KA / BG-GPO/2515/WPP-47/2006-2008

°ðÂñž»°ð Çñ¸åÃðÀðæ
%ºdâ½yâÀÖÐ ~âZdâsÉâÈÖ{â°{â°

¸ÀA¥ÀÄl 143

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 20, 2008 (¥sÁ®ÄÎt 30, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1929)

¸ÀAaPÉ 12

¨sÁUÀ - 4J
gÁdåzÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àj²Ã®£Á ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ,
gÁdåzÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁåzÉñÀUÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À
ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¸À£À§zÀÞ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
gÁeÁåAUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®gÀÄ ªÀiÁrzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ
GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ.
PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS SECRETARIAT
NOTIFICATION
No. DPAR 117 SAS 2006, Bangalore, Dated: 6th March 2008
Notification N0 23012/05/2007-AIS-III, dated 28-1-2008 of Government of India, Ministry of
Personnel, Public Grievaces & Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi is hereby
republished:
TO BE REPUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART 1 SECTION 2
No. 23012/05/07-AIS-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
New Delhi, the 28th January, 2008
NOTIFICATION
Shri K. Shivaramu, IAS (KN 86), appointed to the Indian Administrative Service on the basis of
the Civil Services Examination held in 1985 and borne on the cadre of Karnataka, has been permitted to
change his name from ''K. Shivaramu'' to Shivaraam'' He will accordingly be recognised as Shri
Shivaraam for all official purposes.

(305)

306

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

¨sÁUÀ - 4J

2. The earlier notification of even number dated the 20th November 2007 issued in this regard is
hereby cancelled
G.C. PANDEY
Under Secretary to the Government of India
By Order and in the name of the President of India
K.G. ANANTHA
P.R. 73

Under Secretary to Government
Department of Personnel and Administrative Reforms
(Services-I)

M¼ÁqÀ½vÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¸ÀASÉå: ME 12 ¦JAJ¸ï 2008, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 15£Éà ªÀiÁZïð 2008.
1872gÀ EArAiÀÄ£ï Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀiÁågÉÃeï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀ®A 7gÀ (PÉÃAzÀæ PÁAiÉÄÝ JPïì «-1872)C£ÀéAiÀÄ
¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ²æà ¸ÉÖ¤¸Áè¸ï Dgï.r. PÉÆøÀÛ, ªÀQîgÀÄ, ``D²èAUï'' «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 2£ÉÃ
CqÀØgÀ¸ÉÛ, £ÀAvÀÆgÀÄ, PÀÄ®±ÉÃRgÀ CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄð£À PÁAiÉÄÝAiÀÄr PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä
Qæ²ÑAiÀÄ£ï d£ÁAUÀzÀ «ªÁºÀ £ÉÆAzÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ£ÁßV zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÁå¦ÛUÉ ªÀiÁvÀæ
¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ ¸ÀzÀj PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ µÀgÀwÛUÉƼÀ¥ÀlÄÖ vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À DzÉñÀzÀªÀgÉUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
¦.Dgï. 77
JA.J¸ï. ªÀĺÀAvÉñÀAiÀÄå
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
M¼ÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉ (gÀºÀzÁj ªÀÄvÀÄÛ «zÉòAiÀÄgÀÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¸ÀASÉå: ME 225 ¦JAJ¸ï 2007, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 13£Éà ªÀiÁZïð 2008.
1872gÀ EArAiÀÄ£ï Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀiÁågÉÃeï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ 9£Éà PÀ®A£À°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¹ EArAiÀÄ£ï Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀiÁågÉÃeï (PÀ£ÁðlPÀ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1961 gÀAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¥sÁ¸ÀÖgï
gɪÀgÉAqï jZÀqïð JA. ¨ÉAd«Ä£ï, EªÁåAf°PÀ¯ï ZÀZïð D¥sï EArAiÀiÁ, £ÀA. 947, 16£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ
ºÀAvÀ, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 078 EªÀjUÉ ªÉÄð£À PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Éè
ªÁå¦ÛAiÀÄrAiÀÄ°è «ªÁºÀ «¢üAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä ¸ÀzÀj PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ
µÀgÀwÛUÉƼÀ¥ÀlÄÖ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃrzÉ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
¦.Dgï. 78
JA.J¸ï. ªÀĺÀAvÉñÀAiÀÄå
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
M¼ÁqÀ½vÀ E¯ÁSÉ (gÀºÀzÁj ªÀÄvÀÄÛ «zÉòAiÀÄgÀÄ)
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¸ÀASÉå: DPÀÄPÀ 140 ¦LJA 2006, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 12£Éà ªÀiÁZïð 2008
PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ£Á¤ ªÀÈwÛ¤gÀvÀ ªÉÊzÀågÀ £ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ¤gÀvÀgÀ
¸ÀAQÃtðUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ 3 £Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ G¥À ¥ÀæPÀgÀt (3) (J) gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ£Á¤ ªÉÊzÀå ªÀÄAqÀ½UÉ
ªÀÄÄA¢£À DzÉñÀzÀªÀgÉUÉ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÉ.

¨sÁUÀ - 4J
1

3

5

7

9

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

qÁ: dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï £ÁgÁAiÀÄuï
£ÀA. 93, 3£Éà PÁæ¸ï, 1£Éà ºÀAvÀ,
qÁ®gï ¹ÌÃA,
©.n.JA. ¯ÉÃOmï,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 068
qÁ: PÉ.f. ZÀAzÀæ¥Àà
£ÀA. 2035/206, ZÁªÀÄÄðr,
13 £Éà PÁæ¸ï, DAd£ÉÃAiÀÄ ¯ÉÃOmï,
zÁªÀtUÉgÉ

2

qÁ: ©.f. UÉÆæ£Áxï
£ÀA. 492, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ,
3£Éà ¨ÁèPï, 5£Éà ªÉÄÊ£ï ``©'' PÁæ¸ï,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 085

4

qÁ: PÀȵÀÚgÁd ¨sÀmï
²æä¢ü ªÉÄrPÀ¯ïì,
ªÀiÁgÀÄw GqÀĦ- 576 101.
qÁ: ¸ÁA¨sÀªÀ ªÀÄÆwð f.f
¸À«ÄÃPÁë DAiÀÄĪÉÃðzÁ®AiÀÄ,
ºÀÄ°PÀ¯ï gÉÆÃqï, ºÁ®¼Àî, ¹¹ð,
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè
qÁ: ºÀQêÀÄ ªÀÄÄvÀÄðeÁSÁ¢æ
eÉÆòUÀ°è, E®PÀ¯ï-587 125,
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè

6

qÁ: PÉ.J¸ï. ªÀiÁ°¤
£ÀA. 1151, ¸ÀéAiÀÄA¨sÀÄ,
11£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 2£Éà ºÀAvÀ,
Dgï.¦.¹. ¯ÉÃOmï, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 040.
qÁ:©.n. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¹.¹.Dgï. & ªÉÊ.J£ï.,
£ÀªÀzɺÀ°
qÁ: J¸ï.J. ¥Ánïï
``¥ÀÆtðZÀAzÀæ'' JA.L.f -1/39,
¹zÀÝ°AUÀ £ÀUÀgÀ, UÀzÀUÀ

8

307

10 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
- C¢üPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
DAiÀÄÄµï ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ,
(Official Member)
zsÀ£ÀéAvÀj gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 009

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
J£ï. ªÀĺÁ®PÀëöäªÀÄä
¦.Dgï. 79
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ
(¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞw)
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¸ÀASÉå: ¸ÀE 27 JADgïE 2008, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 11£Éà ªÀiÁZïð 2008
PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÁl (¤AiÀÄAvÀæt) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966 gÀ ¥ÀæPÀgÀt 5 gÀ ªÉÄÃgÉUÉ
ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:Dgïr¹/247/JAJAr/77 ¢£ÁAPÀ:21/1/1978gÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæzÀ°è C¢ü¸ÀÆa¸À®ànÖgÀĪÀ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À
ªÀiÁgÁl ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV AiÀļÀAzÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀ£ÀÄß ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæPÉÌ
¸ÉÃj¹zÉ.
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæzÀ°è C¢ü¸ÀÆa¸À®ànÖgÀĪÀ PÀȶ
GvÀà£ÀßUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ªÀiÁgÁl ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¸ÀzÀj ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß «¨sÀf¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ GzÉÝò¹, PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÁl (¤AiÀÄAvÀæt) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966 gÀ ¥ÀæPÀgÀt 3 gÉÆA¢UÉ
NzÀ¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt 145(1) gÀ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ PÀȶ
GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß (1) ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ (2) AiÀļÀAzÀÆgÀÄ
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉëÃvÀæ JAzÀÄ «¨sÀf¸À®Ä, ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¹, ¨Á¢üvÀgÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ ºÁUÀÆ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß 30 ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹, ¸ÀASÉå:¹JAqÀ§Æèöå 180

308

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

¨sÁUÀ - 4J

JADgïE 98 ¢£ÁAPÀ:17/06/1999 gÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ« C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¢£ÁAPÀ:18/6/1999 gÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæzÀ «±ÉõÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¨sÁUÀ-IV 2 ¹ (ii) gÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀzÀj C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:18/6/1999 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.
¤UÀ¢üvÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ ºÁUÀÆ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¥Àj²Ã°¹zÉ. CAvÉAiÉÄÃ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
AiÀļÀAzÀÆgÀÄ G¥À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÉƸÀzÁV AiÀļÀAzÀÆgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß
¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÁzÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÁUÀ AiÀļÀAzÀÆgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß
¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ DyðPÀªÁV ºÁUÀÆ DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV ¸ÀÆPÀÛªÀ®èªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ.
DzÀÄzÀjAzÀ, AiÀļÀAzÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÀévÀAvÀæ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«Äw ¸Áܦ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ,
¢£ÁAPÀ:17/6/1999 gÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ ¥ÀƪÀð¨Á« C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:¹JAqÀ§Æèöå 180 JADgïE 98£ÀÄß
¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÁl (¤AiÀÄAvÀæt) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966 gÀ ¥ÀæPÀgÀt 3 gÉÆA¢UÉ NzÀ¯ÁzÀ
¥ÀæPÀgÀt 145(1) gÀ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀzÀÄÝUÉƽ¹zÉ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
¦.Dgï. 83
¹.PÉ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄÆwð
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¸ÀºÀPÁgÀ E¯ÁSÉ
¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¸ÀASÉå:¸ÀAªÀå±ÁE 12 gÁ±Á¥Àæ 2008, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:18£Éà ªÀiÁZïð 2008
The Karnataka Government Servant's (Seniority) Rules, 1957 C¢üPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß
PÀ£ÁðlPÀ C¦ü¶AiÀÄ¯ï ¯ÁAUÉéÃeï DPïÖ, 1963gÀ ¥ÀæPÀgÀt 5A gÀ CrAiÀÄ°è gÁdå¥Á®gÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»wUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀÄgÀÄ ¥ÀæPÀn¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ [eÉåõÀ×vÁ] ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1957
[d£ÀªÀj 2006gÀªÀgÉUÉ ªÀiÁ¥ÁðqÁzÀAvÉ]
¸ÀA. fJr (NJA) 14 fDgïDgï 57, ¢£ÁAPÀ 7£Éà ¥sɧæªÀj 1958
¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 309£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄvÀÄÛ F
«µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀÄ, F ªÀÄÆ®PÀ
ªÀÄÄA¢£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ, JAzÀgÉ:1. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ (eÉåõÀ×vÁ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1957 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[1-J. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ, D
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÁUÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà C°èAiÀĪÀgÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgÀAvÀÄ, DvÀ£À £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¸ÀPÀæªÀÄUÉƽ¹zÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀÝ°è, DvÀ£ÀÄ D
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ, £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV, ¸ÀPÀæªÀĪÁV CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÀªÁV¢zÀÝgÉ
ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ F ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV DvÀ£À ¸ÉêÁ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ:- F ¤AiÀĪÀÄzÀ°è "¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyð" JA§ÄzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
1958gÀ°ègÀĪÀAvÉ CzÉà CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ]1.
1. ¢£ÁAPÀ 29£Éà r¸ÉA§gï 1960gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA. fJr 176 J¸ïDgïDgï 59gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2. EzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ M¼ÀUÉÆAqÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¤¢ðµÀÖ ¸ÉêÁ PÉÃqÀj£À°è CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðzÀ°è D ªÀåQÛAiÀÄ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:-

¨sÁUÀ - 4J

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

309

(J)

¸ÀàµÀÖ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è SÁAiÀÄA DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, CzÉà ¸ÉêÁ PÉÃqÀj£À°è
CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðzÀ°è ¸ÁÜ£Á¥À£ÀߣÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ J¯Áè ªÀåQÛUÀ½UÀÆ eÉåõÀ×gÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ;
(©) SÁAiÀÄA DzÀ C¢üPÁjUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß, SÁAiÀÄA DzÀ ¢£ÁAPÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV
¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ AiÀiÁgÉà E§âgÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À SÁAiÀÄA ¢£ÁAPÀ MAzÉà DVzÀÝ°è, CªÀgÀ
¸Á¥ÉÃPÀë eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÁÜ£Á¥À£ÀßgÁV CªÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ,
CªÀgÀ £ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁVgÀ¢zÀÝgÉ PɼÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è, CªÀgÀ
£ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(¹) vÁvÁÌ°PÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß D ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è CªÀgÀ ¸ÀvÀvÀ
¸ÁÜ£Á¥À£ÀßzÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ£Á¥À£ÀßzÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ MAzÉà DVzÀÝ°è, CªÀgÀ
£ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄÄ PɼÀV£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è, ¸À®ÄªÀ½AiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ.¥Àæw¤AiÉÆÃd£É, SÁ°ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÉÆgÀvÉ CxÀªÁ CzÉà jÃwAiÀÄ EvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¤¢ðµÀÖ
¸ÉêÁ PÉÃqÀgï CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀð¢AzÀ §rÛUÁV C¢üPÁjAiÀÄÄ C£ÀåxÁ CºÀð£ÁVgÀĪÁUÀ,
CªÀ£ÀÄ §rÛUÉ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÁÝUÀ, D ¥ÀjuÁªÀĪÁV CzÉà ¸ÉêÁ PÉÃqÀj£À°è CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ
ªÀUÀðzÀ°è CªÀ£À QjAiÀĤUÉ §rÛ ¤ÃrzÀÝ°è, AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÉêÁ
PÉÃqÀj£À°è CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðzÀ°è »jAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄÄ DvÀ£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ
§gÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ, F G¥À§AzsÀªÀÅ §rÛUÉ CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¢gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ
C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, §rÛUÉ ®¨sÀåªÁUÀ¢gÀĪÀ C¢üPÁjUÉ CªÀ£ÀÄ ®¨sÀå«zÀÝgÉ
ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVvÉÛà JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ RavÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ,
gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¤tðAiÀÄ«zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À QjAiÀÄ£À ªÉÄÃ¯É DvÀ£À£ÀÄß eÉåõÀ×vÉAiÀÄ
¸ÁÜ£ÀzÀ°èqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1

[r. ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ] 1
1. ¢£ÁAPÀ 12£Éà DUÀ¸ïÖ 1976gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA fJr 4 J¸ïJ¸ïDgï 76gÀ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðPÉÌ §rÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ £ÉÃgÀ£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀªÁVgÀĪÀ°è CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¢£ÁAPÀ MAzÉà DVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, §rÛ ¥ÀqÉzÀ
C¢üPÁjUÀ½VAvÀ £ÉÃgÀªÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
2
[4. ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀð CxÀªÁ PÉÃqÀjUÉ eÉåõÀ×vÉ ºÁUÀÆ CºÀðvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, MAzÉà PÁ®zÀ°è
§rÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ, CªÀgÀ £ÀqÀĪÀt eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß,(i)
AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ PÉÃqÀgï CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀð¢AzÀ §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉ ºÀÄzÉÝAiÀÄ PɼÀV£À
±ÉæÃt CxÀªÁ ªÀUÀðzÀ £ÀqÀĪÀt CªÀgÀ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ;
(ii)
CzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÉÃqÀgïUÀ½AzÀ CxÀªÁ ºÀ®ªÀÅ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀð¢AzÀ §rÛUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃrgÀĪÀ°è, D ±ÉæÃtÂUÀ¼À°è£À ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ;
(iii)
±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀzÀ ºÀ®ªÀÅ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÀ®ªÀÅ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðUÀ½AzÀ §rÛAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃrzÀÝgÉ, AiÀiÁªÀ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §rÛ ¤ÃqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß
PÀæªÀÄzÀ°èqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÄ CªÀ±Àå«gÀĪÀ°è, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, D ºÀ®ªÀÅ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼À CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀ
DzÉñÀzÀ°è §rÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆà D DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
- ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ]2.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 140 J¸ïDgïDgï 64, ¢£ÁAPÀ 15£Éà ¥sɧæªÀj 1968.

310

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

¨sÁUÀ - 4J

4J.
¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå«gÀĪÀ°è CAxÀ
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CºÀðvÁ PÀæªÀÄzÀ°è
ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¹zÉAiÉÆà D DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÀÅ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðUÀ½AzÀ CxÀªÁ CzÉÃ
PÉÃqÀj¤AzÀ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀð¢AzÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ
PÉÃqÀjUÉ §rÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÁUÀ CªÀgÀ £ÀqÀĪÀt eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1

[«ªÀgÀuÉ.- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, "ºÀ®ªÀÅ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ" JA§ÄzÀÄ
AiÀiÁªÀ ««zsÀ ±ÉæÃtÂUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà DzÀåvÁ DzÉñÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ºÀ®ªÀÅ ±ÉæÃtÂUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ¼À PÉÃqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 97 J¸ïDgïDgï 67, ¢£ÁAPÀ 26£Éà ¸É¥ÉÖA§gï 1967.
5. (1) ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀUÀðPÉÌ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀªÀgÀ eÉåõÀ×vÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß
£ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PɼÀUÉ ¸ÀÆa¹zÀ «zsÁ£ÀzÀ°è CªÀgÀ ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:(J)
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÁUÀ eÉåõÀ×vÁ PÀæªÀĪÀÅ,
CºÀðvÁ PÀæªÀÄzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CxÀªÁ
(©)
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ CxÀªÁ DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀĪÀ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CºÀðvÁ PÀæªÀÄzÀ°è EqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ eÉåõÀ×vÁ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß
¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV
(¹)
¥ÀÆtðUÉƽ¹zÁUÀ CAxÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀªÀgÀ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß,(i) CAxÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ
(ii) CAxÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¢gÀĪÁUÀ CºÀðvÁ PÀæªÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
- ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ]1.
1. ¢£ÁAPÀ 15£Éà ªÀiÁZïð 1961gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 74 J¸ïDgïDgï 60gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

MªÉÄä ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀjÃPÀëuÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[(2) (1)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, 2[PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977gÀ 18£Éà ¤AiÀĪÀÄzÀ (1)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄ]2 zÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ
¥Àæ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¢gÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß, CAxÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ªÀ»¹PÉÆAqÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ]1.
1.

¢£ÁAPÀ 1£Éà CPÉÆÖçgï 1971gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 14 J¸ïDgïDgï 70J C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄr ºÉƸÀPÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

2.

¢£ÁAPÀ 20-11-2005gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 24 J¸ïJ¸ïDgï 2004

6. MAzÉà ªÉÃvÀ£À CxÀªÁ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ ªÀUÀð CxÀªÁ ¸ÉêÉAiÀÄ ±ÉæÃt¬ÄAzÀ
E£ÉÆßAzÀÄ ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß eÉåõÀ×vÉAiÀÄ
GzÉÝñÀUÀ½UÁV vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÁwAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ºÁUÀÆ ºÁUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ
ªÀåQÛAiÀÄ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß, AiÀiÁªÀ ªÀUÀð¢AzÀ CxÀªÁ ±ÉæÃt¬ÄAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ªÀUÀðPÉÌ
CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ DvÀ£À ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¨sÁUÀ - 4J

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

311

¥ÀgÀAvÀÄ, ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁjAiÀÄ «£ÀAwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀÝ°è, DvÀ£ÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ªÀUÀð
CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°è DvÀ£À£ÀÄß, ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÄAZÉ D ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀUÀð
CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À PɼÀUÉ CªÀ£À£ÀÄß EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ, ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ ªÀUÀð CxÀªÁ
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀUÀð CxÀªÁ
±ÉæÃt¬ÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ CªÀ£À ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÁwUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ] 1.
1.

¢£ÁAPÀ 13£Éà CPÉÆÖçgï 1976gÀ gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 22 J¸ïJ¸ïDgï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

«ªÀgÀuÉ.- ªÉÄð£À ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV, ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß
G£ÀßvÀ ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°ègÀ° CxÀªÁ ªÀÄÆ® ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°ègÀ°
CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ ªÀÄÄAZÉ §rÛ ¥ÀqÉzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
1
[6J. gÀPÀëuÁ ¸ÉêÉUÀ¼À CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ PÉÃAzÀæzÀ ¹«¯ï ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ªÀUÀð CxÀªÁ
±ÉæÃtÂAiÀÄ ¸ÉêÉUÉ ªÀiÁrzÀ ªÀUÁðªÀuÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß eÉåõÀ×vÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV D ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ
¸ÉêÉUÉ ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ®£Éà £ÉêÀÄPÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀªÁzÀ
C¢üPÁjAiÀÄ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÃjzÀAxÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ¸ÉêÉUÀ¼À
ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ CªÀ£À ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, PÀZÉÃjAiÀÄ «£ÀAwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ°è, AiÀiÁªÀ
¸ÉêÉAiÀÄ ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÉÆà CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÉÆà D
¸ÉêÉAiÀÄ ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ
¤PÀl¥ÀƪÀðzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ D ªÀUÀðzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À PɼÀUÉ DvÀ£À£ÀÄß EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:] 1
1. ¢£ÁAPÀ 13£Éà £ÀªÉA§gï 1969gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 12 J¸ïJ¸ïDgï 69
1

[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ
ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ªÀUÀð CxÀªÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀUÀð¢AzÀ CxÀªÁ ±ÉæÃt¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ
ªÀiÁqÀ¯ÁVvÉÆÛà D ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ CªÀ£À ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1. ¢£ÁAPÀ 13£Éà CPÉÆÖ§gï 1976gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 22 J¸ïJ¸ïDgï 73gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ,

«ªÀgÀuÉ.- ªÉÄð£À ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß
ªÉÄð£À ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ ±ÉæÃtÂUÉ ¸ÁÜ£Á¥À£Àß ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°ègÀ° CxÀªÁ ªÀÄÆ® ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°ègÀ°, CAxÀ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß §rÛ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è]1.
1
[7. ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ] 1.
1.
1

¢£ÁAPÀ 12£Éà r¸ÉA§gï 1973 C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 28 J¸ïJ¸ïDgï 69gÀ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ,

[7-J (1) F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, eÉåõÀ×vÉAiÀÄ f¯ÁèªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃj¸À¯ÁzÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß gÁdåªÁgÀÄ PÉÃqÀj£À°è ¸ÉÃj¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV, gÁdåªÁgÀÄ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°è
¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ PÉÃqÀjUÉ DvÀ£À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ f¯ÁèªÁgÀÄ
PÉÃqÀj£À°è D £ËPÀgÀ£À ¤gÀAvÀgÀ MlÄÖ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, E§âgÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÉà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ f¯ÁèªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ½UÉ
£ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÝ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÉÃqÀj£À°è£À CªÀgÀ MlÄÖ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÀÝ°è, DUÀ CAxÀ
ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåªÁgÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

312

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2008

¨sÁUÀ - 4J

(i)

PɼÀ PÉÃqÀj¤AzÀ CAxÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ §rÛ ¤ÃrgÀĪÀ°è AiÀiÁªÀ PÉÃqÀj¤AzÀ CªÀjUÉ §rÛ
¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÉÆà D PɼÀ-PÉÃqÀj£À°è£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è CªÀgÀ MlÄÖ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
- ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(ii)
CAxÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ f¯ÁèªÁgÀÄ PÉÃqÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ°è, CªÀgÀ £ÀqÀĪÀt
ªÀAiÀĹì£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAiÀĹì£À°è »jAiÀÄ£ÁzÀªÀ£À£ÀÄß aPÀÌ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤VAvÀ
eÉåõÀ×£ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(2) (1)£Éà G¥À-¤AiÀĪÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ,(i)
«¨sÁVÃAiÀĪÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃj¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß gÁdåªÁgÀÄ PÉÃqÀj£À°è ¸ÉÃj¹zÀ
vÀvÀàjuÁªÀĪÁV, gÁdåªÁgÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ°è, ¸ÀzÀj G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è
''f¯ÁèªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV "«¨sÁUÀªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ" JA§
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ;
(ii)
f¯ÁèªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃj¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «¨sÁVÃAiÀĪÁgÀÄ PÉÃqÀj£À°è ¸ÉÃj¹zÀ
vÀvÀàjuÁªÀĪÁV «¨sÁVÃAiÀĪÁgÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ°è ¸ÀzÀj G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è
"gÁdåªÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV "«¨sÁVÃAiÀĪÁgÀÄ PÉÃqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ" JA§
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ
- eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä AiÀÄxÉÆÃavÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ] 1.
1. ¢£ÁAPÀ 16£Éà dÆ£ï 1969gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 26 J¸ïDgïDgï 69.

8. ªÉÄð£À AiÀiÁªÀŪÉà «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¤tð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
9. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁdå ¥ÀÄ£ÀgïgÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1956gÀ, 115£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ
¨sÁ«¸À¯ÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÁægÀA©üPÀ eÉåõÀ×vÉAiÀÄ ¤zsÀðgÀuÉUÉ F gÁdåzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. CAxÀ ªÀåQÛUÀ¼À
eÉåõÀ×vÉAiÀÄÄ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ DzÉñÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV
¤zsÀðj¸À¯ÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1
[10. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV eÉåõÀ×vÁ PÀæªÀÄzÀ°è ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¸ÀzÀj PÉÃqÀj£À
CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÉêÁ PÉÃqÀj£À CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðzÀ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð vÀAiÀiÁj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÉêÀÄPÁw
¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ vÀAiÀiÁj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃqÀj£À CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðzÀ eÉåõÀ×vÁ
¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÀÄ.]1
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA. r¦JDgï 14, J¸ïJ¸ïDgï 2006, ¢£ÁAPÀ 18.08.2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
The above translation of the Karnataka Government Servant's (Seniority )Rules, 1957 shall be
authoritative text in the Kannada Language under section 5A of the Karnataka Official Langauage Act,
1963
Governor of Karnataka

¦.Dgï. 80

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è
f.PÉ. ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É E¯ÁSÉ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful