You are on page 1of 2

Sanction ကိစၥေလ့လာရန္ ကမၻာ႔ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ျခင္း

TUESDAY, JANUARY 18, 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေျခအေနကို ေလ့လာရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကး ရံပံုေငြ


အဖြဲ႕(IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္(WB)ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)မွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေန ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔


ေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေန မ်ားကို
ကိန္းဂဏန္းအတိအက်နဲ႔ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို
သြားေနတဲ့အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိသူနည္းပါးၿပီး ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ျပင္ပမီဒီယာမ်ားက ေျပာၾကားခ်က္အရ
သာသိရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔ရဲ႕ သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ မေျဖဆို
ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းမႈမရွိပါက အမွန္ကိုမသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေနအထားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို မထိခိုက္ပဲ၊
ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားကိုသာ ပိုမိုအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံထားရေပမဲ့
အာဏာပိုင္မ်ားဟာ ေပါၾကြယ္၀တဲ့ သံယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကၽြံထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးေက်းဇူးကေတာ့
အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္/ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္တဲ့ ကၽြန္း၊ သားငါး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာႏွင့္ ရရွိသြားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ ထားတဲ့ Sanction မ်ားအတြက္
အေနာက္အုပ္စု အစိုးရမ်ားဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္(ADB)တို႔ကလည္း Sanction မရွိမွ အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း IMF မွ အာရွႏွင္႔ပစိဖိတ္ေဒသ ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴး Mr.Anoop Singh ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀မ်ား

International Crisis Group (ICG) အဖဲြ႔မွ အာရွေဒသညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Robert Templer က Sanction


လုပ္ေနမွဳကို အားမေပးေၾကာင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားရဲ႕ Sanction ေၾကာင္႔ စစ္အစိုးရကို ႏို္င္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႔မွဳ
မရွိေအာင္ ေဘာင္က်ဥ္းလိုက္သလုိျဖစ္ျပီး စစ္အစိုးရအတြက္ Sanction ကိုအေၾကာင္းျပျပီး ျပည္သူလူထုကို ပိုမိုခ်ဳပ္ကုိင္
ခြင္႔ ရေနေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔သူမ်ားအေနျဖင္႔ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို သိနားလည္ျခင္းမရွိလို႔ သူတို႔ေတြ
အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းနည္းျပီး ၀င္ေငြမေကာင္းတာဟာ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင္႔လို႔ယူဆ
ေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ပါလို႔ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္ခံစားေနရျပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳကို ေထာက္ခံခဲ႔တဲ႔
NLD က အဖိုးၾကီးမ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း နာၾကည္းစိတ္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ Sanction ကိစၥေၾကာင္႔
လက္ရွိ စစ္အစိုးရ အာဏာခိုင္ျမဲေနျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ေနေၾကာင္း
Mr.Robert Templer က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၅ ခုမွလည္း Sanction ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။


Sanction ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္
အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဘာေျပာမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

ႏွင္းေ၀ထူး(နယူးေယာက္)