You are on page 1of 226

CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ KE

Teân ñôn vò : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ


Maõ soá thueá : 0301053929
Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q
Töø ngaøy : 4/1/2006 111
Ñeán ngaøy : 4/30/2006 TN_131
Xem coâng nôï, ñöa TK veà : 131

LAÄP PHIEÁU THU-CHI


Ngaøy 1/2/2006
Loaïi chöùng töø PC PC ñeán soá 467
Soá 1 2
Hoï teân DNTN TRIEÀU CHEN
Teân
Ñòa chæ
Noäi dung Taám nhoâm nhöïa
Soá tieàn 1,080,003
Trong ñoù : VAT 51,429
Soá tôø chöùng töø goác Hoùa ñôn VAT soá 8161
TK nôï 111
TK coù
Maõ nôï
Maõ coù

NHAÄP HOÙA ÑÔN


Thaùng 9
Loaïi hoùa ñôn m Hoùa ñôn Mua vaøo
Xeri hoùa ñôn CU/2004N
Soá hoùa ñôn 82531
Ngaøy hoùa ñôn
Teân cô sôû kinh doanh Cty ñieän löïc TP.HCM
Maõ soá thueá 0300951119-1
Teân haøng Tieàn ñieän
Tieàn haøng (chöa VAT) 5%
Thueá suaát :
Tieàn thueá VAT 0
Toång coäng hoùa ñôn 0

LAÄP PHIEÁU NHAÄP - XUAÁT KHO


Kho : HH
Loaïi phieáu N Nhaäp kho
Soá phieáu 1 N ñeán soá 36
Ngaøy 1/6/2006
Ngöôøi giao haøng Cô sôû Traàn Ngoïc Vuõ
Muïc :
Maõ vaät tö 1x2 Teân haøng :
Soá löôïng 10 Ñang toàn :
Ñôn giaù m3 Ñôn giaù nhaäp :
Thaønh tieàn 1,302,500
Hình thöùc thanh toaùn
TRÌNH QUAÛN LYÙ KEÁ TOAÙN
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
0301053929
9B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Tieàn maët (Coù PS)
Cty xaây döïng thanh
(Coùnieân
PS trong kyø)
Thaùng b/c : 12 NAÊM 2006

1/2/2006

DNTN TRIEÀU CHEN

Taám nhoâm nhöïa


1,028,574 5%
51,429
8161

10%

0
(Neáu hoùa ñôn khaùch coäng sai, chæ ñieàu chænh
Tieàn haøng, giöõ nguyeân Tieàn thueá vaø Toång coäng)

N1
Err:504
Err:504 Err:504
Err:504
NGAY1
0 NGAY21MANOMACO
TN_131
TN_131 NGAY NO CO 4
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Taøi khoaûn

Töø : 4/1/2006
Ñeán 4/30/2006
1/1/2001 1
NgaØy
Soá hoùa
thaÙng
ñôn ChöùÙng töØ ghi Dieãn Soá thöù TK
ghi soå VAT Soá hieäuNgaøy thaùng giaûi töï doøng
ñoái öùng
THANGCT_VATLOAICT
SOCT NGAY HO NOIDUNG TT TKDU
4 43,136 PC 153 4/1/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD
Ñaù 1x2 331 1561
4 43,136 PC 4/1/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD
Ñaù 1x2 332 133
4 96,364 PC 154 4/1/2006 CTY COÅ PHAÀN NHIEÂN LIEÄU
XaêngSAØI
92 GOØN 333 627
4 96,364 PC 4/1/2006 CTY COÅ PHAÀN NHIEÂN LIEÄU
XaêngSAØI
92 GOØN 334 133
4 156,782 PC 155 4/1/2006 CTY TNHH METRO CASH &Vaên
CARRY
phoøng
VIEÄTphaåm
NAM 335 642
4 156,782 PC 4/1/2006 CTY TNHH METRO CASH &Vaên
CARRY
phoøng
VIEÄTphaåm
NAM 336 133
4 230,292 PC 156 4/1/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNGXaêng
DAÀU 92 337 627
4 230,292 PC 4/1/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNGXaêng
DAÀU 92 338 133
4 523,624 PC 157 4/1/2006 CTY CAÁP NÖÔÙC TP.HCMNöôùc 339 1422
4 523,624 PC 4/1/2006 CTY CAÁP NÖÔÙC TP.HCMNöôùc 340 133
4 618,077 PC 158 4/1/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG
DaàuDAÀU 341 627
4 618,077 PC 4/1/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG
DaàuDAÀU 342 133
4 85,865 PC 159 4/3/2006 CTY VAÄT TÖ THIEÁT BÒ NAM
Mia nhoâm
SOÂNG TIEÀN 345 621
4 85,865 PC 4/3/2006 CTY VAÄT TÖ THIEÁT BÒ NAM
Mia nhoâm
SOÂNG TIEÀN 346 133
4 231,068 PC 160 4/4/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNGXaêng
DAÀU 92 347 627
4 231,068 PC 4/4/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNGXaêng
DAÀU 92 348 133
4 89,553 PC 161 4/10/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG
Söõa chöõa xe 353 627
4 83,516 PC 162 4/14/2006 HUYØNH LEÂ Gaïch goám 355 621
4 592,618 PC 163 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 356 642
4 592,618 PC 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 357 133
4 592,619 PC 164 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 358 642
4 592,619 PC 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 359 133
4 592,620 PC 165 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 360 642
4 592,620 PC 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 361 133
4 592,621 PC 166 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 362 642
4 592,621 PC 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 363 133
4 592,622 PC 167 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 364 642
4 592,622 PC 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG
Cöôùc ñieän thoaïi 365 133
4 5,360 PC 168 4/15/2006 CTY CP CN VÓNH TÖÔØNG
Thaïch cao 366 621
4 5,360 PC 4/15/2006 CTY CP CN VÓNH TÖÔØNG
Tcao PVC Maõ Lai 367 133
4 32,035 PC 169 4/15/2006 DNTN TM PHUØNG HÖNGSôn nöôùc 368 621
4 32,035 PC 4/15/2006 DNTN TM PHUØNG HÖNGExpo Rainkote 369 133
4 920,250 PC 170 4/15/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN Dòch
THOÂNG
vuï vieãn
QUAÂN thoâng
ÑOÄI 370 642
4 920,250 PC 4/15/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN Dòch
THOÂNG
vuï vieãn
QUAÂN thoâng
ÑOÄI 371 133
4 8,131 PC 171 4/18/2006 CH KIM QUI Vaät tö nöôùc 372 621
4 PT 21 4/19/2006 Cty KD haøng thôøi trang Thu
VN tieàn CT 383 131
4 85,812 PC 176 4/19/2006 CH MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄPRum
PHAÙT
12A,
TAØI
naïp möïc 384 642

Tôø soá 21
NgaØy
Soá hoùa
thaÙng
ñôn ChöùÙng töØ ghi Dieãn Soá thöù TK
ghi soå VAT Soá hieäuNgaøy thaùng giaûi töï doøng
ñoái öùng
4 PC 177 4/19/2006 CTY TNHH THIEÁT KEÁ XAÂY
Chi DÖÏNG
taïm öùng
KIEÁN
HÑTOÅNG 385 331
4 0 PT 22 4/21/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Vay tieàn maët 386 311
4 28,897 PC 178 4/21/2006 CTY TNHH AN TOAØN Vaät tö PCCC 387 621
4 28,897 PC 4/21/2006 CTY TNHH AN TOAØN Vaät tö PCCC 388 133
4 PC 179 4/22/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Noäp tieàn maët 390 1122
4 73,964 PC 180 4/23/2006 DIEÄN LAÏNH PHUÙ QUYÙSöõa chöõa xe 391 627
4 PC 181 4/24/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Noäp thueá TNDN Q2 392 3334
4 PT 23 4/26/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Ruùt tieàn maët 393 1122
4 PT 24 4/26/2006 Cty Gia Leâ Thu caùt ñaù Vuõ 394 131
4 15,803 PC 182 4/26/2006 CTY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC
Xaêng
II 92 395 627
4 15,803 PC 4/26/2006 CTY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC
Xaêng
II 92 396 133
4 13,481 PC 183 4/28/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI Photocopy 401 627
4 13,481 PC 4/28/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI Photocopy 402 133
4 PC 184 4/30/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Löông vaên phoøng T04/2006
403 642
4 PC 185 4/30/2006 Traàn Thò Kim Hoàng Löông TVGS T04/2006 404 622
4 PC 186 4/30/2006 Danh saùch löông T4/06 Löông TVGS 405 622
5 1,233 PC 187 5/1/2006 CTY LÖÔNG THÖÏC TP.HCM
Daàu 410 627

Coäng phaùt sinh


Soá dö taøi khoaûn ñaàu kyø :
Soá dö taøi khoaûn cuoái kyø :

Tôø soá 22
ngaydk ngayck NO
khoaûn 111 1 0 111
Tieàn maët 1 0

0 0 Maõ naøy chöa coù


Maõ? naøy chöa coù
Phaùt sinh Phaùt sinh Kieåm Kieåm Kieåm
Nôï Coù maõ nôï maõ coù tieàn maët
PSNO PSCO KIEMNO KIEMCO KIEMTM
0 573,619
0 28,681
0 868,182
0 81,818
0 567,547
0 56,753
0 1,823,182
0 171,818
0 289,962
0 13,638
0 342,250
0 32,750
0 750,000
0 75,000
0 1,736,364
0 163,636
0 2,220,000
0 4,625,000
0 751,672
0 75,167
0 66,106
0 6,611
0 286,712
0 28,671
0 339,054
0 33,905
0 166,509
0 16,651
0 18,318,210
0 1,831,821
0 20,730,000
0 2,073,000
0 272,203
0 27,220
0 4,261,784
200,000,000 0
0 530,000

Tôø soá 23
Phaùt sinh Phaùt sinh Kieåm Kieåm Kieåm
Nôï Coù maõ nôï maõ coù tieàn maët
0 62,550,743
186,150,000 0
0 46,223,785
0 4,622,379
0 203,000,000
0 550,000
0 4,410,000
16,587,000 0
300,000 0
0 651,136
0 61,364
0 1,113,000
0 111,300
0 5,792,800
0 6,188,000
0 3,950,000
0 342,273

6,070,382,645 6,016,968,752 0
148,184,077 0
201,597,970 0
722,113,104 0

Tôø soá 24
CO

111

Tôø soá 25
Tôø soá 26
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ Coäng hoøa xaõ ho
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11 Ñoäc laäp - Tö
BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN PHAÙT SINH THAÙNG 4 /2006

4 Tieåu Teân Soá dö ñaàu kyø Soá phaùt sinh trong kyø
khoaûn taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù
111 111 Tieàn maët 148,184,077 0 1,178,987,000 403,460,003
112 112 Tieàn gôûi ngaân haøng 6,562,830 0 229,863,933 218,510,300
1121 Tieàn gôûi ngaân haøng (CT_CN5) 0 0 0 0
1122 Tieàn gôûi ngaân haøng (ÑT_Chôï Thieác) 6,062,830 0 229,863,933 218,510,300
1123 Tieàn gôûi ngaân haøng (PTNT_Coäng Hoøa) 500,000 0 0 0
131 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2,842,742,983 0 1,128,272,000 227,092,990
133 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 99,574,289 0 17,635,656 0
138 138 Phaûi thu khaùc 32,528,928 0 392,280 0
142 142 Chi phí traû tröôùc 0 0 0 0
1421 Chi phí traû tröôùc 0 0 0 0
1422 Chi phí chôø keát chuyeån 5,015,656 0 289,962 0
144 144 Caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 0 0 0 0
151 151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 0 0 0 0
152 152 Nguyeân vaät lieäu chính 393,900,000 0 0 0
154 154 Chi phí SXKD dôû dang 3,044,288,993 0 0 0
156 156 Haøng hoùa 2,964,754,400 0 17,373,619 16,001,905
1561 Haøng hoùa 2,964,754,400 0 17,373,619 16,001,905
1562 Chi phí thu mua haøng hoùa 0 0 0 0
211 211 Taøi saûn coá ñònh 3,530,008,184 0 0 0
214 214 Hao moøn TSCÑ 0 1,653,757,786 0 0
311 311 Vay ngaén haïn (NHÑT&PT TAÂN TAÏO) 0 724,000,000 200,000,000 524,982,500
331 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 0 2,771,663,040 401,383,243 128,190,703
333 333 Thueá vaø caùc khoaûn noäp Nhaø nöôùc 12,694,619 5,903,220 4,410,000 101,852,130
3331 Thueá GTGT ñaàu ra 0 5,903,220 0 101,852,130
3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 12,694,619 0 4,410,000 0
3338 Thueá moân baøi 0 0 0 0
338 338 Phaûi traû phaûi noäp 0 2,513,631,734 0 777,453,740
3383 BHXH + BHYT 0 276 0 1,503,740
3388 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 0 2,513,631,458 0 775,950,000
411 411 Nguoàn voán kinh doanh 0 6,150,000,000 0 0
4 Tieåu Teân Soá dö ñaàu kyø Soá phaùt sinh trong kyø
khoaûn taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù
421 421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 0 76,163,090 0 0
4211 Lôïi nhuaän naêm tröôùc 0 76,163,090 0 0
4212 Lôïi nhuaän naêm nay 0 0 0 0
511 511 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm 0 36,804,239 0 1,026,419,870
512 515 Doanh thu taøi chính 0 36,400,000 0 0
621 621 Chi phí NL, vaät lieäu tröïc tieáp 472,374,863 0 198,176,009 0
622 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 250,707,000 0 10,138,000 0
627 627 Chi phí saûn xuaát chung 71,475,251 0 9,304,114 0
632 632 Giaù voán haøng baùn 25,298,724 0 16,001,905 0
642 642 Chi phí baèng tieàn khaùc 68,463,803 0 11,807,363 0
711 711 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chaùnh 0 251,491 0 70,943
721 721 Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 0 0 0 0
811 811 Chi phí hoaït ñoäng taøi chaùnh 0 0 0 0
821 821 Chi phí baát thöôøng 0 0 0 0
911 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 0 0 0 0
1 2
4 Coäng 25 13,968,574,600 13,968,574,600 3,424,035,084
37 3,424,035,084
18
0 0
Keá toaùn tröôûng
ng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Ñvt : ñoàng
Soá dö cuoái kyø
Nôï Coù
923,711,074 0
17,916,463 0
0 0
17,416,463 0
500,000 0
3,743,921,993 0
117,209,945 0
32,921,208 0
0 0
0 0
5,305,618 0
0 0
0 0
393,900,000 0
3,044,288,993 0
2,966,126,114 0
2,966,126,114 0
0 0
3,530,008,184 0
0 1,653,757,786
0 1,048,982,500
0 2,498,470,500
17,104,619 107,755,350
0 107,755,350 -60,087,982
17,104,619 0
0 0
0 3,291,085,474
0 1,504,016
0 3,289,581,458
0 6,150,000,000
Soá dö cuoái kyø
Nôï Coù
0 76,163,090
0 76,163,090
0 0 -40,038,095
0 1,063,224,109
0 36,400,000
670,550,872 0
260,845,000 0
80,779,365 0
41,300,629 0
80,271,166 0
0 322,434
0 0
0 0
0 0
0 0
15,926,161,243
5 15,926,161,243
9
0
Giaùm ñoác
Ñaàu kyø Taêng Giaûm
Thö Ñôn Loaïi
ù Teân TSCÑ vò taøi Soá Soá Soá
Nguyeân
töï tính saûn löôïn Nguyeân giaù Hao moøn löôï Hao moøn löôïn Nguyeân giaù Hao moøn
giaù
g ng g

SLT SLGI
TT TEN TSCÑ DVT LOAI SLÑK NGÑK HMÑK NGTANG HMTANG NGGIAM HMGIAM
ANG AM

I TSCÑ ÑAÀU KYØ


1 Xe taûi ben Reo I caùi MTC 1 250,000,000 194,638,889 17,500,000
2 Xe taûi ben Reo II caùi MTC 1 250,000,000 194,638,889 17,500,000
3 Xe lu Mc Donal caùi MTC 1 120,000,000 60,957,132 15,600,000
4 Xe taûi Maz caùi MTC 1 20,000,000 12,600,000 2,600,000
5 Xe lu Galion caùi MTC 1 114,285,714 31,571,429 13,714,286
6 Caây choáng YÙ caây MTC 100 16,000,000 11,382,856 2,240,000
7 Giaøn giaùo + caây choáng boä MTC 250 14,523,845 8,714,307 2,904,769
8 Caây choáng K105 caây MTC 300 39,942,900 23,965,740 7,988,580
10 Giaøn eùp coïc thuûy löïc caùi MTC 1 316,806,635 159,459,340 53,857,128
11 TSCÑ heát khaáu hao MTC 0 1,241,184,062 648,019,614 0
12 Xe caåu Hitachi caùi MTC 1 300,000,000 151,000,000 51,000,000
13 Coffa theùp boä MTC 875 156,718,000 78,881,393 26,642,060
14 Vaän thaêng 500 kg boä MTC 2 60,952,381 25,948,299 8,533,333
15 Maùy caét saét caùi MTC 1 10,571,428 4,500,408 1,480,000
Maùy caét uoán saét lieân
16 hôïp caùi MTC 1 14,095,239 6,000,545 1,973,333
17 Maùy laptop caùi QL 1 18,344,000 12,168,187 6,053,520
18 Maùy boä vi tính boä QL 11,766,000 5,216,260 1 3,882,780
19 Boàn cböùa daàu caùi MTC 14,285,714 2,369,047 1 4,714,286
20 Xe ñaøo HITACHI caùi MTC 193,333,333 13,533,334 1 32,866,667
21 Maùy boä vi tính boä QL 17,520,000 481,800 1 5,781,600
22 Xe ñaøo caùi MTC 138,095,238 7,710,317 1 23,476,190
23 Xe xuùc gaøu caùi MTC 96,000,000 1 0
24 Xe uûi CATERPILLAR caùi MTC 25,000,000 1 0
25 Container VP 20'TL caùi QL 38,145,600 1 0
II TSCÑ TAÊNG
1 Maùy vaän thaêng 1 35,485,714 4,140,000
2 Maùy caét uoán saét 1 16,952,381 1,780,000
3 Xe lu 1 15,238,095 1,155,556
4 Maùy uoán saét @32 1 18,500,000 647,500
5 Caây choáng 4m20 33,904,762 1,695,238
6 Kích ngöôïc 500 ñaëc 14,285,714 476,190

Toång coäng ### ### ### ### 0 0


52,438,095 0 0 -127,443,005 0 0
Cuoái kyø
Tyû
Thôøi Soá leä
ñieåm löôïn Nguyeân giaù Giaù trò coøn khaáu
Hao moøn
laïi hao
g

THOIÑI
SLCK NGCK HMCK GTCLCK % VAT
EM

1 250,000,000 212,138,889 37,861,111 7%


1 250,000,000 212,138,889 37,861,111 7%
1 120,000,000 76,557,132 43,442,868 13%
1 20,000,000 15,200,000 4,800,000 13%
1 114,285,714 45,285,715 68,999,999 12%
100 16,000,000 13,622,856 2,377,144 14%
250 14,523,845 11,619,076 2,904,769 20%
300 39,942,900 31,954,320 7,988,580 20%
1 316,806,635 213,316,468 103,490,167 17%
0 1,241,184,062 648,019,614 593,164,448 0%
1 300,000,000 202,000,000 98,000,000 17%
875 156,718,000 105,523,453 51,194,547 17%
2 60,952,381 34,481,632 26,470,749 14%
1 10,571,428 5,980,408 4,591,020 14%
1 14,095,239 7,973,878 6,121,361 14%
1 18,344,000 18,221,707 122,293 33%
1 11,766,000 9,099,040 2,666,960 33%
1 14,285,714 7,083,333 7,202,381 33%
1 193,333,333 46,400,001 146,933,332 17%
1 17,520,000 6,263,400 11,256,600 33%
1 138,095,238 31,186,507 106,908,731 17%
02/2005 1 96,000,000 0 96,000,000 17% ?
03/2005 1 25,000,000 0 25,000,000 17% ?
12/2005 1 38,145,600 0 38,145,600 30% ?
02/2006 1 35,485,714 4,140,000 31,345,714 14% 17086
03/2006 1 16,952,381 1,780,000 15,172,381 14% 76289
05/2006 1 15,238,095 1,155,556 14,082,539 13% 89853
09/2006 1 18,500,000 647,500 17,852,500 14% 82212
09/2006 0 33,904,762 1,695,238 32,209,524 20% 62852
10/2006 0 14,285,714 476,190 13,809,524 20% 65741

0 3,611,936,755 ### ###


-81,928,571 -310,203,016
TEÂN DOANH NGHIEÄP : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
MAÕ SOÁ THUEÁ : 0301053929 BAÛNG KEÂ KHAI TOÅNG HÔÏP NGHÓA VUÏ NOÄP NGAÂN SAÙCH
( ñoái vôùi caùc khoaûn do cô quan thueá quaûn lyù thu )

SOÁ PHAÛI NOÄP TRONG NAÊM


Teân saéc thueá Muïc,
STT Naêm tröôùc ÑAÕ HOAØN MIEÃN GIAÛM
Loaïi Thu tieûu muïc Phaùt sinh cuûa Truy thu vaø
chuyeån soå Toång coäng
naêm nay phaït
sang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PHAÀN THANH TOAÙN VÔÙI CÔ QUAN THUEÁ NÔI NOÄP BAÙO CAÙO QUYEÁT TOAÙN
1 GTGT 014.01 -93,671,069 84,216,474 -9,454,595
2 TNDN 002.02 -12,694,619 0 -12,694,619
3 Moân baøi 016.01 0 0
4 Phaït 051.04 0
5 Thueá GTGT noäp thay 014.99 0
6 Thueá TNDN noäp thay 002.99 0
7 Thueá TNCN 001.01 0
Coäng phaàn I -106,365,688 84,216,474 0 -22,149,214 0 0
II PHAÀN ÑAÕ THANH TOAÙN VÔÙI CÔ QUAN THUEÁ CUÕ NÔI ÑAËT TRUÏ SÔÛ TRÖÔÙC ÑAÂY ( TRÖÔØNG HÔÏP COÙ THAY ÑOÅI CÔ QUAN THU
1 GTGT 014.01
2 TNDN 002.02 Khoâng ghi vaøo oâ naøy
3 Moân baøi 016.01 vì soá taïm khai ñöôïc quyeát toaùn chung vaøo phaàn I
4 Phaït 051.04
5 Thueá GTGT noäp thay 014.99
6 Thueá TNDN noäp thay 002.99
Coäng phaàn II 0 0
III PHAÀN THANH TOAÙN VÔÙI CAÙC CÔ QUAN THUEÁ TÆNH , THAØNH PHOÁ , QUAÄN , HUYEÄN KHAÙC ( KHOÂNG THUOÄC PHAÀN I VAØ PH
Coäng phaàn III
Doanh nghieäp xin cam ñoan soá lieäu treân laø chính xaùc , vaø chòu traù
TP.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng
Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi Ñ
(Ñvt : VNÑ)

SOÁ DÖ CUOÁI
ÑAÕ NOÄP KYØø (chuyeån
sang naêm 2006)

10 11

38,447,001 -47,901,596 ###


4,410,000 -17,104,619
0 0

42,857,001 -65,006,215
ÔÙC ÑAÂY ( TRÖÔØNG HÔÏP COÙ THAY ÑOÅI CÔ QUAN THUEÁ )

khoâng ghi vaøo


oâ naøy

0
ÄN , HUYEÄN KHAÙC ( KHOÂNG THUOÄC PHAÀN I VAØ PHAÀN II NEÂU TREÂN

ieäp xin cam ñoan soá lieäu treân laø chính xaùc , vaø chòu traùch nhieäm veà soá keâ khai neâu treân.
TP.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm
Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ÑDPL)
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ Maãu soá B 0
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH


NAÊM 2006

1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp

1.1 Hình thöùc sôû höõu voán Tö nhaân


1.2 Lónh vöïc kinh doanh Xaây döïng - Thöông maïi - Ñ
1.3 Toång soá coâng nhaân vieân 190
Trong ñoù : Nhaân vieân quaûn lyù 5
1.5 Nhöõng aûnh höôûng quan troïng tôùi tình hình kinh doanh trong naêm baùo caùo

2 Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp Keá toaùn Vieät nam
2.1 Nieân ñoä keá toaùn : Naêm döông lòch (baét ñaà
keát thuùc 31/12)
2.2 Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn vaø nguyeân taéc, phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc Vieät nam ñoàng
2.3 Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng Nhaät kyù - Soå caùi
2.4 Phöông phaùp keá toaùn taøi saûn coá ñònh
- Nguyeân taéc ñaùnh giaù taøi saûn coá ñònh
- Phöông phaùp khaáu hao aùp duïng vaø caùc tröôøng hôïp khaáu hao ñaëc bieät Giaûm daàn ñeàu

2.5 Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho


- Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho
- Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø Nhaâp tröôùc - Xuaát tröôùc
- Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho Thöôøng xuyeân

2.6 Tình hình trích laäp vaø hoaøn nhaäp döï phoøng Khoâng coù

3 Chi tieát moät soá chæ tieâu trong baùo caùo taøi chaùnh

3.1 Chi phí saûn xuaát, kinh doanh theo yeáu toá

TT Yeáu toá chi phí Soá tieàn


1 Chi phí nguyeân vaät lieäu 198,176,009
2 Chi phí nhaân coâng 10,138,000
3 Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh 0
4 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 0
5 Chi phí khaùc baèng tieàn 11,807,363
Toång coäng 220,121,372

3.2 Tình hình taêng, giaûm TSCÑ

TT Chæ tieâu Maùy moùc Nhaø cöûa, vaät KT Khaùc Toång coäng
I Nguyeân giaù TSCÑ taêng : 0 0

II Giaù trò hao moøn 0 0

III Giaù trò coøn laïi 0 0

3.3 Tình hình thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân


TT Chæ tieâu Keá hoaïch Thöïc hieän
Kyø naøy Kyø tröôùc
1 Toång quyõ löông 10,138,000
2 Tieàn thöôûng 0
3 Toång thu nhaäp 10,138,000
4 Tieàn löông bình quaân 53,358
5 Thu nhaäp bình quaân 53,358

3.4 Tình hình taêng, giaûm voán chuû sôû höõu


TT Chæ tieâu Ñaàu kyø Taêng Giaûm Cuoái kyø
I Nguoàn voán kinh doanh 6,150,000,000 0 0 6,150,000,000
Trong ñoù : Ngaân saùch nhaø nöôùc caáp
II Caùc quyõ
1 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
2 Quyõ nghieân cöùu khoa hoïc vaø ñaøo taïo
3 Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
III Nguoàn voán ÑT XDCB
1 Ngaân saùch caáp
2 Nguoàn khaùc
IV Quyõ khaùc
1 Quyõ khen thöôûng
2 Quyõ phuùc lôïi
3 Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm
Toång coäng 6,150,000,000
Lyù to taêng, giaûm

3.5 Tình hình taêng, giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc
Lyù to taêng, giaûm

3.6 Caùc khoaûn phaûi thu vaø nôï phaûi traû


TT Chæ tieâu Soá ñaàu kyø Soá phaùt sinh trong kyø Soá cuoái kyø
Trong ñoù quaù
Toång soá Taêng Giaûm Toång soá
haïn
1 Caùc khoaûn phaûi thu
- Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2,842,742,983 1,128,272,000 227,092,990 3,743,921,993
- Traû tröôùc cho ngöôøi baùn
- Cho vay
- Phaûi thu taïm öùng 0 0 0 0
- Phaûi thu noäi boä
- Phaûi thu khaùc 32,528,928 392,280 0 32,921,208
2 Caùc khoaûn phaûi traû
2.1 Nôï daøi haïn
- Vay daøi haïn
- Nôï daøi haïn
2.2 Nôï ngaén haïn
- Vay ngaén haïn 724,000,000 524,982,500 200,000,000 1,048,982,500
- Phaûi traû cho ngöôøi baùn
- Ngöôøi mua traû tröôùc 0
- Phaûi traû CNV
Toång coäng
Trong ñoù
- Soá phaûi thu baèng ngoaïi teä (quy ra USD)
- Sooá phaûi traû baèng ngoaïi teä (quy ra USD)
- Lyù do tranh chaáp, maát khaû naêng thanh toaùn

4 Giaûi thích vaø thuyeát minh moät soá tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng SXKD

5 Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
TT Chæ tieâu Naêm tröôùc Naêm nay
1 Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán
1.1 Boá trí cô caáu taøi saûn
- TSCÑ / toång taøi saûn (%) 14%
- TSLÑ / toång taøi saûn (%) 86%
2 Khaû naêng thanh toaùn
2.1 Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh
Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn 100%
Khaû naêng thanh toaùn nhanh 100%
Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn 100%
3 Tyû suaát sinh lôøi
3.1 Tyû suaát lôïi nhuaän / doanh thu
- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá / doanh thu
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / doanh thu
- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá / toång taøi saûn
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / toång taøi saûn
3.3 - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / nguoàn voán chuû sôû höõu

6 Ñaùnh giaù toång quaùt caùc chæ tieâu


7 Caùc kieán nghò

Ngaøy thaùng naêm


Keá toaùn tröôûng
Maãu soá B 09-DN

ng - Thöông maïi - Ñòa oác - Dòch vuï

n Vieät nam
ông lòch (baét ñaàu 01/01,
ùc 31/12)
m ñoàng
ù - Soå caùi

aàn ñeàu

öôùc - Xuaát tröôùc


xuyeân
oá cuoái kyø Soá maát khaû
Trong ñoù naêng thanh
quaù haïn toaùn

0 0
Giaùm ñoác
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ NAÊM 2006


(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)

TT CHÆ TIEÂU Maõ soá


1 2
I LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SXKD
1 Tieàn thu baùn haøng 01
2 Tieàn thu töø caùc khoaûn nôï phaûi thu 02
3 Tieàn thu töø caùc khoaûn thu khaùc 03
4 Tieàn ñaõ traû cho ngöôøi baùn 04
5 Tieàn ñaõ traû cho CNV 05
6 Tieàn ñaõ noäp thueá vaø caùc khoaûn khaùc cho Nhaø nöôùc 06
7 Tieàn ñaõ traû cho caùc khoaûn nôï phaûi traû khaùc 07
8 Tieàn ñaõ traû cho caùc khoaûn khaùc 08
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng SXKD

II LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ


- Tieàn thu hoài töø caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 21
- Tieàn thu töøø laõi caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc 22
- Tieàn thu do baùn taøi saûn coá ñònh 23
- Tieàn ñaàu tö vaøo caùc ñôn vò khaùc 24
- Tieàn mua taøi saûn coá ñònh 25
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30

III LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH


- Tieàn thu do ñi vay 31
- Tieàn thu do caùc chuû sôû höõu goùp voán 32
- Tieàn thu töø laõi tieàn göûi 33
- Tieàn ñaõ traû nôï vay 34
- Tieàn ñaõ hoaøn voán cho caùc chuû sôû höõu 35
- Tieàn laõi ñaõ traû cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo doanh nghieäp
36
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chaùnh 40
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50
Tieàn toàn ñaàu kyø 60
Tieàn toàn cuoái kyø 70

Keá toaùn tröôûng


Maãu soá B03-DN

AÊM 2006
tieáp)
Ñvt : ñoàng
Kyø tröôùc Kyø naøy
3 4

2,413,683,606
1,178,987,000
210,442,632
-4,565,936,359
-448,688,900
-4,410,000

-1,215,922,021

0
0

775,950,000

0
-200,000,000

575,950,000
-639,972,021
154,746,907
-485,225,114
1,408,936,188
Giaùm ñoác
GIAÙ THAØNH NAÊM 2006

Tröïc tieáp
MA Noäi dung HÑ DT 2006 Vaät tö Haøng hoùa Nhaân coâng CP quaûn lyù Coäng
phí

I HAØNG HOÙA
13A
CATD C/c caùt san laáp Loâ 13A 0 0 0 0 56,660,594 56,660,594
A C/c vaät tö (caùt, ñaù) 362,161,417 0 278,148,953 49,350,000 56,011,256 383,510,209
II THI COÂNG 0 0 0 0 0 0
NHUA
NHUA BT nhöïa noùng Long An (VAÂN THAØNH) 0 0 0 0 0 0
2 BT nhöïa noùng LAn (TAÂN TIEÁN ÑAÏT) 0 0 0 0 104,120,827 104,120,827
NX1 Eùp coïc BTCT CT Nhò Xuaân (Thöû taûi) 117,272,727 0 0 0 0 0
NX2 Eùp
Söûacoïc BTCT sieâu
chöõa CT Nhòthò
Xuaân (ñaïi traø)
VINATEX Laùi 113,400,000 9,120,000 0 0 50,635,566 59,755,566
VINA
COCT thieâu 1,010,622,727 457,165,629 0 96,450,000 82,567,506 636,183,135
D
TCKHA EÙp coïc BTCT
Thi coâng CT nhaø
khaùcsaùch Taân
(ñaøo Ñònh
ñaát, caåu 1,093,080,000 860,363,774 0 89,700,000 94,593,814 1,044,657,588
C panel…)
THIEÁT KEÁ - TÖ VAÁN - GIAÙM 99,550,000 0 0 0 41,119,035 41,119,035
III SAÙT 0 0 0 0 0 0
A24 Tö vaán TKKT c/c 12 taàng A24 0 0 0 0 0 0
BLT1 Thieát keá + döï toaùn CT Bình lôïi Trung 309,340,000 0 0 0 0 0
BLT2 Laäp döï aùn tröôøng Bình Lôïi Trung 69,464,545 0 0 0 0 0
CG1 Khaûo
KS ñòasaùt vaøTK
hình, laäp DA CT
ñieän CaànCT
nöôùc Giôø
Caàn 0 0 0 0 0 0
CG2 Giôø
T/vaán laäp thieát keá kyõ thuaät CT 0 0 0 0 0 0
CG3 Caàn Giôø 0 0 0 0 0 0
CG4 Tö vaán KS ñòa chaát GÑ1 CT Caàn Giôø 0 0 0 0 0 0
CG5 Tö vaán KS ñòa chaát GÑ2 CT Caàn Giôø 0 0 0 0 0 0
CS Laäp döï aùn CT caûnh saùt cô ñoäng 0 0 0 0 0 0
TKCS TKKT thi coâng vaø toång DT CT CSCÑ 0 0 0 0 0 0
KE13A Tö vaán thieát keá bôø keø 13A 0 0 0 0 0 0
TK13A Tö vaán thieát keá CT 13A 0 0 0 0 0 0
TVGS Tö vaán giaùm saùt caùc CT khaùc 162,675,552 0 0 118,843,000 8,179,600 127,022,600
IV TN T/CHÍNH VAØ TN BAÁT THÖÔØNG 0 0 0 0 0 0
THUE Cho thueâ thieát bò thi coâng 86,400,000 0 0 0 18,380,597 18,380,597
LG Laõi tieàn gôûi 1,399,573 0 0 0 0 0
QL Chi phí quaûn lyù 0 0 0 0 0 223,178,134 223,178,134
Coäng 3,425,366,541 ### ### ### ### 223,178,134 ###
GIAÙ THAØNH NAÊM 2006

Dôû dang ñaàu Dôû dang Laõi (+) Loã


MA Noäi dung HÑ
kyø cuoái kyø (-)

I HAØNG HOÙA
13A
CATD C/c caùt san laáp Loâ 13A 95,789,440 152,450,034 0
A C/c vaät tö (caùt, ñaù) 0 -21,348,792
II THI COÂNG 0 0
NHUA
NHUA BT nhöïa noùng Long An (VAÂN THAØNH) 0 0
2 BT nhöïa noùng LAn (TAÂN TIEÁN ÑAÏT) 549,729,994 653,850,821 0
NX1 Eùp coïc BTCT CT Nhò Xuaân (Thöû taûi) 124,817,525 0 -7,544,798
NX2 Eùp
Söûacoïc BTCT sieâu
chöõa CT Nhòthò
Xuaân (ñaïi traø)
VINATEX Laùi 53,644,434
VINA
COCT thieâu 307,099,722 0 67,339,870
D
TCKHA EÙp coïc BTCT
Thi coâng CT nhaø
khaùcsaùch Taân
(ñaøo Ñònh
ñaát, caåu 0 48,422,412
C panel…)
THIEÁT KEÁ - TÖ VAÁN - GIAÙM 0 58,430,965
III SAÙT 0 0
A24 Tö vaán TKKT c/c 12 taàng A24 639,714,314 639,714,314 0
BLT1 Thieát keá + döï toaùn CT Bình lôïi Trung 326,236,531 0 -16,896,531
BLT2 Laäp döï aùn tröôøng Bình Lôïi Trung 93,367,804 0 -23,903,259
CG1 Khaûo
KS ñòasaùt vaøTK
hình, laäp DA CT
ñieän CaànCT
nöôùc Giôø
Caàn 60,603,062 60,603,062 0
CG2 Giôø
T/vaán laäp thieát keá kyõ thuaät CT 95,374,030 95,374,030 0
CG3 Caàn Giôø 193,842,079 193,842,079 0
CG4 Tö vaán KS ñòa chaát GÑ1 CT Caàn Giôø 125,744,350 125,744,350 0
CG5 Tö vaán KS ñòa chaát GÑ2 CT Caàn Giôø 164,781,780 164,781,780 0
CS Laäp döï aùn CT caûnh saùt cô ñoäng 69,664,747 69,664,747 0
TKCS TKKT thi coâng vaø toång DT CT CSCÑ 197,523,615 197,523,615 0
KE13A Tö vaán thieát keá bôø keø 13A 0 0
TK13A Tö vaán thieát keá CT 13A 0 0
TVGS Tö vaán giaùm saùt caùc CT khaùc 0 35,652,952
IV TN T/CHÍNH VAØ TN BAÁT THÖÔØNG 0 0
THUE Cho thueâ thieát bò thi coâng 0 68,019,403
LG Laõi tieàn gôûi 0 1,399,573
QL Chi phí quaûn lyù -223,178,134
Coäng ### ### 40,038,095
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2006

PHAÀN I : LAÕI, LOÃ

TT CHÆ TIEÂU Maõ Ñaàu kyø


soá
Toång doanh thu : 01
Trong ñoù : doanh thu haøng xuaát khaåu 02
Caùc khoaûn giaûm tröø (04+05+06+07) 03
- Giaûm giaù haøng baùn 05
- Haøng baùn bò traû laïi 06
- Thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07
1 Doanh thu thuaàn (01-03) 10
2 Giaù voán haøng baùn 11
3 Lôïi töùc goäp (10-11) 20
4 Chi phí baùn haøng 21
5 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22
6 Lôïi töùc thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh (20-21-22) 30
7 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31
8 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 33
9 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính (31-32-33) 40
10 Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41
11 Chi phí baát thöôøng 43
12 Lôïi nhuaän baát thöôøng (41-42-43) 50
13 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá (30+40+50) 60
14 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70
15 Lôïi nhuaän sau thueá (60-70) 80

PHAÀN II : TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN NGHÓA VUÏ VÔÙI NHAØ NÖÔÙC
TT CHÆ TIEÂU Coøn phaûi noäp Phaûi noäp
kyø tröôùc trong kyø
I Thueá (77,882,847) 84,216,474
1 Thueá VAT haøng noäi ñòa (65,188,228) 84,216,474
2 Thueá VAT haøng nhaäp khaåu
3 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
4 Thueá xuaát, nhaäp khaåu
5 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (12,694,619) -
6 Thu treân voán
7 Thueá taøi nguyeân
8 Thueá nhaø ñaát
9 Tieàn thueâ ñaát
10 Caùc loaïi thueá khaùc
- Thueá thu nhaäp caù nhaân -
- Thueá moân baøi - -
II Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc - -
1 Caùc khoaûn phuï thu
2 Caùc khoaûn phí, leä phí
3 Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc -
Toång coäng (77,882,847) 84,216,474
PHAÀN III : TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN THUEÁ GTGT

TT CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy

I Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø


1 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø ñaàu kyø 10 99,574,289
2 Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø trong kyø 11 17,635,656
3 Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø trong kyø 12 -
Trong ñoù
a Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø 13
b Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 14
c Soá thueá GTGT haøng mua traû laïi, giaûm giaù haøng mua 15
d Soá thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 16
4 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø cuoái kyø 17 117,209,945

II Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi


1 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 20
2 Soá thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi trong kyø 21
3 Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi trong kyø 22
4 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø 23 -

III Thueá GTGT ñöôïc giaûm


1 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm ñaàu kyø 30
2 Soá thueá GTGT ñöôïc giaûm trong kyø 31
3 Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc xeùt giaûm trong kyø 32
4 Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm cuoái kyø 33 -

IV Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa


1 Soá thueá GTGT coøn phaûi noäp ñaàu kyø 40 5,903,220
2 Soá thueá GTGT ñaàu ra phaùt sinh 41 101,852,130
3 Soá thueá GTGT ñaàu ra ñaõ khaáu tröø 42 -
4 Thueá GTGT haøng baùn bò traû laïi, bò giaûm giaù 43
5 Thueá GTGT ñöôïc giaûm tröø vaøo soá thueá phaûi noäp 44
6 Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa ñaõ noäp vaøo Ngaân saùch 45 38,447,001
7 Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa coøn phaûi noäp cuoái kyø 46 69,308,349

Ngaøy thaùng naêm

Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng


Maãu soá B 02-DN

ÊM 2006

Ñvt : ñoàng

Cuoái kyø Luõy keá töø


ñaàu naêm
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ñvt : ñoàng
Ñaõ noäp Coøn phaûi noäp
trong kyø ñeán cuoái kyø
42,857,001 (36,523,374)
38,447,001 (19,418,755)
-

-
4,410,000 (17,104,619)

-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
42,857,001 (36,523,374)
-
Ñvt : ñoàng
Luõy keá
töø ñaàu naêm

thaùng naêm

Giaùm ñoác
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

TÔØ KHAI TÖÏ QUYEÁT TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄ
[01] Kyø tính thueá: Naêm 2006

[02] Maõ soá thueá: 0301053929


[03] Teân cô sôû kinh doanh: COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
[04] Ñòa chæ truï sôû: 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
[05] Quaän/Huyeän: Q.11
[06] Tænh/Thaønh phoá: TP.HCM
[07] Ñieän thoaïi:
[08] Fax :
[09] E - mail :
[10] Ngaønh ngheà kinh doanh chính: Xaây döïng - thöông maïi

STT CHÆ TIEÂU

(1) (2)
A Keát quaû kinh doanh ghi nhaän theo baùo caùo taøi chính
1 Doanh thu baùn haøng hoùa vaø cung caáp dòch vuï
Trong ñoù:
- Doanh thu baùn haøng hoùa khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN
- Doanh thu baùn haøng hoùa, dòch vuï xuaát khaåu
- Doanh thu chuyển quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
a Chieát khaáu thöông maïi
b Giaûm giaù haøng baùn
c Giaù trò haøng baùn bò traû laïi
d Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá XK, thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp phaûi
noäp
3 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Trong ñoù: - Laõi tieàn göûi, laõi cho vay voán, laõi baùn haøng traû chaäm
- Cheânh leäch do baùn ngoaïi teä vaø laõi cheânh leäch tyû giaù hoái
ñoaùi - Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
4 Chi phí saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï
a Giaù voán haøng baùn
Trong ñoù: - Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu vaø haøng hoùa mua cuûa toå
chöùc, caù nhaân khoâng kinh doanh ñöôïc laäp baûng keâ theo quy ñònh
- Giaù voán cuûa ñaát chuyeån quyeàn
b Chi phí baùn haøng
Trong ñoù : - Chi phí quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maõi, hoa hoàng moâi giôùi
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
c Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
Trong ñoù : - Chi phí tieáp taân, khaùnh tieát, hoäi hoïp, giao dòch ñoái ngoaïi
- Chi cho lao ñoäng nöõ
- Chi phí quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
5 Chi phí taøi chính
Trong ñoù : - Chi phí laõi tieàn vay duøng cho saûn xuaát, kinh doanh
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
- Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
6 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
Trong ñoù: - Lôïi nhuaän töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
7 Thu nhaäp khaùc
Trong ñoù:
a - Thu töø nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn
b - Thu nhaäp töø caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï
c - Thu caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoùa soå nay ñoøi ñöôïc
- Caùc khoaûn thueá ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí hôïp lyù ñaõ noäp vaøo ngaân saùch
d nhaø nöôùc nay ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc hoaøn laïi

ñ - Thu nhaäp töø kinh doanh cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû soùt môùi phaùt hieän ra
e - Thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi
g - Keát dö cuoái naêm caùc khoaûn trích tröôùc chi khoâng heát
8 Chi phí khaùc
Trong ñoù: Chi phí chuyeån nhöôïng, thanh lyù taøi saûn
9 Lôïi nhuaän khaùc
10 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
Trong ñoù: Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN
B Xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp
1 Ñieàu chænh taêng toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
a - Cheânh leäch ñieàu chænh taêng doanh thu
b - Thu nhaäp lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoùa, dòch vuï khoâng tính trong doanh thu
- Chi phí khaáu hao TSCÑ vöôït möùc khaáu hao theo quy ñònh hoaëc khoâng ñöôïc trích
c khaáu hao theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp

d -Chi phí nguyeân lieäu vöôït möùc tieâu hao hôïp lyù
ñ -Chi phí laõi tieàn vay vöôït möùc khoáng cheá theo quy ñònh
e -Chi quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maïi... vöôït möùc khoáng cheá theo quy ñònh
g -Caùc khoaûn trích trước vaøo chi phí nhưng thöïc teá khoâng chi heát
h -Chi phí khoâng coù hoùa ñôn, chöùng töø theo cheá ñoä quy ñònh
Trong ñoù: Chi phí chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
i - Caùc khoaûn phaït vi phaïm cheá ñoä quaûn lyù Nhaø nöôùc
- Chi phí khoâng lieân quan ñeán doanh thu, thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh
k
nghieäp
- Chi tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp danh
l chuû hoä caù theå, caù nhaân kinh doanh vaø tieàn thuø lao traû cho saùng laäp vieân,
thaønh vieân hoäi doàng quaûn trò cuûa coâng ty coå phaàn, coâng ty TNHH

- Tieàn löông, tieàn coâng khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù do toác ñoä taêng tieàn
m löông, tieàn coâng vöôït toác ñoä taêng thu nhaäp chòu thueá .

n- Chi phí tieàn aên giöõa ca vöôït möùc quy ñònh


o- Caùc khoaûn chi do nguoàn kinh phí khaùc taøi trôï
p- Chi trang phuïc vöôït möùc quy ñònh
q- Chi cho lao ñoäng nöõ vöôït möùc quy ñònh
r- Chi quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå vöôït möùc quy ñònh
s- Soá chöa hoaøn nhaäp caùc khoaûn döï phoøng theo cheá ñoä quy ñònh
t- Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
v - Caùc khoaûn ñieàu chænh laøm taêng lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
khaùc
2 Ñieàu chænh giaûm toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
- Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñaõ xoùa soå tính vaøo thu nhaäp chòu thueá, nay phaûi traû
a do ñaõ xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï

b - Chi phí cuûa phaàn doanh thu ñieàu chænh taêng


c - Thu nhaäp cuûa caùc hoaït ñoäng khoâng thuoäc dieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp
d - Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
ñ - Caùc khoaûn ñieàu chænh laøm giaûm lôïi nhuaän tröôùc thueá khaùc
3 Loã töø caùc naêm tröôùc chuyeån sang
Trong ñoù: Loã töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
4 Toång thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp
Trong ñoù: Thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
Tyû leä thu nhaäp chòu thueá treân doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá
C
TNDN :
D Xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø tính thueá :
1 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp phaùt sinh trong kyø tính thueá
2 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ taïm noäp caùc quyù trong kyø tính thueá
Trong ñoù: thueá thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ
3 ñaát
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc mieãn, giaûm trong kyø tính thueá
4 Soá thueá ñaõ noäp taïi nöôùc ngoaøi ñöôïc tröø trong kyø tính thueá
5 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn phaûi noäp trong kyø tính thueá
6 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp thöøa trong kyø tính thueá
Ñ Ngoaøi caùc Phuï luïc soá 01 ñeán Phuï luïc soá 13 keøm theo tôø khai naøy, chuùng toâi g
taøi lieäu sau:
1 Heä thoáng baùo caùo taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät keá toaùn
2 Giaáy noäp tieàn hoaëc Bieân lai noäp thueá TNDN cuûa caùc quyù trong kyø tính thueá
3 Bieân lai hoaëc chöùng töø chöùng minh ñaõ noäp thueá thu nhaäp taïi nöôùc ngoaøi
Baûng keâ haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo haøng thaùng theo maãu soá 01/TNDN ban haøn
4
naøy
5 Baûn ñaêng kyù thôøi gian mieãn thueá, giaûm thueá theo höôùng daãn taïi ñieåm 3, 4, muïc
6 Vaên baûn phaân boå chi phí quaûn lyù kinh doanh cuûa Coâng ty ôû nöôùc ngoaøi cho cô sô
7 Vaên baûn thoûa thuaän cuûa Boä Taøi chính veà khoaûn chi phí trích tröôùc tính vaøo chi ph

Vaên baûn cuûa Chính phuû cho tính vaøo chi phí hôïp lyù caùc khoaûn chi töø thieän , taøi t
8
, toå chöùc xaõ hoäi vaø uûng hoä caùc ñòa phöông .

9 Danh muïc caùc coâng trình, maùy moùc thieát bò ñaàu tö trong kyø tính thueá
10 Danh saùch (teân, maõ soá thueá, ñòa chæ ) caùc ñôn vò , chi nhaùnh tröïc thuoäc cô sôû ha
baùo soå
11 Caùc vaên baûn khaùc lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh doanh thu, chi phí vaø thu nhaäp chò
thueá
Chuùng toâi xin cam ñoan laø caùc soá lieäu ñieàn vaøo tôø khai thueá naøy laø chính xaùc, ñaày ñuû
chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñaõ keâ khai./.
Ngaøy thaùng naêm
Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô
(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teâ
Maãu soá: 04/TNDN
CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
o - Haïnh phuùc

UEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP

301053929

9B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Q.11

Xaây döïng - thöông maïi


Ñvt : VNÑ
MAÕ
SOÁ TIEÀN
SOÁ
(3) (4)
øi chính
A1 1,026,419,870
A2
A3
A4
A5 0
A6
A7
A8
A9
A10 70,943
A11 70,943
A12
A13
A14 0
A15 0

A16

A17
A18
A19
A20
A21 0
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30 1,026,490,813
A31 0
A32

A33
A34
A35

A36

A37
A38
A39
A40
A41 0
A42 0
A43 1,026,490,813 ###
A44
thu nhaäp doanh nghieäp
B1 0
B2
B3

B4

B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

B13

B14

B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23 0

B24

B25
B26
B27
B28
B29 0
B30
B31 1,026,490,813
B32 0
C1 100.00%
ûi noäp trong kyø tính thueá :
D1 287,417,428
D2 17,640,000
D3
D4
D5
D6 269,777,428
D7 0
keøm theo tôø khai naøy, chuùng toâi göûi keøm theo caùc
uûa phaùp luaät keá toaùn
N cuûa caùc quyù trong kyø tính thueá
thueá thu nhaäp taïi nöôùc ngoaøi
thaùng theo maãu soá 01/TNDN ban haønh keøm theo Thoâng Tö

ueá theo höôùng daãn taïi ñieåm 3, 4, muïc II , phaàn E Thoâng tö naøy
h cuûa Coâng ty ôû nöôùc ngoaøi cho cô sôû thöôøng truù taïi VN
khoaûn chi phí trích tröôùc tính vaøo chi phí hôïp lyù

hôïp lyù caùc khoaûn chi töø thieän , taøi trôï cho caùc ñoaøn theå
ng .

ñaàu tö trong kyø tính thueá


ñôn vò , chi nhaùnh tröïc thuoäc cô sôû haïch toaùn phuï thuoäc
ñònh doanh thu, chi phí vaø thu nhaäp chòu thueá trong kyø tính
khai thueá naøy laø chính xaùc, ñaày ñuû vaø roõ raøng vaø xin
ñaõ keâ khai./.
Ngaøy thaùng naêm 2007
Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô sôû kinh doanh
(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN


Taïi ngaøy 31/12//2006
TAØI SAÛN MAÕ SOÁ
A . TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100
I. Tieàn 110
1. Tieàn maët taïi quyõ ( goàm caû ngaân phieáu ) 111
2. Tieàn göûi Ngaân haøng 112
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II . Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( * ) 129
III. Caùc khoaûn phaûi thu 130
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá VAT ñöôïc khaáu tröø 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
- Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135
- Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (* ) 139
IV. Haøng toàn kho 140
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142
3. Coâng cu,ï duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang 144
5. Thaønh phaåm toàn kho 145
6. Haøng hoùa toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) 149
V- Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150
1. Taïm öùng 151
2. Chi phí traû tröôùc 152
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155
VI. Chi söï nghieäp 160
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2. Chi söï nghieäp naêm nay 162
B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH, ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200
I. Taøi saûn coá ñònh 210
1. TSCÑ höõu hình 211
- Nguyeân giaù 212
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213
2. TSCÑ thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 216
3. TSCÑ voâ hình 217
- Nguyeân giaù 218
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 219
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( * ) 229
III. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230
IV Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 250
NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ
A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300
I. Nôï ngaén haïn 310
1. Vay ngaén haïn 311
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho nhaø nöôùc 315
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316
7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc 318
II. Nôï daøi haïn 320
1. Vay daøi haïn 321
2. Nôï daøi haïn 322
III. Nôï khaùc 330
1. Chi phí phaûi traû 331
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400
I - Nguoàn voán - quyõ 410
1. Nguoàn voán kinh doanh 411
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 410
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415
6. Laõi chöa phaân phoái 417
7. Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 419
II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422
3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424
3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 430

Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng


Maãu soá B 01-DN

I KEÁ TOAÙN
6 Ñvt : ñoàng
SOÁ ÑAÀU KYØ SOÁ CUOÁI KYØ
9,550,246,775 11,262,406,027
154,746,907 941,627,537
148,184,077 923,711,074
6,562,830 17,916,463

- -
- -
- -
- -
2,987,540,819 3,911,157,765
2,842,742,983 3,743,921,993
- -
99,574,289 117,209,945
- -

45,223,547 50,025,827
- -
6,402,943,393 6,404,315,107
- -
393,900,000 393,900,000
- -
3,044,288,993 3,044,288,993
- -
2,964,754,400 2,966,126,114
- -
- -
5,015,656 5,305,618
- -
- -
5,015,656 5,305,618

- -
- -
- -
- -
1,876,250,398 1,876,250,398
1,876,250,398 1,876,250,398
1,876,250,398 1,876,250,398
3,530,008,184 3,530,008,184
(1,653,757,786) (1,653,757,786)
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,426,497,173 13,138,656,425
SOÁ ÑAÀU NAÊM SOÁ CUOÁI KYØ
6,015,197,994 6,946,293,824
6,015,197,994 6,946,293,824
724,000,000 1,048,982,500
- -
2,771,663,040 2,498,470,500
- -
5,903,220 107,755,350
- -
- -
2,513,631,734 3,291,085,474
- -
- -
- -
- -
- -

- -
6,226,163,090 6,226,163,090
6,226,163,090 6,226,163,090
6,150,000,000 6,150,000,000
- -
- -
- -
- -
76,163,090 76,163,090
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,241,361,084 13,172,456,914
(814,863,911) (33,800,489)
n tröôûng Giaùm ñoác
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11 BAÛNG KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀN HAØNG HOÙA THAÙNG 12/2006
MST : 0301053929

0.00 0.00 0.00


Maõ TEÂN Ñôn vò Toàn ñaàu kyø Nhaäp trong kyø Xuaát trong kyø

12 HAØNG tính Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng
MA TENHANG DVT SLDK TIENDK SLNHAP TIENNHAP SLXUAT
1x2 Ñaù 1x2 m3 79.77 7,388,142 0.00 0 79.77
4x6 Ñaù 4x6 m3 6.60 452,570 0.00 0 6.60
5x7 Ñaù 5x7 m3 7.11 358,200 0.00 0 7.11
CAT_13A1 Caùt san laáp m3 82,230.00 2,730,489,576 0.00 0 0.00
XAY Caùt xaây m3 210.00 15,330,000 0.00 0 210.00
GHE Gheá keâ theùp caùi 33,010.00 66,020,000 32,470.00 64,940,000 0.00
KEM Daây keõm kg 0.00 0 1,500.00 14,123,805 0.00
SAT Saét caùc loaïi kg 0.00 0 137,612.30 1,113,259,002 0.00

2,820,038,488 1,192,322,807
0.00
KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
HAÙNG 12/2006

0.00 0.00 Ñvt : ñoàng0.00


Xuaát trong kyø Toàn cuoái kyø Tröôùc khi in, traû veà
Show_All, sau ñoù loïc
Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn LOÏC ININ
TIENXUAT SLCK TIENCK LOC IN
7,388,142 0.00 0 IN
452,570 0.00 0 IN
358,200 0.00 0 IN
0 82,230.00 2,730,489,576 IN
15,330,000 0.00 0 IN
0 65,480.00 130,960,000 IN
0 1,500.00 14,123,805 IN
0 137,612.30 1,113,259,002 IN

23,528,912.00 3,988,832,383
0.00
GIAÙM ÑOÁC
* * * * * * 0
Soá
Soá hoùa ñôn chöùng Teân, nhaõn hieäu, quy Teân NHAÄP
TH töø Ngaøy caùch phaåm chaát Maõ Ñôn vò
Loaï
VAT i Soá vaät tö, haøng hoùa vaät tö tính khaùch haøng Soá löôïng
TH HÑ LOAI SO NGAY TENHANG MA DVT TEN_KH SL_N
12 58,659 N 27 12/5/2006 Gheá keâ theùp GHE caùi CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 6,500.00
12 58,673 N 28 12/25/2006 Gheá keâ theùp GHE caùi CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 7,900.00
12 58,676 N 29 12/26/2006 Gheá keâ theùp GHE caùi CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 8,700.00
12 58,679 N 30 12/28/2006 Gheá keâ theùp GHE caùi CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 9,370.00
12 44,948 N 31 12/16/2006 Saét caùc loaïi SAT kg CTY CP XD VAØ KD VAÄT TÖ 52,320.00
12 44,948 N 31 12/16/2006 Keõm buoäc KEM kg CTY CP XD VAØ KD VAÄT TÖ 500.00
12 45,910 N 32 12/26/2006 Theùp caùc loaïi SAT kg DNTN TM VAÂN TUÙ 23,940.00
12 45,911 N 33 12/26/2006 Saét caùc loaïi SAT kg DNTN TM VAÂN TUÙ 37,901.50
12 45,912 N 34 12/26/2006 Saét caùc loaïi SAT kg DNTN TM VAÂN TUÙ 3,809.90
12 45,912 N 34 12/26/2006 Keõm buoäc KEM kg DNTN TM VAÂN TUÙ 200.00
12 45,913 N 35 12/26/2006 Theùp caùc loaïi SAT kg DNTN TM VAÂN TUÙ 19,640.90
12 45,913 N 35 12/26/2006 Keõm buoäc KEM kg DNTN TM VAÂN TUÙ 800.00
12 X 8 12/30/2006 Ñaù 1x2 1x2 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 8 12/30/2006 Ñaù 4x6 4x6 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 8 12/30/2006 Ñaù 5x7 5x7 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 8 12/30/2006 Caùt xaây XAY m3 Xuaát vaät tö CT 0.00

### Coäng 171,582.30


Phuï traùch cung tieâu
0 0 0 0 0 #REF! Maõ naøy chöa ñaêng

NHAÄP XUAÁT TOÀN Caùc khoaûn giaûm tröø


Kieåm tra
Tieàn Soá löôïng Tieàn Soá löôïng Tieàn Nôï Coù maõ HH
TIEN_N SL_X TIEN_X SL_TON TIEN_TON G_NO G_CO VAT KIEM NGAY KIEMMA
13,000,000.00 0.00 0.00 39,510.00 79,020,000.00 58,659 Ñaõ coù maõ
15,800,000.00 0.00 0.00 47,410.00 94,820,000.00 58,673 Ñaõ coù maõ
17,400,000.00 0.00 0.00 56,110.00 112,220,000.00 58,676 Ñaõ coù maõ
18,740,000.00 0.00 0.00 65,480.00 130,960,000.00 58,679 Ñaõ coù maõ
425,320,442.00 0.00 0.00 52,320.00 425,320,442.00 44,948 Ñaõ coù maõ
4,714,285.00 0.00 0.00 500.00 4,714,285.00 44,948 Kieåm laïi ngaøy Ñaõ coù maõ
193,477,680.00 0.00 0.00 76,260.00 618,798,122.00 45,910 Ñaõ coù maõ
307,905,770.00 0.00 0.00 114,161.50 926,703,892.00 45,911 Kieåm laïi ngaøy Ñaõ coù maõ
31,147,510.00 0.00 0.00 117,971.40 957,851,402.00 45,912 Ñaõ coù maõ
1,809,520.00 0.00 0.00 700.00 6,523,805.00 45,912 Ñaõ coù maõ
155,407,600.00 0.00 0.00 137,612.30 1,113,259,002.00 45,913 Ñaõ coù maõ
7,600,000.00 0.00 0.00 1,500.00 14,123,805.00 45,913 Ñaõ coù maõ
0.00 79.77 7,388,142.00 0.00 0.00 0 Ñaõ coù maõ
0.00 6.60 452,570.00 0.00 0.00 0 Ñaõ coù maõ
0.00 7.11 358,200.00 0.00 0.00 0 Ñaõ coù maõ
0.00 210.00 15,330,000.00 0.00 0.00 0 Ñaõ coù maõ

1,192,322,807.00 303.48 23,528,912.00


Giaùm ñoác
a ñaêng kyù
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
MA NOI DUNG TK NO ÑK CO ÑK PSNO 0 PS CO 0
Q1_131 BQL_Q1 131 77,935,511 77,935,511
Q3_131 BQL_Q3 131 14,647,000 14,647,000
Q10_131 BQL_Q10 131 2,254,595 6,078,595
T513A_131 Toång 5 - san laáp 13A 131 4,510,775,983 0 0
BTHANH_131 BQL Q. Bình Thaïnh (BL Trung) 131 416,685,000 416,685,000
T5A24_131 Toång 5 - thieát keá c/c 12 taàng 131 678,000,000 0 0
HQ_131 Cty Hoàng Quang 131 0 14,000,000
TN_131 Cty xaây döïng thanh nieân 131 300,000,000 1,515,218,000 1,215,218,000
CVCX_131 Cty coâng vieân caây xanh 131 11,373,000 11,373,000
Q6_131 BQL Chôï Bình Taây - Q6 131 72,733,000 72,733,000
PTN_131 Cty PT & KD nhaø TP 131 12,132,500 0 43,881,000 56,013,500
VNTEX_131 Cty KD thôøi trang 131 0 500,000,000 1,111,685,000 400,000,000
VT_131 DNTN Vaân Thaønh 131 316,600,000 0 0 0
VIEN_131 Vieän khoa hoïc vaø PTCN 131 0 0 129,000,000 129,000,000
TTDAT_131 Cty Taân tieán Ñaït (BT nhöïa) 131 0 306,633,000 0 0

BH_138 Baùo nôï BHXH 138 29,941,032 7,853,946 37,794,978


CN_138 Baùo nôï caù nhaân khaùc (phaït HC, truy thu thueá,
138 loãi QL…)
939,160,148 0 939,160,148

0 0
TOATHINH_331 Cty Toaøn Thònh 331 0 0 109,526,616 109,526,616
MH_331 Cty Minh Haèng 331 0 2,998,470,500 2,325,860,240 0
SAKI_331 Cty SAKI 331 0 0 0 35,600,000
TPHU_331 Cty Löôùi haøn Thieân Phuù 331 0 0 0 68,187,000
KDVT_331 Cty CP kinh Doanh VT 331 0 0 0 456,818,458
VTU_331 DNTN Vaân Tuù 331 0 0 0 732,215,485
DUCANH_331 Cty Ñöùc Anh 331 0 0 99,656,602 99,656,602
TMY_331 Cty Traø My 331 0 0 63,784,000 63,784,000
KTONG_331 Cty Kieán Toång (TB ñieän) 331 0 0 89,358,203 89,358,203
VU_331 Cô sôû Traàn Ngoïc Vuõ 331 0 0 38,832,500 38,832,500
LNG_331 Cty Löu Ngoâ Gia 331 0 0 0
BTONG_331 Beâ toâng 620 331 0 0 0
VA_331 DNTN VAÂN ANH 331 0 0 0
0 0
TN05_334 TNDN naêm 2005 3334 8,284,619 0 0

Page 68
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
MA NOI DUNG TK NO ÑK CO ÑK PSNO PS CO
TN06_334 TNDN naêm 2006 3334 17,640,000 11,210,667
0 0 0 0
VINA_511 CT VINATEX Laùi Thieâu 511 0 0 1,010,622,727
NX1_511 Eùp coïc Nhò Xuaân (eùp maãu) 511 0 0 117,272,727
NX2_511 Eùp coïc Nhò Xuaân (ñaïi traø) 511 0 0 113,400,000
COCTD_511 EÙp coïc Nhaø saùch Taân Ñònh 511 0 1,093,080,000
TVGS_511 Tö Vaán GS caùc CT 511 0 0 162,675,552
CATDA_511 Cung caáp caùt ñaù 511 0 362,161,417
BLT1_511 Thieát keá tröôøng Bình Lôïi Trung 511 0 309,340,000
BLT2_511 Laäp döï aùn Tröôøng Bình Lôïi Trung 511 0 69,464,545
TCKHAC_511 Thi coâng khaùc 511 0 99,550,000
KC_511 K/c 511 0 3,337,566,968 0

THUE_515 Cho thueâ thieát bò 515 0 0 86,400,000


LG_515 Laõi tieàn gôûi 515 0 0 0
KC_515 K/c 515 0 86,400,000 0
0 0 0 0
MUON_338 Möôïn hoaït ñoäng (Hoàng) 3388 0 1,813,631,458 0 1,900,000,000
NAM_338 Möôïn hoaït ñoäng (P.V.NAM) 3388 0 0 775,950,000
0 0 0 0
CATDA_627 Cung caáp ñaù 627 0 56,011,256 0
COCTD_627 EÙp coïc Taân Ñònh 627 0 94,593,814 0
TVGS_627 TVGS caùc CT 627 0 8,179,600 0
TCKHAC_627 Thi coâng caùc CT khaùc 627 0 41,119,035 0
NHUA2_627 Beâ toâng nhöïa noùng L.An (TAÂN TIEÁN ÑAÏT)627 0 104,120,827 0
NX2_627 Eùp coïc Nhò Xuaân (ñaïi traø) 627 0 50,635,566 0
VINA_627 Sieâu thò VINATEX 627 0 82,567,506 0
13A_627 CT 13A 627 0 56,660,594 0
THUE_627 Cho thueâ thieát bò 627 0 18,380,597 0
KC_627 K/c 627 0 0 512,268,795
0 0 0 0
HC_642 Haønh chaùnh phí 642 0 6,324,721 0
LQL_642 Löông quaûn lyù 642 0 94,345,900 0
MBAI_642 Thueá moân baøi 642 0 2,000,000 0
BH_642 BHXH + BHYT 642 0 18,610,070 0
VPP_642 Vaên phoøng phaåm 642 0 7,125,460 0

Page 69
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
MA NOI DUNG TK NO ÑK CO ÑK PSNO PS CO
TEL_642 Cöôùc TEL, theû caøo 642 0 20,203,166 0
TK_642 Tieáp khaùch, hoäi nghò 642 0 16,373,000 0
DN_642 Ñieän nöôùc sinh hoaït 642 0 20,420,000 0
DC_642 Duïng cuï vaên phoøng 642 0 5,297,546 0
KH_642 Khaáu hao TSCÑ QL 642 0 10,036,667 0
PHO_642 Photo 642 0 235,000 0
CC_642 Coâng cuï QL 642 0 0 0 0
LV_642 Laõi vay 642 0 0 22,206,604 0
KC_642 Keát chuyeån 642 0 0 223,178,134

Coäng : 5,816,894,282 6,596,734,958 10,307,338,110 11,931,192,160


10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Page 70
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
NO CK 0 CO CK 0
0 0
0 0
0 3,824,000
4,510,775,983 0
0 0
0 678,000,000
0 14,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
211,685,000 0
316,600,000 0
0 0
0 306,633,000

0 0
0 0

0 0
0 0
0 672,610,260
0 35,600,000
0 68,187,000
0 456,818,458
0 732,215,485
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8,284,619 0

Page 71
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
NO CK CO CK
6,429,333 0
0 0
0 1,010,622,727
0 117,272,727
0 113,400,000
0 1,093,080,000
0 162,675,552
0 362,161,417
0 309,340,000
0 69,464,545
0 99,550,000
3,337,566,968 0

0 86,400,000
0 0
86,400,000 0
0 0
0 3,713,631,458
0 775,950,000
0 0
56,011,256 0
94,593,814 0
8,179,600 0
41,119,035 0
104,120,827 0
50,635,566 0
82,567,506 0
56,660,594 0
18,380,597 0
0 512,268,795
0 0
6,324,721 0
94,345,900 0
2,000,000 0
18,610,070 0
7,125,460 0

Page 72
CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
NO CK CO CK
20,203,166 0
16,373,000 0
20,420,000 0
5,297,546 0
10,036,667 0
235,000 0
0 0
22,206,604 0
0 223,178,134

9,213,188,832 11,616,883,558

Page 73
BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN THAÙNG 12 NAÊM 2006

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ

Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

Cuoán Teân Kyù hieäu SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ LÓNH SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏN
soá Hoùa ñôn GTGT Hoùa ñôn Thaùng tröôùc Soá môùi Soá ñaõ Soá maát
coøn laïi lónh Coäng söû duïng toån thaát khaùc

2 Hoùa ñôn GTGT - 3 LL AT/2006N 36 36 17 0


(3801-3850) (3815-3850)

Coäng 36 0 36 17 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG


BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN QUYÙ IV/2006

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ

Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

Cuoán Teân Kyù hieäu SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ LÓNH SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏN
soá Hoùa ñôn GTGT Hoùa ñôn Quyù tröôùc Soá môùi Soá ñaõ Soá maát
coøn laïi lónh Coäng söû duïng toån thaát khaùc

2 Hoùa ñôn GTGT - 3 LL AT/2006N 42 42 22


(3801-3850) (3809-3850)

Coäng 42 0 42 22 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG


BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG CUOÁN HOÙA ÑÔN MA/2003N (töø soá 97051 - 971

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ

Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

Cuoán Teân Kyù hieäu SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ LÓNH SOÁ HOÙA ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏN
soá Hoùa ñôn GTGT Hoùa ñôn Soá cuõ Soá môùi Soá ñaõ Soá maát
coøn laïi lónh Coäng söû duïng toån thaát khaùc

2 Hoùa ñôn GTGT - 3 LL MA/2003N 0 50 50 40


(töø soá 97051-97100)

Coäng 0 50 50 40 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG


NAÊM 2006
Soá cuoái cuoán HÑ : 3,850
Toàn ñaàu naêm :

Maõ soá : 0301053929 THAÙNG Coøn laïi ÑK Nhaäp môùi EU/2005N XE/2005N X
1 17 0 0 0
2 17 0 0 0
3 17 50 0 0 0

ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏNG Soá hoùa ñôn Ghi 4 67 0 0 0


Soá Coäng coøn laïi chuù 5 67 0 0 0

toån thaát khaùc chuyeån thaùng 6 67 0 0 0


(vieát hoûng) sau 7 67 0 0 0
17 19 8 67 0 0 0
(3832-3850) 9 67 0 0 0
10 67 0 0 0
0 17 19 11 67 0 0 0
0 12 67 0 0 0

GIAÙM ÑOÁC
V/2006

Maõ soá : 0301053929

ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏNG Soá hoùa ñôn Ghi


Soá Coäng coøn laïi chuù
toån thaát khaùc chuyeån quyù
(vieát hoûng) sau
1 23 19
(3810) (3832-3850)

1 23 19 0
0

GIAÙM ÑOÁC
ø soá 97051 - 97100)

Maõ soá : 0301053929

ÑÔN ÑAÕ SÖÛ DUÏNG Soá hoùa ñôn Ghi


Soá Coäng coøn laïi chuù
toån thaát khaùc chuyeån quyù(Soá vieát hoûng)
(vieát hoûng) sau
6 46 4 97053
(97097-97100) 97070

6 46 4
0

GIAÙM ÑOÁC
BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ BAÙN RA THAÙNG 012 NAÊM 2006
( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng )

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ


Maõ soá thueá :
Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

Thaù Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng
Maët haøng
ng töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá
THANG 0 XERI SOCT NGAY TEN M CT
1 ### MK/2005N 52,540 1/12/2006 HUY HUY HUY
1 ### MK/2005N 52,541 1/12/2006 Cty PT & KD Nhaø TP (Ñoäi XL 5) 0300446236 Caùt ñaù caùc loaïi
2 ### MK/2005N 52,542 2/20/2006 Cty PT & KD Nhaø TP (Ñoäi XL 5) 0300446236 Caùt ñaù caùc loaïi
2 ### MK/2005N 52,543 2/28/2006 Cty xaây döïng thanh nieân 0301465263 Cho thueâ thieát bò thi coâng
3 ### MK/2005N 52,544 3/1/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT 145-147 Nguyeãn Du
3 ### MK/2005N 52,545 3/1/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng Maàm Non Coâ Giang
3 ### MK/2005N 52,546 3/1/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng TH Traàn Quang Khaûi
3 ### MK/2005N 52,547 3/1/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT P. Giaùo duïc Q1
3 ### MK/2005N 52,548 3/1/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng MN Leâ Thò Rieâng
3 ### MK/2005N 52,549 3/10/2006 Cty xaây döïng thanh nieân 0301465263 Ñaù caùc loaïi
4 ### MK/2005N 52,550 4/5/2006 Cty PT & KD Nhaø TP (Ñoäi XL 5) 0300446236 Caùt ñaù caùc loaïi
4 ### AT/2006N 3,801 4/18/2006 Cty KD haøng thôøi trang VN 0100100008-011 Thi coâng CT VINATEX
5 ### AT/2006N 3,802 5/16/2006 Cty xaây döïng thanh nieân 0301465263 Caùt san laáp
6 ### AT/2006N 3,803 6/29/2006 Cty dòch vuï coâng ích Q.3 0301453934 TVGS 40/44 Traàn Quang Dieäu Q3
6 ### AT/2006N 3,804 6/29/2006 XN xaây döïng haï taàng kyõ thuaät 0300446236 Caùt xaây toâ
7 ### AT/2006N 3,805 7/15/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng MN Hoa Lö
7 ### AT/2006N 3,806 7/18/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng Phan Vaên Trò
8 ### AT/2006N 3,807 8/2/2006 Cty xaây döïng thanh nieân 0301465263 Caùt san laáp
9 ### AT/2006N 3,808 9/5/2006 Cty xaây döïng thanh nieân 0301465263 Ñuùc + eùp coïc BT
10 ### AT/2006N 3,809 10/2/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,10 TVGS CT Nhaø vaên hoùa Q.10
10 ### AT/2006N 3,810 10/10/2006 HUY HUY HUY
10 ### AT/2006N 3,811 10/10/2006 Vieän khoa hoïc & PTCN Cung caáp vaø ñoùng coïc BTCT
11 ### AT/2006N 3,812 11/1/2006 Cty dòch vuï coâng ích Q.3 0301453934 TVGS caûi taïo CT Daân Chuû Q3
11 ### AT/2006N 3,813 11/6/2006 Cty CP xaây döïng thanh nieân 0301465263 Eùp coïc BT CT Nhò Xuaân
11 ### AT/2006N 3,814 11/8/2006 Cty CP xaây döïng thanh nieân 0301465263 Cho thueâ thieát bò thi coâng
12 ### AT/2006N 3,815 12/4/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Traïm Y teá P. Caàu Oâng Laõnh

80
THANG 0 XERI SOCT NGAY TEN M CT
12 ### AT/2006N 3,816 12/4/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Traïm Y teá P. Caàu Kho
12 ### AT/2006N 3,817 12/4/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng Ñoàng Khôûi
12 ### AT/2006N 3,818 12/4/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Truï sôû BQL Q1
12 ### AT/2006N 3,819 12/11/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Truï sôû BQL Q1
12 ### AT/2006N 3,820 12/11/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,Bình Thaïnh Thieát keá kyõ thuaät Trg Bình Lôïi Trung
12 ### AT/2006N 3,821 12/11/2006 BQL DAÑTXDCT Q.Bình Thaïnh CF Laäp DA Bình L Trung
12 ### AT/2006N 3,822 12/12/2006 Cty Coâng Vieân Caây Xanh TVGS haøng raøo vöôøn Cuû Chi
12 ### AT/2006N 3,823 12/12/2006 Cty Coâng Vieân Caây Xanh TVGS HT töôùi töï ñoäng CH
12 ### AT/2006N 3,824 12/12/2006 BQL Chôï Leâ Taán Keá TVGS Chôï Leâ Taán Keá (ñôït 1)
12 ### AT/2006N 3,825 12/12/2006 BQL Chôï Leâ Taán Keá TVGS
Ñuùc +Chôï
eùpLeâ Taán
coïc Keá (ñôït
CT Nhaø saùch2) Taân
12 ### AT/2006N 3,826 12/14/2006 Cty CP Xaây Döïng Thanh Nieân 0301465263 Ñònh
12 ### AT/2006N 3,827 12/15/2006 Cty CP xaây döïng thanh nieân 0301465263 Cho thueâ thieát bò thi coâng
12 ### AT/2006N 3,828 12/15/2006 Cty CP xaây döïng thanh nieân 0301465263 V/c + thi coâng ñaøo ñaát
12 ### AT/2006N 3,829 12/15/2006 Cty CP xaây döïng thanh nieân 0301465263 Thi coâng caåu panel beâ toâng
12 ### AT/2006N 3,830 12/22/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,1 TVGS CT Tröôøng Töông Lai
12 ### AT/2006N 3,831 12/28/2006 BQL Döï aùn ÑT - XDCT Q,6 TVGS CT TT Haønh chaùnh P4 Q6

### COÄNG

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

81
THANG 0 XERI SOCT NGAY TEN M CT

82
SOCT NGAY NOIDUNG NO

0301053929

0%
Thueá Kieåm Soá
Doanh thu (chöa Soá thueá
phieáu Soá phieáu thu
coù thueá) suaát GTGT tra xuaát
HANGRA TYLE THUERA KIEM
#N/A
12,672,381 5% 633,619 1,561
13,321,905 5% 666,095 1,561
36,400,000 10% 3,640,000 515
1,620,612 10% 162,061 511
2,594,319 10% 259,432 511
120,498 10% 12,050 511
2,270,618 10% 227,062 511
1,854,156 10% 185,416 511
2,349,750 5% 117,485 1,561
15,797,143 5% 789,857 1,561
1,010,622,727 10% 101,062,273 511
141,000,000 5% 7,050,000 1,561
10,869,091 10% 1,086,909 511
2,655,238 5% 132,762 1,561
7,104,536 10% 710,454 511
16,012,311 10% 1,601,231 511
174,365,000 5% 8,718,250 1,561
617,400,000 10% 61,740,000 511
2,049,632 10% 204,963 511
0 #N/A
117,272,727 10% 11,727,273 511
2,446,364 10% 244,636 511
113,400,000 10% 11,340,000 511
22,400,000 10% 2,240,000 515
7,150,642 10% 715,064

83
HANGRA TYLE THUERA KIEM
6,724,758 10% 672,476
983,673 10% 98,367
5,903,120 10% 590,312
11,050,326 10% 1,105,033
309,340,000 10% 30,934,000
69,464,545 10% 6,946,455
2,702,727 10% 270,273
7,636,364 10% 763,636
28,396,364 10% 2,839,636
23,808,182 10% 2,380,818
475,680,000 10% 47,568,000
27,600,000 10% 2,760,000
50,050,000 10% 5,005,000
49,500,000 10% 4,950,000
7,460,895 10% 746,089
13,916,364 10% 1,391,636

3,423,966,968 324,288,623 0
0 0

GIAÙM ÑOÁC

84
HANGRA TYLE THUERA KIEM

85
CO SOTIEN

86
87
88
89
BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO THAÙNG 012 NAÊM 2006
( Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng )

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ


Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11 Maõ soá : 0301053929

Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
THANG
KH 0 XERI SOCT NGAY KH MS THUE NOIDUNG
1 ### AA/2002 71,684 10/27/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 71,945 10/30/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 72,419 11/3/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 72,431 11/4/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 72,876 11/10/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 73,288 11/16/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 73,419 11/17/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 73,891 11/24/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 74,064 11/25/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 74,355 11/28/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### RA/2005N 74,319 11/30/2005 DNTN - NH MAÂY NGAØN 0301428511 Tieáp khaùch
1 ### AA/2002 74,774 12/2/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 74,783 12/2/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### GS/2005N 67,700 12/5/2005 QUAÙN AÊN CAÂY LIEÃU 2 3700423422 Tieáp khaùch
1 ### AA/2002 74,987 12/6/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 75,184 12/8/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 75,317 12/10/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 75,752 12/15/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AC/2005-TS 923,362 12/15/2005 CTY TNHH METRO CASH & CARRY VN 0302249586 Baøn xeáp, duïng cuï VP
1 ### AC/2005-TS 923,363 12/15/2005 CTY TNHH METRO CASH & CARRY VN 0302249586 Ñoàng phuïc NV nöõ
1 ### AA/2002 75,765 12/16/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### TA/2005N 8,161 12/20/2005 DNTN TRIEÀU CHEN 0303222837 Taám nhoâm nhöïa
1 ### SM/2005N 18,863 12/21/2005 CN COÂNG TY TNHH QUANG HUY 1800386939-001 Theùp oáng
1 ### SN/2005N 64,783 12/22/2005 CTY COÅ PHAÀN ÑIEÄN MAÙY TP.HCM 0300646919 Daây, caùp
1 ### AA/2002 76,325 12/22/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### AA/2002 76,339 12/23/2005 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### UD/2005N 29,698 12/24/2005 CTY TNHH SX-TM &DV KÍNH THUAÄN THAØNH 0301440357 Kính traéng

89
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 90
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
1 ### AH/2005-T 168,370 12/27/2005 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
1 ### AC/2005-TS 836,849 12/27/2005 CTY TNHH METRO CASH & CARRY VN 0302249586 Ñoàng phuïc NV nöõ
1 ### RH/2005N 62,638 12/27/2005 DNTN TUAÁN TAÂN THAØNH 3600562038 Kính
1 ### HS/2005N 61,175 12/27/2005 VLXD & TTNT AN BÌNH 3700154265 gaïch, sôn daàu
1 ### AA/2004-T 67,763 1/2/2006 CH KD XAÊNG DAÀU THÒ XAÕ 1 1100108351-015 Daàu do
1 ### AA/2004-T 67,764 1/2/2006 CH KD XAÊNG DAÀU THÒ XAÕ 1 1100108351-015 Xaêng
1 ### AA/2004-T 67,765 1/2/2006 CH KD XAÊNG DAÀU THÒ XAÕ 1 1100108351-015 Nhôùt
1 ### BB/2005T 114,174 1/4/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
1 ### BB/2005T 114,175 1/4/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
1 ### TA/2005N 78,548 1/5/2006 DNTN TM & DV BÌNH AN 277 0303257212 Daàu do
1 ### KC/2005N 96,653 1/5/2006 CH DÒCH VUÏ VAÊN HOAÙ 3/2 0303831331 Photoccopy
1 ### KG/2005N 90,088 1/6/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG 0302678659 Söõa xe
1 ### AA/2002 78,062 1/9/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### NQ/2005N 93,366 1/12/2006 CTY CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe
1 ### TA/2005N 20,186 1/12/2006 CTY TNHH TM-DV-DL A.P.N 0302441794 Daàu do
1 ### BE/2005T 450,312 1/13/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Dòch vuï vieãn thoâng
1 ### AA/2005-T 185,943 1/14/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng
1 ### VL/2005N 54,033 1/14/2006 CTY TNHH TM &DV TH NGOÏC MINH ANH 0304075913 OÅ cöùng di ñoäng
1 ### AA/2002 78,360 1/15/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
1 ### BD/2005T 232,111 1/16/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Cöôùc internet
1 ### KV/2005N 41,510 1/16/2006 NHAØ SAÙCH ÑAÀM SEN 0302201834 Vaên nphoøng phaåm
1 ### GE/2005N 54,008 1/23/2006 NGUYEÃN THÒ KIM PHUÏNG 0301807615 Baùo quyù IV
1 ### AT/2005-T 533,493 1/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
1 ### AT/2005-T 533,494 1/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
1 ### BG/2005T 18,372 1/24/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
1 ### BG/2005T 18,373 1/24/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
1 ### UG/2005N 61,646 1/26/2006 CTY CP NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN 0300631013 Xaêng 92
1 ### KC/2005N 91,504 1/6/2006 Cô sôû Traàn Ngoïc Vuõ 0303570922 Caùt, ñaù
2 ### AD/2005T 384,186 1/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 384,187 1/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 384,188 1/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 384,189 1/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 384,190 1/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### TC/2005N 25,988 1/16/2006 CTY TNHH TM NGOÏC ÑIEÄP 0301429674 Daàu do
2 ### AA/2002 78,816 1/19/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
2 ### AA/2002 79,015 1/20/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do

90
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 91
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
2 ### AA/2006-T 467,308 1/26/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
2 ### HC/2005N 69,574 2/4/2006 NHAØ HAØNG SAO BIEÅN - PHAÏM VAÊN HUØNG 3500729734 Chi phí hoäi nghò
2 ### KA/2005N 97,290 2/4/2006 NGUYEÃN THÒ KIEÄM 0303883876 Chi phí hoäi nghò
2 ### KA/2005N 97,291 2/4/2006 NGUYEÃN THÒ KIEÄM 0303883876 Chi phí hoäi nghò
2 ### KA/2005N 97,292 2/4/2006 NGUYEÃN THÒ KIEÄM 0303883876 Chi phí hoäi nghò
2 ### AA/2002 80,081 2/8/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
2 ### AA/2006-T 2,463 2/9/2006 CÖÛA HAØNG PHONG VUÕ 0302903449 Möïc in
2 ### AA/2005-T 196,846 2/9/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng
2 ### VG/2005N 25,841 2/13/2006 CTY TNHH TM NGOÏC ÑIEÄP 0301429674 Daàu do
2 ### UX/2005N 32,554 2/13/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
2 ### AD/2005T 426,632 2/13/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 426,633 2/13/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 426,634 2/13/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 426,635 2/13/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### AD/2005T 426,636 2/13/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### KC/2005N 91,505 2/15/2006 CÔ SÔÛ TRAÀN NGOÏC VUÕ 0303570922 Caùt, ñaù
2 ### NQ/2005N 93,378 2/15/2006 CTY CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe
2 ### BE/2006T 769,089 2/15/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Dòch vuï vieãn thoâng
2 ### VG/2005N 9,144 2/16/2006 CT TNHH A.P.N TRAÏM XAÊNG DAÀU TÖÏ LÖÏC 0302441794 Daàu do
2 ### XH/2005N 94,340 2/16/2006 COÂNG TY TNHH T&T TP.HCM 0302809608 ÑTDÑ Sam sung
2 ### AA/2002 80,795 2/17/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu do
2 ### UX/2005N 32,697 2/19/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
2 ### TB/2005N 17,086 2/20/2006 CN CTY TNHH THIEÂN HOAØ AN 0100369062-005 Vaän thaêng
2 ### UX/2005N 32,746 2/21/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
2 ### AA/2006-T 920,401 2/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
2 ### AA/2006-T 920,402 2/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
2 ### AA/2005T 605,044 2/25/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng
2 ### BC/2005T 157,203 2/27/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### BC/2005T 157,204 2/27/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### BG/2005T 205,931 2/28/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
2 ### BG/2005T 205,932 2/28/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### UA/2005N 22,786 1/4/2006 DNTN DV-TM-SX TIEÁN CÖÔØNG 0302157737 Nhoâm thanh
3 ### SD/2005N 23,656 1/5/2006 DNTN THANH BÌNH 3700388721 OÁng theùp maï keõm
3 ### UK/2005N 14,156 1/9/2006 CT TNHH MAY-IN LUÏA-TM QUANG PHÖÔÙC 0301441576 Bôm nöôùc ly taâm
3 ### KP/2005N 61,404 1/10/2006 CÖÛA HAØNG ATS 3700280622 Contactor,ñuoâi nhieät,..
3 ### VB/2005N 91,312 1/21/2006 CTY TNHH TM-DV MAÏNH TUAÁN 0303891651 OÁng ñoàng

91
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 92
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
3 ### RQ/2005N 86,625 2/16/2006 TRUNG ÑOAØN TT23-QK7 0301832040 Xaêng A92
3 ### VC/2005N 26,610 2/18/2006 CTY LÖÔNG THÖÏC TP.HCM 0300559014 Daàu
3 ### AA/2005T 604,755 2/21/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng A92
3 ### AB/2006-T 19,878 2/24/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
3 ### RA/2005N 19,589 2/25/2006 CTY TNHH KD THEÙP & VLXD ÑÖÙC ANH 0303617419 Theùp @16
3 ### KY/2005N 41,018 2/26/2006 QUAÙN PHÖÔÏNG HOÀNG 0303234039 Tieáp khaùch
3 ### AA/2005-T 213,073 2/27/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng A92
3 ### RA/2005N 19,590 2/28/2006 CTY TNHH KD THEÙP & VLXD ÑÖÙC ANH 0303617419 Theùp @6
3 ### AA/2005-T 9,715 3/4/2006 CTY CP ÑAÀU TÖ -TM SMC 0303522206 Theùp taám
3 ### YS/2005N 43,023 3/4/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
3 ### XL/2005N 74,014 3/8/2006 CTY TNHH TM TRAØ MY 0301445517 Beâtoâng M 300
3 ### XC/2005N 58,100 3/9/2006 DNTN SX-TM DÒCH VUÏ THU HAØ 0302438590 Theùp oáng, theùp V
3 ### AD/2005T 532,032 3/10/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### AD/2005T 532,033 3/10/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### AD/2005T 532,034 3/10/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### AD/2005T 532,035 3/10/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### AD/2005T 532,036 3/10/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
3 ### BE/2005T 205,236 3/13/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Dòch vuï vieãn thoâng
3 ### AA/2005T 670,827 3/14/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng A92
3 ### NQ/2005N 93,400 3/15/2006 CT CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe T03
3 ### BD/2005T 210,255 3/22/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Cöôùc internet T1/06
3 ### BD/2005T 210,256 3/22/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Cöôùc internet T2/06
3 ### AC/2006-T 369,499 3/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
3 ### AC/2006-T 369,500 3/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
3 ### BG/2005T 796,908 3/24/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Tieàn ñieän thoaïi
3 ### BG/2005T 796,909 3/24/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529 Tieàn ñieän thoaïi
3 ### XD/2005N 76,289 3/28/2006 CN CTY TNHH THIEÂN HOAØ AN 0100369062-005 Maùy caét uoán saét
4 ### AA/2005T 618,077 2/21/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Daàu
4 ### YS/2005N 43,136 3/9/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
4 ### AA/2005-T 230,292 3/24/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
4 ### AB/2006-T 523,624 3/27/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Nöôùc
4 ### AA/06-T-SG 156,782 3/30/2006 CTY TNHH METRO CASH & CARRY VN 0302249586 Vaên phoøng phaåm
4 ### KC/2005N 91,512 4/1/2006 CÔ SÔÛ TRAÀN NGOÏC VUÕ 0303570922 Caùt, caây, goã caùc loaïi
4 ### VK/2005N 96,364 4/1/2006 CTY COÅ PHAÀN NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN 0300631013 Xaêng 92
4 ### AP/2006N 85,865 4/3/2006 CTY VAÄT TÖ THIEÁT BÒ NAM SOÂNG TIEÀN 0303302232 Mia nhoâm
4 ### AA/2005-T 231,068 4/4/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92

92
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 93
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
4 ### AT/2006N 89,553 4/10/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG 0302678659 Söõa chöõa xe
4 ### LQ/2005N 83,516 4/14/2006 HUYØNH LEÂ 0300493317 Gaïch goám
4 ### AD/2005T 592,618 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
4 ### AD/2005T 592,619 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
4 ### AD/2005T 592,620 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
4 ### AD/2005T 592,621 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
4 ### AD/2005T 592,622 4/14/2006 CTY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
4 ### AA/2006-T 5,360 4/15/2006 CTY CP CN VÓNH TÖÔØNG 0304075529 Tcao PVC Maõ Lai
4 ### YT/2005N 32,035 4/15/2006 DNTN TM PHUØNG HÖNG 0301451461 Expo Rainkote
4 ### BE/2006T 920,250 4/15/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Dòch vuï vieãn thoâng
4 ### AX/2006N 8,131 4/18/2006 CH KIM QUI 0303156327 Vaät tö nöôùc
4 ### XD/2005N 85,484 4/18/2006 CTY TNHH THIEÁT KEÁ XD KIEÁN TOÅNG 0303794390 Vaät tö ñieän
4 ### XD/2005N 85,485 4/18/2006 CTY TNHH THIEÁT KEÁ XD KIEÁN TOÅNG 0303794390 Vaät tö ñieän
4 ### XD/2005N 85,486 4/18/2006 CTY TNHH THIEÁT KEÁ XD KIEÁN TOÅNG 0303794390 Vaät tö ñieän
4 ### XD/2005N 85,487 4/18/2006 CTY TNHH THIEÁT KEÁ XD KIEÁN TOÅNG 0303794390 Vaät tö ñieän
4 ### AQ/2006N 85,812 4/19/2006 CH MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄP PHAÙT TAØI 0304256324 Rum 12A, naïp möïc
4 ### EU/2005N 28,897 4/21/2006 CTY TNHH AN TOAØN 0302594631 Vaät tö PCCC
4 ### LG/2005N 73,964 4/23/2006 DIEÄN LAÏNH PHUÙ QUYÙ 0300277323 Söõa chöõa xe
4 ### AA/2006T 15,803 4/26/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
4 ### AQ/2006N 13,481 4/28/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI 0302975891 Photocopy
5 ### YQ/2005N 1,233 3/2/2006 CTY LÖÔNG THÖÏC TP.HCM 0300559014 Daàu
5 ### YQ/2005N 1,542 3/4/2006 CTY LÖÔNG THÖÏC TP.HCM 0300559014 Daàu
5 ### VP/2005N 59,057 3/4/2006 HTX XE DLVTTCCG HIEÄP PHAÙT 0301073770 Daàu
5 ### AA/2005-T/Q 41,336 3/5/2006 CTY CP THÖÔNG MAÏI XNK THUÛ ÑÖÙC 0301444626 Daàu
5 ### AD/2006N 91,159 3/7/2006 CTY TNHH ÑAÀU TÖ - XAÂY DÖÏNG BAÛO LOÄC 0302688657 Gaïch oáng, ñinh, mi
5 ### YQ/2005N 1,663 3/8/2006 CTY LÖÔNG THÖÏC TP.HCM 0300559014 Daàu
5 ### VP/2005N 54,705 3/18/2006 CTY TNHH TM &DV THIEÂN NAM VIEÄT 0302323744 Theùp caùc loaïi
5 ### UX/2005N 15,725 4/17/2006 CT CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe
5 ### AD/2006-T 812,790 4/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän T03/06
5 ### AD/2006-T 812,791 4/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän T04/06
5 ### AC/2006-T 48,812 4/25/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
5 ### BH/2005T 213,156 4/25/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
5 ### BH/2005T 213,157 4/25/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
5 ### CU/2006N 10,685 4/27/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AA/2004T 44,408 4/27/2006 CTY VAÄT LIEÄU &XD BÌNH DÖÔNG 3700148529 Ñaù 5x7
5 ### AT/2006N 71,630 4/27/2006 DNTN-TM THANH XUAÂN 0301952965 Daàu

93
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 94
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
5 ### CU/2006N 10,743 4/28/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AA/2002 86,702 4/28/2006 CTY TNHH TM TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu
5 ### CU/2006N 10,774 4/29/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### YX/2005N 9,643 4/30/2006 CTY CP DL TÑ - NHAØ HAØNG HOAØNG GIA 0302044758 Tieáp khaùch
5 ### CU/2006N 10,857 5/4/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### CU/2006N 10,858 5/4/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 4x6
5 ### AT/2006N 71,689 5/4/2006 DNTN-TM THANH XUAÂN 0301952965 Daàu
5 ### CU/2006N 10,926 5/7/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AA/2005-T/Q 48,836 5/7/2006 CTY CP THÖÔNG MAÏI XNK THUÛ ÑÖÙC 0301444626 Daàu
5 ### CU/2006N 10,965 5/9/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### CM/2006N 34,289 5/9/2006 CN CTY CP CÔ KHÍ XAÊNG DAÀU 0301838116-001 Daàu
5 ### CU/2006N 10,992 5/10/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AX/2006N 27,687 5/10/2006 CTY CP NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN 0300631013 Daàu
5 ### BE/2006T 920,967 5/11/2006 TOÅNG COÂNG TY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Dòch vuï vieãn thoâng
5 ### CT/2006N 89,853 5/13/2006 CT TNHH SX-KD XNK NGUYEÂN LONG 0302921134 Xe lu
5 ### EH/2006N 34,134 5/15/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AM/2005N 94,289 5/15/2006 CN CTY TNHH HUYØNH PHÖÔÙC 0302920772 Baøn ,gheá
5 ### EH/2006N 34,210 5/18/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
5 ### AR/2006N 18,704 5/20/2006 AÂU NGOÏC LAN 0300420291 Baùo quí 2
5 ### AR/2006N 18,705 5/20/2006 AÂU NGOÏC LAN 0300420291 Baùo quí 2
5 ### EH/2006N 34,483 5/25/2006 CTY KHAI THAÙC & SX VLXD 0300392799 Ñaù 1x2
6 ### AA/2006T 50,679 5/4/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
6 ### AA/2005-T 259,359 5/8/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
6 ### AA/2006T 65,665 5/10/2006 XÍ NGHIEÄP BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
6 ### AD/2005T 632,203 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AD/2005T 632,204 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AD/2005T 632,205 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AD/2005T 632,206 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AD/2005T 632,208 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AD/2005T 632,209 5/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AA/2005-T 259,643 5/12/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
6 ### AA/2005-T 271,575 5/15/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
6 ### DR/2006N 66,255 5/16/2006 CTY TNHH KD THEÙP &VLXD ÑÖÙC ANH 0303617419 Theùp @6
6 ### AA/2005-T 271,680 5/17/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
6 ### UX/2005N 15,747 5/19/2006 CT CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe
6 ### AA/2005-T 272,087 5/23/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92

94
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 95
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
6 ### DR/2006N 66,266 5/24/2006 CTY TNHH KD THEÙP &VLXD ÑÖÙC ANH 0303617419 Theùp @16
6 ### AG/2006-T 213,926 5/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän
6 ### AG/2006-T 213,927 5/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 05/06
6 ### AC/2006-T 614,761 5/25/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc kyø 05/2006
6 ### TE/2005N 60,200 5/27/2006 CTY TNHH XD TM DV TOAØN THÒNH 0302273846 Saét, theùp caùc loaïi
6 ### BL/2005T 87,660 5/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### BL/2005T 87,664 5/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AA/2005-T 272,573 5/30/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU (COMECO) 0300450673 Xaêng 92
6 ### EQ/2006N 14,701 5/31/2006 CTY TNHH XD TM DV TOAØN THÒNH 0302273846 Theùp caùc loaïi
6 ### KC/2005N 91,516 6/1/2006 CÔ SÔÛ TRAÀN NGOÏC VUÕ 0303570922 Caùt xaây toâ
6 ### CX/2006N 3,587 6/1/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI 0302975891 Photo taøi lieäu
6 ### BC/2006T 26,263 6/1/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### BC/2006T 26,264 6/1/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### BC/2006T 26,265 6/1/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
6 ### AQ/2006N 85,845 6/1/2006 CH MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄP PHAÙT TAØI 0304256324 Möïc in
6 ### CR/2006N 88,409 6/5/2006 CTY TNHH XUAÂN HOÀNG 0303617747 Ñieän thoaïi Nokia
6 ### BL/2006N 76,114 6/6/2006 DNTN TRÖÔNG THÒ MYÕ 1100341686 VC BTNN N. Cöûu Vaân
6 ### CG/2006B 97,596 6/9/2006 CTY TNHH CÔ - KIM KHÍ VIEÄT DUÕNG 0101154327 Taám oáp nhöïa nhoâm
6 ### DA/2006N 54,705 6/12/2006 ÑAÏI LYÙ VLXD - TTNT QUOÁC PHONG 0302660080 Gaïch oáng, ñinh
6 ### BD/2006T 33,737 6/14/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 DV ADSL
6 ### AA/06-T-SG 728,386 6/14/2006 CTY TNHH METRO CASH &CARRY VN 0302249586 Vaên phoøng phaåm
6 ### BG/2006N 12,074 6/19/2006 CH MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄP PHAÙT TAØI 0304256324 Möïc in
6 ### AR/2005N 12,565 6/19/2006 CT CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT-VIETTRONIMEX 0301464781 Giöõ xe
6 ### HD/2006N 24,298 6/21/2006 CTY TNHH TM-VLXD THAØNH PHAÙT 0302046346 Gaïch MS018
6 ### EN/2006N 86,577 6/24/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI 0302975891 Photo taøi lieäu
7 ### AA/2006T 62,448 5/19/2006 CTY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng M92
7 ### AA/2005-T 293,752 6/5/2006 CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU(COMECO) 0300450673 Xaêng M92
7 ### BG/2005T 700,464 6/5/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BG/2005T 700,465 6/5/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BG/2005T 700,466 6/5/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BG/2005T 700,467 6/5/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BG/2005T 700,469 6/5/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### AA/2005-T 294,340 6/13/2006 CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU(COMECO) 0300450673 Xaêng M92
7 ### CV/2006N 6,352 6/21/2006 CTY CP VAÄT TÖ TOÅNG HÔÏP TP.HCM 0300587741 Xaêng M92
7 ### AD/2006-T 140,502 6/23/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc kyø 06/2006
7 ### AH/2006-T 674,218 6/24/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 06

95
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 96
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
7 ### AH/2006-T 674,219 6/24/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 06
7 ### AA/2006T 162,042 6/26/2006 CTY XAÊNG DAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng M92
7 ### BE/2006T 1,404,085 6/29/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Viettel T05/06
7 ### LB/2006N 32,606 6/29/2006 CTY TNHH SX-TM SAÙM MI 0301432109 Boät treùt
7 ### BB/2006T 619,795 6/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BB/2006T 619,796 6/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieänkeàm
Maùy haøn, thoaïihaøn, caùp
7 ### EN/2006N 29,443 7/7/2006 CTY TNHH SX VAØ TM CÔ KHÍ VÓNH THAÙI 0302753713 phi
7 ### BE/2006T 1,404,309 7/12/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Viettel T06/06
7 ### DB/2006N 59,878 7/16/2006 CÖÛA HAØNG BAÙCH HOAÙ BEN BEN 0302144216 Baùo quyù III
7 ### AR/2006N 12,587 7/18/2006 CTY CP XUAÁT NHAÄP KHAÅU ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT 0301464781 Giöõ xe T07
7 ### BC/2006T 78,605 7/19/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BC/2006T 78,606 7/19/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### AL/2006-T 119,622 7/25/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 07
7 ### AL/2006-T 119,623 7/25/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 07
7 ### HU/2006N 61,874 7/26/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI 0302975891 Photo +ñoùng taäp
7 ### BB/2006T 628,490 7/26/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### BB/2006T 628,491 7/26/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
7 ### AD/2006-T 808,928 7/26/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc kyø 07/2006
###
8 ### AD/2005T 691,380 7/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AD/2005T 691,381 7/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AD/2005T 691,382 7/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AD/2005T 691,383 7/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AD/2005T 691,384 7/10/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AA/2006T 179,674 8/10/2006 CTY CP XDAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng 92
###
8 ### BE/2006T 1,505,179 8/10/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 DV VTQÑ Viettel T07/06
###
8 ### AA/2006T 179,749 8/14/2006 CTY CP XDAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng 92
###
8 ### LM/2006N 22,108 8/16/2006 CTY TNHH VH SAØI GOØN 0302564299 Ñôn giaù môùi trong XDCT
###
8 ### DX/2006N 57,449 8/17/2006 TRUNG TAÂM SAÙCH TAØI CHÍNH 0304450184 Ñònh möùc DT XDCT
###
8 ### HE/2006N 58,607 8/18/2006 CTY CP XNK ÑTV VIETTRONIMEX 0301464781 Gôûi xe T08/06
###
8 ### AA/2006T 245,389 8/19/2006 CTY CP XDAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng 92
###
8 ### MK/2006N 33,105 8/24/2006 CTY TNHH PHAÙT TRIEÅN CNTT A.D.T.E.C 0302931703 Boä ñònh tuyeán com21
###
8 ### AM/2006-T 609,028 8/24/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 07
###
8 ### AM/2006-T 609,029 8/24/2006 CTY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119 Tieàn ñieän thaùng 07
###
8 ### AA/2006-T 245,834 8/25/2006 CTY CP XDAÀU KHU VÖÏC II 0300555450-001 Xaêng 92
###
8 ### NX/2006N 856 8/28/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
###
8 ### AA/2006-T 7,566 8/29/2006 CTY CP NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN 0300631013 Xaêng 92

96
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 97
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
###
8 ### BC/2006T 690,428 8/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### BC/2006T 690,429 8/30/2006 BÖU ÑIEÄN TPHCM 0300954529 Cöôùc ñieän thoaïi
###
8 ### AB/06-T-SG 256,249 8/31/2006 CTY TNHH METRO CASH&CARRY VN 0302249586 Vaên phoøng phaåm
###
9 ### AA/2002 81,160 2/21/2006 CTY TNHH TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu D.O
###
9 ### AA/2005-T/Q 40,064 2/23/2006 CTY CP XNK THUÛ ÑÖÙC 0301444626 Daàu D.O
###
9 ### AA/2002 81,479 2/25/2006 CTY TNHH TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu D.O
###
9 ### AA/2005-T/Q 41,269 2/28/2006 CTY CP XNK THUÛ ÑÖÙC 0301444626 Daàu D.O
###
9 ### AV/2006N 12,499 5/12/2006 CTY MINH THAØNH 0300492137 Daàu D.O
###
9 ### AX/2006N 27,771 5/17/2006 CTY CP NHIEÂN LIEÄU SAØI GOØN 0300631013 Daàu D.O
###
9 ### AA/2002 88,951 5/23/2006 CTY TNHH TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu D.O
###
9 ### AA/2002 89,176 5/26/2006 CTY TNHH TAÂN HIEÄP 0301722256 Daàu D.O
###
9 ### AD/2005T 761,588 8/15/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 761,589 8/15/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 761,590 8/15/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 761,591 8/15/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 761,592 8/15/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### CN/2006N 84,918 8/17/2006 CH DÒCH VUÏ VAÊN HOÙA 3/2 0303831331 Photocopy + ñoùng cuoán
###
9 ### DC/2006N 47,152 9/1/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG 0302678659 Söõa chöõa xe
###
9 ### KC/2005N 91,523 9/4/2006 CÔ SÔÛ TRAÀN NGOÏC VUÕ 0303570922 Caùt beâ toâng, ñaù 1x2
###
9 ### BE/2006T 264,008 9/4/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 ADSL Viettel T08/06
###
9 ### AE/2006-T 273,424 9/4/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
###
9 ### NB/2006N 82,212 9/6/2006 CTY TNHH LAÂM DUÕNG 0303548740 Maùy uoán saét @32
###
9 ### AA/2006T 248,595 9/11/2006 CTY XDAÀU KHU VÖÏC II - XNBL XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
###
9 ### AD/2005T 762,980 9/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 762,981 9/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 762,982 9/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 762,983 9/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### AD/2005T 762,984 9/11/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
9 ### BE/2006T 1,679,762 9/11/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 Viettel T08/06
###
9 ### GD/2006N 19,065 9/16/2006 NHAØ SAÙCH ÑAÀM SEN 0302201834 Vaên phoøng phaåm
###
9 ### PD/2006N 62,852 9/16/2006 CTY TNHH SAKI 0303012244 Caây choáng 4m20
###
9 ### HE/2006N 58,631 9/20/2006 CTY CP XNK ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT VIETRONIMEX 0301464781 Giöõ xe thaùng 09
###
9 ### NX/2006N 866 9/21/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
###
9 ### AA/2006T 317,751 9/22/2006 CTY XDAÀU KHU VÖÏC II - XNBL XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
###
9 ### AA/2006T 314,209 9/27/2006 CTY XDAÀU KHU VÖÏC II - XNBL XAÊNG DAÀU 0300555450-001 Xaêng 92
###
10 ### AP/2006-T 16,837 9/25/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieàn ñieän

97
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 98
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
###
10 ### AP/2006-T 16,838 9/25/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieànñieän
###
10 ### BC/2006T 710,285 9/25/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieànñieän thoïai
###
10 ### BC/2006T 710,286 9/25/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieànñieän thoïai
###
10 ### AE/2006-T 882,462 9/25/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieànnöôùc
###
10 ### AA/2006-T 88,489 10/1/2006 CTY CP NGUYEÃN KIM TIEÁN 0304272527 ÑTDÑ
###
10 ### AA/2006-T 88,811 10/2/2006 CTY CP NGUYEÃN KIM TIEÁN 0304272527 ÑTDÑ
###
10 ### PN/2006N 65,741 10/3/2006 CN CTY TNHH THIEÁT BÒ PT HOØA PHAÙT 0100365371-001-1 Kích ngöôïc 500 ñaëc
###
10 ### KQ/2006N 38,615 10/8/2006 CTY CP XD & KD VAÄT TÖ 0301460120 Xi maêng Haø Tieân
###
10 ### NX/2006N 48,350 10/9/2006 CTY TNHH TM DV HOAØNG NHÖ NHAÂN 0304129887 Xi maêng
###
10 ### AD/2005T 811,624 10/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
10 ### AD/2005T 811,625 10/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
10 ### AD/2005T 811,626 10/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
10 ### AD/2005T 811,627 10/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
10 ### AD/2005T 811,628 10/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
###
10 ### NN/2006N 97,419 10/10/2006 CTY CP VLXD &TTNT TP.HCM 0302495140 Xi maêng Haø Tieân
###
10 ### BE/2006T 1,261,461 10/12/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 DV VTQÑ Viettel T09/06
###
10 ### NX/2006N 877 10/18/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
###
10 ### PQ/2006N 705 10/19/2006 CTY CP XUAÁT NHAÄP KHAÅU ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT 0301464781 Giöõ xe T10
###
10 ### AE/2006T 307,560 10/20/2006 TT VIEÃN THOÂNG ÑIEÄN LÖÏC MIEÀN NAM 0100101033-006 Cöôùc thueâ bao
###
10 ### BG/2006T 64,501 10/23/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
###
10 ### BG/2006T 64,502 10/23/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
###
10 ### BG/2006T 64,503 10/23/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
###
10 ### AG/2006-T 443,012 10/24/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
###
10 ### AQ/2006-T 468,933 10/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieàn ñieän
###
10 ### AQ/2006-T 468,934 10/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieàn ñieän
###
10 ### AA/2006-T 110,624 10/25/2006 CTY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU 0300450673 Xăng
###
10 ### BG/2006T 311,410 10/27/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
###
10 ### BG/2006T 311,411 10/27/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
###
10 ### NX/2006N 888 10/30/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
###
10 ### GD/2006N 91,222 10/30/2006 CÖÛA HAØNG MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄP PHAÙT TAØI 0304256324 Söûa vaø naïp möïc in
11 ### BG/2006N 82,423 6/7/2006 QUAÙN AÊN BEÂ VAØNG 0303020982 Tieáp khaùch
11 ### DV/2006N 83,659 9/9/2006 QUAÙN AÊN TÖ TRÌ 0304244054 Tieáp khaùch
11 ### GD/2006N 36,475 10/17/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG 0302678659 Söõa chöõa xe
11 ### GD/2006N 22,430 10/20/2006 CH DÒCH VUÏ VAÊN HOÙA 3/2 0303831331 Photocopy
11 ### GS/2006N 16,267 11/1/2006 XÖÔÛNG CÔ KHÍ LONG HUØNG 0302678659 Söõa chöõa xe
11 ### AA/2006-T 111,371 11/3/2006 CTY CP VT- XAÊNG DAÀU 0300450673 Xaêng

98
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 99
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)
11 ### BE/2006T 2,621,562 11/9/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 DV VTQÑ Viettel T10/06
11 ### NX/2006N 900 11/23/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
11 ### AA/2006-T 331 11/23/2006 CTY TNHH TM KIM TÍN 0301911983 Que haøn
12 ### BK/2005T 189,163 11/8/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### BK/2005T 189,164 11/8/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### BK/2005T 189,165 11/8/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### BK/2005T 189,167 11/8/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AD/2005T 838,542 11/9/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AA/2006-T 33,273 11/20/2006 CÖÛA HAØNG PHONG VUÕ 0302903449 Möïc 12A
12 ### PQ/2006N 726 11/22/2006 CTY CP XNK ÑTV VIETTRONIMEX 0301464781 Gôûi xe T11/06
12 ### AH/2006-T 37,443 11/22/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
12 ### BG/2006T 321,140 11/23/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
12 ### BG/2006T 321,142 11/23/2006 BÖU ÑIEÄN TP.HCM 0300954529-1 Tieàn ñieän thoïai
12 ### AR/2006-T 971,797 11/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieàn ñieän
12 ### AR/2006-T 971,798 11/24/2006 COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM 0300951119-1 Tieàn ñieän
12 ### RK/2006N 62,645 11/27/2006 CN DNTN TM & DV THAÛO ÑIEÀN 0303711108 Daàu do
12 ### CM/2006N 67,472 11/30/2006 CTY TNHH COÂNG NGHIEÄP CHENG HO STEEL 3700655159 Thueâ giaøn giaùo + v/c
12 ### ET/2006N 93,970 12/3/2006 ÑIEÄN LAÏNH PHUÙ QUYÙ 0300277323-4 Söõa chöõa xe
12 ### TM/2006N 58,659 12/5/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
12 ### AC/06-T-SG 463,248 12/5/2006 CTY TNHH METRO CASH&CARRY VIEÄT NAM 0302249586 Vaên phoøng phaåm
12 ### AA/2006T 500,778 12/7/2006 XN BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU - CÖÛA HAØNG SOÁ 49 0300555450-001-1 Xaêng
12 ### AD/2005T 838,930 12/7/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AD/2005T 838,931 12/7/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AD/2005T 838,932 12/7/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AD/2005T 838,933 12/7/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### AD/2005T 838,934 12/7/2006 COÂNG TY THOÂNG TIN DI ÑOÄNG 0100686209-002 Cöôùc ñieän thoaïi
12 ### PX/2006N 97,504 12/8/2006 DNTN T.X.D.AN PHÖÔÙC II 3600271159 Daàu do
12 ### TB/2006N 39,379 12/9/2006 CH KINH DOANH AÉC QUY HÖNG LAÄP 0301527569 Bình N150 3K
12 ### AA/2006-T 137,654 12/9/2006 CTY CP VAÄT TÖ - XAÊNG DAÀU 0300450673 Xaêng
12 ### AE/2006T 577,591 12/9/2006 TT VIEÃN THOÂNG ÑIEÄN LÖÏC MIEÀN NAM 0100101033-006 Cöôùc thueâ bao
12 ### BE/2006T 2,621,585 12/12/2006 TOÅNG CTY VIEÃN THOÂNG QUAÂN ÑOÄI 0100109106 DV VTQÑ Viettel T11/06
12 ### HE/2006N 58,924 12/14/2006 CTY CP XNK ÑTV VIETTRONIMEX 0301464781 Gôûi xe T12/06
12 ### CV/2006N 44,948 12/16/2006 CTY CP XD VAØ KD VAÄT TÖ 0301460120 Saét keõm caùc loaïi
12 ### CV/2006N 44,949 12/16/2006 CTY CP XD VAØ KD VAÄT TÖ 0301460120 Cöôùc vaän chuyeån saét
12 ### AH/2006-T 599,834 12/20/2006 TOÅNG CTY CAÁP NÖÔÙC SAØI GOØN 0301129367 Tieàn nöôùc
12 ### AC/06-T-SG 596,089 12/21/2006 CTY TNHH METRO CASH&CARRY VIEÄT NAM 0302249586 Vaên phoøng phaåm

99
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 100
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng
Caäp nhaät phaàntrình)
meàm
12 ### SM/2006N 48,626 12/25/2006 CTY TNHH PHAÀN MEÀM ÑAÏT AÙ 0303453640 luaät
12 ### TM/2006N 58,673 12/25/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
12 ### HS/2006N 81,062 12/25/2006 CÖÛA HAØNG MÖÏC IN VI TÍNH HIEÄP PHAÙT TAØI 0304256324 Naïp möïc, truïc cao su
12 ### AA/2006T 501,431 12/25/2006 XN BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU - CH XAÊNG DAÀU SOÁ 49 0300555450-001-1 Xaêng
12 ### XT/2006N 45,910 12/26/2006 DNTN TM VAÂN TUÙ 0301714142 Theùp caùc loaïi
12 ### XT/2006N 45,911 12/26/2006 DNTN TM VAÂN TUÙ 0301714142 Theùp caùc loaïi
12 ### XT/2006N 45,912 12/26/2006 DNTN TM VAÂN TUÙ 0301714142 Theùp caùc loaïi
12 ### XT/2006N 45,913 12/26/2006 DNTN TM VAÂN TUÙ 0301714142 Theùp caùc loaïi
12 ### TM/2006N 58,676 12/26/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
12 ### XT/2006N 93,018 12/27/2006 CTY TNHH HÖNG HAÛI 0302975891 Photocopy
12 ### TM/2006N 58,679 12/28/2006 CTY CP LÖÔÙI HAØN THIEÂN PHUÙ 0303262276 Gheá keâ theùp
12 ### VB/2006N 99,089 12/29/2006 CTY TNHH TM DV TIN HOÏC TIN VI 0301983956-1 Boä nhôù DDRam
12 ### AA/2006-T 164,188 12/29/2006 CTY CP VAÄT TÖ XAÊNG DAÀU 0300450673 Xaêng

### COÄNG

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

100
Teân
Thöù Chöùng töø Teân cô sôû kinh doanh/ngöôøi mua haøng Maët haøng 101
CT töï Soá xeri Soá CT Ngaøy Teân cô sôû kinh doanh Maõ soá thueá (coâng trình)

101
102

#DIV/0! õ
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
HANGVAO TYLE THUEVAO CONG KIEM PN PC
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 11
684,545 10% 65,455 627 -0.44% #N/A 12
684,545 10% 65,455 627 -0.44% #N/A 13
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 14 õ
410,727 10% 39,273 627 -0.44% #N/A 15 õ
1,369,091 10% 130,909 627 -0.44% #N/A 16 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 17 õ
889,909 10% 85,091 627 -0.44% #N/A 18
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 19 õ
889,909 10% 85,091 627 -0.44% #N/A 21 õ
1,261,000 10% 126,100 627 0.00% #N/A 20
1,232,181 10% 117,819 627 -0.44% #N/A 22
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 23
272,000 627 0.00% #N/A 7õ
1,779,818 10% 170,182 627 -0.44% #N/A 24 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 25 õ
1,300,636 10% 124,364 627 -0.44% #N/A 26 õ
410,727 10% 39,273 627 -0.44% #N/A 27 õ
161,818 10% 16,182 642 0.00% #N/A 33
215,454 10% 21,546 642 0.00% #N/A 34
1,711,364 10% 163,636 627 -0.44% #N/A 28
1,028,574 5% 51,429 621 0.00% #N/A 1õ 1800386939001
11,433,175 5% 571,659 621 0.00% #N/A 2õ
9,140,800 10% 914,080 621 0.00% #N/A 6
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 29 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 30
26,376,000 10% 2,637,600 621 0.00% #N/A 3

102
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 103
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
181,029 5% 8,271 1422 -0.43% #N/A 31
71,818 10% 7,182 642 0.00% #N/A 32
31,890,000 10% 3,189,000 621 0.00% #N/A 5õ
14,000,000 621 0.00% #N/A 4õ
5,852,864 10% 559,636 627 -0.44% #N/A 8õ
295,182 10% 27,818 642 -0.58% #N/A 9
206,818 10% 20,682 627 0.00% #N/A 10
1,456 10% 145 642 -0.04% #N/A 36
45,236 10% 4,524 642 0.00% #N/A 37 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 38
728,000 627 0.00% #N/A 39
660,000 627 0.00% #N/A 40
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 42 õ
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 45 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 44
323,059 10% 32,306 642 0.00% #N/A 46 õ
2,604,545 10% 245,455 627 -0.58% #N/A 48
303,000 5% 15,150 642 0.00% #N/A 47 õ
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 49
144,519 10% 14,452 642 0.00% #N/A 51
115,000 642 0.00% #N/A 50 õ
1,187,900 642 0.00% #N/A 52 õ
1,025,300 10% 102,530 642 0.00% #N/A 55 õ
710,640 10% 71,064 642 0.00% #N/A 56
135,837 10% 13,583 642 0.00% #N/A 53 õ
100,126 10% 10,013 642 0.00% #N/A 54
1,432,500 10% 135,000 627 -0.58% #N/A 57
10,616,100 1561 0.00% N1 41
584,689 10% 58,469 642 0.00% #N/A 67
67,124 10% 6,713 642 0.00% #N/A 68
291,185 10% 29,118 642 0.00% #N/A 69
297,709 10% 29,771 642 0.00% #N/A 70
228,965 10% 22,896 642 0.00% #N/A 71
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 64
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 65
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 66

103
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 104
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
181,029 5% 8,271 1422 -0.43% #N/A 72
3,353,000 642 0.00% #N/A 73
4,000,000 642 0.00% #N/A 74
5,360,000 642 0.00% #N/A 75
3,660,000 642 0.00% #N/A 76
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 77
948,580 5% 47,429 642 0.00% #N/A 78
2,604,545 10% 245,455 627 -0.58% #N/A 79
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 80
288,619 5% 14,431 1561 0.00% N2 81
541,325 10% 54,132 642 0.00% #N/A 82
212,726 10% 21,273 642 0.00% #N/A 83
217,955 10% 21,796 642 0.00% #N/A 84
64,056 10% 6,406 642 0.00% #N/A 85
212,550 10% 21,255 642 0.00% #N/A 86
12,412,000 1561 0.00% N3 87
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 88
174,359 10% 17,436 642 0.00% #N/A 89
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 90
4,363,636 10% 436,364 1422 0.00% #N/A 91
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 92
263,286 5% 13,164 1561 0.00% N4 93
35,485,714 5% 1,774,286 211 0.00% #N/A 94
288,619 5% 14,431 1561 0.00% N5 95
889,500 10% 88,950 642 0.00% #N/A 97
936,240 10% 93,624 642 0.00% #N/A 98
911,591 10% 85,909 627 -0.58% #N/A 99
45,028 10% 4,503 642 0.00% #N/A 100
168,404 10% 16,842 642 0.00% #N/A 101
77,667 10% 7,767 642 0.00% #N/A 102
137,758 10% 13,776 642 0.00% #N/A 103
8,549,000 5% 427,450 621 0.00% #N/A 114
3,333,352 5% 166,668 621 0.00% #N/A 115
13,047,619 5% 652,381 621 0.00% #N/A 110
754,000 621 0.00% #N/A 118
40,166,580 5% 2,008,329 621 0.00% #N/A 120

104
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 105
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
277,818 10% 26,182 627 -0.58% #N/A 119
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 116
1,302,273 10% 122,727 627 -0.58% #N/A 122
289,962 5% 13,638 1422 -0.30% #N/A 113
161,680,200 5% 8,084,010 621 0.00% #N/A 111
1,379,000 627 0.00% #N/A 117
1,736,364 10% 163,636 627 -0.58% #N/A 121
27,698,640 5% 1,384,932 621 0.00% #N/A 112
58,939,056 5% 2,946,953 621 0.00% #N/A 123
560,048 5% 28,002 1561 0.00% N6 124
60,746,667 5% 3,037,333 621 0.00% #N/A 0
3,591,200 5% 179,560 621 0.00% #N/A 125
373,382 10% 37,338 642 0.00% #N/A 127
73,522 10% 7,352 642 0.00% #N/A 128
208,271 10% 20,827 642 0.00% #N/A 129
309,187 10% 30,919 642 0.00% #N/A 130
178,857 10% 17,886 642 0.00% #N/A 131
201,573 10% 20,157 642 0.00% #N/A 132
1,302,273 10% 122,727 627 -0.58% #N/A 133
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 135
237,300 10% 23,730 642 0.00% #N/A 138
184,500 10% 18,450 642 0.00% #N/A 139
864,300 10% 86,430 642 0.00% #N/A 142
943,290 10% 94,329 642 0.00% #N/A 143
94,167 10% 9,418 642 0.00% #N/A 144
70,234 10% 7,024 642 0.00% #N/A 145
16,952,381 5% 847,619 211 0.00% #N/A 146
342,250 10% 32,750 627 -0.43% #N/A 158
573,619 5% 28,681 1561 0.00% N7 153
1,823,182 10% 171,818 627 -0.58% #N/A 156
289,962 5% 13,638 1422 -0.30% #N/A 157
567,547 10% 56,753 642 0.00% #N/A 155
38,832,500 1561 0.00% N8 0
868,182 10% 81,818 627 -0.58% #N/A 154
750,000 10% 75,000 621 0.00% #N/A 159
1,736,364 10% 163,636 627 -0.58% #N/A 160

105
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 106
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
2,220,000 627 0.00% #N/A 161
4,625,000 621 0.00% #N/A 162
751,672 10% 75,167 642 0.00% #N/A 163
66,106 10% 6,611 642 0.00% #N/A 164
286,712 10% 28,671 642 0.00% #N/A 165
339,054 10% 33,905 642 0.00% #N/A 166
166,509 10% 16,651 642 0.00% #N/A 167
18,318,210 10% 1,831,821 621 0.00% #N/A 168
20,730,000 10% 2,073,000 621 0.00% #N/A 169
272,203 10% 27,220 642 0.00% #N/A 170
4,261,784 621 0.00% #N/A 171
24,880,430 10% 2,488,043 621 0.00% #N/A 172
18,812,500 10% 1,881,250 621 0.00% #N/A 173
21,042,800 10% 2,104,280 621 0.00% #N/A 174
16,499,000 10% 1,649,900 621 0.00% #N/A 175
530,000 642 0.00% #N/A 176
46,223,785 10% 4,622,379 621 0.00% #N/A 178
550,000 627 0.00% #N/A 180
651,136 10% 61,364 627 -0.58% #N/A 182
1,113,000 10% 111,300 627 0.00% #N/A 183
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 187
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 188
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 199
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 195
4,577,225 10% 457,723 621 0.00% #N/A 202
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 189
32,381,200 5% 1,619,060 621 0.00% #N/A 198
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 194
994,500 10% 99,450 642 0.00% #N/A 205
1,060,320 10% 106,032 642 0.00% #N/A 206
370,152 5% 17,448 1422 -0.29% #N/A 197
125,918 10% 12,591 642 0.00% #N/A 203
108,934 10% 10,893 642 0.00% #N/A 204
538,333 5% 26,917 1561 0.00% N9 191
358,200 5% 17,910 1561 0.00% N12 196
342,273 10% 32,727 627 -0.44% #N/A 200

106
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 107
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
511,190 5% 25,560 1561 0.00% N10 192
360,455 10% 34,545 627 -0.42% #N/A 201
545,571 5% 27,279 1561 0.00% N11 193
553,636 10% 55,364 627 0.00% #N/A 190
565,600 5% 28,280 1561 0.00% N13 207
452,571 5% 22,629 1561 0.00% N14 208
360,455 10% 34,545 627 -0.42% #N/A 209
550,667 5% 27,533 1561 0.00% N15 210
360,455 10% 34,545 627 -0.42% #N/A 211
575,867 5% 28,793 1561 0.00% N16 212
360,450 10% 34,550 627 -0.41% #N/A 213
1,083,600 5% 54,180 1561 0.00% N17 214
360,455 10% 34,545 627 -0.42% #N/A 215
285,907 10% 28,591 642 0.00% #N/A 216
15,238,095 5% 761,905 211 0.00% #N/A 217
1,133,067 5% 56,653 1561 0.00% N18 218
4,272,728 10% 427,272 642 0.00% #N/A 219
1,129,333 5% 56,467 1561 0.00% N19 220
1,176,900 642 0.00% #N/A 221
264,600 642 0.00% #N/A 222
543,200 5% 27,160 1561 0.00% N20 223
1,858,408 10% 176,592 627 -0.50% #N/A 231
2,009,091 10% 190,909 627 -0.50% #N/A 241
502,273 10% 47,727 627 -0.50% #N/A 233
206,225 10% 20,622 642 0.00% #N/A 248
375,022 10% 37,502 642 0.00% #N/A 249
332,079 10% 33,208 642 0.00% #N/A 250
85,881 10% 8,588 642 0.00% #N/A 251
935,590 10% 93,559 642 0.00% #N/A 252
335,041 642 0.00% #N/A 253
1,506,818 10% 143,182 627 -0.50% #N/A 242
502,273 10% 47,727 627 -0.50% #N/A 243
94,911,050 5% 4,745,552 621 0.00% #N/A 0
1,004,546 10% 95,454 627 -0.50% #N/A 244
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 227
1,205,455 10% 114,545 627 -0.50% #N/A 245

107
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 108
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
96,891,200 5% 4,844,560 621 0.00% #N/A 234
1,005,700 10% 100,570 642 0.00% #N/A 239
1,084,290 10% 108,429 642 0.00% #N/A 240
233,829 5% 10,971 1422 -0.31% #N/A 247
103,381,696 5% 5,169,085 621 0.00% #N/A 232
101,357 10% 10,136 642 0.00% #N/A 236
180,430 10% 18,044 642 0.00% #N/A 237
1,004,546 10% 95,454 627 -0.50% #N/A 246
104,311,063 5% 5,215,553 621 0.00% #N/A 0
16,753,500 1561 0.00% N21 238
1,490,000 10% 149,000 627 0.00% #N/A 226
43,302 10% 4,330 642 0.00% #N/A 228
43,078 10% 4,308 642 0.00% #N/A 229
43,139 10% 4,314 642 0.00% #N/A 230
399,000 642 0.00% #N/A 235
2,590,909 10% 259,091 1422 0.00% #N/A 254
104,120,827 5% 5,206,041 627 0.00% #N/A 255
40,200,000 10% 4,020,000 621 0.00% #N/A 256
4,621,965 621 0.00% #N/A 198
613,661 10% 61,366 642 0.00% #N/A 258
469,909 10% 46,991 642 0.00% #N/A 259
576,000 642 0.00% #N/A 260
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 261
11,364,130 10% 1,136,413 621 0.00% #N/A 262
1,251,000 10% 125,100 627 0.00% #N/A 265
1,506,818 10% 143,182 627 -0.50% #N/A 271
1,004,546 10% 95,454 627 -0.50% #N/A 274
193,372 10% 19,337 642 0.00% #N/A 280
361,579 10% 26,158 642 -2.77% #N/A 281
238,613 10% 23,861 642 0.00% #N/A 282
64,871 10% 6,487 642 0.00% #N/A 283
673,827 10% 67,383 642 0.00% #N/A 284
1,506,818 10% 143,182 627 -0.50% #N/A 275
502,273 10% 47,727 627 -0.50% #N/A 269
233,829 5% 10,971 1422 -0.31% #N/A 272
946,900 10% 94,690 642 0.00% #N/A 278

108
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 109
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
979,950 10% 97,995 642 0.00% #N/A 279
1,004,545 10% 95,455 627 -0.50% #N/A 273
239,265 10% 23,927 642 0.00% #N/A 285
6,126,000 10% 612,600 621 0.00% #N/A 270
233,669 10% 23,368 642 0.00% #N/A 276
191,895 10% 19,189 642 0.00% #N/A 277
2,890,000 5% 144,500 627 0.00% #N/A 286
221,991 10% 22,199 642 0.00% #N/A 287
1,060,700 642 0.00% #N/A 288
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 289
40,628 10% 4,063 642 0.00% #N/A 290
54,120 10% 5,411 642 0.00% #N/A 291
822,300 10% 82,230 642 0.00% #N/A 292
909,450 10% 90,945 642 0.00% #N/A 293
1,537,000 10% 153,700 627 0.00% #N/A 294
101,371 10% 10,139 642 0.00% #N/A 295
342,164 10% 34,217 642 0.00% #N/A 296
257,886 5% 12,114 1422 -0.30% #N/A 297
766,347 10% 76,635 627 0.00% #N/A 300
187,524 10% 18,752 627 0.00% #N/A 301
320,136 10% 32,014 627 0.00% #N/A 302
60,545 10% 6,055 627 0.00% #N/A 303
102,191 10% 10,219 627 0.00% #N/A 304
1,095,455 10% 104,545 627 -0.46% #N/A 305
345,854 10% 34,585 642 0.00% #N/A 306
1,095,455 10% 104,545 627 -0.46% #N/A 307
266,667 5% 13,333 642 0.00% #N/A 308
350,000 642 0.00% #N/A 309
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 310
1,643,183 10% 156,817 627 -0.46% #N/A 311
560,000 5% 28,000 642 0.00% #N/A 312
798,500 10% 79,850 642 0.00% #N/A 313
854,460 10% 85,446 642 0.00% #N/A 314
1,095,455 10% 104,545 627 -0.46% #N/A 315
10,800,000 5% 540,000 11,340,000 0.00% N22 316
547,727 10% 52,273 627 -0.46% #N/A 317

109
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 110
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
499,589 10% 49,958 642 0.00% #N/A 318
106,888 10% 10,689 642 0.00% #N/A 319
433,629 10% 43,361 642 0.00% #N/A 321
375,000 627 0.00% #N/A 329
375,000 627 0.00% #N/A 326
375,000 627 0.00% #N/A 330
375,000 627 0.00% #N/A 327
790,000 627 0.00% #N/A 324
790,000 627 0.00% #N/A 325
1,580,000 627 0.00% #N/A 332
1,185,000 627 0.00% #N/A 333
767,512 10% 76,751 627 0.00% #N/A 334
271,632 10% 27,163 627 0.00% #N/A 335
357,915 10% 35,791 627 0.00% #N/A 336
68,032 10% 6,803 627 0.00% #N/A 337
150,413 10% 15,041 627 0.00% #N/A 338
235,000 642 0.00% #N/A 331
700,000 627 0.00% #N/A 328
43,275,000 621 0.00% #N/A 340
819,800 10% 81,980 642 0.00% #N/A 341
281,943 5% 13,257 1422 -0.30% #N/A 342
18,500,000 5% 925,000 211 0.00% #N/A 343
2,190,910 10% 209,090 627 -0.46% #N/A 344
753,946 10% 75,395 627 0.00% #N/A 345
68,134 10% 6,813 627 0.00% #N/A 346
148,952 10% 14,895 627 0.00% #N/A 347
369,366 10% 36,937 627 0.00% #N/A 348
181,066 10% 18,107 627 0.00% #N/A 349
275,053 10% 27,505 642 0.00% #N/A 350
498,000 642 0.00% #N/A 353
33,904,762 5% 1,695,238 211 0.00% #N/A 0
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 354
18,620,000 5% 931,000 19,551,000 0.00% N23 356
1,506,818 10% 143,182 627 -0.50% #N/A 357
1,406,363 10% 133,637 627 -0.50% #N/A 359
921,700 10% 92,170 642 0.00% #N/A 362

110
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 111
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
982,770 10% 98,277 642 0.00% #N/A 363
78,179 10% 7,818 642 0.00% #N/A 365
528,638 10% 52,865 642 0.00% #N/A 366
330,057 5% 15,543 1422 -0.29% #N/A 367
3,809,091 10% 380,909 1422 0.00% #N/A 364
6,445,455 10% 644,545 1422 0.00% #N/A 368
14,285,714 5% 714,286 211 0.00% #N/A 369
17,545,454 10% 1,754,546 621 0.00% #N/A 370
41,818,182 10% 4,181,818 621 0.00% #N/A 371
673,324 10% 67,332 627 0.00% #N/A 372
61,222 10% 6,122 627 0.00% #N/A 373
261,816 10% 26,182 627 0.00% #N/A 374
353,578 10% 35,358 627 0.00% #N/A 375
169,929 10% 16,993 627 0.00% #N/A 376
22,045,454 10% 2,204,546 621 0.00% #N/A 377
167,969 10% 16,797 642 0.00% #N/A 378
10,000,000 5% 500,000 10,500,000 0.00% N24 380
363,636 10% 36,364 627 0.00% #N/A 381
270,968 10% 27,097 642 0.00% #N/A 383
40,559 10% 4,057 642 0.00% #N/A 384
40,824 10% 4,083 642 0.00% #N/A 385
43,810 10% 4,381 642 0.00% #N/A 386
346,095 5% 16,305 1422 -0.29% #N/A 387
785,900 10% 78,590 642 0.00% #N/A 388
843,180 10% 84,318 642 0.00% #N/A 389
2,225,091 10% 210,909 627 -0.52% #N/A 390
617,658 10% 61,766 642 0.00% #N/A 391
91,393 10% 9,138 642 0.00% #N/A 392
10,400,000 5% 520,000 10,920,000 0.00% N25 393
156,000 642 0.00% #N/A 394
856,000 627 0.00% #N/A 400
458,000 627 0.00% #N/A 401
980,000 627 0.00% #N/A 399
593,000 627 0.00% #N/A 398
1,600,000 627 0.00% #N/A 397
2,301,818 10% 218,182 627 -0.52% #N/A 403

111
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 112
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
180,050 10% 18,005 642 0.00% #N/A 404
16,200,000 5% 810,000 17,010,000 0.00% N26 406
9,120,000 10% 912,000 621 0.00% #N/A 405
712,573 10% 71,257 783830
60,000 10% 6,000 66000
170,275 10% 17,027 187302
204,688 10% 20,469 225157
354,547 10% 35,455 390002
966,700 5% 48,335 1015035
363,636 10% 36,364 400000
370,152 5% 17,448 387600
57,276 10% 5,923 63199
493,860 10% 51,072 544932
945,500 10% 94,550 1040050
1,115,310 10% 111,531 1226841
3,530,453 10% 339,547 3870000
1,205,600 10% 120,560 1326160
850,000 850000
13,000,000 5% 650,000 13,650,000 6500 caùi HH
511,275 10% 51,125 562400
1,918,182 10% 181,818 2100000
604,645 10% 60,464 665109
60,000 10% 6,000 66000
153,629 10% 15,363 168992
366,166 10% 36,616 402782
243,499 10% 24,350 267849
313,818 10% 30,182 344000
775,000 10% 77,500 852500
709,727 10% 67,273 777000
700,000 10% 70,000 770000
186,887 10% 18,689 205576
363,636 10% 36,364 400000
430,034,727 5% 21,501,736 451536463 VT
5,030,471 5% 251,524 5281995
314,019 5% 14,781 328800
162,820 5% 16,280 179100

112
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 113
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi
480,000 480000
15,800,000 5% 790,000 16,590,000 7900 caùi HH
156,000 156000
1,918,182 10% 181,818 2100000
193,477,680 5% 9,673,884 203151564 VT
307,905,770 5% 15,395,289 323301059 VT
32,957,030 5% 1,647,852 34604882 VT
163,007,600 5% 8,150,380 171157980 VT
17,400,000 5% 870,000 18,270,000 8700 caùi HH
1,467,600 10% 146,760 1614360
18,740,000 5% 937,000 19,677,000 9370 caùi HH
635,000 5% 31,750 666750
1,678,409 10% 159,091 1837500

3,098,071,731 172,986,026
0
GIAÙM ÑOÁC

113
Doanh thu Thueá Soá thueá Ñònh Kieåm Soá phieáu Soá phieáu 114
mua vaøo suaát GTGT khoaûn tra nhaäp chi

114
Ñôn vò : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ BAÙO CAÙO THANH QUYEÁT TOAÙN HOÙA ÑÔN HAØNG NAÊM
Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11 NAÊM 2006
Ñieän thoaïi : 8.601.560 ( Keå caû hoaù ñôn ñaëc thuø vaø veù ñaõ ñaêng kyù vôùi cô q
Maõ soá thueá : 0301053929
Loaïi hoaù ñôn söû duïng

SOÁ TOÀN ÑAÀU NAÊM SOÁ NHAÄP TRONG NAÊM


SOÁ SÖÛ DUÏNG
Ngaøy 01/01/2006 (Soá ñaõ lónh hoaëc ñaêng kyù)
Thöù töï

Xoaù boû Toån thaát

hoaù ñôn )
( Soá hoaù

( soá hoaù

Kyù hieäu
Soá löôïng

Soá löôïng

Soá löôïng
Kyù hieäu

ñeán soá

ñeán soá
Töø soá
Töø soá

Kyù hieäu

Kyù hieäu
Soá löôïng
( soá
ñôn )

ñôn )

Töø soá

Töø soá
ñeán

ñeán
soá

soá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I - Hoaù ñôn boä taøi chính :
1 GTGT - 3LL 11 MK/2005N 52540-52550 10 MK/2005N 52540 1

2 GTGT - 3LL 50 AT/2006N 3801- 3850 30 AT/2006N 3810 1

II - Hoaù ñôn töï in (veù) Khoâng söû duïng

NGÖÔØI LAÄP BAÙO CAÙO TRÖÔÛNG PHOØNG KEÁ TOAÙN


AØNG NAÊM

yù vôùi cô quan thueá)

SOÁ TOÀN CUOÁI NAÊM


Ñeán 31/12/2006
haát
( soá hoaù

Kyù hieäu
Soá löôïng

ñeán soá
Soá löôïng

Töø soá
ñôn )

15 16 17 18

0 0

0 19 AT/2006N (3832-3850)

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ


CỘNG HOØA XAÕ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày nộp tờ khai: Độc lập - Tự do - Hạnh phuùc
(Do cơ quan thuế ghi)
…./...…/………
TỜ KHAI THUEÁ GIAÙ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
[01] Kỳ keâ khai thaùng 12 naêm 2005
[02] Maõ soá thueá 0301053929
[03] Teân cô sôû kinh doanh COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
[04] Ñòa chæ truï sôû 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
[05] Quaän/huyeän [06] Tænh/thaønh p
[07] Ñieän thoaïi [08] Fax [09] E - mail

Giaù trò HHDV


STT Chỉ tieâu chöa coù thueá
GTGT
A Khoâng phaùt sinh hoaït ñoäng mua baùn trong kyø (ñaùnh daáu X [10]
B Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø kyø tröôùc chuyeån sang [11]
C Keâ khai thueá GTGT phaûi noäp NSNN

I Haøng hoùa dòch vuï (HHDV) mua vaøo


1 Haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo trong kyø ([12]= [14]+[16]; [13]= [15]+[17])
[12] 1,222,472,342 [13]
a Haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo trong nöôùc [14] 1,222,472,342 [15]
b Haøng hoùa, dòch vuï nhaäp khaåu [16] [17]
2 Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo caùc kyø tröôùc
a Ñieåu chænh taêng [18] 0 [19]
b Ñieåu chænh giaûm [20] 0 [21]
3 Toång soá thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo ([22]= [13]+[19]-[21]) [22]
4 Toång soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø kyø naøy [23]

II Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra


1 Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra trong kỳ ([24]= [26]+[27]; [25]= [28]) [24] 1,097,367,960 [25]
1.1 Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra khoâng chòu thueá GTGT [26] 0
1.2 Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]=
[27] [31]+[33])
1,097,367,960 [28]
a Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suất 0% [29] 0
b Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suất 5% [30] 0 [31]
c Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suất 10% [32] 1,097,367,960 [33]
2 Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV baùn ra kyø tröôùc
a Ñieåu chænh taêng [34] 0 [35]
b Ñieåu chænh giaûm [36] 0 [37 ]
3 Toång doanh thu vaø thuế GTGT của HHDV baùn ra [38] 1,097,367,960 [39]
([38] = [24] + [34] - [36], [39] = [25] + [35] - [37])
III Xaùc ñịnh nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] - [23] - [11]) [40]
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kyø naøy ([41] = [39] - [23] - [11]) [41]
2.1 Thuế GTGT ñeà nghò hoaøn kyø naøy [42]
Thuế GTGT coøn ñöôïc khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]
Toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân laø ñuùng söï thaät vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõn

GIAÙM ÑOÁC
Mẫu số: 01/GTGT

0301053929
NG TY TNHH GIA LEÂ
aïc Long Quaân P.5 Q.11
[06] Tænh/thaønh phoá
[09] E - mail
Ñvt : ñoàng VN
[01] Kỳ keâ khai
Thuế GTGT thaùng 12 naêm
2005

62,069,427
62,069,427

0
0
62,069,427
62,069,427

109,736,795
0
109,736,795
0
0
109,736,795

0
0
109,736,795

47,667,368
0

0 THAÙNG TOÀN ÑAÀU Baùn ra Mua vaøo TOÀN CUOÁI


öôùc phaùp luaät veà nhöõng soá lieäu ñaõ keâ khai.
Naêm tröôùc 0 0 -65,188,228
1 -65,188,228 633,619 10,311,043 -74,865,652
GIAÙM ÑOÁC 2 -74,865,652 4,306,095 3,419,920 -73,979,477
3 -73,979,477 963,506 20,655,098 -93,671,069
4 -93,671,069 101,852,130 17,635,656 -9,454,595
5 -9,454,595 7,050,000 4,401,146 -6,805,741
6 -6,805,741 1,219,671 32,417,651 -38,003,721
7 -38,003,721 2,311,685 2,146,848 -37,838,884
8 -37,838,884 8,718,250 1,587,986 -30,708,620
9 -30,708,620 61,740,000 4,509,949 26,521,431
10 0 11,932,236 11,873,115 59,121
11 0 13,824,636 1,958,187 11,866,449
12 0 109,736,795 62,069,427 47,667,368
324,288,623 172,986,026
COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11 BAÛNG KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀN VAÄT TÖ THAÙNG 12/2006
MST : 0301053929

Maõ TEÂN Ñôn vò Toàn ñaàu kyø Nhaäp trong kyø Xuaát trong kyø

12 HAØNG tính Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng
MVT TENHANG DVT SLDK TIENDK SLNHAP TIENNHAP SLXUAT
1x2 Ñaù 1x2 m3 0.00 0 79.77 7,388,142 79.77
4x6 Ñaù 4x6 m3 0.00 0 6.60 452,571 6.60
5x7 Ñaù 5x7 m3 0.00 0 7.11 358,200 7.11
XAY Caùt xaây m3 0.00 0 210.00 15,330,000 210.00
BOM Bôm nöôùc ly taâm caùi 0.00 0 0.00 0 0.00
BOT Boät treùt bao 0.00 0 0.00 0 0.00
BTO Beâtoâng m3 0.00 0 0.00 0 0.00
BUTON Buton caùi 0.00 0 0.00 0 0.00
CAP Daây, caùp m 0.00 0 0.00 0 0.00
CE Ximaêng taán 0.00 0 0.00 0 0.00
CERA Gaïch m2 0.00 0 0.00 0 0.00
CONT Contactor caùi 0.00 0 0.00 0 0.00
DAU Ñaàu cos con 0.00 0 0.00 0 0.00
DAY Daây m 0.00 0 0.00 0 0.00
DUOI Ñuoâi nhieät caùi 0.00 0 0.00 0 0.00
GXD Gaïch oáng, ñinh, mi vieân 0.00 0 0.00 0 0.00
KINH Kính traéng taám 0.00 0 0.00 0 0.00
MIA Mia nhoâm caây 0.00 0 0.00 0 0.00
NHOM Nhoâm thanh kg 0.00 0 0.00 0 0.00
NNHUA Taám nhoâm nhöïa tam 0.00 0 0.00 0 0.00
ONGD OÁng ñoàng kg 0.00 0 0.00 0 0.00
SAT Saét caùc loaïi kg 0.00 0 0.00 0 0.00
SDAU Sôn daàu thuøng 0.00 0 0.00 0 0.00
SNUOC Sôn nöôùc thuøng 0.00 0 0.00 0 0.00
TCAO Thaïch cao taám 0.00 0 0.00 0 0.00
VTDIEN Vaät tö ñieän boä 0.00 0 0.00 0 0.00
VTNUOC Vaät tö nöôùc boä 0.00 0 0.00 0 0.00
VTPC Vaät tö PCCC boä 0.00 0 0.00 0 0.00
CHONG Caây choáng caây 0.00 0 0.00 0 0.00
GKHUON Goã vaùn khuoân m3 0.00 0 0.00 0 0.00
GSAN Goã vaùn eùp saøn m3 0.00 0 0.00 0 0.00
QHAN Que haøn kg 0.00 0 0.00 0 0.00
* Khoâng phaùt sinh 0.00 0
0 23,528,913
0
KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
NG 12/2006

aát trong kyø Toàn cuoái kyø


Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn Loïc in
TIENXUAT SLCK TIENCK
7,388,142 0.00 0 IN
452,571 0.00 0 IN
358,200 0.00 0 IN
15,330,000 0.00 0 IN
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0

23,528,913 0 Thieáu hoaëc cho sai maõ VT ?


0
GIAÙM ÑOÁC
* * * * * * 0

Soá hoùa ñôn Soá chöùng Teân, nhaõn hieäu, quy caùch Teân NHAÄP
TH töø Ngaøy phaåm chaát Maõ Ñôn vò
VAT Loaïi Soá vaät tö, haøng hoùa vaät tö tính khaùch haøng Soá löôïng
TH HÑ LOAI SO NGAY TENHANG MA DVT TEN_KH SL_N
12 HH N 43 12/30/2006 Ñaù 1x2 1x2 m3 Nhaäp töø kho HH 79.77
12 HH N 43 12/30/2006 Ñaù 4x6 4x6 m3 Nhaäp töø kho HH 6.60
12 HH N 43 12/30/2006 Ñaù 5x7 5x7 m3 Nhaäp töø kho HH 7.11
12 HH N 43 12/30/2006 Caùt xaây XAY m3 Nhaäp töø kho HH 210.00
12 X 43 12/30/2006 Ñaù 1x2 1x2 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 43 12/30/2006 Ñaù 4x6 4x6 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 43 12/30/2006 Ñaù 5x7 5x7 m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
12 X 43 12/30/2006 Caùt xaây XAY m3 Xuaát vaät tö CT 0.00
### Coäng
Phuï traùch cung tieâu
0 0 0 0 0 #REF! Maõ naøy chöa ñaê

NHAÄP XUAÁT TOÀN Caùc khoaûn giaûm tröø

Tieàn Soá löôïng Tieàn Soá löôïng Tieàn Nôï Coù


TIEN_N SL_X TIEN_X SL_TON TIEN_TON G_NO G_CO VAT KIEM NGAY KIEMMA
7,388,142 0.00 0 79.77 7,388,142
452,571 0.00 0 6.60 452,571
358,200 0.00 0 7.11 358,200
15,330,000 0.00 0 210.00 15,330,000
0 79.77 7,388,142 0.00 0
0 6.60 452,571 0.00 0
0 7.11 358,200 0.00 0
0 210.00 15,330,000 0.00 0
23,528,913 303.48 23,528,913
Giaùm ñoác
höa ñaêng kyù
Neáu coù doøng troáng laø
chöa coù maõ hoaëc maõ sai
!
Teân cô sôû KD : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
Ñòa ñieåm KD : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Maõ soá thueá : 0301053929

BAÛNG KEÂ HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ ÑAÕ KYÙ KEÁT NAÊM 2006

Thaùng Soá
Teân cô sôû kinh doanh kyù hôïp ñoàng Soá hôïp ñoàng Noäi dung vaø tính chaát hôïp ñoàng
TT Maõ soá thueá Teân saûn phaåm dòch vuï
A 0 C D E
1 1 Coâng ty coâng vieân caây xanh Ngaøy 03/01/2006 TVGS CT gieáng khoan CV Tao Ñaøn
2 2 Ban quaûn lyù döï aùn Q1 03/PLHÑ - QLDA ngaøy 16/01/06 TVGS CT tröôøng Traàn Q. Khaûi
2 3 Ban quaûn lyù döï aùn Q1 06/PLHÑ - QLDA ngaøy 09/02/06 TVGS CT TT boài döôõng chính trò
3 4 Coâng ty coâng vieân caây xanh 829/HÑXD.CVCX ngaøy 14/03/2006 TVGS vöôøn Taâm Taân - Cuû Chi
4 5 BQL Chôï Bình Taây 04/HÑKT ngaøy 14/04/2006 TVGS chôï Leâ Toân Keá Q6
4 6 BQL döï aùn Q.11 04/HÑGS ngaøy 04/04/2006 TVGS NVH P.2 Q.10
4 7 Cty CP XD ñòa oác Hoàng Quang 101/HÑKT -2006 ngaøy 04/05/2006 Thieát keá kyõ thuaät bôø keø
5 8 BQL döï aùn Q.10 05/HÑGS - 2006 ngaøy 22/05/2006 TVGS thi coâng truï sôû UBND P.11 Q.10
6 9 BQL döï aùn Q.6 19a/HÑ ngaøy 02/06/2006 TVGS trung taâm HC P4 Q6
8 10 BQL döï aùn Q.10 19/HÑGS - 2006 ngaøy 19/07/2006 TVGS thi coâng Traïm Y teá P.4 Q.10
8 11 Cty dòch vuï coâng ích Q3 04/HÑGS ngaøy 20/06/2006 TVGS thi coâng coâng vieân caây xanh P1 Q3
8 12 Cty dòch vuï coâng ích Q3 05/HÑGS ngaøy 20/06/2006 TVGS thi coâng s/c C/cö 86 Nguyeãn Thoâng
10 13 Cty dòch vuï coâng ích Q3 06/HÑGS ngaøy 20/10/2006 TVGS s/c nhaø 275/8 Ng.Ñình Chieåu Q3
10 14 Cty dòch vuï coâng ích Q3 07/HÑGS ngaøy 20/10/2006 TVGS s/c nhaø 414 CMTT Q3
10 15 Cty dòch vuï coâng ích Q3 08/HÑGS ngaøy 20/10/2006 TVGS s/c nhaø 339/22A LeâVaên Syõ Q3
10 16 Cty dòch vuï coâng ích Q3 09/HÑGS ngaøy 20/10/2006 TVGS heä thoáng caáp nöôùc c/c H.V. Chính Q3
11 17 Cty dòch vuï coâng ích Q3 10/HÑGS ngaøy 12/11/2006 TVGS c/c 450 NTMK Q3
12 18 Cty dòch vuï coâng ích Q3 11/HÑGS ngaøy 01/12/2006 TVGS laép ñaët pano Caàn Giôø
12 19 Cty dòch vuï coâng ích Q3 12/HÑGS ngaøy 02/12/2006 TVGS caûi taïo maûng coû tr. NTMK Q3
12 20 Cty dòch vuï coâng ích Q3 13/HÑGS ngaøy 22/12/2006 TVGS s/c nhaø 5 Cao Thaéng Q3
12 21 Ban quaûn lyù döï aùn Q1 128/HÑ - QLDA ngaøy 11/12/06 TVGS nhaø soá 1 Huyeàn Traân Coâng Chuùa
12 22 Ban quaûn lyù döï aùn Q1 130/HÑ - QLDA ngaøy 11/12/06 TVGS Ñoäi QLTT ñoâ thò Q1

#VALUE!

NGÖÔØI LAÄP
Maõ soá thueá : 0301053929

Teân cô sôû KD : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ


Ñòa ñieåm KD : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

BAÛNG ÑAÊNG KYÙ QUYÕ LÖÔNG PHAÛI TRAÛ NAÊM 2004

Soá Noäi Soá


TT dung Ñôn vò tính löôïng

1 Soá lao ñoäng thöôøng xuyeân ngöôøi 11


2 Möùc löông bình quaân ñ/ngöôøi/thaùng 1,500,000
3 Toång quyõ löông caû naêm ñ 16,500,000

Ngöôøi laäp

Maõ soá thueá : 0301053929


Teân cô sôû KD : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
Ñòa ñieåm KD : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

BAÛNG ÑAÊNG KYÙ QUYÕ LÖÔNG PHAÛI TRAÛ NAÊM 2004

Soá Noäi
TT dung

1 Voõ trung Haûi 700,000


2 Traàn voõ anh Quoác 500,000
3 Phaïm thò kim Linh 500,000
4 Phaïm thò Thuøy Dung 500,000
5 Ngoâ ñöùc Tính 500,000
6 Chaâu thò myõ Chaâu 500,000
7 Döông thanh Hieäu 700,000
8 Traàn hoaøng huy Vuõ 700,000
9 Huyønh thò bích Huyeàn 700,000
10 Phan thò thu Trang 500,000
11 Nguyeãn anh Taøi 300,000

6,100,000
Maãu soá : I-7

Trò giaù hôïp ñoàng Ghi chuù

F
8,044,000
156,548
626,338
3,996,000
62,472,511
3,002,000
70,000,000
11,600,000
31,506,988
6,299,000
3,270,170
12,217,476
2,165,574
965,639
622,022
10,423,084
3,790,630
3,100,000
3,151,121
1,329,636
55,000,000
19,000,000

GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá : I-7

Ghi
chuù

Ngaøy 11/01/2004
GIAÙM ÑOÁC
Ghi
chuù
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

TÔØ KHAI QUYEÁT TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP


[01] Kyø tính thueá: Naêm 2004

[02] Maõ soá thueá: 0301053929


[03] Teân cô sôû kinh doanh: COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
[04] Ñòa chæ truï sôû: 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
[05] Quaän/Huyeän:
[06] Tænh/Thaønh phoá:
[07] Ñieän thoaïi:
[08] Fax :
[09] E - mail :
[10] Ngaønh ngheà kinh doanh chính: Xaây döïng

STT CHÆ TIEÂU

(1) (2)
A Keát quaû kinh doanh ghi nhaän theo baùo caùo taøi chính
1 Doanh thu baùn haøng hoùa vaø cung caáp dòch vuï
Trong ñoù:
- Doanh thu baùn haøng hoùa khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN
- Doanh thu baùn haøng hoùa, dòch vuï xuaát khaåu
- Doanh thu chuyển quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
a Chieát khaáu thöông maïi
b Giaûm giaù haøng baùn
c Giaù trò haøng baùn bò traû laïi
d Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá XK, thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp phaûi
noäp
3 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Trong ñoù: - Laõi tieàn göûi, laõi cho vay voán, laõi baùn haøng traû chaäm
- Cheânh leäch do baùn ngoaïi teä vaø laõi cheânh leäch tyû giaù hoái
ñoaùi - Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
4 Chi phí saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï
a Giaù voán haøng baùn
Trong ñoù: - Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu vaø haøng hoùa mua cuûa toå
chöùc, caù nhaân khoâng kinh doanh ñöôïc laäp baûng keâ theo quy ñònh
- Giaù voán cuûa ñaát chuyeån quyeàn
b Chi phí baùn haøng
Trong ñoù : - Chi phí quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maõi, hoa hoàng moâi giôùi
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
c Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
Trong ñoù : - Chi phí tieáp taân, khaùnh tieát, hoäi hoïp, giao dòch ñoái ngoaïi
- Chi cho lao ñoäng nöõ
- Chi phí quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
5 Chi phí taøi chính
Trong ñoù : - Chi phí laõi tieàn vay duøng cho saûn xuaát, kinh doanh
- Chi phí cho chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
- Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
6 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
Trong ñoù: - Lôïi nhuaän töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
7 Thu nhaäp khaùc
Trong ñoù:
a - Thu töø nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn
b - Thu nhaäp töø caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï
c - Thu caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoùa soå nay ñoøi ñöôïc
- Caùc khoaûn thueá ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí hôïp lyù ñaõ noäp vaøo ngaân saùch
d nhaø nöôùc nay ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc hoaøn laïi

ñ - Thu nhaäp töø kinh doanh cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû soùt môùi phaùt hieän ra
e - Thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi
g - Keát dö cuoái naêm caùc khoaûn trích tröôùc chi khoâng heát
8 Chi phí khaùc
Trong ñoù: Chi phí chuyeån nhöôïng, thanh lyù taøi saûn
9 Lôïi nhuaän khaùc
10 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
Trong ñoù: Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN
B Xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp
1 Ñieàu chænh taêng toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
a - Cheânh leäch ñieàu chænh taêng doanh thu
b - Thu nhaäp lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoùa, dòch vuï khoâng tính trong doanh thu
- Chi phí khaáu hao TSCÑ vöôït möùc khaáu hao theo quy ñònh hoaëc khoâng ñöôïc trích
c khaáu hao theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp

d -Chi phí nguyeân lieäu vöôït möùc tieâu hao hôïp lyù
ñ -Chi phí laõi tieàn vay vöôït möùc khoáng cheá theo quy ñònh
e -Chi quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maïi... vöôït möùc khoáng cheá theo quy ñònh
g -Caùc khoaûn trích trước vaøo chi phí nhưng thöïc teá khoâng chi heát
h -Chi phí khoâng coù hoùa ñôn, chöùng töø theo cheá ñoä quy ñònh
Trong ñoù: Chi phí chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
i - Caùc khoaûn phaït vi phaïm cheá ñoä quaûn lyù Nhaø nöôùc
- Chi phí khoâng lieân quan ñeán doanh thu, thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh
k
nghieäp
- Chi tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp danh
l chuû hoä caù theå, caù nhaân kinh doanh vaø tieàn thuø lao traû cho saùng laäp vieân,
thaønh vieân hoäi doàng quaûn trò cuûa coâng ty coå phaàn, coâng ty TNHH

- Tieàn löông, tieàn coâng khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù do toác ñoä taêng tieàn
m löông, tieàn coâng vöôït toác ñoä taêng thu nhaäp chòu thueá .

n- Chi phí tieàn aên giöõa ca vöôït möùc quy ñònh


o- Caùc khoaûn chi do nguoàn kinh phí khaùc taøi trôï
p- Chi trang phuïc vöôït möùc quy ñònh
q- Chi cho lao ñoäng nöõ vöôït möùc quy ñònh
r- Chi quaûn lyù kinh doanh do coâng ty ôû nöôùc ngoaøi phaân boå vöôït möùc quy ñònh
s- Soá chöa hoaøn nhaäp caùc khoaûn döï phoøng theo cheá ñoä quy ñònh
t- Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
v - Caùc khoaûn ñieàu chænh laøm taêng lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
khaùc
2 Ñieàu chænh giaûm toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp
- Caùc khoaûn nôï phaûi traû ñaõ xoùa soå tính vaøo thu nhaäp chòu thueá, nay phaûi traû
a do ñaõ xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï

b - Chi phí cuûa phaàn doanh thu ñieàu chænh taêng


c - Thu nhaäp cuûa caùc hoaït ñoäng khoâng thuoäc dieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp
d - Laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
ñ - Caùc khoaûn ñieàu chænh laøm giaûm lôïi nhuaän tröôùc thueá khaùc
3 Loã töø caùc naêm tröôùc chuyeån sang
Trong ñoù: Loã töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
4 Toång thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp
Trong ñoù: Thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát
Tyû leä thu nhaäp chòu thueá treân doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá
C
TNDN :
D Xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø tính thueá :
1 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp phaùt sinh trong kyø tính thueá
2 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ taïm noäp caùc quyù trong kyø tính thueá
Trong ñoù: thueá thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ
3 ñaát
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc mieãn, giaûm trong kyø tính thueá
4 Soá thueá ñaõ noäp taïi nöôùc ngoaøi ñöôïc tröø trong kyø tính thueá
5 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn phaûi noäp trong kyø tính thueá
6 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp thöøa trong kyø tính thueá
Ñ Ngoaøi caùc Phuï luïc soá 01 ñeán Phuï luïc soá 13 keøm theo tôø khai naøy, chuùng toâi g
taøi lieäu sau:
1 Heä thoáng baùo caùo taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät keá toaùn
2 Giaáy noäp tieàn hoaëc Bieân lai noäp thueá TNDN cuûa caùc quyù trong kyø tính thueá
3 Bieân lai hoaëc chöùng töø chöùng minh ñaõ noäp thueá thu nhaäp taïi nöôùc ngoaøi
Baûng keâ haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo haøng thaùng theo maãu soá 01/TNDN ban haøn
4
naøy
5 Baûn ñaêng kyù thôøi gian mieãn thueá, giaûm thueá theo höôùng daãn taïi ñieåm 3, 4, muïc
6 Vaên baûn phaân boå chi phí quaûn lyù kinh doanh cuûa Coâng ty ôû nöôùc ngoaøi cho cô sô
7 Vaên baûn thoûa thuaän cuûa Boä Taøi chính veà khoaûn chi phí trích tröôùc tính vaøo chi ph

Vaên baûn cuûa Chính phuû cho tính vaøo chi phí hôïp lyù caùc khoaûn chi töø thieän , taøi t
8
, toå chöùc xaõ hoäi vaø uûng hoä caùc ñòa phöông .

9 Danh muïc caùc coâng trình, maùy moùc thieát bò ñaàu tö trong kyø tính thueá
10 Danh saùch (teân, maõ soá thueá, ñòa chæ ) caùc ñôn vò , chi nhaùnh tröïc thuoäc cô sôû ha
baùo soå
11 Caùc vaên baûn khaùc lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh doanh thu, chi phí vaø thu nhaäp chò
thueá
Chuùng toâi xin cam ñoan laø caùc soá lieäu ñieàn vaøo tôø khai thueá naøy laø chính xaùc, ñaày ñuû
chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñaõ keâ khai./.
Ngaøy thaùng naêm
Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô
(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teâ
Maãu soá 02Ñ/TNDN
CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
o - Haïnh phuùc

Á THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP

301053929

9B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

Xaây döïng
Ñvt : VNÑ
MAÕ
SOÁ TIEÀN
SOÁ
(3) (4)
øi chính
A1 1,026,419,870
A2
A3
A4
A5 0
A6
A7
A8
A9
A10 70,943
A11 70,943
A12
A13
A14 0
A15 0

A16

A17
A18
A19
A20
A21 0
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30 1,026,490,813 -1026490813
A31 0
A32

A33
A34
A35

A36

A37
A38
A39
A40
A41
A42 0
A43 1,026,490,813
A44
thu nhaäp doanh nghieäp
B1 0
B2
B3

B4

B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

B13

B14

B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23 0

B24

B25
B26
B27
B28
B29 0
B30
B31 1,026,490,813
B32 0
C1 1
ûi noäp trong kyø tính thueá :
D1
D2
D3
D4
D5
D6 0
D7 0
keøm theo tôø khai naøy, chuùng toâi göûi keøm theo caùc
uûa phaùp luaät keá toaùn
N cuûa caùc quyù trong kyø tính thueá
thueá thu nhaäp taïi nöôùc ngoaøi
thaùng theo maãu soá 01/TNDN ban haønh keøm theo Thoâng Tö

ueá theo höôùng daãn taïi ñieåm 3, 4, muïc II , phaàn E Thoâng tö naøy
h cuûa Coâng ty ôû nöôùc ngoaøi cho cô sôû thöôøng truù taïi VN
khoaûn chi phí trích tröôùc tính vaøo chi phí hôïp lyù

hôïp lyù caùc khoaûn chi töø thieän , taøi trôï cho caùc ñoaøn theå
ng .

ñaàu tö trong kyø tính thueá


ñôn vò , chi nhaùnh tröïc thuoäc cô sôû haïch toaùn phuï thuoäc
ñònh doanh thu, chi phí vaø thu nhaäp chòu thueá trong kyø tính
khai thueá naøy laø chính xaùc, ñaày ñuû vaø roõ raøng vaø xin
ñaõ keâ khai./.
Ngaøy thaùng naêm 2005
Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cô sôû kinh doanh
(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)
THUEÁ SUAÁT
TYLE TYLE TYLE TYLE
0% 5% 10% 20%

THANG TYLE
12 5%

THANG TYLE
12 0%

THANG TYLE
12 10%

THANG TYLE
12 20%

THAÙNG BAÙO CAÙO :


THANG THANG
12 #REF!

THANG THANG
1 2
THANG THANG
3 4
THANG THANG
5 6
THANG THANG
7 8
THANG THANG
9 10
THANG THANG
11 12

MACRO
Sub banra()
'
' banra Macro
' Macro recorded 20/09/2003 by HAI
'
'CAP NHAT BAN RA

If Range("LOAIHD") = "b" Then

Sheets("banra").Select
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("banra").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange _


:=ALL, Unique:=False
'Them dong
Range("goc").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.EntireRow.Insert

Range("mau_ra").Select
Selection.Copy
Range("goc").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
'Cap nhat
Sheets("main").Select
Range("DEM_THUE").Select
Selection.Copy
Sheets("banra").Select
Range("goc").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'CAP NHAT MUA VAO

ElseIf Range("LOAIHD") = "m" Then

Sheets("muavao").Select
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("muavao").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange _


:=ALL, Unique:=False
'Them dong
Range("gocmua").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.EntireRow.Insert

Range("mau_vao").Select
Selection.Copy
Range("gocmua").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
'Cap nhat
Sheets("main").Select
Range("DEM_THUE").Select
Selection.Copy
Sheets("muavao").Select
Range("gocmua").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False

Else

MsgBox "Nhap loai Hoa don nao (b : Hoa don ban ra - m : Hoa don mua vao)"
Range("LOAIHD").Select
Exit Sub

End If

'Xoa phieu
Sheets("MAIN").Select

Range("SO_HD").Select
Selection.ClearContents

Range("NGAY_HD").Select
Selection.ClearContents

Range("TIEN_HANG").Select
Selection.ClearContents

Range("TIEN_THUE").Select
Selection.ClearContents

Range("LOAIHD").Select

Range("xeri_hd").Select
End Sub

Sub LOC_HH()
'
' loc_hh Macro
' Macro recorded 27/12/2004 by GIA LE
'
Application.Goto Reference:="N_X"
Selection.AutoFilter
Range("A16").Select
End Sub
Sub Loc_data()
'
' Loc_data Macro
' Macro recorded 27/12/2004 by GIA LE
'
Application.Goto Reference:="DATA"
Selection.AutoFilter
Range("A15").Select
End Sub

Sub NXT_HH()
'
' NXT_HH Macro
' Macro recorded 27/04/2005 by GIA LE
'
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("A7:A12").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range( _
"C16,D16,G16,K16,L16,M16,N16,P16,Q16,X16,Y16,Z16,AA16,AB16,AC16,AD16,AE16"). _
Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("B16").Select
End Sub
Sub HH()
'
' HH Macro
' Macro recorded 27/04/2005 by GIA LE
'
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range( _
"E16,G16,K16,L16,M16,N16,R16,S16,T16,U16,V16,W16,Z16,AA16,AB16,AC16,AD16,AE1
).Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("B7:B12").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
End Sub

Function FilterCriteria(Rng As Range) As String


Dim Filter As String
Filter = ""
On Error GoTo Finish
With Rng.Parent.AutoFilter
If Intersect(Rng, .Range) Is Nothing Then GoTo Finish
With .Filters(Rng.Column - .Range.Column + 1)
If Not .On Then GoTo Finish
Filter = .Criteria1
Select Case .Operator
Case x1And
Filter = Filter & " AND " & .Criteria2
Case x1Or
Filter = Filter & " OR " & .Criteria2
End Select
End With
End With
Finish:
FilterCriteria = Filter
End Function

Sub in_phieunx()
'
' in_phieunx Macro
' Macro recorded 22/09/2003 by HAI
'
If Range("LP_IN") = "" Then
MsgBox "In phieu gi ? N : Phieu nhap ; X : Phieu xuat"
Range("LP_IN").Select
Exit Sub
End If

Sheets("HH").Select
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False

If Range("LP_IN") = "N" Then


Range("N_X").Select
Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Range("LS")
Range("A17,B17,C17,D17,E17,F17,O17,P17,Q17,R17,S17,T17,U17,V17,W17,X17,Y17,Z1
Selection.EntireColumn.Hidden = True
' ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1

ElseIf Range("LP_IN") = "X" Then


Range("N_X").Select
Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Range("LS")
Range("A17,B17,C17,D17,E17,F17,O17,P17,Q17,R17,S17,T17,U17,V17,W17,X17,Y17,Z1
Selection.EntireColumn.Hidden = True
' ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1

End If

Sheets("MAIN").Select
Range("SP_VT").Select

End Sub

Sub thuchi()
'
' thuchi Macro
' Macro recorded 24/09/2003 by HAI
'
'In PC
Sheets("MAIN").Select

If Range("loaict") = "PC" Then


Sheets("phieuchi").Select
Range("A1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Sheets("MAIN").Select
Range("B14").Select

'In phieu thu


Else
Sheets("phieuthu").Select
Range("A1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Sheets("MAIN").Select
Range("B14").Select
End If

Sheets("MAIN").Select
End Sub

Sub TAIKHOAN()
'
' TAIKHOAN Macro
' Macro recorded 27/09/2003 by HAI
Calculate

If Range("tk") = "" Then


MsgBox "Xem tai khoan nao ?"
Range("tk").Select
Exit Sub
End If

'Yeu cau nhap ngay


If Range("ngay1") = "" Then
MsgBox "Tu ngay nao ?"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If
If Range("ngay2") = "" Then
MsgBox "Den ngay nao"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

If Not IsDate(Range("ngay1")) Then


MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If

If Not IsDate(Range("ngay2")) Then


MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

Sheets("DATA").Select
Cells.Select
Range("A1").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("B17,H17,m17,i17,J17,K17,N17").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True

Range("row_tk").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False

Range("row_tentk").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False

Range("row_tencn").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True

Range("row_cn").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True

Range("DATA").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange _


:=Range("DK"), Unique:=False
Calculate
Range("goc").Select
End Sub
Sub SOCAI()
'
' SOCAI Macro
' Macro recorded 27/09/2003 by HAI
'

'Yeu cau nhap ngay


If Range("ngay1") = "" Then
MsgBox "Tu ngay nao ?"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If
If Range("ngay2") = "" Then
MsgBox "Den ngay nao"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

If Not IsDate(Range("ngay1")) Then


MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If

If Not IsDate(Range("ngay2")) Then


MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

'Xoa xem TK
Sheets("DATA").Select
Range("DATA").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange _
:=("DK_SC"), Unique:=False
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("K17").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True

Range("SD").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True

Range("goc").Select

End Sub

Sub IN_TC()
'
' IN_TC Macro
' Macro recorded 17/03/2004 by HAI
'
Sheets("MAIN").Select

If Range("loaict") = "PC" Then


Sheets("phieuchi").Select
Range("A1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Sheets("MAIN").Select
Range("B14").Select

'In phieu thu


Else
Sheets("phieuthu").Select
Range("A1").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Sheets("MAIN").Select
Range("B14").Select
End If

Range("C12").Select
Selection.Copy
Range("B12").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False

Range("B12").Select

End Sub

Sub XEM_CNO()
'
' XEM_CNO Macro
' Macro recorded 10/08/2004 by Hai
'
' CNOCANHAN
' Macro recorded 22/7/98 by BOB TAMAKI
'
Sub CNOCANHAN()
Calculate

'Yeu cau nhap ngay


If Range("ngay1") = "" Then
MsgBox "Tu ngay nao ?"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If
If Range("ngay2") = "" Then
MsgBox "Den ngay nao"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

If Not IsDate(Range("ngay1")) Then


MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay1").Select
Exit Sub
End If
If Not IsDate(Range("ngay2")) Then
MsgBox "Nhap lai ngay !"
Range("ngay2").Select
Exit Sub
End If

'Yeu cau chinh tai khoan

If Range("kiemtk") > 0 Then


MsgBox "Chinh so hieu tai khoan "
Range("tk").Select
Exit Sub
End If

Sheets("DATA").Select
Cells.Select
Range("A1").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range("B17,g17,m17,i17,J17,K17,N17").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True

Range("row_tk").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True

Range("row_tentk").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True

Range("row_tencn").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False

Range("row_cn").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False

Range("DATA").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange _


:=Range("DKB"), Unique:=False
Calculate

Range("goc").Select

End Sub

Sub loc_banra()
'
' loc_banra Macro
' Macro recorded 18/10/2006 by Windows xp sp2 Full
'

'
Application.Goto Reference:="BANRA"
Selection.AutoFilter
Range("A12").Select
End Sub

Sub loc_muavao()

' loc_muavao Macro


' Macro recorded 18/10/2006 by Windows xp sp2 Full
'
Application.Goto Reference:="MUAVAO"
Selection.AutoFilter
Range("A12").Select
End Sub

Sub LOC_THVT()
'
' LOC_THVT Macro
' Macro recorded 19/10/2006 by Windows xp sp2 Full

Application.Goto Reference:="nxt_vt"
Selection.AutoFilter
Range("th_vt").Select
End Sub
Sub LOC_THHH()

' LOC_THHH Macro


' Macro recorded 19/10/2006 by Windows xp sp2 Full

Application.Goto Reference:="nxt_hh"
Selection.AutoFilter
Range("th_hh").Select
End Sub

Sub ve_main()
'
' ve_main Macro
' Macro recorded 19/10/2006 by Windows xp sp2 Full
'
Sheets("MAIN").Select
Range("THANG_BC").Select
End Sub
16,AC16,AD16,AE16"). _

6,AB16,AC16,AD16,AE16" _
17,V17,W17,X17,Y17,Z17,AA17,AB17,AC17").Select

17,V17,W17,X17,Y17,Z17,AA17,AB17,AC17").Select
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
-----------------oOo---------------
BAÛNG TOÅNG HÔÏP THANH TOAÙN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN P
NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC NAÊM 2004
- Teân ñôn vò : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
- Ñòa chæ KD : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
- Tel : Fax : Email :
Naêm Quyeát toaùn thueá töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2004 ñeán ngaøy 31 thaùng 1

Soá coøn phaûi noäp Soá phaùt sinh Toång soá ñaõ
Teân loaïi thueá naêm tröôùc chuyeån phaûi noäp naêm noäp trong naêm
sang naêm 2004 Quyeát Toaùn töø 01/01 ñeán
2004 31/12/2004
1/ Thueá GTGT -93,671,069 84,216,474 38,447,001
2/ Thueá TTÑB
3/ Thueá TNDN -12,694,619 0 4,410,000
4/ Thueá TNCN
5/Thueá Moân baøi 0 0
6/ Caùc khoaûn Phaït
7/ Thueá GTGT noäp thay
8/ Thueá TNDN noäp thay
9/ Thueá DT
10/ Thueá LT
Toång coäng : -106,365,688 84,216,474 42,857,001
Caùc soá lieäu treân ñaûm baûo chính xaùc , trung thöïc , neáu cô quan thueá kieåm tra phaùt hieän khoâng ñuùng thöïc
……………….Ngaøy ……….Tha
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng
A XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
c Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
-----------------oOo---------------
TOAÙN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP
CH NHAØ NÖÔÙC NAÊM 2004
Maõ soá thueá : 0301053929

ax : Email :
01 thaùng 01 naêm 2004 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2004

Thueá ñaõ noäp cuûa Soá coøn phaûi


naêm quyeát toaùn töø noäp Ngaân saùch
ñaàu naêm nay ñeán Nhaø nöôùc
ngaøy quyeát toaùn
106,560,093 -47,901,596

17,360,000 -17,104,619

0 0

123,920,093 -65,006,215
uan thueá kieåm tra phaùt hieän khoâng ñuùng thöïc teá , ñôn vò seõ chòu xöû phaït theo Luaät ñònh.
……………….Ngaøy ……….Thaùng………Naêm ……….
Giaùm ñoác
TOÅNG CUÏC THUEÁ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT N
.........o0o.......... Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

TÔØ KEÂ KHAI CHI TIEÁT


DOANH THU - CHI PHÍ - THU NHAÄP
NAÊM 2006
(Keøm theo quyeát toaùn thueá TNDN)
Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ

Maõ soá thueá : 0301053929


Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Ñôn vò tính : ñ
TT CHIÆ TIEÂU Toång soá tieàn Ghi chuù
1 Doanh thu : 0
a Doanh thu baùn haøng 0
b Doanh thu baùn thaønh phaåm
c Doanh thu cung caáp dòch vuï
2 Caùc khoaûn giaûm tröø : 0
a - Chieát khaáu baùn haøng
b - Giaûm giaù haøng baùn
c - Giaù trò haøng hoaù baùn bò traû laïi
3 Chi phí saûn xuaát, KD hôïp lyù 220,121,372
Trong ñoù
- Chi phí , nguyeân lieäu , nhieân lieäu , vaät lieäu 198,176,009
- Chi phí tieàn löông, tieàn coâng, aên ca 10,138,000
- Caùc khoaûn chi phí khaùc 11,807,363
Trong ñoù :

4 Toång thu nhaäp töø saûn xuaát, kinh doanh (1-2-3)


-220,121,372
5 Thu nhaäp khaùc 0
+ Cheânh leäch mua , baùn chöùng khoaùn
+Thu nhaäp töø quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng
taøi saûn
+ Thu nhaäp chuyeån nhöôïng thanh lyù taøi saûn
+ Laõi tieàn göûi , laõi cho vay voán , laõi baùn haøng traû chaäm 0
+ Cheânh leäch do baùn ngoaïi teä
+ Keát dö caùc khoaûn trích tröôùc chi khoâng heát, caùc khoaûn döï phoøng
+ Thu caùc khoaûn thu khoù ñoøi nay ñoøi ñöôïc
+ Thu veà tieán phaït vi phaïm hôïp ñoàng kinh teá
+ Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng coøn chuû
+ Caùc khoaûn thu nhaäp boû soùt töø nhöõng naêm tröôùc
+ Caùc khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc töø nöôùc ngoaøi
+ Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng tính vaøo doanh thu
+ Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc
6 Loã naêm tröôùc chuyeån sang
7 Toång thu nhaäp chòu thueá (4+5+6) -220,121,372
8 Thueá thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp boå sung
Trong ñoù
Thu nhaäp töø goùp voán coå phaàn , lieân doanh , lieân
keát kinh teá

-220,121,372
Caùc soá lieäu treân ñaây ñaûm baûo chính xaùc, trung thöïc. Neáu cô quan thueá kieåm tra phaùt
khoâng ñuùng thöïc teá cô sôû chòu xöû phaït vi phaïm theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Nôi göûi tôø khai :


- Cô quan thueá
- Ñiaï chæ:

Cô quan nhaän tôø khai:


- Ngay nhaän
- Ngöôøi nhaän ( Kyùvaø ghi roõ hoï teân)

TOÅNG CUÏC THUEÁ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT N
Maãu soá 2a Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
TT99/BTC
QUYEÁT TOAÙN THUEÁ
THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
NAÊM 2006

Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG VAØ


KINH DOANH NHAØ VIEÄT TAÂN
Maõ soá thueá : 0301053929
Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Naêm quyeát toaùn : töø ngaøy 01/01/2001 ñeán ngaøy 31/12/20

Ñvt : ñoàng
TT CHÆ TIEÂU Toång soá tieàn Ghi chuù
1 Toång doanh thu tính thu nhaäp chòu thueá : 0
2 Chi phí saûn xuaát, kinh doanh hôïp lyù 220,121,372
3 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng SXKD (1-2) -220,121,372
4 Thu nhaäp khaùc
5 Loã naêm tröôùc chuyeån sang
6 Toång thu nhaäp chòu thueá (3+4-5) -220,121,372
7 Thueá suaát 25%
8 Thueá thu nhaäp (6x7) 0
9 Thu nhaäp tính thueá boå sung
10 Thueá suaát boå sung
11 Thueá boå sung
12 Toång soá thueá thu nhaäp phaûi noäp (8+11) 0
13 Thanh toaùn thueá
- Naêm tröôùc chuyeån sang (thieáu (+), thöøa (-))
- Phaûi noäp naêm nay
- Ñaõ taïm noäp trong naêm 4,410,000
- Tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi
- Soá coøn phaûi noäp -4,410,000

Caùc soá lieäu treân ñaây baûo ñaûm chính xaùc, trung thöïc, neáu cô quan thueá kieåm tra phaùt
ñuùng thöïc teá, cô sôû seõ chòu xöû phaït vi phaïm theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp do

Ngaøy 24 thaùng 02 naêm 2002


Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

TOÅNG CUÏC THUEÁ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT NAM
.........o0o.......... Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

TÔØ KHAI THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP (Döï kieán)


Naêm 2006

Maõ soá thueá : 0301053929


Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11

THÖÏC HIEÄN NAÊM TRÖÔÙC


CHÆ TIEÂU Thöïc hieän Öôùc quùy
Maõ soá
9 thaùng IV
1 Doanh thu haøng hoùa vaø cung caáp dòch vuï 01
- Trong ñoù : DT chuyeån QSD ñaát 02
2 Caùc khoaûn giaûm tröø : 03
3 Chi phí saûn xuaát, kinh doanh 04
Trong ñoù : - Chi phí chuyeån QSD ñaát 05
4 Chi phí taøi chính 06
5 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng SXKD (3-4) 07
Trong ñoù : - Lôïi nhuaän töø chuyeån QSD ñaát 08
6 Thu nhaäp khaùc 09
7 Chi phí khaùc 10
8 Lôïi nhuaän khaùc 11
9 Loã naêm tröôùc chuyeån sang 12
10 Toång thu nhaäp chòu thueá 13
11 Thueá suaát 14
12 Thueá thu nhaäp phaûi noäp 15
(chöa bao goàm thueá töø chuyeån QSD ñaát)
13 Thueá thu nhaäp töø chuyeån QSD ñaát 16
14 Thueá ñöôïc mieãn giaûm (neáu coù) 17
15 Toång soá thueá taïm noäp caû naêm 18
16 Toång soá thueá taïm noäp töøng quyù 19

Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng

Cô quan nhaän tôø khai:


- Ngaøy nhaän
- Ngöôøi nhaän ( Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
Û NGHIAÕ VIEÄT NAM
Haïnh phuùc

CHI TIEÁT
- THU NHAÄP

hueá TNDN)

Q.11
h:ñ
kieåm tra phaùt hieän
thueá thu nhaäp doanh nghieäp.
ñoác

Û NGHIAÕ VIEÄT NAM


aïnh phuùc

NG VAØ
TAÂN

Q.11
ngaøy 31/12/2001

oàng
kieåm tra phaùt hieän khoâng
eá thu nhaäp doanh nghieäp.

2002
aùm ñoác

GHIAÕ VIEÄT NAM Maãu soá 01a


h phuùc TT99/BTC

Döï kieán)

Q.11
Ñvt : ñoàng
ÊM TRÖÔÙC
DÖÏ KIEÁN
Uôùc caû NAÊM NAY
naêm
4,600,000,000 5,000,000,000
0
0 0
4,555,000,000 4,950,000,000
0

45,000,000 50,000,000

0 0

45,000,000 50,000,000
28% 28%
12,600,000 14,000,000 3,500,000

14,000,000
3,500,000

Giaùm ñoác
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
_____oOo____

QUYEÁT TOAÙN TAØI CHÍNH

NAÊM 2006

COÂNG TY TNHH GIA LEÂ

Maõ soá thueá : 0301053929


Ñòa chæ : 349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
o - Haïnh phuùc
Oo____

N TAØI CHÍNH

2006

NHH GIA LEÂ

c Long Quaân P.5 Q.11


COÂNG TY TNHH GIA LEÂ COÄNG HOØA XAÕ HO
MST : 0301053929
349B Laïc Long Quaân P.5 Q.11
Xaây döïng - thöông maïi

BAÛNG LIEÄT KEÂ HOÀ S

STT TEÂN HOÀ SÔ


1 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
2 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
3 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
4 THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
5 BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN PHAÙT SINH
6 TÔØ KHAI TÖÏ QUYEÁT TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
7 BAÛNG KEÂ TOÅNG HÔÏP HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ
8 BAÛNG KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀN HAØNG HOÙA
9 BAÛNG TOÅNG HÔÏP THANH TOAÙN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP

Baûng lieät keâ naøy goàm ……. chöùng töø

Nôi nhaän:
Phoøng (chi cuïc thueá):
Ngaøy nhaän :
Vieân chöùc thueá
(Kyù teân, ghi roõ hoï teân)

Ghi chuù: Baûng lieät keâ hoà sô ñöôïc cô sôû kinh doanh laäp thaønh
kyù nhaän, giao laïi cho cô sôû kinh doanh 01 baûn thay cho b
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

BAÛNG LIEÄT KEÂ HOÀ SÔ

TEÂN HOÀ SÔ SOÁ TÔØ

ÑOÄNG KINH DOANH

N PHAÙT SINH
HUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
OÀNG KINH TEÁ
N HAØNG HOÙA
AÙN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC

Ngaøy 28 thaùng 03 naêm 2007


Giaùm ñoác

ñöôïc cô sôû kinh doanh laäp thaønh 02 baûn, khi nhaän hoà sô vieân chöùc thueá
cô sôû kinh doanh 01 baûn thay cho bieân nhaän hoà sô.
Maãu soá: 01 -TT ban haønh theo QÑ soá:1141-TC/QÑ/CÑKT ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi Ch
Teân ñôn vò : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
MST : 0301053929 ÑK nôï :
ÑK coù :
Soá: PT
PHIEÁU THU

Hoï, teân ngöôøi nhaän tieàn:


Ñòa chæ:
Lyù do :
Soá tieàn (*)
Err:511

Keøm theo

Thuû tröôûng ñôn vò Keá toaùn tröôûng Ng

Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ) :


Thuû quyõ Ngöôøi noäp tieàn
95 cuûa Boä Taøi Chính

1111 Maõ nôï : #REF!


Maõ coù : #REF!

(Vieát baèng chöõ):

Ngöôøi laäp phieáu

noäp tieàn
#REF!
#REF! HO TEN LOAICT SOCT
NGAY NOIDUNG NO CO SOTIEN MANO
MACO
Maãu soá: 02 -TT ban haønh theo QÑ soá:1141-TC/QÑ/CÑKT ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi
Teân ñôn vò : COÂNG TY TNHH GIA LEÂ
MST : 0301053929 ÑK nôï :
ÑK coù :
Soá: PC
PHIEÁU CHI
Ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2006

Hoï, teân ngöôøi nhaän tieàn: DNTN TRIEÀU CHEN


Ñòa chæ: -
Lyù do : Taám nhoâm nhöïa
Soá tieàn (*) 1,080,003 ñ
Err:511

Keøm theo Hoùa ñôn VAT soá 8161

Thuû tröôûng ñôn vò Keá toaùn tröôûng

Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ) :


Thuû quyõ Ngöôøi nhaän tieàn
1995 cuûa Boä Taøi Chính

0 Maõ nôï : #REF!


1111 Maõ coù : #REF!
1

(Vieát baèng chöõ):

Ngöôøi laäp phieáu

øi nhaän tieàn
#REF!
#REF! HO TEN LOAICT SOCT
NGAY NOIDUNG NO CO SOTIEN MANO
MACO
Soá CT Soá VAT Ngaøy Doanh thu ( tru DV) Nhaäp Xuaát
N1 0 1/6/2006 #REF! 10,616,100 0
N2 0 2/13/2006 #REF! 288,619 0
N3 0 2/15/2006 #REF! 12,412,000 0
N4 0 2/19/2006 #REF! 263,286 0
N5 0 2/21/2006 #REF! 288,619 0
N6 0 3/4/2006 #REF! 560,048 0
N7 0 4/1/2006 #REF! 573,619 0
N8 0 4/1/2006 #REF! 16,800,000 0
N9 0 5/1/2006 #REF! 538,333 0
N10 0 5/1/2006 #REF! 511,190 0
N11 0 5/1/2006 #REF! 545,571 0
N12 0 5/1/2006 #REF! 358,200 0
N13 0 5/4/2006 #REF! 565,600 0
N14 0 5/4/2006 #REF! 452,570 0
N15 0 5/7/2006 #REF! 550,667 0
N16 0 5/9/2006 #REF! 575,867 0
N17 0 5/10/2006 #REF! 1,083,600 0
N18 0 5/15/2006 #REF! 1,133,067 0
N19 0 5/18/2006 #REF! 1,129,333 0
N20 0 5/25/2006 #REF! 543,200 0
N21 0 6/1/2006 #REF! 16,753,500 0
N22 0 8/28/2006 #REF! 10,800,000 0
N23 0 9/21/2006 #REF! 18,620,000 0
N24 0 10/18/2006 #REF! 10,000,000 0
N25 0 10/30/2006 #REF! 10,400,000 0
N26 0 11/23/2006 #REF! 16,200,000 0
N27 0 12/5/2006 #REF! 13,000,000 0
N28 0 12/25/2006 #REF! 15,800,000 0
N29 0 12/26/2006 #REF! 17,400,000 0
N30 0 12/28/2006 #REF! 18,740,000 0
N31 0 12/16/2006 #REF! 430,034,727 0
N32 0 12/26/2006 #REF! 193,477,680 0
N33 0 12/26/2006 #REF! 307,905,770 0
N34 0 12/26/2006 #REF! 32,957,030 0
N35 0 12/26/2006 #REF! 163,007,600 0
N36 #N/A #N/A #REF! 0 0
N37 #N/A #N/A #REF! 0 0
N38 #N/A #N/A #REF! 0 0
N39 #N/A #N/A #REF! 0 0
N40 #N/A #N/A #REF! 0 0
N41 #N/A #N/A #REF! 0 0
N42 #N/A #N/A #REF! 0 0
N43 #N/A #N/A #REF! 0 0
N44 #N/A #N/A #REF! 0 0
N45 #N/A #N/A #REF! 0 0
N46 #N/A #N/A #REF! 0 0
N47 #N/A #N/A #REF! 0 0
N48 #N/A #N/A #REF! 0 0
N49 #N/A #N/A #REF! 0 0
N50 #N/A #N/A #REF! 0 0
N51 #N/A #N/A #REF! 0 0
N52 #N/A #N/A #REF! 0 0
N53 #N/A #N/A #REF! 0 0
N54 #N/A #N/A #REF! 0 0
N55 #N/A #N/A #REF! 0 0
N56 #N/A #N/A #REF! 0 0
N57 #N/A #N/A #REF! 0 0
N58 #N/A #N/A #REF! 0 0
N59 #N/A #N/A #REF! 0 0
N60 #N/A #N/A #REF! 0 0
N61 #N/A #N/A #REF! 0 0
N62 #N/A #N/A #REF! 0 0
N63 #N/A #N/A #REF! 0 0
N64 #N/A #N/A #REF! 0 0
N65 #N/A #N/A #REF! 0 0
N66 #N/A #N/A #REF! 0 0
N67 #N/A #N/A #REF! 0 0
N68 #N/A #N/A #REF! 0 0
N69 #N/A #N/A #REF! 0 0
N70 #N/A #N/A #REF! 0 0
N71 #N/A #N/A #REF! 0 0
N72 #N/A #N/A #REF! 0 0
N73 #N/A #N/A #REF! 0 0
N74 #N/A #N/A #REF! 0 0
N75 #N/A #N/A #REF! 0 0
N76 #N/A #N/A #REF! 0 0
N77 #N/A #N/A #REF! 0 0
N78 #N/A #N/A #REF! 0 0
N79 #N/A #N/A #REF! 0 0
N80 #N/A #N/A #REF! 0 0
N81 #N/A #N/A #REF! 0 0
N82 #N/A #N/A #REF! 0 0
N83 #N/A #N/A #REF! 0 0
N84 #N/A #N/A #REF! 0 0
N85 #N/A #N/A #REF! 0 0
N86 #N/A #N/A #REF! 0 0
N87 #N/A #N/A #REF! 0 0
N88 #N/A #N/A #REF! 0 0
N89 #N/A #N/A #REF! 0 0
N90 #N/A #N/A #REF! 0 0
N91 #N/A #N/A #REF! 0 0
N92 #N/A #N/A #REF! 0 0
N93 #N/A #N/A #REF! 0 0
N94 #N/A #N/A #REF! 0 0
N95 #N/A #N/A #REF! 0 0
N96 #N/A #N/A #REF! 0 0
N97 #N/A #N/A #REF! 0 0
N98 #N/A #N/A #REF! 0 0
N99 #N/A #N/A #REF! 0 0
N100 #N/A #N/A #REF! 0 0
N101 #N/A #N/A #REF! 0 0
N102 #N/A #N/A #REF! 0 0
N103 #N/A #N/A #REF! 0 0
N104 #N/A #N/A #REF! 0 0
N105 #N/A #N/A #REF! 0 0
N106 #N/A #N/A #REF! 0 0
N107 #N/A #N/A #REF! 0 0
N108 #N/A #N/A #REF! 0 0
N109 #N/A #N/A #REF! 0 0
N110 #N/A #N/A #REF! 0 0
N111 #N/A #N/A #REF! 0 0
N112 #N/A #N/A #REF! 0 0
N113 #N/A #N/A #REF! 0 0
N114 #N/A #N/A #REF! 0 0
N115 #N/A #N/A #REF! 0 0
N116 #N/A #N/A #REF! 0 0
N117 #N/A #N/A #REF! 0 0
N118 #N/A #N/A #REF! 0 0
N119 #N/A #N/A #REF! 0 0
N120 #N/A #N/A #REF! 0 0
N121 #N/A #N/A #REF! 0 0
N122 #N/A #N/A #REF! 0 0
N123 #N/A #N/A #REF! 0 0
N124 #N/A #N/A #REF! 0 0
N125 #N/A #N/A #REF! 0 0
N126 #N/A #N/A #REF! 0 0
N127 #N/A #N/A #REF! 0 0
N128 #N/A #N/A #REF! 0 0
N129 #N/A #N/A #REF! 0 0
N130 #N/A #N/A #REF! 0 0
N131 #N/A #N/A #REF! 0 0
N132 #N/A #N/A #REF! 0 0
N133 #N/A #N/A #REF! 0 0
N134 #N/A #N/A #REF! 0 0
N135 #N/A #N/A #REF! 0 0
N136 #N/A #N/A #REF! 0 0
N137 #N/A #N/A #REF! 0 0
N138 #N/A #N/A #REF! 0 0
N139 #N/A #N/A #REF! 0 0
N140 #N/A #N/A #REF! 0 0
N141 #N/A #N/A #REF! 0 0
N142 #N/A #N/A #REF! 0 0
N143 #N/A #N/A #REF! 0 0
N144 #N/A #N/A #REF! 0 0
N145 #N/A #N/A #REF! 0 0
N146 #N/A #N/A #REF! 0 0
N147 #N/A #N/A #REF! 0 0
N148 #N/A #N/A #REF! 0 0
N149 #N/A #N/A #REF! 0 0
N150 #N/A #N/A #REF! 0 0
N151 #N/A #N/A #REF! 0 0
N152 #N/A #N/A #REF! 0 0
N153 #N/A #N/A #REF! 0 0
N154 #N/A #N/A #REF! 0 0
N155 #N/A #N/A #REF! 0 0
N156 #N/A #N/A #REF! 0 0
N157 #N/A #N/A #REF! 0 0
N158 #N/A #N/A #REF! 0 0
N159 #N/A #N/A #REF! 0 0
N160 #N/A #N/A #REF! 0 0
N161 #N/A #N/A #REF! 0 0
N162 #N/A #N/A #REF! 0 0
N163 #N/A #N/A #REF! 0 0
N164 #N/A #N/A #REF! 0 0
N165 #N/A #N/A #REF! 0 0
N166 #N/A #N/A #REF! 0 0
N167 #N/A #N/A #REF! 0 0
N168 #N/A #N/A #REF! 0 0
N169 #N/A #N/A #REF! 0 0
N170 #N/A #N/A #REF! 0 0
N171 #N/A #N/A #REF! 0 0
N172 #N/A #N/A #REF! 0 0
N173 #N/A #N/A #REF! 0 0
N174 #N/A #N/A #REF! 0 0
N175 #N/A #N/A #REF! 0 0
N176 #N/A #N/A #REF! 0 0
N177 #N/A #N/A #REF! 0 0
N178 #N/A #N/A #REF! 0 0
N179 #N/A #N/A #REF! 0 0
N180 #N/A #N/A #REF! 0 0
N181 #N/A #N/A #REF! 0 0
N182 #N/A #N/A #REF! 0 0
N183 #N/A #N/A #REF! 0 0
N184 #N/A #N/A #REF! 0 0
N185 #N/A #N/A #REF! 0 0
N186 #N/A #N/A #REF! 0 0
N187 #N/A #N/A #REF! 0 0
N188 #N/A #N/A #REF! 0 0
N189 #N/A #N/A #REF! 0 0
N190 #N/A #N/A #REF! 0 0
N191 #N/A #N/A #REF! 0 0
N192 #N/A #N/A #REF! 0 0
N193 #N/A #N/A #REF! 0 0
N194 #N/A #N/A #REF! 0 0
N195 #N/A #N/A #REF! 0 0
N196 #N/A #N/A #REF! 0 0
N197 #N/A #N/A #REF! 0 0
N198 #N/A #N/A #REF! 0 0
N199 #N/A #N/A #REF! 0 0
N200 #N/A #N/A #REF! 0 0
N201 #N/A #N/A #REF! 0 0
N202 #N/A #N/A #REF! 0 0
N203 #N/A #N/A #REF! 0 0
N204 #N/A #N/A #REF! 0 0
N205 #N/A #N/A #REF! 0 0
N206 #N/A #N/A #REF! 0 0
N207 #N/A #N/A #REF! 0 0
N208 #N/A #N/A #REF! 0 0
N209 #N/A #N/A #REF! 0 0
N210 #N/A #N/A #REF! 0 0
N211 #N/A #N/A #REF! 0 0
N212 #N/A #N/A #REF! 0 0
N213 #N/A #N/A #REF! 0 0
N214 #N/A #N/A #REF! 0 0
N215 #N/A #N/A #REF! 0 0
N216 #N/A #N/A #REF! 0 0
N217 #N/A #N/A #REF! 0 0
N218 #N/A #N/A #REF! 0 0
N219 #N/A #N/A #REF! 0 0
N220 #N/A #N/A #REF! 0 0
N221 #N/A #N/A #REF! 0 0
N222 #N/A #N/A #REF! 0 0
N223 #N/A #N/A #REF! 0 0
N224 #N/A #N/A #REF! 0 0
N225 #N/A #N/A #REF! 0 0
N226 #N/A #N/A #REF! 0 0
N227 #N/A #N/A #REF! 0 0
N228 #N/A #N/A #REF! 0 0
N229 #N/A #N/A #REF! 0 0
N230 #N/A #N/A #REF! 0 0
N231 #N/A #N/A #REF! 0 0
N232 #N/A #N/A #REF! 0 0
N233 #N/A #N/A #REF! 0 0
N234 #N/A #N/A #REF! 0 0
N235 #N/A #N/A #REF! 0 0
N236 #N/A #N/A #REF! 0 0
N237 #N/A #N/A #REF! 0 0
N238 #N/A #N/A #REF! 0 0
N239 #N/A #N/A #REF! 0 0
N240 #N/A #N/A #REF! 0 0
N241 #N/A #N/A #REF! 0 0
N242 #N/A #N/A #REF! 0 0
N243 #N/A #N/A #REF! 0 0
N244 #N/A #N/A #REF! 0 0
N245 #N/A #N/A #REF! 0 0
N246 #N/A #N/A #REF! 0 0
N247 #N/A #N/A #REF! 0 0
N248 #N/A #N/A #REF! 0 0
N249 #N/A #N/A #REF! 0 0
N250 #N/A #N/A #REF! 0 0
N251 #N/A #N/A #REF! 0 0
N252 #N/A #N/A #REF! 0 0
N253 #N/A #N/A #REF! 0 0
N254 #N/A #N/A #REF! 0 0
N255 #N/A #N/A #REF! 0 0
N256 #N/A #N/A #REF! 0 0
N257 #N/A #N/A #REF! 0 0
N258 #N/A #N/A #REF! 0 0
N259 #N/A #N/A #REF! 0 0
N260 #N/A #N/A #REF! 0 0

X1 0 1/12/2006 #REF! 0 11,271,255


X2 0 2/20/2006 #REF! 0 12,227,046
X3 0 3/10/2006 #REF! 0 1,800,423
X4 0 4/5/2006 #REF! 0 16,001,905
X5 0 5/16/2006 #REF! 0 99,616,440
X6 0 6/29/2006 #REF! 0 2,583,500
X7 0 7/31/2006 #REF! 0 134,648,384
X8 0 12/30/2006 #REF! 0 23,528,912
X9 #N/A #N/A #REF! 0 0
X10 #N/A #N/A #REF! 0 0
X11 #N/A #N/A #REF! 0 0
X12 #N/A #N/A #REF! 0 0
X13 #N/A #N/A #REF! 0 0
X14 #N/A #N/A #REF! 0 0
X15 #N/A #N/A #REF! 0 0

TOTAL #REF! 1,324,885,796 301,677,865


#REF! 0 0
Soá PT/PC Noäi dung
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A

0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
0 TT tieàn haøng
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A