You are on page 1of 1
 

rén'ài

shì

héngjiǔ

rěnnài

yòuyǒu

ēn

jídù

bù zhāng

kuáng

 

qiú

zìjǐ

de

yìchu

45

仁愛 是 恆久 忍耐 又有 恩

慈 , 不 嫉妒 ,

 

不張

求 自己 的

益處 ,

bùyì

bèi

jīnù

bùdòng

èniàn

bùzài

zuì'è

zhōng

kuàilè

zhǐ

zài

zhēnlǐ

zhōng

kuàilè

 

fánshì

不易 被 激怒 ,

不動 惡念 , 不在 罪惡 中

快樂 , 只 在 真理

 

快樂 , 凡事

bāoróng

fánshì

xiāngxìn

fánshì

pànwang

fánshì

rěnnài

 

包容 , 凡事

相信 , 凡事

盼望 , 凡事 忍耐 。

 
 

suǒyǐ

xīn'ài

de

dìxiongmen

nǐmen

ruò

méiyǒu

rén'ài

jiùsuàn

bude

shénme

 

yīnwèi

46

所以 , 我 心愛 的

弟兄們 , 你們 若

沒有 仁愛 ,

就算 不得 什麼 ,

因為

rén'ài

yǒngbù

zhǐxī

yīncǐ

yào

gùshǒuzhe

rén'ài

shì

yīqiè

shìwù

zhōng

zuì

wěidà

de

仁愛 永不

止息 。 因此 , 要

固守著 仁愛 , 那 是 一切 事物

 

中 最 偉大 的 ,

yīnwèi

yīqiè

shìwù

zhōng

zhǐxī

因為 一切 事物

必 止息 ─ ─

 
 

rán'ér

rén'ài

shì

Jīdū

chúnzhèng

de

ài

zhè zhǒng

ài

yǒngyuǎn

chíshǒu

fán

zài

mòrì

bèi

47 然而 仁愛 是 基督

純正

愛 ,

這種

永遠

持守 ; 凡 在 末日 被

 

duàndìng

yǒu

rén'ài

de

tāde

jǐngkuàng

yīdìng

hěn

hǎo

 
 

斷定

有 仁愛 的 , 他的

景況

一定 很 好 。

suǒyǐ

xīn'ài

de

dìxiongmen

yào

quánxīn

quánlì

xiàng

qíqiú

hǎoshǐ

nǐmen

mǎnhuái

48

所以 , 我 心愛 的

弟兄們 , 要 全心

全力

父 祈求 ,

好使 你們

滿懷

 

gěi

父 賜 給 祂

 

érzi

Yēsū Jīdū

dízhēn

zhèng

xìntú

de

zhè zhǒng

ài

shǐ

nǐmen

déyǐ

chéngwéi

shén

de

érzi

shǐ

兒子 耶穌基督 的真

 

信徒 的

這種

愛 ; 使 你們 得以

 

成為

的 兒子 ; 使

wǒmen

zài

xiǎnxiàn

shí

xiàng

yīyàng

yīnwèi

wǒmen

bìděi

jiàn

dízhēn

shǐ

wǒmen

我們 在 祂 顯現 時 像 祂 一樣 ,

huáiyǒu

懷有

zhège

xīwàng

shǐ

wǒmen

bèi

因為 我們 必得 見 祂 的真 體 ; 使 我們

jiéjìng

xiàng

yīyàng

chúnjié

āmen

這個 希望 ; 使 我們 被 潔淨 得 像 祂 一樣

純潔 。 阿們 。