You are on page 1of 24

ΠPIN

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Eφημερίδα
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
της ανεξάρτητης
ETOΣ 21O • AP. ΦΥΛΛΟΥ 1.016
n2 Aριστεράς

H εξουσία στη ΝΔ Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Τα τραγούδια


πάλι στα χέρια στη μάχη ανατροπής του Αλέξη και
των «ντιντήδων» της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του Δεκέμβρη
σελ. 5 σελ. 10-11 σελ. 12-13

2011: Μαύρος ορίζοντας


με κόκκινο ήλιο
Σ
ΣΧOΛΙO ε ολομέτωπη επίθεση θα περάσει η κυβέρνηση - δούλος σης, η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να ανοίξει τα «κλειστά
του κεφαλαίου και της τρόικας από τη Δευτέρα κιόλας, επαγγέλματα», δηλαδή να ανοίξει τις θύρες για την είσοδο των
Δεν θα δίνουν καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2011 θεωρείται από πολλούς εταιρειών και του μεγάλου κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα θα είναι
ως το πλέον κρίσιμο μέχρι τώρα. Με δέλεαρ την επικείμενη τέ- η αύξηση του κόστους και η πτώση της ποιότητας των υπηρεσιών
δωρεάν βιβλία ταρτη δόση του δανείου - παγίδα από ΕΕ και ΔΝΤ, η κυβέρνη- αυτών για τους εργαζόμενους, με ταυτόχρονο μεγάλο πλήγμα σε

Α δίστακτοι, χωρίς κανένα ση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέες πρωτοφανείς αντιδρα- εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Στην πραγματικό-
ηθικό ή κοινωνικό φραγ- στικές τομές παντού. Μετά την καρατόμηση των μισθών και των τητα, το πιο προκλητικό «κλειστό επάγγελμα» στην Ελλάδα εί-
μό είναι οι πολιτικοί απατε- συντάξεων σε δημόσιο και ιδιω- ναι το επάγγελμα του αστού πο-
ώνες του ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν
(για πόσους μήνες ακόμα;) τη χώ-
ρα. Η υπουργός Παιδείας Άννα Δι-
αμαντοπούλου ετοιμάζει, η άθλια,
τικό τομέα (τυπικά ή άτυπα), με-
τά τη φορολογική ληστεία σε βά-
ρος των μισθωτών, προετοιμά-
Τελειώνει οριστικά πια λιτικού, του πολιτικού που είναι
πάντα πρόθυμος να ικανοποιεί
τις επιθυμίες των μεγάλων «συ-
την κατάργηση της παροχής των
δωρεάν σχολικών βιβλίων! Μόνο
το άγριο κράξιμο του Tύπου που
ζουν τώρα νέα φοροεισπρακτι-
κή επιδρομή, ύψους 14 δισ. ευ- το «κλειστό επάγγελμα» ντεχνιών»: των τραπεζιτών, των
βιομηχάνων, των εφοπλιστών,

των πολιτικών απατεώνων


αποκάλυψε τα σχέδιά της την υπο- ρώ. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο των αρχόντων του μαύρου ή του
χρέωσε να κάνει μια πολιτική «κω- σχεδόν με την τέταρτη δόση του γκρίζου χρήματος. Λαμπρό πα-
λοτούμπα» και να βγάλει ανακοί- μνημονιακού δανείου (15 δισ.), ράδειγμα του προκλητικού αυ-
νωση ότι τα σχολικά βιβλία θα συ-
νεχίσουν να διανέμονται δωρεάν. αποδεικνύοντας περίτρανα ποι- τού επαγγέλματος ο Γ. Παπαν-
Ελπίζεται έτσι ότι με την απομά- ος πληρώνει το… γιατρό Στρος δρέου και η κυβέρνησή του. Οι
κρυνση του ΠΑΣΟΚ από την εξου- Καν και τις τράπεζες (ευρωπαϊκές, ελληνικές και αμερικάνικες). εργαζόμενοι, τα εκατομμύρια αυτής της χώρας που στενάζουν
σία θα συνεχιστεί ο θεσμός της
δωρεάν διανομής των σχολικών Ταυτόχρονα έρχονται περικοπές στο Δημόσιο (ακόμα και τα δω- και οργίζονται μπορούν να ανατρέψουν αυτή την καμαρίλα, να
βιβλίων που εισήγαγε το 1965 ο ρεάν σχολικά βιβλία θέλουν να καταργήσουν), ιδιωτικοποιήσεις, πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να κάνουν πολιτική για τον
Γεώργιος Παπανδρέου, παππούς ξεχαρβάλωμα και αύξηση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής εαυτό τους. Με ελπίδα και αισιοδοξία, βγαλμένη από τις δυνα-
και συνονόματος του αχρείου εγ- Μεταφοράς και στους σιδηροδρόμους, απολύσεις στον ιδιωτικό τότητες του κινήματος και της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς,
γονού του.
Η A. Διαμαντοπούλου διέλυσε τον τομέα, αλλά και στο Δημόσιο, μαζί με χιλιάδες μετατάξεις. Eπί- αντικρίζουμε το 2011. σελ. 2, 3, 4
Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών
Βιβλίων (ΟΕΔΒ), ο οποίος με ελά-
χιστο προσωπικό και επιχορήγηση
περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ το
χρόνο παρήγε 45 εκατομμύρια βι-
βλία 1.200 τίτλων ετησίως, με το
εκπληκτικά χαμηλό κόστος των 70
- 80 λεπτών το βιβλίο. Μετατάσσει
ΘEMA Το φαινόμενο WikiLeaks ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
το προσωπικό του σε άλλες υπη- Όσα μάθαμε μετά από
ρεσίες και μεταφέρει τις αρμοδι- τη δημοσίευση 250.000
ότητές του μέσω του υπουργείου απόρρητων εγγράφων
Παιδείας σε ένα ινστιτούτο ...ιδι- είναι πολύ λίγα σε σύγκριση
ωτικού (!) δικαίου. Το ινστιτού- με τις αποκαλύψεις ενός
το αυτό για την ώρα επιδοτείται πολέμου νέου τύπου,
από την ΕΕ, αλλά μόλις τελειώσει που ξέσπασε στον απόηχο
η επιδότηση το 2013 είναι προφα- αυτών των ντοκουμέντων.
νές ότι δεν θα υπάρχουν χρήμα- Αυτό που ξέρουμε
τα για οποιαδήποτε δραστηριότη- αποδεδειγμένα τώρα
τα. Με το κόλπο αυτό θα οδεύσου- είναι ότι οι μεγιστάνες του
με προς την κατάργηση των δωρε- ίντερνετ (Apple, google,
άν βιβλίων, ενώ για να διευκολύνει amazon) αλλά και οι «θεοί»
αυτό το πέρασμα η A. Διαμαντο- του πλαστικού χρήματος
πούλου σκοπεύει το 2011 να μοι- (Visa, Mastercard, Paypal) ΜΑΡΤΑ ΧΑΡΝΕΚΕΡ
ράσει ...μεταχειρισμένα σχολικά είναι εν δυνάμει και όργανα
βιβλία! Πάντως, ακόμη και αν τον
Σεπτέμβρη η χώρα έχει απαλλαγεί
εφαρμογής της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ. Αναγκαίο βήμα
από την κυβέρνηση Παπανδρέου,
τη ζημιά και στην Παιδεία θα έχουν Του Δημήτρη Τζιαντζή η ρήξη με ΔΝΤ
προλάβει να την κάνουν. σελ. 6-7 σελ. 15
 / ΠPIN Π OΛITIKH ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ξεπούλημα με συνοπτικές διαδικασίες


Σε ποδαρικό με ξεπού- ποιήσει όλα ώστε θα των γραφείων και αθλητικών εγκατα- χανισμό του fast track. Tο... σπριντ ξε-

ΠPIN
λημα του Ελληνικού ανοίξει κατ’ εξαίρεση στάσεων –την ίδια στιγμή που οι εγκα- κινά τον Φεβρουάριο με στόχο να ολο-
προχωρά η κυβέρνηση τη Βουλή τη Δευτέρα 3 ταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του κληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έως
καθώς ετοιμάζεται να Ιανουαρίου, ώστε το νο- 2004 ρημάζουν και που η τσιμεντωμέ- το τέλος του 2011 και να αρχίσει η υλο-
μετατρέψει την έκταση μοσχέδιο του υπουργεί- νη Αττική έχει επείγουσα ανάγκη από ποίηση μέσω «συμβάσεων παραχώρη-
του πρώην αεροδρομί- ου Ανάπτυξης να ψηφι- έναν πνεύμονα πρασίνου. Στο παραλι- σης» και όχι με πώληση εκτάσεων. Με
ου σε ένα απέραντο δι- στεί στις 17 Γενάρη. Έ ακό μέτωπο θα δημιουργηθούν εστι- λίγα λόγια, η «πράσινη ανάπτυξη» συ-
ασκεδαστήριο, στο πλαίσιο της «αξι- ρε μίζες που έχουν να πέσουν! ατόριο και κέντρα διασκέδασης, ενώ ντελείται με την ολοκληρωτική παράδο-
οποίησης της δημόσιας περιουσίας». Το σχέδιο για το Ελληνικό που απο- θα παραχωρηθεί έκταση και στο Δήμο ση στον ιδιωτικό τομέα και με την πλή-
Επίσης η κυβέρνηση θα προχωρήσει τελεί την «ατμομηχανή» του σαρωτι- Γλυφάδας για την αναβάθμιση του γη- ρη περιφρόνηση των αναγκών των κα-
μεταξύ των άλλων σε πώληση του Κα- κού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων πέδου γκολφ. Η διυπουργική επιτρο- τοίκων του Λεκανοπεδίου για πράσινο
ζίνο της Πάρνηθας, ΟΔΙΕ, Κρατικά λα- της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνει τον πή αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε και oύτε για τα προσχήματα η κυβέρνη-
χεία, ΕΛΤΑ, Ελληνικά Αμυντικά Συστή- Άγιο Κοσμά και τη Μαρίνα, προβλέπει τη δημιουργία ενός φορέα ειδικού σκο- ση δεν συνομιλεί με τους δήμους, αλλά
ματα, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.ά. Η κυ- τη δημιουργία πεντάστερων ξενοδοχεί- πού, που θα αναλάβει τη διαχείριση της ετοιμάζεται να προσλάβει τεχνικούς και
βέρνηση βιάζεται τόσο πολύ να τα εκ- ων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημά- έκτασης. Το σχέδιο θα ενταχθεί στο μη- χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ n ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

Με εκβιασμούς στρώνουν
το έδαφος για νέα μέτρα
Να ανοίξουν τα βιβλία του δημόσιου χρέους, στοιχειώδες δημοκρατικό αίτημα

Μ
ε το ενδεχόμε- μηνο της θα συνοδευτεί από πρω- σόδημά τους να αυξάνεται κατά δισ. ευρώ όταν επιχειρήσεις και Κατά συνέπεια η παύση πληρωμών
νο των πρόω- τοφανείς πολιτικούς σεισμούς. Οι 1% πλήρωσαν 5% λιγότερο φό- υπόλοιπα νομικά πρόσωπα πλή- είναι εφικτή. Ακόμη και τα σημε-
ρων εκλογών τον κλυδωνισμοί που θα δεχτεί το πο- ρο σε σχέση με την προηγούμε- ρωσαν μόνο 4 δισ.! ρινά έσοδα του Δημοσίου φτάνουν
Απρίλη θα επι- λιτικό σύστημα θα είναι εφάμιλλοι νη χρονιά! Ο εντεινόμενος ταξι- Η εικόνα της κατάφωρης κοι- και περισσεύουν για να συνεχίσουν
χειρήσει ο πρω- των αλλαγών που θα επιχειρήσει η κός χαρακτήρας της φορολογίας νωνικής αδικίας των δημόσιων οι- να εξυπηρετούνται οι πραγματικές
θυπουργός να επιβάλει τα ακραία αστική τάξη να εφαρμόσει. Το μυ- υπογραμμίζεται επίσης από την κονομικών (που οξύνεται αν στους ανάγκες της οικονομίας, χωρίς να
αντιλαϊκά μέτρα που ζητούν κεφά- στικό αντικείμενο του πόθου της αυξημένη συμμετοχή των μισθω- παραπάνω άμεσους φόρους προ- κινδυνεύει δηλαδή από ασφυξία αν
λαιο, ΔΝΤ και ΕΕ για να εκταμι- θα είναι η επόμενη, τέταρτη δό- τών και συνταξιούχων στο συ- σθέσουμε και τους έμμεσους) συ- προς στιγμή κλείσουν οι στρόφιγ-
ευτεί η τέταρτη δόση του δανείου, ση του δανείου των 110 δισ. ευ- νολικό φόρο εισοδήματος (φυ- μπληρώνεται αν δούμε ότι τα έσο- γες του δανεισμού, υπό έναν όρο
ύψους 15 δισ. ευρώ. Ήδη τα πα- ρώ, που η χορήγησή της είναι τό- σικών και νομικών προσώπων) δα από την άμεση και έμμεση φο- φυσικά: Nα σταματήσει να εξυπη-
παγαλάκια του Μαξίμου έχουν αρ- σο επισφαλής όσο καμία άλλη. Το ρολογία κυρίως εξυπηρετούν το δη- ρετείται το δημόσιο χρέος.
χίσει να σείουν απειλητικά το εν- κατέστησαν σαφές και οι εκπρό- μόσιο χρέος που το 2011 αναμένε- Αίτημα - κλειδί, που μπορεί να
δεχόμενο της πρόωρης προσφυγής σωποι της τρόικας στην τελευταία ται να απορροφήσει 15,9 δισ. ευρώ. απελευθερώσει τις διαδικασίες
στις κάλπες σε μια προσπάθεια οι τους επίσκεψη στην Αθήνα. Σ’ αυ- Είναι ένα ποσό που αντιστοιχεί στο σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η
κοινωνικές αντιδράσεις να παρα- τήν δε την πορεία θεωρείται βέ- Μεγαλώνει 80% των δαπανών για αποδοχές συγκρότηση Επιτροπής Λογιστι-
μείνουν καθηλωμένες και υποτονι- βαιη η επιβολή ενός νέου πακέτου δημοσίων υπαλλήλων και συντάξε- κού Ελέγχου που θα θέσει το αί-
κές. Στην πραγματικότητα ακόμη φορολογικών μέτρων, ύψους του- η συμμετοχή μισθωτών ων (19,8 δισ.) και στο 22% του συ- τημα ανοίγματος των βιβλίων του
και να ήθελε ο... Γιωργάκης Τσο-
λάκογλου τις εκλογές (πιθανότη-
λάχιστον 14 δισ. ευρώ, που θα αυ-
ξήσει τα δημόσια έσοδα. Το πόσο – συνταξιούχων νόλου των δαπανών του προϋπο-
λογισμού (71,8 δισ.). Ένας ελέφα-
δημοσίου χρέους, ώστε να ξέρει
ο ελληνικός λαός τι πληρώνει,
τα αδύνατη δεδομένης της παθο-
λογικής του πρόσδεσης στην πρω-
κοντά δε είναι τα δύο αυτά ποσά
(της δόσης του δανείου, 15 δισ.,
στα φορολογικά έσοδα, ντας στο καθιστικό που αποκλείει
την άσκηση αναδιανεμητικής πολι-
σε ποιόν και υπό ποιους όρους.
Πρόκειται για ένα βαθιά δημο-
θυπουργική καρέκλα) ποτέ δεν θα
τον άφηναν να τις προκηρύξει τα
και της νέας αφαίμαξης, 14 δισ.)
μόνο τυχαίο δεν είναι. Επιβεβαι-
μικραίνει τικής, μετατρέποντας το στόχο της
παύσης πληρωμών σε όρο εκ των
κρατικό αίτημα που δεν θα κρι-
θεί στους διαδρόμους της Βου-
διεθνή κέντρα, που αποφασίζουν
για το παρόν και το μέλλον της Ελ-
ώνεται έτσι ποιος πληρώνει το λο-
γαριασμό σε ΔΝΤ - ΕΕ: Mισθωτοί
των βιομηχάνων ων ουκ άνευ για την βελτίωση της
θέσης των εργαζομένων. Η δυνατό-
λής και τις εντελώς αναξιόπιστες
Επιτροπές - κολυμβήθρες του
λάδας από τον Οκτώβρη του 2009. και συνταξιούχοι, που κάθε χρόνο τητα της παύσης πληρωμών (πέραν Σιλωάμ, όπως επιδιώκει ο πρό-
Ξέρουν πολύ καλά πως η πολιτι- βλέπουν το μερίδιό τους στα δημό- της αναγκαιότητας, που θεωρείται εδρος του Συνασπισμού, Αλέξης
κή τους δεν χαίρει της ελάχιστης σια έσοδα να αυξάνεται. που από 48% το 2008 έφθασε αδήριτη) υπογραμμίζεται αν δού- Τσίπρας, ευνουχίζοντας τη δυ-
καν κοινωνικής νομιμοποίησης και Προς επίρρωση, στοιχεία από το 2009 το 53%. Από την άλλη, με πως από τον κρατικό προϋπολο- ναμική του, αλλά στους δρόμους,
όπως παντού αλλού στον κόσμο την επεξεργασία των φορολογι- τα νομικά πρόσωπα είδαν τη δι- γισμό του 2011 το σύνολο των δα- στους εργασιακούς χώρους και
(Λατινική Αμερική, Νοτιοανατολι- κών δηλώσεων του 2009 που δη- κή τους συμμετοχή να μειώνε- πανών για παιδεία (6,5 δισ. ευρώ), τις εργατικές, συνδικαλιστικές
κή Ασία) εφαρμόζεται με τη μέθο- μοσίευσε ο Ελεύθερος Τύπος την ται από 35% το 2008 σε 31% το υγεία (7,2 δισ.), χρηματοδότηση ενώσεις. Το άνοιγμα έτσι των βι-
δο του σοκ. Γιατί να διακινδυνεύ- Τετάρτη. Όπως προκύπτει, η μέ- 2009! Η ίδια, φρικτή κοινωνική ασφαλιστικών ταμείων (13,2 δισ.) βλίων του δημόσιου χρέους στην
σουν την εφαρμογή της θέτοντάς ση φορολογική επιβάρυνση των εικόνα αποτυπώνεται αν απομα- και αποδοχές - συντάξεις (19,8 κοινωνία από κοινού με μαζι-
τη στην κρίση του κόσμου; συνταξιούχων αυξήθηκε κατά κρυνθούμε από το επίπεδο των δισ.), συμπεριλαμβανομένων των κούς αγώνες για την απόκρουση
Ακόμη κι έτσι ωστόσο, μένο- 10%, πληρώνοντας πολύ ακρι- ποσοστών και σταθούμε στα ίδια επικαλύψεων, υπολείπεται των συ- και την ανατροπή της αντιλαϊκής
ντας δηλαδή το ενδεχόμενο των βά μια αύξηση στο δηλωθέν ει- τα μεγέθη, τους φόρους δηλα- νολικών φορολογικών εσόδων που επίθεσης μπορούν να ακυρώσουν
πρόωρων εκλογών στο επίπεδο σόδημά τους κατά 4%. Στην άλ- δή που πληρώνει κάθε κοινωνι- ισούνται με 53 δισ. ευρώ, έχοντας τα σχέδια επιστροφής στον Με-
του εκβιασμού, η νέα χρονιά και λη πλευρά, έμποροι, βιοτέχνες κή τάξη: Η συμμετοχή μισθωτών αποκλειστεί μάλιστα η αστική τάξη σαίωνα και να κάνουν το 2011 να
για την ακρίβεια το πρώτο τετρά- και βιομήχανοι που είδαν το ει- και συνταξιούχων ανήλθε σε 7 και η Eκκλησία από την φορολογία. είναι η δική μας χρονιά!

Αλληλεγγύη και όχι φιλανθρωπία Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη Παιδεία και καπιταλισμός


ΠPIN
Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες-Έρευνες»
σελ. 10-11 σελ. 16 σελ. 20-21

Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία, Kωδικός 2806


Χαρ. Τρικούπη 76, 106 80 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, Fax: 210-82.27.947
Η αντικαπιταλιστική Αριστερά Αγώνα μέχρι τέλους ενάντια στην Η επιστήμη στην κεφαλαιοκρατία
E-mail:prin@otenet.gr http://www.prin.gr θα πρέπει να πρωτοστατήσει ιδιωτικοποίηση της Δωδώνης δίνει μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική
Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων: στη συγκρότηση ενός μετώπου η εργαζόμενη πλειοψηφία και οι δύναμη και το πανεπιστήμιο σε
118/784133-73 EΘNIKH TPAΠEZA EΛΛAΔAΣ ταξικών συνδικάτων, ενώσεων φτωχομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι. επιχείρηση, καθώς το προϊόν
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Δεσύλλας ΔIEYΘYNTHΣ: Γιώργος Δελαστίκ
Eκτύπωση XEΛIOΣ ΠPEΣ ABEE
των ανέργων και οργάνων λαϊκής Γιατί πρέπει να παραμείνει κρατικο- της έρευνας συνιστά φορέα της
δράσης και αλληλεγγύης. συνεταιρεστική επιχείρηση. συνολικής εργασιακής αξίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Π OΛITIKH ΠPIN / 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ τρέχει πάλι ο πρωθυπουργός Γ. ΓIΩPΓOΣ ΔEΛAΣTIK


Παπανδρέου με τον καινούργιο χρόνο. Με το
ζόρι τον κράτησαν εδώ μέχρι τα Φώτα, αλλά

Χρονιά ολέθρου και αγώνων


στις 7 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στο Ερζερούμ
για να συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το εξωφρενικό είναι

Τ
ότι ο Γ. Παπανδρέου ταξιδεύει στην Τουρκία
με αφορμή ...υπηρεσιακή σύσκεψη των Τούρ-
κων! Στο Ερζερούμ θα γίνει η ετήσια σύνοδος ίποτα δεν άφησε όρθιο από τα εργατικά δικαι- ξει τον Γ. Παπανδρέου μόνο με ένα ρωμαλέο, μαχη-
των τούρκων πρεσβευτών και ο Ερντογάν σκέ- ώματα η λαίλαπα Παπανδρέου κατά τη διάρ- τικό κίνημα. Το κεφάλαιο μπορεί να ρίξει τον Γ. Πα-
φτηκε να καλέσει εκεί και τον Γιωργάκη! Πέρα κεια του 2010. Κανείς δεν μπορούσε να φα- πανδρέου κοινοβουλευτικά εν ριπή οφθαλμού, βά-
όμως από την πλάκα και τους συνειρμούς που νταστεί πέρυσι τέτοιο καιρό, ούτε καν οι πιο ζοντας βουλευτές που ελέγχει να αποσύρουν την
προκαλεί η παρουσία του Γ. Παπανδρέου με- επιθετικοί κύκλοι του κεφαλαίου, ότι μέσα σε υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση. Με δεδομέ-
ταξύ των... τούρκων πρεσβευτών (!), οι συνομι- ένα χρόνο ο Γιώργος Παπανδρέου θα πετύχαινε τό- νη την πολιτική Παπανδρέου υπέρ των πιο ακραίων
λίες του με τον Ερντογάν δύο μόλις μήνες μετά σα πολλά για το κεφάλαιο. Τόσα όσα κανένας, κυρι- επιθυμιών του κεφαλαίου, οι αστοί θα τον στηρίξουν
την προηγούμενη συνάντησή τους προκαλούν ολεκτικά κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν όσο μπορούν περισσότερο, όσο εκτιμούν ότι αντέ-
έντονες ανησυχίες ως προς το ενδεχόμενο πα- είχε πετύχει ποτέ. Δικαίως του αναγνωρίζουν όλοι οι χει την κοινωνική πίεση χωρίς να απειλείται κοινω-
ραχωρήσεων σε κρίσιμα θέματα που αφορούν ξένοι το πρωτοφανές έργο υπέρ του κεφαλαίου που νική έκρηξη με απρόβλεπτες συνέπειες.
στα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Όλο αυτό το έχει ήδη εκτελέσει. Με την αξία του κέρδισε περίο- Το κεφάλαιο θα ανατρέψει χωρίς τον παραμικρό
παραμύθι περί της ύπαρξης άφθονου πετρελαί- πτη θέση στην ελληνική ιστορία. δισταγμό τον «ήρωά» του, τον Γ. Παπανδρέου, μό-
ου στο Αιγαίο που προωθεί η κυβέρνηση Πα- Χάρη στο έργο του είναι πλέον για τους εργαζό- νο αν έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα των ερ-
πανδρέου επιτείνει τις υποψίες ότι κάτι ετοιμά- μενους ο πιο μισητός πρωθυπουργός που υπήρξε γαζόμενων και άλλων στρωμάτων του ελληνικού λα-
ζεται να ξεπουλήσει. Ίδωμεν... ποτέ στην Ελλάδα. Μόνο μίσος, μίσος βαθύ και τα- ού που θα δείχνει ικανό να σαρώσει τα πάντα. Στο
ξικό, θα προκαλεί το όνομα Γιώργος Παπανδρέου πλαίσιο αυτό, μόνο ένα κίνημα που επηρρεάζεται
από εδώ και πέρα. Μόνο που δυστυχώς δεν έχουμε από την Αριστερά είναι πραγματικά επικίνδυνο για
ΧΑΡΙΣΕ στους Γερμανούς τις πολεμικές αποζημιώσεις ακόμη τελειώσει μαζί του, παρά την τεράστια ζημιά τους αστούς. Διαφορετικά, κάθε τυφλή έκρηξη, όσο
η κυβέρνηση στο βωμό του Mνημονίου! Οι... γερ- που έχει προκαλέσει. Μπορεί να ρήμαξε και να λε- ένταση και αν έχει, μπορεί ενδεχομένως να απαλλά-
μανοτσολιάδες του ΠΑΣΟΚ αντί να τολμήσουν ηλάτησε εργατικά δικαιώματα και εισοδήματα. Μπο- ξει τη χώρα από την πανούκλα της κυβέρνησης Πα-
να ψελλίσουν κουβέντα περί διαγραφής του χρέ- ρεί να υποδούλωσε τη χώρα στην ΕΕ και στο ΔΝΤ με πανδρέου, σίγουρα όμως είναι ενσωματώσιμη. Θα
ους χαρίζουν και αυτά που μας χρωστάνε οι να- στόχο την ενίσχυση του κεφαλαίου. φέρουν μία άλλη κυβέρνηση, άγνω-
ζί. Αυτό αποκαλύπτει και ντοκουμέντο το οποίο Μπορεί να διέσυρε διεθνώς την Ελλά- στο αυτή τη στιγμή ποιάς σύνθεσης
δημοσίευσε το περιοδικό Επίκαιρα την Τετάρ- δα και τους Έλληνες ως «τεμπέληδες αλλά και αδιάφορο, η οποία θα συ-
τη. Οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις αγγί- ζητιάνους», παίρνοντας την εκδίκησή νεχίσει την ίδια πολιτική. Αυτό δεν
ζουν αυτή τη στιγμή τα 162 δισ. ευρώ χωρίς τους του από τον ελληνικό λαό που «βλά- σημαίνει υποβάθμιση της τεράστι-
τόκους. Τα δημοσιευμένο έγγραφο με την υπο- κα» τον ανέβαζε, «βλάκα» τον κατέβα- ας σημασίας που έχει για το λαϊκό
γραφή του Γ. Παπακωνσταντίνου αποδεικνύει ζε, αλλά ο Γ. Παπανδρέου δεν ανήκει κίνημα η όσο το δυνατόν ταχύτερη
ότι η χώρα απεμπόλησε το δικαίωμα συμψηφι- στην ιστορία. Ανήκει στο ζοφερό πα- ανατροπή της κυβέρνησης Παπαν-
σμού με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Η κυβέρ- ρόν. Εξακολουθεί να κυβερνά τη χώ- δρέου, που από μόνη της η ανατρο-
νηση με την υπογραφή της χάνει σίγουρα τις πο- ρα και να καθορίζει τις τύχες του ελ- πή αυτή θα συνιστούσε σημαντικό-
λεμικές αποζημιώσεις για τη σφαγή στο Δίστο- ληνικού λαού. Και φυσικά προτίθεται τατη νίκη των εργαζομένων και σο-
μο των οποίων η προθεσμία λήγει στις 14 Ιανου- να συνεχίσει την ίδια πολιτική, ενθαρ- βαρότατο πλήγμα κατά της πολιτι-
αρίου 2011 για την προσφυγή στο Διεθνές Δικα- ρυμένος από το γεγονός ότι οι αντι- κής του κεφαλαίου. Λογικό όμως για
στήριο της Χάγης. στάσεις που προβάλλονται στην πο- την Αριστερά και ιδίως την αντικαπι-
λιτική του είναι εντελώς ανεπαρκείς ταλιστική είναι να μπορέσει να ωθή-
για να την αναχαιτίσουν. Αυτός πολύ σωστά πράττει σει τα πράγματα πιο πέρα από την ανατροπή, απο-
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ σημειώθηκε το πρωί της Πέ- από τη σκοπιά του. λύτως αναγκαία, της κυβέρνησης Παπανδρέου, στην
μπτης έξω από το Πρωτοδικείο Αθηνών στην Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι όμως οποία ανατροπή πρέπει επίσης να βάλει τη σφραγί-
οδό Λουίζης Ριανκούρ, η οποία έγινε αισθη- δεν μπορούν να συνεχίσουν να κλαίνει τη μοίρα δα της. Αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο μέ-
τή σε όλη την περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τους παραμένοντας αδρανείς παρατηρητές. Αρκε- χρι στιγμής. Όσο παράλογο και αν ακούγεται, η ζωή
θύματα καθώς η περιοχή είχε εκκενωθεί μετά τά κράτησε η φάση της «εθνικής κατάθλιψης» και απέδειξε ότι το κυριότερο πολιτικό θύμα της κρίσης
από τηλεφώνημα των δραστών στην Ελευθερο- του στρουθοκαμηλισμού. Αρκετά κράτησε η ψευ- υπήρξε η... Αριστερά!
τυπία και στο Άλτερ. Η ωρολογιακή βόμβα με- δαίσθηση της προσμονής κάποιου Μεσσία, ο οποί- Η κραυγαλέα αδυναμία της να συσπειρώσει γύρω
γάλης ισχύος η οποία είχε τοποθετηθεί σε μπα- ος ως διά μαγείας θα αποκαθιστούσε την εικονι- της ευρείες μάζες εργαζομένων ακόμη και σε αυτές
γκαζιέρα κλεμμένης μοτοσικλέτας προκάλεσε κή οικονομική ευμάρεια της προ Παπανδρέου επο- τις έκτακτες και ακραίες συνθήκες ανέδειξε με τρα-
εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο του Πρωτοδικεί- χής, χωρίς να χρειαστεί ο κόσμος να κάνει την πα- γικό τρόπο την αναντιστοιχία του πολιτικού της λό-
ου καθώς και σε παρακείμενα κτίρια. Διέλυσε ραμικρή προσπάθεια, ούτε καν να σηκωθεί από τον γου με τη συνειδητοποίηση και τις ανάγκες των ερ-
ολοσχερώς οχήματα και αναποδογύρισε άλλα. καναπέ του. Όσο σφίγγουν τα πράγματα, όλο και γαζομένων της εποχής μας. Πρόκειται για θεμελιώ-
Το πρακτορείο Pόιτερς σε ελάχιστο χρόνο συ- περισσότεροι θα συνειδητοποιούν ότι χωρίς αγώ- δες πρόβλημα ζωτικής σημασίας που καλούμαστε να
νέδεσε τη βόμβα με τις ταραχές του Δεκεμβρί- να δεν αλλάζουν τα πράγματα. Πρώτος στόχος είναι το λύσουμε επειγόντως για να μπορέσουμε να παί-
ου του 2008 και την επικείμενη δίκη των συλλη- φυσικά η ανατροπή μέσα στο 2011 της κυβέρνησης ξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στους μεγάλους αγώ-
φθέντων για συμμετοχή στην οργάνωση «Συ- Παπανδρέου, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η κυβέρ- νες που κυοφορούνται από τη λαϊκή οργή. Το 2011
νωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς». νηση Παπανδρέου μπορεί να αντατραπεί είτε από θα αποβεί καθοριστική χρονιά και για τις προοπτικές
το λαό είτε από το κεφάλαιο. Ο λαός μπορεί να ρί- της Αριστεράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

n ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
Π οδαρικό με απεργιακές κινητοποιήσεις θα κάνουν οι
εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, καθώς δεν
αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών.
Οι αλλαγές ωστόσο στις οποίες έχει καταλήξει η κυβέρ-
Γλέντι θα κινηθούν ανήμερα την Πρωτοχρονιά οι συρμοί του Με-
τρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Την εβδομάδα που
νηση είναι σαρωτικές, με δραστικές περικοπές προσωπι-
κού και μετατάξεις κυρίως από την ΕΘΕΛ, περικοπές δρο-
του Πριν ξεκινάει από την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου τη σκυτάλη των
κινητοποιήσεων παίρνουν οι εργαζόμενοι στα μπλε λεω-
μολογίων, παραχώρηση υπηρεσιών ή και ολόκληρων τομέ-
ων σε ιδιώτες, και φυσικά δραματικές αυξήσεις στις τιμές
φορεία με στάσεις εργασίας. Τα λεωφορεία θα κινηθούν των εισιτηρίων. Η κυβέρνηση διαλύει τις αστικές συγκοι-
από τις 9.00 το πρωί ως τις 21.00 το βράδυ. Την Τετάρτη 5 νωνίες, πετώντας στα σκουπίδια κάθε έννοια κοινωνικού
Tην Παρασκευή Ιανουαρίου τα αστικά λεωφορεία δεν θα πραγματοποιή- χαρακτήρα των μεταφορών, πλήττοντας βάναυσα όλους
σουν δρομολόγια από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 16.00 τους εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις συγκοι-
21 Iανουαρίου το απόγευμα. Επίσης την προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρί- νωνίες για τη μεταφορά τους.
ου οι εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ θα προχωρήσουν σε στάση Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται και η κριτική σημα-
στο μπαρ Aρχιτεκτονική εργασίας από τις 11.00 το πρωί ως και τις 16.00 το από- ντικών κομματιών εργαζομένων για τη μεγάλη υποχωρητι-
γευμα. κότητα και τα παιχνίδια συνδιαλλαγών με την ηγεσία του
(Γκάζι) Στο μεταξύ, το συντονιστικό των εργαζομένων στις υπουργείου Μεταφορών από την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ τό-
εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών που περιλαμβάνει σο στα συνδικάτα των εταιρειών των αστικών συγκοινωνι-
με τον Διονύση Tσακνή τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και όλα τα μέσα σταθερής τρο- ών όσο και συνολικά στη ΓΣΕΕ . Η κριτική αφορά φυσικά
χιάς είναι σε διαρκή εγρήγορση, προκειμένου να αναλά- και στην «αντιπολίτευση» της ΠΑΣΚΕ αλλά και τη ΔΑΚΕ
βει νέες αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις, ανα- ή ακόμη και κομμάτια της επίσημης Αριστεράς, που απο-
λόγως και των εξελίξεων με το αναμενόμενο νομοσχέδιο δεικνύονται κατώτερα των περιστάσεων.
 / ΠPIN Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΑΣΟΚ n ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ


Ο ΣΥΡΙΖΑ
n Γ. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Τελειώνουν τα καύσιμα του Γιωργάκη
Ορόσημο στην ιστορία της συμμαχί-
ας θα είναι το νέο έτος για το ΣΥΡΙ-
Απρόθυμη η κοινοβουλευτική ομάδα να βάλει πλάτη στην κοινωνική σφαγή
ΖΑ. Ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρη-

Α
ση είναι βέβαιο ότι θα διαλύσει ορι-
στικά το σχήμα όπως το ξέραμε μέ- προσδόκητη αναβολή πήρε νηση τα μέλη της Κοινοβουλευτι- πόδια τα μέτρα ΔΝΤ - ΕΕ. Το νεώ- τεινόμενες αλλαγές θα κάνουν ακό-
χρι σήμερα, την ίδια στιγμή που και η συζήτηση για το άνοιγμα κής Ομάδας που μαζεύουν το βρι- τερο κατόρθωμά τους μάλιστα είναι μη πιο εχθρικό προς την κοινωνία το
η διαχείριση της καθημερινής πολι- των «κλειστών λεγόμενων σίδι των απλών ανθρώπων, οι οποί- ότι υποχώρησαν ακόμη και από τη πολιτικό σύστημα και πιο πρόθυμο
τικής επικαιρότητας γίνεται όλο και επαγγελμάτων» από το οι τους ψήφισαν για να πάρουν αυ- γραμμή «ότι λέει το Mνημόνιο και να εφαρμόζει τα μέτρα χωρίς αντιρ-
πιο δυσχερής. Επιλογή της Κου- υπουργικό συμβούλιο της ξήσεις και τώρα δεν έχουν δουλειά τίποτε περισσότερο». Η νέα γραμμή ρήσεις που ζητάει η αστική τάξη.
μουνδούρου είναι να θέσει τέρμα Τετάρτης, που ήταν και το τελευταίο και λεφτά για να περάσουν τις γιορ- άμυνας είναι «να μην μαθαίνουμε τι Η δεύτερη αλλαγή που ήδη υλο-
στις συνεδριάσεις του Συντονιστι-
κού του ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν έχει συ-
της χρονιάς που πέρασε. Η ποιείται αφορά στη συγκέ-
γκληθεί τους τελευταίους τέσσερις αλλαγή της ατζέντας δεν προ- ντρωση όλων των κυβερνη-
μήνες. Η λειτουργία των γραφείων ήλθε από κάποιον φιλολαϊκό τικών εξουσιών στο πρωθυ-
της Βαλτετσίου έχει αντικατασταθεί οίστρο του πρωθυπουργού. Η πουργικό γραφείο. Πού εί-
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, πρόταση κατάργησης της δι- ναι οι κορόνες για συμμετο-
όπου εκτός από τους δύο ανεξάρ- ανομής δωρεάν σχολικών βι- χική δημοκρατία και «ανοι-
τητους βουλευτές (Β. Μουλόπου- βλίων, που εξαλείφει την πιο χτές» διαδικασίες; Βαθιά
λο και Θ. Δρίτσα) οι υπόλοιποι προ- συμβολική πλευρά της δω- ανασφαλής και καχύποπτος
έρχονται από το Συνασπισμό. Με
αφορμή τις δημοτικές και περιφερει-
ρεάν παιδείας και οδηγεί τα ο Γιωργάκης για οποιονδή-
ακές εκλογές του Νοεμβρίου ήρθαν σχολεία στην προπολεμική ποτε δεν ανήκει στη στενή οι-
στο προσκήνιο οι στρατηγικές αντι- περίοδο, μαζί με την επανα- κογένειά του ή δεν μιλάει τη
θέσεις των συνιστωσών που αποτε- φορά των ελιτίστικων πρότυ- μητρική του γλώσσα αντέ-
λούν το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τρόπο τέτοιο πων σχολείων, δεν αφήνουν γραψε το αμερικανικό μοντέ-
που το μέλλον της συμμαχίας θεω- κανένα περιθώριο ελπίδας λο και με επίκεντρο τη Ρεγγί-
ρείται πλέον αβέβαιο, αν όχι προδι- για το περιεχόμενο της πολι- να Βάρτζελη μάζεψε 150 άτο-
αγεγραμμένο. τικής που θα ακολουθήσει η μα με θεσμοθετημένες αρμο-
Οι προκλήσεις της νέας χρονιάς
για τον Αλέξη Τσίπρα και την ηγετι- κυβέρνηση και τη νέα χρο- διότητες, υποκαθιστώντας τα
κή ομάδα του Συνασπισμού δεν εί- νιά: άγρια μείωση των κοι- υπουργεία και κάθε άλλη δι-
ναι λίγες: Πρώτον, καθώς η οικονο- νωνικών δαπανών χωρίς κα- αδικασία. Το αποτέλεσμα θα
μική και πολιτική κρίση οξύνεται, η νέναν ενδοιασμό για τις επι- είναι όλη η εξουσία να μετα-
επιλογή μιας καλύτερης ΕΕ ως προ- πτώσεις στο επίπεδο ζωής της φερθεί στους πράκτορες των
οπτικής θα βρίσκει όλο και μικρότε- εργαζόμενης πλειοψηφίας. πιο σκοτεινών συμφερόντων.
ρη απήχηση. Δεύτερον, η κρίση στη Δεν ήταν καθόλου τυχαία ωστό- τές. Η προγραμματισμένη σύγκλιση λένε τα Μνημόνια από τον Τύπο». Ο Σε ανθρωπάκια που δεν δίνουν λο-
ΓΣΕΕ και η γενικότερη κατακραυ-
σο η αναβολή της συζήτησης για το της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή Γιωργάκης δηλαδή τους έκανε γλά- γαριασμό σε κανέναν και θωρακι-
γή του επίσημου συνδικαλισμού θα
θέσει σε αμφισβήτηση την επιλο- άνοιγμα των 160 περίπου «κλειστών ακριβώς τη δυσφορία θα επιχειρή- στρες και εξακολουθούν να τον ανέ- σμένα από το τρισκατάρατο πολιτι-
γή της συνδιαχείρισης που έχει επι- επαγγελμάτων» ή καλύτερα για τη σει να εκτονώσει, έτσι ώστε με λίγες χονται… κό κόστος θα μπορούν να εφαρμό-
κρατήσει με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙ- διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυ- μικροβελτιώσεις και ψευτο-διευθε- Έχοντας τους ΠΑΣΟΚους βου- ζουν την πιο σκληρή, φιλεοργοδο-
ΖΑ στο προεδρείο της συνομοσπον- τούς τους τομείς των πολυεθνικών τήσεις (όπως για παράδειγμα η δυ- λευτές στο τσεπάκι του ο Γιωργάκης τική και υποτελή στα διεθνή συμ-
δίας. Τρίτον, η επιλογή συνάντησης επιχειρήσεων, που είναι και το ζη- νατότητα κληροδότησης της άδειας προετοιμάζει για το αμέσως επό- φέροντα πολιτική. Ο «Γιωργάκης
με τους «πασοκογενείς» απειλεί- τούμενο. Δεδομένου ότι πρόκει- του φαρμακείου) να μπορέσει να μενο διάστημα ένα άλμα προς τα Τσολάκογλου» θα κάνει δηλαδή
ται με παταγώδη αποτυχία, τη στιγ- ται για μικροαστικά στρώματα με εφαρμοστεί στο ακέραιο η πολιτική μπρος με δύο συγκεκριμένα μέτρα. ότι ακριβώς έκανε και στο υπουρ-
μή που ο συγκεκριμένος χώρος γί-
νεται προσπάθεια να καλυφθεί από
τα οποία το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε ΠΑΣΟΚ - ΔΝΤ - ΕΕ. Το πρώτο αφορά στην ψήφιση νέου γείο Εξωτερικών όταν τα «μυστικά
τον πιο γνήσιο εκφραστή της πολιτι- προνομιακή πολιτική σχέση, η προ- Το έργο του... Γιωργάκη Τσολά- εκλογικού νόμου. Οι δηλώσεις του κονδύλια» έτρεχαν από τα παράθυ-
κής αυτής, τον Φώτη Κουβέλη, που λεταριοποίησή τους, που θα επέλ- κογλου δεν είναι δύσκολο και διευ- Δ. Ρέππα στην Ελευθεροτυπία την ρα προς εξυπηρέτηση πάντα μεγα-
φέρεται να βρίσκεται σε στενές επα- θει αναπόφευκτα για την συντριπτι- κολύνεται σημαντικά από τη ρηχό- προηγούμενη Κυριακή για την ανά- λεπήβολων εθνικών στόχων (σχέδιο
φές με τον Γ. Δημαρά και τον Β. Οι- κή πλειοψηφία του 1 εκατ. ατόμων τητα των αντιδράσεων. Μέχρι στιγ- γκη μείωσης των βουλευτών από 300 Ανάν, μοίρασμα του Αιγαίου κ.ά.)…
κονόμου. που δραστηριοποιούνται σε αυτά, μής το «αντάρτικο» δεν αφορά τί- σε 200 –που θα τους κάνει περισσό- Το 2011 παρ’ όλα αυτά μπορεί να γί-
Πρώτο στοιχείο που ώθησε την θα προκαλέσει βαθιές και μη αντι- ποτε παραπάνω από νεύματα και τερο ελεγχόμενους από τον πρόε- νει η χρονιά που ο Γιωργάκης θα
κρίση στα άκρα ήταν η επιλογή της στρεπτές ρωγμές στις σχέσεις του υπονοούμενα, ενώ οι οργανωμένες δρο και την αστική τάξη και καθό- μαζέψει όλο το συρφετό του και θα
κύριας συνιστώσας, του Συνασπι-
σμού, να αναζητήσει συμμαχίες στον
ΠΑΣΟΚ με την εκλογική του βά- ομάδες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ λου προσβάσιμους στους ψηφοφό- πάει από ’κει που ήρθε. Μπορεί να
πολιτικό χώρο που προέρχεται από ση. Προς επίρρωση η χρονική σύ- (Σημιτικοί, Γεννηματικοί, Βενιζελι- ρους– όπως και η σχετική αναφορά γίνει η χρονιά που με μαζικούς αγώ-
μπτωση της σχετικής συζήτησης με κοί) που θα μπορούσαν να τον είχαν του πρωθυπουργού στη Βουλή κατά νες οι εργαζόμενοι θα ανατρέψουν
τη γενικευμένη δυσφορία την οποία ανατρέψει, δεν κάνουν τίποτε άλλο τη συζήτηση του προϋπολογισμού αυτή την πολιτική. Οι αυταπάτες άλ-
εκφράζουν απέναντι στην κυβέρ- από το να στηρίζουν με χέρια και με προλειαίνουν το έδαφος. Οι προ- λωστε τελείωσαν προ πολλού.

ΔΕΗ

Εξόφθαλμη ταξική πολιτική ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ροϊδία. Ενώ αφορά πάνω από 1
εξόντωσης των χαμηλών εισο- εκατ. νοικοκυριά, οι αιτήσεις που
το ΠΑΣΟΚ αλλά πλέον διαχωρίζεται
ως προς τις επιλογές της κυβέρνη-
σης. Η πικρή περιπέτεια αναζήτησης
δημάτων ακολουθεί η κυβέρνη-
ση με τα νέα «φουσκωμένα» τι- Αυξήσεις για τους φτωχούς είχαν κατατεθεί μέχρι την αρχή
της εβδομάδας δεν ξεπερνούσαν
μολόγια της ΔΕΗ. Για πρώτη φο- τις 150.000. Δικαίωμα για την έκ-
προσώπου για να τεθεί επικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας Ατ- ρά στην ιστορία όλες τις αυξήσεις Ταξική πολιτική του Mνημονίου πτωση όμως είχαν μόνο όσοι υπέ-
τικής και η τελική επιλογή του Αλέξη του ρεύματος τις φορτώνονται τα βαλλαν αιτήσεις μέχρι τις 31 Ια-
Μητρόπουλου, για πολλούς έθεσε νοικοκυριά με μικρή κατανάλω- μικρότερη κατανάλωση, μέχρι 800 γή του ΦΠΑ από 11% σε 13% όχι νουαρίου!
τέρμα στη ριζοσπαστική φυσιογνω- ση, την ίδια στιγμή που για τις βί- κιλοβατώρες το τετράμηνο. Εκεί βέβαια σε όσους διαθέτουν μεγά- Η δικαιολογία της ΔΕΗ για
μία του Συνασπισμού, την ίδια στιγ- λες των εκατοντάδων τετραγωνι- συμπεριλαμβάνονται όλα τα φτω- λα σπίτια και ανέσεις, αλλά στους τις προγραμματισμένες όπως
μή που «άδειασε» τους συμμάχους κών και τις επιχειρήσεις που καί- χότερα σπίτια. Τα 2 εκατ. νοικο- εργαζόμενους που μετρούν πλέον υποστηρίζει αυξήσεις, είναι ότι
του. Παράλληλα, νέο στοιχείο κρί- νε χιλιάδες κιλοβατώρες το τετρά- κυριά στην επόμενη κλίμακα κα- και την τελευταία δεκάρα. γίνονται για να χρηματοδοτηθεί
σης του Συνασπισμού, αλλά σε θε-
τική κατεύθυνση, αποτέλεσε το γε-
μηνο, προβλέπονται μειώσεις! Κι τανάλωσης θα υποστούν αύξηση Οι αυξήσεις αυτές δυστυχώς η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
γονός ότι για πρώτη φορά φέτος, με όλα αυτά, την ώρα που η οικονομι- 2,6%, η τρίτη κλίμακα καταναλω- αποτελούν την πρώτη μόλις δό- Πηγών Ενέργειας και η σταδια-
αφορμή την κρίση, αμφισβητήθηκε κή κρίση και η ανεργία έχει οδη- τών (από 1.600 ως 2.000 κιλοβα- ση, καθώς μέσα στην τριετία κή αντικατάσταση του λιγνίτη. Η
τόσο οργανωμένα η ευρωπαϊκή ταυ- γήσει χιλιάδες νοικοκυριά στο τώρες) θα επιβαρυνθούν με αύξη- 2011-2013, που αποδεικνύεται κυβέρνηση όμως και η διοίκηση
τότητα της Κουμουνδούρου. Μολο- σημείο να μη μπορούν να πληρώ- ση μόλις 1,6%, ενώ μειώσεις μέχρι εφιαλτική, έχουν προγραμματι- της ΔΕΗ επέλεξε την πιο δύσκο-
νότι ο ευρωπαϊκός και φιλο-ΕΕ προ- σουν τους λογαριασμούς τους, με 14% προβλέπονται για τους πολύ στεί κι άλλες αυξήσεις που συνο- λη στιγμή για τα μικρά εισοδήμα-
σανατολισμός δεν βγήκε ποτέ από αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των λίγους καταναλωτές που «καίνε» λικά υπολογίζεται ότι θα εκτινά- τα και τους εργαζόμενους για να
τα επίσημα κείμενα και τις ομιλίες, ανείσπρακτων οφειλών να ανέρ- πάνω από 3.000 κιλοβατώρες το ξουν την αξία του ρεύματος κατά αποτελέσουν αυτοί τον αιμοδότη
η ιστορικότερη τάση του κόμματος,
το «Αριστερό Ρεύμα», αμφισβήτησε
χεται στα 200 εκατ. ευρώ. τετράμηνο. Μειωμένες τιμές από 20%-30%. της «ανάπτυξης» και όχι εκείνοι
ανοιχτά πλέον το ρόλο της Ευρωπαϊ- Το νέο τιμολόγιο θα ισχύσει 5% ως 17% θα ισχύσουν και για Το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμο- που εμπράκτως δείχνουν ότι δι-
κής Ένωσης, κάνοντας μια τομή στη από τις πρώτες ημέρες του χρόνου τις επιχειρήσεις. Επιβαρυντικά θα λόγιο» που θέσπισε η ΔΕΗ για να αθέτουν τους πόρους. Άλλη μια
μέχρι σήμερα φυσιογνωμία του Συ- και προβλέπει: αύξηση 13,7% για λειτουργήσει στους λογαριασμούς ανακουφίσει υποτίθεται τα χαμη- όψη της ταξικής πολιτικής που
νασπισμού. τους 2,8 εκατ. καταναλωτές με τη του ρεύματος η αναπροσαρμο- λά εισοδήματα αποδεικνύεται κο- επιβάλλει το Μνημόνιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΠPIN / 

n ΝΑΤΑΣΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
Ορκομωσία

Π
αντιπροσώπων
της Ανταρσίας
ρωτοχρονιάτικο μποναμά
φαίνεται ότι επιφύλασσε ο
Αντ. Σαμαράς στους βουλευ-
τές της ΝΔ, με την πραγμα-
Ανασχηματισμός Γ ια πρώτη φορά η αντικαπιταλι-
στική Αριστερά συμμετέχει στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων εκ-
προσωπούμενη από το σύμβουλο
τοποίηση ανασχηματισμού

της κυβερνητικής
Πέτρο Κωνσταντίνου και τις κοινοτι-
του κομματικού του επιτελείου. Το... λίφτινγκ κές συμβούλους Τάνια Βριζάκη και
στο προφίλ της ΝΔ, που θα επιχειρηθεί μετά Νανά Εφραιμίδου. Οι εκλεγμένοι με
την Πρωτοχρονιά, ήδη έχει προκαλέσει εσω- την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
κομματικές αναταράξεις και κόντρες. Για νας ορκίστηκαν την Τετάρτη με πο-

αντιπολίτευσης
μια ακόμη φορά ο «πόλεμος» μέσα στο κόμ- λιτικό όρκο και με ανακοίνωση τους
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντάθη- τονίζουν ότι ο ρόλος των εκλεγμέ-
κε, με συγκρούσεις στελεχών και βουλευτών νων συμβούλων της αντικαπιταλιστι-
για το ποιος θα καθίσει στις καρέκλες της κής Αριστεράς δεν είναι να διαχειρί-
σκιώδους κυβέρνησης, που θέλει να συγκρο- Η τακτική του Αντ. Σαμαρά να προχωρή- νται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στε- ζονται τα κινήματα αλλά να τα στηρί-
τήσει ο Αντ. Σαμαράς, αλλά και για τη νομή σει σε δραστικές αλλαγές στην οργανωτική λεχών της κατ’ όνομα αξιωματικής αντιπο- ζουν και να τα υπηρετούν. Υπογραμ-
των κομματικών οφίτσιων. δομή του κομματικού μηχανισμού, δεν επι- λίτευσης. μίζουν ότι: «αγωνιζόμαστε για την
Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, λάδι στη λέχθηκε τυχαία να υλοποιηθεί τώρα. Σκοπός Πάντως το κύριο δίλημμα, στο οποίο θα κατάργηση του Μνημονίου και του
φωτιά έριξε το εμπρηστικό άρθρο στενού συ- του προέδρου της ΝΔ είναι να δημιουργήσει δοθεί μια πρώτη απάντηση μόλις «γεννη- “Καλλικράτη” που οδηγούν σε ένα
νεργάτη και άτυπου συμβούλου του προέ- ένα ετοιμοπόλεμο σχήμα, που θα δώσει τη θεί» η σκιώδης κυβέρνηση της ΝΔ και επιλε- ατέλειωτο σφαγείο σε βάρος των ερ-
δρου της ΝΔ, Φ. Κρανιδιώτη στο antinews. μάχη των επικείμενων εκλογών, καθώς απ’ χθούν τα πρόσωπα που θα την απαρτίζουν, γαζόμενων και των κοινωνικών υπη-
Με σαρκαστικό τρόπο αναφέρθηκε στο «με- ότι φαίνεται ο αρχηγός της μείζονος αντιπολί- είναι αν το κόμμα θα τηρήσει την αντιμνημο- ρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Αγωνι-
σαιοχωρίτικο αυτισμό», …καρφώνοντας τη τευσης έχει «τσιμπήσει» στα σενάρια που δι- νιακή –έστω και στα λόγια – γραμμή του. Άλ- ζόμαστε και διαδηλώνουμε υπερ της
αρρέει η κυβέρνηση και κάνουν λόγο λωστε οι πιέσεις που δέχεται ο Αντ. Σαμα- μονιμοποίησης των Συμβασιούχων
για επικείμενες εκλογές στους πρώ- ράς για ανάκληση της αντιμνημονιακής ρη- στο Δήμο Αθηναίων που πρόκειται
τους μήνες του 2011. Η εντολή Σαμα- τορείας και ενίσχυση της συναίνεσης είναι να απολυθούν και ζητάμε την άμεση
ρά λοιπόν είναι να μπει το κόμμα σε πολλαπλές: από τα δεξιά εξαπτέρυγα του καταβολή των δεδουλευμένων».
κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» και ΠΑΣΟΚ, από εσωκομματικές φωνές που Έξω από το κτίριο είχαν μαζευ-
τα στελέχη να τεθούν με το... όπλο συχνά πυκνά διαφοροποιούνται αλλά και τεί εργαζόμενοι συμβασιούχοι που δι-
παρά πόδας, προκειμένου σε ενδε- από τους ομολόγους του στο εξωτερικό. Σε αδήλωσαν για το δικαίωμά τους για
χόμενες εκλογές η NΔ να επωφελη- αυτό το φόντο θα αναπροσαρμόσει άραγε δουλειά. Στην Πάτρα σε τελετή που
θεί από τη λαϊκή οργή που έχει ξεχει- την τακτική του; Πάντως η σχετική εισήγη- έγινε στις 27 Δεκέμβρη ο περιφερει-
λίσει εναντίον της πολιτικής του ΠΑ- ση και τα προτεινόμενα πρόσωπα φαίνεται ακός σύμβουλος της αντικαπιταλιστι-
ΣΟΚ και της τρόικας. να προοιωνίζονται τη σχετική αλλαγή πλεύ- κής Αριστεράς στη Δυτική Ελλάδα Δ.
Πέρα όμως από αυτό, απ’ ότι φαί- σης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται: Η προ- Δεσύλλας ορκίστηκε «να υπερασπι-
νεται στόχος του Αντ. Σαμαρά είναι ώθηση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ενός από στεί τα συμφέροντα των εργαζομέ-
με τον κομματικό ανασχηματισμό τα στελέχη που είχαν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα νων, αγωνιζόμενος για την ανατροπή
να παρουσιάσει ένα προφίλ ενότη- κατά τη μισητή καραμανλική περίοδο (που του Μνημονίου και του “Καλλικράτη”,
τας, το οποίο έχει υποστεί σημαντι- συνέδεσε το όνομα του με την προωθούμε- γενικότερα της αντιλαϊκής πολιτικής
κό πλήγμα από την αποχώρηση Ντό- νη «αναγνώριση» των κολεγίων, το διπλασια- Κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ, για μια νέα
ρας και άλλων προσκείμενων σε αυ- σμό της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μα- κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση και κα-
τή βουλευτών και το σχηματισμό της ζικής Mεταφοράς), στην ενοποιημένη Γραμ- ταπίεση, σοσιαλιστική και σύγχρονα
γραμμή Καραμανλή περί μεσαίου χώρου. Δημοκρατικής Συμμαχίας. Σ’ αυτό το πλαί- ματεία Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμ- κομμουνιστική».
Φωτογράφισε επίσης στελέχη της ΝΔ, ανα- σιο φημολογείται η αξιοποίηση και αναβάθ- ματος. Αλλά και οι αλλαγές στο επικοινωνι-
φέροντας χαρακτηριστικά ότι «Λίγο γκλα- μιση στελεχών, που προ έτους στήριξαν την ακό επιτελείο, με την… απόσυρση από τη
μουριά, πολύς βερμπαλισμός αλλά, αδέρ-
φια, άμα δεν υπάρχει ιδεολογική ραχοκοκα-
υποψηφιότητα Μπακογιάννη για την προε-
δρία του κόμματος, όπως ο Κ. Χατζηδάκης,
θέση του εκπροσώπου Τύπου του Π. Πανα-
γιωτόπουλου. Παράλληλα την τάση αυτή για Η διαχείριση τους
λιά, μόνο με “αδερφίστικα” κόλπα, δεν κά- ο Ν. Δένδιας, ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ ρόλο στροφή στην πολιτική της ΝΔ, αναδεικνύει
νεις πολιτική, ούτε κόμμα». Αυτές οι απόψεις
προκάλεσαν τη δυσφορία «γαλάζιων στελε-
στο νέο σχήμα εκτιμάται ότι θα έχουν και
οι Αρ. Σπηλιωτόπουλος και Σ. Κεδίκογλου.
και η πρόθεση του Αντ. Σαμαρά να ξεκινή-
σει κύκλο συνομιλιών με υψηλόβαθμα στε-
φέρνει κοντά
χών», χωρίς ωστόσο να δηλώσει κανείς δη-
μόσια την αντίθεση του στο παραπάνω άρ-
θρο – ενώ ο Φ. Κρανιδιώτης, αφού πέταξε
Το γεφύρωμα των προσωπικών και πολιτι-
κών αντιθέσεων πάντως στοχεύει και στο
να παύσει η… πολυφωνία εντός και εκτός
λέχη της ΕΕ και αρχηγούς «αδελφών» κομ-
μάτων της Ευρώπης, αμέσως μετά την Πρω-
τοχρονιά, επεκτείνοντας έτσι το κλίμα που
Ο λο και πιο πολύ συγκλίνουν
οι… δημοκρατικές δυνάμεις
και πιο συγκεκριμένα η Δημοκρα-
τη… βόμβα, φρόντισε αμέσως να το μαζέψει, κόμματος, απέναντι στην ατζέντα της κυ- δημιουργήθηκε κατά τη συνάντησή του με τική Αριστερά κι η Δημοκρατική
κάνοντας λόγο για παρανοήσεις, αφού επέ- βερνητικής πολιτικής, καθώς εκτιμάται ότι τον Ζ. Κ. Γιούνκερ στην οποία διαγνώστηκε Συμμαχία. Μετά το μέτωπο στήρι-
μεινε ότι δεν αναφέρονταν μόνο στη ΝΔ αλ- πλήττει τη ΝΔ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διάθεση μετατόπισης και στήριξης κάποιων ξης του Mνημονίου, της κυβέρνη-
λά συνολικά στο δικομματισμό. η… πολυτασική στάση της ΝΔ απέναντι στο πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. σης ΠΑΣΟΚ και τρόικας και της
νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριμένα επί των «κλει-
στών επαγγελμάτων», όπου ήδη καταγράφο-

n ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετατάξεις τιμωρίας στο Δημόσιο


αντεργατικής πολιτικής τους, τώ-
Τσουνάμι μετατάξεων στο Δη- ων και απολύσεις στο χτούμε υποχρεωτικές πικό του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟ- ρα κάνουν ένα βήμα παραπέρα
μόσιο θα πραγματοποιηθεί το Δημόσιο, ιδιαίτερα μετατάξεις που θα ΣΕ, που εργάζονταν σε περιοχές καθώς οι πρόεδροι των δύο κομ-
πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς όταν η κυβέρνηση του γίνουν με λογιστικά όπου η λειτουργία του σιδηρόδρο- μάτων που ιδρύθηκαν πρόσφατα,
χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα ΠΑΣΟΚ και της τρόι- κριτήρια, χωρίς κα- μου αναστέλλεται, όπως για παρά- Φ. Κουβέλης και Ντ. Μπακογιάννη,
πήραν την απόφαση να συγκροτή-
υπαχθούν σε καθεστώς αναγκα- κας έχει αποδείξει το τά βάση να είμαστε δειγμα στην Πελοπόννησο και την
σουν κοινοβουλευτική ομάδα ανε-
στικής μετάταξης. Μάλιστα, όπως στυγνό αντεργατικό αντίθετοι στην κινη- Δυτική Μακεδονία. Οι κενές θέ- ξαρτήτων. Για τη συγκρότηση κοι-
δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, της χαρακτήρα. Το σί- τικότητα των υπαλ- σεις για τις οποίες είχαν δικαίω- νοβουλευτικής ομάδας χρειάζο-
Γ. Ραγκούσης οι μετατάξεις θα γί- γουρο είναι πάντως λήλων στο Δημόσιο» μα να υποβάλουν τα χαρτιά τους νται 10 βουλευτές. Σε αυτή τη φά-
νουν πράξη, αφού ψηφιστεί το Ενι- ότι πολλές δημόσιες δήλωσε ο πρόεδρος ανήκουν σε νοσοκομεία, ιδρύματα ση οι δύο σχηματισμοί συγκεντρώ-
αίο Μισθολόγιο, ενώ η «αναδιάτα- υπηρεσίες θα αποψι- της ΑΔΕΔΥ Σπύρος πρόνοιας, δικαστήρια, τις διευθύν- νουν 9 (τέσσερις βουλευτές η Δη-
ξη» των δημοσίων υπαλλήλων και λωθούν από προσωπι- Παπασπύρος. σεις αλλοδαπών των περιφερειών, μοκρατική Αριστερά, τρεις η Δημο-
υπηρεσιών αναμένεται κυρίως με- κό, με αποτέλεσμα να υπολειτουρ- Πάντως για να γίνει κατανοη- την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ κρατική Συμμαχία κι άλλοι δύο που
τά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν θα γούν, «παρέχοντας» περίσσεια τα- τή η κατάσταση που θα δημιουρ- βαθμού κ.λπ. Η κατάσταση είναι βρίσκονται στο “κατώφλι” της ΔΗ-
έχουν ολοκληρωθεί οι συγχωνεύ- λαιπωρία σε εργαζόμενους και πο- γηθεί με τις μετατάξεις αρκεί να τραγελαφική, καθώς οι μετακινού- ΣΥ). Ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχό-
σεις και οι καταργήσεις των Νο- λίτες. δούμε την περίπτωση του ΟΣΕ: Η μενοι υπάλληλοι είναι στην πλειο- μενο για το δέκατο που θα απαρτί-
σει την ομάδα, χωρίς να αποκλείο-
μικών Προσώπων και των Δημοτι- Με… χλιαρό τρόπο αντιμετώπι- διαδικασία μετατάξεων από τον ψηφία τους μεγάλης ηλικίας, που
νται προσχωρήσεις από τους ανε-
κών Επιχειρήσεων, που από 6.000 σε η συνδικαλιστική γραφειοκρα- ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες του Δη- έχουν ακόμη 4, 5 ή 6 χρόνια εργα- ξάρτητους βουλευτές που διαγρά-
θα φτάσουν τις 1.500. Βέβαια κα- τία της ΑΔΕΔΥ το επαπειλούμε- μοσίου έληξε την προηγούμενη σιακού βίου πριν τη συνταξιοδότη- φηκαν από το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι Β.
νείς δεν εξασφαλίζει ότι τα λουκέ- νο κύμα των μετατάξεων, που έχει εβδομάδα, με 1.100 σιδηροδρο- ση, και από τη μια στιγμή στην άλ- Οικονόμου και Γ. Δημαράς έχουν
τα στις δημοτικές επιχειρήσεις δεν προκαλέσει οργή στις τάξεις των μικούς να υποβάλουν αίτηση. Οι λη θα μετατραπούν από σταθμάρ- ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας
θα επιφέρουν εκτός των μετατάξε- δημοσίων υπαλλήλων. «Δεν θα δε- περισσότεροι αποτελούν προσω- χες σε... τραυματιοφορείς. με τη Δημοκρατική Αριστερά.
 / ΠPIN E IKONOKΛAΣTEΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΘEMA
n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗΣ

Η αποκάλυψη απόρρητων ή μισο-απόρρητων εγγράφων της αμερικανικής διπλωματίας από το ιντερνετικό δίκτυο wikileaks,
Τι μάθαμε από πέρα από τη δυσοσμία της αμερικανικής πολιτικής έφερε στο προσκήνιο μια παγκόσμια αντιπαράθεση για τις δυνατότητες
το wikileaks και τη χρήση του Διαδικτύου, ένα μεγάλο ψηφιακό πόλεμο με επιθέσεις «χάκερς» φιλικών ή εχθρικών προς τον Ασάντζ
και την παρέα του.
n ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σεξ, ψέματα και συνωμοσίες θα μπορούσε
να τιτλοφορηθεί η αυτοβιογραφία
του 39χρονου αυστραλού Τζούλιαν
Ασάντζ, ιδρυτή του wikileaks και πιο
πολυσυζητημένου προσώπου της χρονιάς
παγκοσμίως, που πρόσφατα υπέγραψε,
αντί 1,14 εκατ. ευρώ, συμβόλαιο για την
έκδοση της αυτοβιογραφίας του, η οποία
θεωρείται βέβαιο ότι θα μεταφερθεί
σύντομα και στη μεγάλη οθόνη. «Δεν
θέλω να γράψω αυτό το βιβλίο, αλλά
θα το κάνω» δηλώνει ο Τ. Ασάντζ
πέφτοντας έτσι, με έναν τρόπο και όχι
μόνο με την έκδοση του βιβλίου, στην
παγίδα που του έστησαν οι αντίπαλοι
του. Δηλαδή της προσωποποίησης
μιας συλλογικής προσπάθειας και του
αποπροσανατολισμού της συζήτησης
από τις ίδιες τις αποκαλύψεις του
λεγόμενου «cablegate», της διαρροής
250.000 απόρρητων τηλεγραφημάτων
αμερικανικών πρεσβειών απ’ όλο τον
κόσμο προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην
ίδια την προσωπικότητα του T. Ασάντζ.
Στη νέα επίσημη ιστοσελίδα wikileaks.ch
(που ήδη έχει κλωνοποιηθεί σε δεκάδες
αντίγραφα) δεσπόζει η φωτογραφία του
ίδιου του ιδρυτή της, ο οποίος παροτρύνει
τη διαδικτυακή κοινότητα να βοηθήσει
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
την επιχείρηση ξεσκεπάσματος της
μυστικής επικοινωνίας των κυβερνήσεων
και αποδυνάμωσης των απολυταρχικών
καθεστώτων.
Η πρόσφατη ιστορία του διαδικτυακού
ιστότοπου αποκαλύψεων wikileaks
ξεπερνάει τη φαντασία των πιο διάσημων
συγγραφέων ιστοριών συνομωσίας, όπως
του Κράιτον, του Γκρίσαμ και του Νταν
Μπράουν. Διεθνή σκάνδαλα πρώτου

Η
μεγέθους, συμβόλαια θανάτου, μυστικοί αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω» νή «πέφτει στα μαλακά»! Στα ΜΜΕ των επίδειξη προοδευτικότητας), ωστόσο
πράκτορες της CIA, αντιμαχόμενες ήταν το σύνθημα παλιάς δημο- ΗΠΑ, καθώς και της Βρετανίας, έχει στο ζήτημα του μονόδρομου του Msνη-
«φράξιες» μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, φιλούς σειράς επιστημονικής ξεσπάσει μια ανοιχτή σύγκρουση για μονίου και των μέτρων της πολιτικής κυ-
προδοσίες, εξωφρενικές κατηγορίες φαντασίας, με θέμα την κυ- το θέμα του wikileaks, με πιο τραντα- βέρνησης και τρόικας τα εγχώρια δημο-
για βιασμό ή ακόμα και κατασκοπία, βέρνηση των ΗΠΑ να ηγείται χτή περίπτωση τη διαμάχη μεταξύ του σιογραφικά παπαγαλάκια επιδεικνύουν
προσπάθειες συγκάλυψης, ηλεκτρονική μιας γιγαντιαίας προσπάθειας συγκάλυ- εναλλακτικού ηλεκτρονικού περιοδικού την ίδια μονολιθικότητα και ταύτιση με
κατασκοπία και ηλεκτρονική τρομοκρατία, ψης της συνωμοσίας μεταξύ των γήινων Salon και του «απόλυτου κυβερνοπεριο- την επίσημη γραμμή, χαρακτηρίζοντας
διαπλοκή ΜΜΕ - κυβερνήσεων - ιδιωτικών κυβερνήσεων και των εξωγήινων δυνά- δικού» (της δεκαετίας του ’90) Wired. Ταλιμπάν όσους αγωνίζονται για την
εταιρειών και ένας εκρηκτικός καταιγισμός μεων με στόχο την προετοιμασία μιας Όπως παρατηρεί σε κείμενο του ο ανα`τροπή αυτής της πολιτικής. Και εδώ
πληροφοριών που προκαλεί μεγάλη επικείμενης εισβολής. Σύμφωνα με την αρχισυντάκτης του Salon, η μεγαλύτε- τίθεται το πραγματικά μεγάλο θέμα που
σύγχυση στο κοινό. Η κυβέρνηση των αρχή του wikileaks, η αλήθεια βρίσκεται ρη αποκάλυψη αυτής της περιόδου εί- ανέκυψε με αφορμή το wikileaks. Πόσο
ΗΠΑ, σε συγχορδία με έναν πανίσχυρο στο Διαδίκτυο, μέσα σε εκατοντάδες χι- ναι η απόλυτη ταύτιση των μεγαλοδημο- πραγματικά ελεύθερη είναι η διακίνη-
παγκόσμιο συνασπισμό εξουσίας λιάδες έγγραφα που άλλα έχουν ήδη δι- σιογράφων των καναλιών με τις επίση- ση πληροφοριών σήμερα; Ζούμε ένα τέ-
κυβερνήσεων, εταιρειών και ΜΜΕ, αρρεύσει και άλλα παραμένουν σε κα- μες κυβερνητικές θέσεις και με το πολι- λος εποχής για την παραδοσιακή δημο-
προχώρησε σε μια πρωτοφανή εκστρατεία τάσταση «ύπνωσης» τικό κατεστημένο: «Δεν υπάρχει καμιά σιογραφία με το Διαδίκτυο και τα ηλε-
σαμποτάζ, συκοφάντησης, ηλεκτρονικής Ένα ηλεκτρονικό αρχείο με- κτρονικά μέσα να αποκτούν ολο-
καταστολής, επιχειρηματικού εμπάργκο, γέθους 1,4 gb κυκλοφορεί σε όλες ένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγο-
διώξεων της ελεύθερης διακίνησης τις ιστοσελίδες ελεύθερης ανταλ- 4 Η μεγαλύτερη αποκάλυψη αυτής της περιόδου ράς από τα μέσα που τυπώνονται
αυτών των πληροφοριών. Το ερώτημα λαγής αρχείων μεταξύ των χρη- πάνω σε «νεκρά δέντρα».
είναι γιατί; Αυτό που μάθαμε μέσα από
είναι η απόλυτη ταύτιση των μεγαλοδημοσιογράφων
στών του Διαδικτύου, κρυπτογρα- Ακόμα και η πολυθρύλητη
την επιλεκτική δημοσίευση 250.000 φημένο με έναν πολύ προχωρη- των αμερικανικών καναλιών με τις επίσημες ερευνητική δημοσιογραφία των
απόρρητων –και λιγότερο απόρρητων– μένο μυστικό συνδυασμό που εί- κυβερνητικές θέσεις επίσημων ΜΜΕ έχει φτάσει να
εγγράφων είναι σχεδόν τίποτα σε σύγκριση ναι αδύνατο να σπάσει, εκτός αν θεωρείται σε έναν βαθμό αναξι-
με τις αποκαλύψεις ενός πολέμου νέου κάποιο «ατύχημα» συμβεί στον όπιστη καθώς οι πηγές της εξα-
τύπου, που ξέσπασε στον απόηχο αυτών Τζούλιαν Ασάντζ και τους άλλους ηγέ- απολύτως διαφορά στον τρόπο που σκέ- ντλούνται σε κατευθυνόμενες κυβερνη-
των αποκαλύψεων. Ενός πολέμου τες του wikileaks. φτονται, στις αξίες και τις προτεραιότη- τικές και άλλες διαρροές, σε αρχειακό
μεταξύ των υποστηρικτών του wikileaks To αρχείο έχει το κωδικό όνομα τες που προωθούν και στο πόσο εύκολα υλικό κ.λπ., σε παράγοντες γενικά που
και των πολέμιών του. Μέσα από τη «ασφάλεια ζωής» καθώς η ηγετική ομά- αναπαράγουν την καραμέλα ότι ο Ασά- δεν αποστασιοποιούνται από τα πολιτι-
φυλακή, όπου κλείστηκε με την εντελώς δα του wikileaks έχει βάσιμους λόγους ντζ αποτελεί τη χάι τεκ εκδοχή του Σα- κά και οικονομικά συμφέροντα των εκ-
ανυπόστατη κατηγορία του «βιασμού» να φοβάται ότι η ζωή των μελών της βρί- ντάμ και του Μπιν Λάντεν. Έχουν πά- δοτών τους, ενώ η ανεξάρτητη δημοσι-
δύο γυναικών, ο Ασάντζ ανέφερε, ότι σκεται σε κίνδυνο. ψει πλέον να υποκρίνονται ότι υποδύο- ογραφία και οι μπλόγκερς προσπαθούν
«ξέρουμε αποδεδειγμένα τώρα ότι η Visa, Ακόμα και ο πρώην κυβερνήτης του νται διακριτούς ρόλους», παρατηρεί. να καλύψουν το κενό, με χλιαρά απο-
η Mastercard, η Paypal κ.ά. είναι όργανα Αρκάνσας και υποψήφιος για το χρίσμα Και αν στην Ελλάδα όλοι σχεδόν τελέσματα.
εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής των των Ρεπουμπλικάνων Μάικ Χάκαμπι, σε οι δημοσιογράφοι εμφανίζονται υπέρ- Την ίδια στιγμή, παρά τις εκατοντά-
ΗΠΑ». Ο κατάλογος ωστόσο των λακέδων τηλεοπτική συνέντευξή του, χαρακτήρι- μαχοι λίγο-πολύ της εκστρατείας του δες ιστοσελίδες και ιστολόγια «εναλ-
στην υπηρεσία της νέας τάξης και των σε τον Ασάντζ «ένοχο εσχάτης προδοσί- wikileaks και της ελεύθερης διακίνησης λακτικής πληροφόρησης», η θέση των
συμφερόντων του διεθνούς ιμπεριαλισμού ας» και ζήτησε δημοσίως την εκτέλεσή απόρρητων πληροφοριών (καθώς το θέ- παραδοσιακών ΜΜΕ έχει ισχυροποιη-
είναι πολύ μακροσκελής. του, καθώς με οποιαδήποτε άλλη ποι- μα αποτελεί μια ανέξοδη ευκαιρία για θεί καθώς κάθε κείμενο από μια «έγκυ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 E IKONOKΛAΣTEΣ ΠPIN / 

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν είναι κάθε


ρη πηγή» αναπαράγεται από εκατοντά- μπορούν να θέτουν κάποιο πρόσωπο ή παροχή των υπηρεσιών τους στην ιστο- συνωμοσία «θεωρίες»
δες άλλες. Την ίδια ώρα το ίδιο το Δι- μια συγκεκριμένη ομάδα σε κίνδυνο»! σελίδα wikileaks. Το ίδιο έκαναν και άλ-
αδίκτυο βρίσκεται σε μια οριακή κα- Πριν από ένα μήνα η Apple είχε αποσύ- λοι διακομιστές ανακατεύθυνσης, όπως n ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
μπή που προαναγγέλλει το πέρασμα σε ρει ξανά μια άλλη εφαρμογή για πολιτι- το anydns, με την αιτιολογία ότι οι επι-
Μέσα από 250.000 απόρρητα έγγραφα δεν μά-
ένα νέο στάδιο. Σύμφωνα με αρκετές κούς λόγους προκαλώντας έντονες αντι- θέσεις που δεχόντουσαν οι servers της
θαμε κάτι συνταρακτικό, που κανείς δεν υπο-
εκτιμήσεις, στα επόμενα πέντε χρόνια δράσεις και διχογνωμία. (Πρόκειται για από τους κυβερνητικούς χάκερ ΗΠΑ ψιαζόταν, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η αλήθεια
η πλειονότητα των χρηστών στις ανα- μια εφαρμογή που τασσόταν ενάντια και Βρετανίας οδήγησαν ολόκληρο το δεν βρίσκεται μέσα σε τηλεγραφήματα. Από την
πτυγμένες χώρες δεν θα ενημερώνεται στο γάμο μεταξύ ανθρώπων του ίδιου σύστημά της σε κατάρρευση. Στη συνέ- άλλη πλευρά, η επεξεργασία των πληροφοριών
μέσω των παραδοσιακών ηλεκτρονικών φύλου.) χεια, η εταιρεία anydns αναγκάστηκε να έγινε μόνο από πέντε μεγάλες εφημερίδες και
υπολογιστών, αλλά μέσα από τα πιο ευ- Ακόμα και ακτιβιστές του γκέι κινή- ανακαλέσει καθώς οι servers της συνέ- περιοδικά (Νιου Γιορκ Τάιμς, Γκάρντιαν, Ελ Παίς,
έλικτα «έξυπνα τηλέφωνα» και τις φο- ματος κατήγγειλαν την απαγόρευση κα- χιζαν να δέχονται ηλεκτρονικές επιθέ- Λε μοντ και Ντερ Σπίγκελ), έντυπα που επέλεξε
ρητές ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνω- θώς ανοίγει την κερκόπορτα της λογο- σεις από τους υποστηρικτές – αυτή τη το ίδιο το wikileaks. Το αποτέλεσμα ήταν να έρ-
σης τύπου kindle της Amazon, φορά- του wikileaks. θουν στο προσκήνιο πληροφορίες που προκά-
ipad της Apple και Android της Ωστόσο, όλη αυτή η επίθε- λεσαν περισσότερη αμηχανία σε διάφορα κόμ-
google ή της νέας ταμπλέτας της ση και η καταστολή ενίσχυ- ματα και κυβερνήσεις παρά στις ΗΠΑ. Για πα-
ράδειγμα, χαμός έγινε στη γερμανική Αριστερά
Microsoft. σαν το αυθόρμητο κύμα συ-
μετά την αποκάλυψη του Spiegel ότι ο επικε-
Τι κοινό έχουν αυτά τα νέα συ- μπαράστασης και συμπάθει- φαλής της κοινοβουλευτικής της ομάδας εξέ-
στήματα; Ότι σε αντίθεση με την ας στους σκοπούς του δικτύ- φρασε το Νοέμβριο στον αμερικάνο πρέσβη
αρχή της κοινοκτημοσύνης ή το ου. Το wikileaks κατήγγειλε στη Γερμανία την άποψη ότι το αίτημα του κόμ-
«κομμουνιστικό» κεκτημένο της το facebook ότι έκλεισε την ματος για κατάργηση του ΝΑΤΟ χρησιμοποιεί-
εποχής της αθωότητας στο Δι- ομάδα υποστηρικτών του. Το ται απλά για να ενσωματώνονται και να καλύ-
αδίκτυο, αυτά αποτελούν απο- facebook απάντησε αμέσως πτονται οι «ακραίες τάσεις στο κόμμα», ώστε να
λύτως «κλειστά συστήματα» (με αποκαθιστώντας την ομάδα αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση του επικίν-
την εξαίρεση μέχρι στιγμής του και λέγοντας ότι επρόκειτο δυνου λαϊκού αιτήματος για απόσυρση της Γερ-
Android). για τυπικό λάθος μετά από μανίας από τη στρατιωτική συμμαχία.
Κάθε εφαρμογή που μπορεί να τις καταγγελίες που δέχτηκε. Τα περισσότερα από τα 250.000 τηλεγραφή-
ματα περιέχουν εντελώς άχρηστες πληροφορίες
εγκατασταθεί στις νέες συσκευ- Η ομάδα υποστηρικτών του που κανείς αναγνώστης δεν μπορεί να κάνει τον
ές πρέπει να έχει την προέγκρι- wikileaks στο facebook εκτι- κόπο να διαβάσει μήπως και ανακαλύψει λαβρά-
ση της Apple ή της Microsoft, και νάχτηκε σε δύο μήνες από κι. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι κοντά
καθώς η ανάγνωση ειδήσεων θα 30.000 μέλη σε 1.300.000 ξε- στους κύκλους της wikileaks έχουν τοποθετηθεί
γίνεται στο μέλλον περισσότερο περνώντας σε ρυθμούς ανά- άνθρωποι της CIA, της Μ-I5 και άλλων μυστικών
μέσα από εξειδικευμένες on-line πτυξης ακόμα και τους φί- υπηρεσιών. Άλλωστε, από την όλη ιστορία πε-
εφαρμογές παρά με τους παραδο- λους της Lady Gaga! ρί «βιασμού» το μόνο που προέκυψε είναι ότι εί-
σιακούς τρόπους πλοήγησης. Στο νέο αρχιπέλαγος χε στηθεί στον Ασάντζ μια ερωτική παγίδα, κάτι
Η εξέλιξη αυτή μπορεί να απο- των ΜΜΕ υπάρχει θεωρη- που παραδέχτηκε και ο ίδιος. Η Άννα Άρντιν, μια
τελέσει έναν πολύ μεγάλο κίνδυ- τικά χώρος για όλους. Για από τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν αποδεί-
χτηκε ότι είχε στενούς δεσμούς με αντικομμου-
νο για την ελεύθερη διακίνηση την εμβάθυνση και την ξε-
νιστικές αντι-Καστρικές ομάδες, ενώ σύνδεσμός
πληροφοριών καθώς συγκεντρώ- πέτα, για τους ηθικολόγους της ήταν ο διαβόητος πατενταρισμένος πράκτο-
νει τον έλεγχο της πληροφορίας και τους χυδαίους, για τους ρας της CIA (αποδεδειγμένα από μη διαβαθμι-
στα χέρια πολύ λίγων πολυεθνι- πολυπράγμονες και τους ει- σμένο έγγραφο του 1976,) Λουί Ποσάντα!
κών εταιρειών, οι οποίες συνεργάζο- κρισίας και δημιουργεί παράθυρο για δικούς. Πέρα από το στενό «εναγκαλισμό» του
νται με την αμερικάνικη κυβέρνηση. Η μελλοντικές απαγορεύσεις. Η ιδιοκτή- Όμως, το παιχνίδι τελικά κρίνεται wikileaks από μυστικές υπηρεσίες και τις εύλο-
Apple απέσυρε εσπευσμένα την εφαρ- τρια του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού όχι στο ποιος πουλάει και τι, αλλά στο γες αμφιβολίες που προκύπτουν από πού προ-
μογή wikileaks για το iphone, η οποία καταστήματος στον κόσμο Amazon.com τι μένει. Και αυτό που συνήθως μένει, ήλθαν όλες αυτές οι πληροφορίες, δεν έχου-
επέτρεπε απευθείας πρόσβαση στο κατέβασε τα ρολά στο www.wikipedia. είναι ένα κενό, ένα μπούχτισμα, ένα με καμία ένδειξη ότι ο Ασάντζ και η ομάδα του
Twitter της WikiLeaks, καθώς και σε org, λυγίζοντας κάτω από τις ασφυκτι- ανάθεμα στην παντοκρατορία του «Τί- εξυπηρετούν κάποια «σκοτεινά κέντρα». Αντιθέ-
όλα τα έγγραφα που αναρτά στην ιστο- κές πιέσεις της αμερικανικής κυβέρ- ποτα». Οι μακροσκελείς αναλύσεις εί- τως, όλα τα στοιχεία και η ιστορία της ομάδας
αυτής μαρτυρούν ότι πρόκειται για ανθρώπους
σελίδα της (ακόμα και όταν η ιστοσε- νησης. Η paypal και σχεδόν κάθε άλλο ναι καμιά φορά για πέταμα, αλλά και
οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στην ελεύθε-
λίδα δεν λειτουργούσε), με τη δικαιο- τραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικών συ- το διαδικτυακό ζάπινγκ δεν σώζει την ρη διακίνηση πληροφοριών και στην υπονόμευ-
λογία ότι παραβίαζε τον όρο ότι «δεν ναλλαγών στο διαδίκτυο αρνήθηκαν την κατάσταση. ση του βρόμικου ρόλου των ΗΠΑ, της Βρετανί-
ας, του Ισραήλ. Παρά τις καλές προθέσεις, κα-
νείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη δυνατότητα το
wikileaks και τα δεκάδες ανάλογα δίκτυα που
άνοιξαν το τελευταίο διάστημα, να χρησιμοποι-

Αποκαλύψεις δολοφονιών και συγκάλυψη


ηθούν μελλοντικά από το Λευκό Οίκο, τη CIA
ή διάφορες κυβερνήσεις. Το ρεαλιστικό αυτό
ενδεχόμενο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
ότι δεν πρέπει να υπερασπίσουμε το wikileaks
στην επίθεση που δέχεται και κυρίως να υπερα-
n ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟ WIKILEAKS σπίσουμε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και δε-
δομένων στο διαδίκτυο.

Ο
Ο γνωστός αμερικανός δημοσιογράφος
σο λάθος είναι η ρηχή απο- μα απόρρητων εγγράφων, ο νέος πρόε- ναικών κρατουμένων με ξυλοδαρμό, κά- Τζέι Κίνεϊ πραγματοποίησε μια έρευνα για τη
θέωση του wikileaks, των δρος των ΗΠΑ κάλυψε τα εγκλήματα της ψιμο, ηλεκτροσόκ και βιασμούς. Ακό- συνωμοσιολογική «καταιγίδα», η οποία (όπως
αποκαλύψεων του και της διακυβέρνησης Μπους που συνεχίστη- μα μάθαμε ότι η αμερικανική κυβέρνη- ο ίδιος καταγγέλλει) «κόπηκε» από το περι-
νέας «μη ιεραρχικής», αυ- καν και επί των ημερών του και σκοπί- ση έστειλε τηλεγράφημα στις γερμανι- οδικό Salon. Ο Tζ. Κίνεϊ καταλήγει στο εξής
τοδιαχειριζόμενης και συ- μως παρεμπόδισε κάθε ουσιαστική δικα- κές αρχές ζητώντας να αφήσουν ελεύθε- συμπέρασμα: «Όσο και αν κάποιοι προσπα-
νεργατικής δομής του, άλλο τόσο λαθε- στική έρευνα για αυτά. ρους πράκτορες της CIA, υπόπτους για θούν να απαξιώσουν τις θεωρίες συνωμοσί-
μένη είναι και η υποβάθμιση του ίδιου Τον Απρίλιο του 2010 το wikileaks βασανισμούς. ας, αυτές δεν πρόκειται να εξαφανιστούν όσο
η πραγματικότητα, μέσα από τις καθημερινές
του δικτύου και των αποκαλύψεων και οι συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, Χάρη στο wikileaks έχουν αποκαλυ-
ειδήσεις, συνεχίζει να γεννά γεγονότα που
εύκολοι αφορισμοί τύπου «παιχνίδια μυ- όταν δημοσιοποίησε το βίντεο με τη δο- φθεί δεκάδες πληροφορίες με ξεχωρι- δεν μπορούν να εξηγηθούν παρά μόνο σαν...
στικών υπηρεσιών». λοφονία δύο δημοσιογράφων του πρα- στή σημασία, όπως για παράδειγμα ότι ο συνωμοσίες οργανωμένων συμφερόντων». Ο
Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις για τις κτορείου Ρόιτερς, καθώς και εννιά άμα- πάπας έκλεισε τα μάτια σε σεξουαλικά Κίνεϊ παραδέχεται ότι αρκετές από τις θεω-
δεκάδες χιλιάδες «κρυφές» δολοφονί- χων Ιρακινών τους οποίους το Πεντάγω- σκάνδαλα, αποκαλύψεις για το ρόλο της ρίες στην πορεία αποδείχτηκαν ότι πράγματι
ες και τους βομβαρδισμούς αμάχων και νο είχε χαρακτηρίσει «εχθρικές δυνά- «εκκλησίας της Σαϊεντολογίας» κ.ά. εξηγούν ιστορικά γεγονότα και κυρίως επιση-
για τα βασανιστήρια σε Ιράκ και Αφγα- μεις». Δεν έλειψαν ωστόσο και οι περιπτώ- μαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τις πιο πα-
νιστάν, για τον κυνισμό της πολιτικής και Ακόμα μεγαλύτερος αποτροπιασμός σεις που οι αποκαλύψεις του wikileaks ράλογες θεωρίες να αποπροσανατολίζουν τον
στρατιωτικής ηγεσίας και την αδιαφορία για το ρόλο του στρατού των ΗΠΑ δη- εξυπηρέτησαν άμεσα τα συμφέροντα της κόσμο από λογικά συμπεράσματα, που προ-
τους για τις ανθρώπινες ζωές, οι πληρο- μιουργήθηκε με το περιβόητο βίντεο αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. κύπτουν μέσα από τα πολλά ερωτήματα που
φορίες για ένα τεράστιο δίκτυο «πληρο- «Colateral Murder» (Παράπλευρη Δολο- Για παράδειγμα, μετά την «αποκάλυ- αφήνουν πίσω τους οι κυβερνητικές και επι-
χειρηματικές απόπειρες συγκάλυψης. Συχνά
φοριοδοτών» και μυστικών «συνεργα- φονία) όπου οι αμερικανοί πιλότοι σκο- ψη» ότι η κινέζικη κυβέρνηση βρισκό-
η εμφανώς γελοία συνωμοσιολογία υπηρε-
τών» σε αυτές τις χώρες, δεν είναι καθό- τώνουν αμάχους και γελάνε στον ασύρ- ταν πίσω από τις ηλεκτρονικές επιθέσεις τεί και δικαιώνει τη φαινομενικά ορθολογική
λου ασήμαντες ειδήσεις, αλλά αποτελούν ματο («χα, χα, τον πέτυχα!»), λες και στην κινέζικη εκδοχή της μηχανής ανα- αντι-συνωμοσιολογία, που ουσιαστικά απορ-
ανεκτίμητο υλικό και οπωσδήποτε στρί- παίζουν βιντεοπαιχνίδι. ζήτησης google, η εταιρεία αποσύρθηκε ρίπτει τα ερωτήματα ώστε να μη δοθούν πο-
μωξαν τον «πλανητάρχη» Ομπάμα δυνα- Το γύρο του κόσμου έκαναν μυστικές από την κινέζικη αγορά για ένα χρονικό τέ απαντήσεις, να μην αναζητηθούν οι ηθικοί
μώνοντας τις φωνές κατά του πολέμου. οδηγίες για «στραβά μάτια» στις ανα- διάστημα, κάτι που ζητούσε και η αμερι- αυτουργοί των πολλαπλών εγκλημάτων και να
Όπως αποκαλύφθηκε από το νέο κύ- φορές για βασανιστήρια αντρών και γυ- κανική κυβέρνηση. εξασφαλιστεί η ατιμωρησία τους.
 / ΠPIN ΠPIN HΔON ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

AΠO Η παρακαταθήκη της 15ης Δεκεμβρίου


σπόντα Η απεργία της 15ης Δεκεμβρίου και
n Δ. Ν. Μ., ανένταχτος κομμουνιστής

πει να δουλέψουν οι κομμουνιστές το ζας των διαδηλωτών στα πρώτα χτυπή-


••• Το 2010 φεύγει και μας αφήνει οι κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις επόμενο διάστημα στο πύρινο έδαφος ματα απ’ την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια
με το ερώτημα αν η περαιτέρω είχαν τα δικά τους αναβαθμισμένα ποι- της κοινωνίας: πρωτοβάθμια σωμα- των διαδηλώσεων, δεν μπορώ όμως να
παραμονή της κυβέρνησης οτικά χαρακτηριστικά και βάθυναν την τεία και γειτονιές. Με μοχλό τη δου- δω αντίστοιχα την μαλθακή στάση πολι-
Παπανδρέου στην εξουσία αντιπαράθεση μεταξύ του κόσμου της λειά στα πρωτοβάθμια σωματεία θα τικών οργανώσεων δεδομένης της συσ-
εξακολουθεί να αποτελεί «λύση» εργασίας απ’ την μια και του κεφαλαί- ξεπεραστούν στην πράξη οι δυσκολί- σωρευμένης πείρας τους. Μάλλον μερι-
η μήπως τώρα πια «πρόβλημα» ου και των πολιτικών του υπαλλήλων ες της ταξικής αναζωογόνησης, ενώ θα κοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει το βά-
για τη διέξοδο της χώρας από την απ’ την άλλη. επιστρέψει η εργατική τάξη στα πρω- θος της κρίσης και τα επίδικα που προ-
οικονομική κρίση Δεν πρέπει να σταθούμε απλά και τογενή κύτταρα διεκδίκησης, αλληλεγ- βάλλουν. Η συζήτηση για την οργανω-
• Εννοείται, πρόβλημα όχι μόνο μόνον στην μαζικότερη συμμετοχή – γύης, ζύμωσης. Με μοχλό την δουλειά μένη απάντηση, διάταξη, περιφρούρηση
από τη σκοπιά των εργατικού εδώ το διακύβευμα παραμένει η διά- στις γειτονιές (ακόμη και με αφετηρία απέναντι στην καταστολή των ΕΕ-Πα-
λαϊκού κινήματος, που δικαίως ταξη του άτακτου σώματος της επισφα- τα πολιτιστικά προτάγματα) θα ενισχυ- πανδρέου είναι επείγουσα αφού η στά-
θέτει ως στόχο του την ανατροπή της λούς εργασίας– αλλά στο ξεπέρασμα θεί ο κοινωνικός ιστός με όρους ενός ση των ΜΑΤ, ΔΙΑΣ κ.λπ. θα έχει μοι-
κυβέρνησης, αλλά και από τη σκοπιά της αμηχανίας που σημειώθηκε μετά νέου κοινωνικού συμβολαίου, θα προ- ραία αποτελέσματα.
των οικονομικών συμφερόντων την 5η του Μαΐου και το κρατικό «Ράι- κύψουν τα προπλάσματα λαϊκών θε- Πέραν πάντως της έντασης της κα-
• «Ο Γιώργος, καλός και πρόθυμος χσταγκ» της Μαρφίν. σμών και θα διαμορφωθεί ο προθάλα- ταστολής αλλά και του τρόπου απάντη-
είναι, αλλά δεν τραβάει...», είναι μια Η συσπείρωση με άξονα τα μος για να ετοιμαστεί η εργατική τά- σης απ’ τη μεριά των κομμουνιστών,
κουβέντα που ακούγεται όλο και πρωτοβάθμια σωματεία, ξη και οι σύμμαχοί της για την οικο- συμπεραίνουμε επιστρέφοντας στα
πιο συχνά τελευταία στα γιορτινά ο συντονισμός των μα- δόμηση του νέου πολιτικού υποκειμέ- αρχικά: Η ταξική πίεση στην ΓΣΕΕ, η
τραπέζια • Φυσικά, ουδείς λόγος χητικών τους αποφά- νου (ναι, για το κόμμα νέου τύπου μι- μητροπολιτική αποκέντρωση του κινή-
γίνεται για άρση της εμπιστοσύνης σεων και οι πρωτό- λώ) που τόσο λείπει σήμερα. Αυτό βε- ματος, οι επαρχιακές διαδηλώσεις και
στο πρόσωπο του, αυτό θα ήταν
κάτι πρόωρο και επιπόλαιο, αλλά οι ΔIA- γνωρες προσυγκε-
ντρώσεις με αφε-
βαίως συνεπάγεται μια παραπέρα πο-
λιτικοποίηση των δράσεων, χωρίς όμως
η (μερική) αποφασιστικότητα του κό-
σμου είναι παρακαταθήκες ενόψει της

λογος
διεργασίες δεν σταματούν εδώ τηρία το Μου- εκ προοιμίου συνταγές, αλλά με δυνά- ραγδαίας όξυνσης της ταξικής πάλης
• Το 2011 θα δείξει... σείο - Πολυτε- μωμα της ταξικής πάλης, περιφρούρη- μετά τον Ιανουάριο του 2011, την ορι-
••• Οι εκλογές θα ήταν λύση; χνείο δείχνουν ση και επαγρύπνηση της εργατικής τά- στική πτώχευση της χώρας, την ένταση
• Καθόλου βέβαιο, εκτός και αν όλοι να αποτελούν τον ξης, όσμωση και διάλογο όλων των πο- της καταστολής (σε λίγο οι ιδέες και
είναι διατεθειμένοι να το παίξουν καλύτερο κρίκο λιτικών της εκδοχών (απ’ τα αριστερά οι διατυπώσεις τους θα αρκούν για φυ-
«όλα για όλα» • Να χάσει σε μια αλυσίδα και απ’ τα κάτω πάντα). λακίσεις και βασανιστήρια) και τη τε-
ο Γ. Παπανδρέου και να κερδίσει διαρκούς αντιπα- Η απεργία της 15ης Δεκεμβρίου βέ- χνητή συναίνεση που θα επιχειρηθεί με
ο Aντ. Σαμαράς • Να πάμε σε ράθεσης με το κεφά- βαια ήταν πολύτιμη και για την άντληση πυρήνα τη συγκυβέρνηση απ’ τα αστι-
κατάσταση μη αυτοδυναμίας, με λαιο και την κατοχική συμπερασμάτων σε πρακτικό επίπεδο. κά κόμματα. Κάθε ημέρα που περνά-
απροθυμία όλων να συμπράξουν σε κυβέρνηση, με τους μηχα- Κι αυτό διότι η μαζικότερη έκφραση του ει θα πρέπει να αποκρυσταλλώνει με-
συμμαχική κυβέρνηση νισμούς του κράτους και τους εργατικού κινήματος οδηγεί με ανάλο- τατοπίσεις συνειδήσεων, ετοιμασία της
• Να συγκυβερνήσουν Παπανδρέου οργανικούς του διανοουμένους (τμή- γο τρόπο στην μαζικότερη έκφραση των εργατικής τάξης για κοινωνικό πόλεμο,
- Σαμαράς, αλλά θα πρέπει τότε να μα των αστικών ΜΜΕ και εξωνημένους οργάνων του κράτους και στην παράλ- περιφρούρηση και επαγρύπνηση. Αν
βάλουν μέσα και τη Ντόρα με τον καθηγητές πανεπιστημίου). ληλη και αναβαθμισμένη δράση των πα- όμως, ως βασική και αμετακίνητη στό-
Φ. Κουβέλη • Να συγκυβερνήσουν Η μαχητικότητα, τα αντι-ΕΕ και ρακρατικών του κέντρων. Οι ομάδες των χευση δεν τίθεται η συνολική αντιπα-
Παπανδρέου - Ντόρα - Κουβέλης, αντι-ΔΝΤ συνθήματα και το (μερι- κουκουλοφόρων-ασφαλιτών (εδώ χρει- ράθεση με τον ιμπεριαλισμό, ο ιδεολο-
αλλά τότε οι δυο τελευταίοι κό) ξεπέρασμα των σκοπέλων (που άζεται σοβαρός διαχωρισμός απ’ την γικός εξοπλισμός του κόσμου της εργα-
κινδυνεύουν να αχρηστευθούν σε ακούν στο όνομα συμβιβασμένες ηγε- κουκούλα που φοράει ο απλός και ανυ- σίας με επεξεργασμένες προτάσεις για
«μια χρήση». σίες ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ - ΕΚΑ) προκα- περάσπιστος διαδηλωτής για να προ- το σήμερα και χωρίς βερμπαλισμούς, η
• Δύσκολα πράματα... λούν τη δική τους ρωγμή στην επίπλα- στατευθεί απ’ τις κάμερες και τα χημικά ένταση της δουλειάς σε φορείς και σω-
••• Πάντως, ένα σενάριο στη συναίνεση των πραιτοριανών του των Κουίσλινγκ) που δρουν πλάι και πί- ματεία, κανένα πλήγμα δεν θα έχει κα-
προερχόμενο από τραπεζικούς καπιταλισμού. σω απ’ τις επίσημες δυνάμεις καταστο- τορθωθεί. Περισσότερο δε σήμερα,
κύκλους επιμένει ότι εν τέλει με Η μικρή αλλά διακριτή παρουσία λής μόνον με αποφασιστικότητα πρέπει που όλα θυμίζουν προεξεγερτική περί-
τα πολλά οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνελεύσεων κατοίκων από γειτονι- να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το σημείο οδο στην Ρωσία των τελών του 19ου αι-
συρθούν στη γραμμή Τρισέ και μια ές της Αθήνας, αποτυπώνουν επίσης – μπορεί να βλέπω με επιείκεια την ανω- ώνα αλλά χωρίς την ύπαρξη κόμματος
έκτακτη σύνοδος κορυφής, κάπου με εμβρυακό τρόπο– το τερέν που πρέ- ριμότητα και την απειρία μεγάλης μά- νέου τύπου.
εκεί περί τον Φεβρουάριο, θα
αποφανθεί υπέρ του ευρωομόλογου
με στόχο να ανακουφιστούν οι
δοκιμαζόμενες χώρες από την
κρίση και να διασωθεί η ιδέα και η
συνοχή της Ευρώπης • Και έτσι να
διασωθεί και ο Γ. Παπανδρέου, τόσο
πρόθυμος και τόσο χρήσιμος, στη
διακυβέρνηση της Ελλάδας...
ΠIΣΩ από τις Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, που-
λώντας τη συμμετοχή του στο Θέμα στην
οκογένεια Μπόμπολα πριν από δύο χρόνια
είχε λάβει ένα σεβαστό ποσό που του επέ-
Σημειώνουμε, πως αν τελικά ολοκληρωθεί η
συμφωνία και είναι η Τράπεζα Πειραιώς στο
σχήμα, στο σύνολο θα υποστηρίζει άμεσα 3
εταιρείες ΜΜΕ, που έχει διανειοδοτήσει. Το

κάμερες
••• Με την ευκαιρία, στο ΠΑΣΟΚ τρεψε να κάνει την ηλεκτρονική ιστοσελίδα Alter, την Ελευθεροτυπία και το Θέμα.
δεν λείπουν όσοι καλοβλέπουν και να εκδώσει το Veto. Η εφημερίδα εξαρ-
την πιθανότητα μεταπήδησης του χής έδειξε πως δεν είχε μέλλον όταν και Η «διάσωση» του Alter θα ανοίξει την
Γ. Παπανδρέου σε καμιά Γενική αποχώρησαν από τις πρώτες μέρες οι 3 από όρεξη και για νέες περικοπές και απολύσεις
Γραμματεία του ΟΗΕ, για να τον τους 4 γυμνούς και ντυμένους διαφημιζόμε- στις εκδοτικές επιχειρήσεις με το φόβητρο
ξεφορτωθούν και να κινηθούν νους της εκδοτικής ομάδας. Οι Θανάσης του κλεισίματος των εντύπων. Όμως επί της
έγκαιρα οι διαδικασίες της διαδοχής, Λάλας, Χρίστος Μουλίνος και Παντελής ουσίας το μοντέλο που θα ακολουθηθεί εί-
γιατί αλλιώς με τον Παπανδρέου το Ζαγοριανίτης έφυγαν νωρίς και η εκδοτική ναι είτε αυτό του Ελεύθερου Τύπου με το
ΠΑΣΟΚ απειλείται ανά πάσα στιγμή απάντηση στο Πρώτο Θέμα έμεινε στα σκα- κλείσιμο της εφημερίδας και την επανέκδο-
με διάλυση • Τόσο καλά! Οι βόμβες άρχισαν να σκάνε. Σήμερα ριά. ση του ίδιου ή και παρεμφερούς τίτλου, με
κυκλοφορεί για τελευταία φορά το Veto μετά λιγότερο προσωπικό, ή το λουκέτο στην
από την απόφαση της ιδιοκτησίας του να Το δεύτερο καυτό μέτωπο που ανοίγει έντυπη ημερήσια έκδοση και την αντικατά-
κλείσει την εφημερίδα, έπειτα από ένα χρό- είναι αυτό του Alter. Οι τράπεζες Πειραιώς στασή τους από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.
νο παρουσίας στον Τύπο. Περίπου 70 εργα- και Marfin αποφάσισαν να σώσουν έστω και Οι κινήσεις αυτές θα είναι επιδοτούμενες
ζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά εκ των οποί- προσωρινά την τηλεοπτική επιχείρηση χο- από το κράτος, ενώ για τους εργαζόμενους
ων οι περισσότεροι δεν έχουν άλλη εργασία. ρηγώντας νέα δάνεια σε συμφωνία με το Γι- το μέλλον θα είναι μια εργασιακή γαλέρα,
Η απόφαση για το κλείσιμο ελήφθη, λίγο με- ώργο Κουρή. Θα θέσουν το κανάλι υπό έλεγ- με το μανδύα του newsroom.
τά τη διακοπή της χρηματοδότησης από τον χο, θα ορίσουν νέα διοίκηση, παραμερίζο-
μειοψηφούντα μέτοχο, Γιώργο Κυριακίδη. Ο ντας το διευθύνοντα σύμβουλο, Κώστα Γιαν- Την ίδια ώρα η ΕΣΗΕΑ αρνήθηκε
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, αστέρας της νίκο, και θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες στους εργαζόμενους της Απογευματινής να
τηλεόρασης ιδιοκτήτης του www.zougla.gr απολύσεις και περικοπές μισθών. Σήμερα το αυξήσει το όριο του οικογενειακού εισοδή-
έλαβε την απόφαση για το κλείσιμο υποστη- κανάλι έχει περίπου 700 εργαζόμενοι και ματος (25.000 ευρώ) για τη χορήγηση του
ρίζοντας πως δεν θέλει να διατηρήσει το δη- σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περίπου οι μισοί επιδόματος, με αποτέλεσμα η πλειονότητα
μιούργημά του. θα απομακρυνθούν το επόμενο διάστημα. να μη είναι σε θέση να το λάβει!
ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMΒΡΙΟΥ 2010 ΠPIN HΔON ΠPIN / 

σχόλια
Παιχνίδια με τα καύσιμα
Μία μέρα μετά τη δημόσια καταγγε-
λία της ομοσπονδίας πρατηριούχων καυ-
σίμων ΠΟΠΕΚ, έσπευσε το υπουργείο
Ανάπτυξης να... διατρανώσει την από-
στο ημι ΦΩΣ
στίνιους και Αφγανούς, που είχαν κατα- ΙΚΑ Νέου Κόσμου καταγγέλλουν ότι για κομίζουν οι χονδρέμποροι, οι διακινη-
φασή του για «πάταξη» του φαινομένου. λύσει τις τελευταίες ημέρες σε αντίσκη- να κλείσουν ραντεβού για αιματολογικές τές και οι μεταποιητές αγροτικών προϊό-
Ωστόσο, οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί να σε παράδρομο της Κηφισίας στο Ψυ- εξετάσεις χρειάζεται να περιμένουν έως ντων, όπως αποκαλύπτει έρευνα της ΠΑ-
και οι εξαγγελίες για μελλοντικά –αλλά χικό, κοντά στο κτίριο της Ύπατης Αρ- και 40 ημέρες, ενώ για να παραλάβουν τα ΣΕΓΕΣ. Ακόμα και αν οι τιμές παραγω-
όχι ...κατεπείγοντα– νομοθετήματα έρ- μοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ- αποτελέσματα θα χρειαστούν επιπλέον 60 γού σε μια σειρά προϊόντων παραμένουν
χονται απλώς να καλύψουν την έλλειψη γες. Το έγκλημά τους ήταν ότι ζητούσαν ημέρες. Δηλαδή, συνολικά πρέπει να περι- στα περσινά επίπεδα, η ψαλίδα με τις λι-
οποιασδήποτε διάθεσης πάταξης των λα- με αυτό τον τρόπο να ακουστεί το αίτημά μένουν 100 περίπου ημέρες! Με τη μαζική ανικές τιμές συνεχώς μεγαλώνει. Ένα κι-
θρεμπόρων, των κλεφτών βενζινοπωλών, τους για παροχή πολιτικού ασύλου. Οργή εργοδοτική εισφοροδιαφυγή και τη «μαύ- λό αλεύρι πωλείται στα σουπερμάρκετ με
μα προπαντός του «νόμιμου» κυκλώμα- ωστόσο προκαλεί και η πρόφαση των Αρ- ρη» εργασία να είναι πλέον ...θεσμοθετη- +495% από την τιμή πώλησης του παρα-
τος διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας χών να επέμβουν, καθώς επικαλέστηκαν μένο καθεστώς, και τα νέα μέτρα μείωσης γωγού, ένα μαρούλι με +520%, ένα κι-
καυσίμων, που έχουν επιβάλει ανατιμή- έγγραφα της Διεύθυνσης Υγιει-
σεις-ρεκόρ εν μέσω γιορτών. Γιατί όμως νής και του Δήμου Ψυχικού που
ΤΟΥ ΓIANNH KAΛAΪTZH AΠO THN EΛEYΘEPOTYΠIA
δεν κατονομάζεται έστω κι ένας απατεώ- ανέφεραν πως δεν υπήρχε τή-
νας βενζινοπώλης; Πέρα από την κυβερ- ρηση κανόνων υγιεινής! Τι να
νητική υποκρισία, είναι τραγική και η πει κανείς....
ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού
που δεν επαρκεί για 7.000 βενζινάδικα. Περικοπές
Ιδιώτες στα σκουπίδια στον Προαστιακό
Παρέα με χιλιάδες τόνους σκουπιδι- Οι κυβερνητικές εξαγγελίες
ών στους δρόμους περνούν οι κάτοικοι για περικοπές δρομολογίων στις
της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει καταρ- συγκοινωνίες βρήκε αμέσως πε-
ρεύσει το τμήμα καθαριότητας του δή- δίο εφαρμογής στον Προαστια-
μου από την έλλειψη κονδυλίων για τη κό. Το δρομολόγιο Άνω Λιό-
σωστή συντήρηση των απορριμματοφό- σια-Αεροδρόμιο μέχρι πρό-
ρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 68 σφατα εκτελείτο ανά 15 λεπτά.
οχήματα που διαθέτει ο δήμος, κινούνται Όμως μετά την πρόθεση της κυ-
μόνο τα οκτώ. Ωστόσο, η λύση που σκέ- βέρνησης να συρρικνώσει τα
φτεται ο δήμος είναι προκλητική, καθώς δρομολόγια, επισήμως εκτελού-
πέρα από την ενίσχυση με οχήματα όμο- νται ανά 20 λεπτά, ενώ σύμφω-
ρων δήμων, μεθοδεύεται η χρησιμοποίη- να με καταγγελίες επιβατών στο
ση και ιδιωτικών εταιρειών για την απο- Πριν, στην πράξη οι επιβάτες θα
κομιδή των απορριμμάτων. Η μέθοδος πρέπει να πετύχουν ένα από τα
είναι κλασική και αποτελεσματική: Aφή- ...δύο δρομολόγια που γίνονται
νουμε να χρεοκοπήσει το δημόσιο σύστη- σε διάστημα μίας ώρας! Δηλα-
μα, ώστε να φανεί στους δημότες ως δώ- δή, έχουμε μείωση δρομολογίων
ρο εξ ουρανού η έλευση των ιδιωτικών κατά 50% ανά ώρα σε μία δια-
σκουπιδιάρικων. δρομή που ουσιαστικά καλύπτει
όλη την Αττική, κατακόρυφη αύ-
«Σκούπισαν» πολιτικούς ξηση της ταλαιπωρίας των επιβατών και
εξώθηση σε χρήση ΙΧ...
των εργοδοτικών εισφορών προ των πυ-
λών, πολύ σύντομα τα ασφαλιστικά ταμεία
λό ζάχαρη με +435%. Ακόμη μεγαλύτε-
ρη ψαλίδα παρατηρείται όταν η σύγκρι-
πρόσφυγες! θα οδηγηθούν σε πλήρη κατάρρευση, μαζί ση μεταξύ της τιμής παραγωγού και λι-

Πρωτοφανή κυνισμό και απανθρω-


Διαλυμένο ΙΚΑ και οι όποιες παροχές τους, ωθώντας τους
ασφαλισμένους στους ιδιώτες.
ανικής τιμής αφορά σε είδη όπου μεσο-
λαβούν περισσότερα στάδια επεξεργα-
πιά επέδειξαν κυβέρνηση, δικαστικές και Η καταβαράθρωση των παρεχόμε- σίας, όπως χωριάτικο ψωμί με 1.543%
αστυνομικές αρχές, με την απόφασή τους
να απομακρύνουν βίαια δεκάδες πολιτι-
νων υπηρεσιών υγείας από τα κατά τό-
πους υποκαταστήματα του ΙΚΑ δεν έχει
Τρελά κέρδη για μεσάζοντες (+891% το 2008), χύμα κρασί +752%
(+378% το 2008), ρύζι +658% (+324%
κούς πρόσφυγες, κυρίως Ιρανούς, Παλαι- πάτο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένοι στο Τρομακτικά είναι τα κέρδη που απο- το 2008).

ΘANAΣHΣ ΣKAMNAKHΣ

Μικρές ιστορίες
Ημέρες που είναι
ταιριάζει καλύτερα να
ανταλλάσσουμε ευχές κι TEΛEYTAIA λά αν επιτρέψεις στα
μάτια σου να τρέξουν
στις εικόνες τους κι αν
σε χρόνο, πάντα μια βιάση για το τίπο-
τα, ώστε τα αισθήματά μας να μη στα-
θούν σε μια ευημερία της στιγμής, να
εικόνες που έμειναν θαμμένες, ανεξε-
ρεύνητες πάντως και ίσως τσάμπα ξο-
δεμένες. Έχουν αυτή την ικανότητα

λέξη
ελπίδες. Έχοντας πα- βάλεις τον εαυτό σου σε μη νικήσουν το χρόνο σε αποστάγμα- παρόμοια βιβλία. Να μη λένε για σένα
ρακαταθήκη τις πολύ- πορεία προς τα μέσα, τα ωραιότητας. αλλά να είναι σαν για να σου αποδώ-
τιμες ημέρες που ζήσα- μπορεί να μείνεις ώρες Γι’ αυτό οι ιστορίες των βιβλίων εί- σουν τη ζωή σου. Τις μικρές τις ευτυχί-
με κι έχουμε τη διαρκή πολλές μετρώντας σκέ- ναι πολύτιμες. Είναι αυτές οι αναγνώ- ες που συνηγορούν όλες στη διεκδίκη-
επιθυμία εκείνες που θα ψεις (δικές τους και δι- σεις που δεν σε μαθαίνουν ποιοι νίκη- ση της μεγάλης…
’ρθουν να είναι οι καλύ- κές σου). Η καθημερι- σαν στα Γαυγάμηλα και στις Αρδένες, Αναγιγνώσκοντας το μικρό βιβλια-
τερες. Οι εποχές προσφέ- νότητα μας είναι παγί- ή ποια τραγική μοίρα ορίζει ανθρώ- ράκι του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπου-
ρονται για όνειρα. Μικρά ή μεγάλα. Κα- δα. Όπως τρέχουμε προσπερνάμε τα πους και θεούς. Έρχονται ακροπατώ- λου, Ο θησαυρός των Αηδονιών (εκδό-
λά θα είναι να μη τις δυσαρεστήσουμε. συμβάντα, βλέπει το μάτι μας αλλά δεν ντας. Όταν αρχίσεις να διαβάζεις είναι σεις Γαβριηλίδης).
Κι έτσι εισάγοντας στο θέμα και στις γι- παρατηρεί ο νους, τουρίστας στη ζωή σαν να μην τις πρόσεξες (τις ιστορίες Εμένα προσωπικά θα μού ’φτα-
ορτινές ημέρες, ας πάω σε κάτι που συ- του, σαν για να προλάβει όλα όσα προ- τους), έχεις προχωρήσει κι ακόμα ανα- νε από το βιβλίο αν διάβαζα και μόνο
νιστά μέρος αυτών των μικρών, και για- τείνει ο τουριστικός οδηγός της. Σχε- ρωτιέσαι γιατί γραφτήκαν, κι ωστόσο το μικρό τετράστιχο: «Λι. Ένας λύκος
τί όχι και των μεγάλων, ονείρων. δόν ποτέ μια άλλη φωτογραφία, μονά- έχεις χαθείς εντός τους κι όταν τελει- που κλαίει από μοναξιά φτάνει για να
Είναι μερικά βιβλία που δεν περιέ- χα αυτές από την κατανάλωση, ποτέ ώσει κάνεις ξανά βόλτα στις δικές σου μας κάνει να ξαναδιαβάζουμε τον κό-
χουν όγκους. Είναι μικρές ιστορίες. Αλ- μια κουβέντα μοιρασμένη σε φέτες και ημέρες ανάποδα, σκάβεις να βρεις τις σμο μας.
10 / ΠPIN A ΠOΨEIΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Να γίνει αληθινά
κοινωφελές Η κρίση του πολιτικού συστήματος
n ΝΤΙΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
Το επικίνδυνο θέατρο του παραλόγου συνε-
χίζεται για πολλοστή φορά στο νοσοκομείο Ερ-
και η αντικαπιταλιστική Αριστερά
ρίκος Ντυνάν. Τράπεζες, επιχειρηματίες της
υγείας, αποτυχημένες διοικήσεις, υπουργεία n ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
και κυβερνήσεις κάνουν ότι περνάει από το χέ-

Σ
ρι τους για να βάλουν ταφόπλακα σε ένα από
τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της χώρας. Ένα ύμφωνα με τον Tύπο αυτών με το πλήρες «αδιέξοδο» αυτής της πολι- επόμενη περίοδο δεν μπορεί να είναι
νοσοκομείο που για κοινωφελές έργο ξεκίνησε των ημερών οι πρώτοι μήνες τικής, είναι που εντείνουν τις συγκρού- άλλος από την ανατροπή της κυβέρνη-
και πεδίο μάχης κερδοσκοπικών συμφερόντων του 2011 θα είναι οι πιο κρί- σεις και τις αντιθέσεις στο επίπεδο των σης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής του
κατάντησε… σιμοι της σύγχρονης μεταπολι- ηγετικών μερίδων του ΠΑΣΟΚ. Πολιτι- σφαγείου που προωθεί με την τρόικα.
Αυτά αναφέρουν οι ίδιοι οι αγωνιζόμενοι τευτικής ιστορίας. Η κυβέρνη- κές παρεμβάσεις σαν αυτή της Eκκλη- Η έκρηξη των κοινωνικών αγώνων και
γιατροί του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, οι ση του ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να συνεχί- σίας αντανακλούν την όξυνση των αντι- της αδυναμίας του πολιτικού συστήμα-
οποίοι παραμονές Χριστουγέννων άκουσαν σει τον οδοστρωτήρα της διάλυσης της θέσεων και των προβληματισμών στο τος να προχωρήσει την πολιτική του με
από τον πρόεδρο του νοσοκομείου Α. Μαρτίνη κοινωνίας, μέσα σε ένα κλίμα ραγδαί- «στρατόπεδο» της αστικής τάξης, όπου την αποτροπή των πρωτοβουλιών ανα-
την ανακοίνωση της πώλησης του νοσοκομείου ας πολιτικής απονομιμοποίησης της ίδι- η μικροαστική βάση της πυραμίδας της σύνταξης του αστικού μπλοκ για τη «συ-
σε επενδυτικό σχήμα συμφερόντων του κ. Απο- ας και του πολιτικού συστήματος, πρω- πλήττεται βάναυσα. Κρίση ηγεσίας και ντεταγμένη» συνέχιση της ίδιας, πάνω
στολόπουλου και γερμανικής κοινοπραξίας! Η τοφανούς κοινωνικής και οικονομικής ένταση της διαπάλης των αστικών μερί- κάτω, πολιτικής.
ανακοίνωση αυτή διαψεύστηκε μόλις μια μέρα κρίσης και δυσαρέσκειας των πιο πλα- δων, αυτό είναι το τρίτο στοιχείο. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι ποικί-
μετά από το υπουργείο Υγείας, το οποίο παρότι τιών τμημάτων των εργαζομένων και Σοβαρότατο τέλος στοιχείο της πε- λες δυνάμεις και κέντρα του συστήμα-
συνδιοικεί το νοσοκομείο με τρεις εκπροσώπους τέλος συνέχισης της διεθνούς οικονομι- τος κινούνται για τη συγκρότηση «συ-
στο εφταμελές ΔΣ του ιδρύματος δήλωσε ότι δεν κής κρίσης, η οποία –ιδιαίτερα για την μπληρωματικών, διορθωτικών λύσε-
γνωρίζει τίποτα! Τι πράγματι συμβαίνει; Ευρώπη και την ΕΕ- καλά κρατεί. ων» για τη συνέχιση της ίδιας πολιτι-
Κατ’ αρχάς το Ερρίκος Ντυνάν, όπως και πλή-
θος ανάλογων μορφών Νομικών Προσώπων Ιδι-
Η σύνοδος της ΕΕ, με την αναμε-
νόμενη έγκριση του «μηχανισμού στή-
Ο στόχος της επόμενης κής, όπως οι προτάσεις για «οικουμενι-
κές κυβερνήσεις με αναδιαπραγμάτευ-
ωτικού Δικαίου με «κοινωφελή λειτουργία», είναι
στην ουσία μια ιδιωτική επιχείρηση υγείας υπό
ριξης» δεν φαίνεται να έλυσε κάποιο
πρόβλημα. Αντίθετα επανέρχονται τα
περιόδου δεν μπορεί ση του Μνημονίου» ή διεργασίες που
είναι σε εξέλιξη τόσο «στα αριστερά»
την αιγίδα και την υψηλή προστασία του κράτους
και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Ερ-
«σενάρια» για πολλαπλή διάσπαση της
ευρωζώνης ώστε ο αναπτυγμένος πυ-
να είναι άλλος από του ΠΑΣΟΚ, (Δημοκρατική Αριστερά,
τμήμα των διαγραμμένων βουλευτών
ρίκος Ντυνάν είναι βεβαίως μια ιδιόμορφη επι- ρήνας «να μη φορτωθεί τα προβλήμα- την ανατροπή της του ΠΑΣΟΚ) όσο και στα «δεξιά» του
χείρηση, χωρίς δηλωμένα κέρδη, χωρίς ατομικό τα του χρέους» των υπολοίπων. Η βα- (Nτ. Μπακογιάννη).
ή εταιρικό ιδιοκτήτη, αλλά εργαζόμενο σταθε- θύτατη κρίση της ευρωπαϊκής στρατη- κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ Όμως μέσα στις συνθήκες της πρω-
ρά με όρους αγοράς. Στηρι- γικής της αστικής τάξης είναι το πρώτο τοφανούς επίθεσης, οι «διορθωτικές»
ζόταν στο δόγμα δωρεάν πα- στοιχείο της περιόδου. και της πολιτικής - σφαγείο κινήσεις, στο πλαίσιο του Mνημονίου
ροχή υπηρεσιών υγείας για Παράλληλα βαθαίνει η κρίση του και της κυρίαρχης πολιτικής, φαντά-
την «εξουσία» (πολιτικό προ- πολιτικού συστήματος. Δεν πρόκειται που προωθεί με την τρόικα ζουν αστείες. Η πολιτική της αντικα-
σωπικό κλπ.) και πανάκριβη κυρίως «για στροφή στην απολιτικότη- πιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης
περίθαλψη με σκληρά ιδιω- τα» ή την «τυφλή βία», όπως αρέσκο- θα αποκτά όλο και περισσότερο χαρα-
τικοοικονομικά κριτήρια για νται να «αναλύουν» οι αστοί κονδυλο- κτήρα επιβίωσης για πλατιά στρώματα
όλους τους υπόλοιπους. φόροι, αλλά για την διάρρηξη των δε- ριόδου είναι η κρίση της συνδικαλιστι- των εργαζόμενων. Όταν το χρέος ξεπέ-
Η τράπεζα Μαρφίν του Α. σμών πολύ πλατιών μαζών με τη ΝΔ και κής γραφειοκρατίας, η πλήρης απονο- ρασε για πρώτη φορά το 2010 στις χώ-
Βγενόπουλου είναι ο βασικός κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, σημαντικό τμήμα μιμοποίηση της ΓΣΕΕ υπό την ηγεσία ρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο το 100%
δανειστής και χρηματοδότης των οποίων –ειδικά στην εργατική του Γ. Παναγόπουλου. Η ολοσχερής απο- του ΑΕΠ, ενώ δεκάδες πόλεις στη Γαλ-
του Ντυνάν. Τώρα, καθώς το βάση– αναζητά προς τα αριστερά, δια- μόνωσή της στην απεργιακή συγκέ- λία και την ίδια την Γερμανία, αλλά
νοσοκομείο δεν μπορεί να Σχέδια φοροποιείται από την ΠΑΣΚΕ, παίρνει ντρωση της 15ης Δεκέμβρη στην Αθή- και ολόκληρες Πολιτείες στις ΗΠΑ εί-
αποπληρώσει τα δάνειά του, μέρος στους αγώνες. Η κρίση του πολι- να και αντίστοιχα σε πολλές άλλες πό- ναι στα όρια της κατάρρευσης, η «παύ-
κρατεί τους μισθούς του προ- ξεπουλήματος τικού συστήματος και η τάση αλλαγής λεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ση πληρωμών και η διαγραφή του χρέ-
σωπικού του, δίνοντας μό- των συσχετισμών, με ανοιχτό το ενδε- Χανιά κ.λπ.), η επιστροφή χιλιάδων δι- ους», η κατακόρυφη αύξηση της φορο-
νο το δώρο! Το ΔΣ του Ντυ- και άγριων χόμενο σημαντικής ενίσχυσης της Αρι- αδηλωτών στη ΓΣΕΕ για να διατρανώ- λογίας του κεφαλαίου, η εθνικοποίη-
νάν, η κυβέρνηση (υπεύθυνοι περικοπών του στεράς και της αντικαπιταλιστικής Αρι- σουν με την κατάληψη του κτιρίου την ση των τραπεζών είναι αναπόδραστος
μαζί με όλο το σάπιο πολιτι- στεράς, είναι το δεύτερο στοιχείο της αντίθεσή τους στο ξεπούλημα και να μονόδρομος. Όταν η ΕΕ βαδίζει στο
κό σύστημα των τελευταίων νοσοκομείου περιόδου που ανοίγεται μπροστά μας. απαιτήσουν τη συνέχιση της πάλης, εί- δρόμο μιας τερατώδους μετάλλαξης
δεκαετιών για την κατάντια) Η συντηρητική μετάλλαξη και η δυ- ναι χαρακτηριστικά αυτής της τάσης. σε έναν μόνιμο μηχανισμό συντριβής
απαιτούν και αυτοί απολύ- Eρρίκος νάμει αποδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, μαζί Τούτων δοθέντων ο στόχος για την των λαών και επιβολής των απαιτήσε-
σεις, πετσόκομμα μισθών, δι-
άλυση Συλλογικών Συμβάσε-
Nτυνάν
ων, κραδαίνοντας την απειλή
της χρεοκοπίας και του ξεπουλήματος. Υποψή-
φιος αγοραστής ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Αποστολόπουλος), ο οποίος έχει ήδη εγκατα-
σταθεί ως γυναικολογική κλινική στο Ντυνάν. Διανύουμε ίσως τις πιο «πέν- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ζουν τους εργάτες τους και μοιρά-
Το υπουργείο Υγείας δεν έχει καμιά διάθεση θιμες» γιορτές των τελευταίων ζουν τον ξένο ιδρώτα καμαρωτοί
χρηματοδότησης του νοσοκομείου, δεν ενισχύει χρόνων. Τα προβλήματα επιβίω- μπροστά στις κάμερες για το κα-
την κοινωφέλειά του, ούτε προωθεί την ένταξή
του στο ΕΣΥ. Αξίζει βέβαια να υπογραμμιστεί
σης χτυπούν όλο και περισσότε-
ρες πόρτες εργατικών και λαϊκών Η ανατροπή, τόρθωμά τους. Σ’ αυτή την κατη-
γορία ανήκει και η εκκλησιαστι-
ότι το καταστατικό του νοσοκομείου ορίζει με νοικοκυριών. Αρκετοί εργαζόμε- κή ιεραρχία.
σαφήνεια την τύχη της περιουσίας του, η οποία
περιέρχεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και
νοι είχαν πειστεί πως ότι κάνει
η κυβέρνηση είναι μονόδρομος.
όρος για την επιβίωση Οι οδυνηρές συνέπειες της
κρίσης απαιτούν πολιτική και κι-
στο ελληνικό Δημόσιο. Τώρα που ο μονόδρομος οδηγεί όλο και πιο κοντά την εξέγερση. του κόσμου της εργασίας, απα- νηματική απάντηση. Δεν αντιμε-
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση το σωμα- στην καταστροφή γίνεται αντιλη- Και για τα δυο αυτά ενδεχόμε- ντώντας με αποφασιστική διεκδί- τωπίζονται με ελεημοσύνη και φι-
τείο και η ένωση γιατρών του Ντυνάν αγωνίζο- πτό ότι όλες μα όλες οι θυσίες στις να η αντικαπιταλιστική Αριστερά κηση των αναγκών της. λανθρωπία που αποκοιμίζει, αλ-
νται για να μη χαθούν μισθοί και θέσεις εργασί- οποίες υποβάλλεται ο εργαζόμε- οφείλει να προετοιμάζεται. Απ’ αυτή τη σκοπιά επιβάλλε- λά με αγώνα και αλληλεγγύη που
ας. Ταυτόχρονα ωριμάζει μια γραμμή πάλης που νος λαός είναι μάταιες, μιας και Η αντικαπιταλιστική Αριστε- ται να μην αφεθεί κανένας μόνος εμψυχώνει. Δεν παραιτούμαστε
στοχεύει στη ρήξη με τον A.Βγενόπουλο (με άρ- η χρεοκοπία των εργαζομένων ρά, παράλληλα με την προβολή και απροστάτευτος, αλλά και κα- από την υπεράσπιση και διεκδί-
νηση πληρωμής του δανείου του), στην αποφασι- ίσως να συμπληρωθεί από την του ανατρεπτικού της προγράμ- νένας αδρανής και έξω από τον κηση των δημόσιων και δωρεάν
στική άρνηση κάθε ιδιωτικοποίησης (και βεβαί- ολοσχερή (κι όχι απλώς την ελεγ- ματος και της αναγκαιότητας της αγώνα. Η αλληλεγγύη συνοδεύει υπηρεσιών που εγκαταλείπει το
ως πρώτα και κύρια του Αποστολόπουλου) και χόμενη) χρεοκοπία του κράτους. εργατικής εξουσίας, θα πρέπει την εργατική τάξη από την εμφά- κράτος, ούτε θεωρητικοποιού-
στον αγώνα για την ανατροπή της κυβερνητικής Αυτό θα σημάνει απότομη χειρο- να πρωτοστατήσει στη συγκρό- νισή της στο προσκήνιο της ιστο- με την αδυναμία του κινήματος
πολιτικής στην Υγεία και συνολικά. Με τη διεκ- τέρευση των όρων διαβίωσης της τηση ενός μετώπου ταξικών συν- ρίας. Η εργατική τάξη θα ανα- βλέποντας ως τη μόνη ελπίδα αλ-
δίκηση κρατικής χρηματοδότησης και διαχείρι- συντριπτικής πλειοψηφίας του δικάτων, ενώσεων των ανέργων καλύψει εκ νέου την αλληλοβοή- λαγής της κοινωνίας τις συλλογι-
σης με έλεγχο των εργαζομένων, άμεσης πληρω- πληθυσμού. Από την άλλη πλη- και οργάνων λαϊκής δράσης και θεια και την αλληλεγγύη. Την ίδια κές κουζίνες, τα χαριστικά παζά-
μής των χρωστούμενων από τα ταμεία. Πάταξη θαίνουν αυτοί που, από διαφο- αλληλεγγύης σε πόλεις, γειτονιές στιγμή πρέπει να ξεσκεπάζεται η ρια, τον «τρίτο τομέα» της οικο-
της πραγματικής και όχι προσχηματικής διαφθο- ρετικές σκοπιές, αισθάνονται ότι και χωριά, με στόχο την απόκρου- ξετσίπωτη φιλανθρωπία ανθρώ- νομίας. Δεν εξαντλούμε τη σκέ-
ράς, ενίσχυση των λειτουργών της υγείας. η αδικία και η ανέχεια φέρνουν ση της επίθεσης στα δικαιώματα πων του κεφαλαίου, που ξεζουμί- ψη και τη δράση μας στην αλλη-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 A ΠOΨEIΣ ΠPIN / 11

ΑΙΓΑΙΟ
κατοίκων και της νεολαίας στην Κερα-
τέα δείχνει πολλά. Συνδιαχείριση
Η αντικαπιταλιστική Αριστερά πρέ-
πει και μπορεί να μπει μπροστά στην
πάλη των εργαζόμενων σε αυτήν τη νέα
πολυεθνικών
περίοδο. Να συνδεθεί με τις πιο ριζο- n ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
σπαστικές αγωνιστικές τάσεις και πρα-
κτικές που αναδύονται από την κοινω- Φουντώνουν τα σενάρια, το τελευταίο διά-
νία, είτε αυτή είναι η «κατάληψη» των στημα, για την «πολυπόθητη» συνδιαχείριση-
αμαξοστάσιων της ΕΘΕΛ για τη ντεφά- συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, μεταξύ Ελλά-
κτο επιβολή της 24ωρης απεργίας και η δος και Τουρκίας. Ο τούρκος υπουργός Επι-
μαχητικότητα των απεργών του Μετρό, κρατείας και επικεφαλής των διαπραγματεύ-
είτε αγώνες «τύπου Κερατέας». σεων Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέ-
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί, στο μέτρο φερε με συνέντευξη του στην κυπριακή εφη-
που δένεται με αυτές τις πρωτοπόρες μερίδα Σημερινή την «πρόταση» για συνεκ-
αγωνιστικές δυνάμεις και αναπτύσ- μετάλλευση - συγκυριαρχία του Αιγαίου. Με
σει τη δημοκρατική της συγκρότηση, τη συνέντευξη του Εγκεμέν Μπαγίς, η Τουρ-
να μπει σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης κία επιχειρεί να στείλει ηχηρά μηνύματα όχι
και ουσιαστικού μετασχηματισμού σε μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά
εργατική κατεύθυνση, υπερβαίνοντας και προς την ΕΕ, καθώς η συνέντευξη έλαβε
ουσιαστικά τα πολιτικά και κοινωνικο- χώρα λίγες μόλις ημέρες πριν τη Σύνοδο Κο-
ταξικά όρια της διαδικασίας συγκρό- ρυφής (16 - 17/12). Παρουσιάζοντας τις από-
τησής της. ψεις του, ως δήθεν προσωπικές, ο Ε. Μπαγίς,
Τέλος η αντικαπιταλιστική Αριστερά προτείνει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου,
πρέπει να γίνει βηματοδότης μιας ευ- σε ποσοστό 50% - 50%, μέσω της διενέργει-
ρύτερης πολύμορφης επικοινωνίας και ας κοινών ερευνών για πετρέλαιο στην υφα-
αλληλεπίδρασης με τις αναπτυσσόμε- λοκρηπίδα του. Μάλιστα, ο τούρκος αξιωμα-
νες τάσεις αναζήτησης μιας σύγχρονης τούχος, παρουσιάζει την πρόταση αυτή και ως
αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής «λύση» στο ενδεχόμενο επέκτασης των χωρι-
ων των Μέρκελ, Σαρκοζί κ.λπ., η έξο- καπιταλισμού μέσα στην πιο βαθιά κρί- προοπτικής που αγκαλιάζουν σημαντικά κών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μί-
δος από την ευρωζώνη και την ΕΕ γί- ση της ιστορίας του! Η εμβάθυνση και τμήματα της βάσης της Αριστεράς, αλλά λια, επέκταση την οποία ο ίδιος δήθεν δεν θε-
νεται όρος επιβίωσης των λαών. Όταν η ανάπτυξη αυτής της πολιτικής κατεύ- και του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από το αν ωρεί ως «πρόβλημα» για την Τουρκία. Σύμ-
η ανεργία και η φτώχεια γίνονται συ- θυνσης είναι ο πρώτος όρος για τη ριζι- αυτές σήμερα προσανατολίζονται στην φωνα, με τον Ε. Μπαγίς όταν η Τουρκία γί-
νώνυμο μιας κοινωνίας πλούτου και τε- κή αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή όχι. Χρειάζεται για αυ- νει πλήρες μέλος της ΕΕ, τότε «το Αιγαίο θα
ράστιων δυνατοτήτων, μόνο η αύξηση Η επείγουσα τομή στο εργατικό - τό να αναπτύξει πιο επιθετικά πρωτο- μετατραπεί σε μια ευρωπαϊκή θάλασσα κέρ-
στους μισθούς και τις συντάξεις, η με- συνδικαλιστικό και ευρύτερα στο λαϊ- βουλίες ανατρεπτικής κοινής δράσης, δους». Κι όλα αυτά όταν την ίδια ώρα το τουρ-
γάλη, πανκοινωνική μείωση των ωρών κό κίνημα είναι τότε ο δεύτερος. Για- ιδιαίτερα γύρω από τα ζητήματα αιχ- κικό υπουργείο Εξωτερικών έδειξε έντονο
εργασίας μπορεί να ανακουφίσει τους τί πράγματι την υπεράσπιση των κοι- μής (παύση πληρωμών - διαγραφή του εκνευρισμό για τη συμφωνία Κύπρου - Ισραήλ
εργαζόμενους από το τέρας της φτώχει- νωνικών δικαιωμάτων και τη σύγκρου- χρέους, ρήξη και έξοδος από ΕΕ -ΟΝΕ, για από κοινού καθορισμό
ας και της ανεργίας. Όταν το κεφάλαιο ση με τις βασικές πλευρές της επίθεσης ριζική βελτίωση της θέσης των εργαζό- Αποκλειστικών Οικονομι-
ιδιωτικοποιεί μέχρι και τον αέρα που πρέπει να την «πάρει πάνω του» το ίδιο μενων, ρήξη με τη συνδικαλιστική γρα- κών Ζωνών. Η Άγκυρα δι-
αναπνέουμε η «επιστροφή στο μέλλον» το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Γιατί εί- φειοκρατία, δημοκρατικά δικαιώματα απιστώνει ότι η «επεκτατι-
της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του δη- ναι ώρα για πρωτοβουλίες ενότητας της εποχής) με κοινωνικές και πολιτι- κή» εξωτερική πολιτική στη
μοκρατικού, εργατικού ελέγχου είναι η και κοινής δράσης με στόχο ένα ποιο- κές δυνάμεις που συμφωνούν σε βασι- Μέση Ανατολή έχει (και)
δική μας απάντηση. τικά και ποσοτικά ανώτερο συντονισμό κές πλευρές τους, χωρίς αυτό να σημαί- δυσάρεστες παρενέργει-
Η αντικαπιταλιστική αυτή απάντηση ταξικών δυνάμεων, τα ΣΑΔΕΟ της νέ- νει συνολική πολιτική συμφωνία με την ες. Μέχρι και η ΝΔ θεωρεί
σημαίνει αναπόφευκτα σε ρήξη με την ας εποχής, που συγκροτημένα σε κάθε ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ανάπτυξη του πολιτι- ότι η κυβέρνηση κάνει κα-
αστική τάξη και τους διεθνείς ιμπερια- κλάδο «από κάτω μέχρι πάνω» θα απα- κο-θεωρητικού διαλόγου, αξιοποιώντας τάχρηση της έννοιας «εμπι-
λιστικούς μηχανισμούς. Σημαίνει, στο ντάνε στην κρίση του καπιταλισμού και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να συμ- στευτικότητα» και εστιά-
μέτρο που προωθείται, μια μεγάλης την κρίση της γραφειοκρατίας πιο μα- βάλει σε αυτήν την κατεύθυνση. ζει στα σενάρια περί μυστι-
έκτασης όξυνση της ταξικής αναμέτρη- ζικά, πιο δημοκρατικά και πιο μαχητι- Τα παλιά «κελύφη» της Αριστεράς Διπλωματικό κής διπλωματίας. Παρατη-
σης, η οποία θα θέσει στην «ημερήσια κά από τους προκατόχους τους. Για μια έχουν μπει σε μια περίοδο αναδιάταξης ρεί ότι κορυφαίοι τούρκοι
διάταξη» το ερώτημα της εξουσίας στην αποφασιστική στροφή στα πιο εργατι- και δοκιμασίας, άλλοτε μέσα από εμ- παιχνίδι της υπουργοί (Νταβούτογλου,
ελληνική κοινωνία, ανοίγοντας το δρό- κά, πιο πληβειακά στρώματα της κοι- φανείς αναταράξεις, άλλοτε μέσα από Μπαγίς) μιλούν κάθε τόσο
μο για την αντικαπιταλιστική επανά- νωνίας που στενάζουν από τη φτώχεια υπόγειες αναζητήσεις χιλιάδων αγωνι- Τουρκίας, που για συνεκμετάλλευση του
σταση και την εργατική εξουσία. Από και τη σύγχρονη εξαθλίωση, για μια στών. Όσο πιο γρήγορα αναπτυχθούν επαναφέρει Αιγαίου, ενώ ο πρωθυπουρ-
αυτήν την άποψη δεν έχει σχέση με τις σοβαρή ενίσχυση των στοιχείων περι- τα μαζικά αντικαπιταλιστικά και επα- γός και ο υπουργός Εξωτερι-
προτεινόμενες «αριστερές κυβερνητι- φρούρησης και λαϊκής αυτοάμυνας του ναστατικά ρεύματα της νέας εποχής, την πρόταση κών συνεχίζουν τα τετ α τετ
κές λύσεις» που κινούνται από την αυ- κινήματος, για όξυνση των μορφών πά- τόσο καλύτερα. Ο χρόνος δεν περισ- με τους ομολόγους τους της
ταπάτη της φιλολαϊκής διαχείρισης του λης. Άλλωστε ο ηρωικός αγώνας των σεύει. συνδιαχείρισης ΠΓΔΜ, σε μία διαδικασία
του Αιγαίου που παραπέμπει σε «διμερο-
ποίηση» του Σκοπιανού.
Οι εκτιμήσεις που ήθελαν την Άγκυρα να
επαναοριοθετεί τις προτεραιότητες της, με το
ζήτημα της υφαλοκρηπίδας να αποκτά κυρίαρ-
χη θέση – σε αντίθεση, με τα χρόνια που ακο-
λεγγύη για να αποσυρθούμε από του κόμματος. «Σκοπός μας πρέ- δεν έχουν να πληρώσουν, κυρίως της ΕΚΤ και έκδοσης ευρωομο- λούθησαν τα Ίμια, όπου οι «γκρίζες ζώνες» εί-
το έδαφος της πολιτικής, απελπι- πει να είναι να μην οδηγηθούν οι με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ ως λόγου. χαν την πρωτοκαθεδρία ή πιο πρόσφατα, όπου
σμένοι από την κυριαρχία του κε- εργαζόμενοι σε συνθήκες ακραί- τώρα, πρέπει να βρει μιμητές πα- Θα αναρωτηθεί κανείς: Μα το FΙR και ο εναέριος χώρος είχαν προτεραιό-
φαλαίου. Απορεί κανείς πως τέ- ας ανέχειας. Το κόμμα κεντρι- ντού και τα συνδικάτα στη ΔΕΗ δεν είναι αντιφατικό να οργανώ- τητα (βάσει και της σωρείας των παραβάσεων
τοιες διαχειριστικές απόψεις δη- κά πρέπει να διασφαλίσει τη λει- να μην υλοποιούν τις διακοπές νεις δράσεις αλληλεγγύης και να και παραβιάσεων), επαληθεύονται.
μιουργούν αυταπάτες και σε δυ- τουργία μιας συλλογικότητας που παροχής ρεύματος σε εργατικές θέλεις να ανατρέψεις τον καπι- Επίσημα, όμως η Τουρκία ουδέποτε απέ-
νάμεις της ελευθεριακής και αντι- θα αναλαμβάνει την οργάνωση οικογένειες. Οι εργαζόμενοι στις ταλισμό; Είναι, έτσι ήταν πάντα. συρε το δόγμα του κάζους μπέλι σε μια ενδε-
καπιταλιστικής Αριστεράς. παρεμβάσεων έμπρακτης αλλη- συγκοινωνίες, οι καθηγητές συζη- Όπως αντιφατικό είναι να διεκδι- χόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελ-
Οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύ- λεγγύης - ανυπακοής στη βάση τούν ήδη τρόπους αντίστασης και κείς δουλειά και να είσαι εναντί- λάδας στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, προ-
ης θα πυκνώσουν το επόμενο δι- της αποτροπής κατασχέσεων, κό- ανυπακοής. ον της μισθωτής εργασίας. Αντι- ωθείται η ντε φάκτο συγκυριαρχία Ελλάδας
άστημα. Είναι κρίσιμο ζήτημα με ψιμου του ηλεκτρικού, απολύσε- Εννοείται πως αυτές και άλλες φατικό είναι να διεκδικείς δημό- - Τουρκίας στο Αιγαίο, μέσω μίας επικείμε-
ποια λογική θα παρθούν και σε ων, μειώσεων αποδοχών». δράσεις που θα αναπτυχθούν δεν σιες και δωρεάν υπηρεσίες παι- νης συνεκμετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας, η
ποιο σχέδιο θα συμβάλουν. Ο Υπάρχουν δυνατότητες να ξε- αλλάζουν μόνες τους το βάρβα- δείας και υγείας, ενώ αυτές συ- οποία αναλόγως των ιμπεριαλιστικών επιδιώ-
κομματικός ακτιβισμός του ΠΑ- περαστεί η ανεπάρκεια των ΚΚΕ ρο και απάνθρωπο αυτό σύστη- ντελούν στην άμβλυνση των ταξι- ξεων του κεφαλαίου θα μπορεί να εξελιχθεί
ΜΕ προσδίδει σε αυτές τις δρά- και ΣΥΝ. Οι πρώτες πρωτοβουλί- μα. Οι πρωτοβουλίες αυτές απο- κών αντιθέσεων. και σε ντε γιούρε. Το Αιγαίο θα μοιραστεί
σεις κυρίως συμβολικό χαρακτή- ες δείχνουν ένα αγωνιστικό, κινη- κτούν νόημα μόνο εάν εντάσσο- Δρούμε στο έδαφος μιας όπως η Κύπρος ή οι βαλκανικές χώρες, με δι-
ρα, χωρίς την εμπλοκή ζωντανών ματικό δρόμο που κοντράρει την νται σε μια λογική κινήματος και αντιφατικής πραγματικότητας αιτητές τη νέα ιμπεριαλιστική αποικιοκρατία
δυνάμεων του κινήματος. Αλλά κυβέρνηση και την αστική πολι- ανατροπής κι όχι υποκατάστασης αλλά «για να κυριαρχήσουμε ενάντια στα συμφέροντα των λαών, υπέρ των
και ο ΣΥΝ, στη μέχρι τώρα γραμ- τική. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της διεκδικητικής δράσης. Όταν σ’ αυτή και να την ξεπεράσου- πολυεθνικών. Αποκρύπτουν όμως από τον ελ-
μή της ανώδυνης αλληλεγγύης, άνοιξαν τα νοσοκομεία όλης της συνοδεύονται με ένα αντικαπι- με» (Γκράμσι). Σ’ αυτή μας την ληνικό λαό ότι εξόρυξη πετρελαίου δεν μπο-
έρχεται να προσθέσει τον κομμα- χώρας για δωρεάν εξετάσεις από ταλιστικό πρόγραμμα ανατρο- προσπάθεια ισχύει αυτό που ο ρεί να γίνει στην παρούσα φάση, λόγω ότι η
τικό έλεγχο, όπως φαίνεται από 22 έως 28 Νοέμβρη. Στη ΔΕΗ οι πής της αστικής κυριαρχίας και Μπρεχτ έγραφε για άλλους το υπάρχουσα τεχνολογία και το κόστος αυτής
την τοποθέτηση του μέλους της πρωτοβουλίες επανασύνδεσης δεν εγκλωβίζονται σε ανώφελες 1936 :«…η αντίφαση είναι σύμ- δεν συμβαδίζει με τη γεωλογική ιδιαιτερότη-
ΚΠΕ Α. Καρίτζη στην ιστοσελίδα του ρεύματος σε οικογένειες που προσπάθειες εκδημοκρατισμού μαχός σας». τα της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου…
12 / ΠPIN H A ΛΛH O ΨH ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010

Δεκέμβρης 2008: Το διαρκές


Δ
δα αλλά εξαπλώ- τε, θα ξαναβγούμε στα βουνά/ φωνάζει
θηκε και σε άλ- ο Ρήγας απ το τάφο του ως πότε αυτό
λες χώρες. Από το χάλι, το ψάρι παραβρώμησε απ’ το
ύο χρόνια μετά τα τη μακρινή Αυ- κεφάλι/ στα σπίτια μας επέλαση ριάλι-
συγκλονιστικά γεγονότα στραλία ο Matt τι αστέρες και δεν καταλαβαίνουμε ού-
του Δεκέμβρη του 2008, Black, ο οποίος τε με σφαίρες….». Το κομμάτι γράφτη-
όπως είναι φυσικό κινείται στο χώ- κε πριν τα γεγονότα, ο Δ. Πουλικάκος
αποπειρούνται πολλών ρο του πανκ ροκ το είχε παίξει άλλωστε στη συναυλία
ειδών καταγραφές, συνέθεσε ένα ep της 19ης Δεκεμβρίου στα Προπύλαια,
στις πραγματικά αφιερωμένο στην αλλά έχει μέσα του όλη την ουσία της
πολυδιάστατες πλευρές ελληνική εξέγερ- κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης
του. Στο παρόν άρθρο επιχειρούμε μια ση με τίτλο Army στην οποία ξέσπασε ο Δεκέμβρης.
διαφορετική καταγραφή, η οποία αν of Alexis, ενώ ο Λίγες εβδομάδες πριν τα γεγο-
και δεν συνηθίζεται ή δεν έχει την ίδια ράπερ S1 έγραψε νότα ο B. D. Foxmoor είχε γράψει
αντιμετώπιση με την ιστορική ή κοινωνικο- το κομμάτι Stand το κομμάτι του Στου ραγιά το φαύ-
πολιτική διάσταση του ζητήματος, εκφράζει Up, το όποιο εί- λο κράτος, το οποίο συμπεριλήφθη-
σημαντικές τάσεις στο σώμα της νεολαίας χε διατεθεί για κε αργότερα στο διπλό cd και βινύ-
και όχι μόνο. Επιχειρούμε μια μουσική downloading λιο Απ’ της φτιάξης μας τα λάθια.
καταγραφή, γιατί το τραγούδι, αποτελεί μια εκείνες τις ημέ- «Κάνε μου Αλογοσκουφιές και κρά-
συναισθηματικά φορτισμένη και «θερμή» ρες από το τα με ανασφάλιστο/ δως μου τραπε-
αφήγηση, είναι μια διαφορετική μορφή indymedia. Μα- ζοκωλιές και δάνειο προάριστο/ πέ-
λαϊκής ιστοριογραφίας. Με άλλα λόγια, αν ζί με αυτά έχει τα με ξεβράκωτο μες στα βατοπέδια/
θες να καταλάβεις την ουσία μιας εποχής κυκλοφορήσει στο ’ριξα αδάγκωτο, μα τώρα αλλά-
άκου τα τραγούδια της… το December ζω σχέδια/μπουρλότο στα πηγαδάκια
Πρόσφατα ο Φοίβος Δεληβοριάς σε Riots, ένα dub/ της Βουλής/ για να χαρούν οι μονα-
συνέντευξη του στο Επτά της Κυριακάτικης electronica κομ- ξιώτες κι οι απανταχού της γης/ κι οι
Ελευθεροτυπίας έλεγε ότι είναι άσχημο να μάτι γεμάτο από υψηλόμισθοι πολιτευτές μας/να δουν
χρειάζεται να σκοτωθεί ένας ανήλικος για συνθήματα των τι κρύβαμε πίσω απ’ τον μπερντέ μας/
να γραφτούν πολιτικά τραγούδια, όσοι είχαν n ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ διαδηλώσεων της 13ης Δεκεμβρίου. μπουρλότο στα σουλτανάτα των κομ-

Α
κότσια τα έγραφαν και πριν από αυτά τα Βέβαια αξίζει να σταθουμε σε μάτων/ κι άμεση αναγνώριση πτωμά-
γεγονότα. Η άποψη αυτή είναι τόσο σωστή υτή η ζωντανή καταγραφή τρεις πραγματικές μουσικές «προβλέ- των,/ μπουρλότο σε κάθε εφορεία και
όσο και λάθος. Είναι σωστή από τη μια όταν από τους «έμμετρους λαϊκούς ψεις» των γεγονότων, τριών τραγου- ΙΚΑ/ άνεργε αδερφέ μου «εν τούτω
αναφέρεται στην όψιμη αγωνία διαφόρων, ιστορικούς» ξεκίνησε από διών που είχαν συλλάβει το κοινωνι- νίκα»/ στήστε μπάρμπεκιου στης γει-
κυρίως αναγνωρισμένων να «πιάσουν το τις πρώτες ημέρες των γεγο- κό και πολιτικό κλίμα των όσων προ- τονιάς το τμήμα/ βάλτε για κάρβου-
παλμό και τις αγωνίες της νεολαίας» με νότων. Άμεσα εμφανίστηκαν ηγήθηκαν και το κοινωνικό - πολιτικό νο βρόμικο χρήμα/μπουρλότο για ότι
ένα τρόπο που δεν δείχνει αυθεντικός. τραγούδια για τον Αλέξη και το κίνημα πλαίσιο μέσα στο οποίο ξέσπασαν τα να ’ναι κι όπου να ’ναι οι αδικημέ-
Είναι λάθος από την άλλη, γιατί υποτιμά το που προκάλεσε η δολοφονία του: «για- Δεκεμβριανά. νοι παντού εκδίκηση ζητάνε/ μπουρ-
συμβάν και τη λειτουργικότητα του, που θα τί ακόμη δεν είπαμε την τελευταία λέ- Ο Δημήτρης Πουλικάκος ιστορική λότο στο γαμημένο το μυαλό μας/ που
έλεγε και ο Aλ. Μπαντιού. Το συμβάν της ξη, μπάτσοι θα πληρώσετε το αίμα του φυσιογνωμία του ελληνικού ροκ τρα- κράτησε από μας μακριά τον εαυτό
νεολαιίστικης εξέγερσης του Δεκέμβρη, το Αλέξη» ραπάριζε ο Javaspa από τις γουδά στο δίσκο Τα παιδία παίζει που μας/ μπουρλότο σ’ όλα πριν ξαναν-
οποίο δημιούργησε μια νέα κατάσταση στα πρώτες ημέρες των γεγονότων, είναι κυκλοφόρησε μαζί με το Σταύρο Λο- θίσει ο πάτος/ στου ραγιά το φαύλο
μυαλά και τις αναζητήσεις πολλών μουσικών γνωστή άλλωστε η ικανότητα του hip γαρίδη στο τραγούδι Φτάνει πια: «ως κράτος».
κυρίως νέων... hop να απαντά με έμμετρο τρόπο άμε- πότε πια για ψέματα θα πεθαίνουν τα Σε όλους επίσης είχε κάνει εξαιρε-
Αυτό που υπογραμμίζουν τα τραγούδια τα σα στα γεγονότα. παιδιά μας/ως πότε θα σβήνουνε τα τική εντύπωση το «θα πάρω φόρα» του
οποία θα αναφερθούν καθώς και πολλά άλλα Από μπαλάντες μαθητών και ερα- όνειρα μας/ ως πότε η ζωή της κτηνωδί- σχήματος Κίτρινα Ποδήλατα «και άμα
είναι ότι η συνάντηση ιστορικού χαρακτήρα σιτεχνών, hip hop κομμάτια, ακόμα ας/ ως πότε η εποχή της κρατικής τρο- τα πάρω θα πάρω φόρα/ θα σας ρημά-
κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων όπως και σκυλάδικα γράφτηκαν για τη δο- μολαγνείας/ φτάνει πια δεν πάει άλλο/ ξω στις κλωτσιές στην ανηφόρα/ άμα
ο Δεκέμβρης, με τα αδιέξοδα, τις ανησυχίες, λοφονία του Αλέξη και διοχετεύθηκαν ως πότε αμάθεια, απάθεια, μαλακία τα πάρω δεν θα μπορέσουν 2 διμοιρί-
τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες στο διαδίκτυο. Αυτή η μουσική παρέμ- και ατιμωρησία/ ως πότε παλικάρια θα ες από ΜΑΤ να με βολέψουν». Το φο-
μιας νέας γενιάς δημιουργών, δημιουργεί βαση δεν αφορούσε μόνο την Ελλά- ζούμε στα στενά/ και ποτέ πες μου πό- βερό με το κομμάτι αυτό είναι το ότι
το καμβά για τους νέους χρωματισμούς του
κοινωνικού και πολιτικού τραγουδιού. Αυτό
άλλωστε γίνονταν πάντα, αυτό έγινε και με το
movement της αποκαλουμένης γενιάς του ’68,
αυτό έγινε με το αντιπολεμικό τραγούδι του
Βιετνάμ και με τη δική μας μεταπολίτευση.
Ο Δεκέμβρης δείχνει να είναι η δική μας Μουσικά έργα για τον Αλ
Π
πολιτική τομή στο σύγχρονο νεολαιίστικο
τραγούδι. Το αν αυτή η τομή θα επουλωθεί έρα όμως από τα τραγούδια, από τους δρόμους κατά τη διάρκεια των
ή θα γίνει ρήγμα αποτελεί αντικείμενο μιας έχουν γραφτεί και δύο ολο- γεγονότων, έχουν συνθέσει ένα μουσικό
άλλης συζήτησης… κληρωμένα μουσικά έργα αφι- κολάζ της εξέγερσης, ένα πειραματικό,
ερωμένα στο Δεκέμβρη. Πρό- λυρικό και έντονα πολιτικοποιημένο έρ-
κειται για δύο concept, δηλαδή γο, μια πραγματική ελεγεία για το Δε-
για άλμπουμ βασισμένα πάνω σε μια κε- κέμβρη του 2008.
ντρική ιδέα. Tο πρώτο είναι το Voluntary Ρωτήσαμε τον Κώστα Αναστασόπου-
electrocution των modern-e-quartet. Ανοί- λο πως γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Μας εί-
γοντας το καλαίσθητο ένθετο διαβάζεις: πε χαρακτηριστικά: «Η ιδέα ήταν αρχι-
«Αφιερωμένο στην μνήμη του Αλέξη κά η περιγραφή μέσω της μουσικής δύο
Γρηγορόπουλου και την νεολαία του Δε- χρωμάτων: μαύρο και κόκκινο. Αισθητι-
κέμβρη του 2008». Οι modern-e-quartet κά, πολιτικά, εικαστικά. Με την δολοφο-
είναι τέσσερις καταξιωμένοι και ανήσυ- νία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και
χοι μουσικοί από το χώρο της κλασσικής την εξέγερση του Δεκέμβρη το project
μουσικής, οι Κώστας Αναστασόπουλος, βρήκε το δικό του δρόμο… Τα γεγονό-
Στέλλα Καρυτινού, Μάριος Δαπέργολας τα προκάλεσαν “Εθελοντική Ηλεκτρο-
και Christopher Humphrys, ένα κουαρτέ- πληξία” στο μυαλό και την ψυχή μας. Τα
το εγχόρδων δηλαδή, το οποίο συναντώ- χρώματα και η μουσική έπρεπε να περι-
ντας την ηλεκτρονική μουσική και αξιο- γράψουν την αίσθηση της απώλειας αλλά
ποιώντας με τη μέθοδο του Sampling συν- και τη δημιουργία μιας ελπίδας». Οι ίδι-
θήματα από τις διαδηλώσεις και ήχους οι χαρακτηρίζουν τη δουλειά τους μουσι-
ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010 H A ΛΛH O ΨH ΠPIN / 13

ς σάουντρακ του κινήματος


παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη οι επιθέσεις τους,/ έχει οξυγόνο στην
τηλεόραση το απόγευμα της 5ης Δε- επιφάνεια».
κεμβρίου του 2008, ένα εικοσιτετρά- Το ρεφραίν του κομματιού Αυτά
ωρο δηλαδή περίπου πριν τη δολοφο- που θέλω να πω από τον Ζακ Στεφά-
νία του Αλέξη και είναι πραγματικά νου και των Μπάντα Κοάλα και το άλ-
σαν να γράφτηκε για τα όσα επακο- μπουμ τους Koalaboration του 2010,
λούθησαν. δείχνει εκτός των άλλων ότι ο Δεκέμ-
Αλλά το σημαντικό για τη μουσι- βρης υπήρξε το τέλος της αθωότη-
κή καταγραφή του Δεκέμβρη έχει να τας για μια ολόκληρη γενιά. Μια γε-
κάνει με τα όσα ακολούθησαν το διά- νιά που στέλνει πλέον το δικό της μή-
στημα αμέσως μετά τα γεγονότα μέχρι νυμα: «κάτω τα χέρια κουφάλες από
στην κυριολεξία τις τελευταίες εβδο- τα όνειρα μας,/ δεν παζαρεύουμε τα
μάδες. δικαιώματα μας/, πάρτε ένα μήνυμα
Πάντα ο χρόνος βοηθά για να χω- καλό απ΄ τη γενιά μας/, το πτυχιούχο
νευτούν και επανεπεξεργαστούν τα μας μέλλον είναι άνεργο κι αυτό», ρα-
γεγονότα από τα μυαλά των ανθρώ- πάρουν οι Praeda με τον Totem, από
πων και των καλλιτεχνών. «Μαμά, την low bap κολεκτίβα του Περάμα-
μπαμπά είμαι κουκουλοφόρος, μαμά, τος στο συλλογικό άλμπουμ Unsighted
μπαμπά είμαι κακό παιδί, μαμά μπα- United.
μπά τις τράπεζες χτυπούσα, μπαμπά, Μιλώντας για κολεκτίβες θα στα-
μαμά τις έβριζες και εσύ» τραγουδά ο θούμε και στο ομώνυμο συγκρότημα,
Σπύρος Γραμμένος, ίσως στην πιο χα- τους KollektivA (πρώην ΦΕΜΔ), από
ρακτηριστική τραγουδοποιητική κατά- τους οποίου ακούμε στίχους σαν τους
θεση του Δεκέμβρη. Το κομμάτι αυτό παρακάτω «κάθε φορά που εξοστρα-
το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κίζεται μια σφαίρα/, κάθε φορά που
και υπάρχει και στο cd του, Λίγο πριν οι σφαίρες σου τελειώνουν,/ κάθε φο-
τα τιράντα. ρά εγώ ζητάω εκδίκηση/, κάθε φορά
«Στην πόρτα μας ρωτήσανε αν έχου- εγώ δεν είμαι για λύπηση,/ κάθε φορά ζυγό σταμάτα να είσαι βόδι, τρύπες θα σε φτύνουν όλοι». Πολύ γρήγορα
με μολότοφ, στη τσάντα σου είχες μό- ψωμί, παιδεία, ελευθερία, κάθε φορά φίλε μου μπαλώνεις, μάθε πώς να τις Tο κομμάτι συνοδεύεται από δηλώ- ο Δεκέμβρης
νο προκηρύξεις», συνεχίζει η Δανάη και ας με λες ταραξία», από το κομ- ξηλώνεις και αν παθητικά θυμώνεις, σεις αυτοπτών μαρτύρων της δολοφο- του 2008
Παναγιωτόπουλου, φροντίζοντας από μάτι τους βολεύεσαι και αμύνεσαι, ιστορικά νίας Γρηγορόπουλου, καθώς και στιγ- αποτυπώθηκε
σε μουσικά
το πρώτο της κομμάτι του δίσκου της Κάθε φορά και τον δίσκο τους ευθύνεσαι». μιότυπα από την κάλυψη των γεγο-
ακούσματα
Homo logotypous, με τίτλο Mολότοφ με τίτλο το όνομα τους που κυκλο- Οπωσδήποτε πρόκειται για μια νότων από ΜΜΕ εκείνες τις ημέρες. που με τον τρόπο
να μας υπενθυμίσει το κλίμα των ημε- φόρησε πριν λίγες ημέρες. Συνεχί- τραγουδοποιητική κριτική σε πάρα «Όταν έγινε το περιστατικό παίζαμε τους τίμησαν
ρών. Για να πάρει τη σκυτάλη ο Στά- ζουν στο κομμάτι τους 2010 : «άρα- πολλούς, που στη φάση της κρίσης και live και πιστέψαμε ότι είχε γίνει κά- τον Δεκέμβρη
θης Δρογώσης: «Γένοβα, Σιάτλ, Πρά- γε κλαίνε τα πουλιά άμα δεχτούνε την πρωτοφανούς αντιλαϊκής επίθε- τι το σύνηθες, “κάποιος μπάτσος είχε και τον Aλέξη
γα, Εξάρχεια./ Όσο και να τρέχουνε δακρυγόνα»; σης «παθητικά θυμώνουν», «βολεύο- χτυπήσει ένα παιδί στα Εξάρχεια”, το
τα δάκρυα,/ όσο και αν χτυπούν θα μας Η φωτιά υπήρξε χαρακτηριστικό νται και αμύνονται», μια κριτική που ανακοίνωσα μάλιστα από το μικρόφω-
βρουν μπροστά με συνθήματα και πέ- σημάδι των άγριων νυχτών του Δε- φέρει κλίμα Δεκέμβρη. O Δεκέμβρης νο αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είχε σκοτω-
τρες για τα αφεντικά./ Αυτό είναι ένα κέμβρη. «Η Αθήνα καίγεται κάτω από άλλωστε υπήρξε και ένα αίτημα στους θεί ένας νέος άνθρωπος από την αστυ-
απλό τραγούδι μιλάει για ελπίδα για το σύνθημα αν δεν υπάρξει δικαιοσύ- μεγαλύτερους να σηκωθούν από τους νομία.
μια καινούργια αρχή». Το τραγούδι νη δεν θα υπάρξει ειρήνη», ραπάρει καναπέδες, να ξεβολευτούν. Βγαίνοντας από το live είδαμε τη
του αυτό έχει συμπεριληφθεί στο δί- ο κουβανός Kumar πάνω στο συγκλο- Οι Μαύρη Μαγιονέζα από την πλευ- Θεσσαλονίκη καμένη και τότε κατα-
σκο του Η αγάπη στο τέλος νικά, του νιστικό βαλκανικό jam των Palyrria, ρά τους ροκάρουν πάνω στο ρεμπέτικο λάβαμε», μας είπε ο Ανδρέας Ασημα-
2009. Se Quema, στον τελευταίο τους δίσκο κουτσαβάκι του Ανέστη Δελιά τραγου- κόπουλος από το συγκρότημα.
«Κάψτε τη πόλη,/ κάψτε όλα τα Electrifying Nature. Τα Κίτρινα Ποδή- δώντας: «σερίφη το πιστόλι σου για να Οι ίδιοι αργότερα διασκευάσαν στι-
σπίτια και χτίστε δέντρα στις θέσεις λατα επανήλθαν το 2009 με το κομ- το κουμαντάρεις,/ πρέπει να έχεις τη χουργικά το τραγούδι τους Χωρίς επω-
τους, όσους προσφέρουν καρκίνους σε μάτι τους Το κράτος, τραγουδώντας ψυχή, νιονιό για να το βγάλεις./ Σε μέ- δό, από το άλμπουμ τους Καλή όρεξη,
burger και ελπίδες σε δάνεια./ Δεν μας μας: «τα αυτιά σου άνοιξε καλά και να δεν περνάν αυτά και κρύψε το κα- αφιερώνοντας το στα Δεκεμβριανά γε-
τρομάζουν όσα δακρυγόνα κι αν έχουν άκουσε Μανώλη, αντί να αλλάζεις το νόνι,/ με τσαμπουκάδες σε παιδιά, ρε γονότα.

λέξη και τη γενιά του Δεκέμβρη


κό ντοκιμαντέρ: «Τα “μουσικά ντοκιμαντέρ” ιδιαίτερη βιωματική αίσθηση που ορίζει μι- γράψουν την πραγματικότητα εκείνων των κές παρεμβολές. Πρόκειται για ένα φιλόδο-
τα οποία δημιουργούμε εμπεριέχουν γεγονό- αν αρχή κι ένα τέλος της νεότητας, αποτελεί γεγονότων. Το Voluntary electrocution των ξο έργο μουσικής αναπαράστασης των όσων
τα, μιμήσεις, χρώματα, εξιστορήσεις. Η μου- το θεματικό υλικό αυτού του δίσκου». Συνε- Modern-e-quartet φιλοξενεί δημιουργικά ζήσαμε εκείνες τις ημέρες, του οποίου το ει-
σική άλλωστε από μόνη της (ως η υπέρτα- χίζει δε λέγοντας: «Την επομένη της καμέ- τον sub-comandante Marcos και τους ήχους καστικό μέρος ανήκει σ’ έναν νεαρό καλλι-
τη μορφή τέχνης για μας) είναι αρκετή για νης και με σπασμένες βιτρίνες Αθήνας –με- των διαδηλώσεων, μέσα σε ένα καταιγισμό τέχνη, τον Δανιήλ Γουδέλη.
να σε οδηγήσει σε έναν νέο κόσμο. Η άπο- τά τα γεγονότα του προπέρσινου Δεκέμβρη– εγχόρδων. Άγριες δοξαριές που συμβολί- Δεν είναι τυχαίο βέβαια το γεγονός ότι
ψή μας είναι ότι τα πάντα είναι μουσική! Τα βρέθηκα στο κέντρο της πόλης, στους σχεδόν ζουν την αγριότητα των καιρών, ηχητικά κο- και τα δύο αυτά αφιερωμένα στο Δεκέμβρη
πάντα είναι πολιτική!». άδειους δρόμους της. Δυο κοπέλες, καθισμέ- λάζ αστικών ήχων με λυρικές εξάρσεις των του 2008, έργα έχουν εκδοθεί και κυκλοφο-
Το δεύτερο άλμπουμ είναι το Άφοβοι έφη- νες σ’ ένα πεζοδρόμιο, μου ζήτησαν τσιγά- εγχόρδων, αλλά και πειραματικές στιγμές με ρούν με ανεξάρτητο τρόπο. Το μεν Voluntary
βοι ενός πολύ σημαντικού μας μουσικού του ρο. Υπήρχε ένα περίεργο είδος κατευνα- ακανόνιστες μουσικές ακολουθίες που δεν electrocution από την ανεξάρτητη καλλιτε-
Μανώλη Γαλιάτσου, το οποίο κυκλοφόρησε σμένης συνενοχής στην ατμόσφαιρα. Οι λι- ακολουθούν τους κανόνες της αρμονίας και χνική ομάδα Ekfrasis και το Άφοβοι έφη-
την περίοδο των πρόσφατων εκλογών. Ο ίδι- γοστοί άνθρωποι που κυκλοφορούσαν, ένι- απαντούν με τον τρόπο τους στον παραλογι- βοι από την Soundforce music group. Προ-
ος ο δημιουργός αναφερόμενος σε αυτά που ωθες ότι είχαν την ανάγκη να βρεθούν πιο σμό της «κανονικότητας» των ημερών μας. φανώς η επικινδυνότητα των γεγονότων στα
τον επηρέασαν για να κάνει αυτό το δίσκο κοντά, σαν στοιχείο μιας αυτόβουλης διάθε- Από την άλλη μεριά η δουλειά του Γαλιά- οποία αναφέρονται και η πολύ κοντινή τους
μας λέει:«Οι Άφοβοι - Έφηβοι πραγματεύο- σης για ηθικό επαναπροσδιορισμό. Αυτό εί- τσου αποτελεί μια καταγραφή, που παρά- σχέση χρονικά με τους χιλιάδες ανθρώπους
νται το χρονικό μιας διαρκούς επικαιρότη- ναι κάτι που δεν το κατάφερε ποτέ η επίση- γει εντάσεις και συναισθηματικές εναλλα- που τα βίωσαν, αποτρέπουν τις δισκογραφι-
τας: Αυτής των εξεγερμένων νέων, οι οποί- μη πολιτική». γές, στοιχεία δηλαδή που χαρακτήρισαν τους κές εταιρείες από το να αναλάβουν την έκδο-
οι επιτίθενται σε μια κοινωνία που στερεί- Και τα δύο αυτά έργα στερούνται στίχων, «άφοβους έφηβους» των Δεκεμβριανών. Τα ση τέτοιων εγχειρημάτων. Αλλά σε ότι αφο-
ται αξιομνημόνευτης κοινωνικής συνείδη- αυτό όμως αναδεικνύει περισσότερο την ου- συνθήματα και οι ήχοι της φωτιάς, τα σπα- ρά τους συγκεκριμένους δημιουργούς αυτή
σης και δημιουργικών στόχων. Το σκηνικό σία της μουσικής και του ηχητικού τους χα- σίματα και οι ήχοι των δρόμων συνδυάζο- τους η επιλογή δεν έγινε από ανάγκη αλλά
αυτής της βίαιης σύγκρουσης, μέσα από την ρακτήρα και τη δυνατότητα τους να κατα- νται με ορχηστρικά στοιχεία και ηλεκτρονι- από άποψη.
14 / ΠPIN E ΠIKAIPOTHTA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

KOINΩNIA
EIΔHΣEIΣ
AKPOBAΣIEΣ n ΓIANNHΣ ΔEPMENTZOΓΛOY

Χωρίς περίθαλψη
στον ΟΑΕΕ
Α πίστευτο και όμως αληθινό.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες
ασφαλισμένοι του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών (ΟΑΕΕ) και οι οικο-
γένειες τους θα μείνουν χωρίς
ιατρική περίθαλψη από πρώτης
του νέου έτος. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι δεν μπορούν να
καταχωρήσουν ιατρούς στα βι-
βλιάρια υγείας για το 2011, κα-
θώς ο οργανισμός δεν έχει συ-
Συνέλευση σωματείων στη Θεσσαλονίκη EIΔHΣEIΣ Πρώτη νίκη
μπληρώσει τη λίστα με τους ια-
τρούς, όπως αναφέρεται στο
Φ.73/39/20-12-2010 έγγρα- Ο Συντονισμός Πρωτοβάθ- απεργιακών αγώνων, πα- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ➨ Στις 8 Γενάρη θα πραγματοποι- αναπληρωτών
μιων Σωματείων Δημόσιου ρά την προδοτική στάση της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ηθεί στην Αθήνα πανελλαδική Μια πρώτη νίκη γεύτηκαν
φο της διεύθυνσης παροχών
και Ιδιωτικού Τομέα Θεσ- συνδικαλιστικής πλειοψηφί- ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ συνάντηση αδιόριστων εκπαι- οι αγωνιζόμενοι αναπλη-
σαλονίκης καλεί τα σωμα- ας των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ». Κι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ δευτικών με θέμα το νέο σχολείο ρωτές που έχουν προσλη-
τεία από όλους τους κλάδους όλα αυτά σε μια εποχή όπου και οι εργασιακές σχέσεις σε φθεί μέσω των προγραμμά-
σε κοινή συνέλευση την Κυ- κυβέρνηση και τρόικα «κατε- αυτό. Σκοπός της συνέλευσης - των ΕΣΠΑ στα 800 ολοήμε-
ριακή 16/1 στις 11 π.μ. στην δαφίζουν πλήρως τα εργατι- συνάντησης είναι να συζητηθούν ρα της… φράου Διαμαντο-
ΕΔΟΘ «ώστε να συζητήσου- κά δικαιώματα», προωθούν από κοινού οι νέες αλλαγές στο πούλου. Μετά την επίσχε-
με το σχεδιασμό συντονισμέ- «την ιδιωτικοποίηση των δη- σχολείο και πώς επηρεάζουν ση εργασίας που πραγμα-
νου αγώνα ενάντια στις πολι- μόσιων υπηρεσιών, της υγεί- τους διορισμούς και τις σχέσεις τοποίησαν από την Πέμπτη
τικές που καταργούν όλα τα ας, της παιδείας, των ΔΕΚΟ εργασίας, καθώς και να οριστεί 16/12, το υπουργείο άρχισε
εργατικά δικαιώματα που και των ΟΤΑ», «καταργού- η συλλογική απάντηση των αδιό- να καταβάλει τις προηγού-
κατακτήθηκαν τον τελευταίο νται οι ΣΣΕ και αντικαθίστα- ριστων. Η συνέλευση θα πραγμα- μενες μέρες τα χρωστούμε-
ασθενείας του οργανισμού. Οι αιώνα». Όπως τονίζει ο Συ- νται από ατομικές συμβάσεις τοποιηθεί στις 10.30 π.μ. σε χώρο να. Οι 5.500 αναπληρωτές
ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν ντονισμός σε ανακοίνωση αποικιακού τύπου», «υπο- που θα ανακοινωθεί άμεσα. που η μισθοδοσία τους δεν
να εξεταστούν από γιατρό, δεν του «η μεγαλειώδης απερ- γράφθηκε ο πιο κανιβαλικός είχε ενταχθεί στον κρατικό
θα μπορούν να γράφουν φάρμα- γία και οι μαζικές, μαχητι- προϋπολογισμός εδώ και δε- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ➨ Η Αντίσταση με του Πολίτες του προϋπολογισμό αλλά στα
κα, αλλά ούτε και να κάνουν δι- κές διαδηλώσεις στις 15 Δε- καετίες», ενώ «δίνουν προ- ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαλανδρίου, η Δράση για μια ευρωπαϊκά προγράμματα
αγνωστικές εξετάσεις. Το πλέ- Άλλη Πόλη (κίνηση δημοτών
ον παράδοξο είναι ότι για μία
κέμβρη θέτουν άμεσα το ζή- κλητικά κίνητρα στο κεφά- του ΕΣΠΑ, δεν είχαν πλη-
τημα της κλιμάκωσης των λαιο». Βριλησσίων) και οι Ηλιόσποροι ρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκέμ-
εβδομάδα από 13-12-2010 μέ- θα πραγματοποιήσουν εκδήλω-
χρι 20-12-2010, καταχωρούνταν βρη, (4 μισθοί και το δώρο)
ση στις 3/1/2011, ώρα 7.30 μ.μ.
ιατροί στα βιβλιάρια των ασφα- Κυκλοφόρησε η εφημερίδα των εργατών της ΔΕΗ στο Χώρο Διαλόγου Αβέρωφ
βιώνοντας ένα καθεστώς
λισμένων. Αποτέλεσμα αυτής εργασιακής ομηρίας. Τε-
της παράνοιας είναι ακόμη και Κυκλοφόρησε η Υψηλή Τά- τική εκδοτική προσπάθεια 7Α με θέμα την απο-ανάπτυξη λικά 500 αναπληρωτές, με
οι ασφαλισμένοι που ήδη κατα- ση, η τρίμηνη εφημερίδα του των εργατών της ΔΕΗ είναι και την εναλλακτική οικονομία. την κινητοποίηση του Συ-
χώρησαν γιατρούς, από 1ης του Συνδικάτου Ενέργειας «Ερ- πλούσια σε θεματολογία: από Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ ντονιστικού Ωρομίσθιων -
έτους δεν θα μπορούν να τους γατική Αλληλεγγύη», και πιο το 34ο έκτακτο συνέδριο της Φόρος τιμής στην Καταλωνία. Αναπληρωτών και της Πα-
επισκεφθούν ούτε να γράψουν Θα ακολουθήσει συζήτηση με
συγκεκριμένα το τεύχος 13 ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μέχρι τον προ- νελλήνιας Ένωσης Αδιό-
φάρμακα. Ακόμη και αν (υπο- τον Γιώργο Κάλλη (καθηγητής,
θετικά) από τις αρχές του νέου του Δεκεμβρίου. Η εξαιρε- ϋπολογισμό - σφαγείο. ριστων, πραγματοποίησαν
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρ- επίσχεση εργασίας, κατορ-
έτους υπάρξει η δυνατότητα κα-
ταχώρησης ιατρών στα βιβλιά-
Αποχαιρετισμός στον Λεωνίδα Νικολούζο κελώνης) με θέμα: «H αποα- θώνοντας να πάρουν τα δε-
Έφυγε από τη ζωή την ημέ- τικής ομάδας του KKE ως το νάπτυξη μια απάντηση για την δουλευμένα τους και οι ίδι-
ρια των ασφαλισμένων, θα πε-
ράσει τουλάχιστον ένας μήνας ρα των Xριστουγέννων ο Λε- 1991. Aργότερα εντάχθηκε κρίση». οι αλλά και οι άλλοι συνά-
ακόμη έως ότου μπορέσουν οι ωνίδας Nικολούζος. H κη- στο ΣYN. Πέρα από τις με- δελφοι τους που δεν είχαν
ασφαλισμένοι να εξυπηρετη- δεία του πραγματοποιήθη- γάλες ιδεολογικές και πολι- ΜΑΘΗΤΙΚΟ ➨ Οι μαθητές Anticapitalista θα καταφύγει στην επίσχεση
θούν από τα κατά τόπους πα- κε την Tετάρτη 29/12. Γεν- τικές διαφορές μέσα στο αρι- ΦΕΣΤΙΒΑΛ πραγματοποιήσουν μαθητικό εργασίας. Βέβαια σημαντι-
ραρτήματα του ΟΑΕΕ, λόγω της νημένος το 1950, πήρε μέρος στερό κίνημα είναι πανθομο- φεστιβάλ την Πέμπτη 6 Γενάρη κό είναι να καταβληθούν
τεράστιας προσέλευσης. Η κυ- στο Πολυτεχνείο. Στις 12-1.30
βέρνηση απροκάλυπτα σπρώ-
στην αντιδικτατορική πάλη, λογούμενο ότι ο Λ. Nικολού- στο σύνολο των αναπληρω-
οργανωμένος στις γραμμές ζος είχε κατακτήσει τη γενι- μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συζή- τών τα δεδουλευμένα, κα-
χνει τους ασφαλισμένους του τηση με θέμα «Η κοινωνία αλ-
ΟΑΕΕ σε ιδιώτες ιατρούς, σε της KNE και της αντι-EΦEE. κη αναγνώριση ως μια από θώς μέχρι τώρα καταβάλ-
Eπιστρατεύτηκε και κυνη- τις πιο τίμιες και ευγενικές λάζει με επαναστάσεις», στις λονται τμηματικά. Παράλ-
ιδιωτικά θεραπευτήρια και δια-
γνωστικά κέντρα και σε ασφαλι- γήθηκε από τη χούντα. Eίχε μορφές του. 2.30-4 μ.μ. θα συζητηθεί το θέμα ληλα απαιτείται η κατάργη-
στικές εταιρείες. δράσει στο χώρο της δικαι- Tο Πριν και το NAP καταθέ- «Εργατική τάξη, η δύναμη της ση των αναπληρωτών μέσω
οσύνης και των δημοκρατι- τουν τα συλληπητήρια τους ανατροπής» και από τις 4.30-6 ΕΣΠΑ και η ένταξη της μι-
μ.μ. το ερώτημα«Γιατί χρειαζό-
Νέα αύξηση κών δικαιωμάτων. Yπήρξε
υπεύθυνος της κοινοβουλευ-
στη σύζυγο και την οικογέ-
νεια του εκλιπόντος. μαστε επαναστατικό κόμμα;».
σθοδοσίας τους στον κρατι-
κό προϋπολογισμό.
στον ΟΑΣΘ
Σ τη Θεσσαλονίκη, ο ΟΑΣΘ
ανεβάζει το αντίτιμο των ει-
σιτήριων για δεύτερη φορά μέ-
TO TEΛOΣ THΣ AΓOPAΣ
MAPIANNA TZIANTZH
σα σε 6 μήνες, συνεχίζοντας την
πολιτική περιορισμού των μετε-
πιβιβάσεων. Κι όλα αυτά σε μια
Ι σως καμιά άλλη εικόνα να μην
εκφράζει με τόση τραγική δύ-
γεννα και εν ώρα μαύρη εργασί-
ας συνέβη ένα θανατηφόρο εργα-
πόλη όπου η ανεργία αναμένε-
ται να φτάσει το 2011 το 30%,
ναμη το πνεύμα των Χριστουγέν-
νων της κρίσης όσο εκείνη που
απεικονίζει μια απόπειρα αυτοκτο-
Θα τους πάρουν με τα πτώματα τικό ατύχημα στην Ελλάδα, σε κτί-
ριο του υπουργείου Εργασίας – και
επί εννέα μέρες το υπουργείο σιω-
σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. νίας στο ρουμανικό Κοινοβούλιο. νουν το ασάλευτο σώμα, ενώ άλ- δημόσιων υπαλλήλων, εφαρμόζο- πούσε, εφαρμόζοντας το δόγμα ότι
Μάλιστα η διοίκηση του ΟΑΣΘ Προπαραμονή των Χριστουγέν- λοι γουρουνοκέφαλοι συνάδελφοί ντας ένα πρόγραμμα εξυγίανσης όταν κάτι δεν το δείχνει η τηλεόρα-
έχει βάλει στο στόχαστρο ακό- νων, ένας 40χρονος τεχνικός της τους σταυροκοπιούνται και απομα- καθ’ υπαγόρευση του ΔΝΤ. Μά- ση δεν υπάρχει! Ο 44χρονος Αιγύ-
μα και το ελάχιστο δείγμα εργα- κρατικής ρουμανικής τηλεόρασης κρύνονται. λιστα, αυτή την εβδομάδα ο Μποκ πτιος Εμάντ Αζίζ ήταν ανασφάλι-
τικής αλληλεγγύης, δηλαδή την TVR σκαρφαλώνει στο στηθαίο Ο επίδοξος αυτόχειρας δεν ανακοίνωσε με καμάρι ότι ο αριθ- στος, ανύπαρκτος σαν εργαζόμενος
ανταλλαγή των εισιτηρίων μετα- του εξώστη της κεντρικής αίθουσας άφησε αποχαιρετιστήριο σημεί- μός των δημόσιων υπαλλήλων στη και καθάριζε τζάμια χωρίς γερανο-
ξύ των επιβατών, πληρώνοντας της Βουλής και ύστερα σαλτάρει ωμα, όμως είχε το κατηγορητήριο χώρα του μειώθηκε κατά 123.000 φόρο όχημα, χωρίς κρεμαστή πλατ-
σεκιουριτάδες για να περιορί- στο κενό, με κατεύθυνση τις έδρες γραμμένο στο βαμβακερό μπλου- (από 1.397.000 το 2009 σε 1.274.000 φόρμα, χωρίς ειδική ζώνη με κρίκο
σουν το φαινόμενο. Ενώ έβγαλε
ακόμη και ανακοίνωση που κα-
των βουλευτών. Εκείνη την ώρα το ζάκι του: «Σκοτώσατε το μέλλον φέτος). ...σαν πετεινό του ουρανού.
λεί τους επιβάτες να σκίζουν τα θέμα της συνεδρίασης είναι η χο- μας». Ο άνθρωπος επέζησε με μια «Εργατικό ατύχημα εν ώρα υπη- «Θα μας πάρουν με τις πέτρες»,
εισιτήρια τους πριν τα πετάξουν ρήγηση ψήφου εμπιστοσύνης στην βαριά διάσειση και με κατάγματα ρεσίας» χαρακτηρίστηκε αυτή η είναι μια από τις φετινές μνημειώ-
στα σκουπίδια! Είναι προκλητι- κυβέρνηση του Εμίλ Μποκ, όμως στα οστά του προσώπου. απόπειρα αυτοκτονίας, την οποία δεις φράσεις του Γ. Παπανδρέου.
κό να ζητούν από τους επιβάτες το εκτός ημερήσιας διάταξης γε- Ο τεχνικός ήταν πατέρας ενός όλος ο κόσμος πληροφορήθηκε Το σίγουρο είναι ότι θα τους πά-
να πληρώσουν το κόστος από γονός οδηγεί στην αναβολή της συ- αυτιστικού αγοριού και βρέθηκε σε αυθημερόν αφού στην αίθουσα της ρουν με τα... πτώματα, με τις νε-
τη μείωση της κρατικής επιχο- ζήτησης. Στο βίντεο βλέπουμε κά- δεινή θέση αφού η κυβέρνηση κα- Βουλής υπήρχαν κάμερες. Κυρια- κρές ζωές που σπέρνουν στο διά-
ρήγησης. ποιους βουλευτές να περικυκλώ- τάργησε μια σειρά επιδόματα των κή, έξι μέρες πριν από τα Χριστού- βα τους.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σ YNENTEYΞH ΠPIN / 15

ΜΑΡΤΑ ΧΑΡΝΕΚΕΡ, πανεπιστημιακός


Η Μάρτα Χάρνεκερ είναι σύμβουλος του Ούγκο Τσάβες. Χιλιανή, αυστριακής καταγωγής, εργάστηκε για την κυβέρνηση
Λαϊκής Ενότητας και έζησε πολλά χρόνια εξόριστη στην Κούβα μετά το πραξικόπημα Πινοσέτ. Έχοντας μεγάλη εμπειρία
από τους αγώνες της Αριστεράς στη Λατινική Αμερική επισκέφθηκε τον Δεκέμβρη την Ελλάδα, μαζί με το συνεργάτη της
Μάικλ Λίμποβιτς, ύστερα από πρόσκληση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Ό,τι χειρότερο το ΔΝΤ στα 200 χρόνια ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ


ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
n ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κείμενα αυτοκριτικής στη Βενεζουέλα
– Αναφέρεστε πολύ συχνά στους αποτελέσματα θα είχαν. Το Εκου- – Στις τελευταίες εκλογές στη Βενεζουέλα, το κόμ-
όρους σοσιαλισμός και δημοκρατία. αδόρ δεν ξεκίνησε λέγοντας ότι μα του Oυ. Τσάβες κέρδισε με ποσοστό περίπου
Όμως στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δεν θα πληρώσει το χρέος, είπε ότι 48%. Στα δυτικά ΜΜΕ το αποτέλεσμα των εκλο-
προσδιορίζεται ως «σοσιαλιστική», θα μελετήσει και θα καθορίσει το γών παρουσιάστηκε ως ήττα. Τι έγινε τελικά;
αλλά έφερε το ΔΝΤ στη χώρα, ενώ οι επαχθές χρέος και θα αποπληρώ- – Εξαρτάται από ποια σκοπιά μιλάς για νίκη ή
χώρες της Δύσης έκαναν πόλεμο στο σει το πραγματικό. Όταν ξεκινάς ήττα: Από τη σκοπιά των μελών του κοινοβου-
Αφγανιστάν και το Ιράκ στο όνομα την ανάλυση, καταλήγουν να σου λίου, έχουμε την πλειοψηφία. Αλλά το πρόβλη-
της δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι για χρωστούν περισσότερα χρήματα μα είναι ποιες ήταν οι προσδοκίες από αυτές τις
να ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτές τις από αυτά που σου ζητάν να πληρώ- εκλογές: Yπό αυτή την έννοια ο Oυ. Τσάβες και
λέξεις θα πρέπει να τους δώσουμε ένα σεις. Επίσης θα πρέπει να δείτε τη το κόμμα περίμεναν περισσότερα, γιατί με το
νέο νόημα; διασύνδεση με τις άλλες οικονομίες. σημερινό συσχετισμό δυνάμεων οι διαδικασίες
– Εμείς το κάναμε στη Λατινική Είναι πολύπλοκο, θα πρέπει να σκε- θα είναι πιο αργές, θα υπάρχουν εμπόδια στην
Αμερική. Η Δεξιά οικειοποιήθηκε φτείτε παγκόσμια. έγκριση μεταρρυθμιστικών νόμων. Απ' αυτή τη
και η Αριστερά εγκατέλειψε τη λέ- – Στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την σκοπιά δεν ήταν νίκη, πήραν λιγότερες ψήφους
ξη δημοκρατία. Αλλά μετά από την Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες κινητο- από ότι περίμεναν. Και με αφορμή αυτό παρά-
εμπειρία μιας δικτατορίας, καταλα- ποιήσεις. Αλλάζει το σκηνικό; χθηκε μια πλατειά διαδικασία αναλύσεων για
βαίνεις ότι ακόμα και η πιο περιορι- – Συχνά λέμε ότι όταν βλέπεις απ’ το τι συνέβη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί
σμένη δημοκρατία είναι καλύτερη. έξω τη Λατινική Αμερική φαντάζε- υπάρχουν κείμενα του κόμματος, που ήταν αρ-
Στη συνέχεια γίναμε συγκεκριμένοι, σαι να συμβαίνουν μεγάλα πράγ- κετά αυτοκριτικά.
λέγοντας ότι δεν θέλουμε την αστική ματα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, – Μιλήσατε για τις πολλαπλές μορφές ή την πολ-
δημοκρατία. Για μας η δημοκρατία κατάλαβα ότι η αντίληψή σας για λαπλότητα του επαναστατικού υποκειμένου στη
είναι η ισότητα. Δεν μπορούμε να το τι συμβαίνει εδώ δεν είναι τόσο Λατινική Αμερική. Τι νομίζετε ότι συνδέει αυτές
έχουμε δημοκρατία, με ανθρώπους αισιόδοξη όσο είμαστε εμείς στη τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ώστε να συ-
χωρίς φαγητό, στέγη, σχολεία κ.λπ. Λατινική Αμερική για σας. Αυτό νεργάζονται για το Σοσιαλισμό του 21ου αιώνα;
Θεωρούμε επίσης ότι το κεντρικό που με κάνει αισιόδοξη είναι το – Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι σε αυτή τη
ζητούμενο είναι η συμμετοχή της εξής: Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαδικασία εμφανίζονται νέα υποκείμενα, που
κοινωνίας στις αποφάσεις. Γι' αυ- περίοδοι στην ιστορία, αυτή όπου δεν εντάσσονται στα κλασικά μαρξικά. Η εργα-
τό μιλάμε για πρωταγωνιστική δη- οι ανάπτυξη είναι πολύ αργή και τική τάξη δεν ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώ-
μοκρατία, όπου η συμμετοχή είναι χωρίς μεγάλα άλματα, και η περίο- να, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός την είχε ήδη κα-
απαραίτητη, με τη ριζοσπαστική έν- δος, ειδικά εν μέσω κρίσεων όπου ταστρέψει μιας και ήταν γι' αυτόν και η πιο επι-
νοια, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν οι άνθρωποι κατανοούν γρήγορα, κίνδυνη. Ένας από τους στόχους του νεοφιλε-
να δημιουργήσουν τη δική τους κοι- μιας και σοκάρονται από τα αποτε- λευθερισμού είναι να επιδιώκει την, όσο μπο-
νωνία, θα μπορούν να συμμετέχουν λέσματα των κρίσεων, και ξεκινούν ρεί, πολυδιάσπαση της κοινωνίας. Γι’ αυτό γε-
στην κριτική, θα υπάρχουν χώροι μικρά κινήματα, αλλά κατά τη δια- νικά δεν έχουμε εμπειρίες όπου η εργατική τά-
επικοινωνίας. Αυτή η δημοκρατία 4 Στις κρίσεις ξεκινούν μικρά κινήματα, αλλά κατά δικασία αυτή παράγονται άλματα. ξη ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα. Εμφανί-
συνδέεται με τη νέα κοινωνία που τη διαδικασία αυτή παράγονται άλματα. Νομίζω ότι αυτό αρχίζει να συμ- ζονται όμως νέα υποκείμενα, για παράδειγμα
θέλουμε να οικοδομήσουμε. Νομίζω ότι αυτό αρχίζει τώρα στην Ευρώπη. βαίνει τώρα στην Ευρώπη. Δείτε τι οι γυναίκες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στον
Όταν ρωτούν τον Oυ. Τσάβες γι- έγινε στη Λατινική Αμερική. Μέσα αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Υπάρχει επίσης
ατί μιλά για «σοσιαλισμό του 21ου που ήρθαν σε ρήξη με το ΔΝΤ και γι’ αυτό σε πέντε χρόνια όλα άλλαξαν. Σε και το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Η δυ-
αιώνα», αφού ο σοσιαλισμός ταυτίστηκε με τα χρήματα πλέον χρησιμοποιούνται διαφο- τόσο μικρό χρόνο. Το 1998, χρονιά που εξε- σκολία των ανθρώπων να βρουν δουλειά, δημι-
χαρακτηριστικά όπως το μοναδικό κόμμα, η ρετικά. Γιατί ένα από τα πρώτα πράγματα λέγη ο Oυ. Τσάβες, ήταν εντελώς μόνος και ουργεί τύπους αντιδράσεων όπως αυτή των Πι-
αθεΐα, η κατάργηση της μικρής ιδιοκτησίας, που επιβάλει το ΔΝΤ είναι οι περικοπές στο οι νεοφιλελεύθεροι μιλούσαν για το τέλος της κετέρος στην Αργεντινή και στο Μεξικό.
τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, εξηγεί ότι δια- κοινωνικό κράτος. Εμείς κάνουμε το αντίθε- Iστορίας. Τώρα όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι αυ- Θεωρώ λοιπόν ότι το νέο πολιτικό εργαλείο θα
φοροποιείται από το παρελθόν, αλλά δείχνει το. Η Παγκόσμια Τράπεζα πραγματοποιεί τό μπορεί να συμβεί. Κάθε κρίση μετατοπίζει πρέπει να συνδυάζει κάποιες όψεις των παραδο-
–μέσω μιας βαθιάς παιδαγωγικής– τις δια- στην Κούβα μια οικονομική συνάντηση κάθε με επαναστατικό τρόπο τη συνείδηση, αρκεί σιακών κομμάτων με τη δυνατότητα σύνδεσης με
φορές του καπιταλισμού και αυτού του τύπου χρόνο. Και αυτοί, οι καπιταλιστές λένε ότι η όλοι όσοι επηρεάζονται να οργανώνονται, να τα κοινωνικά κινήματα. Και υπάρχουν εμπειρίες
σοσιαλισμού. Κούβα είναι η χώρα με μεγαλύτερη προο- συμμετέχουν και να δημιουργείται μια πλατ- στη Λατινική Αμερική όπου το πολιτικό εργαλείο
Όμως το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να δη- πτική επιτυχίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο φόρμα που να χωράει όλα τα κινήματα. Για γεννήθηκε από το κοινωνικό κίνημα. Το Εκουα-
μιουργήσουμε μια νέα κοινωνία, όπου ελεύ- οικονομικό περιβάλλον στο μέλλον, γιατί η να συμβεί αυτό πρέπει να αλλάξει ο πολιτι- δόρ με το Κίνημα Πατσακούτι, που είναι ένα ιθα-
θεροι άνθρωποι θα μπορούν να αναπτύξουν ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι η σμός της Αριστεράς. Πρέπει να καταλάβουμε γενικό πολιτικό εργαλείο, είναι ένα παράδειγμα.
πλήρως την προσωπικότητά τους. Μια κοι- μικρότερη και έχει τη μεγαλύτερη επάρκεια ότι ο εχθρός βρίσκεται απέναντί μας και να Ήταν όμως ξεκάθαρο για τους ιθαγενείς ότι δεν
νωνία που θα δημιουργηθεί από τους ανθρώ- επαγγελματικού προσωπικού. ενωθούμε. Ακόμα κι αν έχουμε διαφορές θα θα μπορούσαν να νικήσουν, αν δεν συμμαχήσουν
πους. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ένα πολιτικό Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε για λύσεις, πρέπει να μάθουμε να τις αποδεχόμαστε. Και και με άλλα κομμάτια της κοινωνίας.
εργαλείο συμβατό με το όραμα αυτό. στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που είναι διαφο- ειδικά να κατανοήσουμε ποια είναι τα πραγ- Η σχέση βέβαια κινημάτων και αριστερών κυ-
– Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια οικονομική ρετικό από το δικό μας. Θεωρώ όμως ότι η ματικά προβλήματα των ανθρώπων και να τα βερνήσεων δεν είναι παντού ίδια. Υπάρχουν χώ-
κρίση, που πλήττει σοβαρά την ΕΕ. Ως απά- εμπειρία του Εκουαδόρ, που έχει εφαρμόσει χρησιμοποιήσουμε ως σημαία. ρες στις οποίες ο ρόλος των κοινωνικών κινη-
ντηση εισάγονται οι πολιτικές του ΔΝΤ στην έλεγχο διαφάνειας στο χρέος του και καθόρι- Υπάρχουν κάποιες ήττες που μπορεί να με- μάτων ήταν πολύ σημαντικός και άλλες χώρες,
Ευρώπη, και ειδικά στην Ελλάδα, που έχει σε το επαχθές χρέος, θα ήταν ενδιαφέρουσα τατραπούν σε νίκες, ανάλογα με το πώς αντι- όπως η Αργεντινή, όπου ήταν η κρίση και η ελ-
πλέον υπαχθεί στο Mνημόνιο. Μπορούν οι στην Ελλάδα. Πώς μπορείς να αναγκάσεις δράς σε αυτές. Ένα από τα ελαττώματα της πίδα αλλαγής των πραγμάτων που οδήγησε στην
εμπειρίες της Λατινικής Αμερικής να διδάξουν έναν λαό να αποπληρώνει μακροχρόνια, μά- Αριστεράς στο παρελθόν ήταν ότι δεν ανα- επικράτηση αυτών των υποψηφίων.
τον ελληνικό λαό για το πραγματικό αποτέλε- λιστα χωρίς να έχει τους πόρους, ένα χρέος γνωρίζαμε τις ήττες μας. Θέλαμε να κάνουμε Η Αριστερά υπέφερε πολύ από την κρίση του
σμα αυτών των πολιτικών; που ουσιαστικά παράχθηκε σε συνθήκες δι- μια απεργία, υποτίθεται ότι θα κινητοποιού- σοσιαλισμού, πριν ο νεοφιλελευθερισμός εξα-
– Νομίζω ότι οφείλετε να χρησιμοποιήσετε αφθοράς; νταν 20.000 εργάτες, κινητοποιούνταν 1.000 πλωθεί στη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι υπάρ-
τα αποτελέσματα των πολιτικών του ΔΝΤ – Θεωρείτε ότι σε μια κατάσταση όπως αυτή και αντί να παραδεχτούμε ότι δεν αγγίξαμε το χει περισσότερη ωριμότητα για να αντιμετωπι-
στη Λατινική Αμερική. Η χειρότερη περίο- στην Ελλάδα, η Αριστερά θα έπρεπε να προτεί- στόχο μας, λέγαμε ότι νικήσαμε γιατί έκλεισε στεί η κατάσταση σε σχέση με παλαιότερα, όταν
δος που είχαμε στα 200 χρόνια ανάπτυξης νει ως λύση την παύση πληρωμών; ένας δρόμος. Πιστεύω ότι αν αυτή η αυτοκρι- ο σεχταρισμός, ο δογματισμός, η λάθος αντίλη-
μας ήταν αυτή κατά την οποία οι κυβερνήσεις – Νομίζω ότι θα πρέπει να μελετήσετε πολύ τική έρχεται για να διορθώσει τις πολιτικές ψη για την πρωτοπορία ήταν κύρια χαρακτηρι-
μας εφάρμοσαν πολιτική ΔΝΤ. Αυτή τη στιγ- την κατάσταση. Κάποια συνθήματα μπορεί να που ακολουθούνται τότε πρόκειται για κάτι στικά της Αριστεράς, ειδικά της μαρξιστικής -
μή έχουμε το αντίθετο, έχουμε κυβερνήσεις ακούγονται πολύ όμορφα, αλλά δεν ξέρω τι υπέροχο. λενινιστικής.
16 / ΠPIN K OINΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΩΔΩΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΕΞΤΡΕΜ
n ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ
Η ομάδα του... Ο αγώνας στα χέρια φτωχομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων
Mνημονιακού
Τούτη την περίοδο τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ
αναδεικνύουν τους κορυφαίους αθλητές του
n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΑΝΟΣ
2010. Εμείς λέμε να πρωτοτυπήσουμε κάπως:

Λ
εκλαμβάνοντας ως ποδοσφαιρική ομάδα το
τσούρμο των «υπεύθυνων πολιτικών» που
ίγο πριν κλείσει το 2010, η διοίκηση κε στα στενά όρια της ΠΑΣΥ, η οποία αυτή την ώτη - αφεντικό, που δεν θα στηρίζεται στο κέρ-
καταβαραθρώνουν το βιοτικό επίπεδο της της Αγροτικής Τράπεζας παράλλη- κρίσιμη στιγμή στήνει κομματικοκεντρικό συ- δος αλλά στις λαϊκές και εργατικές ανάγκες. Η
ελληνικής κοινωνίας, θα εντοπίσουμε τους λα με τη μείωση των μισθών για τους ντονιστικό φορέων με τους κτηνοτρόφους από- πρότασή μας δεν έχει να κάνει με διαχειριστι-
«διακριθέντες». Τους εντυπωσιακότερους του υπαλλήλους της, εισηγείται την πώλη- ντες, λασπολογόντας σε βάρος του ΝΑΡ λέγο- κές λογικές αλλά με την κατεύθυνση της αντι-
«Mνημονιακού», ομάδας που προέκυψε από ση όλων των συνεταιριστικών επιχει- ντας ότι έχει την ίδια γραμμή με το ΠΑΣΟΚ. καπιταλιστικής επανάστασης και της κομμου-
τη συγχώνευση του ΜΠΑ.ΣΟΚ («Μπανανιακός ρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Η Η διατήρηση της Δωδώνης ως κερδοφό- νιστικής επαναθεμελίωσης. Είναι μια ρεαλιστι-
Σύλλογος Ολικών Καταστροφών») με κίνηση αυτή αποτελεί το τελευταίο στάδιο απα- ρας κρατικοσυνεταιριστικής επιχείρησης τόσο κή πρόταση που απευθύνεται στην εργαζόμενη
τον μικρότερο σύλλογο ΛΑ.ΟΣ («Λακέδες γκίστρωσης της ΑΤΕ από την παραγωγική δια- με τις εξαγωγές όσο και με την τοπική στήρι- πλειοψηφία και όχι προς την όποια αστική κυ-
Ολοκληρωτικού Συστήματος»). Ξεχωριστός δικασία, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για την ξη, αναδεικνύει με αντιφάσεις τη δυναμική των βέρνηση ή το σύστημα.
είναι ο τερματοφύλακας - θεματοφύλακας
πώλησή της ή της συμμετοχής της σε διάφορες παραγωγικών δυνάμεων που φυλακίζονται στο Η εργαζόμενη πλειοψηφία και οι φτωχομε-
του «Mνημονιακού», ο Θ. Πάγκαλος. Το
σώμα του καλύπτει τα 3/5 της εστίας, αλλά ανακατατάξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγω- σαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι βιώνουν στο πετσί
την ιδιότητα του ξεχωριστού την οφείλει Ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές είναι και γής. Οι ΕΑΣ παίζουν το παιχνίδι της ΑΤΕ και τους την καπιταλιστική κρίση και υπάρχει ανα-
στη γλώσσα του: Όταν η εστία του γίνεται η κερδοφόρα γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη που βάζουν τρικλοποδιές στον αγώνα των κτηνο- γκαιότητα να οργανωθεί η αντίστασή τους. Κα-
σουρωτήρι κι ο κόσμος φωνάζει «πώς τα δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ηπείρου. τρόφων. Οι φτωχομεσαίοι αγροτοκτηνοτρό- τά συνέπεια, ο αγώνας για τη σωτηρία της Δω-
τρως έτσι, μωρέ, τα γκολ;», αυτός κοιτάζει Στην Δωδώνη εκτός από την ΑΤΕ, συνιδιοκτή- φοι αλλά και τα λαϊκά - εργατικά στρώματα της δώνης πρέπει να συνδεθεί με τους εργατικούς
την κερκίδα με υπεροψία και λέει: «Μαζί τες είναι και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρι- Ηπείρου που τους στηρίζουν (συμπαρασύρουν και νεολαιίστικους αγώνες στην περιοχή και να
τα φάγαμε». Τρομερή χρονιά έκανε και σμών. Ταυτόχρονα οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση), κατανοούν πως περάσει μέσα από τη συγκρότηση ενός κινήμα-
το μεγάλο «κλαδευτήρι» της ομάδας, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και η η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους περνά τος που θα διεκδικήσει την πτώση της κυβέρνη-
ο Γ. Παπακωνσταντίνου. «Κλαδεύει» πλήρης υποταγή του αγροτικού τομέα στην αγο- μέσα από τη στήριξη της κρατικοσυνεταιριστι- σης, τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το
συνεχώς, φωνάζοντας πως αυτοί είναι
πλέον οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Όσους
ρά μείωσε σημαντικά τον αριθμό των φτωχομε- κής λειτουργίας της Δωδώνης. Μόνο που αυτή η ΔΝΤ και την ΕΕ, την εθνικοποίηση χωρίς απο-
διαμαρτύρονται τους απειλεί με κόκκινη σαίων αγροτοκτηνοτρόφων. Ρόλο έπαιξε και ο αυθόρμητη στήριξη πρέπει να μετασχηματιστεί ζημίωση των τραπεζών και των επιχειρήσεων
κάρτα, αδιαφορώντας για την κερκίδα που εκφυλισμός των ΕΑΣ με ευθύνη των ΠΑΣΟΚ σε συνειδητή πολιτική πράξη σύγκρουσης με τα στρατηγικής σημασίας, τη δήμευση της εκκλησι-
του φωνάζει διαρκώς «πάρτα», αφιερώνοντάς - ΝΔ αλλά και του ΚΚΕ (όπου τις διαχειρίστη- καρτέλ, τις πολυεθνικές τροφίμων, την ΠΑΣΕ- αστικής περιουσίας, τη μόνιμη εργασία, τη απα-
του ανοιχτές παλάμες. Στους «κορυφαίους», κε). Τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη την έχουν ΓΕΣ την κυβέρνηση την ΕE και το ΔΝΤ. γόρευση των απολύσεων, τις αυξήσεις στους μι-
συγκαταλέγεται και ο Α. Λοβέρδος. Εάν χρυσοπληρώσει οι παραγωγοί με αντάλλαγ- Tο ΝΑΡ υποστηρίζει πως η Δωδώνη πρέπει σθούς, με τη θεσμοθέτηση κατώτερων εγγυημέ-
κάποτε ο ελληνικός κινηματογράφος μα τις καλύτερες τιμές σε σχέση με τις υπόλοι- να παραμείνει κρατικοσυνεταιριστική επιχεί- νων τιμών σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, με την
πάντρεψε με το ποδόσφαιρο τη Βλαχοπούλου πες βιομηχανίες (ΦΑΓΕ, ΔΕΛΤΑ κ.λπ.), δια- ρηση. Ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κατάργηση των επιδοτήσεων σε βιομηχάνους
(Η Ρένα είναι οφ σάιντ), ο εν λόγω παικταράς μορφώνοντας ουσιαστικά το «ταβάνι» πανελ- περνάει μέσα από τον αγώνα ενάντια στα ση- και μεγαλοαγρότες, ενάντια στο μητρώο αγρο-
του «Μνημονιακού» φαίνεται ότι εμπνέεται
λαδικά στις τιμές. Η προσπάθεια ιδιωτικοποίη- μερινά αφεντικά της εταιρείας (ΑΤΕ και ΕΑΣ), τών και τον «Καλλικράτη», μείωση του κόστους
από άλλη ηθοποιό: τη Μάρθα Βούρτση.
Στην αρχή της σεζόν κλαψούριζε διαρκώς κι σής της έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση Μη- με το πέρασμα των μετοχών τους σε ένα ενιαίο παραγωγής, κατάργηση του ΦΠΑ, πλήρη και
έλεγε πως θα αποχωρούσε. «Κλάδευε» όμως τσοτάκη, συνεχίστηκε από τις κυβερνήσεις Κα- πρωτοβάθμιο παραγωγικό συνεταιρισμό των δημόσια ασφάλιση και περίθαλψη για όλο το
χειρότερα κι από τον Γ. Παπακωνσταντίνου ραμανλή - Σημίτη και συνεχίζεται σήμερα από χιλιάδων κτηνοτρόφων. Ο συνεταιρισμός να λαό, με μια αγροτική οικονομία που θα σέβε-
– ίσως από τσαντίλα, επειδή το στιλ της την κυβέρνηση Παπανδρέου με το μπαμπούλα διοικείται από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, ται το περιβάλλον, τούς παραγωγούς, τους κα-
ομάδας τον «απωθούσε». Μια χαρά παρέμεινε του ΔΝΤ. με ουσιαστική (διοικητική, οικονομική) κρατι- ταναλωτές και θα στηρίζεται στην παραγωγική
στο «Μνημονιακό» ο μεγάλος αυτός άσος Όλα αυτά τα χρόνια η ιδιωτικοποίηση της κή υποστήριξη και ενεργητικό ρόλο των εργα- ανασυγκρότηση με βάση τους πρωτοβάθμιους
που άφησε στον άσο τους ασφαλισμένους. Δωδώνης δεν πέρασε γιατί ο αποφασιστικός ζομένων της επιχείρησης. Με αυτή τη λογική η παραγωγικούς συνεταιρισμούς.
Στην (κανονική) ποδοσφαιρική ορολογία, αγώνας των κτηνοτρόφων τίναζε τα σχέδιά τους οργανική συνεργασία όλων των πρωτοβάθμι- Αν τολμήσουν να πουλήσουν τη Δωδώνη
κάθε παίκτης που συνηθίζει να σωριάζεται στον αέρα. Ένας αγώνας ανεξάρτητος από την ων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην περιο- βάζουμε τη γραμμή κατάληψης - λειτουργί-
κάτω για να κερδίσει φάουλ ονομάζεται
σκωπτικά «πεφταράς». Ως κατά φαντασίαν
ΠΑΣΕΓΕΣ και τη ΓΕΣΑΣΕ, ενωτικός με τη συ- χή θα αποδείξουν ότι μπορούν να παίζουν πρω- ας του εργοστασίου από τους φτωχομεσαίους
«πεφταράς», ο A. Λοβέρδος πρωτοτύπησε: γκρότηση επιτροπών κτηνοτρόφων σε όλη την ταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του πα- αγροτοκτηνοτρόφους και τους εργαζόμενους
Eίναι ο μόνος παίκτης που «έκανε παιχνίδι» Ήπειρο. Ένας αγώνας που δεν απομονώθη- ραγωγικού ιστού που δεν θα χρειάζεται τον ιδι- της επιχείρησης.
προειδοποιώντας –με μυξοκλάματα– ότι θα
πέσει. Τελικά, όμως, μόνο το ασφαλιστικό
σωριάστηκε κατάχαμα. Απόλυτος «ολ
αράουντ» παίκτης: Γ. Καρατζαφέρης. Πού τον
βρίσκεις; Παντού και πουθενά. Τι κι αν στο
ποδόσφαιρο οι κωλοτούμπες συνηθίζονται ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ n ΔΙΚΤΥO ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚOΣ
μόνο ως τρόπος πανηγυρισμού; Αυτός τις
μετέτρεψε σε μέθοδο προσωπικής άμυνας.
Εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις του
Χ. Παπουτσή. Πάλαι ποτέ αριστερό μπακ,
έκατσε για λίγο στον πάγκο και όταν κλήθηκε
στη βασική εντεκάδα ανέλαβε σύνθετο
Όχι στη θρησκευτική ορκωμοσία
ρόλο: Nα βοηθήσει το παιχνίδι προς τα Tελικά αποδεικνύεται ότι στο στρατό λη, αφού η επίσημη στρατιωτική προπα- πιεσμένων μειοψηφιών.
δεξιά, αλλά και να δίνει εντολή στα ΜΑΤ μπορεί να υπάρχει για τα πάντα πρόβλε- γάνδα δεν είναι προς κρίση, αλλά προς Φυσικά ακόμη και σήμερα υπάρχουν
να πνίγουν στα χημικά τους θεατές, όποτε ψη από διαταγές έως τη στρατιωτική νο- επιβολή. Οι άθεοι θεωρούνται από το επικίνδυνες συμπεριφορές όπως του αν-
εκείνοι φωνάζουν «θα μπούμε μέσα». Μέχρι μοθεσία, μπορεί να υπάρχει προεκλογι- στρατό ως ο μεγαλύτερος εχθρός, αφού θυπολοχαγού Κουτσουπιά στο ΚΕ πυρο-
τώρα στην ιστορία του αθλήματος υπήρξαν κή δέσμευση του υπουργού Εθνικής Άμυ- έχουν εκ διαμέτρου αντίθετα πιστεύω. βολικού στη Θήβα. Στην τελευταία ορκω-
αρκετοί παίκτες - προπονητές, αλλά παίκτης
- ψεκαστής - υπεύθυνος σεκιουριτάδων
νας Ευ.Βενιζέλου για «σεβασμό Μουσουλμάνοι, χριστιανικές αιρέσεις μοσία έβγαλε όλο το μένος του, προσπα-
μόνο ο Xρ. Παπουτσής έγινε. Ο προπονητής των δικαιωμάτων των στρατευμέ- και άθεοι αντιμετωπίζουν τον καλλιερ- θώντας να τρομοκρατήσει και να εκβιά-
Τζορτζ εφαρμόζει το σύστημα 4-3-3 το οποίο, νων», αλλά αν δεν υπάρξει μαχη- γούμενο φόβο των κυρώσεων και πολ- σει αφού οι 14 φαντάροι που αρνήθηκαν
σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, υλοποιείται τική διεκδίκηση από τους φαντά- λές φορές υποχρεώνονται να κρύψουν τη θρησκευτική ορκωμοσία του φάνηκαν
ως εξής: «Πότε θα πάρετε σύνταξη; Όταν ρους, όλα μένουν κενό γράμμα! τις πραγματικές τους πεποιθήσεις. πολλοί. Ακόμα και η λέξη άθεος ακούγε-
θα σας κουβαλήσουν τέσσερις. Τι μισθό θα Η ανεξιθρησκία είναι από- Η κατάσταση αλλάζει. Με τη στήριξη ται σαν βρισιά: «Είστε και άθεοι και αξύ-
παίρνετε; Τα τρία μου. Ποιος το λεει αυτό; λυτο συνταγματικό δικαίωμα, της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμέ- ριστοι», «Αν ήταν στο χέρι μου θα υπη-
Η τρόικα». Στον πάγκο η Ντόρα περιμένει όμως, θρησκευτικές μειοψηφί- νων, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ρετούσατε 4 χρόνια». Μέσα στο παραλή-
εντολή να αρχίσει να προθερμαίνεται. ες χρειάζεται να αγωνιστούν για διεκδικούν τα δικαιώματα τους και τολ- ρημα του πλησίασε φαντάρο και «γενναι-
Θερμό αναμένεται όμως και το 2011.
να το κατοχυρώσουν στην πράξη. Η πο- μούν να ζητήσουν πολιτική ορκωμοσία. Η όδωρα» του έδωσε την ευκαιρία να αλ-
Κάποιος Καζαμίας «βλέπει» το ασκέρι του
«Μνημονιακού» να τρέχει δεξιά κι αριστερά, λιτική ορκωμοσία αποτελεί επίδικο πά- Επιτροπή στηρίζει με κάθε τρόπο αυτό το λάξει άποψη. Καλούμε τους φαντάρους
καταδιωκόμενο από το πλήθος. Το Τζορτζ να λης, η άρνηση γνώσης προσευχών προ- δικαίωμα όχι αποκλειστικά ενάντια στην απλώς να μη φοβούνται. Είμαστε πολίτες
ψάχνει ποδήλατο για να διαφύγει ταχύτερα καλεί απορημένα βλέμματα και γκρί- ορθόδοξη πίστη, που μόνο σε ένα περι- με στολή. Ό,τι αντιλήψεις έχουμε έξω θα
και τον Θ. Πάγκαλο να εξαίρει το πνεύμα νια των μονίμων. Η ομοιογένεια και τα βάλλον και με μεθόδους ελεύθερης δια- έχουμε και μέσα στα στρατόπεδα.
συλλογικότητας που διέπει –και στα δύσκολα– στερεότυπα που κυριαρχούν στο στρατό πάλης ιδεών μπορεί να αμφισβητηθεί, αλ-
την ομάδα, με τη φράση: «Tελικά, μαζί τις απεχθάνονται τις εξαιρέσεις, απαγορεύ- λά ως υπεράσπιση των συνταγματικά κα- Τηλ. επικοινωνίας: 6932955437
φάγαμε». Τις πέτρες. οντας ταυτόχρονα την ιδεολογική διαπά- τοχυρωμένων δικαιωμάτων και των κατα- Diktiospartakos.blogspot.com
ΠAPAΣKEYH 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟY 2010 Μ ΟΝΤΕΡΝΟΙ Κ ΑΙΡΟΙ ΠPIN / 17

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ n ΜΑΚΗΣ ΖΕΡΒΑΣ Κατοχύρωσε


τον ήλιο ως
Κοροϊδία οι οδηγίες για τα αυτοκίνητα ιδιοκτησία της!
Σημαντικά παραθυράκια προς όφελος των ακριβών αυτοκινήτων A κούγεται γελοίο και είναι φυ-
σικά, αλλά για πόσο ακόμα.
Η Άνχελες Ντουράν, μία ισπα-

Θ
νίδα δικηγόρος προσήλθε πρό-
εσπίστηκε πέρυσι η οδη- κουν στην VW. Τα πανάκριβα αυτά μπορεί να είναι ένα κίνητρο αγο- ναι πάρα πολύ μακριά από το όριο σφατα σε έναν συμβολαιογρά-
γία 443/2009 για τις εκ- αυτοκίνητα δεν είναι για την τσέπη ράς για τα πιο φτηνά αυτοκίνητα, των 95g/km. Η Ελλάδα είναι επί- φο και δήλωσε ότι είναι ιδιοκτή-
πομπές διοξειδίου του του μέσου Ευρωπαίου.Για παρά- αλλά κάποιος που δίνει 1.600.000 σης πολύ μακριά. Αυτό σημαίνει της του ήλιου. Η δικηγόρος βα-
άνθρακα από τα ΙΧ αυ- δειγμα η Lamborghini Reventon ευρώ για την αγορά μίας Bugatti ότι οι εταιρείες θα πιέσουν ώστε να σίστηκε στο ότι υπάρχει μια δι-
τοκίνητα. Ενώ η νομοθε- Roadster κοστίζει την εξωφρενι- Veyron Grand Sport που εκπέμπει υπάρχει αναπροσαρμογή του ορίου εθνής σύμβαση που απαγορεύ-
σία αυτή δείχνει ότι είναι φιλική κή τιμή των 1.100.000 ευρώ και εκ- 596 gCO2/km πόσο θα ενοχληθεί προς τα πάνω, μια και δεν θα «μπο- ει σε χώρες να είναι ιδιοκτήτες
προς το περιβάλλον, μια και θέτει πέμπει την υψηλή ποσότητα των αν πληρώσει 50.000 ευρώ παραπά- ρέσουν» να ικανοποιήσουν το όριο πλανητών, αλλά δεν γίνεται κα-
μία αναφορά σε ιδιώτες. Ήδη
ένα όριο 95 γραμμάρια CO2 των 95g/km. ένας Αμερικάνος έχει κάνει κάτι
ανά χιλιόμετρο, από μία κα- Η λύση είναι φυσικά παρόμοιο μια και «κατοχύρωσε»
λύτερη ανάγνωσή της φαίνε- απλή: ίδιο όριο για όλα τα την ιδιοκτησία του φεγγαριού
ται ότι οι πλούσιοι εξαιρού- ΙΧ και χωρίς δυνατότητα και πολλών πλανητών. Η Άνχε-
νται σκανδαλωδώς, καθώς η αναπροσαρμογής. Σήμερα λες δηλώνει ότι σκοπεύει να δη-
νομοθεσία αυτή αφήνει τέσ- υπάρχουν ήδη αυτοκίνητα μιουργήσει ένα φόρο για όλους
σερα σημαντικά παράθυρα. που βρίσκονται στο επίπεδο όσους χρησιμοποιούν τον ήλιο
Το πρώτο είναι ότι το όριο των 95 g/km, αυτά είναι όμως και θα διανείμει τα κέρδη στην
αυτό δεν επιβάλλεται σε κά- μικρά οχήματα. Η εφαρμογή Ισπανία, σε ανθρωπιστικές ορ-
γανώσεις και φυσικά στον εαυ-
θε αυτοκίνητο αλλά χρη- του ορίου αυτού προϋποθέ-
τό της.
σιμοποιείται ο μέσος όρος τει ότι θα σταματήσει η πα- Παρότι είναι από εξαιρετικά
του κάθε κατασκευαστή και ραγωγή μεγάλων και ρυπο- απίθανο έως αδύνατο να γίνει
μάλιστα οι κατασκευαστές γόνων ΙΧ και θα στραφεί σε κάτι τέτοιο σήμερα ή ακόμα και
μπορούν να ενωθούν μεταξύ πιο μικρά και πιο οικονομι- στο προσεχές μέλλον, βλέπου-
τους για τον υπολογισμό του κά. Πώς όμως θα αντιστα- με ότι τα τελευταία χρόνια προ-
μέσου όρου. Το σημείο αυ- θεί, π.χ. η Ferrari ή οι άλλες χωρά αργά αλλά σταθερά η ιδέα
τό έρχεται σε πλήρη αντίθε- εταιρείες παραγωγής πολυ- της ιδιοκτησίας πραγμάτων που
ση με τη νομοθεσία για τους τελών ΙΧ σε μία τέτοια ρύθ- από τη φύση τους δεν μπορούν
υπόλοιπους ρύπους από τα μιση; Πώς θα μπορέσουν να να ανήκουν σε κάποιον. Αρχικά
υπήρχε η λογική της ιδιοκτησί-
ΙΧ όπου υπάρχει όριο ανά όχημα 495 gCO2/km. Αφού επιτρέπεται νω ώστε το αυτοκίνητό του να ρυ- δεχτούν οι αγοραστές αυτών των ας της γης. Ας αναφέρουμε για
και όχι ανά κατασκευαστή. Επί- η ένωση των κατασκευαστών, οι παίνει όσο ρυπαίνει σήμερα; ΙΧ να σταματήσουν να κάνουν τη παράδειγμα τους πρώτους αποί-
σης, ακόμα και αν ο μέσος όρος μάρκες αυτές θα ενωθούν φυσικά Η οδηγία αυτή δίνει τη δυνα- φιγούρα τους στους δρόμους; Πώς κους στη Βόρειο Αμερική, όπου
ενός κατασκευαστή ικανοποιεί- με τις μητρικές τους εταιρείες και τότητα να αναπροσδιοριστεί τού- θα δεχτούν όλες οι εταιρείες το ο πρώτος που έφτανε σε ένα μέ-
ται, το όριο αυτό είναι σε κύκλο θα παρουσιάσουν έναν κοινό μέσο το το όριο. Παρατηρώντας τις τά- σταμάτημα της παραγωγής μεγά- ρος το κατοχύρωνε. Η λογική αυ-
οδήγησης και όχι σε πραγματικές όρο. Επειδή ο αριθμός των οχημά- σεις, βλέπουμε ότι έχει γίνει μία λων ΙΧ όπου έχουν αυξημένο πε- τή που παροτρύνθηκε από την
συνθήκες. Τα πιο μεγάλα αυτοκί- των τους είναι μικρός, ο μέσος όρος μικρή μόνο μείωση στο μέσο όρο ριθώριο κέρδους και να επικε- τότε εξουσία είχε ως σκοπό το
νητα, δηλαδή αυτά που έχουν υψη- των μητρικών εταιρειών δεν θα αλ- ανά όχημα από 187g/km το 1995 ντρωθούν μόνο σε μικρότερα οχή- γρήγορο αποικισμό, και άρα κα-
λότερες εκπομπές, διανύουν στην λάξει οπότε τα αυτοκίνητα αυτά σε 153g/km το 2008 (μείωση μόνο ματα; Ας σημειωθεί ότι τα μικρό- τάκτηση, της περιοχής που έγι-
νε αργότερα οι ΗΠΑ, όχι φυσικά
πράξη περισσότερα ετήσια χιλιό- μπορούν να έχουν πολύ υψηλές εκ- 18% σε 13 χρόνια). Αν συνεχιστεί τερα οχήματα έχουν και λιγότερα
χωρίς πολέμους με τους ινδιά-
μετρα από ότι τα μικρότερα, οπό- πομπές και στο μέλλον. Οι πλούσι- η γενική αυτή τάση θα φτάσουμε υλικά οπότε οι θετικές επιδράσεις νους που θεωρούσαν τη γη σαν
τε οι συνολικές εκπομπές θα είναι οι μπορούν και επίσημα λοιπόν να σε μία τιμή από 136 μέχρι σήμερα, στο περιβάλλον είναι ακόμα μεγα- κοινό αγαθό.
αυξημένες. αγοράζουν ρυπογόνα ΙΧ. στην καλύτερη περίπτωση, σε 110g/ λύτερες αν υπολογιστεί και η δι- Στη συνέχεια η λογική αυτή
Το δεύτερο σημείο είναι ότι Το τρίτο παράθυρο είναι το km το 2020. Οι περισσότερες μάρ- αδικασία της παραγωγής. Πώς θα προωθήθηκε περισσότερο και
υπάρχουν εξαιρέσεις για μερικά πρόστιμο που πληρώνεται για την κες είναι πολύ μακριά από το όριο δεχτεί όλη η κοινωνία τελικά να εφαρμόστηκαν τα διπλώματα
χρόνια για κατασκευαστές που πα- υπέρβαση του ορίου όταν κάποιος και ειδικά αυτές που πουλάνε ακρι- αποδεσμευτεί από το αυτοκίνητο ευρεσιτεχνίας όπου αυτός που
ράγουν λιγότερο από 10.000 οχή- κατασκευαστής το ξεπεράσει. Το βά αυτοκίνητα, μερικές από τις τε- ως μέσο μετακίνησης και να διεκ- έκανε μία ανακάλυψη θεωρεί-
ματα το χρόνο. Η εξαίρεση αυτή πρόστιμο είναι 95 ευρώ ανά όχημα λευταίες έχουν μάλιστα ακόμα και δικήσει φτηνά, γρήγορα, ασφαλή, ται και ο φυσιολογικός ιδιοκτή-
απευθύνεται στην πράξη σε πέντε και ανά επιπλέον γραμμάριο CO2 αύξηση των εκπομπών τους. Σε επί- άνετα και φιλικότερα προς το πε- της της. Στη συνέχεια προωθεί-
ται ακόμα περισσότερο και κα-
μάρκες: Ferrari και Maserati που και είναι φυσικό ότι στην πράξη πεδο χωρών, αυτές που έχουν με- ριβάλλον μέσα μαζικής μεταφοράς τοχυρώνεται όχι κάτι που ανα-
ανήκουν στην FIAT και Bentley, θα ενσωματωθεί στην τιμή του αυ- γάλα αυτοκίνητα, όπως η Σουηδία ή μετακίνηση με τα πόδια και το καλύπτεται, αλλά κάτι που απλά
Bugatti και Lamborghini που ανή- τοκινήτου. Αυτή η επιπλέον τιμή και η «οικολογική» Γερμανία, εί- ποδήλατο;

TPOMOΛAΓNEIA n MΠONTY ΣKANEPΣ αποκρυπτογραφείται, όπως έγι-


νε πριν μερικά χρόνια όπου ορι-

Στριπ – τιζ στα αεροδρόμια


σμένες εταιρείες βιοτεχνολογί-
ας κατοχύρωσαν νομικά τμήμα-
τα του DNA.
Τώρα κατοχυρώνεται νομι-

H
κά ακόμα και ο ήλιος, αύριο γι-
κρίση του καπιταλισμού υποστηριχτές τους επιβεβαιώνουν αντικείμενο εκβιασμού. Η επόμενη χίζουν και αυτά να εξοπλίζονται και ατί όχι ο αέρας που αναπνέου-
επιβάλλει και έναν αυστη- ότι κανένας δεν μπορεί πλέον να αντίδραση προήλθε από τον ιατρικό σε ορισμένα μέρη υπάρχει η εξής με (το νερό έχει ήδη ιδιωτικο-
ρότερο έλεγχο των πολιτών κρύψει όπλα και έτσι περιορίζονται κόσμο που αποκάλυψε ότι η ακτινο- απλή σκέψη για να πειστούν και οι ποιηθεί εδώ και χρόνια) και τε-
ώστε να περιοριστούν στο οι τρομοκρατικές ενέργειες. βολία δεν είναι ακίνδυνη, αλλά μπο- πιο δύστροποι: ή πέρασμα από την λικά η ίδια η ύπαρξη της ζωής.
μέγιστο οι όποιες αντιδρά- Οι πρώτες αντιδράσεις προήλ- ρεί να προκαλέσει καρκίνο και να συσκευή ή «προχωρημένος» σω- Γιατί όχι και ο «φόρος ύπαρξης»
σεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκα- θαν από θρησκευτικές οργανώσεις επιδράσει στο DNA. Οι κατασκευ- ματικός έλεγχος! Οι αντιδράσεις όπου οι πιο φτωχοί απλά δεν θα
τασταθεί σε πολλά αεροδρόμια, κυ- που έθεσαν το θέμα της προστασί- άστριες εταιρείες διαψεύδουν αυ- έχουν αυξηθεί και υπάρχουν ακόμα έχουν δικαίωμα να ζουν; Φαίνε-
ρίως των ΗΠΑ, οι ανιχνευτές σώ- ας του ανθρώπινου κορμιού από τα τές τις κατηγορίες, αλλά οι γιατροί και στις ΗΠΑ φωνές που υπογραμ- ται παράξενο, αλλά το ίδιο πα-
ματος (body scanners). Οι συσκευ- αδιάκριτα βλέμματα. Οι αμερικάνι- υπογραμμίζουν ότι δεν έγινε ποτέ μίζουν ότι δεν μπορεί ο κάθε πολί- ράξενο φαίνονταν στους ινδιά-
νους η ύπαρξη του φράχτη στις
ές αυτές χρησιμοποιούν ακτίνες Τ, κες αρχές επέμεναν ότι οι συσκευ- κάποια μελέτη η οποία να αποδει- της να αντιμετωπίζεται σαν δυνητι-
πεδιάδες.
των οποίων το μήκος κύματος είναι ές αυτές δεν έχουν δυνατότητα κα- κνύει την ασφάλειά τους. κός τρομοκράτης. Οι ινδιάνοι δυστυχώς όμως
μεταξύ του υπέρυθρου και των μι- ταγραφής των εικόνων, αλλά πρό- Η αμερικάνικη κυβέρνηση, μετά Όμως η τρομολαγνεία και τα έχασαν και αποδεκατίστηκαν γι-
κροκυμάτων και οι οποίες περνά- σφατα ανακαλύφτηκαν 3.500 κατα- τα αεροδρόμια, σκοπεύει να εγκατα- κέρδη των εταιρειών «ασφαλείας» ατί, μεταξύ άλλων, δεν μπόρεσαν
νε τα ρούχα. Ο επιβάτης εμφανίζε- γεγραμμένες εικόνες επιβατών σε στήσει τέτοιες συσκευές ακόμα και σε τοποθετούνται πάνω από όλα, και να καταλάβουν επαρκώς το νέο
ται περίπου γυμνός και επιτρέπε- αεροδρόμιο των ΗΠΑ. σταθμούς τρένων και λεωφορείων και κυρίως ο καπιταλισμός πρέπει να κόσμο που τους έρχεται, εμείς
ται η απεικόνιση αντικειμένων που Οι εικόνες του κάθε επιβάτη άλλα σημεία μαζικής προσέλευσης. επιβληθεί με κάθε θυσία τη δύσκο- όμως που δεν είμαστε στην ίδια
υπάρχουν κάτω από τα ρούχα. Οι μπορούν να αποτελέσουν ακόμα και Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αρ- λη αυτή περίοδο. κατάσταση;
18 / ΠPIN K INHΣH I ΔEΩN ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η απεργία και η μαζική διαδήλωση της 15ης Δεκέμβρη χαρακτηρίστηκαν από δύο πρωτόγνωρα γεγονότα:
ΝΕΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ την απροκάλυπτη δράση εκατοντάδων ασφαλιτών, που έκαναν ακόμη και συλλήψεις, και τη βίαιη επίθεση διαδηλωτών
στον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, Κωστή Χατζηδάκη.

Ολοκληρωτισμός και βλασφημία


μετά τις 15 Δεκέμβρη
n ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Τ
Φαινόμενα «αυτοδικίας»
Οι κινητοποιήσεις της 15ης Δεκέμβρη ο πρώτο στοιχείο ενός ολο- ταδότης», ο «ρουφιάνος» ως πρότυπο κοι- είναι ο Φόβος. Αυτός ο φόβος μπορεί να
ανέδειξαν ξεκάθαρα δύο νέα ποιοτικά
κληρωτικού καθεστώτος νωνικής δράσης, ως το πρόσωπο που μετα- παράγει καταδότες, αλλά όχι οραματιστές
χαρακτηριστικά της κρίσης στην Ελλάδα,
για την A. Άρεντ αποτελεί η μορφώνει μια προσωπική εμπειρία σε ηθι- και είναι οι τελευταίοι που χρειάζονται σε
τα οποία με τη σειρά τους έβαλαν στο
ύπαρξη μιας ιδεολογίας που κή κατηγορία με κρατική υπόσταση, έχει κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς.
τραπέζι της ανάλυσης δύο συγκεκριμένες
λειτουργεί ώς υπεραίσθηση κεντρικό ρόλο. Μπορεί τέτοιοι ρόλοι να Τώρα, απέναντι σε αυτό το καθεστώς
απορίες. Το πρώτο ζήτημα απορρέει aπό
(supersense). Με τη βοήθειά της το καθε- περιορίζονται σήμερα κυρίως σε μεγαλο- είναι αυτονόητο πως νέες μορφές αντιδρά-
την άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων.
στώς «εξηγεί τα πάντα» από την περασμέ- δημοσιογράφους του καθεστώτος, ωστόσο σεων θα αναπτυχθούν. Για να τις καταλά-
Η μαζική και ανοιχτή δράση ασφαλιτών,
η ντε φάκτο απαγόρευση κυκλοφορίας, νη Ιστορία μέχρι την επερχόμενη Σωτηρία. η όλο και βαθύτερη εισχώρηση υπηρεσι- βουμε καλύτερα, ίσως θα ήταν χρήσιμο να
οι επιθετικές επελάσεις της αστυνομίας Η ίδια ιδεολογία κατηγοριοποιεί τους αν- ών παρακολούθησης σε ευρύτερους τομείς αφήσουμε κατά μέρος τα στοιχεία εκείνα
στα κορμιά των διαδηλωτών χωρίς την θρώπους σε «ανώτερους», που κιν- που τρομάζουν μετριοπαθείς διανο-
παραμικρή αφορμή, θύμισαν σε πολλούς/- δυνεύουν να αφανιστούν και σε «κα- ούμενους και ανιστόρητους δημοσιο-
ές εποχές χούντας. Η πρώτη απορία λοιπόν τώτερους» που επιτάσσεται να αφα- γράφους και θολώνουν τα νερά κάθε
είναι εύλογη και τέθηκε μεταξύ άλλων απο νιστούν, χρησιμοποιώντας ως κριτή- ανάλυσης, όπως η καθαυτή άσκηση
τον Γιώργο Ρούση στην Ελευθεροτυπία: ριο επιλογής μια βασική Αρχή. Αυ- βίας, και να δούμε το ζήτημα σε σχέ-
Βρίσκεται το ελληνικό κράτος προ των τή η απόλυτη Αρχή ήταν η Φύση στο ση με τη συζήτηση μας περί ολοκλη-
πυλών της φασιστικοποιήσης; Το δεύτερο ναζισμό, και η Ιστορία στο σταλινι- ρωτισμού. Αν λοιπόν, ισχύει πως σε
ζήτημα προκύπτει από την επίθεση των σμό. Έτσι, ο,τιδήποτε, ή οποιοσδή- ένα μεγάλο βαθμό σήμερα μπορούμε
διαδηλωτών στον πρώην υπουργό της ποτε αντιστεκόταν στη Φυσική επι- να μιλάμε για την (εν μέρει τουλάχι-
Νέας Δημοκρατίας K. Χατζηδάκη, το λογή ή στο ρου της Ιστορίας αντί- στον) καταστροφή της πολιτικής, τι
οποίο εξίσου ερμηνεύτηκε ως πρωτόγνωρο στοιχα έπρεπε να φύγει από τη μέ- είδους βία είναι αυτή που στρέφεται
στοιχείο, χαρακτηριζόμενο ως «αυτοδικία» ση. Έχουμε σήμερα να κάνουμε με εναντίον πολιτικών; Και πού χωράει
από σοκαρισμένους εκπροσώπους κάποιου είδους υπεραίσθηση λοι- η προτροπή της «καταδίκης της βίας
της πεφωτισμένης, «αδέσμευτης» πόν; Είναι οι ιδεολογίες του νεοφι- από όπου κι αν προέρχεται» σε αυ-
ενημέρωσης (βλ. Κούλογλου) με τη βοήθεια λευθερισμού, του νεοπατριωτισμού, τήν την οπτική;
ανιστόρητων συγκρίσεων με τον Μεσαίωνα. της ισλαμοφοβίας, ικανές να εμπνεύ- Προς βοήθεια προτείνω να γυρί-
Η δεύτερη απορία αφορά λοιπόν στη φύση σουν τέτοιες πρακτικές; Από μόνες σουμε ξανά σε ένα ιστορικό γεγονός
αυτών των φαινομένων βίας: Ανήκουν στη τους μάλλον όχι, καθότι δεν μπορούν των τελευταίων χρόνων, δηλαδή το
σφαίρα της αυτοδικίας; να βασιστούν παρά μόνο σε πεπερα- κύμα βίας που ξεσήκωσε η δημοσίευ-
Το παρόν κείμενο φιλοδοξεί να προτείνει σμένες υποσχέσεις, αλλά ίσως η ιδε- ση των σκίτσων του προφήτη Μωά-
κάποιες πρώτες, σκόρπιες σκέψεις σε ολογία της Ασφάλειας (security) να μεθ. Αναλύοντας αυτήν την περίπτω-
αυτές τις απορίες. Για βοήθεια προστρέχει μπορεί να αποτελέσει την κοινή τους ση, ο ανθρωπολόγος Μαχμούντ Μα-
στην Ιστορία, η οποία λειτουργεί σαν το βάση, ως μια ιδεολογία ολοκληρωτι- μντάνι συνέστησε τη διάκριση μετα-
κουτί με τις «πρώτες βοήθειες» σχεδόν κή. Ωστόσο, το δόγμα της Ασφάλει- ξύ «βλασφημίας» και «μισαλλοδο-
κάθε φορά που η συλλογική εμπειρία ας βασίζεται κατ’ εξοχήν στο Φόβο ξίας». Ενώ η πρώτη είναι η πρακτι-
έρχεται αντιμέτωπη με ανεξήγητα, ως κινητήρια αρχή και σε κανενός εί- κή της κριτικής μιας παράδοσης, μι-
πρωτόγνωρα φαινόμενα. Τότε ανοίγουμε δους ουτοπία. ας εξουσίας «εκ των έσω», η δεύτερη
το μπαουλάκι με τα σκονισμένα γεγονότα Το δεύτερο στοιχείο του ολο- αποτελεί επίθεση της εξουσίας στην
και ψάχνουμε να βρούμε ποιο από αυτά κληρωτισμού κατά A. Άρεντ είναι 4 Tο δόγμα της ασφάλειας βασίζεται κριτική ή στην ίδια αυτή παράδοση
«γιατρεύει» πιο καλά τις πληγές που ο «ολοκληρωτικός τρόμος» (total «απ’ έξω». Η βλασφημία ελλοχεύ-
άνοιξε το Σήμερα. Ωστόσο, κάθε τέτοια terror), αποκρυσταλλωμένος στην κατεξοχήν στο φόβο ει αμέτρητους κινδύνους για το βλά-
κίνηση ελοχεύει τόσους κινδύνους, όσο πρακτική του στρατόπεδου συγκέ- σφημο, ενώ η μισαλλοδοξία εκτοξεύ-
καλά προσφέρει σιγουριά. Πρέπει να ντρωσης. Εδώ η απάντηση είναι εται από τον άμβωνα της εξουσίας εκ
βεβαιωθούμε πως το σκονισμένο γεγονός, απλή και αφορά κατ’ αρχήν κά- του ασφαλούς. Με απλά λόγια, η βλα-
ή μοντέλο εξήγησης δεν είναι απλά ένα θε μετανάστη χωρίς χαρτιά επί ελληνι- της κοινωνικής ζωής, όπως το ίντερνετ, τα σφημία είναι ανατρεπτική ενώ η μισαλλο-
πλασέμπο και πως τελικά ο ασθενής δεν κού εδάφους, ο οποίος μπορεί ανά πάσα προσωπικά δεδομένα, οι χώροι κοινωνικής δοξία εξουσιαστική.
αργοπεθαίνει. Ποιά είναι τα νέα στοιχεία στιγμή να βρεθεί φυλακισμένος, βασανι- δράσης κ.ά. , περιέχει στοιχεία ολοκληρω- Η επίθεση στον K. Χατζηδάκη, όσο πρω-
της κατάστασης που θα μας επιτρέψουν σμένος ή νεκρός σε διάφορες παραλλαγές τισμού. τόγνωρη κι αν δείχνει, είναι βασικά απο-
να μετατρέψουμε μια ιστορική γνώση σε των στρατόπεδων συγκέντρωσης ανά την Τέλος, η διακυβέρνηση από γραφειο- μεινάρι της παλιάς αντίληψης περί πολιτι-
χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης του σήμερα; επικράτεια (συνοριακά περάσματα, αστυ- κράτες, ειδικούς και τεχνοκράτες, αποτε- κής, στην οποία πολιτικός και πολίτης ανή-
Τούτο είναι το γενικότερο ερώτημα που νομικά τμήματα, στρατόπεδα μεταναστών λούσε για την Άρεντ βασικό στοιχείο ολο- κουν στην ίδια παράδοση, στην ίδια «κοινό-
τίθεται σε κάθε περίπτωση ιστορικών κ.λπ.). Ωστόσο, το στίγμα του «(επι-)κιν- κληρωτισμού. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα μπο- τητα». Είναι μια πράξη βλάσφημη και δημι-
αναλογιών είτε πρόκειται για τη θέση δύνου» μπορεί εύκολα να διασωθεί και να ρούσε να επιτευχθεί ή να γίνει αποδεκτό ουργική. Από την άλλη, η επιτακτική προ-
περί φασιστικοποίησης ή για εκείνη της αποδοθεί και σε άλλα κομμάτια του πλη- μονάχα μέσω της καταστροφής της πολιτι- τροπή της «καταδίκης» της βλάσφημης πρά-
αυτοδικίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; θυσμού, όπως τους ένοπλους αντάρτες πό- κής ώς πεδίου στο οποίο διάφορα συμφέ- ξης αποτελεί πρόταγμα μισαλλοδοξίας, γι-
Στην πρώτη περίπτωση, το κλασικό λης, ποινικούς παραβάτες, ναρκομανείς, ροντα, ιδέες, και οράματα συγκρούονται, ατί αρνείται να αναγνωρίσει τη βάση πάνω
έργο της Άννα Αρεντ Οι απαρχές αλλά ακόμα σε όλους εκείνους που εμπί- συνδιαλέγονται και μεταμορφώνονται σε στην οποία τελέσθηκε η πράξη, δηλαδή την
του ολοκληρωτισμού μάς παρέχει πτουν στην κατηγορία του «εσωτερικού δράση. Η επικράτηση των τεχνοκρατών ύπαρξη της πολιτικής ως ενιαίου χώρου πο-
μια εγγυημένη μέθοδο να ανοίξουμε εχθρού» (απεργοί, διαδηλωτές, διαφω- αντί της πολιτικής, των οικονομικών δει- λίτη - πολιτικού. Αντίθετα, κινείται εκ του
το μπαουλάκι της Ιστορίας χωρίς να νούντες κ.λπ. ). κτών αντί της επικοινωνίας, και των κατα- ασφαλούς κα εμφορείται από το πνεύμα
τυφλωθούμε από τη σκόνη της στιγμής. Για την A. Άρεντ, τα δύο πρώτα στοιχεία δοτών αντί της ανταλλαγής τείνει να στρώ- του διαχωρισμού τους, που επιβάλλει η κα-
Η μέθοδος της A. Άρεντ βασίζεται προκαλούν την καταβαράθρωση της «πολι- νει το έδαφος για την επικράτηση ολοκλη- ταστροφή της πολιτικής μέσω των ολοκλη-
στην προσπάθεια να απομονωθούν τικής» ως συμμετοχής στα κοινά, μέσω της ρωτικών καθεστώτων. Συμπερασματικά, ρωτικών στοιχείων.
αναλυτικά τα στοιχεία που ενυπάρχουν καταστροφής των «κοινών χώρων» συνεύ- θα μπορούσαμε να πούμε πως η σημερινή Στην εποχή που οι ολοκληρωτισμοί βασι-
σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ρεσης, διαλόγου και συντονισμού, ενώ το συγκυρία φέρει με σιγουριά μαζί της ολο- σμένοι στον Φόβο και την Ανασφάλεια τεί-
διαμορφώνοντας έτσι ένα είδος ιδιότυπης τρίτο στοιχείο διαλύει προσωπικούς δε- κληρωτικά στοιχεία, με τη διαφορά πως η νουν να ολοκληρωθούν, πράξεις βλάσφη-
check list. Ας τα δούμε ένα ένα. σμούς και κοινωνικά δίκτυα. Εδώ, ο «κα- Αρχή πάνω στην οποία αυτά βασίζονται μες είναι η αρχή κάθε Αντίστασης.
ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010 Κ ΙΝΗΣΗ Ι ΔΕΩΝ ΠPIN / 19

Σημαντικές πτυχές για τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ, όπως για παράδειγμα στο μακεδονικό, αλλά και τις σχέσεις του ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

με άλλα κομμουνιστικά κόμματα, φέρνει στην επιφάνεια το βιβλίο Το ΚΚΕ μέσα από τα αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμματος ΛΑΒΑΜΕ

Βουλγαρίας (εκδόσεις Νόβολι).

Το ΚΚΕ μέσα απ’ τα αρχεία του


Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας
n ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜανδραγΟρας

Μ πορούν να «μιλήσουν» τα στην ΚΔ. Ο πρώτος τόμος της σειράς που κυ- ρω από το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Μα-
αρχεία ενός ξένου κομ- κλοφόρησε πρόσφατα, παρουσιάζει έγγραφα κεδονίας και της Θράκης. Άλλες ενδιαφέρου-
μουνιστικού κόμματος για του μεσοπολέμου προερχόμενα βασικά από σες πτυχές είναι οι αναλύσεις κι οι προτάσεις
την ιστορία της Ελλάδας το κομματικό αρχείο του ΒΚΚ αλλά και της της ΒΚΟ για την πολιτική κατάσταση στην
και του ΚΚΕ και ε τι βαθ- ΚΔ. Καλύπτονται θεματικές όπως η εμπλο- Ελλάδα σε περιόδους κρίσεων του πολιτικού
μό; Μπορούν! Και μάλιστα έχουν να «διηγη- κή της ΒΚΟ και της ΚΔ στις εσωτερικές δια- σκηνικού όπως στα μέσα της δεκαετίας του
θούν» πολλές και σημαντικές ιστορίες. Άλλω- μάχες του ΚΚΕ και τη διαμόρφωση της πολι- ’20, στις αρχές του ’30 και με την άνοδο του
στε το κομμουνιστικά κόμματα είχαν πάντοτε τικής του, η περίπτωση του μακεδονικού ζη- φασισμού στα μέσα της ίδιας δεκαετίας. Επί-
ως γνώρισμά τους τη στενή συνερ-
γασία με τα «αδερφά» τους κόμ-
σης σημαντική άποψη αποκτά κα-
νείς όσον αφορά στην καθοδήγη-
Τεύχος 43
Φάκελος εκπαίδευση
Μια κραυγή αγωνίας από εκπαιδευτικούς
και μαθητές φιλοξενεί το τελευταίο τεύχος του
Μανδραγόρα που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Στις 50 σελίδες του «φακέλου» φιλοξενούνται
απόψεις εκπαιδευτικών του παρελθόντος
(Δημήτρης Γληνός, Αλέξανδρος Δελμούζος,
Μίλτος Κουντουράς, Αμύλκας Αλιβιζάτος
κ.ά.), που διατηρούν ακέραιη την αξία τους
ματα και τα διεθνή κομμουνιστι- ση του κόμματος σε συνδικαλιστι- και τη διαχρονικότητά τους. Οι θέσεις αυτές
κά κέντρα. Τέτοια ήταν, στην πε- κά θέματα. Τέλος ο αναγνώστης συναρθρώνονται με απόψεις και προτάσεις εν
ρίοδο του Mεσοπολέμου, η Βαλ- παίρνει μια γεύση για την κατά- ενεργεία εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών που
κανική Κομμουνιστική Ομοσπον- σταση του εργατικού κινήματος μεταφέρουν τις σύγχρονές τους εμπειρίες. Την
δία (ΒΚΟ) και η Κομμουνιστική και της ελληνικής κοινωνίας γε- επιμέλεια του αφιερώματος είχε η Ξένη Σκαρτσή.
Διεθνής (ΚΔ). Όμως, ιδιαίτερα νικότερα σε εποχές και περιοχές Στο αφιέρωμα συμμετέχουν: Εμμανουήλ Κριαράς
στην περίπτωση του ΚΚΕ αυτή η πολύ λίγο φωτισμένες για το ευρύ (στον οποίο και αφιερώνεται όλος ο φάκελος),
διασύνδεση έλαβε πρωτόγνωρες κοινό όπως η Θράκη του 1920. Νίκος Ανδριώτης, Σπήλιος Αργυρόπουλος,
διαστάσεις αργότερα μέσω των Είναι ίσως ειρωνικό να ανα- Παναγιώτης Βούζης, Ελένη Γούλα, Στάθης
ειδικών περιστάσεων που έφε- γκαζόμαστε να μάθουμε την ιστο- Γράψας, Δέσποινα Δεμερτζή, Πηνελόπη
ραν ο εμφύλιος πόλεμος κι η με- ρία του κομμουνιστικού κινήμα- Ζαρδούκα, Κατερίνα Ζησάκη, Δημήτριος
τέπειτα αναγκαστική έξοδος χιλι- τος της χώρας μας από ξένες πη- Ιακωβίδης, Χάιδω Καλλιτσάκη, Ρούλα Κούβαρη,
άδων αγωνιστών και της ηγεσίας γές. Η συνεισφορά όμως τέτοιων Αλεξάνδρα Λεμονή, Λέλα Λυμπεροπούλου,
του προς μισή ντουζίνα χώρες του εγχειρημάτων είναι ανεκτίμητη, Χριστόφορς Μηλιώνης, Κατερίνα Μιχαλοπούλου,
πρώην ανατολικού μπλοκ. ενάντια στη λογική που θέλει η Γ. Δ. Παγανός, Θανάσης Παπαγεωργίου, Μαλβίνα
Ταυτοχρόνως, πλήθος ιστο- ιστορία ενός κόμματος να είναι Παπαδάκη, Δημήτρης Παπαχατζόπουλος,
ρικών ερωτημάτων που απασχο- ελεγχόμενη και προσβάσιμη σε Θεόδωρος Πάσχος, Δημήτρης Ρόκος, Νίκη
λούν το κομμουνιστικό κίνημα μια μικρή μειοψηφία και ταυτό- Ρουμπάνη, Κώστας Στεργιόπουλος, Αναστάσιος
της χώρας μας αλλά και κάθε αρι- χρονα κρυφή από τη μεγάλη πλει- Στέφος, Βιβή Τουρόγιαννη, Άννα Τσιλιμπάρη και
στερό αγωνιστή μένουν αναπά- οψηφία των μελών και υποστηρι- Μαρία Φωκά. Στα ερωτήματα του Μανδραγόρα
ντητα κάτω από την άρνηση του κτών του. Το κομμουνιστικό κίνη- απαντούν οι: Γιώργος Βαρθαλίτης, Θανάσης
ΚΚΕ να καταστήσει προσβάσιμο μα, αν θέλει να αναγεννηθεί πρέ- Βλάχος, Δημήτρης Καπουσούζ, Φωτεινή Κατσέλη
το αρχειακό του υλικό στο ευρύ πει να σταθεί γενναία απέναντι – Παπαϊωάννου, Δανάη Λάγκα, Ελευθέριος
κοινό. Όλα αυτά τα χρόνια έχου- στο παρελθόν του και να κερδί- Μαραγκουδάκης, Αλεξάνδρα Μελίστα, Ελένη
με μια μερική αξιοποίηση των δι- σει τον κόσμο στη βάση της συλ- Σακαντάνη – Μπότσογλου, Στάιης Στυλιάρης και
αθέσιμων ιστορικών τεκμηρίων, λογικής γνώσης κι εκτίμησης της Παναγιώτης Τραγαζίκης.
που παραμένουν στον Περισ- ιστορίας του κι όχι της εργαλει- Ακόμα, στις σελίδες του περιοδικού ξεχωρίζει η
σό, με την έκδοση συλλογών ντο- ακής διαχείρισής της. Είναι κα- αναφορά στην ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώρου.
κουμέντων που απαρτίζονται βα- κή κληρονομιά του παρελθόντος Γράφουν οι Αλέξης Ζήρας και Κώστας
σικά από αποφάσεις συνεδρίων η λογική που θέλει την εμπει- Κρεμμύδας, ενώ η ίδια δημοσιεύει ανέκδοτα
και ολομελειών. Έτσι, σημαντικά ρία και τη γνώση να τη διαχειρί- ποιήματά της καθώς και μια διάλεξη για
ιστορικά ζητήματα αντί να φωτι- ζεται μια μικρή κομματική ελίτ, το Ακρωτήρι Χανίων στην Κατοχή. Επίσης,
στούν ολόπλευρα βάσει ιστορι- ενώ να θεωρείται ανεπιθύμητη παρουσιάζεται και ανθολογείται ο ποιητής
κών πηγών παραμένουν πεδίο ει- κι επικίνδυνη η πρόσβαση των Χρήστος Μπράβος.
κασιών και θεωρητικών αναλύ- «παραέξω» ακόμα και των συ Στις σελίδες της πεζογραφίας, παρουσιάζεται η
σεων βάσει ενδείξεων ή θεωρητι- ντρόφων. εργασία του Βασίλη Στεριάδη με σχολιασμό του
κών κατασκευών. Υπάρχει με άλ- 4 Όρος για την αναγέννηση του κομμουνιστικού Στους επόμενους δύο τόμους Λάμπρου Παγκάκη. Ακόμα, στο τρέχον τεύχος
λα λόγια ένα κενό γνώσης για την κινήματος αποτελεί η γενναία αντιμετώπιση που θα κυκλοφορήσουν προσε- περιέχεται μια συζήτηση μαθητριών Λυκείου με
ίδια μας την ιστορία. της ιστορίας του χώς θα καλυφθεί μία ακόμη πιο τον πεζογράφο Θανάση Βαλτινό.
Ένα τέτοιο κενό έρχεται να θολή περίοδος στην ιστορία του Ο Σάββας Μιχαήλ γράφει για το Θανάση Τζούλη,
καλύψει η κυκλοφορία απ’ τις ΚΚΕ. Ο δεύτερος τόμος θα περι- ενώ ο Δημήτρης Ραυτόπουλος για το Μανώλη
εκδόσεις Νόβολι της σειράς Το ΚΚΕ μέσα τήματος, η οικονομική παράμετρος των σχέ- λαμβάνει έγγραφα της περιόδου 1936-1956 Φουρτούνη. Επίσης, ξεχωρίζει η κριτική του
από τα αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμμα- σεων ΚΚΕ και διεθνών κέντρων κ.ά. Έτσι ο άρα σχετικά με την περίοδο της δικτατορί- Παναγιώτη Νούτσου για το Διπλό βιβλίο του
τος Βουλγαρίας. Την επιμέλεια της σειράς αναγνώστης μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή ας του Μεταξά, της αντίστασης, του εμφυλί- Δημήτρη Χατζή.
έχουν αναλάβει ο ιστορικός Γιώργος Λεοντι- με τη συλλογιστική των διαφόρων δρώντων ου πολέμου και της παρανομίας. Eνώ ο τρί- Πρωτότυπη ποίηση υπογράφουν οι: Σωκράτης
άδης κι η ιστορικός Μποριάνα Μπουζάσκα, και τους παράγοντες που καθόρισαν την εσω- τος τόμος θα καλύψει την περίοδο 1957-1989 Σκαρτσής, Χλόη Κουτσουμπέλη, Ντίνος Σιώτης,
πρώην πρόεδρος των κρατικών αρχείων της τερική ανάπτυξη και την πολιτική του ΚΚΕ σε άρα την καθαίρεση Ζαχαριάδη, την ανάπτυξη Εύη Μπούκλη, Μάγδα Χριστοπούλου, Λαμπρινή
Βουλγαρίας. Πρόκειται για μια συλλογή εγ- πλήθος ζητημάτων. της ΕΔΑ, της δικτατορίας, τη διάσπαση με το Αιωροκλέους, Αλέξης Δάρας, Μαρία Νιάρχου,
γράφων που επιχειρούν να φωτίσουν σημα- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ΚΚΕ (εσ.), την περίοδο της μεταπολίτευσης Μιχάλης Παπανικολάου, Θωμάς Ιωάννου,
ντικές πτυχές της ιστορίας του ΚΚΕ και μέσω επίμονες προσπάθειες του Δημητρόφ και κ.ο.κ.. Ζητήματα όπως η στάση του ΚΚΕ αλλά Αλέξανδρος Αραμπατζής, Πηνελόπη Ζαρδούκα,
αυτού της Ελλάδας. Ας σημειωθεί ότι στο αρ- της ΒΚΟ το 1924 και το 1927 για τη γεφύρω- και των «αδερφών» του κομμάτων στο θέμα Θεόδωρος Μπασιάκος, Αρετή Γκανίδου και
χείο του ΒΚΚ φυλάσσονται σημαντικά στοι- ση του χάσματος που οδήγησε σε διάσπα- της εξουσίας, του εμφυλίου πολέμου, του μα- Νίκος Αργυρόπουλος.
χεία για το κομμουνιστικό κίνημα των Βαλ- ση το ΚΚΕ (ομάδες Κομμουνιστική Ένωση κεδονικού, των προσφύγων (παιδιών κι ενηλί- Επίσης, παρουσιάζονται τρεις ηπειρώτες γλύπτες,
κανίων κυρίως λόγω της εξέχουσας και κα- και Αριστερή Αντιπολίτευση αντίστοιχα) και κων), της ΕΔΑ, των εσωτερικών συγκρούσε- οι Θεόδωρος Παπαγιάννης, Κυριάκος Ρόκος και
θοδηγητικής θέσης που κατείχε ο ηγέτης του την ενιαία έκφραση των κομμουνιστών μέσα ων και διασπάσεων, της δικτατορίας και άλ- Γιώργος Χουλιαράς, ενώ αναφορά γίνεται και στη
Γκεόργκι Δημητρόφ τόσο στην ΒΚΟ όσο και από ένα κόμμα, όπως κι η αντιπαράθεση γύ- λα πολλά αναμένουν απαντήσεις. ζωγράφο Γιουλίκα Λακερίδου.
20 / ΠPIN A ΠOΨEIΣ ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010

ΠΑΙΔΕΙΑ
n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ

Η επιστήμη και το πανεπιστήμιο αποκτούν στρατηγική σημασία στην κεφαλαιοκρατία καθώς το προϊόν της επιστημονικής
Yπαγωγή της επιστήμης έρευνας συνιστά φορεά της συνολικής εργασιακής αξίας κατά τρεις τρόπους: λειτουργώντας ως μηχανισμός μεταβίβασης
στο κεφάλαιο αξίας σε άλλα προϊόντα, ως μέσο και τρόπος μεταβίβασης αξίας, και, τρίτο, ως κεκτημένη γνώση, λειτουργεί (ευρετικά
και μεθοδολογικά) ως μέσο και τρόπος προσπορισμού νέας γνώσης.
n ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η μετατροπή της επιστήμης σε άμεση
παραγωγική δύναμη και η συνδεόμενη
μ’ αυτήν υπαγωγή της επιστήμης στο
κεφάλαιο, δεν επέρχεται γραμμικά και
ακαριαία, αλλά κλιμακωτά και αντιφατικά
επί κεφαλαιοκρατίας, μέσω της θέσης και
του ρόλου της στην τεχνική-τεχνολογική
διαμεσολάβηση της εργασιακής
επενέργειας στη φύση και στην κοινωνία.
Μέσω αυτής της διαμεσολάβησης,
επιτυγχάνεται η ενίσχυση, διεύρυνση,
εμβάθυνση, επιτάχυνση, διακρίβωση και
η κοινωνικοποίηση (διαφοροποίηση -
διασύνδεση - ενοποίηση) των μέσων και
των τρόπων αυτής της επενέργειας.
Η επιστήμη είναι μια διαδικασία, μια
δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας
ορισμένο υποκείμενο (ατομικό, συλλογικό)
διεξάγει έρευνα, με ορισμένα μέσα και
τρόπους (όργανα, μεθόδους, κ.ο.κ.),
αποτέλεσμα της οποίας είναι οι όποιες
ιστορικά προσδιορισμένες κεκτημένες
γνώσεις (θεωρίες, μεθοδολογίες).
Η δραστηριότητα αυτή, όρος της
οποίας είναι και η προπαρασκευή
του υποκειμένου της, απαιτεί θεσμική
οργάνωση και πόρους, υλικοτεχνική
υποδομή με αντίστοιχη ιεραρχία
της «επιστημονικής κοινότητας»
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(εκπαιδευτικοί θεσμοί, πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα). Μέσω αυτής της
θεσμικής οργάνωσης, και των εκάστοτε
ιστορικά προσδιορισμένων, ποικίλων
βαθμών διαμεσολάβησης αλληλεπιδράσεών
της με τη σφαίρα της παραγωγής και με
τις υπόλοιπες σφαίρες της κοινωνίας,
επιτελείται και η λειτουργία της επιστήμης
ως παραγωγικής δύναμης. Η σχέση της
επιστήμης με τη σφαίρα της παραγωγής,

Ε
όσο αναπτύσσεται η κοινωνία, αφενός ίναι γεγονός ότι επί κεφαλαιοκρα- σε άμεση παραγωγική δύναμη, ξεκινά η υπα- γραμμών παραγωγής, τμημάτων, εργαστηρί-
γίνεται όλο και πιο άμεση, αφετέρου, τίας η επιστημονική γνώση είναι δυ- γωγή της επιστήμης στο κεφάλαιο (ως αποτέ- ων, ενιαία ενεργειακά - παραγωγικά συγκρο-
αποκτά και νέες διαμεσολαβήσεις. Η νάμει αξία χρήσης, η μετατροπή της λεσμα της απόσπασης της σκοποθεσίας από τήματα, εν σειρά και εν αλληλουχία παραγω-
σχέση αυτή σε κάθε περίπτωση αφορά τις οποίας σε ενεργεία (άμεσα κοινωνι- την εκτελεστική εργασία, ως όρος της πραγ- γή - συναρμολόγηση, φορντισμός, τεϋλορι-
εφαρμοσμένες και τεχνολογικές διεξόδους κή αξία) διαμεσολαβείται από ένα ματικής - τεχνικής υπαγωγής της εργασίας σμός, κ.ο.κ.), γεγονός που αναβαθμίζει τη θέ-
της επιστήμης, αλλά και τη συμβολή περίπλοκο πλέγμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ στο κεφάλαιο), στο βαθμό που αυτή συνδέε- ση και το ρόλο της επιστήμης ως πιο άμεσης
της στην παραγωγή και αναπαραγωγή παραγωγικών δυνάμεων (παραγωγικών ανα- ται με τη «νεκρή εργασία», με τους εμπράγμα- παραγωγικής δύναμης. Το πανεπιστήμιο (κατ’
του υποκειμένου της έρευνας και της γκών) και κοινωνικών σχέσεων (οικονομικών, τους όρους της παραγωγής (μηχανές, τεχνολο- εξοχήν δημόσιο, στη δικαιοδοσία του «συλλο-
παραγωγής. Η μετατροπή της επιστήμης κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών), το γικές διατάξεις, κ.ο.κ.), σε αντιδιαστολή με τη γικού κεφαλαιοκράτη») συνδέεται πιο άμεσα
σε παραγωγική δύναμη την καθιστά το οποίο (πλέγμα) συγκροτεί και τους αναγκαί- «ζωντανή εργασία» του μισθωτού εργαζόμε- με τις στρατηγικές επιλογές βάσει των ανα-
θεμελιώδη παράγοντα κοινωνικοποίησης ους και ικανούς όρους αυτής της μετατροπής. νου. Ωστόσο, η υπαγωγή της επιστήμης και του γκών της παραγωγής, μαζικοποιείται, διαφο-
της εργασίας - παραγωγής, δεδομένου ότι, Το προϊόν της επιστημονικής έρευνας επί κε- πανεπιστημίου στο κεφάλαιο είναι έμμεση. Το ροποιείται εσωτερικά, αναβαθμίζεται ο ρόλος
όπως απέδειξε ο Μαρξ στις οικονομικές φαλαιοκρατίας δεν συνιστά επιμέρους αυτο- πανεπιστήμιο, κατ’ εξοχήν κλειστό και ελιτίστι- των τεχνολογικών σπουδών και η κατανεμητι-
έρευνές του, η επιστήμη συνιστά «καθολική τελή αξία χρήσης, αλλά φορέα της συνολικής κο, απευθυνόμενο στα αστικά και μεσο-αστι- κή λειτουργία του στην κοινωνία (με σημαντι-
εργασία», προϊόν και δημιουργική δύναμη εργασιακής αξίας κατά τρεις τρόπους: Πρώ- κά στρώματα, συνδέεται ακόμα σε σημαντικό κό ρόλο στην κοινωνική ανέλιξη).
της γενικής διάνοιας της ανθρωπότητας. το, λειτουργεί ως μηχανισμός μεταβίβασης αξί- βαθμό με τη θεραπεία των βασικών επιστη- Τρίτο, το διακρατικό - μονοπωλιακό στά-
Επιπλέον, η επιστήμη συνιστά και μορφή ας σε άλλα προϊόντα (μέσω του σχεδι- διο της κεφαλαιοκρατίας (που συμπί-
κοινωνικής συνείδησης, στο βαθμό που ασμού και της τεχνολογίας). Δεύτερο, πτει με την ραγδαία άνοδο των διεθνι-
συντελεί στη συνειδητοποίηση των σχέσεων λειτουργεί ως μέσο και τρόπος μετα- 4 Η υποβάθμιση της έρευνας προσλαμβάνει κών-πολυεθνικών - πολυκλαδικών μο-
των ανθρώπων με τους αντικειμενικούς βίβασης αξίας, με το σύστημα προπα- καταστροφικές διαστάσεις υπονομεύοντας νοπωλιακών ομίλων) άρχισε στα τέλη
και υποκειμενικούς όρους της ύπαρξης και ρασκευής του ανθρώπου ως υποκειμέ- της δεκαετίας του ’70 και στην δεκαε-
ανάπτυξής τους. Συνιστά και ιδεολογία, τα θεμέλια της παιδείας
νου της εργασίας (ποικίλων βαθμών τία του ’80. Έχει ως τεχνολογική βάση
στο βαθμό που συμβάλλει σε στάσεις ζωής μόρφωσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, το δεύτερο στάδιο της επιστημονικοτε-
και γίνεται οδηγός για δράση ανθρώπων κ.ο.κ.) και του συνόλου των κοινωνικών σχέ- μών, με εκδοχές της αστικής ιδεολογίας που χνικής επανάστασης, οπότε παρατηρείται η με-
και κοινωνικών ομάδων, τάξεων, κ.ο.κ. σεων και δραστηριοτήτων (παιδεία, εκπαίδευ- απηχούν σε διάφορους βαθμούς θέσεις της φι- τάβαση σε άλλο επίπεδο της κατ’ εξοχήν εντα-
στην κατεύθυνση της προόδου, της ση ως μηχανισμός «κατεργασίας» ανθρώπων λοσοφίας του διαφωτισμού και με τη συμβολή τικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, στην
συντήρησης είτε της οπισθοδρόμησης της μέσω της «κατεργασίας» γνώσεων) και, τρίτο, του στη συγκρότηση της διανόησης των ιδεολό- εντατική διαμόρφωση ενός πληροφοριακού
ανθρωπότητας. ως κεκτημένη γνώση, λειτουργεί (ευρετικά και γων της αστικής τάξης, των κρατικών αξιωμα- τεχνολογικού συγκροτήματος (ενιαία αυτομα-
μεθοδολογικά) ως μέσο και τρόπος προσπορι- τούχων και των ελευθερίων επαγγελμάτων (δι- τοποιημένα συμπλέγματα, έναρξη παραγωγής
σμού νέας γνώσης, ως μηχανισμός μεταβίβα- κηγόρων, γιατρών). Τότε εμφανίζονται και τα αυτομάτων μέσω αυτομάτων, έναρξη αυτομα-
σης αξίας στη νέα γνώση. Για τους παραπάνω πρώτα πολυτεχνεία, που εκφράζουν πιο άμεσα τοποίησης κλάδων, διακρατικά - διηπειρωτικά
λόγους, η επιστήμη και το πανεπιστήμιο απο- τις παραγωγικές ανάγκες του κεφαλαίου για ενεργειακά συγκροτήματα, διαστημική, έναρ-
κτούν στρατηγική σημασία επί κεφαλαιοκρατί- τεχνική διανόηση. ξη τηλεματικής και διαδικτύωσης σε παγκό-
ας, μια σημασία που μεταβάλλεται ιστορικά. Δεύτερο, κατά το κρατικο-μονοπωλιακό σμιο ιστό). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αναδι-
Πρώτο, κατά το στάδιο του «ελεύθερου στάδιο της κεφαλαιοκρατίας κυριαρχεί η εντα- αρθρώσεις σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων
ανταγωνισμού», στο βαθμό που δρομολογεί- τική ανάπτυξη της παραγωγής, βάσει του πρώ- και σχέσεων παραγωγής και αντίστοιχες αλ-
ται η εντατική ανάπτυξη της βιομηχανικής πα- του σταδίου της επιστημονικοτεχνικής επανά- λαγές σε επιστήμη - πανεπιστήμιο, που προω-
ραγωγής, ξεκινά η μετατροπή της επιστήμης στασης (αρχές αυτοματοποίησης σε επίπεδο θούνται με την κινούμενη στον αντίποδα της
ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010 A ΠOΨEIΣ ΠPIN / 21 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Μέτωπο παιδείας -
«γραφειοκρατικής ακαμψίας» της παραδοσι- της βίας επανακαταρτιζόμενων). Η πιο άμεση χανισμών της αγοράς, δηλαδή, αυτός που δι- εργασίας
ακής κρατικομονοπωλιακής ρύθμισης στρατη- υπαγωγή επιστήμης και πανεπιστημίου στο ασφαλίζει την κυριαρχία του ισχυρότερου κε-
γική του νεοσυντηρητισμού - νεοφιλελευθερι- κεφάλαιο επιτυγχάνεται μόνο μέσω της κατα- φαλαίου. Στην πορεία αυτή μετέρχονται απρο- n ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
σμού. Στις μέρες μας σημειώνεται νέα στρο- στροφικής μετάλλαξής τους. κάλυπτα των πλέον αυταρχικών - πραξικοπη-
Θεσμοθετούνται «Κέντρα Αριστείας», με το αζη-
φή στις παραγωγικές δυνάμεις, με εντατικό- Προωθείται λοιπόν ένα σύστημα «διά βί- ματικών μεθόδων, θέτοντας κυριολεκτικά υπό
μίωτο, ως υποδείγματα υπαγωγής - συμόρφω-
τερη προώθηση της αυτοματοποίησης και του ου κατάρτισης» πολλών ταχυτήτων, όπου ανα- διωγμό, όχι μόνον όσους δεν υποτάσσονται σης στα αγοραία πρότυπα (από όποιους επιτή-
πληροφοριακού - τεχνολογικού συγκροτήμα- σφαλείς εκπαιδευτές θα εκπαιδεύουν με τη σε αυτή την «μεταρρύθμιση», αλλά και εκείνα δειους προλάβουν και αυτοπλασαριστούν - αξι-
τος, των βιοτεχνολογιών, νέων ισχυρότερων σειρά τους εφήμερους εκπαιδευτές ανέργων τα γνωστικά αντικείμενα που επιτρέπουν τον ολογηθούν δεόντως), τα οποία στη συνέχεια δι-
πηγών ενέργειας με υψηλό συντελεστή από- και οι εκπαιδευόμενοι άνεργοι θα ανταγωνί- αναστοχασμό επί αυτών των ζητημάτων (φιλο- αχέονται και επιβάλλονται σε όλα τα ιδρύματα.
δοσης, νέων δυνατοτήτων επίδρασης στον άν- ζονται αλλήλους και θα πιέζουν για θέσεις ερ- σοφία, κοινωνικές επιστήμες). Στο πλαίσιο της «Διά Βίου Μάθησης» προ-
θρωπο και στον ανθρώπινο ψυχισμό, κ.ο.κ.. Οι γασίας. Η υποβάθμιση της βασικής έρευνας, Όλο και πιο σαφής γίνεται η διάκριση με- τείνεται πλήρης ευελιξία στην παροχή εκπαι-
πολυεθνικές εταιρείες και οι χώρες που ελέγ- των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφί- ταξύ των επιστημόνων που ασχολούνται κατ’ δευτικών υπηρεσιών, ώστε να γίνουμε «χώρα
χουν και διαχειρίζονται αυτές τις κατα- εξοχήν με την έρευνα, με τη διδα- εισαγωγής φοιτητών». Υπόρρητη στόχευση αυ-
κτήσεις της επιστημονικοτεχνικής προ- σκαλία και εκείνων που ασχολού- τής της πρότασης, είναι ενδεχομένως η βαθμι-
όδου, κατέχουν ηγεμονική και κυρίαρ- νται με τη διοίκηση της επιστήμης. αία θέσπιση της διδασκαλίας στην αγγλική, αλ-
λά και η βαθμιαία γενίκευση της επιβολής διδά-
χη θέση στον κόσμο. Χαρακτηριστική Οι μεν πρώτοι, προτάσσουν στην
κτρων, αρχής γενομένης από αλλοδαπούς φοι-
για την εποχή μας είναι η πρωτόγνω- κλίμακα αξιών τους τη δημιουρ- τητές.
ρου βαθμού συγκέντρωση και συγκε- γία νέας γνώσης, οι δε δεύτεροι Στο πνεύμα του διεθνούς επιχειρηματικού
ντροποίηση της μονοπωλιακής χρήσης - τους (αγοραίους ποσοτικούς) ανοίγματος, προτείνεται και η «στήριξη της
των επιστημονικών ερευνών. Το πανε- δείκτες που χειρίζονται στις διοι- ίδρυσης παραρτημάτων των ελληνικών ιδρυμά-
πιστήμιο (δημόσιο με ιδιωτικοοικονο- κητικές λειτουργίες τους, συστα- των σε άλλες χώρες». Το τελευταίο, βάσει της
μικά κριτήρια, ιδιωτικό, επιχειρηματι- τικό στοιχείο των οποίων γίνεται αρχής της αμοιβαιότητας, θα συνεπιφέρει την
κό, στη δικαιοδοσία υπερεθνικών ορ- όλο και πιο πολύ το μάρκετινγκ, η αυτόματη αναγνώριση ως πανεπιστημιακών,
γάνων της νέας μορφής του χρηματιστι- προβολή των δεικτών που κατα- όλων των επιχειρήσεων κατάρτισης που αυτο-
κού κεφαλαίου) συνδέεται πιο άμεσα δεικνύουν την υπεροχή του ιδρύ- προβάλλονται ως παραρτήματα πανεπιστημίων
με τις στρατηγικές επιλογές των ανα- ματος (σχολής, τμήματος) που δι- της αλλοδαπής, ώστε να ολοκληρωθεί η ιδιω-
τικοποίηση του ενιαίου μετα-λυκειακού χώρου.
γκών για ακαριαίες ροές χρηματοπι- οικούν στο γενικότερο ανταγω- Προβλέπεται μεταξύ άλλων και η «θεσμοθέτηση
στωτικού κεφαλαίου, όπου υπάρχει νισμό της αγοράς, ώστε να δια- της δυνατότητας χορηγίας εδρών, με βάση προ-
έστω και αμυδρή υπόσχεση άντλησης σφαλίσουν εύσημα και πόρους διαγραφές που θέτει το ίδρυμα».
μονοπωλιακού υπερκέρδους, ως αντι- από την πολιτική ηγεσία, αλλά Η επιστήμη και το πανεπιστήμιο, εν μέσω γε-
στάθμισμα στην πτωτική τάση του μέ- και από τις δυνάμεις της αγοράς. νικευμένης κρίσης, υπάγεται όλο και πιο πολύ
σου ποσοστού κέρδους. Μαζικοποι- Οι δύο αυτές κατηγορίες ανθρώ- στο κεφάλαιο. Η άμεση υπαγωγή της επιστήμης
είται περαιτέρω, διαφοροποιείται και πων της επιστήμης (με την ευρεία και της παιδείας στο κεφάλαιο είναι πλέον μια
κατακερματίζεται εσωτερικά, υιοθετεί έννοια, διότι ο ασκών τη διοίκη- άγουσα τάση που προωθείται και θεσμικά με δι-
εντός του όλο και πιο διαφοροποιημένες μορ- ας προσλαμβάνει καταστροφικές διαστάσεις ση, κατά κανόνα δεν προλαβαίνει και ίσως δεν κτατορικούς τρόπους. Ωστόσο, η υπαγωγή αυ-
φές ελαστικών εργασιακών σχέσεων και αντα- που υπονομεύουν τα θεμέλια της παιδείας. μπορεί πλέον να ασχολείται πρωτίστως με την τή δεν είναι, ούτε και θα καταστεί ποτέ απόλυτη.
Η επιστήμη, η τεχνολογία και η παιδεία είναι πο-
γωνισμού, γίνεται το ίδιο επιχείρηση παροχής Η πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στρατηγι- έρευνα, άρα προτάσσει το διοικητικό του αξί-
λύ σοβαρές υποθέσεις της ανθρωπότητας ώστε
ερευνητικών και διδακτικών υπηρεσιών, γίνε- κή αναμόρφωσης της έρευνας, αποσκοπεί σα- ωμα ως κατ’ εξοχήν πεδίο κοινωνικής καταξί- να αφεθούν στην ιδιοτελή δικαιοδοσία του κε-
ται πανεπιστήμιο «πολλών ταχυτήτων» (από φώς στην ακύρωση των όποιων θεσμικά κατο- ωσης) ομιλούν τελικά σε διαφορετικές γλώσ- φαλαίου και των τεχνοκρατών υπηρετών του, εί-
ιδρύματα και σχολές ελίτ, μέχρι και νέες μορ- χυρωμένων μηχανισμών αυτονομίας, ασυλίας σες. Είναι εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα, τε στην υπονόμευσή τους από εκδοχές του τε-
φές εκπαιδευτηρίων βραχυχρόνιας κατάρτι- και κοινωνικού ελέγχου της ελεύθερης έρευ- τύπου και επιπέδου η επιχειρηματική δραστη- χνοφοβικού ρομαντισμού.
σης, βάσει πακέτων πληροφοριών και δεξιο- νας (όπου θα μπορούσε να υπόκειται σε τρό- ριότητα και η ερευνητική - διδακτική δραστη- Οι αντιστάσεις που συναντά αυτή η υπαγω-
τήτων με ημερομηνία λήξης), ενώ αλλάζει και πον τινά δημοκρατικό έλεγχο, ώστε να στρέφε- ριότητα. Η όποια υπαγωγή της δεύτερης στην γή, είναι δηλωτικές του εύρους και του βάθους
η κατανεμητική λειτουργία του στην κοινωνία ται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας), πρώτη, με αντίστοιχο αναπροσανατολισμό δει- της αντιφατικότητας αυτής της διαδικασίας, η
(με σημαντικό ρόλο στην παραγωγή - αναπα- και στη μετάθεση αυτού του ελέγχου στην ιδιω- κτών - κινήτρων, συνεπιφέρει καταστροφή των οποία συνδέεται με μια θεμελιώδη αντίφαση:
ραγωγή νέων στρατιών της μισθωτής εργασί- τική σφαίρα, όπου ο μόνος εφικτός «έλεγχος» νοητικών και ευρύτερα των ψυχικών - συνειδη- την αντίφαση μεταξύ του καθολικού δημιουρ-
ας, των νέων απασχολήσιμων και διά βίου - διά είναι αυτός που ασκείται εμμέσως, δια των μη- σιακών λειτουργιών του ερευνητή. γικού χαρακτήρα της επιστήμης και της παιδεί-
ας και της μονομέρειας του ιδιωτικού συμφέρο-
ντος του κεφαλαίου. Εντός αυτής της αντιφα-
τικής διαδικασίας αναπτύσσονται οι συνδεόμε-

Τελειώνει η δημόσια χρηματοδότηση


νες με την αλματωδώς αύξουσα κοινωνικοποί-
ηση της εργασίας δυνάμεις αμφισβήτησης και
ανατροπής της κυριαρχίας του κεφαλαίου, ιδι-
αίτερα της νεολαίας, εντός και εκτός ΑΕΙ. Οι δυ-
n Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ νάμεις αυτές, εκφράζονται με προσωπικότητες
και συλλογικότητες, οι οποίες με το ανιδιοτελές
και πρωτοπόρο ερευνητικό και κοινωνικό τους

Τ
ο κατοχικό καθεστώς ΔΝΤ - νησης από τη συνταγματική υποχρέωση τών και των οικογενειών τους στα φοιτη- έργο βρίσκονται στα πλέον προκεχωρημένα φυ-
ΕΕ με τα όργανα κοινοβου- της δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ. τικά δάνεια και την υπερχρέωση. Η «Χω- λάκια της επιστήμης και της παιδείας, γεγονός
που τους επιτρέπει να συνειδητοποιούν σταδι-
λευτικής δικτατορίας του, Έτσι αντικαθίσταται το ενιαίο μισθολο- ροταξική και θεματική αναδιάρθρωση», ακά και να καταδεικνύουν τόσο τους συνδεόμε-
προωθούν την πιο άμεση και γίο των πανεπιστημιακών από ένα «επί- με κλείσιμο, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, νους με την κυριαρχία του κεφαλαίου περιορι-
βάναυση υπαγωγή του πανε- δομα» επιβίωσης και οι αμοιβές εξατο- κ.ο.κ. ιδρυμάτων, σχολών και τμημάτων, σμούς και καταστροφικούς κινδύνους, όσο και
πιστημίου στο κεφάλαιο (βλ.«Κείμενο δι- μικεύονται βάσει των «επιδόσεών» τους προτείνεται ωμά για λόγους κατοχικής λι- τη νομοτελή αναγκαιότητα ενός μετώπου παι-
αβούλευσης για την έναρξη διαλόγου. στις αξιολογήσεις. Η χρηματοδότηση συ- τότητας, για «τον περιορισμό των διοικη- δείας - εργασίας, για τη διέξοδο της ανθρωπό-
Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκ- ναρτάται ωμά και κατηγορηματικά με την τικών και διαχειριστικών δαπανών». τητας σε ένα ριζικά διαφορετικό τύπο συγκρό-
παίδευση...»). Η όλη θεσμική συγκρότη- αγοραία αξιολόγηση, για την επιχειρημα- Η δομή συγκεντροποιείται γύρω από τησης και ανάπτυξης.
ση, η δομή, τα όργανα και η διοίκηση των τική μετάλλαξη των ΑΕΙ. Το ΑΕΙ θα τι- τη σχολή. Η πραγματική διεπιστημονικό- Η ίδια η κρισιακή συγκυρία εξακοντίζει όλα
ΑΕΙ αλλάζουν άρδην, κατά τα πρότυπα μωρείται αξιολογικά και για την ανεργία τητα προϋποθέτει ως βάση την επιστημο- τα ζητήματα στο επίκεντρο του πολιτικού, κοινω-
της επιχείρησης ΑΕ με τον Πρύτανη - Δι- των αποφοίτων! Η χρηματοδότηση της νική πειθαρχία. Στην αντίθετη περίπτω- νικού και οικονομικού αγώνα, γεγονός που επι-
τάσσει την αναγκαιότητα συγκρότησης ενιαίου
ευθύνοντα Σύμβουλο και το ΔΣ. έρευνας θα γίνεται μόνο επιλεκτικά με ση υπονομεύει κάθε έννοια επιστημονι-
μετώπου παιδείας - εργασίας εναντίον του κα-
Καταργείται η βαθμίδα του Λέκτορα, συγκεκριμένα πακέτα και με τους όρους κότητας. Στο όνομα μιας στρεβλής «διε- θεστώτος κατοχής και του καταστροφικού του
ο οποίος μετατρέπεται σε συμβασιούχο που αυτά επιβάλλουν. πιστημονικότητας», καταργείται το τμή- έργου. Η κριτική τ ης χειραγωγικής ουσίας της
διδάσκοντα, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης Οι ανθρωπιστικές σπουδές, η φιλοσο- μα, ως βασική λειτουργική - διοικητική υπαγωγής της επιστήμης και του πανεπιστημί-
με κυρίως (αν όχι αποκλειστικά) διδακτι- φία και οι κοινωνικές επιστήμες θα αντι- μονάδα επιστημονικού έργου σε ένα ορι- ου στο κεφάλαιο και το αντίστοιχο κίνημα, οφεί-
κά καθήκοντα. Καταργείται η μονιμότητα μετωπίσουν το μαρασμό και την κατάργη- οθετημένο κλάδο, βάσει μιας επιστημονι- λουν να αντιπαραθέτουν σε αυτήν το θετικό ιδε-
του Επίκουρου Καθηγητή. Η προερχόμε- ση των τμημάτων τους! κής πειθαρχίας που προσδιορίζεται από ώδες της ολόπλευρης καλλιέργειας του ανθρώ-
νη από τον εθισμό σε έξωθεν επιτήρηση Στη θέση της δημόσιας δωρεάν παιδεί- το χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμέ- που του μέλλοντος (στοιχεία του οποίου ανι-
των κυβερνώντων συμπλεγματική ξενο- ας, προτείνονται στους φοιτητές και στις νου. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουρ- χνεύονται ήδη στην αντιφατικότητα του παρό-
μανία, αναγορεύεται σε γενικευμένη θέ- οικογένειές τους «υπηρεσίες υποστήρι- γεί ο κατακερματισμός της ενότητας των ντος), συνδέοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο χώ-
σμιση της εξευτελιστικής δουλοπρέπειάς ξης», όπως η «κάρτα του φοιτητή» για σπουδών και των πτυχίων που προωθεί- ρο της επιστήμης και της παιδείας με την προο-
πτική του ριζικού μετασχηματισμού της κοινωνί-
τους, ακόμα και με τη «διεθνή σύνθεση» πρόσβαση σε υπηρεσίες, η ανάθεση της ται με την πρακτική άθροισης πιστωτι-
ας στην κατεύθυνση προς την ώριμη κοινωνικο-
και τους «εξωτερικούς κριτές» των εκλε- σίτισης και της στέγασης σε σχήματα γνω- κών μονάδων από μαθήματα σε ΑΕΙ αλ- ποιημένη ανθρωπότητα, τον κομμουνισμό.
κτορικών σωμάτων. Μοναδική πρωτοτυ- στά από τις «Συμπράξεις Δημόσιου και λά και σε ιδρύματα «διά βίου εκπαίδευ- Αναλυτικότερα βλέπε και Διεθνή Σχολή «Λο-
πία του κατοχικού Πανεπιστημίου του Ιδιωτικού Τομέα», ενώ το έλλειμμα χρη- σης». Συνακόλουθα, διασπάται και η ενι- γική της Ιστορίας» (Δ.Σ.Λ.Ι.) http://www.ilhs.tuc.
Μνημονίου! ματοδότησης θα επιτείνει και την ιδιωτι- αία ακαδημαϊκή ταυτότητα των επαγγελ- gr/gr/index.htm Επίσης, Δίκτυο Πληροφόρησης
Η περιβόητη «οικονομική αυτοτέ- κοποίηση των σπουδών, με την «κοινω- ματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν και συντονιμσού για το πανεπιστημαικό κίνημα:
λεια», σημαίνει αποδέσμευση της κυβέρ- νική πολιτική» της εξώθησης των φοιτη- σε κάθε κλάδο. http://net.glotta.ntua.gr/
22 / ΠPIN A ΠOΨEIΣ ΠAPAΣKEYH 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΤΕ, ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ


n ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΚΑΠΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ

Σ
κληρή η σημερινή πραγματικότητα με όλα τα μέτρα που ξεις. Καταφέρνοντας να δημιουρωλον. Καταστρέφοντας τη συνεί- Η συγκεκριμένη λογική και αντίληψη οδηγεί σε ημιτελείς δρά-
υιοθετούνται από τη δωσίλογη κυβέρνηση Παπανδρέου, δηση ενός λαού μέσα στο πέρασμα των ιστορικών χρόνων εξυπη- σεις, δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις ερωτηματικά. Γιατί
η οποία συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε κατεχόμε- ρετείς αντεθνικά συμφέροντα και γίνεσαι εχθρός της πολιτισμι- άραγε δεν γίνεται ικανό να κατανοηθεί η ανάγκη κοινής δράσης
νη χώρα, παλεύοντας να επαναφέρει στο προσκήνιο τη κής αντίληψης της ίδιας σου της χώρας. πάνω σε συγκεκριμένα λαϊκά προβλήματα; Γιατί δεν μπορούμε να
λογική του ραγιά μετά από τετρακόσια χρόνια. Μια κυ- Όταν μάλιστα οι ίδιοι οι θεσμοί της χώρας έχουν χάσει κάθε συμφωνήσουμε ότι ο καθένας μας και η κάθε συλλογικότητα αντι-
βέρνηση πλήρως υποταγμένη στην υπηρεσία των διεθνών τοκο- σημασία, έννοια και αξία. Το υποτιθέμενο λίκνο της αστικής δη- λαμβάνεται από τη δική της οπτική τα πράγματα, αλλά ωστόσο μπο-
γλύφων, η οποία το μόνο που θέλει να κάνει είναι να εξυπηρετή- μοκρατίας το κοινοβούλιο, αλλοιώνεται με την υποταγή στη θέλη- ρούν να αναληφθούν από κοινού δράσεις για αλλαγή της πορείας
σει τα οικονομικά και πολιτικά τους συμφέροντα. Με οικονομικά ση του πρωθυπουργού και των ξένων κέντρων. Οι βουλευτές γίνο- του τόπου; Ξεχνάμε μήπως τις ευθύνες μας απέναντι στο λαό, ή θέ-
μέτρα που παραπέμπουν στη λογική ενός πατρώνου της διεθνούς νται σε μια νύχτα «βολευτές» ξένων συμφερόντων, λειτουργώντας λουμε ένα λαό που να υιοθετεί την κάθε άποψη άκριτα και χωρίς
πολιτικής σκηνής, του Χένρι Κίσινγκερ. «Διαλύεις μια κοινωνία, πρακτικά ως μια άβουλη μάζα, κόντρα στον ίδιο τους το ρόλο. Πα- δεύτερη σκέψη; Άλλωστε τη λύση των προβλημάτων την καθορίζει
ένα έθνος, ειδικά το ελληνικό, όταν αλλοιώσεις τον πολιτισμό του, ραβιάζοντας συνειδητά τις επιταγές του Συντάγματος, δεχόμενοι η ταξική πάλι και όχι τα εκλογικά αποτελέσματα και ποσοστά. Η
τη γλώσσα του, και την ιστορία του». με την ψήφο τους την κατάργηση βασικών συνταγματικών δικαι- ταξική πάλι κρίνει τις πράξεις μας, διαμορφώνει τη συνείδησης μας,
Με τον Γ. Παπανδρέου και τους περί αυτών συνεργάτες να ωμάτων, όπως η εργασία, η παιδεία και η υγεία. αναδεικνύει τις πρωτοπόρες δυνάμεις και τους λαϊκούς ηγέτες.
έχουν αναλάβει εργολαβικά την οικονομική χρεοκοπία του ελλη- Καταργούν την έννοια της δικαιοσύνης και της ισονομίας και Στη σημερινή κατάσταση ένα ζήτημα εθνικού χαρακτήρα εί-
νικού λαού, καταργώντας εργασιακά, συνταξιοδοτικά και κοινω- της όποιας νομιμότητας, εγκλωβίζοντας την στην εξυπηρέτηση ναι πολύ πιθανόν να έχει και έντονα ταξικά χαρακτηριστικά. Η
νικά δικαιώματα. Απαξιώνοντας τη δημόσια παιδεία, υποβαθμί- δικών τους σκοπιμοτήτων, αναγάγοντας την όποια κυβερνητική εργατική τάξη και οι εργαζόμενες μάζες είναι αναγκαίο να ξεπε-
ζοντας την ποιότητα εκπαίδευσης και παραδίνοντας την στο ιδι- απόφαση σε εθνική. Ενώ κάθε εργατική διεκδίκηση κρίνεται ως ράσουν το σοκ της επίθεσης από την κυβέρνηση και τους συνδαι-
ωτικό κεφάλαιο. Απαξιώνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, και παράνομη και καταχρηστική. Δηλαδή μιας μορφής δικαιοσύνη τημόνες της, να ανασυνταχθούν και να θέσουν ζητήματα ανατρο-
προσφέροντας το άνευ όρων στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Κάνοντας από εμάς για εμάς. πής του σκηνικού υποδούλωσης της χώρας.
καθαρά εμπορευματική διαδικασία την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Την ελληνική Bουλή χωρίς καμία ντροπή και αίσχος επισκέ- Ας φέρουμε στο μυαλό μας τα παραδείγματα των χωρών της
ονοματίζοντας βαθειά τομή τον «Καλλικράτη» και διαλύοντας πτονται οι διεθνείς τοκογλύφοι κάνοντας παραινέσεις, τόσο προς Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Ρωσίας, που επλήγησαν από το
κάθε ίχνος τοπικής κοινωνίας. τον ελληνικό λαό, όσο και ως προς τα ελληνικά κόμματα, τα οποία νεοφιλελευθερισμό και υποτάχτηκαν στις αμερικάνικες λογικές,
Προωθώντας ανερυθρίαστα το μοντέλο της αγγλικής γλώσσας εσχάτως χαρακτηρίζονται ως «πολιτικά πρόσωπα», άρα υπάλλη- χάνοντας τα πάντα είτε με μεγάλες ήττες, είτε με ακόμη μεγαλύ-
σε επίπεδο διεθνών και διημέρων σχέσεων, υποβαθμίζοντας την λοι που διεκπαιρεώνουν εντολές και κατευθυντήριες πολιτικές, τερους συμβιβασμούς. Επομένως το ταξικό κριτήριο οφείλει να
ελληνική γλώσσα. Αγνοώντας τη βασική αρχή της διεθνούς διπλω- και όχι ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. είναι η βάση της συσπείρωσης των λαϊκών μαζών για την ανατρο-
ματίας, πως η καλύτερη γλώσσα για κάθε χώρα σε διεθνείς συνα- Την ίδια στιγμή η Αριστερά τόσο σε κοινοβουλευτικό, όσο και πή της επίθεσης και με βάση τα συμφέροντα τους να υπάρξει μια
ντήσεις είναι η μητρική της γλώσσα. σε εξωκοινοβουλευτικό επίπεδο, μοιάζει ανήμπορη να αντιδρά- πλατύτερη συμμαχία με άλλα στρώματα της κοινωνίας τα οποία
Μέσω λοιπόν της κατάργησης της ιστορίας και της αφαίρεσης σει. Το κάθε της κομμάτι, έχει ιδιοποιηθεί μια λογική τύπου «μεσ- πλήττονται καίρια και σ’ όλα τα επίπεδα.
της συνείδησης του λαού, κάνοντας τον να αγνοεί ποιος είναι και σιανισμού» και για όποιον δεν συμφωνεί μαζί της αλλοίμονο του – Με την κοινή δράση, εκεί που συμφωνούμε μπορούμε να λύ-
που πάει, του αφαιρείς την καθαρή εθνική του συνείδηση, κατα- δεν είναι παρά εχθρός της εργατικής τάξης και εφεδρεία του συ- σουμε σημαντικά προβλήματα, ελπίζοντας πως ο λαός θα βρεί σύ-
κρεουργώντας τη γεωγραφική αναφορά του και τον αφανίζεις τε- στήματος. Αγνοώντας το καθήκον της κοινωνικής και πολιτικής ντομα το βηματισμό του και θα αναλάβει δράση. Με τη βοήθεια
λικά ως λαό. Με τη δεδομένη μορφή αφελληνισμού δημιουργού- συνεργασίας για να δημιουργηθεί μια ικανή πλειοψηφία, που σε της αριστερής διανόησης θα βγει μπροστά, θα μπορεί να δίνει λύ-
νται άμεσες λογικές υποταγής και υποδούλωσης, προλειαίνοντας πρώτο στάδιο θα ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση και στη σεις να ερμηνεύει και να προτείνει. Για να μείνει ζωντανή και πά-
το έδαφος για μελλοντικές εθνικές και γεωγραφικές ανακατατά- συνέχεια θα υλοποιήσει το σοσιαλιστικό όραμα. λι η ελπίδα.
ΠAPAΣKEYH 31 ΔEKEMBPIOY 2010 Δ IEΘNH ΠPIN / 23

Όπως είχε συμβεί πρόσφατα στη Γαλλία έτσι και τώρα στην Ιταλία ο απόηχος των μαζικών φοιτητικών αντι-κυβερνητικών
διαδηλώσεων έσβησε απότομα στο κλίμα τρομολαγνείας που καλλιεργήθηκε με αφορμή τα πακέτα με εκρηκτικά
που βρέθηκαν στις ξένες πρεσβείες.
Το Μαβί Μαρμαρά
επέστρεψε, τα ελληνικά;
Aπό θύτης, θύμα ο Mπερλουσκόνι n ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι με παλαιστινιακές

Τ
και τουρκικές σημαίες υποδέχτηκαν το πλοίο Mavi
n ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑ Marmara που επέστρεψε την περασμένη Κυριακή
στην Κωνσταντινούπολη, σχεδόν επτά μήνες από
την αιματηρή επιδρομή των ισραηλινών κομάντος
εναντίον του Στόλου της Ελευθερίας. Δεκάδες πλοι-
α εκρηκτικά πακέτα σε ξένες γίες, μετά από χρόνια νηνεμίας επισκιά- δεικνύεται ότι είναι ανυπολόγιστης αξίας. άρια αλλά και δημοσιογραφικά συνεργεία από όλο
πρεσβείες στην Ιταλία αποτε- στηκαν από την ευρεία διοχέτευση πληρο- Ιδιαίτερα όταν κάθε άλλη απόπειρα να τε- τον κόσμο παρακολουθούσαν το πλοίο καθώς ει-
λούν το θέμα που μονοπώλη- φοριών στον Τύπο σχετικά με την τρομο- θεί υπό έλεγχο η λαϊκή οργή ή να χειραγω- σερχόταν στο λιμάνι. Στη μια πλευρά του πλοίου
σε τα πρωτοσέλιδα των εφη- κρατική απειλή στην «καρδιά» της Ευρώ- γηθεί η κοινή γνώμη αποτυγχάνει. Η βία, γιγαντιαίες φωτογραφίες απεικόνιζαν τα πρόσω-
μερίδων στη χώρα, αυτή την πης. Αντίστοιχα, τα πακέτα-βόμβες με απο- πολιτική, τυφλή, προβοκατόρικη ή αυθόρ- πα των εννέα ακτιβιστών που, όπως αποδείχθηκε
εβδομάδα. Λίγες μέρες νωρίτερα, το εν- δέκτες από ξένες πρεσβείες, μέχρι την κα- μητη ξαναέρχεται στο προσκήνιο ως ρυθ- και από την ιατροδικαστική έρευνα, εκτελέστηκαν
από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ανάμεσα στους συ-
διαφέρον του Τύ- μιστής των εξελίξε- γκεντρωμένους βρίσκονταν και εκατοντάδες από
που, ιταλικού αλλά ων πλέον, στην ΕΕ τα μέλη της αποστολής που φυλακίστηκαν και σε
και πανευρωπαϊκού του 21ου αιώνα. Εί- ορισμένες περιπτώσεις βασανίστηκαν μέσα σε ισ-
μονοπωλούσε η πρό- τε εκφράζεται αυ- ραηλινές φυλακές ύστερα από την απαγωγή τους
ταση μομφής κατά θόρμητα μέσα από σε διεθνή χωρικά ύδατα.
της δεξιάς κυβέρνη- τις οργισμένες δια- Οι διοργανωτές έδωσαν πρώτα το λόγο στον εκ-
πρόσωπο της ελληνικής αποστολής Δ. Πλοιώνη
σης Μπερλουσκόνι. δηλώσεις πολιτών, που περιέγραψε τις ενέργειες για το σχηματισμό
Όλος ο ευρωπαϊκός όπως στην περίπτω- του δευτέρου Στόλου της Ελευθερίας από τουλάχι-
Τύπος ανέφερε ότι ο ση της Ρώμης, όπου στον 18 πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο. Η δεύτε-
ιταλός πρωθυπουρ- η πόλη έγινε γης μα- ρη αποστολή, μεγαλύτερη σε όγκο, αναμένεται να
γός πλήρωσε αδρά διάμ, όταν αποκα- ξεκινήσει στο τέλος Μαΐου και θα περιλαμβάνει και
ορισμένους βουλευ- λύφθηκε η απάτη το πλοίο Mavi Marmara παρά τις εκτεταμένες κατα-
στροφές και τη λεηλασία που του έχουν προκαλέ-
τές για να εξασφα- Μπερλουσκόνι, μέ- σει οι ισραηλινοί στρατιώτες.
λίσει την ψήφο εμπι- σω της οποίας παρέ- Την ίδια ώρα όμως το Ισραήλ προκαλεί συνεχώς κα-
στοσύνης τους. Οργι- μεινε στην εξουσία, θυστερήσεις στην επιστροφή των
σμένοι πολίτες πραγ- είτε με τη μορφή τυ- δυο ελληνικών πλοίων που παρα-
ματοποίησαν μαζι- φλής βίας και μεθο- μένουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας
κές διαδηλώσεις στη δευμένης ενέργει- στο λιμάνι της Χάιφα. Ύστερα από
συνεχείς πιέσεις επέτρεψαν σε εκ-
Ρώμη και αντέδρα- ας, που στρέφεται πρόσωπο της αποστολής να επι-
σαν έντονα όταν πλη- ενάντια σε κινήμα- βιβαστεί για ελάχιστο χρονικό διά-
ροφορήθηκαν ότι ο τα και διαδηλωτές. στημα στα πλοία όπου διαπίστωσε
Μπερλουσκόνι επιβί- Όπως στην περίπτω- για άλλη μια φορά την καταστροφι-
ωσε πολιτικά. Η μετατόπιση του ενδιαφέ- γκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ ση της Μαρφίν, την 5η Μαΐου στην Αθή- κή μανία του ισραηλινού στρατού.
ροντος στα τρομο-πακέτα είναι προφανώς στην Ελλάδα, την περίοδο που η κυβέρνηση να. Ακόμα, αξιοποιείται από τις πολιτικές Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόχει-
ρη πραγματογνωμοσύνη έγινε σχεδόν στο σκοτά-
βολικότερη για τον ιταλό πρωθυπουργό και Παπανδρέου προωθούσε τα μέτρα στραγ- και οικονομικές ελίτ με τη μορφή απειλής δι αφού οι ισραηλινές αρχές δεν έδιναν ούτε φως
μεγιστάνα των μίντια. Οι πολιτικές επιλο- γαλιστικής λιτότητας και αποσάθρωσης των που υποβόσκει, όπως συνέβη με τη φημο- στον απεσταλμένο της ελληνικής αποστολής. Οι ισ-
γές του, που αποδυνάμωσαν την κυβέρνη- σχέσεων εργασίας, επισκίασαν οποιοδήπο- λογία περί τρομοκρατικού χτυπήματος για ραηλινές λιμενικές αρχές καθυστερούν την έκδοση
σή του και η συνεπακόλουθη πρόταση μομ- τε άλλο ζήτημα της επικαιρότητας για αρκε- τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώ- των απαραίτητων εγγράφων ενώ εκβιάζουν για τη
φής στη Βουλή, την οποία αντιμετώπισε με τές μέρες, το περασμένο φθινόπωρο. Τέλος, μης από μείζονα ζητήματα. Οι ευρωπαϊκές χρήση συγκεκριμένων ρυμουλκών πλοίων που ζη-
μαφιόζικες πρακτικές, περνούν σε δεύτερη πριν από λίγες μέρες, στον απόηχο των ορ- κυβερνήσεις ανακοινώνουν ότι θα προχω- τούν ληστρικές τιμές. Η πρωτοβουλία Ένα καράβι
για τη Γάζα θα εκθέσει για άλλη μια φορά την κα-
μοίρα. Η οργή των φοιτητών κατά της αντι- γισμένων φοιτητικών κινητοποιήσεων, των ρήσουν στη βίαιη εφαρμογή των προγραμ- τάσταση στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, το
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στα ΑΕΙ της μάτων αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειο- οποίο σε αντίθεση με την τουρκική πλευρά κινείται
χώρας και οι μεγάλες διαδηλώσεις στις με- ψηφίας και στη βίαιη κατάργηση δικαιω- ράθυμα – προφανώς για να μη διαταράξει τη στρα-
γαλύτερες πόλεις της, το πρόγραμμα λιτό- μάτων ενός αιώνα, αδιαφορώντας για το τηγική συνεργασία του Γ. Παπανδρέου με το κρά-
τητας, η πρόταση μομφής, οι μπερλουσκο- κοινωνικό κόστος των πολιτικών τους επι- τος δολοφόνο της Μέσης Ανατολής.
νικές πρακτικές που αποτελούν βίαιη πρά- Το τρομο-πακέτα λογών. Κανένα νεότερο δεν υπάρχει και στο ζήτημα της
επιστροφής των προσωπικών αντικειμένων των
ξη κατά της Δημοκρατίας, αποτελούν ζητή- Παράλληλα, στο πλαίσιο του σωφρονι-
ματα που εκθέτουν την ιταλική κυβέρνηση. αποδείχθηκαν μάννα σμού και της ευρω-πειθαρχίας, δηλώνουν
ακτιβιστών και των δημοσιογράφων που επέβαι-
ναν στην αποστολή – αντικείμενα τα οποία έκλε-
Τα τρομο-πακέτα βοήθησαν τον Μπερλου- αφοσίωση στα προγράμματα μείωσης του ψαν ισραηλινοί στρατιώτες μαζί με χρήματα και πι-
σκόνι να πάρει ανάσα, μετά από εβδομά- εξ ουρανού για την ιταλική δημοσίου χρέους, απειλώντας τους λαούς στωτικές κάρτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ένωση
ισραηλινών δημοσιογράφων, που υποτίθεται θα με-
δες κατά τις οποίες οι επιλογές και οι απο-
φάσεις του βρέθηκαν στο στόχαστρο. Δεν κυβέρνηση που ξαφνικά με χρεοκοπία, αν δεν υπακούσουν. Επεν-
δύουν στη διασπορά φόβου χρησιμοποιώ- σολαβούσε για την επιστροφή του εξοπλισμού, αρ-
χικά απαίτησε από τους δημοσιογράφους να υπο-
είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μή-
νες που η τρομοκρατία δίνει ανάσα σε μία
εμφανίστηκε αμυνόμενη ντας ψυχολογική βία και απειλώντας με
χρεοκοπία ή με έκρηξη της βίας, προκει-
γράψουν ότι δεν θα στραφούν νομικά εναντίον της
και στη συνέχεια κράτησε τον εξοπλισμό. Ο πρόε-
ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία βρίσκεται
αντιμέτωπη με λαϊκή δυσαρέσκεια και πο-
και με την πλάτη στον τοίχο μένου να «πείσουν» όσους αρνούνται να
υποκύψουν στις απαιτήσεις του διευθυ-
δρος της ένωσης μάλιστα ζητούσε από τους ξένους
δημοσιογράφους «δηλώσεις μετάνοιας» για το γε-
λιτική κρίση, εξαιτίας των προγραμμάτων ντηρίου των Βρυξελλών, της ΕΚΤ και του γονός ότι κάλυψαν την αποστολή.
λιτότητας και των αντιλαϊκών μεταρρυθμί- ΔΝΤ. Ελπίζουν πως έτσι, θα καταφέρουν Από την πλευρά του το Ισραήλ με προκλητικές δη-
λώσεις τόνισε ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί
σεων που προωθεί. να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβί- στην Τουρκία και σε καμία άλλη χώρα για την επί-
Προηγήθηκαν οι φημολογίες περί τρο- μεγαλύτερων από 1968, στη Βρετανία, έγι- ωση, γνωρίζοντας πως έχουν αποτύχει να θεση. «Εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η
μοκρατικού χτυπήματος στη Γαλλία, όταν η ναν συλλήψεις σε τρεις πόλεις ατόμων που πείσουν για το δίκιο των μέτρων που ακο- τουρκική κυβέρνηση για την υποστήριξη που πα-
δεξιά κυβέρνηση Σαρκοζί βρισκόταν αντι- κατηγορούνται πως σχεδίαζαν τρομοκρα- λουθούν. Η ΕΕ της τρομολαγνείας και οι ρέχει στην οργάνωση IHH (που οργάνωσε το τουρ-
μέτωπη με το τσουνάμι των αντιδράσεων τικό χτύπημα, μεταξύ άλλων, στο Μπιγκ πολιτικοί που την εκφράζουν όμως, έχουν κικό σκέλος της αποστολής) τη Χαμάς και τη Χε-
ενάντια στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστι- Μπεν του Λονδίνου! Όσο η τρομο-απειλή ελάχιστες πιθανότητες να αποφύγουν τη ζμπολάχ» δήλωσε το ακροδεξιό ρατσιστικό κατα-
κάθι, υπουργός Εξωτερικών Άβιγκντορ Λίμπερμαν.
κού που προωθούσε. Το ενδιαφέρον του μεγεθύνεται, τόσο η καταστολή σκληραίνει συντριβή, όσο θα αναπτύσσονται τα ελ- Πρόκειται για τη γνωστή επιχειρηματολογία που εί-
Τύπου μετατοπίστηκε από τις μεγαλειώδεις και αυξάνονται οι πιθανότητες στοχοποίη- πιδοφόρα κινήματα των εργαζόμενων και χαν αναλάβει να προωθήσουν σε όλο τον κόσμο
διαδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατομμυρί- σης ατόμων, που όποτε αντιδρούν στις κυ- των νέων στα κράτη -μέλη της. Είναι ζή- οι ισραηλινές πρεσβείες χρησιμοποιώντας επιλεγ-
ων πολιτών και τις μαζικότατες απεργιακές βερνητικές επιλογές θα καταλήγουν να βρί- τημα χρόνου, η ιδεολογική και στρατηγι- μένους δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς, που
κινητοποιήσεις, στις ανησυχίες των μυστι- σκονται αντιμέτωποι με τρομονόμους. κή ήττα της σημερινής ευρωπαϊκής πολιτι- εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία προς το ισραη-
κών υπηρεσιών και άλλων αρχών ασφάλει- Είναι προφανές ότι, ακόμα και αν η κής ελίτ. Η δε ΕΕ του φόβου, του διχασμού λινό κράτος.
Τις προηγούμενες εβδομάδες Άγκυρα και Τελ
ας για τη δήθεν απειλή από τρομοκρατικό τρομοκρατία δεν υπήρχε, πιθανόν οι ευ- και της κρίσης, πολιτικής και οικονομικής, Αβίβ έδειχναν να πραγματοποιούν σημαντικές κι-
χτύπημα. Επιπλέον, την περίοδο που η Γερ- ρωπαϊκές κυβερνήσεις της λιτότητας, θα είναι καταδικασμένη σε εξίσου βίαιη οι- νήσεις για την εξομάλυνση της διπλωματικής σύ-
μανία προωθούσε το δικό της πρόγραμμα χρειαζόταν να την… εφεύρουν για να επι- κονομική και κοινωνική καταστροφή. Τα γκρουσης που ακολούθησε την τρομοκρατική επί-
λιτότητας, πλήττοντας την πλειοψηφία των βιώσουν πολιτικά. Οι υπηρεσίες που προ- εκρηκτικά πακέτα της βίας φέρνουν στο θεση του Ισραήλ σε διεθνή χωρικά ύδατα. Παρά το
πολιτών στη χώρα, οργίασαν οι φημολογί- σφέρουν οι «τρομοκράτες» στους διαχειρι- προσκήνιο τα σαθρά θεμέλια στα οποία γεγονός όμως ότι οι δυο χώρες έδειξαν ότι είναι
ες, και εκεί, περί κινδύνου εκδήλωσης τρο- στές της εξουσίας της ΕΕ, του ΔΝΤ και της στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα της ανά πάσα στιγμή έτοιμες να επιστρέψουν στην…
πρωτέρα κατάσταση, το ισραηλινό υπουργείο
μοκρατικής επίθεσης. Οι αντιδράσεις των ΕΚΤ και στην ευρωζώνη των προϋπολογι- λιτότητας, της ανεργίας, της ανέχειας και Εξωτερικών προτίμησε να δυναμιτίσει τη σχετική
πολιτών με μαζικές διαδηλώσεις και απερ- σμών της πείνας και της επιτήρησης, απο- της κρίσης. προσπάθεια.
24 / ΠPIN ΔIEΘNH ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠEPI τήσεις, ενώ θα μειώσει τις θέσεις


εργασίας στο δημόσιο τομέα κα-
τά 500.000.

σκόπιο Βολές κατά Ουγγαρίας


Έντονες αντιδράσεις συνε-
χίζει να προκαλεί ο νέος νόμος
Αίμα στην Ακτή για τα μέσα ενημέρωσης που τί-
θεται σε ισχύ στην Ουγγαρία από
Ελεφαντοστού την 1η Ιανουαρίου. Ο νόμος δη-
μιουργεί μια νέα κρατική Αρ-
Βαθαίνει η πολιτική και κοινω- χή Μέσων και Επικοινωνιών,
νική κρίση στην Ακτή Ελεφαντο- η οποία θα μπορεί να επιβάλει
στού, η οποία βρίσκεται στα «πρό- βαρύτατα πρόστιμα για ασαφή
θυρα της γενοκτονίας», σύμφωνα παραπτώματα, όπως η μη ισορ-
με το νέο πρέσβη της στα Ηνωμέ- ροπημένη κάλυψη ή η αναφορά
να Έθνη. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες ειδήσεων που αντίκεινται στην
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και πε- ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα
ρίπου 200 έχουν χάσει τη ζωή τους χρηστά ήθη. Μπορεί ακόμα και
σε ταραχές που ξεκίνησαν μετά τις να κλείσει Μέσα, όταν το έργο
αμφισβητούμενες εκλογές της 28ης τους αντιβαίνει στο «δημόσιο
Νοεμβρίου. Τόσο ο επικεφαλής της Δεν κάλυψε με ομοιόμορφο τρόπο τα αεροδρόμια ιδιωτικά: το Χίθροου στο Λονδίνο και το Ντομοντέ- συμφέρον», ενώ στις διατάξεις
αντιπολίτευσης, Αλασάν Ουατάρα, της Μόσχας και του Λονδίνου το πυκνό χιόνι που ντοβο στην Μόσχα. Αποδείχθηκε έτσι ότι τα πανά- του περιλαμβάνονται αμφιλεγό-
όσο και ο πρώην ηγέτης της χώρας, έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά μία δια- κριβα τέλη χρήσης δεν σημαίνουν καλύτερες υπη- μενες ρυθμίσεις, όπως η υποχρέ-
Λοράν Γκμπάγκμπο, έχουν αυτοα- βολική σύμπτωση τόσο στη βρετανική όσο και στη ρεσίες για το επιβατικό κοινό, ούτε μεγαλύτερη ωση των προγραμμάτων να παί-
νακηρυχθεί νικητές της εκλογικής ρωσική πρωτεύουσα τα αεροδρόμια που έκλεισαν, ασφάλεια. Το αντίθετο σημαίνουν: προχειρότητα, ζουν κατά 40% ούγγρικη μουσι-
ταλαιπωρώντας χιλιάδες τουρίστες, ήταν τα μόνα απουσία υποδομών και κερδοσκοπία.
αναμέτρησης. Ο πρώτος στηρίζε- κή. «Ο νόμος μπορεί να εξουδε-
ται από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την τερώσει μέσα ενημέρωσης που
πλειοψηφία της διεθνούς κοινότη- από την 1η Ιανουαρίου η Εσθονία, χαρακτηρίσουν το 2011» σημειώ- απορρυπαντικό αφαιρούνται από επικρίνουν την κυβέρνηση και
τας, ενώ ο δεύτερος κάνει λόγο για την ώρα που η ΕΕ βιώνει τη σοβα- νει η έρευνα, με τους οικονομολό- τα προϊόντα που διανέμονται κά- το δημόσιο διάλογο στη χώρα»
«γαλλο-αμερικανική συνομωσία», ρότερη, ίσως, κρίση από την επο- γους που συμμετείχαν σε αυτή να θε μήνα με δελτίο, και θα πω- δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ.
με στόχο την απομάκρυνσή του απ’ χή της δημιουργίας της. Πρόκειται υποστηρίζουν πως η ταυτόχρονη λούνται σε καταστήματα με στα- «Εγείρονται ερωτήματα για το
την εξουσία. Την Τετάρτη, τρεις για τη δεύτερη φορά που η μικρή δημοσιονομική προσαρμογή από θερές (αλλά αυξημένες σε σχέ- αν μια χώρα με τέτοιο νόμο για
πρόεδροι χωρών της Δυτικής Αφρι- χώρα της Βαλτικής επιχειρεί κά- πολλές χώρες θα ασκήσει μεγαλύ- ση με τις σημερινές, επιδοτούμε- τον Τύπο αξίζει να ηγείται της
κής επισκέφτηκαν τον Γκμπάγκμπο τι τέτοιο, καθώς το 2007 ο υψηλός τερη από την αναμενόμενη πίεση νες) τιμές. Από τη λίστα των προ- Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείω-
για να τον πείσουν να δώσει τα ηνία πληθωρισμός της δεν της επέτρεψε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οι- ϊόντων με δελτίο, η οποία εγκαι- σε ο υπουργός Εξωτερικών του
της χώρας στον αντίπαλό του. Ωστό- να το καταφέρει. Η είσοδος στην κονομίας. νιάστηκε το 1959, προκειμένου Λουξεμβούργου, καθώς η Ουγ-
σο, έφυγαν άπραγοι, απειλώντας με ευρωζώνη έχει διχάσει τους πολί- να μην υποφέρει ο πληθυσμός γαρία θα αναλάβει αυτό το ρό-
στρατιωτική επέμβαση, σε περίπτω- τες, με τις δημοσκοπήσεις να δεί- από το αμερικανικό εμπάργκο, λο από τη νέα χρονιά. Εντός της
ση που ο Γκμπάγκμπο εξακολουθή- χνουν ότι μόλις το 49-52% συμφω- Αλλάζει η Κούβα έχουν ήδη αφαιρεθεί οι πατάτες, χώρας, γνωστός ραδιοφωνικός
σει να μη συμμορφώνεται. νεί με αυτή την απόφαση. Την ίδια το αλάτι, τα πούρα, τα τσιγάρα παραγωγός κράτησε ενα λεπτό
στιγμή, έρευνα του πρακτορεί- Νέα μέτρα εισάγει η κουβα- κ.ο.κ. Η κυβέρνηση έχει δεσμευ- ραδιοφωνικής σιγής στη μνήμη
ου Ρόιτερς προβλέπει επιβράδυν- νική κυβέρνηση, επιχειρώντας τεί ότι διαφυλάξει το δωρεάν χα- της ελευθερίας του Τύπου, για
Στην ευρωζώνη η Εσθονία ση της τάξης του 1,5-1,7% στη ζώ- να μειώσει τις κρατικές δαπά- ρακτήρα της παιδείας και της να απολυθεί μετά το τέλος της
νη του ευρώ για την επόμενη χρο- νες. Από την 1η Ιανουαρίου, το υγείας, όμως θα κόψει τις περισ- εκπομπής, μαζί με τον αρχισυ-
Στη ζώνη του ευρώ εισέρχεται νιά. «Λιτότητα και υπερβολές θα σαπούνι, η οδοντόκρεμα και το σότερες απ’ τις υπόλοιπες επιδο- ντάκτη του.

Ο
EKTOΣ OPIΩN n ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΥΛΟΣ

αλβανός πρωθυπουργός Σα-


λί Μπερίσα «από τους μεγαλύ-
τερους λαθρέμπορους όπλων
στη διάρκεια της σύγκρου-
σης στο Κόσοβο, το 1998 και
Τα εγκληματικά λαμόγια
της «Μεγάλης Αλβανίας»
1999», αποκαλύπτει η σερβική εφημερίδα Πολί-
τικα. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Χασίμ Θά-
τσι «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης δι-
ακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ανθρωπίνων
οργάνων», όταν ήταν επικεφαλής του διαβόη-
του «Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου ( της Ντρένιτσα», που δολοφονούσε το 1999 και Σήμερα, τα εγκλήματα έρχονται στο φως αναταραχή την επομένη των βουλευτικών
UCK), σύμφωνα με έκθεση του ειδικού εισηγη- το 2000 σέρβους αιχμαλώτους και Αλβανούς και από τον Ντικ Μάρτι που θεωρείται άνθρωπος εκλογών στο Κόσοβο και λίγους μήνες πριν
τή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ελβετού φιλε- πουλούσε τα νεφρά τους για μεταμοσχεύσεις της επιρροής των Γερμανών και έγινε πασίγνω- τις προγραμματισμένες για τον Μάιο εκλογές
στη μαύρη αγορά: «Όταν οι χει- στος σε όλο τον κόσμο από τις αποκαλύψεις στην Αλβανία, αλλά και εν –όψει της ανάλη-
ρουργοί που έκαναν τις μετα- που έκανε για τις παράνομες φυλακές της CIA ψης τον Φεβρουάριο του 2011 του ελέγχου
μοσχεύσεις ήταν έτοιμοι για την στην Ευρώπη. Όσο και αν ο Μπερίσα έσπευ- του Βορείου Κοσόβου –της περιοχής όπου
επέμβαση, οι αιχμάλωτοι μετα- σε να κάνει λόγο για «ρατσιστικές αντι-αλβανι- πλειοψηφούν οι Σέρβοι και όπου συχνά ση-
φέρονταν έξω από το “ασφα- κές συκοφαντίες» του Ντικ Μάρτι, οι καταγγελί- μειώνονται επεισόδια– από τις αμερικανικες
λές σπίτι”, όπου κρατούνταν και ες παραμένουν και από ότι φαίνεται αποτελούν δυνάμεις της KFOR.
εκτελούνταν από έναν ένοπλο μόνο την κορυφή του παγόβουνου για την δρά- Στις εκλογές στο Κόσοβο, που οι Αμερικα-
του UCK .Οι σοροί τους μεταφέ- ση των δύο αλβανών ηγετών – των πιο πιστών νοί χαρακτήρισαν «ορόσημο» παρά τις καταγ-
ρονταν αμέσως στην κλινική για οπαδών της αμερικανικής πολιτικής στα Βαλκά- γελίες της αντιπολίτευσης για νοθεία, το κόμμα
τη μεταμόσχευση» γράφει στην νια. Τις καταγγελίες κατά του Μπερίσα διατύπω- του Χασίμ Θάτσι αναδείχτηκε μεν πρώτο, αλ-
έκθεσή του ο Ντικ Μάρτι. Στην σαν τέσσερα πρώην στελέχη του UCK, σύμφω- λά για να συγκροτήσει κυβέρνηση χρειάζεται
έκθεσή του, ο Μάρτι αναφέ- να με τους οποίους ο αλβανός πρωθυπουργός τη στήριξη των μικρότερων κομμάτων. Μετα-
ρει χαρακτηριστικά ότι ο Θάτσι ειχε μετατρέψει το πατρικό σπίτι του, κοντά στο ξύ αυτών και του κόμματος Αυτοδιάθεση του
ενεργούσε «με την υποστήριξη Τρόπογιε, στα σύνορα με το Κόσοβο το 1998 σε Αλμπίν Κούρτι, το οποίο υποστηρίζεται από
και τη συνενοχή και της τότε σο- «κέντρο αγοράς όπλων». τους Γερμανούς και ήρθε τρίτο στις εκλογές
σιαλιστικής κυβέρνησης της Αλ- Από την πλευρά του ο σύμμαχος και εταίρος με 12,2%, αν και κατέβηκε για πρώτη φορά .Το
βανίας, των μυστικών υπηρεσι- του Μπερίσα, Θάτσι, απείλησε να δώσει στη δη- πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία και το Κόσοβο
ών και της αλβανικής μαφίας». μοσιότητα τα ονόματα των τεσσάρων μαρτύρων, αναμένεται να επισκιαστεί από τη μετεκλογική
λεύθερου γερουσιαστή Ντικ Μάρτι. Τα φρικιαστικά αυτά εγκλήματα είχε αναφέ- προφανώς για να γίνουν αντικείμενο «λιντσαρί- παρέμβαση των ΗΠΑ, αλλά και της Γερμανίας
Ο εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης ρει και η εισαγγελέας του Ποινικού Δικαστηρίου σματος» από εξτρεμιστικά στοιχεία, όπως δήλω- που επιδίδονται σε μια σκληρή διαπάλη με στό-
κατηγορεί ευθέως τον Χασίμ Θάτσι ως ηγετικό της Χάγης για την πρώην Γιουγκοασλαβία, Κάρ- σε ο σέρβος εισαγγελέας Μπρούνο Βέκαριτς. χο την αύξηση της επιρροής τους στα Τίρανα
στέλεχος της κοσοβάρικης συμμορίας «Ομάδα λα Ντελ Πόντε, η οποία φυσικά μόνο για φιλο- Πολλοί αναλυτές αφήνουν να εννοηθεί και την Πρίστινα.
σερβισμό δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Η επί- πάντως ότι οι αποκαλύψεις αυτές συνδέονται
σης ελβετίδα εισαγγελέας και σήμερα πρέσβει- και με την προσπάθεια που καταβάλει πλέον η
ρα, ομολόγησε μάλιστα ότι τότε «δέχτηκε πολι- Γερμανία να επεκτείνει την επιρροή της στην
τικές πιέσεις και εμποδίστηκε στην έρευνά της Αλβανία και στο Κόσοβο, που θεωρούνται οι
για τις θηριωδίες του UCK στη διάρκεια του πο- πιο φιλο-αμερικανικές χώρες της Ευρώπης.
λέμου». Οι καταγγελίες προκαλούν ήδη τεράστια