P. 1
Psi Organ Iz

Psi Organ Iz

|Views: 217|Likes:
Published by Ramona Iocsa Pora

More info:

Published by: Ramona Iocsa Pora on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

PSIHOLOGIA ORGANIZAŢIONALĂ
- SEMESTRUL II -

Conf. univ. dr. Sofia CHIRICĂ

1

PROCESE ORGANIZAŢIONALE
MODULUL I CONDUCEREA

Obiective de studiu:  Cunoaşterea funcţiilor conducerii în organizaţie;  Analizarea fenomenului conducerii din perspectiva diferitelor teorii formulate mai recent;  Conturarea, pe baza teoriilor conducerii, a unui model al liderului eficient;  Cunoaşterea factorilor contingenţiali din modelul conducerii ca indicare a drumului scpre scop;  Enumerarea etapelor prin care se realizează managementul prin obiective;  Explicarea procesului de percepere a conducerii pe baza modelului procesării informaţiei sociale;  Înţelegerea conducerii ca proces de proces de schimb social;  Descrierea stilurilor de conducere;  Explicarea interacţiunii dintre stilul de conducere şi caracterul favorabil/nefavorabil al situaţiei (modelul lui Fiedler);  Asimilarea caracteristicilor liderului eficient în modelul transformaţional. Keywords: leadership, manager, influenţă, subordonaţi, dogmatism, autoritarism, conformitate, motivaţia de putere, complexitate/simplitate cognitivă, charismă, stil de conducere, răspuns social Funcţiile conducerii în organizaţii Conducerea (term. engl. leadership) este un atribut al unui post de muncă (ex. preşedintele băncii), o caracteristică a unei persoane (ex. bun conducător) şi o categorie de comportament (ceea ce face o persoană ca să influenţeze alte persoane). O persoană conduce când îi poate influenţa pe alţii să facă ceva pentru că "aşa vor", iar nu pentru că se tem de consecinţele nesupunerii, ori pentru că se supun automat cerinţelor oficiale. Caracterul voluntar al răspunsului la actul de conducere include conduce-rea în categoria proceselor de influenţă socială (Steers, 1991, Katz şi Kahn, 1978). Aceasta înseamnă că persoanele aflate în posturi de conducere, managerii trebuie să aibe priceperi de a-i influenţa pe alţii. Nevoia acestor priceperi este cu atât mai mare cu cât organizaţiile sunt mai puţin structurate, liniile de autoritate, obiectivele şi momentele realizării lor sunt mai puţin precizate. În fapt, oricât de structurată este o organizaţie, design-ul liniilor de autoritate, al responsabilităţilor în realizarea obiectivelor, fixarea termene-lor, etc. nu pot fi perfecte, astfel încât fiecare angajat să ştie exact ce trebuie să facă, în fiecare moment. O coordonare a acţiunilor indivizilor şi grupu-rilor este necesară şi aceasta este una din funcţiile conducerii. Mediul extern relevant pentru organizaţii şi mediul organizaţional intern, relevant pentru grupuri pot fi mai stabile sau mereu în schimbare. Într-un mediu turbulent conducerea asigură stabilitatea, prin acomodarea rapidă a organizaţiei sau grupului. Într-un mediu "încremenit" funcţia conducerii este să provoace schimbarea, printr-o variabilitate internă capabilă să "perceapă" alternative de acţiune. Organizaţia este compusă din compartimente, grupuri şi persoane de o natură diversă, cu nevoi şi interese, nu o dată, contradictorii. Funcţia conducerii este să recunoscă aceste diferenţe şi să menţină o forţă de muncă stabilă. Conducerea poate acţiona ca un tampon între părţi aflate în conflict, poate facilita satisfacerea unor trebuinţe şi atingerea unor scopuri personale sau poate inspira şi orienta persoanele spre motive superioare de autorealizare, în locul satisfacerii unor interese imediate. Oricare ar fi modul de abordare a conducerii - conducerea ca atribut al unui post de muncă, ca abilităţi şi priceperi ale unei persoane sau ca tip de comportament organizaţional - o primă constatare este aceea a diferenţelor conducerii, derivate din ierarhia managerială. Centrul atenţiei sau responsabilitatea principală a 2

managerilor superiori (ex. preşedintele unei corporaţii) este de a introduce schimbări structurale, de a lua decizii strategice, de a formula politici organizaţionale şi de a amortiza efectele mediului. Persoanele capabile de acest tip de comportament posedă abilităţi şi priceperi specifice. În plan cognitiv o viziune sau perspectivă asupra întregului sistem organizaţional, iar în plan afectiv charisma sunt principalele caracteristici ale liderului din vârful ierarhiei manageriale. La niveluri organizaţionale intermediare comportamentul de conducere are ca obiect principal completarea golurilor din structurile formale existente, extensia sau dezvoltarea structurilor existente. Persoanele cu aceste funcţii sunt responsabile de un departament, de oamenii şi activităţile din cadrul acestuia. Priceperile în domeniul relaţiilor umane vor fi suportul dublei lor orientări: spre propriul subsistem şi spre ansamblul organizaţiei. Administrarea structurii formale existente este tipul de comporta-ment al conducerii de nivel primar. Înţelegerea regulilor formale, a politi-cilor stabilite la niveluri superioare care asigură funcţionarea sistemului şi motivarea subalternilor pentru realizarea sarcinilor curente sunt principalele abilităţi care asigură succesul conducerii la acest nivel. Aşadar, nu toţi liderii dintr-o organizaţie au aceleaşi responsabili-tăţi. Tipurile diferite de conducere sau comportament la care poziţiile lor îi obligă necesită stiluri cognitive şi caracteristici afective sau atitudinale diferite: viziune amplă şi charismă - "la vârf", realizarea politicilor prin operaţiunile de zi cu zi ale unui grup - "la bază", integrarea celor două perspective - la nivel intermediar, departamental. Conducerea ca indicare a drumului spre scop (Path-goal theory) Conform teoriei "path-goal" (House, 1970, Evans, 1970) conduce-rea înseamnă felul în care liderii pot facilita performanţele, arătând subor-donaţilor că ele pot fi instrumentale în obţinerea recompenselor dorite de ei. Comportamentele prin care liderul orientează spre scop. Conducerea - susţine Evans (1970) - are două funcţii importante. Prima, clarificarea căilor (path clarification) se referă la măsura în care liderul ajută subordonaţii să înţeleagă prin ce comportamente pot fi atinse scopurile şi obţinute recompensele dorite de ei. Liderul trebuie să asigure contingenţa satisfacţiei subordonaţilor de performanţa eficientă; el trebuie să ofere suficientă direcţionare spre obiectivele încredinţate; să înlăture obstacolele din calea atingerii scopurilor. A doua funcţie a liderului este să crească numărul de recompense disponibile subordonaţilor, fiindu-le sprijin şi acordând atenţie prosperităţii, statusului şi comfortului subordonaţilor. El trebuie să recunoască şi să activeze trebuinţele subordonaţilor faţă de lucrurile pe care un lider le are sub control: bani, recunoaştere socială, promovare etc. Să ajute subordonaţii să-şi clarifice expectanţele şi să sporească oportunităţile de satisfacţie personală legată de performanţa eficientă. Toate acestea sunt strategii de conducere prin care liderul integrează scopurile personale ale subordonaţilor cu scopurile organizaţionale şi facilitează realizarea sarcinilor. Când congruenţa celor două categorii de scopuri este asigurată, angajaţii urmăresc ceea ce ei înşişi doresc, dar prin aceasta realizează directivele manageriale. Liderii eficienţi sunt aceia care reuşesc să arate subordonaţilor cum pot să-şi atingă prorpiile scopuri cooperând, iar nu opunându-se şefilor lor. Factorii contingenţiali. Teoria indicării drumului spre scop subliniază, ca şi modelul contingenţial (Fiedler, 1964) rolul factorilor situaţionali în determinarea eficienţei comportamentelor de conducere. Caracteristicile subordonaţilor şi factorii de mediu sunt cele două categorii de variabile situaţionale conţinute de teoria drumului spre scop. Caracteristicile subordonaţilor determină reacţia lor la compor-tamentul liderilor. Caracteristicile de personalitate determină felul în care subordonaţii răspund la influenţele sociale. Mediul social în care se dezvoltă o persoană controlează natura experienţelor şi situaţiilor cu care aceasta se confruntă, valorile şi caracteristicile de personalitate care vor fi întărite şi învăţate. Autoritarismul. Între dimensiunile care definesc felul în care persoanele răspund la influenţele mediului social cea mai pregnantă este autoritarismul. Ieşirea societăţilor central şi est europene dintr-un regim totalitar aduce în prim plan problema orientării individului în raport cu autoritatea. Fromm (1941) a argumentat că există două tipuri de răspuns la propria noastră libertate. Putem încerca să evadăm din ea sau putem progresa spre "libertatea pozitivă", adică ne putem continua procesul de individuaţie. Autoritarismul este, în opinia lui Fromm, alături de "destructivitate" şi "conformitate automată", o strategie de a scăpa de libertate. Este "fuziunea eului cu cineva sau ceva din afara sa, cu scopul de a dobândi forţa care-i lipseşte eului individual" (Burger, 1986). Îndepăr-tarea plasei dense de constrângeri din viaţa socială a oamenilor nu conduce, automat, la autoguvernare şi independenţă individuală. Ceva din viaţa socială a regimului totalitar a 3

fost internalizat în mintea oamenilor. Acest ceva nu sunt regulile constrictive. A fost internalizat, în schimb, modul personal în care fiecare a funcţionat în prezenţa acestor reguli. Modul în care oamenii au "văzut" puterea este partea importantă a acestei funcţio-nări. În timp ce persoanele non-autoritariste cred, în general, că puterea şi diferenţele de status trebuie minimalizate, autoritariştii sunt ferm convinşi că puterea şi diferenţele de status dintre oameni trebuie respectate. Adorno et al. (1950) descriu personalitatea autoritaristă astfel: cu subal-ternii autoritaristul este pretenţios, directiv, exercitând un intens control; cu superiorii este supus şi respectuos; este rigid intelectual; se teme de schimbări sociale; judecă intens şi categoric pe alţii; neîncrezător, bănuitor; răspunde agresiv la constrângere. În situaţii organizaţionale subordonaţii autoritarişti recunosc liderul într-o persoană, de asemenea, autoritaristă. Ei tind să fie mai puţin receptivi la stilul participativ de conducere. Preferă competiţia, restrângându-şi disponibilitatea de cooperare la superiori. Recurg frecvent la tacticile conflictului (v. capitolul 3) transformând competiţia în conflict, fragmentând grupul şi dezvoltând percepţii "in-out" grup (v. subcapitolul "Modelul legăturilor diadice verticale"). Dogmatismul este o caracteristică strâns legată de autoritarism. El este definit (Rokeach, 1960) ca un stil cognitiv particular caracterizat prin inchistare intelectuală (closed-mindedness) şi inflexibilitate. În timp ce un manager dogmatic este înclinat spre luarea rapidă a deciziilor, bazat pe informare limitată, fiind puternic convins de corectitudinea lor, subordonaţii dogmatici au un comportament complementar şefului lor. Ei înşişi sunt satisfăcuţi de o informare limitată. Dintre ei se selectează şi se auto-stabilesc acei "gardieni intelectuali", care veghează ca opiniile şefului să nu fie inutil tulburate de puncte de vedere diferite. Complementaritatea celor două tipuri de comportamente poate conduce la o structură socială de tip "groupthink" (Janis, 1972). Complexitate - simplitate cognitivă. Complexitatea cognitivă reprezintă capacitatea persoanei de a utiliza mai multe dimensiuni conceptuale în percepţia realităţii şi prin aceasta de a prelua şi sorta unităţi variate de informaţie din mediu şi de a le organiza, în aşa fel, încât să dobândească un sens. Oamenii cu complexitate cognitivă redusă tind să utilizeze judecăţi radicale, stereotipe. Bazaţi pe reguli simple de integrare a experienţei anterioare, ei sunt înclinaţi să genereze puţine relaţii alternative între unităţi de informaţie şi mai curând să minimalizeze informaţia contradictorie faţă de un punct de vedere adoptat. Comportamentul lor este ancorat în condiţiile externe, iar contribuţia personală la organizarea cunoştinţelor despre realitate este mică. Realitatea li se prezintă ca situaţii disparate, puţine reguli părând să le ordoneze, să le cuprindă global. Angajaţii caracterizaţi prin complexitate cognitivă răspund diferit la stilul de conducere în raport cu cei caracterizaţi prin simplitate cognitivă. Cu primii, un stil participativ de conducere devine eficient, pentru că ei sunt capabili să înţeleagă situaţii complexe, să utilizeze mai multă informaţie, să integreze informaţia discrepantă, să ia în considerare un număr mai mare de soluţii posibile la o problemă. Indivizii caracterizaţi prin simplitate cognitivă sunt mai puţin contributivi la analiza situaţiilor şi luarea deciziilor. Ei sunt tentaţi să adere rapid la un punct de vedere. Când acesta este diferit de al celorlalţi, ei fie că încearcă să îl impună, fie că îl minimalizează, acceptând un punct de vedere diferit, la un nivel superficial de percepţie, fără a reuşi o integrare a perspectivelor diferite. Cooperarea lor poate fi, de aceea, pe cât de partizană pe atât de inconsecventă. Locul controlului. Acţiunile liderului de a-i face pe subalterni să vadă în sarcinile organizaţionale instrumente de atingere a scopurilor dorite de ei, sunt moderate de atribuirile cauzale. Indivizii care au un loc intern al controlului (care cred că rezultatele şi recompensele depind de eforturile şi capacităţile proprii) sunt, în general, mai mulţumiţi de un stil de conducere participativ; cei care au un loc extern al controlului (care cred că personal nu pot avea nici un control al recompenselor) sunt, în general, mai satisfăcuţi de un stil directiv. Factori de mediu. Modelul conducerii ca indicare a drumului spre scop sugerează că factorii de mediu pot influenţa impactul stilului de lider asupra rezultatelor acestui proces. Natura sarcinii îndeplinite de subordonaţi, autoritatea formală din organizaţie şi grupul primar de muncă sunt cei mai importanţi dintre ei. Natura sarcinii poate restrânge gradul de variabilitate al muncii. În munca la o linie de asamblare, comportamentul subalternilor este prescris de tehnologie. Controlul obiectiv (sistemul de autoritate) poate include reguli şi proceduri stricte de acţiune. Iar normele grupului pot reduce semnificativ varietatea comportamentală a membrilor grupului, considerând devianţă orice diferenţă faţă de expectanţele grupului. În aceste condiţii, scopurile şi căile de atingere a scopurilor dorite sunt evidente, iar încercările liderului de a le clarifica pot fi percepute, de subalterni, doar ca o intensificare, inutilă, a controlului. În schimb, în sarcinile care pot fi îndeplinite printr-o mare varietate de căi şi proceduri individuale controlul organizaţional formal este orientat spre rezultate, lăsând suficientă libertate de acţiune; când grupul nu are expectanţe clare privind comportamentul de membru acceptat, există considerabil "loc" pentru intervenţia liderului. Impactul stilului de conducere asupra eficienţei organizaţionale este proporţional cu acest "loc". 4

Alţi şi alţi profesionişti sunt adăugaţi pentru a ajuta la controlul activităţii. dar interesante pentru angajaţi. la locul său de muncă" (Odiorne. Ei pot porni spre un obiectiv clar. adesea.). iar apărarea amândurora este să se menţină activi. Dacă am alege oricare diadă şef-subordonat dintr-o astfel de organizaţie. ambii (şef şi subordonat) pot aprecia atingerea obiectivului şi stabili direcţia etapei următoare. Sarcini ambigue.). 92-94). în acelaşi sens.). Mulţi profesionişti îşi petrec întreaga viaţă îngrădindu-se unul pe altul prin măsuri administrative. Efectul este cumulativ. preferinţele clienţilor se schimbă şi ele. fiecare cu o opinie tehnică destinată să împiedice a se întâmpla ceva altundeva în firmă. mediul acestor organizaţii se schimbă. fiecare se simte responsabil pentru rezultate şi este angajat în obţinerea lor. Managementul prin obiective Capcana activităţii Managementul prin obiective este "o centrare constantă şi sistematică pe scopuri şi direcţii orientative şi o încercare de a determina pe fiecare membru al organizaţiei să facă la fel. aşadar. un efect periculos asupra oamenilor: ei sunt reduşi personal şi profesional (. creşterea sau scăderea motivaţiei acestora. În modelul conducerii ca indicare a drumului spre scop. într-un timp foarte scurt. frustrante ori nesatisfăcătoare prin ele însele. Despre oricare diadă şef . inevitabil. Aşa cum observă Odiorne. am constata că cei doi nu sunt de acord asupra rezultatelor urmărite. "Capcana activităţii este un mecanism cu auto-alimentare (. încât uită unde merg. Astfel. desfăşurat de dragul activităţii. gradul în care angajaţii sunt satisfăcuţi la locul lor de muncă.. ieşirile (outputs) acestui sistem.. nu reuşeşte să realizeze scopuri. când natura sarcinilor şi controlul organizaţional formal lasă suficientă libertate individuală de acţiune. Fiecare se ataşează emoţional de ceva irelevant şi îşi face treaba prea bine. Cei implicaţi nu văd "capcana activităţii". A părea ocupat este mai sigur decât a fi productiv" (1981. Chiar valoarea angajaţilor se poate schimba. Atitudinile şi comportamentul subordonaţilor. dezacordul privind felul în care munca subordonatului poate fi îmbunătăţită. Totuşi metodele rămân statice şi organizaţia încremenită în acţiunile depăşite ale propriilor ei angajţi. Managementul prin obiective este o tehnică destinată restrângerii activităţii. factorii mediului intern sunt consideraţi factori situaţionali. p. Centrarea managementului pe obiective a apărut ca o reacţie la dificultăţile organizaţiilor de a se adapta unui mediu în continuă schimbare. care este din ce în ce mai fără legătură cu scopul existenţei companiei (. Dezacordul în privinţa rezultatelor are drept consecinţă dezacordul prvind problemele majore ale subordonatului şi. caracterizaţi prin complexitate cognitivă şi încrezători în posibilităţile personale de a influenţa cursul evenimentelor se potrivesc stilului participativ de conducere. se lasă atât de prinşi de activitatea de a ajunge la el. ea are. Activitatea devine un scop în sine. cum au fost prezentaţi aici. 1981). în atitudinea de acceptare sau neacceptare a liderului de către angajaţi. Sugerarea a ceva nou într-un astfel de mediu este riscantă. moderate de factorii situaţionali..Desigur.. Pe lângă faptul evident că activitatea reduce profituri. fiecare ştie ce se aşteaptă de la el şi poate aprecia imediat ceea ce face. Aceasta duce la un refuz de a descoperi neajunsurile.. Rezultatele stilului de conducere.subordonat dintr-un astfel de sistem se pot spune următoarele: ei pun accent pe rezultat nu pe activitate. iar atitudinile şi comportamentul angajaţilor sunt rezultatele. dezvoltând norme stricte care îngrădesc iniţiativele personale în modalităţile de realizare a sarcinilor. grupul nu întârzie să preia controlul comportamental al membrilor.. Pentru că oamenii nu cunosc obiectivele curente ale muncii lor. 5 . Ea crează un sistem de conducere concentrat pe rezultate. se măsoară. Grupul este aici un moderator important al impactului stilului de conducere asupra rezultatelor. fiecare se simte liber să ia deciziile necesare şi să desfăşoare acţiunile necesare realizării obiectivelor. Profiturile scad şi preşedintele adaugă o serie de contabili. ªi ce se întâmplă? Este produsă considerabilă contabilitate. costurile cresc. Inginerii luptă cu problemele inginereşti angajând mai mulţi ingineri. Performanţele scad. Ultimul ei stadiu este atins când chiar preşedintele pierde claritatea motivelor pentru care se află în afaceri şi cere din ce în ce mai multă activitate. cu toate că pot avea o părere foarte asemănătoare asupra activităţii pe care o desfăşoară. în acelaşi timp. factorii de mediu nu evoluează atât de liniar. Marile corporaţii au nenumăraţi avocaţi. de contingenţă. Mai bine rămâi credincios vechii activităţi. stilul de conducere este considerat variabilă de intrare (input). Un stil de conducere marcat de consideraţie şi susţinere a subalternilor este adecvat când aceştia prestează activităţi stresante. ei sunt loviţi de eşecuri născute din ignorarea măsurilor eficiente. respectiv. caracteristicile subordonaţilor şi. imprecise. la finele unei etape. Un stil de conducere directiv sau centrat pe sarcini va influenţa pozitiv angajaţii cu complexitate cognitivă redusă. care se întrec în a împiedica pe oricine de a produce ceva. dar. ratează ocazii unice. care nu se încred în posibilităţile proprii de a influenţa rezultatele ("locus extern al controlului") sau care se confruntă cu sarcini ambigue. creând funcţii şi ierarhii administrative pentru a genera mai multă activitate. mai curând decât rezultate.

manage-mentul prin obiective nu este numai un proces de sus în jos. procesul se repetă. prin el. faţă în faţă cu superiorul şi. c) se pun de acord asupra sarcinilor şi indicatorilor care măsoară realizarea lor. în care scopurile de scurtă durată. că obiectivele propuse sunt valoroase. Consimţământul nu este general. adăugându-se încă un an la cei patru rămaşi prin încheierea primului. Editarea anuală a planului pe cinci ani al campaniei trebuie să fie făcută pentru fiecare departament: editarea anuală a planului pe cinci ani privind personalul. Este un management prin consimţământ. rezultatele anului anterior şi identifică cele mai probabile presiuni de schimbare. Dacă se admite. Planul pe cinci ani este elaborat anual. explicit şi măsurabil şi priveşte lucruri importante. Managementul prin obiective (MPO) ca anticipare şi consimţire Managementul prin obiective (MPO) poate fi descris ca un proces prin care managerul superior şi managerii subordonaţi dintr-o organizaţie identifică scopurile comune. resursele pot primi noi destinaţii. a) Logic. planificarea bugetară poate fi revizuită. Aprecierea 6 . Persoana acceptă responsabilitatea rezultatelor care vor fi obţinute în perioada consimţământului. Astfel.Figura centrală a acestui sistem de conducere este persoana din vârful ierarhiei. riscurilor şi oportunităţilor. cu însăşi organizaţia. Practic acest proces include: Un plan pe cinci ani. ajustat anual. Subalternul vine cu expectanţele şi cunoaşterea personală a punctelor tari. b) programează munca . Controlul strict şi consimţământul fiecărui manager pentru primul an. fără nici o scuză sau explicaţie care să o disculpe. El se acomodează experienţei operative. Revizia trimestrială a rezultatelor. ale variatelor grupuri organizaţionale puse împreună devin planul pe cinci ani al organizaţiei. slăbiciunilor şi problemelor performanţei particulare. scopurile strategice asupra cărora s-au făcut anterior acorduri şi cu informaţii privind rezultatele reale obţinute în perioada anterioară. O metodă prin care mana-gerul superior şi managerul subordonat dintr-o organizaţie: a) identifică obiective. tehnic etc. din diferite motive să scape controlul rezultatelor.stabilesc cum se vor face sporurile salariale şi evaluează promovabilitatea persoanelor. Anterior dialogului fiecare îşi revede situaţia. c) La începutul anului fiecare manager şi manager subordonat au un dialog asupra obiectivelor operaţionale specifice poziţiei postului subordonatului în anul care vine. definesc domeniile majore de responsabilitate ale fiecăruia. Editarea anuală a planului pe cinci ani trebuie făcută înainte cu trei luni de supunerea spre aprobare a bugetului. d) administrează salariile . Aceasta nu înseamnă că persoana responsabilă nu poate. Planul nu este nici exclusiv un proces de jos în sus. Totuşi. stabilirea obiectivelor începe "la vârf". atunci aceste obiective trebuie să fie criteriile de apreciere a performanţei la sfârşitul perioadei. profitul reinvestit). d) Superiorul face şi el un consimţământ. ci o cale sau o metodă de management. a ameniţărilor. Managementul prin obiective prilejuieşte o relaţie directă. acceptându-şi unul altuia constrângerile. Consimţământul sau auto-obligarea înseamnă promisiunile pe care o persoană le face cuiva a cărui opinie este importantă. ci specific. MPO este calea prin care scopurile anuale şi bugeterea fiecărui an se confruntă cu planul de perspectivă. a planului financiar. în acord cu obiectivele anului în curs.fixează termene ale sarcinilor. se pot lua decizii privind renunţarea la anumite proiecte. Managementul prin obiective nu este o sarcină a postului de manager. care va ajusta activităţile. care devin cele două dimensiuni ale aceluiaşi proces. Managerii nivelurilor subordonate vor desprinde obiective operaţionale din scopurile şi strategiile conturate la vârf. Un plan pe cinci ani făcut de managerii superiori nu rămâne rigid. le asumă. b) MPO permite o legătură reală între controlurile operative ime-diate şi planul de perspectivă. în termeni de rezultate expectate şi utilizează măsurarea lor ca ghid pentru funcţionarea unităţii şi evaluarea contribuţiei fiecărui membru. Definirea obiectivelor aminteşte fiecărui membru că organizaţia nu este un scop în sine ci un mijloc de a atinge obiective specifice. Definirea obiectivelor permite grupurilor şi persoanelor subordonate o mai mare latitudine în activitate şi comportament. Dar cu toate acestea. Stabilirea indicatorilor sau criteriilor de decizie (ex. Fiecare vine la discuţie pregătit să ajungă la consimţăminte şi să îşi asume responsabilităţile delegate lui. De această persoană depinde dacă organizaţia va fi condusă prin obiective şi care vor fi aceste obiective. ªeful se pregăteşte cu informaţie privind limitările bugetului. în avans. Când primul an s-a încheiat şi a fost revizuit. Ei constituie criteriile în funcţie de care este măsurată performanţa.

Cheltuim resurse pentru dezvoltarea personală a anagajaţilor noştri sau îi lăsăm să se descurce singuri şi angajăm alţii. ele îi permit să sesizeze. Răspundem la cerinţele guvernului. Obiectivele operaţionale vor descrie managerului subordonat trei aspecte de conţinut ale muncii sale: (1) responsabilităţile curente ale funcţiei: obiectivele măsurabile. 1981. detaliile analizelor. criteriile de luare a deciziilor la sfârşitul anului în diferite scopuri: de compensare. Obiectivele operaţionale sunt. 1981 . problemele. Consimţirea la obiectivele operaţionale Obiectivele operaţionale constituie o cale de management al managerilor. ne permitem afirmarea poziţiei faţă de guvern? (Odiorne. calificative pentru promovare. când avem nevoie de noi competenţe? Tehnologie. Ele răspund la întrebarea: "facem ceea ce este mai bine?". din afară. Suntem corecţi sau ne considerăm puternici şi duri cu competitorii. Împărţim profitul şi succesele cu angajaţii. repetitive. să solicite sprijinul adecvat. recomandări pentru salariu de merit. Obiectivele operaţionale apar ca rezultatele măsurabile ale unei perioade particulare. proiectele de îmbunătăţire a calităţii vieţii personalului. instruirea subordonaţilor şi administrarea măsurilor disciplinare. comitetul de management. 1981. 103). Fixarea obiectivelor strategice Obiectivele strategice indică tendinţele şi misiunile şi definesc opţiunile strategice împreună cu consecinţele fiecărei opţiuni. Cât de completă dorim să fie oferta produselor noastre? De sus în jos sau de jos în sus? Managementul superior fixează cuantumul vânzărilor şi dezvoltării care se diferenţiază apoi la niveluri inferioare? Sau colectăm scopurile de jos în sus şi le cumulăm în scopurile companiei? Indicatori. nu după un an de efort" (Odiorne. Care sunt cei mai buni indicatori ai succesului organizaţiei. Activităţile nu sunt obiective ci mijloace. riscurile şi oportunităţile trebuie să-şi găsească reflectarea în obiectivele strategice. Ne bazăm mai mult pe experienţa şi procedurile personale ale managerilor sau pe sistemele computerelor sau de analiză a muncii? Stimulenţi. de exemplu. Ele definesc standarde ale postului. 101-102). Suntem noi cei care fixăm preţul? Sau cei care reducem preţul? Suntem într-o competiţie a preţurilor? Etică. p. 7 . necesitatea deviaţiilor. în ansamblu? Profitul în bani? Profitul în procente? Reinvestiţiile? Piaţa? Stabilirea preţurilor. Prin definirea obiectivelor strategice . alternativele acţiunii şi prevăd efectele scopurilor. cu câţiva manageri sau nu-l împărţim deloc? Dezvoltarea carierei anagajaţilor. etc. Oferim produse scumpe. ca. medii. Dimpotrivă. (2) problemele majore pe care această funcţie managerială trebuie să le rezolve în perioada următoare. furnizorii. preţurilor. când şi cum va raporta rezultatele. pe ce se va baza recompensa. în timp ce obiectivele operaţionale răspund la întrebarea: "Cum să facem acest lucru mai bine?" Obiectivele strategice sunt stabilite de comitetul executiv. angajaţii? Sistem. a acţiunilor corective posibile.include ajustarea salariului. de ce ajutor şi resurse va beneficia. Obiectivele nu îngrădesc subordonatul care a consimţit la adoptarea lor şi la asumarea rezultatelor.arată Odiorne. superiorul nu poate face aprecieri întâmplătoare sau în afara cerinţelor funcţiei. pentru superior. Vrem să fim priviţi cu respect de comunitate sau firmele competitoare? Să ne situăm mai sus. Suntem centraţi pe piaţă sau pe tehnologie? Producem pentru ca departamentul de vânzări să vândă sau găsim oportunităţi şi inventăm lucruri corespunzătoare oportunităţilor? Servicii. clienţii. (3) inovaţiile intenţionate. Inventăm şi exploatăm propriile resurse sau îi urmăm pe alţii? Produse. măsura rezultatelor. slăbiciunile. "Cheia managementului prin consimţământ este că negocierea principală asupra a ceea ce constituie excelenţa performanţei este făcută înainte de începerea perioadei. obiectivele operaţionale îi indică: ce anume se aşteaptă de la el. Subordonatului. ieftine sau pentru toate posibilităţile? Status. p. calificative acordate personalului. definirea promovabilităţii persoanelor. comitetul de politică a personalului etc.grupurile executive sau de management trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Orientarea spre piaţă. Ele trebuie stabilite înaintea deciziilor bugetare. securităţii etc. câtă libertate de acţiune are. Acceptând obiectivele la începutul perioadei. la acelaşi nivel sau mai jos decât alţii? Raporturi cu guvernul. Punctele forte. volumul vânzărilor. primul.

Contrareacţia. Particularizarea obiectivelor strategice. Loialitatea faţă de subunitatea proprie. un sistem diferit de sistemele de disciplină tradiţionale. excluşi din deciziile şi activităţile importante. în esenţă. Ei pot compara rezultatele obţinute cu obiectivele la care au consimţit. un sistem de pedeapsă. consecinţa nefavorabilă a comportamentului organizaţional nedorit. Ameliorările aduse în fazele iniţiale ale implementării pot reduce acest tip de rezistenţă. iar pe de altă parte. în extinderea "in-group"-ului. Obiectivele sunt ghidul managerului care ştie. Valenţele motivaţionale ale acestui autocontrol pot fi sporite prin includerea autocorecţiei. Este. nu neapărat la MPO. în general. controlul centralizat se reinstaurează cu uşurinţă. oamenii se simt legaţi de cea mai mică diviziune a organizaţiei din care fac parte. poate întreaga viaţă. permite o reducere a controlului asupra acţiunii. cu cât este mai ridicat procentul subalternilor care se simt apropiaţi lui. în acord cu teoria condiţionării operante. scopuri comune. Surse de rezistenţă la managementul prin obiective MPO schimbă locul puterii în organizaţie. centrarea pe obiective şi. Managementul prin obiective este un sistem de disciplină la locul de muncă. Competenţa liderului consistă. de asemenea. Participarea este fragilă când programul MPO se propune unor persoane care un timp îndelungat. se poate presupune că dezvoltarea unor relaţii diferite ale şefului cu subalternii au la bază fenomene caracteristice oricăror relaţii interpersonale. în general. valorizaţi. MPO propune un set de proceduri pentru oricare din relaţiile superior . Relaţii culturale autoritariste. Ei nu se vor simţi motivaţi de strategiile globale. Profesioniştii pot percepe MPO ca o cerinţă puternică spre conformitate şi uniformizare. Acesta este primul pas în definriea obiectivelor pentru perioada următoare. MPO întâmpină rezistenţa acelora care îşi văd puterea ameninţată. sugerează aflarea cauzelor comportamentului nedorit şi organizarea situaţiei. pe de o parte. Includerea lor într-un model al conducerii sugerează că liderul este cu atât mai eficient cu cât "in-group"-ul său organizaţional este mai cuprinzător. O cale care. baza oricăror decizii pe care superiorul le ia în legătură cu personalul. ce ţin de compatibilitatea personală. pe rezultate. disciplina prin obiective este o cale de formare a comportamentului. în acest sistem. Persoanele. Când "mişcarea" de introducere a MPO este puternică poate activa o mişcare contrară. ţin la individualitatea lor profesională. Acţiunea disciplinară este. pentru a vedea dacă acestea sunt productive. Obiectivele constituie criteriile în funcţie de care sunt evaluate regulile şi reglementările organizaţionale. Managementul prin obiective implică o revizuire periodică a regulilor şi reglementărilor. păstrând distanţa faţă de alţii. iar nu de ansamblul organizaţiei. ameninţate. deci. Membrii grupului cu care şeful stabileşte relaţii biunivoce se constituie într-un subgrup bazat pe încredere. Un set de proceduri de management poate întâmpina rezistenţă. recompensaţi. ei dezvoltă relaţii mai strânse cu unii subordonaţi.Obiectivele operaţionale permit managerilor o revizuire continuă a propriei performanţe. Uneori simpla schimbare a denumirii programului la variate departamente poate reduce rezistenţa la implementarea acestuia. În timp ce în aceste sisteme disciplina este. O persoană care se găseşte într-o relaţie strânsă cu managerii superiori. astfel încât acest comportament să nu mai apară. afecţiune. al cărui sfat este cerut în toate problemele este clar ameninţată de un management sistematic.subordonat. prin calitatea relaţiilor sale interpersonale. raportându-le la obiective. Ei se percep ca grup separat ("in-group") de restul subalternilor ("out-group"). când să se îndepărteze de la anumite reguli. influenţă reciprocă. s-au supus unor ordine neexplicate şi s-au obişnuit să le aştepte. Pe fondul unei particpări fragile. Cu timpul. susţinuţi. Aceştia din urmă vor fi. Relaţiile bazate pe favoruri se simt. perceperea legăturii lor cu obiectivele fiecărui departament sau post reduce rezistenţa la MPO. MPO este un stil participativ de management. prin limitarea consecinţelor negative ale separării "in-out group". poate părea "neprofesional" şi uniformizant. în special cele cu un nivel relativ ridicat de instruire. El trebuie să fie conştient că: 8 . în acelaşi timp. datorită lor. o libertate mai mare de acţiune. De regulă. Compararea constituie baza rapoartelor săptămânale. lunare şi trimestriale făcute superiorilor. Deşi aceste relaţii au fost studiate insuficient. La sfârşitul fiecărui an managerul superior şi managerul subordonat revizuiesc împreună rezultatele. Modelul legăturilor diadice verticale ªefii sau liderii nu îşi tratează subalternii în acelaşi fel. Este posibilul răspuns la schimbare. Este un autocontrol în raport cu obiectivele cu care a fost de acord la începutul perioadei.

poate 9 . iar nu pe calitatea de membru al unuia din grupuri. dar ţi procesele perceptive prin care liderii sunt identificaţi de către cei care îi urmează. îl urmează. atâta timp cât anumiţi factori (v. în schimb. când o persoană este considerată direct responsabilă de rezultatul favorabil al unei activităţi complexe sau importante poate fi inferată conducerea activităţii de către acea persoană. de apartenenţa la un anumit grup. formată prin asimilarea experienţei lor cu liderii în contexte particulare. liderul în afaceri). Membrii out-group-ului pot trăi sentimentul inechităţii sociale. într-o manieră personal semnificativă. Aplicând teoria lui Rosch (1978) despre categorizarea cognitivă (v. ca procese cu caracter conştient. Lord şi Maher (1990) definesc procesele automate. onest. "Un astfel de proces de adecvare la prototip se desfăşoară uşor. inferenţial. iar unii membrii din "out-group" subapreciaţi. situaţia socială se situează la extrema intergrup a continuumului extremă interpersonală -. Separarea dintre "in-group"-ul favorizat organizaţional şi "out-group" este maximă. deci. situaţia diferneţaiză această categorie la un nivel inferior (de exemplu. comportamentul interpersonal bazat pe atribute personale. exclusiv. Lord (1985) descrie conducerea prin două procese calitativ diferite: unul bazat pe recunoaştere şi un altul. inteligent şi harnic va fi văzut ca lider. Alţii îşi pot însuşi aprecierile negative venite din ingroup.extremă intergrup). Într-un model de procesare a informaţiei sociale. unii dintre ei se pot separa de grupul care le oferă o identitate negativă. Teoriile trăsăturilor descriu numai primul aspect al fenomenului conducerii. esenţială. 1994). Citând autorii Hasher şi Zacks (1979) şi Shiffrin şi Schneider (1977). Ambele procese. atributele personale pierzându-şi cu totul relevanţa. Această formă extremă de relaţii sociale depinde de convingerea celor din out-grup că accesul lor în ingrup este imposibil. posesor al artei vorbirii este probabil să fie recunoscut ca având puternice calităţi de conducere.este necesar să specificăm atât factorii care separă liderii de non-lideri. activ. scade satisfacţia şi performanţa. Convingerea că limitele grupurilor sunt flexibile favorizează. 1978. consideră conducerea o categorie generală. În toate cazurile. 1964). contextul. se manifestă o diminuare a diferenţelor dintre membrii aceluiaşi grup (Tajfel. De asemenea. Un subaltern tinde să fie mai cooperant şi netensionat faţă de membrii propriului grup şi mai competitiv şi încordat în relaţiile cu cei din afara grupului său. dacă cineva este inteligent. deja existentă. Stabilirea unor diferenţe între grupuri în favoarea propriului grup apare chiar în situaţiile în care membrii celor două grupuri nu au interese divergente şi nici motive anterioare sau prezente de ostilitate (Tajfel. Când percep conducerea. (În terminologia lui Tajfel. are convingeri puternice. DeVader. supraordonată.Simplul fapt de a împărtăşi o identitate similară . celui nerecompensat şi indiferent de natura criteriilor .este suficient pentru apariţia unor aprecieri discriminato-rii în favoarea propriului grup (Ferguson şi Kelly. adică se pot simţi defavorizaţi. Unii membrii din "in-group" vor fi supraapreciaţi. Brown. rămânând izolaţi. prin aceasta. Percepţia conducerii: un model al procesării informaţiei sociale Pentru a explica fenomenul conducerii . care îi determină să îl urmeze. cineva care doreşte pacea. în politică. implicarea lui în anumite evenimente.dintr-o perspectivă cognitivă . fiecare împărtăşind astfel identitatea grupului căruia îi aparţine. ca procese care apar în afara conştiinţei sau intenţiei. când interacţiunea membrilor celor două grupuri este determinată. La fel. iar a celor din in-group. Lord et al. este charismatic şi bun administrator va fi etichetat ca lider. şi Miclea. categorii organizate ierarhic sau teorii implicite ale conducerii (Lord. Complementar. recunoaşterea şi inferenţa pot fi automate sau controlate conştient. 1984). caracteristicile groupthink. Acestea sunt structuri cognitive. De exemplu.de a aparţine grupului recompensat sau. De exemplu. dimpotrivă. doar pentru că aparţin acestui grup. Ei codează comportamentele liderului. conducerea este o structură cognitivă aflată în memoria celor care o percep. că decăderea lor în out-group este exclusă. Conform teoriei categorizării. deschis. care cer intenţie. capitolele 2 şi 6) sunt ţinuţi sub control. onest. efort şi care interferează cu alte activităţi. înţelegător. 1986). într-un context de business cineva bine îmbrăcat. Ei definesc procesele controlate. Alliger. Recunoaşterea ca proces al percepţiei conducerii Recunoaşterea conducerii în fluxul normal al activităţilor interpersonale presupune utilizarea unor cunoştinţe preexistente despre conducerea în contexte particulare. trăsături şi comportamente care descriu liderul într-un context particular. ei utilizează gradul de adecvare a informaţiei prezente la această structură. fără efort şi fără a interfera cu alte sarcini cognitive. Categoriile rezultate cuprind. 1978. 1978). Pentru a-şi menţine o imagine de sine pozitivă. Modelele percepţiei conducerii subliniază că exprimarea anumitor caracteristici de către lider trebuie dublată de observarea lor de către cei care.

Un lider al minorităţilor poate avea dificultăţi ca lider politic naţional. ceea ce le întăreşte puterea socială şi posibilitatea de a-i influenţa pe alţii" (Lord et al. în timp ce un altul. autorii au identificat 11 contexte diferite care sunt folosite în specificarea tipurilor de lideri: militar. La nivelul (cognitiv n. De exemplu. p. Este firesc ca în majoritatea cazurilor de percepţie. 1946) cu cât oamenii vor fi consideraţi mai responsabili de rezultatele favorabile şi mai puţin responsabili de rezultate nefavorabile. Pentru a dezvolta conceptualizări ale conducerii la nivel mai scăzut. Cele două contexte au caracteristici de prototip diferite. de la nivelul de bază definesc prototipul conducerii de la nivelul supraordonat. perceperea lor ca ldieri este mai accentuată. constructul conducere este combinat cu informaţie contextuală" (1990. după cum li se spunea că grupul a ajuns la rezultate bune. în ciuda numeroaselor comportamente la care a fost martor. că evaluarea rolului conducerii într-o activitate poate fi mai puţin un proces raţional.. subiecţii au atribuit liderului un rol mai scăzut. persoana poate avea dificultăţi în activitatea de lider dacă schimbă contextul. minorităţi. la rezultate slabe. când analiştii politici sau comentatorii sportivi discută direct calităţile conducerii. 1990. liderului. Când intervenţia celor patru factori a fost încrucişată (rezultate bune + pricepere şi motivaţie scăzută.ceea ce-l făcea mai proeminent sau mai puţin proeminent .deşi au fost înregistrate exact aceleaşi comportamente ale liderului. prin mecanismul adecvării la prototip are loc în percepţiile conducerii (clasificarea oamenilor ca lideri sau non-lideri) nu numai în experienţa directă (contactul faţă în faţă) dar şi în experienţa indirectă. rezultate slabe + pricepere şi motivaţie ridicată) rezultatele au fost. 1986. Percepţia conducerii prin procesul de recunoaştere are ca implicaţie ideea că "în oricare context. Sunt puţine atribute care se aplică la toate cele 11 categorii.. educaţional. nu "vede" liderul câtă vreme eticheta generalizatoare nu vine de la alţii. De exemplu. recunoaşterea dar şi procesele inferenţiale să intervină. din nou. Când subiecţilor li s-au furnizat alte informaţii pentru explicarea rezultatelor ele au fost legate puţin de lider. procese inferenţiale vor revizui aceste impresii integrând rezultate legate de perfomanţă.arată Lord et al. Aceasta pentru că ei vor fi mai uşor categorizaţi ca lideri. au atribuit un rol mai mare sau mai mic liderului în funcţie de unghiul din care acesta era filmat .este o categorie organizată ierarhic. în viaţa politică. liderii din diferite contexte nu au acelaşi set de trăsături. cineva recunoaşte corect sau greşit. Un manager poate fi angajat pentru că el corespunde prototipului de lider. supraordonat.n.atribuiri cauzale. când subiecţilor li s-a spus că grupul a obţinut rezultate bune şi că membrii grupului erau foarte pricepuţi şi motivaţi sau că grupul a obţinut rezultate slabe. 1990). automat. mai puţin reflexive. Procesele cognitive prin care subiecţii ajung la aceste concluzii sunt mai automate.) iar acest proces de percepere (= recunoaştere. dacă ei corespund prototipului comun deţinut de cei destinaţi să-l urmeze. business. în timp. Lord şi Maher (1990) consideră că acelaşi proces de recunoaştere.n. dar fără ezitare. în sport. 133). când informaţia comportamentală este comunicată social. mai rafinat. Atributele prezente în cele mai multe categorii de conducere. În acord cu Kelley (1973) această integrare logică a informaţiei este considerată de către Philips şi Lord (1981) o procesare controlată.. religios. a conducerii. financiar şi de business) liderii pot schimba un context cu altul fără mare dificultate. Performanţa lui bună realizată ulterior este asimilată. Dacă există un grad ridicat de suprapunere între trăsăturile care caracterizează liderii din două contexte (de exemplu.) cel mai ridicat. dacă utilizează trăsături şi comportamente ale liderului şi nu rezultate şi evenimente din mediu. iar membrii săi erau nepricepuţi şi nemotivaţi. Rosch. Gradul de adecvare la schema preexistentă este o variabilă care diferenţiază perso-anele.automat (. dar general. Unele categorii conţin mai multe trăsături comune decât altele (v.. respectiv.. ei desfăşoară un proces de recunoaştere. În acord cu teoriile atribuirii (Heider. liderii sunt deosebiţi de non-lideri pe baza unui prototip foarte abstract. în politică naţională. liderii pot funcţiona mai bine. "Conducerea ("leadership") . financiar. p. n.. Dacă însă 10 . Philips şi Lord (op.) a conducerii poate fi utilizat în condiţii de informaţie bogată sau săracă (. tot experimental. un lider. media şi în situaţii de muncă. Subiecţii care au urmărit activitatea filmată a unui grup. 1978). Printr-o analiză de conţinut a felului în care noţiunea de conducere (leadership) este utilizată în presă.cit. respectiv. în mai mare măsură. 134).în cazul percepţiei conducerii . Procese inferenţiale în percepţia conducerii În cea mai mare parte aceste procese sunt . atribuite. de cei care o percep.)" (Lord şi Maher. în categoria cognitivă a conducerii. Chiar dacă este lider eficient într-un context. 1990 . într-o manieră similară altor categorii de obiecte şi persoane". Deşi ne putem aştepta ca impresiile iniţiale să se bazeze pe recunoaşterea comportamentelor prototipice. De exemplu. Ele sunt utilizate pentru a lega percepţia conducerii cu cele mai importante evenimente organizaţionale. Experimental s-a dovedit că subiecţii care au urmărit înregistrarea pe film a aceleiaşi sarcini de rezolvare a problemei în grup evaluau diferit existenţa sau absenţa conducerii în acel grup. principiul "asemănării familiale" al categoriilor. într-o persoană care îi oferă destul de puţină informaţie în acest sens.) au arătat.

1977). Discuţiile. Percepţiile conducerii . subalternii. deţinut de membrii constituenţilor puternici (de exemplu. caracteristicile de personalitate şi definiţia proprie a situaţiei sociale.1 pot infera pe baza corelaţiilor între cele două categorii de date comporta-mentale. Nimeni nu îşi este suficient. Este. Categorizarea odată făcută. competenţele. în subcapitolul Modelul răspunsului social. tolerarea incongruenţei). O problemă importantă în domeniu este cât contribuie conducerea la eficienţa organizaţională. Modelul tranzacţional al conducerii Natura procesului de conducere poate fi înţeleasă prin examinarea tranzacţiiilor dintre lideri şi cei care îl urmează. Ceea ce totuşi apreciază oamenii a fi congruent sau incongruent cu expectanţele lor este o variabilă care îi diferenţiază (v.1 .o anumită disponibilitate a resurselor. 1978). legat de valorile organizaţiei (limbaj. legitimitatea. Percepţia conducerii şi puterea liderilor Percepţia conducerii este mai mult decât o simplă alternativă. în abordarea fenomenului conducerii. pe de o parte. opţiuni administrative) dar şi în comportamentul lor simbolic. Influenţa. motivaţiile. 1987. deci. Percepţia conducerii oferă explicaţii unor probleme încă chestionabile în cadrul rezultatelor oferite de alte abordări. cei care sesizează acest lucru încep să caute factorii care au putut conduce la rezultatele slabe. mai probabil. în situaţia specifică este locul geometric al conducerii.Percepţiile subordonaţilor ţi percepţiile liderului ca variabile intermediare. puterea liderului.susţin Lord şi Maher. Studiile al căror model este cel prezentat în figura 5. 1990). consiliul de administraţie) atunci zona de acceptare se va extinde atât prin procese de recunoaştere automate cât şi controlate (informaţie comportamentală comunicată social). Structura socială particulară rezultată din ceea ce fiecare parte introduce şi obţine.extind ceea ce Hambrick şi Finkelstein au numit zona de acceptare a constituenţilor puternici din organizaţie.2 . pot influenţa performanţa. Comportamentul liderului Comportamentul subordonatului Percepţiile liderului privind subordonaţii Percepţiile subordonaţilor privind liderul Figura 5. În acord cu această abordare liderii eficienţi ar fi aceia care "dau" ceva şi primesc ceva în schimb. 11 . natura relaţiilor etc. op. Unii autori au argumentat că impactul conducerii asupra rezultatelor organizaţionale depinde de "gradul de discreţie (= libertate) managerială" (Hambrick şi Finkelstein. o istorie particulară -liderul.cit. Numai dacă managerii au libertate de acţiune. în parte. Dacă un manager corespunde prototipului de lider eficient. Percepţiile subordonaţilor stabilesc zona comportamentelor de lider acceptate.2). ca procesele controlate (conştiente) să fie folosite de către cei care percep conducerea. . Figura 5. o contribuţie mai mare sau mai mică a liderului. în acest cadru. Percepţiile liderului stabilesc zona de acceptabilitate a comporta-mentelor subordonaţilor. pe de altă parte. din percepţiile subordonaţilor (figura 5. acţiunile ulterioare ale liderului şi rezultatele asociate pot fi interpretate în lumina acestor categorizări pe baza unor procese inferenţiale. liderul percepe exprimarea acestui lucru în comportamentul subordonaţilor. alături de teoriile trăsăturilor sau teoriile contingenţei. Conducerea este concepută ca un proces de schimb social (Hollander.Legături cauzale între componente Percepţia conducerii poate oferi o explicaţie rezultatelor diferite privitoare la contribuţia liderului. ajustându-şi comportamentele proprii. intră cu expectanţele.). sunt inevitabile (Pfeffer. Lord şi Maher.managerul nu reuşeşte să obţină rezultate bune. derivă. reguli şi norme. Într-o situaţie organizaţională cu caracterisitici unice -. ajustându-şi comportamentul propriu. pentru a integra informaţia care este incongruentă cu expectanţele anterior formate ale celor care percep conducerea. în schimb. Percepţiile conducerii afectează cantitatea de libertate pe care managerii şi-o pot permite în acţiunile lor fizice (alocarea resurselor. subordonaţii percep exprimarea acestui lucru în comportamentul liderului.

înţelegerea sarcinii. Rezultatele unui număr mare din aceste cercetări au fost sintetizate de Stogdill (1948). subalterni şi situaţii precum şi interacţiunile dintre ele. 1991) Atributele şi comportamentele liderilor Ideile privind natura conducerii afectează nu numai instituţii şi organizaţii particulare. mai ales.3 . au dovedit. în special. al muncii. structurarea sarcinii şi un design al situaţiilor organizaţionale. Rezultatele sunt mai consecvente. încredere în sine şi dorinţa de a accepta responsabilitatea şi a ocupa poziţii care conferă dominanţă şi controlul altora. procedurilor de admitere a persoanelor în serviciile guvernamentale şi asupra managementului întreprinderilor industriale. deşi trăsăturile liderului nu pot explica. iniţiativa. studiul conducerii în organizaţii trebuie să examineze toate cele trei variabile: lideri. Convingerea că liderii sunt persoane care au anumite caracteristici. de psihologii industriali. Dacă aceste trăsături sunt condiţii necesare liderului. Steers. încrederea în sine. Rezultatele nu sunt. că orice oameni. previziunea eficienţei conducerii managerului. Liderii au aceste trăsături.a avut consecinţe asupra educaţiei. care diferenţiază liderii de non-lideri. S-a trecut de la identificarea trăsăturilor care diferenţiază liderii de non-lideri. ele ar fi inteligenţa. Ele arată că liderii se diferenţiază de nonlideri prin inteligenţă. ele nu sunt şi suficiente. relaţiilor lider-subalterni. cum a fost al doilea război mondial. În 1974 Stogdill face a doua sinteză. Foarte puţine însuşiri pot fi regăsite în toate studiile. cercetările au vizat. apărute între 1949-1974. cu care s-au născut sau le-au dobândit timpuriu. guvernarea ei şi design-ul sistemului educaţional.P. conduce la ideea unui sistem educaţional destinat dezvoltării trăsăturilor dezirabile ale liderilor. la investigarea trăsăturilor care diferenţiază liderii eficienţi de cei ineficienţi. însă. într-un mediu adecvat. Recunoaşterea acestui lucru . Efectuate. Totuşi poate oricine să fie un lider eficient? Studiul trăsăturilor Studiile de început ale fenomenului s-au orientat spre identificarea şi măsurarea acelor caracteristici personale sau trăsături.spune Handy (1993) cu referire la Marea Britanie . Hollander. cu orice origine socială şi educaţie pot deveni lideri eficienţi. a 163 de studii asupra trăsăturilor liderului. 1978 şi R. clar. foarte clare ori consecvente. Aceste constatări au reorientat cercetările trăsăturilor. la fel de clar apare faptul că ele nu sunt nerelevante pentru acest rezultat. Deoarece toate 12 . Trebuie să determine cum poate fi afectată performanţa prin manipularea puterii. Situaţiile de criză din istoria umanităţii. dar întregul sistem politic al unei ţări. Există şi foarte multe excepţii. Figura 5. singure eficienţa conducerii. iniţiativă şi perseverenţă în tratarea problemelor.În conformitate cu modelul tranzacţional. S-a conturat. orientat spre adecvarea manager-subalterni. persoane fără aceste trăsături care sunt buni lideri.M. însă. dar nu toate persoanele care le posedă pot fi lideri eficienţi. de cei care îi urmează.Modelul tranzacţional al conducerii (după E. grijă faţă de nevoile altora. că.

abilitatea de a se ridica deasupra caracterului particular al situaţiilor . Stilul Laissez-Faire. stilurile au fost comparate pe baza dimensiunii autoritarism . diversitatea trăsăturilor identificate rămâne un fapt. Liderul implică subordonaţii în procesul luării deciziei. Iniţiativa. în conducerea democratică liderul face sugestii şi grupul alege. ca şi un nivel de aspiraţie ridicat. relaţiilor cu superiorii şi dezvoltării independenţei acţiunii. mai scăzute la stilul democratic şi încă mai scăzute. Atenţi la comportamentul liderului. Evaluarea este făcută personal de către lider. atunci când lucrează cu subordonaţii săi. mai curând. Astfel. Comportamente şi stiluri de conducere Investigaţiile factorilor care influenţează eficienţa conducerii s-au deplasat spre felul în care liderii interacţionează cu grupurile. Siguranţa de sine. rezonabil ridicată. în conducerea autoritaristă. În ciuda unor caracteristici comune. vor investi mai mult efort pentru managerii care folosesc anumite stiluri de conducere. Lippitt şi White. respectiv. universitatea din Michigan . rezultatele sunt superioare la un stil autoritarist. Este evident că nu se pot stabili legături între fiecare lucru particular pe care îl face liderul şi răspunsul subordonaţilor. Chiar cu această rezervă. Cercetările făcute la Universitatea Jowa (Lewin. Cele trei stiluri diferă şi sub alte aspecte ale procesului conducerii. dar întocmeşte el însuşi planul. clasificaţi liderii. de liderul democratic. Cercetătorii argumentează că. în timp ce în conducerea autoritaristă stabilirea tehnicilor de muncă şi activităţilor este făcută de lider. mai curând decât altele. Implică încredere şi autoevaluare.şi-au impus teoriile privind patern-urile comportamentale semnificative pentru eficienţa conducerii. 13 . nu trebuie să studiem trăsăturile şi priceperile liderilor. Stilul autoritarist. Stilul democratic. ci. Liderul ia singur decizii şi comunică subordo-naţilor ceea ce au de făcut în lumina acestor decizii. Liderul evită să ia decizii. grupul primeşte suficiente informaţii de la liderul democratic. este delegată grupului.de a le percepe în relaţii cu ansamblul mediului relevant. în legătură cu care pot fi. Planificarea este făcută independent de liderul autoritarist. de câte ori poate. "Managementul prin obiective") în conducerea democratică şi este nesistematică în conducerea laissez-faire. nu se implică în această problemă. Consideraţia şi structurarea. lăsându-şi subordonaţii să acţioneze. iar în conducerea laissez-faire tehnicile rămân la latitudinea fiecărui membru. Este necesară descrierea unor patern-uri sau stiluri comportamentale în procesul conducerii. a competenţei şi poziţiei sociale. grupuri diferite şi activităţi diferite ale grupului cer diferite tipuri de lider. este o evaluare raportată la obiective (v. Subiectivismul cercetătorilor care şi-au orientat interviurile şi alte instru-mente de investigare spre trăsăturile particulare. superior din perspectiva satisfacţiei. Cel mai frecvent. Există destul de numeroase teorii care indică ce fel de patern-uri sau stiluri comporta-mentale pot diferenţia conducerea eficientă de cea ineficientă. ceea ce liderul face efectiv. Presupunerea lor de bază este că subordonaţii se vor strădui mai mult. Diviziunea muncii şi atribuirea sarcinilor este dictată de liderul autoritarist.stil democratic. Cercetările arată că din punctul de vedere cantitativ. apoi. Diversitatea trăsăturilor liderilor eficienţi rămâne o realitate.de la universitatea Ohio State şi. Stilul democratic de conducere este. în condiţii variate. împarte cu ei problemele ca şi puterea de a decide. dacă dorim să înţelegem şi să prevedem conducerea eficientă. urmărind comporta-mentul liderilor în situaţii decizionale. moralului şi creativităţii subordonaţilor. că trăsăturile responsabile de succesul liderului diferă de la o situaţie de conducere la alta. iar liderul "laissez-faire". însă. Cercetările făcute la universitatea Ohio State au identificat două categorii de comportamente de conducere: consideraţia şi structurarea. O listă minimală a lor ar include: Inteligenţa manifestată în capacitatea de a rezolva probleme complexe şi abstracte."factorul elicopter" . cum crede fiecare de cuviinţă. încercările de a identifica trăsăturile specifice necesare eficienţei în orice situaţie de conducere sunt perfect legitime. trebuie să descoperim şi să înţelegem relaţia dintre ceea ce face liderul şi reacţia comportamentală (performanţa) şi emoţională (satisfacţia) a subordonaţilor. la stilul laissez-faire. 1939) au identificat trei stiluri de conducere.situaţiile de conducere au anumite caracteristici comune. pe care se aşteptau să le găsească la liderii eficienţi poate fi o explicaţie. în conducerea laissez-faire nu există planificare. manifestată în capacitatea de a percepe nevoia de acţiune şi de a acţiona independent. a cărui explicare conduce la ideea. Două grupuri de cercetări .

presiuni asupra subordonaţilor pentru a lucra eficient. comunicarea deschisă. consultarea subordonaţilor. Tabelul 5. Cercetă-rile făcute. în realitate. însă. toate în scopul accentuării importanţei producţiei. pentru a stabili diferenţele de comportament dintre cele două categorii. etc.stil democratic (după C. Dar nici consideraţia. Ele au fost denumite orientarea spre angajaţi şi orientarea spre producţie a conducerii. Aceasta înseamnă că. coordo-narea.spun autorii . nici structurarea nu corelează consecvent cu alţi indicatori ai performanţei (Yukl. Niveluri ridicate de consideraţie.. bune relaţii cu aceştia? O revizuire a 72 de studii pe această temă (Weissenberg şi Kavanagh. când. O problemă încă în discuţie este dacă cele două grupe dimensio-nale alcătuiesc un continuum cu doi poli sau sunt independente. a uneia sau alteia din dimensiuni.Gruparea teoriilor conducerii pe dimensiunea stil autocratic . sprijinirea şi reprezentarea intereselor lor. rezolvarea problemelor. deşi.structurare. 1980). instrucţiuni explicite date subordonaţilor. direcţionarea. Structurarea se referă la măsura în care liderul este centrat pe sarcini şi preocupat de utilizarea eficientă a resurselor şi personalului în îndeplinirea scopurilor grupului. p. corelează cu niveluri scăzute de insatisfacţie şi fluctuaţie ale personalului. Structurarea include planificarea. de exemplu. recunoaşterea. orientarea spre producţie include planificarea şi fixarea scopurilor. 1972) a condus la următoarele concluzii: când liderii înşişi şi-au descris atitudinile privind modul cum ar trebui să se comporte (chestionarul LOQ) dimensiunile consideraţie şi structurare au fost empiric independente în 67% din cazuri. spre maximizarea fiecăreia din cele două dimensiuni) îi va fi imposibil să facă acest lucru în comportamentul zilnic (cel puţin aşa cum percep subordonaţii comportamentul său). Consideraţia include relaţia de prietenie. descrierile subordonaţilor (LBDQ) arată că şefii lor nu se comportă. Frecvenţa ridicată a corelaţiilor nesemnificative bazate pe LOQ arată că managerii cred că ar trebui să se comporte ca şi cum C şi S sunt independente. Rezultatele au conturat două dimensiuni asemănătoare consideraţiei şi structurării. Orientarea spre angajaţi. este comunicativ. 127) Orientarea spre angajaţi vs. în această manieră. (Weissenberg şi Kavanagh. delegân-du-le autoritate. evaluarea subordonaţilor.este că cele două dimensiuni nu sunt empiric independente cum s-a afirmat în variate cercetări şi programe de management (. rezultatele sunt asemănătoare dimensiunilor consideraţie . le oferă sprijin şi le încredinţează responsabilităţi. sau cel puţin. Orientarea spre producţie. "Cea mai importantă concluzie a acestei revizuiri . utilizarea puterii. orientarea spre producţie corespunde unei supravegheri "stricte". aceasta implică sau nu un scor scăzut la cealaltă dimensiune? Ar fi posibil. studiindu-le apoi comportamentul. Dimensiune asemănătoare structu-rării. 1972. ca un lider să exercite suficientă direcţionare (planificare. 1 . le respectă ideile şi este preocupat de calitatea relaţiilor cu ei. 1971.). unui şef i-ar place să se comporte ca şi cum consideraţia şi structurarea ar fi ortogonale (să tindă. alţii au descris comportamentul real al liderului (chestionarul LBDQ) cele două dimensiuni au fost independente doar în 25% din cazuri. Un comportament de conducere centrat pe angajaţi este asemănător celui descris de dimnensiunea "consideraţie". în acelaşi timp. În ce priveşte corelarea celor două dimensiuni cu indicatorii performanţei angajaţilor şi deci cu eficienţa conducerii. În timp ce orientarea spre angajaţi poate fi descrisă ca un stil de supraveghere "general". Handy.) a subordonaţilor pentru atingerea scopurilor organizaţionale şi să menţină. orientarea spre producţie. Dar nu s-au obţinut date certe privind legătura. clasificarea rolurilor subordo-naţilor. O centrare pe angajaţi duce la un grad mai mare de satisfacţie a acestora. criticarea muncii inadecvate. directă. cam în aceeaşi perioadă.. la universitatea din Michigan au pornit de la identificarea liderilor recunoscuţi ca eficienţi sau ineficienţi. 1993) Autocrat Myers / Harrison Likert Tannenbaum/Schmidt Vroom Studiile de la Ohio State Hersey / Blanchard autocrat sistem 1 contolul liderului liderul decide structurarea spune paternalist sistem 2 control distribuit consultă vinde consultativ sistem 3 control distribuit împărtăşeşte participă Democratic participativ sistem 4 controlul grupului deleagă consideraţia deleagă 14 . Liderul este preocupat de bunăstarea şi progresele subordonaţilor. Dacă o persoană are un scor ridicat la o dimensiune. totuşi. Schriesheim. nu sunt percepuţi comportându-se astfel".Consideraţia se referă la măsura în care un lider manifestă grijă pentru subordonaţi. cu nivelul productivităţii.

Modelul contingenţei (Fiedler) Componentele modelului Modelul (Fiedler. Aspecte comune au fost identificate şi cu alte teorii."Unul din aspectele remarcabile ale cercetărilor stilului comportamental este similaritatea dimensiunilor comportamentului de lider. Aceste comunalităţi întăresc încrederea noastră în existenţa unor teme sau paternuri de bază în comportamentul de lider şi ne oferă o metodă utilă pentru descrierea şi analiza a ceea ce liderii fac în mod real" (Feldman şi Arnold. apărută în literatura începutului de secol că eficienţa grupului depinde de atributele liderului şi de situaţie. apoi. Categoriile de comportament prezente în aceste teorii se pot ordona pe "această scală stil autocrat-democratic. Predictorul astfel obţinut cuprinde 16-24 itemi. p. considera că o astfel de terminologie le simplifică afirmaţiile" (1993. 1983. Stilul de conducere este obţinut prin scorul la "LPC" (Least preferred co-worker). realizându-şi independent sarcinile pentru care sunt individual recompensaţi sau penalizaţi. ideea. Întrebarea la care modelul contingenţei sugerează răspuns este "ce fel de stil de conducere este potrivit pentru un anumit fel de situaţie?" El precizează că liderii "orientaţi spre sarcini" sunt mai eficienţi în situaţii foarte favorabile şi în situaţii foarte nefavorabile. Scorul se obţine cerând subiectului să se gândească la toţi colegii cu care a lucrat vreodată. Tabelul 5. Descrierea se face prin adjective bipolare. 100). Un scor scăzut înseamnă o descriere negativă. în timp ce liderii orientaţi spre "relaţii sociale" sunt mai eficienţi în situaţii intermediar favorabile. Scorul "LPC" se obţine prin însumarea valorilor alese de subiect la fiecare item. Teoria distinge două tipuri de grupuri: grupurile în care membrii interacţionează. în termeni sugerând respingerea acestuia. la drept vorbind toate teoriile de management au la bază tema stilului. aşadar. Un scor ridicat arată că subiectul a descris cel mai puţin dorit colaborator în termeni relativ favorabili. deşi autorii ar putea. pe bună dreptate. să descrie o persoană cu care a reuşit cel mai puţin să lucreze. Iată ce susţine Handy (1993): "Diferite teorii ale conducerii. ceea ce studiile de la Ohio State au numit consideraţia liderului faţă de subalterni şi ceea ce cercetarea de la Michigan a descris drept conducere orientată spre angajaţi. Există în mod evident un ridicat grad de similaritate între ceea ce cercetătorii de la Iowa au numit conducerea democratică. 301). iar membrii sunt recompensaţi sau penalizaţi ca grup. Comunalităţi similare sunt evidente între stilurile: conducere autocrată. p.Scalele LPC Plăcut ____ 8 Prietenos ____ 8 Care respinge ____ 1 Tensionat ____ 1 Distant ____ 1 Rece ____ 1 Oferă sprijin ____ 8 Posomorât ____ 1 Certăreţ ____ 1 Plicticos ____ 1 Deschis ____ 8 ____ 7 ____ 7 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 7 ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 7 ____ 6 ____ 6 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 6 ____ 3 ____ 3 ____ 3 ____ 6 ____ 5 ____ 5 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 4 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 4 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 4 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 4 ____ 3 ____ 3 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 3 ____ 6 ____ 6 ____ 6 ____ 3 ____ 2 ____ 2 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 2 ____ 7 ____ 7 ____ 7 ____ 2 ____ 1 ____ 1 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 1 ____ 8 ____ 8 ____ 8 ____ 1 Neplăcut Nepriete-nos Care acceptă Relaxat Apropiat Cald Se arată ostil Vesel Scoruri ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Aduce armonie ____ Interesant ____ Mereu în gardă ____ 15 . Se preia. descoperite de cele trei teorii comportamentale majore. structurare şi orientare spre producţie. aşa cum se întinde acesta de la autocratic la democratic". cooperează şi sunt reciproc dependenţi în realizarea unei sarcini comune.2 . 1964) postulează că performanţa grupurilor este contingentă interacţiunii dintre stilul de conducere şi caracterul favorabil-nefavorabil al situaţiei. valoarea 8 se situează la polul favorabil al scalelor. care delimitează 8 trepte ale unei scale. Autorul operaţionalizează atât stilul de conducere. grupurile în care membrii coacţionează. în care contribuţia individuală a membrilor nu poate fi cu uşurinţă izolată. cât şi caracterul favorabilnefavorabil al situaţiei. I se cere.

Rezultatul este un sistem de clasificare cu opt celule: "octanţi". pe cel mai dorit colaborator. Liderul apropiat de subalternii săi ar fi mai curând un "specialist în relaţii umane": el îşi asumă. Pentru fiecare din octanţi se poate stabili câtă putere şi influenţă poate avea liderul într-o atare situaţie. În schimb. Acesta apare la fel de rău sub toate aspectele prezente în itemi. în parte. Un lider acceptat. pe aceleaşi scale de adjective bipolare ("LPC"). structura sarcinii şi puterea. reflectă complexitatea cognitivă a individului şi. Liderul sau managerul distant psihologic este un "specialist în realizarea sarcinilor". b) este mai uşor să fi lider într-un grup foarte structurat.Loveşte pe ascuns Nedemn de încredere Respectă capacitatea şi nevoile altora Răuvoitor Agreabil Nesincer Blând ____ 1 ____ 1 ____ 8 ____ 1 ____ 8 ____ 1 ____ 8 ____ 2 ____ 2 ____ 7 ____ 2 ____ 7 ____ 2 ____ 7 ____ 3 ____ 3 ____ 6 ____ 3 ____ 6 ____ 3 ____ 6 ____ 4 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 5 ____ 5 ____ 5 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 5 ____ 4 ____ 6 ____ 6 ____ 3 ____ 6 ____ 3 ____ 6 ____ 3 ____ 7 ____ 7 ____ 2 ____ 7 ____ 2 ____ 7 ____ 2 ____ 8 ____ 8 ____ 1 Loial Demn de încredere Nu ţine seama de alţii ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Amabil 8 ____ Dezagre-abil 1 ____ Sincer 8 ____ Aspru 1 Total _______________ Distanţa psihologică a liderului măsoară diferenţa dintre felul în care acesta caracterizează pe cel mai puţin dorit colaborator şi. nediferenţiată. scorul LPC trebuie văzut ca o măsură care. Variabila a fost operaţionalizată ca având trei componente: relaţiile lider-membrii. Interesantă este constatarea că liderul distant este eficient (măsura eficienţei fiind productivitatea grupului) atunci când este informal acceptat de membrii grupului. 1971. ca primă obligaţie stabilirea relaţiilor armonioase cu superiorii şi subordonaţii şi preferă relaţiile informale cu subalternii. Analiza posibilelor interpretări ale scorurilor LPC este prezentată în subcapitolul următor. deocamdată. el se bazează pe comportamentul de rol în relaţiile sale cu superiorii şi subordonaţii. vede necesare "şedinţe" regulate cu ceilalţi membri ai conducerii şi cu subordonaţii. respectiv. Orice grup va fi clasificat ca situându-se deasupra sau sub medie la fiecare din cele trei componente ale situaţiei. Ipotezele au fost următoarele: a) este mai uşor să fi liderul unui grup care îşi respectă şi acceptă liderul sau în care liderul se simte acceptat. decât al unui grup care nu are încredere în liderul său şi îl respinge. Una din primele observaţii ale autorului este că subiecţii cu scor "LPC" scăzut descriu cel mai puţin dorit colaborator este apreciat într-o manieră uniformă. cum sunt moralul. 129). Identificarea scorurilor "LPC" ridicate cu "orientarea spre sarcini" şi a scorurilor "LPC" scăzute cu "orientarea spre relaţii sociale" este adecvată numai în situaţiile nefavorabile (stresante. neclară. stereotipă. Observaţia autorului pare. c) este mai uşor să fii lider când postul este investit cu putere (când liderul are puterea de a angaja şi concedia. generatoare de anxietate. nestructurată. în situaţii nefavorabile lor ca lideri" (Fiedler. de a ridica sau reduce salariile) decât să fii lider care are puţină sau nu are deloc putere asupra membrilor grupului. de a promova şi transfera. "Astfel.nefavorabil al situaţiei este considerat ca variabilă moderatoare între "LPC" şi performanţa grupului şi este definit ca gradul în care situaţia în sine conferă liderului putere şi influenţă asupra comportamentului grupului. decât într-un grup în care sarcina este vagă. Un şef considerat nedemn de încredere. satisfacţia şi autorealizarea membrilor sunt considerate contribuţii la performanţă. Eficienţa liderului este măsurată prin performanţa grupului în sarcina sa majoră. cere şi obţine de la şefii săi considerabilă libertate de acţiune. p. Dacă această condiţie nu este îndeplinită liderul distant nu poate influenţa grupul. cu sarcini clar stabilite. Alte caracteristici ale grupului. de către un grup constituit pe bază de voluntariat. reflectă sistemul motivaţional care evocă comportamentele orientate spre relaţii sociale şi orientate spre sarcini ale persoanelor cu scoruri LPC ridicate versus persoanele cu scoruri LPC scăzute. fenomen reflectat de o deviaţie standard mult mai mare în raport cu cea dată de scorurile "LPC" scăzute. de un grup cu o sarcină precisă şi cu putere asupra soartei membrilor grupului (octantul I) va avea o situaţie foarte favorabilă. cea mai sugestivă. descrierile subiecţilor cu scor "LPC" ridicat au o varianţă mai mare. angajat în rezolvarea unei sarcini vagi (octantul VIII) se va afla într-o situaţie foarte nefavorabilă. 16 . care permit liderului un control scăzut). managerul cu acest stil de conducere tinde să organizeze puţine întâlniri formale cu subordonaţii. Caracterul favorabil . cel puţin în parte.

fiecare. Handy (1993) propune trei factori: stilul liderului.4. În urma analizei. Autorul susţine că fiecare condiţie poate fi caracterizată prin dimensiunea "strâns"/ rigid -. dar există "stilul corespunzător" situaţiei organizaţionale. Plasarea fiecărui factor pe această scală depinde de anumite caracteristici. pentru a crea un climat mai favorabil conducerii. ASO) şi performanţa grupului pentru fiecare din situaţiile particulare (octanţi) sunt reprezentate în figura 5. deci.Modelul contingenţial al conducerii Modelul lui Fiedler este una din abordările care sugerează că există situaţii organizaţionale în care un lider distant şi orientat spre sarcină este mai eficient decât un lider democratic. probabil. 17 . sunt potrivite una alteia. destul de vag definită. Când nu se întâmplă astfel grupul încetează să funcţioneze ca grup sau sarcina nu va fi îndeplinită. la rândul ei.flexibil. Tendinţa celor trei factori este de a se mişca în acelaşi sens pe dimensiunea "strâns"/ rigid . b) sporirea puterii formale a liderului faţă de grupul său sau c) schimbând compoziţia grupului. membrii unor mici cooperative. decizie. modelul lui Fiedler susţine că nu există "stilul bun" de conduce-re. 4 . În exemplul din figura 5. muncitori la frunale de oţel. În consecinţă. Eficienţa conducerii depinde de consonanţa acestor trei condiţii. Există şi alte clasificări ale factorilor sau condiţiilor care influenţează fenomenul conducerii. structura sarcinii şi puterea liderului sunt componentele prin care autorul descrie situaţia. organizaţia poate ajuta liderii prin a) structurarea sarcinii. o nepotrivire a stilului de lider cu preferinţele subordonaţilor şi cu structura sarcinii. importanţa pentru lider a satisfacţiei subordonaţilor. Principala concluzie a autorului este că situaţia moderează relaţia între stilul de conducere şi performanţa grupului. Stilul orientat spre sarcină şi stilul orientat spre relaţii sociale corespunde. Încrederea în subordonaţi. condiţii care. Există. Diagnoza consonanţei condiţiilor Cum sugerează şi alte abordări contingenţiale ale fenomenului conducerii. unor combinaţii particulare ("octanţii") ale celor trei indici situaţionali.00 Puterea Structura sarcinii Relaţiile lider-m embri 1 Mare 2 Mică 3 Mare 4 Mică 5 Mare 6 Mică 7 Mare 8 Mică Structurată Nestructurată Structurată Nestructurată Rele Bune Favorabilitatea situaţiei Figura 5. în acest exemplu. preferinţa subordonaţilor pentru un stil de conducere şi sarcina grupului. dar subordonaţii săi preferă ca ei înşişi să aibe suficientă libertate în munca lor. a succesului personal. liderul preferă un stil destul de "strâns"/ structurant. felul cum defineşte eficienţa organzaţională sunt caracterisitici care conduc la un stil mai constricitiv ori mai flexibil.00 Corelaţia între LPC şi perform anţă 0 -1. control. în competenţele lor. însă.flexibil.Corelaţiile scorurilor LPC (respectiv. 1. implicarea subordonaţilor în planificare. Fiedler presupune că această abordare a problemei eficienţei este mai promiţătoare decât speranţa că liderul îşi va adapta stilul de conducere la circumstanţe. aceasta fiind. Această limitare derivă. Practic. Acceptarea liderului. o primă variantă a acestuia. din natura neuzuală a grupurilor studiate preponderent de autor: echipe de baschet.5. În cazul liderului acestea includ: Sistemul de convingeri şi valori. Fiedler restrânge problema eficienţei conducerii la natura sarcinii şi la relaţia liderului cu subordonaţii săi. oferind o cheie a înţelegerii fenomenului conducerii. fiecare din ele poate fi situată pe continuumul acestei dimensiuni.

Varietatea subordonaţilor face dificilă intervenţia la nivelul preferinţelor lor pentru un anumit stil de conducere. la orice schimbare în acest sens şi încearcă să-şi impună stilul lor habitual. de asemenea. chiar. constrictiv ori flexibil. Acceptarea informală a liderului poate să difere de la un lider la altul. nevoilor individuale şi cerinţelor organizaţionale sau ale grupului. redefinirea muncii pentru a spori implicarea angajaţilor. posibilă. în general. o perfectă consonanţă a cerinţelor sarcinii. pentru realizarea consonanţei factorilor. de structurile şi procedurile formale ale organizaţiei. o scăzută toleranţă a ambiguităţii stilul său se va plasa spre limita "constrictiv" a scalei. autoaprecierea compe-tenţei şi inteligenţei determină preferinţa pentru un stil de conducere sau altul. de rezolvare de probleme sau de implementare. este moderată practic de alte variabile. O structură matriceală (v. Timpul necesar realizării. cu acelaşi efect. Stressul favorizează. care influenţează eficienţa conducerii. destinate obţinerii conso-nanţei factorilor. În locul intervenţiei organizaţionale menite să optimizeze compoziţia şi climatul grupului. poate fi dificilă. Nevoia de certitudine şi gradul de stress.Concordanţa factorilor conducerii Stilul habitual de conducere. Astfel. dacă există. Ei pot. Timpul scurt plasează sarcina spre polul "strâns". un stil de conducere sau altul depinde. adesea. Dacă liderul are o ridicată nevoie de predictibilitate. Dacă sarcina grupului poate fi programată sau structurată va depinde de: Felul sarcinii: dacă este decizie sau implementare. Când crede că rolul său este vital liderul va tinde spre mai mult control şi mai mare structurare. Sarcinile neimportante nu merită timp şi atenţie. modelul diadelor verticale). de a le mări sau reduce salariile) îi sporeşte libertatea de a folosi. Preferinţa subordonaţilor pentru un stil de conducere flexibil sau constrictiv depinde de: Sistemul de convingeri şi valori. Design-ul structurii organizaţionale) permite mai multă libertate managerilor în atribuirea sarcinilor. alcătuind subgrupuri închise din membrii mai influenţi ori compatibili cu stilul propriu (v. în capito-lul 4. în funcţie de variate caracteristici personale. Importanţa sarcinii. în primul rând. dacă implică iniţiativă sau supunere. un stil mai strâns. indiferent de sarcini ori subordonaţi. deşi. structurant. dacă este de cercetare-dezvoltare. dacă este deschisă mai multor soluţii sarcina se plasează spre polul flexibil al scalei. unele corespund stilului liderului (de exemplu sarcinile cotidiene de rutină se potrivesc stilului structurant practicat de lider) altele pot fi incompatibile cu acelaşi stil (de exemplu. Libertatea liderului depinde şi de modul în care subordonaţii îi atribuie personal responsabilitatea variatelor acţiuni. percepţia rolului. de asemenea. în scopul obţinerii consonanţei. din cauza diversităţii sarcinilor pe care grupul le îndeplineşte. concedia. felul în care liderul îşi evaluează contribuţia personală la funcţionarea grupului. Prima sarcină a liderului este să conştientizeze tensiunile născute din aceste 18 . respectiv. un stil de conducere ori altul. În general. Dată fiind compelxitatea intervenţiilor. Intervenţia la nivelul sarcinii. Obţinerea consonanţei factorilor. În timp ce. percepţia rolului. ele trebuie să fie strâns structurate. ori libertatea în folosirea timpului de lucru implică schimbări în structura organizaţiei. Libertatea liderului de a folosi. preferinţa pentru acest stil. structurant. Experienţa redusă a muncii în grup face ca noii veniţi să prefere. Experienţa grupurilor anterioare generează nevoia continuităţii stilului. managerii renunţă. ori le consideră rezultatul conformităţii sale la normele organizaţionale. Importanţa acordată implicării personale în realizările grupului. Astfel. la relaţiile diadice. diferenţia nevoia de conformitate în funcţie de nivelul ierarhic al liderului. 5 . dezvoltarea personală a angajaţilor se sustrage stilului "strâns" de conducere). Există foarte rar. Puterea liderului de a hotărâ soarta angajaţilor săi (de a-i promova. Toleranţa ambiguităţii sau dimpotrivă nevoia de claritate implică preferinţa pentru un stil flexibil sau.Figura 5. stilul liderului. Participarea cere timp. cu acelaşi efect. simplu. liderii recurg. Schimbarea la nivelul oricăruia din cei trei factori. prin natura acestora. este perceput diferit în funcţie de poziţia lui în organizaţie. teoretic.

subiecţii au arătat că percep mai mare similaritate între ei şi membrii grupului pe care îi simpatizează. Subordonaţii liderilor cu scoruri LPC ridicate au orien-tări comportamentale similare liderilor lor. membrul tipic al grupului. Hill. persoanele cu scoruri LPC ridicate categorizează aceste lucruri într-o manieră mai complexă din punct de vedere cognitiv. mai complexe decât persoanele cu scoruri LPC scăzute (Foa. Absenţa iniţială a bazei teoretice. Toate aceste date arată că în aprecierea caracteristicilor interpersonale ale grupului. când reuşesc în relaţiile interpersonale. Fiedler (1964) a interpretat scala LPC ca "un index generalizat al apropierii psihologice". persoanele cu scoruri LPC scăzute au o puternică nevoie de succes în realizarea sarcinilor. mai mare la persoanele cu scoruri LPC ridicate. care poate fi făcut într-o situaţie. putere. Ea a fost numită o scală a stilurilor de conducere. se poate constata. Baza acestei interpretări se găseşte în studiile anterioare ale autorului. Iniţial. Motive şi trebuinţe. o superioritate a liderilor cu scoruri LPC scăzute faţă de cei cu scoruri LPC ridicate în receptivitatea la indicaţiile situaţionale. cel mai puţin dorit coechipier) (Rice. persoanele cu scoruri LPC ridicate recunosc şi procesează mai multă informaţie decât persoanele cu scoruri LPC scăzute. 1969). 1978). Liderii cu scoruri LPC scăzute manifestă satisfacţie şi stimă de sine. totuşi. Mitchel şi Fiedler 1971. Complexitate cognitivă şi flexibilitate versus simplitate cogniti-vă şi radicalism. Datele pe care se bazează această interpretare sunt următoarele: liderii cu scoruri LPC scăzute manifestă un comportament orientat. Fiedler a considerat scala o măsură a distanţei emoţionale şi psihologice. faţă de cel mai bun prieten. roluri sociale. iar liderii cu scoruri LPC ridicate trăiesc stima de sine şi satisfacţia. asupra grupului sau privind variate elemente ale mediului. a argumentat că persoanele cu scoruri LPC ridicate fac mai fine diferenţieri în aprecierile lor sociale. la indici informaţionali din domeniul socilal au susţinut o interpretare cognitivă a scalei LPC. Scala LPC a dat corelaţii ridicate cu alte măsurări ale similarităţii presupuse. spre sarcină. respectiv. decât la cele cu scoruri LPC scăzute. spre relaţii sociale. precum şi receptivitatea mai mare a persoanelor cu scoruri LPC ridicate. faţă de cel mai bun colaborator) şi atitudini mai intens negative faţă de persoanele neutre sau evaluate negativ (subordonaţi neloiali. după aprecierea lui Rice (1978) mai puţine. încă. spre relaţii sociale. Foa et al. Conform acestei interpretări. despre alţii. întotdeauna. Aceste date ar susţine o complexitate cognitivă specifică orientării spre sarcină. de asemenea. dar liderii sunt cei care fac. decât liderii cu scor LPC ridicat.diferenţe şi să încerce o cale de obţinere a consonanţei. Pentru că persoanele cu scor LPC ridicat se conformează în mai mare măsură la presiunea socială şi. sunt descrise de superiori ca fiind mai implicaţe în problemele altor membri. Alte date (Prothero şi Fiedler. Ce măsoară scala "LPC" Scala LPC nu a fost elaborată în scopul măsurării stilurilor de conducere. Judecăţile lor privind relaţiile interpersonale sunt mai complexe şi diferenţiate decât judecăţile persoanelor cu scoruri LPC scăzute. discrepanţa a fost mai mare la cei cu scoruri LPC scăzute. În faţa unor liste de grupuri. Liderii cu scor LPC scăzut erau consideraţi ca fiind mai distanţi faţă de membrii grupului. cognitiv. cel mai bun lucru. decât între ei şi membrii grupului pe care nu îi simpatizează. citaţi de Rice. persoanele cu scoruri LPC ridicate sunt. O menţiune se impune. respectiv. a generat dificultăţi în interpretarea rezultatelor la "LPC". când obţin performanţe ridicate în realizarea sarcinilor. În aceste cercetări. clienţi sau membrii ai organizaţiei. Corelaţiile pozitive dintre scorurile scalei LPC şi anumite măsurări ale complexităţii cognitive. după ce s-a constatat că scorurile liderilor la această scală corelează cu performanţa grupului în anumite condiţii. Distanţa socială. Fiedler a afirmat că scorurile LPC ar măsura două motive diferite. Persoanele cu scoruri LPC ridicate au o puternică trebuinţă de a stabili şi menţine bune relaţii interpersonale. subalternii lor apreciază atmosfera grupului din care fac parte. persoanele cu scoruri LPC scăzute au atitudini mai intens pozitive faţă de persoanele evaluate de ele favorabil (adică faţă de sine. Managerii sunt oamenii care fac lucrurile bine. ci scorurile la "The Assumed Similarity Between the Oposites" (ASO) care corelează foarte puternic cu LPC. legată de fenomenul conducerii. Această validare a ipotezei radicalismului persoanelor cu scoruri LPC scăzute confirmă rezultate mai vechi care relatau că persoanele cu 19 . Comparativ cu persoanele cu scoruri LPC ridicate. în general. Similaritatea presupusă a fost interpretată ca distanţă socială. a fost evaluată şi prin mărimea diferenţei dintre felul în care liderii din cele două categorii şi. Acurateţea judecăţilor. în domeniul percepţiei sociale. Persoanele cu scoruri LPC scăzute sunt mai radicale în aprecierile pe care le fac despre ei înşişi. Nu scorurile LPC au fost folosite în aceste corelaţii. 1978) arată că persoanele cu scor LPC ridicat utilizează mai multă informaţie privind caracteristicile grupului (ex. în general. iar cei cu scoruri LPC ridicate manifestă un comportament orientat. control) şi o interpretează cu mai multă acurateţe. Seaman şi Garvin. Renunţând la această primă interpretare. Deşi datele privind aprecierea de către lideri a performanţei grupului în realizarea sarcinilor sunt.

ca orientate spre relaţii sociale. atitudinile faţă de cel mai puţin preferat coechipier". Motive primare . Atitudinile faţă de cel mai puţin preferat coechipier reflectă diferenţe între valorile persoanelor cu scoruri LPC ridicate şi ale persoanelor cu scoruri LPC scăzute. la motive secundare. Presupune. scăzute pentru a-l descrie pe cel mai puţin dorit coechipier. după cum argumentează Rice însuşi. Cele două categorii de persoane diferă în privinţa atribuirii insuccesului în realizarea sarcinilor. Interpretarea aceas-ta este în acord cu ideea. Fiedler susţine că ierarhia scopurilor persoanelor cu scoruri LPC ridicate este inversul ierarhiei scopurilor persoanelor cu scoruri LPC scăzute. Există o legătură semnificativă între scorurile ridicate. Liderii cu scoruri LPC ridicate sunt percepuţi ca oferind remarci procedurale. Aceasta înseamnă că persoanele cu scoruri LPC scăzute sunt preocupate de relaţiile interpersonale (scopul lor secundar) în situaţii deosebit de favorabile şi sunt preocupate de performanţa în sarcină (scopul lor primar) în situaţii puţin favorabile. succesul interpersonal. 20 . Invers. datele arată că cele două categorii de persoane se simt ameninţate de tipuri diferite de "cel mai puţin dorit coechipier". probabil. În ceea ce priveşte o altă interpretare dată de Fiedler. Invers. de asemenea. Un prim merit al interpretării scalei LPC ca măsură a atitudinilor este. respectiv scăzute la LPC şi felul în care alţii descriu comportamentul persoanelor din fiecare categorie. mai frecvent. În situaţii mai puţin favorabile (zonele intermediare şi nefavorabile ale dimensiunii "favorabilitate situaţională" din modelul contingenţei) persoanele îşi centrează eforturile pe scopurile primare. iar scopul secundar. Punerea insuccesului pe seama altor membri ai gru-pului a fost interpretată ca o atribuire defensivă a responsabilităţii. încercarea de a clarifica ce înseamnă "orientarea spre sarcină" şi "orientarea spre relaţii": valoarea. succesul în realizarea sarcinilor. Cele două categorii de persoane percep şi evaluează lumea prin standarde calitativ diferite sau prin "constructe" diferite. observă Rice. larg răspândită. Rice (1978) vede scala LPC ca un instrument de măsurare a atitudinilor. Deşi neevaluate statistic. rezul-tând din nevoia puternică de succes a acestor persoane. iar scopul secundar. iar persoanele cu scoruri LPC scăzute se descriu. că o atribuire făcută de o persoa-nă este. Persoanele cu scoruri LPC ridicate se învinovăţesc. mai frecvent. persoanele cu scoruri LPC scăzute percep o mai mare diferenţă între coechipierul cel mai dorit şi coechipierul cel mai puţin dorit (Fiedler. invocând teoria lui Kelly (1955). satisfacţia scopurilor primare fie că este sigură.motive secundare. vina pe alţii. comparativ cu persoanele cu scoruri LPC ridicate. Această interpretare. a succesului în realizarea unei sarcini sau a succesului în domeniul relaţiilor umane. Rice susţine că scala LPC "măsoară exact ceea ce pare a măsura. diferită pentru un individ sau altul. De asemenea. Fishbein. Asemănător lui Maslow (1954) Fiedler presupune că persoanele caută să-şi satisfacă scopurile secundare numai după ce scopurile primare au fost satisfăcute. în care. liderii cu scoruri LPC scăzute sunt descrişi ca fiind preocupaţi de clarificarea rolului lor de şefi. emiţând multe mesaje. Ulterior. acum. nu intră în conflict cu afirmaţiile lui Fiedler că orientarea spre sarcină şi orientarea spre relaţii sunt trebuinţe diferite. coordonând şi dirijând cu o mână de fier. Landy şi Hatch (1969). Datele pe care se bazează această interpretare sunt următoarele. valorile sunt văzute ca criterii în raport cu care sunt făcute aprecierile într-o întreagă reţea atitudinală: atitudini faţă de sine. scopul primar al persoanelor cu scor ridicat este succesul interpersonal. Fiedler susţine că scala LPC măsoară ierarhia motivelor. incluzând alţi membri în planificarea sarcinii. Referindu-se. respectiv. în timp ce persoanele cu scoruri LPC scăzute dau. fie că este deja atinsă. o componentă a unui cluster interrelaţionat de atitudini. Persoanele cu scoruri LPC ridicate se descriu uneori ca orientate spre sarcini. puse în evidenţă comportamente corespunzătoare acestor descrieri. vorbind mult. 1967). Astfel. de asemenea. apreciază Rice. LPC ca măsură a atitudinilor (judecăţi orientate de valori personale). iar nu la trebuinţe primare. Citându-i pe Fishbein. Pentru cei cu scoruri LPC ridicate acesta pare a fi perturbatorul relaţiilor interpersonale. această interpretare completând interpretarea anterioară (LPC ca măsură a două categorii diferite de trebuinţe). el pare a fi perturbatorul succesului în realizarea sarcinii. iar pentru cei cu scoruri LPC scăzute. oferind sprijin şi manifestând un comportament socio-emoţional pozitiv. faţă de alţii. uneori. Au fost. Scopul primar al persoanelor cu scoruri LPC scăzute este succesul performanţei. ele însele pentru insucces. că persoanele se simt libere să-şi satisfacă scopurile secundare numai în situaţii foarte favorabile. persoanele cu scoruri LPC ridicate sunt preocupate de performanţa în realizarea sarcinilor (scopul lor secundar) în situaţii foarte favorabile şi sunt preocupate de relaţii interpersonale (scopul lor primar) în situaţii mai puţin favorabile. Persoanele cu scoruri LPC scăzute acordă importanţă mai mare succesului în realizarea sarcinilor. anume. ca fiind dominanţi. Landy şi Hatch (1969) au comparat listele atributelor generate de subiecţi cu scoruri LPC ridicate şi. de obicei. Conform acestei interpretări.scoruri LPC scăzute fac mai mare uz de extremele scalelor în descrierea altora prin metoda diferenţialului semantic. faţă de elemente relevante din mediu. pentru insuccesul în realizarea sarcinilor. iar persoanele cu scoruri LPC ridicate acordă importanţă mai mare succesului în domeniul relaţiilor interpersonale.

aceea de succes în realizarea sarcinii. Scala LPC (observă Rice. aceea de succes în relaţiile interpersonale. cogniţiile şi valorile izolate sau disociate).lucrurile stau diferit. În plus. 1978) clasifică subiecţii prin includerea lor fie într-o categorie fie în cealaltă. o legătură mai strânsă a scorurilor scalei LPC cu datele privind comportamentul. în care domeniile unde cineva este expert ajung să aibe valoare ridicată). după ce scopurile primare. Rice observă existenţa de date mai puţine privind relaţia complexitatea cogniţiilor relative la sarcini şi motivaţia de realizare a acestora. Totuşi. Persoanele motivate. Motivaţia şi cogniţia merg mână în mână . Rice nu crede că persoanele cu scoruri LPC scăzute sunt mai distante faţă de oricare alţii din grup. este posibil ca persoanele să considere la fel de important succesul în ambele domenii. mai importante. în primul rând de realizarea succesului interpersonal sunt considerate a avea cogniţii mai complexe şi mai exacte în domeniul relaţiilor interpersonale". Excelenţa cognitivă în interiorul unui anumit domeniu poate spori valoarea succesului în acel domeniu (poate printr-un proces de raţionalizare. Interpretarea scalei LPC ca măsură a atitudinilor are ca principal argument legătura mai strânsă a scorurilor LPC cu alte atitudini decât cu orice alte date. Persoanele cu scoruri LPC scăzute ar încerca să menţină distanţă socială faţă de persoanele care le ameninţă valoarea lor centrală. Rice consideră interpretarea sa mai apropiată de interpretarea dată de Fiedler scalei LPC. Componentele cognitivă şi valorică sunt văzute de Rice ca părţi ale unui sistem de auto-întărire. respectiv. Persoanele cu scoruri LPC ridicate ar încerca să menţină distanţă socială faţă de persoanele care ameninţă valoarea lor centrală. au fost realizate. probabil. Aşadar. ca măsură a trebuinţelor şi valorilor.din perspectiva acestei interpretări. nu trebuie ignorat faptul că şi cogniţiile simplificate pot orienta/motiva ferm comportamentul individual (v. de succesul în realizarea sarcinii sunt considerate a avea cogniţii mai complexe şi mai exacte în domeniul performanţei în sarcină. De altfel. Întrucât relaţia atitudine-comportament nu implică o coincidenţă totală a celor două componente. ignorarea informaţiei "ame-ninţătoare" pentru acel domeniu. El crede. 21 . stereotipă. cogniţia lui rămânând în acest caz simplificată. Interpretarea scalei LPC ca măsură a valorilor şi atitudinilor este. o temeinică verifi-care. Fiedler interpretează situaţiile în care peroanele cu scoruri LPC scăzute se manifestă ca persoanele cu scoruri LPC ridicate (adică preocupate de relaţii) şi situaţiile în care persoanele cu scoruri LPC ridicate se manifestă ca persoanele cu scoruri LPC scăzute (adică preocupate de realizarea sarcinilor) ca efect al urmăririi unor scopuri secundare. necesită. Persoanele care acordă valoare ridicată succesului în ambele domenii ar trebui să poată fi diferenţiate de persoanele care acordă valoare ridicată unui singur domeniu ca şi de persoanele pentru care succesul în ambele domenii contează foarte puţin. respectiv. în capitolul următor. Relaţiile cauzale între cogniţii şi valori sunt bidirecţionale. în plus. În contrast cu interpretarea scalei LPC ca măsură a distanţei sociale. Invers valoarea mai mare a succesului într-un domeniu dat poate conduce la dezvoltarea excelenţei judecăţilor în acel domeniu. Masurarea separată a valorilor indivizilor . în primul rând. în schimb. schimba în timp. că persoanele cu scoruri LPC ridicate.susţine Rice (1978) . scăzută a succesului în relaţii interpersonale (într-un design matriceal 2x2) poate fi mai informativă asupra diferenţelor interpersonale. Atât persoanele cu scoruri LPC ridicate cât şi persoanele cu scoruri scăzute caută să menţină distanţă socială între ele şi persoanele care le ameninţă valorile lor de bază. scăzută a succesului în realiza-rea sarcinii şi importanţa ridicată.importanţa ridicată. Similar. inconsecvenţele dintre ele nu ar constitui un motiv pentru o altă interpretare a LPC. Produsul final este aspectul sincronic al elementelor cognitive şi motivaţionale. Interpretarea ca ierarhie a motivelor solicită. decât sunt persoanele cu scoruri LPC ridicate. "o încercare de a integra perspectiva motivaţională şi cognitivă asupra LPC. scăzute diferă în privinţa tipului de membru al grupului faţă de care doresc să menţină distanţă socială. Afirmaţia. La fel ca în cazul dimensiunilor prezente în studiile promovate de Universitatea din Michigan şi în cazul măsurărilor cu scala LPC se pune problema independenţei celor două dimensiuni: "orientarea spre sarcină" şi "orientarea spre relaţii sociale". direcţia dominantă putându-se. susţine Rice. fiecare categorie de persoane va descrie ca cel mai puţin preferat coechipier pe acela care îi ameninţă succesul cu cea mai mare valoare pentru sine. Rice argumentează că modificarea paternului de răspuns al oricăreia din cele două categorii de persoane poate fi pe deplin explicată prin modelul valoric/atitudinal. persoanele motivate. respectiv. credem. Păstrarea valorii ridicate a unui domeniu poate fi şi rezultatul altui mecanism defensiv: represia.

Orientarea spre sarcini. în viitor.oriented). Subiecţii orientaţi spre sine sunt mai preocupaţi de propriul lor succes în influenţarea altora. o considerabilă varianţă a răspunsurilor a putut fi asociată cu orientarea particulară a persoanelor. subiecţii orientaţi spre sarcini sunt mai toleranţi faţă de opinia deviantă. măsurată prin Testul de Apercepţie Tematică (TAT). Sarcina grupului poate fi centrul atenţiei unora dintre ei. Membrii grupului orientaţi spre sarcină nu au fost personal perturbaţi de dezacorduri. persoanele orientate spre sine au alunecat repede spre o conducere directivă. Când li s-a cerut să folosească stiluri participative de conducere. indiferent dacă 22 . în care subiecţii controlau comunicarea (Kanfer. 1963) subiecţii orientaţi spre sine s-au arătat preocupaţi să audă cât mai multe despre cât de bune şi corecte sunt propriile lor opinii. orientarea spre sarcini şi orientarea spre propria persoană sunt mai puţin complexe şi mai independente de conceptul. ca punct de pornire în dezvoltarea propriei clasificări. Orientarea spre interacţiune coreleză pozitiv cu nevoia de afili-ere. oferirea unei viziuni strategice şi inspirarea subordonaţilor (Conger şi Kanungo. de "nevoie de realizare". Când subiecţii au fost adunaţi în grupuri omogene. O întoarcere la o clasificare mai rafinată a orientării valorice. Subiecţii orientaţi spre sarcini sunt mai preocupaţi să ajute la atingerea scopurilor grupului. pentru a-şi menţine sau îmbunătăţi performanţa. orientarea spre interacţiuni şi orientarea spre sine. Anderson şi Fiedler. manifestând.Zimmerman. subiecţii orientaţi spre interacţiuni şi cei orientaţi spre sarcini i-au încurajat pe alţii să exprime cât mai multe opinii şi idei. în acelaşi timp. în schimb.oriented). în timp ce subiecţii orientaţi spre interacţiuni şi cei orientaţi spre sarcini s-au arătat mai interesaţi de fixarea scopurilor viitoare. Propria persoană poate centra atenţia altora: ei sunt oamenii orientaţi spre ei înşişi (self . apărută şi mai devreme. măsurată prin scala de preferinţe personale. tot negativ. măsurată prin acelaşi 16PF şi. Bass şi Guyet. Când indivizii formează un grup. măsurat de scala Rokeach (1960). Astfel definită şi măsurată cu "Inventarul de orientare" (Orienta-tion Inventory. În situaţii experimentale. Orientarea spre sine corelează pozitiv cu dogmatismul măsurat prin scala Rokeach. diferite lucruri din situaţia socială vor fi pentru ei recompense potenţiale. Subiecţii orientaţi spre sine preferau să asculte cât de buni au fost. iar conflictul intragrup a crescut prin plasarea unor devianţi. 1967. măsurată prin chestionarul de temperament Guilford . după orientarea lor. 1962) ni se pare potrivită. Conform opiniei exprimate de Bass (1967) aceştia sunt oameni orientaţi spre sarcini (task . 1962) orientarea spre sarcini corelează pozitiv. corelează negativ cu nevoia de autonomie. În grupuri mici. conceptul "orientare spre sarcini" propus de Bass este axat pe satisfacţia intrinsecă asociată cu o muncă interesantă. cum sunt managementul schimbării. faţă de ideile contradictorii şi faţă de supraveghere directivă. deşi ei înşişi reuşesc mai bine ca supraveghetori permisivi.Zimmerman şi negativ. în literatură (Bass. pe îndeplinirea unei sarcini şi perseverenţa în realizarea ei completă.oriented). membrii orientaţi spre interacţiuni şi cei orientaţi spre sine au fost destul de deranjaţi de aceleaşi certuri. măsurată prin scala Edwards şi cu dependenţa socială de grup. alcătuită de Edwards (1954). mai vechi şi el. cu dogmatismul. 1964). cu atitudinea raţională şi obiectivitatea. În timp ce orientarea spre interacţiuni şi includere socială pare apropiată concepţiilor mai vechi privind "trebuinţa de afiliere". Distincţia între conducere orientată spre sarcini şi conducere orientată spre persoane se dovedeşte inadecvată explicării unor aspecte importante ale conducerii organizaţionale. 1994). în timp ce subiecţii orientaţi spre interacţiuni şi cei orientaţi spre sarcini preferau să se concentreze pe ceea ce ar putea să facă. stimulii sociali personal ameninţători sau conflictuali dau naştere la diferenţe de răspuns în funcţie de orientarea subiecţilor. Diferit de nevoia de realizare. motivare şi perseverenţă până la încheierea sarcinilor grupului. pe care o vom prezenta în continuare. măsurată de scalele 16PF. În situaţii experimentale.Modelul răspunsului social Valori care orientează comportamentul în context social / organizaţional O deziluzie crescândă privind teoria şi cercetarea conducerii se manifestă la începutul anilor 1980. subiecţii orientaţi spre sine erau înclinaţi să favorizeze consilierea pe tema aprecierii performanţei anterioare. cu atitudinea raţională în faţa problemelor (thoughtfulness) aşa cum este aceasta măsurată de chestionarul de temperament Guilford . Însăşi prezenţa grupului poate fi în centrul atenţiei altora: aceştia sunt oameni orientaţi spre interacţiune (interaction . În situaţii de training experimental pe probleme de consiliere. ca şi în mari organizaţii. în timp ce indivizii orientaţi spre sarcini au fost mai eficienţi ca lideri permisivi (Bass. sau când grupul a fost supus unei conduceri autoritare. Bass. care include elemente asociate interesului pentru putere şi recunoaştere. cu frica de eşec din scala "Famous Sayings" elaborată de Bass şi cu lipsa de schimbare.

însoţită de nevoia comparării cu altul şi de teama diferenţei faţă de consensul majoritar definesc această orientare spre grup. În schimb. Teoria freudiană arată cum individul tinde să asigure consecvenţa diferitelor aspecte ale funcţionării sale psihologice. Când apreciază stereotip. însă. etc. Similar autorilor Katz şi Stotland (1959) vom utiliza termenul de izolare pentru a ne referi la orice fel de separare a unei unităţi molare de alte unităţi sau sisteme. într-un fel sau altul. cum este studiat de psihologia freudiană. poate. luăm în considerare orientarea spre sine raţiona-lizată sau exprimată social dezirabil. Variate diferenţe între o "bună" generalizare şi un "stereotip" au fost evidenţiate în procesul categorizării sociale. Rosenberg şi Abelson (1960). cum "logica" inconştientului reconciliază discrepanţele şi inconsecvenţele. Osgood şi Tannenbaum (1955). cât şi funcţiile individuale pe care exprimarea acestor valori în comportament le serveşte. ci rămân osificate. dar o înclinaţie care influenţează felul în care gândurile şi trăirile noastre sunt organizate. Aşa cum este utilizată în aceste teorii. (1971) sau inconştient. Cel mai ridicat nivel de integrare a sistemelor valorice individuale este concepţia de sine a individului. preţuirea "exigenţei" iar nu respingerea diferenţei. valenţele grupului social organizaţional. De accea. termenul de disociere (Katz şi Stotland preferă termenul compartimentalizare) pentru a ne referi la un anumit fel de izolare. grupul însuşi poate fi centrul atenţiei unei persoane nu dintr-o nevoie de afiliere (ca în cazul orientării spre interac-ţiuni) dar din nevoia de securitate. anume. Stereotipul este apreciat ca o suprageneralizare la care cineva ajunge pe o "bază inacceptabilă de achiziţie". Ca definiţii evaluative ale situaţiilor. 1943) că stereotipiile nu se dezvoltă. dar care doreşte recunoaşterea din partea celorlalţi nu îşi va exprima deschis convingerile. Aşadar. al. distorsionându-i perceptiv caracteristicile. cu atât mai probabil este ca ei să vadă deschiderea şi încrederea ca o cale spre succes în activităţile grupului. Festinger (1954). aşa cum au fost definite de Bass nu epuizează. Au existat multe alte teoretizări ale consecvenţei. evenimentelor şi obiectelor. standardelor raţionale de obiectivitate (Brigham. Mecanismele percepţiei selective. Convingerile diferenţiate şi discriminative sunt susceptibile de schimbare prin "percepte" noi. în general. Putem concepe unităţile molare (de exemplu. Newcomb (1953). 1959). Cu cât mai pronunţată este orientarea spre sarcină a subiecţilor. O astfel de generalizare poate fi văzută de altcineva ca "nejustificată" sau poate fi criticată pentru că nu corespunde. totuşi. defensiv. 1971). puternic integrate într-un sistem. Aşadar. organizarea sau integrarea sunt termeni utilizaţi pentru a nota relaţia dintre aceste experienţe evaluative într-un aranjament ierarhic bazat pe generalizare. spre exemplu. Valorile nu sunt doar predispoziţii intraindividuale cu influenţă cauzală asupra comportamentului individual în situaţii sociale. 1948. Katz şi Stotland. separarea unei unităţi molare datorată operării unor mecanisme defensive. persoana orientată spre sine. Katz. valorile se promovează social şi se învaţă în actul comunicării. nu a puterii. Brigham. a fost de multă vreme demonstrat experimental (Kerr. 1971). Orientarea spre sarcini. stabilirea categoriilor de orientare individuală trebuie să ia în considerare atât contextul cultural care dezvoltă valorile. În grupuri mici ca şi în mari organizaţii în care centrarea pe propriile nevoi nu este social dezirabilă. 1960. raţionalizării şi negării au fost adesea utilizate în descrierea aprecierii stereotipe (Zawadzki. cu disponibilitate ridicată de discriminare şi structurile simple. Din punctul de vedere al organizării câmpului psihologic individual este necesar să distingem între convingeri foarte diferenţiate. cel mai general principiu al organizării câmpului psihologic. Cartwright şi Harary (1956). prin preluarea răspunsului modal al unui grup. preţuirea "competiţiei" iar nu învingerea cu orice preţ. Cadrul ipotetic general: consecvenţa câmpului fenomenologic individual Tendinţa spre consecvenţă este. Ajustarea orientării indivi-duale la valorile grupului poate constitui un mecanism mai conştient aşa cum este abordat de teoriile auto prezentării sau managementului impresi-ei Tedeski. de asemenea. El are o imagine a sa ca având anumite valori. et.influenţa lor este sau nu benefică. Neîncrederea în sine. Putem. În sfârşit. Vom folosi. atitudinile) mai mult sau mai puţin izolate sau dimpotrivă. o a cincea categorie valorică poate orienta comporta-mentul individual. Persoana cu o orientare spre sine raţionalizată va exprima. 1959. Este de presupus că tendinţa generală către consecvenţă în funcţionarea psihologică este limitată de gradul de integrare a sistemelor cognitive şi valorice ale individului. Totuşi. Contextul cultural şi funcţiile individuale ale valorilor. concepe o unitate molară legată de mai mult decât de un singur sistem valoric. Grupul poate favoriza o categorie în raport cu alta. 23 . proiecţiei. consecvenţa nu este un principiu al logicii. individul nu utilizează informaţia disponibilă într-o situaţie. în domenii particulare: Heider (1946). alături de "orientarea spre sine" cum este aceasta definită de Bass. preţuirea "conducerii". în posibilităţile individuale. dar defineşte situaţia prin opiniile sale preconcepute. orientarea spre interacţiuni şi orientarea spre sine. de exemplu. rigide care au fost numite stereotipii (Katz şi Stotland.

Psihologic. Primele două modalităţi de obţinere a consecvenţei se manifestă ca simplitate cognitivă şi rigiditate.Prima ipoteză. o schimbare a opiniei de la o încercare la alta. mai mare sau mai mică. Cea dintâi este un acord între răspunsul individului şi răspunsul mediu sau modal al grupului. specificarea condiţiilor în care: (1) expunerea selectivă şi atenţia depind fie de atitudini. Definirea evaluativă a situaţiei de către o anumită persoană poate fi mai îngustă.variabilitatea rezultatelor a dus. în special. în domeniul expunerii selective şi atenţiei. de a accepta influenţa prezentă. deci Proprietăţile stimulului cum sunt: intensitatea. 1992). aşa cum sunt ele percepute în prezent.precum şi ca motivaţie. Judd. comlexitatea situaţiilor stimul. iar cea de-a treia. (2) asimilarea şi contrastul se manifestă în percepţie şi judecată şi. Asemănător celor doi autori distingem între conformitatea rezultată din habituarea cerinţelor sociale din trecut. au început să fie luate în considerare anumite caracteristici structurale ale cunoştinţelor subiecţilor în domeniile atitudinale (v. implicând mai multe din sistemele sale valorice integrate. ca variabilitate internă capabilă să cuprindă. Kenny şi Krosnick. la o scădere a interesului iniţial în studierea acestor efecte. de către individ (Hollander şi Willis. deopotrivă. o tendinţă opusă a fost curând demonstrată (Jones şi Aneshansel 1956). Ray. incongruentă sau extremă . o atitudine) sau disociate defensiv sau în cadrul unor largi sisteme de convingeri şi valori. la o concepţie mai nuanţată asupra selectivităţii atitudinale. congruenţa cu conţinutul prezent al atenţiei sunt "determinanţi primari" ai atenţiei. asimilarea / contrastul şi memoria selectivă . 1960. sau minimalizează neasemănarea informaţiei relativ apropiată de propriile lor atitudini şi contrastează informaţia sau exagerează neasemănarea informaţiei relativ depărtată de acestea. dar ca un fel personal de a atinge consecvenţa într-o situaţie particulară. Astfel. favorizând materialul atitudinal congruent ("efectul congenialităţii"). iar. Judd şi Kulik. Pentru explicarea complexităţii acestor rezultate. mişcarea. repetiţia. generală. ca motivaţie şi cogniţie.poate fi făcută prin disponibilitatea integrativă a schemelor cognitive ale individului sau prin nevoia sa de consecvenţă. 1980. noutatea. cele două forme de conformitate pot fi explicate ca dorinţa. În concluzie. a modelului nostru este că disponibilita-tea de răspuns a unui individ poate fi interpretată nu doar ca predispoziţie. Cercetarea comportamentală a urmărit. Descrierea modelului Modelul răspunsului social porneşte de la înţelegerea unui tip de răspuns social. fie de determinanţii primari ai atenţiei. sau mai largă. Consecvenţa ca selectivitate atitudinală Într-o sinteză recentă asupra studierii atitudinilor în psihologia socială. Faţete ale aceleiaşi monede. Înţelegerea teoretică a fenomenelor de asimilare şi contrast a fost pusă în legătură cu procesul de categorizare. 1972. Judd şi Harrarkiewicz. schimbarea. următoarea este trecerea de la opinia privată la opinia grupului sau. Cel puţin în anumite circumstanţe "determinanţii primari"1 ai atenţiei par să concure-ze selectivitatea atitudinală (Sears. (Eiser şi Stroebe. pur şi simplu. conform căreia oamenii asimilează informaţia asemănătoare. Brock.disponibilitatea integrativă a structurilor sale cognitive . 1953). Rower. 1983. Eagly (1992) a subliniat că una din cele mai venerabile prezumpţii în teoria atitudinilor este aceea a selectivităţii atitudinale în prelucrarea informaţiei (Allport. Asch. Albert şi Becker. 1981. Eagly. Fenomenul poate fi privit atât ca o capacitate . 1982). 1967). 1980. (3) memoria favorizează informaţia congruentă. ele rezultă din realizarea consecvenţei în cadrul unei unităţi molare izolate (spre exemplu. a cărei continuitate în prezent apare drept convenţionalitate şi o reacţie la o influenţă imediată. 1968. 24 1 .1961. apoi. În fiecare din cele trei forme în care efectele congenialităţii au fost studiate . flexibil. calitatea.este stadiul înţelegerii teoretice în domeniu. în sfârşit. o concepţie "contingentă" a fost dezvoltată şi susţinută experimental. 1965. Preferinţele pentru informaţia atitudinal incongruentă au fost ulterior confirmate (Johnson şi Judd. 1983) susţine. conformitatea. aprecierea sau judecata selectivă şi memoria selectivă . ca nevoie de consecvenţă. cercetarea experimentală (Manis. Confor-mitatea a fost definită ca un comportament intenţionat. să demonstreze prezumpţia particulară că atitudinile oamenilor afectează prelucrarea informaţiei. 1935. În ceea ce priveşte percepţia şi judecata selectivă. A doua ipoteză a modelului. de îndeplinire a expenţelor grupului. În timp ce primele studii privind efectul selectivităţii atitudinale asupra memoriei susţin că informaţia atitudinal congruentă se memorează mai bine decât informaţia atitudinal incongruentă. 1983) ca şi preferinţele pentru informaţia extremă (Judd şi Kulik. mai întîi. în cadrul unei atitudini izolate sau disociate defensiv. 1980). Tajfel. într-o anumită măsură teoria selectivităţii. Modelul nostru susţine că explicarea fiecăruia din cele trei aspecte expunerea selectivă şi atenţia.expunerea selectivă sau atenţia. 1970).

în modelul nostru. dar el se poate baza pe ele sau nu. ori. dar limitele lor înguste conduc la inconsecvenţă comportamentală. anticonformitatea pură şi variabilitatea . Variatele forme de conformitate structurează un spaţiu al paternurilor posibile de răspunsuri sociale plasat între habitudinea pură (dependenţa de trecut) şi reacţia pură (dependenţa de prezent) (v. În timp ce complexitatea cognitivă. Nivelul scăzut de integrare cognitivă sau valorică. Mobilitatea diferă de conceptul de "independenţă pură" văzut de Hollander şi Willis ca totala lipsă de schimbare de la răspunsul dinaintea expunerii la cel de după expunerea la influenţa socială. Maxima independenţă situaţională sau închidere faţă de indicii situaţionali poate fi interpretată. conceptualizarea imperfectă poate avea aceleaşi consecinţe asupra percepţiei indicilor situaţiei. care. (2) mobilitatea sau flexibilitatea. la fel ca în cazul conformităţii pure. Definirea a trei dintre ele . Relativ la dependenţa . "Conformitatea pură" şi "anticonformitatea pură" sunt caracterizate printr-o acceptare . 1993). ca independenţă conştientă sau asumată. când aprecierea comportamentului este transsituaţională (are în vedere variate categorii de situaţii). Expectanţele normative (la fel ca alte indicaţii situaţionale) sunt percepute de către individ.6) În termeni cognitivi aceste paternuri de răspuns social.ignorare (doar parţial) conştientă a indicilor situaţionali contradictorii.independenţa situaţională distingem alte patru paternuri sociale posibile. 25 2 . altfel spus. datorată celei mai ridicate integrări a convingerilor şi valorilor din domeniul social. Crutchfield (1962) a conceput asemănător "personalita-tea contra . "Reacţia imediată pură" corespunde unor convingeri şi valori izolate datorate sărăciei dimensiunilor conceptuale integrative.este complet diferit. de la judecăţile iniţiale la cele care urmează. Figura 5. stereotiparea şi alte forme de categorizare "nejustificată" datorate unor convingeri şi valori disociate caracterizează paternul "independenţă situaţionala pură" (care a internalizat anterior răspunsul modal al grupului). Cu cât mai integrate sunt convingerile şi valorile personale cu atât mai mare este variabilitatea internă care poate cuprinde complexitatea situaţională. Există o consecvenţă maximă în interiorul unuia sau altuia dintre aceste sisteme disociate. ca mecanismele de disociere. Variabilitatea pură sau anticonformitatea faţă de sine însuşi (self . Dar comportamentul său apare consecvent dacă este apreciat dintr-o perspectivă transsituaţională mai largă.conformistă". Al partulea patern . în acest caz. "Variabilitatea " / "anticonformitatea faţă de sine" se caracterizează prin deţinerea conştientă a unor cogniţii conflictuale însoţită de trăirea anxietăţii.ca un aspect al dependenţei . de vreme ce schimbarea continuă împiedică luarea în considerare a expectanţelor normative. maxime şi consec-vente.mobilitatea . corespunde "maximei independenţe situaţionale".independenţei situaţionale. ca rezultat al presiunilor sociale. dar în direcţia unei mai mici congruenţe sociale. Conformitatea pură consistă în mişcarea maximă şi completă în direcţia unei mai mari influenţe sociale. după cum acestea corespund sau nu standardelor rezultate din convingerile şi valorile personale. ca un nivel scăzut de integrare a sistemelor cognitive şi valorice individuale. datorată. Poate fi considerată un fel de independenţă pervertită. Maxima dependenţă situaţională poate fi interpretată ca un nivel scăzut de integrare cognitivă sau valorică a individului (sau ca un nivel scăzut de conceptualizare). cu fiecare încercare. şi anume. "repre-sia primară" şi "neatenţia" (Chirică. sunt variate forme de integrare sau conceptualizare imper-fectă.anticonformity) este comportamentul unui subiect care îşi schimbă mereu părerea . diferă atât de anticonformitate cât şi de variabilitatea excesivă.este identică celei făcute de Hollander şi Willis (1967). cel puţin. cu excepţia "mobilităţii".conformitatea pură. Comportamentul individului apare ca normativ congruent într-o situaţie şi normativ independent în alta. Modelul răspunsului social subliniază următoarele aspecte: (1) anticonformitatea este o varietate de dependenţă ca şi conformitatea. După cum au observat Hollander şi Willis (1967) variabilitatea sau anticonformitatea faţă de sine a fost asociată de Aronson şi Carlsmith (1962) cu stima de sine negativă sau. Anticonformitatea pură corespunde mişcării. foarte scăzută. de asemenea. reprezintă paternul "mobilitate". unui mecanism de disociere2.

"conformitatea pură" exprimă trebuinţele de afiliere.actualization). în primul rând. situate la nivelul de bază al piramidei lui Maslow. liderul eficient este acela care poate induce schimbări majore în atitudinile şi convingerile subordonaţilor şi adeziune la scopurile şi misiunea organizaţiei. pentru a anticipa erorile. Liderii tranzacţionali îşi motivează angajaţii bazându-se pe interesele lor personale. "reacţia imediată pură" însoţeşte trebuinţele primare. "anticonformitatea pură" şi "independenţa situaţională pură" (internalizarea anterioară a răspunsului modal) sunt susţinute de trebuinţe de recunoaştere şi stimă de sine iar "mobilitatea" este. charismatice Conform modelului conducerii transformaţionale sau charsimatice. Liderul aşteaptă ca sarcina să fie îndeplinită. însoţită de trebuinţe de autorealizare (term. "variabilitatea" se leagă de trebuinţele de securitate. orice deviaţie faţă de expectanţe. acţiuni corective. Liderii tranzacţionali conduc prin întărirea contingentă pozitivă sau negativă.dacă şi voi ţineţi seama de ale mele. anticipat.i. prin care aceştia din urmă sunt recompensaţi şi recunoscuţi pentru realizarea obiectivelor asupra cărora au convenit cu liderul. activ. 1988). Distincţia între forma activă şi forma pasivă a managementului prin excepţie se bazează. Modelul conducerii transformaţionale. pe momentul intervenţiei liderului. Reacţia imediată Conformitate Cf V Variabilitate A Anticonformitate F Flexibilitate Cv Convenţionalism Figura 5. Managementul prin excepţie este numele dat acestor tranzacţii.R. Liderii pot tranzacţiona cu subalternii şi prin centrarea asupra greşelilor. Liderul caută. la nevoie. Procesul conducerii este văzut ca o tranzacţie: "Am în vedere interesele voastre . probabil.6 . În forma pasivă a managementului prin excepţie liderul intervine cu critici şi reproşuri numai după ce au apărut greşelile. standardele şi expectanţele. subordonaţilor. în funcţie de care apreciază prestaţia subordonaţilor (Howell şi Avolio. aşadar. self . 1993. În forma activă liderul urmăreşte continuu performanţa subordonaţilor. apoi stabileşte dacă sunt probleme şi le aduce la cunoştinţa subordonaţilor. plăţi suplimentare etc. Recompensele pot include recunoaşterea liderului pentru munca depusă. Pe această cale sunt realizate sarcinile organizaţionale legate de obiective curente. ale companiei". Hater şi Bass. Doar în acest moment liderul stabileşte standardele. amânând decizia ori evitând să intervină. El clarifică. subordonaţilor aceste expectanţe şi le comunică standar-dele după care vor fi apreciate rezultatele şi vor fi stabilite abaterile. până când se întâmplă ceva rău.Modelul răspunsului social În termeni motivaţionali. înainte ca acestea să creeze probleme mai serioase şi a introduce. fără să fi comunicat. dinainte. engl. Modelul prescrie efecte motivaţionale excepţionale asupra subordonaţilor.le comunică liderul . obţinute prin alte mecanisme decât cele prescrise de modelul tranzacţional. care pot avea o formă mai activă sau mai pasivă. 26 . Conducerea prin întărire contingentă pozitivă este concepută ca un schimb activ între lideri şi subordonaţi.

Steers şi Terborg. managerii de nivel intermediar şi managerii de nivel primar. Cercetările (Bass. strategice. nu toţi liderii dintr-o organizaţie au aceleaşi responsabilităţi. 1995) încep să se centreze pe aspecte ale conducerii şi respectiv. 1995). 1985) liderul este capabil să transforme motivaţia subordonaţilor şi să conducă la performanţe peste expectanţele iniţiale. Steers şi Terborg. au fost relatate şi situaţii în care întărirea contingentă pozitivă a avut un impact negativ asupra performanţei (Howell şi Avolio. Managementul prin obiective subliniază orientarea sistematică a managerilor spre scopuri şi o încercare de a determina pe fiecare membru să facă la fel. o imagine de ansamblu a stării ideale pe care organizaţia trebuie să o atingă în viitor. Câtă vreme liderul şi subordonatul găsesc schimbul mutual satisfăcător. 1987. liderul schimbă şi extinde trebuinţele subordonaţilor (Koh. Sumar Conducerea este un proces organizaţional care se încadrează între procesele de influenţă socială. cu cât este mai ridicat procentul subalternilor care se simt apropiaţi lui. 1994. identificate de Bass. de a asigura stabilitatea forţei de muncă. rezultând oserie de teorii explicative. Se presupune că acest lucru se obţine prin trei mecanisme. necompensate prin sistemul contractual de recompense. în principal. factorilor tranzacţionali ai conducerii (recompenselor contingente şi managementului prin excepţie. Tipurile diferite de conducere sau comportament impuse de poziţiile ocupate. din trei niveluri: managerii de nivel superior. Modelul legăturilor diadice verticale poatulează că liderii îşi tratează subalternii în mod diferit şi sugerează că liderul este cu atât mai eficient cu cât “in-group”-ul său organizaţional este mai cuprinzător. valorizaţi. aptitudinea de a insufla subalternilor dorinţa şi de a le dezvolta responsabilitatea dezvoltării personale şi a celorlalţi cu care lucrează. asupra identificării individului cu organiuzaţia şi implicării lui în problemele acesteia. Această teorie subliniză rolul factorilor contingenţiali în determinarea eficienţei comportamentelor de conducere. În această privinţă liderul şi subordonatul ajung la o înţelegere asupra a ceea ce va primi subordonatul pentru atingerea nivelului de performanţă negociat. Recent. Comportamentele prin care liderul orientează spre scop sunt: clarificarea căilor şi creşterea numărului de recompense pentru subordonaţi.Conducerea tranzacţională. Panchant. Conducerea transformaţională este mai mult decât o tranzacţie corectivă sau constructivă. 1993. Mai întâi liderii transformaţionali sporesc importanţa percepută şi valoarea rezultatelor ce trebuie obţinute de subordonaţi. liderii motivează subordonaţii să transceandă interesele imediate şi să se implice profund în misiunea organizaţiei. abilitatea de a o comunica subalternilor. necesită stiluri cognitive şi caracteristici afective sau atitudinale diferite. Ea poate fi foarte diferită de caracteristicile organizaţionale şi de cursul acţiunilor curente. 1991. 1995). 1995) poate fi generalizat ca sporirea autonomiei subordonaţilor. Aşadar. 1990). Conducerea este un fenomen organizaţional complex care a fost intens studiat. pe atribute ale liderului puţin sau deloc investigate de psihologii şi cercetătorii managementului înainte de 1980. care vizează trebuinţele subordonaţilor direct legate de scopurile performanţelor contractate cu liderul) puterea explicativă a caracteristicilor măsurate ale conducerii a crescut" (Wilpert. Ele necesită schimbări de concepţie şi atitudini ale angajaţilor care să-i conducă la o implicare profundă în realizarea misiunii organizaţiei. Koh. Liderii charismatici (transformaţionali) preferă scopurile de lungă durată. Conducerea ca indicare a drumului spre scop explică felul în care liderii pot facilita performanţele. nu pot fi. Funcţia conducerii în organizaţii este de a realiza o coordonare a acţiunilor indivizilor şi grupurilor. liderul trebuie să aibe. asupra satisfacţiei şi performanţei subordonaţilor (Koh. stimulare intelectuală şi charismă (cele trei componente ale conducerii transformaţionale. "Prin adăugarea acestor dimensiuni. realizate prin acest gen de tranzacţii. relaţia organizaţională continuă şi nivelul de performanţă expectat va fi atins. 1985. 27 . însă. Impactul conducerii transformaţionale asupra actelor constructive şi cooperative ale subordo-naţilor. Yamarino şi Bass. Acest tip de conducere poate fi perceput ca o cerinţă puternică spre confomitate şi uniformizare. În sfârşit. Conger şi Kanungo. susţinuţi. Schimbările organizaţionale majore. arătând că ele pot fi instrumentale în obţinerea recompenselor dorite de ei. bazată pe întărire contingentă pozitivă determină subordonaţii să atingă nivelul negociat de performanţă. Întărirea contingentă negativă serveşte la clarificarea rolurilor subordonaţilor şi reprezintă. Prin consideraţie individualizată. De aceea. Numeroase cercetări desfăşurate în anii '70 şi '80 au evidenţiat efecte pozitive ale întăririi contingente asupra satisfacţiei şi performanţei. astfel. de a declanşa schimbarea în cazul unui mediu organizaţional rigid. recompensaţi. Ierarhia managerială se compune. ei au abilitatea de a crea o viziune. Steers şi Terborg. În al doilea rând. de asemenea. abilitatea de a schimba şi alinia variate subsisteme pentru a le acomoda viziunii sale. un important aspect al conducerii.

T. R. In: C. precum şi conformitatea înţeleasă ca motivaţie şi cogniţie. 260-292. Frenkel-Brunswick.. Asch. XXXVIII. stilul interacţiunii cu subalternii. Burger. 63. (1964). Cartwright. L. Psychological Review. British Journal of Social Psychology. Fiedler. 1. Prima ipoteză a modelului este că disponibilitatea de răspuns a unui individ poate fi interpretată nu doar ca predispoziţie. "The effect of participatory and supervisory leadership on group creativity". Studia Universitatis Babes-Bolyai. "Performance expectancy as a determinant of actual performance".) Handbook of social psychology. Albert. F. 292-301.J. relativ la dependenţa-independenţa situaţională: conformitatea pură.. 76. Backer. 178-182. D. Englewood Cliffs. J. (1962). (1970). dissociation and sensitivity to inconsistency". D.. Journal of Applied Psychology. n. E. Bass.  Explicaţi în termeni cognitivi şi în termeni motivaţionali patternurile de răspuns social? Bibliografie Adorno. Woodsworth.Modelul conducerii din perspectivă cognitivă se referă la faptul că exprimarea anumitor caracteristice de către lideri trebuie dublată de observarea lor de către cei care îl urmează. 48. "Attitudes". Psychological Bulletin.M. (1950). A. (1994). Modelul tranzacţional al conducerii explică fenomenul conducerii ca un proces de schimb social. 65.. "Ethnic Stereotypes. 79-86. Conform modelului conducerii transformaţionale. Murchison (Ed. Palo Alto: Consulting Psychology.W. ca o tranzacţie între lideri şi subalterni. (1967). spre ce veţi orienta evaluarea: personalitatea lor. Theory and research. E..M. Modelul contingenţei postulează că performanţa grupului este contingentă interacţiunii dintre stilul de conducere şi caracterul favorabil-nefavorabil al situaţiei. Bass. Carlsmith J. NJ: Prentice . "Repression. T. B. New York: Harper and Row. În termeni cognitivi. 4. charismatice liderul eficient este cel care induce schimbări majore în atitudinile şi convingerile subalternilor. and supportiveness as determinants of information receptivity". (1986). Allport . Worcester.M. Andersen. (1935). B. dar ca un fel personal de a atinge consecvenţa într-o situaţie particulară. B. Journal of Personality and Social Psychology. Modelul distinge patru pattern-uri sociale posibile. "Structural balance: a generalization of Heider's theory". (1956). 1-2 . (1971). (1993). Sanford. The authoritarion personality. (1962). utility. reacţiile subalternilor?  Conducerea eficientă este cea care obţine cele mai bune rezultate în acord cu obiectivele organizaţionale sau cea care obţine răspunsuri şi reacţii pozitive de la subalterni? Argumentaţi răspunsul.. Aronson.). Levinson.Hall. E. Brock .. Brown.M.: Clark University Press. F. "Psychological Bulletin. Brigham.  Enumeraţi şi exemplificaţi sursele de rezistenţă la managementul prin obiective.. 23. Modelul răspunsului social ia în considerare distincţia între conducere orientată spre sarcini şi conducere orientată spre persoane. mobilitatea. M. R. 68. Mass. anticonformitatea pură. G.A. 15. R. "Social behavior and orientation invertory: a review".. Întrebări:  Analizaţi un caz real dintr-o organizaţie şi interpretaţi fenomenul conducerii din perspectiva teoriei conducerii ca indicare a drumului spre scop. 5. Journal of Organizational Behavior. J. New York: Free Press. 227-236. Orientation Inventary. Bass. "Familiarity. L.C. Harary. (1985). Personality. E. 15-38. (1952). "Social identity and social change: Recent develop-ements in intergroup relations research".W.M. (vol 2. S. variabilitatea pură. 14. C. Psych-paed.  Ce influenţă au teoriile implicite asupra perceprii fenomenului conducerii?  Prezentaţi şi explicaţi modelul contingenţei. 439-452. 289-290.. S.N. aceste pattern-uri de răspuns social sunt variate forme de integrare şi conceptualizare imperfectă. alte aspecte comportamentale. Social psychology. (1984).  Comparând mai mulţi manageri din organizaţii. 277-293. Leadership and performance beyond expectations. Journal of Abnormal and Social Psychology. Kanungo R. Chirica. Conger J. S. 28 . Press. "Charismatic leadership in organiza-tions: perceived behavioral attributes and their measurement".

Hill. Public Opinion Quarterly.E. "Supervisors 'evaluations and subordinates' perceptions of transformational and transactional leadership". Victims of groupthink. R. Terrell.. Hatch. Kulik. Advances in experimental social psychology. Journal of Applied Psychology. B. L. Hasher. J. F. M. "Some determinants of an individual's esteem for his least prefered coworker". 27. "The process of causal attribution". F. Journal of Personality and Social Psychology . R. W. New York: Avon.K. (1964). 22. 53-27. "Schematic effects of social attitudes on information processing and recall": Journal of Personality and Social Psychology . Feldman D. S. Aneshansel. Understanding organizations.E. 277-298. D. 62-76.J. (1979). House. transactional leadership. Fiedler.P. and support for innovation: key predictors of Consolidated-Business-Unit. C. In: H. R. Katz. New York: Psychological Corporation. C. Wertheimer (Eds. E.. E. The social psychology of organizations. Sociological Review. 5. A. Kahn. Academy of Mangement Review. (1960). Katz. 952-963. Guyett. C.A.L. Hollander. New York: Academic Press. 117-140.R.. 223-228. Journal of Psy-chology. J. 6. 76. (1954). "Judging the positions of political candidates: Models of assimilation and contrast". Zacks. Hill. Journal of Personality and Social Psychology. F. E. Fishbein.. "The learning and utilisation of contravaluant material". Vol III. (1987). Cotegorization and Social judgement. "Signifiant factors in over-evaluation of own group's product". The Personal Preference Schedule.. Gruber. B.. August. J. Journal of Personality and Social Psychology. 356-388. L. 8. (1959).E. W. "Uneven progress: social psychology and the study of attitudes". 16. H. "A Path-goal theory of leadership". R. "The effects of supervisor behavior on the path-goal relationship". "Differentiation matching". (1946). "Dyadic speech patterns. G. Willis . (1941/1956). "Some current issucs in the psychology of conformity and nonconformity".M. Managing individual and group behavior in organizations. 37-43. J. Evans.. (1980). 21. locus of control. 69.: Houghton Mifflin. E. 9) Greenwich.G. Psychology: A study of science. In: L.R. Journal of Applied Psychology. Kanfer . I. Fiedler. "Conformity and creative thinking". Ferguson. (1980). Handy.Performance". (1972). "An experimental investigation of national stereotypes". Howell. "Automatic and effortful processes in me-mory". (1967). Journal of Consulting Psychology. New York: Atherton. Psychological Bulletin. C. Fromm.M. 28. 163-204. H. A theory of leadership effectiveness.H. (1983). (1969). 130-142. Hambrick. E. J. M.M. F. Hollander.E. Journal of Personality and Social Psychology 44. J.A. (1978). (1963). 695-702. New York: The free Press. Human Relations. (1970).. In: B. G. 12. Kenny. Mass. 63. 73. F.S.T. Heider. Kerr.M.. Mitchell. 108.J. Fiedler. 29th Annual Meeting.. Academy of Management Procedings.. (1969). J. Organizational Behavior and Human Performance.E. Finkelstein. 199-205.M.. J. 390-398. Arnold.P. CA: AcademicPress. R. ). 35. McGrau-Hill. J. (1978). Landy. In: S.. Crutchfield. orientation and social reinforcement". 53. K. (1962).Wiley. L. Kelley. (1992). (1987) "Towards a behavioral theory of charismatic leadership in organizational setting". H. Judd. (1988). Fiedler. 29 . M. 173-188. Johnson. (1964). (1971).. (1973). Judd. M.). 1. (1956). New York. Journal of Abnormal and Social Psychology . C. M. Leadership dynamics. Kanungo. American Psychologist. Stroebe. Journal of Experimental Psychology: General. Commings (Eds). "A preliminary statement of a theory of attitude structure and change". Staw. Harackiewicz.J. Journal of Abnormal and Social Psychology. 128-148. Human Relations.. Penguin Books. 1971. Psychological Bulletin.. (1971). 38. "The functional approach to the study of attitudes". T.Conger. (1983). Eiser.M.M.C. Contemporary approaches to creative thinking. E. Behavioral Science . I. C. Kelley. Research in organizational behavior (vol. 891-902. 637-647..). 321-338.A. F. 78. A. (1983). Judd. "The LPC leaders: A cognitive twist". Krosnick. 16. 1969.A. Janis. "Transformational leadership. CT: JAI Press. D.. Koch (Ed. Berkowitz (Ed. "Validation and extention of the contingecy model of leadership effectiveness: A review of empirical findings". Eagly. 569-578. Hater. Foa. (1970).E. T. 24. 68. "Over looking the incongruent: categorization biases in the indentification of political statements". B. (1954). Bass.H. 125-130. Jones. Edwards. San Diego. 107-127. (1943). Bass. N. 5. D. Boston.. Escape from freedom. Judd.. Stotland. (1972).H. Katz D.. R. Festinger . A. "A contingency model of leadership effectiveness". New York: McGraw. New York: McGraw-Hill. "Atitudes and cognitive organization". 978-996.H. "Managerial discretion: A bridge between polar views of organizational outcomes". "A theory of social comparison process". (1993). M.C. "Contrast effects in attitude judgement: An examination of the accentuation hypothesis".M. 107-112. 38. Administrative Science Quarterly. 45 . Avolio.L. (1993). (1967). 693-710. L.

"Patterns of aggresive behavior in experimentally created social climates". "An empirical examination of the esteem for least prefered coworker (LPC) construct". T. 44. 60. Mitchell. Gloria. Lippitt. In: B. Rokeach. "The ambiguity of leadership". Journal of Personality and Social Psychology. "An analysis of cognitive balancing". Psychological Review.) Applied Social psychology and organizational settings.E. M. Garvin. Technniques of organizational change. (1982). 35-71. 76-81. (1977). "A metaanalysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures". "Controlled and automatic human information processing: Perceptual learning. 71. Lloyd (Eds. London: Academic Press. In: J. L. (1986). Hillsdale. "An approach to the study of communicative acts". Journal of Abnormal and Social Psychology.) (1978).F. White. Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components. 319-334. R. 40. Cummings (Eds). C. Lawrence Erlbaum Associates. Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations..G. 1. R. 28. R. Manis. G. Carroll (Ed. F. T.V. 4. 340-344.M. (Ed. "Psychometric properties of the Ohio State Leadership Scales". M. J.H..M. Organizational Behavior and Human Performance. "Leader comlexity and leadership style". Rosenberg (Eds. Motivation and personality. Pfeffer. 12. (1981). C. New Haven. Rower.. Annual Review of Psyhology . "Perceptions of leadership and their implications in organizations". Journal of Abnormal and Social Psychology. Rosenberg. Luthans. "Principles of categorization". A. "Social psychology of intergroup relations".H. 393-404. H. 65. Ray. 166-174. Burke. P. 62. "Effects of own attitude on polarization of judgment". R. (1965). (1954). Psychological Review. M. 60. W. (1981). (1978). Schriesheim.Koh. W. Tajfel. (1985). M. Phillips. Rice.M. 1.O. I. (1983). S.G. Tedeski. (1991).S.M. (1960).. D. Journal of Personality and Social Psychology. Stogdill. Cognition and categorization. "Biased indoctrination and selectivity of exposure to new information". (1974). 30 . 195-205. Lord. L.P. Journal of Applied Psychology... R. "An information processing approach to social perceptions. Panchant. J. Journal of Social Psychology. (1974). 104-112. Hoveland.S.. Journal of Perso-nality and Social Psychology 1970. M. Revista de psihologie. 263-376. D. Osgood. Journal of Psychology. 7). (1971)..J. R. (1961). E. Rosch.R. 2. 98. 53. Tudor. 42-55.S. 3-9. J.C. K. 271-299.G. 1-39. Michael.B..R. (1992) "Social stereotypes: Gypsy people between prejudice and stereotype". "Transferential leadership. (1991). (1981). M. 25. "Cognitive disso-nance: Private ratiotination or public spectacle?". "Management by objectives". NJ. Stogdill. Lewin. (1955). 285-695. Manis. (1953). CT: JAI Press. Rosch.J. In: S. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Terborg. "The social context of leader subordinate relations: An investigation of the effects of group cohesiveness".J. S. "Causal attributions and perceptions of leadership". F. Handbook of leadership: A survey of theory and research.J. 38-45. Cambrige: Cambrige University Press.M.R. J. R.T. Revue Roumaine de Psychologie. G. Cluj-Napoca. R. (1956). M. J. S. New York: Basic Books. New York: Free Press. 84. Tannenbaum. R. S. Lord. Hayden. Maslow.. K. Tajfel. Newcomb. "The principle of congruity in the prediction of attitude change".L. B. Odiorne. Bonoma. H. 273-284. Sears. Psychological Review. Greenwich. DeVader.. 13. 63. 4.. 507-28. B. New York: Harper. 127-190. Harper Collins. Cann: Yale University Press. R. In: C. Schlenker. 183-194. Hillsdale. Tajfel. (1968). and a general theory". Miclea. Journal of Organizational behavior. Rokeach. The Journal of Abnormal and Social Psychology. H. Schriesheim. Perju-Liiceanu. Shiffrin.. In: E.). (1960). (1977). R. (1939). "The effects of transfor-mational leadership on teacher attitudes and student Performance in Singapore". B. (1990). automatic attending.. (1948). (1980). Fruchter. R. The opened and closed mind. 402-410. Human groups and social categories: Studies in social psychology. Research in organizational behavior. Journal of Applied Psychology. 81. (1960). Lord. 33 . (vol.W. Introduction to organizational behavior (Fourth edition). Academy of Manage-ment Review. "A factorial study of dogmatism and related concepts". G. Schneider.K. Seaman. Journal of Psychology. 736765. M. Staw. "The interpretation of opinion statements as a function of recipient attitude". Maher. 16.W.. (1995).L. "Personal factors associated with leadership". "The interpretation of opinion statements as a function of message ambiguity and recipient attitude". 143-163. (1994) "Caracteristici ale activităţii de conducere în proiectare". 10.. R. "Biases in selection of messages designed to induce resistance to persuasion". Casa de editură. M. J. Psihologie cognitivă. T. Sociometry . (1978). Towards a more com-plex understanding of charisma in organizations" Organization Studies. 10. Abelson. Psychological Bulletin. T. 28. Steers. American Psychologist. D. (1994). leadership and behavioral measurement in organizations".). 26. Alliger.G. W.. 36. McGraw-Hill. Lord. Kerr. 3. Odiorne. Steers. D. M. 5-11. R. A. 11. 356-360.

(1972). (1972). 21. 127141. Zajonc. Organiza-tional behavior and Human Performance. Cook. 6.Weissenberg.P. W. 59-90. Wilpert.). "Organizational behavior". V. Yukl. Meyer. NY: Leadership Library of America. 239-248. Yammarino... F. 16-30. R. Wolosin. B.E." Journal of Abnormal and Social Psychology. "Limitations in the scapegoat theory of prejudice. B. 31 . M. "Causal ascriptions and achievement motivation: a conceptual analysis of effort and re-analysis of locus of control".. H. 25. M. 1972. Bass. 119-130. 1948. Zawadzki. 8.. Some preliminary findings". (1971). R.B. Annual Review of Psy-chology. B. Journal of Personality and Social Psychology.A.J. Weiner. Heckhausen. West Orange. G. Wolosin M. Clark (Eds.M. "Group risk-taking under various group decision schemes"...J. Kavanagh. Clark. "Toward a behavioral theory of leadership".. Mea-sures of leadership. (1948). "The independence of initiating structure and consideration: A review of the evidence". 46.E.J. J. Journal of Experimental Social Psychology. Personnel Psychology. In: K. R. 414-440. (1995). B. (1990). (1972).A. "Long-term forecasting of transfor-mational leadership and its effects among naval officers. 43.

Comunicarea faţă în faţă şi telefonul permit feedback imediat. Simbolurile conţin informaţia sau mesajul. doar prin intermediul vocii. adrese / scrisori / memorii. informaţie disonantă.Modelul comunicării ca transmitere a informaţiei Calitatea comunicării poate fi măsurată de cantitatea de învăţare care poate fi dobândită într-un episod de comunicare. Factorii care distorsionează claritatea mesajului au fost numiţi zgomot.1). care primeşte. Codificarea este operaţia prin care iniţiatorii comunicării îşi traduc ideile în seturi de simboluri (într-un limbaj). până la un punct.MODULUL 2 COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ Obiective de studiu:  Asimilarea cunoştinţelor privind direcţiile de comunicare favorizate de structura organizaţiei. Comunicarea faţă în faţă foloseşte. Funcţiile feedbackului includ informarea partenerului. Cu cât mesajul este mai dificil şi mai ambiguu. Figura 7. În documentele cu adresă specificată feedbackul vine cu întârziere variabilă. modelul comunicării definit de informatică (Shannon şi Weaver. interpretarea mesajului. Factorii de distorsiune pot interveni în oricare fază a procesului comunicării: în formularea mesajului. iar documentele se limitează la limbajul scris. roluri.1 . prin telefon. corectarea mesajului şi întărirea sau recunoaşterea primirii mesajului de către destinatar. iar diferenţele de instruire sau opinii. Decodificarea este procesul prin care destinatarul interpretează mesajul receptat: îi asociază o semnificaţie şi încearcă să descopere intenţia destinatarului. o apro-bare sau. feedbackul şi numărul de canale utilizate într-un episod de comunicare. În acest model. Cantitatea de învăţare creşte. tăcerea. simultan. mai multe canale (vocea. Managerii selectează canalele (mediile) comunicării în funcţie de natura şi scopul mesajului. tehnologia informaţiei. înţelegerea mesajului. Figura 5. Cu cât feedbackul este mai bogat şi canalele mai multe. care codifică şi trimite mesaje şi un destinatar. iar documentele fără adresă specificată nu oferă nici un feedback.  Definirea factorilor care influenţează înţelegerea şi interpretarea mesajului. pe scară largă. Mai multe canale şi feedbackul imediat le va permite un schimb rapid de informaţie şi. dintre sursă şi destinatar sunt mai mari. Cantitatea de învăţare posibilă în comunicarea organizaţională diferă în comunicarea faţă în faţă. bogăţia comunicării creşte. cu bogăţia comunicării. persuasiune. managementul semnificaţiilor Comunicarea ca transmitere a informaţiei Prezentarea modelului ªtinţele sociale au preluat şi aplicat. în interpretarea lui sau în mediumul comunicării. decodifică şi răspunde într-un anumit fel (v. gesturile). În conversaţia la telefon indicaţiile nonverbale provin. pliante. Feedbackul este pasul care încheie episodul comunicării. 1948). El poate lua forme diferite: o întrebare care cere suplimentarea informaţiei. dar ulterior. reţele de comunicare. ei vor prefera comunicarea faţă în faţă. documente fără adresă specifică: buletine. expresia facială. Când mesajul este clar şi 32 . Diferenţele au la bază. poate să scadă datorită supraîncărcării. un episod de comunicare consistă dintr-o sursă. să ajungă la o înţelegere. chiar. Keywords: mesaj. înainte ca dezacordul să fie prea mare.

informaţia. obiective ♦ Instrucţiuni şi argumentări ♦ Politici. Dreptul membrilor de a trece graniţele departamentale pentru a-şi asigura informaţia necesară muncii proprii poate fi recunoscut mai mult sau mai puţin de organizaţie. Cantitatea şi eficienţa comunicării orizontale diferă în funcţie de structura organizaţională. Acurateţea comunicării de jos în sus (opusă mesajelor "aranjate" după ceea ce cred subalternii că vor să afle şefii lor) reflectă încrederea subalternilor în superiori dar şi aspiraţiile de promovare ale subalternilor. Adeziunea la scopurile organizaţiei şi coordonarea intereselor se reflectă uşor în reacţia managerilor departamentali la "intruziunea" persoanelor extradepartamentale în ceea ce consideră a fi domeniul lor. capitolul 5) va reduce comunicarea de jos în sus la raportarea periodică a performenţei. ori când ţin foarte mult să îi impresioneze favorabil. Când nu îi cunosc suficient. Respectul structurii organizaţiei 33 . Distorsiunile informaţionale ale comunicării de jos în sus pot avea originea în percepţia liderilor de către subalterni. De exemplu. pentru a influenţa subordonaţii. Cei care folosesc. stilul de conducere al liderului şi modelul de conducere preferat de organizaţie (v. coordonarea activităţilor departamentelor şi unităţilor. Rapoartele scrise nu reuşesc să ofere o descriere suficientă a problemelor cu care oamenii se confruntă. Spaţiul acestor direcţii este desigur social. o informaţie cât mai completă.este în acord cu tipul de management. Pentru a înţelege comunicarea organizaţională trebuie să pornim de la ideea că în acest context structura organizaţiei se suprapune comunicării interpersonale. strategii. Redusă la forma scrisă. totodată. subordonaţi. subordonaţii nu vor risca să îşi dezamăgească superiorii. introducere a unui nou produs. de jos în sus şi orizontal. Eficienţa comunicării de sus în jos. Direcţiile comunicării organizaţionale. cum putem observa. Rezultatele vor ilustra.bine definit şi când nivelul de instruire şi înţelegere sunt apropiate. din aceste cauze. dacă organizaţia preferă un "management prin excepţie" (v. socializarea organizaţională şi motivarea performanţei lor. creării reţelelor de comunicare şi emergenţei rolurilor de comunicare specifice. când au experienţa unor răspunsuri negative. Conform acestui scop conţinutul comunicării de sus în jos cuprinde: ♦ Scopuri. persoane externe . el defineşte diferenţa de status. la timp. "managementul impresiei" ♦ Informaţie financiar / contabilă. memorii. modificarea performanţei sau schimbarea atitudinilor. distorsionând. mai mult. proceduri. Ponderea partenerilor poate ilustra şi natura problemelor cu care se confruntă organizaţia: de implementare. izola pe manager de angajaţii de la nivel mai scăzut. pentru organizaţie sau măsura în care organizaţia conştientizează adecvarea acţiunilor (în speţă a comunicării) manageriale la scopurile stabilite. comunicarea îl poate. exceptând apariţia unor evenimente neobişnuite. alţi manageri de acelaşi nivel. Cu cât pot superiorii influenţa. Suprapunerea structurii are consecinţe asupra direcţiei şi conţinutului comunicării. repartizări de sarcini ♦ Standarde şi criterii de apreciere şi corectare a performanţei ♦ Indoctrinare. Comunicarea de jos în sus. totuşi. a sentimentelor şi atitudinilor lor faţă de organizaţie. adaptare la noi presiuni ale mediului. Managerii pot manifesta preferinţe diferite faţă de variate forme de comunicare. comunicarea de la om la om şi şedinţele tind să îşi asigure. Comunicarea de sus în jos este folosită de persoanele care ocupă variate poziţii în ierarhia organizaţională.superiori. În studiile consacrete comunicării organizaţionale se disting trei direcţii ale mesajelor informaţionale: de sus în jos. scrisori. Comunicarea de jos în sus include: ♦ Probleme sau excepţii ♦ Rapoarte asupra performanţei ♦ Plângeri. prin stabilirea legăturii între scopurile generale ale organizaţiei şi obiectivele particulare care le revin. este. importanţa lor. clarificarea căilor de realizare a acestora. capitolul 5). diferenţiată. managerii vor prefera documentele scrise: adrese. orientarea subordonaţilor. progre-sul în carieră (precum şi alte recompense sau pedepse) cu atât mai problematică poate deveni acurateţea mesajelor primite de la subalterni. pentru oricare din conţinuturile particulare. Scopul şi conţinutul comunicării care urcă spre poziţii superioare diferă de cele ale mesajelor care vin de "sus". structura organizaţiei şi stilul de conducere practicate în organizaţie. în fiecare din scopurile ei poate fi diagnosticată prin măsurarea diferenţelor dintre sursă şi destinatar. Ponde-rea diferiţilor parteneri ai comunicării managerului . Studiul conţinutului comunicării de jos în sus permite stabilirea naturii conducerii. Scopul comunicării orizontale. dispute. în esenţă. Conţinuturile comunicării de sus în jos vizează. mai mult. Comunicarea orizontală.

este afiliat unor organisme profesionale. atât în grupul pe care îl reprezintă cât şi în grupul reprezentanţilor şi. Rolul are o importanţă strategică pentru organizaţie. ridica rezistenţa la schimbare a acelora care îl urmează. Comunicarea prin reţele informale ocoleşte canalele oficiale şi ia. "Cosmopolitul" este persoana cu un grad ridicat de comunicare cu mediul extern relevant pentru organizaţie. prin natura ei. etc. Reţele de comunicare favorizate de structura organizaţiei Care este impactul structurii organizaţiei asupra felului în care este transmisă informaţia. care vin în contact cu beneficiarii sau consumatorii produselor sale. formal. în direcţia dorită. "Legătura" este persoana care îndeplineşte funcţia de conectare interpersonală a două sau mai multe grupuri sau departamente din interiorul sistemului. prin el. de asemenea. Persoanele care. dar pot. citeşte publicaţii de interes pentru organizaţie. Acest lucru depinde în primul rând de structura organizaţională. Paternurile comunicării arată cine poate să vorbească (comunice) şi cui poate să-i vorbească într-o organizaţie. asupra luării deciziilor. prin justa percepere ori. de sus în jos ca şi de jos în sus. De capacitatea "legăturii" de a sesiza corect problemele interdepartamentale. precum şi experienţa comună legată de funcţionarea ei. depinde frecvent supravieţuirea unei structuri organizaţionale. Ei pot influenţa ce anume ajunge la şeful lor şi când. care să justifice rolul lor în funcţionarea organizaţiei. Spre exemplu. un angajat nu poate ajunge la managerul general decât prin intermediul şefului său imediat. Efectele. respectiv. Fără a aparţine niciunuia din grupuri "legătura" asigură schimbul necesar de informaţie între ele. prin exagerarea problemelor de coordonare.trebuie "acomodat" nevoii de acţiune rapidă. "legătura". Comunicarea prin reţele formale care este foarte apropiată de structura organizaţiei. aşadar. reprezintă obiectivele şi interesele unor grupuri particulare pot influenţa dramatic eficienţa comunicării în organizaţii. birocratică. chiar. faţă de normele grupului din care face parte. roluri speciale de comunicare interdepartamentală. a fost frecvent constatat în organizaţii. forma interacţiunii faţă în faţă. Rogers şi Rogers (1976) au identificat patru roluri comunicaţi-onale distincte: "portarul". Comunicarea interdepartamentală. în situaţii organizaţionale? Conceptul reţele de comunicare oferă răspunsul la această întrebare. la o structură matriceală (v. Oricare din cele patru roluri pot. în afara liniilor ierarhice de comandă este recunoscută formal de organizaţiile care îşi adaptează structura tradiţională. pe unul sau mai multe canale. cel mai frecvent. pentru că este cel care. ale controlului informaţional practicat de secretari. Liderul de opinie are abilitatea de a influenţa atitudinile şi comportamentele celorlalţi. Informaţia din comunicarea informală poate fi foarte direct legată de conţinutul muncii. Persoana cu funcţie de "portar" al informaţiei poate preveni supraîncărcarea. liderul de opinie şi "cosmopolitul". în întreaga organizaţie. stă în calea fluxului informaţional. al sarcinilor sau poate avea un caracter social sau personal. Rolurile de "legătură" pot integra sau pot obstrucţiona integrarea părţilor organizaţiei. pozitive sau negative. Controlul relaţiilor interpersonale făcut de secretar reprezintă un control al probabilităţii alegerii unor alternative decizionale sau cursuri de acţiune. influenţei pe care el însuşi o are asupra persoanelor cu funcţii de decizie. facilita sau obstrucţiona comunicarea. ridicate. Uneori persoanele cu rol de "legătură" mai mult complică comunicarea interdepartamentală. aceşti "portari" constituie o sursă de influenţă a cursului evenimentelor. El controlează care dintre noile idei pătrunde în organizaţie. utilizând canalele formale. capitolul 4) sau prevăd. 34 . datorită funcţiei ocupate. capacitatea ei de a detecta nevoia de schimbare depind mult de aceste roluri comunicaţionale. Reţelele informale sunt uneori folosite pentru "scurgerea" intenţionată de informaţie. accesibilităţii sau conformităţii sale. Roluri speciale de comunicare în organizaţii Rolurile jucate de diferiţi membri ai organizaţiei în ridicarea sau scăderea eficienţei comunicării reflectă structura organizaţiei. Influenţa lui se datorează accesului la o informaţie refuzată altor membri ai organizaţiei. Liderii de opinie pot constitui un sprijin important în implementarea deciziilor. Există două tipuri de comunicare în organizaţii. "Portarul" (gatekeeper) este ocupantul unei funcţii care. Procedurile de comunicare formală protejează şefii superiori de informaţia nedorită şi le întăreşte autoritatea. O reţea de comunicare reprezintă paternul comunicării interpersonale dintre membrii grupului sau organizaţiei. inventând probleme de coordonare. de a le codifica într-un limbaj comun departamentelor implicate. călătoreşte. îi pot ridica sau reduce eficienţa. ori cu furnizorii de materiale. Adaptarea organizaţiei la mediu. poate împiedica detectarea unor semnale sau poate încărca de subiectivisme nepotrivite interpretarea lor. Filtrând mesaje în dublu sens. Dar acest rol comunicaţional poate fi întâlnit şi printre angajaţii de la baza unei organizaţii. protecţiei unei persoane cu status foarte ridicat sau. în diferite situaţii.

reţelele locale ş. conduc la satisfacţia membrilor faţă de rolurile îndeplinite în variate episoade ale comunicării. Comunicarea în stea sau roată este paternul de comunicare permis de structura "plată" a unui grup sau a unei organizaţii. A asigura aceeaşi informaţie tuturor utilizatorilor poate deveni o sarcină foarte dificilă. Comunicarea în "lanţ" şi în formă de "stea" nu conduce. comunicarea este mai rapidă în celelalte două reţele: "cerc" şi. Comunicarea în cerc este o reţea de comunicare caracteristică grupului constituit pentru realizarea unei sarcini specificate. considerată sub diferiţi parametri . că oricine poate iniţia comunicarea şi se poate adresa oricui. reţelele de comunicare pot fi mai centralizate sau mai descentralizate. În situaţii de rezolvare a problemelor. Grupurile în care comunicarea urmează reţele în formă de cerc sau cristal. Reţele de comunicare faţă în faţă Structura organizaţională imprimă reţelelor de comunicare o primă caracteristică.diferă în reţelele de comunicare. (b) ilustrează faptul că patru subalterni raportează problemele. comunicarea în "lanţ" sau în "stea" este mai rapidă. Deşi aceste grupuri pot avea un şef. intră în categoria tehnologiilor informatice bazate pe computer. Figura 7. Reţelele electronice de comunicare Tehnologiile bazate pe computer sunt utilizate pentru a distribui şi colecta informaţia din diferite părţi ale organizaţiei. pe care trebuie să le folosească. în locul cel mai înalt se află. Persoanele cu status ridicat primesc mai multă informaţie informală decât persoanele cu status scăzut. în general. Acurateţea comunicării. dar pentru problemele complexe "cercul" şi "cristalul" sunt reţele mai eficiente. satisfacţia membrilor . paternurile de interacţiune au un carater mai difuz în care comunicarea orizontală este posibilă. în afara unor suporturi electronice de date şi a procedurilor computerizate de acces şi procesare. poşta electronică (e-mail).2 (a) sugerează cinci niveluri din ierarhia organizaţiei. când sarcina este relativ simplă.rapiditate. aceste reţele reducându-i la rolul de recipient informaţional. le corectează performanţa şi îi îndoctrinează. Lor li se adaugă tehnologiile vizuale de 35 . Comunicarea în cristal este o reţea care sugerează că toate canalele pot fi folosite.2. la atitudini pozitive ale subordonaţilor. Satisfacţia membrilor.Reţele de comunicare Comunicarea în lanţ reprezintă paternul de comunicare cel mai frecvent în organizaţiile cu structură birocratică "înaltă" (v. comunicarea se desfăşoară mai anevoios. exact în aceste două tipuri de reţea. preşedintele. limitându-le participarea şi implicarea afectivă. mai ales cu feedback. performan-ţele şi disputele şefului lor. iar acesta le comunică fiecăruia obiectivele. Bazele de date. şeful de birou. Astfel. Patru tipuri de reţele pot fi diferenţiate pentru a ilustra această caracteristică. Reţele centralizate L anţ Roat ă Reţele descentralizate Cerc Cristal Figura 7.2 . instrucţiuni de lucru. "cristal". grupul autonom de muncă sau comitetul executiv. Când sarcinile sunt complexe.Tipul de informaţie pe care o persoană o primeşte depinde atât de rolul său formal (locul în reţelele formale de comunicare) cât şi de rolul său informal (locul în reţelele informale). Eficienţa managementului informaţiei. În aceste situaţii liderul poate fi supraîncărcat informaţional. spre exemplu. În problemele simple comunicarea în "lanţ" şi în formă de "stea" asigură cea mai bună calitate a soluţiilor. "Lanţul" de comunicare prezentat în figura 7. În aceste organizaţii fluxul comunicării vine în jos şi merge în sus urmând liniile de comandă formale. respectiv. capitolul 4). Când problemele sunt complexe. acurateţe.a. la bază. în special. de către companiile care se confruntă cu cantităţi mari de date. cum este cazul comitetelor sau grupurilor autonome. într-o manieră mai mult sau mai puţin coordonată. Viteza comunicării.

de bază.se pretează la o comunicare rapidă şi uşoară (cum este e-mail) a informaţiilor legate de sarcină. de acordul destinatarului acestui mesaj. oamenii sunt liberi să comunice.) citează cercetări care precizează că preferinţele participanţilor pentru comunicarea prin sisteme electronice sau. Grupurile de muncă pot fi extinse. într-un dialog cu un flexibil flux ideatic. se văd şi se aud unul pe altul.comunicare (facsimilul sau fax-ul) care permit transmiterea. un discurs corespunzător trebuinţelor şi capacită-ţilor de procesare ale ascultătorului. definiţia consensuală a problemei nu depinde numai de reţeaua rapidă de transmitere a mesajelor. membrii departamentului pot contacta imediat departamentul corespunzător naturii problemei: cel de aprovizionare cu materiale. după încheierea proiectului. în departamentul de proiectare. Sistemul nu permite. ai grupului. Utilizatorii îl consideră un mecanism valoros de coordonare şi comunicare. însă. sau chiar constituie. contactându-i pe cei care ar putea să o facă. astfel că utilizatorii. pentru comunicarea faţă în faţă depind de stadiul proiectului la care echipa lucrează. vizibil tuturor participanţilor. spontan. în coordonarea grupului de muncă intelectuală. expertiză sau preferinţă . Colaborarea prin e-mail în grupurile de muncă intelectuală Orice muncă bazată pe cooperarea interpersonală implică probleme cum sunt planificarea. Când. de acces la înregistrările făcute de oricare altul. E-mail creşte calitatea comunicării pentru că oferă un canal cu o bandă mai largă. de îndată ce o nevoie particulară le justifică. Astfel. de exemplu. Explicarea acordului se sustrage chiar modelului comunicării ca transmitere de informaţie. toţi partenerii pot lucra pe aceeaşi bază de date. a cópiilor unor materiale scrise. înţeles de ceilalţi. comunicarea. Practicienii ştiu însă că deşi. avertismente şi corecturi. apare o problemă. Aceste sisteme fac posibilă munca împreună a oamenilor aflaţi la variate distanţe geografice. De faptul că oricine poate iniţia ceva şi oricine poate suspenda ceea ce consideră inutil. reţelele electronice ar permite ca orice schimbare să se poată comunica apăsând pe buton. afirmă susţinătorii acestor forme de conumicare. sistemele electronice de comunicare pot înlocui comunicarea faţă în faţă. Lucrul în echipă este condiţionat de utilizarea reţelei şi a aceloraşi softwares. O compensare în această direcţie este faptul că membrii grupului pot continua. Eficienţa lucrului în echipă creşte. precum şi pe aceea a creării sistemelor de mesaje structurate care ridică eficienţa colaborării. uriaşele beneficii ale comunicării prin reţele electronice. Videoconferinţele Sistemele de videoconferinţă permit transmiterea la distanţă a sunetelor şi imaginilor. Într-o organizaţie structurată printr-o reţea electronică de comunicare. în care grupul caută consensul în definirea situaţiei problematice şi. de asemenea. pe liniile telefonice. cu siguranţă. 1990) argumentează că. Nu pot fi minimalizate. Studii recente (Galegher. În stadiile timpurii ale colaborării. Secvenţialitatea rigidă a comunicării poate stânjeni un proces în care participanţii trebuie să se acomodeze mutual. episoadele comunicării implică schimbul de informaţie controversată. Coordonarea unui proiect deja definit . raportarea progresului şi solicitarea ajutorului. dimpotrivă. iar nu a computerelor personale diferite. utilizatorilor să converseze la fel de liber ca în comunicarea faţă în faţă. ale participanţilor. pe care fiecare o are.figurale. Spre exemplu. îşi rezolvă incertitudinea privind gradul de pobabilitate al diferitelor rezultate şi cursuri de acţiune. considerabil. Conferinţele computerizate reprezintă o modalitate de comunicare asemănătoare cu e-mail (prin canalul folosit) precum şi "buletinelor" informative ale comitetelor executive. printr-o iniţială alocare a sarcinilor după status. Iar acordul. Comunicarea faţă în faţă este mai eficientă în crearea cunoştinţelor mutuale. cit. Ea oferă.spre exemplu. Colaborarea în grupul de muncă intelectuală are unele trăsături specifice. progresiv. producţie. Eficienţa lucrului în echipa utilizatorilor depinde de libertatea. schimbarea depinde de acceptarea mesajului. altfel periferici. Galegher (op. Comunicarea managerială şi practicile de luare a deciziei sunt influenţate de tehnologiile informatice de comunicare. dar se pot simţi iritaţi de limitarea comunicării la informaţia legată de sarcină. cu succes. respectiv. cărora le prezintă problema şi de la care pot primi imediat sugestii. comunicarea faţă în faţă. Diferenţa faţă de e-mail este că utilizatorii pot citi şi interveni într-un text. de iniţiere a proiectului. să participe mai activ la rezolvarea proble-melor. pe teme în legătură cu care membrii grupului au considerabile cunoştinţe comune. să se explice şi să 36 . etc. astfel. Principalul lor beneficiu este conectarea diferitelor părţi ale organizaţiei. utilizatorii având posibilitatea transmiterii unor imagini grafic . deşi fizic absenţi. Comunicarea faţă în faţă este modalitatea tipică de rezolvare a acestor probleme. Fiecare membru se face. Persoana care vorbeşte la un moment dat nu poate fi la fel de uşor întreruptă prin intervenţia altora. comunicarea prin sisteme electronice nu poate substitui. social. de fapt. E-mail oferă un canal de comunicare care permite membrilor. într-o parte a organizaţiei.. canalul de feedback care permite vorbitorului să-şi construiască.

Acurateţea cu care angajaţii receptează instrucţiunile şefului este influenţată de atitudinile lor faţă de el. le însoţesc. va fi mai puţin periculos". jargonul profesional. un gest sau intonaţia frazei pot însemna lucruri foarte diferite. inferăm statusul social sau chiar personalitatea oamenilor. etc. Spaţiul. Spre exemplu. O cale de a afla cât de important este cineva într-o anumită situaţie este de a vedea cât de mult este lăsat să aştepte pentru a fi primit de o altă persoană. Steers (1991) ilustrează rolul limbajului latent în organizaţii. Titlurile. aspectul îngrijit al mâinilor pot constitui semnale după care. Coafura. Feldman şi Arnold (1983) citează exemplul dat de Haney (1973) pentru a ilustra acest fenomen. utilizatorii unui "soft" pot atribui înţelesuri diferite cuvintelor care numesc. Un însoţitor de bord ar spune. împiedicându-i să înţeleagă mesajul. explicit. In perioada timpurie a aviaţiei comerciale. doctor în ştiinţe. Videoconferinţa poate fi. puneţi-vă centurile. Problemele interpretării mesajului Selectivitatea percepţiei Problemele semantice nu sunt singurele care afectează înţelegerea în comunicarea umană. Oamenii interpretează semnalele nonverbale căutând congruenţa acestora cu cuvintele pe care. limbaje speciale. Felul în care oamenii se poartă cu noi produce semnale privind statusul şi intenţiile lor."delete"). Aţi face bine să vă puneţi centurile de siguranţă. intitulată "Limbajul latent". expresii ale feţei şi ale întregului corp. gesturile oamenilor. aparenţa fizică şi interacţiunea constituie simboluri purtătoare de mesaje. în schimb. utilă. De multe ori. îmbrăcămintea. cu relativă uşurinţă. emoţii pe care sursa nu le-a intenţionat. a felului în care alţii ne "văd" pe noi şi asupra felului în care interacţionăm. Percepţiile celor care primesc mesajul afectează serios procesul comunicării. Sunt însă situaţii în care semnificaţia latentă atribuită de destinatari indicilor nonverbali poate interfera cu sensul cuvintelor. postura corpului. Folosim termenul de percepţie pentru a desemna modalităţile în care oamenii organizează şi interpretează informaţia pe care o primesc. acţiuni. în general. persoanele care îndeplinesc funcţia de secretar. astăzi. Înţelegerea mesajului Comunicarea umană se realizeaza prin intermediul simbolurilor. metaforic comanda (ex. Dacă este lăsat să aştepte prea mult. Aşa cum am argumentat 37 . Reacţiile oamenilor pot fi influenţate de titlurile pe care le-au dobândit cei cu care comunică: senator. un însoţitor de bord le-a spus pasagerilor: "Zburăm printr-o furtună. spaţiul. etc. va fi mai confortabil". După natura şi stilul hainelor putem. Interacţiunea. Indicii nonverbali sunt mult mai anbigui decât cuvintele. destinatarului. comunicarea poate întimpina dificultăţi. clasifica profesional sau social. Timpul. De aceea. care pot fi cuvinte. Probleme semantice apar şi în legătură cu limbajul neverbal: expresiile feţei. Când intrăm în spaţiul de lucru al cuiva. primim semnale care ne spun cât de importantă este acea persoană. probabil nu este o persoană prea importantă. astfel: "Zburăm. etc. Când intenţionează să-şi comunice altora ideile. de multe ori. Limbajul specializat. Aceste instrucţiuni i-ar putea face pe unii pasageri să creadă că avionul se va prăbuşi. Această presupunere nu este întotdeauna exactă: destinatarii pot să nu cunoască simbolurile în care ne exprimăm sau să nu le dea acelaşi înţeles. acum. metaforele utilizate în softwares. Timpul. printr-o zonă atmosferică turbulentă. corect sau greşit. acelaşi cuvânt poate sugera o calitate sau un defect (ex. Vă rugăm. etc. Incăperea separată. emoţiile. o persoană. mărimea mesei de lucru. Inconsecvenţa dintre sensul cuvintelor şi semnificaţia tonului. "agresiv"). spre exemplu. în programele de training din organizaţii. Cuvintele pot evoca. Un zâmbet. Hall (1959) subliniază impactul "limbajului comportamentului" asupra felului în care îi "vedem" pe altii. fiecare categorie de specialişti defineşte problemele în limbajul ştiinîei pe care o reprezintă. Intr-o lucrare clasică. în grupul cu sarcini complexe. constituie indicii care ne orientează interpretarea Îmbrăcămintea. oamenii aleg simbolurile pe care cred că destinatarii comunicării le înţeleg.se înţeleagă unul pe altul. indicii incongruenţi ai limbajului nonverbal nuanţează mesajul cuvintelor. înţelesurile multiple ale unor cuvinte şi imprecizia termenilor crează astfel de probleme semantice. poate apare când sursa mesajului nu doreşte să-şi comunice. Aparenţa fizică.

la un moment dat este limitat: aproximativ şapte (Miller. etc. este foarte probabil ca ea să perceapă. Categoria are deci. Stereotipiile (numele dat acestor erori) interferează cu acurateţea percepţiei mesajelor. Forţarea datelor în convingerile preexistente Când o persoană este foarte convinsă de soliditatea unei idei. constant. Matei. etnie.poate rezista schimbării. o valoare epistemică. Perceperea similaritaţii este o necesitate şi o capacitate a minţii umane. după o anumită caracteristică (sex. La însumarea celor auzite managerul se află în situaţia de a "umple". ca urmare a atitudinilor persoanei constituie cel mai important determinant al interacţiunii sociale. Motivele scăderii le-ar fi putut uşor afla. o strategie orientată spre alinierea categoriilor sau altfel spus. Numărul "lucrurilor" diferite la care un individ poate fi atent. el îl interpretează ca un argument care îi susţine ideea. categoriile se organizează ierarhic şi se "hrănesc" din ele însele. Această tendinţă asigură consecvenţa minţii noastre. şi Radu. O categorie ne dă posibilitatea să fim atenţi la anumite dimensiuni. categoriile logic subordonate sau aspectele situaţiei concrete). situaţii sau evenimente. Putem cuprinde mai multă informaţie. dacă nu ar fi forţat primele date în convingerea fermă. anume la dimensiunile din care ea insaşi este constituită. nechestionaţi. cu propriile interpretări. care să apară nejustificată. să verifice opiniile subordonaţilor. un membru al departamentului de cercetare a pieţei şi dezvoltare a organizaţiei poate fi convins că aceasta înseamnă o mare nevoie în direcţia respectivă. Ei pot cere doar câtorva subordonaţi să-şi spună. în ultima vreme". care subsumează categorii mai puţin generale care. ceea ce ele percep într-un mesaj. ca argument in favoarea ideii sale. conţinutul actual al câmpului conştiinţei influenţează. intră în acţiune. Primind mesajul: "Prezenţa pe piaţă a produsului X a scăzut. percepţie şi memorie. preexistentă în mintea sa. Categoriile sunt indispensabile cunoaşterii umane. Pe baza celor două tipuri de generalizări. Dacă prima frază pare a-i confirma presupunerea. Concluziile neadecvate Oamenii pot percepe o întreagă structură fără ca aceasta să existe. rasă. Dacă materialul nu "cade" exact pe categoria relevantă pentru el. care altfel ne-ar depăşi capacitatea sistemului nostru cognitiv. Ascultătorii aud frecvent ceea ce se aşteaptă să audă. "este învechit ca oricine de vârsta sa". de a completa ceea ce crede că fiecare a exprimat succint şi de a extinde. Ele sunt modalităţi de disponibilizare a capacităţii cognitive. Este calea prin care stăpânim imensa diversitate a lumii care ne înconjoară. 38 . Ei pot grupa anumite fapte şi apoi pot trage. Sesizând absenţa produsului X pe piaţă. va considera investiga-ţia. 1990. materialul . Eroarea de eşantionare se poate repeta în legătură cu profunzimea căutării la fiecare individ. mintea noastră poate sesiza chiar similarităţile dintre categorii. succint. Orientarea prezentă a atenţiei. satisfăcătoare. prematur. iar nu ca o scădere a cererii produsului X. managerul poate ajunge la o concluzie. pe baza lor.) intră în aceeaşi categorie. Fiecare categorie tinde să işi "recunoască" propriile dimensiuni în materialul la care se aplică (de exemplu. Mai mult. că lipsa de pe piaţă a produsului înseamnă nevoia producerii lui masive.categoriile subordonate sau dimensiunile realităţii percepute . Managerul poate renunţa. Vom tinde să interpretăm ceea ce spune un individ. deja. asupra celorlalţi subalterni. modalitatea în care asimilăm informaţia. categoria îl poate asimila sau modifica pentru a-i corespunde. Astfel.1956). Stereotipiile Tendinţa de a judeca oamenii pe baza faptului că. etc. Rezultă categorii mai generale. pentru că o organizăm în categorii. în funcţie de ceea ce ne aşteptăm să spună "indivizi ca el": "gândeşte ca o femeie". la rândul lor subsumează dimensiuni particulare. "se hazardează ca orice tânăr". Managerii procedează frecvent la o informare sumară înainte de luarea unei decizii. de asemenea. nevoia sau tendinţa de a recunoaşte. chiar un mesaj care o contrazice. aproape tuturor celor implicaţi. spre asigurarea sensului. 1992). Capacitatea de a observa similari-tatea consistă din similarităţi percepute anterior şi stocate în memorie. o concluzie nejustificată. Desigur. Posibiliatea de a fi atenţi este. concomitent. părerea într-o problemă. De notat că. In aceste cazuri. Dacă doi din primii trei îi confirmă propria opinie. a înţelegerii. tendinţa oamenilor de a-şi confirma presupunerile îi poate conduce la încetarea prematură a verificării acestora. după foarte puţine discuţii. iar expectanţa lor poate fi constituită de ceea ce tocmai au auzit sau gândesc. "golurile" de informaţie. Includerea în categorii are la bază perceperea similarităţii între diferite obiecte. persoane.în capitolul 5. părerea celor cu care a stat de vorbă. selectivitatea manifestată în atenţie. de a descoperi în realitate acele dimensiuni din care consistă categoria relevantă. după opinia celorlalţi cunoscători ai situaţiei. crează erori de categorizare (v. consideră că poate trece la aflarea opiniei altora.

inclusiv cele noi (receptate pe fondul unei "superimposed classification") nu pot fi decât asimilate sau respinse prin contrast. se prevede o accentuare subiectivă a diferenţelor dintre grupuri şi o minimalizare a diferenţelor dintre indivizii aceluiaşi grup. când credeau că provin de la spitalul cu boli mai uşoare.Stereotipiile sunt categorii fără valoare epistemică. a fost interpretat la fel de patololgic ca celelalte comportamente ale sale. "≤ y" sugerează diferenţe între liniile aceleiaşi categorii: fiecare poate fi mai mare decât x cu mai mult sau mai puţin. Autorii au cerut subiecţilor să estimeze lungimea. Este de presupus că "sursa" comportamentelor nu ar avea acelaşi efect asupra clasificării comportamentelor neutre. Etichetările "≥ x".uşor bolnav) ar fi psihiatrii. Clasificarea supra-(im)pusă produce o accentuare a diferenţelor percepute între cele două clase. nu două spitale. Specificul lor poate fi ilustrat print-un experiment realizat de Tajfel şi Wilkis (1963). In schimb. etichetările sau "atributele periferice" A şi B transformă diferite lungimi particulare sau poziţiile de pe un continuum în. tolerate sau considerate excepţii ale categoriei . în diferite momente. "uşor bolnavi" induce in mintea psihiatrului o distribuţie de comportamente cu o patologie variată. este necasar ca separarea în clase distincte să se facă în termenii unui "atribut periferic" (Tajfel şi Wilkis op. o largă varietate de comportamente. în centrimetri. subiecţii au accentuat diferenţele în interiorul clasei când clasa a fost individul. despart cele două categorii. Pentru ca fenomenul accentuării . iar fiecare dintre cele patru linii mai lungi avea scris un B. Paskiewitz şi Catler (neplubicate) care pun în evidenţă legatura dintre natura periferică a atributului şi fenomenele de asimilare şi contrast. Etichetele A şi B sunt astfel de atribute. altele aproape sănătoase.cit. Într-unul din experimente subiecţii au fost solicitaţi să clasifice eşantioane de comportament (răspunsuri la teste şi scurte texte scrise de mână) după intensitatea bolii mintale evidentă în aceste comportamente. de la celălalt.cele mai scurte" şi "B . Adică. respectiv natura conceptuală a atributului şi fenomenul de particularizare. accentuarea diferenţelor dintre clase este insoţită de reducerea diferenţelor în interiorul claselor. două poziţii sau valori categoriale: "A . sugerau un grad uşor de patologie. a opt linii de diferite lungimi. Fiecare linie din cele patru mai scurte avea un A scris deasupra. doar. fără a da atenţie diferenţelor dintre un membru şi altul. Autorii au numit acest lucru "clasificare supraimpusă" ("superimpose classification"). identificate ca provenind de la cei doi indivizi (grav bolnav . De ce "spitalul" şi "individul" sunt atribute de clasificare cu valoare cognitivă diferită? Să presupunem că evaluatorii comportamentelor neutre sau intermediare. Etichetările A şi B ne permit numai o diferenţiere a unui grup de linii de celălalt. intervalul dintre a patra şi a cincea linie (in ordine crescătoare) a fost supraestimat. Atât de variată cât varietatea cunoştinţelor "organizate" în memoria sa de etichetarea "boală mintală". Etichetările "≥ x". Nespecialistul nu îşi poate reprezenta o astfel de distribuţie în cazul celor 39 ."≤ y" pot indica valori sau poziţii pe care liniile le ocupă pe un continuum. dar sugerează prin "ce lungime" diferă între ele.cele mai lungi" linii. să ne imaginăm că am scrie deasupra fiecăreia dintre cele patru linii mai mici eticheta "≥ x" (mai mare sau egal cu x) iar deasupra fiecareia dintre cele patru linii mai mari am scrie "≤ y" (mai mic sau egal cu y).să apară. subliniat de autori. Un aspect al stereotipiilor. subiecţilor li s-a cerut să evalueze eşantioane de comportament care indicau un nivel de boală intermediar primelor două. nu doar. altele. în timp ce toate comportamentele care indicau o boală uşoară au fost identificate ca provenind dintr-un alt spital. Comportamentele cu un nivel patologic intermediar au fost diferit evaluate când "sursele" presupuse au fost doi indivizi. culoarea pielii. Fiecare din cele două surse "bolnavi grav". Într-o fază ulterioară a experimentului. interpretate ca mai puţin patologice. când subiecţii credeau că acestea proveneau de la persoana mai puţin bolnavă. În concluzie. iar nu particularizate. Li s-a spus subiecţilor că o parte proveneau de la un spital iar altă parte. Calitatea de membru al grupului este analogă clasificarii supra-(im)puse unei dimensiuni pe care cineva o evaluează . făcute de Manis. care au apreciat liniile în absenţa etichetelor alfabetice. autorii au propus încă o ipoteză: stimulii aparţinând aceleiaşi clase vor fi consideraţi mai apropiaţi unul de celălalt. Ipoteza reducerii diferenţelor în interiorul claselor permite autorilor explicarea stereotipiilor şi prejudecătilor. Subiecţii au apreciat aceste comportamente intermediare ca fiind mai puţin patologice.). însă. Astfel. când credeau că provin de la spitalul cu boli mai grave şi mai intens patologice. Comportamentele neutre au fost. care a dat deja semne de boală. este tendinţa de a reacţiona identic la oricare din membri unui grup străin. O parte din comportamente sugerau clar boala mintală gravă. aroganţa. adică specialişti care ar şti că pacienţii grav bolnavi pot manifesta. diferenţiere. unele intens patologice. dimpotrivă. O consecinţă importantă a acestei transformări este ca unităţile particulare de informaţie. etc. Deşi fără un suport consistent de date experimentale. Când acest lucru se întâmplă. comportamentul neutru sau intermediar al unui individ. Ele nu fac nici o sugestie privind lungimea unei linii particulare. Ele.reducerii diferenţelor . Toate comportamentele intens patologice au fost identificate ca provenind de la un spital. în comparaţie cu estimările unor subiecţi de control. Pentru a ne da seama de valoarea lor epistenică redusă.fie ea educabilitatea. Eiser (1986) a relatat experimente de acelaşi fel.

îi cere doar să-şi corecteze nişte erori strecurate într-un raport. de acesta. ca ceva corect fără nici o indoială. Prin studierea a 100 de companii s-a găsit că numai 25% din mesajul intenţionat al preşedintelui ajunge la muncitorii de la baza organizaţiei. de asemenea. Când sursa mesajelor nu poate fi bănuită că argumentează dintr-un interes personal. la fel de "naturale". să piardă din detalii. de asemenea. În absenţa acestora. îşi ţine promisiunile are credibilitate mai mare. Inducţiei discrete a diferenţelor intracategoriale. diferenţele dintre ele fiind accentuate de un spaţiu fără semnificaţie. nuanţele. prin cu totul alte detalii. pe măsura ce se transmite de la o persoană la alta. 1980). Percepţia informaţiei ca adevarată Credibilitatea sursei Cea mai mare parte a comunicării în organizaţii vizează convertirea celorlalţi la punctul de vedere propriu. credibiliatea ei este mai mare. de care informaţia beneficia din partea contextului în care a fost iniţial exprimată. În organizaţii. Fără ele. Comportamentul anterior. angajatul îi atribuie şefului ceea ce simte el însuşi. Mânios pe sine pentru greşelile comise. În concluzie. Încrederea acordată sursei mesajelor depinde de felul în care destinatarul informaţiei percepe variate aspecte ale personalitaţii acestuia. să se simplifice. Ca elemente mentale. alcătuirea categoriilor este o consecinţă inevitabilă a sistemului cognitiv uman. Persuasiunea unei persoane cu o competenţă specială în problema discutată este mai probabilă. ulterior emise. însă. Stereotipiile şi prejudecăţile nu sunt. 1991). frecvent. anumite detalii par de pri-sos. El poate. Cunoaşterea se blochează în clase contrastante.doi indivizi. Două categorii de variabile influenţează dacă informaţia pe care o comunicăm altora este acceptată ca adevarată: credibiliatea sursei şi probabilitatea convertirii destinatarului. cu o intervenţie promptă dobândită prin repetare nechimbată. în transmiterile ulterioare. de obicei. să îşi imagineze că într-un spital sau în celălalt pot exista pacienţi mai mult sau mai puţin bolnavi. Proiecţia substituie strădania de a decodifica semnificaţiile intenţionate de partenerii comunicării noastre. stereotipiile nu pot fi decât reiterate. Ea va afecta interpretările făcute de subaltern mesajelor. în stereotipii şi prejudecăţi "un lucru" este văzut pur şi simplu ca un "alt membru" al clasei. Ele ar putea fundamenta strategiile de "management al semnificaţiilor" în organizaţia respectivă. Proiecţia Suntem tentaţi să umplem golurile de informaţie nu doar cu primele informaţii care ne confirmă ideile sau cu prezumpţiile privind tipul de informaţii pe care o anumita sursă credem că le poate produce. ea are tendinţa să se completeze. Dar tocmai repetarea neschimbată conduce la uşurinţa (caracterul automat) al activării lor. Un angajat percepe o atitudine ostilă la şeful său care în realitate. Competenţa. permisă de atributul conceptual. Gân-direa pas cu pas este înlocuită de saltul dintr-o judecată stereotipă în alta. Nerelevanţa mesajului pentru interesele personale ale sursei. Contrar unei mişcări naturale a gândirii care încorporează informaţia privind calitatea membru-al-grupului (clasei sau categoriei) pentru a evalua poziţia fiecărui membru între ceilalţi din interiorul clasei. Astfel radicalizată. Ele sunt opace la experienţă. Pierderi importante din conţinutul mesajului se produc deja la primul destinatar al mesajului. Mai întâi se pierd specificările. Ele sunt cadre de referinţa uşor de regăsit în memorie. Pentru îmbunătăţirea procesului comunicării organizaţionale ar fi. în schimb. i se opune seducţia brutală sau asimilarea produsă de atributul periferic. ea poate funcţiona ca o trăsătură percepută de subaltern la şeful său. Stereotipiile funcţionează ca "euristici" care ne fac judecăţile mai uşoare şi mai simple. informaţia dobândeşte o semnificaţie univocă. consecvente cu lipsa de echivoc pe care a dobândit-o în faza anterioară de simplificare. O dată făcută această atribuire. Promtitudinea unui răspuns cognitiv neschimbat poate fi trăita de individ ca o mai mare valoare de adevăr. utilă măsurarea cantităţii şi naturii adăugirilor de informaţie făcute cu fiecare retransmitere a unui mesaj. dar şi cu propriile noastre gânduri proiectate asupra sursei. pe care nu a avut-o iniţial (Lewis. informaţia tinde. Simplificarea şi radicalizarea În paragraful "Stereotipiile" am analizat simplificarea suferită de mesaj ca urmare a erorilor de categorizare ale destinatarului. 40 . Persoana care. însă. La nivelul vicepreşedinţilor mesajul este înţeles în proporţie de 63% (după Steers. Îndepărtarea atributului periferic de poziţiile/valorile individuale ale membrilor clasei este însoţită de polarizări care destramă spaţiile intermediare.

chiar în probleme fără legătură cu persoana liderului. După o săptamână de la evaluarea atitudinală ei au fost solicitaţi să participe la un aşa-zis experiment de psiholingvistică.. în schimb. nerealist..". În prealabil a fost înregistrată atitudinea subiecţilor în problema respectivă. adevărat că persoanele pe care le găsim asemănătoare nouă inşine ne par mai atrăgătoare. dur). că. nici în favoarea pedepsei capitale. Nici una din percepţii nu mai poate avea acurateţe. În situaţia "pro.). dar sugerează. 1955). este de a-i face să-şi structureze punctul de vedere asupra unei probleme. Credibilitatea unui lider ales este cu greu pusă la îndoială de electoratul său. criticile şefului se intensifică. Spre pildă. Experimental. Subiecţilor li s-a mai spus că se urmăreşte stilul şi fluenţa verbală manifestate în eseurile lor.". în organizaţie." cuvintele sugerau o evaluare negativă a pedepsei capitale (ex." toate cuvintele din listă sugerau o evaluare negativă a poziţiei aboliţioniste (ex. ci numai să utilizeze cuvintele date. Subiecţilor nu li s-a spus să scrie nici împotriva. Compartimentalizarea informaţiei reţinute în memorie va genera fenomene de distorsiuni perceptive ulterioare. Informaţia poate fi receptată şi recunoscută ca adevărată. ca informaţia care contrazice decizia grupului este adevărată.. Eiser şi Ross. "anti. să nu fie aproape niciodată crezuţi. Persuasiunea şi schimbarea punctului de vedere Cadrul de referinţă. Autorii experimentelor relatează faptul. Negarea şi distorsiunea mesajului.Atractivitatea. ş. Puţini sunt aceia care neagă mesajul în totalitate. încorporând cât mai multe cuvinte dintr-o listă de 15. pe moment. între altele. comparativ cu felul în care s-au evaluat subiecţii din situaţia experimentală "anti. Acest rezultat experimental sugerează o explicaţie psihologică succesului unor propagande politice ale caror lozinci sau slogane nu sunt purtătoare de informaţie. nu este exclus ca dintre toate propagandele ultimei campanii electorale din România. fără argumentări raţionale. cea care a condus la victorie în alegerile legislative şi prezidenţiale să fi fost. Este. Păstrarea lor neschimbată alimentează procesul de raţionalizare.sadic. într-un limbaj cu o tendinţă evaluativă evidentă (Eiser. ostilitatea escaladează de ambele părţi. O persoană care caută un loc de muncă extrage din mesajul: "Ne pare rău. Comunicarea defensivă Când oamenii percep sau anticipează o anumită ameninţare într-o comunicare. În situaţia "anti. dimpotrivă. dar "nu se aplică la situaţia de la noi". dar ea nu este integrată în sistemul de convingeri al individului. Încrederea într-o persoană creşte când aceasta ajunge într-o poziţie superioară. O persoană poate fi determinată să-şi schimbe opinia. Oamenii acordă mai mare credibilitate persoanelor cu status ridicat şi putere formală. mai curând..... Subiecţii din situaţia experimentală "pro. dacă este indusă să gândească problema respectivă în cadrul de referinţă folosit de sursa informaţiei (Osgood şi Tannenbaum. în care oamenii percep sau judecă lucrurile. de "subceptie" decât de percepţie conştientă este însoţită de refuzul schimbării percepţiilor şi al comportamentelor anterioare.a. bazate pe promisiunea de "schimbare". spre exemplu. s-a comparat situaţia în care subiecţii au fost induşi să folosească cuvinte congruente cu o atitudine "pro. Cei care încearcă să-l contrazică riscă. totuşi.... unde li s-a cerut să scrie un eseu pe tema pedepsei capitale. După scrierea eseului subiecţii trebuiau să-şi evalueze propria opinie în problema pedepsei capitale."." şi situaţia în care subiecţii au fost induşi să folosească cuvinte congruente cu o atitudine "anti. nevoie de personal". 41 . Nu pot discerne motivele şi nu interpretează corect reacţiile emoţionale ale partenerului.capitolul 6) poate gândi.." pedeapsă capitală) în locul cuvintelor.sentimental. pedeapsa capitală. Victima unui fenomen de "grocepthink" (v. atunci când subiecţilor li s-au oferit scurte argumente ("pro. nu avem nevoie de dumneavoastră" înţelesul: "Nu avem. 1986. ei nu au manifestat nici o schimbare de atitudine.. a evenimentelor şi situaţiilor incerte. Oamenii se apără de informaţia sau mesajele personal ameninţătoare.." şi-au identificat opinii mai favorabile pedepsei capitale. Când subordonatul nu tolerează nici criticile minore. Păstrarea informaţiei contradictorii la un nivel. ei nu se pot concentra asupra a ceea ce li se spune. respectiv. Mai frecvent oamenii înlocuiesc parţial sau distorsionează informaţia al cărui impact nu vor să-l simtă în întregime. subiecţii au folosit mai multe cuvinte din lista de 15. spre exemplu. 1977). De asemenea. Recunoaşterea mesajului dar păstrarea convingerii contrazise. interesant. o cale simplă de categorizare. O cale de constituire a cadrului de referinţă. Statusul şi puterea.. Persoanele cu aspect fizic plăcut au un impact mai puternic asupra opiniilor noastre. Pentru a se apăra vor încerca să domine conversaţia trezind în parteneri acelaşi comportament defensiv. facută electoratului. dacă in listă figurau cuvinte congruente cu propria atitudine...

. gândirea mai profundă asupra mesajului va produce o schimbare mai mică în percepţia proprie. şi respectiv. pe care destinatarul o deţine deja. sau.. existente destinatarul.. Modelul sugerează distincţia între ceea ce autorii numesc ruta "centrală" şi ruta "periferică" de persuasiune. implicarea personală. Chaiken (1980) propune distincţia între procesarea "sistematică" şi procesarea "euristică" a informaţiei. în distragerea atenţiei subiecţilor în timpul prezentării mesajelor. Autorii presupun că schimbarea de atitudine (percepţie şi comportament) urmând ruta centrală este mai stabilă şi mai rezistentă la contra-argumente decât schimbarea posibilă prin ruta periferică de persuasiune. de aceea. corespunde "rutei periferice de persuasiune" şi respectiv. Petty şi Cacioppo (1985) propun. "Schimbarea în bine" nu oferă nici o informaţie.. argumentarea este slabă.. Persuasiunea a crescut. "Modelul răspunsului social"). Dacă. 1986). pentru o sinteză a experimentelor Eiser. Feldman şi Arnold (1983) compară reacţia la informaţia congruentă cu ceea ce destinatarul ştie deja. în schimb. Răspunsul la informaţia disonantă În subcapitolul "Comunicarea defensivă" am arătat ce se întâmplă când oamenii primesc informaţie personal ameninţătoare. de exemplu. avertizarea anterioară asupra conţinutului mesajului au fost factori al căror impact asupra gradului de persuasiune a fost urărit în cele două condiţii diferite: mesaj conţinând argumente puternice. respinge validitatea informaţiei (3). De asemenea. (1). Ruta periferică implică asociaţii afective şi inferenţe facile.efectul sloganului "Pentru schimbarea în bine a României". Astfel de manipulări au constat. "influenţa automată" de care vorbeşte Cialdini (1984).. îl oferă încercările de a afla ce gândesc oamenii expuşi la o comunicare persuasivă. "rutei centrale de persuasiune" din modelul propus de Petty şi Cacioppo (1985). Ruta centrală implică arguemntarea. citirea) la informaţie (2).. Verificările modelului au urmărit interacţiunile între calitatea mesajului şi alte variabile. dacă argumentele conţinute de mesaj au fost slabe. care se referă la tendinţa oamenilor de a se baza pe rutine (sau "euristici") când li se cere acordul sau supunerea... dar puţină argumentare propriu-zisă (probabilitate scăzută de elaborare). iar producerea ulterioară a contraargumentelor facilitată.. deşi posibil subiectivă. Într-un model similar.. patru tipuri de reacţii opuse: Când informaţia este Când informaţia este disonantă congruentă cu convingerile destinatarul. mesaj cu argumente slabe. "Modelul probabilităţii elaborării". cap. Persuasiunea a fost împiedicată. iar producerea ulterioară a contraargumentelor a fost inhibată. iar procesarea euristică se referă la o categorie de procese incluse în "ruta periferică de persuasiune". cunoştinţele anterioare.reţine ceea ce a auzit (3). "prelucrării euristice". S-au încercat. Incercările de răspuns la această nouă întrebare conduc la problematica obţinerii consecvenţei cognitive şi comportamentale (v. în acest sens. manipulari experimentale care să producă probabilitate ridicată versus scăzută a gândirii elaborate.. O altă categorie de fenomene importante în procesul comunicării sunt cele care apar când oamenii primesc informaţie care contrazice altă informaţie. în esenţă. A demonstra că schimbarea percepţiei sau a punctului de vedere asupra lucrurilor depinde de gândurile pe care subiecţii le generează ca răspuns la mesajul persuasiv este departe de a fi un răspuns complet la întrebarea "cum schimbă mesajul persuasiv percepţia". Repetiţia mesajelor.uită uşor informaţia primită (4). astfel. Un răspuns la întrebarea cum se schimbă percepţia sau punctul de vedere al oamenilor într-o problemă.. Ei evidenţiază.. Calea centrală şi calea periferică de persuasiune.. gradul de responsabilitate personală.caută informaţie adiţională (1)... ignorându-se conţinutul comunicărilor (v.percepe cu acurateţe (4). gândirea mai profundă asupra lui va produce o schimbare mai mare. care contrazice cunoştinţele anterioare ale destinatarului. cu reacţia la informaţia disonantă. fără o completă prelucrare a informaţiei relevante. Proce-sarea sistematică corespunde.. implică o probabilitate ridicată de elaborare a răspunsului cognitiv. altfel spus..evită expunerea (ascultarea. dacă mesajul conţinea argumente puternice.acceptă informaţia ca validă (2). care includ credibiliatea sursei. pornite de la indicii contextului persuasiv. presupunându-se că dacă mesajul conţine argumente puternice..distorsionează perceptiv informaţia informaţia 42 . dar se bazează pe cea mai simplă cale de categorizare: bine-rău. Problema nerezolvată este cum produc aceste gânduri schimbarea. de a decide "automat".

atât de simplu şi ferm. incompatibilităţii cogniţiilor subiectului. Acţiunile de restabilire a balanţei cogniţiilor descarcă tensi-unea neplăcută. care motivează acţiunile de reducere a disonanţei. de Feldman şi Arnold reprezintă previziunile teoriei disonanţei. de orice fel (convingeri. O dată descoperită / activată disonanţa cognitivă dintre elemente. plăcerea trebuie să fi fost intrinsecă. realizat de Festinger şi Carlsmith (1959). Rezultatele. O explicaţie alternativă Pot fi găsite alte scheme explicative pentru acest gen de rezultate? Modelele aternative pun la îndoială fie prezenţa disonanţei cognitive. sarcina mi-a plăcut într-adevăr". Ne-voia puternică de consecvenţă 43 . nici aceste consecinţe asupra comportamentului subiectului. a rezultatelor cercetării fenomenului are. Odată ce un prag de tensi-une este atins. Când individul emite un comportament care îi apare a avea cauze externe. Vom trata. Subiecţii care au participat. privind sarcina. care părea să aştepte participarea la acelaşi experiment. de ce 1 dolar e o cauză externă insuficientă. Prima direcţie restrânge fenomenul disonanţei la tipuri particulare de funcţionare cognitivă. contraatitudinală. Teoria disonanţei cognitive Teoria disonanţei cognitive (Festinger 1957) a generat. interne. Evidenţierea empirică a condiţiilor la care se aplică teoria disonanţei ne-a condus la reformularea teoriei lui Festinger în două direcţii: ♦ disonanţa ca efect a structurilor cognitive "izolate" sau "disociate defensiv". aceste probleme. Gradul de favorabilitate al evaluărilor. prezenţa cogniţiilor neechilibrate sau disonante va duce la acţiuni de reducere a inconsecvenţei. A doua direcţie plasează în procesul comunicării efectele atribuite. subiecţii au fost chestionaţi în privinţa atitudinii lor adevărate asupra activităţilor desfăşurate. extrem de numeroase . dimpotrivă. atât el cât şi observatorii obiectivi vor atribui comportamentul cauzelor externe. Plata mai mare a fost o justificare suficientă pentru minciuna privind sarcina. "Nu mi-a plăcut sarcina" şi "Am primit destui bani ca să mint" sunt cogniţii perfect consonante. pe care subiecţii le-au făcut la sfârşitul experimentului ar trebui să fie direct proporţinal cu stimulentul oferit pentru afirmaţia. nici prezenţa disonanţei cognitive. pentru că individul inferează că deoarece a avut puţine motive externe să spună că i-a plăcut sarcina. au primit apoi. opinii. prin teoria disonanţei cognitive. cogniţiile şi raporturile dintre ele sunt la fel de prezente ca în teoria disonanţei. Festinger susţine că două cogniţii. aceasta trebuie să-i fi plăcut prin ea însăşi. consecinţa inferenţelor individului asupre cauzelor propriului comportament. Bem nu a postulat nici un mecanism care să stea la baza atribuirii cauzelor externe sau. timp de o oră. în realitate. în timp ce 20 dolari poate constitui o astfel de cauză? Ce vor fi 5 dolari? De aceea. prin care tensiunea neplăcută este "descărcată". probabil mai multe cercetări decât oricare altă teorie. o valoare deosebită pentru studiul procesului comunicării. cum vom arăta în continuare. în continuare. Previziunile teoriei disonanţei sunt ilustrate de un experiment. că sarcina a fost. în sfârşit. controlul insuficient al factorilor care afectează rezultatele obţinute în laborator. ca să spună unui pretins subiect. Rezultatul experimentului este interesant. fie caracterul ei neplăcut. O recompensă mică poate cauza mai multă plăcere pentru o sarcină plictisitoare decât o recompensă mare. deoarece contrazice previziunile teoriei tradiţionale a învăţării. Când actorul nu poate găsi nici o cauză externă pentru comportamentul său. cu tot limbajul compor-tamental folosit.Tipurile de reacţii prezentate. în schimb. nu am minţit. Conform acesteia (mai exact legii efectului) orice răspuns urmat de o recompensă va fi întărit. prezenţa ei este neconfortabilă şi crează tensiuni.teoria a orientat cercetarea timp de decenii . atitudini sau idei) sunt disonante dacă. mulţi oameni par să poată tolera o mare cantitate de inconsecvenţă logică între comportamentele şi între convingerile lor. în psihologia socială. la diferite activităţi foarte plictisitoare. fie 1 dolar. Spre exemplu. Considerarea. Pentru a rezolva disonanţa subiecţii care au primit prea puţini bani vor spune după experiment: "De fapt. Totuşi. acesta trebuie atribuit convingerilor reale ale individului. Festinger şi Carlsmith au explicat relaţia inversă între mărimea stimulentului şi favorabilitatea evaluărilor. iar nu convingerilor şi sentimentelor actorului.nu susţin. "reversul" uneia decurge din cealaltă. de fapt. devenit clasic. destul de interesantă. tradiţional. mai curând decât rezultatele verificării teoriei în viaţa reală. Tolerarea disonanţei Ideea de bază a teoriei disonanţei este prezenţa motivaţiei: o tensiu-ne fiziologică şi psihologică neplăcută şi ubicuă. Plata mai mică nu constituie o justificare suficientă pentru minciună. fie. Mai târziu. ca şi în laborator. ♦ disonanţa ca metapercepţie ("managementul impresiei"). Bem (1967) susţine că ceea ce s-a numit disonanţă este. fie 20 dolari. Elementele cognitive "Mi-a displăcut sarcina" şi "Puţinii bani primiţi nu sunt un motiv suficient să mint" sunt disonante. Subiecţii cărora li s-a plătit puţin (1 dolar) au spus că ei au găsit sarcinile experimentale interesante.

O cauză pentru care oamenii nu evită informaţia disonantă este că această informaţie are. astfel. de către observatori. Al doilea aspect: similar lui Bem. nici nu se expun mai mult materialelor care susţin alternativa deja aleasă. 689). nereuşind să regăsească rezultatele experimentului lui Festingher şi Carlsmth (1959). Ei sunt preocupaţi să fie consecvenţi în convingerile lor. pe care subiectul o utilizează. deci. cu atât mai mare va fi disonanţa trăită. 1968). experimentatorul identifică mai multe relaţii negative stimulent . Collins. disonanţa. gradul de implicare al subiectului şi relevanţa comportamentului contraatitudinal s-au dovedit a fi condiţii necesare apariţiei disonanţei cognitive. în loc să negăm fenomenul disonanţei.presupune dezvoltarea unei ideologii coeren-te care să integreze elementele cognitive. deoarece consecvenţa în timp este perspectiva prin care alţii îi judecă. Hornbeck şi Whitney (1970) de a preciza paradigma experimentală care să producă relaţia negativă prevăzută de fenomenul disonanţei. Aşadar. nici o 44 . acţiunile sale pot fi mai curând atribuite cauzelor interne. Gradul perceput de voinţă sau libertate. care spune că subiectul atribuie comportamentul său contraatitudinal unei satisfacţii intrinsece. Dar rezultatele arată că foarte pu-ţini indivizi revelă o integrare ridicată a sistemelor lor de convingeri (Katz şi Stotland. în condiţiile în care balanţa cogniţiilor stă în calea maximizării cîştigurilor expectate şi minimizării pierderilor expectate. angajamentul. relevanţa comportamen-tului contraatitudinal pentru imaginea de sine. că oamneii nici nu evită informaţia care susţine alternativa respinsă de ei. 1959). valoare pentru ei. Altfel spus. Schelnker şi Bonoma (1971) observă un factor comun condiţiilor la care se aplică teoria şi explică.. Tedeski. Rosenberg şi Abelson (1960) au obţinut rezultate care arată că relaţiile neechilibrate între elementele cognitive sunt. manifestarea publică a comportamentului contraatitudinal. În acest fel răspundem sugestiei făcute de Collins. Atâta timp cât individul consideră că unul din cele două comportamente contradictorii poate fi perceput de alţii ca fiind determinat de factori externi. Tedeski. când nu poate să îl atribuie unei cauze externe (unei recompense). Primul: când manipularea experimentală nu prevede nivelul superior de integrare a elementelor cognitive disonante. sugerăm că subiectul atribuie comportamentul său contraatitudinal presupusei satisfacţii intrinsece când nici o altă cauză internă acceptabilă nu depistează pentru comportamentul său contraatitudinal. Ashmore. Un rezultat psihometric vine în aceeaşi direcţie: subiecţii cu cote ridicate la dezirabilitate socială au manifestat disonanţă mai mare decât cei cu scoruri scăzute la nevoia de aprobare socială. rezultatele susţin teoria balanţei cognitive numai când maximizarea a fost compatibilă cu alegerea structurii cognitive echilibrate. spun: ". teoria pare mai adecvată interpretării post-hoc decât previziunii. Managementul impresiei Reacţia cercetătorilor la insuficienta clarificare teoretică a fost încercarea de a determina empiric condiţiile în care apar efectele disonanţei.n. "Voinţa. Consecinţele disonanţei cognitive asupra expunerii la informaţie şi asupra căutării informaţiei consistă în evitarea selectivă a informaţiei care ridică tensiunea prin adâncirea contradicţiei elementelor cognitive. adesea.. Dar cel mai important factor de producere a disonanţei este expectanţa fermă a individului că un anumit comportament este nepotrivit unei situaţii date (Aronson. O posibilă paradigmă: gradul de integrare cognitivă O problemă a teoriei disonanţei este că nu stabileşte clar condiţiile în care se va manifesta fenomenul în chestiune. de fapt. contrară previziunilor disonanţei. Schlenker şi Bonoma consideră că în experimentele de tipul celui realizat de Festingher şi Carlsmith (1959) subiecţii sunt angajaţi în controlarea impresiilor pe care experimentatorul şi le face asupra lor. preferate "balanţei". Nu contează atât felul cum actorul însuşi îşi percepe comporta-mentul. toate afectează gradul în care individul poate fi "făcut" responsabil pentru acţiunile sale. Atribuirile dispoziţionale pot fi folosite de observatori ca bază pentru propriul comportament în interacţiunile ulterioare cu actorul" (subl. noi nu putem continua investigaţiile fără o paradigmă experimentală care să producă în mod sigur relaţia negativă prevăzută de disonanţă" (între mărimea stimulentului şi schimbarea atitudinii). O sinteză a datelor făcută de Freedman şi Sears (1965) susţine ideea. (v.) (p. Ashmore. personale decât cerinţelor situaţiei. gradul de implicare ale subiecţilor. Cu cât comportamentul este considerat mai nepotrivit. cât contează convingerile lui privind impresia pe care o dă observatorului. capitolul "Modelul răspunsului social"). îi restrângem aplicarea la structurile cognitive "izolate" sau "disociate defensiv". informaţia disonantă în limitele unei structuri cognitive poate fi perfect consonantă în cadrul unei structuri cognitive diferite.schimbare perceptivă/atitudinală decât "resimte" subiectul. Din toate aceste condiţii observatorii pot lua şi iau informaţii asupra predispoziţiilor actorului. în realitate. ceea ce pare disonant experimentatorului poate fi perfect consonant într-o structurare mai largă. Două aspecte trebuie discutate în acest context. Hornbeck şi Whitney (1970).

ne putem aştepta ca cei care au făcut rău să se angajeze în comportamente care să creeze impresia cauzalităţii externe.). indivizii care i-au ajutat pe alţii vor încerca să controleze impresia că acţiunea lor a avut cauze interne. toate pot fi considerate ca demonstrând o preocupare a subiecţilor asupra felului cum îi va percepe experimentatorul.conform acestei concepţii .) susţine ipotezele managementului impresiei. În sfârşit. o tactică prin care actorul încearcă să controleze impresiile pe care alţii le au despre el" (Tedeski. el nu va prezenta nici un indiciu al disonanţei. dar crede că cele două persoane nu îşi vor compara impresiile. norma reciprocităţii prevede că o persoană trebuie să ajute altă persoană. În laborator subiecţii ştiu că participă la un experiment. Nu s-a făcut prezumpţia că ea ar fi o comunicare mai bună. De asemenea. Impactul tehnologiei informatice asupra comunicării organizaţionale Într-o sinteză a cercetărilor de psihologie socială având ca obiect impactul tehnologiei informatice asupra comunicării organizaţionale. două comportamente sunt considerate ca având cauze externe nu se atribuie actorului nimic altceva decât că a reacţionat la presiuni externe în acelaşi fel în care mulţi oameni ar fi făcut-o. Dacă o persoană emite două comportamente contradictorii. după ipoteza pe care fiecare grupă a urmat-o. practicile de comunicare faţă în faţă. Dacă. 45 . 1966). dar unul dintre ele este favorabil observatorului. consecvenţă. Observatorul va putea considera că actorul este inconsecvent. S-a observat că rezultatele care conduc la inferarea disonanţei cognitive s-au obţinut mai ales în studiile de laborator şi mai puţin în viaţa reală. al comunicării faţă în faţă. (2) ca inovator de funcţii şi procese de comunicare şi (3) ca determinant contingenţial al comunicării organizaţionale. Aceasta se întâmplă când actorul crede că observatorul va considera că cel puţin o acţiune are cauze externe. Ei percep cercetătorul ca un observator obiectiv. comportamentul cu cauze interne va apare ca reprezentând atitudinea adevărată a autorului. în special. Bonoma. Comportamentele orientate spre restabilirea impresiilor de consecvenţă vor fi emise numai când individul crede că observatorul a perceput două comportamente ca având cauze interne şi. comportamente de restabilire a consecvenţei cognitive. În consecinţă.contradicţie nu va apare şi nu se va manifesta nici un comportament de restabilire a consecvenţei. Spre deosebire de teoria disonanţei. Penman şi Sless (1990) disting trei grupe de cercetări. Comportamentele cu cauze externe sunt nerelevante pentru dezvoltarea unei impresii unice. Observaţia (afirmă Tedeski et al. de laborator. nevoia aprobării sociale. fără a trăi disonanţa. care este autorizat de instituţia în care se desfăşoară şi de oamenii de ştiinţă.un alt "mod" sau "canal" de comunicare. actorul poate să nu manifeste nici o încercare de a restabili impresia de consecvenţă. Orice sistem tehnologic care ducea la rezultate asemănătoare acestor standarde era considerat eficient. şedinţele. Normele sociale care reglează interacţiunile umane se reflectă în calculul câştigurilor şi pierderilor manifestării consecvente. în schimb. impresionat mai presus de orice de raţionalitate. Ca atare ei consideră experimentul important şi îl iau în serios. Tehnologia informatică aduce . dacă actorul se va manifesta într-un fel faţă de o persoană şi în alt fel faţă de alta. au fost luate drept standarde în raport cu care erau evaluate rezultatele tehnologiei informatice. p.693) (subl. 1971. ambele cu cauze interne. coerenţă. Schelker. Dacă unul din cele două comportamente este considerat a avea cauze externe. Tehnologia informaţiei ca subiect al funcţiilor şi proceselor comunicării În deceniul opt cercetările introducerii tehnologiei informatice în organizaţii s-au axat pe depistarea situaţiilor şi modalităţilor în care tehnologia informatică ar putea fi un substitut. Aşa cum autorii teoriei managementului impresiei apreciază "efectele şi condiţiile în care [aceste] variate fenomene pot să apară pot fi prevăzute printr-o singură teorie coerentă a influenţei sociale. Tehnologia informaţiei a fost văzută. care la rându-i i-a fost de ajutor. În schimb. teoria managementului impre-siei sugerează că există condiţii în care actorul va percepe două acţiuni personale ca fiind contradictorii. ca fiind contradictorii. experimentatorul. mai puţin costisitor. În consecinţă. Inconsecvenţa face ca comportamentul favorabil să apară chiar mai profund inserat în personalitatea actorului. Este puţin probabil ca ajutorul oferit ca urmare a unor constrângeri externe să fie întâmpinat cu aceeaşi gratitudine. numai când ambele comportamente apar ca având cauze interne şi contradictorii.n. În cercetările experimentale. Comportamentele bune nu trebuie justificate la fel cum trebuie justificate cele rele. cele două componente contradictorii şi având cauze interne sunt apropiate în timp şi se prezintă aceleiaşi persoane. Shulman. reactanţa (Brehm. Astfel. fenomene ca aprehensiunea evaluării. respectiv: (1) ca substitut al funcţiilor şi proceselor comunicării. de asemenea. ordine.

legat de intro-ducerea tehnologiei informatice cedează locul ideii că sunt mai multe feluri de a beneficia de introducerea acesteia. Cu excepţia situaţiilor în care organizaţia foloseşte introducerea noii tehnologii drept scuză pentru schimbări mai profunde. Ca în oricare din abordările contingenţiale. privit ca factor explicativ al excepţiilor de la regularităţile demonstrate experimental. Tehnologia informatică intră. dificil de replicat. Deşi tehnologia informetică este privită ca substitut al procesului de comunicare. Decizia se descentralizează. în consecinţă. Limitele managementului sistemelor informatice Prezumpţiile şi definiţiile care au dominat cercetarea în domeniul tehnologiei informatice se regăsesc în managementul sistemelor informatice. contextul structural şi temporal (spre exemplu. Controlul inventarului. Diferenţele au fost. însă. o dată tehnologiile introduse. relativă. iar managerii acestor struc-turi pot constata că tehnologia informatică susţine controlul centralizat. doar că unele activităţi umane sunt substituite de noile tehnologii. diferite de la un studiu la altul. o problemă de poziţie a observatorului. Pentru că aceste funcţii nu pot fi transferate în laborator. de exemplu. oportunităţi de inovaţie structurală în management. cât mai prietenoşi. cercetările consideră că automatizarea duce la aceleaşi rezultate ca forma de comunicare faţă în faţă. în studiul ei s-a procedat la reducerea pe cât posibil a problemelor acestei substituţii. în studierea ei. Problema studiată nu este dacă noua tehnologie poate substitui funcţiile formelor existente ale comunicării. Metoda experimentală introduce. ci cât de eficientă poate fi acestă substituire. Tehnologia informaţiei ca determinant contingenţial al comunicării organizaţionale Rezultatele. Astfel. stilul managerial. simplu. Utilizatorii acestora rămân tehnicienii. Ele l-au orientat. stadiul implementării) esenţiale în procesul comunicării organizaţionale este. etc. cit. din cauza ipotezelor şi metodelor acestor cercetări. Pornind de la ideea că tehnologia informatică substituie comunicarea faţă în faţă. însă.Rezultatele acestui fel de cercetări s-au dovedit dependente de metoda utilizată şi. structurile regionale şi pe linii de produs (v. (2) definirea limitelor sistemului informaţional şi (3) definirea informaţiei. astfel. având. restricţii care fac ca mai curând excepţia decât regula să constituie obiectul studiilor. 46 . aplicarea datelor obţinute în laborator în organizaţii a dus la rezultate diferite. aici. de aceea. datorită lor. sarcinile lor sunt tratate independent. de regulă. în condi-ţiile permise de tehnologia informatică. Descentralizarea poate fi. Managementul de vârf constată că structurile regi-onale şi pe linii de produs iau singure deciziile. o resursă strategică. contrar realităţii organizaţionale. comanda automată. totodată. iar studiile pe această temă continuă să ocolească întrebările privind natura comunicării umane. un cost mai redus. În ciuda rezultatelor care ridică îndoieli asupra capacităţii tehnologiei informatice de a substitui variate aspecte ale comunicării umane. dar i-au impus. în planificare şi control. privind efectele tehnologiei informatice au condus la ideea că rezultatele organizaţionale corelează pozitiv cu gradul de potrivire a structurii organizaţiei cu tehnologia pe care o foloseşte. iar managerii înlocuiesc utilizatorii ei iniţiali. Iau naştere. atribuite complexităţii contextului real al comunicării. în plus. că rezultatele sunt nesusţinute de practica organizaţională. imperativul. Tehnologia informaţiei ca inovator de funcţii şi procese de comunicare. Această idee a orientat cercetările spre identificarea unor stadii în procesul introducerii tehnologiei informatice şi a altor factori de care depinde efectul ei. Inovaţia structurală uzual permisă de tehnologia informatică priveşte structurile de coordonare ale organizaţiilor. În ceea ce priveşte substituirea funcţiilor comunicării. bazele de date sunt direcţii de inovare organizaţională permise de tehnologia informatică. Ea este considerată. Astfel.) consideră. capitolul: "Designul grupurilor şi organizaţiilor"). "şedinţelor" din laborator le lipseşte istoria. utilizatorii şi cercetătorii descoperă. Monitoarele computerelor substituie activităţi îndeplinite de manageri de nivel mediu. spre exemplu. Trei dintre aceste limite vor fi analizate în continuare:(1) tehnologia informaţiei ca instrument de management raţional. noile tehnologii informatice tind să fie adoptate fără schimbări în structura organizaţională. terminalii şi instrucţiunile trebuiau să fie. cercetătorii aşteaptă introducerea noii tehnologii. în plus. organizaţiile continuă introducerea lor. Iniţial. Shulman şi Penman (op. ca apoi să le abordeze prin metoda studiilor de caz. Aceasta rămâne aceeşi. tehnicieni. limitele. În plus.

nu este întotdeuna funcţională. Credibilitatea unei alternative poate. probabil. nu doar cercetările în domeniu. în crearea condiţiilor de convergenţă spre soluţii pe care grupul să le accepte. optimistă. Penman şi Sless (1990) susţin că ergonomia software este atât de profitabilă în prezent pentru că interfeţele celor două părţi. procesată de sistemul tehnic. anonimatul oferit de sistemele informatice de sprijinire a deciziei grupului s-au dovedit inferioare comunicării faţă în faţă. iar tehnologia informatică îl poate prelua. ca însăşi informa-tica. Căutarea informaţiei. de asemenea. într-adevăr. de regulă. mai curând. fără teamă de refuz sau ridicol. furnizorii organizaţiei) fac. raţional. credem. cu adevărat. Limitele sistemului de comunicare sunt ale sistemului tehnic. mai multă informaţie decât au nevoie. ele se dovedesc mijloace mai greoaie decât comunica-rea faţă în faţă. Conform unei concepţii pesimiste. utilizatorii. această definiţie conduce la dificultăţi şi erori de utilizare. sistemele permit utilizatorilor să comunice anonim. cu succes folosite în diagnoza acestor caracteristici. utilizatorul nu este un mijloc substituibil de transmitere a informaţiei. Sistemele informatice destinate minimizării influenţei caracteristici-lor nonraţionale ale grupului pot fi. Definiţiei înguste a sistemului i se adaugă definirea necorespunză-toare a unei părţi a sistemului. sau nu este numai. analiştii sistemului informatic aplică o definiţie îngustă comunicării. Spre exemplu. raţionalitatea. această viziune ne apare. Argumentului că alegerea soluţiei optime (raţionale) este preferabilă alegerii rapide. Un grup de decizie care. Designerii atribuie utilizatorilor propriile caracteristici. Studii privind măsura în care funcţia simbolică a informaţiei organizaţionale continuă să sufoce alte funcţii ale comunicării se vor face. Definirea limitelor sistemului informaţional Centrându-se mai mult pe hardware şi aspectele de programare. promit să ajute stăpânirea desfăşurării de date relative la o problemă dar şi desfăşurarea comunicării între membrii grupului. Aceleaşi dificultăţi au fost semnalate în activităţi în care grupul încearcă să ajungă la o definire consensuală a problemei. Organizaţiile adună. capitolul 6). în sine. Dintr-o perspectivă mai largă asupra sistemului de comunicare. 1987) susţin că trimiterea anonimă a mesajelor va încuraja membrii cu status scăzut sau membrii cu idei neuzuale să participe. În căutarea informaţiei care precede acordul. în mare măsură. 47 . Cu gândul la importanţa conştientizării problemelor pentru rezolvarea lor. În obţinerea acordului. dar şi managementul sistemelor informatice. Shulman. O bună ilustrare a acestei idei este crearea "sistemelor informatice de spriji-nire a deciziei în grup". Dar îmbună-tăţirile de acest fel (spre exemplu. Regimul totalitar a adus acest rol la cote aberante. Baza nu este întotdeauna. în mod necesar. depinde de persistenţa şi persuaziunea persoanei care o iniţiază. pe de altă parte. care se pot situa în afara graniţelor acestuia (clienţi. Reflectată în programe. ci un creator de semnificaţii şi iniţiator de structuri de comunicare. pur şi simplu. spre exemplu. care include. Tehnologia informatică nu este. baze raţionale a dominat sistemul de convingeri care au orientat. Această definiţie ignoră faptul că producătorii de informaţie. fenomenul "grouphink" (v. Dar. problemele legate de designul ecranului) au doar efecte cosmetice. împiedicând realizarea lui prematură. sistemele informatice şi-au dovedit utilitatea prin "ofertă" mai mare de alternative de investigat. tehnologia informatică exacerbează toate problemele comunicării organizaţionale. încât orice considerare a componentei umane conduce la o îmbunătăţire. Ea poate îndeplini un rol simbolic. nu reuşeşte să ajungă la o soluţie în condiţii de anonimat înseamnă fie insuficienţa cunoştinţelor de bază relevante pentru problemă ale membrilor. Ideea pe care se întemeiază promisiunile acestor sisteme este minimalizarea influ-enţei caracteristicilor (nonraţionale) contraproductive ale grupului asupra deliberării şi luării deciziei. Astfel de efecte benefice ale anonimatului au fost probate. parte din sistem. componenta umană. i se poate aduce contra-argumentul valorii chestionabile a raţionalităţii când alternativele sunt echivoce. Aceste sisteme promit să ajute oamenii să îşi clarifice ideile şi să aleagă alternativa optimă (raţională) de abordare a problemei. dacă nu pe acelea ale maşinii pe care lucrează. reducând. tehnică şi umană. fie o cultură ("infrastructură umană") dominată de nonraţionalitate. Solicitarea de date legate de variate aspecte ale comportamentului organizaţional îndeplineşte adesea rolul de afirmare a puterii. acut resimţite prin introducerea tehnologiei informatice în organizaţiile guvernamentale sau de afaceri.Tehnologia informaţiei ca instrument de management raţional Ideea că utilizarea tehnologiei informatice are. Cercetările (De Sanctis şi Gallupe. un instrument pentru managementul eficient. Utilizatorul este pentru designer un alt mijloc de transmitere a informaţiei în sistem. ale sistemului sunt atât de sărace.

putem găsi următoarea opinie: "ori acceptăm lucrurile cum le descriu oamenii. Dacă rezultatele sunt diferite. diferenţele trebuie atribuite metodei. legislaţie. pentru care "terminalii" specifici nu sunt entităţi separate. distorsionând-o.a designerilor . conştientizează impactul poziţiei observatorului în peisajul comunicaţional. O creştere a aportului cercetărilor de psihologie socială şi organizaţională. ori le tratăm cum sunt ele în realitate".157 subl. p. în mediu. Acest fel de abordare implică o schimbare a modelelor pe care se bazează atât înţelegerea informaţiei cât şi a procesului de comunicare. spre înţelegerea locului ei în procesul de comunicare organizaţională. Modelul tradiţional al comunicării nu oferă nici el prea mult în această direcţie. Dar modelele şi metodele comun folosite în tradiţia empirică nu fac. Tradiţia empirică are o concepţie îngustă asupra datelor ce pot fi folosite. susţin autorii. Or. Un model descriptiv: comunicarea ca autopoeză (Emergenţa unei structuri sociale) Definirea informaţiei ca semnal transmis (Shannon şi Weaver. Ea nu a reuşit să aducă date convingătoare în privinţa rolului tehnologiei informaţiei în comunicarea organizaţională. Comunicarea este considerată un proces de transmitere şi primire a informaţiei şi mesajelor.va impune colectării informaţiei nevoile şi criteriile procesării automate. cu convingerea aflării "adevărului". Aceste modele. la nevoie. Ea serveşte interese tehnice. trebuie tratate destul de diferit de datele din fizică sau tehnologie. perceptiv. Infrastructura tehnologică cuprinde maşinile şi tehnologia informatică. al naturii şi ordinii întrebărilor. Schimbarea concepţiei despre comunicare conduce la sesizarea altor probleme legate de tehnologia informaţională şi de comunicarea organizaţională în general. Aceste structuri "decupează" din mediul organizaţional informaţia strict corespunzătoare. în raport cu ceea ce ar putea aştepta de la comunicarea faţă în faţă.Limitele impuse de definirea informaţiei O idee răspândită. fără să-şi dea seama. Prima atitudine . forma colectării nu va influenţa informaţia însăşi. cum vom arăta în continuare. 1990. Considerând că informaţia există. distincţie între infrastructura tehnologică şi infrastructura umană. La persoanele din managementul superior. neschimbată.). bazată pe datele folosite în ştiinţele fizice. printre designeri este aceea că informaţia există în mediul organizaţional. Schimbare de paradigmă în cercetarea comunicării Cercetarea în domeniul psihologiei sociale nu a contribuit la introducerea tehnologiilor informaţionale în organizaţii. Definiţia este foarte apropiată de simţul comun. informaţia este ceva creat de organizaţie. Penman şi Sless (1990) nereuşita în această direcţie s-ar datora tipului de abordare a fenomenului. politici organizaţionale) cu valoare epistemică redusă. conduşi spre adoptarea unui determinism tehnologic" (Shulman. n. mai ales.informaţie eludează măsurarea şi predicţia obiectivă. atât de tipice în cercetarea comunicării. După aprecierea autorilor Shulman. metodologic. Penman şi Sless. 1990). În baza ei organizaţiile speră că introducerea tehnologiilor informatice vor mări viteza transmiterii şi vor creşte stocarea ideilor. va avea loc prin orientarea lor spre tehnologia informaţională ca totalitate. Datele bogate în semnificaţii. Aceasta nu înseamnă că o măsurare riguroasă nu este posibiliă. Definiţiile diferite susţin atitudini diferite faţă de colectarea şi procesarea informaţiei. facsimil etc.). O mai bună înţelegere a comunicării implică două distincţii importante: diferenţa conceptuală între "infrastructura tehnologică" şi "infrastructura umană" şi diferenţa conceptuală între informaţie şi comunicare (Shulman. asupra datelor obţinute. Pentru alţii. din ceea ce descriem ca fiind 48 . Infrastructura umană consistă. ca şi metodele adecvate lor au urmat tradiţia empirică. Cercetătorii care operează în această tradiţie sunt. prin aplicarea raţionalităţii ştiinţifice. nici nu a împiedicat-o. Astfel. etc. Penman şi Sless. obiectul multor cercetări este stabilirea efectelor "terminalilor" (computer. autori ai politicilor organizaţionale. A treia definiţie. "În context uman datele au o largă arie de semnificaţii potenţiale care cer interpretarea activă a cercetătorului. Modelele tradiţionale ale comunicării au orienatat cercetările în alte direcţii decât acelea care par a fi marile probleme ale introducerii tehnologiilor informaţionale. tipuri sofisticate de aparate telefonice. Metoda tinde întotdeauna spre poziţia observatorului obiectiv. Ea trebuie doar culeasă şi prelucrată. 1949) folosită în legătură cu sistemele electronice pare insuficientă pentru explicarea fenomenelor de comunicare umană. în mare. în special cei care lucrează cu publicul sau clienţii. Rezultatele lor îi interesează mai puţin pe utilizatori. natura inerent incertă a procesului de comunicare şi faptul că semnificaţia ia naştere din relaţia "cititor" . A doua definiţie impune colectării informaţiei structuri stabile (spre exemplu. care sugerează că semnificaţiile sunt create.

Acestea sunt considerate a fi mijloace de stocare. Controlul falselor aparenţe cu origine în convingeri eronate privind posibilităţile sistemului este o latură importantă a managementului semnificaţiilor. a confuziilor. oricât ar fi de perfecţionată ea nu poate îmbunătăţi. Tehnologia este sigură şi previzibilă. El asigură compatibilitatea sistemului informaţional cu nevoile şi cerinţele utilizatorului. Structura comunicării nu este rezultatul planului sau schemei unuia dintre parteneri. în relaţia informaţiei "de citit" cu cititorul. informaţia nu poate acţiona în nici un fel şi nu are semnificaţie. Comunicarea este desfăşurarea activităţii reunite a partenerilor mai curând decât o serie de evenimente discrete care trece de la unul la altul. 1969. Modelul defineşte comunicarea prin desfăşurarea activită-ţii relaţionale a partenerilor. cunoaşterea obişnuinţelor şi practicilor umane. decât managementul tehnologiei însăşi. de aceea. Ea se "autogenerează". din contră. El le poate. răspunsurilor neco-respunzătoare trebuie să preceadă designul sistemului. Dacă. Nu tehnologia trebuie impusă utilizatorului. modurile noastre de organizare socială. între informaţie şi semnificaţie şi care consideră inferarea intenţiei de comunicare ca esenţială în generarea semnificaţiilor informaţiei citite face "managementul semnificaţiilor" mult mai important pentru efectele tehnologiei informatice. Pentru a apare comunicarea. Politicile organizaţionale şi preferinţele individuale pot crea probleme mai serioase implementării sistemului decât problemele tehnice. De atribuirea intenţiei de comunicare a celuilalt depinde genera-rea semnificaţiei. Semnificaţiile pot fi cunoscute prin studierea practicilor anterioare şi a contextului organizaţional. sursele de incertitudine şi greşelile de interpretare posibile. Shortter. practicile noastre de comunicare. Această diagnoză cade în competenţa psihologului organizaţional nu a inginerului. rigide. se "autospecifică" conform paternului unic de interacţiune dintre participanţi (Weick. accentua. transfer şi transformare de semnificaţii. un element al informaţiei. subiectul trebuie să presupună că informaţia citită în mediu a fost generată de cineva cu scopul de a comunica. Managementul semnificaţiilor sugerează alte probleme ca fiind importante în legătură cu introducerea tehnologiei informatice în organi-zaţii. Dacă anterior psihologul lua sistemul informatic ca "dat".cultura: limbajele noastre. ci designul tehnologiei trebuie să includă problemele utilizatorului. în schimb. Implemen-tarea unui sistem informatic cere un management al semnificaţiilor ce ţine. Extinderea noţiunii de sistem informatic dincolo de limitele sistemului tehnic. Ea nu poate fi identificată separat de relaţia informaţiei cu agentul uman. Penman. 49 . atunci cu cât mai multe semnale diferite putem crea şi păstra cu atât mai multe idei transferăm şi stocăm. Accentul cade pe procesul nu pe produsele comunicării. de asemenea. în ultimii ani. Sarcina psihologului este fie de a integra diversitatea semnificaţiilor prezente în infrastructura umană. Dacă considerăm că semnificaţiile sunt stocate de cuvinte şi alte semnale. Sistemele trebuie proiectate cu considerarea problemelor comunicării umane. testându-i impactul. Ea vine însă. Semnificaţia nu este o parte. cu o raţionalitate diferită de raţionalitatea limbajelor umane şi. un design al sistemului tehnic centrat pe problemele comunicării umane şi influenţa expectanţelor utilizatorilor constituie probleme ale managementului semnificaţiilor. Într-o accepţiune comună informaţia există în lumea fizică. are proprietăţile acestei lumi şi există indiferent de percepţia noastră. Curând va putea constata că sistemul informatic nu a înlăturat erorile din procesul comunicării. O diagnoză orientată spre identificarea interpretărilor neintenţionate de designer. O organizaţie poate avea convingerea optimistă că un sistem de prelucrare automată a datelor îi va permite o îmbunătăţire a tranzacţiilor cu partenerii săi. 1969) când infrastructura umană este dominată de semnificaţii unice. Managementul semnificaţiilor Un model al comunicării care face distincţie între infrastructura umană şi infrastructura tehnică. "Infrastructura umană" care creează semnificaţiile este schimbătoare. fie de a introduce "variabilitatea internă" (Weick. nepredictibilă şi capabilă de reacţie la influenţă. Presupunerea că informaţia există independent de fiinţa umană susţine o idee greşită despre posibilităţile mijloacelor tehnice. 1988). Cu toată această independenţă de fiinţa umană. Multe din neajunsurile manifestate în cercetările şi practicile comunicării se datorează nereuşitei în stabilirea diferenţelor conceptuale între informaţie şi comunicare. considerăm semnificaţiile ca un proces al infrastructurii umane. Semnificaţia creată în relaţia informaţiei cu agentul uman. rolul psihologului este proactiv. atribuim oamenilor nu mijloacelor tehnice crearea şi manipularea lor.b. Expectanţele şi convingerile privind tehnologia informatică creează semnificaţii care vor afecta acceptarea şi utilizarea ei. Managementul semnificaţiilor este şi mult mai dificil. Tehnologia informatică a fost creată pentru a facilita acţiunea de comunicare şi cunoaştere practică. Problemele comunicării apărute în organizaţii au schimbat rolul cercetătorului din domeniul ştiinţelor sociale. de domeniul psihologiei sociale aplicate. 1986 a. Comunicarea înseamnă emergenţa unei structuri sociale. direct.

stereotipii. Imprevizibilitatea comunicării. Când aceste raporturi definesc un cerc vicios deviaţia este amplificată. O diagnoză în interesul managementul semnificaţiilor va urmări cum sunt menţinute anumite semnificaţii atribuite tehnologiilor. Rolul psihologului în mamagementul semnificaţiilor apare cu atât mai important cu cât semnificaţiile sunt în continuă schimbare. schimbările sau deviaţiile valoroase în domeniul semnificaţiilor trebuie integrate în structuri care se automenţin. Când relaţiile dintre părţile implicate definesc un cerc "virtuos" deviaţia este contracarată de sistem (v. Tipul de informaţie pe care o persoană o primeşte depinde atât de rolul său formal. când interacţiunile amplifică o semnificaţie dăunătoare este necesară "spargerea" structurii care susţine o astfel de deviaţie. Aşadar. Manage-mentul oricărei tehnologii are o durată ce se măsoară în ani. Tehnologia informaţiei are un impact simţitor asupra comunicării organizaţionale. Este incontestabil rolul tehnologiei informaţiei în comunicarea organizaţională. de statusul lor. Când individul primeşte informaţie disonantă. O mai bună înţelegere a comunicării implică distincţii între infrastructura tehnologică şi infrastructura umană şi diferenţa conceptuală între informaţie şi comunicare. ci şi figurală. orizontal (coordonarea activităţii departamentelor). Percepţia informaţiei ca adevărată depinde de: credibilitatea sursei şi de probabilitatea convertirii destinatarului. 1969. formularea unor concluzii neadecvate. ea trebuie inclusă într-o structură care să auto-susţină schimbarea pozitivă. Când sistemul contracarează o deviaţie valoroasă. schimbarea se autosusţine.? Sumar În organizaţii se utilizează mai multe căi de comunicare selectate de manageri în funcţie de natura şi scopul mesajului. Informaţia poate fi receptată şi recunoscută ca adevărată. ci şi reţele electronice ce permit vehicularea unei cantităţi mari de informaţie nu doar verbală. determinant contingenţial al comunicării organizaţionale. În organizaţii funcţionează nu numai reţele de comunicare faţă în faţă. structurarea ei în prezent are ca primă cauză capacitatea partenerilor de a acţiona ca agenţi nu numai de a reacţiona.Generarea unor expectanţe realiste prin formarea unei viziuni corecte asupra procesului de comunicare. Întrebări: 50 . Cum sunt amplificate unele şi contracarate altele? Cum depind aceste schimbări de poziţiile membrilor în peisajul comunicării. fiind văzută ca: substitut al funcţiilor comunicării. Înţelegerea mesajelor transmise depinde de: decodificarea semantică. cât şi de rolul său informal. O schimbare sau "deviaţie" într-o parte a unui sistem poate fi amplificată sau contracarată prin relaţiile ei cu alte părţi ale sistemului. Diagnoza naturii relaţiilor dintre semnificaţiile diferite şi deciziile şi acţiunile utilizatorilor poate fundamenta managementul lor. Comunicarea în organizaţii vizează convertirea celorlalţi la un punct de vedere. 1985). Astfel. inovator de funcţii şi procese de comunicare. de jos în sus (de la subordonaţi la manageri). etc. Ceea ce credem că este comunicarea determină deciziile şi acţiunile noastre în activităţile practice de comunicare. Nord. simplificare şi radicalizare. Contextul organizaţional se schimbă în acestă perioadă şi o dată cu el expectanţele legate de posibilităţile noii tehnologii. Esenţa comunicării umane sugerează că neînţelegerea este mai degrabă norma decât excepţia. proiecţie. orientarea prezentă a atenţiei.contracarare a deviaţiilor" (Weick. etc. forţarea datelor în convingeri preexistente. cap. schimbările dăunătoare trebuie incluse în structuri care contracarează schimbarea. Există două tipuri de comunicare în organizaţii: comunicarea prin reţele formale şi comunicarea prin reţele informale. foarte puţin tolerând inconsecvenţa logică între comportament şi convingeri. Teoria managementului impresiei sugerează că există condiţii în care individul va percepe două acţiuni personale ca fiindcontradictorii fără a trăi disonanţa. 8). că efectul tehnologiei informatice depinde de calitatea designului ei. Comunicarea are loc într-un spaţiu social şi se desfăşoară în funcţie de staus: de sus în jos (pentru a influenţa subordonaţii). de competenţa tehnologică şi comunicativă a membrilor. dar aceasta prezintă o serie de limite. Intervenţia psihologului ca şi a managerului se face într-un proces de "amplificare . Rolurile jucate de diferiţi membri ai oragnizaţiei pentru o eficienţă mai mare sau mai scăzută a comunicării reflectă structura organizaţiei precum şi experienţa comună legată de funcţionarea ei. reacţionează pentru reducerea inconsecvenţei. Tehnologia informatică de comunicare oferă oportunită-ţile unei mai bune comunicări nu o mai bună comunicare. când oricare partener al comunicării poate avea iniţiativa schimbării. asupra problemelor ei inerente este o sarcină mai puţin îndepărtată de practicile comunicării decât ar părea la o examinare sumară. dar ea nu este integrată în sistemul de convingeri al individului.

25. Brehm. (1970). Chelcea.) Advances in experimental social psychology. 477-489. (1965). Shortter.J. 301-310. P. L. Eiser. CA: Sage Osgood. (1977) "Partisan language. Chicago: Rand McNally. Grid Publishing: Columbus. Representative Re-search in Social Psychology. J. Revista de psihologie.A.) Applied social psyclogy and organizational settings. "Commmunication reconstructed". "Intellectual teamwork and information technology: The role of information systems in collaborative intellectual work". (1980). (1985). New Jerey. In: S. Koch (Ed. 39. Jacoby. IL: University of Illinois Press. 18.T. Cognitive social psychology. Urbana. J. H. L. British Journal of Social Psychology... XV. New-York: Academic Press... C. S. J. W. 5-17. 83-91.W. Lundberg. Collins. G. Hall. "Studies in forced compliance: XIII.V (1973). Bibliografie Aronson. Weaver. Lexington..R. (1987). III) New York: Mc Graw-Hill. Feldman.) Psychology: A study of science (vol. G. Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components. Organizational culture. Rosenberg. C. Freedman.E. Homewood. 173-177. Stotland. Psychological Review. "Realism and relativism.. Managing individual and group behavior in organizations. R. "Selective exposure". M.R. Ill: Irwin. Tannenbaum.. Mass: D. H. Hornbeck. (1960).. Witney. Psychological Review.) San Diego. More. D. 1-2. Theories of cognitive consistency: A sourcebook.producing forced compliance paradigm". (1990). M. W. (1966). The silent language. R. 1. P. 74. 11-23. 3.).O. Rosenberg (Eds. New Haven. Journal of Abnormal and Social Psychology. 81-97.. Radu.C. Petty. (1976). (Eds. Psychologia-Paedagogia. Management Science. Berkowitz (Ed. "Dissonance theory: Progress and problems". W. E. Sears. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. (1959). Organizational communication: The essence of effective management (Second edition). Craig (Eds. E. "Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion". London: Mc Graw-Hill. New-York: Academic Press. E.J. Frost. "Cognitive consequences of forced compliance". E. In P.: Yale University Press. Advances in Experimental Social Psychology (vol. 1.. I.E. (1992) "Schimbări în opiniile şi atitudinile politice ale populaţiei din România după decembrie 1989". Communication in organizations. Penman. Explicaţi teoria disonanţei cognitive şi interpretaţi această teorie în relaţie cu gradul de integrare cognitivă. J. plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information". Louis.J. J. Carroll (Ed. Rogers. In: C. (1986 b). 211-224. Vol.W. E. Abelson. 199-211.  Precizaţi rolul tehnologiei informaţiei în optimizarea comunicării organizaţionale. Berkowitz (Ed. (1956). Chaiken. "A foundation for the study of group decision support systems". Abelson et al. Conn. (1959). "The elaboration likelihood model of persuasion". CA: Academic Press.. Psychological Review. Lawrence Erlbaum Associates. I. 37. L. 51 . (1955). Peterson. Ill: Row. Rogers. S... In: L. A. 38. Matei. 183-200. Arnold. D. Mills.. (1990) "Teorie şi metodă în etnopsihologie". J. Moţescu. (1949). Gallupe. research and practice. Aronson. Journal of Personality and Social Psychology. R. B.V(1980). Hovland. (1959). 2. Cacioppo. "Opinion change as a function of communicator's attractiveness and desire to influence". S. "Principles of automatic influence".). Ashmore. (1992) "Cognition et ethnicité". 203-210.L. (1965). Revista de psiholo-gie. J. A theory of cognitive dissonance.S. McGraw-Hill. Katz. J. J. Journal of Personality and Social Psychology. D. In: L. Ross. P. Martin (Eds. "A preliminary statement of a theory of attitudine structure an change". R.E. . 589609. 62. (1985). New York: Doubleday.M. (1986). M.J. Festinger. DeSanctis. Comunication and organizational behavior. (1967). (1957). 752-766.). C. Cialdini. (1984). (1968). Eiser. New York: The Free Press. (1988). Shannon. 42-55. Evanston. "Can organizational culture be managed? A synthesis". imediacy and attitude change". J. Galegher. Carlsmith. M. "An analysis of cognitive balancing". European Journal of Social Psychology. D.).). 1. "The principle of congruity in the prediction of attitude change". R. Journal of Theory in Social Behavior. L. E. 58. R. Mathematical theory of communi-cation. In search of a dissonance . "Self-perception: An alternative interpretation of cogni-tive dissonance phenomena". A theory of psychological reactance. rules and intentionality: theories and accounts". R. B. Beverly Hills. (1983).. Hillsdale. In: R. 36.. 7. L. "The magical number seven.B. F. C. 33. Heath. In..D. Lewis.I. Miller.. Ohio. Festinger. Haney. R. In: J.P. 63. Perju-Liiceanu. Nord. Bem. Personal selling: Theory. M. 19.

D. 101-114. (1986 a). R. Shulman. K. In: J. (1969/1979)... Sless. 685-695. H. J. 199211. Introduction to organizational behevior. (1963) "Classification and quantitative judgement". (1990). Bonoma T. Steers. (Fourth edition). 54.T. "Putting information technology in its place: Organizational communication and the human infrastructure".R.S. 26.D. Schlenker. A.L.. 52 .. Tajfel. Tedeski.M. Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale. J.). The social psychology of organizing. American Psychologist.Shotter. 25. MA: Addison-Wesley. British Journal of Psychology. Harper Collins. Carroll (Ed. "A sense of place: Vico and the social production of social identities".. R. B. Wilkes. Weick. (1991).E. Reading. Applied social psychology and organizational settings. New Jersey. British Journal of Psychology. A.V. (1971) "Cognitive dissonanace: Private ratiocination or public spectacle?". Penman.

chiar acţiunea actorului poate produce unele schimbări. pentru a le acorda o mai mare atenţie. informaţie deviantă. incertă. (3) Membrii organizaţiilor cheltuiesc considerabil timp negociind între ei o versiune acceptabilă a ceea ce se întâmplă. erori. motivaţie. extrase din experienţa anterioară a individului. şase semne negative) ori. după cum vedem în figurile 8. Instituirea produce materialul care. li se impune. dimpotrivă. cu scopul de a-i reduce ambiguitatea. ca oricare constrângeri "de mediu". în care Weick sugerează următoarele relaţii între cele patru procese: (1) schimbarea ecologică şi instituirea sunt legate într-un "circuit care amplifică deviaţia". Cunoştinţele (setul de reguli) rezultate din această validare consensuală alcătuiesc "Experienţa" sau "Memoria" organizaţiei. apoi. Interdependenţele dintre oameni alcătuiesc substanţa organizaţiilor. ulterior. (3) selecţia are un efect direct proporţional asupra retenţiei. în raport direct sau invers proporţional. dar aceste interdependenţe sunt fluide şi schimbătoare. Aceste structuri impuse sunt. Deoarece întâmplă-rile. (2) Eforturile de a preciza semnificaţiile întâmplă-rilor curente incerte aparţin mai multor persoane. (2) instituirea se leagă de selecţie printr-o relaţie cauzală direct proporţi-onală. Reprezentările cauzale sugerează ce variabile pot fi decupate în fluxul experienţei şi cum pot fi ele conectate. Dacă membrii organizaţiei au încredere completă în experienţa lor anterioară (circuitul având. Originea subiectivă a realităţilor organizaţionale şi caracterul. Aşadar. organizaţiile au un mare rol în crearea realităţilor. cele patru elemente ale organizării sunt: schimbarea ecologică. Figurile 8. Aceste schimbări ecologice constituie materialul brut. selecţia şi reţinerea. individual şi social al organizării este captat de Weick într-un model inspirat din procesele selecţiei naturale. adesea. echivocul.2 prezintă modelul organizării. pe care le percep. ceea ce declanşează organizarea este informaţia echivocă. învăţare individuală Un model cognitiv al organizării Descrierea modelului Weick (1979) defineşte organizarea ca un set de reguli. Instituirea subliniază rolul membrilor organizaţiei în crearea mediului care. Când apar variaţii în cursul evenimen-telor. ele pot oferi o interpretare rezonabilă a acestuia sau îl pot încurca mai mult. În cursul desfăşurării evenimentelor organizaţionale apar disconti-nuităţi şi variaţii. (1) Materialul de bază cu care operează organizarea este informaţia care este ambiguă. deopotrivă. prin intermediul comporta-mentelor interdependente inteligibile. sunt. clienţi recalcitranţi.2. sarcini atribuite ori cerinţe sindicale. scheme. ca "fapte" la care trebuie să se adapteze. Organizarea vizează reducerea posibilităţilor şi stabilirea unui nivel acceptabil de certitudine. Aplicate cursului evenimentelor. Selecţia implică aplicarea unor structuri cognitive pe materialul instituit. acţiunile curente sunt descifrate prin intermediul acestei "gramatici" memorate. care atrage atenţia şi care trebuie interpretat. care să acţioneze. actorul trebuie să izoleze aceste schimbări. apoi. înţeles. Fie că informaţia este conţinută în produse materiale. instituirea. va fi sesizat sau ignorat prin procesul de selecţie. (4) retenţia afectează atât selecţia cât şi instituirea. Conform modelului. după cum individul are încredere (+) sau nu are încredere (-) în experienţa sa anterioară. Definiţia lui Weick conţine cel puţin trei componente.MODULUL 3 MEMORIA ŞI ÎNVĂŢAREA ORGANIZAŢIONALĂ Obiective de studiu:  Integrarea memoriei organizaţionale în modelul cognitiv al organizării propus de Weick  Cunoaşterea tipurilor de învăţare organizaţională Keywords: ambiguitate. echivocă. Retenţia se referă la simpla stocare a instituirilor. total neîncrezători în trecutul lor 53 . validate consensual şi destinate reducerii echivocului.1 şi 8.1 şi 8. în operarea cu ea există multe posibilităţi şi multe rezultate. De asemenea. apoi. stil cognitiv. reprezentări cauzale.

După cum se poate observa în figura 8. Cel de-al treilea este o bună ilustra-re a procesului de instituire.este observată de cei prezenţi.retenţie apare ca o secvenţă liniară.retenţie" (Weick.selecţie . din interacţiunile în care intră străinul. Pare. dar. foarte diferită de cea sugerată de organigramele tradiţionale. aşadar. Regulile de interacţiune fiind puţine. Schimbare ecologică + + Instituire Este observat un necunoscut + Selecţie +. p. În urma interacţiunilor străinul devine o persoană cunoscută a cărei "identitate" este stocată în memoria individuală a celorlalţi ca cineva care trebuie abordat sau evitat în ocaziile ulterioare "(Fig.selecţie . decât în clădirile ei ori în "organigrama" departamentelor din care este compusă. în care rezultatele parţiale dintr-un anumit stadiu afectează celelalte stadii. Apariţia sa . o persoană necunoscută faţă de străinul din exemplul 1. Ca persoană el este necunoscut căpitanilor şi sergenţilor prezenţi la adunare. deopotrivă. în acest caz. are o funcţie cunoscută: străinul este colonel. el este un stimul mai puţin echivoc. Deşi modelul: schimbare ecologică . + Retenţie Echivoc perceput "Este o persoană atrăgătoare" Echivoc perceput "Iată o necunoscută" (persoană) Multe cicluri: Mulţi oameni îi pot vorbi străinului despre diverselucruri Puţine reguli de asamblare "Hai să-l cunoaştem" Puţine cicluri Multe reguli: "Prezintă-l numai prietenilor valoroşi" Figura 8. 54 . Weick ilustrează funcţionarea modelului său prin câteva exemple.Relaţii cauzale între procese (Exemplul 1) Exemplul 2. puţini dintre cei prezenţi i se vor adresa într-o manieră familiară.1)". precum şi a caracterului. Observarea este "instituirea" care delimitează (pune în paranteză) străinul pentru prelucrările ulterioare. Considerând stadiile ca procese care se întrepătrund. 1979. mai justificat să căutăm organizaţia. "străinul e făcut să se simtă ca acasă". Numai o atitudine ambivalentă. Cunoştinţele despre "cum trebuie trataţi coloneii" înlocuiesc multe din regulile privind felul cum trebuie prelucrată informaţia despre acest străin particular. structura organizaţiei ar putea fi un moment "îngheţat" al desfăşurărilor instituire .schimbare ecologică . Spre exemplu. dar ulterior este clasificat ca o persoană atrăgătoare. Să presupunem că un străin rătăceşte printre persoanele unei adunări. În primele două putem observa felul în care procesul de selecţie şi procesul de retenţie reduc echivocul informaţiei. care. Numărul mare de reguli de interacţiune reduce numărul interacţiunilor separate. de încredere şi neîncredere simultană va putea stabiliza sistemul. Definind organizarea ca "procesele prin care membrii ei înlătură echivocul fluxului experienţei" şi punând în locul diviziunilor structurale comportamente interdependente. şase semne negative) întregul sistem cauzal va amplifica deviaţia. Oricine poate să i se adreseze în cele mai diverse probleme. deoarece cei prezenţi au cunoştinţe despre felul în care ajungi colonel şi cum trebuie trataţi coloneii. fie ea cea mai concretă "societate comercială". spre deosebire de primul. mai degrabă în mintea membrilor ei. 8. Pentru a transforma străinul într-un lucru cunoscut.instituire . stadiile funcţionează ca "prelucrări distribuite paralel". 145). Dar. Exemplul 1. care în momentul apariţiei nu este inclus în nici o categorie. ne vom putea face o imagine a structurii organizaţionale. +. va fi instabil. Respectându-le. în mai mare măsură. gazdele activează un număr mic de reguli memorate pentru asamblarea procesului de selecţie. Să ne imaginăm un alt străin plimbându-se printre membrii unei adunări.(circuitul având. angrenate în circuite cauzale.1 . individual şi social al experienţei organizaţionale.2 colonelul "rămâne". se angajează multe interacţiuni separa-te cu străinul.

neinteresant. scade aprecierea calităţii. atenţia la note. 3. iar piesa va fi uitată repede. 5. dificil de localizat.2 . evaluarea muzicii va fi mai bună iar piesa va fi memorată mai bine. O dată ce grupul începe să cânte. tole-ranţa erorilor. când o interpretează prima dată. are o anumită complexitate. Există suficiente surse de echivoc când o piesă nouă este repetată. Similar. pentru că influenţează cantitatea şi felul efortului pe care un muzician îl depune pentru a înţelege o nouă piesă muzicală. credibilitatea atribuită. creşte calitatea rezultatului şi. interpretarea ei fiind mai mult sau mai puţin depărtată de convenţiile respectivului gen de muzică. Erorile primei interpretări vor fi mai puţine. Muzicienii trebuie să încheie într-un fel numărul. alta sau alte variabile se schimbă şi ele. Exemplul 3. calitatea muzicii realizate va scădea. pentru a acoperi eventuale erori. fiecare din ei fiind responsabil de alte 3-5 persoane. Credibilitatea compozitorului are o mare importanţă în interpre-tarea muzicii. de inovare. Schim bare ecologică _ + Instituire Este observat un colonel + Selecţie +. ci mai degrabă ceea ce fac ei cu această compo-ziţie. ei instituie mediul. care vor fi relaţionate. important. în general. la fel de puternice. prin aceasta. credibilitatea iniţială este confirmată.Relaţii cauzale între procese (Exemplul 2). Multe cicluri: Puţine reguli: "va trebui să-l observăm în diferite situaţii" "numai persoanele cu grad ridicat vorbesc fam iliar cu colonelul" "planifică situaţii în care pot fi făcute observaţii" Figura 8. adesea. 55 3 . el poate să facă inferenţa că unele dintre aceste variabile covariază. Există un lider principal. Cerinţele de coordonare dintr-o orchestră de jazz sunt substanţiale. în cazul muzicii unui compozitor credibil reduce erorile. "această porţiune este urâtă" aceste note sunt greu de citit". multe din caracteris-ticile de interpretare (ex. dar este atribuită unui compozitor serios. există 3 lideri de secţiuni în subordinea lui. pur şi simplu. nu există cale de întoarcere. Când una din variabile îşi schimbă valoarea. dar sunt echilibrate de cerinţele. De exemplu: "aceste şase măsuri sunt imposibile". tempoul) trebuind stabilite. Datorită indiferenţei sau îndoielilor asupra seriozităţii ori competenţei unui compozi-tor. O dată ce interpretul sparge fluxul experien-ţei într-un set de variabile. Orchestra are un anumit stil. Observarea acestor schimbări permite inferen-ţe privind conexiunea variabilelor. "atenţie la ton". propriile "profeţii" se confirmă. efortul depus în interpretare. 6. iar toleranţa erorilor creşte. nu ceea ce expune profesorul ci ceea ce este (pre)dispus şi capabil să perceapă studentul constituie materialul lui "de învăţat". În procesul instituirii muzicienii "sparg" mediul în evenimente discrete. Atenţia mai mare la interpretare. materialul interesant. efortul interpretării şi atenţia sa scad. Este posibil ca interpretul să conecteze cauzal aceste variabile. etc. Interpreţii nu reacţionează la un mediu. Când efortul scade.+. Muzica este necunoscută. Respon-sabilitatea erorilor. 7. compoziţia ei. Nego-cierea interpretării finale a numărului apare fie explicit. Dacă aceeaşi piesă nouă este dată unei orchestre comparabile. etc. iar aceste transformări se pot face în aceeaşi direcţie sau în direcţii opuse. muzicienii etichetează fluxul muzicii instituite cu substantive inteligibile şi apoi încearcă să conecteze substan-tivele într-o manieră raţională. Toate aceste probleme trebuie rezolvate în timpul repetării. iar nu partitura este situaţia "externă" pe care interpreţii încearcă s-o facă inteligibilă3. O orchestră de jazz cu 17-20 membrii este conside-rată de Weick un exemplu perfect de organizaţie mică. tempoul de pornire pare deosebit de important. calitatea sunetului apreciat retrospectiv. interpreţii vor depune mai mult efort în înţelegerea ei. Interpretarea iniţială. dorinţa de a reconcilia notele deviante. ca şi succesul sunt. dorinţa de a amâna evaluarea. 4. iar când variabilele care se transformă sunt separate în timp. + Retenţie Echivoc perceput "Mă întreb cum este în realitate" Echivoc perceput "Iată un colonel" Puţine cicluri Multe reguli de interacţiune "nu te repezi". 2. Mediul căruia membrii orchestrei trebuie să-i facă faţă nu este. neesenţial etc. În procesul instituirii interpretul poate desprinde următoarele şapte variabile: 1. fie implicit. chiar dacă aceasta cere un mare efort. se poate presupune o relaţie de cauzalitate. apoi sunt membrii fiecărei secţiuni. interpreţii vor face mai multe erori în interpretarea unei piese. aşa cum. În esenţă. atât în interpretările solo cât şi în cele ale secţiunilor. El poate constata că atunci când credibilitatea scade.

constă în încercările mem-brilor de a negocia acest consens. Fig. (+ ) Efortul interpreţilor (+ ) Credibilitatea (+ ) comportam entului Atenţia acordată notelor (-) (+ ) Calitatea muzicii judecată retrospectiv (+ ) Dorinţa de a corecta unele devianţe (-) Tolerarea erorilor (-) Dorinţa de a amâna evaluarea (+ ) (+ ) Figura 8. prin aceasta. * * Bazaţi pe experienţele anterioare de confruntare cu o situaţie nouă. în mod colectiv să realizeze un acord privind care porţiuni din cursul experienţei curente vor fi desemnate ca variabile şi care conexiuni dintre variabile sunt rezonabile. reprezentarea cauzală însumează aceste variabile şi conexiuni. Fiecare poate desprinde "variabile" diferite precum şi propriile îndoieli privind stabilitatea etichetărilor şi conexiunilor pe care le-a impus experienţei. creşte toleranţa erorilor. dacă scade credibilitatea. pornind de la o variabilă. când încheie repetiţia şi există o probabilitate mai mare ca ei să interacţioneze mai uşor când se vor confrunta cu acea muzică. în care tocmai sunt angrenaţi. Primul. în repetiţiile ulterioare. Mai precis. Deşi. 8. crezi că trebuie să fie mai puţin alert"). etichetările şi conexiunile lor pot fi. a credibilităţii. În final. prin consecinţele sale şi cum trebuie rezolvat. când afirmăm că echivocul este îndepărtat prin cicluri comportamentale interdependente. mai mare. care poate conduce la o scădere. descreşte calitatea muzicii realizate. să zicem. că după ce indivizii îşi impun versiunile personale asupra a ceea ce se întâmplă. de exemplu. de la unul la altul. de la credibilitatea atribuită. Fiecare identifică anumite variabile şi presupune relaţii cauzale între ele. managerii unui departament impun situaţiei noi. dimpotrivă. coordonarea va fi problematică până ce sunt realizate între participanţi anumite acorduri în legătură cu ceea ce tocmai au interpretat şi ceea ce trebuie făcut în legătură cu aceasta. "Nu cred că acest lucru este important dar. precum şi un acord asupra direcţiei conexiunilor dintre aceste elemente importante experienţa curentă devine mai inteligibilă. Acesta este un circuit de feed-back pozitiv. 38 de inter-preţi din orchestră. din experienţa lor curentă.precum şi atenţia acordată notelor. din organizaţii. În figura de mai jos. după ce am parcurs un anumit traseu. Astfel. Reprezentările cauzale pot să difere la cei.Relaţiile cauzale dintre variabilele mediului instituit Actul colectiv crucial. există încă un echivoc rezidual. Există mai multă suprapunere între reprezentările separate care sunt stocate în minţile interpreţilor. înţelegem că membrii negociază identifi-carea variabilelor (ex.3 conţine anumite circuite. Aşa cum am văzut. O proprietate importantă a structurilor suprapuse cursului experi-enţei este autovalidarea lor. nesigure şi diferite. situaţia devine mai inteligibilă pentru fiecare dintre ei. ceea ce determină o scădere.3 . 56 * . Diferenţele sugerează două lucruri. încă. putem ajunge în punctul de plecare. dar eu cred că e mai bine să fie mai alert iar tu. structuri perceptive personale. De îndată ce membrii au realizat un acord asupra a ceea ce are consecinţe importante şi ceea ce nu contează prea mult. după repetate expuneri la fluxul experienţei interpretative. interpretul poate observa că toate aceste relaţii pot reduce calitatea percepută a muzicii realizate. membrii încearcă. care pot fi inferate de o persoană. Managerii negociază un consens privind ce anume din situaţie este important. a credibilităţii. Al doilea. se pare că tu crezi contrariul") precum şi conexiunile acestor variabile ("Suntem de acord că tempoul este important. dorinţa de a reconcilia notele deviante precum şi dorinţa de a suspenda evaluarea prematură. când toleranţa erorilor creşte scade atenţia la note. în continuare.

Ideile noastre se implantează în realitate. dimpotrivă sunt cel puţin parţial create de aceştia şi rezolvate în funcţie de capacităţile şi interesele lor. dată fiind complexitatea şi ambiguitatea lumii. ce par neînsemnate. pentru că structuri cognitive individuale sunt suprapuse evenimentelor curente. comportamentul nostru produce la alţii reacţiile la care el este adecvat. susţine Neisser. Procesul ia forma unui "ciclu perceptiv". . mişcările şi activităţile operatorii fac disponibilă mai multă informaţie. în care chiar obiectul ei este constituit. În general. Reprezentările cauzale pe care membrii unei întreprinderi şi le formează. Ele acceptă informaţia ajunsă la nivelul organelor de simţ şi direcţionează acţiunea. Prin activarea lor repetată membrii organizaţiei vor stoca reprezentări mai omogene pentru a le impune. în întrunirea special comandată. circumstanţelor similare. Problemele discutate în grupul decizional nu sunt independente de membrii grupului. căutătoare de informaţie. Cel mai frecvent.d. a procedurii. care serveşte drept cadru de referinţă pentru acţiune şi percepţie. întărindu-i presupunerea iniţială. Cel care crede că nimeni nu-l place va avea un comportament de neîncredere. explorarea ulterioară tinde să confirme presupunerile făcute deja în legătură cu el. Înţelegerea noii situaţii este. Instituirile nu rămân la aceeaşi dimensiune. orice idee care restrânge explorarea şi eşantionarea va ajunge să pară din ce în ce mai plauzibilă prin. schemele pot fi. Ele sunt cadre de referinţă. justifică aplicarea. Instituirea accentuează caracterul activ al cunoaşterii. "Dispersia diferitelor stadii ale ciclului perceptiv. al semnificaţiei acţiunilor lor. Când cineva are o idee şi caută date relevante este foarte probabil să le găsească. manifestări la care alţii vor exprima lipsă de simpatie. care modifică din nou schema ş. scheme care structurează modalităţi de acţiune asupra mediului. întotdeauna. Schemele care au drept conţinut natura relaţiilor umane pot crea fenomene cu consecinţe importante pentru soarta organizaţiilor. prelucrat cognitiv.Confruntarea nu are loc. Noţiunea de "construcţie socială a realităţii" captează acţiunile de "negociere" a interpretărilor. Aşadar. percepţia individuală a fiecăruia activează cicluri de acţiune interdependente. individuală. Astfel. În organizaţii aceste activităţi cognitive sunt dispersate între mai mulţi oameni. este o organizare abreviată. ei înşişi. care odată eşantionat. Fenomenul de groupthink descris de Janis. Oamenii pun. în mediul lor individual ceea ce percep şi negociază. se referă la procesul existent în mintea unui singur om. După ce a fost extras un eşantion. Schema cognitivă direcţionează explorarea în care se extrag eşantioane din obiectul percepţiei. ca reguli de decizie şi delegare. Aceste eşantioane pot modifica schema. ci. cooperarea ori competitivitatea pe care singure le-au sădit în alţii. iar apoi sunt redescoperite sub forma cunoştinţelor despre realitate. p. Actorii tind spre un consens. prin interpretările lor personale. descrisă de Neisser. O schemă. Îndepărtarea echivocului experienţei curente este atât un proces individual cât şi social. Percepţia evoluează în direcţia autoîndeplinirii prezumpţiilor. cel puţin parţial. 57 . păstrate în memorie. Procedurile standard direcţionează atenţia către aspecte restrânse ale obiectului activităţii. care apoi direcţionează explorarea şi eşantionarea următoare. Noţiunea de instituire a mediului subliniază această implementare iniţială a realităţii. de rutină. în mare măsură. Schemele sunt structuri active. Grupurile pot şi ele să instituie mediul .ostil. 1979. dar managementul unei situaţii este o variantă comună asupra lucrurilor. 156). Conotaţiile noţiunii sunt că obiectul (cunoaşterii) este perceput selectiv. Instituiri iniţial minore. care adesea iau forma autoîndeplinirii presupunerilor. Spre exemplu. chiar. Originea subiectivă a realităţilor organizaţionale Ciclul perceptiv. reprezintă un bun exemplu. ale reprezentanţilor unor departamente într-un grup decizional pot genera rezultate surprinzătoare. natura acestei restricţii. infirmate.m. Relaţia de interdependenţă între percepţie şi schema cognitivă. cu greu. 1972. Prezumpţia noastră că alţii sunt ostili ori competitivi schimbă comportamentul iniţial prietenos ori cooperativ al acestora către ostilitate ori competitivitate. Ideea va fi retrospectiv apreciată ca plauzibilă. Neisser (1976) explică relaţia de interdependenţă dintre subiect şi obiectul perceput prin noţiunea de schemă cognitivă. rezultată din cicluri de acţiuni interdependente. cooperant. de asemenea. integrate în circuite cauzale care amplifică deviaţia se pot dezvolta în evenimente cu consecinţe majore. caracteristici personale. în viitor. competitiv etc. pe baza experienţei lor organizaţionale sunt exemple de scheme cognitive. defensiv sau agresiv. iar interpretarea lui este negociată interpersonal.pentru a fi la rândul lor constrânse de ostilitatea. Procedurile de operare standardizate sunt. peste tot în organizaţii serveşte ca alt mod de a descrie ce este o organizaţie şi de a prevedea cât de bine va cunoaşte ea lumea pe care o instituie" (Weick. a tuturor. Eşantioanele desprinse de anumite persoane sunt modificate de schemele altor persoane. generalizată şi corectabilă a experienţei.a.

în mod direct. Selecţia cognitivă explică. uneori. echivocul rămâne o componentă pregnantă a existenţei organizaţiei. Prin parţiala neîncredere în propriile instituiri. incerte. Încrederea în interpretările anterioare poate anula. Conform modelului organizării propus de Weick. Singurul mod în care pot fi controlate este suprimarea sau ignorarea unora dintre ele sau alternarea alegerii unora cu alegerea altora. discută. Acţiunile şi interpretările se acomodează mediului instituit. de aceea. aceste evitări. aşadar. în schimb. numai ignorând sau negând unele dintre ele. Prin aceasta. consensul. echivoce. ei se folosesc de interpetările anterioare care s-au dovedit viabile. Semnificaţiile multiple nu admit o interpretare de comprimis. toate. "catalogată". Aşadar. totodată. el este un mediu artifical de selecţie. Experienţa managerului este. scopuri. Verificarea dă sentimentul de situaţie încheiată. În organizaţii mediul instituit favorizează oameni. oamenii pot ajunge la concluzii tot mai ferme despre lucruri pe care nimeni nu le-a verificat direct. rutine. aşadar. semnificaţii şi interpretări şi indirect ea selectează (promovează) indivizi. Interpretările rămân distincte. Ele sunt greu de clasificat cu precizie.spune Weick. Acest proces explică de ce noii veniţi. departamente. O verificare evitată lasă întotdeauna o oarecare îndoială privind consecinţa informaţiilor astfel păstrate. Oamenii încearcă să cupleze noile interpetări la ceea ce ştiu dinainte. În selecţia naturală caracteristicile mediului favorizează reprodu-cerea unor trăsături ale speciei (trăsături care sunt adecvate mediului) şi îndepărtează alte trăsături. 58 . influenţează organizaţiile. Rezultatul este surprinzător: o persoană este mai conştientă. stereotipii. Luarea deciziei constă în selectarea unor interpretări ale evenimentelor şi utilizarea lor în calitate de constrângeri ale acţiunilor ulterioare. El nu permite o clasificare precisă. Comunicarea. ei pot opta între diferite structuri organizaţionale. Selecţia Organizaţiile trebuie să se descurce în multitudinea semnificaţiilor care pot fi atribuite unei situaţii. Un manager acţionează fizic în mediul său (întreprinderea). acest consens este considerat o dovadă că lucrul există într-adevăr. Inputurile echivoce au. Organizaţiile nu pot rezolva semnificaţiile multiple. Este imposibil ca o singură semnificaţie impusă cursului experienţei organizaţionale să epuizeze toate posibilităţile şi. Selecţia cognitivă face parte. dorinţe. activează mai uşor cunoştinţele bazate pe testări evitate decât cunoştinţele verificate. Forţele selective în mediul organizaţional sunt ideile şi interpretările oamenilor. nu schimbărilor curente. caracterizat ca neordonat. design-uri. Cei care iau decizii în organizaţii se situează între mediu şi efectele acestuia asupra organizaţiei. îşi pot îmbunătăţi acurateţea perceperii mediului sporindu-şi controlul asupra lui. Aceste inputuri echivoce devin mai inteligibile prin procesul selecţiei. Experienţa sa de manager este consecinţa acestei activităţi. scopuri. Când oamenii din organizaţii selectează acţiuni şi interpretări. Organizaţiile se confruntă adesea cu dileme. ceea ce vede şi ceea ce face. cu alţi membri din conducerea întreprinderii. inversa sau modifica schimbările ecologice. deoarece se pretează la numeroase clasificări. În consecinţă. iar ceea ce nu se potriveşte este respins ori interpretat ca greşit. naturale. socializarea. astfel. Lucrurile confuze sunt mai degrabă ambigue. membrii organizaţiei pot evita să transforme mediul organizaţional (artificial) de selecţie într-un mediu (natural) care să perpetueze scopuri. şi rezultatul a ceea ce el nu face. prin îndoiala sistematică asupra acestora. motivele pentru care organizaţiile manifestă inerţie şi se schimbă încet. nedeterminat şi haotic. într-o fază iniţială se disting acţiuni şi întâmplări. din procesul luării deciziei. Alţii repetă. Definiţiile personale ale situaţiei. Schimbarea ecologică şi instituriea subliniază originea subiectivă a realităţilor organizaţionale. Oamenii impun mediului semnificaţii care se întorc asupra lor organizându-le activitatea. învăţarea vicariantă care au loc între manageri au drept cnsecinţă faptul că managerii ştiu mult mai puţin despre mediul lor decât cred ei de obicei! O persoană care observă pe alţii evitând anumite proceduri. Mediul în care există organizaţiile a fost. grupuri sau scopuri .Mediul organizaţional instituit este. Mediul poate fi mai bine caracterizat prin natura echivocă a evenimentelor care îl alcătuiesc. proceduri standardizate de operare. Cauzele evitării verificărilor pot fi dintre cele mai diferite. ignoră cea mai mare parte din el. Un manager deţine multe cunoştinţe greşite care au la bază evitarea verificărilor. Un eveniment echivoc are cel puţin două semnificaţii. Cele două alternative ale dilemei nu pot fi combinate într-un compromis. este atent la o parte din el. funcţii. Prin procesul de selecţie cognitivă organizaţiile selectează. marginalizaţii ori nonconfor-miştii sunt surse importante de inovaţie în organizaţii. Un lucru perceput (un input pentru gândirea umană) nu este echivoc pentru că este lipsit de semnificaţie sau pentru că are o semnificaţie confuză. rezultatul organizării stimulului. iar nu lumea materială. semnificaţii multiple. activităţi şi conchide că această evitare este justificată va evita el însuşi toate aceste acte. care sunt. În acest fel mediul instituit poate domina mediul "obiectiv" din organizaţie. la rândul lor. Când toată lumea pare a fi de acord că ceva există sau că ceva este adevărat. Evitarea verificării duce la fenomene asemănătoare fenomenului Zeigarnik.

adesea. dar interpretările din procesul selecţiei sunt mai ferme. Mediul se schimbă continuu (de exemplu. În acest fel. Constrângerile impuse de caracteristicile mediului nu sunt atât de puternice. de ordine şi claritate prezentă în materialul perceput. în cea mai mare parte a ei. înţelegerea umană presupune un grad mai mare de ordine în lumea percepută. în realitate echivoce sunt tratate ca având o unică şi certă semnificaţie. îndoiala etc. al interpretării cursului experienţei . . Dacă aceste încercări . cu rol de selecţie al interpretărilor particulare. nu putem prevedea ce output va ajunge la destinatar. paternurile neatenţiei lor. organizaţiile pot supravieţui. Acelaşi input va genera o varietate de rezultate din cauza zgomotului adăugat în timpul transmisiei. O modalitate de a clarifica materialul echivoc este de a-l plasa în context. din instituiri anterioare stocate în memorie sub forma unor etichetări.permit adptarea rapidă la condiţii mereu schimbătoare. ele vor persista. ªi organizaţia şi mediul se pot schimba în acelaşi timp pentru o mai bună cuplare reciprocă. filtrată. mai variate şi înlătură mai mult echivoc. decât este în realitate. problema organizaţiilor .cel puţin la nivelul percepţiei. Materialul selecţiei constă din instituiri echivoce şi reprezentări cauzale. din două sau mai multe posibile. memorate şi actualizate favorizează. profitarea de oportunităţi. Instituirile slab structurate sunt dificil de etichetat şi pot fi distruse când oamenii le consideră ca fiind mai ordonate. flexibile. clarificarea rezultată va impune constrângeri asupra acţiunilor ulterioare. forma unui comportament de încercare şi eroare. Instituirea ia. în perceperea caracterului lor ordonat există un grad de supraestimare. improvizarea în locul previziunii. care poate fi. În concluzie. la experienţa curentă. procesele de "scanare" şi "monitorizare". pentru că în ambele procese este implicat un anumit grad de înţelegere. Când o reprezentare cauzală extrasă din experienţa anterioară este suprapusă unei grupări de evenimente. instituirile. pe care nici sursa originală. Retenţia Selecţia este intim legată de retenţie. tehnologii pe care nimeni nu le înţelege. Instituirile pot produce materiale cu grade diferite de inteligibilitate. Zgomotul nu este. improvizate. Efectele zgomotului într-un sistem de comunicare sunt variate. în interacţiune cu alte "obiecte". schimbările ecologice (independente de organizaţie) favorizează acţiunile adaptative. acţiuni fără scopuri precise. tehnică. slab structurate. Altfel spus. Echivocul indicilor se reduce când aceştia sunt integraţi în situaţia globală. încât să determine caracteristici uniforme organizaţiilor din acel mediu. Prin natura ei. Instituirile anterioare revin. toate devin criterii de selecţie. de exemplu. prin comportamente diferite. cultivarea provizoratului. în plus. ocazional. mai bine sau mai rău unui mediu fizic particular ajută înţelegerea relaţiei în care instituiri trecute. 59 . Retenţia constă. vor fi instituite în mod repetat. în aceeaşi situaţie.criteriile după care se face selecţia cognitivă se găsesc mai degrabă în autorii acestor decizii decât în mediul obiectiv. omul fiind tentat să supraestimeze cantitatea de unitate. inventarea soluţiilor în locul preluării acestora. indicii folosiţi. Când acţionează ca o constrângere asupra selecţiei. Lucrurile la care sunt ei atenţi. acelaşi lucru cu o distorsiune fixă. Reducerea echivocului este întotdeauna urmată de consecinţe. Materialul (input) echivoc nu este acelaşi lucru cu "zgomotul" unei comunicări. Importanţa acestor criterii de selecţie care stau la baza interpretării evenimentelor curente. constituind input-uri frecvente ale procesului de selecţie. instituirile trecute funcţionează ca un mediu în care interpretările prezente se integrează mai bine sau mai rău. cunoscând un anumit input. Selectarea input-urilor le înlătură echivocul. pe un canal de transmisie. care sunt conectate. Instituirile slab structurate sunt modificate în procesul selecţiei în direcţia creşterii structurării. spre exemplu) sunt mai reduse. la radio. cauzele care stau la baza folosirii acestor indici. în procesul de selecţie şi acţionează ca surogat al lumii externe. "Obiectul" echivoc va fi urmărit luând parte la evenimente.nu este lipsa ordinii (entropia) ci supraestimarea ordinii şi încrederea prea mare în caracterul ei adaptativ. la nevoie. dacă proceduri de acţiune. Analogia interpretărilor prezente cu indivizii şi speciile din natură. Natura materialului determină natura proceselor prin care acest material poate fi transformat în rezultat (output) inteligibil. probabil. Într-un sistem de comunicare în care o sursă trimite. un mesaj către un destinatar. nici destinatarul nu le pot prevedea. În cazul organizaţiilor. destinatarul nu poate decide ce input. însă. mai unificate şi mai integrate decât sunt în realitate. zgomotul apare când. firmele concurente îşi schimbă orientările) şi. este dificil de păstrat echivocul instituirilor slab structurate. însă. Acţiunile cele mai "ordonate" au cea mai mare şansă să fie repetate şi cu fiecare repetare. a înţelegerii structurilor şi proceselor organizaţionale creşte cu cât constrângerile "obiective" (ale pieţei.de exemplu. a generat un output dat. plasarea întâmplătoare a personalului. Zgomotul introduce în canal mesaje. care corespund. Distincţia instituire-selecţie este dificilă. astfel. atât instituirea cât şi selecţia generează interpretări plauzibile ale echivocului. Oamenii vor înţelege din ce în ce mai puţin ceea ce fac. În cazul materialului echivoc. dar în acest fel le reduce adaptabilitatea.

Când sunt folosite puţine reguli de asamblare. suficientă diversitate. corespund cel mai bine conţinutului. Acest proces va înregistra mai mult din varietatea input-urilor echivoce. echivoce. face selecţie. care sunt constrânse numai extern. Dacă retenţia este discreditată. Organizaţiile trebuie să conţină. În timpul selecţiei cognitive membrii organizaţiei aleg acele etichete. care să poată corespunde varietăţii din afara ei este conţinută în ciclurile de interacţiuni care sunt asamblate în procesele de instituire . Aşa cum într-un mediu fizic supravieţuiesc indivizii care corespund cel mai bine acestuia. să se integreze în cele vechi. Dacă un singur proces este aplicat unor date complicate. cunoscută. În exemplul 1. Dacă diferenţa este necunoscută.selecţie . de obicei. Aşa cum recunoaştem mai uşor şi mai exact un obiect aflat sub o pânză de mătase. însă. Aparenta ineficienţă este.diferenţiat. ele însele. decât sub una groasă. de postav. subliniază Weick. Pentru ca un input echivoc să fie tratat în toată varietatea sa este nevoie tocmai de această înregistrare detaliată. mediul instituit. atunci oamenii. izolare de realitate. independenţa elementelor şi slabe constrângeri interne . atunci numai o mică parte din acele date va fi înregistrată. duce la eşec. interpretări şi semnificaţii care permit noilor instituiri să corespundă. Or. În concluzie. Modalităţi de adaptare la diversitate Acurateţea înregistrării diversităţii depinde de numărul elementelor independente. Dacă diferenţa / schimbarea este considerată familiară. ele însele.multe elemente. Când sesizează o diferenţă (o schimbare în mediul lor) oamenii se întreabă ce se întâmplă. independent. ciclurile asamblate în aceste procese sunt mai diverse şi conţin o varietate mai mare. înregistrarea cu acurateţe presupune corespondenţa proceselor organizaţionale cu caracteristicile input-urilor. asigurând o varietate mai mare procesului de selecţie. mai degrabă decât mediul fizic.retenţie. Circuitele interdependente şi varietatea necesară a proceselor organizaţionale. reţeta este. Lipsa dorinţei organizaţiilor de a trata echivocul în manieră echivocă. stufos. Varietatea potenţială din interiorul organizaţiei. variate aspecte ale acelei experienţe. 60 . acestea acomodându-se altor conţinuturi memorate. interpretări prezente. În datele percepute echivocul poate fi suprimat numai după ce a fost înregistrat. al situaţiilor organizate anterior. citat anterior. Majoritatea materialului va rămâne neatins şi necunoscut. acele acţiuni (indivizi ori grupuri) care numite. citându-l pe Buckley (1968). evenimentele şi acţiunile care diferă de instituirile anterioare vor beneficia de atenţie mai mare. Pentru a răspunde la această întrebare ei elaborează un proces destinat stăpânirii schimbării. care compun procesul de înregistrare. Inabilitatea oamenilor din organizaţii de a tolera prelucrarea echivocă a materialului echivoc poate fi una din cele mai importante cauze ale problemelor lor. Altfel spus. sunt promovate. pentru a putea percepe cu acurateţe varietatea prezentă în schimbările din afara lor. Procesele organizaţionale care se aplică materialului perceptiv echivoc trebuie să fie. Etichetări şi conexiuni noi vor fi stocate în memorie. asamblarea procesului de selecţie prin puţine reguli ("Să aflăm cum este persoana necunoscută") creează mai mare independenţă între ciclurile de interacţiune cu această persoană. Un proces ramificat sau echivoc conţine multe elemente independente. memorat. Aceste proprietăţi . etc. ale cărei puncte suferă "constrângeri" reciproce semnificativ mai puternice . neadaptare.înregistrăm cu mai multă acurateţe o experienţă echivocă. retenţia şi convingerile controlează / influenţează percepţia în aceaşi măsură în care percepţia controlează convingerile Complexitatea cognitivă a organizaţiilor Numai varietatea poate regla varietatea. păstrându-le pentru înţelegerea ulterioară. atunci reţeta pentru construirea procesului este specifică şi conţine puţine cicluri de interacţiune. El înregistrează discontinuităţile. Acurateţea mai mare a înregistrării ridică probabilitatea ca grupul să instituie un mediu mai rezonabil. simplă şi procesul ramificat. dovada că procesul "funcţionează". Procesul de selecţie şi instituirile stocate în memorie au aceeaşi funcţie de selecţie ca mediul fizic. care să acumuleze mai multă experienţă. va fi urmărită atent şi făcută neechivocă. care au puţine constrângeri interne. explicaţii. prin intermediul unui proces constituit din elemente care înregistrează. "Supravieţuirea"/ promovarea ia această formă numai dacă în procesul selecţiei cognitive conţinutul memorat este credibil. Ceea ce determină echivocul proceselor organizării şi măsura în care ele conţin varietatea necesară înregistrării echivocului sunt regulile de asamblare. în organizare "supravieţuiesc". cu multe cicluri de interacţiune. Procesele astfel constituite sunt lejer structurate şi par ineficiente.sunt considerate de Heider (1958) proprietăţile unui bun medium care înregistrează cu acurateţe lucrurile la care este expus.

În sfârşit. descrierea lui fiind mai speculativă. (Extragerea din memorie a unei "istorii" care se potriveşte celor ce. Experienţa este o înţelegere retrospectivă. "Fondul" cuprinde datele străine. trebuie urmărit atent şi. O organizaţie "complicată" percepe variaţii într-un mediu amplu. Experienţa personală ne apare ca episoade distincte particulare. ale concurenţei. Dar. Versiunea unică a organizaţiilor bine structurate poate fi mai degrabă împovărătoare pentru fixarea orientărilor viitoare. în sfârşit. decât atunci când îl imaginăm în curs de desfăşurare. în consecinţă. Putem afla ce semnificaţie au fazele anterioare debutului şi în raport cu ce. devenind vulnerabili la schimbarea. putem particulariza evenimentele. actele planificate sunt descrise ca deja îndeplinite în viitor. ceea ce poate fi instrumental pentru aceste rezultate. Visând. care să se "comporte" 61 . cale permisă doar organizaţiilor puternice. o construcţie de tipul "obiect . Pentru organizaţii această corespondenţă biunivocă ar însemna câte un individ specializat pentru fiecare aspect al cursului experienţei şi care să nu fie atent la altceva. a rezultatelor unei firme de consultanţă după o perioadă de şase luni poate clarifica. dacă încercăm să descriem acelaşi eveniment imaginându-l că s-a petrecut. Luarea în considerare a procesului prin care selectăm rezultatele propriilor instituiri ne sugerează o definiţie diferită a deciziei. Altă modalitate de a face faţă diversităţii este complicarea intenţionată a actorului care observă sau controlează. Imaginarea. atenţia. ieşim din cursul experienţei şi ne direcţionăm. Când un eveniment este imaginat ca deja încheiat este mai uşor de asemănat cu ceva cunoscut din trecut. asupra ei. O modalitate mai puţin teoretică de a face faţă varietăţii mediului. dacă să-şi ia asociaţi cu acelaşi nivel de competenţă ori asistenţi. Că aşa stau lucrurile. Ne direcţionăm întotdeauna atenţia asupra a ceea ce deja a trecut. numai când şi. în "obiect".fond". Dată fiind diversitatea interpretărilor şi acţiunilor. clarifică ceea ce facem în prezent. ori să lucreze singur. ei nu vor găsi nimic în ceea ce ştiau dinainte. cel puţin în domeniul organizaţional. în detaliu. În acest context comportamentele ne apar interpretate de scop şi nu direcţionate de scop. Imaginarea repetată a rezultatelor unei acţiuni. organizaţiile complicate reuşesc o consecvenţă retrospectivă. au fost ele instrumentale. însă. se întâmplă este modalitatea în care "retenţia" influenţează "selecţia". Într-o realitate complexă orice idee sau scop îşi poate găsi suport. precum şi ce anume se va schimba ori se va întâmpla cel mai probabil şi. aflată abia în fază de proiect. pentru că în minte îi vor apare probleme ale distribuirii profitului. posibilitatea ca o persoană să definească retrospectiv deciziile pe care le-a luat. instabil. a "fondului". conform modelului propus de Weick). Soarta organizaţiei este afectată de dimensiunea acestor date "reziduale" (neinterpretate) şi de viteza cu care ele se schimbă. Când oamenii văd în prezent ceea ce au ştiut dinainte. Visarea permite să atribuim unui eveniment atât o istorie cât şi o prospectare. reuşind astfel să supravieţuiască. nefamiliare. independentă de ei. ori ceea ce poate fi instrumental pentru alte rezultate. în raport cu un mediu mai larg. acurateţea înregistrării experienţei depinde de plasarea ei în trecut. Când ne gândim la un eveniment. deja. o probează uşurinţa cu care îşi găsesc misiunea ori orientarea viitoare organizaţiile complicate. din afară. ale perceprii recompenselor de către asistenţi. îl descriem mai bine dacă îl plasăm în trecut (Bavelas. convingerea. În plan individual. Ne putem convinge de acest lucru. carteluri. ei impun instituirilor. ce nu se schimbă iminent. într-un mediu. problemele de varietate necesară ridicându-se din nou. anume. Coordonarea într-un întreg a acestor molecule de observaţie ar ridica probleme extraordinare. Cei mai mulţi dintre noi avem. încă echivoce. iar apoi că va avea loc în viitor. ce nu se va întâmpla. Vom putea constata că în prima descriere detaliile sunt mai explicitate. complexităţii experienţei. Când fondul va deveni "obiect". monopoluri şi alte acorduri între potenţialii competitori dintr-un mediu instabil. rezistente la tipizare / clasificare.S-ar părea că asigurarea varietăţii necesare ar implica o corespondenţă unu-la-unu între elementele "controlorului" şi elementele "controlatului". imprevizibil. pentru că. Cum pot fi planurile "plasate în trecut"? Când organizaţiile îşi planifică activităţile. în trecut. cândva. O "istorie" este un fel de reprezentare cauzală care descrie evenimentele în secvenţe care pot fi repetate. ale relaţiilor de colaborare. care sunt condiţiile în care raportul între cele două categorii de evenimente se păstrează şi care sunt condiţiile în care raportul se inversează (ceea ce a fost cel mai probabil să se schimbe este acum lucrul cel mai stabil). 1973). evenimente care abia debutează în ziua următoare şi ţin un anumit timp. ce nu mai poate fi ignorat. visarea cu ochii deschişi poate fi o tehnică de a gândi evenimentele viitoare ca îndeplinite. Anume. la finele căruia succesul este confirmat. Procesul de instituire produce rezultate care sunt interpretate prin procesul de selecţie la fel cum s-ar lua o decizie. ale costurilor. În descrierea a doua evenimentul este tratat în general. are caracter specific. tocmai. etc. întreprinzătorului. de exemplu. Un astfel de patern se referă la ceea ce nu trebuie urmărit prea atent. iar evenimentul este precizat. că deciziile sunt luate după cum cer situaţiile. Aceste aranjamente pot simplifica mediul. este reducerea complexităţii. Dacă fondul (datele ignorate) se extinde pe nesimţite oamenii vor "vedea"/ înţelege din ce în ce mai puţin. Varietatea este redusă prin relaţii interorganizaţionale. întotdeauna. Dar simplificarea mediului instituit simplifică şi "instituitorul". o simţim astfel. Ea sesizează mai mult din mediu pentru că eşantionează paternuri mai complexe.

Comprehensibilitatea se referă la măsura în care informarea este temeinică sau incompletă. căutare şi regăsire de informaţie. de experienţa lor. Când nu se bazează pe rutine. în organizaţie. întregul corp informaţional. Memoria nu acumulează imagini ori date. o strucutră poate duce la altă structură. Ele pot stabiliza un patern anterior. când apar schimbări ecologice. Timpul redus de care dispun încurajează evitarea verificărilor şi totala încredere în tradiţiile organizaţiei. Cunoaşterea formală dintr-o organizaţie este distribuită între diferiţi membri. În felul acesta ei ar putea controla etichetarea şi definiţiile. "ar trebui" ca ei să poată avea permanent în minte categoriile din care fac parte atât unităţile de informaţie receptată cât şi răspunsurile date. Acesta va fi întărit de succesiunea altor paternuri similare. etc. Fişierele din departamentele unei organizaţii nu conţin date inocente. cât şi răspunsurilor la acest mediu. Distorsiunea înseamnă schimbarea accentelor. liberi de presiunile externe este dată de informaţia venită din trecut. (Nimeni nu neagă posibilitatea învăţării). uşurinţa cu care poate fi verificată. Eficienţa creierului uman nu ţine de calitatea acestuia de a fi un foarte bun computer. Acura-teţea se referă la proporţia datelor faptice faţă de cele speculative. reţinute în memoria organizaţiei organizează input-uirle prezente. 1979). Selecţia cognitivă pe care managerii o fac interpretărilor posibile pentru mediul în care lucrează este de multe ori dominată de interpretări habituale. prin simpla adăugare a acestora. Aceste porţiuni devin relevante pentru întregul temei sau structurii unificatoare. Pentru ca această selecţie cognitivă prescurtată. la rândul lor. Tema unificatoare "(re)cunoaşte" porţiuni din aceste patern-uri ca elementele sale proprii. sistemul relaţiilor formale. foarte diferită de prima.ca ceea ce acum este vizibil în mediu. doar. imperfecţiunile care distorsionează input-uirle memoriei sunt instituirile anterioare ale mediului organizaţional.vechile "drumuri". cu activităţi de achiziţie. 1969. Ei dau răspunsuri prompte la corpuri mici de date. constituie condiţii importante. Structurările anterioare ale mediului. citat de Weick. Noile input-uri sunt asimilate. În organizare. riscând să trateze problemele în mod superficial. Ele nu au fost scrise sau înregistrate în vreun alt mod. proporţia detaliilor. Condiţiile în care experienţa memorată constrânge (ori restrânge?) cunoaşterea şi acţiunea curentă sunt legate de aceste "subiectivisme" ale memoriei organizaţionale. mai ales. O dată structura stabilită (scenariul unei acţiuni de marketing. rămânând parţial diferite. Procesele verbale. oamenii cărora le este accesibilă şi dacă poate fi folosită. de la început. nonreflexivă să nu ducă la un mediu plin de necunoscute. "obiectivă". când ocaziile se repetă. Disponibilitatea se referă la felul în care informaţia este stocată. Noua experienţă este sortată de către datele existente (evenimentele şi vechile relaţii dintre ele) şi totodată întăreşte sau confirmă aceste date. de pildă) noile structuri urmează. Memoria poate extrage o structură fixă dintr-o succesiune de structuri care se suprapun parţial."fond" ignorat. disponibilitatea şi comprehensibilitatea memoriei ei. Dar. dacă are erori ori "subiectivisme". stenogramele pot avea o puternică influenţă tactică în organizaţii. mai ales. în locul în care le-am pus. Este foarte dificil să se stabilizeze o nouă structură (schemă cognitivă) care este strâns legată de cele vechi. Nimeni nu stăpâneşte. mai sus relaţia schemă cognitivă . Datele nu se stochează în memorie în sensul că le putem găsi în aceeaşi formă. Anumite "drumuri" se întăresc sau se adâncesc mai mult decât altele.percepţie în viziunea lui Neisser). Deşi managerii au nevoie de informaţie "fierbinte". Imperfecţiunile memoriei sunt distorsiunea şi incompletitudinea. Există funcţii / posturi care se ocupă. alterarea relaţiilor dintre unităţile materialului memorat. impuse atât mediului. input-urile prezente influenţează şi ele paternurile anterioare (v. De exemplu. automate. Structura memoriei implică toţi membrii organizaţiei. Încrederea sau îndoiala în experienţa anterioară Pentru ca o organizaţie să înveţe ceva.mai degrabă decât schimbă . acurateţea. proiectele tehnice ale produselor şi experienţele legate de ele sunt cunoscute. simpla ordine în succesiunea evenimentelor poate duce la mari diferenţe de "experienţă" dobândită. Discreditările şi reconsiderările frecvente ale experienţei proprii par mijloace eficiente pentru a păstra caracterul reversibil al relaţiei "obiect" important . 62 . stocare. managerii transmit subalternilor sarcina tratării echivocului mai persistent. Într-o organizaţie nici o persoană nu controlează întreaga experienţă sau memorie. însă. întăresc şi adâncesc . Experienţele anterioare şi tradiţiile pot exista doar în mintea celor care au fost prezenţi. apărute la momente date. el nu deţine cele mai multe detalii ale acestor probleme. organizaţionale le oferă. Materialul reţinut este astfel suspus reorganizării. Deşi un comitet executiv sau un "staff" discută probleme curente de producţie şi marketing şi cunoaşte situaţia financiară a întreprinderii. informaţie interpretată. din care managerii să înlocuiască o prea mică parte de echivoc. Pentru că datele sunt preluate sau prelucrate de datele anterioare. Ele pot (re)prezenta o temă care unifică structuri sau teme particulare. Totuşi. Putem chiar spune că funcţia minţii este greşeala (de Bono. Eficienţa lui vine probabil din imperfecţiunile memoriei. cum este completată. Măsura în care oamenii pot alege autodeterminat. Structura constituită astfel devine mai stabilă decât patern-urile unificate.

Accesul specializat. Banca îşi creditează "memoria" şi. Orientările organizaţiei sub aspectul produselor pot fi. ecologice. ambivalent.atât instituirea cât şi selecţia. tot un număr par . se îndoieşte de conţinutul acesteia. 63 . frecvent. În consecinţă. localizată.selecţie . convingându-şi clienţii să facă economii şi să folosească banca drept depozit pentru rezultatele acelor economii. schimbări. ele nu sunt însumate şi discutate de comitet ca bază pentru proiectarea altor produse. în acelaşi timp. Ambele procese depind de materialul regăsit în memorie.de departa-mentul de producţie. face ca incompletitudinea să fie însoţită de slaba acurateţe a informaţiei. Când persoana sau organizaţia crede: "este sub toate aspectele diferit de tot ce am întâlnit" va utiliza un set de categorii niciodată folosit în trecut. Acţionând ca şi cum afirmaţia ar fi adevărată ea va continua să selecteze din input-urile (de ea) instituie acele ocazii în care există oportunitatea de a da bani cu împrumut. sentimentul de continuitate şi încredere. cât şi neîncredere în experienţa reamintită. acţionând ca şi cum interlocutorul ori problema sunt ca oricare altele. ce poate fi imaginată. limitată în timp şi nescrisă. fără ca experienţa departamentului de producţie propriu să fie valorificată (v. adică un număr par (zero) de semne negative (v. având astfel o modestă constrângere sau influenţă asupra acţiunii organizaţionale. selectând interpretări pentru aceste instituri. pentru alţii.sistemul este. O reprezentare asupra relaţiilor cauzale dintre evenimentele mediului organi-zaţional. aşadar. care să ghideze instituirea şi selecţia . Dacă aceasta crede: "este întru totul asemănător altora" institutirile curente vor fi sub controlul direct al instituirilor anterioare.retenţie fiind legate prin două semne negative. Dacă nimic nu este regăsit în memorie. care să dea celor care iau. dar este posibil ca nimeni să nu fi relatat. flexibilitatea în tratarea schimbărilor nu este obţinută prin compromis. Limitarea experienţei anterioare disponibile la puţine persoane. Pentru a fi adaptabilă.2) . experienţele anterioare.semnul plus între retenţie şi instituire. în continuare exemplul perseverării în producerea unui produs de care "top managementul" s-a arătat entuziasmat. Credibilitatea nu este garantată. Neîncrederea totală în experienţa anterioară creează o organizaţie extrem de flexibilă. autorul va fi receptiv la caracteristicile generale şi particulare ale interlocutorului ori problemei. unice.procesele organizării: instituire . simultan. care pot în plus. exprimarea alternativă ori simultană a două tendinţe opuse are un caracter mai adaptativ decât o exprimare intermediară sau un compromis. dar o versiune cu. eroarea de orientare). Banca acţionează ca şi cum această informaţie ar fi şi adevărată şi falsă. amplificator al deviaţiei. organizaţia. destul de puţină informaţie ar putea fi folosită în gândirea organizaţională. rămâne doar o versiune a ceea ce se poate întâmpla în situaţia respectivă.înseamnă că organizaţia este un sistem care amplifică deviaţia.1 şi 8. nu să-i stochezi". în schimbul unui profit. deşi şefii direct implicaţi în supravegherea realizării acestuia au constatat deja. precum şi între retenţie şi selecţie. Utilizarea diferenţiată a conţinutului me-morat permite organizaţiei ori individului să corespundă mediului particu-lar. ci prin păstrarea răspunsurilor opuse. 8. pentru ea. ajunge apreciind acel interlocutor sau partener. la informaţie se manifestă. în deciziile zilnice.susţine Weick . A avea această atitudine înseamnă a pune în chestiune acurateţea oricărei versiuni personale asupra lumii. O porţiune a reprezentării sale cauzale spune: "Pentru a face bani trebuie să-i dai cu împrumut. Deşi. de suficientă vreme. mai multă greutate decât oricare alta. deciziile. Ea acţionează ca şi cum informaţia este falsă. aceste date stau la dispoziţia oricărui membru al comitetului care se interesează de ele. ecologice şi răspunde prin instituire la schimbările. Comportamentul unei persoane vis-a-vis de un interlocutor sau al unei organizaţii faţă de un partener este consecvent cu concluzia la care persoana. Creditarea conţintutlui experienţei anterioare. O bancă ştie ce trebuie să facă pentru a avea profituri şi clienţi. totodată. Dacă aceste definiţii contradictorii sunt simultan stăpânite. Relaţia directă . de asemenea. reţinut în memorie constrânge . încrederea totală în această experienţă creează o organizaţie extrem de stabilă. să deţină multe cunoştinţe neverificate direct. respectiv. dar detectând. Totuşi. Preşedintele unei organizaţii poate informa executivul asupra problemelor curente. vreodată. generându-şi activitatea prezentă. ceva. necesi-tatea modificării acţiunilor pentru a-şi îmbunătăţi această corespondenţă. Comportamentul eficient are la bază atitudinea în care autorul are atât încredere. întâlnite în trecut şi. Aceste cunoştinţe există în reprezentările cauzale reţinute în "memoria" sa. ameninţând distrugerea organizaţiei. departamental. din nou. în consecinţă. Utilizarea diferenţiată a conţinutului memoriei. Când compromisul înlocuieşte răspunsurile opuse. practic. ca o disponibilitate redusă a informaţiei. capacitatea de adaptare este şi ea sacrificată. Comportamentul băncii este. adoptate după alte criterii. o organizaţie trebuie să-şi disocieze deciziile trecând de la selecţii sau instituiri bazate pe încredere în conţinutul memorat la selecţii sau instituri pornite de la îndoiala faţă de acest conţinut. fig. Organizaţia trebuie să manifeste îndoială când lucrurile sunt clare şi să trateze drept clare lucrurile asupra cărora pluteşte îndoiala. Niciuna nu este adpatbilă pe o perioadă de timp mai lungă. în prezent. Răspunsurile potrivite la un moment dat sunt improprii în altul. Retenţia cognitivă este minimă. Compromisul pare adesea acceptabil tuturor acelora care au interese concurente. Banca produce.

complexe.sunt nume date 64 . Relaţiile curbiliniare sunt mai greu de înţeles şi reţinut. pentru că. parţial. creşterea criticii duce la creşterea performanţei celui criticat. prea adesea. . din cauza criticilor. atunci el va acţiona. îndoiala. care sunt delegate membrilor individuali. să dea continuu impresia că ştiu ce fac. Decizia disociată astfel poate îngloba întreaga varietate a relaţiei dintre critică şi performanţă. Datorită schimbărilor din mediu. însă. pot avea valoare adaptativă. în care încrederea în experienţa anterioară creşte treptat. care ajută adaptarea. până la limita în care autorul este foarte vulnerabil. prea mult timp şi pentru că. totuşi. În acest fel. S-ar părea că îndoiala asupra propriei experienţe anterioare trebuie practicată conştient şi în secret. dar indivi-dul o pune la îndoială. efortul nu mai creşte. . predomină. Îndoiala în experienţa anterioară. ezitarea sau reevaluarea instituirlor din trecut sunt percepute mai degrabă ca nesiguranţă decât ca pregătire pentru adaptarea la situaţii mai complexe. Participarea poate. prin păstrarea răspunsurilor divergente manifestate. Teoria lui Weick limitează aplicabilitatea deciziei participative. împiedica răspunsurile opuse. Participarea la luarea deciziilor este considerată în teoria organzaţională ca un mijloc eficient pentru mai buna lor acceptare. Îndoiala este o sursă de noutate. fac lucrurile în maniera în care le-au făcut întotdeauna. procedurile. şeful compartimentului de producţie. în general. Dacă criticile continuă să crească. Există un interval de timp. De exemplu.sau dacă este totuşi. parţial. Când criticile încep să se intensifice. Îndoiala este necesară şi pentru că experienţa este întotdeauna limitată. ca o relaţie liniară. Soluţia care permite exprimarea răspunsurilor divergente va fi mai adaptativă decât soluţia care promovează răspunsurile de compromis. Speer a încercat să debirocratizeze ministerul şi să creeze structuri organizaţionale suple. şi. El a încercat să simplifice procedurile administrative. care să poată fi asamblate şi dezasamblate rapid. permiţând stabilirea de acorduri informale. disponibilitatea la acţiune. Strategia care a ajutat.. A utiliza ambivalent conţinutul reţinut în memorie înseamnă a acţiona ca şi cum două posibilităţi opuse sunt adevărate. Dincolo de acest punct. Învăţarea organizaţională Organizaţia ca strategie de realizare a sarcinilor O organizaţie poate fi definită ca o strategie de realizare a unei activităţi complexe. dar pentru că reţin prea multe.director. pentru că acesta îşi va intensifica efortul. Un timp critica ridică performanţa. interesele contradictorii. manifestate în forma lor pură. Pentru a-şi acomoda acţiunile la acest mediu echivoc (ambele variante posibile) acomodarea însăşi trebuie să fie echivocă. Îndoielile. de această dată. Presiunile venite din partea acţionarilor. ei nu pot ignora. le determină să arate că ideile lor anterioare sunt exacte şi că ştiu precis ce să facă în viitor. În aceste reprezentări. oamenii ştiu că. O pildă citată în acest sens în literatura organizaţională este teoria despre schim-barea organizaţională a ministrului de război şi armament al lui Hitler. Conflictul poate fi. operator ş. controlat. reală. tocmai. ca şi cum critica ridică performanţa. Aceasta este o relaţie curbiliniară. fiecare fiind adaptativ în situaţii diferite. o reduce. într-o formă sau alta. în plus. în zadar. birocraţia organizaţiilor. pe când compromisul epuizează. concentrarea sa este ridicată şi performanţa creşte.a. Dacă relaţia dintre critică şi performanţă este reţinută în reprezentarea cauzală memorată. Flexibilitatea în confruntarea cu schimbările mediului este menţinută prin păstrarea răspunsurilor opuse. creşterea criticii reduce perfor-manţa. posibilitatea unei urgenţe. cel mai mult punerea în aplicare a schimbărilor preconizate de Speer a fost de a permite raidurile aeriene inamice să distrugă clădirile cu documentele care păstrau tradiţiile. individul nu se mai poate concentra. Organizaţiile eşuează nu pentru că au uitat ceva foarte important.Ambivalenţa nu este un compromis. totuşi. să conţină acţiuni ambivalente. Acţiunile ambivalente lasă loc unor acţiuni ulterioare corespunzătoare. băncilor etc. relaţiile liniare dintre variabile. privind relaţiile cauzale dintre evenimente. totuşi. punerea în chestiune a secvenţelor cauzale liniare promovează adptarea la situaţii non-liniare. Îndoiala în experienţa anterioară este un fenomen mai degrabă rar în organizaţii. atunci este compromisul optim. Prezenţa conflictului poate indica reţinerea de către organizaţie a răspunsurilor şi preferinţelor diferite. individul îşi intensifică efortul. ca şi cum. ulterior. reţinută în memorie este o cale de a reintroduce complexitatea în reprezentările oamenilor. Albert Speer. atât de simplă. Când pompierii ori salvarea primesc un apel dintr-o zonă cunoscută pentru "false" apeluri. Organizaţiile trebuie. tocmai pentru că este convins că cele mai multe probleme cu care ar putea să se confrunte le-a cunoscut deja. dar.susţine Weick . Rolurile organizaţionale . o strategie de descompunere a activităţii complexe în componente mai simple. O apreciere unidimensională a situaţiei ar face ca intervenţiile ulterioare să fie mai dificile. Relaţia nu este. critica împiedică performanţa. în general. la un moment dat. să elimine lanţul de comandă şi cerinţele de înregistrare. prin telefon sau direct. când aceasta nu poate fi luată din exterior.

care ar putea fi îndeplinită şi în alte modalităţi. Reprezentările comune includ.fie el chiar vârful conducerii . paternuri de comunicare şi control). fără a se reduce la ele. în mare parte.grupurilor de sarcini componente. op. organizaţia nu acţionează ori de câte ori unul sau altul din membrii ei acţionează. deci. desfacerea etc. Psihologia studiază procesul de realizare a unei activităţi complexe care este. mai ales. Aşadar. atunci. organigrame ale structurii organizaţiei. "locul" de cuplare a individualului cu socialul. chiar când aceştia intră în relaţii directe. la origine "o întreprindere cognitivă" a membrilor organizaţiei. căile de alocare a resurselor pentru diferite scopuri. Izvorul direct al practicilor organizaţionale îl constituie aceste reprezentări. revelând. O organizaţie este. Organizaţia nu îşi cunoaşte teoria organizaţională a acţiunii prin faptul că unul sau altul din membrii ei . cu toate că membrii individuali nu sunt aceiaşi pentru multă vreme (de exemplu. (Argyris şi Schön. aşadar. din care izvorăsc practicile organizaţionale poartă numele de reprezentări sociale. din punctul de vedere al acţiunilor ori comportamentului ei. realizarea produse-lor. al căror conţinut este teoria acţiunii organizaţionale. de reinvestire a profitului. aceeaşi. pentru selecţia noilor membri şi instruirea lor. Reprezentările comune sunt descrieri împărtăşite ale organizaţiei pe care indivizii le construiesc împreună şi le folosesc pentru a-şi ghida investigaţia proprie (Argyris şi Schön. Ele sunt puncte de referinţă ale investigaţiilor individuale. etc. Cum putem. cit. (Construcţia în care organizaţia funcţionează poate avea un rol similar. "Teoria organizaţională în uz" este ceea ce noii membrii învaţă în procesul de socializare.cum remarcă Argyris şi Schön. să aspire la competenţa în toate aspectele sarcinii încredinţate grupului. Reprezentările sociale (organizaţionale) au drept conţinut "teoria organizaţională în uz" (Argyris şi Schön. faţă în faţă? Ca rezultat al interacţiunii colective apar reprezentări comune sau sociale ale strategiilor şi practicilor organizaţionale. codificat (fixat) în memoria sa. Fără nici o preocupare pentru roluri individuale. strategiile şi asumpţiile alcătuiesc. expectanţe privind rezultatele care leagă normele de strategii. Acest continuu şi concertat angrenaj de imagini individuale. restructurările teoriei organizaţionale reprezintă învăţarea organizaţională. paternurile de comunicare şi control. Ea reflectă încercarea unui individ de a înţelege acţiunile sale şi ale altora. iar organizaţia poate rămâne. de folosire a muncii oamenilor. Organizaţia putea adopta şi o altă strategie în descompunerea activităţii ei complexe. împreună. Acest "loc" pare a fi acela al reprezentărilor sociale organizaţio-nale. felul în care organizaţia îndeplineşte activitatea sa complexă se reflectă în anumite strategii de îndeplinire a fiecărei compo-nente a activităţii complexe (obţinerea materiilor prime. Ceilalţi indivizi sunt anagajaţi în investigaţii personale similare. o strategie pentru îndeplinirea unei sarcini complexe. membrii grupului sunt determinaţi.ştie mai mult sau mai puţin în această privinţă. Anume. Normele. pentru promovare şi avansare. Obiectul de studiu al psihologiei nu sunt . pe care organizaţia a decis să le dea membrilor individuali. regulamente procedurale. privind politicile sale. 1978). de la un membru al organizaţiei la altul. "instrumentală" pentru realizarea obiectivelor ei. parţială sau incompletă şi în continuă schimbare.) în anumite norme (de productivitate şi calitate. ale fluxului muncii ori ale salarizării.nişte "entităţi statice" numite organizaţii. Este o imagine particulară. iar imaginile lor se modifică. variate diagrame. Dacă ar fi astfel. măsurile de automenţinere: recompense sau pedepse pentru performanţa individuală. de pildă. În timp ce continuitatea teoriei organizaţionale alcătuieşte conţinu-tul socializării membrilor individuali. 1978 . într-un domeniu sau altul. guvernate de regulile organizaţiei. control şi recompensă. Ea poate oferi o teorie a organizării care să completeze tocmai golul pe care celelalte teorii nu l-au definit. 1978). în imagini private şi reprezentări sociale. 65 . identifica cele mai mici unităţi care păstrează o semnificaţie proprie şi să le încredinţeze unor subgrupuri ale organizaţiei grupuri cu automanagement. schimbările. Organizaţia îşi cunoaşte propria teorie a acţiunii printr-un angrenaj continuu de investiga-ţii. studenţii unei universităţi) organizaţia rămâne aceeaşi. explica identitatea sau continuitatea organiza-ţională. de decizie şi acţiune colectivă şi în anumite asumpţii. ªefii se succed. Imagini private şi reprezentări sociale Fiecare membru al organizaţiei îşi construieşte propria imagine sau reprezentare a strategiilor şi practicilor organizaţionale. Aceste imagini private rămân parţial diferite. se erodează reciproc. Teoria organizaţională a acţiunii explică identitatea şi continuitatea organizaţională. nu ar exista mari diferenţe între o organizaţie şi o colecţie de indivizi. Există organizaţii în care. planuri şi schiţe de folosire a spaţiului. Totuşi. mai degrabă decât documentele organizaţiei. de pildă. prin sistemul de instruire. Putea.) şi o dublă funcţie: descrierea paternurilor actuale de activitate şi ghidarea acţiunii viitoare. Ţintele normelor. când mărimea organizaţiei şi complexitatea sistemului de sarcini nu permite membrilor ei să interacţioneze direct. o teorie globală a acţiunii organizaţiei. strategiilor şi asumpţiilor sunt. Organizaţia îşi "cunoaşte" teoria organizaţională prin intermediul membrilor ei individuali.

trezesc confuzie. Mai mult. însă. Teoria care-i guvernează în realitate acţiunile (teoria implicită sau "teoria-în-uz" Argyris şi Schön. persoanele cu putere de decizie de la primul nivel. Ei pot fi. de pildă. după un timp. În cele mai multe organizaţii membrii (în special managerii) sunt capabili să detecteze şi să corecteze erorile la nivelul mijloacelor de realizare a obiectivelor şi de punere în aplicare a politicilor organizaţiei. Ei au dorit să verifice dacă aceste prezumţii sumbre se confirmă. proclamă contrariul: discutarea deschisă a tuturor problemelor organizaţionale şi implicarea membrilor organizaţiei în rezolvarea lor. El poate crede în această teorie şi poate dori s-o comunice altora. când devine clar că decizia originală şi deci toate măsurile care au dus la decizie au fost greşite. Prin această practică. să raporteze situaţia la nivelul ierarhic superior. cu atât era mai evidentă mărimea erorii iniţiale. individul poate să fie sau să nu fie conştient de incompatibilitatea celor două teorii. ei preferă un raport schematic. în special cele la care ţine managementul de vârf nu trebuie confruntate deschis. Această normă presupune un comportament care ar fi neloial teoriilor declarate ale managementului şi politicilor organizaţionale formale care. să apară ca "măsuri" luate în scopul rezolvării problemelor ivite. cu detalii care ar putea "încărca" inutil managementul de vârf cu "probleme" ce intră în obligaţia eşaloanelor inferioare. p. că politicile şi obiectivele. În etapele iniţiale ale producţiei. 66 . ceea ce pare în prezent un eşec să se transforme într-un rezultat. însă. ei încearcă să facă acest lucru punându-se. oricare din aceste valori. teorii ale acţiunii care le informează activitatea. şi determină pe cei implicaţi direct în execuţia produsului. Aproape întotdeauna. Pentru a analiza cum este posibilă persistenţa într-o greşeală. Membrii unei organizaţii ştiu. tocmai informaţia reală.. îmbunătăţirile necesare. învăţarea organizaţională Comportamentul oamenilor poate fi explicat din perspectiva teoriei acţiunii.Teorii implicite şi declarate ale acţiunii. şefii primului nivel au hotărât. cit. în acest proces. Când cineva este întrebat cum ar acţiona într-o anumită situaţie răspunsul său prezintă teoria sa declarată a acţiunii pentru acea situaţie. de asemenea. 1978) poate să fie sau să nu fie compatibilă cu teoria sa declarată. primele care au constatat eroarea. au găsit raportul subalterni-lor lor ca insuficient fundamentat. probabil. 11). 1978. teorii declarate. Dacă este astfel. acceptabil. implicaţi. incapabili de a reflecta asupra.). considerând că vor putea aduce. ei ar putea găsi raportul prea lung. deşi suficient de mulţi membri cu putere de decizie din întreprindere ştiu că producerea lui este o greşeală. totuşi. punerea la îndoială a deciziei originale violează un set de norme care guvernează comportamentul oamenilor în organizaţii (Argyris şi Schön. dacă regulamentul îi obligă să raporteze mai sus informaţia primită de la subalterni. Pentru că unele din informaţiile cuprinse în raport îi vizează direct. cu cât se străduiau mai mult să o ascundă. "Probabil organizaţiile au. dar că nimeni nu va discuta despre acest lucru. în acelaşi timp. în baza sistemului de norme şi valori pe care-l deţin în prezent. pe care individul o foloseşte în planificarea şi desfăşurarea comportamentului său. Participanţii se antrenează într-un joc al înşelării reciproce în care fiecare ştie că realităţile au fost ascunse. pentru a obţine rezultate pe care deja le cunosc. În plus.. managementul de vârf nu numai că va continua să-şi manifeste sprijinul pentru continuarea producţiei conform deciziei iniţiale. în luarea decizi-ei iniţiale. necesară detectării şi corectării erorilor a devenit nondiscutabilă. Observarea acestei atitudini a managementului de vârf. În consecinţă. să nu se mai preocupe de problemă. într-adevăr. împreună cu ordinul de repetare a testărilor. În baza informaţiei incomplete primite. sugerând că situaţia este sub control. să presupunem că există trei niveluri ierarhice de decizie. Pentru a ilustra acest comportament organizaţional Argyris şi Schön arată că o întreprindere industrială continuă să producă un anumit produs. la adăpost. fără excepţie. Restructurarea teoriei personale a acţiunii în urma detectării şi corectării erorilor constituie învăţarea individuală. Organizaţiile tind să creeze lumi comportamentale care inhibă detectarea şi corectarea erorilor în domeniul politicilor şi obiectivelor lor prezente. pe care ele le fac publice şi teorii-în-uz care pot fi inferate din comportamentul lor direct observabil. Deoarece. şi au comandat efectuarea de noi testări ale produsului. pentru a contracara îndoielile subalternilor. mai direct. care poate pune în pericol însăşi existenţa întreprinderii. comandate subalternilor. cel puţin. dar îşi poate chiar intensifica entuziasmul. un cuvânt de spus în alocarea bugetului diferitelor opţiuni organizaţionale. care au. pe parcurs. în aşa fel." (Argyris şi Schön. şi a pune în chestiune. încât. care se anunţă acum un posibil eşec. Indivizii sunt în general "programaţi" cu teorii ale acţiunii care le permit confruntarea rezultatelor acţiunilor lor cu expectanţele pe care şi le formează. în care noile testări ale produsului. Teoria implicită a acţiunii poate fi dedusă din observarea comportamentului în situaţii reale. primite de la managerii de la nivel mediu. Dificultăţi şi bariere apar. Managerii de la nivel mediu. învăţarea organizaţională poate fi înţeleasă ca testarea şi restructu-rarea teoriilor organizaţionale ale acţiunii. au amânat raportarea acestei informaţii mai sus. op. în fiecare situaţie.

le corectează. Dacă această codificare nu apare. atâta timp cât obiectivul original nu este pus la îndoială. precizează autorii. pe care. Tipuri de învăţare organizaţională Învăţarea organizaţională implică detectarea şi corectarea erorilor.) o dau acestui complex ciclu de învăţare. membrii organizaţiei răspund la schimbările din mediul intern şi extern al organizaţiei (defectul unui produs. ştiu. nivelul vânzărilor. politicilor şi obiectivelor de bază ale organizaţiei. ei trebuie să atribuie eroarea unor strategii şi prezumpţii cuprinse în teoria lor organizaţională. Învăţarea cu circuit sau efect dublu ("double -loop") apare când eroarea este detectată şi corectată în modalităţi care implică modificarea normelor. termostatul ar trebui să fie un computer care ar "decide". Iată câteva exemple. scăderea vânzărilor. Prin capacitatea lor de agenţi ai învăţării organizaţionale aceştia restructurează continuu teoria organizaţională în uz (care poate fi descifrată din modalitatea efectivă de realizare a activităţii complexe a organizaţiei). Ei vor căuta o interpretare. Ei trebuie să inventeze noi strategii. în concepţia autorilor Argyris şi Schon (1978) şi. atunci procesul de detecta-re-corectare a erorilor este. În schimb.rămân neschimbate. dar se decid să păstreze informaţia pentru ei. el va trebui "să ştie" sau "să înveţe" o strategie de analiză a datelor. controlorii calităţii descoperă defectul unui produs. Controlorii de calitate detectează un defect într-un produs. cu scopul de a corecta eroarea. managerii vor reacţiona prin investigarea surselor de insatisfacţie ale muncitorilor. etc. Sau încearcă să comunice informaţia inginerilor departamentului de producţie.Trebuie să producă acele strategii şi trebuie să evalueze şi să generalizeze rezultatele noii acţiuni. Ei caută factori pe care-i pot modifica nivelul salariilor şi alte beneficii. Corectarea erorii ia forma investigaţiei. Situaţiile fiind practic nelimitate. Învăţarea cu feedback simplu denotă această abilitate a organizaţiei. designul muncii. Învăţarea cu un singur circuit În multe organizaţii oamenii sunt capabili să detecteze şi să corecteze erorile din activitatea lor colectivă. descoperirile. Putem înţelege învăţarea organizaţională ca un produs mediat de investigaţia colaborativă a membrilor. care va opera modificările necesare pentru corectarea produsului. adică. apoi. în urma confruntării unor informaţii complexe. după care membrii organizaţiei vor acţiona ulterior. Există un singur circuit (informaţie inversă) care conectează rezultatele detectate ale acţiunii la strategiile organizaţionale. de cele mai multe ori. Când fluctuaţia personalului creşte până la punctul în care realizarea sarcinilor este ameninţată. Când erorile detectate şi corectate permit organizaţiei să-şi urmeze politicile prezente sau să-şi realizeze obietivele prezente. ceea ce poate "să ştie" şi. deja. pentru a menţine caracteristicile centrale ale teoriei lor organizaţionale (setul de idei generale asupra realizării activităţii complexe a organizaţiei). Bateson (1972) o învăţare cu un singur circuit ("single-loop"). În termenii comparaţiei anterioare. Pentru aceasta. Exemplele anterioare pot ilustra şi unele cauze ale neînvăţării organizaţionale. respectiv. investigaţia în echipă. pentru ca învăţarea să se producă. De exemplu. care va restabili curba vânzărilor. "Corectarea erorii" este eticheta prescurtată pe care Argyris şi Schon (op. etc. dar aceştia nu doresc să-i asculte. Deoarece organizaţiile sunt strategii de descompunere a unei sarcini complexe. Ei trimit această informaţie înapoi (feedback) departamentului de producţie. prin colaborarea mai multor indivizi. Membrii organizaţiei trebuie să descopere sursele erorii. în special al celor care deţin roluri importante în sistemul de sarcini al organizaţiei. invenţiile şi evaluările trebuie să fie înregistrate în memoria organizaţională. Învăţarea cu un singur circuit sau efect este similară unui termostat care "învaţă" când este prea cald sau prea rece şi închide sau deschide întrerupătorul. dar aceştia nu doresc sau nu sunt capabili de o astfel de căutare în echipă. Ele pot fi codificate în imaginile individuale şi în reprezentările colective ale teoriei organizaţionale. organizaţia nu a învăţat ceea ce unii dintre membrii ei. bazate pe noi prezumpţii. corectarea erorii presupune.pentru calitatea produsului. modificată. ea însăşi. care să-l conducă la identificarea temperaturii care "informează" comporta-mentul de închidere şi deschidere a întrerupătorului. ce temperatură ar fi optimă pentru fiecare situaţie. Termostatul poate realiza această sarcină pentru că poate primi informaţia (temperatura camerei) şi poate face acţiunea corectivă. plecarea personalului) prin detectarea erorilor care au produs aceste efecte. temându-se să o facă publică. respectiv.* Predispoziţia organizaţiilor de a inhiba detectarea şi corectarea erorilor la nivelul politicilor şi obiectivelor lor este cauzată şi menţinută ("întărită") de comportamentul individual al membrilor lor. de a rămâne stabilă într-un context în schimbare. În aceste exemple. Sau.. "să înveţe" computerul nu este ce temperatură este necesară fiecărei situaţii. interpretarea erorii presupune investigaţia. 67 . Dar.cit. pe care să o poata utiliza în proiectarea unei noi strategii de marketing. .pentru a creşte stabilitatea forţei de muncă. Managerii unui dpartament de marketing observă că vânzările lunare au scăzut sub parametrii expectaţi. ar fi ca şi cum temperatura "considerată" optimă de către termostat ar fi. Dar normele .

În exemplul anterior. de asemenea. cu atât rezultatele ei vor intra mai puternic în conflict cu normele existente. Manage-mentul nu poate rămâne previzibil în acelaşi timp cu inovările tehnologice interne. bazată pe rezultatele cercetării interne. o schimbare în însăşi imaginea afacerii în care sunt angajaţi. Obiectul investigaţiilor agenţilor învăţării va fi restructurarea normelor organizaţionale.cit. noi tipuri de marketing. care nu reflectă decât imposibilitatea fiecăreia de a prevala asupra celeilalte. învăţarea cu circuit (feedback şi efect) dublu va consta într-un proces prin care aceste grupuri de manageri se confruntă şi rezolvă conflictul. vor trebui să renunţe la ideea creşterii vânzărilor şi profitului. mai mult sau mai puţin vizibil. Să presupunem că o companie industrială recunoaşte imperativul creşterii vânzărilor şi câstigurilor realizate în prezent. în scurt timp. conflictul poate fi calmat pentru un timp. Să presupunem. 1978. (Argyris şi Schon. organizaţia este un mediu de traducere a cerinţelor incompatibile într-un conflict interpersonal şi intergrupuri". iar pe de altă parte. ulterior.23). Învăţarea începe cu conştientizarea faptului că. prin adeziunea la paternurile de operaţii familiare şi previzibile. acest rezultat este o eroare. la rândul ei. unii manageri vor ajunge partizani ai devoltării companiei prin inovaţiile tehnologice interne. pentru membrii firmei. că ea are convingerea că această creştere va fi obţinută prin inovaţii tehnologice interne. Acţionând conform acestei convingeri. Într-un episod al acestei învăţări există două informaţii inverse (feedback) care conectează eroarea detectată. întărită. învăţare cu circuit dublu. cu cât noua sructură va deveni mai eficientă. ar trebui. cele două facţiuni se pot lupta pentru un compromis. un proces de schimbare constând în creşterea eficienţei în condiţiile normelor existente generează un conflict chiar la nivelul normelor de bază ale organizaţiei. Niciuna din facţiuni nu iese 68 . Aşadar. Oricare din momentele prezentate se poate constitui într-o sursă de eşec în învăţarea organizaţională Învăţarea cu circuit dublu În învăţarea organizaţională apar dificultăţi şi bariere. compania constată. Învaţarea cu circuit dublu începe cu recunoaşterea acestui conflict. Dacă se conformează imperativului dezvoltării companiei (pentru a ridica volumul vânzărilor) vor trebui să renunţe la imperativul previzibilităţii. Ei pot trata conflictul ca pe o luptă în care trebuie să alegi între diferite cerinţe. după aceste imagini şi reprezentări.) numesc acest tip de învaţare. management şi reclamă. că noile tehnologii produse nu se potrivesc cu paternul de operaţiuni care îi sunt familiare. Noile norme. invenţii şi evaluări. fără a fi însă rezolvat. care nu corespunde expetanţelor agenţilor acţiunii. ca parte a procesului socializării lor. când decizia originală şi. prin comportamente diferite de comportamentul de învăţare. Dacă decid să păstreze constant paternul de operaţiuni. care ghidează managementul companiei. în opinia lor. "În acest sens. De exemplu. În aceste cazuri. Argyris şi Schon (op. care prevede ca managementul afacerilor companiei să fie previzibil. printr-un conflict între membri sau grupuri din organizaţie. cel puţin câtă vreme gândesc realizarea ei prin noua tehnologie produsă intern. iar nu eficienţa activităţii colective în cadrul vechilor norme. (c) au inclus aceste rezultate în imaginile şi reprezentările pe care se bazează decizia. în continuare. (f) noii membrii învaţă aceste caracteristici ale teoriei organizaţionale a acţiunii. Noua producţie cere. (b) au făcut o investigaţie conducând la descoperiri. Noua imagine intră în conflict cu norma fundamentală a organizaţiei. produse de noua structură creată în organizaţie. Crearea structurii (departamentului sau grupului de proiect) care a produs orientarea spre produse şi operaţiuni nefamiliare a dus la rezultate neaşteptate. pot stabili ponderi şi priorităţi în funcţie de opinia membrilor şi grupurilor cu putere precumpănitoare. mai ales. la normele care definesc performanţa eficientă Cerinţele incompatibile cuprinse în teoria organizaţională implicită acţiunii sunt exprimate. la strategiile şi asumpţiile privind performanţa eficientă. controlul şi instruirea. Altfel spus. deci. Membrii organizaţiei pot răspunde la acest conflict şi altfel. În termenii învăţării. agenţii învătării organizaţionale. introducând noi practici în realizarea sarcinilor.În concluzie. care. p. planificarea şi rezolvarea problemelor care au dus la decizie au fost greşite. prin aceasta. ea constată că trebuie să renunţe la producerea unor materiale intermediare şi să înceapă să producă şi să desfacă produse care nu-i sunt familiare. fiecare facţiune poate încerca să câstige de partea sa membrii şi grupurile mai puternice. în timp ce alţii vor deveni oponenţii cercetării. managerii companiei se vor confrunta cu cerinţe conflictuale. strategii şi asumpţii vor fi incluse în reprezentările care codifică teoria organizaţională aplicată în acţiunea colectivă şi reglementată în documentele organizaţiei. în sfârşit. şi a unei noi imagini a afacerilor firmei. la nivelul strategiilor şi prezumpţiilor. (e) au reglementat schimbările produse în noile reprezentări şi practici pentru a armoniza diferenţele individuale existente. Dacă apare. învaţarea organizaţională apare când: (a) indivizii au detectat un rezultat necorespunzător expectanţelor derivate din imaginile şi reprezentările incluse în teoria lor organizaţională. un ciclu mai scurt al producţiei şi schimbări mai rapide în structura activităţilor companiei. pe de o parte. Toate acestea înseamnă. un produs al acţiunii colective. devenind. precum şi a strategiilor şi asumpţiilor asociate acestor norme. (d) au acţionat.

Detectarea şi corectarea erorilor rămâne la nivelul învăţării cu un singur circuit. pentru a-şi exploata inovaţiile tehnologice produse de structurile create în acest scop. (în condiţiile normelor existente) sau redefinirea eficienţei (restructurarea normelor). a ideii lor generale privind funcţionarea companiei. la început. inventează noi strategii de învăţare.) afectează capacitatea ei de învăţare. etc. Un conflict la nivelul scopurilor de bază duce la confruntări din care fiecare parte iese convinsă de faptul că cealaltă este nedemnă de încredere şi neanimată de dorinţa de a asculta un alt punct de vedere. Caracterul vag sau contradictoriu al criteriilor de evaluare a performanţei transformă fiecare individ sau grup în gardianul propriei definiţii şi execuţii a sarcinilor. ce factori i-au determinat să le adopte. Definiţiile sunt. iniţial diferite. Învăţarea procesului de învăţare Pe măsură ce organizaţiile acumulează experienţă de învăţare (în special învăţare cu dublu circuit) conştientizează că cerinţele de învăţare organizaţională sunt continue. lupta pentru putere şi ingrădirea libertăţii de acţiune a altora. produc aceste strategii. membrii individuali sunt incapabili să lege erorile organizaţionale de inconsecvenţele sau greşelile teoriei organizaţionale a acţiunii. forma unor simple ajustări ecologice (v. în acest tip de învăţare. membrii organizaţiei pot calma conflictul acceptând un fel de cercetare şi dezvoltare care vizează. pentru ceea ce a apărut. Fiecare parte este conştientă că anumite lucruri sunt "de nediscutat" şi convinsă că nimeni nu va face acest lucru. există 69 . evaluează şi generalizează rezultatul întregului proces. ei au găsit o soluţie caracteristică învăţării cu feedback şi efect simplu. Aceasta este o învăţare de ordinul doi: a învăţa cum să schimbi. orice referire la acţiuni sau rezultate se face în categorii nebazate pe date observabile. Singura învăţare posibilă este învăţarea cu circuit simplu. Managerii investighează episoade anterioare. în subcapitolele anterioare. Obiectul confruntării se schimbă. modelul memoriei organizaţionale). la intervale regulate. dar vor fi percepuţi ca fiind inconsecvenţi şi preocupaţi de interese proprii sau. la condiţiile care fac o opţiune sau alta importantă. în timp ce inadecvările teoriei organizaţionale. În această investigaţie. cel mai frecvent. Ei descoperă ce a facilitat şi ce a inhibat învăţarea. generalizează caracteristicile care impun creşterea eficienţei. ei stabilesc diferenţele între cerinţele pentru un tip de învăţare sau altul. cum să înveţi. De asemenea. prin care modalităţile defensive de rezolvare a problemelor create de alţii sunt perfecţionate. ca o problemă de învăţare cu feedback şi efect dublu. Sintagma "managementul schimbării" reflectă cel mai bine această conştientizare. Condiţii care limitează învăţarea organizaţională Când imaginile individuale şi reprezentările colective ale teoriei organizaţionale sunt incomplete. în mod nejustificat. În felul acesta. exclusiv. care işi apără propria definiţie a sarcinii şi a modalităţilor de execuţie. Spre exemplu. neasumarea riscului. Fiecare subgrup învaţă să se adapteze la problemele pe care i le crează restul mediului organizaţional. Abordarea conflictului printr-un comportament tipic învăţării cu feedback şi efect dublu consistă într-o investigare care surmontează percepţiile. Maximizarea victoriilor şi minimizarea pierderilor este principiul care gvernează strategiile de acţiune ale fiecarei parţi. să facă apel la scopurile comune. cu preferinţă spre experimentare sau pentru forme familiare de operare. împreună cu strategiile şi asumpţiile asociate. sau asupra semnificaţiei acestui conflict pentru eficacitatea teoriei lor organizaţionale. ambigue şi vagi. conformitate. generale. care ia. Membrii organizaţiei se întreabă de ce au opiniile pe care le au. Interacţiunea persoanelor şi grupurilor ia forma jocului (politic) în care fiecare caută să invingă prin diplomaţie. îmbunătăţirea paternului existent al afacerilor. Rezolvarea conflictului înseamnă stabilirea de noi priorităţi şi ponderi ale normelor sau restructurarea fundamentală a normelor. managementul schimbării înseamnă ca organizaţia să înveţe cum să se restructureze. Căutarea condiţiilor care au facilitat sau inhibat învaţarea înseamnă căutarea căilor în care lumea comportamen-tală a organizaţiei (deschisă sau defensivă. setul de situaţii de învăţare (schimbare) care alcătuiesc experienţa organizaţiei. însă. Ei vor încerca să fie persuasivi. de la afirmarea a ceea ce fiecaruia i se pare important. Obiectul investigaţiei este. ale normelor şi cerinţelor incompatibile.din confruntările repetate cu o înţelegere nouă a naturii conflictului. care conduc la aceste probleme reciproce rămân în afara oricărei investigaţii. o specificare insuficientă a sarcinilor sau o definire ambiguă a rolurilor crează probleme ocupanţilor acestor roluri şi îi determină la analize private şi la control unilateral al relaţiilor cu ceilalţi. În exemplul anterior. care sunt consecinţele lor probabile şi în ce măsură işi asumă aceste consecinţe. în care organizaţia a recunoscut şi rezolvat neconcordanţe între rezultate şi expectanţe. a cauzelor şi consecinţelor lui. de interesele unora în detrimentul altora şi ale organizaţiei. diferenţele între retorică şi comportament sunt vizibile. În toate aceste cazuri.

uneori chiar şefii ei se schimbă. Membrii organizaţiei. excesul.cresc răspunsurile funcţionale care reduc condiţiile generatoare de incertitudine). Când membrii unei organizaţii detectează o anomalie în situaţia organizaţională. Trăsăturile informaţiei care fac imposibilă recunoaşterea erorilor sunt: caracterul ei vag.Interacţiuni în cerc virtuos cu autocontrol (creşte incerti-tudinea . informaţia săracă este îmbogăţită. caracterul neverificabil (Argyris şi Schön. Învăţarea ia forma unei investigări comune în care informaţia vagă este specificată. Pentru ca o investigare 70 . vagi şi inadecvate ale acţiunii colective determină interacţiuni care le întăresc. Reprezentările personale ale acţiunii colective sunt întotdeauna incomplete. Condiţii de eroare organizaţională. a doua categorie cuprinde rărpunsuri disfuncţionale. ambiguitatea. sărăcia. Când reprezentările care alcătuiesc teoria organizaţională conţin informaţie validă. În timp ce răspunsurile din prima categorie transformă incerti-tudinea în erori corectabile. având ca efect învăţarea organizaţională. Dar fiecare membru al organizaţiei are propria imagine a acestor reguli şi un comportament "informat" mai curând de această imagine decât de regulile de decizie şi delelgare declarate în documentele organizaţiei. Relaţiile interpersonale nondefensive permit frecvente testări publice ale reprezentărilor individuale şi colective care ghidează acţiunea. Singurul gen de protecţie existent în organizaţie este orientat spre dezvoltarea individului şi perfecţionarea activităţii grupurilor. ambiguitatea. însă. caracteristici asociate cu incertitudinea. fapt ce înseamnă că ei nu au o teorie despre acea situaţie. Membrii organizaţiei pot avea impresia că există mai multă informaţie decât pot ei prelucra. iar diviziunea muncii ambiguă este dificil de constatat dacă criteriile sau diviziunea sunt greşite. Această investigare depinde.puţină testare publică a normelor şi convingerilor care guvernează acţiunile. ei trebuie să facă o interpetare a acestei anomalii. Interacţiunea între condiţiile generatoare de incertitudine şi răspunsul organizaţional ia. În această interacţiune interpersonală şi în măsura în care desfăşoară o investigare conştientă de sine organizaţia îşi cunoaşte teoria implicită acţiunii colective. Prima categorie are ca efect schimbări benefice. ambiguitatea este clarificată. în mare măsură. Apoi. 1978). Fiecare membru al colectivităţii îşi verifică şi. aceeaşi. chiar dacă o fac în numele grupului. îşi modifică (precizează. în virtutea regulilor de decizie şi delegare. le perpetuează. Într-un grup sau într-o organizaţie. Caracterul vag. comporta-mentul membrilor poartă amprenta reprezentărilor (teoriei) personale asupra acţiunii colective. sărăcia şi caracterul neverificabil sunt. Când criteriile de atribuire a sarcinilor sunt vagi. 1978). + Condiţii generatoare de incertitudine Răspuns organizaţional Figura 8. toate. persoanele. dar organizaţia rămâne. informaţia se poate sustrage verificării. adică în conformitate cu regulile colectivităţii. În sfârşit. în aceste cazuri. impusă de desfăşurarea curentă a evenimentelor. Acţiunea şi cunoaşterea organizaţională nu se confundă cu acţiunea şi cunoaşterea individuală. de recunoaşterea erorilor. forma unui ciclu virtuos (Fig. încât să fie inaplicabile oricărui caz particular. cei care decid şi acţionează. Sunt multe cazurile în care grupul sau organizaţia nu se ridică la calitatea membrilor ei. prin care să o pună în legătură cu eventuale greşeli. sunt indivizii. propoziţiile neverificabile sunt precizate. 8. Reprezentările incomplete. Grupul pare să nu poată afla şi corecta ceea ce oricare din membrii săi ştie. îmbogăţeşte) propria reprezentare asupra lucrurilor. de realizarea sistemului de sarcini al organizaţiei. ei trebuie să încerce să îndepărte-ze acele erori. Deşi organizaţional. incongruenţe sau incompatibi-lităţi din teoria lor organizaţională.4 . învăţarea organizaţională.4). Există două categorii de răspunsuri organizaţionale la incertitudine. precum şi un control colaborativ al sarcinilor. mai mult sau mai puţin. Alteori informaţia despre o situaţie organizaţională poate părea excesiv de bogată. în interacţiunea cu alţii. opţiuni libere şi informate este posibil un design al situaţiilor organizaţionale şi al cursurilor de acţiune la care contribuie fiecare participant. În acest fel. Deciziile şi acţiunile persoanelor sunt organizaţionale când se fac în numele colectivităţii. propoziţiile din teoria declarată a acţiunii colective pot fi formulate atât de global. Anumite caracteristici ale informaţiei organizaţionale fac dificilă ori chiar imposibilă recunoaşterea erorilor. informaţia excesivă este selectată. excesul. Pot exista situaţii în care informaţia pare prea săracă. anomaliile detectate în situaţia organizaţională pot fi legate de inadecvările teoriei organizaţionale (Argyris şi Schön.

Memoria procesului de dezvoltare a organizaţiei este distribuită între membrii diferiţi. de asemenea. inserate în istoria ei şi prezente în orientările ei de viitor. De asemenea. iar ignorarea informaţiei se poate datora mecanismului represiei inconştiente. Intervenţia asupra lor echivalează cu o punere în chestiune a designului însuşi al organizaţiei şi al grupurilor. un rezultat al învăţării organizaţionale. ascun-derea informaţiei. Pentru că ei nu împărtăşesc şi nu asamblează părţile cunoscute de fiecare. cel puţin în mai mare măsură. Ele alcătuiesc condiţiile de mediu organizaţional. Cu cât un grup sau o organizaţie are o teorie mai exactă a acţiunii sale. atribute ale persoanelor. caracterul fragmentat al cunoaşterii organizaţionale este un atribut "obiectiv" al memoriei organizaţionale. Ei se pot teme să o scoată la iveală. un nivel superior de funcţionalitate. supraîncărcarea informaţională ţin de absenţa unei teorii personale a situaţiei percepute. nimeni nu deţine o cunoaştere completă a situaţiei. prin suprimare şi tabuurile pot constitui tactici personale de înlocuire a competiţiei prin lupta pentru putere. incongruenţelor şi incompatibilităţilor în teoria acţiunii colective sunt deopotrivă condiţii care protejează eroarea. au slabă putere de acţiune. Putem adăuga că unii membrii pot deţine informaţie organizaţi-onală pe care o ascund altora. Suprimarea conştientă. ascunzând-o. cu atât este mai probabil ca setul de idei care o alcătuiesc să fie mai restrictiv. Sunt cazuri în care ceea ce oricine din organizaţie ştie rămâne inaccesibil investigării comune. Membrii organizaţiei deţin aspecte parţiale ale unui eveniment sau proces. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă. Există un acord tacit că ele nu trebuie discutate public. conştiinţa obscurităţii informaţiei trebuie să fie. fără ca informaţia să devină accesibilă tuturor. Excesul. împărtăşită de membrii organizaţiei. Astfel. intern sau extern. pentru că natura lor este ecologică. Celelalte caracteristici ale informaţiei sunt. sau doresc fie să protejeze. refuzate organizaţiei. Or. secrete cunoscute.comună orientată spre clarificarea. diferite. nici o persoană nu poate deţine imaginea completă a implicărilor curente ale organizaţiei. criteriile vagi de atribuire a sarcinilor şi diviziunea ambiguă a muncii sunt atribute ale structurii organizaţionale. inconştient. comună. Anumite lucruri rămân tabu. În organizaţii informaţia este distribuită. fie să facă rău organizaţiei. personale. o sustrag investigării. informaţia rămâne inaccesibilă pentru că ideile respective sunt prea diferite de setul ideilor care compun teoria acţiunii comune. O parte dintre acestea sunt mai stabile sau mai "obiective". sărăcia informaţiei este în legătură cu lipsa din arsenalul intelectual individul a dimensiunilor conceptuale relevante. fie de către deţinător. fie de către alţii şi reprimarea inconştientă sunt modalităţi în care cunoştinţele individuale sunt ascunse. alte idei. membrii organizaţiei nu pot avea conştiinţa comună a obscurităţii informaţiei. În sfârşit. o pot reprima. Factori ecologici şi caracteristici personale Toate caracteristicile informaţiei care împiedică detectarea greşelilor. Ele sunt caracteristici interne. intervenţia asupra lor este mai dificilă. În raport cu ideile în circulaţie. 71 . precizarea şi testarea informaţiei să fie pornită. conştiinţa acestei fragmentări constituind o achiziţie.

Variaţia în acelaşi sens a părţilor (cresc factorii ecologici de incertitudine. Confruntându-se cu o situaţie nouă. la rândul lor.ambiguitatea diviziunii muncii . management unilateral al mediului .nivel scăzut de conceptualizare. de exemplu cresc condiţiile de eroare . adică normele şi strategiile autoritariste. care se întăresc reciproc. care sporesc. reprimarea emoţiilor .suprimarea sau/şi reprimarea defensivă a informaţiei . instituirea.4). Câtă vreme condiţiile rămân. Fiecare grup învaţă să se adapteze problemelor pe care i le creează restul organizaţiei (mediul) iar inconsecvenţele. Condiţiile favorabile erorilor în teoria organizaţională provoacă indivizii şi grupurile la comportamente care întăresc aceste condiţii. Grupurile rămân la nivelul adaptării ecologice.refuzul defensiv în generalităţi. spre pildă. minimalizarea pierderilor . ambigue cu care se confruntă membrii unei organizaţii.autoprotecţie şi acţiune unilaterală asupra altora LE Figura 8. declarată în documentele organizaţiei sau al regulilor formale ale comportamentului organizaţional. Acest fapt determină procese individuale dar.maximizarea victoriilor. selecţia şi retenţia. lim de baj lemn N SP UN SU R I DI SF U IO NCŢ A Norm şi strategii de e interacţiune autoritaristă: dom inanţă . ea poate fi un mijloc defensiv prin care indivizi sau grupuri se feresc de vulnerabilitate. cresc rărpunsurile personale disfuncţionale) constituie un cerc vicios. De asemenea. membrii unei organizaţii se orientează pentru a îndepărta echivocul experienţei curente. Atât factorii ecologici cât şi caracteristicile personale prezentate constituie condiţii de perpetuare a erorii organizaţionale. ea poate avea o natură ecologică. În ceea ce priveşte caracteristica de netestabilitate a informaţiei. incongruenţele sau greşelile din teoria organizaţională a acţiunii sunt protejate de orice investigare.supunere .manifestare publică raţională.netestabilitatea propoziţiilor din teoria organizaţională declarată Caracteristici personale . ale unui sistem. şi sociale pentru înţelegerea RĂ RĂ S PUNSUR I DI SF U N C NA ŢI O LE 72 .caracterul fragmentat al memoriei organizaţiei . 8. dacă este un atribut al teoriei acţiunii colective. Weick surprinde în modelul organizării originea subiectivă a realităţilor organizaţionale şi caracterul deopotrivă individual şi social al organizării. prin refugiul în generalităţi sau în "limbaj de lemn". Ele alcătuiesc părţile. Forţa lor rezidă în natura funcţionării lor. Acesta se înscrie ca parte care întăreşte şi este întărită de partea unui alt cerc vicios: cresc condiţiile de eroare cresc răspunsurile disfuncţio-nale ale grupului. indivizii sunt incapabili să funcţioneze ca agenţi ai schimbării organizaţionale.definire privată a scopului. Sumar Memoria (experienţa) organizaţională reprezintă cunoştinţele (setul de reguli) rezultate din validarea consensuală a informaţiei incerte.CONDI ŢI I DE ER OA R ERT I TUDI NE I NC E Factori ecologici .Interacţiuni în cerc vicios în care părţile se întăresc reciproc (semnul "+" indică mişcarea în acelaşi sens a părţilor în ineracţiune.criterii vagi de atribuire a sarcinilor .lipsa unei teorii personale asupra situaţiei . condiţiile de eroare organizaţionale (Fig.cresc răspunsurile disfuncţionale).5 . acest model include: schimbarea ecologică. simplitate cognitivă .

Învăţarea organizaţională reprezintă schimbările. Zeigarnik. Chicago: Aldine. The social psychology of organizing. Addison-Wesley.experienţei. asumpţii care asigură identitatea şi continuitatea organizaţională). Psychologishe Forschung. norme. este vorba de învăţare cu un singur circuit. rezultată din cicluri de acţiuni interdependente.L. Buckley. 32. "Society as a complex adaptative system". 73 . Prin activarea lor repetată. Keading. Massachusetts. C. Janis. MA: Addison-Wesley. Învăţarea organizaţională implică detectarea şi corectarea erorilor. ele însele. (1927). U. în viitor. Întrebări:  Analizaţi imperfecţiunile memoriei organizaţionale considerând cauzele şi agenţii responsabili. Organizaţiile trebuie să contină. (1979/1969).E. K. precum şi teorii declarate. A. Bavelas. Reading. Mass: Houghton Mifflin. J. F. Baltimore. "Das Behalten erledigter und under-ledigter Handlungen". (1994) "Rezistenţa la schimbare în câmpul psihosocial românesc". B. în imagini private şi reprezentări sociale. Organizaţia îşi cunoaşte propria teorie a acţiunii printr-un angrenaj continuu de investigaţii codificat. Boston. Willey. (1973). Pelguin. 40. 9. Revista de psihologie. D.) Modern systems research for the behavioral scientist. New York: Appleton-Century-Crofts. structura memoriei implică toţi membrii. New York. Acţiunile oamenilor in organizaţii sunt guvernate mai ales de teorii implicite deduse din comportamentul lor. Heider. 1-85.  Explicaţi pe bază de exemple cele două tipuri de învăţare organizaţională. de asemenea. învăţarea organizaţională apare ca testare şi restructurare a teoriei organizaţionale ale acţiunii. la rândul lor. E. 695-698.B. influenţează pattern-urile anterioare. fixat în memoria sa. (1968). In: W. 289-294. I. "Effects of temporal context on information".. The mecanism of mind. Psychological Reports. nu există nici o persoană care să controleze toată experienţa sau memoria. DeBono.  Care sunt condiţiile care limitează învăţarea organizaţională? Bibliografie Argyris. Organizational learning: a theory of action perspective. Weick. membrii organizatiei vor stoca reprezentări mai omogene pentru a le impune. The psychology of interpersonal relations. (1969). (1958). W. Cognitive psychology. restructurările teoriei organizaţionale în uz (aceasta reflectă strategii. Într-o organizaţie. Buckley (Ed. Schön. scopul este de a construi o variantă comună asupra lucrurilor. (1976). circumstanţelor similare. (1972). politicilor şi obiectivele de bază ale organizaţiei. Când acest proces se realizează fără a afecta obiectivul iniţial şi politicile prezente. Neculau. 4. Neisser. Învăţarea cu circuit dublu apare când eroarea este detectată şi corectată în modalităţi care implică modificarea normelor. suficientă diversitate pentru a putea percepe cu acurateţe varietatea prezentă în schimbările dinafara lor. Victims of groupthink. (1978). Structurările anterioare ale mediului reţinute în memoria organizaţiei organizează input-urile prezente care. organizaţiile pot avea teorie în uz.

Conceptul de cultură organizaţională se bazează pe observaţia că organizaţiile din anumite ţări obţin performanţe mult mai bune decât în alte ţări. asumpţii. Presupunerea de bază este că organizaţiile diferă între ele. industria japoneză a arătat o rată ridicată de dezvoltare între anii 1950-1980. având la bază distincţia între proprietatea de stat şi proprietatea privată. vârstă şi educaţie . Unele aspecte ale mediului.MODULUL 4 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ CA MOD ÎNVĂŢAT DE GÂNDIRE Obiective de studiu:  Cunoaşterea cadrului teoretic de abordare a culturii organizaţionale ca variabilă contingenţială ce afectează activitatea organizaţiei  Însuşirea unei strategii de investigare a culturii organizaţionale Keywords: valori. convingeri. Variabilele politice sunt incluse în categoria variabilelor culturale. conducerea puternică şi un complex de valori împărtăşite de cei care aparţin acestor organizaţii. ''anglo-saxonă" şi "lumea a treia". Esenţa culturii organizaţiei pare să se afle mai mult în practicile cotidiene decât în valori împartăşite. Studiul transcultural al variabilelor organizaţionale Cultura este definită la nivelul populaţiei care prezintă diferenţe pe o largă arie de variabile sociale şi psihologice. Principalele diferenţe între organizaţii au fost legate mai mult de practicile cotidiene. dar şi în privinţa unor convingeri şi valori adânc înrădăcinate. Robbins (1987) consideră că structura unei organizaţii este în mare măsură rezultatul unei bătălii pentru putere. El este prezent în nord vestul Europei şi nordul Americii. cei aflaţi la putere doresc o structură care să le permită controlul maxim. Ohayo şi Sanders (1990). Ei au identificat trei tipuri de structuri organizaţionale: "latină". aşa cum au fost ele percepute de angajaţi. O clasificare a organizaţiilor asupra căreia s-a insistat în anii 1970-1980 pune în contrast organizaţiile din sistemul socialist (marxist) şi cele din sistemul capitalist. formalizare redusă a regulilor şi conducere paternalistă.naţionalitate. rituri şi ritualuri. în ciuda depresiunii economice a sfârşitului anilor 1970 şi începutul anilor 1980. Neuijen. motive şi trebuinţe. cu date din 20 organizaţii din Danemarca şi Olanda s-a constatat că valorile angajaţilor diferă mai mult în funcţie de caracteristici demografice . Peters şi Waterman (1989) fac analiza mai multor industrii americane care au avut mare succes. managementul culturii. nu doar în privinţa tehnicilor. reglementările guverna-mentale sau nivelul educativ al forţei de muncă afectează dimensiunile structurii organizaţionale: gradul de diferenţiere prezent în organizaţie. familiale. Într-un studiu relatat de Hofstede. Impactul factorilor culturali asupra structurii organizaţiilor Lammers şi Hickson (1979) au studiat diferenţele culturale manifestate în structura organizaţională. Tipul latin este mai apropiat de structura birocratică clasică: o structură centralizată şi un mare număr de niveluri ierarhice. Trăsăturile organizării tradiţionale se întâlnesc şi în firme mici. Cultura organizaţională este definită la nivelul organizaţiilor. Mediul cultural în care funcţionează organizaţia este considerat o variabilă contingenţială care afectează structura organizaţiei. ca de exemplu. de afaceri. Acest succes a fost atribuit în mare parte politicilor sociale şi practicilor de management cu origine în cultura japoneză (Ouchi. 1981). obişnuinţe. alături de valori. din vestul Europei. gradul de programare a ce şi cum trebuie făcut şi centralizarea deciziei. anume. 74 . practici cotidiene. În ţările lumii a treia organizarea tradiţională este caracterizată prin decizie centralizată. Spre exemplu. Autorii susţin două motive ale acestui succes.decât în funcţie de organizaţie. atitudiniile clienţilor.

în India. în prezent. ca spre exemplu. diferenţe în privinţa numărului de niveluri ierarhice şi a oportunităţilor de promovare în carieră: pe baza experienţei ori. manifestă grijă şi afecţiune pentru subordonaţi. există puţine prescripţii culturale.G. Warner. Tipurile au fost validate în studii realizate prin metoda anchetei şi în cercetări experimentale. El distinge două funcţii principale ale conducerii: una contribuie la atingerea scopului şi rezolvarea sarcinilor grupului. Rezultatele prezentate de Sinha au fost contrazise de alte cercetări efectuate în India. adică prezenţa regulilor şi procedurilor formale.orientare spre grup. de asemenea. Este un stil flexibil în care. au fost găsite diferenţe considerabile de salarizare ale angajaţiilor de la nivel ierarhic scăzut faţă de cei situaţi la un nivel ierarhic superior. Sinha (1980) propune conceptul de "nurturant tasklider". bunăstarea lor şi implicarea în dezvoltarea lor profesională. capitolul 5). similar celui descris în literatura americană (Khandwalla. Antecedente istorice.1988). cu privire la formalizare. direcţionarea cedează în favoarea unei atitudini mai participative. folosirea timpului de odihnă (venirea mai târziu la lucru şi prânzuri lungi) ca semn al statusului. Autorul consideră că există un continuum de la autoritarism (pol ce corespunde "orientării spre sarcină" din literatura americană) la participativ (corespunzator "orientării spre persoane"). Variaţii trans-culturale în comportamentul managerial Stiluri de conducere Sinha (1980) şi Misumi (1985) au descris variaţiile trans-culturale ale stilurilor de conducere ale liderilor. în privinţa centralizării deciziei. 1980). condiţiile sociale necesare unui stil pur participativ. De exemplu. peste tot. Regulile şi reglementările pot fi ignorate pentru a face pe plac unui prieten sau unei rude. dominaţii străine. Adaptarea la o tehnologie dată va avea aceleaşi rezultate în toate situaţiile naţionale. conducerii superioare. care susţin posibilitatea utilizării eficiente. Totuşi. pe baza educaţiei formale. De asemenea. Diferenţele au fost explicate în termenii variabilelor culturale fundamentale. pM. Franţa şi Germania au relatat variaţii similare (Maurice. valori şi atitudini specifice Indiei nu sunt compatibile cu stilul participativ. iar funcţia de conservare a grupului este numită menţinere sau M. care diferă între Franţa şi Germania. stilul nu este autoritarist. Alte studii. Acest stil de conducere are două componente: orientarea spre sarcină şi orientarea spre subordonaţi. chiar dacă structural. Din interacţiunea funcţiilor P şi M rezultă patru tipuri de bază ale conducerii: PM. îi acceptă autoritatea şi aşteaptă direcţionare. Autorii susţin că deşi variabilele culturale nu influeţează prea mult felul în care o organizaţie este structurată. Inclinaţia spre dependenţă. Nu au fost identificate paternuri clare de relaţie între variabilele culturale şi structura organizaţională. puterea luării deciziei aparţine. cealaltă promovează autoconservarea şi întărirea proceselor de grup. Pentru a descrie comportamentul managerial din India. Într-o comparaţie a structurii ierarhice a unor perechi de firme din Franţa şi din fosta R.O altă categorie de studii susţin ipoteza independenţei variaţiilor organizaţionale de cultura în care funcţionează organizaţia. Autorul consideră că în India nu există. lipsa unei orientari spre echipă. sunt caracteristice societăţii indiene. două ţări cu progres tehnologic asemănător. valoarea mică pe dimensiunea respectivă). din literatura americană este înlocuită cu distincţia: realizarea sarcinii . Dezvoltarea tehnologică are un efect de omogenizare (Ronen. În Franţa organizaţiile au mai multe niveluri ierarhice. 75 . Misumi (1985) propune modelul PM al conducerii. în acelaşi timp. Liderul înţelege expectanţele subordonaţilor săi. iar litera mică.F.1987). Rezultatele vin în sensul ideii lui Misuni că trebuie diferenţiate aspectele generale ale conducerii de aspectele mai specifice. în organizaţii din Japonia. Liderii se orientează spre sarcini şi scopuri dar. pe măsură ce un subordonat are nevoie de mai puţină ghidare şi direcţionare. a unui stil participativ de conducere. dar măsura în care angajaţii aderă la reguli diferă în diferite culturi. Ţările cu aproximativ acelaşi nivel de dezvoltare industrială vor prezenta puternice similarităţi ale organizaţiilor lor. Funcţia de realizare a sarcinilor este numită performanţă sau P. aşa cum au fost descrise de şcolile de la Ohio şi Michigan (v. Functia M a conducerii se referă la încurajarea relaţiilor interpersonale şi reducerea conflictului ameninţător pentru integritatea grupului. Drenth şi Groenendjik (1984) pun şi ei în discuţie afirmaţia că cerinţele tehnologice (care conduc la convergenţă) ar fi mai importante decât factorii culturali diferenţiatori. ªtie că aceştia preferă relaţiile personalizate. dimpotrivă. cu date din Marea Britanie. Pm. Sorge. Distincţia între realizarea sarcinii şi centrarea pe persoane. pm (majuscula indică valoarea mare pe o dimensiune. sistem educaţional şi stratificarea socială. pot fi mari diferenţe culturale în influenţa reală a eşaloanelor inferioare. ele pot influenţa mult felul în care organizaţia funcţionează. Stilul "nurturant-task" s-ar afla la mijlocul acestui continuum. Efectele tehnologiei sunt atât de puternice încât suprimă efectele subtile ale unor variabile culturale (Miller. 1986). Au fost găsite..

Schiţa unui astfel de plan circulă între departamente. rolul atitudinii încrezătoare şi ofensive la oamenii de afaceri americani. cheia succesului economic în Japonia. iar planul este promovat consensul. Dar planurile elaborate astfel au nevoie de mult timp ca să treacă prin întreaga birocraţie din care rezultă o mare cantitate de documente. Studiul intercultural. "Reprezentările mentale colective" privind organizaţiile sunt clar diferite . Sistemul "ringi" corespunde practicii consultării largi ("nemawaski") din Japonia. precum şi satisfacţia şi criteriile de performanţă. Au fost folosite peste 116 mii chesti-onare în 20 de limbi. nevoia de linii clare de autoritate şi nevoia definirii clare a funcţiilor angajaţiilor. Eficienţă mai mare au. la care autorul a mai adăugat 10 ţări şi trei regiuni. Sinha. Misumi consideră teoria sa ca o extensie a teoriilor occidentale clasice. Diferenţe interculturale în valorile legate de muncă şi în motivele muncii. Este o procedură de luare a deciziei de jos în sus. etc. El se ridică gradual pe linia de comandă. tipurile: PM. Au fost diferenţiate şapte nivele ocupaţionale. fără a se lua în seamă opinia minorităţii. centrate pe valorile principale. 1986 ş. au fost utilizate în analizele transculturale. în studiu. Muncitorii sunt încurajaţi să dezvolte propriile lor idei într-un plan. a liderilor din Hong Kong. 1988) au evidenţiat atât aspecte comune legate de eficienţa tipurilor de conducere. 1982. autorul găseşte diferenţe culturale importante privind preocuparea acestora faţă de puterea managerială. Procedura are.a). De exemplu. motivaţia muncii.apreciază Laurent (1983) . Instrumentul de investigare a inclus 160 întrebări. Această procedură de luare a deciziei implică planuri făcute la nivele mai joase ale organizaţiei.la managerii din diferite ţări europene. care urmăreşte implicarea mai mare a angajaţilor în succesul planului elaborat şi în misiunea organizaţiei. trecând prin puncte ce arată caracterul mai mult sau mai puţin participativ al procesului decizional. scurtarea timpului de implementare a deciziei. În acest fel sunt utilizate cunoştiinţele şi experienţa multor angajaţi. pe tema valorilor. participarea la decizie pare mai mare în Franţa şi Suedia şi mai mică în Israel şi Spania. Totuşi. în literatura de management. pentru aprobare. Adler. Datele au fost colectate în două etape: 1968 şi 1972. ca efect pozitiv. cum ar fi cele legate de deciziile cotidiene sunt dependente de cerinţele situaţionale mai mult decât de diferenţele culturale. este presupusa superioritate a eficienţei organizaţionale japoneze asupra celei americane. Diferenţe interculturale în procesul luării deciziei Heller si Wilpert (1981) au analizat luarea deciziei manageriale "la vârf" în 129 organizaţii din SUA şi 5 din Europa de Vest şi Israel.Eficienţa relativă a tipurilor de conducere a avut ca indici realizările pe termen lung. Ei au postulat existenţa unui continuum al puterii decizionale între decizia unilaterală a şefului şi delegarea întregii puteri subordonaţilor. un şef care vorbeşte colegilor săi despre dificultăţile personale ale unui subordonat este privit ca lipsit de "consideraţie" în Marea Britanie şi în SUA. 76 . în care majoritatea îşi impune voinţa. Superioritatea a fost atribuită stilului consultativ de luare a deciziei: procesul "ringi". În opinia lui Heller (1985) întrebările generale din chestionare. mai curând decât cele specifice. rolul mimicii în comunicarea în situaţiile de afaceri. pM. iniţial. 1984. dintre care 63. Ea a fost considerată. Studii realizate în Marea Britanie. dar plin de "consideraţie" în Hong Kong şi Japonia. aflaţi la cursuri de instruire. clarifică diferenţele culturale. manifestarea publică a unei atitudini cel puţin condescendente faţă de subordonaţi. Într-un studiu având subiecţi manageri din diferite ţări din Europa de Vest. sistemul de consultare largă şi decizie de jos în sus poate evita situaţia din sistemul democratic de luare a deciziei. SUA şi Japonia (Smith şi Peterson. Valorile. la chinezi. Răspunsurile la întrebări specifice. Rezultatele vin în sensul ideii lui Misumi că trebuie diferenţiate aspectele generale ale conducerii de aspecte mai specifice. pm. (Readding. nu doar la condiţiile din Japonia. în ordine. Cu toate dezavantajele sale. naţionale. rata accidentelor şi fluctuaţia. apreciind-o ca o teorie cu aplicaţie universală. de asemenea. Diferenţele între ţări sunt mai puţin semnificative decât diferenţele între situaţii. Pm. Într-o primă fază studiul a inclus 40 de ţări. Alte diferenţe culturale semnalate în literatura sunt: tendinţa japonezilor de a se angaja mai mult decât americanii în activitatea de planificare. Cea mai discutată dintre diferenţele culturale. cât şi diferenţe. recunoscut ca cel mai important a fost făcut de Hofstede (1980. în funcţie de situaţia cu care se confruntă. Hong Kong. atenţia mai mare a managerilor din India la satisfacţia angajaţiilor decât la performanţa lor. 1983) în reprezentanţele unei companii multinaţionale: IBM (numită. "Hermes"). Planul poate fi de mai multe ori schimbat. Rezultatele arată că cei mai mulţi manageri îşi schimbă mult comportamentul pe acest continuum.

separat. iar autonomia este considerată fără importanţă. asiatice mai slab dezvoltate. evitarea incertitudinii. Definiţiile şi indicii dimensiunilor au fost următorii: Distanţa puterii s-a bazat pe trei itemi: (1) frica angajaţilor de a fi în dezacord cu managerul (2) perceperea caracterului nondemocratic al luării deciziei (3) preferinţa pentru luarea consultativă a deciziei Distanţa puterii a fost definită ca măsura în care membrii unei societăţii acceptă ca puterea din instituţii şi organizaţii să fie distribuite inegal Evitarea incertitudinii cuprinde trei itemi: (1) neîncălcarea regulilor companiei (2) rămânerea în companie (3) starea de nervozitate şi tensiune la locul de muncă În definiţia dată de Hofstede. În ţările cu individualism ridicat oamenii preferă diferenţele. estul apropiat. care prin îndelungate procese de adaptare. Deri-varea acestor dimensiuni a urmat unui proces laborios. geografici şi demografici. iar securitatea este considerată fără importanţă. Managementul paternalist ar fi mai acceptat în ţările cu diferenţe ridicate de putere. care reprezintă preferinţa pentru un cadru social “strîns" în care indivizii pot aştepta ca rudele. Cel mai puternic predictor al scorurilor de distanţă a puterii. de a prefera anumite stări de lucruri asupra altora. Coincidenţa grupelor cu regiunile 77 . eroism. care îi determină să prefere certitudinea şi să menţină instituţii care protejează conformitatea. paternurile identificate de Hofstede nu au fost consecvent confirmate (v. în ţările cu climat mai rece. Japonia. Este opusă feminitatii care reprezintă preferinţa pentru relaţii sociale. Anglia. în schimbul unei loialitaţi lipsite de orice îndoială. Masculinitatea are trei indici: (1) relaţii bune cu managerul (2) cooperare bună cu alţii (cu semn negativ) (3) obţinerea recunoaşterii (cu semn negativ) Masculinitatea este descrisă ca preferinţa pentru realizare. Între demersurile pe care autorul le-a întreprins pentru susţinerea interpretărilor date celor patru dimensiuni. a dus la diferenţe culturale în structura socială. s-au inclus corelaţiile cu şapte indicatori economici. Fără a postula o relaţie cauzală directă între temperatura mediului şi disţanţa puterii. individualismul înseamnă un cadru social angrenat lejer. autorul vede factorii climaterici la începutul unui lanţ cauzal. pentru calitatea vieţii. În ţările cu individualism scăzut este de asemenea agreată conformitatea. individualism-colectivism şi masculinitate-feminitate. Ellis 1988). Distanţa puterii a corelat cu conformitatea (ca opusă independenţei) şi cu autoritarismul ridicat. varietatea. latine slab dezvoltate. Studiile lui Hofstede ridică unele probleme. preocupare pentru o viaţă uşoară. În sfârşit. de conceptualizare. Deşi acest lucru are unele avantaje. Germania. Autorul a alcătuit opt grupe de ţări: latine dezvoltate. şi ţările nordice şi. subiecţii provin dintr-o singură companie. interesantă. eşantioanele nu sunt reprezentative la nivel naţional. Individualismul are ca indici următorii itemi: (1) disponibilitatea timpului pentru viaţa personală şi de familie (2) libertatea de a avea un mod personal de abordare a muncii (3) oportunităţi de instruire (cu semn negativ) (4) condiţii fizice bune pentru muncă (cu semn negativ) În viziunea lui Hofstede. evitarea incertitudinii este gradul în care membrii unei societăţi simt discomfort faţă de incertitudine şi ambiguitate. din cele 40 de ţări investigate iniţial a fost latitudinea geografică. Armonia este importantă în ţările cu individualism scăzut. asiatice mai dezvoltate. Astfel. Acest mod de definire este mai curând un nivel individual decât social. Apoi. Hofstede a găsit o corelaţie ridicată între individualism şi bogăţia economică (venituri pe locuitori). care a inclus date ale unui studiu pilot. autorul defineşte valoarea ca o tendinţă larg manifestată în grup. Subordonaţii din ţările cu distanţă mică a puterii evaluează negativ supravegherea strictă şi preferă modul consultativ de luare a deciziei. într-o societate în care se presupune că indivizii au grijă de ei inşişi şi de cei din familia lor imediată. totuşi. bazate pe distincţiile conceptuale din literatura de specialitate şi pe analize factoriale ale itemilor. clanul sau alte grupări închise ("in-group") să aibă grijă de ei. atitudine ofensivă şi succes material. cu instrumente de colectare. Clasificarea ţărilor rezultată din studiile lui Hofstede rămâne.Hofstede a identificat 4 dimensiuni: distanţa puterii. modestie. Hofstede a explicat această relaţie prin nevoia mai ridicată de tehnologie pentru supravieţuirea umană. Individualismul contrastează cu colectivismul.

Munca este mai importantă pentru profesionişti şi mai puţin importantă pentru muncitorii cu angajamente temporare. teoria lui Maslow. Ţările Europei de Vest. însă) şi nivelului industrializării. religie şi familie). Spre exemplu. prin acest rezultat. 78 . evaluate ca cele mai importante sunt cele mai nesatisfăcute. prin muncă.1990). Dasen. tehnologice şi geografice (de ex. Marea Britanie. Diferenţele între ţări au fost de 1. La obligaţia de a munci.Variabilele economice. că vor continua să lucreze. El a avansat ideea că motivaţia de realizare stă la baza aspiraţiilor de progres ale naţiunilor.. femeile au obţinut scoruri mai semnificative decât bărbaţii. iar conceptul principal în acest studiu este "centralitatea muncii". schema lui Maslow ei au investigat următoarele trebuinţe: de securitate. Subiecţii au indicat într-un procent de 86%. şi mai mare în Suedia.U. în frunte cu Marea Britanie au cea mai lungă istorie în această privinţă. mai mult. Berry şi Poortinga. Mai mult asemănători decât diferiţi. Două feluri de eşantioane au fost făcute în fiecare ţară: un eşantion naţional (n ≥ 450) şi diferite grupuri vizate special (n = 90). cea mai mare diferenţă a apărut în Japonia. Autorealizarea (realizarea capacităţilor individuale) a fost considerată trebuinţa cea mai importantă de către managerii din toate ţările. India şi Japonia. centre de instruire şi companii individuale. satisfacerea trebuinţelor.principalele cauze interne ale comportamentului. fosta Germanie de vest. Managerii din ţările în curs de dezvoltare şi ţările din grupul numit Europa latină au exprimat cel mai scăzut grad de satisfacţie. în ordine.. Subiecţii au fost 200 de manageri din 14 ţări: 9 ţări din Europa. Belgia şi Germania. Autorii consideră interesant echilibrul între cele două variabile: dreptul la muncă şi datoria de a munci. a fost găsită o corelaţie semnificativă între estimările unor criterii economice (venitul pe locuitor şi producţia de electricitate) şi scorurile la nivelul ţării rezultate dintr-o analiză a povestirilor din cărţile pentru copii (v. apoi S. managerii exprimă.A. Giselli şi Porter (1966) au făcut primul studiu internaţional asupra motivaţiei. Semnificaţia muncii este tema unui studiu relativ recent. Ele sunt . Israel. Mc Clelland a găsit corelaţii între dezvoltarea economică şi frecvenţa temelor de realizare în produsele literare ale unei culturi. Diferenţe semnificative între ţări au fost găsite atât privind drepturile cât şi obligaţiile derivate din normele sociale. În toate ţările. Pentru cele mai multe ţări. Argentina. familia a fost considerată mai importantă ca munca. Modificând.geografice dă validitate de aspect instrumentelor pe care se bazează. ea a fost urmată de autonomie (oportunitatea de a gândi şi acţiona independent).A. Subieţii au fost întrebaţi cât de importantă este pentru ei. Suedia. Autorii atribuie diferenţele unor factori naţionali (nespecificaţi. vârstă sau ocupaţie. Estimările au avut la bază doar grupurile eşantionate pe anumite caracteristici. Heller. contribuţia la societate. Cu excepţia Belgiei şi S. viaţa comunităţii. puţin. desi semnificaţia culturală a acestor diferenţe nu este clară. Centralitatea muncii a fost definită ca o convingere generală privind valoarea muncii în viaţa cuiva. caracteristici specifice ţărilor din care provin. Muncitorii instruiţi şi neangajaţi au obţinut scoruri medii la centralitatea muncii.U.A. În Japonia. munca şi cât de importantă este ea în relaţie cu alte roluri din viaţă (legate de timpul liber. având ca bază ierarhia trebuinţelor realizată de Maslow (1954). Diferenţele între ţări în privinţa importanţei relative a trebuinţelor au fost destul de mici. Studiul a mai inclus date privind stilurile de conducere şi rolurile manageriale. Missumi.. latitudinea) oferă cele mai bune explicaţii diferenţelor dintre ţări. relatat de Meaning of Working International Research Team (MOW. iar fosta Iugoslavie scorul cel mai mare.A. În fosta Jugoslavie nu a fost făcut un eşantion naţional. Gradul cel mai ridicat de satisfacţie l-au exprimat managerii din Japonia şi ţările nordice. Autorii disting între dreptul la munca semnificativă şi interesantă şi datoria de aţi aduce. fosta Jugoslavie. Motive si trebuinţe. Munca a fost a doua ca importanţă între cele cinci roluri investigate. etc. omogene în privinţa caracteristicilor demografice sau legate de muncă. Studiul confirmă. chiar dacă vor avea suficienţi bani pentru a trăi în confort tot restul vieţii. Dreptul la muncă are un scor mai mic în S. Autorii au fost Drenth. Rezultatele au indicat că diferenţele naţionale au explicat un sfert din totalul varianţei. Wiplert. în privinţa centralităţii muncii a fost explicată ca funcţie de timpul de industrializare. Ierarhia trebuinţelor. totuşi.1987).5 ori mai mari decât diferenţele între grupuri ocupaţionale. S. Trebuinţele cu gradul de activare cel mai ridicat. cea elaborată de Mc Clelland (1961) şi cea aparţinînd lui Maslow (1954) au inspirat cercetările transculturale cele mai importante. cei din Japonia. Ei au fost recrutaţi din asociaţii de patroni. Dintre teoriile psihologice asupra trebuinţelor umane.conform teoriei lui Maslow . Haire.U. Suedia a obţinut scorul cel mai mic. Belgia. Japonia şi Jugoslavia s-au industrializat mai recent. Diferenţele semnalate privesc.Mc Clelland afirma că dezvoltarea economică nu poate fi explicată fără referire la variabilele sociale şi psiologice. Poziţia a doua a fostei Jugoslavii. cele mai importante trebuinţe sunt cel mai puţin satisfăcute. de autonomie şi de autorealizare. Autorii consideră similaritatea răspunsurilor subiectilor ca o reflectare a culturii industriale uniforme.. Segal. Chile.U. Subiecţii care au considerat munca cel mai important lucru din viaţa lor au fost. universităţi. de stimă socială.

obligaţia de a munci întruneşte un scor mai mare.relatează autorul.U. idealurile sistemului politic mai curând decât orientarea valorică individuală. timp în care se testează adecvarea valorilor: ceea ce "merge" şi "ceea ce nu merge" în mediul economic. cum sunt IBM. Managerii trebuie să construiască şi să conducă o cultură care reflectă misiunea companiei şi o ajută să se ajusteze locului ei pe piaţă. Prezenţa lor în scalele de evaluare sau în alte instrumente de corectare a datelor ar putea afecta serios anumite rezultate. fosta Germanie de Vest şi Belgia dreptul la muncă prevalează în raport cu obligaţia de a munci. Putem recunoaşte că ele vizează ceva anume. aşa cum rezultă acestea din date organizaţionale. Dar. compania trebuie să se conducă. într-un timp măsurat în ani.A. Cultura are. cuvinte fără conţinut. variate ritualuri şi ceremonii . valorile după care se conduc. studiul valorilor. Comportamentul lor este uşor de înţeles pentru că valorile pătrund în aproape tot ceea ce fac.Valorile sunt adesea simbolizate de sloganele companiei. Un model al managementului culturii Companiile puternice nu se bazează exclusiv pe instrumentele raţionale ale managementului ştiinţific pentru a realiza o productivitate superioară. valori comune şi eroi care le întruchipează. un efect major asupra succesului afacerilor. Sinceritatea aderării la valorile declarate Beneficiile unei culturi puternice nu întârzie prea mult. Ele sunt susţinute prin acţiuni coerente la toate nivelurile organizaţiei. O dată ce valorile sunt infiltrate în 79 . Problemele metodologice s-ar putea rezolva doar ca o consecinţă a conceptualizărilor adecvate. Dar performanţa puternică a acestei companii.pentru a-şi formula şi susţine majoritatea politicilor. în timpul recentului val de eşecuri ale companiilor aeriene este rezultatul aderării consecvente la valorile sale. trebuinţelor şi atitudinilor reflectă. Construirea culturii începe cu valorile Valorile: o direcţie comună. pentru ca ele să apară. după valorile pe care le declară. În ţările în care oamenii şi-au pierdut obişnuinţa de a-şi exprima valorile personale. În timp ce alte companii au economisit bani prin concedieri. companiile cu o cultură puternică pun accent pe indivizii a căror muncă culminează în aceste produse. Ele folosesc cultura . cu adevărat. care se conduce după această valoare. evitând concedierile şi plătind salarii mai mari decât competitorii. deciziilor şi activităţilor. adesea. În S. Supravieţuirea printr-o cultură puternică cere aderenţă la valori. sloganele sunt doar partea vizibilă a unui aisberg. Numai astfel vor ajunge valorile de bază ale companiei şi nu platitudini. Nevoia unei conceptualizări emice a fost exprimată de mulţi autori. Oamenii cu un sistem puternic de valori au direcţie şi ţel în viaţă.Marea Britanie. şi ele. putem sublinia două aspecte. O accentuare a drepturilor cu plată cu scorul scăzut la "centralitatea muncii" (ca în Suedia) poate afecta negativ nivelul activităţii economice (pe termen lung) al unei naţiuni. Într-o companie care aderă sincer la valorile declarate. probabil. În studiile privind diferenţele transculturale. în comportamentul unei persoane. cu adevărat. prin reducerea dividendelor până a trecut recesiunea.liderii ştiu că oamenii sunt aceia care fac afacerile să meargă şi că mediul de zi cu zi din organizaţie are un efect puternic asupra vieţii oamenilor. Companiile care au dat mare importanţă culturii.spun Deal şi Kennedy .. Delta a investit în formarea unei forţe de muncă loiale şi dedicate. Autointitulată "Familia Delta". în acest fel. compania a făcut efortul extraordinar pentru a se menţine sistematic în limitele unui comportament consecvent cu valoarea simbolizată de sloganul său. la toate nivele companiei. Valorile organizaţionale intră uneori în conflict cu obictivele financiare. În concluzie. Într-o companie cu o cultură puternică . Companiile cu culturi puternice reflectă. Companiile cu o cultură slabă pun accentul pe produsele pe care le fac. fosta Iugoslavie şi Israel cele două variabile sunt aproximativ echilibrate. În Suedia.convingeri profunde. prin ignorarea valorilor unor culturi diferite. uşor. Sistemele de valori se constituie. Procter & Gamble şi Johnson & Johnson au obţinut consecvent valori ridicate. Iar managerii dau atenţie comunicării şi întăririi acestor valori. Schimbarea valorilor. Autorii consideră preferabil echilibrul între cele două variabile. după valorile care stau la baza unei familii nu a fost întotodeauna uşor . chiar cu sacrificarea avantajelor financiare pe termen scurt. A se conduce. dominarea noţiunilor culturii occidentale este evidentă. Loialitatea se poate recunoaşte. Deal şi Kennedy ilustrează asumarea dezavantajelor legate de păstrarea valorilor amintind comportamentul companiei Delta.

variate personaje îndeplinesc funcţii culturale importante. Riturile şi ritualurile: forme specifice de comunicare culturală Valorile companiei trebuie să fie comunicate angajaţilor prin toate activităţile zilnice şi prin întreg comportamentul managerilor. recent achiziţionate de un colectiv de cercetare sau catedră universitară. Rolul lor în constituirea memoriei colective constituie tema unor cercetări recente (Middleton şi Edwards. Schimbările în plan fizic şi tehnic durează puţin când nu sunt susţinute de schimbări corespondente în planul convingerilor. În timp ce managerii obişnuiţi . Hirst şi Manier 1994.organizaţie. de asemenea. dorite probabil sincer de management. ritualurile şi şedinţele ca activităţi simbolice.o puternică reţea care livrează angajaţiilor "adevărata" stare a lucrurilor. Orice motiv de sărbatorire. dar în care este recunoscută continuitatea valorilor. ş. Prin acest rol se explică gradul ridicat de control pe care naratorii îl au asupra comportamentului celorlalţi angajaţi: aceştia vor să fie percepuţi pozitiv în povestirile naratorilor. în companiile ai căror angajaţi sunt organizaţi în sindicate. 80 . Rolul lor. de lucru sunt cel mai important ritual. mai importantă. la tehnicieni şi operatori. chiar. cum trebuie tratate. Antrenaţi într-un astfel de ritual reprezentanţii sindicatelor se mulţumesc cu mai puţin decât. Ei dau atenţie petrecerilor pentru că acestea adună oamenii laolaltă reducând conflictele şi creând. Ritualul negocierii colective este cunoscut ca o practică importantă în rezolvarea conflictului de muncă. ş. mediul pentru gândire creativă. Schimbările ce cad în derizoriu au. cât de puţin înseamnă şi. în consecinţă. Iată de ce şedinţele curente. totuşi. Managerii trebuie să înţeleagă esenţa comunicării organizaţionale. ei trebuie să dezvolte metode de întărire (întreg sistemul de recompense şi pedepse) care să susţină comportamentele expectate. ele se schimbă la fel de greu ca orice convingeri (vezi convingerile politice sau religioase). de la cercetători şi profesori. un puternic efect simbolic. simpozioane pe deplin orchestrate pot fi folosite pentru dezvoltarea unei culturi. dar contrar celui vizat de management. au reuşit să penetreze. care creează şi transmit anumite semnificaţii. Dar. angajaţii revin. ar fi acceptat dacă. Similar. decât rezultatul negocierilor. ritualurile. şedintele sunt forme specifice de comunicare a culturii. înainte şi după o şedinţă sau însoţesc alcătuirea unui raport pregătit minuţios. celebrare. mai ales. pe care o companie doreşte să le însuşească nu se reflectă în majoritatea politicilor şi deciziilor sale.a sunt canalele formale folosite de organizaţii. autodeterminată de semnificaţii" (v. Utilizarea reţelelor informale şi a rolurilor speciale de comunicare Rapoartele. Orice eveniment sau decizie pot fi ritualizate. care trece dincolo de simple medii sau canale de transmitere a conţinuturilor prestabilite. în viitor.dintr-un nou magazin.a. când nu sunt comunicate şi întărite consecvent la toate nivelurile sale. În plus. ca simbol al introducerii noii tehnologii în activitatea ştiinţifică. prin membrii săi învaţă. Ceremoniile. trecerea computerelor. pentru că repovestirile lor poartă pecetea unui întreg set de subiectivisme sau interese. Companiile cu o cultură puternică fac eroi din aceia care îi personifică valorile. la comportamentele guvernate de valorile împărtăşite anterior. astfel. curând. schimbarea evidentă (în rău) a întregului peisaj fizic şi psiho-social . comunicarea ideii "conducerii participative" este. capitolul 7).afirmă Deal şi Kennedy . buletinele executivelor. de la încheierea unei săptămâni de lucru cu un scurt "party". Spre exemplu. Dar cu cât activitatea comună este mai importantă pentru funcţiile organizaţionale. la numai câteva săptămâni de la deschiderea lui este reflectarea nivelului superficial la care valorile. mult timp în activităţile simbolice ale organizaţiei pentru că ele contribuie la planuri şi bugete mai bune. Ele vor profita de orice prilej să-i sărbătorească prin rituri şi ritualuri. Există însă . ideile de schimbare promovate de management. Forma lor . pentru a purta informaţia oficială spre angajaţi. rolul ei simbolic este mai mare. împărtăşite de angajaţii companiei. Aceştia pot comunica. broşurile care definesc politici. documentele de planificare. Când valorile noi. ce fel de comportament aşteaptă de la subordonaţi.observă Deal şi Kennedy .este dictată de cultură. oferta managementului s-ar fi făcut ignorându-i.arată Deal şi Kennedy . poate fi înţeles utilizând în acest scop modelul "comunicării ca structurare. Organizaţia. managerii unei culturi puternice investesc. În aceste activiăţi de comunicare. procesele verbale.pun accent pe planificare şi bugetare. în cel mai propriu sens al termenului. Naratorii ("Storytellers") sunt personaje puternice în companie. la ceremonii. explicit. pentru a putea folosi ceremoniile. dincolo de datele oficiale. Pot exista ocazii în care nu se ia nici o decizie. Activităi importante de comunicare apar.). cele care sunt valorile organizaţiei. Un mediu economic schimbat poate necesita un nou set de valori. spre exemplu. semnifică acelaşi eşec în managementul culturii.

amuzament. profesioniştii maturi.cultura mun-cii intense şi a influenţei sociale. consultanţă. O cultură puternică protejează organizaţia de răspunsurile prea rapide la presiunile mediului. Punctul ei slab este birocraţia. Aceste reţele de comunicare apar în toate companiile. pot domina sau pot pierde. Cabala este un mijloc eficient de ridicare sau coborâre a statusului cuiva. sau la consum prematur ("burnout"). Este cultura agenţiilor guvernamentale şi a industriilor puternice. Feedback-ul este. agenţii imobiliare. cel de vânzari . astfel. iar con-tabilitatea se va susţine printr-o cultură de proces. care interferează cu obiectivele companiei. Ritualurile ei sunt adesea superstiţii. încât îi pot anticipa gândurile. poziţii neînsemnate în companie.şi angajaţii ei . întrunirile şi contractele sunt ritualurile acestei culturi. conflictuale. În culturile slabe. Ei sunt folosiţi pentru percepţia problemelor critice din organizaţie. chirurgie. Cultura de proces oferă angajaţilor feedback dar nu implică riscuri. Spionii sunt surse principale de informaţie pentru manager. Companiile pot avea un amestec al acestor culturi: departamentul de marketing va avea cultura antreprenorială. Îşi fac relaţii în toată organizaţia. prin scăderea loialităţii şi prin lupta pentru interese de grup. Eroii ei sunt cei care reuşesc să vândă mai mult decât alţii. relativ la performanţa lor. Ei sunt foarte loiali şefului şi îl cunosc. Este caracteristică afacerilor cu miză mare: reclamă. pentru a se proteja în caz de eroare. Şoptitorii şi clevetitorii. a celor puternici "tough-guy" este creată de antreprenorii care îşi asumă riscuri mari şi au nevoie de feedback rapid. un rapid "da" sau "nu". Noii veniţi pot cădea mai uşor în "plasa" acestui rol. Participanţii la această cultură pun accent pe procesul muncii lor şi recurg la multe documente scrise. la fel de rapide. oferindu-i stabilitatea necesară. de regulă. Cultura pariului pe propria companie implică decizii cu riscuri mari. iar punctul ei slab. producători de echipamente ş. Managerii trebuie să recunoască cicumstanţele modificate din mediul intern sau extern care cer reformularea culturii sau a raportului dintre culturile ei parţiale. atât de bine. construcţii. Clevetitorii răspândesc noutăţi. Ele pot fi distructive pentru companie. iar competiţia. de rezolvare a dilemelor lor. de zbor şi de arhitectură sunt exemple ale acestei culturi. de tratare a dezamăgirilor şi frustrărilor. Cu toate că deţin adesea. dar printr-o funcţie terapeutică. după opinia autorilor Deal şi Kennedy (1982) îngrijitorii nedesemnaţi ai corporaţiei şi păzitorii valorilor culturale. Cabalele sunt grupuri mici de persoane care se organizează. În funcţie de aceşti factori autorii diferenţiază patru tipuri de cultură. nevoia de feedback imediat. Culturile unei companii pot coopera sau intra în competiţie.Consilierii ("priests") sunt. urmate de o lungă perioadă de aşteptare a feedback-ului. În cele cu o cultură puternică reţelele create de rolurile speciale prezentate alimentează şi poartă convingerile şi valorile importante la diferite nivele ale organizaţiei. Cultura creează însă. Adecvarea culturii organizaţiei la mediul social şi economic Deal şi Kennedy disting doi factori critici care formează cultura corporaţiei: gradul de risc asociat activităţilor companiei şi viteza la care compania . Companiile petroliere. ade-sea pentru a avansa în organizaţie. Succesul său este condiţionat de înţelegerea esenţei culturii. rolurile încrucişează interese diferite. Timpul îndelungat necesar apariţiei rezultatelor poate frustra. Managerul simbolic. dar poate reţine. Culturile puternice crează deliberat cabale. Activitatea intensă şi absenţa riscului pentru angajaţi sunt caracteristici de bază. înfrumuseţează poveşti. opiniile lor sunt căutate de cei de la vârf. şi ei controlează comportamentul celorlalţi angajaţi. pe termen lung. astfel că ştiu de unde să îşi ia informaţia. Eroii ei respectă competenţa tehnică şi au rezistenţa necesară aşteptării rezultatelor acţiunilor lor. ajuta la răspândirea valorilor. Este cultura care conduce la îmbogăţiri rapide şi căderi. iar fluctuaţiile economice din perioada aşteptării recompenselor financiare pot face vulnerabilă această cultură.obţin feedback privind succesul decizilor luate. Primii sunt puţin cunoscuţi dar sunt puternici pentru că sunt "urechile şefului". etice. departamentul de cercetare dezvoltare va trebui să creadă cel mai mult în orientările propuse pentru viitor. Managerul simbolic este definit de Deal şi Kennedy ca managerul atent la aspectele culturale ale vieţii corporaţiei. Cultura muncii intense şi a influenţei este cultura constituită de organizaţiile care se ocupă cu vânzările. Orientarea pe termen scurt îi poate atrage pe tineri. în special. care distrage atenţia de la eforturile persistente. "inerţie organizaţională". El este agendul schimbărilor simbolice. Titlurile şi funcţiile sunt foarte importante în această cultură. după cum urmează: Cultura antreprenoială. crează eroi putând. Cultura unei organizaţii trebuie să fie suficient de puternică dar şi suficient de flexibilă pentru a reacţiona adecvat la presiuni cum 81 .a. cu greu.

sunt: complexitatea producţiei, ciclurile de viaţă, tot mai scurte, ale produselor, competiţie. O astfel de cultură nu poate fi creată decât dacă indivizii, membrii organizaţiei vor fi motivaţi spre un mai mare control al propriilor lor destine. Numai aceştia vor fi în stare să îşi folosească tradiţia în noile roluri, cerute de schimbările la nivelul culturii. Cultura organizaţională ca mod învăţat de gândire Definiţia culturii organizaţionale Schein (1990 [1984]) propune o perspectivă dinamică de definire a culturii, care include felul cum este invăţată, transmisă şi schimbată cultura. "Cultura organizaţională este paternul asumpţiilor de bază pe care un grup le inventează, descoperă sau dezvoltă, pe măsură ce învăţă să îşi rezolve problemele de adaptare externă şi integrare internă, care funcţionează suficient de bine pentru a fi considerate valide şi, de aceea, transmise noilor membrii, ca modul corect de a percepe, gândi şi simţi în legătură cu acele probleme (Schein, 1990, p. 85, subl.n.). Pentru a înţelege o cultură - susţine Schein - este necesar să ajungem la asumpţiile de bază, care în mod tipic sunt inconştiente, dar care determină, în ultimă instanţă, felul cum percep, gândesc şi sunt membrii unui grup sau ai unei organizaţii. Aceste asumpţii sunt "răspunsuri învăţate" cu origine în valori declarate. Asumpţiile sunt inconştiente, în sensul că, pe măsură ce anumite procese motivaţionale şi cognitive sunt repetate şi continuă să funcţioneze, ele devin inconştiente. (Ele pot fi readuse în conştiinţă numai printr-un fel de investigaţie focalizată, similară celei utilizate de antropologi. Prezenţa unei alte persoane este necesară, pentru ca, prin întrebări, să-l ajute, pe posesorul asumpţiei inconştiente, să o descopere). Pentru "ca o valoare să conducă la un comportament, şi ca acel comportament să înceapă să rezolve o problemă, care să o împingă în primul plan, valoarea trebuie să se transforme în asumpţii de bază despre cum sunt, de fapt, lucrurile" (Schein, op.cit., p.87). Cultura organizaţională este mai mult decât valorile unui grup; ea este rezultatul ultim la care s-a ajuns, prin succes repetat şi prin procesul gradual de considerare a anumitor lucruri ca adevăr lipsit de orice indoială. Ceea ce este cultural - spune Schein - este acest "de-la-sine-înţeles". Există, în mod continuu, un fel de învăţare sau schimbare în optica asupra problemelor organizaţiei. Dar acest proces nu atinge anumite lucruri bine ştiute, care asigură stabilitatea grupului sau organizaţiei. Asumpţiile care asigură stabilitatea, care se opun anxietăţii şi confuziei sunt elemente culturale, care nu se schimbă sau se schimbă încet. Mecanismele creării unei culturi organizaţionale Paradigme culturale sau "concepţii-despre-lume-şi-viaţă". Cultura organizaţională se dezvoltă într-o matrice spirituală mai largă. O paradigmă culturală este un set de asumpţii despre natură şi natura umană, despre realitate şi adevăr, despre natura activităţii umane, etc., organizate într-un patern relativ coerent. Asumpţiile despre natura relaţiilor umane şi despre relaţiile organizaţiei cu mediul ei sunt integrate de paternul cultural. Nevoia de coerenţă şi ordine a fiinţei umane este cauza acestei integrări. De exemplu, dacă paradigma unei culturi conţine asumpţia că omul este perfectibil, ea va favoriza dezvoltarea setului de asumpţii organi-zaţionale definit ca "teoria Y", mai curând decât asumpţiile definite ca "teoria X" (v. cap."Introducere"). Dacă într-o organizaţie constatăm peisajul unor birouri deschise, conversaţii şi argumentări intense; un climat, în general, informal suntem tentaţi să-i căutăm paternitatea într-o cultură occidentală, centrată pe individ şi pe relaţii competitive. Dacă, în schimb, într-o altă organizaţie constatăm liniştea culoarelor; că toată lumea este în birouri şi uşile sunt închise; că nimic nu se face fără aprobarea cuiva; când sunt prezenţi oameni cu ranguri diferite se pot vedea ritualuri de deferenţă şi obedienţă şi un aer oficial, suntem tentaţi să inferăm o paradigmă culturală din est. Paradigmele culturii organizaţionale - precizează Schein (op.cit.) - sunt versiuni adaptate ale paradigmelor culturale mai largi. Cultura este penetrantă şi ubicuă. Asumpţiile de bază privind natura, umanitatea, relaţiile sociale, adevărul, activitatea, timpul şi spaţiul acoperă virtual toate funcţiile umane. Cultura organizaţiei nu controlează total percepţiile, gândurile şi sentimentele membrilor. Dar procesul prin care oamenii învaţă controlul mediului intern şi extern implică toate aceste elemente cognitive şi emoţionale. Învaţarea culturală progresează când tot mai multe răspunsuri ale persoanei sunt afectate cultural. Cu cât trăim mai mult într-o cultură dată, cu cât cultura este mai veche, cu atât ea ne va influenţa percepţiile, gândurile şi trăirile.

82

Funcţiile asumpţiilor Elementele culturale sunt, în modelul lui Schein, soluţiile învăţate la probleme. Autorul identifică două tipuri de situaţii de învaţare: (1) situaţii pozitive de rezolvare a problemelor, care produc întărire pozitivă sau negativă, după cum soluţia încercată "lucrează" sau nu; (2) situaţii de evitare a anxietaţii, care produc întăire negativă, dacă soluţia încercată evită anxietatea. În situaţiile pozitive de rezolvare a problemelor, grupul încearcă variate răspunsuri până "un lucru merge". Grupul continuă apoi să utilizeze acel răspuns, până când el va înceta să fie eficient. Informaţia că răspunsul nu mai merge este vizibilă şi clară. În contrast, în situaţia de evitare a anxietaţii, o dată ce un răspuns este invăţat, pentru că a evitat cu succes anxietatea, este probabil repetat la nesfârşit. Cauza rezidă în absenţa, firească, a dorinţei subiectului de a testa situaţia, pentru a vedea dacă anxietatea operează încă. Astfel, toate ritualurile, paternurile de gândire şi simţire şi comportamentele, care la origine ar fi putut fi motivate de nevoia de a evita o situaţie dureroasă care a provocat anxietate vor fi repetate, chiar când cauzele suferinţei originare nu mai acţionează de mult. Evitarea anxietaţii este, în sine, întărire sau recompensă. Nevoia de consecvenţă şi ordine a fiinţei umane serveşte ca motivator ultim pentru un limbaj comun şi categorii de percepţie şi gândire comune. În absenţa unor reprezentări cognitive comune organismul uman trăieşte o anxietate existenţială de bază, care este intolerabilă. Ea poate fi observată în situaţii extreme, de izolare sau captivitate. Structura socială şi căile de operare ale unor grupuri ocupaţionale - de exemplu, mineri sau educatoare - le fac mai defensive, decât sunt alte grupuri, faţă de anxietatea care ar rezulta din schimbarea modului obişnuit de a face lucrurile (Schein citează, în acest sens, studiile sociotehnice de la Tavistock). În concluzie, atât situaţiile pozitive de rezolvare a problemelor, cât şi situaţiile de evitare a anxietaţii conduc la învaţarea răspunsurilor sau căilor de soluţionare, care s-au dovedit suficient de funcţionale, pentru a fi considerate valide. Dar, în timp ce situaţiile de rezolvare a problemelor pot infirma, la un moment dat, răspunsurile învăţate, răspunsurile legate de evitarea anxietăţii se sustrag, în mai mare măsură, testării. Cu alte cuvinte, elementele culturale bazate pe evitarea anxietăţii vor fi mult mai stabile decât cele bazate pe rezolvarea pozitivă a problemelor. Cauzele acestei stabi-lizări rezidă în natura mecanismului de reducere a anxietaţii şi în nevoia de stabilitate a sistemelor umane, nevoia de a evita anxietatea cognitivă şi socială (v. capitolul 2). Creatorii culturii organizaţionale Soluţiile culturale au originea în fondatorii, în liderii timpurii ai organizaţiilor. Tipic, procesul soluţionarii constă în susţinerea anumitor căi de a face lucrurile, care apoi sunt încercate şi, fie adoptate, fie respinse, în funcţie de cât au fost de eficiente. Iniţial, liderii au mare influenţă, dar pe măsură ce grupul îmbătrâneşte şi dobândeşte experienţe proprii, membrii îşi găsesc propriile lor soluţii. În cele din urmă, procesul de descoperire de noi soluţii va interfera cu experienţele comune. Liderii au un rol cheie când grupul se confruntă cu o problemă nouă şi trebuie să-şi dezvolte noi răspunsuri la o situaţie. Funcţiile cruciale ale conducerii sunt de a ghida grupurile şi organizaţiile în, chiar, perioadele în care felurile habituale de a face lucrurile nu mai funcţionează pentru că schimbări dramatice în mediu cer răspunsuri noi. Liderii, arată Schein (op.cit.), nu numai că asigură inventarea de noi soluţii, dar oferă o anumită securitate grupului, care trebuie să tolereze anxietatea de a renunţa la răspunsurile stabile, atunci când trece prin ceea ce Kurt Lewin numea "stadiul dezgheţat" (unfreezing stage). Un asfel de stadiu (al "nisipurilor mişcătoare") trebuie să ofere suficientă disconfirmare pentru a motiva schimbarea şi destulă siguranţă psihologică pentru a permite individului şi grupului să dea atenţie datelor care disconfirmă. Curiozitatea se dezvoltă în imediata vecinatate a familiarului. O cultură nu se poate dezvolta fără un grup care este creatorul, gazda sau proprietarul ei. Un astfel de grup este definit de Schein ca mai mulţi oameni care: (1) au fost împreună suficient de mult timp ca să fi avut importante probleme comune; (2) au avut oportunităţi de a rezolva aceste probleme şi de a observa efectele soluţiilor lor; (3) au primit noi membrii. Aceste categorii de experienţe sunt definitorii pentru istoria grupului. Schein include transmiterea soluţiilor la noii membrii în definiţia culturii, din considerentul că decizia de a transmite este un test foarte important al faptului că o soluţie dată este împărtăşită şi percepută ca validă. Dacă grupul transmite cu convingere elemente ale felului de a percepe, simţi şi gândi, putem presupune că grupul a avut suficientă stabilitate şi a acumulat suficientă experienţă comună ca să fi dezvoltat o cultură. Dacă un grup nu are ocazia să socializeze noi membri, el nu poate să îşi testeze consensul şi acceptarea unei convingeri, valori sau asumpţii. Dacă un grup stabil a avut o lungă, variată şi intensă istorie, dacă a reuşit să treacă de multe probleme de supravieţuire, el are - susţine Schein - o puternică şi diferenţiată cultură. Dacă un grup şi-a schimbat constant 83

membrii sau aceştia au fost împreună o scurtă perioadă şi nu s-au confruntat cu probleme dificile, el va avea, prin definiţie, o cultură lipsită de forţă. Cu toate că membrii grupului pot avea asumpţii individuale foarte puternice, ei nu au suficiente experienţe comune pentru ca grupul, ca întreg, să aibă o cultură definită. Conţinutul real al culturii şi gradul în care soluţiile ei sunt adecvate problemelor ridicate de mediu îi apare lui Schein ca fiind o trăsătură a culturii mai importantă decât forţa. Eficienţa soluţiilor învăţate de grup poate fi asociată unor culturi diferite, specifice. Dacă o corporaţie consistă din subgrupuri funcţionale, divizionale sau birocratice, atunci corporaţia va conţine mai multe culturi. Dacă acestea coexistă, sunt în conflict sau alcătuiesc, la vârf, o cultură comună depinde de existenţa unei experienţe comune, corporatiste, cu oportunităţi de rezolvare a problemelor (corporaţiei) suficiente ca număr şi varietate. Grupurile, organizaţiile cu o istorie mai lungă pot fi eficiente cu o cultură globală mai scăzută când diverse subculturi le permit să reacţioneze rapid la schimbările mediului. Organizaţiile tinere se pot strădui să îşi formeze o cultură unică, puternică pentru a-şi crea o identitate. Baza ocupaţională a membrilor organizaţiei poate fi, de asemenea, un factor de introducere a varietăţii în setul de asumpţii care alcătuiesc cultura organizaţiei. Este posibil să identificăm o cultură managerială, o cultură de producţie, o cultură ştiinţifică şi o cultură sindicală în aceeaşi organizaţie. Dacă aceste culturi există separat sau alcătuiesc unitatea în diversitate, aceasta se reflectă, în natura soluţiilor la problemele interne şi de adaptare la mediu pe care organizaţia le validează. O problemă îşi poate găsi o soluţie managerială sau de cercetare dezvoltare, etc. sau poate fi rezultatul învăţării/schimbării în setul de asumpţii al fiecărei subculturi din organizaţie. Obiectul soluţiilor învăţate Definind cultura organizaţională ca soluţii învăţate la problemele cărora grupul trebuie să le facă faţă, precizarea naturii acestor probleme dobândeşte importanţă pentru înţelegerea culturii. Schein (op.cit.) distinge două categorii de probleme: de adaptare externă şi de integrare interne. Problemele adaptării externe sunt problemele care determină supravieţuirea grupului, organizaţiei în mediul său. În tradiţia ideilor lui Weick (v. capitolul 8) Schein observă că o parte a mediului grupului este "instituit", în sensul că experienţa culturală anterioară predispune membrii săi să perceapă mediul într-un anumit fel şi chiar să controleze mediul într-un anumit grad. Vor exista, totuşi, întotdeauna, elemente ale mediului (condiţii naturale, disponibilităţi economice şi alte resurse, schimbări politice) care se sustrag controlului grupului şi care îi determină, într-o oarecare măsură, soarta. Fiecare stadiu de rezolvare a problemelor de supravieţuire a grupului în mediul extern - strategia, scopurile, mijloacele de realizare, măsurarea performanţei şi corectarea - ridică problema realizării coerenţei setului de asumpţii sau a consensului membrilor. Asumpţiile de bază ale culturii din care provin membrii unui grup determină, în mare măsură, formulările esenţiale ale misiunii, scopurilor, mijloacelor, criteriilor de evaluare, căilor de corectare. Pe măsură ce organizaţia îşi dezvoltă experienţa proprie, ea va începe să modifice, într-o oarecare măsură, asumpţiile originale. Astfel, de la o definire iniţială a misiunii: " să învingi toţi competitorii de pe piaţă! ", o companie poate ajunge la soluţiile: "să găsim un loc propriu pe piaţă ", "să coexistăm cu alte companii" sau, chiar, "să fim partenerul ascuns al unei industrii puternice". Problemele de integrare internă la care pot fi găsite soluţii culturale sunt probleme de: limbaj, definirea grupului, putere şi status, relaţii interpersonale, recompense şi pedepse şi ideologie. Natura soluţiilor la aceste probleme reflectă înclinaţiile fondatorilor ca şi ale liderilor actuali, experienţa anterioară a membrilor grupului, precum şi trăirea evenimentelor actuale. În consecinţă, cu toate că problemele de integrare internă sunt, în general, de aceeaşi natură, cultura în baza căreia ele se soluţionează poate varia de la o organizaţie la alta. Astfel, regulile care stabilesc cine şi cui i se poate adresa, în ce condiţii poate fi iniţiată o comunicare; criteriile în funcţie de care grupul ştie cine intră şi cine nu face parte din grup; criteriile de alocare a puterii şi statusului; regulile care guvernează relaţiile de colegialitate, relaţiile între sexe, caracterul deschis, "căldura" sau "răceala" relaţiilor dintre membrii; regulile de atribuire a recompenselor şi pedepselor; atitudinea faţă de evenimente inexplicabile, toate pot conţine răspunsuri caracteristice istoriei grupului. Transmiterea culturii Cultura nu ar putea asigura stabilitatea organizaţiei, dacă fiecare generaţie de noi membrii ar putea introduce noi percepţii, paternuri de gândire şi reguli de interacţiune. Pentru a-şi putea îndeplini funcţia de stabilizare, cultura trebuie să fie percepută ca validă. Procesul de transmitere a culturii grupului (procesul de socializare) oferă oportunitatea testării, ratificării şi reafirmării ei. Noul membru poate fi, mai întâi, socializat şi, pe această bază, acceptat într-o poziţie centrală, iar după această promavare, va începe să aibă influenţă, să producă schimbări. Sau el aduce, din momentul intrării sale în organizaţie, căi noi de percepere, gândire şi 84

acţiune. După aprecierea lui Schein descifrarea mecanismului de penetrare a noilor idei este o problemă empirică: "rămâne să stabilim, empiric, dacă şi cum se întâmplă acest lucru". În ce ne priveşte, considerăm că mecanismul penetrării noilor idei în cultura unei organizaţii este suficient specificat de modelul "selecţiei naturale", prin care Weick (1979) descrie funcţionarea memoriei organizaţiei (v. capitolul 8). Modelul prevede condiţiile în care noul este perceput şi reţinut (selectat). Managementul şi schimbarea culturii Perspectiva dinamică asupra culturii organizaţionale subliniază funcţiile ei diferite, în diferite stadii ale dezvoltării organizaţiei şi natura schimbărilor corespunzătoare fiecărui stadiu. Când grupul este în formare şi dezvoltare, cultura este sursă de identitate şi forţă. Schimbările culturii din această perioadă pot fi descrise ca clarificare, articulare şi elaborare. Schimbarea de esenţă a culturii are puţine şanse în acest stadiu, apreciază Schein. În al doilea stadiu de dezvoltare a organizaţiei, cultura poate fi controlată şi schimbată. În acest scop, este nevoie de considerarea tuturor surselor de stabilitate. Organizaţiile mari, diversificate pot conţine multe grupuri cultural diferite: funcţionale, geografice, centrate pe sarcini, etc. Organizaţia poate considera necesară accentuarea diversificării culturii pentru a avea flexibilitate într-un mediu turbulent. Sau organizaţia poate urmări - în mod impropriu pentru acest stadiu - crearea unei culturi puternice. Ajutorul acordat managerilor pentru conştientizarea setului de asumpţii care coduce la o astfel de decizie este considerată esenţială pentru îmbunatăţirea deciziilor strategice. Stadiul următor este de maturitate şi declin, rezultate din maturitatea pieţei şi a produselor sau\şi din stabilitatea internă şi confortul care împiedică inovaţia. Schimbarea unei părţi a culturii organizaţiei este, în acest moment, necesară. Ea poate fi un proces dureros, care întâmpină rezistenţă. Schimbarea poate fi imposibilă, fără înlăturarea unei largi categorii de membrii, care vor să menţină totul din cultura originală. Tehnicile de schimbare a culturii sunt variate; de la corecţia directă, la seducţia subtilă, prin introducerea noilor tehnologii, o largă gamă de modele pot fi urmate de manageri. Implicaţiile diagnostice ale modelului Cultura unei organizaţii poate fi analizată la diferite nivele. Pot constitui obiect al analizei artefactele vizibile: Arhitectura care structurează spaţiile deţinute de organizaţie, tehnologia, stilul de a se îmbrăca al oamenilor, paternurile vizibile şi auzibile de comportament, documentele publice, materiale de orientare a angajaţilor, istoriile care circulă în organizaţii. Datele sunt uşor de obţinut la acest nivel, dar greu de interpretat. Putem identifica paternuri de comportament caracteristice organizaţiei, fără a putea înţelege cauza lor. Pentru o deplasare a analizei la nivelul cauzelor comportamentului, ne orientăm studiul asupra valorilor care îl generează. Valorile sunt, însă, greu de observat direct. Le aflăm intervievând membrii importanţi ai organizaţiei sau analizând documentele ei. Analiza documentelor ne conduce cu uşurinţă la observaţia că ele conţin numai valorile culturale declarate. Ceea ce spun oamenii este motivarea conştientă a comportamentului lor, ceea ce ar vrea, în mod ideal, să fie motivele acţiunilor lor, nu rareori, raţionalizările comportamentului lor. Iar motivele subiacente comportamentului rămân ascunse sau sunt inconştiente (v. capitolul 8). Următorul nivel, singurul care, după opinia lui Schein, ne conduce la înţelegerea culturii unui grup este acela al asumpţiilor. Paternul particular de asumpţii care alcătuieşte paradigma culturală a organizaţiei sau viziunea ei asupra lucrurilor nu este, de multe ori, vizibil cuiva din interior pentru că este alcătuit din lucruri "de-la-sine-înţelese". Schein (op.cit.) propune patru căi de a aduna date pentru a descifra paradigma culturală sau viziunea organizaţiei. Analiza procesului şi conţinutului socializării noilor membrii. Intervievarea managerilor şi colegilor mai vârstnici ai noilor membrii, în privinţa a ceea ce consideră important de transmis acestora, permite identificarea unor aspecte ale culturii. Există altele, însă, care nu sunt relevate noilor veniţi. Analiza răspunsurilor la incidentele critice din istoria organizaţiei. Interviul membrilor importanţi, din prezent şi din trecut, şi analiza documentelor pot conduce la identificarea perioadelor importante pentru formarea unei culturi. Prin inferarea asumpţiilor de bază ale organizaţiei putem căuta temele majore din motivările date acţiunilor asumate. Analiza convingerilor, valorilor şi asumpţiilor creatorilor de cultură şi de cariere. Persoanele pot fi chestionate în privinţa scopurilor, modurilor de acţiune, rezultatelor obţinute personal, dar şi în privinţa viziunii asupra rezolvării problemelor de integrare internă şi adaptare externă a organizaţiei. Explorarea comună, membru al organizaţiei - consultant, a problemelor observate sau descoperite prin interviu. Această investigare comună vizează conştientizarea asumpţiilor de bază (inconştiente) şi a 85

Numai după ce identificăm consensul la acest nivel. intern. 35.) Psychology in India: the state of the art. ajungem la ceea ce este cultural în determinanţii comportamentului. valorile legate de muncă. E.W. P. cultura de proces. De Wolff (Eds.. B. D. "Corporate Cultures: The rites and rituals of corporate life". G. prototipurile ei. Competence and power in managerial decision–making. “Opening vistas for cognitive psychology”.W. Cultura poate fi analizată la diferite nivele: artefacte vizibile. Research and applications. Martin. Cultura se manifestă în comportament. G. Sanders. (1990[1982]). desprinse de acesta din materialul deja studiat. N. Chichester: Wiley. cultura muncii intense şi a influenţei.H. MA: Kent. F. Khandwalla. G. Managing thinking: An international study. Dar este dificil să explicăm ce se întâmplă în organizaţii.) (1979). In: L. Culture’s consequences: International differences in work-reated values. In: I.R. "Some theoretical and practical problems in multinational and cross–cultural research on organizations". D. Manier. Lisse: Swets & Zeitlinger. Procesul de construire a unei culturi porneşte de la valorile membrilor organizaţiei care sunt întărite consecvent şi sunt susţinute prin comportamnetul cotidian în organizaţie. International dimensions of organizational behavior. (Second edition). (Vol. Thierry. G.. (1994). Hofstede. M.) Explinations in cross-cultural psychology.2. 86 .C.Pandey (Ed. Oslo: Universitetsforlaget.. 286-316.. Bibliografie Adler. Warner (Eds. In: P.) The manager'sbookshelf.B. gândurilor şi trăirilor indivizilor. valoarea acestor categorii asupra comportamentului exteriorizat. New York: Wiley. Segall.D. Pierce. S. el subliniază. Kennedy. Hofstede. Boston.E..A. de fapt. (1980).. valori.. W. B.J. C. F.D. In: P. London: Sage. cultura pariului pe propria companie. (1981). Tobach (Eds. In: J. (1983). Asumpţiile persoanei intervievate se revelă mai uşor dacă contrastează cu presupunerile cercetătorului. Berry J.. Poortinga Y.). P. de soluţionare a problemelor şi asigură stabilitatea organizaţiei. Groenendijk. Handbook of work and organizational psychology (vol. Cultura organizaţională trebuie să se adapteze mediului social şi economic. Joynt M. precizaţi elementele culturale la care vă referiţi şi creatorii de cultură. Administrative Sciences Quarterly. Persoanele investigate trebuie să fie reprezentative pentru cultura organizaţiei. Managing in different countries. asumpţii. gânduri şi trăiri. (1990).L.W. Cultura organizaţională este rezultatul unui mod învăţat de gândire. 4 tipuri: cultura antrepenorială. New York: Cambridge University Press. New York: Wiley.. Heller. Drenth. K. London: Routlege and Kegan Paul. diferenţiindu-se. Studiile transculturale au evidenţiat diferenţe în ceea ce priveşte cultura organizaţională la mai multe nivele: procesul deciziei. Harper & Row.. "Work and organizational psychology in cross–cultural perspective"..J. P. M.J. semnificaţia muncii. Willems.3) New Delhi: Sage.).Dziurawiec. sub acest aspect. N. Dasen P. Ghiselli. (1992) Cross–cultural psychology. Newstrom (Eds. Neuijen. motive. trebuinţe. A mosaic of contemporary views. Deal.J. Ohayv. Cu toate că modelul propus de Schein se centrează pe percepţii. Hirst. (1984).J. Sumar Cultura organizaţională integrează un complex de valori împărtăşite şi a unui pattern particular de asumpţii deţinute de membrii unei organizaţii. Drenth.structurărilor lor într-o paradigmă culturală. Deregowski. să fie interesate în dezvăluirea asumpţiilor lor de bază. (1966). T. Pentru a înţelege partea culturală din factorii interni care determină comportamentul membrilor organizaţiei (parte diferită atât de factorii personali cât şi de cei situaţionali) trebuie să examinăm paternul percepţiilor. C. (1986). J.E. R.) Practical aspects of memory. Wilpert. Nelson.).H. Hickson (Eds.N. (1988). Annis (Eds. Hofstede. “Measuring organizational cultures: A qualitative/quantitative study across twenty cases”. Organizations alike and unlike: International and institutional studies in the sociology of organizations.. dacă rămânem la nivelul comportamentului. Haire. New York. “Organizational effectiveness” In: J.A.J. “Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions”. Cambridge University Press. Heller. (1985). A. Lammers. Porter L. E. Întrebări:  Schiţaţi demersul de creare a unei culturi organizaţionale. de importanţă covârşitoare fiind factorii personali şi cei situaţionali care determină comportamentul membrilor organizaţiei. B..

Maurice. Peterson. K. Rentsch. R. 87 . Robbins. Theory Z: How American business can meet Japanese challenge. Miller. MA: Addison–Wesley. Organization Studies.H. L. New York: Wiley. New York: Harper and Row.. 38. Sinha. Comparative and multinational management. organizations and culture: An event management model. "Societal differences in organizing manufacturing units: A comparison of France. Reading. Englewood Cliffs. Reading. MI: University of Michigan Press. 309–325. Ann Arbor. Smith. NJ. (1990). M. (1979 (1969)). 1. S. (1981). Sinha. (1983). Maslow. 59–86. A. "Organizational culture and leadership" In: I. (1991). (1994). "Meta–analysis and the culture–free hypothesis". 17–29. New York: Harper & Row. (1988).. International Journal of Psychology.P.. "Psychology in the context of Third Word developement". (1990[1984]). D.W. Peters.) Collective remembering. M. Readding. “Personal versus social values in Romanian students”.The nurturant-task leader. (1985). (Eds. 201–219. (1980). T.R. J. (1980). Schein. (1987). 25-32.B. M. 8. W. A. 75-96. Pierce. "Conversational remembering: social psychological approach" In: D. "The role of 'face' in the organizational perception of Chinese managers. (1984).. Organization Studies. 1. Sorge. Revue Roumaine de Psychologie. Edwards (Eds.E. Rucai. Edwards D. (1982).G. J. 6.R. In search of excellence: Lessons from America's best run companies. McClelland. (1961) The achieving society.C. London : Academic Press.H. D. International Studies of Man and Organization. (1986). “The cultural diversity of Western conceptions of management”. The meaning of working. West Germany and Great Britain". Ouchi.G. 75. D.F.J. 13. Warner. Waterman. Weick. Organization theory: Structure. design and applications. Sage Publications Ltd. Ronen. New York: Harper. The behavioral science of leadership. Ng. (1989).B. MA: Addison-Wesley. (1954) Motivation and personality. 19.: Van Nostrand Middleton D. J. A. S. Liiceanu. (Second Edition). J. Journal of Applied Psychology. London: Sage. Organizations Studies. Princeton. Leadership.) The manager's bookshelf.. The social psychology of organizing.H. A mosaic of contemporary views.. MOW (Meaning of Working International Team) (1987). NJ: Prentice–Hall. 668–681.Laurent. M. S. P. A. 3..A. Middleton. E. A. Misumi. G. Newstrom. New Delhi:Concept Publishing House. (1987). "Climat and culture: Interaction and qualitative differences in organizational meanings".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->