie przestrzegać zaleceń podanych na tabliczkach wchodzących w skład wyposażenia urządzenia. dla których dozwolone użytkowanie urządzenia (Rys. UWAGA: NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ ŻADNEGO RODZAJU MODYFIKACJI 6 . 4 f e b c d a 4) WŁAŚCIWE I NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 4.Wykonywać prac konserwacyjnych przez personel nie posiadający wymaganego stopnia kompetencji w zakresie poszczególnych operacji.Podnosić wszelkich elementów nie przewidzianych w akapicie 4. . Podczas użytkowania platformy podnośnej S08 nie wolno: . 3.7507053 ostrzegawcze i nakazujące: . 4/f).1 .5) Dyrektywy przedmiotowe Urządzenie jest zgodne z następującymi normami: Dyrektywa maszynowa: 98/37/WE Kompatybilnościowa: 89/336/EWG Dyrektywa niskonapięciowa: 73/23/EWG RYS. przeznaczonym dla jednej osoby niepełnosprawnej stojącej lub siedzącej na wózku inwalidzkim + ewentualnie jednej osoby towarzyszącej.Tabliczka identyfikacyjna podająca dopuszczalny udźwig (Rys.

Sterowanie 6. stały IP 54 Typu powracającego. . DANE TECHNICZNE . Wilgotność 90% maks.Zabezpieczyć przed zakurzeniem. przykrywając folią z tworzywa PVC. 0. 5) Należy dostosować się do zaleceń podanych w akapicie 3 instrukcji montażu odnośnie prawidłowego podnoszenia i ustawiania urządzenia.Cykle robocze Praca normalna .Instalacja elektryczna Silnik Napięcie Obwód pomocniczy Stopień ochrony IP .04 m/sek Zob. (Rys.Urządzenie należy magazynować w pomieszczeniach suchych. Wszystkie przyciski posiadają uruchamianie ciągłe. RYS. 350 kg. .Urządzenie podnoszące Przekładnia ślimakowa z silnikiem i przekładnią redukcyjną .Warunki środowiskowe Temperatura 0.Osiągi Kierunek ruchu Wjazd/Zjazd Prędkość Udźwig użyteczny . na urządzeniu: zabezpieczone przyciski wjazdu i zjazdu. 6.2) Magazynowanie .7507053 5.6 kW 220 V (50 Hz) Jednofazowe 24 V pr. tabliczka identyfikacyjna umieszczona na urządzeniu 20 Cykli / dziennie od -5° C do +60° C. .nie jest dozwolone użytkowanie w łazienkach i na basenach. TRANSPORT 6. 5 350 kg 7 .1) Przemieszczanie Transport rozmontowanego urządzenia na palecie musi być wykonany przy pomocy urządzeń podnośnikowych nadających się do przemieszczania min. stanowiska sterujące na kondygnacjach są uprawniane wyjmowanymi kluczami. podświetlone przyciski wezwań na kondygnacjach.

.7) Kasety sterownicze na kondygnacjach Kaseta przyciskowa zdalnego sterowania umieszczona na bramce lub na tyle urządzenia zawiera następujące elementy (Rys. Klient ponosi koszty oświetlenia min. Klient jest również zobowiązany do przygotowania linii elektrycznej z przewodami o przekroju 2.Wyłącznik w postaci stacyjki na klucz.03A.Uruchomienie platformy następuje po prostu poprzez doprowadzenie zasilania do szafy rozdzielczej po uprzednim połączeniu wszystkich powłok kablowych między urządzeniem i bramką. czy platforma nie pracuje w warunkach zbyt uciążliwych pod względem: zapylenia. czy podnoszony ładunek nie przekracza wartości udźwigu podanej na tabliczce i czy jest on równomiernie rozłożony na płycie platformy. 8.2) Sprawdzić. zapobiegając gromadzeniu się wody w przypadkach instalacji zewnętrznej (przed dostawą).5) Sprawdzić. jak również zająć się przemieszczeniem dostarczonych komponentów. warunkujący możliwość użycia kasety przyciskowej (Rys. które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania platformy: Kompetencja: O .1) Podłączenia elektryczne i instalacja Klient musi przygotować i wykonać wszelkie modyfikacje szybu. zasolenia. st. zamontowany w zamykanej na kłódkę skrzynce.Przycisk wezwań (Rys. podłączanego do obwodu (przycisk awaryjny). 8. ze stopniem ochrony IP54 i uziemieniem kablem 2. 8.7507053 7) PRZYGOTOWANIE DO ZAINSTALOWANIA 7. aby platforma była idealnie wypoziomowana. 6/a). . Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji.6 8) PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE PODESTU PODNOŚNEGO UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PLATFORMY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI 8. jak również za przestrzeganie zapisów Dekretów Ustawodawczych nr 626/94 i 242/96. a b b a 8 . 50 Lux na spocznikach piętrowych i podeście. 6/b).5 mm². doprowadzonymi do naszej szafy rozdzielczej. oraz wszelkie koszty powrotu do stanu wyjściowego i ewentualnych odbiorów technicznych.4) Uważać.3) Sprawdzić. Klient ponosi również odpowiedzialność za wytrzymałość posadzek. N. RYS.Operator przeszkolony Częstotliwość: Przed rozpoczęciem użytkowania 8. ograniczają stabilność i jej. wyposażonej w wyłącznik sekcyjny i wyłącznik magnetotermiczny dyferencjalny o mocy nominalnej 8A i czułości 0. na którym się opiera.1) Uruchomienie . jeśli uzna je za stosowne.5 mm².6) Sprawdzić. 24V. ponieważ nierówności podłoża. czy ładunek jest stabilny. umieszczonej w pobliżu szafy rozdzielczej. i ładunku. Także koszty oświetlenia awaryjnego szybu 1Wx1 godz.Urządzenie cały czas może być podłączone. czy pod platformą nie znajduje się jakieś obce ciało. Kontrole. 8.: Dane są orientacyjne i nie zobowiązujące. obecności substancji zapalnych lub wybuchowych. i sygnału dźwiękowego z samoczynnym zasilaniem pr. 8. wraz z wyłącznikiem w pobliżu Platformy. Odpowiedzialność za wytrzymałość i obudowę ścian w razie potrzeby (strona wyjściowa) ponosi klient.B.6): .

W którymkolwiek momencie można zmienić kierunek ruchu. .Z platformy może korzystać jedna osoba niepełnosprawna stojąca lub siedząca w wózku inwalidzkim i ewentualnie jedna osoba towarzysząca. 7/a) i obrócić go do pozycji „1”.7507053 8. W urządzeniu: . Jeżeli platforma znajduje się na kondygnacji. gdy zostanie wciśnięty. RYS. Urządzenia ryglujące na kondygnacjach i kaseta przyciskowa w urządzeniu funkcjonują tylko wtedy. . schematy elektryczne i gwarancję. .Specjalne klucze do odblokowania awaryjnego urządzeń ryglujących drzwi oraz do głównej szafy rozdzielczej należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.Wcisnąć przycisk wezwań i poczekać na odblokowanie zamka.9) Zasady użytkowania . Przycisk ten.7 a RYS. . . . w które jest wyposażony. UWAGA: Nawet w przypadku używania urządzenia przez kilka osób. podczas której należy cały czas naciskać przycisk wjazdu/zjazdu aż do momentu. Funkcjonowanie urządzenia zostaje przywrócone poprzez obrócenie przycisku stopu o 45° w kierunku biegu wskazówek zegara. wciskanie przycisku wjazdu/zjazdu spowoduje automatyczne otworzenie się bramek w celu umożliwienia wejścia na platformę. 9 . 8/a) tylko w koniecznych przypadkach. Zamykanie jest sprężynowe. następuje natychmiastowe zatrzymanie platformy. po zwolnieniu powodują zatrzymanie ruchu.Czerwony przycisk stopu awaryjnego. . Po dotarciu na żądaną kondygnację platforma zatrzymuje się i automatycznie odblokowują się bramki.Alarm Aktywację alarmu dźwiękowego wywołuje wciśnięcie przycisku ALARM.Włożyć i obrócić klucz na kasecie przyciskowej umieszczonej w urządzeniu.8 a 8. Na kondygnacji: Sterowanie: Przyciski sterujące.Włożyć klucz do kondygnacyjnej kasety przyciskowej (Rys. należy posługiwać się tylko tym samym jedynym kluczem. służy do natychmiastowego zatrzymania urządzenia niezależnie od kierunku ruchu.Przechowywać zawsze w bezpiecznym miejscu dokumentację wchodzącą w skład wyposażenia urządzenia: instrukcję obsługi. cały czas wciśnięte podczas jazdy.Korzystać z kluczy do odblokowania awaryjnego drzwi (Rys.8) Użytkowanie Podczas ruchu platformy wózek inwalidzki musi być zablokowany hamulcami.Obrócić klucz do pozycji 0 (wyłączenie) i wyjąć go. Zabronione jest inne używanie platformy. Jeżeli platforma nie znajduje się na danej kondygnacji. gdy platforma dotrze na kondygnację. Podczas całej trasy jazdy należy trzymać wciśnięty przycisk wjazdu/zjazdu. zaś wózek elektryczny należy wyłączyć.Wybrać żądaną kondygnację. znajdujący się tylko na kasecie przyciskowej w urządzeniu. rozpoczyna się operacja wzywania. gdzie następuje jej zatrzymanie i automatyczne odblokowanie bramek.Należy uruchamiać i wyłączać platformę zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. . . znajdującego się na kasecie przyciskowej platformy. . Jeżeli przycisk posuwu zostanie zwolniony. gdy włożony jest klucz.

Jeżeli nastąpi uruchomienie tego zabezpieczenia.10) Oswobodzenie osoby transportowanej w przypadku awarii Kompetencja OK: Operator przeszkolony posiadający właściwe kompetencje. 10/b dla wersji 1000). UWAGA: Przed rozpoczęciem całej operacji należy OBOWIĄZKOWO odciąć zasilanie platformy przy pomocy magnetotermicznego wyłącznika różnicowego. W razie wadliwego funkcjonowania platformy lub zwykłego braku zasilania sieciowego. (Rys. gdy nakrętka główna zwalnia reduktor ślimakowy. że bramka na kondygnacji jest zamknięta i zablokowana.Hamulec na silniku pozostawić odblokowany przy pomocy odnośnej dźwigni (Rys. znajdującego się na zewnątrz szafy rozdzielczej w zamkniętej na kłódkę skrzynce (instalacja klienta). 11/a). (Rys. Zamknąć bramkę i wezwać serwis techniczny. elektryczny układ wykrywania nieprawidłowości spowoduje uniemożliwienie użytkowania platformy aż do jej naprawienia. z platformy nie można korzystać. może okazać się konieczne oswobodzenie osoby transportowanej. należy posłużyć się trójkątnym kluczem (Rys.10 a 9) UKŁADY ZABEZPIECZAJĄCE a) Nakrętka zabezpieczająca Jest to druga nakrętka.9 b a RYS. 9/a dla wersji 800). 10 . .Aby ręcznie uruchomić bramki kondygnacyjne.Na kondygnacji docelowej wyjąć pokrętło i ponownie założyć korek. . 9/b dla wersji 800). UWAGA: Odblokować bramkę dopiero po dojeździe platformy na kondygnację docelową. 10a/ dla wersji 1000). Należy upewnić się. b b) Urządzenia ryglujące L’Użytkowanie platformy podnośnej jest związane z funkcjonowaniem urządzeń ryglujących. RYS. wsuwając je do otworu na osłonie i nałożyć na kwadratowy sworzeń manewrujący. Wyjąć z osłony korek w celu wykonania manewru ręcznego (Rys. gdy bramki są otwarte lub urządzenia ryglujące uszkodzone. Przy opuszczaniu platformy wysiłek konieczny do obracania pokrętła jest mniejszy.Obrócić pokrętło w celu przemieszczenia platformy aż do dotarcia na kondygnację. . która działa tylko wtedy. . .7507053 8. Dzięki temu platforma nie może wykonywać żadnych ruchów przypadkowych.Posłużyć się dostarczonym w tym celu pokrętłem.

NIE NALEŻY urządzenia UŻYWAĆ!! Natychmiast wezwać fachowca upoważnionego przez VIMEC a RYS. f) Przycisk stopu awaryjnego Urządzenie jest wyposażone w czerwony przycisk awaryjny STOP.12 a 11 . uruchamianie ciągłe (wystarczy zdjąć palec z przycisku i urządzenie się zatrzymuje). który automatycznie zatrzymuje zjazd w przypadku przeszkód kolidujących z ruchem poruszających się pod spodem części. Funkcjonowanie urządzenia zostaje przywrócone poprzez obrócenie przycisku STOP’u o 45° w kierunku biegu wskazówek zegara.7507053 c) Klapka najazdowa Podest jest wyposażony w jedną klapkę najazdową (Rys. b) Konstrukcja przeciwtnąca/przeciwznieceniowa Podest jest zawsze wyposażony w zabezpieczenie harmonijkowe na nieobudowanych bokach. e) Manewr ręczny W każdej chwili można wykonać ręczny manewr wjazdu/zjazdu. jednofaz. Jeżeli STOP nie zatrzymuje działania urządzenia. umożliwiający dowiezienie transportowanej osoby na najbliższą kondygnację w przypadku uszkodzenia lub braku zasilania. 12/a). stałego.10). UWAGA: Sprawdzać co miesiąc działanie STOPu awaryjnego. Wciśnięty STOP awaryjny powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji ruchowych urządzenia i aktywację systemu alarmowego. g) Zatrzymanie z powodu przeszkód Platforma jest wyposażona w czujnik.1) Inne zabezpieczenia a) Wyłączniki krańcowe elektryczne i mechaniczne Czujniki elektryczne umożliwiają automatyczne zatrzymanie pojazdu na kondygnacyjnych stanowiskach wsiadania i wysiadania. klapka najazdowa automatycznie ustawia się w pozycji zabezpieczającej. która spełnia podwójną funkcję: ułatwia zejście na kondygnacje (pozycja otwarta) i zatrzymuje wózek podczas jazdy urządzenia. pr.11 9. d) Elementy sterujące Wszystkie przyciski sterownicze posiadają tzw. zm. RYS. punkt 8. c) Zasilanie Urządzenie jest zasilane napięciem 220 V pr. zaś obwód pomocniczy i sygnalizator akustyczny są zasilane napięciem 24 V. Klapka najazdowa otwiera się tylko na dolnej kondygnacji trasy jazdy. Kondygnacyjne kasety przyciskowe są uprawniane wyjmowanym kluczem. (50 Hz). Po uniesieniu się podestu o kilka centymetrów nad kondygnacją dolną. (Zob. Podest staje się dostępny dopiero po otworzeniu bramek (nikt nie może posłużyć się urządzeniem bez włożonego klucza).

ZJAZDU POŁĄCZENIA SWORZNIOWE Sprawdzić właściwe dokręcenie śrub podstawowych komponentów. sworznie. Sprawdzić nasmarowanie śruby tulei i łożyska. MONIJKOWA PRZECIWTNĄCA/ PRZECIWZGNIECENIOWA MANEWROWANIE Sprawdzić urządzenia umożliwiające manewrowanie RĘCZNE WJAZDU / ręczne.7507053 10) KONSERWACJA Niezależnie od dokładnych odbiorów technicznych. Sprawdzić funkcjonowanie mikrowyłączników wybiegowych. Kompetencja: OW: Operator wyspecjalizowany posiadający autoryzację VIMEC. VIMEC zaleca poddawanie urządzenia okresowym kontrolom technicznym. urządzenie musi okresowo być poddawane kontroli naszych fachowców. CO CO PODCZA 6 6 SMONTAŻU MIESIĘCY MIESIĘCY ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA KOMPONENTY WYMAGAJĄCE KONTROLI Sprawdzić. czy konstrukcja podnosząca. gdy bramki są prawidłowo zamknięte urządzeniem ryglującym. zniszczone i czy nie ma zbyt dużych luzów.1) Komponenty wymagające okresowej kontroli UWAGA: Gdy konieczne jest przeprowadzenie konserwacji instalacji elektrycznej. MECHANIZMY PODNOSZĄCE Sprawdzić. 10. czy nie ma widocznych śladów korozji na konstrukcjach nośnych. Sprawdzić stan wszystkich komponentów. Sprawdzić uzależnienie barierek i odnośne zamki. Aby bowiem zapewnić maksymalne osiągi i bezpieczeństwo.1 udźwigu dopuszczalnego. 12 . STEROWANIE ODBIÓR TECHNICZNY POD OBCIĄŻENIEM O S Ł O N A H A R . urządzenie może funkcjonować tylko wtedy. Sprawdzić funkcjonowanie urządzenia pod obciążeniem przekraczającym 1. czy powodowane czujnikami zatrzymywanie na kondygnacjach następuje we właściwej pozycji. którym zostało poddane urządzenie. MIKROWYŁĄCZNIKI S p r a w d z i ć p r a w i d ł o w e d z i a ł a n i e w s z y s t k i c h mikrowyłączników zabezpieczających. Sprawdzić stan smaru w kolumnie Sprawdzić. rolki i cylinder nie są zużyte. ZAMKI Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń ryglujących. którzy przeprowadzą wszystkie dalej opisane operacje. obowiązkowe jest odcięcie urządzenia od zasilania poprzez otworzenie wyłącznika głównego „Linii siły napędowej” i „Sygnalizacji dźwiękowej samoczynnie zasilanej”.Sprawdzić właściwe działanie urządzenia. tuleje. Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów sterujących (kaseta przyciskowa – kaseta kondygnacyjna – ewentualna kaseta przyciskowa przenośna). a przede wszystkim miejsca spawane.

spadkowego Platforma nie wykonuje polecenia zjazdu Platforma nie wykonuje polecenia wezwania na kondygnację Platforma nie wykonuje polecenia wjazdu Przeszkody pod platformą Bramki i zamki Usunąć przeszkody Zamknąć prawidłowo bramki Klapka podestu nie podnosi się 11) SCHEMATY ELEKTRYCZNE Schematy elektryczne znajdują się w pliku dołączonym do urządzenia. aby silnik się ochłodził Zamknąć prawidłowo bramki Wymienić tuleję pociągową Interwencja wyłącznika magneto-termicznego Interwencja wyłącznika różnicowego Termik zabezpiecz.Operator przeszkolony Usterka Platforma nie rusza się ani w jednym. silnik Bramki i zamki Mikrowyłącznik zabezpiecz. . 13 .2) Nieprawidłowości – prawdopodobne przyczyny – środki zaradcze Kompetencja: O . Jest to więc parametr nie mający znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa.7507053 10.niską częstotliwością i bardzo niewielkim przyspieszeniem.krótkimi cyklami ekspozycji osoby transportowanej. Umieścić w czystych pojemnikach i powierzyć jednostkom upoważnionym do zbiórki odpadów. tworzywa i materiałów opakowaniowych. 12) DRGANIA – HAŁAS POWIETRZNY URZĄDZENIA a) Drgania Urządzenie przekazuje osobie transportowanej drgania charakteryzujące się: . b) Hałas powietrzny: Poniżej 70 dBA 13) INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA SUBSTANCJI I CZĘŚCI URZĄDZENIA a) Usuwanie gumy. ani w drugim kierunku Możliwe przyczyny STOP awaryjny wciśnięty Sposób usunięcia Obrócić przycisk o 45° w kierunku zgodnym z biegiem wskazówek zegara Wcisnąć przycisk uzbrajający Wezwać autoryzowanego fachowca VIMEC Pozwolić. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15 Pag. 15 Pag. 17 Pag.7607051 INSTRUKCJE MONTAŻU SPIS TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI 1) Zakres dostawy 2) Miejsce montażu 3) Instrukcje montażu 4) Końcowy odbiór techniczny 5) Regulacje i kontrola funkcjonowania Pag. 17 14 . 15 Pag.

5 .Sprawdzić obecność kanału dla kabli zasilających i ewentualnej studzienki do zbierania wody. 3a).1 7607051 3.6 . 3. jak i na ZEWNĄTRZ 3. INSTRUKCJE MONTAŻU 3. na której zostanie umieszczona konstrukcja.7 . . . RYS. czy parametry napięcia sieciowego odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej maszyny.Platforma kompletna.Sprawdzić współpłaszczyznowość powierzchni dolnej.1. RYS. MIEJSCE MONTAŻU Urządzenie może zostać zainstalowane tak WEWNĄTRZ.Kolumna zdalnego sterowania (OPT).3 350 kg a 15 . 1 (wersja 800).2 350 kg RYS. ZAKRES DOSTAWY URZĄDZENIA .Bramka górnej kondygnacji wyposażona w elementy sterujące. czy gabaryty urządzenia i szybu są zgodne ze schematami instalacyjnymi.4 .Panele wykańczające.Po ustaleniu właściwego umiejscowienia wypoziomować urządzenie i przejść do mocowania kołków rozporowych na płycie bazowej (Rys.1 . UWAGA: Bardzo ważne jest zaczepienie urządzenia używając w tym celu odpowiednich haków.Umieścić urządzenie w przewidzianym miejscu.Wyjąć urządzenie z opakowania i chwilowo usunąć elementy umieszczone na podeście.Sprawdzić. 2 (wersja 1000). 3. gdzie wskazano na Rys.Sprawdzić. aby nie uszkodzić jego komponentów. i Rys. 3. Założyć liny nośne DOKŁADNIE tam. . zwracając uwagę na odległość od ścian zgodnie ze schematami montażowymi. 3. 2. 3.3 .2 .

uważając na wymiary i zamocować ją do posadzki przy pomocy kołków (Rys. zgodnie ze schematem (Rys. 4a).8 .Zamocować jednocześnie osłonę zabezpieczającą RYS. 10/a). .Wsunąć drążek toru (Rys. 8/a).10 .Podłączyć dostarczony kabel zasilający do przygotowanego wyłącznika magnetotermicznego. 9/d) i zamocować go do podstawy.4 (Rys.Bramka sterowana silnikowo: podłączyć okablowanie silnika i czujnika do głównego przewodu kablowego w powłoce (Rys. 8/b). zgodnie ze schematem (Rys.Kolejność montażu: .7 5:5 X0 5:7 X0 + a 6 5 1:5 X0 1:7 X0 01:9 1 X 1:1 3 X0 1:1 X0 5 1:1 X0 C 1 2 3 4 RYS. 3. .Zamocować krzywkę na bocznej stronie urządzenia (strona prawa lub lewa). . 5) i założyć łącznik zgodnie z (Rys. . 7).Podłączyć do właściwych łączników główny przewód kablowy w powłoce. .7607051 3.Podłączyć kabel na szafie zgodnie ze schematami załączonymi do urządzenia. zgodnie ze schematem (Rys. . 3.8 a b 16 .5 RYS. 9/a) do zsuwni (Rys. 6).Wsunąć kabel do karbowanej rury prowadzącej do szafy sterowniczej urządzenia (Rys.Umieścić bramkę na górnej kondygnacji.6 RYS. 9/b) przy pomocy normalnych śrub. Po przeciwnej stronie zamocować krzywkę pozorną (Rys.9 .Okablowanie elektryczne: . RYS. 9/c). Podłączyć kabel mikrowyłącznika. wymontować kasetę wezwań oraz zamek i podłączyć je do przewodu kablowego w powłoce zgodnie z załączonym schematem.

Obciążenie statyczne wynoszące 1.Próba funkcjonowania układu zjazdu/wjazdu awaryjnego. czy wszystkie śruby zostały dokręcone.W oparciu o schemat załączony w dokumentacji technicznej schematów elektrycznych. . . 11/a) b c a d RYS.Próby dynamiczne . .11 . czy odblokowanie drzwi następuje wyłącznie na przestrzeni ± 50 mm. .1 raza ładunku maksymalnego (275 kg).Nie występują kolizje między podestem i szybem. . .Zatrzymywanie podestu na kondygnacjach jest precyzyjne.Nie są odczuwalne szczególne drgania lub dziwne dźwięki. czy: .5 kg) na ½ trasy (przy urządzeniu w ruchu).Przywrócić wszystko do stanu wyjściowego i dokręcić śruby (Rys.10 a a b 17 .Wykonać kilka jazd kontrolnych.Próba funkcjonowania systemu alarmowego.7607051 4) KOŃCOWY ODBIÓR TECHNICZNY RYS. weryfikacja funkcjonowania mikrowyłącznika.Sprawdzić. Wykonać kilka przejazdów sprawdzając. . .Nacisnąć wspornik (Rys. 5) REGULACJE I KONTROLA FUNKCJONOWANIA RYS.Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i funkcji zabezpieczających.Sprawdzić. czy nie ma osłon kablowych lub przeszkód kolidujących z poruszającymi się zespołami. .Próba funkcjonowania Stopu awaryjnego.5 ładunku maksymalnego (312. . .Wyregulować krzywki i mikrowyłączniki kondygnacyjne tak. 11/a). .9 Odbiór techniczny urządzenia musi być wykonany przez fachowców autoryzowanych przez VIMEC. . .Próba zabezpieczenia spadkowego. w stosunku do progu odnośnej kondygnacji. aby podest zatrzymywał się dokładnie na poziomie krawędzi kondygnacji.Sprawdzić.Poluzować śruby wspornika mikrowyłącznika (Rys.Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia bez obciążenia. .Funkcjonowanie urządzenie z obciążeniem wynoszącym 1. .Kontrola funkcjonowania elementów sterujących. mechanicznych i zabezpieczeń.Próby statyczne . 11/b) i sprawdzić funkcjonowanie mikrowyłącznika. . . sprawdzając prawidłowe funkcjonowanie części elektrycznych. .

Nożyce wersja 800 23. 47 N° 7801277 13.7207046 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH SPIS TREŚCI KATALOGU 1. Kaseta przyciskowa kondygnacyjna wersja 800 Str. Listwa przyciskowa bramki 20. Instalacja elektryczna wersja 800 27. prawe wersja 1000 15. Kaseta przyciskowa w urządzeniu wersja 1000 4. Zabezp. Zabezp. 73 N° 7801237 5. Zabezp. Podest wersja 800 26. Klapka wersja 1000 Str. Bramka sterowana silnikowo 19. Podest wersja 1000 10. 32 N° 7801240 Str. Krzywka i krzywka pozorna wersja 1000 17. 30 N° 7801250 6. Zabezpieczenia stałe wersja 1000 14. lewe wersja 1000 16. 62 N° 7801280 Str. 58 N° 7801268 Str. Sprężyna bramki Str. Kaseta przyciskowa w urządzeniu wersja 1000 Str. w urządzeniu wersja 800 29. Instalacja elektryczna wersja 1000 11. 81 N° 7801243 Str. 75 N° 7801238 25. 91 N° 7801274 Str. Zabezp. Zabezpieczenia stałe wersja 800 33. Kolumna wersja 1000 2. Kaseta przyciskowa w urządzeniu wersja 800 Str. 34 N ° 7801254 Str. 83 N° 7801256/7 Str. 85 N° 7801262 Str. Kolumna przywoływana zdalnie 21. 22 N° 7801248 Str. 43 N° 7801253 24. 68 N° 7801235 Str. 36 N° 7801246 Str. 28 N° 7801249 18. Łączniki 9. Zabezpieczenia w urządzeniu wersja 1000 Str. Osłona wersja 800 i 1000 8. 87 N° 7801263 Str. Kaseta przyciskowa kondygnacyjna wersja 1000 Str. 60 N° 7801244 18 . Zabezpieczenia stałe wersja 800 31. 41 N° 7801252 Str. 54 N° 7801278 Str. 26 N° 7801276 Str. 66 N° 7801269 Str. Klapka wersja 800 28. 71 N° 7801236 Str. 93 N° 7801275 12. Urządzenie ryglujące 7. Zabezpieczenia stałe wersja 800 30. 52 N° 7801265 Str. Kolumna wersja 800 22. 64 N° 7801239 Str. 39 N° 7801251 Str. 56 N° 7801279 Str. 77 N° 7801241 Str. stałe prawe wersja 800 Str. 79 N° 7801242 Str. Zabezpieczenia stałe wersja 800 32. 19 N° 7801247 Str. 89 N° 7801264 Str. Nożyce wersja 1000 3.

50 37 51 29 30 35 46 32 47 49 14 39 34 28 48 14 9 3 15 12 15 36 18 21 11 3 1 45 23 28 33 44 31 40 35 41 42 43 17 22 15 17 9 20 26 13 20 2 4 16 38 27 27 52 53 19 30 55 56 COLONNA VERSIONE 1000 19 7801247 27 27 7 24 8 10 54 5 6 19 .

ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK.1 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2924038 1 COLONNA COMPLETA 2 0014006 1 VITE SENZA FINE 3 2864971 2 STAFFA MICRO 4 6034008 1 CHIOCCIOLA COMPLETA 5 3424878 1 PIASTRA 6 0010524 2 VITE 7 6034006 1 CHIOCCIOLA SUPERIORE 8 2504004 1 CAMMA SILVER 9 5214026 2 PIATTO STAFFA MICRO 10 0010851 1 VITE 11 0010014 2 DADO AUTOBLOCCANTE 12 0010380 2 VITE 13 0012392 2 ROSETTA PIANA 14 0010314 12 ROSETTA PIANA 20 15 0012395 12 ROSETTA PIANA 16 6034007 1 CHIOCCIOLA 17 0010386 8 VITE 18 0010491 2 VITE 19 0010398 2 VITE 20 0712010 2 MOLLA 21 2255392 1 GUAINA FINECORSA PIANO 1 22 2255393 1 GUAINA FINECORSA PIANO 0 23 2255413 1 GUAINA SICUREZZA VITE 24 1054020 1 PUFFER QUADRATO 25 0094082 1 RONDELLA PER CHIOCCIOLA 26 0010065 4 DADO ESAGONALE 27 0014005 4 SPINA ANTIFRIZIONE 28 6552105 2 GHIERA 29 0010120 5 VITE 30 0012383 2 ROSETTA 31 0904300 1 DISTANZIALE CUSCINETTI . 7801247. KRAŃC. KONDYG. ŚLIMAK KOMPLETNY PŁYTA ŚRUBA ŚLIMAK GÓRNY KRZYWKA SILVER PŁYTA JARZMA MIKROWYŁ. ŚRUBY AMORTYZATOR KWADRATOWY PODKŁADKA ŚLIMAKA NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA KOŁEK PRZECIWCIERNY PIERŚCIEŃ ŚRUBA PODKŁADKA PRZEKŁADKA ŁOŻYSK Dis. 1 OSŁONA WYŁĄCZ. KONDYG. 0 OSŁONA ZABEZP.COLONNA VERSIONE 1000 (4004061) OPIS KOLUMNA KOMPLETNA PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA JARZMO MIKROWYŁ. KRAŃC. ŚRUBA PODKŁADKA PODKŁADKA PODKŁADKA ŚLIMAK ŚRUBA ŚRUBA ŚRUBA SPRĘŻYNA OSŁONA WYŁĄCZ.

ŚRUBA PODKŁADKA PRZEKŁADKA PIERŚCIEŃ SAMOBLOK. KLIN KLIN SILNIK Z HAMULCEM ŁOŻYSKO JARZMO ŚLIMAK/MIKROWYŁ.2 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 32 0010121 8 VITE 33 23040011 1 LAMIERA FLANGIA CUSCINETTO 34 0010304 1 VITE 35 0012378 2 ROSETTA PIANA 36 0902032 2 DISTANZIALE 37 6552028 1 GHIERA AUTOBLOCCANTE 38 3334004 2 BLOCCHETTO ANTIFRIZIONE 39 2884077 1 FLANGIA MOTORE 40 0012483 1 ROSETTA SICUREZZA 41 0012811 1 LINGUETTA 42 0012773 1 LINGUETTA 43 1714152 1 MOTORE COMPLETO DI FRENO 44 1022103 1 CUSCINETTO 45 5214489 1 STAFFA CHIOCCIOLA/MICRO 21 46 0804040 1 PULEGGIA 47 0010025 1 DADO 48 0012050 1 ANELLO ELASTICO 49 0904306 1 DISTANZIALE 50 0832001 2 CINGHIA 51 0804041 1 PULEGGIA 52 1532111 1 GRASSO 53 1532112 1 GRASSO 54 0010104 1 DADO 55 1334117 1 BOCCOLA 56 0010544 1 VITE . PRZEKŁADKA PAS KOŁO PASOWE SMAR SMAR NAKRĘTKA TULEJA ŚRUBA Dis. 7801247. BLOCZEK PRZECIWCIERNY KOŁNIERZ SILNIKA PODKŁADKA ZABEZP. ŁOŻYSK.COLONNA VERSIONE 1000 (4004061) OPIS ŚRUBA PŁYTA KOŁNIERZ. KOŁO PASOWE NAKRĘTKA PIERŚCIEŃ ELAST.

2 4 5 3 9 6 7 10 1 8 3 6 FORBICE VERSIONE 1000 22 7801248 .

RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2784414 1 STRUTTURA 2 1044165 4 RUOTA 3 1304370 2 PERNO 4 1304369 4 PERNO RUOTA S08 5 1332075 12 BOCCOLA 6 31241008 2 TUBO LATERALE 7 0012377 2 ROSETTA PIANA 8 0904305 4 DISTANZIALE 9 0010047 2 DADO 10 0012265 4 SPINA ELASTICA 23 . 7801248.1 OPIS KONSTRUKCJA KOŁO SWORZEŃ SWORZEŃ KOŁA S08 TULEJA RURA BOCZNA PODKŁADKA PRZEKŁADKA NAKRĘTKA KOŁEK ELASTYCZ.FORBICE VERSIONE 1000/S (2784413) Dis.

2 OPIS KONSTRUKCJA KOŁO SWORZEŃ SWORZEŃ KOŁA S08 TULEJA RURA BOCZNA PODKŁADKA PRZEKŁADKA NAKRĘTKA KOŁEK ELASTYCZ. 7801248. RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2784404 1 STRUTTURA 2 1044165 4 RUOTA 3 1304370 2 PERNO 4 1304369 4 PERNO RUOTA S08 5 1332075 12 BOCCOLA 6 31241003 2 TUBO LATERALE 7 0012377 2 ROSETTA PIANA 8 0904017 2 DISTANZIALE 9 0010047 2 DADO 10 0012265 4 SPINA ELASTICA 24 .FORBICE VERSIONE 1000/L (2784403) Dis.

FORBICE VERSIONE 1000/XL (2784408) Dis. RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2784409 1 STRUTTURA 2 1044165 4 RUOTA 3 1304370 2 PERNO 4 1304369 4 PERNO RUOTA S08 5 1332075 12 BOCCOLA 6 31241004 2 TUBO LATERALE 7 0012377 2 ROSETTA PIANA 8 0904017 2 DISTANZIALE 9 0010047 2 DADO 10 0012265 4 SPINA ELASTICA 25 . 7801248.3 OPIS KONSTRUKCJA KOŁO SWORZEŃ SWORZEŃ KOŁA S08 TULEJA RURA BOCZNA PODKŁADKA PRZEKŁADKA NAKRĘTKA KOŁEK ELASTYCZ.

2 4 7 6 3 1 8 5 PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 1000 26 7801276 .

PRZYCISKI S08 PRZYCISK AWARYJNY ŚRUBA OSŁONA KLUCZA S08 ZACISK MOCUJ.PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 1000 Dis.1 OPIS BLACHA ZEBEZP. M5 KARTA PRZYCISKÓW 0-1 ZABEZPIECZENIE OSŁONA RIF. PULSANTI S08 2 1852008 1 PULSANTE EMERGENZA 3 0010266 3 VITE 4 2255406 1 GUAINA CHIAVE S08 5 0010901 8 CLIP M5 6 2064145 1 SCHEDA PULSANTI 0-1 7 2594300 3 PROTEZIONE 8 2255498 1 GUAINA 27 . 7801276. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 23041032 1 LAMIERA PROT.

B 2 4 9 C 7 9 9 1 3 A 8 6 A B C 5 10 PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 1000 28 7801249 .

PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 1000 (2924042) Dis.1 OPIS NAKRĘTKA PRZYCISK AWARYJNY ŚRUBA OSŁONA KLUCZA S08 ZABEZPIECZENIE INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODKŁADKA ZACISK MOCUJ. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010058 12 DADO 2 1852008 1 PULSANTE EMERGENZA 3 0010266 2 VITE 4 2255406 1 GUAINA CHIAVE S08 5 23041019 1 PROTEZIONE 6 7004799 1 IMPIANTO ELETTRICO 7 0012034 1 ROSETTA 8 0010901 8 CLIP M5 9 2594300 3 PROTEZIONE 10 2255396 1 GUAINA 29 . M5 ZABEZPIECZENIE OSŁONA RIF. 7801249.

8 4 1 5 7 A 4 B 2 3 6 A B 9 PULSANTIERA DI PIANO VERSIONE 1000 30 7801250 .

1 OPIS NAKRĘTKA ŚRUBA PRZYCISK „0” (50x50) ZATYCZKA OSŁONA KLUCZA S08 ZABEZPIECZENIE OSŁONA POKRĘTŁO OSŁONA RIF. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010058 4 DADO 2 0010642 4 VITE 3 1852092 1 PULSANTE “0” (50x50) 4 0482097 2 TAPPO 5 2255406 1 GUAINA CHIAVE S08 6 2594300 1 PROTEZIONE 7 2824529 1 COFANO 8 4514008 1 VOLANTINO 9 2255394 1 GUAINA 31 .(2924051) Dis.PULSANTIERA DI PIANO VERSIONE 1000 . 7801250.

12 1 15 18 6 19 11 7 4 10 2 8 16 9 3 5 17 13 14 SERRATURA 32 7801240 .

1 RIF. ZAMEK ŚRUBA Dis. 18 6712014 1 SERRATURA 19 0010340 1 VITE . ŚRUBA ŚRUBA ŚRUBA NAKRĘTKA KASETA ZAMKA PODKŁADKA OSŁONA USZCZELKA ZACISK KABLOWY NAKRĘTKA AUT. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010231 2 VTE 2 2222006 1 ELETTROMAGNETE 3 0904287 1 DISTANZIALE 4 2304971 1 FERMO CANCELLO 5 1902065 1 CONTATTO 6 3424877 1 SUPPORTO SERRATURA 7 4254565 1 ATTACCO ELETTROMAGNETE 8 0010185 2 VITE 9 0010637 3 VITE 10 0011020 2 VITE 11 0010026 2 DADO 12 0874163 1 SCATOLA SERRATURA 13 0012357 3 ROSETTA PIANA 33 14 2255404 1 GUAINA 15 0284079 1 GUARNIZIONE 16 6552157 1 PRESSACAVO 17 0010338 2 DADO AUT. 7801240. ELEKTROMAG.SERRATURA OPIS ŚRUBA ELEKTROMAGNES PRZEKŁADKA ODBÓJ BRAMKI STYK WSPORNIK ZAMKA PODŁĄCZ.

34 2 1 3 SOFFIETTO VERSIONE 800 E 1000 7801254 .

7801254. Dis. 7801254. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 23041025 6 LAMIERA STECCA SOFFIETTO 2 2594554 1 PROTEZIONE TENDA 3 23041023 1 LAMIERA FISSAGGIO SOFFIETTO .4 RIF.2 RIF. 7801254.3 RIF. OSŁONY ZAB. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2304966 6 LAMIERA STECCA SOFFIETTO 2 2594497 1 PROTEZIONE TENDA 3 2304965 1 LAMIERA FISSAGGIO SOFFIETTO SOFFIETTO VERSIONE 1000/S (2594549) OPIS PŁYTA LISTWY OSŁONY ZAB. ZABEZP. Dis. ZASŁONY PŁYTA MOCUJ. OSŁONY ZAB.SOFFIETTO VERSIONE 800 (2594498) Dis. ZABEZP. ZABEZP. ZASŁONY PŁYTA MOCUJ. OSŁONY ZAB. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 23041024 6 LAMIERA STECCA SOFFIETTO 2 2594553 1 PROTEZIONE TENDA 3 23041022 1 LAMIERA FISSAGGIO SOFFIETTO SOFFIETTO VERSIONE 1000/XL (2594551) OPIS PŁYTA LISTWY OSŁONY ZAB. ZABEZP. 7801254. RIF. ZASŁONY PŁYTA MOCUJ.1 OPIS PŁYTA LISTWY OSŁONY ZAB. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2304966 6 LAMIERA STECCA SOFFIETTO 2 2594552 1 PROTEZIONE TENDA 3 23041021 1 LAMIERA FISSAGGIO SOFFIETTO 35 SOFFIETTO VERSIONE 1000/L (2594550) OPIS PŁYTA LISTWY OSŁONY ZAB. OSŁONY ZAB. ZASŁONY PŁYTA MOCUJ. Dis.

1 21-22 4 16-18-20-30 1 2 3 4 5 21-22 6 21-22 8 23-24 5 6 7 8 9 13-14-15 17-19-29 10 16-18-20-30 11 13-14 12 13-14 9 10 11 12 13 9-11 14 9-11 15 9 16 4-10 13 14 16 15 15 15 16 16 CONNETTORI 36 7801246 .

17 9 18 4-10 19 9 20 4-10 17 18 17 17 18 18 20 19 19 19 20 20 21 1-5-6 22 1-5-6 23 8 24 8 21 22 23 24 25 23 26 24 27 23 28 24 25 26 27 28 29 9 30 4-10 29 30 29 29 30 30 31 32 CONNETTORE CONTATTO CONNETTORE PORTA MASCHIO CONNETTORE PORTA FEMMINA CONNETTORI 37 7801246 .

8 . 7801246.1 RIF.CONNETTORI OPIS Dis.5 PINZA PER CONTATTI 2.8 2412007 2412017 2412021 2412028 2412060 2412066 2412097 2412105 2412110 2412111 2412114 1892005 1892012 1892013 1892033 1892034 1892039 1892040 1892041 1892052 1892071 1892169 1892260 1892261 1892262 1892263 1892264 1892265 1892275 1892276 1892207 1892208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TERMINALE TERMINALE TERMINALE TERMINALE TERMINALE TERMINALE TERMINALE CONTATTO TERMINALE TERMINALE TERMINALE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE CONNETTORE PINZA PER CONTATTI 1.5 KLESZCZE DO STYKÓW 2. CODICE QTA' DESCRIZIONE 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA STYK KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA KOŃCÓWKA ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK KLESZCZE DO STYKÓW 1.

6 5 1 39 4 3 7 PEDANA VERSIONE 1000 7801251 2 .

1 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 0014044 20 RIVETTO 0010322 12 RIVETTO 0011068 8 VITE 2784415 1 STRUTTURA 4944081 1 SPESSORE 2804494 1 PEDANA 0484004 4 TAPPO PEDANA VERSIONE 1000/L (1120X1400) 2784401 OPIS NIT NIT ŚRUBA KONSTRUKCJA PRZEKŁADKA PODEST ZATYCZKA Dis. 7801251.3 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 0014044 24 RIVETTO 0010322 16 RIVETTO 0011068 8 VITE 2784411 1 STRUTTURA 4944080 1 SPESSORE 2804493 1 PEDANA 0484004 4 TAPPO .2 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 0014044 18 RIVETTO 0010306 16 RIVETTO 40 OPIS NIT NIT ŚRUBA KONSTRUKCJA PRZEKŁADKA PODEST ZATYCZKA 0011068 8 VITE 2784402 1 STRUTTURA 4944079 1 SPESSORE 2804492 1 PEDANA 0484004 4 TAPPO PEDANA VERSIONE 1000/XL (1250X1400) 2784412 Dis.PEDANA VERSIONE 1000/S (850X1200) 2784400 OPIS NIT NIT ŚRUBA KONSTRUKCJA PRZEKŁADKA PODEST ZATYCZKA Dis. 7801251. 7801251.

3 1 8 4 5 11 10 9 14 6 13 12 2 7 8 2 IMPIANTO ELETTRICO VERSIONE 1000 41 7801252 .

Dis. OSŁONA KONDENSAT. PODKŁADKA PRZEKŁADKA ŚRUBA PŁYTKA NAKRĘTKA SAMOBLOK.1 RIF. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010499 4 VITE 2 0012995 4 RIVETTO 3 6704034 1 SCATOLA SUPERIORE IMP. 4 2255492 1 GUAINA CONDENSATORE MOTORE 5 2064120 1 SCHEDA 6 8882010 1 ALIMENTATORE 7 6704033 1 SCATOLA INFERIORE 8 0010196 10 VITE 9 0010098 8 DADO AUTOBLOCCANTE 10 0010313 8 ROSETTA PIANA 11 0902039 10 DISTANZIALE 12 0010525 2 VITE 42 13 6882001 2 BASETTA 14 0010005 2 DADO AUTIBLOCCANTE . ELEKTR. 7801252. SILNIKA KARTA ELEKTRON.IMPIANTO ELETTRICO VERSIONE 1000 OPIS ŚRUBA NIT KASETA GÓRNA INSTAL. ELETT. ZASILACZ KASETA DOLNA ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK.

14 10 1 12 7 11 6 4 15 5 3 2 13 9 8 43 11 7 12 BANDELLA VERSIONE 1000 7801253 .

BANDELLA VERSIONE 1000/S (2594538) Dis. 7801253. ŚRUBA AMORTYZATOR ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZD. KLAPKI ZABEZP. KLAPKI DOLNEJ PODKŁADKA PIERŚCIEŃ ELAST. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010544 11 VITE 2 0014044 5 RIVETTO 3 4404004 3 CERNIERA 4 0010879 11 DADO 5 0010314 20 ROSETTA PIANA 6 2904181 1 LEVA PER BANDELLA 7 1044166 2 RUOTA 8 2904180 1 LEVA PER BANDELLA 9 2594495 1 PROTEZIONE BANDELLA 10 2594494 1 PROTEZ.1 OPIS ŚRUBA NIT ZAWIASA NAKRĘTKA PODKŁADKA DŹWIGNIA DLA KLAPKI KOŁO DŹWIGNIA DLA KLAPKI ZABEZP. BANDELLA INF. RIF. 11 0012936 2 ROSETTA 12 0012053 2 ANELLO ELASTICO 13 0010121 6 VITE 44 14 1052023 1 PUFFER 15 0010635 1 VITE TBEI . SZEŚC.

BANDELLA INF.2 OPIS ŚRUBA NIT ZAWIASA NAKRĘTKA PODKŁADKA DŹWIGNIA DLA KLAPKI KOŁO DŹWIGNIA DLA KLAPKI ZABEZP. 11 0012936 2 ROSETTA 12 0012053 2 ANELLO ELASTICO 13 0010121 8 VITE 45 14 1052023 1 PUFFER 15 0010635 1 VITE TBEI .BANDELLA VERSIONE 1000/L (2594539) Dis. 7801253. RIF. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010544 13 VITE 2 0014044 6 RIVETTO 3 4404004 4 CERNIERA 4 0010879 13 DADO 5 0010314 24 ROSETTA PIANA 6 2904181 1 LEVA PER BANDELLA 7 1044166 2 RUOTA 8 2904180 1 LEVA PER BANDELLA 9 2594541 1 PROTEZIONE BANDELLA 10 2594543 1 PROTEZ. SZEŚC. KLAPKI ZABEZP. ŚRUBA AMORTYZATOR ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZD. KLAPKI DOLNEJ PODKŁADKA PIERŚCIEŃ ELAST.

11 0012936 2 ROSETTA 12 0012053 2 ANELLO ELASTICO 13 0010121 8 VITE 46 14 1052023 1 PUFFER 15 0010635 1 VITE TBEI . KLAPKI DOLNEJ PODKŁADKA PIERŚCIEŃ ELAST.3 OPIS ŚRUBA NIT ZAWIASA NAKRĘTKA PODKŁADKA DŹWIGNIA DLA KLAPKI KOŁO DŹWIGNIA DLA KLAPKI ZABEZP. KLAPKI ZABEZP. SZEŚC. 7801253. RIF. ŚRUBA AMORTYZATOR ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZD.BANDELLA VERSIONE 1000/XL (2594540) Dis. BANDELLA INF. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010544 13 VITE 2 0014044 7 RIVETTO 3 4404004 4 CERNIERA 4 0010879 13 DADO 5 0010314 24 ROSETTA PIANA 6 2904181 1 LEVA PER BANDELLA 7 1044166 2 RUOTA 8 2904180 1 LEVA PER BANDELLA 9 2594544 1 PROTEZIONE BANDELLA 10 2594542 1 PROTEZ.

11 5 6 2 7 10 8 1 3 4 9 PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000 47 7801277 .

OPP. POKRYWA ZEBEZP.2 RIF. WEWNĘT. ZEWNĘT. OPP. ESTERNE 11 2594562 1 ROTEZIONE 3 0010326 8 RIVETTO 4 0010431 8 ROSETTA 9 0484004 2 TAPPO . OPP. 7801277. ESTERNE 11 2594562 1 PROTEZIONE 3 0010326 8 RIVETTO 4 0010431 8 ROSETTA 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/S (2594594) OPIS ZABEZP. ZATYCZKA Dis. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594546 1 PROTEZIONE INT. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594546 1 PROTEZIONE INT. PRZECIW. 5 3314167 1 VETRO 48 OPIS ZABEZP. 7801277. FISSAGGIO VETRO 7 0010153 8 VITE 10 28941230 2 SUPPORTO VETRO S08 10 28941230 1 SUPPORTO VETRO S08 8 0010058 8 DADO AUTOBLOCCANTE 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L-XL (2594535) Dis. MOC. BPOKRYWA ZEBEZP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594546 1 PROTEZIONE INT. ZEWNĘT.PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/S (2594545) Dis. WEWNĘT. 2 2874223 1 COPERCHIO X PROT. ZABEZPIECZENIE NIT PODKŁADKA ZATYCZKA RIF. 7801277. PRZECIW. ZABEZPIECZENIE NIT PODKŁADKA ZATYCZKA 6 2864413 4 STAFFA COMPL. WEWNĘT. SZYBA JARZMO KOMPL. 2 2874225 1 COPERCHIO X PROT. PRZECIW. SZYBY ŚRUBA WSPORNIK SZYBY S08 WSPORNIK SZYBY S08 NAKRĘTKA SAMOBLOK.1 OPIS ZABEZP.3 RIF.

PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L-XL (2594595) Dis. SZYBA JARZMO KOMPL. ZATYCZKA RIF. SZYBY ZATYCZKA 2 2874220 1 COPERCHIO X PROT. FISSAGGIO VETRO 9 0484004 2 TAPPO . JARZMO KOMPL. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2544548 1 PROTEZIONE INT. WEWNĘT. SZYBY ŚRUBA WSPORNIK SZYBY S08 WSPORNIK SZYBY S08 NAKRĘTKA SAMOBLOK.4 OPIS ZABEZP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594536 1 PROTEZIONE INT. 7801277. FISSAGGIO VETRO 7 0010153 8 VITE 10 28941230 4 SUPPORTO VETRO S08 10 28941230 3 SUPPORTO VETRO S08 8 0010058 8 DADO AUTOBLOCCANTE 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L (2594528) OPIS ZABEZP. 7801277. POKRYWA ZEBEZP.5 RIF. PRZECIW. 7801277. ZEWNĘT. OPP. MOC. PRZECIW. PRZECIW. OPP. OPP. ESTERNE 3 0010326 8 RIVETTO 4 0010431 8 ROSETTA 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L (2594593) Dis.6 RIF. SZYBA ŚRUBA WSPORNIK SZYBY S08 NAKRĘTKA SAMOBLOK. WEWNĘT. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594548 1 PROTEZIONE INT. 49 OPIS ZABEZP. MOCOW. 5 3314166 1 VETRO 7 0010153 8 VITE 10 28941230 2 SUPPORTO VETRO S08 8 0010058 8 DADO AUTOBLOCCANTE 6 2864413 4 STAFFA COMPL. 5 3314168 1 VETRO 6 2864413 4 STAFFA COMPL. WEWNĘT. NIT PODKŁADKA ZATYCZKA Dis.

7 OPIS ZABEZP. WEWNĘT. NIT PODKŁADKA ZATYCZKA RIF. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594537 1 PROTEZIONE INT. MOC. WEWNĘT. OPP. PRZECIW. FISSAGGIO VETRO 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L-XL 90°(2594526) Dis. ESTERNE 3 0010326 8 RIVETTO 4 0010431 8 ROSETTA 9 0484004 2 TAPPO . CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594556 1 PROTEZIONE INT. PRZECIW. NIT PODKŁADKA ZATYCZKA 7 0010153 8 VITE 10 28941230 2 SUPPORTO VETRO S08 8 0010058 8 DADO AUTOBLOCCANTE 6 22864413 4 STAFFA COMPL. SZYBY ZATYCZKA Dis. OPP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594556 1 PROTEZIONE INT.9 RIF. 7801277.8 RIF. ZEWNĘT. WEWNĘT. 7801277. 5 3314163 1 VETRO 50 OPIS ZABEZP. 7801277. 2 2874224 1 COPERCHIO X PROT. POKRYWA ZEBEZP. BLACHA ZEBEZP. ESTERNE 3 0010326 8 RIVETTO 4 0010431 8 ROSETTA 9 0484004 2 TAPPO PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/XL (2594592) OPIS ZABEZP. SZYBA ŚRUBA WSPORNIK SZYBY S08 NAKRĘTKA SAMOBLOK. OPP.PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/XL (2594555) Dis. PRZECIW. ZEWNĘT. 2 2874226 1 COPERCHIO X PROT. JARZMO KOMPL.

7801277. 5 3314162 1 VETRO 6 2864413 4 STAFFA COMPL. OPP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594537 1 PROTEZIONE INT. FISSAGGIO VETRO 7 0010153 8 VITE 8 0010058 8 DADO AUTOBLOCCANTE 10 28941230 1 SUPPORTO VETRO S08 9 0484004 2 TAPPO 51 . WSPORNIK SZYBY S08 ZATYCZKA RIF. SZYBY ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK. MOC.PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 1000/L-XL 90° (2594591) Dis. PRZECIW.10 OPIS ZABEZP. SZYBA JARZMO KOMPL. WEWNĘT.

1 7 3 1 7 1 2 7 2 2 4 5 6 PROTEZIONI FISSE VERSIONE 1000 52 7801265 .

ESTERN. ESTERN. ESTERN. 7 0282071 3 GUARNIZIONE ADESIVA . ESTERN. 7 0282071 3 GUARNIZIONE ADESIVA 53 PROTEZIONI FISSE VERSIONE 1000/L-XL (2594568) OPIS ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA JARZMO MOCUJ.2 RIF. ZABEZP.PROTEZIONI FISSE VERSIONE 1000/S (2594565) Dis. PROT. PROT. 7801265. ZEWNĘT JARZMO MOCUJ. ZABEZP. OSŁONA TYLNA S08/L-XL JARZMO MOCUJ. OSŁONA TYLNA S08/L-XL JARZMO MOCUJ. ESTERN. PROT. 4 23041012 1 STAFFA FISS. PROT. PROT. ZABEZP. PROT. ZEWNĘT. ZEWNĘT. ZEWNĘT. ZEWNĘT. USZCZELKA PRZYCZEPNA RIF. ZABEZP. ZEWNĘT. 5 2824572 1 COFANO POSTERIORE S08/L-XL 6 23041098 1 STAFFA FISS. JARZMO MOCUJ.1 OPIS ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA JARZMO MOCUJ. ZABEZP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0011071 7 VITE 2 0010110 7 DADO IN GABBIA 3 23041097 1 STAFFA FISS. 7801265. ESTERN. USZCZELKA PRZYCZEPNA Dis. 5 2824574 1 COFANO POSTERIORE S08/L-XL 6 23041098 1 STAFFA FISS. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0011071 7 VITE 2 0010110 7 DADO IN GABBIA 3 23041097 1 STAFFA FISS. ZABEZP. 4 23041012 1 STAFFA FISS.

9 5 7 4 6 8 4 8 3 1 2 PROTEZIONI DX VERSIONE 1000 54 7801278 .

7801278. 3 23041097 1 LAMIERA INTERNA 4 0282071 2 GUARNIZIONE ADESIVA 5 2304173 1 LAMIERA FISS. OBUD. MECH.2 RIF. 7 0010896 2 VITE 8 0010110 2 DADO IN GABBIA 9 0011071 4 VITE 55 OPIS OSŁONA PRZEDNIA PRAWA S08/L-XL JARZMO MOCUJ.1 OPIS OSŁONA PRZEDNIA PRAWA S08/S JARZMO MOCUJ. OBUD.7801278. USZCZELKA PRZYCZEPNA BLACHA MOC. NAKRĘTKA SAMOBLOK. CERTER MEC. PROT. BLACHA WEWNĘT. 7 0010896 2 VITE 8 0010110 2 DADO IN GABBIA 9 0011071 4 VITE . CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2824573 1 COFANO ANTERIORE DX S08/L-XL 2 23041012 1 STAFFA FISS. ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA ŚRUBA RIF. NAKRĘTKA SAMOBLOK. MECH. BLACHA WEWNĘT. ESTERN. PROT. ZABEZP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2824570 1 COFANO ANTERIORE DX S08/S 2 23041012 1 STAFFA FISS. USZCZELKA PRZYCZEPNA BLACHA MOC. ZEWNĘT. ZABEZP. 6 0010915 2 DADO AUTOB. CERTER MEC. ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA ŚRUBA PROTEZIONI DX VERSIONE 1000/L-XL (2594566) Dis. 6 0010915 2 DADO AUTOB. 3 23041097 1 LAMIERA INTERNA 4 0282071 2 GUARNIZIONE ADESIVA 5 2304173 1 LAMIERA FISS. ESTERN.PROTEZIONI DX VERSIONE 1000/S (2594563) Dis. ZEWNĘT.

5 6 4 7 9 8 8 1 2 3 PROTEZIONI SX VERSIONE 1000 56 7801279 .

2 RIF. ESTERN.1 OPIS OSŁONA PRZEDNIA PRAWA S08/S JARZMO MOCUJ. 3 23041098 1 LAMIERA INTERNA 4 0282071 2 GUARNIZIONE ADESIVA 5 2304173 2 LAMIERA FISS. 3 23041098 1 LAMIERA INTERNA 4 0282071 2 GUARNIZIONE ADESIVA 5 2304173 2 LAMIERA FISS. BLACHA WEWNĘT. MECH. 7801279. 7 0010896 4 VITE 8 0010110 4 DADO IN GABBIA 9 0011071 4 VITE . ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA ŚRUBA RIF. BLACHA WEWNĘT. 7 0010896 4 VITE 8 0010110 4 DADO IN GABBIA 9 0011071 4 VITE 57 OPIS OSŁONA PRZEDNIA PRAWA S08/L-XL JARZMO MOCUJ. 6 0010915 4 DADO AUTOB. NAKRĘTKA SAMOBLOK. ESTERN. ZEWNĘT. ŚRUBA NAKRĘTKA KLATKOWA ŚRUBA PROTEZIONI SX VERSIONE 1000/L-XL (2594567) Dis. ZABEZP. CERTER MEC. OBUD. USZCZELKA PRZYCZEPNA BLACHA MOC. USZCZELKA PRZYCZEPNA BLACHA MOC. 7801279. ZEWNĘT. PROT. NAKRĘTKA SAMOBLOK. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2824571 1 COFANO ANTERIORE SX S08/S 2 23041012 1 STAFFA FISS.PROTEZIONI SX VERSIONE 1000/S (2594564) Dis. CERTER MEC. PROT. MECH. OBUD. 6 0010915 4 DADO AUTOB. ZABEZP. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2824575 1 COFANO ANTERIORE SX S08/L-XL 2 23041012 1 STAFFA FISS.

11 6 2 5 2 4 8 10 3 1 3 9 7 CAMMA E FALSA CAMMA VERSIONE 1000 58 7801268 .

KRZYWKI SWORZEŃ MOCUJ. ZSUWNI PRZEKŁADKA OGRAN. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 23041099 2 LAMIERA CHIUSURA CAMMA 2 1304372 2 PERNO FISSAGGIO 3 4944103 8 SPESSORE 4 2255474 1 GUAINA BLOCCO SALITA SCIV. 7801268.1 OPIS BLACHA ZAMYK. SPRĘŻYNY SPRĘŻYNA KRZYWKA NAKRĘTKA ŚRUBA PODKŁADKA KRZYWKA POZORNA RIF. PRZEKŁADKA OSŁONA BLOKADY PODNOSZ.CAMMA E FALSA CAMMA VERSIONE 1000 Dis. 5 4944104 1 SPESSORE FERMO MOLLA 6 0712089 1 MOLLA 7 2504186 1 CAMMA 8 0010093 6 DADO 9 0010383 6 VITE 10 0012395 6 ROSETTA 11 2504187 1 FALSA CAMMA 59 .

7 3 5 4 2 1 6 MOLLA CANCELLO 60 7801244 .

CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010026 2 DADO 2 0904288 4 DISTANZIALE 3 0010152 2 VITE 4 0714160 1 MOLLA 5 0904295 1 DISTANZIALE 6 5604375 1 CANCELLO S08 7 2895020 1 SUPPORTO CONTATTO 61 .1 OPIS NAKRĘTKA PRZEKŁADKA ŚRUBA SPRĘŻYNA PRZEKŁADKA BRAMKA S08 WSPORNIK STYKU RIF.MOLLA CANCELLO Dis. 7801244.

1 2 3 4 4 26 5 25 24 7 6 7 8 9 10 23 22 21 21 11 20 13 19 12 3 2 17 16 15 8 18 9 28 27 14 CANCELLO MOTORIZZATO 62 7801280 .

CANCELLO MOTORIZZATO Dis. 7801280.1
OPIS
ZEBEZP. ZĘBN. BRAMKI STER. SILN. KLIN ZĘBNIK KOŁEK WAŁEK WSPORNIK PODKŁADKA NAKRĘTKA SAMOBLOK. ŚRUBA PODKŁADKA WSPORNIK WKRĘT STOŻK. SZEŚC. BEZ ŁBA ŚRUBA ŁAŃCUCH BLACHA CZUJN. CZUJNIK MAGNET. NIT CZUJNIK ZBLIŻEN. WSPORNIK SILNIKA PODKŁADKA ŚRUBA TULEJA WAŁEK POCIĄG. KLIN PIERŚCIEŃ ELAST. SILNIK PARVALUX USZCZELKA POKRYWA

RIF. CODICE QTA'

DESCRIZIONE

1

2594598

1

PROT. PIGNONE X CANC. MOT.

2

0012753

2

LINGUETTA

3

3494238

2

PIGNONE

4

0012263

2

SPINA

5

1304375

1

ALBERO

6

2304935

1

SUPPORTO

7

0904288

2

RONDELLA

8

0010026

2

DADO AUTOBLOCCANTE

9

0010896

8

VITE

10

0012977

4

RONDELLA

11

23041029

1

SUPPORTO

12

0010954

1

VITE STEI

13

0010394

4

VITE

63

14

6734038

1

CATENA

15

23040021

1

LAMIERA SENSORE

16

6072009

1

SENSORE MAGNETE

17

0010326

1

RIVETTO

18

6072003

1

SENSORE DI PROSSIMITA’

19

28940032

1

SUPPORTO MOTORE

20

0012383

2

RONDELLA

21

0010913

2

VITE

22

1332060

1

BOCCOLA

23

2384116

1

ALBERO TRAZ.

24

0012991

1

LINGUETTA

25

0012139

1

ANELLO ELASTICO

26

1712069

1

MOTORE PARVALUX

27

0284082

1

GUARNIZIONE

28

3424901

1

COPERCHIO

1

3 2

4

PULSANTIERA CANCELLO 64

7801239

PULSANTIERA CANCELLO Dis. 7801239.1
OPIS
PRZYCISK „1” (50x50) OSŁONA KLUCZA S08 ZABEZPIECZENIE PŁYTA PRZYCISKÓW

RIF. CODICE QTA'

DESCRIZIONE

1

1852093

1

PULSANTE “1” (50x50)

2

2255406

1

GUAINA CHIAVE S08

3

2594300

1

PROTEZIONE

4

3424874

1

PIASTRA PULSANTI

65

8 5 6 7 1 4 3 2 COLONNA CHIAMATA A DISTANZA 66 7801269 .

CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0011053 4 VITE 2 4342029 4 TASSELLO 3 2924033 1 COLONNA 4 OSŁONA KLUCZA S08 PŁYTA PRZYCISKÓW ZABEZP.COLONNA CHIAMATA A DISTANZA Dis. KOLUMNY KONDYGN. 0 5 2255406 1 GUAINA CHIAVE S08 6 3424874 1 PIASTRA PULSANTI 7 2594300 1 PROTEZIONE IMP.1 OPIS ŚRUBA KOŁEK KOLUMNA RIF. WODOSZCZ. 7801269. 8 1852092 1 PULSANTE “0” (50x50) 67 . PER PULS. PRZYCISKÓW PRZYCISK „0” (50x50) 7004793 1 KIT ELETTRONICO COLONNA PIANO 0 ZESTAW ELEKTRON.

1 23 4 5 6 7 8 9 10 5 3 11 12 14 15 16 17 18 13 19 20 21 22 22 24 25 26 27 33 28 29 32 36 23 35 34 31 30 COLONNA VERSIONE 800 68 7801235 .

Dis. PODKŁADKA ŚRUBA PODKŁADKA ŚRUBA OSŁONA WYŁĄCZ. SILNIKA ŚRUBA WSPORNIK SILNIKA ŚRUBA PIERŚCIEŃ PODKŁADKA ZABEZP. KRAŃC.1 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 1714146 1 MOTORE 2 0010190 4 VITE 3 0010314 8 ROSETTA 4 6012033 1 RIDUTTORE 5 0012920 1 LINGUETTA 5 0012788 1 LINGUETTA 6 0904222 1 DISTANZIALE AZIONAMENTO MOTORE 7 0010208 4 VITE 8 28941142 1 SUPPORTO MOTORE 9 0010496 4 VITE 10 6552056 2 GHIERA 11 0012471 1 ROSETTA DI SICUREZZA 12 1022018 1 CUSCINETTO 13 0012059 1 ANELLO ELASTICO 69 14 0010314 4 ROSETTA PIANA 15 0010496 4 VITE 16 0012371 8 ROSETTA PIANA 17 0010386 8 VITE 18 2255392 1 GUAINA FINECORSA 19 2255413 1 GUAINA DI SICUREZZA 20 2924029 1 COLONNA COMPLETA 21 0010915 2 DADO 22 0712010 2 MOLLA 23 0012357 2 ROSETTA PIANA 24 5214471 1 PIATTO STAFFA CHIOCCIOLA 25 0010398 4 VITE 26 6034004 1 CHIOCCIOLA S08 27 3334004 2 BLOCCHETTO ANTIFRIZIONE S08 28 0094082 1 RONDELLA PER CHIOCCIOLA 29 2504004 1 CAMMA 30 3424878 1 PIASTRA FISSAGGIO . 7801235.COLONNA VERSIONE 800 (4004060) OPIS SILNIK ŚRUBA PODKŁADKA REDUKTOR KLIN KLIN PRZEKŁADKA URUCH. ŁOŻYSKO PIERŚCIEŃ ELAST. OSŁONA ZABEZP. KOLUMNA KOMPLETNA NAKRĘTKA SPRĘŻYNA PODKŁADKA PŁYTA JARZMA ŚLIMAKA ŚRUBA ŚLIMAK S08 BLOCZEK PRZECIWCIERNY S08 PODKŁDKA ŚLIMAKA KRZYWKA PŁYTA MOCUJ.

7801235.2 RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 31 0010524 2 VITE 32 0010851 1 VITE 33 1054020 1 PUFFER 34 6034002 1 CHIOCCIOLA SECONDARIA S08 35 0014005 4 SPINA ANTIFRIZIONE S08 36 6034001 1 CHIOCCIOLA COMPLETA S08 70 .COLONNA VERSIONE 800 (4004060) OPIS ŚRUBA ŚRUBA AMORTYZATOR ŚLIMAK WTÓRNY S08 BLOCZEK PRZECIWCIERNY S08 ŚLIMAK KOMPLETNY S08 Dis.

6 5 12 4 2 3 9 8 11 10 7 1 FORBICE VERSIONE 800 71 7801236 .

1 OPIS KONSTRUKCJA TULEJA SWORZEŃ SWORZEŃ KOŁA S08 KOŁO ŚRUBA NAKRĘTKA PRZEKŁADKA BLACHA PODKŁADKA ŚRUBA PODKŁADKA RIF CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2784383 1 STRUTTURA 2 1334110 12 BOCCOLA 3 1304360 2 PERNO 4 1304359 4 PERNO RUOTA S08 5 1044163 4 RUOTA 6 0010772 4 VITE 7 0010047 2 DADO 8 3124987 2 DISTANZIALE 9 2304969 1 LAMIERA 10 0012377 6 ROSETTA 11 0010658 2 VITE 12 0904262 8 RONDELLA 72 .FORBICE VERSIONE 800 (2784382) Dis. 7801236.

4 B 6 9 C 8 9 10 9 3 5 A A B C 7 2 1 PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 800 73 7801237 .

CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010306 10 RIVETTI 2 2304933 1 LAMIERA 3 0010058 12 DADO 4 1852008 1 PULSANTE EMERGENZA 5 0010266 2 VITE 6 2255406 1 GUAINA CHIAVE 7 1852092 1 PULSANTE 0 7 1852093 1 PULSANTE 1 7 1852096 1 PULSANTE ALLARME 8 0012034 1 ROSETTA 9 2594300 3 PROTEZIONE 10 3424884 1 PIASTRA 74 .PULSANTIERA DI BORDO VERSIONE 800 (2924025) Dis. 7801237.1 OPIS NIT BLACHA NAKRĘTKA PRZYCISK AWARYJNY ŚRUBA OSŁONA KLUCZA PRZYCISK 0 PRZYCISK 1 PRZYCISK ALARMOWY PODKŁADKA ZABEZPIECZENIE PŁYTA RIF.

1 7 4 3 A 7 2 B 5 8 6 A B 9 PULSANTIERA DI PIANO VERSIONE 800 75 7801238 .

1 OPIS NAKRĘTKA ŚRUBA PRZYCISK „0” (50x50) OSŁONA KLUCZA S08 ZABEZPIECZENIE OSŁONA CENTRALNA ZATYCZKA POKRĘTŁO OSŁONA RIF. 7801238. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010058 4 DADO 2 0010642 4 VITE 3 1852092 1 PULSANTE “0” (50x50) 4 2255406 1 GUAINA CHIAVE S08 5 2594300 1 PROTEZIONE 6 2824498 1 COFANO CENTRALE 7 0482097 2 TAPPO 8 4514008 1 VOLANTINO 9 2255394 1 GUAINA 76 .PULSANTIERA DI PIANO VERSIONE 800 (2924031) Dis.

6 5 7 1 4 3 77 2 8 9 PEDANA VERSIONE 800 7801241 .

7801241.PEDANA VERSIONE 800 (2784381) OPIS NIT KONSTRUKCJA GÓRNA PRZEKŁADKA PODEST JARZMO ŚRUBA NAKRĘTKA NIT ŚRUBA Dis. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0014044 20 RIVETTO 2 2784380 1 STRUTTURA SUPERIORE 3 4944077 1 SPESSORE 4 2804419 1 PEDANA 5 2864976 1 STAFFA 6 0010192 2 VITE 7 0010016 2 DADO 8 0010306 12 RIVETTO 9 0011068 8 VITE 78 .1 RIF.

1 6 7 4 2 5 3 IMPIANTO ELETTRICO VERSIONE 800 79 7801242 .

CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2304011 1 LAMIERA SCHEDA 2 2064133 1 SCHEDA ALIMENTATORE 3 2064134 1 SCHEDA POTENZA 4 7007430 1 KIT ALIMENTATORE 5 0010630 5 VITE 6 0902044 11 DISTANZIALE 7 0792016 1 BUZZER KINGSTATE 80 . 7801242.IMPIANTO ELETTRICO VERSIONE 800 OPIS BLACHA KARTY KARTA ZASILACZA KARTA MOCY ZESTAW ZASILACZA ŚRUBA PRZEKŁADKA BRZĘCZYK KINGSTATE Dis.1 RIF.

1 5 4 6 81 7 9 8 3 BANDELLA VERSIONE 800 7801243 2 .

7801243. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 2594494 1 PROTEZIONE BANDELLA 2 2594495 PROTEZIONE BANDELLA SOTTO 3 2904172 1 LEVA PER BANDELLA 4 2904173 1 LEVA PER BANDELLA 5 0010544 12 VITE 6 0014044 5 RIVETTO 7 4404004 3 CERNIERA 8 0010879 12 DADO 9 0010314 12 ROSETTA 82 . KLAPKI DOLNE DŹWIGNIA DLA KLAPKI DŹWIGNIA DLA KLAPKI ŚRUBA NIT ZAWIASA NAKRĘTKA PODKŁADKA RIF.1 OPIS ZABEZP. KLAPKI ZABEZP.BANDELLA VERSIONE 800 Dis.

2 VERSIONE SENZA SCASSO 7801256 3 4 5 2 6 1 4 3 4 5 VERSIONE CON SCASSO 7801257 6 1 4 PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 800 83 7801256/7 .

CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0012389 9 ROSETTA 2 2594490 1 PROTEZIONE INTERNA 3 2874205 1 COPERCHIO 4 0484004 2 TAPPO 5 0010924 9 VITE 6 0011067 9 DADO 84 PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 800 (2594500) OPIS PODKŁADKA ZABEZP.1 OPIS PODKŁADKA ZABEZP. WEWNĘT.PROTEZIONI A BORDO VERSIONE 800 (2594499) Dis.1 RIF. 7801257. 7801256. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0012389 9 ROSETTA 2 2594490 1 PROTEZIONE INTERNA 3 2874204 1 COPERCHIO 4 0484004 2 TAPPO 5 0010924 9 VITE 6 0011067 9 DADO . WEWNĘT. POKRYWA ZATYCZKA ŚRUBA NAKRĘTKA RIF. POKRYWA ZATYCZKA ŚRUBA NAKRĘTKA Dis.

1 4 3 8 2 9 7 4 85 9 10 10 7 9 6 10 8 5 9 PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 7801262 9 7 .

PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 (2594501) Dis. 7801262.1
OPIS
OSŁONA TYLNA KRZYWKA BLACHA WEWNĘT. BLACHA PRZEKŁ. KRZYWKI BLACHA WEWNĘT. BLACHA WEWNĘT. ŚRUBA ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK. PRZEKŁ. KRZYWKI

RIF. CODICE QTA'

DESCRIZIONE

1

2824496

1

COFANO POSTERIORE

2

2504180

1

CAMMA

3

2304939

1

LAMIERA INTERNA

4

2304962

2

LAMIERA DISTANZIALE CAMMA

5

2304938

1

LAMIERA INTERNA

6

2304937

1

LAMIERA INTERNA

7

0010913

12

VITE

8

0010896

18

VITE

9

0010915

30

DADO AUTOBLOCCANTE

10

0904289

6

DISTANZIALE CAMMA

86

8 11 1

7

9

2

1 5 6 4 10 3 PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 87
7801263

PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 Dis. 7801263.1
OPIS
ŚRUBA ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK. PRZEKŁ. KRZYWKI BLACHA WEWNĘT. BLACHA WEWNĘT. BLACHA PRZEKŁ. KRZYWKI BLACHA MOC. OSŁ. CZOŁ. KRZYWKA OSŁONA PRZEDNIA SILVER WSPORNIK OBUDOWY MECHAN.

RIF. CODICE QTA'

DESCRIZIONE

1

0010896

14

VITE

2

0010913

7

VITE

3

0010915

20

DADO AUTOBLOCCANTE

4

0904289

3

DISTANZIALE CAMMA

5

2304937

1

LAMIERA INTERNA

6

2304938

1

LAMIERA INTERNA

7

2304962

1

LAMIERA DISTANZIALE CAMMA

8

2304970

1

LAMIERA FISS. CARTER FRONTALE

9

2504180

1

CAMMA

10

2824497

1

COFANO ANTERIORE SILVER

11

28941168

1

SUPPORTO CARTER MECCANICA

88

3 5 2 1 1 2 4 PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 89 7801264 .

ZSUWNI RIF. OSŁONA BLOKADY PODNOSZ. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010093 2 DADO ESAGONALE 2 0010431 2 ROSETTA 3 0012999 2 VITE 4 2594503 1 PROTEZIONE FRONTALE PEDANA DX 5 2255391 1 GUAINA BLOCCO SALITA SCIV. PODESTU PRAW.1 OPIS NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA PODKŁADKA ŚRUBA ZABEZP.PROTEZIONI FISSE VERSIONE 800 Dis. CZOŁ. 90 . 7801264.

1 8 1 11 5 7 6 2 10 4 2 3 9 PROTEZIONI FISSE SX VERSIONE 800 91 7801274 .

1 OPIS ŚRUBA ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK. RIF. BLACHA WEWNĘT. CZOŁ. BLACHA PRZEKŁ.PROTEZIONI FISSE SX VERSIONE 800 Dis. CARTER FRONTALE 9 2504180 1 CAMMA 10 2824497 1 COFANO ANTERIORE 11 28941168 1 SUPPORTO CARTER MECCANICA 92 . KRZYWKA OSŁONA PRZEDNIA WSPORNIK OBUDOWY MECHAN. KRZYWKI BLACHA MOC. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 0010896 14 VITE 2 0010913 7 VITE 3 0010915 20 DADO AUTOBLOCCANTE 4 0904289 3 DISTANZIALE CAMMA 5 2304937 1 LAMIERA INTERNA 6 2304938 1 LAMIERA INTERNA 7 2304962 1 LAMIERA DISTANZIALE CAMMA 8 2304970 1 LAMIERA FISS. PRZEKŁ. KRZYWKI BLACHA WEWNĘT. OSŁ. 7801274.

9 4 10 1 3 2 8 7 5 2 6 4 2 3 PROTEZIONI FISSE DX VERSIONE 800 93 7801275 .

ŚRUBA BLACHA WEWNĘT. KRZYWKI OSŁONA PRZEDNIA PRZEKŁ. KRZYWKI RIF. ŚRUBA NAKRĘTKA SAMOBLOK. 7801275. CODICE QTA' DESCRIZIONE 1 28941168 1 SUPPORTO CARTER MECCANICA 2 0010896 14 VITE 3 0010915 19 DADO AUTOBLOCCANTE 4 0010913 7 VITE 5 2304937 1 LAMIERA INTERNA 6 2304939 1 LAMIERA INTERNA 7 2504180 1 CAMMA 8 2304962 1 LAMIERA DISTANZIALE CAMMA 9 2824495 1 COFANO ANTERIORE 10 0904289 3 DISTANZIALE CAMMA 94 . KRZYWKA BLACHA PRZEKŁ.PROTEZIONI FISSE DX VERSIONE 800 Dis. BLACHA WEWNĘT.1 OPIS WSPORNIK OBUDOWY MECHAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful