You are on page 1of 87

EH01.

qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 1

Szerkesztette: Ágoston V ilmos

A Patrubány-jelenség
Részletek az MVSZ és a VET
sajtószolgálatának e-mailen küldött
tájékoztatásaiból

EÖKIK-háttéranyag 1

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 1

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Szerkesztette: Ágoston V ilmos

A Patrubány-jelenség
Részletek az MVSZ és a VET
sajtószolgálatának e-mailen küldött
tájékoztatásaiból

EÖKIK-háttéranyag 1.

Budapest, 2004. december


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 3

Tartalomjegyzék
Előszó ..............................................................5
„Szavazzanak NEM-mel” Magyarország EU csatlakozására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Emlékzászlók, viták, Trianon tüntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Állampolgárság, Székelyföld, egyházak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MSZP – SZDSZ kormány megdöntése, Teleki és a népszavazás . . . . . . . . . . . . . . 50
A polgári körök és az egyházak támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
MDF támogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Csoóri Sándor mint „torpedó” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Orbán Viktor is támogatja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
A Vitézi Rend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Gyulay Endre megyéspüspök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Újabb akadályok: MDF és Tőkés László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gyurcsány Ferenc nem lehet miniszterelnök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indokolt a magánosítás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
A kampány hevében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
A Szent Korona összefogja népét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A népszavazás után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Utószó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 3


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 5

Előszó

A 2004. december 5-re kiírt magyarországi népszavazás mindkét kérdésének kezde-


ményezői parlamenten kívüli szervezetek: a szélsőbalnak tartott Munkáspárt, kórház-
privatizáció-ellenes mozgalmat indított, és a hangsúlyozottan nemzeti konzervatív
jobboldali Magyarok Világszövetsége (MVSZ), a magyar állampolgárság idegen ál-
lampolgároknak, nemzeti alapon történő megadását indítványozta. Előzőleg mindkét
mozgalom kevés visszhangot kapott a magyar sajtóban – többnyire az MVSZ is a bot-
rányairól volt nevezetes1 –, amíg a jobboldali parlamenti pártok (FIDESZ-MPP és
MDF) nem álltak a kérdés támogatása mellé. Az MVSZ javaslata szerint, amelyet az
Országos Választási Bizottság, az Alkotmánybíróság, a magyar Országgyűlés és a
Köztársasági Elnök is jóváhagyott, a szavazók dönthetnek: akarják-e, „hogy az Or-
szággyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére –
magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Ma-
gyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi
LXII. tv. 19. § szerinti »Magyar Igazolvánnyal« vagy a megalkotandó törvényben meg-
határozott egyéb módon igazolja?”
A népszavazás állampolgársági kérdésének kezdeményezője, az MVSZ elnöke,
Patrubány Miklós román állampolgár, üzletember, aki „összmagyar közéleti személyi-
ségnek” tartja magát. Egyik kárpátaljai, támogatói aláírásokat gyűjtő körútján, szere-
pét hasonlatosnak vélte a legfőbb egyházi méltóságéhoz: „ahogyan a katolikusok
mennek a Pápához, úgy jönnek hozzám a világ magyarjai”. Üzletemberként egy ko-
lozsvári céget jelöl meg alapfoglalkozásaként,2 1992-től a Preamium SRL (Kft.) alapí-
tó igazgatója, amelynek elektronikus honlapján nem szerepel ugyan a neve, de szá-
mos, általa létrehozott tevékenységi forma (Visszhang rádió, az MVSZ Erdélyi Társasá-
ga stb.) elektronikus postacíme utal erre a cégre.3 Egy néhány évvel ezelőtti honla-
pon, a Praemium cégnél a kapcsolattartó neve még: Patrubány Nicolae Stefan Adam
volt olvasható. Jelenleg is szerepel viszont egy, szintén kolozsvári autó- és autóalkat-
részekkel kereskedő cégnek, az European Leasing Group-nak a honlapján, mint az el-
adási részleg kapcsolattartó személye.4 Ez az autókereskedő vállalkozás korábban az
R. M. Autoservicom SRL keretében működött és még ma is ők végzik a garanciális ja-
vításokat, de 2002 júliusától önálló tevékenységet folytatnak, részletre is árusítanak
autókat, elsősorban németországi autókereskedőkkel közösen (Feldmann
Automobile, Autohause Landsberg, Borgmann GMBH, Schubert Automobile), hasz-
nált és új autókat visznek be Romániába.

1 Számos írás jelent meg az MVSZ-szel, majd Patrubány Miklóssal kapcsolatosan. Néhány ezek közül: Összeállítás a Köztársa-
ság c. lapban, Budapest, 1992. augusztus 21.; Tibori Szabó Zoltán: Világméretek, in: Szabadság, Kolozsvár, 1996. június 2.;
Gyarmat János: Aki igent, s aki… nemet mondott Ceausescura, in: Romániai Magyar Szó, Bukarest, 2000. április 18. Tibori Sza-
bó Zoltán: A darázsfészek (erkölcsi) reformja, in: Szabadság, Kolozsvár, 2000. április 26.; Gavra Gábor: Összmagyarok egymás
között, in: Magyar Narancs, 2004. november 25.
2 http://www.geocities.com/erdelyilobby/htm/patrubany.htm
3 vet@praemium.ro ; vhang@praemium.ro stb.
4 www.leasinggroup.ro/contact.php: Departament vanzari: Patrubány Miklós: patrubany.miklos@leasinggroup.ro

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 5


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 6

6 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Patrubány Miklós, képzettségére nézve „elektronikus mérnök”,5 és a közéleti te-


vékenységét mindig is össze tudta kapcsolni az üzleti tevékenységével. Ezzel magya-
rázható, hogy bár elnökké választása miatt az Orbán-kormány megvonta a támogatást
az MVSZ-től, de négy éve minden utazásukra (Európában és Észak-Amerikában),
nagygyűléseikre, a számtalan adományozott Rákóczi- és Kossuth-zászlóra, szórólap-
okra, az MVSZ VI. Világkongresszusának megszervezésére és az MVSZ-ingatlanok
fenntartására pénzt tudott teremteni. Az eszközökben nem igen válogat, jellemző,
hogy egyaránt ajánlja a magyar nemzeti oldalnak „Kárpát-medence digitális település-
hálózatának”, mint a nemzeti összetartozás „KIÚT”-jának szoftverét az MVSZ és a ko-
lozsvári Protestáns Teológia honlapján6, de a román Dacia autóklub honlapján a ro-
mánoknak is ingyen letölthető, illetve megvásárolható ez a szoftver. Mindkét oldalról
a kapcsolat visszavezet Patrubány cégéhez, a Praemiumhoz, amelynek honlapján in-
gyen letölthető (tehát reklám) és pénzért árusított szoftvereket egyaránt találunk.7 „Én
a magánéletben egy szoftvercéget vezetek” nyilatkozta Patrubány Miklós az erdélyi
elektronikus sajtónak elnökké választása után, majd az alábbi megfogalmazással utal
a politika és az üzleti világ kapcsolódási lehetőségére: „azt vallom, hogy az MVSZ-ben
egyaránt kell lennie politikusnak, karizmatikusnak és menedzsernek”.8 Ugyanebben
az interjúban figyelmeztet arra, hogy sok mindent teremtett, többek között ő hozta lét-
re az MVSZ keretében a Világszövetség Erdélyi Társaságát (VET) is.
A magyarországi média, az MVSZ 2000-ben tartott választása óta nem tulajdoní-
tott semmilyen jelentőséget sem a szervezetnek, sem az elnöknek. Talán arra számí-
tottak, mint az Orbán-kormány, hogy szép csendesen, pénzforrások nélkül megszün-
teti tevékenységét az MVSZ és akkor majd létrehozhatnak egy új szervezetet. A koráb-
bi vezetőség hívei még különböző, peres úton indított eljárásokkal siettetni is akarták
ezt a megszűnési folyamatot, de a Patrubány vezette MVSZ rendre megnyerte az elle-
ne indított eljárásokat és jogilag egyre jobban biztosította önállóságát. A „Demokrata”
című lapot, a „Budapest TV”-t és a „Hír TV”-t leszámítva csak szórványosan, visszafo-
gottan kapott nyilvánosságot a Kossuth rádióban és az MTI híreiben, sőt a jobboldali
politikusok is tartózkodtak tőle (még a MIÉP vezetősége is elhatárolódott, de
Patrubányt ez nem zavarta, elnökségi tagokká lettek az egykori MIÉP-esek). Nyilvá-
nosságot alig kapott mindaddig, amíg a konzervatív jobboldali pártok, a népszavazás-
ban fel nem ismerték a szavazatszerzés kibővítésének lehetőségét. A magát karizma-
tikusnak tartó elnök korán felismerte, hogy médiát kell teremtenie. Újraindította Ko-
lozsvárt a Visszhang rádiót (1993), ennek internetes változatát is, 1996-ban újraindítja
a két világháború közötti, Jakabffy Elemér nevéhez fűződő kisebbségvédelmi szem-

5 1952. december 23-án született Medgyesen (Szeben megye, Románia többségében szászok és románok lakta vidékén).
1972–76 között a Kolozsvári Műegyetem villamosmérnöki karán tanul, majd szerez diplomát. Szakterülete az elektronika. Már
korán érdeklődik a média iránt is, 1973–1976 főszerkesztője a kolozsvári Visszhang diákrádiónak. 1976-tól egy bukaresti
félvezető gyárban dolgozik, majd Kolozsvárra megy és a Számítástechnikai Kutatóintézetben tudományos főkutató. Későbbi
politikusi pályája alakulásakor többször szemére vetik, hogy 1989 szeptemberében nyilvános pártgyűlésen Ceausescu mellett
érvelt. (Lásd az 1. sz. lábjegyzetben Tibori Sz. Zoltán és Gyarmat János cikkét, valamint Patrubány vallomását: Szabadság,
Kolozsvár, 1995. szeptember 26.) Számos tanulmánya jelenik meg az első román számítógépről és a Z80 mikróprocesszorról
(lásd N. Patrubany http://bavaria.utcluj.ro; valamint Miklos Patrubany: Totul despre microprocesorul Z80, Edit. Tehnica, 1989
Cluj.). 1990–1992 között az RMDSZ vezetőségének tagja, majd a magyarországi MVSZ-ben tevékenykedik, előbb mint erdélyi
küldött, az elnökség tagja, majd alelnök, és 2000 májusától az MVSZ elnöke.
6 http://www.mvsz.hu/vet/kiut; http://proteo.cj.edu.ro/kiut
7 http://www.praemium.ro/romanian/produse/kiut
8 http://www.transindex.ro/forum/patrubany
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 7

lét, a Magyar Kisebbséget és az internetes hírközlés számos formáját teremtette meg.


Ezek között találjuk a „VET Sajtószolgálat” című elektronikus tájékoztató hálózatot,
amelyen naponta küldik a világ minden tájára, a legtöbb szerkesztőségbe az MVSZ,
Patrubány Miklós és a hozzá kapcsolódó szűk körnek az állásfoglalásait, vitaanyagát.
Ezekből, a hozzánk is címzett e-mailekből, a nagyvilágnak szánt tájékoztatásból
jól összeállítható, többek között a népszavazásért folytatott szervezői tevékenységük
krónikája. Az is figyelemmel kísérhető, miként változott támogatóinak és ellenzőinek
köre, kik támogatták a kezdeti időktől fogva, és milyen szervezetek álltak néha mellé,
néha ellene, hogy saját céljaiknak megfelelően, kihasználják a nemzeti érzelmekre
építő propagandáját.
Az utóbbi két évben hozzánk küldött e-mailekből, amelyekből – az EÖKK háttér-
anyagaként – részleteket közlünk, reméljük, hogy az olvasó számára kiderül a
Patrubány Miklós vezette mozgalom alapvető eszmei vonása: a sérelmi alapú körkö-
rös kisebbség- és nemzetvédelem, a Szent István-i keresztény Magyarország álma,
amelyet ha már területi visszacsatolással nem lehet újból létrehozni, az alanyi jogon
megadott magyar állampolgársággal szeretné elérni a nemzet újraegyesítését egy
„keresztény Európában”, amelyhez társulnak a távol-keleti sámán-hagyományok és
székely rovásírás új-hagyományteremtő elképzelései. Kiolvasható az ideológiai tartal-
ma: a szekularizált Európai Unió elutasításától kezdve, a jobboldali és szélsőjobbolda-
li eszmék felkarolásán keresztül (a Jobbik párttá alakulásának üdvözlése, a magyar
állampolgárság megszerzéséért indított aláírásgyűjtés összekapcsolása Teleki Pál és
Wass Albert megosztó szimbólumaival), valamint az, hogy a magyarországi baloldali
és liberális pártok éles elutasításával szeretné megalkotni a „nemzeti egységet” a
nemzetárulók ellen. Követhető legfőbb szellemi támogatóinak köre (néhány név: dr.
Gidai Erzsébet, dr. Zétényi Zsolt, dr. Grespik László, dr. Zacsek Gyula, Rácz Sándor),
vagy a székely területi autonómia politikusától, dr. Csapó Józseftől egészen a legutób-
bi elnökségi tagokig, közöttük neves erdélyi történészek, tudósok és politikusok a ma-
gyar polgári körök és elsősorban a Jobbik, valamint egyes történelmi egyházi vezetők
stb. Egyúttal jól kirajzolódik az a médiastratégia, amelyet az elmúlt két évben folytatott
a nemzeti alapon nyújtandó magyar állampolgárság elérése mozgalmának terjeszté-
séért. Többek között az is figyelemmel kísérhető, hogy e rövid idő alatt minden ma-
gyarországi és határon túli politikai vezetőt élesen megtámadott (Orbán Viktor, Dávid
Ibolya, Csurka István, Medgyessy Péter, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Tőkés Lász-
ló, Duray Miklós, Csoóri Sándor, Markó Béla, Ágoston András stb.) mindaddig, amíg
néhányan nem álltak a zászlaja alá, illetve, mint a FIDESZ-MPP is tette, szó szerint fel
nem vállalta Patrubány követelését: magyar állampolgárságot és székelyföldi autonó-
miát kell biztosítani az erdélyieknek, a többieknek legalább magyar állampolgárságot.
A tudósításokból körvonalazódik az elképzelés is, hogy az MVSZ elnökének célja
a magyar társadalom kizárólag „nemzeti alapú” integrációja, harc a magyarországi szo-
ciálliberális parlamenti pártok ellen, amelynek végső eredménye a nemzeti jobboldalból
álló magyar Országgyűlés megteremtése. Ennek eszközeként mozgósítja a nemzeti ér-
zéseikben sértett, érzelmileg kiszolgáltatott határon túli magyarok magyarországi szim-
patizánsait, hogy a parlamentet kötelezzék olyan törvény meghozatalára, amely kérésük
alapján, alanyi jogon állampolgársághoz juttatja a határon túli magyarokat.
Az MVSZ és elnöke, Patrubány Miklós a népszavazásért folytatott kampánya
során, már a kezdetek óta a magyar belpolitikai választási szövegkörnyezetre, a

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 7


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 8

8 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

párt-kizárólagosságra szűkítette az „össznemzeti” kérdések megoldását, nem


„össznemzeti” partnerként, hanem mintegy legyőzendő ellenségként kezelte a ma-
gyarországi kormánypártokat és azok választóit. A népszavazás ennek megfelelően
alakult belpolitikai csatává, és a baloldal a magyar parlamentarizmus, a többpárt-
rendszer és egyáltalán a magyar államszerkezet veszélyeként, mindössze jobbolda-
li, ellenzéki támadásnak fogta fel az MVSZ kezdeményezését. A hozzánk küldött
VET-sajtótudósítások részleteiből – amelyet bővebben olvashatnak az EÖKK hon-
lapján (http://www.eokik.hu) – meggyőződhetnek, hogy az MVSZ a kezdetektől
nem „össznemzeti”, hanem politikai megosztó szerepre törekedett, ebben az igen
fontos, az elvárások szerint pártok felett álló kérdésben.
Ágoston Vilmos
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 9

Szavazzanak NEM-el Magyarország


EU csatlakozására9
2003. 04. 07.

„A Magyarok Világszövetségének elnöksége 2003. március 22-én egész napos nyílt


ülést tartott Magyarország EU-s csatlakozásáról, melyet élőben közvetített az inter-
netes Világrádió Viszhang csatornája. Délelőtt neves szakértők – közgazdászok, jogá-
szok, egyetemi tanárok – fejtették ki Magyarország csatlakozási szerződéséről néze-
teiket. Az előadók Budapestről, Párizsból, Göteborgból, Brüsszelből megfogalmazó-
dó szempontokat ütköztettek. Az előadók között, az MVSZ régióelnökein kívül elő-
adást tartottak: Dr. Gidai Erzsébet és Dr. Csáth Magdolna közgazdász egyetemi ta-
nárok, Dr. Zacsek Gyula a Magyar Földvédő Mozgalom ügyvezető elnöke, Síklay Ist-
ván, Halász József valamint Nádasdi István az MVSZ Nyugat-európai Körzeti Taná-
csának elnöke. A délutáni vita keretében előbb a pártok képviselői kaptak szót. Az Or-
szággyűlésen kívül maradt Független Kisgazdapártot Balogh Gyula alelnök, ország-
gyűlési képviselő, a MIÉP-et Győri Béla szóvivő képviselte.
Az MDF elnökének Dávid Ibolyának képviseletében Almássy Kornél – sokak szerint
a jövő embere – érvelt az EU-s csatlakozás mellett. Az MSZP elnökének, Kovács László
külügyminiszternek megbízásából Dr. Balázs Péter volt jelen, aki másfél órán keresztül vá-
laszolt az elnökség tagjainak és a teremből érkező kérdéseire. A vita keretében ugyan-
csak fölszólaltak a Százak Tanácsának képviselői miként az MVSZ több mint kétszáz ma-
gyarországi tagszervezetének megjelent képviselői. A hétórás vita végén az MVSZ elnök-
sége nyílt szavazással hozta meg döntését. Először arról szavazott az elnökség, hogy ál-
lást foglaljanak-e Magyarország EU-s csatlakozásának kérdésében. Tizenhárom IGEN,
egy tartózkodás, és egy ellenszavazattal úgy döntött, HOGY ÁLLÁST FOGLAL. Ezután
Patrubány Miklósnak javaslata nyomán, az elnökség tagjai névre szóló szavazással fog-
laltak állást az április 12-i népszavazás kérdésében. A szavazásra föltett kérdés: „Támogat-
ja-e Ön az MVSZ Kárpát-medencei elnökségének 2003. február 28-án hozott határozatát,
amely arra szólítja fel Magyarország választópolgárait, hogy a Magyarország EU-s csat-
lakozásának kérdésében 2003. április 12-én szavazzanak NEM-el!”
(…) A szavazás eredményeként az MVSZ elnöksége – 18 IGEN 3 NEM ellenében
azt ajánlja Magyarország választópolgárainak, hogy április 12-én megrendezendő
népszavazáson SZAVAZZANAK NEMMEL.” A Világszövetség elnökségének állásfog-
lalása nagy horderejű, mert napjainkban a magyarság nagy többsége által nem támo-
gatott idegen érdekű kormánynak a Világszövetség a legnagyobb és legeredmé-
nyesebben működő alternatívája. (…)
KÉRJÜK KEDVES HONFITÁRSAINKAT, HOGY TOVÁBBÍTSÁK EZT A RENDKÍVÜ-
LI JELENTÉST.
Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

9 A szövegekben szereplő kiemelések és az alcímek a jobb áttekinthetőséget szolgálják. Megj. a szerk.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 9


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 10

10 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003. 04. 07.

A külhoni magyar állampolgárság bevezetését javasolja


a Jobbik Magyarországért

Vona Gábor a mozgalom alelnöke emlékeztetett arra, hogy az ötlet jóval koráb-
bi. Az előző kormány idején született egy ezt célzó törvényjavaslat, de a státus
törvény miatt akkor aktualitását vesztette.
Az alelnök szerint kiüresített kedvezménytörvény helyett a külhoni állampolgár-
ság jobban elősegítené a kapcsolattartást, a határon túli magyarok megmaradását és
a schengeni határrendszer bevezetése után a vízumkényszer sem választaná el őket
az anyaországtól. (…) A külhoni magyar állampolgárság, amely azt jelentené, hogy
majdhogynem teljes állampolgárság!-ot kapnának a magyar emberek a határainkon
túl, két nagyon fontos dolgot kivéve. Egyrészt a letelepedési engedély nem lenne
automatikus, másik pedig nem lenne szavazati jog. Erre van az Unión belüli pre-
cedens, elegendő csak Anglia példáját említeni. Angliában többszintű állampolgár-
ság létezik a korábbi domíniumok területén élőkkel kapcsolatban. Emellett a mozga-
lom javasolja azt is, hogy a határon túli magyarok legitim képviselőinek vétójoguk le-
gyen az őket érintő törvényjavaslatokkal kapcsolatban.

***

A fenti rádióhír kapcsán az MVSz Sajtószolgálata közli: A Magyarok Világszövetsége


üdvözli a Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatát.
Mint ismeretes, a külhoni magyar állampolgárságról szóló törvénytervezetet az
MVSz 2000. augusztus 20-án adta át a Magyar Köztársaság legfőbb közjogi
méltóságainak. Magyarország akkori miniszterelnöke felkérte a határon túli magyar
vezetőket, hogy mondjanak véleményt a tervezetről, az MVSz tisztségviselői és szak-
értői pedig az Országgyűlés több bizottságában ismertették elképzelésüket.
A külhoni magyar állampolgárság jogintézményének legnagyobb haszonélvező-
je Magyarország lenne, de a törvény megalkotása jelentős lelki, gazdasági és politikai
előnyt jelentene az egész magyar nemzet számára – mondta Patrubány Miklós az Or-
szággyűlés Külügyi Bizottságában történt meghallgatáson, 2000. november 22-én.
Erdélyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei szervezete
elindította a külhoni magyar állampolgárságot igénylők névjegyzékének összeállítá-
sát, az országos RMDSz Operatív Tanácsának 2000. szeptember 26-án kelt közlemé-
nye szerint pedig a területi szervezetek „Frunda Györgynek, az RMDSz államelnökje-
löltjének támogatására indított aláírásgyűjtési akcióval párhuzamosan” elkezdték a
külhoni magyar állampolgárság jogintézményének létrehozását támogató aláírásgyűj-
tést is. Ez utóbbi akció során összegyűjtött aláírásokat a romániai parlamenti válasz-
tások lejártával az RMDSz nem összesítette, sem a Világszövetséghez, sem a magyar
kormányhoz nem továbbította.
A külhoni magyar állampolgárságról szóló MVSz-tervezetet 2000-ben támogatta
az RMDSz Kolozs megyei szervezete, az RMDSz Gyergyó területi szervezete, a Romá-
niai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége, a Horvátországi Magyarok Szövetsége, az MVSz Argentínai
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 11

Országos Tanácsa, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, a Magyar Ifjúsági Ta-
nács, az Udvarhelyért Polgári Egyesület, a Szatmárnémeti RMDSz, illetve más szerve-
zetek, egyesületek, személyiségek Magyarországról, a Kárpát-medencéből és az
egész világról.
A külhoni magyar állampolgárságot igénylők névjegyzékébe a 2000. évben
több mint kétszázezer kárpát-medencei magyar iratkozott fel. (…)
MVSz Sajtószolgálat

2003. 04. 11.

Miért NEM?
avagy
Igen, de nem így!

A Magyarok Világszövetségének elnöksége alapos dokumentálódás után, név szerin-


ti szavazással, 18 a 3 ellenében úgy döntött, hogy azt ajánlja Magyarország polgárai-
nak, szavazzanak nemmel Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási szer-
ződésre, melyet 2003. április 12-én népszavazás alá bocsátanak. Az MVSZ elnöksé-
ge ugyanakkor hitet tett amellett, hogy Magyarország helye ott van a római kisugárzá-
sú nyugati civilizáció államainak közösségében. Az MVSZ elnökségének egyedüli
szempontja a lehető legelőnyösebb csatlakozási feltételek elérése.
A világ legnagyobb magyar civil szervezetének elnöksége döntését egy egész
napos nyílt ülésen hozta meg, melyet élőben közvetített az internetes Világrádió Vissz-
hang csatornája. A névre szóló szavazás előtt az elnökség magasan képzett és elis-
mert szakértők pro és kontra érveket felsoroló előadásait hallgatta meg. Ezt követően
megismerkedtek a magyarországi pártok érveivel és – sokak szerint – az ország száz
legtekintélyesebb személyiségét tömörítő Százak Tanácsának álláspontjával.
Magyarország EU-s csatlakozási szerződésének elutasításakor a Magyarok Világ-
szövetségét az alábbi szempontok vezérelték.

A népszavazás elfogadhatatlan körülményei

A Magyar Köztársaság 2002. december 23-án közzétett alkotmánymódosítása elren-


delte, hogy Magyarországnak a csatlakozási szerződés szerinti EU-s csatlakozásáról
2003. április 12-én ügydöntő népszavazást kell tartani. Bár ily módon az alkotmány a
népszuverenitás közvetlen gyakorlását rendelte el, ennek feltételeit a politikum nem
teremtette meg, sőt elfogadhatatlan eszközökkel próbálja meg a szavazásra hívott pol-
gárokat az érdemi döntés lehetőségétől megfosztani.
1. A népszavazást megelőző három és fél hónap alatt Magyarország állampolgá-
rait egy teljesen egyoldalú propaganda-hadjáratnak tették ki, mely kizárólag az EU-s
csatlakozás biztosra beígért előnyeiről szólt, mélyen hallgatva a lehetséges hátrányok-
ról. Az egyoldalú kampány során dokumentáltan az érzelmekre kívántak hatni, mellőz-
ve a tárgyilagos tájékoztatást. A magyarországi EU kampány sajátosságai:
– az Országgyűlésben képviselt valamennyi párt – kormánypártok és ellenzék
egyaránt – az első pillanattól kezdve nyíltan és karöltve az IGEN mellett kampányolt;

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 11


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 12

12 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

– a kampány közepén megszólalt a Magyar Tudományos Akadémia, és az IGEN


szavazatra bíztatta Magyarország polgárait;
– ugyancsak a csatlakozási szerződés tartalmának ismertetése előtt, megszólal-
tak történelmi magyar egyházak, közöttük a római-katolikus püspöki konferencia,
mely IGEN szavazatra hívta fel híveit;
– a magyar adófizetők pénzéből a költségvetésben előirányzott 2 milliárd forint –
mintegy 8 millió euró – egyáltalán nem juttattak a csatlakozás hátrányait túlsúlyban ér-
ző és ezért a NEM szavazatra felhívó szervezeteknek; ezzel szemben közel 1 milliárd
forintot olyan cégeknek juttattak, amelyek amerikai érdekeltségűek. Az ő feladatuk
volt az EU-s csatlakozás előnyeit a magyar szavazókkal ismertetni;
– Magyarország városaiban már hetekkel a népszavazás előtt olyan harsány ut-
cai EU-pro ünnepléssel örvendeztették meg a polgárokat, amelyek vetekednek a Riói
karnevál tobzódásával.
2. A népszavazási urnák elé járuló magyar állampolgárok túlnyomó többsége
nem ismeri, és április 12-ig meg sem ismerheti azt a csatlakozási szerződést, amely-
ről szavaznia kell. A több ezer oldalas szerződés részeinek magyar fordítása csak az
utolsó hetekben lett a Külügyminisztérium honlapján közzé téve. Sem a lefordított
anyag mennyisége, sem a rendelkezésre álló idő, sem a magyarországi internetezők
száma nem jogosítja fel arra a magyar kormányt, hogy tájékoztatási kötelezettségét
teljesítettnek tekintse. A népszavazás időpontja túlontúl korai. Ha akadnak balti álla-
mok, amelyek az ügydöntő népszavazást ősszel rendezik meg, Magyarországnak is a
lehető leghosszabb ismerkedési időt kellett volna állampolgárai számára kialkudnia.
3. A népszavazás kiírása alkotmánysértő módon történt. A Magyar Köztársaság
módosított alkotmányának 79. §-a elrendeli:
„79. § Ügydöntő országos népszavazást kell tartani, a Magyar Köztársaságnak
az Európai Unióhoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti csatlakozásáról. E nép-
szavazás időpontja 2003. április 12.”
Ám a népszavazásra feltett kérdés nem ezt tartalmazza. A szavazófülkébe érke-
ző magyar állampolgárt nem a csatlakozási szerződésről kérdezik, hanem egy elvi vá-
laszra késztetik, hogy elvileg akarja-e a Magyar Köztársaság EU-s csatlakozását.
(„Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?”)
Nem kell bizonygatnunk, hogy erre a kérdésre a magyarok 90%-a igennel szavaz,
hiszen számukra az EU azt a nyugat-európai és civilizációs közösséget jelenti, amely-
nek Magyarország AD 1000 óta szerves tagja.
A népszavazásra feltett kérdés nem csak alkotmánysértő, hanem súlyosan mani-
pulálja a szavazót az IGEN válasz irányába.
Az április 12-i népszavazás számos körülményének alkotmányellenes mivoltát a
Magyarok Világszövetsége és a Magyar Földvédő Mozgalom közös beadványban ter-
jesztette az Alkotmánybíróság elé. Az Alkotmánybíróság 2003. április 8-án hozott vég-
zésében hatáskör hiányára való hivatkozással elutasította a vonatkozó beadványokat.
Az Alkotmánybíróság végzése azonban igen lényeges megállapításokat tett. Az
alkotmányozó hatalom – értsd, a parlamenti négy párt – úgy járt el, hogy:
„… az Alkotmány 79. §-ban foglalt népszavazási kérdést az Országos Választá-
si Bizottság nem hitelesíthette, és a választópolgárok sem élhettek a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőséggel. … Az alkot-
mányozó hatalom ténylegesen kizárta, hogy az Alkotmánybíróság a választási eljá-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 13

rásról szóló törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárjon. Ezért az Alkotmány-
bíróság a népszavazási kérdés vizsgálatára irányuló jogorvoslati eljárásban nem vizs-
gálhatta, hogy az Alkotmány 79. §-ban foglalt népszavazási kérdés megfelel-e az Al-
kotmányban, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi
III. törvényben és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben megfogalma-
zott követelményeknek.”
Vagyis, az Alkotmánybíróság tetten érte az országgyűlési négy pártnak az alkot-
mányozási hatalommal való visszaélését, hiszen a népszavazási IGEN érdekében at-
tól sem riadtak vissza, hogy a jogállami kontroll alól – az Alkotmánybíróság által a fen-
tiek szerint megállapított módon – látványosan kibújjanak.
4. Az IGEN-nel szavazó parlamenti négy párt által a Magyar Köztársaság alkotmá-
nyába ágyazott április 12-i népszavazás részleteit a belügyminiszter 2003. december
31-én közzétett rendeletben szabályozta. E rendelet – hatályos törvényekre hivatkoz-
va – kimondja, hogy a népszavazás szavazatszámlálói között csakis a parlamenti
négy párt által kinevezett személyek lehetnek. Vagyis, csakis az IGEN képviselői. Ha
a parlamenti négy párt a demokrácia legalapvetőbb értékeit fontosnak tartotta volna,
akkor gondoskodott volna arról, hogy ez a képtelen helyzet elő ne fordulhasson.
Ugyanúgy, ahogy az ügydöntő népszavazást elrendelő alkotmánymódosítással akár-
hány hatályos törvényt keresztül húzott és fölülbírált, a parlamenti négy pártnak sem-
milyen erőfeszítésébe sem került volna biztosítani azt, a népszavazás számlálóbizto-
sai között az IGEN és a NEM képviselői egyaránt jelen legyenek. Ha akarta volna.
Az így kialakult helyzet ahhoz hasonlít, mintha az éppen hatalmon levő párt elren-
delné, hogy a soron következő választásokon szavazatszámlálókat csak ő maga ne-
vezhessen ki. Ellenzői pedig bízzanak tisztességében.

Ilyen előzmények után, ha az MVSZ elnöksége Magyarország EU-s csatlakozásá-


nak semmilyen hátrányát sem ismerte volna, erre az eljárásra akkor is nemet kellett
volna mondania – az igazság, a méltányosság és a tisztesség jegyében. Ha másért
nem, akkor azért, hogy saját alapszabályához ragaszkodjék. MVSZ alapszabály, 2. §:
„Az MVSZ a magyar közösségek legalapvetőbb értékeinek az igazságot, a méltá-
nyosságot és a tisztességet tartja. … E nélkül a magyar közösségek gyarapodását
nem tarja elképzelhetőnek.”

A csatlakozási szerződés elfogadhatatlan következményei

A csatlakozási szerződésnek vannak elfogadhatatlan következményei, melyek közül


megkerülhetetlen fontosságúaknak kell tekintenünk a magyar termőföld kötelező
áruba bocsátását, és ezzel párhuzamosan a magyar mezőgazdasági termelőket
sújtó kvótarendszert, valamint azt a vasfüggönyt, amely Magyarország EU-s csat-
lakozása következtében közéje és egyes külhoni magyar nemzeti közösségek
közé ereszkedik.
5. Arra a veszélyre, amely a magyar termőföldnek a tőke szabad áramlása című
fejezetben való szerepeltetéséből fakad, sokan figyelmeztettek. Közöttük meg kell em-
lítenünk Magyarország tekintélyes személyiségeit magába foglaló Százak Tanácsát és
a Magyar Földvédő Mozgalmat, valamint a Magyarok Világszövetségének elnökségét
is, amelyik 2002. november 23-án, 165/2002. sz. határozatában, 18 igennel, 1 nemmel

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 13


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 14

14 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

és 2 tartózkodással felkarolta a Százak Tanácsának 2002. október 2-án kelt felhívását,


amely kimondja:
„Felhívunk minden hazáját szerető magyart – pártállástól függetlenül – arra,
hogy egy közös földvédő mozgalom keretében fogjunk össze, és akadályozzuk meg
a magyar termőföld eladását! Ha másként nem lehetséges, akár az Európai Unióhoz
csatlakozás megakadályozásával is!”
Az MVSZ egyesült Kárpát-medencei régiójának elnöksége 2003. február 22-én,
egész napos vita után megfogalmazta a magyar termőföld áruba bocsátásával kap-
csolatos legfontosabb aggályait.
„Az Európai Unió jogszabályai által is előírt méltányosság és esélyegyenlőség el-
veit súlyosan sérti az a körülmény, hogy a magyar termőföld külföldiek számára tör-
ténő áruba bocsátása a csatlakozást követő 7-ik évben kötelezővé válik. Minden elő-
rejelzés szerint abban az időpontban a nyugati átlagkereset még többszörösen felül-
múlja a hazait, miközben a magyar termőföld ára többszörösen alulmarad a nyugati
föld áránál. Ez előre vetíti egy pannon Palesztina rémképét.”
A termőföld eladásának áldatlan következményeit mi magyarok saját bőrünkön
már megtapasztalhattuk, akkor amikor a tizenkilencedik és a huszadik század fordu-
lóján az Erdélybe telepített, regáti tőkével működő Albina bank pár évtized leforgása
alatt felvásárolt minden talpalatnyi, eladóvá vált földet és azt román telepesek kezére
juttatta. Az erdélyi termőföld eladása döntően hozzájárult ahhoz, hogy Erdélyt Magyar-
országtól Romániához csatolták.
6. A magyar termőföld és megművelőinek sorsa szorosan összefügg. Magyaror-
szág mezőgazdaságból élő polgárainak lehetőségeit drámaian korlátozzák azok a ter-
melési kvóták, amelyeket a magyar kormány képviselői az EU-tól számukra kialkudtak.
(…) Az igen hatékony magyar mezőgazdaság leépítése nem egyik napról a má-
sikra történt. Annak jelei már a kilencvenes évek elején jól érzékelhetőek voltak. Jó-
magam ezzel kapcsolatos aggályaimat néhai Antall József miniszterelnöknek, az
MVSZ akkori elnökének Csoóri Sándornak bíztatására, már akkor megírtam. Postafor-
dultával érkezett a válasz, mely a kérdés részletes megválaszolását ígérte. Ám a be-
ígért levél sohasem érkezett meg. Lehet, hogy Antall Józsefet elhatalmasodó beteg-
sége is akadályozta. De az, hogy a magyar mezőgazdaság szétverésének okát firtató
levelem elevenbe talált, hónapok múlva kiderült. Egy nagy fogadáson, melyen száznál
is több külföldi politikus volt jelen – közöttük Jaques Chirac, Helmuth Kohl, Carl Bildt
– mutattak be Magyarország miniszterelnökének. Kézfogásunk pillanatában, nevem
hallatán összerezzent, és ennyit mondott: „Maga írta nekem azt a levelet a magyar
mezőgazdaságról?”
7. Az MVSZ elnökségének 2003. március 22-i ülésén a legnagyobb kormány-
párt, az MSZP elnökét képviselő államtitkár, Dr. Balázs Péter – kérdésre válaszolva –
bevallotta: Magyarország – nagy valószínűséggel – 2003. július 1-től kezdve vízumkö-
telezettséget vezet be Ukrajna és a volt Jugoszlávia utódállama polgárai számára. Er-
re a lépésre EU-s kötelezettségei kényszerítik Magyarországot.
Magyarország és a tőle elcsatolt területeken élő magyarok viszonyának
alakulását, Magyarország EU-s csatlakozásának vonatkozásában, a Magyarok
Világszövetsége már 1997-ben elemezte. Ekkor, az MVSZ elnöksége – a Duray
Miklós vezette Stratégiai Bizottság előterjesztését elfogadva – kimondta, hogy
számára Magyarország EU-s csatlakozása csakis a külhoni magyar nemzeti kö-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 15

zösségekkel együtt képzelhető el. Illetve, csatlakozásának időpontjáig, Ma-


gyarországnak meg kellene oldania azt, hogy esetleges, szomszédait megelő-
ző csatlakozása, ne szüljön akadályt a szomszédos államokban élő magyarok-
kal való kapcsolattartásban.
A Magyarok Világszövetsége 1996 és 2000 között – a politikai döntés-előkészí-
tés minden fokozatát végigjárva – eljutott a magyar állampolgárság kiterjesztésé-
re vonatkozó javaslattól, a külhoni magyar állampolgárság jogintézményének megha-
tározásáig és a vonatkozó törvénytervezet elkészítéséig. Ennek ellenére a magyar po-
litikum egy más utat – a kedvezménytörvény útját választotta. Nem itt a helye, a ked-
vezménytörvény kisiklásának körülményeit és okait vizsgálni, de tény, hogy a megal-
kotói által hozzá fűzött reményeket távolról sem váltotta be. Ha Magyarország a külho-
ni magyar állampolgárság jogintézményét megteremtette volna, akkor a délszláv há-
ború előtt még közel félmilliós magyar nemzeti közösség tagjait ma nem sújtaná a
Schengen-i határ szigora.
Amikor az MVSZ elnöksége, a külhoni magyarok és Magyarország közé, az EU-
s csatlakozás következtében leereszkedő újabb vasfüggöny miatt nemmel szavazott
a csatlakozásra, akkor csak hű és következetes volt önmagához, csak betartotta a Ma-
gyarok IV. és V. Világkongresszusa, illetve az MVSZ Küldöttgyűlése által 1996-ban és
2000-ben hozott határozatait.

Az Európai Unió szeplői

Az Európai Unió, melyhez Magyarország csatlakozni kíván, nem egy szeplőtelen kép-
ződmény.
8. A mai Európai Unió távolról sem az az Unió, amellyel Magyarország a kilenc-
venes évek elején megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. Az akkori EU a jólét, a jog-
biztonság és a demokrácia megtestesítője volt, amely nagy odafigyeléssel és komoly
ráfordítással segítette az elmaradottabb csatlakozó országok felzárkózását. Az akkori
EU egyáltalán nem, vagy alig avatkozott be tagállamainak belügyeibe.
Ma egy központosított szuperállam körvonalai sejlenek fel, amelynek közpénzen
eltartott hatalmi intézményeiről – hadsereg, rendőrség stb. – csak ezután kezdenek
majd beszélgetni.
A kilencvenes évek elején a nemzetek Európájáról volt szó. Pár év múlva a
regionalizmus és a föderalizmus ígéretével csábított az EU. Mára e fogalmak haszná-
lata tiltott gyümölccsé kezd válni, és helyébe egy új, homályos fogalom – az európai
közösségek fogalma lép.
Az Európai Unió most készíti alkotmányát. Alkotmányozó ülése, a Konvent, még
javában vitatja az EU majdani alapokmányát. Vajon el lehet-e várni, hogy az ország
polgárai nyugodt lelkiismerettel megszavazzák Magyarország csatlakozását egy
olyan szuperállamhoz, amelynek alkotmánya még csak formálódik, és egy esetleges
kilépés lehetőségét sem szavatolja?
9. Bővítési igyekezetében az EU meghasonulni látszik. Tíz évvel ezelőtt, a kop-
penhágai kritériumokban kimondta, hogy csakis a stabil, demokratikus jogállamként
működő országok csatlakozhatnak hozzá. A bővítési folyamat során évekig hangoz-
tatták, hogy csakis a minden szempont szerint felkészült országok és csakis felké-
szültségük sorrendjében csatlakozhatnak.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 15


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 16

16 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Ezek után, a bővítéshez fűződő érdekek egyszer csak teljesen fölülbíráltak min-
den értéket, amelyet az EU hirdetett, és a csatlakozni kívánóktól megkövetelt. Ez az a
pillanat, amikor hiábavalóvá vált Magyarország igyekezete, mert egyszerre azon vette
észre magát, hogy egyazon sorban áll olyan országokkal, amelyek felkészültsége
messze elmaradt a sajátjától.
Az EU meghasonlott akkor, amikor érdekeit az általa vallott értékek elé helyezte.
10. Az EU bővítéshez fűződő érdekeinek mindenek fölötti mivolta annak a képtelen-
ségnek is teret nyitott, hogy saját jogrendjébe befogadjon az amúgy Európában elfogad-
hatatlan, fasiszta jellegű törvényeket, amelyek a kollektív bűnösség elvére alapoznak.
Az EU bővítéshez fűződő érdekei oly hatalmasak, hogy inkább befogadja a ben-
esi dekrétumok hatályon kívül helyezését mereven elutasító Csehországot és Szlová-
kiát, semmint kockáztatná ezen országok kimaradását.
A Magyarok Világszövetsége 1945–46-ban, amikor a benesi önkény tombolt,
egyedül maradva is hallatta tiltakozó szavát. Ha most a benesi dekrétumok megtűré-
se miatt fenntartásokat fogalmaz meg az EU-val szemben, akkor csak folytatja leg-
szebb hagyományait, akkor csak ragaszkodik az egyetemes emberi jogok tiszteletben
tartásához.

Ami a csatlakozási szerződésből kimaradt

Egy ilyen, több ezer oldalas szerződésben nem csak a részletek tömkelegét, hanem
a felek viszonyának egészét – a maga történelmi távlatában is – tükröznie kell. A csat-
lakozási szerződésnek, ha másutt nem, akkor a preambulumban ki kellett volna térnie
arra, hogy mit adott Magyarország az EU államainak, és mit kapott tőlük.
11. A magyar nemzet legkevesebb ezerszáz éves európai történelmének talán
legsúlyosabb csapását – amely hatásában egyedül a tatárjárás okozta pusztulással
hasonlítható – a trianoni békediktátum jelentette, amelyet négy évtizeddel ezelőtt el-
sősorban a Nyugat-európai hatalmak mértek Magyarországra. A magyar nemzet éle-
tét máig hatóan megkárosító ország- és nemzetcsonkítás elsősorban annak a Fran-
ciaországnak és Angliának köszönhető, amelyek a mai EU központi hatalmai. (Mint
tudjuk, a két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió, elfogad-
hatatlanul igazságtalan volta miatt, sohasem ratifikálta a trianoni békediktátumot.)
Azalatt a tíz év alatt, amíg Magyarország csatlakozási tárgyalásait folytatta. Kö-
zép-Európa térképe teljességgel átrajzolódott. Az önrendelkezési jogukkal nem csak
olyan európai hagyományokkal bíró nemzetek, mint a cseh és a horvát éltek, hanem
az ötmilliónál kisebb létszámú szlovák, az alig kétmilliós szlovén és a félmilliót alig
meghaladó montenegrói. Eközben a magyar nemzet Trianonból eredő szétszakított-
sága mit sem változott. Lehet, hogy Magyarország úgy ítélte meg: nincs abban a hely-
zetben, hogy a folyamatosan bomló-módosuló határú szomszédaival – a Helsinki Zá-
ródokumentum szellemében – a békés határmódosításról tárgyalásokat kezdjen. Azt
azonban kérnie kellett volna, hogy a békediktátumokkal rákényszerített határok ön-
ként vállalt elismerésének fejében, az EU szavatolja a kisebbségi léthelyzetbe került
magyar nemzeti közösségek autonómiához való jogát, és tegye lehetővé a magyar ál-
lampolgárság alanyi jogú kiterjesztését mindazok számára, akiket, vagy felmenőiket
kényszerrel megfosztottak magyar állampolgárságuktól – avagy a trianoni békediktá-
tumnak a magyar nemzetet máig sújtó hatásainak megszüntetését.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 17

12. Nincs tudomásunk arról, hogy Magyarország EU-s csatlakozási szerződése


említést tenne arról, hogy országunk mivel járult hozzá Európa szellemi-politikai arcu-
latának alakításához.
Lehet, hogy nem kell eleink Európa szolgálatában kiontott vérét emlegetnünk,
sem a magyar szenteket, sem a magyar tudósokat. De azt, hogy 1222-ben az Arany-
bullával a szárazföldi Európa első alkotmány-törvényét hívta életre, hogy 1509-ben az
Udvarhelyi Constitutioban, Európát évszázadokkal megelőzve, először foglalták ele-
ink törvénybe a személy sérthetetlenségét, valamint azt, hogy 1568-ban a Tordai Or-
szággyűlésen ugyancsak ennek az országnak lakói foglalták először törvénybe a leg-
főbb emberi szabadságjogot – a lelkiismeret, a hit szabadságát, nos legalább e há-
rom tényt a csatlakozási szerződés előszavából kihagyni nem szabadna. Hiszen e tet-
tekkel Magyarország korai előfutárának bizonyult egy évszázadokkal később stabil,
demokratikus jogállamok szövetségét vajúdó Európának.

Magyarok és európaiak tanulságára

Budapest, 2003. április 10-én


Patrubány Miklós,
Magyarok Világszövetségének
Elnöke

2003. 04. 10.

Budapest, 2003. április 9. (MTI) – A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) és a


Magyar Földvédő Mozgalom (MFM) elérkezettnek látja az időt egy gyökeres al-
kotmányreform megindítására; az évezredes alkotmányos hagyományok jog-
folytonosságának helyreállítására politikai mozgalmat indítanak. Minderről
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke beszélt szerdai rendkívüli sajtótájékoztatóján, ame-
lyet annak kapcsán tartottak, hogy az Alkotmánybíróság kedden visszautasította indít-
ványukat, amelyben a Magyarország EU-csatlakozásra vonatkozó népszavazással
kapcsolatos alkotmánymódosítás alkotmányossági vizsgálatát kérték. A két szervezet
állítása szerint az alkotmánymódosítás során alkotmánysértés történt. Patrubány Mik-
lós úgy vélekedett, hogy a jogállam és az alkotmányos rend válságáról van szó. Mind-
két szervezet kifogásolta, hogy az alkotmány hatályos rendelkezéseinek felülvizsgálat-
ára nincs lehetősége az Alkotmánybíróságnak, tehát ha a parlamenti pártok kéthar-
mados többséggel módosítják az alkotmányt, azt nem lehet felülvizsgálni. Úgy véle-
kedtek, hogy a négy parlamenti párt kibújik a jogállami kontroll alól, ez ellen pe-
dig fel kell lépni. A sajtótájékoztatón közölték: a történtekről, illetve az általuk vélel-
mezett alkotmánysértésről levélben tájékoztatták az Európai Parlament és az Európai
Bizottság elnökét, illetve képviselőit.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 17


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 18

18 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003. 04. 12.


Felhívás

Megköszönjük a magyar nép bölcsességét, amely azzal, hogy távol maradt a népsza-
vazástól, ítéletet mondott az EU-csatlakozással kapcsolatos minősíthetetlen és egyol-
dalú tájékoztatásról. A magyar választópolgárok több mint a fele távolmaradásával ki-
fejezte: nem hajlandó hozzájárulását adni ahhoz, hogy Magyarország ilyen körülmé-
nyek között az EU tagjává váljon. Az április 12-ei népszavazáson Magyarország polgá-
rai megvonták a bizalmat a parlamenti pártoktól, a kormánytól, és az Országgyűléstől
az EU-s csatlakozás kérdésében. Ezzel a politikai állásfoglalással Magyarország pol-
gárai azoknak a társadalmi erőknek szavaztak bizalmat, amelyek a csatlakozásban
rejlő veszélyekre figyelmeztettek, amelyek őket az igennel való szavazás megtagadá-
sára bíztatták. Felhívással fordulunk mindazon szervezetekhez, amelyek a népszava-
zást megelőző hetekben az elutasításra buzdították a szavazókat, hogy együttesen
szerezzenek érvényt az április 12-ei népszavazáson megfogalmazódott népakaratnak,
amely szerint Magyarország szavazati joggal rendelkező állampolgárainak több mint
60%-a nem mondott igent a csatlakozásra. Szerezzünk érvényt a többség akaratának!

Budapest, 2003. április 12.

Magyarok Világszövetsége
Patrubány Miklós
Magyar Földvédő Mozgalom
Rácz Sándor
Inconnu Művészcsoport
Bokros Péter és Molnár Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kovács Dávid
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
Toroczkai László
Lelkiismeret ‘88 Csoport
Kocsis Imre

2003. 04. 13.


Közlemény

A Magyarok Világszövetsége az alábbi beadvánnyal fordult az Országos Választási Bi-


zottsághoz: „Ezennel, a törvényes határidőn belül, tehát 2003. április 13. 16.00 óra
előtt, mint a legnagyobb magyar civil szervezet, ezennel hivatalosan panasszal élünk.
És kérjük rendelje el a 2003. április 12-ei népszavazás szavazatainak újraszámlálását,
és a szavazatszámláló- összesítő szoftver felülvizsgálatát. Panaszunk indoklására a
következő érveket hozzuk fel:
1. A sajátos magyarországi jogállapot következtében a szavazatszámláló bizottsá-
gokban nem kaptak helyet a NEM szavazatot támogató társadalmi erők.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 19

2. Nincs arányban a távolmaradással a csatlakozásra nemet mondók száma 54


%, a szavazatszámlálás eredményével, mely szerint a NEM-et mondók aránya mind-
össze 16.23%. 3. A szavazatszámlálás időközi eredményei feltűnően konstans arányt
mutattak az IGEN/NEM válaszok viszonylatában: 3%-os feldolgozottságnál is 83.75%
/16.25% az arány és 100 %-nál is. Ez a tényállás felveti a számítógépes programmal
való visszaélés lehetőségét is. Panaszunk kedvező elbírálása erősítené a magyar jog-
államot és a demokrácia értékeibe vetett hitet.” - áll az MVSZ elnöke által beadott pa-
naszban.

Budapest, 2003. április 13-án


MVSZ Sajtószolgálat

2003.04.14.
EURÓPA VÉDŐBÁSTYÁJA?

Április 16-án, négy nappal egy álságos népszavaztatás után az ország két köztársasá-
gi elnöke és négy miniszterelnöke asszisztál majd Athénban az EU-csatlakozási szer-
ződés aláírásánál krokodilkönnyeket hullatván utódaiért, hogy majd vérüket ontsák
Európa védőbástyáján. Ebben hagyjuk őket magukra, a nemzet sorsa más dolog,
nem magánügy. Az említettek közül ketten külön is felelősek azért, amiért Pósán
(Fidesz-MPP) és Herényi Károly (MDF) képviselők előterjesztése nyomán, megvonták
a Magyarok Világszövetségének támogatását mostanáig, de ugyanők a felelősek ami-
att is, hogy mostanáig nem kaphatott segítséget az 56-os Magyarok Világszövetsége
egyetlen kezdeményezése sem. A példa maga helyett beszél: 1956 és a határon kívü-
li magyarság ügye mind csak üres szónoki fogás részükről. Az aláírást követően legör-
dülő áthelyezett vasfüggöny Trianon harmadik megtestesülése: a Kárpátalja, Er-
dély és a Vajdaság új elszakításával pecsételődik meg. Hát nem? Mint ahogyan az
MVSZ nem helyeselhet ehhez a felelőtlen szellemi mészárláshoz, úgy egyes tagjai
sem tehetnek másként.

A 2003. április 14-ei, rendkívüli sajtótájékoztató anyaga

A Magyarok Világszövetsége és a Magyar Földvédő Mozgalom rendkívüli sajtótájé-


koztatóra hívta mindazon szervezeteket, amelyek az április 12-ei népszavazást meg-
előzően az EU-s csatlakozás ellen kampányoltak.
A sajtótájékoztatót megnyitó köszöntésében Patrubány Miklós elmondta, hogy a
Magyarok Világszövetsége bár egyértelművé tette álláspontját, ám nem kampány-
olt, szükségesnek tartja, hogy a népszavazási eredmények ismeretében e szerveze-
tek is nyilvánosságra hozhassák álláspontjukat. Az MVSZ elnöke emlékeztetett arra a
felhívásra, amelyet még április 12-én este adott ki hat civil szervezet, és amelyhez az-
óta több szervezet csatlakozott. Az említett felhívás kimondta, hogy az 55% távolmara-
dó és a 7% ellenszavazó, együttesen 62%-os többséggel megtagadta Magyarország
EU-s csatlakozásának támogatását. Ez egyben azt jelenti – áll a civil szervezetek fel-
hívásában –, hogy Magyarország EU-s csatlakozásának kérdéskörében Magyaror-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 19


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 20

20 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

szág polgárai megvonták bizalmukat a parlamenti pártoktól, a kormánytól és


az Országgyűléstől.
Az MVSZ elnöke elsőként Rácz Sándort, az 1956-os Nagy-budapesti Központi
Munkás Tanács és a Magyar Földvédő Mozgalom elnökét kérte szóra.

Rácz Sándor:
„Magyarországnak az Európai Unióhoz való esetleges csatlakozása minden
egyes polgárának – a legfiatalabb újszülöttől a legidősebbig – életét mélyreható-
an befolyásolja. Ezen túl, lényegesen érinti az állam életét, hiszen az EU-s csatla-
kozás következtében megszűnik az ország függetlensége. Ráadásul mindez vis-
szafordíthatatlan is.
Ha egy ilyen súlyú kérdésben, amely fontosságban messze felülmúlja a válasz-
tásokat, a szavazati joggal rendelkező polgárok kevesebb mint fele rákényszerítheti
akaratát a többségre, akkor Magyarországon megszűnt a népfelség elve, akkor
Magyarországon a köztársaság halott!
Tekintettel arra, hogy az ország többségének akaratát megtestesítő, az EU-s
csatlakozásra igent mondani nem hajlandó társadalmi erőket kirekesztették a szava-
zatszámlálásból, ezen a népszavazáson a demokratikus jogállami kontroll megbé-
nult. Emiatt társadalmi szintű bizalmatlanság gerjedt.
A jogállamba és a demokráciába vetett hit visszaállítása érdekében kérjük, hogy
a hatalom gyakorlói – ugyanolyan soron kívüli eljárással, mint amilyennel ezt a törvé-
nyek egész sorát keresztülhúzó népszavazást elrendelték – tegyék lehetővé a sza-
vazatok 2%-ának nyilvános újraszámlálását, amelyre meg kell hívni a NEM
szavazatra felhívó szervezeteket és a nemzetközi sajtót. Mi megnevezzük azo-
kat a szavazókörzeteket, amelyekben a szavazatok újraszámlálását kérjük.
Az igen szavazatokért agitáló politikusokat arra kérem, hogy nyilvános tévévitá-
ban engem győzzenek meg az EU fontosságáról.”

dr. Halász József a PAJZS Szövetség elnöke:


Az a folyamat, amely 1989-ben megindult, a szombati választáson teljesedett be.
Mindenki számára egyértelművé vált, hogy a „rendszerváltás” – amin a diktatúra de-
mokráciával történő felváltását értjük – nem következett be, helyette a diktatúra szo-
cialista „nyílt” változatát váltotta fel a diktatúra kapitalista „burkolt” változata.
Ahogyan ez egyre nyilvánvalóbbá vált az emberek előtt, úgy „vedlett” vissza a dikta-
túra eredeti, jól bejáratott, nyílt formájára az EU-csatlakozásról szóló népszavazás kö-
rüli antidemokratikus megnyilvánulásokkal.
Nem volt elég azonban a több milliárd forint, az alkotmánysértés, a terrorista
eszközök bevetése: a magyar választópolgárok közel kétharmada nem adta hozzá-
járulását a gyarmatbirodalomhoz való csatlakozásunkhoz. Mindannak ellenére
történt ez, hogy a – négy látszat-frakcióból álló – parlamenti egypárt minden részé-
ben erőltette a nemzetvesztést. Ezért a választók döntésükkel illegitimmé tették a
parlament „kormánypárti” és „ellenzéki” részeit egyaránt.
Tehát elérkeztünk oda, hogy a magyar politikai elit önmagát fosztotta meg kép-
viseleti jogainak bizalmon alapuló gyakorlásától.
Ebben a helyzetben a parlamenten kívüli politikai erőkre hárult az a fel-
adat, hogy megmentsék a magyarság érdekeit és Magyarország biztonságát.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 21

Ehhez egységet kell alkotni, és így kell a következő választáson elnyert választói bi-
zalommal átvenni a politikai hatalmat.
Addig viszont nem lehet csak „steril” politizálást folytatni. Meg kell találni azokat
az eszközöket, amelyekkel az EU-csatlakozás negatív következményeit csökkentve
elkerülhető lesz a magyar társadalom számára az anélkül egyértelműen bekövetke-
ző súlyosabb következmény.
Tehát a „hagyományos” politikai munka mellett a „gyakorlati” bizonyítást is el kell
kezdenie a harmadik erőnek, a társadalom megmentése érdekében, elindítva a
tényleges rendszerváltást, amelynek legfőbb alapja az évezredeken át épült – és a je-
lenkor ismeretanyagával kiegészített – magyar társadalmi és gazdasági hagyomány.

Takács András, Szabad Magyarországért Mozgalom:


„Az ügydöntő népszavazással három fő probléma van:
1. Alkotmányossági. A magyar parlament folyamatosan megszegi azt az alkot-
mányossági evidenciát, amely immár ezer éve kimondja, hogy hatalom alkotmányt
nem írhat és nem módosíthat. Ennek eredményeként ma már bizonyítottá vált,
hogy alkotmányos válság állt elő Magyarországon. Ezt maga az alkotmánybí-
róság áttételesen, de elismerte, főként az MVSZ és a Magyar Földvédő Mozgalom
beadványa kapcsán.
2. Kampányeszközök vonatkozásában még szembetűnőbb az egyoldalúság és
kirekesztés mivel tájékoztatás helyett kampány folyt. A közpénzekből (kb. 4 milliárd)
az EU-realista oldal egyetlen fillért sem kapott, médialehetőséget nem kapott, a poli-
tikai elit nyilvános vitába nem volt hajlandó belemenni, megrekedtek a mákos guba
szintjén. Minden eszközzel felléptek az EU-realista oldal ellen, még a rendőrségi ap-
parátust is felhasználták az eltérő vélemények elfojtására.
3. A választás lebonyolítása. Az SZMM több helyen megszervezte az exit-pollos
felmérést, több esetben a rendőrök, megfenyegették a kérdezőbiztosainkat. Egye-
dül a koordinációs bizottság közbenjárására tudtuk elérni, hogy a rendőrség tudo-
másul vegye a választási törvényben rögzített jogainkat. Egy esetben rendőrségi fel-
jelentést is tettünk hatósági jogkörrel történő visszaélés ellen. A választás eredmé-
nyességének a hitelességét alapvetően kérdőjelezi meg az a tény, hogy a feldolgo-
zottsági szinttől függetlenül az igen és a nem szavazatok számától az arány folya-
matosan 5,1 százalék körül mozgott. Ami azt bizonyítja, hogy számítógépes manipu-
lációval állunk szembe.
53%-os összesítésnél: 1390608 / 271329 = 5,1252
77%-os összesítésnél: 2214599 / 430139 = 5,1486
84%-os összesítésnél: 2486381 / 483332 = 5,1443
89%-os összesítésnél: 2655047 / 515752 = 5,1479
98,81%-os összesítésnél: 3005842 / 583090 = 5,155”

Szilvásy György, a Honfoglalás 2000 Egyesület elnöke


„A HONFOGLALÁS 2000 egyesület elnöke „sikeresnek” tartja a népszavazást,
ugyanis az 1990-es rendszerváltó választás óta ilyen egységesen nem foglalt állást a
magyar társadalom, egy a sorsát hosszútávon meghatározó kérdésben.
A választók a ‘lábukkal’ szavaztak, azaz nem mentek el voksolni, és ezzel NEM-
et mondtak az EU-ra!

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 21


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 22

Azok a szervezetek, amelyek aggodalmukat nyilvánították ki országunk jövőbeli


sorsával kapcsolatban, a továbbiakban is együttműködve kívánják folytatni felvilágo-
sító tevékenységüket.”

Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke írásban közölte:


„A Jobbik Magyarországért Mozgalom (JMM) szerint az április 12-i szavazáson a ma-
gyar társadalom nem az Európai Unióhoz való csatlakozásról mondott véle-
ményt, hanem a magyar politikai elitről. A magyar emberek kétharmada nem tar-
totta fontosnak, hogy részt vegyen a szavazáson, vagy éppen nemmel szavazott.
Ezek azok az emberek, akiknek ma nincs képviselete a Parlamentben. Ők azok, akik
egyértelmű és elítélő véleményt formáltak a magyar pártok álságos, antidemokrati-
kus ténykedéséről.
A magyar demokrácia beteg, mert a társadalom széles rétegeit kizárja az or-
szág életének, sorsának alakításából. A „narancs és a szegfű szövetsége” április 12-
én megkötetett, melynek célja a politikai élet monopolizálása.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom (JMM) fontosnak tartja, hogy a következő
választásokon a magyar áldemokráciából kirekesztetteknek is legyen hiteles képvise-
lete. Az Európai Unióhoz való csatlakoztatásunk miatt egy valóban nemzeti, politi-
kai párt jelenléte nélkülözhetetlenné vált. A JMM minden erejével egy ilyen poli-
tikai erő létrehozásán fog fáradozni.”

Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkás Tanács és a Magyar Földvé-


dő Mozgalom elnöke:
„Tekintettel a népszavazás eredményére, felkérjük a rendszerváltó miniszterelnökö-
ket, Boross Péter és Orbán Viktor urakat, hogy ne vegyenek részt Athénben az áp-
rilis 16-i EU-s csatlakozás aláírási rendezvényén. Ha a demokrácia elkötelezettjei, ak-
kor a népszavazás eredményének ismeretében nem vállalhatnak közösséget a nép-
akarat semmibe vevőivel.
Egyben felkérjük Horn Gyula és Medgyessy Péter miniszterelnök urakat, akik
a szovjet időkben is gyakorolták a hatalmat, és most az Európai Unió legfőbb szószó-
lói, hogy még az athéni aláírás előtt magyarázzák meg mi a hasonlóság a Szovjet
Unió és az Európai Unió között?”

A sajtótájékoztatót berekesztő mondataiban Patrubány Miklós félig-meddig tréfá-


san párhuzamot vont egy 1948-as és egy 2003-as sajtóhír között.
„… Székelyudvarhelyre megérkezett 10 000 kilónyi gyapot küldemény az udvar-
hely megyei gazdaközönség részére. A küldemény azokat a gazdákat illeti, akik száz-
százalékosan eleget tettek a termésbeszolgáltatási kötelezettségüknek (…)
Demokratikus kormányzatunk ezzel is bizonyította, hogy karöltve a Szovjetunió-
val, mindent elkövet a (…) gazdasági élet fellendítéséért.”
(Szabadság, a Magyar Népi Szövetség Udvarhely megyei hetilapja, 1948. június 2.)
Az EU 35-40 euróval támogatja egy tokaji szőlőtőke kivágását.
(Magyarország, 2003.)

Budapest, 2003. április 14.


MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 23

2003.04.17
Nyílt levél
Simicskó István országgyűlési képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Tisztelt Képviselő Úr!


A Magyar Távirati Iroda által kibocsátott hírből értesültünk arról, hogy Magyarország uni-
ós csatlakozásával összefüggésben a kormány által benyújtott határozati javaslatra Ön,
egyetlen képviselőként, nemmel szavazott. Kérem, fogadja a Magyarok Világszövetség-
ének tisztelgő elismerését hite és elvei mellett való kiállásáért. Az a politikai bátorság,
amelyről az Ön döntése tanúskodik, rokonítható Esterházy János felvidéki magyar mártír
politikus tettével, akinek a második világháború vérzivataros éveiben volt bátorsága
egyetlenként nemmel szavazni a szlovák parlamentben előterjesztett zsidótörvényekre. A
Magyarok Világszövetsége által képviselt, a világ számos országában élő magyar közös-
ségeket, mélységes szomorúsággal tölti el az a körülmény, hogy nemzetünk féltéséből fa-
kadó elvi kiállása miatt, Önnek le kellett mondania a Magyar Országgyűlésben viselt tiszt-
ségeiről. Ön olyan körülmények között vállalta a NEM kimondását, amikor a népszavazás
kiírása több ponton alkotmánysértő módon történt, amikor az ország szavazati joggal ren-
delkező polgárainak közzel kétharmada (62%) nem járult hozzá szavazatával Magyaror-
szág EU-s csatlakozásához, amikor a népszavazás eredménye ellen a Legfelső Bíróság-
hoz intézett óvások benyújtási határideje még le sem járt. Ez a magyar nemzet egészé-
nek tragédiája. E lelki megpróbáltatás idején kérem, merítsen bátorítást abból a tényből,
hogy az Ön legitimitásának forrása nem a párt vagy annak egyes vezetői, hanem azok a
választópolgárok, akik Önre ruházták felségjogukat. Minden törvényhozónak legfőbb kö-
telessége a jogállam és a népfelség maradéktalan érvényesülése fölött őrködni.
Tisztelettel és szeretettel

Budapest, 2003. április 16-án


Patrubány Miklós
a Magyarok Világszövetsége elnöke

MVSz Sajtószolgálat

2003.04.17
A Horthy Miklós Társaság elnökének levele a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez
Magyar Nemzet Szerkesztősége, Budapest, IX. Üllői út 51.

Tisztelt Szerkesztőség!
Miután Faludi Sándor úr meghívására, mint a Horthy Miklós Társaság elnöke részt vet-
tem a 2003. 04. 05-én, Karcagon megtartott Első Magyar Gazdakongresszuson, nagy
érdeklődéssel vártam a hétfői Magyar Nemzetet: vajon mi fog megjelenni az ott történ-
tekből az egyetlen polgári napilap híranyagában.
Mélységesen csalódtam!
Csalódtam, mert abból a sok, aggodalommal teli beszédből, hozzászólásból és
kérdésből, amit az aktív politikusokon kívül, a kongresszus kérges és nem kérges tenye-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 23


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 24

24 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

rű felszólalói elmondtak, semmi nem volt olvasható. Nem volt olvasható az a sok, szá-
mokkal és érvekkel alátámasztott aggódó nyilatkozat, mely egyértelműen jelezte, hogy
a magyar parasztságot, a gazda-társadalmat, mely évszázadokig eltartója volt az ország-
nak, és mely ma is jelentős részét képezi a magyar társadalomnak, gyakorlatilag végve-
szély fenyegeti az EU-ba való belépéssel. És nem csak őket, az egész Nemzetet is!
Hogy olyan világpolgárok (csúnya magyar szóval gyökértelenek) mint Vitray Ta-
más, Friderikusz Sándor, vagy Törőcsik Mari, nyilván jó pénzért, óriás-plakátokon vélt,
vagy valós népszerűségüket latba vetve népszerűsítik azt, aminek bekövetkezte, vagy
be nem következte fikarcnyit sem változtat életvitelükön és életkörülményeiken, s meg-
feledkeznek Kölcsey Ferenc sorairól: „A Haza minden előtt!”. De hogy az 1938-ban,
Pethő Sándortól kapott, a Nemzet egésze iránti felelőséget jelentő név birtokosa, a
Magyar Nemzet, ha netán nem is ért egyet vele, de a hiteles tájékoztatás kötelezettsé-
ge miatt köteles lett volna hűen tudósítani a Karcagon elhangzottakról.
Nem tette!
Erre nem tudok szavakat találni, s csak azért nem mondom le közel negyven év
után a Magyar Nemzetet, mert még ilyen feltételek mellett is, napi 145 forinttal támo-
gatni kívánom, pedig sokszor egyre kevesebb örömöm telik benne.
Üdvözlettel
Budapest, 2003. 04. 07.-án
Dobai Miklós
elnök
Horthy Miklós Társaság

Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

2003.04.27
MVSZ Sajtóiroda
Nemzeti kerekasztal alakul

Azok a civil szervezetek, amelyek Magyarország EU-s csatlakozásáról rende-


zett népszavazást megelőzően a csatlakozási szerződés elutasítására bíztatták
a magyar szavazópolgárokat elhatározták, hogy nézeteik egyeztetésére, jövőbeli cse-
lekvésük összehangolására nemzeti kerekasztalt alakítanak. A nemzeti kerekasztal-
nak a Magyarok Világszövetsége ad otthont. A kerekasztal moderátorává
Patrubány Miklós felkérte Rácz Sándort az 1956-os Nagy-budapesti Központi Mun-
kástanács elnökét, aki egyben a Magyar Földvédő Mozgalom vezetője. Rácz Sándor
elfogadta a felkérést. A nemzeti kereksztal első ülését 2003. április 27-én tartja, az
MVSZ Magyarok Házának Csontváry termében. Az első ülésen Dr. Halász József a
Szabad Magyarország Mozgalom alapító elnöke tart vitaindító előadást, melyben
az EU-s csatlakozás következtében a magyar családokra nehezedő többletterhek eny-
hítésére kidolgozott lehetséges gazdasági modellt ismerteti. A tanácskozás befejezé-
sekor, 18.00 órakor sajtótájékoztatót tartanak.
Budapest, 2003. április 26.
MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 25

Emlékzászlók, viták, Trianon tüntetés

2003.05.11.
Tasnád és Vecsés belépett a Kossuth-emlékzászlósok körébe

Az elmúlt héten két kisváros közössége vett át Kossuth-emlékzászlót. Május 5-én a


Pest megyei Vecsésen, május 11-én pedig Erdélyben, az Ér-mellék Tasnádon adott át
emlékzászlót Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke. A tasnádi református templomban
a vasárnapi istentisztelet után megható ünnepség keretében vette át az MVSZ Kos-
suth-emlékzászlaját a Bíró Lajos Ökológiai Társaság. Az Új Guineába eljutott kutató Bí-
ró Lajos Tasnádon született. Az ő nevének állít emléket a Magyarok Világszövetség-
ének közel 700 tagegyesülete között számon tartott munkát végző partiumi civil szer-
vezet. A sok száz hívet befogadó templomban jelen voltak a város katolikus hívei is.
Hegedűs István lelkipásztor meleg szavakkal köszöntötte az MVSZ elnökét és az
egész város magyar közössége nevében felkérte, hogy a nagyvilágban legyen szó-
szólójuk. Felajánlotta, hogy egyháza a templom falán elhelyezett Bíró Lajos emléktáb-
la mellé, „örök időkre” befogadja az MVSZ-emlékzászlaját. Patrubány Miklós, rögtön-
zött beszédében elmondta, hogy az MVSZ Kossuth-emlékzászlaja a magyar nem-
zet világméretű egységét megjelenítő szimbólum, amely a Himnuszt és a piros-fe-
hér-zöld nemzeti lobogót követi. Ugyanakkor az MVSZ emlékzászlaja nem csak virtu-
álisan jeleníti meg a nemzet egységét, hanem egyben jelképe is egy élő szervezetnek
– a Magyarok Világszövetségének –, amely világméretű építkezését az évezredes ma-
gyar alkotmányosság legfőbb elveire és legszebb értékeire alapozza. Az emlékzász-
lót a Bíró Lajos Társaság két elnökhelyettese Bikfalvi Júlia és Komsa Sándor – utób-
bi az MVSZ küldötte és a zászlókérelem kezdeményezője is – vette át.

***

Vecsésen az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökének Hompoth Zoltánnak kezdeménye-


zésére idén először rendeztek tavaszi fesztivált. A kezdeményezők kinyilatkoztatott
célja: az EU-csatlakozás következtében várható, nemzeti és kulturális jegyeket össze-
mosó hatásokat szeretnék ön- és értéktudatot erősítő rendezvényükkel kivédeni. Ezért
kérték az MVSZ Kossuth-emlékzászlaját, melyet Patrubány Miklós, május 5-én, a
fesztivál nyitónapján adott át. A húszezer lelket számláló Vecsés nevében a város pol-
gármestere Bükk László köszönte meg a zászlót és azt megőrzésre átadta a város éle-
tében kiemelkedő szerepet betöltő Orbán Balázs Körnek. Vecsés polgármestere mi-
niatűr, aranyozott ezüstből készült Szent-Koronát ajándékozott a Magyarok Világszö-
vetsége elnökének.
Budapest, 2003. május 11.

MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 25


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 26

26 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003.05.16.

Három szervezet rendezésében június 1-jén Budapest utcáin nemzeti felvonulással


egybekötött megemlékezésre kerül sor, mellyel fel kívánjuk hívni önmagunk és a
világ figyelmét, hogy a trianoni nemzetromboló szándék nem sikerült. Tarts velünk
a magyar nemzetért! Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a trianoni gyásznap köze-
ledtével megmutassuk magunknak: minden sorscsapás ellenére vagyunk, és gazdag
örökséget hordozunk. Valljuk, hogy bár a magyarság több országban, több földrészen
él, egy nemzetet alkot. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy évről-évre, díszes viseletet ölt-
ve felvonuljunk Magyarország fővárosának útjain, és mindenkinek megmutassuk:
élünk, és gyarapodni akarunk, és ezen a napon minden, magát magyarnak tartó nem-
zettársunkra gondolunk. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy az egykor fogant, és máig
ható nemzetromboló szándékkal dacolva megmutassuk országnak-világnak: a triano-
ni átok nem fogott rajtunk: a magyar nemzet él, és összetart. Ezért június elsején, va-
sárnap, Budapest több helyszínéről indulva találkozzunk az Erzsébet téren, ahonnan
méltóságteljesen vonulva, végigmegyünk az Andrássy úton. Ünnepélyes megemléke-
zésünk a Hősök terén fél ötkor kezdődik. Felhívjuk Magyarország minden önkormány-
zatát és polgármesterét – küldjék el közénk küldötteiket. Felhívjuk a Kárpát-medence
magyarok lakta falvait és városait – küldjék el közénk küldötteiket. Szólítjuk a magyar
nemzet jövőjéért felelősséget érző egyházközségeket és gyülekezeteket, közössége-
ket és egyesületeket – küldjék el közénk küldötteiket. Várjuk a küldöttségeket, és kér-
jük, hozzák magukkal településük vagy közösségük zászlaját, névtábláját. Jöjjön el
mindenki, aki úgy érzi, hogy közöttünk a helye. Ha sokan leszünk – erősek is leszünk!
Ha erősek leszünk – bátrak is leszünk! Ha bátrak leszünk – házunk és hazánk is
lészen!

Kiss Dénes – Trianon Társaság


Szilvásy György – Honfoglalás 2000 Egyesület
Patrubány Miklós – Magyarok Világszövetsége

2003.05.19.
Nem új alapszabály kell, hanem a szervezeti reform folytatása

Nyílt levél Tanító Bélának


(részlet)
A nemzet elsődleges jellemzője a saját államiság, a szuverenitás és egység igénye
(Max Weber). Ennek értelmében a magyar nemzet szolgálata Trianon óta per de-
finíció mindenekelőtt a szétszakítottságból eredő helyzet megoldására irányuló
tevékenységet jelenti. Ez nem pusztán elmélet, hanem sok magyar értékítélete is.
Hosszú ideig úgy gondoltam, hogy ez a beállítottság kivetíthető a nyugati magyarság
egészére is. Annál is inkább, hogy a skandináviai, németországi, belgiumi és minde-
nekelőtt a svájci és amerikai magyar körök, amelyekben megfordultam, kivétel nélkül
ezt a hozzáállást képviselték. Sok tucat fórumot tartottam a kilencvenes évek elején,
nyugaton, és a magyar hallgatóság kérdései, indítványai és segélyfelajánlásai e fóru-
mok alatt, de később privát beszélgetések alkalmából is, kizárólag a leszakított nem-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 27

zetrészek erősítésére irányultak – hogy az általuk lakott terület a nemzet számára el


ne vesszen. Ezért aztán a BUOD tervet jó ideig félreértettem. Azzal egyetértettem,
hogy az addigi konferenciázó, önnön létének élő MVSZ helyébe egy szolgáló szerve-
zetet kell létrehozni. De csak nehezen tudtam befogadni a tudatomba, hogy az, amit
kiolvastam a BUOD tervből az igazi szándékot, akaratot tartalmaz és nem félreértés.
A Klement-terv tézisei:
1. Az MVSZ-t a harmincas években a nyugati emigráció „szolgálatára” hozták létre.
2. Az anyaországi régiónak nincs létjogosultsága – a létező magyar állam a
szövetség minden funkcióját lefedni.
3. A Kárpát-medence leszakított nemzetrészeinek mindössze kulturális, eseten-
ként gazdasági megsegítése indokolt. Az ott létrejött „legitim” érdekképviseletek a po-
litikai képviseletet ellátják.
4. Az MVSZ vissza kell térjen az eredeti funkciójához: a nyugati magyarság ön-
azonosságvédő „szolgálatához”. Magyarán az MVSZ költségvetésének arányos része
nyugaton létrehozandó bölcsődék, óvodák, kultúrkörök, magyarházak fenntartását le-
gyen hivatott biztosítani.
Annak idején válaszként írtam az MVSZ paradigmáiról egy esszét, azzal a szán-
dékkal, hogy abból kiindulva, az egyeztetés első és legfontosabb lépéseként az alap-
vető szándékokat tisztázzuk. Ez nem találkozott Klementék elképzelésével: míg én az
alapvetést (Kornélnak németül is: „Grundsatzdebatte”) tartottam szükségesnek, ők
már ezen túllépve, a saját téziseiket alapul véve, a szerkezeti következményeket akar-
ták megvitatni.
A baj ott van, hogy a Klement-tézisek mindegyike enyhén szólva vitatható, vagy
egyenesen elfogadhatatlan, mert valótlan. De vegyük sorjában:
1. A MVSZ létrejöttekor nem a nyugati emigráció önazonosság-védelmének „szol-
gálata” volt a cél, hanem ellenkezőleg: az emigráció szervezett bevonása a nemzet
„szolgálatába”. A leszakított nemzetrészek irányában a Horthy-rendszernek olyan
jól körülírható politikája volt, amely az MVSZ létrehozását eme közösségek ke-
belén nem tették szükségessé. Az országnak és nemzetnek akkor valóban volt
magyarnak nevezhető állama.
2. A mai Magyarország államának „magyarsága” joggal vitatott. Az 1956-os
forradalmat követően a magyar kommunista politika kifejezetten a nemzeteszme meg-
szüntetésére törekedett. A néhai szocialista táborban a magyarországi államapparátus
talán az egyetlen volt, amely a szó szoros értelmében internacionalista szellemben lett
szelektálva. (Az olyan elhivatott magyarok, mint Pozsgay Imre ritkaságszámba mentek.)
Az állam kultúrpolitikája is nemzetellenes volt. Az államapparátusban, a kultúrában és a
médiában idővel feldúsultak a kimondottan magyarellenes elemek. Ők még ma is
pozícióban vannak. Magyarországon magyar politikai célokat követni még ma is ne-
héz, sőt esetenként kockázatos. Emiatt több elemző is „hideg polgárháborúról” beszél
Magyarországon. Mi sem szükségesebb tehát, mint a magyarországi magyar civil társa-
dalom önszerveződése saját utódaik magyar jövője érdekében?!... Az az elképzelés,
hogy ebben a létfontosságú önvédő szerveződésben éppen a magyarok világméretű
szövetsége ne vegyen részt, csak olyan ember fejében fordulhat meg, aki nem tud ele-
get, önérdekből elzárkózik az igazság felismerésétől, vagy nem jót akar.
3. Nem kell sok fantázia hozzá, hogy rájöjjünk: a leszakított nemzetrészek meg-
maradása (netán gyarapodása) az aktuális körülmények között attól függ, hogy sza-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 27


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 28

28 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

vatolt-e a magyartanítás a bölcsődétől az egyetemig, a közösségek kulturális, politikai


(személyi elvű) és területi autonómiája. (Az etnikai alapú non-diszkrimináció elvének
betartása még ennél is mélyebb, és magától értetődőbb előfeltétel.) A leszakított ma-
gyar nemzetrészek formailag legitim politikai érdekszövetségei (pártjai) feladták
az autonómiáért folytatott (fáradtságos és hálátlan) szervezői és képviseleti tevé-
kenységet. E helyett a sokkal egyszerűbb és jutányosabb látszatképviselettel beérik.
Ideológiai szinten eddig azzal takaróztak, hogy ők a kollaborációval „a többségi de-
mokratizálódási folyamatot támogatják”. Ám valójában a többségi etnokráciát legiti-
málták nyugaton. Az RMDSZ az árulásban még „demokráciát támogató” eufemiszti-
kus fügefalevelét is elvetette. Markó immáron nyíltan a román posztkommunista
pártnak szolgálatába állt, antidemokratikus törvényeket szavazott meg és eme párt
vezéralakjaival ünnepelte meg Budapesten (mellesleg a „magyar” állam „fejének” tár-
saságában) Erdély Romániához csatolásának román nemzeti ünnepét. A felvidéki
„magyar” koalíció ettől nem maradt le túlságosan, hiszen mind a mai napig szó
nélkül tűri a benesi dekrétumok érvényességét, amelyek előírják a magyarok jog-
fosztását, tulajdonfosztását és kényszermunkára vitelét. A koalíció éppen úgy, mint az
RMDSZ, nagymértékben hozzájárult a többségi hűbérurak európai legitimizálásához.
A határon túli magyar politikai pártok mindezért csak formai szempontból legitimek,
tartalmi legitimitásukat már régen eljátszották. Pozícióban maradásukat is már évek
óta nem munkájuk demokratikus elismerésének köszönhetik, hanem kizárólagossá-
guknak – amit hűbéruraik szavatolnak pénzzel, befolyással és mediatizálással. A kör-
körös árulást tapasztalva, a Felvidéken, Erdélyben és a Délvidéken – valódi politikai
alternatíva híján – a civil társadalom szerveződik és politizálódik. És ebben a nemzet-
mentő igyekezetben a világ legnagyobb magyar civil szervezete ne vegyen részt?!...
4. Mindezeket előrebocsátva felvetődik a kérdés: Klementék milyen gyökerekhez
kívántak „visszatérni”, kinek az érdekében, és milyen áron? Azt természetesen nem vi-
tatom, hogy a második, harmadik generációs nyugati magyarok ön-azonosságvédő
tevékenysége fontos és támogatásra érdemes. Nem értek egyet azokkal, akik abból
indulnak ki, hogy az amerikai magyaroknak, akik közt sok az ötödik generációs is, az
ön-azonosságvédelem magyar állami támogatás nélkül is sikerült és ezért az nem in-
dokolt. Nincs adat arról, hogy magyar állami támogatással, mennyivel állnának jobban
az ottani közösségek. Azokkal sem értek egyet, akik abból indulnak ki, hogy egy kár-
pátaljai nyugdíjas parasztasszony nyugdíja kisebb, mint Klement Kornél cipőpaszta-
költsége. Szerintem a kettőnek nincs egymáshoz köze. Miközben valóban kell tenni a
teljesen elszegényedett magyarok anyagi megsegítéséért, tenni kell a nyugati magya-
rok magyar kultúrájáért is. De azzal végképpen nem tudok egyet érteni, hogy a nyu-
gati magyarság magyar adófizetőinek pénzhez juttatása érdekében az MVSZ-nek
nemzeti, civil-politikai funkcióit fel kellene adnia. Klementék éppen ezt akarják. Ezért
a minden bizonnyal nemes érdeket szolgáló pénzért a mindenkori magyar kormán-
nyal jó (nem-konfrontatív és kritikamentes) viszony ápolását tartják helyénvalónak,
szükségesnek – sőt elengedhetetlennek. Az alapszabály hibája, hogy nem tartalmaz-
za a mindenkori magyar kormány legalább is látszólagos támogatását – más szóval
Klement hiányolja az alapszabályban azt, hogy nem kodifikálja a politikai szájkosarat,
és nem szavatolja a politikailag rebellis elemek megzabolázását, illetve a szervezettől
való távol tartását. Átlátva, hogy a nemzet szolgálata nem egyeztethető össze a politi-
kai vaksággal, süketséggel és némasággal, Klementék a szövetség meghatározó cél-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 29

jához, a nemzetegység megvalósításához is hozzányúlt. Helyébe a nyugati magyar-


ság „szolgálata” lépne...
Klement Kornél (…) a nyílt kártyás baráti megbeszélés és termékeny vita helyett,
gondolatainak politikai erőt igyekezett szerezni a nyugati szervezetek egyoldalú és de-
magóg befolyásolásával, no meg Németh Zsolt „megnyerésével”. Ez utóbbi nem le-
hetett túlzottan nehéz feladat, hiszen Boros Péter veresége után a Patrubány-
vezetés a FIDESZ-kormány célkeresztjébe került. Némethnek bármilyen elkép-
zelés jó volt, ha azzal gyengíthette az MVSZ új vezetését.
Jómagam akkortájt láttam lehetőséget a kompromisszumra, ami a pénz elosztá-
sát illeti – de semmiféleképpen nem tudtam elfogadni a pénzért történő ügyfeladást –
azt, hogy a civil szervezetek eszköztárával a nemzet egységét szolgáljuk, ha lehet a
magyar kormányt kiegészítve, és ha kell, akkor akaratával szemben is. A nyuga-
ti magyarság „szolgálata” az (össz-)nemzeti alapon szerveződő MVSZ keretei közt fon-
tos és legitim feladat, ám legfeljebb részfeladatként jelenhet meg – ami óhatatlanul
csökkenti a hatékonyságot. A támogató szerepet egy szakosodott „Magyar Emigráns
Szövetség”, vagy egy államilag támogatott „Magyar Világszórvány Alapítvány” sokkal
hatékonyabban és belső ellentmondásoktól mentesen láthatná el. Ezek a szervezetek
az MVSZ fontos, és kiemelt tagszervezeteivé válhatnának. Klementéknek ezért kellene
harcolniuk. Az MVSZ pedig, nevéhez és létértelméhez híven, továbbra is teret biztosíta-
na a nemzetet szolgálni kívánóknak, bárhol is élnének a világon.
Sokan hibának, egyesek bűnnek nyilvánítják azt, hogy 2000 májusában „szem-
be mentünk a kormány akaratával”. Ennél a pontnál jutok el az érem másik oldalá-
hoz, ahhoz a másik nézőponthoz, amely ismerete közelebb hozhat a kiegyensúlyozott
ítélethez.
Az „erdélyi szempont” alatt most azon erdélyiek szempontja értendő, akik az
MVSZ 2000 májusi szereplésében részt vettek. Ennek a csoportnak 1993 január-
jáig az RMDSZ autonomista programja és alapszabálya volt első számú igyeke-
zete. Ezt követően, ugyanezen körben született meg logikus továbblépésként (1994
novemberében) a határokon átívelő magyar konföderáció gondolata (egy konfe-
renciasorozat keretében), amely eurokonform részmegoldást jelenthetett volna a tria-
noni szétszakítottság orvoslása terén. Az MVSZ-be ez az elképzelés 1995 és 1996-
os küldöttgyűléseken gyűrűzött be, majd az 1996-os magyarok Világtalálkozóján is el-
hangzott. Ugyanitt, felmerült a magyar nemzet közös jogalapjaként a magyar állam-
polgárság kiterjesztésének gondolata is. A gondolat érlelődött, majd 1997/1998
telén széles nyilvánosságot kapott. A Horn-kormány elutasító magatartása vezetett –
kompromisszumos megoldásként – a külhoni magyar állampolgárság koncepciójá-
hoz, amelynek megvalósítását 1999-ben az MVSZ alapszabálya első számú feladat-
ként rögzít. 1999 novemberén az MVSZ akkori elnökhelyettese, Patrubány Miklós ezt
a koncepciót Bécsben az EBESZ-konferencián ismertette, mint általános feszültség-
enyhítő megoldást. A Világszövetség Erdélyi Társasága hivatalos (írott) megkeresés-
ben fordult az akkori elnökhöz, Csoóri Sándorhoz, hogy a küszöbön álló, a FI-
DESZ státustörvényének koncepcióját megvitató MÁÉRT értekezletén képvi-
selje „saját” szervezetének állampolgárság-koncepcióját. (Mellesleg: a külön-stá-
tus felfogással szemben, az állampolgárság koncepció kétségtelenül nagyságrenddel
jobb megoldást nyújt, és egyben külföldön is elfogadhatóbbat, hiszen 1997 óta az ET
196. [helyesen: 166 – a szerk.] számú egyezménye Európában rendezi a kettős állam-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 29


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 30

30 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

polgárság kérdéskörét.) Csoóri, a VET általános megdöbbenésére, írásban elutasí-


totta a felkérést, azzal az indokolással, hogy az a „szervezeten belül még nem kellő-
képpen érlelődött” koncepció. Gondolom, hogy azt nem kell magyaráznom, hogy a
szervezeten belül bármely koncepció nem érlelődhet tovább, vagy jobban, mint első
számú feladattá... Világossá vált, hogy nem elég az alapszabályba vinni szándékain-
kat! Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik máshol hozott szabályok szerint cse-
lekszenek.
A Külhoni Magyar Állampolgárság intézményének létrehozása érdekében, a
Kolozs megyei RMDSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtés fergeteges sikere (amely
gyűjtéshez később az országos vezetés – Markó – is csatlakozott, majd leszabotált),
valamint az utóbbi időkben felgyorsult elvándorlás bizonyítja, hogy a magyar állampol-
gárság kiterjesztése nem akármilyen politikai terv, hanem életbevágó és sorsalakító
megoldás lenne. Erdélyből az utóbbi években 250 000 magyar vándorolt el, ugyan-
csak százezres nagyságrendű a vegyes házasságok száma. Ez nem pusztán az anya-
gi nehézségeknek tudható be, hanem az utódokra vetített jövőképhiánynak is. Magya-
rán az erdélyi magyar fogyatkozás annak is eredménye, hogy megbukott az autonó-
miapolitika, a státustörvény semmivé foszlott és a magyar állampolgárság kiterjeszté-
se elérhetetlennek bizonyult. A kilátástalanság körkörös.
Fentieket szem előtt tartva döntött 1999 végén a VET úgy, hogy Patrubány Mik-
lós személyében elnökjelöltet állít a 2000 májusi küldöttgyűlésen. Azért, hogy el-
nöksége alatt az MVSZ valóban „mindent elkövessen a magyar állampolgárság
kiterjesztése érdekében”. A felettes nemzeti cél tudatában a tisztújító gyűlésen az
erdélyi küldöttség egységbe kovácsolódott és motiváltan helytállt. Ennek a csapatnak
hiába üzent az az Orbán Viktor, akinek a jelöltje (Boros) minden valószínűség
szerint, még kevésbé lett volna hajlandó az állampolgárság érdekében fellépni, mint
elődje – hiszen már Csoóri is Orbán befolyására tagadta meg az alapszabály betartá-
sát a MÁÉRT-en!
Az Orbán-kormány 2000 decemberén előrejelzés nélkül megvonta az MVSZ-től a
költségvetési támogatást, ugyanakkor perek sorozatát zúdította az új elnökség nyaká-
ba. Világszerte MVSZ-ellenes lejárató kampány indult, miközben a nyugati régióban
Németh Zsolt vezénylete alatt és pénzügyi támogatásával ellenszervezetet hoztak lét-
re: a NYEOMSZ-ot.
Mindezek dacára az MVSZ létrehozta, és 2000 augusztus 20-án felajánlotta Magyar-
ország Kormányának a külhoni állampolgárság kész törvénytervezetét, majd elkezdte a
határon túli nemzetrészeket ért legeklatánsabb diszkrimináció, a benesi dekrétumok elle-
ni harcot. Újabban otthont adott az ország nemzeti célokat követő civil szerveződéseinek
és élére állt az EU-csatlakozás körüli állami manipuláció elleni harcnak.
Időközben sikerült az összes eddigi jogi támadást (pert) elhárítani. Működőké-
pesebbé lett a szövetség alapszabálya az élet által diktált ésszerűsítések által. A Kár-
pát-medence régióinak egyesülése révén valóságközelibb lett a szerkezet. Valóban, a
világon élő magyarok két csoportba oszthatók: azok, akik lelki szempontból éreznek
sorsközösséget egymással, és azok, akik ezen kívül objektív módon, az élet kénysze-
rítő hatása okán is sorsközösséget alkotnak. Ez utóbbi a Kárpát-medence magyarsá-
ga. Bármelyik nemzetrészt érintő esemény (migráció, elnyomás stb.) a többire is óha-
tatlanul hatást gyakorol. A diaszpórára ez nem érvényes. Számomra nem követhető
az, hogy az egyesülést a világszórvány egyes részei ellenezték. Annál is inkább, hogy
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 31

a módosítás paritást irányoz elő a Kárpát-medence és a világszórvány közt: a magyar


világszórvány relatív súlya a szövetségen belül nagyobb lesz tehát, és nem kisebb,
mint ahogyan azt a félelmeket szítók elhitetni igyekeztek.
(…) A bajok elsődleges oka a költségvetés megvonása. Ezért viszont nem hi-
báztatható az, aki szabályszerűen győzött a szövetség demokratikus és tiszta elnök-
választásán, hanem egyes egyedül az a politikai erő, amely közvetett vereségét nem
volt képes elviselni. Mindazoknak, akik Patrubány lemondását sürgették, vagy he-
lyénvalónak vélték (vélik) üzenem: álláspontjuk magyartalan. Ilyen viszonyulást a ma-
gyar feudalizmus sem ismert – nem hiába beszélünk törvénykövető magyar karakter-
ről és igazságközpontú magyar értékrendről. A törvényes nyertes visszalépését elvár-
ni, ha az nem nyeri el az uralkodó tetszését, tipikusan bizánci attitűd.
Elmaradnak, lemorzsolódnak azok (nyugatiak is), akik régebben az ingyen utazá-
sért vagy egyéb, esetleg nemesebb célú anyagi érdek miatt vállaltak tisztséget; vagy,
hogy „fontos” emberek közt összeköttetéseiket gyarapítsák. Elmaradnak, akiket a ne-
gatív kampány befolyásolt. De jönnek új emberek és szervezetek: akik értelmes nem-
zetépítő szolgálatuknak keresnek keretet.
Azzal pedig végképpen nem értek egyet, hogy az alapszabály bármilyen módon
is felelőssé tehető a problémákért. Hogy az általad használt metaforánál maradjak: a
mellényt nem újragombolni kell, hanem egyes gombokat kell még kicserélni.
Tisztelettel és őszinte baráti üdvözlettel,
Borbély Imre
Temesvár, 2003-05-15

2003.05.31.
Felvonulás a magyar nemzetért!

A Magyarok Világszövetsége a Trianon Társaság és a Honfoglalás 2000 Egyesület va-


sárnap 15.00 órakor felvonulást indít az Erzsébet térről, az Andrássy úton a Hősök te-
rére, a trianoni országfeldarabolásra emlékezve. A felvonulás nem valakik ellen, ha-
nem magunkért zajlik. Gyülekezés Budapest három helyszínén: – a Szabadság téren
– koszorúzás a Bandholtz szobornál 14.30-kor – a Szabó Ervin téren – koszorúzás a
Rothermere kútnál 14.30-kor – az Erzsébet téren, a Kempinsky szálloda előtti park-
ban. A megmozduláshoz csatlakoztak a Független Kisgazda Párt, a Magyar Nemzeti
Front, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyarországi Zöld Párt, a Horthy Mik-
lós Társaság, a Magyar Földvédő Mozgalom, az Ausztráliai és Újzélandi Magyar Szö-
vetség, a Victoria Állambeli Magyar Szövetség. A lista nyitva van.

2003.06.04.
Demonstráció a trianoni döntés ellen a Hősök terén

Budapest, 2003. június 1. (MTI) – Demonstrációt tartott az 1920. június 4-i trianoni dön-
tés évfordulójára emlékezve a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) több civil szervezet-
tel közösen a budapesti Hősök terén vasárnap délután; a szónokok a diktátum felül-
vizsgálatát szorgalmazták. A tömeg, amely a Szabadság térről, illetve az Erzsébet tér-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 31


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 32

32 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

ről az Andrássy úton át vonult a Hősök terére az első világháborút követő nemzetközi
döntést bírálta, melynek során Magyarország a többi közt elvesztette területének két-
harmadát. A rendezvény résztvevői a „Ne félj magyar hazám!”, „Igazságot Magyar-
országnak!”, „Nem, nem soha!” táblák, illetve nemzeti színű és Árpádsávos zászlók
alatt a „Vesszen Trianon!”-t skandálták, miközben lassú menetben átvonultak a váro-
son. A táblák tanúsága szerint a Kárpát-medencéből és a szórvány magyar területek-
ről összesereglett civil szervezetek – köztük a Magyarok Világszövetsége mellett a Tri-
anon Társaság (TT), a Honfoglalás 2000 Egyesület, valamint a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom (JMM) képviselői bekiabálásaikban igazságtalannak nevezték a 83 év-
vel korábbi döntést, és annak felülvizsgálatát követelték. Kiss Dénes, a TT elnöke arról
beszélt; Európa nem élhet tovább a trianoni döntés hazugságában. Véleménye szerint
az 1920-as döntés nem hozott megnyugvást a népek között, csak újabb háborúkat.
Rácz Sándor, az 1956-os forradalom budapesti harcainak egyik vezetője szerint az ide-
gen érdekeket szolgáló Európai Unió hasonló veszélyeket hordoz Magyarország szá-
mára, mint egykor Trianon. Úgy látja: aki Európában ma rendet akar teremteni, annak
elsősorban a trianoni döntést kell felülvizsgálnia. Közlése szerint az európai fejlődés
éppen az „igazságtalan döntés” óta jár torz úton. Patrubány Miklós, az MVSZ elnö-
ke, a demonstráció szervezője szerint a trianoni döntéssel az emelkedő magyar
nemzet életét törték ketté. Véleménye szerint, ha nincs a diktátum, úgy ma egy
60 milliós nemzetként élhetne a magyarság Európa közepén. Arra hívta fel a fi-
gyelmet, emlékezésre, nem gyászolni jöttek össze, hanem azt bizonyítani, hogy a ma-
gyarság él, és nem fogott rajta Trianon. Szavai szerint ahogy természetes, hogy a világ
zsidóságának fáj a holokauszt, ugyanúgy természetes: a világ magyarságának
is fáj Trianon. Ezért a kijelentéséért – mint az MVSZ elnöke állította – két héttel koráb-
ban a Mazsihisz megfenyegette azzal, hogy kitiltja őt a magyar közéletből. Patrubány
Miklós és Réti Miklós, az FKGP elnöke egyaránt külhoni magyar állampolgárság in-
tézményesítését szorgalmazta a kedvezménytörvény keretében, míg Vona Gábor, a
JMM elnökhelyettese arról beszélt: Magyarország európai uniós csatlakozása a kárpát-
aljai és a délvidéki magyarok számára a schengeni határokkal egy második Trianont
jelent majd. A demonstráció ezt követően magyar népi kulturális programmal – éne-
kekkel, táncokkal – folytatódott, majd a résztvevők a téren megkoszorúzták az ismeret-
len katona sírját. A demonstráción résztvevők számát a rendőrség 1-5 ezer közöttire,
míg Patrubány Miklós 25 ezerre becsülte. A Hősök terén lezajló megmozduláson rend-
őri intézkedésre este nyolc óráig nem került sor.

Forrás: Hírek – Magyar Távirati Iroda Rt.


Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

2003.06.23.

Szombaton, június 21-én Csíkszeredában lezajlott a Magyarok Világszövetsége Erdé-


lyi Társasága által kezdeményezett Quo vadis Székelyföld? konferencia, melyet meg-
előzőn az MVSz elnöke Rácz Sándorral és Dr. Csapó Józseffel együtt Székelyföld ki-
lenc településén tartott találkozókat, amelyeknek tárgykörét képezte a térség jövője az
EU küszöbén. A Csíkszeredai konferencia megfogalmazta Székelyföld és a székely-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 33

ség autonómia-törekvéseit, melynek alapját a székely nép és a székely székek évszá-


zadok során kialakult és megélt önkormányzata képezi.
Quo vadis Székelyföld? Konferencia Zárónyilatkozat:
Emlékezve arra, hogy az I. világháborút követően létrejövő román állam önkor-
mányzatot ígért az erdélyi magyarságnak, valamint arra, hogy 1919. december 9-én
Párizsban, a Társult Főhatalmakkal megkötött szerződésben Románia kötelezettséget
vállalt a székelyek autonómiájának szavatolására, mely önkormányzási lehetőség Is-
ten színe előtt minden népet megillet, üdvözölve az Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyűlésében megfogalmazott szándékot a regionális autonómia elveinek jogi érvénye-
sítésére, emlékeztetve arra, hogy Székelyföldön – mely föld megközelíti az EU-tag vá-
rományos Szlovénia nagyságát – az összefüggő területen élő székelység 87%-át adja
a közel egymillió lelket számláló népességnek, felidézve azon gazdag és kikristályo-
sodott rendszert alkotó önkormányzati hagyományokat, amelyek a rendtartó székely
települések falutörvényeitől az 1505. november 23-án elfogadott Székely Constitutio-
ig terjednek, amely az európai jogalkotást két évszázaddal megelőzve törvényerő-
re emeli a személy szabadságát, a Csíkszeredai Konferencia a következőket nyilatkoz-
za: A történelmi Székelyföldön meghonosult önkormányzást a székely székek szerve-
zettsége és hatásköre testesítette meg. A székek területi autonómiával éltek, saját köz-
igazgatással, sajátos társadalmi felépítéssel és jogokkal. A székely nép Székelyföldön
őshonos, ismeri történelmét, őrzi hagyományait, tudatában van kulturális öröksége
gazdagságának és birtokában egy saját írásmódnak, a székely rovásírásnak. (…)
Ismerve és elismerve az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Értekezlet nemzeti önazonosság védelmére vonatkozó elveit
és dokumentumait, Székelyföld lakosaiként halaszthatatlannak tartjuk a történel-
mi székely székek alkotta Székelyföld eurorégióvá minősítését és a többségben
lévő lakosság nemzeti önazonosságának védelmében, a közigazgatási hatáskörök
mellett, sajátos közösségi jogokkal való felruházását, mely területi önkormányzás Szé-
kelyföld minden polgárát megilleti. Amikor időszerűvé válik, az Európai Unió biztosít-
son Székelyföld eurorégió részére a számarányának megfelelő képviseletet az Eu-
rópai Parlamentben. Székelyföld őshonos közösségének tagjaiként, el akarjuk nyer-
ni az Európai Unió államaiban gyakorlattá vált, a Nemzeti Kisebbségek Védelmére Vo-
natkozó Európai Keretegyezményben jogként feltüntetett, és a székelység történelme
során már megélt teljes és tényleges egyenlőséget. Igényeljük a székely székek és a
Székelyföld területi autonómiájának törvényerejű statútum általi helyreállítását. Felszó-
lítjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének tagjait, késede-
lem nélkül kezdeményezzék a települési és a széki nemzeti tanácsok, a Székely Nem-
zeti Tanács megalakulását, az Agyagfalvi megemlékezés méltó köszöntésére. Szé-
kelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen ennek az út-
nak első mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkincs-
csé tétele. Kérjük pedagógusainkat és a szülőket, tanítsák gyermekeinket,
hogy sajátítsák el e kincset. Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit,
hogy a helységtáblákon tüntessék fel a települések nevét a székely rovásírással is.

Csíkszereda, 2003. június 21-én


Isten áldása legyen a munkánkon!
A Quo vadis Székelyföld? Konferencia

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 33


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 34

34 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003.07.30.

Az MVSz Rákóczi-emlékzászlót adományozott az Árpád-szobor készíttetőjének Bokor


Béla, a torjai Apor Péter Művelődési Egyesület elnöke és alpolgármester, július 26-án,
az Árpád-szobor avatásán vette át a Magyarok Világszövetsége küldöttségétől – Bor-
bély Imre régióelnöktől, Dr. Zétényi Zsolt és Borsos Géza elnökségi tagoktól – a Rá-
kóczi-emlékzászlót.
Az ünnepségen tartott beszédében Dr. Zétényi Zsolt történelmi ívet vont Árpád
fejedelem, a vérszerződés, az ellenállási jog és Rákóczi fejedelem közé. Vélemé-
nye szerint Rákóczi az ellenállási joggal élt a szerződésszegők ellenében, a szerződés
védelmében.
Bokor Béla, aki a helyi RMDSz alelnöke is, rendkívül kemény szavakkal bírálta az
RMDSz csúcsvezetőit – szavai szerint – „a Markó-bandát, akik hitelüket veszítették”.
A rendezvényen jelen volt Tőkés László királyhágómelléki református püspök.

VET Sajtószolgálat

2003.07.30.
Patrubány Miklós az ágfalvi vitézavatáson

Az Ágfalván megrendezett vitézavató ünnepség díszvendégeként Patrubány


Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Rákóczi-emlékzászlót adott át
a település képviselőinek, és megkövette a faluból deportált németeket.
A Vitézi Rend Észak-dunántúli Törzsszéke eskütételére került sor szombaton, jú-
lius 26-án Magyarország legnyugatibb településén, Ágfalván. Fejér, Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye huszonkilenc vitézjelöltjének
eskütétele a település evangélikus templomában a Himnusz éneklésével kezdődött.
A Szent Korona másolatát a koronaőrség három tagja kísérte el az eseményre.
Az esemény díszvendége Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
volt, aki maga is tagja a Vitézi Rendnek.
Az ünnepség vitéz Wágner Géza, Ágfalva polgármesterének üdvözlő beszédével
kezdődött, majd a Vitézi Rend főkapitánya v. Hunyadi László főkapitány köszöntötte a
vitézjelölteket.
Patrubány Miklós ünnepi beszédében a vitézek helyét és feladatait jelölte meg a
mai magyar társadalomban. „A vitézek mindig tanúságát adták annak, hogy különb-
séget tudnak tenni a jó és a rossz között, a felemelő és a lehúzó, az ígéretes és a le-
sújtó között” – mondta az MVSZ elnöke. A magyar nyelv védelmét, a gyermekek vál-
lalását és egy igazságra, tisztességre és méltányosságra alapuló társadalom építését
jelölte meg a vitézek fő feladatául. Tamási Áront idézve figyelmeztette az eskütevőket,
hogy miközben minden eszközükkel szolgálniuk kell magyar nemzetünket, egy percig
sem feledkezhetnek meg az egyetemes emberi értékekről: „Aki embernek kevés, az
magyarnak alkalmatlan!”
Ágfalváról a második világháborút követően 1300 német nemzetiségű lakost de-
portáltak. A Magyarok Világszövetségének elnöke e szavakkal követte meg őket: „Le-
gyen ez a magyar nemzeti büszkeségre és kiteljesedésre ösztönző pillanat a kegye-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 35

let pillanata is, ezért megkövetem azokat a német honfitársainkat, akiket a magyar ál-
lam kivetett magából.”
Ezt követően az MVSZ elnöke átadta Ágfalva polgármesterének az MVSZ Rákó-
czi-emlékzászlaját.
Az ünnepélyes eskütételt követően – Magassy Katalin, evangélikus lelkész, Né-
meth Attila római katolikus plébános és Simon Kálmán református lelkész által tartott
– ökumenikus istentiszteletre került sor. A Szózat eléneklése után v. Pintér Kornél
törzskapitány kezdeményezésére a többszáz jelenlevő elénekelte a Székely Him-
nuszt, ezzel köszöntve az MVSZ elnökét. (…)

2003.07.31.
Meghívó sajtótájékoztatóra

Státustörvény – román állampolgársági törvény 0 : 6


avagy
„De la Nistru pan’ la Tisa”
/”A Dnyesztertől a Tiszáig”/

A magyar státustörvény lényegének kilúgozása, és a román állampolgársági tör-


vény módosítása nyomán megállapítható, hogy a szomszédos baráti szocialista kor-
mány kiütéses győzelmet aratott a magyar politikum fölött. A délvidéki magyarok ket-
tős állampolgársági kérelmének támogatására, a Magyarok Világszövetsége akcióso-
rozatot tervez.
A Magyarok Világszövetségének alapszabálya 1996 óta a Szövetség legfőbb fel-
adatát ekképp fogalmazza meg: „Befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy a
magyar állampolgárság az azt igénylő minden magyart alanyi jogon illessen
meg.”
A Magyarok Világszövetsége lehetetlennek és elfogadhatatlannak tekinti azt a
helyzetet, amely a Délvidéken alakult ki annak következtében, hogy a szerb miniszter-
elnök támogató nyilatkozata ellenére a magyar kormány továbbra sem hajlandó bizto-
sítani délvidéki magyar testvéreinknek a magyar állampolgárságot.
A környező országok gyakorlatáról, az külhoni magyar állampolgárság törvény-
tervezetéről, valamint a jelenlegi helyzetben tervezett lépésekről tart sajtótájékoztatót
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.
Helyszín: MVSZ Magyarok Háza – Csontváry terem (Budapest, 1052, Sem-
melweis u. 1–3.)
Időpont: augusztus 4., hétfő, 10.00 óra

Budapest, 2003. július 31.


MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 35


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 36

36 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Állampolgárság, Székelyföld, egyházak

2003.08.03.
Az MVSz a magyar állampolgárság kiterjesztéséért – 1996-2003.

1996 óta, amióta a magyar állampolgárság kiterjesztése az MVSZ alapszabályában


első számú feladattá vált, az MVSZ testületei és mai vezető tisztségviselői végigjárták
a kérdés politikai érvényesítésének teljes útját:
– nemzetstratégiai elemzés és ajánlás megfogalmazása /Magyarok IV. Világ-
kongresszusa – 1996. május/
– határozathozatal és alapszabály-módosítás /Küldöttgyűlés – 1996. október/
– a szándék politikai színtű bejelentése /Választmány – 1998. április/
– a kérdés összehasonlító alapú, európai kitekintésű szakmai elemzése, a Ma-
gyar Kisebbség c. nemzetpolitikai szemle e témának szentelt súlypontos dupla
számában /VET, Toró T. Tibor – 1998. ősz/
– társadalmi vita lefolytatása mintegy kétszáz, a magyarországi és az erdélyi saj-
tóban közölt vitairat formájában /VET, András Imre – 1998. nyár-ősz/
– a konklúziók levonása, és a járható utat biztosító új fogalom, a külhoni állampol-
gárság fogalmának bevezetése /VET, Borbély Imre – 1999. tavasz/
– az új fogalom – a külhoni állampolgárság – nemzetközi színtű bevezetése
/Patrubány M., Borbély I. – EBESZ felülvizsgálati konferencia, Bécs – 1999. ősz/
– a külhoni magyar állampolgárság fogalmának és az MVSZ szándékának a ma-
gyar politikummal való ismertetése /Patrubány Miklós tárgyalássorozata a ma-
gyarországi pártok vezetőivel – 2000. április/
– a külhoni magyar állampolgárság fogalmának nemzeti szintű legitimálása
/Magyarok V. Világkongresszusának határozata – 2000. május/
– a magyar állampolgárság kiterjesztését megvalósító törvény tervezetének kidol-
gozása, és az ország legfőbb közjogi méltóságainak való megküldése /Dr.
Zétényi Zsolt, Borbély Imre, etc. – 2000. nyár/
– többszázezer igénylő aláírásának begyűjtése a külhoni magyar állampolgárság be-
vezetésére, a magyar állampolgárság kiterjesztésére /RMDSZ,VET – 2000. ősz/
– a külhoni magyar állampolgársági törvénytervezet ismertetése és más orszá-
gok hasonló gyakorlata /Borbély I. – EBESZ-konferencia, Varsó – 2000. okt./
Az itt felsorolt, hét év alatt megtett tizenkét lépés az MVSZ hatvanöt éves történe-
tének legalaposabban előkészített és legmódszeresebben végrehajtott politikai csele-
kedete volt.

Budapest, 2003. augusztus 4.


MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 37

2003.08.06.
Út Székelyföld autonómiája felé

A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete augusztus 5-én Sepsiszentgyör-


gyön elfogadta a Székely Nemzeti Tanács megalakításának ütemtervét. Dr. Csapó Jó-
zsefet megválasztották a Kezdeményező Testület szóvivőjévé. Az ülésen részt vett az
MVSZ elnökségének mindkét erdélyi tagja András Imre és Borsos Géza, akik egyben
a Kezdeményező Testület tagjai. (…) Alábbiakban ismertetjük a Székely Nemzeti Ta-
nács Kezdeményező Testületének Közleményét.
MVSZ Sajtószolgálat

2003.08.14.
„A magyar kormánynak ma még nem kell bocsánatot kérnie...”

A legdélebbi bácskai falvak üzenete


A Magyarok Világszövetségének elnöke augusztus 10-én Székelykevén részt vett a
Bukovinából hazatérő kerékpárosok fogadásán. A Belgrádtól délkeletre fekvő, száz-
húsz évvel ezelőtt az Al-Dunához telepített bukovinai székelyek egy emberként kérik a
magyar állampolgárságot.
Székelykevén lelkes hangulatú tömeg várta a bukovinai óhazából hazatérő, Dani
Ernő vezette fiatal kerékpározókat. A falu közepén rendezett ünnepség keretében kö-
szöntő beszédet mondott az eseményre odalátogató Patrubány Miklós. A Magyarok
Világszövetségének elnöke szólt arról, hogy az MVSZ alapszabálya első számú fel-
adatként szabja meg a magyar állampolgárság minden magyar javára való kiterjesz-
tésére való törekvést, majd feltette a kérdést: Kérik-e a jelenlevők a magyar állampol-
gárságot. Az igenlő válasz helyeslő, nagy taps formájában érkezett.
„A magyar kormánynak ma még nem kell bocsánatot kérnie a külhoni ma-
gyaroktól azért, mert mindezidáig nem tette lehetővé számukra a magyar ál-
lampolgárság elnyerését. De ha tovább tétovázik, akkor lehet, hogy késő
lesz...” – mondta Patrubány Miklós.
Az ünnepség keretében Rácz-Szabó László, az MVSZ elnökségének délvidéki
tagja átadta a három al-dunai, székelyek lakta település részére az MVSZ Kossuth- il-
letve Rákóczi-emlékzászlaját. Székelykeve nevében Mákszem Ferenc polgármes-
ter, Sándoregyháza nevében Szekács András, a Bonát Sándor Művelődési Egyesület
elnöke, Hertelendyfalva javára pedig Lőcsei Vilmos, a Tamási Áron Művelődési Egye-
sület vezetője vette át a zászlót.

Budapest, 2003. augusztus 13.


MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 37


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 38

38 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003.08.19.
Rácz Sándor az MVSZ tiszteletbeli elnöke
Az MVSZ népszavazást kezdeményez a kettős állampolgárságért

Hétfőn a késő esti órákban ért véget az MVSZ elnökségének és Védnöki Testületének
ünnepi, együttes ülése, melyet a szervezet megalapításának 65. évfordulóján tartottak.
A védnöki testület, melynek tagjai között olyan egyházi főméltóságokat találunk
mint Czírják Árpád, Erdélyi Géza, Rázmány Csaba és Tőkés László, az idén
Csete György, Rácz Sándor, Szabó T. Attila és Zétényi Zsolt személyében négy
új magyarországi taggal bővült. Az MVSZ védnöki testülete saját soraiból megválaszt-
ja a maga elnökét, aki egyben a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke. Az
MVSZ korábbi tiszteletbeli elnöke, gróf Esterházy Alice a Kempinski szállodabeli „ro-
mán–magyar miniszterelnöki pezsgőzés” elleni tiltakozása jeléül lemondott. A tegna-
pi ünnepi ülésen egyhangú szavazással Rácz Sándort, az 56-os forradalom legendás
alakját választották meg a Magyarok Világszövetsége új tiszteletbeli elnökévé. „Rácz
Sándor megválasztásával az MVSZ végképp elkötelezte magát az 1956-os magyar
forradalom értékei mellett” – mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.
Az MVSZ elnöksége több órás vita nyomán ellenszavazat nélkül döntött arról,
hogy haladéktalanul népszavazást kezdeményez annak érdekében, hogy a külho-
ni magyarok, kérelem alapján, magyar állampolgárságot nyerhessenek. Az MVSZ el-
nöksége azért döntött így, mert az elmúlt hét év alatt, a kettős állampolgárság kérdé-
sében a szervezet kimerítette a politikai érdekérvényesítés minden eszközét. Amint az
Országos Választási Bizottság hitelesíti a népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtő
ívet, az MVSZ haladéktalanul elkezdi a kétszázezer aláírás gyűjtését. A Szabad Ma-
gyarországért Mozgalom, a JOBBIK és több civil szervezet már jelezte csatlakozását
az aláírásgyűjtéshez. Az MVSZ-elnökség bízik abban, hogy a nemzeti értékeket kép-
viselő magyar pártok is felkarolják a nemzet egységesülését szolgáló ügyet, melyet a
történelem ebben a pillanatban jobban sürget, mint valaha.

Budapest, 2003. augusztus 19.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.08.21.
Közlemény

Patrubány Miklós az MVSZ elnöke megküldte a történelmi magyar egyházak vezetői-


nek az MVSZ által kidolgozott EU-alkotmány kiegészítő javaslatot. Egyben felajánlotta
a Szövetség támogatását annak érdekében, hogy a leendő európai alkotmányban tör-
ténjék említés az európai nemzetek keresztény gyökereiről.
Dr. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke meg-
köszönte a Magyarok Világszövetségének az Európai Alkotmánytervezet kiegészítésé-
re tett javaslatot, és mellékelten elküldte az általuk június 4-én kiadott nyilatkozatot.
Tekintettel arra, hogy az említett nyilatkozat kevéssé ismert, alább teljes terjedel-
mében közreadjuk.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 39

Nyilatkozat
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia aggodalommal értesült az Európai Unió al-
kotmány-tervezetéről, melyet a Konvent a nagy számú módosítási javaslat figyelmen
kívül hagyásával, nem áttekinthető módon és nem demokratikus felhatalmazás alap-
ján állított össze. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a földrészünk kulturális azonossá-
gát lényegesen alakító keresztény örökségről említés történjék különösen akkor, ha
az európai kultúra más gyökereit a szöveg kifejezetten említi. Ha ez hiányozna, ez
sem történelmi igazságnak, sem földrészünk több száz millió keresztény lakója sze-
mélyes azonosság-tudatának nem felelne meg.
Csatlakozva az Apostoli Szentszék többszöri tiltakozásához, kérjük hazánk fele-
lős vezetőit és az ügyben illetékes képviselőit, támogassák az Unió szervei előtt,
hogy említés történjék az Alkotmányban a keresztény örökségről és az egyházak
hozzájárulásáról földrészünk történelmének és kultúrájának alakításához.

Budapest, 2003. augusztus 21.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.09.02.
Politikai megmozdulás a sajtó tisztességéért
A Honfoglalás 2000 Egyesület a Magyar Rádió és
a Vasárnapi Újság védelmében

Szeptember 4-én 17:30-kor a budapesti Duna parton lévő Petőfi szobornál az „Élő Va-
sárnapi Újság” címmel a Honfoglalás 2000 Egyesület megmozdulást szervez a Ma-
gyar Rádió vezetői és a Vasárnapi Újság c. műsorának védelmében. Amint Szilvásy
György az egyesület elnöke az MVSZ Sajtószolgálatának elmondta: „a rádiót támadó
egyes értelmiségi személyek az intézmény gazdasági ellehetetlenítésén keresztül sze-
retnék elérni a rádió elnökének távozását.” A másfél órára tervezett műsorban a Va-
sárnapi Újság mikrofonja előtt neves közéleti személyiségek, köztük újságírók, ország-
gyűlési képviselők, valamint az MVSZ elnöke fog megszólalni. A rendezők – jó idő
esetén – több ezer rádióhallgató részvételére számítanak. A megmozduláson készített
hangfelvételekből a Vasárnapi Újság szeptember 7-i műsorában egy rövidített részlet
adásba kerül.

Budapest, 2003. szeptember 1.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.09.02.
A világ bármely pontján élő magyarok kaphassanak magyar állampolgárságot
születési hely, származás és nyelvismeret alapján

A születési hely, a származás és a nemzeti nyelvismeret alapján is megadható a ket-


tős állampolgárság – mondja a Magyarok Világszövetsége uniós dokumentumokra
hivatkozva. Gadácsi János a tudósító

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 39


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 40

A Magyarok Világszövetsége alapszabálya 1998 óta elsőszámú feladatként je-


löli meg a szervezet számára, hogy lehetőségei szerint tegyen meg mindent azért,
hogy a világ bármely pontján élő magyar ember magyar állampolgár lehessen.
Ezért kezdeményez az MVSZ aláírásgyűjtést a kérdésről. Erről Patrubány Miklós
elnök levélben tájékoztatta a parlamenti pártok vezetőit, és a közjogi méltóságokat.
Az ügydöntő népszavazás kiírásához legalább 200 ezer aláírásra van szükség.
A kezdeményezést már elküldték az Országos Választási Bizottságnak. Patrubány
Miklós szerint a magyar nép Trianon óta először vehetné kezébe saját sorsát. A
nagyhatalmak, a körülöttünk lévő kishatalmak, és a magyar politikum is érdektelen-
nek tűnik az ügyben, mondta az elnök. Pedig Európában számtalan helyen élő gya-
korlat az állampolgárság kiterjesztése. Ezek alapján a nemzeti nyelv ismerete, a
származás és a születési hely, folytatta Zabolai Csekme Éva, a Magyarok Világszö-
vetsége Külügyi Bizottságának vezetője. Az Európa Tanács erről szóló cikkelye,
magyarázó szövege arról szól, hogy az állampolgárság megadásakor meg kell ha-
tározni bizonyos feltételeket. Ezek lehetnek a felsoroltak. Az állampolgárságról szó-
ló európai egyezmény, amelyről szó van, 2002. március 1. óta része a magyar jog-
nak. A Szakértő szerint eddig itthon mindenki csak szakmai oldalról közelítette
meg az állampolgárság kiterjesztésének ügyét, pedig ez elsősorban nemzetstraté-
giai kérdés.
(Kossuth Rádió)
Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

2003. 09.08.
Tüntetés a Vasárnapi Újság mellett 2003. szeptember 4., csütörtök 22:29

A Vasárnapi Újság „politikai megsemmisítése” ellen tüntettek a Honfoglalás 2000


Egyesület szervezésében csütörtökön. A Kossuth rádión fogható reggeli műsor majd-
nem teljes szerkesztőgárdája is jelen volt, de Kondor Katalin rádióelnök nem tudott el-
jönni. Az egyesület elnöke nem tudott konkrét veszélyről, de a következő két hónap-
ban felkészül a kormány oldaláról érkező támadásra.
A Vasárnapi Újság (VÚ) és Kondor Katalin rádióelnök elleni, nemsokára bekövet-
kező politikai támadástól tart Szilvásy György, a Honfoglalás 2000 Egyesület elnöke,
aki többszázad-magával adott hangot félelmének az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a
Petőfi szobor lábánál csütörtök este.

A veszély Agárdi Péter


A tüntetést az egyesület A Vasárnapi Újság Hallgatóinak Baráti Köre elnevezésű
platformja szervezte, amely a közeljövőben országszerte tervezi folytatni a hasonló
rendezvényeket, ha pénzük engedi. A legközelebbi állomás a szocialista vezetésű
Szeged lesz. Az egyesületet az elnök, Szilvásy alapította, aki ezelőtt a MIÉP sorait
erősítette.
A demonstráció Szilvásy György beszédével vette kezdetét, aki vázolta a helyze-
tet, és az egybegyűltek támogatásáról biztosította Kondort és a VÚ-t. A műsorra sze-
rinte a legnagyobb veszélyt továbbra is a rádió kuratóriumának elnökhelyettese, a szo-
cialista Agárdi Péter jelenti, és általában a balliberális irányításúvá lett média.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 41

Jó volt a hangulat
A tüntetés amúgy vidám, kormányleváltós hangulatban telt, megjelent Haeffler
András és a szerkesztőség nagy része, bár a Magyar Rádió belső szabályzata szerint
a rádió ügyeiről nem szólhattak, a tüntetők örültek, hogy megnézhették azokat, akik-
re minden vasárnap reggel felkelnek.

Politikus és sajtószabadság
A koránkelők között alig akadt fiatal, jórészt idősebbek jelentek meg. Szilvásy után
Kerényi Lajos atya, a VÚ vallási blokkjának szerzője következett, aki többek között az
európai uniós propagandáról és a fiatalokat a léha életbe kergető, sok áldozatot sze-
dő „pornódolgok”-ról beszélt, amelyek ellen a VÚ értékrendjében is kiáll.
Szellemes, általános derültséget keltő politikai jegyzettel készült Vödrös Attila, az
Új Idők című jobboldali lap főszerkesztője, aki inkább aktuális témákban utazott, a
brókerbotránytól a fogyasztói kosárig érintve minden fontosabb kérdést. Beszélt még
– főleg Trianonról – Patrubányi Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke,
valamint Wittner Mária halálraítélt ötvenhatos.
„Nem gondoltam volna, hogy nekünk, politikusoknak kell a sajtószabadság mellett kiáll-
ni – fogalmazott a fideszes médiapolitikus, Szalai Annamária, aki leszögezte –: Aki
Kondor Katalint támadja, az a demokráciát támadja.” Szalai Kondor Katalint, Szász
Károllyal és Polt Péterrel együtt említette mint a jelenlegi kormány célpontjait.
(...)

Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

2003.09.09.
Szerdán tárgyalják az MVSZ népszavazási kezdeményezését

Az Országos Választási Bizottság szerdán, szeptember 10-én tárgyalja a Magyarok Vi-


lágszövetsége (MVSZ) által benyújtott, népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtő ívet.
Az ülésre meghívták az MVSZ elnökét, Patrubány Miklóst is.
Rytko Emília az Országos Választási Iroda (OVI) vezetője levélben értesítette az
MVSZ elnökét, hogy az Országos Választási Bizottság szeptember 10-i délutáni ülé-
sén tárgyalja az MVSZ augusztus 21-én kelt beadványát, amelyben az MVSZ ügydön-
tő népszavazás kiírását kezdeményezi abban a kérdésben, hogy a külhoni magyarok
kaphassanak magyar állampolgárságot anélkül, hogy ennek érdekében Magyaror-
szágon le kellene telepedniük. Az OVI vezetője egyben meghívta az MVSZ elnökét,
hogy vegyen részt a tárgyaláson.
Patrubány Miklós elfogadta a meghívást, és felkérte az MVSZ elnökségének két
tagját — dr. Zétényi Zsoltot és dr. Gaudi Nagy Tamást, hogy az OVB ülésén lássák
el az MVSZ jogi képviseletét.
„Bízom benne, hogy az OVB minden gond nélkül hitelesíti a kettős állampolgár-
ság támogatására általunk kezdeményezett ügydöntő népszavazás aláírásgyűjtő íve-
it” – nyilatkozta az MVSZ sajtószolgálatának Patrubány Miklós.

MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 41


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 42

42 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003.09.11.

Az Országos Választási Bizottság nem tárgyalta az MVSZ népszavazási kezde-


ményezését a kettős állampolgárság ügyében. Szeptember 10-i ülésén az OVB
formai kifogásokat támasztott az MVSZ által másodízben benyújtott népszava-
zási kezdeményezést tartalmazó aláíró ívvel kapcsolatban. Az OVB nem járult
hozzá ahhoz, hogy nyilvános tárgyalásáról videofelvétel készülhessen. Az
MVSZ jelen lévő elnöke bejelentette: harmadszor is benyújtják a kettős állam-
polgárságról szóló, ügydöntő népszavazást kezdeményező indítványukat.
Napirenden kívüli, feszült hangulatú vitával kezdődött az Országos Választási Bi-
zottság mai ülése. Az MVSZ saját gyakorlatára alapozva, és abból a tényből kiindulva,
hogy az OVB ülései a törvény szerint nyilvánosak, előzetesen kérte, hogy tekintettel a
kettős állampolgárság ügyében kezdeményezett népszavazás fontosságára az ülés-
ről készülhessen videofelvétel, melyhez maga biztosította a műszaki feltételeket.
Tekintettel arra, hogy a kérdésben sem a törvény, sem az OVB ügyrendje nem
rendelkezik, a bizottság elnöke Ficzere Lajos napirend előtti vitát kezdeményezett.
A bizottság elsőként szót kérő két tagja jelezte, hogy tekintettel az ülés nyilvánossá-
gára és a kérdés szabályozatlanságára, a maguk részéről nem támasztanak kifo-
gást a videofelvétel készítése ellen. Azonban a következőkben felszólaló három bi-
zottsági tag – elsősorban személyiségi jogaikra való hivatkozással – hevesen eluta-
sította a kérelmet.
Ezt követően került sor az MVSZ beadványának tárgyalására. Az OVB három tag-
ja alaki kifogásokat támasztott az aláírásgyűjtő ívvel szemben. (Kifogásolták, hogy az
aláírásgyűjtő íven fel van tüntetve az aláírásgyűjtést kezdeményező szervezet – az
MVSZ – neve, és hiányolták az aláírásgyűjtő ívről azt a megjegyzést, hogy egy állam-
polgár csak egyszer írhat alá.)
Az MVSZ jogi képviseletét ellátó elnökségi tagok: dr. Zétényi Zsolt és dr. Gaudi-
Nagy Tamás kérték, hogy a bizottság nyissa meg a népszavazásra bocsátandó kér-
désről az érdemi vitát, és a vita ideje alatt megejtik az OVB által kért módosításokat
az aláírásgyűjtő ív külalakján. Az OVB elnöke szavazásra bocsátotta a kérdést. A bi-
zottság 4:3-as szavazattal elutasította az MVSZ indítványának érdemi tárgyalását.
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke ekkor úgy döntött, hogy visszavonják a bead-
ványt és holnap újból benyújtják annak formailag módosított változatát.
„Bízom abban, hogy az OVB eddigi gyakorlatának megfelelően elegendő lesz két
OVB-tag ajánlása a nemzetpolitikai szempontból meghatározó fontosságú és az EU-s
csatlakozás miatt elodázhatatlan beadványunk soron kívüli tárgyalásához. Bízom ab-
ban is, hogy a népszavazást elodázni kívánó taktikázások meghiúsulnak.” – nyilatkoz-
ta az OVB üléséről távozóban az MVSZ elnöke.

Budapest, 2003. szeptember 10.


MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 43

2003.09.11.
MVSZ Rákóczi-emlékzászlót adományoztak Farkaslakának

Farkaslakán negyedik alkalommal rendezték meg a Szenes napokat. Az ünnepségso-


rozat zárónapján, a Tamási Áron emlékünnepség keretében Okos Márton küldött ad-
ta át az MVSZ Rákóczi-emlékzászlaját.
A Tamási Áron sírjánál megrendezett emlékünnepségen neves magyarországi és
erdélyi közéleti emberek voltak jelen. Ugyancsak jelen voltak Udvarhely szék parla-
menti képviselői Verestóy Attila szenátor, Antal István és Asztalos Ferenc képviselők.
Az ünnepi beszédek sorát Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke nyitot-
ta meg, majd Bunta Levente és Dézsi Zoltán megyei elöljárók köszöntötték a jelenle-
vőket. Utolsó szónokként Okos Márton, az MVSZ elnökének képviseletében átad-
ta Farkaslaka székely közösségének az MVSZ Rákóczi-emlékzászlaját, melyet
a falu templomában helyeznek el. Beszédében Okos Márton az MVSZ által kezde-
ményezett népszavazáshoz kérte a farkaslakiak támogatását. Mint mondta,
Farkaslakának ki kell használnia azt, hogy igen nagy látogatottságú idegenforgalmi
hely. Arra kérte a farkaslakiakat, hogy a naponta odalátogató magyarországi vendé-
geket győzzék meg: a külhoni magyarok állampolgársági kérelme nem fenyegeti biz-
tonságukat. Sem a nyugdíjpénztárat, sem az egészségügyi biztosítót nem fogják
terhelni és a magyarországi választási törvény tökéletlensége miatt a választá-
sok eredményét sem befolyásolják.

Budapest, 2003. szeptember 7.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.09.19.

Az OVB hitelesítette az MVSZ népszavazási kezdeményezését a kettős állampolgár-


ságról
Az Országos Választási Bizottság, szeptember 18-i ülésén, 116/2003 számú, egy-
hangú határozatával hitelesítette a Magyarok Világszövetsége népszavazási kezde-
ményezését a kettős állampolgárságról. Az MVSZ indítványa magyar állampolgársá-
got adna a Magyarországon kívül élő magyar nemzetiségűeknek. A nemzetiség meg-
állapítására az MVSZ a „Magyar igazolványt” javasolja. Ha a Magyar Közlönyben való
közzétételétől számított 15 napon belül nem érkezik a határozat ellen óvás, elkezdőd-
het a népszavazás kiírását szolgáló aláírásgyűjtés.
A Duna Palota Barna termében minden hely megtelt, amikor fürkésző kamerák és
mikrofonok előtt az OVB megkezdte az MVSZ népszavazási kezdeményezésének tárgya-
lását. Amint azt Dr. Fűrész Klára professzor asszony, az OVB felkért szakértője kiemelte, az
MVSZ igen pontos, szinte normatív szövegezésben fogalmazta meg a népszavazásra bo-
csátandó kérdést: Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy ked-
vezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát
magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampol-
gár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi. LXII. tv. 19.§ szerinti „Magyar igazolvány-
nyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 43


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 44

44 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Dr. Fűrész Klára mélyenszántó elemzéssel vette górcső alá a fenti szöveget. Mint
kiemelte, a népszavazási kezdeményezés szövegét a hatályos magyar állampolgársá-
gi törvénnyel kell összevetni, amely 2002. március 1-ig a magyar jogrendben egyedül
rendezte a kérdést. A vizsgálat szerint az MVSZ népszavazásra bocsátandó kérdése
minden tekintetben megfelel a hatályos magyar állampolgársági törvénybe foglalt el-
veknek. Az Európai Egyezmény a Magyar Állampolgárságról [helyesen: európai
egyezmény az állampolgárságról – a szerk.] című, az Európa Tanács által kidolgozott
nemzetközi dokumentumot 2002 márciusában emelte törvényerőre az Országgyűlés.
Ez a törvény bizonyos mértékig korlátozza az államok szuverenitását az állampolgár-
ság kérdésében – mondta a szakértő jogászprofesszor. Ám az MVSZ beadványa a
kettős és többes állampolgárságot amúgy támogató egyezmény etnikai alapú diszkri-
minációt tiltó rendelkezését sem sérti, érvelt Dr. Fűrész Klára, aki egyben kiemelte,
hogy a népszavazási kezdeményes szövege ugyan egyértelmű, mégis kellő szabad-
ságot ad a törvényalkotónak, az Országgyűlésnek. A szakértő záró mondatát, mely-
ben bejelentette, hogy az MVSZ beadványát hitelesítésre alkalmasnak találja – spon-
tánul kitörő nagy taps követte.
Az OVB tagjai közül Dr. Cservák Csaba /MDF/ kért először szót. Mindenben osz-
totta a szakértő véleményét, és hitelesítésre ajánlotta társainak a beadványt. Dr.
Maczonkai Mihály kitért az etnikai alapú diszkrimináció kérdésére, melyet az MVSZ
beadványa azáltal érint, hogy „magyar nemzetiségű” személyeknek kíván kedvezmé-
nyesen magyar állampolgárságot adni. Dr. Maczonkai szóvá tette, hogy az Ország-
gyűlés nem volt következetes a „diszkrimináció” idegen szó magyar fordításában:
1999-ben még a „hátrányos megkülönböztetés” alakjában egy félreérthetetlen ma-
gyar fogalom született, de 2002-ben az állampolgárságról szóló európai egyezmény
törvénybe iktatásakor megőrizték az idegen kifejezést, ami most félreérthető helyzetet
teremt. Dr. Maczonkai is hitelesítésre alkalmasnak minősítette az MVSZ beadványát.
Dr. Poczkodi Balázs /SZDSZ/ csatlakozott Dr. Fűrész Márta álláspontjához,
mely szerint a beadvány nem sérti az állampolgárságra vonatkozó New York-i
egyezmény rendelkezéseit sem, és hitelesítésre ajánlotta azt. Az OVB elnöke Dr.
Ficzere Lajos csatlakozott az elhangzottakhoz, és ugyancsak hitelesítésre alkalmas-
nak nevezte a népszavazási kezdeményezést.
A kilenctagú testület hét jelen levő tagja egyhangú szavazattal hitelesítette a Ma-
gyarok Világszövetsége által benyújtott népszavazási kezdeményezést. Az ülésen
nem vett részt Dr. Bordás Vilmos /Fidesz/ és Dr. Szoboszlai György /MSZP/.
A Magyarok Világszövetségét a tárgyaláson képviselő tisztségviselők – Patrubány
Miklós, Dr. Gaudi-Nagy Tamás és Zabolai Csekme Éva – miként a jelen levő többi tiszt-
ségviselő és tag is, nagy elégtétellel fogadták az OVB döntését. Távozóban Patrubány
Miklós, újságírói kérdésre, hogy számított-e ilyen egyértelmű döntésre, elmondta: „Tud-
tam, hogy az MVSZ elnökségének felkért jogász-tagjai kiválóan felkészültek és legjobb
tudásuk szerint, körültekintően jártak el. A népszavazásra bocsátandó kérdés minden
szavát és fogalmát egyenként mérték össze a hatályos magyar törvények szóhasznála-
tával és fogalomtárával. Köszönet illeti ezért Dr. Gaudi-Nagy Tamást és Dr. Zétényi Zsol-
tot, és ugyancsak köszönet illeti az MVSZ elnökségének és védnöki testületének min-
den tagját, akik a Szövetség 65. születésnapján döntöttek a népszavazás kezdeménye-
zéséről. Az augusztus 18-án lezajlott vitát teljes egészében közzé tesszük. Amint azt mi-
nap a sajtónak elmondtam, bíztam abban is, hogy az OVB a magyar nemzet életének e
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 45

kardinális kérdésében a helyzet magaslatán lesz. Azt, hogy ellenszavazat nélküli határo-
zat születik, azonban nem hittem. Ez az egyhangú szavazat számomra azt bizonyítja,
hogy életbevágó fontosságú kérdésekben, mint amilyen a magyar nemzet szétszakított-
ságának megszüntetése – a nemzeti egység talán mégiscsak megteremthető.”
Mellékelten közzétesszük az OVB határozatának teljes szövegét

Budapest, 2003. szeptember 18.

MVSZ Sajtószolgálat

Az Országos Választási Bizottság


116/2003.(IX.18.) határozata

Az Országos Választási Bizottság az országos népszavazásról és népi kezdeménye-


zésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 117. §-ának (1) bekezdé-
sében foglalt hatáskörében eljárva a Magyarok Világszövetsége képviseletében
Patrubány Miklós által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének
hitelesítése tárgyában meghozta a következő határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybíró-
sághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indoklás

I.
A Magyarok Világszövetsége 2003. szeptember 11-én országos népszavazási
kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését kérte az Országos
Választási Bizottságtól. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
„Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes ho-
nosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nem-
zetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar
nemzetiségét a 2001. évi. LXII. tv. 19.§ szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megal-
kotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”
Az Országos Választási Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy az aláírás-
gyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a feltett kérdésre vonatkozó tar-
talmi körülményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.
A határozat a Ve. 117. §-án, 118. §-án, az Nsztv. 2. §, 10. §, valamint 13. §-án, a
jogorvoslatról való tájlkoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. szeptember 18.


Dr. Ficzere Lajos, sk.
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 45


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 46

46 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2003.09.22.
Trianon kopjafa és Rákóczi-emlékzászló Kiskunlacházán

Vasárnap, szeptember 21-én Kiskunlacházán, a régi és az új 51-es út kereszteződésé-


nél, négy helybeli civil szervezet kezdeményezésére kopjafát állítottak a trianoni dön-
téssel a hazától elszakítottak emlékére. Az 56-os kopjafa közelében rendezett ünnep-
ség díszvendége Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke
volt, aki szónoklata végén átadta a város polgármesterének az MVSZ Rákóczi-em-
lékzászlaját. Répás József, a Petőfi Sándor Társaság kiskunlacházi szervezetének el-
nöke közvetítette az MVSZ felé négy civil szervezet meghívását. A kiskunlacházi egye-
sületek úgy döntöttek, hogy a Trianoni békeparanccsal Magyarországtól elszakítottak
emlékére kopjafát állítanak.
„Trianont sem elfelejteni, sem megbocsátani nem lehet, mert élő sebként ott van
minden magyar szívében” – mondta Rácz Sándor köszöntő beszédében. A kettős ál-
lampolgárságról szóló népszavazási kezdeményezésnek pontosan az a célja, hogy a
történelemnek ezt a gyalázatát jóvátegye. A kommunistáknak egy szavuk sem lehet
ez ellen, mert tanácsköztársaságuk nagy súllyal nyomott latba Trianonban – figyel-
meztetett az MVSZ tiszteletbeli elnöke, majd beszéde végén átadta az MVSZ Rákóczi-
emlékzászlaját a település
polgármesterének „A Magyarok Világszövetsége köszönetet mond v. Vad Lászlónak,
a
Vitézi Rend budapesti törzskapitányának kiskunlacházi segítőkész közreműködé-
séért, és bizakodik abban, hogy az MVSZ és a Vitézi Rend között együttműködé-
si megállapodás jön létre a kettős állampolgárságról szóló népszavazás sikeréért”
– nyilatkozta az MVSZ sajtószolgálatának Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

Budapest, 2003. szeptember 21.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.09.23.
A közélet tisztaságáért – a gyűlöletbeszéd ellen

Gerő András kormányközeli történész, Medgyessy Péter nyílt támogatója a XXI. Szá-
zad Intézet által rendezett, nagy nyilvánosságot élvező kerekasztal-beszélgetésen azt
mondta: „A nácik, a MIÉP és a Jobbik ellenezte az uniós csatlakozást”. A Magyarok
Világszövetsége ezt a kijelentést a gyűlöletbeszéd klasszikus példájának tekinti, mely
kimeríti a közösség elleni izgatás fogalmát. Az MVSZ büntetőeljárást kezdeményez
Gerő András ellen.
A Magyarok Világszövetsége megengedhetetlennek tartja, hogy azért mert egy
Európa-szerte népszavazásra bocsátott kérdésben valaki, vagy valakik a két lehetsé-
ges válasz egyikét adja, a történelem során súlyosan megbélyegződött jelzővel lehes-
sen illetni – hangzott el a Magyarok Világszövetségének mai sajtótájékoztatóján.
„A Magyarok Világszövetsége Gerő András ellen büntető- és polgári eljárást kez-
deményez azért, mert „náci” jelzővel bélyegezte meg Magyarország azon polgárait és
szervezeteit, akik az EU-csatlakozásról kiírt népszavazás kérdésében a NEM szavaza-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 47

tot választották. Gerő András kormányközeli történész nagy nyilvánosságot kapott ki-
jelentése megítélésünk szerint kimeríti a közösség elleni izgatást tiltó büntetőjogi ren-
delkezést, és klasszikus példája a gyűlöletbeszédnek.”
Amikor a Magyarok Világszövetsége a magyar közélet tisztaságának megőrzését
megcélozva, bűntetőeljárást kezdeményez Gerő András ellen, akkor azt 4,4 millió ma-
gyar állampolgár védelmében teszi, akik a népszavazáson való távolmaradásukkal
„szavaztak” a csatlakozás ellen, de legkevesebb 600 000 szavazópolgárért, akik té-
teles szavazatukkal ellenezték a csatlakozást.
A Magyarok Világszövetsége politikai színezettől függetlenül fel kíván lépni mind-
azok ellen, akik a magyar közéletet nyilatkozataikkal-cselekedeteikkel mérgezik –
hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Patrubány Miklós elnök, Rácz Sándor
tiszteletbeli elnök és Király Zoltán elnökhelyettes tartott.
Patrubány Miklós bejelentette, hogy jogerős ítélet született abban a per-
ben, amelyet a Csurka István vezette Magyar Fórum ellen, gyalázkodó írás
közlése miatt indított. A Magyar Fórumot nyilvános bocsánatkérésre és 200 000 fo-
rint kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság.

Budapest, 2003. szeptember 22.


MVSZ Sajtószolgálat

2003.09.23.
Újra együtt! A népszavazást felvezető kampány

A Magyarok Világszövetségének hét év alatt nem sikerült a magyarországi politi-


kum kőszívét megtörni. Az MVSZ ezért kényszerült népszavazást kezdeményez-
ni a kettős állampolgárságról. A népszavazást felvezető kampány nyitánya október 1-
jén, 16.00 órakor lesz Szegeden, az Aradi Vértanúk terén. A népszavazási aláírásgyűj-
tés október 23-án, déli 12.00 órakor kezdődik, Magyarország minden településen. Az
MVSZ bízik abban, hogy két hónap alatt sikerül 500 000 aláírást összegyűjteni, öröm-
teli, szép Karácsonyt szerezve a világ magyarságának. Ha minden a tervek szerint zaj-
lik, a magyar nemzet méltóságának helyreállítását célzó népszavazást 2004. március
15-re ki lehet tűzni – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet az MVSZ vezetői,
Patrubány Miklós, Rácz Sándor és Király Zoltán tartottak az MVSZ székházában.
Ha bárki meg is óvná az Országos Választási Bizottság határozatát, mellyel az
MVSZ által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát hitele-
sítette, a népszavazást megakadályozni nem, legfönnebb késleltetni tudja. Miután az
Országos Választási Bizottság tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el kezde-
ményezésünket, kizártnak tartom, hogy az Alkotmánybíróság ezzel ellentétes határo-
zatot hozna, hiszen ez teljes jogbizonytalanságot szülne Magyarországon. Ezekkel a
szavakkal vezette fel az Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke a kettős állampolgárság-
ról szóló népszavazás kérdését, majd ismertette a tervezett lépéseket.
A népszavazás felvezető kampányának nyitánya október 1-jén, 16.00 órakor lesz
Szegeden, az Aradi Vértanúk terén. A rendezvényre várják a délvidéki magyarokat is,
hiszen mint az MVSZ elnöke fogalmazott, „ez a dal” elsősorban róluk szól. Az aláírás-
gyűjtés október 23-án, déli tizenkét órakor kezdődik, Magyarország minden települé-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 47


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 48

48 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

sén. Eddig a napig az MVSZ eljuttatja az OVB által lebélyegzett aláírásgyűjtő ívet min-
den településre. A háromhetes felvezető kampány során az ország valamennyi megyei
jogú városában szabadtéri rendezvényeken kívánják Magyarország állampolgáraival a
kettős állampolgárságról szóló tényeket ismertetni. Természetesen, máshova szóló
meghívásokat sem utasítanak el. A kampányfőnök tisztére Balog Barnát, közismert té-
vériportert, az MVSZ küldöttjét kérték fel, aki bejelentette, hogy a kampány címe Újra
együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak! lesz. Patrubány Miklós elmond-
ta, húsz-huszonötezer aláírásgyűjtő együttműködésére számítanak. Koordinálásuk óri-
ási feladat. A felvezető kampány ideje alatt együttműködési megállapodást kívánnak
kötni mindazon szervezetekkel és polgári körökkel, akik a magyar állampolgárság ki-
terjesztését támogatják. A megállapodások célja a kampány hatékonyságának növelé-
se, valamint a kettős állampolgárság ellen zajló, a politikum által gerjesztett diverzió el-
hárítása. A megállapodások nem csak az aláírásgyűjtésre, hanem a népszavazási kam-
pányra és magára a népszavazásra is kiterjednek. Összességében egy hathónapos,
nagy hadműveletre készülünk fűzte hozzá az MVSZ elnöke, egyben bejelentve, hogy
az MVSZ székházában október 23-tól a szükséges aláírások begyűjtéséig folyamatos
ügyelet lesz, ahol alá lehet majd írni, és aláíróíveket lehet átvenni, illetve leadni.
A Magyarok Világszövetségének elnöke csodálkozásának adott hangot azért,
hogy az MDF éppen ezekben a napokban erősítette fel sajtókampányát annak az alá-
írásgyűjtésnek, amelyet az MDF kezdeményezett, ám amelyik lévén, hogy az aláírásgyűj-
tő íveket be sem nyújtották az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítésre közjogi kö-
vetkezmények nélküliek. Különösen megtévesztő mondta Patrubány Miklós, hogy a mi-
nap, miután az OVB hitelesítette az MVSZ kezdeményezését, az MDF szereplői arról kezd-
tek beszélni, hogy 200 000 aláírás begyűjtésére készülnek. Lévén, hogy pontosan ennyi
aláírás szükséges egy ügydöntő népszavazás kitűzéséhez, az MDF vezetői ezzel a fogás-
sal azt sugallják a magyar választópolgároknak, mintha az MDF által folytatott aláírásgyűj-
tés is elvezethetne egy népszavazáshoz, jóllehet ez – a fent vázoltak miatt – fel sem me-
rülhet. Dávid Ibolya elnök asszonynak megírom második levelemet, és még mindig jóhi-
szeműen, béketűrően figyelmeztetni fogom, hogy az MDF „szokatlan” aláírásgyűjtése
kifejezetten rontja a népszavazási kezdeményezés esélyeit. /Mint ismeretes az MDF
azután kezdett országos aláírásgyűjtésbe, miután nyilvánosságra került, hogy a Magya-
rok Világszövetsége ügydöntő népszavazást kezdeményez ebben az ügyben./
A sajtótájékoztatón szót kért Szilvásy György, a Honfoglalás 2000 Egyesület elnö-
ke, aki felháborodott hangon kommentálta az MDF aláírásgyűjtő akcióját, és bejelen-
tette, hogy pénteken küldöttségük tiltakozó jegyzéket juttat el az MDF székházába.
Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke méltatta az Antall-kormány igazságü-
gyminiszterének, Balsai Istvánnak egy nappal korábbi rádiónyilatkozatát. Balsai István
méltatta az MVSZ népszavazási kezdeményezését, és súlyosan kifogásolta a Kovács
László vezette külügyminisztérium folyamatos megszólalását az állampolgársági kér-
désben, jóllehet az a belügyi tárca hatáskörébe tartozik. Rácz Sándor felhívta a ma-
gyar választópolgárokat, hogy forduljanak el azoktól a pártoktól, amelyek nem támo-
gatják fenntartás nélkül a kettős állampolgárságot, majd így szólt: „Igaz ugyan, hogy
a magyar jog ismeri a kettős állampolgárságot, de eddig abban csak azok részesül-
hettek, akik a hatalom mellé szegődtek cselédnek!”
Király Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese ismertette, hogy a magyar közélet tiszta-
ságának megőrzésére, és a gyűlöletbeszéd ellen fellépve az MVSZ büntetőjogi eljá-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 49

rást kezdeményez a Medgyessy Péter miniszterelnök holdudvarába tartozó Gerő And-


rás történész ellen, azért mert „nácik”-nak bélyegezte meg azokat, akik az EU-csat-
lakozás ellen beszéltek. Az esetről sajtószolgálatunk önálló hírben számolt be.

Budapest, 2003. szeptember 22.


MVSZ Sajtószolgálat

MSZP – SZDSZ kormány megdöntése,


Teleki és a népszavazás
2003.10.25.
MVSZ üzenet a Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá alakulására

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003. október 24-én párttá alakult. Az alakuló


ülésen Rácz Sándor tiszteletbeli elnök és Király Zoltán elnökhelyettes képviselték a
Magyarok Világszövetségét. Az ülésen felolvasták Patrubány Miklós köszöntő le-
velét, amelyet alább közzé teszünk.

Tisztelt Alakuló Ülés!


A Magyarok Világszövetsége üdvözli a Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá ala-
kulását. A Magyarok Világszövetségének vezetése reménykedik: hogy a Jobbik párt-
tá alakulása annak a ténynek a felismerése, hogy a nép nemzetté válása nem sza-
vakban, hanem tettekben valósítható meg; hogy a megalakulandó párt számára intő
példa lesz azok kudarca, akik a magyarságot megtévesztve, nemzeti színű kön-
tösben, csak szavakban szolgálták a magyarság egységesülését, de tettekben
feltétel nélkül engedve Brüsszel akaratának, a nemzet értékeinek kiárusítását
folytatták; hogy a Jobbik, mint párt az lesz, aminek akar látszani!
Tisztelettel és szeretettel
Budapest, 2003. október 24-én
Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

Az alakuló ülésen a Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetői – Kovács Dávid,


Vona Gábor, Balczó Zoltán, Nagy Ervin, Molnár Tamás – és ismert közéleti személyi-
ségek – Pongrátz Gergely, Lovas István, Usztics Mátyás – szólaltak fel.
A Jobbik Magyarországért Párt nemzeti-keresztény-konzervatív erőként
határozta meg magát, amely radikális eszközeiben és az MSZP–SZDSZ-kor-
mány megdöntésére kész a FIDESZ-szel koalícióra lépni.

Budapest, 2003. október 24.


MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 49


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 50

50 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2004.03.03.
A Teleki Pál emléktábla avatásakor kezdődik az aláírásgyűjtés a kettős
állampolgárságért kezdeményezett népszavazás érdekében

A Magyarok Világszövetségéhez szerdán megérkezett az Országos Választási


Bizottság (OVB) pecsétjével ellátott aláírásgyűjtő ív mintapéldánya.
Ezzel végképp elhárult minden akadály a kettős állampolgárság érdekében
kezdeményezett népszavazáshoz szükséges aláírásgyűjtés elől. Az MVSZ az aláírás-
gyűjtést pénteken, március 5-én a Teleki Pál emléktábla avatási ünnepsége kereté-
ben kezdi el az MVSZ-Magyarok Házában. Az első aláírók az 56-os magyar forrada-
lom legendás alakjai: Rácz Sándor, Wittner Mária és Pongrácz Gergely lesznek.
Március 3-án 14 órakor soron kívül megkondult a harang a Magyarok Világszö-
vetsége székházának erkélyén. Ez a harangszó adta hírül, hogy az MVSZ székházá-
ba megérkezett az OVB-nél lepecsételt aláírásgyűjtő ív mintapéldánya. Ezzel hat és fél
hónappal a döntés meghozatala után a Magyarok Világszövetsége végre elkezdheti
az aláírásgyűjtést, a kettős állampolgárságot támogató népszavazás érdekében.
A rég várt, de mégis meglepetésszerűen érkezett alkotmánybírósági döntés arra kész-
tette a Magyarok Világszövetségét, hogy az aláírásgyűjtést pénteken, március 5-én a gróf
Teleki Pál miniszterelnöknek szentelt emléktábla avatási ünnepsége keretében kezdje el.
A Teleki-emléktábla avatása iránt nagy az érdeklődés, vidékről is sokan készülőd-
nek Budapestre. Így például Esztergomból 16 órakor 50 fős autóbusszal indulnak a
Széchenyi térről MVSZ- és MDF-tagok az ünnepségre.
Az MVSZ vezetői erre az alkalomra hívják a népszavazásra társult 45 civil szerve-
zet és 150 polgári kör képviselőit is, akik itt vehetik át az aláíróíveket.
A Magyarok Világszövetsége március 10-ig eljuttatja a kettős állampolgárságért
kezdeményezett népszavazás hiteles aláírásgyűjtő íveit Magyarország valamennyi ön-
kormányzatához, polgármesteréhez illetve jegyzőjéhez és valamennyi történelmi egy-
ház minden gyülekezetéhez, egyházközségéhez. Az MVSZ nem aláírásgyűjtésre kéri
ezeket az intézményeket, hanem hiteles helyként arra kéri azokat, hogy adják át a hi-
teles íveket az aláírásgyűjtésre jelentkező állampolgárok részére.
A Magyarok Világszövetsége azzal a felkéréssel fordul tagjaihoz, szimpatizánsaihoz
és a nemzetét szerető minden magyarországi polgárhoz, hogy szervezkedjenek, és a
március 15-i ünnepségek keretében gyűjtsék be minél több polgártársunk aláírását.

Budapest, 2004. március 3.


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot, minden magyarnak!


2004.03.04.

A délvidéki magyar püspökök vállalják a magyar állampolgárság magyaroknak törté-


nő kedvezményes megadását (kettős állampolgárság) célzó népszavazási kezdemé-
nyezés támogatását. Erről is tárgyalt a Magyarok Világszövetségének elnöke Szabad-
kán Pénzes János bácskai római katolikus és Dolinszky Árpád evangélikus püspö-
kökkel, Bácsfeketehegyen Csete-Szemesi István református püspökkel és
Nagybecskereken Húzsvár László bánsági római katolikus püspökkel.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 51

Délvidéki tárgyalásairól ma este 7-kor tart sajtótájékoztatót Patrubány Miklós a


Szabadkai Népkör Szilágyi termében. A sajtótájékoztatót Szőllősi Vágó László, a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szövetség titkára vezeti.

Budapest – Szabadka, 2004. március 4.


MVSz Sajtószolgálat
2004.03.08.
Felavatták a Teleki-emléktáblát az MVSZ-Magyarok Házában

Pénteken, március 5-én délután az MVSZ-Magyarok Házában avatták fel Te-


leki Pál miniszterelnök emléktábláját. Az MVSZ elnöksége határozatban
döntött arról, hogy székhelyén megörökíti az alapítók emlékét. Június 2-án,
a Magyarok VI. Világkongresszusa keretében báró Perényi Zsigmond koro-
naőr, az MVSZ első elnöke, örökös tiszteletbeli elnöke emléktábláját helye-
zik el.
A pénteki ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött, majd Balog Barna, a ket-
tős állampolgársági aláírásgyűjtés kampányfőnöke Kassai Kaszás Imre előadómű-
vészt szólította mikrofonhoz, aki Illyés Gyula „Áldozat” című versét szavalta el. Ezt
követte dr. Körösi Mária professzorasszony előadása „Teleki Pál szellemi végrende-
lete” címmel.
Patrubány Miklós az MVSZ elnöke ünnepi beszédében kiemelte annak tartha-
tatlanságát, hogy Budapesten nem lehet Telekinek szobra, miközben az Ország-
ház mellett állhat az országvesztő „vörös gróf” Károlyi Mihály alakja, vagy miközben
még mindig a főváros díszpolgára lehet Sztálin.
Dr. Gaudi-Nagy Tamás, az MVSZ elnökségi tagja egy határozattervezetet olva-
sott fel, melyet óriási rokonszenv és támogató taps fogadott.
„A Magyarok Világszövetségének elnöksége határozottan kiáll a gróf Teleki
Pál emlékét megörökítő köztéri szobor felállítása mellett és mély megdöbbenéssel
fogadta a Fővárosi Közgyűlés nemzeti érzületet sértő, történelemhamisító érvekre
alapított elutasító döntését. Gróf Teleki Pál személyében a XX. század egyik legna-
gyobb formátumú politikusát és a magyarság ügyét talán a leghatékonyabban szol-
gáló, a trianoni nemzetcsonkolás ellen talán legtöbbet cselekvő gondolkodót tisz-
telhetjük. Mindezért határozottan visszautasítunk minden olyan vádat, amellyel őt a
nemzeti emlékezetben be akarják feketíteni. Személyének és életművének megíté-
léséhez nem lehet az akkori történelmi helyzettől elvonatkoztatva a mai globalizált
világban sajnálatosan tért nyert mechanikus és felületes sémákat felhasználni. A
2004. március 5-én leleplezett emléktáblával a Magyarok Világszövetsége kifejezi
nagyrabecsülését, amelyet gróf Teleki Pál és máig ható érvényességű munkássá-
ga iránt érez. Gróf Teleki Pál alábbi sorban megfogalmazott hitvallása minden ma-
gyar számára ma is vállalható: „Bízzunk önmagunkban, a nemzetünkben, annak
ősi erejében és abban, hogy egy nemzet igazmondása és igazsága a végén min-
dig győzedelmeskedik!”
Winston Churchill miniszterelnöknek Teleki halálakor az angol parlament alsó-
házában mondott beszéde jegyében – „A tárgyalóasztalnál majd szabadon kell
hagynunk egy széket Teleki Pál gróf számára. Az üres szék figyelmeztesse a jelen-
lévőket, hogy a magyar nemzetnek egy olyan miniszterelnöke volt, aki feláldozta

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 51


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 52

52 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

magát az igazságért, amelyért mi is harcolunk.” – az emléktábla előtt, amelyet


Patrubány Miklós elnök és Rácz Sándor tiszteletbeli elnök leplezett le, egy üres
széket helyeztek el. Ezután korabeli felvételről Teleki Pál miniszterelnöki székfogla-
ló beszédét hallgatta végig az emlékezők sokasága.
A megemlékezést Rácz Sándor tiszteletbeli elnök hatásos szónoklata zárta,
aki Teleki Pált követendő példaként állította a magyarság elé. A Szózat és a Szé-
kely himnusz eléneklése után Balog Barna felkérte Rácz Sándort, hogy elsőként ír-
ja alá a kettős állampolgársági népszavazási kezdeményezést. Miután ezt megtet-
te, bejelentette, hogy a következő két aláíró Wittner Mária és Pongrácz Gergely,
akik egyéb elfoglaltság miatt nem lehettek jelen. Ezzel ünnepélyesen elindult az
aláírásgyűjtés, melynek ezáltal az 56-os forradalom és szabadságharc legendás
alakjai álltak az élére, és vettek védnökségük alá.

Budapest, 2004. március 6.


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot, minden magyarnak!

2004.03.08.

Tiszteletre méltó Magyar Testvérünk!


Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy legyen támaszunk és segítőtársunk a ma-
gyar nemzet legnagyobb vállalkozásában.
A Magyarok Világszövetsége félszáz társadalmi szervezettel és 150 polgári kör-
rel összefogásban népszavazást kezdeményezett annak érdekében, hogy a hazától
elszakított magyarok is magyar állampolgárságot nyerhessenek anélkül, hogy ezért
Magyarországra kellene költözniük. Az Országos Választási Bizottság és az Alkot-
mánybíróság egyaránt jóváhagyta az itt elküldött aláírásgyűjtő ívet, és ezzel együtt
megkérdőjelezhetetlenül kimondták azt is, hogy ez a népszavazási kezdeményezés
összhangban van Magyarország alkotmányos rendjével, és harmonizál az Európa
Unió jogrendjével.
Tiszteletre méltó Magyar Testvérünk!
Ha Ön a Magyarok Világszövetségének tagja vagy pártolója, kérjük és hívjuk,
hogy váljék aláírásgyűjtő társunkká!
Ha Ön egy magyar keresztény vagy keresztyén közösség papja-lelkésze, kér-
jük, biztassa híveit arra, hogy aláírásukkal és majdan szavazatukkal támogassák a
magyar nemzet egységét helyreállítani hivatott népszavazást.
Azért küldtük el Önnek a kettős állampolgárságról kezdeményezett népszava-
zás aláírásgyűjtő ívet, mert Önt és egyházát a magyar társadalom hiteles helyének
tekintjük. Nem azt kérjük, hogy aláírásokat gyűjtsön, hanem azt szeretnénk, ha
Önöknél az aláírásgyűjtést vállaló polgártársaink megtalálhatnák az aláírásgyűjtő ív
hiteles példányát.
Ha Ön tanár, orvos, újságíró, diák, munkás vagy földből élő nemzettársunk, kér-
jük és hívjuk: sietve segítsen, hogy pár nap múlva, nemzeti ünnepünk alkalmával,
minden március 15-re emlékező ünnepségen gyűljenek az aláírások! Hátha azt a
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 53

csodát megérhetnénk, hogy egy nap alatt összegyűlne az ügydöntő népszavazást


kikövetelő pár százezer aláírás!
Ha ez mégsem sikerülne, akkor június végéig még rendelkezésünkre áll majd
több, mint három hónap, mely idő alatt az 56-os magyar forradalom legendás alak-
jai – Pongrácz Gergely és Wittner Mária – által megnyitott aláírások sora, akár mil-
liónyira is dagadhat, bizonyítva ezzel azt, hogy a magyar nemzet él, és élni akar!
Ez a népszavazás az a népszavazás lesz, melyet a nagyhatalmak 1920-ban
megtagadtak a magyaroktól.
Ez a népszavazás az a népszavazás lesz, amely helyreállíthatja a magyar nem-
zet méltóságát.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Rácz Sándor Patrubány Miklós


az 56-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács a Magyarok Világszövetsége
elnöke elnöke
a Magyarok Világszövetsége
tiszteletbeli elnöke

Budapest–Kolozsvár, 2004. március 5.

2004.03.22.
A Hír TV műsorvezetője is aláírta az MVSz népszavazási kezdeményezését.

A Hír TV ma esti műsorában az MVSz tisztségviselői sikeresen ismertették a kettős állam-


polgárság érdekében kezdeményezett népszavazás kitűzéséért zajló aláírásgyűjtést.
Szilvásy György, a Honfoglalás 2000 Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy a
magyar nemzet újraegyesítésének ebben a szakaszában joggal várható el Orbán Vik-
tor és Dávid Ibolya pártelnökök színvallása, hogy aláírásukkal támogassák a kezde-
ményezést, illetve erre szólítsák fel a polgári köröket, valamint szimpatizánsaikat.
Szilvásy Görgy felkérte Erdős Miklós műsorvezetőt a népszavazási kezdeményezés
aláírására. A műsorvezető a televízió nyilvánossága előtt eleget tett a felkérésnek.
Balog Barna kampányfőnök Duray Miklós szereplésével kapcsolatban emlékez-
tetett arra, hogy akik ma a Magyarok Világszövetségét támadják, azok korábban sem
tisztelték a demokratikus jogokat, hiszen Csoóri Sándor támogatásával a 2000. máju-
si MVSz-tisztújítást követően így nyilatkoztak: „A választások ugyan demokratikusan
zajlottak le, a folyamatot és annak eredményét azonban ennek ellenére sem tudjuk el-
fogadni.”
Dr. Gaudi-Nagy Tamás Európa jogi szakjogász, az MVSz elnökségi tagja
figelmeztetett, hogy a Magyarok Világszövetsége ellen koncepciós per zajlik – a 21.
században!

Budapest, 2004. március 22.


MVSz Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 53


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 54

54 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

A polgári körök és az egyházak támogatása

2004.03.24.
MAGYAR ÁLLAMPOLÁRSÁGOT MINDEN MAGYARNAK!

Felhívjuk az országban működő Polgári Körök figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság ked-


vező döntése után most már megkezdődhet a Magyarok Világszövetsége által benyújtott
és kezdeményezett országos aláírásgyűjtés a kettős állampolgárság ügyében.
A Polgári Körök tevékeny részvétele ebben az aláírásgyűjtésben a 2003-ban Bu-
dapesten a Gesztenyéskertben elfogadott „Alapító Levéllel” mindenben harmonizál.
Az Alapító Levél utolsó harmadából emlékeztetőül itt idézünk néhány mondatot a fen-
tiek alátámasztására:
„Mi arra kötünk szövetséget, hogy megtartsuk, ami igazán fontos a nemzet szá-
mára a határon túlra vetett magyarokat, ... mi arra kötünk szövetséget, hogy a nemze-
ti öntudatot tovább bátorítsuk, erősítsük a polgári értékeket, és véghezvigyük a nem-
zet határokon átívelő újraegyesítését ... Mi arra kötünk szövetséget, hogy olyan helyet
foglaljunk el a most formálódó új világrendben, mely biztosítja a Kárpát-medencei ma-
gyarok számára a biztonságot és a szabadságot ...”
A fentiekkel kapcsolatos néhány gyakorlati tudnivaló:
– Biztonságból 500 ezer aláírás gyűjtését tűztük ki célul.
– Az aláírási mintapéldány ívet (melyről fénymásolással tetszés szerinti példány
készíthető) a helyi plébániákon lehet átvenni, vagy:
– az Internetről letölteni az alábbi úton: www.Dominium.hu/MVSZ
– Tekintettel a közelgő március 15-i ünnepségekre, ahol várhatóan tömegesen
vesznek majd részt becsületes, nemzeti érzelmű potenciális aláírók, fontos len-
ne a helyszíneken megfelelő számú felíró tábláról, székről és kék tintájú go-
lyóstollakról gondoskodni, hogy az aláírások gyorsan, zökkenőmentesen tör-
ténhessenek.
– Személyi azonosítószám szükséges! (nem személyi igazolvány szám)
– A gyűjtések során mindenki csak egyszer írhat alá!
Tisztelettel kérjük, hogy a Polgári Körök tagjai ezt a kettős állampolgárság el-
érését elősegítő aláírásgyűjtési akciót becsületbeli és lelkiismereti kötelességüknek
érezzék, és áldozatos munkájukkal támogassák!

Mohács. 2004. március 8.


Csele Polgári Kör – Mohács

2004.03.25.
Népszavazás
Aláírásgyűjtés a Szent Korona ünnepségen Kecskeméten

Ma délután hat órakor Szent Korona ünnepség kezdődik Kecskeméten az Öreg temp-
lom előtt. A Magyarok Világszövetségének vezetői egyeztettek a szervezőkkel, akik
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 55

hozzájárultak, hogy a rendezvény ideje alatt a helyszínen aláírásokat gyűjthessenek a


kettős állampolgárság érdekében kezdeményezett népszavazás támogatására.
Az aláírásgyűjtésben részvevőket Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke, az
56-os Nagybudapesti Központi Munkástanács elnöke vezeti. Az aláírásgyűjtés már
17.00 órakor elkezdődik.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. március 25.


MVSZ Sajtószolgálat

MDF támogatás
2004.03.28.
Az MDF támogatja a kettős állampolgárságért kezdeményezett népszavazást

Március 27-én Budapesten ülésezett az MDF Országos Választmánya. A párt döntés-


hozó testülete egyhangú szavazattal döntött arról, hogy támogatja a Magyarok Világ-
szövetsége által a kettős állampolgárság érdekében indítványozott népszavazást. A
határozat kezdeményezői hétfőn sajtótájékoztató keretében ismertetik érveiket.
Dávid Ibolya pártelnök és Herényi Károly frakcióvezető is részt vett az MDF Or-
szágos Választmányának szombati ülésén, amely határozatot fogadott el arról, hogy a
párt támogatja a Magyarok Világszövetsége által a kettős állampolgárság érdekében
kezdeményezett népszavazást.
Amint arról sajtószolgálatunk korábban hírt adott, az MDF két fontos budapesti
szervezete, a Bedő Árpád vezette XII. Kerületi MDF és a Dr. Bégány Attila vezette V.
Kerületi MDF, írásban jelezte csatlakozását a népszavazási kezdeményezéshez. Az
MDF országos választmánya rövid vita után, egyhangú szavazattal fogadta el a nép-
szavazást támogató határozatot.
Az eset érdekessége, hogy a magyar sajtó teljességgel elhallgatta a fontos hatá-
rozat megszületését. Szombaton és vasárnap a véleményformáló magyarországi mé-
dia az MDF országos választmányának ülése kapcsán azt firtatta, hogy miért nem
képviselte senki a pártot a FIDESZ nagygyűlésén, illetve azt, hogy milyen ellentét hú-
zódik meg a párt elnöke és a sárospataki szervezet között.
Bedő Árpád és Dr. Bégány Attila hétfőn, 2004. március 29-én, 14.00 órakor
sajtótájékoztató keretében írják alá a népszavazási társulási megállapodást a Magya-
rok Világszövetségének elnökével Patrubány Miklóssal. Az eseményre, melyet az
MVSZ Visszhang nevű internetes világrádió csatornája élőben közvetít, az MVSZ
Semmelweis utcai székházának Csontváry termében kerül sor. (A világrádió hallgatá-
sát lehetővé tevő szoftver a www.vilagradio.hu címről tölthető le.)
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!
Budapest, 2004. március 28.
MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 55


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 56

56 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2004.03.29.
Ima a Boldogasszonyhoz a kettős állampolgárságért, Győrben

Boldog Apor Vilmos meggyilkoltatásának évfordulóján a győri székesegyház-


ban virrasztottak a hívek. A vérrel könnyező Mária-képhez zarándoklók együtt
imádkoztak a külhoni magyarok kettős állampolgárságáért.
A győri bazilikában elhelyezett, vérrel könnyező Mária-képhez látogató zarándo-
kok sokasága méltóságteljes választ adott az MSZP egyik vezető politikusának szent-
ségtörő kijelentésére. „Mária levette kezét Magyarországról” jelentette ki a közelmúlt-
ban az MSZP győri szervezetének elnökévé választott Gyurcsány Ferenc miniszter. A
Tilos rádió kereszténygyalázó szellemiségével rokon kijelentés a katolikus hívők meg-
botránkozását és az egyház tiltakozását váltotta ki.
A város utcáin haladó hívők és az útszélen álldogáló polgárok együtt imádkozták
az „Üdvözlégy Máriát”. A székesegyházhoz érve, közösen imádkoztak a külhoni ma-
gyarok kettős állampolgárságáért. A Hír tévé Duna korzó műsorában megszólaló idős
külhoni magyar asszonyok meghatóan vallottak arról, hogy ebben a háborús, romlott,
szomorú világban örömet jelentene a kettős állampolgárság megvalósulása.
A Magyarok Világszövetségének vezetői örömmel és megelégedéssel fogad-
ták Dr. Búzás Gábor, az MVSZ Győr-Sopron-Moson megyei szervezetének alapító
elnöke által továbbított hírt. Dr. Búzás Gábor a közelmúltban tisztelgő látogatást
tett a győri megyéspüspöknél, Dr. Pápai Lajosnál, aki támogatásáról biztosította a
kettős állampolgárság érdekében kezdeményezett népszavazást. „Ez a gesztus is
bizonyítja, hogy a győri egyházmegye méltó mártír püspökének, Boldog Apor Vil-
mosnak erkölcsi örökségére” – nyilatkozta a hír hallatán Patrubány Miklós, az
MVSZ elnöke.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!
(…)
Budapest, 2004. március 28.
MVSZ Sajtószolgálat

2004.03.29.
Csele – A pataktól a polgári körig

A Csele Polgári Kör tagjai Bernáth Éva vezetésével részt vettek szombaton a Fi-
desz kampánynyitó nagygyűlésén.
A mohácsi Csele Polgári Kör, amely nemrég felhívással fordult a polgári körök-
höz a népszavazási aláírásgyűjtés érdekében, szombaton a Fidesz nagygyűlésen
gyűjtötte az aláírásokat. Mint a kör képviselője, Bernáth Éva elmondta, a több ezres
rendezvényen alig talált olyan embert, aki már ne írta volna alá, illetve ne jelezte vol-
na, hogy ő maga is aláírásgyűjtő a saját településén.
A nagygyűlésen Orbán Viktor egymillió aláírás gyűjtésére biztatta a jelenlévőket.
A Fidesz így szeretné a költségvetés módosítását elérni.
Szász Jenő az erdélyi MPSZ elnöke beszédében hosszasan érvelt a kettős állam-
polgárság mellett.
Bernáth Éva elmondta, hogy szerinte az Orbán Viktor kezdeményezte nemzeti pe-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 57

tíció aláírásgyűjtése, nem zavarja meg a népszavazási kezdeményezést. Tudvalevő


ugyanis, hogy Orbán Viktor kezdeményezésének nincs közjogi hatálya.
A Csele Polgári Kör lelkes munkáját az MVSZ elnöke ezekkel a szavakkal méltat-
ta: „Magyarország a Csele pataknál veszett el, és onnan indulhat megújhodá-
sa is.”
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. március 29.


MVSZ Sajtószolgálat
2004.03.30.
Népszavazás
A rendszerváltás folytatása

„Az V. Kerületi MDF a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszava-


zást a kettős állampolgárságért, a rendszerváltás folytatásának tekinti.” – nyilatkoz-
ta Dr. Bégány Attila a szervezet elnöke. A nyilatkozat Bedő Árpád, a XII. Kerületi MDF
elnöke társaságában, az MVSZ székházában szervezett sajtótájékoztatón hangzott
el, amikor mindketten aláírták a népszavazási társulási megállapodást a Magyarok
Világszövetségének elnökével. Az MVSZ díszes aláírásgyűjtő mappát juttat a legha-
tékonyabb aláírásgyűjtőknek, akiket a magyar nemzet egysége kovácsainak tekint.
A sajtótájékoztatót megnyitó Patrubány Miklós üdvözölte az MDF Országos Vá-
lasztmányának két nappal korábban meghozott határozatát, amellyel az Országgyű-
lés harmadik pártja támogatja a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett nép-
szavazást a kettős állampolgárságért.
Bedő Árpád, a határozat előterjesztője felolvasta annak teljes szövegét. Ezt köve-
tően a két fővárosi MDF-szervezet, amely a párt országos választmánya által elfoga-
dott határozatot jóval megelőzve jelezte csatlakozását az MVSZ kezdeményezéséhez,
aláírta a népszavazást támogató társulási megállapodást.
Patrubány Miklós átadta mindkét vezetőnek a személyre szóló, díszes aláírásgyűj-
tő mappát. A társult szervezetek vezetői számára ez a megtiszteltetés jele, amely egy-
ben felhívás is érdemi aláírásgyűjtésre. A díszes mappát bárki beszerezheti az MVSZ
székházában, aki vállalja 200 aláírás begyűjtését. Azokat, akik erre vállalkoznak, és vál-
lalásukat még május 1. előtt teljesítik, a Magyarok Világszövetsége a magyar nemzet
egysége kovácsainak tekinti, és nagy megbecsülésben részesíti.
Újságírói kérdésre válaszolva az MVSZ elnöke elmondta, hogy egy hét múlva,
amikor túl lesznek az aláírásgyűjtés első hónapján, akkor hozzák először nyilvános-
ságra az addig begyűlt aláírások számát. Az aláírásgyűjtőket fokozott éberségre
szólította fel, mert az ország több helységében jelezték, hogy ismeretlen tettesek
aláíró íveket elorozva lopják az aláírásokat. A Magyarok Világszövetsége írásban
visszaigazol minden átvett aláíró ívet.
A sajtótájékoztatón jelen levő Szilvásy György, a Honfoglalás 2000 Egyesület el-
nöke felszólított Orbán Viktort, a FIDESZ elnökét, hogy csatlakozzon ő is a nemzet
egységét megteremteni hivatott népszavazási kezdeményezéshez.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!
Budapest, 2004. március 29.
MVSZ Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 57


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 58

58 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

2004.03.31.
A gulágot megjárt magyarok támogatják a népszavazást

Decsen immár negyedik alkalommal került sor a gulágot megjárt magyarok találkozó-
jára. A rendezvényen az idén második alkalommal volt jelen az MVSZ elnöke,
Patrubány Miklós.
A rendezvény elején, míg a regisztráció folyt, sorban írták alá az érkezők a nép-
szavazási kezdeményezést.
A megemlékezést Szekeres Imre Gyula, a rendezvény szervezője nyitotta meg,
majd Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke mondott beszédet. Megköszönte a szerve-
zőknek, hogy évente megemlékeznek e szörnyűséges eseményekről, és ezáltal figyel-
meztetnek mindenkit, hogy ilyen kegyetlenség többé ne fordulhasson elő. Kérte a
gulágot megszenvedőket, hogy az 56-os forradalom élő legendáihoz – Rácz Sándor,
Wittner Mária, Pongrátz Gergely – hasonlóan, csatlakozzanak az MVSZ kezdeménye-
zéséhez. Ezt követően L. Németh Erzsébet Kárpát-medencei régióelnök és Okos Már-
ton MVSZ-küldött átadta az MVSZ Rákóczi-emlékzászlaját.
A rendezvény szervezői a zászlót meghatódva vették át, és ígéretet tettek, hogy
mivel e zászló őket is kötelezi, az MVSZ aláírásgyűjtéséhez egy emberként odaállnak,
és sikerre viszik a népszavazást. A zászló gondozásával megbízott decsi Csillagrózsa
hagyományőrző néptáncegyüttes vezetője, Lőcziné Polányi Jusztina vállalta, hogy
minden fellépésükre magukkal viszik a Rákóczi-emlékzászlót.
A rendezvényen jelen volt a Fidesz pécsi országgyűlési képviselője. Ugyancsak
köszöntötte az emlékezőket Decs alpolgármestere Kokos László. A megemlékezés
kulturális műsorral folytatódott, majd a meghurcoltak emlékére állított emlékmű meg-
koszorúzásával ért véget. Itt az MVSZ részéről L. Németh Erzsébet helyezte el a meg-
emlékezés virágait.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. március 28.


MVSZ Sajtószolgálat

Csoóri Sándor mint „torpedó”


2004.04.01.
Csoóri Sándor is aláírásgyűjtésbe kezdett
A kettős állampolgársági népszavazás megtorpedózása

Az MVSZ Sajtószolgálatának értesülése szerint immár nemcsak a Magyarok Világszö-


vetsége és a Fidesz folytat átfogó aláírásgyűjtést, hanem Csoóri Sándor és köre is,
amely 2000-ben miután alulmaradt a tisztújításon, bojkottot hirdetett a legitimen meg-
választott vezetősége ellen. Ez az aláírásgyűjtés azonban egyelőre nem nyilvános, de
annak szánják.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 59

Miközben a Magyarok Világszövetsége népszavazást kezdeményezett a magyar


nemzet Trianonban szétszaggatott egységének a kettős állampolgárság eszközével
történő helyreállítására, aközben Csoóri Sándor és köre hátba támadja a Magyarok
Világszövetségének népszavazást kezdeményező vezetőségét. A Csoóri Sándor által
kezdeményezett petíció álságosan a Magyarok Világszövetsége „jobbító szándékú”
átalakítását kezdeményezi, és a háttérből muníciót kíván szolgáltatni ahhoz a perhez,
amelyet látszólag az ügyészség folytat a Magyarok Világszövetsége ellen, ám amely
per hátterében – bizonyított módon – ugyancsak Csoóri és köre áll.
Az MVSZ Sajtószolgálatának értesülése szerint – melyek a Csoóri petícióval
megkeresett ám nevük elhallgatását kérő személyektől származnak – a Csoóri
petíciót több országban körözik. A megkeresettek között van Fekete Gyula, Pálfy
G. István, Kellermayer Miklós, Horváth Arany, Fülöp G. Dénes, Beder Tibor, Szil-
veszter Lajos, Hódi Sándor, Dudás Károly, Kasza József és mások.
A Magyarok Világszövetsége számára ennek az akciónak az időzítéséből és tar-
talmából egyértelműen kiderül annak valós szándéka: a kettős állampolgárságért kez-
deményezett népszavazás megtorpedózása.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot, minden magyarnak!

2004.04.03.
Sajtótájékoztató a magyar holocaust meghamisításáról

Nagyszabású hamisításra jöttem rá a magyar zsidó áldozatok számával kapcsolat-


ban. Minden egyes ártatlan áldozat kutatást és kegyeletet érdemel, leszármazottai pe-
dig elégtételt. Az én édesapám, aki budapesti klinikai portás volt, – egy fát érdemel-
ne Jeruzsálemben, az igazak kertjében, mert 1944 novemberében az Üllői úti sebé-
szeti klinika lapos tetején rejtett el egy zsidó vaskereskedőt, amikor a németek és a
nyilasok el akarták vinni. Tehát nem nyilas családból származom. De a történelemku-
tatás megköveteli a teljes igazság felderítését az eseményekkel és az adatokkal kap-
csolatban. 27 éve foglalkozom, mint amatőr történész-kutató, a magyar történelem
egyes korszakainak levéltári, helyszíni, könyvtári, egyes személyekkel való riportkészí-
tői és levelezői kutatásával. Ismert dolog a vesztett csaták után az ellenség számának
felnagyítása, a saját haderő létszámának degradálása, viszont a csaták előtt az ellen-
ség haderejének lebecsülése a hadvezérek részéről. De a történettudománynak utó-
lag mégis a valós számokat kell rögzíteni. A zsidóságnak a háború utáni óriási, érthe-
tő traumája még megmagyarázza az áldozatok számának akkori felnagyítását, hisz az
első számok még csak becslések voltak. Nem számították le belőle pl. a jugoszláviai
Bor-i tábor felszabadított foglyainak nagyszámú, Palesztinába történt kivándorlását,
valamint az USA-ba és Ny-Európai országokba való emigrálásokat, a kórházakban a
80-90 éves zsidó emberek halálát, a bombázások áldozatait, stb. De minden ország
zsidó hitközségei pontos összeírásokat készítettek közvetlenül a háború után, nagy
részletességgel az összes családtag sorsáról. A budapesti Zsidó Múzeum levéltárá-
ban őrzik ezeket az összeírásokat, ezekből kellett összeállítani az áldozatok pontos
számát. A budapesti sajtó a háború befejezésen után a bécsi döntés által megna-
gyobbított Magyarország, tehát az 1938 –1939-ben visszacsatolt Felvidék és Kárpát-
alja, az 1940-ben visszatért Észak-Erdély és az 1941-ben visszacsatolt Délvidék, zsidó

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 59


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 60

60 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

áldozatainak számát 200 ezerben jelöli meg. Ez a visszaállított Csonka-Magyarország


területére átszámítva kb. 110 ezer áldozatot jelent. (Csonka-magyarország = 93 000
km2 = 54% visszatért terület = 78 000 km2 = 46%). Az amerikaiak németországi lap-
ja, a Die Neue Zeitung 1946 februárjában táblázatot közölt az áldozatokról. Csonka-
Magyarországhoz 123 ezer áldozatot ír. Erre a 200 ezres számra jutott az 1944-es ha-
tárokkal rendelkező Magyarországgal kapcsolatban, az angol hadtörténész, John
Keegan is (született: 1934-ben, fő témái: a Hadtörténeti Könyvtárban levő könyvei sze-
rint: Napoleon és a II. világháború), aki 1989-ben szerkesztette Londonban a Times ki-
adónál: The Atlas of the Second World War c. nagyalakú, színes képekkel, térképek-
kel illusztrált könyvet. Itt a holocaust térképen (93. old.) a bécsi döntés által megna-
gyobbított Magyarország zsidó áldozatainak száma – 1939 szeptembertől 1945 már-
ciusáig – 200 ezer. Az Akadémiai Kiadó 1995-ben kiadta magyarul ezt a könyvet. Itt is
a 93. oldalra került a holocaust térkép. Minden szám, minden ország rajza ugyanaz,
egyetlen egy szám van megmásítva: a magyar adat. Itt a 200 ezerből 600 ezer lett. Ez
hamisítás! A Corvina Kiadó pedig kiadta az 1994-ben Londonban, szintén a Times Ki-
adónál megjelent Guide to The Peoples of Europe c. könyvet magyarul, 1995-ben Eu-
rópa népei címen. Az angol eredeti 386. oldalán található John Keegan holocaust tér-
képe, a 200 ezres magyar áldozat számmal. A Corvinánál ez 1995-ben szintén 600
ezer lett. Tehát a hamisításban a két magyar kiadó közt kooperáció volt. Egyik angol
eredeti könyv sem található Magyarország egyetlen könyvtárában sem, csak a ma-
gyar fordítás-ferdítés. Illetve egyetlen egy példány van, de bevételi naplójegyzék nél-
kül. Ez a kezemben volt. A londoni Reader’s Digest kiadó 1996-ban az enciklopédiá-
jába – legalábbis a magyar kiadásba – nem John Keegan londoni holocaust térkép-
ét vette át, hanem a magyar meghamísított adatból – hamisan 75% számítva – Cson-
ka-Magyarország térképére 450 ezer magyar meggyilkolt zsidót ír rá, a 110 ezer he-
lyett. (Nekem a 2002-es kiadás van meg) Nagy nehezen megszereztem John Keegan
címét és írtam neki. Válaszából idézek: „Fogalmam sem volt, hogy lefordították ma-
gyarra a The Times-nál megjelent Atlas of the Second World War-t. Mostanáig nem
hallottam a Guide to The Poeples of Europe-ról. Egyik könyv kiadásához sem járultam
hozzá. Elképzelni nem tudom miért változtatták meg a számokat.” Ezen kívül írtam Je-
ruzsálembe a Yad Vashem Múzeumba, mivel birtokomban van egy fotó, amelyen a
magyar áldozatok márványtábláján 334 ezer szerepel: Hungary including Nord-
Transilvania, azaz beleértve Észak-Erdélyt is, (valamint az összes visszacsatolt terüle-
tet is). A múzeum munkatársának, Rénveri Sárinak válaszában az áll, hogy ez csak
Csonka-Magyarország áldozatainak száma volt (?) és ki fogják javítani 600 ezerre. (Az
én levelem hatására!) Mivel most fog megnyílni a Budapesti Holocaust Múzeum és re-
mélem, hogy a múlt kutatását objektíven akarják végezni a múzeum munkatársai, –
szeretnék hozzájárulni saját kutatásommal a valódi számok és az igazság kiderítésé-
hez. Dokumentumaimat bemutatva, erről fogok beszámolni a sajtótájékoztatón.
Kéri Edit
a Magyarok Világszövetsége budapesti tagozatának tagja

Bp. 2004-03-26
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 61

Orbán Viktor is támogatja

2004.04.17.
Orbán Viktor is támogatja a Magyarok Világszövetsége
népszavazási kezdeményezését

Egyre több fideszes vezető és országgyűlési képviselő támogatja aláírásával az


MVSz népszavazási kezdeményezését a kettős állampolgárság érdekében.
Schmitt Pált követően többek között Hende Csaba, Latorcai János, legutóbb pe-
dig Orbán Viktor írta alá a Világszövetség kezdeményezését.
A Fidesz vezetőinek pozitív viszonyulásával ellentétes Németh Zsolt magatartása, aki
az utóbbi időben látványos támadást indított a kettős állampolgárság ellen, szembehelyez-
kedve a Kárpát-medence magyarsága részéről határozottan megfogalmazott igénnyel.
A korábbi külügyi államtitkár viszonyulásának szemléltetésére idézünk vonatkozó
megnyilatkozásaiból:

„A kettős állampolgárság kérdésével kapcsolatban Németh Zsolt elmondta: ez-


zel több okból is csínján kell bánni. (...) A nemzeti megmaradásra és a szülőföld stra-
tégiájára nézve, a jelenlegi helyzetben nagy kockázattal járna egy ilyen lépés. »Talán
később, lecsillapodottabb állapotban, amikor konszolidálódnak a feltételek.«” (Sza-
badság, 2000. október 9.)

„Magyarország nem vezeti be a kettős állampolgárság intézményét a külföldön


élő magyarok számára, ahogyan azt Jugoszlávia tette, hogy megvédje a diaszpórá-
ban élő szerbeket.” (B92, 2001. május 16.)

„Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke úgy véli, a kettős


állampolgárság elutasítása azt bizonyítja, hogy a baloldali kormány cserbenhagyta a
vajdasági magyarokat.” (Magyar Nemzet, 2003. aug. 2.)

„Elfogadhatatlanok azok az érvek – mondta [Németh Zsolt] –, amelyeket a kettős


állampolgárság ellenében fogalmazott meg a kormányzat. A politikus szerint az eluta-
sító magatartást »nem lehet rákenni az Európai Unióra, mivel az EU jogrendszerében
létező gyakorlat a határon túli nemzetrészek problémáinak kezelésére a kettős állam-
polgárság intézménye«”. (Hét Nap, 2003. szept. 3.)

„A nemzeti újraegyesítés eszméje kapcsán Németh Zsolt a kettős állampolgárság


kérdését is felvetette, mondván: nem helyes kifogásokat emelni ezzel szemben, hiszen
a világban elfogadott, ha egy egyén két államhoz kötődik. Ezt pedig a határon túli ma-
gyarok esetében nem lenne szabad megkérdőjelezni, mivel nem ők választották az ál-
lampolgárságukat, hanem az kényszer eredménye.” (Szabadság, 2003. nov. 11.)

Németh Zsolt „szerint megjósolható, hogy a kettős állampolgárság felgyorsítaná


a határon túli magyarság áttelepedését az anyaországba. A kettős állampolgárság

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 61


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 62

62 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

igénye – bár elméletileg összeegyeztethető az önrendelkezés elvével – a gyakorlat-


ban ellentmondhat az autonómia-törekvéseknek.” (Szabadság, 2004. ápr. 3.)

„az anyaország felelőssége, hogy egy tartalommal megtöltött státustörvénnyel és


a közösségi autonómiák támogatásával ellensúlyozza a szükségmegoldásként felme-
rülő kettős állampolgárság intézményét.” (Heti Válasz, 2004. ápr. 15.)

Budapest, 2004. április 16.


MVSz Sajtószolgálat

2004.04.20.
Rogán úgy látja, hogy a kettős állampolgárság az egyetlen eszköz a határon-
túli magyarok számára az anyaországgal való kapcsolattartásra és identitásuk
megőrzésére. A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint Európában a kettős ál-
lampolgárság egyáltalán nem ritka.

Rogán Antal április 19-én a Nap-kelte Kereszttűz műsorában nyilatkozott:


Varga Domokos György újságíró: – A Magyarok Világszövetsége aláírásgyűjtő kezde-
ményezését a kettős állampolgárságra vonatkozóan aláírta Schmitt Pál is, és aláírta
Orbán Viktor is a sajtóhírek szerint. (...) mi ennek a közeledésnek az oka?
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezető-helyettese: – (...) bárki kezdeményezhette
volna a kettős állampolgárság ügyében az aláírásgyűjtést, én magam például ezzel,
hogy úgy mondjam, tamáskodó véleménnyel voltam két-három évvel ezelőtt, hogy ez
a legjobb eszköz-e mondjuk a határontúl található magyaroknak bizonyos értelemben
az integrálására, arra, hogy egyszerre tudjanak közeledni az anyaországhoz, onnan
biztonságot kapni, ugyanakkor meg a magyarságukat, az identitásukat a saját hazá-
jukban megőrizni. Ma már úgy látom, hogy sajnos ez az egyetlen egy eszköz, nincs
igazán más, főleg azért, mert ők a maguk részéről ezt az eszközt követelik. Ezt érzik
a maguk részéről legerősebbnek, és hát végső soron nem lehet mást tenni, hogyha a
határontúli magyarok úgy gondolják, hogy nekik erre van szükségük, akkor én azt
gondolom, előbb-utóbb emellé az ügy mellé oda kell állni, persze jól végig kell gon-
dolni ennek az összes létező jogi következményét, külpolitikai következményét, de kel-
lő következetességgel én azt gondolom, ezek már csak azért is kezelhetők, mert Eu-
rópában a kettős állampolgárság az egyáltalán nem egy ritka dolog.

Budapest, 2004. április 20.


MVSz Sajtószolgálat

2004.04.27.
Orbán Viktor: (...) be kell látnunk, hogy a megoldás a jövőre nézve már nem a stá-
tusztörvény, hanem a kettős állampolgárság. Úgy tűnik, a kettős állampolgárságot
könnyebben el tudjuk fogadtatni – idehaza és külföldön is –, mint a státusztörvényt si-
került, tehát én támogatom teljes mellszélességgel a kettős állampolgárságot.
(Vasárnapi Újság, 2004. április 25.)
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 63

Orbán Viktor: (...) Igenis helyes az, ha Európa megtudja, hogy van magyar ügy, van-
nak a határon túl magyarok, ez a probléma a kisebbségi probléma, nemcsak a ma-
gyarokra nézve igaz, hanem más nációkra is, igenis maradt majd kétmillió emberünk
Romániában, igenis van hatszázezer magyar Szlovákiában, Ukrajnában, ahol tilos a
kettős állampolgárság, ott marad két-háromszázezer magyar és a Délvidékről Magyar-
országra jövő magyaroknak is vízumot kell váltaniuk. Lehet, hogy ez kényelmetlen, le-
het hogy nem tetszik, de ettől ezek még európai problémák. Mostantól az ő problémá-
ik is. Szerintem bizonyos problémákkal való találkozás az javíthat az emberen. Bízom
benne, hogy Európán is javítani fog, hogy találkozik a mi problémáinkkal.

Stifner G.: Ha már a kisebbségi kérdés szóba került, ejtsünk szót a határon túli ma-
gyarokról. A státusztörvény az Orbán-kormány szívügye volt. Milyen állapotban van
most? És csak címszavakként mondom: kettős állampolgárság, autonómia.
Orbán Viktor: A státusztörvény a legszeretettebb gyermekeink közé tartozott az
elmúlt esztendőkben. Nemcsak szerettük, hanem büszkék is voltunk rá. Személy sze-
rint is úgy éreztem, hogy egy nagy történelmi adósságot törlesztünk a magukra ha-
gyott, sőt, magunkról gyakran lerúgott, határon túl élő, több milliós magyarság számá-
ra küldtünk egy világos üzenetet: a magyar nemzet egységes és oszthatatlan, bárhol
húzódnak is éppen az államhatárok. És van mód arra, hogy Budapestről, Magyaror-
szágról kiindulva elvégezzük a nemzet határokon átívelő újraegyesítését. Ami azt je-
lenti, hogy a legtávolabbi délvidéki, erdélyi vagy kárpátaljai magyar faluban élő ma-
gyar ember is tudhatja, hogy ő egy nagyobb közösséghez, a magyar nemzet közös-
ségéhez tartozik, nyilvántartják őt, számítanak rá, és ő is számíthat a többi magyarra.
Ha valamiért a lábára lépnek és fáj neki és fölkiált, akkor azt pontosan, kellő időben
mindenhol hallani fogják, ahol magyarok élnek, és meg fogják őt segíteni. És ha van
egy jó gondolata, amivel a világ javára tudna lenni, akkor azt első helyen a magyar
nemzet javára tudja fölajánlani. Na most ebből a törvényből a szuszt kiszorították.
Ezek után én azt mondom, hogy a státusztörvény maradványaiért persze küzdeni kell,
de be kell látnunk, hogy a megoldás a jövőre nézve már nem a státusztörvény, hanem
a kettős állampolgárság. Úgy tűnik, a kettős állampolgárságot könnyebben el tudjuk
fogadtatni – idehaza és külföldön is –, mint a státusztörvényt sikerült, tehát én támo-
gatom teljes mellszélességgel a kettős állampolgárságot. Az autonómiát pedig egy
európai kérdésnek tartom, ami lehet egy katalánnak Spanyolországban, egy osztrák-
nak Olaszországban, Dél-Tirolban vagy egy németnek Brüsszelben, az bizony kijár az
Erdélyben vagy éppen Kárpátalján élő magyarnak is, tehát az autonómiákat minden-
hol mint európai módszereket és megoldásokat szerintem szabad, lehet, sőt nemzeti
kötelességünk is támogatni.
(Vasárnapi Újság, 2004. április 25.)

„Vasárnap reggel a bizonyosság tudatával fellélegezve adták tovább


Gyergyóban a hírt az emberek.” (Borsos Géza)

MVSz Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 63


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 64

64 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

A Vitézi Rend

2004.04.27.
Népszavazás
A Vitézi Rend mozgósítja tagjait

A kettős állampolgárságért kezdeményezett népszavazásra egyik legrégebb társult


szervezet, a Vitézi Rend aláírásgyűjtésre mozgósítja tagjait. Erről született megállapo-
dás a Magyarok Világszövetsége székházában a Vitézi Rend főkapitánya v. Hunyadi
László és az MVSZ elnöke v. Patrubány Miklós között.
A megállapodás jegyében a két szervezet vezetői közös levélben fordulnak a Vi-
tézi Rend több mint kétezer magyarországi tagjához, és arra kérik őket, hogy egy hó-
napon belül valamennyien gyűjtsenek legalább egy ívnyi, azaz 20 áláírást.
A megbeszélésen jelen volt v. Szatmári József székkapitány és Okos Márton küldött.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. április 26.


MVSZ Sajtószolgálat

2004.05.17.
Körömi Attila felszólalása az Országgyűlésben a kettős állampolgárságról

Ma este 20 óra után, napirend utáni felszólalásban Körömi Attila, független or-
szággyűlési képviselő érvel a kettős állampolgársági népszavazás mellett. Fel-
szólalásának címe: A kettős állampolgárság nemzetstratégiai kérdés.
Mint ismeretes, Körömi Attila levélben fordult az Országgyűlés valamennyi frak-
cióvezetőjéhez, és rajtuk keresztül mind a 385 képviselőtársához, melyben arra kérte
őket, hogy támogassák aláírásukkal az MVSZ és több mint negyven társuló szervezet
által kezdeményezett népszavazási indítványt. A képviselő május 31-ét jelölte meg ha-
táridőként.
Patrubány Miklós és Körömi Attila idén tavasszal ismerkedtek meg
Decsen, a gulágos áldozatok találkozóján. Azóta folyamatosan együttműködnek a
kettős állampolgársági népszavazás ügyében. Körömi Attila szervezte meg április ele-
jén az MVSZ elnökének pécsi aláírásgyűjtését, a Csillagösvényen című országjárás
keretében. Körömi Attila akkor még a Fidesz-frakció tagja volt.
Körömi Atilla felszólalását az érdeklődők a Kossuth-rádió URH-s műsorában hall-
hatják, amely élő adásban közvetíti a parlamenti üléseket. A felszólalás szövegét saj-
tószolgálatunk közzé teszi.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. május 17-én


MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 65

Gyulay Endre megyéspüspök

2004.05.17.
Gyulay Endre megyéspüspök támogató aláírása

Pénteken Szegeden Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke


hivatalában látogatta meg Gyulay Endre megyés püspököt, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye vezetőjét. A püspök teljes támogatásáról biztosította az MVSZ
által kezdeményezett népszavazást a kettős állampolgárságról és ennek jele-
ként elsőnek írt alá egy még üres aláíróívet.
Az MVSZ elnöke tisztelgő látogatást tett a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspö-
kénél, és felkérte őt a Magyarok VI. Világkongresszusának fővédnökei sorába. Gyulay
Endre püspök a felkérést örömmel fogadta el.
A találkozó során szó esett a kettős állampolgárság érdekében kezdeményezett
népszavazásról, melynek kampánynyitó ülése tavaly október 1-én Szegeden zajlott, és
amelyen annak idején felszólalt Gyulay Endre püspök is. A püspök továbbra is teljes
támogatásáról biztosította a kezdeményezést, egy üres aláíróívet kért, és annak első
sorában írt alá.
A megbeszélésen Patrubány Miklós javasolta, hogy a népszavazás aláírásgyűjtés-
ének záró rendezvényét ugyancsak Szegeden tartsák meg, június utolsó szombatján.
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. május 17-én


MVSZ Sajtószolgálat

2004.05.25.
Bírósági döntés – Államfői fogadás

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a Magyarok Világszövetsége elleni keresetet


Mádl Ferenc köztársasági elnök fogadta Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszö-
vetségének elnökét
Ma délelőtt a Fővárosi Ítélőtábla elutasította azt a keresetet, amelyet az MVSz
2000. évi demokratikus tisztújításának eredményét elfogadni nem tudó kis csoport in-
dított azért, hogy a bíróság semmisítse meg az akkori küldöttgyűlési határozatokat.
A Magyarok Világszövetségének elnöke ma találkozott a Magyar Köztársaság el-
nökével.
A részletekre visszatérünk.

Budapest, 2004. május 25.


MVSz Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 65


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 66

66 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Újabb akadályok: MDF és Tőkés László

2004.07.07.
Népszavazás
Újabb MDF-es bűvészmutatvány

A Magyarok Világszövetségének elnöksége 2003. augusztus 18-án elhatározta és be-


jelentette, hogy ügydöntő népszavazást kezdeményez a külhoni magyarok kettős ál-
lampolgársága ügyében. Pár nap múlva az MDF országossá dagasztott egy helyi alá-
írásgyűjtést, mely a kettős állampolgárság gondolatát támogatta. Ezzel máig tartó za-
vart okozott sok jóhiszemű magyar állampolgár fejében, akik nem tudnak különbsé-
get tenni az MDF közjogi következmények nélküli, ötletszerű aláírásgyűjtése és a Ma-
gyarok Világszövetsége által kezdeményezett, ügydöntő népszavazáshoz vezető alá-
írásgyűjtés között.
A Magyarok Világszövetsége 2004. július 2-án átadta az Országos Választási Bi-
zottságnak a kettős állampolgársági népszavazást támogató több mint 320.000 ma-
gyar állampolgár aláírását. Pár nap múlva az MDF bejelentette, hogy az Országgyűlés
elé terjeszti meglévő és alvó törvénymódosító indítványát a kettős állampolgárságról.
„Ezzel a lépéssel az MDF országgyűlési frakciója megpróbálja kifogni a szelet a
népszavazás elől, akadályozva a népfelség közvetlen gyakorlását.” – nyilatkozta az
MVSZ sajtószolgálatának Patrubány Miklós, majd hozzátette: „Az ügyet az teszi iga-
zán pikánssá, hogy ez év tavaszán az MDF Országos Választmánya egyhangú szava-
zattal támogatta a Magyarok Világszövetségének népszavazási kezdeményezését.”
Az MDF újabb bűvészmutatványának lehetséges hátteréről tartott mai saj-
tótájékoztatóról a Magyar Távirati Iroda az alább olvasható hírt közölte.

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

MVSZ-MDF
Politikai paktumot sejt az MVSZ az MDF törvényjavaslata mögött

Budapest, 2004. július 7., szerda (MTI) – Az MDF és az MSZP közötti politikai paktu-
mot feltételez a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) az MDF-es Herényi Károly képvi-
selő keddi bejelentése mögött, amely szerint pártja törvényjavaslatot terjeszt be a ket-
tős állampolgárság ügyében – mondta szerdán az MVSZ elnöke.
„Ha a tavalyi sikertelenség után most a parlamentben napirendre tűzik a kettős
állampolgárságról szóló törvény módosítását, akkor paktum van a háttérben” – jelen-
tette ki Patrubány Miklós a szövetség székházában tartott sajtótájékoztatón.
A világszövetség elnöke úgy vélekedett, hogy az MDF kedden bejelentett javas-
lata „kifogná a szelet” az MVSZ által kezdeményezett népszavazás vitorlájából. El-
mondta, hogy az MDF hajdanán felelőtlenségnek titulálta a népszavazás kezdemé-
nyezését, majd az aláírásgyűjtés bejelentésekor támogatásáról biztosította a szövetsé-
get, tavaly ősszel sikertelenül próbálta napirendre tűzetni saját javaslatát, most pedig,
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 67

amikor összegyűlt 320 ezer aláírás a népszavazás kezdeményezésére, hirtelen újra


bejelenti a törvényjavaslatot.
„A paktum első számú célzottja a Fidesz, a másik igazi vesztes pedig a magyar
demokrácia” – fogalmazott Patrubány Miklós. Hangsúlyozta, hogy az MDF magyar ál-
lampolgárságot adna minden olyan határon túli lakosnak, aki bizonyítani tudja, hogy
felmenői magyarok voltak. „Így azonban olyanok is megkapnák a magyar állampol-
gárságot, akik annak idején részt vettek az ország kétharmadának elrablásában, és
nem csak azok kapnák meg, akik 84 éve szenvedik meg magyarságukat a határon
túl” – mondta a Magyarok Világszövetségének elnöke.

Budapest, 2004. július 7.


MVSZ Sajtószolgálat

2004.07.09.
Tovább gyűrűzik a KMAT nagyváradi alakuló ülése kapcsán elindult vita

Az MVSz serkentő szerepet játszott a Székely Nemzeti Tanács megalakításában


Mint ismeretes, 2004. június 2-án, a Magyarok VI. Világkongresszusa idején zajló
MVSz Küldöttgyűlésen Patrubány Miklós elnöki beszámolójában részletesen kitért a
Székely Nemzeti Tanács megalakulására. A beszámolót egyenes adásban közvetítet-
te a Világszövetség Visszhang nevű kisérleti internetes rádiója, illetve abból több rá-
dió, televízió és újság vett át részleteket, arról hírt közölt.
Patrubány Miklós tájékoztatta az MVSz Küldöttgyűlését a 2003. júniusi székelyföldi
körútról, melynek során Rácz Sándor tiszteletbeli elnökkel és Dr. Csapó József MVSz-
küldöttel, az elnök európai integrációs főtanácsadójával, az SzNT későbbi elnökével
együtt kilenc településen, mintegy 8-900, közéleti szerepet vállaló személlyel találkoztak és
tanácskoztak lakossági fórumokon, rendezvényeken a Székelyföld autonómiájáról. A szé-
kelyföldi körutat, melynek egyes szakaszain résztvettek a az MVSz elnökségének erdélyi
tagjai is – Borsos Géza és András Imre, illetve Gazda József MVSz-küldött, az SzNT ké-
sőbbi tisztségviselői –, a Csíkszeredában megrendezett Quo vadis Székelyföld? konferen-
ciával fejezték be. A konferencia résztvevői az alább olvasható zárónyilatkozatban felszólí-
tották az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének (EMNT KT) tagjait,
hogy késedelem nélkül kezdeményezzék a Székely Nemzeti Tanács megalakulását.
Ezt a felszólítást azért tartották fontosnak, mert három héttel korábban az EMNT
KT ülésén, illetve az azt követő sepsiszentgyörgyi fórumon nem született határozat eb-
ben a tárgyban.
A 2003. június 9-21. között, az MVSz szervezésében lezajlott székelyföldi körút és kon-
ferencia keretében folytatott viták és párbeszédek közvetlen eredményeként alakult meg jú-
lius 8-án Gyergyócsomafalván a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete.
A fentiekkel ellentétben, Tőkés László 2004. június 29-én kelt körlevelében azt ál-
lítja, hogy a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az MVSz-
től teljesen függetlenül jött létre.
A Székely Nemzeti Tanács szervezésében nem vett részt Tőkés László, aki az ak-
kori megkereséseket azzal utasította el, hogy az SzNT létrehozása egy eleve kudarc-
ra ítélt kezdeményezés.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 67


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 68

68 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Amikor a Székely Nemzeti Tanács megalakulása után az Erdélyi Magyar Nemze-


ti Tanács Kezdeményező Testületének marosvásárhelyi ülésén (2003. okt. 30.) ezt az
álláspontját, illetve a megkeresések mellőzését az SzNT jegyzője és elnöke „nehez-
ményezték”, akkor Tőkés László indulatában összetépte a Székely Nemzeti Ta-
nács alakuló ülésén elfogadott határozatokat tartalmazó papírlapokat.
Mint ismeretes, a legkisebb arányban alakultak települési székely tanácsok azo-
kon a székely székeken, ahol a szervezést az EMK RMDSz-paltform vállalta, amelynek
tiszteletbeli elnöke Tőkés László.

Kolozsvár, 2004. július 5-én


VET Sajtószolgálat

2004.07.20.

Kedves Herényi Károly Képviselő úr!


Csodálkozva vettünk hírt arról hogy az MDF, pontosabban Ön, pont most akar benyúj-
tani egy törvénytervezetet a kettős állampolgárságról amikor nagy nehezen megvolna
a feltétel, hogy népszavazást tartsanak Magyarországon, és meg lehetne tudni az
anyaországi polgárok véleményét, hozzáállását erről a kérdésről.
Egészen más dolog hogy esetleg az anyaországi polgárok elutasító véleményt
fognak kifejezni. Nem vagyunk mi olyan biztosak, hogy velünk külhoni magyarokkal
túlságosan törődik a magyarországi lakosság, de mégis szeretnénk tudni a konkrét
véleményüket.
Azt majdnem biztosra vesszük, hogy a jobboldal azért nem nyert a 2002-es vá-
lasztásokon mert legalább 5%-a a szavazóknak a kedvezménytörvény kiharcolása mi-
att ellenük, Önök ellen szavazott. Főleg, hogy hatott az a “23 milliós” diverzió. A ma-
gyarországi állampolgárok is legelőször a saját érdekeiket és a munkalehetőségeiket
mérlegelik.
Sem a kedvezménytörvény által biztosította Magyar Igazolvány sem a magyar ál-
lampolgárság nem nyújtana nekünk semmi különös anyagi előnyt. (Mondjuk mégis
előny a fiataloknak az a segély, amit kapnak ha magyarul tanulnak, és ez persze na-
gyon hasznos a magyarság megtartása érdekében.) De nagyon nagy előny a szelle-
mi, morális megelégedettség, amit az ember érez, amikor tudja: elismerik, bizonyítják,
hogy ő nem a levegőben lóg hanem egy csoporthoz egy néphez tartozik.
Itten minket „bozgoroknak” csúfolnak – ami hazátlant jelent – miután elvették
majdnem minden javainkat, épületeinket, iskoláinkat, kórházainkat, középületeinket
és a megtermelt jövedelem nagy részére ráteszi a központi vezetés a kezét, hogy ő
ossza el ahogy jónak látja.
Nem nagyon értjük, hogy miért valósul meg olyan nehezen ez a magyar állam-
polgárság számunkra. Minden olyan egyszerűnek és világosnak tűnik: nem aka-
runk Magyarországra telepedni, nem kell sorkatonaságot csinálni, nem ve-
szünk részt a magyarországi választásokon, nem igényelünk ott szociális ellá-
tást, hiszen adót sem ott fizetünk. Tehát egyik félnek sincsen majdnem semmi
kötelezettsége. Legfeljebb könnyebben vállalhat munkát a kettős állampolgár
de ezt is el „lehet intézni” belső törvényekkel.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 69

Mégis volna egy-két dolog ami rázós:


– Mit fognak szólni a környező országok kormányai, mert ők ugye “érzékenyek” min-
den magyar jogbiztosításra? Szlovákia megcsinálta a maga törvényét a más országban élő
szlovákok érdekében, de a kedvezménytörvényt nem engedte hosszú ideig alkalmazni. Ro-
mánia a Prúton túli románoknak nyújt mindenféle segítséget. Akkor a magyaroknak miért
nem volna szabad?
– Mit fog szólni a nagy Európai Unió? Ezt én sem tudom, de azt vettem észre hogy a
nyugati nagyhatalmak egyáltalán nem követelték, ellenőrizték a trianoni békekötés után a
környező országoktól a kisebbségek jogainak biztosítását, ahogy az elő volt írva.
– Meglévén a kettős állampolgárság, könnyebben el fognak vándorolni a magyarok a
környező országokból?. Ezt nem hinném. Túl hosszadalmas lenne hogy ezt megokoljam.
Mindenesetre egy gyerekem többszöri elutasítást kapott hogy nyugati kirándulást tegyen.
Erre ő itthagyta az országot és máshol telepedett le.
Úgy látom nem nagyon szeretik Magyarországon Patrubány Miklóst. Sejtem is hogy
miért. Egyrészt Patrubány túlságosan határozottan lép fel egyes célok elérése érdekében.
Szerettek volna egy magyarországit látni a MVSZ élén. Az MVSZ-nek más lenne a felada-
ta, éspeddig, hogy a nyugati magyarokat, főleg ha be is akarnak fektetni valami pénzt ak-
kor visszacsalogassa Magyarországra.
Igaz vagy nem igaz de Patrubány egyedül ismeri, érti a kisebbségi magyarok sorsát
érzéseit. Azt a 20- –30 éves mellőzést és félretevést egy jobb munkahely megszerzésénél
amit egy magyar el kell tűrjön. Azt, hogy sokszor az ember nem mer megszólalni az anya-
nyelvén. A gyerekeit nem tudja magyar iskolába járatni. A magyar történelmet, kultúrát, ha-
gyományokat nem is akarják ismerni és megbecsülni a többségi nemzetek. Mindezeket
egy Magyarországon született ott élő nem ismerheti.
Ön egy rendes embernek látszik, azért merészelek levelet írni, habár tudom hogy egy
ilyen levél annyit ér mint a tengerben egy csepp víz. Irtam már egy rövid levelet az MDF cí-
mére, mint egy jajkiáltást. Ottan egy kissé hibásan is írtam a nevét, ezért bocsánatot kérek.
Eredményes munkát és jó egészséget kívánok Önnek. Választ nem várok csak azt,
hogy most már meg kellene ejteni azt a népszavazást.
Kolozsvár, 2004 júl. 10.
Csákány T. Rudolf

2004.08.26.
„... vajon mért nem állunk neki a magyar állampolgárság
megszerzése feladatának?”

„Az ország és a nemzet egy évezreden keresztül befogadott másokat, befogadta az


idegent. És ha a magyar nemzet befogadó volt másokkal szemben, akkor vajon miért
nem érti meg most mindenki, hogy magyarnak a magyart is be kellene fogadnia? Ak-
kor vajon mért nem állunk neki a magyar állampolgárság megszerzése feladatának?
Miért nem elégítjük ki azt az igényt, ami elsősorban innen, a Vajdaságból jelentkezik,
és amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy kettős állampolgárság?”
(Martonyi János, 2004. augusztus 21., Palics, a Vajdasági Magyar Szövetség
Szent István napi ünnepségén. Hét Nap, 2004. aug. 25.)
MVSz Sajtószolgálat

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 69


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 70

70 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Gyurcsány Ferenc nem lehet miniszterelnök

2004. 09. 09.


Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra

Kormányválság és népfelség, avagy lehet-e Gyurcsány Ferenc miniszterel-


nök, és érvényesül-e Magyarországon a népfelség?

A Medgyessy Péter hirtelen jött távozása nyomán kirobbant kormányválság elhúzód-


hat. Az MSZP megosztottságán és az SZDSZ belső válságán túl ezt a feltevést látszik
alátámasztani a sportminiszter-miniszterelnökjelölt Gyurcsány Ferenc felelőssége a
Magyarországot 2 olimpiai aranyéremtől megfosztó athéni doppingbotrány ügyében.
A Gyurcsány Ferenc esetleges miniszterelnökségének politikai, erkölcsi és közjo-
gi akadályairól, valamint a kettős állampolgárságért kiírandó ügydöntő népszavazás
helyzetéről tartanak rendkívüli sajtótájékoztatót Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke
és Rácz Sándor, tiszteletbeli elnök.
Időpont: 2004. szeptember 10. péntek, 10.00 óra
Helyszín: MVSZ Magyarok Háza, Csontváry terem
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. szeptember 7.


MVSZ Sajtószolgálat

2004.09.20.
Jó hírnevünk védelmében
Alpári hang a népszavazási kampányban

A Magyarok Világszövetsége határozottan visszautasítja azokat az alpári hangvételű rá-


galmakat, amelyeket Kovács Miklós a kettős állampolgárság érdekében kezdeménye-
zett népszavazás kapcsán az MVSZ és annak elnöke ellen használt. Németh Zsolt és
Kövér László kárpátaljai kegyencének útszéli hangvételű megnyilvánulása súlyos árnyé-
kot vet a Fidesz támogató álláspontjára is, amelyet az Országgyűlésben a népszavazást
egyhangú igennel elrendelő határozat vitájakor Pokorni Zoltán fejtett ki.
A kettős állampolgársági népszavazást támogató valamennyi tisztességes ma-
gyar emberre, a magyar szervezetekre, pártokra, köztük a Fideszre, MDF-re, a Szé-
kely Nemzeti Tanácsra és a Hűséges Falvakra egyaránt sértő Kovács Miklós kijelen-
tése, miszerint „a kettős állampolgárságról szóló népszavazás Magyarországon nép-
szerűtlen, a javaslat pedig nem rendelkezik komoly támogatással. »Szerintem hamar
el fog felejtődni ez a kérdés, mert nem a megfelelő emberek karolták fel az ügyet« –
mondta Kovács (...)”
Kovács Miklósnak a törvény előtt kell felelnie az MVSZ jó hírnevének csorbításá-
ért és az MVSZ elnökének személyiségi jogai ellen elkövetett sértésért. Az MVSZ cá-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 71

folja és visszautasítja azt a rágalmat, hogy bármikor kisajátított volna, vagy más célra
használt volna Kárpátalja megsegítésére szánt bármilyen összeget. Még költségveté-
si támogatásának megvonását követő szűk esztendőkben is talált módot arra, hogy
támogatást nyújtson kárpátaljai magyar közösségeknek, mint tette azt az országhatár-
ral kettéválasztott Nagyszelmenc és Kisszelmenc között felállított székely kapu eseté-
ben. A Magyar Segélyszolgálat Alapítvány, amelyet a Magyarok Világszövetsége ho-
zott létre, az 1999-es nagy kárpátaljai árvíz után 30 millió forintot gyűjtött a károk eny-
hítésére. Miután 25 millió forintot folyósított, az Alapítvány kuratóriuma felfüggesztette
további támogatások kiutalását, mindaddig, ameddig a korábban átutalt összegek el-
számolása meg nem történik. A Kovács Miklós vezette KMKSZ 1996 óta nem szá-
molt el azzal a 25 ezer dolláros támogatással sem, amelyet a Magyarok Világ-
szövetsége a Vereckei-hágóra tervezett emlékmű felállítására adományozott.
Hol az emlékmű, vagy hol a 25 ezer dollár? Aki most a népszavazás küszöbén a
kettős állampolgárság ellen tesz, az magyarellenes. S aki ezt kisebbségiként te-
szi: idegen érdeket szolgál.

Budapest, 2004. szeptember 18


MVSZ Sajtószolgálat

Indokolt a magánosítás leállítása


2004.10.05.
Az MVSz elnökének levele Áder Jánoshoz és Dávid Ibolyához
Patrubány Miklós gratulált a Fidesz népszavazási kezdeményezéséhez

A Magyarok Világszövetségének elnöke levélben gratulált a Fidesz népszava-


zási kezdeményezéséhez a magyarországi közvagyonok magánosításának le-
állítására, valamint az MDF-nek az Európai Unió leendő alkotmányának aláírá-
sával kapcsolatos álláspontjához.
Áder János frakcióvezetőhöz intézett levelében Patrubány Miklós indokoltnak
tartja a magánosítás leállítását, hiszen a frissen magánosított közvagyon hányada
Magyarországon magasabb, mint több olyan államban, ahol a kapitalista berendezke-
dés folytonossága korábban nem szakadt meg.
“Ha egy ellenzéki párt kellőképpen legitimált indítványai – mint jelen esetben a
Fidesz Nemzeti Petíciója – sorra a parlamenti többség elutasításába ütköznek, akkor
indokolt, jogos és szükséges a népfelség megszólítása.” – írja az MVSz elnöke.
A Magyarok Világszövetsége nevében Patrubány Miklós gratulált az MDF-nek az
EU leendő alkotmányának aláírásával kapcsolatosan kifejtett álláspontjáért. Az Or-
szággyűlés mai ülésén, a kormánynak az EU-alkotmány aláírásához adandó felhatal-
mazás vitájában az MDF önálló indítványt kezdeményezett. Az indítvány szerint a
magyar kormány az EU-alkotmány aláírásakor külön nyilatkozatban kell megerősítse
Magyarország ezeréves európai történelmének keresztény berendezkedését,

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 71


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 72

72 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

és ki kell állnia a létszámbeli kisebbségben élő nemzeti közösségek autonómiához va-


ló jogáért. Az MVSz támogatja ezt az indítványt.
Az MVSz elnöke mindkét levelét a kettős állampolgárságért (a külhoni magyarok ma-
gyar állampolgárságának kedvezményes honosítással történő visszaállításáért) elrendelt
kötelező ügydöntő országos népszavazás sikerében bízva küldte a címzetteknek.

Budapest, 2004. október 5.


MVSz Sajtószolgálat

2004.10.16.
‘56-os kitüntetés az MVSZ elnökének

Október 15-én a CORVIN KÖZI HŐSÖK ÉRDEMREND polgári fokozatával tüntet-


te ki Patrubány Miklóst, az 1956-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriuma és a Cor-
vin-közi Bajtársi Közösség elnöksége.
A kitüntetést átadó Pongrátz Gergely méltatása szerint Patrubány Miklós a Ma-
gyarok Világszövetségének élén végzett tevékenységével érdemelte ki a Corvin-közi
harcosok tovább örökíthető kitüntetését.
A kitüntetést megköszönő felszólalásában az MVSZ elnöke a kettős állampolgár-
ságért folytatott harcot nevezte az MVSZ legszámottevőbb eredményének, és kérte az
56-os szabadságharcosok támogatását a külhoni magyarok magyar állampolgársá-
gának kedvezményes honosítással történő visszaállítása érdekében elrendelt kötele-
ző ügydöntő országos népszavazás sikerre vitelében.
A kitüntetés átadására a Corvin-közi bajtársak Koppány utcai rendezvényeinek
helyszínén, október 23-a közeledtével került sor, ahol ugyanazt a kitüntetést adomá-
nyozták Döbrentei Kornél költőnek.

Budapest, 2004. október 16.


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

A kampány hevében
2004.10.26.
A református zsinat elnöke
a kettős állampolgárság megszavazására hív

Október 24-én a Budapesti Kongresszusi Központban rendezett Protestáns


rendezvényen Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsi-
natának elnöke, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke felhívta Magyarország pro-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 73

testáns híveit, hogy szavazzanak igennel a kettős állampolgárság kérdésében


elrendelt kötelező ügydöntő országos népszavazáson.
A Budapesti Kongresszusi Központban zajló protestáns napok keretében telt ház
hallgatta meg Dr. Kozma Zsolt, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzorának elő-
adását. Az előadás végén, soron kívül mikrofonhoz lépett Dr. Bölcsei Gusztáv püspök,
a Zsinat elnöke, aki megköszönte a nagyszerű előadást, majd felszólította a magyar-
országi protestánsokat, hogy a kettős állampolgárság kérdésében elrendelt ügydön-
tő népszavazáson szavazzanak igennel azért, hogy ilyen kiválóságok, mint Dr. Kozma
Zsolt, magyar állampolgárok lehessenek. A püspök felhívását nagy taps köszöntötte.
Az eseményről értesülve, az MVSZ elnöke örömének adott hangot, és jelezte,
nyilvános köszönetet mond a Zsinat elnökének e felhívásért. Egyben megkéri, hogy
püspöki körlevélben is szólítsa fel Egyházának tagjait a sorsdöntő népszavazáson va-
ló részvételre, és az igenlő szavazásra.

Budapest, 2004. október 25.


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

2004.10.31.
Aranyérmet a bajnokoknak
Patrubány Miklós bejelentése a Vasárnapi Újságban

A Magyarok Világszövetsége aranyérmet ad az athéni olimpiát megnyerő, ám bajno-


ki címétől vitatott körülmények között megfosztott két atlétának, Annus Adrián kala-
pácsvetőnek és Fazekas Róbert diszkoszvetőnek. Az MVSZ elnöke az ártatlanság vé-
lelmére utalva kérte a polgárokat, hogy aki teheti, ezer forinttal járuljon hozzá a költsé-
gekhez. A két érem mintegy 300 ezer forintba kerül. A medálok hasonlítanak majd az
eredeti éremre, ám tisztelve a szerzői jogot, némileg eltérőek lesznek attól. Patrubány
kérte, hogy a kezdeményezéssel egyetértők a Magyar Külkereskedelmi Banknál veze-
tett MVSZ-számlára – 10300002-20102159-00003285 – utalják át az erre szánt ösz-
szeget, az utalványra pedig írják rá az Aranyérmek szót.

Molnár Pál tudósítása


2004.11.04.

Tizenkét pontos követelés a nemzet


élete és egysége érdekében
elrendelt kettős népszavazás sikeres megtartásáért

Az Országgyűlés elrendelő határozatai nyomán a Magyar Köztárság elnöke 2004. de-


cember 5-ére kettős, kötelező ügydöntő országos népszavazást tűzött ki. Magyarország
szavazópolgárai arról kell döntsenek, hogy az egészségügy közügy maradjon-e Magyar-
országon, valamint arról, hogy magyar állampolgárságot nyerhessenek-e a külhoni ma-
gyarok anélkül, hogy ennek érdekében Magyarországra kellene költözniük.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 73


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 74

74 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

A kettős népszavazás sikeres és eredményes megtartása megköveteli az ország


polgárainak hiteles tájékoztatását, és ugyanakkor a közszereplőkre kötelező magatar-
tásformákat ró. A Magyarok Világszövetsége tizenkét pontban foglalta össze ezt a tár-
sadalmi elvárást:
1. A kormány biztosítson 1 milliárd forintot a két népszavazás tétjének kommuni-
kálására.
2. A kormány biztosítson második 1 milliárd forintot a kettős népszavazási részvé-
telre való mozgósításra.
3. A sajtó gondoskodjék arról, hogy a népszavazásig hátra levő egy hónap alatt
csakis a karakteres IGEN és a karakteres NEM álláspontjának adjon teret és száműz-
ze ez időre a bizonytalanságot árasztó álláspontok kommunikálását.
4. A közszolgálati médiumok rendezzenek heti három alkalommal, valamennyi
médium által egyazon időben sugározott egyórás vitaműsort, amelyre kötelezően
meg kell hívni mind az IGEN, mind a NEM képviselőit, miként a népszavazások kez-
deményezőit is.
5. A közszolgálati médiumok rendezzenek december 3-án, 20.00 órakor egyórás
kampányzáró vitaműsort, amelyre hívják meg a miniszterelnököt Gyurcsány Ferencet,
a volt miniszterelnököt Orbán Viktort, és a népszavazást kezdeményező Magyarok Vi-
lágszövetsége elnökét.
6. Horn Gyula volt miniszterelnököt felszólítjuk, hogy szerezze meg a magyar se-
gítséggel újraegyesült Németország politikai támogatását a magyar nemzet egységé-
hez.
7. A kormány szerezze meg a kettős állampolgárságot tömeges formában gya-
korló országok támogatását: Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Franciaor-
szág, Portugália, Románia, Szlovákia, Szerbia.
8. A kormány kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat Ukrajnával a kettős állampol-
gárságról.
9. A kormánypártok tartózkodjanak attól, hogy a népszavazást bejelentett módon
ellenző álláspontjuk támogatására elvtelenül segítségre hívják az ellenérdekelt Kis-an-
tant országok párttársaikat, jelesül Bukarestet, Pozsonyt és Belgrádot.
10. Az Országgyűlés hívja haladéktalanul életre a Magyar Integrációs Nagybizott-
ságot, az Európai Integrációs Nagybizottság mintájára.
11. Sikeres népszavazás esetén, a kormány hozza már másnap, 2004. december
6-án létre a Külhoni Magyar Adóalapot.
12. A kormány vállaljon hangsúlyos kötelezettséget a népszavazás tisztaságának
szavatolására, és ennek érdekében, a népszavazásig hátralevő időben tartózkodjék
bármilyen pártos állásfoglalástól.

Budapest, 2004. november 3.


A Magyarok Világszövetsége

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

Budapest, 2004. november 3.


MVSZ Sajtószolgálat
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 75

2004. 11. 06.


Hárompillérű mókuskerék

Nagy a riadalom kormányban és kormánypártokban. Mammon hűséges híveit


teljesen megzavarta a külhoni magyarok magyar állampolgárságának kedvezmé-
nyes honosítással történő visszaállítása érdekében elrendelt kötelező országos ügy-
döntő népszavazás. A tetten ért tolvaj zavarodottságával kapkodnak, rikácsolnak, el-
lentmondanak, erőszakoskodnak – ki-ki saját tehetsége, képessége szerint.
„Az idiotizmusig elkeseredettnek kell lenni ahhoz a javaslathoz, hogy nem értesz hoz-
zá, tehát menj oda, és mondd azt, hogy nem” – így a liberális újságíró Kuncze és Hiller ja-
vaslatáról, akik tájékozatlannak tartják saját választóikat (!), ezért nem-re buzdítanák őket.
A kancelláriaminiszter Kolozsvár és Szabadka között félúton összetákolt három-
pillérű mókuskerékkel házal. Nincs vevő, pedig a csodafegyverhez hasonló csoda-
szerkezetének rácsaira próbálja rápingálni a kormány nemét – belülről.
Más kormánypárti politikusok zavarodottságukban az Országos Választási Bizott-
ság és az Alkotmánybíróság szerepét próbálják vitatni.
De miért is ez a nagy riadalom? Mert egy maréknyi erdélyi földönfutó erő-
sebbnek bizonyult a magyar nemzet ellenségeinél!
Ennyi az egész. A Magyarok Világszövetsége alkotmányos eszközökkel,
pénz és taps nélkül, végrehajtói szerepbe kényszerítette az Országgyűlést,
amely egyhangúan, 340 igen szavazattal elrendelte a népszavazást a magyar nemzet
egyesítésének alapvető kérdésében, a fegyverrel elvett magyar állampolgárság
visszaadásának tárgyában.
Az egyszerű magyar választópolgár rádöbbent, hogy puszta aláírásgyűjtéssel ki-
törhet abból a mókuskerékből, amelyet a szegénység, tudatlanság és magány három-
pillérű építményére szereltek kizsákmányolói, és amelybe nagy igyekezettel próbálják
beterelni a magyar népet.
Az egyszerű magyar választópolgár ma már tudja, hogy a népszavazásban érin-
tett szervek – „“a Kormánytól kezdve az Országgyűlésig és a köztársasági elnökig”” –
kötelesek tartózkodni a már megkezdett kötelező népszavazási eljárási folyamat meg-
zavarásától és meghiúsításától.
Az egyszerű magyar választópolgár ma már látja, hogy a politikusok visszaélnek
választott tisztségeikkel és nyilvánossági lehetőségeikkel, amikor alkotmányos kötele-
zettségükkel ellentétben a népszavazás eredményességét próbálják akadályozni.
Az egyszerű magyar választópolgár érzi, hogy gyávák azok, akik a televízióban
sem mernek szemtől-szembe fellépni a népszavazás kezdeményezőivel.
A politikusok pedig félnek, hogy akik ma a nemzetükért fognak össze, azok hol-
nap Magyarország kirablását is képesek megakadályozni. Ezért a nagy riadalom.
Dombi János

2004.11.07.
Szót kér az EKOSZ

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 22 tagszervezete, többezer tagja nevében


szólunk. Az országban élő sokszázerernyi erdélyi származású honfitársunk, Erdély

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 75


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 76

76 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

kétmillió magyarjának, a többi elszakított magyarnak kiáltását hallva szólunk az anya-


ország magyarjaihoz. A szív és az ész nevében szólunk. Reménykedve szólunk.
Reménykedünk abban, hogy sokan, elegen értik és belátják: ha már magyarnak
születtünk ide, a Kárpátok alá, embernek is csak magyarként tudunk megmaradni.
Márpedig- nagy fejedelmünk és a lengyelek nagy királya, Báthori István szellemében,
vele együtt valljuk: ha elveszni hagyjuk a leszakítottakat, akik mindenkor, minden pok-
lok dacára megmaradtak őrzőnek, az anyaország bástyájának, akkor mind elveszünk.
Ha most nem nyújtjuk ki kezünket utánuk, ha elutasítjuk felénk nyújtott kezüket, oda-
vész maradék becsületünk, odavész az évszázadok minden küzdelme és áldozata,
odavész maradék reménységünk. Elnyeli őket a mohó többség, majd lassan odave-
szünk mind.
Ne hallgassunk hát az üreslelkű nyomorultakra, akik mindig is köztünk voltak és
mindig romlást hoztak ránk. Most sarokba szorítottuk őket, ezért ezernyi kifogást ha-
zudva megpróbálják megzavarni agyunkat-lelkünket. Bevallottan politikai jövőjüket
féltve egész nemzetünket készek feláldozni, ezért harsan fel ismét a tudati manipulá-
ció mesteri kórusa, ezért idézik fel az emberek legalantasabb ösztöneit, az anyagi fél-
tés ördögét, a gyanakvó rosszindulatot. Ne hagyjuk megvezetni magunkat, ellenkező-
leg, szavazatainkkal kényszerítsük őket megadni, ami nekünk jár.
A magyar nép hangja most Istenünk, Szent István Istenének hangja lehet. A
hívó szóra, a vész elhárítására eleink készek voltak életüket adni. Tőlünk nem ké-
ri ezt senki. Mi csak azt a pár lépést kell megtegyük a szavazóhelyiségekig, csak
egy igent kell bejelölnünk egy papírlapra. Nem lehetünk olyan vakok és ostobák,
hogy lemondjunk jövőnkről, nemzeti létünkről. Kerekedjen felül végre minden ma-
gyar jobbik énje, a minimális szolidaritás nemzettársaink iránt, de a józan belátás
is a fejekben, saját elemi érdekeink felismerése! Számos szomszédunk sok éve
egy egyszerű tollvonással megtette e lépést, állampolgárságot adtak határon túli
véreiknek, és gyarapodásnak indult nemzetük. A mi szétszakítottságunk mértéke,
súlya összehasonlíthatatlanul nagyobb, mégis tíz éve téblábolunk és érvelünk,
hallgatjuk a gáncsoskodókat és hallgatunk a gáncsoskodókra, ócsároljuk és el-
gáncsoljuk a kezdeményezőket, legjobbjainkat. Elég volt! December 5.-én öltsük
fel legszebb ruhánkat, fogjuk meg egymás kezét, és tegyük meg azt a pár lépést,
azt a kis kézmozdulatot. Unokáink irigyelni és áldani fognak érte, de átkozni, ha
meg nem tesszük.
Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

2004. november 7.
Az EKOSZ elnöksége nevében
Kövesdy Pál elnök

2004.11.08.
Orbán Viktorhoz fordultak

November 4-én a Vas megyei Körmenden a nemzeti szervezetek (Hatvannégy Várme-


gye, MIÉP, polgári körök és az MVSZ) fáklyafényes megemlékezést tartottak a hősi
emlékműnél. A megemlékezés szónoka az MVSZ megyei elnöke volt, aki beszédében
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 77

arról szólt, hogy 1956-ban a világ nagyhatalmainak összejátszásával ugyan legyűrték


a szabadságharcot, de vereséget csak akkor szenved nemzetünk, ha saját véreinket
nem tudnánk magunk mellé emelni december 5-én. A mintegy 250 résztvevő ezután
közös levelet fogalmazott meg Orbán Viktorhoz, amelyben felkérték, hogy a FIDESZ
teljes szervezeti erejével álljon ki a népszavazási IGEN mellett.
Sárközy Csaba

2004.11.13.
Nagyvárad – Budapest gyalogos zarándoklat

November 21-27-ig budapesti fiatalok gyalogos zarándoklatot szerveznek Nagyvárad-


ról Budapestig, amelynek célja, hogy a december 5-én tartandó történelmi népszava-
zás előtt felhívja a Magyarországon élők figyelmét döntésük erkölcsi súlyára: megad-
ják-e a magyar állampolgárság lehetőségét a határon túl élő testvéreiknek is?
A zarándoklat értelme az, hogy magával hozza azoknak az üzenetét, papírra ve-
tett gondolatait, akikről az anyaországi magyarság szavazni fog, így tanúságot tegyen
a határon átnyúló szolidaritásról. A gyaloglók csak lábukat és szívüket, idejüket és ki-
tartásukat ajánlják fel, hogy az érintett magyarok gondolatai személyesen is megérint-
hessék a magyarországiakat. Megtisztelő volna számukra, ha minél többen, kiválósá-
gok és egyszerű emberek egyaránt papírra vetnék azt a gondolatukat, amit az anya-
országi magyarságnak üzennek a december 5-i történelmi döntés előtt. Kérjük, hogy
tiszteljenek meg bennünket néhány sorban leírt üzenetükkel! Kérjük, hogy is-
mertessék kérésünket a lehető legszélesebb körben másokkal is! Szólítsuk
meg együtt azokat, akik döntetni fognak!
Mindazok, akiknek van mondanivalójuk, üzenetük, átadni kívánt gondolatuk a
Magyarországon szavazókhoz, írják le azt néhány sorban egy papírlapra, és novem-
ber 21-ig juttassák el a Nagyváradi Püspökségre (Sirul Canonicilor, Nr. 7,
ORADEA, 50, 410161), vagy ha már nem jutna el oda időben, a dec05@freemail.hu
e-mail-címre!
Levelükre írják rá: „Magyar a magyarnak”!
Minden sort, de minden imát is köszönettel fogadunk!
További információért, esetleges csatlakozási szándékuk esetén eligazításért hív-
ják Eszter Elemér szervezőt a 00 36-30-338 1142-es telefonszámon!

Továbbította az MVSz Sajtószolgálat

2004.11.14.
A büszke nemzet újraegyesítéséért

Hódmezővásárhelyen születtem. Anyai ágon a Délvidékre, apai ágon Temesvár kör-


nyékére kötnek gyökereim. 1981 óta Pécsett élek és független országgyűlési képvise-
lőként Budapesten, az Országgyűlésben képviselem a nemzeti érzelmű baranyai em-
bereket. Ez év március 27-én Decsen, a magyar gulágosok III. országos találkozóján
nagybátyám, Szekeres Imre Gyula, Vorkutát megjárt fogoly meghívására vettem részt.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 77


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 78

78 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Ott találkoztam Patrubány Miklóssal és a Magyarok Világszövetségének néhány mun-


katársával. Az első beszélgetésünk ellenére sikerült messzire jutnunk, és április 7-én,
egy hideg, szeles és esős napon már Pécsett a Széchenyi téren gyűjtöttük az aláírá-
sokat az Elnök Úrral, Okos Mártonnal, a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjaival
és más magánszemélyekkel közösen. Azt követően folyamatosan, a nap mint nap
megtapasztalt szkeptikus és pesszimista légkörben segítettük az aláírásgyűjtést az
utolsó pillanatokig. Akkor is bíztunk a sikerben, amikor még onnan is nagy fenntartás-
sal figyelték a munkát, ahonnan már akkor is kézenfekvő lett volna az ügy támogatá-
sa. Azonban ez már mind a múlté, hiszen a Magyarok Világszövetségének köszönhe-
tően új helyzet van Magyarországon. A Magyarok Világszövetsége ugyanis valóságos
optimizmust ajándékozott mindannyiunknak. Én magam is megújultam azaláírás-
gyűjtés és az együttműködés során. Köszönet érte. Köszönetem jeléül felajánlom a
Magyarok Világszövetségének, hogy a Tiszántúlon szülővárosomban: Hódmezővá-
sárhelyen, a Dunántúlon lakóhelyemen: Pécsett, valamint a Duna-Tisza közén az Or-
szággyűlésnek helyet adó fővárosban egy-egy óriásplakát költségeinek finanszírozá-
sát országgyűlési képviselőként vállalom. A plakátok természetesen a kettős állampol-
gárságra adandó “igen” válaszra fognak felhívni a magyar nemzet testi, lelki és anya-
gi gyarapodásának megalapozásaként, a Kárpát-medencei magyarsággal szembeni
trianoni kártétel kézzel fogható enyhítéseként. Remélem, hogy kezdeményezésemmel
és a december 5-i remélt magyar egyesüléssel anyai nagymamám ‘70-es években
folytatott délvidéki családkutató munkája - melyhez én adtam gimnazistaként a kísé-
retet - holtában is értelmet nyer. Abban is bízom, hogy apai nagyapám, aki a kezem-
ben lévő visszahonosítási okirat alapján 1946. január 21-én két kiskorú gyermekével
együtt (közülük egyik az édesapám) - a román katonaság elől szökve - kérelmére a
“magyar állam kötelékébe visszavétetik, illetve visszahonosíttatik”, mert az “eredeti
magyar állampolgárságát az 1921: XXXIII. törvénycikkel becikkelyezett trianoni béke-
szerződés 61. cikke alapján elvesztette”, szintén nagyobb nyugalomra találhat decem-
ber 5-én.
Körömi Attila
(független országgyűlési képviselő a Honvédelmi Bizottság tagja,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom pécsi elnöke)

A Szent Korona összefogja népét


2004.11.14.
A Szent Korona összefogja népét
Gyalogos zarándoklat Nagyváradról Budapestre 2004. november 21–27. között

A Budavári Koronázó Főtemplomhoz tartozó fiatalok közössége 2000. nyarán gyalog


járta végig Asztrik apát útját Rómától Esztergomig és magával hozta a Szent Korona
másolatát, amelyet megáldott II. János Pál pápa.
Ezek a fiatalok most, november 21-27. között Nagyváradról Budapestig gyalogol-
nak azzal a céllal, hogy a december 5-én tartandó történelmi népszavazás előtt felhív-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 79

ják a Magyarországon élők figyelmét döntésük erkölcsi súlyára: megadják-e a ma-


gyar állampolgárság lehetőségét a határon túl élő testvéreiknek is?
A zarándoklat értelme az, hogy magával hozza azoknak az üzenetét, papírra vetett gon-
dolatait, akikről az anyaországi magyarság szavazni fog, így tanúságot tegyen a határon át-
nyúló szolidaritásról. A gyaloglók csak lábukat és szívüket, idejüket és kitartásukat ajánlják
fel, hogy az érintett magyarok gondolatai személyesen is megérinthessék a magyarországi-
akat. Megtisztelő volna számukra, ha minél többen, kiválóságok és egyszerű emberek egy-
aránt papírra vetnék azt a gondolatukat, amit az anyaországi magyarságnak üzennek a de-
cember 5-i történelmi döntés előtt. Kérjük, hogy tiszteljenek meg bennünket néhány
sorban leírt üzenetükkel! Kérjük, hogy ismertessék kérésünket a lehető legszéle-
sebb körben másokkal is! Szólítsuk meg együtt azokat, akik döntetni fognak!
Mindazok, akiknek van mondanivalójuk, üzenetük, átadni kívánt gondolatuk a
Magyarországon szavazókhoz, írják le azt néhány sorban egy papírlapra, és novem-
ber 21-ig juttassák el a Nagyváradi Püspökségre (410161 Nagyvárad /Oradea/,
Kanonok sor /Sirul Canonicilor/ 7.), vagy ha már nem jutna el oda időben, a
dec05@freemail.hu e-mail-címre!
Levelükre írják rá: „Magyar a magyarnak”!
Minden sort, de minden imát is köszönettel fogadunk!
Akik pedig tehetik, nagyváradiak, a Partiumban élők, de Erdély és a Székelyföld
lakói is, jöjjenek el 2004. november 21-én, vasárnap déli 11,30-kor Nagyváradra a
püspöki székesegyházba az ünnepi misére, ahol személyesen átadhatják magyaror-
szági testvéreiknek szánt üzenetüket. A misét Tempfli József megyéspüspök celebrál-
ja. A mise után a jelenlévők a határig kísérik a budapesti fiatalokat és a hozzájuk
csatlakozó erdélyi gyalogosokat.
A gyalogos zarándoklathoz csatlakozni lehet annak teljes időtartamára, vagy rö-
videbb útszakaszokra.
További információért, esetleges csatlakozási szándékuk esetén eligazításért hív-
ják Eszter Elemér szervezőt a 00-36-30-3381142-es telefonszámon, vagy a Magyarok
Világszövetsége Erdélyi Társaságának kolozsvári irodáját a 00-40-264-599527-es te-
lefonszámon. Elektronikus postacím vet@praemium.ro.

Budapest, 2004. november 14-én


Mátéffy Balázs múzeumigazgató, szervező

2004.11.16.
A magyar nemzetért érzett erkölcsi felelősségünk és elkötelezettségünk tuda-
tában arra kérjük a magyar katolikus hívőket és minden magyar honfitársunkat,
hogy a népszavazáson való részvételével és IGEN szavazatával legyen részese
ennek a történelmi összefogásnak, és támogassa ezt az új nemzetegyesítést.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pásztorlevele, amelyet november 28-án


olvasnak fel a templomokban

2004. december 5-én nemzetünk azon szerencsésebb tagjai, akik az országha-


táron belül élnek, súlyos erkölcsi felelősségükről kell, hogy bizonyságot adjanak. Ar-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 79


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 80

80 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

ról kell a népszavazáson dönteniük, hogy vállalják-e a sorsközösséget azokkal, akik


nem önszántukból rekedtek az országhatáron kívül, s lettek egy másik ország polgá-
rai, ámbár nemzeti öntudatuk, történelmük és kultúrájuk alapján jogosan érzik úgy,
hogy a magyar nemzethez tartoznak.

Történelmi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy nehéz helyzetben mindig csak az is-
teni gondviselésben, a Magyarok Nagyasszonyának támogatásában és önmagunk
erejében bízhattunk. Nemzeti megmaradásunknak is ez volt az alapja. Most lehetősé-
günk nyílik arra, hogy kifejezzük összetartozásunkat azokkal, akiket a történelem erő-
szakosan szakított el tőlünk. Lelkiismereti kötelességünk, hogy szavazatunkkal támo-
gassuk azt a szándékot, amely az egymáshoz tartozást hivatalosan is kifejezésre akar-
ja juttatni a kettős állampolgárság megadásával. Ennek támogatása akkor is erkölcsi
kötelességünk, ha ez anyagi áldozatokkal jár.

Hasonlóképpen tartsuk szem előtt, hogy az emberek egyenlő méltóságának olyan


gondoskodás felel meg, amely az emberek életét és egészségét nem puszta piaci ér-
téknek tekinti, hanem a szolidáris szeretet és méltányosság alapján megfelelő szintű
egészségügyi ellátásban részesíti a társadalom minden tagját.

A magyar nemzetért érzett erkölcsi felelősségünk és elkötelezettségünk tudatában ar-


ra kérjük a magyar katolikus hívőket és minden magyar honfitársunkat, hogy a nép-
szavazáson való részvételével és IGEN szavazatával legyen részese ennek a történel-
mi összefogásnak, és támogassa ezt az új nemzetegyesítést.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2004. 11. 26.


Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra
Csalás a népszavazáson?

„Segíts, hogy az emberárulók szutykát


erővel győzze a szív,
szép szóval a száj!”
Nagy László

Jóllehet, minden előrejelzés az IGEN győzelmét jövendöli a december 5-ei nép-


szavazáson, a kormányoldal fékeveszett ellenkampányt folytat. Alkotmány- és törvény-
sértő események sorozata jellemzi a magyar nemzet egységét célzó népszavazás el-
leni fellépést.
Ilyen körülmények között joggal felvetődik a kérdés:
Vajon a választási csalástól sem riadnak vissza?
MA rendkívüli sajtótájékoztatót tartanak:
Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke
Rácz Sándor, tiszteletbeli elnök
Borbély Imre, az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke
Időpont: 2004. november 26. péntek, 15.00 óra
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 81

Helyszín: MVSZ-Magyarok Háza, Csontváry terem


1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

Budapest, 2004. november 26.


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

2004. 12. 05.


Magyarország 10.867 szavazókörzetének ugyanennyi szavazatszámláló bizottságába
delegálhatott tagokat a négy parlamenti párt és a népszavazást kezdeményező két
szervezet.
Az Országos Választási Iroda tájékoztatása szerint a delegált tagok létszáma
szervezetenként:
Fidesz - MPSz 8.759
MDF 989
MSzP 5.824
MVSz 3.138
Munkáspárt 1.299
SzDSz 281

Kolozsvár, 2004. december 5.

VET Sajtószolgálat

A népszavazás után
2004. 12. 08
Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra
Bővebben a választási csalásokról.

„Segíts, hogy az emberárulók szutykát


erővel győzze a szív,
szép szóval a száj!”
Nagy László

A Magyarok Világszövetsége a népszavazással kapcsolatos, további csalásokat is-


merteti a mai sajtótájékoztatón.
Az MVSZ a panaszok elbírálása – véletlen vagy irányított bakik sokasága? – függ-
vényében dönti el a további jogorvoslati lehetőségeket.
A sajtótájékoztatót tartják:

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 81


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 82

82 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Patrubány Miklós – az MVSZ elnöke


Rácz Sándor – az MVSZ tb. elnöke
Herpai Sánor – a népszavazás országos kampányfőnöke
Időpont: 2004. december 8. szerda, 16.30 óra (…)

Budapest, 2004. december 8. kedd


MVSZ Sajtószolgálat

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

2004. 12. 15.


Nyílt levél Rytkó Emíliának
az Országos Választási Iroda vezetőjének

Az MTI híreiből értesültem arról, hogy az Országos Választási Iroda péntekig várja az
új jegyzőkönyveket abból az 1139 szavazókörből, melyben a Legfelsőbb Bíróság ked-
di határozatában újbóli eredmény megállapítását rendelte el.
Felszólítom, hogy haladéktalanul helyesbítse a fentieket és tartsa be az Országos
Választási Bizottság 2004. december 14-i ülése döntésében foglaltakat!
1. Téves az 1139 szavazókör megjelölése, ez helyesen 1158 szavazókört jelent. A
Legfelsőbb Bíróság végzései az újbóli eredmény megállapítást a kifogásokhoz csatolt
mellékletek szerinti szavazókörök tekintetében rendelte el. A kifogásokhoz pedig két
lista került csatolásra, az egyik 1139 szavazókör adatait tartalmazza, a másik további
19 szavazókörét.
2. Az OVB 2004. december 14-i jegyzőkönyvi döntése nem írt elő határidőt
az újraszámolások elvégzésére, hanem csak arra utalt, hogy megismételt eljárás-
ban megfelelően alkalmazandók az alapeljárásra irányuló határidők. A Választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 73 § (1) bekezdése nem ál-
lapít meg határidőt a szavazóköri eredmény megállapítására, és ilyet a Legfel-
sőbb Bíróság végzései sem írtak elő. Nyomatékosan felszólítjuk, hogy azonnali
hatállyal vonja vissza az újraszámolásra vonatkozóan kiadott, önkényesen meg-
állapított rövid határidőt.
3. Az OVB 2004. december 14-i jegyzőkönyvi döntése tartalmazza továbbá azt is,
hogy az eredmény megállapítást a Ve. 73. § (1) bekezdése szerint kell az érintett sza-
vazókörökben elvégezni. Ez értelemszerűen a szavazatok újraszámolását, esetleg
többszöri újraszámolását, és az újraszámolás eredménye alapján kiállított új jegyző-
könyv felvételét jelenti. A szavazatszámláló bizottságoknak tehát nincs lehetőségük,
hogy eltekintsenek a szavazatok újraszámlálásától, azaz nem szavazhatnak a korábbi
eredmény szavazólapok megvizsgálása és a szavazatok megszámolása nélküli meg-
erősítéséről.
4. Az OVB 2004. december 14-i ülésén elhangzott és az OVB tagok többsége tá-
mogatta, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak összehívása az újraszámolás
érdekében írásban, igazolt módon és kellő időben történjen meg. Kérem, hogy a sza-
vazatok újraszámolásának tisztasága és a sajtónyilvánosság biztosítása érdekében az
országos és valamennyi helyi hírközlési szervet értesítsenek az újraszámolás időpont-
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 83

járól. Ezeket az időpontokat és helyeket a www.valasztas.hu honlapon előzetesen te-


gyék közzé.
5. Emlékeztetem, a választási irodák Ve.-ben megállapított hatáskörére és felada-
taira. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek a népszavazás előkészítésével, lebonyo-
lításával, kapcsolatos szervezési feladatok. A választási irodák ellátják a választási
bizottságok titkársági feladatait, ami semmiképpen sem jelenthet jogot a Leg-
felsőbb Bíróság és az Országos Választási Bizottság döntéseinek felül-
bírálatára!
Figyelmeztetem, hogy fentiek be nem tartása, bármilyen önkényes eljárási rend
követése vagy a Ve.-be ütköző tevékenysége miatt nem csak a Legfelsőbb Bíróság-
hoz, mint jogorvoslati fórumhoz fordulok, hanem megkeresem valamennyi külföldi, a
választások tisztaságát felügyelő szervezetet, az Európai Unió ombudsmanját vala-
mint az Európai Unió Bíróságát is.

Budapest, 2004. december 14-én


Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

2004. 12. 20.


Nyílt levél a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséghez

EU alkotmány és kettős állampolgárság

„Csak akkor történtek nagy dolgok,


ha bátrak voltak, akik mertek …”
Ady Endre

Orbán Viktor elnök úr részére és Áder János frakcióvezető úr részére

Tisztelt Elnök Úr!


Tisztelt Frakcióvezető Úr!
Karácsony hete kezdődik holnap. Más években ilyenkor a politikai csaták lassan át-
adták helyüket az ünnepnek. Az idén ez másként van.
Valamennyiünk lelkében még ott vibrál befejezetlenül a magyar nemzet nagy kí-
sérlete: a huszadik században bekövetkezett tragikus szétszaggattatásunknak egy
ügydöntő népszavazással próbáltunk véget vetni. Győztünk ugyan, de győzelmünk –
bár messze még a népszavazás hiteles eredményének kihirdetése – az eddigiek sze-
rint nem bizonyult eléggé fölényesnek ahhoz, hogy a külhoni magyarok magyar állam-
polgárságának helyreállítását az Országgyűlés számára kötelezővé tegye. A
Restitutio in integrum, a külhoni magyarok elemi jussának helyreállítása még nem vált
kötelezővé. De lehetőségét, politikai legitimitását az Országgyűlés számára minden-
képpen megteremtette a december 5-i országos népszavazás.
Miközben magyarok milliói várakozással tekintenek az Országgyűlésre, hátha
most végre tárgysorozatára venné a kettős állampolgárság tizenöt éve halogatott kér-
dését, sokunk meglepetésére az Országgyűlés az Európai Unió leendő alkotmányá-

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 83


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 84

84 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

nak ratifikálásába kezdett. És rendkívüli gyorsasággal, már holnapra, Karácsony hét-


főjére kitűzte a ratifikáló törvény végszavazását. Jóllehet Magyarország, mint minden
EU tagállam még két évig, 2006. november 1-ig ráérne ezt megtenni.
Ez az EU alkotmány szándékosan mellőzi a keresztény értékek említését, ame-
lyek Szent István óta számunkra megkerülhetetlenek, és hallani sem akar a nemzeti
közösségek autonómiájáról, amely Trianon óta a magyarok számára nélkülözhetetlen
létszükséglet.
Miközben a Tisztelt Ház ennek a számunkra, magyarok számára a fent említett
okok miatt kissé idegen EU alkotmánynak ratifikálásán fáradozik, megérkezett „aszta-
lára” egy új törvénytervezet: 2004. december 16-án Körömi Attila, független ország-
gyűlési képviselő benyújtotta T/13449 számú törvényjavaslatát, a Magyar állampol-
gárságról szóló 1993. évi. LV törvény módosításáról. Ez a törvénytervezet a külhoni
magyarok magyar állampolgárságának kérelmükre történő visszaállítására készült.
Kimondott célja a történelmi jóvátétel és a jogfolytonosság helyreállítása.
Ezzel az Országgyűlés „asztalán” immár két olyan törvénytervezet szerepel, ame-
lyek elfogadásához mindkettő esetében kétharmados többségre van szükség.
Mind a FIDESZ, mind parlamenti frakciója határozottan támogatta az IGEN sza-
vazatot a kettős állampolgársági népszavazáson. A történelem most ritka lehetőséget
kínál fel Önöknek: a FIDESZ országgyűlési képviselő csoportjának kezében van a kül-
honi magyarok által egységesen kért, kettős állampolgársági törvény kulcsa. Csak
használnia kell! Ez a kulcs a kétharmados törvény eszköze, amelyhez az ellenzék tá-
mogatása is szükséges, amely a mindenkori kormányt az ellenzékkel való egyeztetés-
re, kompromisszum keresésére kötelezi. Ma a FIDESZ támogatása nélkül Magyaror-
szágon nem lehet kétharmados törvényt elfogadni! Ezért tisztelettel:
Kérjük Önöket, hassanak oda, hogy az Országgyűlés csakis akkor ratifi-
kálja az EU leendő alkotmányát, ha előbb elfogadta a külhonban élő magya-
rok magyar állampolgárságát kérelmükre visszaállító törvényt!
Ha valamely, számunkra láthatatlan reálpolitikai érdek arra kényszerítené Ma-
gyarországot, hogy huszonhárom EU tagállamot megelőzve, közel két évvel a végső
határidő előtt ratifikálja az EU leendő alkotmányát, akkor használják Körömi Attila tör-
vénytervezetét, és szerezzenek tizenöt év után, sok-millió magyarnak egy különösen
boldog Karácsonyt. Úgy ahogy azt a Százak Tanácsa is kéri az Országgyűléstől, a
népszavazás után kiadott közleményében.
Ha mégsem lenne kényszerítő körülmény az EU alkotmány korai ratifikálására,
akkor kérjük, legyenek tekintettel arra, hogy december 13-án az Alkotmánybíróság
986/H/2004 (XII. 13.) számú határozatában egy – 2003. októberében civil kezdemé-
nyezésre született, és az OVB által elutasított – beadványt elbírálva gyakorlatilag ki-
mondta: elképzelhető, hogy ügydöntő népszavazásra bocsátható a következő kérdés:
„Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság ne ismerje el az Európai Unió alkotmányá-
nak létrehozásáról szóló nemzetközi szerződés Magyarországra vonatkozó, kötelező
erejű hatályát?” Ami nem mást jelent, mint: lehetséges, hogy az EU leendő alkotmá-
nyát Magyarországon is népszavazás kell majd ratifikálja, ugyanúgy, mint az EU sok
államában, közöttük Franciaországban, Nagy Britanniában, Spanyolországban, Dáni-
ában, Írországban és a Benelux államokban.
A Magyarok Világszövetsége, mint a kettős állampolgárság kérdésében elrendelt
népszavazás kezdeményezője, a maga által magasra állított mércét jól megközelítő
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 85

megoldásnak tekinti Körömi Attila országgyűlési képviselő törvénytervezetét, és egy


olyan kompromisszumos megoldásnak tartja, amely elfogadása esetén azonnali vá-
laszt jelenthet sok millió magyar most, a népszavazás kapcsán markánsan kifejezés-
re juttatott igényére.
A Magyarok IV. Világkongresszusának 1996. májusában hozott határozata óta
következetesen vallottuk, hogy még Magyarország EU-csatlakozása előtt, alanyi jogon
meg kellett volna adni a magyar állampolgárságot minden magyarnak. Most tisztelet-
tel arra bíztatjuk Önöket, és Önök révén a magyar politikai osztályt: előbb szülessen
törvény a kettős állampolgárságról, és azután az EU leendő alkotmányáról.

Budapest, 2004. december 19-én


Magyarok Világszövetsége

Rácz Sándor, tiszteletbeli elnök Patrubány Miklós, elnök

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 85


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 86

86 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

Utószó

Már a fenti részletekből is egyértelműen kiderül, hogy Patrubány Miklós vezetésével


az MVSZ politikai törekvései nem az „össznemzeti” érdekeket képviselték, nem a po-
litikai pártok feletti közös nemzeti kérdések megvitatására ösztönözték a feleket hatá-
ron innen és túl, egyházon kívül és belül, hanem a magyarországi párt-politikai szim-
pátia/ellenszenv- választói vonzáskörébe kényszerítették, a kormánypártok és az el-
lenzék csatájává fokozták le a nemzeti összetartozás kérdését.

Az összetartozást igen/nem választási kényszerpályára vivő, személyi diktatúrá-


val vezetett, nemzeti szélsőséges politikai csoportosulásnak, az MVSZ-nek kettős cél-
ja volt:
– az egyre jelentéktelenebbé váló, szimbolikus szervezetnek híveket toborozni
határon innen és túl,
– a magyar baloldali és liberális pártok vezette magyar kormány megbuktatása.

A dokumentumokból kiderül, hogy az MVSZ nem tudta volna összegyűjteni még a


népszavazáshoz szükséges aláírásokat sem, ha a magyar Országgyűlés ellenzéki párt-
jai és különösen a FIDESZ-MPP holdudvarához tartozó körök és az egyházak nem áll-
nak „Patrubány Miklós mellé”, illetve nem tesznek egy szavazatgyűjtő gesztust a szélső-
jobb politikával egybekötött nemzeti egység megvalósítása érdekében. Valójában nem
a Patrubány-féle MVSZ-szel értettek egyet, hanem a meghirdetett célokkal. Az érvényte-
len népszavazás után derült ki, hogy az ellenzék is kényszerpályán mozgott.10

Ettől kezdve mind az ellenzék, mind a kormánypártok, de a határon túli magyar-


ság és az egyházak is kényszerpályára kerültek: úgy kampányoltak a magyarországi
belpolitikai kérdésekről, hogy nem tisztázták a Patrubány vezette (még a MIÉP táborá-
ban is szélsőséges vitákat kiváltó személyiségek az MVSZ elnökségének tagjai) szél-
sőséges MVSZ céljait. Azt hitték, ha nem vesznek róla tudomást, ez a szervezet nem is
létezik, mint ahogyan valószínű el is tűnik majd a magyar közéletből. Ennek megfelelő-
en kampányoltak igennel, vagy nemmel, de mindkét oldalon az össznemzeti érdekek-
re hivatkoztak.

A kampány során az MSZP és az SZDSZ sem tudták kellően meggyőzni a feleket,


hogy nem a nemzeti összetartozásra mondanak NEM-et, hanem a népszavazás kezde-
ményezője, a szélsőjobb oldali Patrubány Miklós stratégiáját támogató jobboldali ellen-
zékkel csatáznak, akik a határon túli magyarságot eszközként használják fel belpo-
litikai szavazatok gyűjtésére. Emlékeztetni kellett volna arra, hogy Patrubányék most
is, akárcsak már a legelső, határon túli aláírásgyűjtéseik idején – amikor saját egykori
tagtársaik azzal vádolták, hogy alig van a szervezetüknek híve -, a nemzeti összetarto-

10 „Ezt a népszavazást nem lett volna szabad elindítani – nyilatkozta Kövér László (FIDESZ-MPP) – mert az első perctől látszott,
hogy ennek nem lehet pozitív kimenetele.” Arra a kérdésre, hogy „miért is álltak mégis az ügy mellé” azt válaszolta: „Nagyon
nehezen tudtuk volna megmagyarázni az erdélyi magyaroknak, a délvidékieknek, hogy miért is nem támogatjuk ezt a
kezdeményezést.””. Kis Ferenc: Erkölcsi mélységbe süllyedt a baloldal, in: Magyar Nemzet, 2004. december 18.
EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 87

zásra adott aláírásokat tagságuk számának növekedéseként mutatták fel -, úgy a mos-
tani állampolgárság kiterjesztésének kampánya során is úgy vélték, hogy a híveik tábo-
ra növekedett. Jellemző, hogy eléggé távol tartották magukat mind Patrubánytól, mind
politikai szervezetétől a határon túli magyarság legitim képviselői.

A 2004. december 5-én megtartott népszavazás mindkét kérdésben eredmény-


telen volt.11

Ez egyrészt jelezte a jobboldali pártok és a magyarországi egyházak felé is, hogy


nincs akkora mozgósítható szavazóbázisuk, mint amekkorára számítottak, de nem
nyugodhatnak meg a bal- illetve a liberális oldalon levők sem, mert a felvetett kérdé-
sek – amennyiben nem találnak rá megoldást –,-, hosszú távon nem kerülnek le a na-
pirendről és befolyásolják az elkövetkező parlamenti választásokat is.

Jellemző, hogy Patrubány Miklós, a korábbi (EU-csatlakozás idején alkalmazott)


taktikáját követve, egyrészt nem fogadta el a választási eredményeket, másrészt ismét
az Európai Unió elleni, magyar parlamenti vitákba szeretett volna beleszólni azzal,
hogy ne szavazzák meg az Unió alkotmányát, amíg nem módosítják a magyar állam-
polgárságról szóló törvényt. Szerencsére ezúttal akciója amelyet néhány jobb és bal
oldali parlamenter is támogatott, sikertelen volt.

Az állampolgársági kérdésben tartott népszavazás hatása és tanulságai:

• Ez a népszavazás nem a határon túli magyarokról, hanem azok szavazatainak


megszerzéséről szólt.

• A határon túli magyarságnak Magyarországgal történő kapcsolattartása mind-


addig megoldatlan, amíg valamennyi szomszédos ország nem lesz az EU tag-
ja. Ez a kérdés addig állandóan napirendre kerül és belpolitikai vitákhoz vezet.
Ezt a megoldatlanságot használta ki a szélsőjobboldali MVSZ.

• A határon túli magyarság politikai elitje – a magyar jobboldal támogatásával –-


két egymásnak ellentmondó követelményt fogalmazott meg egyszerre: egy-
részt azt szeretnék, ha nem költözne át senki Magyarországra, mert elveszítik
szavazótáborukat; másrészt (Patrubány óta! szabadon) követelik a magyar ál-
lampolgárságot. A népszavazás érvénytelenségét nem tartják mérvadónak,
mert néhány százalékkal több volt az IGEN szavazat, mint a NEM. Azt nem kér-
dezik meg, hogy hol maradt el a várt jobboldali szavazati siker.

• A magyarországi jobboldali pártok szintén arra biztatják a határon túli magya-


rokat, hogy – a népszavazás eredménytelensége ellenére –- követeljék a ma-
gyar állampolgárságot, mert arra számítanak, hogy ezzel növelhetik a szavazó
táborukat. Jól tudják, hogy az állampolgárság megszerzése után nem akadá-
11 Az Országos Választási Iroda dec. 12-i adatai szerint a 8 048 737 vásztójogosult magyar állampolgárból 3 017 738
(37,49%) vett részt a népszavazáson és ebből az állampolgársági kérdésre 1 521 143 (51,57%) szavazott IGEN-nel és 1 428
736 (48,43%) szavazott NEM-el.

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 87


EH01.qxd 1/20/2005 10:33 AM Page 88

88 Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból

lyozható meg a magyarországi lakcímbejelentés és az ezzel együtt járó szava-


zati jog. Ez valóban nem jelenti még a tényleges áttelepülést, de lehetőséget
nyújt a szavazók megszerzésére.

• Az MSZP-SZDSZ oldalon elhangzó érvek nem a jobboldali demagógiát leplez-


ték le, nem Patrubány mozgalmának ideológiai bemutatására és elszigetelésé-
re törekedtek, hanem besétáltak a csapdába: a bevándorláson vitatkoztak és
szintén a jobboldali szavazótábor néhány milliós megnövekedésétől tartottak.
Ezzel óhatatlanul is hozzájárultak ahhoz a hamis látszathoz, amelyet az MVSZ
és a jobboldali pártok akartak tudatosítani, hogy a határon túli magyarok ellen-
sége a baloldal és csakis a jobboldaltól, sőt a Patrubány - féle szélsőjobbtól re-
mélhetnek támogatást.

• Az új ellenségkép, amely most már nem jobb/bal, hanem magyar/magyar között


húz mesterséges választóvonalat (a határon belüli- és a magát becsapottnak ér-
ző, félrevezetett határon túli magyarság között) azt a látszatot kelti, hogy szembe-
fordult a baloldali és liberális párt a határon túli magyarság érzelmi hovatartozá-
sával. Ez olyan mély lelki sérülést okozhat a magyar-magyar viszonyban, amely
nehezen orvosolható. A közeljövőben, az eszközökben nem válogató jobboldali
pártok újból és újból kihasználhatják a baloldal elleni kampányukban, annak el-
lenére, hogy a népszavazáson nem vettek részt híveik kellő számban.

• Mivel a baloldal kellő időben nem foglalkozott a szélsőséges MVSZ tevékenységé-


vel, nem ismerte fel a szélső demagógia veszélyét, ezért a határon túliak még ma
sem értik meg, hogy nevüket mindössze belpolitikai eszközként, a szavazótábor
növeléseként használta a kezdeményező Patrubány–MVSZ, amelyiknek az állam-
polgárság megszerzése után esetleg lehetősége nyílna, hogy önálló, szélső jobb-
oldali pártként tevékenykedjen a magyar Országgyűlésben. A határon túliak ehe-
lyett kizárólag a baloldalt és a liberálisokat okolják illúzióik elvesztéséért.

• Mivel a felvetett kérdéseknek három fontosabb összetevője van:


- magyar állampolgárok,
- határon túli magyarok és
- a politikai pártok, egyházak,
a megoldást egy újabb, komplexebb program kidolgozásával lehetne elérni: a
minden magyar megsegítésével!
Ez a program, a közös határokon átnyúló, közös régiók fejlesztésével (kishatár-
forgalom növelésével, közös EU-pályázatokra támogatás) a) segítené a ma-
gyarországi és a határon túli magyarok közös gondjainak a megoldását,
életszínvonalának az emelését; b) megkönnyítené azoknak a magyaroknak a
bevándorlását, akik vállalják a magyar állampolgárságot kötelezettségeivel és
jogaival együtt; és c) támogatási rendszert dolgozna ki azoknak a magyarok-
nak, akik nem óhajtanak Magyarországra bevándorolni, de a magyar kultúrá-
hoz és a magyar nemzethez tartoznak.
Ágoston Vilmos

You might also like