1.

Exerciţii comentate


1.1. Suma elementelor unui vector de dimensiune n.
Fie X=(x
1
,x
2
,...,x
n
). Suma elementelor este S = x
1
+ x
2
+ … + x
n
=
xi
n
1 = i

.
Ştiind că adunarea numerelor reale este asociativă şi că elementul neutru pentru
adunare este 0, algoritmul poate fi descris astfel:
S
0
= 0;
------------------
S
1
= S
0
+ x
1
= 0 + x
1
= x
1
;
S
2
= S
1
+ x
2
= x
1
+ x
2
;
...
S
n
= S
n-1
+ x
n
= x
1
+ ... + x
n-1
+ x
n
;
------------------
S = S
n
.
Deoarece sumele parţiale S
0
, S
1
,...,S
n
nu interesează şi, în plus, se ocupă inutil
memorie internă, însumarea se va realiza în aceeaşi locaţie de memorie, cu adresa
simbolică S, în care se vor depune sumele parţiale (se va cumula câte un nou
element).
S = 0;
------------------
S = S + x
1
= 0 + x
1
= x
1
;
S = S + x
2
= x
1
+ x
2
;
...
S = S + x
n
= x
1
+ ... + x
n-1
+ x
n
;
Algoritmul recursiv poate fi descris cu ajutorul a două formule:
! formula de start: S = 0;
! formula recursivă: S = S + x(i), i=1,n.
Elementele vectorului sunt reale şi se introduc de la tastatură.

Program suma_elemente_vector;
Var
x:array[1..100] of real;
n,i:byte;
s:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: ');
readln(n);
write('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do read(x[i]);
s:=0;
for i:=1 to n do s:=s+x[i];
writeln('Suma = ',s:10:2)
End.
Algoritmi în programare. Aplicaţii
1.2. Suma elementelor de rang impar ale unui vector de dimensiune n.

Fie X=(x
1
,x
2
,...,x
n
). Suma elementelor de rang impar este S=x
1
+x
3
+x
5
+...
Există mai multe variante de rezolvare.

⊄ Varianta 1. Se parcurge vectorul cu indicele pornind de la valoarea iniţială
1 şi crescând cu pasul 2. Datorită particularităţilor instrucţiunii FOR privind pasul, se
utilizează structura WHILE-DO.

Program suma_elemente_rang_impar_1;
Var
x:array[1..100] of real; n,i:byte; s:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do readln(x[i]);
s:=0; i:=1;
while i<=n do
Begin
s:=s+x[i];
i:=i+2;
End;
writeln('Suma = ',s:10:2)
End.

⊄ Varianta 2. Se parcurge integral vectorul şi se selectează elementele de
rang impar, testând indicele fie prin verificarea restului împărţirii lui i la 2 (i mod 2),
fie prin funcţia standard ODD.

Program suma_elemente_rang_impar_2;
Var
x:array[1..100] of real; n,i:byte; s:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do readln(x[i]);
s:=0;
for i:=1 to n do if odd(i) then s:=s+x[i];
writeln('Suma = ',s:10:2)
End.

⊄ Varianta 3. Variabila de ciclare ia valori între 1 şi cel mai apropiat întreg
faţă de n/2, iar elementele vectorului se selectează utilizând indicele 2*i-1.

Program suma_elemente_rang_impar_3;
Var
x:array[1..100] of real; n,i:byte; s:real;
Exerciţii comentate
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do readln(x[i]);
s:=0;
for i:=1 to round(n/2) do s:=s+x[2*i-1];
writeln('Suma = ',s:10:2)
End.

1.3. Media geometrică a elementelor pozitive dintr-un vector de dimensiune n.

Fie X=(x
1
,x
2
,...,x
n
). Media geometrică a elementelor pozitive este
k i
k , 1 = i

Π
x
= MEDG
, x
i
>0. Ştiind că înmulţirea în numere reale este asociativă şi are
elementul neutru 1, produsul
x
= P
i
k , 1 = i
Π
se calculează astfel:
! formula de start: P = 1;
! formula recursivă: P = P Η x(i); i=1,k; x(i)>0.
Pentru economie de memorie internă, produsul se calculează direct în
variabila MEDG. Media geometrică se poate determina numai dacă numărul
elementelor pozitive (k) este mai mare decât 2.
Deoarece în limbajul Pascal nu există operatori (sau funcţii) pentru radicali
şi ridicări la putere (mai mari de ordinul doi) se utilizează formula
0 > a ,
e
=
a
lna)/n * (m n m
, pentru determinarea căreia există funcţiile standard EXP(x)
şi LN(x).

Program media_geometrica;
Var
x:array[1..100] of real;
n,i,k:byte; medg:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin write('X(',i,') = '); readln(x[i]); end;
medg:=1; k:=0;
for i:=1 to n do
if x[i] > 0 then
begin medg:=medg * x[i]; k:=k+1 end;
if k > 1 then
begin
medg:=Exp(Ln(medg)/k);
writeln('Media geometrica = ',medg:10:2)
end
else writeln('Nu se poate calcula !');
End.
Algoritmi în programare. Aplicaţii
1.4. Determinarea poziţiei primei apariţii a unei valori date într-un vector
neordonat, de dimensiune n.

Vectorul se parcurge secvenţial de la primul element, într-o structură
DO-WHILE, până când se regăseşte valoarea căutată, sau până la ultimul element,
caz în care valoarea căutată nu se află în vector, afişându-se un mesaj corespunzător.

Program cautare_prima_aparitie;
Var
x:array[1..100] of real; n,i:byte; a:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = '); readln(x[i]);
end;
Write('Valoarea cautata: '); readln(a);
i:=1;
while (i<=n) and (x(i)<>a) do i:=i+1;
if i<=n then writeln('Pozitia = ',i)
else writeln('Valoare neregasita !');
End.

1.5. Determinarea poziţiei ultimei apariţii a unei valori date într-un vector
neordonat, de dimensiune n.

Vectorul se parcurge secvenţial într-o structură DO-FOR, de la primul la
ultimul element, reţinând în aceeaşi variabilă (POZ) valoarea curentă a indicelui, în
cazul identităţii elementului cu valoarea căutată. Dacă variabila POZ are valoarea 0
la sfârşitul ciclării, valoarea căutată nu a fost regăsită printre elementele vectorului şi
se afişează un mesaj corespunzător.

Program cautare_ultima_aparitie;
Var x:array[1..100] of real; n,i,poz:byte; a:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
write('Valoarea cautata: '); readln(a);
poz:=0;
for i:=1 to n do if x[i] = a then poz:=i;
if poz <> 0 then writeln('Pozitia = ',poz)
else writeln('Valoare neregasita!')
End.
Exerciţii comentate
1.6. Determinarea poziţiei tuturor apariţiilor unei valori date într-un vector
neordonat, de dimensiune n.

Vectorul se parcurge secvenţial într-o structură DO-FOR, de la primul la
ultimul element, reţinând valoarea curentă a indicelui în cazul identităţii elementului
cu valoarea căutată, într-un vector (POZ) de poziţii (vectorul POZ se construieşte).
Dacă la sfârşitul ciclării vectorul POZ este vid (indicele k al acestuia este 0), valoarea
căutată nu a fost regăsită şi se afişează un mesaj corespunzător.

Program cautare_toate_aparitiile;
Var
x:array[1..100] of real; poz:array[1..100] of byte;
n,i,k:byte; a:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = '); readln(x[i]);
end;
write('Valoarea cautata: '); readln(a);
k:=0;
for i:=1 to n do
if x[i] = a then
begin
k:=k+1;
poz[k]:=i
end;
if k > 0 then
begin
write('Pozitiile = ');
for i:=1 to k do write(poz[i],', ')
end
else writeln('Valoare neregasita!');
End.

1.7. Căutarea unei valori date într-un şir de numere, ordonat crescător, de
dimensiune n.

Pornind de la ipoteza că şirul este ordonat, căutarea valorii se realizează pe
subşiruri, în funcţie de elementul central al subşirului curent. Rangul elementelor
unui subşir poate lua valori în intervalul [l
s
,l
d
] φ [1,n], unde l
s
este limita stângă şi l
d

este limita dreaptă. Dacă valoarea căutată nu coincide cu elementul central al
subşirului, procesul de căutare continuă pe subşirul din stânga (dreapta) elementului
central, după cum valoarea este mai mică (mai mare) decât acesta, modificându-se
corespunzător l
d
(l
s
) pentru noul subşir.
Algoritmi în programare. Aplicaţii
Modificarea limitei dreapta (stânga) se realizează prin incrementarea
(decrementarea) cu o unitate. Rangul elementului central al subşirului curent se
determină astfel:

2
1
+
1
= i
d s
. Procesul de căutare se opreşte când valoarea căutată
coincide cu elementul central al subşirului curent, sau când l
s
> l
d
, caz în care
valoarea dată nu se regăseşte în şirul iniţial.

Program cautare_in_vector_ordonat;
Var
x:array[1..100] of real;
n,i,s,d:byte;
a:real;
vb:boolean;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
write('Valoarea cautata: '); readln(a);
s:=1; d:=n; vb:=false;
repeat
i:=(s+d) div 2;
if x[i] = a then vb:=true
else if x[i] < a then s:=i+1
else d:=i-1;
until (d < s) or vb;
if vb then writeln('Pozitia = ',i)
else writeln('Valoare neregasita!');
End.

1.8. Determinarea elementului maxim dintr-un vector de dimensiune n şi a
poziţiei primei (ultimei) sale apariţii.

Fie vectorul X=(x
1
,x
2
,...,x
n
). Maximul din vectorul X este MAX = max(x
i
),
i=1,n. Deoarece, la un moment dat, comparaţia se realizează numai pentru două
valori, algoritmul poate fi descris astfel:
MAX
1
= max(x
1
,x
2
);
MAX
2
= max(MAX
1
,x
3
);
MAX
3
= max(MAX
2
,x
4
);
...
MAX
n-1
= max(MAX
n-2
,x
n
);
---------------------
MAX = MAX
n-1
.
Exerciţii comentate
Maximele parţiale MAX
1
,MAX
2
,...,MAX
n-1
nu interesează şi de aceea se va utiliza o
singură variabilă (MAX) pentru reţinerea elementului maxim din vector. De
asemenea, pentru a putea exprima iterativ procesul, variabila MAX va fi iniţializată
cu x(1). Algoritmul recursiv poate fi descris astfel:
! formula de start: MAX = x(1);
! formula recursivă: MAX = max(MAX,x(i)), i=2,n.
Pentru a reţine poziţia valorii maxime din vector se utilizează variabila POZ,
iniţializată cu 1 (corespunzator poziţiei elementului cu care se iniţializează variabila
MAX). În procesul iterativ, variabila POZ se modifică dacă un element x(i) este fie
strict mai mare decât MAX (pentru reţinerea poziţiei primei apariţii), fie mai mare
sau egal decât MAX (pentru reţinerea poziţiei ultimei apariţii).

Program determinare_maxim;
Var
x:array[1..100] of real; n,i,poz:byte; max:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
max:=x[1]; poz:=1;
for i:=2 to n do
if x[i] > max then begin max:=x[i]; poz:=i end;
writeln('Maximul = ',max:10:2,' pe pozitia ',poz)
End.

1.9. Determinarea elementului maxim dintr-un vector şi a apariţiilor sale.

Elementul maxim se determină după algoritmul utilizat la exerciţiul 1.8.
Deoarece valoarea maximă poate apărea în vector de mai multe ori (cel puţin o dată
şi cel mult de n ori - în cazul şirului constant), se va construi un vector de poziţii
(POZ). Există mai multe variante de rezolvare.

⊄ Varianta 1. Vectorul POZ se construieşte după ce s-a determinat valoarea
maximă, caz în care problema se rezolvă ca în exerciţiul 1.6.

Program determinare_pozitii_maxim_1;
Var
x:array[1..100] of real;
poz:array[1..100] of byte;
n,i,k:byte; max:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
Algoritmi în programare. Aplicaţii
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
max:=x[1];
for i:=2 to n do if x[i] > max then max:=x[i];
k:=0;
for i:=1 to n do
if x[i] = max then
begin
k:=k+1;
poz[k]:=i
end;
write('Maximul = ',max:10:2,' pe pozitiile ');
for i:=1 to k do write(poz[i],' ')
End.

⊄ Varianta 2. Vectorul POZ se construieşte simultan cu determinarea
elementului maxim. Astfel, în urma comparaţiei între variabila MAX şi elementul
x(i) apar două cazuri:
- dacă x(i) = MAX, se construieşte un nou element în vectorul de poziţii
(indicele vectorului POZ se incrementează cu 1);
- dacă x(i) > MAX, înseamnă că s-a găsit o nouă valoare maximă şi indicele
vectorului POZ se iniţializează cu 1.
Pentru ambele cazuri, în vectorul POZ se reţine valoarea curentă a indicelui de
parcurgere a vectorului de date.

Program determinare_pozitii_maxim_2;
Var
x:array[1..100] of real; poz:array[1..100] of byte;
n,i,k:byte; max:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
max:=x[1]; k:=0;
for i:=1 to n do
if x[i] >= max then
begin
if x[i] > max then begin max:=x[i]; k:=1 end
else k:=k+1;
poz[k]:=i
end;
Exerciţii comentate
write('Maximul = ',max:10:2,' pe pozitiile ');
for i:=1 to k do
write(poz[i],' ')
End.

1.10. Sortarea unui vector de dimensiune n.

Prin sortare se înţelege aranjarea elementelor unei mulţimi, în ordine
crescătoare (descrescătoare) a valorilor. Există mai multe variante de sortare,
exemplificate în continuare pe ordonarea crescătoare a elementelor unui vector.
⊄ Sortarea prin interschimbare. Se compară două câte două elemente
consecutive ale vectorului, interschimbându-le în cazul neîndeplinirii criteriului de
ordonare. După o parcurgere integrală a vectorului procesul se reia începând cu
primul element. Astfel, elementele cu valoare mică sunt "împinse" către începutul
vectorului. De aceea, metoda se mai numeşte "metoda bulelor". Procesul se opreşte
când la o parcurgere a vectorului nu s-a produs nici o interschimbare, situaţie indicată
de valoarea de adevăr a unei variabile-semafor (booleană), controlată de
programator.

Program sortare_prin_interschimbare;
Var
x:array[1..100] of real; n,i:byte; aux:real; vb:boolean;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = '); readln(x[i])
end;
repeat
vb:=false;
for i:=1 to n-1 do
if x[i] > x[i+1] then
begin
aux:=x[i];
x[i]:=x[i+1];
x[i+1]:=aux;
vb:=true
end
until not vb;
writeln(' Vectorul ordonat este:');
for i:=1 to n do writeln('X(',i,') = ',x[i]:10:2)
End.

⊄ Sortarea prin selecţie. Metoda presupune determinarea elementului minim
din vector şi aducerea lui pe prima poziţie, după care se determină minimul din
vectorul rămas şi aducerea lui pe a doua poziţie etc. Minimul se poate determina
Algoritmi în programare. Aplicaţii
comparând un element al vectorului cu toate care îl succed, interschimbându-le în
cazul neîndeplinirii criteriului de ordonare. Această metodă poate avea la rândul ei
mai multe variante.

Program sortare_prin_selectie;
Var
x:array[1..100] of real; n,i,j:byte; aux:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if x[i] > x[j] then
begin
aux:=x[i]; x[i]:=x[j]; x[j]:=aux
end;
writeln(' Vectorul ordonat este:');
for i:=1 to n do writeln('X(',i,') = ',x[i]:10:2)
End.

⊄ Sortarea prin inserţie. Pornind de la ipoteza că la pasul i elementele
predecesoare lui x(i) sunt ordonate, se determină poziţia (POZ) în care valoarea lui
x(i) se încadrează conform criteriului de ordonare. Elementul x(i) va fi inserat în acea
poziţie, după ce toate elementele vectorului, începând cu poziţia POZ şi până la
sfârşit, glisează cu o poziţie la dreapta. Se reduce astfel numărul de interschimbări,
deoarece, în cazul în care un element x(i) este mai mare decât precedentul, acesta se
consideră ordonat.

Program sortare_prin_insertie;
Var
x:array[1..100] of real; n,i,j,k,poz:byte; aux:real;
Begin
write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului: ');
for i:=1 to n do
begin
write('X(',i,') = ');
readln(x[i])
end;
for i:=2 to n do
if x[i] < x[i-1] then
begin
poz:=0; j:=1;
Exerciţii comentate
repeat if x[i]<x[j] then poz:=j else j:=j+1
until (j>n) or (poz<>0);
aux:=x[i];
for k:=i downto poz+1 do x[k]:=x[k-1];
x[poz]:=aux
end;
writeln(' Vectorul ordonat este:');
for i:=1 to n do writeln('X(',i,') = ',x[i]:10:2)
End.

1.11. Interclasarea a doi vectori de dimensiuni variabile.

Prin interclasare se înţelege procesul de obţinere din două sau mai multe
mulţimi ordonate o nouă mulţime, ordonată după acelaşi criteriu. Există mai multe
variante de interclasare, exemplificate în continuare pe doi vectori, sortaţi crescător.

⊄ Varianta 1 presupune compararea a două elemente, câte unul din fiecare
vector iniţial, cu scrierea celui mai mic dintre ele în vectorul rezultant şi trecerea la
următorul element al vectorului iniţial din care s-a preluat. Procesul de comparare se
încheie când s-a epuizat unul din vectorii iniţiali. În continuare, elementele
netransferate ale celuilalt vector iniţial se copiază în vectorul rezultant.

Program interclasare_vectori_metoda_1;
Var
x:array[1..100] of real;
y:array[1..150] of real;
z:array[1..250] of real;
m,n,i,j,k,l:byte;
Begin
write('Dimensiunea vectorului 1: '); readln(m);
writeln('Elementele vectorului 1: ');
for i:=1 to m do
begin write('X(',i,') = '); readln(x[i]) end;
write('Dimensiunea vectorului 2: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului 2: ');
for i:=1 to n do
begin write('Y(',i,') = '); readln(y[i]) end;
k:=0; i:=1; j:=1;
while (i <= m) and (j <= n) do
begin
k:=k+1;
if x[i] < y[j] then
begin z[k]:=x[i]; i:=i+1 end
else
begin z[k]:=y[j]; j:=j+1 end
end;
if i>m then
for l:=j to n do
Algoritmi în programare. Aplicaţii
begin
k:=k+1; z[k]:=y[l]
end
else
for l:=i to m do
begin
k:=k+1; z[k]:=x[l]
end;
writeln(' Vectorul interclasat este:');
for i:=1 to m+n do
writeln('Z(',i,') = ',z[i]:10:2)
End.

⊄ Varianta 2 presupune obţinerea vectorului rezultant într-un proces unic de
comparare. Pentru a continua procesul în cazul în care se epuizează unul din vectorii
iniţiali, ultimul element al acestuia va primi o valoare mai mare decât oricare din
valorile regăsite în vectorii iniţiali. Această valoare poartă denumirea de high-value
(HV) şi depinde de natura şi reprezentarea internă a vectorilor. Comparările
ulterioare cu HV vor forţa copierea în vectorul rezultant numai a elementelor
vectorului care nu s-a epuizat. Procesul se încheie când ambii vectori iniţiali au fost
parcurşi integral, deci elementele finale au valoarea HV.

Program interclasare_vectori_metoda_2;
Var
x:array[1..101] of real;
y:array[1..151] of real;
z:array[1..250] of real;
m,n,i,j,k:byte;
Const
hv=1E10;
Begin
write('Dimensiunea vectorului 1: '); readln(m);
writeln('Elementele vectorului 1: ');
for i:=1 to m do begin
write('X(',i,') = '); readln(x[i])
end;
write('Dimensiunea vectorului 2: '); readln(n);
writeln('Elementele vectorului 2: ');
for i:=1 to n do begin
write('Y(',i,') = '); readln(y[i])
end;
k:=0; i:=1; j:=1;
while (x[i]<>hv) or (y[j]<>hv) do
begin
k:=k+1;
if x[i] < y[j] then begin
z[k]:=x[i];
i:=i+1;
Exerciţii comentate
if i>m then x[i]:=hv
end
else begin
z[k]:=y[j]; j:=j+1; if j>n then y[j]:=hv
end
end;
writeln(' Vectorul interclasat este:');
for i:=1 to m+n do writeln('Z(',i,') = ',z[i]:10:2)
End.
Observaţie: Pentru a nu altera valoarea elementului final al fiecărui vector iniţial se
va rezerva o poziţie suplimentară la declararea masivelor.

1.12. Suma elementelor unei matrice dreptunghiulare de dimensiuni mΗn.
Fie matricea A =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
a
...
a a
... .......... ..........

a
...
a a

a
...
a a
mn m m
2n 22 21
1n 12 11
2 1
. Suma elementelor este:
S=a
11
+a
12
+...+a
1n
+a
21
+...+a
2n
+...+a
m1
+...+a
mn
= j) a(i,
n
1 = j
m
1 = i
∑ ∑
, dacă se însumează pe
linii (lexicografic) sau
S=a
11
+a
21
+...+a
m1
+a
12
+...+a
m2
+...+a
1n
+...+a
mn
= j) a(i,
m
1 = i
n
1 = j
∑ ∑
, dacă se însumează pe
coloane (invers lexicografic). Matricea A poate fi privită ca un vector de dimensiune
m⋅n dacă este liniarizată (lexicografic sau invers lexicografic). Pornind de la
ipotezele formulate la determinarea sumei elementelor unui vector, algoritmul
(parcurgând matricea lexicografic), poate fi descris astfel:

S = 0
-------------------------
j=1 S = S + a
11
= a
11

j=2 S = S + a
12
= a
11
+ a
12

i=1 ...
j=n S = S + a
1n
= a
11
+...+ a
1n

-------------------------
j=1 S = S + a
21
= a
11
+...+ a
21

i=2 ...
j=n S = S + a
2n
= a
11
+...+ a
2n

…………………….
j=1 S = S + a
m1
= a
11
+...+ a
m1

i=m ...
j=n S = S + a
mn
= a
11
+...+ a
mn

-------------------------
Algoritmi în programare. Aplicaţii
Algoritmul recursiv poate fi descris astfel:
! formula de start: S = 0;
! formula recursivă: S = S + a(i,j); i=1,m; j=1,n
Parcurgând matricea invers lexicografic algoritmul este similar, cu deosebirea că
indicele liniilor (i) va lua toate valorile din intervalul [1,m] pentru o valoare dată a
indicelui de coloane (j). Elementele matricei se introduc de la tastatură, element cu
element, cu ajutorul a două structuri DO-FOR imbricate.

Program suma_elemente_matrice;
Var a:array[1..10,1..20] of real; m,n,i,j:byte; s:real;
Begin
write('Numarul de linii: '); readln(m);
write('Numarul de coloane: '); readln(n);
writeln('Elementele matricei: ');
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin
write('A(',i,',',j,') = ');
readln(a[i,j]);
end;
s:=0;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
s:=s+a[i,j];
writeln(' Suma: ',s:15:3)
End.

1.13. Determinarea elementelor maxim şi minim dintr-o matrice dreptun-
ghiulară, de dimensiuni mΗn.
Fie matricea A=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
a
...
a a
... .......... ..........

a
...
a a

a
...
a a
mn m m
2n 22 21
1n 12 11
2 1
. Liniarizând matricea lexicografic se obţine un
vector de dimensiune mΗn: A=(a
11
,a
12
,...,a
1n
,a
21
,...,a
2n
,...,a
m1
,...,a
mn
). Elementele
maxim şi minim se determină astfel: MAX=max(a
11
,a
12
,...,a
1n
,a
21
,...,a
2n
,...,a
m1
,...,a
mn
)
şi MIN= min(a
11
,a
12
,...,a
1n
,a
21
,...,a
2n
,...,a
m1
,...,a
mn
). Algoritmul recursiv poate fi descris
astfel:
! formulele de start: MAX = a(1,1); MIN = a(1,1);
! formulele recursive: MAX = max{MAX, a(i,j)}; i=1,m; j=1,n;
MIN = min{MIN, a(i,j)}; i=1,m; j=1,n.
Dacă matricea se consideră liniarizată invers lexicografic algoritmul este similar, cu
deosebirea că ordinea de variaţie a indicilor este inversă. Maximul şi minimul se vor
determina concomitent, pornind de la ipoteza că un element oarecare a(i,j) se poate
afla:
Exerciţii comentate
- în intervalul (MAX, +4) şi este noua valoare maximă;
- în intervalul (-4, MIN) şi este noua valoare minimă;
- în intervalul [MIN, MAX], caz în care nu afectează nici una din valorile căutate.

Program minim_maxim_din_matrice;
Var
a:array[1..10,1..20] of real;
m,n,i,j:byte;
min,max:real;
Begin
write('Numarul de linii: ');
readln(m);
write('Numarul de coloane: ');
readln(n);
writeln('Elementele matricei: ');
for i:=1 to m do
begin
write('Linia ',i,': ');
for j:=1 to n do
read(a[i,j])
end;
max:=a[1,1];
min:=max;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if a[i,j] > max then max:=a[i,j]
else if a[i,j] < min then min:=a[i,j];
writeln(' Minim = ',min:15:3);
writeln(' Maxim = ',max:15:3)
End.

1.14. Determinarea sumei elementelor de pe fiecare coloană a unei matrice
dreptunghiulare precum şi a valorii maxime dintre aceste sume.
Fie matricea A =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
a
...
a a
... .......... ..........

a
...
a a

a
...
a a
mn m m
2n 22 21
1n 12 11
2 1
. Însumând elementele de pe fiecare coloană a
8 8 8
S = (S
1
, S
2
, ..., S
n
)
unei matrice se obţine un vector (S) de sume, de dimensiune n. Fiecare element al
acestui vector se determină după algoritmul descris la exerciţiul 1, asfel:
! formula de start: S(j) = 0;
! formula recursivă: S(j) = S(j) + a(i,j); i=1,m.
Determinarea sumei maxime se poate realiza n în etape distincte, prin construirea
vectorului S urmată de determinarea maximului dintr-un vector sau o în aceeaşi
Algoritmi în programare. Aplicaţii
structură repetitivă astfel: se determină suma elementelor de pe o coloană a matricei,
după care, dacă este prima coloană se aplică formula de start MAX=S(1), altfel,
formula recursivă MAX=max{MAX,S(j)}, j=2,n.

Program sume_pe_coloane;
Var
a:array[1..10,1..20] of real; s:array[1..20] of real;
m,n,i,j:byte; max:real;
Begin
write('Numarul de linii: '); readln(m);
write('Numarul de coloane: '); readln(n);
writeln('Elementele matricei: ');
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin write('A(',i,',',j,') = '); readln(a[i,j]) end;
for j:=1 to n do
begin s[j]:=0;
for i:=1 to m do s[j]:=s[j]+a[i,j];
if j = 1 then max:=s[j]
else if s[j] > max then max:=s[j]
end;
writeln('Sumele pe coloane sunt:');
for j:=1 to n do writeln(' Coloana ',j,' = ',s[j]:15:3);
writeln(' Maximul = ',max:15:3)
End.

1.15. Determinarea elementului maxim de pe fiecare linie şi a elementului
maxim dintr-o matrice dreptunghiulară de dimensiuni mΗn.
Fie matricea
MAX
. . . . . . . . . .
MAX
MAX
m
2
1
2 1|
|
|
|
|
.
|

\
|

a
. . .
a a
. . . . . . . . . . . . . . . . .
a
. . .
a a
a
. . .
a a
= A
mn m m
2n 22 21
1n 12 11
. Elementele maxime de pe fiecare
linie vor forma un vector de dimensiune m: MAX = (MAX
1
,MAX
2
,...,MAX
m
). Un
element al vectorului MAX se determină astfel:
! formula de start: MAX(i) = a(i,1);
! formula recursivă: MAX(i) = max{MAX(i),a(i,j)}, j=2,n.
Maximul din matrice (MAXM) se poate determina n în etape distincte, prin
determinarea elementului maxim al vectorului MAX după ce acesta a fost construit:
MAXM=max{MAX(i)}, i=1,m sau o în aceeaşi structură repetitivă, comparând
elementul MAX(i) recent determinat, cu variabila MAXM.

Program maxime_pe_linii;
Var
a:array[1..10,1..20] of real; max:array[1..10] of real;
m,n,i,j:byte; maxm:real;
Exerciţii comentate
Begin
write('Numarul de linii: '); readln(m);
write('Numarul de coloane: '); readln(n);
writeln('Elementele matricei: ');
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin
write('A(',i,',',j,') = '); readln(a[i,j]);
end;
for i:=1 to m do
begin
max[i]:=a[i,1];
for j:=2 to n do
if max[i] < a[i,j] then
max[i]:=a[i,j];
if (i=1) or (maxm < max[i]) then
maxm:=max[i]; {formula de start sau recursiva}
end;
writeln(' Maximele pe linii sunt:');
for i:=1 to m do writeln('Linia ',i,' = ',max[i]:10:2);
writeln('Maximul din matrice = ',maxm:10:2)
End.

1.16. Numărarea liniilor unei matrice dreptunghiulare de dimensiuni mΗn ale
căror elemente sunt în ordine strict descrescătoare.

Matricea A
mΗn
va fi parcursă lexicografic. Pentru fiecare linie se verifică,
într-o structură repetitivă WHILE-DO, dacă oricare două elemente succesive satisfac
criteriul cerut. La prima neconcordanţă se iese forţat din ciclare. Numărătorul de linii
care au proprietatea cerută (NR) se incrementează cu 1 numai dacă s-a parcurs
întreaga linie (j>n-1). Altfel, linia nu satisface cerinţa şi procesul se reia pentru
următoarea linie a matricei. În final, dacă variabila NR are valoare nenulă va fi
afişată pe ecran, altfel se afişează un mesaj corespunzător.

Program numarare_linii;
Var
a:array[1..10,1..20] of real; m,n,i,j,nr:byte;
Begin
write('Numarul de linii: '); readln(m);
write('Numarul de coloane: '); readln(n);
writeln('Elementele matricei: ');
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin
write('A(',i,',',j,') = ');
readln(a[i,j])
end;
nr:=0;
Algoritmi în programare. Aplicaţii
for i:=1 to m do
begin
j:=1;
while (j<=n-1) and (a[i,j]>a[i,j+1]) do j:=j+1;
if j > n-1 then nr:=nr+1;
end;
if nr > 0 then
writeln('Nr. de linii: ',nr)
else
writeln('Nu exista linii cu elemente descrescatoare !');
End.

1.17. Determinarea poziţiei primei apariţii a unei valori date într-o matrice
dreptunghiulară, de dimensiuni mΗn.

Matricea va fi parcursă în ordinea lexicografic. În momentul în care se
găseşte valoarea căutată se afişează poziţia (linia şi coloana elementului respectiv) şi
se abandonează parcurgerea matricei. Ieşirea "forţată" din structurile repetitive se
realizează cu ajutorul unei variabile booleene (VB), care ia valoarea TRUE dacă
valoarea dată a fost regăsită printre elementele matricei sau FALSE în caz contrar.
Testarea suplimentară a variabilei VB, alături de condiţia de sfârşit de linii (i>m) şi
sfârşit de coloane (j>n), transformă structurile repetitive cu numărător (gândite pentru
parcurgerea matricei) în două structuri WHILE-DO imbricate. În final, dacă VB este
falsă, înseamnă că valoarea nu a fost regăsită şi se afişează un mesaj corespunzător.

Program pozitia_primei_aparitii;
Var
a:array[1..10,1..20] of real;
m,n,i,j:byte; x:real; vb:boolean;
Begin
Write('Numarul de linii: '); Readln(m);
Write('Numarul de coloane: '); Readln(n);
Writeln('Elementele matricei: ');
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
begin
write('A(',i,',',j,') = ');
readln(a[i,j])
end;
Write('Valoarea cautata: '); readln(x);
vb:=false; i:=1;
While (i<=m) and not vb do
begin
j:=1;
while (j<=n) and not vb do
if a[i,j] = x then
begin
vb:=true;
Exerciţii comentate
writeln('Valoarea apare pe linia ',i,' coloana ',j)
end
else j:=j+1;
i:=i+1
end;
If not vb then writeln('NU exista valoarea cautata!')
End.

1.18. Înmulţirea a două matrice dreptunghiulare cu elemente reale de dimen-
siuni mΗn, respectiv nΗp.

Fie matricele A={a(i,k)}, i=1,m, k=1,n şi B={b(k,j)}, k=1,n, j=1,p. Matricea
rezultat este C=AΗB={c(i,j)}, i=1,m, j=1,p. ∨inând cont că înmulţirea de matrice nu
este comutativă şi că elementul neutru pentru adunarea în numere reale este 0,
algoritmul pentru determinarea unui element c(i,j) poate fi descris astfel:
! formula de start: c(i,j) = 0;
! formula recursivă: c(i,j) = c(i,j) + a(i,k)Ηb(k,j); k=1,n.
Se obţine o construcţie compusă din trei structuri repetitive cu numărător, imbricate.

Program inmultire_matrice;
Var
a:array[1..10,1..20] of real;
b:array[1..20,1..30] of real;
c:array[1..10,1..30] of real;
m,n,p,i,j,k:byte; x:real;
vb:boolean;
Begin
Write('Nr. de linii ale matricei deinmultit: '); Readln(m);
Write('Nr. de coloane ale matricei deinmultit: '); Readln(n);
Write('Nr. de coloane ale matricei inmultitor: '); Readln(p);
Writeln('Elementele matricei deinmultit: ');
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
begin
write('A(',i,',',j,') = '); readln(a[i,j])
end;
Writeln('Elementele matricei inmultitor: ');
For i:=1 to n do
For j:=1 to p do
begin
write('B(',i,',',j,') = ') readln(b[i,j])
end;
For i:=1 to m do
For j:=1 to p do
begin
c[i,j]:=0;
for k:=1 to n do c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]
end;
Algoritmi în programare. Aplicaţii
Writeln('Matricea rezultat este:');
For i:=1 to m do
begin
for j:=1 to p do write(c[i,j]:7:2,' ');
writeln
end
End.

Observaţie: Matricele A şi B se introduc câte un element pe un rând al ecranului, iar
matricea C se va afişa câte o linie pe un rând al ecranului.

1.19. Rezolvarea ecuaţiei ax
2
+ bx + c = 0, a,b,c 0 R.

Având în vedere că de la tastatură se poate introduce orice triplet (a,b,c) de
valori reale, rezolvarea ecuaţiei date necesită următoarea discuţie, după valorile
coeficienţilor:
a. (0,0,0) - ecuaţia este nedeterminată;
b. (0,0,c0) - ecuaţia este imposibilă;
c. (0,b0,c0R) - ecuaţia este degenerată şi se determină soluţia ecuaţiei de
gradul I;
d. (a0,b0R,c0R) - ecuaţia este determinată, de gradul al II-lea, iar discuţia
se va face după semnul discriminantului d=b
2
-4ac, astfel:
d.1. dacă d>0, ecuaţia are două soluţii reale distincte;
d.2. dacă d=0, ecuaţia are soluţie dublă;
d.3. dacă d<0, ecuaţia are soluţii imaginare.
Soluţiile vor fi determinate şi afişate pe ecran.

Program ecuatie;
Var a,b,c,x,x1,x2,r,im,d:real;
Begin
Write('Coeficientii ecuatiei: '); Readln(a,b,c);
If a<>0 then
begin
d:=b*b-4*a*c;
if d>=0 then
begin
if d>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(d))/2/a; x2:=(-b-sqrt(d))/2/a;
writeln('X1=',x1:6:2,' X2=',x2:6:2)
end
else
begin
x:=-b/2/a; writeln('X1 = X2 = ',x:6:2)
end;
end
else
Exerciţii comentate
begin
r:=-b/2/a; im:=abs(sqrt(-d)/2/a);
write('X1=',r:6:2,'+',im:6:2,'i; X2=',
r:6:2,' -',im:6:2,'i')
end;
end
else if b<>0 then
begin
x:=-c/b;
writeln('Ecuatie de gradul I: X=',x:6:2)
end
else if c<>0 then writeln('Ecuatie imposibila !')
else writeln('Ecuatie nedeterminata !')
End.

1.20. Determinarea c.m.m.d.c. dintre două numere naturale nenule.

Pentru determinarea c.m.m.d.c. dintre două numere (A şi B) se aplică
algoritmul lui Euclid, care constă în următoarele etape:
a. primul deîmpărţit (D) este A, iar primul împărţitor (I) este B;
b. se împarte D la I şi se obţine un cât (C) şi un rest (R), conform teoremei
împărţirii: D=IΗC+R;
c. dacă R=0, atunci c.m.m.d.c. este ultimul împărţitor (I) şi procesul se opreşte.
d. dacă R=1, atunci numerele sunt prime între ele şi procesul se opreşte;
e. dacă R∃2, noul deîmpărţit este vechiul împărţitor, noul împărţitor este restul, iar
procesul se reia de la pasul b.
În program, câtul împărţirii nu se calculează, având în vedere existenţa în Pascal a
operatorului MOD, care returnează restul împărţirii întregi a două numere naturale.

Program cmmdc_al_doua_numere;
Var
a,b,d,i,r:word;
Begin
write('Numerele: '); readln(a,b);
d:=a; i:=b;
repeat
r:=d mod i;
if r=0 then writeln('C.m.m.d.c. = ',i)
else if r=1 then writeln('Numere prime intre ele !')
else begin d:=i; i:=r end
until r < 2
End.

1.21. Determinarea c.m.m.d.c. dintr-un şir de numere naturale nenule.

Fie şirul X=(x
1
,x
2
,...,x
n
). Pentru determinarea c.m.m.d.c. al şirului X se
foloseşte proprietatea acestuia de asociativitate, astfel:
Algoritmi în programare. Aplicaţii
CMMDC
1
= cmmdc(x
1
, x
2
);
CMMDC
2
= cmmdc(CMMDC
1
, x
3
);
...
CMMDC
n-1
= cmmdc(CMMDC
n-2
, x
n
);
-----------------------------
CMMDC

= CMMDC
n-1
,
unde c.m.m.d.c. pentru două numere se determină conform exerciţiului 1.20. Pentru
că cei mai mari divizori comuni parţiali CMMDC
1
, CMMDC
2
,..., CMMDC
n-1
sunt de
fapt împărţitorii curenţi, nu se folosesc variabile suplimentare. Procesul se opreşte fie
când şirul de numere a fost epuizat, caz în care c.m.m.d.c. a fost determinat, fie când
în urma unei împărţiri restul este 1, caz în care numerele sunt prime între ele.

Program cmmdc_al_unui_sir_de_numere;
Var
x:array[1..20] of word; k,n,d,i,r:word;
Begin
write('Dimensiunea sirului: '); readln(n);
write('Numerele: ');
for i:=1 to n do read(x[i]);
d:=x[1]; r:=0; k:=2;
while (r<>1) and (k<=n) do
begin
i:=x[k];
repeat
r:=d mod i; d:=i; i:=r
until r < 2;
k:=k+1
end;
if r<>1 then writeln('C.m.m.d.c. = ',d)
else writeln('Numere prime intre ele !')
End.

1.22. Fie o matrice A
mxn
care reprezintă notele obţinute de m studenţi la n
discipline. Să se determine:
a) studenţii integralişti (care au toate notele ≥ 5);
b) studenţii bursieri (integraliştii cu media ≥ 8,50);
c) disciplinele la care s-au înregistrat cei mai mulţi restanţieri;
d) media pe fiecare disciplină (se iau în calcul doar notele de promovare).

program note;
uses crt;
var a:array[1..15,1..20] of 0..10;
med:array[1..20] of real;
dsp:array[1..20] of 1..20;
stb:array[1..15] of real;
sti:array[1..15] of 1..15;
m,n,i,j,k,maxr,nr:byte;
Exerciţii comentate
vb:boolean;
begin
clrscr;
write('Nr. de studenti:');readln(m);
write('Nr. de discipline:');readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do begin
write('Nota studentului ',i,' la disciplina ',
j,' :');
readln(a[i,j])
end;
k:=0;
for i:=1 to m do begin
j:=1;
while (j<=n) and (a[i,j]>=5) do inc(j);
if j>n then
begin
k:=k+1;
sti[k]:=i
end
end;
if k=0 then writeln('Nu exista studenti integralisti!')
else begin
writeln('Studentii integralisti sunt:');
for i:=1 to k do write(sti[i]:4)
end;
writeln('STUDENTII BURSIERI');
writeln;
if k=0 then writeln('Nu exista bursieri!')
else
begin
vb:=false;
for i:=1 to k do begin
stb[i]:=0;
for j:=1 to n do
stb[i]:=stb[i]+a[sti[i],j];
stb[i]:=stb[i]/n;
if stb[i]>=8.5 then
begin
vb:=true;
writeln('Studentul ',sti[i],
' este bursier cu media',stb[i]:6:2);
readln
end
end;
if not vb then writeln('Nu exista bursieri!');
readln
end;
writeln;
writeln('DISCIPLINELE CU CEI MAI MULTI RESTANTIERI');
Algoritmi în programare. Aplicaţii
writeln;
for j:=1 to n do begin
k:=0;
for i:=1 to m do if a[i,j]<5 then inc(k);
if j=1 then begin
maxr:=k;
nr:=1;
dsp[nr]:=j
end
else if k>maxr then begin
maxr:=k;
nr:=1;
dsp[nr]:=j
end
else if k=maxr then begin
nr:=nr+1;
dsp[nr]:=j
end
end;
writeln('Disciplinele sunt:');
for i:=1 to nr do write(dsp[i]:4);
readln;
writeln;
writeln('MEDIA PE FIECARE DISCIPLINA');
writeln;
for j:=1 to n do begin
med[j]:=0;
k:=0;
for i:=1 to m do
if a[i,j]>=5 then
begin
inc(k);
med[j]:=med[j]+a[i,j]
end;
if k>0 then med[j]:=med[j]/k
end;
for j:=1 to n do
if med[j]<>0 then
writeln('La disciplina ',j,
' - media a fost',med[j]:6:2)
else
writeln('La disciplina ',j,
' nu a promovat nici-un student');
readln
end.

Algoritmi în programare. Aplicaţii

1.2. Suma elementelor de rang impar ale unui vector de dimensiune n. Fie X=(x1,x2,...,xn). Suma elementelor de rang impar este S=x1+x3+x5+... Există mai multe variante de rezolvare. ⊄ Varianta 1. Se parcurge vectorul cu indicele pornind de la valoarea iniţială 1 şi crescând cu pasul 2. Datorită particularităţilor instrucţiunii FOR privind pasul, se utilizează structura WHILE-DO.
Program suma_elemente_rang_impar_1; Var x:array[1..100] of real; n,i:byte; s:real; Begin write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n); writeln('Elementele vectorului: '); for i:=1 to n do readln(x[i]); s:=0; i:=1; while i<=n do Begin s:=s+x[i]; i:=i+2; End; writeln('Suma = ',s:10:2) End.

⊄ Varianta 2. Se parcurge integral vectorul şi se selectează elementele de rang impar, testând indicele fie prin verificarea restului împărţirii lui i la 2 (i mod 2), fie prin funcţia standard ODD.
Program suma_elemente_rang_impar_2; Var x:array[1..100] of real; n,i:byte; s:real; Begin write('Dimensiunea vectorului: '); readln(n); writeln('Elementele vectorului: '); for i:=1 to n do readln(x[i]); s:=0; for i:=1 to n do if odd(i) then s:=s+x[i]; writeln('Suma = ',s:10:2) End.

⊄ Varianta 3. Variabila de ciclare ia valori între 1 şi cel mai apropiat întreg faţă de n/2, iar elementele vectorului se selectează utilizând indicele 2*i-1.
Program suma_elemente_rang_impar_3; Var x:array[1..100] of real; n,i:byte;

s:real;

writeln('Elementele vectorului: '). readln(x[i]).x2. writeln('Suma = '.100] of real. Pentru economie de memorie internă. writeln('Media geometrica = '. for i:=1 to n do readln(x[i]). Media geometrică se poate determina numai dacă numărul elementelor pozitive (k) este mai mare decât 2.i. k Π elementul neutru 1. writeln('Elementele vectorului: '). Media geometrică a elementelor pozitive este . x(i)>0. Deoarece în limbajul Pascal nu există operatori (sau funcţii) pentru radicali şi ridicări la putere (mai mari de ordinul doi) se utilizează formula n m (m*lna)/n . Program media_geometrica. 1.medg:10:2) end else writeln('Nu se poate calcula !').s:10:2) End. Var x:array[1..xn). for i:=1 to round(n/2) do s:=s+x[2*i-1]. k:=k+1 end. readln(n). s:=0.k:byte. ! formula recursivă: P = P Η x(i). k Πx i se calculează astfel: ! formula de start: P = 1. a > 0 .. i=1.Exerciţii comentate Begin write('Dimensiunea vectorului: '). Fie X=(x1. Ştiind că înmulţirea în numere reale este asociativă şi are MEDG = k xi i = 1. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). Media geometrică a elementelor pozitive dintr-un vector de dimensiune n.3. n.i. .. produsul P = i = 1. for i:=1 to n do if x[i] > 0 then begin medg:=medg * x[i]. for i:=1 to n do begin write('X('. medg:real.. produsul se calculează direct în variabila MEDG.. pentru determinarea căreia există funcţiile standard EXP(x) a =e şi LN(x). readln(n).') = '). xi>0. k:=0. End.k. if k > 1 then begin medg:=Exp(Ln(medg)/k). end. medg:=1.

Dacă variabila POZ are valoarea 0 la sfârşitul ciclării. n. poz:=0. Var x:array[1.. write('Valoarea cautata: '). for i:=1 to n do begin write('X('. for i:=1 to n do begin write('X('. readln(a). Program cautare_ultima_aparitie. if poz <> 0 then writeln('Pozitia = '.100] of real. a:real. Var x:array[1. Aplicaţii 1.') = '). Begin write('Dimensiunea vectorului: '). de dimensiune n. 1.100] of real. până când se regăseşte valoarea căutată. i:=1. afişându-se un mesaj corespunzător. readln(x[i]) end. readln(n).poz:byte. Program cautare_prima_aparitie.i. Determinarea poziţiei primei apariţii a unei valori date într-un vector neordonat. readln(x[i]). reţinând în aceeaşi variabilă (POZ) valoarea curentă a indicelui. sau până la ultimul element.4. valoarea căutată nu a fost regăsită printre elementele vectorului şi se afişează un mesaj corespunzător.poz) else writeln('Valoare neregasita!') End.. n. . End. într-o structură DO-WHILE. readln(a).') = '). Vectorul se parcurge secvenţial într-o structură DO-FOR.5. writeln('Elementele vectorului: '). în cazul identităţii elementului cu valoarea căutată. while (i<=n) and (x(i)<>a) do i:=i+1. end. for i:=1 to n do if x[i] = a then poz:=i.i) else writeln('Valoare neregasita !'). caz în care valoarea căutată nu se află în vector. writeln('Elementele vectorului: '). Determinarea poziţiei ultimei apariţii a unei valori date într-un vector neordonat. a:real.i.i. de la primul la ultimul element. if i<=n then writeln('Pozitia = '.Algoritmi în programare.i:byte. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). Vectorul se parcurge secvenţial de la primul element. de dimensiune n. readln(n). Write('Valoarea cautata: ').

unde ls este limita stângă şi ld este limita dreaptă.. Dacă valoarea căutată nu coincide cu elementul central al subşirului. ') end else writeln('Valoare neregasita!'). după cum valoarea este mai mică (mai mare) decât acesta. Determinarea poziţiei tuturor apariţiilor unei valori date într-un vector neordonat. căutarea valorii se realizează pe subşiruri.100] of byte.. 1. Var x:array[1. de dimensiune n. reţinând valoarea curentă a indicelui în cazul identităţii elementului cu valoarea căutată. Program cautare_toate_aparitiile. . modificându-se corespunzător ld (ls) pentru noul subşir. n.i. Vectorul se parcurge secvenţial într-o structură DO-FOR. Pornind de la ipoteza că şirul este ordonat. a:real. if k > 0 then begin write('Pozitiile = '). for i:=1 to k do write(poz[i].'.100] of real. Begin write('Dimensiunea vectorului: ').i.7. poz:array[1. End.ld] φ [1. readln(a). de dimensiune n.k:byte. poz[k]:=i end.Exerciţii comentate 1. Rangul elementelor unui subşir poate lua valori în intervalul [ls. for i:=1 to n do if x[i] = a then begin k:=k+1. writeln('Elementele vectorului: '). într-un vector (POZ) de poziţii (vectorul POZ se construieşte). de la primul la ultimul element. valoarea căutată nu a fost regăsită şi se afişează un mesaj corespunzător. Căutarea unei valori date într-un şir de numere.6. for i:=1 to n do begin write('X('. k:=0. ordonat crescător.') = '). în funcţie de elementul central al subşirului curent. procesul de căutare continuă pe subşirul din stânga (dreapta) elementului central. end. Dacă la sfârşitul ciclării vectorul POZ este vid (indicele k al acestuia este 0).n]. readln(n). write('Valoarea cautata: '). readln(x[i]).

sau când ls > ld. write('Valoarea cautata: '). Aplicaţii Modificarea limitei dreapta (stânga) se realizează prin incrementarea (decrementarea) cu o unitate. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). writeln('Elementele vectorului: ').. i=1. vb:=false.i) else writeln('Valoare neregasita!').x2). Determinarea elementului maxim dintr-un vector de dimensiune n şi a poziţiei primei (ultimei) sale apariţii. Program cautare_in_vector_ordonat. a:real.. vb:boolean. readln(a). if x[i] = a then vb:=true else if x[i] < a then s:=i+1 else d:=i-1. Maximul din vectorul X este MAX = max(xi)..Algoritmi în programare.. MAX3 = max(MAX2.x4). d:=n. Rangul elementului central al subşirului curent se determină astfel: i =  1s + 1d  .') = '). Deoarece.d:byte. n. MAX2 = max(MAX1. comparaţia se realizează numai pentru două valori. if vb then writeln('Pozitia = '. s:=1. for i:=1 to n do begin write('X('.xn). Procesul de căutare se opreşte când valoarea căutată  2   coincide cu elementul central al subşirului curent.8. algoritmul poate fi descris astfel: MAX1 = max(x1..x3). End.i..n.x2. caz în care valoarea dată nu se regăseşte în şirul iniţial.100] of real.xn)..s. MAXn-1 = max(MAXn-2. readln(x[i]) end. readln(n). 1.i. --------------------MAX = MAXn-1. repeat i:=(s+d) div 2. . Fie vectorul X=(x1. until (d < s) or vb. la un moment dat. . Var x:array[1.

pentru a putea exprima iterativ procesul. for i:=1 to n do begin write('X('. Deoarece valoarea maximă poate apărea în vector de mai multe ori (cel puţin o dată şi cel mult de n ori .Exerciţii comentate Maximele parţiale MAX1. poz:=i end. max:real. caz în care problema se rezolvă ca în exerciţiul 1.poz) End. n.în cazul şirului constant).. writeln('Elementele vectorului: ').k:byte. Program determinare_maxim. Există mai multe variante de rezolvare..x(i)). max:=x[1].8. n.poz:byte. ! formula recursivă: MAX = max(MAX. iniţializată cu 1 (corespunzator poziţiei elementului cu care se iniţializează variabila MAX). 1. writeln('Elementele vectorului: ').MAXn-1 nu interesează şi de aceea se va utiliza o singură variabilă (MAX) pentru reţinerea elementului maxim din vector. Begin write('Dimensiunea vectorului: ').' pe pozitia '.MAX2.i.n. Begin write('Dimensiunea vectorului: ')..') = '). max:real. poz:array[1. se va construi un vector de poziţii (POZ). ⊄ Varianta 1. for i:=2 to n do if x[i] > max then begin max:=x[i]. variabila POZ se modifică dacă un element x(i) este fie strict mai mare decât MAX (pentru reţinerea poziţiei primei apariţii). Program determinare_pozitii_maxim_1. . Elementul maxim se determină după algoritmul utilizat la exerciţiul 1.100] of real. În procesul iterativ. Determinarea elementului maxim dintr-un vector şi a apariţiilor sale.. variabila MAX va fi iniţializată cu x(1)... Vectorul POZ se construieşte după ce s-a determinat valoarea maximă. De asemenea.max:10:2.9.100] of byte. Algoritmul recursiv poate fi descris astfel: ! formula de start: MAX = x(1). Var x:array[1. poz:=1. Var x:array[1. readln(n). fie mai mare sau egal decât MAX (pentru reţinerea poziţiei ultimei apariţii).6. i=2.i. readln(n). writeln('Maximul = '.100] of real. Pentru a reţine poziţia valorii maxime din vector se utilizează variabila POZ..i. readln(x[i]) end.

Astfel.Algoritmi în programare.') = '). poz[k]:=i end. write('Maximul = '. . readln(n).k:byte. poz:array[1. poz[k]:=i end. k:=0.. se construieşte un nou element în vectorul de poziţii (indicele vectorului POZ se incrementează cu 1). Aplicaţii for i:=1 to n do begin write('X('.i. writeln('Elementele vectorului: '). în vectorul POZ se reţine valoarea curentă a indicelui de parcurgere a vectorului de date. k:=1 end else k:=k+1.100] of byte. k:=0. Pentru ambele cazuri. înseamnă că s-a găsit o nouă valoare maximă şi indicele vectorului POZ se iniţializează cu 1. for i:=1 to k do write(poz[i]. în urma comparaţiei între variabila MAX şi elementul x(i) apar două cazuri: . Var x:array[1. readln(x[i]) end.i.dacă x(i) > MAX.') = ').. max:=x[1].max:10:2. . readln(x[i]) end. for i:=1 to n do if x[i] = max then begin k:=k+1.i.100] of real. max:real. max:=x[1]. for i:=1 to n do if x[i] >= max then begin if x[i] > max then begin max:=x[i]. ⊄ Varianta 2.' ') End. Vectorul POZ se construieşte simultan cu determinarea elementului maxim. n. Begin write('Dimensiunea vectorului: ').' pe pozitiile '). for i:=2 to n do if x[i] > max then max:=x[i].dacă x(i) = MAX. for i:=1 to n do begin write('X('. Program determinare_pozitii_maxim_2.

⊄ Sortarea prin selecţie. ⊄ Sortarea prin interschimbare. Program sortare_prin_interschimbare. for i:=1 to n do writeln('X('.x[i]:10:2) End. writeln(' Vectorul ordonat este:'). După o parcurgere integrală a vectorului procesul se reia începând cu primul element. x[i+1]:=aux. for i:=1 to n do begin write('X('.') = '. exemplificate în continuare pe ordonarea crescătoare a elementelor unui vector.Exerciţii comentate write('Maximul = '. readln(x[i]) end. n. Metoda presupune determinarea elementului minim din vector şi aducerea lui pe prima poziţie.' ') End. Sortarea unui vector de dimensiune n. for i:=1 to k do write(poz[i]. De aceea.10. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). în ordine crescătoare (descrescătoare) a valorilor. Minimul se poate determina . Prin sortare se înţelege aranjarea elementelor unei mulţimi. aux:real.i. Astfel. situaţie indicată de valoarea de adevăr a unei variabile-semafor (booleană). controlată de programator. writeln('Elementele vectorului: ').max:10:2. Există mai multe variante de sortare.. elementele cu valoare mică sunt "împinse" către începutul vectorului. for i:=1 to n-1 do if x[i] > x[i+1] then begin aux:=x[i]. vb:boolean. Se compară două câte două elemente consecutive ale vectorului. x[i]:=x[i+1]. vb:=true end until not vb. repeat vb:=false. 1. Var x:array[1.i. Procesul se opreşte când la o parcurgere a vectorului nu s-a produs nici o interschimbare. metoda se mai numeşte "metoda bulelor".') = '). readln(n).i:byte. interschimbându-le în cazul neîndeplinirii criteriului de ordonare.100] of real.' pe pozitiile '). după care se determină minimul din vectorul rămas şi aducerea lui pe a doua poziţie etc.

deoarece. for i:=1 to n do begin write('X('. Această metodă poate avea la rândul ei mai multe variante.100] of real.i.poz:byte.100] of real.Algoritmi în programare. for i:=1 to n do writeln('X('. writeln(' Vectorul ordonat este:').') = '. în cazul în care un element x(i) este mai mare decât precedentul. ⊄ Sortarea prin inserţie. Elementul x(i) va fi inserat în acea poziţie.') = ').') = '). for i:=1 to n do begin write('X('. aux:real.i. readln(n). n. readln(x[i]) end. x[j]:=aux end. for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if x[i] > x[j] then begin aux:=x[i]. începând cu poziţia POZ şi până la sfârşit. readln(x[i]) end.i. după ce toate elementele vectorului. Aplicaţii comparând un element al vectorului cu toate care îl succed. Var x:array[1. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). aux:real. j:=1. Se reduce astfel numărul de interschimbări.. readln(n). Program sortare_prin_insertie. writeln('Elementele vectorului: '). glisează cu o poziţie la dreapta.i.j:byte. se determină poziţia (POZ) în care valoarea lui x(i) se încadrează conform criteriului de ordonare. Program sortare_prin_selectie. interschimbându-le în cazul neîndeplinirii criteriului de ordonare. n. for i:=2 to n do if x[i] < x[i-1] then begin poz:=0. Begin write('Dimensiunea vectorului: '). .. Pornind de la ipoteza că la pasul i elementele predecesoare lui x(i) sunt ordonate.k. acesta se consideră ordonat. Var x:array[1.j.i.x[i]:10:2) End. writeln('Elementele vectorului: '). x[i]:=x[j].

k. sortaţi crescător. Program interclasare_vectori_metoda_1.j. readln(y[i]) end. m. readln(m).i. if x[i] < y[j] then begin z[k]:=x[i]. writeln('Elementele vectorului 2: '). Interclasarea a doi vectori de dimensiuni variabile. if i>m then for l:=j to n do . ⊄ Varianta 1 presupune compararea a două elemente. j:=1.150] of real. ordonată după acelaşi criteriu. x[poz]:=aux end. for i:=1 to m do begin write('X('.x[i]:10:2) End. i:=1.. Var x:array[1. câte unul din fiecare vector iniţial. write('Dimensiunea vectorului 2: '). aux:=x[i].i. writeln(' Vectorul ordonat este:'). 1. readln(n).Exerciţii comentate repeat if x[i]<x[j] then poz:=j else j:=j+1 until (j>n) or (poz<>0). for i:=1 to n do writeln('X('. writeln('Elementele vectorului 1: ').l:byte.i. exemplificate în continuare pe doi vectori.11.. y:array[1. Begin write('Dimensiunea vectorului 1: '). j:=j+1 end end. while (i <= m) and (j <= n) do begin k:=k+1. k:=0.') = '.') = '). z:array[1. cu scrierea celui mai mic dintre ele în vectorul rezultant şi trecerea la următorul element al vectorului iniţial din care s-a preluat. i:=i+1 end else begin z[k]:=y[j].n. elementele netransferate ale celuilalt vector iniţial se copiază în vectorul rezultant.. Procesul de comparare se încheie când s-a epuizat unul din vectorii iniţiali.250] of real. for i:=1 to n do begin write('Y('. Prin interclasare se înţelege procesul de obţinere din două sau mai multe mulţimi ordonate o nouă mulţime. În continuare. for k:=i downto poz+1 do x[k]:=x[k-1].100] of real. readln(x[i]) end.i. Există mai multe variante de interclasare.') = ').

readln(x[i]) end.151] of real. for i:=1 to m do begin write('X('.') = '. if x[i] < y[j] then begin z[k]:=x[i]. Aplicaţii begin k:=k+1.i.i. j:=1. for i:=1 to n do begin write('Y('. Begin write('Dimensiunea vectorului 1: ').. readln(y[i]) end. writeln('Elementele vectorului 1: '). Program interclasare_vectori_metoda_2. z:array[1. write('Dimensiunea vectorului 2: '). i:=1. deci elementele finale au valoarea HV. z[k]:=y[l] end else for l:=i to m do begin k:=k+1. ultimul element al acestuia va primi o valoare mai mare decât oricare din valorile regăsite în vectorii iniţiali. writeln('Elementele vectorului 2: '). . Const hv=1E10. readln(m).j. while (x[i]<>hv) or (y[j]<>hv) do begin k:=k+1. Această valoare poartă denumirea de high-value (HV) şi depinde de natura şi reprezentarea internă a vectorilor. Procesul se încheie când ambii vectori iniţiali au fost parcurşi integral.n. k:=0.z[i]:10:2) End.i. Comparările ulterioare cu HV vor forţa copierea în vectorul rezultant numai a elementelor vectorului care nu s-a epuizat. z[k]:=x[l] end..i. Pentru a continua procesul în cazul în care se epuizează unul din vectorii iniţiali. writeln(' Vectorul interclasat este:'). m. readln(n).') = ').250] of real. y:array[1. ⊄ Varianta 2 presupune obţinerea vectorului rezultant într-un proces unic de comparare. Var x:array[1.101] of real.') = '). i:=i+1. for i:=1 to m+n do writeln('Z('..Algoritmi în programare.k:byte.

+amn= linii (lexicografic) sau S=a11+a21+.+a2n+. if j>n then y[j]:=hv end end..+ a2n …………………….. a 1n    Fie matricea A =  a 21 a 22 ...12.. 1...  a 11 a12 ....... writeln(' Vectorul interclasat este:').. a 2n  ..+am1+a12+.. Suma elementelor este:  .+ am1 i=m .....+a1n+....+ a21 i=2 ..+a1n+a21+.i.') = '...+am2+.. poate fi descris astfel: S=0 ------------------------j=1 S = S + a11 = a11 j=2 S = S + a12 = a11 + a12 i=1 .. j) .z[i]:10:2) End....+am1+... j:=j+1.. j=n S = S + a2n = a11 +..+ amn ------------------------- ..... j=1 S = S + am1 = a11 +.+ a1n ------------------------j=1 S = S + a21 = a11 +.... a mn  S=a11+a12+.... j) .... for i:=1 to m+n do writeln('Z('. Pornind de la ipotezele formulate la determinarea sumei elementelor unui vector. j =1 i =1 dacă se însumează pe coloane (invers lexicografic)... i =1 j=1 n m m n dacă se însumează pe ∑ ∑ a(i. algoritmul (parcurgând matricea lexicografic)....      a m1 a m 2 .. j=n S = S + amn = a11 +..Exerciţii comentate if i>m then x[i]:=hv end else begin z[k]:=y[j]. Observaţie: Pentru a nu altera valoarea elementului final al fiecărui vector iniţial se va rezerva o poziţie suplimentară la declararea masivelor...... Matricea A poate fi privită ca un vector de dimensiune m⋅n dacă este liniarizată (lexicografic sau invers lexicografic).+amn= ∑ ∑ a(i. j=n S = S + a1n = a11 +. Suma elementelor unei matrice dreptunghiulare de dimensiuni mΗn.

... i=1.j) se poate afla: . a mn  vector de dimensiune mΗn: A=(a11.. cu deosebirea că ordinea de variaţie a indicilor este inversă...   a m1 a m 2 .. Var a:array[1...j]).a21. Elementele maxim şi minim se determină astfel: MAX=max(a11.n Parcurgând matricea invers lexicografic algoritmul este similar. cu ajutorul a două structuri DO-FOR imbricate. Maximul şi minimul se vor determina concomitent...a2n.10.....a1n... a(i. i=1. a 2n  .. j=1....i...amn).j]. s:=0.. for i:=1 to m do for j:=1 to n do s:=s+a[i......m] pentru o valoare dată a indicelui de coloane (j)..a1n. Algoritmul recursiv poate fi descris astfel: ! formulele de start: MAX = a(1..1).20] of real.a2n.i. readln(a[i.n.... ! formula recursivă: S = S + a(i..') = '). j=1. writeln(' Suma: '. readln(m).. 1.. cu deosebirea că indicele liniilor (i) va lua toate valorile din intervalul [1.s:15:3) End. i=1. MIN = min{MIN.... element cu element..'..n.j). Determinarea elementelor maxim şi minim dintr-o matrice dreptunghiulară.a12.m..amn)... m... a(i.... MIN = a(1. ! formulele recursive: MAX = max{MAX. for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('A('.a2n...am1. Begin write('Numarul de linii: ').13...am1.a21.. j=1. write('Numarul de coloane: ').1)...    Fie matricea A=     a 11 a 12 .j)}... Aplicaţii Algoritmul recursiv poate fi descris astfel: ! formula de start: S = 0. readln(n). pornind de la ipoteza că un element oarecare a(i.am1. Elementele matricei se introduc de la tastatură.n.m.amn) şi MIN= min(a11.. s:real.a12.a1n. end....'.a12..j.......j:byte. a1n   a 21 a 22 . writeln('Elementele matricei: ')...m.a21.j)}. Liniarizând matricea lexicografic se obţine un .....Algoritmi în programare. Dacă matricea se consideră liniarizată invers lexicografic algoritmul este similar.1. de dimensiuni mΗn. Program suma_elemente_matrice...

max:15:3) End. for i:=1 to m do for j:=1 to n do if a[i. readln(m).j] < min then min:=a[i.j).. Begin write('Numarul de linii: ').j] else if a[i.j:byte. 1. Fiecare element al acestui vector se determină după algoritmul descris la exerciţiul 1. i=1.în intervalul (MAX.. ..i. for i:=1 to m do begin write('Linia '...Exerciţii comentate .. +4) şi este noua valoare maximă.. writeln(' Maxim = '.în intervalul [MIN.. prin construirea vectorului S urmată de determinarea maximului dintr-un vector sau în aceeaşi ..... Determinarea sumei elementelor de pe fiecare coloană a unei matrice dreptunghiulare precum şi a valorii maxime dintre aceste sume. min.10.j]. Sn) unei matrice se obţine un vector (S) de sume.20] of real. a 2n  . asfel: ! formula de start: S(j) = 0.. max:=a[1. ! formula recursivă: S(j) = S(j) + a(i.. . Var a:array[1...m. caz în care nu afectează nici una din valorile căutate. Însumând elementele de pe fiecare coloană a .   a m1 a m 2 ... writeln(' Minim = '.j]) end..... write('Numarul de coloane: '). MAX]. m. MIN) şi este noua valoare minimă. readln(n).': ').j] > max then max:=a[i....14.min:15:3). a1n   a 21 a 22 .. de dimensiune n....max:real.. writeln('Elementele matricei: ').1. a mn  8 8 8 S = (S1.. Determinarea sumei maxime se poate realiza în etape distincte.1]. min:=max. . S2.în intervalul (-4. for j:=1 to n do read(a[i.. Program minim_maxim_din_matrice.    Fie matricea A =     a 11 a 12 .i..n.

n. writeln('Sumele pe coloane sunt:')..20] of real. altfel..... .    Fie matricea A =     a 11 a 12 . Begin write('Numarul de linii: '). . .j]. .Algoritmi în programare. maxm:real. cu variabila MAXM. . Aplicaţii structură repetitivă astfel: se determină suma elementelor de pe o coloană a matricei.i. readln(n). . a 2n  .a(i.S(j)}. . Determinarea elementului maxim de pe fiecare linie şi a elementului maxim dintr-o matrice dreptunghiulară de dimensiuni mΗn.') = '). write('Numarul de coloane: ').i. . for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('A('.' = '..1. dacă este prima coloană se aplică formula de start MAX=S(1).. j=2. .MAX2..j. ! formula recursivă: MAX(i) = max{MAX(i). . → MAX m .1). m. writeln(' Maximul = '.1. if j = 1 then max:=s[j] else if s[j] > max then max:=s[j] end.j:byte. Maximul din matrice (MAXM) se poate determina în etape distincte. . Var a:array[1.n. max:array[1..j)}. .10.j:byte. . a 1n   a 21 a 22 .20] of real. Un element al vectorului MAX se determină astfel: ! formula de start: MAX(i) = a(i.. readln(m).. Program maxime_pe_linii. max:real.. for i:=1 to m do s[j]:=s[j]+a[i.   a m1 a m 2 .max:15:3) End.j]) end. .m sau în aceeaşi structură repetitivă..15.n.. . s:array[1.20] of real. writeln('Elementele matricei: '). i=1.10. formula recursivă MAX=max{MAX.j.. m.'.. a mn  → MAX1 → MAX 2 . . for j:=1 to n do begin s[j]:=0.10] of real. . . Program sume_pe_coloane.. . Var a:array[1. după care. .i. .n. j=2.MAXm). prin determinarea elementului maxim al vectorului MAX după ce acesta a fost construit: MAXM=max{MAX(i)}.'.s[j]:15:3).. for j:=1 to n do writeln(' Coloana '. . 1.. readln(a[i. . Elementele maxime de pe fiecare linie vor forma un vector de dimensiune m: MAX = (MAX1. comparând elementul MAX(i) recent determinat.

La prima neconcordanţă se iese forţat din ciclare. write('Numarul de coloane: ').j] then max[i]:=a[i. dacă oricare două elemente succesive satisfac criteriul cerut.nr:byte. .max[i]:10:2). if (i=1) or (maxm < max[i]) then maxm:=max[i]. Matricea AmΗn va fi parcursă lexicografic.1]. for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('A('.j]) end.10. write('Numarul de coloane: '). Var a:array[1. altfel se afişează un mesaj corespunzător.i.j. Program numarare_linii. writeln('Elementele matricei: ').16.i. readln(a[i.j].j. readln(m). for i:=1 to m do writeln('Linia '. linia nu satisface cerinţa şi procesul se reia pentru următoarea linie a matricei.i. end. for j:=2 to n do if max[i] < a[i.') = '). for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('A('. writeln(' Maximele pe linii sunt:'). readln(n). Numărarea liniilor unei matrice dreptunghiulare de dimensiuni mΗn ale căror elemente sunt în ordine strict descrescătoare.'. readln(m). Begin write('Numarul de linii: '). într-o structură repetitivă WHILE-DO. dacă variabila NR are valoare nenulă va fi afişată pe ecran.Exerciţii comentate Begin write('Numarul de linii: ').. Altfel. 1. {formula de start sau recursiva} end.') = '). Pentru fiecare linie se verifică.'.n.20] of real.. for i:=1 to m do begin max[i]:=a[i. În final. writeln('Maximul din matrice = '.'.maxm:10:2) End. Numărătorul de linii care au proprietatea cerută (NR) se incrementează cu 1 numai dacă s-a parcurs întreaga linie (j>n-1).i. writeln('Elementele matricei: ').j]). readln(n).'.' = '. m. readln(a[i.j.1. nr:=0.

Var a:array[1. For i:=1 to m do For j:=1 to n do begin write('A('.10.17. i:=1.n. vb:boolean. de dimensiuni mΗn. Matricea va fi parcursă în ordinea lexicografic.j]) end. . Begin Write('Numarul de linii: ').. Write('Numarul de coloane: '). End.i. Write('Valoarea cautata: ').j]>a[i. Ieşirea "forţată" din structurile repetitive se realizează cu ajutorul unei variabile booleene (VB). alături de condiţia de sfârşit de linii (i>m) şi sfârşit de coloane (j>n).'. transformă structurile repetitive cu numărător (gândite pentru parcurgerea matricei) în două structuri WHILE-DO imbricate. vb:=false. care ia valoarea TRUE dacă valoarea dată a fost regăsită printre elementele matricei sau FALSE în caz contrar.') = '). if nr > 0 then writeln('Nr. Testarea suplimentară a variabilei VB.1. Determinarea poziţiei primei apariţii a unei valori date într-o matrice dreptunghiulară. Program pozitia_primei_aparitii. În momentul în care se găseşte valoarea căutată se afişează poziţia (linia şi coloana elementului respectiv) şi se abandonează parcurgerea matricei. while (j<=n) and not vb do if a[i. În final.j:byte.j] = x then begin vb:=true. x:real. dacă VB este falsă. înseamnă că valoarea nu a fost regăsită şi se afişează un mesaj corespunzător. 1. while (j<=n-1) and (a[i.j. Readln(n).j+1]) do j:=j+1.Algoritmi în programare. Writeln('Elementele matricei: '). m. end. de linii: '.20] of real.nr) else writeln('Nu exista linii cu elemente descrescatoare !'). readln(a[i. Readln(m).i. if j > n-1 then nr:=nr+1.. Aplicaţii for i:=1 to m do begin j:=1. While (i<=m) and not vb do begin j:=1.'. readln(x).

j=1. vb:boolean.' coloana '. de linii ale matricei deinmultit: ').j]) end.j) = 0.m. For i:=1 to m do For j:=1 to p do begin c[i.. k=1. If not vb then writeln('NU exista valoarea cautata!') End. ! formula recursivă: c(i. respectiv nΗp. de coloane ale matricei deinmultit: ').k]*b[k. imbricate.j)}.j) end else j:=j+1. de coloane ale matricei inmultitor: ').p..'.j. m.n.k)Ηb(k.m. ∨inând cont că înmulţirea de matrice nu este comutativă şi că elementul neutru pentru adunarea în numere reale este 0. i:=i+1 end. Înmulţirea a două matrice dreptunghiulare cu elemente reale de dimensiuni mΗn. Begin Write('Nr.') = '). Write('Nr.1..j]+a[i.j] end.n.j. Readln(p). i=1.1. For i:=1 to n do For j:=1 to p do begin write('B('.i..'.1.10. .i. b:array[1. Readln(n).j). Readln(m). c:array[1. j=1. Program inmultire_matrice.20] of real.p.j]:=c[i. Writeln('Elementele matricei deinmultit: ').j)}. Matricea rezultat este C=AΗB={c(i.j) poate fi descris astfel: ! formula de start: c(i. Var a:array[1.20.p.n şi B={b(k. For i:=1 to m do For j:=1 to n do begin write('A('.n.. i=1. Fie matricele A={a(i. Write('Nr. for k:=1 to n do c[i. Se obţine o construcţie compusă din trei structuri repetitive cu numărător. x:real.30] of real. Writeln('Elementele matricei inmultitor: ').10.j.j]:=0.i.'.j]) end. k=1.Exerciţii comentate writeln('Valoarea apare pe linia '. 1.30] of real..18. k=1.j) = c(i.i.k:byte.j) + a(i.'.') = ') readln(b[i.k)}. readln(a[i. algoritmul pentru determinarea unui element c(i.

b.1.x2:6:2) end else begin x:=-b/2/a. if d>=0 then begin if d>0 then begin x1:=(-b+sqrt(d))/2/a. If a<>0 then begin d:=b*b-4*a*c. (0. end else . Soluţiile vor fi determinate şi afişate pe ecran.19.3. iar discuţia se va face după semnul discriminantului d=b2-4ac. dacă d=0. după valorile coeficienţilor: a. For i:=1 to m do begin for j:=1 to p do write(c[i.r. Aplicaţii Writeln('Matricea rezultat este:'). 1. iar matricea C se va afişa câte o linie pe un rând al ecranului. Var a.x1.b. astfel: d. dacă d>0.' ').im. a.c) de valori reale. (a 0.0.ecuaţia este nedeterminată.' X2='.b 0.c0R) .b. Având în vedere că de la tastatură se poate introduce orice triplet (a.x1:6:2. Begin Write('Coeficientii ecuatiei: ').ecuaţia este degenerată şi se determină soluţia ecuaţiei de gradul I. writeln('X1='.x.2.b. ecuaţia are soluţii imaginare. (0. Program ecuatie.0) .Algoritmi în programare.ecuaţia este imposibilă.c. dacă d<0. ecuaţia are soluţie dublă.c0R) . (0. Observaţie: Matricele A şi B se introduc câte un element pe un rând al ecranului. writeln('X1 = X2 = '.ecuaţia este determinată. x2:=(-b-sqrt(d))/2/a. rezolvarea ecuaţiei date necesită următoarea discuţie. de gradul al II-lea.c 0) .0. c.j]:7:2.x2. d.c 0 R.b. ecuaţia are două soluţii reale distincte.b0R. Readln(a. d. writeln end End.x:6:2) end. d. Rezolvarea ecuaţiei ax2 + bx + c = 0.c).d:real.

if r=0 then writeln('C. repeat r:=d mod i.d.b.b). 1. al şirului X se foloseşte proprietatea acestuia de asociativitate. dacă R=1. im:=abs(sqrt(-d)/2/a). 1. write('X1='.20. d:=a.'+'.. readln(a. = '.d.c.x2. care returnează restul împărţirii întregi a două numere naturale.' -'.r:word. conform teoremei împărţirii: D=IΗC+R.m.m.d.m. end else if b<>0 then begin x:=-c/b.m. Var a.m.d. Begin write('Numerele: ').Exerciţii comentate begin r:=-b/2/a.m.i) else if r=1 then writeln('Numere prime intre ele !') else begin d:=i.xn). Pentru determinarea c.'i') end. Determinarea c. iar primul împărţitor (I) este B.c.m. dacă R∃2.m.im:6:2.'i. dintr-un şir de numere naturale nenule. este ultimul împărţitor (I) şi procesul se opreşte.r:6:2.c. astfel: . writeln('Ecuatie de gradul I: X='. primul deîmpărţit (D) este A.m.im:6:2. Pentru determinarea c.. dintre două numere naturale nenule.i. noul împărţitor este restul. i:=r end until r < 2 End. X2='. c. atunci c. Determinarea c. câtul împărţirii nu se calculează. r:6:2. dintre două numere (A şi B) se aplică algoritmul lui Euclid. dacă R=0.m. având în vedere existenţa în Pascal a operatorului MOD. b..21. se împarte D la I şi se obţine un cât (C) şi un rest (R). atunci numerele sunt prime între ele şi procesul se opreşte.d. care constă în următoarele etape: a.. În program.c.c. i:=b. noul deîmpărţit este vechiul împărţitor. iar procesul se reia de la pasul b.m. d. e.c.m.d. Fie şirul X=(x1.x:6:2) end else if c<>0 then writeln('Ecuatie imposibila !') else writeln('Ecuatie nedeterminata !') End. Program cmmdc_al_doua_numere.d.

repeat r:=d mod i. uses crt. k:=k+1 end. k..d. CMMDCn-1 sunt de fapt împărţitorii curenţi..50). i:=r until r < 2. nu se folosesc variabile suplimentare. 1.20. caz în care numerele sunt prime între ele.Algoritmi în programare.m. d) media pe fiecare disciplină (se iau în calcul doar notele de promovare). b) studenţii bursieri (integraliştii cu media ≥ 8.. unde c.nr:byte.. a fost determinat.d) else writeln('Numere prime intre ele !') End. write('Numerele: ').m. Program cmmdc_al_unui_sir_de_numere. caz în care c.20] of 0.20] of 1.22.15. med:array[1. stb:array[1. xn).m.20] of real.m. if r<>1 then writeln('C.i..1. Pentru că cei mai mari divizori comuni parţiali CMMDC1.20.d.c.15] of real.. .r:word. for i:=1 to n do read(x[i]).. CMMDCn-1= cmmdc(CMMDCn-2. . dsp:array[1.15... Fie o matrice Amxn care reprezintă notele obţinute de m studenţi la n discipline.m. m.j. while (r<>1) and (k<=n) do begin i:=x[k]. Aplicaţii CMMDC1 = cmmdc(x1. program note.. d:=i.k. x3).c. Să se determine: a) studenţii integralişti (care au toate notele ≥ 5). = '. Var x:array[1.. c) disciplinele la care s-au înregistrat cei mai mulţi restanţieri.m.15] of 1. CMMDC2 = cmmdc(CMMDC1. Begin write('Dimensiunea sirului: '). sti:array[1.. ----------------------------CMMDC = CMMDCn-1.n.n.. k:=2. d:=x[1].d.20] of word.d. readln(n).c. x2). CMMDC2.10. pentru două numere se determină conform exerciţiului 1.i. fie când în urma unei împărţiri restul este 1.maxr... Procesul se opreşte fie când şirul de numere a fost epuizat. r:=0. var a:array[1..

k:=0. stb[i]:=stb[i]/n. write('Nr. writeln. readln(a[i. write('Nr. if j>n then begin k:=k+1. if k=0 then writeln('Nu exista studenti integralisti!') else begin writeln('Studentii integralisti sunt:'). while (j<=n) and (a[i.' :').' la disciplina '.stb[i]:6:2). de studenti:'). for j:=1 to n do stb[i]:=stb[i]+a[sti[i]. writeln('DISCIPLINELE CU CEI MAI MULTI RESTANTIERI').readln(n). .readln(m). readln end end. if not vb then writeln('Nu exista bursieri!').j]) end. writeln. de discipline:'). if k=0 then writeln('Nu exista bursieri!') else begin vb:=false.i. for i:=1 to k do write(sti[i]:4) end.5 then begin vb:=true.j]>=5) do inc(j). j. for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin write('Nota studentului '. for i:=1 to k do begin stb[i]:=0.sti[i]. for i:=1 to m do begin j:=1. ' este bursier cu media'.Exerciţii comentate vb:boolean. writeln('STUDENTII BURSIERI'). readln end. begin clrscr. sti[k]:=i end end. writeln('Studentul '. if stb[i]>=8.j].

dsp[nr]:=j end else if k=maxr then begin nr:=nr+1. writeln('MEDIA PE FIECARE DISCIPLINA'). ' . for j:=1 to n do begin med[j]:=0. nr:=1.Algoritmi în programare. for j:=1 to n do begin k:=0. ' nu a promovat nici-un student'). writeln. writeln.j]<5 then inc(k). Aplicaţii end. for i:=1 to m do if a[i. dsp[nr]:=j end end.j] end. writeln. readln . readln.j. nr:=1.media a fost'.j. if k>0 then med[j]:=med[j]/k end.med[j]:6:2) else writeln('La disciplina '.j]>=5 then begin inc(k). if j=1 then begin maxr:=k. med[j]:=med[j]+a[i. writeln('Disciplinele sunt:'). for i:=1 to m do if a[i. k:=0. for j:=1 to n do if med[j]<>0 then writeln('La disciplina '. for i:=1 to nr do write(dsp[i]:4). dsp[nr]:=j end else if k>maxr then begin maxr:=k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful