SENIJAD IBRI^I

]
Bilo je
vrijeme za
promjenu
AKCIJA STRANAC
Uhap{eno
deset dilera
droge
SKANDALOZNO
Liga humanista
prevarila
studente
VIRUS H1N1 Epidemiolozi upozoravaju
Nema potrebe da svi dolaze na testiranje zInfektolozi spremni
primiti i zbrinuti sve stvarno bolesne zTreba vi{e koristiti „tamiflu“
Nakon sedam dana kome Amra Halava} izgubila posljednju {ansu da nastavi svoj mladi `ivot i da se vrati izlije~ena
6
5
.

s
t
r
.
14. strana
8. strana
K
rajem ovog i po~et-
kom narednog mjese-
ca uslijedit }e novi ta-
las gripe, najavili su
epidemiolozi ju~er.
Oni su istakli i da su se bh.
zdravstvene ustanove spremne
suo~iti s ovom bole{}u, ali i ape-
lirali na gra|ane da ne dolaze i
sami zahtijevaju testiranje na
H1N1, jer je taj postupak prili-
~no skup.
U me|uvremenu, broj zara-
`enih novom gripom i dalje se
zna~ajno pove}ava. 4. strana
SLIJEDINOVI
TALAS
GRIPE
Otkrivamo: Korupcija u bh. institucijama
Jâ8Jâlll80|Ě
Iâf08l|lâ ěâ8
të0 0808â
Grada~ac: Atak na predsjednicu Suda
08Iâë|l| J0J
'8âĝ|8â80'
|8f8l0 80Ěl
Planovi: Kapitalna ulaganja u ovoj godini
8|8 80f0Jl I08â00
0 lJ08lJâ8| Iâ
t.ê N|l|08â 8N
Odgovori: Nakon optu`bi iz SDP-a
088 f008Ĝâëâ
8âNJl80 0|8-ã
Bolonja
Lo{e vijesti iz bolnice u Italiji
Sedmica
2
.

s
t
r
.
6
.

s
t
r
.
5
.

s
t
r
.
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 15. 1. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5521 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Prestalo kucati srce jo{
jedne biha}ke princeze
2. strana
Bh. golgeter danas debituje u Man~esteru Bh. golgeter danas debituje u Man~esteru
Poklanjamo
poster
Edina
D`eke
Poklanjamo
poster
Edina
D`eke
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 2
Samo 21 dan nakon {to je
smrt Alme Had`i}, princeze
zelenih o~iju koja je premi-
nula na AKH klinici u Be~u,
potresla i ujedinila veliki
broj ne samo Bi{}ana nego i
ljudi iz regiona, u petak uju-
tro nad ovim gradom pono-
vo se nadvio crni oblak.
Prestalo je kucati srce jo{
jedne biha}ke princeze.
Humani ljudi
U bolnici u italijanskom
gradu Bolonji, gdje je prove-
la posljednja ~etiri mjeseca,
{esnaestogodi{nja Amra Ha-
lava}, koja je bolovala od
akutne leukemije, nakon se-
dam dana kome izgubila je
posljednju {ansu da nastavi
svoj mladi `ivot i da se vra-
ti izlije~ena u svoj grad.
Sa svojom bole{}u Amra
se borila od pro{le godine,
kada joj je, 23. juna, nakon
Biha}a, i u Sarajevu po-
tvr|ena bolest. Jedini na~in
da pre`ivi bila je transplanta-
cija ko{tane sr`i.
Ni borba s bole{}u Amre
Halava} ne razlikuje se od
borbe njene sugra|anke, ra-
hmetli Alme Had`i}. No-
vac nije bio problem, iako je
za njeno lije~enje bilo potr-
ebno oko 30.000 eura.
Bi{}ani, dobri ljudi, i u
ovom slu~aju kroz brojne
humanitarne akcije, konce-
rte, nogometne turnire iska-
zali su humanost nastoje}i
prikupiti {to ve}i iznos kako
bi se Amra vratlila u {kolsku
klupu, me|u svoje prijatelje
i zavr{ila tre}i razred Medi-
cinske {kole. Ni donor nije
bio problem. Osigurali su ga
Italijani, a u potpunosti je
odgovarao Amrinim para-
metrima i transplantacija je
trebala biti obavljena krajem
ovog ili po~etkom narednog
mjeseca. Ali, ni njen iscrplje-
ni i oslabljeni organizam ni-
je izdr`ao.
Sanela i Muradif Hala-
va}, Amrini roditelji, mjese-
cima su se, kao i Had`i}i, bo-
rili s birokratijom, ali su na
kraju uspjeli svoju k}erku
odvesti na kliniku u Bolonju.
Negativne situacije
- Uradili smo sve {to je
bilo u na{oj mo}i da spasimo
na{u Amru. Na{li smo bolni-
cu u kojoj bi se mogla obavi-
ti transplantacija, prebacili
smo je u Bolonju uz veliku
pomo} Bi{}ana koji tamo
trenutno `ive. Svu potre-
bnu dokumentaciju sredili
su dobri ljudi iz italijanskog
fonda, dok niko iz na{ih na-
dle`nih institucija nije ni
prstom mrdnuo, osim {to
su nam rekli da joj ovdje ne-
ma lijeka i da poku{amo van
granica BiH.
Mnogo je negativnih si-
tuacija koje su pratile Amr-
inu bolest, ali neka bude na
~ast onima koji su, mo`da,
mogli, a nisu pomogli da se
spasi jo{ jedan mladi `ivot -
ne obuzdavaju}i suze
ispri~ala nam je Amrina te-
tka Mirsada Selimovi}.
I. NUSPAHI]-[ILJAK
Koliko su puta radnici
„Feroelektra“ u posljednjih
{est godina protestirali,
vjerovatno ni oni sami ne
znaju. Na ulicu }e ponovo
u ponedjeljak, kada }e ispr-
ed upravne zgrade u Sara-
jevu odr`ati novi mirni pr-
otest.
Ve} za ~etvrtak Emin Ka-
di}, predsjednik Sindikata
radnika, najavljuje proteste
ispred Vlade Federacije BiH.
- Ni nakon ~etiri mjese-
ca Vlada FBiH nije usvojila
revizorski izvje{taj, u kojem
je dokazan kriminal u predu-
ze}u. Resorni ministar De-
snica Radivojevi} igra neku
prljavu igru, koja ne ide u pr-
ilog radnicima. Na ovaj
na~in samo poku{ava dobi-
ti na vremenu - ka`e Kadi}.
On upozorava da u pre-
duze}u vlada anarhija.
Ve}inski vlasnik Goran Sta-
ni} smijenio je kompletnu
Upravu i Nadzorni odbor, a
radnici, koji su i dalje u ge-
neralnom {trajku, nisu dobi-
li pla}u od avgusta.
F. K.
U ponedjeljak protesti u Sarajevu
Radnici „Feroelektra“ opet na ulici
U preduze}u vlada anarhija, jer su smijenjeni Uprava i Nadzorni odbor
Ispred ku}e predsjednice
Op}inskog suda u Grada~cu
Alme Ali} nedavno je ostavlje-
na ru~na bomba „ka{ikara“,
potvrdio je za „Dnevni avaz“
predsjednik Visokog sudskog
i tu`ila~kog vije}a (VSTV)
Milorad Novkovi}.
Iako se istraga jo{ provo-
di, sumnja se da ostavljena bo-
mba predstavlja prijete}u po-
ruku predsjednici Ali}. Koji
je ta~no motiv, ka`e Novko-
vi}, ne mo`e re}i, jer o~eku-
je da }e to otkriti policija.
Kako je za „Avaz“ izjavio
portparol MUP-a Tuzla-
nskog kantona Miralem Ma-
lki}, slu`benicima Polici-
jske uprave u Grada~cu obr-
atio se Z. A., ina~e ~lan po-
rodice Alme Ali}, i prijavio
da su nepoznate osobe u
dvori{tu njegove porodi~ne
ku}e ostavile kartonsku ku-
tiju u kojoj se nalazila ru~na
bomba!
- Na lice mjesta odmah
su iza{li pripadnici Policijske
uprave i [taba Civilne za{ti-
te Grada~ac i obavili uvi|aj.
Sektor kriminalisti~ke poli-
cije MUP-a TK skupa sa
PU Grada~ac radi na otkri-
vanju izvr{ilaca ovog djela -
kazao je Malki}.
Novkovi} isti~e da u po-
sljednje vrijeme imaju dosta
napada i prijetnji sudijama i
tu`iocima.
- Osim ovog slu~aja u
Grada~cu, u novembru pro-
{le godine imali smo napad
na ku}u glavnog tu`ioca Ka-
ntonalnog tu`ila{tva u
Ora{ju Luke Dabi}a. Zbog
ovih doga|aja zatra`ili smo
da se osigura bolja za{tita su-
dija i tu`ilaca tamo gdje je
potrebno - kazao je Novko-
vi}.
Uprkos vi{e poku{aja, ju~er
nismo uspjeli dobiti izjavu
Alme Ali}. F. V. - A. H.
MUP TK provodi istragu u Grada~cu
„Ka{ikara“ ispred ku}e
predsjednice Suda
Bomba ostavljena u paketu u dvori{tu
ku}e Alme Ali}
Apelaciono vi-
je}e Suda BiH po-
tvrdilo je prvoste-
penu presudu ko-
jom je Milorad Tr-
bi} osu|en za ge-
nocid u Srebrenici
na dugotrajni za-
tvor u trajanju od
30 godina, saop-
}eno je BIRN-u iz
ove institucije.
Trbi} je u okto-
bru 2009. progla{en
krivim {to je kao pomo}nik
na~elnika za bezbjednost
Zvorni~ke brigade Vojske RS
od 10. jula do 30. novembra
1995. u okviru udru`enog
zlo~ina~kog poduhvata u~e-
stvovao u operacijama hvata-
nja, zatvaranja i pogubljiva-
nja, a potom pokopavanja i
prikrivanja tijela ubijenih
Bo{njaka iz Srebrenice.
Trbi} je osu|en i za li~no
u~estvovanje i pomaganje u
ubistvima mu{karaca iz Sr-
ebrenice na razli~itim loka-
cijama na podru~ju op}ine
Zvornik. On je, ujedno, pr-
va osoba koju je Sud BiH pr-
avosna`no osudio za genocid
u Srebrenici.
Op}inski sud Grada~ac: [ta stoji iza bombe u paketu
Amra Halava}: Italijani bili osigurali donora
S jednog od ranijih protesta: Radnici nisu dobili pla}u od avgusta
Sud BiH: Potvr|ena prvostepena presuda
Uprkos urednom zdra-
vstvenom osiguranju koje je
Amra imala, njeni roditelji
morali su platiti njen prije-
voz kolima Hitne pomo}i u
Bolonju.
^etiri mjeseca zaje-
dno s Amrom u Bolonji
je bila njena mama Sane-
la, a posljednjih sedam
dana tata Muradif i brat
Enes.
Morali platiti prijevoz do Bolonje
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Zbog pove}anja cijene nafte
i kursa dolara: Plin }e
poskupjeti
- Nekoliko vas je posrednika u di-
stribuciji plina krajnjim korisni-
cima. Svi dobro omastite brkove,
ali ova zima nije zahtijevala veliku potro{nju plina, ka-
ko ste o~ekivali. I onda di`ite cijene, {to prije! Rado
bih vam poslao sve mogu}e inspekcije, da se utvrdi ka-
ko raspola`ete novcem. (jovandeka jovandeki})
PORTAL - komentar dana
BOLONJA Lo{e vijesti iz bolnice u Italiji
Prestalo kucati srce jo{
jedne biha}ke princeze
Nakon sedam dana kome Amra Halava} izgubila posljednju {ansu da nastavi
svoj mladi `ivot i da se vrati izlije~ena u svoj grad
Svoju {ansu za izlje~enje
tra`i jo{ jedna Bi{}anka,
Selma Me{i} (27), koja od
dvanaeste godine boluje od
te{kog oblika dijabetesa.
Hitno joj je potrebna tra-
nsplantacija bubrega i
gu{tera~e, zbog ~ega mora
putovati u Austriju. I na
ovom primjeru poka`ite
svoju humanost.
Oni koji `ele pomo}i Se-
lmi mogu to u~init putem
donatorskog broja 090 292-
051 - donacija u iznosu od 3
KM, ili na `irora~un: Spar-
kasse banka na ime Fahira
Me{i} za Selmu, ra~un 199-
045-60614874-66 teku}i
ra~un: 21-93179-614874
SWIFT: COBADEFF CO-
MMERZBANK AG FRA-
NKFURT SWIFT CODE
ABSBBA 22 SPARKASSE
BANK DD BiH BA
391990456061487466
Pomozite Selmi Me{i}
Prva presuda Suda BiH za genocid
Miloradu Trbi}u 30 godina zatvora
Novkovi}: Mnogo
prijetnji
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011.
3
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)
Niko kao
Mirsad Kebo!
Kebo se, naravno, ne}e nasekirati zbog ~injenice
da je bestidno obmanuo javnost, a jo{ manje {ef
njegove partije Sulejman Tihi}
Mirsad Kebo, gra|anin BiH, zara`en je virusom gripe H1N1, ali
je njegova klini~ka slika toliko dobra da, hvala Bogu, ne mora le`ati
u bolnici te je realno o~ekivati da }e ovaj gra|anin vrlo brzo odmo-
ran, ~io i pun snage krenuti u nove radne pobjede.
No, gra|anin Kebo oglasio se i kao potpredsjednik Federacije BiH
i, da Allah, d`. {., sa~uva i sakloni, iako na ku}nom lije~enju, oba-
vijestio je javnost da zbog zaraze virusom H1N1 le`i u bolnici, oda-
kle je, ~ak, zabrinutoj naciji odaslao ohrabruju}e poruke da }e i ovu
tegobu, kao i mnoge do tada, uspje{no prebroditi!
Da, rije~ je o istom Mirsadu i istom Kebi! Jer, ko bi drugi osim
Mirsada Kebe mogao ovako bezo~no zaobi}i istinu, iliti slagati? Ni-
ko! Pa, upravo je ovaj ~ovjek, u `elji da se domogne funkcije mini-
stra sigurnosti, svojevremeno odjavio prebivali{te u Sarajevu, gdje
je oduvijek `ivio, i prijavio se u Isto~nom Sarajevu, samo da bi se pr-
edstavio kao kandidat iz RS, odakle je njegova partija trebala kandi-
dirati budu}eg ministra.
Koliko god da smo spremni Kebine vragolije, odnosno njegovu
sklonost ka obmanjivanju javnosti, pravdati kao nuspojave zbira nje-
govih godina, ne treba zanemariti ~injenicu da je rije~ o visokopo-
zicioniranom kadru Stranke demokratske akcije koji, kao dio nje-
nog naju`eg vodstva, godinama kroji politi~ku sudbinu ove zemlje
i Bo{njaka u njoj, posebno.
[ta bi se dogodilo da, naprimjer, Mirsad Kebo (a takvih kao on
njegova je stranka oplodila na tovare) sjedi u vrhu neke ure|ene dr`ave
i tako bezo~no sla`e? Ne bi se dogodilo ni{ta, ustvari ne bi bilo vr-
emena da se dogodi, jer bi taj koji je slagao, tokom no}i ispraznio
ladice radnog stola, pojavio se u jutarnjem TV programu i izvinio
za svoju „nespretnost“, a potom se sakrio da mu ni familija ne zna
gdje je.
Kebo se, naravno, zbog jo{ jedne u nizu svojih bestidnih podva-
la javnosti ne}e nasekirati, a jo{ manje {ef njegove partije Sulejman
Tihi}. S razlogom, jer samo takav Kebo mo`e slu`iti takvom Tihi}u.
Sla`e{ dok trepne{, bilo da si u svojoj ku}i, u kabinetu, u policiji, u
OHR-u, u nekoj od stranih ambasada! Zavisno od „vi{ih ciljeva“, mo`e
se slagati na strana~ke kolege, na neistomi{ljenike, na politi~ke pa-
rtnere i protivnike. Pa i na sebe samog, kada ovih ponestane.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je „Google Analytics“ zabilje`io 161.279 posjetilaca.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
B
Pitanje: Je li rukovodstvo Saveza samostalnih
sindikata (SSS) BiH sebi smjelo dopustiti da
bude uvu~eno u dnevnopoliti~ke igre?
A) Da, svakako 24%
B) Ne, nikako 69,41%
C) Ne znam 6,59%
C
A
Rukovodstvo SSSBiH
nije smjelo biti uvu~eno
u dnevnopoliti~ke igre
Mostarski aerodrom na prolje}e }e, prvi put u svo-
joj historiji, dobiti sistem za instrumentalno slijeta-
nje (ILS), potvrdio je za „Dnevni avaz“ direktor Fe-
deralne direkcije za civilnu avijaciju Amadeo Mandi}.
On je istakao da su u toku pripreme za instalira-
nje ovog ure|aja, koji imaju svi moderni aerodromi
u Evropi. Prema njegovim rije~ima, cijeli projekt insta-
liranja ILS-a ko{tat }e 1,2 miliona maraka. Dodao je
da projekt finansiraju Vlada FBiH i Federalna dire-
kcija za civilnu avijaciju.
- Ovaj sistem omogu}it }e slijetanje i polijetanje
aviona po ote`anim vremenskim uslovima. Sigurno
}e utjecati na pove}anje broja operacija, a samim ti-
me i broja putnika, kao i na bolju iskori{tenost Mo-
starskog aerodroma - kazao je Mandi}.
Uprava Aerodroma Mostar najavljuje da bi ove go-
dine mogla imati 36.000 putnika, {to je dva puta vi{e
od lanjskog prometa. A. Du.
Najavljen promet od 36.000 putnika
Aerodrom dobiva sistem za instrumentalno slijetanje
Planovi Mostarskog aerodroma za 2011. godinu
Mostarski aerodrom: Modernizacijom do ve}eg prometa
Sarajevski aerodrom: Nije bilo incidenata
AVIOSAOBRA]AJ Nema ko kontrolirati sigurnost
Upitna sigurnost na
bh. aerodromima
Direkcija za civilno zrakoplovstvo nema stalno zaposlenih certificiranih
inspektora z Kontrole sigurnosti aerodroma obavlja inspektor u penziji
Sigurnost putnika u bh. aviosa-
obra}aju je upitna, jer zbog manjka
kadrova u Direkciji za civilno zr-
akoplovstvo (BHDCA) nema ko
kontrolirati sigurnost aerodroma.
Upra`njena mjesta
Iako iz BHDCA i Sarajevskog
aerodroma uvjeravaju da se ko-
ntrole vr{e u skladu sa svim pravi-
lima, saznajemo da kontrole, ustva-
ri, nema ko provoditi, jer u Agenci-
ji nema stalno zaposlenih certifici-
ranih inspektora za kontrolu sigu-
rnosti aerodroma.
Iz BHDCA su nam kazali da su,
prema sistematizaciji radnih mje-
sta, u Direkciji predvi|ena dva
mjesta inspektora za zrakoplovnu
sigurnost, ~iji je opis poslova,
izme|u ostalog, kontrola i inspekci-
ja sigurnosti aerodroma u BiH.
- Trenutno je upra`njeno je-
dno radno mjesto inspektora za zr-
akoplovnu sigurnost, ali se nadamo
da }e to radno mjesto uskoro biti
popunjeno - ka`u u BHDCA.
Tako|er, iz BHDCA dodaju da se
vr{e redovne kontrole aerodroma pr-
ema Pravilniku o inspekcijskom
nadzoru te da su kontrolu aerodro-
ma vr{ili i eksperti Evropske komi-
sije. Vi{e informacija nismo uspjeli
dobiti, jer iz Agencije tvrde da su de-
talji koji se odnose na zrakoplovnu
sigurnost povjerljive informacije.
No, kako saznajemo, predsta-
vnici Evropske komisije boravili su
u BiH kako bi napravili procjenu
provo|enja evropske regulative.
Rezultati su, navodno, bili po-
ra`avaju}i. Kontrolu aerodroma
niti su vr{ili niti to mogu ~initi.
Tako|er, iz pouzdanih izvora sa-
znajemo da su upra`njena oba mje-
sta inspektora za sigurnost aerodr-
oma. U BHDCA, navodno, samo
jedan inspektor u penziji obavlja
provjere sigurnosti aerodroma, a
njegov status reguliran je ugovor-
om o djelu.
Kontrole kvaliteta
Iz Sarajevskog aerodroma ka`u
da je u 2010. godini BHDCA pro-
vela dvije kontrole.
- Proveden je test iz domena si-
gurnosti i nadzor iz domena sigu-
rnosti. Elementi kontrole kvalite-
ta sigurnosti su provedeni u skla-
du s Pravilnikom BHDCA. Incide-
nata u pro{loj godini nismo imali
- ka`u iz Sarajevskog aerodroma.
F. KARALI]
Osipanje kadrova iz BHDCA
po~elo je selidbom Agencije iz Sa-
rajeva u Banju Luku.
Naime, veliki broj stru~nih ka-
drova napustio je dr`avnu agenciju
jer `ive u Sarajevu, a Uprava BHD-
CA im nije ponudila nikakve nakna-
de za putne tro{kove i smje{taj.
Osipanje kadrova iz BHDCA
Sarajevski aerodrom u brojkama
Xza pet posto pove}an promet u 2010.
X563.266 putnika u 2010.
Xdvije kontrole sigurnosti u 2010.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 4
Leo Plo~kini}, predsje-
dnik kontroverzne nevladi-
ne organizacija „Croatia Li-
bertas“, poznate po potpisi-
vanju peticije za tre}i entitet
i najavama progla{enja „hr-
vatske republike Herceg-Bo-
sne“, obavijestio je ju~er me-
dije da je ta organizacija po-
krenula ispitivanje javnog
mnijenja pod nazivom „Je li
@eljko Kom{i} tvoj predsje-
dnik?“, a u kojoj gra|ani mo-
gu u~estvovati pozivom na
broj 094/880-980.
No, kako saznajemo, ra-
di se o Plo~kini}evoj obma-
ni javnosti. Broj, naime, ne
mogu pozvati korisnici nije-
dnog telefonskog operatera u
BiH, jer i prije biranja veza
bude prekinuta. Kako nam
je potvr|eno u Regulatornoj
agenciji za komunikcije
(RAK), ova institucija uop}e
nije ni dala odobrenje za ko-
ri{tenje broja.
- Provjerom u na{oj bazi
otkrili smo da takav broj ne-
mamo, niti smo ga kome izda-
li. Ovi, tzv. brojevi s dodatnom
vrijedno{}u, daju se u paketu
mre`nim operaterima koji po-
slije ustupaju brojeve za kome-
rcijalne usluge. No, ovaj ko-
nkretan broj ne postoji, nije
dodijeljen nijednom opera-
teru koji bi eventualno dao taj
broj „Croatia Libertasu“. Ni
Leo Plo~kini} kao pojedinac
nije mogao dobiti ovaj broj -
potcrtala je Amela Odoba{i},
portparol RAK-a, u izjavi za
„Avaz“. B. T.
Plo~kini}: Na ~elu kontroverzne organizacije
Obmana javnosti
Plo~kini} dao la`ni broj
za glasanje o Kom{i}u
RAK nije dao odobrenje za kori{tenje broja
nijednom telekom operateru niti Plo~kini}u
Centralni slovenski list
„Delo“ u ju~era{njem izda-
nju pozitivno ocjenjuje brzo
poduzimanje mjera Srbije i
Hrvatske u slu~aju hap{enja
vukovarskog veterana Tiho-
mira Purde, ali i nagla{ava da
}e najve}e politi~ko isku{e-
nje dvije dr`ave biti za{tita
BiH, prenijela je Onasa.
- Nakon velike zbrke ko-
ju je izazvalo hap{enje vuko-
varskog veterana Tihomira
Purde, kojeg srbijansko pr-
avosu|e tra`i zbog navodnih
ratnih zlo~ina, u Zagrebu se
u rekordnom vremenu i bez
ve}ih zapleta sreo srpsko-
hrvatski pravosudni i vrh
tu`ila{tava, koji je najavio jo{
tje{nju, efikasniju i prili~no
fleksibilnu saradnju u suds-
kom tretiranju ratnih zlo~ina
- navodi list.
Centralni slovenski list „Delo“
Najve}e isku{enje Srbije i
Hrvatske bit }e za{tita BiH
Ministarst-
vo saobra}aja i
veza RS tvrdi
da }e u redov-
nom sudskom
postupku {titi-
ti interese RS,
nakon {to je
ma r i bo r s ki
CPM, s kojim
su imali ugo-
vor o izgradnji
autoputa Banja
Luka - Doboj,
zvani~no proglasio insolve-
ntnost i priznao da je nespo-
soban da izmiruje svoje du-
gove.
U ovom ministarstvu su
potvrdili da su informirani o
situaciji u kojoj se na{ao CPM
u Sloveniji, ali su odbili da da-
ju komentare u vezi s napla-
tom ugovorenih „penala“ od
CPM-a, jer nije u roku ispo-
{tovao odredbe ugovora o izg-
radnji autoputa. Banjalu~ki
portal „Capital“ podsje}a da,
prema ranijim zvani~nim izja-
va iz Vlade, RS mo`e potra-
`ivati oko 100 hiljada eura
dnevno, {to iznosi oko {est
miliona eura za {ezdesetak
dana ka{njenja.
Epidemija nove gripe na-
dolazi, a prema predvi|anji-
ma epidemiologa, veliki val
o~ekuje se krajem ovog i
po~etkom narednog mjeseca,
kazao je na pres-konferenci-
ji doc. dr. Mustafa Hiro{, di-
rektor hirur{kih disciplina
KCUS-a.
Zabranjene posjete
- Zavod za javno zdravstvo
nije proglasio epidemiju. Me-
|utim, zbog velikog priliva pa-
cijenata mi smo zabranili po-
sjetu na nekoliko na{ih klini-
ka gdje le`e pacijenti ~iji je
imunitet oslabljen zbog njiho-
ve osnovne bolesti. To su Gi-
nekologija, Pedijatrija, Infekti-
vna, Klinika za plu}ne bolesti
Podhrastovi, Kardiologija,
Hematologija i intenzivne
njege - rekao je dr. Hiro{.
Direktorica Instituta za
mikrobiologiju KCUS-a prof.
dr. Mirsada Huki} zamolila je
stanovni{tvo da zbog svake
pojave temperature ne dolaze
na laboratorijsku analizu.
- One su vrlo skupe i ko-
{taju 600 KM. Sada znamo da
je na{e podru~je pogo|eno s
najmanje dva suptipa i dva ti-
pa gripe. To je situacija koja
tra`i oprez, a ne paniku. Lju-
di se trebaju ~uvati, izbjegava-
ti skupove, ne dru`iti se pre-
vi{e... Na{i infektolozi su pr-
ofesionalni i oni }e odrediti
koji ljudi trebaju testiranje.
Ne treba sam sebi postavljati
indikacije - istakla je Huki}.
Nova gripa, za razliku od
pro{le zime, dodala je Huki},
sada se sporije {iri.
Racionalna potro{nja
- Na{ organizam ima zao-
stali imunitet od pro{le godi-
ne. Sada, me|utim, imamo
drugi problem, nastao zbog ne-
gativne propagande o vakcina-
ma. Mogla se tre}ina ljudi za-
{tititi, ali ih se vrlo malo vakci-
nisalo. I u KCUS-u je samo de-
set posto osoblja primilo vakci-
nu - istakla je Huki}.
Ina~e, Institut za mikrobi-
ologiju KCUS-a analizira na-
laze za cijelu FBiH. Prema ri-
je~ima prof. dr. Huki}, do sa-
da su dijagnosticirana 54
slu~aja H1N1 u FBiH, 20
slu~ajeva sezonske gripe i je-
dna influenca B.
Ovaj akreditirani labora-
torij nije dobio nijedan zaht-
jev za provjeru uzoraka iz RS.
Huki} je dodala da }e testova
za analizu i antiviralnih lijeko-
va biti dovoljno i za sljede}i val
gripe ako se budu racionalno
tro{ili. E. HALA]
VIRUS H1N1 Prema najavama epidemiologa
O~ekuje se novi
val svinjske gripe
Epidemija nadolazi, ka`e dr. Hiro{ z Nema potrebe da svi dolaze na
testiranje, infektolozi }e to odrediti, isti~e dr. Huki}
Kod velikog broja ljudi
koji obole od nove gripe bo-
lest prolazi sa srednje te{-
kom ili lak{om klini~kom
slikom, a smrtnost od
H1N1 ne odstupa od osta-
lih virusa gripe. Naju-
gro`eniji su hroni~ni bole-
snici, kod kojih uglavnom
i nastupaju komplikacije
od gripe, uklju~uju}i i
H1N1.
- Zdrave osobe trebaju
ostati u ku}nom ambije-
ntu, mirovati nekoliko da-
na, piti tople napitke s do-
sta vitamina C. Ako osoba
ima hroni~nu nezaraznu
bolest (dijabetes, hiperte-
nzija, kardijalni i neuro-
lo{ki bolesnici, maligno-
mi...), i s minimalnim si-
mptomima koji upu}uju na
sindrom influence treba se
javiti svom ljekaru - upozo-
rava dr. Pinjo.
Zdravi trebaju ostati u ku}i,
a hroni~ari oti}i ljekaru
Stanje pacijenta iz Sar-
ajeva koji le`i na Interni-
sti~koj terapiji KCUS-a i
dalje je te{ko. Dr. Hiro{ je
kazao da stanje ovog pacije-
nta optere}uju bolesti koje
je odranije imao.
Prema rije~ima prim. dr.
Fikreta Pinje, na Infektivnoj
klinici u Sarajevu trenutno se
lije~i 25 bolesnika, od ~ega je
15 s potvr|enim virusom
H1N1, tri sa sezonskom gri-
pom, a za ostale se ~ekaju na-
lazi. U svim slu~ajevima radi
se o srednje te{kim stanjima.
Sarajlija u te{kom stanju
Ljekari KCUS-a na pressu: Nema razloga za paniku (Foto: M. @ivojevi})
U UKC-u Tuzla trenu-
tno se lije~i 17 pacijenata,
od kojih je jedno dijete.
Niko od bolesnika nije `iv-
otno ugro`en. U RS je obo-
ljelo jo{ {est osoba, od ~ega
su ~etiri zbrinute u KC-u
Banja Luka, a po jedan u
Fo~i i Kasindolu.
Za sada je za 19 osoba u
RS brzim testom potvr|ena
zaraza, a hospitalizirano je
ukupno 27 pacijenata s
izra`enim simptomima bo-
lesti. Iz slu`bi Instituta za
za{titu zdravlja RS navode
da se pove}anje broja obo-
ljelih tek o~ekuje. V. S.
Pove}an broj inficiranih
Nakon upozorenja Federalne vete-
rinarske komore da uskoro mo`emo
o~ekivati prodor hrane zara`ene dioksi-
nom iz Njema~ke na bh. tr`i{te, reagi-
rali su iz Agencije za sigurnost hrane
BiH istaknuv{i da nema razloga za pa-
niku.
- Prema posljednjim informacijama
Evropske komisije o incidentu s dioksi-
nom u Njema~koj, hrana zaga|ena di-
oksinom nije dospjela na tr`i{te EU ni-
ti BiH. Do sada su samo dvije po{iljke
jaja iz Njema~ke isporu~ene u Holandi-
ju, a analizom je utvr|eno da jedna
po{iljka sadr`i nedozvoljenu koli~inu
dioksina - navode u Agenciji.
Dodaju da }e Agencija, ukoliko Ev-
ropska komisija u toku istrage sazna da
je do{lo do izvoza potencijalno opasne
hrane u BiH, na vrijeme biti obavije{te-
na putem RASFF sistema za brzo uz-
bunjivanje.
Ured za veterinarstvo BiH ju~er je
donio odluku da svaku po{iljku hra-
ne `ivotinjskog porijekla iz Njema~ke
mora pratiti laboratorijski nalaz koji
jasno dokazuje da ona ne sadr`i dio-
ksin. M. A. Zatrovana jaja prona|ena i u Holandiji
Dr`avna agencija za sigurnost hrane
U BiH nema hrane zara`ene dioksinom
Proces protiv slovenske firme
RS }e tu`iti mariborski CPM
CPM nesposoban da izmiri dugove
pogledi
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 5
Skandalozni ispad ministra pr-
ivrede HNK Esada Hume, nedosto-
jan jednog funkcionera, koji je pr-
ije dvije no}i u centru Mostara u vi-
dno alkoholiziranom stanju prvo
naru{avao javni red i mir, a onda ~ak
i fizi~ki napao policijskog slu`beni-
ka, zasigurno je bacio ljagu na insti-
tucije ovog kantona, ali i dr`ave.
Ono {to ovom incidentu daje
posebnu te`inu jeste ~injenica da je
Humo, zbog svog divljanja, proveo
no} u pritvoru, iz kojeg je pu{ten
tek neposredno pred po~etak sasta-
nka s obespravljenim radnicima ja-
blani~kog „Granita“, koji su tog da-
na o~ekivali od ministra da im ri-
je{i egzistenciju.
Dogovora s radnicima nije bi-
lo, a mahmurni ministar, kako se
pri~a, na sastanku je sjedio pognu-
te glave. Izvarani radnici sada se s
pravom pitaju, a pogotovo nakon
tog incidenta, ~ime su zaslu`ili da
im njihova sudbina ovisi o ta-
kvom ministru.
Humo, majstor skandala, prije
nepune dvije godine, o ~emu su
mediji tako|er izvje{tavali, „min-
istarski“ se potukao ispred jedne
kafane u Starom gradu u Mostaru,
nakon ~ega je bilo ~ak i pucnjave.
Slu~ajno ili ne, ovaj doga|aj nije
dobio sudski epilog. A. Du.
Li~nost dana Esad Humo
Majstor skandala
Radnici „Granita“ pitaju se ~ime su zaslu`ili da im
njihova sudbina ovisi o takvom ministru
Humo: Bacio ljagu na institucije
ODGOVORI Nakon optu`bi iz SDP-a zbog Doma naroda FBiH
OHR podr`ava
namjeru CIK-a
CIK ni do sada nije potvr|ivao djelimi~ne rezultate posrednih izbora, nego tek
nakon {to su oni provedeni u svih deset kantona, ka`e Piri}
Ured visokog predstavnika
(OHR) podr`ava namjeru Centralne
izborne komisije (CIK) BiH da ubr-
za formiranje Doma naroda FBiH.
Tako|er se sla`e da bi najbolje
rje{enje bilo da rezultat izbora u
Dom naroda bude potvr|en tek ka-
da svi kantoni potpuno zavr{e svo-
je izbore, potvrdio je ju~er za
„Dnevni avaz“ portparol OHR-a
Mario Brki}
Namjerna blokada
- OHR smatra da jo{ ima pro-
stora da skup{tine ispune svoje
obaveze prema gra|anima i to bi
bio najbolji mogu}i ishod. U tom
smislu, visoki predstavnik uputio
je u ~etiri kantona pismo u kojem
sna`no apelira na njih da osigura-
ju da se vlast u tim kantonima,
uklju~uju}i i izbor delegata u Dom
naroda FBiH, formira hitno i bez
daljnjeg odga|anja - ka`e Brki}.
On isti~e i da, u slu~aju da po-
stane jasno da se proces namjerno
blokira, OHR jo{ jednom potvr|uje
ranije izre~eni stav da je mogu}e sa-
zvati zakonodavne organe vlasti s
punim ovlastima bez obzira na
~injenicu da nisu raspodijeljeni
svi dostupni mandati.
- Svaki neraspore|eni mandat
ostat }e dostupan i rasporedit }e se
odgovaraju}em delegatu ~im bude
poni{tena dobrovoljna odluka o ne-
prihvatanju mandata - ka`e Brki}.
Ina~e, OHR je 15. januara 2007.
godine dao tuma~enje da 30 dele-
gata mo`e odr`ati konstituiraju}u
sjednicu Doma naroda Parlamenta
FBiH, jer Ustav FBiH ka`e da se
Dom naroda sastoji od 58 delega-
ta, a da je za njegov rad potrebna
prosta ve}ina.
Na ovo tuma~enje pozvao se
SDP optu`uju}i CIK da opstruira
uspostavu Doma naroda FBiH jer
smatra da sjednica njegovog novog
saziva ne mo`e biti odr`ana dok ne
budu izabrani delegati iz svih ka-
ntona. No, iz CIK-a su ju~er podsje-
tili da je u januaru 2007. situacija
bila potpuno druga~ija.
Nedovoljno poslanika
- CIK je 18. januara 2007. potvr-
dio rezultate posrednih izbora za
Dom naroda FBiH i dodijelio ma-
ndate, ali nakon {to su iz svih deset
kantona bili izabrani delegati. Tada
je problem bio to {to su nedostaja-
la po tri delegata iz reda srpskog i iz
reda ostalih naroda, ali su{tina je u
tome {to u kantonalnim skup{tina-
ma uop}e nije bilo dovoljno posla-
nika tih nacionalnosti, pa oni nisu
mogli biti ni imenovani za delega-
te. Dakle, CIK ni do sada nije po-
tvr|ivao djelimi~ne rezultate posr-
ednih izbora, nego tek nakon {to su
oni provedeni u svih deset kantona
- kazala je za „Avaz“ Maksida Piri},
portparol CIK-a. M. KUKAN
Visoki predstavnik Valentin
Incko (Inzko) ju~er je za na{ list
izjavio kako o~ekuje da }e doma}e
snage ispuniti svoj zadatak i uspo-
staviti {to prije Dom naroda.
- Dom naroda trebao bi za-
po~eti sa svojim radom {to prije,
da delegati po~nu raditi ono
zbog ~ega su izabrani - kazao je
Incko. T. L.
Incko: O~ekujem {to br`u uspostavu
OHR: Upu}en apel u ~etiri kantona
Piri}: Druga~ija situacija
Prijevremeni izbori za na~elni-
ke op}ina Biha}, Vogo{}a, Srebre-
nik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Sr-
bac, Od`ak/Vukosavlje i Ora{je/Do-
nji @abar bit }e odr`ani sutra.
Izborna {utnja po~ela je jutros u se-
dam sati i traje do zatvaranja bi-
ra~kih mjesta. Centralna izbo-
rna komisija (CIK) BiH raspisala
je 15. novembra prijevremene izbo-
re za na~elnike osam op}ina. U {est
njih izbori su raspisani zbog presta-
nka mandata na~elnika koji su pr-
euzeli nove du`nosti nakon pro{lo-
godi{njih op}ih izbora. U Kalesi-
ji/Osmacima i [ekovi}ima izbori su
raspisani nakon opoziva dosa-
da{njih na~elnika.
CIK je ju~er podsjetio da }e na
prijevremenim izborima u~estvova-
ti ukupno 25 kandidata, i to po
~etiri za na~elnike Biha}a, Vogo{}e,
Srebrenika i Kalesije/Osmaka, tri za
Ora{je/Donji @abar i po dva za Sr-
bac, Od`ak/Vukosavlje i [ekovi}e.
U Centralni bira~ki spisak za-
klju~no sa 27. decembrom pro{le go-
dine upisano je ukupno 145.226 bi-
ra~a za ove op}ine, i to redovnih
143.713, u odsustvu 231, li~no 286
i po{ta 996. Procijenjeno je da }e pr-
ijevremeni izbori ko{tati oko 65.000
KM, od ~ega se najvi{e odnosi na Bi-
ha} 21.400, zatim Srebrenik 13.800,
Srbac 10.800, Vogo{}u 7.700,
[ekovi}e 3.400, Od`ak/Vukosavlje
3.200, Ora{je/Donji @abar 2.600 i
Kalesiju/Osmake 2.100. M. K.
CIK: Izborna {utnja traje do
zatvaranja bira~kih mjesta
Sutra prijevremeni izbori u osam op}ina
U utrci za na~elnike 25 kandidata
Iz Federalnog saveza de-
mobilisanih boraca upozor-
avaju da bi ra~uni kantona-
lnih zavoda za zapo{ljavanje
uskoro mogli biti blokirani
zbog naplate dugovanja na
ime naknada za vrijeme ne-
zaposlenosti.
- Razlog tome je {to sve
vi{e demobilisanih boraca
pojedina~no unajmljuju
advokate i ve} za desetak da-
na dobivaju sporove na osnovu
kojih napla}uju zaostala dugovanja.
Uskoro bi na naplatu moglo do}i na
hiljade takvih tu`bi, {to bi dovelo
do blokiranja ra~una, jer zavodi ne-
maju dovoljno novca da isplate
sva ta dugovanja - obja{njava Mu-
nir Kari}, predsjednik Skup{tine
Saveza.
Dodaje da }e, iako se radi o za-
jedni~kim dugovima Vlade Fede-
racije BiH, Federalnog zavo-
da za zapo{ljavanje i kanto-
nalnih zavoda, samo ra~uni
ovih posljednjih biti bloki-
rani jer su oni izdavali
rje{enja za naknade demobi-
lisanim borcima. Njihov za-
jedni~ki dug demobilisa-
nim borcima za tri godine
iznosi oko 45 miliona KM,
a najve}i je onaj iz 2008., od
~ak 19.928.000 KM.
- Predstavnici kantonalnih orga-
nizacija demobilisanih boraca dogo-
varaju putem zajedni~kog advokata
da se sporazumno rije{e i naplate du-
govanja za oko 12.000 ljudi. Trenu-
tno sudski vje{tak radi na razdvaja-
nju iznosa dugovanja, odnosno utvr-
dit }e koliko novca duguje Federa-
lna vlada, a koliko kantonalni i Fe-
deralni zavod za zapo{ljavanje -
obja{njava Kari}. M. A.
Kari}: Dobivaju
sporove
Isplate dugovanja demobilisanim borcima
Zavodima za zapo{ljavanje
prijeti blokiranje ra~una
mozaik
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 6
[ta drugi pi{u
Otkriven predak tiranosaur reksa
XTim sastavljen od ameri~kih i argentinskih nau~ni-
ka otkrio je pretka tiranosaur reksa. U argentinskom
prirodnom rezervatu I{igualasto arheolozi su iskopali
fosilne ostatke malog dinosaura koji je hodao na dvije
noge, `ivio prije oko 230 miliona godina i pripadao do
sada nepoznatoj vrsti.
Pretpostavlja se da je rije~ o jednom od najstarijih di-
nosaura.
51
1
79
2
39
3
17
4
63
5
55
6
27
7
74
8
75
9
83
10
53
11
25
12
2
13
11
14
26
15
62
16
42
17
47
18
76
19
16
20
35
21
67
22
45
23
34
24
60
25
73
26
68
27
61
34
23
35
81
36
72
28
10
29
56
30
28
31
78
32
89
38
TV BINGO 2. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
33
22
9
37
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 034 3289589 53 2. 034 0634082 98 3. 034 0183377 67
4. 034 0063075 31 5. 033 0093744 21
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: 1 dobitak - 52.902 KM
Kartica kupljena: Tuzla
Deseterac: 30 dobitaka - 1.058 KM
Peterac: 10.184 dobitaka - 6,31 KM
D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 300.000 KM
D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM
PLANOVI Kapitalna ulaganja u ovoj godini
BiH kupuje zgradu u
Ljubljani za 2,9 miliona KM
Za obnovu voznog parka OSA-e bit }e izdvojeno 1,5 miliona KM
Bosna i Hercegovina ove
godine za kapitalna ulaga-
nja planirala je izdvojiti
31.709.000 KM. Od toga je
2,9 miliona KM planirano za
kupovinu zgrade koja bi tre-
bala biti diplomatsko-konzu-
larno predstavni{tvo na{e ze-
mlje u Ljubljani, navodi se u
Ekonomsko-fiskalnom planu
BiH za 2011. godinu.
Osim toga, za adaptaciju
i obnovu zgrade „Zraka“, u
koju bi se trebala useliti
Obavje{tajno-sigurnosna
agencija (OSA), bit }e izdvo-
jen milion KM, za specijalnu
opremu za potrebe ove age-
ncije planirana su dva mili-
ona KM, dok }e 1,5 miliona
KM biti izdvojeno za obno-
vu voznog parka.
Tu`ila{tvo BiH, prema
ovom planu, preselit }e se u
zgradu Specijalne policije
FBiH, za ~iju }e adaptaciju
biti izdvojeno 245.000 KM.
Slu`ba za poslove sa stranci-
ma trebala bi dobiti 4,2 mi-
liona KM, i to 3,8 miliona
za izgradnju glavnog sje-
di{ta Slu`be i terenskog ur-
eda u Sarajevu te 400.000
KM za smje{taj stranaca
`rtava trgovine ljudima. Gr-
ani~noj policiji bit }e do-
zna~ena tri miliona KM za
izgradnju terenskih ureda
^apljina jug, Bosansko Gr-
ahovo zapad i Gradi{ka sje-
verozapad.
Uprava za indirektno
oporezivanje trebala bi dobi-
ti 5,9 miliona KM za izgra-
dnju regionalnih sredi{ta u
Sarajevu, Tuzli, Banjoj Lu-
ci i Mostaru te 1,2 miliona
KM za izgradnju grani~nih
prijelaza u skladu sa {engen-
skim standardima.
Izdvajanje novca iz bu-
d`eta za kapitalna ulaganja
planirano je jo{ i za informa-
ti~ku potporu institucijama
BiH. S. R.
„Zrak“: Adaptacija zgrade
Hamzi}: Kupovina putem interneta
Elizabeta II: Mladi}i nisu uspjeli do}i do kraljice
Uhap{en dvojac u Londonu
Studenti poku{ali u}i
u Bakingemsku pala~u
Dvojica mu{karaca za ko-
je policija ka`e da su studenti
prosvjednici uhap{eni su dok
su poku{avali u}i u Baki-
ngemsku pala~u, rezidenciju
kraljice Elizabete II u Londo-
nu, objavila je policija.
Jedan je nosio plahtu na
kojoj su bili napisani poli-
ti~ki slogani, rekao je polici-
jski izvor. Vjerovatno je rije~
o studentima koji su tako pr-
osvjedovali zbog pove}anja
{kolarina.
Policija je objavila da ih su-
mnji~i za upad na za{ti}eno
podru~je, {to je ka`njivo pre-
ma zakonu o te{kom organi-
ziranom kriminalu. Obojica
su zadr`ana u pritvoru.
Najstariji Kubanac Igna-
sio Kubilja Banos proslavio
je u Havani 111. ro|endan.
@ivahni starac ne mari pre-
vi{e za savjete ljekara, pa je
ro|endan proslavio uz tortu
i kubanske cigare.
Banos je nekada radio u
fabrici {e}era, a danas ima je-
danaestero djece, 40 unu~adi
i 15 praunu~adi. Oko njega su
se prilikom ga{enja svje}ica
okupili svi oni, osim sina ko-
ji `ivi u Majamiju u SAD, s
kojim se ~uo telefonom.
Kuba spada me|u zemlje
s najdugovje~nijim stano-
vnicima i procjenjuje se da
ima najvi{e stogodi{njaka
po glavi stanovnika.
Poznato je da nije pame-
tno zaspati u njujor{koj po-
dzemnoj `eljeznici jer posto-
ji rizik od plja~ka{a, ali video
s YouTubea pokazuje novu
vrstu opasnosti. Na uspava-
nog besku}nika popeo se
{takor u Bruklinu. Mu{kar-
ac se probudio i vidio veli-
kog glodara nekoliko centi-
metara od lica.
[okirao se i uspio nekako
otresti `ivotinju sa sebe, ali mu
je prije uspio jo{ jednom sk-
o~iti kraj lica. [takor je prije
toga tr~ao po vozu, poku{avao
se popeti na ljude koji su ga vi-
djeli na vrijeme.
Banos: @ivahni starac
Zabava u Havani
Kubanac proslavio 111.
ro|endan uz cigare
Njujor{ka podzemna `eljeznica
Besku}niku {takor sko~io na lice
Prva „desetka“ Man~ester sitija u BiH
D`ekin novi dres u Kalesiji
Dres me ko{tao 44,45 funti, odnosno 104 marke, ka`e Hamzi}
Mediji u Engleskoj ja-
vili su da je, ~im je Edin
D`eko potpisao za Man~es-
ter siti, porasla potra`nja
ulaznica, odnosno prodaja
dresova. Jedan od onih ko-
ji je, valjda me|u prvima,
kupio dres nebeskoplave
boje s brojem 10 (koji }e
nositi na{ reprezentativac)
je Nermin Hamzi} iz Mi-
ljanovaca kod Kalesije.
- Putem interneta sam
naru~io dres 8. januara (dan
nakon D`ekinog potpisiva-
nja ugovora s Man~ester si-
tijem), a 12. januara sam ga
i dobio. S dostavom, dres me
je ko{tao 44,45 funti, odno-
sno 104 marke - kazao nam
je Hamzi}. F. S.
mozaik
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011.
7
Vesna [kare-O`bolt
Hrvatska kao Rumunija
nakon ^au{eskua
- Za stanje u Hrvatskoj kriva je i opozi-
cija jer nije bila dovoljno glasna. Uz brojne
afere koje sada izlaze na povr{inu, Hrvatska
nakon Ive Sanadera li~i na Rumuniju nakon
^au{eskua.
(Hrvatska politi~arka za „Ve~ernji list“)
Slobodan ]usti}
Imam i snage i
entuzijazma za dalje
- @ivot mi je ispunjen. A imam i snage i
entuzijazma za dalje. Pri`eljkujem nove
uloge. I nikada ne pravim pitanje da li su ve-
like ili male. Kvalitet hrane ne mjerim pr-
ema kila`i ve} prema sadr`aju. A ja sam taj
koji utje~e na sadr`aj. Ukoliko `elim napraviti ne{to uku-
sno, ono }e takvo i biti. (Glumac za „Ve~ernje novosti“)
Hloverka Novak-Srzi}
Bitna je glava,
a ne godine
- Postojao je neko vrijeme taj jedan trend
mladih bujnih voditeljica i ja sam ~ak u je-
dnoj svojoj emisiji rekla da }u se na kraju na}i
u re`iji i u „bubicu“ nekoj mladoj plavu{i go-
voriti koja pitanja mora postaviti. Bitna je gla-
va, a ne godine. (TV voditeljica za „Jutarnji list“)
Jelena Trivan
Svaka stranka mo`e
biti kupac
- Nema tu velikih i malih. Svaka stranka
mo`e biti kupac, a poslanik roba, ukoliko ta-
ko razumijemo politi~ki sistem. To se ne
mo`e regulirati blanko ostavkama ve} boljim
i kvalitetnijim odabirom kadrova, kao u svim
evropskim zemljama, javnim i druga~ijim odnosom prema
poslanicima i strankama koje to rade, pa }e i u Srbiji trgo-
vina mandatima biti nemogu}a.
(Srbijanska politi~arka za „Dnevnik“)
[kare-O`bolt:
Kriva i
opozicija
]usti}: Kvalitet
hrane
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 15. 1. 2011.
15. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 8
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 7
0
C do 15
0
C
16. 1. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 10
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 8
0
C do 15
0
C
17. 12. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 16
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
10
TUZLA
11
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SUBOTA
GORA@DE
11
NEDJELJA PONEDJELJAK
10
15
11
BR^KO
Grad Sarajevo 15. 1. 2011.
Izlazak 07.18 Izlazak 12.18
Zalazak 16.34 Zalazak 3.03
Uz stabilne vremenske prilike, meteoropati i hroni~ni bolesnici u manjoj mjeri }e
osje}ati tegobe. U pojedinim dijelovima zemlje mogu}e je du`e zadr`avanje
magle u prijepodnevnim satima, {to bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim
osobama. Savjet je da se, po mogu}nosti, najtopliji dio dana provede u prirodi.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
15
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
13
BANJA
LUKA
Novak-Srzi}:
Trend je pro{ao
12
11
Trivan: Veliki
i mali
Prije podne o~ekuje se
umjereno do prete`no
obla~no vrijeme, po kotli-
nama i uz rije~ne tokove s
maglom i sumaglicom. To-
kom poslijepodneva o~ekuje
se vi{e sun~anog vremena.
Vjetar, slab do umjeren, prije
podne zapadni i jugozapadni, a
poslije podne sjeverni i sjevero-
zapadni.
Umjereno
obla~no
VRIJEME
DANAS
ZENICA Ispovijest biv{eg narkomana Mirudina Kuburi}a
Ovisnik dru{tvo ko{ta
10.000 KM mjese~no
Govorio svoja iskustva mali{anima u Domu za djecu bez roditeljskog staranja
Te ljude sam smatrao pr-
ijateljima kad su mi ponudi-
li da svoje probleme zabora-
vim uz travu, pa onda eksta-
zi tablete, LSD tripove, pa
kokain, na kraju heroin. Ka-
snije se sve ispostavilo kao
la`. Oni su bili la`ni prijate-
lji, a ja se vi{e nisam mogao
izvu}i iz toga - po~eo je svo-
ju pri~u tridesetogodi{nji
biv{i narkoman Mirudin
Kuburi} iz Modri~e.
Kuburi} je dje~acima i
djevoj~icama u Domu za dje-
cu bez roditeljskog staranja
„Dom porodica“ u Zenici
ukazao da „zaobilaze u
{irokom luku svakog ko im
ponudi travu, bilo kakvu dr-
ogu ili alkohol“.
Po~eo krasti
- Heroin je toliko opasan
jer ispo~etka djeluje da se ta-
ko lako mo`ete skinuti. A
onda bude kasno. Koliko
god budete jaki, droga bude
ja~a. Uz pomo} ljudi koji su
ve} pro{li terapijske zaje-
dnice, odjednom sam do{ao
do spoznaje da mi treba pr-
ofesionalna pomo}.
Po~eo sam se drogirati sa
15 ili 16 godina. Ispo~etka
sam prikrivao od roditelja,
trebalo mi je cirka 50 KM,
`ivio sam u Minhenu i bilo
je lak{e. Onda sam po~eo
krasti, otimati, uzimati dru-
gima. Kad sam nadrogiran,
imao sam la`ni osje}aj spo-
koja, a onda do|u krize, pr-
oblemi - ka`e Kuburi}.
Sada, petnaest godina ka-
snije, on je na kraju terapi-
jskog procesa koji je pro{ao
u proteklih osamnaest mje-
seci u Terapijskoj zajednici
„Proi“ u Velikim Trnovcima
kod Kaknja. Ka`e da je zali-
je~en, ali ne i trajno izli-
je~en, te je svjestan da, ako se
ne bude pridr`avao obaveza,
mo`e lako nazad u pakao
droge.
Za svaki njegov dan s dr-
ogom „na slobodi“ dr`ava je
gubila od 400 do 800 KM, jer
je kra|ama, otimanjem da bi
prodao robu za d`oint, table-
tu ili {pricu, stvarao vi{estr-
uku {tetu i sebi i drugima.
Mjese~no, to je desetak hilja-
da maraka.
Pokloni za mali{ane
- Nije bilo ponosnijeg od
mene nego kad sam, poslje-
dnjih mjeseci, ja prenosio
znanje na druge, one koji tek
po~inju terapiju - ka`e Mir-
udin, koji je u Dom do{ao s
kolegom iz Zajednice [eri-
fom Luka~em iz Novog Pa-
zara i direktorom Zajednice
Adnanom [e}erovi}em. Oni
su mali{anima darovali kifli-
ce i krofne koje su pravili,
~ajeve koje su brali te }ure}e
meso, krompir i druge poljo-
privredne proizvode koje su
sami uzgajali u Zajednici.
Petnaestak mladi}a u Ve-
likim Trnovcima u ra-
zli~itim je fazama odvikava-
nja. Statistike ka`u da se tr-
ojica od ~etvorice do kraja li-
je~enih nikada ne vrate dro-
gi. A. D@ONLI]
Neuobi~ajeno toplo vrije-
me za ovo doba godine za-
dr`at }e se i narednih dana.
Prema prognozama meteoro-
loga, vikend }e biti sun~an i
topao, s maglom u jutarnjim
satima.
- U jutarnjim satima po
kotlinama i uz rije~ne tokove
zadr`at }e se magla, dok }e u
popodnevnim i poslijepodne-
vnim satima prevladavati ve-
dro i sun~ano vrijeme. Te-
mperatura }e se kretati od 1 do
5 stepeni, na jugu do 10, a dne-
vna od osam do 15 stepeni - ka-
zali su nam u Federalnom hi-
drometeorolo{kom zavodu.
U Hidrometeorolo{kom
zavodu RS dodaju da je ju~er
popodne u Banjoj Luci izmje-
reno 15 stepeni, {to ju je po-
novo svrstalo me|u jedan od
najtoplijih gradova u regiji.
- Visoke temperature za
ovo doba godine zadr`at }e se
i tokom vikenda, kada nas
o~ekuje promjenljivo obla~no
vrijeme s du`im sun~anim
intervalima. Najvi{e temper-
ature prognozirane su za Ba-
nju Luku i jug RS i iznosit }e
oko 15 stepeni - istakli su u
HMZ-u RS. M. A. - B. S. Sarajevo: Gusta magla u jutarnjim satima (Foto: M. Kadri})
Kuburi} i Luka~ donijeli kiflice i krofne koje su pravili
Kuburi}: Pro{ao pakao droge
Desetak mali{ana imalo
je {ta pitati [erifa i Mirudi-
na. Ipak, na prisutne je
{okantno djelovala ispovije-
st desetogodi{njeg dje~aka
S. S. iz jednog zeni~kog pri-
gradskog naselja. On je u
Domu privremeno, dok nje-
gov status ne rije{i Centar za
socijalni rad. @rtva je o~evog
zlostavljanja i ve} je „probao“
i kriminalna djela.
- Meni su davali travu,
alkohol. Uop}e mi se ne
svi|a taj miris od kojeg me
boli glava. Kad su me nago-
varali drugovi opet, tamo
gdje sam bio, gurao sam ih
od sebe, odbijao sam. Drago
mi je da ~ujem da sam na vr-
ijeme stao, da nisam oti{ao
dalje - ispri~ao je dje~ak S. S.
Slu~aj dje~aka S. S.
Prema prognozama meteorologa
Toplo vrijeme i u narednim danima
teme
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 8
Ljubljana
Incko razgovarao
sa @bogarom
Visoki predstavnik u
BiH Valentin Incko (In-
zko) sastao se ju~er u Lju-
bljani s ministrom va-
njskih poslova Slovenije
Samuelom @bogarom. In-
cko je informirao @bogara
o situaciji u BiH te rekao
da lideri u BiH moraju
iskoristiti {ansu da se vra-
te konstruktivnoj politici.
- Bosanskohercegova~ki
lideri trebaju iskoristiti
ovu {ansu. Oni }e biti
odgovorni za razvoj i na-
predak njihove zemlje -
ocijenili su Incko i @bog-
ar, prenijela je Fena.
Tuzla
Kadeti sve~ano
polo`ili zakletvu
U Tuzli je ju~er odr`ano
sve~ano polaganje zakle-
tve i uru~ivanje policijskih
zna~ki kadetima XVII ge-
neracije Policijske akade-
mije, javila je Onasa. Poli-
cijske zna~ke kadetima
uru~io je policijski kome-
sar Nedim Mutap~i}.
Stranka za BiH
Osuda Dodikove
izjave o NATO-u
Stranka za BiH
osu|uje izjavu predsje-
dnika RS Milorada Do-
dika u kojoj je iskazao
opredijeljenost rukovo-
dstva RS za organizaciju
izja{njavanja gra|ana
ovog entiteta o pristupa-
nju BiH NATO-u.
- O pitanjima koja su od
zna~aja i interesa za
dr`avu BiH i sve njene
gra|ane ne mogu
odlu~ivati gra|ani samo
jednog dijela BiH te eve-
ntualna organizacija ta-
kvog referenduma ne bi
imala pravnu snagu - sma-
traju u SBiH.
Na{a stranka
Bodirogi} pred
isklju~enjem
Izvr{ni odbor Na{e str-
anke odlu~io je ju~er po-
krenuti postupak
isklju~enja iz ~lanstva Sla-
vka Bodirogi}a zbog poli-
ti~ke samovolje i stra-
na~ke nediscipline, javila
je Onasa.
Kako se navodi u sa-
op}enju Na{e stranke, Bo-
dirogi} je na vanrednim
izborima za na~elnika
Op}ine Osmaci podr`ao
kandidata SDS-a.
Akcije
Kontrola voza~a
na putevima RS
Ministarstvo unu-
tra{njih poslova Republi-
ke Srpske po~elo je po-
ja~anu kontrolu voza~a
na putevima RS u okviru
koje }e tokom vikenda
biti vr{eno alkotestiranje,
rekla je Srni portparol
MUP-a Mirna [oja.
[oja je navela da je MUP
RS, u saradnji s Auto-
moto savezom, izradio le-
tak pod nazivom „Prih-
vati realnost - alkohol
ubija“, koji }e policija di-
jeliti voza~ima.
Sud BiH
Tihomir Purda
ostaje u pritvoru
Sud BiH odbacio je za-
htjev za pu{tanje iz ekstr-
adicionog pritvora hrva-
tskog dr`avljanina Tiho-
mira Purde, uhap{enog
prije devet dana u BiH na
osnovu me|unarodne po-
tjernice koju je izdala Sr-
bija zbog navodnog
zlo~ina u Vukovaru 1991.
godine.
Me|utim, Sud je dozvo-
lio mogu}nost da Purda
bude izru~en Hrvatskoj
ukoliko za to pismenu sa-
glasnost daju vlasti Srbi-
je, javio je Tanjug.
Prihodi
RS prikupila 1,8
milijardi KM
Na ra~un javnih priho-
da RS u 2010. godini up-
la}eno je 1,8 milijardi
KM javnih prihoda. Na
direktne poreze odnosi se
1,7 milijardi ili 99,28 po-
sto, podaci su entitetske
Porezne uprave, javila je
Fena.
U tom periodu iskazan je
porast napla}enih javnih
prihoda po osnovu pore-
za na pla}u, poreza
gra|ana i naknada za pri-
re|ivanje igara na sre}u.
Federacija BiH
Prosje~na
pla}a 811 KM
Prosje~na mjese~na is-
pla}ena neto pla}a po za-
poslenom za novembar
2010. godine u FBiH
iznosila je 811 KM, {to je
nominalno vi{e za 1,2 po-
sto nego u oktobru 2010.
godine, objavio je Feder-
alni zavod za statistiku,
prenijela je Fena.
Prosje~na mjese~na neto
pla}a po zaposlenom za
novembar realno je vi{a
za 0,8 posto nego u okto-
bru 2010. godine.
@bogar: Iskoristiti {ansu
Kantonalna inspekcija
izdala je rje{enje kojim se za-
branjuje rad na podru~ju
Kantona Sarajevo Internaci-
onalnom univerzitetu „Phili
Noel-Baker“, saznaje „Avaz“.
Univerzitet se `alio na ovu
odluku Ministarstvu obrazo-
vanja KS, ali `alba ne odla`e
izvr{enje rje{enja.
Odobrenje Skup{tine
Ovaj univerzitet osno-
van je prije pet godina, ali
ve} neko vrijeme ne ispunja-
va uvjete za obavljanje obr-
azovne djelatnosti u smislu
da nema dovoljno kadra i sl.
U strahu da }e zbog toga
ostati bez licence, ~elnici
„Noel-Bakera“ su njegovo
sjedi{te prebacili u Posu{je,
gdje je prije dvije godine
osnovano odjeljenje ovog
univerziteta.
Tada se pojavio novi pro-
blem, jer visoko{kolske usta-
nove koje imaju sjedi{te van
Sarajevskog kantona moraju
imati posebno odobrenje Ka-
ntonalne skup{tine za oba-
vljanje nastave u KS. S obzi-
rom na to da ovaj univerzi-
tet to nema niti je takvu sa-
glasnost uop}e tra`io, zabr-
anjen mu je rad u KS.
Da stvar bude gora, prije
nekoliko dana Ministarstvo
obrazovanja Zapadnoherce-
gova~kog kantona (ZHK)
saop}ilo je da odjeljenje ovog
univerziteta u Posu{ju nema
potrebnu dokumentaciju te
da studenti ne}e mo}i dobi-
ti diplome.
Nema pla}a
Jedan od studenata tre}e
godine Fakulteta za me-
nad`ment u Sarajevu ka-
zao nam je da je {kolarinu
godi{nje pla}ao po 7.000
maraka. On se pita ko }e
njemu i njegovim kolegama
nadoknaditi izgubljene go-
dine i desetine hiljada ma-
raka.
Prema njegovim ri-
je~ima, na Univerzitetu im
i dalje govore da }e sve bi-
ti uredu i da nema nikakvih
problema. Osim toga, od
uposlenika ove institucije
saznajemo da im nije
ispla}en veliki broj pla}a.
S druge strane, vr{ilac
du`nosti rektora IU „Philip
Noel-Baker“ Marinko Mar-
ki} kazao nam je da misli da
}e s Univerzitetom sve biti
uredu! Prema njegovim ri-
je~ima, trenutno je u toku tr-
ansformacija ove ustanove,
ali nije precizirao. Podsjeti-
mo, osniva~ „Noel-Bakera“
je Internacionalna liga hu-
manista. G. MRKI]
Drugog dana svjedo~enja
na su|enju Radovanu Kar-
ad`i}u pred Ha{kim sudom
svjedok tu`ila{tva kazao je da
su snage bosanskih Srba pr-
ovele „organiziranu kampa-
nju granatiranja Sarajeva“,
javila je Fena.
Nekada{nji dopisnik br-
itanske medijske ku}e BBC
D`eremi Bouen (Jeremy Bo-
wen), koji je vi{e puta
izvje{tavao iz BiH u periodu
izme|u 1992. i 1995. godine,
odgovaraju}i na pitanja Ra-
dovana Karad`i}a, rekao je
da su civili u Sarajevu bili
izlo`eni „opsadi koja je za
`rtve imala hiljade ljudi“.
- Kampanja snajperskog
djelovanja i granatiranja bo-
sanskih Srba bila je organizi-
rana i usmjerena na teritorij
Sarajeva. To je bio na~in pr-
itiska na bosansku vladu i na
me|unarodnu zajednicu i
na~in {irenja terora me|u
stanovni{tvom i zastra{ivanja
ljudi. Sje}am se da sam vidio
ljude koji su ginuli u svojim
domovima i mrtvu djecu - pr-
isjetio se Bouen, koji je svje-
do~enje zapo~eo u ~etvrtak.
Karad`i}u se pred
Me|unarodnim krivi~nim
sudom za biv{u Jugoslaviju
(ICTY) sudi za genocid,
zlo~ine protiv ~ovje~nosti i
kr{enje zakona i obi~aja ra-
tovanja izme|u 1992. i 1995.
godine. Su|enje }e biti nasta-
vljeno u ponedjeljak.
Ukratko
Bouen: Pritisak na vladu
Novinar BBC-ja D`eremi Bouen na su|enju Karad`i}u
Srpska vojska organizirano
granatirala Sarajevo
[irenje terora me|u stanovni{tvom i zastra{ivanje ljudi
Saznajemo da Minista-
rstvo obrazovanja ZHK
trenutno radi na sakuplja-
nju svih relevantnih info-
rmacija o IU „Philip Noel-
Baker“ te da }e ih objedi-
niti u izvje{taj koji }e
uskoro biti poslat Vladi
ovog kantona, nakon ~ega
}e biti donesena kona~na
odluka o sudbini ove insti-
tucije.
Izvje{taj za Vladu
SKANDALOZNO Univerzitet „Philip Noel-Baker“ pred ga{enjem
Liga humanista
prevarila studente
Zabranjen rad na podru~ju KS Odjeljenje u Posu{ju nema potrebnu
dokumentaciju Godi{nja {kolarina po 7.000 maraka
IU „Philip Noel-Baker u Sarajevu: Studenti ogor~eni
Policija RS: Dijeljenje letaka
teme
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 9
Rukovodstva HDZ-a
BiH i HDZ-a 1990, s pre-
dsjednicima Draganom ^o-
vi}em i Bo`om Ljubi}em
na ~elu, sastala su se ju~er u
zgradi Vlade HNK u Mosta-
ru zajedno s predstavnicima
kantonalnih odbora ove dvi-
je stranke kako bi podstakli
{to skorije formiranje vlasti
na ovom nivou.
Izra`ena `elja
Lider HDZ-a BiH Dra-
gan ^ovi} novinarima je
nakon sastanka izjavio da su
obje stranke na isti na~in
svoje odnose u~vrstile i u
Posavini, zatim u srednjoj
Bosni i zapadnoj Hercego-
vini.
- Najzna~ajnije za nas je
da ne postoje osoba niti pr-
oblem personalne prirode
koji mogu poremetiti stra-
te{ki sporazum izme|u
na{ih stranaka, bez obzira
na to kakve ponude na{i
predstavnici dobivali od dr-
ugih politi~kih stranaka.
Nema te fotelje danas u
dr`avi koja mo`e naru{iti
na{u izra`enu `elju da legi-
timni predstavnici hrva-
tskog naroda budu u vlasti
na razini dr`ave, entiteta i
kantona - istakao je ^ovi}.
Ljubi} je u svojoj izjavi
potvrdio svoj dolazak na pr-
edstoje}i sastanak politi~kih
lidera u Sarajevu.
- Ako bude sastanka li-
dera u ponedjeljak, mislim
da bismo tada trebali ima-
ti definiranu pretposta-
vljenu parlamentarnu ve-
}inu koja bi mogla u}i u
projekt izrade jednog spo-
razuma, i to u vidu platfo-
rme i programskog djelo-
vanja.
Bolje funkcioniranje
Ono na ~emu }emo mi
insistirati jeste da bu-
du}e parlamentarne
ve}ine budu kompa-
tibilne radi boljeg fu-
nkcioniranja vlasti -
naglasio je Ljubi}.
A. DU^I]
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio
je da je o~igledno potpuno nerazumijevanje me|u
strankama u BiH i da je mogu}a samo matemati~ka,
a ne programska koalicija kada je u pitanju vlast na
nivou dr`ave, javila je Fena.
Dodik tvrdi i da ta stranka ne uvjetuje, ali da ne}e
odustati od stava da na ~elu Vije}a ministara BiH tre-
ba biti predstavnik HDZ-a, {to }e ponoviti i na novom
strana~kom sastanku koji bi trebao biti odr`an nare-
dne sedmice.
- SNSD ne opstruira izbor struktura vlasti na
nivou BiH i ne osje}a se ne{to posebno odgovo-
rnim za situaciju u BiH. RS `eli evropsku integr-
aciju BiH, ali ne po cijenu centralizacije ili nekih
drugih rje{enja na {tetu RS - rekao je Dodik.
Lider SNSD-a Milorad Dodik
Jo{ je neizvjesno ho}e li
svi lideri parlamentarnih
stranaka u~estvovati na ra-
dno-konsultativnom sasta-
nku koji je povodom ko-
nstituiranja Predstavni~kog
doma Parlamenta BiH za
ponedjeljak zakazao privre-
meni predsjedavaju}i Do-
ma Adnan Ba{i}.
Dolazak su do sada potvr-
dili predsjednici SDP-a, SDA,
PDP-a, HSP-a i NSRzB-a,
SDS-a, DNZ-a i DNS-a. U
Parlament BiH stigla je potvr-
da i od SBiH da }e se njen pr-
edstavnik pojaviti na sastanku.
No, razgovorima }e, umjesto
predsjednika stranke Harisa
Silajd`i}a, prisustvovati potpr-
edsjednik Beriz Belki}.
- Na sastanku mogu
u~estvovati i predstavnici
politi~kih stranaka ako bu-
du imali puna ovla{tenja str-
ana~kih organa - rekao nam
je privremeni predsjedava-
ju}i Parlamenta BiH i koo-
rdinator sastanka Adnan
Ba{i}.
Iako u Parlament BiH ju-
~er nije stigao zvani~an odgo-
vor iz SNSD-a, mediji iz RS
ju~er su prenijeli izjavu pre-
dsjednika ove stranke Milor-
ada Dodika da }e se odazva-
ti na zakazani sastanak. I po-
rtparol HDZ-a 1990 Veso Ve-
gar potvrdio nam je da }e pr-
edsjednik stranke Bo`o Lju-
bi} prisustvovati razgovorima.
S druge strane, iz HDZ-
a BiH u Parlament je stigao
dopis da predsjedniku ove
stranke Draganu ^ovi}u
odgovara da sastanak bude u
srijedu, a ne u ponedjeljak.
S. RO@AJAC
Uo~i sastanka predsjednika stranaka
Dolazak potvrdili
Dodik, Bosi} i Ljubi},
upitan ^ovi}
Predsjednik HDZ-a BiH tra`io da
sastanak bude 19. januara
Predsjednik SDP-a
BiH Zlatko Lagu-
md`ija ju~er je u Sara-
jevu razgovarao s
ambasadorom SAD u
na{oj zemlji Patrikom
Munom (Patrick Mo-
on).
Mun je tom prili-
kom naglasio da SAD
daju podr{ku formir-
anju nove vlasti koja
}e usvajanjem paketa refor-
mi od BiH napraviti funkci-
onalnu dr`avu koja }e biti u
stanju ispuniti sve zahtjeve
za integracije u EU i NATO.
Predsjednik SDP-a je,
izme|u ostalog, naglasio i da
je SDP otvoren za razgovo-
re sa svim strankama koje su
spremne iznijeti konkretne
prijedloge i mjere oko kojih
bi se okupila vladaju}a
ve}ina, saop}eno je iz SDP-
a BiH, prenijela je Fena.
^ovi} i Ljubi} u Mostaru: U~vrstili odnose
Ba{i}: Koordinira sastankom
Sa sastanka: Mun i Lagumd`ija
Dodik: Potpuno
nerazumijevanje
^ovi} je najavio da }e u
idu}i utorak premijerka
Hrvatske Jadranka Kosor
do}i u BiH kako bi razgova-
rala s doma}im politi~kim
predstavnicima, dok }e pr-
edsjednik Hrvatske Ivo Jo-
sipovi}, kako je rekao, do}i
u BiH za petnaestak dana.
Tako|er je istakao da Josi-
povi} i Kosor daju ~vrstu
podr{ku nastojanju bloka
dva HDZ-a da impleme-
ntiraju izborni rezultat.
^ovi} je tvrdnje iz HSP-
a BiH da Zajedni~ka izjava
Kosor i Josipovi}a zna~i
podr{ku i strankama koje
su potpisale platformu sa
SDP-om nazvao smije{nim.
Kosor u utorak u BiH
STRANKE Predsjednici dva HDZ-a sastali se u Mostaru
^ovi}: Nema te fotelje koja
mo`e sru{iti na{ sporazum
Ako bude sastanka lidera u ponedjeljak, mislim da bismo tada trebali imati definiranu
pretpostavljenu parlamentarnu ve}inu, kazao Ljubi}
Kre{i}
razrije{en
Ljubi} je potvrdio u
izjavi za medije da je do-
sada{nji ~lan Predsje-
dni{tva HDZ-a 1990 i
aktuelni predsjedavaju}i
Doma naroda Parlame-
nta FBiH Stjepan
Kre{i} razrije{en
svih strana~kih
du`nosti i da je
protiv njega po-
krenut i disci-
plinski postu-
pak.
Lagumd`ija s ambasadorom Munom
SAD podr`avaju vlast koja }e
napraviti funkcionalnu BiH
Na nivou BiH mogu}a
samo matemati~ka
koalicija
Na nivou BiH mogu}a
samo matemati~ka
koalicija
Predsjednik Saveza za
bolju budu}nost BiH Fahr-
udin Radon~i} prisustvo-
vat }e u ponedjeljak sasta-
nku lidera bh. stranaka,
odlu~ilo je Predsjedni{tvo
stranke na sjednici odr`anoj
preksino}, prenosi Onasa.
- Odluka je donesena u
skladu s ranijim stajali{tima
SBB BiH da dijalog nema
alternativu i da se svi razgo-
vori trebaju voditi u insti-
tucijama BiH - saop}ila je
ova stranka.
U SBB BiH smatraju
da je uspostava vlasti na
dr`avnom nivou apsolutni
politi~ki prioritet i da u
tom smislu najve}u odgovo-
rnost imaju dva izborna
pobjednika, SDP i SNSD,
od kojih se o~ekuje da po-
ka`u puni demokratski ka-
pacitet i postignu kompro-
mis, navodi se, kako preno-
si Onasa, u saop}enju SBB
BiH.
Radon~i} dolazi na sastanak
teme
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 10
Veliki tr`ni centri u Federaciji
BiH, ta~nije oni s povr{inom
ve}om od 1.000 kvadratnih meta-
ra, od 22. januara ove godine na
svojim policama }e morati imati
najmanje 50 posto artikala doma}e
proizvodnje.
Predvi|ene kazne
Rezultat je to primjene Zakona
o unutra{noj trgovini u ovom enti-
tetu, koji je stupio na snagu 22. ju-
la 2010., ali je trgovcima dat {es-
tomjese~ni rok da se prilagode no-
vim uvjetima poslovanja, odno-
sno da u tom periodu Ministarstvu
trgovine FBiH podnesu zahtjev
za dobivanje saglasnosti o ispunje-
nju uvjeta.
Prema obja{njenju \ule
\uki}, pomo}nice federalnog mi-
nistra trgovine, od 22. januara
inspekcija }e mo}i iza}i na teren
i sankcionirati trgovce ako ne bu-
du imali saglasnost.
- Predvi|ene su nov~ane kazne
od 2.000 do 10.000 KM za trgovce
- pravna lica, odnosno od 400 do
1.200 KM za trgovce - fizi~ka lica
- kazala je \uki}.
Ve}i asortiman
I Prijedlog zakona o trgovini
RS, koji bi se uskoro trebao na}i pr-
ed poslanicima entitetskog parla-
menta, decidiran je s odredbom da
se u trgova~kim lancima u ovom
entitetu na svim policama obave-
zno mora nalaziti najmanje 50 po-
sto doma}ih proizvoda.
- To je jedan od na~ina da pr-
omovi{emo, ali i da za{titimo do-
ma}u proizvodnju, da stimuli{emo
poljoprivredne proizvo|a~e da bi-
smo dobili {to ve}i asortiman kva-
litetnih doma}ih proizvoda - obr-
azlo`enje je resornog Ministarstva
trgovine i turizma. B. T. - V. S.
TR@NI CENTRI Na snagu stupaju nove zakonske odredbe
Na policama mora biti
50 posto doma}eg!
Od 22. januara inspekcija }e sankcionirati trgovce ako ne budu po{tovali zakon
- Prema istra`ivanju koje smo
radili pro{le godine, u velikim
marketima bilo je izme|u 25 i 27
posto doma}ih proizvoda kada je
u pitanju prehrana, a procent je
manji ako se u obzir uzmu i
ostali proizvodi - kazao nam je
Admir Kapo, predsjednik Ud-
ru`enja „Kupujmo i koristimo
doma}e“.
Pro{le godine bilo izme|u 25 i 27 posto
- Vlasti ne rade
ni{ta da za{tite
doma}u proizvo-
dnju. Propadaju
doma}i proi-
zvo|a~i i kvalite-
tni proizvodi, a
oni poma`u samo
uvoz.
- Prvenstveno
gra|ani ne cijene
na{e doma}e pro-
izvode. Toga smo
svjedoci. Za{to bi
onda i vlast radi-
la na za{titi do-
ma}e proizvo-
dnje?
- Ono malo pre-
duze}a {to radi,
nalazi se u po-
dre|enom po-
lo`aju, jer se pod
utjecajem raznih
lobija forsira
uvoz stranih pro-
izvoda.
Goran
Obradovi}
Imra
Kahriman
Lenka Had`io-
smanovi}
- Ne radi vlast
ni{ta dobro na
za{titi doma}e
proizvodnje.
Uvozom samo
ostvaruju korist
za sebe i rade
isklju~ivo za svoj
li~ni interes.
- Mislim da vlast
radi dovoljno da
za{titi doma}u
proizvodnju, ali
najvi{e od
gra|ana zavisi
koliko }e oni ci-
jeniti vlastiti, a
ne tu|i proizvod.
- Vlast ni na
dr`avnom ni na
entitetskom ni-
vou ne ~ini ni{ta
na za{titi i pro-
mociji doma}e
proizvodnje.
Uvozi se {to treba
i ne treba.
Samir
Pali}
Azra
Safi}
Alija
Maksumi}
- Trebalo bi da
vlast za{titi do-
ma}u proizvo-
dnju, a ona radi
suprotno. Kod
nas propada sve
{to je doma}e i
kvalitetno.
M. M. - Ad. K. - M. ].
- Ne rade uop{te,
a ne dovoljno na
za{titi doma}ih
proizvoda. Sma-
tram da bi treba-
lo i svijest
gra|ana, naro~ito
u ovom smislu,
pove}ati.
- Svjedoci smo
svi da na{a dr`a-
va ~ini veoma
malo na za{titi i
stimulisanju do-
ma}e proizvo-
dnje, naro~ito u
poljoprivredi. Zorana
Petkovi}
Nasiha
Hamamd`i}
Sa{a
[imunovi}
Rade li nadle`ni dovoljno da za{tite doma}u proizvodnju?
Na{ kvalitet ne cijene ni ljudi ni vlast
ANKETA me|u gra|anima Zvornika, Sarajeva i Konjica
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Tomislav Kvesi}.
Datum i mjesto ro|enja: 30.
juni 1981., [iroki Brijeg.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Kombiniram jedno i drugo.
Bra~no stanje: Sretno neo`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Datumi svih vjerskih i dr`avnih
praznika.
Koji automobil vozite: Polo-
van, crni.
Kako se odmarate: Vodoravno.
Omiljeni muzi~ar: Vi{e njih,
izdvajam Jasenka Houru i „Prl-
javo kazali{te“.
Volite li kuhati: Ne, ~ak ni gle-
dati.
Najdra`a knjiga: „@ivotinjska fa-
rma“, „Na rubu pameti“.
Omiljeni pisac: Tin Ujevi}.
Umjetnik kojeg cijenite: \or|e
Bala{evi}.
Za koji klub navijate: Dinamo.
Koga biste poveli na pusti otok:
Beara Grilsa (Grylls) i kolegu mu
iz Cazina.
Jeste li ljubomorni: Umjereno
do prete`no.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Detalje
koji se isti~u.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ne vjerujem.
Bavite li se sportom: Rijetko.
Omiljena hrana i pi}e: Brza, sve
osim ~ajeva.
Ko se brine o Va{em imid`u: Ja,
dakle niko.
Volite li i}i u {oping: Dra`e mi
je oti}i zubaru nego u {oping.
Jeste li sujevjerni: Nimalo i 13.
mi je drag datum, posebno ako je
petak.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne-
koliko pli{anih.
Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi,
pa {ta bude.
Va{ najbolji prijatelj je: Prijate-
ljica.
Pratite li politi~ku situaciju:
Pratim.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Produ`io se-
bi mandat.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Ne, iako mi se ponekad
~ini da ve} sudjelujem. E. Ha.
Tomislav Kvesi}
Klub poznatih
Dra`e mi je oti}i kod
zubara nego u {oping
Li~ni profil portparola Federalnog zavoda PIO
Kvesi}: Nije sujevjeran
SPASIMO NE^IJI
@IVOT - ^estitam
na odli~nom „Ko-
mentaru dana“ od
13. januara. Ja sam
u vi{e navrata, ka-
da bih vidio apele
za pomo} porodica
unesre}enih i bole-
snih, ostajao frusti-
ran, jer nakon po-
ziva na humanitar-
ne brojeve van mo-
je mati~ne telekom
mre`e dobijem po-
ruku o nemo-
gu}nosti biranja
broja. Apelujem na
telekom operatere
da rije{e ovaj pro-
blem, jer tako
mo`emo spasiti
ne~iji `ivot. Sa{a,
Isto~no Sarajevo
MIZERNA
CIJENA - Mizerno
i `alosno je da pre-
ra|iva~i mlijeka
poljoprivrednim
proizvo|a~ima za
litar stopostotnog
svje`eg mlijeka
ekstraklase pla}aju
0,50 maraka, a kad
iz njega izvade sve
{to se izvaditi
mo`e, prodaju ga
gra|anima za 1,50
KM. Sve se odvija
nao~igled na{ih
dr`avnika koji se
zacenu{e pri~om o
za{titi doma}e pro-
izvodnje. Poljopri-
vredni proizvo|a~
iz Grada~ca
NEMOJ DA
BRIGA[ - Penzio-
neri, borci i ostale
socijalne grupe, ne-
mojte se pla{iti, jer
sve do kada poli-
ti~ari dobivaju
pla}e iz bud`eta,
ne}e biti problema
da se dogovore za
njegovo usvajanje.
ASISTENTI
POLITI^ARIMA
- Bajramovi}u i tim
takozvanim sindi-
kalcima vi{e bi
odgovaralo drugo
ime kao, naprimjer,
asistenti politi~ari-
ma na vlasti i dire-
ktorima. Nije mi
jasno da to radnici
trpe! Zar su slije-
pi?
KAO U AFRICI -
Donacije i njihova
raspodjela nanijele
su veliku {tetu BiH
zbog zloupotreba.
Na{a dr`ava je u
samom vrhu po kr-
iminalu i korupci-
ji. Ja odgovorno
tvrdim da je vi{e
od pola pokradeno
i zloupotrijebljeno!
Razvoj u afri~kim
zemljama je mini-
malan zbog koru-
pcije i upravo zbog
donacija. Za{to ne-
ko da se bavi poljo-
privredom kada
mu ljudi {alju ri`u
i bra{no besplatno?
Sli~an je problem i
kod nas, samo {to
je ovdje u pitanju
uvoz. Za{to proi-
zvoditi kada mo`e{
uvesti puno jeftini-
je!? Dr`ava i
gra|ani ne treba da
`ive od sadake. Tr-
ebaju svoju sudbi-
nu uzeti u svoje ru-
ke i ne ~ekati od
nekoga milost!
SMS
K
o
n
j
i
c
S
a
r
a
j
e
v
o
Z
v
o
r
n
i
k
Predvi|ene kazne
X2.000 do 10.000 KM
za trgovce - pravna lica
X400 do 1.200 KM
za trgovce - fizi~ka lica
Trgovci su dobili rok
od {est mjeseci za
ispunjenje uvjeta
teme
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 11
Gali}: ^eka se Tu`ila{tvo Grube{i}: Rezultati istrage
U sjeni spektakularne
akcije „Kastel“ pro{log mje-
seca, kada su pripadnici
Dr`avne agencije za istrage
i za{titu (SIPA) uz sagla-
snost Tu`ila{tva BiH li{ili
slobode policijskog komesa-
ra USK Ramu Brki}a i peto-
ricu visokih slu`benika
MUP-a USK, ostao je ra-
spisani i nedovr{eni konku-
rs u USK za 40 policijskih
slu`benika, 20 policajaca i 20
mla|ih inspektora.
Birane osobe
S obzirom na to da je
spomenuti konkurs, osim
ostalih inkriminacija u vezi
s hap{enjem policijskih
slu`benika MUP-a USK, bio
obuhva}en istragom zbog
indicija o namje{tanju ra-
dnih mjesta biranim osoba-
ma, njegov status je i dalje
nepoznat, a aktivnosti oko
realizacije su prekinute.
- Uprava policije MUP-
a USK obratila se Tu`ila{tvu
BiH i Policijskoj akademiji
u Sarajevu u vezi s daljnjim
procedurama upu}ivanja na
{kolovanje kandidata pri-
mljenih po raspisanom na-
tje~aju za pozicije policajca i
mla|eg inspektora.
Naime, budu}i da je na-
tje~aj obuhva}en istragom
u sklopu akcije „Kastel“, o
njegovom statusu znat }e se
vi{e nakon dobivenih infor-
macija od Tu`ila{tva BiH -
rekla nam je Snje`ana Gali},
potparol MUP-a USK.
Ve}ina sporna
Kako nam je saop}eno,
konkurs za 40 mjesta u MUP-
u USK bio je u zavr{noj fazi
i ostalo je samo da se izabra-
ni kandidati po{alju na Poli-
cijsku akademiju u Sarajevo.
Za sada je sve na ~ekanju do
stava Tu`ila{tva BiH.
- Mi }emo Upravi polici-
je i MUP-u USK dostaviti
~injenice do kojih smo do{li
u istrazi u vezi s nezakonito-
stima u proceduri spomenu-
tog javnog natje~aja za izbor
policijskih du`nosnika MUP-
a USK. O statusu toga javnog
natje~aja }e, dakako, odlu~iti
MUP USK i Uprava policije,
jer je u njihovoj nadle`nosti,
a ne Tu`ila{tvo BiH, koje
vodi krivi~ni postupak - ka`e
Boris Grube{i}, portparol
Tu`ila{tva BiH.
Pretpostavlja se da }e ko-
nkurs biti poni{ten, jer se u
istrazi Tu`ila{tva BiH do{lo
do frapantnih ~injenica o
namje{tanju za posao ve}ine
od 40 izabranih kandidata.
M. DEDI]
Zapo{ljavanje policajaca i inspektora
Namje{teni konkurs u
USK bit }e ponovljen?
Upravi policije i MUP-u USK dostavit }emo
~injenice iz istrage, ka`e Grube{i}
Prema rije~ima izvora
bliskog istrazi koji nije `elio
da mu otkrivamo ime, za sa-
mo tri osobe zaposlene na
ovom konkursu od uku-
pno njih 40 nije dokazano
da su primljene neregular-
no.
Oni koji su se zaposlili
za novac, i to 5.000 KM za
policajca i 10.000 KM za
mla|eg inspektora, mogli
su pla}ati i u ratama. Prvo
su davali najmanje po 2.000
KM, a ostalo naknadno.
Istra`itelji su ih snimali u
trenucima primopredaje
novca i svi su ovi slu~ajevi,
kojih ima mnogo, zadoku-
mentirani.
Posao u policiji za
5.000 do 10.000 KM?
Apelaciono vije}e Vrho-
vnog suda RS potvrdilo je pr-
esudu izre~enu Sa{i Lipovcu
kojom je osu|en na deset
godina zatvora zbog ratnog
zlo~ina po~injenog u avgustu
1993. godine nad Bo{njacima
iz sela Liskovac kod Gra-
di{ke, javio je Birn.
Pravomo}nom presu-
dom Lipovac je osu|en da
je u no}i izme|u 1. i 2.
avgusta 1993. godine, zaje-
dno s izvjesnim Savom Ve-
ljki}em, @eljkom Jovi}em i
@. S. te s jo{ dvije nepozna-
te osobe, u selu Liskovac su-
djelovao u ubistvu nekoliko
~lanova porodice Rizvano-
vi}. Iste no}i su ranjene
dvije `ene iz porodice Ri-
zvanovi}, dok su optu`eni
tada silovali dvadesetogo-
di{nju S. R.
Vrhovni sud Republike Srpske
Potvr|ena presuda Lipovcu
Ministarstvo unutra{njih
poslova RS u posljednje tri
godine oduzelo je 112 vo-
za~kih dozvola osobama za
koje je utvr|eno da zbog
psihi~kih poreme}aja nisu
sposobne da upravljaju mo-
tornim vozilima.
Vanredni pregled
Revizijom invalidskih
penzija ste~enih na osnovu
ljekarskih nalaza o psi-
hi~kim problemima utvr|e-
no je da veliki broj takvih pe-
nzionera ima uredne vo-
za~ke dozvole i bez problema
u~estvuju u saobra}aju.
Koordiniranu akciju ra-
svjetljavanja ovakvih slu~aje-
va vode MUP RS i dva enti-
tetska ministarstva - rada i
bora~ko-invalidske za{tite
te zdavlja i socijalne za{tite,
a prema njihovim podacima,
na podru~ju Banje Luke 494
voza~a upu}ena su na vanr-
edni ljekarski pregled.
Kod njih 218 poni{tene
su voza~ke dozvole i izdate
nove s kra}im rokom traja-
nja, a kod 33 osobe izdate su
nove dozvole samo za kate-
gorije za koje ispunjavaju
zdravstvene uvjete.
Prema evidenciji na-
dle`nih ministarstava, pre-
tpostavlja se da oko 5.000
osoba u ovom entitetu ima
dijagnozu du{evnog bole-
snika, a posjeduju voza~ku
dozvolu.
U martu ove godine, ka-
da je na osnovu naredbe
Vlade RS po~ela revizija bo-
ra~ko-invalidskih penzija,
utvr|eno je da postoje i
slu~ajevi u kojima osobe pr-
imaju penziju zbog ustano-
vljenog psihi~kog oboljenja
{izofrenije, a da istovremeno
posjeduju voza~ke dozvole iz
profesionalne kategorije.
Neophodna revizija
Utvr|eni su i slu~ajevi
voza~a sa znatno smanje-
nim koeficijentom intelige-
ncije ili onih koji redovno
piju tablete za smirenje ko-
je znatno usporavaju refle-
ksne reakcije.
- Najvi{e nepravilnosti
utvr|eno je kod voza~a B-ka-
tegorije, ali i kod voza~a pr-
ofesionalnih kategorija, gdje
ih je vi{e od polovine imalo
odre|ene psihi~ke proble-
me, zbog ~ega su im oduze-
te voza~ke dozvole ili izdate
nove u skladu s njihovim
zdravstvenim stanjem.
Ne mora zna~iti da svaka
psihi~ka smetnja potpuno
onemogu}ava upravljanje mo-
tornim vozilom, ali je cilj
obaviti reviziju i potpuno ur-
editi ovu oblast - obrazlo`ili
su u MUP-u RS. B. S.
MANJI ENTITET Osobe sa psihi~kim problemima za volanom
Bolesnicima oduzeto
112 voza~kih dozvola
Najvi{e nepravilnosti utvr|eno kod voza~a B-kategorije, ali i kod profesionalaca
Voze i oni sa znatno smanjenim koeficijentom inteligencije
Biskup banjalu~ki Fra-
njo Komarica uputio je pi-
smo na~elniku Centra ja-
vne bezbjednosti (CJB) u
Banjoj Luci Darku ]ulu-
mu u kojem ukazuje na
niz slu~ajeva uni{tavanja
imovine povratnika Hrva-
ta na podru~ju banjalu~ke
i prijedorske op}ine.
Povod za slanje pisma
bio je dopis koji je Koma-
rica primio od @upnog ur-
eda [imi}i kod Banje Lu-
ke, a u kojem je obavi-
je{ten o provalama u ku}e
povratnika i o kra|ama na
prostoru `upe sv. Petra i Pa-
vla u [imi}ima. U dopisu
se navodi i da je vlasnici
ku}e Ivanki \udari} tre}i
put provaljeno u ku}u, a
po~inioci nikada nisu bili
prona|eni.
U dopisu se navodi da
su provaljene i oplja~kane
i ku}e Zlatka Radmana,
Ive \udari}a, Drage Stje-
panovi}a, Mi{e Bla`evi}a,
Kate Grgi}, Ru`e Mi{kovi}
i Lele Pranji}.
Mre`a dostave pitke vo-
de u `upnu ku}u u
[imi}ima je uni{tena, o
~emu je obavije{tena Poli-
cijska stanica Ivanjska-Po-
tkozarje. O slu~aju uni{ta-
vanja imovine, uzurpira-
nja posjeda i sje~e {ume
obavje{tavao je biskupiju
ve}i broj porodica s prezi-
menom Kle~ina, Puji} i
Josipovi}. Ba{ kao i o
smje{taju 150 ovaca izvje-
snog Svetka Ga{i}a u njiho-
ve ku}e, u ~emu taj ~ovjek
„ima podr{ku u glavnom
zapovjedniku tamo{nje po-
licije, koji ima svoje ovce s
njime“, navodi su u pi-
smenom apelu biskupa Ko-
marice.
V. STEVANOVI]
Biskup Komarica pisao na~elniku CJB Banja Luka
U~estali napadi na imovinu Hrvata u RS
U dopisu se ukazuje na niz slu~ajeva uni{tavanja imovine na podru~ju
banjalu~ke i prijedorske op}ine
Na~elnik Centra javne
bezbjednosti (CJB) Banja
Luka Darko ]ulum izjavio
je ju~er za „Dnevni avaz“ da
je primio dopis od biskupa
Komarice i da banjalu~ka
policija preuzima sve akti-
vnosti da se ovi pojedi-
na~ni incidenti rasvijetle i
ne ponavljaju.
]ulum: Poduzete
policijske aktivnosti
Komarica: Tra`i za{titu
za povratnike
5.000
osoba s dijagno-
zom du{evnog
bolesnika ima
voza~ku dozvolu
494
voza~a na
podru~ju Banje
Luke upu}ena
su na vanredni
ljekarski pregled
218
voza~kih dozvola
je poni{teno i
izdate su nove s
kra}im rokom
trajanja
Podaci za RS

panorama
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 12
Deli} i Omanovi} nakon potpisivanja ugovora
Mladi u kafi}ima i kladionicama
- U @ep~u mi se ne svi|a
{to nema gradske sportske
dvorane i vrti}a bez naci-
onalnih obilje`ija koji }e
biti u funkciji svih
gra|ana. Ne svi|a mi se ni
odr`avanje ulica u zi-
mskom periodu. Iako se
na sav glas pri~alo o pro-
jektu Industrijske zone
Polja, ve} du`e vrijeme
sve stoji. Razo~aravaju}a
je i slaba briga o mladima,
koji su uglavnom u ka-
fi}ima i kladionicama.
Pozitivno je to {to se ula`e
i radi na infrastrukturi, kako u gradu, tako i na selu. Za
pohvalu je rekonstrukcija partizanske spomen-kosturni-
ce na lokalitetu Lazine. Nadle`ne treba kritikovati jer sko-
ro ni{ta ne rade na razvijanju turisti~kih potencijala - ka`e
Sanel Muji}, student prava. R. Ag.
[ta mi se (ne)svi|a u @ep~u
Sanel Muji}, student
Poslanik SBB BiH ispunjava obe}anje
Muamer Omanovi}
stipendira dva studenta
Za razliku od svojih strana~kih kolega koji su prihvatili oba-
vezu stipendiranja jednog, poslanik SBB BiH u Skup{tini
BPK Gora`de Muamer Omanovi} preuzeo je obavezu fina-
nsiranja dvoje studenata u 2011. godini.
- U politiku nisam u{ao iz materijalnih razloga i kompletan
svoj anga`man podredio sam afirmaciji mladih, {to po-
ku{avam i na ovaj na~in - kazao nam je Omanovi}.
Student druge godine Pravnog fakulteta Nedim Deli} i nje-
gov sugra|anin, koji nije `elio da mu otkrijemo identitet,
mjese~no }e dobijati po 150 KM, a jedini uvjet je da polo`e
sve ispite i u redovnom roku upi{u narednu studijsku go-
dinu.
- Aplicirao sam na konkursima za stipendiranje, ali nisam
mogao pro}i zato {to studiram u Gora`du. Zato mi je ova sti-
pendija veoma zna~ajna, jer i studiranje u svome gradu
iziskuje tro{kove - rekao je Deli}. Al. B.
Op}ina Posu{je raspisala konkurs
Prodaja 27 zemlji{nih parcela
Petar Poli}, na~elnik op}ine Posu{je, raspisao je javni konku-
rs za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom
vlasni{tvu na {est lokacija, odnosno ukupno 27 zemlji{nih pa-
rcela. Nakon pro{logodi{nje prodaje tek nekoliko od brojnih
ponu|enih lokacija u op}inskom vlasni{tvu, ovo je drugi po-
ku{aj punjenja praznog op}inskog bud`eta. Po~etne cijene kva-
drata kre}u se od 10 do 40 KM, ovisno od lokacije, a prijave
se primaju do 27. januara. An. K.
Sjednica Izvr{nog odbora Med`lisa IZ Doboj
Za predsjednika izglasan
Murvet Bajraktarevi}
Na prvoj konstituiraju}oj sjednici Izvr{nog odbora Med`li-
sa Islamske zajednice Doboj izabran je predsjednik IO MIZ
Doboj u mandatnom periodu 2011.-2014. godina. Pravo da
budu birani imalo je devet izabranih i verifikovanih ~lano-
va, a glavni imam i svi drugi zaposlenici Med`lisa koji su
izabrani u IO nisu mogli biti birani sukladno izbornim pr-
avilima.
Glasanju je pristupilo 13 ~lanova IO Med`lisa IZ Doboj. Na-
kon javnog komisijskog prebrojavanja glasa~kih listi}a na-
jve}i broj glasova dobio je Murvet Bajraktarevi} iz Dobo-
ja. Komisija za provo|enje izbora poslala je zapisnik Gla-
vnoj izbornoj komisiji i ~eka se verifikacija za mjesto pre-
dsjednika IO MIZ Doboj. Er. M.
Proslave skromnije nego do sada
Rijetke op{tine imale organizirani do~ek na otvorenom
Vi{e stotina Prijedor~ana,
onih koji novu godinu prosla-
vljaju prema julijanskom ka-
lendaru, preksino} se veseli-
lo na malom gradskom trgu
u Prijedoru uz ansamble
„Maskarada“ i „Amadeus be-
nd“, iz Banje Luke i Beogra-
da.
Za sve one koji su do{li na
trg organizator je obezbijedio
tople napitke, kuhano vino i
~aj i vatromet ta~no u pono}.
U crkvi Svete Trojice slu`en
je moleban, molitva za usp-
je{nu godinu.
Novu godinu najve}i br-
oj Semberaca do~ekao je u
svojim domovima, ali je bilo
i onih koji su slavili u resto-
ranima, hotelima i kafi}ima,
pi{e Srna. Na Gradskom trgu
u Bijeljini nije bilo organizo-
vanog do~eka jer je op{ti-
nska administrativna slu`ba
ranije donijela odluku da no-
vac za te namjene usmjeri kao
pomo} u saniranju {teta od
decembarskih poplava.
Mnogi bijeljinski ugosti-
teljski objekti, koji su organi-
zovali do~ek, imali su slobo-
dan ulaz. Pirotehni~ka sre-
dstva su u ovoj no}i manje
kori{tena nego ranijih godi-
na. Ni u Trebinju, kao ni u
ostalim isto~nohercego-
va~kim op{tinama, nije bio
organizovan do~ek na otvor-
enom, pa se slavilo u ugosti-
teljskim objektima.
Ni u Bratuncu nije bio or-
ganizovan do~ek pa je veliki
broj mladih oko pono}i iza{ao
na trg i slavio uz muziku iz
obli`njih kafi}a. Nekoliko
hiljada Vi{egra|ana do~eka-
lo je novu godinu na Trgu pa-
lih boraca. Zabavljali su ih lo-
kalni bendovi „Skajlab“, „Zle
bake“ i „Paranoid“ iz Rudog,
a slu`eni su ~aj i kuhano vi-
no. M. Z.
VI[EGRAD U „Tex-modi“ zaposleni {trajkuju od 14. decembra
Policija sprije~ila radnike da
ma{ine odnesu pred Op{tinu
Ne `ele ukidanje firme ve} da se po{tuje njihovo pravo na rad i zaradu
z Uputili zahtjev za smjenu rukovodstva
Oko 50 radnika fabrike te-
kstila „Tex-moda“ u Vi{egra-
du {trajkuje od 14. decembra
pro{le godine. Situacija se za-
komplikovala kada su {trajka~i
iznijeli dio ma{ina iz pogona
pred fabriku, kako bi skrenu-
li pa`nju na probleme, kako
ka`e predsjednica {trajka~kog
odbora Vesna Petrovi}, koji su
postali samo muka radnika.
- Kada smo povukli
ma{ine, direktor je zvao po-
liciju koja je intervenisala
dva puta i sprije~ila nas da ih
odnesemo pred Op{tinu
na~elniku pa neka ih on pr-
oda i isplati na{a dugovanja
- rekla je Vesna Petrovi}.
Vlasnik u Beogradu
Ona isti~e da su posljednji
zahtjevi {trajka~a isplata bar
dvije plate prije po~etka rada
i da radnici ne `ele da se fir-
ma ukine ve} da se po{tuje nji-
hovo pravo na rad i zaradu.
- Jutros smo poslali i za-
htjev za smjenu rukovodstva
jer ne mo`emo vjerovati lju-
dima koji ve} 28 dana nisu u
stanju da rije{e na{e proble-
me - kazala je Petrovi}eva.
Direktor „Tex-mode“
Slavko Vukovi} potvrdio je
da je razgovarao sa {trajk-
a~ima i dogovorio da se
uspostavi ponovni kontakat
sa vlasnikom firme Bo`ida-
rom Anti}em, koji se nalazi
u Beogradu, kako bi zaje-
dni~ki prona{li rje{enje kri-
ze i pokretanje proizvodnje.
[est zahtjeva
- Do kraja naredne se-
dmice trebalo bi da dobijemo
odgovor od vlasnika Anti}a
{ta }e kona~no biti sa „Tex-
modom“ u Vi{egradu - izja-
vio je direktor Vukovi}.
[trajka~i su prvobitno
poslovodstvu podnijeli {est
zahtjeva, tra`e}i isplatu ~etiri
zaostale plate, regresa za po-
sljednje dvije godine, izmir-
enje zaostalih obaveza prema
zdravstvenom osiguranju,
da se ispo{tuje isplata najni`e
plate u RS od 320 KM, pobo-
lj{anje uslova rada i uplata
duga sindikalne ~lanarine.
Posljednji zahtjevi od ko-
jih radnici ne mogu odusta-
ti su isplata dvije plate prije
po~etka rada. M. ANDRI]
Vi{e stotina Prijedor~ana na malom gradskom trgu (Foto: D. Stojni})
Direktor zvao policiju koja je intervenisala dva puta
Pomo} u prevazila`enju
te{ke situacije radnici su
potra`ili i kod na~elnika
op{tine Tomislava Popo-
vi}a, koji je obe}ao da }e ra-
zgovarati sa vlasnikom
„Nikolasa“ Bo`idarom Ant-
i}em.
- Pro{le godine Skup{ti-
na op{tine donijela je odlu-
ku o reprogramu duga
„Tex-mode“ radi pobolj{-
anja uslova u toj firmi. Spr-
eman sam ponovo organi-
zovati sastanak sa Anti}em
kako bismo prona{li rje-
{enje za o~uvanje 70 ra-
dnih mjesta. U~init}emo
sve da ne do|e do zatvara-
nje firme - kazao je Popovi}.
O~uvanje radnih mjesta
Do~ek Pravoslavne nove godine u RS
zeni~ko-dobojski kanton
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 13
Gradnja zgrade sa 39 stanova po~ela u ljeto 2009. (Foto: J. Had`i})
Radovi na zgradi za stanare zeni~kog Kanala
Useljenje mogu}e polovinom godine
Zgrada sa 39 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, ~ija
je gradnja po~ela jo{ u ljeto 2009. godine i u kojoj bi smje{taj
trebali na}i stanari poru{enih Kasina s po~etka proteklog
rata u avionskom bombardiranju naselja Kanal, trebala bi
biti useljiva sredinom ove godine.
Potrebnih 1.200.000 KM, koliko }e ko{tati izgradnja 30 sta-
nova povr{ine izme|u 42 i 45 kvadrata za stanare zgrade po-
ru{ene Kasine sa Kanala, osigurano je protokolom o zaje-
dni~kom finansiranju koji su potpisali Federalno i Kanto-
nalno ministarstvo za socijalnu politiku i Op}ina Zenica.
Preostalih devet stanova, koji }e biti ne{to ve}e kvadratu-
re i koje finansira preduze}e „@eljezara“ Zenica, koje je i
izvo|a~ radova i koje je bilo i vlasnik poru{ene Kasine V, na
~ijoj se lokaciji i gradi nova zgrada, bit }e ponu|eno na pr-
odaju po tr`i{nim cijenama. V. B.
U Poslovnoj zoni Zenica 1
Dobri dosada{nji rezultati
Od ukupne povr{ine od 330.000 kvadratnih metara, na kojoj
se prostire Industrijsko poslovna zona Zenica 1, trenutno je za-
uzeto vi{e od polovine prostora, ra~unaju}i i potrebnu infra-
strukturu, kao {to su saobra}ajnice, parkinzi i ostalo, javlja po-
rtal rtvze.ba.
- Unutar zone danas djeluje 21 firma, koja je kupila zemlji{te
i objekte, zapo{ljavaju}i oko 600 radnika, ali djeluje i Biznis inku-
bator sa 27 preduze}a i svojih ne{to vi{e od 100 zaposlenih. U
sklopu inkubatora je i Centar savremenih tehnologija, ~ije je
prostore Op}ina Zenica adaptirala, pripremila za namjenu i da-
la na upravljanje Zedi, Agenciji za lokalni ekonomski razvoj
zeni~ke op}ine. S obzirom na ovaj broj uposlenih, ali i prihod
kojeg je ova op}ina od 2004. godine ostvarila od prodaje, a ra-
di se o vi{e od 10 miliona maraka, dosada{nji rezultati Poslo-
vne zone Zenica 1 su izuzetni - isti~e Suvad Dizdarevi}, {ef odsje-
ka za ekonomske odnose u op}ini Zenica.
Pomenuta sredstva ula`u se za gradnju infrastrukture, potre-
bne u ovoj zoni.
Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica
Besplatne ulaznice
za „Guliver me|u lutkama“
„Dnevni avaz“ i Bosansko narodno
pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce
besplatnim ulaznicama za predstave.
Po dvije besplatne ulaznice za predsta-
vu „Guliver me|u lutkama“, koja igra u nedjelju, 16. janua-
ra u 11 sati, dobit }e pet na{ih ~italaca koji se prvi jave na br-
ojeve telefona: 032-24 26 04, 062-85 95 55 i 063-79 75 55.
Zajedni~ki projekt op}ina Maglaj i Doboj
Formiranje regionalne deponije
Lokalna akciona
grupa regije Do-
boj, koju su prije
dvije godine for-
mirale op}ine
Maglaj i Doboj,
prema ^e{koj vla-
dinoj razvojnoj
agenciji aplicirala
je projekat vrije-
dan 750.000 eu-
ra. Projekat, u ko-
jem bi ove dvije
op}ina u~estvova-
le sa po 45.000 KM, podrazumijeva formiranje regionalne
deponije koja bi bila locirana na podru~ju Doboja te ja~anje
kapaciteta maglajskog Komunalnog javnog dru{tva barem
s jednim kamionom sa presom. Deponiju bi, uz maglajsku
i dobojsku, koristile jo{ neke zainteresovane op}ine.
-Cilj projekta je i uklanjanje divljih deponija u maglajskoj
op}ini te sanacija ovih prostora, kao i ure|enje postoje}e de-
ponije. U planu je i ~i{}enje i ure|enje obala rijeka na po-
dru~ju Maglaja - rekao je Almin Pa{i}, lokalni koordinator
LAG Doboj, kancelarija Maglaj.
Krajem mjeseca o~ekuje se posjeta predstavnika ^e{ke ra-
zvojne agencije sa kojima bi trebali biti dogovoreni konkr-
etni detalji projekta. N. B.
Prije sedam mjeseci u
Donjim Bradi}ima, u nase-
ju Mujanovke, pokrenuto je
klizi{te koje ugro`ava pet
porodi~nih ku}a porodica
Top~i} i Muminovi}. Situa-
cija se na ovom podru~ju,
upozoravaju mje{tani, usl-
o`njava iz dana u dan.
Na vi{e lokacija klizi{te
ugro`ava i asfaltni put koji
vodi do Donjih Bradi}a i
prijeti da ovo naselje potpu-
no odsije~e od ostatka
op}ine. U prvo vrijeme, kli-
zi{te je ugro`avalo samo pr-
ilazni put prema naselju Mu-
janovke u du`ini do 20 me-
tara. Mje{tani ve} primje}uju
o{te}enja na svojim ku}ama.
Digao kredit
- Vu~e kompletan teren i
normalno je da smo zabrinu-
ti. Zadu`io sam se, digao
kredit da saniram ku}u i
{talu, a sada mogu ostati bez
svega - ka`e Asim Top~i}.
Prije osam godina pri-
mije}ena su prva o{te}enja
na asflatnom putu od Fojni-
ce prema Donjim Bradi}ima.
Put dug nekoliko kilometa-
ra o{te}en je na nekoliko
mjesta. Najte`e je stanje na
putu iznad naselja Mu{ino-
vi}i gdje je klizi{te suzilo put
na {irinu jedne saobra}ajne
trake.
- Sanacija od prije neko-
liko godina nije dala rezulta-
te. Nadle`nima u Op}ini
stalno ponavljam da ovaj pr-
oblem mo`e izazvati nesagle-
dive posljedice. Prema mo-
jim saznanjima, za sanaciju
ovog klizi{ta postoji kvalite-
tna projektna dokumentaci-
ja, ali su vjerovatno problem
velika finansijska sredstva.
Da li }e se sanirati sva kli-
zi{ta na putu ili pristupiti
izgradnji novog putnog pra-
vca, to treba odlu~iti struka
- isti~e Hamed Leti}, povje-
renik MZ Bradi}i.
Nedostaje novac
Dodaje da ima izvrsnu
saradnju sa drugim povjere-
nikom Matom Sovi}em.
Me|utim, to nije rje{enje.
- Krajnje vrijeme je da se
sami organizujemo i svoje
probleme rje{avamo tamo
gdje je to mogu}e. U pro{loj
godini sam zakazao ~etiri
sastanka mjesne zajednice i
samo na jednom sam imao
kvorum. Na osnovu toga
mo`e se zaklju~iti kakvi smo
mi ljudi na ovom podru~ju -
nagla{ava Leti}.
N. BRADARI]
MAGLAJ Klizi{te ugro`ava ku}e u Donjim Bradi}ima
Sa svakim novim danom
problem se uslo`njava
Zabrinute porodice Top~i} i Muminovi} zSanacija od prije nekoliko godina nije dala rezultate
U planu je i ja~anje kapaciteta
maglajskog Komunalnog dru{tva
Policijska stanica Te{anj
Otvaranje nove {alter-sale
Sve~ano pu{tanje u rad
nove {alter-sale za izdavanje
li~nih dokumenata u obje-
ktu Policijske stanice Te{anj
zakazano je za ponedjeljak,
17. januara, pi{e Fena.
Prema informaciji iz
MUP-a ZDK, sve~anom ot-
varanju prisustvovat }e Mi-
ralem Galija{evi}, premijer
ZDK, Fuad [i{i}, na~elnik
Te{nja i Aziz Brotlija, mini-
star unutra{njih poslova
ZDK. Ranije su {alter sale
sredstvima Vlade ZDK
obnovljene u nekoliko poli-
cijskih stanica na podru~ju
ovog kantona.
Nakon reakcije mje{tana Donjeg Kaknja
Uklonjeno blato sa kolovoza
Na osnovu reakcije mje{ta-
na Donjeg Kaknja da se na re-
gionalnoj cesti RC-445 Visoko-
Kakanj-Donji Kakanj, na di-
onici od Plavog mosta do iz-
gra|enog priklju~ka na magi-
stralnu cestu nalaze velike ko-
li~ine blata nanesenog na ko-
lovoz, intervenirala je Slu`ba
za poduzetni{tvo, dru{tvene
djelatnosti, eko-za{titu i inspe-
kcijske poslove Op}ine Kaka-
nj, javlja op}inski portal.
Na osnovu urgentnog za-
htjeva Slu`be, izvo|a~i radova
na izgradnji nove dionice au-
toceste i isporu~ioci materija-
la za gradnju anga`ovali su me-
hanizaciju te je kolovoz o~-
i{}en.
Mje{tani ne kriju zabrinutost
Te{ko o{te}en mjesni put Zemlji{te ozbiljno klizi
Leti}: Nesagledive posljedice Top~i}: Zadu`io sam se
Pripadnici Slu`be Civilne za{tite o sta-
nju su upoznali nadle`ne u op}ini Maglaj.
- Klizi{te se sada prote`e u du`ini od 50
do 70 metara i ide prema ku}ama. Mi{lje-
nja smo da bi ovdje najprije struka mora-
la re}i svoje mi{ljenje, pa su na terenu ve}
boravili stru~njaci Federalnog zavoda za ge-
ologiju i od njih, nakon svih istra`nih ra-
dnji, o~ekujemo odgovor na pitanje kako
sanirati ovo podru~je - izjavio je Anto Maglica, savjetnik
za Civilnu za{titu u Op}ini Maglaj.
Stru~njaci na terenu
Maglica:
O~ekujemo
odgovor
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 14
Akteri uhap{eni ubrzo poslije pucnjave
Nakon ranjavanja u Sarajevu
Adnan Hela} tereti se
za poku{aj ubistva
Osumnji~eni za ranjava-
nje Sedina Kara~i}a (21) ko-
je se desilo prekju~er usred
bijela dana u sarajevskoj uli-
ci Mula Mustafe Ba{eskije do
broja 52 Jahja Ho{i (20), Ad-
nan Hela} (21) i Almir Me-
mi} (21) predati su nakon sa-
slu{anja u policiji u nadle`no-
st kantonalnog tu`ioca.
Protiv Hela}a tu`ila{tvo
je pokrenulo istragu za kri-
vi~no djelo ubistvo u po-
ku{aju, a Ho{i i Memi} ter-
ete se kao suizvr{ioci spome-
nutog krivi~nog djela.
- U toku je ispitivanje
osumnji~enih. Tu`ila{tvo }e
nakon toga uputiti prijedlog
za odre|ivanje pritvora za
sve osumnji~ene - kazala nam
je Jasmina Omi~evi}, por-
tparol Tu`ila{tva Kantona
Sarajevo. Ad. A.
Petra Drlja~a (76) iz Prije-
dora poginula je prekju~er
oko 17.10 sati u mjestu Potko-
zarje kod Banje Luke. Drlja~a
se kretala magistralnim pu-
tem Banja Luka - Prijedor ka-
da ju je u mjestu Potkozarje
udarila „{koda fabia“ kojom je
upravljao Dragan Ja}imovi}.
@ena je na licu mjesta
smrtno stradala, a prema
ju~era{njim potvrdama iz
Centra javne bezbjednosti
Banja Luka, njihovi poli-
cajci obavili su uvi|aj na
mjestu nesre}e, a prisustvo-
vala je i de`urna tu`iteljica
Biljana Marilovi}. B. S
Potkozarje kod Banje Luke
Poginula pje{akinja Petra Drlja~a
Muamer Zahitovi}, jedan
od osumnji~enih iz grupe Zi-
jada Turkovi}a, ju~er je na sje-
dnici Suda BiH ponudio je-
mstvo koje, prema njegovoj
slobodnoj procjeni, iznosi oko
dva miliona maraka. Rije~ je o
novoj ku}i sagra|enoj u blizi-
ni Rimskog mosta na Ilid`i ko-
ju je, uz ku}u i zemlji{te u Hr-
asnici u vrijednosti od 369.712
KM, Zahitovi} ponudio kao je-
mstvo da ne}e pobje}i ukoliko
se na|e na slobodi.
Sudija Branko Peri} odgo-
dio je sjednicu do ponedjeljka,
kako bi Zahitovi}ev branilac,
advokat Ilijas Mid`i} iz Bi-
ha}a dostavio ZK izvatke, te na-
laz vje{taka finansijske struke o
ponu|enim nekretninama. Pla-
nirano je da se na sjednici sa-
slu{a i vje{tak.
Tu`ilac Dubravko ^ampara
istakao je da je Tu`ila{tvo u
na~elu saglasno s ponu|enim je-
mstvom, ali pod uvjetom da se
ova imovina stavi pod hipoteku.
On je istakao da je dio istrage
koja se vodi u odnosu na Zahi-
tovi}a pri kraju, te je uvjeren da
}e se Tu`ila{tvo pozitivno izja-
sniti o ponu|enom jemstvu.
Zahitovi} i njegov branilac
tako|er su pristali i na stro`ije
mjere zabrane kretanja ukoli-
ko osumnji~eni bude pu{ten iz
pritvora. Muamer Zahitovi}
sumnji~i se da je zajedno sa
Zijadom Turkovi}em iznu-
dom do{ao do ve}inskog pake-
ta dionica sarajevske fabrike
~arapa „Klju~“. B. C.
Sporna kupovina dionica
fabrike „Klju~“
Lastva kod Trebinja
Izgorjela ostava Milenka Rudi}a
U trebinjskom prigra-
dskom naselju Lastva izgo-
rjela je ostava vlasni{tvo
Milenka Rundi}a, a brzom
intervencijom vatrogasaca
sprije~eno je da se po`ar
pro{iri na gara`u i ku}u.
Po`ar je izbio preksino}
u 22.15 sati, a ostava, koja
je potpuno izgorjela, nala-
zila se u neposrednoj blizi-
ni ku}e i gara`e. Pripa-
dnici Centra javne bezbje-
dnosti Trebinje obavili su
uvi|aj. Uzroci po`ara za
sada nisu poznati.
Sud Bosne i Hercegovine
Muamer Zahitovi} ponudio
novogradnju kao jemstvo
AKCIJA „STRANAC“ Policija obavila pretrese u Br~kom, Tuzli i Bijeljini
Uhap{eno deset dilera droge
Od avgusta pro{le godine trgovali s vi{e od tri kilograma marihuane,
vi{e od 60 grama kokaina i oko pola kilograma heroina
U zajedni~koj policijskoj
akciji pod kodnim nazivom
„Stranac“ koju na podru~ju
sjeveroisto~ne Bosne provode
policijske agencije Distrikta
Br~ko, MUP-a Tuzlanskog
kantona i Centra javne be-
zbjednosti Bijeljina, uhap{eno
je vi{e osoba za koje se sumnja
da su umije{ane u nelegalnu
proizvodnju i stavljanje u pr-
omet opojnih droga, te za
navo|enje na prostituciju.
Od vi{e policijskih slu`be-
nika „Dnevnom avazu“ je
potvr|eno da je u Br~kom pr-
etreseno 11 lokacija te da su
uhap{eni: Dra`en Vasiljevi}
(25), Mitar Dugi} (20), Ale-
ksandar Nikoli} (20) Radoslav
@ivanovi} (45), Marko Stevi}
(20), Snje`ana Mrkonji} (28)
iz Br~kog, te Marko Guberi-
ni} (29) iz Obrenovca, s bor-
avi{tem u Br~kom.
- Imamo indicije da je u
vr{enje krivi~nih djela pro-
izvodnje i stavljanja u pro-
met droga, kao i navo|enje
na prostituciju, umije{ano
ukupno 10 osoba, koje }e bi-
ti privedene i kriminali-
sti~ko-tehni~ki obra|ene -
kazao je portparol policije u
Distriktu Halid Emki}.
Na podru~ju Tuzlanskog
kantona, prema na{im info-
rmacijama, uhap{eni su Os-
man Batini} (27), Admir
^elikovi} (28) i Vedran An-
dri}, svi iz Tuzle.
Iz policije je re~eno da po-
sjeduju informacije da je 10
osumnji~enih osoba od avgu-
sta pro{le godine do danas tr-
govalo sa vi{e od tri kilogra-
ma marihuane, vi{e od 60 gr-
ama kokaina i oko pola kilo-
grama heroina. E. Ra.
Na podru~ju Br~kog pretreseno 11 lokacija (Foto: E. Ra`anica)
Prema informaciji Poli-
cijske uprave splitsko-da-
lmatinske, u srijedu oko
15.30 sati grani~ni policajci
su sprije~ili poku{aj pre-
bacivanja 7,2 kilograma ma-
rihuane u Republiku Hrva-
tsku na grani~nom prijela-
zu Kamensko.
Prilikom rutinske kontr-
ole „golfa“ splitskih regista-
rskih oznaka i osoba u nje-
mu slu`beni pas, njema~ki
ov~ar Rex, nanju{io je mar-
ihuanu. Policija je zadr`ala
osumnji~ene koji su porije-
klom iz BiH. Uhap{eni su S.
L. (40) iz Livna, nastanjen u
Trogiru, i S. P. (24), nastanjen
u Kninu.
Po nalogu istra`nog sudi-
je iz Splita vozilo je pretre-
seno kojom prilikom je ispod
oplate zadnjih blatobrana
prona|eno u 11 paketa 7,2
kg marihuane. [verceri dro-
ge su privedeni istra`nom
sudiji u Split na saslu{anje.
Hrvatskoj policiji jo{ ni-
je poznato kojem tr`i{tu ili
eventualnom kupcu je droga
vrijedna oko 87.500 KM bi-
la namijenjena, pa se u tom
smislu provode daljnje is-
tra`ne radnje. A. K. Pali s drogom vrijednom oko 87.500 KM
Sprije~en {verc 7,5 kilograma marihuane iz BiH u Hrvatsku
Slu`beni pas nanju{io drogu skrivenu u „golfu“
Stanovnike sarajevske
ulice Patke ju~er ujutro
oko 3.25 sati probudila je
strahovita eksplozija bo-
mbe „ka{ikare“ koju je ne-
poznati po~inilac bacio u
blizini ku}e na broju 9.
Na svu sre}u, u eksplo-
ziji nije bilo povrije|enih
osoba. Materijalna {teta
pri~injena je na dva autmo-
bila, „fiat stilo“ i „jaguar“,
vlasni{tvo P. A. iz Sarajeva.
O svemu je obavije{ten ka-
ntonalni tu`ilac. Uvi|aj su
obavili sarajevski policajci,
koji tragaju za bomba{em.
Ad. A.
Dva vozila o{te}ena
u eksploziji bombe
MUP Kantona Sarajevo
Mjesto eksplozije: Nije bilo povrije|enih (Foto:F. Fo~o)
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 15
U Hrasnom, na trolejbu-
skoj stanici preko puta
„Bosmala“, ju~er oko 12.45
sati na asfalt se sru{io stariji
~ovjek dok je ~ekao trolejbus.
- Ne znam {ta mu je bi-
lo, samo je odjednom pao.
Usljed pada povrijedio je i
glavu. Odmah smo pozva-
li Hitnu pomo} - kazao
nam je jedan od prolaznika
koji se zatekao na mjestu
doga|aja.
Mu{karac je bio u ne-
svjesnom stanju. Jedan od
prolaznika poku{ao mu je
pru`iti pomo}. Nakon pe-
tnaestak minuta stigla je i
ekipa Hitne pomo}i koja je
nesretnog mu{karca po-
ku{ala reanimirati.
- Na{a ekipa je zatekla
na stajali{tu starijeg mu{ka-
rca bez vitalnih znakova.
Pristupili su reanimaciji,
koja je trajala 50 minuta.
Na`alost, nisu u tome
uspjeli. To je bila iznenadna
prirodna smrt. Nakon ko-
nsultacija s policijom i de-
urnim tu`iocem smrt je
progla{ena u 13.40 sati. Ra-
dilo se o 71-godi{njem M. I.
- kazao nam je Sakib Tukar,
de`urni ljekar, {ef smjene u
Zavodu za hitnu medici-
nsku pomo} Kantona Sar-
ajevo. F. S. - Ad. A.
Naselje Hrasno u Sarajevu
Na trolejbuskom stajali{tu
umro 71-godi{njak
Reanimacija trajala 50 minuta (Foto: F. Sinanovi})
Antonio ]orluka iz Gruda
u ~etvrtak se predao pripadni-
cima Federalne uprave polici-
je, nakon ~ega je saslu{an u
Tu`ila{tvu BiH zbog sumnji
da je pripadnik organizirane
kriminalne grupe koja se ba-
vila kra|om automobila, a
~iji su pripadnici uhap{eni u
policijskoj akciji „Kamen“.
Sud BiH uva`io je prije-
dlog Tu`ila{tva i ]orluki
odredio jednomjese~ni pri-
tvor zbog opasnosti od utje-
caja na svjedoke, te ponavlja-
nja krivi~nog djela. Antonio
]orluka vlasnik je autoo-
tpada u Grudama. B. C.
Istraga protiv automafije
Predao se Antonio ]orluka
U prostorijama Policijske
stanice Jajce ju~er je odr`an
sastanak na kojem je razgova-
rano o aktivnostima veza-
nim za pronalazak tijela Mi-
rele Lizalo (21), koja je 7. ja-
nuara sko~ila s vodopada.
Sastanku su prisustvova-
li i predstavnici Civilne za{ti-
te, Vatrogasnog dru{tva Jajce,
Rafting kluba „Jajce“ te Je-
dinice za podr{ku ZDK.
Na sastanku je utvr|eno
da su stvoreni minimalni
uvjeti za ronjenje u Vrbasu,
pa je dogovoreno da }e potr-
aga biti nastavljena danas.
Ronioci }e nastojati pre-
tra`iti dio Vrbasa nizvodno
od vodopada Plive. U akci-
ju tra`enja bit }e uklju~eni
ronioci Rafting kluba ’’Jajce’’,
dok }e se ronioci FMUP-a i
Jedinice za podr{ku ZDK u
akciju uklju~iti u ponedje-
ljak. Akciju vodi Sadik
Glamo~i}, inspektor u PU
Jajce. S. B.
Policijska stanica Jajce
Ronioci danas nastavljaju
potragu za djevojkom
Sa sastanka u PU Jajce (Foto: S. Behari})
Op}inski sud Sarajevo
donio je rje{enje kojim se
odre|uje jednomjese~ni pr-
itvor Danisu Pand`i}u (31),
osumnji~enom za nabavku i
preprodaju droge i nelegalno
posjedovanje pi{tolja i muni-
cije.
Pand`i}a su 11. januara
uhapsili pripadnici Odjela za
borbu protiv zloupotrebe na-
rkotika MUP-a Kantona Sa-
rajevo. Nakon pretresa izna-
jmljenog stana koji je Pan-
d`i} koristio u ulici D`ema-
la Bijedi}a na broju 23 i nje-
govog automobila, policajci
su prona{li pet i po kilogra-
ma „skanka“ i 120 grama
„spida“, kao i pi{tolj „glock“,
kalibra devet milimetara, s
okvirom i 17 metaka.
Daljnjim pretresom pro-
na|eno je i 119 metaka razli-
~itog kalibra, dvije digitalne va-
ge i pribor za prepakiranje dr-
oge, te novac koji potje~e od pr-
eprodaje narkotika. Ad. A.
Op}inski sud Sarajevo
Oplja~kano imanje kod Lakta{a
Zaplijenjeno 5,5 kilograma „skanka“ i pi{tolj
Odre|en pritvor Danisu Pand`i}u
Dvojica razbojnika oplja-
~kala su porodi~no imanje
Milorada Janjetovi}a, vlasni-
ka kompanije „Tamaris“ iz
Banje Luke, te dnevnog lista
„Fokus“ i banjalu~ke Bel te-
levizije, koje se nalazi u mje-
stu Mr~ajevci kod Lakta{a.
Iako iz banjalu~ke polici-
je ju~er nisu `eljeli da potvr-
de {ta je ta~no ukradeno i ko-
lika je materijalna {teta, ne-
zvani~no saznajemo da je iz
Janjetovi}eve porodi~ne ku}e
ukraden sef i slu`beni auto-
mobil preduze}a.
Kako nezvani~no sazna-
jemo, dvojica razbojnika pr-
esko~ila su ogradu imanja u
no}i s ~etvrtka na petak, sa-
vladali ~uvara koji je osigu-
ravao ku}u, a nakon {to su
uzeli plijen udaljili su se u
pravcu Bosanske Gradi{ke.
Iz izvora bliskih istrazi
saznajemo da je ~uvara ju~er
ujutro oko 9 sati prona{la
~ista~ica zaklju~anog u hla-
dnja~i. ^uvaru su bile veza-
ne ruke i noge.
Na porodi~nom imanju
Janjetovi}a u toku razbo-
jni{tva nije bilo nikoga, a vla-
snik je, kako saznajemo, tr-
enutno na putu u inoze-
mstvu. B. SPASENI]
Razbojnici vezali ~uvara i
zatvorili ga u hladnja~u
Ukrali sef i odvezli slu`beni automobil Milorada Janjetovi}a
Vlasnik na putu u inozemstvu
(Foto: B. Spaseni})
U centru Br~kog ju~er je
oko osam sati u Sinana-
gi}evoj ulici na asfaltu pro-
na|ena ru~na bomba koju su
nepoznate osobe bacile, a ko-
ja nije eksplodirala. Na lice
mjesta iza{li su policajci i de-
mineri koji su `utim trakama
osigurali mjesto na kojem je
na|ena bomba.
- O~ito je da je ba~ena jer
je ka{ika bombe prona|ena
nekoliko metara od samog ti-
jela bombe. Ovo se mo`e
povezati s divljanjem koje je
nastalo nakon zavr{etka pr-
oslave pravoslavne Nove go-
dine - kazao nam je jedan od
stanovnika Sinanagi}eve uli-
ce.
Demineri su u Sinana-
gi}evoj ulici izvr{ili pripre-
me za uni{tavanje mine, a sa
sobom su donijeli desetak
vre}a napunjenih pijeskom.
Najprije su evakuirali stano-
vni{tvo s ulice, a potom su
gra|ane magafonom obavije-
stili da ne izlaze iz ku}a.
Pored jedne od ku}a na
zelenoj povr{ini iskopali su ru-
pu u koju su stavili bombu ko-
ju su pokrili vre}ama s pije-
skom. Nakon {to su se i sami
povukli na sigurnu lokaciju,
demineri su zvu~nim signali-
ma upozorili gra|ane da slije-
di aktiviranje i eksplozija.
Zahvaljuju}i svim podu-
zetim aktivnostima uni{tava-
nje bombe je proteklo sigu-
rno po gra|ane, a za{ti}ena je
i njihova imovina. Policija tr-
aga za osobom koja je bacila
bombu. E. Ra.
Bunker u kojem je uni{tena
bomba
NA LICU MJESTA Otklonjena opasnost u centru Br~kog
Demineri uni{tili ru~nu bombu
Nepoznate osobe bacile bombu koja se nije aktivirala z Evakuirano
stanovni{tvo iz Sinanagi}eve ulice
Iz bombe izvu~ena ka{ika Demineri obavili detaljne pripreme prije eksplozije (Foto: Otisak)
biznis
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 16
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,442150 1,445764 1,449378
Kanada 124 CAD 1 1,466873 1,470549 1,474225
Hrvatska 191 HRK 100 26,369405 26,435494 26,501583
Èeška R 203 CZK 1 0,080009 0,080210 0,080411
Danska 208 DKK 1 0,261879 0,262535 0,263191
Maðarska 348 HUF 100 0,705329 0,707097 0,708865
Japan 392 JPY 100 1,762208 1,766625 1,771042
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,248527 0,249150 0,249773
Švedska 752 SEK 1 0,217338 0,217883 0,218428
Švicarska 756 CHF 1 1,510600 1,514386 1,518172
Turska 949 TRY 1 0,941119 0,943478 0,945837
V.Britanija 826 GBP 1 2,316481 2,322287 2,328093
USA 840 USD 1 1,461488 1,465151 1,468814
Rusija 643 RUB 1 0,048634 0,048756 0,048878
Srbija 941 RSD 100 1,856869 1,861523 1,866177
Kursna lista Centralne banke BiH
Berzanski barometar za 14. 1. 2011. godine
Euro/dolar 1,3348
-0,12%

Nafta 98,45
+0.,0%

Zlato 1.364,70
-1,61%
Aktiva invest fond iz Ba-
nje Luke podnijet }e u pone-
djeljak Okru`nom sudu u
ovom gradu tu`bu protiv Ko-
misije za hartije od vrijedno-
sti Republike Srpske
(KHOV), kao i krivi~ne pri-
jave protiv predsjednika Mi-
odraga Jandri}a i ~lanova Ko-
misije nakon odluke da ovom
i VB fondu zabrane raspolaga-
nje imovinom zbog sumnje
na malverzacije prilikom tra-
nsakcija.
Amnestija ~lanova
U rje{enju Komisije nave-
deno je da je zabrana privre-
mena i da }e trajati do
okon~anja vanredne kontro-
le, kao i da je utvr|eno da su
akcije spomenuta dva fonda
podizane u vi{e navrata, tra-
nsakcijama 14., 15. i 16. dece-
mbra 2010. godine, koje su
obavljene s Western Balkan
Investment fondom iz Po-
dgorice.
- Odluka KHOV-a je be-
smislena i ni~im dokazana, a
{to je najgore, i nezakonita.
Jo{ odranije postoje tenzije
izme|u na{eg dru{tva i Komi-
sije, jer smo jedan od rijetkih
u~esnika na tr`i{tu koji je ja-
vno iza{ao i ukazao na njiho-
ve propuste i neustavnosti
zbog ~ega smo i stavljeni na li-
stu nepodobnih - kazao je di-
rektor Aktiva investa Sr|an
Pra{talo.
On obja{njava da veliki pr-
oblem, protiv kojeg se ve}
godinama bore, predstavlja i
Zakon o tr`i{tu hartija od vr-
ijednosti, jer potpuno amne-
stira ~lanove Komisije od bi-
lo kakve odgovornosti.
Izra`ena sumnja
Pra{talo isti~e i da je spo-
menuta odluka Komisije ne-
zakonita, jer se poziva na ~lan
koji ka`e da se privremeno
mo`e zabraniti obavljanje po-
slova samo ako se utvrdi
kr{enje zakona, dok je u ovom
slu~aju samo izra`ena sumnja.
- Iscrpit }emo sva pravna
sredstva da sa~uvamo imovi-
nu - rekao je Pra{talo te je do-
dao da je vrijednost oba fona
od 2008. godine, kada su
osnovani, porasla za oko 100
posto.
Vrijednost Aktiva inve-
sta trenutno iznosi 15,7 mili-
ona KM, a VB fonda 13,4 mi-
liona KM.
B. SPASENI]
Western Balkan Inve-
stment fondom upravlja We-
stern Balkan Capital iz Po-
dgorice, ~iji je jedan od osni-
va~a Vladimir Gli{ovi}, ko-
ji posjeduje 2,37 posto udje-
la u tom dru{tvu.
- Ova osoba je i akcionar
dru{tva Aktiva invest s pet
posto akcija i s pravom gla-
sa te i ~lan uprave tog
dru{tva. S obzirom na to, po-
stoje osnovane sumnje da su
ove transakcije dogovorene,
odnosno da su osobe koje su
davale naloge za kupovinu i
prodaju znale da }e biti dat
nalog za kupovinu i proda-
ju tih akcija od drugog lica
po cijeni i broju koji je isti ili
pribli`no isti - navedeno je u
rje{enju Komisije.
KHOV: Dogovorene transakcije
Autoindustrija
Ford zamrznuo
pla}e radnika
Ameri~ki Ford, najprofi-
tabilniji proizvo|a~ auto-
mobila na svijetu, obavijestio
je stalno zaposlene da ove go-
dine ne}e dobiti povi{ice
pla}a nagla{avaju}i da su
njihove nadoknade „srazm-
jerne“ primanjima drugih
velikih ameri~kih kompa-
nija, saop}eno je iz ove ko-
mpanije, prenio je Tanjug.
Dr`ave eurozone ostvar-
ile su u novembru 2010. go-
dine vanjskotrgovinski defi-
cit u iznosu od 0,4 milijarde
eura, dok je deficit u cijeloj
Evropskoj uniji iznosio 14,7
milijardi eura, saop}io je
ju~er evropski statisti~ki bi-
ro Eurostat, prenio je Ta-
njug.
Uvoz je u novembru
2010. godine, u pore|enju s
prethodnim mjesecom, po-
ve}an za 4,4 posto, dok je
izvoz pove}an za samo 0,2
posto.
Cijela EU imala je u no-
vembru deficit od 14,7 mili-
jardi eura, dok je u istom
mjesecu prethodne godine
deficit bio upola manji i
iznosio je 7,3 milijarde eura.
U oktobru 2010. vanjskotr-
govinski bilans EU bio je u
deficitu od 7,9 milijardi eu-
ra, dok je u istom mjesecu
prethodne godine iznosio
6,4 milijarde eura.
Godi{nja inflacija u eur-
ozoni iznosila je u decembru
pro{le godine 2,2 posto, a u
cijeloj Evropskoj uniji 2,6
posto, saop}io je ju~er evro-
pski statisti~ki biro Euro-
stat. Inflacija u eurozoni bi-
la je u novembru 1,9 posto, a
u cijeloj EU 2,3 posto.
Najni`a inflacija na go-
di{njem nivou zabilje`ena je
u Slova~koj (1,3 posto), Ho-
landiji (1,8 posto) i Nje-
ma~koj (1,9 posto), dok je
najvi{a zabilje`ena u Ru-
muniji (7,9 posto), Estoniji
(5,4 posto) i Gr~koj (5,2 po-
sto).
Vanjska trgovina u novembru 2010. godine
Deficit u EU 14,7 milijardi eura
Godi{nja inflacija u eurozoni 2,2 posto
Ford: Obavijestio radnike
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je kroz 286 transakcija
ostvaren promet od 1.065.612
KM.
Na slu`benom berza-
nskom tr`i{tu lista B najve}i
promet ostvaren je akcijama
RiTE Gacko. Trgovalo se za
6.169 KM po prosje~noj cije-
ni od 0,199 KM po akciji.
Kod zatvorenih investici-
onih fondova najve}i promet
ostvaren je akcijama ZIF
Kristal invest fonda a. d.
Banja Luka, u iznosu od
108.668 KM po prosje~noj
cijeni od 6,50 KM, koje su,
ujedno, zabilje`ile i najve}i
rast (6,37 posto).
Na slobodnom berza-
nskom tr`i{tu najve}i promet
ostvaren je akcijama ^ajavec
companyja a. d. [ipovo, od
804.609,50 KM po prosje~noj
cijeni od 0,50 KM.
Akcije preduze}a Indu-
strijske planta`e a. d. Banja
Luka ostvarile su pad od 27
posto. Njima se trgovalo za
99.673 KM po cijeni od 0,365
KM po akciji.
BIRS +0,26 955,33
FIRS +3,02 1.578,88

Vrijednost indeksa

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 1. 2011.
Na Sarajevskoj berzi
(SASE) ju~er je u sklopu 51
transakcije ostvaren pro-
met od 144.651 KM. Na-
jve}i porast vrijednosti za-
bilje`ile su dionice [ipad
komerca Sarajevo (18,37
posto) i dostigle su cijenu
od 2,90 KM, dok su najve}i
pad registrirale obveznice
FBiH stare devizne {tednje
serije E (4,92 posto).
Na kotaciji kompanija
najve}i promet ostvaren je
dionicama Sarajevo osigu-
ranja, u iznosu od 9.779
KM po kursu od 6,29
KM. Na kotaciji fondova
najvi{e je trgovano dioni-
cama ZIF BIG Investici-
one grupe Sarajevo, u
iznosu od 38.255 KM po
kursu od 3,95 KM.
Na primarnom slobo-
dnom tr`i{tu najve}i pro-
met ostvaren je dionicama
IK banke Zenica, u izno-
su od 20.813 KM po kur-
su od 73,55 KM, a na se-
kundarnom slobodnom
tr`i{tu dionicama BOR
banke Sarajevo, u iznosu
od 14.800 KM, po kursu
od 100 KM.
Vrijednost indeksa

BIFX +1,18% 1.579,06
SASX-10+2,80% 1.009,83
SASX-30+1,85% 954,19

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 6,29 6,59 1.555 9.779,37 4
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3,95 5,18 9.673 38.255,22 13
FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 85,10 -4,92 21.013 17.882,06 1
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 2,90 18,37 300 870,00 1
BOR BANKA DD SARAJEVO 100,00 11,11 148 14.800,00 1
KOTACIJA KOMPANIJA
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 14. 1. 2011.
Koli~ina
PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE
Trgovano za 144.651 KM
Dionice [ipad komerca
porasle za 18,37 posto
Bukure{t: Najvi{a inflacija od 7,9 posto
SPOROVI Nakon zabrane raspolaganja imovinom dva fonda
Aktiva invest tu`i Komisiju
za hartije od vrijednosti RS
Odluka KHOV-a je besmislena i ni~im dokazana, a {to je najgore, i nezakonita,
tvrdi direktor Aktiva investa Sr|an Pra{talo
Promet od 1.065.612 KM
Veliki pad akcija
Industrijske planta`e
Pra{talo: Stavljeni na listu nepodobnih (Foto: M. Lugi})
globus
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 17
Ubijeni policajka
i njena obitelj
PE[AVAR - Jedna poli-
cajka, troje njene djece i
dvije sestre njenog supr-
uga ubijeni su ju~er kada
je desetak islamisti~kih
pobunjenika napalo nji-
hovu ku}u na sjeveroza-
padu Pakistana. Druga
dvojica sinova i jedna
k}erka povrije|eni su u
napadu.
Poslanici
za referendum
ASTANA - Poslanici ka-
zahstanskog parlamenta
jednoglasno su glasali za
referendum za pro-
du`enje mandata pre-
dsjednika Nursultana
Nazarbajeva na tre}u de-
ceniju, ~ime }e on izbje}i
izlazak na izbore 2012.
godine. SAD su refere-
ndum nazvale „korakom
unazad za demokratiju“.
Blokirana Rajna
HAMBURG - Tanker s
oko 2.400 tona opasne
sumporne kiseline, koji
se prekju~er prevrnuo i
blokirao rijeku Rajnu u
centralnoj Njema~koj, i
dalje onemogu}ava ri-
je~ni saobra}aj. Potraga
za dva nestala ~lana po-
sade jo{ traje.
Oslobo|en
kapetan
SEUL,TOKIO - Japa-
nska pomorska stra`a
ju~er je saop}ila da je
oslobodila kapetana riba-
rskog broda iz Ju`ne Ko-
reje koji je uhap{en pre-
kju~er po{to je odbio za-
ustaviti svoj brod
uhva}en u teritorijalnim
vodama Japana koje ta
zemlja smatra svojom
ekskluzivnom ekono-
mskom zonom. Istraga je
pokazala da brod nije bio
u ilegalnom ribolovu.
Ukratko
Zaustavljen saobra}aj
Napad u Pakistanu
Spor dviju zemalja
Turski hirurg negira optu`be
Sonmez operirao na Kosovu, ali legalno
Turski hirurg Jusuf So-
nmez, optu`en da je bio ~lan
me|unarodne mre`e trgovaca
ljudskim organima na Koso-
vu, rekao je da je istina da je
2008. godine nakratko boravio
na Kosovu i radio u privatnoj
klinici „Medikus“ kraj Pri{ti-
ne, ali da je tamo bio samo kao
hirurg i da nije u~estvovao u
trgovini organima.
Sonmez je naglasio da
nikada nije upoznao Ha{ima
Ta~ija niti sara|ivao s njim,
ali je istakao da poznaje lju-
de ~ija se imena nalaze na
optu`nici, me|u kojima je
Ljutvi Dervi{i, koji je bio
gazda „Medikusa“ i koji ga
je 2008. godine nagovorio da
do|e iz Istanbula na Koso-
vo kako bi obavljao operaci-
je.
On je za ‘’Ve~ernje novo-
sti’’ rekao da ne zna je li ta-
mo prije ili poslije njegovog
boravka zaista bilo trgovine
organima koji su kasnije pr-
odavani na crnom tr`i{tu po
cijeni od 100.000 eura.
Slu~aj izlijevanja mulja
Evropska komisija sa-
op}ila je da ispituje mogu}u
odgovornost Ma|arske za
izlijevanje otrovnog mulja
u mjestu Ajka u oktobru
pro{le godine, ~ime je bila
izazvana ekolo{ka katastro-
fa. Komisija je ocijenila da je
odluka da se u Ajki izgradi
fabrika aluminija bila po-
gre{na, prenijele su agencije.
Komisija nije isklju~ila
mogu}nost pokretanja po-
stupka protiv Ma|arske pr-
ed Evropskim sudom pra-
vde.
Odluka da se u
Ajki izgradi fabrika
aluminija bila pogre{na
Sonmez: Bio samo hirurg
ITALIJA Dan nakon {to mu je Ustavni sud ukinuo imunitet
Istraga protiv Berluskonija
zbog odnosa s maloljetnicom
Italijanski premijer je, navodno, bio klijent maloljetnoj prostituki Rubi, koja je bila ~esta go{}a
na njegovim privatnim zabavama u rezidenciji
Tek {to mu je Ustavni sud
djelimi~no ukinuo imunitet,
italijanski premijer Silvio Be-
rluskoni (Berlusconi) suo~en
je s novom istragom u vezi s ti-
nejd`erkom koja je prisustvo-
vala zabavama u njegovoj pr-
ivatnoj rezidenciji, navode
mediji.
Zvao policiju
Italijansko pravosu|e otvo-
rilo je istragu o Berluskoniju i
aferi pod nazivom „Ruby-
gate“, u kojoj je {ef italijanske
vlade osumnji~en za zloupotr-
ebu polo`aja i odnos s malolje-
tnicom.
Istra`ni organi, naime, ra-
zmatraju je li Berluskoni nepr-
imjereno intervenirao kako
bi Rubi (Ruby), mlada Maro-
kanka, bila pu{tena iz polici-
jske stanice u kojoj se nalazi-
la pod optu`bom za kra|u, ja-
vlja Reuters.
On je, tako|er, htio „sakri-
ti ~injenicu da je bio klijent
maloljetne prostitutke tokom
brojnih vikenda u Arcoreu“,
rezidenciji na sjeveru Italije, i
„osigurati neka`njavanje za
ovaj delikt te izbje}i da se sa-
zna za pojedinosti proslava
organiziranih u njegovoj rezi-
denciji“, pi{e „Corriere“ ne
navode}i izvore.
Ote`avaju}e okolnosti su
{to je Berluskoni, kako navo-
de o~evici, direktno nazvao po-
licijsku stanicu u Milanu radi
osloba|anja Rubi. Skandal
pod nazivom „Rubygate“ da-
nima je bio na naslovnicama
italijanskih novina.
Oboje negiraju
Berluskoni i Rubi, koja je
napunila 18 godina 2. nove-
mbra, tvrde da nisu imali se-
ksualne odnose.
Berluskonijev kabinet je
odbio komentirati ovu istragu.
Italijanski Ustavni sud pr-
ekju~er je djelimi~no ukinuo
zakon koji je premijeru Silvi-
ju Berluskoniju davao imuni-
tet od sudskog gonjenja zbog
korupcije i pronevjere poreza.
Prema saop}enju Ustavnog
suda, zakon o imunitetu oso-
ba na javnim funkcijama, mi-
nistara u vladi i Berluskonija,
u nekim klju~nim ta~kama
nije u skladu s Ustavom. Usta-
vni sud je zato ukinuo zakon
o „legitimnoj sprije~enosti“
osoba i presudio da sudije u
pojedina~nim procesima treba-
ju odlu~iti, na nivou „od
slu~aja do slu~aja“, trebaju li se
ministri i drugi ~lanovi vlade
pojaviti pred sudom.
Berluskoni:
Bez komentara
na istragu
Rubi: Negirala
odnose s
premijerom
Zakon o „legitimnoj spr-
ije~enosti“ osoba na javnim fu-
nkcijama da se pojave na su-
du, koji je donijet u martu
2010. i bio na snazi do okto-
bra, zaustavio je tri su|enja
Berluskoniju u Milanu, je-
dno po optu`bi za podmi}iva-
nje svedoka i dva po optu`bi
za izbjegavanje poreza i prone-
vjeru u vezi s Berluskonijevom
medijskom imperijom.
Zaustavljena tri su|enja
EK ispituje
odgovornost
Ma|arske
EK ispituje
odgovornost
Ma|arske
18 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu èlana 13.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Struène slu`be Zavoda zdrav-
stvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH, i èlana 4. Pravilnika o radu, direktor Za-
voda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH, raspisuje
O G L A S
za prijem u radni odnos na neodreðeno vrijeme
1. Samostalni struèni saradnik za farmaciju (lijekove) 1 izvršilac
2. Razvojni in`enjer informacionih sistema 1 izvršilac
Pored opštih uslova utvrðenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeæe
posebne uslove:
Za poslove pod taèkom 1.
VII stepen struène spreme magistar farmacije, specijalizacija iz odgovarajuæe oblasti far-
macije, poznavanje jednog svjetskog jezika i rada na raèunaru i 3 godine radnog iskustva.
Za poslove pod taèkom 2.
VII stepen struène spreme diplomirani in`injer tehnièkih nauka, diplomirani matem-
atièar, diplomirani ekonomista, sa 1 godina radnog iskustva u programiranju softverskih
aplikacija, znanje SQL-a i nekog od objektno orjentisanih programskih jezika, poznavanje
komjuterskog i mre`nog hardvera. Po`eljno poznavanje zdravstvenog sektora;
Uz prijavu sa biografijom i original ili ovjerenim fotokopijama dokumenata na osnovu
kojih se utvrðuje da kandidati ispunjavaju uslove iz ovog oglasa, kandidati trebaju podni-
jeti i sljedeæu dokumentaciju: uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od šest mjeseci),Izvod iz
matiène knjige roðenih (ne stariji od šest mjeseci).
Izabrani kandidati æe biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
prije rasporeda na radno mjesto(ne starije od tri mjeseca)
Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 15 dana od dana objavljivanja oglasa .
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na adresu: Zavod
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Trg Heroja 14. Sarajevo,
Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave, neæe se razmatrati.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
I REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK
BROJ: 006-0-Su-10-000 029
Novi Travnik, 10.01.2011. godine
Na temelju èl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u tijelima dr`avne slu`be u Federaciji BiH
(„Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i èlanka 52., u svezi s èlankom 22. Pravilnika o un-
utarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik, po ukazanoj
potrebi, predsjednica suda objavljuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos namještenika u Kantonalni sud Novi Travnik
Viši referent-daktilograf, 1 izvršitelj, na odreðeno vrijemo do 2 godine
Pored opæih uvjeta propisanih u èlanku 24. Zakona o namještenicima u tijelima dr`avne slu`be u Fed-
eraciji BiH (dr`avljanin Bosne i Hercegovine, punoljetnost, opæa zdravstvena sposobnost za obavljan-
je poslova radnog mjesta, srednja struèna sprema IV. stupnja, da u posljednje dvije godine od dana ob-
javljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo ko-
joj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaæen odredbom èlanka IX
1. Ustava BiH), kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvrðene èlankom 22. Pravilnika o un-
utarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik i to:
- SSS, Završena srednja škola IV. stupnja: gimnazija, upravna, informatièka i dr.
- Najmanje 10 mjeseci radnog sta`a,
- Poznavanje rada na raèunaru.
Uz prijavu potrebno je podnijeti sljedeæe dokumente:
- Ovjerenu presliku CIP-ove osobne iskaznice,
- Ovjerenu presliku svjedoèanstva o završenoj srednjoj školi,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjer-
ena preslika),
- Uvjerenje o radnom sta`u,
- Dokaz o poznavanju rada na raèunaru,
- Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz
dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i
Hercegovini,
- Ovjerenu izjavu da nije obuhvaæen odredbom èlanka IX 1. Ustava BiH.
Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kandidati koji budu ispunjavali uvjete javnog oglasa podlije`u testiranju iz poznavanja rada na raèu-
naru i poznavanja daktilografije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati.
Prijavu sa kratkim `ivotopisom i dokazima o ispunjavanju opæih i posebnih uvjeta dostaviti na
adresu:
Kantonalni sud Novi Travnik,
Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik,
sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“.
globus
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 19
Kan: Nova vlada
Japan
Kan rekonstruirao
kabinet
Premijer Japana Naoto
Kan rekonstruirao je kabi-
net zamijeniv{i oko
tre}inu ~lanova vlade u na-
stojanju da pobije kritike
opozicije u trenutku kada
poku{ava da o`ivi ekono-
mski rast i pro{iri zonu
slobodne trgovine kako bi
Japan ostao konkurentan
na globalnom planu. Ovo
je tre}a rekonstrukcija ka-
bineta otkad je Kan stupio
na du`nost, u junu, a gla-
vni cilj vlade bit }e prove-
dba reformi te otklanjanje
problema koji optere}uju
zemlju, uklju~uju}i rapi-
dno starenje stanovni{tva i
rastu}i nacionalni dug.
Albanija
Meta podnio
ostavku
Potpredsjednik Vlade
Albanije Iljir Meta podnio
je ju~er ostavku po{to je
osumnji~en da je umije{an
u veliki korupciona{ki ska-
ndal, javio je Reuters. Na
videosnimku jedne lokalne
TV stanice prikazano je ka-
ko vicepremijer Meta i je-
dan ministar dogovaraju
kako da, mimo tendera, na-
mjeste jedan posao uz pro-
viziju od 700.000 hiljada
dinara. Meta je lider Soci-
jalisti~kog pokreta za inte-
graciju i njegova ostavka bi
mogla dovesti do krize koa-
licione vlade Salji Beri{e.
Darku [ari}u
omogu}io
kupovinu firme
XVlasnik firme „DTM
Relations“ Nikola Di-
mitrijevi} (29) nagodio
se s Tu`ila{tvom za or-
ganizirani kriminal da,
u zamjenu za godinu
ku}nog zatvora, prizna
da je odbjeglom narko-
bosu Darku [ari}u
omogu}io kupovinu fir-
me „Mitrosrem“, re~eno
je Tanjugu u tom sudu.
Po{to je zaklju~io spora-
zum o priznanju krivice
s Tu`ila{tvom, Posebno
odjeljenje Vi{eg suda u
Beogradu izreklo mu je
pravomo}nu presudu,
jer se Dimitrijevi}, sho-
dno sporazumu, odre-
kao prava na `albu, izja-
vila je Tanjugu portpar-
ol i sudija tog suda Ma-
ja Kova~evi}.
To je prva presuda
izre~ena u slu~aju [ari},
prvi sporazum o prizna-
nju krivice koje je za-
klju~ilo Tu`ila{tvo za or-
ganizirani kriminal i prva
osuda na ku}ni zatvor u
toj oblasti kriminaliteta.
U poplavama u Brazilu
poginulo je vi{e od 500 lju-
di, a spasila~ke ekipe traga-
ju za pre`ivjelima u te{ko pr-
istupa~nim podru~jima na
jugoistoku zemlje koja su
pogo|ena katastrofalnim po-
plavama.
Klizi{ta u gradovima
U potragu su se uklju~ili
i ~lanovi porodica nestalih,
ali se ~esto doga|a da prona-
laze le{eve svojih najmilijih.
Obilne padavine izazvale su
klizi{ta u gradovima Nova
Friburgo, Teresopolis i Petr-
opolis. Hiljade ljudi ostalo je
bez krova nad glavom.
Predsjednica Brazila Di-
lma Rusef (Rousseff) posje-
tila je pogo|ena podru~ja i
izjavila da se solidarizira s lo-
kalnim stanovni{tvom.
Spasioci prekidaju potra-
gu za pre`ivjelima jedino
kada padne mrak, javio je
BBC. U regiji Serana, sjeve-
rno od Rio de Jeneira, radi
oko 800 spasilaca.
Ku}e od drveta
Jedan od stanovnika Ka-
mpo Grandea izjavio je age-
nciji Associated Press da
ima „prijatelje koji su strada-
li i ~ija se tijela jo{ uvijek na-
laze u blatu“. - Sve je poto-
pljeno, sve je propalo! Sada
nam samo Bog mo`e po-
mo}i - ispri~ao je Brazilac.
Izvje{tava se da blato ko-
je je ostalo nakon poplava u
nekim podru~jima dosti`e i
do tri metra. Naokolo se vi-
de automobili prevrnuti na
krovove, od onih najmanjih
do velikih kamiona.
Rijeka koja protje~e kroz
Kampo Grande poznata je
kao mirna, ali je sada sa-
svim poplavila grad. Ve}ina
ku}a napravljena je od drve-
ta te je lo{e kvalitete. Zato ih
je veliki broj poru{en.
Slu`be Hitne pomo}i na-
laze se posvuda. Anga`irana
je i brazilska vojska koja je
postavila poljsku bolnicu,
dok su stotine ljudi na{le
uto~i{te u lokalnoj teretani.
Anga`irana vojska
Spasioci prekidaju potragu za pre`ivjelima jedino kada padne mrak (Foto: AP)
Ruska Duma usvojila je
na ju~era{njem zasjedanju
posve}enom raspravi o nacr-
tu zakona o ratifikaciji novog
sporazuma o smanjenju nu-
klearnog arsenala (START)
amandmane koji, u su{tini,
predstavljaju skup uvjeta,
primjedbi i interpretacija
ruske strane kao odgovor
na rezoluciju ameri~kog Ko-
ngresa. Rusija }e istupiti iz
novog sporazuma ukoliko
SAD i NATO te druge
dr`ave-saveznici SAD bu-
du razra|ivali sistem proti-
vraketne odbrane koji bi
mogao predstavljati opasno-
st po nacionalnu sigurnost
Rusije ili umanjiti efikasno-
st ruskog nuklearnog oru`ja. Duma: Usvojeni amandmani
Duma o ratifikaciji START-a
Uvjeti SAD i NATO-u
Ben Ali najavio da }e s vlasti oti}i 2014. godine (Foto: AP)
Najmanje 5.000 ljudi de-
monstriralo je ju~er ulicama
Tunisa zahtijevaju}i da pre-
dsjednik Zin el-Abidin Ben
Ali odmah podnese ostavku.
Predsjednik je u preksi-
no}njem obra}anju gra|ani-
ma Tunisa najavio da }e s
vlasti oti}i 2014. godine.
Me|utim, demonstranti
koji su se okupili u aveniji
Habib Burkiba zahtijevaju
da on odmah podnese osta-
vku.
Demonstranti su uzviki-
vali „Ne, Ben Aliju!“ i par-
ole u kojima Ministarstvo
unutra{njih poslova naziva-
ju „teroristi~kim“.
Policija je od po~etka pr-
otesta protiv vlade sredinom
decembra ubila nekoliko de-
setina demonstranata.
Me|unarodna federacija
za za{titu ljudskih prava sa-
op}ila je prekju~er da je po-
ginulo 66 osoba.
Demonstracije protiv vla-
sti po~ele su prije mjesec
zbog nezaposlenosti, niskog
`ivotnog standarda i represi-
je koju provodi vlast.
Nemiri u Tunisu
Demonstranti zahtijevaju
ostavku predsjednika
Amnesty International
(AI) vjeruje da postoji dovo-
ljno dokaza za pokretanje
istrage protiv Vladimira
[eksa, izjavila je u razgovo-
ru za zagreba~ki nedjeljnik
„Novosti“ programska dire-
ktorica AI za Evropu i centr-
alnu Aziju Nikola Dakvort
(Nicola Duckworth).
- Dobro znamo sa su|enja
Branimiru Glava{u da je Vla-
dimir [eks svjedo~io kako je
bio u poziciji komandiranja u
Osijeku 1991. godine, kad su
po~injeni mnogi ratni zlo~ini.
To je temelj, dovoljan dokaz
da se pokrene istraga protiv
[eksa - rekla je Dakvort, ko-
ja je 8. decembra donijela
izvje{taj s klju~nim imenima
~ija se umije{anost u ratne
zlo~ine ne istra`uje du`e od 15
godina: Tomislavu Mer~epu,
Vladimiru [eksu i Davoru
Domazetu Lo{i.
Ratni zlo~in
AI: Protiv [eksa postoji
dovoljno dokaza
[eks: Svjedo~enje temelj
Red`epi odbio prijedlog Euleksa
XKosovski ministar unutra{njih poslova Bajram
Red`epi odbio je prijedlog Euleksa da privremeno
odgodi provo|enje uredbe o oduzimanju novih auto-
mobilskih tablica MUP-a Srbije s oznakama gradova na
Kosovu. Red`epi je u izjavi medijima rekao da }e Eule-
ks razgovarati s Beogradom o novim tablicama, ali je
naglasio da je odbio povu}i odluku, dok je Euleks
tra`io od obiju strana da se uzdr`e od provokativnog
djelovanja.
BRAZIL Blato dosti`e i do tri metra
U poplavama poginulo
vi{e od 500 ljudi
Spasila~ke ekipe tragaju za pre`ivjelima u te{ko pristupa~nim podru~jima
20 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 063402 08 P
Sarajevo, 12. 1. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Silvana Br-
kovi}-Mujagi}, u pravnoj stvari tu`iteljice
Li~ina-D`ogovi} Fikreta, zastupani po opuno-
mo}niku Red`epu Crnov{aninu iz Sarajeva, pr-
otiv tu`enih Stambena zadruga @eljezni~ar i
dr., radi utvr|enja i uknji`be, objavljuje slje-
de}i:
POZIV
Poziva se: 1. [PIRA METLI]
2. MERSAD PEPI]-MURI]
da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE -
UJEDNO RO^I[TE ZA GLAVNU RA-
SPRAVU koje je zakazano za dan PETAK 04.
03. 2011. godine u 09,30 sati, pred ovaj sud u
sobu br. 305/III.
Sudija
Silvana Brkovi}-Mujagi}
NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na
ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno oba-
vije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba po-
vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se
ro~i{te odr`i (~. 84.st.1.ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za gla-
vnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni
tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisu-
stva (~l. 84.st.2.ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su
du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasniva-
ju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje
`ele izvesti u toku postupka, te na pripremno
ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele
upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD TUZLA
BROJ: 32 0 P 040845 09 P
Tuzla, 12. 1. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Samira [ljivi}, u pravnoj
stvari tu`iteljice Divjak Nume, k}i Hakije iz Tuzle, Ul.
Bosne Srebrene br. 85, protiv tu`ene Divjak udato
Had`iavdi} Sanje, k}i Bo{ka iz Berlina, ul. Cicoro str.
45.a. Berlin SR Njema~ka, radi raskida ugovora vsp.
1.000,00 KM, van ro~i{ta, dana 29. 12. 2010. godine
POZIV
Za tu`enu DIVJAK udato HAD@IAVDI] SANJU,
k}i Bo{ka iz Berlina, ul. Cicoro str 45.a. Berlin SR
Njema~ka
Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE
ZA DAN PETAK 11. 3. 2011. godine u 10,00 sati, pr-
ed ovaj sud, soba broj 47/II
Sudija
Samira [ljivi}
NAPOMENA:
1. Nala`e se strankama da najkasnije na pripremno
ro~i{te iznesu sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje
zahtjeve, predlo`e sve dokaze koje `ele izvesti u toku
postupka, te donesu isprave i predmete koje `ele upotr-
ijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP-u u daljem tekstu ZPP).
2. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je
uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena,
osim ako tu`enik ne zahtijeva da se to ro~i{te odr`i
(~lan 84. st. 1 ZPP).
3. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavi-
je{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog pristu-
pa (~l. 84. st. 2. ZPP).
4. Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na
ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan,
smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni
na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje.
5. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog
razloga ne do|e tu`enik, a bio je uredno pozvan, raspr-
ava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97 st. 3 i 4
ZPP).
6. Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu po-
dnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP).
kiosk
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 21
[OKANTNO Epilog sva|e para iz Velike Britanije
Ljubomorna djevojka odgrizla
momku uho pa ga pojeo pas
Tomson je na sudu priznala krivicu za nano{enje te{kih tjelesnih povreda
Ljubomorna Britanka
D`jun Tomson (June Tho-
mson, 44) posva|ala se s
momkom Trevorom Va-
jnmenom (Wainman) i odgr-
izla mu uho, a zatim ga je po-
jeo njen pas.
Par je prije toga bio na
zabavi u pabu. Majka pete-
ro djece izgubila je `ivce
zato {to je konobarica
po~astila pi}em Trevora za
ro|endan. Stigav{i ku}i,
Tomson je sko~ila na Tre-
vora i odgrizla mu dio uha.
Pljunula je komadi} na pod
i nekoliko sekundi kasnije
terijer Alfi (Alfie) ga je
zgrabio i progutao.
- Policija je tra`ila i ni-
gdje nisu mogli na}i koma-
di} uha. ^uo sam za gricka-
nje uha, ali on je moje sma-
zao kao kola~ - poku{ao se
na{aliti Trevor.
Odmah nakon incidenta
oti{ao je u bolnicu, ali nisu
mu mogli pomo}i bez koma-
di}a koji je nedostajao.
D`jun je u me|uvremenu
demolirala stan i oti{la. Na
sudu je priznala krivicu za
nano{enje te{kih tjelesnih
povreda.
- Nije dovoljno sedam
dana zatvora jer ja nikada
ne}u dobiti svoje uho nazad
- rekao je ogor~eni Trevor.
Pilot aviona
„Southwest Airli-
nes“ kompanije za-
nemario je pravila i stavio lju-
dskost ispred svega. Odgodio
je let za 12 minuta kako bi se
Mark Dikins (Dickins) stigao
ukrcati na let i oprostiti od
umiru}eg unuka Kejdena (Ca-
den).
Dje~ak je le`ao u bolnici u
Denveru. Mozak mu uop}e
nije funkcionirao te su se
spremali isklju~iti ga s apar-
ata koji su ga odr`avali na `iv-
otu. Nekoliko dana prije te{ko
ga je povrijedio maj~in mo-
mak Teodor Madrid
(Theodore).
Nesretnog djeda tu`na je
vijest zatekla na poslovnom
putu. ^im je ~uo da }e Kejde-
na skinuti s aparata, rezervi-
rao je kartu i oti{ao na aero-
drom u Los An|elesu. Osj-
e}ao se nemo}no vidjev{i du-
gi red ljudi koje je pregleda-
lo osiguranje. Molio je zapo-
slenike aerodroma da ga pu-
ste jer mu unuk umire.
Mark se ~uo sa suprugom
koja je potom nazvala upra-
vu aviokompanije i objasni-
la im njegovu situaciju. ^im
je pro{ao sigurnosni pre-
gled, pokupio je svoje stva-
ri i po~eo tr~ati prema avio-
nu. Znao je da ve} debelo
kasni.
- Otvorio sam vrata i shva-
tio da je avion jo{ tamo. Ho-
dao sam prema njemu, a kr-
aj aviona je stajao pilot. Upi-
tao me jesam li ja Mark, a ja
sam odgovorio potvrdno. Do-
bri pilot mi je rekao kako ni-
je htio poletjeti bez mene - pr-
isje}a se Mark.
Iz kompanije nisu javno-
sti `eljeli otkriti pilotov ide-
ntitet, ali su rekli kako znaju
o kome je rije~.
Tomson i Vajnmen: Drama zbog pi}a
Zakon u distriktu Fenland
Zaposlenici }e morati
prijaviti ljubavne veze
Najavljena namjera
vlasti jedne op}ine u
Velikoj Britaniji da
uvede obavezu prijavljivanja ljubavnih
veza svojim zaposlenim izazvala je gn-
jev sindikalnih organizacija. ^elnici
administracije distrikta Fenland, rur-
alne oblasti na istoku Engleske, saop}ili
su da }e ubudu}e zaposleni biti du`ni
nadre|enima napismeno prijavljivati
vezu s kolegom-kolegicom s posla.
Pravilo }e va`iti tokom cijelog ra-
dnog vremena, kako na radnom mjestu
tako i van njega, a svaka povreda pra-
vila bit }e disciplinski sankcionirana,
navodi se u saop}enju gradske vlade.
Britanski sindikati osudili su ovu odlu-
ku.
Provjere u barovima
Zaposlili troje
da glume pijance
Engleske op}ine Ko-
nvaj i Denbig{ir zaposli-
le su troje ljudi koji u barovima treba-
ju glumiti pijance i provjeravati to~e li
ugostitelji alkohol prema propisima.
Profesionalni svjedoci rade tri vike-
nda mjese~no i pred osobljem glume da
su pijani. U opisu posla stoji da mora-
ju odjenuti prljavu i smrdljivu odje}u,
frfljati te teturati i padati. Tako|er, mo-
raju, dok naru~uju pi}e, konobaru na-
glasiti da su ve} pijani. Prema poslje-
dnjim izvje{tajima, mnogi su pijanim
gostima to~ili jo{ jedno pi}e.
Oni koji su to~ili pi}a pijancima, za
{to se u Engleskoj pla}a kazna, pro}i }e
neka`njeno. Naime, ljudi kojima su
to~ili pi}e samo su glumili da su pija-
ni, pa konobari nisu kr{ili zakon.
Topi se arktièki led
Sjeverni medvjedi æe
nestati za 50 godina
Glavno stanište sjevernih
medvjeda arktièki led, gdje oni
love hranu i podižu
mladunèad, ubrzano se topi i nestaje, tako
da je njihov opstank ugrožen. Struènjaci
kažu da bi, ako se ništa ne promijeni,
sjeverni medvjedi mogli nestati tokom
ovog stoljeæa.
Ukazuje se na gubitak staništa i
topljenje arktièkog leda, a drugi problem
je sve veæe gomilanje otrovnih materija
u ishrani sjevernih medvjeda.
Procjenjuje se da u cijelom svijetu živi
22 hiljade sjevernih medvjeda.
Oni mogu plivati na velike udaljenos-
ti, a kraæe periode žive na kopnu. Ali nji-
hovo glavno stanište led Arktièkog mora
ubrzano se topi, a na tom ledu love hranu
i podižu svoju mladunèad.
Kejdena je
pretukao
mamin
momak
Alison i Ejmi s bebama
Blizanke Alison Oliver-
io i Ejmi Gilbert (Amy) iz
Mi~igena cijelog `ivota goto-
vo sve rade istovremeno, pa
su tako gotovo istovremeno
i rodile. Kako prenose ame-
ri~ki mediji, 25-godi{njaki-
nje su u drugom stanju osta-
le otprilike u isto vrijeme, ia-
ko to nisu planirale. Istovr-
emeno su dobile trudove i
zajedno se prijavile u bolni-
cu. Rodile su u razmaku od
15 minuta, a prva je ma-
jkom postala Alison. Njiho-
vi mu`evi kladili su se koji }e
prije postati otac.
Ejmi je na svijet donije-
la djevoj~icu po imenu Kler
(Claire), a njena sestra Alison
dje~aka kojem su dali ime
Geret (Garrett).
Poigrala se s 15 mu{karaca
u jednoj ve~eri
X Jedna korisnica OkCupida, popularne web-stranice
za online sastanke, dogovorila je spoj naslijepo s 15
mu{karaca u istom baru, u isto vrijeme, ali ona se nije
pojavila. Liliofteli, korisnica profila na OkCupidu, sta-
vila je fotografiju preslatke djevojke na svoj profil i na-
pisala potpuno otka~en opis koji grani~i s ludilom.
Ipak, anonimnu ljepoticu opsjeli su brojni obo`avaoci i
s njih 15 dogovorila je spoj naslijepo. Sve ih je pozvala
da se na|u u jednom baru u Bruklinu oko 22 sata.
Blizanke istovremeno dobile trudove
Sestre rodile u
razmaku od 15 minuta
Prvi bh. edukativni magazin za
roditelje u novom broju donosi
Sve o povi{enoj
temperaturi kod djece
Mali vodi~
za kupovinu
cipela
Prvi bebin jelovnik
Kako TV
utje~e na djecu
Tre}i krajnik zna
zadavati probleme
14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice
Prvi simptomi
alergije vide se na ko`i
Udarac u glavu tra`i
oprez, a ne paniku
Pilot prekr{io pravila radi ljudskosti
Odgodio let da bi se djed uspio
oprostiti od umiru}eg unuka
Dje~ak je le`ao u bolnici u Denveru, a mozak mu nije funkcionirao
22 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
U prodaji je
Potra`ite na kioscima
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TE[NJU
Broj: 39 0 P 009605 10 P
Te{anj, 11. 1. 2011. godine
Op}inski sud u Te{nju i to sudac Mandi} @eljko, u pravnoj stvari tu`itelja d.d. „BH Telekom“ Saraje-
vo direkcija Zenica kojeg zastupa punomo}nik Deli} Sena, protiv tu`enog Kiki} Mirela sa zadnjim
poznatim boravi{tem u ul. Skendera Kulenovi}a, op}ina Te{anj, radi isplate duga, V.S. 39.217,15 KM,
na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a BiH objavljuje slijede}i
OGLAS
Dana 12. 5. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Kiki} Mirela sa zadnjim poznatim
prebivali{tem - boravi{tem u ul. Skendra Kulenovi}a bb Te{anj, op}ina Te{anj, sada nepoznatog bora-
vi{ta, radi duga, V.S. 39.217,15 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog
da plati tu`itelju iznos od 39.217,15 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to:
- na iznos od 5.164,45 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 15.879,60 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 14.031,00 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 4.036,80 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do dana uplate,
- na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine do dana uplate,
te da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda, te se isti obavje{tava
da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi Op}inskog suda u Te{nju, kancelarija br. 5.
Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 348. st. 4. ZPP FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana
od dana objavljivanja ovog pismena dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pra-
vne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i pu-
nomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-u FBiH).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava po-
stavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni
zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremno ro~i{te podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st.
1. ZPP FBiH).
Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, pa ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgo-
vor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. (Presudu
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
nu pozivom na broj predmtea.
Sudac
@eljko Mandi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 052289 09 P
Mostar, 05. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank dd Mostar, protiv tu`enih Uba-
vka Daki} i Dragana Daki} radi Isplata duga, pa kako sud istima na adresu tu`enih nije u mogu}nosti
dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor
dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog avaza.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostave pismene odgovore da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enim Ubavka Daki} i Dragan Daki} na oba-
vezni odgovor sa tu`benim zahtjevom koji glasi:
„Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 7.686,62 KM sa zakonskom zateznom
kamatom po~ev{i od 05. 05. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i naknadi-
ti tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u
roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu
u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s
~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-
dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih puno-
mo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor
mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokiaza salu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH).
Sudija
Mediha Bo{kailo
kultura
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 23
„Montevideo“ u Bijeljini
XProjekcijom filma Dragana
Bjelogrli}a „Montevideo, Bog
te video“ danas }e u bijelji-
nskom Centru za kulturu
„Semberija“ ponovo po~eti s
radom kino.
Projekciji }e prisustvovati i
glumci iz filma koji }e se na-
kon toga dru`iti s publikom.
Film }e na repertoaru bijelji-
nskog kina biti prikazivan de-
vet dana zaredom u dva ve~er-
nja termina, javlja Srna.
Slike s motivima Jahorine
XLikovna djela nastala tokom
slikarske kolonije ’’Art simpozij
Jahorina 2010’’ bit }e predsta-
vljena u Doboju 18. januara na
izlo`bi ’’Figura u savremenoj
umjetnosti’’, a koju organizira
Centar za kulturu i obrazovanje,
pi{e Srna.
Iste ve~eri u velikoj sali Centra
bit }e odr`an tradicionalni 15.
koncert ’’Bogojavljenska no}’’ na
kojem }e nastupiti Gradski ta-
mbura{ki ansambl iz Banje Luke.
Koncert Banjalu~ke filharmonije
XU koncertnoj dvorani Ba-
nskog dvora ju~er je odr`an
novogodi{nji koncert Banja-
lu~ke filharmonije, pi{e Fena.
Orkestrom koji broji 60
~lanova dirigirale su Darinka
Mati}-Marovi} i Vanesa Kre-
menovi}, a nastupili su solisti,
sopran Albina Smajlovi} i pi-
janista Dejan Jankovi}. Izve-
dena su djela ^ajkovskog,
Dvor`aka, ali i dijelovi iz ope-
re „Ero s onoga svijeta“.
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
U sarajevskom klubu „Un-
derground“ preksino} je otvo-
rena multimedijalna izlo`ba
„Maska i ostalo“ profesiona-
lne maskerke Zane [utrovi}.
Izlo`eno je oko trideset
dokumentarnih fotografija
koje svjedo~e o saradnji sa
izuzetnim umjetnicima. Ta-
ko|er, u re`iji Pjera @alice,
uprili~ena je videoprojekci-
ja rada, nastalog tokom per-
formansa ove umjetnice na
Akademiji scenskih umje-
tnosti u Sarajevu.
Ipak, preksino} su na-
jzanimljiviji bili modeli ko-
jima je ova umjetnica, ina~e
ro|ena Sarajka s adresom u
Njema~koj, na~inila maske.
- U Sarajevu imam mno-
go prijatelja i vezana sam za
ovaj grad. Prije rata sara|iva-
la sam s divnom ekipom
„Top lista nadrealista“, a u
zadnje vrijeme sara|ujem s
mnogim poznatim li~nostima
kao {to su Al Pa}ino (Pacino)
i Sting, za koje vam mogu
re}i da su veoma jednostavni
ljudi - kazala nam je [utrovi}.
Izlo`bu je otvorio Boris
[iber, a njen cilj je zapravo
predstaviti va`nost ovog za-
nimanja u svijetu. Zana
[utrovi} radila je maske za
dramu, operu, balet, film i te-
leviziju. M. ^u. [utrovi} s modelima kojima je napravila maske (Foto: M. Kadri})
Izlo`ba maski Zane [utrovi} u Sarajevu
Od „Top liste nadrealista“ do Al Pa}ina
PREMIJERE Praizvedba drame Zlatka Top~i}a u Kamernom teatru
Potresne scene iz ne tako
daleke pro{losti, protkane kr-
oz malu neostvarenu ljubavnu
pri~u i srebreni~ku tragediju,
na preksino}njoj premijeri
predstave „Krokodil Laco-
ste“ autora Zlatka Top~i}a i
reditelja Sulejmana Kupuso-
vi}a nikoga nisu ostavile ra-
vnodu{nim.
Ratne uspomene
Dvorana Kamernog teatra
55 u Sarajevu preksino} je bi-
la dupke puna. Tokom izve-
dbe u publici se ~uo jecaj, jer
je posjetioce ova pri~a vratila
u tragi~ne ratne uspomene.
- U pozori{tu radim ve}
40 godina i publika je posta-
la dio mene, te znam kako
reagira. Sve suze, reakcije
zbunjenosti i zdrobljenosti
su o~ekivane - zaklju~io je
Kupusovi}.
Zlatko Top~i} rekao nam
je da je imao veliku odgovo-
rnost prema temi o kojoj je
pisao, te je nastojao izbje}i po-
litizaciju. Ovo je jedna mala
ljubavna pri~a koju samo hi-
storijski kontekst ~ini u`as-
nom, zaklju~io je Top~i}.
Likove Beogra|anke Ma-
rije i Srebreni~anina Saliha
iznijeli su mladi glumci Ma-
ja Izetbegovi} i Amar Selimo-
vi}. Jednako kao i publika,
njih dvoje, kao i kolege Mir-
sad Tuka, Jasna Ornela Bery,
Muhamed Had`ovi} i Sa{a
Petrovi}, emotivno su do`ivje-
li predstavu koju su izveli.
Bez rije~i
- Bilo mi je vrlo zanimlji-
vo {to se tokom predstave
publika uop{te nije ~ula, {to
do sada nisam do`ivjela.
Opet, na kraju su nas nagr-
adili gromoglasnim aplau-
zom, i to je dokaz da su nas
sve vrijeme pratili, te da ih je
ova pri~a ostavila bez rije~i
- kazala nam je Izetbegovi}.
O tome kako je izgubiti
najmilije, kada ti se `ivot
svede na traganje za njihovim
kostima, a u Top~i}evom ru-
kopisu rije~ je o tragediji lju-
di Srebrenice, ispri~ano je
kroz lik Saliha.
- Bilo je te{ko ne pokaza-
ti emocije, jer smo svi izgu-
bili neku osobu u ratu, a s
tom pro{lo{}u `ivimo i da-
nas. Iz tih razloga je bitno da
smo ispri~ali ovu pri~u, i
predstava treba da za`ivi -
kazao je Selimovi}.
Kostimografiju i scenogr-
afiju potpisala je Vanja Popo-
vi}. M. ^USTOVI]
Safet Zec:
- Svjesni
smo ~in-
jenice da o
ovoj tragedi-
ji moramo
govoriti, jer
je to na{a
ljudska obaveza. Zato po-
zdravljam hrabrost i sva-
ko djelo na ovu temu.
Amra D`evlan-Miokovi}:
- Pre`ivjela
sam rat, pa
je predstava
ostavila po-
seban utisak
na mene.
Pri~a je po-
tresna i ne-
mogu}e je da ~ovjek
ostane ravnodu{an.
Vesna Behmen:
- Ovo je po-
slije rata na-
jja~a pre-
dstava. Te-
ma joj je
aktuelna,
te{ka, ali dr-
uga~ijom je
~ini ta ljubavna pri~a.
[ekib Sokolovi}:
- Predstava
je puna emo-
cija, istine.
Vjekovna
borba
izme|u do-
bra i zla, i
nemogu}no-
st po{tenih da normalno
`ive jer im to drugi ne
dopu{taju.
Rije~ publike
Selimovi} i Izetbegovi} u ulogama Saliha i Marije (Foto: M. Kadri})
Glumac Haris Burina }e
21. januara na sceni Bosa-
nskog narodnog pozori{ta Ze-
nica premijerno izvesti mono-
dramu „]orkan“, prema mo-
tivima pripovijetke Ive An-
dri}a „]orkan i [vabica“.
- Koncept „]orkana“ je
bio gotov jo{ 1993., za vrije-
me mog boravka u Francu-
skoj. Sve je krenulo jo{ kad
sam, nakon niza paketa koje
sam poslao svojima u Bo-
snu, dobio jedan natrag, a u
njemu knjige, od kompleta
Dostojevskog do „]orkana i
[vabice“. Zato to osje}am
kao dug, kao zavr{etak pri~e
o tada{njoj sponi mene i Bo-
sne. Uz to, jubilej pola vijeka
otkako je Andri} dobio Nobe-
lovu nagradu za „Na Drini
}upriju“, dovoljan je razlog da
na scenu postavim „]orkana“
- rekao je Burina.
Ka`e da ima namjeru s
„]orkanom“ obi}i nekoli-
ko gradova u BiH, a u pripr-
emi predstave posjetio je i
Vi{egrad.
- Pripremao sam se dugo
za ovu monodramu. I{~itao
sam ponovo sve {to je Andri}
napisao. I{ao sam ~ak i u
vi{egradske pe}ine, gdje je
boravio. Ovo je ujedno i moj
jubilej, jer ovim obilje`avam
50. predstavu u kojoj sam
igrao - pri~a na{ glumac.
On je u predstavi autor te-
ksta, ali i kostimografije i sce-
nografije. Muziku za monodr-
amu potpisao je Davor Su~i}
alijas Sejo Sexon. A. D@.
Haris Burina u ulozi
Andri}evog ]orkana
Premijera 21. januara na sceni BNP-a
Sedmom tradiciona-
lnom manifestacijom „Dani
Isaka Samokovlije - Sunce
nad Drinom“ Gora`de
o`ivljava sje}anja na ista-
knutog bh. knji`evnika
ro|enog u ovom gradu.
Pred bistu velikog pisca,
ali i ljekara i humaniste, u kr-
ugu Doma zdravlja „Dr. Isak
Samokovlija“ delegacije su
ju~er polo`ile cvije}e, dok je
u Domu mladih Centra za
kulturu otvorena izlo`ba au-
tora Elija Taubera.
- Izlo`ba „@ivot i djelo Isa-
ka Samokovlije“ pripremlje-
na je posebno da bude preda-
ta kao poklon gradu Gora`du.
Izlo`ba je jedan presjek `iv-
otnog stvarala{tva Isaka Sa-
mokovlije, kako i gdje je ra-
stao, o ~emu je razmi{ljao. Na-
ro~ito sam `elio pokazati ka-
ko njegovo djelo i dalje `ivi
poput brojnih izdanja knjiga
ili filma „Hanka“, koji je na-
stao na osnovu njegove drame
- kazao nam je Tauber.
Odlomak iz monodra-
me „Ja, Isak Samokovlija,
pripovijedam o Drini, ljudi-
ma i trgovcima“ ju~er je
izveo glumac Miki Trifu-
nov, a manifestaciju su sefa-
rdskim romansama uljep{ali
i ~lanovi grupe „Arkul“ iz
Mostara. Al. B.
„Sunce nad Drinom“ u Gora`du
Otvoreni ’Dani Isaka Samokovlije’
Na sceni emocije,
u gledali{tu jecaj
Predstava „Krokodil Lacoste“ napunila dvoranu sarajevskog teatra
z Sve suze i reakcije zbunjenosti su o~ekivane, rekao Kupusovi}
Glumac priprema monodramu
Burina: Pripreme
i u Vi{egradu
jet set
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 24
[erif Konjevi} u poslje-
dnje vrijeme intenzivno tra-
ga za novim pjesmama. Dogo-
vorio je saradnju s Eldinom
Huseinbegovi}em, koji bi tr-
ebao biti ve}inski autor na
[erifovom novom CD-u.
- Eldin je odli~an teksto-
pisac, ali i ~ovjek. Njegove
pjesme imaju du{u i ve} sam
izabrao dvije. Okupio sam
ekipu iz cijelog regiona, ali
neka ostala imena jo{ ostanu
tajna - ka`e [erif.
Pruducent albuma bit }e
Konjevi}ev dugogodi{nji sa-
radnik Suad Juki} [ule, a sve
}e biti ra|eno u studiju „In
Takt“ na Ilid`i.
- [ule odli~no zna svoj
posao i ima najbolju opremu
u na{oj zemlji. Svirat }e na-
jbolji muzi~ari iz Bosne i He-
rcegovine, a `elim da novi al-
bum ima moderan zvuk i od-
li~ne pjesme. Dok to ne po-
stignem, ne}u ga izdavati
pa makar CD radio i dvije
godine - ka`e Konjevi}, ko-
ji }e u narednom periodu pje-
vati u Austriji, Njema~koj i
Holandiji. D. Z.
Konjevi}: Snimat }e u studiju „In Takt“
[erif Konjevi} priprema novi CD
@elim moderan zvuk pa
makar radio dvije godine
Huseinbegovi} je odli~an
tekstopisac, ali i ~ovjek
[erif je tokom zime ~est
gost na bh. planinama.
- U`ivam u vo`nji sku-
terom. Bio sam na Bjela{ni-
ci, krajem januara planiram
oti}i i do Vla{i}a, a nije is-
klju~eno da posjetim i zim-
ske centre u Austriji i Itali-
ji - ka`e ovaj pjeva~ narodne
muzike.
U`iva u vo`nji skuterom
Mala, ali odabrana ekipa
iz Bosne i Hercegovine u~e-
stvovat }e i ove godine na
„Beauty & Lifestyle Sho-
wu“, koji }e na vi{e od 5.500
kvadratnih metara biti
odr`an od 25. do 27. janua-
ra u Zagrebu. Kao i pretho-
dnih godina, bh. ekipa ide u
Hrvatsku na inicijativu fri-
zera Harisa Hod`i}a, ~iji }e
modeli biti Zvezdana Pere-
ndija, Jasna Pirgo i Anita Po-
luni}.
- Rije~ je o trodnevnoj pr-
omociji ljepote, zdravlja, we-
llnesa i mode. Ne znam ho}e li
nam se pridru`iti jo{ neko iz
BiH, ali bih voljela da uzmemo
u~e{}e i u drugim performansi-
ma. Ako uspijem sve iskombi-
nirati, mogu}e je da }u se po-
javiti i na promocijama {minke
- govori Perendija. A. I.
„Beauty &
Lifestyle
Show“ u
Zagrebu
Perendija:
Jedan od
modela
^lanovi grupe „Dubioza
kolektiv“ privode kraju sni-
manje novog albuma, koji }e
u aprilu biti objavljen pod
etiketom ameri~ke izdava~ke
ku}e „Koolarrow Records“.
Upravo zbog toga popularni
bh. bend odlu~io je da napr-
avi pauzu od nastupa tokom
januara i februara, ali sa ma-
njim izuzecima.
- Naredne subote, 22. ja-
nuara, imamo koncert u To-
rinu. Nismo mnogo nastupa-
li u Italiji tako da smo odlu-
~ili da prihvatimo poziv iz
tog grada. Svirka }e biti
odr`ana u klubu „CSOA Ga-
brio“, a predgrupa bit }e
nam italijanski bend „Rimo-
zione Koatta“. Nakon toga,
definitivno ne}emo vi{e na-
stupati dok ne udarimo po-
sljednji pe~at na album -
otkriva ~lan „Dubioze“ Bra-
no Jakubovi}.
Naziv novog CD-a ~la-
novi benda jo{ nisu odabra-
li, ali sve ostale pojedinosti
su poznate.
- Ime albuma hitno mo-
ramo izmisliti, jer bismo usko-
ro trebali {tampati omot. Ono
{to sa sigurno{}u mo`emo
potvrditi jeste da }e na CD-
u biti deset pjesama te da }e
sve biti na engleskom, jer je
album prvenstveno namije-
njen me|unarodnom tr`i{tu
- isti~e Jakubovi}. H. P.
Na nastupu u Torinu 22. januara
Italijanski bend predgrupa „Dubiozi“
U~estvuje
i ekipa
iz BiH
„Dubioza kolektiv“: Privode kraju rad na novom albumu
„Nedim“ na
YouTubeu
Spot za pjesmu „Nedim“
sarajevske grupe „Bombaj
{tampa“ postavljen je ju~er
na videoservis YouTube. Vi-
deozapis sniman je 1. janu-
ara ove godine na ulicama
Sarajeva i u tramvaju, a u gla-
vnim rolama pojavljuju se
~lanovi benda Nedim Ba-
bovi} i Branko \uri} \ura.
Novi album „Neka DJ
odma’ dole CJ“ grupa „Bom-
baj {tampa“ promovirat }e u
ponedjeljak u Zagrebu, a
dan poslije i u Ljubljani.
Novi spot
Iako ve} skoro godinu
najavljuje solisti~ki album,
Irina Kapetanovi} kona~no
je po~ela da se ozbiljnije ba-
vi ovim poslom. Kako isti-
~e, nastupi s bendom „Sto-
rm“, ali i anga`man u emi-
siji BHT 1 „Kod ku}e je
najbolje“, usporili su njen
ulazak u studio.
Zbog TV snimanja, du-
`e od dva mjeseca bila je ve-
zana za Sarajevo, ali je, na
kraju, od anga`mana u emi-
siji „Kod ku}e je najbolje“
dobila vi{e nego {to je o~e-
kivala.
- Taj posao se pojavio
nekako iznenada. [lag na
torti bio je kada sam na
snimanju posljednje emi-
sije u Zagrebu zajedno s
Arsenom Dedi}em otpje-
vala njegovu staru pje-
smu „Moje tijelo, moja
ku}a“. Osim toga, u emi-
siji sam upoznala Elvira
Bandi}a Bandu, koji }e
biti zadu`en za aran`ma-
ne na mom CD-u, koji bi
trebao biti promoviran u
septembru - govori Kape-
tanovi}.
Iako priznaje da je rije~
o spoju nespojivog, Kapeta-
novi} je uvjerena da }e nje-
na saradnja s Dedi}em
nai}i na pozitivne reakcije
publike. Ovaj legendarni
muzi~ar mogao bi se uk-
lju~iti i u realizaciju Irini-
nog CD-a.
- Ne znam na {ta }e to
iza}i i {ta }emo ta~no radi-
ti, ali je, zaista, veliko za-
dovoljstvo samo sat biti u
dru{tvu ovog velikana. U
februaru }e biti odr`ana
premijera njegovog novog
albuma u Zagrebu, gdje
}emo, tako|er, zajedno
otpjevati jednu pjesmu -
ka`e pjeva~ica te dodaje da
je mnogo lak{e priprema-
ti solo album, na kojem
isklju~ivo ona donosi
odluke i na kojem ne mo-
ra tra`iti saglasnost ~lano-
va benda.
A. ISLAMAGI]
SARADNJE Bh. pjeva~ica i muzi~ka legenda
Irina Kapetanovi} i Arsen
Dedi} - spoj nespojivog
Veliko je zadovoljstvo samo sat biti u dru{tvu ovog velikana, ka`e na{a pjeva~ica z Poziv
na promociju u Zagreb z Hrvatski muzi~ar mogao bi se uklju~iti i u realizaciju Irininog CD-a
Uporedo sa snimanjem
novog CD-a pjeva~ica }e
nastaviti s koncertnim akti-
vnostima, a na prolje}e je sa
„Stormom“ o~ekuje mini
turneja po [vicarskoj i Au-
striji.
- U posljednje vrijeme
smo veoma mnogo putova-
li, a malo smo se odmarali.
Na svu sre}u, uz mene je
stalno moj momak Haris
Aliba{i}, s kojim `ivim ve}
tri godine. Stalno smo zaje-
dno i ~esto me ljudi pitaju
jesmo li se vjen~ali. Za nas
je to korak dalje, o kojem
jo{ ne razmi{ljamo. Jedno-
stavno, lijepo nam je ovako
- dodaje Irina.
@ivim s Harisom, ali ne
razmi{ljamo o vjen~anju
Dedi} i Kapetanovi}: Susret u Zagrebu
oglasi
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 25
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 18-0-Dn-000013-11
Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o ze-
mlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije
BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bo-
sanska Krupa
5NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtje-
vu „ProCredit Bank“ d.d. Sarajevo, Filijala
Biha} u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za
koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak
su upisane u posjedovni list broj 2186 kata-
starska op}ina Bosanska Krupa, na ime
Abdulahi Red`epa sina Bajrama i Abdulahi
Mesuda sina Red`epa iz Bosanske Krupe sa
po 1/2 dijela ozna~ene sa:
Katastarska ~estica broj 22/13-4 „STAM-
BENO POSLOVNI OBJEKAT“ stambeno
poslovna zgrada povr{ine 125 m2, dvori{te
neplodno povr{ine 118 m2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vla-
sni{tva ili neko drugo pravo na tim nekre-
tninama da svoje pravo prijave u roku od
60 dana najave podneskom u dva primjerka
i da podnesu dokaze za to, u suprotnom nji-
hovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom
uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretnina-
ma mogu navedeni rok na zahtjev pro-
du`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako
bi im se dala mogu}nost da pribave potre-
bne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak
}e se uspostaviti na osnovu do tada priba-
vljenih dokaza.
TELEFON BROJ: 037/476-538
[ef zemlji{noknji`nog ureda:
Pa{ali} Adnan
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 18-0-Dn-000014-11
Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o ze-
mlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije
BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bo-
sanska Krupa
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtje-
vu „Raiffeisen Bank“ d.d. BiH, Glavna Fi-
lijala Biha} u toku je postupak za usposta-
vljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekre-
tnine za koje se uspostavlja zemlji{no-
knji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list
broj 1389 katastarska op}ina Bosanska Kr-
upa, na ime Mehi} Safeta sina Zarifa iz Bo-
sanske Krupe sa 1/1 ozna~ene sa:
Katastarska ~estica broj 25/7-2 „DORUK“
pa{njak 1. klase povr{ine 950 m2, k.~.
34/104-4 „KORITA“ {uma 5. klase po-
vr{ine 1500 m2, njiva 6. klase povr{ine
1853 m2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vla-
sni{tva ili neko drugo pravo na tim nekre-
tninama da svoje pravo prijave u roku od
60 dana najave podneskom u dva primjerka
i da podnesu dokaze za to, u suprotnom nji-
hovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom
uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretnina-
ma mogu navedeni rok na zahtjev pro-
du`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako
bi im se dala mogu}nost da pribave potre-
bne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak
}e se uspostaviti na osnovu do tada priba-
vljenih dokaza.
TELEFON BROJ: 037/476-538
[ef zemlji{noknji`nog ureda:
Pa{ali} Adnan
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 18-0-Dn-000015-11
Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o ze-
mlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije
BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bo-
sanska Krupa
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtje-
vu Vrani} Hamdije sina Nezira u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{no-
knji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se
uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upi-
sana u posjedovni list broj 2340 katastarska
op}ina Bosanska Krupa, na ime Vrani} Ha-
mdije sina Nezira sa 1/1 iz Bosanske Krupe
ozna~ena sa:
Katastarska ~estica broj 12/229-6 „KU]A“
stambena zgrada povr{ine 90 m2, dvori{te
povr{ine 350 m2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vla-
sni{tva ili neko drugo pravo na tim nekre-
tninama da svoje pravo prijave u roku od
60 dana najave podneskom u dva primjerka
i da podnesu dokaze za to, u suprotnom nji-
hovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom
uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretnina-
ma mogu navedeni rok na zahtjev pro-
du`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako
bi im se dala mogu}nost da pribave potre-
bne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak
}e se uspostaviti na osnovu do tada priba-
vljenih dokaza.
TELEFON BROJ: 037/476-538
[ef zemlji{noknji`nog ureda:
Pa{ali} Adnan
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 18-0-Dn-000016-11
Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o ze-
mlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije
BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bo-
sanska Krupa
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu o zahtjevu
Medi} Ilfada sina Muje iz Bos. Krupe, ul.
Aleja Zlatnih ljiljana 26A u toku je postu-
pak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja
zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posje-
dovni list broj 4845 katastarska op}ina Bo-
sanska Krupa, na ime Medi} Ilfada sina
Muje i Medi} Isaka sina Muje iz Bosanske
Krupe sa po 1/2 dijela ozna~ena sa:
Katastarska ~estica broj 12/111 „POSLO-
VNI OBJEKAT“ poslovna zgrada u privredi
povr{ine 136 m2, dvori{te povr{ine 74 m2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vla-
sni{tva ili neko drugo pravo na tim nekre-
tninama da svoje pravo prijave u roku od
60 dana najave podneskom u dva primjerka
i da podnesu dokaze za to, u suprotnom nji-
hovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom
uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretnina-
ma mogu navedeni rok na zahtjev pro-
du`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako
bi im se dala mogu}nost da pribave potre-
bne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak
}e se uspostaviti na osnovu do tada priba-
vljenih dokaza.
TELEFON BROJ: 037/476-538
[ef zemlji{noknji`nog ureda:
Pa{ali} Adnan
show biz
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 26
Ljepotica dana Belen Rodrigez
Rodrigez:
Zanosna
Argentinka
Stigla i slu`bena potvrda
Holi Beri glumi Aretu Frenklin
Slavna pjeva~ica Areta
Frenklin (Aretha Franklin)
izrazila je jo{ pro{le godine
`elju da je u biografskom fi-
lmu, koji }e se snimati prema
njenoj knjizi „Aretha: From
These Roots“, odglumi Holi
Beri (Halle Berry), a sada je i
slu`beno potvr|eno da je ulo-
ga pripala lijepoj glumici.
[ezdesetosmogodi{nja Ar-
eta, koja se trenutno u svom
domu oporavlja od operacije
kojom joj je odstranjen rak na
gu{tera~i, kazala je novinar-
ima:
- Holi Beri glumit }e odr-
asliju mene, dok glumicu ko-
ja }e me utjeloviti u mladosti
nismo jo{ odabrali.
Toples Natali Portman
U „Diorovoj“ reklami
Iako je u drugom stanju,
za{titno lice parfema iz kole-
kcije „Christian Dior“ Nata-
li Portman (Natalie, 29) pozi-
rala je obna`ena u reklamnoj
kampanji za „Miss Dior“. Li-
jepa trudnica je u reklami
pokrila grudi rukama.
Portman je potpisala ugo-
vor s „Diorom“ prije nego {to
je objavljeno da o~ekuje bebu
s Bend`aminom Milpjeom
(Benjamin Millepied), ple-
sa~em i koreografom iz filma
„Crni labud“, za koji glumi-
ci ve} predvi|aju Oskara. Beri: Ispunjena pjeva~icina `elja
Smirila se divlja djevojka Holivuda
Selma Bler trudna
Glumica Selma Bler
(Selma Blair) je trudna, a vi-
jest je ameri~kim medijima
ju~er potvrdio i njen glasno-
govornik. Selma dijete
o~ekuje sa svojim mo-
mkom, modnim dizajner-
om D`ejsonom Bleikom
(Jason Bleick). Njih dvoje
upoznali su se tokom zaje-
dni~ke saradnje na jednom
njegovom modnom proje-
ktu.
- Presretni su, ne mogu
biti sretniji nego {to jesu -
izjavio je prijatelj para.
Selma, ~ini se, ni`e usp-
je{ne dane u svom `ivotu.
Osim {to }e roditi, izlaze joj
filmovi koje je snimala. Ta-
ko }emo je gledati u filmo-
vima „Dark Horse“, „The
Hangover’s“ i „Different
Kind of Love“. ^ini se da
se divlja holivudska djevo-
jka kona~no skrasila.
Bler: Ni`e
uspjehe
Portman: Grudi pokrila rukom
Monro: Najve}a
seks-bomba
svih vremena
Merilin Monro opet na filmu
Njeno ime je sinonim za eleganciju, glamur i seksepil, mla|a generacija zaljubit
}e se u nju kao {to smo i mi, ka`e Salter
Merilin Monro (Marilyn
Monroe) vratit }e se na fi-
lmska platna uprkos ~injeni-
ci da je mrtva. Naime, D`ejmi
Salter (Jamie) planira da uz
pomo} moderne tehnologije
i njenih fotografija o`ivi tra-
gi~no preminulu glumicu.
Napravit }e to nakon {to
je u poslu vrijednom nekoli-
ko miliona dolara kupio pra-
va na kori{tenje njenog ime-
na. Prava na kori{tenje otku-
pio je od Ane Strazberg
(Anna Strasberg), ~iji je supr-
ug Li (Lee) bio Merilinin
u~itelj glume.
Ta~na cijena lika i djela
najve}e seks-bombe svih vr-
emena jo{ nije poznata.
D`ejmi, osim za nju, posjedu-
je i prava na ime Boba Mar-
lija (Marley).
- Za{to Lindzi Loan (Lin-
dsay Lohan) i Lejdi Gaga
(Lady Gaga) `ele biti poput
Merilin Monro? Zbog ~in-
jenice da je ona ikona, osoba
s odli~nim stilom i eleganci-
jom. Njeno ime je sinonim za
eleganciju, glamur i seksepil.
Ona pokazuje i da veli~ina ni-
je va`na. Voluminozna je, pr-
ava `ena. Mla|a generacija
zaljubit }e se u nju kao {to smo
i mi - smatra D`ejmi.
Otela mu`a Nini Mori}
Vru}a 26-godi{njakinja
Belen Rodrigez (Rodri-
guez), djevojka biv{eg supr-
uga Nine Mori} Fabricija
Korone (Fabrizio Corona),
snimila je seksi editorijal u
donjem rublju i kupa}im
kostimima „Jadea“.
Jedan pogled na zanosnu
Argentinku dovoljan je da
bi vam bilo jasno ~ime je Be-
len svojevremeno uspjela
oteti Nini Mori} supruga i
razoriti im brak. Iako je to-
kom ljeta Fabricio izbacio
Belen iz stana, jer ga je, na-
vodno, prevarila sa svojim
biv{im momkom, pozna-
tim italijanskim nogome-
ta{em Markom Borijelom
(Marco Borriello), golup~i}i
su se ubrzo pomirili.
LEGENDE Uz pomo} nove tehnologije
sveznadar
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011.
27
1. TA^NO
Tajni ugovor Rusije i
Austro-Ugarske
Budimp-
e{tanska ko-
nvencija je
tajni ugovor
izme|u Ru-
sije i Austro-
Ug a r s k e .
Sklopljen je
na dana{nji
dan, 15. ja-
nuara 1877.
godine, a nji-
me se odre|uje stav i jedne i druge zemlje
povodom predstoje}eg rusko-turskog ra-
ta i planira podjela vilajeta Bosne.
Austro-Ugarska je obe}ala neutralno-
st i ometanje u slu~aju stranog uplitanja
u rat protiv Rusije i daje saglasnost Ru-
siji da mo`e anektirati neke teritorije na
Kavkazu, a Rusija se saglasila da Austro-
Ugarska anektira Bosnu i Hercegovinu,
„izuzimaju}i zemlji{te koje se nalazi
izme|u Srbije i Crne Gore, o kome }e se
obje vlade imati da dogovore kad bude
do{ao trenutak da njime mogu raspolaga-
ti“. Ugovor je ostao u tajnosti do 1917. go-
dine.
2. TA^NO
Kako izmjeriti
inteligenciju ~ovjeka
Luis Medison
Terman (Lewis Me-
dison Terman) bio
je poznati ameri~ki
psiholog. Kad je pr-
imljen na Univerzi-
tet Stanford 1910.
godine, revidirao je
Bi ne- Si monovu
skalu inteligencije
i objavio „Stenford-
Bineov test koeficijenta inteligencije“
1916. godine, koji je ubrzo {iroko pri-
hva}en u SAD.
Tokom Prvog svjetskog rata razvio je
sistem grupnog testiranja inteligencije za
ameri~ku vojsku, a 1921. godine pokrenuo
dugoro~ni program za prou~avanje nada-
rene djece. Napisao je „Mjerenje intelige-
ncije“ 1916. godine i bio koautor „Genet-
skih istra`ivanja genija“ u pet tomova od
1926. i 1959. godine.
Ro|en je 15. januara 1877., a umro 21.
decembra 1956. godine.
3. TA^NO
Dugodlake ma~ke ne
zaostaju za kratkodlakim
Dugodlake
ma~ke je op}i
naziv za sve rase
doma}ih ma~a-
ka koje se odli-
kuju dugom,
mekom i svilen-
kastom dlakom.
U dugodlake ra-
se spadaju sveta burmanska ma~ka, bali-
ne`anska, simrik, himalajska, javanska,
norve{ka {umska ma~ka, mejnski rakun,
perzijska (na slici), regdol, somalska i tu-
rska angora.
Iako ih smatraju tromijim od kratko-
dlakih, dugodlake ma~ke nimalo ne zao-
staju po `ivahnosti, umiljatosti i sposobno-
sti da se brane ukoliko je to potrebno.
1.
Budimpe{tanska konvencija je ta-
jni ugovor izme|u Rusije i Austro-
Ugarske?
2.
Luis Medison Terman je bio pozna-
ti ameri~ki psiholog?
3.
Dugodlake ma~ke je op}i naziv za
sve rase doma}ih ma~aka koje se
odlikuju dugom, mekom i svilenkastom
dlakom?
Ta~no
Neta~no
Tele}a
koljenica
Potrebno je: tele}a
koljenica isje~ena na
komade, malo bra{na,
ulje, so, biber, 150 ml go-
ve|eg bujona, 2 karanfi-
li}a, glavica luka, ~esno bije-
log luka, mrkva, prasa, celer,
malo nastrugane limunove ko-
re, malo `alfije, malo maj~ine
du{ice, ruzmarin, 2 ka{ike pa-
radajz pirea.
Na~in pripreme:
1. Uvaljati komade koljeni-
ce u bra{no, ispr`iti ih na ulju,
posoliti, pobiberiti, a zatim ih
poredati u pleh, preliti bujo-
nom, ubaciti karanfili}e i osta-
viti da se dinstaju u rerni na
umjerenoj temperaturi.
2. U ulju preostalom od
pr`enja propr`iti isjeckani luk,
zgnje~eni bijeli luk, nasjeckanu
mrkvu, prasu, celer, za~initi i
dodati paradajz pire.
3. Sve dobro promije{ati i
pr`iti jo{ nekoliko minuta.
4. U pleh ubaciti mije{ano
povr}e, prekriti folijom i dinsta-
ti dok svi sastojci ne omek{aju.
5. Meso staviti na tanjir,
preliti sosom od povr}a i po-
slu`iti s ri`om.
Predla`emo da pripremite
†Moj suprug je umro u dece-
mbru pro{le godine s navr{enih
29 godina `ivota i posebnim
sta`om ostvarenim u Armiji
BiH od 4. maja 1992. do 24.
oktobra 1995. godine. Nije bio
zaposlen. Po mom zahtjevu za
porodi~nu penziju dobila sam
negativno rje{enje. Je li pravi-
lno odlu~eno, pita E. L. iz
Gra~anice.
Odredbom ~lana 53. Zakona
o penzijskom i invalidskom osi-
guranju, propisano je da osigur-
anik kod kojeg je utvr|ena prva
kategorija invalidnosti do na-
vr{ene 30. godine `ivota stje~e pr-
avo na invalidsku penziju ako je
invalidnost prouzrokovana povr-
edom van rada ili bole{}u, pod uv-
jetom da je prije nastanka invali-
dnosti imao navr{en penzijski
sta` koji mu pokriva najmanje je-
dnu tre}inu radnog vijeka, ali na-
jmanje jednu godinu osiguranja.
Kako je osiguranik u trenu-
tku smrti bio mla|i od 30 godi-
na i imao samo poseban sta` u
Armiji BiH, nisu ispunjeni uvje-
ti za ostvarivanje prava na por-
odi~nu penziju, jer umrli osigu-
ranik nije imao jednu godinu
osiguranja da bi udovica mogla
ostvariti pravo na porodi~nu
penziju.
Stoga je nosilac osiguranja
pravilno odlu~io kada je va{ za-
htjev za porodi~nu penziju
odbio. Federalni zavod PIO
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Porodi~na penzija
BILJKA
KOJOJ
LIST NE
VENE
AMERI^KI
GLUMAC I
PJEVA^
^ETE,
KONJA-
NI^KI
ODREDI
(tur.)
ZBORNIK
ZAKONA
AMPER
GLUMAC
MEK KVIN
@ITELJ
LIKE
OTILIJA
ODMILJA
OSOBINA
GORDIH
OSOBA
STARO-
GR^KI
PJESNIK
SA OTOKA
LEZBA
PORUKA,
OBAVIJEST
(tal.)
SLO@NOST
ORGAN ZA
LETENJE
U PTICA
TESTERA,
@AGA
OSNIVA^
ZADU@BINE
(gr~.)
TE[KI
RAD
MAJSTORI
ZA ELEKTR.
STRUJU
TRST
POPAJEVA
DJEVOJKA
PJEVA^ICA
^INKVETI
DOBOJ
PJEVA^ICA
LENOKS
EKSPLO-
ZIVNA
TVAR
SVIJETLE]I
PLIN
L.[.
MLADA
AMERI^KA
GLUMICA
NA SLICI
AUSTRIJA
NAPAD,
NAVALA,
ATAK
KRI[KA
POMAK, SPAHO, REA, OKTO-
POD, E, RAFAEL, NA, SLIKAR,
OMOT, TINO, DINARI, IKER
KASILJAS, @ARDINIJERE
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2405
ISTRA@IVANJE Korisna je ~ak i minuta {etnje
Kratke pauze spa{avaju `ivot
Rezultati australske studije potvr|uju da zaposlenici koji dugo sjede imaju {iri opseg
struka i ni`i nivo dobrog HDL holesterola
Napravite li ~e{}e kratke pauze ustaju}i od
stola, sa~uvat }ete liniju i zdravlje srca, pokazu-
je novo istra`ivanje. Korisne su ~ak i pauze ko-
je traju minutu i uklju~uju tek ustajanje, malo
kretanja po sobi i penjanje po nekoliko stepe-
nica.
Istra`ivanje koje je objavljeno u novom br-
oju „The European Heart Journala“ dodatno po-
tvr|uje da je sjedenje izrazito {tetno za zdravlje
jer zaposlenici koji dugo sjede imaju {iri opseg
struka i ni`i nivo dobrog HDL holesterola.
Voditelj istra`ivanja sa Univerziteta u Kvi-
nslendu u Australiji ka`e:
- Na{e istra`ivanje pokazuje da ~ak i male pr-
omjene mogu pomo}i u smanjenju zdravstve-
nih rizika.
Redovne pauze, dodali su istra`iva~i, mogu
biti vrlo lako uvr{tene u poslovni raspored bez
utjecaja na produktivnost.
Redovne pauze mogu se lako uvrstiti u poslovni raspored
z^im do|ete na posao, popijte dvije ~a{e
vode, uskoro }ete biti prisiljeni od{etati do
WC-a (nastavite tako u intervalima, tokom
cijelog dana).
zUstanite dok telefonirate.
zNe telefonirajte i ne {aljite e-mailove ne-
go pro{etajte do kolege.
zSastanke odr`avajte stoje}i za pultom.
zUmjesto lifta koristite stepenice.
zPrinter ili korpu za sme}e smjestite na
mjesto do kojeg }ete morati pro{etati.
Prakti~ni prijedlozi
28 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom
planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou
Federacije BiH („Slu`bene novine Federa-
cije BiH“ br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10
i 45/10), Federalno ministarstvo
prostornog ure|enja
Objavljuje
JAVNI POZIV
za uvid u
GLAVNI PROJEKAT OBNOVE I
SANACIJE „]UMURIJINE KU]E“ U
MOSTARU,
autor projekta: „Delta-Z- Infinitinet“
d.o.o. Mostar,
investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar
1.
Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke
u postupku izdavanja odobrenja za gra|en-
je za obnovu i sanaciju „]umurijine ku}e“
u Mostaru, izgra|ene na zemlji{tu
ozna~enom kao k.~. br. 3658 K.O. Mostar I,
na podru~ju Grada Mostara, a u skladu sa
~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostor-
nom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na
nivou Federacije BiH.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su
du`ne da se izjasne u roku od osam dana,
odnosno najkasnije 15 dana od dana obja-
vljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravda-
nih razloga ne odazove na javni poziv za
uvid u projekat mo`e se o tome pisano izja-
sniti u roku od osam dana od dana objavlji-
avnja poziva.
4.
Stranke u postupku mogu uvid u Glavni pro-
jekat izvr{iti u prostorijama Federalnog mini-
starstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita
br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku od 15 dana.
Broj: UPI/03-23-2-363/10
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 158529 10 P
Datum: 21. 12. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasmina Mura-
tovi}, u pravnoj stvari predlagatelja BANDUKA
DANICA iz Sarajeva, Binje`evo 36, PEJOVI]
DRAGICA iz Sarajeva, ul. Drage Filipovi}a broj 3,
URTA DANKA iz Sarajeva, ul. Potoklinica 26,
URTA-VEKEMAN BRANKA iz Sarajeva, ul. Po-
toklinica br. 26, URTA SLAVKO iz Sarajeva, ul.
Osik 172 Ilid`a, svi zastupani po zajedni~kim pu-
nomo}nicima Edini Jahi} i Tanji Had`agi}, advo-
katima iz Sarajeva, protiv protivnika predlagatelja
ALOMEROVI] D@EVAD iz Sarajeva, nepozna-
tog prebivali{ta, radi dono{enja mjere osiguranja, a
povodom smetanja posjeda, v.s.p. 1.050,00 KM, u
smislu ~lana 348. stav 7. Zakona o parni~nom po-
stupku (Slu`bene novine Federacije BiH br. 53/03),
objavljuje slijede}i
POZIV
Za protivnika predlagatelja: ALOMEROVI]
D@EVAD
Pozivate se kao stranka da pristupite na ro~i{te po-
vodom prijedloga za odre|ivanje mjere osiguranja,
koje }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sara-
jevu, u sobi broj 339/III, dana ^ETVRTAK, 3. 2.
2011. godine, sa po~etkom u 14,30 sati.
SUDIJA
Jasmina Muratovi}
Napomena:
Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom
ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju
svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izve-
sti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donije-
ti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao
dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanji-
ma koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka,
o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima
kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79.,
80. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je
uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba po-
vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je
uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba po-
vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavi-
je{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog pr-
isustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah
nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili
prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravo-
mo}nog okon~anja postupka promijene adresu na
koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah
obavijestiti sud, u suprotnom sud }e odrediti da se
dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pi-
smena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili
njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adr-
esi (~l. 352. ZPP-a).
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 069734 08 Mals
Sarajevo, 17. 12. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD SARAJEVO, sudija Denis Ku-
rtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja AVAZ-ROTO
PRESS, d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sar-
ajevo, protiv tu`enog POSLOVNE KOMU-
NIKACIJE d.o.o. Mostar, ul. Kralja Zvonimira
br. 13, Mostar, radi isplata potra`ivanja na osno-
vu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postu-
pku Federacije BiH, dostavlja
TU@BU NA ODGOVOR
Dana 30. 12. 2008. god. tu`itelj je podnio tu`bu
protiv tu`enog POSLOVNE KOMUNIKACIJE
d.o.o. Mostar, ul. Kralja Zvonimira br. 13, Mo-
star, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da
sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog
da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od
1.896,53 KM sa zakonskim zateznim kamatama,
te da mu naknadi tro{kove postupka, sve u roku
od 15 dana.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena sma-
tra obavljenom protekom roka od 15 dana, od da-
na objavljivanja ovog pismena u dnevnim novi-
nama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti
obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e
podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1.
ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od
30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ava-
ti: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pr-
avne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno
sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika
i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sa-
dr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a
FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e pr-
ocesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav
1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`be-
ni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni
zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju
te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog.
(~l. 71. stav 2 ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije
na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l.
74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u
kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na
tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu
kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog
propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igle-
dno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u
dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu
stranku, pozivom na broj predmeta.
SUDIJA
Denis Kurtovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 I 031422 10 I
Zenica, 04. 10. 2010. godine
OP]INSKI SUD U ZENICI sudac Vesna Vujica, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja
Op}ina Zenica, koju zastupa Kantonalno pravobranila{tvo Zenica, ul. Ko~evska ~ikma
broj 1., Zenica protiv izvr{enika Panti} Marela iz Zenice, ul. Muhameda Seiada Serdare-
vi}a broj: 17, radi izvr{enja radi naplate duga, v.sp. 240,00 KM dana 04. 10. 2010. godine:
OBJAVLJUJE
Izvr{eniku PANTI] MARELA iz Zenice, ul. Muhameda Seiada Serdarevi}a broj: 17., Ze-
nica dostavlja se
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
doneseno na temelju prijedloga tra`itelja izvr{enja od 19. 01. 2010. godine, dana 01. 02.
2010. god. po sucu Vesni Vujica, kako slijedi:
Na temelju izvr{ne isprave Rje{enja o obvezi pla}anja komunalne naknade broj: 07-14-
1041-874/08 od 04. 04. 2008. godine koje je postalo pravomo}no i izvr{no dana 10. 05.
2008. godine odre|uje se izvr{nje radi naplate nov~anih potra`ivanja tra`itelja izvr{enja u
iznosu od 240,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 01. 01 .2009. godine pa
do dana uplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 240,00 KM.
Ukoliko tu`enik ne isplati tra`itelja izvr{enja navedene iznose, ODRE\UJE SE
IZVR[NJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koji se nalaze u
ulici Muhameda Seida Serdarevi}a broj 17.
Zabranjuje se izvr{eniku da na bilo koji na~in raspola`e zapljenjenim pokretnim stvarima
do namirenja tra`itelja izvr{enja.
Sud odre|uje predlo`eno rje{enje.
Tro{kovi tra`itelja izvr{enja odre|uje se u iznosu od 240,00 KM.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku
od 8 dana od dana prijema istog.
Obavje{tava se izvr{enik da se dostava smatra izvr{enom protekom od 15 dana od dana
objavljivanja.
SUDAC
v.r. Vesna Vujica
ukOruPcija
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 15. JANuAR/sIJE^ANJ 2011.
me li Ha
ja Hja e fe ndi]
za PO sli la
260 OsO ba
uekskluzivnO iz sad
kOngresmen
engel: sara
Pejlin gOvOri
jezikOm mr@nje
intervju Pr of. dr. se na hid Ha li lo vi}, ugle dni li ngvi sta, otvo r e no za „avaz“
Ovi [tO su zgla jza li
ne ka OdgO va r a ju
svO jim bi ra^ima
Sud o rje~ni ku D`eva da Ja hi}a ~ut }ete kad
ga bu dem imao na sto lu, kad ste knem uvid
l Ne po pr a vlji vo sam uvje r en da do la zi
ljep{e sto lje}e l Moj izbor je da {utim
l Mo ja je str a nka bo sa nski je zi k
2 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
XINTERVJU Prof. dr. Senahid Halilovi}, ugledni lingvista, otvoreno za „Avaz“
Razgovarala:
Anila GAJEVI]
Njegovo ime, barem kod
onih koji se slu`e „Pravopi-
som bosanskog jezika“, sko-
ro svakodnevno se spominje.
On li~no vrlo rijetko govori
za medije. Prof. dr. Senahid
Halilovi} ovih je dana pono-
vo dospio u `i`u javnosti
objaviv{i „Rje~nik bosa-
nskoga jezika“.
U pro{lom broju „Ava-
zovog“ priloga objavili smo
pri~u o tome postoji li
odre|eno neslaganje u bh.
lingvisti~koj zajednici s
obzirom na to da se ovaj
rje~nik pojavio istovreme-
no kad i „Rje~nik bosa-
nskoga jezika“ D`evada Ja-
hi}a. Senahid Halilovi}
odlu~io je vrlo otvoreno za
„Dnevni avaz“ komentirati
ovaj „slu~aj“.
U iscrpnom intervjuu
Halilovi} poja{njava spre-
gu jezika i politike, osvr}e
se na devedesete i svoju i
ulogu lingvista u formira-
nju identiteta bo{nja~ke
nacije, najavljuje dopunje-
no izdanje „Pravopisa“ te
komentira neistomi{ljeni-
ke i one koji ga, kako ka`e,
ne vole.
†Pro{log mjeseca objavili
ste, zajedno s kolegama
Ismailom Pali}em i Amelom
[ehovi}, „Rje~nik bosa-
nskoga jezika“. Profesor
D`evad Jahi} je mjesec ra-
nije objavio svoj rje~nik.
Oba su stigla skoro sinhro-
nizirano. Ima li tu ne{to {to
bi moglo zbuniti javnost u
vezi s tim na koji bi se rje~nik
valjalo pozivati?
- Hajde da poku{amo biti
{to precizniji. Potkraj
pro{log mjeseca na Filozo-
fskom fakultetu u Sarajevu
javnosti je predstavljen
„Rje~nik bosanskoga jezika“
troje spomenutih nastavnika
s Odsjeka za bosanski, hrva-
tski i srpski jezik. Me|utim,
kolega D`evad Jahi} nije
objavio svoj „Rje~nik bosa-
nskog jezika“: javnosti je pr-
edstavio samo prva dva sve-
ska (od deset najavljenih).
Dakle, potkraj 2010. pojavio
se manji dio rje~nika kolege
D`. Jahi}a (na stolu imamo
tek petinu djela) i cjelovit
rje~nik S. Halilovi}a, I. Pa-
li}a i A. [ehovi}. Kolegi Ja-
hi}u od srca `elim dobro
zdravlje i dug vijek, da do-
vr{i {to je zapo~eo. Javnosti
mogu re}i samo ovo. Ne daj
se zbuniti, draga moja. I ne
budi nesretna: evo sad ima{
dva-tri rje~nika bosanskoga
jezika, pa biraj, k’o zrele
kru{ke. Ho}e{ dio - uzmi;
ho}e{ cio - ima{ i to. Ho}e{ i
dio i cio - plati pa nosi. Ne
valja ti ni jedan ni drugi - a ti
lijepo uzmi Ani}ev „Rje~nik
hrvatskoga jezika“, uistinu
je odli~an, ili uzmi solidni,
ogromni jednotomni
„Re~nik srpskoga jezika“
(skra}ena verzija {esto-
tomnog rje~nika Matice sr-
pske). Imam ih pun sto, i
opet mi malo. Hiljade puta
dosad osvjedo~io sam se da
je toliko pameti u ljudima
oko nas, da }u rado izbje}i
da im i{ta sugeriram, utoliko
prije {to je na jednome od
njih i moje ime. Naj{ira ja-
vnost mo`e biti zadovoljna
na{im nastojanjima da kvali-
tetno zaokru`imo i dostojno
predstavimo normu bosa-
nskoga jezika. I da rastjera-
mo maglu po Mostaru. Pa i
{ire, {to bi rekao moj profe-
sor Asim Peco.
Nerelevantni dekan
† Dekan mostarskog Faku-
lteta humanisti~kih nauka
Safet Sari} rekao je za va{
rje~nik da je u odnosu na Ja-
hi}ev „puno skromnijeg
zna~enja i puno skromnijeg
nau~nog rejtinga“, nazvav{i
~injenicu da se pojavio
odmah nakon Jahi}a
nau~nom sujetom. Kako to
komentirate?
- Ali to nije sve: re~eni je
javio da je izjavio da je
„sasvim lijepo i uputno da se
lingvisti i ljudi koji se bave
jezikom, i sa stvarala~kog i sa
kulturolo{kog aspekta,
vra}aju jeziku“. Pa gdje ga
na|oste, tugo moja? Jeste li
tra`ili kompetentnu osobu,
ili ste nabasali na gra|anina,
slu~ajnog prolaznika? Mogli
ste oti}i i u moj Tuholj, pitati
neku moju kom{inicu. Rekla
bi vam, otprilike, isto to, sa-
mo malo druk~ije: Ne znam
ti ja, sine, o tim knjigama, je-
dva se i potpisat umijem, ali
ako me ve} pitate, beli je bolja
ona |e je Senahid... A mogli
ste pitati lingviste u BiH i u
regionu, npr. dr. Josipa Bao-
ti}a, dr. Refika Buli}a, dr. Re-
mziju Had`iefendi}-Pari},
akademika Asima Pecu, dr.
Ivu Pranjkovi}a, koji su rece-
nzirali i izdava~u (Filozofski
fakultet) preporu~ili na{e dje-
lo, ili nekog drugog od struke
i nauke. U istome prilogu i
kolega Jahi} mal~ice se osvr-
nuo na rje~nik svojih kolega,
rekav{i da nema dovoljno
uvida u njeg, te da mu se ~ini
„da je bez primjera i gra|e,
pogotovo bez frazeologije“.
Me|utim, ko god otvori tu
knjigu vidjet }e, od prve stra-
nice i prve odrednice, pa do
posljednje (1548) da obiluje
primjerima (istaknuti itali-
kom), ustaljenim spojevima
rije~i (ozna~eni trokutom),
frazeolo{kim izrazima (oz-
na~eni obrnutim trokutom) i
narodnim poslovicama (oz-
na~ene ~etverokutom). Treba
li dodati da je svaka od tih je-
dinica i semantizirana, tj.
opisano joj je zna~enje, kako i
prili~i ozbiljno ura|enim
knjigama ove vrste. Neka ja-
vnost vjeruje na rije~ kome
god ona ho}e, to me ne zani-
ma. Va`an je samo onaj dio
javnosti koji vi{e vjeruje svo-
jim o~ima nego ne~ijim ri-
je~ima. A sveukupnoj javno-
sti - ako `eli ~uti moj sud o
rje~niku kolege Jahi}a, o to-
me {ta u njemu ima, a ~ega
sve nema - preporu~ujem da
se strpi: poistiha, kad ga bu-
demo imali na stolu... Kad
steknem uvid.
†Uskoro bi trebao iza}i Va{
novi „Pravopis bosanskoga
jezika“. Za{to ste bili ponuka-
ni da napravite novi? Je li ne-
ka od pravila koja ste napisali
nisu za`ivjela?
- Ne}e to biti novi
„Pravopis bosanskog jezika“.
Bit }e to drugo izdanje
„Pravopisa“, o~ekivani korak
naprijed u razvoju pravopi-
sne norme bosanskoga jezi-
ka. Ovo }e izdanje biti dopu-
njeno i dora|eno i u dijelu o
pravopisnim pravilima i u
rje~ni~kom dijelu. Pa`ljivo
sam pratio reakcije korisni-
ka, stru~ne i kulturne javno-
sti u minulih petnaest godi-
na i nastojao udovoljiti ute-
meljenim zahtjevima. Otuda
}e ovo izdanje sadr`avati -
pored dopuna, pojednosta-
vljivanja i preciziranja - i ne-
koliko izmjena. Nadam se da
}e te dopune i izmjene dopri-
nijeti br`em i lak{em usvaja-
nju pravopisnih normi te
uop}e izgra|ivanju i
u~vr{}ivanju norme bosa-
nskoga jezika. Mo`da }e upr-
avo „Avaz“, ekskluzivno,
objavljivati, dio po dio, dru-
go izdanje „Pravopisa“.
†Jeste li generalno zadovo-
ljni primjenom Va{eg pravo-
pisa? Neki mediji ga se umno-
gome pridr`avaju, neki uop}e
ne. Tako|er, bilo je onih iz
stru~nih krugova koji su ga
podr`avali, ali i Va{ih kolega
koji su ga o{tro napadali.
- Mnogi bi na mome mje-
stu bili i prezadovoljni; ja
sam umjereno zadovoljan.
Nije za`ivjelo sve od onoga
{to je kandidirano kao pra-
vopisna norma, a - posve
o~ekivano - razli~it je i
odnos pojedinaca, ustanova,
medija i dr. prema po-
nu|enim pravopisnim
rje{enjima. Bilo je svega, i
pokuda i pohvala, bilo je i
o{trih napada, bilo je i onih
{to zluju i zubzazubuju, ali
karavane, ipak, prolaze.
Ekavizam u praksi
†Zamjeralo Vam se
odre|ena isklju~ivost i okreta-
nje ka zapadnoj varijanti.
Ho}e li novi pravopis u tom
smislu biti malo fleksibilniji?
†Rekli ste mi u pripremi
intervjua da ne ~itate novi-
ne, ne gledate televiziju, ne
koristite mobitel. Za{to?
- Ne ~itam nijedne no-
vine redovno, svakodne-
vno, ne pratim niti jedan
sedmi~nik. Ponekad po-
ne{to pro~itam u ovim ili
onim novinama, saznam
da je bilo ne{to {to me za-
nima i do|em do tog. Ra-
nije sam redovno slu{ao
radijski program, godina-
ma, i dan i no}, uglavnom
muzi~ki, pa su se usput
uvijek mogle ~uti kratke
vijesti, ali od nekog vre-
mena ne podnosim ni to
da mi neko drugi bira
muziku... Ne gledam ni
televiziju na uobi~ajeni
na~in: da sjednem pred
televizor i gledam {ta god
mi ko ponudi. Da gledam
i slu{am na dnevniku {ta
su danas jedan drugome
rekli, oko ~ega su se
sva|ali... Ali zato uzmem
sedmi~ni program, da mi
ne promakne kakva dobra
utakmica, dokumentarna
emisija, ne{to lijepo iz ku-
lture... Mobitel jo{ uvijek
nemam. Priznajem, pone-
kad padnem u isku{enje
da nabavim tu stvar~icu,
zaista je mo}na, ali
pro|em ulicom, vidim
dvojicu ili dvoje kako, k’o
fol, idu zajedno, a oboje
govore na mobitel, svako
sebi, ili - {to je jo{ crnje -
jedno govori, drugo {uti,
u|em u tramvaj, a on za-
zvoni, pa cio tramvaj ~uje
na kojoj smo sad stanici, i
pored koje zgrade prolazi-
mo... ili vozim, a oko me-
ne mnogi voza~i tipkaju,
govore u mobitel, u dru-
goj im ruci cigara, laktom
upravljaju, pa opet ka`em
sebi, tu`an: e ne}e{ to
~udo nabaviti, nije to za
svakog! Me|utim, obavi-
je{ten sam, o onome bi-
tnom, dovoljno. Filtriram
te silne informacije koji-
ma smo izlo`eni, uzimam
ih, svakodnevno - ugla-
vnom s interneta - ali po-
sve dozirano, na ka{i~icu.
Informacije doziram na ka{i~icu
Ovi {to su zglajzali neka
odgovaraju svojim bira~ima
Sud o rje~niku D`evada Jahi}a ~ut }ete kad ga budem imao na stolu, kad steknem uvid, replicira Halilovi}
svome kolegi z Nepopravljivo sam uvjeren da dolazi ljep{e stolje}e z Moj izbor je da {utim
†Pitanje naziva bosanski
jezik, ~ini se, ni danas nije
u potpunosti razrije{eno.
Neki }e ga nazvati
bo{nja~kim shodno defini-
ciji da je bosanski jezik je-
zik kojim govore Bo{njaci.
S druge strane, mo`e li se
ovaj naziv odnositi na
gra|ane Bosne i Hercego-
vine {to bi, u tom slu~aju,
uklju~ivalo i Hrvate i Srbe
koji `ive u na{oj zemlji?
- Dvojstvo u imenova-
nju bosanskoga jezika rea-
lnost je i unutar BiH i vani.
Tako je, npr., i sa slove-
nskim i slova~kim jezi-
kom. Bosanski jezik {irok
je onoliko koliko to `ele
njegovi korisnici: obu-
hva}a sve one koji ga
osje}aju svojim. A obaveza
je normiraca da o tome vo-
de ra~una. Zato se radujem
drugome izdanju „Pra-
vopisa“, u kome }e se, uz
dosada{nje, na}i i primjeri
iz Ko~i}eva, ]opi}eva, An-
dri}eva djela...
Bosanski jezik je {irok za sve
Halilovi}: Moja je stranka bosanski jezik (Foto: I. [ebalj)
3 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X HRVATSKO PITANJE Zagreb `eli legitimne predstavnike
Pi{e:
Vlastimir MIJOVI]
N
akon dvomjese~nog
premi{ljanja Ivo Jo-
sipovi} smogao je
snage i kona~no presjekao:
socijaldemokratija i „brats-
ka“ SDP BiH su mu dragi,
ali su mu politi~ki legitimi-
tet i interesi svekolikog hr-
vatstva ipak dra`i.
Izri~itim opredjeljiva-
njem hrvatskog predsjedni-
ka za interese njegovih su-
narodnika u na{oj zemlji,
izra`enim u njegovoj zaje-
dni~koj izjavi s Jadrankom
Kosor, iznena|en je jedino
Zlatko Lagumd`ija, koji se
posljednjih mjeseci u vi{e
navrata susretao s Josipo-
vi}em i svaki put nastojao
stvoriti dojam da od njega
u`iva punu podr{ku, ~ak i
za plan eliminiranja iz nove
vlasti oba HDZ-a, bez obzi-
ra na njihov stameni legiti-
mitet u hrvatskom bi-
ra~kom tijelu.
Politi~ki celofan
Nepristrasni posma-
tra~i, me|utim, nisu izne-
na|eni. U igri se na{ao su-
vi{e veliki ulog, toliko velik
da je Ivo Josipovi} na kraju
morao da shvati da se te-
ku}i proces formiranja vla-
sti u Bosni i Hercegovini
mo`e na jako lo{ na~in odr-
aziti i na Hrvatsku i na nje-
gov politi~ki rejting u ze-
mlji u kojoj predsjedava.
Pritisnut i od Jadranke
Kosor i njene Hrvatske de-
mokratske zajednice, Ivo
Josipovi} o~ito je shvatio
da bje`anja od istine vi{e ne
smije biti, te da trenutak
iziskuje ~ak i hrvatsko
o~itovanje na najvi{em ni-
vou. Rezultat: Kosor i Josi-
povi} sastavili su i potpisali
zajedni~ku izjavu kojom, u
su{tini, osu|uju poku{aje
SDP-a BiH da u vlast uvede
minorne bh. stranke s hr-
vatskim predznakom.
[tavi{e, oni nedvosmisleno
ukazuju na dva HDZ-a kao
na neminovne partnere
izbornim pobjednicima u
BiH, jer te stranke, prema
njihovom mi{ljenju, jedine
mogu biti legitimne pre-
dstavnice hrvatske nacio-
nalne volje izra`ene na
oktobarskim izborima.
Ove poruke svakako su
klju~ne u Kosor-Josipo-
vi}evoj „Zajedni~koj izjavi
o podr{ci Republike Hrva-
tske euroatlantskom putu
BiH“, kako se ovaj doku-
ment slu`beno zove i koji je
u taj celofan uvijen kako bi
se eventualno izbjegle pri-
mjedbe da se Hrvatska mi-
je{a u proces formiranja
vlasti u na{oj zemlji. A mi-
je{a se, bez sumnje, jer u
spomenutoj izjavi dominira-
ju upravo zahtjevi hrvatskog
vrha da se u BiH ispo{tuje
tzv. izborni legitimitet ko-
nstitutivnih naroda.
Utoliko i ne treba ozbi-
ljno shvatati tuma~enja ko-
ja dolaze iz Lagumd`ijine,
Lijanovi}eve i Juri{i}eve
stranke, koje u izjavi Kosor
i Josipovi}a tobo`e ne vide
ono {to objektivnim anali-
ti~arima prosto bode o~i. A
to je da se u toj izjavi na dva
mjesta izri~ito ka`e da mje-
sto u vlasti treba da dobiju
„predstavnici stranaka koje
su dobile najve}u podr{ku
konstitutivnih naroda“, te
da sastav Federalne vlade
tako|e treba biti „reprezen-
tativan politi~koj volji ko-
nstitutivnih naroda i
gra|ana iskazanoj na de-
mokratskim izborima“.
Prelivena ~a{a
Kosor i Josipovi} nisu
imenovali nijednu stranku
koja je u tom smislu repre-
zentativna, ali kad pred
o~ima imamo rezultate
pro{lojesenjih izbora ne-
dvojbeno je da na tu vrstu
legitimiteta mogu ra~unati
jedino HDZ i HDZ 1990.
Oni su na izborima toliko
nadmo}no iza sebe ostavili
druge stranke s hrvatskim
nacionalnim predznakom
da favorizovanje nekih dru-
gih ne mo`e biti ni{ta dru-
go nego obi~na farsa.
Mo`e se o nastaloj situa-
ciji razmi{ljati na sve
na~ine, no - jedno je sigur-
no: nakon nekoliko godina
obilje`enih velikim trzavi-
cama izme|u zvani~nog
Zagreba i politi~kih pre-
dvodnika hrvatskog puka u
na{oj zemlji, oni su ponovo
na istom talasu. Na to ih je
nesumnjivo ponukala spo-
znaja da hrvatskom narodu
u BiH odista prijeti poli-
ti~ka majorizacija. Pa ako
se knedla mo`da i mogla
progutati dvokratnim izbo-
rom @eljka Kom{i}a u Pre-
dsjedni{tvo BiH, dodatni
poku{aji institucionalne
devalvacije hrvatske nacio-
nalne volje o~ito prelijevaju
~a{u trpeljivosti.
Na Lagumd`ijinoj SDP
je da se u novonastalim
okolnostima ozbiljno pre-
ra~una. Htjela-ne htjela,
upravo ona je generator
ogromnog problema s ko-
jim se BiH danas sudari-
la, problema (ne)po-
{tivanja legitimne volje
jednog od njenih konsti-
tutivnih naroda.
Josipovi} razo~arao Lagumd`iju
Hrvatski vrhovnici osu|uju poku{aje SDP-a da u vlast uvede minorne stranke s hrvatskim
predznakom, nasuprot strankama koje su po izbornom rezultatu jedine legitimne
- Ima ljudi koji otvore ta-
kvu knjigu, vide da u njoj sto-
ji dolje, a uz dole stoji v. dolje
(a u Napomenama uz Pravo-
pisni rje~nik pi{e da se
skra}enicom v. /= vidi/
upu}uje na pravilnu rije~ ili
rije~ kojoj se iz bilo kojih ra-
zloga `eli dati prednost), da
stoji hajde (a ajde ni spome-
nuto nije!), da stoji op}ina, a
uz op{tina pi{e v. op}ina... i
ka`u: ovo je isklju~ivost, ovo
je okretanje tamo i ovamo...
E, ne}u mu ja pisati to se-
lja~ko dolje, niti op}ina, me-
ne je op}ina iz ku}e istjerala!
I povr{no prelistavanje aktu-
elnih pravopisa bosanskog,
hrvatskog i srpskog jezika, da
ne govorimo o pa`ljivijem za-
gledanju i analizi (a takve su
analize objavljene u stru~noj
literaturi u zemlji i svijetu),
pokazuje da je u „Pravopisu
bosanskoga jezika“ dopu{te-
no (preporu~eno) mnogo vi{e
dubleta negoli je to u hrva-
tskim i srpskim jezi~kim nor-
mativima. Po{to normiranje
jezika podlije`e lingvisti~kim
principima koji se ne moraju
uvijek poklapati s jezi~kom
praksom, u bosanskoj normi
ne mo`emo promovirati eka-
vizam dole, koliko god on bio
ra{iren u razgovornom jezi-
ku, niti oblike op{ti, op{tina,
koliko god oni bili nekom
bli`i. Uzalud je takvima re}i i
napisati: ovo op}i, op}ina, to
je ovda{nje, to je bosansko, to
je zapadno{tokavsko, a zapa-
dna {tokav{tina zahva}a vi{e
od pola BiH...
†Va{ „Pravopis“ odigrao je
klju~nu ulogu u standardiza-
ciji bosanskoga jezika. Sta-
ndardizacija je uvijek, kako
nas u~i normativistika, uz
~injenicu da je jezi~ki, i poli-
ti~ki ~in. Smatrate li da ste Vi
li~no te 1996. godine odigrali i
politi~ku ulogu i kakvu?
- U sociolingvisti~koj li-
teraturi stoji da je standardi-
ziranje jezika i politi~ki ~in.
Da je „Pravopis“ odigrao
klju~nu ulogu u standardiza-
ciji bosanskoga jezika - Va{e
su rije~i. Bilo kako bilo, mo-
gu re}i da sam zadovoljan i
onim {to su na politi~kom
planu u~inile moje knjige
„Bosanski jezik“ iz 1991. i
„Pravopis“ iz 1996. Sudjelo-
vanje u normiranju i afirmir-
anju bosanskoga jezika ide
podruku sa svim drugim pro-
bosanskim nastojanjima i
~ini mi ~ast. Ujedno me oslo-
ba|a obaveze da se izravno
bavim politikom, da pristu-
pim kakvoj stranci i sl. Moja
je stranka bosanski jezik.
†Vi ste u najte`em - ratnom
periodu mnogo u~inili na obli-
kovanju bo{nja~kog identiteta.
Mo`ete li prokomentirati u ka-
kvom je on danas stanju i koli-
ko su bo{nja~ki politi~ari odlu-
tali od onda{nje te{ke borbe za
vlastitu naciju, jezik i kulturu?
- Ne samo tih pet, deset
najte`ih, ve} svih dvadeset
posljednjih godina nastojao
sam doprinijeti, na stru~nom
planu, tom ukupnom ja~anju
bosanskog identiteta. Krle`a
ka`e da su polovicom 19. sto-
lje}a u dana{njoj Hrvatskoj
stvari stajale tako da niko `iv
nije mogao niti zamisliti da }e
se ikad, a ne samo stotinjak
godina kasnije, usred Zagreba
u izlozima knji`ara mo}i vi-
djeti knjige na kojima }e sta-
jati: Pravopis, Gramatika,
Rje~nik hrvatskoga jezika...
U~injeno je mnogo, samo
smo uvijek nekako nervozni,
tijesni. Nije valjalo kad nismo
imali te knjige, a evo sad
mnogima ne valja kad ih ima-
mo. Pa kad se jo{ ublizu dese
dvije! Kamo sre}e da su dva-
deset i dvije, sve bolja od bo-
lje! Bilo je tu i tapkanja u mje-
stu, i tra`enja pravog puta, pa
me ne ~udi {to je poneko uda-
rio i stranputicom. A ovi {to
su zglajzali neka odgovaraju
svojim bira~ima. [to se op}eg
stanja ti~e, svi vidimo i zna-
mo da nije dobro, ali i dalje
sam nepopravljivo uvjeren da
dolazi ljep{e stolje}e. Ono
uvijek dolazi, ka`e pisac.
†Kako komentirate sada{nju
politi~ku scenu i pluralitet (ko-
ji u normalnim zemljama pak
ja~a demokratiju) u svim naci-
onalnim strukturama u BiH?
- Neka cvjeta hiljadu cvje-
tova, rekli bi Kinezi. Samo da
nam je svima malo vi{e ljuba-
vi za zemlju koja nas hrani.
^asni atribut
†Za razliku od nekih Va{ih
kolega sa Filozofskog fakulte-
ta u Sarajevu, pa i srodnih
odsjeka, poput Odsjeka za kn-
ji`evnost, Vi ste prili~no javno
neeksponirani. Za{to?
- Volim osamu. Imam svoj
mali veliki svijet, pun poro-
di~ne topline, lijepih knjiga,
drage muzike... Cijenim do-
bre novinare, ali su takvi rije-
tki, pa se pomalo rastu`im
kad vidim ko se sve bavi ja-
vnom rije~ju. Pred kamerama
se ne osje}am ugodno, nikad
nisam zadovoljan onim {to
sam rekao. I dra`e mi je ne{to
svoje raduckati negoli odgo-
varati na pitanja novinara.
†Kakva je pozicija intele-
ktualca u dana{njem
dru{tvu? Smatrate li da bi,
uklju~uju}i i Vas, trebali biti
glasniji i predstavljati kore-
ktiv u javnom dru{tvenom i
medijskom prostoru?
- Opet Vi. Ubrajate me u
intelektualce. Mislim da taj
~asni atribut ne mo`e nositi
neko ko se kloni izravnijeg
uplitanja u javni `ivot, neko
ko radije {uti. Ali, to je moj iz-
bor. Intelektualci, po definici-
ji, moraju biti glasni i predsta-
vljati korektiv u dru{tvu. To
nisu ljudi koji samo vide i
znaju, to su ljudi koji pritom
imaju kura`i da to i obznane.
A ja i bez tog imam previ{e
onih koji me ne vole.
Trapavom i tvrdogla-
vom Lagumd`ijinom po-
litikom prema ^ovi}evoj
i Ljubi}evoj stranci pro-
blem se o~ito internacio-
nalizira. Zajedni~ku izja-
vu predsjednika Hrvatske
i predsjednice tamo{nje
vlade treba, naime, shvatiti
i kao sna`no upozorenje i
mogu}i uvod u zatezanje
me|udr`avnih odnosa,
ukoliko u svojim opredje-
ljenjima ustraju oni koji u
formiranju vlasti `ele da
krivotvore izbornu volju
bosanskohercegova~kih
Hrvata. Ukoliko takva vla-
st bude stvorena, s razlo-
gom se mo`e pretpostaviti
da je slu`beni Zagreb ne bi
prihvatio kao legitimnu.
Dobrosusjedstvo bi u tom
slu~aju mo`da do{lo i na
dosad najve}u postdejto-
nsku ku{nju.
Dobrosusjedstvo na ozbiljnoj ku{nji
Vi{emjese~no koketir-
anje s Ivom Josipovi}em
SDP-u se o~ito obija o
glavu. Isto bi se moglo
dogoditi i s njihovim do-
ma}im politi~kim partne-
rom, SDA, koja ne dijeli
Lagumd`ijinu opsesiju
izbacivanjem dva HDZ-a
iz igre. [tavi{e, Sulejman
Tihi} otvoreno govori o
potrebi da te dvije stra-
nke u|u i u entitetski i u
dr`avni koalicioni savez.
U dijelu javnosti ovo se
tuma~i navodnim dogo-
vorom Tihi}a i Lagu-
md`ija da jedan zate`e, a
drugi olabavljuje kono-
pac. S uma, me|utim, ne
treba smetnuti ni mo-
gu}nost dvostruke igre li-
dera SDA. Ona bi na kra-
ju mogla biti krunisana i
ispadanjem SDP-a iz svih
varijanti za sastavljanje
federalnih i dr`avnih or-
gana vlasti!
Dvostruka Tihi}eva igra
Josipovi} i Kosor s Ljubi}em i ^ovi}em: Lideri Hrvatske spremni podr`ati izborne pobjednike
†Vi ste vodili tim lingvi-
sta koji je Windows prila-
go|avao bosanskom jezi-
ku. I to je jedan od va`nih
koraka pozicioniranja bo-
sanskog jezika u svijetu i
na{e nacije?
- Drago mi je da i na
tom planu hvatamo korak
s razvijenim evropskim
zemljama i jezicima. Prije
ravno ~etiri godine, upor-
edo s na{im, tekao je ta-
kav projekt u jo{ 65 zema-
lja u svijetu. Smijem li se
malo pohvaliti? Iz sje-
di{ta Microsofta bh. ispo-
stavi zvani~no je sa-
op}eno da je na{ tim bio
najbolji.
Microsoft rekao da smo najbolji
4 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X SAMOVOLJA
PRESSIJA
Uprkos Zakonu, nisu dobili otpremnine
X TALOVI BiH na korak od isklju~enja iz Vije}a Evrope
Donedavna zastupnica
SDP-a u Predstavni~kom
domu Federalnog parlame-
nta Nermina ]emalovi}
dobit }e mandat dr`avnog
poslanika.
To }e se desiti nakon
{to Centralna izborna ko-
misija (CIK) BiH dobije
zvani~no izja{njenje Ha-
mdije Lipova~e da odbija
osvojeni mandat poslanika
u Predstavni~kom domu
Parlamenta BiH zbog pre-
uzimanja do`nosti premi-
jera Unsko-sanskog ka-
ntona.
]emalovi} je, naime,
sljede}a na listi SDP-a po
broju osvojenih glasova iz
izborne jedinice iz koje je
izabran Lipova~a. M. K.
Umjesto Hamdije Lipova~e
Nermina ]emalovi}
ulazi u Dr`avni
parlament
]emalovi}: Biv{a federalna zastupnica
U moru nelogi~nih pro-
pisa i pravila u na{oj zemlji
spadaju i razli~iti ar{ini pri
zapo{ljavanju u dr`avnim
instucijama, a koji se odno-
se na dokaze o (ne)ka`nja-
vanju, odnosno (ne)vo|en-
ju krivi~nog postupka pro-
tiv kandidata koji se prija-
vljuju na oglase.
Naime, ako se konkurs
raspisuje prema Zakonu o ra-
du u institucijama BiH, uvje-
ti su mnogo liberalniji, te se
na oglas mogu prijaviti oni
protiv kojih nije pokrenut
kazneni postupak za kazneno
djelo za koje je predvi|ena
kazna zatvora tri i vi{e godi-
na i oni kojima nije izre~ena
zatvorska kazna za kazneno
djelo po~injeno s umi{ljajem.
S druge strane, ako se
konkurs raspisuje u skladu
sa Zakonom o dr`avnoj
slu`bi, odnosno ako se
oglas objavljuje putem Age-
ncije za dr`avnu slu`bu
BiH, uvjet je da protiv ka-
ndidata ne vodi nikakav kr-
ivi~ni postupak.
- Zna~i, zakon prema ko-
jem mi objavljujemo oglase
nije ograni~en samo na djela
za koja se izri~e kazna zatvora
vi{e od tri godine, nego na sva
krivi~na djela po Krivi~nom
zakonu kada nastupe pravne
posljedice - podizanje, odno-
sno potvr|ivanje optu`nice.
Za dr`avne slu`benike postu-
pak prijema je malo „o{triji“,
dok je za zaposlenike libera-
lniji i obi~no je to neko sa sre-
dnjom stru~nom spremom u
institucijama - objasnio nam
je te razlike Neven Ak{amija,
direktor Agencije za dr`avnu
slu`bu BiH.
Prakti~no, to zna~i da
oni manje obrazovani mogu
biti i biv{i zatvorenici uko-
liko nisu robijali za kazne-
na djela po~injena s
umi{ljajem i oni protiv ko-
jih se vodi kazneni postu-
pak za djela za koja je pre-
dvi|ena kazna zatvora do
tri godine, dok njihove obr-
azovanije kolege, s kojima
mo`da dijele kancelariju u
nekoj od dr`avnih institu-
cija, moraju biti potpuno
„~isti“!? B. TURKOVI]
Razli~iti ar{ini zapo{ljavanja
Neko mora biti „~ist“, neko
mo`e biti i biv{i zatvorenik
Za dr`avne slu`benike postupak
prijema je malo „o{triji“
Blizu smo Minsku koliko i Briselu
Biv{i ministar vanjskih
poslova i ~lan delegacije
BiH u Parlamentarnoj
skup{tini Vije}a Evrope
Mladen Ivani} prije nekoli-
ko dana skrenuo je pa`nju
da bi BiH mogla izgubiti
svoj status u ovoj instituci-
ji. Razlog je, naravno, nepr-
ovo|enje presude Evro-
pskog suda za ljudska prava
u predmetu „Sejdi}-Finci“,
odnosno neposobnost bh.
vlasti da dr`avni Ustav
usklade sa Evropskom ko-
nvencijom o za{titi ljudskih
prava i osnovnih sloboda.
Kako sada stvari stoje,
vlast u BiH daleko je od
formiranja, a razgovorima
nakon kojih u javnom di-
skursu preovla|uju izjave
koje potenciraju razlike i
me|usobne optu`be, ova
zemlja i dalje ostaje ni{ta
vi{e nego najve}i evropski
problem. Stoga je sasvim
realno da, ako vlast bude
formirana do aprila,
~lanovi bh. delegacije
ne}e dobiti akreditacije u
Vije}u Evrope, jer o refor-
mi Ustava niko ni ne go-
vori.
Ako nam Vije}e Evrope
zatvori vrata, svrstat }emo
se uz Bjelorusiju, koja je od
zemlje problema vrlo brzo
skliznula u izolaciju. To je,
naime, jedina evropska ze-
mlja kojoj je bilo kakvo
u~e{}e u Vije}u Evrope za-
branjeno, poga|ate, zbog
nepo{tovanja ljudskih pra-
va. Mo`da se ~ini pretjera-
nim, ali BiH je trenutno
podjednako blizu i Minsku
i Briselu. J. B.
Otpu{teni vojnici
tu`e Cikoti}a!
U roku od 60 dana od otpusta trebali smo dobiti otpremnine, ali Cikoti} i Ministarstvo
negiraju Zakon i tvrde da za to nisu planirana bud`etska sredstva, navodi Hubjer
D
`enan Jamakovi}
bio je pripadnik
ARBiH, Vojske
FBiH te OSBiH, odakle je
otpu{ten 28. februara 2010.
godine nakon {to je obolio
na slu`bi i progla{en inva-
lidom rada sa 60 posto tje-
lesnog o{te}enja.
Neki su invalidi
Smrzavanje noge tokom
radnih aktivnosti u kasarni
2005. izbacilo ga je iz stro-
ja, a stanje se pogor{alo pa
je D`enan dvije godine pr-
oveo na lije~enju i ~etiri
puta je operisan.
@ivi sa suprugom i dvo-
je djece. On je jedan od de-
setak invalida rada od 87
vojnika iz Gora`da koji su
otpu{teni iz OSBiH.
- Neki su otpu{teni ~ak i
za vrijeme bolovanja. Ja sada
ne znam kakav je moj da-
ljnji status. Bez ikakvih sam
primanja i `ivim od dva
dje~ija doplatka. Te{ko mi je
kao i ve}ini drugih, jer mno-
go ljudi u ovoj zemlji trpi -
govori nam Jamakovi}.
U martu, junu, avgustu
i decembru 2010. iz OSBiH
otpu{teno je 1.800 vojnika
iz svih dijelova BiH. Izmje-
nama i dopunama Zakona
o slu`bi u OSBiH, koje su
usvojene 1. septembra
pro{le godine, ti su vojnici
dobili pravo na otpremnine
i povoljnije uvjete penzio-
nisanja, ali samo na papiru.
Oni sada otvoreno pro-
govaraju, vi{e ih ne ve`e
vojni~ka hijerarhija, a za
sve krive Ministarstvo
odbrane i ministra Selmu
Cikoti}a i protiv njega na-
javljuju tu`be.
Problemi u PIO
Senad Hubjer, jedan
od predstavnika otpu{te-
nih vojnika, tvrdi da mi-
nistar Cikoti} ne po{tuje
Zakon.
- U roku
od 60 dana
od otpusta
trebali
smo dobi-
ti otpre-
mnine u
iznosu
od {est
pro-
sje~nih
pla}a u
BiH ili
{est
pla}a
ostvare-
nih u po-
sljednjih
pola godi-
ne slu`be,
ali ministar
Cikoti} i
Ministar-
stvo odbra-
ne negiraju
taj zakon i tvrde da za to ni-
su planirana bud`etska sre-
dstva. U isto vrijeme podo-
ficiri i oficiri su dva dana
poslije rje{enja o otpustu
dobili visoke otpremnine
od oko 8.000 KM iako ni ta
sredstva nisu bila planirana
- poja{njava Hubjer.
Prema njegovim ri-
je~ima, iako ve}ina otpu{te-
nih vojnika ima pravo na
povoljnije uvjete penzioni-
sanja, do danas se ni{ta nije
uradilo u vezi s tim.
- Ministarstvo odbrane
trebalo je dostaviti potre-
bne podatke PIO-u, ali je
i ono {to je dostavljeno
nepotpuno, neta~no i lju-
di imaju velike probleme.
U PIO-u ka`u da su im
prebacili vru} krompir, a
ruke su im svezane, jer
nemaju garancije Mini-
starstva finansija - navodi
Hubjer.
A. BAJRAMOVI]
- Neki biv{i vojnici
ve} prose. U takvoj su si-
tuaciji da su izba~eni iz
stanova, jer su imali kre-
dite, a banke su uzele sta-
nove pod hipoteku i oni
su dovedeni na prosja~ki
{tap.
Imamo podatke da se
isto de{ava i u Bugojnu,
Vakufu, Tuzli... - ka`e Se-
nad Hubjer.
Po~eli prositi
Razlog za demobiliza-
ciju Almira Krajine su
godine. Brine se kako }e
{kolovati dvoje malodo-
bne djece i lije~iti majku
invalida, kako }e pet
~lanova porodice prehra-
niti bez pla}e, s kojom je
to uspijevao.
- Imamo Zakon koji je
izglasalo najvi{e zakono-
davno tijelo u ovoj dr`avi,
ali i dr`avu u kojoj ga je-
dan ministar i nekoliko
osoba oko njega ne provo-
de. Ne znam da li ti ljudi
koji odlu~uju imaju svoju
djecu?! Svi smo mi kolege
iz OS, svi smo ratne kole-
ge. Taj ministar je bio je-
dan od mojih ratnih ko-
mandanata i ne mogu da
shvatim da ne mo`e da po-
gleda malo oko sebe, da vi-
di u kakvom su stanju nje-
govi saborci, a dovedeni
smo u situaciju da nema-
mo hljeba da jedemo, da
moja dva maloljetna sina
nemaju marku da ponesu
za u`inu u {kolu - ogor~en
je Krajina.
Ratne kolege
Jamakovi} i Hubjer: Otvoreno progovaraju
Cikoti}:
Ignorira
saborce
M
nogi bosanskoher-
cegova~ki mediji pi-
sali su u proteklom
periodu s vi{e ili manje po-
dataka o korupciji i nepoti-
zmu, udoma}enim dru{tve-
nim devijacijama koje su,
poput zlo}udnog tumora,
metastazirale u skoro svim
kancelarijama zajedni~kih
institucija Bosne i Hercego-
vine.
No, ono {to javnost nika-
ko ili malo zna jeste da je u
proteklih nekoliko godina u
zajedni~kim institucijama
strukturirana najklasi~nija
kriminalna hobotnica koja,
neoptere}ena nacionalnim i
strana~kim „back-
groundom“, za vlastite
d`epove i interese sebi bli-
skih ljudi (uglavnom famili-
jarno ili prijateljski poveza-
nih) projektira i bahato pro-
vodi privatne kadrovske
kri`aljke.
Supruge i tetke
A za{to i ne bi, re}i }e
mnogi, kada im niko ni{ta
ne mo`e, ni izvr{na vlast ni
revizija, jer kako bi sve do{lo
do pravosu|a, neophodno je
najprije razotkriti pa onda
razbiti veliki ~arobni intere-
sni krug, u kojem skoro sva-
ki doma}i mo}nik stoji uve-
zan s drugim. I tako unedo-
gled.
Zbog toga u zajedni~kim
institucijama BiH, a pogoto-
vo u Slu`bi za zajedni~ke po-
slove, danas „rade“ mnoge
supruge i tetke, amid`e i
amid`i}i, tetke i teti}i,
ro|aci i zaove... ^ak i 60-go-
di{nje majke!
Prema pouzdanim sazna-
njima „Avaza“, „najzaslu`ni-
ja“ za ovakvo stanje u Slu`bi,
koju zovu „zlatna koka“ (jer
vrti ogroman novac i preko
nje prolaze svi tenderi i na-
bavke za Vije}e ministara
BiH), zove se Meliha Jahjae-
fendi}, dugogodi{nja dire-
ktorica, kojoj je nedavno
obnovljen ~etverogodi{nji
mandat, ina~e sestra direkto-
ra Regulatorne agencije za
komunikacije (RAK) BiH
Kemala Huseinovi}a.
U naredne ~etiri godine
svemo}noj {efici direktorsko
dru{tvo troglavog zmaja pra-
vit }e [piri}eva savjetnica
Sanja Joki} te Dragan Brko-
vi}. Dakle, malo novog,
su{tinski sve po starom.
Jahjaefendi}, tvrde mno-
gi uposlenici, do sada je po-
stala istinska „Majka Tere-
za“, dakako u prenesenom
zna~enju. Naime, ova dugo-
godi{nja direktorica Slu`be
za zajedni~ke poslove insti-
tucija BiH tokom svog prvog
mandata zaposlila je ~ak 260
osoba (!) pa sada Slu`ba od
103 uposlenika i slu`benika,
koliko je brojala 2006., za-
po{ljava ~ak 363 ~ovjeka.
- Uposlenici se u pojedi-
nim kancelarijama sudaraju
i sjede po dvoje za stolom.
Ovo {to }u vam sada re}i,
mnogima nije u interesu da
pri~aju, ali o kakvoj se
Slu`bi radi, ilustrirat }u vam
samo jednim podatkom.
Mjesecima je dijeljeno po
400 do 500 KM stimulansa
mimo pla}a, ali samo podo-
bnima. Odakle te pare, dijele
li se jo{ i kakvo je njihovo
porijeklo, to mi nije poznato
- potvrdio je „Avazu“ jedan
od slu`benika ove instituci-
je, koji ne spada u „kategori-
ju“ podobnih.
Za porijeklo ovih para
mo`da se zainteresiraju
SIPA i pravosu|e, ali jedna-
ko interesantna su i „Avazo-
va“ saznanja o porijeklu ka-
drovskih transfera i vratolo-
mija u kojima su, uz pomo}
Jahjaefendi}, zna~ajne uloge
odigrale i neke javnosti ite-
kako poznate li~nosti, koje
su u pro{losti uz strana~ku
infrastrukturu mijenjale fu-
nkcionerska mjesta kao spo-
rtisti klubove.
No, krenimo redom.
Direktor Agencije za
dr`avnu slu`bu (ADS) BiH
Neven Ak{amija u Slu`bu
za zajedni~ke poslove insti-
tucija BiH zaposlio je - te-
tku! A kako bi ovaj
„kadrovski transfer“ prote-
kao u najboljem redu i da
nigdje ne bi zapelo, na sve je
pazila svemogu}a {efica
Slu`be u kojoj je zaposlena
tetka.
Koliko je, zapravo,
Ak{amija derogirao institu-
ciju koju vodi, pokazuju i sve
glasnija negodovanja kandi-
data, koji uzalud konkuri{u
na mnoge pozicije (a {to sve
ide preko
ADS-a) i koji
zbog unapri-
jed rezervira-
nih radnih
mjesta, upr-
kos vi{ego-
di{njem ula-
ganju u vlasti-
to obrazova-
nje, ne vide
perspektivu
daljnjeg `ivota u BiH, a jo{
manje vjeruju u pravdu. Zato
na{ Ak{amija nije ni trepnuo
uzvrativ{i uslugu Melihi Ja-
hjaefendi} ({to potvr|uje i fa-
ksimil koji objavljujemo) po-
magav{i joj kao direktor
ADS-a na nedavnom reizbo-
ru na jednu od tri direktor-
ske pozicije u Slu`bi za zaje-
dni~ke poslove.
Samiru Rizvi, pomo}ni-
ku ministra sigurnosti BiH,
jednom od
~elnih ljudi u pregova-
ra~kom procesu za liberali-
zaciju viznog re`ima i
dr`avnom koordinatoru za
borbu protiv trgovine ljudi-
ma, sve silne funkcije koje
obavlja valjda su bile prepor-
uka za uhljebljavanje `iv-
otne saputnice. Tako je na{
„bezbjednjak“, uz pomo}
bh. „Majke Tereze“, u ovoj
slu`bi - „zlatnoj koki“ zapo-
slio suprugu!
Alma ^olo, dugogodi{nja
delegatkinja Stranke demo-
kratske akcije u Domu naro-
da Parlamenta BiH, koja je,
u~estvuju}i na raznim foru-
mima vladinih i nevladinih
organizacija, pozivala na
nu`nost razbijanja korupcije
i nepotizma u dru{tvu, u
Slu`bi za zajedni~ke poslove
BiH zaposlila je brati~nu.
Koje li ironije!
Kao vrsni izdanak SDA,
i ova dr`avna parlamentarka
pokazala je na svom primje-
ru kako u ovoj dr`avi prolaze
stvari „od dr`avnog
zna~aja“. I kako bi to s no-
vim-starim vlastima sve sku-
pa moglo izgledati i u nare-
dne ~etiri godine. [to ^olu
briga {to jedno pri~a, a dru-
go radi ili {to je BiH, prema
svim relevantnim me|unar-
odnim analizama, prva po
korupciji u regiji i jedna od
najkorumpiranijih dr`ava u
svijetu.
Otjerali invalida
Da je rije~ o amoralnim i
socijalno potpuno neosjetlji-
vim ljudima koji }e privati-
zirati i dr`avni lift u kojem
se voze samo ako im se uka`e
prilika, potvr|uje najsvje`iji
primjer zaposlenika Slu`be
Seada Ahmethod`i}a (o
~emu je „Avaz“ dijelom ve}
pisao), ina~e invalidne oso-
be.
Nakon {to se mjesecima
i`ivljavala nad njim tjeraju}i
ga da joj kupuje na pijaci i
obilazi svekrvu (!), {efica Ja-
hjaefendi} otjerala ga je s po-
sla (smijenila), jer je ~ovjeku
prekipjelo pa je odlu~io po-
dvu}i crtu i uskratiti joj da-
ljnje privatne usluge.
No, ono {to javnost ne
zna jeste da je Jahjaefendi}
pomogla da se Ahmethod`i}
ukloni kako bi na njegovo
mjesto usko~io snahin brat!
I to ne bilo kakav i ne bilo
~iji nego Fazile Musi}, ina~e
~lanice Komisije za dr`avnu
imovinu i
{efice Uprave inspekcija Mi-
nistarstva pravde.
Ovo beskrupulozno
dru{tvo, na ~elu s Jahjaefe-
ndi}, potpuno je ignoriralo
potrebe invalidne osobe, kao
i presudu krovne pravosu-
dne institucije u zemlji - Su-
da BiH. Iako je Sud BiH jo{
23. novembra nalo`io Slu`bi
i Melihi Jahjaefendi} da u
roku od sedam dana Ahme-
thod`i} mora biti vra}en na
posao, to, kako je potvrdio
njegov advokat, jo{ nije
u~injeno. Prema svemu su-
de}i, Ahmethod`i} }e i}i do
kraja u borbi za svoja prava
te je putem advokata i uz po-
mo} ombudsmena zatra`io
od Suda BiH, izme|u osta-
log, krivi~nu odgovornost i
ka`njavanje nedodi-
rljive
{efice
Slu`be za
zajedni~ke
poslove.
Prema
na{im sa-
znanjima,
me|u 260
ljudi, koliko
je u Slu`bi
uhljebljeno u
vrijeme
pro{log ma-
ndata Melihe
„Tereze“ Ja-
hjaefendi}, jo{
je mnogo te-
ti}a, amid`i}a,
daid`i}a, sinova, tetki, supru-
ga i zaova. Uglavnom, sve su
to familijarne i strana~ke ve-
ze mo}nika, koji godinama
rade ono {to im je volja, uvje-
reni da u kompleksnoj dr`avi
kakva je BiH, ako im neko i
u|e u trag - vuk }e pojesti
magarca, a najlak{e }e istr-
pjeti moralne packe i pone-
ku medijsku kritiku, koja ih
ne}e previ{e nasekirati.
Tim prije je iznimno bi-
tno da odgovaraju}e stru-
kture nove vlasti, koliko
god kilave budu, pro~e{lja-
ju papire u mnogim institu-
cijama, agencijama i slu`ba-
ma, ~iji su ~elni ljudi iskor-
istili (ne)funkcioniranje
odlaze}e vlasti u tehni~kom
mandatu za mnoge ne~asne
rabote, „prodaju“ radnih
mjesta i op}i kriminal!
Almedin [I[I]
5 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X OTKRIVAMO
Da se sve mo`e kad se
samo ho}e, potvr|uje i
apsurdni primjer Igora
Buni}a, scenariste do sada
nevi|enog ske~a. Ovaj {ef
kabineta Milorada
@ivkovi}a, ~lana Kolegija
Predstavni~kog doma Par-
lamenta BiH, u Slu`bu za
zajedni~ke poslove uspio
je ugurati - vjerovali ili ne
- ro|enu majku, koja ima
60 godina!
Potpuno je nebitno to
{to se to desilo na svega
nekoliko mjeseci (kako bi
njegovoj majci, navodno,
bio uvezan sta`) .
Meliha Jahjaefendi}
zaposlila ~ak 260 osoba
Kako su namje{tane pozicije za ~lanove porodice z Koga su sve zaposlili
Neven Ak{amija, Alma ^olo, Samir Rizvo z Invalid ostao bez posla
Uz Bo{njakinju Meli-
hu Jahjaefendi}, novu-sta-
ru direktoricu, budu}u di-
rektorsku postavu Slu`be
za zajedni~ke poslove
institucija BiH ~init }e
Hrvat Dragan Brkovi}
(kojem je ovo, tako|er, dr-
ugi mandat) te Srpkinja
Sanja Joki}.
Kako je to „Avaz“ ve}
objavio, Joki} je poziciju
osigurao odlaze}i dr`avni
premijer Nikola
[piri}. Prije Joki},
na{ premijer
uhljebio je sara-
dnicu Gordanu
@ivkovi} u Ko-
nkurencijsko vi-
je}e, savjetnika za
medije Acu Obra-
dovi}a u Slu`bu za infor-
misanje Vije}a ministara
(zbog ~ega se ~ak i sistema-
tizacija mijenjala), dok je
jo{ jednu savjetnicu ime-
novao u Jedinicu za har-
monizaciju, {to je nova
institucija.
Na{timane direktorske pozicije
U Slu`bi za zajedni~ke poslove strukturirana korupcijska hobotnica U Slu`bi za zajedni~ke poslove strukturirana korupcijska hobotnica
Zajedni~ke
institucije:
Leglo
korupcije i
nepotizma
Ak{amija:
Vratio uslugu
Rizvo: I on se
sna{ao
^olo: Dvoli~na
SDA-ovka
Faksimil mi{ljenja ADS-a nakon
konkursa za izbor direktora Slu`be
Jahjaefendi}: Ko joj i{ta mo`e
Zaposlio 60-godi{nju majku!
Jahjaefendi}
na spisku koji je potpisao Ak{amija
A
kademik
Muhamed
Filipovi} u
razgovoru za
„Dnevni avaz“
o{tro je odbacio te-
zu, kako ka`e,
izvjesnog profeso-
ra sociologije
Edhema Mufti}a,
koji je na nedavno
odr`anom simpo-
ziju „Antifa{izam i
fa{izam“ u Sarajevu kazao
da su „Mladi muslimani“
bili fa{isti~ki pokret.
Uzelo maha
Profesor Filipovi} rea-
girao je zbog ~in-
jenice da se „niko
od u~esnika sku-
pa nije ogradio
od te odista neta~ne
i uvredljive kvalifika-
cije“. Posebno ga je izne-
nadilo {to to nisu u~inili
sarajevski gradona~elnik
Alija Behmen i profesor
Asim Mujki}, koji je, ta-
ko|er, u~estvovao na sku-
pu, jer se radi o ljudima
koje zna i po{tuje.
Isti~e da je tvrdnja da
su „Mladi muslimani“ bili
fa{isti~ka organizacija no-
torna la` i da je kao takva
trebala biti osu|ena na licu
mjesta, jer je „odista pre-
vi{e uzelo maha falsificira-
nje na{e historije i poli-
ti~kih ideja kod nas musli-
mana“.
- Mogu potvrditi, na te-
melju provjerenih izvora i
svega {to se zna, da „Mladi
muslimani“ nisu bili
fa{isti~ka organizacija, da
nisu podr`avali i vodili
fa{isti~ku politiku, da nisu
sara|ivali s fa{istima, ~ak
da nisu pravili kompromi-
se s njima uop}e i do-
ma}im fa{istima posebno -
kazao je Filipovi} za
„Avaz“.
Kao svjedok
doga|aja u BiH u
vrijeme fa{izma,
ali i vrstan pozna-
valac na{e moderne
historije, on
obja{njava da „Mladi
muslimani“ nisu mo-
gli biti fa{isti i da to
njihova organizacija
nije mogla ~initi ni
po svojoj ideolo{koj ori-
jentaciji, ali ni po pra-
kti~koj djelatnosti
svojih ~lanova.
- [tavi{e, s
obzirom na to da
je inicijativa
o dono{enju „Sarajevske
rezolucije“ bh. muslima-
na protiv zlo~ina nad
@idovima, Srbima i Ciga-
nima potekla iz krugova
oko ~asopisa „El-Hidaje“,
a da je vode}a li~nost u
tom ~asopisu bio osniva~
organizacije „Mladi mu-
slimani“ had`i Mehmed
ef. Hand`i}, to dokazuje
da je ta organizacija bila
antifa{isti~ki raspolo`ena
i djelovala je protiv fa{iz-
ma i njegovih posljedi-
ca na bo{nja~ki i ostale
narode u na{oj zemlji.
Poznato je i to da su
Nijemci (Gestapo)
ubili Mehmeda ef.
Hand`i}a upravo
zbog njegovog anti-
njema~kog rada -
isti~e Filipovi}.
Taktika saradnje
Nadalje, on ko-
nstatira da u
bo{nja~koj politici i
ideologiji nije bilo ni
jedne fa{isti~ke orga-
nizacije.
- Ali je bilo onih koji
su zagovarali taktiku sa-
radnje s fa{istima i takva
politika je bila karakteri-
sti~na samo za desne HSS-
ovce, pod vodstvom Haki-
je Had`i}a i za dio tada for-
malno nepostoje}e JMO,
pod vodstvom D`afera Ku-
lenovi}a. Ademagu Me{i}a
ne treba brojati, jer je on
kuriozum u na{oj poli-
ti~koj pro{losti i nije imao
stranku ni sljedbenike.
Istina je da su „Mladi mu-
slimani“ bili protiv fa{iz-
ma, ali istovremeno i pro-
tiv komunizma, {to govori
o njihovoj antitotalitari-
sti~koj filozofiji i politici -
zaklju~uje akademik Fili-
povi}. F. VELE
6 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X PODMETANJA
PRESSIJA
PRESSIJA
X PRESSIJA
Akademik odbacuje historijske falsifikate
Finansijska poli-
cija Federacije BiH
provjerava poslova-
nje Univerziteta Ze-
nica (UNZE) u po-
sljednjih pet godina,
potvr|eno nam je u
ovoj obrazovnoj usta-
novi.
Predsjednik Upr-
avnog odbora UN-
ZE-a Esad Deliba{i}
kazao je za „Dnevni
avaz“ da je upoznat s pro-
vjerama.
- Upravni odbor je na-
lo`io menad`mentu i organi-
ma UNZE-a da sve svoje ak-
te usklade hitno s onim {to je
propisano zakonima. Mogu
vam re}i da su inspekcije i
Ministarstvo obrazovanja
nalo`ili raskidanje ugovora o
djelu kojima su tretirana
pla}anja „preko duple nor-
me“, kao i da je trezoru ZDK
nalo`eno da se zaustave sva
pla}anja po tom osnovu, koja
su pristigla sa UNZE-a - ka-
zao nam je Deliba{i}.
Inspektori Mini-
starstva obrazovanja
zatra`ili su da UNZE
raspi{e konkurse za
radna mjesta na koji-
ma su do sada odabr-
ani kadrovi imali
„prekovremene
~asove“, te da se ko-
na~no uvede evide-
ncija rada, jer je usta-
novljeno da su, iako je
rad van UNZE-a dozvoljen
samo poslijepodne i vike-
ndom, odre|eni profesori da-
ne pla}ene na UNZE-u pro-
vodili u drugim gradovima.
Prema internoj istrazi
na primjeru jednog
„podobnog“ saradnika re-
ktora Sabahudina Ekino-
vi}a ustanovljeno je da je
imao vi{e od „duple“ nor-
me profesora na tri ili ~etiri
fakulteta UNZE-a, a na-
knade je primao i kao ~lan
nekoliko komisija, {ef kate-
dre, dekan... A. D`.
Rasipni{tvo pod lupom
Provjere poslovanja
Univerziteta Zenica
Obustavljene isplate preko duple norme i
nalo`eno raskidanje ugovora
Trebaju se, ka`e aka-
demik Filipovi}, zamisli-
ti nad posljedicama svog
mi{ljenja svi oni koji mi-
sle da je svaki antikomu-
nista ujedno i fa{ista.
- Moje je mi{ljenje da
je ovakav istup prije dio
nastojanja da se u svemu
izjedna~e svi narodi i vje-
re u na{oj zemlji, pa i u
saradnji s fa{izmom. Ne-
kima je potrebno da i mi
muslimani budemo
fa{isti. Ali, taj se jako va-
ra, jer je nemogu}e da
muslimani budu fa{isti,
kao ni komunisti i da sto-
je na stajali{tima o
isklju~enju rasa, naroda,
klasa, politika i vjerova-
nja iz kruga slobodnih
ljudi, pokreta i naroda,
jer je to apsolutno supro-
tno islamu - navodi Fili-
povi}.
Apsolutno suprotno islamu
Novi saziv zastupnika u
Skup{tini Srednjobosa-
nskog kantona na nastavku
konstituiraju}e sjednice
stvorio je mu~nu atmosferu
kakva do sada u velikoj sali
Op}ine Travnik nije vi|ena.
U borbi izme|u dva supr-
otstavljena bloka, na jednoj
strani SDA, SDP, NS Radom
za boljitak i HSS-NHI, a na
drugoj dva HDZ-a, nije se pr-
ezalo ni od ~ega - plju{tale su
me|usobne optu`be, tu-
ma~enje Ustava i Poslovnika
po `eljama... Sve je bilo do-
zvoljeno u borbi za stolicu. A
da ne bi bilo iznena|enja, ne-
ki su imali tjelohranitelje.
Tokom ve}eg dijela sje-
dnice za stolom su uz pre-
dsjedavaju}eg konstituira-
ju}e sjednice Mirka Bati-
ni}a (HDZ) sjedile njegove
kolege zamjenici iz pro{log
saziva Refik Popari} (SDA)
i Nikola Simi} (SDP). Ka-
da su prepirke o tuma~enju
Poslovnika dosegle vrhu-
nac, Batini} je od svojih
kolega zatra`io da napuste
sto za kojim sjedi predsje-
davaju}i, „jer Poslovnik na
konstituiraju}oj sjednici ne
poznaje zamjenike predsje-
dnika dok ne bude izabra-
no rukovodstvo“. Uz malo
protivljenja, svoju poziciju
prvo je napustio Popari} i
pridru`io se ostalim zastu-
pnicima, a potom i Simi}.
Ne{to poslije pokazalo
se da ni Batini}eva nije za-
dnja. Stigla je dojava o po-
stavljenoj bombi, kako se
poslije ispostavilo la`na, pa
je i Batini} morao napustiti
sto za kojim sjedi predsjeda-
vaju}i. Tako sve tri stolice
ostado{e prazne, a nastavak
sjednice Skup{tine donio je
nove sva|e, ali ne i dogovor
o novom rukovodstvu
Skup{tine SBK! K. K.
Iza kulisa Skup{tine SBK
Gr~evita bitka za stolice
U bo{nja~koj politici nije
bilo fa{isti~ke organizacije
„Mladi muslimani“ nisu vodili fa{isti~ku politiku
Filipovi}:
Odbacio
tezu
Dok je ljubav trajala... Popari} napu{ta poziciju... Odlazi i Simi}...
Svi napolju zbog dojave o bombi
Ef. Hand`i}:
Ubijen zbog
antifa{izma
Afera s dioksinom u hrani
u Njema~koj i drugim ze-
mljama EU izazvala je pani-
ku, ali ne i u BiH. Na{i pro-
mu}urni „stru~njaci“ u ovoj
aferi su vidjeli samo jo{ jednu
priliku za brzu zaradu, pa je
tako Federalni agromeditera-
nski zavod u Mostaru pustio
glas da mogu raditi analize na
dioksin.
Nije ih pokolebalo ni to
{to su drugi bh. stru~njaci da-
nima trubili da niko u regio-
nu ne mo`e raditi tako slo-
`ene analize, te da se najbli`a
laboratorija nalazi u Italiji.
Ra~unica ~elnika Zavo-
da jednostavna je - analizu
jednog uzorka na dioksin
naplatit }e 1.000 eura, bit
}e ih najmanje 300 i eto li-
jepe zarade.
No, o tome {ta }e se de-
siti ako zbog njihove ne-
stru~ne analize neko nastr-
ada o~igledno niko ne ra-
zmi{lja. M. A.
Deliba{i}:
poznat s
kontrolama
U EU panika, u BiH dobra ra~unica
Ko `eli zaraditi na
dioksinskoj aferi?
7 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X POLITI^KI POLIGON
Agencija za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi
X PRESSIJA
PRESSIJA
PRESSIJA
Bajramovi}: Slabi `ivci
Bahatost glavnog sindikaliste
Ko se smije, a ko ne
obratiti Bajramovi}u
Potpisnika Protokola s ~etiri stranke
naljutilo dodatno pitanje
Potpisivanje Protokola
o saradnji Saveza samosta-
lnih sindikata BiH (SSS-
BiH) i rukovodstva ~etiri
stranke potpisnice Platfor-
me, koje su mnogi okara-
kterizirali kao rad SSSBiH
u funkciji jedne politike,
Ismetu Bajramovi}u, ~el-
niku Sindikata, pokvarilo
je „neplanirano“ novinar-
sko pitanje.
Naime, nakon {to je no-
vinarima velikog broja me-
dijskih ku}a Bajramovi}
ljubazno objasnio kako }e
~etiri stranke „kona~no
spasiti bh. privredu“, zabo-
ravljaju}i da su i one krivci
za njenu propast, pri{la mu
je novinarka „Nezavisnih
novina“ i zamolila za doda-
tno poja{njenje.
No, kod do tada vrlo ra-
spolo`enog Bajramovi}a to
je izazvalo buru gnjeva.
- Neka Kopanja prvo
pro~ita Platformu, pa tek
onda neka komentari{e -
ljutito je odgovorio Bajra-
movi}, nakon ~ega se okre-
nuo i napustio prostoriju.
Ni krivoj ni du`noj no-
vinarki, umjesto da dobije
dodatne informacije, preo-
stalo je samo da nijemo po-
smatra odlazak glavnog si-
ndikaliste. F. K.
Pove}anje pla}a
Politika je ta koja je sudijama i tu`iocima „zaledila“ primanja, dok politi~ari godinama
javnost bombardiraju pri~ama o va`nosti nezavisnog pravosu|a
O
vih je dana Monika Miji}, za-
stupnica dr`ave BiH pred Evr-
opskim sudom za ljudska pra-
va u Strazburu, objelodanila da je
spomenuti sud zaprimio oko 1.300
predmeta protiv dr`ave BiH.
Opasan posao
Naravno, dr`avu BiH se tu`i jer su
njeni gra|ani nezadovoljni presuda-
ma koje su im izre~ene pred doma}im
sudskim tijelima vlasti. Dakako, rea-
lno je pretpostaviti da }e najve}i broj
zaprimljenih predmeta Sud u Stra-
zburu rije{iti tako {to }e potvrditi pr-
esude bh. sudova. Ali, neovisno od
toga, zastra{uju}om se doima ~injeni-
ca koju je iznijela Monika Miji}.
S druge, pak, strane, bh. sudije i
tu`ioci imaju pune ruke posla. I to,
opasnog. U tom pogledu, BiH nije
iznimka. Jer, sudije i tu`ioci su meta
~itavoga spektra kriminalaca u svim
postkonfliktnim i tranzicijskim
dr`avama, odnosno dru{tvima. Zbog
ovih ~injenica, djelatnike sudsko-
tu`iteljskih tijela svaka ozbiljna vlast
poku{ava posebno motivirati osigura-
vaju}i im iznimno visoka primanja u
odnosu na „ostatak“ zajednice.
A, kako se to radi u BiH?
Posljednjih sedam godina na{im
sudijama i tu`iocima mjese~na prima-
nja nisu uve}ana niti jednu marku.
Istina jeste da su „goni~i kriminalaca“
(tu`ioci) i djelitelji pravde (sudije) pri-
je sedam godina imali posve solidna
primanja, ali tako je svugdje u svijetu,
odnosno zajednicama koje ho}e mirnu
i bolju budu}nost. Ili, preciznije, zaje-
dnicama koje imaju vlast posve}enu
boljitku gra|ana. U BiH nije tako.
Naime, politika je ta koja je sudi-
jama i tu`iocima „zaledila“ primanja
na nivo od prije sedam godina. Poli-
ti~ari su oni koji ne daju sudijama i
tu`iocima pravo na naknadu za odvo-
jeni `ivot. Nisu politi~ari omogu}ili
sudijama i tu`iocima pravo naplate
putnih tro{kova.
Uz sve to, politi~ari godinama ve}
poput papiga javnost bombardiraju
pri~ama o tome kako im je na vrhu
prioriteta kreiranje takvog sistema u
dr`avi kojemu }e nezavisno pravo-
su|e biti jedna od temeljnih karakte-
ristika.
Koliko na{i politi~ari do nezavi-
snog i profesionalno respektabilnog
pravosu|a dr`e, potpuno je jasno iz
~injenice da upravo kroz sistem fina-
nsiranja `ele tako va`an segment
dr`ave i dru{tva dovesti u poziciju
potpune ovisnosti. Ili, ra~unaju na to
da }e iz pravosu|a bje`ati svaki iole
ozbiljniji i iskusniji pravnik, ~ime su,
opet, na dobitku. Jer, za vladavinu pr-
ava i funkcionalno ure|eni dr`avni
sistem skoro pa da su jednako {tetni i
pravosu|e pod {apom politike i pra-
vosu|e bez stru~nih i iskusnih pra-
vnika.
Nema naknada
A da upravo to od pravosu|a poli-
tika u BiH poku{ava napraviti, po-
tvr|uje i njen odnos prema pla}ama
tu`ilaca i sudija na koje se potpuno
zaboravilo. Ali, nije se zaboravilo na
svoje pla}e, na svoje putne tro{kove,
na svoje naknade za odvojeni `ivot.
[ta je ovoj dr`avi i njenim
gra|anima potrebnije: istinska vlada-
vina prava koju }e - rade}i opasan po-
sao - osigurati (i) sudije i tu`ioci sa
solidnim mjese~nim primanjima ili
zadovoljni i neu~inkoviti politi~ari s
enormno visokim pla}ama?
Dileme ne bi trebalo biti. Barem
ne promatrano iz ugla onih koji vole
ovu dr`avu, kojima je stalo do je-
dnakosti svih gra|ana pred zako-
nom, koji `ele svoju domovinu vi-
djeti u asocijacama rame uz rame sa
svim drugim evropskim demokra-
tskim dr`avama.
Koliko na{i politi~ari
do nezavisnog i
profesionalno
respektabilnog pravosu|a
dr`e, potpuno je jasno iz
~injenice da upravo kroz
sistem finansiranja `ele
tako va`an segment
dr`ave i dru{tva dovesti u
poziciju potpune ovisnosti
Pi{e:
Husein ORAHOVAC
Iako je Zakon o Agenciji
za pru`anje usluga u zra~noj
plovidbi BiH stupio na sna-
gu jo{ 10. juna 2009., do da-
nas nije raspisan konkurs za
izbor Uprave Agencije.
Predsjedavaju}a Vije}a
Agencije Zahida Hurti}-Str-
ika kazala nam je da je ovo
tijelo, koje je tako|er izabra-
no 2009., donijelo odluku o
raspisivanju konkursa za
imenovanje Uprave, ali ona,
kako ka`e, stupa na snagu
dobivanjem saglasnosti Vi-
je}a ministara BiH na Pravi-
lnik o unutra{njoj organiza-
ciji i sistematizaciji radnih
mjesta Agencije.
- Kako Vije}e jo{ nije ra-
zmatralo Prijedlog pravilni-
ka o sistematizaciji radnih
mjesta i utvr|ivanje osnovi-
ce za obra~un pla}a zaposle-
nih, pravilnik nije mogao
biti proslije|en Vije}u mini-
stara na odobravanje i sagla-
snost, tako da nije ni raspi-
san javni konkurs za imeno-
vanje Uprave Agencije -
ka`e Hurti}-Strika.
No, kako saznajemo,
Hurti}-Strika, pod priti-
skom strana~kog {efa
D`elala Hase~i}a, v. d. za-
mjenika direktora Agencije
i zamjenika direktora Dire-
kcije za civilno zrakoplo-
vstvo BiH (BHDCA), svje-
sno odbija raspisati konku-
rs za imenovanje Uprave.
S obzirom na to da se
o~ekuju ~istke u dr`avnim
agencijama, Hase~i} ~eka
konstituiranje vlasti gdje
o~ekuje da }e se ponovo na}i
SDA kako bi zadr`ala ma-
kar jedno mjesto zamjenika
direktora. Istovremeno, {est
~lanova Vije}a Agencije, ko-
ji su na te funkcije izabrani
prema strana~koj podobno-
sti, redovno primaju nakna-
de za svoj nerad.
- ^lanovi Vije}a ne zna-
ju ni koliko avion ima kri-
la, a primaju po 800 maraka
mjese~no, dok predsjedava-
ju}a Vije}a ima 1.200 mara-
ka - tvrdi na{ izvor. F. K.
Kontroliraju bh. nebo, a ne
znaju koliko avion ima krila
Hurti}-Strika, pod pritiskom D`elala Hase~i}a, odbija raspisati
konkurs za imenovanje Uprave Agencije
Bh. nebo kontroliraju strana~ki podobni kadrovi
Nedavno je Agencija za
bankarstvo FBiH (FBA)
iznijela jasan stav da banke
ne smiju imati ombudsme-
ne, odnosno da se taj naziv
ne mo`e koristiti za naziv ra-
dnog mjesta osobe zadu`ene
za pritu`be klijenata. Razlog
za takav stav Agencije je mo-
gu}nost zabune u javnosti -
kako potro{a~i ne bi pomisli-
li da se radi o ombudsmenu s
javnim ovlastima.
Me|utim, u Hypo ba-
nci, koja ima ovo sporno
radno mjesto, ka`u da je ta
funkcija ustaljena u ze-
mljama visokorazvijenih
ekonomija kako u javnom
sektoru tako i u komercija-
lnim kompanijama, nevla-
dinim organizacijama...
- Reakcije na{ih klijena-
ta na uvo|enje ove funkcije
vrlo su pozitivne jer imaju
centralnu adresu na koju
mogu uputiti svoje prigo-
vore i u roku od 30 dana
dobiti povratnu informaci-
ju. Na`alost, umjesto da
ovaj potez bude primjer
korporativne kulture za
komercijalne kompanije u
BiH kako se transparentno
ophoditi sa svojim klijenti-
ma, on je doveden u po-
gre{an kontekst - kazali su
nam u Hypo banci.
Uprkos tome, ka`u da }e
o promjeni naziva ove pozi-
cije unutar banke postupiti
u skladu s upustvom Age-
ncije. Dodaju da u potpu-
nosti podr`avaju i pozdra-
vljaju nalog FBA da se ra-
dno mjesto osobe koja upra-
vlja `albama i pritu`bama
klijenata definira unutar
svake banke i mikrokredi-
tne organizacije. B. T.
Hypo banka o spornom ombudsmenu
Htjeli smo biti
primjer kulture
U~inili smo korak naprijed uvo|enjem
institucije ombudsmena, tvrde u banci
8 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. 9 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
Dosje s kriminalnim detaljima bez istrage
^
etrdeset{estogodi{nji
RasimHod`i} pogi-
nuo je 29. novembra
pro{le godine nadomak Ka-
zi}a kod Zavidovi}a. On je,
priznali to ili ne, konkretna
`rtva privatizacije Krivaje.
Je li uistinu prva ili druga
smrtna posljedica, kako sa-
da stoje stvari, istraga ne}e
jo{ zadugo utvrditi. Ostao
je bez posla, jer nije `elio da
se odrekne svojih po-
tra`ivanja po Kolektivnom
ugovoru. Istjeran s radnog
mjesta, peto~lanu porodicu
prehranjivao je uzgojem
malina, a poginuo u mi-
nskompolju prikupljaju}i
kolce za maline.
Sta` i penzija
Dva i po mjeseca poslije,
bez posla je ostao i Zijad
D`aferovi}, direktor Ko-
munalnog preduze}a „Rad-
nik“, koje Zavidovi}e sna-
bdijeva pitkomvodom.
Zbog duga „Krivaje“ od 3,5
miliona KM. Zijad je, hvala
Bogu, `iv i zdrav, a koliko
se nekima `urilo, govori da
mu jo{ sedmicu kasnije ni-
su na{li zamjenu, jer niko
ne `eli „vru}u fotelju“.
- Ne}u potpisati oprost
duga - kazao je D`aferovi},
{to je bilo dovoljno da ga
smijene, jer se suprotstavio
nevjerovatnomprocesu, ko-
ji je na ovaj ili onaj na~in
„ko{tao glave“ ve} nekoliko
osoba, imenomi prezime-
nom, ali znatno vi{e o{tetio.
Koliko je radnika „Kri-
vaje“ umrlo ~ekaju}i da do-
biju prvu penziju ili je umr-
lo ~ekaju}i posao dostojan
~ovjeka, nakon {to su otjer-
ani iz firme kojoj su dali ci-
jeli `ivot, nije poznato, jer
to niko ne evidentira.
U me|uvremenu, 172
biv{a radnika istjerana su iz
„Krivaje“, a na njihova
mjesta dovedeni drugi lju-
di, koji uglavnomrade na-
crno, za 200-300 KM, bez
upla}enih da`bina. Neki od
njih su umrli, ba{ kao i ne-
kolicina od 420 „Kriva-
jinih“ penzionera, koji su
otpu{teni iz firme u „penzi-
ju“, da bi na vratima Fonda
PIOsaznali da imnije up-
la}en sta`, te da ne mogu ni
nazad u „Krivaju“ ni u pe-
nziju.
Kada je u septembru
2008. godine izme|u Fede-
ralne vlade i zavidovi}kog
„Ferimpexa“, vlasnika
bra}e Mujanovi} - Ibrahi-
ma, Ferida i Ismeta, potpi-
san ugovor o formiranju
„Krivaje 1884“, ni najcrnji
scenarij nije predvidio da
}e se u tu privatiziranu ko-
mpaniju naknadno ulo`iti
desetine miliona maraka
poreznih obveznika.
Upumpani milioni
Prema posljednjim
izmjenama odluke o
utro{ku iz teku}ih grantova
Ministarstva industrije
FBiH, suma za konsolida-
ciju zavidovi}ke firme po-
novo je uve}ana, i to s prvo-
bitno planirana dva milio-
na na 5,1 milion maraka!
To zna~i da }e porezni
obveznici u kompaniju koja
je u 70-postotnomvla-
sni{tvu Mujanovi}a, upu-
mpati ukupno nevjerovatna
34 miliona maraka, od ~ega
je iz federalne kase ve}
usmjereno ili }e tek biti
usmjereno oko 22 miliona
KM, a iz bud`eta Zeni~ko-
dobojskog kantona skoro
12 miliona maraka.
I tu nije kraj. Uprava
[umsko-privrednog
dru{tva ZDKposlije novo-
godi{njih praznika obavije-
stila je drvna preduze}a da
je od 1. januara stupio na
snagu novi, vi{i cjenovnik
usluga. Saznajemo da je po-
ve}anje od pet do deset KM
po kubnommetru drveta
drvnimkompanijama novi
„no` u le|a“, pa }e do}i do
novog otpu{tanja radnika.
Nadalje, skuplje drvo [um-
sko-privrednog dru{tva
zna~i da }e po ovomrece-
ptu Mujanovi}i „izmusti“
jo{ milione iz bud`eta
ZDKi Federacije. Kako?
Pa o{te}ena drvna predu-
ze}a }e za njih platiti sku-
plje drvo, jer oni ga dobiva-
ju uz 25 posto popusta, a
sve popola pla}aju dva
bud`eta - kantonalni i fede-
ralni. I tako u narednih se-
damgodina. Procjene kazu-
ju da to pri normalnoj proi-
zvodnji zna~i novih sedam
do 10 miliona KM iz dva
bud`eta! Adnan D@ONLI]
X ZAVIDOVI]I
Krivaja: Milionske prevare preko bud`eta
Klju~ni igra~i: Bra}a Mujanovi} (tre}i, {esti i sedmi slijeva) sa saradnicima iz Op}ine i „Krivaje“
M
onika Miji}, zastu-
pnica Vije}a mini-
stara BiH za sara-
dnju sa Evropskim sudom
za ljudska prava u Strazbu-
ru, potvrdila je u razgovo-
ru za na{ list da je pred tim
sudom podneseno izme|u
50 i 60 tu`bi koje se ti~u
povrata i od{tetnih zahtje-
va za vojne stanove.
Me|utim, Miji} smatra
da se radi o starijim, a ne
tu`bama podnesenim na-
kon izricanja presude u
slu~aju Branimira \oki}a,
biv{eg oficira JNA, koji
`ivi u Ni{u, a Federacija
BiH mu je za stan u Saraje-
vu u kojem je stanovao pri-
je rata nedavno isplatila
od{tetu od 65.200 eura.
Zadatak Vladi
- Mi tek imamo infor-
maciju da se tih 50 do 60
predmeta odnosi na vojne
stanove, ali ne znamo koji
su slu~ajevi u pitanju i
ne}emo ni znati sve dok
Sud ne donese odluku o
dopu{tenosti tih tu`bi -
ka`e Miji}.
Kada je rije~ o samom
slu~aju „\oki}“, Ured
na{e zemlje za saradnju s
Evropskim sudom u Stra-
zburu obavijestio je Vladu
FBiH da osim pla}anja
od{tete treba sa~initi i
akcioni plan s mjerama „za
otklanjanje povrede prava
u odnosu na ostale osobe
koje su u istoj situaciji“.
Prije svega, Federalna vla-
da treba utvrditi ta~an broj
slu~ajeva istih kao i
„\oki}“, a Miji} isti~e da
je neophodna i izmjena za-
kona koja bi i{la u tom pr-
avcu da se u ovakvim situ-
acijama treba dozvoliti po-
vrat stanova oficirima
biv{e JNA.
- Taj proces nadgleda
Komitet ministara Vije}a
Evrope i Sekretarijat tog
komiteta mo`e na{oj
dr`avi pru`iti i stru~nu po-
mo}. Tek kada se utvrdi
ta~an broj ovakvih slu~aje-
va, znat }e se i finansijske i
sve druge posljedice eve-
ntualnih izmjena zakona, a
institucije Vlade FBiH tre-
baju procijeniti provodivo-
st mjera po presudi u
slu~aju „\oki}“ - isti~e
Miji}.
^oli} i drugi
Ona je potvrdila i da pr-
ed Evropskim sudom za
ljudska prava protiv BiH
trenutno ima oko 1.300
aplikacija i one se ugla-
vnom odnose na staru de-
viznu {tednju, protjeriva-
nje stranaca, povrat imovi-
ne, neizvr{enje presuda
doma}ih sudova, pritvara-
nje neura~unljivih po~ini-
laca krivi~nih djela i
sli~no. U taj broj je
ura~unato i 500 tu`bi koje
su u Strazbur stigle samo u
toku pro{le godine. Od
1.300 aplikacija njih oko
144 su u radu i samo njiho-
va potra`ivanja iznose oko
4,8 miliona KM.
Presude s najve}im fi-
nansijskim implikacijama,
posebno na Republiku Sr-
psku, mogle bi se odnositi
na tu`be podnesene u Stra-
zburu zbog neizvr{enja pr-
esuda doma}ih sudova ve-
zanih za naknadu ratne
{tete.
- Trenutno pred Sudom
u Strazburu imamo 123
tu`be podnesene zbog nei-
zvr{enja presuda za nakna-
du ratne {tete i njihov
ukupan od{tetni zahtjev je
oko 2.500.000 KM. To je
jedan veliki finansijski pr-
oblem, a u RS ima vi{e od
9.000 takvih presuda
izre~enih pred doma}im
sudovima, koje nisu
izvr{ene, nego je Zakonom
o unutarnjem javnom du-
gu regulirano da }e se one
isplatiti u obveznicama kr-
oz du`i vremenski period -
poja{njava Miji}.
Napominje kako ne
mo`e davati informacije o
tome ko je konkretno po-
dnio tu`be sve dok su ti pr-
edmeti u postupku. Po-
dsje}a da je jedan od na-
jve}ih dosada{njih slu~aje-
va ve} zavr{en i RS je
isplatila od{tetu u uku-
pnom iznosu od skoro
500.000 KM u predmetu
„^oli} i drugi“ gdje je bilo
14 aplikanata. Svaki od
njih dobio je po 1.500 eura
od{tete za povredu njiho-
vog prava i za svakog je
izvr{ena presuda koja je
pred doma}im sudovima
donesena u njihovu korist.
- Interesantno je da je
Ustavni sud BiH, kada je
odlu~ivao o sli~nim
slu~ajevima kao {to je
„^oli} i drugi“, a nakon
{to je rok za isplatu koji je
u po~etku bio 50 godina
smanjen na 14, rekao da je
tim rokom postignuta pra-
vi~na ravnote`a izme|u
o~uvanja makroekono-
mske stabilnosti i prava
pojedinaca. Me|utim, Evr-
opski sud je zauzeo dru-
ga~iji stav i nije prihvatio
argumente tu`ene strane,
nego je na{ao da je pravo
aplikanata prekr{eno, te je
nalo`io tu`enoj strani da
isplati od{tetu - navodi
Miji}. M. KUKAN
XRAZGOVOR
Govor brojki
Hamid Hoti}
U maju 1996. direktor tvornice za{titne odje}e i opre-
me „Ziko“ poginuo je kad je pod njegov „peugeot
305“ postavljen eksploziv. Porodica je tada rekla da je
Hoti} imao samo jedan problem. Bra}a Mujanovi} ta-
da su privo|ena na informativni razgovor zbog tog
slu~aja, ali nisu zadr`ani. Mujanovi}i su bili pod istra-
gom, jer imdugogodi{nji direktor Hoti} navodno nije
htio prodati firmu „Ziko“. Deset godina kasnije, u Za-
vidovi}ima na mjestu jedne od dvije fabrike „Ziko“
otvoren je „Planet“, prvi {oping centar u vlasni{tvu
bra}e Ferida, Ibrahima i Ismeta Mujanovi}a.
Zihnet Muhi}
Biv{i direktor [umsko-
privrednog dru{tva ZDK.
Ostavku je podnio 2008. zbog
neslaganja s politikomkoja
ga je primoravala da daje po-
vlastice i posluje nezakonito
u korist odre|enih lobija.
Mirsad Med`i}
Muhi}ev nasljednik u [umsko-privrednomdru{tvu
ZDK. Prvi kazao da ne `eli oprostiti dva miliona duga
za drvo i nekoliko puta Mujanovi}ima „zavrtao pipu“,
zbog ~ega je pozivan na odgovornost od vlasti ZDKi
Federacije. Na kraju, nije izdr`ao pritisak i napustio ~el-
no mjesto, odbiv{i da bude i vr{ilac du`nosti do kraja
konkursne procedure.
„Ziko“
Kada su bra}a Ismet,
Ferid i Ibrahimpri-
vatizirali firmu
„Ziko“ iz Zavido-
vi}a, ZDKje odlu~io
pomo}i pla}anjem
zaostalih obaveza za
penziono osiguranje.
Nakon {to su te oba-
veze izmirene 2007. godine, pomo} bra}i Mujanovi}
nastavljena je i u naredne dvije godine. Prvo su 2008.
godine dobili 24.000 maraka za izgradnju vi{e od 700
kvadrata prostora, a 2009. dobili su jo{ 15.000 maraka
za uvo|enje ISOstandarda. Zanimljivo je da je obave-
ze od Mujanovi}a jo{ 2002. preuzeo tada{nji premijer
ZDKVahid He}o! On se kasnije pojavljuje u svimdo-
no{enjima povlastice, odlukama, prodaji... Gotovo da
nema nijednog kriminalnog akta u slu~aju „Krivaja -
Mujanovi}i“ da nema He}inog traga u njemu.
Miji} potcrtava da su
strazbur{ke presude po-
kazale brojne slabosti ko-
mpletnog bh. pravnog si-
stema, a do sada je Sud u
Strazburu donio 14 pre-
suda i u svakoj je ustano-
vio povredu prava. Po nji-
ma je do sada o{te}enima
u BiHispla}eno oko tri
miliona maraka.
- Presuda Evropskog
suda je uputa dr`avi kako
da pobolj{a po{tivanje
ljudskih prava. Uvijek
nakon presude Evro-
pskog suda svaka dr`ava
~lanica treba da otkloni
utvr|ene slabosti. Ako je
u pitanju vi{e osoba, a ne
samo pojedinac, onda je
dr`ava du`na izmijeniti
zakone i donijeti neke dr-
uge propise, izmijeniti pr-
aksu doma}ih tijela, reci-
mo izgraditi ustanovu za
smje{taj neura~unljivih
osoba, po~inilaca kazne-
nih dijela - iznosi Miji}.
Utomkontekstu ona
podsje}a na prvu izre~enu
presudu u slu~aju
„Jeli~i}“, koja se odnosila
na neizvr{enje doma}ih
presuda u vezi sa starom
deviznom{tednjom.
- Postupaju}i po toj
presudi, BiHje izmijenila
Zakon o staroj deviznoj
{tednji i otklonila zako-
nsku prepreku za izvr{en-
je presuda. Ranijimzako-
nomje bilo propisano da i
oni koji imaju presude za
staru deviznu {tednju
moraju i}i u proces verifi-
kacije. Nakon zakonske
izmjene ta odredba je iz-
ba~ena, napravljen je
akcioni plan i predvi|eno
planiranje bud`eta za
izvr{enje ovakvih presu-
da i danas je gotovo taj pr-
oblemrije{en, te skoro da
nema presuda koje se
odnose na staru {tednju a
Dokazane brojne slabosti bh. pravnog sistema
Istraga u zeni~kom zatvoru
Ko je medijima dao Glava{eve fotografije?
Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije
Uprava KPZ-a Zenica
pokrenula je istragu o
„curenju informacija“ iz
ove ustanove nakon {to su
fotografije Branimira Gla-
va{a, osu|enog na osamgo-
dina zatvora zbog ratnih
zlo~ina po~injenih u Osije-
ku u Hrvatskoj, objavljene
u hrvatskoj {tampi 8. janua-
ra.
Fotografije su napravlje-
ne za vrijeme mise i bo`i}ne
proslave u zeni~komzatvo-
ru 25. decembra pro{le go-
dine.
Direktor zatvora u Zeni-
ci Nihad Spahi} i njegov za-
mjenik Josip Pojavnik po-
tvrdili su da su razgovarali s
novinarima jednog zagre-
ba~kog lista, ali su kazali da
su fotografije nelegalno do-
spjele u te novine.
- Nama ostaje da utvrdi-
mo precizno ko je napravio
fotografije te kako su one
iznesene iz zatvora. Mi, na-
ravno, nemamo {ta kriti ni-
ti je na fotografijama ne{to
problemati~no, ali je po~in-
jen te`ak prekr{aj - kazao
namje Spahi}.
Nije poznato je li neko
od zatvorskih stra`ara pro-
dao fotografije ili ih je na
drugi na~in ustupio hrva-
tskimnovinarima. A. D`.
Posjete iz
Hrvatske
Spahi} je demantirao
i nezvani~ne tvrdnje iz
zatvora da „Glava{u sva-
kodnevno dolaze hrva-
tski generali i saborci“.
- Postoji jasna pro-
cedura ko, kako i kada
mo`e do}i. Ovaj
osu|enik je do sada
imao samo jednu posje-
tu, koliko je meni po-
znato, od strana~kog
kolege iz Sabora - kazao
je Spahi}.
Nakon Josipovi}eve posjete
Hrvatski kapital ulazi u RS
Josipovi}ev plan je isposlovati da velike hrvatske
firme u 2011. dobiju milionske poslove
Mediji su malo ili skoro
nikako posvetili pa`nju po-
zadini pro{lomjese~ne po-
sjete hrvatskog predsjednika
Ive Josipovi}a Banjoj Luci.
Izuzev {turih izvje{taja o do-
lasku delegacije privredni-
ka, novinari su se, ugla-
vnom, bavili pitanjima regi-
onalne i politi~ke saradnje i
pacifisti~kimporukama.
No, hrvatska {tampa tek
ovih dana iznosi detalje
va`ne zamisli te Josipovi}eve
posjete - prvenstveno napra-
viti preduvjete za ulazak ve-
likih hrvatskih firmi i kapi-
tala na tr`i{te Republike Sr-
pske.
Josipovi}ev planje, prema
pisanju„Nacionala“, isposlo-
vati da velike hrvatske firme i
korporacije u2011. godini
dobijumilionske poslove u
RSkako bi se {to bolje opora-
vile odrecesije.
U svjetlu aktuelnih poli-
ti~kih doga|aja te odnosa
izme|u Milorada Dodika i
najja~ih hrvatskih stranaka
u BiHte za-
topljavanja
njegovih
odnosa sa
Zagrebom,
nema nika-
kve dileme
da }e se to i
desiti, od
~ega }e, dabome, koristi
imati i Dodik i Josipovi},
odnosno ekonomije i firme
s obje strana rijeke Save.
Tako to rade „pravi“ poli-
ti~ari. A. [.
XPRESSIJA
Jedna od objavljenih fotografija
Josipovi}:
Ekonomski plan
He}o: Omogu}io preuzimanje
Hod`i}: Istjeran s posla D`aferovi}: Ne priznaje pritisak
Hotel „Kristal“,
„Stoli~ara“, restoran na
izleti{tu Kamenica sa-
mo su neki od objekata
koji su trebali ostati u
dr`avnoj „Krivaji“, te
biti osnova za naplatu
milionskih potra`ivanja
dr`ave, radnika, bana-
ka, povjerilaca... Mno-
gima nije jasno, a oni-
ma kojima jeste {ute ka-
ko su preko no}i objekti
osvanuli u privatizira-
noj „Krivaji 1884“. Ne-
ki su „iznajmljeni za 1
KM“, da bi potom iz
njih bilo izneseno sve
upotrebljivo, a neki je-
dnostavno okupirani.
Preuzeti objekti
Zanimljivo je da Mu-
janovi}i rade za oko
1.300 radnika, iako
„ma{u“ cifromod 1.911,
a da za njih ne upla}uju
obaveze, PIO, zdravstve-
no, pozivaju}i se na to da
„firma nije registrirana“.
Ipak, to ih ne spre~ava da
preko ra~una drugih svo-
jih firmi posluju, ali i da
ostaju du`ni radnicima u
timkompanijama, pozi-
vaju}i ih na „soli-
darnost“, odnosno prije-
te}i otkazima.
Prijetnje otkazima
XCURENJE INFORMACIJA
Zaboravljeni - od
Hoti}a do D`aferovi}a
Monika Miji}, zastupnica BiH pred
Evropskim sudom za ljudska prava
Ho}e li Federacija BiH
dozvoliti povrat stanova u
slu~ajevima sli~nim \oki}u“
Miji}: Proces
nadgleda
Komitet
ministara
Vije}a Evrope
3.000.000 KM
do sada ispla}eno o{te}enima u BiH
U Strazburu
skoro 60 tu`bi
zbog vojnih
stanova
1.300
ukupan broj postupaka
koji se u Strazburu vode
protiv BiH
500
tu`bi stiglo samo u pro{loj
godini
123
tu`be odnose se na
naknadu ratne {tete
50 do 60
tu`bi odnose se na vojne
stanove
500.000 KM
ispla}eno aplikantima u
slu~aju „^oli} i drugi“
14
presuda do sada izre~eno
pred Sudomu Strazburu
Miji}: Proces
nadgleda
Komitet
ministara
Vije}a Evrope
Sve `rtve privatizacije ’Krivaje’
D`aferovi} se suprotstavio nevjerovatnom procesu, koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve}
nekoliko osoba, imenom i prezimenom, ali znatno vi{e o{tetio
8 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. 9 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
Dosje s kriminalnim detaljima bez istrage
^
etrdeset{estogodi{nji
RasimHod`i} pogi-
nuo je 29. novembra
pro{le godine nadomak Ka-
zi}a kod Zavidovi}a. On je,
priznali to ili ne, konkretna
`rtva privatizacije Krivaje.
Je li uistinu prva ili druga
smrtna posljedica, kako sa-
da stoje stvari, istraga ne}e
jo{ zadugo utvrditi. Ostao
je bez posla, jer nije `elio da
se odrekne svojih po-
tra`ivanja po Kolektivnom
ugovoru. Istjeran s radnog
mjesta, peto~lanu porodicu
prehranjivao je uzgojem
malina, a poginuo u mi-
nskompolju prikupljaju}i
kolce za maline.
Sta` i penzija
Dva i po mjeseca poslije,
bez posla je ostao i Zijad
D`aferovi}, direktor Ko-
munalnog preduze}a „Rad-
nik“, koje Zavidovi}e sna-
bdijeva pitkomvodom.
Zbog duga „Krivaje“ od 3,5
miliona KM. Zijad je, hvala
Bogu, `iv i zdrav, a koliko
se nekima `urilo, govori da
mu jo{ sedmicu kasnije ni-
su na{li zamjenu, jer niko
ne `eli „vru}u fotelju“.
- Ne}u potpisati oprost
duga - kazao je D`aferovi},
{to je bilo dovoljno da ga
smijene, jer se suprotstavio
nevjerovatnomprocesu, ko-
ji je na ovaj ili onaj na~in
„ko{tao glave“ ve} nekoliko
osoba, imenomi prezime-
nom, ali znatno vi{e o{tetio.
Koliko je radnika „Kri-
vaje“ umrlo ~ekaju}i da do-
biju prvu penziju ili je umr-
lo ~ekaju}i posao dostojan
~ovjeka, nakon {to su otjer-
ani iz firme kojoj su dali ci-
jeli `ivot, nije poznato, jer
to niko ne evidentira.
U me|uvremenu, 172
biv{a radnika istjerana su iz
„Krivaje“, a na njihova
mjesta dovedeni drugi lju-
di, koji uglavnomrade na-
crno, za 200-300 KM, bez
upla}enih da`bina. Neki od
njih su umrli, ba{ kao i ne-
kolicina od 420 „Kriva-
jinih“ penzionera, koji su
otpu{teni iz firme u „penzi-
ju“, da bi na vratima Fonda
PIOsaznali da imnije up-
la}en sta`, te da ne mogu ni
nazad u „Krivaju“ ni u pe-
nziju.
Kada je u septembru
2008. godine izme|u Fede-
ralne vlade i zavidovi}kog
„Ferimpexa“, vlasnika
bra}e Mujanovi} - Ibrahi-
ma, Ferida i Ismeta, potpi-
san ugovor o formiranju
„Krivaje 1884“, ni najcrnji
scenarij nije predvidio da
}e se u tu privatiziranu ko-
mpaniju naknadno ulo`iti
desetine miliona maraka
poreznih obveznika.
Upumpani milioni
Prema posljednjim
izmjenama odluke o
utro{ku iz teku}ih grantova
Ministarstva industrije
FBiH, suma za konsolida-
ciju zavidovi}ke firme po-
novo je uve}ana, i to s prvo-
bitno planirana dva milio-
na na 5,1 milion maraka!
To zna~i da }e porezni
obveznici u kompaniju koja
je u 70-postotnomvla-
sni{tvu Mujanovi}a, upu-
mpati ukupno nevjerovatna
34 miliona maraka, od ~ega
je iz federalne kase ve}
usmjereno ili }e tek biti
usmjereno oko 22 miliona
KM, a iz bud`eta Zeni~ko-
dobojskog kantona skoro
12 miliona maraka.
I tu nije kraj. Uprava
[umsko-privrednog
dru{tva ZDKposlije novo-
godi{njih praznika obavije-
stila je drvna preduze}a da
je od 1. januara stupio na
snagu novi, vi{i cjenovnik
usluga. Saznajemo da je po-
ve}anje od pet do deset KM
po kubnommetru drveta
drvnimkompanijama novi
„no` u le|a“, pa }e do}i do
novog otpu{tanja radnika.
Nadalje, skuplje drvo [um-
sko-privrednog dru{tva
zna~i da }e po ovomrece-
ptu Mujanovi}i „izmusti“
jo{ milione iz bud`eta
ZDKi Federacije. Kako?
Pa o{te}ena drvna predu-
ze}a }e za njih platiti sku-
plje drvo, jer oni ga dobiva-
ju uz 25 posto popusta, a
sve popola pla}aju dva
bud`eta - kantonalni i fede-
ralni. I tako u narednih se-
damgodina. Procjene kazu-
ju da to pri normalnoj proi-
zvodnji zna~i novih sedam
do 10 miliona KM iz dva
bud`eta! Adnan D@ONLI]
X ZAVIDOVI]I
Krivaja: Milionske prevare preko bud`eta
Klju~ni igra~i: Bra}a Mujanovi} (tre}i, {esti i sedmi slijeva) sa saradnicima iz Op}ine i „Krivaje“
M
onika Miji}, zastu-
pnica Vije}a mini-
stara BiH za sara-
dnju sa Evropskim sudom
za ljudska prava u Strazbu-
ru, potvrdila je u razgovo-
ru za na{ list da je pred tim
sudom podneseno izme|u
50 i 60 tu`bi koje se ti~u
povrata i od{tetnih zahtje-
va za vojne stanove.
Me|utim, Miji} smatra
da se radi o starijim, a ne
tu`bama podnesenim na-
kon izricanja presude u
slu~aju Branimira \oki}a,
biv{eg oficira JNA, koji
`ivi u Ni{u, a Federacija
BiH mu je za stan u Saraje-
vu u kojem je stanovao pri-
je rata nedavno isplatila
od{tetu od 65.200 eura.
Zadatak Vladi
- Mi tek imamo infor-
maciju da se tih 50 do 60
predmeta odnosi na vojne
stanove, ali ne znamo koji
su slu~ajevi u pitanju i
ne}emo ni znati sve dok
Sud ne donese odluku o
dopu{tenosti tih tu`bi -
ka`e Miji}.
Kada je rije~ o samom
slu~aju „\oki}“, Ured
na{e zemlje za saradnju s
Evropskim sudom u Stra-
zburu obavijestio je Vladu
FBiH da osim pla}anja
od{tete treba sa~initi i
akcioni plan s mjerama „za
otklanjanje povrede prava
u odnosu na ostale osobe
koje su u istoj situaciji“.
Prije svega, Federalna vla-
da treba utvrditi ta~an broj
slu~ajeva istih kao i
„\oki}“, a Miji} isti~e da
je neophodna i izmjena za-
kona koja bi i{la u tom pr-
avcu da se u ovakvim situ-
acijama treba dozvoliti po-
vrat stanova oficirima
biv{e JNA.
- Taj proces nadgleda
Komitet ministara Vije}a
Evrope i Sekretarijat tog
komiteta mo`e na{oj
dr`avi pru`iti i stru~nu po-
mo}. Tek kada se utvrdi
ta~an broj ovakvih slu~aje-
va, znat }e se i finansijske i
sve druge posljedice eve-
ntualnih izmjena zakona, a
institucije Vlade FBiH tre-
baju procijeniti provodivo-
st mjera po presudi u
slu~aju „\oki}“ - isti~e
Miji}.
^oli} i drugi
Ona je potvrdila i da pr-
ed Evropskim sudom za
ljudska prava protiv BiH
trenutno ima oko 1.300
aplikacija i one se ugla-
vnom odnose na staru de-
viznu {tednju, protjeriva-
nje stranaca, povrat imovi-
ne, neizvr{enje presuda
doma}ih sudova, pritvara-
nje neura~unljivih po~ini-
laca krivi~nih djela i
sli~no. U taj broj je
ura~unato i 500 tu`bi koje
su u Strazbur stigle samo u
toku pro{le godine. Od
1.300 aplikacija njih oko
144 su u radu i samo njiho-
va potra`ivanja iznose oko
4,8 miliona KM.
Presude s najve}im fi-
nansijskim implikacijama,
posebno na Republiku Sr-
psku, mogle bi se odnositi
na tu`be podnesene u Stra-
zburu zbog neizvr{enja pr-
esuda doma}ih sudova ve-
zanih za naknadu ratne
{tete.
- Trenutno pred Sudom
u Strazburu imamo 123
tu`be podnesene zbog nei-
zvr{enja presuda za nakna-
du ratne {tete i njihov
ukupan od{tetni zahtjev je
oko 2.500.000 KM. To je
jedan veliki finansijski pr-
oblem, a u RS ima vi{e od
9.000 takvih presuda
izre~enih pred doma}im
sudovima, koje nisu
izvr{ene, nego je Zakonom
o unutarnjem javnom du-
gu regulirano da }e se one
isplatiti u obveznicama kr-
oz du`i vremenski period -
poja{njava Miji}.
Napominje kako ne
mo`e davati informacije o
tome ko je konkretno po-
dnio tu`be sve dok su ti pr-
edmeti u postupku. Po-
dsje}a da je jedan od na-
jve}ih dosada{njih slu~aje-
va ve} zavr{en i RS je
isplatila od{tetu u uku-
pnom iznosu od skoro
500.000 KM u predmetu
„^oli} i drugi“ gdje je bilo
14 aplikanata. Svaki od
njih dobio je po 1.500 eura
od{tete za povredu njiho-
vog prava i za svakog je
izvr{ena presuda koja je
pred doma}im sudovima
donesena u njihovu korist.
- Interesantno je da je
Ustavni sud BiH, kada je
odlu~ivao o sli~nim
slu~ajevima kao {to je
„^oli} i drugi“, a nakon
{to je rok za isplatu koji je
u po~etku bio 50 godina
smanjen na 14, rekao da je
tim rokom postignuta pra-
vi~na ravnote`a izme|u
o~uvanja makroekono-
mske stabilnosti i prava
pojedinaca. Me|utim, Evr-
opski sud je zauzeo dru-
ga~iji stav i nije prihvatio
argumente tu`ene strane,
nego je na{ao da je pravo
aplikanata prekr{eno, te je
nalo`io tu`enoj strani da
isplati od{tetu - navodi
Miji}. M. KUKAN
XRAZGOVOR
Govor brojki
Hamid Hoti}
U maju 1996. direktor tvornice za{titne odje}e i opre-
me „Ziko“ poginuo je kad je pod njegov „peugeot
305“ postavljen eksploziv. Porodica je tada rekla da je
Hoti} imao samo jedan problem. Bra}a Mujanovi} ta-
da su privo|ena na informativni razgovor zbog tog
slu~aja, ali nisu zadr`ani. Mujanovi}i su bili pod istra-
gom, jer imdugogodi{nji direktor Hoti} navodno nije
htio prodati firmu „Ziko“. Deset godina kasnije, u Za-
vidovi}ima na mjestu jedne od dvije fabrike „Ziko“
otvoren je „Planet“, prvi {oping centar u vlasni{tvu
bra}e Ferida, Ibrahima i Ismeta Mujanovi}a.
Zihnet Muhi}
Biv{i direktor [umsko-
privrednog dru{tva ZDK.
Ostavku je podnio 2008. zbog
neslaganja s politikomkoja
ga je primoravala da daje po-
vlastice i posluje nezakonito
u korist odre|enih lobija.
Mirsad Med`i}
Muhi}ev nasljednik u [umsko-privrednomdru{tvu
ZDK. Prvi kazao da ne `eli oprostiti dva miliona duga
za drvo i nekoliko puta Mujanovi}ima „zavrtao pipu“,
zbog ~ega je pozivan na odgovornost od vlasti ZDKi
Federacije. Na kraju, nije izdr`ao pritisak i napustio ~el-
no mjesto, odbiv{i da bude i vr{ilac du`nosti do kraja
konkursne procedure.
„Ziko“
Kada su bra}a Ismet,
Ferid i Ibrahimpri-
vatizirali firmu
„Ziko“ iz Zavido-
vi}a, ZDKje odlu~io
pomo}i pla}anjem
zaostalih obaveza za
penziono osiguranje.
Nakon {to su te oba-
veze izmirene 2007. godine, pomo} bra}i Mujanovi}
nastavljena je i u naredne dvije godine. Prvo su 2008.
godine dobili 24.000 maraka za izgradnju vi{e od 700
kvadrata prostora, a 2009. dobili su jo{ 15.000 maraka
za uvo|enje ISOstandarda. Zanimljivo je da je obave-
ze od Mujanovi}a jo{ 2002. preuzeo tada{nji premijer
ZDKVahid He}o! On se kasnije pojavljuje u svimdo-
no{enjima povlastice, odlukama, prodaji... Gotovo da
nema nijednog kriminalnog akta u slu~aju „Krivaja -
Mujanovi}i“ da nema He}inog traga u njemu.
Miji} potcrtava da su
strazbur{ke presude po-
kazale brojne slabosti ko-
mpletnog bh. pravnog si-
stema, a do sada je Sud u
Strazburu donio 14 pre-
suda i u svakoj je ustano-
vio povredu prava. Po nji-
ma je do sada o{te}enima
u BiHispla}eno oko tri
miliona maraka.
- Presuda Evropskog
suda je uputa dr`avi kako
da pobolj{a po{tivanje
ljudskih prava. Uvijek
nakon presude Evro-
pskog suda svaka dr`ava
~lanica treba da otkloni
utvr|ene slabosti. Ako je
u pitanju vi{e osoba, a ne
samo pojedinac, onda je
dr`ava du`na izmijeniti
zakone i donijeti neke dr-
uge propise, izmijeniti pr-
aksu doma}ih tijela, reci-
mo izgraditi ustanovu za
smje{taj neura~unljivih
osoba, po~inilaca kazne-
nih dijela - iznosi Miji}.
Utomkontekstu ona
podsje}a na prvu izre~enu
presudu u slu~aju
„Jeli~i}“, koja se odnosila
na neizvr{enje doma}ih
presuda u vezi sa starom
deviznom{tednjom.
- Postupaju}i po toj
presudi, BiHje izmijenila
Zakon o staroj deviznoj
{tednji i otklonila zako-
nsku prepreku za izvr{en-
je presuda. Ranijimzako-
nomje bilo propisano da i
oni koji imaju presude za
staru deviznu {tednju
moraju i}i u proces verifi-
kacije. Nakon zakonske
izmjene ta odredba je iz-
ba~ena, napravljen je
akcioni plan i predvi|eno
planiranje bud`eta za
izvr{enje ovakvih presu-
da i danas je gotovo taj pr-
oblemrije{en, te skoro da
nema presuda koje se
odnose na staru {tednju a
Dokazane brojne slabosti bh. pravnog sistema
Istraga u zeni~kom zatvoru
Ko je medijima dao Glava{eve fotografije?
Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije
Uprava KPZ-a Zenica
pokrenula je istragu o
„curenju informacija“ iz
ove ustanove nakon {to su
fotografije Branimira Gla-
va{a, osu|enog na osamgo-
dina zatvora zbog ratnih
zlo~ina po~injenih u Osije-
ku u Hrvatskoj, objavljene
u hrvatskoj {tampi 8. janua-
ra.
Fotografije su napravlje-
ne za vrijeme mise i bo`i}ne
proslave u zeni~komzatvo-
ru 25. decembra pro{le go-
dine.
Direktor zatvora u Zeni-
ci Nihad Spahi} i njegov za-
mjenik Josip Pojavnik po-
tvrdili su da su razgovarali s
novinarima jednog zagre-
ba~kog lista, ali su kazali da
su fotografije nelegalno do-
spjele u te novine.
- Nama ostaje da utvrdi-
mo precizno ko je napravio
fotografije te kako su one
iznesene iz zatvora. Mi, na-
ravno, nemamo {ta kriti ni-
ti je na fotografijama ne{to
problemati~no, ali je po~in-
jen te`ak prekr{aj - kazao
namje Spahi}.
Nije poznato je li neko
od zatvorskih stra`ara pro-
dao fotografije ili ih je na
drugi na~in ustupio hrva-
tskimnovinarima. A. D`.
Posjete iz
Hrvatske
Spahi} je demantirao
i nezvani~ne tvrdnje iz
zatvora da „Glava{u sva-
kodnevno dolaze hrva-
tski generali i saborci“.
- Postoji jasna pro-
cedura ko, kako i kada
mo`e do}i. Ovaj
osu|enik je do sada
imao samo jednu posje-
tu, koliko je meni po-
znato, od strana~kog
kolege iz Sabora - kazao
je Spahi}.
Nakon Josipovi}eve posjete
Hrvatski kapital ulazi u RS
Josipovi}ev plan je isposlovati da velike hrvatske
firme u 2011. dobiju milionske poslove
Mediji su malo ili skoro
nikako posvetili pa`nju po-
zadini pro{lomjese~ne po-
sjete hrvatskog predsjednika
Ive Josipovi}a Banjoj Luci.
Izuzev {turih izvje{taja o do-
lasku delegacije privredni-
ka, novinari su se, ugla-
vnom, bavili pitanjima regi-
onalne i politi~ke saradnje i
pacifisti~kimporukama.
No, hrvatska {tampa tek
ovih dana iznosi detalje
va`ne zamisli te Josipovi}eve
posjete - prvenstveno napra-
viti preduvjete za ulazak ve-
likih hrvatskih firmi i kapi-
tala na tr`i{te Republike Sr-
pske.
Josipovi}ev planje, prema
pisanju„Nacionala“, isposlo-
vati da velike hrvatske firme i
korporacije u2011. godini
dobijumilionske poslove u
RSkako bi se {to bolje opora-
vile odrecesije.
U svjetlu aktuelnih poli-
ti~kih doga|aja te odnosa
izme|u Milorada Dodika i
najja~ih hrvatskih stranaka
u BiHte za-
topljavanja
njegovih
odnosa sa
Zagrebom,
nema nika-
kve dileme
da }e se to i
desiti, od
~ega }e, dabome, koristi
imati i Dodik i Josipovi},
odnosno ekonomije i firme
s obje strana rijeke Save.
Tako to rade „pravi“ poli-
ti~ari. A. [.
XPRESSIJA
Jedna od objavljenih fotografija
Josipovi}:
Ekonomski plan
He}o: Omogu}io preuzimanje
Hod`i}: Istjeran s posla D`aferovi}: Ne priznaje pritisak
Hotel „Kristal“,
„Stoli~ara“, restoran na
izleti{tu Kamenica sa-
mo su neki od objekata
koji su trebali ostati u
dr`avnoj „Krivaji“, te
biti osnova za naplatu
milionskih potra`ivanja
dr`ave, radnika, bana-
ka, povjerilaca... Mno-
gima nije jasno, a oni-
ma kojima jeste {ute ka-
ko su preko no}i objekti
osvanuli u privatizira-
noj „Krivaji 1884“. Ne-
ki su „iznajmljeni za 1
KM“, da bi potom iz
njih bilo izneseno sve
upotrebljivo, a neki je-
dnostavno okupirani.
Preuzeti objekti
Zanimljivo je da Mu-
janovi}i rade za oko
1.300 radnika, iako
„ma{u“ cifromod 1.911,
a da za njih ne upla}uju
obaveze, PIO, zdravstve-
no, pozivaju}i se na to da
„firma nije registrirana“.
Ipak, to ih ne spre~ava da
preko ra~una drugih svo-
jih firmi posluju, ali i da
ostaju du`ni radnicima u
timkompanijama, pozi-
vaju}i ih na „soli-
darnost“, odnosno prije-
te}i otkazima.
Prijetnje otkazima
XCURENJE INFORMACIJA
Zaboravljeni - od
Hoti}a do D`aferovi}a
Monika Miji}, zastupnica BiH pred
Evropskim sudom za ljudska prava
Ho}e li Federacija BiH
dozvoliti povrat stanova u
slu~ajevima sli~nim \oki}u“
Miji}: Proces
nadgleda
Komitet
ministara
Vije}a Evrope
3.000.000 KM
do sada ispla}eno o{te}enima u BiH
U Strazburu
skoro 60 tu`bi
zbog vojnih
stanova
1.300
ukupan broj postupaka
koji se u Strazburu vode
protiv BiH
500
tu`bi stiglo samo u pro{loj
godini
123
tu`be odnose se na
naknadu ratne {tete
50 do 60
tu`bi odnose se na vojne
stanove
500.000 KM
ispla}eno aplikantima u
slu~aju „^oli} i drugi“
14
presuda do sada izre~eno
pred Sudomu Strazburu
Miji}: Proces
nadgleda
Komitet
ministara
Vije}a Evrope
Sve `rtve privatizacije ’Krivaje’
D`aferovi} se suprotstavio nevjerovatnom procesu, koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve}
nekoliko osoba, imenom i prezimenom, ali znatno vi{e o{tetio
10 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
XEKSKLUZIVNO Demokratski kongresmen Eliot Engel za „Avaz“
PRESSIJA
S konferencije: Simpozij }e okupiti stru~njake (Foto: S. Jordamovi})
Me|unarodna konfere-
ncija pod nazivom „Bosna
i Hercegovina - 15 godina
Dejtonskog mirovnog spo-
razuma“, koju organizira
Univerzitet u Sarajevu, bit
}e odr`ana 18. i 19. janua-
ra.
Kako je re~eno na ko-
nferenciji za medije povo-
dom ovog doga|aja, simpo-
zij }e okupiti stru~njake iz
nekoliko zemalja koji }e ra-
spravljati o politi~ko-pra-
vnim, ekonomskim, i dru-
gim aspektima razvoja ze-
mlje u posljednjih 15 godi-
na te }e dati smjernice za
budu}a djelovanja.
Akademik Muhamed
Filipovi}, ~lan Organizaci-
onog odbora, kazao je da su
sve pripreme uspje{no pro-
vedene. Istakao je da }e ovo
biti nau~na, a ne politi~ka
konferencija. G. M.
U organizaciji Univerziteta u Sarajevu
Nau~na konferencija o
Dejtonskom sporazumu
Nekoliko vlasnika
i uposlenika agencija
koje se bave prijevo-
dom i uslugom regi-
stracije motornih vo-
zila u Br~kom stanje
u ovoj oblasti koje je
prisutno ve} pola go-
dine ocjenjuju kata-
strofalnim.
@ale se da su ra-
nije registraciju do-
bivali isti dan kad su
i predali dokumentaciju, a
danas ~ekaju i po nekoliko
dana. Ka`u da se najve}i pr-
oblem javlja s tehni~kim
pregledom jer je promije-
njen softver.
- To je doskoro radila fi-
rma iz Zenice i sve je bilo
uredu, no nekome je palo
na pamet da se mijenja so-
ftver, pa se sada radi preko
Banje Luke. Prema na{im
informacijama, dobar posao
je zamijenjen ovim zbog to-
ga {to se u sve to uklju~io
jedan politi~ar iz Br~kog
kojeg ne}emo sada spomi-
njati jer prikupljamo poda-
tke, pa }emo onda o
tome upoznati ja-
vnost - obja{njeno
nam je u agencijama.
Mato Itri}, {ef
Vladinog pododjela
za li~ne dokumente u
Br~kom, koji je od 1.
januara preuzeo od
policije Distrikta po-
sao registracije vozi-
la, ka`e da postoje
odre|eni problemi s
tehni~kim pregledom.
- Postoje problemi u vezi
s pojedinim markama vozi-
la koji su prisutni na te-
hni~kom pregledu. Naime,
prije je bila „skoda“, kasnije
je u sistem paralelno une-
sen i naziv „{koda“, a od
nove godine u sistemu po-
stoji samo „{koda“. To nam
stvara odre|ene probleme
jer moramo provoditi upra-
vni postupak i ispravke
gre{aka koje nisu na{e, a
gra|ani moraju du`e ~ekati
i mijenjati dokumente koji
se dodatno pla}aju -
obja{njava Itri}. E. R.
Registracija vozila u Br~kom
Problem napravio
novi softver
Itri}:
Ispravljamo
tu|e gre{ke
U okviru Zdravstveno-
turisti~kog centra Banja
Vru}ica u Tesli}u u funkciji
je stadion s vje{ta~kom tra-
vom. Istovremeno je to prvi
stadion s vje{ta~kom tra-
vom u Republici Srpskoj, u
~iju je izgradnju ulo`eno
~ak 800.000 maraka.
Istina, ovaj centar jedan
je od najvrednijih u RS i na-
jposje}enijih.
Zelena trava, koja i do-
minira kako ovim dijelom
Tesli}a, tako i ostalim kraje-
vima ovog planinskog gra-
di}a, idealno se uklapa u pr-
irodnu oazu. Ali,
vje{ta~ka?! Apsolutno ne!
Iza|e li se samo kilome-
tar iz ovog kruga, jasno je da
je svaka marka neophodna
za popravak cesti i puteva,
infrastrukturu, ure|enje pa-
rka u centru grada i na ulazu
u sami grad, ~ija se trava
skoro i ne vidi od zapu{te-
nosti, korova, sme}a. Da ne
pri~amo o ja~anju socijalne
za{tite, podsticanju za-
po{ljavanja mladih, razvoja
doma}e proizvodnje... V. S.
U stadion ulo`eno 800.000 maraka
[ta }e Tesli}u vje{ta~ka trava?!
Mnogo je oru`ja u
pogre{nim rukama
Ovo {to se desilo u Arizoni, daje nam {ansu da u ovoj
zemlji poku{amo zaustaviti tu `estoku retoriku
Razgovarao:
Erol AVDOVI]
D
emokratski kongre-
smen Eliot Engel iz
Njujorka, veoma
blizak saradnik u Arizoni
ranjene zastupnice Gabrije-
le Gifords (Gabriella Giffo-
rds), u ekskluzivnom ra-
zgovoru za „Avaz“ osvrnuo
se na zatrovanu politi~ku
klimu u Americi te na to
kakve to posljedice mo`e
imati u vezi sa mogu}im re-
izborom predsjednika Bar-
aka Obame (Barack) slje-
de}e godine.
Politi~ki oglasi
†Na {ta ili na koga ovaj
atentat u Arizoni mo`e utje-
cati s obzirom na to da poli-
ti~ka polarizacija u zemlji,
o~ito, poslije mnogo godina
uzima svoje nove `rtve? Ima
li neke lekcije u ovome?
- Mislim da odgovorni
moraju malo sniziti svoj
ton. Ne ka`em da je ono {to
se dogodilo u Arizoni bila
ne~ija krivica osim revolve-
ra{a koji je pucao. Ali, sada,
na`alost, znamo da je vani
mnogo mentalno bolesnih
ljudi koji mogu u~initi
mnogo lo{ih stvari, a koje
ne mo`ete unaprijed neutr-
alisati. Mislim da mo`emo
da se ne slo`imo, ali ne mo-
ramo pri tome biti
isklju~ivi jedni prema dru-
gima. To je lekcija za sve, za
svaku stranu politi~kog
spektra. Oko toga moramo
biti vrlo pa`ljivi.
†Dobro poznajete zastu-
pnicu Gifords. Je li ona pre-
dosje}ala da }e biti napa-
dnuta?
- Gabi Gifords je moja
prijateljica i, kada sam se s
njom dogovarao o svom
odlasku u Arizonu, gdje
sam u svojstvu predsjeda-
vaju}eg potkomiteta u
odboru za vanjsku politiku,
u kojem je ona bila ~lan, tr-
ebao imati sastanke u se-
ptembru i oktobru pro{le
godine, ona me je zamolila
da odgodimo to svje-
do~enje. I to zato {to je po-
liti~ka retorika u njenom
distriktu bila toliko nepri-
jateljska i mnogi su ljudi
bili neprijateljski raspo-
lo`eni prema Va{ingtonu.
Ona je tada `eljela izbje}i
ne{to {to bi je predstavilo
kao predstavnika Va{ingto-
na. Zna~i, ako se ona tako
osje}ala jo{ od jula ili avgu-
sta, onda je znala {ta se go-
vori u njenom distriktu.
†Zna~i, lokalne okolnosti u
Taksonu, u Arizoni, kulmi-
nirale su jo{ pro{log ljeta, ali
koliko su op}e politi~ke pri-
like u Americi doprinijele
ovom doga|aju?
- Pa, vrhovni sud je
pro{le godine donio odluku
koja dozvoljava da bilo koja
grupa, svaka korporacija ili
bilo koji biznis mo`e uba-
citi milione dolara u poli-
ti~ke oglase, u kojima
mo`ete re}i {ta god `elite, a
da se naru~ioci, kao i oni
koji to pla}aju, ne moraju
identificirati. Sada je jasan
mogu}i doprinos te odluke
ovim zbivanjima.
†@elite li re}i da je poslije
ovog nemilog doga|aja ve}
kucnuo ~as da se ta odluka
preispita kao destruktivna?
- Ustvari, mi smo u Za-
stupni~kom domu pro{le
godine usvojili jedan prije-
dlog zakona o tome. S njim
smo tra`ili da se bar identi-
ficiraju te grupe (naru~ioci
„anonimnog finansiranja“,
op. a.) prije nego {to uplate
novac na ra~une politi~kih
kampanja. Ali, taj prijedlog
zakona nije pro{ao u Sena-
tu tako da je veoma te{ko
da postane zakon s obzirom
na to da su se vodstvo i
ve}ina u Zastupni~kom do-
mu promijenili u korist re-
publikanaca. Mislim da to s
ovim sastavom u Kongresu
nije vi{e mogu}e.
†Koliko je ustavom zagar-
antirano pravo Amerikana-
ca da nose oru`je za samoo-
dbranu mogu}e staviti pod
kontrolu kako ono ne bi do-
lazilo u ruke tipova poput
masovnog ubice iz Arizone?
- I sam sada `elim znati
za{to bi ovaj mladi ~ovjek,
atentator - kome nije bilo
dozvoljeno da se pridru`i
ameri~koj vojsci, jer je, ka-
ko ka`u, bio na drogama,
pao je na „testu“, da bi po-
tom bio izba~en s koled`a,
jer je imao mentalne i zdra-
vstvene probleme i jer se
pona{ao nepredvidivo - bio
uop}e u mogu}nosti da u|e
u prodavnicu oru`ja i kupi
revolver bez ikakvih pro-
blema. To je pitanje procje-
ne onih koji to oru`je pro-
daju, a ne stvar drugog
amandmana na{eg ustava,
koji garantira to pravo da
se nosi oru`je. To je pitanje
zajedni~kog osje}aja. Ljudi
imaju pravo da nose oru`je,
ali ne mislim da to trebaju
imati pravo mentalno he-
ndikepirani ljudi.
Govor mr`nje
†U situaciji pojednosta-
vljene politi~ke podjele na li-
berale i konzervativce u
Americi, neke va{e kolege
demokrati ne isklju~uju re-
publikansku `estinu prepo-
znaju}i u njoj „motivacioni
faktor“. Koliko je to opasno
za predsjedni~ke izbore nar-
edne godine?
- Pa, u ovom slu~aju nije
fer odmah upirati prstom u
bilo koga, jer se radi o osobi
koja nije samo poku{ala ate-
ntat na zastupnicu iz Ko-
ngresa nego je pucala na
mnoge druge nevine `rtve.
Ali, istina je da nam ovo sa-
da daje {ansu da u ovoj ze-
mlji poku{amo zaustaviti tu
`estoku retoriku koju spo-
minjete. I da i onda kada se
ne sla`emo, poku{amo to na
vi{e slo`an na~in. Zapravo,
istinska je glupost to {to se
ovaj ubica na{ao u mo-
gu}nosti da do|e do pi{to-
lja, a bio je uhap{en 2006.,
jer je vozio pijan (pa je sa-
mim tim i registriran u po-
liciji, op. a.). I onda njegovi
roditelji ka`u oni ne znaju
ni{ta o tome ili poku{avaju
ne{to da sakriju. Znate, mi
u ovoj zemlji moramo uveli-
ko po~eti preispitivati svoju
du{u. Moramo, jer je oko
nas mnogo oru`ja, i to mno-
go oru`ja u rukama po-
gre{nih ljudi.
†Mo`e li ovo nasilje nepo-
vratno zatrovati politi~ku
klimu uo~i velikih politi~kih
odluka, mislim na predsje-
dnika Obamu i njegovu no-
vu predsjedni~ku kampanju
naredne godine?
- Kada je rije~ o predsje-
dniku Obami, znamo da je
bilo mnogo govora mr`nje
prema njemu i da se mnogo
toga nastavlja i dalje, i da }e
se nastaviti. Ali, ja bih se
ponadao da }e odgovorni
ljudi, odgovorni lideri, koji
ve} neko vrijeme gase vatre
govora mr`nje, uspjeti da
natjeraju sve da naprave
nekoliko koraka unazad,
jer se politi~ka poenta
mo`e napraviti bez govora
mr`nje. Mogu}e je napravi-
ti politi~ki komentar bez
demoniziranja druge stra-
ne. Zato mislim da svi
odgovorni ljudi treba da se
zagledaju u svoju retoriku i
da je umanje. I tu ne mi-
slim na samo jednu stranu
politi~kog spektra nego na
sve nas.
Sara Pejlin
zna {ta radi
†Smatrate li da je Sara
Pejlin svojim rije~ima
inspirirala nasilje ovakve
vrste? Je li govorila jezi-
kom mr`nje?
- Mislim da Sara Pe-
jlin uvijek dr`i govore
koji su nepo`eljni. Ona
dobro zna {ta radi, ide
ta~no do linije, onda se
tu provrti malo i vrati
nazad. Ona koristi ter-
mine kao {to su „ne po-
vla~ite se“, „otko~ite“ i
„napunite“. To mo`e
zna~iti otko~i svoj revo-
lver, napuni ga i opali.
Imala je na svojoj inter-
net-stranici Gabi Gifor-
ds sa metama i mislim da
je to bilo dostojno bar
prezira. Mislim da je to
u~inila kako bi je napra-
vila kontroverznijom i
bogatijom. I mislim da
}e nastaviti da voli to {to
radi. Ali, njena retorika
dose`e do neodgovorno-
sti i trebala bi da vrlo
pa`ljivo razmisli o ri-
je~ima koje koristi.
Ustvari, o tome trebaju
razmisliti svi, ali ona po-
sebno.
Engel: Gifords je znala {ta se govori u njenom distriktu
11 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
XVLADA KS
„Zaboravljeni“ detalji biografija ministara
XIZVJE[TAJI „Freedom House“ o stanju politi~kih prava
Odredbom obuhva}ene trgovine ve}e od 1.000 kvadrata
Na policama trgovina u
Federaciji BiH, ~ija je po-
vr{ina ve}a od 1.000 kvadr-
ata, od 15. februara morat
}e se na}i najmanje 50 po-
sto doma}ih prehrambenih
artikala. To propisuje novi
Zakon o unutra{njoj trgovi-
ni FBiH koji je usvojen u
julu pro{le godine.
Nemogu}a misija
Mi{ljenja me|u trgovci-
ma o ovoj odredbi su podi-
jeljena. Dok jedni misle da
}e doma}i proizvo|a~i ko-
na~no do}i do izra`aja, dru-
gi smatraju da je postotak
od 50 posto previsok te da
}e u trgovinama do}i do po-
te{ko}a pri popunjavanju
asortimana. Stoga }e u or-
ganizaciji Privredne komo-
re FBiH 20. januara biti
odr`an sastanak na kojem
}e trgovci razgovarati o
ovoj problematici.
Prvi ~ovjek Privredne
komore FBiH Jago Lasi}
tvrdi kako je nemogu}e po-
sti}i da trgovine u svom
asortimanu imaju 50 posto
doma}ih proizvoda. Prije
svega, cijeni on, zato {to
BiH nema te koli~ine pre-
hrambenih proizvoda koje
bi zadovoljile tr`ne centre.
- Po ovoj zakonskoj odr-
edbi trgovine s povr{inom
do 1.000 kvadrata imat }e
dobar asortiman, a ove ve}e
ne}e. To mo`e imati za po-
sljedicu da }e ljudi iz FBiH
i}i u RS da kupuju namir-
nice, jer }e
tamo imati
bolji asorti-
man - isti~e
Lasi}.
On tvrdi
da trenutno
na policama
velikih tr-
govina doma}ih roba ima
oko 15 posto, te smatra da
bi realno bilo da postotak u
navedenoj zakonskoj odre-
dbi iznosi maksimalno 30
posto.
Ocjena Parlamenta
Dodaje da u Evropi ne-
ma dr`ave u kojoj neki tr-
gova~ki centar ima 50 posto
doma}ih prehrambenih ar-
tikala u svom asortimanu.
Pomo}nica federalnog
ministra trgovine \ula
\uki} ka`e za na{ list da je
spomenuta zakonska odre-
dba u Parlamentu FBiH
donesena amandmanski. O
tome radi li se o visokom
procentu, ka`e ona, mo`e
ocijeniti samo Parlament,
dok }e se njeno provo|enje
pokazati u praksi.
- Ovo je po~etak siste-
mskog rje{avanja za{tite
doma}e proizvodnje. Uvi-
jek postoji mogu}nost za
izmjene i dopune ovog za-
kona, ali ~injenica je da su
doma}i proizvo|a~i do sada
u velikim trgova~kim lanci-
ma te{ko mogli plasirati
svoj proizvode - ka`e
\uki}. A. DU^I]
Podijeljena mi{ljenja o Zakonu
Na policama mora biti
50 posto bh. proizvoda
Neki trgovci smatraju da
je taj postotak previsok
Sami Abadan, direktor
Odjela za marketing i
odnose s javno{}u „Merca-
tora“, ka`e kako nove odr-
edbe Zakona o unutra{njoj
trgovini FBiH ne}e utjeca-
ti na asortiman u ovom tr-
gova~kom lancu. On navo-
di da je saradnja „Mercato-
ra“ s doma}im proi-
zvo|a~ima intenzivna i ve-
oma {irokog spektra, te da
podrazumijeva brojne se-
zonske i godi{nje projekte
o za{titi doma}e proizvo-
dnje.
Ne}e utjecati na „Mercator“
Lasi}: Ne}e
biti dobar
asortiman
Lagumd`ijin pisar u~i
mlade, a Torabijev
menad`er ’brani’ borce
Kadrove SDA i SDP-a predsjedavaju}a Skup{tine KS nazvala ljudima s bogatim iskustvom
N
ovu Vladu Kantona
Sarajevo, prvu koju
su SDP i SDA for-
mirali u Federaciji BiH,
Mirjana Mali}, predsjeda-
vaju}a Skup{tine KS, opi-
sala je kao spoj ljudi s boga-
tim iskustvom i onih koji
posjeduju veliko teoretsko
znanje.
Poltronske zasluge
No, da takav opis nema
nikakve dublje veze s isti-
nskim referencama bu-
du}ih ministara, jasno je
ako se samo malo zagrebe
ispod povr{ine biografija
koje su ponu|ene javnosti.
Kako bi gra|anima pri-
bli`ili ko }e ih voditi u nar-
edne ~etiri godine, obja-
vljujemo detalje njihovih
`ivotnih dostignu}a koje su
„zaboravili“ navesti u zva-
ni~nom predstavljanju.
Tako }e novi ministar
obrazovanja i nauke biti
Emir Suljagi} iz SDP-a.
Ro|en prije 35 godina u
Ljuboviji u Srbiji, Suljagi}
je po~eo karijeru kao novi-
nar u propalim „Danima“.
Suljagi}evo „o{tro pero“
ubrzo mu je priskrbilo na-
klonost SDP-a.
U zvani~noj biografiji
naveo je da je „autor neko-
liko publikacija“, od kojih
ga je poznatim u~inila ona
o partijskom {efu Zlatku
Lagumd`iji. Te zasluge, na-
ravno, nisu pro{le neza-
pa`eno pa se poznati pisar
okanio novinarstva i zami-
jenio ga mnogo unosnijim
poslovima savjetnika.
Nakon {to je savjetovao
predsjedavaju}eg Vije}a
ministara BiH, imenovan
je za savjetnika grado-
na~elnika Grada Sarajeva
Alije Behmena. Otkako
mu je prije nekoliko mje-
seci obe}ana pozicija mi-
nistra, nije se vi{e ni poja-
vljivao u Gradskoj upravi.
Na pla}u, naravno, nije za-
boravio.
Interese studenata,
u~enika i prosvjetnih ra-
dnika branit }e ~ovjek koji
je ostao upam}en po bruta-
lnom vrije|anju svojih ne-
kada{njih kolega novinara.
Vrhunac je bio napad na
Sanju Vlaisavljevi}, pre-
dsjednicu Centra za kultu-
ru dijaloga.
Generalov rezultat
[ta tek o~ekuje borce s
omra`enim ratnim genera-
lom Ned`adom
Ajnad`i}em iz SDA, koji je
novi ministar za bora~ka
pitanja!? Upitno je kako }e
borce u miru ~uvati ~ovjek
koji ih nije znao ~uvati u
ratu i koji snosi dobar dio
odgovornosti za smrt vi{e
od stotinu boraca samo na
Poljinama.
Ajnad`i} je poslije rata
obavljao nekoliko funkcija u
dr`avnim preduze}ima osta-
vljaju}i iza sebe samo prah i
pepeo. Bio je predsjednik
Nadzornog odbora saraje-
vskog GRAS-a. Posljedice se
jo{ osje}aju, jer je ova firma s
vi{e od 60 miliona KM duga
dovedena pred kolaps. Na-
kon toga, pre{ao je na pozi-
ciju direktora ZOI-ja. Rezu-
ltat je jo{ porazniji. Od lje-
potice Bjela{nice napravlje-
no je ruglo, a Ajnad`i}a }e
do`ivotno pratiti brojne afe-
re, od kojih }e najdu`e up-
am}ena ostati ona s naba-
vkom topova za vje{ta~ko
osnje`avanje.
Njegov posljednji veliki
profesionalni uspjeh je zar-
ada od bolesne sirotinje ko-
ja se nadala ~udima i
pla}ala ulazak na sesije ma-
rokanskog iscjelitelja Me-
kija Torabija u Zetri.
F. KARALI]
Da se novac iz bud`eta korisno i
pravilno tro{i, trebao bi se pobrinuti
novi-stari ministar finansija Muha-
med Kozadra iz SDA. Kako je radio
u proteklom mandatu, dokazali su fe-
deralni revizori, koji su ustanovili br-
ojne malverzacije, netransparentno
tro{enje novca...
Kozadrine zgrade
Da bude pravde u Kantonu, treba-
la bi se pobrinuti Dijana Tabori, nova
ministrica pravde KS. Kako }e to
u~initi, ni sama ne zna. Tabori ima 29
godina. Do sada je radila u Ministar-
stvu vanjskih poslova i u kabinetu
~lana Predsjedni{tva BiH @eljka
Kom{i}a, na mjestu savjetnice. Na tu
poziciju doveo ju je Amir Ibrovi}, {ef
Kom{i}evog kabineta, koji se velikodu{no nastavio bri-
nuti za Tabori te joj je osigurao i novi posao u Vladi KS.
Iz kabineta u kabinet
Kozadra: Masna
naplata
Tabori: Sve po
preporuci
Suljagi}: Savjetnik voli vrije|ati
Ajnad`i}: Ostavlja pusto{
BiH djelimi~no slobodna zemlja
Najnoviji izvje{taj organi-
zacije „Freedom House“ o
stanju politi~kih prava i
gra|anskih sloboda diljem
svijeta pokazuje da je globa-
lna sloboda ve} petu godinu
zaredom u opadanju, javila je
Fena. Bosna i Hercegovina
ocijenjena je kao djelimi~no
slobodna zemlja, s ocjenom
~etiri za politi~ka prava i tri
za gra|anske slobode.
12 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
XISTRA@IVANJE Pobjednici tendera daruju politi~ke partije „Hifa Petrol“
dao 14.100 KM
Pojedina~no, najvi{i
iznos donacija dala je na-
ftna kompanija „Hifa
Petrol“, koja je od 2006.
do 2008. Stranci demo-
kratske akcije, Socijalde-
mokratskoj partiji i Stra-
nci za BiH darovala uku-
pno 14.100 KM. „Hifa“
je bila veliki snabdjeva~
gorivom institucija i
dr`avnih firmi u vrijeme
kada je uplatila prve do-
nacije 2006. godine, a do
danas je sklopila skoro
8,5 miliona KM vrijedne
ugovore po osnovu ja-
vnih nabavki.
Kao i „Hifa“, i br~an-
ska firma za biroopremu
„Alcoop“, vlasnika
Almira Zejnilovi}a, do-
nirala je 2008. godine
novac za tri politi~ke pa-
rtije: 1.000 KM HDZ-u,
6.000 KM Stranci za
BiH i 500 KM za SDA.
Prema podacima ko-
jima CIN raspola`e, od
trenutka kada je sponzo-
rirao politi~ke stranke
do danas, „Alcoop“ je
potpisao najmanje 12
ugovora s Vladom Br~ko
Distrikta, ~ija je ukupna
vrijednost ve}a od
400.000 KM.
Na pitanje za{to je
donirao novac trima ra-
zli~itim politi~kim opci-
jama, Zejnilovi} je odgo-
vorio:
- Ja znam 100 ljudi.
To nema veze sa mojim
statusom i opredjelje-
njem. Odnosno, nisam
opredijeljen.
Dodaje da doniranje
strankama nije pomoglo
njegovoj firmi te da u po-
sljednje vrijeme posluje
mo`da i lo{ije nego prije.
HDZ, SNSD, SDP, SDS, SDA i
SBiH prijavili da su im privatnici
donirali vi{e od dva miliona KM
Stranke su iz godine u godinu uzimale priloge od firmi koje su prethodno poslovale
s institucijama vlasti iako je ova praksa zabranjena dr`avnim Zakonom o finansiranju stranaka
P
oliti~ke partije u Bo-
sni i Hercegovini sva-
ke godine, a naro~ito
uo~i izbora, dobivaju dona-
cije od firmi koje imaju za-
klju~ene ugovore s institu-
cijama vlasti. Stranke za-
dr`avaju ove priloge iako
to, prema Zakonu o fina-
nsiranju politi~kih partija,
ne bi smjele ~initi.
Centar za istra`iva~ko
novinarstvo (CIN) iz Sara-
jeva prona{ao je da je {est
vode}ih stranaka u BiH od
2006. do kraja 2009. godine
primilo donacije u uku-
pnom iznosu od skoro
210.000 KM. Novac je dar-
ovalo 70 privatnih firmi
koje su prethodno poslova-
le s institucijama vlasti.
Koliko se pla}alo
Osim toga, ove stranke
sponzoriralo je jo{ 39 firmi
koje su poslovale s javnim
preduze}ima koje kontroli-
ra Vlada. Mada je primanje
donacija od firmi koje po-
sluju s Vladom Zakonom
zabranjeno, isto se ne
odnosi i na poslovanje s ja-
vnim preduze}ima.
Ova zabrana donesena
je da bi se sprije~ilo da pri-
vatnici ostvaruju korist od
finansiranja stranaka koje
preko svojih predstavnika
u vlastima mogu odlu~ivati
o dobitnicima poslova na
javnim tenderima.
Prema finansijskim izv-
je{tajima dostavljenim Ce-
ntralnoj izbornoj komisiji
(CIK), Hrvatska demokra-
tska zajednica (HDZ), Sa-
vez nezavisnih socijalde-
mokrata (SNSD), Socija-
ldemokratska partija
(SDP), Srpska demokra-
tska stranka (SDS), Stra-
nka demokratske akcije
(SDA) i Stranka za BiH pr-
ijavili su da su im privatna
preduze}a donirala ne{to
vi{e od dva miliona KM.
Ovaj iznos ~ini tek tri po-
sto njihovog bud`eta.
No, CIK godinama upo-
zorava da stranke ne prija-
vljuju sve prihode, kao i da
primaju donacije iznad Za-
konom dozvoljenog go-
di{njeg limita. Prema Zako-
nu, stranke su du`ne prija-
viti sve donacije iznad 100
KM, a maksimalni dozvo-
ljeni godi{nji iznos ne smije
prije}i 15 prosje~nih pla}a.
Najvi{e priloga ove stra-
nke dobile su u izbornim
godinama. Tako su u 2006.
godini primile oko 704.000
KM, a u izbornoj, 2008. go-
dini 845.000 KM donacija.
Vlasnici firmi donatora
koji su pristali da razgovar-
aju s novinarima CIN-a,
ka`u da nisu politi~ki opre-
dijeljeni i da im prilozi str-
ankama nisu otvorili put
ka ugovaranju poslova s
vladinim institucijama.
Gra|evinska firma
„Hering“ iz [irokog Brije-
ga darivala je 2008. godine
HDZ s 11.000 KM. CIK je
utvrdio da je ovaj iznos bio
za 4.984 KM ve}i od do-
zvoljenog pa je stranka po-
slu{ala preporuku i vratila
vi{ak da bi „Hering“ ve}
naredne godine HDZ-u do-
nirao 5.000 KM.
„Hering“ je od kraja
2005. do aprila 2008. godi-
ne, kada je prvi put sponzo-
rirao HDZ, imao ve} {est
ugovorenih poslova s insti-
tucijama vlasti i javnim pr-
eduze}ima, vrijednim sko-
ro 67 miliona KM.
Nakon toga, „Hering“ je
nastavio da dobiva gra|evi-
nske poslove od institucija i
firmi u kojima su na ruko-
vode}im mjestima bili
~lanovi HDZ-a, poput
„Elektroprivrede Hrvatske
zajednice Herceg-Bosne“ i
Grada Mostara, u ukupnoj
vrijednosti od vi{e od 17
miliona KM. U aprilu ove
godine, u sklopu konzorcija
„Vijadukt-Hering“, potpisa-
li su ugovor s Federalnom
direkcijom za izgradnju,
upravljanje i odr`avanje au-
tocesta u vrijednosti od vi{e
od 43 miliona eura.
- To je bilo neko kupova-
nje mira - ka`e vlasnik
„Heringa“ Ladislav Bevanda
te obja{njava da je tim ~inom
htio poru~iti: „Ostavite me
na miru. Nemojte stalno upi-
rati prstom u mene.“
Bevanda je dodao i da
donacije HDZ-u nisu po-
mogle njegovoj firmi da
pobje|uje na tenderima, jer
je ona i prije toga vrlo usp-
je{no poslovala.
Godinu prije nego {to je
donirao novac SNSD-u
„Br~ko Gas“ pobje|ivao je na
tenderima koje su raspisivali
„[ume Republike Srpske“,
~iji je direktor Ne|o Ili} ~lan
Glavnog odbora SNSD-a,
Op}ina Modri~a, u kojoj je
na~elnik Mladen Kreki} ~lan
SNSD-a, a gradska Skup{ti-
na broji najvi{e ~lanova upra-
vo iz ove partije, te Op}ina
Lakta{i, u kojoj su i na~elnik
Milovan Topolovi} i svih 25
~lanova op}inske Skup{tine
~lanovi SNSD-a.
Nema sankcija
Sponzor SDP-a „Ces-
togradnja“ iz Biha}a po-
bje|ivala je na tenderima
koje je raspisivao Zavod za
prostorno planiranje iz
ovog grada, na ~ijem je ~elu
~lan Op}inskog odbora
SDP-a Mirsad Kuri}.
Najozbiljnija sankcija
koju Zakon propisuje je
oduzimanje prava stranci
da se kandidira na izbori-
ma. Do sada stranke nisu
ka`njavane ni na ovaj
na~in niti nov~ano - izno-
som koji ne prelazi trostru-
ki iznos sume koja je dobi-
vena na nezakonit na~in.
CIK ne sankcionira fir-
me donatore.
- Tu Zakon o finansira-
nju politi~kih stranaka ne
predvi|a nikakve mjere.
Mo`da bi se moglo na}i u
Zakonu o sukobu interesa
da se osobe terete, ali to ni-
je u na{oj nadle`nosti -
ka`e Hasida Gu{i}, {ef
Slu`be za reviziju CIK-a.
Pi{e: Centar za
istra`iva~ko novinarstvo
Osim {to su davale do-
nacije strankama istovre-
meno posluju}i s institu-
cijama vlasti, novinari
CIN-a otkrili su da su ne-
ke od firmi donatora dobi-
le i dr`avne poticaje ili po-
voljne kredite.
Tako je „Promark“
d.o.o. iz Mostara, sponzor
HDZ-a, 2008. godine do-
bio 8.000 KM poticaja od
Federalnog ministarstva
razvoja, poduzetni{tva i
obrta. Ova firma je i
vi{estruki pobjednik na
tenderima koje je raspisi-
vala „Elektroprivreda
HZHB“.
Sli~na je situacija i s
„Rial-[pedom“ iz Doboj-
Istoka, sponzorom SDA,
koji je 2007. godine dobio
poticaj u iznosu od 22.000
KM, a nekoliko puta je
pobje|ivao na tenderima
koje je raspisivalo Mini-
starstvo za prostorno
ure|enje, promet i komu-
nikacije i za{titu okoline
Zeni~ko-dobojskog ka-
ntona, na ~ijem se ~elu na-
lazi predsjednik Op}in-
skog odbora SDA Kakanj
Nermin Mandra.
„Hering“ je iste godine
kada je uplato donaciju
HDZ-u, dobio i povoljan
kredit od Federalnog mi-
nistarstva razvoja, predu-
zetni{tva i obrta u iznosu
od 200.000 KM.
Glasnogovornik HDZ-
a Mi{o Relota objasnio je
kako su donacije transpar-
entne i u okviru Zakona.
On ka`e da donacije nisu
uvjetovane nikakvim do-
govorima i da su sve osobe
potpisale izjavu kako dari-
vaju HDZ.
Na pitanje jesu li svi
donatori navedeni u nji-
hovom izvje{taju, Relota
ka`e:
- Ne}u ulaziti u to ko,
{ta, gdje, kako. Ja imam
kona~ni godi{nji izvje{taj
Centralne izborne komisi-
je i sve je uredu. [ta bi bi-
lo kad bi bilo, te taktike
ovdje nema.
Vlasnik „Heringa“ Be-
vanda ka`e da nije ni ~lan
niti simpatizer stranke ne-
go da je novac donirao na-
kon razgovora s ~lanovima
HDZ-a. Dodaje da su mu
tom prilikom rekli da do-
biva poslove koji su u na-
dle`nosti strana~kih mini-
stara, a da im nikada ni
ru~ak nije platio.
- Onda sam i ja rekao:
Dobro, eto, bit }u i ja ne-
ka, pod navodnicima, Hr-
vatina, dajte neki ra~un.
Kako se to pla}a. Ali, ne}u
vam to sigurno pla}ati is-
pod `ita i ispod ruke - na-
vodi Bevanda.
Dijeljeni dr`avni poticaji ili povoljni krediti
Sjedi{ta HDZ-a, SDP-a, SDS-a i SDA: I njima je novac darovalo 70 privatnih firmi koje su prethodno poslovale s institucijama vlasti
13 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X
KORIDOR 5C Katastrofa u realizaciji velikog projekta
X
PRESSIJA
Koliko }e efikasna biti nova „za{tita“ za gra|ane
Sigurnost u prijevozu ne mogu popraviti samo kamere
U GRAS-u najavljuju postavljanje videonadzora u vozilima i na stajali{tima
Nesavjesni gra|ani sko-
ro svakog dana bez ikakvog
razloga napadnu radnika ili
o{tete vozilo GRAS-a. Samo
pro{le godine zabilje`eno je
25 napada, u kojima je te`e
povrije|eno devet uposleni-
ka, a zabilje`ene su i materi-
jalne {tete na vozilima.
U 2008. zabilje`ena su 22
napada, u 2007. 43, a godinu
ranije 38. Nasilnici ne biraju
sredstva, a za{titari u vozili-
ma javnog gradskog prijevo-
za, i pored svih nastojanja,
ne mogu za{tititi gra|ane
Sarajeva.
Zbog toga u GRAS-u na-
javljuju postavljanje video-
nadzora u vozilima i na au-
tobuskim stajali{tima.
No, to ne}e umanjiti sto-
pu kriminala, napade nasi-
lnih osoba ili delinkvenata.
Ako je neko spreman da usr-
ed dana nasrne na ~ovjeka,
povrijedi ga ili ~ak ubije, si-
gurno se ne}e libiti ni da ra-
zbije videonadzor i ispolji
svoju agresivnost.
Na iskorjenjivanju pro-
blema trebalo bi se vi{e radi-
ti, pa i odgovorne strogo
ka`njavati. Suspenzijama i
o{trim sankcijama treba
ka`njavati one stru~njake
koji ne rade adekvatno svoj
posao iako su pla}eni za to, a
kaznenim prinudnim ra-
dom nasilnike da na taj
na~in potro{e vi{ak energije.
V. S.
Za{to je gradnja
puteva na{a
rak-rana
Sarajevska zaobilaznica do sada trebala biti
zavr{ena z Problemi sa SCT-om
S
kandal sa slovenskom
kompnijom SCT koja
ne}e uspjeti privesti kr-
aju dva velika projekta na
koridoru 5C u BiH nije
izdvojen slu~aj, ve} predsta-
vlja samo vrhunac nesposo-
bnosti i korumpiranosti
na{ih politi~ara, koji skoro
nijedan projekt iz ove oblasti
nisu uspje{no realizirali.
Problemi i ste~aj
Naime, federalne vlasti su
za punih deset godina, od ka-
ko se bave ovim poslom,
uspjele sagraditi svega 37 ki-
lometara autoputa izme|u
Sarajeva i Kaknja. Osim toga,
do sada je trebala biti za-
vr{ena kompletna sarajevska
zaobilaznica, a dionica od
Kaknja do Zenice trebala se
graditi punom parom. No, si-
tuacija je tu vi{e nego jadna.
Ugovor za prvu dionicu
zaobilaznice potpisan je u
septembru 2007., kada se
SCT obavezao da }e obaviti
posao do oktobra ove godi-
ne. Iako je ostalo da se uradi
jo{ 25 posto posla, radovi su
prekinuti, jer je slovenska fi-
rma krahirala, a ugovor }e
uskoro biti raskinut.
Ugovor za drugu dionicu
sarajevske zaobilaznice po-
tpisan je u junu 2008. s ko-
nzorcijem koji ~ine „Osijek-
Koteks“, GP „Dubrovnik“,
zagreba~ka „Ingra“ i na{a
„Hidrogradnja“.
Federaciji su trebale pu-
ne dvije godine da rije{i
otkup zemlji{ta tako da su
radovi po~eli tek ljetos, ali
opet ne u punom kapacitetu.
Ina~e, zanimljivost u vezi s
ovom dionicom je da je je-
dna od ~lanica konzorcija,
~ekaju}i da Federacija obavi
svoj posao, oti{la u ste~aj.
Rije~ je o GP
„Dubrovnik“, ~iji se dijelovi
rasprodaju na aukcijama.
Naravno, federalne ~elnike
ni najmanje nije zabrinulo
to {to konzorcij prilikom
obavljanja poslova ne}e biti
u istom kapacitetu kao u tre-
nutku kada je pobijedio na
tenderu.
Tre}e dionice, pak, nema
jo{ ni u planovima: niti je iza-
bran izvo|a~ niti se zna ko }e
i kada otkupljivati zemlji{ta...
Va`no je ista}i da ova zaobila-
znica ~ini jednu cjelinu, {to
zna~i da kompletna mora biti
zavr{ena da bi bila pu{tena u
funkciju. Iako je kompletna
saobra}ajnica morala biti za-
vr{ena do oktobra ove godi-
ne, taj }e rok biti probijen za
ko zna koliko godina pa se
postavlja pitanje ko }e zbog
svega toga odgovarati.
Ju`ni ulaz
Drugi dio autoputa koji
je trenutno aktuelan jeste
onaj izme|u Kaknja i Zeni-
ce, koji je dug petnaestak ki-
lometara. Ovaj dio podije-
ljen je na tri dionice. Prva,
od Kaknja do mjesta Bi-
lje{evo, duga je desetak kilo-
metara, a radove su 24. maja
zapo~eli zagreba~ki „Vi-
jaduk“ i „Hering“ iz [irokog
Brijega, koji imaju godinu i
po da zavr{e posao. Ova dio-
nica je, zapravo, jedini dio
autoputa na kojem se trenu-
tno izvode obimniji radovi.
Ona }e se zavr{avati na
po~etku budu}eg tunela Vi-
jenac, koji }e biti dug tri ki-
lometra i za ~iju }e gradnju,
prema projektu, biti potre-
bne tri godine. Radovi su tre-
bali po~eti jo{ 2. avgusta, ali
probijanje tunela jo{ nije sta-
rtovalo, jer je posao dodije-
ljen krahiranom SCT-u.
Tre}a dionica, duga ta-
ko|er tri kilometra, protezat
}e se od izlaza iz tunela do
ju`nog ulaza u Zenicu. Posao
na ovom dijelu koridora 5C
dobio je takozvani doma}i
konzorcij, koji ~ine „Euro-
Asfalt“, GP „Put“, @GP i
„Hidrogradnja“. Gradili{te je
zvani~no otvoreno sredinom
oktobra, ali ozbiljniji radovi
jo{ nisu zapo~eti, osim gra-
dnje jednog prilaznog puta s
desne strane rijeke Bosne.
Drugim rije~ima, vi{ego-
di{nja ka{njenja s realizaci-
jom projekta na autoputu u
BiH nisu slu~ajnost, ve} pra-
vilo. G. MRKI]
Federacija ove godine
namjerava pokrenuti ra-
dove na nekoliko novih
dionica. Rije~ je o prvom
dijelu zeni~ke zaobilazni-
ce, potom o dionici Svilaj
- Od`ak na samom sjeveru
zemlje te o dionici Vlako-
vo - Tar~in, ju`no od Sara-
jeva.
Radove bi, tako|er, tr-
ebalo zapo~eti na na-
jju`nijem dijelu koridora
5C u BiH, od Po~itelja do
granice s Hrvatskom. Za
ove dionice vr{e se pripr-
emne radnje, poput izbo-
ra izvo|a~a, otkupa ze-
mlji{ta i sli~no. Nadamo
se da ove dionice ne}e
do`ivjeti sudbinu svojih
prethodnica, o kojima
smo govorili u ovom te-
kstu.
Pripremne radnje
Ni{ta bolja situacija ni-
je ni u Republici Srpskoj.
Gradnja autoputa od Ba-
nje Luke do Gradi{ke tra-
je ~itavu vje~nost. Isto to-
liko ~eka se na po~etak
izgradnje autoputa Banja
Luka - Doboj. Ostalih ne-
koliko stotina kilometara
autoputeva o kojima smo
svojevremeno slu{ali po-
stoji samo u glavama poli-
ti~ara iz manjeg bh. enti-
teta.
Ista situacija u RS
Prevare u
Hrvatskoj
U posljednje vrijeme
otkriva se sve vi{e prevara
koje se ve`u za gradnju
autoputeva u BiH i Hrva-
tskoj. Izme|u ostalog, hr-
vatski mediji su objavili
da su kompanije iz te ze-
mlje za gradnju autopute-
va kroz Hrvatsku anga`ir-
ale jeftinu radnu snagu iz
BiH, ali da im nisu
upla}ivani doprinosi. Ti
radnici preko no}i su do-
bivali otkaze, uz obe}anje
da }e ponovo biti pozvani
na rad, {to se u pravilu ni-
je de{avalo.
Dionica kod ulaza u Zenicu: Gradi se samo prilazni put Tunel Vijenac: Na gradili{tu samo ~uvar Sarajevska zaobilaznica: Propali projekt
Prof. dr. Emir Solako-
vi}, {ef Klinike za vasku-
larnu hirurgiju Kli-
ni~kog centra Univerzi-
teta u Sarajevu, objavio
je i svoju tre}u knjigu
pod nazivom „Tvoja dije-
ta“, koja, kao i prethodne
dvije, govori o o~uvanju
ljudskog zdravlja. Sola-
kovi}eve prve dvije knji-
ge „Ti mo`e{ sa~uvati
svoje srce“ i „Kako ostati
mlad“ izazvale su veliku
zainteresiranost i vrlo su
~itane ne samo u Bosni i
Hercegovini nego i u re-
gionu.
O~ekuje se da }e i tre}a
knjiga, koja detaljno go-
vori o zdravim navikama,
ishrani, borbi protiv sva-
kodnevnog stresa... ta-
ko|er privu}i pa`nju svih
onih koji se brinu za svoje
zdravlje.
- Najnovija knjiga pi-
sana je na osnovu nauke.
Govorimo o kvalitetnom
produ`etku `ivota, a
nau~no je dokazano da je
to mogu}e ostvariti s pro-
mjenama lo{ih navika -
ka`e Solakovi}.
Poja{njava da knjige
pi{e „iz o~aja“, jer se sva-
kodnevno susre}e s po-
sljedicama koje izaziva
neuredan i nezdrav `ivot.
- Uradio sam vi{e od
20.000 operacija na srcu i
krvnim sudovima po cije-
lom tijelu. Otklonio sam
posljedicu, ali uzroke koji
dovode do toga nisam.
Uzroci su poja{njeni u
ovim knjigama. Na`alost,
mi u na{oj {koli i na faku-
ltetu ne u~imo detaljno o
uzrocima. Kada neko ode
kod doktora, on }e mu pro-
pisati dijetalni re`im i re}i
{ta ne smije jesti. I to je
sve, a ovo je cijela jedna na-
uka i ta~no se mora znati
{ta se smije jesti - isti~e na{
sagovornik. E. HALA]
Za{titne izjave nisu za svakoga
O
, Bo`e, {ta sve mo`e
~ovjek re}i i uraditi
za novac i radi no-
vca! Mo`e, recimo, opstruir-
ati rad jedne ili vi{e ra-
zli~itih institucija. Mo`e go-
voriti ili pisati kako mu ka`u
oni {to mu daju novac. Mo`e
raditi protiv kolega, {to je
mo`da najstra{nije od svega.
Mo`e ugro`avati najbli`e su-
radnike, pa ~ak i svoje na-
jbolje prijatelje. I ne treba
puno pameti da se zaklju~i
da kada od nekoga primite
novac postajete du`ni da ra-
dite u njegovu korist.
Smjernice donatora
Me|utim kada ovako
ne{to izjavi predsjednica
Helsin{kog komiteta za lju-
dska prava sa sjedi{tem u Sar-
ajevu, onda je to zabrinjava-
ju}e. Ma {ta zabrinjavaju}e,
alarmantno! A zaista, izjavila
je to nedavno ova `ena kome-
ntiraju}i „napade“ medija iz
RS na jednog novinara sa
FTV-a. Tvrdi doti~na da me-
diji iz RS napadaju kolege iz
FBiH da bi zadovoljili pro-
htjeve ~ovjeka koji im je doni-
rao mnogo para. Ugledna pra-
vnica nam sugerira da ne treba
puno pameti da se doku~i
za{to se vodi kampanja protiv
onih koji nastoje da razotkriju
„nedjela politi~ara koji potku-
pljuje medije u RS“.
Ne bih da pravim puno
analogija, ali ukoliko se na
zvani~noj internet-stranici
institucije koju Vera Jovano-
vi} predstavlja nalazi nekoli-
ko donatora, onda se mo`e
podjednako logi~ki zaklju~iti
da i ona sama sa svojim upo-
slenicima radi po nalogu onih
koji je doniraju. Ukoliko u
Udruzi BH novinari koji za-
stupaju isti stav vidimo imena
izvjesnih donatora, onda slije-
di isti zaklju~ak: u Udruzi
djeluju prema smjernicama
donatora. Ukoliko Vlada Fe-
deracije dodijeli sredstva za
snimanje filmova, objavljiva-
nje knjiga ili sli~no, onda su to
re`imski filmovi, re`imske
knjige... Ukoliko neku novi-
nu podr`ava, recimo, neka pi-
vara, onda se name}e za-
klju~ak da ti mediji pi{u za
interese pivara i njemu bli-
skih politi~kih krugova. No,
ukoliko javni televizijski ser-
vis pi{e i govori u ime jedne
politi~ke partije, onda je to,
bez ikakvih analogija, pogu-
bno za narode koji `ive u tom
entitetu. Da budem precizni-
ja, ukoliko se prigovara RS da
im je javni servis, servis pre-
dsjednika tog entiteta, a u Fe-
deraciji javni servis od 20 mi-
nuta informacija u svojoj gla-
vnoj informativnoj emisiji po-
sveti desetak minuta samo je-
dnoj partiji, onako emotivno i
blagonaklono, `estoko i pri-
strano, pa onda gotovo isto to-
liko odbrani svojih novinara,
o ~emu je onda ovdje rije~? Ili
logika i ovdje pravi ~udne izu-
zetke, kao i u mnogo ~emu dr-
ugome kada je o na{im medi-
jima rije~?
No, vratimo se izjavi pra-
vne ekspertice, doju~era{nje
ombudsmenice za ljudska
prava. Da li je mogu}e da se
u ime prava daju pau{alne i
jednostrane izjave? Da li bi,
recimo, da se istovremeno
istoj ku}i obratio vlasnik no-
vine za koju evo ja sada
pi{em uslijedila ista reakci-
ja? Da li je u biti ikada i usli-
jedila, onako spontano, po
du`nosti, savjesti? Nije, nar-
avno da nije. I nikada izvori
finansiranja niti jedne
„gra|anske novine, medija
ili NVO-a“ nisu bili dovede-
ni u pitanje. Za{to? Zato {to
oni rade „za dobrobit svih“!
Samo ko su ti svi? Da li su to
mo`da svi oni koji ne}e da
broje krvna zrnca, koji rade
na „gra|anskom frontu sta-
vljanja ta~ke etnonaciona-
lnim kampanjama“?
O ovom brojanju krvnih
zrnaca trebalo bi ve} jednom
javno i kriti~ki progovoriti,
ali demistificiraju}i to-
bo`nju borbu protiv takvog
prebrojavanja. Jo{ jadnijim
se ~ini uporno borbeno su-
protstavljanje etnonaciona-
lnim ili, kako se to jo{ po-
mpeznije ka`e, „velikona-
cionalisti~kim projektima“.
Ko to i u ime koga treba da
ukine te nacionalisti~ke pro-
jekte? I koji su to uop}e na-
cionalisti~ki projekti? Da li
je to mo`da onaj projekt ko-
jim se ovdje u Sarajevu izvr-
gavaju ruglu kolege novinari
iz Gusinja, Plava, Banje Lu-
ke, [irokog Brijega? Upravo
bi se ovim povodom itekako
moglo govoriti o nacionali-
sti~kim projektima. A ukoli-
ko su nacionalisti~ki proje-
kti volja gra|ana da glasaju
za svoje nacionalne partije
koje su bile na izbornoj trpe-
zi, onda je to sloboda izbora i
ni{ta vi{e. A svako grubo
osporavanje te volje jeste na-
jgori nedemokratski ~in. Da
li je i nedavno istupanje no-
vinara iz RS iz Udruge BH
novinari tako|er nacionali-
sti~ki projekt?
Podsjetit }u: to je ona
kvazidr`avna udruga koja u
svojim rukovodnim organi-
ma nema zastupnike naj~ita-
nijih i najgledanijih medija
iz Hercegovine i RS, kao ni
predstavnike naj~itanije
dnevne novine u Federaciji.
Valjda ih nema zato {to
su izvan doma{aja „sara-
jevskih predajnika“, pa im
nije mjesto u „velikogra|an-
skim projektima“ grupe
istomi{ljenika. Valjda zato
pored raznih tijela koja re-
guliraju medije sasvim neo-
pa`eno prolaze najbestijalni-
ji govor mr`nje i nebrojni
napadi na kolege novinare
koji ne}e da su dio klanskog
novinarstva koje po~iva na
prijetnjama, uvredama i ja-
vnom {ikaniranju, ali ni{ta
manje i na nacionalisti~kim
idejama. Stoga sasvim tragi-
komi~no zvu~i jo{ jedna izja-
va, ovoga puta ne predsjedni-
ce Helsin{kog komiteta za
ljudska prava (o, Bo`e, ~ija
prava?), nego predsjednice
Udruge BH novinari kada
ka`e: „Ne treba da ~udi, da
ka`em, to nejedinstvo profe-
sije. Mene mnogo vi{e boli,
recimo, kada jednog na{eg
kolegu izvrije|a neki mo}an
~ovjek, {to mi svi ne skloni-
mo kamere i odemo s tog do-
ga|aja, {to mi svi ne izrazimo
protest, {to mi svi ne izrazi-
mo solidarnost prema tom
kolegi ili kolegici.“
Jednoumni stavovi
O, izgovorila je to ovo
`ena povodom formiranja
Nezavisnog udru`enja novi-
nara RS, a treba vjerovati da
je time u biti `eljela dati po-
dr{ku kolegama novinarima
iz RS koji su meta najgoreg
jezika mr`nje s javnog servisa
Federacije ili ovda{nje skupi-
ne klanskih medija. Mora da
joj je `ao {to niko, pa ni njena
Udruga, nije reagirao na taj
jezik mr`nje. Sigurno je mi-
slila i na neumjestan, pun je-
da i netrpeljivosti, uli~nim to-
nom napisan tekst o bardu
bh. novinarstva Had`ifejzo-
vi}u i vlasniku naj~itanije no-
vine u BiH. Vjerovatno je mi-
slila na sve one brutalno pro-
sta~ke i nacionalisti~ke te-
kstove internetskog on line
`urnala koji je „dio jednog pr-
ojekta“ koji tako|er neko fi-
nansira protiv svih koji nisu
bliski jednoumnim stavovi-
ma sarajevskih gerilaca.
Vjerovatno je mislila i na
svoju kolegicu iz „Nezavis-
nih novina“, koju je novopo-
stavljeni ministar obrazova-
nja KS (tom funkcijom vjer-
ovatno nagra|en na temelju
svojih nacionalisti~kih ispa-
da) mr{kao iz Sarajeva. Ili
mo`da onu drugu iz
„Glasa...“ Sigurna sam da je
mislila i na akademika Fili-
povi}a, koji je nebrojeno pu-
ta bio na meti prosta~kih
uli~nih napada. I na ugle-
dnog pravnika Hod`i}a, o
~ijem su pravnom iskustvu
„polemizirali“ oni koji ni vi-
djeli knjige iz prava nisu... I
na mnoge druge sli~ne
slu~ajeve mora da je mislila
tajnica-predsjednica neogra-
ni~enog mandata. I za kraj,
evo malog antinacionali-
sti~kog izazova: ba{ me zani-
ma ho}e li jedna ili druga pr-
edsjednica izdati kakvo sa-
op}enje povodom najnovijih
uvredljivih napada na vla-
snika naj~itanije novine u
Federaciji i na njegovog ko-
legu urednika „Nezavisnih
novina“. Nije te`ak test, ali
puno govori ko za koga i s
kojim motivima radi, misli,
pi{e i govori.
XKULTURA DIJALOGA
XZDRAVSTVO
Novac je uvijek logi~na
pozadina ne~ijeg djelovanja
Pored raznih tijela koja reguliraju medije sasvim neopa`eno prolaze najbestijalniji govor mr`nje i nebrojeni
napadi na kolege novinare koji ne}e da su dio klanskog novinarstva
14 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
Prof. dr. Emir Solakovi} objavio i tre}u knjigu
„Tvoja dijeta“ za o~uvanje zdravlja
Susre}em se s posljedicama koje izaziva neuredan i nezdrav `ivot
Naslovnica najnovije knjige
Solakovi}: Pomozite sebi U sali: Poja{njeni uzroci
(
F
o
t
o
:

M
.

@
i
v
o
j
e
v
i
}
)

15 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
X IZDANJA
Zbirka poezije „Nev-
idljivi prsten“ Sonje Juri}
koja je promovirana u uto-
rak u Mostaru nai{la je na
iznimno pozitivne kritike.
Kako ka`e Juri} za na{ li-
st, naslov njene knjige
upu}uje na ono nevidljivo
koje, ipak, postoji, a to je
ljubav, tra`enje, vje~ito pr-
eispitivanje ~ovjeka, pro-
mi{ljanja o `ivotu i smrti.
Spontano pisanje
Iako je „Nevidljivi pr-
sten“ njena prva samosta-
lna knjiga poezije, Juri} je
pjesme po~ela bilje`iti jo{
u osnovnoj {koli. Prije
dvije godine ova pjesniki-
nja je priredila dvojezi~nu
zbirku zajedno s Lidijom
Pavlovi}-Grgi} i Marijom
Peri}-Bilobrk.
- Poticaj za pisanje
naj~e{}e do|e spontano,
mo`e me inspirirati mi-
sao, neki doga|aj ili situa-
cija. Neko sje}anje, neko
pro`ivljeno iskustvo... Po-
nekad pjesmu ili pri~u du-
go nosim u sebi, a onda je
jednostavno pribilje`im -
pri~a nam Juri}.
Za nju je `ensko pismo,
kako ka`e, jako diskutabi-
lna i otvorena tema. Doda-
je da ne podupire ~in-
jenicu da postoji `ensko,
odnosno mu{ko pisanje ili
`enska i mu{ka poezija.
- Pjesma je uzvi{eni os-
je}aj trenutka, te se podje-
dnako dobro mogu izrazi-
ti oba spola. S druge stra-
ne, `ene su po prirodi su-
ptilnije od mu{karaca, pa
mo`da njihov poetski svi-
jet vi{e nagla{ava
osje}ajnost. To ni u kojem
slu~aju nije manje vrije-
dno. Dobra pjesma ili
pri~a je jednostavno do-
bra. Nije bitno tko ju je
napisao - nagla{ava Juri}.
[imi} kao uzor
Za svoju poeziju Juri} je
dobila i nagradu
„[imi}evih susreta“. Upra-
vo joj je A. B. [imi}, kako
priznaje, jedan od najomi-
ljenijih pjesnika ~ije pje-
sme rado i{~itava po ko zna
koji put. Ova nagrada joj je,
ka`e nam, bila i svojevrsni
poticaj da nakon toga inte-
nzivnije pi{e i objavljuje po
knji`evnim ~asopisima u
BiH i Hrvatskoj.
Juri} je, tako|er, pro{le
godine objavila slikovnicu
„Usamljeni lav“, na hrva-
tskom i engleskom jeziku,
a kako ka`e, ve} ~etvrtu
godinu pi{e pjesme i pri~e
za djecu, kao i igrokaze.
Ova pjesnikinja je i ~lanica
Knji`evnog kluba Mostar
(KKM), koji je lani osno-
van radi uvezivanja mosta-
rske knji`evne scene.
- U Mostaru, u ovom
kamenom leglu, uistinu
ima dobrih pjesnika. Mo-
gu re}i da je za ovo kratko
vrijeme KKM predsta-
vljen na nekoliko
knji`evnih susreta u regi-
ji. Tako|er, svi ~lanovi su
se predstavili u ~asopisu
„Motri{ta“ te neki u „Os-
vitu“, u nekoliko navrata
smo organizirali ~itanje
poezije. Nadam se da }e
mostarska knji`evna sce-
na s na{im klubom biti
bogatija, i u svakom
slu~aju raznolikija - sma-
tra Juri}. M. SMAJKI]
Sonja Juri} ro|ena je
1973. u Zagrebu. Studij
hrvatskoga jezika i kn-
ji`evnosti zavr{ila je u
Mostaru, gdje i danas
`ivi. Poeziju je objavlji-
vala u brojnim
knji`evnim ~asopisima
u BiH i Hrvatskoj.
U~estvovala je na vi{e
knji`evnih manifestaci-
ja, a njena poezija je
uvr{tena u performans
„Writting home“ koji su
priredili ~lanovi „Ex-
iled writers in London“,
u re`iji Ernesta Fi{era.
Poezija joj je prevo|ena
na engleski, njema~ki i
slovenski jezik.
Poezija u performansu
Sonja Juri}, pjesnikinja
Pjesme nosim u sebi
Nedavno je u Mostaru promovirana njena
prva knjiga poezije „Nevidljivi prsten“
X PROFIL
Juri}: Pozitivne kritike za prvjenac
Melanholija i nostalgija u
’Sarajevskim sveskama’
Iza{ao najnoviji dvobroj koji }e biti promoviran u februaru
z Odnedavno i na internetu z U BiH nema novca za kulturu
^
asopis „Sarajevske
sveske“, koji usposta-
vlja pokidane veze i
dijalog me|u institucijama
kulture te kulturnim i ja-
vnim radnicima u regionu,
djelo je anga`iranih i nekih
od najboljih knji`evnika i
esejista na Balkanu.
Podr{ka stranaca
Oni su, izme|u ostalih,
Vojka Smiljani}-\iki},
Ljubica Arsi}, Basri Capri-
qi, Mitja ^ander, Ale{ De-
beljak, Ljiljana Dirjan, Zo-
ran Hamovi}, Miljenko Je-
rgovi}, D`evad Karahasan,
Tvrtko Kulenovi}, Julijana
Matanovi}, Senadin Musa-
begovi}, Andrej Nikolaidis,
Boris A. Novak, Sibila Pe-
tlevski, Elizabeta [eleva,
Slobodan [najder, Rado-
slav Petkovi}, Dragan Veli-
ki}, Marko Ve{ovi}, Mi{ko
[uvakovi} i Tihomir Brajo-
vi}.
U razgovoru za „Dnevni
avaz“ urednica ~asopisa Vo-
jka Smiljani}-\iki} kazala
je da nije bilo jednostavno
osvariti ovu ideju nakon ra-
ta, najve}eg uzroka
sru{enih institucija, prija-
teljstava, porodice i profesi-
onalnih veza. Sve su morali
polako, jer vi{e nisu znali
ko je bio spreman razgovar-
ati, ko je bio nacionalista, a
ko ne.
- Ideja da napravimo
~asopis u kojem }emo obja-
viti pisce i to jednog sr-
pskog, jednog hrvatskog,
slovenskog, bosanskog...
ro|ena je dok smo putovali
vozom u Mostar. Na skupu
evropskih ambasadora pre-
dlo`ila sam na{u zamisao i
prihva}ena je aplauzom.
Finansijsku pomo} pru`ila
nam je fondacija „Soro{„,
te skandinavske zemlje -
pri~a Smiljani}-\iki}.
Tada pisci postaju
ambasadori svojih dr`ava, a
prvi broj ~asopisa objavljen
je ve} 2002. godine.
Lukavi Slovenci
- Svi brojevi ~asopisa po-
sve}eni su nekoj temi, a te-
ma najnovijeg dvobroja 29. i
30. izdanja ~asopisa je Mela-
nholija/Nostalgija. Pokazuje
{ta se desilo u knji`evnosti i
mo`da je to najzahtjevniji
broj koji smo do sada radili,
jer je u{ao u vode ~iste kn-
ji`evnosti i filozofije - ka`e
na{a sagovornica.
Zna~aj ovog projekta
prepoznala je nedavno slo-
venska vlada.
- Slovenci su jedini koji
su prepoznali kvalitet i
ozbiljnost ~asopisa. Svjesni
promocije svoje kulture i
knji`evnosti, ulo`ili su
160.000 eura u njegov ra-
zvoj i promociju, pa je i ti-
ra` upola pove}an. Ta-
ko|er, finansirali su prvo
izdanje ovog ~asopisa na
engleskom jeziku „Best of
Sarajevo Notebooks“, a ne-
davno je otvorena i inter-
net-stranica gdje se
„Sveske“ mogu ~itati. Oni
su pametni, lukavi i imaju
pare za kulturu, dok ovdje
u BiH nema para za kultu-
ru - zaklju~uje Smiljani}-
\iki}. M. ^USTOVI]
- Sadr`aj 30. broja veo-
ma je zanimljiv. Uvodnik je
napravila Mirjana Stefano-
vi}, dnevnik napisao [eki
Radon~i}, a u dijalogu ima-
mo Jelenu Lengold i Ljubi-
cu Arsi}. Na zadnjim stra-
nama izvu~ene su sve spisa-
teljice, jer su u ovom broju
najzanimljiviji tekstovi tih
`ena. Miklav` Komelj pre-
dstavljen je kao pjesnik i
kao slikar, {to je zna~aj ovog
broja, a na kraju je spektar
melanholista - ka`e Smilja-
ni}- \iki}, najavljuju}i da
}e promocija ~asopisa biti
odr`ana u februaru.
Iz sadr`aja novog broja
Vojka Smiljani}-\iki}, urednica ~asopisa
Uskoro i nagrada
O daljnjim planovi-
ma ~asopisa na{a sago-
vornica ka`e da ve} pra-
vi jedan broj posve}en
„umiranju slavistike u
odnosu na jugoslave-
nski prostor“.
- Pozvat }emo i
stru~njake svijeta da
ka`u {ta da se radi. Ta-
ko|er, ve} smo pripremi-
li novi broj „Pripovje-
da~i jugoslavenskih nar-
oda“ koji treba prevesti
na engleski jezik. Tu }e
se na}i intervjui s veli-
kim piscima koje smo
radili. Planiramo i dodi-
jeliti nagradu za knjigu
godine u regionu - otkri-
va nam Smiljani}-\iki}.
Smiljani}-\iki}: Sve je krenulo od putovanja vozom do Mostara
Naslovnica dvobroja
Apsolutno najanga`ira-
niji re`iser ju`noslave-
nskih prostora je Dino
Mustafi}! Predstavama
koje je do sada radio, u te-
atarskom smislu, bitno,
nadgra|uje svoj anga`ira-
ni redateljski opus izve-
dbom Stopardove drame
„Rock ’n’ Roll“ u Pri{tini.
Ova predstava bavi se
su{tinski analizom komuni-
sti~kih i postkomunisti~kih
procesa, a poseban joj je kva-
litet {to uz Stopardov tekst
koji u ovoj superiornoj re`iji
i danas dobro funkcionira,
kao i u vremenu kada je na-
stao, donosi sloj svje-
do~anstveno-dokumentar-
nog karaktera. Taj sloj ispi-
sali su sami glumci Musta-
fi}evog ansambla, svojim
potresnim svjedo~anstvima
o ratnim de{avanjima, o de-
monstracijama na Kosovu...
Mustafi} je mudro vo-
dio predstavu koncipira-
ju}i njenu dramaturgiju na
bitnom uplivu muzi~ke
matrice Trimora Domija,
sa sjajnim i na Kosovu na-
jpopularnijim bendom
„Jericho“. Taj uklon re`ise-
ra Mustafi}a, koji prvog su-
radnika nalazi i u dramatu-
rginji @eljki Udovi~i} i sce-
nografu Dragutinu Brozu,
trijumfira, na kraju pre-
dstave, velikim i spektaku-
larnim koncertom, koji to-
nus predstave pomjera u
nacionalno logiciranje Ko-
sovara, a Mustafi}u donosi
apsolutni trijumf, mudrim
stavljanjem ta~ke na i!
U ansamblu, koji
po`rtvovano iznosi koliko
Mustafi}ev koncept toliko
patriotsku ostra{}enost, po-
sebno isti~em Gresu Pala-
ska, koja ukupno{}u svog
doprinosa ovom teatar-
skom aktu pokazuje rijetku
gluma~ku suvremenost.
Mustafi}eva predstava je
primjer suvremenog teatar-
skog logiciranja, ali na
apsolutno anga`iran na~in!
Gradimir GOJER
X OSVRT „Rock ’n’ Roll“ Toma Stoparda, u re`iji Dine Mustafi}a
O komunizmu, postkomunizmu, o nama
16 15. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.
Z
avr{avam svoje zemaljske poslove. Nakon tolikih
godina, tijelo i mozak razumiju sve. Du{i ni{ta nije
jasno. Mislio sam, mlad: bi}e vremena, nau~i}u, pa
se svemu osmjehivati. Bi}u mudar, nau~i}u da {utim,
osmjehiva}u se, svima i svemu. Bi}u mudar, nau~i}u da
{etam, kao ]amil Sijari}. Ne nau~ih ni{ta. Sa {ezdese-
tisedam, jedim se kao sa sedamnaest! Kakva {utnja, ka-
kva, pobogu, {etnja!? Planem, sa {ezdesetisedam, nasva{to,
kao da mi je dvadesetitri. Ni{ta ne nau~ih. A mislio:
osmjehiva}u se, sa visina. U {etnji, vedar, odmahivat ru-
kom. Niti se osmjehujem, niti rukom odmahujem. Niti
{etam, niti {utim. A svoje zemaljske poslove privodim kra-
ju. Trijebim bilje`nice, gu`vam stare papire, praznim
pra{njave fascikle. Kako nacijediti pitak sok iz suhe dreno-
vine zaboravljenih zapisa?
Slavni pjesnik i jo{ slavniji
pjeva~ u istom avionu
Oznojen, na aerodromu u [tokholmu, ujesen 1996.
godine, guram pred sobom kolica s prtljagom, a pored
mene, sa desne mi strane, `ure, sa svojim prtljazima,
dva mladi}a, jedan crnac, s vindjakom preko ramena,
drugi bijelac, ri|e kudrave kose. Dok me presti`u,
~ujem kako crnac kazuje kudravom: ’Luk! Sidran!
Gran skrinrajter!’ Biva: ’Pogledaj! Sidran! Veliki sce-
narist!’ Toliko engleski razumijem. Zakrenu{e glave
prema meni, osmjehuju se. Podignem desnu ruku, pr-
ogovorim engleski: Haj! Oni uzvrate: Haj, haj! Okre-
nu se ri|i jo{ jednom, te odmako{e. - To volim. Kra-
tko-jasno. - Haj! - Haj-haj! E, ba{ se napri~asmo!
U avionu za Frankfurt, na sjedi{tu izme|u mene i
prozora, uzvrtio se nekakav, vi{e dje~ak nego mladi} -
iz Bosne. Drago mi {to me ne prepoznaje, nije mi ni
do kakve pri~e, prelista}u novine, pa mal~ice odspa-
vat. Ali de~ko izvija i propinje vrat, naginje se ulijevo,
preko mojih novina, ko da mu se, tu, u avionu, zagu-
bila cura. Pa je, pogledom, tra`i. [ta mu je, ba{ me ne-
rvira, to ja ne mogu trpjet. Malo-malo pa me }u{ne ra-
menom, malo-malo pa mi na~epi nogu. Da ga nije str-
ah ? Mo`da je prvi put u{o u avion? Ne znam {ta je,
ali ga moram opomenuti.
Bolan, de~ko, smiri se vi{e! Da te nije strah avio-
na? Odgovara, a ne gleda u mene, nego tamo negdje,
prema pilotskoj kabini:
Ma jooook! Pa sjedi vi{e s mirom, ne da{ mi novine
da otvorim... Sad se okrenu licem, gleda me pravo u o~i:
Jesi ga ti vidio? Koga, bolan ne bio? O s m a n a ! Eno
ga, lijevo, tre}i red lijevo... Ko`na vindjakna... Vidi{ li?
Vidim, ko ti je taj? Ne zna{ Osmana? S nevjericom, na
pola zinuo, gleda u mene. Stvarno ne zna{ Osmana? Ne
znam. Osman Had`i}, bolan! Pjeva~. Legenda. Kad re-
knem curi da sam letio u avionu s Osmanom Had`i}em
- ne}e mi vjerovat!
Hajde onda da se mi premjestimo. Sjedi ti ovdje,
pa do Frankfurta gledaj Osmana, a ja }u do prozora, da
gledam oblake... Mnogo volim gledati oblake... Ustanem,
izi|em u koridor izme|u sjedi{ta, ne dam mu da odbije.
Mal~ice se kolebao, ali ustade i izi|e iz onog tjesnaca.
Sjedoh na njegovo mjesto, do prozora.
Nismo vi{e ni rije~i progovorili. Njemu dobro, gle-
da u Osmana, meni dobro, gledam u oblake.
Tone li tone Titanik „Oslobo|enja“
Iz „Avaza“ saznajem da je novinara Tomu
Po~ani}a, jednog od dvojice-trojice `ivih veterana
„Oslobo|enja“, zdrmao mo`dani udar. Pa njegovi pri-
jatelji {ahisti i ljubitelji {aha skupljaju nov~anu po-
mo} potrebnu za lije~enje. Nikakvu vijest o tome nije
objavilo njegovo i na{e „Oslobo|enje“. Za{to bi i
objavljivalo kad je, odmah po preuzimanju vlasti, nje-
govo ste~ajno rukovodstvo, sa Lidijom Kora} i Vilda-
nom Selimbegovi} na ~elu, rastjeralo sve valjane novi-
nare, a rijetke veterane (~ija imena ne navodim da im
ne bih pristajao na muku!) podvrglo specijalnom, tj.
poni`avaju}em tretmanu. Tomi Po~ani}u, [efki
Hod`i}u i ostalim megdand`ijama zabranilo i da se
okupljaju oko {ahovske table. Napolje to iz redakcije!
Pamtim sve prostore u kojima je u posljednjih pede-
set godina radila redakcija „Oslobo|enja“ i pamtim
da je u svakom od njih uvijek postojao jedan }o{ak u
kojem su se - nikome ne smetaju}i i o zlu ne misle}i -
okupljali ljubitelji {aha, novinari, pisci, javni i kultur-
ni radnici. Izme|u de`urstva i preloma, izme|u izla-
ska na teren i pisanja teksta, pokoja {ahovska partija
novinarima je bivala potrebna i korisna poput apauri-
na i ~a{ice relaksiraju}eg pi}a. Napolje to iz redakcije!
`eljeznim glasom zapovjedila je Lidija Kora}, i vi{e se
nije moglo znati misli li na {ahovsku tablu ili na Go-
jka Beri}a i preostale redakcijske veterane. Napolje to
iz redakcije! A ono {to je unutra ostalo, ne zna praviti
valjanu novinu. Bori se za tr`i{te u prostoru entiteta
republike srpske, pa nezakonito promijenjena imena
tamo{njih gradova ustrajno, uporno i dosljedno pi{e
prema ~etni~koj verziji: Kozarska, a ne Bosanska Du-
bica, Novi Grad, a ne Bosanski Novi... i tako dalje. To
njima do|e - normalno. Odvojili stranicu-dvije za do-
ga|aje iz Tuzle - ne{to {to se, poput sarajevske, trebalo
zvati tuzlanska hronika, pa tim stranicama dali naslov
Tuzlanska kapija!? Ko je, zbilja, taj majmun koji ne zna
da je ona, Tuzlanska kapija, postala simbol stra{noga
zlo~ina u kojemu su ~etnici, granatom sa Ozrena, u je-
dnom trenu pobili 72 mladih Tuzlaka i Tuzlanki!? Nije
mogu}e kazati ‘tuzlanska kapija’ a misliti na ne{to dru-
go! Tuzlanska kapija, jest jednako - stra{ni ~etni~ki
zlo~in i stravi~na tragedija gra|ana Tuzle. Da li je mo-
gu}e da se neko u redakciji „Oslobo|enja“ {ega~i sa
tom tragedijom?
Balija iz Audija i Bo{njo iz bolnice
Svakoga sam jutra, u julu i avgustu pro{le godine, tri-
deset dana zaredom, i{ao u bolnicu Ko{evo, na postoper-
ativna zra~enja. Prijalo mi ranojutarnje pje{a~enje do
bolnice, prijala mi ranojutarnja uli~na pusto{ i ti{ina. Je-
dnog od tih jutara kraj mene uspori neki auto, voza~
iznutra otvori prozor i bez ikakvog pozdravljanja, a ka-
moli kakvog izvinjenja i pardoniranja, po~e da mi dr`i
pridiku! „^ujem da si opet prijatelj sa Kustom...“
Mili auto pokraj mene brzinom moga kora~anja, a
on mi, s rukom preba~enom kroz prozor, dr`i mora-
lnopoliti~ko predavanje i o~itava lekciju. Ne persira
me, ne ka`e ni ko je, ni {ta je. Do njega, na suvo-
za~kom sjedi{tu, `ena mu, valjda. Uzvratim kako ja
imam pravo svoje poslove raditi sa kime ho}u... kako
ovo, kako ono... a ne reknem mu ni{ta grubo i o{tro,
kako je trebalo, a kamoli da ga mr{nem i po{aljem u
tri p. m., {to je svojom nepristojno{}u i kabadahilu-
kom svakako zaslu`io. Silno se kajem, i umrije}u ka-
jan {to mu ne uzvratih onako kako je trebalo.
Da mi smiri du{u, pobrinuo se toga jutra li~no go-
spod Bog. U bolni~kome hodniku, nakon zavr{ene se-
anse zra~enja, opet neki ~ovjek sa `enom, pozdravlja
me podignutom rukom, i pita: Pla~e li Drina za to-
bom, Sidrane? I prolazi, ne ~ekaju}i odgovora.
(nastavak u idu}em broju)
Ako ni{ta drugo,
barem jedno znam:
cio sam svoj put
pregazio sam.
Pla~e li Drina za tobom, Sidrane?
Otkup sirove ko`e (102)
@ivotopis ABDULAHA SIDRANA
^etrdeset godina ranije, 1970. ~itala se poezija: Sidran ~ita, slu{aju Branko Vla~i}, pjesnik i novinar, Dubravko Bibanovi}, pjesnik i pozori{ni re`iser. A okrugle godine, 2000, prijatelji nazdravlja-
ju uz crno vino: Stevan Tonti}, Sidran, Gavrilo Grahovac, u Domu pisaca. Snimila Snje`ana Tonti}, majstor umjetni~ke fotografije!
„Oslobo|enje“ nije smatralo va`nim da objavi vijest o bolesti
svoga veterana i kolegijalnoj akciji pomo}i
oglasi
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 124423 10 I
Sarajevo, 24. 12. 2010. god.
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mu-
jan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja OP]INA
ILID@A, zastupana po Pravobranila{tvu Op}ine
Ilid`a, protiv izvr{enika GROZDANI] BESIM
iz Ilid`e, Tukovi br. 64 B, radi izvr{enja, v.s.
1.908,40 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o
izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br.
32/03 i 32/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zako-
na o parni~nom postupku (Slu`bene novine
FBiH, br. 53/03), na prijedlog tra`ioca izvr{enja
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 26. 01. 2010. godine, po prijedlo-
gu tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010. godine, na
osnovu presude zbog propu{tanja Op}inskog su-
da u Sarajevu broj 065-0-Mal-06-014046 od 26.
11. 2008. godine, koja je pravomo}na sa danom
26. 11. 2008. godine a izvr{na sa danom 24. 04.
2009. god., kao izvr{ne isprave, radi naplate
nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.908,40 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana
14. 08. 2005. godine, tro{kova parni~nog postu-
pka u iznosu od 240,00 KM.
Izvr{enje je odre|eno:
- popisom, procjenom i prodajom pokretnih stva-
ri u poslovnim prostorijama u ul. Tukovi
- br. 64B Ilid`a, te namirenjem tra`itelja izvr{enja
iz iznosa dobijenih prodajom pokretnih stvari.
Sudija
Ajla Popovi} Mujan
POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izja-
viti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana
od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u do-
voljnom broju primjeraka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Besi-
mu Grozdani}, smatra se izvr{enim protekom ro-
ka od 15 dana od dana objavljianja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 058006 09 P
Mostar, 15. 9. 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Azra [un-
je, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d.
Mostar, protiv tu`enika Zorka Maj k}i Ante, radi
Isplata duga po ugovoru o dugoro~nom kreditu,
VSP 10.797,81 KM, vanraspravno dana 15. 9. 2010.
godine, donio je sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u iznosu od
10.797,81 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 8. 12. 2009. godine kao dana podno{enja
tu`be, pa do kona~ne isplate duga, te mu naknaditi
tro{ove postupka u iznosu od 755,00 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 15. 9. 2010. go-
dine, kao dana presu|enja do isplate, sve u roku od
30 dana.
Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelja podnesenu 8. 12. 2009. godine, sud
je dostavio tu`enom na obavezan odgovor, objavlji-
vanjem oglasa u Dnevnom avazu, dana 2. 7. 2010.
godine (dostava se smatra obavljenom istekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja), a uz napomenu
da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu
u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana.
Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor
tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da
tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na
tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje pre-
sude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis
utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182., ~l. 1.
ZPP-a, za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa
je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev
tu`itelja (presuda zbog propu{tanja).
Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odre-
dbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sa-
stoje od: takse na tu`bu u iznosu od 450,00 KM i takse
na presudu u iznosu od 225,00 KM i tro{kova objavlji-
vanja oglasa u iznosu od 80,00 KM, {to ukupno iznosi
755,00 KM, kako je rije{eno u izreci presude.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Sudija
Azra [unje
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 052206 09 P
Mostar, 07. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d. Mostar, protiv
tu`enog Jadranko Nikoli}, radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u
mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a
tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgo-
vor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Jadranko Nikoli}, na oba-
vezni odgovor sa tu`benim zahtjevom koji glasi;
„Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 7.631,85 KM, sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 28. 4. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do
isplate duga kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom
od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgo-
vor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st.
1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno
u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge
zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dosta-
vite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st.
2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st.
4 FBiH)
Sudija
Mediha Bo{kailo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 062261 10 P
Mostar, 07. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak
tu`itelja Unicredit Bank D.D. Mostar, protiv
tu`enog Armin Sali}, nastanjen na adresi Gornje
Polje bb Konjic, radi Isplata duga, pa kako sud is-
tom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dosta-
viti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama
~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor
dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog Ava-
za.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u za-
konskom roku ne dostavi pismeni odgovor da
sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu
usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu
tu`bu tu`enom Armin Sali}, na obavezni odgo-
vor koji glasi:
„Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u uku-
pnom iznosu od 7.442,44 KM, sa zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 24. 02. 2010. godine
kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga,
kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa za-
konskom zateznom kamatom od dana pre-
su|enja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod
prijetnjom ovrhe“.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30
dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na
tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i pr-
otivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70.
st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom
postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u
navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu
moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime,
prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih pu-
nomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati na-
kon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili ospora-
vate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u
odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog
kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na ko-
jima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP
FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni
ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza sa-
slu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka
navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja,
adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete
da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.
334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pisme-
ni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{ta-
nja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4
FBiH).
Sudija
Mediha Bo{kailo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 030341 10 Mal
Travnik, 23. 12. 2010. godine
Tu`itelj: Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8
Tu`enik: Dalibor Rubin, Konatur 10 A, Travnik
Radi: isplate duga v.s.: 600,86 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Dalibor Rubin Konatur 10 A, Travnik
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana
dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a
br. 8 tra`i da sud donese presudu „Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje da tu`iocu
isplati dug u iznosu od 600,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 220,00 KM, po~ev od 26. 1. 2010. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM, po~ev od 20. 10. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM, po~ev od 15. 4. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM, po~ev od 20. 11. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KMpo~ev od 20. 12. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 3. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 6. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 5. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 1. 2010. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 7. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 9. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 234,0 KM po~ev od 20. 8. 2009, kao dana dospjelosti pa do isplate na `iro
ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojne Banke.
Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 67,50 KMu vi-
sini sudske takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na presudu u iznosu od 22,50
KM, na `iro-ra~un broj 562-099-00017269-97 kod NLB Razvojne Banke, a sve u roku od
15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje pre-
sude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja,
koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat
}e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Mebrura Rosi}
46 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HRCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 148088 10 P
Sarajevo, 28. 12. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija NASIHA FETO, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BIH
TELECOM SARAJEVO - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, protiv
tu`enog RAI^KOVI] RATKO iz Sarajeva, Vi{njik 15, radi duga, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enom RAI^KOVI] RATKU, dostavlja se
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 14. 6. 2010. godine podnio tu`bu protiv tu`enog Rai~kovi} Ratka i pre-
dlo`io da sud donese presudu kojom t`enom nala`e da tu`iocu plati iznos od 5.309,60 KM
sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi:
- na iznos od 4.149,80 KM po~ev od 27. 06. 2001. do dana uplate
- na iznos od 1.159,80 KM po~ev od 27. 07. 2001. do dana uplate
Kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana.
Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enom RAI^KOVI] RATKU na odgovor, koji mora biti
razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebiva-
li{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}ni-
ka ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore, izjasniti se u
skladu sa odredbom ~lana 71. stav 1. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv-
tu`bu, u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u roku od 30 dana od dana objave u Dne-
vnom listu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprutnu stranu, pozivom na poslovni
broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Nasiha Feto
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE
MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
Broj MAL- 3207/05
Sarajevo, 14. 08. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir, u pravnoj stvari tu`itelja Di-
oni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - DIREKCIJA SARAJEVO, iz Sarajeva, Ul. Zmaja
od Bosne br. 88, protiv tu`enog, Hamamd`i} Safeta iz Sarajeva, ul. Bjelave broj 60, radi
duga, v.s.p. 262,40 KM, van ro~i{ta, dana 14. 08. 2009. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju dug u iznosu od 262,40 KM sa zakonskom kamatom
po~ev od dana dospije}a obaveza i to:
na iznos od 10,00 KM po~ev od 8. 05. 2002. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 8. 06. 2002. godine,
na iznos od 104,80 KM po~ev od 8. 07. 2002. godine,
na iznos od 54,00 KM, po~ev od 8. 08. 2002. godine,
pa sve do dana uplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 19,68
KM a sve u roku od 15 dana.
Obrazlo`enje
Prijedlogom za dozvolu izvr{enja od 24. 07. 2003. godine odnosno ure|enom tu`bom od
12. 06. 2006. godine, tu`itelj je predlo`io da Sud, nakon provedenog dokaznog postupka,
donese odluku kao u izreci, odnosno, ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonskom roku odgo-
vor na tu`bu, da donese presudu zbog propu{tanja.
Kako tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba dana 12. 02. 2009. godine nije dostavio pi-
smeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, obzirom da osnovanost tu`benog zahtjeva pr-
oizilazi iz ~injenica navedenih u tu`bi i prilo`enih dokaza, a kako se, kona~no radi o za-
htjevu kojim stranke mogu slobodno raspolagati, sud je na osnovu ~lana 182. Zakona o pa-
rni~nom postupku F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 53/03) odlu~io kao u izreci.
Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom ~l. 386. st. 1. Zakona o parni~nom
postupku F BiH, a isti se sastoje od takse na tu`bu 13,12 KM i takse na presudu u iznosu
od 6,56 KM, a {to sve ukupno iznosi 19,68 KM prema Zakona o sudskim taksama Kanto-
na Sarajevo.
STRU^NI SARADNIK
BATOTI] DAMIR
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Mal 008475 09 Mal
Bugojno, 12. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Telecom Srpske A.D. Banja Luka,
M. Stojanovi}a 18, protiv tu`enog Semir Orman, radi isplate duga, pa kako sud istom na
adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama
~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni
avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgo-
vor da sud na osnovu ~lan a 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Semir Orman, na obavezni
odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni
odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454.
st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno
u istom treba navesti.
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razlo-
ge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i do-
stavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st.
2 ZPP FBiH)
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor moraate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u nave-
denom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st.
4 F BiH).
Sudac
Davor Kelava
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD TUZLA
BROJ. 32 0 P 040845 09 P
Tuzla, 12. 01. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Samira [ljiv}, u pravnoj stvari tu`iteljice Divjak Nume k}i
Hakije iz Tuzle, Ul. Bosne Srebrene br. 85, protiv tu`ene Divjak udato Had`iavdi} Sanje,
k}i Bo{ka iz Berlina ul. Cicoro str. 45a. Berlin SR Njema~ka, radi raskida ugovora vsp.
1.000,00 KM, van ro~i{ta, dana 29. 12. 2010. godine
OBJAVLJUJE
Dana 25. 09. 2009. g. tu`iteljica je podnijela tu`bu, protiv tu`ene Divjak, udato Had`ia-
vdi}, Sanje, radi raskida ugovora o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja za-
klju~en dana 12. 04. 2000. godine u Tuzli.
Predmet zaklju~enog ugovora o poklonu jeste stan u Tuzli koji se nalazi u ul. Bosne Srebr-
ene broj 75 upisan u KPU broj 97/2000, broj podlo{ka 195. Navedeni Ugovor je ovjeren u
Op}inskom sudu Tuzla OV broj 2924/00 dana 14. 04. 2000. godine.
Kako je nakon zaklju~enja ugovora do{lo do nastanka promjenjenih okolnosti koje se
odnose, na ~injenicu da je tu`ena promijenila svoj odnos prema tu`iteljici u smislu da je
ista postala nezainteresovana, nezahvalna, te tu`iteljici otvoreno usmeno dala do znanja
da se ne `eli brinuti o istoj. Ina~e tu`iteljica je tu`enoj majka.
Kako se ista od kraja 2006. godine uop{te ne javlja tu`iteljici, tu`iteljica ne zna gdje se
tu`ena nalazi, te kako je tu`iteljica starija osoba kojoj je potrebna tu|a pomo} ista predla`e
da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e se raskinuti ugo-
vor o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja zaklju~en dana 12. 04. 2000. godine u
Tuzli zaklju~en izme|u tu`iteljice i tu`ene, te da se uspostavi ranije stanje u zemlji{nim
knjigama na na~in da se tu`iteljica upi{e kao posjednik i vlasnik na navedenom stanu sa
dijelom 1/1.
Kao dokaze uz tu`bu, a kojima se potvr|uje osnovanost tu`benog zahtjeva tu`iteljice pri-
lo`en je ugovor o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja od 12. 04. 2000. godine.
Ovim putem tu`enoj Divjak, udato Had`iavdi} Sanji, se dostavlja tu`ba na odgovor u
smislu odredbe ~l. 62 st. 2 ZPP-a, pa je tu`ena du`na u skladu sa odredbom ~l. 70 i odr-
edbom ~l. 71 ZPP-a, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti pismeni odgovor na
tu`bu. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u
Dnevnim novinama F BiH. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom
roku, sud mo`e u smislu ~l. 182. ZPP-a, donijeti presudu zbog propu{tanja ukoliko su
za to ispunjeni uslovi.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja u Dnevnim novinama F BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovr-
emeno objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
SUDIJA
Samira [ljivi}
oglasi
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 47
Prodaja
z Prodajem kombi sa termoking
hla|enjem, VW LT35, 2003.,
200.000 kilom., u odli~nom sta-
nju, 21.000 KM. Tel. 063 214 617.
538-1tt
z „Toyota Auris“, god. proiz. 2007.,
T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Ci-
jena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336.
zAudi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno
19.000 KM. Tel. 061 531 130.
z Audi jaje, dizel, 87. god., 3600
KM. Tel. 061 818 173
zAuto gume 11x20, 7 kom., dijelove
za TAM-i}a. Tel. 061 169 243.
zAuto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel.
061 149 190.
z Automobil „Fiat“, bordo boje,
1989. god., motor 1.4, reg. u augustu
2010. Cijena 2.000 KM. Tel. 062 622
484.
z Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.
z Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005.
god., bijela boja, nove gume, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
zCitroen Xsara 2004. god., HDI 1.4
tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god.
Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061
843 324.
zDijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
z \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel,
4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, re-
gistrovan, o~uvan. Povoljno. Tel. 061
490 570.
z D`ip landrover frileneder, 98.
god., full, dizel. Tel. 061 512 636
z Fiat Punto 1.2 B, 2 vrata (model
{iroka svjetla), 2003. god., pla}ena ca-
rina i PDV. Tel. 061 244 181, Sarajevo.
zFiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5
vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo,
bord kompjuter, daljinsko, 110.000
km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061
214 813.
zFiat Punto, god. 2003., benzin 1.2,
ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz
iz Njema~ke, cijena 6.200 KM. Tel. 061
107 285.
zFiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, ne-
registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061
904 736.
zFord Fiesta, 1300 benzinac, 1985. g.,
dosta o~uvan. Tel. 612-351 i 061 323 977.
zFord Mondeo 1.8 TDI, 1999. god.,
klima, ABS, CD. Tel. 061 067 748.
zGolf 1 1.6 D, 2 vrata, registrovan do
10. 2011., 1982 1.250 KM. Tel. 061 244
181, Sarajevo.
zGolf 2, 1.3, bordo boje, reg. do ma-
ja. Tel. 063 812 871.
zGolf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek reg-
istrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282
zGolf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek reg-
istrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800
KM. Tel. 061 255 806
z Golf IV, SDI, 98. god., tek reg-
istrovan, 8300 KM, mo`e zamjena.
Tel. 062 437 178
zGolf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove pr-
ednje gume, reg. do 9. 2011. god., u
odli~nom stanju. Tel. 061 566 689.
zGolf 3 TDI, 1995., ABS, aerbag, ce-
ntralna, {iber, kuka, duplo zaklju~ava-
nje. Tel. 062 607 461.
zJetta benzin, 1982. god., registrova-
na, prvi vlasnik, cijena 1.500 KM. Tel.
061 165 170.
z Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo-
zilo. Tel. 062 857 130.
zKia Rio RS limuzina, metalik siva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
zLancia Musa, 2006., ful oprema, au-
tomatik, 12.000, mo`e zamjena. Tel. 061
143 036.
zLjetne gume 15-ske za Golfa kara-
van, 100 KM sve ~etiri. Tel. 061 159 507.
z Mazda 323, crvena, 1987. god., 55
KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom
stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033
619-752.
zMotor za Mazdu 626, dizel 2.0, go-
di{te 1996. Tel. 061 989 296.
zOpel Astra sedan, 2008. god., prva
ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel.
061 145 740, 062 072 013.
zOpel Kadet 186. benzin, 2 vrata, cr-
vena b., reg. 4. 2011. Tel. 033 693-550.
zOpel Vectra 1.9 CDTI 07. god. i Au-
di A6 2.0 TDI 04., lim., Audi A4 1.9
TDI, 03. god. Tel. 061 133 750.
zOpel-kadet suza, 1.3, 1988. god., re-
gistrovan do 4. 1. 2011., cijena 1.500
KM. Tel. 062 183 913.
zPasat 1.9 TDI 06. i 08. god., Citro-
en C3, C4, C5 HDI, navi 07. i 08. god.
Tel. 061 133 750.
z Pasat Caravan 1.9 TDI, automa-
tik, 2004., Pasat 1.9 TDI, 2006. i
2008., Pe`o 307 1.6 HDi, 2007. Tel.
061 133 750.
z Pe`o 106, god. proiz. 1997., zele-
na metalik, daljin. zaklj. {iber, {ifra za
paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528
084.
zPe`o 206, god. 2003, benzin 1.2, fu-
ll oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz
iz Njema~ke, cijena 6.950 KM. Tel. 061
107 285.
zPe`o 206, god. 2003., benzin 1.2 sa
dosta opreme, uvoz iz Njema~ke,
pla}ena carina, 6.600 KM. Tel. 061 204
169.
z Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora za sva vozila, zamjena neisp. za
ispravne. Tel. 061 365 193.
z Prodajem audi A4, s-line, quatro,
dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315
zProdajem ili mijenjam auto {evro-
let Lan~eti, 2007/2008. god. ABS,
klima, daljinsko, reg. 6. 2011., pre{ao
samo 13.500 km, novo. Tel. 061 235
436.
zProdajem Pe`o 206 HDI, 1.4, god.
proizvodnje 2004., registrovan do 20. 5.
2011. Tel. 033 644-590.
zProdajem za Golfa alnaser, altena-
tor, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i
monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693
470.
zRegistracija vozila, penzionerima i
bud`etskim korisnicima Kantona Sa-
rajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911.
zRenault Clio 1.6, 2002. god., full opr-
ema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgu-
sta 2011., u odli~nom stanju, 8.900
KM. Tel. 061 373 530.
zReno 11, registrovan, stanje dobro,
boja metalik, cijena po dogovoru. Tel.
061 143 519.
zReno Kangoo 2005., zatvoreni. Tel.
062 916 907.
z Reno Megan 1.5 DCI, 2006. god.,
Citroen C5 1.6 HDI, 2007. god., Scenik
7 sjed., 2006., 1.9 DCI. Tel. 061 133 750.
zReno Megan, gdo. 2003., ful opre-
ma, benzin 1.6, 4 vrata, pla}ena carina
i PDv, uvoz iz Njema~ke, 9.400 KM.
Tel. 061 107 285.
z Reno Scenik grand 1.9 DCI, 06.
god., 13.000 KM, D.R. Megan 1.5
DCI, 06. god., 12.000 KM. Tel. 061 133
750.
zReno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god.,
full oprema, extra stanje, registrovan,
mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370.
zReno Senik 2001. god., tek registr.,
met., alarm, daljinsko, gara`iran. Tel.
061 138 071.
zSeat Cordoba prodajem ili mijenjam
za novije auto Seat Cordoba karavan,
2001. god. Tel. 062 401 639.
zSeat Ibiza, god. 2005., benzin 1.2, ful
oprema, 4 vrata, pla}ena carina i PDV,
uvoz iz Njema~ke, cijena 9.400 KM. Tel.
061 204 169.
z[koda Felicija, god. 1997. Tel. 062
706 780, Visoko.
z[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
zVolvo S-80, 2.5 dizel, 2000. god. Tel.
063 435 601.
zVrata za {kodu Fabiu (zadnja lije-
va), 250 KM. Tel. 061 709 956.
zVr{im izradu i ugradnju, ma{insku
obradu ogledala za retrovizore, povo-
ljno. Tel. 061 382 478.
zVW Buba 1.9 TDI, 2000. god., no-
vi model, ful oprema, 12.500 KM.
Mo`e u ra~un jeftinije vozilo. Tel. 061
338 836.
zVW Nev Beetle, 1.9 TDI, 2000. god.,
ful oprema, 12.500 KM. Mo`e zamje-
na uz doplatu. Tel. 061 338 836.
Kupovina
zKupujem dobro o~uvanu i registr-
ovanu [kodu Feliciju, Opel Korsu,
Reno Klio, do 10. god. starosti. Tel. 061
551 317.
z Kupujem golf dizel, mo`e sa
o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806
zKupujem havarisana vozila: Pasat
karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504
190.
zKupujem sve vrste vozila: strane ta-
ble, havarisana, neispravna. Tel. 061 820
000.
zOtkupljujem ispravna vozila na bh.
tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod
tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061
315 798.
zVr{imo otkup havarisanih i rablje-
nih vozila. Tel. 061 716 013.
Izdavanje
z Izdajem jednoiposoban, na-
mje{ten stan, parno, Saraj Polje.
Tel. 066 276 246. 546-1Nd`
zIzdajem namje{tenu garsonjeru
u Sarajevu u Logavinoj 74. Grija-
nje na plin. Telefon: 061 891 616.
PTT
z Jednosoban, nenamje{ten stan
u Sarajevu, izdajem. Grbavica,
kod [opinga, drugi kat. Tel. 061
212 999. 572-1tt
zKova~i - trosoban namje{ten, 1.
sprat, extra lokacija (kod OHR-a),
prednost imaju stranci. Tel. 061
493 323. 591-1tt
zAerodrom. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavni{tva, kance-
larije, sa papirima. Tel. 061 857 012.
z Al. Polje B-faza, Nerkeza Smaila-
gi}a, zaposlenim iz Federacije, soba sa
grijanjem, 120 KM. Tel. 062 467 823.
zAlipa{ino, dvoipos. prazan stan 70
m2+kuhinj. elementi, centralno. Tel.
061 522 190.
z Alipa{ino, dvosoban lijepo opre-
mljen stan u zgradi, centralno, 350 KM.
Tel. 062 465 466.
z Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
z Apartman na Vla{i}u, blizu starta
`i~are. Tel. 061 210 650.
zApartmansko preno}i{te iznad Ka-
tedrale, parking, kablovska, 20 KM po
osobi. Tel. 061 339 647.
z Apartmansko preno}i{te u centru
grada sa extra opremljenim sobama, TV,
sat., c. grijanje, parking, 15 KM po oso-
bi. Tel. 062 530 601.
z^. Vila, namje{ten stan 54 m2, ce-
ntralno. Tel. 061 080 197.
zCazinska, prazan stan na spratu, pr-
iv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz.
Tel. 033 654-662.
z ^engi} Vila, trosoban stan, na-
mje{ten ili nenamje{ten, cent. grijanje,
na du`i period, 500 KM. Tel. 061 107
910.
zCentar - Papagajka, nudim no}enje
u luksuzno opremljenom apartmanu.
Tel. 061 724 725.
zCentar strogi, tros. lijepo opremljen
stan u zgradi, eta`no. Tel. 061 145 853.
zCentar, trosoban stan u Sarajevu, ko-
mplet namje{ten, na du`i period, zva-
ti iza 16 h. Tel. 062 692 777.
zDobrinja 5, izdajem pos. prostor 65
m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006.
zDobrinja, izdajem extra opremljen
stan. Tel. 062 666 893.
zDvije namje{tene sobe sa kuhinjom,
pos. ulaz, studentima i zapos. licima.
Tel. 033 216-402.
zDvos. namje{ten stan Vele{i}i kod
nove ambulante. Tel. 601 143 016, 033
667-662.
zGrbavica 1, izdajem gara`u ispod tr-
anzita. Tel. 063 639 213.
z Grbavica, dvosoban namje{ten
stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213.
z Hrasnica, na autobuskoj stanici
izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673,
061 330 979.
zHrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvoso-
ban namje{ten stan. Tel. 061 912 764.
zHrasno, sobe za no}enje i kra}i bo-
ravak. Tel. 062 100 285.
z Iza Merkatora jednos. stan nov sa
pos. ulazom. Tel. 616-649.
zIzajem namje{ten (ili nenamje{ten)
sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno
Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747.
zIzdaje se gara`a, Stari Grad - Medr-
ese. Tel. 061 085 782.
zIzdajem dvokrevetnu sobu djevojka-
ma na Otoci, kupatilo zasebno. Tel. 524-
588.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033
663-468, 061 254 038.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan,
D. Malta. Tel. 033/521-566.
zIzdajem dvosoban stan 60 m2, Ae-
rodromsko naselje, polunamje{ten. Tel.
066 634-794.
zIzdajem dvosoban stan u strogom
centru. Tel. 063 209 057, 033 201-477.
zIzdajem gara`u u [opingu-Grbav-
ica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912
565.
zIzdajem gara`u u [opingu-Grbav-
ica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912
565.
zIzdajem gara`u, Kemal Begova. Tel.
061 421 514.
zIzdajem ili prodajem radnju na Si-
ranu. Tel. 062 917 009.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve-
le{i}i. Tel. 033 442-131.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973.
zIzdajem ku}u na Mejta{u, 120 m2,
sa 200 m2 vrta, strancima - sre|ena, ne-
namje{tena. Tel. 061 156 262.
z Izdajem lijep namje{ten trosoban
stan, Ko{evsko brdo. Tel. 061 103 104.
zIzdajem namje{ten ili prazan jedno-
soban stan sa grijanjem, ul. Gornja Br-
eka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159.
z Izdajem namje{ten jednosoban
stan, poseban ulaz, grijanje, kablo-
vska, D. Vele{i}i. Tel. 061 200 327.
zIzdajem namje{ten stan Alipa{ino
Polje A-faza. Tel. 062 961 144.
zIzdajem namje{ten stan u B. Poto-
ku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzla-
nska 41. Tel. 062 347 301.
zIzdajem namje{ten stan u ul. Alifa-
kovac kod Vije}nice u Sarajevu, pose-
ban ulaz. Tel. 062 682 185.
zIzdajem namje{ten tros. stan, Zagr-
eba~ka, centralno grijanje, kablovska,
blindo vrata, internet. Tel. 061 067
859.
z Izdajem namje{tenu garsonjeru u
ku}i, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel.
033/222-908.
zIzdajem namje{tenu sobu sa grija-
njem djevojci ili `eni koja radi, Lu`ani.
Tel. 033 623-149, 061 929 553.
zIzdajem p. prostor 240 m2 za sve na-
mjene sa parkingom uz glavnu cestu,
Saraj polje. Tel. 061 545 358.
zIzdajem posl. prostor 40 m2 u Ka-
sindolskoj ulici. Tel. 061 157 193.
zIzdajem poslovne prostore za razne
namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156
262.
zIzdajem poslovni prostor Ciglane,
15 m2, 100 EUR-a mjese~no. Tel. 033
214-384.
zIzdajem dvosoban stan na Vracama
kod policijske akademije, pogodan za
tri zaposlene djevojke, studentice ili oz-
biljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587
200
z Izdajem prazan sprat ku}e na Se-
dreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel.
061 578 476
zIzdajem manji stan u privatnoj ku}i
na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237
814
z Izdajem potpuno namje{ten
~etverosoban sprat ku}e, novogradnja,
na Stupu. Tel. 063 676 069.
zIzdajem prostor za kancelariju u no-
voj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706.
zIzdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija,
sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM.
Tel. 061 192 073.
zIzdajem sobu blizu Katedrale, `en-
skoj osobi, udobnost, mir, kablovska,
internet. Tel. 033 225-747, 063 947
075.
zIzdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet
namje{ten, strancima i zaposlenim
osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
zIzdajem stan 75 m2 na [ipu, centr-
alno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel.
061 144 845.
zIzdajem trosoban, komforan, ada-
ptiran stan, 75 m2, Kolodvorska 13.
Mob. 061 145 829.
z Izdajem trosoban, namje{ten stan
u privatnoj ku}i na tranzitu - Vraca. Tel.
061 188 892.
zIzdajem uhodan frizerski salon. Tel.
061 157 740.
zJednokrevetna namje{tena soba, ku-
hinja, kupatilo, u strogom centru. Tel.
445-306.
z Jednos. stan studenticama, pos.
ulaz, nepu{a~ima. Tel. 535-539.
zKod Bosmala izdajem namje{tenu
garsonjeru, stamb. zgrada, povoljno. Tel.
065 286 158.
z Ko{. Brdo, jednos. prazan stan
zgradi, III kat, 39 m2, izdajem. Tel. 061
031 330.
zKo{. brdo, namje{ten kancelarijski
prostor 19 m2 u Poslovnom centru. Tel.
760-357, 061 198 722.
zM. Dvor kod „Unitika“ dvos. mo-
derno opremljen stan, eta`no. Tel. 061
145 853.
z Namje{ten stan studentici. Tel.
033 203-887.
zOtoka, jednos. opremljen stan u zgr-
adi, centralno. Tel. 061 522 190.
z Podhrastovi-centar, namje{ten je-
dnosoban stan. Tel. 061 320 242.
z Pofali}i - izdajem jednoiposoban
stan u zgradi, namje{ten, studenti ili
studentice. Tel. 061 509 156.
zPos. prostor 60 m2, novija gradnja
na prometnom mjestu i na du`e vrije-
me. Tel. 061 304 339.
z Pos. prostor 80 m2, voda, struja,
plin, telefon, sve zasebno. Tel. 033 235-
117, 061 265 582.
zPos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061
539 532.
zPos. prostor od 25 m2 na Ilid`i. Tel.
061 260 598.
zPos. sklad 100 m2 i 150 m2 stamb.
prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132.
zPrazan stan u priv. ku}i, 45 m2, 130
KM, sve posebno. Tel. 061 572 742.
zSobe za preno}i{te i sobe za samce,
povoljno. Tel. 062 644 055.
z Sokolovi} Kolonija, izdajem na-
mje{ten trosoban stan, centralno grija-
nje. Tel. 061 234 012, 061 709 135.
zSoukbunar, izdajem prazan stan 40
m2, u ku}i, sve odvojeno, 180 KM. Tel.
061 866 409.
zStrogi centar, dvos. stan. Tel. 061 818
644.
zStudenticama, dvokrev. soba, centr.
grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, pr-
iklju~ak na internet. Tel. 061 378 867.
z Tros. namje{ten stan na D. Malti
kod po{te. Tel. 061 191 111.
z Tros. namje{ten stan u priv. ku}i,
ulaz poseban. Tel. 062 376 354.
z U strogom centru Heco-pijace,
izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za
ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel.
061 249 249, 061 531 130.
zZenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne banke,
urede, predstavni{tva, apoteke, zubne,
salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekr-
etnine.ba
Prodaja
z Povoljno! Prodajem stan na
Otoci 80 m2, III sprat. Tel. 061
214 071. 598-1tt
z Prodajem gara`u 18 m2 u Ju-
ki}evoj ulici, preko puta Bosnali-
jeka, stambena zgrada, sa el. ener-
gijom. Cijena 11.000 KM. Tel. 066
719 741, 061 224 104. 608-1tt
z Prodajem povoljno garsonjeru
u Ned`ari}ima, novogradnja,
odmah useljiv. Tel. 061 351 465.
462-1Nd`
z Prodajem stan, centar Ciglane,
trosoban 73 m2, dva balkona, je-
dan zatvoreni i jedan otvoreni,
ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel.
061 435 894. 595-1tt
z33 m2 + balkon, Adema Bu~e, no-
vija gradnja. Tel. 061 247 777.
z Ahmeda Ljubovi}a 39 m2, S. Ko-
lonija, 3 eta`e+ba{ta, adapt., 120.000
KM. Tel. 061 170 254.
zAl. Polje A-faza, 70 m2 TMP, 1. spr-
at. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
zAtraktivna lokacija, Zmaja od Bo-
sne, kod hotela „Bristol“, stan 65 m2,
povoljno. Tel. 061 214 852.
zBlagovac III, ku}a sa oku}nicom i
gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
z Boks na pijaci Ciglane, adaptiran,
odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191
659.
zBos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500
m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50
KM/m2. Tel. 061 156 886.
z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
061 156 886.
zBreka, trosoban 80 m2, I sprat, ko-
mpletno adaptiran, sa dosta nove opr-
eme. Tel. 061 106 424.
z Breza, sredi{te grada, pos. prostor
229 m2, delux, renoviran, vl. 1/1. Slike
na: www.telma-slo.com Tel. 061 140
071.
zCentar, poslovni prostor 157 m2, pr-
izemlje, parking, pogodno za sve namje-
ne. Tel. 061 304 599, 033 665-419.
zCentar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
zCentar-Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
zCiglane Donje - prodajem 3-soban
stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000
KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256.
zDobrinja 2, prodajem ili mijenjam
za manji uz doplatu, troiposoban stan
91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062
606 831, 033 450-976.
zDobrinja C-5, I sprat, dvosoban, pli-
nsko grijanje. Tel. 061 144 162.
zDobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troi-
posoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072.
zDonja Vogo{}a, 720 m2 zemlji{ta sa
svim prate}im objektima i svom infr-
astrukturom. Tel. 061 510 669.
z Donja Vogo{}a, ku}a sa svim pre-
te}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta.
Tel. 061 510 669.
z Drvenija 96 m2, 2 sp., 2.500
KM/m2. Tel. 061 177 556.
z Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon
sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.
00385 20 418-192.
zEnvera [ehovi}a, stan 61 m2, II spr-
at, plus 2 balkona. Tel. 065 581 363.
z Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz
rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033
665-419.
zGrbavica, K. Kapetanovi}a 54 m2,
11 sp., balkon, lift, 110.000 KM. Tel. 061
702 881.
zGrbavica, prodajem ili mijenjam 3-
soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257.
zGrbavica, troiposoban stan (renovi-
ran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061
964 797.
zHad`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m,
p+s+p, dvije gara`e, oku}nica 618
m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319,
521-187.
zHad`i}i, gra|. zemlji{te 7.500 m2,
800.000 KM. Tel. 061 415 787.
zIlid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan
17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice
150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563.
zIlid`a-Lu`ani 58 m2, 3 sp., 95.000
KM. Tel. 061 177 556.
zIlid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2,
cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534.
z Ilid`a-Lu`ani, ku}a sa 700 m2
oku}nice 300.000 KM. Tel. 061 177 556.
zIlid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. pr-
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061
226 007.
z Jednos. stan na Socijalnom, priz.,
adapt., 41 m2, 2.000 KM/m2. Tel. 065
819 136.
zK. Brdo, M. Had`ijahi}a 44 m2, 1,5-
soban, 2 sp. 86.000 KM. Tel. 061 702
881.
zKlju~, Kulina Bana, iznad Vatroga-
snog doma, 6 duluma zemlje. Tel. 062
364 214, 053 222-928.
z Konjic (kod @eljezni~ke stanice),
ku}a sa dvije gara`e i oku}nicom. Tel.
062/99 22 52.
zKo{. brdo, modernu ku}u u nizu sa
ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294.
z Lukavica-Ivani}i, prodajem du-
lum i po zemlje sa monta`nom vikendi-
com. Tel. 033 811-173.
zMojmilo, prodajem zemlju sa pogle-
dom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061
817 960.
z Na Dobrinji stan C-5, ul. A.
[eremeta, vis. priz. 50 m2, 82.000 KM.
Tel. 065 819 136.
z Ned`ari}i, novogradnja, 34 m2, 8
sp., lift, ostava, 55.000 KM. Tel. 066 801
711.
zNed`ari}i, novogradnja, garsonje-
ra 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061
504 425.
zNed`ari}i, novogradnja, stan delux
sa klimom, 50 i 60 m2. Ekstra povoljno.
Tel. 061 072 815.
z Otes, dvosoban 50 m2, renoviran,
3 sp., 70.000 KM. Tel. 066 801 711.
zOtoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem
ili mijenjam za garsonjeru i razliku no-
vca. Tel. 062 422 290.
zPofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. pr-
ostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel.
062 227 122.
zPovoljno prodajem garsonjeru u ce-
ntru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna
za poslovni prostor, zvati poslije 17 h.
Tel. 062 006 319, 033 621-119.
zProdaja stanova: 53 m2, 72 m2, 26
m2, 106 m2, 117 m2, 154 m2, 80 m2, 68
m2, 34 m2, 75 m2. Tel. 061 460 150.
zProdaje se ku}a na Bistriku pov. 250
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10
minuta hoda. Prelijep pogled na grad.
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze
2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papi-
ri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno
renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110.
zProdajem 850 m2 uz glavnu cestu
Sarajevo-Kiseljak, ispod [aminog ga-
ja. Tel. 061 199 094.
zProdajem dulum zemlje u Osjeku,
vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel.
061 540 015.
zProdajem dvosoban stan 55 m2, spr.
I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2.
Tel. 061 540 015.
zProdajem dvosoban stan 66 m2, spr-
at 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919
544.
z Prodajem dvosoban stan u Hra-
snom, 50 m2, blindirana vrata, tri lifta,
dva balkona, pogled na panoramu Sa-
rajeva - isto~na strana, fiksno 100.000
KM. Tel. 033 649-629.
zProdajem farmu koka sa dva obje-
kta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve
na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009,
062 114 903, Struge-^apljina.
z Prodajem garsonjeru 30 m2 na
Alipa{inom, centralno, sun~ana, 46.500
KM. Tel. 061 940 367.
zProdajem jednoiposoban adaptiran
44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta.
Tel. 033 206-046, 066 763 588.
z Prodajem jednoiposoban stan na
Grbavici. Tel. 061 202 497.
zProdajem jednosoban stan 47 m2,
Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900
EUR-a. Tel. 454-579.
zProdajem jednosoban stan od 40 m2
- M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543.
zProdajem ku}u Blagovac. Tel. 061
032 503.
zProdajem ku}u prizemlje, sprat, po-
tkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Se-
mizovac. Tel. 033 655-398.
zProdajem ku}u sa oku}nicom, do-
kumentacija uredna. Tel. 061 219 853.
zProdajem ku}u! Ve}a - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061
160 068.
48 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
z Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Had`i}a, po
cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531
130, 061 249 249.
zProdajem novu ku}u u Sarajevu, na-
selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, sva-
ki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica po-
vr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vla-
sni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt.
Tel. 062 337 813.
zProdajem plac na Crnogorskom pr-
imorju, \enovi} kod H. Novog. Tel.
033 638 125.
zProdajem poslovni prostor 1/1, 10
m2, kod Katedrale blizu Muzi~ke
{kole. Tel. 066 963 554, 066 376 667.
z Prodajem poslovni prostor u Vo-
go{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno,
225.000 KM. Tel. 061 489 542.
z Prodajem povoljno garsonjeru u
Ned`ari}ima, nova gradnja, odmah
useljiva. Tel. 061 351 465.
zProdajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel.
062 724 003.
zProdajem stan 56 m2 u centru gr-
ada, Ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279.
z Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-
faza. Tel. 062 295 974.
zProdajem stan 66 m2 + 6 m2 ter-
ase, Trg djece Dobrinje, 98.000 KM.
Tel. 061 906 566.
zProdajem stan na Mejta{u 88 m2,
extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000
KM. Tel. 061 156 262.
zProdajem stan u Novom Sarajevu,
86 m2, austrougarska gradnja, sre|en,
190.000 KM. Tel. 061 489 542.
zProdajem stan, Semira Fra{te 18, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 213 711.
zProdajem zidanu gara`u 1/1, papi-
ri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel.
033 214-469.
zProdajem/mijenjam manju ku}u u
centru Trebinja za odgovaraju}i stan u
centru Sarajeva. Tel. 062 467 237.
zProdajem ~etverosoban dvoeta`ni
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije.
Tel. 061 336 726.
zProdajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179
zProdajem novu radnju na Dobrin-
ji, 31m2. Tel. 061 324 040
z Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asva-
ltiranim parkingom, uz magistralni put
Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili
vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor
u Sarajevu. Tel. 061 249 249.
zProdajem-izdajem poslovni prostor
70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H.
Polovine br. 5. Tel. 061 911 324.
zS. Grad, Logavina 1-soban 29 m2,
1 sp., 66.000 KM. Tel. 061 702 881.
z S. Kolonija, 3 eta`e, stan+ba{ta,
adaptiran, 120.000 KM. Tel. 061 177
556.
zStan u Kova~i}ima, ul. Ljubljanska,
2 sp., 39 m2, 78.000 KM. Tel. 065 819 136.
z Stari Grad, devastirana ku}a, 330
m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853.
zStup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. pr-
ostorom od 80 m2 i stanom iznad, au-
topraonica i parking. Ulaz sa glavne ce-
ste. Sve renovirano, komunalije uredne,
vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608.
zTvorni~ka do broja 9, prodajem ze-
mlju u ogradi i zapo~eti objekat. Tel.
061 177 815.
zUgao D. Ozme-Jezero, 82 m2, stan
1 sp., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556.
zUseljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2,
kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamje-
na za Trebinje. Tel. 061 301 772.
zVogo{}a, prodajem poslovni prostor
38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183.
z Vraca, A. Smajlovi}a, troiposo-
ban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje,
velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061
165 294, zvati od 17-19 h.
zVratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
zZemlji{te Plandi{te, 1.360 m2, kod
d`amije, 80.000 KM. Tel. 061 170 254.
Potra`nja
zAgenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
z Agenciji za nekretnine potrebno
vi{e stanova za prodaju i najam. Tel. 063
919 544.
zHitno kupujem manji stan od Ske-
nderije do Ba{~ar{ije, u ra~un dajem au-
to uz doplatu. Tel. 061 338 433.
z Hitno kupujem manji stan u Sar-
ajevu. Tel. 061 540 015.
zKupujem jednoipos. stan 47 m2 na
Dobrinji. Tel. 061 222 422.
zKupujem manji stan, mo`e i u pr-
iv. ku}i do 35.000 KM. Tel. 062 068 901.
zKupujem stan do 50 m2, na relaci-
ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
zKupujem stan u Kranj~evi}evoj ili
bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033
221-121, 061 484 068.
zKupujem stan u Kranj~evi}evoj, ili
bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 061
484 068, 033 221-121.
z Kupujem stan u Sarajevu manje
kvadrature. Tel. 033 214-944.
zKupujem stan u Sarajevu, u cijenu
dajem auto plus doplata. Tel. 061 540
015.
z Kupujem, unajmljujem gara`u-
poslovni prostor za parkiranje |ipa. Tel.
062 451 553.
zManji stan potreban u zgradi do 60
m2, za izdavanje za zaposl. `enu (agen-
cija). Tel. 062 465 466.
zPotrebno vi{e manjih stanova u zgr-
adi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061
437 732.
zPotrebno vi{e manjih stanova, pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen-
cija). Tel. 061 031 330.
zPotrebno vi{e praznih i namje{te-
nih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033
203-127, 061 214 306.
zStrancu potreban manji stan do 60
m2 u zgradi za izdavanje na du`i per-
iod (Agencija). Tel. 061 522 190.
Zamjena
z Alipa{ino polje C-faza, mijenjam
1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na-
knadu. Tel. 062 525 786.
zDobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan
dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti
ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel.
061 220 179.
zGrbavica mijenjam ili prodajem 3-
soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257.
z Hrasnica, mijenjam stan 53 m2
(suteren), plinsko cent. grijanje, za
manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel.
061 867 880, 033 514-170.
z Kvalitetan dvos. stan Otoka sa
odl. c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz do-
govor, ili prodajem. Tel. 065 463 156 od
11-22 h.
z Mijenjam ku}u u Zvorniku za
stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817
960.
zMijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za
manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom
Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918.
zMjenjam dvosoban stan u Bos. Gr-
adi{ci (66 m2, renoviran u centru gra-
da) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921.
zMojmilo, dvoiposoban, I sprat, ce-
ntralno, za sli~an oko II gimnazije uz
dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761
424.
zStan 3 spava}e sobe+dnevna pose-
bno trpezarija od kuhinje WC odvojen
od banje, 2 balkona centar Ilid`e za
ku}u u Trebinju. Tel. 061 301 772.
zVla{i}, nova 2 apartmana na ski sta-
zi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel.
061 483 448.
z VELIKA AKCIJA!!! U proda-
ji su bukova cijepana drva 65
KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, or-
ah 150 KM. (Kreka) drveni 80
KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi
briketi 180 KM. Isporuka isti
dan. Tel. 061 247 186, 061 785
535. 16629-1Nd`
zSuha i sirova bukova i grabova,
40 do 60 KM. Ugalj Kreka 75
KM. Kameni (kocka i orah) 150
KM. Bukov briket 180 KM. Ju-
ka. Tel. 061 025 311. 330-1Nd`
z „RASPRODAJA OGRIJEVA“!
Bukova drva (cijepana, }utci).
Ugalj Banovi}i (kocka, orah).
Ugalj Kreka. Drva u vre}ama 4
KM. Prijevoz obezbije|en. Tel.
061 670 068. 388-1Nd`
z DOO „GORI VATRA“. Po{te-
no drva kad slo`i{ plati{ i sve vr-
ste uglja. Krediti za penzionere i
javne ustanove na deset rata. Tel.
061 173 949. 474-1tt
z AKCIJA!!! Prodaja kamenog
uglja Banovi}i, Breza, kocka orah
i to sve na vagu, ta~na mjera. Dr-
veni Kreka uz mogu}nost dosta-
ve isti dan. Po`eljno va{e prisu-
stvo pri vaganju istog. Tel. 063
544 343. 457-1Nd`
z U prodaji su bukova cijepana
drva, kao i sve vrste uglja. Drveni
i kameni. Kontakt osoba: Edin -
062 298 800. 547-1Nd`
zProdajem Braunove mre`ice za br-
ijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
z Prodajem vlastite }urke, patke,
guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili
osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim
na adresu. Tel. 061 925 691.
zTuristi~ki vodi~ „100 turisti~kih de-
stinacija BiH“. Mob. 061 757 925.
z Prodaja zdrave hrane - slatka +
d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel.
061 311 276.
zPo~iteljski sirup za jetru, hepatitis,
esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel.
033/646-912.
zSvje`a ljekovita jaja prepelica hra-
njenih prirodnom hranom bez konce-
ntrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dosta-
va. Tel. 061 504 425.
zDoma}e baklave, extra kvalitet, za
sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel.
061 206 345.
z Plasti~nu kadu sa postoljem za
kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627.
zMediven ~arape za vene, `enske, du-
ge i kratke, original, povoljno. Tel. 061
052 033.
zVuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25
KM. Tel. 210-736.
zProdajem mali plastenik, ul. Vido-
vci br. 40, Gladno polje - Ilid`a. Tel. 065
594 022, 440-747.
zProdajem solarij stoje}i. Tel. 061 209
876.
zHarmonika vrata „Marley“, proda-
ja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65
KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
zPovoljno ma{ine za: {ivanje krzna
marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke
„Singer“. Tel. 035 204-328.
z Knjige sa svim uputstvima o pre-
pariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel.
035 204-328.
zProdajem ura|enu, ali iz opravda-
nih razloga nebranjenu doktorsku di-
sertaciju. Tel. 061 942 222.
z Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel.
061 958 001.
zRashladni ormari, vitrine, vage, sta-
la`e, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001.
z Plinsku pe} na zid, pivsku amba-
la`u, polovan crijep i vrata, sve po do-
govoru. Tel. 061 143 519.
zOfset ma{inu B2 Roland. Tel. 033
238-504.
zMobitel Nokia N95, siva, obi~na,
220 KM. Tel. 062 877 535.
z Sve vrste rezane gra|e, lamperije,
brodski pod. Tel. 065 689 523.
zNajpovoljnija prodaja i ugradnja ha-
rmonika vrata, svih modela i dimenzi-
ja. Tel. 061 512 294.
z Kombinovani fri`ider, 70 KM.
Tel. 062 972 512.
zSony PL-2 sa ugra|enim ~ipom +
d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sa-
rajevo.
zViolo ~elo novo 3/4 sa gudalom, sa-
nduk ^iko za igra~ke skoro novo, 3 or-
mara dvokrl. i 1 uski stakleni. Tel. 033
956-055, 061 828 709.
zFri`ider u odli~nom stanju, ispra-
van, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290.
z Sliku Milene [otre, 40x60 cm,
ulje, 500 KM. Tel. 061 709 593.
z Sliku Petra Tje{i}a, 21x26 cm,
ulje, 900 KM. Tel. 061 709 593.
zKomodu iz dva dijela i dvosjed na
razvla~enje, skoro novo, zvati oko 16 h.
Tel. 677-016.
z Pelene za odrasle br. 3, paket 20
kom. - 15 KM. Tel. 033 612-776.
zRashladni pult, rashladnu komoru,
rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox.
Tel. 061 156 309.
z Prodajem komplet posteljinu od
ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cije-
na po dogovoru. Tel. 033/651-641.
z Povoljno u odli~nom stanju LG
fri`ider i dva vunena }ilima. Mob.
061 398 128.
zProdajem bika za borbu na korida-
ma, cijena po dogovoru. Tel. 062 812
554.
z Prodajem kuhinju Omega 300
KM, ko`nu garnituru Sana: trosjed,
dvosjed, fotelja - 500 KM. Tel. 061 143
596.
zProdajem perike, duge i kratke, svih
boja. Tel. 061 157 571, 061 259 655.
z Ve{ ma{ine 150-160 KM, {porete
struja-plin, fri`ideri 150-170 KM, do-
stava besplatna. Tel. 533-631.
z Motorku za rezanje asfalta „[till“
ispravna, 550 KM. Tel. 061 172 165.
zZaklane i `ive }urke, prirodno hr-
anjene, dostava na adresu. Tel. 061 349
238.
zUlje na prirodnoj bazi, lije~i reumu,
i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel.
033/463-306, 061 149 388.
zGrija~e i ventilatore za TA pe} 10
KM. Tel. 062 972 512.
z [iva}u ma{inu no`nu Bagat. Tel.
061 272 743, 065 631 342.
zVideo Orion sa daljinskim proda-
jem. Tel. 061 272 743, 065 631 342.
zProzor drveni 2,40x1,40 ustakljen
sa {tokom. Tel. 061 917 200.
zRadim i prodajem kerane stolnja-
ke rzane veli~ine i oblika. Tel. 033 453-
029.
zMe|unarodni tel. razgovori do 5 pu-
ta jeftiniji air aba. Tel. 061 191 935.
zDijelove i disk plo~ice nove za Ma-
zon 323. Tel. 061 200 345.
zKomplet opremu za slasti~arnu, bu-
regd`inicu, aparat za doner. Tel. 061 311
784.
zSto posto efikasno sredstvo za tra-
jno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel.
061 243 891.
z Razne cigle iz TA pe}i, 0,50KM
kom. Tel. 062 972 512.
z Skija{ke cipele 37-38, bijele 30
KM. Tel. 062 972 512.
zVulkanizerske ma{ine sa prate}im
alatom, kompresor Trudbenik Doboj
350 l. Tel. 061 753 355.
zViagra pfrizer, 58 i 100 mg dostava
na ku}. adresu. Tel. 061 101 180.
zTA pe} 3 KW, marke Aeg. Tel. 063
369 652.
z Prodajem govorni aparat Servox-
dig., za one koji nose kanilu, nov. Tel.
061 838 188.
zProzori drvo novi, termo staklo. Tel.
033 451-309.
zVe{ ma{ina Gorenje, extra o~uvana,
novija tipa, 250 KM. Tel. 065 865 553.
z Mobitel LG KS 365, kao nov, ne-
ma ogrebotine, 110 KM. Tel. 061 709
956.
zPlinsku bocu - 35 KM. Tel. 033 612-
776.
z Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, traka-
ste zavjese, vanjske roletne, harmo-
nika vrata, blindo vrata, PVC pro-
zori. Tel. 061 501 401. 110-1Nd`
zServis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 19593-1tt
z „KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi-
rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
16630-1Nd`
z Alu `aluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne. Harmo vrata i te-
nde. Cijene sa monta`om. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447. 105-1Nd`
z „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na-
mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
298-1Nd`
z ELEKTRI^AR sa VODOIN-
STALATEROM rade sve vrste
opravki i ugradnje novih i starih
bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi i el. i
vodoinstalacije, kupatila, osigu-
ra~a, indikatora i sl., sa garancijom.
Tel. 061 222 228. 307-1Nd`
zTV VIDEO SERVIS vr{i popr-
avku svih TV aparata i videore-
kordera. Dolazak na adresu be-
splatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
042. 448-1Nd`
z KANALIZACIJA-SUBA[I] -
Pro~epljenje i ispiranje kanaliza-
cije (vozilo, 150 bari). - Ispitiva-
nje i pregled kanal-kamerom. -
Brze intervencije, popravke, odr-
`avanje... Tel. 033/223-560, 061
100 078. 519-1tt
zMolersko-farbarski poslovi, povo-
ljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
zInstrukcije engleski, njema~ki i pr-
evod. Tel. 061 339 306.
zVodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno,
~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
zDipl. in`enjerka daje instrukcije iz
matematike. Tel. 227-990.
zProfesorica hemije daje instrukci-
je. Tel. 667-880.
z Profesor francuskog i latinskog
jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307.
z Zaposlena prof. njema~kog jezika
daje ~asove dopunske i dodatne nasta-
vne i prevodi. Tel. 061 079 775.
zElektri~ar - izvodi el. radove brzo
i kvalitetno. Tel. 061 133 829.
zKombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno, obez.
radna snaga. Tel. 062 139 453.
zVr{im prijevoz putnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
zServis ra~unara „Majo“, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir-
usa, hardwerski i softverski problemi,
itd. Tel. 061 243 611.
zKirby dubinsko usisavanje i pranje
}ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na-
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
Tel. 062 118 202.
zStolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541.
zDajem instrukcije srednjo{kolcima
i studentima hemije. Tel. 061 177 405.
zCentral. grijanje, plin. instalacije, za-
mjena konvektora itd., radimo kvalitetno
i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.
z Iskusni vodoinstalater radio bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-
988, 066 255 504.
zZidari radi: adaptacije, obrada sto-
larije, keramiku, prezide i osve vrste
maltera. Tel. 062 688 766.
zProfesionalno izvodimo molerske,
vodoinstalaterske i kerami~arske rado-
ve. Tel. 062 713 921.
zMolerski radovi, uredno i po{teno.
Tel. 061 349 257.
zDajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no. Tel.
033 526-945.
zNovo, najjeftinije u gradu izvo|enje
svih vrsta radova na instalacijama cen.
grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062
471 243.
zMajstor Dino jedn. stan sa pripre-
mom zidova, bijelo ili u boji KM 180.
Tel. 061 529 608.
zDajem instrukcije matematike i fi-
zike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453,
061 914 014.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
zPostavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
zIskusan profesor instruira matema-
tiku |acima uspje{no, povoljno, dola-
zim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695.
zStaklar obavlja kvalitetno staklar-
ske radove. Tel. 033/536-188.
zIskusan prof. (simult. prev.) prevo-
di na engleski i francuski, tehni~ku i
stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808.
zInstrukcije - engleski i arapski je-
zik. Profesorica. Tel. 033 611-023.
zRadimo ma{insko malterisanje i sve
vrste fasada. Tel. 061 338 919.
zAdaptacija stanova i ku}a, postavlja-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
Tel. 061 510 373.
zMolujemo stanove vrlo povoljno, uz
za{titu, profesionalno. Tel. 061 965
054.
z Sve vrste gra|evinskih poslova sa
garancijom. Tel. 061 740 127.
z Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
z Vr{imo presnimavanje sa VHS
kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389
427.
z Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347.
z Ameri~ko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
z Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
zMatematika - instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
zProf. daje instrukcije iz engleskog
jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim
na adresu. Tel. 061 227 439.
zMoler veoma brzo i efikasno molu-
je va{e stanove. Tel. 061 926 333.
z[ivanje `. konfekcije, sve vrste pr-
epravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065
695 706, Alipa{no C-faza.
z Engleski jezik, sudski prevodilac,
prevod i poduka. Tel. 061 533 935.
zBravar - izra|ujem i montiram sve
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
061 709 382.
zKerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061
202 713.
zMoler-majstor, kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
zIzrada plo~astog namje{taja, kuhi-
nja, plakara, stolova, polica, prema ka-
talogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093.
zKerami~arske usluge, moleraj, po-
stavljanje elektro instalacija, laminata
i rigipsa. Tel. 062 466 093.
z PC serviser nudi usluge opravke
ra~unara, XP, antivirus i drugo, dola-
zak besplatan. Tel. 062 328 044.
zU~enicima, srednjo{kolcima instr-
ukcije iz matematike, fizike, mehani-
ke, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-
196, Ilid`a.
z Povoljno, ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, laminat,
rigips, keramika. Tel. 061 565 834.
z Molerske usluge, vrlo kvalitetno.
Tel. 062 127 525.
z^asovi engleskog jezika vikendom,
dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895.
zPrevoz skija{a na sve planine u T5
kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel.
062 606 611.
zKerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
zZidar i tesar radimo sve gra|evinske
radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468.
zRadim termo fasade, 10 KM sa ske-
lom. Tel. 062 298 347.
z Radimo termo fasade, moleraj,
{panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
zZidar sa grupom radi krovove, fa-
sade i ostale radove. Tel. 062 196 097.
zInstrukcije iz ruskog jezika i prevod
rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel.
061 969 966.
zPresvla~im kau~e i sve opravke, do-
lazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062
522 986.
z Povoljno prevoz kombijem i pu-
tni~kim automobilom. Tel. 061 248 036.
zMatematika, fizika i elektrotehni-
ka, instrukcije uspje{no i povoljno da-
je dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297.
zKombi prevoz putnika 1+8 i seli-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
zRigips majstor, radim povoljno i br-
zo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
zMolersko-farbarske poslove obavlja-
mo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-
998 i 062 139 085.
z Molersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
z Profesorica engleskog, sudski tu-
ma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzr-
aste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Do-
brinja.
z Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
zProfesor instruira matematiku sve
uzraste povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
z Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo
preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-
791.
zDubinsko usisavanje, pranje tepi-
ha i namje{taja. Tel. 061 319 571.
zPopravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
z Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
z Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Tel. 062 944 952.
z Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
zVodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve
uz garanciju. Tel. 061 497 622.
z Rainbow sistem ~i{}enja u va{em
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
zRainbow-generalke, tepisi, kao i ta-
pacirani namje{taj, dugogodi{nje isku-
stvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285,
061 311 276, 033 666-275.
zLije~im vanjske i unutra{nje hemo-
roide. Tel. 061 533 146.
z Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609
947.
zVodoinstalater - obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
zStaklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
343.
zProfesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 522-016.
zPrevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
zVr{im prevoz robe, stvari i ljudi, ra-
dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.
zLektori{em i korigujem sve vrste te-
kstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.
033/658-707, 062 165 429.
z Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el. uslu-
ge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
z Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
zVr{im prevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
zIskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i pr-
evodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616.
z Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet kone-
kcija, antivirusna za{tita, dolazak na
ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
zVKV moler - radi molersko-farba-
rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
zMoler sa radnim iskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
zBravar, sve bravarske usluge, povo-
ljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
zSve stolarsko-tapetarske usluge ra-
dim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651,
066 620 342.
z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
zDajem instrukcije iz matematike i
fizike. Mob. 062 343 100.
z Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
zBravar radi ograde, kapije, gelende-
re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
zProfesor daje instrukcije iz matema-
tike za osnovce i srednjo{kolce tokom
godine. Tel. 061 244 251.
zTapetar-dekorater, povoljno presvla~i
namje{taj u radionici ili kod vas, uz ga-
ranciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728.
z[ivanje trajnih autopresvlaka, pa-
leta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapa-
cirunga, poda. Tel. 061 215 658.
z Moler sa iskustvom iz Njema~ke,
izvodi molerske radove kvalitetno uz
garanciju. Tel. 061 372 829.
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i po-
pravku, monta`u i pro~epljenja vod.
instalacija. Tel. 061 348 717.
zPrevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, po-
voljno. Tel. 062 713 956.
zVr{im sve usluge molerskih rado-
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po-
voljno.Tel. 061 377 054
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 49
z „ZA SUPER SEX + NA-
JBR@I EFEKAT + ZA SUPER
BIZNIS (VPC 4 KM). VIA-
GRA + CIALIS + LEVITRA
+ BILJNA = HIT + PODE-
SNA I ZA BOLESNE! TEL.
061 807 485.“ 376-1TT
z„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX. DO-
STAVA. UPUTSTVO. DISK-
RECIJA. POUZE]EM. TEL.
061 702 404. 303-1ND@
z Radim kataloge, reklame, kalen-
dare, profesionalno, povoljno i kvalitet-
no. Tel. 062 877 535.
zPeremo }ilime rainbow ma{inom u
va{em stanu ili ru~no u praonici sa do-
stavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284.
zMolerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
zPopravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
z Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
zDrva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
zPrevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.
z Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
zInstrukcije iz matematike, fizike, i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
zVr{im selidbe modernim kombijem
sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel.
061 227 189.
zKombijem prevozim kabastu robu.
Tel. 061 204 061.
zKV vodoinstalater radi sve vrste ra-
dova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061
349 294.
zExtra povoljno! Kombi prevoz i se-
lidbe. Tel. 061 147 361.
zElektri~ar VKV za ku}ne el. insta-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907.
zVr{im selidbe i sve vrste prevoza sa
kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009.
zKombijem prevozim razne vrste ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062
476 471, 033 614-436.
z Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
kompletne adaptacije stanova i ku}a.
Tel. 062 402 122.
zVKV moler radi ~isto, uredno, kva-
litetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
zEngleski, njema~ki, prevodi, instr-
ukcije, dipl. radovi, disertacije, pripr-
eme za ispite. Tel. 063 947 405.
z Radim centralno grijanje i prepr-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
zPrevoz putnika i organizovanih gr-
upa luksuznim mercedesovim kombi-
jem na sve destinacije. Tel. 061 862 323.
zKombi prevozom vr{im selidbe, pr-
ijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena po-
voljna. Tel. 061 817 424.
z Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
zProfesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije |acima i studentima,
tokom godine. Tel. 061 382 301, 033
473-574.
z Studentica ekonomije instruira
matematiku za srednju i osnovnu
{kolu. Tel. 061 929 114.
z KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, posta-
vljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388
242, 638-454.
zMolersko farbarski radovi, gletova-
nje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel.
061 262 895.
zLaminat ugra|ujem profesionalno.
Tel. 061 262 895.
zKerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
zMed. sestra pru`a usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-
144.
zRadimo molersko-farbarske rado-
ve, rigips, keramiku, laminat, i komplet
adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255
253.
zIskusna profesorica daje instrukci-
je iz engleskog i arapskog jezika. Tel.
033 611-023.
zDajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
zRigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
zVodoinstalater opravlja ~esme, vo-
dokotli}e, sifone, ventile, penzioneri-
ma jeftinije. Tel. 061 205 803.
zElektri~ar - elektro instalater, sve vr-
ste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061
398 483.
zRadim kompletnu adaptaciju sta-
na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904.
zKvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
z Konverzacijski engleski za sve
uzraste, osnovi mikrora~unara i namje-
nskih programa. Tel. 062 293 688, Sa-
rajevo.
zSuperefikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va-
be, mi{eve... Tel. 061 928 535.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
z@ohare, `ute mrave, stjenice, buhe
i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovi-
ma sa garancijom. Tel. 234-805.
z Uni{tavamo `ohare, `ute mrave,
stjenice, mi{eve, 100% efikasno, gara-
ncija. Tel. 062 553 100.
zUni{tavanje `ohara, stjenica, buha,
mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033
546-770.
zServis zdravlja - uni{tavamo moljce,
muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd.
Tel. 062 136 248.
zSpecijalni tretmani protiv: `ohara,
mrava, buha, moljaca, komaraca,
mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328
447.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim
preparatom uz garanciju. Tel. 063 693
202.
z Vodoinstalater sa 30 god. isku-
stva, vr{i opravku instalacija, monta`u
i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034.
zKombi prevoz svih roba, povoljno.
Tel. 061 205 906.
zKombi prevoz putnika {irom BiH.
Tel. 062 052 210.
zElektri~ar vr{i opravke {poreta, bo-
jlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija.
Tel. 063 155 868.
zParket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo, postavljamo gotove
parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
zSve za kompjuter! Rje{avanje pro-
blema, instalacija programa, ugradnja
dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
zInstrukcije iz matematike uspje{no
i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
zInstrukcije iz engleskog jezika, tu-
rskog, matematike, posebne metode ra-
da sa djecom. Tel. 061 714 367.
zAutoprevoznik kamionom-grajfe-
rom i mini bagerom 5 T, sve vrste isko-
pa i prevoza. Tel. 061 100 268.
zKvalitetno i uz garanciju postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipo-
da i laminata. Tel. 061 244 183
z Uredno i kvalitetno sa dugogo-
di{njim iskustvom radim molersko
farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033
664-539.
zMini bagerom radimo ono {to ve-
liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219
946.
z Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
zIskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vo-
doinstalater, radi i komplet kupatila.
Tel. 061 269 385.
zBravarski radovi, dolazim na adr-
esu. Tel. 061 233 078.
z Prevoz putnika Sarajevo-more,
klimatizirano, novim lux kombijem,
dolazim na adresu. Tel. 062 213 645.
zKombi prijevoz povoljno. Tel. 062
302 327.
z Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
zKamionom povoljno prevozim sve
vrste gra|evinskog materijala, pije-
ska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
z Nudimo sve vrste detektivskih
usluga, diskrecija zagarantovana. Tel.
062 378 818.
z Sudski tuma~ za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
061 108 144.
z KV vodoinstalater, de`urni 24 h.
Tel. 061 861 635.
zKombijem vr{im prevoz razne ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061
216 925.
z Kombi prevoz, grupna putovanja
na planine, seminare, sportska tak-
mi~enja kao i prevoz stvari po BiH,
regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065
856 956.
z Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262
868
z Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260.
z Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
z Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
z ^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063.
z Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289.
z Prevoz luxuznim kombijem na
more i druge destinacije. Tel. 061 107
928.
zServis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak bespla-
tan. Tel. 061 551 035.
zPostavljanje, bru{enje svih vrsta po-
dova, parketa i laminata. Tel. 062 921
100.
zVr{im prevoz putnika sa luksuznim
autom. Tel. 061 712 652.
zVoda, plo~ice, centralno grijanje, zi-
dane kade, uz garanciju i povoljno. Tel.
061 182 737.
zRigips majstor, potkrovlja, pregra-
de, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.
zVodoinstalater - obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
zVr{imo gra|evinske radove: malte-
risanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061
788 076.
z Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu-
bnih proteza, radimo vikendom. Tel.
061 141 544, 033 677-845.
z Vr{im prevoz, selidbe, kombijem
du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez,
Ko{. brdo. Tel. 062 226 665.
zProf. francuskog, ovla{teni sudski
tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovje-
rom. Tel. 061 480 069.
zUsmjeravanje analognih i digitalnih
satelitskih i zemaljskih TV i radio
antena, monta`a i servis. Tel. 061 803
042.
z Sve za internet: obuka, antivirus,
pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061
530 704.
z Bosanski, engleski, arapski jezik,
instrukcije. Tel. 061 33 93 74.
zKvalitetno i uredno radimo mole-
raj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061
398 569.
zInstrukcije iz njema~kog daje vrlo
uspje{no iskusni nastavnik njema~kog
i bosanskog. Tel. 659-750, 066 897
870.
zDajem instrukcije iz matematike za
sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231.
zBravar-varilac VKV, profesionalna
izrada i monta`a svih vrsta bravarskih
radova. Tel. 066 213 714.
zKerami~ar - postavljam sve vrste ke-
ramike. Tel. 061 182 097.
zZidarsko tesarski radovi, adaptaci-
ja, gradnja. Tel. 062 536 204.
z Udobnim mercedes kombijem
vr{im prijevoz putnika na izlete, mo-
re, planine, povoljno. Tel. 033 235-199
zOrganizujem dnevne izlete u Du-
brovnik i okolicu, udoban mercedes ko-
mbi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061
140 572.
zVr{im prijevoz putnika, roba, stva-
ri, povoljno. Tel. 061 250 911.
zVr{im molersko-farbarske radove,
lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061
250 763.
zIzvodim kvalitetno molerske rado-
ve. Tel. 651-685.
zMolersko-farbarski radovi, ugradnja
laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588.
zMolersko farbarski radovi uredno,
povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan
poslije 16 h. Tel. 061 244 886.
zMoler sa iskustvom izvodi sve ra-
dove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062
165 460.
zRadimo molersko farbarske rado-
ve, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636.
zVr{im zavarivanje aluminijuma, gu-
sa, prokroma. Tel. 033 436-952.
z Vodoinstalater povoljno opravlja
staru i montira novu instalaciju, reno-
vira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389
112.
z Vodoinstalater radi instalacije i
otklanja kvarove. Tel. 061 207 851.
z Profesorica latinskog jezika daje
instrukcije gimnazijalcima i studenti-
ma. Tel. 062 918 322.
z^asovi engleskog jezika za djecu i
odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10
KM. Tel. 061 334 895.
zPopravljam ve{ ma{ine i ku}anske
aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390,
033 473-155.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel.
061 157 991.
zPranje }ilima i itisona sa besplatnim
prevozom na va{u adresu. Tel. 033
557-720.
zIzvo|enje i projektovanje el. insta-
lacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061
803 042.
zVr{imo servis i monta`u rashladne
i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061
438 689.
z PVC i ALU stolarija, kvalitetno i
povoljno. Tel. 033 788-471.
zInstrukcije iz matematike i meha-
nike daje dipl. ing. ma{instva, Aveni-
ja, Mostar. Tel. 065 016 266.
Ponuda-potra`nja
z TRATTORIA SMS - Vogo{}a,
potreban pic majstor sa isku-
stvom na kru{noj pe}i. Info. tel.
063 792 000. 492-1tt
zAgencija „Meka“ za ku}nu njegu
starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel.
061 237 641.
z Potreban posao, SSS, trgovac, vo-
za~. Tel. 061 566 579.
z Tra`im posao obezbije|ena, SSS,
imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel.
061 714 431.
zMladi} sa zavr{enom SSS, pozna-
vanje rada na ra~unaru, engleski i
{panski jezik, tra`i posao. Tel. 061 381
802.
z Tra`im partnera za ugostiteljski
objekat u centru grada, ili ustupam ugo-
vor za isti. Tel. 061 171 399.
z^uvala bih dijete u svom stanu na
Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
642-458.
zRestoranu potrebne 2 kuharice. Tel.
061 247 166, zvati do 16 h.
zUgostiteljskom objektu na Mosta-
rskom raskr{}u, potrebna djevojka za
rad u sali. Tel. 062 747 156.
zElektri~ar vr{i sve vrste popravki i
ugradnju elektri~nih instalacija i
ure|aja. Tel. 063 233 526.
zArhitekta vr{i stru~ni nadzor nad
izvo|enjem grra|. zanatskih radova.
Tel. 061 566 482.
z Potreban mehani~ar sa radnim
iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan
servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033
789-365, 061 135 657.
zPotrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada minimalno
30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.
033 644-178, 061 225 424.
zEngleski instrukcije, poslovna ko-
respondencija, prevodi. Tel. 062 381
987.
zOzbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel.
033/971-594.
zFrizerskom salonu potreban frizer
za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415.
zOzbiljna `ena sa iskustvom bi nje-
govala stariju osobu, i odr`avala do-
ma}instvo. Tel. 062 226 588.
zOzbiljna `ena ~istila bi stanove, po-
slovne prostore, molim ozbiljne ponu-
de. Tel. 062 422 290.
zInstrukcije iz matematike i engle-
skog, dolazak na adresu. Tel. 062 006
352.
zStolar, kuhinje puno drvo, plakari,
stepenice, ostalo. Tel. 061 827 806.
zProfesorica daje kvalitetne instru-
kcije iz matematike za osnovce i sre-
dnjo{kolce. Tel. 063 750 032.
zDetaljno radim horoskop (ljubav,
posao, novac i zdravlje), radim i upo-
redne ljubavne. Tel. 062 104 226.
zIskusan profesor daje instrukcije iz
matematike za osmo{kolce, a radi upi-
sa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.
zTra`im distributere iz cijele biH za
kat. prodaju kozmetike, bespl.
uklju~enje, zarada 30 posto+poklo-
ni+rabat. Tel. 061 622 304.
zKV vodoinst. radi stare i nove insta-
lacije, povoljno, grijanje. Tel. 062 183
306.
zAgencija Tera, njega starih i obolje-
lih, 24 h, uz vas. Tel. 061 557 022.
zInstrukcije iz engleskog jezika i ma-
tematike. Tel. 062 568 023.
z Moleraj radim povoljno. Tel. 061
867 007.
zLanac frizerskih salona „Madonna“
tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi
jako povoljni. Tel. 061 181 424
z Dipl. pedagog daje instrukcije
u~enicima osnovne {kole, ~as 7,5 KM.
Tel. 062 922 787.
zElektri~ar, popravka i ugradnja el.
instalacija. Tel. 061 901 646.
z Dajem instrukc. iz bos. jezika, le-
ktori{em i pi{em lektire, maturske, se-
min. radovi. Tel. 061 865 068.
z^istila bi poslovne prostore ili stu-
bi{ta. Tel. 543-905.
z^uvala bi stariju pokretnu osobu.
Tel. 543-905.
z Italijanskom restoranu u Sarajevu
potreban konobar sa poznavanjem
engleskog jezika.Tel. 061895 308.
z ^uvala bi jedno ili dvoje djece u
va{em stanu ili svom. Tel. 543-905.
zAko registrirate firmu (doo, dd, sur,
str) i trebate pravnu pomo}, javite se.
Tel. 063 190 722.
z Pravnik pru`a pravne savjete i
usluge (prigovori, molbe, `albe, tu`be,
odgovori na tu`be). Tel. 063 190 722.
zElektri~ar vr{i opravke {poreta, bo-
jlera, TA pe}i, ve{ ma{ina. Tel. 063 155
868.
z Servisiranje ra~unara, instalacija
Windowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062
654 140.
zKvalitetno popravljam ve{ ma{ine,
{porete, bojlere, ugradnja indikatora,
automatski osigura~i. Tel. 061 563 910.
z Instrukcije iz hemije, studentima
i u~enicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901.
zFirma nudi usluge ~i{}enja priv. sta-
nova i pos. prostora. Tel. 061 180 166,
033 450-271.
zAutolimar radi sve vrste autolim. ra-
dova, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270
427.
z Engleski i njema~ki, uspje{no, 5
KM/~as, dolazim na adresu. Tel. 033
471-297, 062 916 729.
zVr{im popravke, prepravke, monti-
ranje, lakiranje ku}. namje{taja i stola-
rije i moleraj. Tel. 061 250 763.
z^istim stanove i ku}e i poslovne pr-
ostore. Tel. 062 814 752.
zProf. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova,
pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
061 144 899.
zDubinsko pranje }ilima, namje{ta-
ja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-
720.
zFriz. salonu za `ene i mu{karce po-
trebna u~enica redovna ili vanredna.
Tel. 061 244 181, Sarajevo.
z^istim brzo i kvalitetno stambene
i posl. prostore. Tel. 061 516 910.
zAgencija tra`i mla|e djevojke do 30.
god., sprema~ice, za spremanje stano-
va, dobra zarada. Tel. 066 655 435.
z^uvala bih dijete na du`i period, od
2 god., u svom stanu. Tel. 061 578 169.
z Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
zKupujem umjetni~ke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033
456-505, 061 214 405.
zKupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
zKupujem lomljeno i zubarsko zla-
to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 337 593.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
ta odmah. Tel. 061 517 897.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, isplata odmah
u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.
z Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah.
Tel. 062 358 344.
zKupujem zlato, dolazim na adresu,
isplata odmah. Tel. 062 378 818.
zKupujem dionice, devizne {tednje
i ratne od{tete, isplata odmah. Tel.
065 027 864.
zKupujem obveznice, ratne od{tete
i devizne {tednje, isplata odma. Tel. 061
271 935.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice i certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 192 036.
z Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM.
Tel. 061 400 190.
zKupujem gramofonske plo~e, str-
ani i ex YU rock, blues, jazz. Tel. 061
244 290.
z Kupujem stare kablove i neispra-
vne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
50 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 51
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 P 027340 09 P
Konjic, 29. 12. 2010. godine
Op}inski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u pravnoj stvari tu`itelja UTTP
„Bora{nica“ d.d. Konjic koga zastupaju punomo}nici Sanela Mujari} i Gagula Almir,
advokati iz Sarajeva, protiv prvotu`enog Zalihi} Kasima iz Konjica kog zastupa Potogija
Muhamed advokat iz Sarajeva i drugotu`enog Zeljkovi} Nermina iz Sarajeva, radi
utvr|ivanja ni{tavnosti, pobijanja i utvr|enja nepostojanja potra`ivanja, vsp. 15.000,00
KM, van ro~i{ta dana 29. 12. 2010. godine, donio je slijede}e:
RJE[ENJE
Odbija se sudjelovanje „Ninex“ d.o.o. Konjic i Omeragi} Envere kao umje{a~a na strani
tu`itelja u ovom predmetu. Do pravomo}nosti rje{enja kojim se odbija sudjelovanje um-
je{a~a, umje{a~ mo`e sudjelovati u postupku i njegove parni~ne radnje ne mogu se
isklju~iti
Obrazlo`enje
„Ninex“ d.o.o. Omeragi} Envera zastupani po punomo}niku advokatu Gagula Halilu pi-
smenim podneskom od 12. 11. 2010. godine zatra`ili su da im sud dozvoli sudjelovanje u
ovoj parnici u svojstvu umje{a~a, na strani tu`itelja. U podnesku navode da imaju pravni
interes za mije{anje u ovu parnicu s obzirom da prema tu`itelju UTTP „Bora{nica“ d.d.
Konjic imaju nov~ana, potra`ivanja, te da su pokrenuli izvr{ni postupak protiv UTTP
„Bora{nica“, radi naplate svojih potra`ivanja. Stoga imaju pravni interes da tu`itelj uspije,
te predla`u da sud donese rje{enje kojim }e im dozvoliti mije{anje u ovom parni~nom po-
stupku.
Punomo}nik tu`itelja se nije protivio prijedlogu, dok se punomo}nik prvotu`enika uspro-
tivio ovom prijedlogu, navode}i da isti nemaju pravni interes da u ovom postupku sudje-
luju u svojstvu umje{a~a, na strani tu`itelja.
Cjene}i navode punomo}nika „Ninex“ d.o.o. i Omeragi} Envere te navode stranaka, sud
je ocjenio da isti nisu dokazali da imaju pravni interes da sudjeluju u svojstvu umje{a~a u
ovom postupku. Naime, iz pismenog podneska koji je dostavljen sudu vidljivo je da su
„Ninex“ d.o.o. i Omeragi} Envera protiv tu`itelja pokrenuli dva izvr{na postupka, radi
naplate svojih nov~anih potra`ivanja. Okolnosti da navedene osobe imaju svoja potra`iva-
nja prema tu`itelju i da su pokrenuli izvr{ni postupak radi naplate svojih potra`ivanja, ne
opravdavaju postojanje pravnog interesa za mije{anje u ovu parnicu u kojoj se utvr|uje
ni{tavnost pravnog posla zaklju~enog izme|u stranaka. Nov~ana potra`ivanja umuje{a~a
nisu ni u kakvoj vezi sa predmetom spora iz ovog parni~nog postupka, pa je sud odbio nji-
hovo sudjelovanje na strani tu`itelja u ovom predmetu smatraju}i da nisu ispunjeni uslovi
iz ~l. 369 ZPP-a.
SUDIJA
SENADA BRKAN
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Mostar u roku od 15 dana od
dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 P 007153 08 P
Bugojno, 14. 1. 2011. g.
Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Amiri
@dralovi}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIF-
FEIZEN BANK d.d. BiH GLAVNA FILI-
JALA MOSTAR, Kneza Domagoja bb Mo-
star, protiv tu`enog VIOLETA PE[I] k}i
Perice, Rostovska 13 Bugojno, radi naplate
duga po kreditu vs. 9.263,52 KM, objavlju-
je slijede}i:
POZIV
ZA PRIPREMNO RO^I[TE
ZA VIOLETU PE[I] k}i Perice POZI-
VATE SE KAO TU@ENA NA pripremno
ro~i{te za dan 28. 2. 2011. godine u 12.00
sati u sobu broj 6. Op}inskog suda u Bugo-
jnu.
Sudija,
Amila @dralovi}
NAPOMENA: AKO TU@ENA BEZ
OPRAVDANOG RAZLOGA NE DO\E
NA PRIPREMNO RO^I[TE, A BIO JE
UREDNO POZVAN SMATRAT ]E SE
DA JE TU@BA POVU^ENA, NA OS-
NOVU ^LANA 84 ZPP-a, AKO NA
PRIPREMNO RO^I[TE BEZ OPRAV-
DANOG RAZLOGA NE DO\E
TU@ENI, A BIO JE UREDNO POZVAN
RASPRAVA ]E SE ODR@ATI BEZ NJE-
GOVOG PRISUSTVA ^LAN 84 ST.4.
ZPP-a
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 P 002615 08 P
Kiseljak, 6. 1. 2011. godine
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku po sucu Suzani
Stojanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Rai-
ffeisen Bank dd BiH Glavna Filijala Zeni-
ca, protiv tu`enika 1. Marti} Neboj{e iz Ki-
seljaka, Azapovi}i 2. Ivi~evi} Marka iz
Kre{eva, Polje br. 53., 3. Had`uglija Mirze
iz Kre{eva, ul. J. Bana Jela~i}a bb, radi na-
plate nov~anog potra`ivanja.
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o
parni~nom postupku,
Tu`eniku: 1. Ivi~evi} Marku iz Kre{eva,
Polje br. 53., i 2. Marti} Neboj{i iz Kiselja-
ka, Azapovi}i
Dostavlja se:
Poziv za glavnu raspravu zakazano za dan
23. 3. 2011. godine u 9,00 sati u ovaj sud u
sobu br. 18/II.
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obavi-
je{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez nje-
govog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke
su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima
zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve do-
kaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na
pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i pr-
edmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l.
77. ZPP-a).
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 003363 08 Ps
Tuzla, 26. 10. 2010. godine
OP]INSKI SUD U TUZLI, sudija Sead Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „Bosansko-Nje-
ma~ko Osiguranje“ DD u likvidaciji, Tuzla, zastupan po punomo}niku advokatu
Omer}ehaji} Amiru iz Tuzle, protiv tu`enog „Bevanda“ D.O.O. Mostar, radi naplate duga,
na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03,
73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg
poznatog boravi{ta, objavljuje:
OGLAS
Tu`ba na odgovor
Kod ovog suda je dana 24. 12. 2008. g. podnesena tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi napla-
te duga, kojom tu`bom je tu`itelj predlo`io da se tu`eni obave`e da tu`iocu plati iznos od
14.569,24 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 30. 08. 2004. g., a sve u roku od 30 dana
od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 od dana dostave uz na-
pomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je
potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta,
pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni
zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti
osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivanju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog za-
stupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju ne dostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslo-
vi za dono{enje presude zbog propu{tanja, a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom
postupku,.
Dostava tu`be t`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja.
SUDIJA
Sead Had`i}
52 Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 53
Danas, 15. 1. 2011. (subota) navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret voljene
VEDIDA ZAHIROVI], ro|. U[ANOVI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcima nositi i nikad te ne}emo zaboraviti.
Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Bakir, sinovi Armin, Ervin, Amar, otac Avdo i majka Almasa
Tevhid }e se prou~iti 15. 1. 2011. (subota) u 14.00 sati u ku}i o`alo{}enih Bardak~ije 127.
484-1tt
SJE]ANJE
SENAD (MUJE) ZELJKOVI]
2007 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Lejla, Ensar i Adna
561-1tt
Petnaestog januara 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog sina i brata
ANVER (NUHANA) [AKOVI]
Uz ljubav koju ni smrt ne prekida, tugu koju ni vrijeme ne lije~i, zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima i mislima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Hatma-dova }e se pokloniti 15. januara 2011. godine iza podne-namaza u d`amiji Hra-
sno, a istog dana u 13.30 sati posjetit }emo mezar na Barama.
Tvoji najmiliji: majka Bahra, otac Nuhan i sestra Merima 398-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom
ME[ANU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Od njegovog unuka Amara 587-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
brata i sestru
Dana 15. I 2011. godine navr{ava se
sedam godina od preseljenja na ahi-
ret dragog nam
prim. dr. FEJZULAHA
SALKOVI]A
Uspomena na tebe i tvoj lik ostat }e u na{im srcima.
Tvoji: supruga Sehija, sinovi Emir i Samir, snaha Raqel i
unuk Kenan
516-1tt
Dana 15. 1. 2011. godine navr{ava
se tu`nih osamnaest godina od po-
gibije na{eg voljenog
KEMALA (D@EMALA)
]ATOVI]A
Godine prolaze, a tuga i bol za to-
bom nikada ne}e pro}i. Sje}anja na tebe sastavni su dio
na{eg `ivota. Uspomena na tebe ostaje vje~no u srcima
onih koji su te neizmjerno voljeli.
Tvoji: majka Hasnija, sestre Senija i Elmedina sa porodi-
cama
450-1tt
U subotu, 15. 1. 2011. navr{a-
va se 16 godina od smrti na{eg
dragog
SJE]ANJE
na{em dragom
ALIJE
MUHAREMOVI]A
Vrijeme prolazi, a ljubav i
po{tovanje ostaje vje~no u na-
ma.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fatima, k}erka
Safija, sinovi Enver i Sead sa
snahama, unu~adima i prau-
nu~adima 305-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg voljenog
AMELA
MURSELOVI]A
- {ehida -
15. 1. 1993 - 15. 1. 2011.
Tvoja zauvijek o`alo{}ena
majka Zahida, brat Nihad
sa porodicom, rodice
Alma i Belma sa porodica-
ma, ro|ak Almir sa poro-
dicom i ro|ak Edin
535-1nd`
Dana 15. 1. 2011. na-
vr{avaju se 2 godine od
kad nije sa nama na{a na-
jdra`a majka i nana
SAD@IDA
(HILME)
\ANOLI
Neka te dragi Allah d`.{.
nagradi d`enetskim ljepo-
tama.
Fali{ nam majko.
Senaida i Alma
506-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu
MEHO (SALKO)
BALI]
Sa velikom ljubavlju i pono-
som ~uvat }emo te u na{im sr-
cima.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Od sestre Majde, zeta Ne-
d`ada, sestri~ne Sanele Are-
`ina sa porodicom i sestri~ne
Jasmine Kozomara sa porodi-
com
Porodica Tvrtkovi}
587-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji
MEHI BALI]U
S po{tovanjem,
Porodica Kapo
586-1tt
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se
{est tu`nih mjeseci od prese-
ljenja na ahiret na{eg dragog
HUSEIN (MEHMED)
LIPOVA^A
Lijepo je bilo zvati Te supru-
gom, ocem, puncem.
Bila je privilegija {to smo Te
imali.
Ako se ljudi pamte po dobr-
om, ti }e{ vje~no `ivjeti.
Vrijeme ne lije~i rane, ono sa-
mo poma`e da se nau~i `ivjeti s
bolom.
Neka TI Allah d`.{. podari
d`enetske ljepote.
Tvoji: supruga Mele}a, sin
Aldin, k}erka Amela i zet Ja-
smin PTT
Sje}anje na vas je dio na{eg `ivota u kojem }ete nam uvijek nedostajati,
jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole i ~uvaju od zaborava.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Va{i: sestre Emira, Vasva i brat Hazim sa porodicama 568-1tt
ASIM BEGTA[EVI]
15. 1. 2010 - 15. 1. 2011.
ELBISA MUHEDINOVI],
ro|. BEGTA[EVI]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2011.
Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 54
Dana 15. 1. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
\EMALA - \EME MA[I]A
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje na{u bol, ali ljubav i uspomena na
tebe vje~no ostaju u na{im srcima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Suvada, sin Alen i snaha Rusmira
498-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{eg kolege
FATIMI JERLAGI]
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
590-1tt
Dana 15. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{e drage
kolegice
NERMINA (SULJEVI]) BABI]
1968 - 2010.
Pedagog JU Osnovne {kole „Bukinje“ u Bukinju
Ne postoji zaborav, samo bol i tu`no sje}anje na Tvoj prerani odlazak. Bila si
plemenita, draga, humana i divna drugarica, voljena i po{tovana pedagogica.
Nerka, ~ovjek umire kada ga zaborave, a ti }e{ vje~no ostati u srcima u~enika, roditelja i radnih kolegi-
ca i kolega.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: u~enici, roditelji, kolege Osnovne {kole „Bukinje“ u Bukinju. 57-1tz
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako nas je za-
uvijek napustio na{ dragi otac, suprug, sin i brat
ELDIN - EDO (SIDIK) BEGI]
Dani prolaze, ali nijedan bez sje}anja na tebe. Na{a bol nije u ri-
je~ima i suzama. Ona je u srcu gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti istog dana 16. 1. (nedjelja) u @ep~u u Ferhat-pa{inoj d`amiji iza po-
dne namaza.
O`alo{}ena porodica 589-1tt
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se dvije
godine od prerane smrti na{eg dragog
RAGIBA (RAMO)
HOD@I]A
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga vje~no
ostaju.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Brat D`evad sa sinom Anelom
524-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
najdra`em djedu
MEHMEDU BALI]U
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Volimo te puno.
Od unu~adi Amar, Eldin, Sandra, Samra
587-1tt
U nedjelju 16. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih
dana otkako je Allahovom voljom preselila
na ahiret na{a draga i dobra
NEVZETA - [AHZA (IBRAHIM)
HAD@ISALIHOVI]
(1934 - 2010.)
iz Bijeljine
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ulica Raje
Banji~i}a broj 17, u Bijeljini, u nedjelju, 16. 1. 2011. godine u 12.30 sati.
Neutje{na sestra Fadila Mujagi} sa porodicom, sinovima Fikre-
tom i Sanelom i mu`em Safetom, sestri}em Damirom Bi{ano-
vi}em, te porodice: Had`isalihovi}, Bi{anovi}, Gro{i}, Vodeni~ar-
evi}, Pa{ali}, Mujagi}, Ali~i}, Sara~evi} i ostala rodbina. ptt
Petnaestog januara 2011. godine na-
vr{ava se osamnaest tu`nih godina
od pogibije na{eg dragog
SENADA (MUSTAFE)
LAGUMD@IJE
Dragi Senade uvijek }e{ biti u
na{im srcima i mislima.
Nikad te ne}emo zaboraviti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: majka Azemina, bra}a Suljo i Samir, snaha Alma i
brati~na Emina
585-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
ANTONA - ZRINU
DOKI]A
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se godi-
na dana kako si nas napustio.
Dobrota je bila tvoja odlika, i takav si bio prema svima
koji su te poznavali.
Ponosni smo {to si bio na{.
Tvoji: supruga Ru`ica, k}erka Mirjana, zet Mladen i
unuka Ivana 452-1nd`
Dana 15. 1. 2011. godine navr{avaju
se dvije godine od smrti na{eg dra-
gog
MIRALEMA (MIME)
KLEPO
S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe,
i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i
vje~ni rahmet.
Porodica PTT
TU@NO SJE]ANJE
Dana 15. januara 2011. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a voljena
FATIMA BILI]
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Tvoji: Ivana, Boki, Se{a i sin Jugoslav
16-1ze
TU@NO SJE]ANJE
AMIR (AVDO) NOVALIJA
15. 1. 2009 - 15. 1. 2011.
Tvoji najmiliji
513-1nd`
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od kako nam je oti{la
MEJRA SALISPAHI], ro|. SULJOVI]
Te{ko je rije~ima opisati osje}anja, tuga je ogromna, rana koju nosimo na srcima nikad
ne}e zacijeliti, uvijek }e boljeti.
Za nas }e{ uvijek biti `iva, voljena, onako kako samo ti zaslu`uje{.
Vje~no o`alo{}eni: mu` Salko, k}erka Sedina, sin Sedin, zet Irhad, snaha Ned`ada,
unu~ad Rijad, Nejla, Ali i Mak 527-1nd`
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 55
Danas, 15. 1. 2011. dvanaest je godina od kada je preselio na{ dragi sin
ELDIN (IZETA) ALE^KOVI]
I nakon dvanaest godina i nakon mnogo suza, tuge i boli ostala su li-
jepa sje}anja i prelijepe uspomene na Tebe.
Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. Mnogo smo Te po`eljeli, je-
dini na{ sine.
Neka Ti je vje~ni rahmet i neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji: mama I{ana i tata Izo Ale~kovi}
582-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
FATIMI JERLAGI]
Edo, Saudina i Dado.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
nr:019621-b
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se 10 go-
dina od kako je preselila na ahiret
na{a draga majka
MUJESIRA SEJDI],
ro|. HERENDA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj sin Fahrudin sa porodicom
571-1tt
SJE]ANJE
na majku
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se trideset i je-
dna (31) godina kako je preselila na ahir-
et na{a draga majka
DUDIJA ^USTOVI],
ro|. ZE^I]
15. 1. 1980 - 15. 1. 2011.
Vrijeme prolazi, sje}anja ostaju. Tvoj dragi lik vje~no }e biti sa
nama.
Tvoja djeca: Sulejman, Safija i Safet sa porodicama
495-1nd`
SJE]ANJE
na voljene
Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
S ljubavlju uvijek vas se sje}amo
Va{i najmiliji 584-1tt
POSLJEDNJI SELAM
MEHMED (SALKO) BALI]
ocu na{eg prijatelja Jasmina Bali}a
Osoblje caffe slasti~arna BOMBON 593-1tt
LIBAJDA MURATI,
ro|. ZULJI
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se 6
tu`nih mjeseci od kako je preselila
na ahiret na{a supruga, majka, nana
O`alo{}eni: suprug D`evdo, sinovi D`emo, D`avid, k}er-
ka D`avida, snaha Ismetka, zetovi Salih i Erno
unu~ad Sanela, Admir, Amel, Arijana, Damir i D`enan,
praunu~ad Edis i Elis
Tevhid }e se prou~iti 16. 1. 2011. u 13.00 sati u ku}i
o`alo{}enih, D`. Bijedi}a 275 Stup. 544-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
IBRO (MURAT) BARLOV
Te{ko se pomiriti da te vi{e nema. Mnogo nam nedosta-
je{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i tvojoj du{i
vje~ni rahmet.
Tvoji: bad`o Suad i svastika Sejda sa porodicom 597-1tt
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog
IBRO (MURAT) BARLOV
Dragi na{ Ibro, ako te nismo mogli sa~uvati od smrti, sa~uvat }emo te od
zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i d`ennetske ljepote.
Zauvijek tvoji: supruga Fatima, sin Sanel, snaha Ozlem, unuci Elias i Noam
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u ku}i `alosti u ul. Gornji Ve-
le{i}i 427. 597-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
ELDINA (IZETA)
ALE^KOVI]A
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: Memo i Mirsa
451-1tt
SJE]ANJE
na mog velikog jarana
ELDINA (IZETA)
ALE^KOVI]A
Ni ovih dvanaest godina
nisu smanjila sje}anja na
tako velikog ~ovjeka kao
{to si ti.
Tvoja teta Fadila
327-1nd`
FATIME (HAMDIJE)
BE[LI],
ro|. HAD@IBAJRI]
13. 7. 2010 - 13. 1. 2011.
MUSTAFE (SULJE)
BE[LI]A
8. 1. 1993 - 8. 1. 2011.
Dana 13. 1. 2011. godine na-
vr{ilo se 6 mjeseci od prerane
smrti na{e drage majke
i
18 godina od smrti
na{eg dragog oca
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas.
Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Va{a djeca: sin Sabahudin - Kapo, k}erke Sabaheta i [uhra sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti dana 16. 1. 2011. godine (nedjelja) u ul. Bosta-
ri}i br. 8, sa po~etkom u 13 sati. 588-1tt
RAZIJA KADROVI]
14. 1. 2002 - 14. 1. 2011.
BELMIR [EHI]
15. 1. 1982 - 15. 1. 2011.
MIRSAD (MUSTAFA)
CIGI]
7. 2. 2006 - 15. 1. 2011.
TID@A (IBRO)
CIGI]
15. 1. 2010 - 15. 1. 2011.
Va{i: k}erke Emina i Tima, zetovi Miodrag i Ramo, unu~ad Mili,
Jasmina, Miran i Emina 52-1mo
SJE]ANJE
na na{e
drage
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri
FATIMI - MINKI
JERLAGI]
Bila si dobra du{a i vje~no
}u te voljeti i ~uvati od za-
borava.
Tvoj brat Ned`ad-Mi{o
554-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri, zaovi i tetki
FATIMI - MINKI
JERLAGI]
Neka te dragi Allah d`.{.
obaspe Svojom milo{}u i
podari sve d`enetske lje-
pote.
Brat Ned`ad-Mi{o, snaha
Almasa, brati}na Dina sa
mu`em Emirom i k}er-
kom Amnom 554-1nd`
SJE]ANJE
na dobrog ~ovjeka
i prijatelja
MIROSLAVA
(ILIJE)
ABAZOVI]A
1959 - 2009.
Porodica: Memeled`ija
Izo, Maida, Eldijana i Mi-
nela
558-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
had`i FARUKU
JA@I]U
Molim se dragom Allahu
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet.
O`alo{}ena {kolska druga-
rica D`akovac Merima
nr019622-b
Dana 15. januara 2011. navr{ava se
~etrdeset tu`nih dana od kada nisi sa
nama
RED@IJA - NA\A FUKA
Tvoj plemeniti lik i bezuslovna ljubav
ostat }e zauvijek u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ne d`enetske ljepote.
Tvoji: sin Enes, snaha Amra, te unuci Faris i Tarik
PTT
Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 56
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se jedanae-
st godina od smrti
ANVER (NUHAN)
[AKOVI]
Jo{ jedan tu`an dan koji nas podsje}a
na tu`ni rastanak sa tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Fehim D`ankovi} sa porodicom
553-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja
SMAJI MEHMEDAGI]U
Od razreda IVe Prve gimnazije
i razrednice Elme Kahvi} - Begi}
599-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
ELDINA (IZETA)
ALE^KOVI]A
Dragi Eldine,
Ti postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspo-
mene.
Tvoji: tetka Jasminka, tetak Paja, D`ejna i D`ermin sa
porodicom
601-1tt
SJE]ANJE
\EMAL (ASIMA) MA[I]
15. 1. 2010 - 15. 1. 2011.
Brat [efik - Kiko sa porodicom
610-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj mami
FATIMI JERLAGI]
Od k}erke Edine i sina Edina
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
nr:019620-1B
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg
SENAD (MUJO) ZELJKOVI]
Beskrajno je tu`an ovaj dan.
Mislimo na tebe svaki tren i volimo te ljepoto na{a.
Tvoji: mama Fatima, tata Mujo, brat Suad, snaha Amra, Nedim, Faris i Emina
557-1nd`
Dana 15. januara 2011. navr{ava se 17 godina od kada je na ahiret preselio na{
had`i ARIF (JUSUFA) [ABANOVI]
Gospodaru na{, dobrim mu vrati njegova dobra djela, uzvrati mu Allahu na{ milo{}u, o Najmilostiniji Milosni~e i obraduj ga d`eneti firdevsom.
Dragi babo, tvoj amanet: iman, ilm, sloga i zajedni{tvo ostat }e na{a trajna zada}a. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio na{.
Supruga had`i Mevla, sinovi had`i Ismet, had`i Ibro, dr. Mustafa, dr. Jusuf, k}erka Jasna, zet Admil, snahe Fahrija, Sabira i Mukelefa, unuci Arif, Mu-
hamed, Tarik i Ahmed, unuke Jasmina, Emina, Dinka, Amina, Medina, Aida i Amra, kao i ostala rodbina i prijatelji
605-1tt
Danas, 15. 1. 2011. godine navr{ava se devet najtu`nijih godina, od kako nas je napustio na{ voljeni i nikada pre`aljeni brat, zet i daid`a
MUZAFER KALI]
1968 - 2002.
Neizmjerna bol za Tobom, Tvojom mlado{}u i ljepotom kojom si nas obasjavao i vedrinom kojom si nas ispunjavao, ostala je u nama.
Ponosni {to smo Te imali, neutje{ni {to smo Te prerano izgubili, molimo Uzvi{enog Allaha, da ti podari vje~ni d`enet i sve d`enetske ljepote toga svijeta.
Vje~no o`alo{}ena sestra Nezrina, zet Samir i djeca Fejsal i Iman 606-1tt
Danas, 15. 1. 2011. godine, se navr{ava devet najtu`nijih godina od prerane smrti na{eg brata, oca, amid`e i daid`e
MUZAFERA KALI]A
1968 - 2002.
S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e mo se sje}ati Tebe. Ti si bio i bi}e{ u nama sve dok postojimo mi.
Molimo dragog Allaha da Te obasja svom d`enetskom svjetlo{}u i ljepotom, neka Ti je vje~ni d`enet i vje~ni rahmet.
PORODICA
Istog dana na mezarju bit }e prou~ena Hatma dova, za du{u d`enetlije. Dova }e se prou~iti u 13.00 sati. 606-1tt
Dnevni avaz subota, 15. januar/sije~anj 2011. 57
Danas 15. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ voljeni
ASIM (ISMETA) BEGTA[EVI]
Malo je jedan `ivot da ti vratim svu ljubav
svu dobrotu, svu radost koju si nam podario.
I kada je bilo te{ko, kada nisi mogao, kada nisi
imao vremena, za nas je uvijek sve moralo biti.
Za nas si `ivio. Hvala ti za sve, i vje~no smo ti
zahvalni na svemu {to si u~inio za nas.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 15. 1. 2011. u 13.00 sati u stanu na adresi Azize
[a}irbegovi} broj 124/8
Zauvijek tvoji: supruga Zahida, k}i Amira, sin Ismet, snaha Dina, unuci Dino i
Adi i prija Vahida 551-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom zetu
UKA BACOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Muhovi}: Reko, Bahra, Mirza i Amar
548-1nd`
Dana 15. januara 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a
draga supruga, majka, svekrva i nena
RED@IJA - NA\A FUKA
iz Bugojna
... Prolaze dani bola, tuge i praznine...
Ka`u da vrijeme lije~i rane, a na{e su duboke, preduboke. Fali{ nam. Fali
nam tvoj osmijeh, plemenito srce, tvoj savjet, topli zagrljaj...
Bez tebe ni{ta vi{e nije kao prije.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Mustafa, sin Enes, k}erka Azra, snaha Amra i unu~ad Faris, Binasa i Tarik.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i, iza podne namaza.
PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
Našem dragom prijatelju i kolegi
FARUKU JA@IÆU
S tugom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik i djelo.
Kolektiv JU Narodno pozori{te Sarajevo.
N
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri i tetki
MINKI
Ferid, Sena, Armin, Adis, Sne`ana, Amra
612-1tt
BAKIR (DERVI[) HABE[
12. 1. 1959 - 5. 1. 2010.
Dana 16. 1. 2011. (nedjelja) prou~it
}e se hatma dova i tevhid u
Bakijskoj d`amiji iza podne
namaza.
Mu{ki i `enski
613-1tt
EJUB (AHMET)
MAHMUTOVI]
13. 2. 2006 - 13. 2. 2011.
5 godina
\ULA (MAHMUT)
MAHMUTOVI], ro|. ZOLJ
navr{ila se godina
6. 1. 2011. godine
Tevhid }e se prou~iti 16. 1. 2011. godine u porodi~noj ku}i ul. Butmirska cesta 175, u 11.00 ~asova pr-
ije podne.
Neka im Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica 563-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
JADRANKO FERENC
bratu na{e kolegice Ferenc dr. Jadranke
UPOSLENICI OJ DZ ILID@A
580-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu
BACOVI] UKI
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomene na tebe, tvoj dragi
lik i dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet i vje~ni rahmet.
Brat BEKA i sestra \ulja
599-1nd`
Dana 15. januara
navr{avaju se 24 godine od
smrti na{eg
ZAHIDA PALE
Dragi brate,
postoji ne{to {to nikada
umrijeti ne}e, a to je lju-
bav, ponos, po{tovanje i
stalno sje}anje na tebe.
Tvoja sestra Vahida i zet
Safet sa djecom
629-1tt
SJE]ANJE
FRANJO MI[KI]
15. 1. 2009 - 15. 1. 2011.
Volimo te
Pero, Snje`a, Sla|a
591-1nd`
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju
se dvije godine od kada nije s
nama na{ voljeni dedo
MEHMED (JUSE)
[ETKI]
Ne postoji utjeha, a ni zaborav
jer mi znamo kako je `ivjeti
bez tebe.
Tvoja supruga Mu{a, sinovi
Salkan i Ramiz, k}i Hedija sa
svojim porodicama
584-1nd`
Danas se navr{ava {est
mjeseci otkako je na{
dragi suprug i otac
preselio na ahiret
ESAD HUJDUR
Neka ti dragi Allah podari
vje~iti rahmet i sve d`ene-
tske ljepote.
Tvoja supruga Hajra sa
djecom
589-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj sestri
MEJRI
DURAKOVI]
Po dobroti }emo te
pamtiti s ljubavlju i
po{tovanjem spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari
sve d`enetske ljepote.
Sestra Fata sa djecom
634-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
MEJRI
DURAKOVI]
Ostat }e{ u na{im srcima
u na{im mislima
sa nama zauvijek
nedostajat }e{ nam
Tvoji: Samija, Samer,
Sabrina, Sabina,
Dino, Kale,
Edin i Emina
634-1tt
Subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 58
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg jarana
MEHMED (SALKO)
BALI]
S po{tovanjem: Miro, [ahin, Sudo, Keno, \emo, Sir}o,
Vlado, E{o, Senad, Salko, Huso, Fahro, Osmo, Vaha,
Ho`bo
562-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
MUZAFERA KALI]A
1969 - 2002. godine
Mo`da si bio samo osoba na ovom svijetu, ali za nas ti si zauvijek cijeli svijet.
Voli te tvoja porodica
Porodica:
djeca: Zerina i Ena, supruga Lejla,
bra}a: Nusret, Muamer i Munever,
sestre: Nusreta, Merima, Mali}a i Nezrina
te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 631-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj neni
MELKA ZE]O
Bismilahir - rahmanir- rahim!
Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono {to se perom pi{e;
Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i no} i sve {to ona o`ivi;
Pozivam za svjedoka mjesec kad najedra i zoru kad zablijedi;
Pozivam za svjedoka sudnji dan, i du{u {to sama sebe kori;
Pozivam za svjedoka vrijeme, po~etak i svr{etak
svega - da je svaki ~ovjek uvijek na gubitku.
Nedostaje{.
Ali ostaje{ zauvijek u na{im srcima.
Tvoji Anesa i Nino 592-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj svekrvi i nani
RABIJI (ZAIMA) KUBAT, ro|. AGINOVI]
snaha Advija, unuke Naida i Amila
582-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj svekrvi i nani
RABIJI (ZAIMA) KUBAT, ro|. AGINOVI]
snaha Rasema, unuci Arnad i Ermina
582-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 7 najtu`nih dana u
mom `ivotu od kako je na ahiret preselila moja draga sestra
FAHRIJA (SULEJMAN)
KARI], ro|ena KITU[A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja neutje{na sestra Bedrija sa porodicom
593-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj nani
RABIJI (ZAIMA)
KUBAT, ro|. AGINOVI]
unuka Selma
582-1nd`
Dragoj nanuki
FAHRIJI (SULEJMANA)
KARI], ro|. KITU[A
Da je moja ljubav mogla da te spasi vje~no bi `ivjela.
Tvoj unuk Jasmin Vejzagi}
Draga mama
Nedostaje mi tvoj osmjeh, plemenito srce, tvoji savjeti i topli zagrljaj...
Bez tebe ni{ta nije kao prije.
Tvoja Lejla
583-1nd`
Dnevni avaz Subota, 15. januar/sije~anj 2011. 59
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
JADRANKU FERENCU
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: Raza, Zorica, Dila, Jasmina, Fani, D`evada, Nana, Amela i Red`o
614-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
DRAGICI PRIMORAC, ro|. MAD@AR
Tvoj plemeniti i dragi lik uvijek }e biti u na{im mislima i na{im srcima.
KOLEKTIV JU O[ „OSMAN NURI HAD@I]“
N
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
FATIMI JERLAGI]
majci na{e radne kolegice Edine Jerlagi}
Direktor i uposlenici BH Telecom d.d. - Izvr{na direkcija za tehnologiju i razvoj servisa.
565-1nd`
SJE]ANJE
ELDIN (IZETA) ALE^KOVI]
Da Ti Allah Milostivi podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
ELL FATIHA
Tvoji Jasmina, Kemal i Amela
571-1nd`
Dana 15. 1. 2011. godine navr{ava se 18 godina od pogibije od agresorske gra-
nate na{eg dragog
MEHMEDA (SMAILA) EFENDI]A
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvi-
jek sje}ati, jer ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti, ostave trag
koji se ne mo`e izbrisati i bol koju ne mo`emo preboljeti.
Na{a srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{i
`ivoti. U na{im srcima }e{ ostati zauvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni: supruga Dika, sinovi Edin i Selver, k}erke Edina i Sedina, snaha Nusreta, unuci Mirza, Ir-
ma, Mehmed i Ema
614-1tt
Dana 15. januara 2011. godine navr{avaju se tri godine od kada nije
sa nama na{ sin, suprug, otac, dedo i zet
NURUDIN - NUDO DORA^I]
Pro{le su tri godine a mi se nismo pomirili sa sudbinom da nisi sa
nama.
Nedostaje nam tvoj glas, tvoje o~i, tvoja dobrota.
Svaki dan si u na{im mislima i molitvama.
Tvoji najmiliji: majka Arzija, supruga Azra, k}erke Belma i Berina, unu~ad Faruk i
Adnan, zet Samir i {ura Kemo
619-1tt
Sa bolom i tugom u srcu {aljemo posljednji selam na{em dragom
mu`u, ocu, svekru i djedu
MUNIB (OMERA) SPAHI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 15. 1. 2011.
navr{ava 40 dana kako je preselio na{ voljeni.
Tevhid }e se prou~iti 15. 1. 2011. u 12.30 h u ku}i `alosti u ulici Avde
Smajlovi}a br. 9 - Vraca.
O`alo{}ena porodica
622-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
bratu na{e radne koleginice
dr. Jadranke Ferenc
JADRANKO FERENC
Kolektiv Slu`be za ultrazvu~nu - radiolo{ku
dijagnostiku D.Z. Ilid`a.
569-1nd`
Navr{ava se punih 21 godina otkako nije sa nama
MUSTAFA (ZAHIR)
AHMETHOD@I]
15. 1. 1990 - 15. 1. 2011.
S ljubavlju, ponosom i tugom
~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Porodica: supruga Raza, sinovi Re{ad i Kasim, k}eri
Behija, Indira, Fatima, Suada, Nedira i snaha Elmedina
623-1tt
Dana 15. 1. 2011. godine navr{avaju se tri godine
od smrti na{eg dragog
NURUDINA - NUDE
DORA^I]A
Nema dana kad se ne sjetimo tvog
plemenitog lika, dru`enja i nese-
bi~nog pomaganja u poslu.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
Fikret sa porodicom i radne kolege servisa „TOFI“
619-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
JADRANKU (JOSIPA)
FERENCU
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo te u na{im srcima.
Tvoji: Olivera, Vuja, Slaven, Milan, Stoja i Todo
618-1tt
SJE]ANJE
ANVER (NUMANA)
[AKOVI]
15. 1. 2000 - 15. 1. 2011.
Godine prolaze, a na{a ljubav i tuga traju...
S ljubavlju, porodice: Voloder, Erovi} i Imamovi}
581-1nd`
Danas se navr{avaju 4 godine od smrti dragog brata, ad`e
i djevera
ESAD (MUJO) TIPURA
Neka ti dragi Allah podari lijepi
d`enet.
Tvoj lik i dobrota zauvijek }e ostati
u na{im srcima.
Tvoji: [efik, Sabaha, D`emal, Normela 67-1mo
DRAGICA PRIMORAC
Posljednji pozdrav na{oj dragoj razrednici.
U~enici VII4 i roditelji
588-1nd`
subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 60
Na{oj sestri, zaovi, tetki
FAHRIJA (SULEJMANA)
KARI]
Plijenila si dobrotom, bri`no{}u i
plemenito{}u.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer si ga ti
sigurno zaslu`ila.
Tvoj brat Salih, snaha Slavica, brati} Damir, brati~na
Dijana i prija Vera
583-1nd`
Dana 16. januara 2011. godine navr{ava se 7 dana od
smrti moje drage supruge
FAHRIJE (SULEJMANA)
KARI], ro|. KITU[A
Vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju.
Uvijek }u se ponositi {to sam te imao a vje~no `aliti {to
sam te izgubio. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoj suprug Ahmed
583-1nd`
Dana 16. januara 2011. godine navr{ava se sedam dana
od kako je na ahiret preselila moja draga sestra
FAHRIJA (SULEJMANA)
KARI], ro|. KITU[A
Mnogo }e{ mi nedostajati a
pamtit }u te po dobru i spominjati
sa puno ljubavi.
Tvoja sestra Hajra
583-1nd`
SJE]ANJE
na voljenog
oca, dedu i svekra
AZIZA (SMAILA) ^USTOVI]A
15. 1. 2001 - 15. 1. 2011.
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a tvoju mudrost na mlade
prenositi. Neka ti Allah podari d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka \ulsuma, sin Edin, unu~ad Adnan i Vedad, Mediha, Haris, Emir i Irfan,
praunuk Mensur, te snahe Nusreta i Edina
628-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
prijatelju
had`i FARUKU JA@I]U
Edin i Nusreta
Mediha, Haris, Emir i Irfan
^ustovi}
626-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom zetu i tetku
BACOVI] UKI
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe, tvoj dragi
lik i dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: porodica Muhovi} Idriz - Mujo, Sabaheta, Aida, Adisa i Adis
598-1nd`
Dana 16. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je
napustio na{ dragi mu`, otac, svekar i deda
RAMIZ (RA[ID) SELIMOVI]
Tvoj plemeniti lik uvijek }e `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije ul. Avde Smajlovi}a br. 9/4 u 12.00 h.
Tvoji najdra`i: supruga, djeca, snaha, unuci i unuka
633-1tt
SJE]ANJE
na
D@EMALA (BAJRE)
[ABI]A
Samo dragi ljudi kao {to si ti bio
odlaze tako iznenada, a iza sebe ostavljaju veliku pleme-
nitost, dobrotu i ljubav koju si ti imao za sve. Molimo
ALLAHA D`.{. da ti podari vje~ni d`enet i rahmet tvo-
joj du{i.
Tvoj dajd`a D`emo, dajd`inica Bahra, dajd`i} Amer i da-
jd`i~na Azra Neretljak
574-1nd`
SJE]ANJE
na
D@EMALA ( BAJRE)
[ABI]A
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od prerane smr-
ti na{eg dragog.
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe.
Na{a tu`na srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom
koja }e trajati koliko i na{ `ivot.
Tvoji najmiliji: sin Ibro, supruga Sabaha
547-1nd`
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 3
godine od smrti na{eg dragog sina
D@EMAL (BAJRE) [ABI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju ple-
menitost i dobrotu kojom si zra~io dragi sine. Sje}anje
na tebe nikada ne}e prestati dok `ive oni koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: otac Bajro, majka Azemina i sin Ibro
574-1nd`
Zahvaljujemo se svima koji svojim
posjetama, rije~ima utjehe i sje}anjima na
dobrotu i plemenitost moje mame
svakodnevno upu}uju na sabur i
iskreno u~estvuju u `alosti.
Lejla Kari}
583-1nd`
Petnaestog januara 2011. navr{it }e se 2 godine otkako
me napustila moja jedina k}erka
MIRVETA SMAJOVI]
Nemam rije~i kojima mogu popuniti
prazninu i tugu Tvojim odlaskom.
Vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu, vrijedna ljubavi i po{tova-
nja.
Tvoja neutje{na majka
Maksuma sa porodicom Spre~o i Be{i}
564-1nd`
Dana 15. 1. 2011. navr{ava se godina od preseljenja
na{eg najdra`eg
FARUKA
SALETOVI]A - MIKIJA
Hvala dragom Allahu {to nas je
nagradio da smo te imali u na{im
`ivotima.
Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti otvori d`enetske vrata,
a nama podari sabur.
Tvoji najmiliji: supruga Nusreta, sin Samir, k}erka Sane-
la, snaha Hajreta, unu~ad Tarik, Emir i Haris 625-1tt
Dana 16. januara 2011. navr{ava se sedam dana od kako nije sa nama
FAHRIJA (SULEJMANA) KARI],
ro|. KITU[A
Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 16. 1. 2011. u 10.00 sati u Carevoj d`amiji.
O`alo{}ena porodica
583-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
najdra`oj i najboljoj mami
MELKA ZE]O
Ostat }e{ zauvijek sa nama.
K}erka Nermina, zet Vlatko i unuk Nino
592-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
IBRAHIM (NAZIF) PEKI]
15. 1. 2004 - 15. 1. 2011.
Sa ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni: supruga Sejda, sinovi, k}erke, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
594-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj jedinoj neni
MELKA ZE]O
Sve uspomene iz mog djetinjstva vezane su za tebe.
Bila si i ostat }e{ moj u~itelj i moj uzor. Uvijek }u te voljeti.
Tvoj Nino
592-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg direktora
RABIJI KUBAT, ro|. AGINOVI]
Uposlenici firme DOO ZENMAX
582-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj svekrvi i nani
RABIJI (ZAIMA) KUBAT, ro|. AGINOVI]
Snaha Maksuma, unuci Zaim i [emso
582-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci, neni i punici
MELKI ZE]O
Aida, Anesa i Nusret Muhovi}
592-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci
RABIJI (ZAIMA) KUBAT, ro|. AGINOVI]
Sinovi: Muris, Enes, Mustafa i Muhidin
582-1nd`
Dnevni avaz Subota, 15. januar/sije~anj 2011. 61
subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 62
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo ro-
dbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi
JADRANKO (JOSIPA)
FERENC
preminuo dana 14. 1. 2011. godine u 60.
godini.
Sahrana }e se obaviti u nedjelju 16. 1.
2011. godine u 14.00 sati na groblju u
DRETELJU.
O@ALO[]ENI: supruga Branka, sin Gratis, k}erka Iris, sestra Jadr-
anka, bra}a Jablanko i Jasminko, snahe Jadranka i D`avida, brati}
Amar, brati~ne Danijela i Romana, tetke Evica i Enisa, dajd`a Senad,
te obitelji Ferenc, Vidi}, Markovljevi}, Ahmetagi}, Ljubovi}, Osto-
ji}, Vuji~i}, Vi|en, Mahmutovi}, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi
Prevoz obezbije|en 16. 1. 2011. godine sa polaskom u 09.00 sati
ispred ku}e `alosti ul. Grbavi~ka 8. 111
POSLJEDNJI POZDRAV
našem velikom prijatelju
BRANKU FIŠERU
16. 9. 1929 - 13. 1. 2011.
Od Katke i D`eme Im{irovi}
594-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MELKA ZE]O, ro|. BE]A
preselila na ahiret u srijedu, 12. januara
2011. godine, u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. janu-
ara 2011. godine u 13.00 sati na gra-
dskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Nermina i Aida,
zetovi Vlatko i Nusret, unu~ad Anesa i Nino, brat Ibrahim, snahe
Radoslava, brati~ne Nina i Maja, zaova Mu{kija sa porodicom, te
porodice Ze}o, Be}a, Zuki}, Tica, Muhovi}, Marinkovi} i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji. 111
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pr-
ijatelje i kom{ije da je na{a draga
ZIJA (KADRIJA) MUHI],
ro|. ISI]
preselila na ahiret u petak, 14. 1. 2011. godine
u 54. godini.
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 16. 1. 2011.
godine poslije ikindije namaza (14.30 sati) u
haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Bora-
nje - Svrake.
O@ALO[]ENI: majka Munira, sinovi Nedim i Nermin, snaha Lejla,
unu~ad Adil i Ajna, bra}a [a}ir i Zakir sa porodicama, te porodice: Muhi},
Isi}, Cero, Opra{i}, U`i~anin, Daci}, Dedi}, kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, ul. Bra}e
Kr{o 49/IV, Vogo{}a.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FATIMA JERLAGI],
ro|. KAROVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine, u 70.
godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. januara 2011. godine u
14.30 sati na mezarju Grli}a Brdo.
O@ALO[]ENI: sin Edin, k}erka Edina, snaha Saudina sa
sinom Damirom, bra}a Ferid i Ned`ad - Fikro, snahe Senija i Almasa, brati}i Armin i
Adis, brati~ne Amela i Dina, djever Salih sa porodicom, zaove [erifa i [efika sa poro-
dicama, ro|ak Ramit Tai}, te porodice Jerlagi}, Karovi}, Hasanagi}, Osmankovi}, Ko-
zari}, Mahmutovi}, Osmanovi}, Liki}, Tolj, Busulad`i}, Red`i}, Pijalovi}, Karame-
hmedovi}, Ota{evi}, ^eligija, Kadri}, Zvizdi}, Hand`i}, Had`imusi}, Huji}, Karajca,
[ehi}, Tai}, Kova~evi}, Mari}, Ljuhar, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji u ulici Mandrina (A{ikovac).
Ku}a `alosti: Muse ]azima ]ati}a br. 20.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. 0196191-b
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
\EMAL (RAMIZ) TUCAK
preselio na ahiret u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine, u 65.
godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. januara 2011. godine u
13.30 sati na mezarju Hendek.
O@ALO[]ENI: supruga Helga, sin Samir sa porodicom,
k}erka Sabina sa porodicom, brat D`evad, snaha Seka, bra-
ti~ne D`enana Red`i} sa porodicom i Indira Tucak sa porodicom, brati} Bakir, sestri}i
Senad i Asim, sestri~ne Ilmedina i Aida, zet Abdulah - Kiko, dajd`i}i Lutvo i Me-
hmed Kuri} sa porodicama, unu~ad, te porodice Tucak, Dervi{kadi}, Had`iosmi},
[erani}, Red`i}, Kuri}, @dralovi}, ]erim, ^olpa, kao i ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Sumbul ^esma
br. 35.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.
019623-b
SJE]ANJE
na
VEDADA ]ATI]A
15. 1. 2001 - 15. 1. 2011.
Sje}ati i ~uvati najljep{e
uspomene na tebe.
Amira
590-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
majci radne kolegice Ru`e
MILKA - IVKA
BILI]
Od radnih kolega i kolegica
MUP - KS, odjeljenje za
administraciju Had`i}i
587-1nd`
FLEKA
HAVERU
Nedostaje{ nam pravo
Ipe sa porodicom i Proha
620-1tt
SJE]ANJE
na
D@EMALA
(BAJRE) [ABI]A
Postoji ne{to {to nikada umri-
jeti ne}e, a to je sje}anje na te-
be, na tvoj plemeniti lik i do-
brotu {to zra~i iza dobrih dru-
gova.
Neka ti Allah d`.{. podari
d`enet i sve d`enetske ljepote.
Od tvojih drugova: Zehrudi-
na i Sabahudina Hasanovi}
574-1nd`
Dana 15. 1. 2011. godine navr{ava se 16 godina od smrti
na{eg dragog
IZET (HAMIDA)
]ENANOVI]
1948 - 1995.
Uvijek si bio i ostat }e{ u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: supruga Zumreta, k}erka Merza, sin Mirza, zet
Ibro, snaha Elma, unu~ad Kenan i Asja 597-1nd`
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 3
godine od prerane smrti na{eg dra-
gog brata
D@EMALA (BAJRE)
[ABI]A
Te{ko se pomiriti sa bolom i isti-
nom da vi{e nisi sa nama. Tvoj plemeniti lik i dobrota
zauvijek }e ostati u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i d`enet.
Tvoji: zet Haris, sestra Sanela, sestri} Mirza i sestri~na
Emina Zuki} 574-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Danas se navr{ava godina od
smrti na{eg dragog supruga i oca
MLA\EN (MILIVOJA)
PONJARAC
15. 1. 2010 - 15. 1. 2011.
Supruga Dana, k}erka Jelica i sin Milan 624-1tt
SJE]ANJE
na
D@EMALA (BAJRE)
[ABI]A
Dana 15. 1. 2011. navr{avaju se 3
godine od smrti na{eg dragog brata.
Samo oni koji te vole znaju kako
im nedostaje{ i kako je te{ko `ivjeti bez tebe. ^uvamo te
od zaborava. Molimo ALLAHA D`.{. da ti podari d`enet
i vje~ni rahmet tvojoj ~istoj i plemenitoj du{i.
Tvoji: zet Ismet, sestra Sabiha, sestri} Sabit i sestri~na
Ilda Mehi}
574-1nd`
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
UKA (HUSEIN) BACOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 13. 1. 2011.
godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. 1. 2011.
godine u 13.00 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Hanku{a, k}i
Edita, sinovi Elvir i Elvis - Beli, zet [ukri-
ja, snahe Enisa i Lida, unuke Ena, Ines,
Lajla, Darija, Sarah i Emina, bra}a Beka i Selim, sestre \ulja i
Zada, te porodice Bacovi}, Muhovi}, ]elaj, Vu~etovi}, Nezaj,
Smajili, Ljuca, Ra{ljanin, Rizvanovi}, Bjelak, ^olovi}, Murato-
vi}, He}o, Kala~, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13.00 sati,
ul. Vahide Maglajali} 16/III.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
RABIJA KUBAT,
ro|. AGINOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 13. ja-
nuara 2011. godine u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15.
januara 2011. u 14.30 sati na mezarju
Ni{an - Jar~edoli.
O@ALO[]ENI: sinovi Muris, Enes, Mustafa i Muhidin,
snahe Rasema, Maksuma i Advija, unu~ad Arnad, Ermi-
na, Naida, Amila, Zaim, [emso i Selma, sestra Kadrija,
zet Ramiz, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i
amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djever
Vejsil, zaova Ai{a sa porodicom, te porodice: Kubat,
Aginovi}, Babi}, Zimi}, Vlahovljak, Merd`ani}, Kri-
je{torac, Burekovi}, Gibovi}, Teskered`i}, Had`ihasano-
vi}, Gacko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza
u d`amiji Huremu{a (na Bistriku).
Ku}a `alosti: Huremu{a br. 23. 111
Dnevni avaz Subota, 15. januar/sije~anj 2011. 63
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
MELKA ZE]O, ro|. BE]A
preselila na ahiret u srijedu, 12. januara 2011. u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. januara 2011. godine u 13.00 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Nermina i Aida, zetovi Vlatko i Nusret,
unu~ad Anesa i Nino, brat Ibrahim, snahe Radoslava, brati~ne Nina
i Maja, zaova Mu{kija sa porodicom, te porodice: Ze}o, Be}a, Zuki},
Tica, Muhovi}, Marinkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji.
592-1nd`
S tugom obavje{tavamo da je na{a draga
DU[ANKA LALI]EVI], ro|. KUKI]
preminula 13. januara 2011. godine, nakon kratke bolesti u 95. godini.
O@ALO[]ENI: Mira, Nata{a, Igor, Luka, Sasha, Jelena, Chantal, Manuela, Dominique,
Ru`ica i ostala tuguju}a rodbina.
Ku}a `alosti: Kralja Tomislava 4 - Dubrovnik
595-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 8. 1. 2011. preselio na ahiret u 55. godini
AHMO ([U]RIJE) AVDI]
iz Trebinja
D`enaza }e se obaviti u Mostaru na groblju Sutina u subotu, 15. 1.
2011. u 14.30.
O@ALO[]ENI: majka Ilduza, sestre Almasa i Amira, zet Edhem, se-
stri} Adis, te porodice: Avdi}, Ali}, Brki}, Pilavd`i},
Drnov{ek i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
RAZIJA (IBRAHIM)
[EHI], ro|. [EHI]
preselila na ahiret u petak, 14. januara
2011. godine u 81. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 15. 1.
2011. godine u 14.30 sati ispred d`amije u
Gradcu, a ukopat }e se na mezarju Gradac
- Had`i}i
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sinovi Samer i Amir, k}erke Jasmina i Dika, br-
at Sabit, snahe Munira, Ermina i Selma, zetovi Mirsad i Me-
hmed, unu~ad Ilhan, Edin, Amar, Ines i Tarik, praunu~ad Bakir i
Amina, brati}i, brati~ne, te porodice: [ehi}, [abi}, Duran, Ra-
hmanovi}, Dupovac, Lihovac, Memija, Tutun i ostala mnogobro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji u Gradcu
585-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
DERVI[A
[ABARED@OVI],
ro|. LI^INA
preselila na ahiret u srijedu, 13. janu-
ara 2011. godine u 91. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15.
januara 2011. godine u 12.00 sati na mezarju Doli}i -
Sjenica.
O@ALO[]ENI: sinovi [efket, Nusret, Izet i Faimet,
k}erke Kimeta, Sabaheta i Zumreta, snahe Nurija, Mu-
nirka, Sadija i Sabina, unu~adi Ajsela, Asmir, Elvir,
Asmira, Aldin, Azra, Edita, Amer, Amra, Samra, Amina,
Ermin, Sead, Nedhat, Senada, Suada, Seada, Nezrina,
Indira, Almira i Almir, praunu~ad, te porodice
[abared`ovi}, Li~ina, Turkovi}, Leki}, Hod`i}, ^osovi}
i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, poznanicima i prijateljima
da je 11. 1. 2011. godine u Horsensu (Danska) u 74. godini
preselila na ahiret na{a draga i voljena
MEJRA (ADEM)
DURAKOVI], ro|. AVDI]
D`enaza }e se obaviti 15. 1. 2011. u
13.45 u Horsensu (Danska).
Vje~no }emo te se sje}ati i nositi u
na{im srcima. Neka ti dragi Allah
d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem tvoji: su-
prug Ejub, sin Sulejman - Sula,
k}erke [ahza i Amela, zet Rene, snaha Senada, unu~ad
Aila, Andrea i Ervin, brat Izet, sestre Fata, Zineta i Izeta
te porodice Durakovi}, Avdi}, Jaganjac, Begovi},
Ov~ina, Vladavi}, Hidovi}, Rebi}, Tunovi}, Selimovi},
Galijatovi}, Talovi}, ^engi}, Dervi{evi}, Duhovi}, Rao-
ni} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 634-1tt
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FIKA (FADIL) DURMO, ro|. ISANOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine, u 53. godini.
D`enaza }e se kalnjati u haremu Hrasni~ke d`amije u subotu, 15. 1. 2011. godine u 14.00 sati, (poslije
ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Mesd`idu u Hrasnici.
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: suprug Nurko, sinovi Jasmin i Senad, brat Ragib i sestra Fadila sa porodicama, sna-
he Zehra i Meldina, unu~ad Sumeja, Advan i Danis, te porodice Durmo, Isanovi}, Ali}, Neljkovi},
Halilovi}, Cero, Torlak, Kari}, [emi}, Demir, Mulaosmanovi}, Leka, Belko, Ze}o, Ahmetovi}, Zolj,
Dedi}, Hasi~evi}, Bunar, Ke{ko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
566-1nd`
... Za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
D@EMAL (HAD@I DERVO) OMERBA[I]
preselio na ahiret u petak, 14. 1. 2011. godine u 63. godini.
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 16. 1. 2011. godine sa podne namaza ispred Turhan
Eminbegove d`amije u Ustikolini.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENA PORODICA
27-1go
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi
JADRANKO (JOSIPA) FERENC
preminuo dana 14. 1. 2011. u 60. godini.
Sahrana }e se obaviti u nedjelju, 16. 1. 2011. godine u 14.00 sati na groblju u
DRETELJU.
O@ALO[]ENI: supruga Branka, sin Gratis, k}erka Iris, sestra Jadranka, bra}a Jabla-
nko i Jasminko, snahe Jadranka i D`avida, brati} Amar, brati~ne Danijela i Romana,
tetke Evica i Enisa, dajd`a Senad, te obitelji Ferenc, Vidi}, Markovljevi}, Ahmetagi},
Ljubovi}, Ostoji}, Vuji~i}, Vi|en, Mahmutovi}, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi.
Prevoz obezbije|en 16. 1. 2011. godine sa polaskom u 09.00 sati ispred ku}e `alosti ul.
Grbavi~ka 8. 614-1tt
Duboko potreseni bolom javljamo ro|acima, prijateljima i znancima
`alosnu vijest, da je
MILKA - IVKA BILI], ro|. DUGAND@I]
preminula dana 14. 1. 2011. godine u 88. godini.
Sahrana pokojnice obavit }e se dana 15. 1. 2011. godine u 15.00 sati na
groblju Azapovi}i.
Sprovod kre}e ispred ku}e `alosti.
Misa zadu{nica obavit }e se 17. 1. 2011. u 8.00 sati u Crkvi Sv. Ane u Lepenici.
O@ALO[]ENI: sin Karlo, nevjesta Dragica, k}erke Ru`ica i Rozika-Goga, sestra Sla-
vka, zetovi Ilija i Ivica, unu~ad: Ivan, Vedran, Nikolina, Nela, nevjesta Katarina, obite-
lji: Bili}, Dugand`i}, @ili}, [itum, Mati}, Ke~a, Stojmilovi}, te ostala rodbina, prijatelji i
susjedi.
PO^IVAJ U MIRU BO@JEM! 586-1nd`
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
SENIJA BILALOVI], ro|. HASANBEGOVI]
preselila na ahiret dana 14. 1. 2011. u 89. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Butmiru dana 15. 1. 2011. u
14.30 sati (poslije ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju
Suhodo - BUTMIR.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sin Salem, k}erke Vasvija i Salema, snaha Edvina, unu~ad Mensud, Ne-
rmana, [ahin, Samir, Samra, Amra, Tarik, snahe Jasmina, Ceca, Lejla, brat Halim, bra-
ti}i, praunu~ad, zetovi Adis i Enver, porodice Bilalovi}, Hasanbegovi}, Jakubovi},
Had`i}, Husovi}, Mu{anovi}, Ademovi}, Gacki}, Ismailovi}, Memi}, Merzi}, Kari}, Pi-
ntol, Golo, Stamboli}, Mujanovi}, ]enanovi}, Stamatovi}, Mahmutovi}, Vite{ki}, Sina-
nija, Islamovi}, Orle, Haznadar, Kari}, Taind`i}, Muji}, Opija~, Arnaut, Omba{i}, Sidr-
an, Hasibovi}, Ganija, Vrbi}, Serdarevi}, Omerovi}, Gojak, Grbo, Tur~inovi} i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u d`amiji Butmir sa po~etkom u 14.30 sati. 576-1nd`
subota, 15. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz 64
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
BEGO (AHMET) MUJ^I]
preselio na ahiret u petak, 14. janua-
ra 2011. godine, u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15.
januara 2011. godine u 13.00 sati na
Bakijskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sino-
vi Zijad i Muhamed, k}erka Kasema, sestre Mejra i Ti-
ma, snahe [ahba i Fatima, sestri}i i sestri~ne sa porodi-
cama, brati}i i brati~ne sa porodicama, amid`i}i i
amid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Osman i Hasib sa poro-
dicama, te porodice Muj~i}, Ali}, Ranica, Be{li}, Lon~ar,
Krasni}i, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti naknadno. 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama
da je na{ dragi
BRANKO FI[ER
16. 9. 1929 - 13. 1. 2011.
preminuo 13. 1. 2011. godine u 82.
godini.
Sahrana }e se obaviti 17. 1. 2011.
godine u 13.00 sati na groblju „SV. MARKO“ - Ko{evo.
O@ALO[]ENI: supruga Vida, bra}a Bo{ko i Stanimir,
brati}i Danijel, Predrag i Stamenko, brati~ine Ljiljana i
Vlasta, svastika Slavica i k}erke Suzana i Manuela i sin
Vladimir, svastika Smilja i sin Bo{ko i ostala rodbina,
kom{ije i prijatelji. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
SUBHIJA (KASIM)
[INDRI], ro|.
MUHAREMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 13. 1.
2011. u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 15. 1.
2011. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin had`i Suad, k}erke Suada i Rijada,
snaha Indira, zet Nedim, unu~ad, brat Meksud i sestra
Raza sa porodicama, djever had`i Sakib i jetrva Hajra sa
porodicom, te porodice: [indri}, Muharemovi}, Arifo-
vi}, Muhi}, Hujdurovi}, Had`ali}, Hamzi}, Zul~i}, kao i
ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00
sati, Bla`uj 44, Ilid`a.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111


NARUD@BENICA
IZDANJE:
„ DNEVNI AVAZ kom.____________________________
„ SPORT kom.____________________________
„ GLOBAL kom.___________________________
„ AZRA kom.______________________ _______
„ EXPRESS kom.____________________________
„ ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
„ BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
BAKIJE
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim
cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju
Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj
blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i poslovnim partnerima da je na{ dragi suprug, otac,
brat, deda, zet, svekar i prijatelj
MILAN (IVANA) LOVRI]
20. 11. 1938 - 1. 1. 2011.
prvog januara 2011. godine preminuo u Pragu u 73. godini.
Komemoracija i sahrana }e se obaviti u Sarajevu na gradskom groblju „Bare“,
15. januara 2011. godine u 12.00 sati.
O@ALO[]ENI: supruga Vesna, sinovi Sa{a i Goran, sestre An|a i Mara, unu~ad Milan,
Anja i Maks, snahe Sanja i Irena, punica Stojanka, prija Boba, obitelji Lovri}, Gali},
[arac, Ninkovi}, Stankovi}, Mandi}, Knezovi}, Milardovi}, Kisi}, Gojakovi}, Gori~an,
@ivulovi}, te ostala rodbina i mnogi prijatelji
Izraze su}uti mo`ete obaviti od petka, 14. januara 2011. godine u Sarajevu, ul. Kranj~evi}eva 35/III, od 10.00 sati. 111
sport
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 65
RUSIJA Senijad Ibri~i} ju~er u Moskvi potpisao za Lokomotiv
Split ne mogu zaboraviti,
ali je vrijeme za promjenu
Drago mi je {to dolazim u ovako dobro organiziran klub s velikim
ambicijama, izjavio je na{ reprezentativac
Nakon {to su u ~etvrtak
nave~er dogovorene sve po-
jedinosti njegovog transfera
iz Hajduka, Senijad Ibri~i}
ju~er je potpisao troipogo-
di{nji ugovor s ruskim prvo-
liga{em Lokomotivom.
Na{ reprezentativac, na-
jvredniji eksponat Hajdu-
kove svla~ionice, obavio je
ju~er ujutro u Moskvi ljeka-
rski pregled i, kako je sve bi-
lo uredu, vi{e nije bilo pre-
preka da se dogovor i ozva-
ni~i potpisima.
Ide u Antaliju
- Sve je pro{lo odli~no.
Drago mi je {to dolazim u
ovako dobro organiziran
klub s velikim ambicijama.
U razgovorima s predsta-
vnicima Lokomotiva stekao
sam dojam da imaju mnogo
planova za budu}nost i da na
mene najozbiljnije ra~unaju
- rekao nam je ju~er iz Mo-
skve 25-godi{nji Ibri~i}.
Doju~era{nji idol navi-
ja~a i uzdanica splitskog Ha-
jduka priklju~it }e se novim
saigra~ima u ponedjeljak u
Antaliji, gdje je petoplasirana
ekipa ruske lige u pro{loj se-
zoni na pripremama za nare-
dnu. Mo`da ve} u srijedu
obu~e novi dres i na|e se u
postavi za pripremni susret
protiv poljske Polonije.
Dosta stranaca
- Prvo se vra}am u Split,
gdje }u obaviti posljednje po-
slove i oprostiti se od prijate-
lja. Bit }e te{ko napustiti grad
i Hajduk. Nikada ne}u zabo-
raviti sve prelijepe trenutke
koje sam pro`ivio u Splitu, ali
do{lo je vrijeme da se oku{am
u nekoj drugoj sredini. Vjer-
ujem da }u se dobro uklopiti
u rusku ligu - kazao je Ibri~i}.
Lokomotiv }e za na{eg
veznjaka platiti pet miliona
eura obe{te}enja, a obavezao
se i da proslijedi Spli}anima
20 posto od vrijednosti nar-
ednog Ibri~i}evog transfera.
To je drugi najve}i iznos u hi-
storiji Hajduka. Najskuplji je
bio Nikola Kalini}, kojeg je
Blekburn 2009. godine platio
vi{e od sedam miliona eura.
Iako }e u Lokomotivu za-
ra|ivati milion eura po sezo-
ni, na{ nogometa{ ne}e ima-
ti zagarantirano mjesto u pr-
voj postavi, jer ruski zakoni
predvi|aju da klubovi na te-
renu mogu imati najvi{e {est
stranaca, a Lokomotiv ih ima
prili~no mnogo.
M. TANOVI]
Ibri~i} potpisuje ugovor: Drugi najskuplji igra~ Hajduka
28.000 navija~a prima
stadion Lokomotiva.
1923. godine klub je
osnovan.
400 nastupa klupski je
rekord koji dr`i Vladimir
Maminov.
108 golova postigao je
najbolji strijelac u histori-
ji Dmitrij Lo{kov.
5 naslova osvaja~a Kupa
Rusije.
2 titule ruskog prvaka
ima Lokomotiv (2002. i
2004.). Dva puta je do{ao
do finala Kupa pobjedni-
ka kupova.
Lokomotiv u brojkama
U dresu novog kluba:
@estoka konkurencija
(Foto: Fclm.ru)
Uprava madridskog Rea-
la usli{ila je vapaje trenera
@ozea Murinja (Jose Mour-
inho) i odlu~ila dovesti na-
pada~a. Sportski direktor
{panskog velikana Horhe
Valdano (Jorge) rekao je da
Real tra`i napada~a koji }e
pomo}i da izguraju sezonu
do kraja.
S obzirom na to da Go-
nzalo Iguain (Higuain) ne}e
igrati ~etiri mjeseca, Murinjo
je osu|en da u ekipu uvrsti
Karima Benzemu, ~ija forma
varira iz utakmice u uta-
kmicu.
- Vidjet }emo mo`emo li
na tr`i{tu prona}i centarfo-
ra koji bi igrao za nas u na-
rednih {est mjeseci. Imamo
na spisku dosta imena, vidjet
}emo ho}e li ne{to upaliti -
rekao je Valdano.
[panski mediji tvrde da
su prve Realove opcije Mir-
oslav Klose iz Bajerna i
Emanuel Adebajor (Em-
manuel Adebayor) iz Man-
~ester sitija. (M. T.) Adebajor: Jedna od Realovih opcija
Real popustio pod trenerovim pritiskom
Murinjo }e ipak dobiti napada~a
Demba ide u
Stouk za sedam
miliona eura
XDemba Ba istrajao je u
namjeri da po{to-poto na-
pusti Hofenhajm. Senega-
lski napada~, koji je pro{le
sedmice odbio trenirati s
njema~kim klubom, prije}i
}e u engleski Stouk, koji }e
za njega platiti Hofenha-
jmu sedam miliona eura.
Dembu, koji je s Hofe-
nhajmom imao ugovor
do 2013. godine, `eljeli
su jo{ Vest Hem i Fulem.
On je drugi fudbaler Ho-
fenhajma koji je napu-
stio klub u proteklih ne-
koliko sedmica, nakon
Luiza Gustava, koji je
oti{ao u Bajern za 17 mi-
liona eura. (M. T.)
Spahi}: Ulije ga veoma cijeni
Transfer Emira Spahi}a iz
Monpeljea u Aston vilu, o
kojem se po~elo pri~ati ovih
dana, umnogome }e zavisiti
od ishoda sutra{nje utakmice
ovog tima protiv Birmingema.
Aston vila je u vrlo neza-
vidnoj situaciji i zauzima
tek 18. mjesto u engleskoj
Premijer ligi, koje vodi u
ni`i rang natjecanja. Njen
menad`er @erar Ulije (Ger-
ard Houllier) nalazi se na ivi-
ci otkaza, a neuspjeh u due-
lu s najve}im gradskim riva-
lom mogao bi mu zape~ati-
ti sudbinu.
- Ulije veoma cijeni Spa-
hi}a. Dobro ga poznaje i vo-
lio bi ga dovesti. No, pitanje
je ho}e li on ostati na klupi
i nakon ovog vikenda. Vidjet
}emo {ta }e se desiti - rekao
nam je Spahi}ev menad`er
Dino Pa{ali}.
Prema njegovom mi{lje-
nju, ako Ulije ostane, velike
su {anse da }e se Spahi} pr-
eseliti u Birmingem.
- Mislim da ovog puta
Monpelje ne bi trebao pravi-
ti probleme. S njima }emo se
lako dogovoriti, najva`nije je
da Ulije ostane i dobije po-
dr{ku kluba - rekao je
Pa{ali}. M. T.
Prema rije~ima Dine Pa{ali}a
Ako Ulije ne dobije
otkaz, Spahi} sigurno
prelazi u Aston vilu
Francuski stru~njak je na ivici otkaza, a spasiti
se mo`e pobjedom nad Birmingemom
Mario Lame{i} u Usti nad Labemu
XMario Lame{i}, vezni igra~ koji je ponikao u tuzla-
nskoj Slobodi, dogovorio je prelazak u Usti nad Labem,
klub koji se gr~evito bori za opstanak u elitnom rangu
~e{kog fudbala. Ranije je Lame{i} igrao u Hrvatskoj,
Sloveniji, [vedskoj, Gr~koj i Rumuniji. E. M.
Povremeni reprezentati-
vac Bosne i Hercegovine
Ognjen Vranje{ napustio je
moldavski [erif i potpisao
ugovor s ruskim drugoli-
ga{em Krasnodarom.
Vranje{ je s Rusima po-
tpisao ugovor na tri i po go-
dine s ukupnom zaradom
od oko milion eura. (M. T.)
Vranje{: Zaradit }e milion eura
Reprezentativac BiH napustio Moldaviju
Vranje{ pre{ao u Krasnodar
sport
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 66
Direktor Borca Radmi-
lo [ipovac ka`e da su on i
njegovi saradnici ostali za-
te~eni vije{}u da }e Make-
donac Perica Stan~eski kao
slobodan igra~ naredne se-
dmice potpisati za @el-
jezni~ar.
- Zate~en sam, ne znam
{ta bih u ovom trenutku
odgovorio. Morat }u prvo
razgovarati sa Stan~eskim.
Sve {to sada mogu je pono-
viti da smo s njim prije
vi{e od dva mjeseca posti-
gli ~vrst dogovor i dobili
obe}anje da }emo nastavi-
ti saradnju i potpisati no-
vi ugovor ove zime.
To je u nekoliko navr-
ata potvrdio i njegov me-
nad`er, ~ak mi je izri~ito
podvukao da Perica mo`da
ode u inozemstvo, i to u
slu~aju dobre ponude, ali
da ni u kom slu~aju ne}e
prije}i ni u na{ niti u neki
klub iz regije. U ponedje-
ljak ujutro vidjet }emo
ho}e li Stan~eski ostati pri
svom obe}anju - istakao je
[ipovac.
Glavni junak najve}e tr-
ansfer-pri~e u bh. fudbalu
ove zime bio je u prethodna
dva dana, i pored brojnih
poziva, nedostupan. S. K.
Makedonac postaje glavna pri~a
[ipovac: Dr`imo
Stan~eskog za rije~
Stan~eski: Ho}e li
prije}i u @eljezni~ar
Pripreme nogometa{a Travnika
Reki} i Saraj~i}: Bit }e jo{ poja~anja
Pripreme nogometa{a Tr-
avnika sve vi{e dobivaju `el-
jeni tok, jer su od ju~er ko-
na~no po~eli s treninzima na
terenu garnizona u gradu. Tr-
ener Ned`ad Selimovi} ima na
raspolaganju vi{e od 25 igra~a,
dok je trenutno van stroja Ja-
smin Kola{inac, koji je neda-
vno imao operaciju koljena.
Nakon {to je pristupio
napada~ Bekir Reki}, ju~er
se na treningu pojavio i na-
jbolji strijelac Nusmir Faji},
koji }e do kraja sezone osta-
ti na Piroti. Ipak, sportski
direktor Midhet Saraj~i}
najavio je dolazak barem
jo{ jednog iskusnog napa-
da~a. S. P.
Sve ja~a konkurencija u napadu
Denis Sadikovi} za sada
mo`e biti zadovoljan dinami-
kom kojom se odvijaju pripr-
eme tuzlanske Slobode. Uo~i
skora{njeg odlaska na Kupr-
es u redovima „Crveno-crnih“
o~ekuje se dolazak Almira
Beki}a, koji }e sigurno biti ve-
liko poja~anje za Tuzlake.
Iako se pojavila informa-
cija kako bi se u Slobodu tr-
ebao vratiti lijevi bek Ivica
Babi}, Sadikovi} je demanti-
rao te napise.
- Od toga nema ni{ta. De-
ficitarni smo na mjestu za-
dnjeg veznog i stopera, ali jo{
ima vremena kada je rije~ o
poja~anjima - ka`e {ef struke
Slobode. E. M.
Na Tu{nju sve ide prema planu
Beki} sti`e, Babi} otpao
Zrinjski danas igra prvu trening-utakmicu
XNogometa{i Zrinjskog od ponedjeljka su u tre-
na`nom procesu, ali s obzirom na to da Slaven Musa ra-
di s ~ak 35 igra~a, slobodno se mo`e konstatirati da pra-
ve pripreme po~inju 20. januara, kada }e trener „Ple-
mi}a“ u Neum povesti znatno manji broj igra~a.
Kao filter }e poslu`iti dvije trening-utakmice, od kojih
je prva na programu danas Pod Bijelim brijegom.
Pripremama Zrinjskog danas bi se trebao priklju~iti i
Damir D`idi}, koji je prije mjesec u Zagrebu podvr-
gnut novoj operaciji gle`nja zbog ~ega }e jo{ neko vrije-
me trenirati prema posebnom programu. Ma. P.
Man~ester siti rije{io se napada~a
Man~ester siti uspio se ri-
je{iti jednog od prekobro-
jnih napada~a, ali samo do kr-
aja sezone, jer je Roke Santa
Kruz (Roque Cruz) oti{ao
na pozajmicu Blekburnu.
Dolaskom na{eg napa-
da~a Edina D`eke, u kadru
Sitija nastao je veliki vi{ak pa
je javnost {pekulirala da }e
Paragvajac, ba{ poput Ema-
nuela Adebajora (Emmanuel
Adebayor), napustiti klub.
Kruz je do{ao u Siti upravo iz
Blekburna 2009. godine za
17,5 miliona funti. (M. T.)
Santa Kruz se
vra}a u Blekburn
Santa Kruz: Pozajmica do kraja sezone
EUROVIKEND Na{ napada~ ~eka debi za Man~ester siti
D`eko: Nadam se da
ne}u biti nervozan
U debiju za Volfsburg namjestio sam gol, ali smo izgubili, ka`e
na{ fudbaler i zvijezda zimskog prijelaznog roka
Nakon dugo vremena,
pred nama je vikend s ko-
mpletnim programom svih
pet najja~ih evropskih liga.
Mada je dosta interesant-
nih utakmica, nama najzani-
mljivija igrat }e se u
Man~esteru, gdje }e Siti u
debiju Edina D`eke do~eka-
ti Volverhempton.
Devet dana nakon {to je
potpisom na ugovor sa Siti-
jem postao najskuplji fudba-
ler u historiji s podru~ja
biv{e Jugoslavije, na{ fudba-
ler trebao bi debitirati.
Liverpulski derbi
- Nadam se da ne}u biti
nervozan, jer }u u me~ u}i sa
velikom `eljom da pru`im
najbolje {to mogu. U debiju
za Volfsburg u{ao sam s klu-
pe i namjestio gol, ali smo,
na`alost, izgubili. Nadam se
da ne}e biti tako i u Sitiju.
@elim po~eti pobjedom i pr-
ilagoditi se {to prije - rekao
je D`eko te je dodao kako o
Volverhemptonu ne zna
mnogo iako ga je dosta puta
gledao na televiziji.
Derbi kola je na Vajt hart
lejnu, gdje }e Totenhem
do~ekati Man~ester junajted,
jedinu nepora`enu ekipu u
Engleskoj. „Crveni |avoli“
bit }e ja~i za Vejna Runija
(Wayne Rooney) i Nemanju
Vidi}a. Treba izdvojiti jo{ je-
dan me~, liverpulski derbi u
kojem }e poklekli „Redsi“
do~ekati Everton.
Spahi} se odmara
Barcelona i Real nasta-
vljaju utrku za {panskog pr-
vaka duelima protiv dosta
slabijih ekipa - Malage i
Almerije.
Popri{te derbija francu-
ske lige bit }e stadion Velo-
drom, gdje }e Marsej ugosti-
ti Bordo. Monpelje do~eku-
je Valensijen bez suspendir-
anog Emira Spahi}a, dok }e
Miralem Pjani} pri`eljkiva-
ti nastup protiv Lorijena.
Nastavlja se prvenstvo i u
Njema~koj. Na{ tandem u
Hofenhajmu Vedad Ibi{evi}
i Sejad Salihovi} po~et }e pr-
oljetnu polusezonu u Breme-
nu.
U italijanskoj ligi nema
derbija. Milan }e se u gosti-
ma kod Le~ea poku{ati isku-
piti za remi protiv Udinezea,
a aktuelni prvak Inter
do~ekuje Bolonju. (M. T.)
Engleska
Parovi 23. kola: SUBOTA:
^elzi - Blekburn, Man~ester
siti - Volverhempton, Stouk
- Bolton, Vest Bromvi~ -
Blekpul, Vigan - Fulem (16),
Vest Hem - Arsenal (18.30).
NEDJELJA: Birmingem -
Aston vila, Sanderlend -
Njukasl (13), Liverpul -
Everton (15.05), Totenhem
- Man~ester junajted (17.10).
Francuska
Parovi 20. kola: SUBOTA:
Okser - Monako, Monpelje
- Valensijen, Nica - Lil, Li-
on - Lorijen, Pari Sen @er-
men - So{o, Lens - Sent
Etjen, Ren - Arl, Brest -
Kaen, Tuluz - Nansi (21).
NEDJELJA: Marsej - Bo-
rdo (21).
Italija
Parovi 20. kola: SUBOTA:
Napoli - Fiorentina (18),
Inter - Bolonja (20.45).
NEDJELJA: Kaljari - Pa-
lermo (12.30), Bre{a - Par-
ma, Katanija - Kjevo,
^ezena - Roma, \enova -
Udineze, Juventus - Bari,
Lacio - Sampdorija (15),
Le~e - Milan (20.45).
Njema~ka
Parovi 18. kola: Sino}: Ba-
jer - Borusija Dortmund.
SUBOTA: Nirnberg - Bo-
rusija Menhengladbah, St.
Pauli - Frajburg, [tutgart -
Majnc, Volfsburg - Bajern,
Verder - Hofenhajm (15.30),
[alke - Hamburg (18.30).
NEDJELJA: Ajntraht -
Hanover (15.30), Kajzer-
slautern - Keln (17.30).
[panija
Parovi 19. kola: SUBOTA:
Hetafe - Real Sosijedad, Sa-
ragosa - Levante, Sporting -
Herkules, Viljareal - Osasu-
na (18), Atletik - Rasing
(20), Sevilja - Espanjol (22).
NEDJELJA: Valensija - De-
portivo (17), Almerija - Real
Madrid (19), Barcelona - Ma-
laga (21). PONEDJELJAK:
Atletiko - Majorka (21).
Parovi i satnica
D`eko na treningu Sitija: @elim po~eti pobjedom
Britanska kladionica „William Hill“ o~ito je pu-
na po{tovanja prema D`eki, jer na njegov gol u uta-
kmici protiv Volverhemptona nudi dosta nisku
kvotu - 1,73, ba{ kao i na Karlosa Teveza (Carlos).
Na D`ekin gol udarcem iz {esnaesterca nu-
di se omjer 2,1, a udarcem s udaljenosti ve}e od
16 metara ~ak 5,00. Na pogodak glavom u ponu-
di je kvota 2,75.
Austrijska kladionica „Bwin“ nudi ne{to ve}e
kvote da }e D`eko dati gol - 1,90.
Ho}e li dati gol
Bio je, vjerovatno, najzvu~nije po-
ja~anje koje je ikad stiglo u Premijer
ligu Bosne i Hercegovine, ali nakon
pola godine i nijedne odigrane zva-
ni~ne utakmice za Bosnu BH-Gas, pr-
oslavljeni rukometa{ @ikica Milosa-
vljevi} vi{e nije ~lan bh. prvaka.
Milosavljevi} i Bosna sporazumno
su se razi{li pa sjajno desno krilo mo`e
tra`iti novi klub. Milosavljevi} je u Bo-
snu stigao pro{log ljeta, a na TV turni-
ru {ampiona u Doboju do`ivio je te{ku
povredu zbog koje nije igrao.
Ina~e, rukometa{i Bosne BH Gas
pora`eni su ju~er u prvoj utakmici tu-
rnira u Vara`dinu od hrvatskog vice-
prvaka Nexe Na{ica.
U izjedna~enom duelu na{ prvak je
bio za gol slabiji (28:29), a danas }e igr-
ati utakmicu za tre}e mjesto sa po-
ra`enim iz susreta Varteks - Crvena
zvezda. (A. ^.)
sport
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 67
Ju~era{njim utakmicama
kompletirano je prvo kolo
22. svjetskog prvenstva za ru-
kometa{e. Nakon pobjede
doma}ina [vedske nad
^ileom (28:18), prvog dana
turnira, i ju~er su favoriti bi-
li sigurni.
Aktuelni prvak Francu-
ska nije imala problema pr-
otiv Tunisa (32:19). Hrvatska
je prili~no nervozno otvori-
la susret s Rumunijom
(11:13), no u nastavku je
dominirala i sa kona~nih
27:21 upisala pobjedu na
startu.
Rezultati: GRUPA A:
Njema~ka - Egipat 30:25,
Francuska - Tunis 32:19,
[panija - Bahrein (sino}).
GRUPA B: Island - Ma|ar-
ska 32:26, Norve{ka - Japan,
Austrija - Brazil (sino}).
GRUPA C: Hrvatska -
Rumunija 27:21, Danska -
Australija, Srbija - Al`ir
(sino}). GRUPA D: Ju`na
Koreja - Argentina 25:25,
Poljska - Slova~ka (sino}).
Po tri najbolja tima iz
grupa nastavit }e takmi~enje
u drugoj fazi u koju }e pre-
nijeti bodove osvojene protiv
ekipa koje su tako|er pro{le
dalje. (E. J.)
Rumun Feni~i matira golmana Hrvatske Alilovi}a
RUKOMET Prvo kolo Svjetskog prvenstva u [vedskoj
Francuzi odbranu po~eli
pobjedom protiv Tunisa
Hrvatska porazila Rumuniju sa 27:21
Sportisti invalidi
Progla{avanje
najboljih 20.
januara
U ~etvrtak s po~etkom u
17 sati u Domu Oru`anih
snaga Sarajevo bit }e
odr`ano tradicionalno pro-
gla{avanje najboljih sporti-
sta-invalida BiH za 2010.
godinu.
Sportski savez invalida
FBiH izabrat }e najbolje
sportiste i ekipe u mu{koj
i `enskoj konkurenciji te
najuspje{nije trenere i spo-
rtske radnike.
I. B.
^e{ki reprezentativac i igra~ nje-
ma~kog Kila Filip Jiha (Jicha) i rumunska
reprezentativka i ~lanica Olthima Kristi-
na Neagu (Cristina) progla{eni su najbo-
ljim rukometa{em i rukometa{icom u
2010. godini.
Jiha, koji ne}e nastupiti na Svjetskom pr-
venstvu u [vedskoj, od stru~njaka, novina-
ra i ljubitelja rukometa dobio je 31 posto gla-
sova, a iza njega su se plasirali Francuzi Ni-
kola Karabati} (28 posto) i Tjeri Omejer
(Thierry Omeyer, 17), Hrvat Igor Vori (14)
i [panac Arpad [terbik (10).
Neagu je dobila 25 posto glasova, a slije-
de Norve`anka Katrine Lunde Haraldsen
(23), Crnogorka Bojana Popovi} (19), Njemi-
ca Grit Jurak (Jurack, 17) i Ruskinja Ljudmi-
la Postnova (16).
U 2009. godini najbolji su bili Francuski-
nja Alison Pineu i Poljak Slavomir [mal (Sla-
womir Szmal). (A. ^.)
Jiha: Iza sebe ostavio Karabati}a i Omejera
Izabrani najbolji rukometa{i u 2010.
Laureati Jiha i Neagu
Nije odigrao nijednu utakmicu
@ikica Milosavljevi}
napustio „Studente“
Ko{arka{ki vikend
XPrvenstvo BiH za mu{karce (16. kolo): Danas: Bo-
sna ASA BH Telecom - ^elik (16.30 sati), Borac Nektar
- Brotnjo (18), Mladost - Slavija (19), SL IAT Leotar -
^apljina Lasta (19), Varda HE - Kakanj (19.30). Sutra:
Sloboda - Zrinjski (18).
Prvenstvo BiH za `ene (10. kolo): Danas: Borac ML-
IEFK - Mladi Kraji{nik (18), Sloboda - Tomislav (18),
RMU Banovi}i - @eljezni~ar (18). Sutra: Rudar - Igman
(14.30). Ponedjeljak: Jedinstvo BH Telecom - Trebinje 03
(18).
NLB liga za ko{arka{e (17. kolo): Danas: Zagreb - Kr-
ka (17), Nimburk - Zadar (18.30), Union Olimpija - Ci-
bona (19). Sutra: Cedevita - Partizan (17), [iroki TT ka-
beli - Hemofarm (17), Radni~ki - Budu}nost (17), Crve-
na zvezda - Igokea (19).
Pobjedni~ku seriju s kra-
ja pro{le godine ko{arka{i
Bosne ASA BH Telecoma
poku{at }e produ`iti i u no-
voj, odnosno upisati {esti
uzastopni trijumf u Ligi 13
Prvenstva BiH, u kojoj vode
s omjerom od 12-2.
Na parket dvorane Ske-
nderija danas (16.30 sati), u 16.
kolu, sti`e ^elik, koji su „Stu-
denti“ savladali u prvom dije-
lu sezone u Zenici (76:64).
- ^elik je osvje`io i igra~ki
i trenerski kadar pa je nepo-
trebno povla~iti paralele s pr-
vom utakmicom. Ipak, nadam
se da }emo i u ovom susretu
napraviti korak bli`e na{em
rezultatskom cilju, a to je pla-
sman u Ligu 6 - ka`e trener
Bosne Dejan Pare`anin te
dodaje da u sastavu, zbog po-
vrede {ake, vjerovatno ne}e
biti beka Dine Hod`i}a.
Krilo sarajevskog tima
Marko Batina nagla{ava da
igra~i ne}e potcijeniti rivala,
ali da nemaju razlog da ra-
zmi{ljaju o bilo ~emu drugom
osim o pobjedi. E. J.
Batina: „Studenti“ vode
na liga{koj tabeli
Milosavljevi}: Nije igrao zbog povrede
Veli}: Tre}i uzastopni poraz
Ko{arka{i [irokog TT ka-
bela pretrpjeli su u Beogradu
jedan od najgorih poraza u
klupskoj historiji. Aktuelni
{ampion Srbije i NLB lige Pa-
rtizan ispratio je prvaka BiH
iz dvorane Pionir s ~ak 50
ko{eva razlike u 16. kolu regi-
onalnog takmi~enja (93:43).
Bila je ovo peta uzastopna
pobjeda Partizana, a tre}i
poraz zaredom [irokog, ~iji
trener Ivan Veli} nije krio ra-
zo~arenje nakon me~a.
- Mo`emo razgovarati o
svemu osim o ko{arci. Mo`da
bismo mogli da se vadimo na
to s kojom smo ekipom do{li,
ali ne}emo. Sada smo mno-
go toga nau~ili, i kao klub i
kao pojedinci, prije svega s
kakvim pristupom moramo
da igramo - rekao je Veli}.
Novi te`ak zadatak [iro-
ki o~ekuje ve} sutra (17 sati),
kada na Pecaru sti`e Hemo-
farm.
Bosna u Sarajevu do~ekuje ^elik
Zadr`ati pobjedni~ku formu
1. Olimpija 16 11 51220:1146 27
2. Partizan 16 10 61278:1108 26
3. Krka 16 10 61223:1148 26
4. Budu}nost 16 10 61212:1152 26
5. Cedevita 16 8 81264:1231 24
6. Zagreb 15 9 61162:1156 24
7. [iroki 16 8 81205:1289 24
8. Igokea 16 7 91198:1193 23
9. Hemofarm 16 7 91270:1301 23
10. Nimburk 16 7 91266:1306 23
11. Cibona 16 7 91212:1282 23
12. Radni~ki 15 7 81245:1281 22
13. Zadar 16 5 111249:1288 21
14. C. zvezda 16 5 111197:1320 21
Tabela
[iroki na minus 50 protiv Partizana
Veli}: Mo`emo pri~ati
o svemu osim o ko{arci
Grupa B
Ma|arska - Norve{ka
(16.30)
Japan - Austrija (18.45)
Brazil - Island (21)
Grupa D
^ile - Ju`na Koreja (16.15)
Slova~ka - [vedska (18.15)
Argentina - Poljska (20.15)
Danas
sport
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 68
Iako smo se nadali kako
}e, prvi put u historiji, ne-
ki teniser iz Bosne i Herce-
govine zaigrati na Austra-
lian Openu, to se nije dogo-
dilo. Na gren slemu u Me-
lburnu trebali su nastupiti
Aldin [etki} i Amer Deli},
ali se ipak nisu na{li u kva-
lifikacijama.
[etki} se nadao da }e
njegov plasman na 314.
mjesto ATP liste biti dovo-
ljan da se na|e u kvalifika-
cijama, ali nije pa }e najbo-
lje rangirani teniser iz BiH
morati sa~ekati neku nare-
dnu priliku.
Za razliku od [etki}a,
Deli} je imao garantirano
mjesto u kvalifikacijama,
jer je prije operacije kolje-
na imao potrebni rejting,
koji je ostao „zale|en“ i
nakon pauze od 14 mjese-
ci. Na`alost, Deli} je pred
kraj pro{le godine obnovio
povredu koljena pa je otka-
zao nastup na ATP turniru
u Brizbejnu, a zatim i u
Melburnu, gdje je 2009.
godine stigao do tre}eg ko-
la, ali dok je nastupao pod
zastavom Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava. Z. [.
1
Larisa Ceri}
(d`udo)
2
Edin D`eko
(fudbal)
3
Damir D`umhur
(tenis)
4
Adnan Manko
(sjede}a odbojka)
5
Nermin Potur
(karate)
6
Merima Softi}
(karate)
7
Danijel [ari}
(rukomet)
8
Mirza Teletovi}
(ko{arka)
Lista kandidata
Uz ~lanove ocjenjiva~kog
suda, i na{i ~itaoci imaju
priliku da kreiraju ishod
izbora Sportske li~nosti BiH
u 2010. godini.
Glasati mo`ete SMS-om
na broj 091/310-107. Poruka
treba da sadr`i klju~nu rije~
AVAZ, zatim razmak pa re-
dni broj kandidata za kojeg
glasate (kao na fotografiji u
prilogu).
Cijena poruke je 0,35
KM + PDV.
Glasanjem za svog ka-
ndidata imate mogu}nost
da dobijete dnevni poklon-
bon za kupovinu sportske
opreme u vrijednosti od 150
KM u prodavnicama ko-
mpanije „Sport Life“.
Poklon za ~etvrtak, 13. ja-
nuar, dobio je petnaestogo-
di{nji Adem Ba{i} iz [pio-
nice kod Srebrenika. Poslao
je ~etiri SMS-a s glasovima
za D`eku.
U sutra{njem broju
„Dnevnog avaza“ objavit
}emo ko je dobio poklon za
petak, 14. januar.
Za sve dodatne informa-
cije mo`ete se obratiti na
telefon broj 033/281-418.
SMS {aljite na broj
091/310-107
Umjesto X upi{ite redni broj
kandidata (npr. ako `elite gla-
sati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)
Izbor ~italaca
Poklon ide u [pionicu
Svakog dana darujemo bon za kupovinu
sportske opreme u vrijednosti od 150 KM
Dr`avna dvoranska pr-
venstva u tenisu odr`at }e se
u teniskom centru „\uli}“ u
[irokom Brijegu, a me~evi }e
po~eti od subote.
Juniori i juniorke ta-
kmi~it }e se u kategorijama
do 12, 14, 16 i 18 godina, a
veterani u kategorijama pr-
eko 35, 45 i 55 godina. Najza-
nimljivija bit }e takmi~enja
seniora i seniorki, koja su na
programu 27. i 28. januara.
Iz Teniskog saveza BiH
javljaju da interes za u~e{}e
na prvenstvima nikada nije
bio ve}i, a za prvi turnir, do
12 godina, prijavljeno je vi{e
od 100 dje~aka i djevoj~ica iz
30 klubova. O~ekuje se da }e
u~estvovati vi{e od 400 teni-
sera i teniserki. Z. [.
Dr`avna dvoranska prvenstva u tenisu
O~ekuje se vi{e od 400 u~esnika
Selektor teniske repreze-
ntacije Bosne i Hercegovine
Daver Vrani} odlu~io je da
maksimalnih 5 bodova dodi-
jeli talentiranom teniseru
Damiru D`umhuru.
- Smatram da je svih
osam kandidata zaslu`ilo
sve po~asti, jer svi u svo-
jim sportovima spadaju u
evropski i svjetski vrh.
Imao sam dilemu koga da
stavim na prvo mjesto,
Damira ili Edina, a presu-
dilo je to {to je tenis ipak
moj sport i {to znam da
tenis ima najte`e i na-
jlo{ije uvjete za postizanje
svjetskih rezultata.
Damir je napravio zaista
velike stvari, bronzana meda-
lja s Olimpijskih igara mla-
dih, koja je uz malo sre}e
mogla biti i zlatna, te osvaja-
nje titule evropskog junior-
skog prvaka sve govore -
ka`e Vrani}, koji je s Dejvis
kup reprezentacijom pro{le
godine ostvario historijski
uspjeh plasmanom u II gru-
pu Euroafri~ke zone.
Najve}a bh. fudbalska
zvijezda dobila je ~etiri poe-
na.
- Za Edina se ve} sve zna,
jedan je od najboljih napa-
da~a na svijetu, a to je potvr-
dio i prelazak u Man~ester si-
ti. Svima ostalima `elim da
nastave s izvrsnim rezultati-
ma i u budu}nosti - govori
Vrani}. Z. [.
Damir D`umhur . . . . . .5
Edin D`eko . . . . . . . . . .4
Mirza Teletovi} . . . . . . .3
Larisa Ceri} . . . . . . . . . .2
Danijel [ari} . . . . . . . . .1
D`eko . . . . . . . . . . . . .87
Ceri} . . . . . . . . . . . . . . .64
D`umhur . . . . . . . . . . .58
Teletovi} . . . . . . . . . . .54
Manko . . . . . . . . . . . . .39
[ari} . . . . . . . . . . . . . . .35
Softi} . . . . . . . . . . . . . .27
Potur . . . . . . . . . . . . . .26
Moj izbor
Poredak
IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.
Had`i}: Mo`da sam i subjektivan,
ali Mirza Teletovi} je broj jedan
D`eko je zaslu`eno u centru pa`nje, ka`e selektor bh. ko{arka{a
Iako, kako ka`e, riskira
da mu prigovore da je pri-
strasan, jer je na prvo mje-
sto stavio igra~a iz svog
sporta, selektor ko{arka{ke
reprezentacije Bosne i He-
rcegovine Sabit Had`i} ni-
je se previ{e dvoumio kada
je trebalo dodijeliti pet bo-
dova u izboru Sportske
li~nosti 2010. godine.
- Mo`da }e izgledati su-
bjektivno, ali Mirza Teleto-
vi} ve} du`e igra fanta-
sti~no u konkurenciji ka-
kvu ima u {panskom prve-
nstvu i Euroligi za ko{ar-
ka{e. Zbog toga je zaslu`io
da bude broj jedan - ka`e
~lan na{eg ocjenjiva~kog
suda.
^etiri boda kormilar
na{e selekcije, koju krajem
avgusta o~ekuje nastup na
zavr{nici Evropskog prve-
nstva u Litvaniji, dodijelio
je Edinu D`eki, novom fu-
dbaleru engleskog prvoli-
ga{a Man~ester sitija.
- D`eko je zaslu`eno u
centru pa`nje, ne samo
zbog golova u reprezentaci-
ji i klubu nego i zbog sja-
jnog transfera koji je napr-
avio. @elim mu sve najbo-
lje u novoj sredini i nasta-
vku karijere - dodaje
Had`i}.
Bodove u izboru bh. se-
lektora dobili su jo{ Damir
D`umhur, Adnan Manko i
Merima Softi}. E. J.
Had`i}: Bodovi i D`umhuru
Teletovi}: Sjajan u Euroligi
Mirza Teletovi} . . . . . . .5
Edin D`eko . . . . . . . . . .4
Damir D`umhur . . . . . .3
Adnan Manko . . . . . . . .2
Merima Softi} . . . . . . . .1
Moj izbor
Daver Vrani}, selektor teniske reprezentacije BiH
D`umhur je napravio velike stvari
D`eko je jedan od najboljih napada~a na svijetu
D`umhur: Veliki talent Vrani}: Pet bodova za D`umhura
[etki}: Nije u{ao u kvalifikacije
Uo~i po~etka Australian Opena
Ipak bez bh. igra~a na
turniru u Melburnu
sport
Dnevni avaz, subota,
15. januar/sije~anj 2011. 69
Vijest u brojci
Ofsajd
Fudbaler Verla suspendiran
zbog namje{tanja rezultata
Njema~ka fudbalska federacija suspendira-
la je biv{eg igra~a tre}eliga{a Verla Patrika
Nojmana (Patrick Neumann) do avgusta
2012. zbog u~e{}a u namje{tanju rezultata.
Nojman je priznao da je uzeo novac da
utje~e na rezultate tri tre}eliga{ke uta-
kmice, odigrane izme|u maja i oktobra
2009. godine. On je sedmi igra~ kojeg je
Njema~ka federacija kaznila za na-
mje{tanje rezultata. (M. T.)
Legendarni fudbaler
Man~ester junajteda
Rajan Gigs (Ryan Gi-
ggs) u sutra{njem
dvoboju protiv Totenhema upisat
}e 600. liga{ki nastup za „Crvene
|avole“.
Vel{aninu }e to, ujedno, biti ~ak
856. utakmica u karijeri. S obzi-
rom na to da je Gigs najavio da
}e igrati i sljede}e sezone, ta br-
ojka sigurno }e biti znatno ve}a.
(M. T.)
Izjava dana
- Ne znam, ljudi su iza-
brali... To je kao odlazak u
restoran. Mo`ete izabrati go-
vedinu, ribu, piletinu ili tele-
tinu, ali ne mo`ete uvijek
objasniti za{to ste se odlu~ili
za jedno, a ne za drugo.
(Odgovor predsjednika UEFA-
e Mi{ela Platinija na pitanje
kako su Engleska i Australija
dobile tako malo glasova u
dodjeli organizacije nogome-
tnog SP-a 2018. i 2022.)
Foto dana
600
Entoni: U lov se uklju~ili i Niksi
Li{eni usluga velike zvije-
zde Lebrona D`ejmsa (Le-
Bron James), koji je u pretho-
dnom porazu od Los An|eles
klipersa povrijedio stopalo,
ko{arka{i Majami hita poto-
nuli su na minus 28 na gosto-
vanju u Denveru (102:130).
Iako igra najbolju sezonu
u historiji kluba (30-11),
„Vru}ina“ s Floride i dalje ne
mo`e osvojiti dom Nagetsa,
gdje nije pobijedila od 29. ja-
nuara 2002.
Doma}e je predvodio
D`ej Ar Smit (J. R. Smith) s
28 poena. Sedam manje do-
dao je Ol-star krilo Karme-
lo Entoni (Carmelo Antho-
ny), kojeg, nakon Nju D`er-
si netsa, nastoje uloviti i
Njujork niksi, koji su u tra-
nsfer spremni uklju~iti tre}u
ekipu (Memfis).
S fantasti~nim partijama
nastavio je Kevin Lav (Love).
Krilni centar Minesote u po-
bjedi nad Va{ingtonom postao
je tek peti igra~ u posljednjih
25 godina s dabl-dabl u~inkom
u 26 me~eva zaredom (35 po-
ena, 11 skokova). Pora`eni
Vizardsi jedina su NBA ekipa
bez gostuju}e pobjede u sezo-
ni (0-19). (E. J.)
Minesota - Va{ington
109:97, Oklahoma - Orla-
ndo 125:124, Denver - Ma-
jami 130:102.
Rezultati
Vehid Guni} pisao o Muhamedu Aliju
XU Olimpijskom
muzeju (Zetra) ju~er je
promovirana knjiga
„On najve}i - Muha-
med Ali“ autora Vehi-
da Guni}a. O Gu-
ni}evom djelu govorili
su predsjednik Oli-
mpijskog komiteta
BiH Izet Ra|o, profe-
sor Safet Kapo te pisac
predgovora,
knji`evnik Amir Brka.
- Knjiga je nastala skoro pola stolje}a nakon {to je Gu-
ni} imao ~ast da ga u vili u Holivudu primi najve}i
sportist proteklog milenija - kazao je Ra|o.
Vehid Guni} dugogodi{nji je novinar. Objavio je dese-
tine knjiga razli~itih `anrova. A. ^.
Runijev brat potpisao za Njujork
XD`on Runi (John Rooney), mla|i brat planetarno
poznatog napada~a Man~ester junajteda Vejna, novi je
~lan Njujork red bulsa.
Dvadesetogodi{nji Runi, koji je ranije igrao za engleski
Maklsfild, bio je drugi izbor drafta ameri~ke fudbalske
profesionalne lige MLS.
Runi }e se u Njujorku pridru`iti Tjeriju Anriju (Thier-
ry Henry). (M. T.)
Kosteli}: Dobar spust i odli~an slalom (Foto: AFP)
SKIJANJE Superkombinacija za Svjetski kup
Ivica Kosteli} osvojio Vengen
Hrvatski skija{ sjajnom vo`njom slaloma osigurao pobjedu i pove}ao
prednost na ~elu poretka Svjetskog kupa
Ivica Kosteli} nastavio
je harati svjetskim skija{kim
stazama, ju~er je bio najbo-
lji u superkombinaciji u Ve-
ngenu.
Nakon petog mjesta u
spustu, Ivica je pobijedio u
slalomu, koji je postavio nje-
gov otac Ante, te je na kraju
slavio s 58 stotinki predno-
sti nad drugoplasiranim Ka-
rlom Jankom (Carlo). [vic-
arski skija{, koji brani titu-
lu pobjednika Svjetskog ku-
pa, ove sezone nije slavio
nijednom.
Tre}e mjesto pripalo je
Norve`aninu Akselu Lundu
Svindalu, Kosteli}evom na-
jve}em konkurentu u borbi
za veliki kristalni globus.
Pobjedom u Vengenu, dr-
ugom uzastopnom nakon tr-
ijumfa u slalomu u Adelbo-
denu pro{le sedmice, Zagr-
ep~anin je pove}ao predno-
st u ukupnom poretku na
109 bodova. (M. T.)
Povela pa nestala
Kineski uragan pomeo Klajsters
Kada je Kim Klajsters
(Clijsters) u 18. minuti
finalnog turnira u Sidne-
ju protiv Kineskinje Li
Na povela s 5:0, gledaoci
su ve} po~eli kupiti stva-
ri za povratak ku}ama,
ali belgijsku teniserku
zadesio je pravi uragan.
[okantni start nije po-
meo Kineskinju pa se
Na vratila i ostvarila ve-
liku pobjedu od 7:6, 6:3.
Ovo je za Klajsters bio
prvi poraz u posljednjih
14 polufinalnih ili finalnih me~eva koje je igrala nakon
povratka iz penzije u avgustu 2009. godine, dok je Kine-
skinju doveo do ~etvrte ATP krune u karijeri. (M. T.)
Biv{i ekvadorski sudija
Bajron Moreno (Byron),
koji je dijelio pravdu na
Svjetskom prvenstvu 2002.
godine, priznao je da je
u~estvovao u krijum~arenju
heroina, objavili su ame-
ri~ki istra`ni organi.
Moreno je uhap{en na
njujor{kom aerodromu u
septembru pro{le godine,
kada je policija kod njega
prona{la nekoliko torbi he-
roina.
Moreno je poznat po
tome {to je 2002. vodio
me~ Mundijala izme|u
Ju`ne Koreje i Italije, u
kojoj je azijskoj selekciji
dodijelio vi{e nego sumnjiv
jedanaesterac i isklju~io
Fran~eska Totija (Fra-
ncesco Totti).
U septembru 2002. Ekv-
ardorska federacija suspe-
ndirala ga je na 20 me~eva
nakon {to je neopravdano
produ`io jednu utakmicu
doma}e lige za ~ak 12 mi-
nuta.
Moreno je suo~en sa za-
tvorskom kaznom u traja-
nju od vi{e od pet godina.
(M. T.)
Ekvadorac Bajron Moreno priznao krivicu
Biv{i sudija krijum~ario heroin
Na: Veliki preokret (Foto: Reuters)
Katastrofa Majamija u Denveru
Nagetsi ohladili
„Vru}inu“ na minus 28
S promocije knjige „On najve}i -
Muhamed Ali“
Svjetski kup
1. Ivica Kosteli} 604
2. Aksel Lund Svindal 495
3. Silvan Curbrigen 439
4. Mihael Valhofer 409
5. Ted Ligeti 408
Rezultati
1. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 2:40,44
2. Karlo Janka ([vicarska) +0,58
3. Aksel Lund Svindal (Norve{ka) +1,34
4. Kristof Inerhofer (Italija) +1,53
5. Benjamin Rajh (Austrija) +1,62
6. Bodi Miler (SAD) +1,68
7. Adrijen Teo (Francuska) +1,69
8. Kjetil Jansrud (Norve{ka) 1,85
S takmi~enja
u nordijskoj
kombinaciji
u Zelefeldu
(Foto: AP)
SATELITSKI TV PROGRAM
SUBOTA 15. 1. 2011.
BHT1
07.15 Mi, Evropljani, strana dokume-
ntarna serija, 2/6, r.
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade, r.
08.10 Be Ha Te bebe
08.15 Ozie Boo, animirana serija
08.20 Uradi sam, uradi sama
08.30 Govor ti{ine, emisija za osobe
o{te}enog sluha i govora
09.25 Pe~at, doma}a igrana serija,
13/36, r.
10.00 BHT vijesti
10.05 Tribunal
10.40 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Veleslalom (`),
1. utrka, prijenos
11.45 Josip Pejakovi}:
U ime naroda, r.
12.15 BHT vijesti
12.25 Wengen: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Spust (m), pri-
jenos
13.40 Maribor: Svjetski kup u alp-
skom skijanju: Veleslalom (`),
2. utrka, prijenos
14.35 Obalska stra`a, igrana serija,
29/61
15.25 Engleska Premier liga, pre-
gled
15.55 Nogomet: Engleska Premier
liga: Manchester City - Wo-
lverhampton Wanderers,
prijenos
BHT vijesti (u pauzi utakmice)
18.00 Divljina Rusije, strana doku-
mentarna serija, 7/7
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 London Live, muzi~ki program
20.05 Kozara, doma}i igrani film
22.15 BHT vijesti
22.30 Ljubavni napitak br 9., ame-
ri~ki igrani film
00.10 Ve~eras sa ... Joolsom Holla-
ndom, muzi~ki show
01.15 Obalska stra`a, igrana serija,
29/61, r.
02.00 Kozara,
doma}i igrani film, r.
04.00 London Live,
muzi~ki program, r.
04.25 Pregled programa za nedjelju
FTV
08.00 Vijesti
08.05 Gospo|a Barbara, igrana seri-
ja, 103. epizoda, r.
09.00 ZIZ
Bo u pokretu
Graditelj Bob
Tomica i prijatelji
Angelina balerina
Pingu
Medo Rupert
Hranoljupci
Kako to
Lutkokaz, predstave
[oni i njegovo stado
11.30 Mozaik religija, vjerski progr-
am
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana seri-
ja, 104. epizoda, r.
13.05 Sarajevska hronika
13.30 Novi `ivot, igrana serija, 13.
epizoda
14.15 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 31. epizoda
15.00 Mali lete}i medvjedi}i, crtana
serija
15.25 Dvije polovine srca, doma}i
igrani film (S)
16.50 Vijesti
17.00 Partizanski film:
Crveni udar, jugoslavenski igr-
ani film (RP)
17.50 Dnevnik, najava
18.45 Crvene kapice
19.10 Loto, prijenos izvla~enja
19.20 [oni i njegovo stado,
crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Strategija {vrake,
doma}a igrana serija,
2. epizoda
21.00 Sledge,
ameri~ki igrani film (RP)
22.29 Loto,
dobitna kombinacja brojeva
22.30 Dnevnik 3
22.50 Planina Brokeback,
ameri~ki igrani film (Z)
01.00 Novi `ivot, igrana serija, 13.
epizoda
01.40 Beverly Hills, igrana serija, 31.
epizoda
02.20 Pregled programa za nedjelju
OBN
08.40 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
09.30 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
10.20 Bilo jednom
u Turskoj,
turska
serija
11.10 Bilo jednom
u Turskoj,
turska
serija
12.00 Bilo jednom
u Turskoj,
turska
serija
12.50 Lonci i
poklopci,
kulinarski
show
13.40 Ke~eri,
sportski
program
14.30 Ludi odmor,
obiteljski
film
16.10 Arhiv srca
Gost:
Kornelije
Kova~
17.50 Red Carpet,
showbiz
magazin
18.55 OBN Info
19.00 Pitajmo
zajedno,
Gost: Deen
20.00 Filmski
maraton,
Uspavanka
za mafiju
21.30 Filmski
maraton,
Sport
budu}nosti
23.00 Uspavanka
za mafiju,
film
00.30 Sport
budu}nosti,
film
HAYAT TV
06.10 Timmy, crtani film, 10., 11.,
12., 13. epizoda
07.00 Fifi, crtani film, 52., 53. i 54.
epizoda
07.50 Graditelj Bob, crtani film, 20.
epizoda
08.00 @ablja patrola, crtani film, 17.
epizoda
08.30 Bakugan, crtani film, 39.40.41.
epizoda
10.00 Iron kid,
crtani film, 7. epizoda
10.30 Iron kid,
crtani film, 8. epizoda
11.00 Winx,
crtani film, 39. epizoda
11.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski
TV show,
30. i 31. epizoda, r.
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Indija,
igrana serija, 115. epizoda
13.00 Autoklub
13.25 Bosna u
Australiji
14.00 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
show
16.00 1001 no},
igrana serija, 119. epizoda
16.50 Indija, igrana serija, 116. epi-
zoda
17.45 Vremenska prognoza
17.47 Jesen sti`e Dunjo moja, seri-
jski program, 7. i 8. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna emisi-
ja
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorolo{ka
prognoza
19.31 Sport
19.40 Horizonti
20.00 1001 no},
igrana serija, 120. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nomina-
cije u`ivo
22.45 Bali Balkan boxing.
Adnan Buharalija (BiH)
- Mehmed Taras (Bul)
00.15 Vremenska prognoza
00.17 Na{i sinovi,
igrani film
PINK BH
08.00 Lov
na mi{a,
film
10.00 Zamijenjene
na ro|enju 1,
film
12.00 Info
top
12.20 Gold
music
14.00 Info
top
14.05 Dobrodo{li
u d`unglu,
film
15.50 Info
top
16.00 Valentina
17.00 Show
time,
zabavna
emisija
18.00 Info
top
18.45 Birajte
svoj
hit,
zabavna
19.00 Neobi~ne
metode,
serija
20.00 Reality
show
Dvor,
pravila
Dvora
21.00 Zvijezde
granda
23.00 Stranac,
film
01.00 D`umbus
u gimnaziji,
film
14.35 OBALSKA STRA@A 13.30 NOVI @IVOT 19.00 PITAJMO ZAJEDNO 21.00 ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI 19.00 NEOBI^NE METODE
RTS
17.55 Muzi~ki tok-
pop muzika 3
18.30 Kvadratura kr-
uga
19.00 Slagalica
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a
baba se ~e{lja
21.05 TV lica
22.00 Trendseter
22.45 Vijesti
22.50 Svijet sporta
23.20 Total tenis
23.35 Cvije}e Ca-
fnalo
Eurosport
16.30 Kros-kantri
skijanje
17.20 Zimski
sportovi
17.25 Snuker, Inter-
national Ma-
sters London
19.00 Ski skokovi,
S.KUP Saporo
20.15 Reli
20.45 Snuker, Inter-
national Ma-
sters London
23.30 Reli, Rally Ra-
id Dakar
Eurosport 2
17.30 Fudbal, VFB
Stuttgart - Ma-
inz
18.30 Fudbal, [alke
04 - Hambur-
ger SV
19.15 Vijesti
19.30 Fudbal, [alke
04 - Hambur-
ger SV
20.30 Odbojka,
Nacionalni
[ampionat
Italija
22.30 Snowboard
Sportklub
16.00 U`ivo:Premier
League, Multi
prijenos: Che-
lsea - Blackbu-
rn, Stoke - Bo-
lton, WBA -
Blackpool, Wi-
gan - Fulham
18.00 NBA Live
18.30 U`ivo:Premier
League. West
Ham - Arsenal
20.30 NBA. San
Antonio - Da-
llas
National G.
17.00 In`enjerske
veze
18.00 Megatvornice
19.00 Britansko
podzemlje
20.00 Tabu
21.00 Nevjerojatno
na National
Geographicu!
22.00 Zato~eni u
inozemstvu
23.00 Tabu
MTV Adria
17.00 Just See MTV
17.20 Ukus
poznatih
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
19.40 Just
See MTV
20.00 MTV
Take
Over
20.30 So 90’s
21.30 Official Top 20
Britney
23.00 MTV World
Stage
RTL
15.45 Porodica u pr-
oblemima
16.45 [kolski
istra`itelji
17.45 Prevareni
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Explosiv
20.15 Njema~ka
tra`i
zvijezdu
21.30 Kaja Janar i
Pol Pancer
22.30 Rene Marik
u`ivo
PRO 7
15.30 Film
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Talk,
Talk,
Talk
20.15 Film
22.00 Film
23.40 Film
20.30 SAN ANTONIO - DALLAS 18.30 [ALKE 04 - HAMBURGER SV 19.10 TALK, TALK, TALK 20.15 NJEMA^KA TRA@I ZVIJEZDU
23.30 RELI
15.55
Engleska
Premier liga:
Manchester City
- Wolverhampton
Wanderers
NOGOMET, BHT1
21.30
Sport
budu}nosti
Kao zamjenu su dva klinca iz
Daunzonea, Tre Remzi i Ob Fiks,
izmislili sport budu}nosti - svo-
jevrsnu mje{avinu ko{arke, be-
jzbola i hokeja. Ideja je bila da se
na utakmicama rje{avaju teritori-
jalni sporovi me|u bandama. Ali,
onda je Tre odlu~io igru komer-
cijalizirati i u~inio je najpopularni-
jom zabavom na svijetu...
Uloge: Din Kejn, Vanesa L. Vili-
jams, Vesli Snajps
Reditelj: Ernest Dikerson
FILM, OBN
TV Alfa
07.00 Dje~iji program
08.11 Muzika
09.00 Crtani filmovi
09.30 Liberti - repriza
10.00 Ja asm tvoja sudbina indi-
jska serija, repriza
(Vijesti u 10.30)
11.30 Jukebox i EPP
12.30 Vijesti
13.00 Jukebox i EPP
14.30 Vijesti
14.35 Jukebox i EPP
16.30 Vijesti
16.45 Kafe Azra, repriza
17.15 Jukebox
18.15 Za svaku bolest trava raste
- repriza
18.40 Centralna informativna
emisija
19.10 Jukebox
20.00 Jukebox
21.00 Igrani film - Wicker Park
22.30 Jukebox
23.00 Centralna informativna
emisija, r.
23.35 Igrani film
OSM TV
16.00 Sportske legende
16.35 Muzi~ki predah
17.00 TV objektiv
17.30 TV vita shop
17.55 Muzi~ki predah
18.15 Portal
18.30 DAN - informativna emisija
18.55 Vremenska prognoza
19.05 SMS oglasi
19.35 Game Zone
19.45 Muzi~ki predah
20.00 Scena
21.10 Vremenska prognoza
21.15 Ve~e, vino, pijanino
22.30 Film
TV Gora`de
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Istina, dokumentarni program
20.30 Autovizija
21.00 Klinika, igrana serija
22.00 Intervju, informativni program
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Pop top
TV Visoko
14.00 TV strane
17.00 Dje~iji program
17.30 1/1 - zabavno revijalni pro-
gram r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
21.05 Turizam plus
21.50 Film: Rijetke ptice
03.30 Muzi~ki program
TV KISS
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Teri Parchhain Hoon, serija
7/212 r.
17.40 Vinoteka, emisija
18.20 Zagrljaj ljepote
19.05 FIS SHOP
19.30 Dnevnik HRT
20.00 ^ovjek i zdrav. kultura
21.00 Teri Parchhain Hoon, serija
8/212
21.35 Lifestyle TV
22.15 Mali no}ni razgovori, @eljko
Malnar
TV Kakanj
13.30 Ekipa, film
15.00 Svi vole Rejmonda,
serija
15.30 Osce 2011.
16.00 Uljep{aj svoj `ivot
17.00 Flash vijesti
17.05 Fidel, serija 2/4
18.00 ADS kviz
18.30 Vjera i `ivot
19.00 Denis napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
21.00 Legende BH sporta
21.30 Peta dimenzija, serija
23.00 Vijesti TV sahar
TV Zenica
17.00 Bonaventura
17.30 Sfera, emisija iz kulture, r.
18.00 Me|u nama, r.
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Vijesti
20.00 Muzi~ki program
21.00 Igrani film
22.30 Tu`na sje}anja
TV USK
18.00 Duhovni
svijet
Vjerski program
18.40 Bajre iz cijelog
svijeta
Program za djecu
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.00 Hronika Kraji{kih
gradova,
inf. program
21.30 Vijesti
21.35 Tajanstvene
pri~e
dok. serijal 15/26
22.20 Igrani film
TV Cazin
17.30 Autovizija, repriza
18.00 Moja {kola, program za
djecu
19.00 Bonus
19.40 Muzi~ki program
TV Bugojno
16.50 Indija
19.00 Sedmi~ni informator
19.20 Muzika
20.00 1001 no} - igrana serija
21.00 Igrani film
23.00 Na{i snovi - igrani film
HIT TV
16.40 Tri minuta
16.35 Film
19.00 Iz dana u dan
20.00 Auto shop magazin
21.00 Biljana za Vas
22.00 Bonaventura
22.30 Folk show
23.30 Trend setter
00.30 Tri minuta
00.35 Film
BN
13.00 Smeh terapija
14.45 BN koktel r.
15.30 TV {op
16.00 Dnevnik 1
16.25 Tu|e sla|e
17.20 Preljubnici
17.45 Kao kod svoje ku}e
19.30 Dnevnik 2
20.00 Vitafon
20.35 BN music
21.30 Tu|e sla|e
22.30 Dnevnik 3
23.00 Doma}i film:
Hajde da se volimo 1
TV HEMA
15.00 Ki}ni ljubimci
16.00 Iskre kulture, emisija o
umjetnosti i kulturnim zbi-
vanjima
17.00 Izaberi zdravlje, emisija o
zdravstvu, r.
18.00 Na{i razgovori, intervju, r.
19.00 Auto shop magazin, emisi-
ja o automobilizmu, r.
20.00 Dugo putovanje ku}i, igrani
film
22.00 Iz arhiva TV hema
23.00 Show na moj na~in, mu-
zi~ko zabavni program
21.05 TV LICA 18.00 MEGATVORNICE 21.30 OFFICIAL TOP 20
Robin Hood:
Princ lopova
Nakon {to su ih tokom kri`ar-
skog rata uhvatili Turci Robin
od Lokslija i Maor Azim uspi-
jevaju pobje}i u Englesku,
gdje se Azim zaklinje da }e
ostati dok se Robinu ne odu`i
{to mu je spasio `ivot.
Uloge: Kevin Kostner, Morgan
Friman, Kristijan Slejter
Reditelj: Kevin Rejnolds
FILM, NOVA TV
20.05
SUBOTA 15. 1. 2011.
RTRS
08.15 Jutarnji program
Mala tv
09.00 Danijelov dvojnik,
film
09.23 Klinci detektivi,
film
10.45 Moja {pijunska porodica, seri-
ja
11.10 TNT - serija,
repriza
12.00 Dnevnik 1
12.20 Pravoslavlje,
(Manastir Glogovac)
- religijski program
12.40 Rije~ vjere,
religijski program
13.00 Imam jednu `elju,
muzi~ka emisija
14.00 Buba{inter,
film
15.30 Pri~e o pjesmama
16.00 Zauvijek mlad
16.40 Gastronomad
17.00 Vijesti
17.10 Bjekstvo sa
Ostrva {korpiona,
rijaliti {ou
17.40 Za. druga,
emisija
za mlade
18.05 TNT,
serija za
mlade
18.55 Ah, ta planeta,
zabavni
program
19.30 Dnevnik 2
20.02 Sport
20.10 Napoleon i ja,
film
22.05 Prislu{kivanje,
serija
23.00 Dnevnik 3
23.20 Vremenska
prognoza
23.25 Koncert,
Partibrejkersi
00.25 Mjesto
zlo~ina,
Majami,
serija
01.10 Napoleon
i ja, film
HRT 1
09.55 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 HAK - Promet info
10.11 Ku}ni ljubimci
10.45 Mijenjam svijet: I ja sam Ci-
ganka
11.15 Normalan `ivot, emisija o obi-
telji
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Sve~ano obilje`avanje 19.
obljetnice me|unarodnog pri-
znanja RH, prijenos
13.05 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom
13.06 TV kalendar (R)
13.20 Prizma, multinacionalni maga-
zin
14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski
magazin
14.40 Eko zona
15.10 Skica za portret: Branka Ka-
minski
15.25 Opera box: Silvestrovo u Dre-
sdenu (2/3)*
16.00 Euromagazin
16.35 Vijesti
16.40 Vrijeme sutra
16.41 HAK - Promet info
16.50 Reporteri: Dr`ava na kau~u!*
17.55 Prvi hrvatski predsjednik, dr.
Franjo Tu|man, dokumentarni
film
18.30 Potro{a~ki kod
19.00 TV kalendar (R)
19.15 LOTO 7/39
19.20 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Posljednji samuraj, ameri~ki
film*
22.40 Vijesti
22.55 Vijesti iz kulture
23.05 Ruska obe}anja, ameri~ko-br-
itansko-kanadski film (15)*
00.45 Filmski maraton: 1408, ame-
ri~ki film (12) (R)*
HRT 2
07.10 Panorame turisti~kih sredi{ta
Hrvatske
08.00 Najava programa
08.05 Garfield i prijatelji, crtana seri-
ja (43/52)*
08.30 Plesne note, serija za djecu
(10/18)*
08.55 Vrijeme je za Disneyja: Moji
prijatelji Tigar i Pooh*
Vrijeme je za Disneyja: Ei-
nstein~i}i*
09.45 ni DA ni NE: Prostitucija
10.40 Maribor: Svjetski skija{ki kup
- veleslalom (@), prijenos 1.
vo`nje
11.35 Pri~am ti pri~u, crtani film*
11.50 Pripovjeda~: Gr~ki mitovi, ser-
ija za djecu (3/4)*
12.20 Wengen: Svjetski skija{ki kup
- spust (M), prijenos
13.40 Maribor: Svjetski skija{ki kup
- veleslalom (@), prijenos 2.
vo`nje
14.20 Jelovnici izgubljenog vreme-
na: Ra`njevi i re{etke vatrene
pro{losti
14.45 Uzimam (Ne uzimam), kana-
dski film (R)*
16.10 Lada Ka{telan: Requiem za
Borisa
17.10 Jinxi na Trgu!, snimka koncer-
ta
18.05 Lo{ dan u Black Rocku, ame-
ri~ki film (R)*
19.25 Gara`a (R)
19.55 Ve~eras...
20.00 T-mobile In Music festival: Bi-
lly Idol, snimka koncerta
21.35 Skladi{te 13, serija (12)
(10/13)*
22.20 Skladi{te 13, serija (12)
(11/13)*
23.05 Vrijeme je za jazz: In memori-
am Bo{ku Petrovi}u (2. dio)
No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
00.08 No}ni glazbeni program: Gla-
zbeni spotovi
No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
No}ni glazbeni program: Pe-
tar Gra{o u Lisinskom 1997.,
snimka koncerta
Nova TV
07.40 Frikovi,
serija (4/16)
08.25 U sedmom nebu,
serija (8/23)
09.10 Bra~ne vode,
serija (1/28)
09.40 Peppa,
crtana serija (3-4/26)
10.00 Timmy Time, crtana serija
835/52)
10.15 Winx, crtana serija (35/52)
10.40 Chuggington, crtana serija
(37/52)
10.55 Ben 10: Alien Force,
crtana serija (15/20)
11.20 Televizijska posla,
serija (15/22)
11.50 Frikovi,
serija (4/16) R
12.50 U sedmom
nebu,
serija (8/23) R
13.50 Privatna
praksa,
serija (12/22)
14.50 Ukleti let 1 i 2,
igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Ukleti let 1 i 2,
igrani film
- nastavak
18.10 Nad lipom 35,
humoristi~no
-glazbeni show R
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Robin Hood:
Princ lopova,
igrani film
22.35 Nepobjedivi 2:
U posljednjoj rundi,
igrani film (12)*
00.15 Grijeh,
igrani film (12)*
02.00 Bloodrayne 2,
igrani film (15)* R
03.35 Ezo TV,
tarot show (18)*
05.05 Nepobjedivi 2:
U posljednjoj rundi,
igrani film (12)* R
06.35 Slu~ajni junak,
igrani film
08.30 Kraj programa
11.15 NORMALAN @IVOT 21.35 SKLADI[TE 13
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Udvaranje jedne osobe izuzetno vam
godi. Ipak, ako osjetite partnerovu ljubomoru,
povucite se.
Posao: Unosite kretivnost i entuzijazam u po-
sao. U`ivate u radu, a mogu}a je dobra ili dodatna zarada.
Zdravlje: Izbjegavajte ve}e skupove.
Ljubav: Upozorite, na diskretan na~in, osobu
koju volite da je sa vama potrebno malo vi{e
strpljenja.
Posao: Unesite malo humora i opu{tenosti.
Odmah }ete se bolje osje}ati, biti efikasniji, i vi i va{e ko-
lege.
Zdravlje: Zdravlje je za{ti}eno.
Ljubav: Jedna osoba je potajno zaljubljena u
vas. Ipak, nema hrabrosti da vam otkrije svo-
je emocije.
Posao: Niste spremni da se potpuno posvetite
poslu. Barem ne u onoj mjeri u kojoj ste to ~inili ranije.
Zdravlje: Energija u porastu.
Ljubav: Po~injete se, {to vam nije svojstveno,
pona{ati pomalo egocentri~no. Oslu{nite i
ono {to partner `eli.
Posao: U prvi plan izbija neka vrsta sebi~nosti.
To nije lo{e ako se ostale kolege ne}e osjetiti ugro`eno.
Zdravlje: Mogu}a je nesanica.
Ljubav: Ho}e li erupcija va{ih emocija biti rea-
lizirana uz partnera ili u avanturi, ovisi samo
od vas.
Posao: Dobro vam je aspektiran rad sa stra-
ncima. Sve to donosi vam ugled, ali i zna~ajna materijalna
sredstva.
Zdravlje: Budite bri`niji prema sebi.
Ljubav: Prili~no iznenada, mo`ete se na}i u
samom centru zbivanja. Ne budite pretjerano
zatvoreni.
Posao: Vjerovatno se ne mo`ete po`aliti na ne-
ima{tinu. Ipak, morate voditi ra~una o novcu.
Zdravlje: Osjetljivi ste na infekcije.
Ljubav: Odlu~ite se najzad da li `elite slobodan
`ivot sa prolaznim avanturama ili stalnu vezu.
Posao: Nije lo{e ako se oslanjate na pomo}
prijatelja. Ipak, pouzdanije je da se okrenete svojim spo-
sobnostima.
Zdravlje: Neprospavana no} i rad ne idu zajedno.
Ljubav: Osje}ate se kao da vas niko ne razu-
mije, da ste sami u svom svijetu. To je doista
prolazna kriza.
Posao: Ostanite pri svome, kod svojih principa i bit }ete na
kraju pobjednik. Slijedi va`an razgovor.
Zdravlje: Prolazna nervoza.
Ljubav: Situacija u va{oj vezi je harmoni~na i
to vas ~ini sretnim. Ipak, vi{e osoba tra`i va{e
dru{tvo.
Posao: Ako je sve pomalo i monotono, dobro se osje}ate
u poslovnom ambijentu. Iza{li ste iz krize
Zdravlje: Napetost popu{ta.
Ljubav: Miran, ~ak pomalo monoton dan, ali
to vam ne smeta. U`ivate uz partnera, u svom
svijetu...
Posao: Neki va{i ambiciozni planovi, mogu poma-
lo zapeti iz objektivnih razloga. Strpljenje }e biti nagra|eno.
Zdravlje: Nema razloga za uzrujavanje.
Ljubav: Niste usamljeni, ali niste ni posve za-
dovoljni ljubavnim `ivotom. To je, sre}om, sa-
mo prolazna kriza.
Posao: Budite takti~njii. Dobro improvizirate,
ali trebate pokazati i sposobnost za predan, kontinuiran
rad.
Zdravlje: Preosjetljivi ste.
Ljubav: Va{e strasti su sna`ne, kre}ete u pravi
osvaja~ki pohod. Na to zaboravite, ako ste ve}
zaljubljeni.
Posao: Ako je i bilo izvjesnih zastoja, po~inje se
ostvarivati ve}ina dobrih prognoza. Mo`ete biti zadovoljni.
Zdravlje: Pro{etajte obavezno.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika
Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Damir Hasanovi}
Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel:
036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e
Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK:
@itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni
centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885,
215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
13.50 PRIVATNA PRAKSA 18.55 AH, TA PLANETA!
17.00
Laki Stars su pu{teni iz zatvora kako
bi pomogli policiji u obra~unu sa ga-
ngsterskom bandom. Ovaj se zadak
momcima ne}e u~initi pretjerano
te{kim, sve dok ne do|u u dodir sa
samim jezgrom narko kartela. Opa-
snost vrijeba sa svake strane, a ne-
prijatelj je surov i nemilosrdan.
Uloge: Samo Hung, D`eki ^en, Ju-
en Biao
Reditelj: Samo Hung
22.30
U ovosedmi~nom izdanju
emisije voditeljica Naida Srnja
ugostit }e densera Andriju Ba-
kija \oganija B3, koji }e govo-
riti u svom u~e{}u na „Farmi“,
biv{eg reprezentativca Admira
Vladavi}a, a bit }e predstavlje-
ne i u~esnice Izbora za Miss
planete Zemlje, kao i novi spot
Berina Buturovi}a za pjesmu
„Gdje tvoje srce stalo je“.
ZABAVNA EMISIJA
PINK BH
FILM, BHT 1
Nespretni hemi~ar Pau odlazi kod ci-
ganske vra~are, koja mu daje ~arob-
ni napitak. Taj napitak mo`e u~initi
da se svaka osoba suprotnog pola,
istog trenutka, zaljubi u njega. Paul
dijeli napitak sa drugaricom Dianom
i zajedno kre}u u „no}ni pohod“ koji
postaje urnebesna avantura...
Uloge: Tejt Donovan, Sandra Bulok,
An Benkroft
Reditelj: Dejl Launer
Ljubavni
napitak br. 9
Sledge
Uspavanka
za mafiju
20.00
FILM, OBN
Show time
Komedija o egzoti~nom plesa~u Fr-
enku Sled`u koji na zahtjev holivu-
dskih producenata snima filmove o
borila~kim vje{tinama. Nevjero-
vatno, ali istinito, Frenk posta-
je poznat, a samim tim uo-
bra`en i ta{t. Sled` je jedi-
nstvena komedija i satira
na ra~un slave, bogatstva i
uspjeha.
Uloge: Holms Ozborn,
Dejvid Li~, An|elina \oli
Reditelj: Bred Martin 21.00
FILM, FTV
LJUDI I DOGA\AJI
Medvedev: Istraga tu`ila{tva
Sporna
videoigra
MOSKVA - Na internet strani-
ci jedne ruske telekomunikaci-
one kompanije pojavila se vide-
oigra u kojoj posjetioci mogu
upucati karikaturu predsjedni-
ka Dmitrija Medvedeva. Reute-
rs prenosi da dr`avno tu`ila{tvo
istra`uje cijeli slu~aj. Kompani-
ja iz isto~ne Rusije reklamira
novu igricu pod nazivom „Mo-
skva“, a u okviru koje lik pre-
dsjednika Rusije iska~e iza zi-
dova Kremlja, gdje ga posjetioci
internet stranice mogu klikom
mi{a upucati i potom staviti zla-
tni oreol oko glave.
BUENOS AJRES - Plja~ka{i u
Argentini ukrali su 90.000 dola-
ra namijenjenih za tro{kove
odlaska predsjednice Kristine
Fernandez (Cristina) u zvani~nu
posjetu Bliskom istoku.
Zvani~nik vlade preuzeo je no-
vac za putovanje iz Ministar-
stva finansija i stavio ga u svoj
ranac.
Policija je pokrenula istragu da
utvrdi za{to je vladin slu`benik
prije puta predsjednice podigao
novac i odnio ga u svoju ku}u.
BI[KEK - Stanovnici kirgista-
nske enklave Barak u Uzbeki-
stanu zatra`ili su od ameri~kog
predsjednika Baraka Obame
(Barack) da im pru`i finansijsku
pomo} opravdavaju}i osnovano-
st svog tra`enja istim imenom
koje nose, objasnio je ju~er je-
dan poslanik iz Kirgistana.
- Stanovnici Baraka se `ale na
pote{ko}e s kojim se susre}u pr-
ilikom kori{tenja zemlje zbog
neslaganja s uzbe~kim vlastima
i na probleme koje imaju kada
`ele prije}i iz enklave u Kirgi-
stan - izjavio je u parlamentu
poslanik Bakitbek Kalmamatov
iz stranke Ata-Mekan.
Ivan Pavao II: ^udesno izlje~enje
U maju bla`eni
VATIKAN - Poglavar Rimokato-
li~ke crkve papa Benedikt XVI pri-
hvatio je ju~er u Vatikanu jedno
~udo koje se pripisuje Ivanu Pavau
Drugom i odredio 1. maj 2011. go-
dine za beatifikaciju, odnosno pro-
gla{enje svog prethodnika za bla-
`enog. U dekretu Benedikta XVI
navodi se da je oporavak jedne ~a-
sne sestre iz Francuske od Parki-
nsonove bolesti koji se pripisuje
molitvama upu}enim Ivanu Pavau
Drugom bio ~udesan. Progla{enje
za bla`enog prvi je korak ka pro-
gla{enju za sveca, a da bi Ivan Pa-
vao Drugi postao svetac, osim
ovog, potrebno je jo{ jedno ~udo.
Iskosa
Provalnici tra`ili
pomo} policije
KELN- Dvojica lopova provalila
su u jednu poslovnu zgradu u nje-
ma~kom gradu Kelnu, ali nisu
uspjela ni{ta odnijeti jer su se za-
glavili u liftu. Mobitelima su u
pomo} pozvali policiju koja ih je,
uz asistenciju vatrogasaca, oslo-
bodila, a potom i uhapsila.
Fernandez: Pokrenuta istraga
Ukraden novac za turneju
LONDON- Britanskoj oskarovki,
atraktivnoj Gvinet Paltrou (Gwy-
neth Paltrow) toliko se dopala ulo-
ga u seriji „Glee“ da je odlu~ila da
joj se vrati.
Gvinet je pro{le godine glumila
Holi Holidej (Holly Holiday), u~i-
teljicu seksualnog odgoja koja je
mijenjala u~itelja Vila [ustera (Will
Schuester), a njen lik }e se vratiti i u
2011. godini s namjerom da posta-
ne Vilova djevojka kojeg glumi Me-
tju Morison (Matthew Morrison).
Tvorac serije „Glee“ Rajan Marfi
(Ryan Murphy) izjavio je: - Gvinet
se vra}a za jo{ dvije epizode. Vra}a
se isklju~ivo kako bi se zabavljala s
Vilom. Njih dvoje su jako dobri pr-
ijatelji u stvarnom `ivotu i imaju
jaku hemiju.
Obama u Aziji: Tra`enje finansija od predsjednika SAD pravdaju istim imenom
Selo Barak zove u pomo}
Povratak britanske oskarovke u poznatu seriju
U^ITELJICA SEKSUALNOG ODGOJA
Gvinet Paltrou ponovo }e igrati u seriji „Glee“
Paltrou pro{le godine glumila Holi Holidej
TOP VIJESTI

2
BOLONJA Lo{e vijesti iz bolnice u Italiji
Novkovi}: Mnogo prijetnji

Dnevni avaz, subota, 15. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

Op}inski sud Grada~ac: [ta stoji iza bombe u paketu

„Ka{ikara“ ispred ku}e predsjednice Suda
Bomba ostavljena u paketu u dvori{tu ku}e Alme Ali}
Ispred ku}e predsjednice Op}inskog suda u Grada~cu Alme Ali} nedavno je ostavljena ru~na bomba „ka{ikara“, potvrdio je za „Dnevni avaz“ predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) Milorad Novkovi}. Iako se istraga jo{ provodi, sumnja se da ostavljena bomba predstavlja prijete}u poruku predsjednici Ali}. Koji je ta~no motiv, ka`e Novkovi}, ne mo`e re}i, jer o~ekuje da }e to otkriti policija. Kako je za „Avaz“ izjavio portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Miralem Malki}, slu`benicima Policijske uprave u Grada~cu obratio se Z. A., ina~e ~lan porodice Alme Ali}, i prijavio da su nepoznate osobe u dvori{tu njegove porodi~ne ku}e ostavile kartonsku kutiju u kojoj se nalazila ru~na bomba! - Na lice mjesta odmah su iza{li pripadnici Policijske uprave i [taba Civilne za{tite Grada~ac i obavili uvi|aj. Sektor kriminalisti~ke policije MUP-a TK skupa sa PU Grada~ac radi na otkrivanju izvr{ilaca ovog djela kazao je Malki}. Novkovi} isti~e da u posljednje vrijeme imaju dosta napada i prijetnji sudijama i tu`iocima. - Osim ovog slu~aja u Grada~cu, u novembru pro{le godine imali smo napad na ku}u glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Ora{ju Luke Dabi}a. Zbog ovih doga|aja zatra`ili smo da se osigura bolja za{tita sudija i tu`ilaca tamo gdje je potrebno - kazao je Novkovi}. Uprkos vi{e poku{aja, ju~er nismo uspjeli dobiti izjavu F. V. - A. H. Alme Ali}.

MUP TK provodi istragu u Grada~cu

Prestalo kucati srce jo{ jedne biha}ke princeze
Nakon sedam dana kome Amra Halava} izgubila posljednju {ansu da nastavi svoj mladi `ivot i da se vrati izlije~ena u svoj grad
bi se Amra vratlila u {kolsku klupu, me|u svoje prijatelje i zavr{ila tre}i razred Medicinske {kole. Ni donor nije bio problem. Osigurali su ga Italijani, a u potpunosti je odgovarao Amrinim parametrima i transplantacija je trebala biti obavljena krajem ovog ili po~etkom narednog mjeseca. Ali, ni njen iscrpljeni i oslabljeni organizam nije izdr`ao. Sanela i Muradif Halava}, Amrini roditelji, mjesecima su se, kao i Had`i}i, bo-

Samo 21 dan nakon {to je smrt Alme Had`i}, princeze zelenih o~iju koja je preminula na AKH klinici u Be~u, potresla i ujedinila veliki broj ne samo Bi{}ana nego i ljudi iz regiona, u petak ujutro nad ovim gradom ponovo se nadvio crni oblak. Prestalo je kucati srce jo{ jedne biha}ke princeze. U bolnici u italijanskom gradu Bolonji, gdje je provela posljednja ~etiri mjeseca,

Humani ljudi

Morali platiti prijevoz do Bolonje
Uprkos urednom zdravstvenom osiguranju koje je Amra imala, njeni roditelji morali su platiti njen prijevoz kolima Hitne pomo}i u Bolonju. {esnaestogodi{nja Amra Halava}, koja je bolovala od akutne leukemije, nakon sedam dana kome izgubila je posljednju {ansu da nastavi svoj mladi `ivot i da se vrati izlije~ena u svoj grad. Sa svojom bole{}u Amra se borila od pro{le godine, kada joj je, 23. juna, nakon Biha}a, i u Sarajevu potvr|ena bolest. Jedini na~in da pre`ivi bila je transplantacija ko{tane sr`i. Ni borba s bole{}u Amre Halava} ne razlikuje se od borbe njene sugra|anke, rahmetli Alme Had`i}. Novac nije bio problem, iako je za njeno lije~enje bilo potrebno oko 30.000 eura. Bi{}ani, dobri ljudi, i u ovom slu~aju kroz brojne humanitarne akcije, koncerte, nogometne turnire iskazali su humanost nastoje}i prikupiti {to ve}i iznos kako ^etiri mjeseca zajedno s Amrom u Bolonji je bila njena mama Sanela, a posljednjih sedam dana tata Muradif i brat Enes. rili s birokratijom, ali su na kraju uspjeli svoju k}erku odvesti na kliniku u Bolonju. - Uradili smo sve {to je bilo u na{oj mo}i da spasimo na{u Amru. Na{li smo bolnicu u kojoj bi se mogla obaviti transplantacija, prebacili

Negativne situacije

Amra Halava}: Italijani bili osigurali donora

Apelaciono vije}e Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Milorad Trbi} osu|en za genocid u Srebrenici na dugotrajni zatvor u trajanju od 30 godina, saop}eno je BIRN-u iz ove institucije. Trbi} je u okto- Sud BiH: Potvr|ena prvostepena presuda bru 2009. progla{en krivim {to je kao pomo}nik Bo{njaka iz Srebrenice. na~elnika za bezbjednost Trbi} je osu|en i za li~no Zvorni~ke brigade Vojske RS u~estvovanje i pomaganje u od 10. jula do 30. novembra ubistvima mu{karaca iz Sr1995. u okviru udru`enog ebrenice na razli~itim lokazlo~ina~kog poduhvata u~e- cijama na podru~ju op}ine stvovao u operacijama hvata- Zvornik. On je, ujedno, prnja, zatvaranja i pogubljiva- va osoba koju je Sud BiH prnja, a potom pokopavanja i avosna`no osudio za genocid prikrivanja tijela ubijenih u Srebrenici.

Miloradu Trbi}u 30 godina zatvora

Prva presuda Suda BiH za genocid

smo je u Bolonju uz veliku pomo} Bi{}ana koji tamo

Svoju {ansu za izlje~enje tra`i jo{ jedna Bi{}anka, Selma Me{i} (27), koja od dvanaeste godine boluje od te{kog oblika dijabetesa. Hitno joj je potrebna transplantacija bubrega i gu{tera~e, zbog ~ega mora putovati u Austriju. I na ovom primjeru poka`ite svoju humanost. Oni koji `ele pomo}i Selmi mogu to u~init putem

Pomozite Selmi Me{i}

donatorskog broja 090 292051 - donacija u iznosu od 3 KM, ili na `irora~un: Sparkasse banka na ime Fahira Me{i} za Selmu, ra~un 199045-60614874-66 teku}i ra~un: 21-93179-614874 SWIFT COBADEFF CO: MMERZBANK AG FRANKFURT SWIFT CODE ABSBBA 22 SPARKASSE BANK DD BiH BA 391990456061487466

trenutno `ive. Svu potrebnu dokumentaciju sredili su dobri ljudi iz italijanskog fonda, dok niko iz na{ih nadle`nih institucija nije ni prstom mrdnuo, osim {to su nam rekli da joj ovdje nema lijeka i da poku{amo van granica BiH. Mnogo je negativnih situacija koje su pratile Amrinu bolest, ali neka bude na ~ast onima koji su, mo`da, mogli, a nisu pomogli da se spasi jo{ jedan mladi `ivot ne obuzdavaju}i suze ispri~ala nam je Amrina tetka Mirsada Selimovi}.
I. NUSPAHI]-[ILJAK

Radnici „Feroelektra“ opet na ulici
U preduze}u vlada anarhija, jer su smijenjeni Uprava i Nadzorni odbor
Koliko su puta radnici „Feroelektra“ u posljednjih {est godina protestirali, vjerovatno ni oni sami ne znaju. Na ulicu }e ponovo u ponedjeljak, kada }e ispred upravne zgrade u Sarajevu odr`ati novi mirni protest. Ve} za ~etvrtak Emin Kadi}, predsjednik Sindikata radnika, najavljuje proteste ispred Vlade Federacije BiH. - Ni nakon ~etiri mjeseca Vlada FBiH nije usvojila revizorski izvje{taj, u kojem je dokazan kriminal u preduze}u. Resorni ministar Desnica Radivojevi} igra neku prljavu igru, koja ne ide u prilog radnicima. Na ovaj na~in samo poku{ava dobiti na vremenu - ka`e Kadi}. On upozorava da u preduze}u vlada anarhija. Ve}inski vlasnik Goran Stani} smijenio je kompletnu Upravu i Nadzorni odbor, a radnici, koji su i dalje u generalnom {trajku, nisu dobili pla}u od avgusta.
F. K.

U ponedjeljak protesti u Sarajevu

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zbog pove}anja cijene nafte i kursa dolara: Plin }e poskupjeti
- Nekoliko vas je posrednika u distribuciji plina krajnjim korisnicima. Svi dobro omastite brkove, ali ova zima nije zahtijevala veliku potro{nju plina, kako ste o~ekivali. I onda di`ite cijene, {to prije! Rado bih vam poslao sve mogu}e inspekcije, da se utvrdi kako raspola`ete novcem. (jovandeka jovandeki})

S jednog od ranijih protesta: Radnici nisu dobili pla}u od avgusta

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 15. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

Sarajevski aerodrom u brojkama
za pet posto pove}an promet u 2010. 563.266 putnika u 2010. dvije kontrole sigurnosti u 2010.

Niko kao Mirsad Kebo!

Kebo se, naravno, ne}e nasekirati zbog ~injenice da je bestidno obmanuo javnost, a jo{ manje {ef njegove partije Sulejman Tihi}
Mirsad Kebo, gra|anin BiH, zara`en je virusom gripe H1N1, ali je njegova klini~ka slika toliko dobra da, hvala Bogu, ne mora le`ati u bolnici te je realno o~ekivati da }e ovaj gra|anin vrlo brzo odmoran, ~io i pun snage krenuti u nove radne pobjede. No, gra|anin Kebo oglasio se i kao potpredsjednik Federacije BiH i, da Allah, d`. {., sa~uva i sakloni, iako na ku}nom lije~enju, obavijestio je javnost da zbog zaraze virusom H1N1 le`i u bolnici, odakle je, ~ak, zabrinutoj naciji odaslao ohrabruju}e poruke da }e i ovu tegobu, kao i mnoge do tada, uspje{no prebroditi! Da, rije~ je o istom Mirsadu i istom Kebi! Jer, ko bi drugi osim Mirsada Kebe mogao ovako bezo~no zaobi}i istinu, iliti slagati? Niko! Pa, upravo je ovaj ~ovjek, u `elji da se domogne funkcije ministra sigurnosti, svojevremeno odjavio prebivali{te u Sarajevu, gdje je oduvijek `ivio, i prijavio se u Isto~nom Sarajevu, samo da bi se predstavio kao kandidat iz RS, odakle je njegova partija trebala kandidirati budu}eg ministra. Koliko god da smo spremni Kebine vragolije, odnosno njegovu sklonost ka obmanjivanju javnosti, pravdati kao nuspojave zbira njegovih godina, ne treba zanemariti ~injenicu da je rije~ o visokopozicioniranom kadru Stranke demokratske akcije koji, kao dio njenog naju`eg vodstva, godinama kroji politi~ku sudbinu ove zemlje i Bo{njaka u njoj, posebno. [ta bi se dogodilo da, naprimjer, Mirsad Kebo (a takvih kao on njegova je stranka oplodila na tovare) sjedi u vrhu neke ure|ene dr`ave i tako bezo~no sla`e? Ne bi se dogodilo ni{ta, ustvari ne bi bilo vremena da se dogodi, jer bi taj koji je slagao, tokom no}i ispraznio ladice radnog stola, pojavio se u jutarnjem TV programu i izvinio za svoju „nespretnost“, a potom se sakrio da mu ni familija ne zna gdje je. Kebo se, naravno, zbog jo{ jedne u nizu svojih bestidnih podvala javnosti ne}e nasekirati, a jo{ manje {ef njegove partije Sulejman Tihi}. S razlogom, jer samo takav Kebo mo`e slu`iti takvom Tihi}u. Sla`e{ dok trepne{, bilo da si u svojoj ku}i, u kabinetu, u policiji, u OHR-u, u nekoj od stranih ambasada! Zavisno od „vi{ih ciljeva“, mo`e se slagati na strana~ke kolege, na neistomi{ljenike, na politi~ke partnere i protivnike. Pa i na sebe samog, kada ovih ponestane.

Sarajevski aerodrom: Nije bilo incidenata

AVIOSAOBRA]AJ Nema ko kontrolirati sigurnost

Upitna sigurnost na bh. aerodromima
Direkcija za civilno zrakoplovstvo nema stalno zaposlenih certificiranih inspektora Kontrole sigurnosti aerodroma obavlja inspektor u penziji
mjesta inspektora za zrakoplovnu sigurnost, ~iji je opis poslova, izme|u ostalog, kontrola i inspekcija sigurnosti aerodroma u BiH. - Trenutno je upra`njeno jedno radno mjesto inspektora za zrakoplovnu sigurnost, ali se nadamo da }e to radno mjesto uskoro biti popunjeno - ka`u u BHDCA. T ako|er, iz BHDCA dodaju da se

Sigurnost putnika u bh. aviosaobra}aju je upitna, jer zbog manjka kadrova u Direkciji za civilno zrakoplovstvo (BHDCA) nema ko kontrolirati sigurnost aerodroma. Iako iz BHDCA i Sarajevskog aerodroma uvjeravaju da se kontrole vr{e u skladu sa svim pravi-

Upra`njena mjesta

Osipanje kadrova iz BHDCA
Osipanje kadrova iz BHDCA po~elo je selidbom Agencije iz Sarajeva u Banju Luku. Naime, veliki broj stru~nih kalima, saznajemo da kontrole, ustvari, nema ko provoditi, jer u Agenciji nema stalno zaposlenih certificiranih inspektora za kontrolu sigurnosti aerodroma. Iz BHDCA su nam kazali da su, prema sistematizaciji radnih mjesta, u Direkciji predvi|ena dva drova napustio je dr`avnu agenciju jer `ive u Sarajevu, a Uprava BHDCA im nije ponudila nikakve naknade za putne tro{kove i smje{taj. vr{e redovne kontrole aerodroma prema Pravilniku o inspekcijskom nadzoru te da su kontrolu aerodroma vr{ili i eksperti Evropske komisije. Vi{e informacija nismo uspjeli dobiti, jer iz Agencije tvrde da su detalji koji se odnose na zrakoplovnu sigurnost povjerljive informacije.

No, kako saznajemo, predstavnici Evropske komisije boravili su u BiH kako bi napravili procjenu provo|enja evropske regulative. Rezultati su, navodno, bili pora`avaju}i. Kontrolu aerodroma niti su vr{ili niti to mogu ~initi. Tako|er, iz pouzdanih izvora saznajemo da su upra`njena oba mjesta inspektora za sigurnost aerodroma. U BHDCA, navodno, samo jedan inspektor u penziji obavlja provjere sigurnosti aerodroma, a njegov status reguliran je ugovorom o djelu. Iz Sarajevskog aerodroma ka`u da je u 2010. godini BHDCA provela dvije kontrole. - Proveden je test iz domena sigurnosti i nadzor iz domena sigurnosti. Elementi kontrole kvaliteta sigurnosti su provedeni u skladu s Pravilnikom BHDCA. Incidenata u pro{loj godini nismo imali - ka`u iz Sarajevskog aerodroma.

www.dnevniavaz.ba

Kontrole kvaliteta

Rukovodstvo SSSBiH nije smjelo biti uvu~eno u dnevnopoliti~ke igre
Pitanje: Je li rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH sebi smjelo dopustiti da bude uvu~eno u dnevnopoliti~ke igre?

Najavljen promet od 36.000 putnika
Aerodrom dobiva sistem za instrumentalno slijetanje
Mostarski aerodrom na prolje}e }e, prvi put u svojoj historiji, dobiti sistem za instrumentalno slijetanje (ILS), potvrdio je za „Dnevni avaz“ direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju Amadeo Mandi}. On je istakao da su u toku pripreme za instaliranje ovog ure|aja, koji imaju svi moderni aerodromi u Evropi. Prema njegovim rije~ima, cijeli projekt instaliranja ILS-a ko{tat }e 1,2 miliona maraka. Dodao je da projekt finansiraju Vlada FBiH i Federalna direkcija za civilnu avijaciju. - Ovaj sistem omogu}it }e slijetanje i polijetanje aviona po ote`anim vremenskim uslovima. Sigurno }e utjecati na pove}anje broja operacija, a samim time i broja putnika, kao i na bolju iskori{tenost Mostarskog aerodroma - kazao je Mandi}. Uprava Aerodroma Mostar najavljuje da bi ove godine mogla imati 36.000 putnika, {to je dva puta vi{e A. Du. od lanjskog prometa.

Planovi Mostarskog aerodroma za 2011. godinu

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

F. KARALI]

A) Da, svakako 24% B) Ne, nikako 69,41% C) Ne znam 6,59%

C B

A

Mostarski aerodrom: Modernizacijom do ve}eg prometa

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 161.279 posjetilaca.

Huki}.navode u Agenciji. dr. Mirsada Huki} zamolila je stanovni{tvo da zbog svake pojave temperature ne dolaze na laboratorijsku analizu. Pinjo. Nova gripa. Najugro`eniji su hroni~ni bolesnici. ljelih tek o~ekuje.. U svim slu~ajevima radi se o srednje te{kim stanjima. . Me|utim. radi se o Plo~kini}evoj obmani javnosti.).Na{ organizam ima zaostali imunitet od pro{le godine. Zdravi trebaju ostati u ku}i. naime. ova institucija uop}e nije ni dala odobrenje za kori{tenje broja. Hiro{ je kazao da stanje ovog pacijenta optere}uju bolesti koje je odranije imao. a hospitalizirano je ukupno 27 pacijenata s izra`enim simptomima bolesti. od ~ega je 15 s potvr|enim virusom H1N1. Hiro{. To je situacija koja tra`i oprez. S. kod kojih uglavnom i nastupaju komplikacije od gripe.radnji autoputa. kazao je na pres-konferenciji doc.rekao je dr. daju se u paketu mre`nim operaterima koji poslije ustupaju brojeve za komercijalne usluge. ovaj konkretan broj ne postoji. . me|utim. Infektivna. Racionalna potro{nja Ministarstvo saobra}aja i veza RS tvrdi da }e u redovnom sudskom postupku {tititi interese RS.istakla je Huki}. tzv. hrana zaga|ena dioksinom nije dospjela na tr`i{te EU niti BiH. tr`i{te. RS }e tu`iti mariborski CPM Proces protiv slovenske firme Nakon upozorenja Federalne veterinarske komore da uskoro mo`emo o~ekivati prodor hrane zara`ene dioksinom iz Njema~ke na bh. Kako nam je potvr|eno u Regulatornoj agenciji za komunikcije (RAK). a hroni~ari oti}i ljekaru Kod velikog broja ljudi koji obole od nove gripe bolest prolazi sa srednje te{kom ili lak{om klini~kom slikom. Klinika za plu}ne bolesti Podhrastovi. s kojim su imali ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka . ologiju KCUS-a analizira nalaze za cijelu FBiH. @ivojevi}) Centralni slovenski list „Delo“ u ju~era{njem izdanju pozitivno ocjenjuje brzo poduzimanje mjera Srbije i Hrvatske u slu~aju hap{enja vukovarskog veterana Tihomira Purde. a u kojoj gra|ani mogu u~estvovati pozivom na broj 094/880-980. reagirali su iz Agencije za sigurnost hrane BiH istaknuv{i da nema razloga za paniku. Ako osoba ima hroni~nu nezaraznu bolest (dijabetes. Iz slu`bi Instituta za za{titu zdravlja RS navode da se pove}anje broja oboV. na vrijeme biti obavije{tena putem RASFF sistema za brzo uzbunjivanje. veliki val o~ekuje se krajem ovog i po~etkom narednog mjeseca. imamo drugi problem. uklju~uju}i i H1N1. gove. Niko od bolesnika nije `ivotno ugro`en. od ~ega su ~etiri zbrinute u KC-u Banja Luka. dodala je Huki}. na Infektivnoj klinici u Sarajevu trenutno se lije~i 25 bolesnika. Huki} Leo Plo~kini}. A. T. prenijela je Onasa. {to iznosi oko {est ju komentare u vezi s napla. predsjednik kontroverzne nevladine organizacija „Croatia Libertas“.Provjerom u na{oj bazi otkrili smo da takav broj nemamo. Mogla se tre}ina ljudi za{tititi. Prema rije~ima prof.Prema posljednjim informacijama Evropske komisije o incidentu s dioksinom u Njema~koj. Institut za mikrobiZa sada je za 19 osoba u RS brzim testom potvr|ena zaraza. nastao zbog negativne propagande o vakcinama. Pedijatrija. od kojih je jedno dijete. . 20 slu~ajeva sezonske gripe i jedna influenca B. niti smo ga kome izdali. izbjegavati skupove. a prema predvi|anjima epidemiologa. obavijestio je ju~er medije da je ta organizacija pokrenula ispitivanje javnog mnijenja pod nazivom „Je li @eljko Kom{i} tvoj predsjednik?“. koji je najavio jo{ tje{nju. januar/sije~anj 2011. brojevi s dodatnom vrijedno{}u. 15. piti tople napitke s dosta vitamina C. aktuelno Plo~kini}: Na ~elu kontroverzne organizacije O~ekuje se novi val svinjske gripe Plo~kini} dao la`ni broj Obmana javnosti RAK nije dao odobrenje za kori{tenje broja nijednom telekom operateru niti Plo~kini}u VIRUS H1N1 Prema najavama epidemiologa za glasanje o Kom{i}u Epidemija nadolazi. Na{i infektolozi su profesionalni i oni }e odrediti koji ljudi trebaju testiranje. CPM nesposoban da izmiri dugove zvani~no proglasio insolve.navodi list. . a analizom je utvr|eno da jedna U BiH nema hrane zara`ene dioksinom Zatrovana jaja prona|ena i u Holandiji Dr`avna agencija za sigurnost hrane po{iljka sadr`i nedozvoljenu koli~inu dioksina .miliona eura za {ezdesetak tom ugovorenih „penala“ od dana ka{njenja. kardijalni i neurolo{ki bolesnici. ali ih se vrlo malo vakcinisalo. No. . Prema rije~ima prim. kojeg srbijansko pravosu|e tra`i zbog navodnih ratnih zlo~ina. Ovaj akreditirani laboratorij nije dobio nijedan zahtjev za provjeru uzoraka iz RS. portparol RAK-a. ne dru`iti se previ{e. a smrtnost od H1N1 ne odstupa od ostalih virusa gripe. Ne treba sam sebi postavljati indikacije . hipertenzija. za razliku od Pove}an broj inficiranih U UKC-u Tuzla trenutno se lije~i 17 pacijenata. u Zagrebu se u rekordnom vremenu i bez ve}ih zapleta sreo srpskohrvatski pravosudni i vrh tu`ila{tava. i s minimalnim simptomima koji upu}uju na sindrom influence treba se javiti svom ljekaru .Nakon velike zbrke koju je izazvalo hap{enje vuko- Najve}e isku{enje Srbije i Hrvatske bit }e za{tita BiH Centralni slovenski list „Delo“ di se trebaju ~uvati. Sada. zbog velikog priliva pacijenata mi smo zabranili posjetu na nekoliko na{ih klinika gdje le`e pacijenti ~iji je imunitet oslabljen zbog njihove osnovne bolesti. Ovi. varskog veterana Tihomira Purde. dr. .Zdrave osobe trebaju ostati u ku}nom ambijentu. Ni Leo Plo~kini} kao pojedinac nije mogao dobiti ovaj broj potcrtala je Amela Odoba{i}. Broj. Lju- Sarajlija u te{kom stanju Stanje pacijenta iz Sarajeva koji le`i na Internisti~koj terapiji KCUS-a i dalje je te{ko. isti~e dr.One su vrlo skupe i ko{taju 600 KM.dnevno..istakla je Huki}. RS mo`e potrasituaciji u kojoj se na{ao CPM `ivati oko 100 hiljada eura u Sloveniji. jer nije u roku ispontnost i priznao da je nespo. Direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a prof.. HALA] tro{ili.4 Dnevni avaz. dr. ka`e dr. infektolozi }e to odrediti. do sada su dijagnosticirana 54 slu~aja H1N1 u FBiH. kako saznajemo. a po jedan u Fo~i i Kasindolu. Mustafa Hiro{. malignomi. a za ostale se ~ekaju nalazi. Banjalu~ki portal „Capital“ podsje}a da. Fikreta Pinje. direktor hirur{kih disciplina KCUS-a.Zavod za javno zdravstvo nije proglasio epidemiju.upozorava dr. nije dodijeljen nijednom operateru koji bi eventualno dao taj broj „Croatia Libertasu“. I u KCUS-u je samo deset posto osoblja primilo vakcinu . Do sada su samo dvije po{iljke jaja iz Njema~ke isporu~ene u Holandiju. Ured za veterinarstvo BiH ju~er je donio odluku da svaku po{iljku hrane `ivotinjskog porijekla iz Njema~ke mora pratiti laboratorijski nalaz koji jasno dokazuje da ona ne sadr`i dioM. Epidemija nove gripe nadolazi. U RS je oboljelo jo{ {est osoba. Zabranjene posjete Ljekari KCUS-a na pressu: Nema razloga za paniku (Foto: M. Kardiologija. Huki} je dodala da }e testova za analizu i antiviralnih lijekova biti dovoljno i za sljede}i val gripe ako se budu racionalno E. Sada znamo da je na{e podru~je pogo|eno s najmanje dva suptipa i dva tipa gripe.Doboj. ali su odbili da da. Dodaju da }e Agencija. „Avaz“. . dr.. ksin. ali i nagla{ava da }e najve}e politi~ko isku{enje dvije dr`ave biti za{tita BiH. efikasniju i prili~no fleksibilnu saradnju u sudskom tretiranju ratnih zlo~ina . subota. ne mogu pozvati korisnici nijednog telefonskog operatera u BiH. No. mirovati nekoliko dana.{tovao odredbe ugovora o izgsoban da izmiruje svoje du. To su Ginekologija. pro{le zime. u izjavi za B. ukoliko Evropska komisija u toku istrage sazna da je do{lo do izvoza potencijalno opasne hrane u BiH. U ovom ministarstvu su prema ranijim zvani~nim izjapotvrdili da su informirani o va iz Vlade. Ina~e. tri sa sezonskom gripom. jer i prije biranja veza bude prekinuta. Dr. Hiro{ Nema potrebe da svi dolaze na testiranje. Hematologija i intenzivne njege . a ne paniku. sada se sporije {iri. poznate po potpisivanju peticije za tre}i entitet i najavama progla{enja „hrvatske republike Herceg-Bosne“. nakon {to je mariborski CPM.CPM-a. .

deralni zavod za zapo{ljavanje M. nedostojan jednog funkcionera.800.000 KM. tri za Ora{je/Donji @abar i po dva za Srbac. M. i to redovnih 143. Kalesiju/Osmake 2. subota. a mahmurni ministar. nakon ~ega je bilo ~ak i pucnjave. a pogotovo nakon tog incidenta. jer zavodi ne. formira hitno i bez Incko: O~ekujem {to br`u uspostavu Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) ju~er je za na{ list izjavio kako o~ekuje da }e doma}e snage ispuniti svoj zadatak i uspostaviti {to prije Dom naroda. godine dao tuma~enje da 30 delegata mo`e odr`ati konstituiraju}u sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH.700.govanja za oko 12.Svaki neraspore|eni mandat ostat }e dostupan i rasporedit }e se odgovaraju}em delegatu ~im bude poni{tena dobrovoljna odluka o neprihvatanju mandata . a onda ~ak i fizi~ki napao policijskog slu`benika. No. Sutra prijevremeni izbori u osam op}ina CIK: Izborna {utnja traje do zatvaranja bira~kih mjesta Iz Federalnog saveza deracije BiH. nego tek nakon {to su oni provedeni u svih deset kantona .OHR smatra da jo{ ima prostora da skup{tine ispune svoje obaveze prema gra|anima i to bi bio najbolji mogu}i ishod. ali i dr`ave. U {est njih izbori su raspisani zbog prestanka mandata na~elnika koji su preuzeli nove du`nosti nakon pro{logodi{njih op}ih izbora. Du. uklju~uju}i i izbor delegata u Dom naroda FBiH. Trenumaju dovoljno novca da isplate tno sudski vje{tak radi na razdvajasva ta dugovanja . ali su{tina je u tome {to u kantonalnim skup{tinama uop}e nije bilo dovoljno poslanika tih nacionalnosti. Srebrenika i Kalesije/Osmaka. proveo no} u pritvoru. u slu~aju da postane jasno da se proces namjerno blokira. U Kalesiji/Osmacima i [ekovi}ima izbori su raspisani nakon opoziva dosada{njih na~elnika. januar/sije~anj 2011. zbog svog divljanja. Od`ak/Vukosavlje 3. Nedovoljno poslanika OHR: Upu}en apel u ~etiri kantona daljnjeg odga|anja . na dobivaju sporove na osnovu . Na ovo tuma~enje pozvao se SDP optu`uju}i CIK da opstruira uspostavu Doma naroda FBiH jer smatra da sjednica njegovog novog saziva ne mo`e biti odr`ana dok ne budu izabrani delegati iz svih kantona. Procijenjeno je da }e prijevremeni izbori ko{tati oko 65. a da je za njegov rad potrebna . na sastanku je sjedio pognute glave.000 ljudi. Vogo{}e. Njihov zazaposlenosti. [ekovi}i. Srbac 10. Vogo{}a. prije nepune dvije godine. Tada je problem bio to {to su nedostajala po tri delegata iz reda srpskog i iz reda ostalih naroda. Dakle. Ora{je/Donji @abar 2. {to bi dovelo da se sporazumno rije{e i naplate dudo blokiranja ra~una. koji je prije dvije no}i u centru Mostara u vidno alkoholiziranom stanju prvo naru{avao javni red i mir. OHR jo{ jednom potvr|uje ranije izre~eni stav da je mogu}e sazvati zakonodavne organe vlasti s punim ovlastima bez obzira na ~injenicu da nisu raspodijeljeni prosta ve}ina. jedni~ki dug demobilisa. U Centralni bira~ki spisak zaklju~no sa 27. iako se radi o za. samo ra~uni lnih zavoda za zapo{ljavanje ovih posljednjih biti blokiuskoro mogli biti blokirani rani jer su oni izdavali zbog naplate dugovanja na rje{enja za naknade demobiime naknada za vrijeme nelisanim borcima. nego tek nakon {to su oni provedeni u svih deset kantona. U tom smislu. koji su tog dana o~ekivali od ministra da im ri- je{i egzistenciju. Dogovora s radnicima nije bilo. od advokate i ve} za desetak da~ak 19. odnosno utvrnir Kari}. Ina~e. Ono {to ovom incidentu daje posebnu te`inu jeste ~injenica da je Humo. i to po ~etiri za na~elnike Biha}a. jer Ustav FBiH ka`e da se Dom naroda sastoji od 58 delegata.pogledi Dnevni avaz. visoki predstavnik uputio je u ~etiri kantona pismo u kojem sna`no apelira na njih da osiguraju da se vlast u tim kantonima. majstor skandala. Izvarani radnici sada se s pravom pitaju. novembra prijevremene izbore za na~elnike osam op}ina. zasigurno je bacio ljagu na institucije ovog kantona. Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina Biha}. Federalnog zavomobilisanih boraca upozorda za zapo{ljavanje i kantoavaju da bi ra~uni kantonanalnih zavoda.kazao je T. . od ~ega se najvi{e odnosi na Biha} 21. li~no 286 i po{ta 996. a koliko kantonalni i FeDodaje da }e.nju iznosa dugovanja. situacija bila potpuno druga~ija. januara 2007.400. 5 ODGOVORI Nakon optu`bi iz SDP-a zbog Doma naroda FBiH OHR podr`ava namjeru CIK-a CIK ni do sada nije potvr|ivao djelimi~ne rezultate posrednih izbora. L. predsjednik Skup{tine dit }e koliko novca duguje FederaSaveza. Od`ak/Vukosavlje i Ora{je/Donji @abar bit }e odr`ani sutra.400. zatim Srebrenik 13.CIK je 18.100. Od`ak/Vukosavlje i [ekovi}e. dobio sudski epilog. CIK ni do sada nije potvr|ivao djelimi~ne rezultate posrednih izbora. „ministarski“ se potukao ispred jedne kafane u Starom gradu u Mostaru.Predstavnici kantonalnih orgakojih napla}uju zaostala dugovanja.600 i M. Slu~ajno ili ne. svi dostupni mandati. Srebrenik. potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ portparol OHR-a Mario Brki} .226 bira~a za ove op}ine. Namjerna blokada Humo: Bacio ljagu na institucije Majstor skandala Radnici „Granita“ pitaju se ~ime su zaslu`ili da im njihova sudbina ovisi o takvom ministru Piri}: Druga~ija situacija Li~nost dana Esad Humo tili da je u januaru 2007. ka`e Piri} Ured visokog predstavnika (OHR) podr`ava namjeru Centralne izborne komisije (CIK) BiH da ubrza formiranje Doma naroda FBiH.ka`e Brki}.800.obja{njava Kari}. Incko. . iz kojeg je pu{ten tek neposredno pred po~etak sastanka s obespravljenim radnicima jablani~kog „Granita“. OHR je 15.obja{njava Mu. A. Izborna {utnja po~ela je jutros u sedam sati i traje do zatvaranja bira~kih mjesta. On isti~e i da. CIK je ju~er podsjetio da }e na U utrci za na~elnike 25 kandidata prijevremenim izborima u~estvovati ukupno 25 kandidata.kazala je za „Avaz“ Maksida Piri}. Kalesija/Osmaci. 15.. decembrom pro{le godine upisano je ukupno 145. nizacija demobilisanih boraca dogoUskoro bi na naplatu moglo do}i na varaju putem zajedni~kog advokata hiljade takvih tu`bi. da delegati po~nu raditi ono zbog ~ega su izabrani . pojedina~no unajmljuju sporove a najve}i je onaj iz 2008. Vogo{}u 7. [ekovi}e 3. K. iz CIK-a su ju~er podsje- Skandalozni ispad ministra privrede HNK Esada Hume. kako se pri~a. jedni~kim dugovima Vlade Fede.ka`e Brki}. ~ime su zaslu`ili da im njihova sudbina ovisi o takvom ministru. potvrdio rezultate posrednih izbora za Dom naroda FBiH i dodijelio mandate. lna vlada. Srbac. Centralna izborna komisija (CIK) BiH raspisala je 15. pa oni nisu mogli biti ni imenovani za delegate.200. ovaj doga|aj nije A. ali nakon {to su iz svih deset kantona bili izabrani delegati. Tako|er se sla`e da bi najbolje rje{enje bilo da rezultat izbora u Dom naroda bude potvr|en tek kada svi kantoni potpuno zavr{e svoje izbore.Dom naroda trebao bi zapo~eti sa svojim radom {to prije.000 KM. Humo. Zavodima za zapo{ljavanje prijeti blokiranje ra~una Isplate dugovanja demobilisanim borcima . u odsustvu 231. januara 2007.Razlog tome je {to sve nim borcima za tri godine vi{e demobilisanih boraca Kari}: Dobivaju iznosi oko 45 miliona KM. o ~emu su mediji tako|er izvje{tavali.713.928. KUKAN portparol CIK-a.

2 miliona KM za izgradnju grani~nih prijelaza u skladu sa {engenskim standardima.nezvani~an izvje{taj Besku}niku {takor sko~io na lice Poznato je da nije pametno zaspati u njujor{koj podzemnoj `eljeznici jer postoji rizik od plja~ka{a. BiH. Jedan od onih koji je. godinu. Izdvajanje novca iz bud`eta za kapitalna ulaganja planirano je jo{ i za informati~ku potporu institucijama S. Vjerovatno je rije~ o studentima koji su tako prosvjedovali zbog pove}anja {kolarina.45 funti. 034 3289589 53 2. Pretpostavlja se da je rije~ o jednom od najstarijih dinosaura.GOST /sms/ 1. Kuba spada me|u zemlje s najdugovje~nijim stanovnicima i procjenjuje se da ima najvi{e stogodi{njaka po glavi stanovnika. porasla potra`nja ulaznica. za adaptaciju i obnovu zgrade „Zraka“.52. Uhap{en dvojac u Londonu Zabava u Havani Bosna i Hercegovina ove godine za kapitalna ulaganja planirala je izdvojiti 31. preselit }e se u zgradu Specijalne policije FBiH. Od toga je 2.1. ka`e Hamzi} Mediji u Engleskoj javili su da je. ali mu je prije uspio jo{ jednom sko~iti kraj lica. ro|endan. objavila je policija. kupio dres nebeskoplave boje s brojem 10 (koji }e nositi na{ reprezentativac) je Nermin Hamzi} iz Miljanovaca kod Kalesije. januar/sije~anj 2011.000 KM. 034 0183377 67 4.000 KM . dres me je ko{tao 44. a 12. Oko njega su se prilikom ga{enja svje}ica okupili svi oni. ali video s YouTubea pokazuje novu vrstu opasnosti.000 KM. rekao je policijski izvor. subota. Uprava za indirektno oporezivanje trebala bi dobiti 5.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50. Bosansko Gr- ahovo zapad i Gradi{ka sjeverozapad.709.Putem interneta sam naru~io dres 8.31 KM Otkriven predak tiranosaur reksa Tim sastavljen od ameri~kih i argentinskih nau~nika otkrio je pretka tiranosaur reksa. TV BINGO 51 83 76 72 9 1 10 19 2. U argentinskom prirodnom rezervatu I{igualasto arheolozi su iskopali fosilne ostatke malog dinosaura koji je hodao na dvije noge. januara sam ga i dobio. [okirao se i uspio nekako otresti `ivotinju sa sebe. . Obojica su zadr`ana u pritvoru. @ivahni starac ne mari previ{e za savjete ljekara. ro|endan uz cigare Najstariji Kubanac Ignasio Kubilja Banos proslavio je u Havani 111. S dostavom.184 dobitaka . 034 0063075 31 5. Banos je nekada radio u fabrici {e}era. 15. Na uspavanog besku}nika popeo se {takor u Bruklinu.000 KM za smje{taj stranaca `rtava trgovine ljudima.6. Banjoj Luci i Mostaru te 1. ~im je Edin D`eko potpisao za Man~ester siti. 11 20 12 21 13 22 31 14 23 32 15 24 16 25 17 26 35 18 27 28 37 29 30 33 34 36 38 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak . za ~iju }e adaptaciju biti izdvojeno 245.5 miliona KM Studenti poku{ali u}i u Bakingemsku pala~u Dvojica mu{karaca za koje policija ka`e da su studenti prosvjednici uhap{eni su dok su poku{avali u}i u Bakingemsku pala~u. u koju bi se trebala useliti Obavje{tajno-sigurnosna agencija (OSA). pa je ro|endan proslavio uz tortu i kubanske cigare. prema ovom planu. bit }e izdvojen milion KM.5 miliona KM biti izdvojeno za obnovu voznog parka. za specijalnu opremu za potrebe ove agencije planirana su dva miliona KM.[ta drugi pi{u 6 PLANOVI Kapitalna ulaganja u ovoj godini Dnevni avaz. Policija je objavila da ih sumnji~i za upad na za{ti}eno podru~je. 40 unu~adi i 15 praunu~adi.kazao nam je Hamzi}. 033 0093744 21 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 300. osim sina koji `ivi u Majamiju u SAD. valjda me|u prvima. januara (dan nakon D`ekinog potpisivanja ugovora s Man~ester sitijem). odnosno 104 marke . Banos: @ivahni starac Kubanac proslavio 111.2 miliona KM. R. rezidenciju kraljice Elizabete II u Londonu. odnosno 104 marke. dok }e 1.8 miliona za izgradnju glavnog sje- „Zrak“: Adaptacija zgrade di{ta Slu`be i terenskog ureda u Sarajevu te 400. Slu`ba za poslove sa strancima trebala bi dobiti 4.9 miliona KM planirano za kupovinu zgrade koja bi trebala biti diplomatsko-konzularno predstavni{tvo na{e zemlje u Ljubljani. mozaik Elizabeta II: Mladi}i nisu uspjeli do}i do kraljice BiH kupuje zgradu u Ljubljani za 2. `ivio prije oko 230 miliona godina i pripadao do sada nepoznatoj vrsti. 034 0634082 98 3. F. navodi se u Ekonomsko-fiskalnom planu BiH za 2011. {to je ka`njivo prema zakonu o te{kom organiziranom kriminalu. Jedan je nosio plahtu na kojoj su bili napisani politi~ki slogani. redovno kolo . odnosno prodaja dresova. Tuzli. Tu`ila{tvo BiH. s kojim se ~uo telefonom.9 miliona KM za izgradnju regionalnih sredi{ta u Sarajevu. Hamzi}: Kupovina putem interneta D`ekin novi dres u Kalesiji Prva „desetka“ Man~ester sitija u BiH danaestero djece. Mu{kar- Njujor{ka podzemna `eljeznica 79 53 16 10 89 2 39 25 35 56 3 17 2 67 28 4 63 11 45 78 5 55 26 34 22 6 27 62 60 61 7 74 42 73 23 8 75 47 68 81 9 ac se probudio i vidio velikog glodara nekoliko centimetara od lica. [takor je prije toga tr~ao po vozu. S. Grani~noj policiji bit }e dozna~ena tri miliona KM za izgradnju terenskih ureda ^apljina jug.058 KM Peterac: 10. Osim toga. i to 3.902 KM Kartica kupljena: Tuzla Deseterac: 30 dobitaka . a danas ima je- Dres me ko{tao 44.9 miliona KM Za obnovu voznog parka OSA-e bit }e izdvojeno 1. poku{avao se popeti na ljude koji su ga vidjeli na vrijeme. DOBICI U IGRI IGRA^ .45 funti.

Nije bilo ponosnijeg od mene nego kad sam. 7 [ta ka`u poznati Vesna [kare-O`bolt ZENICA Ispovijest biv{eg narkomana Mirudina Kuburi}a Ovisnik dru{tvo ko{ta 10. Te ljude sam smatrao prijateljima kad su mi ponudili da svoje probleme zaboravim uz travu. Tokom poslijepodneva o~ekuje se vi{e sun~anog vremena. trebalo mi je cirka 50 KM. mo`e lako nazad u pakao droge. table- tu ili {pricu.]usti}: Kvalitet ema kila`i ve} prema sadr`aju. Za svaki njegov dan s drogom „na slobodi“ dr`ava je gubila od 400 do 800 KM. s maglom u jutarnjim satima. 1. kada nas o~ekuje promjenljivo obla~no vrijeme s du`im sun~anim intervalima. kao u svim i mali evropskim zemljama.B. iz jednog zeni~kog prigradskog naselja. . Po~eo krasti .kazali su nam u Federalnom hi- Toplo vrijeme i u narednim danima Sarajevo: Gusta magla u jutarnjim satima (Foto: M.istakli su u M. ali ne i trajno izlije~en. Grad Sarajevo Izlazak 07. tamo gdje sam bio. subota.U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove zadr`at }e se magla. Kuburi} je dje~acima i djevoj~icama u Domu za djecu bez roditeljskog staranja „Dom porodica“ u Zenici ukazao da „zaobilaze u Hloverka Novak-Srzi} Bitna je glava. Sada. ono }e takvo i biti. 1. na kraju heroin. Uz pomo} ljudi koji su ve} pro{li terapijske zajednice. Ipak. Ispo~etka Slu~aj dje~aka S. . 15.Postojao je neko vrijeme taj jedan trend mladih bujnih voditeljica i ja sam ~ak u jednoj svojoj emisiji rekla da }u se na kraju na}i Novak-Srzi}: u re`iji i u „bubicu“ nekoj mladoj plavu{i goTrend je pro{ao voriti koja pitanja mora postaviti. one koji tek po~inju terapiju .18 Zalazak 16. a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. da nisam oti{ao dalje . NEDJELJA 16. A. D@ONLI] gi. U pojedinim dijelovima zemlje mogu}e je du`e zadr`avanje magle u prijepodnevnim satima. Kvalitet hrane ne mjerim pr. po kotlinama i uz rije~ne tokove s maglom i sumaglicom. a dnevna od osam do 15 stepeni . odbijao sam. problemi .Meni su davali travu. dok njegov status ne rije{i Centar za socijalni rad. na jugu do 10. a onda do|u krize. Oni su mali{anima darovali kiflice i krofne koje su pravili. Temperatura }e se kretati od 1 do 5 stepeni. jer je kra|ama. . Prema prognozama meteorologa. odjednom sam do{ao do spoznaje da mi treba profesionalna pomo}.mozaik Dnevni avaz. Statistike ka`u da se trojica od ~etvorice do kraja lije~enih nikada ne vrate droA. Hrvatska nakon Ive Sanadera li~i na Rumuniju nakon ^au{eskua. 2011.Visoke temperature za ovo doba godine zadr`at }e se i tokom vikenda. Po~eo sam se drogirati sa 15 ili 16 godina.ka`e Mirudin. pa kokain. dok }e u popodnevnim i poslijepodnevnim satima prevladavati vedro i sun~ano vrijeme. te je svjestan da. A imam i snage i entuzijazma za dalje. slab do umjeren. uzimati drugima. ukoliko tako razumijemo politi~ki sistem.03 . S. . najtopliji dio dana provede u prirodi. a poslanik roba. na prisutne je {okantno djelovala ispovijest desetogodi{njeg dje~aka S. droga bude ja~a. (Hrvatska politi~arka za „Ve~ernji list“) Slobodan ]usti} Imam i snage i entuzijazma za dalje .18 Zalazak 3. imao sam la`ni osje}aj spokoja. ~ajeve koje su brali te }ure}e meso. pa }e i u Srbiji trgovina mandatima biti nemogu}a. Onda sam po~eo krasti. 12. Prije podne o~ekuje se umjereno do prete`no 11 obla~no vrijeme. Pri`eljkujem nove uloge.ispri~ao je dje~ak S. vikend }e biti sun~an i topao. krompir i druge poljoprivredne proizvode koje su sami uzgajali u Zajednici. Kad sam nadrogiran. HMZ-u RS. januar/sije~anj 2011. posljednjih mjeseci. I nikada ne pravim pitanje da li su velike ili male. Uz brojne afere koje sada izlaze na povr{inu. stvarao vi{estruku {tetu i sebi i drugima. 2011. S. ZENICA 11 SARAJEVO 10 15 MOSTAR GORA@DE 10 NEUM 15 SUBOTA 15. LSD tripove. a ne godine . Ukoliko `elim napraviti ne{to uku(Glumac za „Ve~ernje novosti“) sno. Pokloni za mali{ane .Heroin je toliko opasan jer ispo~etka djeluje da se tako lako mo`ete skinuti. Uop}e mi se ne svi|a taj miris od kojeg me boli glava. ako se ne bude pridr`avao obaveza. a ja se vi{e nisam mogao izvu}i iz toga .po~eo je svoju pri~u tridesetogodi{nji biv{i narkoman Mirudin Kuburi} iz Modri~e. U Hidrometeorolo{kom zavodu RS dodaju da je ju~er popodne u Banjoj Luci izmjereno 15 stepeni. A onda bude kasno. 2011. 2011. {to ju je ponovo svrstalo me|u jedan od najtoplijih gradova u regiji. Bitna je gla(TV voditeljica za „Jutarnji list“) va. JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE od 0 C do 8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od 1 C do 10 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od 20C do 110C DNEVNE TEMPERATURE od 70C do 150C od 80C do 150C od 100C do 160C BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Uz stabilne vremenske prilike. Drago mi je da ~ujem da sam na vrijeme stao. Kasnije se sve ispostavilo kao la`. . On je u Domu privremeno. PONEDJELJAK 17. pa onda ekstazi tablete. a ne godine. 1. 2011. Kadri}) drometeorolo{kom zavodu. Jelena Trivan Svaka stranka mo`e biti kupac Kuburi} i Luka~ donijeli kiflice i krofne koje su pravili Kuburi}: Pro{ao pakao droge {irokom luku svakog ko im ponudi travu. {to bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim osobama. to je desetak hiljada maraka.@ivot mi je ispunjen. bilo kakvu drogu ili alkohol“. Oni su bili la`ni prijatelji. `ivio sam u Minhenu i bilo je lak{e. @rtva je o~evog zlostavljanja i ve} je „probao“ i kriminalna djela. A ja sam taj hrane koji utje~e na sadr`aj. Kad su me nagovarali drugovi opet.ka`e Kuburi}. po mogu}nosti. S. (Srbijanska politi~arka za „Dnevnik“) Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 15. otimati. sam prikrivao od roditelja.Za stanje u Hrvatskoj kriva je i opozicija jer nije bila dovoljno glasna. S. meteoropati i hroni~ni bolesnici u manjoj mjeri }e osje}ati tegobe. Ka`e da je zalije~en. Desetak mali{ana imalo je {ta pitati [erifa i Mirudina. javnim i druga~ijim odnosom prema poslanicima i strankama koje to rade. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano BIHA] VRIJEME DANAS 12 13 BANJA LUKA BR^KO 11 TUZLA 11 LIVNO FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD Umjereno obla~no Prema prognozama meteorologa Neuobi~ajeno toplo vrijeme za ovo doba godine zadr`at }e se i narednih dana. To se ne mo`e regulirati blanko ostavkama ve} boljim Trivan: Veliki i kvalitetnijim odabirom kadrova. Svaka stranka mo`e biti kupac. Savjet je da se. Najvi{e temperature prognozirane su za Banju Luku i jug RS i iznosit }e oko 15 stepeni . prije podne zapadni i jugozapadni. on je na kraju terapijskog procesa koji je pro{ao u proteklih osamnaest mje- seci u Terapijskoj zajednici „Proi“ u Velikim Trnovcima kod Kaknja. alkohol. 1. Izlazak 12.000 KM mjese~no Govorio svoja iskustva mali{anima u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Hrvatska kao Rumunija nakon ^au{eskua [kare-O`bolt: Kriva i opozicija . gurao sam ih od sebe. Koliko god budete jaki. Petnaestak mladi}a u Velikim Trnovcima u razli~itim je fazama odvikavanja. otimanjem da bi prodao robu za d`oint. ja prenosio znanje na druge. koji je u Dom do{ao s kolegom iz Zajednice [erifom Luka~em iz Novog Pazara i direktorom Zajednice Adnanom [e}erovi}em. Mjese~no. petnaest godina kasnije.34 15.Nema tu velikih i malih. Vjetar.

S druge strane. objavio je Federalni zavod za statistiku.smatraju u SBiH. Prosje~na mjese~na neto pla}a po zaposlenom za novembar realno je vi{a za 0. Nekada{nji dopisnik britanske medijske ku}e BBC D`eremi Bouen (Jeremy Bowen). Prihodi RS prikupila 1. Podsjetimo. S obzirom na to da ovaj univerzitet to nema niti je takvu sa- Sud BiH Tuzla Tihomir Purda ostaje u pritvoru Sud BiH odbacio je zahtjev za pu{tanje iz ekstradicionog pritvora hrvatskog dr`avljanina Tihomira Purde.Bosanskohercegova~ki lideri trebaju iskoristiti ovu {ansu.7 milijardi ili 99. koji }e policija dijeliti voza~ima. MRKI] manista. godine.O pitanjima koja su od zna~aja i interesa za dr`avu BiH i sve njene gra|ane ne mogu odlu~ivati gra|ani samo jednog dijela BiH te eventualna organizacija takvog referenduma ne bi imala pravnu snagu . ali `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. u saradnji s Automoto savezom.000 maraka Kantonalna inspekcija izdala je rje{enje kojim se zabranjuje rad na podru~ju Kantona Sarajevo Internacionalnom univerzitetu „Phili Noel-Baker“. prenijela je Fena. januar/sije~anj 2011. zabranjen mu je rad u KS. na Univerzitetu im Osuda Dodikove izjave o NATO-u Stranka za BiH osu|uje izjavu predsjednika RS Milorada Dodika u kojoj je iskazao opredijeljenost rukovodstva RS za organizaciju izja{njavanja gra|ana ovog entiteta o pristupanju BiH NATO-u. ~elnici „Noel-Bakera“ su njegovo sjedi{te prebacili u Posu{je. Bouen: Pritisak na vladu . Kadeti sve~ano polo`ili zakletvu U Tuzli je ju~er odr`ano sve~ano polaganje zakletve i uru~ivanje policijskih zna~ki kadetima XVII generacije Policijske akademije. Tada se pojavio novi problem. osniva~ „Noel-Bakera“ je Internacionalna liga huG. saznaje „Avaz“. godine u FBiH iznosila je 811 KM. ali ve} neko vrijeme ne ispunjava uvjete za obavljanje obrazovne djelatnosti u smislu da nema dovoljno kadra i sl. . Univerzitet se `alio na ovu odluku Ministarstvu obrazovanja KS. poreza gra|ana i naknada za prire|ivanje igara na sre}u. jer visoko{kolske ustanove koje imaju sjedi{te van Sarajevskog kantona moraju imati posebno odobrenje Kantonalne skup{tine za obavljanje nastave u KS. Incko je informirao @bogara o situaciji u BiH te rekao da lideri u BiH moraju iskoristiti {ansu da se vrate konstruktivnoj politici. U strahu da }e zbog toga ostati bez licence. Odobrenje Skup{tine Ovaj univerzitet osnovan je prije pet godina. Prosje~na pla}a 811 KM Prosje~na mjese~na ispla}ena neto pla}a po zaposlenom za novembar 2010. . javio je Tanjug. Oni }e biti odgovorni za razvoj i napredak njihove zemlje ocijenili su Incko i @bogar. Sje}am se da sam vidio ljude koji su ginuli u svojim domovima i mrtvu djecu . godine. Nema pla}a Jedan od studenata tre}e godine Fakulteta za menad`ment u Sarajevu kazao nam je da je {kolarinu godi{nje pla}ao po 7. godine.Ukratko 8 Dnevni avaz.8 milijardi KM javnih prihoda. izradio letak pod nazivom „Prihvati realnost .28 posto. vr{ilac du`nosti rektora IU „Philip Noel-Baker“ Marinko Marki} kazao nam je da misli da }e s Univerzitetom sve biti uredu! Prema njegovim rije~ima. On se pita ko }e njemu i njegovim kolegama nadoknaditi izgubljene godine i desetine hiljada maraka. koji je vi{e puta izvje{tavao iz BiH u periodu izme|u 1992. i 1995. [oja je navela da je MUP RS. javila je Onasa. IU „Philip Noel-Baker u Sarajevu: Studenti ogor~eni Stranka za BiH glasnost uop}e tra`io. Liga humanista prevarila studente Zabranjen rad na podru~ju KS Odjeljenje u Posu{ju nema potrebnu dokumentaciju Godi{nja {kolarina po 7. ali nije precizirao. Su|enje }e biti nastavljeno u ponedjeljak. godini upla}eno je 1. koji je svjedo~enje zapo~eo u ~etvrtak. zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enje zakona i obi~aja ratovanja izme|u 1992. i dalje govore da }e sve biti uredu i da nema nikakvih problema. Na{a stranka Federacija BiH Bodirogi} pred isklju~enjem Izvr{ni odbor Na{e stranke odlu~io je ju~er pokrenuti postupak isklju~enja iz ~lanstva Slavka Bodirogi}a zbog politi~ke samovolje i strana~ke nediscipline. Da stvar bude gora. {to je nominalno vi{e za 1. trenutno je u toku transformacija ove ustanove. Kako se navodi u saop}enju Na{e stranke. javila je Fena. Na direktne poreze odnosi se 1. uhap{enog prije devet dana u BiH na osnovu me|unarodne potjernice koju je izdala Srbija zbog navodnog zlo~ina u Vukovaru 1991. godine. prije nekoliko dana Ministarstvo obrazovanja Zapadnohercegova~kog kantona (ZHK) saop}ilo je da odjeljenje ovog univerziteta u Posu{ju nema potrebnu dokumentaciju te da studenti ne}e mo}i dobiti diplome. 15. javila je Onasa. podaci su entitetske Porezne uprave.Kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja bosanskih Srba bila je organizirana i usmjerena na teritorij Sarajeva.000 maraka. Policijske zna~ke kadetima uru~io je policijski komesar Nedim Mutap~i}.alkohol ubija“.prisjetio se Bouen.8 milijardi KM Na ra~un javnih prihoda RS u 2010. To je bio na~in pritiska na bosansku vladu i na me|unarodnu zajednicu i na~in {irenja terora me|u stanovni{tvom i zastra{ivanja ljudi. . teme SKANDALOZNO Univerzitet „Philip Noel-Baker“ pred ga{enjem @bogar: Iskoristiti {ansu Ljubljana Incko razgovarao sa @bogarom Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) sastao se ju~er u Ljubljani s ministrom vanjskih poslova Slovenije Samuelom @bogarom. i 1995. Izvje{taj za Vladu Saznajemo da Ministarstvo obrazovanja ZHK trenutno radi na sakupljanju svih relevantnih informacija o IU „Philip NoelBaker“ te da }e ih objediniti u izvje{taj koji }e uskoro biti poslat Vladi ovog kantona. Policija RS: Dijeljenje letaka Akcije Kontrola voza~a na putevima RS Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Srpske po~elo je poja~anu kontrolu voza~a na putevima RS u okviru koje }e tokom vikenda biti vr{eno alkotestiranje. Osim toga. Prema njegovim rije~ima. U tom periodu iskazan je porast napla}enih javnih prihoda po osnovu poreza na pla}u. odgovaraju}i na pitanja Radovana Karad`i}a. Sud je dozvolio mogu}nost da Purda bude izru~en Hrvatskoj ukoliko za to pismenu saglasnost daju vlasti Srbije.2 posto nego u oktobru 2010. javila je Fena. subota. gdje je prije dvije godine osnovano odjeljenje ovog univerziteta. Me|utim. rekao je da su civili u Sarajevu bili izlo`eni „opsadi koja je za `rtve imala hiljade ljudi“. nakon ~ega }e biti donesena kona~na odluka o sudbini ove institucije. godine. od uposlenika ove institucije saznajemo da im nije ispla}en veliki broj pla}a. prenijela je Fena. Karad`i}u se pred Me|unarodnim krivi~nim sudom za biv{u Jugoslaviju (ICTY) sudi za genocid.8 posto nego u oktobru 2010. rekla je Srni portparol MUP-a Mirna [oja. Bodirogi} je na vanrednim izborima za na~elnika Op}ine Osmaci podr`ao kandidata SDS-a. Novinar BBC-ja D`eremi Bouen na su|enju Karad`i}u Srpska vojska organizirano granatirala Sarajevo [irenje terora me|u stanovni{tvom i zastra{ivanje ljudi Drugog dana svjedo~enja na su|enju Radovanu Karad`i}u pred Ha{kim sudom svjedok tu`ila{tva kazao je da su snage bosanskih Srba provele „organiziranu kampanju granatiranja Sarajeva“.

S druge strane. kako prenosi Onasa. 9 STRANKE Predsjednici dva HDZ-a sastali se u Mostaru ^ovi}: Nema te fotelje koja mo`e sru{iti na{ sporazum Ako bude sastanka lidera u ponedjeljak. U SBB BiH smatraju da je uspostava vlasti na dr`avnom nivou apsolutni politi~ki prioritet i da u tom smislu najve}u odgovornost imaju dva izborna pobjednika. javila je Fena. bi se okupila vladaju}a Predsjednik SDP-a je. odlu~ilo je Predsjedni{tvo stranke na sjednici odr`anoj preksino}. ^ovi} je tvrdnje iz HSPa BiH da Zajedni~ka izjava Kosor i Josipovi}a zna~i podr{ku i strankama koje su potpisale platformu sa SDP-om nazvao smije{nim. s predsjednicima Draganom ^ovi}em i Bo`om Ljubi}em na ~elu. RO@AJAC Bolje funkcioniranje Ono na ~emu }emo mi insistirati jeste da budu}e parlamentarne ve}ine budu kompatibilne radi boljeg funkcioniranja vlasti naglasio je Ljubi}. a ne u ponedjeljak. u saop}enju SBB BiH. vor iz SNSD-a. iz HDZa BiH u Parlament je stigao dopis da predsjedniku ove stranke Draganu ^ovi}u odgovara da sastanak bude u srijedu. I portparol HDZ-a 1990 Veso Vegar potvrdio nam je da }e predsjednik stranke Bo`o Ljubi} prisustvovati razgovorima. ali ne po cijenu centralizacije ili nekih drugih rje{enja na {tetu RS . Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija ju~er je u Sarajevu razgovarao s ambasadorom SAD u na{oj zemlji Patrikom Munom (Patrick Moon). .rekao je Dodik. 15. SAD podr`avaju vlast koja }e napraviti funkcionalnu BiH Lagumd`ija s ambasadorom Munom . entiteta i Dolazak potvrdili Dodik. Tako|er je istakao da Josipovi} i Kosor daju ~vrstu podr{ku nastojanju bloka dva HDZ-a da implementiraju izborni rezultat.istakao je ^ovi}. DNZ-a i DNS-a. . saop}eno je iz SDPizme|u ostalog. prisustvovati potpredsjednik Beriz Belki}. HSP-a i NSRzB-a. sastala su se ju~er u zgradi Vlade HNK u Mostaru zajedno s predstavnicima kantonalnih odbora ove dvije stranke kako bi podstakli {to skorije formiranje vlasti na ovom nivou.SNSD ne opstruira izbor struktura vlasti na nivou BiH i ne osje}a se ne{to posebno odgovornim za situaciju u BiH. No. bez obzira na to kakve ponude na{i predstavnici dobivali od drugih politi~kih stranaka. PDP-a. upitan ^ovi} Predsjednik HDZ-a BiH tra`io da sastanak bude 19. navodi se. . Dodik tvrdi i da ta stranka ne uvjetuje.Odluka je donesena u skladu s ranijim stajali{tima SBB BiH da dijalog nema alternativu i da se svi razgovori trebaju voditi u institucijama BiH . SDA. umjesto predsjednika stranke Harisa Silajd`i}a. Kre{i} razrije{en dera u ponedjeljak. kako je rekao. Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} prisustvovat }e u ponedjeljak sastanku lidera bh. Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} novinarima je nakon sastanka izjavio da su obje stranke na isti na~in svoje odnose u~vrstile i u Posavini. mediji iz RS ju~er su prenijeli izjavu predsjednika ove stranke Milorada Dodika da }e se odazvati na zakazani sastanak. Nema te fotelje danas u dr`avi koja mo`e naru{iti na{u izra`enu `elju da legitimni predstavnici hrvatskog naroda budu u vlasti na razini dr`ave. prenijela je Fena.Sa sastanka: Mun i Lagumd`ija anju nove vlasti koja }e usvajanjem paketa refor. ali da ne}e odustati od stava da na ~elu Vije}a ministara BiH treba biti predstavnik HDZ-a. Bosi} i Ljubi}. Dolazak su do sada potvrdili predsjednici SDP-a.Ako bude sastanka li- Kosor u utorak u BiH ^ovi} je najavio da }e u idu}i utorak premijerka Hrvatske Jadranka Kosor do}i u BiH kako bi razgovarala s doma}im politi~kim predstavnicima.je SDP otvoren za razgovomi od BiH napraviti funkci.re sa svim strankama koje su onalnu dr`avu koja }e biti u spremne iznijeti konkretne stanju ispuniti sve zahtjeve prijedloge i mjere oko kojih za integracije u EU i NATO. SDS-a.rekao nam je privremeni predsjedavaju}i Parlamenta BiH i koordinator sastanka Adnan Ba{i}. . zatim u srednjoj Bosni i zapadnoj Hercegovini. razgovorima }e. S. mislim da bismo tada trebali imati definiranu pretpostavljenu parlamentarnu ve}inu koja bi mogla u}i u projekt izrade jednog sporazuma.Najzna~ajnije za nas je da ne postoje osoba niti problem personalne prirode koji mogu poremetiti strate{ki sporazum izme|u na{ih stranaka. RS `eli evropsku integraciju BiH. Iako u Parlament BiH ju~er nije stigao zvani~an odgo- Uo~i sastanka predsjednika stranaka Radon~i} dolazi na sastanak ^ovi} i Ljubi} u Mostaru: U~vrstili odnose kantona .teme Dnevni avaz. subota. stranaka. ve}ina.saop}ila je meni predsjedavaju}i Doma Adnan Ba{i}. do}i u BiH za petnaestak dana. januara Jo{ je neizvjesno ho}e li svi lideri parlamentarnih stranaka u~estvovati na radno-konsultativnom sastanku koji je povodom konstituiranja Predstavni~kog doma Parlamenta BiH za ponedjeljak zakazao privredu imali puna ovla{tenja strana~kih organa . a ne programska koalicija kada je u pitanju vlast na nivou dr`ave. A. Mun je tom prilikom naglasio da SAD daju podr{ku formir. januar/sije~anj 2011. naglasio i da a BiH. {to }e ponoviti i na novom strana~kom sastanku koji bi trebao biti odr`an naredne sedmice. i to u vidu platforme i programskog djelovanja. dok }e predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}. od kojih se o~ekuje da poka`u puni demokratski kapacitet i postignu kompromis. prenosi Onasa. kazao Ljubi} Izra`ena `elja Ba{i}: Koordinira sastankom Rukovodstva HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.Na sastanku mogu u~estvovati i predstavnici politi~kih stranaka ako bu- ova stranka. Ljubi} je potvrdio u izjavi za medije da je dosada{nji ~lan Predsjedni{tva HDZ-a 1990 i aktuelni predsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta FBiH Stjepan Kre{i} razrije{en svih strana~kih du`nosti i da je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak. mislim da bismo tada trebali imati definiranu pretpostavljenu parlamentarnu ve}inu. DU^I] Lider SNSD-a Milorad Dodik Na nivou BiH mogu}a samo matemati~ka koalicija Dodik: Potpuno nerazumijevanje Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je o~igledno potpuno nerazumijevanje me|u strankama u BiH i da je mogu}a samo matemati~ka. Ljubi} je u svojoj izjavi potvrdio svoj dolazak na predstoje}i sastanak politi~kih lidera u Sarajevu. SDP i SNSD. . U Parlament BiH stigla je potvrda i od SBiH da }e se njen predstavnik pojaviti na sastanku.

Nije mi jasno da to radnici trpe! Zar su slijepi? ANKETA me|u gra|anima Zvornika. teme 2.kazao nam je Admir Kapo. Poljoprivredni proizvo|a~ iz Grada~ca NEMOJ DA BRIGA[ . Kod nas propada sve {to je doma}e i kvalitetno. pomo}nice federalnog ministra trgovine.200 KM za trgovce .000 KM 400 do 1.Mislim da vlast radi dovoljno da za{titi doma}u proizvodnju.fizi~ka lica . Propadaju doma}i proizvo|a~i i kvalitetni proizvodi. subota. Volite li i}i u {oping: Dra`e mi je oti}i zubaru nego u {oping. Za{to proizvoditi kada mo`e{ uvesti puno jeftinije!? Dr`ava i gra|ani ne treba da `ive od sadake. „Na rubu pameti“. . odnosno da u tom periodu Ministarstvu trgovine FBiH podnesu zahtjev za dobivanje saglasnosti o ispunjenju uvjeta. a ne dovoljno na za{titi doma}ih proizvoda.50 maraka.Ono malo preduze}a {to radi. samo {to je ovdje u pitanju uvoz.^estitam na odli~nom „Komentaru dana“ od 13. dakle niko. . Za{to neko da se bavi poljoprivredom kada mu ljudi {alju ri`u i bra{no besplatno? Sli~an je problem i kod nas. Koga biste poveli na pusti otok: Beara Grilsa (Grylls) i kolegu mu iz Cazina. Omiljeni pisac: Tin Ujevi}. januar/sije~anj 2011. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne vjerujem. 15. Uvozom samo ostvaruju korist za sebe i rade isklju~ivo za svoj Alija Maksumi} li~ni interes. Bavite li se sportom: Rijetko. ne}e biti problema da se dogovore za njegovo usvajanje. Omiljena hrana i pi}e: Brza. odnosno od 400 do 1.kazala je \uki}. mi je drag datum.Prema istra`ivanju koje smo radili pro{le godine. ~ak ni gledati. .Vlasti ne rade ni{ta da za{tite doma}u proizvodnju.200 KM Ime i prezime: Tomislav Kvesi}. M. januara Pro{le godine bilo izme|u 25 i 27 posto . naro~ito Nasiha u ovom smislu. u velikim marketima bilo je izme|u 25 i 27 posto doma}ih proizvoda kada je u pitanju prehrana. Va{ najbolji prijatelj je: Prijateljica.Trebalo bi da vlast za{titi doma}u proizvodnju. Ja sam u vi{e navrata. menta. Sa{a. Da imate 15 minuta vlasti.obrazlo`enje je resornog Ministarstva B. S. Za{to bi onda i vlast radila na za{titi doImra ma}e proizvoKahriman dnje? . a oni poma`u samo Lenka Had`iosmanovi} uvoz. decidiran je s odredbom da se u trgova~kim lancima u ovom entitetu na svim policama obavezno mora nalaziti najmanje 50 posto doma}ih proizvoda.V. januara inspekcija }e sankcionirati trgovce ako ne budu po{tovali zakon Imate li ku}nog ljubimca: Nekoliko pli{anih. naro~ito u poljoprivredi. . Pratite li politi~ku situaciju: Pratim.Penzioneri. Predvi|ene kazne SMS SPASIMO NE^IJI @IVOT . Umjetnik kojeg cijenite: \or|e Bala{evi}. Sarajeva i Konjica Na{ kvalitet ne cijene ni ljudi ni vlast . ostajao frustiran.. trgovine i turizma. {ta biste prvo uradili: Produ`io sebi mandat.s roditeljima. [iroki Brijeg. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. kada bih vidio apele za pomo} porodica unesre}enih i bolesnih. podstanar ili imate vlastiti dom: Kombiniram jedno i drugo. jer sve do kada politi~ari dobivaju pla}e iz bud`eta.Ad. Apelujem na telekom operatere da rije{e ovaj problem.Svjedoci smo svi da na{a dr`ava ~ini veoma malo na za{titi i stimulisanju doma}e proizvodnje. ali i da za{titimo doma}u proizvodnju. Jeste li sujevjerni: Nimalo i 13. .Klub poznatih Tomislav Kvesi} Dra`e mi je oti}i kod zubara nego u {oping Li~ni profil portparola Federalnog zavoda PIO 10 Predvi|ene kazne za trgovce . Isto~no Sarajevo MIZERNA CIJENA . koji bi se uskoro trebao na}i pred poslanicima entitetskog parlamanji ako se u obzir uzmu i ostali proizvodi . izdvajam Jasenka Houru i „Prljavo kazali{te“. Hamamd`i} pove}ati. Trebaju svoju sudbinu uzeti u svoje ruke i ne ~ekati od nekoga milost! Ve}i asortiman {to se izvaditi mo`e. .Vlast ni na dr`avnom ni na entitetskom nivou ne ~ini ni{ta na za{titi i promociji doma}e proizvodnje. Rezultat je to primjene Zakona o unutra{noj trgovini u ovom entitetu.pravna lica za trgovce . [imunovi} . Omiljeni muzi~ar: Vi{e njih. a procent je inspekcija }e mo}i iza}i na teren i sankcionirati trgovce ako ne budu imali saglasnost. Toga smo svjedoci.Prvenstveno gra|ani ne cijene na{e doma}e proizvode.M. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi.000 do 10. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Datumi svih vjerskih i dr`avnih praznika. Koji automobil vozite: Polovan. Trgovci su dobili rok od {est mjeseci za ispunjenje uvjeta TR@NI CENTRI Na snagu stupaju nove zakonske odredbe Kvesi}: Nije sujevjeran Na policama mora biti 50 posto doma}eg! Od 22. Gdje `ivite .000 kvadratnih metara. sve osim ~ajeva. ]. a ona radi suprotno. ASISTENTI POLITI^ARIMA . Za koji klub navijate: Dinamo.Predvi|ene su nov~ane kazne od 2. Ja odgovorno tvrdim da je vi{e od pola pokradeno i zloupotrijebljeno! Razvoj u afri~kim zemljama je minimalan zbog korupcije i upravo zbog donacija. Rade li nadle`ni dovoljno da za{tite doma}u proizvodnju? Zvornik Zorana Petkovi} . a ne tu|i proizvod. jula 2010. Uvozi se {to treba Samir Pali} i ne treba.Goran Obradovi} izvoda. Veliki tr`ni centri u Federaciji BiH. Ha. od 22.pravna lica. naprimjer. od 22.50 KM. ali je trgovcima dat {estomjese~ni rok da se prilagode novim uvjetima poslovanja.Ne rade uop{te. E.Bajramovi}u i tim takozvanim sindikalcima vi{e bi odgovaralo drugo ime kao. ta~nije oni s povr{inom ve}om od 1. Sve se odvija nao~igled na{ih dr`avnika koji se zacenu{e pri~om o za{titi doma}e proizvodnje. asistenti politi~arima na vlasti i direktorima. a kad iz njega izvade sve Dnevni avaz 061-142-015 KAO U AFRICI Donacije i njihova raspodjela nanijele su veliku {tetu BiH zbog zloupotreba. . Najdra`a knjiga: „@ivotinjska farma“. I Prijedlog zakona o trgovini RS. Volite li kuhati: Ne.000 KM za trgovce .Ne radi vlast ni{ta dobro na za{titi doma}e proizvodnje. jer tako mo`emo spasiti ne~iji `ivot. borci i ostale socijalne grupe. januara ove godine na svojim policama }e morati imati najmanje 50 posto artikala doma}e proizvodnje. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne. Prema obja{njenju \ule \uki}.Mizerno i `alosno je da prera|iva~i mlijeka poljoprivrednim proizvo|a~ima za litar stopostotnog svje`eg mlijeka ekstraklase pla}aju 0. januara.. Bra~no stanje: Sretno neo`enjen. .To je jedan od na~ina da promovi{emo. T. crni. ali najvi{e od gra|ana zavisi koliko }e oni ciAzra jeniti vlastiti. Kako se odmarate: Vodoravno.000 do 10. Na{a dr`ava je u samom vrhu po kriminalu i korupciji. da stimuli{emo poljoprivredne proizvo|a~e da bismo dobili {to ve}i asortiman kvalitetnih doma}ih proizvoda . Konjic Sarajevo Sa{a M. juni 1981. K. jer se pod utjecajem raznih lobija forsira uvoz stranih pro. koji je stupio na snagu 22. . posebno ako je petak. nalazi se u podre|enom polo`aju. Smatram da bi trebalo i svijest gra|ana. Datum i mjesto ro|enja: 30. Safi} . jer nakon poziva na humanitarne brojeve van moje mati~ne telekom mre`e dobijem poruku o nemogu}nosti biranja broja. pa {ta bude. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Detalje koji se isti~u. predsjednik Udru`enja „Kupujmo i koristimo doma}e“. Jeste li ljubomorni: Umjereno do prete`no. nemojte se pla{iti.fizi~ka lica Dnevni avaz. iako mi se ponekad ~ini da ve} sudjelujem. . prodaju ga gra|anima za 1.

000 KM za nepoznat. osim ostalih inkriminacija u vezi s hap{enjem policijskih slu`benika MUP-a USK. S. ka`e Grube{i} U sjeni spektakularne akcije „Kastel“ pro{log mjeseca. Prema evidenciji nadle`nih ministarstava. potparol MUP-a USK.000 do 10. a prema njihovim podacima. godine nad Bo{njacima iz sela Liskovac kod Gradi{ke.Najvi{e nepravilnosti utvr|eno je kod voza~a B-kategorije. koje vodi krivi~ni postupak . gdje ih je vi{e od polovine imalo odre|ene psihi~ke probleme. dakako. Istra`itelji su ih snimali u trenucima primopredaje novca i svi su ovi slu~ajevi. su u MUP-u RS. ali je cilj obaviti reviziju i potpuno urediti ovu oblast . .000 osoba u ovom entitetu ima dijagnozu du{evnog bolesnika. U dopisu se navodi da ]ulum: Poduzete policijske aktivnosti Na~elnik Centra javne bezbjednosti (CJB) Banja Luka Darko ]ulum izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da je primio dopis od biskupa Komarice i da banjalu~ka policija preuzima sve aktivnosti da se ovi pojedina~ni incidenti rasvijetle i ne ponavljaju.000 osoba s dijagnozom du{evnog bolesnika ima voza~ku dozvolu svjetljavanja ovakvih slu~ajeva vode MUP RS i dva entitetska ministarstva . Vrhovni sud Republike Srpske Komarica: Tra`i za{titu za povratnike su provaljene i oplja~kane i ku}e Zlatka Radmana. kada su pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) uz saglasnost Tu`ila{tva BiH li{ili slobode policijskog komesara USK Ramu Brki}a i petoricu visokih slu`benika MUP-a USK. budu}i da je natje~aj obuhva}en istragom policajca i 10. 15. ostao je raspisani i nedovr{eni konkurs u USK za 40 policijskih slu`benika. avgusta 1993. a aktivnosti oko realizacije su prekinute.000 KM. jer je u njihovoj nadle`nosti. ali i kod voza~a profesionalnih kategorija.000 KM? Prema rije~ima izvora bliskog istrazi koji nije `elio da mu otkrivamo ime. Ne mora zna~iti da svaka psihi~ka smetnja potpuno onemogu}ava upravljanje motornim vozilom. zadokumentirani. a ne Tu`ila{tvo BiH. Petra i Pavla u [imi}ima. Bolesnicima oduzeto 112 voza~kih dozvola Namje{teni konkurs u Gali}: ^eka se Tu`ila{tvo Grube{i}: Rezultati istrage Zapo{ljavanje policajaca i inspektora Najvi{e nepravilnosti utvr|eno kod voza~a B-kategorije. Ive \udari}a. Pravomo}nom presudom Lipovac je osu|en da je u no}i izme|u 1. konkurs za 40 mjesta u MUPu USK bio je u zavr{noj fazi i ostalo je samo da se izabrani kandidati po{alju na Policijsku akademiju u Sarajevo. Koordiniranu akciju ra- u sklopu akcije „Kastel“. koji ima svoje ovce s njime“. U dopisu se navodi i da je vlasnici ku}e Ivanki \udari} tre}i put provaljeno u ku}u.Mi }emo Upravi policije i MUP-u USK dostaviti ~injenice do kojih smo do{li u istrazi u vezi s nezakonitostima u proceduri spomenutog javnog natje~aja za izbor policijskih du`nosnika MUPa USK. V.teme Dnevni avaz. kojih ima mnogo. Pretpostavlja se da }e konkurs biti poni{ten. Iste no}i su ranjene dvije `ene iz porodice Rizvanovi}. 20 policajaca i 20 mla|ih inspektora. .000 KM za mla|eg inspektora. Ve}ina sporna Kako nam je saop}eno. Birane osobe S obzirom na to da je spomenuti konkurs. zajedno s izvjesnim Savom Veljki}em. godine. . M. @eljkom Jovi}em i @. 11 MANJI ENTITET Osobe sa psihi~kim problemima za volanom Ministarstvo unutra{njih poslova RS u posljednje tri godine oduzelo je 112 voza~kih dozvola osobama za koje je utvr|eno da zbog psihi~kih poreme}aja nisu sposobne da upravljaju motornim vozilima. javio je Birn. Prvo su davali najmanje po 2. i 2. a ostalo naknadno. Kate Grgi}. O statusu toga javnog natje~aja }e.Uprava policije MUPa USK obratila se Tu`ila{tvu BiH i Policijskoj akademiji u Sarajevu u vezi s daljnjim procedurama upu}ivanja na {kolovanje kandidata primljenih po raspisanom natje~aju za pozicije policajca i mla|eg inspektora. STEVANOVI] Potvr|ena presuda Lipovcu Apelaciono vije}e Vrhovnog suda RS potvrdilo je presudu izre~enu Sa{i Lipovcu kojom je osu|en na deset godina zatvora zbog ratnog zlo~ina po~injenog u avgustu 1993. bio obuhva}en istragom zbog indicija o namje{tanju radnih mjesta biranim osobama. subota. zbog ~ega su im oduzete voza~ke dozvole ili izdate nove u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem. a u kojem je obavije{ten o provalama u ku}e povratnika i o kra|ama na prostoru `upe sv. uzurpiranja posjeda i sje~e {ume obavje{tavao je biskupiju ve}i broj porodica s prezimenom Kle~ina. DEDI] Neophodna revizija Utvr|eni su i slu~ajevi voza~a sa znatno smanjenim koeficijentom inteligencije ili onih koji redovno Biskup Komarica pisao na~elniku CJB Banja Luka U~estali napadi na imovinu Hrvata u RS U dopisu se ukazuje na niz slu~ajeva uni{tavanja imovine na podru~ju banjalu~ke i prijedorske op}ine Biskup banjalu~ki Franjo Komarica uputio je pismo na~elniku Centra javne bezbjednosti (CJB) u Banjoj Luci Darku ]ulumu u kojem ukazuje na niz slu~ajeva uni{tavanja imovine povratnika Hrvata na podru~ju banjalu~ke i prijedorske op}ine. mogli su pla}ati i u ratama. o ~emu je obavije{tena Policijska stanica Ivanjska-Potkozarje. kada je na osnovu naredbe Vlade RS po~ela revizija bora~ko-invalidskih penzija. navodi su u pismenom apelu biskupa Komarice. Puji} i Josipovi}. Mre`a dostave pitke vode u `upnu ku}u u [imi}ima je uni{tena. a da istovremeno posjeduju voza~ke dozvole iz profesionalne kategorije. Mi{e Bla`evi}a.obrazlo`ili B. odlu~iti Podaci za RS 5. a posjeduju voza~ku dozvolu. njegov status je i dalje 494 voza~a na podru~ju Banje Luke upu}ena su na vanredni ljekarski pregled 218 voza~kih dozvola je poni{teno i izdate su nove s kra}im rokom trajanja Posao u policiji za 5. piju tablete za smirenje koje znatno usporavaju refleksne reakcije. . R. i to 5. januar/sije~anj 2011. Drage Stjepanovi}a. u ~emu taj ~ovjek „ima podr{ku u glavnom zapovjedniku tamo{nje policije. U martu ove godine. Naime.ka`e Boris Grube{i}. jer se u istrazi Tu`ila{tva BiH do{lo do frapantnih ~injenica o namje{tanju za posao ve}ine od 40 izabranih kandidata. MUP USK i Uprava policije. Kod njih 218 poni{tene su voza~ke dozvole i izdate nove s kra}im rokom trajanja. O slu~aju uni{tavanja imovine. pretpostavlja se da oko 5. a po~inioci nikada nisu bili prona|eni. u selu Liskovac sudjelovao u ubistvu nekoliko ~lanova porodice Rizvanovi}. Ba{ kao i o smje{taju 150 ovaca izvjesnog Svetka Ga{i}a u njihove ku}e. Voze i oni sa znatno smanjenim koeficijentom inteligencije Vanredni pregled Revizijom invalidskih penzija ste~enih na osnovu ljekarskih nalaza o psihi~kim problemima utvr|eno je da veliki broj takvih penzionera ima uredne voza~ke dozvole i bez problema u~estvuju u saobra}aju. a kod 33 osobe izdate su nove dozvole samo za kategorije za koje ispunjavaju zdravstvene uvjete. Povod za slanje pisma bio je dopis koji je Komarica primio od @upnog ureda [imi}i kod Banje Luke. na podru~ju Banje Luke 494 voza~a upu}ena su na vanredni ljekarski pregled. te s jo{ dvije nepoznate osobe. dok su optu`eni tada silovali dvadesetogodi{nju S. portparol Tu`ila{tva BiH.rada i bora~ko-invalidske za{tite te zdavlja i socijalne za{tite. ali i kod profesionalaca USK bit }e ponovljen? Upravi policije i MUP-u USK dostavit }emo ~injenice iz istrage. Ru`e Mi{kovi} i Lele Pranji}. S. Za sada je sve na ~ekanju do stava Tu`ila{tva BiH. za samo tri osobe zaposlene na ovom konkursu od ukupno njih 40 nije dokazano da su primljene neregularno. utvr|eno je da postoje i slu~ajevi u kojima osobe primaju penziju zbog ustanovljenog psihi~kog oboljenja {izofrenije. Oni koji su se zaposlili za novac. o njegovom statusu znat }e se vi{e nakon dobivenih informacija od Tu`ila{tva BiH rekla nam je Snje`ana Gali}.

tra`e}i isplatu ~etiri zaostale plate. Komisija za provo|enje izbora poslala je zapisnik Glavnoj izbornoj komisiji i ~eka se verifikacija za mjesto preEr. kako bi skrenuli pa`nju na probleme.rekao je Deli}. hotelima i kafi}ima. mjese~no }e dobijati po 150 KM. Z. godina. „Zle bake“ i „Paranoid“ iz Rudog. student Pozitivno je to {to se ula`e i radi na infrastrukturi. Zabavljali su ih lokalni bendovi „Skajlab“. Zato mi je ova stipendija veoma zna~ajna. Vlasnik u Beogradu Ona isti~e da su posljednji zahtjevi {trajka~a isplata bar dvije plate prije po~etka rada i da radnici ne `ele da se firma ukine ve} da se po{tuje njihovo pravo na rad i zaradu. onih koji novu godinu proslavljaju prema julijanskom kalendaru. kako ka`e predsjednica {trajka~kog odbora Vesna Petrovi}. Ag. Pravo da budu birani imalo je devet izabranih i verifikovanih ~lanova. Ni u Bratuncu nije bio organizovan do~ek pa je veliki broj mladih oko pono}i iza{ao na trg i slavio uz muziku iz obli`njih kafi}a.Jutros smo poslali i zahtjev za smjenu rukovodstva jer ne mo`emo vjerovati lju- [ta mi se (ne)svi|a u @ep~u Mladi u kafi}ima i kladionicama . Ne svi|a mi se ni odr`avanje ulica u zimskom periodu. . januara. tako i na selu. Pirotehni~ka sredstva su u ovoj no}i manje kori{tena nego ranijih godina. kako u gradu.kazao je Popovi}.ka`e R. . a glavni imam i svi drugi zaposlenici Med`lisa koji su izabrani u IO nisu mogli biti birani sukladno izbornim pravilima. direktor je zvao policiju koja je intervenisala dva puta i sprije~ila nas da ih odnesemo pred Op{tinu na~elniku pa neka ih on proda i isplati na{a dugovanja . Proslave skromnije nego do sada Rijetke op{tine imale organizirani do~ek na otvorenom Za sve one koji su do{li na trg organizator je obezbijedio tople napitke. jer i studiranje u svome gradu Al. Ni u Trebinju. preksino} se veselilo na malom gradskom trgu u Prijedoru uz ansamble „Maskarada“ i „Amadeus bend“.12 Dnevni avaz. kuhano vino i ~aj i vatromet ta~no u pono}. a slu`eni su ~aj i kuhano viM. no. M. kako bi zajedni~ki prona{li rje{enje krize i pokretanje proizvodnje. student prava. Situacija se zakomplikovala kada su {trajka~i iznijeli dio ma{ina iz pogona pred fabriku.Pro{le godine Skup{tina op{tine donijela je odluku o reprogramu duga „Tex-mode“ radi pobolj{anja uslova u toj firmi. U~init}emo sve da ne do|e do zatvaranje firme . a prijave An.-2014. {to poku{avam i na ovaj na~in . Po~etne cijene kvadrata kre}u se od 10 do 40 KM. imali su slobodan ulaz. ali nisam mogao pro}i zato {to studiram u Gora`du. da se ispo{tuje isplata najni`e plate u RS od 320 KM.Kada smo povukli ma{ine.kazao nam je Omanovi}. Direktor zvao policiju koja je intervenisala dva puta dima koji ve} 28 dana nisu u stanju da rije{e na{e proble- O~uvanje radnih mjesta Pomo} u prevazila`enju te{ke situacije radnici su potra`ili i kod na~elnika op{tine Tomislava Popovi}a. Student druge godine Pravnog fakulteta Nedim Deli} i njegov sugra|anin. Spreman sam ponovo organizovati sastanak sa Anti}em kako bismo prona{li rje{enje za o~uvanje 70 radnih mjesta. . Do~ek Pravoslavne nove godine u RS Sjednica Izvr{nog odbora Med`lisa IZ Doboj Za predsjednika izglasan Murvet Bajraktarevi} Na prvoj konstituiraju}oj sjednici Izvr{nog odbora Med`lisa Islamske zajednice Doboj izabran je predsjednik IO MIZ Doboj u mandatnom periodu 2011. odnosno ukupno 27 zemlji{nih parcela. Glasanju je pristupilo 13 ~lanova IO Med`lisa IZ Doboj. Za pohvalu je rekonstrukcija partizanske spomen-kosturnice na lokalitetu Lazine. a jedini uvjet je da polo`e sve ispite i u redovnom roku upi{u narednu studijsku godinu. . Sanel Muji}. subota. se primaju do 27. Mnogi bijeljinski ugostiteljski objekti. panorama VI[EGRAD U „Tex-modi“ zaposleni {trajkuju od 14. K. koji su postali samo muka radnika. Stojni}) . regresa za posljednje dvije godine. decembra Policija sprije~ila radnike da ma{ine odnesu pred Op{tinu Ne `ele ukidanje firme ve} da se po{tuje njihovo pravo na rad i zaradu Uputili zahtjev za smjenu rukovodstva Deli} i Omanovi} nakon potpisivanja ugovora Poslanik SBB BiH ispunjava obe}anje Muamer Omanovi} stipendira dva studenta Za razliku od svojih strana~kih kolega koji su prihvatili obavezu stipendiranja jednog. dsjednika IO MIZ Doboj. molitva za uspje{nu godinu. pobolj{anje uslova rada i uplata duga sindikalne ~lanarine. Direktor „Tex-mode“ Slavko Vukovi} potvrdio je da je razgovarao sa {trajka~ima i dogovorio da se uspostavi ponovni kontakat sa vlasnikom firme Bo`idarom Anti}em. Oko 50 radnika fabrike tekstila „Tex-moda“ u Vi{egradu {trajkuje od 14. B.Do kraja naredne sedmice trebalo bi da dobijemo odgovor od vlasnika Anti}a {ta }e kona~no biti sa „Tex- modom“ u Vi{egradu . M. Iako se na sav glas pri~alo o projektu Industrijske zone Polja. ANDRI] Op}ina Posu{je raspisala konkurs Prodaja 27 zemlji{nih parcela Petar Poli}. koji su organizovali do~ek.U @ep~u mi se ne svi|a {to nema gradske sportske dvorane i vrti}a bez nacionalnih obilje`ija koji }e biti u funkciji svih gra|ana. iz Banje Luke i Beograda. na~elnik op}ine Posu{je. pa se slavilo u ugostiteljskim objektima. 15. Nakon javnog komisijskog prebrojavanja glasa~kih listi}a najve}i broj glasova dobio je Murvet Bajraktarevi} iz Doboja. [trajka~i su prvobitno poslovodstvu podnijeli {est zahtjeva. [est zahtjeva . poslanik SBB BiH u Skup{tini BPK Gora`de Muamer Omanovi} preuzeo je obavezu finansiranja dvoje studenata u 2011. Nekoliko hiljada Vi{egra|ana do~ekalo je novu godinu na Trgu palih boraca. koji su uglavnom u kafi}ima i kladionicama. godini. pi{e Srna. ovo je drugi poku{aj punjenja praznog op}inskog bud`eta. ve} du`e vrijeme sve stoji. Vi{e stotina Prijedor~ana na malom gradskom trgu (Foto: D. ali je bilo i onih koji su slavili u restoranima. raspisao je javni konkurs za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na {est lokacija. koji nije `elio da mu otkrijemo identitet. Novu godinu najve}i broj Semberaca do~ekao je u svojim domovima. U crkvi Svete Trojice slu`en je moleban. Na Gradskom trgu u Bijeljini nije bilo organizovanog do~eka jer je op{tinska administrativna slu`ba ranije donijela odluku da novac za te namjene usmjeri kao Vi{e stotina Prijedor~ana.izjavio je direktor Vukovi}. Sanel Muji}.U politiku nisam u{ao iz materijalnih razloga i kompletan svoj anga`man podredio sam afirmaciji mladih.rekla je Vesna Petrovi}. . Razo~aravaju}a je i slaba briga o mladima. nije bio organizovan do~ek na otvorenom. koji je obe}ao da }e razgovarati sa vlasnikom „Nikolasa“ Bo`idarom Anti}em. Posljednji zahtjevi od kojih radnici ne mogu odustati su isplata dvije plate prije po~etka rada. Nadle`ne treba kritikovati jer skoro ni{ta ne rade na razvijanju turisti~kih potencijala .kazala je Petrovi}eva. me . izmirenje zaostalih obaveza prema zdravstvenom osiguranju. kao ni u ostalim isto~nohercegova~kim op{tinama. iziskuje tro{kove .Aplicirao sam na konkursima za stipendiranje. pomo} u saniranju {teta od decembarskih poplava. koji se nalazi u Beogradu. januar/sije~anj 2011. Nakon pro{logodi{nje prodaje tek nekoliko od brojnih ponu|enih lokacija u op}inskom vlasni{tvu. decembra pro{le godine. ovisno od lokacije.

prema ^e{koj vladinoj razvojnoj agenciji aplicirala je projekat vrijedan 750. koje je i izvo|a~ radova i koje je bilo i vlasnik poru{ene Kasine V. intervenirala je Slu`ba za poduzetni{tvo. U sklopu inkubatora je i Centar savremenih tehnologija.Vu~e kompletan teren i normalno je da smo zabrinuti. javlja op}inski portal.Unutar zone danas djeluje 21 firma. klizi{te je ugro`avalo samo prilazni put prema naselju Mujanovke u du`ini do 20 metara. trebala bi biti useljiva sredinom ove godine. koristile jo{ neke zainteresovane op}ine. u ko.000 kvadratnih metara. Preostalih devet stanova. 16. Had`i}) Radovi na zgradi za stanare zeni~kog Kanala Useljenje mogu}e polovinom godine Prije sedam mjeseci u Donjim Bradi}ima. ali djeluje i Biznis inkubator sa 27 preduze}a i svojih ne{to vi{e od 100 zaposlenih. Mi{ljenja smo da bi ovdje najprije struka morala re}i svoje mi{ljenje. Prije osam godina primije}ena su prva o{te}enja na asflatnom putu od Fojnice prema Donjim Bradi}ima. uslo`njava iz dana u dan. Fuad [i{i}. Pomenuta sredstva ula`u se za gradnju infrastrukture. etni detalji projekta. osigurano je protokolom o zajedni~kom finansiranju koji su potpisali Federalno i Kantonalno ministarstvo za socijalnu politiku i Op}ina Zenica. . pa su na terenu ve} boravili stru~njaci Federalnog zavoda za ge. januara u 11 sati. B.Maglica: ologiju i od njih. . izvo|a~i radova na izgradnji nove dionice autoceste i isporu~ioci materijala za gradnju anga`ovali su mehanizaciju te je kolovoz o~i{}en. a radi se o vi{e od 10 miliona maraka. za sanaciju ovog klizi{ta postoji kvalitetna projektna dokumentacija. N. ali i prihod kojeg je ova op}ina od 2004. sve~anom otvaranju prisustvovat }e Mi- Otvaranje nove {alter-sale Uklonjeno blato sa kolovoza ralem Galija{evi}. U prvo vrijeme. U Poslovnoj zoni Zenica 1 Digao kredit Mje{tani ne kriju zabrinutost ra o{te}en je na nekoliko mjesta. kao {to su saobra}ajnice.O~ekujemo dnji. parkinzi i ostalo. Na vi{e lokacija klizi{te ugro`ava i asfaltni put koji vodi do Donjih Bradi}a i prijeti da ovo naselje potpuno odsije~e od ostatka op}ine. koliko }e ko{tati izgradnja 30 stanova povr{ine izme|u 42 i 45 kvadrata za stanare zgrade poru{ene Kasine sa Kanala. koji }e biti ne{to ve}e kvadrature i koje finansira preduze}e „@eljezara“ Zenica. U planu je i ~i{}enje i ure|enje obala rijeka na podru~ju Maglaja . lokalni koordinator LAG Doboj. odaju po tr`i{nim cijenama. Na osnovu toga mo`e se zaklju~iti kakvi smo mi ljudi na ovom podru~ju nagla{ava Leti}. Potrebnih 1. eko-za{titu i inspekcijske poslove Op}ine Kakanj. upozoravaju mje{tani. pi{e Fena. Prema informaciji iz MUP-a ZDK. koja je kupila zemlji{te i objekte. a sada mogu ostati bez svega . Dobri dosada{nji rezultati Zajedni~ki projekt op}ina Maglaj i Doboj Formiranje regionalne deponije Leti}: Nesagledive posljedice Top~i}: Zadu`io sam se Nedostaje novac Te{ko o{te}en mjesni put Zemlji{te ozbiljno klizi Sve~ano pu{tanje u rad nove {alter-sale za izdavanje li~nih dokumenata u objektu Policijske stanice Te{anj zakazano je za ponedjeljak.000 KM. Lokalna akciona grupa regije Doboj. 17. Me|utim.ba. ali su vjerovatno problem velika finansijska sredstva. godine i u kojoj bi smje{taj trebali na}i stanari poru{enih Kasina s po~etka proteklog rata u avionskom bombardiranju naselja Kanal. U pro{loj godini sam zakazao ~etiri sastanka mjesne zajednice i samo na jednom sam imao kvorum. 15. 062-85 95 55 i 063-79 75 55. Dodaje da ima izvrsnu saradnju sa drugim povjerenikom Matom Sovi}em. o~ekujemo odgovor na pitanje kako odgovor sanirati ovo podru~je .ka`e Asim Top~i}. 13 MAGLAJ Klizi{te ugro`ava ku}e u Donjim Bradi}ima Sa svakim novim danom problem se uslo`njava Zabrinute porodice Top~i} i Muminovi} Sanacija od prije nekoliko godina nije dala rezultate Gradnja zgrade sa 39 stanova po~ela u ljeto 2009. Situacija se na ovom podru~ju. Zadu`io sam se. ~ija je gradnja po~ela jo{ u ljeto 2009. nakon svih istra`nih ra.Klizi{te se sada prote`e u du`ini od 50 do 70 metara i ide prema ku}ama. Na osnovu urgentnog zahtjeva Slu`be. -Cilj projekta je i uklanjanje divljih deponija u maglajskoj op}ini te sanacija ovih prostora. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Guliver me|u lutkama“.Sanacija od prije neko- Stru~njaci na terenu Pripadnici Slu`be Civilne za{tite o stanju su upoznali nadle`ne u op}ini Maglaj. ministar unutra{njih poslova ZDK. kao i ure|enje postoje}e deponije.U planu je i ja~anje kapaciteta jem bi ove dvije maglajskog Komunalnog dru{tva op}ina u~estvovale sa po 45. Prema mojim saznanjima. ~ije je prostore Op}ina Zenica adaptirala. digao kredit da saniram ku}u i {talu. uz maglajsku i dobojsku. dobit }e pet na{ih ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04. u naseju Mujanovke. . povjerenik MZ Bradi}i. dru{tvene Policijska stanica Te{anj Nakon reakcije mje{tana Donjeg Kaknja djelatnosti. januara. Put dug nekoliko kilometa- Zgrada sa 39 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica. Krajem mjeseca o~ekuje se posjeta predstavnika ^e{ke razvojne agencije sa kojima bi trebali biti dogovoreni konkrN. Ranije su {alter sale sredstvima Vlade ZDK obnovljene u nekoliko policijskih stanica na podru~ju ovog kantona.200. Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica „Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. (Foto: J. koju su prije dvije godine formirale op}ine Maglaj i Doboj. Agenciji za lokalni ekonomski razvoj zeni~ke op}ine. BRADARI] Od ukupne povr{ine od 330. Deponiju bi.000 eura. zapo{ljavaju}i oko 600 radnika. na~elnik Te{nja i Aziz Brotlija.isti~e Hamed Leti}. kancelarija Maglaj. januar/sije~anj 2011.izjavio je Anto Maglica. {ef odsjeka za ekonomske odnose u op}ini Zenica. .zeni~ko-dobojski kanton Dnevni avaz. godine ostvarila od prodaje. subota. Na osnovu reakcije mje{tana Donjeg Kaknja da se na regionalnoj cesti RC-445 VisokoKakanj-Donji Kakanj. Nadle`nima u Op}ini stalno ponavljam da ovaj problem mo`e izazvati nesagledive posljedice. na dionici od Plavog mosta do izgra|enog priklju~ka na magistralnu cestu nalaze velike koli~ine blata nanesenog na kolovoz. dosada{nji rezultati Poslovne zone Zenica 1 su izuzetni . B. to treba odlu~iti struka . koja igra u nedjelju. savjetnik za Civilnu za{titu u Op}ini Maglaj. liko godina nije dala rezultate.isti~e Suvad Dizdarevi}. podrazumijeva formiranje regionalne deponije koja bi bila locirana na podru~ju Doboja te ja~anje kapaciteta maglajskog Komunalnog javnog dru{tva barem s jednim kamionom sa presom.Krajnje vrijeme je da se sami organizujemo i svoje probleme rje{avamo tamo gdje je to mogu}e. . Mje{tani ve} primje}uju o{te}enja na svojim ku}ama. Da li }e se sanirati sva klizi{ta na putu ili pristupiti izgradnji novog putnog pravca. premijer ZDK. pokrenuto je klizi{te koje ugro`ava pet porodi~nih ku}a porodica Top~i} i Muminovi}. to nije rje{enje. S obzirom na ovaj broj uposlenih. Besplatne ulaznice za „Guliver me|u lutkama“ . Najte`e je stanje na putu iznad naselja Mu{inovi}i gdje je klizi{te suzilo put na {irinu jedne saobra}ajne trake. potrebne u ovoj zoni. bit }e ponu|eno na prV. javlja portal rtvze. pripremila za namjenu i dala na upravljanje Zedi. na ~ijoj se lokaciji i gradi nova zgrada. trenutno je zauzeto vi{e od polovine prostora. ra~unaju}i i potrebnu infrastrukturu. na kojoj se prostire Industrijsko poslovna zona Zenica 1. Projekat.rekao je Almin Pa{i}.000 KM.

Tuzli i Bijeljini Uhap{eno deset dilera droge Od avgusta pro{le godine trgovali s vi{e od tri kilograma marihuane. Mjesto eksplozije: Nije bilo povrije|enih (Foto:F. C. Admir ^elikovi} (28) i Vedran Andri}. On je istakao da je dio istrage koja se vodi u odnosu na Zahitovi}a pri kraju. Tu`ila{tvo }e nakon toga uputiti prijedlog za odre|ivanje pritvora za sve osumnji~ene . te za navo|enje na prostituciju. „fiat stilo“ i „jaguar“. vi{e od 60 grama kokaina i oko pola kiloE. U zajedni~koj policijskoj akciji pod kodnim nazivom „Stranac“ koju na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne provode policijske agencije Distrikta Br~ko. umije{ano ukupno 10 osoba. kao i navo|enje na prostituciju. Uhap{eni su S. u Kninu. prema na{im informacijama. u eksploziji nije bilo povrije|enih osoba. Muamer Zahitovi} sumnji~i se da je zajedno sa Zijadom Turkovi}em iznudom do{ao do ve}inskog paketa dionica sarajevske fabrike ~arapa „Klju~“. 15. Fo~o) . Sprije~en {verc 7. Aleksandar Nikoli} (20) Radoslav @ivanovi} (45). a prema ju~era{njim potvrdama iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tu`ilac Dubravko ^ampara istakao je da je Tu`ila{tvo u na~elu saglasno s ponu|enim jemstvom. te nalaz vje{taka finansijske struke o ponu|enim nekretninama. grama heroina. jedan od osumnji~enih iz grupe Zijada Turkovi}a. u srijedu oko Slu`beni pas nanju{io drogu skrivenu u „golfu“ 15. Policija je zadr`ala osumnji~ene koji su porijeklom iz BiH. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje obavili su uvi|aj. koja je potpuno izgorjela.30 sati grani~ni policajci su sprije~ili poku{aj prebacivanja 7. Stanovnike sarajevske ulice Patke ju~er ujutro oko 3.15 sati. a Ho{i i Memi} terete se kao suizvr{ioci spomenutog krivi~nog djela. nastanjen u Trogiru. portparol Tu`ila{tva Kantona Ad. s boravi{tem u Br~kom. Hrvatskoj policiji jo{ nije poznato kojem tr`i{tu ili eventualnom kupcu je droga vrijedna oko 87. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci. i S.10 sati u mjestu Potkozarje kod Banje Luke.Prijedor kada ju je u mjestu Potkozarje udarila „{koda fabia“ kojom je upravljao Dragan Ja}imovi}. a ostava. MUP Kantona Sarajevo Sporna kupovina dionica fabrike „Klju~“ U trebinjskom prigradskom naselju Lastva izgorjela je ostava vlasni{tvo Milenka Rundi}a. advokat Ilijas Mid`i} iz Biha}a dostavio ZK izvatke. Sud Bosne i Hercegovine Prema informaciji Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Po nalogu istra`nog sudije iz Splita vozilo je pretreseno kojom prilikom je ispod oplate zadnjih blatobrana prona|eno u 11 paketa 7. Mitar Dugi} (20). P (24). Materijalna {teta pri~injena je na dva autmobila. Protiv Hela}a tu`ila{tvo je pokrenulo istragu za kri- Adnan Hela} tereti se za poku{aj ubistva Nakon ranjavanja u Sarajevu vi~no djelo ubistvo u poku{aju.5 kilograma marihuane iz BiH u Hrvatsku Pali s drogom vrijednom oko 87. a brzom intervencijom vatrogasaca sprije~eno je da se po`ar pro{iri na gara`u i ku}u. Sudija Branko Peri} odgodio je sjednicu do ponedjeljka. iznosi oko dva miliona maraka. Adnan Hela} (21) i Almir Memi} (21) predati su nakon saslu{anja u policiji u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. Iz policije je re~eno da posjeduju informacije da je 10 osumnji~enih osoba od avgu- sta pro{le godine do danas trgovalo sa vi{e od tri kilograma marihuane. crna hronika AKCIJA „STRANAC“ Policija obavila pretrese u Br~kom. prema njegovoj slobodnoj procjeni. . .25 sati probudila je strahovita eksplozija bombe „ka{ikare“ koju je nepoznati po~inilac bacio u blizini ku}e na broju 9. kako bi Zahitovi}ev branilac. Drlja~a se kretala magistralnim putem Banja Luka . Ra. a prisustvovala je i de`urna tu`iteljica B. subota. uhap{eno je vi{e osoba za koje se sumnja da su umije{ane u nelegalnu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. A. K.14 Dnevni avaz. Ad. Petra Drlja~a (76) iz Prijedora poginula je prekju~er oko 17. MUP-a Tuzlanskog kantona i Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Planirano je da se na sjednici saslu{a i vje{tak. Marko Stevi} (20).kazala nam je Jasmina Omi~evi}. pa se u tom smislu provode daljnje isA. uz ku}u i zemlji{te u Hrasnici u vrijednosti od 369. Zahitovi} i njegov branilac tako|er su pristali i na stro`ije mjere zabrane kretanja ukoliko osumnji~eni bude pu{ten iz pritvora. vi{e od 60 grama kokaina i oko pola kilograma heroina Akteri uhap{eni ubrzo poslije pucnjave Osumnji~eni za ranjavanje Sedina Kara~i}a (21) koje se desilo prekju~er usred bijela dana u sarajevskoj ulici Mula Mustafe Ba{eskije do broja 52 Jahja Ho{i (20).U toku je ispitivanje osumnji~enih.Imamo indicije da je u vr{enje krivi~nih djela proizvodnje i stavljanja u promet droga. [verceri droge su privedeni istra`nom sudiji u Split na saslu{anje. Rije~ je o novoj ku}i sagra|enoj u blizini Rimskog mosta na Ilid`i koju je. Zahitovi} ponudio kao jemstvo da ne}e pobje}i ukoliko se na|e na slobodi. Od vi{e policijskih slu`benika „Dnevnom avazu“ je potvr|eno da je u Br~kom pretreseno 11 lokacija te da su uhap{eni: Dra`en Vasiljevi} (25). Snje`ana Mrkonji} (28) iz Br~kog.2 kilograma marihuane u Republiku Hrvatsku na grani~nom prijelazu Kamensko.500 KM Prilikom rutinske kontrole „golfa“ splitskih registarskih oznaka i osoba u njemu slu`beni pas. te je uvjeren da }e se Tu`ila{tvo pozitivno izjasniti o ponu|enom jemstvu. ju~er je na sjednici Suda BiH ponudio jemstvo koje. njihovi policajci obavili su uvi|aj na mjestu nesre}e. januar/sije~anj 2011. Uzroci po`ara za sada nisu poznati. nastanjen . tra`ne radnje. L. Muamer Zahitovi} ponudio novogradnju kao jemstvo Muamer Zahitovi}.2 kg marihuane. koji tragaju za bomba{em. . Na svu sre}u. nalazila se u neposrednoj blizini ku}e i gara`e. A. Poginula pje{akinja Petra Drlja~a Potkozarje kod Banje Luke @ena je na licu mjesta smrtno stradala. njema~ki ov~ar Rex. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac. uhap{eni su Osman Batini} (27).500 KM bila namijenjena. Na podru~ju Tuzlanskog kantona. ali pod uvjetom da se ova imovina stavi pod hipoteku. koje }e biti privedene i kriminalisti~ko-tehni~ki obra|ene kazao je portparol policije u Na podru~ju Br~kog pretreseno 11 lokacija (Foto: E. svi iz Tuzle. Sarajevo. vlasni{tvo P A.712 KM. (40) iz Livna. iz Sarajeva. Po`ar je izbio preksino} Dva vozila o{te}ena Lastva kod Trebinja Izgorjela ostava Milenka Rudi}a u eksploziji bombe u 22. B. S Biljana Marilovi}. te Marko Guberini} (29) iz Obrenovca. Ra`anica) Distriktu Halid Emki}. nanju{io je marihuanu.

SPASENI] mstvu. Pand`i}a su 11. nisu u tome uspjeli. Ad. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Civilne za{tite. Zahvaljuju}i svim poduzetim aktivnostima uni{tavanje bombe je proteklo sigurno po gra|ane. Reanimacija trajala 50 minuta (Foto: F. Policija traga za osobom koja je bacila E. ajevo. . dvojica razbojnika presko~ila su ogradu imanja u no}i s ~etvrtka na petak. Jedan od prolaznika poku{ao mu je pru`iti pomo}. Jajce. 15. Nakon pretresa iznajmljenog stana koji je Pan- Odre|en pritvor Danisu Pand`i}u Sa sastanka u PU Jajce (Foto: S. Behari}) Zaplijenjeno 5. . Usljed pada povrijedio je i glavu. nakon ~ega je saslu{an u Tu`ila{tvu BiH zbog sumnji da je pripadnik organizirane kriminalne grupe koja se bavila kra|om automobila.40 sati. To je bila iznenadna prirodna smrt. a vlasnik je. Pristupili su reanimaciji. te novac koji potje~e od preprodaje narkotika. Ronioci danas nastavljaju potragu za djevojkom Policijska stanica Jajce Vlasnik na putu u inozemstvu Na porodi~nom imanju Janjetovi}a u toku razbojni{tva nije bilo nikoga. te dnevnog lista „Fokus“ i banjalu~ke Bel televizije. {ef smjene u Zavodu za hitnu medicinsku pomo} Kantona SarF. osumnji~enom za nabavku i preprodaju droge i nelegalno posjedovanje pi{tolja i municije. na trolejbuskoj stanici preko puta „Bosmala“. saDvojica razbojnika oplja~kala su porodi~no imanje Milorada Janjetovi}a. Daljnjim pretresom prona|eno je i 119 metaka razli~itog kalibra. Vatrogasnog dru{tva Jajce. ju~er oko 12. Sinanovi}) Razbojnici vezali ~uvara i zatvorili ga u hladnja~u Ukrali sef i odvezli slu`beni automobil Milorada Janjetovi}a de {ta je ta~no ukradeno i kolika je materijalna {teta. Nakon {to su se i sami povukli na sigurnu lokaciju. U prostorijama Policijske stanice Jajce ju~er je odr`an sastanak na kojem je razgovarano o aktivnostima vezanim za pronalazak tijela Mirele Lizalo (21).5 kilograma „skanka“ i pi{tolj d`i} koristio u ulici D`emala Bijedi}a na broju 23 i njegovog automobila. Akciju vodi Sadik Glamo~i}. . A.kazao nam je jedan od stanovnika Sinanagi}eve ulice. Kako nezvani~no saznajemo. dok }e se ronioci FMUP-a i Jedinice za podr{ku ZDK u akciju uklju~iti u ponedjeljak.Na{a ekipa je zatekla na stajali{tu starijeg mu{karca bez vitalnih znakova. Odmah smo pozvali Hitnu pomo} . koje se nalazi u mjestu Mr~ajevci kod Lakta{a. a sa sobom su donijeli desetak vre}a napunjenih pijeskom. . a potom su gra|ane magafonom obavijestili da ne izlaze iz ku}a. dvije digitalne vage i pribor za prepakiranje droge. subota. te ponavljanja krivi~nog djela.Ad. koja je 7. trenutno na putu u inozeB. Sud BiH uva`io je prijedlog Tu`ila{tva i ]orluki odredio jednomjese~ni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Antonio ]orluka vlasnik je autooB. inspektor u PU S. tpada u Grudama.kazao nam je Sakib Tukar. Na`alost. Mu{karac je bio u nesvjesnom stanju. . A. kalibra devet milimetara. januara sko~ila s vodopada. a koja nije eksplodirala. Op}inski sud Sarajevo Op}inski sud Sarajevo donio je rje{enje kojim se odre|uje jednomjese~ni pritvor Danisu Pand`i}u (31). koja je trajala 50 minuta. de`urni ljekar. Iako iz banjalu~ke policije ju~er nisu `eljeli da potvrvladali ~uvara koji je osiguravao ku}u. kako saznajemo. Demineri su u Sinanagi}evoj ulici izvr{ili pripreme za uni{tavanje mine. kao i pi{tolj „glock“.45 sati na asfalt se sru{io stariji ~ovjek dok je ~ekao trolejbus. (Foto: B.crna hronika Dnevni avaz. januar/sije~anj 2011. policajci su prona{li pet i po kilograma „skanka“ i 120 grama „spida“. pa je dogovoreno da }e potraga biti nastavljena danas. S. Najprije su evakuirali stanovni{tvo s ulice. Pored jedne od ku}a na zelenoj povr{ini iskopali su rupu u koju su stavili bombu koju su pokrili vre}ama s pijeskom. samo je odjednom pao. nezvani~no saznajemo da je iz Janjetovi}eve porodi~ne ku}e ukraden sef i slu`beni automobil preduze}a. bombu. U akciju tra`enja bit }e uklju~eni ronioci Rafting kluba ’’Jajce’’. Na lice mjesta iza{li su policajci i demineri koji su `utim trakama osigurali mjesto na kojem je na|ena bomba. Radilo se o 71-godi{njem M. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je ~uvara ju~er ujutro oko 9 sati prona{la ~ista~ica zaklju~anog u hladnja~i. vlasnika kompanije „Tamaris“ iz Banje Luke. . Spaseni}) Oplja~kano imanje kod Lakta{a Antonio ]orluka iz Gruda u ~etvrtak se predao pripadnicima Federalne uprave policije. a ~iji su pripadnici uhap{eni u Predao se Antonio ]orluka Istraga protiv automafije policijskoj akciji „Kamen“. Na sastanku je utvr|eno da su stvoreni minimalni uvjeti za ronjenje u Vrbasu. Rafting kluba „Jajce“ te Jedinice za podr{ku ZDK. ^uvaru su bile vezane ruke i noge. Nakon konsultacija s policijom i deurnim tu`iocem smrt je progla{ena u 13. s okvirom i 17 metaka. Ovo se mo`e povezati s divljanjem koje je nastalo nakon zavr{etka proslave pravoslavne Nove godine . a za{ti}ena je i njihova imovina. C. B. I. Nakon petnaestak minuta stigla je i ekipa Hitne pomo}i koja je Na trolejbuskom stajali{tu umro 71-godi{njak Naselje Hrasno u Sarajevu nesretnog mu{karca poku{ala reanimirati. Ronioci }e nastojati pretra`iti dio Vrbasa nizvodno od vodopada Plive.kazao nam je jedan od prolaznika koji se zatekao na mjestu doga|aja. a nakon {to su uzeli plijen udaljili su se u pravcu Bosanske Gradi{ke. demineri su zvu~nim signalima upozorili gra|ane da slijedi aktiviranje i eksplozija. Ra.Ne znam {ta mu je bilo.O~ito je da je ba~ena jer je ka{ika bombe prona|ena nekoliko metara od samog tijela bombe. januara uhapsili pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe narkotika MUP-a Kantona Sarajevo. 15 Iz bombe izvu~ena ka{ika Demineri obavili detaljne pripreme prije eksplozije (Foto: Otisak) U Hrasnom. NA LICU MJESTA Otklonjena opasnost u centru Br~kog Demineri uni{tili ru~nu bombu Nepoznate osobe bacile bombu koja se nije aktivirala stanovni{tvo iz Sinanagi}eve ulice Evakuirano Bunker u kojem je uni{tena bomba U centru Br~kog ju~er je oko osam sati u Sinanagi}evoj ulici na asfaltu prona|ena ru~na bomba koju su nepoznate osobe bacile.

godine.4 posto) i Gr~koj (5. 1.255 KM po kursu od 3.Odluka KHOV-a je besmislena i ni~im dokazana.468814 0.565032 0.449378 1. Uvoz je u novembru 2010.3 milijarde eura.37 posto udjela u tom dru{tvu. U oktobru 2010.00 14.514386 0. od 804.262535 0.316481 1.705329 1.263191 0.Trgovano za 144.55 KM. vanjskotrgovinski bilans EU bio je u deficitu od 7. koji posjeduje 2.510600 0.217883 1. godine. Najni`a inflacija na godi{njem nivou zabilje`ena je u Slova~koj (1. u iznosu od 9.800 KM. Deficit u EU 14.249150 0.708865 1. kada su osnovani.. Cijela EU imala je u novembru deficit od 14.navedeno je u rje{enju Komisije.322287 1. Amnestija ~lanova U rje{enju Komisije navedeno je da je zabrana privremena i da }e trajati do Promet od 1. a u cijeloj EU 2. SPASENI] Veliki pad akcija Industrijske planta`e Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 286 transakcija ostvaren promet od 1. jer se poziva na ~lan koji ka`e da se privremeno mo`e zabraniti obavljanje poslova samo ako se utvrdi kr{enje zakona. Akcije preduze}a Industrijske planta`e a. .83 954.92 posto).92 18.9 posto). a u cijeloj Evropskoj uniji 2.3 posto). Pra{talo: Stavljeni na listu nepodobnih (Foto: M. godine Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. predstavlja i Zakon o tr`i{tu hartija od vrijednosti.3 posto. SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE 100.22 17. godine.50 KM. i nezakonita. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i promet ostvaren je akcijama ZIF Kristal invest fonda a.941119 2.555 9.37 38.762208 0.7 miliona KM. 2011.609.169 KM po prosje~noj cijeni od 0.668 KM po prosje~noj cijeni od 6. Holandiji (1. i nezakonita. 2011.364.9 posto). saop}io je ju~er evropski statisti~ki biro Eurostat.90 BOR BANKA DD SARAJEVO PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE KHOV: Dogovorene transakcije Western Balkan Investment fondom upravlja Western Balkan Capital iz Podgorice.248527 0.882. d.579.95 FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 85.19 Kursna lista SASE na dan 14.rekao je Pra{talo te je dodao da je vrijednost oba fona od 2008.26 FIRS +3.33 1. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama ^ajavec companyja a.861523 1. . Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) 6.474225 26.18 -4. jer smo jedan od rijetkih u~esnika na tr`i{tu koji je javno iza{ao i ukazao na njihove propuste i neustavnosti zbog ~ega smo i stavljeni na li- KOTACIJA KOMPANIJA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 1.199 KM po akciji. prenio je Tanjug. tvrdi direktor Aktiva investa Sr|an Pra{talo Aktiva invest fond iz Banje Luke podnijet }e u ponedjeljak Okru`nom sudu u ovom gradu tu`bu protiv Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (KHOV).813 KM po kursu od 73.465151 0. 15.080009 0.955830 1. S obzirom na to.955830 1. Berzanski barometar za 14. obavijestio je stalno zaposlene da ove godine ne}e dobiti povi{ice pla}a nagla{avaju}i da su njihove nadoknade „srazmjerne“ primanjima drugih velikih ameri~kih kompanija. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama IK banke Zenica.59 5.470549 26. Trgovalo se za 6.369405 0. protiv kojeg se ve} godinama bore.766625 0. oblem. koje su obavljene s Western Balkan Investment fondom iz Podgorice.7 milijardi eura. Lugi}) Vanjska trgovina u novembru 2010. dok je najvi{a zabilje`ena u Rumuniji (7. a {to je najgore.29 KM. Na kotaciji fondova najvi{e je trgovano dioni- cama ZIF BIG Investicione grupe Sarajevo.578.955830 1.4 milijarde eura.50 KM.7 milijardi eura Godi{nja inflacija u eurozoni 2. odnosno da su osobe koje su davale naloge za kupovinu i prodaju znale da }e biti dat nalog za kupovinu i prodaju tih akcija od drugog lica po cijeni i broju koji je isti ili pribli`no isti . dok je u istom mjesecu prethodne godine deficit bio upola manji i iznosio je 7. zabilje`ile i najve}i Vrijednost indeksa BIRS +0.90 KM.779 KM po kursu od 6.566448 0.2 posto).9 milijardi eura.261879 0.365 KM po akciji. u iznosu od 14. saop}io je ju~er evropski statisti~ki biro Eurostat.217338 1.2 posto.06 1.06 870.kazao je direktor Aktiva investa Sr|an Pra{talo.45 Zlato +0. B.50 KM po prosje~noj cijeni od 0. a VB fonda 13.8 posto) i Njema~koj (1.37 posto Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 51 transakcije ostvaren promet od 144.779. Estoniji (5.461488 0.4 posto.218428 1.9 posto .11 148 bilje`ile su dionice [ipad komerca Sarajevo (18.943478 2. dok je deficit u cijeloj Evropskoj uniji iznosio 14. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama RiTE Gacko. u iznosu od 38. u iznosu od 108.7 milijardi eura.065. godine vanjskotrgovinski deficit u iznosu od 0. dok je izvoz pove}an za samo 0. pove}an za 4.612 KM.328093 1.6 posto.3348 Nafta -0. koje su. prenio je Tanjug. i 16.445764 1. Njima se trgovalo za 99.88 rast (6. dok je u ovom slu~aju samo izra`ena sumnja. u iznosu od 20. Bukure{t: Najvi{a inflacija od 7.048878 1. ujedno. postoje osnovane sumnje da su ove transakcije dogovorene. kao i krivi~ne prijave protiv predsjednika Miodraga Jandri}a i ~lanova Komisije nakon odluke da ovom i VB fondu zabrane raspolaganje imovinom zbog sumnje na malverzacije prilikom transakcija.651 KM Dionice [ipad komerca porasle za 18. 1. saop}eno je iz ove kompanije. Najve}i porast vrijednosti za- 16 Dnevni avaz. najprofitabilniji proizvo|a~ automobila na svijetu.2 posto Dr`ave eurozone ostvarile su u novembru 2010.048634 1. jer potpuno amnestira ~lanove Komisije od bilo kakve odgovornosti.673 21. januar/sije~anj 2011.10 ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 2.567864 0.856869 1. On obja{njava da veliki prdru{tva.651 KM.435494 0.442150 1. a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama BOR banke Sarajevo. biznis SPOROVI Nakon zabrane raspolaganja imovinom dva fonda Vrijednost indeksa BIFX +1. 1.00 11. kao i da je utvr|eno da su akcije spomenuta dva fonda podizane u vi{e navrata. dok su najve}i pad registrirale obveznice FBiH stare devizne {tednje serije E (4.12% 98. godine Euro/dolar 1.2 posto. .673 KM po cijeni od 0.85% 1. Godi{nja inflacija u eurozoni iznosila je u decembru pro{le godine 2. po kursu od 100 KM.612 KM Izra`ena sumnja Pra{talo isti~e i da je spomenuta odluka Komisije nezakonita.37 Koli~ina Vrijednost Broj transakcija 4 13 1 1 1 Aktiva invest tu`i Komisiju za hartije od vrijednosti RS Odluka KHOV-a je besmislena i ni~im dokazana. 2011.249773 0.800. Vrijednost Aktiva investa trenutno iznosi 15. subota.255.501583 0. ~iji je jedan od osniva~a Vladimir Gli{ovi}.013 300 9.4 milijarde eura. dok je u istom mjesecu prethodne godine iznosio 6. Banja Luka. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Sarajevo osiguranja. Inflacija u eurozoni bila je u novembru 1.065. porasla za oko 100 posto. Banja Luka ostvarile su pad od 27 posto. decembra 2010.707097 1.37 posto)..080411 0. d.29 Promjena kursa (%) 6.18% SASX-10+2.00 KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.Ova osoba je i akcionar dru{tva Aktiva invest s pet posto akcija i s pravom glasa te i ~lan uprave tog stu nepodobnih .866177 Ford zamrznuo pla}e radnika Ameri~ki Ford.771042 0.0% 1.048756 1.466873 26. a {to je najgore.61% Ford: Obavijestio radnike Autoindustrija Kursna lista Centralne banke BiH EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. okon~anja vanredne kontrole.009.945837 2.95 KM. u pore|enju s prethodnim mjesecom.37 posto) i dostigle su cijenu od 2.80% SASX-30+1. d. Jo{ odranije postoje tenzije izme|u na{eg dru{tva i Komisije. transakcijama 14.518172 0. 15.080210 0.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.70 -1. [ipovo.02 955.Iscrpit }emo sva pravna sredstva da sa~uvamo imovinu .9 posto.4 miliona KM.

Prema saop}enju Ustavnog suda. godine nakratko boravio na Kosovu i radio u privatnoj klinici „Medikus“ kraj Pri{ti- Turski hirurg negira optu`be Evropska komisija saop}ila je da ispituje mogu}u odgovornost Ma|arske za izlijevanje otrovnog mulja u mjestu Ajka u oktobru pro{le godine. .000 eura. godine nagovorio da do|e iz Istanbula na Kosovo kako bi obavljao operacije. htio „sakriti ~injenicu da je bio klijent maloljetne prostitutke tokom brojnih vikenda u Arcoreu“. trebaju li se ministri i drugi ~lanovi vlade pojaviti pred sudom.Tanker s oko 2.Jedna policajka. Oboje negiraju Blokirana Rajna Zaustavljen saobra}aj Zaustavljena tri su|enja Zakon o „legitimnoj sprije~enosti“ osoba na javnim funkcijama da se pojave na sudu. 15. rekao je da je istina da je 2008. na nivou „od slu~aja do slu~aja“. mlada Marokanka. Ote`avaju}e okolnosti su {to je Berluskoni.400 tona opasne sumporne kiseline. i „osigurati neka`njavanje za ovaj delikt te izbje}i da se sazna za pojedinosti proslava organiziranih u njegovoj rezidenciji“. razmatraju je li Berluskoni neprimjereno intervenirao kako Zvao policiju bi Rubi (Ruby). koji se prekju~er prevrnuo i blokirao rijeku Rajnu u centralnoj Njema~koj. Skandal pod nazivom „Rubygate“ danima je bio na naslovnicama italijanskih novina. me|u kojima je Ljutvi Dervi{i. ali legalno vu. italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) suo~en je s novom istragom u vezi s tinejd`erkom koja je prisustvovala zabavama u njegovoj privatnoj rezidenciji. koja je napunila 18 godina 2. HAMBURG . 17 Ukratko ITALIJA Dan nakon {to mu je Ustavni sud ukinuo imunitet Istraga protiv Berluskonija zbog odnosa s maloljetnicom Italijanski premijer je. u nekim klju~nim ta~kama nije u skladu s Ustavom. ministara u vladi i Berluskonija. Napad u Pakistanu Poslanici za referendum ASTANA .TOKIO . koji je bio gazda „Medikusa“ i koji ga je 2008. kako navode o~evici. pi{e „Corriere“ ne navode}i izvore. ~ime }e on izbje}i izlazak na izbore 2012. rezidenciji na sjeveru Italije. On je. koji je donijet u martu 2010. navodno. Tek {to mu je Ustavni sud djelimi~no ukinuo imunitet. javlja Reuters. optu`en da je bio ~lan me|unarodne mre`e trgovaca ljudskim organima na Koso- Sonmez operirao na Kosovu. tako|er. navode mediji. godine. tvrde da nisu imali seksualne odnose. Ustavni sud je zato ukinuo zakon o „legitimnoj sprije~enosti“ osoba i presudio da sudije u pojedina~nim procesima trebaju odlu~iti. Italijansko pravosu|e otvorilo je istragu o Berluskoniju i aferi pod nazivom „Rubygate“. naime. i bio na snazi do oktobra. ali je istakao da poznaje ljude ~ija se imena nalaze na optu`nici. Sonmez je naglasio da nikada nije upoznao Ha{ima Ta~ija niti sara|ivao s njim. On je za ‘’Ve~ernje novosti’’ rekao da ne zna je li tamo prije ili poslije njegovog boravka zaista bilo trgovine organima koji su kasnije prodavani na crnom tr`i{tu po cijeni od 100. bio klijent maloljetnoj prostituki Rubi. Spor dviju zemalja SEUL. Potraga za dva nestala ~lana posade jo{ traje. ali da je tamo bio samo kao hirurg i da nije u~estvovao u trgovini organima.Poslanici kazahstanskog parlamenta jednoglasno su glasali za referendum za produ`enje mandata predsjednika Nursultana Nazarbajeva na tre}u deceniju. troje njene djece i dvije sestre njenog supruga ubijeni su ju~er kada je desetak islamisti~kih pobunjenika napalo njihovu ku}u na sjeverozapadu Pakistana. zakon o imunitetu osoba na javnim funkcijama. Komisija je ocijenila da je odluka da se u Ajki izgradi fabrika aluminija bila pogre{na. Rubi: Negirala odnose s premijerom Oslobo|en kapetan Slu~aj izlijevanja mulja EK ispituje odgovornost Ma|arske Odluka da se u Ajki izgradi fabrika aluminija bila pogre{na Turski hirurg Jusuf Sonmez. Druga dvojica sinova i jedna k}erka povrije|eni su u napadu. bila pu{tena iz policijske stanice u kojoj se nalazila pod optu`bom za kra|u. Italijanski Ustavni sud prekju~er je djelimi~no ukinuo zakon koji je premijeru Silviju Berluskoniju davao imunitet od sudskog gonjenja zbog korupcije i pronevjere poreza. u kojoj je {ef italijanske vlade osumnji~en za zloupotrebu polo`aja i odnos s maloljetnicom. direktno nazvao policijsku stanicu u Milanu radi osloba|anja Rubi. ~ime je bila izazvana ekolo{ka katastrofa. subota. i dalje onemogu}ava rije~ni saobra}aj. novembra.globus Dnevni avaz. koja je bila ~esta go{}a na njegovim privatnim zabavama u rezidenciji Berluskoni: Bez komentara na istragu Ubijeni policajka i njena obitelj PE[AVAR . Istraga je pokazala da brod nije bio u ilegalnom ribolovu. Komisija nije isklju~ila mogu}nost pokretanja postupka protiv Ma|arske pred Evropskim sudom pravde. SAD su referendum nazvale „korakom unazad za demokratiju“. zaustavio je tri su|enja Berluskoniju u Milanu. januar/sije~anj 2011.Japanska pomorska stra`a ju~er je saop}ila da je oslobodila kapetana ribarskog broda iz Ju`ne Koreje koji je uhap{en prekju~er po{to je odbio zaustaviti svoj brod uhva}en u teritorijalnim vodama Japana koje ta zemlja smatra svojom ekskluzivnom ekonomskom zonom. jedno po optu`bi za podmi}ivanje svedoka i dva po optu`bi za izbjegavanje poreza i pronevjeru u vezi s Berluskonijevom medijskom imperijom. Berluskoni i Rubi. prenijele su agencije. Istra`ni organi. Sonmez: Bio samo hirurg ne. Berluskonijev kabinet je odbio komentirati ovu istragu.

na odreðeno vrijemo do 2 godine Pored opæih uvjeta propisanih u èlanku 24. 10. i 23. Za poslove pod taèkom 2. stupnja: gimnazija. Zakona o namještenicima u tijelima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanin Bosne i Hercegovine. sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“. diplomirani matematièar. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik i to: . kandidati trebaju podnijeti i sljedeæu dokumentaciju: uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od šest mjeseci). .SSS. . Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Izabrani kandidati æe biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Uz prijavu potrebno je podnijeti sljedeæe dokumente: . Kandidati koji budu ispunjavali uvjete javnog oglasa podlije`u testiranju iz poznavanja rada na raèunaru i poznavanja daktilografije.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Struène slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH. godine Na temelju èl. Završena srednja škola IV. informatièka i dr.. VII stepen struène spreme magistar farmacije. BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK BROJ: 006-0-Su-10-000 029 Novi Travnik. punoljetnost. . 20. Zakona o namještenicima u tijelima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i èlanka 52.Najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Kralja Tvrtka bb. Sarajevo.01. Samostalni struèni saradnik za farmaciju (lijekove) 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik. . da nije obuhvaæen odredbom èlanka IX 1.Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji. kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvrðene èlankom 22. Ustava BiH. predsjednica suda objavljuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos namještenika u Kantonalni sud Novi Travnik Viši referent-daktilograf. poznavanje jednog svjetskog jezika i rada na raèunaru i 3 godine radnog iskustva. znanje SQL-a i nekog od objektno orjentisanih programskih jezika. i èlana 4. sa 1 godina radnog iskustva u programiranju softverskih aplikacija.Uvjerenje o radnom sta`u. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji. specijalizacija iz odgovarajuæe oblasti farmacije. ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerena preslika). 1 izvršitelj. u svezi s èlankom 22. Dnevni avaz oglasi ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO Na osnovu èlana 13. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati. Prijavu sa kratkim `ivotopisom i dokazima o ispunjavanju opæih i posebnih uvjeta dostaviti na adresu: Kantonalni sud Novi Travnik. . 72290 Novi Travnik. .Ovjerenu presliku svjedoèanstva o završenoj srednjoj školi. januar/sije~anj 2011. Trg Heroja 14.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Razvojni in`enjer informacionih sistema 1 izvršilac 1 izvršilac Pored opštih uslova utvrðenih Zakonom. . direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH. raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na neodreðeno vrijeme 1. upravna. kandidati treba da ispunjavaju i slijedeæe posebne uslove: Za poslove pod taèkom 1. VII stepen struène spreme diplomirani in`injer tehnièkih nauka.2011.Ovjerenu izjavu da nije obuhvaæen odredbom èlanka IX 1. diplomirani ekonomista. Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave. Po`eljno poznavanje zdravstvenog sektora.Poznavanje rada na raèunaru. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. stupnja. Ustava BiH). po ukazanoj potrebi. 15. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. odnosno u Bosni i Hercegovini. odnosno u Bosni i Hercegovini. prije rasporeda na radno mjesto(ne starije od tri mjeseca) Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 15 dana od dana objavljivanja oglasa .18 Subota.Izvod iz matiène knjige roðenih (ne stariji od šest mjeseci). Pravilnika o radu. . srednja struèna sprema IV.Ovjerenu presliku CIP-ove osobne iskaznice.Dokaz o poznavanju rada na raèunaru. . poznavanje komjuterskog i mre`nog hardvera. neæe se razmatrati. opæa zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Uz prijavu sa biografijom i original ili ovjerenim fotokopijama dokumenata na osnovu kojih se utvrðuje da kandidati ispunjavaju uslove iz ovog oglasa.

Teresopolis i Petropolis. prvi sporazum o priznanju krivice koje je zaklju~ilo Tu`ila{tvo za organizirani kriminal i prva osuda na ku}ni zatvor u toj oblasti kriminaliteta. godine.Sve je potopljeno.Dobro znamo sa su|enja Branimiru Glava{u da je Vladimir [eks svjedo~io kako je bio u poziciji komandiranja u Osijeku 1991.000 ljudi demonstriralo je ju~er ulicama Tunisa zahtijevaju}i da predsjednik Zin el-Abidin Ben Ali odmah podnese ostavku. 15.ispri~ao je Brazilac. Vladimiru [eksu i Davoru Domazetu Lo{i. decembra donijela izvje{taj s klju~nim imenima ~ija se umije{anost u ratne zlo~ine ne istra`uje du`e od 15 AI: Protiv [eksa postoji dovoljno dokaza [eks: Svjedo~enje temelj godina: Tomislavu Mer~epu. To je temelj. godine. ali je sada sasvim poplavila grad. nam samo Bog mo`e pomo}i . jer se Dimitrijevi}. Policija je od po~etka protesta protiv vlade sredinom decembra ubila nekoliko desetina demonstranata. od onih najmanjih do velikih kamiona. Spasioci prekidaju potragu za pre`ivjelima jedino kada padne mrak (Foto: AP) U poplavama u Brazilu poginulo je vi{e od 500 ljudi. izjavila je Tanjugu portparol i sudija tog suda Maja Kova~evi}. dok su stotine ljudi na{le uto~i{te u lokalnoj teretani. . odrekao prava na `albu. Uvjeti SAD i NATO-u Duma o ratifikaciji START-a Amnesty International (AI) vjeruje da postoji dovoljno dokaza za pokretanje istrage protiv Vladimira [eksa. Ovo je tre}a rekonstrukcija kabineta otkad je Kan stupio na du`nost. u junu. kad su po~injeni mnogi ratni zlo~ini. Rusija }e istupiti iz novog sporazuma ukoliko SAD i NATO te druge dr`ave-saveznici SAD budu razra|ivali sistem protivraketne odbrane koji bi mogao predstavljati opasnost po nacionalnu sigurnost Rusije ili umanjiti efikasnost ruskog nuklearnog oru`ja. Red`epi odbio prijedlog Euleksa Duma: Usvojeni amandmani Kosovski ministar unutra{njih poslova Bajram Red`epi odbio je prijedlog Euleksa da privremeno odgodi provo|enje uredbe o oduzimanju novih automobilskih tablica MUP-a Srbije s oznakama gradova na Kosovu. . Me|unarodna federacija za za{titu ljudskih prava saop}ila je prekju~er da je poginulo 66 osoba. godine (Foto: AP) Albanija Meta podnio ostavku Potpredsjednik Vlade Albanije Iljir Meta podnio je ju~er ostavku po{to je osumnji~en da je umije{an u veliki korupciona{ki skandal. Jedan od stanovnika Kampo Grandea izjavio je agenciji Associated Press da ima „prijatelje koji su stradali i ~ija se tijela jo{ uvijek nalaze u blatu“. a spasila~ke ekipe tragaju za pre`ivjelima u te{ko pristupa~nim podru~jima na jugoistoku zemlje koja su pogo|ena katastrofalnim poplavama. Spasioci prekidaju potragu za pre`ivjelima jedino kada padne mrak. sve je propalo! Sada postavila poljsku bolnicu. Hiljade ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Ve}ina ku}a napravljena je od drveta te je lo{e kvalitete. Posebno odjeljenje Vi{eg suda u Beogradu izreklo mu je pravomo}nu presudu. Obilne padavine izazvale su klizi{ta u gradovima Nova Friburgo. . januar/sije~anj 2011.rekla je Dakvort.000 hiljada dinara. 19 BRAZIL Blato dosti`e i do tri metra Kan: Nova vlada Japan Kan rekonstruirao kabinet Premijer Japana Naoto Kan rekonstruirao je kabinet zamijeniv{i oko tre}inu ~lanova vlade u nastojanju da pobije kritike opozicije u trenutku kada poku{ava da o`ivi ekonomski rast i pro{iri zonu slobodne trgovine kako bi Japan ostao konkurentan na globalnom planu. Demonstranti su uzvikivali „Ne. Meta je lider Socijalisti~kog pokreta za integraciju i njegova ostavka bi mogla dovesti do krize koalicione vlade Salji Beri{e. namjeste jedan posao uz proviziju od 700. Predsjednica Brazila Dilma Rusef (Rousseff) posjetila je pogo|ena podru~ja i izjavila da se solidarizira s lo- Anga`irana vojska Slu`be Hitne pomo}i nalaze se posvuda. niskog `ivotnog standarda i represije koju provodi vlast. Zato ih je veliki broj poru{en. Najmanje 5. izjavila je u razgovoru za zagreba~ki nedjeljnik „Novosti“ programska direktorica AI za Evropu i centralnu Aziju Nikola Dakvort (Nicola Duckworth). u zamjenu za godinu ku}nog zatvora. ali je naglasio da je odbio povu}i odluku. U poplavama poginulo vi{e od 500 ljudi Spasila~ke ekipe tragaju za pre`ivjelima u te{ko pristupa~nim podru~jima Ben Ali najavio da }e s vlasti oti}i 2014. Ruska Duma usvojila je na ju~era{njem zasjedanju posve}enom raspravi o nacrtu zakona o ratifikaciji novog sporazuma o smanjenju nuklearnog arsenala (START) amandmane koji. shodno sporazumu. prizna da je odbjeglom narkobosu Darku [ari}u omogu}io kupovinu firme „Mitrosrem“. Naokolo se vide automobili prevrnuti na krovove. U regiji Serana. uklju~uju}i rapidno starenje stanovni{tva i rastu}i nacionalni dug. Klizi{ta u gradovima Ratni zlo~in Darku [ari}u omogu}io kupovinu firme Ku}e od drveta Vlasnik firme „DTM Relations“ Nikola Dimitrijevi} (29) nagodio se s Tu`ila{tvom za organizirani kriminal da. Izvje{tava se da blato koje je ostalo nakon poplava u nekim podru~jima dosti`e i do tri metra.globus Dnevni avaz. a glavni cilj vlade bit }e provedba reformi te otklanjanje problema koji optere}uju zemlju. Na videosnimku jedne lokalne TV stanice prikazano je kako vicepremijer Meta i jedan ministar dogovaraju kako da. Red`epi je u izjavi medijima rekao da }e Euleks razgovarati s Beogradom o novim tablicama. dok je Euleks tra`io od obiju strana da se uzdr`e od provokativnog djelovanja. predstavljaju skup uvjeta. javio je Reuters. dovoljan dokaz da se pokrene istraga protiv [eksa . Po{to je zaklju~io sporazum o priznanju krivice s Tu`ila{tvom. demonstranti koji su se okupili u aveniji Habib Burkiba zahtijevaju da on odmah podnese ostavku. mimo tendera. koja je 8. primjedbi i interpretacija ruske strane kao odgovor na rezoluciju ameri~kog Kongresa. U potragu su se uklju~ili i ~lanovi porodica nestalih. Demonstracije protiv vlasti po~ele su prije mjesec zbog nezaposlenosti. radi oko 800 spasilaca. ali se ~esto doga|a da pronalaze le{eve svojih najmilijih. To je prva presuda izre~ena u slu~aju [ari}. Rijeka koja protje~e kroz Kampo Grande poznata je kao mirna. Anga`irana je i brazilska vojska koja je kalnim stanovni{tvom. re~eno je Tanjugu u tom sudu. u su{tini. subota. Me|utim. javio je BBC. Predsjednik je u preksino}njem obra}anju gra|anima Tunisa najavio da }e s vlasti oti}i 2014. sjeverno od Rio de Jeneira. Ben Aliju!“ i par- Demonstranti zahtijevaju ostavku predsjednika Nemiri u Tunisu ole u kojima Ministarstvo unutra{njih poslova nazivaju „teroristi~kim“.

Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. k}i Bo{ka iz Berlina.1. dana 29. Bosne Srebrene br. januar/sije~anj 2011. 1. 4. st. 3. smatrat }e se da je tu`ba povu~ena. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`enik. godine Op}inski sud u Tuzli. 77 ZPP-u u daljem tekstu ZPP). ul. [PIRA METLI] 2.ZPP-a). osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~. 2011. ZPP). osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Sudija Silvana Brkovi}-Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno oba- vije{teni tu`itelj. 2. 2011. Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. sudija Samira [ljivi}.000. 45. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka.00 KM. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 2. MERSAD PEPI]-MURI] da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE UJEDNO RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU koje je zakazano za dan PETAK 04. 03. 84. 97 st.st. st. a bio je uredno obavije{ten. godine POZIV Za tu`enu DIVJAK udato HAD@IAVDI] SANJU. .a. st. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 063402 08 P Sarajevo. 84. predlo`e sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka. pred ovaj sud u sobu br. Cicoro str. objavljuje sljede}i: POZIV Poziva se: 1. Nala`e se strankama da najkasnije na pripremno ro~i{te iznesu sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve. Berlin SR Njema~ka. 12. smatrat }e se da je povukao tu`bu. 1 ZPP). 12.ZPP-a). 3 i 4 ZPP).a. Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Ul. godine u 09. ul. 2010. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD TUZLA BROJ: 32 0 P 040845 09 P Tuzla. protiv tu`ene Divjak udato Had`iavdi} Sanje. 12. a bio je uredno pozvan. 1. ZPP). 2011.2. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog pristupa (~l. k}i Hakije iz Tuzle. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac. radi utvr|enja i uknji`be. u pravnoj stvari tu`iteljice Divjak Nume. 5. 84.30 sati. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. Cicoro str 45. rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 74. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. 1. 3. ZPP-a). van ro~i{ta. 2011.. a bio je uredno pozvan.20 Subota. radi raskida ugovora vsp. k}i Bo{ka iz Berlina. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Silvana Brkovi}-Mujagi}.00 sati. protiv tu`enih Stambena zadruga @eljezni~ar i dr.st. Berlin SR Njema~ka Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE ZA DAN PETAK 11. pred ovaj sud. 1. soba broj 47/II Sudija Samira [ljivi} NAPOMENA: 1. 6. 305/III. smatrat }e se da je tu`ba povu~ena. zastupani po opunomo}niku Red`epu Crnov{aninu iz Sarajeva. osim ako tu`enik ne zahtijeva da se to ro~i{te odr`i (~lan 84. godine u 10. 85. 15. te donesu isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. u pravnoj stvari tu`iteljice Li~ina-D`ogovi} Fikreta. 77.

Na sudu je priznala krivicu za nano{enje te{kih tjelesnih povreda. ljudi kojima su to~ili pi}e samo su glumili da su pijani. Mozak mu uop}e nije funkcionirao te su se spremali isklju~iti ga s aparata koji su ga odr`avali na `ivotu. Oni mogu plivati na velike udaljenosti. ali su rekli kako znaju o kome je rije~. Oni koji su to~ili pi}a pijancima. Mark se ~uo sa suprugom koja je potom nazvala upravu aviokompanije i objasnila im njegovu situaciju. Ejmi je na svijet donijela djevoj~icu po imenu Kler (Claire). 44) posva|ala se s momkom Trevorom Vajnmenom (Wainman) i odgrizla mu uho. gdje oni love hranu i podižu mladunèad. U opisu posla stoji da moraju odjenuti prljavu i smrdljivu odje}u. a zatim ga je pojeo njen pas. Znao je da ve} debelo kasni. . ruralne oblasti na istoku Engleske. a na tom ledu love hranu i podižu svoju mladunèad. Alison i Ejmi s bebama Ljubomorna Britanka D`jun Tomson (June Thomson. za {to se u Engleskoj pla}a kazna. Majka petero djece izgubila je `ivce zato {to je konobarica po~astila pi}em Trevora za ro|endan. rezervi- Pilot prekr{io pravila radi ljudskosti Poigrala se s 15 mu{karaca u jednoj ve~eri Jedna korisnica OkCupida. Tomson i Vajnmen: Drama zbog pi}a Odgodio let da bi se djed uspio oprostiti od umiru}eg unuka Dje~ak je le`ao u bolnici u Denveru. Liliofteli. Ali njihovo glavno stanište led Arktièkog mora ubrzano se topi. tako da je njihov opstank ugrožen. . Ipak. Sve ih je pozvala da se na|u u jednom baru u Bruklinu oko 22 sata.rekao je ogor~eni Trevor. a drugi problem je sve veæe gomilanje otrovnih materija u ishrani sjevernih medvjeda. dok naru~uju pi}e. dogovorila je spoj naslijepo s 15 mu{karaca u istom baru. a ne paniku .kiosk Dnevni avaz. Odmah nakon incidenta oti{ao je u bolnicu. Engleske op}ine Konvaj i Denbig{ir zaposlile su troje ljudi koji u barovima trebaju glumiti pijance i provjeravati to~e li ugostitelji alkohol prema propisima. ^elnici administracije distrikta Fenland. ubrzano se topi i nestaje. Prvi bh. Nesretnog djeda tu`na je vijest zatekla na poslovnom putu. Stigav{i ku}i. ali ona se nije pojavila. 21 [OKANTNO Epilog sva|e para iz Velike Britanije Ljubomorna djevojka odgrizla momku uho pa ga pojeo pas Tomson je na sudu priznala krivicu za nano{enje te{kih tjelesnih povreda zgrabio i progutao. Naime. Prema posljednjim izvje{tajima. Njihovi mu`evi kladili su se koji }e prije postati otac. D`jun je u me|uvremenu demolirala stan i oti{la. Tomson je sko~ila na Trevora i odgrizla mu dio uha. pa su tako gotovo istovremeno i rodile. a njena sestra Alison dje~aka kojem su dali ime Geret (Garrett). pro}i }e neka`njeno. mnogi su pijanim gostima to~ili jo{ jedno pi}e. saop}ili su da }e ubudu}e zaposleni biti du`ni nadre|enima napismeno prijavljivati vezu s kolegom-kolegicom s posla. Dobri pilot mi je rekao kako niPilot aviona „Southwest Airlines“ kompanije zanemario je pravila i stavio ljudskost ispred svega. ali on je moje smazao kao kola~ . Pljunula je komadi} na pod i nekoliko sekundi kasnije terijer Alfi (Alfie) ga je Sestre rodile u razmaku od 15 minuta Blizanke Alison Oliverio i Ejmi Gilbert (Amy) iz Mi~igena cijelog `ivota gotovo sve rade istovremeno.Otvorio sam vrata i shvatio da je avion jo{ tamo. Kejdena je pretukao mamin momak je htio poletjeti bez mene . stavila je fotografiju preslatke djevojke na svoj profil i napisala potpuno otka~en opis koji grani~i s ludilom. a prva je majkom postala Alison. Procjenjuje se da u cijelom svijetu živi 22 hiljade sjevernih medvjeda. Iz kompanije nisu javno- sti `eljeli otkriti pilotov identitet. a mozak mu nije funkcionirao rao je kartu i oti{ao na aerodrom u Los An|elesu. anonimnu ljepoticu opsjeli su brojni obo`avaoci i s njih 15 dogovorila je spoj naslijepo. Ukazuje se na gubitak staništa i topljenje arktièkog leda.prisje}a se Mark. Nekoliko dana prije te{ko ga je povrijedio maj~in momak Teodor Madrid (Theodore).Policija je tra`ila i nigdje nisu mogli na}i komadi} uha. Pravilo }e va`iti tokom cijelog radnog vremena. Osje}ao se nemo}no vidjev{i dugi red ljudi koje je pregledalo osiguranje. frfljati te teturati i padati. ^im je pro{ao sigurnosni pregled. Zakon u distriktu Fenland Provjere u barovima Topi se arktièki led Glavno stanište sjevernih medvjeda arktièki led. a ja sam odgovorio potvrdno.Nije dovoljno sedam dana zatvora jer ja nikada ne}u dobiti svoje uho nazad . popularne web-stranice za online sastanke. Rodile su u razmaku od 15 minuta. ^im je ~uo da }e Kejdena skinuti s aparata. pa konobari nisu kr{ili zakon. iako to nisu planirale. Struènjaci kažu da bi. kako na radnom mjestu tako i van njega. Upitao me jesam li ja Mark. korisnica profila na OkCupidu.poku{ao se na{aliti Trevor. Molio je zaposlenike aerodroma da ga puste jer mu unuk umire. Hodao sam prema njemu. subota. edukativni magazin za roditelje u novom broju donosi Sve o povi{enoj temperaturi kod djece Mali vodi~ za kupovinu cipela 14 trikova za trudnice Kada i kako rezati noktice Tre}i krajnik zna zadavati probleme Prvi bebin jelovnik Kako TV utje~e na djecu Prvi simptomi alergije vide se na ko`i Udarac u glavu tra`i oprez. u isto vrijeme. ^uo sam za grickanje uha. pokupio je svoje stvari i po~eo tr~ati prema avionu. a kraj aviona je stajao pilot. Odgodio je let za 12 minuta kako bi se Mark Dikins (Dickins) stigao ukrcati na let i oprostiti od umiru}eg unuka Kejdena (Caden). Zaposlenici }e morati Zaposlili troje Sjeverni medvjedi æe prijaviti ljubavne veze da glume pijance nestati za 50 godina Najavljena namjera vlasti jedne op}ine u Velikoj Britaniji da uvede obavezu prijavljivanja ljubavnih veza svojim zaposlenim izazvala je gnjev sindikalnih organizacija. a svaka povreda pravila bit }e disciplinski sankcionirana. moraju. Kako prenose ameri~ki mediji. konobaru naglasiti da su ve} pijani. Istovr- Blizanke istovremeno dobile trudove emeno su dobile trudove i zajedno se prijavile u bolnicu. ako se ništa ne promijeni. ali nisu mu mogli pomo}i bez komadi}a koji je nedostajao. Par je prije toga bio na zabavi u pabu. Profesionalni svjedoci rade tri vikenda mjese~no i pred osobljem glume da su pijani. . januar/sije~anj 2011. Dje~ak je le`ao u bolnici u Denveru. sjeverni medvjedi mogli nestati tokom ovog stoljeæa. Tako|er. a kraæe periode žive na kopnu. 25-godi{njakinje su u drugom stanju ostale otprilike u isto vrijeme. 15. Britanski sindikati osudili su ovu odluku. navodi se u saop}enju gradske vlade.

na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. radi isplate duga.d. 4 F BiH). 2009. 5. st. godine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank dd Mostar.na iznos od 15. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju iznos od 39. 15. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda. ZPP F BiH). Sudija Mediha Bo{kailo . 71.S.na iznos od 4. 2. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 2010. op}ina Te{anj. 2009. 2. st.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . prebivali{te ili boravi{te. godine do dana uplate. ZPP FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog pismena dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. 3. 05. na osnovu ~lana 348.164. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l.boravi{tem u ul. st. Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti.00 KM po~ev od 25. te da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. 454. 348. . . protiv tu`enog Kiki} Mirela sa zadnjim poznatim boravi{tem u ul. kancelarija br. . st. 2 ZPP FBiH). odnosno sjedi{te stranaka. (Presudu zbog propu{tanja). radi duga. godine do dana uplate. 7. 6. 09. 334. Skendra Kulenovi}a bb Te{anj. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostave pismene odgovore da sud na osnovu ~lana 182.879. Zakona o parni~nom postupku 53/003). sada nepoznatog boravi{ta. 6. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. pa ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.na iznos od 35. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. V. godine do dana uplate. 334. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog avaza. 2011. ZPP-a BiH objavljuje slijede}i U prodaji je OGLAS Dana 12. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. st. st. 01. 182. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Kiki} Mirela sa zadnjim poznatim prebivali{tem . st. 11. 52. 2009. . 134. 1. ZPP FBiH). 1.217. prezime. te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi Op}inskog suda u Te{nju. 5. 39. st. st. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. ZPP FBiH).80 KM po~ev od 25. st.10 KM po~ev od 25. protiv tu`enih Ubavka Daki} i Dragana Daki} radi Isplata duga. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enim Ubavka Daki} i Dragan Daki} na obavezni odgovor sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 7.Presuda zbog propu{tanja (~l. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. ime jednog roditelja. i 2. V. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. st.62 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 05. 2.10 KM po~ev od 25. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 2011. 2009. 1.45 KM po~ev od 25. st. 2009.na iznos od 5. u pravnoj stvari tu`itelja d. 70. 71. 19. Skendera Kulenovi}a.. odnosno naziv pravne osobe. ZPP FBiH). 137.22 Subota. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu pozivom na broj predmtea. ZPP FBiH).10 KM po~ev od 25. a posebno u istom treba navesti: 1.15 KM. 1. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 348. ime i prezime. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 P 009605 10 P Te{anj. 3. godine Op}inski sud u Te{nju i to sudac Mandi} @eljko. ZPP F BiH). 07. 1. st. ZPP-a. 1. 10. 05. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 08. 2. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. 1. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. Ukoliko predla`ete provo|enje dokiaza salu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime.na iznos od 35. 39. 348.217.60 KM po~ev od 25. . st. 2009. ZPP-u FBiH). ZPP-a). 2009. u svezi s ~l. 4.na iznos od 35. . Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 4. pa kako sud istima na adresu tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l.031. . Sudac @eljko Mandi} Potra`ite na kioscima BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 052289 09 P Mostar.036.15 KM. 182. donese presudu usljed propu{tanja. st.na iznos od 14. 5. 1. godine do dana uplate.217. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. godine do dana uplate. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice.15 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: . odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. stav 3. 11. ime i prezime. 2009. januar/sije~anj 2011. 74. op}ina Te{anj. ZPP FBiH). 71. .S. ZPP FBiH).686. 05. „BH Telekom“ Sarajevo direkcija Zenica kojeg zastupa punomo}nik Deli} Sena. ~l. godine do dana uplate. godine do dana uplate. predmet spora. Oznaku suda i broj predmeta. 3. adresu stanovanja. a najkasnije na pripremno ro~i{te podnijeti protivtu`bu (~l.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l.

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, subota, 15. januar/sije~anj 2011.

23
Slike s motivima Jahorine
Likovna djela nastala tokom slikarske kolonije ’’Art simpozij Jahorina 2010’’ bit }e predstavljena u Doboju 18. januara na izlo`bi ’’Figura u savremenoj umjetnosti’’, a koju organizira Centar za kulturu i obrazovanje, pi{e Srna. Iste ve~eri u velikoj sali Centra bit }e odr`an tradicionalni 15. koncert ’’Bogojavljenska no}’’ na kojem }e nastupiti Gradski tambura{ki ansambl iz Banje Luke.

„Montevideo“ u Bijeljini
Projekcijom filma Dragana Bjelogrli}a „Montevideo, Bog te video“ danas }e u bijeljinskom Centru za kulturu „Semberija“ ponovo po~eti s radom kino. Projekciji }e prisustvovati i glumci iz filma koji }e se nakon toga dru`iti s publikom. Film }e na repertoaru bijeljinskog kina biti prikazivan devet dana zaredom u dva ve~ernja termina, javlja Srna.

Koncert Banjalu~ke filharmonije
U koncertnoj dvorani Banskog dvora ju~er je odr`an novogodi{nji koncert Banjalu~ke filharmonije, pi{e Fena. Orkestrom koji broji 60 ~lanova dirigirale su Darinka Mati}-Marovi} i Vanesa Kremenovi}, a nastupili su solisti, sopran Albina Smajlovi} i pijanista Dejan Jankovi}. Izvedena su djela ^ajkovskog, Dvor`aka, ali i dijelovi iz opere „Ero s onoga svijeta“.

PREMIJERE Praizvedba drame Zlatka Top~i}a u Kamernom teatru

Na sceni emocije, u gledali{tu jecaj
Predstava „Krokodil Lacoste“ napunila dvoranu sarajevskog teatra Sve suze i reakcije zbunjenosti su o~ekivane, rekao Kupusovi} Ratne uspomene

Glumac priprema monodramu

Rije~ publike
Safet Zec: - Svjesni smo ~injenice da o ovoj tragediji moramo govoriti, jer je to na{a ljudska obaveza. Zato pozdravljam hrabrost i svako djelo na ovu temu. Amra D`evlan-Miokovi}: - Pre`ivjela sam rat, pa je predstava ostavila poseban utisak na mene. Pri~a je potresna i nemogu}e je da ~ovjek ostane ravnodu{an. Vesna Behmen: - Ovo je poslije rata najja~a predstava. Tema joj je aktuelna, te{ka, ali druga~ijom je ~ini ta ljubavna pri~a. [ekib Sokolovi}: - Predstava je puna emocija, istine. Vjekovna borba izme|u dobra i zla, i nemogu}nost po{tenih da normalno `ive jer im to drugi ne dopu{taju. Kostimografiju i scenografiju potpisala je Vanja PopoM. ^USTOVI] vi}.

Potresne scene iz ne tako daleke pro{losti, protkane kroz malu neostvarenu ljubavnu pri~u i srebreni~ku tragediju, na preksino}njoj premijeri predstave „Krokodil Lacoste“ autora Zlatka Top~i}a i reditelja Sulejmana Kupusovi}a nikoga nisu ostavile ravnodu{nim. Dvorana Kamernog teatra 55 u Sarajevu preksino} je bila dupke puna. Tokom izvedbe u publici se ~uo jecaj, jer je posjetioce ova pri~a vratila u tragi~ne ratne uspomene. - U pozori{tu radim ve} 40 godina i publika je postala dio mene, te znam kako reagira. Sve suze, reakcije zbunjenosti i zdrobljenosti su o~ekivane - zaklju~io je Kupusovi}. Zlatko Top~i} rekao nam je da je imao veliku odgovornost prema temi o kojoj je pisao, te je nastojao izbje}i politizaciju. Ovo je jedna mala ljubavna pri~a koju samo historijski kontekst ~ini u`asnom, zaklju~io je Top~i}. Likove Beogra|anke Marije i Srebreni~anina Saliha iznijeli su mladi glumci Ma-

Burina: Pripreme i u Vi{egradu

Haris Burina u ulozi Andri}evog ]orkana
Premijera 21. januara na sceni BNP-a
Glumac Haris Burina }e 21. januara na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica premijerno izvesti monodramu „]orkan“, prema motivima pripovijetke Ive Andri}a „]orkan i [vabica“. - Koncept „]orkana“ je bio gotov jo{ 1993., za vrijeme mog boravka u Francuskoj. Sve je krenulo jo{ kad sam, nakon niza paketa koje sam poslao svojima u Bosnu, dobio jedan natrag, a u njemu knjige, od kompleta Dostojevskog do „]orkana i [vabice“. Zato to osje}am kao dug, kao zavr{etak pri~e o tada{njoj sponi mene i Bosne. Uz to, jubilej pola vijeka otkako je Andri} dobio Nobelovu nagradu za „Na Drini }upriju“, dovoljan je razlog da na scenu postavim „]orkana“ - rekao je Burina. Ka`e da ima namjeru s „]orkanom“ obi}i nekoliko gradova u BiH, a u pripremi predstave posjetio je i Vi{egrad. - Pripremao sam se dugo za ovu monodramu. I{~itao sam ponovo sve {to je Andri} napisao. I{ao sam ~ak i u vi{egradske pe}ine, gdje je boravio. Ovo je ujedno i moj jubilej, jer ovim obilje`avam 50. predstavu u kojoj sam igrao - pri~a na{ glumac. On je u predstavi autor teksta, ali i kostimografije i scenografije. Muziku za monodramu potpisao je Davor Su~i} A. D@. alijas Sejo Sexon.

Selimovi} i Izetbegovi} u ulogama Saliha i Marije

(Foto: M. Kadri})

ja Izetbegovi} i Amar Selimovi}. Jednako kao i publika, njih dvoje, kao i kolege Mirsad Tuka, Jasna Ornela Bery, Muhamed Had`ovi} i Sa{a Petrovi}, emotivno su do`ivjeli predstavu koju su izveli.

Bez rije~i
- Bilo mi je vrlo zanimljivo {to se tokom predstave publika uop{te nije ~ula, {to do sada nisam do`ivjela. Opet, na kraju su nas nagradili gromoglasnim aplauzom, i to je dokaz da su nas sve vrijeme pratili, te da ih je

ova pri~a ostavila bez rije~i - kazala nam je Izetbegovi}. O tome kako je izgubiti najmilije, kada ti se `ivot svede na traganje za njihovim kostima, a u Top~i}evom rukopisu rije~ je o tragediji ljudi Srebrenice, ispri~ano je kroz lik Saliha. - Bilo je te{ko ne pokazati emocije, jer smo svi izgubili neku osobu u ratu, a s tom pro{lo{}u `ivimo i danas. Iz tih razloga je bitno da smo ispri~ali ovu pri~u, i predstava treba da za`ivi kazao je Selimovi}.

U sarajevskom klubu „Underground“ preksino} je otvorena multimedijalna izlo`ba „Maska i ostalo“ profesionalne maskerke Zane [utrovi}. Izlo`eno je oko trideset dokumentarnih fotografija koje svjedo~e o saradnji sa izuzetnim umjetnicima. Tako|er, u re`iji Pjera @alice, uprili~ena je videoprojekcija rada, nastalog tokom performansa ove umjetnice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ipak, preksino} su najzanimljiviji bili modeli kojima je ova umjetnica, ina~e ro|ena Sarajka s adresom u

Od „Top liste nadrealista“ do Al Pa}ina

Izlo`ba maski Zane [utrovi} u Sarajevu

[utrovi} s modelima kojima je napravila maske

(Foto: M. Kadri})

Njema~koj, na~inila maske. - U Sarajevu imam mnogo prijatelja i vezana sam za ovaj grad. Prije rata sara|ivala sam s divnom ekipom „Top lista nadrealista“, a u zadnje vrijeme sara|ujem s mnogim poznatim li~nostima kao {to su Al Pa}ino (Pacino) i Sting, za koje vam mogu re}i da su veoma jednostavni ljudi - kazala nam je [utrovi}. Izlo`bu je otvorio Boris [iber, a njen cilj je zapravo predstaviti va`nost ovog zanimanja u svijetu. Zana [utrovi} radila je maske za dramu, operu, balet, film i televiziju. M. ^u.

Sedmom tradicionalnom manifestacijom „Dani Isaka Samokovlije - Sunce nad Drinom“ Gora`de o`ivljava sje}anja na istaknutog bh. knji`evnika ro|enog u ovom gradu. Pred bistu velikog pisca, ali i ljekara i humaniste, u krugu Doma zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ delegacije su ju~er polo`ile cvije}e, dok je u Domu mladih Centra za kulturu otvorena izlo`ba autora Elija Taubera. - Izlo`ba „@ivot i djelo Isaka Samokovlije“ pripremljena je posebno da bude predata kao poklon gradu Gora`du.

Otvoreni ’Dani Isaka Samokovlije’
Izlo`ba je jedan presjek `ivotnog stvarala{tva Isaka Samokovlije, kako i gdje je rastao, o ~emu je razmi{ljao. Naro~ito sam `elio pokazati kako njegovo djelo i dalje `ivi poput brojnih izdanja knjiga ili filma „Hanka“, koji je nastao na osnovu njegove drame - kazao nam je Tauber. Odlomak iz monodrame „Ja, Isak Samokovlija, pripovijedam o Drini, ljudima i trgovcima“ ju~er je izveo glumac Miki Trifunov, a manifestaciju su sefardskim romansama uljep{ali i ~lanovi grupe „Arkul“ iz Al. B. Mostara.

„Sunce nad Drinom“ u Gora`du

24
SARADNJE Bh. pjeva~ica i muzi~ka legenda

Dnevni avaz, subota, 15. januar/sije~anj 2011.

jet set

Konjevi}: Snimat }e u studiju „In Takt“

@elim moderan zvuk pa makar radio dvije godine
Huseinbegovi} je odli~an tekstopisac, ali i ~ovjek
[erif Konjevi} u posljednje vrijeme intenzivno traga za novim pjesmama. Dogovorio je saradnju s Eldinom Huseinbegovi}em, koji bi trebao biti ve}inski autor na [erifovom novom CD-u. - Eldin je odli~an tekstoradnik Suad Juki} [ule, a sve }e biti ra|eno u studiju „In Takt“ na Ilid`i. - [ule odli~no zna svoj posao i ima najbolju opremu u na{oj zemlji. Svirat }e najbolji muzi~ari iz Bosne i Hercegovine, a `elim da novi al-

[erif Konjevi} priprema novi CD

Irina Kapetanovi} i Arsen Dedi} - spoj nespojivog
Veliko je zadovoljstvo samo sat biti u dru{tvu ovog velikana, ka`e na{a pjeva~ica Poziv na promociju u Zagreb Hrvatski muzi~ar mogao bi se uklju~iti i u realizaciju Irininog CD-a

U`iva u vo`nji skuterom
[erif je tokom zime ~est gost na bh. planinama. - U`ivam u vo`nji skuterom. Bio sam na Bjela{nici, krajem januara planiram pisac, ali i ~ovjek. Njegove pjesme imaju du{u i ve} sam izabrao dvije. Okupio sam ekipu iz cijelog regiona, ali neka ostala imena jo{ ostanu tajna - ka`e [erif. Pruducent albuma bit }e Konjevi}ev dugogodi{nji saoti}i i do Vla{i}a, a nije isklju~eno da posjetim i zimske centre u Austriji i Italiji - ka`e ovaj pjeva~ narodne muzike. bum ima moderan zvuk i odli~ne pjesme. Dok to ne postignem, ne}u ga izdavati pa makar CD radio i dvije godine - ka`e Konjevi}, koji }e u narednom periodu pjevati u Austriji, Njema~koj i D. Z. Holandiji.

Iako ve} skoro godinu najavljuje solisti~ki album, Irina Kapetanovi} kona~no je po~ela da se ozbiljnije bavi ovim poslom. Kako isti~e, nastupi s bendom „Storm“, ali i anga`man u emisiji BHT 1 „Kod ku}e je najbolje“, usporili su njen ulazak u studio. Zbog TV snimanja, du`e od dva mjeseca bila je vezana za Sarajevo, ali je, na kraju, od anga`mana u emisiji „Kod ku}e je najbolje“ dobila vi{e nego {to je o~ekivala. - Taj posao se pojavio nekako iznenada. [lag na torti bio je kada sam na snimanju posljednje emisije u Zagrebu zajedno s Arsenom Dedi}em otpjevala njegovu staru pjesmu „Moje tijelo, moja ku}a“. Osim toga, u emisiji sam upoznala Elvira Bandi}a Bandu, koji }e

Dedi} i Kapetanovi}: Susret u Zagrebu

„Beauty & Lifestyle Show“ u Zagrebu

@ivim s Harisom, ali ne razmi{ljamo o vjen~anju
Uporedo sa snimanjem novog CD-a pjeva~ica }e nastaviti s koncertnim aktivnostima, a na prolje}e je sa „Stormom“ o~ekuje mini turneja po [vicarskoj i Austriji. - U posljednje vrijeme smo veoma mnogo putovali, a malo smo se odmarali. Na svu sre}u, uz mene je stalno moj momak Haris Aliba{i}, s kojim `ivim ve} tri godine. Stalno smo zajedno i ~esto me ljudi pitaju jesmo li se vjen~ali. Za nas je to korak dalje, o kojem jo{ ne razmi{ljamo. Jednostavno, lijepo nam je ovako - dodaje Irina.

biti zadu`en za aran`mane na mom CD-u, koji bi trebao biti promoviran u septembru - govori Kapetanovi}. Iako priznaje da je rije~ o spoju nespojivog, Kapetanovi} je uvjerena da }e njena saradnja s Dedi}em nai}i na pozitivne reakcije publike. Ovaj legendarni muzi~ar mogao bi se uklju~iti i u realizaciju Irininog CD-a. - Ne znam na {ta }e to iza}i i {ta }emo ta~no radi-

ti, ali je, zaista, veliko zadovoljstvo samo sat biti u dru{tvu ovog velikana. U februaru }e biti odr`ana premijera njegovog novog albuma u Zagrebu, gdje }emo, tako|er, zajedno otpjevati jednu pjesmu ka`e pjeva~ica te dodaje da je mnogo lak{e pripremati solo album, na kojem isklju~ivo ona donosi odluke i na kojem ne mora tra`iti saglasnost ~lanova benda.
A. ISLAMAGI]

U~estvuje i ekipa iz BiH
Perendija: Jedan od modela

^lanovi grupe „Dubioza kolektiv“ privode kraju snimanje novog albuma, koji }e u aprilu biti objavljen pod etiketom ameri~ke izdava~ke ku}e „Koolarrow Records“. Upravo zbog toga popularni

Italijanski bend predgrupa „Dubiozi“
bh. bend odlu~io je da napravi pauzu od nastupa tokom januara i februara, ali sa manjim izuzecima. - Naredne subote, 22. januara, imamo koncert u Torinu. Nismo mnogo nastupa-

Na nastupu u Torinu 22. januara

Novi spot

Mala, ali odabrana ekipa iz Bosne i Hercegovine u~estvovat }e i ove godine na „Beauty & Lifestyle Showu“, koji }e na vi{e od 5.500 kvadratnih metara biti odr`an od 25. do 27. januara u Zagrebu. Kao i prethodnih godina, bh. ekipa ide u Hrvatsku na inicijativu frizera Harisa Hod`i}a, ~iji }e modeli biti Zvezdana Pere-

ndija, Jasna Pirgo i Anita Poluni}. - Rije~ je o trodnevnoj promociji ljepote, zdravlja, wellnesa i mode. Ne znam ho}e li nam se pridru`iti jo{ neko iz BiH, ali bih voljela da uzmemo u~e{}e i u drugim performansima. Ako uspijem sve iskombinirati, mogu}e je da }u se pojaviti i na promocijama {minke A. I. - govori Perendija.

„Dubioza kolektiv“: Privode kraju rad na novom albumu

li u Italiji tako da smo odlu~ili da prihvatimo poziv iz tog grada. Svirka }e biti odr`ana u klubu „CSOA Gabrio“, a predgrupa bit }e nam italijanski bend „Rimozione Koatta“. Nakon toga, definitivno ne}emo vi{e nastupati dok ne udarimo posljednji pe~at na album otkriva ~lan „Dubioze“ Brano Jakubovi}. Naziv novog CD-a ~lanovi benda jo{ nisu odabrali, ali sve ostale pojedinosti su poznate. - Ime albuma hitno moramo izmisliti, jer bismo uskoro trebali {tampati omot. Ono {to sa sigurno{}u mo`emo potvrditi jeste da }e na CDu biti deset pjesama te da }e sve biti na engleskom, jer je album prvenstveno namijenjen me|unarodnom tr`i{tu H. P . - isti~e Jakubovi}.

Spot za pjesmu „Nedim“ sarajevske grupe „Bombaj {tampa“ postavljen je ju~er na videoservis YouTube. Videozapis sniman je 1. januara ove godine na ulicama Sarajeva i u tramvaju, a u glavnim rolama pojavljuju se ~lanovi benda Nedim Babovi} i Branko \uri} \ura. Novi album „Neka DJ odma’ dole CJ“ grupa „Bombaj {tampa“ promovirat }e u ponedjeljak u Zagrebu, a dan poslije i u Ljubljani.

„Nedim“ na YouTubeu

oglasi
OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000013-11 Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa 5NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu „ProCredit Bank“ d.d. Sarajevo, Filijala Biha} u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 2186 katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Abdulahi Red`epa sina Bajrama i Abdulahi Mesuda sina Red`epa iz Bosanske Krupe sa po 1/2 dijela ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 22/13-4 „STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT“ stambeno poslovna zgrada povr{ine 125 m2, dvori{te neplodno povr{ine 118 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. TELEFON BROJ: 037/476-538 [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

Dnevni avaz

subota, 15. januar/sije~anj 2011.

25

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000014-11 Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu „Raiffeisen Bank“ d.d. BiH, Glavna Filijala Biha} u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1389 katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Mehi} Safeta sina Zarifa iz Bosanske Krupe sa 1/1 ozna~ene sa: Katastarska ~estica broj 25/7-2 „DORUK“ pa{njak 1. klase povr{ine 950 m2, k.~.

34/104-4 „KORITA“ {uma 5. klase povr{ine 1500 m2, njiva 6. klase povr{ine 1853 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. TELEFON BROJ: 037/476-538 [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000015-11 Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Vrani} Hamdije sina Nezira u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 2340 katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Vrani} Hamdije sina Nezira sa 1/1 iz Bosanske Krupe ozna~ena sa: Katastarska ~estica broj 12/229-6 „KU]A“

stambena zgrada povr{ine 90 m2, dvori{te povr{ine 350 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. TELEFON BROJ: 037/476-538 [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000016-11 Bosanska Krupa; dana 10. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj: 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu o zahtjevu Medi} Ilfada sina Muje iz Bos. Krupe, ul. Aleja Zlatnih ljiljana 26A u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 4845 katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Medi} Ilfada sina Muje i Medi} Isaka sina Muje iz Bosanske Krupe sa po 1/2 dijela ozna~ena sa:

Katastarska ~estica broj 12/111 „POSLOVNI OBJEKAT“ poslovna zgrada u privredi povr{ine 136 m2, dvori{te povr{ine 74 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. TELEFON BROJ: 037/476-538 [ef zemlji{noknji`nog ureda: Pa{ali} Adnan

golup~i}i su se ubrzo pomirili. navodno.Presretni su. ~iji je suprug Li (Lee) bio Merilinin u~itelj glume. ~ini se. a sada je i slu`beno potvr|eno da je uloga pripala lijepoj glumici. glamur i seksepil. odglumi Holi Beri (Halle Berry). prevarila sa svojim biv{im momkom. Selma. za koji glumici ve} predvi|aju Oskara.Holi Beri glumit }e odrasliju mene. 26 Dnevni avaz. jer ga je. subota. Prava na kori{tenje otkupio je od Ane Strazberg (Anna Strasberg). snimila je seksi editorijal u donjem rublju i kupa}im kostimima „Jadea“.Ljepotica dana Belen Rodrigez Otela mu`a Nini Mori} Vru}a 26-godi{njakinja Belen Rodrigez (Rodriguez). dok glumicu koja }e me utjeloviti u mladosti nismo jo{ odabrali. Njeno ime je sinonim za eleganciju. ^ini se da se divlja holivudska djevojka kona~no skrasila. Tako }emo je gledati u filmovima „Dark Horse“. Jedan pogled na zanosnu Argentinku dovoljan je da bi vam bilo jasno ~ime je Belen svojevremeno uspjela oteti Nini Mori} supruga i razoriti im brak. Mla|a generacija zaljubit }e se u nju kao {to smo i mi . koji }e se snimati prema njenoj knjizi „Aretha: From These Roots“.Za{to Lindzi Loan (Lindsay Lohan) i Lejdi Gaga (Lady Gaga) `ele biti poput Merilin Monro? Zbog ~inRodrigez: Zanosna Argentinka Monro: Najve}a seks-bomba svih vremena Slavna pjeva~ica Areta Frenklin (Aretha Franklin) izrazila je jo{ pro{le godine `elju da je u biografskom filmu. U „Diorovoj“ reklami Selma Bler trudna Glumica Selma Bler (Selma Blair) je trudna. Lijepa trudnica je u reklami pokrila grudi rukama. Naime. Ona pokazuje i da veli~ina nije va`na. Holi Beri glumi Aretu Frenklin Stigla i slu`bena potvrda Merilin Monro (Marilyn Monroe) vratit }e se na filmska platna uprkos ~injenici da je mrtva. januar/sije~anj 2011. . Toples Natali Portman Portman je potpisala ugovor s „Diorom“ prije nego {to je objavljeno da o~ekuje bebu s Bend`aminom Milpjeom (Benjamin Millepied). koja se trenutno u svom domu oporavlja od operacije kojom joj je odstranjen rak na gu{tera~i. Njih dvoje upoznali su se tokom zajedni~ke saradnje na jednom njegovom modnom projektu. D`ejmi. [ezdesetosmogodi{nja Areta. izlaze joj filmovi koje je snimala. 29) pozirala je obna`ena u reklamnoj kampanji za „Miss Dior“. mla|a generacija zaljubit }e se u nju kao {to smo i mi. 15. osim za nju. osoba s odli~nim stilom i elegancijom. za{titno lice parfema iz kolekcije „Christian Dior“ Natali Portman (Natalie. Selma dijete o~ekuje sa svojim momkom. show biz LEGENDE Uz pomo} nove tehnologije Merilin Monro opet na filmu Njeno ime je sinonim za eleganciju. modnim dizajnerom D`ejsonom Bleikom (Jason Bleick). Napravit }e to nakon {to jenice da je ona ikona. glamur i seksepil. kazala je novinarima: . Iako je tokom ljeta Fabricio izbacio Belen iz stana.smatra D`ejmi. ne mogu biti sretniji nego {to jesu izjavio je prijatelj para. prava `ena. Ta~na cijena lika i djela najve}e seks-bombe svih vremena jo{ nije poznata. poznatim italijanskim nogometa{em Markom Borijelom (Marco Borriello). . plesa~em i koreografom iz filma „Crni labud“. ka`e Salter je u poslu vrijednom nekoliko miliona dolara kupio prava na kori{tenje njenog imena. a vijest je ameri~kim medijima ju~er potvrdio i njen glasnogovornik. Osim {to }e roditi. D`ejmi Salter (Jamie) planira da uz pomo} moderne tehnologije i njenih fotografija o`ivi tragi~no preminulu glumicu. „The Hangover’s“ i „Different Kind of Love“. Smirila se divlja djevojka Holivuda Portman: Grudi pokrila rukom Beri: Ispunjena pjeva~icina `elja Iako je u drugom stanju. djevojka biv{eg supruga Nine Mori} Fabricija Korone (Fabrizio Corona). Voluminozna je. posjeduje i prava na ime Boba Marlija (Marley). ni`e uspje{ne dane u svom `ivotu. Bler: Ni`e uspjehe .

4. mekom i svilenkastom dlakom. TINO. TA^NO Kako izmjeriti inteligenciju ~ovjeka TESTERA. Ustanite dok telefonirate. godine. umiljatosti i sposobnosti da se brane ukoliko je to potrebno. BILJKA KOJOJ LIST NE VENE PORUKA. Umjesto lifta koristite stepenice. godine pokrenuo dugoro~ni program za prou~avanje nadarene djece. 15. ali najmanje jednu godinu osiguranja. 27 Ta~no Neta~no ISTRA@IVANJE Korisna je ~ak i minuta {etnje Kratke pauze spa{avaju `ivot Rezultati australske studije potvr|uju da zaposlenici koji dugo sjede imaju {iri opseg struka i ni`i nivo dobrog HDL holesterola Napravite li ~e{}e kratke pauze ustaju}i od stola. koji je ubrzo {iroko prihva}en u SAD. Korisne su ~ak i pauze koje traju minutu i uklju~uju tek ustajanje. ubaciti karanfili}e i ostaviti da se dinstaju u rerni na umjerenoj temperaturi. pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navr{en penzijski sta` koji mu pokriva najmanje jednu tre}inu radnog vijeka. prasu. RAFAEL. godine. malo `alfije. a 1921. Printer ili korpu za sme}e smjestite na mjesto do kojeg }ete morati pro{etati. Porodi~na penzija Kako je osiguranik u trenutku smrti bio mla|i od 30 godina i imao samo poseban sta` u Armiji BiH. jer umrli osiguranik nije imao jednu godinu osiguranja da bi udovica mogla ostvariti pravo na porodi~nu penziju.ba Potrebno je: tele}a koljenica isje~ena na komade. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz. posoliti. so. 1. tokom cijelog dana). a njime se odre|uje stav i jedne i druge zemlje povodom predstoje}eg rusko-turskog rata i planira podjela vilajeta Bosne. DOBOJ PJEVA^ICA LENOKS RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA POMAK. Meso staviti na tanjir. do 24. Ne telefonirajte i ne {aljite e-mailove nego pro{etajte do kolege. „izuzimaju}i zemlji{te koje se nalazi izme|u Srbije i Crne Gore. Tele}a koljenica Budimpe{tanska konvencija je tajni ugovor izme|u Rusije i AustroUgarske. Je li pravilno odlu~eno. 2. ispr`iti ih na ulju.) TE[KI RAD GLUMAC MEK KVIN @ITELJ LIKE OTILIJA ODMILJA OSOBINA GORDIH OSOBA STAROGR^KI PJESNIK SA OTOKA LEZBA Luis Medison Terman (Lewis Medison Terman) bio je poznati ameri~ki psiholog. Redovne pauze. preliti bujonom. simrik. revidirao je Bine-Simonovu skalu inteligencije i objavio „StenfordBineov test koeficijenta inteligencije“ 1916. Austro-Ugarska je obe}ala neutralnost i ometanje u slu~aju stranog uplitanja u rat protiv Rusije i daje saglasnost Rusiji da mo`e anektirati neke teritorije na Kavkazu. SPAHO. Sastanke odr`avajte stoje}i za pultom. za~initi i dodati paradajz pire. NA. SLIKAR. Iako ih smatraju tromijim od kratkodlakih. @AGA MAJSTORI ZA ELEKTR. Federalni zavod PIO Predla`emo da pripremite Kupon za odgovore Obavezno prilo`ite kupon iz novina. godine. @ARDINIJERE 2405 AUSTRIJA KRI[KA Dugodlake ma~ke je op}i naziv za sve rase doma}ih ma~aka koje se odlikuju dugom. Uvaljati komade koljenice u bra{no. Ugovor je ostao u tajnosti do 1917. Kad je primljen na Univerzitet Stanford 1910. TA^NO Tajni ugovor Rusije i Austro-Ugarske 2. ruzmarin. nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porodi~nu penziju. REA. regdol. L. iz Gra~anice. januar/sije~anj 2011. oktobra 1995.. Odredbom ~lana 53. U ulju preostalom od pr`enja propr`iti isjeckani luk. a Rusija se saglasila da AustroUgarska anektira Bosnu i Hercegovinu. a umro 21. januara 1877. godine. mekom i svilenkastom dlakom? 1. malo bra{na. godine. godine i bio koautor „Genetskih istra`ivanja genija“ u pet tomova od 1926. Tokom Prvog svjetskog rata razvio je sistem grupnog testiranja inteligencije za ameri~ku vojsku. godine. malo kretanja po sobi i penjanje po nekoliko stepenica. biber. 2 ka{ike paradajz pirea. ulje. preliti sosom od povr}a i poslu`iti s ri`om. pobiberiti. 2 karanfili}a. OBAVIJEST (tal. sa~uvat }ete liniju i zdravlje srca. OMOT. Na~in pripreme: 1. Moj suprug je umro u decembru pro{le godine s navr{enih 29 godina `ivota i posebnim sta`om ostvarenim u Armiji BiH od 4. mejnski rakun. Istra`ivanje koje je objavljeno u novom broju „The European Heart Journala“ dodatno potvr|uje da je sjedenje izrazito {tetno za zdravlje jer zaposlenici koji dugo sjede imaju {iri opseg struka i ni`i nivo dobrog HDL holesterola. ~esno bijelog luka. pokazuje novo istra`ivanje.Dugodlake ma~ke ma~akanaziv se sve rase doma}ih koje odlikuju dugom. godine `ivota stje~e pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bole{}u. zgnje~eni bijeli luk. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. U dugodlake rase spadaju sveta burmanska ma~ka. Ro|en je 15. OKTOPOD. malo nastrugane limunove kore. himalajska. propisano je da osiguranik kod kojeg je utvr|ena prva kategorija invalidnosti do navr{ene 30. somalska i turska angora. 3. uskoro }ete biti prisiljeni od{etati do WC-a (nastavite tako u intervalima. 150 ml gove|eg bujona. NAVALA. Redovne pauze mogu se lako uvrstiti u poslovni raspored Voditelj istra`ivanja sa Univerziteta u Kvinslendu u Australiji ka`e: . pita E. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. javanska. prasa. malo maj~ine du{ice. KONJANI^KI ODREDI (tur. maja 1992.) AMERI^KI GLUMAC I PJEVA^ ^ETE. o kome }e se obje vlade imati da dogovore kad bude do{ao trenutak da njime mogu raspolagati“. Napisao je „Mjerenje inteligencije“ 1916. STRUJU POPAJEVA DJEVOJKA TRST PJEVA^ICA ^INKVETI EKSPLOZIVNA TVAR MLADA AMERI^KA GLUMICA NA SLICI NAPAD. ATAK SVIJETLE]I PLIN L. Nije bio zaposlen. DINARI. U pleh ubaciti mije{ano povr}e. glavica luka. celer. TA^NO Prakti~ni prijedlozi ^im do|ete na posao. godine. prekriti folijom i dinstati dok svi sastojci ne omek{aju.Luis Medison Terman je bio poznati ameri~ki psiholog? je op}i za 3. 5. 3. IKER KASILJAS.Na{e istra`ivanje pokazuje da ~ak i male promjene mogu pomo}i u smanjenju zdravstve- nih rizika. perzijska (na slici). dugodlake ma~ke nimalo ne zaostaju po `ivahnosti. Dugodlake ma~ke ne zaostaju za kratkodlakim . norve{ka {umska ma~ka. E.[. subota. Sve dobro promije{ati i pr`iti jo{ nekoliko minuta. baline`anska. popijte dvije ~a{e vode. Sklopljen je na dana{nji dan. Po mom zahtjevu za porodi~nu penziju dobila sam negativno rje{enje. 15. mrkva. i 1959. dodali su istra`iva~i. Stoga je nosilac osiguranja pravilno odlu~io kada je va{ zahtjev za porodi~nu penziju odbio. nasjeckanu mrkvu. decembra 1956. a zatim ih poredati u pleh.sveznadar Dnevni avaz. celer. mogu biti vrlo lako uvr{tene u poslovni raspored bez utjecaja na produktivnost.Budimpe{tanska konvencija je tajni ugovor izme|u Rusije i AustroUgarske? 2.) ZBORNIK ZAKONA AMPER SLO@NOST ORGAN ZA LETENJE U PTICA OSNIVA^ ZADU@BINE (gr~. januara 1877.

nepoznatog prebivali{ta.00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 01.30 sati. 32/08.2009. dana ^ETVRTAK.. stav 3.00 KM.53 KM sa zakonskim zateznim kamatama. stav 1. Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje za obnovu i sanaciju „]umurijine ku}e“ u Mostaru. Kralja Zvonimira br. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l.o. ul. godine pa do dana uplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 240. 02. 70. 9a. st. ul. tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Mostar I.o. URTA-VEKEMAN BRANKA iz Sarajeva. te pravni osnov za navode tu`enog. 53/03). u smislu ~lana 348. stav 7. osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. ul. 2010. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. 01 . sve u roku od 15 dana. 13/10 i 45/10). stav 1. Broj: UPI/03-23-2-363/10 JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT OBNOVE I SANACIJE „]UMURIJINE KU]E“ U MOSTARU. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. dostavlja TU@BU NA ODGOVOR Dana 30. smatrat }e se da je tu`ba povu~ena. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. te da mu naknadi tro{kove postupka. 77. 15.00 KM. 334 ZPP-a FBiH). Muhameda Seiada Serdarevi}a broj: 17. 94. SUDIJA Jasmina Muratovi} Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka. dana 01. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. 80. odnosno naziv pravne osobe. Binje`evo 36. 2008. 2. st. st. te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Drage Filipovi}a broj 3. 04. 3. ime i prezime. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. u pravnoj stvari tu`itelja AVAZ-ROTO PRESS. 2/06. Mostar. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. godine. po sucu Vesni Vujica. ZPP-a). sudija Denis Kurtovi}. 10. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 1. protiv tu`enog POSLOVNE KOMUNIKACIJE d. u pravnoj stvari predlagatelja BANDUKA DANICA iz Sarajeva.o. d. v. godine OGLAS OP]INSKI SUD SARAJEVO. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana. SUDIJA Denis Kurtovi} . ZPP-a FBiH). a bio je uredno obavije{ten. ul. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH br. URTA DANKA iz Sarajeva. objavljuje slijede}i POZIV Za protivnika predlagatelja: ALOMEROVI] D@EVAD Pozivate se kao stranka da pristupite na ro~i{te povodom prijedloga za odre|ivanje mjere osiguranja. ODRE\UJE SE IZVR[NJE popisom. ZPP-a). 2008. ZPP-a). radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. u roku od 15 dana. a povodom smetanja posjeda.sp. Mostar. PEJOVI] DRAGICA iz Sarajeva. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 I 031422 10 I Zenica. Sud odre|uje predlo`eno rje{enje. god. stav 1. sa po~etkom u 14. 13. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. godine odre|uje se izvr{nje radi naplate nov~anih potra`ivanja tra`itelja izvr{enja u iznosu od 240. ZPP-a FBiH). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana. 2. i na oglasnoj tabli suda. stav 3. Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja. odnosno sjedi{te stranaka. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koji se nalaze u ulici Muhameda Seida Serdarevi}a broj 17. Ko~evska ~ikma broj 1. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljiavnja poziva. izgra|ene na zemlji{tu ozna~enom kao k. Zabranjuje se izvr{eniku da na bilo koji na~in raspola`e zapljenjenim pokretnim stvarima do namirenja tra`itelja izvr{enja. (~l.00 KM dana 04. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. advokatima iz Sarajeva.896. 71. Zenica dostavlja se RJE[ENJE O IZVR[ENJU doneseno na temelju prijedloga tra`itelja izvr{enja od 19. tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog POSLOVNE KOMUNIKACIJE d.p. 1. a bio je uredno obavje{ten. 17.s. o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. URTA SLAVKO iz Sarajeva. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka. 24a. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. 79. 2008. v. Sarajevo. 182. 3. radi isplata potra`ivanja. Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l.o. ul. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 72/07. Te{anjska br. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj. 1. 2010. prebivali{te ili boravi{te. sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. Tro{kovi tra`itelja izvr{enja odre|uje se u iznosu od 240. du`ni su o tome odmah obavijestiti sud. Osik 172 Ilid`a. ul.o. ul. 2010. Mostar. Mar{ala Tita br. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. godine koje je postalo pravomo}no i izvr{no dana 10. a u skladu sa ~lanom 56.28 Subota. Mostar. ul.o. januar/sije~anj 2011.050. ul. 2.Infinitinet“ d. autor projekta: „Delta-Z. Mostar. smatrat }e se da je tu`ba povu~ena. 240. 12. 05. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. Obavje{tava se izvr{enik da se dostava smatra izvr{enom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Zenica protiv izvr{enika Panti} Marela iz Zenice. Dnevni avaz oglasi Na osnovi ~lana 56.o. ul. 352. Sarajevo. Ukoliko tu`enik ne isplati tra`itelja izvr{enja navedene iznose. ako ih imaju. br. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. Potoklinica br. U odgovoru na tu`bu. 3. Vesna Vujica BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 069734 08 Mals Sarajevo. 4/10. 2010. od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. 12.~. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 84. 71. koju zastupa Kantonalno pravobranila{tvo Zenica. Kad tu`eni. protiv protivnika predlagatelja ALOMEROVI] D@EVAD iz Sarajeva. predmet spora. godine OP]INSKI SUD U ZENICI sudac Vesna Vujica.o. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja Objavljuje na podru~ju Grada Mostara. godine. 2011. u sobi broj 339/III. 2010. 01. 2010. 74. SUDAC v. ZPP-a FBiH). od 10 do 14 sati. 26. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 158529 10 P Datum: 21. kako slijedi: Na temelju izvr{ne isprave Rje{enja o obvezi pla}anja komunalne naknade broj: 07-141041-874/08 od 04. Potoklinica 26. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH..r. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Op}ina Zenica. stav 2 ZPP-a FBiH). koje }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu. radi izvr{enja radi naplate duga. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. stav 1. 4. 84. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj. pozivom na broj predmeta. ZPP-a). 04. ZPP-a).00 KM. svi zastupani po zajedni~kim punomo}nicima Edini Jahi} i Tanji Had`agi}.. ZPP-a). i 4. 84. 13. godine: OBJAVLJUJE Izvr{eniku PANTI] MARELA iz Zenice. (~l. u suprotnom sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Muhameda Seiada Serdarevi}a broj: 17. Kralja Zvonimira br.O. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). ul. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. ZPP-a). radi dono{enja mjere osiguranja. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasmina Muratovi}. god. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 1. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 10. osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 3658 K. 12. st.

intervju Prof. DNEVNIKA 15. ugledni lingvista. kad steknem uvid l Nepopravljivo sam uvjeren da dolazi ljep{e stolje}e l Moj izbor je da {utim l Moja je stranka bosanski jezik Ovi [tO su zglajzali neka OdgOvaraju svOjim bira^ima .u ekskluzivnO iz sad kOngresmen engel: sara Pejlin gOvOri jezikOm mr@nje u kOruPcija meliHa jaHjaefendi] zaPOslila 260 OsOba POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. senahid Halilovi}. dr. JANuAR/sIJE^ANJ 2011. otvoreno za „avaz“ Sud o rje~niku D`evada Jahi}a ~ut }ete kad ga budem imao na stolu.

ili nekog drugog od struke i nauke. zaista je mo}na. Senahid Halilovi} ovih je dana ponovo dospio u `i`u javnosti objaviv{i „Rje~nik bosanskoga jezika“. Va`an je samo onaj dio javnosti koji vi{e vjeruje svojim o~ima nego ne~ijim rije~ima. Hiljade puta dosad osvjedo~io sam se da je toliko pameti u ljudima oko nas. Andri}eva djela.preporu~ujem da se strpi: poistiha. I ne budi nesretna: evo sad ima{ dva-tri rje~nika bosanskoga jezika. ne vole.. Imam ih pun sto. ne{to lijepo iz kulture. a on zazvoni. Mobitel jo{ uvijek nemam. dr. Oba su stigla skoro sinhronizirano. dinica i semantizirana. Senahid Halilovi}. Ali zato uzmem sedmi~ni program. drugo {uti. ali karavane. Ne gledam ni Rekli ste mi u pripremi intervjua da ne ~itate novine. Za{to? televiziju na uobi~ajeni na~in: da sjednem pred televizor i gledam {ta god mi ko ponudi. Ekavizam u praksi Zamjeralo Vam se odre|ena isklju~ivost i okretanje ka zapadnoj varijanti. dio po dio. ogromni jednotomni „Re~nik srpskoga jezika“ (skra}ena verzija {estotomnog rje~nika Matice srpske). uzimam ih. uistinu je odli~an. laktom upravljaju. npr.Dvojstvo u imenovanju bosanskoga jezika rea- lnost je i unutar BiH i vani. pa biraj. pojavio se manji dio rje~nika kolege D`. i opet mi malo. pa do posljednje (1548) da obiluje primjerima (istaknuti italikom). neki uop}e ne. utoliko prije {to je na jednome od njih i moje ime. pojednostavljivanja i preciziranja . [ehovi}. Ho}e li novi pravopis u tom smislu biti malo fleksibilniji? . Zato se radujem drugome izdanju „Pravopisa“. svakodnevno . nazvav{i ~injenicu da se pojavio odmah nakon Jahi}a nau~nom sujetom. Filtriram te silne informacije kojima smo izlo`eni. kako i prili~i ozbiljno ura|enim knjigama ove vrste. o tim knjigama.. Ho}e{ dio . u kome }e se. kad ga budemo imali na stolu. Priznajem. Halilovi}a. Potkraj pro{log mjeseca na Filozofskom fakultetu u Sarajevu javnosti je predstavljen „Rje~nik bosanskoga jezika“ troje spomenutih nastavnika s Odsjeka za bosanski. a ~ega sve nema . Tako|er. Ima li tu ne{to {to bi moglo zbuniti javnost u vezi s tim na koji bi se rje~nik valjalo pozivati? INTERVJU Prof.. o~ekivani korak naprijed u razvoju pravopisne norme bosanskoga jezika. pa cio tramvaj ~uje na kojoj smo sad stanici. Bosanski jezik {irok je onoliko koliko to `ele njegovi korisnici: obuhva}a sve one koji ga osje}aju svojim. ja sam umjereno zadovoljan. [ebalj) {ire. Pa`ljivo sam pratio reakcije korisnika. samo malo druk~ije: Ne znam ti ja. ~ini se. podr`avali. Refika Buli}a. Bit }e to drugo izdanje „Pravopisa“.Ali to nije sve: re~eni je javio da je izjavio da je „sasvim lijepo i uputno da se Informacije doziram na ka{i~icu . U iscrpnom intervjuu Halilovi} poja{njava spregu jezika i politike.Ne ~itam nijedne novine redovno. Ovo }e izdanje biti dopunjeno i dora|eno i u dijelu o pravopisnim pravilima i u rje~ni~kom dijelu. uklju~ivalo i Hrvate i Srbe koji `ive u na{oj zemlji? . dr. najavljuje dopunjeno izdanje „Pravopisa“ te komentira neistomi{ljenike i one koji ga. rekav{i da nema dovoljno uvida u njeg. Me|utim. od prve stranice i prve odrednice.Mnogi bi na mome mjestu bili i prezadovoljni.i nekoliko izmjena. Kolegi Jahi}u od srca `elim dobro zdravlje i dug vijek. Kako to komentirate? . i dan i no}. nije to za svakog! Me|utim. osvr}e se na devedesete i svoju i ulogu lingvista u formiranju identiteta bo{nja~ke nacije. ipak. o onome bitnom. ustanova. ili uzmi solidni. Neki }e ga nazvati bo{nja~kim shodno definiciji da je bosanski jezik jezik kojim govore Bo{njaci. Neka javnost vjeruje na rije~ kome god ona ho}e. vra}aju jeziku“. slu~ajnog prolaznika? Mogli ste oti}i i u moj Tuholj. ]opi}eva. godinama. u drugoj im ruci cigara. Otuda }e ovo izdanje sadr`avati pored dopuna. Ponekad pone{to pro~itam u ovim ili onim novinama. otprilike. Bilo je svega.. lingvisti i ljudi koji se bave jezikom. da }u rado izbje}i da im i{ta sugeriram. kolega D`evad Jahi} nije objavio svoj „Rje~nik bosanskog jezika“: javnosti je predstavio samo prva dva sveska (od deset najavljenih). ponekad padnem u isku{enje da nabavim tu stvar~icu. dr. Nadam se da }e te dopune i izmjene doprinijeti br`em i lak{em usvajanju pravopisnih normi te uop}e izgra|ivanju i u~vr{}ivanju norme bosanskoga jezika. I. ili . ili ste nabasali na gra|anina. prolaze. S druge strane. draga moja. o tome {ta u njemu ima. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. vidim dvojicu ili dvoje kako. na ka{i~icu. beli je bolja ona |e je Senahid.. da dovr{i {to je zapo~eo. Pa gdje ga na|oste. jedva se i potpisat umijem. Profesor D`evad Jahi} je mjesec ranije objavio svoj rje~nik.. isto to. Ne daj se zbuniti. uz dosada{nje. Treba li dodati da je svaka od tih je- Bosanski jezik je {irok za sve Pitanje naziva bosanski jezik.. Me|utim. svakodnevno. idu zajedno. Pali}a i A. medija i dr. Ranije sam redovno slu{ao radijski program. Nerelevantni dekan Dekan mostarskog Fakulteta humanisti~kih nauka Safet Sari} rekao je za va{ rje~nik da je u odnosu na Jahi}ev „puno skromnijeg zna~enja i puno skromnijeg nau~nog rejtinga“.. Pro{log mjeseca objavili ste. barem kod onih koji se slu`e „Pravopisom bosanskog jezika“. Remziju Had`iefendi}-Pari}. uglavnom muzi~ki. Tako je. drugo izdanje „Pravopisa“. dokumentarna emisija. a oboje govore na mobitel. A sveukupnoj javnosti . i sa stvarala~kog i sa kulturolo{kog aspekta. Pa i „Pravopis bosanskog jezika“. pogotovo bez frazeologije“. akademika Asima Pecu. dr.ali posve dozirano. otvoreno za „Avaz“ . Jahi}a (na stolu imamo tek petinu djela) i cjelovit rje~nik S. svako sebi. ho}e{ cio . Javnosti mogu re}i samo ovo.. skoro svakodnevno se spominje. ali ako me ve} pitate. Kad steknem uvid. ugledni lingvista. Ho}e{ i dio i cio . ne gledate televiziju. bilo je i onih {to zluju i zubzazubuju. da mi ne promakne kakva dobra utakmica. Za{to ste bili ponukani da napravite novi? Je li neka od pravila koja ste napisali nisu za`ivjela? . U pro{lom broju „Avazovog“ priloga objavili smo pri~u o tome postoji li odre|eno neslaganje u bh.posve o~ekivano . dr. a . Ne valja ti ni jedan ni drugi . U istome prilogu i kolega Jahi} mal~ice se osvrnuo na rje~nik svojih kolega.. {to bi rekao moj profesor Asim Peco. k’o fol. ali pro|em ulicom. npr.razli~it je i odnos pojedinaca. tj. ustaljenim spojevima rije~i (ozna~eni trokutom). Uskoro bi trebao iza}i Va{ novi „Pravopis bosanskoga jezika“. k’o zrele kru{ke. A obaveza je normiraca da o tome vode ra~una.uzmi. kako ka`e. zajedno s kolegama Ismailom Pali}em i Amelom [ehovi}. dr. dovoljno. govore u mobitel. tugo moja? Jeste li tra`ili kompetentnu osobu. pitati neku moju kom{inicu. i pored koje zgrade prolazimo.Hajde da poku{amo biti {to precizniji. Ovi {to su zglajzali neka odgovaraju svojim bira~ima Sud o rje~niku D`evada Jahi}a ~ut }ete kad ga budem imao na stolu. lingvisti~koj zajednici s obzirom na to da se ovaj rje~nik pojavio istovremeno kad i „Rje~nik bosanskoga jezika“ D`evada Jahi}a. te da mu se ~ini „da je bez primjera i gra|e. Prof. obavije{ten sam. ali i Va{ih kolega koji su ga o{tro napadali.plati pa nosi. Nije za`ivjelo sve od onoga {to je kandidirano kao pravopisna norma. bilo je onih iz stru~nih krugova koji su ga Halilovi}: Moja je stranka bosanski jezik (Foto: I..2 15. pa su se usput uvijek mogle ~uti kratke vijesti.ako `eli ~uti moj sud o rje~niku kolege Jahi}a.uglavnom s interneta . ali od nekog vremena ne podnosim ni to da mi neko drugi bira muziku. tu`an: e ne}e{ to ~udo nabaviti.a ti lijepo uzmi Ani}ev „Rje~nik hrvatskoga jezika“. frazeolo{kim izrazima (ozna~eni obrnutim trokutom) i narodnim poslovicama (ozna~ene ~etverokutom). bilo je i o{trih napada.Ne}e to biti novi . kad steknem uvid. u tom slu~aju. ne koristite mobitel. to me ne zanima. prema ponu|enim pravopisnim rje{enjima. opisano joj je zna~enje. ekskluzivno. koji su recenzirali i izdava~u (Filozofski fakultet) preporu~ili na{e djelo. u|em u tramvaj. ko god otvori tu knjigu vidjet }e. a oko mene mnogi voza~i tipkaju..{to je jo{ crnje jedno govori.. Ivu Pranjkovi}a. Senahid Halilovi} odlu~io je vrlo otvoreno za „Dnevni avaz“ komentirati ovaj „slu~aj“. stru~ne i kulturne javnosti u minulih petnaest godina i nastojao udovoljiti utemeljenim zahtjevima. saznam da je bilo ne{to {to me zanima i do|em do tog. mo`e li se ovaj naziv odnositi na gra|ane Bosne i Hercegovine {to bi. na}i i primjeri iz Ko~i}eva. Rekla bi vam.. objavljivati. ne pratim niti jedan sedmi~nik.. Da gledam i slu{am na dnevniku {ta su danas jedan drugome rekli. Naj{ira javnost mo`e biti zadovoljna na{im nastojanjima da kvalitetno zaokru`imo i dostojno predstavimo normu bosanskoga jezika. „Rje~nik bosanskoga jezika“. oko ~ega su se sva|ali. On li~no vrlo rijetko govori za medije. i sa slovenskim i slova~kim jezikom. replicira Halilovi} svome kolegi Nepopravljivo sam uvjeren da dolazi ljep{e stolje}e Moj izbor je da {utim Razgovarala: Anila GAJEVI] Njegovo ime. pa opet ka`em sebi. sine. A mogli ste pitati lingviste u BiH i u regionu. potkraj 2010. ni danas nije u potpunosti razrije{eno. Josipa Baoti}a. i pokuda i pohvala. Dakle. hrvatski i srpski jezik. I da rastjeramo maglu po Mostaru. Jeste li generalno zadovoljni primjenom Va{eg pravopisa? Neki mediji ga se umnogome pridr`avaju. Mo`da }e upravo „Avaz“.ima{ i to. ili vozim.

Neka cvjeta hiljadu cvjetova. pa se pomalo rastu`im kad vidim ko se sve bavi javnom rije~ju. s razlogom se mo`e pretpostaviti da je slu`beni Zagreb ne bi prihvatio kao legitimnu. stranke s hrvatskim predznakom. uporedo s na{im. niti oblike op{ti. Utoliko i ne treba ozbiljno shvatati tuma~enja koja dolaze iz Lagumd`ijine. [tavi{e. no . to je ovda{nje. koja ne dijeli Lagumd`ijinu opsesiju izbacivanjem dva HDZ-a iz igre. a zapadna {tokav{tina zahva}a vi{e od pola BiH. dolje (a u Napomenama uz Pravopisni rje~nik pi{e da se skra}enicom v. da stoji hajde (a ajde ni spomenuto nije!). tekao je takav projekt u jo{ 65 zemalja u svijetu.. vide da u njoj stoji dolje.Volim osamu. Rje~nik hrvatskoga jezika. Isto bi se moglo dogoditi i s njihovim doma}im politi~kim partnerom. koliko god oni bili nekom bli`i. shvatiti i kao sna`no upozorenje i mogu}i uvod u zatezanje me|udr`avnih odnosa. a uz dole stoji v. to je bosansko. E. pokazuje da je u „Pravopisu bosanskoga jezika“ dopu{teno (preporu~eno) mnogo vi{e dubleta negoli je to u hrvatskim i srpskim jezi~kim normativima.jedno je sigurno: nakon nekoliko godina obilje`enih velikim trzavicama izme|u zvani~nog Zagreba i politi~kih predvodnika hrvatskog puka u na{oj zemlji.U sociolingvisti~koj literaturi stoji da je standardiziranje jezika i politi~ki ~in. Oni su na izborima toliko U dijelu javnosti ovo se tuma~i navodnim dogovorom Tihi}a i Lagumd`ija da jedan zate`e. i ka`u: ovo je isklju~ivost. nikad nisam zadovoljan onim {to sam rekao. neko ko radije {uti. pa i srodnih odsjeka. upravo ona je generator ogromnog problema s kojim se BiH danas sudarila. posljednjih godina nastojao sam doprinijeti. te da sastav Federalne vlade tako|e treba biti „reprezentativan politi~koj volji konstitutivnih naroda i gra|ana iskazanoj na demokratskim izborima“. tom ukupnom ja~anju bosanskog identiteta.. ukoliko u svojim opredjeljenjima ustraju oni koji u formiranju vlasti `ele da krivotvore izbornu volju bosanskohercegova~kih Hrvata. Da je „Pravopis“ odigrao klju~nu ulogu u standardizaciji bosanskoga jezika .ratnom periodu mnogo u~inili na oblikovanju bo{nja~kog identiteta. [tavi{e. ovo je okretanje tamo i ovamo. vlasti u na{oj zemlji. ali i dalje sam nepopravljivo uvjeren da dolazi ljep{e stolje}e. op}ina. I dra`e mi je ne{to svoje raduckati negoli odgovarati na pitanja novinara. Imam svoj mali veliki svijet. . Mislim da taj ~asni atribut ne mo`e nositi neko ko se kloni izravnijeg uplitanja u javni `ivot. Ubrajate me u intelektualce. bez sumnje. izra`enim u njegovoj zajedni~koj izjavi s Jadrankom Kosor.Va{e su rije~i. Smatrate li da ste Vi li~no te 1996. Bilo kako bilo. ^asni atribut Za razliku od nekih Va{ih kolega sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.Opet Vi. deset najte`ih. jedine mogu biti legitimne predstavnice hrvatske nacionalne volje izra`ene na oktobarskim izborima. niti op}ina.Drago mi je da i na tom planu hvatamo korak s razvijenim evropskim . Vi ste u najte`em . svi vidimo i znamo da nije dobro. koliko god on bio ra{iren u razgovornom jeziku. to je zapadno{tokavsko. Moja je stranka bosanski jezik. poput Odsjeka za knji`evnost. jer u spomenutoj izjavi dominiraju upravo zahtjevi hrvatskog vrha da se u BiH ispo{tuje tzv. mene je op}ina iz ku}e istjerala! I povr{no prelistavanje aktuelnih pravopisa bosanskog. op}ina. Ove poruke svakako su klju~ne u Kosor-Josipovi}evoj „Zajedni~koj izjavi o podr{ci Republike Hrvatske euroatlantskom putu BiH“. Gramatika. ve} svih dvadeset . ka`e pisac. nisu iznena|eni. Pritisnut i od Jadranke Kosor i njene Hrvatske demokratske zajednice. Uzalud je takvima re}i i napisati: ovo op}i. Kosor i Josipovi} nisu imenovali nijednu stranku koja je u tom smislu reprezentativna. Sudjelovanje u normiranju i afirmiranju bosanskoga jezika ide podruku sa svim drugim probosanskim nastojanjima i ~ini mi ~ast. u su{tini. Standardizacija je uvijek.. jezik i kulturu? . me|utim. usred Zagreba u izlozima knji`ara mo}i vidjeti knjige na kojima }e stajati: Pravopis. SDA. uz ~injenicu da je jezi~ki. Mo`e se o nastaloj situaciji razmi{ljati na sve na~ine. ali su takvi rijetki. mogu re}i da sam zadovoljan i onim {to su na politi~kom planu u~inile moje knjige „Bosanski jezik“ iz 1991. naime. Htjela-ne htjela. moraju biti glasni i predstavljati korektiv u dru{tvu. Kakva je pozicija intelektualca u dana{njem dru{tvu? Smatrate li da bi. a drugi olabavljuje konopac. u bosanskoj normi ne mo`emo promovirati ekavizam dole. Pa kad se jo{ ublizu dese dvije! Kamo sre}e da su dvadeset i dvije. Za{to? . pa me ne ~udi {to je poneko udario i stranputicom. dodatni poku{aji institucionalne devalvacije hrvatske nacionalne volje o~ito prelijevaju ~a{u trpeljivosti. Ukoliko takva vlast bude stvorena. koje u izjavi Kosor i Josipovi}a tobo`e ne vide ono {to objektivnim analiti~arima prosto bode o~i. ali su mu politi~ki legitimitet i interesi svekolikog hrvatstva ipak dra`i. lijepih knjiga. Kako komentirate sada{nju politi~ku scenu i pluralitet (koji u normalnim zemljama pak ja~a demokratiju) u svim nacionalnim strukturama u BiH? Josipovi} razo~arao Lagumd`iju Hrvatski vrhovnici osu|uju poku{aje SDP-a da u vlast uvede minorne stranke s hrvatskim predznakom. godine odigrali i politi~ku ulogu i kakvu? zemljama i jezicima. me|utim. to je moj izbor. Prelivena ~a{a . da stoji op}ina. problema (ne)po{tivanja legitimne volje jednog od njenih konstitutivnih naroda.. Po{to normiranje jezika podlije`e lingvisti~kim principima koji se ne moraju uvijek poklapati s jezi~kom praksom. oni nedvosmisleno ukazuju na dva HDZ-a kao na neminovne partnere izbornim pobjednicima u BiH. Smijem li se malo pohvaliti? Iz sjedi{ta Microsofta bh. ne treba smetnuti ni mogu}nost dvostruke igre lidera SDA. hrvatskog i srpskog jezika. Pred kamerama se ne osje}am ugodno. a ne samo stotinjak godina kasnije. Zajedni~ku izjavu predsjednika Hrvatske i predsjednice tamo{nje vlade treba. Samo da nam je svima malo vi{e ljubavi za zemlju koja nas hrani.. Rezultat: Kosor i Josipovi} sastavili su i potpisali zajedni~ku izjavu kojom. U~injeno je mnogo. Nije valjalo kad nismo imali te knjige. sve bolja od bolje! Bilo je tu i tapkanja u mjestu. a evo sad mnogima ne valja kad ih imamo. Krle`a ka`e da su polovicom 19. Vi ste prili~no javno neeksponirani. /= vidi/ upu}uje na pravilnu rije~ ili rije~ kojoj se iz bilo kojih razloga `eli dati prednost). Izri~itim opredjeljivanjem hrvatskog predsjednika za interese njegovih sunarodnika u na{oj zemlji. nasuprot strankama koje su po izbornom rezultatu jedine legitimne HRVATSKO PITANJE Zagreb `eli legitimne predstavnike Josipovi} i Kosor s Ljubi}em i ^ovi}em: Lideri Hrvatske spremni podr`ati izborne pobjednike Pi{e: Vlastimir MIJOVI] N . ali kad pred o~ima imamo rezultate pro{lojesenjih izbora nedvojbeno je da na tu vrstu legitimiteta mogu ra~unati jedino HDZ i HDZ 1990.15.. i politi~ki ~in. samo smo uvijek nekako nervozni. Ali. trebali biti glasniji i predstavljati korektiv u javnom dru{tvenom i medijskom prostoru? akon dvomjese~nog premi{ljanja Ivo Josipovi} smogao je snage i kona~no presjekao: socijaldemokratija i „bratska“ SDP BiH su mu dragi. S uma. pun porodi~ne topline. kako nas u~i normativistika. uklju~uju}i i Vas. i „Pravopis“ iz 1996. to su ljudi koji pritom imaju kura`i da to i obznane. A mije{a se. a uz op{tina pi{e v. Lijanovi}eve i Juri{i}eve stranke. Intelektualci. Cijenim dobre novinare. Ono uvijek dolazi.. A ovi {to su zglajzali neka odgovaraju svojim bira~ima.Ima ljudi koji otvore takvu knjigu. ispostavi zvani~no je saop}eno da je na{ tim bio najbolji. Ivo Josipovi} o~ito je shvatio da bje`anja od istine vi{e ne smije biti. Dobrosusjedstvo na ozbiljnoj ku{nji Trapavom i tvrdoglavom Lagumd`ijinom politikom prema ^ovi}evoj i Ljubi}evoj stranci problem se o~ito internacionalizira. ~ak i za plan eliminiranja iz nove vlasti oba HDZ-a. Na to ih je nesumnjivo ponukala spoznaja da hrvatskom narodu u BiH odista prijeti politi~ka majorizacija. i tra`enja pravog puta. prema njihovom mi{ljenju. na stru~nom planu. Na Lagumd`ijinoj SDP je da se u novonastalim okolnostima ozbiljno prera~una. To nisu ljudi koji samo vide i znaju.. jer te stranke.. Sulejman Tihi} otvoreno govori o potrebi da te dvije stranke u|u i u entitetski i u dr`avni koalicioni savez. Va{ „Pravopis“ odigrao je klju~nu ulogu u standardizaciji bosanskoga jezika. bez obzira na njihov stameni legitimitet u hrvatskom bira~kom tijelu. Ujedno me osloba|a obaveze da se izravno bavim politikom. Nepristrasni posmatra~i. po definiciji. Ona bi na kraju mogla biti krunisana i ispadanjem SDP-a iz svih varijanti za sastavljanje federalnih i dr`avnih organa vlasti! nadmo}no iza sebe ostavili druge stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom da favorizovanje nekih drugih ne mo`e biti ni{ta drugo nego obi~na farsa. toliko velik da je Ivo Josipovi} na kraju morao da shvati da se teku}i proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini Politi~ki celofan mo`e na jako lo{ na~in odraziti i na Hrvatsku i na njegov politi~ki rejting u zemlji u kojoj predsjedava. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.. Pa ako se knedla mo`da i mogla progutati dvokratnim izborom @eljka Kom{i}a u Predsjedni{tvo BiH. osu|uju poku{aje SDP-a BiH da u vlast uvede minorne bh. stolje}a u dana{njoj Hrvatskoj stvari stajale tako da niko `iv nije mogao niti zamisliti da }e se ikad. da ne govorimo o pa`ljivijem zagledanju i analizi (a takve su analize objavljene u stru~noj literaturi u zemlji i svijetu). Prije ravno ~etiri godine. iznena|en je jedino Zlatko Lagumd`ija. izborni legitimitet konstitutivnih naroda. Dobrosusjedstvo bi u tom slu~aju mo`da do{lo i na dosad najve}u postdejtonsku ku{nju. rekli bi Kinezi. drage muzike. ne}u mu ja pisati to selja~ko dolje. koji se posljednjih mjeseci u vi{e navrata susretao s Josipovi}em i svaki put nastojao stvoriti dojam da od njega u`iva punu podr{ku. oni su ponovo na istom talasu. 3 Microsoft rekao da smo najbolji Vi ste vodili tim lingvista koji je Windows prilago|avao bosanskom jeziku.Ne samo tih pet. U igri se na{ao suvi{e veliki ulog. te da trenutak iziskuje ~ak i hrvatsko o~itovanje na najvi{em nivou. A to je da se u toj izjavi na dva mjesta izri~ito ka`e da mjesto u vlasti treba da dobiju „predstavnici stranaka koje su dobile najve}u podr{ku konstitutivnih naroda“. Mo`ete li prokomentirati u kakvom je on danas stanju i koliko su bo{nja~ki politi~ari odlutali od onda{nje te{ke borbe za vlastitu naciju. [to se op}eg stanja ti~e. tijesni. op{tina. kako se ovaj dokument slu`beno zove i koji je u taj celofan uvijen kako bi se eventualno izbjegle primjedbe da se Hrvatska mije{a u proces formiranja Dvostruka Tihi}eva igra Vi{emjese~no koketiranje s Ivom Josipovi}em SDP-u se o~ito obija o glavu. I to je jedan od va`nih koraka pozicioniranja bosanskog jezika u svijetu i na{e nacije? . da pristupim kakvoj stranci i sl. A ja i bez tog imam previ{e onih koji me ne vole.

vlasti da dr`avni Ustav usklade sa Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda. ova zemlja i dalje ostaje ni{ta vi{e nego najve}i evropski problem.objasnio nam je te razlike Neven Ak{amija. Te{ko mi je kao i ve}ini drugih. Prema njegovim rije~ima. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. ali je i ono {to je dostavljeno nepotpuno. jer nemaju garancije Ministarstva finansija . Prakti~no. On je jedan od desetak invalida rada od 87 vojnika iz Gora`da koji su otpu{teni iz OSBiH. BAJRAMOVI] Biv{i ministar vanjskih poslova i ~lan delegacije BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Mladen Ivani} prije nekoliko dana skrenuo je pa`nju da bi BiH mogla izgubiti svoj status u ovoj instituciji. moraju biti potpuno B.Ministarstvo odbrane trebalo je dostaviti potrebne podatke PIO-u. U isto vrijeme podoficiri i oficiri su dva dana poslije rje{enja o otpustu dobili visoke otpremnine od oko 8.Neki biv{i vojnici ve} prose. jer su imali kredite. jer mnogo ljudi u ovoj zemlji trpi govori nam Jamakovi}. J. nisu dobili otpremnine D ]emalovi}: Biv{a federalna zastupnica Umjesto Hamdije Lipova~e `enan Jamakovi} bio je pripadnik ARBiH. Razlog je. ako vlast bude formirana do aprila. Vakufu. neta~no i ljudi imaju velike probleme. zbog nepo{tovanja ljudskih prava. ali ministar Cikoti} i Ministarstvo odbrane negiraju Problemi u PIO Cikoti}: Ignorira saborce PRESSIJA Razli~iti ar{ini zapo{ljavanja Neko mora biti „~ist“. te se na oglas mogu prijaviti oni protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina i oni kojima nije izre~ena zatvorska kazna za kazneno djelo po~injeno s umi{ljajem. Brine se kako }e {kolovati dvoje malodobne djece i lije~iti majku invalida. koja je od zemlje problema vrlo brzo skliznula u izolaciju. U PIO-u ka`u da su im prebacili vru} krompir. Senad Hubjer. poga|ate. da moja dva maloljetna sina nemaju marku da ponesu za u`inu u {kolu . februara 2010. a ruke su im svezane. TURKOVI] „~isti“!? Jamakovi} i Hubjer: Otvoreno progovaraju Razlog za demobilizaciju Almira Krajine su godine. naime. . do danas se ni{ta nije Po~eli prositi su dovedeni na prosja~ki {tap. Kako sada stvari stoje. ako se konkurs raspisuje u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi. koje su usvojene 1. @ivi sa suprugom i dvoje djece.Imamo Zakon koji je izglasalo najvi{e zakonodavno tijelo u ovoj dr`avi. ali i dr`avu u kojoj ga jedan ministar i nekoliko osoba oko njega ne provode. svrstat }emo TALOVI BiH na korak od isklju~enja iz Vije}a Evrope se uz Bjelorusiju. godine nakon {to je obolio na slu`bi i progla{en invalidom rada sa 60 posto tjelesnog o{te}enja. izbacilo ga je iz stroja. Ne znam da li ti ljudi Ratne kolege koji odlu~uju imaju svoju djecu?! Svi smo mi kolege iz OS. Izmjenama i dopunama Zakona o slu`bi u OSBiH.800 vojnika iz svih dijelova BiH.ogor~en je Krajina.. svi smo ratne kolege. To }e se desiti nakon {to Centralna izborna komisija (CIK) BiH dobije zvani~no izja{njenje Hamdije Lipova~e da odbija osvojeni mandat poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH zbog preuzimanja do`nosti premijera Unsko-sanskog kantona. naravno. Vojske FBiH te OSBiH. direktor Agencije za dr`avnu slu`bu BiH. neprovo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdi}-Finci“. Tuzli. uvjet je da protiv kandidata ne vodi nikakav krivi~ni postupak. Otpu{teni vojnici tu`e Cikoti}a! U roku od 60 dana od otpusta trebali smo dobiti otpremnine. vlast u BiH daleko je od formiranja. a za sve krive Ministarstvo odbrane i ministra Selmu Cikoti}a i protiv njega najavljuju tu`be. odnosno potvr|ivanje optu`nice. K. tvrdi da ministar Cikoti} ne po{tuje Zakon. uradilo u vezi s tim. odnosno ako se oglas objavljuje putem Agencije za dr`avnu slu`bu BiH. Bez ikakvih sam primanja i `ivim od dva dje~ija doplatka. Imamo podatke da se isto de{ava i u Bugojnu. ali BiH je trenutno podjednako blizu i Minsku i Briselu. avgustu i decembru 2010. ali samo na papiru. zakon prema kojem mi objavljujemo oglase nije ograni~en samo na djela za koja se izri~e kazna zatvora vi{e od tri godine. . naime. jedan od predstavnika otpu{tenih vojnika. vi{e ih ne ve`e vojni~ka hijerarhija. jedina evropska zemlja kojoj je bilo kakvo u~e{}e u Vije}u Evrope zabranjeno. a razgovorima nakon kojih u javnom diskursu preovla|uju izjave koje potenciraju razlike i me|usobne optu`be. dok je za zaposlenike liberalniji i obi~no je to neko sa srednjom stru~nom spremom u institucijama . ti su vojnici dobili pravo na otpremnine i povoljnije uvjete penzionisanja.U roku od 60 dana od otpusta trebali smo dobiti otpremnine u iznosu od {est prosje~nih pla}a u BiH ili {est pla}a ostvarenih u posljednjih pola godine slu`be. .000 KM iako ni ta sredstva nisu bila planirana .4 15.podizanje. a stanje se pogor{alo pa je D`enan dvije godine proveo na lije~enju i ~etiri puta je operisan. a koji se odnose na dokaze o (ne)ka`njavanju. junu. ~lanovi bh. Stoga je sasvim realno da. Naime. a dovedeni smo u situaciju da nemamo hljeba da jedemo. da vidi u kakvom su stanju njegovi saborci.navodi Hubjer.Neki su otpu{teni ~ak i za vrijeme bolovanja. odakle je otpu{ten 28. dok njihove obrazovanije kolege. delegacije ne}e dobiti akreditacije u Vije}u Evrope. a banke su uzele stanove pod hipoteku i oni taj zakon i tvrde da za to nisu planirana bud`etska sredstva. Ako nam Vije}e Evrope zatvori vrata. U takvoj su situaciji da su izba~eni iz stanova. B. Oni sada otvoreno progovaraju.ka`e Senad Hubjer. . M. U martu. Smrzavanje noge tokom radnih aktivnosti u kasarni 2005. iz OSBiH otpu{teno je 1. . uvjeti su mnogo liberalniji. navodi Hubjer SAMOVOLJA Uprkos Zakonu. Nermina ]emalovi} ulazi u Dr`avni parlament Donedavna zastupnica SDP-a u Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta Nermina ]emalovi} dobit }e mandat dr`avnog poslanika. Za dr`avne slu`benike postupak prijema je malo „o{triji“. neko mo`e biti i biv{i zatvorenik Za dr`avne slu`benike postupak prijema je malo „o{triji“ U moru nelogi~nih propisa i pravila u na{oj zemlji spadaju i razli~iti ar{ini pri zapo{ljavanju u dr`avnim instucijama.Zna~i. Blizu smo Minsku koliko i Briselu odnosno neposobnost bh. kako }e pet ~lanova porodice prehraniti bez pla}e. To je. ako se konkurs raspisuje prema Zakonu o radu u institucijama BiH. ali Cikoti} i Ministarstvo negiraju Zakon i tvrde da za to nisu planirana bud`etska sredstva. septembra pro{le godine. sljede}a na listi SDP-a po broju osvojenih glasova iz izborne jedinice iz koje je izabran Lipova~a. . Taj ministar je bio jedan od mojih ratnih komandanata i ne mogu da shvatim da ne mo`e da pogleda malo oko sebe. Neki su invalidi . nego na sva krivi~na djela po Krivi~nom zakonu kada nastupe pravne posljedice . Ja sada ne znam kakav je moj daljnji status. A. S druge strane. s kojom je to uspijevao.poja{njava Hubjer. s kojima mo`da dijele kancelariju u nekoj od dr`avnih institucija. iako ve}ina otpu{tenih vojnika ima pravo na povoljnije uvjete penzionisanja. Mo`da se ~ini pretjeranim. jer o reformi Ustava niko ni ne govori. ]emalovi} je. to zna~i da oni manje obrazovani mogu biti i biv{i zatvorenici ukoliko nisu robijali za kaznena djela po~injena s umi{ljajem i oni protiv kojih se vodi kazneni postupak za djela za koja je predvi|ena kazna zatvora do tri godine. odnosno (ne)vo|enju krivi~nog postupka protiv kandidata koji se prijavljuju na oglase.. .

ali jednako interesantna su i „Avazova“ saznanja o porijeklu kadrovskih transfera i vratolomija u kojima su. dok je ADS-a na nedavnom reizboru na jednu od tri direktorske pozicije u Slu`bi za zajedni~ke poslove. ro|aci i zaove. Zato na{ Ak{amija nije ni trepnuo uzvrativ{i uslugu Melihi Jahjaefendi} ({to potvr|uje i faksimil koji objavljujemo) pomagav{i joj kao direktor jednom od ~elnih ljudi u pregovara~kom procesu za liberalizaciju viznog re`ima i dr`avnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima. ni izvr{na vlast ni revizija. 5 Meliha Jahjaefendi} zaposlila ~ak 260 osoba Kako su namje{tane pozicije za ~lanove porodice Koga su sve zaposlili Neven Ak{amija. kojoj je nedavno obnovljen ~etverogodi{nji mandat. koji ne spada u „kategoriju“ podobnih. pozivala na nu`nost razbijanja korupcije i nepotizma u dru{tvu.vuk }e pojesti magarca. zapravo. kako je potvrdio njegov advokat. Ovo beskrupulozno dru{tvo. neoptere}ena nacionalnim i strana~kim „backgroundom“. U naredne ~etiri godine svemo}noj {efici direktorsko dru{tvo troglavog zmaja pravit }e [piri}eva savjetnica Sanja Joki} te Dragan Brkovi}.. ~lana Kolegija Predstavni~kog doma Parlamenta BiH. tako|er. koji uzalud konkuri{u na mnoge pozicije (a {to sve premijer Nikola [piri}. koliko je u Slu`bi uhljebljeno u vrijeme pro{log mandata Melihe „Tereze“ Jahjaefendi}. ^ak i 60-godi{nje majke! Prema pouzdanim saznanjima „Avaza“. ina~e invalidne osobe. mnogima nije u interesu da pri~aju. budu}u direktorsku postavu Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH ~init }e Hrvat Dragan Brkovi} (kojem je ovo. pomo}niku ministra sigurnosti BiH. Samir Rizvo Invalid ostao bez posla nogi bosanskohercegova~ki mediji pisali su u proteklom periodu s vi{e ili manje podataka o korupciji i nepotizmu. ilustrirat }u vam samo jednim podatkom. uz pomo} Jahjaefendi}. savjetnika za konkursa za izbor direktora Slu`be medije Acu Obrajo{ jednu savjetnicu imedovi}a u Slu`bu za infornovao u Jedinicu za harmisanje Vije}a ministara (zbog ~ega se ~ak i sistema. koja ima 60 godina! Potpuno je nebitno to {to se to desilo na svega nekoliko mjeseci (kako bi njegovoj majci. u ovoj slu`bi . Zbog toga u zajedni~kim institucijama BiH. jo{ nije u~injeno. ina~e ~lanice Komisije za dr`avnu zajedni~ke poslove uspio je ugurati .Suda BiH. su{tinski sve po starom. uprkos vi{egodi{njem ulaganju u vlasti^olo: Dvoli~na to obrazovanje. Koje li ironije! Kao vrsni izdanak SDA. Direktor Agencije za dr`avnu slu`bu (ADS) BiH Neven Ak{amija u Slu`bu za zajedni~ke poslove institucija BiH zaposlio je . a jo{ manje vjeruju u pravdu. koja ih ne}e previ{e nasekirati.potvrdio je „Avazu“ jedan od slu`benika ove institucije. sve su to familijarne i strana~ke veze mo}nika. Tako je na{ „bezbjednjak“. scenariste do sada nevi|enog ske~a. „najzaslu`nija“ za ovakvo stanje u Slu`bi. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. dugogodi{nja direktorica. Ahmethod`i} }e i}i do Otjerali invalida kraja u borbi za svoja prava te je putem advokata i uz poDa je rije~ o amoralnim i socijalno potpuno neosjetlji..„zlatnoj koki“ zaposlio suprugu! Alma ^olo. koje su u pro{losti uz strana~ku infrastrukturu mijenjale funkcionerska mjesta kao sportisti klubove. uvjereni da u kompleksnoj dr`avi kakva je BiH. u Slu`bi za zajedni~ke poslove BiH zaposlila je brati~nu. Odakle te pare. navodno. supruga i zaova.15. Jahjaefendi}. ali o kakvoj se Slu`bi radi.ro|enu majku. re}i }e mnogi. u~estvuju}i na raznim foru- imovinu i {efice Uprave inspekcija Ministarstva pravde. metastazirale u skoro svim kancelarijama zajedni~kih institucija Bosne i Hercegovine. bio uvezan sta`) . a drugo radi ili {to je BiH. {to je nova institucija. krivi~nu odgovornost i ka`njavanje nedodirljive {efice Slu`be za zajedni~ke poslove. novembra nalo`io Slu`bi i Melihi Jahjaefendi} da u roku od sedam dana Ahmethod`i} mora biti vra}en na posao. danas „rade“ mnoge supruge i tetke. kada im niko ni{ta ne mo`e. na sve je pazila svemogu}a {efica Slu`be u kojoj je zaposlena tetka. udoma}enim dru{tvenim devijacijama koje su. tvrde mnogi uposlenici. jo{ je mnogo teJahjaefendi} ti}a. ne vide SDA-ovka perspektivu daljnjeg `ivota u BiH. ~iji su ~elni ljudi iskoristili (ne)funkcioniranje odlaze}e vlasti u tehni~kom mandatu za mnoge ne~asne rabote. {efica Jahjaefendi} otjerala ga je s posla (smijenila). tetki. na{ premijer uhljebio je saradnicu Gordanu @ivkovi} u Konkurencijsko viFaksimil mi{ljenja ADS-a nakon je}e. dijele li se jo{ i kakvo je njihovo porijeklo. u kojem skoro svaki doma}i mo}nik stoji uvezan s drugim. krenimo redom. Alma ^olo. potvr|uje i apsurdni primjer Igora Buni}a. amid`i}a. ova dugogodi{nja direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH tokom svog prvog mandata zaposlila je ~ak 260 osoba (!) pa sada Slu`ba od 103 uposlenika i slu`benika. tetke i teti}i. do sada je postala istinska „Majka Tereza“. zove se Meliha Jahjaefendi}. A za{to i ne bi.Uposlenici se u pojedinim kancelarijama sudaraju i sjede po dvoje za stolom. koju zovu „zlatna koka“ (jer vrti ogroman novac i preko nje prolaze svi tenderi i nabavke za Vije}e ministara BiH). Uglavnom.vjerovali ili ne . a najlak{e }e istrpjeti moralne packe i poneku medijsku kritiku. Prema na{im saznanjima. sve silne funkcije koje obavlja valjda su bile preporuka za uhljebljavanje `ivotne saputnice. poput zlo}udnog tumora. . Nakon {to se mjesecima i`ivljavala nad njim tjeraju}i ga da joj kupuje na pijaci i obilazi svekrvu (!). malo novog. prema svim relevantnim me|unarodnim analizama. Tim prije je iznimno bitno da odgovaraju}e strukture nove vlasti. Za porijeklo ovih para mo`da se zainteresiraju SIPA i pravosu|e. Jahjaefendi}: Ko joj i{ta mo`e ide preko ADS-a) i koji zbog unaprijed rezerviranih radnih mjesta. mima vladinih i nevladinih organizacija. pro~e{ljaju papire u mnogim institucijama. Mjesecima je dijeljeno po 400 do 500 KM stimulansa mimo pla}a. ina~e sestra direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Kemala Huseinovi}a. Ovaj {ef kabineta Milorada @ivkovi}a. koliko god kilave budu. Samiru Rizvi. ono {to javnost nikako ili malo zna jeste da je u proteklih nekoliko godina u zajedni~kim institucijama strukturirana najklasi~nija kriminalna hobotnica koja. Ak{amija derogirao instituciju koju vodi. zapo{ljava ~ak 363 ~ovjeka. „Majke Tereze“. Dakle. neophodno je najprije razotkriti pa onda razbiti veliki ~arobni interesni krug. No. I tako unedogled. na spisku koji je potpisao Ak{amija Zaposlio 60-godi{nju majku! Da se sve mo`e kad se samo ho}e. [to ^olu briga {to jedno pri~a.. No. Prema svemu sude}i. a pogotovo u Slu`bi za zajedni~ke poslove. Kako je to „Avaz“ ve} objavio. to. amid`e i amid`i}i. potvr|uje najsvje`iji primjer zaposlenika Slu`be Seada Ahmethod`i}a (o ~emu je „Avaz“ dijelom ve} pisao).mo} ombudsmena zatra`io od Suda BiH. Ovo {to }u vam sada re}i. dakako u prenesenom zna~enju. na ~elu s Jahjaefendi}. No. drugi mandat) te Srpkinja Sanja Joki}. ono {to javnost ne zna jeste da je Jahjaefendi} pomogla da se Ahmethod`i} ukloni kako bi na njegovo mjesto usko~io snahin brat! I to ne bilo kakav i ne bilo ~iji nego Fazile Musi}. potpuno je ignoriralo potrebe invalidne osobe. koliko je brojala 2006. koja je. i ova dr`avna parlamentarka pokazala je na svom primjeru kako u ovoj dr`avi prolaze stvari „od dr`avnog zna~aja“. prva po korupciji u regiji i jedna od najkorumpiranijih dr`ava u svijetu. sinova. I kako bi to s novim-starim vlastima sve skupa moglo izgledati i u naredne ~etiri godine. zna~ajne uloge odigrale i neke javnosti itekako poznate li~nosti. koji godinama rade ono {to im je volja. Naime. me|u 260 ljudi. jer kako bi sve do{lo OTKRIVAMO U Slu`bi za zajedni~ke poslove strukturirana korupcijska hobotnica Zajedni~ke institucije: Leglo korupcije i nepotizma M Supruge i tetke Ak{amija: Vratio uslugu Rizvo: I on se sna{ao do pravosu|a. Iako je Sud BiH jo{ 23.tetku! A kako bi ovaj „kadrovski transfer“ protekao u najboljem redu i da nigdje ne bi zapelo. to mi nije poznato . novu-staru direktoricu. pokazuju i sve glasnija negodovanja kandidata. agencijama i slu`bama. dugogodi{nja delegatkinja Stranke demokratske akcije u Domu naroda Parlamenta BiH. „prodaju“ radnih mjesta i op}i kriminal! Almedin [I[I] Na{timane direktorske pozicije Uz Bo{njakinju Melihu Jahjaefendi}. Joki} je poziciju osigurao odlaze}i dr`avni Koliko je. izme|u ostavim ljudima koji }e privatilog. ako im neko i u|e u trag . kao i presudu krovne pravosudne institucije u zemlji . daid`i}a. Prije Joki}. ali samo podobnima. . u Slu`bu za zirati i dr`avni lift u kojem se voze samo ako im se uka`e prilika. tizacija mijenjala). za vlastite d`epove i interese sebi bliskih ljudi (uglavnom familijarno ili prijateljski povezanih) projektira i bahato provodi privatne kadrovske kri`aljke.monizaciju. uz pomo} bh. jer je ~ovjeku prekipjelo pa je odlu~io podvu}i crtu i uskratiti joj daljnje privatne usluge.

ali ne i dogovor o novom rukovodstvu Skup{tine SBK! K. Na{i promu}urni „stru~njaci“ u ovoj aferi su vidjeli samo jo{ jednu priliku za brzu zaradu. pod vodstvom Hakije Had`i}a i za dio tada formalno nepostoje}e JMO. na jednoj strani SDA.Ali je bilo onih koji su zagovarali taktiku saradnje s fa{istima i takva politika je bila karakteristi~na samo za desne HSSovce. te usklade hitno s onim {to je Prema internoj istrazi propisano zakonima. M. jer je ustakazao je za „Dnevni novljeno da su. taj se jako vara.. naroda. koja nekoliko komisija. tako|er. SDP NS Radom . JANUAR/SIJE^ANJ 2011.. za boljitak i HSS-NHI. jer je nemogu}e da muslimani budu fa{isti.. zamislimana“. ~ak re u na{oj zemlji. Hand`i}a upravo zbog njegovog antinjema~kog rada isti~e Filipovi}. a nastavak sjednice Skup{tine donio je nove sva|e. historije. o tome {ta }e se desiti ako zbog njihove nestru~ne analize neko nastrada o~igledno niko ne razmi{lja. Ef. Hand`i}: gli biti fa{isti i da to koji je na nedavno Ubijen zbog njihova organizacija odr`anom simpo. kako ka`e. nije se prezalo ni od ~ega . VELE Taktika saradnje PRESSIJA U EU panika. odre|eni profesori dalo`io menad`mentu i organi. da „Mladi nista ujedno i fa{ista. Mogu na primjeru jednog vam re}i da su inspekcije i „podobnog“ saradnika reMinistarstvo obrazovanja ktora Sabahudina Ekinonalo`ili raskidanje ugovora o vi}a ustanovljeno je da je djelu kojima su tretirana imao vi{e od „duple“ norpla}anja „preko duple norme profesora na tri ili ~etiri me“. klasa. jer je on kuriozum u na{oj politi~koj pro{losti i nije imao stranku ni sljedbenike. ali istovremeno i protiv komunizma.. a nanalo`eno da se zaustave sva knade je primao i kao ~lan pla}anja po tom osnovu.. Nese s njima uop}e i dokima je potrebno da i mi ma}im fa{istima posebno - A Filipovi}: Odbacio tezu o dono{enju „Sarajevske rezolucije“ bh. koji je. radna mjesta na kojipotvr|eno nam je u ma su do sada odabrovoj obrazovnoj ustaani kadrovi imali novi. Kada su prepirke o tuma~enju Poslovnika dosegle vrhunac. ti nad posljedicama svog . su pristigla sa UNZE-a . kao ni komunisti i da stoje na stajali{tima o isklju~enju rasa. iako je avaz“ da je upoznat s prorad van UNZE-a dozvoljen vjerama. pa je i Batini} morao napustiti sto za kojim sjedi predsjedavaju}i. a potom i Simi}.antifa{izma nije mogla ~initi ni ziju „Antifa{izam i po svojoj ideolo{koj orifa{izam“ u Sarajevu kazao jentaciji.. Novi saziv zastupnika u Skup{tini Srednjobosanskog kantona na nastavku konstituiraju}e sjednice stvorio je mu~nu atmosferu kakva do sada u velikoj sali Gr~evita bitka za stolice Op}ine Travnik nije vi|ena.6 15. te da se najbli`a laboratorija nalazi u Italiji. s obzirom na to da Profesor Filipovi} reaje inicijativa girao je zbog ~injenice da se „niko od u~esnika skupa nije ogradio od te odista neta~ne i uvredljive kvalifikacije“.[tavi{e. pokreta i naroda. Apsolutno suprotno islamu muslimani budemo fa{isti. Tokom ve}eg dijela sjednice za stolom su uz predsjedavaju}eg konstituiraju}e sjednice Mirka Batini}a (HDZ) sjedile njegove Svi napolju zbog dojave o bombi Dok je ljubav trajala. dekan. A da ne bi bilo iznena|enja. Uz malo protivljenja. jer je „odista previ{e uzelo maha falsificiranje na{e historije i poliTrebaju se. bit }e ih najmanje 300 i eto lijepe zarade. da nisu izjedna~e svi narodi i vjesara|ivali s fa{istima. kako se poslije ispostavilo la`na. ka`e akati~kih ideja kod nas muslidemik Filipovi}. svoju poziciju prvo je napustio Popari} i pridru`io se ostalim zastupnicima.Mogu potvrditi. . jer je to apsolutno suprotno islamu . kolege zamjenici iz pro{log saziva Refik Popari} (SDA) i Nikola Simi} (SDP). politika i vjerovanja iz kruga slobodnih ljudi. Poznato je i to da su Nijemci (Gestapo) ubili Mehmeda ef. samo poslijepodne i vike.. Sve je bilo dozvoljeno u borbi za stolicu. to dokazuje da je ta organizacija bila antifa{isti~ki raspolo`ena i djelovala je protiv fa{izma i njegovih posljedica na bo{nja~ki i ostale narode u na{oj zemlji. tuma~enje Ustava i Poslovnika po `eljama. A. U bo{nja~koj politici nije bilo fa{isti~ke organizacije „Mladi muslimani“ nisu vodili fa{isti~ku politiku kazao je Filipovi} za kademik „Avaz“. Odlazi i Simi}. „jer Poslovnik na konstituiraju}oj sjednici ne poznaje zamjenike predsjednika dok ne bude izabrano rukovodstvo“.Upravni odbor je nandom. Batini} je od svojih kolega zatra`io da napuste sto za kojim sjedi predsjedavaju}i. kao i da je trezoru ZDK fakulteta UNZE-a.. „prekovremene Predsjednik Upr. on konstatira da u bo{nja~koj politici i ideologiji nije bilo ni jedne fa{isti~ke organizacije. . „Dnevni avaz“ ali i vrstan poznao{tro je odbacio tevalac na{e moderne zu. da je ovakav istup prije dio nisu podr`avali i vodili nastojanja da se u svemu fa{isti~ku politiku. Uzelo maha . F. Tako sve tri stolice ostado{e prazne.plju{tale su me|usobne optu`be. Nije ih pokolebalo ni to {to su drugi bh. u~estvovao na skupu. ali ne i u BiH.Deliba{i}: ~asove“. u BiH dobra ra~unica Ko `eli zaraditi na dioksinskoj aferi? Afera s dioksinom u hrani u Njema~koj i drugim zemljama EU izazvala je paniku. Srbima i Ciganima potekla iz krugova oko ~asopisa „El-Hidaje“.kadre. Ademagu Me{i}a ne treba brojati. {to govori o njihovoj antitotalitaristi~koj filozofiji i politici zaklju~uje akademik Filipovi}.Moje je mi{ljenje da fa{isti~ka organizacija. on izvjesnog profesoobja{njava da „Mladi ra sociologije muslimani“ nisu moEdhema Mufti}a. Hand`i}. No..poznat s na~no uvede evideZE-a Esad Deliba{i} kontrolama ncija rada. U borbi izme|u dva suprotstavljena bloka. Isti~e da je tvrdnja da su „Mladi muslimani“ bili fa{isti~ka organizacija notorna la` i da je kao takva trebala biti osu|ena na licu mjesta. na temi{ljenja svi oni koji mimelju provjerenih izvora i sle da je svaki antikomusvega {to se zna. Nadalje. Stigla je dojava o postavljenoj bombi. PRESSIJA Rasipni{tvo pod lupom PODMETANJA Akademik odbacuje historijske falsifikate Provjere poslovanja Univerziteta Zenica Obustavljene isplate preko duple norme i nalo`eno raskidanje ugovora Finansijska polizao nam je Deliba{i}. D`.000 eura. Posebno ga je iznenadilo {to to nisu u~inili sarajevski gradona~elnik Alija Behmen i profesor Asim Mujki}. pa je tako Federalni agromediteranski zavod u Mostaru pustio glas da mogu raditi analize na dioksin. ne- PRESSIJA Iza kulisa Skup{tine SBK ki su imali tjelohranitelje. Istina je da su „Mladi muslimani“ bili protiv fa{izma. muslimani“ nisu bili . stru~njaci danima trubili da niko u regionu ne mo`e raditi tako slo`ene analize. Ra~unica ~elnika Zavoda jednostavna je .. pa i u da nisu pravili kompromisaradnji s fa{izmom. svojih ~lanova. Muhamed Kao svjedok Filipovi} u doga|aja u BiH u razgovoru za vrijeme fa{izma. ali ni po prada su „Mladi muslimani“ kti~koj djelatnosti bili fa{isti~ki pokret. muslimana protiv zlo~ina nad @idovima.ne pla}ene na UNZE-u proma UNZE-a da sve svoje akvodili u drugim gradovima. a da je vode}a li~nost u tom ~asopisu bio osniva~ organizacije „Mladi muslimani“ had`i Mehmed ef. Ne{to poslije pokazalo se da ni Batini}eva nije zadnja.analizu jednog uzorka na dioksin naplatit }e 1.navodi Filipovi}. Popari} napu{ta poziciju. Ali. K. pod vodstvom D`afera Kulenovi}a. te da se koavnog odbora UN. a na drugoj dva HDZ-a. cija Federacije BiH Inspektori Miniprovjerava poslovastarstva obrazovanja nje Univerziteta Zezatra`ili su da UNZE nica (UNZE) u poraspi{e konkurse za sljednjih pet godina. jer se radi o ljudima koje zna i po{tuje. {ef kateA.

Zbog ovih ~injenica. dr`avu BiH se tu`i jer su njeni gra|ani nezadovoljni presudama koje su im izre~ene pred doma}im sudskim tijelima vlasti. Hurti}-Strika. kojima je stalo do jednakosti svih gra|ana pred zakonom. pak. politika je ta koja je sudijama i tu`iocima „zaledila“ primanja na nivo od prije sedam godina. I to. Na`alost. kako saznajemo. Ni krivoj ni du`noj novinarki. kod do tada vrlo raspolo`enog Bajramovi}a to je izazvalo buru gnjeva. donijelo odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje Uprave.. na svoje naknade za odvojeni `ivot. a primaju po 800 maraka mjese~no. Predsjedavaju}a Vije}a Agencije Zahida Hurti}-Strika kazala nam je da je ovo tijelo. nebo kontroliraju strana~ki podobni kadrovi o~ekuju ~istke u dr`avnim agencijama. opet. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. koje je tako|er izabrano 2009.kazali su nam u Hypo banci. zaboravljaju}i da su i one krivci za njenu propast. potvr|uje i njen odnos prema pla}ama tu`ilaca i sudija na koje se potpuno zaboravilo. Ismetu Bajramovi}u. nevladinim organizacijama. ali ona.15. Istina jeste da su „goni~i kriminalaca“ (tu`ioci) i djelitelji pravde (sudije) prije sedam godina imali posve solidna primanja. d. dok politi~ari godinama javnost bombardiraju pri~ama o va`nosti nezavisnog pravosu|a vih je dana Monika Miji}. Jer. nebo. Ili. ~ime su. koji `ele svoju domovinu vidjeti u asocijacama rame uz rame sa svim drugim evropskim demokratskim dr`avama. koja ima ovo sporno radno mjesto. nakon ~ega se okrenuo i napustio prostoriju.. pri{la mu je novinarka „Nezavisnih novina“ i zamolila za dodatno poja{njenje. A. zamjenika direktora Agencije i zamjenika direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). .tvrdi na{ izvor. ~elniku Sindikata. Me|utim.Neka Kopanja prvo pro~ita Platformu. tvrde u banci Bh. BiH nije iznimka. Ili. koji su na te funkcije izabrani prema strana~koj podobnosti. . potpuno je jasno iz ~injenice da upravo kroz sistem finansiranja `ele tako va`an segment dr`ave i dru{tva dovesti u poziciju potpune ovisnosti. Nisu politi~ari omogu}ili sudijama i tu`iocima pravo naplate putnih tro{kova. U BiH nije tako. dok predsjedavaju}a Vije}a ima 1. preostalo je samo da nijemo posmatra odlazak glavnog siF. ra~unaju na to da }e iz pravosu|a bje`ati svaki iole ozbiljniji i iskusniji pravnik.rade}i opasan posao . nakon {to je novinarima velikog broja medijskih ku}a Bajramovi} ljubazno objasnio kako }e ~etiri stranke „kona~no spasiti bh. A da upravo to od pravosu|a politika u BiH poku{ava napraviti. a ko ne obratiti Bajramovi}u Potpisnika Protokola s ~etiri stranke naljutilo dodatno pitanje Potpisivanje Protokola o saradnji Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) i rukovodstva ~etiri stranke potpisnice Platforme. pravilnik nije mogao biti proslije|en Vije}u ministara na odobravanje i saglasnost. realno je pretpostaviti da }e najve}i broj zaprimljenih predmeta Sud u Strazburu rije{iti tako {to }e potvrditi presude bh. zastupnica dr`ave BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. odnosno dru{tvima. Koliko na{i politi~ari do nezavisnog i profesionalno respektabilnog pravosu|a dr`e. svjesno odbija raspisati konkurs za imenovanje Uprave. privredu“. Istovremeno.Reakcije na{ih klijenata na uvo|enje ove funkcije vrlo su pozitivne jer imaju centralnu adresu na koju mogu uputiti svoje prigovore i u roku od 30 dana dobiti povratnu informaciju. a ne primjer kulture PRESSIJA Agencija za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi znaju koliko avion ima krila Hurti}-Strika. Dakako. [ta je ovoj dr`avi i njenim gra|anima potrebnije: istinska vladavina prava koju }e . odnosno zajednicama koje ho}e mirnu i bolju budu}nost. ka . redovno primaju naknade za svoj nerad. tne organizacije. kako se to radi u BiH? Posljednjih sedam godina na{im sudijama i tu`iocima mjese~na primanja nisu uve}ana niti jednu marku. . K. pa tek onda neka komentari{e ljutito je odgovorio Bajramovi}. Jer. Nema naknada PRESSIJA Hypo banka o spornom ombudsmenu Htjeli smo biti Kontroliraju bh. Koliko na{i politi~ari do nezavisnog i profesionalno respektabilnog pravosu|a dr`e. Bajramovi}: Slabi `ivci Bahatost glavnog sindikaliste Ko se smije.Kako Vije}e jo{ nije razmatralo Prijedlog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i utvr|ivanje osnovice za obra~un pla}a zaposlenih.osigurati (i) sudije i tu`ioci sa solidnim mjese~nim primanjima ili zadovoljni i neu~inkoviti politi~ari s enormno visokim pla}ama? Dileme ne bi trebalo biti. pod pritiskom D`elala Hase~i}a. preciznije. Ali. za vladavinu prava i funkcionalno ure|eni dr`avni sistem skoro pa da su jednako {tetni i pravosu|e pod {apom politike i pravosu|e bez stru~nih i iskusnih pravnika. on je doveden u pogre{an kontekst . na dobitku. S obzirom na to da se U~inili smo korak naprijed uvo|enjem institucije ombudsmena. Naime.200 maraF. na svoje putne tro{kove. juna 2009. u Hypo banci. stupa na snagu dobivanjem saglasnosti Vije}a ministara BiH na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. Nedavno je Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) iznijela jasan stav da banke ne smiju imati ombudsmene. zastra{uju}om se doima ~injenica koju je iznijela Monika Miji}. djelatnike sudskotu`iteljskih tijela svaka ozbiljna vlast poku{ava posebno motivirati osiguravaju}i im iznimno visoka primanja u odnosu na „ostatak“ zajednice.300 predmeta protiv dr`ave BiH. . sudova. . No. U tom pogledu. Dodaju da u potpunosti podr`avaju i pozdravljaju nalog FBA da se radno mjesto osobe koja upravlja `albama i pritu`bama klijenata definira unutar svake banke i mikrokrediB. objelodanila da je spomenuti sud zaprimio oko 1. potpuno je jasno iz ~injenice da upravo kroz sistem finansiranja `ele tako va`an segment dr`ave i dru{tva dovesti u poziciju potpune ovisnosti tu`iocima pravo na naknadu za odvojeni `ivot. Hase~i} ~eka konstituiranje vlasti gdje o~ekuje da }e se ponovo na}i SDA kako bi zadr`ala makar jedno mjesto zamjenika direktora. Naime. Naravno. ka`u da je ta funkcija ustaljena u zemljama visokorazvijenih ekonomija kako u javnom sektoru tako i u komercijalnim kompanijama. S druge. pod pritiskom strana~kog {efa D`elala Hase~i}a. Barem ne promatrano iz ugla onih koji vole ovu dr`avu. No. koje su mnogi okarakterizirali kao rad SSSBiH u funkciji jedne politike. ka`u da }e o promjeni naziva ove pozicije unutar banke postupiti u skladu s upustvom Agencije. bh.^lanovi Vije}a ne znaju ni koliko avion ima krila. politi~ari godinama ve} poput papiga javnost bombardiraju pri~ama o tome kako im je na vrhu prioriteta kreiranje takvog sistema u dr`avi kojemu }e nezavisno pravosu|e biti jedna od temeljnih karakteristika. pokvarilo je „neplanirano“ novinarsko pitanje. nije se zaboravilo na svoje pla}e. Ali. sudije i tu`ioci su meta ~itavoga spektra kriminalaca u svim postkonfliktnim i tranzicijskim dr`avama. tako da nije ni raspisan javni konkurs za imenovanje Uprave Agencije ka`e Hurti}-Strika. umjesto da dobije dodatne informacije. K. neovisno od toga. Uprkos tome. ndikaliste. {est ~lanova Vije}a Agencije. odbija raspisati konkurs za imenovanje Uprave Agencije Iako je Zakon o Agenciji za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH stupio na snagu jo{ 10. umjesto da ovaj potez bude primjer korporativne kulture za komercijalne kompanije u BiH kako se transparentno ophoditi sa svojim klijentima. 7 Pove}anje pla}a Politika je ta koja je sudijama i tu`iocima „zaledila“ primanja. opasnog. v. strane. Politi~ari su oni koji ne daju sudijama i POLITI^KI POLIGON PRESSIJA O Opasan posao Pi{e: Husein ORAHOVAC Uz sve to. T. odnosno da se taj naziv ne mo`e koristiti za naziv radnog mjesta osobe zadu`ene za pritu`be klijenata. Razlog za takav stav Agencije je mogu}nost zabune u javnosti kako potro{a~i ne bi pomislili da se radi o ombudsmenu s javnim ovlastima.. do danas nije raspisan konkurs za izbor Uprave Agencije. ali tako je svugdje u svijetu.. sudije i tu`ioci imaju pune ruke posla. kako ka`e. zajednicama koje imaju vlast posve}enu boljitku gra|ana.

koristi imati i Dodik i Josipovi}. znat }e se i finansijske i sve druge posljedice eventualnih izmjena zakona. „Ziko“ tu`bi odnose se na vojne stanove 50 do 60 500. zbog ~ega je pozivan na odgovornost od vlasti ZDK i Federacije. jer nije `elio da se odrekne svojih potra`ivanja po Kolektivnom ugovoru.Mi tek imamo informaciju da se tih 50 do 60 predmeta odnosi na vojne stanove. U me|uvremenu.. Ferid i Ibrahim privatizirali firmu „Ziko“ iz Zavidovi}a. Ona je potvrdila i da pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv BiH trenutno ima oko 1. Mi. osu|enog na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina po~injenih u Osijeku u Hrvatskoj. Posjete iz Hrvatske PRESSIJA Hrvatski kapital ulazi u RS Josipovi}ev plan je isposlovati da velike hrvatske firme u 2011. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. neizvr{enje presuda doma}ih sudova. koji su otpu{teni iz firme u „penziju“. U taj broj je ura~unato i 500 tu`bi koje su u Strazbur stigle samo u toku pro{le godine. koliko je meni poznato. ali znatno vi{e o{tetio ZAVIDOVI]I Dosje s kriminalnim detaljima bez istrage Zaboravljeni . nije poznato. prvi {oping centar u vlasni{tvu bra}e Ferida.911. Saznajemo da je po- Klju~ni igra~i: Bra}a Mujanovi} (tre}i. Neki su „iznajmljeni za 1 KM“. a Miji} isti~e da je neophodna i izmjena zakona koja bi i{la u tom prljudskih prava. . JANUAR/SIJE^ANJ 2011. a nakon {to je rok za isplatu koji je u po~etku bio 50 godina smanjen na 14.000. to ih ne spre~ava da preko ra~una drugih svojih firmi posluju. . a koliko se nekima `urilo. godini dobiju milionske poslove u RS kako bi se {to bolje oporavile od recesije. nije izdr`ao pritisak i napustio ~elno mjesto.. KUKAN CURENJE INFORMACIJA Istraga u zeni~kom zatvoru Ko je medijima dao Glava{eve fotografije? Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije Uprava KPZ-a Zenica pokrenula je istragu o „curenju informacija“ iz ove ustanove nakon {to su fotografije Branimira Glava{a. a 2009. . banaka. odlukama. Ostavku je podnio 2008. kada je odlu~ivao o sli~nim Dokazane brojne slabosti bh. Ranijim zako4. novinari su se. a na njihova mjesta dovedeni drugi ljudi. pozivaju}i se na to da „firma nije registrirana“. koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve} nekoliko osoba. od ~ega je iz federalne kase ve} usmjereno ili }e tek biti usmjereno oko 22 miliona KM.300 aplikacija i one se uglavnom odnose na staru deviznu {tednju. Prema posljednjim izmjenama odluke o utro{ku iz teku}ih grantova Ministarstva industrije FBiH. suma za konsolida- He}o: Omogu}io preuzimanje Kada su bra}a Ismet. jer se suprotstavio nevjerovatnom procesu. kako sada stoje stvari. uglavnom. zastupnica BiH pred ^ etrdeset{estogodi{nji Rasim Hod`i} poginuo je 29. RAZGOVOR Monika Miji}. A. naravno. Procjene kazuju da to pri normalnoj proizvodnji zna~i novih sedam do 10 miliona KM iz dva bud`eta! Adnan D@ONLI] Preuzeti objekti Hotel „Kristal“. A. za 200-300 KM. U svjetlu aktuelnih politi~kih doga|aja te odnosa izme|u Milorada Dodika i najja~ih hrvatskih stranaka u BiH te zatopljavanja njegovih odnosa sa Zagrebom. jer niko ne `eli „vru}u fotelju“. koji `ivi u Ni{u.kazao Spahi} je demantirao i nezvani~ne tvrdnje iz zatvora da „Glava{u svakodnevno dolaze hrvatski generali i saborci“. a da za njih ne upla}uju obaveze.000 maraka za izgradnju vi{e od 700 kvadrata prostora.Ibrahima.kazao je Spahi}. Direktor zatvora u Zenici Nihad Spahi} i njegov zamjenik Josip Pojavnik potvrdili su da su razgovarali s novinarima jednog zagreba~kog lista. novembra pro{le godine nadomak Kazi}a kod Zavidovi}a.300 500 123 ciju zavidovi}ke firme ponovo je uve}ana. Tek kada se utvrdi ta~an broj ovakvih slu~ajene. upu- I tu nije kraj. Uvijek nakon presude Evropskog suda svaka dr`ava ~lanica treba da otkloni utvr|ene slabosti. Po njima je do sada o{te}enima u BiH ispla}eno oko tri miliona maraka. Mujanovi}i su bili pod istragom. iako „ma{u“ cifrom od 1. Neki od njih su umrli.Trenutno pred Sudom u Strazburu imamo 123 tu`be podnesene zbog neizvr{enja presuda za naknadu ratne {tete i njihov ukupan od{tetni zahtjev je oko 2. On je. Nakon Josipovi}eve posjete ^oli} i drugi Jedna od objavljenih fotografija . decembra pro{le godine. recimo izgraditi ustanovu za smje{taj neura~unljivih osoba. zdravstveno. zastupnica Vije}a ministara BiH za saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. ali i da ostaju du`ni radnicima u tim kompanijama. januara stupio na snagu novi.kantonalni i federalni. Evropski sud je zauzeo druga~iji stav i nije prihvatio argumente tu`ene strane. koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve} nekoliko osoba. Me|utim.Ne}u potpisati oprost duga . a poginuo u minskom polju prikupljaju}i kolce za maline. govori da mu jo{ sedmicu kasnije nisu na{li zamjenu.Nama ostaje da utvrdimo precizno ko je napravio fotografije te kako su one iznesene iz zatvora. Koliko je radnika „Krivaje“ umrlo ~ekaju}i da dobiju prvu penziju ili je umrlo ~ekaju}i posao dostojan ~ovjeka. kako i kada mo`e do}i. da bi potom iz njih bilo izneseno sve upotrebljivo. bez upla}enih da`bina. . [. Kada je rije~ o samom slu~aju „\oki}“.500. Porodica je tada rekla da je Hoti} imao samo jedan problem. ba{ kao i nekolicina od 420 „Krivajinih“ penzionera. Zijad je. Ferida i Ismeta. a onima kojima jeste {ute kako su preko no}i objekti osvanuli u privatiziranoj „Krivaji 1884“. Svaki od njih dobio je po 1.000 KM. skuplje drvo [umsko-privrednog dru{tva zna~i da }e po ovom rece- ptu Mujanovi}i „izmusti“ jo{ milione iz bud`eta ZDK i Federacije. odnosno prijete}i otkazima. . u Zavidovi}ima na mjestu jedne od dvije fabrike „Ziko“ otvoren je „Planet“. prema pisanju „Nacionala“. preuzeo tada{nji premijer ZDK Vahid He}o! On se kasnije pojavljuje u svim dono{enjima povlastice. Zanimljivo je da je obaveze od Mujanovi}a jo{ 2002. hvala Bogu. potpisan ugovor o formiranju „Krivaje 1884“. Ured na{e zemlje za saradnju s Evropskim sudom u Strazburu obavijestio je Vladu FBiH da osim pla}anja od{tete treba sa~initi i akcioni plan s mjerama „za otklanjanje povrede prava u odnosu na ostale osobe koje su u istoj situaciji“. te biti osnova za naplatu milionskih potra`ivanja dr`ave. godine. pravnog sistema. 9 Sve `rtve privatizacije ’Krivaje’ D`aferovi} se suprotstavio nevjerovatnom procesu. mogle bi se odnositi na tu`be podnesene u Strazburu zbog neizvr{enja presuda doma}ih sudova vezanih za naknadu ratne {tete.1 milion maraka! To zna~i da }e porezni obveznici u kompaniju koja je u 70-postotnom vlasni{tvu Mujanovi}a. bavili pitanjima regionalne i politi~ke saradnje i pacifisti~kim porukama. istraga ne}e jo{ zadugo utvrditi. U tom kontekstu ona podsje}a na prvu izre~enu presudu u slu~aju „Jeli~i}“. pravnog sistema Miji} potcrtava da su strazbur{ke presude pokazale brojne slabosti kompletnog bh. nego je na{ao da je pravo aplikanata prekr{eno.. a iz bud`eta Zeni~kodobojskog kantona skoro 12 miliona maraka. potvrdila je u razgovoru za na{ list da je pred tim sudom podneseno izme|u 50 i 60 tu`bi koje se ti~u povrata i od{tetnih zahtjeva za vojne stanove. Podsje}a da je jedan od najve}ih dosada{njih slu~ajeva ve} zavr{en i RS je isplatila od{tetu u ukupnom iznosu od skoro 500. od ~ega }e. radnika. Nakon {to su te obaveze izmirene 2007. . M. nego je Zakonom o unutarnjem javnom dugu regulirano da }e se one isplatiti u obveznicama kroz du`i vremenski period poja{njava Miji}. direktor tvornice za{titne odje}e i opreme „Ziko“ poginuo je kad je pod njegov „peugeot 305“ postavljen eksploziv. da bi na vratima Fonda PIO saznali da im nije upla}en sta`. koje Zavidovi}e snabdijeva pitkom vodom.navodi Miji}. BiH je izmijenila Zakon o staroj deviznoj {tednji i otklonila zakonsku prepreku za izvr{enje presuda. Prije svega. ali znatno vi{e o{tetio. Miji} smatra da se radi o starijim.000 KM Zadatak Vladi Hod`i}: Istjeran s posla D`aferovi}: Ne priznaje pritisak Upumpani milioni mpati ukupno nevjerovatna 34 miliona maraka.Postoji jasna procedura ko. nam je Spahi}. konkretna `rtva privatizacije Krivaje. To je jedan veliki finansijski prnom je bilo propisano da i oni koji imaju presude za staru deviznu {tednju moraju i}i u proces verifikacije.. pomo} bra}i Mujanovi} nastavljena je i u naredne dvije godine. ali ne znamo koji su slu~ajevi u pitanju i ne}emo ni znati sve dok Sud ne donese odluku o dopu{tenosti tih tu`bi - Evropskim sudom za ljudska prava Miji}: Proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope Mirsad Med`i} Prijetnje otkazima Zanimljivo je da Mujanovi}i rade za oko 1. Prvi kazao da ne `eli oprostiti dva miliona duga za drvo i nekoliko puta Mujanovi}ima „zavrtao pipu“. Ako je u pitanju vi{e osoba. a u RS ima vi{e od 9. jer im dugogodi{nji direktor Hoti} navodno nije htio prodati firmu „Ziko“. isposlovati da velike hrvatske firme i korporacije u 2011. Federalna vlada treba utvrditi ta~an broj slu~ajeva istih kao i „\oki}“. Istjeran s radnog mjesta. zbog neslaganja s politikom koja ga je primoravala da daje povlastice i posluje nezakonito u korist odre|enih lobija. te skoro da nema presuda koje se odnose na staru {tednju a slu~ajevima kao {to je „^oli} i drugi“. Bra}a Mujanovi} tada su privo|ena na informativni razgovor zbog tog slu~aja. peto~lanu porodicu prehranjivao je uzgojem malina. Nakon zakonske izmjene ta odredba je izba~ena. vlasnika bra}e Mujanovi} . ali nisu zadr`ani. PIO. a neki jednostavno okupirani. Ovaj osu|enik je do sada imao samo jednu posjetu.Interesantno je da je Ustavni sud BiH.iznosi Miji}. 172 biv{a radnika istjerana su iz „Krivaje“. nemamo {ta kriti niti je na fotografijama ne{to problemati~no. Krivaja: Milionske prevare preko bud`eta Dva i po mjeseca poslije. rekao da je tim rokom postignuta pravi~na ravnote`a izme|u o~uvanja makroekonomske stabilnosti i prava pojedinaca. jer oni ga dobivaju uz 25 posto popusta. protjerivanje stranaca. koja se odnosila na neizvr{enje doma}ih presuda u vezi sa starom deviznom {tednjom. I tako u narednih sedam godina.Taj proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope i Sekretarijat tog komiteta mo`e na{oj dr`avi pru`iti i stru~nu pomo}. pa }e do}i do novog otpu{tanja radnika. Fotografije su napravljene za vrijeme mise i bo`i}ne proslave u zeni~kom zatvoru 25. povrat imovinih dijela . Presude s najve}im finansijskim implikacijama. ali su kazali da su fotografije nelegalno dospjele u te novine. napravljen je akcioni plan i predvi|eno planiranje bud`eta za izvr{enje ovakvih presuda i danas je gotovo taj problem rije{en. Muhi}ev nasljednik u [umsko-privrednom dru{tvu ZDK. a Federacija BiH mu je za stan u Sarajevu u kojem je stanovao prije rata nedavno isplatila od{tetu od 65. Kako? Pa o{te}ena drvna preduze}a }e za njih platiti skuplje drvo.000 KM ispla}eno aplikantima u slu~aju „^oli} i drugi“ 14 presuda do sada izre~eno pred Sudom u Strazburu tu`be odnose se na naknadu ratne {tete do sada ispla}eno o{te}enima u BiH avcu da se u ovakvim situacijama treba dozvoliti povrat stanova oficirima biv{e JNA. dobili su jo{ 15. . Nadalje.300 aplikacija njih oko 144 su u radu i samo njihova potra`ivanja iznose oko 3. te da ne mogu ni nazad u „Krivaju“ ni u penziju. . . ve}anje od pet do deset KM po kubnom metru drveta drvnim kompanijama novi „no` u le|a“. godine izme|u Federalne vlade i zavidovi}kog „Ferimpexa“. oblem.300 radnika. Mnogima nije jasno. a sve popola pla}aju dva bud`eta . a do sada je Sud u Strazburu donio 14 presuda i u svakoj je ustanovio povredu prava.200 eura. i to s prvobitno planirana dva miliona na 5. odnosno ekonomije i firme s obje strana rijeke Save. posebno na Republiku Srpsku.prvenstveno napraviti preduvjete za ulazak velikih hrvatskih firmi i kapitala na tr`i{te Republike Srpske. januara. po~inilaca kazneva. koje nisu izvr{ene. „Stoli~ara“. Kada je u septembru 2008. onda je dr`ava du`na izmijeniti zakone i donijeti neke druge propise. imenom i prezimenom.isti~e Miji}. restoran na izleti{tu Kamenica samo su neki od objekata koji su trebali ostati u dr`avnoj „Krivaji“. a institucije Vlade FBiH trebaju procijeniti provodivost mjera po presudi u slu~aju „\oki}“ . hrvatska {tampa tek ovih dana iznosi detalje va`ne zamisli te Josipovi}eve posjete .500 eura od{tete za povredu njihovog prava i za svakog je izvr{ena presuda koja je pred doma}im sudovima donesena u njihovu korist. dabome. a ne tu`bama podnesenim nakon izricanja presude u slu~aju Branimira \oki}a.000 maraka za uvo|enje ISO standarda. a ne samo pojedinac. Ibrahima i Ismeta Mujanovi}a. {esti i sedmi slijeva) sa saradnicima iz Op}ine i „Krivaje“ Zbog duga „Krivaje“ od 3. vi{i cjenovnik usluga. prodaji. imenom i prezimenom. U Strazburu skoro 60 tu`bi zbog vojnih stanova Ho}e li Federacija BiH dozvoliti povrat stanova u slu~ajevima sli~nim \oki}u“ onika Miji}.Presuda Evropskog suda je uputa dr`avi kako da pobolj{a po{tivanje ka`e Miji}. koji uglavnom rade nacrno. jer to niko ne evidentira.5 miliona KM. priznali to ili ne.od Hoti}a do D`aferovi}a Hamid Hoti} U maju 1996. od strana~kog kolege iz Sabora . Izuzev {turih izvje{taja o dolasku delegacije privrednika. D`. Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije ili ih je na drugi na~in ustupio hrvatskim novinarima. Me|utim. Od 1. Sta` i penzija Ipak. nema nikakve dileme Josipovi}: da }e se to i Ekonomski plan desiti. Prvo su 2008. te je nalo`io tu`enoj strani da isplati od{tetu .000 KM u predmetu „^oli} i drugi“ gdje je bilo 14 aplikanata. izmijeniti praksu doma}ih tijela. ali je po~injen te`ak prekr{aj . odbiv{i da bude i vr{ilac du`nosti do kraja konkursne procedure. direktor Komunalnog preduze}a „Radnik“. bez posla je ostao i Zijad D`aferovi}. objavljene u hrvatskoj {tampi 8. Deset godina kasnije. 15.8 miliona KM. Tako to rade „pravi“ politi~ari. povjerilaca. `iv i zdrav. Je li uistinu prva ili druga smrtna posljedica. ni najcrnji scenarij nije predvidio da }e se u tu privatiziranu kompaniju naknadno ulo`iti desetine miliona maraka poreznih obveznika.000 takvih presuda izre~enih pred doma}im sudovima. Miji}: Proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope M Govor brojki ukupan broj postupaka koji se u Strazburu vode protiv BiH tu`bi stiglo samo u pro{loj godini 1. {to je bilo dovoljno da ga smijene. Uprava [umsko-privrednog dru{tva ZDK poslije novogodi{njih praznika obavijestila je drvna preduze}a da je od 1. Ostao je bez posla. pozivaju}i ih na „solidarnost“. Zihnet Muhi} Biv{i direktor [umskoprivrednog dru{tva ZDK. Napominje kako ne mo`e davati informacije o tome ko je konkretno podnio tu`be sve dok su ti predmeti u postupku.Postupaju}i po toj presudi. Na kraju. Gotovo da nema nijednog kriminalnog akta u slu~aju „Krivaja Mujanovi}i“ da nema He}inog traga u njemu. godine dobili 24. biv{eg oficira JNA. nakon {to su otjerani iz firme kojoj su dali cijeli `ivot.8 15.kazao je D`aferovi}. ZDK je odlu~io pomo}i pla}anjem zaostalih obaveza za penziono osiguranje. dobiju milionske poslove Mediji su malo ili skoro nikako posvetili pa`nju pozadini pro{lomjese~ne posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a Banjoj Luci. Josipovi}ev plan je. pritvaranje neura~unljivih po~inilaca krivi~nih djela i sli~no. No.

Ostavku je podnio 2008. No.1 milion maraka! To zna~i da }e porezni obveznici u kompaniju koja je u 70-postotnom vlasni{tvu Mujanovi}a. direktor tvornice za{titne odje}e i opreme „Ziko“ poginuo je kad je pod njegov „peugeot 305“ postavljen eksploziv. januara stupio na snagu novi. a onima kojima jeste {ute kako su preko no}i objekti osvanuli u privatiziranoj „Krivaji 1884“. a poginuo u minskom polju prikupljaju}i kolce za maline.od Hoti}a do D`aferovi}a Hamid Hoti} U maju 1996. nakon {to su otjerani iz firme kojoj su dali cijeli `ivot.500 eura od{tete za povredu njihovog prava i za svakog je izvr{ena presuda koja je pred doma}im sudovima donesena u njihovu korist. bez upla}enih da`bina. Bra}a Mujanovi} tada su privo|ena na informativni razgovor zbog tog slu~aja. nego je na{ao da je pravo aplikanata prekr{eno.kazao je Spahi}.5 miliona KM. neizvr{enje presuda doma}ih sudova. a da za njih ne upla}uju obaveze. ali znatno vi{e o{tetio ZAVIDOVI]I Dosje s kriminalnim detaljima bez istrage Zaboravljeni . jer to niko ne evidentira.Trenutno pred Sudom u Strazburu imamo 123 tu`be podnesene zbog neizvr{enja presuda za naknadu ratne {tete i njihov ukupan od{tetni zahtjev je oko 2. istraga ne}e jo{ zadugo utvrditi. biv{eg oficira JNA. prvi {oping centar u vlasni{tvu bra}e Ferida. Izuzev {turih izvje{taja o dolasku delegacije privrednika.000 maraka za izgradnju vi{e od 700 kvadrata prostora. I tako u narednih sedam godina. te biti osnova za naplatu milionskih potra`ivanja dr`ave. Direktor zatvora u Zenici Nihad Spahi} i njegov zamjenik Josip Pojavnik potvrdili su da su razgovarali s novinarima jednog zagreba~kog lista. novinari su se. posebno na Republiku Srpsku..000 maraka za uvo|enje ISO standarda.. Prvi kazao da ne `eli oprostiti dva miliona duga za drvo i nekoliko puta Mujanovi}ima „zavrtao pipu“. po~inilaca kazneva.Ne}u potpisati oprost duga . rekao da je tim rokom postignuta pravi~na ravnote`a izme|u o~uvanja makroekonomske stabilnosti i prava pojedinaca. pomo} bra}i Mujanovi} nastavljena je i u naredne dvije godine. Ibrahima i Ismeta Mujanovi}a. onda je dr`ava du`na izmijeniti zakone i donijeti neke druge propise. Ovaj osu|enik je do sada imao samo jednu posjetu. Tek kada se utvrdi ta~an broj ovakvih slu~ajene. Mujanovi}i su bili pod istragom. a Federacija BiH mu je za stan u Sarajevu u kojem je stanovao prije rata nedavno isplatila od{tetu od 65. nema nikakve dileme Josipovi}: da }e se to i Ekonomski plan desiti. Kada je rije~ o samom slu~aju „\oki}“. ali nisu zadr`ani. . priznali to ili ne.Interesantno je da je Ustavni sud BiH. direktor Komunalnog preduze}a „Radnik“. odbiv{i da bude i vr{ilac du`nosti do kraja konkursne procedure. konkretna `rtva privatizacije Krivaje. 9 Sve `rtve privatizacije ’Krivaje’ D`aferovi} se suprotstavio nevjerovatnom procesu. upu- I tu nije kraj. bavili pitanjima regionalne i politi~ke saradnje i pacifisti~kim porukama. nego je Zakonom o unutarnjem javnom dugu regulirano da }e se one isplatiti u obveznicama kroz du`i vremenski period poja{njava Miji}. Gotovo da nema nijednog kriminalnog akta u slu~aju „Krivaja Mujanovi}i“ da nema He}inog traga u njemu. dabome. pozivaju}i se na to da „firma nije registrirana“. Ferida i Ismeta. . mogle bi se odnositi na tu`be podnesene u Strazburu zbog neizvr{enja presuda doma}ih sudova vezanih za naknadu ratne {tete. Nakon zakonske izmjene ta odredba je izba~ena. te je nalo`io tu`enoj strani da isplati od{tetu . Prvo su 2008. Kako? Pa o{te}ena drvna preduze}a }e za njih platiti skuplje drvo.prvenstveno napraviti preduvjete za ulazak velikih hrvatskih firmi i kapitala na tr`i{te Republike Srpske. zbog neslaganja s politikom koja ga je primoravala da daje povlastice i posluje nezakonito u korist odre|enih lobija. koja se odnosila na neizvr{enje doma}ih presuda u vezi sa starom deviznom {tednjom. nam je Spahi}. kada je odlu~ivao o sli~nim Dokazane brojne slabosti bh. dobili su jo{ 15. ali su kazali da su fotografije nelegalno dospjele u te novine. zdravstveno. Posjete iz Hrvatske PRESSIJA Hrvatski kapital ulazi u RS Josipovi}ev plan je isposlovati da velike hrvatske firme u 2011. Me|utim. U svjetlu aktuelnih politi~kih doga|aja te odnosa izme|u Milorada Dodika i najja~ih hrvatskih stranaka u BiH te zatopljavanja njegovih odnosa sa Zagrebom. znat }e se i finansijske i sve druge posljedice eventualnih izmjena zakona. Ferid i Ibrahim privatizirali firmu „Ziko“ iz Zavidovi}a. odnosno ekonomije i firme s obje strana rijeke Save. pravnog sistema Miji} potcrtava da su strazbur{ke presude pokazale brojne slabosti kompletnog bh. jer nije `elio da se odrekne svojih potra`ivanja po Kolektivnom ugovoru. U taj broj je ura~unato i 500 tu`bi koje su u Strazbur stigle samo u toku pro{le godine. a 2009. a neki jednostavno okupirani. odnosno prijete}i otkazima. koliko je meni poznato. restoran na izleti{tu Kamenica samo su neki od objekata koji su trebali ostati u dr`avnoj „Krivaji“. koje Zavidovi}e snabdijeva pitkom vodom. prodaji. ali je po~injen te`ak prekr{aj . Na kraju. Neki su „iznajmljeni za 1 KM“. Je li uistinu prva ili druga smrtna posljedica. Muhi}ev nasljednik u [umsko-privrednom dru{tvu ZDK.000.Postupaju}i po toj presudi. . vlasnika bra}e Mujanovi} . protjerivanje stranaca.Postoji jasna procedura ko. jer se suprotstavio nevjerovatnom procesu. zastupnica BiH pred ^ etrdeset{estogodi{nji Rasim Hod`i} poginuo je 29. `iv i zdrav. u Zavidovi}ima na mjestu jedne od dvije fabrike „Ziko“ otvoren je „Planet“. Sta` i penzija Ipak. a do sada je Sud u Strazburu donio 14 presuda i u svakoj je ustanovio povredu prava.300 500 123 ciju zavidovi}ke firme ponovo je uve}ana. osu|enog na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina po~injenih u Osijeku u Hrvatskoj. a u RS ima vi{e od 9. M.300 aplikacija i one se uglavnom odnose na staru deviznu {tednju. ZDK je odlu~io pomo}i pla}anjem zaostalih obaveza za penziono osiguranje. „Stoli~ara“. decembra pro{le godine. ali ne znamo koji su slu~ajevi u pitanju i ne}emo ni znati sve dok Sud ne donese odluku o dopu{tenosti tih tu`bi - Evropskim sudom za ljudska prava Miji}: Proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope Mirsad Med`i} Prijetnje otkazima Zanimljivo je da Mujanovi}i rade za oko 1. Nakon Josipovi}eve posjete ^oli} i drugi Jedna od objavljenih fotografija . jer niko ne `eli „vru}u fotelju“. On je. Nadalje. zbog ~ega je pozivan na odgovornost od vlasti ZDK i Federacije. nemamo {ta kriti niti je na fotografijama ne{to problemati~no. objavljene u hrvatskoj {tampi 8.300 aplikacija njih oko 144 su u radu i samo njihova potra`ivanja iznose oko 3. koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve} nekoliko osoba. te da ne mogu ni nazad u „Krivaju“ ni u penziju. i to s prvobitno planirana dva miliona na 5. Uvijek nakon presude Evropskog suda svaka dr`ava ~lanica treba da otkloni utvr|ene slabosti. Nakon {to su te obaveze izmirene 2007. isposlovati da velike hrvatske firme i korporacije u 2011. od ~ega }e. Me|utim..000 takvih presuda izre~enih pred doma}im sudovima.kazao je D`aferovi}. a ne samo pojedinac. ni najcrnji scenarij nije predvidio da }e se u tu privatiziranu kompaniju naknadno ulo`iti desetine miliona maraka poreznih obveznika. od ~ega je iz federalne kase ve} usmjereno ili }e tek biti usmjereno oko 22 miliona KM.500. Ured na{e zemlje za saradnju s Evropskim sudom u Strazburu obavijestio je Vladu FBiH da osim pla}anja od{tete treba sa~initi i akcioni plan s mjerama „za otklanjanje povrede prava u odnosu na ostale osobe koje su u istoj situaciji“. Presude s najve}im finansijskim implikacijama. Ranijim zako4. pritvaranje neura~unljivih po~inilaca krivi~nih djela i sli~no. Uprava [umsko-privrednog dru{tva ZDK poslije novogodi{njih praznika obavijestila je drvna preduze}a da je od 1. Ona je potvrdila i da pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv BiH trenutno ima oko 1. . Prema posljednjim izmjenama odluke o utro{ku iz teku}ih grantova Ministarstva industrije FBiH. godine dobili 24. potvrdila je u razgovoru za na{ list da je pred tim sudom podneseno izme|u 50 i 60 tu`bi koje se ti~u povrata i od{tetnih zahtjeva za vojne stanove. Kada je u septembru 2008. a na njihova mjesta dovedeni drugi ljudi.iznosi Miji}. a ne tu`bama podnesenim nakon izricanja presude u slu~aju Branimira \oki}a. Tako to rade „pravi“ politi~ari. imenom i prezimenom.Ibrahima. D`. Prije svega. naravno. A. zastupnica Vije}a ministara BiH za saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. pozivaju}i ih na „solidarnost“. preuzeo tada{nji premijer ZDK Vahid He}o! On se kasnije pojavljuje u svim dono{enjima povlastice.Nama ostaje da utvrdimo precizno ko je napravio fotografije te kako su one iznesene iz zatvora. skuplje drvo [umsko-privrednog dru{tva zna~i da }e po ovom rece- ptu Mujanovi}i „izmusti“ jo{ milione iz bud`eta ZDK i Federacije. {esti i sedmi slijeva) sa saradnicima iz Op}ine i „Krivaje“ Zbog duga „Krivaje“ od 3. da bi potom iz njih bilo izneseno sve upotrebljivo. Porodica je tada rekla da je Hoti} imao samo jedan problem. Neki od njih su umrli.Mi tek imamo informaciju da se tih 50 do 60 predmeta odnosi na vojne stanove. da bi na vratima Fonda PIO saznali da im nije upla}en sta`. Po njima je do sada o{te}enima u BiH ispla}eno oko tri miliona maraka. te skoro da nema presuda koje se odnose na staru {tednju a slu~ajevima kao {to je „^oli} i drugi“. peto~lanu porodicu prehranjivao je uzgojem malina. .. Mnogima nije jasno. pravnog sistema. Deset godina kasnije.000 KM Zadatak Vladi Hod`i}: Istjeran s posla D`aferovi}: Ne priznaje pritisak Upumpani milioni mpati ukupno nevjerovatna 34 miliona maraka.isti~e Miji}.8 miliona KM. Napominje kako ne mo`e davati informacije o tome ko je konkretno podnio tu`be sve dok su ti predmeti u postupku. jer im dugogodi{nji direktor Hoti} navodno nije htio prodati firmu „Ziko“.navodi Miji}. uglavnom. godini dobiju milionske poslove u RS kako bi se {to bolje oporavile od recesije. BiH je izmijenila Zakon o staroj deviznoj {tednji i otklonila zakonsku prepreku za izvr{enje presuda. „Ziko“ tu`bi odnose se na vojne stanove 50 do 60 500. a nakon {to je rok za isplatu koji je u po~etku bio 50 godina smanjen na 14. koji `ivi u Ni{u. koji su otpu{teni iz firme u „penziju“. Fotografije su napravljene za vrijeme mise i bo`i}ne proslave u zeni~kom zatvoru 25. A. godine izme|u Federalne vlade i zavidovi}kog „Ferimpexa“. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. radnika. U me|uvremenu. Ostao je bez posla. napravljen je akcioni plan i predvi|eno planiranje bud`eta za izvr{enje ovakvih presuda i danas je gotovo taj problem rije{en.Taj proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope i Sekretarijat tog komiteta mo`e na{oj dr`avi pru`iti i stru~nu pomo}. a iz bud`eta Zeni~kodobojskog kantona skoro 12 miliona maraka. prema pisanju „Nacionala“. bez posla je ostao i Zijad D`aferovi}.000 KM. godine. imenom i prezimenom. od strana~kog kolege iz Sabora . jer oni ga dobivaju uz 25 posto popusta. . koristi imati i Dodik i Josipovi}. hvala Bogu. ba{ kao i nekolicina od 420 „Krivajinih“ penzionera. . za 200-300 KM. a sve popola pla}aju dva bud`eta . Ako je u pitanju vi{e osoba. Zihnet Muhi} Biv{i direktor [umskoprivrednog dru{tva ZDK. PIO.000 KM u predmetu „^oli} i drugi“ gdje je bilo 14 aplikanata. Federalna vlada treba utvrditi ta~an broj slu~ajeva istih kao i „\oki}“. . novembra pro{le godine nadomak Kazi}a kod Zavidovi}a. Istjeran s radnog mjesta. Miji} smatra da se radi o starijim.200 eura. to ih ne spre~ava da preko ra~una drugih svojih firmi posluju. ali i da ostaju du`ni radnicima u tim kompanijama. Saznajemo da je po- Klju~ni igra~i: Bra}a Mujanovi} (tre}i. Krivaja: Milionske prevare preko bud`eta Dva i po mjeseca poslije. dobiju milionske poslove Mediji su malo ili skoro nikako posvetili pa`nju pozadini pro{lomjese~ne posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a Banjoj Luci. Svaki od njih dobio je po 1. hrvatska {tampa tek ovih dana iznosi detalje va`ne zamisli te Josipovi}eve posjete . . povjerilaca. ali znatno vi{e o{tetio. kako sada stoje stvari. Mi. {to je bilo dovoljno da ga smijene. suma za konsolida- He}o: Omogu}io preuzimanje Kada su bra}a Ismet. ve}anje od pet do deset KM po kubnom metru drveta drvnim kompanijama novi „no` u le|a“. 172 biv{a radnika istjerana su iz „Krivaje“. Zanimljivo je da je obaveze od Mujanovi}a jo{ 2002.kazao Spahi} je demantirao i nezvani~ne tvrdnje iz zatvora da „Glava{u svakodnevno dolaze hrvatski generali i saborci“.000 KM ispla}eno aplikantima u slu~aju „^oli} i drugi“ 14 presuda do sada izre~eno pred Sudom u Strazburu tu`be odnose se na naknadu ratne {tete do sada ispla}eno o{te}enima u BiH avcu da se u ovakvim situacijama treba dozvoliti povrat stanova oficirima biv{e JNA. KUKAN CURENJE INFORMACIJA Istraga u zeni~kom zatvoru Ko je medijima dao Glava{eve fotografije? Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije Uprava KPZ-a Zenica pokrenula je istragu o „curenju informacija“ iz ove ustanove nakon {to su fotografije Branimira Glava{a. Josipovi}ev plan je. povrat imovinih dijela .8 15. Zijad je. govori da mu jo{ sedmicu kasnije nisu na{li zamjenu. a Miji} isti~e da je neophodna i izmjena zakona koja bi i{la u tom prljudskih prava.911. koji je na ovaj ili onaj na~in „ko{tao glave“ ve} nekoliko osoba. Evropski sud je zauzeo druga~iji stav i nije prihvatio argumente tu`ene strane. banaka. izmijeniti praksu doma}ih tijela. Procjene kazuju da to pri normalnoj proizvodnji zna~i novih sedam do 10 miliona KM iz dva bud`eta! Adnan D@ONLI] Preuzeti objekti Hotel „Kristal“. oblem. Koliko je radnika „Krivaje“ umrlo ~ekaju}i da dobiju prvu penziju ili je umrlo ~ekaju}i posao dostojan ~ovjeka. a institucije Vlade FBiH trebaju procijeniti provodivost mjera po presudi u slu~aju „\oki}“ . [. koji uglavnom rade nacrno. koje nisu izvr{ene. iako „ma{u“ cifrom od 1. recimo izgraditi ustanovu za smje{taj neura~unljivih osoba. nije izdr`ao pritisak i napustio ~elno mjesto. Od 1. Nije poznato je li neko od zatvorskih stra`ara prodao fotografije ili ih je na drugi na~in ustupio hrvatskim novinarima. Podsje}a da je jedan od najve}ih dosada{njih slu~ajeva ve} zavr{en i RS je isplatila od{tetu u ukupnom iznosu od skoro 500. odlukama.300 radnika. nije poznato.Presuda Evropskog suda je uputa dr`avi kako da pobolj{a po{tivanje ka`e Miji}. RAZGOVOR Monika Miji}. U Strazburu skoro 60 tu`bi zbog vojnih stanova Ho}e li Federacija BiH dozvoliti povrat stanova u slu~ajevima sli~nim \oki}u“ onika Miji}. U tom kontekstu ona podsje}a na prvu izre~enu presudu u slu~aju „Jeli~i}“. 15. pa }e do}i do novog otpu{tanja radnika. potpisan ugovor o formiranju „Krivaje 1884“. a koliko se nekima `urilo. januara. To je jedan veliki finansijski prnom je bilo propisano da i oni koji imaju presude za staru deviznu {tednju moraju i}i u proces verifikacije. kako i kada mo`e do}i. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. Miji}: Proces nadgleda Komitet ministara Vije}a Evrope M Govor brojki ukupan broj postupaka koji se u Strazburu vode protiv BiH tu`bi stiglo samo u pro{loj godini 1. vi{i cjenovnik usluga.kantonalni i federalni.

a od uredu. znamo da je vani mnogo mentalno bolesnih ljudi koji mogu u~initi mnogo lo{ih stvari. Jordamovi}) Me|unarodna konferencija pod nazivom „Bosna i Hercegovina . razvoja doma}e proizvodnje. bit }e odr`ana 18. Istovremeno je to prvi stadion s vje{ta~kom travom u Republici Srpskoj.bio uop}e u mogu}nosti da u|e u prodavnicu oru`ja i kupi revolver bez ikakvih problema. Ljudi imaju pravo da nose oru`je. S. Govor mr`nje U situaciji pojednostavljene politi~ke podjele na liberale i konzervativce u Americi. onda je znala {ta se govori u njenom distriktu. Ali. Ali. neke va{e kolege demokrati ne isklju~uju republikansku `estinu prepoznaju}i u njoj „motivacioni faktor“.. a tehni~kim pregledom. I tu ne mislim na samo jednu stranu politi~kog spektra nego na sve nas. poku{amo to na vi{e slo`an na~in. atentator . a ne politi~ka konferencija. Istina. R. pa se sada radi preko stvara odre|ene probleme Banje Luke. Ona je tada `eljela izbje}i ne{to {to bi je predstavilo kao predstavnika Va{ingtona. ali ne mislim da to trebaju imati pravo mentalno hendikepirani ljudi. jer se politi~ka poenta mo`e napraviti bez govora mr`nje.. kasnije . Prema na{im jer moramo provoditi uprainformacijama. ko ka`u. njen softver. To nam ftver.). mi u ovoj zemlji moramo uveliko po~eti preispitivati svoju du{u. sada. a bio je uhap{en 2006.Gabi Gifords je moja prijateljica i. i da }e se nastaviti. Mislim da mo`emo da se ne slo`imo. u kojem je ona bila ~lan. u ekskluzivnom razgovoru za „Avaz“ osvrnuo se na zatrovanu politi~ku klimu u Americi te na to kakve to posljedice mo`e imati u vezi sa mogu}im reizborom predsjednika Baraka Obame (Barack) sljede}e godine. Je li ona predosje}ala da }e biti napadnuta? . {ef zila u Br~kom stanje Vladinog pododjela u ovoj oblasti koje je za li~ne dokumente u prisutno ve} pola goBr~kom. Znate. danas ~ekaju i po nekoliko . a ne stvar drugog amandmana na{eg ustava.gre{aka koje nisu na{e. Koliko je to opasno za predsjedni~ke izbore naredne godine? . Imala je na svojoj internet-stranici Gabi Gifords sa metama i mislim da je to bilo dostojno bar prezira.Kada je rije~ o predsjedniku Obami. dine ocjenjuju katajanuara preuzeo od strofalnim. I to zato {to je politi~ka retorika u njenom distriktu bila toliko neprijateljska i mnogi su ljudi bili neprijateljski raspolo`eni prema Va{ingtonu.s pojedinim markama vozioblem javlja s tehni~kim la koji su prisutni na tepregledom jer je promijehni~kom pregledu. njena retorika dose`e do neodgovornosti i trebala bi da vrlo pa`ljivo razmisli o rije~ima koje koristi. dobar posao vni postupak i ispravke je zamijenjen ovim zbog to. Zna~i. Zapravo. Problem napravio novi softver Politi~ki oglasi Na {ta ili na koga ovaj atentat u Arizoni mo`e utjecati s obzirom na to da politi~ka polarizacija u zemlji.Mislim da Sara Pejlin uvijek dr`i govore koji su nepo`eljni.I sam sada `elim znati za{to bi ovaj mladi ~ovjek. kazao je da su sve pripreme uspje{no provedene. Istakao je da }e ovo biti nau~na. jer se radi o osobi koja nije samo poku{ala atentat na zastupnicu iz Kongresa nego je pucala na mnoge druge nevine `rtve.Postoje problemi u vezi dana. Dobro poznajete zastupnicu Gifords. podsticanju zapo{ljavanja mladih.10 15. koju organizira Univerzitet u Sarajevu. I da i onda kada se ne sla`emo. ja bih se ponadao da }e odgovorni ljudi. mi smo u Zastupni~kom domu pro{le godine usvojili jedan prijedlog zakona o tome. ovaj centar jedan je od najvrednijih u RS i najposje}enijih. ovaj ubica na{ao u mogu}nosti da do|e do pi{tolja. koji ve} neko vrijeme gase vatre govora mr`nje. kada sam se s njom dogovarao o svom odlasku u Arizonu. D Registracija vozila u Br~kom emokratski kongresmen Eliot Engel iz Njujorka. S konferencije: Simpozij }e okupiti stru~njake (Foto: S. ide ta~no do linije.Ustvari. Mislim da to s ovim sastavom u Kongresu nije vi{e mogu}e. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. svaka korporacija ili bilo koji biznis mo`e ubaciti milione dolara u politi~ke oglase. mislim na predsjednika Obamu i njegovu novu predsjedni~ku kampanju naredne godine? Engel: Gifords je znala {ta se govori u njenom distriktu @elite li re}i da je poslije ovog nemilog doga|aja ve} kucnuo ~as da se ta odluka preispita kao destruktivna? PRESSIJA U stadion ulo`eno 800. i 19. januara. Da ne pri~amo o ja~anju socijalne za{tite. Ona koristi termine kao {to su „ne povla~ite se“. gdje sam u svojstvu predsjedavaju}eg potkomiteta u odboru za vanjsku politiku. Ona dobro zna {ta radi. Naime. napuni ga i opali.000 maraka. Ne ka`em da je ono {to se dogodilo u Arizoni bila ne~ija krivica osim revolvera{a koji je pucao.tu|e gre{ke la. Ka`u da se najve}i pr. a. ali koliko su op}e politi~ke prilike u Americi doprinijele ovom doga|aju? . M. a ga {to se u sve to uklju~io gra|ani moraju du`e ~ekati jedan politi~ar iz Br~kog i mijenjati dokumente koji kojeg ne}emo sada spomise dodatno pla}aju E. ako se ona tako osje}ala jo{ od jula ili avgusta. S njim smo tra`ili da se bar identificiraju te grupe (naru~ioci „anonimnog finansiranja“. Ustvari. i drugim aspektima razvoja zemlje u posljednjih 15 godina te }e dati smjernice za budu}a djelovanja. „otko~ite“ i „napunite“. jasno je da je svaka marka neophodna za popravak cesti i puteva. veoma blizak saradnik u Arizoni ranjene zastupnice Gabrijele Gifords (Gabriella Giffords). u ovom slu~aju nije fer odmah upirati prstom u bilo koga. Mo`e li ovo nasilje nepovratno zatrovati politi~ku klimu uo~i velikih politi~kih odluka. Zato mislim da svi odgovorni ljudi treba da se zagledaju u svoju retoriku i da je umanje. onda se tu provrti malo i vrati nazad. Sada je jasan mogu}i doprinos te odluke ovim zbivanjima. I mislim da }e nastaviti da voli to {to radi. vje{ta~ka?! Apsolutno ne! Iza|e li se samo kilometar iz ovog kruga. poslije mnogo godina uzima svoje nove `rtve? Ima li neke lekcije u ovome? . .Pa.000 maraka U okviru Zdravstvenoturisti~kog centra Banja Vru}ica u Tesli}u u funkciji je stadion s vje{ta~kom travom. Zna~i. jer je. prije je bila „skoda“. taj prijedlog zakona nije pro{ao u Senatu tako da je veoma te{ko da postane zakon s obzirom na to da su se vodstvo i ve}ina u Zastupni~kom domu promijenili u korist republikanaca. ne moraju identificirati. op. ka`e da postoje bivali isti dan kad su odre|eni problemi s i predali dokumentaciju. o tome trebaju razmisliti svi. . . G. Sara Pejlin zna {ta radi Smatrate li da je Sara Pejlin svojim rije~ima inspirirala nasilje ovakve vrste? Je li govorila jezikom mr`nje? Nekoliko vlasnika tke. jer je oko nas mnogo oru`ja. Zelena trava.kome nije bilo dozvoljeno da se pridru`i ameri~koj vojsci. V. u Arizoni. ure|enje parka u centru grada i na ulazu u sami grad. jer je vozio pijan (pa je samim tim i registriran u policiji.) prije nego {to uplate novac na ra~une politi~kih kampanja. za svaku stranu politi~kog spektra. i to mnogo oru`ja u rukama pogre{nih ljudi. ekonomskim. pa }emo onda o i uposlenika agencija tome upoznati jakoje se bave prijevovnost . koja i dominira kako ovim dijelom Tesli}a. da bi potom bio izba~en s koled`a. vrhovni sud je pro{le godine donio odluku koja dozvoljava da bilo koja grupa.. njati jer prikupljamo podaobja{njava Itri}. Kako je re~eno na konferenciji za medije povodom ovog doga|aja. Mogu}e je napraviti politi~ki komentar bez demoniziranja druge strane. a koje ne mo`ete unaprijed neutralisati. a. policije Distrikta poItri}: @ale se da su rasao registracije voziIspravljamo nije registraciju do.Pa. koji je od 1.15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. u kojima mo`ete re}i {ta god `elite. no nekome je palo nove godine u sistemu pona pamet da se mijenja sostoji samo „{koda“. Ali. istinska je glupost to {to se . ~lan Organizacionog odbora. kulminirale su jo{ pro{log ljeta. idealno se uklapa u prirodnu oazu. Oko toga moramo biti vrlo pa`ljivi. jer je imao mentalne i zdravstvene probleme i jer se pona{ao nepredvidivo . Ali. Ali. I onda njegovi roditelji ka`u oni ne znaju ni{ta o tome ili poku{avaju ne{to da sakriju. sme}a. ka- . tako i ostalim krajevima ovog planinskog gra- [ta }e Tesli}u vje{ta~ka trava?! di}a. ali ona posebno. ona me je zamolila da odgodimo to svjedo~enje. o~ito. To je lekcija za sve. uspjeti da natjeraju sve da naprave nekoliko koraka unazad. istina je da nam ovo sada daje {ansu da u ovoj zemlji poku{amo zaustaviti tu `estoku retoriku koju spominjete. odgovorni lideri. u ~iju je izgradnju ulo`eno ~ak 800. Mislim da je to u~inila kako bi je napravila kontroverznijom i bogatijom. ali ne moramo pri tome biti isklju~ivi jedni prema drugima.Mislim da odgovorni moraju malo sniziti svoj ton. znamo da je bilo mnogo govora mr`nje prema njemu i da se mnogo toga nastavlja i dalje. simpozij }e okupiti stru~njake iz nekoliko zemalja koji }e ra- Nau~na konferencija o Dejtonskom sporazumu U organizaciji Univerziteta u Sarajevu Mnogo je oru`ja u pogre{nim rukama Ovo {to se desilo u Arizoni. bio na drogama. To mo`e zna~iti otko~i svoj revolver. To je pitanje procjene onih koji to oru`je prodaju. stracije motornih voMato Itri}. Koliko je ustavom zagarantirano pravo Amerikanaca da nose oru`je za samoodbranu mogu}e staviti pod kontrolu kako ono ne bi dolazilo u ruke tipova poput masovnog ubice iz Arizone? koji garantira to pravo da se nosi oru`je. trebao imati sastanke u septembru i oktobru pro{le godine. ~ija se trava skoro i ne vidi od zapu{tenosti. korova. Akademik Muhamed Filipovi}.obja{njeno dom i uslugom reginam je u agencijama. Moramo. infrastrukturu. op. na`alost. lokalne okolnosti u Taksonu. To je pitanje zajedni~kog osje}aja. a da se naru~ioci. Ali. daje nam {ansu da u ovoj zemlji poku{amo zaustaviti tu `estoku retoriku Razgovarao: Erol AVDOVI] EKSKLUZIVNO Demokratski kongresmen Eliot Engel za „Avaz“ spravljati o politi~ko-pravnim.To je doskoro radila fije u sistem paralelno unerma iz Zenice i sve je bilo sen i naziv „{koda“. pao je na „testu“. kao i oni koji to pla}aju.

da takav opis nema nikakve dublje veze s istinskim referencama budu}ih ministara. od kojih }e najdu`e upam}ena ostati ona s nabavkom topova za vje{ta~ko osnje`avanje. [ta tek o~ekuje borce s omra`enim ratnim generalom Ned`adom Ajnad`i}em iz SDA. naravno. koji se velikodu{no nastavio brinuti za Tabori te joj je osigurao i novi posao u Vladi KS.ka`e A. drugi smatraju da je postotak od 50 posto previsok te da }e u trgovinama do}i do pote{ko}a pri popunjavanju asortimana. netransparentno Kozadra: Masna tro{enje novca. koji je novi ministar za bora~ka pitanja!? Upitno je kako }e borce u miru ~uvati ~ovjek koji ih nije znao ~uvati u ratu i koji snosi dobar dio odgovornosti za smrt vi{e od stotinu boraca samo na Poljinama. Tabori ima 29 godina. od 15. Mi{ljenja me|u trgovcima o ovoj odredbi su podijeljena. mo`e ocijeniti samo Parlament.15.000 kvadrata imat }e dobar asortiman. pre{ao je na poziciju direktora ZOI-ja. Do sada je radila u Ministarstvu vanjskih poslova i u kabinetu ~lana Predsjedni{tva BiH @eljka Tabori: Sve po Kom{i}a. s ocjenom ne}e. februara morat }e se na}i najmanje 50 posto doma}ih prehrambenih artikala. javila je Fena. zato {to BiH nema te koli~ine prehrambenih proizvoda koje bi zadovoljile tr`ne centre. Ro|en prije 35 godina u Ljuboviji u Srbiji. KARALI] asortimanu imaju 50 posto doma}ih proizvoda.. Od ljepotice Bjela{nice napravljeno je ruglo. direktor Odjela za marketing i odnose s javno{}u „Mercatora“. Suljagi}evo „o{tro pero“ ubrzo mu je priskrbilo naklonost SDP-a.000 kvadrata Podijeljena mi{ljenja o Zakonu Na policama mora biti 50 posto bh.komore FBiH Jago Lasi} tvrdi kako je nemogu}e porokanskog iscjelitelja Mesti}i da trgovine u svom kija Torabija u Zetri. naravno. koji su ustanovili brojne malverzacije. Dok jedni misle da }e doma}i proizvo|a~i kona~no do}i do izra`aja. Ajnad`i} je poslije rata obavljao nekoliko funkcija u dr`avnim preduze}ima ostavljaju}i iza sebe samo prah i Poltronske zasluge kon toga. nova ministrica pravde KS. naplata je za savjetnika gradona~elnika Grada Sarajeva Alije Behmena. nisu pro{le nezapa`eno pa se poznati pisar okanio novinarstva i zamijenio ga mnogo unosnijim poslovima savjetnika. To propisuje novi Zakon o unutra{njoj trgovini FBiH koji je usvojen u julu pro{le godine. Bosna i Hercegovina ocijenjena je kao djelimi~no BiH djelimi~no slobodna zemlja odr`an sastanak na kojem }e trgovci razgovarati o ada od bolesne sirotinje ko. predsjednicu Centra za kulturu dijaloga. Na tu preporuci poziciju doveo ju je Amir Ibrovi}. ka`e ona. Nakon {to je savjetovao predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. {ef Kom{i}evog kabineta. Posljedice se jo{ osje}aju. O tome radi li se o visokom procentu. od kojih ga je poznatim u~inila ona o partijskom {efu Zlatku Lagumd`iji. Kako bi gra|anima pribli`ili ko }e ih voditi u naredne ~etiri godine. Uvijek postoji mogu}nost za izmjene i dopune ovog zakona. Na- IZVJE[TAJI „Freedom House“ o stanju politi~kih prava Najnoviji izvje{taj organizacije „Freedom House“ o stanju politi~kih prava i gra|anskih sloboda diljem svijeta pokazuje da je globalna sloboda ve} petu godinu zaredom u opadanju. na mjestu savjetnice. jasno je ako se samo malo zagrebe ispod povr{ine biografija koje su ponu|ene javnosti. te smatra da bi realno bilo da postotak u navedenoj zakonskoj odredbi iznosi maksimalno 30 posto. On navoAjnad`i}: Ostavlja pusto{ Iz kabineta u kabinet Da bude pravde u Kantonu. dokazali su federalni revizori. u~enika i prosvjetnih radnika branit }e ~ovjek koji je ostao upam}en po brutalnom vrije|anju svojih nekada{njih kolega novinara. januara biti nice.Po ovoj zakonskoj odredbi trgovine s povr{inom do 1. ni sama ne zna. ka`e kako nove odredbe Zakona o unutra{njoj trgovini FBiH ne}e utjecati na asortiman u ovom trgova~kom lancu. 11 Lagumd`ijin pisar u~i mlade. Bio je predsjednik Nadzornog odbora sarajevskog GRAS-a. Suljagi} je po~eo karijeru kao novinar u propalim „Danima“. Rezultat je jo{ porazniji. U zvani~noj biografiji naveo je da je „autor nekoliko publikacija“. Mirjana Mali}. DU^I] \uki}. jer je ova firma s vi{e od 60 miliona KM duga dovedena pred kolaps. F. cijeni on.ovoj problematici. Pomo}nica federalnog ministra trgovine \ula Generalov rezultat Nemogu}a misija Suljagi}: Savjetnik voli vrije|ati Ocjena Parlamenta Ne}e utjecati na „Mercator“ Sami Abadan. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. objavljujemo detalje njihovih `ivotnih dostignu}a koje su „zaboravili“ navesti u zvani~nom predstavljanju. Interese studenata.000 kvadrata. te da podrazumijeva brojne sezonske i godi{nje projekte o za{titi doma}e proizvodnje. a Ajnad`i}a }e do`ivotno pratiti brojne afere. ali ~injenica je da su doma}i proizvo|a~i do sada u velikim trgova~kim lancima te{ko mogli plasirati svoj proizvode . a ove ve}e slobodna zemlja. Vrhunac je bio napad na Sanju Vlaisavljevi}. Kako je radio u proteklom mandatu. Tako }e novi ministar obrazovanja i nauke biti Emir Suljagi} iz SDP-a. Kako }e to u~initi. jer }e tamo imati bolji asortiman .. a Torabijev menad`er ’brani’ borce Kadrove SDA i SDP-a predsjedavaju}a Skup{tine KS nazvala ljudima s bogatim iskustvom VLADA KS „Zaboravljeni“ detalji biografija ministara N ovu Vladu Kantona Sarajevo. prvu koju su SDP i SDA formirali u Federaciji BiH. Stoga }e u organizaciji Privredne komore FBiH 20. On tvrdi Lasi}: Ne}e da trenutno biti dobar na policama asortiman velikih trgovina doma}ih roba ima oko 15 posto. trebala bi se pobrinuti Dijana Tabori. ~ija je povr{ina ve}a od 1. proizvoda Neki trgovci smatraju da je taj postotak previsok Na policama trgovina u Federaciji BiH. Prije svega. Te zasluge. i}i u RS da kupuju namir- . di da je saradnja „Mercatora“ s doma}im proizvo|a~ima intenzivna i veoma {irokog spektra. To mo`e imati za po~etiri za politi~ka prava i tri sljedicu da }e ljudi iz FBiH za gra|anske slobode. pepeo. No. Otkako mu je prije nekoliko mjeseci obe}ana pozicija ministra. Njegov posljednji veliki profesionalni uspjeh je zar- Odredbom obuhva}ene trgovine ve}e od 1. imenovan Kozadrine zgrade Da se novac iz bud`eta korisno i pravilno tro{i. Dodaje da u Evropi nema dr`ave u kojoj neki trgova~ki centar ima 50 posto doma}ih prehrambenih artikala u svom asortimanu. Na pla}u.Ovo je po~etak sistemskog rje{avanja za{tite doma}e proizvodnje. nije zaboravio. . \uki} ka`e za na{ list da je spomenuta zakonska odredba u Parlamentu FBiH donesena amandmanski. nije se vi{e ni pojavljivao u Gradskoj upravi. . trebao bi se pobrinuti novi-stari ministar finansija Muhamed Kozadra iz SDA. dok }e se njeno provo|enje pokazati u praksi.isti~e Lasi}. Prvi ~ovjek Privredne ja se nadala ~udima i pla}ala ulazak na sesije ma. opisala je kao spoj ljudi s bogatim iskustvom i onih koji posjeduju veliko teoretsko znanje. predsjedavaju}a Skup{tine KS.

On ka`e da donacije nisu uvjetovane nikakvim dogovorima i da su sve osobe potpisale izjavu kako darivaju HDZ. Do sada stranke nisu ka`njavane ni na ovaj na~in niti nov~ano . „Hering“ je iste godine kada je uplato donaciju HDZ-u. tska zajednica (HDZ). Op}ina Modri~a. sponzor HDZ-a. dobivaju donacije od firmi koje imaju zaklju~ene ugovore s institucijama vlasti. do 2008. godine.12 15. Pi{e: Centar za istra`iva~ko novinarstvo „Hifa Petrol“ dao 14.000 KM. godine dobio poticaj u iznosu od 22. Ali. godine dobio 8. ne bi smjele ~initi. bit }u i ja neka. ISTRA@IVANJE Pobjednici tendera daruju politi~ke partije HDZ. SNSD. Godinu prije nego {to je donirao novac SNSD-u „Br~ko Gas“ pobje|ivao je na Nema sankcija .o. 6.000 KM. {ef Slu`be za reviziju CIK-a.Ne}u ulaziti u to ko.100 KM P oliti~ke partije u Bosni i Hercegovini svake godine. SDP-a. „Hifa“ je bila veliki snabdjeva~ gorivom institucija i dr`avnih firmi u vrijeme kada je uplatila prve donacije 2006.“ Bevanda je dodao i da donacije HDZ-u nisu pomogle njegovoj firmi da pobje|uje na tenderima. a gradska Skup{tina broji najvi{e ~lanova upravo iz ove partije. ove stranke sponzoriralo je jo{ 39 firmi koje su poslovale s javnim preduze}ima koje kontrolira Vlada. Sli~na je situacija i s „Rial-[pedom“ iz DobojIstoka. Na pitanje za{to je donirao novac trima razli~itim politi~kim opcijama. godine. poduzetni{tva i obrta. godini 845. dajte neki ra~un. kako. CIK godinama upozorava da stranke ne prija- vljuju sve prihode. Osim toga.iznosom koji ne prelazi trostruki iznos sume koja je dobivena na nezakonit na~in. tenderima koje su raspisivali „[ume Republike Srpske“. Prema Zakonu. najvi{i iznos donacija dala je naftna kompanija „Hifa Petrol“.100 KM.5 miliona KM vrijedne ugovore po osnovu javnih nabavki. te Op}ina Lakta{i. SDP. jer je ona i prije toga vrlo uspje{no poslovala.000 KM.000 KM. ~iji je direktor Ne|o Ili} ~lan Glavnog odbora SNSD-a. godine novac za tri politi~ke partije: 1. gdje. Mada je primanje donacija od firmi koje posluju s Vladom Zakonom zabranjeno. Nemojte stalno upirati prstom u mene. Vlasnici firmi donatora koji su pristali da razgovaraju s novinarima CIN-a. Mo`da bi se moglo na}i u Zakonu o sukobu interesa da se osobe terete. a maksimalni dozvoljeni godi{nji iznos ne smije prije}i 15 prosje~nih pla}a.ka`e vlasnik „Heringa“ Ladislav Bevanda te obja{njava da je tim ~inom htio poru~iti: „Ostavite me na miru.Tu Zakon o finansiranju politi~kih stranaka ne predvi|a nikakve mjere. SDS. Zejnilovi} je odgovorio: . CIK ne sankcionira firme donatore. godini primile oko 704. Hrvatska demokra- Koliko se pla}alo slu{ala preporuku i vratila vi{ak da bi „Hering“ ve} naredne godine HDZ-u donirao 5. eto. promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona. a u izbornoj. Hrvatina. . Ovaj iznos ~ini tek tri posto njihovog bud`eta. Ja imam kona~ni godi{nji izvje{taj Centralne izborne komisije i sve je uredu. Prema podacima kojima CIN raspola`e. „Hering“ je od kraja 2005. ~ija je ukupna vrijednost ve}a od 400. 2008.000 KM. u ukupnoj vrijednosti od vi{e od 17 miliona KM. Socijaldemokratska partija (SDP).000 KM Stranci za BiH i 500 KM za SDA. Dodaje da su mu tom prilikom rekli da dobiva poslove koji su u nadle`nosti strana~kih ministara. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. a do danas je sklopila skoro 8. Nakon toga. Odnosno. a da im nikada ni ru~ak nije platio. Vlasnik „Heringa“ Bevanda ka`e da nije ni ~lan niti simpatizer stranke nego da je novac donirao nakon razgovora s ~lanovima HDZ-a. Na pitanje jesu li svi donatori navedeni u njihovom izvje{taju.000 KM.Onda sam i ja rekao: Dobro. vrijednim skoro 67 miliona KM. To nema veze sa mojim statusom i opredjeljenjem.000 KM donacija. Tako su u 2006. Prema finansijskim izvje{tajima dostavljenim Centralnoj izbornoj komisiji (CIK). ali to nije u na{oj nadle`nosti ka`e Hasida Gu{i}. „Alcoop“ je potpisao najmanje 12 ugovora s Vladom Br~ko Distrikta. „Hering“ je nastavio da dobiva gra|evinske poslove od institucija i firmi u kojima su na rukovode}im mjestima bili ~lanovi HDZ-a. koji je 2007. Dodaje da doniranje strankama nije pomoglo njegovoj firmi te da u posljednje vrijeme posluje mo`da i lo{ije nego prije. kada je prvi put sponzorirao HDZ. Centar za istra`iva~ko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva prona{ao je da je {est vode}ih stranaka u BiH od 2006. U aprilu ove godine. ka`u da nisu politi~ki opredijeljeni i da im prilozi strankama nisu otvorili put ka ugovaranju poslova s vladinim institucijama. godine HDZ s 11.000 KM. godine primilo donacije u ukupnom iznosu od skoro 210. na ~ijem se ~elu nalazi predsjednik Op}inskog odbora SDA Kakanj Nermin Mandra. vlasnika Almira Zejnilovi}a. pod navodnicima. SDS-a i SDA: I njima je novac darovalo 70 privatnih firmi koje su prethodno poslovale s institucijama vlasti Pojedina~no. Stranka demokratske akcije (SDA) i Stranka za BiH prijavili su da su im privatna preduze}a donirala ne{to vi{e od dva miliona KM.Ja znam 100 ljudi. Ova firma je i vi{estruki pobjednik na tenderima koje je raspisivala „Elektroprivreda HZHB“.000 KM HDZ-u. Najozbiljnija sankcija koju Zakon propisuje je oduzimanje prava stranci da se kandidira na izborima. . sponzorom SDA. 2008. na ~ijem je ~elu ~lan Op}inskog odbora SDP-a Mirsad Kuri}. imao ve} {est ugovorenih poslova s institucijama vlasti i javnim preduze}ima. . potpisali su ugovor s Federalnom direkcijom za izgradnju. te taktike ovdje nema. novinari CIN-a otkrili su da su neke od firmi donatora dobile i dr`avne poticaje ili povoljne kredite. Sponzor SDP-a „Cestogradnja“ iz Biha}a pobje|ivala je na tenderima koje je raspisivao Zavod za prostorno planiranje iz ovog grada. Glasnogovornik HDZa Mi{o Relota objasnio je kako su donacije transparentne i u okviru Zakona. Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). a naro~ito uo~i izbora. u kojoj su i na~elnik Milovan Topolovi} i svih 25 ~lanova op}inske Skup{tine ~lanovi SNSD-a. [ta bi bilo kad bi bilo. nisam opredijeljen. a nekoliko puta je pobje|ivao na tenderima koje je raspisivalo Ministarstvo za prostorno ure|enje. Relota ka`e: .o. Tako je „Promark“ d. Ova zabrana donesena je da bi se sprije~ilo da privatnici ostvaruju korist od finansiranja stranaka koje preko svojih predstavnika u vlastima mogu odlu~ivati o dobitnicima poslova na javnim tenderima. Najvi{e priloga ove stranke dobile su u izbornim godinama. do aprila 2008. Socijaldemokratskoj partiji i Stranci za BiH darovala ukupno 14.navodi Bevanda. i br~anska firma za biroopremu „Alcoop“. stranke su du`ne prijaviti sve donacije iznad 100 KM.984 KM ve}i od dozvoljenog pa je stranka po- Dijeljeni dr`avni poticaji ili povoljni krediti Osim {to su davale donacije strankama istovremeno posluju}i s institucijama vlasti. od trenutka kada je sponzorirao politi~ke stranke do danas. Srpska demokratska stranka (SDS). donirala je 2008. isto se ne odnosi i na poslovanje s javnim preduze}ima. Stranci demokratske akcije. Stranke zadr`avaju ove priloge iako to. Gra|evinska firma „Hering“ iz [irokog Brijega darivala je 2008.To je bilo neko kupovanje mira . prema Zakonu o finansiranju politi~kih partija. Kako se to pla}a. kao i da primaju donacije iznad Zakonom dozvoljenog godi{njeg limita. {ta. Novac je darovalo 70 privatnih firmi koje su prethodno poslovale s institucijama vlasti. upravljanje i odr`avanje autocesta u vrijednosti od vi{e od 43 miliona eura. CIK je utvrdio da je ovaj iznos bio za 4. No. poput „Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ i Grada Mostara. koja je od 2006. u kojoj je na~elnik Mladen Kreki} ~lan SNSD-a. u sklopu konzorcija „Vijadukt-Hering“.000 KM poticaja od Federalnog ministarstva razvoja. ne}u vam to sigurno pla}ati ispod `ita i ispod ruke . do kraja 2009. preduzetni{tva i obrta u iznosu od 200. dobio i povoljan kredit od Federalnog ministarstva razvoja. iz Mostara. SDA i SBiH prijavili da su im privatnici donirali vi{e od dva miliona KM Stranke su iz godine u godinu uzimale priloge od firmi koje su prethodno poslovale s institucijama vlasti iako je ova praksa zabranjena dr`avnim Zakonom o finansiranju stranaka Sjedi{ta HDZ-a. Kao i „Hifa“.

43. u 2007. zabilje`ena su 22 napada. a radove su 24. kada se SCT obavezao da }e obaviti posao do oktobra ove godine. sarajevske zaobilaznice potpisan je u junu 2008. jer je slovenska firma krahirala. uz obe}anje da }e ponovo biti pozvani na rad. Naime. Rije~ je o GP „Dubrovnik“. koji }e biti dug tri kilometra i za ~iju }e gradnju. Iako je kompletna saobra}ajnica morala biti zavr{ena do oktobra ove godine. od Po~itelja do granice s Hrvatskom.. MRKI] vilo. ju`no od Sarajeva. dobio je takozvani doma}i konzorcij. 13 Za{to je gradnja puteva na{a rak-rana Sarajevska zaobilaznica do sada trebala biti zavr{ena Problemi sa SCT-om Dionica kod ulaza u Zenicu: Gradi se samo prilazni put Tunel Vijenac: Na gradili{tu samo ~uvar KORIDOR 5C Katastrofa u realizaciji velikog projekta U posljednje vrijeme otkriva se sve vi{e prevara koje se ve`u za gradnju autoputeva u BiH i Hrvatskoj. GP „Put“. a zabilje`ene su i materijalne {tete na vozilima. Ugovor za prvu dionicu zaobilaznice potpisan je u septembru 2007. @GP i „Hidrogradnja“. to ne}e umanjiti stopu kriminala. ~iji se dijelovi rasprodaju na aukcijama. U 2008. ali opet ne u punom kapacitetu. povrijedi ga ili ~ak ubije. entiteta. Drugim rije~ima. trebalo zapo~eti na napo~etku budu}eg tunela Vijenac. Na iskorjenjivanju problema trebalo bi se vi{e raditi. Radovi su trebali po~eti jo{ 2. PRESSIJA Koliko }e efikasna biti nova „za{tita“ za gra|ane . zagreba~ka „Ingra“ i na{a „Hidrogradnja“. ali probijanje tunela jo{ nije startovalo. Gradili{te je zvani~no otvoreno sredinom oktobra. uspjele sagraditi svega 37 kilometara autoputa izme|u S Problemi i ste~aj Sarajeva i Kaknja. Nasilnici ne biraju sredstva. Posao na ovom dijelu koridora 5C jju`nijem dijelu koridora 5C u BiH. osim gradnje jednog prilaznog puta s desne strane rijeke Bosne. maja zapo~eli zagreba~ki „Vijaduk“ i „Hering“ iz [irokog Brijega. napade nasilnih osoba ili delinkvenata. biti potrebne tri godine. Ti radnici preko no}i su dobivali otkaze. a za{titari u vozilima javnog gradskog prijevoza. nema jo{ ni u planovima: niti je izabran izvo|a~ niti se zna ko }e i kada otkupljivati zemlji{ta. pak. radovi su prekinuti.Doboj. protezat }e se od izlaza iz tunela do ju`nog ulaza u Zenicu. koji je dug petnaestak kilometara.Tar~in. Ugovor za drugu dionicu Ista situacija u RS Ni{ta bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. jer je posao dodijeljen krahiranom SCT-u. Rije~ je o prvom dijelu zeni~ke zaobilaznice. {to se u pravilu nije de{avalo. tako|er. koji skoro nijedan projekt iz ove oblasti nisu uspje{no realizirali.15. Zbog toga u GRAS-u najavljuju postavljanje videonadzora u vozilima i na autobuskim stajali{tima. poput izbora izvo|a~a. federalne vlasti su za punih deset godina. ali ozbiljniji radovi jo{ nisu zapo~eti. duga tako|er tri kilometra. prema projektu. s konzorcijem koji ~ine „OsijekKoteks“. No. vi{egodi{nja ka{njenja s realizacijom projekta na autoputu u BiH nisu slu~ajnost. Prva. a godinu ranije 38. od kako se bave ovim poslom. Va`no je ista}i da ova zaobilaznica ~ini jednu cjelinu. GP „Dubrovnik“. No. o kojima smo govorili u ovom tekstu. od Kaknja do mjesta Bilje{evo. Suspenzijama i o{trim sankcijama treba ka`njavati one stru~njake koji ne rade adekvatno svoj posao iako su pla}eni za to. S. avgusta. Prevare u Hrvatskoj Sarajevska zaobilaznica: Propali projekt kandal sa slovenskom kompnijom SCT koja ne}e uspjeti privesti kraju dva velika projekta na koridoru 5C u BiH nije izdvojen slu~aj. ve} praG. Gradnja autoputa od Banje Luke do Gradi{ke traje ~itavu vje~nost. Tre}a dionica. oti{la u ste~aj. Nadamo se da ove dionice ne}e do`ivjeti sudbinu svojih prethodnica. Ina~e. otkupa zemlji{ta i sli~no. Osim toga. situacija je tu vi{e nego jadna. do sada je trebala biti zavr{ena kompletna sarajevska zaobilaznica. Za ove dionice vr{e se pripremne radnje. federalne ~elnike ni najmanje nije zabrinulo to {to konzorcij prilikom obavljanja poslova ne}e biti u istom kapacitetu kao u trenutku kada je pobijedio na tenderu. ~ekaju}i da Federacija obavi svoj posao. potom o dionici Svilaj . Naravno. a ugovor }e uskoro biti raskinut. koji ~ine „EuroAsfalt“. pa i odgovorne strogo ka`njavati. Ovaj dio podijeljen je na tri dionice. V. Tre}e dionice. Ju`ni ulaz Sigurnost u prijevozu ne mogu popraviti samo kamere U GRAS-u najavljuju postavljanje videonadzora u vozilima i na stajali{tima Nesavjesni gra|ani skoro svakog dana bez ikakvog razloga napadnu radnika ili o{tete vozilo GRAS-a. zapravo. Ona }e se zavr{avati na Pripremne radnje Federacija ove godine namjerava pokrenuti radove na nekoliko novih dionica. Ako je neko spreman da usred dana nasrne na ~ovjeka. Drugi dio autoputa koji je trenutno aktuelan jeste onaj izme|u Kaknja i Zenice. Federaciji su trebale pune dvije godine da rije{i otkup zemlji{ta tako da su radovi po~eli tek ljetos. Isto toliko ~eka se na po~etak izgradnje autoputa Banja Luka . JANUAR/SIJE^ANJ 2011. Izme|u ostalog. ne mogu za{tititi gra|ane Sarajeva. u kojima je te`e povrije|eno devet uposlenika. Ostalih nekoliko stotina kilometara autoputeva o kojima smo svojevremeno slu{ali postoji samo u glavama politi~ara iz manjeg bh. duga je desetak kilometara.. koji imaju godinu i po da zavr{e posao. Iako je ostalo da se uradi jo{ 25 posto posla. ali da im nisu upla}ivani doprinosi. Ova dionica je.Od`ak na samom sjeveru zemlje te o dionici Vlakovo . sigurno se ne}e libiti ni da razbije videonadzor i ispolji svoju agresivnost. Samo pro{le godine zabilje`eno je 25 napada.. {to zna~i da kompletna mora biti zavr{ena da bi bila pu{tena u funkciju. ve} predstavlja samo vrhunac nesposobnosti i korumpiranosti na{ih politi~ara. a kaznenim prinudnim radom nasilnike da na taj na~in potro{e vi{ak energije. jedini dio autoputa na kojem se trenutno izvode obimniji radovi. hrvatski mediji su objavili da su kompanije iz te zemlje za gradnju autoputeva kroz Hrvatsku anga`irale jeftinu radnu snagu iz BiH. a dionica od Kaknja do Zenice trebala se graditi punom parom. taj }e rok biti probijen za ko zna koliko godina pa se postavlja pitanje ko }e zbog svega toga odgovarati. i pored svih nastojanja. zanimljivost u vezi s ovom dionicom je da je jedna od ~lanica konzorcija. Radove bi.

objavio je i svoju tre}u knjigu pod nazivom „Tvoja dijeta“.“ O. bez ikakvih analogija. onda je to sloboda izbora i ni{ta vi{e. ukoliko se prigovara RS da im je javni servis. onda je to. kao i u mnogo ~emu drugome kada je o na{im medijima rije~? No. opstruirati rad jedne ili vi{e razli~itih institucija. doju~era{nje ombudsmenice za ljudska prava.. „velikonacionalisti~kim projektima“.. Sigurno je mislila i na neumjestan.. I ne treba puno pameti da se zaklju~i da kada od nekoga primite novac postajete du`ni da radite u njegovu korist. pa ~ak i svoje najbolje prijatelje. to nejedinstvo profesije. I na uglednog pravnika Hod`i}a. {to je mo`da najstra{nije od svega. jer se svakodnevno susre}e s posljedicama koje izaziva neuredan i nezdrav `ivot. @ivojevi}) ZDRAVSTVO Prof. Ma {ta zabrinjavaju}e. neka pivara.000 operacija na srcu i krvnim sudovima po cijelom tijelu. onako emotivno i blagonaklono. pogubno za narode koji `ive u tom entitetu. ovoga puta ne predsjednice Helsin{kog komiteta za ljudska prava (o. Vjerovatno je mislila i na svoju kolegicu iz „Nezavisnih novina“. mi u na{oj {koli i na faku(Foto: M. recimo.Najnovija knjiga pisana je na osnovu nauke. izjavila je to nedavno ova `ena komentiraju}i „napade“ medija iz RS na jednog novinara sa FTV-a. {ta sve mo`e ~ovjek re}i i uraditi za novac i radi novca! Mo`e. Jo{ jadnijim se ~ini uporno borbeno suprotstavljanje etnonacionalnim ili. Banje Luke. onda slijedi isti zaklju~ak: u Udruzi djeluju prema smjernicama donatora. kada jednog na{eg kolegu izvrije|a neki mo}an ~ovjek. ukoliko javni televizijski servis pi{e i govori u ime jedne politi~ke partije. ali demistificiraju}i tobo`nju borbu protiv takvog prebrojavanja. Smjernice donatora Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI] du`nosti. Stoga sasvim tragikomi~no zvu~i jo{ jedna izjava. Ugledna pravnica nam sugerira da ne treba puno pameti da se doku~i za{to se vodi kampanja protiv onih koji nastoje da razotkriju „nedjela politi~ara koji potkupljuje medije u RS“. Ukoliko neku novinu podr`ava. naravno da nije. Poja{njava da knjige pi{e „iz o~aja“. Ili mo`da onu drugu iz „Glasa. Mene mnogo vi{e boli.. pa ni njena Udruga. recimo. I nikada izvori finansiranja niti jedne „gra|anske novine. Bo`e. onda se mo`e podjednako logi~ki zaklju~iti da i ona sama sa svojim uposlenicima radi po nalogu onih koji je doniraju. misli. I za kraj. {to mi svi ne sklonimo kamere i odemo s tog doga|aja. ali uzroke koji dovode do toga nisam. kao i prethodne dvije. {to mi svi ne izrazimo solidarnost prema tom kolegi ili kolegici.14 15. Da li je i nedavno istupanje novinara iz RS iz Udruge BH novinari tako|er nacionalisti~ki projekt? Podsjetit }u: to je ona kvazidr`avna udruga koja u svojim rukovodnim organima nema zastupnike naj~itanijih i najgledanijih medija iz Hercegovine i RS. koja detaljno govori o zdravim navikama.Uradio sam vi{e od 20. Uzroci su poja{njeni u ovim knjigama. medija ili NVO-a“ nisu bili dovedeni u pitanje. nije reagirao na taj jezik mr`nje. uli~nim tonom napisan tekst o bardu bh. recimo. novinarstva Had`ifejzovi}u i vlasniku naj~itanije novine u BiH. {to mi svi ne izrazimo protest. Emir Solakovi} objavio i tre}u knjigu Susre}em se s posljedicama koje izaziva neuredan i nezdrav `ivot Naslovnica najnovije knjige Solakovi}: Pomozite sebi U sali: Poja{njeni uzroci ltetu ne u~imo detaljno o uzrocima. ali ni{ta manje i na nacionalisti~kim idejama. Za{to? Zato {to oni rade „za dobrobit svih“! Samo ko su ti svi? Da li su to mo`da svi oni koji ne}e da broje krvna zrnca. [irokog Brijega? Upravo bi se ovim povodom itekako moglo govoriti o nacionalisti~kim projektima. o ~ijem su pravnom iskustvu „polemizirali“ oni koji ni vidjeli knjige iz prava nisu. ali puno govori ko za koga i s kojim motivima radi.. evo malog antinacionalisti~kog izazova: ba{ me zanima ho}e li jedna ili druga predsjednica izdati kakvo saop}enje povodom najnovijih uvredljivih napada na vlasnika naj~itanije novine u Federaciji i na njegovog kolegu urednika „Nezavisnih novina“.“ Sigurna sam da je mislila i na akademika Filipovi}a. ishrani. objavljivanje knjiga ili sli~no. Govorimo o kvalitetnom produ`etku `ivota. borbi protiv svakodnevnog stresa. servis predsjednika tog entiteta. Ukoliko Vlada Federacije dodijeli sredstva za snimanje filmova. savjesti? Nije. pi{e i govori. No. Otklonio sam posljedicu. O~ekuje se da }e i tre}a knjiga. o ~emu je onda ovdje rije~? Ili logika i ovdje pravi ~udne izuzetke. A svako grubo osporavanje te volje jeste najgori nedemokratski ~in. uvredama i javnom {ikaniranju. Bo`e. a nau~no je dokazano da je to mogu}e ostvariti s promjenama lo{ih navika ka`e Solakovi}. Me|utim kada ovako ne{to izjavi predsjednica Helsin{kog komiteta za ljudska prava sa sjedi{tem u Sarajevu. vratimo se izjavi pravne ekspertice. govori o o~uvanju ljudskog zdravlja. . Vjerovatno je mislila na sve one brutalno prosta~ke i nacionalisti~ke tekstove internetskog on line `urnala koji je „dio jednog projekta“ koji tako|er neko finansira protiv svih koji nisu bliski jednoumnim stavovima sarajevskih gerilaca. pa im nije mjesto u „velikogra|anskim projektima“ grupe istomi{ljenika. pun jeda i netrpeljivosti. Da budem preciznija. Valjda zato pored raznih tijela koja reguliraju medije sasvim neopa`eno prolaze najbestijalniji govor mr`nje i nebrojni napadi na kolege novinare koji ne}e da su dio klanskog novinarstva koje po~iva na prijetnjama.. nego predsjednice Udruge BH novinari kada ka`e: „Ne treba da ~udi. koji je nebrojeno puta bio na meti prosta~kih uli~nih napada. Plava. Mo`e raditi protiv kolega.. Nije te`ak test. {ef Klinike za vaskularnu hirurgiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Da li je mogu}e da se u ime prava daju pau{alne i jednostrane izjave? Da li bi. po predstavnike naj~itanije dnevne novine u Federaciji. Emir Solakovi}. alarmantno! A zaista. I to je sve. Novac je uvijek logi~na pozadina ne~ijeg djelovanja . `estoko i pristrano. a ovo je cijela jedna nauka i ta~no se mora znati {ta se smije jesti . kao ni Jednoumni stavovi „Tvoja dijeta“ za o~uvanje zdravlja Prof. Kada neko ode kod doktora. a treba vjerovati da je time u biti `eljela dati podr{ku kolegama novinarima iz RS koji su meta najgoreg jezika mr`nje s javnog servisa Federacije ili ovda{nje skupine klanskih medija.isti~e na{ E. onda se name}e zaklju~ak da ti mediji pi{u za interese pivara i njemu bliskih politi~kih krugova. Solakovi}eve prve dvije knjige „Ti mo`e{ sa~uvati svoje srce“ i „Kako ostati mlad“ izazvale su veliku zainteresiranost i vrlo su ~itane ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. ali ukoliko se na zvani~noj internet-stranici institucije koju Vera Jovanovi} predstavlja nalazi nekoliko donatora. onako spontano. Mora da joj je `ao {to niko. I na mnoge druge sli~ne slu~ajeve mora da je mislila tajnica-predsjednica neograni~enog mandata. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. izgovorila je to ovo `ena povodom formiranja Nezavisnog udru`enja novinara RS. . koju je novopostavljeni ministar obrazovanja KS (tom funkcijom vjerovatno nagra|en na temelju svojih nacionalisti~kih ispada) mr{kao iz Sarajeva. re`imske knjige. kako se to jo{ pompeznije ka`e. recimo. da ka`em. da se istovremeno istoj ku}i obratio vlasnik novine za koju evo ja sada pi{em uslijedila ista reakcija? Da li je u biti ikada i uslijedila. Mo`e ugro`avati najbli`e suradnike. a u Federaciji javni servis od 20 minuta informacija u svojoj glavnoj informativnoj emisiji posveti desetak minuta samo jednoj partiji. HALA] sagovornik. dr. Ne bih da pravim puno analogija. koji rade na „gra|anskom frontu stavljanja ta~ke etnonacionalnim kampanjama“? O ovom brojanju krvnih zrnaca trebalo bi ve} jednom javno i kriti~ki progovoriti. tako|er privu}i pa`nju svih onih koji se brinu za svoje zdravlje. koja. pa onda gotovo isto toliko odbrani svojih novinara. Tvrdi doti~na da mediji iz RS napadaju kolege iz FBiH da bi zadovoljili prohtjeve ~ovjeka koji im je donirao mnogo para. onda su to re`imski filmovi. dr. Valjda ih nema zato {to su izvan doma{aja „sarajevskih predajnika“. ~ija prava?). on }e mu propisati dijetalni re`im i re}i {ta ne smije jesti. Mo`e govoriti ili pisati kako mu ka`u oni {to mu daju novac. onda je to zabrinjavaju}e. . Na`alost. Ukoliko u KULTURA DIJALOGA Za{titne izjave nisu za svakoga O Pored raznih tijela koja reguliraju medije sasvim neopa`eno prolaze najbestijalniji govor mr`nje i nebrojeni napadi na kolege novinare koji ne}e da su dio klanskog novinarstva Udruzi BH novinari koji zastupaju isti stav vidimo imena izvjesnih donatora. A ukoliko su nacionalisti~ki projekti volja gra|ana da glasaju za svoje nacionalne partije koje su bile na izbornoj trpezi.. Ko to i u ime koga treba da ukine te nacionalisti~ke projekte? I koji su to uop}e nacionalisti~ki projekti? Da li je to mo`da onaj projekt kojim se ovdje u Sarajevu izvrgavaju ruglu kolege novinari iz Gusinja.

ve} smo pripremili novi broj „Pripovjeda~i jugoslavenskih naroda“ koji treba prevesti na engleski jezik. Tako|er.Pozvat }emo i stru~njake svijeta da ka`u {ta da se radi. jedan od najomiljenijih pjesnika ~ije pjesme rado i{~itava po ko zna koji put.\iki}. velikim i spektakularnim koncertom. kako ka`e. najve}eg uzroka Podr{ka stranaca O daljnjim planovima ~asopisa na{a sagovornica ka`e da ve} pravi jedan broj posve}en „umiranju slavistike u odnosu na jugoslavenski prostor“. prijateljstava. . svi ~lanovi su se predstavili u ~asopisu „Motri{ta“ te neki u „Osvitu“. i Spontano pisanje Lukavi Slovenci Iz sadr`aja novog broja . Zna~aj ovog projekta prepoznala je nedavno slovenska vlada.Svi brojevi ~asopisa posve}eni su nekoj temi. Neko sje}anje. Za nju je `ensko pismo.Slovenci su jedini koji su prepoznali kvalitet i ozbiljnost ~asopisa.smatra Juri}. U razgovoru za „Dnevni avaz“ urednica ~asopisa Vojka Smiljani}-\iki} kazala je da nije bilo jednostavno osvariti ovu ideju nakon rata. a ko ne. bosanskog. a poseban joj je kvalitet {to uz Stopardov tekst koji u ovoj superiornoj re`iji i danas dobro funkcionira. B. pro{le godine objavila slikovnicu „Usamljeni lav“. ro|ena je dok smo putovali vozom u Mostar. ipak. Ljubica Arsi}. Na skupu evropskih ambasadora pre- dlo`ila sam na{u zamisao i prihva}ena je aplauzom. Ponekad pjesmu ili pri~u dugo nosim u sebi. broja veoma je zanimljiv. U~estvovala je na vi{e . a onda je jednostavno pribilje`im pri~a nam Juri}. najavljuju}i da }e promocija ~asopisa biti odr`ana u februaru. kao i u vremenu kada je nastao. te skandinavske zemlje pri~a Smiljani}-\iki}. ulo`ili su 160. Poezija joj je prevo|ena na engleski.Poticaj za pisanje naj~e{}e do|e spontano. Pokazuje {ta se desilo u knji`evnosti i mo`da je to najzahtjevniji broj koji smo do sada radili. posebno isti~em Gresu Palaska. slovenskog.. Na zadnjim stranama izvu~ene su sve spisateljice. Upravo joj je A. Elizabeta [eleva. D`evad Karahasan. Tako|er. Vojka Smiljani}-\iki}. Mogu re}i da je za ovo kratko vrijeme KKM predstavljen na nekoliko knji`evnih susreta u regiji.15. a Mustafi}u donosi apsolutni trijumf. mudrim stavljanjem ta~ke na i! U ansamblu. pa mo`da njihov poetski svijet vi{e nagla{ava osje}ajnost. Dragan Veliki}. Ova nagrada joj je. a kako ka`e. Mi{ko [uvakovi} i Tihomir Brajovi}. ko je bio nacionalista. Kako ka`e Juri} za na{ list. Taj uklon re`isera Mustafi}a.. pa je i tira` upola pove}an. na kraju predstave. Tu }e se na}i intervjui s velikim piscima koje smo radili. jer vi{e nisu znali ko je bio spreman razgovarati.. djelo je anga`iranih i nekih od najboljih knji`evnika i esejista na Balkanu.Pjesma je uzvi{eni osje}aj trenutka. Tada pisci postaju ambasadori svojih dr`ava. Novak. {to je zna~aj ovog broja. Ljiljana Dirjan. Poeziju je objavljivala u brojnim knji`evnim ~asopisima u BiH i Hrvatskoj. o nama Apsolutno najanga`iraniji re`iser ju`noslavenskih prostora je Dino Mustafi}! Predstavama koje je do sada radio. bitno.. o demonstracijama na Kosovu. pjesnikinja Pjesme nosim u sebi Nedavno je u Mostaru promovirana njena prva knjiga poezije „Nevidljivi prsten“ Zbirka poezije „Nevidljivi prsten“ Sonje Juri} koja je promovirana u utorak u Mostaru nai{la je na iznimno pozitivne kritike. jednog hrvatskog. dok ovdje u BiH nema para za kulturu . bila i svojevrsni poticaj da nakon toga intenzivnije pi{e i objavljuje po knji`evnim ~asopisima u BiH i Hrvatskoj. Uskoro i nagrada Juri}: Pozitivne kritike za prvjenac Sonja Juri}. izdanja ~asopisa je Melanholija/Nostalgija. koji uspostavlja pokidane veze i dijalog me|u institucijama kulture te kulturnim i javnim radnicima u regionu. ka`e nam. koji prvog suradnika nalazi i u dramaturginji @eljki Udovi~i} i scenografu Dragutinu Brozu. Ale{ Debeljak. 15 PROFIL Melanholija i nostalgija u ’Sarajevskim sveskama’ Iza{ao najnoviji dvobroj koji }e biti promoviran u februaru Odnedavno i na internetu U BiH nema novca za kulturu IZDANJA Vojka Smiljani}-\iki}. kao i igrokaze. [imi}.otkriva nam Smiljani}-\iki}. ^USTOVI] \iki}... trijumfira. Oni su. njema~ki i slovenski jezik. SMAJKI] Naslovnica dvobroja O komunizmu.nagla{ava Juri}. postkomunizmu. koji tonus predstave pomjera u nacionalno logiciranje Kosovara. a na kraju je spektar melanholista . tako|er. naslov njene knjige upu}uje na ono nevidljivo koje. Oni su pametni. Andrej Nikolaidis. Nadam se da }e mostarska knji`evna scena s na{im klubom biti bogatija.ka`e Smiljani}. dnevnik napisao [eki Radon~i}. na hrvatskom i engleskom jeziku. Ova pjesnikinja je i ~lanica Knji`evnog kluba Mostar (KKM).Sadr`aj 30. Juri} je. To ni u kojem knji`evnih manifestacija. a nedavno je otvorena i internet-stranica gdje se „Sveske“ mogu ~itati. `ene su po prirodi suptilnije od mu{karaca. . Prije dvije godine ova pjesnikinja je priredila dvojezi~nu zbirku zajedno s Lidijom Pavlovi}-Grgi} i Marijom Peri}-Bilobrk. . .ka`e na{a sagovornica. godine. Smiljani}-\iki}: Sve je krenulo od putovanja vozom do Mostara [imi} kao uzor sru{enih institucija. Basri Capriqi. Taj sloj ispisali su sami glumci Mustafi}evog ansambla. Mitja ^ander. Nije bitno tko ju je napisao . u re`iji Dine Mustafi}a Gradimir GOJER . mo`e me inspirirati misao. Slobodan [najder. sa sjajnim i na Kosovu najpopularnijim bendom „Jericho“. urednica ~asopisa ^ asopis „Sarajevske sveske“. nadgra|uje svoj anga`irani redateljski opus izvedbom Stopardove drame „Rock ’n’ Roll“ u Pri{tini. u teatarskom smislu. Marko Ve{ovi}. 30. a njena poezija je uvr{tena u performans „Writting home“ koji su priredili ~lanovi „Exiled writers in London“. S druge strane. . jako diskutabilna i otvorena tema. donosi sloj svjedo~anstveno-dokumentarnog karaktera. neki doga|aj ili situacija. Sve su morali polako. finansirali su prvo izdanje ovog ~asopisa na engleskom jeziku „Best of Sarajevo Notebooks“. a tema najnovijeg dvobroja 29. odnosno mu{ko pisanje ili `enska i mu{ka poezija. slu~aju nije manje vrijedno. Dobra pjesma ili pri~a je jednostavno dobra. Senadin Musabegovi}. a prvi broj ~asopisa objavljen je ve} 2002. porodice i profesionalnih veza. Iako je „Nevidljivi prsten“ njena prva samostalna knjiga poezije. Julijana Matanovi}. Juri} je pjesme po~ela bilje`iti jo{ u osnovnoj {koli. Sibila Petlevski.U Mostaru. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. ve} ~etvrtu godinu pi{e pjesme i pri~e za djecu.zaklju~uje Smiljani}M. u Zagrebu. u ovom kamenom leglu. svojim potresnim svjedo~anstvima o ratnim de{avanjima. a u dijalogu imamo Jelenu Lengold i Ljubicu Arsi}. koja ukupno{}u svog doprinosa ovom teatarskom aktu pokazuje rijetku gluma~ku suvremenost. Zoran Hamovi}. Miljenko Jergovi}. koji je lani osnovan radi uvezivanja mostarske knji`evne scene. kako priznaje. Miklav` Komelj predstavljen je kao pjesnik i kao slikar. Ova predstava bavi se su{tinski analizom komunisti~kih i postkomunisti~kih procesa. promi{ljanja o `ivotu i smrti. u re`iji Ernesta Fi{era. Boris A. gdje i danas `ivi.000 eura u njegov razvoj i promociju. u nekoliko navrata smo organizirali ~itanje poezije. Mustafi}eva predstava je primjer suvremenog teatarskog logiciranja. M. Studij hrvatskoga jezika i knji`evnosti zavr{ila je u Mostaru. Poezija u performansu Sonja Juri} ro|ena je 1973. postoji. te se podjednako dobro mogu izraziti oba spola. tra`enje. koji po`rtvovano iznosi koliko Mustafi}ev koncept toliko patriotsku ostra{}enost. Planiramo i dodijeliti nagradu za knjigu godine u regionu . Finansijsku pomo} pru`ila nam je fondacija „Soro{„. uistinu ima dobrih pjesnika. . neko pro`ivljeno iskustvo. Tako|er. Svjesni promocije svoje kulture i knji`evnosti. Radoslav Petkovi}. izme|u ostalih. vje~ito preispitivanje ~ovjeka.Ideja da napravimo ~asopis u kojem }emo objaviti pisce i to jednog srpskog. i u svakom slu~aju raznolikija . Za svoju poeziju Juri} je dobila i nagradu „[imi}evih susreta“. Mustafi} je mudro vodio predstavu koncipiraju}i njenu dramaturgiju na bitnom uplivu muzi~ke matrice Trimora Domija. jer su u ovom broju najzanimljiviji tekstovi tih `ena. a to je ljubav. Tvrtko Kulenovi}. ali na apsolutno anga`iran na~in! OSVRT „Rock ’n’ Roll“ Toma Stoparda. lukavi i imaju pare za kulturu. Dodaje da ne podupire ~injenicu da postoji `ensko. jer je u{ao u vode ~iste knji`evnosti i filozofije . Uvodnik je napravila Mirjana Stefanovi}.

Ko`na vindjakna. ko da mu se. javni i kulturni radnici. ne zna praviti valjanu novinu. pisci. Vidi{ li? Vidim. u jednom trenu pobili 72 mladih Tuzlaka i Tuzlanki!? Nije bolnice.. i{ao u bolnicu Ko{evo. sa svojim prtljazima.stra{ni ~etni~ki zlo~in i stravi~na tragedija gra|ana Tuzle. i tako dalje.. progovorim engleski: Haj! Oni uzvrate: Haj. Tone li tone Titanik „Oslobo|enja“ Iz „Avaza“ saznajem da je novinara Tomu Po~ani}a. m. pa tim stranicama dali naslov Tuzlanska kapija!? Ko je. Ne persira me. jedan crnac. Silno se kajem. sa {ezdesetisedam. Da ga nije strah ? Mo`da je prvi put u{o u avion? Ne znam {ta je. dva mladi}a. Sidrane? I prolazi. Snimila Snje`ana Tonti}. `ure. Kako nacijediti pitak sok iz suhe drenovine zaboravljenih zapisa? pola zinuo. da gledam oblake. jest jednako . Jednog od tih jutara kraj mene uspori neki auto.. nau~i}u. u Domu pisaca. Ustanem. Nismo vi{e ni rije~i progovorili. trebalo zvati tuzlanska hronika. U bolni~kome hodniku. haj! Okre- Slavni pjesnik i jo{ slavniji pjeva~ u istom avionu „Oslobo|enje“ nije smatralo va`nim da objavi vijest o bolesti svoga veterana i kolegijalnoj akciji pomo}i mogu}e kazati ‘tuzlanska kapija’ a misliti na ne{to drugo! Tuzlanska kapija. Odvojili stranicu-dvije za doga|aje iz Tuzle . Niti {etam. vi{e dje~ak nego mladi} iz Bosne. gleda u Osmana. kako je trebalo. i vi{e se nije moglo znati misli li na {ahovsku tablu ili na Gojka Beri}a i preostale redakcijske veterane. Bi}u mudar. @ivotopis ABDULAHA SIDRANA Ako ni{ta drugo.. nije mi ni do kakve pri~e. To njima do|e . Dok me presti`u. poni`avaju}em tretmanu.. ujesen 1996.. U {etnji. bolan! Pjeva~.16 15. kao da mi je dvadesetitri. gledam u oblake. ba{ se napri~asmo! U avionu za Frankfurt. Podignem desnu ruku. nakon zavr{ene seanse zra~enja. ni {ta je. do prozora.nikome ne smetaju}i i o zlu ne misle}i okupljali ljubitelji {aha... kako ovo. Napolje to iz redakcije! `eljeznim glasom zapovjedila je Lidija Kora}. Mislio sam. Du{i ni{ta nije jasno. Bi}u mudar. praznim pra{njave fascikle. na sjedi{tu izme|u mene i prozora. ali ga moram opomenuti. barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam. s rukom preba~enom kroz prozor. prema pilotskoj kabini: Ma jooook! Pa sjedi vi{e s mirom. Sjedi ti ovdje. osmjehuju se. svima i svemu. 2000. [ta mu je. ali ustade i izi|e iz onog tjesnaca. a ne Bosanska Dubica. Nikakvu vijest o tome nije objavilo njegovo i na{e „Oslobo|enje“. tu. Sjedoh na njegovo mjesto. Bolan. Pa njegovi prijatelji {ahisti i ljubitelji {aha skupljaju nov~anu pomo} potrebnu za lije~enje. gleda me pravo u o~i: Jesi ga ti vidio? Koga. Ne nau~ih ni{ta. ri|e kudrave kose. na kojem su se . a rijetke veterane (~ija imena ne navodim da im ne bih pristajao na muku!) podvrglo specijalnom.normalno. postala simbol stra{noga zlo~ina u kojemu su ~etnici. pa nezakonito promijenjena imena tamo{njih gradova ustrajno. Novi Grad. pobogu. a ne reknem mu ni{ta grubo i o{tro. Sa {ezdesetisedam. po~e da mi dr`i pridiku! „^ujem da si opet prijatelj sa Kustom. preko mojih novina. novinari. granatom sa Ozrena. Ni{ta ne nau~ih. Izme|u de`urstva i preloma. Zakrenu{e glave prema meni.. tj.. nau~i}u da {utim. Mal~ice se kolebao.. smiri se vi{e! Da te nije strah aviona? Odgovara. Mnogo volim gledati oblake. 1970. naginje se ulijevo. ne da{ mi novine da otvorim. kakva.. na suvoza~kom sjedi{tu. opet neki ~ovjek sa `enom. Pla~e li Drina za tobom. ko ti je taj? Ne zna{ Osmana? S nevjericom. osmjehiva}u se. ~ujem kako crnac kazuje kudravom: ’Luk! Sidran! Gran skrinrajter!’ Biva: ’Pogledaj! Sidran! Veliki scenarist!’ Toliko engleski razumijem. `ena mu. prijatelji nazdravljaju uz crno vino: Stevan Tonti}. A okrugle godine. godine. nau~i}u da {etam. taj majmun koji ne zna da je ona. bolan ne bio? O s m a n a ! Eno ga. pozdravlja me podignutom rukom. Sidran. Njemu dobro. Napolje to iz redakcije! Pamtim sve prostore u kojima je u posljednjih pedeset godina radila redakcija „Oslobo|enja“ i pamtim da je u svakom od njih uvijek postojao jedan }o{ak u Oznojen. slu{aju Branko Vla~i}. pokoja {ahovska partija novinarima je bivala potrebna i korisna poput apaurina i ~a{ice relaksiraju}eg pi}a.ne{to {to se. a ne gleda u mene. sa Lidijom Kora} i Vildanom Selimbegovi} na ~elu. a ne Bosanski Novi. Napolje to iz redakcije! A ono {to je unutra ostalo..“ Mili auto pokraj mene brzinom moga kora~anja. zdrmao mo`dani udar. na aerodromu u [tokholmu.. a ja }u do prozora. u julu i avgustu pro{le godine. . Legenda. gleda u mene. ne ka`e ni ko je. zbilja. Gavrilo Grahovac. mlad: bi}e vremena. voza~ iznutra otvori prozor i bez ikakvog pozdravljanja. Za{to bi i objavljivalo kad je. valjda. rastjeralo sve valjane novinare. uzvrtio se nekakav. Ali de~ko izvija i propinje vrat.. ne dam mu da odbije. pogledom. prelista}u novine. pa se svemu osmjehivati. odmahivat rukom. pjesnik i novinar..To volim.ne}e mi vjerovat! Hajde onda da se mi premjestimo. sa desne mi strane. to ja ne mogu trpjet. vedar. Tomi Po~ani}u. Pa je. Uzvratim kako ja imam pravo svoje poslove raditi sa kime ho}u. pobrinuo se toga jutra li~no gospod Bog. Trijebim bilje`nice.. guram pred sobom kolica s prtljagom. u avionu. tre}i red lijevo. nasva{to. odmah po preuzimanju vlasti. niti rukom odmahujem. kao ]amil Sijari}.Haj-haj! E. majstor umjetni~ke fotografije! nu se ri|i jo{ jednom. zagubila cura. Tuzlanska kapija. Nakon tolikih godina. Kratko-jasno. {etnja!? Planem. izi|em u koridor izme|u sjedi{ta. malo-malo pa mi na~epi nogu.. a kamoli da ga mr{nem i po{aljem u tri p. Niti se osmjehujem. Bori se za tr`i{te u prostoru entiteta republike srpske. Dubravko Bibanovi}. de~ko. i umrije}u kajan {to mu ne uzvratih onako kako je trebalo. jednog od dvojice-trojice `ivih veterana „Oslobo|enja“. Stvarno ne zna{ Osmana? Ne znam. dr`i moralnopoliti~ko predavanje i o~itava lekciju. a on mi. Malo-malo pa me }u{ne ramenom. {to je svojom nepristojno{}u i kabadahilukom svakako zaslu`io. (nastavak u idu}em broju) . uporno i dosljedno pi{e prema ~etni~koj verziji: Kozarska. kako ono. izme|u izlaska na teren i pisanja teksta. Sad se okrenu licem. . s vindjakom preko ramena. prijala mi ranojutarnja uli~na pusto{ i ti{ina. a pored mene. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. pa do Frankfurta gledaj Osmana. poput sarajevske. pjesnik i pozori{ni re`iser. ba{ me nervira. Sidrane? Otkup sirove ko`e (102) Z avr{avam svoje zemaljske poslove. njegovo ste~ajno rukovodstvo. i pita: Pla~e li Drina za tobom. meni dobro. nego tamo negdje. trideset dana zaredom. sa visina. Do njega. Da mi smiri du{u.. na postoperativna zra~enja. gu`vam stare papire. [efki Hod`i}u i ostalim megdand`ijama zabranilo i da se okupljaju oko {ahovske table. pa mal~ice odspavat. Drago mi {to me ne prepoznaje. Osman Had`i}. jedim se kao sa sedamnaest! Kakva {utnja.Haj! . Prijalo mi ranojutarnje pje{a~enje do Balija iz Audija i Bo{njo iz bolnice ^etrdeset godina ranije. lijevo. Kad reknem curi da sam letio u avionu s Osmanom Had`i}em . tijelo i mozak razumiju sve. drugi bijelac. niti {utim. tra`i. A mislio: osmjehiva}u se. ~itala se poezija: Sidran ~ita. A svoje zemaljske poslove privodim kraju. te odmako{e. ne ~ekaju}i odgovora. a kamoli kakvog izvinjenja i pardoniranja. Da li je mogu}e da se neko u redakciji „Oslobo|enja“ {ega~i sa tom tragedijom? Svakoga sam jutra.

40 KM po~ev od 20. 348. 2010. te se obavezuje da tu`iocu isplati dug u iznosu od 600. „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 7. na osnovu ~l. 2008. u svezi s ~l. ZPP FBiH). kao dana dospjelosti pa do isplate . kao dana dospjelosti pa do isplate .br. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Banja Luka. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d. Tukovi . kao dana dospjelosti pa do isplate . godine.s.na iznos od 23. 4. godine.40 KM. pa do kona~ne isplate duga. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. donio je sljede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 10.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. objavljivanjem oglasa u Dnevnom avazu. procjenom i prodajom pokretnih stvari u poslovnim prostorijama u ul.44 KM.. adresu stanovanja. 454. a sve u roku od 15 dana. 02. st. sud je dostavio tu`enom na obavezan odgovor. st. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 030341 10 Mal Travnik. te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenih prodajom pokretnih stvari. st. st. 2009. januar/sije~anj 2011. ZPP-a.00 KM. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. po~ev od 15. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 14.797. 12. donese presudu usljed propu{tanja. 01. 12. u svezi s ~l. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.40 KM po~ev od 15. i 21. radi Isplata duga. 2010. 2. 1.00 KM. 3. 70. godine Tu`itelj: Telekom Srpske A. 2009. 1. tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore. ime i prezime.40 KM. st. a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu .d. ZPP FBiH). 9. st. prezime. 334. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. 3. 10. 454. 04. 71.: 600. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. st. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. st. 2009.00 KM. 2010. 1. 01. 32/03 i 32/06). za dono{enje presude zbog propu{tanja.40 KM. godine (dostava se smatra obavljenom istekom roka od 15 dana od dana objavljivanja). 2010. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2010. Mostar. godine. 1. 134. 70. izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. protiv tu`enog Armin Sali}. adresu stanovanja. 12. 70. te mu naknaditi tro{ove postupka u iznosu od 755. kao dana dospjelosti pa do isplate . 19. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz. protiv tu`enog Jadranko Nikoli}. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH.40 KM po~ev od 20. 2009. 5. i 2.50 KM. na prijedlog tra`ioca izvr{enja 11. po~ev od 26. 2. 2011. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 334. 2011.. 386. sve u roku od 30 dana. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. st.tu`itelja (~l. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l.81 KM. radi Isplata duga po ugovoru o dugoro~nom kreditu. god. 6. 10. Banja Luka. 137. ~l. sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. Sudija Mediha Bo{kailo Dnevni avaz subota. . Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom. donese presudu usljed propu{tanja. Oznaku suda i broj predmeta. 2. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. 4 FBiH) Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Dostava tu`be tu`enom: Dalibor Rubin Konatur 10 A.40 KM. ZPP-a).na iznos od 23. 52.na iznos od 234. Sudija Ajla Popovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. godine. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. st. godine kao dana podno{enja tu`be. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.na iznos od 23. 1. st. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 182. 9. sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“. na `iro-ra~un broj 562-099-00017269-97 kod NLB Razvojne Banke.442. kao dana dospjelosti pa do isplate .na iznos od 23. kao dana dospjelosti pa do isplate . 182. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 7.40 KM. sudija Ajla Papovi} Mujan. 7.631. vanraspravno dana 15. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 058006 09 P Mostar. kao dana dospjelosti pa do isplate . Oznaku suda i broj predmeta. 2010. koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. {to ukupno iznosi 755. st.. OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 26. 1. 2008.Presuda zbog propu{tanja (~l. 53/03). kako je rije{eno u izreci presude. ul. zastupana po Pravobranila{tvu Op}ine Ilid`a. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 8. 15. protiv izvr{enika GROZDANI] BESIM iz Ilid`e. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. kao dana dospjelosti pa do isplate . 4 FBiH). 182. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 8.86 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: . Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 2.81 KM. godine kao dana podno{enja tu`be. Zakona o parni~nom postupku 53/003).na iznos od 23. kao dana dospjelosti pa do isplate . protiv tu`enika Zorka Maj k}i Ante. god. 2010. ~l. 2009. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate.s.na iznos od 23. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. godine. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 2. 6. ZPP FBiH). 348. 182. 2010.797. godine kao dana podno{enja tu`be. 1. ul. ~l. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 02.tu`itelja (~l. Travnik Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom. 2009. koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. 2009.. 3.D.na iznos od 23. 2009. 24.50 KM u visini sudske takse na tu`bu u iznosu od 45. radi Isplata duga.40 KM po~ev od 20. st. pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). ZPP FBiH). Pouka o pravnom lijeku Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. ZPP-a). ZPP FBiH). 52. 11. i 396. smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljianja. ime jednog roditelja. st.86 KM OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. kao dana dospjelosti pa do isplate . Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. 3. protekao zakonski rok od 30 dana. na obavezni odgovor koji glasi: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 052206 09 P Mostar. 2009. ZPP-a). 4. 7. kao dana dospjelosti pa do isplate . Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. st. 12. smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. pa do isplate duga kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate.. kao dana dospjelosti pa do isplate na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojne Banke. na osnovu presude zbog propu{tanja Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Mal-06-014046 od 26. 71. godine „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 7. radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1. U odgovoru na tu`bu. 383.00 KM.d. godine. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 3. 2009. . Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 67. 5. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Armin Sali}. ZPP-a. 137. 45 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank D. prezime. 4. ZPP-a. 3. st. u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja OP]INA ILID@A. 2009. ime i prezime. 348. 12. 2010. Mostar. Tukovi br. ZPP FBiH).Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev .908. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 8. a posebno u istom treba navesti: 1. kao dana presu|enja do isplate. 3. st. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . kao izvr{ne isprave. kao dana dospjelosti pa do isplate . 9. a u vezi sa ~lanom 348.popisom. po~ev od 20.na iznos od 23. na obavezni odgovor sa tu`benim zahtjevom koji glasi. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Op}inski sud u Sarajevu. 2005. 1. dana 2. Konatur 10 A. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. br. 64B Ilid`a. 07. 01. pa do isplate duga. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU. i 2. 8 Tu`enik: Dalibor Rubin. po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 22. sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. Izvr{enje je odre|eno: . 2009. Mladena Stojanovi}a br.40 KM po~ev od 20. 2009. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 1. st. te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu. ZPP-a. 23. 1. br. st. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15.00 KM i takse na presudu u iznosu od 225. v.00 KM i tro{kova objavljivanja oglasa u iznosu od 80. po~ev od 20. 07.D. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevnog Avaza. radi izvr{enja. tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 240. 1. 348. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev.Presuda zbog propu{tanja (~l. 01. koja je pravomo}na sa danom 26.40 KM po~ev od 15. a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Mladena Stojanovi}a br. 08.00 KM i takse na presudu u iznosu od 22. st. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. 4. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Besimu Grozdani}. Mostar. nastanjen na adresi Gornje Polje bb Konjic. 11. 2010. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Jadranko Nikoli}.oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 062261 10 P Mostar. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . Navedenom tu`bom tu`itelj Telekom Srpske A.D. ZPP FBiH). 134. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva. 2.na iznos od 23. a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 450.na iznos od 23. 19. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu. obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l.40 KM po~ev od 15. st. 1. 1. 7. ime jednog roditelja. a posebno u istom treba navesti: 1. 6. ZPP FBiH). 64 B. 2010. 8 tra`i da sud donese presudu „Usvaja se tu`beni zahtjev. .na iznos od 220.40 KM po~ev od 15. 15. st. ZPP-a. . godine a izvr{na sa danom 24. 9. sudija Azra [unje.na iznos od 23. Zakona o parni~nom postupku 53/003). godine.908.0 KM po~ev od 20. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. Sudija Azra [unje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 124423 10 I Sarajevo.00 KM. 2009. i 71.85 KM. ZPP FBiH). Travnik Radi: isplate duga v. 2 ZPP FBiH). 5. VSP 10. 2009.

godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija NASIHA FETO. ~l. st.56 KM. 71. Sudac Davor Kelava OBJAVLJUJE Dana 25. 19. Oznaku suda i broj predmeta. a {to sve ukupno iznosi 19. st. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 182. radi raskida ugovora o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja zaklju~en dana 12. broj 53/03) odlu~io kao u izreci. Kako tu`eni. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. ZPP FBiH). a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. 2010. i 2. Kao dokaze uz tu`bu. Zmaja od Bosne br. godine. 08.309. g. Cicoro str. kome je uredno dostavljena tu`ba dana 12. godine. 04. Bosne Srebrene br. do dana uplate Kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove. Vi{njik 15. dostavlja se TU@BA NA ODGOVOR Tu`itelj je dana 14. 2003. 1. koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda. godine uop{te ne javlja tu`iteljici. 02. Ovim putem tu`enoj Divjak. 2002. Hamamd`i} Safeta iz Sarajeva.Direkcija Sarajevo. 2001. st. 12. 04. protiv tu`enog RAI^KOVI] RATKO iz Sarajeva. 70 i odredbom ~l. st. 5. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. 06. 2 ZPP-a.na iznos od 1. a posebno u istom treba navesti. 2000. BIH TELECOM SARAJEVO . da donese presudu zbog propu{tanja. 28. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom ~l. 1. godine. objavljuje sljede}i: OGLAS Na osnovu ~lana 348.40 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza i to: na iznos od 10. radi duga. 05. SUDIJA Nasiha Feto Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir. 454. Zakona o parni~nom postupku F BiH („Sl. nakon provedenog dokaznog postupka.80 KM po~ev od 27. 09. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. 71 ZPP-a. 262. godine odnosno ure|enom tu`bom od 12. te da se uspostavi ranije stanje u zemlji{nim knjigama na na~in da se tu`iteljica upi{e kao posjednik i vlasnik na navedenom stanu sa dijelom 1/1. Bosne Srebrene broj 75 upisan u KPU broj 97/2000. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore. 1. ime jednog roditelja. st. k}i Bo{ka iz Berlina ul. 2. Berlin SR Njema~ka. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. 08. te tu`iteljici otvoreno usmeno dala do znanja da se ne `eli brinuti o istoj. odnosno sjedi{te stranaka.68 KM prema Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo. Zakona o parni~nom postupku 53/003). 2009.12 KM i takse na presudu u iznosu od 6. Pismeni odgovor moraate osobno potpisati (~l. 52. ZPP-a. godine. godine nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. u pravnoj stvari tu`itelja D. 2000. st. udato Had`iavdi}. Ul. st. Navedeni Ugovor je ovjeren u Op}inskom sudu Tuzla OV broj 2924/00 dana 14. nezahvalna. 01. ZPP-a. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom roku. st. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. radi isplate duga. 3. ZPP-a. dana 29. 1. Stojanovi}a 18. 14. 2010.80 KM po~ev od 8. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 3. Zakona o parni~nom postupku F BiH. 88. Kako je nakon zaklju~enja ugovora do{lo do nastanka promjenjenih okolnosti koje se odnose. 1. u svezi s ~l. u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprutnu stranu. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. a dostava pismena }e se obaviti istovremeno objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. st. godine podnio tu`bu protiv tu`enog Rai~kovi} Ratka i predlo`io da sud donese presudu kojom t`enom nala`e da tu`iocu plati iznos od 5. ul. . ZPP-a). protiv tu`enog. ZPP-a). izjasniti se u skladu sa odredbom ~lana 71. Ina~e tu`iteljica je tu`enoj majka. 07. 4 F BiH). a isti se sastoje od takse na tu`bu 13. po~ev od 8. 45a. do dana uplate . godine. pa sve do dana uplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 19. 32 0 P 040845 09 P Tuzla. broj podlo{ka 195. 6. 08. u skladu sa odredbom ~lana 74.60 KM sa zakonskom kamatom. tu`itelj je predlo`io da Sud.3207/05 Sarajevo. protiv tu`ene Divjak. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama F BiH. M.40 KM. 1. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj MAL. 12. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 2011. tu`enom RAI^KOVI] RATKU. sud je na osnovu ~lana 182. godine u Tuzli. 182. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. tu`iteljica je podnijela tu`bu. radi raskida ugovora vsp.D. Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enom RAI^KOVI] RATKU na odgovor. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.na iznos od 4. 12.80 KM po~ev od 27. stav 1. .46 Subota. godine Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD TUZLA BROJ. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. protiv tu`ene Divjak udato Had`iavdi} Sanje. 2. se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~l.00 KM. Kako se ista od kraja 2006. dana 14. adresu stanovanja.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. protiv tu`enog Semir Orman. ZPP FBiH). predmet spora. 2006. godine u Tuzli zaklju~en izme|u tu`iteljice i tu`ene. sud mo`e u smislu ~l.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev .149. 85. stav 3. ime i prezime. ime i prezime. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. prebivali{te ili boravi{te.00 KM. odnosno naziv pravne osobe. 06. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. godine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Telecom Srpske A. ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonskom roku odgovor na tu`bu. 2000. godine. 2009. van ro~i{ta. Ul.s. godine. donio je PRESUDU zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju dug u iznosu od 262. donijeti presudu zbog propu{tanja ukoliko su za to ispunjeni uslovi.00 KM po~ev od 8. 04. donese odluku kao u izreci. januar/sije~anj 2011. na iznos od 54. donese presudu usljed propu{tanja. Predmet zaklju~enog ugovora o poklonu jeste stan u Tuzli koji se nalazi u ul. Sarajevo. 2011. Bjelave broj 60. 334. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 2009. 12. odnosno. do dana isplate. a kako se. godine oglasi BOSNA I HRCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 148088 10 P Sarajevo. u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo . koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Mal 008475 09 Mal Bugojno. 1. novine F BiH“.DIREKCIJA SARAJEVO. radi duga. 2 ZPP FBiH) 6. 348. 2. sve u roku od 30 dana. 2002. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lan a 182. stav 1. Obrazlo`enje Prijedlogom za dozvolu izvr{enja od 24. kako slijedi: . 348. 134. obzirom da osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica navedenih u tu`bi i prilo`enih dokaza. ZPP F BiH).p. po~ev od dana dospije}a obaveza. kona~no radi o zahtjevu kojim stranke mogu slobodno raspolagati.000. 62 st. st. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Semir Orman. udato Had`iavdi} Sanji. godine Op}inski sud u Tuzli.. 2001. iz Sarajeva. ZPP F BiH). SUDIJA Samira [ljivi} . v. pozivom na poslovni broj predmeta.60 KM po~ev od 8. 386. ZPP-a. pa je tu`ena du`na u skladu sa odredbom ~l. sudija Samira [ljiv}. na iznos od 104. godine. 137. 04.Presuda zbog propu{tanja (~l. 3. 15. te kako je tu`iteljica starija osoba kojoj je potrebna tu|a pomo} ista predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e se raskinuti ugovor o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja zaklju~en dana 12. a kojima se potvr|uje osnovanost tu`benog zahtjeva tu`iteljice prilo`en je ugovor o poklonu uz pridr`aj prava do`ivotnog u`ivanja od 12. van ro~i{ta. st.D. 01. 2000. Banja Luka. 70.159. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 06. na iznos od 93. 7.68 KM a sve u roku od 15 dana. 2009. prezime. 2002. Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u roku od 30 dana od dana objave u Dnevnom listu. 07. ZPP-a. 2010. 4. Zmaja od Bosne 88. ul. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama F BiH. u pravnoj stvari tu`iteljice Divjak Nume k}i Hakije iz Tuzle. Sanje. 2002. na ~injenicu da je tu`ena promijenila svoj odnos prema tu`iteljici u smislu da je ista postala nezainteresovana. 07. tu`iteljica ne zna gdje se tu`ena nalazi.

januar/sije~anj 2011. 15.oglasi Dnevni avaz subota. 47 .

061 132 315 Prodajem ili mijenjam auto {evrolet Lan~eti. Tel.9 DCI. 1.. Tel. Tel. Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i. novogradnja.950 KM. povoljno. uvoz iz Njema~ke. 250 KM. Seat Ibiza. god. 061 866 409. ABS. Pasat 1. Tel.000. Potoku. salone i sl. prostor 80 m2. Tel. Vrata za {kodu Fabiu (zadnja lijeva). Tel. na vi{e lokacija. ku}a. Vila. dizel. odmah useljiv. Dvor. bordo boje. Tel. 535-539. 061 247 777. oku}nice 150 m2. Tel. Tel. Tel. Fiat Uno 75 IE. Tel. priz. blizu starta `i~are. Sarajevo. reg. naselje. pre{ao 40. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan sa grijanjem. Tel. apoteke. 033 544-722. Tel. do 10. god. Tel. Tel. 1. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije. god. 062 364 214. 061 929 553. metalik siva. izdajem extra opremljen stan. 033 442-131. 06. 066 801 711. 033/221-533.6 D. Sokak 210 m2. 2003.. daljinsko. Izdavanje Izdajem jednoiposoban. sa kupatilom i TV. Tel. Tel. god. registrovan. 2011.nekretnine. Tel. 2 vrata (model {iroka svjetla). 39 m2. novogradnja. benzin 1. eta`no. Prodajem ku}u prizemlje. bijeli. Tel. Izdajem namje{tenu sobu sa grijanjem djevojci ili `eni koja radi. 033 621-119. 066 634-794. 061 964 797. K. 2002. Alipa{ino. Tel. Tel.9 DCI. elementi. 061 304 599. 2006. 2 sp. pla}ena carina i PDV. 06. Pofali}i . 12. Tel. Breza. 061 817 960. 061 709 956. tablama. zbog selidbe prodajem ku}u 10x12. Grijanje na plin. Tel. Tel. zvati poslije 17 h. Povoljno. Nerkeza Smailagi}a. 061 716 013. Tel. 061 566 689. dokumentacija uredna. 2 sp. 033 665-419. Tel. struja.M. 2x airbag. dizel. god. II sprat. izdajem pos.. 702 881. Ned`ari}i. ku}a sa svim prete}im objektima i 2. Slike na: www. cijena 50 KM/m2. ABS. 061 315 798. 1989. sa gara`om i posl. Tel. ma{insku obradu ogledala za retrovizore. registrovan do 4. Envera [ehovi}a. gara`iran. stan.. 033 657-673. 033 623-149. mjes. 92. povoljno. jednos. Otkupljujem ispravna vozila na bh. Bojni~ka 109. 55. 445-306..200 m2.. god. ku}a sa oku}nicom i gara`om. 061 177 556. vis. klima. dosta o~uvan.. poseban ulaz. 061 067 859. Reno Scenik grand 1. strancima . Vidovci br. S. priklju~ci odvojeni. [imi}a. Zagreba~ka. 062 347 301. 061 072 815. 062 467 823. Tel. Opel Astra sedan. prvi vlasnik. predstavni{tva. 061 145 740. Grbavica. troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. mla|a godi{ta. 8300 KM.. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. pre{ao 47. Sokolovi} Kolonija.000 km. 062 100 285. Prodajem 850 m2 uz glavnu cestu Sarajevo-Kiseljak. mo`e zamjena. Prodajem Pe`o 206 HDI. prodajem dulum i po zemlje sa monta`nom vikendicom. Grbavica. Kulina Bana. Stari Grad . 03. 546-1Nd` Izdajem namje{tenu garsonjeru u Sarajevu u Logavinoj 74.9 TDI. VW LT35. Tel.6 benzin. 061 177 556. Tel. 061 107 285. reg. reg. pos. Ko{. dvosoban lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 063 812 871. sve zasebno. ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. zatvoreni. fiksno 100. penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Izdajem gara`u. centralno grijanje. 2001. povoljno. Izajem namje{ten (ili nenamje{ten) sprat ku}e. 2011. 1982. dizel. 3700 KM. u odli~nom stanju. Tel. 2006. 063 947 075.. stan 76 m2. 420-319. Tel. Breka. cijena 1. vl. Blagovac III.400 KM. uvoz iz Njema~ke.centar. 061 165 170. god. Tel. 061 531 130. 2003. Prodaja Povoljno! Prodajem stan na Otoci 80 m2. garsonjera 34 i 37 m2. ful oprema. full. T 061 818 el. Tel.000 KM. god. 061 415 787. Ilid`a-Lu`ani. 75 m2. Avde Smajlovi}a. god. Golf 1 1. [eremeta. 061 140 071. poseban ulaz. T 061 159 507. Had`i}i. registrovan. 10. 2008. 1999. 1/2. Ned`ari}i. 033 623-534. prodajem stan 67 m2. Kia Rio RS limuzina. 061 143 519. tros. prizemlje. 644. 033 654-662. klima. 033 235117.300 KM. stan 121 m2. Tel. studentice ili ozbiljnu porodicu. 3 eta`e+ba{ta. Tel.. 061 169 243. Bos. Apartman izdajem na Bjela{nici.400 KM. 061 144 845. 062 401 639. Tel. parking. Reno Senik 2001. novija gradnja na prometnom mjestu i na du`e vrijeme. god. reg. 033 667-662. dizel 2. Prodajem dulum zemlje u Osjeku. 5800 KM. prostor 65 m2. parking. 061 539 532. Tel. 061 156 309. god. 50 i 60 m2. 061 221 706. Tel. Izdajem p. Tel. [koda Felicija. 2003. g. 061 133 750. VW Buba 1. 061 103 104. I sprat. trosoban 80 m2. iznad Vatrogasnog doma. Klju~. 760-357. cijena po dogovoru. zelena metalik. Tel. Garancija 5 godina. centralno. 6.000 KM. 68 m2. Pasat Caravan 1. Tel. 40. Tel. centralno. reg. na autobuskoj stanici izdajem radnju 12 m2. Na Dobrinji stan C-5. stamb.3. Sarajevo. sprat. 454-579. 033 811-173.. T. ~etvero vrata. Tel.9 TDI 06. 15. 061 504 190.900 KM. Visoko. i Fokus 2.. Tel. Tel..4. Tel. 033 214-384. 061 147 336. 062 316 911. Mo`e u ra~un jeftinije vozilo. D`ip landrover frileneder. 061 510 669. u odli~nom stanju. 110. Tel.9 TDI. uvoz iz Njema~ke. Tel. jedan zatvoreni i jedan otvoreni. Tel.. mo`e zamjena za jeftinije vozilo. mo`e sa o{te}enom farbom. Tel.24. IV sprat. spr. Tel.. crvena b.. dva balkona.000 KM. nove gume. u odli~nom stanju. Grbavica. Pe`o 106. Prazan stan u priv. Tel. 065 819 136.. Tel. Tel. 2. 120 KM/m2. Izdajem sprat ku}e Ilid`a. {iber. internet. vlasni{tvo 1/1. Ferhadija. Tros. sve na 4 duluma zemlje.. nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. ku}a 12. 033 237 814 Izdajem potpuno namje{ten ~etverosoban sprat ku}e. Dobrinja 2. 061 528 084. udaljena 1. 061 509 156. god. 066 719 741. namje{ten stan u privatnoj ku}i na tranzitu . novi model. Tel. Opel Kadet 186. kod hotela „Bristol“. 061 156 262. 061 702 881.. prodajem ili mijenjam za garsonjeru i razliku novca. i 2008. 50 m2. Vraca. 061 989 296. udobnost. pla}ena carina i PDv. Tel. full oprema. u strogom centru. 061 189 895. Tel. reg. Izdajem namje{ten tros. ul. 524588. Bos. Tel. full oprema. daljinsko. 033 617-742.. Reno Klio. Ned`ari}i. Citroen Xsara 2004. 2. kablovska. Izdajem namje{ten stan Alipa{ino Polje A-faza. 061 107 285. 061 551 317. 062 789 512. namje{ten. i Audi A6 2. 20 KM po osobi. stan 87 m2. cijena po dogovoru. Tel. centralna. Tel. 34 m2. grijanje. full oprema. nepu{a~ima. Tel. Tel.. 053 222-928. Tel. 2007..000 KM. 720 m2 zemlji{ta sa svim prate}im objektima i svom infrastrukturom.000 km pre{ao. Tel. Dvos.2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Tel.. starosti. 061 373 530. 6. Ahmeda Ljubovi}a 39 m2.. ku}i. Tel.5 DCI. Izdajem trosoban. mult-lok. ku}u na sprat. Tel. prazan stan 70 m2+kuhinj. 1. Strogi centar.. proiz. Reno Megan. 061 338 836. reg. Aerodromsko naselje. mo`e zamjena. www. 061 203 473. godi{te 1996.4 HDI. prostor pogodan za mikrokreditne banke. SDI. prostora u Doglodima. T 062 141 072. Tel. proizvodnje 2004. 061 249 249. 2011. Otes. tek registr.4. Izdajem poslovne prostore za razne namjene. 1/1. 061 107 910. Tel. kod [opinga. Faleti}i. sa dosta nove opreme. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica. Tel. Vele{i}i. 061 940 367. Tel. god. Had`i}i . lijepo opremljen stan u zgradi. benzin 1. Dobrinja.000 kilom.3. soba. Lu`ani. 2005. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama na Otoci. 033 637-494. Centar strogi. M. nove prednje gume. blindirana vrata.600 KM. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom. 061 330 979. mir. trosoban 73 m2. Izdajem dvosoban namje{ten stan. 50 m2. citi servo.. god. 117 m2. Tel.. blindo vrata. potkrovlje. Ko{. Mo`e zamjena za jedno auto. dvije velike terase. ul. ABS. god. Zenica . 062 006 319.5soban. Krupa. Automobil „Fiat“. 250 m2. sve posebno. 2003.9 TDI. dva balkona. spr. T el. 2011. 595-1tt 33 m2 + balkon.prodajem 3-soban stan 106 m2. Tel. 061 339 647. sklad 100 m2 i 150 m2 stamb. stan delux sa klimom. Otoka. Tel. struja. Malti kod po{te.2. stan studenticama. Saraj polje. Tel.000 KM.Papagajka.trosoban namje{ten. Tel. 86. Audi A4. Tel.500 KM. Trg heroja br. voda. ispravan.250 KM.. 061 145 853. isplata odmah. 033 544-722.000 km. 062 916 907. 110. 4 vrata. FBiH. reg. 96. 061 531 130.000 KM. Tel. na du`i period. C4. dvoipos.. tek registrovan. Reno Scenik. 061 212 999. god. god. kupatilo. 1. za sve djelatnosti. Dubrovnik. Dobrinja C-5. Izdajem lijep namje{ten trosoban stan. Prodaja i ugradnja alnasera.000 KM. 538-1tt „Toyota Auris“. Tel. full.. 061 749 462. pla}eni carina i PDV. telefon. 2002. Tel. Ko{. 1995. Tel. Tel.. sa papirima. prostor 229 m2. god. ulaz. 061 032 503. dva duluma kivi. god.2 B. 565. Malta.. god. namje{ten kancelarijski prostor 19 m2 u Poslovnom centru. .. adaptiran. 033 206-046. kuka. centralno grijanje. T 061 el. 061 244 181. 062 376 354.500 KM. dvosoban namje{ten stan. Izdajem namje{ten stan u B. prostor 40 m2 u Kasindolskoj ulici. 062 227 122. Struge-^apljina. naselje Kr~ane. bijeli.. Tel. Tel. god. 100 EUR-a mjese~no. 2011. 061 561 132. Jednos. Tel.9 CDTI 07. kupatilo zasebno.. Tel. cent. Mo`e zamjena uz doplatu. i 08. automatik. energijom. u odli~nom stanju. 591-1tt Aerodrom. god. registrovan do 20. Tel. 061 235 436. Tel.000 KM. 45 m2. centar Ciglane. Tel. 061 156 886. 061 820 000.000 KM. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. 061 160 068. vl. do 9. Tel. extra lokacija (kod OHR-a). uvoz iz Njema~ke. Tel. 1. 154 m2. 061 207 582. 061 857 012. duplo zaklju~avanje. Tel. Kupovina Kupujem dobro o~uvanu i registrovanu [kodu Feliciju. Izdajem jednosoban namje{ten stan. Ko{. Tel. ku}a sa dvije gara`e i oku}nicom. Tel. 2008. Bosanski ljiljan 17. 800. p+s+p. 3 sp. prostor 60 m2. Pos. Tel. 062 692 777. Tel. kablovska. novija gradnja. drugi kat. Tel. upotreba kuhinje i kupatila.000 KM. 46. Tel.500 m2. stan. Tel. 061 085 782. na du`i period.0 dizel. c. licima. 2007/2008. 3600 KM. 061 578 476 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. 061 210 650. 061 145 829. nenamje{tena. Golf 2. 061 490 570. Tel. 061 204 169.000 KM. 140.Vraca. 2 vrata. 37. god. 061 214 813. Prodajem dvosoban stan 66 m2. Tel. pos. prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju.400 KM po 1 m2. centralna.. Alipa{ino. Tel. Studenticama. Izdajem ku}u na Mejta{u. Polje B-faza. priv. Tel. Tel. pre{ao samo 13. do avgusta 2011. 061 338 836. 061 192 073. Tel. Prodajem za Golfa alnaser. MALI OGLASI Prodaja Opel Vectra 1. 800 m2 vo}njaka. Renault Clio 1. 061 435 894. ul. ^. trosoban stan. na placu od 822 m2. i 08. god. 4.3 M-jet. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan. I sprat. 2. priv. Tel.000 KM. 5 vrata. za agencije. prostor na [ipu 16 m2.500 km. Hrasno. 180 KM. cijena po vi|enju. mo`e i monta`a. full oprema. Pasat 1. Tel. god. Svi papiri uredni 1/1. 061 244 181. 2000. do kraja 2011. Izdajem dvosoban stan 60 m2. 98. 120 KM.. 061 540 015. u odli~nom stanju. gara`u. prazan stan na spratu. trosoban stan u Sarajevu. prostor 40 m2. 2001. novo. 063 851 759. I sprat. delux. urede.. 063 214 617. Prodajem garsonjeru 30 m2 na Alipa{inom. T el. Vr{im izradu i ugradnju. priklju~ak na internet. zubne.. 601 143 016. Izdajem sobe kod Sebilja. cijena 6. Centar. 061 378 867. VW Nev Beetle. novogradnja. kompletno adaptiran. renoviran. vlasni{tvo 1/1. 130 KM. izdajem prazan stan 40 m2. A. aerbag.. 34 m2. 2003. Gladno Polje . 2. Pe`o 307 1. 061 138 071. Kemal Begova.5 DCI. polunamje{ten. vl. Tel. pla}ena carina i PDV. prizemlje. dizel. registrovana. 061 512 636 Fiat Punto 1... Dvor kod „Unitika“ dvos. Tel. voda. el. Izdajem uhodan frizerski salon.6 HDi. CD. cijena po dogovoru. original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. sa 200 m2 vrta. stan 61 m2. 033 655-398. Tel. prodajem dvosoban stan u Gru`u. Ko{evsko brdo. Otoka. prva ruka. T 063 639 213. Tel. 1988. lift. ful oprema. tek registrovan. sve odvojeno. komplet namje{ten.5 dizel. cijena 6. Tel. Donja Vogo{}a. vanjska strana. namje{ten stan Vele{i}i kod nove ambulante. sprat 4. alarm. Jednokrevetna namje{tena soba. sve odvojeno. 1997. cij. Prodajem ku}u sa oku}nicom. 98. Tel. Kupujem sve vrste vozila: strane table. ulaz. 3 sp. IV kat. dijelove za TAM-i}a. Tel. Volvo S-80. Tel. pogodna za poslovni prostor. Tel. god.500 KM/m2. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu. III sprat. o~uvan. pla}ena carina. reg. 598-1tt Prodajem gara`u 18 m2 u Juki}evoj ulici.prodajem ku}u 9. 2011. zamjena neisp. 033 638-006. 15 m2. `enskoj osobi. ulica Patriotske lige. 062 530 601.. Tel. ku}a. Tel. Tel. Tel. ulaz poseban. stambena zgrada. Tel. Scenik 7 sjed. parno. Tel. 200. uvoz iz Njema~ke. god. 061 540 015.. cijena 9.2. Prodajem kombi sa termoking hla|enjem. II sprat. Podhrastovi-centar. povoljno. god. prostora.. namje{ten stan 54 m2. Apartman na Vla{i}u. objekat P+1+P 150 m2. tek registrovan. Tel. 2005. 061 191 111. Telefon: 061 891 616. altenator.. Tel. 061 709 135. 062 823 739. Semizovac.4 tek reg. 066 801 711. preko puta Bosnalijeka. Adema Bu~e. Vele{i}i. 061 188 892. Brdo. Iza Merkatora jednos. Tel. quatro. Tel. 462-1Nd` Prodajem stan. Donja Vogo{}a. 033/521-566. 190. izdajem. 1. tek reg. 061 522 190. 2011. 061 912 764. izdajem namje{ten trosoban stan. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Opel Korsu. zvati iza 16 h. god. stan nov sa pos. Tel. benzin. 11 sp.. 2001. dizel. limariju i ostale dijelove.9 TDI. Hrasnica. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale. Tel. Tel. Tel. benzin 1. Prodajem farmu koka sa dva objekta. zaklj. 063 435 601. bordo boje.5. Tel. 063 639 213. Tel. plinsko grijanje. 036 809-009. 41 m2.. Izdajem namje{ten stan u ul. 1. Tel. ABS. Tel. centralno grijanje. modernu ku}u u nizu sa ure|enim vrtom. Tel. 065 286 158. Tel. god. Opel-kadet suza. god. Prodajem audi A4. Tel. Tel. 061 224 104. plin. alternatora za sva vozila. T 657-189. Tel. I sp. 5. 2003. 1. dvos. HDI 1. 062 706 780. 21.Medrese. novogradnja. 061 143 036. 1985. ulica Dajanli Ibrahim-bega. Pofali}i.com Tel. 2006. Tel. god. el. poseban ulaz. Ilid`a-Lu`ani.4 B. 033 225-747. 033/222-908. 061 080 257. Had`ijahi}a 44 m2. Ba{~ar{ija. 120. Tel. plus 2 balkona. 6 duluma zemlje. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku..000 km.telma-slo. Izdajem stan 75 m2 na [ipu. T 612-351 i 061 323 977. daljinsko. 061 031 330. Tel. 062 183 913. 26 m2. tri lifta. 061 260 598. Tel. nova ve}a ku}a sa 3 pos. Tel. 061 080 197. sobe za no}enje i kra}i boravak. stan na Socijalnom. ulazom.000 KM. 10. 061 715 543. u augustu 2010. Ilid`a-Lu`ani 58 m2.ba Grbavica. Tel. Ilid`a. 440-747.500 KM. 2006.500 KM. dana. 061 107 285.. 063 123 282 Golf 3. 061 304 599. prizemlje + 2 sprata. A. Izdajem posl. ^engi} Vila. crvena. motor dizel 2. Polje A-faza. 061 156 886. visoko prizemlje. 061 214 071. Tel. 061 067 748. Pos. 390 KM. Tel. 062 422 290. Dnevni avaz Pos. reg. 033 201-477. 062 465 466. 350 KM. pla}ena carina i PDV.400 KM. opremljen stan u zgradi. balkon.. sprat. stanje dobro. gdo.isto~na strana. sa svim komunalijama.100 m2 zemlji{ta. blizu svih fakulteta. 1/1. Tel.000 KM.. Tel. Al. Tel. 062 381 294. Kupujem golf dizel.. Kia Ceed karavan. Plandi{te. adapt. poslovni prostor 157 m2. lift. 7 kom. 061 149 190. 061 818 173 Auto gume 11x20. 616-649. Dijelove Opel Frontere. izdaje se pos. 35. brdo. navi 07. 061 260 370. kuhinja.izdajem jednoiposoban stan u zgradi. 2001 god. 120 m2. pos. 033 216-402. 500 KM. Tel. 066 727 979. 062 693 470. Tel. Tel. eta`no. 5 KM. januar/sije~anj 2011. U strogom centru Heco-pijace.6. Dobrinja 5. Hrasno. centralno. Cijena 11. I. dvosoban. 1. lim. troiposoban stan 91 m2. Tel. 061 493 323. Saraj Polje. 75 m2. 106 m2. Centar-Dalmatinska. 061 133 750..000 KM. stan 58 m2. Fiat Punto 1. 55 KS. Tel. grijanje. kablovska.sre|ena. Tel. ulaz. 2004. pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Golf 2. centr. Tel. 061 365 193. 1. 033 644-590. 5 vrata. 00385 20 418-192. bord kompjuter. 033 663-468. sa el. klima. kod Elektrotehni~ke {kole. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica. Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. \ip Hyundai Santa Fe. 061 912 el. Jednos. s-line. 061 214 852. ul. Kapetanovi}a 54 m2.. 062 917 009. Pe`o 206.. izdajem. Izdajem dvosoban stan u strogom centru. Tel. god. Lukavica-Ivani}i. dizel. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom.. 72 m2.000 KM. 565. cijena 20.000 km. Tel. 061 504 425. 8. 062/99 22 52. god. 12. 2007. 033 693-550. gra|. 2003. Kolonija. povoljno. 062 319 563.. 061 460 150. Tel. 1. Prodajem ku}u! Ve}a . 1987. 063 191 659. 065 594 022. Tel. III kat. Tel. Tel. 061 843 324. registrovan. centralno. centralno grijanje. Autostakla „Rule“. 066 276 246. ful oprema. Tel. Tel.0. 062 961 144. daljin. Izdajem jednosoban namje{ten stan. grijanje. Lancia Musa. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2. Tel. god. 1300 benzinac. upotrebljiv i za pos. Tel. za ispravne. priz. 2004. el. 2000. Tel. 061 170 254. Tel. pre{ao 120. Pe`o 206. C5 HDI. Reno Megan 1. komforan. 033/201-973.. god. pogled na panoramu Sarajeva . 062 437 178 Golf 2.9 DTI. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Centar. 061 144 162. novogradnja. V sprat. Ku}a je upravo potpuno renovirana. 033 665-419.. Konjic (kod @eljezni~ke stanice). Citroen C2. at. pogodan za tri zaposlene djevojke.Ilid`a. 061 145 853. Tel. Mojmilo. Tel. kancelarije. Centar . 87.000 KM.0 benzin.R.. 061 912 el. T 061 el. cijena po dogovoru. Tel. 033 232-159. predstavni{tva.novija gradnja. 061 133 750. 063 676 069. soba sa grijanjem. 270. god. god. el.9 TDI. Tel. fiksno 19. 2006. Semira Fra{te 1. 80 m2. Tel.. samo ozbiljnoj porodici. 061 724 725. 4 vrata.. 062 622 484. nenamje{ten stan u Sarajevu. adapt. 033 203-887. izdajem pos. Izdajem poslovni prostor Ciglane. Tel. god. brdo. Audi A4 1. 062 682 185. Megan 1.2. 061 351 465. Mazda 323. TV . 2000. Tel. Tel. neregistrovan. prednost imaju stranci. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu. 061 572 742. 061 234 012. proiz. troiposoban. 062 606 831. Al.000 KM. Tel. do kraja 4.2. namje{ten stan.. 061 133 750. Tel. Prodaja stanova: 53 m2. 063 506 303. 1982 1. Tel. Tel. 033 619-752. ku}a sa 700 m2 oku}nice 300. namje{ten ili nenamje{ten. Seat Cordoba prodajem ili mijenjam za novije auto Seat Cordoba karavan. Ciglane Donje . god. god. havarisana. 061 198 722. 061 382 478. Tel.. Mob. zemlji{te 7. 033 450-976.48 Subota. bijela boja. Stup. PTT Jednosoban. centralno. Tel. Tel. 061 157 740. motor 1. 065 819 136. prostorom. u ku}i. uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 12.6. god. pos. 8.8 TDI. prodajem ili mijenjam 3soban stan 74 m2. Tel. Citroen C5 1. Tel. sat. Prelijep pogled na grad. dvokrev. 061 257 567. Tel.. 521-187. ispod [aminog gaja. oku}nica 618 m2. benzin 1. M. 061 545 358.D. dvosoban 50 m2. 062 644 055. zgrada. 062 451 110. Izdajem sobu blizu Katedrale. Tel. Tel. Ko{evsko brdo. jednos. 061 522 190. Tel. Ima ba{tu. prostor.000 KM. stan 65 m2. D. Avde Jabu~ice. Ekstra povoljno. 063 919 544. D. Gornja Breka 35. 061 157 193. III sprat. neispravna. 061 421 514. izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. moderno opremljen stan.. Tel. 062 607 461. Tel. Dobrinja I. 061 320 242. Izdajem namje{ten jednosoban stan. parking. 061 255 806 Golf IV. prostor od 25 m2 na Ilid`i. brdo. Sobe za preno}i{te i sobe za samce. Atraktivna lokacija.. god. god. Fiat Punto. vanjska strana. 066 763 588. 061 156 262. 062 666 893. met. Alipa{ino. ul. Soukbunar. Grbavica. Reno 11. ful oprema. novogradnja. I sprat. Tuzlanska 41. 87. Tel.. Tel. god. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta. Namje{ten stan studentici. Cijena . Cazinska. 4x4. 12. D. Ford Mondeo 1. balkon. Tel. 1. Tel. 88/95. lift. Prodajem dvosoban stan 55 m2. 033/665-256. Tel. 82. Pos. 70 m2 TMP 1. kao nov. Tel. Tel. Registracija vozila. Grbavica 1. 1997. Tel. Brdo. B. namje{ten stan u priv. 061 106 424. sun~ana. Kolodvorska 13. Tel. benzin 1.000 EUR-a.5x8 m. pos. klima. ful oprema. 2. Prodajem jednosoban stan 47 m2.. 061 226 007. pogodno za sve namjene. Tel.500 m2 parcelisano. Tel. Ilid`a-Pejton. ku}i.900 EUR-a. Citroen C3. 061 200 327.000 KM/m2. Tel.. Centar. Drvenija 96 m2. 95. 061 265 582. 061 204 169. 061 413 317. Tel.9 TDI. internet. 061 219 853. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. 062 114 903. 8 sp. cijena 1. Zmaja od Bosne. 2011.5x11. god. 065 581 363. 061 133 750.0 TDI 04. cijena povoljna. namje{ten stan na D. 1/1. renoviran. 15 KM po osobi. 062 320 648. Tel.. 2007. 061 177 556. 061 510 669. Boks na pijaci Ciglane. Jetta benzin. extra stanje. Pos. 061 199 094. 1. boja metalik. Tel. Tel. isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena. metalic sivi. Tel. cijena 15(20) KM. 2. Tros.2 sa dosta opreme. 2000. prazan stan zgradi. namje{ten jednosoban stan. 904 736. 100 KM sve ~etiri..6 HDI. Cijena 2. 1. adaptiran stan. Motor za Mazdu 626. Golf 3 TDI. 066 727 979. Tel. 2. Audi jaje. zaposlenim iz Federacije. studenti ili studentice. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama. do maja. Reno Kangoo 2005. Krupa. dvije gara`e. god. prostor 20 m2. odmah useljiv. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. kablovska. 608-1tt Prodajem povoljno garsonjeru u Ned`ari}ima. dvosoban namje{ten stan. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2. T 657-189.500 KM. studentima i zapos. 061 254 038. ulaz. {ifra za paljenje. Izdaje se gara`a. {iber. god. Tel. K. ostava. 3. 572-1tt Kova~i . 70. 2 vrata. 063 209 057. registrovan do 10. god. sa oku}nicom 1. ful oprema. strancima i zaposlenim osobama. prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Ford Fiesta.200 KM. 13. Tel. 061 304 339. god. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. automatik. 033 649-629. sredi{te grada. 062 072 013. Izdajem trosoban. 4 i za ostala vozila. 061 255 806 Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. mo`e i zamjena. na Stupu.. Kod Bosmala izdajem namje{tenu garsonjeru. grijanje. komplet namje{ten. 033 531-996. 062 279 743. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 . 9.6 benzin. 062 857 130. 8. Prodajem ku}u Blagovac.

061 272 743. prema katalogu i zahtjevu. Tel. radim povoljno i brzo. 519-1tt Molersko-farbarski poslovi. hardwerski i softverski problemi. Harmo vrata i tende. na 17. 062 343 100. Prof. 062 972 512. Tel. Tel. T 061 828 391. Kerami~arske usluge. cijena 150 KM. Prodajem plac na Crnogorskom primorju. 061 080 257. radna snaga po potrebi. 061 215 658. 062 972 512. Kupujem stan u Sarajevu. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem. Tel.000 m2 + 4. 1/1. Tel. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Video Orion sa daljinskim prodajem. 061 702 404. Ugao D. rigips. plakara. Tel. antivirusna za{tita. 062 165 429. Tel. 4. 033 691-260. Tel. prezide i osve vrste maltera. Vidovci br. extra sre|en. Bravar radi ograde. Prodajem kuhinju Omega 300 KM. Tel. Mobitel Nokia N95. ~esmi i el. Tel. Tel. 065 865 553. Tel. 1 m2 . Me|unarodni tel.20 KM. profesor sa iskustvom. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2. 061 222 228. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). 062 735 608. 061 278 188. TA pe} 3 KW. Iberna). nadogradnja. 448-1Nd` KANALIZACIJA-SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo. 061 702 873. Tel. zamjena baglama. Tel. VKV moler . 40. vaga. 900 KM. keramika. Tel. Postavljam laminate. fizike. za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. 061 556 700. Tel. Harmonika vrata „Marley“.000 KM. 061 484 068. 033 625196. Alipa{no C-faza. Zidari radi: adaptacije. ogra|ena zidom. popravka. T 065 819 136. Tel.kvalitetno. orah). 033 214-469. Molujemo stanove vrlo povoljno. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini. Instrukcije . 066 376 667. Tel. }utci). 033/657-038. stan sa pripremom zidova. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Ulaz sa glavne ceste. instaliranje. Matematika . Tel. pranje tepiha i kau~a. Tel. Cazinska 27. 061 222 422. Tel. adresu. {poreta. sve od rigipsa. vodoinstalaterske i kerami~arske radove.radi molersko-farbarske poslove. dvosjed. Tel. 061 301 772. Tel. Tel.instrukcije. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. ajvar . 061 785 535. gu{~ije salo za lijeka.izvodi el. Tel. Tel. daje sate gitare. A. Ve{ ma{ina Gorenje. Stari Grad. Tel. paket 20 kom. 033/621-733. Brusulje 77.000 KM. objekat uz magistralu kod Had`i}a. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. 533-631. duge i kratke. holesterol. Tel. vlasni{tvo 1/1. laminata i rigipsa. blindo vrata. ili bli`oj okolini. 062 688 766. Tel. Kupujem manji stan. kao i sve vrste uglja. od 70 do 80 m2. Alu i PVC roletne. Elektri~ar . 061 156 309. Trakaste zavjese 20 KM/m2.programiranje. Violo ~elo novo 3/4 sa gudalom. Potrebno vi{e manjih stanova. Grada~a~ka. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. Vratnik. Tel.-posl. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku. kapije. 065 463 156 od 11-22 h. Tel. sudski tuma~-prevodilac. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Alipa{ino. 061 243 611.40 ustakljen sa {tokom. svaki sprat ima zaseban ulaz. ili vr{im zamjenu za stamb. dolazak na ku}nu adresu. uredno i po{teno. 061 171 666. Tel. Ugalj (Banovi}i) kocka. 061 301 772. Sliku Petra Tje{i}a. Brzo. Tel.Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. ili zamjena za Trebinje. T 062 068 901. Tel. mijenjam stan 53 m2 (suteren). grijanje. vanjske roletne. Mojmilo. Servis ra~unara „Aki“. 033 200-616. 21x26 cm. 061 174 192. Rainbow-generalke. u dvije eta`e. Viagra pfrizer. Sarajevo.cijena po dogovoru. 061 531 130. dr`i ~asove za sve uzraste. gara`a.Dubinsko pranje tepiha. 033 238-504. 235. Po`eljno va{e prisustvo pri vaganju istog. Tel. 061 202 713. Tel. 3 ormara dvokrl. 061 052 033. Tel. dolazim na lice mjesta. sudski prevodilac. Ljubljanska. 240 m2. Prozori drvo novi. 062 467 237. Mob. 061 249 249. Tel. 677-016. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no. Dipl. 062 812 554. ^engi} Vila. dolazimo na adresu. Matematika. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. Ilid`a. 062 295 974. panel parkete i ostale vrste parketa. Tel.000 EUR-a. 303-1ND@ Plasti~nu kadu sa postoljem za kupanje bebe. namje{taja i ostalog ve}im kombijem. postavljanje plo~ica. 061 206 345.000 KM. srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. Drveni i kameni. svih boja. 061 101 180.Dubinsko usisavanje. Tel. Tel. Firma „GLANZ“. Skija{ke cipele 37-38. Ugalj Kreka. Tel. Tel. 3 eta`e. Tel. 033/223-560. 307-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Tel. 061 209 935. Tel. fri`ideri 150-170 KM. radno iskustvo preko 20 god. 033 666-275. dvo~as 15 KM. Vodoinstalater . Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. uz garanciju. Ugalj Banovi}i (kocka.000 KM. Tel. Profesorica hemije daje instrukcije. grijanje. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. lije~i reumu. 033 221-121. Tel. Presnimavanje sa video kaseta na DVD. 035 204-328. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. povoljno. 061 702 881. Prodajem perike. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. povoljno. Kupujem stan do 50 m2. Zanusi. Zaposlena prof. 062 466 093. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima. Tel.5-soban stan 47 m2. 061 911 324. odr`avanje. adaptacije. 190. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. 061 696 133. 061 489 542. Tel. Bukovi briketi 180 KM. T 062 757 808. 033/463-306. cooli. Tel. Tel. Kombi prevoz namje{taja.g. mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. 061 828 709. Tel. patke. Prijevoz obezbije|en. laminata. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima. Tel. Tel. 061 757 925. 033 442998 i 062 139 085. Potra`nja Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. Tel. sve uz garanciju. Prodajem stan u Novom Sarajevu. 062 944 952.000 m2. zvati oko 16 h. fotelja . Tel. 063 369 652. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj. dostava na adresu. papiri uredni. Breza. 061 237 344. Mjenjam dvosoban stan u Bos. kuhinja. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. ~isto. 2 balkona centar Ilid`e za ku}u u Trebinju.1 KM i namje{taja. 110 KM. 061 324 040 Prodajem-izdajem posl. pe}i. povoljno. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta. 210-736. Tel. (Kreka) drveni 80 KM. 062 451 553.360 m2. radimo kvalitetno i povoljno. 061 132 991. luksuzno ure|en. dostava. grijanje i plinskim instalacija. eta`no grijanje. Instruiram francuski i latinski. T 061 311 el. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata. mijenjam 1. u ra~un dajem auto uz doplatu. Tel. pranje tepiha i namje{taja. Dobrinja 4. 120. Tel. zvati od 17-19 h. Tel. 061 349 238. Tel.. el. 500 KM. UPUTSTVO. 065 695 706. moleraj. Kupujem jednoipos. 061 807 485. Tel. Iskusni vodoinstalater radio bi u~inio uslugu iz svoje struke. Manji stan potreban u zgradi do 60 m2. Ku}a ima tri sprata. 033 465-958. 062 465 466. komunalije uredne. Tel. Kerami~ar. Tel. i 1 uski stakleni. zatvara balkone. Ve{ ma{ine 150-160 KM. Tel. Prodajem stan 60 m2. 062 298 347. prevod i poduka. kod pijace Vrap~i}i Mostar. 061 200 345. selidbe. Tel. Moler sa radnim iskustvom. Tel. 061 249 249. donosim na adresu. 062 522 986. Motorku za rezanje asfalta „[till“ ispravna. zak besplatan. ing. Razne cigle iz TA pe}i. 061 709 956. sanduk ^iko za igra~ke skoro novo. 061 223 343. Zidar sa grupom radi krovove. 061 259 655. Tel. nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA. 061 247 186. 062 385 762. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. 061 131 447. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. kvalitetno i ~isto. 061 135 748. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga. i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Bespl. 061 338 919. 062 941 274.25 KM. 110-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje. internet konekcija. 2. Tel. 061 349 257. Tel. 061 504 425. prostorom od 80 m2 i stanom iznad. 86 m2. 12. 061 522 190. Tel. Grbavica mijenjam ili prodajem 3soban stan 74 m2. Bravar. dostava besplatna. Tel. unajmljujem gara`uposlovni prostor za parkiranje |ipa. 066 255 504. Tel. svih modela i dimenzija. 776. ma{inskih elemenata. tapacirunga. ulje. kvalitetan dvosoban stan. Engleski jezik. Tel. Prevoz skija{a na sve planine u T5 kombiju. 061 510 373. 66. TZ. povoljno. 061 177 815. konfekcije. Stolar. Novo. interfoni. Dajem instrukcije matematike i fizike.500 KM. itd. harmonika vrata. kod Katedrale blizu Muzi~ke {kole. M. 033 451-309. Tel. Tel. Prodajem novu ku}u u Sarajevu. gletuje. 061 914 014. Prodajem ura|enu. ugao . polica. Gradi{ci (66 m2. 061 522 239. Vogo{}a.000 KM. Sarajevo. 033 204-453. Bukov briket 180 KM. 033 767-995. instalacije. internet konekcija.. Tel. plin. el. uspje{no i povoljno. Komplet opremu za slasti~arnu. 033 221-121. T 061 500 037. Presvla~im kau~e i sve opravke. Zvati iza 17 h. Grija~e i ventilatore za TA pe} 10 KM. 061 323 906. Tel. 066 891 378. Tel.. Tel. 80. prodajem zemlju u ogradi i zapo~eti objekat. Prodajem mali plastenik. Profesorica. obrada stolarije. Tel. Tel. Vuneni crni {tof moher. Ko{evo 5. Tel. 061 740 127. 061 165 294. stan 47 m2 na Dobrinji. plinsko cent. Prodajem stan 66 m2 + 6 m2 terase. Tel. za izdavanje za zaposl. VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. duge i kratke. Tel. 062 972 512. razgovori do 5 puta jeftiniji air aba. Tel.engleski i arapski jezik. uz za{titu. 061 025 311. 062 940 731. 033/536-188. Tel. Tel. 062 417 695. 39 m2. 033 514-170. domova. brzo. kre~enje i drugo. stan 1 sp. 225. sre|en. Tel. Sarajevo: 061 141 944. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. 10 KM sa skelom. Tel. el. Tel. 062 196 097. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. Tel. 105-1Nd` „HIGIJENA“ . Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica. generalna ~i{}enja stanova i firmi. A. Sarajevo. ku}a sa pos. Tel. Tel. 033 211-484. sve po dogovoru. kao i tapacirani namje{taj. 061 350 688. 033 645-307.. 919 544. Tel. 033/646-912. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju. u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. sjedi{ta 1+8. 035 204-328. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. papiri uredni. prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Useljiva ku}a 240 m2. ku}a sa svim priklju~cima. Kombinovani fri`ider. 061 382 230. 0. keramiku. 061 609 947. 061 483 448. Oku}nica povr{ine 1. 474-1tt AKCIJA!!! Prodaja kamenog uglja Banovi}i. 061 389 427. 15. povoljno.izra|ujem i montiram sve od `eljeza.obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Sve renovirano. devastirana ku}a. Dolazak na adresu besplatan. poda. izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. ul. ulje. 061 133 829. odmah useljiva. Garancija 12 mjeseci. za manju ku}u u KS. Obodin. Rashladni pult. `enu (agencija). 033 612-776. 061 277 297. Tel. 061 251 809. povoljno. Tel. Povoljno u odli~nom stanju LG fri`ider i dva vunena }ilima. Stup. 033 522-016. Prodajem govorni aparat Servoxdig. 061 311 276. Dobrinja. plac 600 m2. dola. Po{teno drva kad slo`i{ plati{ i sve vrste uglja. T el. CIALIS 20 MG. Ulje na prirodnoj bazi. \enovi} kod H. ul. extra kvalitet. Tel. 061 143 596. Mobitel LG KS 365.40x1. = 9 KM. 061 381 918. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. Prodajem ku}u na Poljinama. 061 606 651. Tel. 033/658-707. Itisoni 1 m2/1 KM. ^asovi engleskog jezika vikendom. 1. kilometru. bijele 30 KM. el. EI Ni{. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Instrukcije engleski. Tel. 033 214-944. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju.000 EUR-a. Tel. 062 328 044. Stan u Kova~i}ima. marke Aeg. moleraj. spr. uz garanciju. Tel. nova gradnja. trigliceride. 061 148 042. Tel. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Ofset ma{inu B2 Roland. dolazim va{oj ku}i. (simult. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata. 061 533 146. Tel. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. 065 594 022. 298-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje novih i starih bojlera. Tel. BL ili Jadranu. 033 611-023. el. uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. po cijeni od 600 KM po m2. 061 243 891. 657-082. Prodajem vlastite }urke. ugradnja termo fasada. `ive. 3. Kon~ar. na relaciji Vojni~ko. Tel. 066 329 172. Prodajem povoljno garsonjeru u Ned`ari}ima. 061 484 068. 457-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva. vlasni{tvo 1/1. XP antivirus i drugo. Gladno polje . hitno. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. molersko farbarski radovi. 30 KM. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. [ivanje trajnih autopresvlaka. DOSTAVA. 061 942 222. Tel. kre~i. c. stolova. Dobrinja. rashladnu komoru. osigura~a.Tel. instalacija. Rigips majstor. Tel. Servis . 033 638 125. nov. troiposoban. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji. VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. Vlasni{tvo 1/1. 061 173 949. Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete . 061 437 732. Tel. kao nov. Prodaja zdrave hrane . kasa Oliveti. kocka orah i to sve na vagu. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. S. T 061 209 el. 033/451-778. pekmez. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva.doma}e. 062 972 512. Semira Fra{te 18. 061 565 834. plakara. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. skoro novo.Dnevni avaz Prodajem kvalitetan stamb. profesionalno. 061 709 593. Profesorica engleskog.“ 376-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. vitrine. 062 724 003. 062 814 279. 063 930 078. Tel.000 m2 oku}nice. 062 337 813. farb. subota. Tel. uspje{no. Tel. Kontakt osoba: Edin 062 298 800. 40x60 cm. 061 516 910. uz magistralni put Sarajevo-Mostar. Bjelave kod Stud. Tel. 061 925 691. Tel. 062 877 535. izvodi sve mol. 061 338 433. DISKRECIJA. prostoru. Dubinsko usisavanje. termo staklo. Zaklane i `ive }urke. sa asvaltiranim parkingom. 388-1Nd` DOO „GORI VATRA“. Tel. rashladnih ure|aja. dvoiposoban. Tel. prirodno hranjene. Ist. njema~kog jezika daje ~asove dopunske i dodatne nastavne i prevodi. Juka. Prevoz putnika sa kombijem po BiH. uz garanciju. 061 334 895. Tel. sanitarija. Mo`e i u vre}ama. 062 118 202. vl. T 061 248 036. Tel. Majstor Dino jedn. Tel. povoljno. Trg djece Dobrinje. 062 606 611. Tel. glava divlja~i i riba. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. I sprat. Kameni (kocka i orah) 150 KM. Novog. nema ogrebotine. 066 891 378. popravak sjedi{ta. Tel. 98. izrada i monta`a kuhinja. Tel. Vr{im sve usluge molerskih radova. Tel. 330 m2 zemlji{ta. TEL. el. 061 533 935. Kolonija. Tel.. Tel. Prodajem stan 56 m2 u centru grada. cijena po dogovoru. namje{ten. Tel. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Hrasnica. 033 526-945. kvalitetno i povoljno. Mediven ~arape za vene. autopraonica i parking. izvodim kvalitetno i povoljno. kompresor Trudbenik Doboj 350 l. Tel. 5. kupatila. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. januar/sije~anj 2011. antivirusna za{tita ra~unara. Dvor. laminat. 10 m2. 061 177 556. brodski pod. Prof. 061 149 183. usluge. Zemlji{te Plandi{te. 061 262 973. brzo. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara. 061 213 711. 061 497 622. ve} od 65 KM/m2. Tel. Tel. 061 925 649. Radim termo fasade. Vraca. 2 sp.) prevodi na engleski i francuski. radove brzo i kvalitetno. Tel. Kandi. Povoljno. S.. 061 540 015. ~isto. ZA BOLJI I DU@I SEX. dolazim na adresu. etisona i sjede}ih garnitura. 061 268 442. Tel. {panski zid.5 m . Tel. 062 713 956. 062 127 525. Tel. 061 969 966. Doma}e baklave. Moler-majstor. Tel. 061 336 726. Pelene za odrasle br. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja. Tel. 061 319 571. 061 366 921. sve bravarske usluge. 061 177 405. 061 311 276.radimo sve staklarske radove. Elektri~ar . 330-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Bukova drva (cijepana. Stan 3 spava}e sobe+dnevna posebno trpezarija od kuhinje WC odvojen od banje. odvoz kabastog otpada. Tel. T 033 612el. Grad. 784.000 KM. 061 800 191. Prodajem poslovni prostor 1/1. Tel. pregradne zidove. 061 157 571. 061 079 775. precizno. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD. Logavina 1-soban 29 m2. objekat 1. esh. cijena po dogovoru. Tel. 061 214 306. Tel. rashl. instalacija. Tvorni~ka do broja 9. 062 761 424. 061 156 728. Tel. Tel. horoze. Tel. 19593-1tt „KIRBY“ . Tel. Tel. za garsonjeru uz dogovor. njema~ki i prevod. prodaja registar kasa i el. Tel. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove. neba. Dugogodi{nje iskustvo. ~isto. Molerski radovi. Komodu iz dva dijela i dvosjed na razvla~enje. adaptiran. Tel. 061 709 382. 061 339 306. Mob. Tel. aparate. 061 594 627. Tuzla: 061 587 721. Po~iteljski sirup za jetru. 033 203-127. 061 157 571. original. Tel. Ozme-Jezero. Polje Bfaza. 065 631 342.350 KM/m2. Tel. Tel. [iva}u ma{inu no`nu Bagat. Radim i prodajem kerane stolnjake rzane veli~ine i oblika. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. mo`e i u priv. Tel. 061 191 935. ta~na mjera.svi vodoinstalaterski radovi . Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. Tel. Tel. ~i{}enje virusa. Tel. T apetar-dekorater. 062 139 453. 061 149 388. ku}i do 35. 061 917 200. Tel. povoljno. Tel. 120. Tel. dolazim ku}i. Vr{im prevoz robe. 543988. 033 223-347. 061 867 880. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe. el. Tel. 033 718-405. velika terasa. 31m2. Central. extra o~uvana. stan+ba{ta. 061 540 015. 061 156 262. 062 466 093. Prozor drveni 2. orah 150 KM. prostor u Sarajevu. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. 061 227 439. tepisi. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. 061 990 082. Rigips majstor radi potkrovlja. Prodajem bika za borbu na koridama. 061 139 592.50KM kom. Brze intervencije. Mob. trakaste zavjese. 227-990. za manji uz naknadu. Tel. Tel. T 061 507 683. 066 963 554. 061 549 242. ~isto i povoljno. ko`nu garnituru Sana: trosjed. Staklar . Tel. Iskusan prof. Tel. hepatitis. Bravar . 061 838 188. vrlo kvalitetno. dolazim ku}i. bojlera. povoljno. Servis ra~unara „Majo“. pranje. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo. Tel. 033/651-641. 1/1. Tel. 062 824 523. alarmi. el. T 063 el. prodajem poslovni prostor 38 m2. Sarajevo. 30 kom. Tel. Tel. Tel. monta`u i pro~epljenja vod. 061 842 343. `enske. sve uknji`eno u grunt. 062 525 786. Tel. Tel. 544-932. 061 965 054. 1 sp. Tel. Tel.15 KM. POUZE]EM. Prodajem solarij stoje}i. Prevoz stvari. gromobrani. ul. pranje portala. 033 956-055. 061 100 078. 062 612 399. 061 709 593. predsoblja. 150 bari). 061 511 503. vitrinu. praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. Tel. Prodajem zidanu gara`u 1/1. ~isti bojlere..000 KM. 78. Tel. uspje{no. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i. ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Kvalitetan dvos. 061 272 743. aparat za doner. buregd`inicu. povoljno. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2. Tel. Dijelove i disk plo~ice nove za Mazon 323. Tel. fizika i elektrotehnika. indikatora i sl.Ilid`a. za sve vrste sve~anosti. usluge savijanja cijevi. 061 201 341. . 033 210791. siva. Tel. 061 489 542. 061 958 001. rash. Tel. ili prodajem. bijelo ili u boji KM 180. vlas. Kupujem. Vodoinstalater . profesionalni voza~. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete. 49 Zamjena Alipa{ino polje C-faza. 061 377 054 . 220 KM. 201-195. od 70 do 80 m2. zamjena konvektora itd. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno. 065 689 523. vage. Tel. austrougarska gradnja. 062 282 243. njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. 033 418-086. 061 434 374. 061 348 717. povoljno i uspje{no. Tel. vlasnik 1/1. Tel. laminat. Ul. 061 143 519. radna snaga. za one koji nose kanilu. Tel. Prodajem stan 40 m2. Bojni~ka 109. Tel. 061 753 355. Saraj. Tel. 061 206 345. Adaptacija stanova i ku}a. Tel. plafone. Izrada plo~astog namje{taja. 061 817 960. 547-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el.. instalacija. Radimo termo fasade. 061 220 179. stala`e. Krediti za penzionere i javne ustanove na deset rata. PVC prozori. Tel. 061 172 165. 061 958 001. Vla{i}. 063 544 343. pivsku ambala`u. gelendere ulazna i gara`na vrata.usluge el. kod d`amije. 40 do 60 KM. radove. povoljno. Radim molersko-farbarske poslove brzo. polovan crijep i vrata. o~i{}enje ili osu{ene. Vulkanizerske ma{ine sa prate}im alatom. Tel. ispravan.000 KM. 061 398 128. auta. 667-880. Isporuka isti dan. 061 670 068. renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. 062 713 921. dolazim na adresu.ozbiljna `ena. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima. Dolazak besplatan. i vodoinstalacije. obez. 062 795 285. . povoljno i efikasno. 066 620 342. Sve vrste rezane gra|e. Smajlovi}a. 061 512 294. Tel. 061 545 375. stvari i ljudi. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. naselje Binje`evo. instalacija windowsa. 061 906 566. Tel. Tel. Najpovoljnije. ku}na dostava. Tel. 70 KM. tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. 82 m2. Tel. 061 177 556. Iskusna profesorica engleskog. najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM. Popravljam sve vrste fri`idera. farba stolariju. Profesionalno izvodimo molerske. 065 631 342. 061 244 251. Tel. 061 501 401. 061 019 468. kvalitetno.35 KM. 061 031 330. dugogodi{nje iskustvo . Tel. Sliku Milene [otre. Mob. 2. Tel.. Fri`ider u odli~nom stanju. 061 351 465. Tel. Tel. 033 225-227. 061 199 442. {porete struja-plin. Rashladni ormari. fasade i ostale radove. sa garancijom. gletovanje. 061 156 309. 550 KM. Plinsku bocu . Polovine br. KAMAGRA GEL 100 MG. 876. Tel. Ugalj Kreka 75 KM. Tel. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. obi~na.000 KM. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel.. Prodajem stan. Hitno kupujem manji stan od Skenderije do Ba{~ar{ije. Tel. lamperije. Tel. ve}i fri`ider inox. novija tipa. Tel. 062 471 243. U~enicima. 061 529 608. Tel. Tel. 061 926 333. SCG i HRV. popravke. Tel. Tel. guske. centralno. Drva u vre}ama 4 KM. Molerske usluge. opravke. Tel. Tel. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. Tel. rigips i moleraj. ispiranje svih vrsta tepiha. [ivanje `. 061 526 205. 16629-1Nd` Suha i sirova bukova i grabova. instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. Drveni Kreka uz mogu}nost dostave isti dan