SEKSIONI I MATAMATIKES SE APLIKUAR LENDA :LABORATOR KOMPJUTERI

DETYRE KURSI
1. Te ndertohet nje tabele ne exel qe te perbeje nje bordero pagash te punonjesve te nje institucioni duke permbajtur rubrikat:emer ,mbiemer ,page baze ,kompesimet…,ndalesat totali Te plotesohet tabela me te dhenat duke perdorur per ndalesat dhe totalin formulat perkatese ,atje ku ato jane te aplikueshme (p.sh.sigurimet shoqerore te perbejne 3% te pages baze ,tatimi mbi te ardhurat p,sh5%te pages baze etj) a) Te gjendet ma ane te formulave perkatese paga baze mesatare, paga maksimale , paga minimale b) Te renditet borderoja e pagave : c) Sipas rendit alfabetik te emrave te punonjesve d) ---Sipas rendit zbrites te pages baze e) Te kerkohen punonjesit e hadhur ne bordero qe kane pagen mbi 5000leke f) Te kerkohet n bordero informacioiniper nje person te caktuar g) Te trajtohet rasti me te dhenat ne bordero per te 15 punonjesit duke nxjerre ne shtyp borderone perkatese h) Te bashkohet ne nj te vetme dy borderote e dy 15 ditoreve ,duke marre nje bordero mujore per te njejtingrup punonjesish. Te shtypet duke perdorur winword ’97 I gjithe teksti I kesaj detyre kursi duke realizuar te njejten menyre paraqitjeje por me fonde te tjere . -plotesimi e tabeles me te dhenat duke perdorur per totalin formulat perkatese ,ku formulat jane te aplikueshme. ARTIKULLI NJESIA GJ.VJETER HYRJE DALJE GJ.RE CMIMI beton m3 500 250 140 610 50 2 Pllaka m 400 150 160 390 40 Acid(h2so4) L 300 170 130 340 50 radio cope 30 10 20 20 60 TOTALI

VLERA 30500 15600 17000 1200 64300

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful