PENDIDIKAN PEMULIHAN

BMM 3106

KULIAH 1

PENDIDIKAN PEMULIHAN

Dalam konteks sekolah rendah, Pendidikan pemulihan merupakan tindakan dijalankan untuk membantu murid -murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

Definisi

Pringle (1966) ³pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar,melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka´. Tansley (1967) : ³... satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah -langkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun´

Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975) : ³... satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperlu an pendidikan bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa´

Albertwhite (1977) ³pengajaran pemulihan ialah suatu bentuk pengajaran yang diperlukan oleh kanak kanak yang bersifat ketidakupayaan yang disertai oleh gangguan -gangguan emosi´.

Ishak Harun & Koh Boh Boon (1983 : 191) ³Perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan-keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah-masalah pembelajaran di sekolah-sekolah biasa´ .

Sharifah Alwiah Alsagoff (1983 : 371) ³satu tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah
JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3

BMM 3106 KULIAH 1 biasa.. hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan. ianya adalah selaras dengan konsep ³ pendidikan Untuk Semua´ ii.. langkah-langkah dalam pendekatan di atas telah dijadikan asas pelaksanaan program ini. menulis. dan dalam darjah untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. Oleh itu. Program ini ditumpukan kepada penguasaan kemahiran asas membaca. dalam kumpulan yang diasingkan daripada sekolah biasa. ´ Pusat Perkembangan Kurikulum. Dari sudut ³Falsafah´ Pelaksanaan program pemulihan khas akan memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat belajar sepenuhnya dalam kelas biasa. dibawah kelolaan guru-guru pemulihan yang menerima latihan khas dalam bidang ini. menulis dan mengira . Kementerian Pelajaran Malaysia (1986) : ³. khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca. Dari sudut ³Teori´ Pendekatan pengajaran seperi ³Prescriptive -Diagnostic Teaching´.´ Bahagian Sekolah-sekolah.. dan dikendalikan oleh guru -guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini.. satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid murid lemah di sekolah-sekolah rendah. ³Precision Teaching´. JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 .´ Konsep Program Pendidikan Pemulihan ialah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran muridd -murid lemah di sekolah rendah. Rasional i. dan mengira.. menulis dan mengira.. Kementerian Pelajaran Malaysia (1984) : ³ . di pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan. dan Clinical teaching´ telah terbukti berjaya. langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca. Oleh itu.

yang boleh menjejaskan pelajaran 7. Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain 3. Meneruskan proses pembelajaran murid -murid dalam sistem persekolah biasa 5. Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin 4. 2. sosial dan intelek terutama bagi murid -murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah 8. Murid-murid yang gagal ujian penapisan akan dilatih khusus untuk JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 . Memberi peluang atau keseronokan kepada murid -murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. Dari sudut ³Pencegahan´ Masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditang ani dengan segera. Menyuburkan emosi. Jenis-jenis program a. Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran 6. Pemulihan KBSR yang dijalankan dalam kelas biasa untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai sesuatu kemahiran yang telah dipelajari ii. Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. mental. Objektif Program Pemulihan 1. bahan -bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. Jadi pelaksanaan program ini amatlah diperlukan bagi memenuhi tuntutan tersebut. KIA2M Program yang dikendalikan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum untuk membantu murid tahun satu menguasai kemahiran asas 2 M. Membantu murid-murid mengatasi masalah-masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan.BMM 3106 KULIAH 1 iii. kaedah. Pemulihan dalam kelas i.

Mereka hanya a kan dihantar balik ke kelas biasa apabila dan mencapai tahap pretasi yang ditentukan atau telah menguasai kemahiran asas 3M Perbezaan Antara Pendidikan Pemulihan Dengan Pendidikan Imbuhan  Walaupun pendidikan pemulihan dan pendidikan imbuhan berkait rapat tetapi ia tetap mempunyai perbezaan yang tertentu. PROTIM Program pemulihan 3M yang dirancang untuk membantu murid tahun enam menguasai kemahiran asas 3M. iii. ii. Program ini dijalankan selepas murid tahun enam menduduki peperiksaan UPSR. manakala perkataan permulihan pula bermaksud pulih. Sistem Penarikan keluar (withdrawl) Murid pemulihan yang telah dikenal pasti akan datang ke kelas pemulihan pada waktu -waktu yang ditentukan untuk belajar bahasa melayu dan matematik sahaja. Ia JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 . Murid -murid ini dikenhendaki menduduki uji an Penapisan sebelum dilepaskan tetapi bagi murid yang gagal ujian Pelepasan tiga.  Daripada pengertian yang diberikan di atas.BMM 3106 KULIAH 1 menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.  Menurut kamus lengkap. meeka akan dimasukkan ke kelas pemulihan pada tahun berikutnya. Pemulihan Khas i.manakala µpemulihan µ pula bermaksud suatu keadaan yang tidak memuaskan yang memerlukan pembaikan. b. nyatalah bahawa µimbuhan µmembawa maksud keadaan kekurangan atau kerugian yang memerlukan tambahan.  Pendidikan imbuhan pada amnya bolehlah dianggap sebagai satu usaha atau tindakan yang diambil untuk menggantikan sesuatu kekurangan.sembuh atau kembali seperti sedia k ala. Mereka akan dihantar balik ke kelas (tidak perlu datang lagi) apabila telah menguasai kemahiran asas yang ditentukan.perkataan imbuhan bermaksud tambahan pada barang-barang yang disukat. Kelas Khas Murid pemulihan yang telah dikenal pasti akan ditempatkan dalam kelas secara sepenuh masa.ditimbang dan lain -lain.

® Pendidikan pemulihan pula adalah sebahagian daripada pendidikan imbuhan. Guru hendaklah juga menentukan objektif tingkah laku murid dengan jelas dan 5. Dalam pendidikan pemulihan. yang sekiranya dibiarkan akan menyebabkan Pendidikan Imbuhan Menitik Beratkan Perkara B erikut.  Pencegahan seperti ini dilakukan pada peringkat awal pembelajaran. Grafik Perbezaan Antara Pendidikan Pemulihan Dengan Imbuhan. 1. ® Aktiviti pemulihan biasanya dijalankan da lam jangka masa yang pendek dan ditumpukan kepada usaha untuk mengatasai kelemahan dalam kemahiran kemahiran asas. 4. Pangajaran khusus. disusun dengan rapi dan teliti. Pendidikan pemulihan merupakan langkah -langkah khas untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu. Pendidikan imbuhan haruslah dilaksanakan lebih awal. ® Dalam membentuk strategi pendidikan imbuhan .iaitu pada peringkat awal pembelajaran.satu program menyeluruh yang melibatkan ibu bapa dan komuniti hendaklah dititikberatkan .Program ini juga harus meliputi program untuk kesihatan yang sempurna. Pendidikan Pemulihan Dalan KBSR Dan KBSM JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 .Biasanya pendidikan imbuhan melibatkan kanak -kanak yang kurang bernasib baik berlakunya keciciran.Guru hendaklah menentukan aspek-aspek pembelajaran yang diperlukan. Guru hendaklah mempunyai hubunga n yang baik dengan agensi -agensi dan badan-badan lain yang boleh membantu meningkatkan prestasi murid.murid ini biasanya di tempatkan dalam kelas khas di sekolah.Guru hendaklah boleh mengubahsuai bahan -bahan kurkulum dan kaedah pengajaran dan pembalajaran dalam bentuk yang lebih berkesan.BMM 3106 KULIAH 1 merupakan langkah-langkah yang rapi dan teliti yang diprogramkan untuk mencegah berlakunya sebarang kelemahan di kalangan murid . 2. makanan dan pemakanan. 3.

l t j i li l . l j t . i l KBS .B l j t t i i it j l l l l j KBS l j . t t i l l KBS .t it .B 3106 :P i i li i i I P l j l l j l l j . t i i l j l i i i t. S S B ¦ ¥¤£¢¡       ¤  ©¤¦ ¨¨ ©¨ § S    1 3 . l t i l j i KBS .

murid bermasalah pembela jaran. Lemah Daya ingatan Tumpuan ingatan Pengamatan Kemahiran asas Pertuturan ii. Rencatan akal Kurang peluang Tersekat budaya / ekonomi ( cultural / economic disadvantage) Gangguan emosi Kurang upaya sensori Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus Ciri-ciri kanak-kanak pendidikan pemulihan i. Murid -murid pemulihan tidak mengalami sebarang kecacatan tetapi memperlihatkan ciri-ciri khusus yang berbeza daripada murid biasa yang lemah. iii. v. dan murid bermasalah pembelajaran spesifik disleksia. vi. iv. Perkembangan kanak-kanak pendidikan pemulihan Perkembangan kanak-kanak pendidikan pemulihan dipengaruhi oleh faktor -faktor yang berikut : i.BMM 3106 KULIAH 1 Murid Pendidikan Pemulihan Murid pemulihan terdiri daripada mereka yang belum menguasai kemahiran asas membaca. Kurang Keyakinan diri / minat dan ketekunan belajar Perbendaharaan kata Daya cipta (kreativiti) Pengalaman JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 . menulis dan mengira. ii.

. .Tulisan yang terlalu buruk/Sukar dibaca. bertukar -tukar.kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas / kurikulum / di sekolah biasa. Sukar Sukar mengawal emosi Menerima konsep Mendiskriminasi dan membezakan Memahami perkaitan iv.sukukata @ perkataan ketika membaca dan menulis. .satu objektif pengajaran yang mudah / objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah / rendah. JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 .Tanpa ketetapan /Menaik dan menurun .jarak huruf dan perkataan. . .Huruf terbalik /Urutan dan arah yang salah .Sukar menerima arahan. tanda bacaan.Pencapaian pelajaran / akedemik berbeza.Meninggalkan huruf.Tidak dapat berkomunikasi seperti kanak . . .Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat/salah.Tanpa ketetapan dan ketentuan . Seringkali Terganggu kesihatan Tidak hadir / ponteng sekolah Bermasalah tingkah laku Menyendiri Bersikap egosentirk Ciri-ciri pelajar lemban atau pemulihan DEFINISI: Kanak . . Ciri .kanak biasa.BMM 3106 KULIAH 1 iii.Pendiam / tidak aktif / tidak banyak cakap. terlalu lambat untuk mencapai satu .Kekerapan kesalahan dalam ejaan.ciri: .

Faktor-faktor kesihatan .Idea yang tidak berkembangan dan penyusunan idea yang tidak teratur. Punca: -Baka .ekonomi.BMM 3106 KULIAH 1 .Melibatkan seberapa banyak pancaindera .Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat.Lemah daya ingatan .Temubual .Jauhkan dendaan yang negatif JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 .Ubat semasa mengandung . .Tersekat pengalaman .Rasa rendah diri .Mewujudkan suasana pembelajaran yang sesuai& menyeronokkan .besar dan kecil.Mudah terganggu tumpuan .Kemantangan yang lambat .Kesan semasa mengandung .Intelek yang rendah .Masalah emosi .Persekitaran .Kurang rangsangan .Kemalangan . .Senang ke susah .Sosio . Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: .Saiz yang tidak seragam / Mencampuradukkan saiz .Penyakit semasa pembesaran selepas lahir .Amalan makanan .Banyakan pengukuhan dan latihtubi .Konkrit ke abstrak .Merujuk kepada pegawai / pakar perubatan .Kekecewaan .

iii.BMM 3106 KULIAH 1 Guru Pendidikan Pemulihan Ciri-ciri guru pendidikan pemulihan Chua & Koh (1992) memetik syor Haigh (1977) mengenai ciri -ciri yang patut ada pada seorang guru pendidikan pemulihan ialah : i. iv. Mempunyai peribadi yang stabil dan mantap Luas bacaan dan cerdas Tidak takut disisihkan Mesti mempunyai atau sentiasa ingin belajar. ii. kecekapan pengajaran dan pentaksiran yang menjadi ciri utama pengajaran pemulihan Peranan Guru Biasa dalam pelaksanaan pemulihan dal am kelas biasa Pengenalpastian murid Penganalisisan masalah Perancangan Pengajaran Tindakan susulan Peranan Guru Khas dalam pelaksanaan pemulihan dalam kelas khas Pencalonan Ujian Saringan Ujian Diagnostik Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan JONG SOO CHIN / PISMP BM SEM 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful