You are on page 1of 21

MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 1


Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, B kedudukan relatif
iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu C kedudukan koordinat
jawapan sahaja. D kedudukan mutlak

7 Koordinat boleh menentukan kedudukan


1 Lajur dan baris penting untuk menentukan
mutlak dengan tepat seperti
A bentuk bumi sesuatu tempat
A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya
B kedudukan sesuatu tempat
B garisan menegak permukaan bumi
C keluasan sesuatu tempat
C arah angin lazim sepanjang tahun
D ketinggian sesuatu tempat
D garisan bujur di glob
2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh 8 Antara berikut, yang manakah benar tentang
dinyatakan dengan cara koordinat?
I kedudukan koordinat A koordinat dinyatakan dengan dua angka
II rujukan B koordinat merupakan titik rujukan
III kedudukan relatif C koordinat ialah titik persilangan antara
IV kedudukan nombor lajur dan baris
A I dan II C I dan IV D koordinat ialah titik persilangan antara
B I dan III D III dan IV bulatan dan jejari
3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang 9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat
dinyatakan berdasarkan lajur dan baris ditentukan dengan menggunakan kaedah
dikenali sebagai A koordinat
A kedudukan relatif B arah mata angin
B kedudukan mudah C arah kompas
C kedudukan koordinat D penunjuk cara
D kedudukan tepat
10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah
4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat? A lajur
I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis B jalan raya
mendatar sahaja C grid
II Diukur menggunakan unit darjah D baris
III Melibatkan penggunaan angka
11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar
IV Didapati melalui persilangan garis lajur
dipanggil
dan baris
A tanda
A I dan II
B lajur
B II dan III
C petunjuk
C III dan IV
D grid
D I dan IV

5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan


Ukuran jauh antara satu tempat dengan
A menegak dengan mendatar
satu tempat yang lain.
B menegak dengan menegak
C mendatar dengan mendatar 12 Maklumat di atas berkaitan dengan
D menegak dengan garis bulatan A skala
B ketinggian
Masjid terletak di belakang rumah saya C jarak
D arah
6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan
kedudukan sekolah dengan cara
A kedudukan jarak
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

13 Antara berikut, manakah cara yang paling tepat A I, II dan III


untuk menentukan arah? B I, II dan IV
A Menggunakan kompas magnetik C I, III dan IV
B Memerhatikan kedudukan bintang D II, III dan IV
C Memerhatikan kedudukan matahari Soalan 20 dan soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.
D Memerhatikan kedudukan bulan

14 Mengapakah jarum kompas magnetik


sentiasa menghala ke arah Utara - Selatan?
A Peredaran bumi
B Peredaran matahari
C Tiupan angin
D Tarikan magnet bumi

15 Barat laut terletak antara 20 Apakah arah mata angin S?


A selatan dan timur A Timur C Barat daya
B utara dan timur B Tenggara D Timur laut
C utara dan barat 21 Apakah arah mata angin R?
D utara dan selatan A Timur laut C Tenggara
B Selatan D Timur

Nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan


jarak sebenar di permukaan bumi.
22 Maklumat di atas berkaitan dengan
A jarak
B skala
C jarak mutlak
D jarak relatif
16 Rajah di atas menunjukkan arah
A mata angin perantaraan 23 Antara berikut, yang manakah bukan cara yang
B kawasan titik rujukan dapat digunakan untuk menentukan arah?
C mata angin utama A Memerhatikan kedudukan bintang-bintang
D mata angin utama dan perantaraan B Memerhati kedudukan matahari terbit dan
terbenam
Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu tempat C Menggunakan kompas magnetik
yang lain. D Memerhatikan kedudukan bulan

17 Maklumat di atas berkaitan dengan 24 Antara berikut yang manakah arah mata angin
A skala utama?
B jarak A Utara, tenggara, selatan
C arah B Utara, timur, selatan, barat
D petunjuk C Utara, timur laut, tenggara, timur
D Timur, selatan, tenggara, barat
18 Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk
kepada 25 Antara berikut, objek manakah yang tidak perlu
A susunan objek dijauhi semasa menggunkan kompas magnetik?
B titik persilangan A Tiang lampu
B Kayu
C titik rujukan
C Pagar besi
D lajur dan baris
D Pencawang elektrik
19 Ukuran jarak relatif mengikut masa berdasarkan
26 Sebelum menentukan suatu arah, jarum kompas
kiraan
haruslah berada tepat ke arah
I meter
A barat laut
II minit
B tenggara
III jam
C selatan
IV hari
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D utara

27 Antara berikut, yang manakah cara yang boleh


dilakukan bagi menentukan kedudukan arah mata
angin selain menggunakan kompas?
A Keadaan cuaca
B Arah bulan
C Jenis angin
32 Antara berikut, pernyataan manakah yang
D Kedudukan matahari
berkaitan dengan arah kompas di atas?
28 Besi dan logam harus dijauhkan daripada A Sekolah terletak di sebelah timur
kompas semasa hendak menentukan arah kerana B Rumah terletak di sebelah barat daya
A membahayakan pengguna kompas C Sekolah terletak di utara
B kompas tidak berhenti berpusing D Rumah terletak di tenggara
C jarum kompas akan terpesong dari arah
sebenar Soalan 33 dan soalan 34 berdasarkan rajah di bawah.
D jarum kompas akan rosak

29 Antara berikut, siapakah yang sangat


memerlukan kompas dalam pekerjaannya?
I peladang
II suri rumah
III pengembara
IV ahli pelayaran
A I dan II
B I dan III
C II dan III
33 Sungai Pauh menghala ke arah
D III dan IV
A barat laut C tenggara
30 Kelebihan menggunakan kompas untuk B barat daya D selatan
menentukan arah sesuatu tempat ialah
34 Di manakah punca Sungai Pauh?
A arah dapat ditentukan dengan tepat
A Tenggara C Utara
B harganya murah
B Barat laut D Timur laut
C senang digunakan
D mudah dikendalikan

Soalan 31 dan soalan 32 berdasarkan rajah di bawah.


35 Skala di atas penting dalam sesuatu peta
untuk membantu seseorang mencari
A lokasi sesuatu tempat
B masa perjalanan
C jarak antara dua tempat
D kepadatan penduduk
31 Di manakah arah kantin dari bengkel?
A Barat daya
B Tenggara
C Barat laut 36 Nyatakan persamaan bagi skala di atas
D Selatan A 1 cm : 2 km
B 1 cm : 5 km
C 1 cm : 10 km
D 1 cm : 30 km

37 Antara berikut, yang manakah merupakan


jenis jarak?
I Jarak mudah
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

II Jarak relatif Berapa minitkah masa yang diambil bagi setiap


III Jarak penuh kilometer?
IV Jarak mutlak A 3 minit
A I dan II C II dan IV B 6 minit
B II dan III D III dan IV C 5 minit
D 10 minit
38 Antara berikut, yang manakah benar tentang
jarak mutlak? Soalan 43 dan soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.
I Nilainya tidak berubah
II Nilainya berubah mengikut masa Jarak di antara rumah Fatimah dengan sekolah ialah 8
III Diukur dalam meter dan masa km dan jarak di antara rumah Khadijah dengan
sekolah ialah 6 km.
IV Diukur dalam unit meter dan kilometer
A I dan II 43 Pernyataan di atas berkaitan dengan
B II dan III
C III dan IV A jarak relatif
D I dan IV B jarak berkadar
39 Antara berikut, unit yang manakah digunakan C jarak jauh
untuk mengukur jarak mutlak? D jarak mutlak
I Meter
44 Sekiranya tambang bas yang perlu dibayar oleh
II Minit
Fatimah ke sekolah ialah RM 2.40 untuk
III Ringgit Malaysia
IV Kilometer (km) perjalanan pergi dan balik. Berapakan tambang
A I dan II C III dan IV bas sehala yang perlu dibayar oleh Fatimah?
B II dan III D I dan IV A RM 0.60
B RM 1.80
40 Yang manakah antara berikut benar tentang
C RM 0.90
skala?
D RM 1.20
A Nisbah jarak di atas peta dengan jarak
sebenar di permukaan bumi 45 Maksud jarak relatif ialah
B Ukuran jauh antara satu tempat dengan
A jarak yang diukur berdasarkan masa sahaja
tempat yang lain
B jarak yang mengambil kira faktor kos sahaja
C Terdiri daripada jarak mutlak dan jarak
relatif C jarak yang diukur dalam meter dan kilometer
D jauh antara dua tempat D jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa

41 Manakah skala yang menunjukkan 1 cm 46 Antara berikut, manakah alat yang digunakan
mewakili 5 meter? bagi mengukur jarak di atas peta?
I Jalur kertas
II Jangka tolak
III Benang
IV Kompas magnetik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47 Jadual yang lengkap dapat membantu kita untuk


A mengira jarak
Jarak di antara rumah Risha dengan sekolah B merekod data
ialah 5 km. C mencatat masalah
42 Berdasarkan pernyataan di atas, sekiranya Risha D menentukan kedudukan
mengambil masa selama 30 minit ke sekolah.
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

48 Langkah awal untuk membuat graf adalah 49 Data suhu harian yang direkodkan melalui stesen
dengan membina kaji cuaca sekolah boleh dipersembahkan dalam
A pelan bentuk
B gambar rajah A carta pai
C jadual B graf piramid
D peta C graf garisan
D pelan

B Sungai
• Jumlah pelajar mengikut kaum
C Sawah padi
• Jumlah pelajar yang cemerlang D Taburan suhu
50 Cara yang terbaik untuk menyusun data di atas 55 Simbol fizikal terdiri daripada
ialah
I masjid
A peta
II sungai
B gambar rajah
III hutan
C pelan
IV tanah tinggi
D jadual
A I, II dan III
51 Antara berikut, apakah langkah terakhir yang B I, II dan IV
perlu dilakukan dalam mengumpul maklumat? C I, III dan IV
A Merekod D II, III dan IV
B Mentafsir
C Menyusun data
D Memerhati

52 Antara berikut, manakah susunan kaedah


mengumpul data geografi yang betul? 56 Simbol di atas berkaitan dengan pokok
I Pemerhatian A kelapa
II Soal selidik B padi
III Membuat graf C kelapa sawit
IV Mengumpul data D hutan bakau
A I, II, IV dan III
B I, III, IV dan II 57 Kegunaan simbol adalah untuk
C II, III, IV dan I A menyelesaikan masalah
D IV, III, II dan I B memudahkan kerja
C menarik perhatian
53 Sebuah peta yang lengkap mempunyai D menggambarkan ciri fizikal dan budaya
I petunjuk
II arah mata angin 58 Antara berikut, manakah merupakan ciri budaya
III warna warni dalam peta topografi?
IV menarik A Alur
A I dan II B Tumbuhan
B II dan III C Benteng
C III dan IV D Bukit
D I dan IV 59 Apakah kegunaan kontur di dalam peta?
54 Antara berikut, manakah tidak dapat A Menunjukkan kawasan tadahan air
digambarkan dengan menggunakan peta B Menunjukkan kawasan tanah pamah
topografi? C Menunjukkan kawasan hutan simpan
A Paya bakau D Menunjukkan kawasan tanah tinggi
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

60 Apakah cara-cara yang paling sesuai untuk A Simbol


melambangkan ciri fizikal dan ciri budaya dalam B Skala
peta? C Warna
D Lorekan

UJIAN BULANAN PERTAMA – SET 2


Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, D III dan IV
iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawapan sahaja.

1 Bagaimanakah kedudukan relatif ditentukan?


A Berdasarkan titik persilangan antara lajur dan
5 Berdasarkan rajah di atas, X ialah
baris
A kedudukan utama
B Merujuk kepada titik rujukan
B lajur
C Lokasi sesuatu tempat atau objek
C baris
D Perbandingan antara kedudukan relatif
dengan koordinat
D kedudukan relatif
6 Apakah arah mata angin yang berkaitan dengan
2 Kedudukan koordinat dinyatakan dalam pernyataan di atas?
A satu angka A Timur laut
B dua angka B Barat daya
C tiga angka C Tenggara
D empat angka
D Barat laut

7 Barat daya adalah arah mata angin perantaraan


yang terletak di antara
A utara dengan timur
B utara dengan barat
C timur dengan selatan
3 Pernyataan dalam gambar rajah di atas berkaitan
dengan D barat dengan selatan
A titik rujukan Soalan 8 hingga soalan 11 berdasarkan rajah di
B petempatan bawah.
C koordinat
D luas kawasan

4 Apakah yang menentukan koordinat sesuatu


tempat?
I Lajur
II Baris
III Titik rujukan
IV Ketinggian
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

C I, III dan IV
D II, III dan IV
13 Antara berikut, yang manakah arah mata angin
utama?
A Timur laut, tenggara, barat daya dan barat
laut
B Utara, timur, selatan dan barat
C Timur, tenggara, barat daya dan selatan
D Utara, selatan, tenggara dan barat
14 Manakah cara yang paling tepat untuk
menentukan arah?
A Memerhati kedudukan bulan
B Memerhati kedudukan bintang
C Menggunakan kompas magnetik
D Memerhati kedudukan matahari
8 Rumah Fiona terletak di koordinat
Soalan 15 hingga soalan 18 berdasarkan rajah di
A 1328 bawah.
B 1530
C 1627
D 1326

9 Apakah objek yang terletak di koordinat 1627?


A Hutan
B Tasik
C Rumah Fiona
D Sekolah

10 Antara berikut, apakah yang terletak di lajur 13?


15 Sungai Kubang Kerian mengalir ke arah
I Sekolah A barat
II Rumah Fiona B barat daya
III Tasik C tenggara
IV Hutan D utara
A I dan II C I dan IV 16 Apakah objek yang terletak di timur hutan paya
B I dan III D III dan IV bakau?
11 Tasik terletak di koordinat A Ladang getah
B Sawah padi
A 1328 C Sekolah
B 1329 D Ladang kelapa sawit
C 2716
D 3015 17 Apakah yang terletak di barat rumah Ayu?
12 Antara berikut, arah sesuatu tempat boleh I Sawah padi
ditentukan dengan menggunakan beberapa cara II Ladang kelapa sawit
iaitu III Ladang getah
IV Hutan paya bakau
I arah matahari terbit dan terbenam
II kedudukan bintang-bintang pada waktu A I, II dan III C I, III dan IV
malam B I, II dan IV D II, III dan IV
III arah mata angin pada kompas 18 Apakah yang terletak di barat sekolah?
IV ketinggian sesuatu kawasan
I Rumah ayu
A I, II dan III II Ladang kelapa sawit
B I, II dan IV III Sungai Kubang Kerian
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV Hutan paya bakau IV Rumah Sofia


A I dan II C I dan IV A I, II dan III
B I dan III D III dan IV B I, II dan IV
19 Jarum kompas magnetik sentiasa menunjukkan C I, III dan IV
ke arah D II, III dan IV
A tenggara C timur laut
B utara D selatan
Nisbah jarak antara dua titik di atas peta berbanding
20 Siapakah yang amat memerlukan kompas dalam dengan jarak sebenar di permukaan bumi.
kehidupan seharian?
I Juruaudit 24 Pernyataan di atas berkaitan dengan
II Pengembara A petunjuk C kompas
III Pelayar
IV Peniaga kedai runcit B skala D bearing sudutan
A I dan II 25 Antara berikut, yang manakah menunjukkan
B II dan III skala 1 cm di atas peta mewakili 3 km di
C II dan IV
D III dan IV permukaan bumi?

Soalan 21 hingga soalan 23 berdasarkan peta di


bawah.

1 cm mewakili 5 kilometer

26 Antara berikut, manakah skala lurus yang sama


dengan skala di atas?

21 Arah masjid dari padang ialah


A timur laut
B barat daya
C barat 27 Seandainya skala lurus dalam sebuah peta ialah
tenggara 1 cm mewakili 4 km, apakah jarak sebenar antara
D
dua tempat yang berukuran 5 cm dalam peta?
22 Apakah arah rumah Sofia dari pejabat pos? A 5 km C 15 km
A Barat laut C Selatan B 10 km D 20 km
B Timur laut D Utara

23 Apakah yang terletak di utara kedai?


28 Persamaan bagi skala di atas ialah
I Sekolah
A 1 cm : 1 km C 1 cm : 3 km
II Masjid B 1 cm : 2 km D 1 cm : 4 km
III Rumah Majid
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

29 Jarak relatif ialah


A jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa
B jarak yang diukur berdasarkan meter dan
kilometer
C jarak yang diukur berdasarkan kos dan
kilometer
D nisbah antara jarak yang ditunjukkan di
dalam peta dengan jarak sebenar di
permukaan bumi

30 Berapakah jarak di permukaan bumi dari 35 Jarak sebenar pejabat pos ke padang bola melalui
Kampung Aril ke sekolah, jika skala 1 cm jalan raya ialah
mewakili 1 kilometer? A 7.6 km C9.3 km
A 2.7 kilometer C 4.9 kilometer B 8.4 km D10.6 km
B 3.7 kilometer D 5.4 kilometer
36 Berapakah jarak sebenar rumah Manja ke taman
31 Jarak sebenar dari balai polis ke Kampung Binjai bunga mengikut jalan raya?
ialah 15 km di permukaan bumi, dengan skala A 2.2 km C3.2 km
1 cm : 3 km. Berapakan jarak di atas peta B 3.0 km D4.5 km
berdasarkan skala tersebut?
Jarak antara rumah Camelia dari sekolah ialah 5
A 3 cm C 7 cm
kilometer
B 5 cm D 15 cm
37 Pernyataan di atas berkaitan dengan
32 Kegunaan skala di atas peta ialah
A jarak mutlak Cjarak relatif
A menentukan kecerunan sesuatu tempat
B jarak berkadar Djarak anggaran
B menentukan jarak antara dua tempat
C menentukan perpindahan penduduk 38 Kenapakah besi dan logam perlu dijauhkan
D menentukan ketinggian bangunan daripada kompas semasa hendak menentukan
arah?
33 Jarak mutlak diukur berdasarkan A Jarum kompas akan patah
I meter B Jarum kompas akan terpesong dari arah
II kilometer sebenar
III kos C Memberi kesan buruk kepada pengguna
IV masa kompas
A I dan II C III dan IV D Jarum kompas tidak akan bergerak
B II dan III D I dan IV 39 Jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke
34 Apakah arah yang terletak di antara timur dan arah Utara - Selatan kerana
selatan? A peredaran bulan
A Barat B peredaran matahari
B Tenggara C tarikan magnet bumi
C Timur laut D keadaan laut yang bergelora
D Barat laut 40 Apakah yang tidak dapat digambarkan dengan
Soalan 35 hingga soalan 36 berdasarkan rajah di menggunakan peta topografi?
bawah. A Tasik
B Petempatan
C Bukit
D Taburan suhu
41 Simbol fizikal terdiri daripada
I balai polis III gunung
II tanah tinggi IV jalan raya
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A I dan II C III dan IV A I, II dan III C I, III dan IV


B II dan III D I dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
Soalan 50 dan soalan 51 berdasarkan graf di bawah.
42 Simbol budaya terdiri daripada
I masjid III padi
II getah IV bukit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43 Manakah yang berkaitan dengan jarak mutlak?


I Jarak diukur dalam unit meter
II Jarak diukur dalam unit kilometer
III Masa perjalanan dari rumah ke sekolah
IV Kos tambang bas dari pekan ke rumah
A I dan II C I dan IV
B I dan III D III dan IV

44 Antara cara yang berkesan untuk mengumpul


data ialah 50 Jumlah markah Batrisya bagi mata pelajaran
Sains dan Sejarah ialah
I pemerhatian III soal selidik A 100 C 160
II rujukan IV menciplak B 140 D 180
A I, II dan III C I, III dan IV
51 Batrisya mendapat markah yang paling tinggi
B I, II dan IV D II, III dan IV
bagi mata pelajaran
45 Perubahan suhu bulanan di sesuatu tempat A Bahasa Inggeris C Bahasa Malaysia
paling sesuai digambarkan dengan menggunakan B Sejarah D Geografi

A graf garisan C graf bar 52 Antara berikut, yang manakah mewakili simbol
B peta lakaran D carta pai tumbuh-tumbuhan semula jadi?

46 Jumlah penduduk sesuatu kawasan dapat


ditentukan melalui kaedah
A pungutan suara C bancian
B anggaran D pemerhatian

47 Apakah yang perlu anda lakukan sebelum


membina graf? 53 Apakah peta yang digunakan untuk
A Melengkapkan peta menggambarkan kawasan yang amat luas dan
B Membuat peta minda mempunyai skala yang kecil?
C Melengkapkan jadual A Pelan C Peta atlas
B Peta Lakar D Peta topografi
D Melukis gambar rajah

48 Manakah susunan kaedah mengumpul data


geografi dengan betul?
I Soal selidik III Pemerhatian
II Membuat graf IV Mengumpul data 54 Simbol di atas mewakili
A hutan rimba C sungai
A I, II, III dan IV C III, I, IV dan II B rumput D kelapa sawit
B II, III, IV dan I D IV, III, II dan I
55 Antara berikut, manakah mewakili simbol
49 Apakah tujuan menggunakan graf untuk budaya?
menyampaikan maklumat?
I Memudahkan pemahaman
II Membuat perbandingan
III Menjimatkan masa
IV Mempersembahkan maklumat dengan jelas
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV


Soalan 56 hingga soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

56 Penanaman kelapa sawit banyak terdapat di B Kg. Bulan


kampung C Kg. Suria
A Suria D Kg. Flora
B Air
C Bulan 59 Antara berikut, apakah kemudahan asas yang
D Flora terdapat berdekatan dengan Kampung Air?
I Sekolah III Balai polis
57 Pekerjaan utama penduduk Kampung Maju ialah II Masjid IV Jambatan
A pesawah A I, II dan III C I, III dan IV
B pemungut kelapa sawit B I, II dan IV D II, III dan IV
C penanaman kelapa
D penoreh getah 60 Apakah kemudahan yang terdapat di timur laut
sekolah?
58 Majoriti penduduk tertumpu di A Masjid C Pejabat pos
A Kg. Maju B Balai polis D Balai raya

UJIAN BULANAN KEDUA – SET 1


D Banjaran Crocker

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, 3 Kemuncak yang tertinggi di Banjaran Bintang
iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu ialah
jawapan sahaja. A Gunung Bintang
B Gunung Korbu
• Gunung Korbu C Gunung Kinabalu
• Gunung Chamah D Gunung Tahan
1 Senarai gunung di atas terdapat di
4 Antara berikut yang manakah memisahkan
A Banjaran Tahan
Semenanjung Malaysia dari Singapura?
B Banjaran Bintang
C Banjaran Crocker A Selat Tebrau
D Banjaran Titiwangsa B Laut Sulu
C Laut China Selatan
• Ekopelancongan popular D Selat Melaka
• Banjaran yang terpanjang di Malaysia
Pernyataan di atas berkaitan tentang • Kepulauan Mentawi
2
• Pulau Nias
A Banjaran Himalaya
B Banjaran Tahan 5 Kawasan yang disenaraikan di atas terletak
C Banjaran Titiwangsa dalam lingkungan
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

A Gunung Lipat Tua • Terdiri daripada kawasan paya yang luas


B Perairan Malaysia
11 Pernyataan tersebut berkaitan dengan
C Selat Melaka
A Dataran Kelanta
D Gunung Lipat Muda
B Dataran Kedah-Perlis
6 Gunung Korbu ialah gunung yang tertinggi di
banjaran

C Dataran Johor
A Titiwangsa C Pantai Timur D Dataran Rajang
B Bintang D Tahan
12 Antara berikut, yang manakah bukan banjaran
gunung lipat muda
• Pulau Perhentian
• Pulau Tioman A Banjaran Crocker
• Pulau Redang B Banjaran Himalaya
C Banjaran Annam
7 Pulau-pulau dalam senarai di atas menjadi D Banjaran Karakoram
tarikan pelancong kerana
13 Kejadian letusan gunung berapi dan gempa bumi
A kekayaan hutan semula jadi
tidak berlaku di Malaysia kerana
B keunikan gua batu kapur
C keindahan batu karang A kedudukan di luar kawasan lingkaran api
D kepelbagaian bentuk muka bumi pasifik
B mempunyai iklim panas dan lembap
8 Faktor yang menyebabkan kelembapan udara C dipenuhi dengan hutan khatulistiwa
sentiasa tinggi di Malaysia ialah D bentuk muka bumi yang bergunung-ganang
A awan sentiasa tebal
14 Banjaran manakah yang terpanjang dan tertinggi
B suhu tetap
di dunia?
C waktu malam sangat sejuk
A Himalaya
D kadar sejatan yang tinggi
B Crocker
• Pertanian berteres C Kunlun Shan
• Penyimenan D Tien Shan

9 Langkah-langkah di atas bertujuan 15 Antara berikut, manakah merupakan tanah


pamah yang terdapat di pantai timur
A menambah kesuburan tanih
Semenanjung Malaysia?
B mencegah hakisan tanah
C menambah eksport balak I Dataran Pahang
mengurangkan kawasan pertanian II Dataran Perlis
D
III Dataran Kelantan
10 Antara berikut manakah lokasi penggir IV Dataran Terengganu
laut yang terletak di pantai timur A I, II dan III
Semenanjung Malaysia? B I, II dan IV
A Pantai Cherating C I, III dan IV
B Pantai Port Dickson D II, III dan IV
C Pantai Batu Feringgi
16 Antara berikut, pandang darat fizikal manakah
D Pantai Batu Maung
yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak?
• Beralu-alun dan berbukit-bukau I Gerbang laut
II Batu tunggul
• Penting untuk penanaman getah, kelapa sawit dan
III Beting pasir
nanas
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV Anak tanjung 22 Antara berikut, banjaran manakah yang terdapat


A I dan II di Sarawak?
B II dan III I Banjaran Trus Madi
C III dan IV II Banjaran Brassey
D I dan IV III Banjaran Tama Abu
IV Banjaran Kapuas Hulu
17 Pola saliran manakah yang berbentuk seperti
A I dan II
ranting pokok?
B II dan III
A Saliran selari
C III dan IV
B Saliran jejala
D I dan IV
C Saliran reranting
D Saliran jejari Terowong yang dibina oleh ombak di tebing tinggi.
18 Apakah peranan sungai di Semenanjung 23 Peryataan di atas berkaitan dengan
Malaysia? A gloup C lagun
B batu sisa D tombolo
I Sumber pengairan
24 Kepentingan tanah pamah ialah
II Jalan pengangkutan utama I kawasan pelancongan
III Tempat menternak binatang II kawasan pembinaan kilang
IV Sumber air untuk kegunaan domestik III kawasan petempatan
IV jaringan jalan raya
A I, II dan III A I, II dan III
B I, II dan IV B I, II dan IV
C I, III dan IV
C I, III dan IV D II, III dan IV
D II, III dan IV 25 Antara faktor yang mempengaruhi kegiatan
memburu dan menangkap ikan di kawasan
19 Kawasan pergunungan lipat muda dikatakan Greenland ialah
I tidak stabil A kekurangan kawasan pertanian
B banyak binatang dan ikan
II banjaran tinggi dan kasap C kegiatan pertanian sukar dijalankan
III terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu D kegiatan pertanian aktif dijalankan
IV terbentuk kira-kira 250 hingga 600 juta tahun
• Tanah Tinggi Kundasang
dahulu • Tanah Tinggi Cameron
A I, II dan III 26 Kawasan tanah tinggi yang disenaraikan di atas
B I, II dan IV terkenal dengan tanaman
A padi
C I, III dan IV B kelapa sawit
D II, III dan IV C tebu
D teh
27 Pergunungan di Gstaad dan Zermatt menjadi
• Gunung tertinggi di Asia Tenggara tarikan pelancong pada musim sejuk sebagai
• Terletak di Banjaran Crocker tempat
A memburu binatang
20 Pernyataan di atas dikaitkan dengan B perniagaan
C aktiviti pertanian
A Gunung Benom D meluncur salji
B Gunung Tahan
C Gunung Murud
D Gunung Kinabalu

21 Sungai yang terpanjang di Semenanjung


Malaysia ialah
A Sungai Rajang
B Sungai Bernam 28 Berdasarkan gambar di atas, aktiviti perniagaan
ini dijalankan di
C Sungai Pahang
A Delta Chao Phraya
D Sungai Kinabatangan
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

B Tonle Sap A Hanoi


C Tasik Chini B Phnom Penh
C Jakarta
D Tasik Bera D Bangkok
29 Kegiatan perikanan menjadi sumber pendapatan 34 Kesan yang timbul akibat penebangan hutan
yang penting di ialah
A Tasik Brienz I kawasan tadahan hujan terjejas
II ekosistem hutan terganggu
B Tasik Titiwangsa III hidupan liar kehilangan habitat
C Sungai Kinabatangan IV kesuburan tanih semakin meningkat
D Tasik Tonle Sap A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
• Pusat ternakan air tawar D II, III dan IV
• Negara Kampuchea
• Dikenal juga sebagai Tasik Besar • Pembangunan yang pesat
• Penebangan pokok secara berleluasa
30 Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri 35 Kedua-dua aktiviti yang disenaraikan di atas
A Tasik Kenyir akan menyebabkan
B Tasik Chini A pencairan salji
C Tasik Bera B hujan turun
D Tasik Tonle Sap C peningkatan suhu
31 Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di D pencemaran bau
antara negeri Perak dengan Selangor ialah
A Sungai Bernam 36 Usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk
B Sungai Kinta memelihara hutan yang ditebang ialah
C Sungai Perak
D Sungai Endau A memelihara hidupan liar
32 Antara berikut, manakah tasik semula jadi yang B menanam semula pokok
terbesar di Malaysia?
C menghadkan kawasan hutan
A Tasik Bera
B Tasik Chini D menggunakan baja organik
C Tasik Kenyir
D Tasik Temenggor
33 Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di
bandar
A Hanoi
B Phnom Penh
C Jakarta
D Bangkok 37 Pernyataan tersebut berkaitan dengan kesan
34 Kesan yang timbul akibat penebangan hutan pertambahan penduduk di mana?
ialah
I kawasan tadahan hujan terjejas A Kawasan dalaman
II ekosistem hutan terganggu
III hidupan liar kehilangan habitat B Kawasan pusat bandar
IV kesuburan tanih semakin meningkat C Kawasan kampung
A I, II dan III
B I, II dan IV D Kawasan pelancongan
C I, III dan IV
D II, III dan IV • Tebus guna pantai
30 Pernyataan di atas berkaitan dengan ciri-ciri • Pertanian intensif
A Tasik Kenyir • Tebus guna kawasan lombong
B Tasik Chini
C Tasik Bera 38 Pernyataan di atas berkaitan dengan kesan
D Tasik Tonle Sap
perubahan penduduk terhadap
31 Sungai yang menjadi sempadan semula jadi di
antara negeri Perak dengan Selangor ialah A tanih
A Sungai Bernam B hutan
B Sungai Kinta
C Sungai Perak C air
D Sungai Endau
D pantai
32 Antara berikut, manakah tasik semula jadi yang
terbesar di Malaysia? 39 Halangan kawasan tanah tinggi yang
A Tasik Bera
B Tasik Chini bercerun curam dapat dikurangkan dengan
C Tasik Kenyir
D Tasik Temenggor A penghutanan semula
33 Di Asia Tenggara ‘Venice Timur’ terdapat di B penanaman tutup bumi
bandar C membuat tarahan bukit
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D memelihara binatang 46 Keterangan di atas berkenaan dengan

Angin Monsun Timur Laut membawa sedikit A hujan bukit C hujan pantai
40
hujan ke pantai barat Semenanjung Malaysia B hujan perolakan D hujan gunung
kerana 47 Purata suhu tahunan di Malaysia ialah
A kelajuan angin terlalu perlahan A 7o C C 37o C
B kawasan amat luas B 27o C D 35o C
C kedudukan di kawasan lindungan hujan
D kawasan bergunung-ganang 48 Hujan yang sering berlaku di Malaysia ialah
I hujan ais III hujan bukit
41 Antara berikut, manakah kebaikan amalan
II hujan orografi IV hujan perolakan
tanaman bergilir?
A I, II dan III C I, II dan IV
A Tanaman bebas daripada serangan
B I, III dan IV D II, III dan IV
penyakit
B Menggalakkan pertanian pindah 49 Antara yang berikut keadaan manakah yang
C Mengurangkan hakisan tanah benar berkenaan solstis musim sejuk pada 22
D Kesuburan tanah meningkat Disember?
A Siang yang lebih panjang di Hemisfera utara
• Hutan Simpan Sipilok
• Hutan Rimba Templer
B Siang yang lebih panjang di Hemisfera
42 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan selatan
A hutan simpan C perindustrian C Bumi berputar dari barat ke timur
B pertanian D paya D Siang malam yang sama panjang di kutub
utara
43 Tanaman rumput di cerun-cerun bukit bertujuan
untuk • Hemisfera utara mengalami musim sejuk.

A menghalang banjir • Waktu malamnya lebih panjang daripada


B mengelakkan hakisan tanih waktu siang.
C menceriakan kawasan 50 Maklumat di atas berkaitan dengan
D menambahkan hakisan tanih A solstis musim panas
44 Penggunaan tanih secara giat akan menyebabkan B solstis musim sejuk
berlakunya C ekuinoks musim luruh
D ekuinoks musim bunga
A pencemaran udara
B kesuburan tanih 51 Purata hujan tahunan di Malaysia ialah
C ketandusan tanih A 200 mm
D pencemaran air B 150 mm
• Pembiasan angin C kurang 2000 mm
• Siang dan malam D melebihi 2000 mm
• Pasang dan surut air laut
52 Bilakah Angin Monsun Timur laut bertiup?
45 Pernyataan di atas berkaitan dengan
A November hingga Januari
A putaran bumi pada paksi
B November hingga Mac
B empat musim yang nyata
C Mei hingga September
C solstis musim panas
D September hingga Mei
D solstis musim sejuk
Malaysia mengalami panas dan lembap sepanjang
• Langit mendung
tahun.
• Disertai ribut petir
• Hujan lebat waktu petang
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

53 Mengapakah keadaan ini berlaku? A pelancongan


A Mengalami tiupan angin monsun B pertanian
B Mengalami pengaruh kelautan C penternakan
C Terletak berhampiran garisan khatulistiwa D pembalakan
D Sebahagian besar negara adalah tanah rendah
58 Pada musim sejuk, keadaan cuaca di Greenland
54 Kawasan Greenland berada di zon mana? mengalami
A Zon sejuk A siang sepanjang hari
B Zon sederhana sejuk B malam lebih panjang berbanding siang
C Zon panas C siang dan malam sama panjang
D Zon sederhana panas D malam lebih pendek berbanding siang

55 Kelebihan iklim Khatulistiwa di Malaysia • Julat suhu harian besar


berbanding di tempat lain ialah • Langit sentiasa tidak berawan
A panas dan lembap sepanjang tahun • Hujan tahunan kira-kira 100 mm
B musim panas dan hujan ketara
59 Ciri-ciri di atas menunjukkan kawasan yang
C panas sepanjang tahun
mengalami iklim
D sejuk sepanjang tahun
A siberia
B khatulistiwa
56 Antara yang berikut manakah masalah cuaca
C tundra
dan iklim bagi nelayan di pantai timur
D gurun panas
semenanjung Malaysia?
A Hujan perolakan 60 Kedudukan Greenland yang berhampiran
B Tiupan angin monsun timur laut dengan kutub utara menyebabkan
C Sejuk sepanjang tahun A julat suhu tahunan yang besar
D Panas sepanjang tahun B suhu yang terlampau sejuk
C empat musim yang nyata
• Suhu panas 450 C D panas dan lembap sepanjang tahun
• Hujan 250 mm
• Julat suhu harian besar
• Langit sentiasa tidak berawan
• Hujan tahunan kira-kira 100 mm

57 Berdasarkan pernyataan di atas, aktiviti yang


popular dijalankan di kawasan ini ialah

UJIAN BULANAN KEDUA – SET 2


B I, II dan IV D II, III dan IV
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, 2 Banjaran apakah yang terpanjang di Malaysia?
iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu A Banjaran Crocker
jawapan sahaja. B Banjaran Titiwangsa
C Banjaran Kapuas Hulu
1 Bentuk muka bumi Malaysia terdiri daripada D Banjaran Brassey
I pinggir laut
II tanah pamah 3 Taman Negara terletak di banjaran
III gunung berapi A Bintang
IV lembangan B Tahan
A I, II dan III C I, III dan IV C Titiwangsa
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D Crocker C Laut China Selatan


D Laut Sulu
4 Banjaran manakah yang menjadi tulang belakang
Semenanjung Malaysia? 11 Antara berikut, manakah bentuk-bentuk fizikal
A Banjaran Bintang yang terdapat di pinggir laut?
B Banjaran Tahan I Tebing tinggi
C Banjaran Crocker II Tanjung
D Banjaran Titiwangsa III Petempatan
IV Hotel
5 Kemuncak tertinggi di banjaran Crocker ialah
A Gunung Kinabalu A I dan II C I dan IV
B Gunung Murud B I dan III D III dan IV
C Gunung Tahan
D Gunung Bintang Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah
tanjung tinggi bercantum
6 Antara berikut, yang manakah tergolong dalam
gunung lipat tua? 12 Pernyataan di atas berkaitan dengan
I Banjaran Ural A beting pasir
II Banjaran Titiwangsa B batu tunggul
III Banjaran Annam C gloup
IV Banjaran Himalaya D gerbang laut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV Terbentuk apabila dua buah gua sebelah-menyebelah
tanjung tinggi bercantum
7 Gunung Murud adalah tertinggi di
A Banjaran Tama Abu 13 Pernyataan di atas berkaitan dengan
B Banjaran Titiwangsa A gua
C Banjaran Tahan B tombolo
D Banjaran Crocker C gerbang laut
D lagun
8 Dataran Johor ditanami dengan
I padi
II getah
III kelapa sawit
IV nanas
A I, II dan III
14 Antara berikut, manakah berkaitan dengan ciri-
B I, II dan IV ciri pola saliran di atas?
C I, III dan IV I Berbentuk ranting kayu
D II, III dan IV II Sungai mengalir di batuan lembut
III Terdapat di kawasan yang mempunyai
9 Dataran aluvium penting untuk penanaman
struktur batuan yang sama kekerasan
A getah IV Terdapat di kawasan yang mempunyai
B kelapa sawit lapisan batuan keras dan lembut yang disusun
C nanas berselang-seli
D padi A I dan II C I dan IV
B I dan III D III dan IV
• Memisahkan Semenanjung Malaysia dengan
15 Pernyataan yang benar mengenai Malaysia ialah
Pulau Sumatera
I terletak berhampiran Garisan Khatulistiwa
10 Pernyataan di atas berkaitan dengan II terletak di tengah-tengah rantau Asia
A Selat Tebrau Tenggara
III iklim yang panas dan lembab sepanjang
B Selat Melaka
tahun
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

IV terletak di lingkaran api pasifik 22 Kawasan tanah tinggi yang menjadi pusat
A I, II dan III C I, III dan IV pelancongan yang terkenal di Banjaran
B I, II dan IV D II, III dan IV Titiwangsa ialah
I Bukit Larut
16 Banjaran gunung di Malaysia terhasil daripada
II Bukit Fraser
proses
III Tanah Tinggi Cameron
A letusan gunung berapi
IV Tanah Tinggi Genting
B lipatan
C gelinciran A I, II dan III
D mampatan B I, II dan IV
C I, III dan IV
17 Manakah antara berikut, hasil tindakan sungai di D II, III dan IV
peringkat hulu?
I Tasik ladam III Jeram Negara yang bertanah jenis lava bes dan menjalankan
II Air terjun IV Delta kegiatan secara berteres
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV 23 Negara manakah yang berkaitan pernyataan di
atas?
18 Manakah antara berikut, stesen janakuasa A Indonesia
hidroelektrik di Semenanjung Malaysia? B Malaysia
I Empangan Chenderoh C Thailand
II Empangan Tembeling D Brunei
III Empangan Batang Ai
IV Empangan Tenom Pangi 24 Manakah antara berikut, kepentingan tanah
A I dan II C I dan IV tinggi di Malaysia?
B I dan III D III dan IV I Penjanaan kuasa hidroelektrik
II Kawasan tanaman padi
19 Manakah sungai yang menjadi sempadan negeri
III Pusat pelancongan
di Malaysia?
IV Kawasan perindustrian
I Sungai Muda
II Sungai Endau A I dan II
III Sungai Bernam B I dan III
IV Sungai Golok C I dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV D III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 25 Banjaran Alps ialah banjaran tertinggi di
20 Sistem sungai dapat dibahagikan kepada A Sabah
B Sarawak
I peringkat hulu
C Eropah Barat
II peringkat pertama
D Malaysia
III peringkat tengah
IV peringkat akhir
A I, II dan III C I, III dan IV 26 Kepentingan tanah pamah di Malaysia ialah
B I, II dan IV D II, III dan IV I kawasan pertanian
II menjana kuasa hidroelektrik
Pergunungan Alps di Switzerland menjadi tarikan pada III kawasan petempatan
musim sejuk IV tapak perindustrian
21 Berdasarkan pernyataan di atas. Apakah aktiviti A I, II dan III
yang dilakukan pada musim ini? B I, II dan IV
C I, III dan IV
A Memburu binatang D II, III dan IV
B Meluncur salji
C Bercucuk tanam
D Perniagaan
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

D III dan IV
32 Apakah langkah-langkah untuk memulihara
hutan di Malaysia?
I Mewujudkan taman negara
II Mewartakan hutan simpanan
III Membalak secara besar-besaran
IV Menambahkah pengeluaran lesen membalak
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
D III dan IV

27 Apakah kepentingan kawasan yang berlorek di 33 Apakah kepentingan sungai di Malaysia?


dalam peta? I Menjana kuasa hidroeletrik
A Kawasan perlombongan II Membekalkan air untuk kegunaan harian
B Kawasan penanaman padi III Mengairi kawasan pertanian
C Kawasan perindustrian utama IV Mengawal hakisan tanih
D Kawasan pembalakan A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
28 Mengapakah kawasan lembangan sungai menjadi
tumpuan penduduk? 34 Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan
A Kawasan pelancongan manusia antaranya ialah
B Tanih yang subur I cerun yang curam
C Sistem perhubungan moden II tanih yang subur
D Bebas daripada bencana alam III kawasan tanah pamah
IV sungai cetek
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
D III dan IV
35 Jalan air di Thailand sangat penting kerana
29 Berdasarkan gambar rajah di atas, kedua-dua A pengangkutan darat terhad
kawasan ini adalah kawasan B keadaan bentuk muka bumi
A pelabuhan antarabangsa C sungai yang cetek
B perikanan D perkhidmatan yang memuaskan
C bandar utama negeri
D sumber mineral logam 36 Antara ciri-ciri kejadian bayu darat ialah
I pada waktu malam, kawasan daratan menjadi
30 Manakah sungai yang menjadi sempadan cepat sejuk berbanding dengan lautan
antarabangsa bagi negara Malaysia dengan II udara di permukaan laut mengalami tekanan
Thailand? rendah manakala udara di permukaan darat
A Sungai Endau mengalami tekanan tinggi
B Sungai Bernam III pada waktu siang, kawasan daratan menjadi
C Sungai Muda cepat panas berbanding dengan lautan
D Sungai Golok

31 Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan


lebuh raya kepada kawasan persekitaran?
I Hakisan tanah IV suhu udara di permukaan laut lebih rendah
II Kepupusan flora dan fauna daripada suhu di permukaan daratan
III Kawasan tadahan hujan bertambah A I dan II C I dan IV
IV Keasidan tanah meningkat B I dan III D III dan IV
A I dan II
B I dan III 37 Antara berikut, yang manakah benar tentang
C I dan IV kejadian angin monsun barat daya di Malaysia?
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

I Angin ini berasal dari benua Australia


IIBertiup dari bulan Mei hingga September
III
Angin ini berasal dari benua Asia
IVDi Malaysia, angin ini bertiup dari arah timur
laut
A I dan II C I dan IV
B I dan III D III dan IV
38 Apakah kegunaan racun serangga dan racun
rumpai dalam bidang pertanian?
I Meningkatkan hasil tanaman
II Menghapuskan makhluk perosak
III Mengawal pertumbuhan rumput
IV Meningkatkan kesuburan tanih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
39 Orang Eskimo menangkap ikan dengan
menggunakan
I lembing
II tombak harpun
III andur salji
IV tupik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
40 Apakah kesan putaran bumi di atas paksinya?
I Kejadian siang dan malam
II Kejadian air pasang dan air surut
III Kejadian pembiasan angin lazim
IV Kejadian empat musim
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

• Angin bertiup pada waktu malam


• Daratan menjadi lebih sejuk kerana
mengalami tekanan tinggi
• Udara di kawasan tekanan tinggi bergerak
ke kawasan tekanan rendah
41 Pernyataan di atas berkaitan dengan kejadian
A bayu laut
B bayu darat
C hujan perolakan
D angin monsun timur laut
42 Antara berikut, manakah kawasan lindungan
hujan paling kering di Malaysia?
I Kuala Pilah III Kota Bharu
II Jelebu IV Pasir Mas
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:
-mark-
/sfnts