You are on page 1of 7

m  m


 
mm

m 

 


 
  
MODUL : KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD KANDUNGAN :
1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri

STANDARD PEMBELAJARAN :
1.2.5 Menjaga kesihatan gigi
- menggosok gigi dengan cara yang betul dan
mengurangkan makanan yang boleh merosakkan
gigi

MASA : 10.35 ² 11.05 pagi


BBM : Model Gigi, Berus Gigi,
Ubat Gigi, Gelas Plastik
EMK : Kreatif dan Inovatif
( Fasa Persediaan & Fasa Tindakan)
 !" # $%&&

m  

 '%'(#()* ('%)+ (#,,)! - '


. ' ) /0/! ) )10#2#%*) -)%)! +)
34" 

Bangun pagi gosok gigi,


Cuci muka terus mandi,
Minum susu makan roti,
Pergi sekolah senang hati.

 '%)+ (#,,) 0(3)- (#'$'!!


, (# )!'* kreativiti 0#+)%)
m  
'%'3#%0/- $43 +# ('%)+

#%2 !-)!" !)* 2#%-' (# /0/! ) )5


#%2 3,! +/0'3* ) ) , 2#%-' !)*
'! 0#(0 (# /0/! ) )5
#%2 !-)!" !)* 2#%-' 3#%$'(2 +# 
+/!*/% ) ) +-( 0#*"'5
2!" $#)0 (! , 3/-#" (#%/0!!
) )5
 )(!" *#!)! , 3#*'- 0#(0
(# /0/! ) )5
m  m

'%'(#()* ('%)+ (#(3'* +#(/0*%0)


6%6% (# /0/! ) ) +# 
(# '! (/+#- ) )

'%'(#(3)(3) ('%)+ 6%6% (# /0/!


) ) +# !#+" , 3#*'-
m  m

'%)+ (#(2%!*)!! *#!)! *#%0#3'* 0#6%


2%!*)!-

'%)+ +)()* (#-'!)0 0#3* 3#%'0 ) )


(# )!'* daya kreativiti dan inovatif
(0) (0) #(3% !#%$
m m 7m

#(' ('%)+ (#62) 0*+%+2#(3#-$%


 murid menggosok gigi dengan cara yang
betul.

' KURANGKAN MANIS DALAM MAKANAN


LEBIHKAN MANIS DALAM SENYUMAN µ