http://www.tar.hu/lazadas/hermesztr.

htm

HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ A lélek okulására I.

Bevezetõ Isten nevében, a mindenség oltalmazója nevében kezdem feljegyezni a nagyra becsült filozófus, Hermész Triszmegisztosz egyik tanulmányát, amelyben a lelket felszólítja, forduljon el az alant lévõ dolgoktól, és igyekezzen felfelé irányulni a saját világára. Ezzel a lelket meg akarja óvni a további lesüllyedéstõl az ellentétek világában, mely a lélek számára idegen, mert a lélek nem onnan származik. Ezeken a dolgokon szükségképpen el kell gondolkodni, hogy az ember közeledhessen az eredethez, és beleolvadhasson az Alkotóba. I. fejezet Örök elveket fogok megmutatni neked, ó lélek. Illeszd be õket a lényedbe, váljanak a tulajdonoddá, és hasson át az igazság, ahogyan meg vagy róla gyõzõdve, hogy a tûz forró és száraz, a víz meg szomjat olt, és természeténél fogva hideg és nedves. Ha némely dolgok homályosnak tûnnek számodra, akkor térj be a lelkiismeretedhez, hogy tehetséged ellentétektõl és zavaroktól mentes maradjon. Akkor a külsõ dolgok a belsõ látáshoz vezérelnek. Ahogyan egy festmény láttán a festõ létezésére következtethetünk, az ecsetvonásokban és a stílusban a festõ keze munkáját ismervén fel, melyet a készítõ lelkesedése mozgat, úgy részesülünk az alkotó ötletében. Mindennel így van ez, ó lélek. Ha az alkotója nem látható, akkor mûvein keresztül közelíthetjük meg. Ugyanígy fontolgathatjuk a mindenség Alkotóját és a sors mûveit is, vagyis teremtéseik révén. Kérlek, ó lélek, gondolkodj el mindenen, legyen az akár a gondolkodással, akár az érzéssel észlelhetõ. És tudd meg: az igazán Létezõ, az elsõ Ok, a teljes Világosság megajándékoz a dolgok belsõ lényegének és finom különbségeinek, tehát a Gnózis felismerésének a lehetõségével.

http://www.tar.hu/lazadas/hermesztr.htm (1 of 10)2004.06.16. 18:32:52

A kozmikus elemek közül. ó lélek.hozott létre téged a semmibõl. Légy alázatos. Ezen a világon nem maradhatsz. E képesség révén tudod látni a dolgokat igazán úgy. és vágyakozz a jó forrására és Atyjára. Alakot azonban te adsz nekik. Aki a szellemben. de nem mindennek az összege. A szellemben lévõt kizárólag szellemi szem pillanthatja meg. tisztább és magasabb rangú. Pecsétet vés az Alkotó. és tér és idõ korlátozza. Ez a földnél finomabb. így adatik meg néked. holott az eszme. a föld a legnehezebb. az igazán változatlan és romolhatatlan élet ötletének csupán lenyomatai. az öröm és tetszés megvan õbenne. melyeket a jövõ-menõ dolgok világában testi szemeiddel látsz. de egyik sem része õneki. Meg kell tudnod. Ezután a víz eleme következik. ó lélek.tar. 18:32:52 . tömény. A bepillantás elnyerése a lélek tulajdonsága. Ez ülepedett a legmélyebbre. Önmagában látja a szeretetet. amelyet látsz. s pecsétjének lenyomatából. tehát az önálló mûködésbõl. rejtve van elõtted. alkotója és megalapítója . Ennek örül. hogy ráismerj az igazi formára. Törekedj. Gondolkozz el ezen. és testtel rendelkezik. hogy a formák és képek. A mennyiség és a minõség viszont sokféle. A belátás különbözik a külsõ dolgoktól. és megtapasztald a szerencsét és a boldogságot. Nagyon besûrûsödött. ahogyan õ teremtette. Te alakítod õket a világból.hu/lazadas/hermesztr. ahogyan azt a pecsét készítõjének lelket adó munkája keletkeztette. és a sokrétûséget hagyd el. és tudd meg. ó lélek. formából formát készítvén. csak példázatok. Durva. bepillantáshoz jutni megnyilvánulás révén. Önmagát látja saját ötleteiben és lenyomataiban. Hidd el. ebbõl semmit sem vihetsz magaddal. és a lélek azonnal és közvetítõ nélkül megértheti õket. és ajándékozott meg a gondolkodás alkotóképességével.http://www.legyenek áldottak és szenteltessenek meg az õ nevei mindenek fölött . ó lélek. A világegyetem okozója. hogy részesülj az életben.hu/lazadas/hermesztr. amelyen alapulnak. http://www. Ki van zárva a világosságból és az életbõl. Ragadd meg tehát az egyszerûség ismeretét. Több életlehetõséggel rendelkezik. annak tisztában kell lennie vele. Õ az egyedül jó és a kegyelem. ismerd meg a dolgok lényegét.06.htm (2 of 10)2004. hogy ez az élet folytonos valóság. Ez egy igazi. Az ember az anyagban képet alkot önmagáról. de ne ügyelj mennyiségükre és minõségükre. és szabadulj meg a természet tisztátalanságától.16. hogy a sokféleség világába lehetetlen bepillantást nyerni.tar.htm Õhozzá képest minden dolog elkülönült. romolhatatlan és örökké tartó boldogság. Szóval a víz mozgását a fövényen és a homokban hagyott nyomaiból ismered meg. Õ az általános. az igaz életben van. a képbõl szerzed ismereteidet. a gondolkodási képesség gyökerére és alkotójára. igaz amit mondok. ó lélek. A dolgok lényege és jelensége egyszerû. az élet és a bölcsesség ajándékozójára. ez tetszik neki. nehéz és merev.

A szellem a legmagasságosabb közvetítõ. s hogy tele van káprázattal és látszattal. Ez minden észlelhetõség legfinomabbja. és közvetítõ nélkül hinti ezt mindenre. ha az képes megvalósítani ezeket a lehetõségeket.tar. az nem részesülhet az életben. Ismételten boldog. majd nyomorúságban él. mely a legmagasabb. A lélek minden elemnél és testnél finomabb. Az ember azt hiszi. hogy a világ megcsalja az embert. elrendezve és fokokra osztva. A legközelebb áll Istenhez. ó lélek. Ami a lélekkel nincsen kapcsolatban. és magába zárja a lelket. Ezt csak az mondja. Nem a világ csapja be az embert. A lélek rendelkezik a gondolkodás. A tûz után az égitest eleme jön. ami õbelõle él. azaz gömb. hasd át magadat ennek az igazságával. csak a lélek által. a jó és a rossz szüntelen ütközetébõl. így hoz életet. ami összeköttetésbe kerül vele. elsõ lépésétõl az utolsóig szüntelenül jólétben és boldogságban élhetne. az mind azonos formájú.tar.htm (3 of 10)2004. amit körülfog. világosan ragyog. A lélek testetlen. Másodszor: mert a legszebb. Harmadszor: mert amit körülzár. 18:32:52 . sorban egyik a másikban lefelé.htm Majd a levegõ eleme következik. és az égitesteket harmonikusan mozgatja. megvannak benne a magasabb és valóságos dolgok példázatai és tükrözõdései is. az akarás és a megítélés képességével. jólétben. és nagyon közel áll a szellemben részesülõ élethez és a tökéleteshez.06. Tehetségét mindenre kiterjeszti. és mindeneknél magasztosabb. A szellem a lélek fölött áll. így rontja el a létét. hanem az ember önmagát. elõször is mert nagyon finom az anyaga. ó lélek. az akarást. Emiatt a lelket itt fel lehet kelteni. amely a legnagyobb életlehetõségekkel bír. majd boldogtalan. Ami a lélek alatt áll. gömb alakú. aki nem tett szert belátásra. gömb a gömbben. E tulajdonságok nélkül viszont nincsen élet. mely a négy alantas elem legtisztábbját tartalmazza. Az égitest eleme után. boldogságát ennek a világnak az adományai biztosítják. mozgás és a megítélés lehetõségét. felfelé a lélek anyaga következik. fejezet Hazugság. és légy ebben teljesen biztos.16. Gondolkozz el ezen az összetételen.http://www. 2. Különös és egyszeri. ha az ember. Aztán belepusztul a jó és a rossz váltakozásába. szinte túlcsordul az életlehetõségektõl. az nélkülözi a gondolkodást. s ezek örökre maradandók. szépen és fokozatokban van elrendezve. egészen a földgömbig. http://www. A szellem Istentõl kap világosságot.hu/lazadas/hermesztr. De nem ez a helyzet. Bár ez a világ egymással hadakozó ellentétekbõl áll. és még több fény és élet van benne. A dolgok így vannak összerakva.hu/lazadas/hermesztr. Ezt aztán a tûz eleme követi. mint a kamarás a királyhoz. Ez a víznél is finomabb. tökéletes és szimmetrikus égitest-formája van. életet és szépséget. A lélek tiszta. Jó lenne.

ó lélek: ezek a viselkedési szabályok helyesek. amelyeknek a kikelet. de láthatjuk a szellembõl származónak is. holott ez a világ olyan hely. és tapasztald meg örömeit. Ha nem reagálsz érzéki élvezetre. Azt is tudnod kell: három dolog különbözõ változatai romlasztóak: a sokistenûség. akkor le kell vetned tisztátalan ruhádat. Az õstípusok világában nincs semmi olyasmi sem. Az érzékszervekkel észlelhetõ formák elmúlnak ugyan. Így leszel képes minden tehetségedet az egyetlen célnak szentelni: belátáshoz jutni. http://www. Egyetlen gyökerük van: ennek a világnak a kedvelése. ne fûzõdj az érzékek mûködéséhez. Öltsd fel azt a ruhádat. hogy forduljon el tõle. hogy az õstípusok világában. ó lélek. Vedd körül magadat a belõle eredõ formákkal.tar. A sokistenûséget elkerülheted. Isten az embert a mindent átható. hogy áthasson ez az igazság. Anyagvilági tartózkodásod idején. akkor mentes leszel a keserûségtõl. mégis egy igazán örök élet árnyképei és példázatai. és igazodjon kizárólag az õstípusok tisztaságához. Kerüld tehát ezeket. változandó és múlandó formái az õstípusok tartós hatására utalnak. Másrészt nincsen ezen a világon semmi sem. ami igazi fajtádnak ellentmond. aggodalomtól. mint a madár a madarász hálójától. és menekülj elõlük. ha az egység vezérelhet.http://www.tar. Érzékszerveit az ember helytelenül használja. amit magyaráztam neked. a tiszta gondolatok birodalmában fennálló egyetértésre nézzen. Az embert az érzékszervileg észlelhetõ dolgokból álló lénynek is láthatjuk. mint a szõlõ vagy más gyümölcs. Ha ezt megtetted. s így részesülsz a boldogságban a megsemmisülés helyett. melyek örökké valók és megváltoztathatatlanok. az igazságtalanság és az érzéki élvezetre vágyás.16. Az ember azonban erre folyamatszerûen érik meg. virulás és pusztulás világában való tartózkodásod alatt csupán vetületeit és példáit láttad. s hogy eszerint éljen. Az érzékvilág csalókasága és folyékonysága az embert arra készteti.06. mert megakadályozzák a belátás megszerzését. tisztaság és megbízhatóság vezet.htm (4 of 10)2004. ami nem az õstípusok világának a példázata lenne. Gyõzõdj meg róla. meg kell semmisítened. s ezzel belátáshoz jutva megtudja az igazságot. célod és megbízásod ugyanis tenmagadban él. Az igazságtalanságtól megóvod magadat. elfelejti lényegét. ha belátás. mire ennek a világnak a javai felszippantják. s földi léte célját így szem elõl téveszti. Hagyd. mely érzékszervileg észlelhetõ dolgokkal van felruházva. hogy megkülönböztetési képességre és belátásra tegyen szert. 18:32:52 . Az érzékvilág dolgainak kölcsönös ellentmondása és tarthatatlansága az embert arra kényszeríti. rettegéstõl. el kell távolítanod testedrõl a piszkot. ahol meg lehet ismerkedni az igazsággal. A lélek azért jön erre a világra. Ha az egyetlen életre vágysz. hogy figyelmét önmagára irányítsa. s ezáltal az eredetben lenni. Itt viszont elhanyagolja a megbízatását. mely összhangban van belsõ lényeddel. és próbáld megérteni.hu/lazadas/hermesztr. Gondolkozz el mindenen.htm és arra lehet késztetni.hu/lazadas/hermesztr. tudatlanságtól és birtokvágytól. félelemtõl. így nem nyer betekintést. ami ezen a világon és a dolgokkal történõ folyamatokban meg ne lenne vetület formájában. akkor fordulj az igaz élethez. teljes betekintés elnyerésére teremtette. E világ gyenge.

18:32:52 . a tökéletessel. Ekkor tökéletes. nehogy a rabszolgájukká tegyenek és eltereljenek a célodtól. egyszerû vagy .hu/lazadas/hermesztr. és jó termést aratsz. és elkezdõdik egy élõlény gyarapodása. igazság és nagy méltóság. Neked azonban nem kell olyannak lenned. magyarázó. melyekkel nem szabad kapcsolatban maradnod. dicsértessék a neve. melyek többszörösek. Akkor még nem képes gondolatokat kelteni.azok sokfélék. ha belemegy egy tökéletes erõ. állhatatlanok. mielõtt cselekszel. mely õt is tökéletessé teszi.azok nem rendelkeznek valódi élettel. Arra kérlek tehát. könnyû lesz a dolgod. hogy a helyes gondolatok kialakítása révén szabaddá váljon. érti is a beszélõnek a szándékát. ó lélek. Ez az erõ az igazi gondolkodási képesség. Tehát szabad akaratából cselekedhet. mely gyümölcse lesz a fának. mint akiknek tolmácsra van szükségük. mielõtt cselekszel.http://www. Próbáld. amelyet a maggal visznek be az anyaméhbe. fejezet Az anyagvilág tulajdonságai egy pillanatra sem állandók. emelkedj felül az Isten beszédét nem értõkön. mulandók. A mindenség Alkotója. mert a beszélõt nem képesek közvetlenül megérteni. így nyeri el az önálló alkotás lehetõségét. Akkor az égitestek közvetítésével a magzat kialakul. Ez az élõlény akkor válik emberré. A gondolkodás tehetségével önmaga és mások számára is teremtõként mûködhet. akkor a legmagasságosabb javakkal táplálják.különben eltévedsz http://www. Te. és azokkal lépj kapcsolatba.htm Érzékszervi szempontból a világra érkezõ ember a lényével kapcsolatos mûködéseket kezdetben nem képes alkalmazni. csalókák. Ha belátásra vágyik. mint önmagad . Ekkor lett ellátva az ember mindennel. Te olyan vagy.tar.azok csalnak. lélek. Légy figyelmes. Ne bízz az anyagdolgokban. 3. El ne hanyagold. akik megértik. A fordítók gyakran megbízhatatlanok. mely egyszerûség. igaz mivoltodat. Szüntelenül viszályban állnak egymással és összeegyeztethetetlenek. Légy óvatos tehát ó lélek. a következményeket felismerni. Ennek a lénynek meglesz a lehetõsége a választásra és az elkerülésre. és ebbõl a tökéletességbõl kell élnie. Ha igyekszel belátásra szert tenni. káprázatok. a tolmács fordításától függ. közvetítõ. Késõbb lehetõségként. Ember kezdetben nem volt sem lehetõség. mielõtt elülteted. most tökéletes. ó lélek. az igaz gondolkodási képességgel rendelkezõk füle számára szüntelenül mondja gondolatait. De nem mind. Te nem csalsz .06.azok begubóznak és beöltözködnek. sem eredmény formájában. megváltoztatják a szavak értelmét és elferdítik jelentõségét. vigyázz magadra. tudjad. állj el ezektõl a látszatoktól.hu/lazadas/hermesztr. Te igazán élsz .htm (5 of 10)2004. Ettõl a pillanattól kezdve mondható felnõttnek. Mintha idegen nyelvet hallana. most meg mint valóság van jelen. hûtlenek és elutasítják egymást . Egyes lényeknek tolmács kell.16. Érzékszervileg nem észlelhetõ szempontból az ember kezdetben az alkotó szervvel kapcsolatos eleven erõ. Táplálék felvételével azonban okulásra alkalmas állapothoz fejlõdhet fel. aki hallja. ami a teljesüléshez vezet.tar. megtiszteltetés lesz a részed.

sem nem fog elhanyagolni téged. ugyanakkor korcsnak lenni. az elesik. 18:32:52 . ó lélek. fogságba esik.tar. a forrótól a hideghez.hu/lazadas/hermesztr. Aki a nyugalom helyett a csillapíthatatlan vágyakat választja. Mindkét világot láttad. a megalázást és méltósága elveszítését. hogy az érzéki világ csillapítatlan vágyai befolyásoljanak. Amelyik tovább harcol. egyszerre örülni meg bosszankodni is. s az ág elhervad. melyhez félelem nem férhet hozzá. s távolodj http://www. mindkettõben éltél. Mindkét világ szeretetét ugyanaz az ember nem egyesítheti magában. Ha valami a törzs és az ág közé kerül. ó lélek. akkor a kínt az aggodalom váltja fel. akkor vizsgáld meg mely forrásból erednek. Gondold meg. Aki a halált választja. védekezik és nem adja meg magát. bizonyos törzsbõl születtél.tar. Lent az anyagvilág. az éhségtõl a jóllakottsághoz.http://www. Vesd le tehát az anyagvilág minden piszkát és terhét. Táplálékodat a törzsedtõl kapod. hogy félelemtõl mentessé és vidámmá válj. a félelmet és a fájdalmat. fennköltnek. s a teltségtõl az éhséghez? Ameddig az anyagtól függsz. törzsedhez és eredetedhez. addig a kielégítetlen vágy a sorsod.16. Ez lehetetlen. és rögzítsd a lényedben: rendeltetésed az alkotódhoz való visszatérés. Fent a szellem és a nyugalom világa.htm és elpusztulsz. Ne sajnáld ilyenmód elhagyni az aggályt. azonnal az elveszítés lehetõségének a kínja gyötör. Az ember számára azonban lehetetlen egyidõben a csillapítatlan vágyak kínját és a nyugalmat is élvezni. A háborúban a legyõzött katona. Döntsél a tapasztalatod alapján. hogy megbékélhess. majd a hidegtõl vissza a meleghez. ami ezt a kínt és aggodalmat okozza. A bolond tévutakon bolyong és a vesztébe rohan. Te. Halálában visszanyeri az igaz életet. mivel hogy õ a te törzsed. hogy visszatérj saját belsõ. bolond az. õbelõle növekedtél. Told félre tehát. ó lélek: a csillapítatlan vágy. ami akadályozza. Mihelyt birtokolsz. a megegyezés és a kapcsolat megmarad. Ha az aljas és méltatlan tetteket el akarod kerülni.htm (6 of 10)2004. akkor a kapcsolat és a táplálkozás megszakad. és a veszteség sajnálata. melyek egyik észlelettõl a másikhoz menekülnek. Ha pedig elveszik tõled. Aki a fogságot választja. aki fegyverét leteszi és az ellenségnek megadja magát. a szorongás. Az anyagba merülõ lélek tehát vagy fogságba kerül vagy elpusztul. szüntess meg mindent. a gondot. Meddig hagyod. Ott nagy a méltóság és az öröm.06. hogy élhessen. arra hosszadalmas kínlódás és rabszolgaság vár. ó lélek. ennek az ága vagy. a megszégyenülés és az elszomorodás helye. s elkerüli a fogságot. s többé ne bosszankodj. Egyik sem utasít el. Bármelyik világon lakhatsz. az meghal. magasságos világodhoz. Bármilyen messze is lenne az ág a törzstõl. ami a kielégítetlen vágyak következménye.hu/lazadas/hermesztr.

18:32:52 . hogy lásson az éjszakában. Ha hiszik is a talált dologról. Ez a gyökér az evilág dolgaitól való elfordulás.tar. ilyet ne végy fel lényedbe. mégis a nyugalmat keresed. megalázottságtól és tévedéstõl. Az alakuló dolgok világában tartózkodsz. s ha egy pillanatra nyugton maradna. azután a tisztát. ha boldogulni akar. Ez a forrás ennek a világnak a kedvelése. http://www. akkor elcsendesül és megnyugszik. fejezet Az anyagvilág tiszta és tisztátalan dolgokból áll. Gondold meg. akkor éld meg ezt szabadon és alázattal. hogy a nemes a nemessel társul. Az anyagvilág minden tisztátalanság piszka. hogy a világmindenség magasságos Alkotója mindennél nemesebb. mint tiszta után tisztátalant. igazán tiszta nem lehet. Az embernek itt elõször a tisztátalant kell meginnia. Rögeszme azt képzelni.htm el attól. Tudd meg. Ha egyesülsz lényedben lévõ belsõ forrásoddal. a keveredéstõl mentes lélekre vágysz. az véletlen lenne csupán. Ha viszont nemes és isteni cselekedeteket tervezel. akkor közeledsz ahhoz. hogy tiszta. Ez az igazi valóság pedig anyagtalan. az tisztát nem tartalmazhat. Ezzel a Nemessel lépj összeköttetésbe. a fáradalmak és a nehézségek leperegnek rólad. akkor gondolataidat ezeknek a gyökerére irányítsd. nehogy a jelleged elcsúfuljon és fajtád számára taszítóvá válj. nehogy a túlzott óvatosság gyávává tegyen. Ha az igazi valóság összeáll az anyaggal. és ápold. ó lélek. akkor azt ne a jövés-menés világában keresd. akkor a szándékának megfelelõ alakot ölt. Meg lehetsz gyõzõdve róla. Ha a teljesen tisztára. amelyben az idegen földön részesült. aki téged is alkotott. A lélek sem csendesedhet el az anyagvilág hullámverésében. mert így kigúnyolod és megalázod önmagadat.htm (7 of 10)2004. Akkor a kínok. A csónak csakis akkor nyugszik meg. Ha maga az élet az egységhez és az egyetemességhez visz téged.06. hogy a durva anyag világában bárhol valami tisztát lehetne találni. Ha viszont visszatér forrásához és gyökeréhez. Mert a csónak a szárazról származik. Messzire kerüld el a szétforgácsolódást. az felel meg az õ töménységének és súlyának. mert ami nem örök. hogy ezt jelképesen értem. Mint aki fáradságosan megszerzett egy lámpást. Ami nem anyagból készül. 4. ültesd el önmagadban ezt a gyökeret. még csak szünetet sem tarthat. s ezzel elveszítsd a bátorságod és a tisztességed. Egy alakuló világban hogyan is létezhetne nyugalom? A vizeken a csónak hánykódik.hu/lazadas/hermesztr.16. jobb a tisztátalan után tisztát inni. melyet rnost a kelõ nap sugarai láttán félretesz. ha partra vonják.http://www. A csónak csak akkor nyugszik meg.hu/lazadas/hermesztr. Hidd el. az mind valóság. Mentesül a nyomorúságtól. ami alantas és méltatlan. mert így önmagadat akadályozod igazi hazádba visszavivõ ösvényeden. Mindeközben gondosan kerüld a látszatot. A víz hamarosan újra mozgatni kezdi a színén lévõket.tar. és mindenütt lármás. Óvakodj mindentõl. s a nemtelen a nemtelenhez fordul.

tar. hanem jólétben. hanem a fény vesz körül. akkor a szem nem veheti ki a dolgokat. ha készül elköltözni. Hiszen tudod. ó lélek. akkor a kielégítetlen vágy aggodalma és fájdalma kínoz. hogy elképzelést alkosson magának a szellem világának valóságáról. ami elbír téged. Ez viszont a képesség a helyes irányban úszni. amelyek révén rátérhetne a boldoggá válás útjára. Ne búsulj. Ha pedig nem találod. majd a igazsággal egyszerûségben és egységben http://www. így az igazi gondolkodás örömét és az örök életet nem éled meg. Ha viszont a Napot füst. Csupán azért. a lélek tisztasága a hozzá. vízbõl készült és megfagyott. A jármû. méltó és neki járó helyen található. s a halál kilátása ne gyötörjön téged. Az ellenérzés jeleit akkor kezdi mutatni. még nem mondhatjuk. tömény és sötét dolgokkal vegyítik el. te a vízen ülsz és otthagynak. hanem békességben. Hamarosan felkel a Nap. Így van ez akkor is. Mint a Nap fénye is: amikor megvilágítja a dolgokat. hogy ki akar költözni az anyagszerûségbõl. A tiszta és áttetszõ vízben minden meglátszik. de minden ellenérzés nélkül továbbra is benne lakik.htm (8 of 10)2004. Ezért tehát. Az igazi elhalást annak a heves vágya kíséri. de továbbra is a világon lakik. hanem elégedetten. amit hajszolsz. hogy belátásokat és tapasztalatokat gyûjtesz. míg talajt nem érsz. hogy gonosz ruháidat és csalóka jelenségedet le kell vetned. ó lélek. a széthúzástól és a sötétségtõl. Olyat keress tehát. s a rejtettet nem észleled. A lelket ez megfosztja annak a lehetõségétõl. mert elutasítja a világgal járó örömöket és kívánságokat. élj a halállal a szemed elõtt. 18:32:52 . Ne búsulj tehát. Ott laksz majd nem szegénységben. Ellenben ha a halált csak kapunak látod. nem rettegésben. A sorsod ide vetett téged. amit keresel. akkor elnyered a boldogságot. hanem nyugalomban. Halálfélelemmel ugyanis megsemmisíted a lényedet. nem beteg leszel.htm A semmivel sem kevert. Nem a sötétség. hogy sokkal jobb és örök ruhákhoz juss. por vagy felhõ fedi. Az elhomályosulás miatt a lélek nem képes meglátni a szellemben meghatározott tiszta formákat és jelenségeket.hu/lazadas/hermesztr. a viszálytól. hogy halálod révén másik élethez jutsz másik területen. meg akar szabadulni az ellenségességtõl. s amelyet a földi élet tengerén hajtasz. mert valaki nem rendezi be és nem lobogózza fel a házát. Ezt nem bírod ki. Az iszapos és hulladékkal vegyült víz nehezíti a meglátást.16. ha a szellem világos fényét durva. a világ anyagisága tekintetében az ember nem halt még el csupán azért. a valóban tiszta. a jég megolvad és vízzé válik. megbetegszel és meghalsz.tar. hanem örömöd lesz. Máshol hiába keresed. hanem egészséges. nem fáradalmakban. akkor olyanoknak látjuk õket. Szintúgy. ó lélek. melyben születtél ó lélek.06. amilyenek. és betekintést nyerjen a helyes irány kiválasztásához szükséges tényezõkbe. hogy elhagyta otthonát.http://www. nem éred el.hu/lazadas/hermesztr. Nem fájdalmak görnyesztenek majd. nem szükségben.

E világ lakóit jogtalanság éri. 18:32:52 . fogságban elpusztulni viszont maradandó szégyen és megalázó. A harmadik fokon az ember tájékozott és cselekszik is.htm (9 of 10)2004. amikor elmegy. mert a meghalás életet. és ne az alakulás és elmúlás világában keresd. A meghalás rövid ideig tart és hamar elmúlik. s az igazsággal és jogossággal mennyire ellentétesek az emberek. akkor a lélek fényét veszti és elsötétül. mely természeténél fogva egyszerû. A Hold addig süt. A legalsón az ember tud ugyan.tar. Rokonérzelmûeket keresel.06. http://www. Ne kelletlenül halj meg tehát. Ha például egy lélek belép az aggodalomnak és bánatnak erre a területére. az csakis a szellem világában létezik. A lélek is addig fénylik. hogy a lélek számára négy halálos dolog létezik. a fogság halált jelent a lélek számára. hanem elsötétül.tar. mert ezek lényed tulajdonságai. ne húzódozz a búcsútól az anyagvilágban. aki a barátját biztosan elhagyja. Mint a bátor de védtelen férfi. amíg a szellem megvilágosítja. ha a lehetõ leghamarabb megválik ettõl a világtól. de nem cselekszik aszerint. Ahogyan a Hold nem kerülhet ki a sötétbõl. Ha viszont a halál keserûségét közömbösen és állhatatosán el tudod viselni. Maradj tehát szenvtelen. Amit keresel. mert felette nehéz baráti kapcsolatot tartani olyannal. s ugyanígy járnak el õk is másokkal.htm lépsz szembe. az ismeretek hiányában cselekvõ jobb a tudónál. amíg a Nap megvilágítja.http://www. hogy megkapjad. ameddig természetünk anyagához ragaszkodik. hogy olyanok itt nem találhatók.16. hanem az elégedetlenségtõl is. Megrendíthetetlenül meghalni nagyszerû. mint a gyáva bátorsághoz. harmadik az elégedetlenség.hu/lazadas/hermesztr. Ha a Föld közéjük áll és árnyékát a Holdra veti. Ebbõl az derül ki. Ebbõl is kiderül. Fegyverzet hiányában hogyan is szállhatna szembe az ellenséggel? A második fokon az ember tudás hiányában cselekszik.hu/lazadas/hermesztr. ó lélek megválni a barátoktól. aki nem cselekszik. ó lélek az alakulás és elalaktalanodás világában. de kénytelen vagy. tiszta és romlatlan. Ha erre vágysz. Megszégyenítõ a halált legyõzöttként. Ilyen a bátor harcos. ami ott nem található. negyedik a félelem. akkor barátság és örömrivalgás fogadja. Ennek lakói foglyok és rabszolgák. Hogyan is várhatsz el barátságot egy fogolytól és hûséget a rabszolgától? Légy errõl meggyõzõdve és eszerint élj. hogy tévelygésed idejére az elégedetlenség és a félelem idegen földjén nehogy az aggodalom is utolérjen. Ha azonban a létrejövés és elmúlás a lélek és a szellem közé tolakodik. úgy a lélek sem kerülheti el a sötétséget és a károsulást. Igen szerencsétlen az a lélek. Rossz útra küldik õket. aki fel van fegyverkezve. Tudd meg. holott tudnod kell. leverten és bátorságot vesztve megélni. De õrizkedj a fogságtól. s õk is tévútra terelnek másokat. Nehéz. Mivel a bátor könnyebben jut fegyverhez. amire szükséged van. Az emberek három fokon tartózkodnak. akkor mentessé válsz nemcsak a félelemtõl. jajveszékelés és kiabálás kíséri. hogy a lélek csak akkor nyugodhat meg. akkor ehhez a birodalomhoz fordulj. akit ez a négy állapot gyötör. második az aggodalom. milyen oktalanok. akkor a Hold nem ragyoghat többé. ameddig a Föld az ûrben a helyén marad. ami a veszedelemre viszi: az elsõ a tudatlanság.

tar.hu/lazadas/hermesztr.16.http://www.tar.htm (10 of 10)2004.htm http://www.hu/lazadas/hermesztr.06. 18:32:52 .