Curs de llengua

nivell c

Catalana

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

Curs de llengua catalana. Nivell C Bibliografia I. Catalunya. Departament de Justícia 1. Català – Gramàtica – Ensenyament 804.99-5

Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se’n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca.

© Generalitat de Catalunya Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia Primera edició: novembre de 2008 Dipòsit legal: B-53.838-2008 Creació gràfica i impressió: Novatesa Gràfiques, SL

La versió electrònica d’aquest document és accessible a www.gencat.cat/justicia/departament/publicacions

ÍNDEX

ORTOGRAFIA ............................................................................................................. La síl·laba ...................................................................................................................... A/E àtones ................................................................................................................... O/U àtones ................................................................................................................... L’accentuació ............................................................................................................. La dièresi ....................................................................................................................... B/V ................................................................................................................................... Les oclusives ................................................................................................................ S sorda i S sonora ....................................................................................................... G/J (TG/TJ), IG/TX, X/IX ........................................................................................... M (MPC, MPT), N ......................................................................................................... R/RR ................................................................................................................................ L/L·L/LL .......................................................................................................................... H ...................................................................................................................................... MORFOSINTAXI ........................................................................................................ L’oració .......................................................................................................................... Els determinants i els quantificadors ................................................................ El substantiu i l’adjectiu. Gènere i nombre ...................................................... El verb ............................................................................................................................

7 8 11 15 19 24 28 31 35 39 42 44 47 50 53 54 59 71 82

Les funcions sintàctiques ...................................................................................... 102 Els pronoms febles ................................................................................................... 110 Els pronoms relatius ................................................................................................ 123 Les preposicions ....................................................................................................... 133 Les conjuncions ......................................................................................................... 144 Els adverbis ................................................................................................................. 152 LÈXIC ............................................................................................................................. 159 Derivació ....................................................................................................................... 160 Mots compostos ....................................................................................................... 170 Sinonímia i antonímia .............................................................................................. 174 Polisèmia i homonímia ............................................................................................ 177 Locucions i frases fetes ........................................................................................... 179 Barbarismes ................................................................................................................ 184 Problemes lèxics ....................................................................................................... 190

...................... 210 La narració ......................................................................................................................................................................................................................... 212 La carta personal .........................................EXPRESSIÓ ESCRITA ................................... 197 Introducció ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 224 EXPRESSIÓ ORAL ..................................................................... 245 BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 222 El text instructiu ............................................. 198 La puntuació ........................ 202 Els connectors ............................................. 227 MODELS D’EXAMEN ........................................... 205 La descripció . 213 La carta formal .................................................................................... 217 El text argumentatiu ................... 209 El resum .................................................................................................. 231 CLAu DELS EXERCICIS ........................................................................................................ 305 ....................................................................................................................................................................................................

Ortografia .

hie-na. te-a-tre c) En els diftongs decreixents la primera lletra funciona com una vocal i la segona. Jo-an. dú-ieu. guai-tar. tra-du-int. com una semivocal. a-gra-ir. fè-ieu. fe-ia. són rars en la nostra llengua.Tema 1 LA SÍL·LABA Entenem per síl·laba un grup de sons que emetem d’un sol cop de veu. uo darrere de g o q Decreixents Quan la i i la u estan situades al darrere d’una altra vocal Remarques a) Els diftongs ii i uu. io-de. iu-gos-lau. En moltes paraules que porten dièresi aquest símbol indica la presència d’un hiat on hi podria haver un diftong decreixent. tot i que teòricament possibles. be-uen. dè-iem. gua: a-guan-tar güe: ai-güe-ra güi: pin-güí guo: pa-rai-guot ai: ai-re ei: fei-na oi: noi ui: cui-na qua: qua-li-tat qüe: de-lin-qüent qüi: a-qüi-cul-tu-ra quo: quo-ti-di-à au: pa-lau eu: creu-re iu: viu-re ou: mou-re Creixents ua. Al-guai-re. La-ia. Els diftongs Un diftong és la reunió en una mateixa síl·laba d’una vocal i d’una i o una u. no d’un diftong. ra-ïm. iot no-ia. sinó hiat. En aquestes combinacions la semivocal mai no és tònica. b) Quan tenim dues vocals contigües en síl·labes diferents diem que estem en presència d’un hiat o hiatus. ve-í d) Tingueu en compte com separem les combinacions següents que molts manuals inclouen en els diftongs creixents: i + vocal a inici de mot vocal + i /u + vocal io-gurt. üe. u-ni-ó. trans-e-ünt. dú-iem cre-uar. üi. cu-a. en una mateixa síl·laba. Eu-là-li-a. mo-uen Els triftongs Són el resultat de la combinació. Pa-ra-guai. cre-ueu 8 Ortografia . altrament no hi hauria diftong. d’un diftong creixent i un de decreixent. ni-ua-da.

dolent. antiquari. cloure. Separeu les síl·labes d’aquestes paraules i classifiqueu-les segons si tenen diftong creixent. mal-a-gra-ït. boina. plans i esdrúixols. paret. La síl·laba tònica és la penúltima. història. faré. camí. eina. al-ho-ra. Per tant. paper. Dénia. fórmula. sentien. pilota. Úrsula uEXERCICIS 1. demà. jutge. quota. Mots aguts Mots plans Mots esdrúixols La síl·laba tònica és l’última. guapa diftong creixent diftong decreixent hiat Ortografia 9 . o-bligació Síl·laba tònica i síl·laba àtona La síl·laba tònica és la que es pronuncia en un to de veu superior a la resta de síl·labes. condició. aguantar. pingüí. cel-o-bert c) A final o a inici de ratlla no podem deixar mai una lletra tota sola. decreixent o hiat. til·la. caure. parlarem. crueltat. guineana. trans-at-làn-tic. fruita. a-nell. cuota. algú. beina ràdio. els mots es divideixen en aguts. in-hu-mà. La síl·laba tònica és l’antepenúltima. freqüent. continuar. partit cérvol. platja. pinta. quatre. física. ciutat. d’-altres. préssec. treure. in-ter-ur-bà. és incorrecte fer les següents separacions: farmàci-a. interlocutòria. roí. l’-oli. Segons la posició d’aquesta síl·laba.LA SÍL·LABA Tema 1 La separació de síl·labes a efectes ortogràfics a) Els dígrafs gu qu ll rr sc tx tg ix a-con-se-guir ro-ques ca-va-ller car-ro as-cen-sor cot-xe fet-ge cai-xa ny ig ss l·l tj tz pi-nya re-buig tas-sa til-la nat-ja set-ze Dígrafs que no podem separar Dígrafs que hem de separar b) En els mots compostos hem de destriar quins són els elements que els integren. autèntica.

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966). Separeu les síl·labes de les paraules següents i digueu quantes síl·labes té cadascuna.LA SÍL·LABA Tema 1 2. Classifiqueu. planes o esdrúixoles. Torneu a escriure aquestes poblacions dels Països Catalans amb les síl·labes separades. Tingueu en compte que teniu un requadre per a cada síl·laba. creuen en el miracle de la resurrecció dels morts i la reencarnació. Aiguamúrcia Alguaire Guadassuar Carcaixent Borriana Paüls Riudecanyes Duesaigües Maials Arbúcies Enveig Eivissa Mollerussa Dénia 4. Al cementiri dels mots en jauen molts de benemèrits. com en l’exemple. Però també n’hi ha de morts assassinats i de suïcides. Escriviu-les amb les síl·labes separades. En aquest cementiri. escriptor polonès Agudes: Planes: ce-men-ti-ri Esdrúixoles: 10 Ortografia . les paraules de més d’una síl·laba d’aquesta cita segons si són agudes.: desinhibició guaitéssim mouen reimpressió joieria cloïssa guaitar delinqüència trèieu il·lusió diguéssiu cacauet veïna Maria besàvia llenyataire engreixar adhesió ad-he-si-ó interacció atribuir traduïa possessiu interactuar borratxera guant juliol bellugueig Eulàlia sapigueu policíac anàveu vosaltres iaia produir aleatòria 4 3. Ex. tanmateix.

barbàrie. inerme -ne: indemne. la pobra el pediatre. per tant. agrícola (masc. classe. sèrie -aire: cantaire.). calvície. taula. flaire. ampla Aquests acabaments coincideixen amb els acabaments en castellà. Recordeu que la formació de plural comporta els canvis ortogràfics següents: ca > ques: vaca > vaques ça > ces: plaça > places qua > qües: Pasqua > Pasqües ja > ges: esponja > esponges ga > gues: mànega > mànegues gua > gües: aigua > aigües Ortografia 11 . però que fonèticament és un so entremig que representem amb el símbol [∂]. el titella. patriarca -cida: homicida. són excepció a la norma. belga (masc. Maria. Clotilde. verge. trànsfuga (masc. el guàrdia. i fem. poble. el paleta. xerraire -ble: comptable. mapa. Carme. pària. salvatge. la tarda. fase. hi ha alguns mots que no segueixen la regla general i que. papa. rude. múltiple. demòcrata el defensa. la pediatra el psiquiatre. el picaporta dia. geòmetra (masc. la erra (els noms de lletra) D’altra banda. la ela. els mots masculins acaben en -e i els femenins acaben en -a.) febre. tènue. Pere. torre. tendre. el terra. ioga. diagrama -ta: pirata. la essa. i fem. el paraigua. base. esquerre. antípoda (masc. viatge directe. la psiquiatra la pesta. esquerra. però no sempre és així. És a dir: masculins que acaben en -a i femenins que acaben en -e. alcalde. platja directa. higiene. àgape. l’Esteve la ema. ample porta. llebre. la planícia. el policia. el tequila. A/E àtones en l’acabament de substantius i adjectius En general. feble -me: enorme. faringe.). espècie. goril·la. l’orgue. -arca: monarca. cisma -grama: programa. i fem. la ena. ximple Les terminacions Masculins que acaben en -a Substantius masculins que provenen de femenins Altres Els femenins següents Femenins que acaben en -e Les terminacions Altres Tots els substantius i adjectius. el guarda-roba. insecticida -ista: artista. encara que en singular acabin en -a. Matilde. ferotge. el pobre.Tema 2 A/E ÀTONES Anomenem vocal neutra el so vocàlic del català oriental que correspon a les vocals a/e en posició àtona i que de vegades s’escriu amb a i d’altres amb e. solemne -re: acre. tendra. i fem.). alegre jove.). mare. superfície. verge. Irene. fan el plural en -es. i fem. ciclista -ma: diploma.

anaves. venia. algunes formes de verb que acaben en -e. hagut Recordeu que els mots següents sovint s’escriuen malament per influència del castellà. deia venien. cauran fent. Els infinitius dels verbs de la 2a conjugació: veure. neix (naix). és a dir. jagut neixi (naixi). canta. obre. riure. naixia. jaient. Exemples taula > taulada teula > teulada blau > blavós negre > negrós parla > parlar queda > quedar Els verbs següents. jauríeu. en posició àtona. tenen doble arrel. saber caure fer haver sé. però. hi escrivim -e.A/E ÀTONES Tema 2 A/E àtones en l’acabament de verbs Si la vocal neutra és l’última lletra. hi escrivim -a. jeguis (jaguis). naixessis. trauràs. prendre. Buscar la 3a persona del singular del present d’indicatiu. faria hem. treuen (trauen). jaiem. però les formes àtones sempre s’escriuen amb a. els verbs següents presenten alternances de a/e en el radical. dèieu Hi ha. si la vocal neutra és la penúltima lletra. traguem. jeure (jaure) néixer (nàixer) treure (traure) jec (jac). omple A/E àtones en l’arrel dels mots Com podem saber quina lletra cal escriure? Substantius i adjectius Verbs Buscar el primitiu de la paraula o una paraula de la família on aquest so aparegui en posició tònica. nascut treus (traus). cantes. sabés quèiem. anava. accentuat (gràficament o no). Cal escriure la vocal que pronunciem en posició tònica. però. Català amb e / castellà amb a albercoc assemblea efeminat espàrrec javelina monestir ràfega setí tràfec alcàsser cànem emparar estella Llàtzer orfe rapsode sometent treball almogàver canemàs Empordà estendard malenconia orgue rave tàlem vernís ametista Caterina Empúries Esteve màrfega polseguera resplendir tàvec Xúquer ànec eben enyorar gelea meravella punxegut sergent temptejar 12 Ortografia . tret En canvi. vine. traient. i a. naixent. caure Les formes: corre.

...llor f. Completeu la taula següent tal com mostrem en l’exemple..... act.. pediatr.. titell. Derivat terreny t.ndrer m... psiquiatr. belg..... llebr... i en el segon..... rav. Escriviu el singular (masculí i femení) d’aquests adjectius. xacr.............. tard....ndresa recl. comet.. tract... sogr.ntació Primitiu terra Verb derivat aterrar emb. Completeu els substantius següents amb a/e. deut. sogr... Assumpt.. lleny. flair.blesa Ortografia 13 .. obr...... dogm.. periodism.ntena c.... símptom... escombriair..... 2...... templ... pediatr.ndrós verm... palet......A/E ÀTONES Tema 2 Català amb a / castellà amb e afaitar avantatge latrina sanefa ambaixada avaria maragda sarbatana arravatar davall quarantena Sardenya assassí davant ramat avaluar darrere rancor uEXERCICIS 1. templ... mestr.. ef...natge quar... piràmid... pebr. xerraires: terribles: lliures: joves: ximples: pulcres: febles: agres: còmodes: dignes: liles: amples: alegres: rectes: golafres: cultes: rudes: agrícoles: tendres: pobres: neutres: 3. rest........ cov.. catàstrof. vespr. bisb..ulell t.. sèri.... Tingueu en compte que en el primer grup tots són masculins.vor lam.çada bl. Carm. orf. pest.... femenins.. ebenist....mació abr...

vella.ngués aj.. pensar saber treure afaitar néixer caure jeure jo penso tu pensaves ell pensarà pensant 5....ulada..ragdes i am...... si la s.. la decisió d’obrir el procediment un altr.rina. r... La modista m’.......ncar.. homicid.... La Cat... l.. La Mariona ..llant plaques de la t. .. (centra / centre) el seu treball de recerca en l’evolució de la pagesia... ..... 9. 10...rdenya.... La metgessa forens....... I ara completeu la taula de verbs següents d’acord amb l’exemple.......rcocs que s’hagin fet malbé i posa’ls a la caixa del r..ss.. 6.gant. a l’Alt .. Per veur..nyora l’època en què només lluïa m...stir mentr...... s.tí...mbaix.lina. m. (subjecta / subjecte) el cavall amb fermesa abans de la cursa........... Avui es ...ment de la nostr.......mblea..nta-vuit hores per un problema al pàncre...s... tràf... perquè arran del n.ria..valuar...... El genet . hi ......v.. pols......s a l’Estev. per S..ndard.... una llauna d’espàrr. La nau ....ga. Avui gairebé cap jove ja no treballa en la .. (conducta / conducte) de l’aigua abans de l’arribada de les pluges....... orgue..A/E ÀTONES Tema 2 4.... (ramats / remats)...... 2. ha quedat ben fixada te l’has de mirar pel d...mpara interposat i va prendr........... Em fa l’... (estranyaria / estrenyeria) el vestit per a la festa si l’hi portés avui..ix. destacava entr..guera..... est..ient del cov.. (jutja / jutge) a l’Audiència l’acusat de l’homicidi de Romeu Guinart.. 3... av.. 2. fins a la m.. r.trina..vant i pel d... .stella........ la rest.. fr..ndir.lea... (afecte / efecte) que fa la seva feina amb diligència..cs perquè f... Vés tr... filla no podem viatjar lluny. Aquest any no hi haurà prou pastures per a tots els . els tr....guda un mínim de quar.... Completeu els buits amb les vocals adients.ncor.. cop.. però .. av... va examinar la presumpt.tistes. una altr... la sala del mon........... g. 10..mpordà... jav..... verd... Corr. pobr.. 8...minat i aquella pell de s.. 3.........dors en ser un dels homes més atractius de l’.. Completeu les paraules i torneu-les a escriure al costat del seu sinònim o hiperònim..nefa amb forma de ess. v. Obr... cap al celler i digu..itat..rgent harmònium: orgue afilat: olorós: agitació: militar: penó: polsinera: llança: brillar: gelatina: sac: vàter: homicida: ressentiment: ratxa: fusta: puntuar: laca: desperfecte: profitós: prodigi: 7.balladors que la restaur. ass. Cal enllestir el . 5.... 4..c. 7... 14 Ortografia ......mpúri..spl..nguany anirem a .gut. L’.... 6.... 5...... 8. 9. ompl.s..... (regna / regne) la tranquil·litat.... (espacial / especial) es va enlairar amb cinc tripulants europeus. 1..f.... 4.. que l’ampoll. (tornaria / torneria).. .. Gisclareny.rnís...... ràf. 1...... Tot i el caràcter .. els alb.stiu passat vàr.. el recurs d’...rrer.. Completeu aquestes frases amb una de les dues paraules que teniu entre parèntesis..rem una bona am.....nar que rom..ntatjós. La veu del rapsod............ punx.... La jutgessa va admetr.nida d’enciam i n’hi posarem. només s’ompl........... dels ........r.. ......có. vegad.. màrf.n en van d.. 6....ga.. 7.m fer un viatg.ssí... Al poble on passo l’estiu..... i va recom.

Primitius boca cònsol corb doble dolç home jove moc món nodrir sorgir títol volcà Derivats boqueta consolat encorbar doblar endolcir homenet jovent. mucosa mundial. segons soni. joventut mocós ______ nodriment ressorgir titolàs volcànic Pseudoderivats bucal consular curvatura. escrivim o/u. duplicitat dulcificar. colliré cosíssim. surto tusso. O/U àtones en l’arrel dels mots Com podem saber quina lletra cal escriure? Buscar el primitiu de la paraula o una paraula de la família on aquest so aparegui en posició tònica. puc / vull pots / vols pot / vol podem / volem podeu / voleu poden / volen pugui / vulgui puguis / vulguis pugui / vulgui puguem / vulguem pugueu / vulgueu puguin / vulguin pugues / vulgues pugui / vulgui puguem / vulguem pugueu / vulgueu puguin / vulguin c) Els pseudoderivats són mots cultes derivats directament del llatí i no de la paraula catalana evolucionada del llatí. sortí tossim. quan l’arrel és tònica. titulació vulcanisme Ortografia 15 . a) En els verbs collir. escopia sortiríeu. collir cosir escopir sortir tossir collíem. que s’escriuen totes amb u. llevat de les formes del present de subjuntiu i de l’imperatiu. quan l’arrel és àtona escrivim o. accentuat (gràficament o no). cosiries escopiré. cosir. Exemples lluny > llunyania grumoll > grumollós ell munta > muntar ell triomfa > triomfar Substantius i adjectius Verbs Ara bé. escupis surt. escopir. És per això que no es pot partir del primitiu català per escriure’ls correctament. tossissis culli. edulcorar humà. Buscar la 3a persona del singular del present d’indicatiu. cusin escup. curvilini duplicar.Tema 3 O/U ÀTONES En català oriental les o i les u que es troben en posició àtona es pronuncien totes dues com una u. insurrecció titular. nutrició insurgent. tussi b) En els verbs poder i voler. humanisme juvenil mucositat. culls cuso. humanitat. no sempre que la tònica s’escriu amb o o amb u aquesta lletra es conserva en les altres paraules de la mateixa família. sortir i tossir (i els seus compostos) aquesta vocal s’escriu u quan és tònica i o quan és àtona. mundà nutritiu. és a dir.

cabo.. interviu.. cactus...tzena: s.mera: d..... tot i que en català oriental soni -us: discos. mutu. començo.. textos. globus.rtejar: f.rtalada: b. contigu..mall: 16 Ortografia .... ficus.. lloro.guina: toss.. complexos. floreta: flor p.ndat: f...llejar: f.guera: f. que acaben en -u.. braços. venço.llia: cart. lletjos... Recordeu que els mots següents sovint s’escriuen malament per influència del castellà! Català amb o / castellà amb u aixovar botifarra colobra Empordà esdrúixol Joan nodrir polvoritzar rossinyol tamboret atordir brúixola complimentar escapolir-se fonament joglar ordir rètol sofrir títol avorrir-se capítol complir escodrinyar furóncol joventut pèndol robí sorgir tomba bordell cartolina cònsol escopir governatiu monyó podrir roí sospirar tonyina Borriana cobrir embotir escrúpol Hongria mostela polir Romania sostreure Torí Català amb u / castellà amb o ateneu correu fetus muntanya porus subornar tramuntana bufetada cuirassa focus muntar ritu sufocar trofeu butlletí escullera fòrum mussol riu supèrbia turmell butxaca estiu harmònium Pirineus sèrum suportar turment cacau europeu liceu Pompeu sinus tètanus vidu uEXERCICIS 1.ventut: f... rebo.. La terminació del plural de noms i adjectius masculins és sempre -os.lina: j.... cosinus.. Completeu amb o o u aquestes paraules i escriviu una paraula de la mateixa família que tingui una o o una u tòniques. sinus....venir: f.. La 1a persona del present d’indicatiu acaba en -o: admeto. espessos..llada: pl.. vidu.... Hi ha alguns cultismes.. pisos..tada: rej.. calaixos... Sovint coincideixen amb la terminació en castellà -uo: individu.O/U ÀTONES Tema 3 O/U àtones en l’acabament dels mots Substantius i adjectius Verbs Normalment s’ha d’escriure -o: xoriço... toro.steria: p..nxegut: j.scor: s.ruc: garr....bresa: ....llada: p..deria: c... Cal no confondre aquests plurals amb mots invariables com: tipus..rdesa: p. però...

Pertanyent a la joventut. gest. travessar la m.p.. corre.lar m... Tingue..nsellat pel seu t..mplimentar com a sinònim d’emplenar.....lgut ser m. Agafe... amb u o que no hi afegim ni o ni u..... Acció de nodrir o de nodrir-se.. tamb. Completeu els pseudoderivats següents i aparelleu-los amb la seva definició....lcanisme c..s...O/U ÀTONES Tema 3 2. dur tossir poder muntar sortir bullir voler collir duc duies duguem dut 3...tifarra. Fer dolç.. 1.. b.. individ....rdir...ndial j. rit...... trib...lcificar Que posseeix un títol. ganx..lar d..rmativa ..vint s’usa inc.llir l’adv....rment... Completeu el quadre segons l’exemple.. Completeu aquestes paraules i classifiqueu-les segons que s’escriguin amb o. 2....pèrbia........ b.s ubicats en carreteres dels Pirine....l 1.tor.rdells regentats per r..cal i ane.. t.l.. en compte que s. al tít... per resoldre el cas dels b. b. el llibre primer sobre n...mba... capít.. Relatiu o pertanyent a la boca.rvilini tit..... cangur........ 4..... Empleneu els buits de les frases següents amb o o u. vidu.. encara que ell hauria v..nyina... t. estupend....... Fer doble.rbanística l... b...manes..... caca.sar un t.ret.... Conjunt de les manifestacions volcàniques... Ortografia 17 ... lice.venil d. xoriç. Que segueix una línia corba.txaca... barat...... atene... mutu.spirar. multiplicar per dos.mulen els problemes si pretene..fetada..l preliminar. t... s.. escrúp..f.rment per a ell. trofe... at..cal cons..plicar n.. s.car.. l’efecte...trició v.ntanya després d’haver-vos s. Se us ac... europe. va esc... s.. als cònsols.rrectament el verb c.an la brúix.la.l s’escriuen amb o s’escriuen amb u no hi afegim ni o ni u 5.cacia ac........ ridíc.... 3.ntador... Tot i s......stret el J.. 4... lavab.... De tot el món. Relatiu o pertanyent a un cònsol.

...... a conseqüència de l’av..nstituir com a grup i van instal·lar una taula per rec.. van celebrar una ass..rrer...O/U ÀTONES Tema 3 5..lgueu que el s. 6.tent foc.bins del magatzem va ac.fectats...mplir amb escreix tots els compromis......s adoptats amb el g.micidi amb l’agre.p...s que emetia una llum fl.l il·luminat per un p.rrits d’haver de s.vent i la gent gran són adequats.valuat com a lleus....ïa un rèt.mbrós grup d’usuaris va viur.ràndum que ha aixecat tanta p...vernamental competent.. amb la cancel·lació de la m.vant de diferents estacions..b...brir les baixes ràpidament. signatures que preten......guéssim c......llir signatures de queixa d. els ..... Els problemes més importants es var.spitós de s...venil que havia s..... per la qual cosa la jutgessa l’ha c.rtides d’emergència ni els av.rdaneses. El viatge fins a T. El s.ndicional.nseguir escap. prepareu-vos el text perquè us el dictin......ngarès faci públic el mem...rtar el servei deficient que . La pr......rtat per una banda j.. Els .........jant de traïd..... p..n pr. 8.rregut d. 6. Ompliu els buits del text següent amb les vocals corresponents....ient importància als fets i els ha .streure una gran quantitat de r.ria.lació.....mpliment de l’horari. que v..... Un cop corregit...rnada negr.s emp... Un n.... av.....duir a les lín. A més.mfar incl. ahir una altr.. j....... ni les s.rnat ja abans de l’esti..orescent... L’ac. .tinat li va permetre p..fectats consider..der llegir d’una tirada tot El pènd.ntatges per al j...lseguera....... 10. No admet...ment..l de Foucault...sat ha inc.. L’empresa ha anat tr.mblea en què es van c.rregut en un delicte d’h.. Si p.. 7....tat dels trens previst.dríem c... 9.ndemnat a una pena de presó inc.lir-se de la policia esc...posta que va tri... tot i la freqüència amb què han oc..rí en un tren tan atr....n portar a l’òrgan g.. 18 Ortografia ....fereix l’empresa pel reiterat inc..tssecretari de defensa h....n que ni la ret..s fins a primera hora de la tard..vern.....ria de trens.

entès mossèn. tècnic. ésser érem. faré. diré. sosté. prové accés (accessos). conèixer. pretén. plans i esdrúixols. escrigué. A continuació us donem algunes pautes per escriure bé l’accent sobre la e i la o. diguéssim. quinqué. grèvol convèncer. pèsol. sobre les vocals tancades (e. e. adés prémer. o. En català hi ha dos tipus d’accent. duguéreu tinguéssim.Tema 4 L’ACCENTUACIÓ L’accentuació gràfica de les paraules està determinada per la posició que ocupa la síl·laba tònica dins del mot i per la terminació de la paraula. cérvola. créixer. herència. comprèn dèbil. consomé. els mots es divideixen en aguts. jaqué. diferència. i l’accent tancat. rèptil. llépol església. fèieu. fèiem. mèrit. cafè. estrènyer dèiem. sisè. u). vèncer. convé. plans i esdrúixols porten l’accent obert. mèdic. cantés. néixer. duguérem. dèieu. francès. aprèn. L’accent obert recau sobre les vocals obertes (a. oboè pagès. cérvol. conté. quèiem. pogué. dugués. Sénia. o). cèntim. fèrtil. témer. Dénia. vostè. només. llémena. Formes verbals de futur i passat simple Gal·licismes Els compostos de -bé. ximpanzé també. progrés (progressos) encén. ofèn. Segons la posició d’aquesta síl·laba. clixé. quèieu molèstia. sèmola. -té i -vé Els mots que fan el plural en -essos Els verbs acabats en -cén i -tén Aquests tres adverbis Mots plans amb accent tancat Mots esdrúixols amb accent tancat Els temps verbals següents Els mots següents Els mots següents cantaré. tal com expliquem en el tema dedicat a la síl·laba. mètode. entén després. exprés (expressos). gairebé. aniré digué. E oberta / e tancada La majoria de mots aguts. La síl·laba tònica és la que es pronuncia en un to de veu superior a la resta de síl·labes. parlés puré. éreu. préssec. acadèmia Mots plans Mots esdrúixols Però hi ha excepcions a aquesta norma general. interès. congrés (congressos). préstec. i. feréstega Mots aguts amb accent tancat Ortografia 19 . Mots aguts alè. malbé. cinquè. pèrdua. Vallès. diguéssiu feréstec. Amèrica. l’obert (greu) i el tancat (agut). tinguéssiu. estén.

pasqua. anglosaxó. fóssim. mòbil. Els mots plans s’escriuen amb accent gràfic. fabulós pròxim. tròlei contigua. talòs. atenció. íntim. allò. góndola Regla general d’accentuació S’accentuen els que acaben en les terminacions següents: -a: català -as: repàs -e: cafè. dèieu. malèvol. calorós -u: comú -us: talús -en: edèn. Mots aguts amb accent obert Mots plans amb accent tancat Mots esdrúixols amb accent tancat això. però cal anar amb compte amb els mots que contenen diftongs. convé -es: anglès. desmai. En canvi. vòlei. escriu. repòs. pólvora. còlera. avui. fóssiu fórmula. interlocutòria. conclòs. dipòsit. exàmens S’accentuen sempre: àguila. pasqües Casos especials En els mots construïts amb formes prefixades acabades amb o (i de vegades amb i) només porta accent el segon element. cànem. discórrer. més-dient Mots compostos 20 Ortografia . terròs.. remei. revés -i: llumí -is: incís -o: allò.. mòbil. Els mots plans s’escriuen sense accent gràfic. fisicoquímic. carbó. de debò arròs. ambigua.L’ACCENTUACIÓ Tema 4 O oberta / o tancada La majoria de mots aguts porten l’accent tancat. adéu-siau. Mots amb diftong decreixent Mots amb diftong creixent Els mots aguts s’escriuen sense accent gràfic. rigorós. pel·lícula. paraigua. Campdevànol.) fóra. Mots aguts Mots plans Mots esdrúixols cançó. córrer (i els derivats: concórrer. còmode. palau. sòlid. movíeu. València. aigua. pólvora. nadó -os: capgròs. l’hi hem de posar. fórem. església. correu. pròleg glòria. si s’escau. socioeconòmic pèl-roig. paranoic anàveu. amén -in: Berlín Mots aguts Mots plans Mots esdrúixols S’accentuen sempre que no acaben en alguna de les terminacions anteriors: plàstic. En els mots que s’escriuen amb guionet. fóreu. recórrer. tómbola. memòria. llengua. lògic. història Però hi ha excepcions a aquesta norma general. inclòs estómac. amaguéssiu. crònica. obliqua. si el primer element ha de portar accent. àcid. camió. música Aquesta regla general serveix per a tots els mots. espòs. la majoria dels mots plans i esdrúixols porten l’accent obert. cardiovascular. però. xiroi. enrenou. ressò exclòs.

deure) pèl (vellositat) / pel (contracció) sòl (terreny) / sol (adjectiu. donar) / dona (sexe femení) dónes (v. neta (adjectiu) mà (extremitat) / ma (possessiu) rés (pregària) / res (cap cosa) Altres formes més (quantitatiu) / mes (període de l’any) bé (riquesa. vendre) té (v. tenir) / te (infusió. donar) / dones (sexe femení) fóra (v.L’ACCENTUACIÓ Tema 4 Adverbis acabats en -ment Porten accent si l’adjectiu de què provenen també en duu. moldre) / molt (quantitatiu) déu (divinitat) / deu (número. segons la regla general. Verbs sóc (v. font: v. v. jo estudio / canvio / copio / denuncio tu estudies / canvies / copies / denuncies ell/a estudia / canvia / copia /denuncia ells/es estudien / canvien / copien / denuncien (i no estúdio / cànvio / còpio / denúncio) (i no estúdies / cànvies / còpies / denúncies) (i no estúdia / cànvia / còpia / denúncia) (i no estúdien / cànvien / còpien / denúncien) L’accent diacrític S’anomena diacrític l’accent que s’usa per diferenciar dos mots que s’escriuen igual però que tenen una pronúncia diferent i que. néta (parents) / net. adverbi) / be (xai) véns (v. fàcil > fàcilment tèbia > tèbiament comuna > comunament Així mateix. per tant. saber) / se (pronom) mòlt (v. seure) sí (afirmació) / si (condicional) què (pronom tònic) / que (conjunció. se solen accentuar malament. venir) / venen (v. ser) / fora (adverbi) Noms bóta (de vi) / bota (calçat) móra (fruita) / mora (àrab) ós (animal) / os (ossamenta) nét. ésser) / es (pronom) són (v. astre) ús (acció d’usar) / us (pronom) món (terra) / mon (possessiu) séc (plec) / sec (adjectiu. venir) / vens (v. oceà timpà poliglot elit iber xassís Mots aguts futbol tiquet hoquei interval oboè Raimon Mots plans intèrfon medul·la atmosfera míssil rèptil tèxtil megàlit omòplat termòstat acne Marràqueix víking Mots esdrúixols diòptria olimpíades aurèola Himàlaia Etiòpia Hèlsinki isòbara pneumònia èczema Ítaca període Àtila b) Determinades formes del present d’indicatiu i de subjuntiu dels verbs acabats en -iar. vendre) vénen (v. a) Alguns cultismes i mots d’origen estranger. nom de la t. hi ha alguns mots que els parlants pronuncien de manera diferent a les regles d’accentuació i que. ésser) / soc (soca) és (v. ésser) / son (ganes de dormir) dóna (v. pronom àton) Ortografia 21 . pronom) sé (v. no n’haurien de dur.

L’ACCENTUACIÓ Tema 4 uEXERCICIS 1. 22 Ortografia . hoquei xandall atmosfera isobara olimpiades medul·la interfon missil dioptria viking pneumonia futbol xassis reptil termostat textil elit periode tulipa omoplat 6. 3. riuet algun aixi proces colliu llumins crosto respon dema Ramon votacio cigro permis porro anireu campio aniran avis Ferran espai 3. Aquestes són totes planes. Accentueu les que calgui. En aquestes frases hi falten tot d’accents diacrítics. Com hauríem d’escriure correctament aquestes paraules tenint en compte la posició de la síl·laba tònica? Poseu-hi els accents que calguin. Poseu-l’hi. 1. Totes aquestes paraules porten accent a la vocal tònica. Grecia artilleria academia palauet espaiosa polvora esglesia hostilitat patiria Letonia pertinent ciencia trajectoria policia ferestega exigua mengessin camera origen dolcissima 5. Si ara em dius que si que vens a fer la volta al mon no se pas que et puc dir per no fer-la. Les paraules següents són totes agudes. cantare enten irlandes consome aixo espos exclos talos comite pure cinque congres resso preso allo glorios mossen ale nomes gairebe boiros arros pero repos cafe pages entes fare aficio coto sino difos apren impres tambe interes ambdos refos curios inclos 2. Els bens de l’acusat son un pel mes reduïts del que creu el seu advocat. Te mes son des que dorm com un soc ara que sap que no deu res. Poseu-l’hi. 4. 5. Poseu-los-hi. Poseu l’accent a les que n’hagin de portar. En aquesta llista de paraules només les esdrúixoles porten accent. El meu net te un os de la ma mes llarg del que es normal. 2. corriem escrivia xerif feieu deies origens llapis cantaveu telefon parlavem avisaven fenomen debil orfe nuvol sortieu reiem fessin diguessiu cervol 4. Ha molt el sucre per endolcir la mousse de mores que us vol oferir per postres.

Va ser un vespre. pero que poden fer perdre la paciencia a l’usuari mes sofert del mon. Aquesta referencia.. es posa una ma davant de la boca per ofegar un badall i a l’ultim es toca els genolls: de fusta. I fins avui. La vida després de Déu. El cotxe es va aturar del tot al semafor que hi ha a la cantonada dels carrers Corsega i Sicilia. mama. Els versos satanics (la versio catalana va sortir l’any següent). mentre els monjos repartien el plat de pobres. infants abandonats i altres persones malaltes i de vida miserable. lligada a un capitol que dona una versio gens ortodoxa de la vida del profeta. alla a l’hospital. amb el plomatge de color de cafe amb llet i un collaret negre a mig coll. rodamons. pelegrins. Jo em trobo be. La Maria no sabia per que.. en el sentit mes estricte de la paraula. li agradaria cremar-ho tot: que tot el que havia estimat. els musulmans britanics van demandar l’editorial londinenca. va trucar a la seva companyia d’assegurances amb l’estupida pretensio que li poguessin resoldre el problema. La Teresa es frega els ulls. trencant aixi el monoteisme pur del llibre sagrat. El Ramon. Tot seguit. no obstant el mal de cap de que em ressento. abans d’emprendre el vol. L’hospital. i deu països islamics mes van seguir l’exemple indi i el van prohibir. prohibis el llibre tan sols dues setmanes despres de la seva publicacio. Tan salvatges que son. perque amb la cridoria i els claxons dels conductors dels vehicles no podia sentir res. no ens hem despertat. Despres de premer els numeros que indicava la targeta que li havien lliurat en contractar l’assegurança. La tortora. casa. Els religiosos del monestir de Sant Pere se’n feien carrec i el gestionaven. rigue. encara te son i es passeja per la masia com una anima que cerca repos. Purificat. Abans-d’ahir no se que va passar. va sonar una d’aquelles musiques que pretenen ser simpatiques.L’ACCENTUACIÓ Tema 4 7. Accentueu ara els fragments d’aquests llibres. una tortora. pero nomes li ho sembla. Que hauriem de dir que ens ha succeït? Per que hem dormit aquest munt d’hores? Es potser perque en l’ultim apat que ferem haviem pres un cafe espes amb un gust estranyament curios? 8. pero nomes recordo que despres d’arribar a casa varem asseure’ns al sofa perque voliem veure que feien a la tele i ens varem adormir. sino que mes aviat tenia una activitat hospitalaria. una tortora havia parrupejat a la finestra. moris ences. El pont dels jueus. li sembla sentir una veu amb un marcat accent frances. acollia i alimentava homes i dones pobres. mobles.” No se n’havia recordat mai mes. quan una dona malalta i mig moribunda va estirar la maniga de l’habit de fra Basili per explicar-li el que havia vist. Matthew Tree Ortografia 23 . Mercè Rodoreda Aquell any [1988]. segons el qual era permissible venerar tres deesses preislamiques. Finalment. No tenia la funcio sanitaria ni tampoc la d’administrar cures propiament dites. Tingueu en compte que hi falten 30 accents. Quan estaria a punt d’emprendre el gran viatge. va ser suficient perque l’India. Martí Gironell La primera cosa que Teresa Valldaura veie aixi que obri els ulls fou una tortora a l’ampit de la finestra. El titol feia referencia a un suposat afegito fet pel profeta Muhàmmed a un capitol de l’Alcora. pais amb una important minoria musulmana. I si no hi havia benzina al diposit? I si hi havia algun problema mecanic? Com que no sabia que fer. l’autor angloindi Salman Rushdie va publicar la seva quarta novel·la. que es dissabte. Mes petita que un colom. I ara accentueu aquest altre en què en falten 27. Accentueu el text següent. arbres. Sabe que era una tortora perque la Sofia digue: “Miri. El centre es mantenia en part gracies als donatius de molts dels finats que per guanyar-se mes de pressa el cel ho deixaven indicat aixi en els seus testaments. pero. Fora records! Mirall trencat. Allo era un caos! 9. Quina desvergonyida. Una angoixa sobtada li estrenye el pit: el dia que Valldaura havia mort. a recer del monestir.

fortuïta. trapezoïdal. atuïment. fa les funcions següents: a) Indica que la u es pronuncia en els grups qüe. discoïdal -itzar: europeïtzar. actuïs. decaïment. adeqüi. països També és el cas d’aquests temps verbals dels verbs de la 3a conjugació l’infinitiu dels quals acaba en vocal+ir. genuïnament. cruïlla. proteïna. aigües. raïm. o que es pronuncien com a vocals i no com a semivocals o semiconsonants. heroïcitat. cocaïna. diürètic.Tema 5 LA DIÈRESI La dièresi és un signe ortogràfic (¨) que s’escriu damunt les vocals i i u per indicar que es pronuncien. denunciïs. conduïm conduïu conduïa conduïes conduïen conduïssis conduïssin conduït/ïda produïm produïu produïa produïes produïen produïssis produïssin produït/ïda reduïm reduïu reduïa reduïes reduïen reduïssis reduïssin reduït/ïda Així mateix. güe. és més difícil saber com s’escriuen. també porten dièresi les formes del singular i de la 3a persona del plural del present de subjuntiu dels verbs l’infinitiu dels quals acaba en vocal+ar: denunciï. viduïtat Aquests mots que acabem d’esmentar són generalment derivats d’un mot que té una i o una u tòniques. continuïtat. freqüent. peüc. amoïnar. La dièresi. -tat: espontaneïtat. oïda. denunciïn actuï. homogeneïtat -al: esferoïdal. suïssa. següent. traïdor. agraïment. ensaïmada. intuïció. esfereïdor. gratuïtat. qüestió. aïllar. reüll. veïnat. actuïn Hi ha altres mots en què la dièresi no és en síl·laba tònica i. per tant. obliqüitat b) Indica que la i o la u damunt la qual hi ha la dièresi no forma diftong amb la vocal en contacte. pingüí. esmorteïdor. heroïna. coïssor. arruïnar. doncs. arcaïtzar A banda d’aquests acabaments. agrair  agraïment veí  veïnat aïllo  aïllar saïm  ensaïmada 24 Ortografia . tenim altres mots que cal aprendre que porten dièresi. diürn. suïcida. posseïdor. qüi. güi. argüir.

. aquàrium. agrairies. veina: fruita: saim: diurn: riu: terraqui: boira: antiguitat: almoina: heroina: palauet: becaina: geniut: consequent: feina: aigua: maleien: peuc: peulla: proteina: contribuissin: lluies: raim: dia: transeunt: unguent: cofoi: produia: esmorteit: introduiu: joia: taut: cafeina: 2. agrairia. heroisme. seduir. europeista. agrairàs. arcaisme. el futur i el condicional dels verbs acabats en vocal+ir (beneir. agrairem.. Pius. tradueixo tradueixes tradueix traduim traduiu tradueixen traduia traduies traduia traduíem traduíeu traduien tradueixi tradueixis tradueixi traduim traduiu tradueixin traduís traduissis traduís traduíssim traduíssiu traduissin tradueix tradueixi traduim traduiu tradueixin Ortografia 25 . Poseu les dièresis que calguin en aquestes formes del verb traduir. agrairà.i coEls mots acabats en -um i -us veí (aguda acabada en vocal) . coincidir harmònium. si cal. altruista. marqueu-ne la tònica i poseu-los dièresi. contra. Màrius uEXERCICIS 1. coincidència. Separeu les síl·labes d’aquests mots. maoista agrair agraint agrairé. agraireu. agrairien reunir. contraindicació. reintegrar. el gerundi. agrairan agrairia. reincidir.) Els mots que comencen per un prefix com re-.LA DIÈRESI Tema 5 Remarques Casos en què ens estalviem la dièresi: Exemples Quan la i o la u han de dur accent segons les regles d’accentuació Els mots que acaben en els sufixos -isme i -ista L’infinitiu. agrairíem.veïna agraíem (plana acabada en m) . produir.agraïa egoisme. agrairíeu.

Per reduir els indexs de mortalitat en accidents de transit cal que apliqueu mesures com ara que les fabriques ja no produeixin automobils de serie tan rapids. diumenge amb accent amb dièresi sense accent ni dièresi 4. descafeinat.. 6. Poseu dièresi i/o accent en aquestes paraules. o amb esparrecs de marge. 1. aillament. produieu. 2. airats com uns posseits. No et refiis d’anar a l’aquarium amb el Marius i el Raul perque segur que obeiran les ordres dels seus pares i no hi faran cap.LA DIÈRESI Tema 5 3. Un dels seus descobridors afirma que perque un esser visqui tant cal que crei mecanismes de defensa extraordinariament efectius que li permetin retardar l’envelliment. lluissor. la salinitat i la disponibilitat d’aliment. si cal. accentua. Poseu accent o dièresi. en les paraules següents i classifiqueu-les. ates que esta relacionat amb condicions mediambientals com la temperatura de l’aigua. llengua. 4. Un grup d’oceanografs n’ha descobert un exemplar que pot presumir de ser l’animal viu mes longeu de la Terra. Encara que a primera vista sembla una cloissa mes. fluidesa. El creixement dels mol·luscs no es gratuit. assiduitat. D’aquesta manera permeten reconstruir la historia del clima passat i la seva repercussio en els oceans. beneida. els vikings. 3. si cal. sino saber com es pot preparar una exquisida cassola de cloisses amb pesols i cigrons. vei. veinatge. agraies. Ara els investigadors es pregunten com ha aconseguit sobreviure tant temps aquest animal mari. traidoria. Aixi. paisos. Es millor que no s’enrabii tant amb el veinat si vol que el seu germa continui vivint al pis que tenien els avis a la cruilla entre els carrers de Napols i Valencia. juliol. genui. esgrimien les armes perque els deus els beneissin. Poseu els accents i les dièresis que falten en aquestes frases. viure. 5. pais. l’analisi del funcionament dels seus teixits podria ajudar-nos a entendre com evitar el declivi propi de la vellesa. 26 Ortografia . aillar. trair rabiut suin beneir medium succeir succeiran arcaisme egoista canvii reunificar ateisme intuicio constituint harmonium constituia contraindicat suant traduiria queixa diuretic complaiem proteinic cuit gratuitament posseir coieu lluint heroinoman fiin circuit fluidament deslluiment reull obeim 5. Es diu que es una dona molt intuitiva: ja sabia que substituirien el director arcaic del setmanari local per un altre de dotat d’una increible espontaneitat. Pero el que es preten en aquest escrit no es coneixer aquesta cloissa.. Poseu els accents i les dièresis que falten en aquests textos. edat que s’ha deduit a partir de les linies de les seves conquilles. la cloissa d’Islandia no es un mol·lusc qualsevol. o amb arros. En la pel·licula. mania. Cain. sino tot un fenomen aillat. Lluis. amb 405 anys. benei.

la Lluisa Roig. proveidor de petits electrodomestics de gairebe tota la provincia..LA DIÈRESI Tema 5 Com cada any el capella de la parroquia expressava el seu agraiment als fidels que havien omplert la capella de Sant Ramon durant la celebracio de la Pasqua. poseu els accents i les dièresis que falten en aquest text. amb cara de no pair que la muller i les filles lluissin un escot tan generos en una cerimonia tan assenyalada. 7. que havia contribuit a refer la teulada de l’esglesia. Finalment. junt amb les nafres que presentava. a causa de la mirada de l’unic ull encastat al mig del front d’aquella testa. el Julia. maleint com sempre la beatitud de la seva esposa. Camí de sirga. altres produides per l’enderroc. Despres d’un instant d’esverament general. pero el fet que no continuem per aqui es que no volem que despres els omesos ens maleeixin els ossos dues centuries seguides. van ser la causa que la invencio estrambotica quedes abandonada entre les ruines. al banc seguent. uns bancs mes enlla.. l’Antonia de cal Mas amb el seu marit. un treballador mes sere que no pas els altres va acostar-se amb cautela al punt indicat pel company i comprova que el cap que sobresortia de les runes no era una despulla humana sino una peça escultorica. algunes ja velles. I com cada any el public assistent era el mateix: en un banc. I podriem allargar i allargar la llista. l’Isaies Joan. L’aspecte insolit i un pel esfereidor de la troballa. Jesús Moncada Ortografia 27 . la familia Pujals. a continuacio.

enviament. escrivà llaviejar lliurement movia. reembors llop  lloba. vamba. trobaves. Tenim. bressol embolicar. probatori L’ús de b/v coincideix sovint amb el d’altres llengües romàniques. arribàveu. envestir neu  nevar. mobilitzar.Tema 6 B/V Actualment la be (b) i la ve baixa (v) es pronuncien de la mateixa manera en gran part del domini lingüístic català. però. abortiu calvície cerebral. acabàvem. cobla abraçar. mòbil probable (que és possible). Primitius avortar calb cervell corb (adj. aprovar. però no sempre és així. parlaven Tingueu present que els pseudoderivats. moviment emprovador. conserven la grafia llatina. llobató rep  rebia. brusa. bloc. cosa que comporta problemes ortogràfics. calbejar cervellet corba corbera devia escrivent. curvilini còrvids dèbit escriba labial llibertat. comprovable. provable (que es pot provar) Pseudoderivats aborció. comboi. convertir. oblidar. probabilitat. 28 Ortografia . derivats d’un mot llatí. liberal automòbil. cerebel curvatura. Exemples Davant l i r Darrere m Si a l’arrel d’un mot de la mateixa família trobem el so de p moble. triumvirat Excepcions Exemples Darrere n Si a l’arrel d’un mot de la mateixa família trobem la lletra u La terminació de l’ imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació canviar. brivall.) corb (ocell) deure escriu llavi lliure moure provar Derivats avortament calba. vivència cantava. nevada viu  viva. immòbil. rebut circumval·lació. tramvia. algunes regles que ens resolen alguns casos de dubte.

o.....ir no..il: ..ard: ende..ó: tra........at subst....ent bo.al·lació 2....il o....ia estre.ia cla. Completeu les paraules següents amb b/v tenint en compte les regles que afecten aquestes dues lletres..... Completeu amb mb o nv i escriviu un verb i un substantiu o adjectiu derivats de cada mot. o adj.a: ....a bre....ar mo.i e..........or arxi. bla. sa..ota trium...í: ..a to. o adj...olic verb subst......ut pro.abilitat circum....itat escri.......ís: cal.anç: pro.itud ne....ament cal.. verb esco......adall: tre..ra ca......af: ba.. i..a: co...ertat tram.ar lli.....ície vam.etat esto............ició co.... Aneu amb compte amb les paraules pseudoderivades...a: a. 3..iment re....... Completeu les paraules amb b/v i escriviu un verb derivat de cadascuna.: Ortografia 29 ......B/V Tema 6 S’escriuen amb b: abans baf berbena (planta) bolcar corb riba acabar baró berruga boleiar desimbolt ribera Àlaba basc biga bufeta embenar saba arribar beina Biscaia calb rebentar sabó automòbil bena (tira de fil) bivac comboi rebolcar treballador S’escriuen amb v: advocat avet canvi covard espavilar govern llavi raval tàvec vedella alcova avi caravel·la Còrdova Esteve gravar núvol rave taverna vernís almívar avorrir cascavell endívia esvelt haver pavelló rovell travar Vesuvi arravatar avortar cavall envestir fava javelina prevere savi trèvol voltor avall bava civada escrivà gavardina l’Havana provar sivella vaixell uEXERCICIS 1.ia la.és: a...lidar escla..às a.ar sua.....ar automò...ial ca.ra e..etat be....all: tra.ufetada: mò.....

B/V

Tema 6

...ernís: ...olta:

...eina: ...ena:

nú...ol: ...ala:

4. Completeu els buits de les frases següents amb b/v.
1. Han impro...isat un en...elat annex al pa...elló d’esports per enca...ir tots els con...idats al congrés de tre...alladors socials. 2. El ...ehicle del pilot ala...ès va ...olcar al re...olt número di...uit en re...entar-se-li una roda del da...ant; així, el trè...ol que duia a la si...ella dels pantalons no li va portar gaire sort. 3. Ja cal que m’espa...ili si per les noces d’or dels a...is ...ull lluir un figura ...en es...elta. 4. L’ad...ocat de l’acusació va posar tra...es a l’hora d’admetre la gra...ació com a pro...a de la defensa en el cas dels a...ortaments il·legals. 5. A...ans de ser...ir-nos la ...edella amb fa...etes ens van portar una amanida d’endí...ies i ra...es amb un almí...ar que li dona...a un toc exòtic.

5. Completeu el text amb b/v i prepareu-vos-el perquè us el dictin.
No sa...ia com ha...ia arri...at a la situació en què em tro...a...a: m’aca...a...a de separar, potser per a...orriment, per l’enyorança d’una altra època millor o, senzillament, perquè no el suporta...a. Si hagués de descriure què ha...ia influït a l’hora de prendre la gran decisió, pro...a...lement hauria d’esmentar les contínues infidelitats amb què l’Este...e m’ha...ia castigat des que ha...ia sa...ut com ha...ia condicionat el go...ern en la decisió de tancar nom...roses ta...ernes ...asques. La intuïció em diu, però, que les nostres desa...inences es remunten més enllà, que potser ja naixeren quan ens ...am conèixer mentre muntà...em a ca...all per aquella a...etosa del Montseny.

30

Ortografia

Tema 7

LES OCLUSIVES
L’escriptura de les grafies p/b, t/d i c/g (consonants oclusives) no presenta cap problema quan apareixen a principi de síl·laba. En canvi, quan es troben en posició de final de síl·laba es pronuncien de la mateixa manera.
sap / dissabte potser / nord sacsejar / càstig

P/B, T/D, C/G a final de paraula
a) En general, escrivim p, t, c després de vocal tònica o de diftong tònic.
llop, tap, sap, equip, percep, naip mut, nebot, cunyat, humit, got , beneit groc, foc, aparec, amic, prec, arcaic

Hi ha paraules, però, que no segueixen aquesta norma.
Acaben en -b Acaben en -d Acaben en -g adob, club, tub, cub, Jacob, Carib, Job, baobab, esnob Els noms femenins acabats en -itud i -etud: solitud, lentitud, quietud Els mots: fluid, fred, sud, quid, alcaid, David, Alfred, Conrad, Madrid Els mots acabats en -gog: pedagog, demagog mag, estrateg, tuareg, Hug, zig-zag

Tingueu en compte que paraules com inic o oblic fan el femení amb -qua (iniqua i obliqua), mentre que les paraules que acaben en -cu, com innocu o promiscu, fan el femení amb -cua (innòcua i promíscua). b) Després de consonant o de vocal àtona, en canvi, escrivim la mateixa lletra que apareix en els derivats.
àrab (arabesc), príncep (principat), superb (supèrbia) ràpid (rapidesa), sord (sordes), sort (sortós) càstig (castigar), amarg (amargar), fresc (frescor)

No són comprovables per derivació paraules com ara: sumand, subtrahend, baluard, tord, rang, míting, púding, etc. Hi ha paraules que no segueixen la norma de la derivació: són paraules que acaben en -c en lloc de -g. És el cas de la primera persona del present d’indicatiu, que acaba en -nc: vinc, venc, entenc, comprenc, etc. I també d’aquests altres mots:
mànec (mànega), feréstec (feréstega), préssec (presseguer), ànec (ànega), rònec (rònega), càrrec (càrrega), espàrrec (esparreguer), fàstic (fastiguejar), aràbic (aràbiga)

Ortografia

31

LES OCLUSIVES

Tema 7

A banda de totes aquestes regles, cal recordar:
Exemples Els gerundis acaben en -nt. Els adjectius plans que fan el femení en -da acaben en -d. Els mots acabats en -fag, -fug , -leg acaben en -g. Cal escriure la p i la b darrere d’una m tot i que no es pronunciïn. Cal escriure la t i la d darrere d’una n tot i que no es pronunciïn. Paraules que s’escriuen sense -t final. ballant, naixent, sortint àcid (àcida), pàl·lid (pàl·lida), tímid (tímida) sarcòfag, centrífug, sacríleg Tremp (trempolí), camp (camperol), tomb (tombar) profund (profunditat), pont (pontet), desmunt (desmuntar) col·legi, geni, premi, api

P/B, T/D, C/G enmig de paraula
Grafies p/b
Exemples Mots començats per ab-, ob- i sub-. abdicar, absència, absolut objecte, obsessió, obtenir subjecte, subtil, submarí recepta, adoptar, escriptor, clepsa, el·lipsi, hipnosi capsa, captar, capçalera, capdamunt, capciós Excepcions apnea, apte, òptic, òptim, optar dubte, sobte, dissabte cabdal, cabdell, cabdill

En general escrivim p. També escrivim amb p els mots començats per cap-.

Grafies t/d
Exemples En general escrivim t. Escrivim d en els mots començats per ad-. formatge, platja, ametlla, setmana, cotna, potser, dotze administració, adjectiu, admissió, advocat atles, atleta, Atlàntic, atzar, atmosfera, atzavara Excepcions

Grafies c/g
Exemples cc  accident, succés ct  actor, recte cz  èczema cs  sacsejar, sacsó Excepcions

Escrivim c davant c, t, z, s.

32

Ortografia

LES OCLUSIVES

Tema 7

Escrivim g davant m, n, d, g.

gm  fragment, augment gn  signar, magnífic gd  magdalena, maragda gg  suggerir, suggestió

acne, anècdota, aràcnid, dracma, estricnina, sinècdoque, tècnic

u EXERCICIS

1. Escriviu la forma masculina d’aquests substantius i adjectius.
adequada: tímida: xenòfoba: muda: balba: humida: clàssica: feréstega: sociòloga: àcida: pedagoga: fluida: gallega: polida: grega: malastruga: geperuda: àvida: austríaca: cega: càlida: opaca: plàcida: enemiga:

2. Escriviu el primitiu d’aquestes paraules.
rigidesa: rapidesa: albergar: candidesa: destorbar: buidor: sangonós: sortejar: adobar: abadia: antiguitat: enfangar: verdor: fastigós: agudesa: supèrbia: profunditat: presseguer: catalogar: tombar: amargor:

3. Ompliu els buits de les paraules següents amb p/b, t/d, c/g.
p/b su...venció ca...dell ò...tima ca...taire a...te ca...dal su...til ca...tenir du...te a...sència bu...llofa a...vocat a...mosfera è...nic a...quisició t/d bi...llet a...zar a...miració co...na reve...lla mara...da è...zema sa...só au...ment dra...ma c/g si...nificat anè...dota si...natura tè...nic co...nom

4. Completeu amb c o q i escriviu cada paraula al costat de la seva definició.
eva...uar, ini...ua, ...uocient, ...uotidià, conspí...ua, innò...ua, obli...ua, và...ua, promís...ua, perspí...ua, a...uïtat Que no és perpendicular ni paral·lela a un pla, a una recta, a una direcció: Nombre que resulta de la divisió d’un nombre per un altre: Qualitat d’agut: Que manté relacions sexuals sovint i amb persones diferents:

Ortografia

33

LES OCLUSIVES

Tema 7

Buida, especialment en sentit figurat: Que atreu l’atenció per la seva excel·lència: Que no fa mal: Clarament comprensible, no obscur ni ambigu: De cada dia: Treure d’un lloc les persones que l’ocupaven: Mancat de justícia:

5. Ompliu els buits del text següent amb les grafies corresponents (b/v/p/t/d/c/g).
Aquell home àra... vi...ia al nor... de ...iscaia i regenta...a des de feia molt de temps un clu... ròne..., amb ...igues fumades i rene...s escrits a les pare...s. Era alt i cal..., tenia una ...erruga al lla...i i se li perfila...a una incipient cor...a de la felicita... Tenia per soci un paio norue..., fre..., prim com un espàrre... i pàl·li... com un glo... de llet, que porta...a tot l’hi...ern la mateixa ga...ardina, del qual es deia que era pròfu... de la justícia del seu país. Forma...en una parella professional aparentment a...orrida, tot i que es mo...ien en un esplèndi... automò...il descapotable de color gro... que no passa...a desaperce...ut. So...int ha...ien re...ut su...eriments anònims perquè clausuressin el local, però ells es feien el sor... i es tanca...en a qualsevol possibilita... de diàle...

6. Completeu el text, si cal, amb b/p/t/d/c/g i, un cop corregit, prepareu-vos-el perquè us el dictin.
Quan... sa...s que la solitu... serà per sempre la teva companya de viatge po...s comprendre què passa per la men... d’un aspiran... a suïcida. Així, és ara quan... enten... per què l’Alfre... ens imposà amb severita... el càsti... de la seva mort, per què el gran... ma... de les finances que ocupava el càrre... més prestigiós en aquella empresa d’origen aràbi... ens sorprengué amb la seva decisió de deslliurar-se de la vida, una vida que, al ca...davall, era ben seva. Ara bé, l’Alfre... havia nascu... un càli... dissa...te del mes de desembre i, segons els astròle...s a què massa sovin... s’encomanava, només havia estat aquesta circumstància la causan... de la seva mort.

34

Ortografia

Tema 8

S SORDA I S SONORA
La diferència a l’hora de pronunciar el so de la essa sorda [s] i el de la essa sonora [z] consisteix en la vibració de les cordes vocals. Així, quan pronunciem una essa sorda, les cordes vocals no vibren; en canvi, quan pronunciem una essa sonora, sí que ho fan.
[z] pesar casa zona zinc [s] passar caça sona cinc

Com es pot veure, el so de la essa es pot representar amb aquestes cinc lletres: s, ss, c, ç, z.

La essa sorda
La essa sorda es pot escriure amb les lletres s, ss, c, ç. Podem agrupar aquestes lletres en dos grups diferents –s/ss, d’una banda, i c/ç, de l’altra– i, en certa manera, podem dir que cada mot s’inclou en un d’aquests dos grups. Per saber si el so de la essa sorda s’ha d’escriure s/ss o bé c/ç cal tenir en compte que hi ha moltes paraules que coincideixen amb altres llengües romàniques. Així, si en italià, francès o castellà van amb z, c o ç, en català van amb c o ç. I si en una altra llengua romànica van amb s en català van amb s o ss:
cançó, informació, ofici, cent, llaç, pinça, citació fals, assassí, sentiment, assenyalar, premissa, vicissitud, assentiment

Cal tenir present, però, que hi ha paraules que no coincideixen. Trobareu un quadre amb aquestes paraules al final d’aquest tema.
s Inici de paraula Entre vocals sal, serp, sina, soca, suc massa, assumpte, discussió, agressor, assegurança atansar, precursor, polsim, parsimònia cas, tres, avís, orgullós, embús ss c cèdula, cella, citació, civil Mercè, felices, cacic, decisió sencer, vèncer, sentència, violència amenaçar, alliçonar, traçut ç

Abans o després de consonant

començar, llençol, forçut incapaç, redreç, feliç, precoç, lluç, març, comerç, esforç

Final de paraula

Remarques
En la majoria de paraules que comencen amb un prefix escrivim una sola s, però no en totes.
Ortografia 35

(dissociar) res. transmissió. ziga-zaga. -gressor: agressió. rizòfag. comtessa.(prosseguir) alti. però. etc. transgressor -missió. La essa sonora Per representar gràficament el so de la essa sonora tenim dues grafies: s.(psicosomàtic) pres.(antesala) contra. protozou.(altisonant) bi. s Inici de mot Entre vocals rasa. duquessa. agutzil. cuirassa -issa: canyissa. z. topazi. Cal tenir en compte.(asimètric) anti. Cal anar alerta. endinsar. témer  temença.(assegurar) pros. terrissa -ussa: gentussa.(hiposensible) psico. jutgessa. esquizofrènia. gasós. atzur z zàping. dotzena. etc.(bisectriu) foto. 36 Ortografia . marquesa i princesa s’escriuen amb una s. paleozoic Excepcions Després de consonant Remarques Els mots compostos amb fons. agressor. -missor: emissió. S’escriuen amb ss els femenins acabats amb el sufix -essa com: metgessa. admissió -pressió. -pressor: impressió. Ezequiel. alcaldessa.(fotosíntesi) mono. amb mots com dansa i defensa perquè no són derivats.S SORDA I S SONORA Tema 8 a. transistor. provisió. dimissió. desena. que pagesa. S’escriuen amb ss els mots acabats amb els sufixos següents: -assa: bonassa. transgressió. zulu amazona. casual atzar. impressor. expressió. gatzoneta.(antisocial) entre. ozó. emissor. zona.(monosil·làbic) dis.(homosexual) as. bizantí.(pressentir) trans. dins i trans s’escriuen amb una s però s’han de pronunciar amb essa sonora: enfonsar. zebra. però. transitar. batussa -gressió.(resseguir) ante.(entresuat) homo.(contrasentit) hipo.(transsexual) El plural de qualsevol és qualssevol. compressor Els sufixos de derivació -ança i -ença sempre s’escriuen amb ç: enyorar  enyorança. trapezi nazisme.

. metge.a prince...a inten.a portugue.a defen... -ensa..a jutge. dan.. però no en català: tesi. Camarasa.a bonan...a son.. crisi....a Ortografia 37 . Vegem-ne algunes: Noms de lloc: Àsia.... c o ç en aquestes paraules acabades en -ança....a ordenan... Freser Noms de persona: Cèsar.....a abade. asil.. paisatge.a hoste.. Col·loqueu s.. -ença..a – gentilici – substantiu abstracte derivat d’adjectiu – substantiu femení 2.a ofen..a esperan.. casino..a renaixen..a recompen.a belle. Susanna Paraules que en castellà acaben en -s. -ansa.... anàlisi.a page.. fase.a pan.a estan. Completeu aquestes paraules amb s/ss i relacioneu-les amb la seva categoria.a coneixen.a alian. gasa.... presumpte...a marque...a irlande.a creen.S SORDA I S SONORA Tema 8 Cal tenir en compte que hi ha un grup de paraules que sovint són pronunciades erròniament ja que ho fem amb el so de la essa sorda en lloc de fer-ho amb el de la sonora.. dosi Altres: anestèsia.a barone.a ferme.. Paraules que s’escriuen amb s o ss: alferes barnús calabós Còrsega embarassar gessamí massapà pissarra ris sèquia tros arrebossar basar capatàs dansa esbós hissar massís pòlissa Saragossa suïssa Tunis arrissar bus carrossa disfressa gasela Ignasi Mequinensa pretensiós Sardenya tapís vernís arròs cabàs cassola drassana gaseta llapis Montsó quars sarsuela tassa Vinaròs assot Cadis cervesa Eivissa garsa masmorra mostassa regalèssia sentinella tossut xerès Paraules que s’escriuen amb z: alzina pinzell zel benzina senzill zenit botzina ximpanzé zinc bronze zebra donzella zèfir u EXERCICIS 1. medusa Finalment..a dee... hi ha un seguit de paraules que sovint escrivim malament per influència d’altres llengües romàniques.a savie.... i tal com hem dit.. Eusebi......

po..tranya a l’e.a aban.ar els arro. Les de.. I ara completeu aquest quadre amb el plural i un substantiu de la mateixa família... Pa.idència dels di.ió.eny....i va pre....entinella va observar una co. 5.os d’Esquadra van detenir aquest de.a’m les ..edat documental.es han supo......... 3.iu tan to.ar la ga.ela e..... 6....traviada.ell el perfil del ma.... Completeu aquestes frases amb les grafies corresponents (s/ss/c/ç/z/x)...umpte a. El ..ell sen...ar-hi amb el pin.a i així es podran amanir ells mateixos els en.embre pa.era fa......a e... 8......ima col·lecció de topa.a de ca...ats.entit que en aquest hotel tan preten.i. 1.os de re.eu-me els permi.ions pre..ís del Mont...a.planada i va preparar el fu... En la ter.ió del judi..e persones acu.. 38 Ortografia .ós i que les ta...í d’una mestre.iós els barnu.. pas avís tros ingrés pes ros vernís embaràs passos passar tapís repòs interès matís ús espès gas llis 5..at un autèntic de.e adonar-se que només era una ga...at quin...at de don.es amb pre..in tan poc goig.....et ciutadans e.ideixen a Eivi......ar fa.......ar-les al costat de la ga...os en el programa de forma..os tinguin aquest to gri. 2..... d’esbo. Si no fó.S SORDA I S SONORA Tema 8 3. Completeu el quadre següent amb el plural i un verb derivat de cada paraula. gros seriós matalàs rus curiós capaç glaç grossos grossària accés gos suís mas llaç pagès nas 6...a d’a.astre en la construcció de la ...a arrebo....a d’una antiquí..... És un contra.. 4.. 9..èquia que ha de trave.al del barri.is tuni.. 10.. Cal e. prémer: pressió agredir: incloure: admetre: imprimir: emetre: dividir: remetre: explotar: discutir: transmetre: cometre: 4.erve. Atan.a inclo..ades d’un delicte d’estafa i fal.ars..... Els Mo...i es va avaluar l’actitud del pre.es..e de discu.......ar al ca...ians que volia e... Feu el substantiu derivat dels verbs següents..trangers que re...iu disfre....elles medievals us haurien deixat desfilar en una de les carro.. L’Igna....o.......a d’origen cor............entar la pòli......udes i us hagué..pol...eguran...... 7..a i la .enalls de caraba.....es de l’esmor.....etrilleres per po..

màgic Aquestes regles també s’han d’aplicar als grups tg i tj.i -ject-: objecció. IG/TX. ajuda Totes les formes del verb jeure: jec. jardí. segons si representen un so sonor o un de sord.en els derivats. gener. jesuïta. jeus. paisatge. jeroglífic Escrivim g al davant de e. Jeremies. El grup ig alterna amb g/j o tg/tj en els derivats. objectar. El grup tx sempre alterna amb -tx. so sonor pagès Joan fetge platja so sord xiular peixateria faig Txèquia G/J (TG/TJ) Exemples Excepcions Els mots amb els grups -jecc. Jeroni. ostatge. com ara: jerarca. desitjar. jèiem Una sèrie de noms propis. jeu. o. En cas de dubte els derivats dels mots que acaben amb aquest so ens indiquen amb quines lletres s’han d’escriure. platja. escabetx  escabetxada despatx  despatxar bateig  batejar boig  bogeria mig  mitjana lleig  lletgesa Tingueu en compte que no hi ha cap paraula que acabi amb els dígrafs tg o tj. mengen girafa. majestat. Jesucrist. u. Ortografia 39 . Jerònim Altres mots. injecció. mitja. metge IG/TX Les grafies ig i tx representen el mateix so quan són a final de mot. Jehovà. jersei. X/IX Les grafies de què parlem en aquesta unitat es poden classificar en dos grups. injectar. menjar jove.Tema 9 G/J (TG. Jerusalem. projecció Escrivim j al davant de a. rajolí juvenil.TJ). trajectòria. d’origen hebreu: Jesús. i.

ar: bate..u.os: mare.estat. boix (arbre). xiclet.. gruixut Escrivim x Escrivim ix u EXERCICIS 1.elea.. ser.era: sonde... xiroi. ... panxeta. còn..ecció.inesta.. xerès. lleixa.. xumet orxata...in.. exemple. hexàgon maduixa. xauxa.. .ar: 40 Ortografia ..ar: sandvi.. bu....eroni Segueixen la norma general Són excepcions 2.. .enet.ulivert. .ebre.ana: sorte..ar: escabe. Flix disbauxa..onc..... ........essa..ès..G/J (TG.eure. . .ar: rebu.ent..e.. bixest.. Completeu els mots següents amb g/j/tg/tj/tx i escriviu-ne el primitiu..ectar. Completeu aquestes paraules amb g o j i torneu-les a escriure on correspongui...ectil. ma.......... . ... fix.. cartu... .irafa. pro... in. IG/TX. xofer.ós: despa. carxofa Per escriure el so de maduixa.ar: mi.erusalem. explotar examen...ada: saque. arxiu..ut.....erani. pro.os: bloque.eta..ia.eria: passe...TJ).olí: capri.. .essamí...ira-sol. xiclet o carxofa tenim la grafia x i el dígraf ix: A començament de paraula i darrere de consonant Darrere de la vocal i i darrere del diftong decreixent au Darrere de vocal xal..ar: ra.. panxut guix... bur. .erarca.... rauxa faixa... . tar.... .. X/IX Tema 9 X/IX La lletra x representa diversos sons: taxi.. . tronxo.

Tot i que en els anys de . Femení plural Verb derivat 4..TJ)... Ca.ifrar els .. flu....arampió esque...au......eriment d’investir-lo doctor honoris causa tot un encert.. més endavant.....evic pu...e.aciment refle..e està farcida d’è..uguen un paper fonamental en el cone..a a.ipcis més comple..ectòria del nostre persona.eroglífics e......ad.... fi. Els seus estudis han contribuït a des..ep .oc .a Cui..its de presti......eni. lle.a tor.im fa.í la seva tra....os que han suportat el pas del temps i que .... bo. La tra... Ortografia 41 .ènia ma.o via.... disciplina de la qual avui se’l considera un . Masculí plural lle.i.udar fe...ar va. una matèria que sempre li havia suscitat un gran interès. ba.ant e..e fa....a bi.tin... ro... IG/TX..oventut visqué amb e...ec corre.......iu ra....ia.... X/IX Tema 9 3.. arran d’un brevíssim període d’estiue...... Completeu aquest text amb les lletres que calguin.i mundial que fan considerar el su.ada rau.a Fli... ...enda ven. Completeu amb ig/ix/x i escriviu el plural (masculí i femení) i un verb derivat de cada paraula...eda 5...altació l’ingrés en un monestir .... ......ile ta. Tingueu en compte que n’hi ha 9 que es poden completar amb més d’una opció.esuïta.ir ..ement del passat de la humanitat. anne.ut rè..ar . co........G/J (TG.mir ..ir ma..e bol.est e..... descobrí la seva veritable vocació i optà per canviar de professió.....ectòria cap a l’antropolo. Completeu aquests mots amb j/g/tj/tg/tx/ig/x/ix....eta ....à mere.. Un cop corregit. prepareu-vos-el perquè us el dictin... al .....ona mi. missa..úscula .....isme ....erro esbia.... Aleshores diri....

exempt.. temptativa..iciós.inar. i.. presumpció I paraules com: exempció....ulatori.... u EXERCICIS 1. infinit.. MPT). símptoma.. somriure..... enfilar...Tema 10 M (MPC... e.. Susanna mpt mpc Les paraules acabades en -sumpte: assumpte. e. co. tanmateix Escrivim n en els mots començats per con-.. amfibi envair. annex.. ca..i... e. omplir immòbil. conferència.. ta..ori.... temptar.. rebo... N Quan m i n van al davant d’una consonant poden ocasionar problemes ortogràfics ja que tenen gairebé el mateix so: T’ho pots combinar per compaginar els dos cursos o has de canviar d’horari? Regles que resolen alguns casos en què m i n sonen igual: Exemples Davant b.. Tenim el costum d’explicar-li un conte abans d’anar a dormir..elat. xamfrà... redempció Els grups consonàntics mpt i mpc Les paraules compte.estida. ombra... to..ersa.. samfaina. co. e.. àmfora circumval·lació... en-. somnàmbul. e. co.. e.. in-: confitar.. a.al. empremta.. confessió enfonsar.. tramvia i triumvir (i derivats) En els prefixos circum.. canviari Excepcions benparlat enmig. Completeu les paraules següents amb mb/nv/mv i classifiqueu-les...idar.al·lar 42 Ortografia .. premsa.estigar.. somiar mm  gamma. innocent. i..oltar. temptejar Les paraules acabades en -sumpció: assumpció..oret... circu.eja.... connectar.ut.i amfiEscrivim n Davant v Remarques Mots que s’escriuen amb m Mots que dupliquen la consonant impremta. a. embenar comprovar.. presumpte Paraules com: atemptat... triu. infermer circumval·lació.itar... e... ti. redemptor. conveni.... Vés amb compte de no caure! El banc li ha cancel·lat el compte corrent. triomf.... circumferència.. commutar.. tra....irat. simfonia. summe.ar..ussar....iaire... be. comte i conte El títol de comte està per damunt del de vescomte i per sota del de marquès..ingut. p i m Escrivim m Davant ff gamba.otit.. Gemma nn  Anna.. prompte. e... amfiteatre.... granment... He perdut el compte de les trucades que he fet aquest mes. emmetzinar èmfasi. enfeinat informar..afar. trempat.

.......etzinar la co....fatitzat la su..rà e.......abular e...forme presentat consta que les empre...... co.tables intents d’aturar un ate...te acusat que en l’i.ora circu. 1. 5.ig d’i....... cremat............... sempre tan be.irada noblesa del país....tuositat de les festes del co.....tat i...a es veia caminant so.ta e......... presentava clars sí.ocent so. 7...àmbula pels passadissos de la impre..aina cà.......M (MPC....ernal pa...tomes d’e......tes trobades corresponen als culpables d’e..lex xa.... segons calgui. amb nata... petit: creu: fons: mordassa: focus: bell: curiós: boig: vermell: midó: fang: car: bala: barca: malalt: vell: mandra: dolç: gran: marc: magatzem: faixa: pedra: noble: 5..inent han fracassat... 3. I ara escriviu un verb derivat de cadascuna d’aquestes paraules... La Ge...oure el públic quan escriu co..tes i.raria co.....sa ha e. moral: perfecte: madur: feliç: mediat: mortal: fal·lible: mòbil: voluntari: millorable: pacient: prudent: manejable: material: fidel: 4....ora à... Completeu les frases següents amb m/n/mm/nn/nm/mn/mp..........te a l’hora de co..riure quan li van servir un deliciós fla.........iscar trio...tat.. és un pèssim recitador de poemes..............ebrar co.... MPT).essar e. El jutge va tenir en co. Escriviu els contraris d’aquestes paraules........demnar el presu....usió sa.enses piles de paper.ant co... ta.a..tessa... N Tema 10 mb nv mv 2...urismar 3.àtic co..at per co.... 6... La pre....ort ni............arfegar i.. la qual cosa ha enutjat la pri.. En el so. Completeu aquestes paraules amb mf o nf...... 4.... Ortografia 43 ..fant va esbossar un i...... Té un do i......i l’A.. 2.......parlada....a li. Els inco..briaguesa després d’uns gotets de ro.....let co..usió i. L’i.ateix.

fugir carrer  carreró clar  clarejar por  poruc paper  paperera flor  florir Excepcions Els infinitius dels verbs de la segona conjugació que acaben en -re: moure. només la erra múltiple ofereix una certa dificultat. caure. córrer. otorinolaringòleg. b) Emmudiment de la erra final En la majoria dels mots la erra final no sona. el so simple i el so múltiple: carota. corall. viure Els primitius de mots derivats en què apareix una r 44 Ortografia . Així. esperar. perill rata. A començament de mot Darrere de consonant Entre vocals Raquel.Tema 11 R/RR La lletra r pot representar dos sons diferents segons la posició en què apareix. religió. carruatge. riquesa. enraono. aantiautobicocontraextrafotoarítmic antireligiós autoretrat bireactor coreligionari contrareforma extraradi fotoreproducció grecoinframonomultineopolipreradiogrecoromà infraroig monorail multiracial neoromànic polirítmia preromà radioreceptor semisobresuprateletermotriultravicesemirecta sobrerealitat suprarenal telereceptor termoregulació trirectangle ultraràpid vicerector Hi ha altres mots compostos en els quals tampoc no doblem la r: dentirostre. però. eradicar. ja que es pot escriure de dues maneres: amb r o amb rr. pare. ferro. arrestar Escrivim r Escrivim rr Remarques a) Els mots compostos i derivats En un mot format per una paraula o un prefix que acaba en vocal i una altra que comença amb r no doblem la erra. folre. roca. encara que quedi entre dues vocals. colrar A l’hora d’escriure’ls. sortir. bielorús. parricida. témer. cal recordar que s’escriuen amb r final mots com: Exemples Els infinitius dels verbs lliurar. Conrad esborrar. carrer. etc. ruïna Celrà. la qual cosa comporta sovint problemes ortogràfics. roca.

pescador -tor: cantor.. (sobre alguna cosa): Plantació que hom explota: Que designa el mateix referent que un altre element: Que prevé o combat la ràbia: 2. comprendre o corprendre.. el futur i el condicional del verb prendre i els seus derivats i compostos. escalfor. de formes i matèries diverses: Llevar radicalment: Anul·lar els efectes (d’una força.. u EXERCICIS 1. que tenen una mateixa pronúncia en català oriental: mirà. i.isori.... exempció. contra. fuster -or: blavor. e... bestiar.estar. pintor.. gràcia. Completeu la taula d’acord amb l’exemple que us donem..equisit.. maror -dor: escalfador. parador.. Completeu els mots següents amb r o rr i escriviu cada mot al costat de la seva definició. pre.. marmessor.adicar. cal tenir present que no pronunciem la primera r de la paraula arbre ni la de les formes de l’infinitiu.). de què frueix un cos polític o una persona: Requisit previ a un altre o altres requisits: Atuell per contenir líquids. de calor. i. co. etc. fon aprens temies conec tinguéssim prenem planyut corries ell va fondre ell fongué jo fondré Ortografia 45 .al... llançar rajos de llum. clauer.ogativa.. escopí va mirar. com aprendre. mitjançant una altra: Que fa riure: Un cos. ba. professor A més.R/RR Tema 11 Els mots acabats amb aquests sufixos de derivació -ar: alzinar.adiar Privilegi.. va escopir Finalment. corrector -sor: impressor. cal anar amb compte de no confondre les dues formes de la tercera persona del singular del passat. d’una acció. pre.. colomar -er: ametller. anti..àbic.eferent. con..eu.

R/RR

Tema 11

desfés pertany percebien

3. A partir de cadascun dels mots següents escriviu un substantiu acabat en -r.
botiga: avió: cirera: bou: pastís: canya: vidre: mercat: venda: carxofa: cendra: buit: carn: gris: ferro:

4. Completeu els mots següents afegint-hi una r o bé accentuant-ne la vocal, si cal.
consome... llogue... cale... millo... potse... clixe... atza... seito... hindu... estupo... robi... cartro... melo... fre... clamo... llumi... ple... lleuge... fino... calo...

46

Ortografia

Tema 12

L/L·L/LL
En català hi ha força paraules que tenen repetit el so de la ela, és a dir, la ela geminada. La pronúncia, però, sovint no marca clarament aquest so, la qual cosa comporta problemes ortogràfics a l’hora d’escriure aquestes paraules. Com a regla general, cal recordar que s’escriuen amb ela geminada: a) Els mots començats per:
al·lcol·lil·lmil·lsil·lAl·là, al·legar, al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al·licient, al·lucinar col·laborar, col·lateral, col·locació, col·lapse, col·lectiu, col·lega, col·legi, col·lisió, col·locar il·legal, il·legible, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustrar mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre síl·laba, sil·logisme

b) Els mots acabats per:
-el·la -el·lar -il·la -il·lar aquarel·la, caravel·la, cel·la, Compostel·la, damisel·la, franel·la, legionel·la, Marcel·la, mortadel·la, novel·la, ombrel·la, parcel·la, passarel·la, salmonel·la, varicel·la apel·lar, cancel·lar, flagel·lar, interpel·lar axil·la, Camil·la, clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la, tranquil·la capil·lar, cavil·lar, destil·lar, maxil·lar, oscil·lar, titil·lar, vacil·lar

c) Paraules com:
ampul·lós Avel·lí bèl·lic Brussel·les cal·ligrafia cel·lofana cèl·lula circumval·lació constel·lació coral·lí cristal·lí el·lipse excel·lent expel·lir fal·laç fal·lera fàl·lic fil·loxera gal·lès gal·licisme hel·lènic idil·li imbecil·litat instal·lar intel·lectual intel·ligent libèl·lula lil·liputenc lul·lià mal·leable medul·la metàl·lic miscel·lània mol·lusc nul·la pal·liar pàl·lid paral·lel pel·lícula penicil·lina pol·len pol·luir protocol·lari pul·lular pusil·lànime putxinel·li rebel·lió satèl·lit sigil·lós sol·licitar taral·lejar violoncel·lista xarel·lo xitxarel·lo

Cal tenir en compte que aquestes paraules no duen ela geminada:
alegria, cèdula, celebrar, columna, elaborar, lila, miler, milió, revelar, selecció, solitud, solució

També cal tenir present que les parelles següents, entre altres, tenen un significat diferent segons que duguin ela geminada o no en duguin:
al·locució (discurs) / elocució (dicció) al·ludir (esmentar) / eludir (evitar) vil·la (casa) / vila (població) anul·lar (derogar) / anular (dit anular)

Ortografia

47

L/L·L/LL

Tema 12

Per acabar, pareu compte a pronunciar i escriure bé les paraules següents:
motxila, relotge, trasladar, porcel·lana, pullòver, llògic, aubergínia, bauma motxilla, rellotge, traslladar, porcellana, pul·lòver, lògic, albergínia, balma

u EXERCICIS

1. Escriviu la paraula contrària dels adjectius següents.
legal: llegible: limitat: lícit: localitzable: legítim: lògic: les: literari:

2. Escriviu -ela o -el·la en l’acabament d’aquests mots.
sarsu........ ombr........ client........ fran........ p........ most........ parc........ cand........ gas........ esqu........ varic........ passar........ t........ mortad........ pam........

3. Completeu ara aquests mots amb -ila o -il·la.
ax........ t........ pap........ cercav........ f........ Cam........ pup........ p........ tequ........ arg........ clorof........ mut........ l........ gor........ cav........

4. Completeu aquests mots amb l o l·l i escriviu-ne un substantiu derivat de cadascun.
oscil·lar: oscil·lació so.....: co.....aborar: to.....erar: po.....uir: so.....icitar: a.....udir: ampu.....ós: he.....ènic: inte.....igent: nu.....: rebe.....: a.....egre: a.....ucinar: pà.....id: conci.....i: co.....idir: e.....aborar: ga.....ant: de.....egat: tranqui.....:

5. Trieu les paraules adients per completar aquest text.
L’Iu va ..................... (revelar / rebel·lar) les fotografies que havia fet a la ..................... (vila / vil·la) on havia passat les vacances, una gran casa amb jardí, el lloc ideal per ..................... (eludir / al·ludir) les obligacions quotidianes, ..................... (anular / anul·lar) qualsevol maldecap i recuperar l’. .................... (alè / al·lè) necessari per tornar a la feina després de l’estiu.

48

Ortografia

L/L·L/LL

Tema 12

6. Completeu aquestes frases amb l, l·l o ll.
1. Quina fa.....era per co.....ar bé la camami.....a! Tampoc no cal ser tan primmirat. 2. El govern ha pa.....iat la seva ma.....a premsa amb uns ampu.....osos actes de ce.....ebració del mi.....enari del monestir. 3. Li han garantit que aquest medicament és infa.....ible contra la ma.....altia del cò.....era perquè no li’n quedi cap seqüe.....a. 4. A l’examen ava.....uaran si domines la termino.....ogia jurídica; et poden preguntar què és una cèdu.....a de citació, un recurs d’ape.....ació, la .....egítima, etc. 5. Tras.....adeu amb molta cura al pis de la Mique.....a aquesta exce.....ent co.....ecció de tasses de porce.....ana que va heretar de la seva àvia. 6. Tot i que semblava infa.....ible, el sistema informàtic ha patit un co.....apse co.....ossal que ha causat la cance.....ació de mi.....ers de vols. 7. En la tertú.....ia literària d’aquest mes els assistents podran dia.....ogar amb una de les nove.....istes més cè.....ebres del nou mi.....enni. 8. La insta.....ació de més tanques metà.....iques no so.....ucionarà el problema dels accidents que hi ha en la circumva.....ació nord. 9. Deixa’t de fa.....òrnies i reconeix que un dels a.....icients de la pe.....ícula és l’idi.....i entre els protagonistes. 10. Calcu.....em que els títols que ha acumu.....at la se.....ecció nacional d’halterofí.....ia no cabran en les noves vitrines.

Ortografia

49

Tema 13

H
La lletra hac, que es conserva per raons etimològiques, no representa avui cap so, tret d’alguns casos d’onomatopeies i de mots manllevats d’altres llengües:
ha, ha, ha!; he, he, he!; ehem handicap, hawaià, Hèlsinki, hippy, Sàhara

Convé recordar les paraules que porten hac i també fixar-se en les diferències que hi ha respecte a altres llengües. Per exemple, escrivim amb hac:
haixix hecatombe hendecasíl·lab hèrnia hipòtesi hoquei ham hectolitre heptàgon heterosexual hissar hort hàmster hel·lènic heràldic hexàgon hivern humitat handbol hemisferi herba higiene homicida harmonia hemorràgia hereu hipèrbole homogeni

També escrivim amb hac, en aquest cas intercalada, paraules com:
adherir conhort inherent tothom ahir cohesió inhibir tothora alcohol cohibir menhir aleshores exhalar subhasta alhora exhaurir subtrahend

Però tingueu en compte que s’escriuen sense hac paraules com ara:
avui exuberant orfe benaurat Ester orxata Boí Judit truà cacauet malaurat Taüll coet Maó

Remarques
Cal fixar-se en els homònims o parònims. Per exemple, cal distingir bé:
ha: forma del verb haver ah!: interjecció a: preposició El vent ha fet caure les fulles. Ah!, eres tu qui trucava? Agafarem l’avió a Girona.

50

Ortografia

H

Tema 13

he: forma del verb haver eh: interjecció

He escoltat la ràdio tot el matí. Eh?, què dius?

hem: forma del verb haver em: pronom feble

Els pares hem de ser responsables. Em dic Joana.

u EXERCICIS

1. Completeu amb hac aquestes paraules, si cal, i escriviu un verb derivat de cadascuna.
...àbil: ...ospital: ...orgull: ...armonia: ...alè: ...àgil: ...ombra: ...ereu: ...omogeni: ...ivern: ...èrnia: ...èmfasi: ...umit: ...igiene: ...umà: ...oste: ...ona: ...imant:

2. Algunes d’aquestes paraules han perdut la hac. Ratlleu les que estiguin mal escrites i escriviu-les
correctament.
air ahir Maó ostatge totom exibir indú Zuric aderir Vic isard conort inalar erba cacauet orfe òstia orxata emicicle truà Ester coet coibir ermètic Taüll avui inibir ermità exaurir anel Boí coesió menir exàgon emorràgia exaustiu ipòtesi exultant Elisabet subasta endecasíl·lab malaurat exorbitant ortodox Montblanc

3. Completeu els espais en blanc amb un dels mots indicats, com en l’exemple.
i/hi: Hi va anar i en va tornar ràpidament. 1. si/sí/s’hi: Vam dir que ................ al metge quan ens va preguntar ................ volíem saber el sexe de la criatura ................ ................ posava bé (en l’ecografia).

Ortografia

51

....... havies de portar el dècim de la loteria i que encara no ............... on havien quedat............ un ...... 10.............. oblidat l’agenda a l’oficina i ara no .............. 52 Ortografia ........................ li/l’hi: Recorda que...................... però .. 6.. oberta de la ....... ni/n’hi: ........... amb/em/ham/hem: .. 4...... preguntat quina diferència de gust hi ha entre el peix pescat ............... de fer veure que et guardes un ...... i el pescat ...... sabia/s’havia: ..... o/ho: Vols conduir tu . portaré cap.... a la màniga....... vols que .............. has portat....... no . 3.. 8............. 9....... entès res...... al Marc............. a/ha: .. en un parc temàtic.........H Tema 13 2....... distingit la ... tancada..... veure....................... as/has: Sempre . qui .. penso que no .... mi/m’hi: A ...... Vicenç.............. ............................ que tu ho vulguis no ... des que vaig assistir a les teves classes sempre més .. xarxa.... veuran pas.............. llençat aquests papers? 7.................... faci jo? 5....... e/eh/he: ...

Morfosintaxi .

estats d’ànim. tres. / Ell ha dormit tota la nit. Els podem classificar en: – copulatius – predicatius: transitius. gat. museu. algun. que tant el subjecte com el verb d’una oració poden no aparèixer. El nucli del predicat és el verb i el poden acompanyar diversos tipus de complements: La Mireia ha marxat en bicicleta. quan. en. pau blanc. ser transitius: cantar intransitius: arribar reflexius: rentar-se recíprocs: escriure’s ell. quin copulatius: semblar. processos. intransitius. Fixeu-vos. de. que fa la funció de subjecte. un animal o una cosa (concreta o abstracta) Mots que acompanyen un substantiu i que li afegeixen alguna característica. però. ho a. que podem agrupar en diverses categories gramaticals: Categoria Substantius Adjectius Determinants Definició Mots que representen o designen una persona. El nostre pare era alguerès. estar. li. avui. aquest. per tant. quart el. que fa la funció de predicat. reflexius i recíprocs Mots que substitueixen altres mots que han aparegut abans o que queden sobreentesos Partícules invariables que enllacen un element sintàctic amb el seu complement Partícules que relacionen mots o oracions Mots invariables que modifiquen el significat d’un verb. d’un adjectiu o d’un altre adverbi Exemples fill. meva. Hi concorden amb gènere i nombre Mots que acompanyen el nom. gros. al qual s’atribueix l’acció o la qualitat expressada pel verb. si bé. SN (Subjecte) + SV (Predicat) El nucli del subjecte pot ser un substantiu o un pronom. 54 Morfosintaxi . un. la formen un sintagma nominal. és com si hi fossin. no. meu. L’Arnau ha dormit tota la nit. Aquest mas té el sostre malmès. el determinen i n’indiquen el nombre i el gènere Mots que expressen accions. i un sintagma verbal. etc. parlem d’oracions amb el subjecte elidit. ho podem marcar amb una coma. sí Verbs Pronoms Preposicions Conjuncions Adverbis L’estructura bàsica de l’oració. Aquesta unitat la formen paraules.Tema 1 L’ORACIÓ L’oració és la unitat mínima de comunicació amb sentit complet. amb perquè. Tant en un cas com en l’altre. Quan passa amb el verb. aquests elements queden sobreentesos pel context. Si això passa amb el subjecte. El meu gat és molt esquerp. que. aquí.

Ara bé. Recordeu que el verb haver-hi només es conjuga en singular i que el sintagma nominal que l’acompanya fa la funció de complement directe i no de subjecte.  Hi han escamarlans per a tothom. dins les quals hem d’incloure les passives pronominals. M’agraden les telenovel·les de la tarda. / M’agrada la telenovel·la de la tarda. sí que hi ha oracions sense subjecte.L’ORACIÓ Tema 1 Marxarem d’hora. aquest polític. Es tracta de les oracions impersonals. hi trobem dos grups: les passives perifràstiques i les passives pronominals. V S V S Ja ha sortit el tren de rodalies. L’ordre usual de l’oració (subjecte + predicat) pot resultar invertit: S’expressa molt malament. que de vegades confonem amb el complement directe. Morfosintaxi 55 . Aquest vespre ha plogut molt. Per tant.  Hi ha escamarlans per a tothom. Es viu bé al teu país. S’expressa molt malament. / Ja han sortit els trens de rodalies. Ja ha sortit el tren de rodalies. en la nostra parla quotidiana. Rebaixes! (S’entén que el subjecte elidit és nosaltres) (S’entén que el verb elidit de la segona oració és estudia) (S’entén que el verb elidit és hi ha) De fet. aquest polític. Ella. És d’hora encara. segons la qual el subjecte i el verb d’una oració sempre concorden en nombre i persona. no hi ha cap oració sense verb. cal tenir present la regla de concordança. V S V S M’agraden les telenovel·les de la tarda. V S V S L’oració passiva Dins aquest tipus d’oracions. aquests polítics. a casa. Jo estudio a la biblioteca. Hi ha dinar per a tothom. trobarem molts exemples d’expressions que suprimeixen un o altre element. Diuen que l’equip baixarà a segona. / S’expressen molt malament. les que tenen com a nucli el verb haver-hi o verbs de comunicació utilitzats en tercera persona del plural i les oracions amb verbs meteorològics. tot i tractar-se d’oracions. El verb és l’element clau de l’oració. Per identificar el subjecte d’aquestes d’oracions.

és a dir. S V CD Un grup de delinqüents fou detingut per la policia. Ara bé. alteren l’ordre normal dels components per ressaltar el complement directe. Es recull molt poca aigua a l’estiu. que s’anomena proposició. agent La passiva pronominal Aquestes oracions les utilitzem quan no volem indicar quin és el subjecte de l’acció. Les oracions compostes tenen més d’un verb. a més a més. tot i que segueixen l’estructura bàsica de l’oració (SN + SV). Classificacions Fins ara totes les oracions que hem vist eren oracions simples. doncs. S’ha presentat un escrit per part del procurador. adopta una forma perifràstica (d’aquí el nom). S pacient V C. doncs. constituïda pel verb ser o ésser + el participi del verb transitiu. i formen una unitat sintàctica. El procurador ha presentat un escrit. El verb. Com a oracions impersonals. Es menja bé en aquest restaurant. complement directe. Oració passiva pronominal incorrecta Oració passiva pronominal incorrecta Oració passiva pronominal correcta Oració activa correcta D’altra banda. que concorda amb el subjecte. El verb està format pel pronom es + el verb conjugat en tercera persona. és incorrecte acompanyar el verb d’un complement agent:     S’ha presentat un escrit pel procurador. En aquests casos l’oració és composta. si aquest està en plural. El subjecte de l’oració activa passa a ser el complement agent en la passiva i el complement directe de l’oració activa passa a ser el subjecte pacient. en cas que el verb regeixi. S’ha presentat un escrit. s’hi pot fer concordar. són oracions impersonals. CD L’oració composta. l’oració pot tenir alguns dels seus elements –subjecte o complement verbal– constituïts per tota una altra oració. CD Es cull / Es cullen moltes maduixes a l’estiu. demani o exigeixi. per tant. La policia va detenir un grup de delinqüents.L’ORACIÓ Tema 1 La passiva perifràstica Aquest tipus d’oracions. 56 Morfosintaxi .

En l’escriptura. S’han de complir les regles del joc. 6. compri. 3. Morfosintaxi 57 . 5. 6. format per un noi i tres noies. Les dones xerraven al menjador. Identifiqueu el subjecte i el predicat de les oracions següents. Afanya’t! Les actuacions han quedat vistes per a sentència. S’ha estat tot l’estiu de vacances a Suïssa. S’asseu aquí. i d’aquestes últimes indiqueu-ne el subjecte. Ha arribat un nou carregament de fruita. sobretot. Coordinades Juxtaposades Subordinades En la subordinació tenim sempre una oració principal i una. 2. Em molesta molt el soroll. especifiqueu-ho. o més. l’Elisenda. u EXERCICIS 1. els homes fumaven a la terrassa. El març passat va nevar moltíssim als Pirineus. Van gairebé sempre enllaçades amb la principal per mitjà de conjuncions de subordinació o per pronoms relatius. En Pep cantava. Es menja molt malament a casa teva. Les uneix una conjunció de coordinació. remeni.L’ORACIÓ Tema 1 TIPUS D’ORACIONS COMPOSTES La coordinació té lloc entre dues o més proposicions que es troben en un mateix nivell gramatical (no n’hi ha cap que predomini sobre l’altra). Sempre que se sentia trist pujava a la muntanya. Els bombers van rescatar il·lesos quatre joves que havien quedat incomunicats quan practicaven barranquisme. En sèries de tres o més oracions la conjunció freqüentment se substitueix per una coma. La nena plora perquè té son. 1. 3. que cal considerar també com a element d’enllaç. 2. 2. Quan les oracions coordinades prescindeixen de conjuncions es diu que són oracions juxtaposades. l’element que aleshores les enllaça són alguns signes de puntuació: el punt i la coma. la coma. 5. Han arribat al magatzem els discos que em vas demanar. en Lluís ballava i els altres s’ho miraven. 4. 3. 1. 4. No hi ha prou cadires per a tothom. Digueu quines d’aquestes oracions són impersonals i quines no. Si el subjecte està elidit. els dos punts i. La tieta de la Núria s’ha llicenciat en filologia anglesa. miri. L’avís de la desaparició dels joves es va rebre abans-d’ahir però fins avui no s’ha acabat el rescat d’aquest grup. de subordinades que la completen i exerceixen una funció sintàctica determinada respecte al verb de l’oració principal. Ni m’agrada el futbol ni hi vull entendre. Entri. La seva reacció no m’ha estranyat gens: és pròpia del seu comportament. Digueu quina categoria gramatical tenen els mots subratllats d’aquest text. M’empasso tots els programes d’Andreu Buenafuente.

Assenyaleu quines d’aquestes oracions són passives. L’Ajuntament és l’encarregat de concedir aquestes ajudes socials. 4. L’Ernest ha estat president de la companyia durant vuit anys. 58 Morfosintaxi . 1. 5. 6. He fet la reunió amb l’assistència de tots els vocals de la junta. Aquestes ajudes socials són concedides per l’Ajuntament. 3. La reunió ha estat feta amb l’assistència de tots els vocals de la junta. 2.L’ORACIÓ Tema 1 4. L’Ernest va ser nomenat president de la companyia vuit anys enrere.

els demostratius. escrivim amb minúscula l’article que precedeix alguns topònims. les patates.Tema 2 ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Els determinants Els determinants són mots que acompanyen el nom.) El dimecres vaig a dansa. cada dimecres. indefinits i personals segons si el nom que determinen és conegut. Castellar de n’Hug En canvi. és aconsellable precedir de l’article corresponent cada substantiu.  que m’hagis convidat a la festa em fa molta il·lusió. però sí que en duen quan s’usen com a substantius. en les adreces l’article s’escriu amb majúscula. els Hostalets de Pierola. He comprat els pèsols. Articles Els articles es divideixen en definits. Dimarts tinc hora al metge. el pa i l’arròs. els possessius i els interrogatius. a) Definits Singular Masculí Femení el la l’ Plural els les Remarques Quan fem enumeracions. poc conegut o si especifiquen un nom propi. la Bisbal d’Empordà. el Vendrell. Que Dins d’un text. Formen part d’aquesta categoria lèxica els articles. 43700 El Vendrell Morfosintaxi 59 . i l’especifiquen. amb el qual concorden. respectivament.) És incorrecte l’ús de l’article davant d’infinitius amb valor verbal i d’oracions subordinades substantives. Els dies de la setmana no porten article quan s’usen com a adverbis. El  caminar és saludable. El  m’hagis convidat a la festa em fa molta il·lusió. ja que inicia frase.  Caminar és saludable. sobretot quan l’enumeració conté mots amb gèneres diferents. (Només aquest dimarts. (Tots els dimecres.

d’herba. sempre s’apostrofa davant d’un mot que comença en vocal o en vocal + hac. la hisenda. No  et pots imaginar lo que m’ha dit. d’ofici. la infermera. la historiadora. d’espera. l’horari l’universitari. l’helicòpter l’infermer. d’humor Remarques No s’apostrofen a) les paraules que comencen amb el diftong creixent i + vocal: el iogurt. la humitat. l’humanisme femenins l’acta. l’historiador l’ofici. tret de la d’Osona. Avui  potser ve en Roger a dinar. Ara – L’apòstrof Els articles el i la s’apostrofen davant de mots que comencen en vocal. la Selva Cal tenir en compte que l’article definit masculí i el neutre tenen la mateixa forma: el. la unificació. l’habitatge l’expedient. la universitària. però. d’animal! Tu  ve lo bo! Ara  ve el que és bo. la instància. la humilitat Pel que fa a la preposició de. precedida o no d’una hac. la historieta. la resta duen article. d’unitat.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 Pel que fa al nom de les comarques. la ubicació. d’Austràlia. u. que l’article femení no s’apostrofa davant de paraules femenines que comencen en i. hi i hu àtona. l’hípica l’ona. Per tant. Això  és el millor que li podia passar. d’inici. l’herba l’illa. d’hora. d’hisenda. de iode 60 Morfosintaxi . la humiliació. l’harmonia l’espècie. el Pla de l’Estany. la forma lo per a l’article neutre és incorrecta.  et pots imaginar el que m’ha dit. Avui  no saps lo animal que és! Tu  no saps com n’és. l’hora l’ungla. Això  a lo millor ve en Roger a dinar. d’handbol. l’Alta Ribagorça. la investigació. No  és lo millor que li podia passar. la infància. la hiena. la urgència. masculins l’altaveu. l’hulla Tingueu en compte.

però de FP. l’IRPF. el hawaià. només s’apostrofa davant de sigles que comencen en vocal: d’ADN. el NIF. mentre que l’article personal en només es contrau amb aquesta última. que les sigles que es lletregen i comencen amb una consonant s’apostrofen si aquesta es pronuncia amb una vocal inicial. l’URSS. de Hawaii d) per tradició: la una (hora). d’UGT. + a de per ca el al al Gironès del del Tarragonès pel pel camí cal cal metge els als als estudiants dels dels amics pels pels carrers cals cals avis en can can Manel Tingueu en compte que la contracció es desfà quan precedeix un mot que comença en vocal o vocal + hac. l’1 de maig Pel que fa a l’ús de l’apòstrof amb les sigles. el DNI. la host. No s’apostrofen S’apostrofen la UNESCO. el CP l’ADN. tant si es pronuncien com un mot com si es lletregen. segueixen les mateixes normes que acabem de veure. per i amb la partícula ca.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 b) els noms de les lletres: la ena. la UGT. d’IRPF. la ira i la Haia S’apostrofen Les xifres que es pronuncien amb una vocal inicial: l’11 de setembre. de. + a de per ca el a l’ a l’Empordà de l’ de l’Urgell per l’ per l’horitzó ca l’ ca l’oculista en ca n’ ca n’Enric Morfosintaxi 61 . de a c) els mots que comencen amb una hac aspirada: el handicap. l’ONU. a més. Cal tenir en compte. la essa. de LSD. – Les contraccions Els articles definits el i els es contrauen amb les preposicions a. l’FP. l’LSD Quant a la preposició de. la CEE.

ja que l’article personal només té les formes del singular: el / en Codina. però. del receptor (segon grau). que en l’actualitat aquesta distinció ha quedat reduïda a dos graus: aquest i aquell (amb les variants flexives respectives).ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 b) Indefinits Singular Masculí Femení un una Plural uns unes c) Personals Singular Masculí Femení en na n’ En singular. però els Codina. Val a dir. D’acord amb això. o si es tracta d’un espai llunyà a aquests (tercer grau). 62 Morfosintaxi . tradicionalment s’ha establert un sistema de tres graus segons si es parteix de l’espai de l’emissor (primer grau). Demostratius Els demostratius determinen la proximitat o la llunyania respecte a l’espai que ocupen els interlocutors o respecte a elements apareguts en el discurs. però no en plural. Es divideixen en tònics i àtons. Singular Masculí 1r grau Femení Neutre Masculí 2n grau Femení Neutre Masculí 3r grau Femení Neutre aquell aquella aqueix aqueixa aquest aquesta Plural aquests aquestes açò aqueixos aqueixes això aquells aquelles allò Possessius Els possessius estableixen relacions de pertinença. els noms propis de persona poden anar precedits tant de l’article personal (en / na / n’ ) com de l’article definit (el / la / l’ ).

Els Els possessius tònics tant poden anar al davant com al darrere del nom que acompanyen. Diversos posseïdors 2a pers.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 Possessius tònics 1a pers. però. van sempre al davant del nom que acompanyen i no els precedeix cap altre determinant. 3a pers.  manifestants assistiran a l’acte amb llurs pancartes. Masculí Femení Masculí Femení Masculí Femení Masculí Femení Masculí Femení Masculí Femení Singular meu meva teu teva seu seva nostre nostra vostre vostra seu llur seva Singular mon ma ton ta son sa Plural mos mes tos tes sos ses Plural meus meves teus teves seus seves nostres vostres seus seves llurs Possessius àtons Masculí 1a pers. Pel que fa a la posició dels possessius àtons. Femení Els possessius àtons acompanyen noms de parentiu i formen part d’alguns tractaments protocol·laris. Un posseïdor 2a pers. Els  manifestants assistiran a l’acte amb llur pancarta. llurs sempre han de fer referència a diversos posseïdors. Quan van al davant sempre els precedeix un article. Hi anirem amb el meu cotxe. Vindrà un cosí meu que viu al Japó. 1a pers. El caldo de ma mare és el millor que he tastat mai. Hem quedat per sopar a casa meva. Femení Masculí 3a pers. 3a pers. Morfosintaxi 63 . Les formes llur. Dóna-li records de part meva. El  manifestant assistirà a l’acte amb llurs pancartes. Hi anirem amb el cotxe de mon pare. En algunes expressions. L’homilia de Sa Santedat ha estat llarga i avorrida. però no quan van al darrere. el possessiu va sempre al darrere. Femení Masculí 2a pers.

quantitatius i indefinits.  aconseguit dues entrades per al concert d’avui. No tenen flexió de gènere ni de nombre. Numerals a) Cardinals Fan referència a una quantitat exacta. trenta-un / trenta-una trenta-dos / trenta-dues quaranta cinquanta seixanta setanta vuitanta noranta cent cent deu cent vint-i-cinc dos-cents / dues-centes cinc-cents / cinc-centes mil deu mil cent vint-i-cinc seixanta-cinc mil tres-cents vuitanta-nou 64 Morfosintaxi .000 10. Es divideixen en numerals.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 Interrogatius Masculí Femení Singular quin quina Plural quins quines Quin dia vindràs? Aquestes formes també s’utilitzen com a exclamatives. Ha  aconseguit dos entrades per al concert d’avui.389 Numeral vint-i-u.125 65. Ha Xifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Numeral u. dos i cent (aquesta última sols té flexió de gènere en plural). tret de les formes un. un / una dos / dues tres quatre cinc sis set vuit nou deu onze dotze tretze catorze quinze setze disset divuit dinou vint Xifra 21 22 23 30 31 32 40 50 60 70 80 90 100 110 125 200 500 1. Quina gana que tinc! Els quantificadors Els quantificadors expressen quantitat o assenyalen algun tipus d’especificació de caràcter numèric. vint-i-un / vint-i-una vint-i-dos / vint-i-dues vint-i-tres trenta trenta-u.

Singular Masculí primer segon tercer quart cinquè sisè setè vuitè novè desè onzè dotzè tretzè catorzè quinzè setzè dissetè divuitè dinovè vintè vint-i-unè vint-i-dosè vint-i-tresè trentè centè milè Plural Masculí primers segons tercers quarts cinquens sisens setens vuitens novens desens onzens dotzens tretzens catorzens quinzens setzens dissetens divuitens dinovens vintens vint-i-unens vint-i-dosens vint-i-tresens trentens centens milens Xifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 100 1. El bitllet de loteria acaba en u. El que et dic ho trobaràs a la pàgina (número) dos. b) Ordinals Fan referència a l’ordre. Va ser el número u de la promoció. no he comprat les entrades. Tots els ordinals tenen flexió de gènere i de nombre. com també quan ens referim al nom del número. Com que la fila (número) u estava plena. cinc-centes). trenta-un).000 Femení primera segona tercera quarta cinquena sisena setena vuitena novena desena onzena dotzena tretzena catorzena quinzena setzena dissetena divuitena dinovena vintena vint-i-unena vint-i-dosena vint-i-tresena trentena centena milena Femení primeres segones terceres quartes cinquenes sisenes setenes vuitenes novenes desenes onzenes dotzenes tretzenes catorzenes quinzenes setzenes dissetenes divuitenes dinovenes vintenes vint-i-unenes vint-i-dosenes vint-i-tresenes trentenes centenes milenes Morfosintaxi 65 . Quan els numerals cardinals s’utilitzen amb valor ordinal han d’anar darrere del nom i sempre en masculí (hi ha implícit el mot número).ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 Usem la forma u quan el cardinal té valor ordinal. i entre les unitats i les centenes (dos-cents. Recordeu que només escrivim guionet entre les desenes i les unitats (vint-i-dues.

 Encara fa bastants faltes d’ortografia. No  hi haurà prou cadires ni prou ordinadors. N’hi ha que tenen flexió de gènere i nombre i d’altres que no. No  masses ganes de marxar de viatge.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 c) Partitius Fan referència a una part d’un conjunt. Quantitatius Els quantitatius fan referència a una quantitat sense precisar-la. M’apassionen les novel·les de l’edat mitjana. Com endrapa! S’ha menjat mitja barra de pa. Només una quarta part dels inscrits s’ha presentat a l’examen final. centèsim (o centè). un terç de la població mundial no té accés a l’aigua potable. mil·lèsim (o milè) i mig. si bé n’hi ha d’altres que no: terç. Tinc 66 Morfosintaxi . Singular Masculí bastant quant molt poc tant gaire més menys prou massa força gens quanta molta poca tanta quants molts pocs tants gaires Femení Masculí bastants quantes moltes poques tantes Plural Femení  Encara fa bastantes faltes d’ortografia. La notícia ha commocionat mig país.  hi haurà proutes cadires ni prous ordinadors. Tal com hem vist. dècim (també desè). La majoria de les formes coincideixen amb les dels ordinals. mentre que mitjà vol dir ‘que és igualment lluny de dos extrems’. Som al punt mitjà de l’illa. Segons l’OMS. Tinc  massa ganes de marxar de viatge. mig significa ‘que forma la meitat d’un tot’. Ens partim mitja poma? No hem de confondre les formes mig (amb les variants flexives mitja / mitjos / mitges) i mitjà (mitjana / mitjans / mitjanes).

No Cal anar amb compte a no confondre els quantitatius quant i tant amb les formes quan i tan. Ha  comprat força coses. Avui plourà a tot Catalunya. Quant valen aquestes arracades? Digueu-me quan arribareu. En alguns casos presenten formes diferents segons si funcionen com a pronoms o com a especificadors. Té tant fred que ha de dormir amb peücs. La Núria m’ha dit que ha conegut un noi tan encantador.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2  comprat forces coses. Morfosintaxi 67 . i no pas molt o massa. quan s’utilitza per substituir un substantiu esmentat abans). No és correcte l’ús de mateix com a pronom amb valor referencial (és a dir. condicionals i negatives l’equivalent de poc és gaire. Pronoms algú altre cada u cadascú Especificadors algun / alguna / alguns / algunes altre / altra / altres cada un / cada una cadascun / cadascuna cert / certa /certs /certes diferents mateix / mateixa / mateixos / mateixes ningú qualsevol quelcom res tal tot tothom un / una / uns / unes qualsevol / qualssevol hom tal / tals tot / tota / tots / totes un / una / uns / unes La forma tot s’usa sempre en masculí quan determina un topònim que no va precedit d’article. tot i que sí és correcte com a pronom quan significa la mateixa cosa. Indefinits Els indefinits designen d’una manera vaga o general. No  tinc gaires amics. No  tinc molts amics. Ha Recordeu que en frases interrogatives.  tinc massa amics.

. D’altra banda..unió ....... infant ..... intern ...infermer ...Ignasi .Índia .......interlocutòria ....... imaginació . Feu  Sempre passa el mateix quan anem de viatge.húmer .. indi .. l’article determinat dels mots que teniu a continuació..hípica ...interlocutor ....Úrsula . Pots triar un d’aquests dos llibres.... (valor referencial) (valor referencial) (= la mateixa cosa)  saber a les parts que poden impugnar el recurs d’apel·lació o bé adherir-s’hi. Els  directius mateixos han dimitit després de conèixer el resultat de la moció de censura.........humitat ... en substitució de l’incorrecte *propi..... El meu pis és més assolellat que el teu.. Corregiu..infància ... Els  Fes-ho tu mateixa. . Remarca general Els determinants demostratius.Isabel . mateix també ens serveix per expressar èmfasi quan acompanya un substantiu o determinats pronoms o adverbis. si cal..  mateixos directius han dimitit després de conèixer el resultat de la moció de censura....humanitat 68 Morfosintaxi ... –Ara mateix m’hi poso.........imatge . Els  propis directius han dimitit després de conèixer el resultat de la moció de censura....imaginari ......ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2  saber a les parts que poden impugnar el recurs d’apel·lació o bé adherir-se Feu al mateix.hipòtesi . Poseu la forma d’article que correspongui davant els mots que trobareu tot seguit.. Quin vols? u EXERCICIS 1...instància ..Irene ... possessius i interrogatius també poden funcionar com a pronoms. humà .. el espai el horari la ona el avi la illa la oca el ull el elefant el altaveu la Anna l’espai la opinió la ungla la universitària el universitari el investigador la investigació el univers la història el historiador la herba 2.. infermera . Quin jersei t’agrada més? –Aquest..........

.......1 .. enjudiciament civil. informe emès .. . acord amb el que disposa .. Llei ....... Llei esmentada. A el estiu tinc el costum d’anar a passar uns dies a El Pla de el Estany... aquest Jutjat..... 3..... 2007 davant ..DNI . si cal.. però no té proutes hores per preparar-se el menjar.... 5. Ompliu amb la preposició de i amb articles determinats els buits d’aquest text. sol·licita .. article 1687 ......ira .ADN .925 83.ianqui ..... 7....iogurt . 1....... Únic. 5.. a prop de cal Eugeni.... 4. iode ....... mitjançant .......ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 3.. interlocutòria de 25 .. abril ..... Què fem amb la Íngrid? L’hem de inscriure al casal o la durem a ca els avis? 6. No té prous diners per pagar tots els deutes. Feu el mateix que en l’exercici anterior.. Reescriviu les frases següents aplicant les regles d’apostrofació i. Aquest Jutjat ha tramès les actuacions...host . Amb aquell vi (de / d’) ínfima qualitat vam agafar una turca... 4.. 29 72 555 1........ . 2. Encara ha de fer bastantes coses abans d’agafar l’avió. En aquest curs hi ha massa nois i masses poques noies..... No compro molts llibres.. Sempre diu que no té gaire amics. Escriviu amb lletres els numerals cardinals següents. Subratlleu l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis. 1... 2007.una . Estudia a la UOC....hàmster 4... fiscal.. 3.... ni massa tard ni massa (de / d’) hora...... perquè cada vegada tinc menys lloc on posar-los. 4. Els convidats han arribat a (la / l’) hora prevista........... 2. Viu a els afores de el poble....... Darrerament té bastanta gana. quantitat litigiosa és notòriament inferior a . però la veritat és que en té forces. tribunal competent..iaia . (La / L’) interessada principal es reserva el dret de dir (la / l’) última paraula...31 .hiena ...... El mes (de / d’) abril és el més plujós (del / de el / de l’) any. 5.......ela .. ..... Morfosintaxi 69 . .... atès que . 3.677 8. la Universitat Oberta de Catalunya........... inadmissió total ... de contracció. 6.. juliol ... article 1710 ..... 2... els quantitatius de les frases que teniu a continuació... 1 .... hawaià . quan calgui..UNESCO . Corregiu.. 1.... recurs...... import que estableix ........... en .handbol ..ema .. La infermera de el iode.

11. 6. Aquest vespre. Corregiu les frases que trobareu tot seguit. seurem a les butaques dues i quatre de la fila una. en una zona de interès natural. avisa’m amb temps. És tant poc agraciat que tothom se’l rifa. 7. Trameteu-me el informe lo més aviat possible. 9. El Enric anirà de viatge amb llurs pares. El dissabte passat vaig acabar les vacances. 5. a el teatre. Vaig aprovar l’BUP amb una nota mitja de 8. El fumar perjudica seriosament la salut.75. A lo millor recorro tota Catalunya amb bicicleta. Quant pensis venir. Viu a La Garrotxa. 4.ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS Tema 2 9. 3. 2. que reservaré taula a cal Enric. 10. 8. Tinc dos tortugues i un periquito. 1. 70 Morfosintaxi .

Tot seguit veurem les diferents alternances que presenten el gènere i el nombre dels substantius i dels adjectius. GÈNERE I NOMBRE El substantiu o nom és la categoria gramatical que serveix per representar o designar una persona. un animal o una cosa (sigui concreta o abstracta). tant en singular com en plural. La majoria d’adjectius i de substantius referits a persones o animals amb dos gèneres tenen una forma per al masculí i una altra per al femení. Canvis Accentuació i dièresi Última grafia s  ss pb td cg uv l  l·l fv ig  j/tj c  qu secretari Lluís funcionari pagès gos llop advocat amic hereu Marcel serf boig Substantius secretària Lluïsa funcionària pagesa gossa lloba advocada amiga hereva Marcel·la serva boja Adjectius errònia seriosa cortesa conspícua espessa adequada groga tova nul·la roja lletja iniqua erroni seriós cortès conspicu espès adequat groc tou nul roig lleig inic Fixeu-vos que els adjectius que acaben en -cu no experimenten cap canvi de grafia. Cal tenir en compte que l’addició de la vocal a la forma masculina pot donar lloc a alguns canvis. promiscu  promíscua. Morfosintaxi 71 . tot i que n’hi ha que parteixen del femení per crear el masculí i d’altres que fan l’oposició de gènere mitjançant l’alternança de sufixos. Gènere En la majoria de casos el femení es forma a partir del masculí. si bé n’hi ha que són invariables. b) Canviem la -e. innocu  innòcua.Tema 3 EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. a) Afegim una -a al masculí. Ø masculí / -a femení Substantius nen nena gat gata regidor regidora Ramon Ramona carnisser carnissera exempt mixt gris annex limítrof Adjectius exempta mixta grisa annexa limítrofa Aquest és el sistema més productiu. la -o o la -u final del masculí per una -a. mentre que l’adjectiu indica les qualitats del substantiu al qual acompanya. ja que l’únic que fem és afegir una -a al masculí: vacu  vàcua.

però nadiu  nadiua. també fa aquesta flexió: orfe  òrfena. Cal tenir en compte. els adjectius que canvien la -e del masculí per una -a en el femení són els que en castellà (i en masculí) acaben en -o. -o. burgès  burgesa. burgès. En general. sinó que formen part dels casos en què afegim una -a al masculí (vegeu l’apartat a): pagès  pagesa. marquès  marquesa. tot i que no acaba en vocal tònica. príncep  princesa.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. -u masculí / -a femení Substantius pediatre alumne psiquiatre mestre ministre fillastre rapsode arquitecte moro monjo viudo reu ateu pediatra alumna psiquiatra mestra ministra fillastra rapsoda arquitecta mora monja viuda rea atea pobre ample culte vague altre esquerre negre addicte fondo flonjo moreno europeu hebreu Adjectius pobra ampla culta vaga altra esquerra negra addicta fonda flonja morena europea hebrea -e / -a -o / -a -u / -a Els mots que canvien la -u final per una -a són els que en masculí tenen com a terminació el diftong decreixent -eu : plebeu  plebea. 72 Morfosintaxi . Masculí + sufix feminitzador Sufix -essa jutge poeta abat duc gall heroi tsar Substantius jutgessa poetessa abadessa duquessa gallina heroïna tsarina Adjectius -ina Tingueu en compte que substantius com pagès. marquès i príncep no fan el femení amb el sufix -essa. que hi ha un cert nombre d’adjectius acabats en -e que són invariables (vegeu l’apartat g). -vocal tònica masculí / -na femení Substantius germà cosí lleó degà germana cosina lleona degana pla amè oportú comú Adjectius plana amena oportuna comuna Hi ha un cas que. però. d) Afegim un sufix feminitzador al masculí. c) Afegim la terminació -na als masculins que acaben en vocal tònica. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 -e.

Sufixos diferents Substantius -or / -riu -leg / -loga actor emperador psicòleg podòleg actriu emperadriu psicòloga podòloga anàleg homòleg anàloga homòloga Adjectius Tingueu en compte que el femení de l’adjectiu sacríleg és sacrílega. Invariables Excepcions -aire Substantius captaire escombriaire pidolaire artista anestesista publicista homicida suïcida fratricida jerarca monarca oligarca gimnasta recluta espia demandant manifestant firmant vigilant agent contribuent delinqüent pacient vident Adjectius xerraire rondinaire somicaire altruista capitalista egoista bactericida herbicida larvicida Substantius Adjectius -ista -cida -arca -a -ant -ent entusiasta agrícola hipòcrita amargant extravagant elegant abundant prudent bullent creient lluent diferent ajudant comerciant ajudanta comercianta sant santa client aprenent parent president clienta aprenenta parenta presidenta corpulent violent fraudulent turbulent corpulenta violenta fraudulenta turbulenta Morfosintaxi 73 . Femení +sufix masculinitzador Sufix -ot abella bruixa merla nina Substantius abellot bruixot merlot ninot Adjectius Es tracta d’un nombre molt reduït de mots que es caracteritzen pel fet que. g) El masculí i el femení tenen la mateixa forma. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 e) Afegim un sufix masculinitzador al femení. a diferència de la resta de casos que hem vist. i no pas *sacríloga. el masculí es forma a partir del femení. f) El masculí i el femení tenen sufixos diferents.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU.

74 Morfosintaxi . un noi feliç / una noia feliç uns nois feliços / unes noies felices Pel que fa als noms d’animals. generalment són invariables. -oç són invariables en singular. el canari mascle / el canari femella la balena mascle / la balena femella h) El masculí i el femení tenen arrels diferents en substantius com ara: gendre  nora o jove ase  somera home  dona boc  cabra marit  muller cavall  euga o egua pare  mare porc  truja oncle  tia toro  vaca amo  mestressa hereu  pubilla Remarques sobre el gènere dels substantiust a) Hi ha noms que canvien de significat segons el gènere.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. hem d’indicar-ho mitjançant els mots mascle o femella. però no en plural. En cas que vulguem fer la distinció de sexe. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 -e -ble cònjuge lladre forense conserge jove comptable responsable criminal fiscal -al -el -il -ar -aç -iç -oç rude alegre cèlebre golafre indemne amable possible feble igual normal fidel cruel rebel fàcil difícil àgil regular auxiliar vulgar capaç audaç feliç veloç precoç deixeble deixebla caporal caporala mal anòmal paral·lel mala anòmala paral·lela tranquil tranquil·la avar rar car avara rara cara Tingueu en compte que els adjectius acabats en -aç. -iç.

un art o una art. claror) una ordre (manament) la son (les ganes de dormir) la terra (altres sentits) la clau (d’obrir i tancar) la còlera (ràbia) la coma (altres sentits) la pols (partícules) la pudor (mala olor) la salut (estar sa) la vall (depressió entre muntanyes) Cal tenir en compte que hi ha substantius que admeten tots dos gèneres i tenen el mateix significat: el mar o la mar. afegim una -s al singular per formar el plural. el vessant o la vessant. Ø singular / -s plural Substantius advocats exempt hereus limítrof ministres nul reus addicte jutges fondo clients violent actors fraudulent actrius dur boletaires prudent demandants alegre Adjectius exempts limítrofs nuls addictes fondos violents fraudulents durs prudents alegres advocat hereu ministre reu jutge client actor actriu boletaire demandant Morfosintaxi 75 . canonada) la cremallera (sistema de tancament) la delta (lletra grega) una editorial (empresa) la fi (acabament) la planeta (destí d’una persona) la llum (resplendor.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. un èmfasi o una èmfasi. b) Són noms masculins: els afores els bacteris el costum el front un orde un anell el batent el deute els espinacs els llegums el pebre el titella un avantatge el compte el corrent el lleixiu el pendent el dubte els narius el senyal c) Són noms femenins: una anàlisi una esplendor la dent la nespra la calor les incisives una olor la remor una allau la síndrome una aroma la cercavila les pólvores la resplendor la sida la suor una au la claror la marató les postres Nombre a) En la majoria de casos. paviment) el clau (de clavar) el còlera (malaltia) el coma (estat patològic) el pols (batec) el pudor (modèstia) el salut (salutació) el vall (excavació) la canal (conducte. finalitat) el planeta (astre) el llum (aparell) un ordre (contrari de desordre) el son (el fet de dormir) el terra (sòl. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 el canal (via d’aigua) el cremallera (ferrocarril) el delta (terme geogràfic) un editorial (article) el fi (objectiu.

EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. -a àtona singular / -es plural advocada hereva ministra rea jutgessa clienta suïcida recluta germana Substantius advocades hereves ministres rees jutgesses clientes suïcides reclutes germanes exempta limítrofa nul·la addicta fonda violenta fraudulenta dura egoista Adjectius exemptes limítrofes nul·les addictes fondes violentes fraudulentes dures egoistes Aquest canvi pot provocar certes alternances ortogràfiques. -vocal tònica singular / -ns plural Substantius germà cosí lleó degà mà germans cosins lleons degans mans pla amè oportú comú bo Adjectius plans amens oportuns comuns bons Hi ha. però. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 b) Canviem la -a àtona final del singular per -es. Substantius a (nom lletra) be (nom lletra) re (nota musical) do (nota musical) perquè però sofà cafè puré bisturí menú Adjectius crus nus as bes res dos perquès peròs sofàs cafès purés bisturís menús cru nu 76 Morfosintaxi . Substantius monarques adreces monges podòlogues paraigües ventríloqües Adjectius fosca fosques monoplaça monoplaces mitja mitges anàloga anàlogues ambigua ambigües iniqua iniqües ca  ques ça  ces ja  ges ga  gues gua  gües qua  qües monarca adreça monja podòloga paraigua ventríloqua c) Afegim -ns al singular dels mots que acaben en vocal tònica. alguns mots en què afegim -s al singular tot i que acaben en vocal tònica.

-x. -ig. -st. -iç. -x. -st. Singular Masculí / Femení audaç capaç feliç veloç precoç Plural Femení audaces capaces felices veloces precoces -aç -iç -oç Masculí audaços capaços feliços veloços precoços e) Afegim -s o -os al singular dels mots masculins acabats en -sc. que afegim -s a determinats substantius acabats en -ç o -x (alguns dels quals són plans o femenins). -xt. -ix. -tx. -tx singular / -os plural Substantius Adjectius impresos gris grisos esquinços eficaç eficaços annexos complex complexos brioixos fluix fluixos capritxos gavatx gavatxos imprès esquinç annex brioix capritx Cal tenir en compte. -oç són invariables quant al gènere. Morfosintaxi 77 . però no quant al nombre. calç  calçs falç  falçs índex  índexs apèndix  apèndixs tòrax  tòraxs matx  matxs Hi ha paraules acabades en -s que la doblen quan en fem el plural. -xt. -s. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 d) Afegim -os al singular dels mots aguts masculins acabats en -s. -ig singular / -s o -os plural Substantius disc discs o discos fosc test tests o testos llest text texts o textos mixt passeig passeigs o passejos lleig -sc -st -xt -ig Adjectius foscs o foscos llests o llestos mixts o mixtos lleigs o lletjos Tingueu en compte que afegim -s al reduït nombre de substantius femenins acabats en -st: la post  les posts. però. Substantius trossos congressos calabossos Adjectius espessos llevadissos malaltissos tros congrés calabós espès llevadís malaltís Recordeu que els adjectius acabats en -aç. -sc. la host  les hosts.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. -ix. -ç. -ç.

Ahir Finalment. tenen la forma del singular i la del plural: Aquest any en Climent només ha tingut una crisis nerviosa. no són invariables mots com oasi. tuberculosi. etc. tingueu en compte que hi ha noms que només tenen la forma del plural tot i que els podem utilitzar per referir-nos a un únic element. Per tant.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. He En canvi. anàlisi. He  perdut un llapis de color vermell. ja que tenen la mateixa forma tant en singular com en plural. He  perdut dos llapis de color vermell. les acaballes els afores les alicates les arres les bermudes els calçotets les tisores les postres 78 Morfosintaxi . tesi. crisi. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 Remarques Recordeu que hi ha mots que tenen la mateixa forma del plural tant en masculí com en femení.   Aquest any en Climent només ha tingut una crisi nerviosa.  al vespre la Farners va patir dues crisis nervioses. Invariables Excepcions -ants -ents -als -els -ils -ars Substantius demandants manifestants agents delinqüents criminals fiscals Adjectius amargants elegants prudents diferents iguals normals fidels cruels fàcils difícils regulars auxiliars Substantius ajudants ajudantes comerciants comerciantes parents parentes presidents presidentes caporals caporales sants Adjectius santes corpulentes fraudulentes males anòmales paral·leles tranquil·les rares cares corpulents fraudulents mals anòmals paral·lels tranquils rars cars També són invariables els substantius que teniu a continuació. dilluns dimarts dimecres dijous divendres temps tos ics llapis atles comptagotes obrellaunes penja-robes paracaigudes eucaliptus focus globus cactus tipus virus  perdut dos llapissos de color vermell.

reu culta bessó complexes bruixot boja precoç mixts / mixtos fiscals exempta crues intel·ligent institutor cardiòleg denunciants fàcil dur alegres lleones marquès 3. L’heroi de la sèrie d’èxit del moment és un pagès ateu. 3. sentència iniqua (judici) Morfosintaxi 79 . Torneu a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parèntesis i fent els canvis necessaris. El degà de la facultat era un cèlebre filòleg. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 u EXERCICIS 1. cafè 10. cosí d’un duc creient. memòria vaga (discurs) agre (llet) 6. 2. parent d’un arquitecte famós. addicte a la xocolata. 5. 2. 9. carrer ample (carretera) bullent (aigua) 9. culte i elegant. 10. amant d’un recluta cruel i rebel. 7. capaç de fer perdre els estreps a l’home més tranquil del món. 1. 6. Completeu les sèries de substantius i d’adjectius que trobareu tot seguit. cotxe lluent (patena) 8. El pacient predilecte del psiquiatre era un monarca golafre i tranquil. gens àgil ni veloç i difícil de dominar. El jutge ha disposat que el metge forense aturi l’autòpsia.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. 8. plaça lletja (quadre) 5. escola mixta (jutjat) gris (ciutat) 2. sala annexa (document): document annex 1. país amargant (ametlla) 3. El meu cosí va comprar a un vell príncep extravagant un cavall negre i salvatge. aquell agent era massa prudent. El secretari sempre havia considerat que aquell advocat autodidacte era capaç de guanyar qualsevol cas. La fillastra del fiscal era una artista lletja i egoista. 4. Segons el president. suc 4. vi 7. Canvieu el gènere dels noms i dels adjectius subratllats. El demandant va manifestar que el seu veí era un homicida violent. La podòloga tenia un ajudant molt xerraire.

Torneu a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parèntesis i fent els canvis necessaris. funcionari cortès (cambrera) 2. pagès extravagant (somiadora) 10. germà pobre (ciutat) rude (tardor) 5. germà pobre (rica) rude (trempada) 5. annex incomplet 3. sala annexa: sales annexes incòmode 1. amo 6. carrer ample bullent 9. actor feliç (infància) alegre (princesa) 8. sala annexa (document): document annex 1. funcionari cortès (atractiva) 2. llapis normal 6. sofà 2. Canvieu el nombre de les sèries que teniu a continuació.EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. passeig rar fosc 4. torneigos europeos 4. vi 7. cotxe lluent 8. temps inestable 8. rea 9. ministra elegant 7. pagessa ruda 10. ostatge intel·ligent (rea) 4. sala annexa: sales annexes 1. Corregiu els errors de les sèries que trobareu tot seguit. home difícil (situació) 6. manifestant corpulent (majordoma) 3. sentència iniqua 5. calçotets grisos 8. client extravagant (noia) 10. ostatge intel·ligent (submisa) 4. calabosos mixtes 7. jutges dusos 5. caporala corrupte 2. païssos catalàs 80 Morfosintaxi . actor feliç (bona) alegre (trista) 8. país amargant 3. 1. apèndix espès 10. rei 9. Ara canvieu el nombre de les sèries de l’exercici anterior. Feu el mateix que en l’exercici anterior. 1. plaça lletja 5. amo 6. tuberculosis violenta alegra 8. europeu pedant (viatjadora) 7. suc 4. mestra culta (treballador) 7. esquinçs dolorossos 3. índex complexe 6. cafè 10. escola mixta gris 2. manifestant corpulent (agressiva) 3. equació fàcil 9. casc 5. GÈNERE I NOMBRE Tema 3 4. rei 9. memòria vaga agre 6. mestra culta (professor) 7.

. allau de neu que va provocar ......... . 10. 5.. síndrome d’immunodeficiència adquirida..... GÈNERE I NOMBRE Tema 3 9...... afores de la ciutat.... ........ claror del sol l’enlluernava.. remor que ens eixordava.. Ens queda .... 6.............. .. 3..... sida és . S’ha fet ..... 9.... 2. És ...... Deixeu el missatge quan hàgiu sentit . dubte que es puguin trobar .... restes del vaixell.... postres de l’àvia desprenen .... avantatge que ja hagis pagat ................... 8........ deute..EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU................. senyal.... Morfosintaxi 81 .......... Li agraden .. Hi va haver ..... 7... espinacs. 1.......... 4.............. llegums barrejats amb .......... Viu ............... aroma que enamora. Poseu les formes dels articles que corresponguin.. anàlisis per saber si li falta ferro.............

futur) mode: indica la manera com es realitza l’acció verbal (indicatiu. Són els que no tenen subjecte que realitza l’acció. El Pere és un xicot molt trempat. llampegar Hi ha trenta persones. (atributiu) 82 Morfosintaxi . nucli del sintagma verbal o predicat. tornar-se. / Cal tenir paciència. estar. Quan sols enllacen un atribut amb el subjecte. Els podem trobar en veu activa: El meu amic va guanyar la plaça d’agent merescudament. present. els verbs es divideixen segons la manera com es relacionen amb els altres components de la frase. podem trobar: a) Verbs copulatius o atributius. perquè indica l’acció que fa o rep el subjecte. (copulatiu) La Maria s’ha tornat vermella. Quant a la seva relació amb els complements. com els verbs meteorològics i els verbs haver-hi i caldre: ploure. podem trobar: a) Verbs impersonals. subjuntiu. això és. fer calor. amb el subjecte o amb els altres complements. en concordança amb el subjecte persona: primera. nevar. fer sol. segona o tercera (del singular o del plural). imperatiu) aspecte: indica si el procés de l’acció verbal s’ha acabat (perfectiu) o si encara no ha començat o encara ha de finalitzar (imperfectiu). al qual s’afegeix un grup de morfemes (desinència) que aporten les informacions següents: nombre: singular o plural.Tema 4 EL VERB Definició i categories El verb. b) Verbs personals. sense cap altra càrrega semàntica: ser. Classificació Des del punt de vista sintàctic. Està format per un lexema (o arrel) que és la part invariable. Quant a la relació amb el subjecte. el seu estat o la seva qualitat. d’acord amb el subjecte temps: moment en què té lloc l’acció verbal (passat. O en veu passiva: La plaça d’agent va ser guanyada merescudament pel meu amic. Són els que formen oracions amb subjecte. semblar. és l’element imprescindible de l’oració.

EL VERB Tema 4 b) Verbs predicatius. (transitiu) Els testimonis passejaven pels passadissos. cant-ada. reflexius. cant-ats. perifràstic vaig haver cantat vas haver cantat va haver cantat vam haver cantat vau haver cantat van haver cantat Condicional perfet hauria cantat hauries cantat hauria cantat hauríem cantat hauríeu cantat haurien cantat Morfosintaxi 83 . (recíproc) Conjugacions 1a conjugació -ar REGULARS cantar estudiar pujar 2a conjugació -er / -re témer créixer perdre rebre 3a conjugació -ir PURS dormir sortir consentir IRREGULARS Només: anar estar dir dur INCOATIUS servir compartir definir 1a conjugació: verb cantar VERB CANTAR Infinitiu: cant-ar MODE INDICATIU Present cant-o cant-es cant-a cant-em cant-eu cant-en Passat simple cant-í cant-ares cant-à cant-àrem cant-àreu cant-aren Futur cant-aré cant-aràs cant-arà cant-arem cant-areu cant-aran Gerundi: cant-ant Perfet he cantat has cantat ha cantat hem cantat heu cantat han cantat Passat anterior haguí cantat hagueres cantat hagué cantat haguérem cantat haguéreu cantat hagueren cantat Futur perfet hauré cantat hauràs cantat haurà cantat haurem cantat haureu cantat hauran cantat Participi: cant-at. (pronominal) Els funcionaris s’ajuden molt els uns als altres. Quan indiquen una acció o una activitat del subjecte. intransitius. cant-ades Imperfet cant-ava cant-aves cant-ava cant-àvem cant-àveu cant-aven Passat perifràstic vaig cantar vas cantar va cantar vam cantar vau cantar van cantar Condicional cant-aria cant-aries cant-aria cant-aríem cant-aríeu cant-arien Plusquamperfet havia cantat havies cantat havia cantat havíem cantat havíeu cantat havien cantat Passat ant. Aquests se subdivideixen en transitius. (intransitiu) L’advocat es prepara les preguntes. (reflexiu) L’edifici nou és tan gran que ens hi vam perdre. pronominals i recíprocs: El funcionari va avisar els mossos.

en la resta de temps (aniré.. vés. cal recordar que el verb donar duu accent diacrític (dóna/dónes) i que els verbs acabats en -ear.EL VERB Tema 4 MODE SUBJUNTIU Present cant-i cant-is cant-i cant-em cant-eu cant-in MODE IMPERATIU Perfet hagi cantat hagis cantat hagi cantat hàgim cantat hàgiu cantat hagin cantat Imperfet cant-és cant-essis cant-és cant-éssim cant-éssiu cant-essin Plusquamperfet hagués cantat haguessis cantat hagués cantat haguéssim cantat haguéssiu cantat haguessin cantat ------cant-a cant-i cant-em cant-eu cant-in Irregularitats de la 1a conjugació – Irregularitats ortogràfiques Tot i que la majoria dels verbs que pertanyen a aquesta conjugació són regulars (excepte anar i estar). tem-uda.en els presents d’indicatiu. -oar i -uar duen dièresi en algunes terminacions del present de subjuntiu i de l’imperatiu. Present indicatiu estic estàs està estem esteu estan Passat simple estiguí estigueres estigué estiguérem estiguéreu estigueren Present subjuntiu estigui estiguis estigui estiguem estigueu estiguin Imperfet subjuntiu estigués estiguessis estigués estiguéssim estiguéssiu estiguessin 2a conjugació: verbs témer o perdre VERB TÉMER Infinitiu: tém-er MODE INDICATIU Present tem-o tem-s tem-∅ tem-em tem-eu tem-en 84 Morfosintaxi Gerundi: tem-ent Perfet he temut has temut ha temut hem temut heu temut han temut Participi: tem-ut. inco-ïs. adequar–adeqües A més. tem-udes Imperfet tem-ia tem-ies tem-ia tem-íem tem-íeu tem-ien Plusquamperfet havia temut havies temut havia temut havíem temut havíeu temut havien temut . vagi. anava. té el present d’indicatiu irregular.. etc. llevat de la 1a i 2a persona del plural. aixeco–aixeques. jutjar–jutges. tem-uts. i el passat simple adopta els morfemes auxiliars propis de la 2a conjugació. del present de subjuntiu perquè són incorrectes. – Irregularitats morfològiques Pel que fa al verb anar.). aniríeu. actu-ïn. Cal anar amb compte amb les formes *jo estés.) i l’arrel an. *tu estessis. Quant al verb estar. de subjuntiu i en l’imperatiu (vaig. -iar... canvi-ïs. entregar–entregues. per marcar que no hi ha diftong: cre-ï. té doble arrel o lexema: l’arrel va. en alguns verbs es produeixen canvis ortogràfics provocats per l’alternança de certes grafies: començo–comences.. anéssim. anem.

porten accent tancat a la e en la 3a persona del singular del present d’indicatiu i la 2a persona del singular de l’imperatiu (atén. el participi segueix la regla general de l’accentuació i manté la e oberta (atès. En canvi. – Irregularitats ortogràfiques Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -tendre (entendre.. estès.. volguéssim.. voldràs.). Morfosintaxi 85 . que s’escriuen amb u. el present de subjuntiu i l’imperatiu. poguérem.. perifràstic vaig haver temut vas haver temut va haver temut vam haver temut vau haver temut van haver temut Condicional perfet hauria temut hauries temut hauria temut hauríem temut hauríeu temut haurien temut MODE IMPERATIU ------tem-∅ tem-i tem-em tem-eu tem-in Irregularitats de la 2a conjugació La majoria dels verbs d’aquesta conjugació són irregulars.. Cal recordar que les formes dels verbs poder i voler s’escriuen sempre amb o (podia.. Present d’indicatiu puc / vull ---------------Present de subjuntiu pugui / vulgui puguis / vulguis pugui / vulgui puguem / vulguem pugueu / vulgueu puguin / vulguin Imperatiu ----pugues / vulgues pugui / vulgui puguem / vulguem pugueu / vulgueu puguin / vulguin Els verbs jeure. estén. excepte la 1a persona del singular del present d’indicatiu. encén. estendre..).).) i el verb encendre. pretendre. néixer i péixer tenen una peculiaritat en la primera vocal de l’arrel: pot ser -e o -a quan és en posició tònica i amb -a quan és en posició àtona. treure.EL VERB Tema 4 Passat simple Passat anterior tem-í haguí temut tem-eres hagueres temut tem-é hagué temut tem-érem haguérem temut tem-éreu haguéreu temut tem-eren hagueren temut Futur Futur perfet tem-eré hauré temut tem-eràs hauràs temut tem-erà haurà temut tem-erem haurem temut tem-ereu haureu temut tem-eran hauran temut MODE SUBJUNTIU Present Perfet Imperfet tem-i hagi temut tem-és tem-is hagis temut tem-essis tem-i hagi temut tem-és tem-em hàgim temut tem-éssim tem-eu hàgiu temut tem-éssiu tem-in hagin temut tem-essin Passat perifràstic vaig témer vas témer va témer vam témer vau témer van témer Condicional tem-eria tem-eries tem-eria tem-eríem tem-eríeu tem-erien Plusquamperfet hagués temut haguessis temut hagués temut haguéssim temut haguéssiu temut haguessin temut Passat ant. pretén. encès.. pretès.

prevaler (o prevaldre).  compadèixer. romandre. prevalèixer. parèixer. a més de les formes no personals. permanèixer. merèixer. Present subj. cal tenir en compte que a vegades. afavorèixer. però. Els verbs caldre i soler manquen d’algunes formes del paradigma de la 2a conjugació: només tenen terceres persones. per influència del castellà i per analogia amb altres verbs catalans. n’hi ha alguns que són de la 3a. de fet. Futur Imperfet Tònica néixer / nàixer neixo / naixo neixen / naixen neixi / naixi Àtona naixem naixeu naixeré naixia El verb dur pot tenir dues formes en el present d’indicatiu i en l’imperatiu: duus o dus. – Irregularitats morfològiques Cal tenir en compte que molts verbs de la 2a conjugació tenen el radical velaritzat. aparèixer i els seus derivats. es formen infinitius acabats en -èixer que són incorrectes. que tractem a l’apartat dels verbs velars. pertenèixer. Això fa que molts cops els conjuguem amb el paradigma de la 2a conjugació quan. afavorir.EL VERB Tema 4 Infinitiu Present ind. els verbs acabats en -èixer només són conèixer. florir. en l’imperfet de subjuntiu d’aquests verbs: cabés cabessis cabés cabéssim cabéssiu cabessin capigués capiguessis capigués capiguéssim capiguéssiu capiguessin sabés sabessis sabés sabéssim sabéssiu sabessin sapigués sapiguessis sapigués sapiguéssim sapiguéssiu sapiguessin Per acabar. duu o du. florèixer. 86 Morfosintaxi . i no tenen imperatiu. apetèixer  compadir. venir de gust De fet. Els verbs saber i cabre o caber tenen aquestes formes en el present de subjuntiu i l’imperatiu: Present de subjuntiu càpiga sàpiga càpigues sàpigues càpiga sàpiga capiguem sapiguem capigueu sapigueu càpiguen sàpiguen Imperatiu ---cap càpiga capiguem cabeu càpiguen ---sàpigues sàpiga sapiguem sapigueu sàpiguen Cal parar atenció. pertànyer.

serv-ides Imperfet serv-ia serv-ies serv-ia serv-íem serv-íeu serv-ien Plusquamperfet havia servit havies servit havia servit havíem servit havíeu servit havien servit Morfosintaxi 87 . perifràstic vaig haver dormit vas haver dormit va haver dormit vam haver dormit vau haver dormit van haver dormit Condicional perfet hauria dormit hauries dormit hauria dormit hauríem dormit hauríeu dormit haurien dormit MODE IMPERATIU ------dorm-∅ dorm-i dorm-im dorm-iu Perfet hagi dormit hagis dormit hagi dormit hàgim dormit hàgiu dormit hagin dormit dorm-in 3a conjugació: verb servir (model incoatiu) VERB SERVIR Infinitiu: serv-ir MODE INDICATIU Present serv-eix-o serv-eix-es serv-eix serv-im serv-iu serv-eix-en Gerundi: serv-int Perfet he servit has servit ha servit hem servit heu servit han servit Participi: serv-it. serv-ida. serv-its. dorm-its. dorm-ides Imperfet dorm-ia dorm-ies dorm-ia dorm-íem dorm-íeu dorm-ien Passat perifràstic vaig dormir vas dormir va dormir vam dormir vau dormir van dormir Condicional dorm-iria dorm-iries dorm-iria dorm-iríem dorm-iríeu dorm-irien Plusquamperfet hagués dormit haguessis dormit hagués dormit haguéssim dormit haguéssiu dormit haguessin dormit Plusquamperfet havia dormit havies dormit havia dormit havíem dormit havíeu dormit havien dormit Passat ant. dorm-ida.EL VERB Tema 4 3a conjugació: verb dormir (model pur) VERB DORMIR Infinitiu: dorm-ir MODE INDICATIU Present dorm-o dorm-s dorm-∅ dorm-im dorm-iu dorm-en Passat simple dorm-í dorm-ires dorm-í dorm-írem dorm-íreu dorm-iren Futur dorm-iré dorm-iràs dorm-irà dorm-irem dorm-ireu dorm-iran MODE SUBJUNTIU Present dorm-i dorm-is dorm-i dorm-im dorm-iu dorm-in Gerundi: dorm-int Perfet he dormit has dormit ha dormit hem dormit heu dormit han dormit Passat anterior haguí dormit hagueres dormit hagué dormit haguérem dormit haguéreu dormit hagueren dormit Futur perfet hauré dormit hauràs dormit haurà dormit haurem dormit haureu dormit hauran dormit Imperfet dorm-ís dorm-issis dorm-ís dorm-íssim dorm-íssiu dorm-issin Participi: dorm-it.

pressentir. Els únics derivats que són incoatius són assentir i dissentir: consento. conduirà. obeït. conduint. això vol dir que afegeixen l’increment -eix entre l’arrel i la desinència en algunes formes del present d’indicatiu. 88 Morfosintaxi .. obro.. pressento. cal recordar que l’infinitiu. obeíeu). perifràstic vaig haver servit vas haver servit va haver servit vam haver servit vau haver servit van haver servit Condicional perfet hauria servit hauries servit hauria servit hauríem servit hauríeu servit haurien servit MODE IMPERATIU ------serv-eix serv-eix-i serv-im serv-iu serv-eix-in hagi servit hagis servit hagi servit hàgim servit hàgiu servit hagin servit Irregularitats de la 3a conjugació – Irregularitats ortogràfiques La majoria dels verbs d’aquesta conjugació són incoatius. ell serveixi. el futur i el condicional no porten mai dièresi (conduir. Hi ha un grup de verbs que admeten totes dues formes. cuso. del present de subjuntiu i de l’imperatiu: jo serveixo. de forma pura. traduïu). el gerundi. -eir. conduiria) i que l’accent gràfic té prioritat sobre la dièresi (obeíem. -oir i -uir porten dièresi quan es conjuguen en alguns temps verbals (païm. no afegeixen la partícula -eix: escullo. pressents. dissenteixes Alguns dels verbs acabats en -air.). ressents assenteixo. assenteixes. dissenteixo. etc. serveixin ells. fujo. consents. etc. ressentir-se.EL VERB Tema 4 Passat simple serv-í serv-ires serv-í serv-írem serv-íreu serv-iren Futur serv-iré serv-iràs serv-irà serv-irem serv-ireu serv-iran MODE SUBJUNTIU Present Perfet serv-eix-i serv-eix-is serv-eix-i serv-im serv-iu serv-eix-in Passat anterior haguí servit hagueres servit hagué servit haguérem servit haguéreu servit hagueren servit Futur perfet hauré servit hauràs servit haurà servit haurem servit haureu servit hauran servit Imperfet serv-ís serv-issis serv-ís serv-íssim serv-íssiu serv-issin Passat perifràstic vaig servir vas servir va servir vam servir vau servir van servir Condicional serv-iria serv-iries serv-iria serv-iríem serv-iríeu serv-irien Plusquamperfet hagués servit haguessis servit hagués servit haguéssim servit haguéssiu servit haguessin servit Passat ant. bullo. En aquest sentit. la incoativa i la pura: mentir acudir consumir presumir     menteixo / mento acudeixo / acudo consumeixo / consumo presumeixo / presumo El verb sentir és pur i ho són també la major part dels seus derivats (consentir. Els altres. ressento. desoïm.

Cal recordar que els infinitius tindre i vindre no són adequats al registre estàndard. pres. Present subjuntiu Imperfet subjuntiu Passat simple Imperatiu absol absolgui (ell) absolguem (nos. vinc. col·lisionar  reflectir. sortir i tossir s’escriuen amb u quan està en posició tònica i amb o quan està en posició àtona: cullo – collim. També hi ha alguns verbs que els tractem com si fossin de la 1a conjugació i que en realitat són de la 3a. tusso – tossiríem. – Irregularitats morfològiques En la forma estàndard hi ha alguns verbs que tenen el participi irregular: establir  establert imprimir  imprès morir  mort obrir  obert omplir  omplert Més endavant. garantitzar. hi trobareu més exemples. ind. Aquest vestit no et llueix gens. vindré – veniu)..) absoleu absolguin (ells) Participi absoldre absolc absolgui absolgués absolguí absolt Morfosintaxi 89 . com veurem més endavant. col·lidir Per tant. en l’apartat d’Usos de modes i temps verbals. A més. trair. escopir. Aquest fet comporta uns canvis: en totes les persones del present de subjuntiu.EL VERB Tema 4 Els verbs collir. *traiciona o *garantitza. Infinitiu 1a pers. pol·luir. cosir. en totes o algunes persones de l’imperatiu. etc. El verb lluir és pur quan vol dir emetre llum i incoatiu quan vol dir fer goig: El sol lluu. són incorrectes les formes *reflexa. surto – sortí. garantir. Els verbs tenir i venir alternen e /i en l’arrel de les formes verbals (tinc – tenia. i cal dir reflecteix. traeix o garanteix. cus – cosíeu. escups – escopirà. la 1a persona del present d’indicatiu d’aquests verbs té el radical velaritzat: tinc. pol·lucionar. i en algunes formes del participi. Els verbs velars Són els que acaben en consonant velar (-c / -g) en la primera persona del singular del present d’indicatiu. de l’imperfet de subjuntiu i del passat simple. traicionar. Són aquests:  reflexar.

sinó doni. i no *dongui. Correctes Infinitius Gerundis caldre o caler calent haver havent Incorrectes Gerundis *calguent *haguent Infinitius *calguer *haguer 90 Morfosintaxi . Els infinitius i gerundis tampoc fan la velarització. no acaben en -guer o -guent.EL VERB Tema 4 aparèixer aparec aparegui aparegués apareguí conèixer conec conegui conegués coneguí dir dic digui digués diguí dur duc dugui dugués duguí valer valc valgui valgués valguí viure visc visqui visqués visquí apareix aparegui apareguem apareixeu apareguin coneix conegui coneguem coneixeu coneguin digues digui diguem digueu diguin duu (du) dugui duguem dueu duguin val valgui valguem valeu valguin viu visqui visquem viviu visquin aparegut conegut dit dut valgut viscut Remarques El verb escriure admet també el so velar en els temps següents: Passat simple escriví / escriguí escrivires / escrigueres escriví / escrigué escrivírem / escriguérem escrivíreu / escriguéreu escriviren / escrigueren Imperfet de subjuntiu escrivís / escrigués escrivissis / escriguessis escrivís / escrigués escrivíssim / escriguéssim escrivíssiu / escriguéssiu escrivissin / escriguessin El verb donar no fa la velarització: no *donc. respectivament. és a dir. sinó dono.

Parlant tan fort despertaràs els nens. Es passa el dia xiulant l’himne del Barça. Usos de modes i temps verbals El gerundi El gerundi és la forma no personal del verb que fa funcions bàsicament adverbials. per a l’ús dels verbs preposicionals.EL VERB Tema 4 poder saber cabre o caber valer o valdre voler podent sabent cabent valent volent *poguer *sapiguer *capiguer *valguer *volguer *poguent *sapiguent *capiguent *valguent *volguent Finalment. Si podem posar-hi una conjunció del tipus mentre. Després de dinar. reprendrem el judici. Així doncs. Sortint del despatx he coincidit amb el Toni. Tot jugant a futbol es va lesionar. igualment. Per utilitzar correctament el gerundi. de les maneres següents: Si intercanviem l’ordre i no canvia el sentit de la frase. Si intercanviem l’ordre i no canvia el sentit de la frase. Mentre jugava a futbol es va lesionar. Expressa una acció simultània a la del verb principal: Es va lesionar jugant a futbol. Reprendrem el judici havent dinat. verb principal Per saber si l’acció és simultània. cal que tinguem en compte: 1. Havent dinat. reprendrem el judici. vegeu el tema de les funcions sintàctiques i de les preposicions. verb principal Per saber si és una acció anterior podem provar-ho. podem comprovar-ho de diverses maneres: Exemples Jugant a futbol es va lesionar. 2. Si podem posar-hi una locució adverbial del tipus després de. Expressa una acció anterior al verb principal: Reprendrem el judici havent dinat. Si hi podem afegir el mot tot davant del gerundi. Es va lesionar jugant a futbol. són usos incorrectes del gerundi: Morfosintaxi 91 .

advertint les parts que no hi podien interposar cap recurs. en aquest cas. etc. perdre  perdut 3a conjugació: dormir  dormit. Posar-hi la conjunció mentre o la locució després de.  El nombre de dones que compleixen condemna és de 300. El participi És la forma no personal del verb que pot tenir un valor de verb (quan va acompanyat d’un auxiliar: ha cantat) o d’adjectiu (quan acompanya un nom: el full imprès). portant a la construcció d’una nova presó.  Han redactat una circular que regula l’ús de les màquines fotocopiadores. – el gerundi copulatiu (que pot ser substituït per la conjunció i). usat per coordinar dues accions diferents  El jutge va declarar ferma la Sentència.  L’acusat fou ingressat a la presó.  El jutge va declarar ferma la Sentència i va advertir les parts que no hi podien interposar cap recurs. a més. perquè sempre usa la mateixa terminació i no hi ha alteracions ortogràfiques. mentre fugia al cap de dos dies. Noteu que. si fem les comprovacions anteriors la frase no té sentit. patir  patit La formació dels participis de la primera conjugació no genera cap dubte. en la segona i tercera conjugacions sovint utilitzem formes de participi incorrectes perquè tenen diverses terminacions i no segueixen una regla a l’hora de formar-se.  Han redactat una circular regulant l’ús de les màquines fotocopiadores. 92 Morfosintaxi . cal tenir en compte les modificacions ortogràfiques que pateixen. la qual cosa / cosa que ha portat a la construcció d’una nova presó. – el gerundi especificatiu (el que pot ser substituït per un relatiu)  El nombre de dones complint condemna és de 300.) són incorrectes. En els verbs regulars el participi es forma afegint -at. que els gerundis acabats en -guent i -quent (*poguent. fugint al cap de dos dies.EL VERB Tema 4 – el gerundi de posterioritat (quan expressa una acció posterior a la que expressa el verb principal)  L’acusat fou ingressat a la presó.  Fugint al cap de dos dies.  L’acusat fou ingressat a la presó i va fugir al cap de dos dies. després de fugir al cap de dos dies.  L’acusat fou ingressat a la presó.  La quantitat de presos encara és massa alta. Invertir l’ordre. A més. Recordeu. l’acusat fou ingressat a la presó. *visquent.  La quantitat de presos encara és massa alta. -ut i -it a l’arrel del verb: 1a conjugació: cantar  cantat 2a conjugació: témer  temut. En canvi.

satisfan a tothom. Les places.EL VERB Tema 4 2a conjugació Terminacions -ut / -uda -uts / -udes Infinitiu caber o cabre saber vendre tòrcer néixer o nàixer créixer merèixer aparèixer comparèixer conèixer seure sobreseure absoldre / resoldre estrènyer / constrènyer compondre admetre/ comprometre fondre / confondre empènyer romandre -cut / -cuda -cuts / -cudes -gut / -guda -guts / -gudes -t / -ta -ts / -tes -s / -sa -os / -es Participi Incorrecte *capigut *sapigut *vengut *torçat *naixut *creixut *mereixut *aparescut *comparescut *conescut *sentat *sobreseït *absolgut / resolgut *estrenyut / constrenyut *compongut *admetut / comprometut *fundit / confundit *empenyut *romangut Correcte cabut sabut venut torçut o tort nascut crescut merescut aparegut comparegut conegut segut sobresegut absolt /resolt estret / constret compost admès / compromès fos / confós empès romàs 3a conjugació Terminacions -it / -ida -its / -ides -ert / -erta -erts / -ertes -ert / -erta -erts / -ertes -ès / -esa -esos / -eses -rt / -rta -rts / -rtes -ut / -uda -uts / -udes Infinitiu Incorrecte dormir / patir / florir / oir obrir establir omplir imprimir morir tenir *obrit *establit *imprimit *morit Participi Correcte dormit / patit obert establert omplert imprès mort tingut Remarques El participi és la forma no personal del verb que pot tenir un valor adjectiu i. pot concordar en gènere i nombre amb el nom que qualifica. Morfosintaxi 93 . ben repartides. Els menors. avisats del perill. per tant. van creure l’educador. Hem tingut un matí farcit de sorpreses.

 Començar és el que més costa. l’adverteixo que si no es presenta serà declarat en rebel·lia. si us plau.  El fet de començar és el que més costa. si us plau. (més recomanable)  S’ha suspès el judici al retirar la denúncia. i la resta de persones (és a dir.  Finalment. Admesa a tràmit la demanda. és procedent admetre a tràmit la demanda.  A l’acabar el curs es farà un qüestionari de satisfacció. Adjunta.  S’ha suspès el judici en retirar la denúncia. e) L’infinitiu d’introducció no és correcte. Tot seguit repassarem els errors més comuns que se solen fer en l’ús dels verbs en infinitiu: a) L’infinitiu no porta article. es forma a partir de l’indicatiu.  El començar és el que més costa. L’imperatiu L’imperatiu es forma a partir dels presents d’indicatiu i de subjuntiu.  Si ho haguéssim sabut. del singular i del plural.  Passar a la sala. Ja sabem que no té 1a persona del singular. 3a del singular i 1a i 3a del plural) es formen a partir del subjuntiu. hauríem actuat d’una altra manera.  S’ha suspès el judici perquè han retirat la denúncia.  Passeu a la sala.  Finalment. la 2a persona.EL VERB Tema 4 També es respecta la concordança en les oracions amb funció de complement circumstancial. (més recomanable) d) De + infinitiu no té valor condicional.  En acabar el curs es farà un qüestionari de satisfacció. c) Al + infinitiu no s’admet en contextos formals. hauríem actuat d’una altra manera. advertir-lo que si no es presenta serà declarat en rebel·lia. b) L’infinitiu no és un imperatiu.  Finalment. L’infinitiu És la forma no personal del verb que pot tenir el valor d’un substantiu i és independent de qualsevol matís temporal. us trameto la demanda presentada. convé advertir-lo que si no es presenta serà declarat en rebel·lia. Vistes les proves presentades.  Quan acabi el curs es farà un qüestionari de satisfacció.  Haver de començar és el que més costa.  De saber-ho. citeu les parts. 94 Morfosintaxi .

és útil recordar aquesta norma. (imp. Vegem-ho en l’esquema següent: imperatiu plural 1a 2a 3a singular -2a 3a Per exemple: -digues digui -coneix conegui diguem digueu diguin coneguem coneixeu coneguin -beu begui -vine vingui beguem beveu beguin vinguem veniu vinguin Ja hem vist que quan es vol expressar una ordre s’ha d’utilitzar la 2a persona del plural de l’imperatiu i no l’infinitiu:  Tancar la porta. de manera que la 2a persona del singular es correspon amb la 2a del plural i la 3a persona del singular es correspon amb la 1a i 3a del plural. Quan l’ordre és negativa.)  No encengueu el llum.EL VERB Tema 4 present d’indicatiu moc mous mou movem moveu mouen imperatiu -mou mogui moguem moveu moguin present de subjuntiu mogui moguis mogui moguem mogueu moguin Pel que fa a les formes velars.) Oracions condicionals En el quadre següent trobareu esquematitzat com hem d’usar els temps verbals en les oracions condicionals. subj.  Tanqueu la porta. s’ha d’utilitzar el present de subjuntiu: Moveu els expedients.  Apagueu els mòbils. de vegades podem dubtar a l’hora de formar un imperatiu.) Enceneu el llum. (pres.  Apagar els mòbils. (imp. subj. Per això. Morfosintaxi 95 .)  No mogueu els expedients. que segueixen sempre tots els verbs: cal fixar-se en les formes del singular. (pres. si us plau. si us plau.

plusquamperfet subj. Anava a obrir la porta. condicional perfet Per tant. i el segon ha de ser un infinitiu.  Si hagués sabut que vindries. Cal que ratifiqueu el conveni regulador.  Si hagués sabut que vindries./ Està a punt de ploure. imperfet subj. Oració principal farem una festa. Es precís que ratifiqueu el conveni regulador. hauria encomanat el dinar. tal com veureu a la taula següent. Es té de provar la seva culpabilitat. El primer verb es conjuga i aporta el sentit a la perífrasi. un gerundi o un participi. Serà el pèrit qui truca. A més. Perífrasis verbals Són la unió de dos verbs per expressar una idea única. De possibilitat Tot seguit vaig a fonamentar les meves conclusions. futur faríem una festa. haguéssim fet una festa. 96 Morfosintaxi . Hi serien / Deurien ser cent persones. en aquella manifestació. Cal presentar l’escriptura de poder. La vista està a punt de començar. Incorreccions habituals Teniu que comparèixer al judici del dia 3 de juny. cal tenir en compte els errors més freqüents que se solen fer en algunes d’aquestes construccions. present Si aprovessis l’examen de català. distingim entre diversos tipus de perífrasis. Tot seguit fonamentaré les meves conclusions. i és el que aporta el significat a l’oració. Segons quin sigui el primer verb. són incorrectes les construccions següents:  Si haguessis aprovat l’examen. hagués encomanat el dinar. S’ha de provar la seva culpabilitat. Tipus de perífrasis Haver de + infinitiu Haver-se de + infinitiu D’obligació o necessitat Caldre + infinitiu Caldre + que + oració Deure + infinitiu De probabilitat Exemples Heu de comparèixer al judici del dia 3 de juny. condicional hauríem fet una festa. El tren estava per sortir. Si haguessis aprovat l’examen. Va a ploure. Hi ha que presentar l’escriptura de poder. Poder + infinitiu Estar a punt de + infinitiu Estar per + infinitiu D’imminència Anar a + infinitiu (sempre en passat) Enguany podríem ampliar els pressupostos per al material. Devien ser cent persones.EL VERB Tema 4 Oració subordinada Si aproves l’examen de català. però vaig veure que no hi havia pany. en aquella manifestació. Plourà. Deu ser el pèrit qui truca.

....... en Pere sol aconseguir tot allò que es proposa. (desitjar) que els facis algun regal sorpresa...... u EXERCICIS 1....... 1a persona singular Present indicatiu renunciar crear lloar continuar suar incoar adequar creuar Present subjuntiu 3. 7. (adequar) els parcs i jardins del municipi.... Quan érem petits..................... emmalaltir... 6........ 4..... competir......... bullir... La lesió no va permetre que l’atleta .... (marejar...... munyir.. els professors ens .... Distribuïulos en dues files conjugant-los en primera persona del present d’indicatiu........... (abraçar..... grunyir............... transgredir. En Joan i l’Ester ......... Sempre que . 8.EL VERB Tema 4 De freqüència De durada Soler + infinitiu Estar + gerundi Com que és molt tenaç............ urgir Morfosintaxi 97 .... (abstenir. sofrir............... tu) el teu pare amb aquestes foteses... sorgir.... No . Destrieu entre els següents verbs de la tercera conjugació quins són incoatius i quins són purs........ 9.. (castigar) de cara a la paret. aclarir.. 10.. (igualar) les marques anteriors. pressentir....... imperfet) de viatge li . El professor continua ...... Serà millor que us ...... Conjugueu la 1a persona del singular del present d’indicatiu i del present de subjuntiu d’aquests verbs. nosaltres........... vosaltres) la vostra germana.. inhibir...... precedir. produir. repartir.. 1.. (tancar) mentre duren les obres....... requerir..... eximir... consentir...... vosaltres) de fer comentaris forassenyats durant la declaració.......... descobrir... proveir... recollir.............. cruixir... Les autoritats estan fent un seguiment exhaustiu dels abocaments.. escollir.. 2.. (tornar. 5. fugir...... 3...... . servir. Les autoritats vénen fent un seguiment exhaustiu dels abocaments... deduir.. (portar) algun regal........ (esperar) que facis el treball pendent..... introduir... 2. ajupir. És millor que l’escola .. Completeu les frases següents amb les formes adients dels verbs entre parèntesis..... dormir.. Hem demanat a l’Ajuntament que ............ avorrir........

. (estar) quiet....-vos (menjar.. L’acte s’................ (veure.... (voler)................... 1...... present) el rovell i la farina.. 3.. Em passo el dia . Ara treiem els nostres......... haureu de fer-ho de seguida.... ........... 8. 4. nosaltres) si us compro pegadolça... . jo. Desitgem que tots els invitats ...... era una persona amb molt poca educació... 2. Corregiu les formes verbals quan sigui necessari. 10..... 7.. 7...... 5. Si no heu .. digues-me’l.... primer .... (anunciar... (caber) bé en aquesta sala....... No .. 10. (escollir) el que t’agradi més.. 6........ (poder)..... (tossir) durant la nit... Feu el mateix que a l’exercici anterior.. (ometre) el deure de socors a la víctima............... El jutge ha decidit que el reu .. present) aprovar fàcilment les oposicions... 2.. Quan ..................... .... ........... present) que m’insultis! 6. jo. 7............... Feu el mateix que a l’exercici anterior. Completeu les frases següents amb la forma verbal adequada.... (estendre) la roba. (treure) aquests paquets d’aquí.... (escopir) a terra............... (batre................. 1.... jo).EL VERB Tema 4 verbs purs dormo verbs incoatius serveixo 4................... La Marta .......... però ara ja hi he trobat remei..... Abans sempre . De seguida que .......... 6.... 4.. 8............... i després feu el que .. Quan li semblava ... (denunciar............... Ella el ...... (sortir) de la presó controlat per una polsera......... Després dels aldarulls s’ha .. si no avisaré la mestra..... (poder............. 9................. 3............ (reprendre) el judici amb normalitat.... (interrompre) cada minut! 5......... jo.. present) com a autor de les amenaces..... present) la clara amb el sucre i després hi .................................... ho faria de bon grat........ (comparèixer........... 9.......... Els nens ................... 1...................... present) a tot arreu com un gran esdeveniment.......... (afegir....... (saber) el resultat de l’examen medicoforense........ (conèixer.............. No pots anar .... present) en qualitat de testimoni.. 98 Morfosintaxi ........ No cal que traguis els expedients de l’armari................. (introduir) dades a l’ordinador... Si et ..... Fa quinze anys que el ............................... 2..... 4..... (obeir) el mestre si tingués més autoritat.......... jo....... 5... La secretària atèn els convidats amablement........................ 2. Per fer el pastís.. 3................................. L’advocada va provar suficientment que el seu client no havia ........ (poder) ajudar....... 1........... vine a recollir l’informe pericial......................... .... vosaltres) l’esmorzar i després ... (consentir............................

... el judici... Repreneu el ritme! 4. Els ciutadans se senten traicionats perquè els resultats no reflexen la seva elecció ni garantitzen un govern estable........ 8.............. Vol que jo ............. ... Et dic que ......... Vaig estar molt content que m’escriguéssiu des d’Egipte.... Et vaig dir que .......... això............... menys. .............. Correu més de pressa! 8.......... això.................. Ompliu els espais buits amb la forma que correspongui dels verbs en negreta de la mateixa frase.....................................EL VERB Tema 4 3.......... Si en .......... M’agradaria que ......... 6............ Dissoleu la manifestació! 3.... la moto.......................... 9........... ... Seieu.............. Treu la moto......... Coneguem-nos primer! 7.. 5.. Volia que jo ................... Si pertanguéssiu al club excursionista...... 8...... 4. menys........ Jo m’asseguraria que capiguessin les maletes al cotxe............ a classe......... la foguera.................................. el compraré........................... 4. a classe.... el judici. Beu més aigua! No mogueu els expedients....... si us plau! M’agrada que .......... les entrades......................... Escriviu la redacció! 6... Esperava que no ........ Passeu les següents ordres afirmatives a negatives............................................ la foguera...... ............... 5....... Ens demanen que ens ... No crec que poguem venir. la moto..................... 7. Morfosintaxi 99 ...... gaudirieu de la natura amb tota la família... ja començaria a preparar-ho tot.. Enteneu això? M’agrada que ... Ens demanaven que ens ......... Suspendran el judici? Espero que no ........ 2......... Parla més fluix! 2...... 3................. les entrades............ . Aquest aparell val molts diners................................. Si sapigués on anirem de vacances............ Ens revenem les entrades del concert............................. Estigues quiet! 5.... 1........... 7............... ............. 6....... el compraria....... ........ Encenc la foguera.. M’agradaria que ............................................. Quan en ............................. Moveu els expedients! 1.............. . Ex..

.... Havent acabat l’acte..... Corregiu.................. 2.... .. (reconèixer) el vostre error..........EL VERB Tema 4 10. 9.................. No ens .. Si rebeu estudis informatius...... de permisos d’absència del lloc de treball. Cal que .......... (aprendre......... (estendre........ (imprimir)? 4........ A l’acte de presentació... (veure.. 7.... 3.............. 13.... Si hagués sabut que em podien desnonar. vosaltres) a comportar-vos....................... Si la moto .... 8...... 6................ 5...................... (saber..... 4... El seu ajudant l’ha .......... vosaltres) amb monosíl·labs al vostre pare! ............................ 9........ (pagar) abans....... No hem .... Va sortir del judici rient i saltant. (moure) i no passarà res... La sentència absol la persona acusada imposant d’ofici les costes causades.... No ............. 4.... Si li .... 1............... nosaltres) el judici...... (ser) a temps de citar tots els testimonis.......... 4........... gestionant-lo immediatament. Les frases següents són ordres.... 2.......... Cal que us ... Completeu aquestes frases condicionals amb la forma verbal adient....... 1... analitzeu-los retornant-los a la unitat emissora............................ 7.. els gerundis incorrectes d’aquestes frases.... 6................... 5. 8.. No ens .............. vosaltres) que si fumeu al bus.............. Vull que .................. (cabre) tots els expedients a l’arxivador..... 10. Si demà .. Van assistir a la reunió esperant arribar a un consens. nosaltres) amb detalls que no interessen a ningú.. (estar) en millors condicions...... 3........ (escriure) una postal.................. nosaltres) una autorització del jutge per poder embargar-li el sou.......... Instrucció 01/06 modificant la Instrucció 11/96. .................... vosaltres) la tasca que ha fet i ..... 2... No li ... 1...... Per fi li han ......... 8................... 100 Morfosintaxi . els assistents van sortir de la sala.. tu) si començaràs el curs....... segur que me la compraria.. Completeu les frases següents amb la forma del participi adequada. 5.... l’àvia us ho hauria agraït....... Vull que ........... he ........... 11...... (establir) un termini molt curt per fer les reclamacions. 7.. S’està ampliant la formació dels funcionaris oferint-los cursos d’informàtica...... 1............................ La Unitat de Control de Gestió va elaborar el pressupost............. Podries guanyar tots els rivals si ....... (creure) el que us diuen.. 3.. (seure) a la primera fila.... 3...... L’Ajuntament ha ..... 10........ 6............-me (dir.. 12....... (perdre................. (suplir) amb tanta eficàcia mentre era fora que l’empresa ha decidit contractar-lo........... No se m’havia ............. haurem de pagar una multa...................... al taxi o al tren infringireu la llei........... 5... (obtenir........ 2. (aparèixer) els informes que buscava.. quedant-li seqüeles a l’avantbraç dret................ si cal.......................... No m’han .............. (respondre.. Poseu-hi les formes verbals adients........ (retreure... nosaltres) la seva feblesa... ..............-ne (conèixer............ Van presentar una demanda sol·licitant que es requerís de pagament el demandat........... Quants fulls has ... Ha trigat 255 dies a curar-se de les lesions.. (ocórrer) que podien ser cosins.............. vosaltres) els motius.... (córrer) una mica més ràpid...

EL VERB

Tema 4

14. Escriviu les formes que falten per acabar la sèrie.
Infinitiu combatre córrer concebem pertànyer percebent difondre incloure capiguem resoldre Pres. ind. 1a sing. combato Pres. ind. 1a plural combatem Pres. subj. 1a plural combatem Gerundi combatent Participi combatut

15. Ompliu els buits amb les formes de les perífrasis d’obligació o de probabilitat adients.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. El denunciat ..................... complir amb l’obligació de presentar-se al judici. El jurat ja .................................... haver pres una decisió. No ................................... que presentis el carnet d’identitat. L’imputat ...................................... aclarir al magistrat si va participar en el robatori. La imposició de mesures penals alternatives ............................... valorar amb molta prudència. .............................. que fóssiu puntuals. No ............................ ser cert que l’hagin inculpat. Ja no ..................................... venir, si a hores d’ara no ha arribat. Pel que fa a les penes imposades, .................... indicar que no arriben al 3%.

16. Corregiu les frases següents quan sigui necessari.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Si haguessin aprovat els pressupostos, els haguéssim gestionat immediatament. Els alumnes tenen que assistir obligatòriament a les 40 hores de pràctiques. És precís que portis els expedients al despatx del secretari abans de les dotze. Seria el mes de juliol passat quan es va inaugurar el Servei d’Atenció a l’Usuari. El rètol deia: no fumar. Serà el repartidor qui ha vingut. Vénen treballant en aquesta qüestió des de l’any 1993. D’haver-se sapigut que no es feia la reunió, no hauríem vingut. Al començar el judici, s’han de cridar tots els testimonis. Hi va haver un gran nombre de visitants, provocant l’enfonsament de la torre. Finalment, concloure que no es pot admetre la petició respecte a la custòdia del fill.

Morfosintaxi

101

Tema 5

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES
Subjecte (S)
En el tema de l’oració, en parlar dels seus components bàsics, ja vam avançar les característiques principals del subjecte. Recordem-les:
És allò (persona, animal o cosa) de què declarem o prediquem alguna cosa. Definició El jutge ha dictat sentència. S El teu gat és molt esquerp. S Aquest llum fa pampallugues. S Sol anar al davant del verb, tot i que pot aparèixer darrere seu. Ha arribat el tren de les nou. S No ha vingut, la teva mare. S Pot no aparèixer (subjecte elidit). Calleu! (vosaltres) S elidit Es viu bé a pagès. És massa tard. Plou molt. Hi ha procediments pendents d’arxivament. En les passives perifràstiques la funció de S la fa el complement directe de l’oració activa i el S de l’oració activa passa a fer la funció de complement agent. Concorda amb el verb en nombre i persona. La policia va detenir uns delinqüents. S V CD Uns delingüents foren detinguts per la policia. S pacient V C. agent L’ovella menja herba del prat. S V Les ovelles mengen herba del prat. S V Com l’identifiquem Aquesta regla ens pot ser especialment útil en els casos en què el S apareix darrere del verb, en la posició que ocuparia un complement directe, per poder diferenciar-lo d’aquest últim. M’agraden molt els teus dibuixos. V S M’agrada molt el teu dibuix. V S

Característiques

Hi pot haver oracions sense subjecte quan el verb és impersonal.

102

Morfosintaxi

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES

Tema 5

La funció de S la poden realitzar un sintagma nominal, un pronom fort o feble, un infinitiu o una oració.
La Sònia treballa en un bufet d’advocats. S Vosaltres heu confós l’electorat. S D’expedients, n’han entrat? S M’agrada molt llegir. S El noi de qui em parles és bomber. S (sintagma nominal amb funció de S) (pronom fort amb funció de S) (pronom feble amb funció de S) (infinitiu amb funció de S) (oració amb funció de S)

Complement del nom (CN)
El nom, com a nucli d’un sintagma nominal, pot anar acompanyat d’un o més adjectius, d’un sintagma preposicional o d’una oració de relatiu que el complementin. Aquests elements fan la funció de complement del nom.

Els països rics també pateixen els efectes del canvi climàtic. CN CN

La casa on viu el meu germà és de lloguer. CN

Complement directe (CD) i complement indirecte (CI)
Recordeu que anomenem verbs transitius els verbs que necessiten la presència d’un CD per tenir un significat complet; els que no la necessiten s’anomenen verbs intransitius. Fixeu-vos en aquests dos exemples:
 Els nens han visitat.  Els nens han visitat la Catedral de Girona.

La primera frase és agramatical perquè el verb és transitiu i, per tant, li fa falta un CD per completar el seu significat. Repassem, a continuació, algunes de les característiques que diferencien el CD i el CI:

Morfosintaxi

103

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES

Tema 5

CD El CD indica l’objecte (persona, cosa...) sobre el qual recau l’acció expressada pel verb. El cambrer neteja els gots. CD El CD no necessita cap lligam que l’uneixi al verb, és a dir, generalment no va precedit de preposició (a, per a). Ja he avisat la Maria. CD Hem citat els testimonis. CD Hi ha molt pocs casos en què el CD admet preposició: – Davant d’un pronom personal fort (T’he saludat a tu) – En les oracions recíproques (Es miren l’un a l’altre) – En frases on hi pot haver ambigüitat (El conec millor que al teu germà) – Opcionalment davant dels pronoms tots, totes, tothom i ningú (No he vist (a) ningú) D’altra banda, en passar l’oració a passiva, el CD de l’oració activa n’esdevé el S. El jutge va citar el testimoni. S CD El testimoni va ser citat pel jutge. S pacient C. agent A diferència del S, el CD no pot ser elidit de l’oració i no concorda amb el verb. (Jo) He visitat els meus cosins. S elidit CD

CI El complement indirecte indica qui és el destinatari de l’acció verbal.

Definició

Avui he escrit als meus cosins. CI Va sempre introduït per preposicions (a o per a) o el pronom que el representa substitueix un SPrep. He regalat flors a la meva mare. CI Tinc un encàrrec per a tu. CI

Com l’identifiquem

Tal com hem vist en el quadre anterior, generalment la funció de CD la realitza un sintagma nominal, mentre que la de CI la fa un sintagma preposicional. Ara bé, aquestes funcions també les poden realitzar un pronom fort, un pronom feble o una oració.
Us ha cridat a vosaltres. CD A nosaltres ens llança floretes cada dia. CI El pentino cada matí. CD (pronom fort amb funció de CD) (pronom fort amb funció de CI) (pronom feble amb funció de CD)

104

Morfosintaxi

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES

Tema 5

Li agrada molt anar al cinema. CI Explica’m per què heu arribat tard. CD Tinc bombons per a qui en vulgui. CI

(pronom feble amb funció de CI) (oració amb funció de CD neutre: equival a això) (oració amb funció de CI)

Les interferències del castellà ens han portat a considerar intransitius verbs que en realitat són transitius i a considerar transitius verbs que són intransitius. En aquests casos és fàcil confondre el CD i el CI. Són transitius verbs com ajudar, amenaçar, atendre, avisar, citar, elegir, escollir, escoltar, estimar, obligar, saludar, veure i visitar. En aquests casos el verb regeix o demana un CD, el qual –recordem-ho– no pot anar introduït per cap preposició.
 En Joan ha amenaçat a en Pau a la sortida de l’escola.  En Joan ha amenaçat en Pau a la sortida de l’escola.

(verb transitiu)

En canvi són intransitius agradar, avortar, callar, córrer, treballar, telefonar, esmorzar, dinar, berenar i sopar, entre altres. En aquests casos el verb no pot aparèixer mai seguit d’un CD.
 Avui he telefonat la Núria.  Avui he telefonat a la Núria.

(verb intransitiu)

 He dinat llenties.  He menjat llenties per dinar. (verb intransitiu)  Hem recorregut la sentència.  Hem recorregut contra la sentència.

(verb intransitiu)

No obstant això, hem de tenir en compte que una bona part de verbs tant es poden usar transitivament com intransitivament, depenent del significat que tinguin dins el context en el qual apareixen.
Aquest advocat crida molt durant els judicis. (cridar: fer crits; intransitiu) V L’advocat ha cridat els testimonis perquè compareguin a la sala. (cridar: avisar; transitiu) V CD

Remarques sobre el CD i el CI
El CD i el CI poden aparèixer junts en una mateixa frase:
He portat flors a la meva mare. CD CI

El CD pot no aparèixer quan el verb transitiu té un significat complet amb CD o sense. En aquests casos es tracta de verbs que es poden usar en un sentit absolut.
El teu fill parla l’alemany amb molta claredat. El teu fill parla amb molta claredat. (amb CD) (sense CD)

Morfosintaxi

105

LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES

Tema 5

Si destinatari de l’acció i objecte de l’acció coincideixen, la funció de CD recau sobre el destinatari sempre que no expressem l’objecte.
En Pere ha pentinat la Núria / En Pere es pentina CD CD (destinatari) (destinatari) (no expressem l’objecte: els cabells)

Si expressem l’objecte, el destinatari passa a fer la funció de CI.
En Pere ha pentinat els cabells a la Núria / En Pere es pentina els cabells CD CI CI CD (objecte) (destinatari) (destinatari) (objecte)

Complement preposicional (CP)
Hi ha verbs que completen el seu significat amb un complement semblant al directe (ja que també expressa l’objecte en què recau l’acció) però que va introduït per una preposició. Són complements que regeixen els anomenats verbs preposicionals o de règim verbal i el complement que regeixen s’anomena complement preposicional o de règim verbal.
Ha après a nedar en poc més d’una setmana. CP Ens hem descuidat d’agafar el paraigua. CP Confieu en mi. CP La Núria no s’avé gens amb la Marta. CP S’interessa per tot el que diuen les revistes del cor. CP Els terroristes van atemptar contra un comboi d’ajuda humanitària. CP

A continuació us donem una llista dels principals verbs preposicionals:
a accedir a acostumar-se a arriscar-se a atenir-se a atrevir-se a contribuir a decidir-se a dedicar-se a exposar-se a limitar-se a negar-se a obligar a de abstenir-se de adonar-se de aprendre de burlar-se de dubtar de oblidar-se de parlar de penedir-se de queixar-se de recordar-se de riure’s de saber de en afanyar-se en col·laborar en complaure’s en confiar en consistir en convertir en entossudir-se en insistir en participar en pensar en tardar en tenir interès en vacil·lar en amb amenaçar amb anar amb compte amb comptar amb conformar-se amb trobar-se amb fer-se amb contra recórrer contra apel·lar contra

106

Morfosintaxi

Atribut (Atr. CD Pred. que. La Núria s’ha tornat vermella. un adjectiu o un sintagma preposicional i. (verb predictiu: ha actuat) Pred. és impossible confondre’l amb l’atribut. semblar o parèixer). La funció d’atribut la pot realitzar un sintagma nominal. Atr. no copulatiu) i el subjecte o el complement directe. concorda en gènere i nombre amb el subjecte o el complement directe que complementa. concorda amb el subjecte en gènere i nombre. té per resposta un adverbi. Porta la camisa tacada. no un adjectiu. Aquestes flors són de paper. Amb aquests cabells. Atr. El testimoni estava nerviós. sembles un espantall. Però sí cal vigilar a no confondre’l amb el complement circumstancial de manera. (verb copulatiu: és) Atr. El vigilant és molt tranquil. quan la fa un adjectiu. estar.) Anomenem atribut el complement que expressa una característica atribuïda al subjecte amb el lligam d’un verb copulatiu (ser. Si la funció la realitza un adjectiu.LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES Tema 5 Més endavant veurem com la preposició que introdueix els complements preposicionals pot canviar davant d’infinitiu (en i amb es canvien per a o de) o bé desapareix –cau– davant de la conjunció que. Aquest bolígraf escriu bé. Com que apareix amb verbs predicatius. Atr. S Pred. Complement predicatiu (Pred. CCM Morfosintaxi 107 . El vigilant ha actuat molt tranquil.) Respon a la pregunta com? És l’adjectiu o substantiu que completa simultàniament el verb (predicatiu. si bé també respon a la pregunta com?.

(Pred. A l’aeroport acaben d’aterrar dos avions provinents de Londres. 1. Ja ha arribat tothom. CC companyia He arribat tard per culpa dels embussos que hi ha a la variant. S’ha comprat vermella la brusa. Cada matí pentina les nenes. u EXERCICIS 1.     Hem rebut el correu obert. un adverbi o locució adverbial. CC manera L’Estel i jo vam anar al teatre. No li agrada el teatre musical. S’ha comprat la brusa vermella. Aquest locutor de ràdio parla malament. 2.LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES Tema 5 Tampoc l’hem de confondre amb el complement del nom. 5. CC causa Hem decorat l’habitació amb garlandes de colors. 108 Morfosintaxi . Tingueu en compte que el S sempre concorda amb el verb. diferenciarem el predicatiu del complement del nom perquè l’adjectiu amb funció de predicatiu es pot situar davant del nom sense que la frase resulti agramatical.) (Pred. CC lloc L’accident va ocórrer la nit del dijous. 4. En aquests casos. 6. CC quantitat Aquesta funció la pot realitzar un sintagma nominal o preposicional. un pronom feble o una oració subordinada. CC instrument Aquesta nena menja poquíssim.) (CN) (CN) Complement circumstancial (CC) Completa el verb o tot el predicat indicant-ne les circumstàncies. Hem rebut obert el correu. No suporto els programes d’esports. Camina molt a poc a poc. CC temps L’Eduard ha marxat amb els seus cosins. Indiqueu quina funció sintàctica realitzen els elements subratllats en les oracions següents: S o CD. la Montse. 3.

.. No molesteu .... En Jordi parla massa de vegades.. 4... Avisa’m quan arribi la teva mare. Morfosintaxi 109 . tenint en compte que els CD per norma general no van precedits de preposició i que els CI sí.......... 8.... M’he posat el vestit arrugat......... 2. 2........... 14. 11. 1...... Aviat seran vacances.... 3.. Completeu cadascuna de les frases següents amb l’opció que considereu correcta... Hem citat a judici ..... 12... M’agradaria telefonar . (els companys / als companys).. 5.... (la Mireia / a la Mireia) amb deliri. El cap de setmana passat vam viatjar a Roma... El Barça va guanyar el partit per la mínima. 15.. 3........ Aquestes coses no agraden ....... Indiqueu si els elements subratllats de les frases següents fan funció d’Atr. (l’Esteve / a l’Esteve)...LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES Tema 5 2.. ha fet molt poques pel·lícules.... En Jordi es creu l’ànima del grup.. (el teu advocat / al teu advocat) abans de prendre una decisió. L’Andreu s’estima . La campanya de recollida d’aliments ha funcionat força bé.. 8..... (l’imputat / a l’imputat). 6. Escolta bé .. 5..... Hem pintat la façana amb la pintura que ens ha deixat el veí...... (el seu pare / al seu pare)........ 10.... que s’acaba de divorciar. Em sap greu que t’hagis enfadat... Indiqueu la funció sintàctica que realitzen els elements subratllats en les oracions següents. 13...... (ningú / a ningú). o CC de manera. El pare ha acabat malalt per culpa dels bancs. L’home va sortir d’amagat de la botiga.... En Lluís semblava esperitat quan marxava cap a casa...... Sóc el redactor en cap d’aquest diari... Està nerviosa a causa del judici...... 3......... Tinc el vostre advocat al telèfon... 9... L’ha molestat que no tinguessis en compte les seves propostes..... 7... (la Caputxeta / a la Caputxeta)... 7.. 3... 8..... Pred............ L’Estel esperava .. El llop es va menjar .............. 4............ Ja ens hem desempallegat de la nevera vella.... 1. Hem vist el teu professor aquest matí en sortir de classe....... A en Robert no li agraden gens les pel·lícules de terror....... 2... 4...... 6......... 5. 1. La Montse i l’Ester van tornar juntes de Barcelona...... Aquesta actriu.... 4.. 7.. Han arribat dos funcionaris nous.. 6.

me te lo la 3a pers. ‘l. es. se. 2a pers. li. li (hi) se adverbials ne s’ n’ es en hi m’ t’ l’ l’ ho los ‘s ‘n els ‘ls em et el ‘m ‘t ‘l nos vos los les Plural ens us els ‘ls ‘ns Per saber quina forma hem d’usar. ‘t. en. ‘ls. us. He vist el teu germà. Singular 1a pers. la. l’. lo. te. n’ ‘m. Pronoms em. el. hem de tenir en compte la posició que ocupen en relació amb el verb i en combinació amb altres pronoms. els. hi m’. ho. no en diftong 110 Morfosintaxi . ballar-la.Tema 6 ELS PRONOMS FEBLES Els pronoms febles són elements formats per una síl·laba àtona que es pronuncien junt amb el verb. les. etc. En aquest cas el pronom no té funció sintàctica. La seva funció principal és substituir elements sintàctics de la frase a fi de no repetir-los. ‘n Ús · Davant d’un verb començat en consonant · Davant d’un verb començat en vocal o en h si el pronom no té forma elidida · Darrere del verb quan l’hem de col·locar darrere d’un altre pronom feble · Darrere d’un verb acabat en consonant o en diftong · Davant d’un altre pronom feble Exemples es pentina ens endarrerim endugueu-vos-els cansar-se mireu-vos te la quedes me’l dónes t’ho perds m’instal·lo estimi’l treure-la’n Forma reforçada Forma plena Forma elidida Forma reduïda · Davant dels pronoms febles hi i ho i d’un verb començat en vocal o en h · Darrere d’un verb o d’un altre pronom feble acabats en vocal. en me. s’. Tu l’has vist? (l’ substitueix el teu germà) Tot i això. nos. ‘s. et. t’. també poden formar part del mateix verb i llavors no substitueixen cap element: és el cas dels verbs pronominals com veure-hi. ‘ns. vos. los. La majoria dels pronoms poden presentar fins a quatre formes diferents. ens. adonar-se.

feia un any que no en descarrilava cap. Porta-la-hi. Només s’hi pot fer servir l’apòstrof. Te n’has d’anar. Me la dóna. Va emportar-se’l. La instal·lem allà? La humidifiquen. No puc treure-l’en. Vaig esperar-los.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 Col·locació dels pronoms febles · Els pronoms febles es col·loquen o tots davant del verb o tots darrere del verb. Ús de l’apòstrof · Tenint en compte que l’apòstrof marca l’elisió d’una vocal. Ha descarrilat un tren. · Si el pronom o la combinació de pronoms van al darrere del verb. cal escriure’l tan a la dreta com sigui possible. de cabells blancs. li hi. Dóna-me-la. Et sento bé. Te l’amago. però avui no n’han entrat. la porta. Se us respecta molt. · Si el pronom o la combinació de pronoms van davant del verb. Dóna’ls-en. Els vaig esperar. la combinació el + en és l’en i no pas le’n. d’un apòstrof o d’una combinació d’un apòstrof i guionets. Ha de menjar-ne. Li he telefonat. no duu cap determinant) · Quan és determinat per un quantificador o l’indefinit (només se substitueix el nucli del S) en Ahir van entrar expedients nous. Morfosintaxi 111 . Us les hi deixaré. però si el verb és un imperatiu o un infinitiu van sempre al darrere i si es tracta del passat perifràstic o d’una perífrasi verbal poden anar tant al davant com al darrere. N’ha de menjar. Núria. Mengeu-vos-l’hi. Li hi van fer tastar el vi. · El pronom la no s’apostrofa davant de verbs que comencen amb (h)i o (h)u àtones · Les combinacions la hi. li ho i se us no s’apostrofen mai. en En aquestes frases el subjecte acostuma a aparèixer darrere del verb i no al davant. Funcions dels pronoms febles Subjecte (S) En una frase amb el verb intransitiu: · Quan és indeterminat (és a dir. · Ara bé. no es poden unir entre ells o amb el verb per mitjà de guionets. de pa. han d’anar units entre si per mitjà de guionets. Tanca-la. Li ho comunicaré demà. Agafa’ns. · Normalment s’escriuen davant del verb. La hi va portar. L’hi portaré. No te’n surten. ja que la forma *le no existeix.

però ara no en menja mai.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 Complement del nom (CN) · Introduït per la preposició de en He perdut l’adreça de la Sònia. T’he cosit el vestit nou i te l’he deixat a sobre el llit. Compteu-li les faltes d’assistència. En tens el telèfon? Complement directe (CD) · Quan és indeterminat (és a dir. Cada dia penso en tu. Els indicarem el camí si no el troben. ho em ens et us es el la els les En Carles em va acompanyar al museu. De fet no s’hi ha interessat mai. no duu cap determinant) · Quan és determinat per un quantificador o l’indefinit (només se substitueix el nucli del CD) · Quan és neutre (equival a això o allò o és una oració introduïda per que) · Quan es refereix a la 1a persona gramatical · Quan es refereix a la 2a persona gramatical · Quan és reflexiu. referit a la 3a persona gramatical · Quan és determinat (per un article. Nit i dia. hi penso. un demostratiu o un possessiu) en en Abans menjava fruita cada dia. No se n’han adonat durant dies. Emporta-t’ho tot. em ens et us Demà em tallaré els cabells. Per carnaval no es disfressen mai. Hem citat dos testimonis a judici i n’havíem de citar sis. Vaig cridar-te i no em vas contestar. es li els S’està netejant les sabates. Emporta’t tot el que sigui teu. No us ho dirà mai. un demostratiu o un possessiu) Complement preposicional (CP) · Quan és introduït per la preposició de · Quan és introduït per altres preposicions en hi Tot just ara s’adonen de la seva absència. Complement indirecte (CI) · Quan es refereix a la 1a persona gramatical · Quan es refereix a la 2a persona gramatical · Quan es refereix a la 3a persona gramatical a) Com a reflexiu b) Com a determinat (per un article. 112 Morfosintaxi . No s’interessa gens pels estudis.

tot seguit. En tot el matí no n’hem sortit. combinar els pronoms. CD indet. Aquesta primavera viatjaré a Costa Rica.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 Atribut (Atr. CCL (al taulell)  Morfosintaxi 113 . Hi viatjaran els teus cosins? D’amagat. dir-se. Els són? · Quan el volem emfasitzar Que en són. determinar quin pronom correspon a cadascun dels dos elements i.) · Si depèn dels verbs fer-se. o bé és un adjectiu o una oració subordinada) · Quan és determinat (per un article. el la els les en Semblen els teus pares. de murris! Complement predicatiu (Pred. demostratiu o possessiu. nomenar i semblants · Si depèn de qualsevol altre verb Complement circumstancial (CC) · Si és un CC de lloc introduït per la preposició de · Si és un altre tipus de CC (incloenthi els CC de manera introduïts per la preposició de) en hi No hem sortit de casa en tot el matí. en S’ha fet gran. Deixo revistes al taulell. Hi deixo revistes. elegir. CD (revistes) N’hi deixo. Combinacions binàries de pronoms febles Per combinar dos pronoms febles cal observar quins elements de l’oració volem substituir i determinar-ne la funció. hi Somiava despert. CCL  En deixo al taulell. un demostratiu o un possessiu) ho La casa estava deshabitada. Se n’ha fet de cop.) · Quan és indeterminat (l’atribut no duu article. finalment. Hi somiava sovint. Jo no sabia que ho estava. hi fumava fins que el van enxampar.

els o les Quan en una combinació binària el CI està representat per li i el CD per el. se us en queden molts. us 3r 1a persona CD. CI CD Se te n’hi han apuntat. de nens. l’ordre dels pronoms és: CI + CD (o S) + altres complements. de manera que primer hi va el CD i després el CI. CI te. els. O bé: N’he agafat iogurts. CC CC CD (això) CC (del rebost) Aniré al teatre amb en Joan  Hi aniré amb en Joan. a l’excursió? refl.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 Ordre de col·locació A l’hora de combinar-los. CD CC CD (iogurts) CC (de la nevera) He portat això del rebost. els o les: a) S’inverteix l’ordre de col·locació. L’Iu es perd sempre la sèrie. la.  Ho he portat del rebost. En els tres primers casos només podrem pronominalitzar un dels dos complements. ja us els portaré. n’ho i hi hi són incorrectes i que les combinacions l’ho. les ho en. la. CI CD T’ho dic perquè després no t’agafi per sorpresa. O bé: Hi aniré al teatre. CI CD Quan trobi els expedients. pron. ens CI li. 114 Morfosintaxi . hi 5è Adverbials Pel que fa a les funcions sintàctiques. b) El pronom li es converteix en hi. CI S CP Combinacions incorrectes o impossibles Cal tenir en compte que les combinacions en en. els 4t 3a persona CD o atribut el. jo no me la perdo mai. CI se 2n 2a persona CD. la. CI me. la ho i les ho és impossible que es produeixin. O bé: N’he portat això. CC CC CC (al teatre) CC (amb en Joan) La combinació li + el. He agafat iogurts de la nevera  N’he agafat de la nevera. l’ordre en què els col·loquem ha de ser el següent: 1r Reflexiu CD. CI CD De diners.

els hi. la sol·licitud a l’Ester He reservat els bitllets per al pare. encara que en la llengua parlada es pronunciïn igual o gairebé igual. representa sempre dos complements. Posa-l’hi si sortiu perquè fa fred. Morfosintaxi 115 . CD CI per al client les mostres La combinació els + hi Aquesta combinació.  El viatjant li les ha oblidat. Porto els pantalons esparracats. Porta-les-hi aquesta tarda mateix.  Els hi he comprat. li la. l’abric a en Joan Li + la = la hi L’Ester no va presentar la sol·licitud. CD CP CD CP Li. CI CC CI CC Vam acostar els pares a l’estació. l’hi. CD CI CD CI Telefonaré als meus tiets al vespre. li hi En la llengua escrita cal diferenciar aquestes tres combinacions. El viatjant ha oblidat les mostres per al client. les receptes a la farmacèutica Tema 6 Li + els = els hi Li + les = les hi En el català que es parla al País Valencià no es produeix aquesta alteració i la combinació utilitzada és li’l. Els hi tindran a l’agència fins a dos dies abans de la sortida. li’ls i li les. que poden ser: CD + CI He comprat els còmics per a en Lluís. La hi vaig presentar jo perquè ella estava de viatge.  Els hi vam acostar.  Els hi telefonaré.  No els hi animis. CD CC CD CC CI + CC CD + CC CD + Pred. els bitllets per al pare La farmacèutica m’ha venut les medecines tot i no portar les receptes. CD Pred.  Els hi porto. CD Pred. CD + CP No animis els acusats a presentar al·legacions.ELS PRONOMS FEBLES CI CD CD CI Li + el = l’ hi He portat l’anorac per a en Joan.

[a en Josep dins el calaix] CI CC CD CI CC La combinació ho + hi Quan en una combinació binària el CD està representat per ho i el CP o CC per hi. Demanaré l’acta als membres de la comissió. CI CD La combinació l’hi substitueix sempre dos elements de l’oració.  Els hi demanaré l’acta. la combinació resultant és l’hi.  Amaguem-li-hi el mòbil. Per tant. en aquests casos. L’hi regalaré per Sant Jordi. cal posarhi una coma.  Amaguem-l’hi el mòbil. En aquests casos. Van condemnar l’infractor a pagar una multa. 116 Morfosintaxi . No se n’ha adonat. que fa de CI singular.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 El pronom li substitueix sempre un sol element de l’oració. també hi sol aparèixer explícit el CD. no l’hi vull llençar.  Els demanaré l’acta. CD CC CD CC He comprat aquest llibre per a en Lluc. el podríem confondre amb el CD. CD CI CD CI Torna’m el jersei intacte. b) Compte amb els pleonasmes. L’hi van condemnar. En aquestes oracions el CD normalment hi és explícit: Li hem agafat les claus del cotxe. CD Pred. Hi va anar molt poca gent. La Bel no me l’hi va tornar. com en els exemples del paràgraf anterior). al teatre. normalment substitueix un CC. CD CP CD CP CD + CI CD + Pred. del que ha passat. que poden representar: CD + CC L’ós de peluix. CD Pred. (ho) CD (hi) CC Errors més comuns a) No s’ha d’afegir el pronom hi a un altre pronom si només se substitueix un sol complement. Trametrem tot això a l’Audiència  L’hi trametrem. a les escombraries. ja sabem que li només pot substituir un CI de 3a persona. al colze. i hi. aquest li mai el podrem apostrofar (si ho féssim. Se m’hi ha fet un blau. Si el pronom és anteposat a l’element que afecta. CD + CP En el cas de li hi.

h) Alguns verbs pronominals incorporen pronoms que no fan cap funció sintàctica però que els donen un significat diferent. però ja hi havia massa inscrits.i d) Si hi ha un pronom relatiu. que n’estudiarà la seva validesa. Es deia Rafel. però llavors no vaig caure. No sento el que em dius.i f) Quan el pronom en equival a un possessiu. haver-hi (≠ haver) Havia massa gent.  Volia apuntar-se al curs. Vaig relliscar amb una pell de plàtan i vaig caure. També poden formar part de certs modismes.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 Però si l’element es desplaça al començament de la frase cal repetir-lo obligatòriament per mitjà d’un pronom feble. Així doncs. g) Els verbs preposicionals han d’anar acompanyats sempre del complement que regeixen o del pronom que el substitueix.  Podeu anar a la inauguració. anar-se’n (≠ anar) tocar-hi (≠ tocar) caure-hi (≠ caure) sentir-hi (≠ sentir) Morfosintaxi 117 . és sord.  Vaig anar-hi.  Podeu anar a la inauguració. No li feu cas. / Hi vaig anar. que n’estudiarà la validesa.  És un tema del qual haurem de parlar. Hi havia massa gent.  He donat l’informe al director. no veieu que no toca? No li feu cas. que va brut! Es deia Rafel. quan el complement preposicional funciona com a complement de dos verbs alhora. No sent. no veieu que no hi toca? No toqueu el gos. perquè hi esteu tots convidats. no s’hi ha d’afegir cap pronom feble. L’Helena se n’ha anat.  És un tema del qual n’haurem de parlar. però ja n’hi havia massa inscrits. és sord.  Volia apuntar-se al curs. solament s’ha de fer servir el pronom.  He donat l’informe al director. Aquest error és molt habitual amb el verb haver-hi. Vaig anar a Sidney. però llavors no hi vaig caure. A la Dolors li hem de donar una bona notícia. perquè esteu tots convidats. A la reunió hi va assistir tothom. L’Helena s’ha anat / ha anat. c) No s’ha de repetir el pronom hi. hem de recordar-nos de substituir-lo pel pronom a la segona frase o proposició. i generalment no cal separar-lo de la resta de la frase amb una coma. No hi sent.  Hi vaig anar-hi. e) No s’ha d’utilitzar el pronom en quan hi ha el nom al qual substitueix. La guineu quan no les pot haver diu que són verdes.

 Telefona-li.  M’agrada no haver-los d’insistir. que infinitius com convèncer.  Agafeu-se bé. en la llengua escrita.  Els vaig donar les gràcies. k) Cal recordar de posar el pronom en quan se substitueix un complement introduït per la preposició de. n) El pronom li només es pot referir a persones.  Agafeu-vos bé. Telefona a l’advocat. reflexiu) En Pere es pentina. que caureu. Sense funció (V. i) Cal distingir quan el pronom es forma part d’un verb pronominal (i no fa. S’ha oblidat d’agafar les claus.  Truca’ls. Era un problema difícil. i cal substituir-la per els. li dedico molt de temps.  Digue’m com hi puc arribar.  Vegem-se demà per dinar.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 sortir-se’n (≠ sortir) Era un problema difícil.  El jutge dictava moltes sentències de separació. doncs. He d’escriure al meu sogre.  M’agrada no haver-lis d’insistir. En la llengua oral. m) Els verbs telefonar. que caureu. el pronom feble que els correspon. en canvi. Vaig donar les gràcies a les assistents. Hem d’usar. però me n’he sortit.  Digues-me com hi puc arribar. també en veniu?  Lis vaig donar les gràcies. CI (V.  Vegem-nos demà per dinar. ara ja no dicta tantes. per tant. cap funció sintàctica) i quan és reflexiu (i fa una funció sintàctica determinada). doncs. trucar i escriure s’usen intransitivament davant d’un complement de persona i. p) No és admissible. etc. per tant. s’admet aquesta reducció. Per saber quina funció fa el pronom que l’acompanya sempre podem substituir-lo per el. Quan és reflexiu pot fer funció de CD i CI. aquest complement és un CI i no un CD.  Li ha posat el vestit. l) La forma lis que s’utilitza per al CI no és correcta. A la dansa.i Aquestes formes són les mateixes tant per al masculí plural com per al femení plural.. El cotxe va sortir de la carretera a causa de la pluja.  Vaig convence’l que ens hi acompanyés. o) Per referir-nos a la 1a i 2a persona del plural. i els imperatius com digues seguits d’un pronom perdin la consonant final i el pronom es redueixi. Els vaig donar les gràcies. no s’ha d’usar en comptes del pronom hi quan es fa referència a éssers inanimats. (funció CD) S’ha posat el vestit. En la llengua oral tampoc no és recomanable d’utilitzar-los. j) S’ha de posar el pronom en quan se substitueix un complement directe sense article. 118 Morfosintaxi . los o ‘ls. hi dedico molt de temps. pronominal) La Núria es fa el menjar.  Venim del cinema. també veniu?  Venim del cinema. Al meu fill. però m’he sortit.  Li he d’escriure. conèixer. ara ja no en dicta tantes. cal utilitzar els pronoms -nos i -vos en comptes de -se. Vaig donar les gràcies als assistents.  Vaig convèncer-lo que ens hi acompanyés. (funció CI)  El jutge dictava moltes sentències de separació.  En Pere el/la pentina. Truca a les tietes. la o li.

Sembla amoïnada. 3. 10. si cal. 1. 8. 5. Digueu quina funció fan els pronoms febles subratllats (CD o CI). 1. L’han elegit president de la nova junta. No cal anar de genolls a la peregrinació. A casa seva són del morro fort. El lladre va amenaçar l’empleat del banc amb un ganivet. predicatiu o complement circumstancial de manera) i substituïu-los pel pronom feble corresponent. 7. Indiqueu la funció dels complements subratllats (atribut. 4.  En Sergi en beu. Fa molts anys que no es veuen. 2. per tant. 6. Per què pegueu a aquesta nena? Vaig esperar la núvia prop de dues hores davant l’altar. (el: CD. Robert Redford es conserva bé per l’edat que té. Transformeu. 6. 9. Recorda a en Pau que hem de ser puntuals. 3. 9. us: CD) Em tremolen les mans. 8. 9. No us sento la veu amb tot aquest soroll. No us sento gaire bé. Volem en Jordi com a representant de la companyia. Renteu-vos les dents abans d’anar a dormir. 5. Han enviat per fax propostes noves. 7. la frase seguint l’exemple següent per esbrinar-ho. T’he explicat més d’una vegada que no has d’obrir la nevera descalç. la teva mare. No et sento amb tot aquest soroll. Amaguem-nos darrere la porta! Us ho ha dit perquè no l’atabaleu més. 2. 3.  No el sento gaire bé. L’hivern és cru a Praga. S’ha deixat les claus a dins el cotxe i ara no el pot obrir. S’ha acostumat a escridassar els empleats per qualsevol cosa. CD 1. 7. 2. 5. Sap que m’importa molt el que li passa. Telefona al teu germà al despatx. Parlar de París és parlar de la torre Eiffel. Morfosintaxi 119 . 2. Vam denunciar els veïns i ara ens amenacen. 3. Substituïu el complement subratllat pel pronom feble corresponent i digueu quin tipus de complement és: CD o CI. 4.ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 u EXERCICIS 1. 10. En Sergi beu rom amb cola. 10. El detingut tenia els fills amagats en un soterrani. 6. La Teresa escoltava impertèrrita el professor mentre la sermonejava. 4. Saps si el jutge ha deixat cap encàrrec per a mi? Escriu cartes als presos des de fa molts anys. 8.

... Els hi podríeu enviar... Ens hi vam repenjar..... Passeu les frases de prohibició següents a d’altres d’imperatives afirmatives utilitzant la mateixa persona....... ....... S’ha acostumat a dormir de dia...... Em demana que hi vagi......... .......... ....... ....................... Escriviu els grups de pronoms següents col·locant-los darrere del verb.............. Ens en va portar tres....................... . 6...... Ens expliques el conte? ..... 6........... .. 8.......... 2............................. ................  Va trepitjar-nos-els............... 5.............................. Me’ls volia fer a mida..... 7. 10...... .................... 5..........ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 4............ Et recordes d’en Pol? ... .................. 9................................. Es casa amb ella...... No he parlat mai de tu amb els teus pares....... 9..... 1......... Em menjo el pastís....... La separo de les altres... Us apartaré el tortell.............. Substituïu els complements circumstancials i preposicionals subratllats i digueu quin tipus de complement són........ 5...... ...... Se us va escapolir.. 10.................................. No he parlat mai de tu amb els teus pares.................... 6........ 7..... La Núria es mira la gent de reüll..................... No ens ho digui............... 5.... 1. Els les han de trametre........................... Se li va aparèixer.... 4.. Substituïu la part subratllada pel pronom feble corresponent.  Digui’ns-ho... 7............... .... 3........ 3.  Me’l menjo....................................... 9................... 10.. ... 1........... .. En trec el llibre................................. L’envio a França... 7................. Els en podrem donar.. Vigileu els apòstrofs quan ajunteu els pronoms... Li ho puc dir avui....... 4.................. Li vam comprar croissants.... Ens els va trepitjar....................... T’hauràs desfet d’això quan torni? M’he penedit sempre d’haver-lo abandonat................ 8. ........ . Els meus cosins han marxat de viatge. Camino molt quan surto d’excursió.................... 4.. ..... 8..................... ..... 3..................... 6.. ...... M’he penedit sempre d’haver-lo abandonat....... Camino molt quan surto d’excursió................ Es riu de tothom.......... Els el volem regalar.......................................... 120 Morfosintaxi .... 2.......... 2....

... Vaig preguntar a la Maria si vindria demà i encara no m’ha contestat......... No els hi escrigueu...... Trieu la resposta adequada en cada cas segons la normativa................................... Hem rebut moltes queixes del professor de biologia. No els les treguis........................... ..... 8... No l’hi enredis.............................. la porta serà tancada................ No us hi mateu..... ......... El sopar... . La Clara sempre arriba tard......................................... ................ ...... El calendari? ...... tu mateixa? a) preguntar-li-hi c) preguntar-l’hi b) preguntar-li-ho d) preguntar-s’ho 9............. ........ 7. a) Acostumeu-us-hi c) Acostumeu-vos-hi b) Acostumeu-s’hi d) Acostumeu’s-hi 5............ que ja era fred..... ...... que ja l’agafaré... a) li’n c) li hi b) l’hi d) el hi 4... a) vam menjar-nos-lo c) vam menja’ns-lo b) vam menja’ns-el d) vam menjar-nos-el 7........... obriràs? a) Els la c) Les hi b) Els l’ d) Els hi 6....................... No els la reservis. deixo mai....... Tu també vols .......................... a) dóna-l’en c) dóna-li’n b) dóna-l’hi d) dóna-n’hi Morfosintaxi 121 ...... El ratolí és darrere la nevera i no ... 3............ ..... 4....................................................................... Vols ........................... 5..........? a) queixar-te’n c) queixar-t’hi b) queixar-te d) queixar-t’en 8.. No ens ho portis fins demà.... una mica.... Si l’Albert et demana xocolata.................... .............. ........... 1. 8................... .......ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 1... No li ho compris. a) Deixa’m-el c) Deixa-me’l b) Deixa’m-lo d) Deixa-m’el 2................ podem treure... El bany era moll? Jo no .................. ........... 10................ ............... 9.................... No me’n llegeixis més.................................... a) l’hi c) n’hi b) le’n d) l’en 3... No se’ls emprovin.................... a dins l’armari.. ................. No li’n parlis..... 6.... 2.................. Quan arribin........................

. El llibre. Es va casar amb una dona estrangera..... Porta els cabells bruts? No m’estranya gens perquè sempre els porta..... els ordinadors a la Marta.. portaré el portàtil ara mateix.. He reservat taula al restaurant. De tot això..... Si no pots tornar el llibre a la Mercè. 14.... La mare em va demanar torrons d’Alacant i no . La nena s’ha de quedar amb els meus sogres.......... 3.. La Núria els hi va explicar tot fil per randa.... 13.. .... Als meus parents els hi vam dir que marxàvem d’excursió. Esmeneu les incorreccions de les frases següents pel que fa a l’ús dels pronoms febles. fermament.... Que volem rescindir el contracte.. Completeu les frases següents amb les combinacions binàries adequades de pronoms febles segons la normativa... tornaré jo... 4..... emporta-t’el sense pensar-t’ho gaire o algú altre s’ho emportarà...... 8.. 8............ 7.. 7. ............ Els hi portarem abans d’agafar l’avió.......... 10.... va acceptar.. Et posaràs aquests pantalons? Jo no ....... .. 15... vaig anar a l’excursió i hi vaig trobar-hi en Jaume... Notifiqueu-lis la resolució anterior.. Tot i estar força constipada. 9.......ELS PRONOMS FEBLES Tema 6 10... vaig portar.. els hi dono una presa? Els meus alumnes no es creuen que el menjar ràpid sigui perjudicial per a la salut... M’he equivocat d’expedient i no .. Acostumeu-se’n a rentar-se les dents després de cada àpat.. 11. 5.... ja .. 3............ Els llavis pintats... 10.... però el cap de partit no .. Se’m fa tard per portar els nens a escola. 6..... 1. Esmeneu les frases següents quan la combinació els hi sigui incorrecta.. L’Emma ha encarregat unes flors per als seus parents de Castelló... 10.... Els hi vas parlar tu? Ja els hi he reparat. els hi direm tot just comenci la reunió..... diré tan bon punt arribin a casa. a) la hi c) li ho b) l’hi d) el la 9. 9.... 7.. Si me’n dius l’adreça.. 11... 4.. La Rut s’havia deixat els comprovants i jo els hi he anat a buscar... 122 Morfosintaxi ... 1. Registreu l’escrit anterior i deixeu constància a les actuacions.. No sabem si ens sortirem. farà arribar per missatger.. 5. dono compte al jutge. L’he telefonat des que vam discutir i no he aconseguit que me torni les trucades. 3... He comprat xocolata.. on hi havia quedat amb la colla........... 6..... Com els hi faries veure? Els teus llibres ja són a casa.... va trobar després el revisor.. 5... 1..... Estan interessats en aquest quadre... 4.... 10. Tothom diu que el fill de l’adroguer no toca gaire.. El portaveu català va presentar la dimissió. 6. 12...... Als teus fills.. 2. S’ha caigut de la cadira i no s’ha fet mal. tot i que els seus pares van oposar. Porta.. Els hi han portat aquest matí..... 8.. A l’Estel i la Núria.... posaria mai! En Joan se n’ha anat al despatx sense el portàtil.. . No sabré mai qui s’em va cruspir els bombons... La jutgessa ha decidit embarga’ls-hi els sous.......... he adonat fins que he baixat a la sala de notificacions.. tu..... 2.... mai els hi he portat! Tenim reunió amb els nous socis.. Finalment vaig arribar a Sort......... 2. 9............ La bossa que et vas deixar al tren......

és a dir. a més de fer la funció d’enllaç. mentre que les explicatives n’afegeixen una informació extra. els quals. Oració subordinada adjectiva que = el meu veí Tipus d’oracions de relatiu Oracions de relatiu adjectives Característiques: – El pronom relatiu encapçala l’oració subordinada i l’enllaça amb l’oració principal. + El meu veí és molt xerraire. un de variable (el qual. què.] Els testimonis. treballa en una immobiliària. = El meu veí. En les oracions subordinades adjectives el pronom relatiu. representa dins de l’oració subordinada un element de l’oració principal. El meu veí treballa en una immobiliària.] Explicativa Morfosintaxi 123 .Tema 7 ELS PRONOMS RELATIUS Hi ha quatre pronoms relatius invariables (que. El fet que ja hagin declarat és una informació addicional que no afecta el significat del missatge principal. que és molt xerraire. Especificativa Els testimonis que ja han declarat poden sortir de la sala. [En aquest cas tots els testimonis poden sortir de la sala. – El pronom relatiu té una funció sintàctica pròpia. que ja han declarat. les quals) i un de neutre (la qual cosa / cosa que). – El pronom relatiu substitueix un element que ja ha aparegut en l’oració principal. – L’oració subordinada adjectiva equival a un adjectiu. hi ha testimonis que encara no han declarat i que han de romandre-hi. qui i on). [Determina quins són els testimonis que poden sortir de la sala: els que ja han declarat. que anomenem antecedent. poden sortir de la sala. Les primeres són les que aporten una informació necessària de l’antecedent. que pot ser substantiva o adjectiva. Les subordinades adjectives explicatives es caracteritzen pel fet que van sempre entre comes. té un antecedent concret. Els alumnes que estalviïn podran anar de viatge de fi de curs. la qual. Els pronoms relatius fan d’enllaç entre una oració principal i una subordinada. que = els alumnes Subjecte = estalviadors (adjectiu) Les oracions de relatiu adjectives poden ser especificatives o explicatives. Per tant.

 La Laura. – L’oració subordinada substantiva equival a un substantiu.  Les sentències. la persona (que) (substantiu) Formes i funcions dels pronoms relatius QUE Característiques • Es refereix a persones i a coses.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 Oracions de relatiu substantives Característiques: – El pronom relatiu o bé no té un antecedent concret en l’oració principal. tant explicatives com especificatives: sense cap element que l’acompanyi Les sentències. Funcions S CD CCT La reclusa que ha fugit de la presó és una psicòpata perillosa. a qui han citat avui.  Les sentències les quals estan traduïdes tenen un senyal a l’encapçalament. El curs que em va recomanar la Quima no m’ha agradat gens. Les sentències que estan traduïdes tenen un senyal a l’encapçalament. s’instal·larà definitivament a Berlín. va sempre mal engiponat. El xicot que surt amb la meva filla és un xarxó. que / la qual és traductora. s’instal·larà definitivament a Berlín. Qui dia passa. qui és traductora. any empeny. b) en oracions adjectives. de complement directe. o bé es refereix a un concepte general equivalent a un substantiu. però no en les especificatives. – El pronom relatiu té una funció sintàctica pròpia.  Els testimonis. que / els quals han citat avui.  La Laura. • S’utilitza a) en oracions substantives: precedit d’un article o d’un altre mot que el substantiva (allò que) El que / Allò que has de fer és desaparèixer del mapa durant un temps. El document que adjunto a la demanda és la carta d’acomiadament. les quals estan traduïdes.  Els testimonis. precedit de la preposició a. tenen un senyal a l’encapçalament. Remarques • Quan el pronom relatiu fa la funció de CCT és equivalent al relatiu variable precedit de la preposició en i a la forma en què. que estan traduïdes. El dia que / en el qual / en què es va celebrar el judici la demandada anava beguda. tenen un senyal a l’encapçalament. • És equivalent al relatiu variable en les oracions adjectives explicatives. han de comparèixer la propera setmana. El dia que es va celebrar el judici la demandada anava beguda. qui = antecedent indeterminat Subjecte = per exemple. han de comparèixer la propera setmana. • En les oracions de relatiu adjectives no és recomanable l’ús del relatiu qui en funció de subjecte o. 124 Morfosintaxi .

 El dia en què / en el qual es va celebrar el judici la demandada anava beguda. precedida o no de preposició. cas de què / del qual et parlo ha aixecat molta polseguera.  He pres declaració a un home que li han incendiat el cotxe. • És equivalent al relatiu variable precedit d’una preposició.  És un nen de qui / del qual tothom es riu pel seu espinguet. és correcta quan hi ha un nom sobreentès. La combinació correcta és preposició + què o preposició + article + qual. sempre precedit d’una preposició feble (a.  S’ha apujat el preu del petroli. Els materials amb què treballo són altament inflamables. per). hem d’utilitzar la variant neutra (la qual cosa / cosa que).  És un nen que tothom se’n riu pel seu espinguet.  El dia en que es va celebrar el judici la demandada anava beguda.  El que has de fer és desaparèixer del mapa durant un temps.  Els psicòlegs han parlat del menor que atracava bancs i del [menor] que estafava àvies.  El cas de què / del qual et parlo ha aixecat molta polseguera. En aquest cas.  S’ha apujat el preu del petroli.  Lo que has de fer és desaparèixer del mapa durant un temps. *preposició + que. el que repercutirà en l’economia del país.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 • En les oracions de relatiu substantives no és correcte utilitzar el castellanisme *lo que com a equivalent a el que. QUÈ Característiques • Es refereix a coses. la qual cosa repercutirà en l’economia del país. És el que anomenem relatiu col·loquial. de. • És incorrecte utilitzar la forma que com a conjunció d’enllaç i acompanyar-la d’un pronom feble que substitueixi l’antecedent. Aquesta combinació no és correcta en les oracions adjectives que tenen com a antecedent tota una oració. • En les oracions de relatiu substantives la combinació article + que (substituïble per aquell que). amb.  El cas del què / del que / de que et parlo ha aixecat molta polseguera. • Només s’utilitza en oracions adjectives.  He pres declaració a un home a qui / al qual han incendiat el cotxe. Ens va llegir l’informe mèdic de què se sent orgullós. Remarques • No són correctes les combinacions *preposició + article + què /que.  Les sentències que estan traduïdes i les [sentències] que s’han de notificar tenen un senyal a l’encapçalament. El Funcions CP CAdj. Morfosintaxi 125 . La combinació correcta és preposició + què o preposició + article + qual. en. • No és correcta la combinació *preposició + que. CC La còpia del DNI amb què acompanyo la sol·licitud és en blanc i negre.

si bé en aquestes últimes també és possible la combinació preposició + article + qual. resta obligat a reparar el dany causat. *les quines.  La noia de la qui et parlo treballa als jutjats de Blanes. *els quins. L’equip docent ha acordat que restarà tres punts a qui / a aquell qui faci més de deu faltes d’ortografia. i acompanyat de preposició segons la funció sintàctica Qui / El qui / Aquell qui per acció o omissió causa dany a algú altre. i pot anar precedit de preposició. L’Òscar estiueja en un poble en què / en el qual es practica el surf d’estel.  La noia de qui / de la qual et parlo treballa als jutjats de Blanes. Tant en les oracions de relatiu substantives com en les adjectives la combinació correcta és preposició + qui. La peixatera en qui he confiat durant més de vint anys m’ha venut un lluç en mal estat. si hi intervé culpa o negligència. • En les oracions adjectives és equivalent al relatiu variable. ON Característiques • Indica lloc. • El relatiu qui és invariable. Funcions CI CP CAdj. Per tant.  L’equip docent ha acordat que restarà tres punts a qui faci més de deu faltes d’ortografia. En Nil ens va presentar les amistats de què se sent orgullós.  Els quins viuen al camp tenen una salut de ferro. Les persones amb qui treballo tenen una sensibilitat especial per la literatura. són incorrectes les formes *el quin. CC La forense a qui haig de trucar sempre duu apagat el telèfon mòbil. • Equival a en què i al relatiu variable precedit de la preposició en. *la quina. • Només s’utilitza en oracions adjectives.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 QUI Característiques • Es refereix a persones. • No és correcta la combinació *preposició + article + qui.  L’equip docent ha acordat que restarà tres punts al qui faci més de deu faltes d’ortografia. La noia de qui / de la qual et parlo treballa als jutjats de Blanes.  El que no vulgui pols que no vagi a l’era. 126 Morfosintaxi . Remarques • En les oracions de relatiu substantives és preferible utilitzar qui o el qui en comptes d’el que sempre que ens referim a persones.  Qui / El qui no vulgui pols que no vagi a l’era. • S’utilitza a) en oracions substantives: sol o bé precedit d’un article o d’un determinant.  Els qui viuen al camp tenen una salut de ferro. b) en oracions adjectives: sempre precedit d’una preposició La noia de qui et parlo treballa als jutjats de Blanes. L’Òscar estiueja en un poble on es practica el surf d’estel.

Les troballes arqueològiques d’enguany. va negar que hagués begut. Les formes adequades són preposició + què i preposició + relatiu variable. [Queda clar que comparteixo pis amb la Laia.  La resolució contra la qual s’ha interposat el recurs està molt mal fonamentada. Els documents amb els quals acompanyo la demanda no són originals. LA QUAL. En Jan col·lecciona papallones de les quals la Dora està fastiguejada.] El germà de la Laia. Detesto l’escriptora a la qual han donat el premi. EL QUAL. La parella amb la qual vam celebrar la revetlla ha partit peres. defensa aferrissadament els drets dels animals.  El camí pel qual m’has fet venir està en molt mal estat. amb el qual comparteixo pis. • Només s’utilitza en oracions adjectives. s’exposaran al museu d’història de la ciutat. El camí per on m’has fet venir està en molt mal estat. CC El denunciat. Remarques • Quan el relatiu on va precedit de preposició només equival al relatiu variable. Abasta’m el diccionari les cobertes del qual són de color groc. precedit o no de preposició segons la funció sintàctica de l’oració de relatiu.  La resolució contra què s’ha interposat el recurs està molt mal fonamentada.  L’Òscar estiueja en un poble en què / en el qual es practica el surf d’estel. defensa aferrissadament els drets dels animals.] El germà de la Laia. el qual triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa. [No queda clar si és amb la Laia o amb el seu germà amb qui comparteixo pis. • No són correctes les combinacions *preposició + article + què /que.  El camí per què m’has fet venir està en molt mal estat. les quals es consideren excepcionals. ELS QUALS. • Darrere de preposicions tòniques s’utilitza sempre el relatiu variable. amb qui comparteixo pis. amb la qual comparteixo pis. també precedit de preposició. *preposició + que.  L’Òscar estiueja en un poble en el què / en el que / en que es practica el surf d’estel. El germà de la Laia.] Morfosintaxi 127 . LES QUALS Característiques • Es refereix a persones i a coses. defensa aferrissadament els drets dels animals.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 Funcions CCL El poble on ens vam conèixer ha canviat molt des d’aleshores. • La combinació de + relatiu variable complementa el nom que la precedeix i té un sentit possessiu. En Roger festeja amb una noia els pares de la qual són d’origen grec. Funcions S CN CD CI CP CAdj. Remarques • L’ús del relatiu variable ajuda a desfer ambigüitats. És el que anomenem relatiu possessiu (forma cuyo en castellà). [Queda clar que comparteixo pis amb el germà de la Laia.

la qual cosa afectarà la nota global del curs. Remarques • El relatiu neutre no és equivalent a la forma el que. precedit o no de preposició segons la funció sintàctica de l’oració de relatiu.  Ha suspès tres exàmens finals.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 • No és correcte l’ús del relatiu que en comptes del relatiu possessiu. • Només s’utilitza en oracions adjectives. el que afectarà la nota global del curs.  La còpia del DNI amb què / amb la qual acompanyo la sol·licitud és en color. cosa que el jurat no va poder entendre. a la qual cosa encara no s’ha acostumat. per la qual cosa haig de fer llit quinze dies. la qual cosa / cosa que / fet que / circumstància que / i això va empitjorar la situació. de la qual cosa el seu advocat està satisfet. i això. Treballa en una fàbrica on hi fan agulles imperdibles. Funcions S CD CP CAdj. Va declarar que l’havia mort per amor.  Ha suspès tres exàmens finals. CC La demandant és consumidora habitual d’heroïna. la qual cosa resta credibilitat a la seva versió dels fets. En Josep ha de treballar de nits.  conèixer la noia a qui li havia tocat el premi. El metge m’ha diagnosticat una pneumònia. Vaig  conèixer la noia a qui havia tocat el premi. Vaig 128 Morfosintaxi . • Quan no va precedit de preposició pot equivaler a les formes fet que. LA QUAL COSA / COSA QUE Característiques • El relatiu neutre es refereix a tota una oració. La jutgessa ha condemnat l’empresa a indemnitzar la treballadora. circumstància que. Remarques generals És incorrecte representar alhora un antecedent mitjançant un pronom relatiu i un pronom feble. Aquesta redundància rep el nom de pleonasme. • Recordeu que en les oracions adjectives: Incorrecte *preposició + article + què /que *preposició + que Correcte preposició + què / preposició + el qual  La còpia del DNI amb la què / amb la que / amb que acompanyo la sol·licitud és en color.  En Roger festeja amb una noia els pares de la qual són d’origen grec. etc.   Treballa en una fàbrica on fan agulles imperdibles. L’advocada el va advertir que s’hi havia d’esforçar més si no volia perdre la custòdia de les nenes.  En Roger festeja amb una noia que els pares són d’origen grec.

Antecedent: La foto a què faig referència té més de cinquanta anys. 6. 5. Pronoms relatius QUE He portat el llibre que et vaig recomanar. podran tornar a casa aviat. Les veus del Pamano. 2. Antecedent: Els veïns més afectats. 2. La poetessa a qui han fet l’homenatge ja fa anys que va morir. novel·la que trobo sublim. QUI L’amiga amb qui he quedat es diu Sandra. és de Jaume Cabré. QUÈ El bolígraf amb què escriu és vermell. Que has trobat les claus? QUE quantitatiu Que estúpid t’has tornat! QUÈ interrogatiu Què fas? M’agradaria saber en què penses. 4. No he vist mai al teatre el Joel Joan. QUI interrogatiu Qui ha vingut? Vull saber qui ha vingut. Hi havia citats deu testimonis. ON interrogatiu On sou? No sé on anirem de vacances. 7. No hem de confondre els pronoms relatius amb altres mots amb els quals comparteixen la forma però no la categoria gramatical. 6. Altres mots QUE conjunció Vull que vinguis amb mi. Antecedent: Morfosintaxi 129 . dels quals n’han comparegut cinc. als quals encara no han donat subvencions. 3. Subratlleu el pronom relatiu de les frases adjectives següents i escriviu-ne l’antecedent. 10. u EXERCICIS 1. Els nens s’acostumen fàcilment al que és nou. Comprova el que ha fet aquest matí i explica-m’ho. Els qui trobin la solució rebran un premi. M’agraden més les olives que tenen pinyol. de qui estic bojament enamorada. El club lliurarà una pilota oficial a qui porti un nou soci. 3. 9. 2. Encara guardo les botes amb què vaig fer el Carlit. 5. No puc obrir sense les claus que he perdut. 1. La jove a la qual et refereixes és la meva neboda. 8. ON La casa on vivim té aluminosi. Antecedent: Vam anar a veure Els Pets el dia que van estrenar el nou disc.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 En canvi. Antecedent: El parxís amb què juguem és un regal de la seva àvia. 1. Digueu si les frases subordinades següents són adjectives (A) o substantives (S). es considera que no hi ha duplicació quan un quantificador acompanya un dels pronoms. 4. Antecedent: La coca que menjarem amb la xocolata és comprada a Cercs.

La noia es diu Eulàlia. 4. Et parlo del disc La flama. El títol del disc és La flama. 1. T’has fixat en una noia. Només comprà aquest llibre. Dels mots subratllats. El cotxe amb què vaig a la feina necessita els pneumàtics nous. Els alumnes diuen als professors que tenen massa deures. M’agradaria que m’escoltessis quan parlo.  especificativa 2. Francesc Ribera “Titot” era el cantant de Brams. L’actor va assistir a una roda de reconeixement. El diari. 130 Morfosintaxi . Només hi ha un diari. El Barça feia anys que no jugava una final. Els acusats. El llibre que comprà a la llibreria Ona té unes il·lustracions valuoses. 1. té molt èxit.  especificativa 4. Tingueu en compte que les frases explicatives sempre van entre comes. com en l’exemple. S’ha de desar la roba. 2. 10. No useu en cap cas els relatius el qual / la qual / els quals / les quals. 8. La persona a qui s’ha de fer el requeriment ha canviat de domicili. Té més oncles. 3.  explicativa Tinc més amics. 4. Antecedent: Escriu amb una ploma que és d’estruç.  explicativa Només van condemnar els que no es van presentar al judici. Els oncles. Comenteu amb els pares on voleu anar aquest vespre. encercleu els que són pronoms relatius. Antecedent: L’amanida era ben fresca. 6. Ahir vaig planxar la roba. Ja no es pot fumar al despatx on treballo.  explicativa Hi ha més d’un diari. 3.  especificativa 3. Només tinc aquest amic. L’actor va reconèixer l’acusat en la roda de reconeixement. No recordo el número de la sala de vistes on tenim el judici. Antecedent: El partit en qui confiava m’ha tornat a decebre. 5. Digueu si les frases següents són explicatives o bé especificatives i marqueu-ho amb una creu.  especificativa 4. Van ser condemnats tots els acusats. 9. L’amic que ve de Dénia és col·lega de la facultat. 2.  explicativa Comprà més llibres. que no van presentar-se al judici. Antecedent: 3. van ser condemnats. Francesc Ribera “Titot” ara canta amb Mesclat.  especificativa Només té aquests oncles. El Barça no va decebre. 5. que ja són grans. El Comabona és un dels cims més bonics del país. han decidit viure amb els fills. 5. Inseriu la segona oració dins la primera en forma d’oració de relatiu. 6. El Comabona és al Cadí.  explicativa x 1. que va néixer per Sant Jordi. La noia en qui t’has fixat es diu Eulàlia.ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 7. cosa que era imprescindible amb la calor que feia.

. era de perles falses. tallarem els torrons....... ................. El músic . pots trobar Amorrada al piló també hi ha Deu claus al pany.......... les que siguin correctes en cada cas........... tu m’has recomanat........... m’has donat és incorrecta........ només tinc un disc és Kepa Junkera..... Les noies . Morfosintaxi 131 .. d’una preposició............. 5........... No comprenc la situació (a la que / a la què / a la qual / que / a què) et refereixes.. 6..................... 9............... 10... vaig compartir el pis cap a tres anys........ 8. però ja fa quinze anys que són casats........... és Manel Zabala.... 1..... treballo són de Berga. ens sentim més feliços. 2....... .... 1.. 8.... 8.......... Tingueu en compte que n’hi pot haver més d’una. L’adreça .. 4........................... El dia ..................... Qui vol una mica més de pastís de gerds? El jugador del qual espero un autògraf és l’Oleguer......... 1..... Els colors del Barça.................................. coincideixen amb els del nostre club...... En aquesta exposició hi ha quadres (en que / en què / en els que / en els què / en els quals) es reflecteix l’estat d’ànim del pintor....... 3.. Les hosts es van refugiar dalt les muntanyes.................... L’any passat aquesta editorial va publicar una novel·la l’autor ............... 2. van emetre abans-d’ahir.... L’únic jugador ...... Els privilegis . Al Parlament debatran la qüestió ..... Feu el mateix que en l’exercici anterior....... 4....................................... 6.......... No m’explico què li troba....... s’exposaven......... 10.......... 7... El noi (amb qui / en el qual / en qui / amb el qual) confio és el promès de l’Anna.....ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 7........................................ cal tenir en compte a l’hora d’adquirir un habitatge....... no depèn l’èxit de l’equip està lesionat.. si cal...... Subratlleu..... Em refio del nou empleat ..... El llibre sobre ...... Aquesta és la noia . són el blau i el grana... Les classes (que / a què / a les que / a les quals) assistia eren molt interessants........ tot i els perills ........ El govern apujarà els tipus d’interès....................... Completeu les frases següents amb el pronom relatiu adient.................... A la recepció portava un collaret ................ 2................ 3................. 10...... . El balcó que mira a ponent té els porticons despintats........... 9.. 2.................... 9..................... tothom dóna tanta importància...... Aquesta és una sentència la decisió (de la que / de la què / de la qual) no acabo d’entendre... 7............... Els alpinistes van aconseguir fer cim ahir.......................... 4...... van haver de passar tot l’hivern......... 7.............. plogui sortirem a buscar cargols..... 9... 5. La pel·lícula de què / de la qual et parlava no m’ha agradat gens............ 3.. Les teules ..... gaudien els ciutadans eren similars............ Al prestatge ........ hi tingui algun inconvenient que ho digui.. Jo portaré a la festa el ganivet ........ Han nomenat presidenta de l’escala la noia .... van construir la teulada eren defectuoses.... 6.. 3........ em parlaves? El jove . La muntanya és el lloc .. Completeu les frases següents amb la forma de relatiu adient.................... 1. No he vist el capítol d’avui ni .. 8... 5....... de les formes que hi ha entre parèntesis.... 6. acompanyat. Porto les capses (en les que / on / en què) hi ha l’aixovar del nadó.............. heu de fer el treball té dues-centes pàgines.

......... .................. el que la va enfonsar............. 5.. No m’has contestat el correu el qual t’he escrit. 6.. No vol invertir tots els estalvis ....... 5. és Gisclareny.. si cal........ no ha pogut agafar era l’últim i. El municipi.. He fet reparar la màquina de rentar el filtre . 4...................... ha tret la informació que ha fet trontollar el càrrec del regidor. Ha nevat durant dos dies seguits............... 9... està situat dins del Parc Natural Cadí-Moixeró.. Tenia l’esperança de què em donessin una bona notícia.... potser haurà de viure més endavant. no arribarà fins demà..... vas fer la jaqueta de l’Andreu.. 10. Em van preguntar un tema del que no sabia res. ... El diari comarcal ha revelat la font ... 1...... Han elegit president l’home que els socis no hi confiaven...... No ens ha informat del que ha fet ni del que pensa fer... 4........ 9.. Van anar d’excursió en un riu on hi fan ràfting...... Em van preguntar un tema del qual / de què no sabia res.................. 8............ 10... Per fer aquest jersei has de fer servir les agulles ....... 7... 8....... Treballen en l’edifici que hi ha els gegants de la Patum.....ELS PRONOMS RELATIUS Tema 7 L’avió . El professor amb què col·labora prové d’una prestigiosa universitat.... La seva parella li va acabar confessant que li havia estat infidel......... Corregiu.... les frases que teniu a continuació........ 7. 10............. Les dues muntanyes entre les que baixa el riu són de roca calcària.... per tant... s’havia espatllat........... 132 Morfosintaxi .... 3..... ha provocat l’esfondrament de la teulada de la pallissa.... La persona en la que més confio viu lluny d’aquí.. 2... 6.......

Pujarem cap aquell far seguint el mar. Aquesta tarda passejarem per la Rambla. T’acompanyaré fins a la sala de vistes. i formen amb aquest darrer una unitat sintàctica i fonètica. ja podrem xatejar.Tema 8 LES PREPOSICIONS Són mots invariables que enllacen un element sintàctic (principalment. L’acusat ha mostrat una actitud agressiva envers el jutge. Porta-m’ho cap aquí. Sempre actua segons les seves conviccions. Avui menjarem vedella amb bolets. No ho comunicarem fins aquesta tarda. Des d’ara. Tinc un barret de palla. Va arribar als jutjats cap a quarts d’una. No et donaré el regal fins demà. Morfosintaxi 133 . Aquesta jaqueta és per a la Teresa. un nom o un verb) amb el seu complement. + N CN (de barret) El jersei és a l’armari. Sovint escriu en aranès. va haver d’estudiar. + CCL N Tipologia Preposicions febles (o àtones) a amb de en per per a Aquesta tarda vindré a casa teva. N + prep. compostes simples Les preposicions fins a i cap a també poden anar sense la preposició a davant d’alguns adverbis i dels demostratius. Malgrat el mal de cap. compostes simples Preposicions fortes (o tòniques) contra entre envers malgrat segons cap a des de fins a La moto de neu va topar contra el teleesquí. S’ha casat als jutjats de Santa Coloma. Cassà de la Selva queda entre Llambilles i Llagostera. V + prep.

. He aparcat els cotxes un enfront de l’altre. tenen la mateixa funció que una preposició. Tots els testimonis hi han assistit. Enmig de tant xivarri. Llevat de les cebes. adjectiu.LES PREPOSICIONS Tema 8 Procedents d’adverbis dalt (de) damunt (de) darrere (de) davant (de) dins (de) / dintre (de) prop (de) sobre (de) sota (de) vora (de) abans de arran de després de enfront de enmig de entorn de com a El gat s’ha enfilat dalt de la teulada. Les parts van comparèixer davant la jutgessa. excepte un de la part demandada. participi. Li agrada molt passejar arran de mar. Locucions prepositives Es tracta de conjunts de mots que. Procedents de gerundis i participis durant mitjançant no obstant excepte llevat de salvat / salvant tret de tocant a Dissabte passat va dormir durant tot el matí! L’inculpat va obrir la caixa forta mitjançant un bufador. van decidir sortir a navegar. Hem vist un porc senglar vora de casa. la jutgessa no sentia res. hauràs de fer repòs. no hi ha res a dir. El magistrat jutge va embargar tots els béns a la demandada. a causa de / per causa de a excepció de a favor de a fi de a partir de al cap de al llarg de amb vista a / de cara a d’acord amb en contra de en lloc de en comptes de en virtut de en vista de per culpa de per mitjà de 134 Morfosintaxi . La part demandada deu prop de 800 euros a la part actora.) + una preposició. Després de l’operació. Deixa els expedients sobre la taula. Deixa-ho dins l’armari. tots van marxar d’excursió a Montserrat. Es van asseure entorn de la taula. Les ulleres són damunt la tauleta de nit. gerundi. No obstant el mal temps. ja hem comprat els ingredients per fer l’arròs a la cassola. junts. Tret de l’Enric.. Viu darrere l’església del poble. En Pere aguanta molta estona sota l’aigua. però tot seguit us en donem més exemples. Poden combinar-se de diverses maneres. Va actuar com a advocat de la part demandant. En els dos apartats anteriors ja n’hi apareixen algunes. Tocant a aquesta qüestió. però la més habitual és una preposició + un altre element (nom. salvat el cotxe. adverbi. Has d’arribar abans de dinar.

ser. romandre. (En aquests casos. viure) a en He arribat tard a l’estació. Busquem el Miquel. Els testimonis. no es van personar. tornar. El jutge va amonestar (a) tothom de la sala. trobar-se. CD Busquem la maleta. als quals van citar a judici. Complement circumstancial de lloc Regla general Verbs de direcció o moviment (anar. (En aquests casos. Vam pujar al Puigmal de nit. venir. baixar. L’acusada em mirava a mi i no a tu. CI Han deixat un paquet per al teu pare. tots/totes. Es pintaven l’una a l’altra. Quan el CD és el pronom tothom. tant si aquest CD correspon a persones com a coses. després de guanyar al Madrid. la qual. en català.) Quan són contextos ambigus o confusos. per tant. ningú. Usos de les preposicions Complement directe i complement indirecte Tal com ja hem explicat en l’apartat sobre funcions sintàctiques. marxar) Verbs de situació. el qual també pot anar introduït per la preposició composta per a. presència o repòs (estar. haver-hi. arribar. aquesta preposició sí que introdueix el CI. El mosso d’esquadra número 525 va arrestar Manel Camps Solà i el mosso d’esquadra número 320 a Dolors Sala Puig.LES PREPOSICIONS Tema 8 Remarques ortogràfiques A l’hora d’escriure les preposicions. Quan traslladem el CD al començament de la frase. CD Escric a la Mariona. per norma general. Quan es tracta d’una oració recíproca (l’un a l’altre i variants). Al magistrat no el convenç la versió del demandant. En canvi.) Quan hi ha un verb sobreentès. L’agent de policia va entrar a l’establiment i no hi va trobar (a) ningú. Jo convido en Manel i tu a la Dolors. CI Excepcions: casos en què la preposició a introdueix el CD referit a persones Quan el CD és un pronom personal fort. cal tenir en compte alguns aspectes ortogràfics que ja hem comentat anteriorment: l’apòstrof i les contraccions. la preposició és opcional. Han viscut en ciutats diferents durant dos anys. el CD no necessita cap lligam que l’uneixi al verb i. arribar. no va precedit de la preposició a. la preposició desfà l’ambigüitat de la frase. els quals. Quan el CD és el qual. les quals o l’interrogatiu qui. Morfosintaxi 135 . El Jutjat està en situació d’alerta. pujar. algú. A qui va sentir la secretària judicial? El Girona va pujar a primera divisió.

. origen matèria oli de Pau ampolla de vidre 136 Morfosintaxi . amb funció de complement del nom. aquell/a. el tipus. Tot plegat l’ha conduït a aquest raonament. es va posar nerviosa. per Nadal. Serà fora de juliol a novembre.. a. Treballaré al Jutjat de Ripoll des de l’1 de juny fins al 31 d’agost.  El judici és demà al matí... es va posar nerviosa. la matèria. per Sant Jordi) Temps amb un sentit de durada a per en  El judici és demà pel matí.. El denunciat ha de comparèixer a judici de dimecres en quinze.. de. emprarem sempre la preposició de. Som al port. a la una. aquest/a. la destinació. Farem bunyols per Setmana Santa... La jutgessa el condemna en la Sentència. L’advocada va exposar els seus arguments en vint minuts. En determinats casos. algun/a) Complements amb sentit figurat Per expressar direcció o situació Per expressar direcció o situació Per expressar direcció Per expressar situació Per expressar direcció Per expressar situació a a a/ en en a en Anirem a Londres. Complement circumstancial de temps Període del dia o de l’any (a la tarda. Cal recordar que aquest ús és incorrecte. de persones i coses.. per interferència del castellà. el contingut. A final de mes ha d’haver presentat tota la documentació. utilitzem la preposició a en lloc de de.  Quan va arribar als jutjats. fins a... festes o dates concretes (pel maig.LES PREPOSICIONS Tema 8 Excepcions Davant d’un topònim Davant d’un article determinat Davant d’un altre determinant que comença per vocal (un/a. en. Temps o causa immediata (davant d’un infinitiu) en Complement del nom Per indicar l’origen. Hem anat de vacances a/en un poble. S’està en aquesta pensió.  A l’arribar als jutjats. entre d’altres trets. es va posar nerviosa. a la primavera) Mesos. Davant d’aquestes expressions de temps Període de temps a de. des de..  En arribar als jutjats.

acompanyament d’un plat manera de preparar un plat manera de preparar un plat i acompanyament d’un plat arròs amb pollastre calamars amb romesco arròs a la marinera calamars a la romana arròs a la cassola amb carxofes calamars a la planxa amb verdures Sentit partitiu En català col·loquem la preposició de davant dels adjectius quan tenim un nom sobreentès i. la preposició amb introdueix l’acompanyament d’un plat o els ingredients que hi afegim. és a dir. Els danys són valorats per la pèrita. manera La testimoni ha actuat per interès. en l’ús oral confonem aquestes dues preposicions. També l’emprem davant dels substantius anticipats o repetits pel pronom feble en en oracions com les següents: De pressa.LES PREPOSICIONS Tema 8 contingut tipus manual de física  olor a roses  olor de roses  pudor a cremat  pudor de cremat sala de reunions destinació D’altra banda. mitjà. en canvi.  El jutge dicta resolucions favorables. en canvi. Ho trametrem per correu electrònic.  El jutge dicta resolucions favorables. En el registre escrit. donem un sentit partitiu. Les parts van presentar per escrit les al·legacions. Ja n’arriben a tramitar. causa. en tinc sempre. hem de tenir en compte que la preposició a introdueix la manera de preparar un plat i que.  M’han regalat dues samarretes blanques i tres de verdes. però també en dicta de desfavorables. Complement agent en la veu passiva Certes designacions de lloc Certes designacions de temps Morfosintaxi 137 . Les preposicions per i per a En general. però també en dicta desfavorables.  M’han regalat dues samarretes blanques i tres verdes. alhora. cal distingir quan hem d’usar per o per a. per Motiu. d’expedients. Els visitarem per Cap d’Any. Els lladres van entrar per una finestra del primer pis. designem una part d’un tot. El van condemnar per les injúries que havia dit.

etc. Anirem a les illes Medes per fer submarinisme. Siempre comenta que trabaja por amor al arte. I si ho deixem per al dia 20 d’abril? Concreció temporal. terme. pensar en. Davant d’adverbi o conjunció. adiament Remarques En general. El parany serveix per a la immobilització d’un vehicle.  Es troba en parador desconegut des de que va fugir de la presó. M’he acostumat que / al fet que em portin en cotxe a la feina. He comprat un gos per a la Mònica. amenaçar amb.  Confiem en guanyar el proper campionat de botifarra. Canvi de preposicions Tal com ja hem comentat en l’apartat dels verbs. Davant d’infinitiu. Caiguda de preposicions En la formació de les locucions conjuntives que es construeixen amb preposicions compostes (des de. fins a) cau la preposició situada més a prop de la conjunció que.  Vés amb compte a/de no caure pel penya-segat. Jo li ho compraria ara per si s’exhaureixen. també utilitzarem per en tots dos casos.LES PREPOSICIONS Tema 8 per a Finalitat. no cal que utilitzem per a.  Confiem a/de guanyar el proper campionat de botifarra. amb por i para en castellà. No ens vam recordar que / del fet que havíem de comprar tomates. El judici no es pot ajornar per demà passat.  Es troba en parador desconegut des que va fugir de la presó. conformar-se amb. a vegades aquesta supressió pot originar estructures forçades. sinó per. Els verbs preposicionals sempre perden la preposició quan van davant de la conjunció que.  Vés amb compte amb no caure pel penya-segat. objecte.) cal que canviïn aquestes preposicions per a o de si el complement preposicional comença amb un verb en infinitiu. L’han denunciat per haver agredit un menor. Confiem en la sort. He traído un regalo de Colombia para Clara. respectivament. que es poden resoldre col·locant la paraula fet entre la preposició i la conjunció que. No ens vam recordar de que havíem de comprar tomates. Ara bé. els preposicionals que regeixen en o amb (confiar en.  Es troba en parador desconegut des de la seva fugida de la presó. He portat un regal de Colòmbia per a la Clara. Sempre comenta que treballa per amor a l’art. 138 Morfosintaxi . per i per a en català es corresponen. destinació Aquestes begudes són per al pica-pica de dimarts.     M’he acostumat a que em portin en cotxe a la feina. Vés amb compte amb el penya-segat.

Recordeu que enlloc és un adverbi que significa ‘en cap banda’ i no l’hem de confondre amb en lloc de.’ Aquesta construcció pot tenir diversos significats: locatiu. per culpa de. En vista de les proves practicades. la magistrada jutgessa ha absolt l’acusat. Aquestes inundacions són degudes a les intenses pluges d’aquests dies. arran de en comptes de. S’ha d’emprar la locució prepositiva a l’abast de en lloc de la forma a l’alcanç de. Amb vista a guanyar el judici.  Degut a la nevada. l’advocada cita la part demandada. En cap d’aquests casos. s’han hagut d’instal·lar càmeres de seguretat.  Arrel dels últims esdeveniments. ‘immediatament després’ o ‘com a conseqüència de’. concorda en gènere i nombre amb l’element que acompanya. La forma degut és correcta quan és un participi o un adjectiu. ha augmentat el nivell dels pantans. En aquests casos. es va posar a plorar desconsoladament. ha augmentat el nivell dels pantans. Per tant.’ En vista de: ‘Considerant.  Gràcies a la nevada.  Sempre passeja arran de riu. podem emprar la construcció *arrel de. no les hem de confondre.  Arran dels últims esdeveniments. no podem utilitzar el castellanisme en ves de. participi La testimoni s’ha dirigit al jutge amb el respecte degut. Per expressar aquest sentit. Són locucions prepositives sinònimes i signifiquen ‘en substitució de’. Morfosintaxi 139 .LES PREPOSICIONS Tema 8 Usos incorrectes d’algunes preposicions i locucions prepositives Si volem expressar causa. s’han hagut d’instal·lar càmeres de seguretat. Són locucions prepositives amb significats diferents. Després de caminar dues hores. amb la intenció de. gràcies a. En comptes d’ / En lloc d’escoltar la decisió de la magistrada jutgessa. per fi érem en vistes de la Vall d’en Bas.  No trobo les claus enlloc. podem emprar les locucions a causa de.  Avui no he pogut agafar el tren degut a la vaga de transports. ja que és incorrecta. Mai hem d’utilitzar l’expressió degut a en aquest sentit.  L’accés als museus és a l’abast de qualsevol persona. que es tracta d’un castellanisme.’ En vistes de: ‘Indica situació en un punt des del qual hom pot veure un lloc determinat relativament llunyà. atenent.  Avui no he pogut agafar el tren a causa de / per culpa de la vaga de transports. amb vista a / en vista de / en vistes de Amb vista a: ‘Pensant en. adjectiu a causa de a l’abast de  L’accés als museus és a l’alcanç de qualsevol persona. en lloc de  No trobo les claus en lloc.

 Va testificar al judici en qualitat de pèrit de la part demandada.  Aquesta nit han dormit sota les estrelles. L’expressió en quant a és incorrecta i en lloc seu cal emprar pel que fa a.  Es comporten igual que criatures. amb referència a.  Es comporten com criatures. finalment es durà a terme a les 11 del matí. com a  Va testificar al judici com pèrit de la part demandada. pel que fa a  En quant a l’hora del judici. substantiu Aquesta locució prepositiva equival a la locució en qualitat de i es redueix a com davant d’un article o d’un demostratiu. És substituïble per malgrat. substantiu  Li costa tocar els sons baixos del contrabaix. com si fos. pel que respecta a. d’adjectiu o de substantiu. prep. que introdueix comparacions i que es pot substituir per igual que. Cal distingir com a de l’adverbi com. prep. adjectiu  Viu als baixos de l’edifici.  Va assistir a l’acte com el representant de l’empresa. quant a.  Va assistir a l’acte en qualitat de representant de l’empresa. quant a o bé altres construccions com respecte a.  Va assistir a l’acte com al representant de l’empresa. Sota pot fer de preposició o adverbi. No obstant el vent. finalment es durà a terme a les 11 del matí. van saltar en paracaigudes.  Quant a l’hora del judici. referent a.  Pel que fa a / Referent a / Respecte a l’hora del judici. finalment es durà a terme a les 11 del matí. de la mateixa manera que. substantiu  Sol embrutir-se els baixos dels pantalons.  Va testificar al judici com a pèrit de la part demandada. però mai de preposició.  Posa-ho aquí baix! adverbi  En Ramon és més baix que en Gerard. 140 Morfosintaxi .LES PREPOSICIONS Tema 8 no obstant Es tracta d’una locució prepositiva que sempre ha d’anar acompanyada d’un sintagma nominal que la complementi.  Es comporten com a criatures.  Posa-ho aquí sota! adverbi sota / baix Baix pot fer d’adverbi. a propòsit de.  Aquesta nit han dormit baix les estrelles. encara han quedat alguns punts foscos. Els Mossos d’Esquadra porten el cas i. no obstant la investigació.

....... 14... 1...... Encara no sé si el meu avió aterra ...... meu sogre............ penjador de la feina......... 6... arribar a l’autopista............ 7. El jutge prendrà una decisió .... L’advocada culpa . peixos......... ella.. Ens vam trobar ...... bosc a prop de Girona........................ Tot el dia m’increpa ... Van detenir els lladres .. la Rambla... dirigir-se al Registre Civil. L’any que ve anirem de viatge .. Els Mossos d’Esquadra van haver de separar . 3.............. mitjan setmana sabré els resultats de les anàlisis... 11.... Morfosintaxi 141 ... 5............. matí sempre em costa llevar-me...... he fet un glop d’aigua... 3... es va adonar que s’havia deixat tots els documents a casa... Encara no conec ..... seus néts sobre la vida................ tauler d’anuncis....... He perdut molts partits .. Tenia molta set....... ........ 10................... Si és necessari.... Tu avises ...... Cristina... El jutge informa ................. 7. part demandada de la situació del procés............ dóna menjar ... 8.. 8..... Senegal....... Després de moltes infraccions.... Abans de marxar de casa....... 6.................. 4............. nens quan eren ben petits...... dos nois que es barallaven. algun indret d’Àustria...................... Em vaig deixar la jaqueta ................ El passat mes de juny van expropiar el pis .... 3............. Aquest delicte està tipificat .............. la primavera....... dotze del migdia...... Pots consultar les condicions de la subhasta . 2...... afegiuhi l’article. Quan he arribat ... amb l’article o sense. Ha decidit marxar al Vietnam ... Ho va tenir enllestit .. una cafeteria que hi ha . 9............ anirem .. mi i no ........... ........... riu a pescar.. treballador....... Viurem una temporada ......... Si cal............. l’ajudo cada dia a fer els deures.... part denunciada d’haver mentit en el judici.. tothom.................... He vist moltes perdius . 10......... l’edicte que està afixat .. l’empresa ha comunicat l’acomiadament . 1... 8.... 5. 4.. 9.. juny... En funció del tipus de CC de temps............... És un gos molt agressiu....... setembre ....... ompliu els espais buits amb la preposició corresponent.. 1.. 9.. Sant Joan sempre anem a sopar amb uns amics.. 2.. ompliu els espais buits amb la preposició a.... tancar i obrir d’ulls.. ... 2..... l’hivern llegeixo més que ... Mitjançant aquesta cèdula. ... 12.. Roger i jo ..... 7...... 6... veí del nostre replà. Fixeu-vos en els complements de lloc i ompliu els buits amb la preposició a (al) o en............ casa. .. Sempre mossega ..  Encara no conec el meu sogre... onze del matí o ..... l’article 240 del Codi penal.. aquesta pista de tennis. dues hores............... Aquest Sant Jordi he regalat dues roses .. 13............... se cita ........... Després de dinar.......... Mireia. Les àvies sempre aconsellen ......... 10..... Josefina Prats a judici...................LES PREPOSICIONS Tema 8 u EXERCICIS 1.. Júlia. 4..... 2.. 5..... Els pares van abandonar . 3............ ..........

6. 2........... tornar al seu país natal.. mi i no ...... ....... afegiu-hi l’article.... hipòcrita.... anar amb aquesta colla. 5. mal de cap. Un cop més dubto ..... El propietari sempre ens amenaça ..... 5..... 9... Cal que tingueu en compte els verbs preposicionals i si cal fer un canvi de preposició... Tot el dia m’insisteix ..... curta.... Aquesta pel·lícula és apta ......... meva cosina........ 8. 8....... Tot i que era a l’hospital. proves? He agafat dues samarretes de màniga llarga i dues ..... La veïna de dalt s’ha compromès ...................... en farem prou per a la festa? Posa’t aquella camisa ... Com més temps passa.... En Vicenç sempre col·labora ....... pressió. La Mariona s’ha acostumat .. si amagava alguna arma... ratlles........... L’estratègia consisteix .... L’han escorcollat . denunciar-nos..... I si comprem una mica de curri .. 6... 1............................. 4........ La meva àvia sempre porta postres .... mà! Em deixa els cabells ben llisos.. quedar per anar a fer un cafè............................. 12........... dia del meu aniversari.. si el demanden... 10..... sempre en menjo per Tots Sants.. Empordà és boníssim........ nens.. 12. ho ha fet ............ 6....... Sort en tinc del meu assecador .... en tinc sempre que baixa la pressió atmosfèrica......... 7............ El meu fill s’ha entossudit ... olives farcides.......... convèncer el tribunal de la nostra versió dels fets. S’ha aficionat . passejar el gos cada dia al matí........ 10.. quantes n’ha presentat. Es conforma ... pensar que ho pot tornar a intentar l’any que ve.... .. 11. Aquesta cafetera és .... podrit.. pollastre? Ha contractat un advocat ....... seva incompetència........ 3.. tabac...... tots els públics........ 3... col·leccionar segells.. 14.......... no posar la televisió tan alta.. Pots baixar les escombraries? Se sent molt la pudor... 7..... aventures... No m’agrada cuinar amb l’olla ..... 13...... 2................. 1....... Espero que deixi ..... El vi .............. afegiu-hi l’article.............. 10. Prepararé un plat exquisit .. 11.. ......... És un pesat......... més s’obsessiona ... Ho has de tenir tot a punt ........ L’acusat es va penedir ... sortir de festa cada cap de setmana. Si cal... tu...... se sentia olor ..................... 7.. tallar els xiprers del jardí........... 5....... llunes que m’agrada tant! 5.......... Si cal. 1........ He inflat un globus ............. 9....... Mira que n’arriba a ser... 6.......... 2. panellets... 9.......... 142 Morfosintaxi . 1.................. 3............. Ompliu els espais buits amb la preposició adequada.... .. 4.. Ens van enviar la documentació ...LES PREPOSICIONS Tema 8 4... La fiscal........... La faldilla que busco és .. 11........ 4......... 2.... demà! Han decidit acomiadar-lo . Per fi ha acceptat tenir un gos! Això sí.... correu.. Ompliu els espais buits amb les preposicions adequades.. haver robat a la víctima... convidar l’Antoni i la Montserrat al sopar d’aquest vespre... Ompliu els espais buits amb les preposicions per o per a... ................ He comprat dues novel·les històriques i dues .. tothom..................... 8..

. en surten (com / com a) bolets.. 2. 2. 8..... 11.... 3...... 13.... encara podrem anar a caminar......... (En lloc de / Enlloc de) renyar-lo... podem anar a fer un volt pel poble. Assegura’t ... No va canviar d’actitud fins ... 6. (Amb vista a / En vista de / En vistes de) les lesions... (En quant a / Quant a) les proves.. vingui..... Ompliu els espais buits tenint en compte la caiguda de preposicions davant de la conjunció que... 4.. Morfosintaxi 143 .. 8...... 9...... 4.. li lliuressin el premi... 6.. no va renunciar . La situació política ha empitjorat (arran dels / arrel dels) resultats de les darreres eleccions.. 7. 5.. (sota / baix) cap circumstància pots arribar tard a la feina. 7.. L’Ajuntament va intervenir en el judici (com a / com) acusació particular.. De vividors.. és millor que hi parlis tranquil·lament. Subratlleu en cada cas l’opció que considereu més adequada.... Recorda’t ..... Tal com ja et vaig dir..... 1.. 9..... m’acompanyi algú. plogui tot el dia...... 10. es malbarati diner públic... 11. cada part ha de presentar les que cregui necessàries. Abans ....... dinem........ Estava tan contenta que vaig animar tots els companys de feina ...... anéssim a celebrar-ho......LES PREPOSICIONS Tema 8 7. No estic d’acord ... 12. (No obstant / No obstant això) el mal temps....... Vol començar a estalviar (amb vista a / en vista de / en vistes de) comprar-se un pis més endavant.......... va arribar a la maduresa............ posem el saber (a l’abast de / a l’alcanç de) tothom.. El tren va arribar amb retard (a causa de / degut a) les interrupcions en el subministrament elèctric.. 5..... 1. Dubto . es cordi bé el cinturó de seguretat. Tot i haver fet trampes....... la forense no ha dubtat a l’hora de determinar el diagnòstic... 10.... 8.. Em nego . (Sota / Baix) el meu punt de vista no tenen dret a queixar-se... Està avesat .. la magistrada jutgessa li donaria la raó... avui tens hora al metge... M’he donat un cop de cap amb aquest arbre........... Gràcies a Internet..... 3. Confiava ..... És massa (sota/baix).

Conjuncions de coordinació Copulatives Relació que expressen Unió Remarca • I no canvia a e davant de mots començats per i. Emplena la sol·licitud i envia-la per correu electrònic al teu cap. No puc abusar de la sal ni de l’oli. Conjuncions o. també fan aquesta funció d’enllaç les locucions conjuntives. Comerç e indústria. Plora perquè li fan mal les dents. contraposició o equivalència Remarca • O no canvia a u davant de mots començats per o.Tema 9 LES CONJUNCIONS Les conjuncions són mots invariables la funció dels quals és enllaçar sintagmes o oracions i establir-hi un tipus de relació. Salvat error u omissió. Si coordinen. en les oracions. Salvat error o omissió.. uneixen sintagmes o oracions que estan en un mateix nivell sintàctic. les quals estan formades per més d’una paraula. abans que. Si no prems el 0. implica que individualment continuen tenint sentit complet. i alguns mots d’altres categories gramaticals. així mateix. com ara no obstant això. la qual cosa. Disjuntives Relació que expressen Alternativa. (oracions coordinades) (oració subordinada) Juntament amb les conjuncions. o bé Exemples Véns o (bé) te’n vas? Regalen un viatge o el seu valor en euros. oració 1 oració 2 Cafè o te? SN 1 SN 2 relació causal entre l’oració 1 i l’oració 2 relació disjuntiva entre els dos sintagmes Depenent del tipus de relació i dels elements que enllacen. ni Exemples Compra pa i pernil. 144 Morfosintaxi .. el fax no s’enviarà. introdueixen una oració que complementa la principal..  Comerç i indústria. per exemple adverbis o diferents sintagmes. Si subordinen. Conjuncions i. les conjuncions poden ser de coordinació o de subordinació.

si no / altrament. També pot significar tan sols / excepte. ja. avisa abans. sinó que. mig. Ja no treballa a la fàbrica. avisa abans. en canvi. ara.. Aquest sudoku és difícil de resoldre. mentre que a la costa hi haurà precipitacions. ara. sense introduir oracions.. mig. o no és una conjunció distributiva.. Tot no pot ser: o cotxe o vacances! L’una vol menú. El condemno a la multa esmentada. sia. sia... mentre i mentrestant no són sinònimes.. sinó. sinó a l’Ajuntament..... així i tot. l’altra. amb tot.. Aleshores si no és sinònim d’altrament... el mateix. estic ben cruixit! Ni beu ni fuma.. Si no véns a dinar. com. ja sigui amb vaixell o amb avió. tot i això.. no obstant això. tanmateix deixen pujar gossos guia. vosaltres pengeu els quadres..... • Les formes mentre que... (=Tan sols queden iogurts. introdueix una oració condicional negativa.. que... mentre és una conjunció que significa durant el temps en què.... no obstant aniré a Barcelona igualment..LES CONJUNCIONS Tema 9 Distributives Relació que expressen Alternativa Conjuncions o.. mentrestant.. ara bé.. no obstant això / això no obstant.. Mentre que és una conjunció que contraposa dues oracions.. tanmateix tothom li fa la pilota. sinó també l’Anna.. ni. ara crida.. tanmateix. i *mentres és incorrecte.. No queden sinó iogurts.) Vine a dinar a casa.. això no obstant. mentrestant és un adverbi temporal i és l’únic que va tot sol. sinònima d’en cas que no. La reunió s’ha anul·lat. Si no. (= En cas que no vinguis a dinar. o amb vaixell o amb avió. mentre que Exemples A l’avió no accepten animals. entre. així. aniré a Barcelona igualment. Hi estic d’acord.. Exemples Ara riu. així i tot. ja.. La reunió s’ha anul·lat. Nosaltres pintarem el pany de paret de la cuina.. altrament. Adversatives Relació que expressen Oposició o contrarietat Conjuncions però.. sinó també.. No solament ha suspès la Nàdia. Mentres condueixis no parlis per mòbil.. l’altra carta. l’una. Aquestes oracions condicionals poden tenir el verb elidit... no pararé fins a aconseguir-ho.. i tanmateix a pagar les costes. Mentre condueixis no parlis per mòbil. ara bé. menjaràs un entrepà com sempre. ni.. o. • No obstant això / Això no obstant no pot prescindir del pronom això ja que el nucli de la conjunció és el verb obstar en gerundi i el necessita com a CD. Aquest estiu me n’aniré a Eivissa. ara. i. Sinó expressa oposició o exclusió respecte de l’oració principal. Les temperatures pujaran a l’interior. mai es posen d’acord! Remarca • Ja sigui . Remarques • Cal distingir la conjunció sinó de si no (conjunció condicional + adverbi de negació). no solament.) • És incorrecte usar tanmateix com a conjunció continuativa sinònima d’així mateix.. Entre la marató de dissabte i el partit de diumenge.. Aquest estiu me n’aniré a Eivissa. Morfosintaxi 145 . Tothom sap que és un egocèntric. només és la meva opinió.

M’he inscrit al concurs. Cap (Simplement uneixen l’oració principal amb la subordinada. Per tant. així que anima’t. Conjuncions de subordinació Completives Tipus d’informació de l’oració subord.LES CONJUNCIONS Tema 9 Consecutives Relació que expressen Conseqüència Conjuncions doncs. li agrada molt pintar. no li agrada. El temps és ben boig! Ha pedregat i tot! Explicatives Relació que expressen Explicació. Conjuncions així mateix.. de manera que. així que Exemples Amb aquests aperitius utilitzen olis vegetals. a més. 500 pessetes. Confirmeu-me si veniu. és a dir. perquè. i tot Exemples A més de fer puzles. com Vull que sàpigues que t’admiro. o sigui Exemples Val 3 euros. si. això és.. Ho has fet molt bé. per tant. Continuatives Relació que expressen Continuïtat. Vols arribar-hi a les sis? Doncs afanya’t. doncs penso que puc guanyar. d’altra banda. fins i tot. o sigui. per tant no tenen colesterol. ja que / perquè penso que puc guanyar. en conseqüència. Remarca • Doncs indica conseqüència i no causa.) Conjuncions Exemples que. Ha arrufat el nas. 146 Morfosintaxi . suma Remarca • Vegeu així mateix / tanmateix a l’apartat de conjuncions adversatives. M’he inscrit al concurs. aclariment Conjuncions és a dir. per consegüent. és incorrecte usar-la com a sinònima de ja que.

(què= “quina cosa”. a banda de conjunció. tota vegada que. Temporals Tipus d’informació de l’oració subord. El tren de rodalia ha perdut un 15% de passatgers d’ençà que ha restablert el servei. abans que. tan aviat com. ens falten espelmes. segons que. Ho intentaren en la mesura que els fou possible. pronom interrogatiu) Té el perfil que busca l’empresa. així com. Que atrevit que ets de fer salt de pont! (que= modifica l’adjectiu atrevit. en tant que. sempre que. i amb accent pot ser pronom relatiu i interrogatiu. així que. Tota vegada que les obres començaran dos dies abans. adverbi) Digueu-nos què voleu per berenar. Tota vegada que se’n va la llum. Locatives Tipus d’informació de l’oració subord. des que. • Recordeu que la forma *sempre i quan no és correcta. d’ençà que Exemples Apaga el llum abans que t’adormis. Atès que / Com que les obres començaran dos dies abans. allà on Exemples Seu on vulguis. Remarques • Cal no confondre el temporal tota vegada que. Sense accentuar. mentre. El moviment es classifica segons que la variació sigui uniforme o no. Morfosintaxi 147 . fins que no. Sol·licito que m’inclogueu en les vostres llistes electròniques de distribució. després que. Lloc Conjuncions on.LES CONJUNCIONS Tema 9 Remarca • Cal distingir les diferents accepcions de que i no confondre’l amb què. pronom relatiu) La plaça a què optes ja és teva. igual que. fins que. Compta amb mi sempre que ho necessitis. Manera Conjuncions com. igual com. s’ha ajornat la conferència. (què= substitueix l’antecedent plaça i es pot canviar per la qual. s’ha ajornat la conferència. (que= substitueix l’antecedent perfil. en la mesura que Exemples Ho expresso tal com ho sento. Fins que no em diguin que ha marxat de veritat no m’ho creuré. segons. que també pot ser pronom relatiu i adverbi. pronom relatiu) Recordeu que és incorrecte ometre aquesta conjunció: Sol·licito Ø m’inclogueu en les vostres llistes electròniques de distribució. tal com. sinònim de sempre que. sense que. amb el causal toda vez que castellà. • Vegeu mentre que / mentre / mentrestant / *mentres a l’apartat de conjuncions adversatives. com si. Temps Conjuncions quan. tan bon punt. Modals Tipus d’informació de l’oració subord. és sempre que.

més son tinc..).. Menja més llaminadures que el seu germà petit... vist que. per tal com... que. (=per la qual. Remarca • Per indicar proporció. (=per tal que.. La raó per què no vas venir és ridícula. malgrat que. per més que. causal) Sempre hem d’insistir molt perquè vingui a sopar. I quant menys menjo. objecció Conjuncions encara que. com més. Comparació Conjuncions com tan. tot i que Exemples Encara que no ho reconegui. les locucions correctes són les que comencen amb l’adverbi com.. tant. pronom interrogatiu) Per a què és alhora interrogatiu de finalitat (sinònim de per a quina cosa) i pronom relatiu (sinònim de per al qual... Perquè és alhora una conjunció causal (sinònima de ja que. podem començar la reunió.. Vaig acceptar les condicions. com sigui que. pronom relatiu) Volem saber per què no ens donen explicacions. He d’anar a comprar perquè tinc la nevera buida. És tan curt de gambals com el seu pare. (=per quin motiu. para que). més ho farà. com menys. baldament.) i interrogatiu de causa (sinònim de per quin motiu).. per bé que no compartia els objectius. si bé. menys gana tinc.. anirem al concert.. per raó que Exemples El projecte infringeix la normativa perquè no té portes d’emergència. l’estima. per bé que.. més.. menys.. final) Per què és alhora pronom relatiu (sinònim de pel qual.. Exemples Es comporta com si l’haguéssim traït.. ja que. més son tinc.. Remarques • Distingiu perquè.. Com més dormo. per la qual.. Obstacle. a causa que.. per què i per a què. Tot i que és car.LES CONJUNCIONS Tema 9 Causals Tipus d’informació de l’oració subord. Concessives Tipus d’informació de l’oració subord. (=per a la qual. Motiu. com. més. menys gana tinc. atès que. mal que. porque) i final (sinònima de per tal de. en castellà. No t’han expedit el certificat donat que no has complert el mínim d’assistència.. ja que. pronom relatiu) Per a què serveix això? (=per a quina cosa.. bé que. Comparatives Tipus d’informació de l’oració subord. Atès que ja ha arribat tothom... (=ja que... No t’han expedit el certificat atès que / ja que no has complert el mínim d’assistència. I com menys menjo. com. més.. com que. i no amb quant o quan. Quant més dormo.. Com més li ho diguis. que. que.. en castellà. per a la qual. 148 Morfosintaxi .. pronom interrogatiu) • Donat que és un barbarisme que cal evitar utilitzant conjuncions causals com ara atès que. causa Conjuncions perquè... menys. T’ajudaré en la prova per a què necessites preparació. com menys.

Les trucades són gratuïtes. • A no ser que no és correcte. si per cas. Finals Tipus d’informació de l’oració subord. només que. posat que. avui he de deixar enllestides unes gestions. que. Tot i que menja molt. en el cas que. Consecutives Tipus d’informació de l’oració subord. llevat que. tret que. si de cas. Tot i que mengi molt.. Citeu-lo a fi que comparegui al Jutjat...LES CONJUNCIONS Tema 9 Remarca • Tot i que ha d’anar amb un verb en mode indicatiu. tan.. no s’engreixa ni un gram. Com que demà és festa. improvisarem una mica de sopar. de manera que. Conseqüència Conjuncions que.. mentre. De resultar cert el rumor. si doncs no. que Exemples Tots l’estem collant perquè s’hi apunti. avui he de deixar enllestides unes gestions. objecte Remarca • Vegeu perquè / per què a l’apartat de conjuncions causals. sempre que. que. Posat que demà és festa. Condicionals Tipus d’informació de l’oració subord. Remarques • Posat que expressa condició i no pas causa com puesto que castellà. Morfosintaxi 149 . rodaran caps. no ens arribarà la comanda a temps. tant.. que. rodaran caps. que Exemples Si continues així. llevat que. a fi que. Si resulta cert el rumor. Posat que vinguis. Conjuncions perquè. Va perdre l’últim tren. talment. • Vegeu si no / sinó a l’apartat de conjuncions adversatives. et donarà l’esquena. no s’engreixa ni un gram.. Finalitat. per tal que. fins al punt que Exemples Treballa tant que no té temps de sortir. S’ha de dir si no és que. Condició Conjuncions si. llevat que siguin internacionals. fora que. Llevat que no restableixin aviat el trànsit. no parlis per telèfon. A no ser que restableixin aviat el trànsit. Mentre condueixis. de manera que es va haver de quedar a la ciutat una nit més. no ens arribarà la comanda a temps.. i el verb que segueix s’ha de construir en subjuntiu. • De (no) + infinitiu no és una expressió condicional correcta.

. ................. Al concert no va voler interpretar els temes de sempre............. 9....... ni s’ha immutat........ no hi toca més........................... Aprofita per reclamar-li la factura..................... no sap res de tu des de fa mesos.... No ho hauria pogut fer millor...LES CONJUNCIONS Tema 9 u EXERCICIS 1....... ........ us perdreu l’espectacle....... No fumeu a la sala de vistes ............ tots els electrodomèstics.... 150 Morfosintaxi . 4.. .... Li han dit el nom del porc i ... 9............... Tu t’ho has buscat.............................. 2.............. Egipte és un país amb molt d’encant i .. ..... 3....... 3.. ........ No cal que t’hi escarrassis...... .................................... 5........... .... Deu ser fora de casa............ 5. no està permès........ .................. Aquest cim......... no veuràs un duro....... Han trobat aigua en una lluna de Saturn................ 10. . Dius que ha sortit a comprar? Doncs ja no deurà tornar fins a les vuit.... 1............... Ha deixat de ploure? ....... 2......... No fas res de lamentar-te. em va deixar amb la paraula a la boca..... 6....... tenint en compte el context.... 1... 6............ 3............. poc li va faltar. no es va inscriure dins del termini fixat. 6........ ......... No està trasbalsat per la pena................ Empleneu els buits amb sinó o si no...................... però ........ veniu.. Té migranya perquè no es pren la medicació.. No ens han acceptat la proposta......... 3.. ........ no hi aniria mai per por de volar.. li truquem i no contesta........... més... No saps què dir-li? ........ No s’ha pogut examinar . els de l’últim disc. .................... 4......... Van regalar-li un viatge al Carib i ....... un dia per pensar-s’ho........... S’ha espatllat el cotxe.. ............. allà on vam començar................. El foc va cremar mil hectàrees de bosc i . 2. hauria estat bé que hagués comptat amb la resta de companys... ....... 10....... Empleneu els buits de les frases següents amb tanmateix o així mateix.. La fuita de gas ha afectat tres edificis.. amb un delinqüent........... és a ell................... 4.. 5................ haurem de telefonar al taller....... no el farem pas............................. Estem............................ segons s’expressi conseqüència o causa. algunes cases dels pobles veïns....... 2..... 1............... No passa mai res. sortim! Vés a veure la mare......... ....................... per la mala consciència... No l’han confós amb un policia................ d’acord amb la normativa.............. 8................. 7.................... .. Completeu les frases següents amb les conjuncions doncs o perquè.... és amb cordes. No vol .... 7........... 8.. comença demanant-li disculpes.... no sembla que hi hagi indicis de vida............

....... volien estalviar-se el judici.. caldrà estendre-la al sol. No el deixava reposar .... ha vingut? Per ensorrar la festa? Les parts van arribar a un acord .. sinó.... 3..... 6.. El gos es va intoxicar (i / e) immediatament el vam portar a cal veterinari............ Fes-ho tal i com t’ho ha dit.... Morfosintaxi 151 ............ 5. 10.... 5.. Corregiu............ Ompliu els buits de les frases següents amb perquè......... li ho vam explicar amb signes. 4.. me’n vaig a fer un vermut............ d’un interrogatiu de causa o de finalitat.... 9.. Finalment ens va entendre . No entenc . (tot i això / no obstant).. 6........ ja es feia fosc... el negoci rutlli bé. A no ser que detestis el flamenc... L’advocat li va preguntar . 7.......... 4...... aquesta obra segur que t’agradarà.... ........ 5.. perquè....... es cansés. 6........ El taller (per a què / perquè) vam preparar el pressupost ha fet fallida... s’havia barallat amb el seu fill... l’empresa en sortirà beneficiada.... 7.. els meus fills. Per cada ascendent o descendent minusvàlid/a en un grau igual o superior al 65% es pot aplicar una deducció de 100 euros.. (Posat que / Com que) he acabat la feina...... (tota vegada que / sempre i quan) es compleixin els requisits exigits... 5...... 8.......... la roba s’eixugui més de pressa. jo aniré fent la bugada.. la Núria ha desheretat els fills.. Ha demanat es respecti el resultat de les eleccions. 8....... ........... Mentre que en Jordi va a comprar... 1. Tothom ha tocat el dos .. 3............... per què o per a què i indiqueu si en el cas de perquè es tracta d’una conjunció causal o final i en el cas de per què o per a què.. ......... 2.... 2........ es poden fer excepcions segons les circumstàncies......... Ha marxat de viatge.. Rumia ..... No fan sinó el ximple.. es lleva a les set del matí........... 6....... Recorda (que / de què) passarem a recollir-te a les dues...... Completeu les frases següents triant entre les opcions que us oferim............. t’ho farà repetir... 1....... Posat que vulgui anar-hi.. 9.......... (interrogatiu de causa) 1.. El mínim per obrir un curs són deu persones... Pregunteu-li per què va marxar sense dir res..................... 3... 4..... ....... si cal.................... les frases següents. (Tot i que / Malgrat que) sigui diumenge............. utilitzareu les eines que em demaneu..... (Posat que / Perquè) aconseguim motivar els treballadors.. (tota vegada que / ja que) li ha tocat la loteria. ... haureu de posar-hi el coll...LES CONJUNCIONS Tema 9 4. li proporcionarem un cotxe oficial. 2.......

enrere. la manera.. als afores. Enlloc no s’hi està més bé que aquí. Veus aquella pujada? La carnisseria és al capdamunt. va molt endavant. endins. a l’entorn. el temps. a mig aire. Gisclareny queda lluny de la ruta.. En el titular de la pàgina 5. en lloc de dir Baldiri hi ha de dir Florenci. adv. davant. on. També poden modificar els adjectius i els adverbis. fora. posa’t darrere. Locucions adverbials cap (a) dalt. d’en lloc de. al capdavall. endarrere. Vine a poc a poc. a la vora. al voltant. que és la combinació de la preposició per i el determinant o pronom tot. ençà. Com que ets el més alt. arreu. El poble té molts horts al voltant. de part de fora. allí.).. al capdamunt. 152 Morfosintaxi . a la dreta. davall. al damunt. dalt. que significa ‘en substitució de’. endavant. pertot. Hem arribat molt aviat. lluny. adj. Adverbis de lloc Adverbis ací. es preocupa massa per tot! • També cal distingir l’adverbi enlloc. Què creus que li passa a en Joan? Vés a saber. dins. dessota. enlaire Remarques • Cal diferenciar l’adverbi pertot. Fa estona que ja són a dalt. No l’atraparà. • A partir de molts d’aquests adverbis es poden formar locucions adverbials anteposant-hi la preposició a: a davant. cap (a) baix. demà passat. Vam perdre la càmera al Parc Nacional d’Aigüestortes. de part de dins. • Cal distingir avall i amunt d’a baix i a dalt. Mentre que els primers denoten direccionalitat. a fora.. La funció adverbial també la poden desenvolupar les locucions adverbials. rere. a l’esquerra. verb adv. amunt. al davant. pels volts. aquí. de dalt. la quantitat.. L’esquinç me’l vaig fer mentre baixàvem muntanya avall. pertot arreu. d’hora. que vol dir ‘en cap banda’. allà. damunt. enlloc. d’ací d’allà Exemples M’he trobat trànsit pertot arreu. hi vam tornar i la vam buscar pertot arreu. de per tot.. prop. sota. compostes per més d’una paraula i formades generalment per una preposició i un altre adverbi o un SN (en endavant. al dessota. sobre. al voltant. al darrere. enfora. adv. enllà. respectivament. en què es duu a terme la seva acció. a dalt. baix. que vol dir ‘en tot lloc’ i pot anar seguit d’arreu. És tan dropo! adv.Tema 10 ELS ADVERBIS Els adverbis són mots invariables que modifiquen principalment el verb desenvolupant funcions de complement circumstancial que indiquen el lloc. els segons indiquen posició. darrere. avall. a prop.

Es pronuncien igual que els sintagmes a les hores i a l’hora. De tant en tant. alhora. dilluns. demà. pel cap baix/alt. al matí. Fent tantes coses alhora no aconseguiràs fer-ne cap de bé. així. anit. aleshores. i quant. de sobte. a dreta llei. A l’hora de sopar és quan es prenen les decisions més importants. mentrestant. • No confongueu quan. abans-d’ahir. una vegada. En canvi. Cal evitar prendre el sol a les hores de més calor. de nit. a deshora. ara mateix. de franc. al més aviat possible. a la vegada. com més aviat millor. sempre. prim i més aviat alt. llavors. en va. només. a la llarga. exprés. a penes. que indica quantitat. enguany. És pèl-roig. abans. quan faci menys calor. abans-d’ahir. d’ara endavant. de cop i volta. a cop calent. si es refereixen a dies concrets o serveixen per expressar periodicitat són substantius i han de dur article. corrents. a la tarda. l’endemà passat. Envieu la sol·licitud al més aviat possible. Dissabte va fer una excursió al puig Neulós i avui encara té fiblades a les cames. l’endemà. al cap i a la fi. • Formes com *allavorens. pitjor. tard. d’amagat. sovint. a manta. al migdia. segur Locucions adverbials a simple vista. • Recordeu que la locució *d’ara en endavant és incorrecta. de moment Exemples Abans-d’ahir va ser el meu sant. mai. Heu de comparèixer el dimecres 16 de juliol de 2008. quan. em regalo a mi mateix un capritx. Treballar sense objectius és treballar en va. Remarques • Els dies de la setmana són adverbis quan es refereixen als dies immediatament anteriors o posteriors al dia en què s’emeten. de tant en tant. almenys. quasi. en endavant. Morfosintaxi 153 . • Aleshores i alhora són adverbis que signifiquen ‘llavors’ i ‘a un mateix temps’ respectivament. fins i tot. en aquest cas no porten article. a poc a poc. més aviat Exemples És ben cert això que dius! Han fet un projecte exprés per a nosaltres. Coleu la salsa. a la nit. afegiu-hi els bolets i. a entrada de fosc. alhora. sobretot. sols. a mig matí. Li fa mal l’esquena de portar en Marc tot el dia a coll. tot seguit. encara. alhora. Van tallar l’any passat i des d’aleshores no s’han tornat a veure mai més. ara com ara. gairebé. ahir. que indica temps. a les 12 hores. demà passat. dimarts. a punta de dia. a peu dret. aviat. malament/ mal. adés. després. a les fosques. millor. A hores d’ara ja deuen ser a prop de la sortida de l’autopista. Adverbis de manera Adverbis com. a vegades. bé/ben. a corre-cuita. Arribaré cap al tard. una copa de vi blanc. *allavors. *llavonses i *(a)llavontes són incorrectes. avui. solament. endebades. a cau d’orella. al capvespre. de pressa. • Vegeu mentre que / mentre / mentrestant / *mentres al tema de les conjuncions. a dojo. de vegades. de seguida. al vespre. de mica en mica. ja. debades. comptat i debatut. a coll. cap al tard. tot seguit. Ha de ser d’ara endavant o en endavant. de (bon) matí. de dia. a hores d’ara.ELS ADVERBIS Tema 10 Adverbis de temps Adverbis ara. mai més. tothora. diumenge Locucions adverbials d’hora.

M’ha resultat una mica complicat aquest exercici. amb prou feines. almenys. Gens pot ser adverbi i determinant. segons si modifica un verb o un adjectiu. adverbi o locució adverbial. Ho repetia contínuament i enèrgica. força. (adverbi de quantitat) No resulta gens agradable. molt. més. Amb prou feines arribarem a la quinzena d’alumnes. Un plantejament mal concebut ens ha fet perdre temps en la construcció de la sala. • Cal evitar també la forma *ademés i substituir-la per a més. de més a més. tan. gens ni mica. menys. Aquesta revista solsament s’edita virtualment. solament. poc més poc menys. tant. Aquesta revista solament / sols s’edita virtualment. En sap tant. Quan hi ha més d’un adverbi en -ment. pel cap alt. • Ni *quasibé ni *casi són correctes. La forma que cal usar és gairebé o quasi. gairebé. prou. (determinant quantitatiu) No hi ha res que em relaxi més que el ioga. en cap cas s’accepta suprimir el sufix del primer. No enraonis tan alt. • Les locucions a poc a poc i de mica en mica no poden prescindir de la preposició amb què s’inicien. gens. 154 Morfosintaxi . M’ha resultat un tant complicat aquest exercici. (pronom) • Tingueu en compte que s’escriu tan davant d’adjectiu. de més. més o menys. • L’encreuament dels adverbis sols i solament ha provocat l’aparició de la forma incorrecta *solsament. bastant. ben bé. mica Remarques • Cal diferenciar gens de res. Ademés. que tothom li’n demana classes. d’allò més. (adverbi de quantitat) No tinc gens de son. no gaire. un bon tros. Ho repetia contínua i enèrgicament. A més. amb escreix Exemples Quant falta per arribar a Pals? Moltes estrelles han contret força deutes per culpa del joc. sols. que els nens dormen. • Els adverbis bé i malament passen a ben i mal quan precedeixen l’element que modifiquen. mig. i tant en la resta de casos. Cal tenir en compte que mantenen l’accentuació que s’aplica a l’adjectiu en femení. pel cap baix. massa. Els paraigües m’agraden ben acolorits. a més a més. ben. sinó una mica. quasi. si més no. l’expressió castellana un tanto no és *un tant. de ballar.ELS ADVERBIS Tema 10 Remarques • Hi ha un bon nombre d’adverbis de manera construïts afegint -ment a la forma femenina d’alguns adjectius. el més recomanable és mantenir els sufixos en tots els elements. gaire. Locucions adverbials una mica. només. us oferim un curs virtual. a més a més. res és un pronom que equival a cap cosa. de més. Ho repetia contínuament i enèrgicament. En els dos casos quantifica de manera incomptable. a més. Adverbis de quantitat Adverbis quant. En canvi. us oferim un curs virtual. No s’hi capfica gens. un xic. o bé un substantiu. poc. tot. A més a més.

Enlloc veuràs unes platges tan cristal·lines. Comptem amb almenys cinc participants.. però. igualment Locucions adverbials sens dubte. i tant. ben segur. i no en el. . –Prou. • La locució *com a molt cal substituir-la per pel cap alt. tret que siguin l’únic element d’una frase.  –Qui ha vingut de nou? –Ningú. Procura que el sol et toqui el tatuatge al menys possible. que aquests mots en frases interrogatives i condicionals poden adquirir significat afirmatiu: Si mai veus cap follet guarda bé el seu secret. Recordeu.. i sobretot en la llengua formal. no neguen per si sols. necessiten l’adverbi no per formular frases negatives. res. però jo encara no l’he tractat. t’esperaré per dinar. també...) possible. enlloc. És més important el que ens uneix que no pas el que ens separa. Treballaràs molt aquest vespre? Si no trigues gaire. tampoc Remarques • Els mots mai. Locucions adverbials de cap manera. Fixeu-vos que aquesta última forma comença en al. com també al més (. fins i tot. per tant. Morfosintaxi 155 . t’esperaré per dinar. cap i gens. en efecte.ELS ADVERBIS Tema 10 • Recordeu que en frases negatives.. Treballaràs gaire aquest vespre? • Tingueu present que l’adverbi almenys s’escriu junt.) possible. semblantment. De cap manera acceptaran diners vostres. ningú. fins. i ara! Exemples No fa pas falta que vinguis. Ha cridat l’atenció al menys conflictiu del grup. inclusivament. Cap circumstància justifica la teva falta. Col·loca’t al més a prop possible. tampoc. • La partícula pas serveix per reforçar la negació. a tot estirar o com a màxim. no pas. i tot. Enlloc no veuràs unes platges tan cristal·lines.. no.. de debò Exemples –El veí és molt cordial. Si no trigues molt. Adverbis d’afirmació Adverbis sí. o bé es tracta de l’expressió al menys (. prou. interrogatives i condicionals molt s’ha de substituir per gaire. Per descomptat que hi aniré! Adverbis de negació Adverbis no. pas.. ja que separat és el resultat de combinar l’article contracte al i l’adverbi menys. per descomptat. Cap circumstància no justifica la teva falta. efectivament.

si de cas. 8. 6. 8. 1. Locucions adverbials potser sí. Va respondre la pregunta superficialment. u EXERCICIS 1. Vam entrar a la sala de ball gratuïtament. potser no. 4. No ho ha considerat suficientment. S’han de pagar les taxes permanentment i obligatòriament. Igual ens convida a prendre un cafè. La pel·lícula era excessivament dramàtica. si cal. Busqueu sinònims (o expressions sinònimes) dels adverbis o de les locucions adverbials subratllats. tal vegada. per ventura Exemples Tal volta han estat altres motius? Qui sap si tornarà un cop hagi trobat feina a París. tot seguit. Llavors. Les reformes de les sales d’espera de l’hospital es van fer lentament. mentre que la perífrasi pot anar seguida d’una conjunció que introdueixi una oració amb el verb en subjuntiu. 9. Obert fins al 15 de juliol inclusivament. vam haver de desaparèixer ràpidament. el menjador romandrà tancat. Pot ser que ajornin el partit per la pluja. que. 3. 2. 10. van arrencar a córrer. 1. els dos tennistes es van donar la mà esportivament. 6. Necessitarem almenys dotze planxes de metall. Havíem de buidar el frigorífic completament. L’adverbi ha de formar part d’una frase amb el verb en indicatiu. van arribar molt a baix. Parla baix. els adverbis o les locucions adverbials de les frases següents. 1. Sobtadament. 2. 2. L’operació només està indicada si el pacient compleix uns paràmetres molt rigorosos. tal volta. 3. 4.ELS ADVERBIS Tema 10 Adverbis de dubte Adverbis potser Remarques • Cal no confondre l’adverbi potser i la perífrasi verbal pot ser. 10. 5. Que antipàtic que és aquest noi! Vam enxampar els lladres. 9. 7. Potser ajornaran el partit per la pluja. Busqueu sinònims dels adverbis o de les locucions adverbials subratllats. Freqüentment. Pròximament es convocaran els exàmens de català. 7. Potser ens convida a prendre un cafè. Construint els fonaments de l’edifici. Més malament no ho podia fer. els diaris publiquen notícies sobre nous experiments químics. Momentàniament. 156 Morfosintaxi . 3. qui sap. Corregiu. Indubtablement la realitat supera la ficció. 5. • Utilitzar igual com a sinònim de potser és un castellanisme. si per cas.

............. Potser que la importància de l’acord radiqui en la defensa dels drets humans......... Diuen els entesos que aquesta tendència no té una teoria convincent radere............... Mai no he entès els logaritmes... Tenia festa fins a l’1 de setembre inclusiu. 4... els treballadors fan cursos de reciclatge...... vés a dormir més d’hora..... mensual al seu fill..... 10...... 9..... podries treballar més! La fàbrica és aprop de l’estació.. 1........... cada mes.... tard possible................ si cal........ Corregiu........ Ompliu els buits amb les formes adequades d’entre les que us indiquem per cada grup de frases.... ric com tu.. un tant una mica Morfosintaxi 157 .. 1....... 2.... però no recordo si més a dalt o més a baix.... el teu. No es pot queixar. Si heu de conduir.. No cridis . fort.......... com puguis.... 5...... 8... 8.. 3....... agre............ T’ha escoltat sense molt interès.......... gens res 3................... Acosta’t ... secretari............. Ell és . .. Ella anava ... pintada com tu.................. els adverbis o les locucions adverbials de les frases següents...... tan tant 2....... No va ser fins allavors que no vam saber la solució del conflicte... que molesteu els veïns! Camina tant de pressa que no el podem seguir.................. 3......... L’amfitrió ens va deixar còmodement instal·lats.. que no li falta ........... 10.. Em va passar un cas ...... com com a 4....... Desgraciadament el malalt no millora ............ Hi anirà .. Envieu-m’ho ..... Enlloc de dormir tant............ELS ADVERBIS Tema 10 2. Li pagaré ............... Cobra-li un deu per cent ...... almenys al menys 5... De quan en quan....... .... 7............... El jugador va llençar la pilota massa en l’aire.. Viu al mateix carrer..... Aquest vi és . 4.... 7..................... El congrés es va fer a l’estiu? –No ho recordo........ Tenia uns ulls .... però més bé es devia fer a la tardor..... 5.. 9...................... No crideu tan..... anacrònica... taronges........... 5... 6.. no begueu alcohol ni no telefoneu amb el mòbil............... No li va agradar res que llegíssim els seus papers..... Amb aquestes balances no podràs pesar ...... si tens febre. D’ara en endavant haurem de comptar amb despeses afegides... 4. No vinguis massa tard... És molt lleuger: no pesa . paga i senyal..... Passava ....................... 6... És una obra literària ............... menja’t la carn...............

.............. La perruqueria és ...... com a dia de la nostra trobada............ tinc reunió........................ Ha tret 98 punts a l’examen.............................. que aquesta carretera és perillosa.................................. tan sols és la punta de l’iceberg...... ...................................................................... 16 de juny la Martina comença el curs de defensa personal i l’acabarà d’aquí a dos mesos.......... 158 Morfosintaxi .... 11... a dalt amunt potser pot ser 13. quan els pares se separen...... 8.... La pilota va caure ..... factura del mes............................... No vaig trobar l’abric ................... de pressa per aquí............... la trobaràs escales ............... No vagis .... La perruqueria és molt més ... Això ... Després ......... per tant avui hauria d’acabar l’informe. No sé exactament els anys que té.................................................... el que m’has dit..... Com que el seu pare és periodista té objectes .... Va comprar un gelat .......................... ............................ però ja no me’n queda .................. És la ....................... Aquest estiu........ de la casa és molt freda............... el dijous dijous 12........................... i escaig amb escreix cap res gens gaire mai mai no 15.... Els nens petits no podem anar . no te’n pots refiar...... processó de manaies? La de Besalú............ del cotxe................. per exemple? —No......... La cuina és .... de galetes.......................... —Has vist ... però en deu tenir trenta ....... ....................... de casa nostra...... .......... 9................................................. Els teus plans no són . d’ací d’allà d’ací i d’allà pertot per tot enlloc en lloc darrere darrera damunt amunt 7. engrescadors...... La part del ......... 14............... que quan arribi ja no quedi ningú..... Estic dolguda ....................ELS ADVERBIS Tema 10 6.. 10...... Hi ha barreres arquitectòniques ........ m’arribaré fins a casa de l’àvia a fer-li la declaració de la renda..................................... L’ha superat ....................... doncs........ haurem de canviar .................. n’he vist .... per sopar? —Tenia pizzes congelades............... —Et queda .

Lèxic .

cadiraire corbesa. l’arrel coincideix amb un mot. fortitud. corbador. que serveix per crear els derivats: és el mot primitiu. gastrònom. encorbit llacuna.Tema 1 DERIVACIÓ Les paraules d’una mateixa família tenen un element comú. obtenim paraules noves afegint unes determinades partícules a l’arrel. de vegades es produeixen canvis ortogràfics o fonètics. fortificar. llacor Pseudoderivat càtedra curvatura lacustre Prefixos Mitjançant la prefixació adjuntem un prefix a l’arrel del mot. Mot primitiu cadira corb llac Derivats cadiram. cadireta. Però no sempre és així: gàstric. gastritis. generalment sense canviar-ne la categoria gramatical i atorgant-li un significat diferent. gastronomia. com en l’exemple anterior. també hi ha paraules que entre elles tenen molta semblança però una arrel diferent. que es formen a partir d’una arrel llatina diferent de l’arrel del mot primitiu català. c  qu: ç  c: s  ss: gu  gü: j  g: sec caça espès aigua granja sequedat cacera espesseir aigüeta granger c  g: ig  g: ig  tg: u  v: t  ç: foc assaig lleig neu curt foguera assagista lletgesa nevada escurçar D’altra banda. Se situen darrere l’arrel i aporten un nou significat al mot. Aquest procediment s’anomena derivació i els mots que en resulten són els mots derivats. fortalesa. que anomenem arrel o lexema. S’intercalen entre l’arrel i el sufix i sovint no aporten un nou significat al mot. Quan unim aquests afixos a l’arrel. fortesa. heroi (substantiu) legal (adjectiu) carregar (verb) antiheroi (substantiu) il·legal (adjectiu) descarregar (verb) 160 Lèxic . encorbar. gastroenteritis Anomenem afixos les partícules que s’annexen a l’arrel. les quals podem classificar segons la seva posició: prefixos sufixos infixos Se situen davant de l’arrel i sovint atorguen un significat diferent al mot. Són els pseudoderivats o falsos derivats. llacós. De vegades. enfortir. fort D’aquesta manera.

ultra mesura per darrere dintre de per damunt de lluny d’una banda a l’altra. paraSignificat davant de a l’entorn de al mig de. avantpassat circumferència. extrajudicial infrahumà. hipermercat rereguarda. paranormal Lèxic 161 . Aquests prefixos tenen la particularitat de no aportar cap nou significat i de necessitar sovint l’addició simultània de determinats sufixos per poder formar el nou mot. il·legible. disSignificat valor negatiu sentit contrari oposat valor negatiu negació oposat o contrari Exemple asimètric. rerepaís intravenós. supraterrenal teletext. im-. euroregió extraordinari. disgustar b) Valor local o situacional Prefix ante-. en. a) Valor negatiu o contrari Prefix a-. bony (substantiu) groc (adjectiu) dins (adverbi) abonyegar (verb) esgrogueir (verb) endinsar (verb) Pel que fa als que aporten un significat o matís diferent al mot. immòbil. irnodes-. sub-. interliniat eurodiputat. sotabarba. suprateletrans-. per-. per sota de per damunt de. a través de més enllà de de dins a fora al costat de. trasplantar ultrapassar.(variant em-). ananticontrain-. contraportada innat. entrelligar. intramuscular superhome.DERIVACIÓ Tema 1 No obstant això. avantcircumentre-. es-. no-bel·licisme desintoxicació. hiperrereintrasuper-. que són la immensa majoria. reciprocitat europeu fora de en menys quantitat. gairebé Exemple antesala. sota-. hipotonia sobresou. subsòl. circumval·lació entreacte. En la majoria de casos. hiposobre-. trasultraexjuxta-. antisèptic contraindicació. podríem establirne una classificació genèrica. etc. analfabet antihigiènic. extreure juxtaposició. es tracta de prefixos verbalitzadors: a-. televisió transsiberià. il-. irregular no-violència. amoral. hi ha prefixos que sí que imposen una categoria gramatical al mot. intereuroextrainfra-. ultratomba exportar.

canteu. llobes canto. preromà. col-. canta. posposar expresident. exmarit neoclàssic. sinó de flexió: llop. prenatal postoperatori. intensificació Exemple macroeconomia. lloba. malcarat pseudoderivat. posexneoSignificat amb antelació posterioritat antic càrrec o condició nou. el temps. el mode i l’aspecte. canten 162 Lèxic . llops. En aquest tipus de sufixos no parlem pròpiament de derivació. semicercle besnét. convivència Sufixos Els sufixos se situen darrere l’arrel i aporten un nou significat al mot. neocapitalista d) Valor dimensional/quantitatiu Prefix macro-. com-. reconstruir e) Valor modal Prefix benmalpseudoco-.DERIVACIÓ Tema 1 c) Valor temporal Prefix prepost-. commoure. N’hi ha de diferents tipus: a) Sufixos lèxics Determinen el gènere i el nombre en el cas dels noms i dels adjectius i. cantes. cantem. bisexual reeditar. conSignificat dóna sentit positiu dóna sentit negatiu condició no genuïna companyia i participació Exemple benvolgut. la persona. bireSignificat gran petit la meitat de duplicació repetició. megamicro-. megàlit microscopi. benestant malpensat. pseudònim cohabitar. miniestadi semivocal. col·laboració. en el cas dels verbs. minisemibes-. el nombre. recent Exemple preacord.

jovenívola Per expressar noms abstractes: Sufix -esa -ícia -itat -itud -ud Exemple tristesa. gentussa. reusenc catalana. paupèrrim c) Sufixos classificadors Per expressar professions. -arro. mansuetud Per expressar gentilicis: Sufix -í/ina -enc/enca -à/ana -er/era -ol/ola -ès/esa -eny/enya Exemple olotí. japonès. dansaire. -ós -ot. -èrrim Significat diminutius augmentatius pejoratius superlatius Exemple pinyonet. madrileny Lèxic 163 . sabatilla. bestiola tendríssim. -ol -íssim. egarenca. fugitiva. solitari. secretària. pixum. director. carnissera actriu. peuarro. francès. riquesa brutícia. malaguenya. provinciana actor. confiter. parlamentària boletaire. negror. -ó. -um. menorquina eivissenc. italiana brasiler espanyol anglesa. comunista notari. dentista. -ell -às. idealista. lentitud quietud. agressiu. peruà. llunyà. frivolitat solitud. conductora forner. lleidatà. -ús. verdós casalot. parisenc. geliua planyívol. rondinaire. finestró. xerraire cirurgià. xinesa hondureny. -astre. cubell homenàs. -al.DERIVACIÓ Tema 1 b) Sufixos valoratius Sufix -et. -illa. padrastre. barceloní. invalidesa. finestral. afinitats ideològiques o qualitats: Sufix -ista -ari/ària -aire -à/ana -or/ora -er/era -iu/iva/iua -ívol/ívola Exemple violinista. ploranera. avarícia humilitat.

habilitar autoritzar.DERIVACIÓ Tema 1 Per expressar un conjunt. col·lectiu o lloc: Sufix -menta -eda -am -all/alla -ada -at -atge Exemple ossamenta. paperam rocall. dedicatòria 164 Lèxic . trencadissa polseguera. lacti. científica artístic. berbenàcia sedentari. afrodisíaca magnífic. xerrera. ramat equipatge. virgilià. cosinalla gentada. jovenalla. fageda. mossegar. facilitar. nuvolada professorat. pedregar blanquejar. cavalleresca aeri. alliberament. cobrament robatori. atemorir. novel·lística Per expressar accions: Sufix -egar -ejar -ificar -ir -itar -itzar Exemple esbufegar. pacificar. alumnat. espionatge corredissa. cornamenta. alimentària carnavalesc. avergonyir debilitar. vestimenta arbreda. cridòria. somiquejar tipificar. enyorança homenatge. cartesiana policíac. sureda eixam. arbratge. arbòria cristià. rentada venjança. harmonitzar. costellam. pedrera pagament. analitzar Per expressar acció i efecte: Sufix -ada -ança -atge -dissa -era -ment -ori/òria Exemple xerrada. moblatge Per expressar relació o pertinença: Sufix -aci/àcia -ari/ària -esc/esca -i/ia -ià/iana -íac/íaca -ífic/ífica -ístic/ística Exemple coriaci. dosificar afavorir.

condicionat. i en els verbs sobretot afegeixen una idea de petitesa (menjucar). pedruscall Remarques Quan formem mots nous a partir del procés de derivació sovint afegim a l’arrel o mot primitiu afixos propis de la llengua castellana quan en català el mot es forma amb un afix diferent o fins i tot sense. enfillat. branquilló. -oll-an-. -oss-. fill: afillar. menjucar endormiscat. blanqueig. cantussar peixater. *arraval. -ell-. ferritja. magritxol. -isqu-. -in-. plovisquejar. porticó. gotellada. parlotejar esprimatxar. emblanquir o emblanquinar Qualitat de blanc: Operació per legalitzar diner negre: D’un color tirant a blanc: Pintar de blanc: Legalitzar diner negre: Aplicar una capa molt fina de guix: Lèxic 165 . Infix -al-. -uscExemple apegalós. blanquinós. Aparelleu els derivats següents amb les definicions que els corresponen.DERIVACIÓ Tema 1 Infixos Els infixos són el tipus d’afixos que se situen entre l’arrel i el sufix. sangonent llargarut. u EXERCICIS 1. -et-. ventijol lladregot. -arr-. però en alguns casos serveixen per distingir entre dos derivats amb el mateix sufix (ferrer i ferreter). blanquinós. picossada. fillada. blanquejar. *amoblar. que per influència del castellà formem com a *abotonar. -ij-eg-. -on-ar-. ferreter. -ic-. *ajardinar. -er-ass-. d’insuficiència (endormiscar-se) o d’intensitat (allargassar). borrissol. camperol eugassada. emblancar. En general no tenen cap valor semàntic. -ill-. rajolí ceballut. -ot-atx-. col·lidir o garantir. potollar cridaner. -uc-isc-. -ol-all-. -itx-. -iss-. nomenar. -itj-. És el cas de mots com ara botonar. *col·lisionar i *garantitzar. raval. moblar. fillastre. enjardinar. filleta. -en-. -uss-at-. pontarró. *acondicionat. fillol Persona de qui som padrins: Tots els fills d’algú: Fill del cònjuge: Ple de fills: Filla petita: Adoptar com a fill/a: blanc: blancor o blancúria.

.... (gris) d’aquestes parets em posa malalta........... (gota) al menjador de casa.... Creixen tot de plantes ......... sanguinolent Animal que xucla la sang: Sang cuita: Que li agrada vessar sang o matar: Brut de sang: Tenyit de sang o barrejat amb sang: Tacar de sang: flor: aflorar. Té els ulls ... La . (vermell) de tant plorar................................ (blau) i els cabells castanys......... (fil) a les parets de la terrassa.............. Cal . (falda).... Aquestes tomates encara ....... floreta... polsós Pols finíssima: Gran quantitat de pols: Petita quantitat de pols: Ple o cobert de pols: Sacsejar una cosa per fer caure el que en penja: Alçar pols: 2..... He ................... (verd)... sangonera.. (cotilla)... sangonós o sangós. (cotó) ha patit un daltabaix els darrers anys. polseguera o polsinera... Colors Li han quedat els ulls . (terra) al Camp dels Ninots................ polsejar............... Natura La granissada ha ... (groc)......................... (negre) els pantalons amb un tint fabulós......................... (aigua) el vi amb una mica de gasosa perquè és massa fort..................................... florir o florejar.............. El meteoròleg ja havia anunciat ............ desflorar. Tèxtils Acabem d’... Tenim previst fer una excursió a la .. sanguinari.............. polsim o polsina...... florit....................................... floritura Adornament artificiós: Afalac: Que té flors: Començar a manifestar-se: Treure flor: Treure la virginitat a una dona: pols: espolsar.DERIVACIÓ Tema 1 sang: ensangonar............... Amb la pluja han sortit ...................... A les frases següents escriviu el derivat adequat a partir dels mots primitius.. Va deixar la feina perquè s’hi sentia ....... Les fulles de l’àloe s’estan . (núvol) parcial a l’interior.......... (faig) d’en Jordà....... A la Berta no li agraden gens els gossos ........ polsada.... (drap) no ens ha volgut vendre res. (fulla) tots els rosers.......... El .. 166 Lèxic ................................................................ La indústria ........................... (midó) les camises del teu avi........ sangada.. Van trobar l’esquelet d’un bòvid ..............

...... (plor).... (cap)................. Per Nadal la Rambla s’omple de ... 4..... Els Mossos d’Esquadra han trobat un laboratori . 6....................... (sortir) de postres d’aquest restaurant és molt complet.. està plena de ................................ En Miquel té l’........ Només surt un ... (baf ) que arriba de la granja de porcs és molt intensa. És tan afectuós que no s’està de fer .. (crit) davant dels seus amics.. Substantius 1................................ És un xicot molt ......... Cal envernissar de nou els ....... La farina és l’ingredient essencial per ...... Us faré una samfaina deliciosa amb les mongetes ....... (primer) que he collit aquest matí... 7........ Amb la puja de preus dels aliments.......... (sol)........................................ (parpella)... No per això et compraré una pilota....................... (os) pròpia d’un guerrer primitiu.............. 10................ (nervi) aquest matí.........DERIVACIÓ Tema 1 Cos Li ha engaltat una tal ... Verbs 1....................................... 3. (mica) les galetes i les suca a la llet.. asseguda al sofà.... Si tens un problema........ 2............................. Ha deixat els vidres ben plens de . (pondre) pon deu ous cada setmana.................... (dit)............................... 3........... (braç) i petons a tothom........... (pidolar).. 8.. Per esmorzar el meu fill ... 8.... (raig) d’aigua de la font! 7......... (espès) les salses........... (avi) del meu fill....... Fa pena de veure’l. (fred) cada nit em demana que li escalfi els peus........... A la part alta de la casa hi ha un terrat molt ... (prim) que se li veuen els ossos... 9............ .......................... Els nens surten cada dia . (legal).......... Deixar de fumar és la decisió més ... A l’estiu la ... (rodó) els preus a l’alça. Fa una calor .......... (ull)..... La gallina ............. 4.......... Lèxic 167 ....... Amb una analítica li han detectat ................. Amb l’arribada de l’euro tots els botiguers han ....... Aquest matí ha vingut a treballar lívid i ...... 5............... (nus) bé la corbata! 4... La meva àvia és la ....... A cap nen no li agrada que l’.... (fondre) cada cop més de pressa. (fuet) el gos fins a deixar-lo exhaust....... Escriviu una paraula derivada de la paraula que hi ha entre parèntesis...... L’home va ..... (traça) amb la papiroflèxia........ 3............... m’agrada ........................... (seny) que he pres a la vida..... (dormir) una estona............................... 7........ No facis el .... ja hi trobaràs una solució tard o d’hora............. (set) de l’escola...... Com que no hem podat la prunera.... està tan ...................... 2......... (mirall) en l’art grecoromà................ Com que és tan .......... (coix). 8..... els diners es fan .................................. El neoclassicisme s’. 6. (branca).............. Quan està nerviós no para de .... 3................................................. L’........... Com a seqüela de l’accident li ha quedat una lleugera . 10...... 5............ 6.......... 2............. 9........ Després de dinar........ 10........... no t’hi ......... 9.................. (cos) de la sida...... 5... (mà) que ens hem quedat de pedra.............. Adjectius 1. (porta) de la finestra..........

. 7. 5..........ot -ell-arr-ol- 168 Lèxic . 8..... 9............... 14.. L’entrenador va demanar (humildat / humilitat) als jugadors després d’haver guanyat per 4 a 0.. El banc no ens ha pogut (garantitzar / garantir) la hipoteca que hem demanat.................ada carn.... La Xina està plena de ........ La societat (parisenca / parisina) ha acollit molt fredament la notícia de la visita del monarca.... Subratlleu la paraula adequada en cada cas.... 1... No trepitgeu les zones (enjardinades / ajardinades). L’habitant d’Alger s’anomena ...eria calç..................... Pensava en els dies passats i no parava (de turmentar-se / d’aturmentar-se).. 3. Les millors balladores de samba són les .............................. 6.. Les botigues (del raval / de l’arraval) tanquen més tard de les vuit................. 10.... 12.. 1.............ar embarb............ escriviu-hi el pseudoderivat.... Els que viuen a Igualada s’anomenen ....... Ompliu els buits de les paraules següents amb algun dels infixos que teniu a continuació... L’escola pública ha de ser respectuosa amb totes les (creences / creències) religioses.............. 4. 10........ Un habitant de l’Alguer s’anomena .... 5.....ets lladr....... La ciutat (emmurallada / amurallada) és molt interessant de visitar... 13. -er-ass-inpic.......... 7......... Dels habitants d’Hongria en diem .DERIVACIÓ Tema 1 4........ llet: corba: avortament: calb: llavi: cervell: fill: boca: jove: doble: 7........ Aquest estiu sí que posarem aire (condicionat / acondicionat) a casa. 15. A Tunísia viuen els ... 6. Les noies d’Alemanya són ... 5.....ar -oss-eg-iss-oll-an-arempat......eria clenx. He fet (tapissar / entapissar) les cadires amb la mateixa tela del sofà..... Les seves maneres (afeminades / efeminades) sovint li han portat problemes. Els ciutadans de Tarragona s’anomenen .. Ompliu els buits de les frases següents amb els gentilicis que hi corresponguin........... Al costat de cadascun d’aquests mots... Les pastes (alimentàries / alimentícies) sense gluten es poden trobar en botigues especialitzades. Els habitants de l’Iraq són .. Si vols elaborar un discurs ben estructurat...... 4.. 8. 3. Les entitats (financieres / financeres) que operen a través d’Internet ofereixen unes condicions molt bones....... 6............ada -ot-uss-etpell...... 9...................... No deixis anar bruscament (l’embrague / l’embragatge) si no vols que es cali el cotxe...ar-se sol.... 2................. 2. 11... fes-ne primer un (borrador / esborrany)...........

........ 8......... Cal que .............................às estir.aca cant.................................... Completeu les frases següents amb la paraula derivada adient..... 4.......DERIVACIÓ Tema 1 full.......................... (xerrar) que teniu! Aquesta situació és ........ut herb.................................. 3........ Vam visitar un . 7......... 5... (acceptar)................. la ..... La .................... 9.. (dolç) de la merenga.. Se m’ha espatllat l’.... 16................. Ens vam aplegar al refugi quan començava a ................................... 12......ó cany.ó pobr... 14....anyar cost.................à terr................ 1.......... (amarg) del cafè ni la ..... El diputat va proposar crear un fons estatal per ...... No li agrada ni l’.. La intel·ligència té els seus límits.........er xic. 10.. que no tenien el suport dels sindicats per l’..... 13... L’explosió de l’artefacte li va causar una ..... (lent) del trànsit va ser efectiu per als vaguistes..ella al......... (fosc).. 11.......ari esboj. (viure) a l’Àfrica l’han transformat en una altra persona....... (gros) del bidet................ (lloc) encantador dalt de la muntanya.. (tou) perquè el gat el trobi més bo....... 2...........a bord... 6.............. Quina .. Posa el pa a . (bellugar) que no para de fer .............. però la ... (dolent)............................ona embarb............. (ximple).. (sec) de mà i m’hauré d’eixugar els cabells al sol. (gran) del lavabo feia que el bany quedés més petit del que ja era. L’..... (sord) permanent..... (dret) aquesta situació si no vols tenir més problemes................. també........... (lleuger) la càrrega dels peatges..... Lèxic 169 ..... no.............................. La Cambra va demanar de ... (tèrbol) de les relacions..ament hort.at 8....... (curt) els pantalons................ 15.... Si m’ . És un nen molt ...ar gran...... els podré lluir a la festa.................. Les seves .... (suau) la prohibició d’entrar líquids als avions..

en els quals pluralitzem els dos elements: comtes-reis. b) Adjectius compostos Formació Substantiu + adjectiu o participi Adjectiu + adjectiu Exemple barra-sec. allioli. Amb la composició podem obtenir mots de diferents categories gramaticals: substantius. ja que no formem un mot nou mitjançant un afix. migpartir 170 Lèxic . capficats. vagons restaurant. sordmuts. substantiu + substantiu Afegirem la marca de plural solament al primer element: camions cisterna. autors-editors). hores punta. grecollatins. sinó que ho fem unint dues o més paraules que ja existeixen. c) Verbs compostos Formació Substantiu + verb Adjectiu + verb Exemple corglaçar-se. – Altres casos: compostos formats per juxtaposició o subordinació. adjectius. plats-i-olles. ciutat-estat decret llei. maldecap. collverd anglosaxó. autor-editor. esperit de vi Formació del plural · Si el compost s’escriu amb guionet o amb els dos elements soldats. capficar-se. paper moneda. capicua. cama-roja. panxacontent. a) Substantius compostos Formació Verb + substantiu Substantiu + adjectiu o participi o adjectiu + substantiu Substantiu + substantiu: – Compostos sintètics. comte-rei. maldecaps (excepte els compostos coordinats. indoxinès Formació del plural Sempre afegirem la marca de plural al segon element: bocamolls. guarda-roba celobert. si els dos elements s’escriuen separats: substantiu + adjectiu o participi i adjectiu + substantiu Farem el plural de tots dos elements: policies locals.Tema 2 MOTS COMPOSTOS La composició és un procediment que ens permet formar mots de manera diferent de com ho fem per la derivació. cuc de seda. Són els que tenen un significat que és la suma dels significats dels dos elements. cucs de seda. Es formen violentant la sintaxi i elidint elements que se sobreentenen. afegim la marca de plural al segon element: caça-recompenses. baix relleu aiguaneu. curtcircuit guàrdia civil. · En canvi. ferrocarrils. camió cisterna. curtcircuits. poca-soltes. baixos relleus. pèl-rojos. capgirar primfilar. alliolis. – Compostos coordinats. verbs i partícules. enllaçats amb la conjunció i o la preposició de i compostos sintagmàtics Exemple pelacanyes. grecollatí. sordmut. ferrocarril museu-arxiu.

sud-africà. anglosaxó. qui-sap-lo no-existència. plats-i-olles mà-llarg. audiovisual. escura-xemeneies. sotsarrendatari. perden l’accent quan són el primer element d’un compost. trenta-quatre. pèl-blanc. autor-editor b) Els mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal c) Els compostos repetitius i expressius d) Un petit grup de mots o expressions singulars e) El substantiu no-res i les combinacions de no+substantiu f) Els mots compostos en què el primer element acaba amb vocal i el segon comença amb alguna d’aquestes tres lletres: r. indoxinès. si s’escau. nogensmenys malgrat. exconseller. preromà.MOTS COMPOSTOS Tema 2 d) Partícules compostes Formació Adverbis Preposicions i conjuncions Exemple amunt. Escrivim amb guionet a) Els numerals compostos (ordinals i cardinals): hem de posar el guionet entre les desenes i les unitats i entre les unitats i les centenes (D-U-C) vint-i-cinc. sis mil nou-cents cinquanta. cardiovascular. comte-rei. enlaire. És a dir. adéu-siau. precristià. pengim-penjam. gairebé. perquè El guionet L’ús del guionet afecta els mots derivats per prefixació i els mots compostos. més-dient museu-biblioteca. tres-cents. pit-roig. penyasegat. nyigui-nyogui. Lèxic 171 . set milions vuitanta mil dotze nord-americà. mil sis-centes noranta-vuit. en què el significat del mot és la suma dels significats dels elements que el formen Escrivim sense guionet a) Els mots constituïts amb prefixos arximilionari. sinó. pertot. sudoest baliga-balaga. tot i que els mots àudio i físic s’accentuen. cinc-en-rama. tanmateix. vicepresident. no-alineament barba-roig. nord-est. ultraconservador. trenta-nou mil set-cents quaranta-tres. cama-sec. sobretot. Vegem quins s’escriuen amb guionet i quins no. poti-poti. xino-xano abans-d’ahir. alhora. avall. daltabaix. dos-cents seixanta-vuit. socioeconòmic b) Els mots construïts amb formes prefixades acabades amb o En aquests mots només posem l’accent en el segon element. no-violència. es produiria una lectura errònia o una grafia impossible h) Els mots compostos en què el primer element du accent gràfic i) Els compostos coordinats (substantiu + substantiu). cara-rugat. s o x g) Els mots compostos en què. pseudoderivat fisicoquímic. para-xocs pèl-llarg. si no poséssim guionet. proxinès. catalanoaragonesa.

.... . cel b. avar c... acidesa d.... com la resta de mots....... .000) euros....... .. ...... Relacioneu les paraules de la primera columna amb el significat que els correspon de la segona................................... 7...... 4....................... però.......... .. quilòmetres. 3... blau poca guarda gira mig cel grata boca adéu pela cerca + marí a..................... 6.... solta d. sol i........................... ...... escrupolós en el menjar j................ Quantes ovelles teniu al ramat? N’hi tenim . Abans aquest pis valia ............................................. indecís h................ obert c.................... tipus d’ocell i............. 8...... 4...... 3................. vagabund e..................... Formeu paraules compostes a partir dels elements de les dues columnes........................................................................... ...... roba h.... però ara ja costa ..... 2. 8... Aiguafreda Bellpuig Vall-de-roures Mont-roig Torregrossa Bell-lloc Palau-solità Puig-aguilar Vila-real Vila-rodona Puig-reig Font-romeu u EXERCICIS 1.. 7.... baralladís 2........ 2.......... 5...... gandul g.... dia f........... hi tenim .......... 6..... moll j................................................ 9....... . 1.................... 5. 172 Lèxic . D’aquí a València només hi ha (380) .............. (52........... canyes g........... visionari f........................... 10............ també segueixen la regla del guionet.. 10.......................... (490.........................MOTS COMPOSTOS Tema 2 Finalment cal recordar que els topònims...160...... 3.............. (23) xais. 9......... 1....................................................... Escriviu amb lletres les xifres que teniu a continuació................. a més..... siau blau marí .000) pessetes..................... esquenadret escanyapobres cagadubtes llepafils somiatruites ventafocs pica-soques busca-raons rodamón coragre a.............. ................. ................................. criada b......... (248)......... bregues e.............................

Vila+nova. adéu+siau. 8.MOTS COMPOSTOS Tema 2 4. No oblideu d’escriure el guionet quan calgui. Es troben en un cul de sac. nord+oest. 9. col+i+flor. Fer la garagara. Ens passaran un àudiovisual. mata+rates. 7. Mont+roig. Han signat un pacte de no agressió. 3. para+llamps amb guionet sense guionet 5. Corregiu les expressions que trobareu tot seguit. ex+marit. anti+religiós. 10. ciència+ficció. 6. sud+africà. penya+segat. Escriviu correctament les paraules que teniu a continuació a la columna corresponent. 2. L’han escollit vice-conseller. És una botiga de vetes-i-fils. barba+ros. Lèxic 173 . Selecciona el programa de pre-rentat. bes+nét. 4. Vila+seca. boca+badat. El vent ha arrencat el pollancre de soca rel. cama+tort. històrico+físic. escura+dents. Va quedar boca-badat. Van arribar abansd’ahir. Corona catalano-aragonesa  Corona catalanoaragonesa 1. 5. barrim+barram.

Per exemple. Passa el mateix si no tenim present en quin registre parlem (més formal o més col·loquial). casament i noces són sinònims: Va assistir a les noces del seu cosí. cosa que es mostra per la presència de recursos lèxics com el de la sinonímia i l’antonímia. sense tenir en compte el context:  Enguany han augmentat el complement de fertilitat dels funcionaris. Va assistir al casament del seu cosí. Antonímia Un antònim és un mot de sentit directament oposat a un altre.Tema 3 SINONÍMIA I ANTONÍMIA Una de les qualitats d’una llengua és la seva riquesa i varietat. un jove pot dir als seus amics: Es va cruspir tota l’amanida. Sinonímia Dues paraules són sinònimes quan tenen el mateix significat. O bé: Es va menjar tota l’amanida. els sinònims són paraules que expressen el mateix significat. doncs. La productivitat de la terra influeix en el preu de venda. el lloc on ens trobem o la persona a la qual ens adrecem. En resum. no és gaire freqüent que es puguin usar indistintament en una mateixa situació. per exemple. ja que generalment no són intercanviables. l’ús correcte dels antònims sempre depèn del context. Vegem-ne un exemple: ric És un home molt ric. és inimaginable que sentim en un mitjà de comunicació: Els assistents a la boda reial es van cruspir tots els canelons. El sinònim ens serveix per precisar més el significat d’allò que volem expressar i normalment el context ens ajuda a triar la paraula adequada. En canvi. Però vegem què passa si les fem servir indistintament. però que hem d’utilitzar depenent del context. Per exemple. que encara que dues paraules comparteixin el significat. 174 Lèxic . però.  Enguany han augmentat el complement de productivitat dels funcionaris. De la mateixa manera que passava amb els sinònims. Cal tenir en compte. pobre És un home molt pobre. fertilitat i productivitat són paraules sinònimes en determinats contextos: La fertilitat de les terra influeix en el preu de venda. Així.

S’ha celebrat un judici ràpid. simètric higiènic legal  asimètric  antihigiènic  il·legal u EXERCICIS 1. il fan que el mot derivat tingui un significat contrari al primitiu. -dis. -anti. Feu el mateix amb els antònims. lent El tren va anar molt lent.SINONÍMIA I ANTONÍMIA Tema 3 ràpid El tren va anar molt ràpid. -des. emocionar equívoc grolleria esponerós eteri aixoplugar vigilar pignorar negligir cortesia asserenar clar marcit desempenyorar desemparar corpori Lèxic 175 . Aparelleu els sinònims que trobareu a continuació. llord minso gat dominar estable gos timó gasiu brida estrada farigola greixós tarima moix exigu avar regna ca comandar quadra 2. En determinats casos. -in. prefixos com -a. Alguns antònims es formen afegint un prefix al lexema. -im. Per tant. En canvi: S’ha celebrat un judici lent. difícilment podem encertar el contrari d’un mot sense un context mínim que ens orienti.

desconeixença. 1. coneixença. rabassut. L’enriquiment d’una part de la població és cada vegada més evident. altívol. incapacitat. idiotisme. Va quedar restablert el servei de rodalia. Feu una frase amb cadascun d’aquests falsos sinònims en què quedi clar el significat. menut. Classifiqueu els adjectius següents en dos grups segons si són sinònims d’alt o de baix. boterut alt: baix: 4. 3. Els dies festius ens aixequem a les vuit. incultura 6. nan. 176 Lèxic . 4. petit. analfabetisme. soberg. Els Mossos d’Esquadra el van empresonar. Aquella casa té un preu assequible.SINONÍMIA I ANTONÍMIA Tema 3 3. ciència. 6. camacurt. airívol. 5. enlairat. ignició. Digueu quin dels mots següents poden ser sinònims d’ignorància. Aquell cantaire té un to de veu molt agut. encimat. Busqueu un antònim del mot en negreta de les frases següents. 2. acimat. plànol/planell: dofí/delfí: cataractes/cascades: data/dada: trànsit/tràfic: abonar/adobar: 5. saviesa. inòpia.

extrem... Punta de terra que entra mar endins. s’escriuen de la mateixa manera (homògrafs) o es pronuncien igual (homòfons). de la teulada té força goteres... el canal / la canal a) .. d’una cosa. pop música mol·lusc tira de roba que serveix per embolicar alguna ferida vas sanguini bena vena u EXERCICIS 1.. Feu dues frases en què cadascun d’aquests mots polisèmics tingui un significat diferent. b) .. que són mots de significat coincident.. d’Urgell té les reserves garantides per la campanya d’enguany. a diferència dels sinònims.. però.... Tots ells. Punta. Fixeu-vos que la paraula cap té diversos significats: cap Part superior del cos d’una persona o animal... de manera purament casual. Hi ha paraules que canvien de significat si les usem en masculí o en femení. Homonímia És la propietat que relaciona dos mots que. En tots els casos cap designa la part superior d’una persona o animal.. però tenen significats diferents. 1. també la part superior o que sobresurt d’una cosa.... tenen algun tipus de relació. braç: cinta: ploma: taula: cort: 2. Ompliu els espais buits amb la forma adequada. i per analogia.. Lèxic 177 ..........Tema 4 POLISÈMIA I HOMONÍMIA Polisèmia Els mots polisèmics són mots que tenen diversos significats en funció del context en què els utilitzem. especialment l’extrem superior..

.. va dir que anéssim a comprar flors i també . córrer evacuar vomitar 4... Lleida a menjar caragols...... b) . vols ...... que se sentia era insuportable..... vols provar .......... Indiqueu quin significat té en cada cas tenint en compte el context.... 4...... escau enlletgeix escurça 178 Lèxic .... anat . no justifica els mitjans. b) El curs ha arribat a ...... et regali? 3. té les mànigues massa llargues....... b) ..... Empleneu els buits amb la forma adequada. és aquell article que trobem a l’inici del diari.................... un editorial / una editorial a) . haurem de canviar la pila....... circula condueix uneix 3............. puntera en la publicació de textos legals....... 1......... li anava massa ràpid i el metge va decidir ingressar-lo...! Això és una meravella.....POLISÈMIA I HOMONÍMIA Tema 4 2....... Què /que . . Cada frase d’aquest exercici conté el verb anar........ el pols / la pols a) Vam treure ................ Aquesta camisa li va malament... 3......... La Isabel va pels quaranta.......... dels mobles després de les obres. el pudor / la pudor a) Cal que respectem . L’alimentació el fa anar de ventre cada dia. Ha / a . 5...... b) Demà tanca les portes ... Hem / em La meva mare . El rellotge no va.......... el fi / la fi a) . 3.. no? 4.......... 1...... 4. arrenca apunta funciona 5..... comprat algun arbust. o / oh / ho .......... d’aquella persona. té s’acosta celebra 2....... Han tallat la C-13 que va a Tremp per esllavissades........ 2...

amb l’objecte de en/per consideració a. amb més motiu. altrament. pel que fa a. i encara més a mitjan (setmana. tenint en compte. bé perquè se’n fa un mal ús perquè no se’n coneix la grafia o el significat. per raó de. a l’efecte de.). Les locucions Una locució és un grup de paraules que té el valor semàntic o sintàctic d’un sol mot. segle) *arrel de *a ser possible *a tal efecte *a tenor de *al fi i al cap *al menys (al menos) *amb major motiu *degut a *del contrari *donat que *en ambdós efectes *en ares de *en atenció a *en balde *en base a *en el seu cas *en el seu defecte *en el seu moment *en lo successiu *en ordre a *en quant a Correcte amb l’objecte de. com a mínim amb més motiu. Incorrecte *a l’objecte de *a major abundament *a mitjans de (setmana.. estiu. Ja hem tractat algunes locucions en l’apartat dedicat als connectors (a continuació. pel que es refereix a. a fi de. si pot ser a aquest efecte. segle) arran de si és possible. endebades a partir de. amb la intenció de. pel que fa a. bé perquè són diferents del castellà. per raó de en cas contrari. en virtut de. any. d’altra manera atès que. amb relació a Lèxic 179 . Això s’aconsegueix utilitzant diversos recursos lingüístics. que sol anar precedit d’una preposició o d’una conjunció. en relació amb. en endavant amb vista a. amb la finalitat de a més a més. segons. sobre la base de. si no. d’acord amb. a fi de. tenint en compte. si es produeix si no n’hi ha. maig. any. amb més raó a causa de. ja que. tenim la necessitat d’incorporar elements que cohesionin el discurs i li donin un caire de genuïnitat. debades. quant a quant a. unitat i coherència.. atès al cap i a la fi almenys. amb aquesta finalitat atès el tenor de. quan serà el moment d’ara endavant. si més no. maig. si no. Ara en veurem unes altres que sovint generen confusió. quan no n’hi hagi al moment oportú.Tema 5 LOCUCIONS I FRASES FETES A mesura que anem tenint integrades les estructures gramaticals d’una llengua. a causa de. considerant si s’escau. considerant. per causa de. amb aquesta finalitat. perquè a ambdós efectes amb la intenció de. estiu. si es dóna. entre els quals trobem les locucions i les frases fetes. per esguard de en va. d’una banda.

tret d’això.. sens dubte. Difícilment es pot traduir literalment d’una llengua a una altra. ser) b) Per noms (lloc. a la tarda per descomptat. a la bestreta. per la tarda *per suposat *sempre i quan *si a cas *si procedeix a un sol efecte com més aviat millor al més aviat possible això no obstant. llevat d’això al matí. Sol tenir un valor metafòric i un to sovint popular i exagerat. tenir.. menjar) a) Per verbs Amb el verb anar anar de bòlit anar en dansa anar just anar a remolc anar a mal borràs anar pel bon/mal camí anar-se’n del cap anar amb peus de plom anar peix anar a preu fet anar a la seva anar de corcoll anar de tort anar de cul anar com l’anell al dit anar amb el cap ben alt anar amb el cor a la mà anar amb el lliri a la mà anar pengim-penjam anar fent anar mal dades anar de boca en boca anar a escampar la boira anar de vint-i-un botó anar-se’n amb la cua entre cames anar amb una sabata i una espardenya 180 Lèxic . persones i animals. L’ús d’aquestes frases és molt freqüent en les converses col·loquials per donar expressivitat. el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels mots que la formen. no obstant això. Fixeu-vos en la frase feta bufar i fer ampolles: evidentment el seu significat no es correspon a la traducció literal castellana soplar y hacer botellas.LOCUCIONS I FRASES FETES Tema 5 *en un sol efecte *lo més aviat millor *com més aviat possible *el més aviat millor *quan abans millor *no obstant *pel contrari *per adelantat *per anticipat *per lo demés *pel matí. ja que hi ha una expressió genuïna castellana amb aquest sentit. A continuació us presentem dues possibles classificacions de frases fetes: a) Per verbs (anar. no obstant (. al contrari per endavant. naturalment sempre que si de cas.) per contra. fer. haver. espontaneïtat i originalitat. coser y cantar. anticipadament fora d’això. estar. si per cas si escau. si és procedent Les frases fetes La frase feta és una expressió que té una forma fixada i invariable.

LOCUCIONS I FRASES FETES Tema 5 Amb el verb fer fer l’efecte fer volar coloms fer-ne un gra massa fer patxoca fer els ulls grossos fer-ne cinc cèntims Amb el verb tenir tenir cara i ulls tenir bon ull tenir coll avall tenir cops amagats tenir la butxaca foradada no tenir sang a les venes tenir el cor de pedra tenir l’edat del si no fos Amb el verb ser no ser ni carn ni peix ser un corcó ser tot cor ser de bona pasta ser tot ulls ser del puny estret ser llarg de dits ser època de vaques grasses ser un orgue de gats ser un os dur de rosegar ser una mala peça ser un peix gros ser de la màniga ampla/estreta ser la mare dels ous no ser d’aquest món ser del morro fort ser lleig com un pecat ser un tros de pa tenir dos dits de front tenir el pap ple tenir fums tenir un os a l’esquena no tenir pèls a la llengua tenir el cap a quarts de quinze tenir la mà foradada tenir sang d’orxata tenir la vista als dits no tenir cor de tenir una bena als ulls tenir un budell buit no tenir ni cap ni peus no tenir un pèl de + adjectiu tenir cua de palla tenir el cul pelat fer el paperot fer Pasqua abans de Rams fer tronar i ploure fer-se l’orni fer pudor de socarrim fer una cara nova fer-la petar fer un cop de cap no fer el pes fer llufa fer el cor fort fer cara de pomes agres b) Per noms Llocs haver-hi camp per córrer remoure cel i terra semblar can seixanta caure del cel voler la lluna en un cove estar a la lluna de València venir de l’hort voler tocar el cel amb la mà ser una cort de porcs Persones i animals donar gat per llebre haver-hi quatre gats esvalotar el galliner ser l’ase dels cops estar com gat i gos ser cornut i pagar el beure Parts del cos cames ajudeu-me no badar boca m’ho diu el cor treure la son de les orelles treure les ungles córrer de boca en boca pagar amb la cara tenir-ho coll avall fer dentetes no tocar de peus a terra ballar pel cap mossegar-se la llengua estirar més el braç que la màniga sortir fum pel cap deixar amb un pam de nas costar un ull de la cara ser el braç dret d’algú venir d’un pèl Lèxic 181 .

.... 5.. 7.... 10... ............ Caure la ...................... Tancar la porta als ................... a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) el més calent és a l’aigüera arribar a misses dites agafar amb els pixats al ventre treure’n l’entrellat fer la viu-viu aixecar la camisa haver begut oli treure foc pels queixals no posar-se pedres al fetge fer mans i mànigues 1. tocar...... passar. Arrufar el ......... indignat agafar (algú) desprevingut trobar-hi la solució no haver-hi remei 182 Lèxic . ...... 3.. 9... 6...... 12............ Estar amb l’aigua al ......... avall..... 3.......... 13.. 4....... .................... Relacioneu les dues columnes... -ne cinc cèntims............... de vergonya..... ferro......... 2............. i ... Fer . les cireres.. tenir........ fer.... Completeu les frases fetes següents amb el verb apropiat........ de taca d’oli.. Tots els mots que hi falten són el nom d’una part del cos.... ni quarts ni hores.. grossos...... . buidar...... .. 2....... Ompliu els buits d’aquestes frases fetes amb el mot adient............. 7.................... corretja......... 8.... Tenir dos dits de ........ No ...... 4...... a mal borràs..... 6....................... 3............. Ésser tot .......... enganyar....... ensarronar anar tirant fer tard no haver-hi res preparat esforçar-se molt ser despreocupat i tranquil estar irritat.... .... . ésser 1.......... un pet com una gla....... Fer els ... can seixanta... 9... 8. ... anar.. .LOCUCIONS I FRASES FETES Tema 5 Menjars fer botifarra ofegar-se en un got d’aigua ser figues d’un altre paner remenar les cireres ésser una bassa d’oli tallar el bacallà no poder dir ni fava pesar figues acabar abans el pa que la gana fer cara de pomes agres ser de pa sucat amb oli haver-hi més dies que llonganisses u EXERCICIS 1....... pa a l’ull..... . Dur-ne una de ....... .... en orris.. ./les ....... Estirar-se els ............................. 10........ de corcoll......... 2.. Ficar-se entre ........... remenar... 11. torrat......... 5............. el pap................................ . Treure el fetge per la ..... 14.. Tenir ........

. Els convidats van poder atipar-se amb el dinar que els havien preparat. sinó que el vestidet era el regal de la seva àvia. i aquell vestidet garantia amb escreix l’èxit de la comesa. en sentir això... Va fer-se passar per coix per poder seure a l’autobús................... Un mes abans del gran dia la Teresina va anar a triar el vestit d’en Bernat..... El nen havia de fer goig el dia de la seva presentació en societat. Fa molts anys que ens coneixem i ja . Era molt car........ Una setmana abans del gran esdeveniment.. gratar-se la butxaca a cor què vols fer un cop de cap menjar del mateix plat fer patxoca haver-hi mala maror va treure foc pels queixals treure el ventre de pena no estirar més el braç que la màniga l’havien deixat amb un pam de nas li va donar carbasses valia un ull de la cara des que en Judes era fadrí i sa mare festejava Lèxic 183 . 6....... No ho puc suportar.. 5.... .. remoure cel i terra 1.... saber-la llarga.... La Teresina. Ja t’ho diré quan els nens no siguin davant....... Viu com un rei....... a cor què vols. El gran dia va arribar i en Tomàs i la Teresina van celebrar el bateig amb tots els luxes imaginables... però no era ella qui havia de pagar.... .............. haver-hi roba estesa.......... picar ferro fred... i com diu la dita: a la taula d’en Bernat..... treure de polleguera............ 10.... no hi és comptat. Havien d’anar amb compte de no gastar més del que els permetien els ingressos.... és ... saber de quin peu calçar............ Es va enamorar d’un vestit de somni: era tot blanc............. 2..... Li costa ... 4......... Vaig passar per davant del Liceu i tothom anava molt mudat.LOCUCIONS I FRASES FETES Tema 5 4..... 9. Llegiu-lo atentament i substituïu aquestes expressions per la frase feta corresponent que us proposem a sota.... dels quals que no sabien res des de feia molt temps... tenir mala peça al teler.......................... es va enfadar molt perquè l’havien defraudat.. .... La seva malaltia és crònica............. amb un faldó ple de brodats i una gorreta d’angorina..... En Tomàs i la Teresina havien preparat amb molta cura el bateig de l’últim dels seus fills: en Bernat. l’Elvira va trucar a la seva cosina i li va refusar la invitació...... però a la Teresina li feia molta il·lusió veure’ls perquè havien estat molt amigues amb la seva cosina Elvira.. Fins i tot van convidar els parents d’Ulldemolins................. ! No em regala mai res......... 8.... Des de llavors va haver-hi desavinences entre les dues cosines..... Per molt que li ho demanis.. Quina expressió podríeu col·locar al costat de les frases següents? Trieu-les dins d’aquesta llista....... 5.......... qui no hi és........ aquest garrepa... per aconseguir-te una entrevista amb en Woody Allen............... 7. anar de vint-i-un botó...... Em .. no aconseguiràs que t’ho rebaixi......... He . rascar-se la butxaca... Ja m’agradaria viure com ell... Ara ... El metge li diu que ......... 3.. Al text següent hi trobareu un seguit d’expressions subratllades.. que jugui amb el menjar.. Per això van decidir-se i van convidar una pila de gent.. però volien que el petit tingués una gran festa de benvinguda............

degudes a la llarga tradició que té el castellà en aquest àmbit. el que fem és usar erròniament una forma catalanitzada del terme castellà per desconeixement del corresponent en català: *plaç  termini *ganàncies  guanys *atrassos  endarreriments *averiguar  esbrinar O traduïm literalment al català el terme en castellà sense pensar que els significats en una i altra llengua poden variar: *ostentar (un càrrec)  exercir.Tema 6 BARBARISMES Un barbarisme és un mot o una forma de dir forasters. en català diem mentider i mentida. A més a més. La utilització d’aquests mots és una errada que cal evitar sempre. sovint són originades pel manteniment de la grafia castellana en mots en els quals la grafia catalana canvia: *renta  renda *tasa  taxa *aclarar  aclarir *decanat  deganat D’altres vegades. usats dins d’una llengua que ja té mots propis per expressar la mateixa idea. Quant a les incorreccions lèxiques. oncle i malaltia. *embustero ve del castellà embuste. anar-se’n caure haver de. Altres mots com *enterar-se. darse cuenta irse caerse tener que     *donar-se compte *anar-se *caure’s *tenir que     adonar-se anar. *tio o *enfermetat també són barbarismes. ja que el català posseeix les formes pròpies assabentar-se. desenvolupar *contemplar (una llei)  establir Quant al calc de les formes castellanes. en català també trobem altres tipus d’incorreccions que tenen l’origen en el calc de les formes castellanes corresponents. Per exemple. cal que Barbarismes de l’àmbit jurídic A banda dels barbarismes de la llengua general. a continuació en teniu alguns exemples molt habituals: *a bocajarro *a mig plaç *acús de rebuda *busca i captura *cabre recurs *de la seva classe       a boca de canó a mitjà termini acusament o justificant de recepció crida i cerca poder interposar recurs que correspongui 184 Lèxic . en el llenguatge propi de l’àmbit jurídic català també es cometen algunes incorreccions de lèxic o de calc de les formes castellanes.

Han col·lisionat quatre vehicles a l’AP-7 i això provoca cues quilomètriques. La princesa va deslumbrar tothom amb la seva elegància. Diumenge vam anar als aiguamolls de l’Empordà per lliberar un exemplar de xoriguer. És un producte garantitzat per la Unió de Consumidors de Catalunya. Senta’t a la cadira i no et moguis. 14. 8. 23. Serien les onze del matí quan va arribar la comitiva. 16. No han aclarat encara qui va trencar el gerro de la veïna. Les frases següents contenen formes verbals defectuoses. 17. 9. com més aviat millor jutjat penal per endavant. Saboreja bé aquest ànec amb peres! Van reemprendre les negociacions tot i que la situació no els era gens favorable. Després de molts esforços han conseguit anivellar la paret mestra amb els envans. 7. Aquest grup composa les seves pròpies cançons. 18. Els problemes de la població s’han agravat després de l’últim terratrèmol. Trucarem a un jardiner perquè ajardini el pati de la comunitat de veïns. 19. 2. Subratlleu-ne la correcta en cada cas. 4. Enmig de l’actuació va oblidar la lletra de la cançó i va haver d’improvitzar. 21. 15. 22. La implantació va permetre remediar la sordesa del nadó. Més val que col·loqueu alguna cosa a terra per amortiguar la caiguda. anticipadament sala civil via de constrenyiment u EXERCICIS 1. Les estadístiques no reflexen la proporció real de població aturada. 6. Dels parells de paraules que teniu a continuació. M’ha decepcionat molt el discurs que va pronunciar el director. L’Ajuntament recauda més de tres milions d’euros en concepte de multes de trànsit. S’ha empenyat a comprar-se un cotxe nou i no la traiem d’aquí. La dinastia dels Trastàmara va reinar durant gairebé dos segles consecutius. 3. El van nombrar cap de partit després dels últims resultats electorals. 11. bedel revenja cascada vèrtig bolsa imprenta otorgar esdeveniment bahia bidell revanxa catarata vertigen borsa impremta atorgar aconteixement badia maragda raval angústia ausent motxilla intricat escurçó ancla encens esmeralda arraval angoixa absent motxila intrincat víbora àncora incens 2. 24. No han pogut evaluar encara els danys del cicló a la regió. 12. 5. Lèxic 185 . una és un barbarisme i l’altra és la correcta. Esmeneu-les.BARBARISMES Tema 6 *en la major brevetat possible *jutjat del penal *per anticipat *sala del civil *via d’apremi      al més aviat possible. Hem aplaçat la signatura del conveni fins a nou avís. 26. 25. 10. 20. Hem de desembolsar el 25% del préstec en el termini de dos anys. Tenim que parlar seriosament quan tornis a casa. 1. 13. a la bestreta.

......BARBARISMES Tema 6 27..... 28..... Esmeneu-les...... 12... 22... Les frases següents contenen expressions defectuoses. El client que acaba de marxar ha tingut la cara de no pagar la consumició.. Per lo menys endreça l’habitació abans de marxar! S’ha de presentar un certificat expedit pel metge de cabecera.. .. Les Spice Girls van cancel·lar de repent la seva gira al Canadà...... 9... ......... Ojalà se’n surti........ 4... .. 10.. ..... Els meus cosins veranegen cada any a la Vall d’Aran....................... 13. 16. 25......... membrillo melena promig sèquit redada xispa embrague cansanci alquitrà xubasquero .. ..... El crim va succeir a les immediacions del polígon...... Hem medit l’habitació i el llit que hem comprat no hi cap.... L’empresa ha trasladat la seu central a Madrid.. 1.. Quin susto quan vaig veure aquell energumen que girava cua cap a nosaltres! Els organitzadors van negar cap tipus de xanxullo en el concurs d’Eurovisió. . no sembla gaire probable........................ 17..... 27. La Berta ha tardat sis anys i pico a acabar la carrera.. 186 Lèxic . 5.... 15... Hi ha que preparar dinar per a tots....................... . 29... ....... Vull un bitllet a Barcelona d’ida i vuelta.. No et juntis amb aquests brètols perquè tindràs problemes............ 2....... Durant l’entrevista li van preguntar quin creia que era el colmo de l’elegància.... Les seves amenaces semblava que anaven en sèrio....... però..... I ara farem la pregunta del milló.. 6.. En aquesta oficina tothom treballa a destajo........... 11. enfermetat matitzar panyal sombrilla orquesta Alemània amortiguador rejilla avestruç vanguàrdia .. 18. ........ ... Menys mal que han arribat reforços! En ves d’anar a treballar se n’anava al bar amb els amics..... 30.................... Quina mala pata que heu tingut amb aquest cotxe! En aquests magatzems s’hi pot comprar al per major......... 20. 23. L’equip va ser l’hazmerreír de la lliga després d’anar primer durant tota la temporada.. Escriviu la forma correcta al costat dels barbarismes següents.. Per suposat que hi anirem............. 21. 4.. Quins modals els d’aquest polític! Ojo amb els passos de vianants......... ... 7. Com sempre paguem el pato els mateixos.. 8... .. .. .. 19. El fi de setmana passat vam estar a l’hotel que ens vas recomanar. .... 24. 14.. . 30.. a Austràlia. .. 28... No ha tingut cap reparo a dir-li el que pensava.. 26............ En resumides comptes: no hem arribat a temps al teatre... 3.. 3. . Quin xollo aquest frigorífic! Dóna un vistasso als nens mentre surto a comprar el diari....... És precís que aneu amb compte amb els revolts.. 29............

. En Martí ha anat a tirar la basura al contàiner... La finura no és un dels seus millors atributs quan es posa fet una fiera. 7. 21. 19. 13..... 26..... Cal profunditzar en els problemes derivats dels altibaixos del mercat de la vivenda...... Aquest any l’equip fitxarà dos noves jugadores de la cantera.. 28...... Hi ha hagut una avalanxa de queixes después de publicar-se el decret.... Està agobiat perquè l’han acribillat a preguntes durant la presentació.......... 3.. . En l’accident de tràfic es van veure implicats cinc vehicles. però el postre és excel·lent.. Deletreja’m aquesta paraula. Ha fet un pedido de pastes alimentícies que rebassa el pressupost inicial. Han hagut d’aplaçar la tornada perquè els avions no podien despegar pel mal temps.. 27.. 2. 16. 30. Ahir em vaig caure enmig del carrer i ara m’ha sortit un bulto al cap. 6..... 17.. El reo no va suportar la pressió mediàtica i es va suïcidar. 22..... ara l’hauran d’operar de catarates....... ........... 6...... 29. 15... Tingues cuidado amb les píldores per dormir.... He deixat els planos de l’ingenier a sobre el respaldo del silló. .. Lèxic 187 . Se m’ha tumbat una bandeja plena de peladilles. Tot i portar el dinar en una fiambrera. 14.. 9.... 4... Els fets es van desarrollar molt a prop de l’aduana. 1.... que encara va amb muletes.. En les frases següents hi ha tot un seguit de barbarismes. he hagut de calentar-lo al microondes. En les frases següents trobareu barbarismes propis de l’àmbit jurídic..... 1. 10.. Per culpa d’aquesta pluja asquerosa he acabat empapada aquesta tarda....... Estan traient la grassa de l’alfombra amb un producte importat d’Inglaterra. El fallo de la sentència no era prou clar i per això hi vam recórrer... L’han condemnat per assassinat amb l’agreujant d’alevosia.....BARBARISMES Tema 6 adoquins cisne camarer escuet paulatinament . 24. . 2....... Encercleu-los i escriviu el mot correcte..... 25.. 3.... Hem hagut de fer dos alardes en sis mesos. Va agafar la curva a massa velocitat i es va empotrar a una farola. 6. .. ... Encara no t’has enterat que no li agraden els ous fregits? Després d’una festa assombrosa pel lujo dels assistents no va quedar res de cava... Han reanudat el suministre d’aigua després del reventon a les canyeries... El contracte de compraventa conté defectes de forma que l’invaliden... 11. 12. 5. . Li van fer una despedida de soltera que no olvidarà mai.... El jutge decà va ser entrevistat pel principal diari comarcal.. 4. El desahuci de l’inquilí es va produir sense alteracions d’ordre importants.. Apreta el botó dret del ratolí si vols aumentar el tamany de la lletra. 5..... 7. A la meva tieta.. cordillera crucigrama cautivar casera pertenència ....... Tinc l’hombro mig dislocat i el cos adolorit per les agulletes... És llògic que la gent no vulgui consumir carn de mono o de serp als restaurants... L’escudella era un pèl sossa.. 23. 5.... no logro entendre què em dius. 8. 20. L’aeroplà es va estrellar per un fallo en la palanca de mando.. 8.. 18. .. Han conseguit una bona financiació per comprar-se l’ordenador... Encercleu-los i escriviu el mot correcte.... Pel seu cumpleanys li van regalar un anell amb un brillant de vint-i-quatre quilats.....

10. 6. El judici es va reanudar després d’haver fet fora de la sala alguns testimonis. A l’altressí l’advocat interessava que s’admetés l’informe mèdic com a prova. 7. 13. busca i captura: a bocajarro: en la major brevetat possible: allanament de morada: entrada i registre: via d’apremi: baix advertiment: donar-se per enterat: acós sexual: guàrdia i custòdia: 9. 4. Escriviu la locució o frase feta correcta al costat dels barbarismes següents. 1. 8. 188 Lèxic . L’acusat no va mostrar arrepentiment durant la declaració. En aquest expedient no obren els informes pericials. 11. es té que condemnar la demandada. Substituïu les expressions incorrectes de les frases següents per la pròpia en català. 13. 2. 5. El règim de visites s’ha de decidir de mode que no perjudiqui el menor. L’advocat de la defensa va demanar al jutge que aclarés la sentència. és procedent imposar les costes a la demandada. Cal practicar les diligències precises per aclarir els fets. L’imprès ha d’anar signat i sellat pel secretari judicial. Van demanar a la gestoria que aplacés la signatura del contracte. 12. 10. S’han atrassat en els pagaments i ara els reclamen uns interessos excessius. 12. 2. L’encausat ostenta el càrrec d’administrador de l’empresa. Les frases següents contenen formes verbals defectuoses pròpies de l’àmbit jurídic. El Còdig penal estableix penes de fins a cinc anys de presó per aquest delicte.BARBARISMES Tema 6 9. Li haureu de comunicar que ha agotat el termini per interposar recurs. 14. El pleit es va resoldre per acord entre les parts. Ha demanat que el ressarceixin de les pèrdues sofertes. 8. Li perdonaran la pena sempre i quan faci efectiu el pagament en el termini establert. 1. cal ajustar-se al que prescriu la llei. La decisió del tribunal es pot complicar degut a les contradiccions de les parts. 3. En quant a la petició de la denunciant. 4. La policia encara no ha averiguat on s’amaguen els delinqüents. 7. L’accident es va produir quan la víctima intentava adelantar un camió. 6. La parella demandada es troba en paradero desconegut. Cal complimentar la sol·licitud per tenir dret al subsidi. 15. 14. Atesos els fonaments de dret exposats. 3. Arrel de la denúncia no el van veure més per la llibreria. Esmeneu-les. Els acreedors el perseguien pels deutes contrets pels fills. 15. 5. Conformement a l’establert per la llei. Ha sol·licitat un anticip i no l’hi han concedit. Van preferir pactar prèviament amb la part contrària en ves d’arribar a judici. 11. 9.

... (emplaçar / citar) perquè es presentés al Jutjat en el termini de cinc dies................... (informe metge / informe mèdic) no confirma que li hagin quedat seqüeles psicològiques........................... (trànsit / tràfic) d’estupefaents és un delicte perseguible d’ofici....... El delicte de malversació de .. El jutge ja ha dictat la interlocutòria d’............. (cadastre / catastre) a comprovar la inscripció del pis que vull comprar.... 2...........BARBARISMES Tema 6 10..... 11.. 8.......... L’advocat ha de .. L’... 1.. Cal afixar l’edicte al . 4. (acusament de rebuda / acusament de recepció)............... (borsa / bossa) de treball amb poques expectatives que el cridessin.. 10. El ......... 12....................... 3... (tauler / taulell) d’anuncis del Jutjat..................... 13........ (solventar / resoldre) els defectes de forma de la seva demanda. La llei no .............................. El declaro incapaç i en ....... 5.......... 9... He anat al ................ He tramès el correu amb .................. (contempla / estableix) la falta de lesions dins la categoria de delicte.. (cabals / cabdals) públics afecta els funcionaris en l’exercici de les seves funcions.... Lèxic 189 ... 15..... 7........... (esdeveniments / aconteixements) desgraciadament es van precipitar................................. Es va apuntar a la .... Tria de les frases següents l’expressió correcta.............. (L’acord / La decisió) del jutge beneficiava clarament els interessos de la menor... (assenyalaments / senyalaments). ..... Avui és un dia amb molts ........................ La van ..... (apertura / obertura) del judici oral.. (nomeno / anomeno) tutor el seu fill petit per considerar-lo la persona més adequada per desenvolupar el càrrec.............................. Els ................. 6.......... 14...................

... dades/dates El científic va aplegar totes les ............................. d’aquesta roba per fer una brusa a la meva filla..Tema 7 PROBLEMES LÈXICS De vegades trobem parelles de substantius....... que distribueix la nostra empresa estan normalitzats segons les diferents normes UNE...... tron/tro L’aspirant al ........... medecina/medicina Quina .. a les principals estacions de tren de la comarca. 1........................ buides que hauríeu d’haver llançat... utilitzem indistintament......... Els ....... que el seu equip anava encaixant gols......... possibles abans de formular una nova teoria sobre el naixement del llenguatge.. sensitiu de les formigues són les antenes..................... adjectius.......................... El principal ......... embussos/embuts Vull que em diguis sense ........................... d’Albània va tornar al seu país després de 63 anys d’exili................................. per al rebedor..... ha preferit dedicar-se a les assegurances..... verbs o altres formes que......... soterrani/subterrani Sento soroll al ...... he de comprar a la farmàcia? Tot i haver estudiat ...... una retallada/un retall El govern s’ha vist obligat a fer .... tot i tenir cadascun un significat molt diferent................ Cada matí...: deu haver-hi ratolins..................... en els pressupostos.............. de molts edificis. Vull que em feu una prestatgeria a .. mida/mesura El públic s’anava desanimant a ........................ Vull ................ quins problemes hi ha a l’oficina................. 190 Lèxic .... trobo . Es construirà un pas ....... pel fet de ser molt similars entre ells o bé per influència del castellà......... Completeu les frases següents amb el mot més adequat.................... òrgan/orgue L’.. d’ampolles/de butllofes No va poder acabar el pelegrinatge perquè els peus se li van omplir ....... de preinscripció als exàmens de català..................................... L’armari és ple ..... ciments/fonaments El terratrèmol va fer trontollar els ................ a la carretera... de la catedral ha estat malmès per una colla de vàndals............ Hem sentit un ... que ha ressonat arreu......... per anar a treballar........ Ja podeu consultar per Internet les .........................

. (creuats / plegats) davant d’un fet tan inadmissible....... 1.............. (aixafat / esclafat)............... es reunirà cada dos anys... (rendible / rentable)...................... 6.................... 12.................... és a dir............... 6 i 15 d’aquest expedient....... 3.......... (asseguda / assentada) amb fermesa sobre una sòlida base econòmica............................... 7........ d’anuncis del Jutjat................ (bianual / biennal)... capsa/caixa Sembla que hagi sortit de la .......................... de la declaració de la renda que hem hagut de rectificar....... del denunciat en dictar sentència.. L’edicte es publicarà al ......................... (gelós / zelós) en el compliment de les seves obligacions professionals......... (afamat / famós) escriptor terrassenc....... addició/addicció El jutge va tenir en compte l’.......... dreta.... (verdes / tendres)............................. Completeu les frases següents amb l’adjectiu més adequat tenint en compte el context........... Segons els rumors...... volien concedir el premi a un ....... Li van aconsellar que fes aquella inversió tan poc . (aterrat / aterrit) davant aquell espectacle tan macabre. els fulls/les fulles A la tardor .............. del partit: la cúpula o els militants? Les ......PROBLEMES LÈXICS Tema 7 regnes/rendes Qui porta les . (confosa / confusa) als voltants de l’edifici....... espatlla/esquena No el preocupa res: s’ho tira tot a l’....................... de llibres...... 11... El ........... El periodista sempre havia mantingut relacions ........ taulell/tauler En aquest bar... 2...... tan ben vestit com va! L’empresa de mudances m’ha perdut una .......... 14............. He perdut l’....... Lèxic 191 ... (precís / necessari) revisar les instal·lacions...................... (tibants / tirants) amb la direcció del diari en el qual treballava.... Per seguretat és ............ les consumicions són més barates si les demanes al .... 2. de maduixa és més bo que el de xocolata.............. dels arbres agafen colors daurats............ aquest plat s’ha de fer amb pa ........ En aquest web trobaràs una guia ............. esborrador/esborrany Hi havia alguns errors a l’......................... No ens quedarem amb els braços .......... El congrés serà ....... Haurem de fer els aclariments corresponents mitjançant l’...... 4................. Vaig quedar completament .............................. Aquella malaltia l’ha deixat completament .................................................... Falten . Aquesta institució està .. 10...................................... Arran de l’explosió es va crear una situació molt ........................................ (tou / tendre) i no pas amb pa dur.. pastís/pastel Es vol casar amb un vestit d’un rosa ...... més altes no percebran l’ajut promès pel govern............ que si ho fas assegut a la taula. És un advocat molt ........ No li agraden gens les mongetes . Segons la recepta......... de la pissarra............. 5. Ahir al gimnàs em vaig fer mal a l’.. (complerta / completa) de restaurants del Penedès. d’una nota al peu de pàgina..... 8............... 9......... 13........................

. a . rodó de vedella.. . passar a . . topogràfic...... caure tot . figura . ... de pa. d’un pou...... els . cabal cabdal 192 Lèxic ...... assolellat. d’ase tros tall llesca el .. pou . un factor . hereditari.... baixos ... és un .. de l’edifici pla plànol planell venir a ... al .. fer la .. de quòniam... quin . ... fer .. ...... .... hidrològic..PROBLEMES LÈXICS Tema 7 3... del riu. un plat . un riu ..!. fons fondo ara .... a algú.... de les obres... . ... el .. de pa. d’amortització..... ecològic. . de. de pensions.. una obra . . Col·loqueu les expressions següents a la columna que els correspongui segons el mot amb què s’hagin de completar..... respirar . talla’m més ....... d’espasa. d’home!.

................. (registrar / escorcollar) el domicili de l’acusat......... (aniré / vindré) a donar-te un cop de mà a la perruqueria. 11...... (composar / compondre) alguna de les seves obres més importants a Anglaterra...... 6.. 1. urbà mig mitjà medi 4. 9... agafa les escombraries i ............... Quan acabi d’esmorzar.. 4...... passar un ...... 8.... El president italià ja havia sospesat anteriorment ..... (senyalar / assenyalar) amb el dit......... va ...... de comunicació........... de la vida a la mort............ d’un planeta................PROBLEMES LÈXICS Tema 7 els ... ambient. (esclafar / esclafir) una gran rialla............................. Amb aquesta humitat la roba triga molt a . (és / està) empiocada... Quan va entendre l’acudit.................. el .... camí.. (llença-les / tira-les) al contenidor... temperatura . 5.... 2.. 12.......... Quan vaig veure que estava llegint una carta meva.............. Lèxic 193 ...... La jutgessa va ...... gaire bé / gairebé Acompanya’m al caixer automàtic perquè . del carrer.. Vaig veure l’Elisabet ahir i no . accident de ..... (són / estan) a l’escola en aquests moments. El jutge ha ordenat ...... Completeu les frases següents amb l’expressió més adequada de les dues que us proposem en cada cas..... aquest nen és un ... 13........ Quan te’n vagis...... 16....................... 5. 15... el ....... 7.... el ... ..... al bell ... Tant me ..... Completeu les frases següents amb el verb que correspongui dels dos que hi ha entre parèntesis... el ....................... 14. 3.................................... (fa / dóna) aquest vestit o aquell altre. He de revisar-me la graduació de les ulleres perquè no hi veig ... la hi vaig .... natural. no em queden diners. mundanals.. (eixugar-se / assecar-se).... . .... Avui no podreu sortir a sopar perquè la Isabel . (acordar / disposar) sobreseure el procediment... La direcció del club no ha volgut ........ trànsit tràfic tràfec preu .. (atendre / atenir) a les conseqüències. (prendre / treure) d’una revolada...... (posava / feia) gaire bona cara................... a ................ 10.. (desvetllar / desvelar) quins jugadors continuaran la temporada vinent.. Joseph Haydn va .................................... ..... Si no seguiu les instruccions us haureu d’.. Els nens .. d’estupefaents....... La mare sempre ens havia dit que és de mala educació ............. (nomenar / anomenar) ministra del nou executiu una model.................. regular el ....

............... de la seva classe / que correspongui El Ministeri Fiscal sol·licitarà que s’imposi a l’infractor la pena ..................... el botó dret del ratolí i la tecla asterisc del teclat. el fiscal obriria diligències contra l’empresari............ el Pirineu i la Catalunya central.............................. El preu és el que té més en compte el jovent ............... acabareu malalts.......... pot ser / potser Ningú no va dubtar de la seva paraula...................PROBLEMES LÈXICS Tema 7 massa / gaire Al perit no li ha agradat ... valori si el seu comportament és un model a seguir.............. trigues a arribar de la feina a casa teva en transport públic? vint-i-u / vint-i-una A la pàgina ............................. tanmateix / així mateix Ens han aprovat la subvenció.. haurien hagut de fer-ho............. .... trobareu la clau de correcció dels exercicis... Aquest és el telescopi més gran ... l’apartat 1 de l’article 43 del Conveni........... alhora / a l’hora Heu de prémer . a base de / sobre la base de .... que hagin saltat els ploms...... pàgines...... posat que / atès que ..... ens han modificat el projecte inicial..................................................... ................... hi hagués indicis de delicte.. heu d’aportar el DNI i el llibre de família............... quant / quan Un estudi recent ha revelat què mengem .... de comprar roba.. ....... La unitat 21 del curs d’autoaprenentatge té ....... el que necessitareu per realitzar aquest projecte.... del que buscaven. s’ha anul·lat la resolució impugnada.. Que ................... .... som davant l’ordinador................................ La policia el va escorcollar però no van trobar .................................. cal deixar sense efecte la sanció.... Hauries de fixar-t’hi més............. no dormir........ dels acusats........ de fred... Protocol establert ...... gens / res Hem tingut molta sort amb el temps: no ha fet . 194 Lèxic ..... Les últimes pluges han afectat ...... sobretot / sobre tot Cal que m’informeu ............ cadascú / cadascun El fiscal ha demanat vuit anys de presó per a ......... .................... Ho fas ....................................................... ràpid.. que el fessin esperar...... però . Si no hi ha llum. Heu de presentar l’imprès de sol·licitud..............

....... no es demostri el contrari. tan terrible................................... l’entitat asseguradora no preveu fer-se’n càrrec. advertiment de llançament en cas que no ho facin. a falta de / quan faltaven Van empatar ................................. arran / arrel Tots els canvis s’han produït ....... ha de prevaler la presumpció d’innocència...... de referència / esmentat/ada Us trameto aquest exhort d’acord amb el que s’ha disposat en el procediment ............. Haureu d’assumir tots els costos ...... la considerem injustificada............................... Els han condemnat a desallotjar el local .... ...................................... del decret de descentralització....... de l’edifici..... ........ el tràmit requerit................ Lèxic 195 . la seva germana se’n va mantenir al marge.............. No s’admetran ingerències exteriors............ per al sector del muntanyisme.. ... s’ha creat una nova normativa........................ sota / baix El van trobar a la part de ..... amb aquesta fi / amb aquest fi No podien preveure que ensopegarien ....... recursos propis.PROBLEMES LÈXICS Tema 7 mentre / mentre que L’home va participar en el robatori.............. del problema del canvi climàtic l’hem d’anar a buscar en la contaminació ambiental. per complet / per complert Un vehicle s’ha cremat ............................ L’. La revista va esdevenir una publicació ........................................... van haver de recórrer a les subvencions. deu minuts per a l’acabament del partit.............. tota vegada que / ja que Denunciarem públicament qualsevol acció .......... i tres més han resultat afectats pel foc. El jutge ha donat . ...

.

Expressió escrita .

D’entrada. metàfores. Vegem-ho: 1. formes verbals en imperatiu i condicional. cal que tinguem en compte que tots els escrits (sia notes sia assajos) han de passar per un procés que. no és el mateix que ens dirigim a un ajuntament (text més formal) que a un amic (text més informal). si se segueix correctament. com.) Com dur-la a terme Deixar volar la imaginació. Apuntar sense cap ordre. Ara ja podem donar un ordre. Preguntar-nos què. les idees bàsiques sobre les quals desenvoluparem el text. dit d’una altra manera. a les idees principals. facilita enormement la composició escrita.. b) quin és el propòsit comunicatiu del text: marca el tipus d’escriptura. és diferent el tipus de llenguatge que utilitzem per a un text descriptiu (més adverbis de lloc i manera. Aquest procés consta de tres etapes: planificar. disposem d’unes tècniques molt útils: Tècnica La pluja d’idees Definició Es tracta d’anotar totes les idees que ens vagin sorgint respecte del tema sobre el qual volem escriure. per què i on. En aquest punt del procés és . Planificar Una bona planificació del text és la base d’un bon resultat... cos. qui. Redactar Un cop fet el “plànol” doncs. Ens ajuda a trobar els mots clau o.. Per exemple. És com el plànol d’un edifici. doncs. entenedors i eficients.). Les 6 preguntes Ordenar les idees 2.. quan. Per exemple. conclusió o comiat.. il·lustracions. enumeracions. sense el qual el procés de construcció resultaria molt més llarg i costós. simplement anar-les apuntant.Tema 1 INTRODUCCIÓ En aquest apartat d’expressió escrita pretenem donar-vos les eines bàsiques per poder escriure textos coherents. redactar i revisar. interessant plantejar-nos els aspectes següents: a) quin és el destinatari del text: marca el grau de formalitat de l’escrit. comparacions. Podem numerar les idees que tenim escrites i posarles per ordre d’importància (la més important al principi). És per això que en aquest dossier treballarem els tipus de textos següents: – descriptius – narratius – funcionals 198 Expressió escrita . Aquí tindrem en compte si l’escrit que fem ja té una estructura prefixada o no (introducció o presentació. el procés de redacció esdevé molt més planer. Per planificar el text. A més. formes verbals en present o imperfet.) que per a un text instructiu (connectors d’ordre i temporals. facilita el procés d’escriure d’una manera més àgil i ajuda a estructurar les idees i a ordenar el text. No cal donar-los cap ordre. una estructura.

INTRODUCCIÓ Tema 1 – argumentatius – instructius A partir d’ara. el comiat. doncs. després el veurem amb uns altres ulls. El text està ben presentat i hi ha una distribució correcta de tots els elements. El tipus de llengua és adequat a la situació comunicativa. a la formalitat exigida i a la intencionalitat. Què cal revisar Disposició Ens fixem si.. El text conté la informació que es demana i no hi ha informació irrellevant. Redactar sobre l’enunciat que ens demanen. Per fer-ho. Exemple La carta conté la data. només cal que parem esment en els apartats següents: Paràgrafs – cada paràgraf una idea – situar la informació clau al principi del paràgraf – no repetir la mateixa idea en diferents paràgrafs Frases – respectar l’ordre lògic de la frase (S+V+C) – evitar fer frases massa llargues (limitar els incisos) – evitar les frases passives – evitar les frases negatives – evitar la passiva pronominal – preferir les construccions no nominals (usar més verbs) – cohesionar la informació amb connectors adients Lèxic – usar un lèxic adequat al registre – evitar les repeticions – limitar l’ús dels possessius – evitar les formes discriminatòries Puntuació – entre S+V+C no hi va comes – els incisos van entre comes – els títols i les dates van sense punt final – les sigles i els símbols no porten punt – els punts suspensius només són tres i no es poden posar junts amb l’etcètera 3. la signatura. Tractar el receptor (tu. Si ho fem.. hem de redactar el nostre esborrany. Revisar Abans de revisar és important deixar reposar l’escrit. Fins i tot podem pensar que no l’hem escrit nosaltres. Cal pensar que la revisió és la part més important de l’escrit. Registre Finalitat Expressió escrita 199 . com la massa del pa. vostè) de manera adequada i coherent al llarg de tot el text. vós. no sobre un altre. etc. per poder avaluar-lo i retocar-lo convenientment. la salutació.

de què. DNI. – Les idees estan ordenades en paràgrafs. concordances i coherència interna. de manera que no calguin llargues explicacions. etc. cos. temps verbals. sinònims. pàgines. formes verbals. 13 h. paraules diferents del castellà. – Un article d’opinió segueix l’ordre establert (introducció.INTRODUCCIÓ Tema 1 Variació Els recursos lingüístics són prou rics variats i el lèxic és precís. El text està ordenat de manera lògica. anys. connectors. Estructura Cohesió Correcció 200 Expressió escrita . etc.) – Sigles i símbols sense punts (DNI. respecta l’estructura convencional pròpia del tipus de text. – Puntuació – Concordances entre formes verbals i subjectes – Concordances entre substantius i adjectius – Referents adequats – Accentuació: verb ser. El text compleix la normativa lingüística pel que fa a: – ortografia – morfosintaxi – convencions gràfiques: · majúscules · abreviatures · sigles i símbols · xifres · cometes Utilitzar lèxic clar i precís. perquè). pronoms. etc. – Pronoms relatius ben utilitzats (en què. conclusió). conjuncions (que. El text utilitza bé els recursos de puntuació. – Les frases segueixen l’ordre lògic. preposicions. conjuncions. 15 m) – Números de sèries sense punts: telèfons. les idees estan ben estructurades. LEC.

quan. on Ordenar les idees Paràgrafs – cada paràgraf una idea – situar la informació clau al principi del paràgraf – no repetir la mateixa idea en diferents paràgrafs Frases – respectar l’ordre lògic de la frase (S+V+C) – evitar fer frases massa llargues (limitar els incisos) – evitar les frases passives – evitar les frases negatives – evitar la passiva pronominal – preferir les construccions no nominals – cohesionar la informació amb connectors adients Lèxic – usar un lèxic adequat al registre – evitar les repeticions – limitar l’ús dels possessius – evitar les formes discriminatòries Puntuació – entre S+V+C no hi van comes – els incisos van entre comes – els títols i les dates van sense punt final – les sigles i els símbols no porten punt – els punts suspensius només són tres Redactar Revisar Disposició Registre Finalitat Variació Estructura Cohesió Correcció Expressió escrita 201 . qui. incloem tot seguit un esquema: Pluja d’idees Planificar Trobar els mots clau com.INTRODUCCIÓ Tema 1 Per resumir tot aquest procés d’escriure. què. per què.

......... abans de la conjunció i de l’últim element no hi posem cap coma.. i tampoc entre el verb i els complements..S.  L’article 25. .... CP.. ni hi hem d’escriure una coma.. ... Generalment. La puntuació està estretament relacionada amb la sintaxi. També cal saber quin és l’ordre neutre de l’oració (S + V + CD.. C.... ha...... entre el penúltim i últim element de l’enumeració...... separem cada un dels elements amb punt i coma..........ajornat la ... V S  Tant els sol·licitants com l’Administració han mantingut les seves pretensions................ els insults . Els signes de puntuació poden fer funcions textuals (d’ajuda a la comprensió del text) i funcions convencionals. Les comes incorrectes No es poden posar comes entre el subjecte i el verb.... abans de les conjuncions i..1 de la LEC estableix que... llavors..... Atr....... el contingut expressiu.) presentació de les sol·licituds.... ..........  L’article 25...  Els funcionaris van acordar en la reunió que ajornarien la vaga...Tema 2 LA PUNTUACIÓ Els signes de puntuació són l’eina que utilitzem per fer que un text sigui comprensible i per transmetre al lector els diferents matisos que tindria el mateix text en llengua oral. ... són constitutius d’una falta.... . . + CI [ + CC])........ Pred.. . ajornarien la vaga....... que .... perquè certs canvis d’aquest ordre s’han de marcar amb un signe de puntuació.. que ajornarien la vaga.CD Les enumeracions – Poden anar precedides de dos punts........ per això us mostrem unes indicacions bàsiques...... l’entonació... Els funcionaris van acordar en la reunió........ Tant els sol·licitants com l’Administració......1 de la LEC estableix que els insults fets en via pública són constitutius d’una falta....... . Els elements que les formen se separen amb comes........ En aquests casos.  Els funcionaris van acordar.. V V ..... – En sèries formades per elements complexos que ja contenen comes.... en la reunió........ ......... que estan resumides en les taules següents. i també depèn del gust personal i la llargada de les frases...... 202 Expressió escrita .... (Es tracta d’un incís.. V CD fets en via pública...S .... La junta avaluadora dels mèrits.... V . han mantingut les seves pretensions...... o... puntuar textos és més fàcil del que ens pensem............  La junta avaluadora dels mèrits ha ajornat la presentació de les sol·licituds.

ha hagut de ser ajornat. Els incisos Les comes dels incisos són dues. Anna Mas. Els reconeixem perquè si suprimim la informació que contenen la frase és coherent gramaticalment. i el testimoni. Pere Casals.  Hi han assistit el policia local número 55 de Castelldefels. Pere Casals.LA PUNTUACIÓ Tema 2 Han assistit al judici les persones següents: el policia local número 55 de Castelldefels.  El judici de faltes. (La primera coma és opcional. i el testimoni.  El judici s’havia de celebrar el 25 de maig. Pau Jové.  Hi han assistit el policia local número 55 de Castelldefels.  Els rebrem la setmana que ve els llibres que ens vas encomanar. els llibres que ens vas encomanar. (Noteu que l’element desplaçat es duplica amb un pronom feble. però es va suspendre a instàncies de la part demandant. que va començar tard. Expressió escrita 203 . va durar tota la tarda. l’acusada i el testimoni. Anna Mas. Vigileu els falsos incisos. (La segona coma és incorrecta. l’acusada. (Frase explicativa) La reunió que va començar tard. es va suspendre a instàncies de la part demandant. Pere Casals.  El judici de faltes ha hagut de ser ajornat.) Les alteracions de l’ordre lògic Les alteracions de l’ordre lògic de la frase se solen marcar amb una coma. Pau Jové.)  El judici s’havia de celebrar el 25 de maig però es va suspendre a instàncies de la part demandant. l’acusada. Pau Jové. ha hagut de ser ajornat.  Han assistit al judici les persones següents: el policia local número 55 de Castelldefels.  Hi han assistit el policia local número 55 de Castelldefels. i el testimoni.  El judici s’havia de celebrar el 25 de maig. l’acusada. però.  El judici de faltes convocat per avui a les onze ha hagut de ser ajornat. va durar tota la tarda.  El judici de faltes convocat per avui a les onze. Pere Casals. Anna Mas. Anna Mas i. convocat per avui a les onze.  El conseller. l’acusada.  Els rebrem la setmana que ve. Pau Jové.  El conseller a favor d’agilitar les adopcions. el testimoni. a favor d’agilitar les adopcions.  La reunió.) L’omissió del verb S’ha de posar coma si ometem el verb.

cordes. articles de lleis.369.. Atentament Tortosa 24 d’octubre de 2008  Benvolguda senyora. martells..  Benvolguda senyora:  Atentament. En la salutació també s’admeten els dos punts. 24 d’octubre de 2008 Altres – Els decimals van amb coma.N.  La pàgina 1350 del BOE de 15 de juliol.30 hores. El D. – En les sèries (pàgines.  El DNI del demandant és 15369253. punxons. (No s’utilitza el punt ni l’apòstrof. 8 d’abril de 2008.  Un pressupost de 325. Van trobar motxilles.J. La pàgina 1. Sense punt La L. del demandant és 15.985. Com van succeir els fets?.350 del BOE de 15 de juliol.P. cordes. que són tres. – En les sigles i els símbols. 204 Expressió escrita ..  La LOPJ de l’any 1985. anys.LA PUNTUACIÓ Tema 2 El punt en les convencions Amb punt – Al final de les abreviatures.  Tortosa.O.30 hores. 8 d’abril de 2008 Figueres.  Com van succeir els fets?  Van trobar motxilles.) – Al final de les datacions.  L’article 15..  Figueres.  Viu a la ctra. – Per separar les hores dels minuts. La CE ( Constitució espanyola ) reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència.. – Després dels signes d’interrogació i exclamació.  Les 15.  La major part de presos –aproximadament un 70%presenten trastorns psicològics.2-b de la Llei. cordes. etc.  La CE (Constitució espanyola) reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència.  Van trobar motxilles. de l’any 1. – Per separar els apartats dels articles en les disposicions administratives i en les lleis.  Les 15:30 hores.  L’article 15.) van units al mot següent (quan s’obren) i al mot anterior (quan es tanquen). C-13. Comes en les cartes – Després de la salutació i el comiat de les cartes hi va una coma. (Recordeu també que no es poden posar junts amb l’etcètera. martells.b de la Llei.50 euros.) – Els signes dobles (parèntesis. La major part de presos – aproximadament un 70% presenten trastorns psicològics.I. punxons.253.  Benvolguda senyora.. guions.  Viu a la ctra C-13.).. DNI. tornavisos.  Un pressupost de 325’50 euros.2.  Les 15. etc. etc. tornavisos. martells. punxons. – Posem sempre una coma per separar la localitat de la data. – Després dels punts suspensius. tornavisos.

però l’organització va decidir suspendre’l. Els músics van voler parlar amb l’organització per tal que ajornessin el concert. el connector és causal –atès que– (la causa que el concert s’ajornés és que feia molt mal temps). ningú no en discuteix la qualificació. Cal notar com aquest tipus de connectors ajuden a seguir el fil del discurs. Amb relació a l’accident. el connector és una conjunció final –per tal que–. Connectors amb referència a referent a amb relació a en relació amb pel que fa a quant a sobre respecte a/de Exemples En relació amb el tema del concert. Així mateix. en les posicions d’inici de paràgraf o frase perquè el lector els localitzi ràpidament i es faci una idea de l’organització del text. Respecte al tema del concert. que indica la finalitat del que es diu en l’oració principal. però. que estan agrupats per les funcions bàsiques i no per si s’usen en l’àmbit de l’oració o del text. Podrien no ser-hi (a diferència del primer grup de connectors oracionals) i el significat no variaria. els músics temien que els aparells es fessin malbé a causa de la pluja. és a dir. en el tercer. En el darrer exemple el connector així mateix ens guia el sentit de la frase perquè ens indica que continuem sobre el mateix punt (la decisió d’ajornar el concert).Tema 3 ELS CONNECTORS Els connectors són paraules o grups de paraules que serveixen per organitzar i cohesionar el text de manera que en resulti una lectura més fàcil i clara. atès que feia molt mal temps. En algun exemple trobareu que hi ha un signe de puntuació entre parèntesis: els parèntesis indiquen que el signe és optatiu. El concert es va ajornar. D’altra banda. i. entre oracions o paràgrafs independents. l’organització ja no tenia res més a dir. Els músics van decidir ajornar el concert. l’organització ja no tenia res més a dir. Quant al tema del concert. és a dir. A continuació us presentem una llista de connectors. l’organització patia perquè la pluja intensa causés desperfectes en el recinte. que fan referència a l’estructura de l’oració. En aquests tres casos els connectors són elements lingüístics de relació dins l’oració. En el primer cas. Els connectors que estructuren el text reflecteixen com està construït i ajuden a seguir la progressió del discurs. Vegem-ne alguns exemples: Els joves xiulaven perquè volien que es fes el concert. l’organització ja no tenia res més a dir. són els connectors textuals. El connector de la primera oració ens indica que a continuació de la primera frase en vindrà una altra amb la qual s’estableix una relació de significat. Vegem-ne més exemples: D’una banda. exemplificats. el connector adversatiu però enllaça oracions que s’oposen. Tingueu en compte. però el text esdevindria menys clar. en el segon. l’organització es va adherir a aquesta decisió. Per introduir el tema o per situar-nos-hi Expressió escrita 205 . i els que s’usen en l’àmbit del text. És per això que alguns manuals els anomenen “organitzadors textuals” S’han de col·locar . Hi ha dos tipus de connectors: els que s’usen en l’àmbit de l’oració.

la pluja va provocar que s’ajornés el concert. ja que. La pluja impedia connectar els aparells. el concert es va haver d’ajornar.) per tal de (+ v. el concert es va haver d’ajornar. així és que així doncs doncs. inf. consegüentment. La pluja impedia connectar els aparells.. / . per la qual cosa el concert es va haver d’ajornar. L’organització i els músics van arribar a un acord per tal que s’ajornés el concert.) per a (+ nom).). inf. La pluja impedia connectar els aparells i.. com que perquè. per la qual cosa de manera que en efecte fins al punt que per això. 206 Expressió escrita . així com un nou contracte perquè el concert es fes més endavant. Arran de la pluja. atès que. vist que. arran de. inf. per tal que a l’efecte de (+ v. per consegüent cosa que. per causa de/que. Pel fet que plovia.). Com que l’organització i els músics es van posar d’acord. inf. Els músics exigien a l’organització una indemnització per les despeses de transport dels aparells i del personal.)/que la finalitat del qual Per expressar una conseqüència Per expressar una finalitat L’organització i els músics van arribar a un acord a fi d’ajornar el concert.ELS CONNECTORS Tema 3 Per continuar sobre un mateix tema o per afegirhi elements a continuació a més a/de més a més [i ] encara / encara més i fins i tot així mateix com també així com tot seguit Els músics exigien a l’organització una indemnització per les despeses de transport dels aparells i del personal. A causa que plovia. l’organització i els músics van decidir ajornar-lo. No es va portar a terme el concert de resultes de la pluja. el concert es va haver d’ajornar.) amb l’objectiu de (+ v. han ajornat el concert. Vist que la pluja impedia que es fes el concert. per tant [com] a conseqüència de en conseqüència consegüentment. Els músics exigien a l’organització una indemnització per les despeses de transport dels aparells i del personal. és per això que per aquest fet a fi de (+ v. així mateix. de resultes de. es va ajornar el concert. els van demanar de subscriure un nou contracte perquè el concert es portés a terme més endavant. inf. per (+ v. així doncs. en conseqüència. han ajornat el concert. L’organització i els músics van arribar a un acord per ajornar el concert. per a l’ajornament del concert. a fi que perquè (+ v. el concert es va ajornar.) els van demanar de subscriure un nou contracte perquè el concert es portés a terme més endavant. Per expressar una causa a causa de/que. A més a més(. La pluja impedia connectar els aparells. En efecte. inf. inf. atès / atesa gràcies a/que per culpa de per aquest motiu pel fet que per tal com així.)/que amb la finalitat de (+ v.

fer-lo més endavant. tret de/que llevat de/que. és a dir. [si és procedent] Per indicar oposició o objecció L’organització va comunicar al públic la decisió que el concert s’ajornava. només es va ajornar. llevat que l’organització i els músics no decideixin una altra cosa. per començar en primer lloc. L’organització volia suspendre definitivament el concert. el concert es farà més endavant. en últim lloc/terme. els músics s’hi van oposar. primer. o sigui és a dir a saber. comportarà moltes pèrdues.) l’organització va comunicar al públic que el concert s’ajornava. tot i amb això al contrari. Si hi estan d’acord. el públic es resistia a abandonar el recinte. La suspensió del concert. en acabat. En primer lloc. és a saber El concert es farà més endavant. Per fer aclariments Expressió escrita 207 . si fos el cas. L’organització volia suspendre definitivament el concert. si de cas si s’escau si escau tenint en compte [això] no obstant. els músics. [si es produeix] Cal que l’organització i els músics acordin. L’organització volia suspendre definitivament el concert. No obstant això. ajornar el concert.ELS CONNECTORS Tema 3 Per expressar una condició o una excepció en el cas que/de fora que. L’organització volia suspendre definitivament el concert. malgrat tot. no obstant [això] però tanmateix malgrat [que]. l’organització va comunicar al públic que el concert s’ajornava. de l’altra (d’una altra). L’organització volia suspendre definitivament el concert. amb tot i això ans [al contrari] ara bé de fet de tota manera en canvi encara que. posat que sempre que. en darrer lloc/ terme. els músics només volien ajornar-lo. mentre que els músics només volien ajornar-lo.) l’organització va comunicar al públic que el concert s’ajornava. si de cas. si s’escau. l’organització i els músics van arribar a un acord i. tot i així. Els músics volien ajornar el concert. tanmateix. s’hi van oposar. en canvi. tot i [que] si bé a continuació d’una banda. d’altra banda. d’entrada. si [molt] convé si no és que si per cas. en/per contra altrament amb tot. segonament al final. però. així i tot. Per marcar ordre A continuació(. El concert es farà més endavant sempre que l’organització i els músics hi estiguin d’acord. per fi això és. si fa al cas si és necessari. en segon lloc. primerament en segon lloc. En acabat(. segon. així i tot. si. si escau.

resumint. En conclusió(. 208 Expressió escrita . d’una manera definitiva en suma en darrer terme en última instància en resum. per acabar per concloure. a manera/a tall de conclusió.) totes les circumstàncies van portar a ajornat el concert. a manera de resum. recapitulant. en conclusió així doncs així les coses al capdavall comptat i debatut consegüentment. En darrer terme(. en síntesi Finalment(. l’organització i els músics van decidir ajornar el concert.) l’organització i els músics van decidir ajornar el concert. en conseqüència en definitiva.ELS CONNECTORS Tema 3 Per acabar finalment. de manera que es pot ampliar amb més connectors que aquí no són recollits. En resum. Tingueu present que aquesta no és una llista tancada. com a resum.) l’organització i els músics van decidir ajornar el concert.

etc. 3. hi ha un enrajolat que simula un clavell de moro. Entren dins: a dins hi ha un semisoterrani amb cuina i lavabo. Descriu el mestre o la mestra que més et va influir. visca el foc de l’amor” i hi ha mobles . de dreta a esquerra. Sobre la porta hi ha dues estàtues de terrissa de Josep Riba i Garcia. Descriu un personatge famós. 2. 5. etc. de fusta de llimoner de Ceilan. Al pis de dalt hi ha dos dormitoris. Redactar les característiques d’allò que es vol descriure seguint un ordre. Als entrebigats hi ha peces de ceràmica vidrada policroma que representen pàmpols.Tema 4 LA DESCRIPCIÓ Consisteix a representar en paraules una imatge. i a les parets una col·lecció de pintures a l’oli de Josep Torrescasana. teniu un fragment descriptiu d’una novel·la.” Rates. 7. un objecte. Al fris de la galeria. Descriu l’obra pictòrica o escultòrica que més t’agrada. Els esgrafiats de les parets representen una heura enfiladissa. Manel Zabala u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. ara tancada amb persianes de fusta. pensada per prendre el sol de la tarda. una escala vestíbul i un fumador. Al menjador hi ha una xemeneia de ceràmica. dels trets generals als més detallats. amb falsa cúpula de mocàrabs a l’estil musulmà i espatllera de ceràmica vidrada amb clavells pintats a l’oli: en aquest fumador hi ha dos homes que parlen. Analitzar detalladament seguint un ordre: de dalt a baix. 3. el forjat de biguetes de fusta amb entrebigats de paper maixé policrom representa un arboç carregat de les seves cireres d’arboç. Fes la descripció d’un paisatge de marina o de muntanya que t’hagi impressionat. Descriu la primera oficina a la qual vas entrar a treballar (espai físic. companys. Descriu el lloc on vius.). un paisatge. escriviu una descripció de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. 1. Davant del menjador hi ha una terrassa coberta. les parets estucades dels quals representen canyes. 6. un animal o una persona. hi ha una llegenda que parla del sol de l’hivern: “Oh. Per fer una descripció cal seguir tres passos: 1. una planta principal amb un gran menjador. al damunt hi ha la llegenda “de la llar el foc. Observar les característiques generals d’allò que es vol descriure. passionàries. Indica de quin lloc es tracta. 4. Descriu la parella ideal. Tot seguit. Expressió escrita 209 . com a exemple. rosers i joncs. A la part baixa de la façana. 2. l’ombra d’estiu. Descriu una persona del teu entorn familiar o la teva mascota. 8. A la tanca del jardí hi ha fulles de margalló de ferro colat. que és tota de pedra i d’estil oriental.

i que vol servir per estendre l’atractiu de la Patum més enllà de les dates del Corpus. La UNESCO va premiar el “valor excepcional” de la Patum “en tant que obra mestra del geni creatiu humà” i va reconèixer la “gran implicació de la comunitat” i la contribució de la festa a la vitalitat . però l’Ajuntament confia que serà el millor segell per tirar endavant els grans projectes que té previstos. Ramon Camps. tindreu una allau de turisme. i als regidors: “Estigueu segurs que. i les paraules del secretari general. entre d’altres. es van seguir amb molts nervis i expectació a l’Ajuntament de Berga. i no va parar de felicitar patumaires i membres de l’equip que ha redactat la candidatura. Agustí Colomines. han sabut mantenir viva la Patum” .Tema 5 EL RESUM Escrit en què s’exposen de manera breu els punts essencials d’un altre escrit o d’un discurs. En el moment de la proclamació. El guardó d’Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat es va crear l’any 2001.500 metres quadrats. La Patum de Berga. tot seguit. que pretén ser una espècie de Guggenheim local. Massificació i desnaturalització són els principals perills que destacava el dossier de la candidatura per obtenir la protecció de la UNESCO. que va agrair “l’esforç dels berguedans que. Avui. feu que no malmeti la festa” . a partir d’ara. la UNESCO només havia inclòs una altra obra de la cultura catalana. La notícia es va donar a conèixer a mig matí a la seu de la UNESCO a París. en la selecta llista de béns immaterials a protegir. però. al llarg dels segles. va esclatar l’eufòria i l’emoció. el que fem és reduir-lo a les parts més essencials i en traiem el que no és bàsic o important. i equival a la distinció que ja tenen la Tàrraco romana i les esglésies de la vall de Boí. Penseu. Entendre el sentit del text mitjançant una lectura reflexiva. Proposta guanyadora La consellera de Cultura. Redactar el resum a partir de les idees que hem destacat. 2. una proposta de resum d’aquest text. quan resumim un text. es va fondre en una inacabable abraçada amb l’alcalde de la ciutat. “Heu sabut fer una proposta guanyadora. Koïchiro Matsuura. en la categoria material. va dir que la varietat de les 43 obres premiades ahir demostra que “el gran patrimoni del planeta és la diversitat cultural” i va destacar la força creativa de la “cultura mediterrània” També va voler fer un advertiment a l’alcalde . i estàvem segurs que aconseguiríem convèncer” va dir . Trobar la idea principal del text i de cada paràgraf. Caterina Mieras. el Misteri d’Elx. declarada Patrimoni de la Humanitat La Patum es va convertir ahir en la primera manifestació cultural de Catalunya que obté el reconeixement d’Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. “Érem conscients que teníem el millor producte per vendre. 3. l’alcalde. cultural. A continuació trobareu una notícia publicada al diari Avui i. Fins ahir. La d’ahir és la tercera proclamació que fa la UNESCO i ja hi ha 90 obres guardonades. El principal és la construcció d’un museu de 4. i me’n sento especialment orgullosa” els va . Els passos que cal seguir a l’hora de fer un resum d’un text escrit són els següents: 1. 25 de novembre de 2005 210 Expressió escrita . dir. La distinció no suposa cap injecció econòmica. El director de la UNESCO a Catalunya. Així. que el resum no pot ser un seguit de frases copiades.

es penja durant les festes de primavera. escriviu un resum de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. Durant tot el temps en què els veïns es van veure obligats a romandre aïllats. com diu el seu nom. imitava les giragonses del seu antecessor de carn i ossos. articulats per l’espatlla. hi havia els obradors dels argenters (sinònim de joiers) de la ciutat de Girona. i les mans fixades a una barra (abans de fusta. Resumeix l’argument de l’últim llibre que has llegit. Per evitar els possibles contagis a la resta de la ciutat. sense poder sortir cap als altres barris. 2. per tal de conservar la tradició. Tot i que aquest reconeixement no suposa cap “injecció econòmica” a la festa. l’alcalde de Berga va expressar el seu . aquestes festes ja no se celebren i. ara de ferro) que reposa en un balcó i que es pot fer girar mitjançant una maneta. anomenat Tarlà. penjat d’una barra giratòria. darrerament va guarnit com una mena de joglar. Fes un resum de la vida de Pau Casals. per les seves mortals conseqüències. Expressió escrita 211 . Indica el nom del diari o la revista en què ha estat publicat i la data de publicació. patró del carrer. Fes-ne un resum. En una època en què la pesta. com ara la construcció d’un museu dedicat a la Patum. Té uns braços rígids. Així mateix. Fes el resum d’un reportatge periodístic que t’hagi cridat l’atenció. que també es van col·locar a les portes i finestres perquè es creia que impedien la transmissió de la pestilència. Fes un resum del darrer documental que has vist a la televisió. agraïment als berguedans per haver sabut mantenir viva la Patum al llarg dels segles. 4. que feia cabrioles pel bell mig del carrer. Per recordar el simpàtic personatge. amb esquellerincs a les puntes del barret. Darrerament. Temps enrere es feia voltar durant les festes de l’Argenteria. La llegenda que justifica l’actuació del Tarlà és ben coneguda pels gironins. farcit amb serradures. Es tracta d’un ninot amb cap de fusta i cos de roba. u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. un petit brot d’aquella terrible epidèmia es va manifestar al carrer Argenteria on. 1. 7. Fes el resum de la llegenda següent: El Tarlà de l’Argenteria Una de les figures més típiques de Girona és la del Tarlà. 5. (Lliura fotocopiat l’article de referència. Segur que coneixes el conte de la Caputxeta Vermella. fa giravoltes durant determinats dies de l’any. la consellera de Cultura va felicitar els patumaires i els membres de l’equip de govern que han redactat la candidatura. un ninot que. el carrer va ser posat en quarantena i tancat i barrat pels dos extrems amb una tanca feta de canyes. era un dels temors col·lectius més arrelats. Resumeix una obra de teatre o una pel·lícula que hagis vist recentment en català. Llegendes i misteris de Girona.EL RESUM Tema 5 Proposta de resum: Ahir la UNESCO va atorgar a la Patum de Berga el guardó d’Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat pel seu “valor excepcional” Després de conèixer-se la notícia. pels volts de Sant Jordi.) 3. penjat de banda a banda del carrer de l’Argenteria. les llargues hores de tristesa i avorriment van ser amenitzades per l’actuació d’un personatge popular. Tens un familiar amb una vida “de novel·la”? Fes-ne un resum. per Sant Agustí. La figura del Tarlà va esdevenir molt estimada pels gironins pel seu caràcter alegre i gens protocol·lari i a Girona ha estat sempre símbol de gresca i diversió. es va construir posteriorment un ninot que. sí que comportarà poder portar a terme projectes que hi tenen a veure. Carles Vivó 8. com els acròbates de circ. 6. Si bé les seves vestimentes han canviat al llarg dels anys.

passà la mà per l’escut daurat del comte i va deixar-hi les quatre barres de sang mentre declarava que aquesta seria també la seva senyera. 4. el rei Carles el Calb va haver de demanar ajuda al comte de Barcelona. Aquest.Tema 6 LA NARRACIÓ Consisteix en el relat de fets reals o imaginaris que s’esdevenen en un temps determinat. sense cap inscripció.). de les rondalles populars. 8. una llança normanda es va anar a clavar al pit del comte de Barcelona. 212 Expressió escrita . sempre. teniu la llegenda de l’escut de les quatre barres. Un conte popular. agraït. de les faules. 2. de les novel·les. Però. Una història en què aparegui un equilibrista. la senyera de Catalunya. tot llis.) i temps verbals perfectius (havia fet.. Durant la invasió de l’Imperi carolingi pels normands. durant la retirada. 6. una olla de pressió i una sala de vistes. Títol Plantejament: es presenten els personatges i el marc on s’ha de desenvolupar l’acció. ferit greument. 3. 2. 4. El que podria ser o ha estat per a tu un dia nefast o el dia més meravellós de la teva vida. daurat. 3. això va fer que la balança s’inclinés a favor seu i els normands comencessin a retrocedir.. És el text propi dels contes. la narració ha de seguir l’esquema següent: 1. va ser conduït a un pavelló. u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. En aquests textos se solen emprar connectors temporals (després.. Però les formigues comencen a atipar-se’n.. Una situació còmica que hagis viscut en carn i ossos. Desenllaç: es resol l’acció plantejada en el nus i es descobreix el final de la història. on el rei. La continuació de la història següent: Al pobre Nicolau tot li surt malament i s’esbrava aixafant els caus de formigues que hi ha al jardí de casa seva. Tot seguit. escriviu una narració de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. La llegenda de les quatre barres Diu la llegenda que l’escut del comte Guifré el Pelós era tot llis. A grans trets. 7. Nus: es desenvolupa l’acció que modifica la situació inicial. 1. Pel pacte de fidelitat feudal. xopant els dits en la ferida sagnant. La història que més t’ha commogut d’entre les que has conegut als jutjats.. el va visitar. així que el rei. com a exemple.. 5. Alguna situació en què t’hagis sentit Indiana Jones per un dia. Un conte inventat. En el camp de batalla els francs ja es batien en retirada quan els catalans van entrar en combat. dels còmics. va dir. Guifré el Pelós va manifestar la seva angoixa per l’escut. Guifré el Pelós va acudir a auxiliar-lo.

Datació Salutació Contingut Comiat Signatura Postdata Expressió escrita 213 . felicitar. amics o persones molt conegudes.Tema 7 LA CARTA PERSONAL Comunicació que tracta temes personals i que té com a objectiu informar. si és amb una persona més distant. Aquí teniu l’estructura d’una carta personal que us pot servir de model i unes quantes recomanacions que us seran útils a l’hora de redactar-la. etc. En qualsevol cas. Si la comunicació és entre familiars. el tractament acostuma a ser de vostè o de vós. el tractament és de tu o de vosaltres. convidar. cal mantenir el mateix tractament al llarg de la carta. En canvi. mantenir una relació. agrair.

Barcelona. on s’explica el motiu de la carta. Una abraçada. Hola. Postdata Ratlles que afegim al peu de la carta amb informacions d’última hora i que introduïm mitjançant les sigles PD (postdata) o PS (post scriptum). Cordialment. l’exposició. Signatura Signatura a mà de qui escriu la carta. Berta. Fins aviat. 214 Expressió escrita . A reveure. Tingueu present que no s’ha d’escriure cap punt al final. Ei. Xavier! Contingut Normalment consta de la introducció. 27 de desembre de 1998 Salutació Cal que sigui coherent amb la fórmula de comiat i amb el to general de tota la carta. Petons. Benvolgut amic / Benvolguda amiga. on es fa un resum de tot plegat. i la conclusió. on s’explica l’assumpte de què es tracta. Estimat Oriol / Estimada Lluïsa. Els mesos s’escriuen en minúscula i els anys no porten punt.LA CARTA PERSONAL Tema 7 Datació Després de la localitat s’ha de posar una coma. Comiat Ha de ser coherent amb la salutació.

he de dir que fer excursions per aquelles muntanyes és un veritable plaer. En resum. ja veus que hem passat uns dies fantàstics en un lloc fantàstic. Explica’ls què tens pensat de fer. Escriu a un amic per explicar-li com et van les coses (feina. 14 de setembre de 2005 Benvolguda Joana. és clar. Escriu-los una carta per convidar-los a passar un cap de setmana a casa teva. 5. Què més es pot demanar d’unes vacances? Una abraçada. hem visitat els indrets que ens vas recomanar. tot i que cada vegada és més concorregut. Ja estàs fart de treballar i decideixes agafar-te un any sabàtic! Vols aprofitar aquest any de descans per viatjar per Europa i visitar uns amics que tens a Polònia. D’una banda.. Pel que fa a la casa.). Escriu una carta als teus cosins per fer-los-ho saber. Redacta una carta als teus amics en què els fas saber quan hi aniràs. Els dies que hem passat al Priorat han estat una meravella. Quant a les caminades. amistats.LA CARTA PERSONAL Tema 7 Exemple de carta personal Pals. 6. Explica-li com és i els motius pels quals has decidit traslladar-t’hi. 2. Escriu-li una carta per presentar-te i per fer-li cinc cèntims de la teva cultura. Tal com vam quedar l’últim dia que vam parlar. així com Siurana. 3. 4. la Morera de Montsant. Expressió escrita 215 . d’altra banda.. pensa a agafar la crema solar! u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. oci. Fa molt temps que no veus uns amics que viuen lluny de la teva localitat. escriviu una carta personal de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. Has llogat una masia al Pallars per anar-hi a viure. La teva parella i tu acabeu de ser pares d’una bessonada. allotjament. 1.. Escriu una carta a una amiga per explicar-li-ho. hem fet les caminades pel Montsant que havíem previst abans de marxar i. t’escric per explicar-te com ens han anat les vacances i per passarte les dades de la casa on ens hem allotjat. Fa poc que has aprovat les oposicions d’oficial de justícia i has obtingut plaça a Catalunya. què t’he de dir que no sàpigues! Scala Dei ens ha encantat. sinó també perquè no és un indret tan massificat com ara els Pirineus. Aprofita per comentar-los com és que has pres aquesta decisió.   PD: Ah. Ulldemolins. Hi hem fet una pila de coses. a menjar bon peix. i no només per la bellesa del paisatge. Fins i tot hem anat a Cambrils a fer una capbussada al mar i.. En relació amb els indrets que ens vas recomanar. T’has inscrit en un programa d’intercanvi lingüístic i t’han aparellat amb una noia del Quebec. te n’envio una targeta per tal que en puguis tenir l’adreça i el telèfon.

Un amic et va enviar una postal des d’un balneari. Escriu-li una carta per demanar-li que t’enviï tota la informació que en tingui perquè hi voldries anar a passar uns dies. Escriu una carta a un excompany de feina per explicar-li com et va i en què consisteix la nova feina. 8. 216 Expressió escrita .LA CARTA PERSONAL Tema 7 7. Fa dos mesos que vius a Perpinyà perquè ara treballes en aquesta ciutat.

cal triar els recursos lingüístics que en facilitin la simplificació i la precisió i. fer arribar una queixa. Cal ordenar la informació d’una manera lògica i tenir cura que la redacció sigui clara i concisa. etc. demanar informació. Capçalera Destinació Salutació Contingut Comiat Signatura Datació Postdata Expressió escrita 217 . Per això. Les característiques de la carta formal són molt més rigoroses que les de la carta personal. mantenir l’ordre lògic de la frase. institucions o empreses per informar d’algun fet o d’algun producte. sempre que sigui possible. agrair algun servei.Tema 8 LA CARTA FORMAL Comunicació dirigida a organitzacions.

i l’adreça del destinatari. el càrrec. (emissor = jo / destinatari = vós) Els escric per demanar-los. (emissor = jo / destinatari = vós) Atentament. Benvolgut amic / Benvolguda amiga.. la segona persona del plural (vós) o la tercera persona del singular o del plural (vostè/vostès). Benvolgut senyor / Benvolguda senyora.. poden adreçar-se a. cal mantenir el mateix tractament al llarg de la carta... (emissor = impersonal / destinatari = vostès) Us agraïm per endavant.. Contingut El cos de la carta comença sempre en majúscula inicial i se situa a la línia inferior a la salutació. Normalment consta de la introducció. on es fa un resum de tot plegat.. Pel que fa als tractaments personals.. Salutació Cal que sigui coherent amb la fórmula de comiat i amb el to general de tota la carta.. (emissor = jo / destinatari = vostè) Comiat Ha de ser coherent amb la salutació. (emissor = nosaltres / destinatari = vós) És per això que li demano que esmeni l’error al més aviat possible.. A continuació us donem uns quants exemples per iniciar el document i per concloure’l: El motiu d’aquesta carta és demanar-vos. En qualsevol cas.. Senyor / Senyora. (emissor = nosaltres / destinatari = vostès) En resposta a la vostra carta. Distingit senyor / Distingida senyora. i la conclusió. Destinació Hi fem constar el nom.. (emissor = jo / destinatari = vostè) Lamentem haver d’informar-los.LA CARTA FORMAL Tema 8 Capçalera Hi fem constar el nom i l’adreça de qui envia la carta. (emissor = impersonal / destinatari = vós) Em plau de comunicar-li. on s’explica l’assumpte de què es tracta.. 218 Expressió escrita . Aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament. També heu de tenir en compte que la fórmula de salutació ha de concloure amb una coma. (emissor = nosaltres / destinatari = vostè) Si desitgen més informació. si s’escau. us faig saber. on s’explica el motiu de la carta. l’exposició... l’emissor ha d’utilitzar la primera persona del singular (jo) o del plural (nosaltres) i el destinatari. (emissor = jo / destinatari = vostès) Estem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.

(emissor = jo / destinatari = vostès) Cordialment. hi posem els noms i els cognoms i. Una salutació cordial. Expressió escrita 219 . Barcelona. Datació Recordeu que després de la localitat s’ha de posar una coma. Ben cordialment. (emissor = nosaltres / destinatari = vostè) Ben atentament. Els agraeixo el seu interès i els saludo cordialment. si s’escau.LA CARTA FORMAL Tema 8 Mentre esperem la seva resposta. s’hi fa constar el càrrec. 27 de desembre de 2007 Postdata Ratlles que afegim al peu de la carta amb informacions d’última hora i que introduïm mitjançant les sigles PD (postdata) o PS (post scriptum). que els mesos s’escriuen en minúscula i que els anys no porten punt. També heu de tenir present que no s’ha d’escriure cap punt al final. Signatura Signatura a mà de qui escriu la carta. el saludem ben atentament. A sota de la signatura.

3 de setembre de 2008 u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. per demanar-vos una aportació per a la biblioteca que hem instal·lat al nou local que ens ha cedit l’Ajuntament de Fraga. en la mesura que pugueu. el propòsit de la nostra associació és fomentar la cultura pròpia.LA CARTA FORMAL Tema 8 Exemple de carta formal Associació Cultural Franja de Ponent Carrer Major. però gairebé no en tenim cap per a infants. Actualment disposem d’un centenar de llibres de literatura. Ets el/la secretari/ària de producció d’una pel·lícula que s’ha de començar a filmar properament a la teva ciutat. 2. Us escric. i així poder construir entre tots un bon centre de lectura. com a presidenta de l’Associació Cultural Franja de Ponent. atès que és molt més gran que el que teníem. Escriu-li una carta per agrair-li l’aportació. 34. escriviu una carta formal de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. 1. Agraïda per endavant. És per això que us demanem que. hem decidit d’habilitar-ne una part com a biblioteca. 6è 4a 25001 Lleida (Segrià) Senyor. concerts. aporteu els exemplars de literatura infantil que tingueu. la majoria per a adults. entitat que treballa per fomentar la nostra cultura. 220 Expressió escrita . Escriu una carta a l’ajuntament on li demanes permís per rodar algunes escenes en emplaçaments determinats de la ciutat. tasts de cuina. per a la qual cosa portem a terme activitats de tota mena: sortides. Escriu-li una carta per demanar-li que acudeixi al casal per parlar d’un tema determinat. Una empresa de fabricació de joguines ha fet una important aportació de material a la llar d’infants que dirigeixes. Ets el/la responsable d’un casal de joves i t’agradaria que un especialista d’un centre sanitari vingués a fer una xerrada als joves del casal. etc. conferències. Fa uns mesos l’Ajuntament ens va cedir un nou local com a seu i. Tal com he dit.   Maria Peris i Puig Presidenta Fraga. 3. 15 22520 Fraga (Baix Cinca) Miquel Segura i Pal Cap de l’Àrea de Vendes de Menuts Editorial Carrer Indíbil.

Fa unes setmanes vas comprar per correu una aspiradora i al cap de pocs dies se’t va espatllar. 5. 6. Al final. Escriu una carta a l’empresa venedora per queixar-te de la mala qualitat del producte i demanar-li que et retorni els diners. ho vas aconseguir. Escriu una carta a l’escola del municipi per informar-los de les instal·lacions de què disposa i de les activitats que s’hi porten a terme. de manera que tens prou material per editar un llibre de gastronomia local. Expressió escrita 221 . Ets el/la director/a del CEJFE i escrius una carta a tots els col·lectius de l’àmbit de l’Administració de justícia per informar-los sobre la Jornada de Llengua i Dret que es durà a terme a la seu del Centre. Ets el/la responsable d’una casa de colònies i vols fer-la conèixer. havies de pagar. Ahir et vas passar més d’una hora donant tombs per la ciutat per poder aparcar. Estàs cansat que dia rere dia es repeteixi aquest fet i has decidit escriure una carta al director d’un diari per exposar el teu punt de vista sobre la política que segueix l’ajuntament per evitar l’excessiu volum de cotxes a la ciutat. Escriu una carta a l’ajuntament de la teva localitat per demanar que es faci càrrec de l’edició del llibre. tot i que es tractava d’una zona blava i. 8.LA CARTA FORMAL Tema 8 4. 7. La gent més gran del teu poble t’ha facilitat tot de receptes de cuina tradicional de la zona. per tant.

el de la xocolata. l’autor segueix l’estratègia de deixar el final obert. 2. contraresta els efectes negatius de l’hàbit de fumar a causa de la presència de polifenols.) N’hi ha d’altres que no necessitam cap tipus de suport racional que corrobori la bondat del que ens agrada. Hi ha qui necessita justificacions per fer allò que li agrada. el d’una aroma. Conclusió: sintetitza en un paràgraf les idees expressades en el desenvolupament. com passa amb els moments màgics en què assaborim el plaer. doncs. Generalment els textos argumentatius porten un títol per situar el lector i consten de tres parts ben diferenciades: 1. acostumen a estar farcits de connectors i marques lingüístiques per donar cohesió interna i seguir el fil argumental de les idees exposades. Hi ha coses que ens resulten d’una obvietat absoluta i no acabam d’entendre per quina raó els altres no les veuen amb la mateixa llum diàfana. Desenvolupament: s’hi expressen els arguments que defineixen la postura de l’autor. magnífica per a la salut. L’instant en què ens recorrem amb la punta de la llengua els llavis per assaborir-ne l’últim rastre queda gravat a la nostra memòria. (És curiós. així com els verbs i els adjectius valoratius i les expressions connotatives. Si no tengués una justificació a la qual aferrar-se. Un article d’opinió. A més. la revista Heart ha publicat un estudi en el qual explica que la xocolata negra redueix el risc de malalties cardíaques. un editorial o una carta al director d’un diari. Ens fascinen i prou. a cadascuna de les quals correspon un paràgraf. Hi ha tants plaers per recordar: el d’un bon llibre.Tema 9 EL TEXT ARGUMENTATIU Text que s’elabora amb l’objectiu d’exposar una opinió i raonar-la per tal de convèncer el lector. el d’aquell viatge. És el tipus de text que permet més subjectivitat i destaca més que cap altre per la força suggestiva del contingut. A més. Hi abunden frases coordinades i subordinades. VISCA LA XOCOLATA de Maria de la Pau Janer N’estava segura. una crítica. Avui. Qui tendria l’habilitat suficient per explicar com se’ns desfà la xocolata a la boca? Aquell regust amarg i magnífic de la xocolata negra deu ser una prova de l’existència dels déus. que és una substància que millora el flux sanguini de les artèries. poden ser considerats textos argumentatius. En conté més per gram que qualsevol altre aliment o beguda. 10 de gener de 2006 222 Expressió escrita . normalment s’organitza al voltant de dues o tres idees principals. per exemple. viuria amb el pensament ple d’estranys remordiments. Menjar una mica de xocolata negra al dia evita l’enduriment de les artèries i millora l’estat físic de les persones. El secret és l’alt contingut d’antioxidants que té la xocolata negra. però hi ha gent que viu amb mala consciència els plaers de la vida. És. Introducció: s’hi presenta breument el tema i s’hi anuncia quina és la postura que l’autor defensarà. 3. És lògic: les coses que ens sedueixen no admeten sovint gaires raons. el de la intensitat dels amors. ens costa descriure allò que ens agrada. No fa gaire. Hi resta enregistrat per sempre. Qui podria dubtar dels avantatges evidents de la xocolata? A vegades. Algunes vegades. formulant algunes preguntes al lector.

EL TEXT ARGUMENTATIU Tema 9 u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. 04.01. a l’escola de la nena t’han demanat que facis un article per publicar a la revista de l’escola en què expliquis quin és el teu punt de vista sobre l’augment de les adopcions internacionals. Fa uns dies vas llegir al diari una notícia en què es feien públics els sous d’alguns esportistes d’elit. escriviu un text argumentatiu de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. 4. Expressió escrita 223 . Has llegit al web del Departament de Justícia la notícia següent i has decidit escriure un article d’opinió en què parles dels avantatges i dels inconvenients sobre l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de la justícia. Fa cinc anys vas adoptar una nena procedent de la Xina. més de la meitat opinen que la llibertat d’horaris comercials beneficiaria de forma important la qualitat de vida dels ciutadans. Un important nombre de jutjats de Catalunya funcionen des del desembre enviant notificacions exclusivament per via telemàtica El sistema informàtic LexNET és un canal de comunicació telemàtic entre les oficines judicials i els operadors jurídics per tal de fer notificacions de documents als professionals. Has decidit escriure una carta al director del diari per exposar el teu punt de vista sobre aquest tema. 8. (Departament de Justícia. Últimament s’han obert molts restaurants de cuina d’autor en què es poden menjar plats innovadors. Has llegit en un diari la informació següent i has decidit escriure un article en què exposes la teva opinió sobre la liberalització dels horaris comercials. 1. Actualment l’edat mitjana en què les dones catalanes tenen el primer fill és de 31. Consideres que tenen els fills massa tard? Per què? Redacta un article d’opinió en què exposis el teu punt de vista sobre aquest tema. Has llegit en una revista la informació següent i has decidit escriure un article en què exposes la teva opinió sobre el fet de poder menjar aquí qualsevol producte de qualsevol lloc del món i en qualsevol època de l’any. 2. Ara. 3. T’agraden aquests restaurants? T’agrada aquest tipus de cuina? Escriu un article per a una revista d’actualitat en què exposis la teva opinió sobre aquest tema. La majoria de ciutadans de Catalunya consideren que liberalitzar els horaris comercials seria un perjudici per als petits comerciants i la qualitat de vida dels treballadors.5 anys. 5. 7.2008) 6. Quina és la millor edat de la vida? Escriu un article d’opinió que porti com a títol aquesta pregunta. En canvi. D’aquesta manera podem disposar de fruita fresca tot l’any. La conservació d’aliments amb el nou mètode d’altes pressions permet conservar fruita envasada al buit pràcticament sense alteracions en el seu tacte i gust.

és molt important organitzar el text seguint l’ordre de les accions que s’han de fer. així com verbs en mode imperatiu. Els connectors són un nexe important per marcar l’ordre. etc. mitjançant les paraules imprescindibles i la disposició gràfica del text. 2. punts. En la vida quotidiana són moltes les vegades en què fem ús de textos instructius: en la publicitat. poseu-hi una cullerada de cafè soluble i bateu-ho tot una mica. 224 Expressió escrita . en una recepta de cuina. també podem fer-ho amb paraules que indiquen l’ordre. El primer segueix el model en forma de redacció i el segon. en les bases de concursos i jocs. 1 got d’aigua. per això les frases acostumen a ser curtes. Serviu el batut ben fred. la seva estructura pot obeir a dos models ben diferenciats: en forma de redacció. L’esquematisme. Sovint podem marcar l’ordre amb numerals o amb lletres ordenades. 1 cullerada de cafè soluble i 1 bola de gelat de xocolata. afegiu-hi una porció de gelat de xocolata. De vegades hi ha dibuixos que faciliten la comprensió del procés que cal seguir. Sovint s’utilitza l’imperatiu o bé la forma impersonal. bateu-los fins que us quedi una beguda escumosa. També s’hi poden usar els pronoms impersonals per generalitzar l’acció. A continuació. etc. Així. en la composició d’un aliment. A continuació teniu dos exemples de text instructiu. Afegiu-hi un parell o tres de cullerades de llet condensada. S’hi utilitzen oracions condicionals i perífrasis d’obligació. A més. 1) BATUT DE CAFÈ I XOCOLATA Ingredients 2 o 3 cullerades de llet condensada. introduïdes per mitjà de recursos tipogràfics (guions. etc. que en facilita la comprensió. en forma d’enumeracions. en una prescripció mèdica. per realitzar una determinada acció o activitat. que destaca les línies principals d’allò de què es vol informar. Un text instructiu ha de ser precís i concís. Un cop estan tots els ingredients dins la copa. La concisió.). o bé en forma d’enumeracions. Aquest tipus de text té dues característiques: 1. indicacions. Finalment. que consisteix a expressar només allò que és estrictament necessari per a la comprensió dels continguts. Preparació Ompliu una copa de gelat amb aigua ben freda. acompanyada d’una breu explicació..Tema 10 EL TEXT INSTRUCTIU Escrit que té com a finalitat donar consells. en les normes de funcionament d’un electrodomèstic.

s’anomena també treset. és a dir. Correlativament. però un imprevist a la feina farà que arribis a casa poc abans del sopar.EL TEXT INSTRUCTIU Tema 10 2) TRES EN RATLLA Es tracta d’un joc que. 5. el que col·loca les seves tres peces en línia recta. Dóna uns quants consells per no patir estrès a la feina. treset en ratlla o renglera en treseta. segons els llocs. La setmana vinent marxes de vacances i has demanat al teu veí que et cuidi el gat i les plantes que tens al pis. 4. Quins són els passos que hem de seguir per preparar una bona paella? Expressió escrita 225 . Explica a la teva amiga quins són els passos que ha de seguir perquè la seva cita sigui un èxit. Escriu-li un full d’instruccions perquè sàpiga què ha de fer. u EXERCICIS D’acord amb les indicacions que us hem donat. Per això. Aquest vespre tens un sopar de compromís a casa teva. 4. 7. El segon jugador ha de col·locar la seva en un dels punts on conflueixen les línies. cada jugador ha d’anar movent alternativament les seves peces. 1. Com ho hem de fer per escriure i enviar un correu electrònic? Explica tots els passos que cal seguir per completar el procediment. Com ho hem de fer per comprar un bitllet d’avió per Internet? Explica tots els passos que hem de seguir per completar el procediment. 3. 2. Hi juguen dues persones. El primer jugador ha de posar la seva peça just en el punt central. Durant la partida. Material necessari Un tauler o un dibuix amb l’esquema del tauler 3 peces menudes del mateix color 3 peces menudes d’un color diferent (poden ser també diferents objectes petits) Instruccions 1. ambdós jugadors han d’anar posant les seves peces en distints punts de confluència. has decidit enviar un correu electrònic a la teva parella en què li indiques què ha de fer per tenir-ho tot a punt per a l’àpat. 3. Guanya el primer jugador que fa tres en ratlla. Com es juga al parxís? Explica’n les normes. 2. escriviu un text instructiu de 150 paraules aproximadament a partir d’algun dels supòsits que trobareu a continuació. 8. 6.

.

Expressió oral .

cal tenir en compte la diferent repartició de les vocals obertes i tancades que responen a àmbits geogràfics diferents. 228 Expressió oral . etc. normalment ho fem per interferència castellana. mar. etc.. 5.. 4.. Tot seguit. 8. A vegades trobem paraules com: majúscula. Evitar les dubitacions en forma de coixins fonètics (mmm. es produeix un error de pronúncia entre j/g: venjar *ven[g]ar. els anacoluts (construcció gramatical en què la primera part no lliga gramaticalment amb la primera). o jutge.. Cal anar en compte amb els ensordiments i les sonoritzacions incorrectes de les fricatives. b) De la mateixa manera. Cada parlant pertany a una variant dialectal determinada. reproduïm unes pautes que contribueixen a millorar el discurs. i per aconseguir-ho hi ha unes regles que ens poden ajudar a configurar el discurs (frases curtes. pronunciada també incorrectament *[j]utge. c) Cal fer les distincions entre [e] i [ə]. etc. qualsevol exposició oral ha de respondre a uns elements comuns: claredat. l’ús de frases inacabades o massa llargues. bestia[Ø]. 6. La situació comunicativa i la competència lingüística de cada orador fan que cada missatge sigui diferent. No fer servir la forma lis pel pronom els. *deure de. Cal pronunciar correctament les fricatives g/j i de les africades tg/tj.). pronunciada incorrectament *ma[j]úscula. Així doncs. naturalitat. téme[Ø] . A més a més. No són recomanables formes de participi com: aparescut. Així mentre els parlants del bloc oriental diuen cad[ə]na.. els del bloc occidental pronuncien cad[e]na. pronúncia correcta. a) Els parlants del bloc oriental han de fer la neutralització [ə] de la a i la e en posició àtona. en la conjugació de verbs amb l’infinitu acabat en –iar: *anúncia per anuncia. Evitar els barbarismes i sobretot vigilar amb l’ús de mots com: *pues. Ara bé. vull dir. sapigut... *vale i construccions com *tenir que. i tot i que ha de seguir les normes d’ús de l’estàndard oral.. La -t final dels gerundis és muda (excepte quan la grafia del mot següent fa que se sensibilitzi): saben[Ø] però sabent-ho . per tal que la comunicació sigui eficaç. tenor. *estúdia per estudia. La -r dels infinitius també és muda: canta[Ø]. la o en posició àtona es converteix en [u].El llenguatge oral té uns trets propis que el fan diferent del llenguatge escrit: l’entonació. sorti[Ø]. *bueno. po[Ø]. missatge ordenat. En altres casos. 3. 2. o sigui. [o] i [ə]. l’espontaneïtat. extingir *extin[g]ir. etc. Tot i així hi ha algunes paraules en què aquesta -r final sí que es pronuncia: amor. No hem de desplaçar l’accent.). els mots crossa. Hem de saber què direm però també com ho direm. 11. 7. un bon orador ha de treballar tant la forma com el contingut d’un discurs. No podem dir ca[s]a per ca[z]a ni tampoc impre[z]ió per impre[s]ió. capigut. coherència.. igual com la -r final de molts mots: fuste[Ø]. pausa. concisió.. 10.) i unes altres normes que cal que tinguem en compte a l’hora de reproduir-lo (entonació. l’ús de les variants dialectals. ús de mots normatius. Evitar les repeticions exagerades de mots crossa: és a dir. 9. obrit.. no pot deixar de banda els seus orígens. 1.

12. Així haurem de dir: am[b] ell i també san[t] Antoni. si al darrere tenen un mot començat en vocal. sant. No s’ha d’ometre la -b de amb ni la -t final de mots com quant. vint. En canvi se sonoritzen davant vocal o consonant sonora: le[z] hores. Les consonants fricatives i africades en posició final es pronuncien sordes quan van davant de pausa o consonant sorda: les cançons. Expressió oral 229 . 13.

.

Models d’examen .

Famílies joves sense fills. Avui. Carta T’agradaria que una cadena de televisió tornés a emetre el teu programa o serial preferit. Són les parelles joves que no tenen descendència. a continuació. l’estabilitat financera i l’evolució professional (molt lligada al fet de guanyar més diners).MODEL DE PROVA I Bloc A: expressió oral Llegiu en veu alta el text següent i. Una nova forma de vida Mireia Rourera Viatgen. Els dinkis. Article d’opinió Consideres que liberalitzar els horaris comercials seria un perjudici per als petits comerciants i la qualitat de vida dels treballadors? O bé opines que la llibertat d’horaris comercials beneficiaria de forma important la qualitat de vida dels ciutadans? Escriu un article d’opinió d’unes 160 paraules per a una publicació local en què exposis la teva opinió sobre la liberalització dels horaris comercials. en general. roba. “descobreixen” restaurants. en general. gasten en música. de fet. fan el que els dóna la gana. 2. a l’Estat espanyol hi ha unes 800. tenen bon nivell econòmic i un perfil bàsicament consumista. ara anomenades dinkis (que en anglès significa parella en què tots dos treballen i que no té fills). literalment. 1. Són. Segons un estudi sociològic realitzat per l’empresa consultora Milward Brown. Escriu-los una carta d’unes 150 paraules per demanar-ne la reposició. 232 Models d’examen . llibres. 19 de febrer de 2006 (text adaptat) Bloc B: expressió escrita Feu aquestes dues redaccions. feu una breu exposició oral en què doneu la vostra opinió sobre el tema.000 parelles dinki. A Catalunya el 45% de parelles d’entre 25 i 35 anys ho són. El principal desig dels dinkis són. un 50% més ambiciosos professionalment que la resta de la població. complements per a la llar i tecnologia i. Aquest nou model de parella –que retarda el naixement dels fills per gaudir de la vida i esgotar al màxim els avantatges de la llibertat que dóna no tenir responsabilitats– és cada cop més freqüent al nostre país.

.... A l’espai .at Ernest Pla............. d’alba profundament adormit i en despertar-se va pro........ Fixeu-vos en l’exemple... bosc de les Falgueres........... era autor..estar les conseqüències d’haver estat tantes hores al ra... on es va arraulir en un r. Ompliu.... Aquesta matinada els bombers han tro..........aborat pla per localitzar-lo.......... el senyor Pla va sortir de casa a tren........... la den............ Pel que sembla......... augmenta l’agressivitat i l’agilitat mental i proporciona euforia i excitacio... 3.. .... A mes.... Fins al 1858 la cocaina no es va aillar de la coca.. 2.. insomni i patologies respiratories.... després de veure que no havia passat per casa ni per esmorzar ni per dinar..... Al començament s’usava en l’ambit de la medicina per les propietats anestesiques que te atribuides i...embre.. La seva filla va alertar la policia de la seva desaparició el 21 de de...... en cas de sobredosi. a l’humi........estuós bosc de les Falgueres. Segons fonts properes a la família el senyor Pla pateix so... ................. deteriorament del pensament........ però.......... Torneu a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parèntesis i fent els canvis necessaris.......... quan calgui................................................. però es va perdre i va caminar força hores pel ma..... 4............................................cerar-se del fred.. l’aturada cardiaca segueixen aquesta primera fase....................MODEL DE PROVA I Bloc C: gramàtica i lèxic 1.. la taquicardia i... planta que creix principalment en paisos com el Peru i Bolivia.có per reposar una estona i arr...... 1.............at a sortir de casa...... Models d’examen 233 ....... de 73 anys i veí de la localitat m.......ans..... un col·loqui idoni (xerrada) les flors pansides (arbre) les victòries còmodes (avantatge) una sensació mútua (respecte) l’índex extens (reduïts) un sarau comú (cercaviles) un gust adient (aroma) una xerrada idònia .............. la memoria i l’atencio... ............... però.ambulisme i ja en altres ocasions havia arri.... els buits dels mots següents amb les grafies que hi faltin...... 2................. Tot i que els bombers i la policia havien traçat un e.. tot seguit.... disminucio de la capacitat sexual...... En l’informe mèdic només consta que li han hagut d’aplicar un tractament per contra.... El poeta li va dedicar el llibre ...............ar de tornar.......ntanyenca de Lloms. Completeu les frases següents amb el pronom relatiu adient acompanyat......... Finalment. ara hi ha una prestatgeria hi havia hagut una taula.. d’altres elements..it la zona ha dificultat que el veiessin a.... Ara be..... . 3... l’han portat a l’hospital de la capital de la comarca perquè se sotmeti a un examen de salu.. En un principi redueix la fatiga... darrer... vas donar un cop de mà en el treball de recerca... el consum cronic i abusiu ocasiona idees paranoides i depressio.....ment en despertar-se li costava molt recuperar la memòria.......... per a la desintoxicacio dels heroinomans...... La cocaina es una de les drogues mes perilloses que hi ha........ han desc.... Pero la durada de l’euforia induida per la cocaina depen molt de la via d’administracio: es mes prolongada i menys intensa quan la substancia es aspirada pel nas i es mes breu i intensa quan s’injecta o es fuma...... .......... Poseu els accents i les dièresis que falten en el text següent i subratlleu cada lletra que completeu. mes endavant... si cal.... a més...........a vegetació que ha absor..................... Ha vingut a saludar-me la noia ... perdua de la gana..............bert on era i..

. verbs o adjectius....... (cru) del règim durant la segona meitat del segle xx.. van enregistrar en l’últim concert i la millor cançó és la peça ...... (seny).. tothom hi sortiria guanyant.............. (curt) la pena imposada a l’acusada.................... 7....... aniré al metge.... (poder) l’Eudald i jo ens casarem... 3............ (treure) runa durant tot el matí....... 2.............. Per fer mandonguilles primer cal .. ha fet cinc........ Els ....... Ompliu els buits de les frases següents amb substantius..... acusada a la pena de presó .. (moure) si no voleu prendre mal.... condemnar ............. El millor disc del grup és . segons el cas....... 7.................. Si haguéssiu retirat la denúncia. l’equip local ha fet un gol al rival... instal·lació d’unes tanques més segures ja n’han aplegat més de tres-centes...... 2............. (difondre) certes imatges........ oi? 3...... 8......................... no hi podràs anar ..... 1. Si les empreses del país . 3... (produir) beneficis.... Tan aviat com ................. 1. Per què no .. (petit) el vestit de casament...... 1.. però........ Verbs 1... normalment seductores.. havia prohibit. Els bombers han estat ....... 5.. Avui també ................. (escàs) de bolets farà que aquesta tardor n’augmenti el preu..................... No us .... 5............ mes vinent......... a la segona.............. La gran . nit per anar al cine............ 4........ Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules que considereu adequades segons la normativa........................... El denunciant ha declarat que actualment encara es . ni la Queralt ni jo no ...... . pares i professors van iniciar la campanya de recollida de signatures .......... Si aquest matí encara .................. ... (percebre) que el cas està perdut......... Intueixo que tu a hores d’ara ja ........ Substantius 1... (tossir) tant com ahir. tot i que el jutge ........... (tou) el pa. El jutge va condemnar l’acusat al cotxe ... has vista? No tinc encara entrades per als monitors.................. derivats de les paraules entres parèntesis.......... 3.... 5.... La solució no consisteix ............. Cal que la modista li .. Des ................ els Mossos d’Esquadra havien localitzat haixix.............................. (mirar) són il·lusions òptiques. L’agressor convivia amb la víctima.. 234 Models d’examen .. però no impossible........ van obrir el concert... 4...... L’advocat va sol·licitar al jutge que ........... La novel·la mostrava la ...... 8................. Aprofita avui ..... 6.. 3.. Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb entre parèntesis........... Adjectius 1..... truques perquè et diguin quan vindran? La Mariona ahir estava moixa..... 5............. 6.......... Les participants al festival ja són a l’hostal....... (ressentir) de les lesions que va patir.. 2. A la primera part.......................MODEL DE PROVA I 4.... 2... Completeu les frases següents amb les combinacions binàries adequades de dos pronoms febles segons la normativa................................ no és conscient del mal que podia haver fet........... comprar dues.. És difícil que un adolescent sigui ... 2. però demà espero poder .......

........... 3. Perquè els trens funcionin és ..... El dia dels fets la denunciada conduïa amb una ............ ......... (geni) amb la premsa..... (tassa / taxa) d’alcoholèmia que superava els 0. 6... 7........... 1........... (perjudicis / prejudicis) legals. Pots demanar un cafè o un tallat .25 mil·ligrams..... Completeu les frases següents amb l’expressió més adequada de les dues que hi ha entre parèntesis.......... 9............ 4.... (taulell / tauler) d’anuncis durant més de quinze dies....... Models d’examen 235 .. 8........... Per Sant Esteve no hi ha res com uns bons canelons ... Aquest poeta té talent.................... (enlloc / en lloc) de postres............................ (mig / mitjà) dels pisos no s’incrementi tant a partir d’ara......... Cal ..... (casa).. Si no compareixeu us afectaran els .. però és molt ......... Esperem que el preu . (Assenyaleu / Senyaleu) amb una creu els alumnes que no s’hagin presentat a l’examen............. (necessària / precisa) una forta inversió.......MODEL DE PROVA I 2.......... 3... L’edicte va estar penjat al ......... 5.......................................... (doblar / doblegar) bé la carta perquè càpiga dins el sobre......... 2.

Carta Ets el/la responsable d’un casal de joves i t’agradaria que un especialista d’un centre sanitari vingués a fer una xerrada als joves del casal. És . feu una breu exposició oral en què doneu la vostra opinió sobre el tema. Escriu-li una carta d’unes 150 paraules per demanar-li que acudeixi al casal per parlar d’un tema determinat.MODEL DE PROVA II Bloc A: expressió oral Llegiu en veu alta el text següent i. tribals. de producció pròpia. però l’emoció del tatuatge és aguantar aquest dolor. “Tot és decorar el cos!” diu. clàssics. El cos també parla De ben antic el tatuatge ha servit per informar. Avui té el seu estudi. se sabia si els japonesos eren d’una família o una altra. Article d’opinió L’escola on estudien els teus fills publica cada mes una revista adreçada als pares dels alumnes. Els indis americans es tatuaven per marcar el clan. Segons el dibuix que portaven. va viatjar. Escriu un article d’opinió d’unes 160 paraules per a aquesta publicació en què exposis el teu punt de vista sobre la conciliació de la vida familiar amb la laboral. o guerrers. Fa tatuatges de tota mena. és com si et fessis trampa a tu mateix. on treballa sola i al seu aire.. clar que en podria posar i cobrar-la... 1. 2. Quina gràcia té si no fa mal? On és la màgia del tatuatge?” Avui. Ha estat investigant i treballant en centres de tatuatges d’arreu del món. o per especificar si eren caçadors.. També fa pírcings. La Idoya tenia només 15 anys quan va tenir clar que aplicaria la seva vocació artística a la decoració del cos. 236 Models d’examen . a continuació. Avui encara és informació. 30 d’agost de 2006 (text adaptat) Bloc B: expressió escrita Feu aquestes dues redaccions. però també pot ser només decoració. els orígens. urbans. Alguns dels seus clients li demanen anestèsia. Es va interessar per la tècnica del tatuatge. saber si estàs preparat. “Els dic que no. va estudiar tot el que exigia la normativa sanitària. Fins i tot hi havia tatuatges que indicaven l’estat civil.

.............. potser perque la forma de l’ensaimada recorda el turbant dels musulmans..es que ahir a la tard.ilitzar la població j................... L’Eulàlia volia estudiar cuina............ aigua.. el premi especial que cada any re..s als personatges de l’any.. un col·loqui idoni (xerrada) un gelat exquisit (postres) el reflex vermell (liles) el llapis blau (grocs) un espeleòleg arriscat (audaces) una marca ambigua (senyals) un efecte nul (resplendor) una xerrada idònia ....... el premi al vilatà intrèpi. dels Amics del Bosc gairebé una quar... Es frequent trobar-les sense cap guarnicio........... compta l’entrenador té moltes possibilitats de guanyar la Lliga de Campions........ Poseu els accents i les dièresis que falten en el text següent i subratlleu cada lletra que completeu.....te que travessar més d’un mi......... Completeu les frases següents amb el pronom relatiu adient acompanyat...... va ser per a Ignasi Ponts ja que es va tenir en co....... que des de fa temps està tr....ebrar amb cava els premis obtinguts........ 2...... 2......... Altres entesos creuen que es d’origen arab. els buits dels mots següents amb les grafies que hi faltin.... pero substituien el saim per la mantega feta a partir de llet d’ovella................ treballa ja havia estat estudiada... de fet....os i refrescos i on els guardonats van ce...........venil de la comarca per crear el centre Cap Límit. era lògica perquè havia crescut en una família de cuiners.. es te noticia d’una recepta d’uns pastissos arabs de forma cargolada que es feien amb els mateixos ingredients que l’actual ensaimada....... sucre........... Per alguns historiadors i gastronoms l’origen es hebreu perque la cuina tradicional jueva te uns dolços que tenen la mateixa forma........... .......... L’equip ...... que ha aconseguit mo.... El premi al vilatà exemplar va correspondre a Octavi Major.. Models d’examen 237 .......... el premi al vilatà transgre....... Torneu a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parèntesis i fent els canvis necessaris....... nata o xocolata..................................... si cal..or va anar a parar a mans de Carme Vinyes.... L’ensaimada es un pastis de base rodona format per una massa envoltada en espiral feta amb els seguents ingredients: farina de força..... Sens dubte es el producte de pastisseria mes genuinament mallorqui....... Finalment.. pero tambe se’n poden trobar de farcides amb cabell d’angel. 4...... que ha aconseguit que tots els pares p..... 3.... ous.............. Fixeu-vos en l’exemple..... per haver-se fet càrre.. vol el Joan Carles és anar a viure a Norís........ 4.........er de quilòmetres de de........ massa mare i saim................ Després del recital de dan.................. una associació de la comarca va ser per a Cada Setmana. va oferir un grup .....ert en total soleda. Tot seguit es va oferir un ressopó a tots els assistents en el qual es van repartir sandvi.......... el mes emblematic i conegut dels produits a l’illa.....ntena d’anys..................... d’altres elements.asc a la plaça de Catalunya es van lliurar els trofe...... Ompliu...MODEL DE PROVA II Bloc C: gramàtica i lèxic 1................. i el premi al vilatà sa..... pediatr........... ........ 3.. 1.......................... ..........ient al carrer la revista d’informació del mateix nom....... La hipòtesi sobre ..... mereixia una recompensa....................................... .. .............guem fer menjar correctament els fills... ......i el va rebre Robert Serra...... quan calgui........ ....

.............. 6........... van treure tan crua que no es podia menjar.. no et donarem més crèdit.. (recloure) tot el dia a l’alberg......... segons el cas........ verbs o adjectius......... 1.... Deixa’m una mica de lloc perquè no hi .... si us plau! Si hagués fet més bon temps...... es va produir l’enfrontament entre pagesos i senyors... així que ja ........ La mare ja deu ser a casa.... 4.... (continuar) d’acord amb el que mana la llei.... Irene... Van treure la coca del forn.. (coix) no el deixava caminar amb comoditat..... 3. (dur.... arribar a l’hora a l’exposició per poder veure el quadre de la Patum que la seva mare havia comprat ................................ però ell no va contestar ..... temps.......... 1....... havia de lliurar la citació. però . admetran........................ 5.. Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb entre parèntesis tenint en compte les indicacions (persona. derivats de les paraules entres parèntesis. 6. oi? El jutge disposa que el procediment ... Finalment l’agent va localitzar la noia .. Si la Mireia i jo . No s’han assabentat de res... Ompliu els buits de les frases següents amb substantius. Les explicacions del professor van servir per aclarir el període ... 3.......................... (néixer) el doble de nadons als Països Catalans...... No vol anar a veure els Pastorets perquè li fa por que hi ..... Substantius 1..................... 238 Models d’examen . pots trucar..... 5..... 7...... no us .... 3. però no sabem si . 2.. Confiava ... 2.................. 4..... 8.... Va . (aparèixer) el dimoni.... cap.................... (sonar) al seu fillol....... Li van enviar molts missatges per convidar-lo a sortir............................... havia de ser a l’oficina a les vuit........... (pàl·lid) de cop quan li van dir que no recuperaria les maletes.......... Verbs 1.......... (deure) tot el que compres.. que va ser escollit ... 8...... 3........... 3.............. (cabre).................. taxista que acabava d’acomiadar .. Les últimes informacions van . 7................ vosaltres) les peces de convicció fins al dipòsit............. (humil).......MODEL DE PROVA II 5.. Va abandonar l’ascensió perquè la ..... Hi ha moltes fans que .. 2.... el combinat europeu......................................... Finalment va aixecar la mà per cridar .............. No va guanyar el torneig l’equip americà........... Explica . suposa una gran dificultat emplenar els buits només amb lletres que vagin des de la ce ... tu mateix....)....... Els professors coincideixen ... (por) els inversors.... Han apuntat la meva neboda a l’escola del barri.. Completeu les frases següents amb les combinacions binàries adequades de dos pronoms febles segons la normativa.... 2........ 4........ 1.... aniríem de bòlit tot el dia.................. 2......... 6........ ........... La padrina va comprar un . ..... Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules que considereu adequades segons la normativa.................. Si continues ....... ema.... millor equip del món............... Els experts han calculat que d’aquí a uns anys ........ La Rosa és massa orgullosa. (fer) tot el que ens manen.... (boig) quan veuen els seus ídols de prop.. Li aniria millor si es comportés amb més . 5.

.. El professor fa la pregunta . 3........ (gens / res) de pols........... El gat es va enfilar tan ............... (decebre)......... 7.... 6..................... (enlaire / en l’aire) que després no podia baixar.. (almenys / al menys) indicat per respondre. 5.. (sobretot / sobre tot) el Berguedà i part del Solsonès. L’estat no es decideix a ... Va fer una inversió tan poc .... (rendible / rentable) que ho va perdre tot......... La pluja va caure intensament ................................. El resultat de les proves d’ingrés ha estat . (soterrani / subterrani) amagat al jaciment iber... (abaixar / baixar) els interessos dels préstecs................. Models d’examen 239 ............. (incomplet / incomplert). És habitual trobar hamburgueseries pels carrers .... 4.................... 2. 3.............. 1....... Rússia i la Xina són estats ..... Completeu les frases següents amb l’expressió més adequada de les dues que hi ha entre parèntesis. El Jutjat va retornar l’informe perquè va considerar que era .................. 8..... (frontera)...MODEL DE PROVA II Adjectius 1....... (Polònia)? 2.. Passa bé el drap per la pantalla perquè no hi quedi ......................... 9......................... L’arqueòleg va descobrir un .................

entrepà o carmanyola. l’opció de la carmanyola i el menjar preparat a casa també va guanyant terreny.. gairebé un terç dels catalans s’emporten el menjar de casa més d’un cop al mes. de manera que tens prou material per editar un llibre de gastronomia local. El 56. 1. Carta La gent més gran del teu poble t’ha facilitat tot de receptes de cuina tradicional de la zona. Article d’opinió Últimament s’obren arreu del país restaurants de cuina d’autor en què es poden menjar plats innovadors. a continuació. Tant és l’opció escollida. Escriu una carta d’unes 150 paraules a l’ajuntament de la teva localitat per demanar-los que es facin càrrec de l’edició del llibre.6%). sobretot en botigues especialitzades en menjar per emportar. però la realitat és que menjar fora de casa ja forma part dels hàbits de consum dels catalans. Alimentació i Acció Rural. el 85. juliol de 2007 (text adaptat) Bloc B: expressió escrita Feu aquestes dues redaccions.3% dels àpats que es fan fora de casa responen a motius d’oci. Menjar fora tres cops per setmana Menú del dia. 2. Durant el cap de setmana.4% dels àpats que es fan fora de casa corresponen a dinars i cada cop que una persona dina o sopa en un restaurant es gasta una mitjana de 16 euros.7% dels casos) i d’altres per diversió (46. Les famílies catalanes consumeixen una quarta part dels aliments fora de la llar.. Segons aquest estudi. també triomfa l’opció inversa: menjar a casa plats preparats fora de casa. feu una breu exposició oral en què doneu la vostra opinió sobre el tema. tal com constata un estudi elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec del Departament d’Agricultura. establiments per a gurmets i restaurants casolans. ja sigui en forma d’entrepà o de carmanyola. 240 Models d’examen .MODEL DE PROVA III Bloc A: expressió oral Llegiu en veu alta el text següent i. Avui. el fet és que el 80% dels catalans fan algun àpat fora de casa almenys tres cops per setmana. T’agraden aquests restaurants? T’agrada aquest tipus de cuina? Escriu un article d’opinió d’unes 160 paraules per a una revista d’actualitat en què exposis el teu punt de vista sobre aquest tema. Però si anar al restaurant és un hàbit cada cop més instaurat en el dia a dia de moltes persones. De vegades ho fan per obligació (48. I mentre la carmanyola es consolida.

.......... 1. A mes................... els buits del mots següents amb les grafies que hi faltin.. fet que afavoreix el proces digestiu.......ecs de tall militar.. .adicació del feixisme quan uns vianants.... Poseu els accents i les dièresis que falten en el text següent i subratlleu cada lletra que completeu. 3..... Models d’examen 241 ...ions que van patir alguns membres de l’entitat en la manifestació per l’e....................... de tinta sospitós i una ta................. El cap de l’empresa creu que l’incendi pot estar relacionat amb l’encàrre. ......iu............. 4.. ............................ El cap .................. Els bombers han su............ van contradir amb su...... ....... Creu que els fets es podrien relacionar amb les agre............. si cal....... l’oli essencial de l’api exerceix un efecte dilatador sobre els vasos renals i aixo afavoreix l’eliminacio d’aigua i substancies toxiques...... Es diuretic... he treballat durant els últims anys ha demanat la baixa per estrès. . els van llançar ous............. El raim es tambe una altra fruita amb propietats beneficioses per a la salut...................... 3. un col·loqui idoni (xerrada) l’imprès duplicat (emplenats) el tema seriós (anàlisis) una obligació mixta (deutes) el bateig ostentós (lluïts) la nina nua (titelles) el ventríloc conegut (famosa) una xerrada idònia ......a de porce... quan calgui....namentada ja que des de fa uns mesos perce.. conte poques calories i un alt valor nutritiu........ la pinya es una eleccio molt adequada: estimula la produccio de sucs gastrics i ajuda a digerir els apats ja que posseeix un enzim que fragmenta les proteines.. Fixeu-vos en l’exemple. 2........ 4........ L’incendi que es va declarar en una impre..ana amb restes de material explo.............. Despres de les celebracions nadalenques......... els va impedir pujar de categoria. d’imprimir els cartells que l’Atene..portar estoics l’atac...................... tot seguit. Pel que fa a les fruites...... necessita per informar de la seva ass..... Torneu a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parèntesis i fent els canvis necessaris.. 2. havia de menjar els cargols..............mblea anual............. Els esquiadors lliscaven amb facilitat per unes pistes la neu ....MODEL DE PROVA III Bloc C: gramàtica i lèxic 1..... estava molt glaçada............. incloure fruita i verdura en l’alimentacio quotidiana constitueix una excel·lent manera d’ajudar el cos a “desintoxicar-se” dels excessos gastronomics que se solen cometre.. de s..... .............. Ompliu................... ja que ingerides diariament contribueixen a eliminar l’exces de liquids i de toxines presents en l’organisme........... Van perdre l’últim partit de la lliga....ers d’euros.................... Completeu les frases següents amb el pronom relatiu adient acompanyat.................ta de Ponts Soler Associats comportarà per a l’empresa una despesa d’uns quants mi.. i l’estomac i la linia ho acaben agraint.......èrbia els crits dels manifestants i.... No tenia ni idea de fer servir els coberts . Els manifestants van mostrar la virtu....a de records....... on han trobat un cartu........ de Joventu..... El cap de l’associació considera aquesta possibilitat ben f....... d’altres elements................erit que l’incident podia haver començat a la sala de màquines.......... tots enfundats dins uns ........... L’api es una de les verdures mes depuratives. un estat de crispació vers l’entitat.. però es van produir greus desperfectes en un establiment de ven........

..... invitada d’honor......... (imprimir) els cartells. Ompliu els buits de les frases següents amb substantius. Torna.... (sord) permanent............ (dret) aquesta situació si no vols tenir més problemes amb els alumnes...MODEL DE PROVA III 5........indicava amb tantes vacil·lacions que ningú no entenia res.... No vingueu a sopar a les vuit...... 4.. Us va explicar totes aquelles misèries perquè us . 1........... 3.... 3........ No és pas que no ... Verbs 1........11 de juliol.................... (pla) on cada any fan la fira..................................... La jutgessa ........... Es va ...... 3............ 1... Si haguéssim tingut temps no sé quantes hores .......... (voler) fer-ho. (coix) durant tota la segona part.......... 1. tot i que s’ha entossudit ..... 242 Models d’examen .... (fondre) del tot la xocolata! 6.. .... però ..... ha dictat més sentències és la degana dels jutjats.... Substantius 1.... Es conforma ....... 2............ siguin a l’estranger......... Si voleu que el pastís us quedi bé........... 8.. però és que no podem......... Si no vols que la teva filla et ........ Per evitar l’.. la Mireia.............. tracta-la sempre amb respecte. (covard) en saber qui seria el seu rival.. per això no vaig poder conèixer ....... La raó ....... El jugador ha . La guia indicava la ruta que calia seguir als turistes que tenia assignats... 2..... derivats de les paraules entres parèntesis....... L’explosió de l’artefacte li va causar una .. Divendres comença la Festa Major i encara no n’han ..... 6.. Vaig ser a fora des del 30 de juny ... 2.... 3...... (commoure)... verbs o adjectius..... Cal que ......... sense deixar de remenar.... 2..................... (absoldre) tots els acusats..... Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules que considereu adequades segons la normativa............. (jeure) en havent dinat.... 7................ a quarts de deu .... Úrsula Llopis després de ser guardonada ...... Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb entre parèntesis.. abans del 15 d’octubre........ El jutge ha anat ........... Agafeu la còpia de l’informe medicoforense per adjuntar-la a l’expedient i grapeu ................. (menysprear)....... 5.......................... 5. 2....... 6....... Tinc aquests treballs per als alumnes del curs passat............ tingui temps de preparar un bon àpat ..................... 8....... 4.................... ha tornat té a veure amb la seva nova parella.......... (bru) de la pell cal que et posis una bona protecció solar... 5.. 3.... Podeu passar per la taquilla del teatre a buscar el resguard de l’abonament.... (conèixer) tots els detalls del cas.................... És important que tant tu com jo ...... passar uns dies de vacances amb els pares... Volen construir un complex turístic a l’......... segons el cas............ millor periodista de l’any..... Afegiu a la farina els ous d’un en un i afegiu................... Recordeu-vos de retirar.................. Completeu les frases següents amb les combinacions binàries adequades de dos pronoms febles segons la normativa.... 7.... ............

............. 3..... 6....... 2....... 9..... Saps si inclouran gaires zones ........ (així mateix / tanmateix)....... 4........ (cabal / cabdal) de la literatura mundial............ (gaire / massa) que em facin esperar...... Completeu les frases següents amb l’expressió més adequada de les dues que hi ha entre parèntesis...... (cadascú / cadascun) dels viatgers..... (anomenat / nomenat) el nou gerent comercial de l’empresa.................................. Avui l’han .......... (jardí) en el nou pla urbanístic? 2....... 8.. 3... (fondo / fons) de la comarca........... (medis / mitjans) que tinguem a l’abast.................... ... Al festival hi actuaran grups d’arreu. (planell / plànol) tan detallat serà difícil que ens perdem.................................. He aprovat l’examen de les oposicions i. no tinc plaça i he de treballar com a interina... La plaça del Diamant és una obra ..... (finança) important. Han de vacunar ... Hem d’aconseguir el nostre objectiu utilitzant tots els .............. també de ....MODEL DE PROVA III Adjectius 1...... Models d’examen 243 ......... 5... No m’agrada ... Amb aquest ............ Els espeleòlegs van entrar en l’avenc més .............. Estic més tranquil si diposito els estalvis en una entitat .... 7.................. (Brasil)...... 1.

.

Clau dels exercicis .

Exercici 1 diftong creixent qua-tre fre-qüent pin-güí a-guan-tar quo-ta an-ti-qua-ri gua-pa diftong decreixent cau-re ei-na treu-re boi-na frui-ta ciu-tat clou-re hiat in-ter-lo-cu-tò-ri-a con-di-ci-ó gui-ne-a-na sen-ti-en con-ti-nu-ar cru-el-tat cu-o-ta Pàg. re-en-car-na-ci-ó Planes: ce-men-ti-ri. Exercici 4 Agudes: pe-rò. tan-ma-teix. ben-e-mè-rits. cre-uen. re-sur-rec-ci-ó. 10. su-ï-ci-des. tam-bé. Exercici 2 des-in-hi-bi-ci-ó guai-tés-sim mo-uen re-im-pres-si-ó jo-ie-ri-a clo-ïs-sa guai-tar de-lin-qüèn-ci-a trè-ieu il-lu-si-ó di-gués-siu ca-ca-uet ve-ï-na Ma-ri-a bes-à-vi-a lle-nya-tai-re en-grei-xar 6 3 2 5 4 3 2 5 2 4 3 3 3 3 4 4 3 in-ter-ac-ci-ó a-tri-bu-ir tra-du-ï-a pos-ses-siu in-ter-ac-tu-ar bor-rat-xe-ra guant ju-li-ol be-llu-gueig Eu-là-li-a sa-pi-gueu po-li-cí-ac a-nà-veu vos-al-tres ia-ia pro-du-ir a-le-a-tò-ri-a 5 4 4 3 5 4 1 3 3 4 3 4 3 3 2 3 6 Pàg. 10. ja-uen. mi-ra-cle Esdrúixoles: no n’hi ha cap 246 Clau dels exercicis .Ortografia LA SÍL·LABA Pàg. Exercici 3 Ai Al Gua Car Bor Pa Riu gua guai das cai ri üls de múr re su xent a ca ci ar na nyes a Du Ma Ar En Ei Mo Dé es ials bú veig vis lle ni ai ci sa rus a gües es sa Pàg. as-sas-si-nats. a-quest. 10. 9. ce-men-ti-ri.

torneria 10.Ortografia A/E ÀTONES Pàg. Exercici 5 1. 14. Exercici 4 sé trec afaito naixo/neixo caic jac/jec sabies treies afaitaves naixies queies jeies sabrà traurà afaitarà naixerà caurà jaurà sabent traient afaitant naixent caient jaient Pàg. 13. Exercici 3 taulell tendresa reclamació abraçada blavor lamentació taula tendre/a reclam braç blau lament entaular entendrir reclamar abraçar blavejar/emblavir lamentar embenatge quarantena cendrer mandrós vermellor feblesa bena quaranta cendra mandra vermell feble embenar quarantejar cendrejar/encendrar/encendrosar mandrejar/emmandrir envermellir/vermellejar afeblir Pàg. 13. ramats 8. regna 9. Exercici 2 xerraires: xerraire/xerraire terribles: terrible/terrible lliures: lliure/lliure joves: jove/jove ximples: ximple/ximple pulcres: pulcre/pulcra febles: feble/feble agres: agre/agra còmodes: còmode/còmoda dignes: digne/digna liles: lila/lila amples: ample/ampla alegres: alegre/alegre rectes: recte/recta golafres: golafre/golafre cultes: culte/culta rudes: rude/rude agrícoles: agrícola/agrícola tendres: tendre/tendra pobres: pobre/pobra neutres: neutre/neutra Pàg. efecte 2. 14. 13. conducte 4. subjecta Clau dels exercicis 247 . centra 3. espacial 5. estrenyeria 6. jutja 7. Exercici 1 psiquiatre periodisme tracte paleta sèrie resta templa pesta dogma belga vespre deute escombriaire sogra llenya obra mestre rave símptoma cometa Assumpta catàstrofe efa cova ebenista sogre bisbe titella flaire tarda pediatra acta orfe temple pediatre pebre piràmide llebre Carme xacra Pàg.

5. ràfega. vernís. 7. gelea. Tot i el caràcter efeminat i aquella pell de setí.Ortografia Pàg. assassí. 10. perquè arran del naixement de la nostra filla no podem viatjar lluny. 8. màrfega. L’estiu passat vàrem fer un viatge per Sardenya. punxegut. La Caterina. Exercici 6 orgue. La metgessa forense va examinar la presumpta homicida i va recomanar que romangués ajaguda un mínim de quaranta-vuit hores per un problema al pàncrees. estella. 4. destacava entre la resta dels ambaixadors en ser un dels homes més atractius de l’assemblea. Per veure si la sanefa amb forma de essa ha quedat ben fixada te l’has de mirar pel davant i pel darrere. estendard. 9. 3. Exercici 7 1. La jutgessa va admetre el recurs d’empara interposat i va prendre la decisió d’obrir el procediment un altre cop. meravella. latrina. avaria. javelina. 6. 2. Vés traient del cove els albercocs que s’hagin fet malbé i posa’ls a la caixa del racó. avantatjós. La veu del rapsode omple la sala del monestir mentre els treballadors que la restauren en van davallant plaques de la teulada. tràfec. 14. sergent harmònium: orgue afilat: punxegut olorós: fragant agitació: tràfec militar: sergent penó: estendard polsinera: polseguera llança: javelina brillar: resplendir gelatina: gelea sac: màrfega vàter: latrina homicida: assassí ressentiment: rancor ratxa: ràfega fusta: estella puntuar: avaluar laca: vernís desperfecte: avaria profitós: avantatjós prodigi: meravella Pàg. rancor. encara enyora l’època en què només lluïa maragdes i ametistes. però enguany anirem a Empúries. O/U ÀTONES Pàg. fragant. 14. Corre una altra vegada cap al celler i digues a l’Esteve que l’ampolla verda només s’omple fins a la meitat. a l’Alt Empordà. Obre una llauna d’espàrrecs perquè farem una bona amanida d’enciam i n’hi posarem. resplendir. pobra. Exercici 1 floreta: flor punxegut: punxa joventut: jove foscor: fosc sordesa: sord pobresa: pobre/a ullada: ull portalada: porta bondat: bo foguera: foc fullejar: full fumera: fum dotzena: dotze sortejar: sort fusteria: fusta poruc: por garrotada: garrot rejovenir: jove follia: foll cartolina: cartó/cartró joguina: joc tossuderia: tossut collada: coll plomall: ploma 248 Clau dels exercicis . 16. avaluar. polseguera.

liceu. lavabo.Ortografia Pàg. ateneu. Pàg. Exercici 4 trofeu. encara que ell hauria volgut ser muntador. cangur. turment. europeu. Se us acumulen els problemes si preteneu travessar la muntanya després d’haver-vos sostret el Joan la brúixola. xoriço. atordir. El sospitós de sostreure una gran quantitat de robins del magatzem va aconseguir escapolir-se de la policia escortat per una banda juvenil que havia subornat ja abans de l’estiu. supèrbia. butxaca. 5. tomba s’escriuen amb u: trofeu. sufocar. ganxo. tamboret. sospirar. ridícul S’escriuen amb o: ganxo. per resoldre el cas dels bordells regentats per romanesos ubicats en carreteres dels Pirineus. Tot i suposar un turment per a ell. cacau. De tot el món. cacau. botifarra. bufetada. supèrbia. tribu. sospirar. individu. tamboret. 17. correu. 2. Que segueix una línia corba. bufetada. va escollir l’advocacia aconsellat pel seu tutor. vidu. sufocar. barat. tonyina. Tingueu en compte que sovint s’usa incorrectament el verb complimentar com a sinònim d’emplenar. liceu. ridícul No hi afegim ni o ni u: cangur. mutu Pàg. Fer doble. barat. Exercici 5 1. turment. multiplicar per dos. gest. Clau dels exercicis 249 . Exercici 3 bucal consular duplicar nutrició vulcanisme curvilini titular mundial juvenil dulcificar Relatiu o pertanyent a la boca. xoriço. Fer dolç. ritu. tomba. individu. mutu. Pertanyent a la joventut. l’efecte. vidu. correu. Exercici 2 tusso puc munto surto bullo vull cullo tossies podies muntaves sorties bullies volies collies tossim puguem muntem sortim bullim vulguem collim tossit pogut muntat sortit bullit volgut collit Pàg. escrúpol. 17. 17. tonyina. 4. estupend. sufocar. Agafeu el llibre primer sobre normativa urbanística local i aneu al títol preliminar. atordir. Relatiu o pertanyent a un cònsol. butxaca. 3. estupend. Acció de nodrir o de nodrir-se. ritu. tribu. als cònsols. gest. 17. escrúpol. Conjunt de les manifestacions volcàniques. lavabo. Que posseeix un títol. botifarra. La proposta que va triomfar incloïa un rètol il·luminat per un potent focus que emetia una llum fluorescent. ateneu. capítol 1. europeu. 6.

ni les sortides d’emergència ni els avantatges per al jovent i la gent gran són adequats. els afectats consideren que ni la retolació. podríem complir amb escreix tots els compromisos adoptats amb el govern. A més. 10. El viatge fins a Torí en un tren tan atrotinat li va permetre poder llegir d’una tirada tot El pèndol de Foucault. No admeto que vulgueu que el sotssecretari de defensa hongarès faci públic el memoràndum que ha aixecat tanta polseguera. Si poguéssim cobrir les baixes ràpidament. amb la cancel·lació de la meitat dels trens previstos fins a primera hora de la tarda. L’empresa ha anat traient importància als fets i els ha avaluat com a lleus. 9. 8. Pàg. L’ACCENTUACIÓ Pàg. Exercici 2 riuet algun així procés colliu llumins crostó respon demà Ramon votació cigró permís porró anireu campió aniran avís Ferran espai Pàg. L’acusat ha incorregut en un delicte d’homicidi amb l’agreujant de traïdoria. per la qual cosa la jutgessa l’ha condemnat a una pena de presó incondicional. 18.Ortografia 7. 22. Exercici 6 Un nombrós grup d’usuaris va viure ahir una altra jornada negra a conseqüència de l’avaria de trens. 22. avorrits d’haver de suportar el servei deficient que ofereix l’empresa pel reiterat incompliment de l’horari. 22. signatures que pretenen portar a l’òrgan governamental competent. van celebrar una assemblea en què es van constituir com a grup i van instal·lar una taula per recollir signatures de queixa davant de diferents estacions. Els problemes més importants es varen produir a les línies empordaneses. Exercici 1 cantaré entén irlandès consomé això espòs exclòs talòs comitè puré cinquè congrés ressò presó allò gloriós mossèn alè només gairebé boirós arròs però repòs cafè pagès entès faré aprèn imprès també interès ambdós refós curiós inclòs afició cotó sinó difós Pàg. Els afectats. Exercici 3 corríem escrivia xèrif fèieu deies orígens llapis cantàveu telèfon parlàvem avisaven fenomen dèbil orfe núvol sortíeu rèiem fessin diguéssiu cérvol 250 Clau dels exercicis . tot i la freqüència amb què han ocorregut darrerament.

23. va sonar una d’aquelles músiques que pretenen ser simpàtiques.23. Exercici 7 Abans-d’ahir no sé què va passar. mentre els monjos repartien el plat de pobres. Allò era un caos! Pàg. però que poden fer perdre la paciència a l’usuari més sofert del món. en el sentit més estricte de la paraula. encara té son i es passeja per la masia com una ànima que cerca repòs. 22. però només li ho semblà. a recer del monestir. Exercici 9 No tenia la funció sanitària ni tampoc la d’administrar cures pròpiament dites. 22. rodamons. Després de prémer els números que indicava la targeta que li havien lliurat en contractar l’assegurança. no ens hem despertat. Si ara em dius que sí que véns a fer la volta al món no sé pas què et puc dir per no fer-la. L’hospital. I si no hi havia benzina al dipòsit? I si hi havia algun problema mecànic? Com que no sabia què fer. però. allà a l’hospital. 3. perquè amb la cridòria i els clàxons dels conductors dels vehicles no podia sentir res. Pàg. que és dissabte. Exercici 4 Grècia artilleria acadèmia palauet espaiosa pólvora església hostilitat patiria Letònia pertinent ciència trajectòria policia feréstega exigua mengessin càmera origen dolcíssima Pàg. El centre es mantenia en part gràcies als donatius de molts dels finats que per guanyar-se més de pressa el cel ho deixaven indicat així en els seus testaments. sinó que més aviat tenia una activitat hospitalària. El meu nét té un os de la mà més llarg del que és normal. 5. Clau dels exercicis 251 . 2. 22. però només recordo que després d’arribar a casa vàrem asseure’ns al sofà perquè volíem veure què feien a la tele i ens vàrem adormir. quan una dona malalta i mig moribunda va estirar la màniga de l’hàbit de fra Basili per explicar-li el que havia vist. Jo em trobo bé. Exercici 6 1.Ortografia Pàg. Té més son des que dorm com un soc ara que sap que no deu res. pelegrins. Què hauríem de dir que ens ha succeït? Per què hem dormit aquest munt d’hores? És potser perquè en l’últim àpat que férem havíem pres un cafè espès amb un gust estranyament curiós? Pàg. Ha mòlt el sucre per endolcir la mousse de móres que us vol oferir per postres. 23. La Maria no sabia per què. acollia i alimentava homes i dones pobres. Va ser un vespre. 4. El Ramon. no obstant el mal de cap de què em ressento. Exercici 8 El cotxe es va aturar del tot al semàfor que hi ha a la cantonada dels carrers Còrsega i Sicília. Finalment. infants abandonats i altres persones malaltes i de vida miserable. I fins avui. va trucar a la seva companyia d’assegurances amb l’estúpida pretensió que li poguessin resoldre el problema. li semblà sentir una veu amb un marcat accent francès. Els religiosos del monestir de Sant Pere se’n feien càrrec i el gestionaven. Exercici 5 hoquei xandall atmosfera isòbara olimpíades medul·la intèrfon míssil diòptria víking pneumònia futbol xassís rèptil termòstat tèxtil elit període tulipa omòplat Pàg. Els béns de l’acusat són un pèl més reduïts del que creu el seu advocat.

Sabé que era una tórtora perquè la Sofia digué: “Miri. 25. fluïdesa. aïllar. morís encès. traïdoria. Exercici 1 ve-ï-na frui-ta sa-ïm di-ürn riu ter-ra-qüi boi-ra an-ti-gui-tat al-moi-na he-ro-ï-na pa-la-uet be-cai-na ge-ni-üt con-se-qüent fei-na ai-gua ma-le-ï-en pe-üc pe-ü-lla pro-te-ï-na con-tri-bu-ïs-sin llu-ï-es ra-ïm di-a trans-e-ünt un-güent co-foi pro-du-ï-a es-mor-te-ït in-tro-du-ï-u jo-ia ta-üt ca-fe-ï-na Pàg. país. La tórtora.. assiduïtat. Exercici 2 tradueixo tradueixes tradueix traduïm traduïu tradueixen traduïa traduïes traduïa traduíem traduíeu traduïen tradueixi tradueixis tradueixi traduïm traduïu tradueixin traduís traduïssis traduís traduíssim traduíssiu traduïssin tradueix tradueixi traduïm traduïu tradueixin Pàg. veïnatge sense accent ni dièresi mania. Exercici 3 amb accent Lluís. arbres. aïllament. beneïda. LA DIÈRESI Pàg. 25. agraïes. i deu països islàmics més van seguir l’exemple indi i el van prohibir. Purificat. produíeu. beneí. li agradaria cremar-ho tot: que tot el que havia estimat. Fora records! Aquell any [1988]. Una angoixa sobtada li estrenyé el pit: el dia que Valldaura havia mort. l’autor angloindi Salman Rushdie va publicar la seva quarta novel·la. diumenge 252 Clau dels exercicis . mamà. accentua. Caín amb dièresi països. El títol feia referència a un suposat afegitó fet pel profeta Muhàmmed a un capítol de l’Alcorà. juliol. país amb una important minoria musulmana. abans d’emprendre el vol. Tot seguit. Els versos satànics (la versió catalana va sortir l’any següent). llengua. rigué. casa. Més petita que un colom. mobles. viure. prohibís el llibre tan sols dues setmanes després de la seva publicació. Quina desvergonyida. lligada a un capítol que dóna una versió gens ortodoxa de la vida del profeta.Ortografia La primera cosa que Teresa Valldaura veié així que obrí els ulls fou una tórtora a l’ampit de la finestra. genuí. amb el plomatge de color de cafè amb llet i un collaret negre a mig coll. trencant així el monoteisme pur del llibre sagrat. Aquesta referència. 26. descafeïnat. segons el qual era permissible venerar tres deesses preislàmiques. Tan salvatges que són. una tórtora havia parrupejat a la finestra. La Teresa es fregà els ulls. lluïssor.” No se n’havia recordat mai més. es posà una mà davant de la boca per ofegar un badall i a l’últim es tocà els genolls: de fusta. Quan estaria a punt d’emprendre el gran viatge.. veí. va ser suficient perquè l’Índia. els musulmans britànics van demandar l’editorial londinenca. una tórtora.

I com cada any el públic assistent era el mateix: en un banc.. Un grup d’oceanògrafs n’ha descobert un exemplar que pot presumir de ser l’animal viu més longeu de la Terra. l’anàlisi del funcionament dels seus teixits podria ajudar-nos a entendre com evitar el declivi propi de la vellesa. 27. l’Antònia de cal Mas amb el seu marit. l’Isaïes Joan. al banc següent. 5. Un dels seus descobridors afirma que perquè un ésser visqui tant cal que creï mecanismes de defensa extraordinàriament efectius que li permetin retardar l’envelliment. Exercici 5 1. Ara els investigadors es pregunten com ha aconseguit sobreviure tant temps aquest animal marí. 26. Es diu que és una dona molt intuïtiva: ja sabia que substituirien el director arcaic del setmanari local per un altre de dotat d’una increïble espontaneïtat. maleint com sempre la beatitud de la seva esposa. aïrats com uns posseïts. atès que està relacionat amb condicions mediambientals com la temperatura de l’aigua. la família Pujals. proveïdor de petits electrodomèstics de gairebé tota la província. sinó tot un fenomen aïllat. amb 405 anys. esgrimien les armes perquè els déus els beneïssin. els víkings. Així. sinó saber com es pot preparar una exquisida cassola de cloïsses amb pèsols i cigrons. edat que s’ha deduït a partir de les línies de les seves conquilles. Com cada any el capellà de la parròquia expressava el seu agraïment als fidels que havien omplert la capella de Sant Ramon durant la celebració de la Pasqua. amb cara de no pair que la muller i les filles lluïssin un escot tan generós en una cerimònia tan assenyalada. 26. És millor que no s’enrabiï tant amb el veïnat si vol que el seu germà continuï vivint al pis que tenien els avis a la cruïlla entre els carrers de Nàpols i València. a continuació. En la pel·lícula. I podríem allargar i allargar la llista. Per reduir els índexs de mortalitat en accidents de trànsit cal que apliqueu mesures com ara que les fàbriques ja no produeixin automòbils de sèrie tan ràpids. el Julià. Pàg.. 3. 2. Exercici 4 trair rabiüt suïn beneir mèdium succeir succeiran arcaisme egoista canviï reunificar ateisme intuïció constituint harmònium constituïa contraindicat suant traduiria queixa diürètic complaíem proteínic cuit gratuïtament posseir coíeu lluint heroïnòman fiïn circuit fluidament deslluïment reüll obeïm Pàg. No et refiïs d’anar a l’aquàrium amb el Màrius i el Raül perquè segur que obeiran les ordres dels seus pares i no hi faran cap.. o amb arròs. uns bancs més enllà. la Lluïsa Roig. la cloïssa d’Islàndia no és un mol·lusc qualsevol. D’aquesta manera permeten reconstruir la història del clima passat i la seva repercussió en els oceans. que havia contribuït a refer la teulada de l’església. Exercici 7 Després d’un instant d’esverament general. 26. Pàg. un treballador més serè que no pas els altres va acostar-se amb cautela al punt indicat pel company i comprovà que el cap que sobresortia de les runes no era una despulla Clau dels exercicis 253 .Ortografia Pàg. o amb espàrrecs de marge. Exercici 6 Encara que a primera vista sembla una cloïssa més. 4. però el fet que no continuem per aquí és que no volem que després els omesos ens maleeixin els ossos dues centúries seguides.. la salinitat i la disponibilitat d’aliment. El creixement dels mol·luscs no és gratuït. Però el que es pretén en aquest escrit no és conèixer aquesta cloïssa.

. escombraries. combatent. B/V Pàg. embolicar.. envasadora. ombrívol. Exercici 1 blavor arxivament calvície vamba brevetat bevia labial cabota triumvir novetat estovar suavitat escrivia estrebar llibertat tramvia clavar automòbil oblidar esclavitud nevar moviment rebut probabilitat circumval·lació Pàg. combatedor. canviador.. algunes ja velles. junt amb les nafres que presentava. Han improvisat un envelat annex al pavelló d’esports per encabir tots els convidats al congrés de treballadors socials. el trèvol que duia a la sivella dels pantalons no li va portar gaire sort. L’aspecte insòlit i un pèl esfereïdor de la troballa. desembolicar substantiu o adjectiu escombraire. Exercici 2 verb escombra canvi envàs ambició combat invent bomba tomb ombra embolic escombrar canviar envasar ambicionar combatre inventar bombardejar tombar. embolicament. intercanvi.. Exercici 3 sabó: ensabonar través: travessar avanç: avançar prova: provar covard: acovardir vernís: envernissar volta: envoltar endeví: endevinar bufetada: bufetejar mòbil: mobilitzar badall: badallar treball: treballar beina: embeinar bena: embenar trava: travar baf: embafar bava: bavejar avís: avisar calb: calbejar núvol: ennuvolar bala: embalar Pàg. capitomba. envasament ambiciositat combativitat. 29. a causa de la mirada de l’únic ull encastat al mig del front d’aquella testa... 2. inventiva bombarder.. canviari.. així. altres produïdes per l’enderroc. tomballejar. ombrar.Ortografia humana sinó una peça escultòrica.. ombriu. escombrall. van ser la causa que la invenció estrambòtica quedés abandonada entre les ruïnes.. El vehicle del pilot alabès va bolcar al revolt número divuit en rebentar-se-li una roda del davant. 254 Clau dels exercicis ... invenció. ombrejar. 29.. inventor. bombardeig tombarella.. tomballar. Exercici 4 1. tombada. 30. embolicaire Pàg. canvista. 29. ombratge.

Exercici 2 rigidesa: rígid rapidesa: ràpid albergar: alberg candidesa: càndid destorbar: destorb buidor: buit sangonós: sang sortejar: sort adobar: adob abadia: abat antiguitat: antic enfangar: fang verdor: verd fastigós: fàstic agudesa: agut supèrbia: superb profunditat: profund presseguer: préssec catalogar: catàleg tombar: tomb amargor: amarg Pàg. 4. senzillament.Ortografia 3. 5. L’advocat de l’acusació va posar traves a l’hora d’admetre la gravació com a prova de la defensa en el cas dels avortaments il·legals. que les nostres desavinences es remunten més enllà. Exercici 3 p/b subvenció cabdell òptima captaire apte cabdal subtil captenir dubte absència butllofa advocat atmosfera ètnic adquisició t/d bitllet atzar admiració cotna revetlla maragda èczema sacsó augment dracma c/g significat anècdota signatura tècnic cognom Clau dels exercicis 255 . que potser ja naixeren quan ens vam conèixer mentre muntàvem a cavall per aquella avetosa del Montseny. Exercici 1 adequada: adequat tímida: tímid xenòfoba: xenòfob muda: mut balba: balb humida: humit clàssica: clàssic feréstega: feréstec sociòloga: sociòleg àcida: àcid pedagoga: pedagog fluida: fluid gallega: gallec polida: polit grega: grec malastruga: malastruc geperuda: geperut àvida: àvid austríaca: austríac cega: cec càlida: càlid opaca: opac plàcida: plàcid enemiga: enemic Pàg. 33. però. Abans de servir-nos la vedella amb favetes ens van portar una amanida d’endívies i raves amb un almívar que li donava un toc exòtic. potser per avorriment. Ja cal que m’espavili si per les noces d’or dels avis vull lluir un figura ben esvelta. 30. Si hagués de descriure què havia influït a l’hora de prendre la gran decisió. Exercici 5 No sabia com havia arribat a la situació en què em trobava: m’acabava de separar. LES OCLUSIVES Pàg. La intuïció em diu. 33. per l’enyorança d’una altra època millor o. Pàg. perquè no el suportava. probablement hauria d’esmentar les contínues infidelitats amb què l’Esteve m’havia castigat des que havia sabut com havia condicionat el govern en la decisió de tancar nombroses tavernes basques. 33.

l’Alfred havia nascut un càlid dissabte del mes de desembre i. bellesa. innòcua. Ara bé. abadessa. amb bigues fumades i renecs escrits a les parets. 37. 33. tot i que es movien en un esplèndid automòbil descapotable de color groc que no passava desapercebut. hostessa. però ells es feien el sord i es tancaven a qualsevol possibilitat de diàleg. Sovint havien rebut suggeriments anònims perquè clausuressin el local. S SORDA I S SONORA Pàg. marquesa Pàg. del qual es deia que era pròfug de la justícia del seu país. vàcua. Exercici 2 dansa defensa ofensa creença pansa aliança esperança renaixença recompensa intensa coneixença bonança sonsa ordenança estança 256 Clau dels exercicis . una vida que.Ortografia Pàg. conspícua. Exercici 6 Quan saps que la solitud serà per sempre la teva companya de viatge pots comprendre què passa per la ment d’un aspirant a suïcida. 34. deessa. Exercici 1 Gentilicis: irlandesa. baronessa. princesa. tenia una berruga al llavi i se li perfilava una incipient corba de la felicitat. 34. és ara quan entenc per què l’Alfred ens imposà amb severitat el càstig de la seva mort. fermesa Substantius femenins: metgessa. especialment en sentit figurat: vàcua Que atreu l’atenció per la seva excel·lència: conspícua Que no fa mal: innòcua Clarament comprensible. pagesa. a una recta. quocient. Formaven una parella professional aparentment avorrida. que portava tot l’hivern la mateixa gavardina. obliqua. quotidià. acuïtat Que no és perpendicular ni paral·lela a un pla. al capdavall. 37. Era alt i calb. no obscur ni ambigu: perspícua De cada dia: quotidià Treure d’un lloc les persones que l’ocupaven: evacuar Mancat de justícia: iniqua Pàg. iniqua. Pàg. Tenia per soci un paio noruec. perspícua. Exercici 4 evacuar. només havia estat aquesta circumstància la causant de la seva mort. per què el gran mag de les finances que ocupava el càrrec més prestigiós en aquella empresa d’origen aràbic ens sorprengué amb la seva decisió de deslliurar-se de la vida. a una direcció: obliqua Nombre que resulta de la divisió d’un nombre per un altre: quocient Qualitat d’agut: acuïtat Que manté relacions sexuals sovint i amb persones diferents: promíscua Buida. portuguesa Substantius abstractes derivats d’adjectiu: saviesa. promíscua. jutgessa. segons els astròlegs a què massa sovint s’encomanava. prim com un espàrrec i pàl·lid com un glop de llet. Exercici 5 Aquell home àrab vivia al nord de Biscaia i regentava des de feia molt de temps un club rònec. era ben seva. Així. fred.

Passa’m les setrilleres per posar-les al costat de la gasosa i la cervesa i així es podran amanir ells mateixos els encenalls de carabassa arrebossats. gossada Suïssa masia. 8. 5. Exercici 4 passos avisos trossos ingressos pesos rossos vernissos embarassos passar avisar destrossar. En la tercera fase de discussió del judici es va avaluar l’actitud del presumpte assassí d’una mestressa de casa d’origen cors. L’Ignasi va presentar la pòlissa d’assegurança d’una antiquíssima col·lecció de topazis tunisians que volia exposar al casal del barri. gossera. capacitació glacera. Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest desembre passat quinze persones acusades d’un delicte d’estafa i falsedat documental. El sentinella va observar una cosa estranya a l’esplanada i va preparar el fusell sense adonar-se que només era una gasela extraviada. rossejar envernissar embarassar tapissos reposos interessos matisos usos espessos gasos llisos entapissar reposar interessar matisar usar espesseir. glaçó. 3. Exercici 5 grossos seriosos matalassos russos curiosos capaços glaços grossària seriositat matalasser. Exercici 6 1. És un contrasentit que en aquest hotel tan pretensiós els barnussos tinguin aquest to grisós i que les tasses de l’esmorzar facin tan poc goig. 7. 4. glaçonera accessos gossos suïssos masos llaços pagesos nassos accessibilitat. accessió gosser. 38. 38. masoveria llaçada pagesia nasal Pàg. 2. 38. Si no fóssiu tan tossudes i us haguéssiu disfressat de donzelles medievals us haurien deixat desfilar en una de les carrosses. matalasseria Rússia curiositat capacitat. Exercici 3 pressió agressió inclusió admissió impressió emissió divisió remissió explosió discussió transmissió comissió Pàg. espessir gasificar allisar Pàg. Atanseu-me els permisos de residència dels disset ciutadans estrangers que resideixen a Eivissa inclosos en el programa de formació. Clau dels exercicis 257 .Ortografia Pàg. 6. 38. masover. trossejar ingressar pesar enrossir.

Aleshores dirigí la seva trajectòria cap a l’antropologia.TJ). Exercici 4 Xile taxa/tatxa torxa ajudar feixisme jec/gec/txec/xec corregir gep/Jep xauxa Flix joc/xoc Xixona mixeta Txetxènia majúscula jaciment reflex llegiu/lleixiu rajar vaja Cuixà mereixo viatge fatxenda venjar xarampió esqueix/esquetx missatge bolxevic pujant/puixant extingir maig/matx Caixmir gerro/xerro esbiaixada rauxa bixest eixut règim fageda Pàg. una matèria que sempre li havia suscitat un gran interès. IG/TX. jerarca. gira-sol. sergent. girafa. 41. majestat. jeure. gelea. 40. G/J (TG. 40. gerani. Exercici 5 La trajectòria del nostre personatge està farcida d’èxits de prestigi mundial que fan considerar el suggeriment d’investir-lo doctor honoris causa tot un encert. arran d’un brevíssim període d’estiueig al Txad. Els seus estudis han 258 Clau dels exercicis . X/IX Pàg. disciplina de la qual avui se’l considera un geni. 41. gingebre. descobrí la seva veritable vocació i optà per canviar de professió. projectil. Exercici 3 lleig annex fluix fix boig baix roig coix lletjos/lleigs annexos fluixos fixos bojos/boigs baixos rojos/roigs coixos lletges annexes fluixes fixes boges baixes roges coixes enlletgir annexar afluixar/fluixejar fixar embogir baixar enrogir coixejar Pàg. més endavant. Exercici 2 cartutxera: cartutx sondejar: sondeig sandvitxeria: sandvitx passejada: passeig saquejar: saqueig escabetxar: escabetx mitjana: mig sortejos: sorteig bloquejar: bloqueig batejos: bateig marejar: mareig rajolí: raig capritxós: capritx despatxar: despatx rebutjar: rebuig Pàg. genet. jonc Són excepcions: Jerusalem. Exercici 1 Segueixen la norma general: jutgessa. injectar. Jeroni Pàg. Les decisions preses amb presses han suposat un autèntic desastre en la construcció de la sèquia que ha de travessar els arrossars. ginesta. julivert.Ortografia 9. Cal espolsar la gasa abans d’esbossar-hi amb el pinzell el perfil del massís del Montseny. 41. cònjuge. projecció. targeta. gessamí. burgès. Tot i que en els anys de joventut visqué amb exaltació l’ingrés en un monestir jesuïta. bugia. 10.

Ortografia

contribuït a desxifrar els jeroglífics egipcis més complexos que han suportat el pas del temps i que juguen un paper fonamental en el coneixement del passat de la humanitat.

M (MPC, MPT), N
Pàg. 42. Exercici 1
S’escriuen amb mb: ambulatori, ambiciós, rebombori, embussar, tamboret, timbal, combinar, tombar, embafar, embotit, embut S’escriuen amb nv: envelat, canvi, envoltar, envestida, invitar, conversa, investigar, benvingut, convidar, enveja S’escriuen amb mv: triumvirat, tramviaire, circumval·lar

Pàg. 43. Exercici 2
confiscar triomfant confessar enfebrar confusió infusió samfaina càmfora àmfora circumflex xamfrà enfarfegar infernal pamflet confort nimfa limfàtic confraria confabular enfurismar

Pàg. 43. Exercici 3
moral: immoral perfecte: imperfecte madur: immadur feliç: infeliç mediat: immediat mortal: immortal fal·lible: infal·lible mòbil: immòbil voluntari: involuntari millorable: immillorable pacient: impacient prudent: imprudent manejable: immanejable material: immaterial fidel: infidel

Pàg. 43. Exercici 4
petit: empetitir creu: encreuar fons: enfonsar mordassa: emmordassar focus: enfocar bell: embellir curiós: encuriosir boig: embogir vermell: envermellir midó: emmidonar fang: enfangar car: encarir bala: embalar barca: embarcar malalt: emmalaltir vell: envellir mandra: emmandrir dolç: endolcir gran: engrandir marc: emmarcar magatzem: emmagatzemar faixa: enfaixar pedra: empedrar noble: ennoblir

Pàg. 43. Exercici 5
1. L’infant va esbossar un innocent somriure quan li van servir un deliciós flam amb nata. 2. El jutge va tenir en compte a l’hora de condemnar el presumpte acusat que en l’informe presentat consta que les empremtes trobades corresponen als culpables d’emmetzinar la comtessa. 3. Els incomptables intents d’aturar un atemptat imminent han fracassat. 4. La premsa ha emfatitzat la sumptuositat de les festes del comtat, la qual cosa ha enutjat la primmirada noblesa del país. 5. En el somni l’Anna es veia caminant somnàmbula pels passadissos de la impremta enmig d’immenses piles de paper. 6. Té un do innat per commoure el públic quan escriu contes i, tanmateix, és un pèssim recitador de poemes.

Clau dels exercicis

259

Ortografia

7. La Gemma, sempre tan benparlada, presentava clars símptomes d’embriaguesa després d’uns gotets de rom cremat.

R/RR
Pàg. 45. Exercici 1
Privilegi, gràcia, exempció, de què frueix un cos polític o una persona: prerrogativa Requisit previ a un altre o altres requisits: prerequisit Atuell per a contenir líquids, de formes i matèries diverses: barral Llevar radicalment: eradicar Anul·lar els efectes (d’una força, d’una acció, etc.), mitjançant una altra: contrarestar Que fa riure: irrisori Un cos, llançar rajos de llum, de calor, (sobre alguna cosa): irradiar Plantació que hom explota: conreu Que designa el mateix referent que un altre element: coreferent Que prevé o combat la ràbia: antiràbic

Pàg. 45. Exercici 2
ell va aprendre ell va témer ell va conèixer ell va tenir ell va prendre ell va plànyer ell va córrer ell va desfer ell va pertànyer ell va percebre ell aprengué ell temé ell conegué ell tingué ell prengué ell planyé ell corregué ell desféu ell pertanyé ell percebé jo aprendré jo temeré jo coneixeré jo tindré jo prendré jo planyeré jo correré jo desfaré jo pertanyeré jo percebré

Pàg. 46. Exercici 3
botiga: botiguer avió: aviador cirera: cirerer, cirer, cirerar bou: bover, bouer pastís: pastisser canya: canyar, canyer vidre: vidrier mercat: mercader venda: venedor carxofa: carxofer, carxofar cendra: cendrer buit: buidor carn: carnisser gris: grisor ferro: ferrer, ferreter

Pàg. 46. Exercici 4
consomé lloguer calé/caler millor potser clixé atzar seitó hindú estupor robí cartró meló fre clamor llumí ple/pler lleuger finor caló/calor

260

Clau dels exercicis

Ortografia

L/L·L/LL
Pàg. 48. Exercici 1
legal: il·legal llegible: il·legible limitat: il·limitat lícit: il·lícit localitzable: il·localitzable legítim: il·legítim lògic: il·lògic les: il·lès literari: il·literari

Pàg. 48. Exercici 2
sarsuela ombrel·la clientela franel·la pela mostela parcel·la candela gasela esquela varicel·la passarel·la tela mortadel·la pamela

Pàg. 48. Exercici 3
axil·la til·la papil·la cercavila fila Camil·la pupil·la pila tequila argila clorofil·la mutila lila goril·la cavil·la

Pàg. 48. Exercici 4
oscil·lar: oscil·lació sol: solitud, soledat col·laborar: col·laboració tolerar: tolerància pol·luir: pol·lució sol·licitar: sol·licitació, sol·licitud al·ludir: al·lusió ampul·lós: ampul·lositat hel·lènic: hel·lenisme intel·ligent: intel·ligència nul: anul·lació, nul·litat rebel: rebel·lia, rebel·lió alegre: alegria al·lucinar: al·lucinació pàl·lid: pal·lidesa concili: conciliació col·lidir: col·lisió elaborar: elaboració galant: galanteria, galanteig delegat: delegació tranquil: tranquil·litat

Pàg. 48. Exercici 5
L’Iu va revelar les fotografies que havia fet a la vil·la on havia passat les vacances, una gran casa amb jardí, el lloc ideal per eludir les obligacions quotidianes, anul·lar qualsevol maldecap i recuperar l’alè necessari per tornar a la feina després de l’estiu.

Pàg. 49. Exercici 6
1. Quina fal·lera per colar bé la camamilla! Tampoc no cal ser tan primmirat. 2. El govern ha pal·liat la seva mala premsa amb uns ampul·losos actes de celebració del mil·lenari del monestir. 3. Li han garantit que aquest medicament és infal·lible contra la malaltia del còlera perquè no li’n quedi cap seqüela. 4. A l’examen avaluaran si domines la terminologia jurídica; et poden preguntar què és una cèdula de citació, un recurs d’apel·lació, la llegítima, etc. 5. Traslladeu amb molta cura al pis de la Miquela aquesta excel·lent col·lecció de tasses de porcellana que va heretar de la seva àvia. 6. Tot i que semblava infal·lible, el sistema informàtic ha patit un col·lapse colossal que ha causat la cancel·lació de milers de vols. 7. En la tertúlia literària d’aquest mes els assistents podran dialogar amb una de les novel·listes més cèlebres del nou mil·lenni.

Clau dels exercicis

261

Ortografia

8. La instal·lació de més tanques metàl·liques no solucionarà el problema dels accidents que hi ha en la circumval·lació nord. 9. Deixa’t de falòrnies i reconeix que un dels al·licients de la pel·lícula és l’idil·li entre els protagonistes. 10. Calculem que els títols que ha acumulat la selecció nacional d’halterofília no cabran en les noves vitrines.

H
Pàg. 51. Exercici 1
hàbil: habilitar hospital: hospitalitzar orgull: enorgullir harmonia: harmonitzar alè: alenar àgil: agilitar, agilitzar ombra: ombrejar, ombrar hereu: heretar homogeni: homogeneïtzar hivern: hivernar hèrnia: herniar èmfasi: emfatitzar, emfasitzar humit: humitejar higiene: higienitzar humà: humanitzar hoste: hostatjar ona: onejar imant: imantar

Pàg. 51. Exercici 2
air ahir Maó ostatge ostatge/hostatge totom tothom exibir exhibir indú hindú Zuric aderir adherir Vic isard conort conhort inalar inhalar erba herba cacauet orfe òstia hòstia orxata emicicle hemicicle truà Ester coet coibir cohibir ermètic hermètic Taüll avui inibir inhibir ermità exaurir exhaurir anel anhel Boí coesió cohesió menir menhir exàgon hexàgon emorràgia hemorràgia exaustiu exhaustiu ipòtesi hipòtesi exultant Elisabet subasta subhasta endecasíl·lab hendecasíl·lab malaurat exorbitant ortodox Montblanc

Pàg. 51. Exercici 3
1. Vam dir que sí al metge quan ens va preguntar si volíem saber el sexe de la criatura si s’hi posava bé (en l’ecografia). 2. Hem preguntat quina diferència de gust hi ha entre el peix pescat amb un ham i el pescat amb xarxa, però em penso que no hem entès res. 3. Sempre has de fer veure que et guardes un as a la màniga. 4. Vols conduir tu o vols que ho faci jo? 5. Recorda que, al Marc, li havies de portar el dècim de la loteria i que encara no l’hi has portat. 6. A veure, qui ha llençat aquests papers? 7. A mi no m’hi veuran pas, en un parc temàtic. 8. Eh, Vicenç, des que vaig assistir a les teves classes sempre més he distingit la e oberta de la e tancada. 9. Ni que tu ho vulguis no n’hi portaré cap. 10. S’havia oblidat l’agenda a l’oficina i ara no sabia on havien quedat.

262

Clau dels exercicis

Morfosintaxi

L’ORACIÓ
Pàg. 57. Exercici 1
Els bombers van rescatar il·lesos quatre joves que havien quedat incomunicats quan practicaven barranquisme L’ avís de la desaparició dels joves es determinant substantiu verb adjectiu determinant substantiu pronom verb adjectiu conjunció verb substantiu determinant substantiu preposició determinant substantiu preposició+determinant substantiu pronom va rebre abans-d’ahir però fins avui no s’ ha acabat el rescat d’ aquest grup format per un noi i tres noies verb adverbi conjunció preposició adverbi adverbi pronom verb determinant substantiu preposició determinant substantiu verb preposició determinant substantiu conjunció determinant substantiu

Pàg. 57. Exercici 2
1. La tieta de la Núria s’ha llicenciat en filologia anglesa. S P 2. Em molesta molt el soroll. P S 3. M’empasso tots els programes d’Andreu Buenafuente. (jo) P S elidit 4. Afanya’t! (tu) P S elidit 5. Les actuacions han quedat vistes per a sentència. S P 6. Ha arribat un nou carregament de fruita. P S

Pàg. 57. Exercici 3
1. És impersonal. 2. No és impersonal; S: l’Elisenda. 3. És impersonal. 4. No és impersonal; S elidit: ell/a. 5. És impersonal. 6. És impersonal

Clau dels exercicis

263

Morfosintaxi

Pàg. 58. Exercici 4
1. Oració activa. 2. Oració passiva. 3. Oració passiva. 4. Oració activa. 5. Oració activa. 6. Oració passiva.

ELS DETERMINANTS I ELS QUANTIFICADORS
Pàg. 68. Exercici 1
l’espai l’horari l’ona l’avi l’illa l’oca l’ull l’elefant l’altaveu l’Anna l’opinió l’ungla la universitària l’universitari l’investigador la investigació l’univers la història l’historiador l’herba

Pàg. 68. Exercici 2
la instància l’hípica l’imaginari la infermera la hipòtesi l’infant l’Úrsula la imatge la interlocutòria la Irene l’indi la infància la humitat l’interlocutor l’Ignasi l’humà la imaginació la unió l’Índia l’intern la Isabel l’húmer l’infermer la humanitat

Pàg. 69. Exercici 3
la una / l’una la UNESCO el hawaià el DNI el iogurt el 31 l’handbol el iode la host la ema el ianqui la hiena la ira l’ADN la iaia l’1 la ela l’hàmster

Pàg. 69. Exercici 4
1. Els convidats han arribat a l’hora prevista; ni massa tard ni massa d’hora. 2. El mes d’abril és el més plujós de l’any. 4. Amb aquell vi d’ínfima qualitat vam agafar una turca. 5. La interessada principal es reserva el dret de dir l’última paraula.

Pàg. 69. Exercici 5
1. La infermera del iode. 2. A l’estiu tinc el costum d’anar a passar uns dies al Pla de l’Estany. 3. Viu als afores del poble, a prop de ca l’Eugeni.

264

Clau dels exercicis

al teatre. 6. Exercici 8 1. d’acord amb el que disposa l’article 1710 de la Llei d’enjudiciament civil. 69. 5. Exercici 1 1. L’Enric anirà de viatge amb els seus pares. Segons la presidenta. 70. 9. Potser recorro tot Catalunya amb bicicleta. No té prou diners per pagar tots els deutes. 3. Encara ha de fer bastants coses abans d’agafar l’avió. Quan pensis venir. Fumar perjudica seriosament la salut. 2. Pàg. Sempre diu que no té gaires amics. Pàg. Dissabte passat vaig acabar les vacances. 2. 79. 69. EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. 3. 2. però la veritat és que en té força.Morfosintaxi 4. 3. 69. GÈNERE I NOMBRE Pàg. al tribunal competent. És tan poc agraciat que tothom se’l rifa. No compro gaires llibres. sol·licita la inadmissió total del recurs. Exercici 6 Únic. en l’informe emès l’1 d’abril de 2007 davant d’aquest Jutjat. Tinc dues tortugues i un periquito. 5. Exercici 7 29 72 555 1. Vaig aprovar el BUP amb una nota mitjana de 8. Estudia a la UOC.677 vint-i-nou setanta-dos / setanta-dues cinc-cents cinquanta-cinc / cinc-centes cinquanta-cinc mil nou-cents vint-i-cinc / mil nou-centes vint-i-cinc vuitanta-tres mil sis-cents setanta-set / vuitanta-tres mil sis-centes setanta-set Pàg. En aquest curs hi ha massa nois i massa poques noies. atès que la quantitat litigiosa és notòriament inferior a l’import que estableix l’article 1687 de la Llei esmentada. Aquest vespre. seurem a les butaques dos i quatre de la fila u. la Universitat Oberta de Catalunya. Clau dels exercicis 265 . en una zona d’interès natural. 4. 6. Viu a la Garrotxa. perquè cada vegada tinc menys lloc on posar-los. Trameteu-me l’informe al més aviat possible. aquella agent era massa prudent. Correcta 5. Darrerament té bastant gana. però no té prou hores per preparar-se el menjar. 4. mitjançant la interlocutòria de 25 de juliol de 2007. 7. Aquest Jutjat ha tramès les actuacions. que reservaré taula a Ca l’Enric. 10. 11. Exercici 9 1. El/La fiscal. Què fem amb l’Íngrid? L’hem d’inscriure al casal o la durem a cals avis? Pàg. La jutgessa ha disposat que la metgessa forense aturi l’autòpsia. 8.75.925 83. La demandant va manifestar que la seva veïna era una homicida violenta. avisa’m amb temps.

Exercici 3 1. aigua bullent 10. La pacient predilecta de la psiquiatra era una monarca golafre i tranquil·la. ametlla amargant 4. 5. La degana de la facultat era una cèlebre filòloga. El podòleg tenia una ajudanta molt xerraire. capaç de fer perdre els estreps a la dona més tranquil·la del món. addicta a la xocolata. carretera ampla 9. sucs amargants 4. carrers amples 9. 10. països grisos 3. 7. El fillastre de la fiscal era un artista lleig i egoista. escoles mixtes 2. 79. cosina d’una duquessa creient. memòries vagues 6.Morfosintaxi 4. 8. quadre lleig 5. 6. gens àgil ni veloç i difícil de dominar. La secretària sempre havia considerat que aquella advocada/advocadessa autodidacta era capaç de guanyar qualsevol cas. amant d’una recluta cruel i rebel. cotxes lluents 8. jutjat mixt 2. llet agra 7. cafès bullents 10. vins agres 7. L’heroïna de la sèrie d’èxit del moment és una pagesa atea. culta i elegant. La meva cosina va comprar a una vella princesa extravagant una euga/egua negra i salvatge. places lletges 5. Pàg. discurs vague 6. Exercici 2 reu culte bessó complex bruixot boig precoç mixt fiscal exempt cru intel·ligent institutor cardiòleg denunciant fàcil dur alegre lleó marquès rea culta bessona complexa bruixa boja precoç mixta fiscal exempta crua intel·ligent institutriu cardiòloga denunciant fàcil dura alegre lleona marquesa reus cultes bessons complexos bruixots boigs/bojos precoços mixts/mixtos fiscals exempts crus intel·ligents institutors cardiòlegs denunciants fàcils durs alegres lleons marquesos rees cultes bessones complexes bruixes boges precoces mixtes fiscals exemptes crues intel·ligents institutrius cardiòlogues denunciants fàcils dures alegres lleones marqueses Pàg. sentències iniqües 266 Clau dels exercicis . 9. patena lluent 8. 80. Exercici 4 1. judici inic Pàg. 79. parenta d’una arquitecta famosa. ciutat grisa 3.

Exercici 5 1. 81. els llegums – els espinacs 5. esquinços dolorosos 3. funcionària atractiva 2. unes/les anàlisis 4. Exercici 1 1. abstingueu 9. Exercici 9 1. desitgen 5. pagesa somiadora 10. 80. el senyal 9. cascs/cascos foscs/foscos 5. als afores 2. Exercici 6 1. sofàs incòmodes 2. ministres elegants 7. 80. rea intel·ligent 4. llapis normals 6.portàvem 4. actriu bona 8. mestre treballador 7. esperant 8. professor culte 7. La sida – la síndrome EL VERB Pàg. Exercici 8 1. europea viatjadora Pàg. castigaven 3. Les postres – una aroma 8. maregis 6. ciutat pobra 5. 97. majordoma corpulenta 3. un avantatge – el deute 7. adeqüi 10. tanqui Clau dels exercicis 267 . temps inestables 8. La claror 3. tuberculosis violentes / tuberculosi violenta 8. infància feliç 8. 80. cambrera cortesa 2. situació difícil Pàg. Exercici 7 1. tardor rude 6. índex complex 6. apèndixs espessos 10. torneigs/tornejos europeus 4. noia extravagant 10. pagesa rude 10. tornàvem . manifestant agressiva 3. germana rica 5. caporala corrupta / caporal corrupte 2. calabossos mixts/mixtos 7. igualés 2.Morfosintaxi Pàg. reina trista 9. una allau – una remor 6. equacions fàcils 9. annexos incomplets 3. ostatge submisa 4. jutges durs 5. rea alegre 9. països catalans Pàg. passeigs/passejos rars 4. calçotets grisos Pàg. el dubte – les restes 10. mestressa trempada 6. Abraceu 7. princesa alegre 9. 80.

interrompent Pàg. cruixo. 98. bullo. Estigues 10. traguis: és correcte. 97. fujo. atèn  atén 2. munyo. estès 8. escullo. càpiguen 6. emmalalteixo. transgredeixo. denuncia 7. descobreixo. Exercici 2 1a persona singular Present indicatiu renuncio creo lloo continuo suo incoo adequo creuo renunciar crear lloar continuar suar incoar adequar creuar Present subjuntiu renunciï creï lloï continuï suï incoï adeqüi creui Pàg. pressento Verbs incoatius: avorreixo. surti / sortirà Pàg. requereixo. eximeixo. proveeixo. reprès 9. introdueixo. sàpigues 8. Exercici 5 1. dedueixo. pot 5. omès 6. Exercici 7 1. Comparec 4. reparteixo. capiguessin  cabessin 268 Clau dels exercicis . sorgeixo. inhibeixo. Exercici 3 Verbs purs: grunyo. tossia 4. Escull 5. juntament amb “treguis” treiem  traiem 3. 98. escopia 9. obeirien 10. introduint 3. recullo. 98. produeixo. precedeixo. conec 2. Exercici 4 1. 97. aclareixo. consento. sofreixo. bato / afegeixo 2. competeixo. consento Pàg. ajupo. puguis 2. 98. Mengeu / veurem 4. sapigués  sabés 4. anuncia 3. Traieu / vulgueu 3. pogués 7. urgeixo Pàg. Exercici 6 1.Morfosintaxi Pàg.

obtinguem 10.. 10. Incorrecte (posterior): La sentència absol la persona acusada i imposa d’ofici les costes causades. retraguem 2... s’està ampliant la formació dels funcionaris.Morfosintaxi 5. van assistir a la reunió. No ens coneguem. 8. 100. / S’està ampliant la formació dels funcionaris oferint-los cursos d’informàtica. escriguéssiu: és correcte. cregueu 7. 3. Clau dels exercicis 269 .. Correcte (simultani): (Tot) esperant arribar a un consens. / Van assistir a la reunió esperant arribar a un consens. Correcte (simultani): (Tot) oferint-los cursos d’informàtica. Vegeu – coneixeu 3. a) revenguem b) revenguéssim 6. 8. reconegueu 8. sapigueu Pàg. respongueu – Apreneu 9. Incorrecte (posterior): Ha trigat 255 dies a curar-se de les lesions i li han quedat seqüeles a l’avantbraç dret. Incorrecte (especificatiu): Instrucció 01/06 que modifica la Instrucció 11/96.. Exercici 11 1. poguem  puguem 8. 6. No beguis.. traicionats  traïts reflexen  reflecteixen garantitzen  garanteixen Pàg. 6. 2. a) treguis b) traguessis 4. 99.. a) encengui b) encengués 2. No parlis. No corregueu / correu... Correcte (simultani): (Tot) rient i saltant va sortir del judici. 4.100. estenguem / estendrem 5.. Exercici 10 1. els assistents van sortir de la sala. No estiguis. Digues-me 4. a) suspenguin b) suspenguessin 5. 99. No reprengueu. pertanguéssiu  pertanyéssiu gaudirieu  gaudiríeu 6.. moguem 6. a) segueu b) seguéssiu Pàg. a) entengueu b) entenguéssiu 3. 7. Incorrecte (posterior): Si rebeu estudis informatius. Correcte (anterior): (Després d’acabar l’acte / Després de l’acte) Havent acabat l’acte. Exercici 8 1. 2. 4. Pàg. 5... / Va sortir del judici tot rient i saltant. Incorrecte (especificatiu): Van presentar una demanda en la qual/en què sol·licitaven que es requerís de pagament el demandat. 9. No dissolgueu.. a) valgui b) valgués 7. Incorrecte (posterior): La Unitat de Control de Gestió va elaborar el pressupost i el va gestionar immediatament. 7. No escrigueu. 5. Exercici 9 1. 3.. de permisos d’absència del lloc de treball. juntament amb “escrivíssiu” 7. analitzeu-los i retorneu-los a la unitat emissora..

4. s’ha de / s’haurà de / s’hauria de. haguéssiu escrit 2.. 101. Els alumnes han d’assistir obligatòriament a les 40 hores de pràctiques. 101. ocorregut 5. 2. corro concebo pertanyo percebo difonc incloc cabo resolc pres. 9. ha de / haurà de / havia de.. Exercici 13 1.... 8. aparegut 8. 3. estat / sigut Pàg. estigués Pàg. 2. 100. 7. subj. 101. suplert 3. els hauríem gestionat immediatament. deu / hauria d’ cal ha d’ / haurà d’ / hauria d’ / va haver d’ . hauria pagat 4. 100. ind. correguessis 3. Exercici 14 infinitiu córrer concebre pertànyer percebre difondre incloure cabre/caber resoldre pres. ind. 5. 1a plural correm correguem concebem pertanyem pertanguem percebem difonguem incloguem capiguem resolguem gerundi corrent concebent pertanyent percebent difonent incloent cabent resolent participi corregut concebut pertangut pertanyut percebut difós inclòs cabut resolt Pàg. segut 6. Exercici 12 1. Si haguessin aprovat els pressupostos. Exercici 16 1. imprès 4. 3.Morfosintaxi Pàg. 1a sing. 1a plural correm concebem pertanyem percebem difonem incloem cabem resolem pres. 6.. Exercici 15 1. perdem 5. establert 2. cabut 7. Caldria / calia / era necessari deu / deurà deu / deurà cal / s’ha d’ Pàg. Cal/És necessari que portis els expedients al despatx del secretari abans de les dotze. 270 Clau dels exercicis .

El rètol deia: no fumeu. S (concorda amb el verb) 2. Atr. Exercici 1 1. 2. S (concorda amb el verb) Pàg. Devia ser el mes de juliol passat quan es va inaugurar el Servei d’Atenció a l’Ususari. Atr. 9. Aquestes coses no agraden a ningú. Si passem l’oració a passiva. 5. Exercici 3 1. CD (no concorda amb el verb. 6 i 7 són transitius. 12. el S seria jo) 6. (verb copulatiu: semblava) 3. S (concorda amb el verb) 5. (l’adjectiu concorda amb el CD. D’aquesta manera el podem identificar i diferenciar-lo dels complements de la resta d’oracions de l’exercici. Finalment. 7. Pred. 4. CD (no concorda amb el verb. 6. (Els verbs de les oracions 1. 7. 109. Escolta bé el teu advocat abans de prendre una decisió. Hi va haver un gran nombre de visitants. que són CI. Hem citat a judici l’imputat. cal/és necessari concloure (s’ha/hem de concloure) que no es pot admetre la petició respecte a la custòdia del fill. M’agradaria telefonar a l’Esteve. no hauríem vingut. Pred. 3. es podria confondre amb un CN. 109. 5. però si fos un CN i no un Pred. Exercici 2 1. LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES Pàg. 3.Morfosintaxi 4. 8. L’Andreu s’estima la Mireia amb deliri. 11. 8. (verb copulatiu: Estava) Clau dels exercicis 271 . 108. No molesteu els companys. pacient. Si haguéssim sabut que no es feia la reunió.) Pàg. 6. Atr. Deu / Devia ser el repartidor qui ha vingut. En començar (Quan començi) el judici. cosa que/la qual cosa va provocar l’enfonsament de la torre. el S seria ell/ella) 3. El llop es va menjar la Caputxeta. S (concorda amb el verb) 4. (l’adjectiu concorda amb el S) 2. 4. Estan treballant en aquesta qüestió des de l’any 1993. Notifiqueu la resolució anterior a les parts interessades. 5. Regeixen CD i per tant aquests complements no van precedits de preposició. L’Estel esperava el seu pare. s’han de cridar tots els testimonis. veurem com el CD hi fa la funció de S. CC de manera 5. (verb copulatiu: Sóc) 4. (l’adjectiu concorda amb el S) 6. 10. no podríem variar l’ordre del complement dins la frase: M’he posat arrugat el vestit) 8. Pred. CC de manera 7.

3. 119.) 272 Clau dels exercicis . per tant. 2. s’: CI) Amaguem-lo darrere la porta! (lo: CD. S 4. (president de la nova junta: Pred. (Li: CI. CD 7. S 12. us: CI) No el sento amb tot aquest soroll. CD 15. CD 10. (els veïns: CD) Ho recorda / Recorda-ho a en Pau. CC temps 2. em: CI) Fa molts anys que no el veuen. (als presos: CI) Telefona-li al despatx. (propostes noves: CD) Ho saps? (si el jutge ha deixat cap encàrrec per a mi: CD) Els escriu cartes des de fa molts anys. 5. N’han enviat per fax. (li: CI. (els empleats: CD) El lladre el va amenaçar / va amenaçar-lo amb un ganivet. 9. (li: CI. Exercici 4 1. CC temps 9. per tant. CI 5. 7. per tant. L’hivern ho és a Praga. 5. (cru: Atr. 7. (Li: CI. (impertèrrita: Pred. CN 8. (la núvia: CD) Els vam denunciar / Vam denunciar-los i ara ens amenacen. 2. (bé: CC manera) El detingut hi tenia els fills en un soterrani.) Robert Redford s’hi conserva per l’edat que té. CP 3. (amagats: Pred. 3. (li: CI. Pred.) Hi volem en Jordi. (com a representant de la companyia: Pred. (l’empleat del banc: CD) Per què li pegueu? (a aquesta nena: CI) La vaig esperar / Vaig esperar-la davant l’altar prop de dues hores. et: CD) No li sento la veu amb tot aquest soroll. 5. CC quantitat 11. 13. (li: CI.) A casa seva ho són. 109. 2. per tant. per tant. Li tremolen les mans. (el: CD. (li: CI. per tant. per tant. CC instrument o mitjà ELS PRONOMS FEBLES Pàg. es: CD) Li he explicat més d’una vegada que no ha d’obrir la nevera descalç. m’: CI) Pàg. (al teu germà: CI) S’ha acostumat a escridassar-los per qualsevol cosa. 6. Exercici 3 1. 4. 8.) El n’han elegit. 10.) La Teresa hi escoltava el professor mentre la sermonejava. Exercici 2 1. (que hem de ser puntuals: CD) Pàgina 119. 4. 4. us: CI) Sap que li importa molt el que li passa. (el: CD. 10. CI 6. (del morro fort: Atr.Morfosintaxi Pàg. Exercici 1 1. 6. per tant. 119. per tant. t’: CI) Renteu-li les dents abans d’anar a dormir. 8. 9. 6. per tant. 7. 3. CC temps 14. nos: CD) Li ho ha dit perquè no t’atabali més. vos: CI) Li ha deixat les claus a dins el cotxe i ara no el pot obrir.

) 10. S’hi casa. Pàg. 10. Exercici 7 1. Exercici 6 1. 10. Se’n riu. Ens l’expliques? Li’n vam comprar. Va escapolir-se-us. Escriviu-los-hi. (de genolls: CC manera) 9. 6. Treu-los-les. 3. 2. Exercici 5 1. 7. (d’haver-lo abandonat: CP) Hi camino quan surto d’excursió. Us l’apartaré. 5. Va aparèixer-se-li. Exercici 4 1. (quan surto d’excursió: CC) S’hi ha acostumat. Volem regalar-los-el. 5. 9. 7. 120. (amb els teus pares: CC) Te n’hauràs desfet quan torni? (d’això: CP) M’hi he penedit d’haver-lo abandonat. M’ho demana. (a dormir de dia: CP) La Núria s’hi mira la gent. Han de trametre’ls-les. (sempre: CC) Me n’he penedit sempre. Mateu-vos-hi. Podríeu enviar-los-hi. Els meus cosins hi han marxat. Parlar de París ho és. La’n separo. Llegeix-me’n més. 3. Vam repenjar-nos-hi. L’hi envio. (parlar de la torre Eiffel: Atr. Podrem donar-los-en. 6. 8. 8. No cal anar-hi a la peregrinació. 9. 120. Van portar-nos-en tres. 4. 2. 5. Volia fer-me’ls a mida. 2. 3. 4. 9. Ho sembla. 4.Morfosintaxi 8. Te’n recordes? L’en trec. 120. 8. (de reüll: CC) Pàg. (de viatge: CC) No n’he parlat mai amb els teus pares. Pàg. 2. 4. 120. 7.) Pàg. (amoïnada: Atr. 6. la teva mare. 3. Clau dels exercicis 273 . 5. 10. Puc dir-li-ho avui. (de tu: CP) No hi he parlat mai de tu. Parla-li’n. (molt: CC) Hi camino molt.

en dono compte al jutge. Pàg. Enreda-l’hi. Exercici 8 1. Acostumeu-vos a rentar-vos les dents després de cada àpat. 5. 274 Clau dels exercicis . 3. He comprat xocolata. c) 5. 10. a) Pàg. me’ls 4. a) 8. Els en vas parlar tu? Correcta. 8. 4. Incorrecta. c) 2. Incorrecta. 6. d) 3. Tot i estar força constipada. 2. Notifiqueu-los la resolució anterior. Registreu l’escrit anterior i deixeu-ne constància a les actuacions. 8. 11. Exercici 9 1. 9. 10. 5. 9. De tot això. c) 10. La Núria els ho va explicar tot fil per randa. No sabem si ens en sortirem. 9. Reserva’ls-la. Que volem rescindir el contracte. 7. 3. Porta’ns-ho demà. ‘ls-hi 8. (Ø) Ha caigut de la cadira i no s’ha fet mal. Als teus fills. la hi 7. li’n Pàg. 8. Porta els cabells bruts? No m’estranya perquè sempre els hi porta. 7. La jutgessa ha decidit embargar-los els sous. b) 9. 6. Exercici 10 1. l’hi 10. d) 7.Morfosintaxi 6. Incorrecta. b) 6. La nena s’ha de quedar amb els meus sogres. Incorrecta. 4. Incorrecta. Estan interessats en aquest quadre. els ho direm tot just comenci la reunió. Exercici 11 1. b) 4. 122. Tenim reunió amb els nous socis. Els meus alumnes no es creuen que el menjar ràpid sigui perjudicial per a la salut. les hi 3. 121. 10. Correcta. 122. Li he telefonat des que vam discutir i no he aconseguit que em torni les trucades. vaig anar a l’excursió i hi vaig trobar (Ø) / (Ø) vaig trobar-hi en Jaume. Als meus parents els vam dir que marxàvem d’excursió. Correcta. els ho 6. me n’ 9. li hi 5. els en dono una presa? Incorrecta. 7. Com els ho faries veure? Correcta. Pàg. Compra-li-ho. 2. Els la portarem abans d’agafar l’avió. 122. -s’hi 2. Emprovin-se’ls.

El títol del disc de què et parlo és La flama. 15. cosa que era imprescindible amb la calor que feia. A 10. Clau dels exercicis 275 . x Comprà més llibres.  especificativa 4. Comenteu amb els pares on voleu anar aquest vespre. No sabré mai qui se’m va cruspir els bombons. S 6. emporta-te’l sense pensar-t’ho gaire o algú altre se l’emportarà. El Comabona. Francesc Ribera “Titot” que era el cantant de Brams. x Van ser condemnats tots els acusats. 129.  explicativa 2. Exercici 1 1. L’actor va reconèixer l’acusat en la roda de reconeixement a què va assistir. Exercici 2 M’agraden més les olives que tenen pinyol. és al Cadí. Antecedent: el dia El parxís amb què juguem és un regal de la seva àvia. x Només hi ha un diari. que és un dels cims més bonics del país. Antecedent: la coca Vam anar a veure Els Pets el dia que van estrenar el nou disc. Exercici 5 1. A 3. Antecedent: el despatx El partit en qui confiava m’ha tornat a decebre. Antecedent: una ploma Pàg. S 9. Antecedent: les olives La coca que menjarem amb la xocolata és comprada a Cercs. als quals encara no han donat subvencions. S 8. A 2. Antecedent: la foto Ja no es pot fumar al despatx on treballo. A 5. x Tinc més amics. on (Ø) havia quedat amb la colla. que feia anys que no jugava una final.Morfosintaxi 12. M’agradaria que m’escoltessis quan parlo. Pàg. 2. . Exercici 4 S’ha de desar la roba que ahir vaig planxar. 130. Antecedent: l’amanida era ben fresca Encara escriu amb una ploma que és d’estruç. podran tornar a casa aviat. Antecedent: el parxís Els veïns més afectats. Finalment vaig arribar a Sort. 129. 13. no va decebre. S 4. El llibre. A 7. A Pàg. El Barça.  explicativa Pàg. Exercici 3 1. 14. Antecedent: el partit L’amanida era ben fresca. 130. 130. Tothom diu que el fill de l’adroguer no hi toca gaire. ara canta amb Mesclat. Antecedent: els veïns més afectats La foto a què faig referència té més de cinquanta anys. ELS PRONOMS RELATIUS Pàg.  especificativa 3.

Jo portaré a la festa el ganivet amb què / amb el qual tallarem els torrons. No he vist el capítol d’avui ni el que van emetre abans-d’ahir. 2. A la recepció portava un collaret que era de perles falses. No m’explico què li troba. 8. 10. 5. La muntanya és el lloc on / en què / en el qual ens sentim més feliços. 5. 7. 10. 6. El govern apujarà els tipus d’interès.Morfosintaxi 3. 4. Els alpinistes van aconseguir fer cim ahir. 131. la qual cosa / cosa que cal tenir en compte a l’hora d’adquirir un habitatge. L’adreça que m’has donat és incorrecta. 2. El dia que / en què / en el qual plogui sortirem a buscar cargols. 10. però ja fa quinze anys que són casats. Han nomenat presidenta de l’escala la noia amb qui / amb la qual vaig compartir el pis cap a tres anys. 131. Al prestatge on /en el qual / en què pots trobar Amorrada al piló també hi ha Deu claus al pany. La persona a qui s’ha de fer el requeriment ha canviat de domicili. Em refio del nou empleat que / a qui / al qual tu m’has recomanat. 6. 8. tot i els perills a què / als quals s’exposaven. coincideixen amb els del nostre club. El noi (amb qui / en el qual / en qui / amb el qual) confio és el promès de l’Anna. Pàg. 6. No recordo el número de la sala de vistes on tenim el judici. 5. El llibre sobre el qual heu de fer el treball té dues-centes pàgines. Exercici 9 1. L’únic jugador de qui / del qual no depèn l’èxit de l’equip està lesionat. Qui vol una mica més de pastís de gerds? El jugador del qual espero un autògraf és l’Oleguer. Pàg. 7. Pàg. 9. 3. 2. Les teules amb què / amb les quals van construir la teulada eren defectuoses. Els privilegis de què / dels quals gaudien els ciutadans eren similars. 276 Clau dels exercicis . Aquesta és una sentència la decisió (de la que / de la què / de la qual) no acabo d’entendre. que / els quals són el blau i el grana. Les classes (que / a què / a les que / a les quals) assistia eren molt interessants. No comprenc la situació (a la que / a la què / a la qual / que / a què) et refereixes. 4. Els colors del Barça. 3. Les noies amb qui / amb les quals treballo són de Berga. L’any passat aquesta editorial va publicar una novel·la l’autor de la qual és Manel Zabala. 6. En aquesta exposició hi ha quadres (en que / en què / en els que / en els què / en els quals) es reflecteix l’estat d’ànim del pintor. Pàg. 9. 131. El cotxe amb què vaig a la feina necessita els pneumàtics nous. Porto les capses (en les que / on / en què) hi ha l’aixovar del nadó. 7. 2. on / en les quals / en què van haver de passar tot l’hivern. 4. 4. El músic de qui / del qual només tinc un disc és Kepa Junkera. 9. 5. Les hosts es van refugiar dalt les muntanyes. Exercici 6 1. Els alumnes diuen als professors que tenen massa deures. Exercici 7 1. Al Parlament debatran la qüestió a la qual / a què tothom dóna tanta importància. Aquesta és la noia de qui / de la qual em parlaves? El jove que hi tingui algun inconvenient que ho digui. 131. 3. 8. 3. Exercici 8 1. El balcó que mira a ponent té els porticons despintats.

132. 12. Els Mossos d’Esquadra van haver de separar els/Ø dos nois que es barallaven. Correcta Han elegit president l’home en qui / en el qual els socis no confiaven. 4. Després de moltes infraccions. 14. 141. Les àvies sempre aconsellen els seus néts sobre la vida. 7. L’any que ve anirem de viatge al Senegal. 7. 3. La seva parella li va acabar confessant que li havia estat infidel. El municipi. 5. 2. 2. Abans de marxar de casa. 9. L’advocada culpa la part denunciada d’haver mentit en el judici. 5. 8. Pàg. 4. l’ajudo cada dia a fer els deures. 9. no arribarà fins demà. A la Júlia. Tenia l’esperança que em donessin una bona notícia. Pàg. 5.Morfosintaxi L’avió que no ha pogut agafar era l’últim i. 10. He perdut molts partits en aquesta pista de tennis. 6. 7. 4. dóna menjar als peixos. La persona en qui / en la qual més confio viu lluny d’aquí. 10. Treballen en l’edifici on / en què / en el qual hi ha els gegants de la Patum. 5. 3. LES PREPOSICIONS Pàg. Em vaig deixar la jaqueta al penjador de la feina. 6. 11. 3. El professor amb qui / amb el qual col·labora prové d’una prestigiosa universitat. Mitjançant aquesta cèdula. 4. Exercici 1 1. és Gisclareny. Tenia molta set. 8. Sempre mossega (a) tothom. se cita Ø Josefina Prats a judici. Per fer aquest jersei has de fer servir les agulles amb què / amb les quals vas fer la jaqueta de l’Andreu. Exercici 10 1. 9. Quan he arribat a casa. Exercici 2 1. Ha nevat durant dos dies seguits. Els pares van abandonar els nens quan eren ben petits. És un gos molt agressiu. he fet un glop d’aigua. 13. 2. Aquest Sant Jordi he regalat dues roses a la Mireia. El diari comarcal ha revelat la font d’on / de la qual ha tret la informació que ha fet trontollar el càrrec del regidor. No ens ha informat del que ha fet ni del que pensa fer. Tot el dia m’increpa a mi i no a ella. l’empresa ha comunicat l’acomiadament al treballador. Tu avises el/en Roger i jo a la Cristina. 141. 8. 10. per tant. la qual cosa / cosa que ha provocat l’esfondrament de la teulada de la pallissa. No vol invertir tots els estalvis de què / dels quals / amb què / amb els quals potser haurà de viure més endavant. la qual cosa / cosa que la va enfonsar. 6. He fet reparar la màquina de rentar el filtre de la qual s’havia espatllat. Van anar d’excursió en un riu on fan ràfting. El passat mes de juny van expropiar el pis al veí del nostre replà. que / el qual està situat dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. No m’has contestat el correu que t’he escrit. Les dues muntanyes entre les quals baixa el riu són de roca calcària. El jutge informa la part demandada de la situació del procés. Aquest delicte està tipificat en l’article 240 del Codi penal. Clau dels exercicis 277 .

10. 9. 8. es va adonar que s’havia deixat tots els documents a casa. El vi de l’Empordà és boníssim. Encara no sé si el meu avió aterra a les onze del matí o a les dotze del migdia. 6. 4. L’han escorcollat per si amagava alguna arma. 2. anirem al riu a pescar. Ho va tenir enllestit en un tancar i obrir d’ulls. He vist moltes perdius en un bosc a prop de Girona. 142. En dirigir-se al Registre Civil. 5. 4. Ens vam trobar en una cafeteria que hi ha a la Rambla. He inflat un globus per a la meva cosina. No m’agrada cuinar amb l’olla de pressió. 7. A mitjan setmana sabré els resultats de les anàlisis. 3. 7. Sort en tinc del meu assecador de mà! Em deixa els cabells ben llisos. 11.Morfosintaxi 6. 5. Aquesta cafetera és per a mi i no per a tu. Ha decidit marxar al Vietnam de / del / des de setembre a / al / fins a juny. Per fi ha acceptat tenir un gos! Això sí. 10. Per Sant Joan sempre anem a sopar amb uns amics. 13. 12. A l’hivern llegeixo més que a la primavera. 142. Viurem una temporada en algun indret d’Àustria. 278 Clau dels exercicis . Exercici 5 1. Mira que n’arriba a ser. 14. de proves? He agafat dues samarretes de màniga llarga i dues de curta. Després de dinar. Al matí sempre em costa llevar-me. 6. 3. El jutge prendrà una decisió en dues hores. en tinc sempre que baixa la pressió atmosfèrica. 8. 10. 4. Pàg. D’olives farcides. De mal de cap. 5. Pots baixar les escombraries? Se sent molt la pudor de podrit. d’hipòcrita. 3. Exercici 4 1. De panellets. Aquesta pel·lícula és apta per a tots els públics. 9. se sentia olor de tabac. 9. Tot i que era a l’hospital. I si comprem una mica de curri per al pollastre? Ha contractat un advocat per si el demanden. 12. 141. 6. Ho has de tenir tot a punt per demà! Han decidit acomiadar-lo per la seva incompetència. 8. Pots consultar les condicions de la subhasta en l’edicte que està afixat al tauler d’anuncis. 11. 7. Pàg. La fiscal. 2. Exercici 3 1. Ens van enviar la documentació per correu. 8. 2. sempre en menjo per Tots Sants. 9. Prepararé un plat exquisit per al dia del meu aniversari. He comprat dues novel·les històriques i dues d’aventures. La meva àvia sempre porta postres per a tothom. 7. quantes n’ha presentat. Van detenir els lladres en arribar a l’autopista. La faldilla que busco és de ratlles. 10. en farem prou per a la festa? Posa’t aquella camisa de llunes que m’agrada tant! Pàg. ho ha fet pels / per als nens.

S’ha aficionat a col·leccionar segells. No va canviar d’actitud fins que va arribar a la maduresa. 10. 12. Un cop més dubto de convidar l’Antoni i la Montserrat al sopar d’aquest vespre. 5. més s’obsessiona per tornar al seu país natal. L’estratègia consisteix a convèncer el tribunal de la nostra versió dels fets. En lloc de renyar-lo. 8. La situació política ha empitjorat arran dels resultats de les darreres eleccions. L’acusat es va penedir d’haver robat a la víctima. No estic d’acord en el fet que / que es malbarati diner públic. 8. 4. Estava tan contenta que vaig animar tots els companys de feina al fet que / que anéssim a celebrar-ho. 143. Espero que deixi d’anar amb aquesta colla. en surten com bolets. Exercici 7 1. 9. 4. 3. 7. El meu fill s’ha entossudit a sortir de festa cada cap de setmana. Pàg. Recorda’t que avui tens hora al metge. Assegura’t que es cordi bé el cinturó de seguretat. 2. Quant a les proves. La veïna de dalt s’ha compromès a no posar la televisió tan alta. De vividors. El propietari sempre ens amenaça de denunciar-nos. En vista de les lesions. posem el saber a l’abast de tothom. Tot el dia m’insisteix a quedar per anar a fer un cafè. Pàg. Com més temps passa. és millor que hi parlis tranquil·lament. Vol començar a estalviar amb vista a comprar-se un pis més endavant. Gràcies a Internet. 6. 11. 12. sota cap circumstància pots arribar tard a la feina. Tal com ja et vaig dir. És un pesat. cada part ha de presentar les que cregui necessàries. 6. Clau dels exercicis 279 . 2. Dubto que vingui. 10. És massa baix. 9. 10. 3. M’he donat un cop de cap amb aquest arbre. L’Ajuntament va intervenir en el judici com a acusació particular. Exercici 8 1. La Mariona s’ha acostumat a passejar el gos cada dia al matí. 143. En Vicenç sempre col·labora a tallar els xiprers del jardí. 3. encara podrem anar a caminar. 142. podem anar a fer un volt pel poble. 5.Morfosintaxi Pàg. Confiava en el fet que / que la magistrada jutgessa li donaria la raó. 11. Abans que dinem. la forense no ha dubtat a l’hora de determinar el diagnòstic. Exercici 6 1. 9. 13. no va renunciar al fet que / que li lliuressin el premi. Sota el meu punt de vista no tenen dret a queixar-se. 4. No obstant el mal temps. Tot i haver fet trampes. El tren va arribar amb retard a causa de les interrupcions en el subministrament elèctric. Em nego al fet que / que m’acompanyi algú. 5. Està avesat al fet que / que plogui tot el dia. 2. 7. 13. Es conforma a pensar que ho pot tornar a intentar l’any que ve. 6. 11. 7. 8.

5. si no. 151. perquè. 8. 2. si no. Si no és que detestes el flamenc. Correcta. L’advocat li va preguntar per què (interrogatiu causal) s’havia barallat amb el seu fill. 5. 7. sinó. Si no. 280 Clau dels exercicis . t’ho farà repetir. 4. Recorda que passarem a recollir-te a les dues. doncs. Exercici 6 1. 150. tanmateix. 151. 8. si no. perquè. 3. 7. Com que he acabat la feina. 9. l’empresa en sortirà beneficiada. Exercici 2 1. Mentre en Jordi va a comprar. es lleva a les set del matí. Pàg. perquè. 8. si no. Pàg. 6. 151. Exercici 4 1. 5. jo aniré fent la bugada. 6. 3. 150. Tothom ha tocat el dos perquè (conjunció causal) ja es feia fosc. tot i això. tanmateix. 2.Morfosintaxi LES CONJUNCIONS Pàg. 5. 9. li proporcionarem un cotxe oficial. Perquè (conjunció final) el negoci rutlli bé. si no. Exercici 3 1. caldrà estendre-la al sol. aquesta obra segur que t’agradarà. Fes-ho tal com t’ho ha dit. 9. Correcta. 4. Doncs. Ha demanat que es respecti el resultat de les eleccions. 6. Per cada ascendent o descendent minusvàlid/a en un grau igual o superior al 65% es pot aplicar una deducció de 100 euros tota vegada que es compleixin els requisits exigits. 4. 5. haureu de posar-hi el coll. perquè. tanmateix. 8. 4. Ha marxat de viatge. Doncs. perquè. sinó. Exercici 1 1. Doncs. Pàg. 9. 2. No fan sinó el ximple. 6. 4. 7. 2. Finalment ens va entendre perquè (conjunció causal) li ho vam explicar amb signes. Rumia per què (interrogatiu causal) la Núria ha desheretat els fills. sinó. així mateix. Perquè (conjunció final) la roba s’eixugui més de pressa. sinó. Pàg. 6. 3. es poden fer excepcions segons les circumstàncies. me’n vaig a fer un vermut. 4. 10. 10. Malgrat que sigui diumenge. El mínim per obrir un curs són deu persones. doncs. El taller per a què vam preparar el pressupost ha fet fallida. 3. 2. 10. així mateix. els meus fills. No entenc per a què (interrogatiu de finalitat) utilitzareu les eines que em demaneu. 3. 2. 5. perquè. si no. 150. 7. El gos es va intoxicar i immediatament el vam portar a cal veterinari. Per què / Per a què (interrogatiu causal o de finalitat) ha vingut? Per enfonsar la festa? Les parts van arribar a un acord perquè (conjunció causal) volien estalviar-se el judici. ja que li ha tocat la loteria. 3. Exercici 5 1. No el deixava reposar perquè (conjunció final) es cansés. 6. Pàg. Posat que aconseguim motivar els treballadors. tanmateix. Posat que vulgui anar-hi.

4. 2. 10. 9. 5. 5. El congrés es va fer a l’estiu? –No ho recordo. però més aviat es devia fer a la tardor. de seguida/a l’instant. Viu al mateix carrer. 5. Necessitarem pel cap baix dotze planxes de metall. El jugador va llençar la pilota massa enlaire. Exercici 1 1. Pitjor no ho podia fer. 2. els dos tennistes es van donar la mà esportivament. La pel·lícula era massa dramàtica. 4. Pot ser que la importància de l’acord radiqui en la defensa dels drets humans. 7. 3. Tenia festa fins a l’1 de setembre inclusivament/inclòs. D’ara endavant haurem de comptar amb despeses afegides. 7. Com és d’antipàtic aquest noi! Vam enxampar els lladres. 4. Havíem de buidar el frigorífic del tot. no begueu alcohol ni/i no telefoneu amb el mòbil. Pàg. van arribar molt avall. 7. Va respondre la pregunta per sobre. Diuen els entesos que aquesta tendència no té una teoria convincent darrere. Sens dubte la realitat supera la ficció. Pàg. No vinguis gaire tard. 156. No ho ha considerat prou. L’operació solament/sols està indicada si el pacient compleix uns paràmetres molt rigorosos. En lloc de dormir tant. 10. No li va agradar gens que llegíssim els seus papers. Exercici 2 1. Construint els fonaments de l’edifici. 2. 8. De sobte. 6. 6. S’han de pagar les taxes sempre i per força. Aviat es convocaran els exàmens de català.Morfosintaxi ELS ADVERBIS Pàg. Clau dels exercicis 281 . però no recordo si més amunt o més avall. 3. vam haver de desaparèixer de pressa. 3. De tant en tant. 156. 10. 157. Mai no he entès els logaritmes. 7. Exercici 4 1. van arrencar a córrer. Obert fins al 15 de juliol inclòs. 8. Aleshores. 8. Si heu de conduir. que. Vam entrar a la sala de ball de franc / gratis. 9. 3. Parla a cau d’orella / fluix. 156. els diaris publiquen notícies sobre nous experiments químics. 5. 6. De moment el menjador romandrà tancat. 9. No va ser fins aleshores/llavors que no vam saber la solució del conflicte. Les reformes de les sales d’espera de l’hospital es van fer a poc a poc. podries treballar més! La fàbrica és (a) prop de l’estació. 6. els treballadors fan cursos de reciclatge. Pàg. 2. Sovint. L’amfitrió ens va deixar còmodament instal·lats. Exercici 3 1. 4.

No es pot queixar. La cuina és a dalt. 15. que no li falta res. La perruqueria és molt més amunt. Hi ha barreres arquitectòniques pertot. Després potser m’arribaré fins a casa de l’àvia a fer-li la declaració de renda. no te’n pots refiar gens/mai. La pilota va caure damunt del cotxe. Aquest estiu. Almenys menja’t la carn. La perruqueria és damunt de casa nostra. 7. doncs. 157. Passava un tant mensual al seu fill. però en deu tenir trenta i escaig. Tenia uns ulls com taronges. si tens febre. Això pot ser tan sols la punta de l’iceberg. 11. Dijous tinc reunió. que molesteu els veïns! 9. 8. És una obra literària una mica anacrònica. Pot ser que quan arribi ja no quedi ningú. –Et queda res per sopar? –Tenia pizzes congelades. Els nens petits no podem anar d’ací d’allà quan els pares se separen. 10. Exercici 5 1. Desgraciadament el malalt no millora gens. Envieu-m’ho al menys tard possible. per tant avui hauria d’acabar l’informe. 9. És molt lleuger: no pesa gens. 13. Li pagaré un tant cada mes. 2. Amb aquestes balances no podràs pesar res. Els teus plans no són gens/gaire engrescadors. Almenys vés a dormir més d’hora. 5.Morfosintaxi 8. que aquesta carretera és perillosa. Ell és tan ric com tu. És la darrera factura del mes. 6. No cridis tan fort. però ja no me’n queda cap. Acosta’t tant com puguis. Com que el seu pare és periodista té objectes d’ací i d’allà. Ha tret 98 punts a l’examen. Va comprar un gelat en lloc de galetes. Estic dolguda per tot el que m’has dit. 12. –Has vist cap processó de manaies? La de Besalú. Cobra-li un deu per cent com a paga i senyal. la trobaràs escales amunt. Aquest vi és una mica agre. Em va passar un cas com el teu. haurem de canviar el dijous com a dia de la nostra trobada. Camina tan de pressa que no el podem seguir. 4. Ella anava tan pintada com tu. 10. No sé exactament els anys que té. 3. El dijous 16 de juny la Martina comença el curs de defensa personal i l’acabarà d’aquí a dos mesos. No vaig trobar l’abric enlloc. 282 Clau dels exercicis . No crideu tant. 14. T’ha escoltat sense gaire interès. Hi anirà com a secretari. L’ha superat amb escreix. La part del darrere de la casa és molt freda. per exemple? –No. No vagis gaire de pressa per aquí. Pàg. mai no n’he vist cap.

brut de sang: sangonós o sangós. Té els ulls blavencs o blavosos i els cabells castanys. tacar de sang: ensangonar.Lèxic DERIVACIÓ Pàg. Exercici 2 Colors Li han quedat els ulls vermellosos o envermellits de tant plorar. La grisor d’aquestes parets em posa malalta. alçar pols: polsejar. Fa una calor enervant aquest matí. blanc: qualitat de blanc: blancor o blancúria. Creixen tot de plantes enfiladisses a les parets de la terrassa. d’un color tirant a blanc: blanquinós. Cos Li ha engaltat una tal manotada que ens hem quedat de pedra. Clau dels exercicis 283 . Natura La granissada ha esfullat tots els rosers. petita quantitat de pols: polsada. pintar de blanc: emblanquir o emblanquinar. fill del cònjuge: fillastre. degotalls o goteres al menjador de casa. sang cuita: sangada. Tèxtils Acabem d’emmidonar les camises del teu avi. Aquestes tomates encara verdegen. començar a manifestar-se: aflorar. Amb la pluja han sortit degoters. legalitzar diner negre: blanquejar. aplicar una capa molt fina de guix: emblancar. En Miquel té l’ossada o ossamenta pròpia d’un guerrer primitiu. tots els fills d’algú: fillada. El drapaire no ens ha volgut vendre res. He ennegrit els pantalons amb un tint fabulós. treure flor: florir. A la Berta no li agraden els gossos falders o faldillers. Pàg. flor: adornament artificiós: floritura. sacsejar una cosa per fer caure el que en penja: espolsar. Aquest matí ha vingut a treballar lívid i ullerós. Les fulles de l’àloe s’estan esgrogueint. pols: pols finíssima: polsim o polsina. El meteoròloeg ja havia anunciat nuvolositat parcial a l’interior. treure la virginitat a una dona: desflorar. Va deixar la feina perquè s’hi sentia encotillat o encotillada. tenyit de sang o barrejat amb sang: sanguinolent. Exercici 1 fill: persona de qui som padrins: fillol. És tan afectuós que no s’està de fer abraçades i petons a tothom. ple o cobert de pols: polsós. 166. que té flors: florit. que li agrada vessar sang o matar: sanguinari. Ha deixat els vidres ben plens de ditades. operació per legalitzar diner negre: blanqueig. Van trobar l’esquelet d’un bòvid soterrat o enterrat al Camp dels Ninots. Cal aigualir el vi amb una mica de gasosa perquè és massa fort. gran quantitat de pols: polseguera o polsinera. Tenim previst fer una excursió a la fageda d’en Jordà. afalac: floreta. sang: animal que xucla la sang: sangonera. filla petita: filleta. 165. ple de fills: enfillat. La indústria cotonera ha patit un daltabaix els darrers anys. adoptar com a fill/a: afillar.

l’embragatge 2. financeres 8. tarragonins 3. 168. endormiscar-me. anticossos 3. entapissar 14. pidolaires Verbs 1.Lèxic Pàg. tunisencs 9. alguerès 2. alimentàries 5. esborrany 4. escridassin 10. emmiralla 5. xinesos 4. de turmentar-se 13. fonedissos 9. primerenques 7.assolellat 6. enjardinades 15. fredolic. igualadins Pàg. condicionat 10. encaparris 9. emmurallada 12. hongaresos 6. làctic corba: curvatura avortament: abortiu calb: calvície llavi: labial cervell: cerebral fill: filial boca: bucal jove: juvenil doble: duplicar 284 Clau dels exercicis . traçut 5. parpellejar Adjectius 1. rajolinet 7. brasileres 10. branquillons 8. Exercici 5 1. 168. espesseir 8. ploricó. Exercici 4 1. assenyada 4. parisenca 3. humilitat 9. coixesa. iraquians 5. algerià 8. assedegats 2. besàvia 2. espessir. alemanyes 7. esprimatxat 10. fuetejar 7. Nua’t / Nueu-vos 4. il·legal 3. 168. ponedora 8. esmicola 3. porticons 10. creences Pàg. assortiment 4. Exercici 6 llet: lacti. fredorós 6. efeminades 11. ploraner 9. dormisquejar. rajolí. bafarada Pàg. Exercici 3 Substantius 1. del raval 7. dormitar 6. garantir 6. arrodonit 2. coixària 5. 167.

dolenteries 16. Exercici 7 picossada carnisseria clenxinar fullaraca cantarella aleró pobrissona embarbussament empatollar embarbussar-se solellada hortolà terrissa bordegàs estireganyar costaner pelleteria calçotets lladregot xicarró canyissar granellut herbolari esbojarrat Pàg. 172. grossor 12. Exercici 8 1. fosquejar. alentiment. llogarret. redrecis. escurceu. alleugerir. assecador MOTS COMPOSTOS Pàg. adrecis 7. 169. llogarró 11. Exercici 1 1-f 2-b 3-g 4-i 5-e 6-a 7-h 8-j 9-d 10-c Pàg. 168. grandària.Lèxic Pàg. sordària 6. xerrera. inacceptable 4. Exercici 2 1-c: poca-solta 2-g: guarda-roba 3-h: gira-sol 4-e: migdia 5-b: celobert 6-a: gratacel 7-i: bocamoll 8-j: adéu-siau 9-f: pelacanyes 10-d: cercabregues Clau dels exercicis 285 . vivències 5. ximplesa 2. alleujar 3. escurces. dolçor. ximpleria. bellugadís. grossària. escurça 9. dolcesa 10. amargor. estovar 14. llogaret. sordesa. amargantor. enterboliment 15. 172. suavitzar 13. enfosquir-se 8.

8. Es troben en un cul-de-sac.160. Vilanova. sudafricà. Vila-seca. 7. Exercici 5 1. 175. escuradents. penya-segat. exmarit. mata-rates. historicofísic. 2. Mont-roig. 4.000: quatre-cents noranta mil 380 tres-cents vuitanta Pàg. nord-oest.Lèxic Pàg. barba-ros. bocabadat. Van arribar abans-d’ahir. barrim-barram Sense guionet: camatort. 5. 173. Exercici 3 248: dues-centes quaranta-vuit 23: vint-i-tres 52. 175. 10. parallamps Pàg. Exercici 4 Amb guionet: adéu-siau. Exercici 1 llord minso gat dominar estable gos timó gasiu brida estrada           greixós exigu moix comandar quadra ca farigola avar regna tarima Pàg. SINONÍMIA I ANTONÍMIA Pàg.000: cinquanta-dos milions cent seixanta mil 490. 3. antireligiós. coliflor. És una botiga de vetesifils. L’han escollit viceconseller. Selecciona el programa de prerentat. Va quedar bocabadat. besnét. Fer la gara-gara. ciència-ficció. El vent ha arrencat el pollancre de soca-rel. 9. 173. Ens passaran un audiovisual. Exercici 2 emocionar equívoc   asserenar clar 286 Clau dels exercicis . 172. Han signat un pacte de no-agressió. 6.

enlairat. analfabetisme. El tràfic de drogues és habitual en aquell barri. petit. camacurt. inòpia. Exercici 5 idiotisme. Va quedar interromput el servei de rodalia. menut. L’empobriment d’una part de la població és cada vegada més evident. Exercici 3 alt: soberg. Van operar la meva mare de cataractes. es perfila com a delfí del president. altívol. La data de l’examen és el 25 de juny Cal emplenar totes les dades personals per inscriure’s al congrés. Aquella casa té un preu inassequible. La contaminació produïda pel trànsit de vehicles va en augment. incultura Pàg. 176. Al capdamunt de la muntanya. Clau dels exercicis 287 . Els Mossos d’Esquadra el van alliberar. En aquella font brolla l’aigua en forma de cascada. nan. Exercici 6 Aquell cantaire té un to de veu molt greu. desconeixença. encimat. 176. Cal abonar 10 € abans d’entrar. El Manel cada cop té més responsabilitats. Pàg. plànol / planell: dofí / delfí: cataractes / cascades: data / dada: trànsit / tràfic: abonar / adobar: Quan vam arribar a Barcelona. no colliràs. boterut Pàg. L’espectacle de dofins del zoo va ser magnífic. acimat baix: rabassut. incapacitat. 176. Si no adobes les terres. vam comprar un plànol de la ciutat. Els dies feiners ens aixequem a les vuit. Exercici 4 Tingueu en compte que no hi ha una única solució.Lèxic grolleria esponerós eteri aixoplugar vigilar pignorar       cortesia marcit corpori desemparar negligir desempenyorar Pàg. hi havia un magnífic planell. airívol. 176.

Aquella classe d’ocells tenen molta ploma. Què vols que et regali? 3. El forense li va examinar el braç després de l’accident. el fi / la fi a) El fi no justifica els mitjans. b) La pudor que se sentia era insuportable. s’acosta 2. funciona 5. braç: Pàg. Ho vols comprar o no? Pàg. b) Demà tanca les portes una editorial puntera en la publicació de textos legals. En arribar a l’aeroport vam posar les bosses a la cinta transportadora. 4. Ha anat a Lleida a menjar caragols. Exercici 3 1. 5. cinta: Vaig comprar un metre de cinta de color vermell. La meva mare em va dir que anéssim a comprar flors i també hem comprat algun arbust. Aquella casa semblava una cort de porcs. Pàg. escau 288 Clau dels exercicis . Les cadires amb braços són molt més còmodes. 177. el pudor / la pudor a) Cal que respectem el pudor d’aquella persona. el canal / la canal a) El canal d’Urgell té les reserves garantides per la campanya d’enguany.Lèxic POLISÈMIA I HOMONÍMIA Pàg. b) El pols li anava massa ràpid i el metge va decidir ingressar-lo. b) El curs ha arribat a la fi. condueix 3. evacuar 4. un editorial / una editorial a) Un editorial és aquell article que trobem a l’inici del diari. ploma: Ens van regalar una cinta estilogràfica. Aquella taula era de roure. 2. el pols / la pols a) Vam treure la pols dels mobles després de les obres. Exercici 4 1. 178. Exercici 1 Tingueu en compte que no hi ha una única solució. 4. 178. b) La canal de la teulada té força goteres. 177. 3. Exercici 2 1. taula: La mestra els ha manat que s’aprenguessin la taula del 4. cort: La cort reial va passar revista a les tropes. 2. Oh! Això és una meravella.

7. 182. l’Elvira va trucar a la seva cosina i li va donar carbasses. Valia un ull de la cara. qui no hi és. Exercici 4 1. 5. 10. 4. 5. però no era ella qui havia de gratar-se la butxaca. sinó que el vestidet era el regal de la seva àvia. a cor què vols rascar-se la butxaca picar ferro fred anava de vint-i-un botó hi ha roba estesa 6. El gran dia va arribar i en Tomàs i la Teresina van celebrar el bateig a cor què vols. ser anar anar tocar anar 11. El nen havia de fer patxoca el dia de la seva presentació en societat. j) 5 Pàg. 182. 182. 8. en sentir això. 9. però a la Teresina li feia molta il·lusió veure’ls perquè havien menjat del mateix plat amb la seva cosina Elvira. però volien que el petit tingués una gran festa de benvinguda. Fins i tot van convidar els parents d’Ulldemolins. i) 6. 183. 13. g) 10. Des de llavors va haver-hi mala maror entre les dues cosines. 9. d) 9. 3. La Teresina. 183. e) 2. va treure foc pels queixals perquè l’havien deixat amb un pam de nas. Clau dels exercicis 289 . Per això van fer un cop de cap i van convidar una pila de gent. h) 7. Exercici 1 1. tenir buidar passar fer Pàg. Havien d’anar amb compte de no estirar més el braç que la màniga. f ) 1. Exercici 2 Treure el fetge per la boca Estirar-se els cabells Caure la cara de vergonya Ficar-se entre cella i cella Estar amb l’aigua al coll Tenir dos dits de front Fer dentetes/boca/mala cara Arrufar el nas/les celles Ésser tot orelles Fer els ulls grossos Tenir coll avall Tancar la porta als nassos Dur-ne una de cap Pàg. 12. 10. Un mes abans del gran dia la Teresina va anar a triar el vestit d’en Bernat. no hi és comptat. c) 8. Una setmana abans del gran esdeveniment.Lèxic LOCUCIONS I FRASES FETES Pàg. 3. tenir fer remenar anar tocar 6. dels quals que no sabien res des que en Judes era fadrí i sa mare festejava. Els convidats van poder treure el ventre de pena amb el dinar que els havien preparat. 14. i aquell vestidet garantia amb escreix l’èxit de la comesa. Exercici 3 a) 4. 7. amb un faldó ple de brodats i una gorreta d’angorina. 2. 2. 4. 8. Es va enamorar d’un vestit de somni: era tot blanc. b) 3. treu de polleguera la sap llarga té mala peça al teler remogut cel i terra sé de quin peu calces Pàg. i com diu la dita: a la taula d’en Bernat. Exercici 5 En Tomàs i la Teresina havien preparat amb molta cura el bateig de l’últim dels seus fills: En Bernat.

7. La princesa va enlluernar tothom amb la seva elegància. 22. 5. Les estadístiques no reflecteixen la proporció real de població aturada. Seu / Asseu-te a la cadira i no et moguis. La implantació va permetre remeiar la sordesa del nadó. Més val que col·loqueu alguna cosa a terra per amortir / esmorteir la caiguda. però. Exercici 1 bidell. El van nomenar cap de partit després dels últims resultats electorals. escurçó. esdeveniment. 2. Exercici 3 1. M’ha decebut molt el discurs que va pronunciar el director. 186. És un producte garantit per la Unió de Consumidors de Catalunya. L’Ajuntament recapta més de tres milions d’euros en concepte de multes de trànsit. revenja. Hem amidat / mesurat l’habitació i el llit que hem comprat no hi cap. 15. 12. angoixa. 27. cascada. 17. 26. 185. 13. badia. 4. 14. Hem de desemborsar el 25% del préstec en el termini de dos anys. Vull un bitllet a Barcelona d’anada i tornada. S’ha entossudit / obstinat / entestat a comprar-se un cotxe nou i no la traiem d’aquí. borsa. 21. absent. L’empresa ha traslladat la seu central a Madrid. atorgar. Pàg. 25. no sembla gaire probable. 9. 6. Hem de parlar seriosament quan tornis a casa. Devien ser les onze del matí quan va arribar la comitiva. 23. 3. 20. Diumenge vam anar als aiguamolls de l’Empordà per alliberar un exemplar de xoriguer. Quina mala sort que heu tingut amb aquest cotxe! En aquests magatzems s’hi pot comprar a l’engròs. Trucarem a un jardiner perquè enjardini el pati de la comunitat de veïns. Tant de bo se’n surti. 19. raval. Després de molts esforços han conseguit nivellar la paret mestra amb els envans. Els problemes de la població s’han agreujat després de l’últim terratrèmol. 28. intricat. 8. 3. impremta. El crim va succeir als voltants / als encontorns del polígon. En aquesta oficina tothom treballa a preu fet. 185. Hem ajornat la signatura del conveni fins a nou avís. La dinastia dels Trastàmara va regnar durant gairebé dos segles consecutius.Lèxic BARBARISMES Pàg. Assaboreix bé aquest ànec amb peres! Van reprendre les negociacions tot i que la situació no els era gens favorable. maragda. El cap de setmana passat vam estar a l’hotel que ens vas recomanar. 18. Els meus cosins estiuegen cada any a la Vall d’Aran. motxilla. vertigen. 6. 7. Exercici 2 1. No han pogut avaluar encara els danys del cicló a la regió. 29. Enmig de l’actuació va oblidar la lletra de la cançó i va haver d’improvisar. 290 Clau dels exercicis . encens Pàg. No t’ajuntis amb aquests brètols perquè tindràs problemes. Aquest grup compon les seves pròpies cançons. No han aclarit encara qui va trencar el gerro de la veïna. 4. àncora. 5. 2. 16. 24. 30. 11. 10. Han col·lidit quatre vehicles a l’AP-7 i això provoca cues quilomètriques.

L’equip va ser la riota de la lliga després d’anar primer durant tota la temporada. 28. Quines maneres les d’aquest polític! Compte / Alerta / Atenció amb els passos de vianants. 2. Les Spice Girls van cancel·lar de sobte / sobtadament la seva gira al Canadà. Cal que aneu amb compte amb els revolts. Hi ha hagut una allau de queixes després de publicar-se el decret. occidental) noves jugadores del planter. 19. 23. 11. concís progressivament malaltia matisar bolquer para-sol/ombrel·la orquestra Alemanya amortidor reixeta/gelosia estruç avantguarda serralada mots encreuats/mots enreixats captivar casolana pertinença Pàg. 26. Cal que preparem / Cal preparar / Hem de preparar dinar per a tots. 24. 15. Està angoixat perquè l’han cosit a preguntes durant la presentació. Lletreja’m aquesta paraula. 25. 186. Les seves amenaces semblava que anaven de debò. Quin espant / ensurt quan vaig veure aquell energumen que girava cua cap a nosaltres! Els organitzadors van negar cap tipus de martingala / tripijoc en el concurs d’Eurovisió. El client que acaba de marxar ha tingut la barra de no pagar la consumició. Per culpa d’aquesta pluja fastigosa he acabat xopa aquesta tarda. Exercici 5 1. 13. 3. No ha tingut cap mania / inconvenient / objecció a dir-li el que pensava. 5. 16. no aconsegueixo entendre què em dius. Clau dels exercicis 291 . Encara sort / Encara bo / Sort que han arribat reforços! En comptes d’ / En lloc d’anar a treballar se n’anava al bar amb els amics. En poques paraules: no hem arribat a temps al teatre. 17. 27. Exercici 4 codony cabellera mitjana seguici batuda guspira. a Austràlia. Durant l’entrevista li van preguntar quin creia que era el súmmum de l’elegància. 10. 4. 12. I ara farem la pregunta del milió. 18. 21. espurna embragatge cansament quitrà impermeable llambordes cigne cambrer breu. La Berta ha tardat sis anys i escaig a acabar la carrera. 30. 20. 187. Quina ganga aquest frigorífic! Fes una ullada / Fes un cop d’ull als nens mentre surto a comprar el diari. Pàg. 14.Lèxic 8. Aquest anys l’equip fitxarà dues / dos (en cat. 22. Per descomptat que hi anirem. 9. Almenys endreça l’habitació abans de marxar! S’ha de presentar un certificat expedit pel metge de capçalera. Com sempre paguem els plats trencats els mateixos. 29.

24. 21. he hagut d’escalfar-lo al microones. És lògic que la gent no vulgui consumir carn de mico o de serp als restaurants. Estan traient el greix de la catifa amb un producte importat d’Anglaterra. El jutge degà va ser entrevistat pel principal diari comarcal. 25.Lèxic 6. 6. Encara no t’has assabentat que no li agraden els ous ferrats. 8. El reu no va suportar la pressió mediàtica i es va suïcidar. El Codi penal estableix penes de fins a cinc anys de presó per aquest delicte. Tot i portar el dinar en una carmanyola. 23. Ahir vaig caure enmig del carrer i ara m’ha sortit un bony / nyanyo al cap. 11. 20. Cal profunditzar en els problemes derivats dels alts i baixos del mercat de l’habitatge. El desnonament de l’inquilí es va produir sense alteracions d’ordre importants. Ha sol·licitat un avançament / una bestreta i no l’hi / la hi han concedit. Els creditors el perseguien pels deutes contrets pels fills. En l’accident de trànsit es van veure implicats cinc vehicles. Li van fer un comiat de soltera que no oblidarà mai. Tinc l’espatlla mig dislocada i el cos adolorit pels cruiximents / per les fiblades. Se m’ha tombat una safata de confits. 12. En Martí ha anat a llençar les escombraries / la brossa al contenidor. L’advocat de la defensa va demanar al jutge que aclarís la sentència. Després d’una festa sorprenent pel luxe dels assistents no va quedar gens de cava. 7. Pàg. 292 Clau dels exercicis . 14. La decisió de la sentència no era prou clara i per això hi vam recórrer. 3. Han aconseguit un bon finançament per comprar-se l’ordinador. 3. L’escudella era un pèl fada / insípida / insulsa. 13. 5. Els fets es van desenrotllar / desenvolupar molt a prop de la duana. ara l’hauran d’operar de cataractes. 13. Hem hagut de fer dos alardos en sis mesos. Cal practicar les diligències necessàries per aclarir els fets. 22. 8. però les postres són excel·lents. He deixat els plànols de l’enginyer a sobre el respatller de la butaca. 28. Pel seu aniversari li van regalar un anell amb un brillant de vint-i-quatre quirats. L’aeroplà es va estavellar per una fallada / un error en la palanca de comandament. 187. El plet es va resoldre per acord entre les parts. Ha fet una comanda de pastes alimentàries que ultrapassa / excedeix / depassa el pressupost inicial. 14. 4. La parella demandada es troba en parador desconegut. La finor / finesa no és un dels seus millors atributs quan es posa fet una fera. Han hagut d’ajornar la tornada perquè es avions no podien enlairar-se pel mal temps. El contracte de compravenda conté defectes de forma que l’invaliden. 19. 26. 30. 2. 17. 7. 18. A la meva tieta. 16. 27. 10. 2. Pàg. 9. Tingues cura amb les píndoles per dormir. Prem el botó dret del ratolí si vols augmentar la mida de la lletra. Exercici 6 1. que encara va amb crosses. 15. L’han condemnat per assassinat amb l’agreujant de traïdoria. L’acusat no va mostrar penediment durant la declaració. Han reprès el subministrament d’aigua després de la rebentada a les canonades. 15. 29. 10. Cal emplenar la sol·licitud per tenir dret al subsidi. Va agafar el revolt a massa velocitat i es va encastar a un fanal. 188. 12. Exercici 7 1. 9. 11. La policia encara no ha esbrinat on s’amaguen els delinqüents.

El judici es va reprendre després d’haver fet fora de la sala alguns testimonis. Es va apuntar a la borsa de treball amb poques expectatives que el cridessin. Exercici 8 crida i cerca a boca de canó al més aviat possible. El règim de visites s’ha de decidir de manera que no perjudiqui el menor. Van preferir pactar prèviament amb la part contrària en comptes d’ / en lloc d’ arribar a judici. 188. L’encausat exerceix / ocupa / té / posseeix el càrrec d’administrador de l’empresa. 5. 13. cal ajustar-se al que prescriu la llei. La decisió del tribunal es pot complicar a causa de les contradiccions de les parts.Lèxic En aquest expedient no hi consten / figuren els informes pericials. Li haureu de comunicar que ha exhaurit / esgotat el termini per interposar recurs. Clau dels exercicis 293 . Exercici 9 1. 6. s’ha de / cal condemnar la demandada. Exercici 10 1. L’accident es va produir quan la víctima intentava avançar un camió. Pàg. 10. 4. Van demanar a la gestoria que ajornés la signatura del contracte. 12. 4. L’imprès ha d’anar signat i segellat pel secretari judicial. 5. 9. 10. Conformement al que estableix la llei / a allò que estableix la llei. Pàg. 15. S’han endarrerit en els pagaments i ara els reclamen uns interessos excessius. 14. 8. és procedent imposar les costes a la demandada. 11. Ha demanat que el rescabalin de les pèrdues sofertes. 6. He tramès el correu amb acusament de recepció. assabentar-se assetjament sexual guarda i custòdia Pàg. Els esdeveniments desgraciadament es van precipitar. 8. Li perdonaran la pena sempre que faci efectiu el pagament en el termini establert. 11. 3. He anat al cadastre a comprovar la inscripció del pis que vull comprar. Quant a / Pel que fa a la petició de la denunciant. 6. 7. 9. 3. La van citar perquè es presentés al Jutjat en el termini de cinc dies. 2. 189. 4. La decisió del jutge beneficiava clarament els interessos de la menor. 7. Arran de la denúncia no el van veure més per la llibreria. La llei no estableix la falta de lesions dins la categoria de delicte. 5. 188. Cal afixar l’edicte al tauler d’anuncis del Jutjat. 2. L’informe mèdic no confirma que li hagin quedat seqüeles psicològiques. El tràfic d’estupefaents és un delicte perseguible d’ofici. Atesos els fonaments de dret exposats. El delicte de malversació de cabals públics afecta els funcionaris en l’exercici de les seves funcions. A l’altressí l’advocat sol·licitava / demanava que s’admetés l’informe mèdic com a prova. com més aviat millor violació de domicili entrada i escorcoll via de constrenyiment sota advertiment donar-se per assabentat.

No el preocupa res: s’ho tira tot a l’esquena. Exercici 1 òrgan / orgue: tron / tro: una retallada / un retall: embussos / embuts: d’ampolles / de butllofes: medecina / medicina: dades / dates: L’orgue de la catedral ha estat malmès per una colla de vàndals. Falten els fulls 6 i 15 d’aquest expedient. Vull que em diguis sense embuts quins problemes hi ha a l’oficina. Cada matí. Qui porta les regnes del partit: la cúpula o els militants? Les rendes més altes no percebran l’ajut promès pel govern. Sento soroll al soterrani: deu haver-hi ratolins. El jutge ja ha dictat la interlocutòria d’obertura del judici oral. Vull que em feu una prestatgeria a mida per al rebedor. Vull un retall d’aquesta roba per fer-li una brusa a la meva filla. Hem sentit un tro que ha ressonat arreu. L’aspirant al tron d’Albània va tornar al seu país després de 63 anys d’exili. El terratrèmol va fer trontollar els fonaments de molts edificis. He perdut l’esborrador de la pissarra. les consumicions són més barates si les demanes al taulell que si ho fas assegut a la taula. ciments / fonaments: mida / mesura: soterrani / subterrani: regnes / rendes: taulell / tauler: esborrador / esborrany: els fulls / les fulles: espatlla / esquena: pastís / pastel: 294 Clau dels exercicis . Avui és un dia amb molts assenyalaments. L’advocat ha de resoldre els defectes de forma de la seva demanda. 190. per anar a treballar. 15. El govern s’ha vist obligat a fer una retallada en els pressupostos. L’armari és ple d’ampolles buides que hauríeu d’haver llançat. Els ciments que distribueix la nostra empresa estan normalitzats segons les diferents normes UNE. El públic s’anava desanimant a mesura que el seu equip anava encaixant gols. L’edicte es publicarà al tauler d’anuncis del Jutjat. PROBLEMES LÈXICS Pàg. El pastís de maduixa és més bo que el de xocolata. En aquest bar. 13. A la tardor les fulles dels arbres agafen colors daurats. El principal òrgan sensitiu de les formigues són les antenes. El declaro incapaç i en nomeno tutor el seu fill petit per considerar-lo la persona més adequada per desenvolupar el càrrec. ha preferit dedicar-se a les assegurances. Ahir al gimnàs em vaig fer mal a l’espatlla dreta. trobo embussos a la carretera. 14. El científic va aplegar totes les dades possibles abans de formular una nova teoria sobre el naixement del llenguatge. Hi havia alguns errors a l’esborrany de la declaració de la renda que hem hagut de rectificar. Es vol casar amb un vestit d’un rosa pastel. No va poder acabar el pelegrinatge perquè els peus se li van omplir de butllofes. Ja podeu consultar per Internet les dates de preinscripció als exàmens de català. Es construirà un pas subterrani a les principals estacions de tren de la comarca. Quina medecina he de comprar a la farmàcia? Tot i haver estudiat medicina.Lèxic 12.

aterrit 6. aixafat 2. tendres Pàg. El jutge va tenir en compte l’addicció del denunciat en dictar sentència. Exercici 3 fons al fons d’un pou baixos fons fons d’amortització a fons fondo pou fondo baixos fondos respirar fondo un riu fondo un plat fondo plànol plànol topogràfic el plànol de les obres els plànols de l’edifici planell planell assolellat pla ara pla! pla hidrològic pla de pensions caure tot pla tros tros de quòniam és un tros de pa quin tros d’home! tros d’ase cabal el cabal del riu cabal hereditari fer cabal de cabal ecològic trànsit el trànsit de la vida a la mort regular el trànsit del carrer el trànsit d’un planeta accident de trànsit tall venir a tall tall rodó de vedella passar a tall d’espasa llesca talla’m més llesques de pa fer la llesca a algú cabdal una obra cabdal un factor cabdal figura cabdal tràfic tràfic d’estupefaents tràfec els tràfecs mundanals passar un tràfec aquest nen és un tràfec Clau dels exercicis 295 . plegats 14. biennal 11. tou 3. necessari 8. Pàg. tibants 13. 191. famós 10. confusa 12. zelós 7. Exercici 2 1. completa 9.Lèxic capsa / caixa: addició / addicció: Sembla que ha sortit de la capsa. assentada 4. tan ben vestit com va! L’empresa de mudances m’ha perdut una caixa de llibres. Haurem de fer els aclariments corresponents mitjançant l’addició d’una nota al peu de pàgina. rendible 5. 192.

Al perit no li ha agradat gaire que el fessin esperar. Tanmateix. Hauries de fixar-t’hi més. llença 8. escorcollar 11. el fiscal obriria diligències contra l’empresari. Cal que m’informeu sobre tot el que necessitareu per realitzar aquest projecte. Hem tingut molta sort amb el temps: no ha fet gens de fred. 193. Exercici 4 1. Aquest és el telescopi més gran de la seva classe. La unitat 21 del curs d’autoaprenentatge té vint-i-una pàgines. pot ser que hagin saltat els ploms. són 3. He de revisar-me la graduació de les ulleres perquè no hi veig gaire bé. alhora / a l’hora: quant / quan: vint-i-u / vint-i-una: sobretot / sobre tot: pot ser / potser: a base de / sobre la base de: de la seva classe / que correspongui: posat que / atès que: 296 Clau dels exercicis . El fiscal ha demanat vuit anys de presó per a cadascun dels acusats. desvelar 2. Si no hi ha llum. però potser haurien hagut de fer-ho. Heu de presentar l’imprès de sol·licitud. ens han modificat el projecte inicial. assenyalar 9. El Ministeri Fiscal sol·licitarà que s’imposi a l’infractor la pena que correspongui. Ningú no va dubtar de la seva paraula. A base de no dormir. feia 14. acabareu malalts. esclafir 15. Posat que hi hagués indicis de delicte. compondre 4. 193. Atès que s’ha anul·lat la resolució impugnada. Exercici 5 gaire bé / gairebé: massa / gaire: gens / res: cadascú / cadascun: tanmateix / així mateix: Acompanya’m al caixer automàtic perquè gairebé no em queden diners. El preu és el que té més en compte el jovent a l’hora de comprar roba. Quant trigues a arribar de la feina a casa teva en transport públic? A la pàgina vint-i-u trobareu la clau de correcció dels exercicis. fa 6. Protocol establert sobre la base de l’apartat 1 de l’article 43 del Conveni. prendre 16. heu d’aportar el DNI i el llibre de família. Un estudi recent ha revelat què mengem quan som davant l’ordinador. atenir 12. vindré 5.Lèxic mig a mig camí al bell mig mitjà preu mitjà mitjà de comunicació temperatura mitjana medi el medi natural medi ambient el medi urbà Pàg. Que cadascú valori si el seu comportament és un model a seguir. eixugar-se 13. cal deixar sense efecte la sanció. Ens han aprovat la subvenció. nomenar 7. està 10. Les últimes pluges han afectat sobretot el Pirineu i la Catalunya central. La policia el va escorcollar però no van trobar res del que buscaven. Heu de prémer alhora el botó dret del ratolí i la tecla asterisc del teclat. disposar Pàg. Així mateix. Ho fas massa ràpid.

Van empatar quan faltaven deu minuts per a l’acabament del partit. Un vehicle s’ha cremat per complet i tres més han resultat afectats pel foc. La revista va esdevenir una publicació de referència per al sector del muntanyisme. ha de prevaler la presumpció d’innocència. mentre que la seva germana se’n va mantenir al marge. No podien preveure que ensopegarien amb aquesta fi tan terrible. van haver de recórrer a les subvencions. Denunciarem públicament qualsevol acció tota vegada que la considerem injustificada. Haureu d’assumir tots els costos ja que l’entitat asseguradora no preveu ferse’n càrrec. El jutge ha donat per complert el tràmit requerit. de referència / esmentat/ada: tota vegada que / ja que: sota / baix: per complet / per complert: amb aquesta fi / amb aquest fi: a falta de / quan faltaven: arran / arrel: Clau dels exercicis 297 .Lèxic mentre / mentre que: L’home va participar en el robatori. Tots els canvis s’han produït arran del decret de descentralització. L’arrel del problema del canvi climàtic l’hem de buscar en la contaminació ambiental. Amb aquest fi s’ha creat una nova normativa. No s’admetran ingerències exteriors. Us trameto aquest exhort d’acord amb el que s’ha disposat en el procediment esmentat. Els han condemnat a desallotjar el local sota advertiment de llançament en cas que no ho facin. A falta de recursos propis. El van trobar a la part de baix de l’edifici. Mentre no es demostri el contrari.

2. 233. l’aturada cardíaca segueixen aquesta primera fase. disminució de la capacitat sexual. Pàg. Pel que sembla. Exercici 5 1.Models d’examen MODEL DE PROVA I Bloc C: gramàtica i lèxic Pàg. insomni i patologies respiratòries. Ha vingut a saludar-me la noia a qui/a la qual vas donar un cop de mà en el treball de recerca. Segons fonts properes a la família el senyor Pla pateix somnambulisme i ja en altres ocasions havia arribat a sortir de casa. El poeta li va dedicar el llibre de què/del qual era autor. 3. Si haguéssiu retirat la denúncia. augmenta l’agressivitat i l’agilitat mental i proporciona eufòria i excitació. per a la desintoxicació dels heroïnòmans. El jutge va condemnar l’acusat al cotxe del qual els Mossos d’Esquadra havien localitzat haixix. l’han portat a l’hospital de la capital de la comarca perquè se sotmeti a un examen de salut. on es va arraulir en un racó per reposar una estona i arrecerar-se del fred. el senyor Pla va sortir de casa a trenc d’alba profundament adormit i en despertar-se va provar de tornar. en cas de sobredosi. 233. Finalment. A l’espai on/en què/en el qual ara hi ha una prestatgeria hi havia hagut una taula. 233. Pàg. Exercici 2 Aquesta matinada els bombers han trobat Ernest Pla. a més. La cocaïna és una de les drogues més perilloses que hi ha. Pàg. el consum crònic i abusiu ocasiona idees paranoides i depressió. la densa vegetació que ha absorbit la zona ha dificultat que el veiessin abans. planta que creix principalment en països com el Perú i Bolívia. però. A més. darrerament en despertarse li costava molt recuperar la memòria. En l’informe mèdic només consta que li han hagut d’aplicar un tractament per contrarestar les conseqüències d’haver estat tantes hores al ras. després de veure que no havia passat per casa ni per esmorzar ni per dinar. Exercici 3 l’arbre pansit l’avantatge còmode un respecte mutu els índexs reduïts unes cercaviles comunes una aroma adient Pàg. 4. Tot i que els bombers i la policia havien traçat un elaborat pla per localitzar-lo. 2. En un principi redueix la fatiga. a l’humit bosc de les Falgueres. tot seguit. pèrdua de la gana. es va perdre i va caminar força hores pel majestuós bosc de les Falgueres. la taquicàrdia i. Ara bé. Però la durada de l’eufòria induïda per la cocaïna depèn molt de la via d’administració: és més prolongada i menys intensa quan la substància és aspirada pel nas i és més breu i intensa quan s’injecta o es fuma. 233. No us mogueu si no voleu prendre mal. la memòria i l’atenció. 234. La seva filla va alertar la policia de la seva desaparició el 21 de desembre. Exercici 4 1. El millor disc del grup és el que van enregistrar en l’últim concert i la millor cançó és la peça amb què/amb la qual van obrir el concert. de 73 anys i veí de la localitat muntanyenca de Lloms. però. 298 Clau dels exercicis . han descobert on era i. 3. ni la Queralt ni jo no hauríem difós certes imatges. més endavant. Exercici 1 Fins al 1858 la cocaïna no es va aïllar de la coca. però. deteriorament del pensament. 5. Intueixo que tu a hores d’ara ja perceps/has percebut que el cas està perdut. Al començament s’usava en l’àmbit de la medicina per les propietats anestèsiques que té atribuïdes i.

Pàg. El dia dels fets la denunciada conduïa amb una taxa d’alcoholèmia que superava els 0. no hi podràs anar fins al mes vinent. Cal doblegar bé la carta perquè càpiga dins el sobre. Esperem que el preu mitjà dels pisos no s’incrementi tant a partir d’ara. 234. tot i que el jutge li ho havia prohibit. A la primera part. a la segona. normalment seductores. l’equip local ha fet un gol al rival. Senyaleu amb una creu els alumnes que no s’hagin presentat a l’examen. Avui també la hi has vista? 4. 5. Exercici 8 1. 234. 6. però demà espero poder-los-en comprar dues. L’agressor convivia amb la víctima. 3. Aquest poeta té talent. Per Sant Esteve no hi ha res com uns bons canelons casolans. Si aquest matí encara tusso tant com ahir. 1. La gran escassedat/escassetat/escassesa de bolets farà que aquesta tardor n’augmenti el preu. Perquè els trens funcionin és necessària una forta inversió. 3. Si les empreses del país produïssin beneficis. 7. 8. Des que pares i professors van iniciar la campanya de recollida de signatures per a la instal·lació d’unes tanques més segures ja n’han aplegat més de tres-centes. La Mariona ahir estava moixa. Exercici 9 1. aniré al metge. Si no compareixeu us afectaran els perjudicis legals. Pàg. La novel·la mostrava la cruesa del règim durant la segona meitat del segle xx. L’advocat va sol·licitar al jutge que escurcés la pena imposada a l’acusada. 3. 2. Pàg. 6. li n’ha fet cinc. Pàg. El denunciant ha declarat que actualment encara es ressent de les lesions que va patir. 8.Models d’examen 4. 5. 2. No tinc encara entrades per als monitors. si no. Exercici 6 1. 2. Per fer mandonguilles primer cal estovar el pa. Els miratges són il·lusions òptiques. 3. L’edicte va estar penjat al tauler d’anuncis durant més de quinze dies. La solució no consisteix a condemnar l’acusada a la pena de presó perquè/ja que/si no és conscient del mal que podia haver fet. Cal que la modista li empetiteixi el vestit de casament. Per què no els hi truques perquè et diguin quan vindran? 3. 4. Els bombers han estat traient runa durant tot el matí. És difícil que un adolescent sigui assenyat. Tan aviat com puguem l’Eudald i jo ens casarem. 234.25 mil·ligrams. 7. però no impossible. Clau dels exercicis 299 . però. Exercici 7 1. però és molt geniüt amb la premsa. 235. 2. 1. tothom hi sortiria guanyant. 2. oi? 3. 5. Aprofita avui a la nit per anar al cine. 2. Les participants al festival ja són a l’hostal. Pots demanar un cafè o un tallat en lloc de postres.

que des de fa temps està traient al carrer la revista d’informació del mateix nom. Si la Mireia i jo féssim tot el que ens manen. Tot seguit es va oferir un ressopó a tots els assistents en el qual es van repartir sandvitxos i refrescos i on els guardonats van celebrar amb cava els premis obtinguts. Sens dubte és el producte de pastisseria més genuïnament mallorquí. el més emblemàtic i conegut dels produïts a l’illa. el premi al vilatà intrèpid va ser per a Ignasi Ponts ja que es va tenir en compte que travessar més d’un miler de quilòmetres de desert en total soledat mereixia una recompensa. 238. Altres entesos creuen que és d’origen àrab. es té notícia d’una recepta d’uns pastissos àrabs de forma cargolada que es feien amb els mateixos ingredients que l’actual ensaïmada.Models d’examen MODEL DE PROVA II Bloc C: gramàtica i lèxic Pàg. Deixa’m una mica de lloc perquè no hi cabo. 3. pediatre que ha aconseguit que tots els pares puguem fer menjar correctament els fills. Per alguns historiadors i gastrònoms l’origen és hebreu perquè la cuina tradicional jueva té uns dolços que tenen la mateixa forma. aigua. No vol anar a veure els Pastorets perquè li fa por que hi aparegui el dimoni. Les explicacions del professor van servir per aclarir el període en què/en el qual es va produir l’enfrontament entre pagesos i senyors. 300 Clau dels exercicis . Finalment. massa mare i saïm. 6. 2. aniríem de bòlit tot el dia. la qual cosa/cosa que era lògica perquè havia crescut en una família de cuiners. que ha aconseguit mobilitzar la població juvenil de la comarca per crear el centre Cap Límit. Finalment l’agent va localitzar la noia a qui/a la qual havia de lliurar la citació. sucre. Exercici 2 Després del recital de danses que ahir a la tarda va oferir un grup basc a la plaça de Catalunya es van lliurar els trofeus als personatges de l’any. Exercici 5 1. 4. Exercici 3 unes postres exquisides els reflexos liles els llapis grocs unes espeleòlogues audaces uns senyals ambigus una resplendor nul·la Pàg. 237. Pàg. 3. Pàg. La hipòtesi sobre la qual treballa ja havia estat estudiada. És freqüent trobar-les sense cap guarnició. 237. potser perquè la forma de l’ensaïmada recorda el turbant dels musulmans. El que vol el Joan Carles és anar a viure a Norís. 237. però substituïen el saïm per la mantega feta a partir de llet d’ovella. 2. el premi al vilatà transgressor va anar a parar a mans de Carme Vinyes. 237. Pàg. Exercici 4 1. el premi especial que cada any rep una associació de la comarca va ser per a Cada Setmana. El premi al vilatà exemplar va correspondre a Octavi Major. i el premi al vilatà savi el va rebre Robert Serra. però també se’n poden trobar de farcides amb cabell d’àngel. de fet. 5. per haver-se fet càrrec dels Amics del Bosc gairebé una quarantena d’anys. nata o xocolata. Exercici 1 L’ensaïmada és un pastís de base rodona format per una massa envoltada en espiral feta amb els següents ingredients: farina de força. L’equip amb què/amb el qual compta l’entrenador té moltes possibilitats de guanyar la Lliga de Campions. ous. L’Eulàlia volia estudiar cuina.

4. El resultat de les proves d’ingrés ha estat decebedor.Models d’examen 4. Explica’ls-ho tu mateix. Exercici 7 1. El gat es va enfilar tan enlaire que després no podia baixar. 3. 1. El Jutjat va retornar l’informe perquè va considerar que era incomplet.238. Li van enviar molts missatges per convidar-lo a sortir. Finalment va aixecar la mà per cridar el taxista que acabava d’acomiadar perquè/ja que havia de ser a l’oficina a les vuit. El professor fa la pregunta al menys indicat per respondre. La mare ja deu ser a casa. Han apuntat la meva neboda a l’escola del barri. 2. Pàg. 239. Les últimes informacions van esporuguir els inversors. Va abandonar l’ascensió perquè la coixesa no el deixava caminar amb comoditat. La pluja va caure intensament sobre tot el Berguedà i part del Solsonès. La padrina va comprar un sonall al seu fillol. 2. però no sabem si la hi admetran. Els professors coincideixen que suposa una gran dificultat emplenar els buits només amb lletres que vagin des de la ce fins a la ema. El jutge disposa que el procediment continuï d’acord amb el que mana la llei. L’estat no es decideix a abaixar els interessos dels préstecs. Confiava a/d’arribar a l’hora a l’exposició per poder veure el quadre de la Patum que la seva mare havia comprat per a la/a la Irene. Si continues devent tot el que compres. Rússia i la Xina són estats fronterers. Hi ha moltes fans que embogeixen/bogeixen quan veuen els seus ídols de prop. És habitual trobar hamburgueseries pels carrers polonesos? 2. 8. Passa bé el drap per la pantalla perquè no hi quedi gens de pols. 3. 3. Pàg. 2. L’arqueòleg va descobrir un soterrani amagat al jaciment iber. 4. Clau dels exercicis 301 . Exercici 8 1. 1. Si hagués fet més bon temps. 7. si us plau! 6. 4. però la’n van treure tan crua que no es podia menjar. 5. Exercici 9 1. Va fer una inversió tan poc rendible que ho va perdre tot. no us hauríeu reclòs tot el dia a l’alberg. No va guanyar el torneig l’equip americà. oi? 7. La Rosa és massa orgullosa. 238. 3. Dueu les peces de convicció fins al dipòsit. 6. Pàg. 3. 2. 2. Pàg. 5. però ell no va contestar-los-en cap. no et donarem més crèdit. 238. sinó el combinat europeu. Li aniria millor si es comportés amb més humilitat. que va ser escollit com a/com el/el/Ø millor equip del món. Van treure la coca del forn. No s’han assabentat de res. Els experts han calculat que d’aquí a uns anys naixeran/hauran nascut/naixerà/haurà nascut el doble de nadons als Països Catalans. 5. Va empal·lidir de cop quan li van dir que no recuperaria les maletes. Exercici 6 1. 3. així que ja li hi pots trucar. 8.

Exercici 4 1. Els esquiadors lliscaven amb facilitat per unes pistes la neu de les quals estava molt glaçada. ja que ingerides diàriament contribueixen a eliminar l’excés de líquids i de toxines presents en l’organisme. Divendres comença la Festa Major i encara no n’han imprès els cartells. El raïm és també una altra fruita amb propietats beneficioses per a la salut. El jutge ha anat absolent tots els acusats. Exercici 2 L’incendi que es va declarar en una impremta de Ponts Soler Associats comportarà per a l’empresa una despesa d’uns quants milers d’euros. la qual cosa/cosa que els va impedir pujar de categoria. 242. 2. La jutgessa que ha dictat més sentències és la degana dels jutjats. Pàg. A més. No tenia ni idea de fer servir els coberts amb què/amb els quals havia de menjar els cargols. la pinya és una elecció molt adequada: estimula la producció de sucs gàstrics i ajuda a digerir els àpats ja que posseeix un enzim que fragmenta les proteïnes. 302 Clau dels exercicis . Creu que els fets es podrien relacionar amb les agressions que van patir alguns membres de l’entitat en la manifestació per l’eradicació del feixisme quan uns vianants. l’oli essencial de l’api exerceix un efecte dilatador sobre els vasos renals i això afavoreix l’eliminació d’aigua i substàncies tòxiques. 241. 2. Exercici 1 Després de les celebracions nadalenques. però es van produir greus desperfectes en un establiment de venda de records. Els manifestants van mostrar la virtut de suportar estoics l’atac. i l’estómac i la línia ho acaben agraint. Pàg. El cap per a qui/per al qual/amb qui/amb el qual he treballat durant els últims anys ha demanat la baixa per estrès. 241. 241. L’api és una de les verdures més depuratives. El cap de l’associació considera aquesta possibilitat ben fonamentada ja que des de fa uns mesos percep un estat de crispació vers l’entitat. Pàg. 4. tots enfundats dins uns gecs de tall militar. conté poques calories i un alt valor nutritiu. Van perdre l’últim partit de la lliga. És diürètic. 5. La raó per què/per la qual ha tornat té a veure amb la seva nova parella. Exercici 3 els impresos emplenats les anàlisis serioses uns deutes mixtos/mixts els batejos/bateigs lluïts els titelles nus la ventríloqua famosa Pàg. els van llançar ous. Exercici 5 1. 3. És important que tant tu com jo coneguem tots els detalls del cas. tot seguit. 6. 3. Els bombers han suggerit que l’incident podia haver començat a la sala de màquines.Models d’examen MODEL DE PROVA III Bloc C: gramàtica i lèxic Pàg. van contradir amb supèrbia els crits dels manifestants i. El cap de l’empresa creu que l’incendi pot estar relacionat amb l’encàrrec d’imprimir els cartells que l’Ateneu de Joventut necessita per informar de la seva assemblea anual. on han trobat un cartutx de tinta sospitós i una tassa de porcellana amb restes de material explosiu. incloure fruita i verdura en l’alimentació quotidiana constitueix una excel·lent manera d’ajudar el cos a “desintoxicar-se” dels excessos gastronòmics que se solen cometre. fet que afavoreix el procés digestiu. 241. Pel que fa a les fruites.

Vaig ser a fora des del 30 de juny fins a l’11 de juliol. Exercici 6 1. Amb aquest plànol tan detallat serà difícil que ens perdem. 242. Si voleu que el pastís us quedi bé. Us va explicar totes aquelles misèries perquè us commoguéssiu. Els espeleòlegs van entrar en l’avenc més fondo de la comarca. No és pas que no vulguem fer-ho. Avui l’han nomenat el nou gerent comercial de l’empresa. Cal que redrecis/redreceu/redrecin aquesta situació si no vols tenir més problemes amb els alumnes. 3. 3. tot i que s’ha entossudit que siguin a l’estranger. Pàg. 8. La plaça del Diamant és una obra cabdal de la literatura mundial. 2. 2. Podeu passar per la taquilla del teatre a buscar el resguard de l’abonament. La guia indicava la ruta que calia seguir als turistes que tenia assignats. L’explosió de l’artefacte li va causar una sordesa permanent. 242. Clau dels exercicis 303 . Saps si inclouran gaires zones enjardinades en el nou pla urbanístic? 2. No vingueu a sopar a les vuit. 4. 2. Hem d’aconseguir el nostre objectiu utilitzant tots els mitjans que tinguem a l’abast. 7. tanmateix. El jugador ha coixejat durant tota la segona part. 5. Afegiu a la farina els ous d’un en un i afegiu-los-hi sense deixar de remenar. Exercici 7 1. tracta-la sempre amb respecte. Per evitar l’embruniment de la pell cal que et posis una bona protecció solar. 3. 1. no tinc plaça i he de treballar com a interina. Es va acovardir en saber qui seria el seu rival. He aprovat l’examen de les oposicions i. Agafeu la còpia de l’informe medicoforense per adjuntar-la a l’expedient i grapeu-la-hi. Si haguéssim tingut temps no sé quantes hores hauríem jagut en havent dinat. 242.Models d’examen 4. 2. Pàg. 3. Es conforma a/de passar uns dies de vacances amb els pares. Al festival hi actuaran grups d’arreu. 3. Exercici 9 1. foneu del tot la xocolata! Pàg. 1. la Mireia. Han de vacunar cadascun dels viatgers. 7. Torna’ls-els. 6. Si no vols que la teva filla et menyspreï. també de brasilers. 4. però els la indicava amb tantes vacil·lacions que ningú no entenia res. 2. 243. sinó a quarts de deu perquè/a fi que tingui temps de preparar un bon àpat a la/ per a la invitada d’honor. No m’agrada gaire que em facin esperar. 6. Volen construir un complex turístic a l’esplanada on cada any fan la fira. 5. 3. Tinc aquests treballs per als alumnes del curs passat. però és que no podem. per això no vaig poder conèixer l’/Ø Úrsula Llopis després de ser guardonada com a/com la/la/Ø millor periodista de l’any. Pàg. Recordeu-vos de retirar-l’en abans del 15 d’octubre. Exercici 8 1. 5. Estic més tranquil si diposito els estalvis en una entitat financera important. 8.

.

Bibliografia .

xuriguErA. JoAn i grifoll. Moià: Josep Ruaix. Llengua catalana. Barcelona: Barcanova. 1999. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 4a edició. CostA. 1000 exercicis per al nivell C. Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Jordi. 1993. Barcelona: Empúries. bAdiA. MAs. J. Barcelona: Edicions 62. 1997. MAriA. poMpEu. JoAn. M. Jordi. I. JoAn [et al. 2001. Diccionari català-castellà. 1989. Institut d’Estudis Catalans. Català complet/2. JoAn. 1997. 9a ed. XXVII. reimpressió 2006. XXX. JoAn. Lingüística i normativa. 1997. Els verbs catalans conjugats. 1990. Nivell C. Jordi. El nou nivell C. 1990. II.Diccionaris Abril EspAñol.M. Barcelona: Edicions 62. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 2002. 2001. bAdiA. JoAn [et al. Barcelona: Castellnou. Català complet/1. Barcelona: Eumo Editorial / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra / Associació de Mestres Rosa Sensat. 1998. Moià: Josep Ruaix. fAbrA. 10 exàmens de català. Manuals i llibres complementaris AlEMAny. Documents de la Secció Filològica. Moià: Josep Ruaix. 1998. 4a edició. lluïsA. La redacció i l’edició de textos. Moià: Josep Ruaix.]. 2008. MArquinA. Diccionari de frases fetes. Gramàtica catalana. 3a. bAdiA. Barcelona: Teide. Barcelona: Claret. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. fErrAn. Punts conflictius de català. Barcelona.]. 1998.]. r. Jordi. Solucionari.]. J. 2005. M. Barcelona: Biblioteca Filològica. grifoll. ruAix i VinyEt. brugArolAs. ruAix i VinyEt. Barcelona: Castellnou. Barcelona: Teide. Jordi.. bAdiA. 2005. ginEbrA. Català complet/3. Jordi. 2001. 16a edició. 2 i 3 i solucionaris. EsthEr [et al. Barcelona: Biblioteca Filològica. Nivell suficiència 1. JosEp A. 1999. Documents de la Secció Filològica. 2007. 2004. XIX. edició. JoAn. 1996. Barcelona: Edicions Castellnou. grifoll. 2007. UAB. Barcelona: Biblioteca Filològica. Diccionari de la llengua catalana. hErrEro. ruAix. oliVA. A. Barcelona: Edicions Castellnou. 306 Bibliografia . pAllàs. 1998. Barcelona: Castellnou. 2001. MontsErrAt. Gran diccionari de la llengua. bAdiA. núriA. solà. Barcelona: La Busca Edicions. VAllE. 1990. Barcelona: Castellnou. Llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. ruAix i VinyEt. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Manual d’estil. brugArolAs. Barcelona. 1994. bAdiA MArgArit. Curs de llengua catalana. ruAix i VinyEt. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 1996. Documents de la Secció Filològica. Exercicis per a l’obtenció del certificat de capacitació en llengua catalana.. núriA. 2005. Institut de Ciències de l’Educació. Diccionari auxiliar. 2000. Normativa bàsica de la llengua catalana. Barcelona: Empúries.. Jordi. Barcelona: EAPC. Llengua catalana. fité. III. Llengua catalana: Material didàctic per a cursos de nivell C. Gramàtica de la llengua catalana. 2a edició. Diccionari castellà-català. 3a edició. MEstrEs. Antoni. CAstEllAnos i VilA. MArtA [et al. Nivell C. Quadern.. bruguErA. 1996. Institut d’Estudis Catalans. VíCtor i pAzos. pErE. Diccionari d’ús dels verbs catalans. Jordi. J. Ortografia catalana. Institut d’Estudis Catalans. JoAn. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. JoAn bAptistA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful