Somaţia de plată

OG 5 / 19 Iulie 2001

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE

În scopul îmbunătăţirii funcţionării justiţiei, prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze, a fost adoptată de către Guvernul României procedura somaţiei de plată. S-a avut în vedere situaţia economică şi socială existentă în societatea românească, când costurile unui proces sunt din ce în ce mai greu suportate de justiţiabil, iar proiectul se înscrie în cadrul măsurilor impuse de dezideratul de a oferi creditorilor o procedură rapidă şi mai puţin costisitoare pentru obţinerea titlurilor executorii în vederea realizării creanţelor prin executare silită. Ordonanţa privind procedura somaţiei de plată reglementează o modalitate simplă, operativă de obţinere a titlului executoriu după modelul reglementării din Codul francez, cunoscută sub numele "injocţiunii de plată". O asemenea procedură există şi în Codul german de procedură civilă. Sediul materiei este Ordonanţa 5/2001, modificată prin Legea nr. 295/2002 şi prin Legea195/2004. Astfel, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, s-a introdus în dreptul românesc procedura somaţiei de platã, inspiratã direct din ceea ce, în dreptul francez, se numeşte „procedure d’injonction de payer”, iar in dreptul german „Mahnverfahren”. Bineînţeles că la elaborarea acestei ordonanţe, pe lângă modelul legislativ menţionat, au fost avute în vedere realităţile autohtone actuale. Procedura somaţiei de platã este o procedurã specialã, deci derogatorie de la dreptul comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicitã obligarea debitorului la plata unei sume de bani, în mãsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii şi are ca obiect obţinerea titlului executoriu într-un cadru procesual caracterizat prin celeritate. Procedura somaţiei de plată este cea mai simplă şi mai uzuală procedură care s-a elaborat ca urmare a necesităţii simplificării procedurii de recuperare a creanţelor de la debitori, legiuitorul dorind să pună la dispoziţia creditorului o acţiune prin care acesta să-şi poată valorifica dreptul de creanţă într-un timp scurt şi fără parcurgerea altor etape, care sunt necesare pe calea dreptului comun. Aceastã procedurã, care a devenit aplicabilã în faţa instanţelor româneşti începând cu data de 15 august 2001, este menitã sã permitã creditorului unei obligaţii care constã în plata unei sume de bani, sã obţinã rapid un titlu executoriu, fãrã însã ca, astfel, sã fie nesocotite drepturile debitorului.
1

Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 Legiferarea acestei noi proceduri speciale. prin reglementările aduse de Legea nr. valoarea acesteia. timp şi resurse semnificative. cu birocraţia specifică procedurilor judecătoreşti. luându-se în calcul faptul că foarte multe dintre procesele aflate pe rolul instanţelor şi care vizează realizarea unor creanţe parcurg procedura de drept comun. întemeiat pe dispoziţiile Legii 146/1997. 1 al Ordonanţei Guvernului nr. este de menţionat că taxa de timbru aferentă acestui tip de cerere este una fixă. deşi nu toate fazele şi etapele acesteia sunt necesare. foarte multe societăţi au fost nevoite să se adreseze instanţelor de judecată comerciale. descurajantă. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată. printr-o procedură mult simplificată. În mod sistematic. în funcţie de mărimea creanţei. indiferent de cuantumul creanţei. atunci în mod cert comerciantul urma să se afle în faţa unui proces dificil. acestea s-au confruntat cu probleme legate de taxele de timbru mari. solicitând obligarea cumpărătorilor la plata produselor livrate. de cele mai multe ori. instituirea unei modalităţi care s-a dorit a fi mai rapidă. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. în materie civilă si comercială. Practica a demonstrat că procedura de judecată prin care creditorii ajung să li se recunoască drepturile de creanţă şi să poată cere urmărirea şi executarea debitorilor este. prealabile şi neobligatorii. în ceea ce priveşte taxa de timbru aferentă introducerii unei astfel de cereri. care să permită creditorului să-si realizeze creanţa într-un timp mai scurt şi printr-o procedură simplificată. În cazul neplăţii produselor livrate. de 39 RON. privind însăşi existenţa vânzării. nu poate decât să ducă la o îmbunătătire a eficienţei actului de justitie si chiar la cresterea securitătii circuitului comercial şi civil. care poate ajunge la sume considerabile. În al doilea rând. termenele lungi acordate de instanţe. s-a urmărit înlocuirea procedurii de drept comun privind recuperarea creaţelor certe. lichide şi exigibile. cu modificările şi completările ulterioare. în baza art. calitatea bunurilor sau serviciilor. 5/2001 şi constã în realizarea de bunãvoie ori prin executare silitã a creanţelor certe. lichide si exigibile. Avantajele emiterii unei ordonanţe privind somaţia de plată sunt multiple. În primul rând. cu un deznodământ incert. în care trebuia să învestească bani. Tocmai datorită acestui fapt s-a impus o nouă reglementare. în general. şi. Astfel. 720 indice 1 Cod 2 . Scopul procedurii este enunţat în art. reliefeazã interesul legiuitorului pentru întregirea cadrului legislativ cu o procedurã care sã asigure creditorilor posibilitatea obţinerii titlului executoriu în condiţii de celeritate şi cu un efort financiar mai redus. Dacă la aceste probleme mai mult sau mai puţin formale se adăugau şi chestiuni controversate de fond. creditorul nu mai este obligat să îndeplinească convocarea la conciliere directă a creditorului. Prin urmare. ocolindu-se astfel timbrajul la valoare. durata mare a timpului de redactare a hotărârilor.

iar aceasta se evidenţiazã din conţinutul art. prin introducerea ei direct la instanţa competentă.(1) Împotriva ordonanţei prevăzute la art. creditorul poate să parcurgă mai întâi procedura somatiei. (2) debitorul poate formula cererea în anulare. astfel că ori de câte ori este vorba de cereri care pot face obiectul acestei proceduri. astfel încât introducerea cererii de chemare în judecată potrivit dreptului comun să fie condiţionată de admiterea în parte sau de respingerea unei somaţii de plată. 7 se aplică în mod corespunzător. 8. Totuşi nu este vorba despre o obligaţie a creditorului de a parcurge mai întâi această procedură. realizarea creanţei sale numai dacă aceasta îndeplineşte următoarele condiţii: a) creanţa are caracter cert. ea nu exclude utilizarea cãilor de drept comun pentru valorificarea creanţei şi obţinerea unui titlu executoriu. b) reprezintă o obligaţie de a plăti o sumă de bani. În acest mod.” CAPITOLUL II CONDIŢII DE EXERCITARE A SOMAŢIEI DE PLATĂ Creditorul va putea cere prin procedura somaţiei de plată. cererea judecându-se de urgenţă. lichid şi exigibil. aceasta va anula ordonanţa. înainte de a introduce o cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. (4) Dacă instanţa învestită admite cererea în anulare. care. Prevederile art. este condiţionată de anumite termene şi condiţii de formă absolut necesare şi care sunt premergătoare cererii de chemare în judecată. s-ar putea atribui acestei proceduri un caracter obligatoriu şi nu facultativ. La prima vedere. (3) Abrogat. procedura este simplificată. În ansamblu. somatia de plată reprezintă o procedură prealabilă introducerii unei cereri de chemare în judecată. . 6 alin. 8 al ordonanţei: ”Art. pronunţând o hotărâre irevocabilă. Instituţia procedurii somaţiei de platã nu are un caracter obligatoriu. c) rezultă dintr-un înscris însuşit de părţi. în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 procedură civilă. de asemenea. (5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă. (2) Cererea în anulare se soluţionează de către instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. 3 . care este obligată să o judece de urgenţă şi cu precădere.

Din formularea textului se poate observa că procedura somaţiei de plată este o procedură restrictivă sub aspect probatoriu. supusă acestei proceduri. chiar dacă pentru această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală. Nu are importanţă izvorul acestei obligaţii. emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. prin probele pe care administrează în faţa instanţei. presupune existenţa neîndoielnică a creanţei.. Principala consecinţă juridică ce rezultă din aceasta este aceea că executarea silită în natură este întotdeauna posibilă. ci creditorul va trebui să dovedească existenţa sa certă. poate. fie recunoscute de dânsul. va fi stabilit caracterul cert al creanţei.4 al aceluiaşi articol se defineşte caracterul lichid astfel: creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau al altor acte neautentice. 4 alin. iar prin alin. iar prin prisma acestor dovezi şi anume înscrisuri. judecătorul dispune citarea părţilor. fie emanând de la debitor. însusit de părţi prin semnătură ori printr-un alt mijloc admis de lege. chiar dacă nu dispune de o garanţie reală . potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente. fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă. în temeiul dreptului său de gaj general asupra patrimoniului debitorului. 5/2001 nu face nicio deosebire între diferitele tipuri de înscrisuri. aceasta înseamnă o creanţă cu scadenţa împlinită. Cu privire la condiţia existenţei unui înscris din care să rezulte creanţa. prin urmare pot fi aplicate prin analogie şi pentru stabilirea caracterului cert şi lichid al unei creanţe deduse judecăţii pe calea unei somaţii de plată. astfel că pot fi folosite în procedura somaţiei de plată atât înscrisurile autentice.G. trebuie să amintim faptul că. este definit caracterul cert al unei creanţe astfel: creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte. deci a cărei executare poate fi cerută imediat de către creditor. cu alte cuvinte. O. 2 „în toate cazurile. el poate fi un act juridic sau un fapt licit sau ilicit. întrucât creditorul. cât şi cele sub semnătură privată. precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru 4 .Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 În ceea ce priveşte prima condiţie. Cu privire la ultima sintagma. Explicaţiile şi lămuririle care sunt solicitate de judecător conform art. el nu va cerceta raportul juridic din care s-a născut acea obligaţie. O altă condiţie pe care creanţa trebuie să o îndeplinească pentru a putea fi cerută prin procedura somaţiei de plată este aceea că trebuie să aibă ca obiect plata unei sume de bani. alin. singura condiţie impusă fiind aceea de a fi constatat printr-un înscris. 379. Aceste dispoziţii edictate în materia executării silite sunt norme de aplicabilitate generală. pentru soluţionarea cererii. pentru explicaţii şi lămuriri. proc. civ. 3 C. prin art. care restrânge sfera probelor numai la înscrisuri. Caracterul cert al creanţei. chiar neautentice. aceea de creanţă exigibilă.gaj sau ipotecă. să ceară executarea silită. judecătorul nu va putea stabili pe calea somaţiei dacă există sau nu creanţa.

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Cluj (Curtea de Apel Cluj – Secţia Comercialã şi de Contencios Administrativ – Decizia nr.a. în sensul prezentat mai sus. Pentru clarificarea aspectului menţionat se impunea administrarea unui probatoriu mai amplu (audieri de martori. Se poate pune însă problema dacă. acest caracter fiind discutabil. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin concilierea directă cu cealaltă parte. care prevede că. ea având aplicabilitate doar atunci când creanţa este certã.G.956 din 5 decembrie 2002) care printr-o soluţie de speţã preciza: „Toate susţinerile debitoarei coroborate cu probele administrate duc la concluzia că Tribunalul a greşit în aprecierea sa asupra caracterului cert şi exigibil al creanţei. prevăzută de art. în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani.” În concluzie.) ce însã este impropriu procedurii somaţiei de platã. În ceea ce priveşte înscrisul constatator al creanţei. care nu poartă semnătura şi ştampila debitorului. practica instanţelor de judecată este în sensul respingerii cererii de emitere a somaţiei de plată. pentru a putea introduce cererea de somaţie de plată potrivit O. aşa cum se întâmplă deseori în practica instanţelor. respectiv clarã şi necontestatã. înscrisurile constatatoare ale creanţei trebuie neapărat să aibă aplicate semnătura şi ştampila debitorului. nu reprezintă înscrisuri acceptate la plată. şi care este transmis prin poştă. precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii”. urmând ca aceasta sã-şi valorifice pretenţiile pe calea dreptului comun cu toate avantajele privind probaţiunea oferite de aceastã cale. 656 din 6 iunie 2002 ) a statuat cã cererea pentru emiterea somaţiei de platã nu poate fi admisã dacã nu a fost constatatã printr-un înscris. Aşadar. 5/2001.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată” nu constituie mijloace de probă decât în condiţiile în care au ca suport acte ce pot contribui la soluţionarea cererii. Mai mult decât atat. pentru ca cererea de emitere a ordonanţei privind somaţia de plată să fie admisă. lichidã şi exigibilã. în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca neîntemeiată sau inadmisibilă. Fiind o procedură specială pentru declanşarea somaţiei de plată nu este necesară efectuarea concilierii prealabile. confruntãri. instanţa supremă 5 .. înainte de introducerea cererii de chemare în judecată. 1. Jurisprudenţa (Curtea de Apel Timişoara – secţia comercialã – decizia nr.civ.proc. procedura somaţiei de platã nu se poate substitui procedurii de drept comun. cu privire la creanţã se impunea respingerea cererii creditoarei în emiterea somaţiei de platã. asa cum prevede art. 4 ” în citaţie se va face menţiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfăţişare debitorul poate să depună întâmpinare. 1 alin. De aceea. 4 alin. Toate aceste condiţii trebuiesc întrunite cumulativ. nefiind îndeplinite condiţiile impuse de art. nr 5/2001 creditorul mai este obligat să parcurgă procedura obligatorie a concilierii. considerându-se că înscrisurile trimise prin poştă şi care nu poartă semnătura şi ştampila debitorului. 720 indice 1 C. s.

eventual lămuriri şi explicaţii solicitate părţilor de către instanţă.09. în cazul în care într-o primă fază s-a recurs la procedura somaţiei de plată. ulterior nu mai este necesară îndeplinirea procedurii convocării la conciliere într-o eventuală judecată a cauzei pe dreptul comun. ca fiind o cale procesuală mai facilă. fără ca aceasta să constituie de plano o cauză de respingere a cererii. este practic realizată şi atunci când încercarea de conciliere a reclamantei cu cealaltă parte a avut loc în cadrul unei alte proceduri. şi anume înscrisuri. El va putea folosi procedura somaţiei de plată numai dacă cererea sa îndeplineşte condiţiile cerute de Ordonanţa nr. de a simplifica şi degreva judecăţile având ca obiect pretenţii de natură financiară ce pot fi soluţionate pe cale amiabilă şi într-un termen scurt. raţiunea concilierii prealabile prevăzute de art. însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii. 5/2001. în cazul procedurii prin Ordonanţa nr. Însă din redactarea textului rezultă că singurul mijloc de probă admisibil îl reprezintă înscrisurile. regulament sau altui înscris.2004 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel. Prin somaţie se urmăreşte în primul rând atenţionarea debitorului cu privire la obligaţia de plată. oficiul concilierii. dar va putea să aleagă direct calea dreptului comun. creditorul putând să aleagă calea procesuală prin care să-şi realizeze creanţa. explicaţiile şi lămuririle pe care părţile le pot prezenta judecătorului neputând constitui mijloace de probă. se remarcă şi o limitare a probatoriului ce poate fi administrat în cauză. Ca urmare. lichidă şi exigibilă şi are ca scop principal realizarea de bună voie a creanţei. lucrări sau orice alte prestaţii. 5/2000. Secţia Comercială). aceasta nu este şi obligatorie. cum este cea a somaţiei de plată (Decizia nr. ceea ce se urmăreşte şi prin procedura concilierii. 6 . lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani. Prin urmare. asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut. În plus. Sub incidenţa acestei proceduri cad toate cererile prin care se solicită realizarea de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 a statuat că. este realizat chiar de judecător şi nu se mai justifică un alt demers al reclamantului de a încerca soluţionarea litigiului prin întelegerea cu cealaltă parte. dacă există cu certitudine un caracter prealabil al acestei proceduri. 3184/30. că aceasta este certă. 720 indice 1 Cod procedură civilă.

denumirea şi sediul creditorului. sens în care. denumirea şi sediul. CAPITOLUL IV CEREREA PRIVIND EMITEREA SOMAŢIEI DE PLATĂ Cererea introductivă trebuie să îmbrace forma prevăzută de art. sumele reprezentând creanţa creditorului. procedând potrivit legii.” Al. termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei. după caz. 3 al aceluiaşi articol prevede faptul că „judecătorul verifică din oficiu competenţa instanţei. iar în cazul debitorului persoană juridică. (1) cererile se soluţionează de un singur judecător” iar alin. De menţionat este faptul. temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată. 2.” Astfel. va ataşa la cererea de chemare în judecată şi un calcul al acestor penalităţi. precum şi. cererea de emitere a unei ordonanţe care să conţină o somaţie de plată se adresează preşedintelui instanţei de la domiciliul debitorului persoană fizică sau sediul debitorului persoană juridică. perioada la care se referă acestea. dacă sar judeca conform procedurii de drept comun. în contractul încheiat de părţi. 3. 2 al. creditorul are dreptul să le solicite. Competenţa materială să judece o astfel de cerere o are instanţa căreia i-ar reveni cauza respectivă în fond. 1 din OG 5/2001 „cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. în cazul în care. codul fiscal şi contul bancar. 2 precizează faptul că „la instanţele prevăzute la alin. numele şi domiciliul debitorului persoană fizică. după caz. numele şi domiciliul sau. 3 şi trebuie să cuprindă: 1. numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 CAPITOLUL III COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE A CERERII DE EMITERE A SOMAŢIEI DE PLATĂ Potrivit art. 7 . s-au prevăzut expres şi penalităţi.

La cererea de chemare în judecată întocmită potrivit art. se ataşează documentele pe care se întemeiază cererea. nu în ultimul rând. cu menţiunea că cel mai târziu până în ziua fixată pentru înfăţişare. Dacă judecătorul constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate. se depune în atâtea exemplare câţi debitori sunt chemaţi în judecată. (1). plus încă un exemplar care va forma dosarul instanţei. va respinge cererea de emitere a somaţiei de plată. Cererea în anulare se va soluţiona de către instanţa competentă să judece fondul cauzei în primă instanţă. potrivit înţelegerii părţilor. 4 din OG 5/2001. precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii. hotărârea pronunţată în acest mod fiind irevocabilă. debitorul poate să depună întâmpinare. 1 din OG 5/2001 prevede că suma ce reprezintă obligaţia prevăzută la alin. respectiv contractul sau înscrisul în care este prevăzută creanţa. cu menţiunea că judecata se va desfăşura cu citarea părţilor. 8 alin 2 din OG nr. CAPITOLUL V PROCEDURA SOMAŢIEI DE PLATĂ Cererea de emitere a somaţiei de plată urmează procedura obişnuită. în cuantum de 39 RON. În cazul în care părţile se înţeleg. şi. precum şi termenul de plată. 5/2001. conform art. Numai debitorul va putea formula cerere în anulare împotriva ordonanţei prin care s-a emis somaţia de plata. precum şi dobânzile. potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă privitoare la pricinile urgente.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 Alineatul 2 al art. Acţiunea. conform art. taxa de timbru aferentă cererii de emitere a somaţiei de plată. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost comunicată. va emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în situaţia în care cererea de emitere a somaţiei este admisă numai în parte. În situaţia în care judecătorul constată că pretenţiile creditorului sunt neîntemeiate. însoţită de actele sus-menţionate. factura sau documentul acceptat la plată. precum şi orice alte înscrisuri doveditoare în susţinerea acţiunii de către creditor. care nu poate fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile. judecătorul va putea stabili alt termen un alt termen de plată. majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. 8 . 3.

de această înţelegere. trebuie precizat faptul că sumele solicitate pe calea procedurii somaţiei de plată trebuie să fie neechivoce. prin contestaţia la executare. 10. debitorul plăteşte debitul. Tribunalul a respins cererea de emitere a somaţiei de plată ca neîntemeiată. De menţionat este faptul că. de asemenea. părţile se înţeleg asupra modalităţii de plată a debitului. potrivit art. se poate îndrepta împotriva debitorului. depunând în acest sens notificările adresate creditorului pentru predarea spaţiului menţionat. 1 „ordonanţa privind somaţia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi”. ce constituie titlu executoriu. Dacă. care solicitase emiterea somaţiei pentru plata unor sume de bani reprezentând contravaloarea chiriei neîncasate pentru spaţiul pentru care a încheiat contract de închiriere cu debitorul. Ca si speţă. Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei. la închiderea dosarului. potrivit art. apărările le va face în cadrul dosarului ce are ca obiect cererea în anulare. la valoare. urmând a fi pusă în executare potrivit aceleiaşi proceduri. a respins cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de către creditor. în baza dispoziţiilor Legii 146/1997 modificată. potrivit art. judecătorul va lua act. însă. va efectua plata taxei de timbru. datorită faptului că. după ce. hotărârea pronunţată în acest mod este irevocabilă. debitorul având posibilitatea de a face contestaţie la executare împotriva titlului executoriu. Dacă cererea în anulare va fi admisă. 9 . având în vedere caracterul litigios al obiectului cauzei. ea urmând a fi investită şi pusă în executare. cu excepţia cazului în care a formulat. Creditorul. potrivit procedurii de drept comun. creditorul nu i-a pus la dispoziţie spaţiul ce făcea obiectul contractului.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 În situaţia în care cererea în anulare este respinsă. debitorul a făcut apărări. cu acţiune în pretenţii. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială. Hotărârea prin care s-a emis ordonanţa privind somaţia de plată va fi investită cu formulă executorie. judecătorul va lua act de plata debitului şi va proceda. în această din urmă situaţie. bineînţeles. întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun. 8. să nu aibă caracter litigios. De asemenea. În acest din urmă caz. debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu. înainte de a intra în dezbaterea cauzei. deşi a solicitat în nenumărate rânduri. 5 din OG 5/2001. În situaţia în care. Potrivit art. contencios. Prin hotărârea pronunţată. cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului. 11 al.pronunţând în acest sens o încheiere irevocabilă. în sensul că acest contract de închiriere nu s-a derulat până la data introducerii cererii în justiţie. pronunţând o încheiere irevocabilă. ordonanţa prin care s-a emis somaţia va fi anulată.

în Revista „Dreptul” nr. actul de procedurã pe care îl pronunţã judecãtorul. a) Într-una dintre opinii (S. însuşitã şi de Guvern în expunerea de motive a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. prin care sã tindã la combaterea pretenţiilor creditorului. adicã procedura în prima ei fazã are un caracter necontencios. ci el trebuie raportat la caracterul special al acestei proceduri. Boroi. se apreciazã cã intenţia legiuitorului a fost aceea de a conferi procedurii somaţiei de platã un caracter mixt. pag. ) se evocã faptul cã : „procedura somaţiei de platã are un caracter necontencios.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 CAPITOLUL VI CARACTERUL CONTENCIOS SAU NECONTENCIOS AL PROCEDURII SOMAŢIEI DE PLATĂ Cu privire la caracterul procedurii somaţiei de platã în doctrinã au fost exprimate mai multe opinii.1 ). Revista de drept comercial nr. nr. şi care se numeşte ordonanţã. urmând sã devinã procedurã contencioasã în cazul în care debitorul exercitã acţiunea în anulare sau. b) Într-o altã opinie (M – L Belu Magdo – „Procedura somaţiei de platã”. Este de aşteptat ca debitorul sã depunã întâmpinare. dar aceasta nu trebuie sã ducã la concluzia cã procedura somaţiei de platã este una prin care s-a reglementat posibilitatea stabilirii unui drept. 5/2001. Boroi – „Consideraþii referitoare la procedura somaţiei de platã”. nu se bucurã de puterea lucrului judecat. întrucât prin rezolvarea cererii nu se urmãreşte stabilirea unui drept potrivnic faţã de o altã persoanã. 295/2002. 22. procedura somaţiei de platã are caracter contencios”. 9/2002 p.) se evocã faptul cã „pãstrând unele caracteristici ale procedurii necontencioase (de pildã: învestirea cu formulã executorie a unei hotãrâri judecãtoreşti). pag. 4/2002.” c) O a treia opinie (G.5/2001şi a modificãrilor aduse acesteia prin Legea nr. Referitor la prima opinie se poate observa că prevederea expresã a întâmpinãrii nu este de naturã a altera caracterul necontencios al primei faze a procedurii. D. Autorul citat apreciazã cã un argument pentru susţinerea caracterului contencios al procedurii este acela al prevederii exprese de cãtre legiuitor a posibilitãţii debitorului de a depune întâmpinare. 10 . Nicolae – „Procedura somaţiei de platã în lumina Ordonanţei Guvernului nr. Revista “Curierul Judiciar”. 10. dacã este citat pentru a da lãmuriri. potrivnic faţã de cealaltã parte. Nesoluţionându-se un litigiu. 11/2001. formuleazã apãrãri pe fond.

chiar dacã acesta ar încerca sã conteste creanţa. debitorul de bună-credinţă nu se poate considera expus unor pretenţii abuzive. Aceasta a suferit mai multe schimbări legislative în timp.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 Dimpotrivã dacã din analiza înscrisurilor depuse este evidentã certitudinea. reuşeşte să menţină un echilibru între interesul creditorului ce se doreşte a fi protejat prin edictarea normei juridice şi dreptul la apărare al debitorului. şi anume: interesul oricărui creditor de bună-credinţă ale cărui drepturi sunt vătămate prin aplicarea unor proceduri greoaie şi ineficiente pentru recuperarea creanţelor sale şi. 11 . procedura somaţiei de plată neafectând apărările de fond privind natura raporturilor juridice dintre creditor şi debitor. instanţa ar urma sã emitã ordonanţa de somare a debitorului. lichidarea şi exigibilitatea creanţei creditorului. astfel încât să corespundă cât mai bine interesului social general pentru care a fost creată. În plus. în acelaşi timp. CAPITOLUL VII CONSIDERAŢII FINALE Reglementarea procedurii somaţiei de plată a condus la simplificarea demersului jurisdicţional al creditorilor pentru obţinerea titlurilor executorii. Se poate concluziona cã procedura somaţiei de platã are un caracter necontencios în prima ei fazã şi devine o procedurã contencioasã în momentul în care debitorul formuleazã cererea în anulare.

extrasele de cont dar şi o situaţie contabilă detaliată a raportului juridic dintre SC X SRL şi SC Y SRL. 8 al OG 5/2001. respectiv dacă este vorba despre o creanţă certă. La acest nou termen instanţa a administrat înscrisurile considerându-le pertinente şi concludente şi a dispus emiterea somaţiei de plată pentru suma de 57798. Instanţa a fixat un nou termen până la care SC X SRL să depună copii lizibile a facturilor şi chitanţelor şi să le prezinte în original spre vedere instanţei. SC Y SRL nu a formulat în termen de 10 cerere în anulare împotriva ordonanţei somaţiei de plată. Debitoarea a achitat doar o parte din suma de bani datorată. toate acestea sub sancţiunea suspendării cauzei. 58/2003. Astfel debitoarea mai avea de achitat o valoare de 57798. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată.86 Ron. 142/2002. Ordonanţa de Urgenţă nr.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 SPEŢĂ Prezentarea situaţiei de fapt: Între SC X SRL creditoare reclamantă şi SC Y SRL debitoare pârâtă a avut loc un raport comercial în temeiul căruia SC X SRL a emis debitoarei întrun decurs de 6 luni. cu cheltuieli de judecată. Instanţa a verificat dacă sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate pentru admiterea somaţiei de plată. În drept Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile O.86 Ron iar SC X SRL a înaintat către Judecătoria Oradea o cerere de emitere a somaţiei de plată pentru această sumă. Legea nr. 12 . drept conferit de art. însumând în total 91260. Drept urmare SC X SRL a formulat cerere de învestire a ordonanţei cu formulă executorie. respectiv aceasta a achitat 33461. lichidă şi exigibilă.2 Ron dintr-un total de 91260. 292/2002. nr.G. 195/2004).06 Ron.06 Ron. (modificată de Legea nr. Ca şi probe s-au depus instanţei copii de pe facturile şi chitanţele emise către pârâtă. Ordonanţa de Urgenţă nr. 15 facturi fiscale.

9 din ianuarie 2007 Gardianul – Totul despre somaţia de plată – nr. 3 din 18. nr.avocatdiaconescu.U.2001 privind procedura somaţiei de plată modificată şi completată de Legea nr. 3/2006 Violeta Obertin-Grecu – Procedura somaţiei de plată – Revista Conta Plus nr.G. mijloc de realizare a creanţelor (15.2007) Voicu & Filipescu – Business Catalysts . 1783 din data de 14. 6 alin.ro/recuperarea-creantelor. (4) si ale art.schiopu.php? option=com_frontpage&Itemid=1 13 .ro/jxcms/index.2006 Colonel Florin Chiţu Şeful Biroului Juridic şi Drept Internaţional Umanitar din Statul Major General – Procedura somaţiei de plată – Revista consilierilor juridici din armată nr.07.04.10. cu privire la aplicarea dispozitiilor art. mijloc de realizare a creanţelor (15.htm Excepţiile în procesul civil http://www.2007) Sorin Popa – Recuperarea creanţelor prin somaţia de plată (Business digest nr. Legea nr.10. 58/2003. 9 alin. 11/2006 privind recursul in interesul legii.U.Somaţia de plată OG 5 / 19 Iulie 2001 Bibliografie: • • • • • • • • • • • • • • Focus IMM – Somaţia de plată.5/2001 privind procedura somaţiei de plată Adela Diaconescu – Recuperarea creanţelor http://www. (2) din Ordonanta Guvernului nr.2008 Dezbateri parlamentare – şedinţa Camerei Deputaţilor din 06.07.nr.09. O.htm Proceduri pentru ordonanţa de plată http://ec.11.2006) OG 5/19.G. 295/2002. O. nr.2007) Focus IMM – Somaţia de plată. 5/2001 privind procedura somatiei de plata – publicată în Monitorul Oficial nr. declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 195/2004 Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 142/2002. 656 din 28 iulie 2006 Andreea Preotesoiu – Procedura somaţiei de plată (19.europa. 84 din 30.2001 Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.03.eu/civiljustice/simplif_accelerat_procedures/simplif_acce lerat_procedures_rom_ro.