yǐ  tiē  shū 

以  帖  書 
yǎ  liè  rén  de  jìlù 
lù  zì  mó  sài  yà  wáng  shídài  línhǎi  rénmín  fāxiàn  de  èrshí sì  zhāng  yè  piàn 
雅  列  人  的  紀錄  ,  錄  自  摩  賽  亞  王  時代  林海  人民  發現  的  二十四  張  頁  片  。 
dì yī  zhāng 
第一  章 
xiànzài  wǒ 
mó  luó  nǎi 
kāishǐ  jìlù  zài  běibù  dìqū  bèi  zhǔ  de  shǒu  huǐmiè  de  gǔdài  jūmín  de 
1  現在  我  ,  摩  羅  乃  ,  開始  記錄  在  北部  地區  被  主  的  手  毀滅  的  古代  居民  的 
jìshì 
記事  。 
wǒde  jìshì  lù  zì  línhǎi  rénmín  fāxiàn  de  èrshí sì  zhāng  yè  piàn 
jiàozuò  yǐ  tiē  shū 
2 我的  記事  錄  自  林海  人民  發現  的  二十四  張  頁  片  ,  叫作  以  帖  書  。 
zhè  jìlù  zuì  qiánmian  de  bùfen 
jiǎng  dào  chuàngzào  shìjiè 
chuàngzào  Yàdāng 
yǐjí  cóng 
3  這  紀錄  最  前面  的  部分  ,  講  到 
創造  世界  、  創造 
亞當  ,  以及  從 
nàshíhòu  qǐdào  jù  tǎ  shídài  de  jìshì 
hé  dào nàshí  hòu  wéizhǐ  suǒyǒu  fāshēng  zài  rénlèi  érnǚ  jiān 
那時候  起到  巨  塔  時代  的  記事  ,  和  到那時  候  為止  所有  發生  在  人類  兒女  間 
de  shì 
wǒxiàng  xìn  Yóutàirén  yě  yǒu  zhè  yī bùfen  de  jìlù 
的  事  ,  我相  信  猶太人  也  有  這  一部分  的  紀錄  ─  ─ 
suǒyǐ  wǒ  bù  xiě  Yàdāng  shídài  dào nàshí  hòu  fāshēng  de  shì 
dàn  nàxiē  shì  dōu  zài  yè  piàn 
4 所以  我  不  寫  亞當  時代  到那時  候  發生  的  事  ;  但  那些  事  都  在  頁  片 
shàng 
fán 
上  ,  凡 
zhǎodào  yè  piàn  de 
bì  yǒu  nénglì  huòdé  zhěngbù  jìlù 
找到  頁  片  的  ,  必  有  能力  獲得  整部  紀錄  。 
dànshì  kàn  a 
wǒ  bù  jì  qí  quánbù 
zhǐ  jì  qí  bùfen 
cóng  jù  tǎ  jì  dào  tāmen  mièwáng 
5  但是  看  啊  ,  我  不  記  其  全部  ,  只  記  其  部分  ,  從  巨  塔  記  到  他們  滅亡 
wéizhǐ 
為止  。 
wǒ  jiùshì  zhèyàng  jìlù  de 
yuánlái  xiě  zhè  jìlù  de  shìyǐ  tiē 
tā  shì  kē  lín  Ānduō  de  hòudài 
6 我  就是  這樣  記錄  的  。  原來  寫  這  紀錄  的  是以  帖  ,  他  是  柯  林  安多  的  後代  。 
kē  lín  Ānduō  shì  mó  lóng  de  érzi 
7 柯  林  安多  是  摩  龍  的  兒子  。 
mó  lóng  shìyǐ  dàn  mǔ  de  érzi 
8 摩  龍  是以  但  姆  的  兒子  。 
yǐ  dàn  mǔ  shì  ài  hā  de  érzi 
9 以  但  姆  是  艾  哈  的  兒子  。 
ài  hā  shì  sāi  tè  de  érzi 
10  艾  哈  是  塞  特  的  兒子  。 
sāi  tè  shì  xī  bó  lóng  de  érzi 
11  塞  特  是  希  伯  隆  的  兒子  。 
xī  bó  lóng  shì  kē  mù  de  érzi 
12  希  伯  隆  是  柯  睦  的  兒子  。 
kē  mù  shì  kē  lín  ān  dé  de  érzi 
13  柯  睦  是  柯  林  安  德  的  兒子  。 
kē  lín  ān  dé  shì  ā  nígé  dá  de  érzi 
14  柯  林  安  德  是  阿  尼格  達  的  兒子 
。 

ā  nígé  dá  shì  yà  lún  de  érzi 
15  阿  尼格  達  是  亞  倫  的  兒子  。 
yà  lún  shì  xī  ā  suǒ  mǔ  de  érzi  hè  de  hòudài 
16  亞  倫  是  希  阿  索  姆  的  兒子  赫  的  後代  。 
xī  ā  suǒ  mǔ  shì  lǐ  bó  de  érzi 
17  希  阿  索  姆  是  李  勃  的  兒子  。 
lǐ  bó  shì  jī  shì  de  érzi 
18  李  勃  是  基  士  的  兒子  。 
jī  shì  shì  kē  lóng  de  érzi 
19  基  士  是  柯  龍  的  兒子  。 
kē  lóng  shì  lì  wèi  de  érzi 
20  柯  龍  是  利  未  的  兒子  。 
lì  wèi  shì  jī  mǔ  de  érzi 
21  利  未  是  基  姆  的  兒子  。 
jī  mǔ  shì  mó  lín  āndùn  de  érzi 
22  基  姆  是  摩  林  安頓  的  兒子  。 
mó  lín  āndùn  shì  Lìlā  jī  shì  de  hòudài 
23  摩  林  安頓  是  利拉  基  士  的  後代  。 

Lìlā  jī  shì  shì  xī  cí  de  érzi 
24  利拉  基  士  是  希  磁  的  兒子  。 
xī  cí  shì  hè  de  érzi 
25  希  磁  是  赫  的  兒子  。 
hè  shì  kē  mù  de  érzi 
26  赫  是  柯  睦  的  兒子  。 
kē  mù  shì  kē  lín  ān  dé  de  érzi 
27  柯  睦  是  柯  林  安  德  的  兒子  。 
kē  lín  ān  dé  shìyǐ 
28  柯  林  安  德  是以 
mào  de  érzi 
茂  的  兒子  。 
yǐ  mào  shì  é  méi  ěr  de  érzi 
29  以  茂  是  俄  梅  珥  的  兒子  。 
é  méi  ěr  shì  xiū  ěr  de  érzi 
30  俄  梅  珥  是  休  爾  的  兒子  。 
xiū  ěr  shì  jī  bó  de  érzi 
31  休  爾  是  基  勃  的  兒子  。 
jī  bó  shì  ào  lài  hā  de  érzi 
ào  lài  hā  shì  yǎ  liè  de  érzi 
32  基  勃  是  奧  賴  哈  的  兒子  ,  奧  賴  哈  是  雅  列  的  兒子  。 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful