P. 1
43850534-zbornik-sudske-prakse

43850534-zbornik-sudske-prakse

|Views: 2,660|Likes:
Published by islanska

More info:

Published by: islanska on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • PRVIDIO
 • I - GRA\ANSKO I PRIVREDNO PRAVO - OP]I DIO
 • II - STVARNO PRAVO
 • 1. Sticanje prava svojine/vlasni{tva
 • 2. Slu`nost/Slu`benost
 • 3. Zalo`no pravo - hipoteka
 • 4. Posjed i za{tita prava vlasni{tva
 • 5. Zemlji{ne knjige
 • 6. Promet nepokretnosti
 • III - EKSPROPRIJACIJA
 • IV - STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR
 • 1. Statusni sporovi
 • 2. Preduze}a ~iji su osniva~i pravno lice iz druge dr`ave
 • 3. Banke
 • 4. Upis u sudski registar
 • 5. Zadruge
 • 6. Politi~ke organizacije
 • 7. Sudska taksa na rje{enje o upisu
 • V - ZA[TITA FIRME
 • VI - PRINUDNO PORAVNANJE, STE^AJ I LIKVIDACIJA
 • VII - AUTORSKO PRAVO
 • VIII - INDUSTRIJSKO VLASNI[TVO
 • IX - FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • X - OBLIGACIONO PRAVO - OP]I DIO
 • 1. OSNOVE OBLIGACIONIH ODNOSA
 • 2. NASTANAK OBAVEZA (~l. 26. do 261)
 • 2. 1. Sklapanje ugovora (~l. 26. do 83)
 • a) Saglasnost volja (~l. 26. do 45)
 • b) Sposobnost (~l. 54. do 59)
 • c) Mane volje (~l. 60. do 66)
 • d) Forma ugovora (~l. 67. do 73)
 • e) Uslov (~l. 74. do 76)
 • f) Kapara i odustanica (~l. 79. do 83)
 • 2. 2. Punomo} (~l. 89. do 94)
 • 2. 3. Ovla{tenja lica koja obavljaju odre|ene poslove (~l. 98)
 • 2. 4. Tuma~enje ugovora (~l. 99. do 102)
 • 2. 5. Neva`nost ugovora (~l. 103. do 120)
 • a) Ni{tavi ugovori (~l. 103. do 110)
 • b) Ru{ljivi ugovori (~l. 111. do 117)
 • c) Stavljen van snage (~l. 118. do 120)
 • 2. 6. Dvostrani ugovori (~l. 121. do 147)
 • a) Prigovor neispunjenja ugovora (~l. 122. do 123)
 • b) Raskid ugovora zbog neispunjenja (~l. 124. do 132)
 • d) Nemogu}nost ispunjenja (~l. 137. do 138)
 • 2. 7. Zelena{ki ugovor (~l. 141)
 • 2. 8. Op{ti uslovi ugovora (~l. 142. do 144)
 • 2. 9. Op{ta dejstva ugovora (~l. 148. do 153)
 • a) Stvaranje obaveza za ugovara~e (~l. 148)
 • b) Ugovor u korist tre}eg lica (~l. 149. do 153)
 • OBAVEZE IZ OSNOVA PROUZROKOVANJA [TETE (~l. 154. do 209)
 • Prouzrokovanje {tete (~l. 154. do 184)
 • a) Op{ta na~ela (~l. 154. do 157)
 • b) Odgovornost po osnovu krivice (~l. 158. do 163)
 • c) Odgovornost za {tetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (~l. 173 do 179)
 • d) Posebni slu~ajevi odgovornosti (~l. 180. do 184)
 • NAKNADA [TETE(~l. 185. do 205)
 • a) Naknada materijalne {tete (~l. 185. do 188)
 • b) Obim naknade materijalne {tete (~l. 189. do 192)
 • e) Naknada nematerijalne {tete (~l. 199. do 205)
 • f) Odgovornost vi{e lica za istu {tetu (~l. 206. do 208)
 • STICANJE BEZ OSNOVE (~l. 210. do 219)
 • a) Op{te pravilo (~l. 210)
 • b) Pravila vra}anja (~l. 211. do 219)
 • POSLOVODSTVO BEZ NALOGA (~l. 220. do 228)
 • JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE (~l. 229. do 261)
 • a) Javno obe}anje nagrade (~l. 229. do 233)
 • b) Vrijednosni papiri (~l. 234. do 261)
 • 3. DEJSTVA OBAVEZA (~l. 262. do 294)
 • POVJERIO^EVA PRAVA I DU@NIKOVE OBAVEZE (~l. 262. do 289)
 • a) Pravo na naknadu {tete (~l. 262. do 279)
 • I - Op{ta pravila (~l. 262. do 269)
 • II - Ugovorna kazna (~l. 270. do 276)
 • III - Zatezna kamata (~l. 277. do 279)
 • b) Pravo zadr`avanja (~l. 286. do 289)
 • 4. PRESTANAK OBAVEZA (~l. 295. do 393)
 • OP[TE PRAVILO (~l. 295)
 • ISPUNJENJE (~l. 296. do 335)
 • a) Predmet ispunjenja (~l. 307. do 311)
 • b) Ura~unavanje ispunjenja (~l. 312. do 313)
 • c) Vrijeme ispunjenja (~l. 314. do 318)
 • d) Mjesto ispunjenja (~l. 319. do 320)
 • e) Zaka{njenje povjerioca (~l. 325. do 326)
 • OSTALI NA^INI PRESTANKA OBVEZA (~l. 336. do 359)
 • a) Prijeboj (kompenzacija) (~l. 336. do 343)
 • b) Obnova (novacija) (~l. 348. do 352)
 • c) Nemogu}nost ispunjenja (~l. 354. do 356)
 • d) Protek vremena, otkaz (~l. 357. do 358)
 • ZASTARA (~l. 360. do 393)
 • a) Op{te odredbe (~I. 360. do 370)
 • b) Vrijeme potrebno za zastaru (~l. 371. do 380)
 • c) Zastoj zastarijevanja (~l. 381. do 386)
 • d) Prekid zastarijevanja (~l. 387. do 393)
 • 5. RAZNE VRSTE OBAVEZA (~l. 394. do 435)
 • NOV^ANE OBAVEZE (~l. 394. do 402)
 • a) Op{te odredbe (~l. 394. do 398)
 • b) Ugovorna kamata (~l. 399. do 402)
 • OBAVEZE SA VI[E PREDMETA (~l. 403. do 411)
 • a) Alternativne obaveze (~l. 403. do 408)
 • b) Fakultativna potra`ivanja (~l. 411)
 • OBAVEZE SA VI[E DU@NIKA ILI POVJERILACA (~l. 412. do 435)
 • a) Solidarne obaveze (~l. 414. do 434)
 • I - Solidarnost du`nika (~l. 414. do 424)
 • II - Solidarnost povjerilaca (~l. 425. do 434)
 • 6. PROMJENA POVJERIOCA ILI DU@NIKA (~l. 436. do 453)
 • USTUPANJE POTRA@IVANJA UGOVOROM (CESIJA) (~l. 436. do 445)
 • a) Op{te odredbe (~l. 436. do 439)
 • b) Posebni slu~ajevi ustupanja potra`ivanja (~l. 444. do 445)
 • PROMJENA DU@NIKA (~l. 446. do 453)
 • a) Preuzimanje duga (~l. 446. do 450)
 • b) Preuzimanje ispunjenja (~l. 453)
 • OP[TE ODREDBE (~l. 454. do 457)
 • SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI (~l. 458. do 466)
 • a) Stvar (~l. 458. do 461)
 • b) Cijena (~l. 462. do 466)
 • OBAVEZE PRODAVCA (~l. 467. do 515)
 • a) Odgovornost za materijalne nedostatke (~l. 478. do 507)
 • I - O materijalnim nedostacima uop{te (~l. 478. do 487)
 • II - Prava kupca (~l. 488. do 500)
 • III - Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari (~l. 501. do 507)
 • 8. UGOVOR O POKLONU
 • 9. UGOVOR O POSLUZI
 • 10. ZAJAM (~l. 557. do 566)
 • 11. ZAKUP (~l. 567. do 599)
 • Op{te odredbe (~l. 567. do 568)
 • 12. UGOVOR O DJELU (~l. 600. do 629)
 • 13. UGOVOR O GRA\ENJU (~l. 630. do 647)
 • 14. PREVOZ (~l. 648. do 685)
 • 15. NALOG (~l. 749. do 770)
 • 16. KOMISION (~l. 771. do 789)
 • 17. OTPREMANJE ([PEDICIJA) (~l. 827. do 846)
 • 18. ZALOG (~l. 966. do 996)
 • Op{te odredbe (~l. 966. do 973)
 • Prava zalogoprimca (~l. 979. do 985)
 • 19. JAMSTVO (~l. 997. do 1019)
 • Op{te odredbe (~I. 997. do 1003)
 • Odnos povjerioca i jamca (~l. 1004. do 1012)
 • Odnos jamca i du`nika (~l. 1013. do 1017)
 • 20. BANKARSKI NOV^ANI DEPOZITI (~l. 1035. do 1046)
 • Nov~ani depozit (~l. 1035. do 1042)
 • Ulog na {tednju (~l. 1043. do 1046)
 • 21. BANKARSKA GARANCIJA (~l. 1083. do 1087)
 • 22. PORAVNANJE (~l. 1089. do 1098)
 • 24. NEIMENOVANI UGOVORI
 • XI - PRAVO OSIGURANJA
 • XII - MJENI^NO PRAVO
 • XIII - PORODI^NO PRAVO
 • XIV - NASLJEDNO PRAVO
 • XV - STAMBENO PRAVO
 • XVI - RADNI ODNOSI
 • XVII - NADLE@NOST
 • 2. NADLE@NOST SUDA
 • Mjesna nadle`nost
 • a) Isklju~iva mjesna nadle`nost
 • b) Sporazum o mjesnoj nadle`nosti (~lan 52)
 • Dio drugi
 • TOK POSTUPKA
 • A. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM SUDOM
 • 3. T U @ B A
 • 1. Tu`ba i njen sadr`aj (~lan 53)
 • 2. Tu`ba za utvr|enje (~lan 54)
 • 3. Preinaka tu`be (~lan 58)
 • 4. Povla~enje tu`be (~lan 59)
 • 4. PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE
 • 1. Odgovor na tu`bu
 • a) Protivtu`ba i odgovor na protivtu`bu (~lan 74)
 • 2. Pripremno ro~i{te
 • b) Op}e odredbe
 • 5. DOKAZI I IZVO\ENJE DOKAZA
 • B. POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA
 • 7. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI
 • b) Sadr`aj `albe
 • c) Razlozi zbog kojih se presuda mo`e pobijati
 • 8. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI
 • Revizija
 • Ponavljanje postupka
 • Dio ~etvrti
 • OP]E ODREDBE
 • 9. STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI
 • 10. VRIJEDNOST SPORA
 • 11. PODNESCI
 • 12. DOSTAVA PISMENA
 • - Dostava fizi~kim i pravnim osobama
 • - Dostavnica
 • 13. SUPARNI^ARI
 • 14. SUDJELOVANJE TRE]IH OSOBA U PARNICI
 • Sudjelovanje umje{a~a
 • 15. PREKID POSTUPKA
 • 16. TRO[KOVI POSTUPKA
 • Dio peti
 • POSEBNI POSTUPCI
 • 17. POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI
 • 18. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
 • XIX - VANPARNI^NI POSTUPAK
 • XX - PRIMJENA KOLIZIONOG ZAKONA
 • XXI - IZVR[NI POSTUPAK

Pripremio: Haso Taji}

Zbornik
sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti gra|anskog prava

Sarajevo, 2005. godina

1

2

RECENZIJA
Nakon pa`ljivog uvida u tekst knjige “Zbornik sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti gra|anskog prava”, autora Hase Taji}a, preporu~ujemo da se ova knjiga {tampa. Zbornik obuhvata izbor dragocjenih i kompetentnih pravnih stanovi{ta koja su od 1995. godine do pripremanja rukopisa za {tampu (po~etak 2005. godine) zauzimali sudovi u Bosni i Hercegovini: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske, Apelacioni sud Br~ko Distrikta, Kantonalni sud u Sarajevu, Okru`ni sud u Banjaluci, te kantonalni sudovi u Biha}u, Mostaru, Travniku, Tuzli i Zenici. Takav anga`man sudova pozitivno je uticao na sudsku praksu i obezbje|enje jedinstvene primjene propisa i pravila gra|anskog i privrednog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine. Autor je uspio izabrati i u Zbornik uvrstiti i ona pravna stanovi{ta koja su, bez obzira na izmjene ranijih i dono{enje novih propisa koji reguli{u materiju gra|anskog i privrednog prava, i dalje primjenljiva u praksi. Zbornik }e nesumnjivo biti edukativno i korisno {tivo za pravnike koji u svom radu primjenjuju propise i pravila gra|anskog i privrednog prava. Knjiga }e naro~ito biti korisna pravnicima u sudovima, advokaturi, pravobranila{tvima, osiguravaju}im dru{tvima, bankama, preduze}ima i privrednim dru{tvima i ustanovama, te organima uprave, posebice mla|im kolegama. Knjiga }e im, bez sumnje, omogu}iti da se sa tom praksom upoznaju ili na nju podsjete na jednom mjestu. U Zborniku su pravna stanovi{ta sistematizovana po odre|enim pravnim oblastima, odnosno po pravnim institutima. Ovom knjigom Haso Taji}, kao autor, i Privredna {tampa d.d. Sarajevo, kao izdava~, pravni~koj struci daju jo{ jednu edukativnu, prakti~nu i korisnu publikaciju, za kojom postoji i te kakva potreba u ~itavoj Bosni i Hercegovini. Zato je recenzenti svesrdno preporu~uju i predla`u da se objavi. Prof. dr Miodrag N. SIMOVI], sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Lejla HAD@IMURATOVI], sudija i predsjednik Gra|anskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu

3

Zbornik
sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti gra|anskog prava
Pripremio: Haso Taji} Izdava~: “Privredna {tampa” d.d. Sarajevo Direktor: Ismet Ibri~evi} Urednik: Aida Bakal, diplomirani pravnik Recenzenti: Prof. dr Miodrag N. SIMOVI], sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Lejla HAD@IMURATOVI], sudija i predsjednik Gra|anskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu Lektor: Slavica Cice DTP: Dragan Markovi} Adresa redakcije: D`emala Bijedi}a 185 (Ned`ari}i) 71210 Ilid`a Telefoni: Centrala 456-877 i 461-023 (faks), Redakcija 461-009 (faks), Slu`ba pretplate 542-700 (faks) E-mail: nipprivs@pksa.com.ba info@privrednastampa.com http://www.privrednastampa.com [tampa: Birograf, Sarajevo Za {tampariju: Rizah Mustafi} Na osnovu mi{ljenja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj: UO 21-06-05-474/05, od 21. 06. 2005. godine, knjiga ZBORNIK SUDSKE PRAKSE SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI U OBLASTI GRA\ANSKOG PRAVA je proizvod iz ~lana 13. stav 1. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Sarajevo, 2005. godine

4

SADR@AJ
PRVI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 I - GRA\ANSKO I PRIVREDNO PRAVO - OP]I DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 II - STVARNO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 1. Sticanje prava svojine/vlasni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 2. Slu`nost/Slu`benost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 3. Zalo`no pravo - hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 4. Posjed i za{tita prava vlasni{tva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 5. Zemlji{ne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 6. Promet nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 III - EKSPROPRIJACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 IV - STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 1. Statusni sporovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 2. Preduze}a ~iji su osniva~i pravno lice iz druge dr`ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 3. Banke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 4. Upis u sudski registar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 5. Zadruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 6. Politi~ke organizacije

7. Sudska taksa na rje{enje o upisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 V - ZA[TITA FIRME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 VI - PRINUDNO PORAVNANJE, STE^AJ I LIKVIDACIJA VIII - INDUSTRIJSKO VLASNI[TVO IX - FINANSIJSKO POSLOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 VII - AUTORSKO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

X - OBLIGACIONO PRAVO - OP]I DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 1. OSNOVE OBLIGACIONIH ODNOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 2. NASTANAK OBAVEZA (~l. 26. do 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 2. 1. Sklapanje ugovora (~l. 26. do 261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 a) Saglasnost volja (~l. 26. do 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 b) Sposobnost (~l. 54. do 59) c) Mane volje (~l. 60. do 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

d) Forma ugovora (~l. 67. do 73)

e) Uslov (~l. 74. do 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 f) Kapara i odustanica (~l. 79. do 83) 2. 2. Punomo} (~l. 89. do 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

2. 3. Ovla{tenja lica koja obavljaju odre|ene poslove (~l. 98) 2. 5. Neva`nost ugovora (~l. 103. do 120) a) Ni{tavi ugovori (~l. 103. do 110)

2. 4. Tuma~enje ugovora (~l. 99. do 102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

b) Ru{ljivi ugovori (~l. 111. do 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

5

c) Stavljen van snage (~l. 118. do 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 2. 6. Dvostrani ugovori (~l. 121. do 147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 a) Prigovor neispunjenja ugovora (~l. 122. do 123)

b) Raskid ugovora zbog neispunjenja (~l. 124. do 132)

c) Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (~l. 133. do 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 d) Nemogu}nost ispunjenja (~l. 137. do 138) 2. 7. Zelena{ki ugovor (~l. 141) 2. 8. Op{ti uslovi ugovora (~l. 142. do 144) 2. 9. Op{ta dejstva ugovora (~l. 148. do 153) b) Ugovor u korist tre}eg lica (~l. 149. do 153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 . . . . . . . . . . . . . .194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

a) Stvaranje obaveza za ugovara~e (~l. 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 OBAVEZE IZ OSNOVA PROUZROKOVANJA [TETE (~l. 154. do 209)

Prouzrokovanje {tete (~l. 154. do 184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 a) Op{ta na~ela (~l. 154. do 157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 b) Odgovornost po osnovu krivice (~l. 158. do 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 . . . . .211 c) Odgovornost za {tetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (~l. 173. do 179) NAKNADA [TETE (~l. 185. do 205)

d) Posebni slu~ajevi odgovornosti (~l. 180. do 184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 a) Naknada materijalne {tete (~l. 185. do 188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 b) Obim naknade materijalne {tete (~l. 189. do 192) c) Naknada materijalne {tete u slu~aju smrti, tjelesne povrede i o{te}enja zdravlja (~l. 193. do 197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 d) Naknada materijalne {tete u slu~aju povrede ~asti i {irenja neistinitih navoda (~l. 198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 e) Naknada nematerijalne {tete (~l. 199. do 205) STICANJE BEZ OSNOVE (~l. 210. do 219) a) Op{te pravilo (~l. 210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 f) Odgovornost vi{e lica za istu {tetu (~l. 206. do 208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

b) Pravila vra}anja (~l. 211. do 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 POSLOVODSTVO BEZ NALOGA (~l. 220. do 228) JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE (~l. 229. do 261) b) Vrijednosni papiri (~l. 234. do 261) 3. DEJSTVA OBAVEZA (~l. 262. do 294)

a) Javno obe}anje nagrade (~l. 229. do 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

POVJERIO^EVA PRAVA I DU@NIKOVE OBAVEZE (~l. 262. do 289) . . . . . . . . . . . . . . . .275 a) Pravo na naknadu {tete (~l. 262. do 279) II - Ugovorna kazna (~l. 270. do 276) I - Op{ta pravila (~l. 262. do 269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 III - Zatezna kamata (~l. 277. do 279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 b) Pravo zadr`avanja (~l. 286. do 289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302

6

4. PRESTANAK OBAVEZA (~l. 295. do 393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 OP[TE PRAVILO (~l. 295) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 ISPUNJENJE (~l. 296. do 335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 a) Predmet ispunjenja (~l. 307. do 311) c) Vrijeme ispunjenja (~l. 314. do 318) d) Mjesto ispunjenja (~l. 319. do 320) b) Ura~unavanje ispunjenja (~l. 312. do 313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

e) Zaka{njenje povjerioca (~l. 325. do 326)

OSTALI NA^INI PRESTANKA OBVEZA (~l. 336. do 359)

a) Prijeboj (kompenzacija) (~l. 336. do 343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 b) Obnova (novacija) (~l. 348. do 352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 c) Nemogu}nost ispunjenja (~l. 354. do 356) ZASTARA (~l. 360. do 393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 d) Protek vremena, otkaz (~l. 357. do 358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 . . . . . . . . . . . . . . . . .358 a) Op{te odredbe (~I. 360. do 370)

b) Vrijeme potrebno za zastaru (~l. 371. do 380) c) Zastoj zastarijevanja (~l. 381. do 386) d) Prekid zastarijevanja (~l. 387. do 393) NOV^ANE OBAVEZE (~l. 394. do 402) b) Ugovorna kamata (~l. 399. do 402)

5. RAZNE VRSTE OBAVEZA (~l. 394. do 435)

a) Op{te odredbe (~l. 394. do 398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 OBAVEZE SA VI[E PREDMETA (~l. 403. do 411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 a) Alternativne obaveze (~l. 403. do 408) b) Fakultativna potra`ivanja (~l. 411)

OBAVEZE SA VI[E DU@NIKA ILI POVJERILACA (~l. 412. do 435) I - Solidarnost du`nika (~l. 414. do 424) II - Solidarnost povjerilaca (~l. 425. do 434)

a) Solidarne obaveze (~l. 414. do 434) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363

6. PROMJENA POVJERIOCA ILI DU@NIKA (~l. 436. do 453)

USTUPANJE POTRA@IVANJA UGOVOROM (CESIJA) (~l. 436. do 445) . . . . . . . . . . . . .363 a) Op{te odredbe (~l. 436. do 439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 b) Posebni slu~ajevi ustupanja potra`ivanja (~l. 444. do 445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 PROMJENA DU@NIKA (~l. 446. do 453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 a) Preuzimanje duga (~l. 446. do 450) b) Preuzimanje ispunjenja (~l. 453) 7. PRODAJA (~l. 454. do 551) OP[TE ODREDBE (~l. 454. do 457) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

DIO DRUGI - UGOVORI (~l. 454. do 1098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI (~l. 458. do 466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373

7

a) Stvar (~l. 458. do 461) b) Cijena (~l. 462. do 466)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

OBAVEZE PRODAVCA (~l. 467. do 515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 a) Odgovornost za materijalne nedostatke (~l. 478. do 507) I - O materijalnim nedostacima uop{te (~l. 478. do 487) II - Prava kupca (~l. 488. do 500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

III - Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari (~l. 501. do 507) . . . . . . . . . . . .382 b) Odgovornost za pravne nedostatke (za{tita od evikcije) (~l. 508. do 515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 8. UGOVOR O POKLONU 9. UGOVOR O POSLUZI 10. ZAJAM (~l. 557. do 566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391

Obaveze zajmodavca (~l. 559. do 561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Obaveze zajmoprimca (~l. 562. do 565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 11. ZAKUP (~l. 567. do 599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Op{te odredbe (~l. 567. do 568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Obaveze zakupca (~l. 581. do 585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Prestanak zakupa (~l. 595. do 599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 12. UGOVOR O DJELU (~l. 600. do 629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 13. UGOVOR O GRA\ENJU (~l. 630. do 647) 15. NALOG (~l. 749. do 770)

14. PREVOZ (~l. 648. do 685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 16. KOMISION (~l. 771. do 789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 17. OTPREMANJE ([PEDICIJA) (~l. 827. do 846) 18. ZALOG (~l. 966. do 996) Op{te odredbe (~l. 966. do 973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Prava zalogoprimca (~l. 979. do 985) Op{te odredbe (~I. 997. do 1003)

19. JAMSTVO (~l. 997. do 1019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Odnos povjerioca i jamca (~l. 1004. do 1012) Odnos jamca i du`nika (~l. 1013. do 1017) Nov~ani depozit (~l. 1035. do 1042) Ulog na {tednju (~l. 1043. do 1046)

20. BANKARSKI NOV^ANI DEPOZITI (~l. 1035. do 1046)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441

21. BANKARSKA GARANCIJA (~l. 1083. do 1087) 22. PORAVNANJE (~l. 1089. do 1098) DIO TRE]I 23. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE XI - PRAVO OSIGURANJA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441

24. NEIMENOVANI UGOVORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442

8

XII - MJENI^NO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 XIII - PORODI^NO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467 XIV - NASLJEDNO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492 XV - STAMBENO PRAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 XVI - RADNI ODNOSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564 XVII - NADLE@NOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601 XVIII - PARNI^NI POSTUPAK OSNOVNE ODREDBE 2. NADLE@NOST SUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 Dio prvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632 1. OSNOVNA NA^ELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 Mjesna nadle`nost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 a) Isklju~iva mjesna nadle`nost b) Sporazum o mjesnoj nadle`nosti (~lan 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632 Dio drugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 TOK POSTUPKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 A. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM SUDOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 3. T U @ B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 1. Tu`ba i njen sadr`aj (~lan 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 2. Tu`ba za utvr|enje (~lan 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .635 3. Preinaka tu`be (~lan 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637 4. Povla~enje tu`be (~lan 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 4. PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE

1. Odgovor na tu`bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 a) Protivtu`ba i odgovor na protivtu`bu (~lan 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 2. Pripremno ro~i{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .641 b) Op}e odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655 5. DOKAZI I IZVO\ENJE DOKAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642 6. SUDSKE ODLUKE Op{te odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 B. POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA 7. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655 1. @alba protiv presude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655 a) Pravo na `albu (~lan 203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655 b) Sadr`aj `albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 c) Razlozi zbog kojih se presuda mo`e pobijati d) Granice ispitivanja prvostepene presude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660

e) Odluke drugostepenog suda o `albi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 8. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 Revizija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663

9

Ponavljanje postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 Dio ~etvrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669 OP]E ODREDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669 9. STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669 10. VRIJEDNOST SPORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .679 11. PODNESCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 12. DOSTAVA PISMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 - Dostava fizi~kim i pravnim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 - Dostavnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 13. SUPARNI^ARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .684 14. SUDJELOVANJE TRE]IH OSOBA U PARNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 Sudjelovanje umje{a~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 15. PREKID POSTUPKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .689 16. TRO[KOVI POSTUPKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691 Dio peti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 POSEBNI POSTUPCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 17. POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 18. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698 XIX - VANPARNI^NI POSTUPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 XX - PRIMJENA KOLIZIONOG ZAKONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705 XXI - IZVR[NI POSTUPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711

10

PRVI DIO
I - GRA\ANSKO I PRIVREDNO PRAVO - OP]I DIO
Redovni sudovi - ovla{teni da cijene ustavnost, odnosno zakonitost propisa, Ustavnost i zakonitost propisa - redovni sudovi ovla{teni da cijene ustavnost, odnosno zakonitost propisa ^lanovi 3. i 7. Zakona o redovnim sudovima REDOVNI SUDOVI SU OVLA[TENI DA NE PRIMIJENE PROPIS NI@EG RANGA OD ZAKONA AKO OCIJENE DA NIJE BIO U SAGLASNOSTI SA USTAVOM, ODNOSNO DA JE BIO U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM. Iz obrazlo`enja: Sporna naknada je odre|ena Zaklju~kom Izvr{nog odbora Op{tine B. od 18. 03. 1994. godine. Prvostepeni sud je morao cijeniti da li ovaj zaklju~ak obavezuje potro{a~e elektri~ne energije ako Izvr{ni odbor op{tine nije imao u zakonu dato ovla{tenje da ovakvu obavezu propi{e, pa, zavisno od ove ocjene, odlu~iti o osnovanosti tu`benog zahtjeva u dijelu koji se odnosi na pla}anje naknade. Redovni sudovi su po odredbama ~lana 230. Ustava RBiH i ~lana 3. Zakona o redovnim sudovima, koji su bili na snazi u vrijeme na koje se spor odnosi, sudili na osnovu Ustava i Zakona, a ovla{teni su, kako proizilazi iz odredaba ~lana 7. Zakona o redovnim sudovima, da ne primijene propis ni`eg ranga od zakona ako ocijene da nije u suglasnosti sa Ustavom, odnosno da je u suprotnosti sa zakonom. (Vrhovni sud Federacije BiH, broj: P`.44/96, od 20. 5. 1997. godine - Bilten VS FBiH, broj 1/1997, odluka broj 18, strana 16) Preduze}e - vr{enje osniva~kih prava ^lan 3. st. 2. i 3. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih zemalja DO ZAKLJU^ENJA ME\UDR@AVNOG UGOVORA PRAVNI SUBJEKTI SA PODRU^JA REPUBLIKE HRVATSKE NE MOGU VR[ITI OSNIVA^KA PRAVA PREMA PREDUZE]IMA ^IJE JE SJEDI[TE NA PODRU^JU FBiH. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 3. stav 2. i 3. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih dr`ava (“Slu`beni list RBiH”, br. 4/95 i 37/95), do zaklju~enja me|udr`avnog ugovora o za{titi imovinskih prava sa odre|enom dr`avom, imovinom pravnih lica iz drugih republika, upravlja op{tina, odnosno grad Sarajevo, i ta se imovina privremeno upisuje u sudski registar kao osniva~ki ulog op{tine, odnosno grada Sarajeva u poduze}u. Iz ovih propisa slijedi da osniva~i subjekta upisa nisu ovla{teni da odlu~uju o imenovanju upravnog odbora i postavljanju direktora. (Vrhovni sud Federacije BiH, broj: G`.5/96, od 11. 3. 1997. godine - Bilten VS FBiH, broj 1/1997, odluka broj 20, strana 17)

11

Preduze}e - upravljanje ranijim dru{tvenim ako je osniva~ iz R Hrvatske ^lan 1. ta~ka 2. Zakona o pretvorbi dru{tvene svojine ^lanovi 155., 157., 158. i 159. Zakona o preduze}ima PREDUZE]IMA U RANIJOJ DRU[TVENOJ SVOJINI, SA SJEDI[TEM U FEDERACIJI BiH, UPRAVLJAJU NADLE@NI ORGANI FEDERACIJE BiH, PA I KADA JE OSNIVA^ OVAKVOG PREDUZE]A PRAVNI SUBJEKT IZ REPUBLIKE HRVATSKE. Iz obrazlo`enja: Zakonom o pretvorbi dru{tvene svojine (“Slu`beni list RBiH”, broj 33/94) postao je dr`avno vlasni{tvo RBiH, odnosno FBiH, sav dru{tveni kapital iskazan u bilansima stanja pravnih lica, na dan 31. 12. 1991. godine (~lan 1. ta~ka 2.) preduze}ima koja imaju u cijelosti dr`avni kapital upravlja dr`ava (~lan 155. u vezi sa ~lanom 154. Zakona o preduze}ima “Slu`beni list RBiH”, broj 34/94, odnosno “Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 2/95). Ovla{tenja i obaveze dr`ave vlasnika vr{e nadle`ni organi, koji imenuju i ~lanove upravnog odbora (~l. 157. i 158. Zakona o preduze}ima). Direktora preduze}a koji ima u cijelosti dr`avni kapital imenuje upravni odbor, ali uz prethodnu saglasnog nadle`nog organa (~lan 159. Zakona o preduze}ima). Subjekt upisa je preduze}e sa sjedi{tem u FBiH, pa se na njega kao doma}e preduze}e primjenjuju naprijed navedeni propisi, iako ga je 1991. godine osnovalo preduze}e iz Splita. (Vrhovni sud Federacije BiH, broj: G`.5/95, od 11. 3. 1997. godine - Bilten VS FBiH, broj 1/1997, odluka broj 21, strana 18) Poduze}e - sastav upravnog odbora ako je mje{oviti kapital Upravni odbor - sastav i valjanost odluka ^lanci 158. stavak 4., ~l. 160. i 161. Zakona o poduze}ima SKUP[TINA DIONI^KOG DRU[TVA SA MJE[OVITIM SUSTAVOM KAPITALA NIJE OVLA[TENA DA IMENUJE ^LANOVE UPRAVNOG ODBORA KOJI PREDSTAVLJAJU DR@AVNI KAPITAL, VE] ISKLJU^IVO NADLE@NA TIJELA FEDERACIJE BiH, KANTONA @UPANIJE ILI OP]INE. UPRAVNI ODBOR KOJI NIJE SASTAVLJEN NA PROPISANI NA^IN NE MO@E DONOSITI PRAVNO VALJANE ODLUKE Iz obrazlo`enja: Radi se o poduze}u u mje{ovitom vlasni{tvu u kojem pored privatnog sudjeluje i dr`avni kapital. U takvim poduze}ima ~lanove upravnog odbora, kao organa upravljanja, predstavnike dr`avnog kapitala, temeljem ~lanka 160. u vezi sa ~lankom 158. stavak 4. Zakona o poduze}ima (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 2/95) imenuje nadle`no tijelo kantona, odnosno op}ine, ovisno o tome da li je poduze}e od interesa za kanton ili op}inu. U tom smislu, poduze}e je bilo du`no uskladiti i svoj statut, koji, protivno navedenim zakonskim odredbama, propisuje da sve ~lanove Upravnog odbora imenuje Skup{tina poduze}a, {to ni po proteku roka iz ~lanka 161. spomenutog zakona nije u~injeno. Nije kod toga od bitnog zna~aja njihov odnos u ukupnom broju ~lanova, te da li bi i u kolikoj mjeri oni mogli utjecati na dono{enje spornih akata, ve} da u sustavu Upravnog odbora dr`avni kapital nije na zakonit na~in zastupljen, {to Upravni odbor kao organ upravljanja ~ini nezakonito imenovanim, pa su tako i svi akti koje on donese nezakoniti, kako je to pravilno na{ao prvostepeni sud. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: G`.14/97, od 23. 9. 1997. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1997, odluka broj 23, str. 19 - 20)

12

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u mje{ovitoj svojini - na~in prestanka ~lanstva u dru{tvu - raskid ugovora Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u mje{ovitoj svojini raskid - na~in prestanka ~lanstva u dru{tvu Raskid ugovora - o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u mje{ovitoj svojini, na~in prestanka ~lanstva u dru{tvu Zakon o preduze}ima ^LANSTVO U DRU[TVU MO@E PRESTATI NE SAMO U SLU^AJU PREDVI\ANJA OVE MOGU]NOSTI NA AUTONOMNOJ OSNOVI (KADA JE NA OSNOVU UGOVORA O OSNIVANJU DRU[TVA PREDVI\EN RASKID), NEGO I PO OP[TIM PRAVILIMA UGOVORNOG PRAVA NA OSNOVU RASKIDA UGOVORA KADA POSTOJE IZUZETNO VA@NI RAZLOZI. TU@BA ZA RASKID UVIJEK SE UPRAVLJA PREMA ^LANU(OVIMA) DRU[TVA. Iz obrazlo`enja: Ovaj sud, protivno revizionom prigovoru tu`enog, prihvata stav ni`estepenih sudova o mogu}nosti prestanka ~lanstva u dru{tvu na osnovu raskida ugovora od strane nekog ~lana. Stoji tvrdnja revidenta da Zakon o preduze}ima (“Slu`beni list SFRJ”, br. 77/78 do 61/90), koji je bio na snazi u vrijeme zaklju~ivanja ugovora o osnivanju dru{tva, ~iji se raskid tra`i, ne predvi|a mogu}nost prestanka ~lanstva u dru{tvu na osnovu raskida ugovora od strane nekog ~lana, ali ne i tvrdnja da nema mjesta primjeni ovog instituta po op{tim pravilima ugovornog prava. Po ocjeni i ovog revizijskog suda ovakvom na~inu prestanka ~lanstva u dru{tvu ima mjesta ne samo u slu~aju predvi|anja ove mogu}nosti na autonomnoj osnovi (kada je po osnovu ugovora o osnivanju dru{tva predvi|en raskid ugovora) nego i u slu~aju kada postoje izuzetno va`ni razlozi kao {to su: neispunjenje va`nih obaveza dru{tva, poslovanje sa gubitkom u vi{e godina, neispunjenje cilja ugovora i sl.). U konkretnom slu~aju pravni prethodnik tu`ioca i umje{a~a, na strani tu`ioca, i tu`eni ovakvu mogu}nost prestanka ~lanstva u dru{tvu su predvidjeli odredbom ~lana 19. Ugovora o osnivanju dru{tva koja glasi: “Ugovor se zaklju~uje na neodre|eno vrijeme i mo`e se raskinuti u sljede}im slu~ajevima: ako iz zajedni~kog poslovanja u dvije uzastopne godine iskazuje gubitak i u drugim slu~ajevima, predvi|enim pozitivnim zakonskim propisima”. To {to se raskidom ugovora mijenja status i ~lanova dru{tva koji izlaze iz dru{tva i onih koji u njemu ostaju i {to se time mo`e dovesti u pitanje dalje postojanje dru{tva, ne mo`e sprije~iti ~lana dru{tva da se koristi ovim, istina krajnjim, pravnim sredstvom. Tu`ba za raskid ugovora uvijek se upravlja prema ~lanu(ovima) dru{tva, a ne prema osnovanom dru{tvu, kako to pogre{no smatra revident. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj Rev.120/97, od 15. 06. 1999. godine - Bilten VS RS broj I/1999, odluka broj 31, str. 60 - 61) Va`enje zakona - znanje ili neznanje zakona Va`enje zakona - znanje ili neznanje zakona ^lan 109. stav 1. Ustava Republike Srpske ^lan 6. Zakona o primjeni Zakona o prometu nepokretnosti za vrijeme trajanja neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja ZNANJE ILI NEZNANJE ZAKONA (IGNORATIA LEX NOCET) NIJE USLOV NJEGOVOG VA@ENJA. 13

Iz obrazlo`enja: Zakon o primjeni ZPP-a za vrijeme trajanja neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja objavljen je 29. 11. 1994. godine u “Slu`benom glasniku RS”, broj 1/94, posebno izdanje. Odredbom ~lana 6. ovog zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Slu`benom glasniku RS”, pa je samim tim ispunjen uslov iz ~lana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske koji propisuje da zakoni, drugi propisi i op{ti akti, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naro~ito opravdanih razloga nije predvi|eno da ranije stupa na snagu. To je dovoljno da ovaj zakon va`i za svakog ko ulazi u krug odnosa koji su njime regulisani. Znanje ili neznanje (ignorantia lex nocet), na {to se tu`ilac poziva u odgovoru na zahtjev za za{titu zakonitosti, nije uslov njegovog va`enja. ^injenica da je na navedenom slu`benom glasniku stavljena klauzula: “narodna odbrana - dr`avna tajna” ti~e se samo propisa koji se odnose na narodnu odbranu i ona nije omela objektivnu cirkulaciju ovog slu`benog glasnika. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Gvl-1/98, od 2. 04. 1998. godine - Bilten VS RS, broj I/1999, odluka broj 20, str. 48 - 49) Propisi - primjena propisa Propisi - primjena propisa ^lanovi 1035. do 1042. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 88. Zakona o deviznom poslovanju ODREDBE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, KAO POSEBNE, NE SUSPENDUJU ODREDBE ^LANA 1035. DO 1042. ZOO KAO OP[TEG ZAKONA. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilje da joj tu`ena po osnovu ugovora o nov~anom depozitu isplati sa njenog {tednog uloga po vi|enju devizna sredstva u iznosu od 14.119,78 DEM. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva, ni`estepeni sudovi su utvrdili: 1. tu`ilja na {tednoj knji`ici broj 10500-620-16-72711-009246- 4, a koja je otvorena kod tu`ene, posjeduje sredstva u iznosu od 14.119,78 DEM; 2. ovaj nov~ani depozit tu`ena sada dr`i kao ulog na {tednju po vi|enju i 3. tu`ena banka je prije podno{enja tu`be odbila zahtjev tu`ilje da joj se ova sredstva stranog novca ulo`enog kao nov~ani depozit vrate. Polaze}i od ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja, koje ne mo`e biti predmet pobijanja i ocjenjivanja u ovom revizionom postupku, s obzirom na izri~itu zabranu sadr`anu u odredbi ~l. 385. st. 3. Zakona o parni~nom postupku, sudovi su pravilno zaklju~ili da su stranke po osnovu me|usobno zaklju~enog ugovora o nov~anom depozitu stekle odre|ena prava i preuzele odre|ene obaveze, {to uostalom me|u strankama nije sporno, i da je tu`ena banka u obavezi da po osnovu ~l. 1035. st. 2. Zakona o obligacionim odnosima vrati tu`ilji na njen zahtjev sporni iznos stranog novca koga je polo`ila kod tu`ene po osnovu ugovora o nov~anom depozitu kao ulog na {tednju i na osnovu koga je tu`ena izdala tu`ilji {tednu knji`icu na njeno ime (~l. 1043. st. 2. ZOO). Stoga tu`ilja, po mi{ljenju i ovog revizionog suda, osnovano mo`e da tra`i vra}anje deponovanog novca i tu`ena banka je prema uslovima predvi|enim u ugovoru du`na isplatiti tu`ilji, kao depononetu, sa njene knji`ice sporni iznos kojim ona raspola`e. Prema svemu iznijetom ni`estepeni sudovi nisu pogre{no primijenili materijalno pravo na {tetu tu`ene kada su udovoljili tu`benom zahtjevu.

14

ZOO. da su stranke utana~ile da }e prodavalac (ovdje PP “I.15 povr{ine 12. broj: Rev. 1” i da se tu`eni obave`e na izdavanje tabularne isprave. godine . L.tuma~enje sadr`aja i smisla ugovora ^lan 9. ve} samo na~in na koji ovla{}ena banka izvr{ava nalog na pla}anje doma}im i stranim fizi~kim licima sa njihovih deviznih {tednih uloga. kao kupac. da isplata tu`ilji spornog iznosa stranog novca. 88 Zakona o deviznom poslovanju . niti zaklju~ivanje dvostrano teretnih ugovora izme|u banaka i deponenata. kao op{teg zakona. broj: Rev.52) Tuma~enje ugovora . broj 5/93) ne samo stoga {to ovi propisi prema va`e}em Ustavu Republike Srpske ne mogu da imaju retroaktivnu primjenu na sporni depozit {tednog uloga tu`ilje u stranom novcu. (Vrhovni sud Republike Srpske. ve} prvenstveno stoga {to se ovdje radi o vra}anju nov~anog depoziva koji je tu`enoj banci dat kao ulog na {tednju. godine) (Vrhovni sud Republike Srpske. a sada Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srpske iz 1993. 1992. a ne o pla}anju i napla}ivanju u stranom novcu u smislu zakonske odredbe na koje se revident poziva. ovdje gubi iz vida da se ranijim saveznim propisima o deviznom poslovanju.pravni prethodnik tu`enog 31. postala vlasnik poslovnog prostora L . na ~ije je pla}anje obavezna tu`ena. do 1042. od 17. godine zaklju~ili ugovor koga su imenovali kao “ugovor o udru`ivanju sredstava”.60/96.ugovora o udru`ivanju sredstava za izgradnju poslovnog objekta Ugovor o prodaji pokretne stvari . ne ure|uje materija bankarskih nov~anih depozita i uloga na {tednju. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 30.o prodaji pokretne stvari .00 tada{njih dinara i da su ugovorne stranke utana~ile i pravne posljedice u slu~aju neizvr{enja ili neblagovremenog izvr{enja ugovornih obaveza. od 22. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilje da se u odnosu na tu`enog utvrdi da je po osnovu ugovora o udru`ivanju sredstava od 31. 05. ne suspenduju odredbe ~lanova 1036. U provedenom postupku je utvr|eno da je predmet ovog ugovora upravo sporni poslovni prostor. 1991.” iz B.” B L.Ovaj sud u svemu prihvata pravno shvatanje ni`estepenog suda.16/95. 50 . . obavezala da }e prodavcu u roku od osam dana po ispostavljenom ra~unu platiti “cjelokupnu cijenu poslovnog prostora” u iznosu od 1. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima BEZ OBZIRA [TO SU STRANKE ZAKLJU^ENI UGOVOR NAZVALE “UGOVOROM O UDRU@IVANJU SREDSTAVA” SUD ]E. nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o deviznom poslovanju koji se navode u presudi ni`estepenog suda i na koje se propise revident neosnovano poziva (~l. 1996. da se tu`ilja. 15 . odluka broj 23.) od 30. 06.Bilten VS RS. 10.05 m2 u prizemlju zgrade “B. kao posebne. str. Vezano za konkretni slu~aj to zna~i da odredbe Zakona o deviznom poslovanju.030. sadr`ano u obrazlo`enju pobijene odluke. kao i na predaju spornog poslovnog prostora. godine. Revident.081. godine izgraditi sporni poslovni prostor i predati ga kupcu (ovdje tu`ilji). broj I/1999. S OBZIROM NA SADR@AJ I SMISAO UGOVORNIH UTANA^ENJA OCIJENITI DA LI SE RADI O UGOVORU O UDRU@IVANJU ILI O UGOVORU O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA. koga je zaklju~ila sa pravnim prethodnikom tu`enog. Nesporno je da su tu`ilja i PP “I.tuma~enje sadr`aja i smisla ugovora Ugovor o udru`ivanju sredstava za izgradnju poslovnog objekta . 12. na koje se poziva revident. L. 10. 1991. godine. 1995. naime.“Slu`beni glasnik RS”.

godine. godine do dana podno{enja tu`be 15. {to je vidljivo i iz odredaba ~lanova 266. ovla{ten od zahtjeva njeno vra}anje. godine Bilten VS FBiH. od 11. godine kada je tu`ba podnesena. i 270.127/98.Polaze}i od stvarnog sadr`aja i smisla ugovornih utana~enja stranaka. broj: Rev. mogle su postati dru{tveno sredstvo u dru{tvenoj pravnoj osobi i na osnovu samoupravnog sporazuma. 59 . ZUR u ~lanu 268. odluka broj 24. propisao da se. protivno revizionim navodima tu`ilje. a najkasnije u roku od deset godina i ovi rokovi su va`ili i kod primjene ~lana 270. pa je. 12. 1997. ve} o ugovoru o prodaji spornog poslovnog prostora i da se sporni odnos ima razrije{iti na osnovu propisa koji reguli{u promet nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora i propisa koji reguli{u sticanje prava svojine na nepokretnostima na osnovu pravnog posla. odluka broj 30. Iz obrazlo`enja: Stvari. Zakona o udru`enom radu . Do momenta podno{enja tu`be u ovoj parnici navedeni rokovi su ve} odavno protekli. broj I/1999. ugovora o zakupu. NAKON PROTEKA PET GODINA OD DANA SAZNANJA. broj 2/1997. Tu`ilac ne bi mogao zahtijevati sporni objekt ni da ga tu`eni nije stekao po valjanom pravnom osnovu. dru{tvena sredstva u dru{tvenoj pravnoj osobi ~ine i stvari koje su materijalni uvjet njihova rada. drugostepeni sud je. po~ev od 1974. a regulisao i samoupravne odnose nastale prije njegovog stupanja na snagu.STVARNO PRAVO 1.Bilten VS RS. str. i 269. a ne samo ugovora ili drugog pravnog posla.. koji je donesen 1976. a pomenute odredbe ZUR-a (poglavlje u kome se nalaze) bile su na snazi i u toku 1990. (Rje{enje Vrhovnog suda Federcije BiH. ako je nekretnina postala dru{tveno sredstvo bez pravne osnove. godine . 5. ZUR-a. 7. U smislu ~lana 265. strana 20) 16 . ve} samo privremeno kori{tenje (npr. razra|uju}i ovu tada vladaju}u samoupravnu koncepciju. posluzi i sli~no). od 29. odnosno njegov pravni prednik. za vra}anje stvari ranije dru{tvene pravne osobe ^lanovi 265. koristi sporni objekt po osnovu nekog ugovora kojim se nije moglo prenijeti pravo raspolaganja.gubitak prava na zahtjev za vra}anje stvari Rok . pa se i iz okolnosti da nesmetano koristi sporni objekt kao dru{tveno sredstvo na kome ima pravo raspolaganja.raniji DRU[TVENA PRAVNA OSOBA DEFINITIVNO JE IZGUBILA PRAVO DA ZAHTIJEVA VRA]ANJE NEKRETNINE KOJU JE BEZ VALJANOG PRAVNOG OSNOVA KORISTILA DRUGA DRU[TVENA PRAVNA OSOBA. 1990. Zakona o udru`enom radu .ZUR. ODNOSNO DESET GODINA OD GUBITKA POSJEDA. Sticanje prava svojine/vlasni{tva Dru{tvena pravna osoba . broj P`. uklju~uju}i i nepokretne.60) II .prekluzivni. 268. ZUR-a. Tu`ilac i ne tvrdi da tu`eni.122/97. (Vrhovni sud Republike Srpske. godine mora zaklju~iti da je ovaj objekt kao svoje osnovno sredstvo primio od ranijeg nosioca prava raspolaganja. njezino vra}anje mo`e zahtijevati u roku od pet godina od dana saznanja. koji bli`e propisuje ko je u ime dru{tvene pravne osobe od koje je bez pravnog osnova oduzeto sredstvo. 1998. pravilno zaklju~io da se ovdje radi o ugovoru o udru`ivanju sredstava radi izgradnje spornog poslovnog prostora bez obzira {to su stranke sklopljeni ugovor tako nazvale.

broj 33/94).271/00.20) Gubitak prava podno{enja zahtjeva za vra}anje nepokretnosti koja je bez pravnog osnova postala dru{tveno sredstvo ^lan 268. 17 .nema uvjeta za gubitak prava na povrat analognom primjenom odredaba ZUR-a ^lan 268. 2001. KAO DRU[TVENO SREDSTVO. bez pravnog osnova. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. odnosno materijalna osnova ostvarivanja funkcija u toj dru{tvenoj pravnoj osobi (princip izra`en u odredbama ~lana 265. opravdavala tada vladaju}om samoupravnom koncepcijom. NE ZNA^I DA JE TA NEPOKRETNOST.raniji NEMA UVJETA NI ZA ANALOGNU PRIMJENU RANIJIH ODREDABA ZUR-a O GUBITKU PRAVA NA POVRAT NEKRETNINA KOJE SU BEZ PRAVNOG OSNOVA POSTALE DRU[TVENO SREDSTVO. zaklju~iti da su stanovi bili materijalni uvjet rada radnika dru{tveno pravne osobe. st. broj 53/76).Stan . stav 1. ako je nekretnina postala dru{tveno sredstvo bez pravne osnove. SREDSTVIMA ZAJEDNI^KE POTRO[NJE RANIJIH DRU[TVENIH PRAVNIH OSOBA. U[LA BEZ PRAVNOG OSNOVA U SREDSTVA OP[TINE. broj 11/88). po mi{ljenju ovog suda. odnosno ~lana 223. pre~i{}enog teksta ZUR-a). U takvim okolnostima te{ko je. me|utim. njen povrat se mogao zahtijevati u roku od pet godina od dana saznanja. kada je kori{tena od strane dru{tvene pravne osobe kao njeno sredstvo. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 268. kada su ta sredstva bila blisko vezana za radnike ranijih organizacija udru`enog rada i sticana iz njihovih dohodaka. propustio da ocijeni da li se analogna primjena navedenih odredbi mo`e prihvatiti i kada se radi o bespravnom prisvajanju sredstava zajedni~ke potro{nje. godine Bilten VS FBiH. Zakona o udru`enom radu UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR. NA KOJU JE DRUGI IMAO PRAVO SVOJINE. br. Prvostepeni sud je. prvobitnog (~lana 228. od 29. a najkasnije u roku od deset godina. Iz obrazlo`enja: Odredbom ~lana 268. stav 1. sti~u pravo vlasni{tva na stanovima. pre~i{}enog teksta ovog zakona (“Slu`beni list SFRJ”. a najkasnije u roku od deset godina. pre~i{}enog teksta ZUR-a) ne propisuju rokove po kojem isteku pravo na povrat zasnovano na pravu raspolaganja prestaje. a u sada{njim dru{tvenim okolnostima nosioci stanarskog prava. koji se nalazio u poglavlju Zakona. broj 1/2001. str. no i ovaj sud smatra da se mo`e analogno primijeniti i kod prava dru{tvene pravne osobe da zahtijeva povrat nekretnine u dru{tvenom vlasni{tvu od druge dru{tvene pravne osobe. 1. te dru{tveno pravne osobe. 19 . odluka broj 24. Zakona o udru`enom radu (“Slu`beni list SFRJ”. i ~lan 270. prvobitnog. u koje spadaju i stanovi. Ovaj propis se neposredno odnosio na gubitak prava vlasni{tva na nekretnini. Zakona o udru`enom radu (“Slu`beni list SFRJ”. u pravilu. 1. iako odredbe ~lana 270. stav 1. nov~ana sredstva i materijalna prava) koja su materijalni uvjet rada radnika. primjenjivanom do stupanja na snagu Zakona o preduze}ima (“Slu`beni list RBiH”. AKO SE RADI O STANOVIMA. stav 1. 53/76 i 57/83) propisano je da se vra}anje nepokretnosti koja je postala dru{tveno sredstvo bez pravnog osnova mo`e zahtijevati u roku od pet godina od dana saznanja. Zakona o udru`enom radu . kome odgovara ~lan 226. broj: P`. naime. da dru{tvenoj pravnoj osobi pripadaju dru{tvena sredstva (stvari. Analogna primjena se.

godine . III. od 29. (Vrhovni sud Republike Srpske. pitanje da li je C. prema odredbi ~lana III.19/96.KORI[TENJE PRIRODNIH BOGATSTAVA I KADA FEDERALNIM ZAKONOM OVA OBLAST NIJE REGULISANA.Pretpostavke za primjenu ove odredbe su sljede}e: 1. poslugu i sl. od 14. niti je na neki drugi na~in manifestovala dr`anje te nepokretnosti. sporna parcela upisana na ime tu`ene. godine. broj: Rev. odvojeno 18 .kanton mo`e zakonom urediti upravljanje i raspolaganje dr`avnom {umom na svom podru~ju [uma . sam za sebe. Upis sporne parcele u katastar kao dru{tvene svojine. pored ostalog. i III. pa ako samo jedna od njih nedostaje. u smislu ~l. ne zna~i da je nepokretnost na koju je drugi imao pravo svojine u{la bez pravnog osnova u sredstva op{tine.54) Dr`avno vlasni{tvo . M.2. Tako|e je nesporno da tu`ena nije bila. a “saznanje” da je nepokretnost postala dru{tveno sredstvo treba shvatiti samo kao saznanje da dru{tveno pravno lice fakti~ki koristi nepokretnost. 1977. odnosno nije je davala tre}im licima u zakup. 05.4. jednostranom izjavom odrekao prava svojine na spornoj parceli u korist dru{tvene zajednice i da je na osnovu rje{enja Dn br. ne mo`e se o sporu suditi primjenom navedene zakonske odredbe. Prema tome. Ustava Federacije BiH. U konkretnom slu~aju je nesporno da se C. Zakona o udru`enom radu moglo suditi da je lice koje je imalo pravo svojine izgubilo pravo podno{enja zahtjeva za vra}anje nepokretnosti. najam. Drugo je. Zakona o udru`enom radu.3.3. st.1327/77. 286.Bilten VS RS broj I/1999. KANTON MO@E U SVRHU ZA[TITE JAVNIH DOBARA ZAKONOM UREDITI RASPOLAGANJE I GAZDOVANJE [UMAMA U VLASNI[TVU DR@AVE NA SVOM PODRU^JU. poslugu i sl. Kada izme|u federalne vlasti i kantona ne postoji dogovor o ostvarivanju zajedni~ke nadle`nosti . 286. federalna vlast i kantoni nadle`ni su. pa se ima uzeti da sporna parcela nije postala dru{tveno sredstvo bez pravne osnove. Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana III. najam. u pogledu ovih nadle`nosti kantoni i federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.).nadle`nost kantona da uredi odnose u raspolaganju i upravljanju dr`avnim {umama ^lanovi III.. 1. ima se zaklju~iti da u ovom slu~aju nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz ~l.kori{tenje prirodnih bogatstava (da li }e je ostvarivati zajedni~ki. me|utim. Obje navedene pretpostavke moraju biti kumulativno ispunjene da bi se pozivom na odredbu ~l. 1996. 12. odluka broj 25. a niti je sada dr`alac sporne parcele. a kraj ~injenice da tu`ioci ne tra`e od tu`ene da joj vrate spornu parcelu {to je i razumljivo jer nije njen dr`avni. 53 . ove nadle`nosti mogu biti ostvarivane zajedni~ki ili odvojeno ili od strane kantona koordinirano od federalnih vlasti. str. Zakona o udru`enom radu za odbijanje tu`benog zahtjeva. da je nepokretnost postala dru{tveno sredstvo bez pravnog osnova i 2.4. 268. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine KADA IZME\U FEDERACIJE I KANTONA NE POSTOJI DOGOVOR O OSTVARIVANJU ZAJEDNI^KE NADLE@NOSTI . da je pravni subjekt dru{tvene svojine na nepokretnosti (ovdje: tu`ena op{tina) bio neposredni dr`alac te nepokretnosti ili na drugi na~in manifestovao dr`anje te nepokretnosti (izdavao u zakup.2. M. a prema odredbi ~lana III. u vrijeme davanja jednostrane izjave bio stvarni vlasnik sporne parcele i da li ovaj jednostrani pravni posao proizvodi pravno dejstvo. za iskori{tavanje prirodnih bogatstava.

On. broj: Rev. sada{njeg Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kao ni njegov otac nisu mogli ste}i pravo svojine na sporno zemlji{te odr`ajem ni pod pretpostavkom da se radi o ranijoj oranici.65/99. broj 2/1999.sticanje svojine ^lanovi 1.. upisala kao vlasnik iako nije bilo pravnog osnova”za to. strana 28) Dr`avna svojina . prema utvr|enju prvostepenog suda. i 5. tu`ilac ni u tom slu~aju nije dokazao osnov sticanja prava vlasni{tva na iste (tj. godine. Tu`eni je te godine upisan samo kao posjednik prilikom izlaganja katastarskih podataka izvr{enog premjera. PODOBNOG ZA ZEMLJI[NOKNJI@NI PRENOS ILI PRAVOSNA@NE ODLUKE NADLE@NOG ORGANA. na {umi dr`avne svojine [uma . nego kao posjednik nekretnina (prema zemlji{noknji`nom izvatku u spisima. Tu`ilac. kako je to i u~injeno ~lanom 4. Zakona o upravljanju dr`avnom imovinom na podru~ju BPK. me|utim. Tu`eni. 1. u vezi sa ~lanom 28. br. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima). 05.. sve i da su ta~ni navodi da sporne parcele ne spadaju u {umsko zemlji{te. 1972. broj 38/71) ^lanovi 28. odluka broj 39.. godine. i 72. sada sadr`ana u odredbi ~lana 72. i 4. te da radi ostvarivanja posebnog dru{tvenog interesa u gospodarenju {umama i {umskim zemlji{tem u dr`avnom vlasni{tvu na njegovoj teritoriji osnuje javno preduze}e u djelatnosti {umarstva. Tu`beni zahtjev bi bio osnovan samo pod pretpostavkama da je tu`ilac dokazao da je pravo vlasni{tva na spornim parcelama bilo uknji`eno na njegovog oca u zemlji{noj knjizi.. godine. odnosno dr`avna svojina). sporne parcele se od 1922. godine bilo oranica i da je po{umljeno radom porodice R. jer ga. stavovi 2. od 12. Prije toga. koja ga je u`ivala do 1972. 13/94 do 18/99). radi ~ega je njegov tu`beni zahtjev pravilno odbijen kao neosnovan. tu`ena.PUNOVA@NOG UGOVORA O PRENOSU PRAVA SVOJINE IZ DR@AVNOG VLASNI[TVA. Zakona o {umama («Slu`beni list SRBiH». Taj smisao sadr`e i odredbe ~lanova 1.. kanton mo`e u svrhu za{tite javnih dobara zakonom urediti raspolaganje i gazdovanje {umama u vlasni{tvu dr`ave na svom podru~ju. takve dokaze nema. postojanje akta nadle`nog organa da mu se parcele priznaju u svojinu ili ugovora podobnog za zemlji{noknji`ni prenos prava svojine). odnosno da je dokazao da ima pravni osnov (punova`an ugovor o prenosu prava vlasni{tva iz dr`avne svojine ili pravosna`nu odluku nadle`nog dr`avnog organa).. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima PRAVO SVOJINE NA [UMI KOJA SE VODI KAO DR@AVNA IMOVINA STI^E SE SAMO NA OSNOVU VALJANOG PRAVNOG OSNOVA . tom prilikom nije upisan kao vlasnik. i 5.ili samo kanton) i kada federalnim zakonom ova oblast nije regulisana. 1999. kako to proizlazi iz pismenog izvje{taja geodetskog vje{taka.. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.. naime. relativno kratko vrijeme (od 19 . Iz obrazlo`enja: Poslije 1. Ovaj revizioni prigovor nije od uticaja na presu|enje. kada je stupio na snagu raniji Zakon o {umama (“Slu`beni list SRBiH” broj 38/71).u dr`avnoj svojini .sticanje svojine na {umi dr`avne svojine Svojina . nije se moglo dokazivati da je odr`ajem ste~eno pravo vlasni{tva na {umi u dru{tvenoj sada: dr`avnoj svojini. Nije ta~an ni revizioni navod da se “prilikom avionskog snimanja 1982. nisu dr`ali kao savjesni i zakoniti posjednici (ranija pravna pravila. godine Bilten VS FBiH.sticanje. U reviziji je istaknuto da je sporno zemlji{te 1929. godine i dalje neprekidno vode kao dru{tvena.

1996. same za sebe. od 16. Zakupodavac (Agrarna direkcija u ime Erara Kraljevine Srba. 53 . nema posebnog zna~aja za presu|enje u ovom sporu.sticanje svojine . strana 55) 20 .de{ifrovanja do izlaganja podataka izvr{enog premjera) kao posjednik je bio upisan tu`ilac. str. godine nije mogao biti pravni osnov za sticanje prava svojine. suprotno revizionim navodima. biv{i vlasnik nepokretnosti koje je drugo lice. odnosno Agrarne direkcije. tra`e}i da se utvrdi njegovo pravo svojine na nepokretnosti koje su tom licu dodijeljene u zamjenu za one koje je. tu`ilac. 1939. Kako je ve} re~eno. kao svoje. 11.Bilten VS RS. pokrenuti i voditi spor protiv navedenog lica. Isto va`i i za revizione navode da “predmetna {uma nije u {umskom kompleksu niti je povu~ena linija razgrani~enja”.kad je nepokretnost kao svoju unijelo u komasacionu masu lice koje nije vlasnik Zakon o komasaciji BIV[I VLASNIK NEPOKRETNOSTI KOJU JE DRUGO LICE (NEVLASNIK). odluka broj 28. 04. godine .25/96. broj I/2004. broj: Rev-161/2001. kao svoje. broj Rev. U vezi ostalih revizionih navoda treba ukazati na to da ugovor o zakupu iz 1929. Prema tome. a koja se pogre{no obja{njava u reviziji (“ako zakupnik u cijelosti ispuni svoje obaveze u roku od 10 godina da }e zemlji{te pre}i u vlasni{tvo dr`aoca”). a da se na osnovu ove odluke za ovo zemlji{te dala u zamjenu sporna parcela. ovla{teni na podno{enje tu`be protiv tu`ene. s obzirom na naprijed re~eno. Taj ugovor je dodu{e sadr`avao odredbu u paragrafu 6. unijelo u komasacionu masu mo`e i nakon pravosna`nog okon~anja komasacionog postupka. tu`ilac nije dokazao da je takav akt donesen. godine. (Vrhovni sud Republike Srpske. odluka broj 35. Stoga su tu`ioci.54) Komasacija . (Vrhovni sud Republike Srpske. od 18.kad je nepokretnost kao svoju unijelo u komasacionu masu lice koje nije vlasnik Sticanje prava svojine . koju je pravilno protuma~io prvostepeni sud. odnosno na zemlji{tu koje je bilo predmet ugovora o poklonu od 6. KAO SVOJU UNIJELO U KOMASACIONU MASU MO@E I NAKON PRAVOSNA@NOG OKON^ANJA KOMASACIONOG POSTUPKA NA OSNOVU SVOG SVOJINSKOG PRAVA POKRENUTI I VODITI SPOR PROTIV OVOG LICA TRA@E]I DA SE UTVRDI NJEGOVO PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE TOM LICU DODIJELJENA U ZAMJENI ZA ONU KOJU JE KAO SVOJU UNIJELO U KOMASACIONU MASU. Hrvata i Slovenaca) je tom prilikom pridr`ao pravo da odlu~i da li }e se zemlji{te ustupiti besplatno u svojinu zakupcu i u slu~aju kad ovaj ispuni sve uslove iz te odredbe. 2001. Iz obrazlo`enja: Ta~na je reviziona tvrdnja da je na osnovu prvostepenog rje{enja o komasaciji prestalo pravo svojine na onom zemlji{tu koje je pravni prethodnik tu`ene na nezakonit na~in preuzeo u posjed. Po stanovi{tu ovog Vrhovnog suda. 07. pa okolnosti da je uredno izmirivao svoje obaveze prema dr`avi i da se je pridr`avao svih ugovornih odredaba i obaveza. odnosno njegov pravni prethodnik je mogao postati vlasnik spornog zemlji{ta samo na osnovu posebnog akta Erara. {to. broj I/1999. godine . na osnovu svog svojinskog prava.Bilten sudske prakse VS RS. bez zna~aja su za ovaj spor. unijelo u komasacionu masu.

prvostepeni sud je zaklju~io da pravni prethodnik tu`ioca nije mogao prenijeti na kupca pravo svojine na spornim objektima jer mu ovi objekti nisu predati u svojinsku dr`avinu. 21 . ~iji je vlasnik M. da su dana 1. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva.Cesija .ul. kao gra|evinska organizacija.. a niti je izvr{en upis prava svojine na ovim objektima u zemlji{nim knjigama u njegovu korist i sudio tako {to je odbio tu`beni zahtjev. Drugostepeni sud. a 24. jer da se radi o pravnoj situaciji propisanoj odredbom ~l. da je tu`eni. . 2 u povr{ini od 18 m2 koji se svi nalaze u poslovnoj-stambenoj zgradi u B. da je kupac ispunio svoju ugovornu obavezu. 1991. godine i ugovor koga su imenovali kao “ugovor o udru`ivanju sredstava za izgradnju gara`nog i podrumskog prostora”. ^.. kao njihov kupac (dalje: kupac). svi smje{teni u stambenoposlovnoj zgradi u B. 10. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOROM O CESIJI MO@E SE PRENIJETI NA DRUGOG NE SAMO PRAVO SVOJINE NA POSLOVNIM I STAMBENIM OBJEKTIMA NEGO I PRAVO TRA@ENJA PREDAJE TIH OBJEKATA U SVOJINSKI POSJED ^IJA JE IZGRADNJA UGOVORENA NA TEMELJU UDRU@IVANJA SREDSTAVA ZA NJEGOVU IZGRADNJU.17 m2. na poslovnom prostoru u povr{ini od 28. . smatra da je tu`beni zahtjev neosnovan. Polaze}i od ovih utvr|enja.10 m2. godine kupac i tu`ilac zaklju~ili ugovor o zamjeni nepokretnosti. godine i prenijeti mu pravo na uknji`bu prava svojine na ovim prostorijama. 145. na podrumu povr{ine 28. 1992. 16. 2.Titova broj 157/5.. a i tu`eni izgradio stambeno-poslovnu zgradu u kojoj se nalaze stambene i poslovne prostorije koje su bile predmet ugovora i da ih tu`eni nije predao kupcu u svojinsku dr`avinu i 5. svoju presudu zasnovao na drugim razlozima. ni`estepeni sudovi su utvrdili sljede}e ~injeni~no stanje: 1. a PP “V” B.50 m2 i na gara`i br.ul. naime.prenos prava svojine i prava tra`enja predaje nepokretnoj stvari na osnovu ugovora o cesiji Ugovor o cesiji . 3. Zakona o obligacionim odnosima. nastupao kao proizvo|a~ stana i poslovnih prostorija. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da se u odnosu na tu`enog utvrdi njegovo pravo svojine na stambenom prostoru (stanu) u povr{ini od 58. prema kome je kupac prenio tu`iocu u svojinu nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o udru`ivanju sredstava za izgradnju stambenih i poslovnih prostorija time da mu tu`ilac istovremeno ustupi u zamjenu i prenese u svojinu trosoban stan br. da se kupac ovim ugovorom obavezao da }e u odre|enim rokovima isplatiti tu`enom ugovorenu cijenu stana i poslovnim prostorijama.prenos prava svojine i prava tra`enja predaje nepokretnoj stvari na osnovu ugovora o cesiji Prenos prava svojine i prava tra`enja predaje nepokretnoj stvari na osnovu ugovora o cesiji ^lan 436. godine zaklju~ili dva ugovora koje su imenovali kao “ugovor o udru`ivanju sredstava za izgradnju stambenog prostora” i kao “ugovor o udru`ivanju sredstava za izgradnju poslovnog prostora”. 08. jer da tu`eni nije ugovorna stranka iz ugovora o zamjeni nepokretnosti kojim je kupac prenio tu`iocu u svojinu sporne objekte i da je kupac mogao ustupiti tu`iocu ugovor o udru`ivanju sredstava za izgradnju spornih objekata samo uz izri~iti pristanak tu`enog. a tu`eni obavezu da }e kupcu predati u svojinsku dr`avinu stan i poslovne prostorije najkasnije do 1. 05. Majevi~ka i da se tu`enom nametne obaveza da mu ove prostorije preda u dr`avinu. 17 koji se nalazi u T. Majevi~ka. 1991. 1992. prihvataju}i u svemu ~injeni~no utvr|enje prvostepenog suda. . da su tu`eni i PP “V” iz B. Drugostepeni sud je. stav 1. 02.

potrebno utvrditi stvarni sadr`aj i smisao ugovornih potra`ivanja tu`ioca i kupca po osnovu ugovora o zamjeni nepokretnosti i ocijeniti da li je ovim ugovorom prethodnik tu`ioca (ovdje: kupac) cedirao tu`iocu istovremeno i svoje pravo tra`enja predaje tih objekata u svojinsku dr`avinu od strane tu`enog. Zakona o osnovnim svojinsko. njegov pravni prethodnik iza koga tu`ilac izvodi svoje pravo na zahtjev da mu se predaju u dr`avinu sporni objekti. 436. a radi pravilnog razrje{enja spornog odnosa. prije svega. Predmet ugovora o cesiji. pa i budu}a potra`ivanja uz pretpostavku da su dovoljno odre|ena. Stoga je ispravno rezonovanje prvostepenog suda da je iz ovih razloga neosnovan zahtjev tu`ioca na utvr|enje da je titular prava svojine na predmetnim objektima. Ukoliko bi se utvrdila ostojnost ove ~injenice. da }e u budu}nosti nastati i da je lice budu}eg du`nika izvjesno. a to zna~i da sve dotle dok upis nije izvr{en tu`ilac se ne mo`e smatrati vlasnikom spornih objekata sve i da je stekao valjanu pravnu osnovu za upis tih objekata na svoje ime. Revident je. S obzirom na te materijalnopravne odredbe. izuzev onoga ~iji je prenos zabranjen zakonom ili koje je vezano za li~nost povjerioca ili koje se po svojoj prirodi protivi preno{enju na drugoga. 385. Po ocjeni ovog revizijskog suda. Odredbom ~l. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da povjerilac mo`e ugovorom zaklju~enim sa tre}im prenijeti na ovoga svoje potra`ivanje.Revident neosnovano pobija ni`estepene presude u dijelu kojim je odbijen zahtjev tu`ioca da se u odnosu na tu`enog utvrdi njegovo pravo svojine na spornim objektima. 1. 6/80 i 36/90). tu`ilac bio ovla{ten da istakne zahtjev za predaju spornih objekata i prema tu`enom. st. br. da tu`ilac nije upisan u zemlji{nim knjigama. pogre{no je pravno stanovi{te drugostepenog suda da se na zahtjev za predaju u svojinsku dr`avinu mo`e postaviti samo prema ugovornoj stranci i da slijedom toga tu`eni koji nije u ugovornom odnosu sa tu`iocem nije pasivno legitimisan u svom sporu.“Slu`beni list SFRJ”. iako on nije ugovorna stranka iz ugovora o zamjeni nepokretnosti koga su zaklju~ili tu`ilac. jer mu uvijek prethodi neki drugi pravni posao izme|u cedenta i cesionara (pomo}ni pravni instrument za realizaciju pravnog posla ~ija pravna osnova ne mora biti vidljiva prema vani). Iz stanja spisa ovog predmeta se vidi. ta~. po ocjeni ovog revizijskog suda. me|utim. 3. Zakona o parni~nom postupku u odnosu na dio odluke kojim je tu`ilac odbijen sa zahtjevom za predaju u dr`avinu spornih objekata. kao {to je to re~eno. koji je akcesorne prirode. bilo je. da je pravni prethodnik tu`ioca u cijelosti ispunio svoje ugovorne obaveze prema tu`enom na osnovu ugovora o udru`ivanju sredstava za izgradnju spornih objekata i da su tu`ilac i njegov pravni prethodnik zaklju~ili ugovor o zamjeni prema kome je tu`ilac prenio svom pravnom prethodniku u svojinu trosoban stan koji se nalazi u T. djelimi~no u pravu kad tvrdi da su se u dono{enju pobijane presude ostvarili revizioni razlozi iz odredbe ~l. a {to je nesporno me|u strankama. time da ovaj istovremeno ustupi tu`iocu u zamjenu i prenese mu u svojinu sporne objekte. onda bi. ali zato tu`eni mo`e prema tu`iocu ista}i sve prigovore koje bi mogao ista}i i svom sukontrahentu da od njega tra`i predaju spornih objekata u svojin22 . 1. 33. Pravo svojine na osnovu pravnog posla na nepokretnostima sti~e se tek upisom u zemlji{ne knjige (~l. Ovo zato {to je ugovorom o cesiji mogu}e prenijeti pravo svojine na poslovnim i stambenim prostorijama i pravo tra`enja predaje tih prostorija u svojinsku dr`avinu ~ija je izgradnja ugovorena na temelju udru`ivanja sredstava za njihovu izgradnju. st. Ni`estepeni sudovi su utvrdili. mo`e biti svako otu|ivo cedentovo potra`ivanje koje on ima prema cesusu. kao nosilac prava svojine na spornim objektima.pravnim odnosima .

(Vrhovni sud Republike Srpske.17/95. godine . odluka broj 36) Pravo susvojine . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima U ZAHTJEVU JEDNOG OD SUVLASNIKA PREMA OSTALIM SUVLASNICIMA ZA PREDAJU U DR@AVINU ZAJEDNI^KE NEPOKRETNOSTI SADR@AN JE I ZAHTJEV ZA PREDAJU U SUDR@AVINU. i 2. broj: Rev. jer mu nedostaje sudska ovjera potpisa ugovara~a. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. i ~lan 15. 06. me|utim. broj I/1999. odluka broj 37.35/97. 23 .sku dr`avinu. (Vrhovni sud Republike Srpske. od 6. do 270. ODNOSNO REALNIM DIJELOVIMA STVARI U SUSVOJINI. broj I/1999. dok se drugostepeni sud ovim pitanjem nije bavio smatraju}i ga neodlu~nim za rje{enje spora ~ime je propustio da ocijeni relevantne `albene prigovore koji za sada dovode u sumnju iznijeto utvr|enje prvostepenog suda). broj: Rev. stavovi 1. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima SVAKI OD SUVLASNIKA IMA PRAVO NA SUDR@AVINU ZAJEDNI^KE STVARI I DA SE NJOME KORISTI BEZ POVREDE PRAVA OSTALIH SUVLASNIKA.Bilten VS RS. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ^lan 3.pravo suvlasnika ^lan 14.gra|enjem na tu|em zemlji{tu ^lanovi 12. od 20.pravo na sudr`avinu ^lan 14. pitanje da li je pravni prethodnik tu`ioca stekao valjanu pravnu osnovu (tituls) za predaju spornih objekata u svojinsku dr`avinu i da li je pravni posao koga su zaklju~ili tu`ilac i njegov pravni prethodnik pravno valjan (prvostepeni sud je uzeo utvr|enim da ovaj pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo.59) Sadr`aj susvojinskih ovla{}enja . str. odluka broj 29. ALI NE I CIJELOM STVARI. broj 32/58) O STICANJU PRAVA VLASNI[TVA GRA\ENJEM NA TU\EM ZEMLJI[TU I UKNJI@BI PRAVA VLASNI[TVA.Bilten VS RS. i 75. 68 . Drugo je. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima SUVLASNIK MO@E STE]I PRAVO VLASNI[TVA DOSJELO[]U NA SUVLASNI^KOM DIJELU DRUGOG SUVLASNIKA POD OP]IM UVJETIMA. str. od 6. stav 2. 1997. Zakona o udru`enom radu Uredba o gra|enju (“Slu`beni list FNRJ”. 1997.69) Dosjelost .35/97. strana 35) Sticanje prava svojine . 56 . 1995. broj 3/1999. stav 4.sticanje prava vlasni{tva na suvlasni~kom dijelu drugog suvlasnika Sticanje prava vlasni{tva . Zakona o po~etnom bilansu stanja preduze}a i banaka (“Slu`bene novine FBiH”. (Vrhovni sud Republike Srpske. 06. broj I/1999. SUVLASNIK JE OVLA[TEN DA RASPOLA@E SAMO SVOJIM IDEALNIM DIJELOM ILI DIJELOM SVOGA DIJELA.dosjelo{}u na suvlasni~kom dijelu drugog suvlasnika ^lan 15. broj 12/98) ^lanovi 265. 07. broj: Rev. godine . godine . stav 4.Bilten VS RS.

D`eneti}a ~ikma u z. 24 . D`eneti}a ~ikma u z.k. me|utim. gra|evinske radove na poslovnoj zgradi zavr{io avgusta 19962. od 16. 11. niti ih sada nudi uz `albu. ul. Prvostepeni sud utvr|uje da je titular prava raspolaganja nepokretnosti na kojoj je izgra|ena poslovna zgrada Dr`avni sekretarijat narodne odbrane FNRJ i da je tu`itelj kao investitor putem GP “Vranica” kao izvo|a~a. Izdavanjem u zakup poslovne zgrade. posjed stvari ima i osoba koja fakti~ku vlast na stvari vr{i preko druge osobe. br. 1962. Sarajevo. na osnovu upotrebne dozvole izdate 19962. Da je tu`itelj graditelj-investitor sporne poslovne zgrade i kako je izvr{ena dodjela zemlji{ta za gradnju poslovne zgrade. te iskaza navedenih svjedoka. @albeni navodi tu`ene da prvostepeni sud nije pravilno utvrdio da je tu`itelj bio graditelj-investitor sporne poslovne zgrade i kako je i po kom pravnom osnovu utvr|en odnos izme|u tu`itelja i pravnog prethodnika tu`ene oko dodjele zemlji{ta na kojem je izgra|ena poslovna zgrada. nisu osnovani. Na osnovu ovako utvr|enih ~injenica prvostepeni sud zaklju~uje da je osnovan tu`beni zahtjev. pa se nala`e zemlji{noknji`nom uredu da se na osnovu ove presude izvr{i uknji`ba prava vlasni{tva sa tu`ene ka zemlji{noknji`nog prethodnika na tu`itelja. @alba nije osnovana. od 16. Prema odredbi ~lana 75. Zakona o vlasni~kopravnim odnosima. godine.o. te iskaza svjedoka).Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom utvr|eno je da je tu`itelj gra|enjem stekao pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama ozna~enim kao k.186 KM tro{kova parni~nog postupka. priznje da je tu`itelj poslovnu zgradu u jednom izvjesnom periodu izdavao u zakup. prvostepeni sud je utvrdio na osnovu (naprijed navedenih) i raspolo`ivih dokaza (isprava sa~uvanih u Istorijskom arhivu Sarajevo. godine. Nije bilo odgovora na `albu. da je projekat odobren od Komisije za reviziju projekta NOS Sarajevo broj 35271/56. Ovakav pravni i ~injeni~ni zaklju~ak prvostepenog suda je pravilan. XL/50 k. 1956. godine tu`itelju.o.~. Tu`ena i sama. 84 poslovna zgrada i zgradi{te u ul. te da tu`ena naknadi tu`itelju 1. Da je tu`itelj od izgradnje poslovne zgrade bio u neprekidnom posjedu utvr|eno je na osnovu dostupnih dokaza. D`eneti}a ~ikmi i da je rje{enjem NOO Centar broj 05/9-29269/1. a gra|evinska dozvola izdata od NOO Centar broj 0518455/56. Blagovremno izjavljenom `albom tu`ena pobija prvostepenu presudu. br. te da nije pouzdano utvr|eno da je tu`itelj od izgradnje poslovne zgrade bio u neprekidnom posjedu poslovne zgrade. naprotiv. godine. vojnoj po{ti 3915/27 Sarajevo za kompletno rje{enje izgradnje u ul. tu`itelju odobrena upotrebna dozvola zgrade. 84 poslovna zgrada i zgradi{te u ul. ul. kojoj je po osnovu zakupa dala stvar u neposredan posjed (posredan posjed). tu`itelj nije prestao biti i njen posjednik. 08. Sarajevo. a tu`ena ni u tom pravcu nije ponudila suprotne dokaze. stav 2. te da je tu`itelj od momenta izgradnje poslovne zgrade do danas posjednik te poslovne zgrade.~. XL/50 k. a tu`ena nije ponudila sudu pismene isprave koje bi dovele u sumnju utvr|enja prvostepenog suda (na posljednjem ro~i{tu za glavnu raspravu zastupnik tu`ene nije imao novih dokaznih prijedloga). Tu`itelj svoj zahtjev zasniva na ~injenici da je gra|enjem stekao pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na nekretninama ozna~enim kao k.k.

njen graditelj u`iva sudsku za{titu. uklju~uju}i i stvarna prava. godine. propisao da se. U smislu ~lana 265. pa u ovom slu~aju gra|evinska dozvola izdata Vojnoj po{ti 1956. godine nije mogla biti va`e}a i nakon 1958. a o pravima i obavezama. koji bli`e propisuje ko je u ime dru{tveno pravne osobe od koje je bez pravnog osnova “oduzeto” sredstvo ovla{ten da zahtijeva njeno vra}anje. i u slu~ajevima predvi|enim ustavom . i pored toga {to je tu`itelj investitor gra|evinskih radova. Gra|enjem na tu|em zemlji{tu koje je regulisano zakonom. jer bi za njenu legalizaciju isklju~ivo bili nadle`ni organi uprave. Zakon o udru`enom radu. Zakona o udru`enom radu. a najkasnije u roku od 10 godina i ovi rokovi su va`ili i kod primjene ~lana 270. tu`itelj kao dru{tveno pravna osoba. a njen pravni prethodnik se nije protivio gradnji (u ovom pravcu tu`ena ne nudi nikakve dokaze). Dakle. godine) do danas (1999.). njenog graditelja-investitora jedino je nadle`an sud da raspravlja i odlu~uje i time se ne vr{i legalizacija “bespravno” izgra|ene poslovne zgrade. pa je. Zakon o udru`enom radu u ~lanu 268. ako je nekretnina postala dru{tveno sredstvo bez pravne osnove. ina~e. Prema odredbama ~lana 18. nema dokaza ni o njenom izdavanju ili neizdavanju tu`itelju). i 42. Sporna zgrada objektivno postoji. propisuje da stvari (uklju~uju}i i nekretnine). gra|evinsku dozvolu izdaje op}inski organ uprave nadle`an za poslove gra|evinarstva u roku od 15 dana po prijemu prijedloga i gra|evinska dozvola prestaje da va`i ako se u roku od 1 (jedne) godine od njenog izdavanja ne pristupi izvo|enju gra|evinskog objekta i taj rok va`enja gra|evinske dozvole mo`e se produ`iti za jo{ 12 mjeseci. pogotovo ne i za sporni poslovni objekat koji je gra|en u 1962. samo na osnovu rje{enja kojim mu je dozvoljena upotreba poslovne zgrade nije postao i titular prava raspolaganja na poslovnoj zgradi. gra|evinsku dozvolu i dozvolu za upotrebu gra|evinskog objekta izdaje rje{enjem organ uprave nadle`an za poslove gra|evinarstva. stav 2. godine. na kojem je izgra|ena poslovna zgrada. stavovi 1.i na osnovu odluke dr`avnog organa ili po sili zakona. Kod ovakvog ~injeni~nog utvr|enja osnovano se mora smatrati da je tu`itelj postao nosilac prava raspolaganja na poslovnoj zgradi izgra|enoj za sebe. a ne sud.Nisu osnovani ni `albeni navodi tu`ene da. Ovo tim vi{e kada je titular prava raspolaganja na dru{tvenom zemlji{tu. ako bi se i uzelo da je poslovna zgrada gra|ena bez odobrenja za gra|enje (bez gra|evinske dozvole) kako to tvrdi tu`ena. koji je donesen 1976. broj 32/58). istog zakona. i 25. godini. Uredbe o gra|enju (“Slu`beni list FNRJ”. iste Uredbe. a time i da je nosi25 . po mi{ljenju ovog suda to je izdavanjem tu`itelju rje{enja za upotrebu gra|evinskog objekta saniran nedostatak gra|evinske dozvole kod tu`itelja (za koju. nego samo ure|uju odnosi izme|u subjekata prava ne mijenjaju}i status “bespravno” izgra|ene poslovne zgrade. ima valjan pravni osnov za sticanje prava raspolaganja na spornoj zgradi. jednako kao i nov~ana sredstva i materijalna prava. mogu “postati” ili “prestati” da budu dru{tveno sredstvo u dru{tvenoj pravnom licu sem u zakonom navedenim osnovama sticanja (~lanovi 266. tu`ena kao dru{tveno-politi~ka zajednica. njeno “vra}anje” mo`e zahtijevati u roku od pet godina od dana saznanja. dru{tvena sredstva u dru{tveno pravnoj osobi ~ine i stvari koje su materijalni uvjeti njihovog rada. i 269. jer da se radilo o bespravnoj gradnji. godine) i posjednik te zgrade. godine. pa kako se u ovom slu~aju radi o jednom istom organu uprave. razra|uju}i ovu tada vladaju}u samoupravnu koncepciju. koji je od momenta izgradnje poslovne zgrade (1962. a ove odredbe bile su na snazi sve do 1994. Prema odredbama ~lanova 22.

broj 3/1999. TADA SE SUVLASNI^KI DIO SVAKOG OD NJIH ODRE\UJE PREMA NJEGOVOM DOPRINOSU U GRADNJI. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.naknada na ime ve}eg doprinosa ^lan 15. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. pri ~emu se pozivanje prvostepenog suda na odredbu ~lana 12. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima AKO SU SE STRANKE DOGOVORILE DA ]E ZAJEDNI^KI IZGRADITI STAMBENI OBJEKAT TAKO DA ]E ONE NA TOM OBJEKTU BITI SUVLASNICI NA JEDNAKE DIJELOVE. strana 35) Zajedni~ka gradnja (ortakluk) ^lan 15. TADA NA VELI^INU NJIHOVIH SUVLASNI^KIH UDJELA NEMA UTJECAJA OKOLNOST DA DOPRINOS SVIH SUVLASNIKA KOD IZGRADNJE PORODI^NOG STAMBENOG OBJEKTA NIJE BIO JEDNAK. DOPRINOS STRANAKA U IZGRADNJI TREBA UZETI U OBZIR KOD KONA^NOG OBRA^UNA. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima KADA SE STRANKE PRILIKOM GRADNJE PORODI^NE STAMBENE ZGRADE NISU SPORAZUMJELE O VELI^INI SUVLASNI^KOG UDJELA U NOVOSAGRA\ENOJ ZGRADI. broj 3/1999. a kako to proizlazi iz odredbe ~lana 3. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ONAJ OD SUVLASNIKA KOJI JE PRIDONIO IZGRADNJI OBJEKTA VI[E OD OSTALIH IMA. ME\UTIM. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. NE MO@E SE U PARNICI ODRE\IVATI OMJER SUVLASNI[TVA IZGRA\ENOG DIJELA KU]E PREMA NJIHOVOM DOPRINOSU U IZGRADNJI. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima AKO SU STRANKE SKLOPILE UGOVOR O ZAJEDNI^KOJ GRADNJI KU]E (ORTAKLUK). broj 1/2000. 35 -36) 26 . broj 12/98). objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. stav 4. VE] SAMO OBAVEZNO-PRAVNI ZAHTJEV ZA PLA]ANJE TE RAZLIKE. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima mora shvatiti kao analogna-shodna primjena ove zakonske norme. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. OBAVEZNO-PRAVNI ZAHTJEV DA MU OSTALI SUVLASNICI VRATE TAJ VI[AK. broj 3/1999. ODNOSNO DIJELU ZGRADE KADA ZGRADA BUDE U POTPUNOSTI IZGRA\ENA. jer pravo raspolaganja kao derivat ranijeg dru{tvenog vlasni{tva pretvara se u pravo vlasni{tva u korist osobe koja }e se uknji`iti u zemlji{ne knjige.lac trajnog prava kori{tenja zemlji{ta u sastavu gra|evinske parcele. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. VE] TREBA UTVRDITI ONO [TO JE UGOVORENO I [TO ]E KOJOJ OD UGOVORNIH STRANA PRIPASTI OD ZGRADE. ALI NE NA NA^IN DA BI VE]I DOPRINOS DAVAO I PRAVO NA VE]I UDIO U STVARNO PRAVNOM POGLEDU. str. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. 15 -17) Zajedni~ka gradnja . strana 35) Zajedni~ka gradnja .utvr|ivanje udjela prema doprinosu u gradnji ^lan 15. str. Zakona o po~etnom bilansu stanja preduze}a i banaka (“Slu`bene novine FBiH”. te je prvostepeni sud opravdano nalo`io uknji`bu prava vlasni{tva na poslovnoj zgradi u korist tu`itelja. VELI^INA DATOG DOPRINOSA NE MO@E UTICATI NITI MIJENJATI UGOVORNE KLAUZULE O PRAVU NA ZGRADI.

zahtijeva samo tzv.k. Tu`bom za diobu u parni~nom postupku treba da budu obuhva}eni svi suvlasnici nekretnina. odluka broj 31. Dioba se na osnovu takve presude sprovodi po pravilima izvr{nog postupka pretvaranjem tu`io~evog idealnog dijela u nekretninama u njegov realni dio (tj.k.da se dozvoli dioba parcele i da mu na ime suvlasni~kog dijela pripadne realno odre|en dio tog zemlji{ta u naravi. ul. br. broj: Rev-132/00. stavovi 1. tu`bom treba da obuhvati sve ostale zemlji{noknji`ne suvlasnike kao jedinstvene suparni~are. br. predlo`enim u tu`bi bili dovedeni u neravnopravan polo`aj u odnosu na tu`ioca. kao i sve parcele. Time bi se izbjegla situacija da jedan suvlasnik bude favorizovan u odnosu na ostale (tu`eni su tokom postupka isticali da bi na~inom diobe. kao i da to pravo ne zastarijeva. Iz z. me|utim. broj I/2004. Tu`iocu. 242 k. DOK SE SAMA DIOBA NA OSNOVU PRAVOSNA@NE PRESUDE SPROVODI PO PRAVILIMA IZVR[NOG POSTUPKA. prema tome. 4. s. ako je suvlasnik.). Ukoliko se. TAKVOM TU@BOM TREBA DA BUDU OBUHVA]ENI SVI SUVLASNICI NEKRETNINA UZ ISTICANJE TU@BENOG ZAHTJEVA ZA UTVR\IVANJE VELI^INE NJIHOVIH SUVLASNI^KIH DIJELOVA I OBAVEZIVANJE TU@ENIH DA TRPE FIZI^KU DIOBU NEKRETNINA SRAZMJERNO UTVR\ENIM DIJELOVIMA. pripada pravo na diobu spornih nekretnina.o. str. tu`eni su samo ona lica koja imaju posjed tih nekretnina uz nazna~enje njihovih suvlasni~kih dijelova. prvotu`enog i drugotu`enog jo{ i drugih suvlasnika u nekretninama upisanim u z.49) 27 . izvatka u spisima proizlazi da osim parcele k. ul. po shvatanju ovog suda. Stoga se ukazuje potreba da tu`ilac uredi svoju tu`bu. Zakona o parni~nom postupku. (Vrhovni sud Republike Srpske. dioba posjeda (tj. 1603/4 po starom premjeru ima jo{ parcela.Bilten sudske prakse VS RS. godine . 2001. uz postavljanje zahtjeva za utvr|enje veli~ine njihovih suvlasni~kih dijelova i obavezivanje tu`enih da trpe fizi~ku diobu nekretnina srazmjerno tim dijelovima. formiranjem na licu mjesta parcele ili vi{e parcela koje mu pripadaju. T. Iz obrazlo`enja: ^lanom 16.k.k. i 2. On. upisane u tom z. ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Ako tu`ilac tra`i diobu nekretnina na osnovu koje bi bio upisan kao samovlasnik u zemlji{noj knjizi. njihovim topografisanjem. osim u vrijeme u koje bi ta dioba bila na {tetu drugih suvlasnika. 48 . a osim tu`ioca. odlu~ivanje o upravljanju i kori{}enju spornim nekretninama kao zajedni~kim stvarima). me|utim. od 20. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima propisano je da suvlasnik ima pravo da u svako vrijeme zahtijeva diobu stvari. izradom prijemnog lista i uknji`bom u njegovu korist u posebnom z. koji bi dobio najbolji dio zemlji{ta). u smislu ~lana 109. nije mogao postaviti tu`beni zahtjev onako kako je to u~inio .~.Dioba nepokretnosti u parni~nom postupku Dioba nekretnina u parni~nom postupku ^lan 16. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima TU@BOM ZA DIOBU NEKRETNINA U PARNI^NOM POSTUPKU NE MO@E SE TRA@ITI DA TU@IOCU NA IME NJEGOVOG SUVLASNI^KOG DIJELA PRIPADNE PROSTORNO ODRE\ENI DIO U TIM NEKRETNINAMA. ulo{ku.

sticalac gra|enjem spornog stana kao nove stvari. Polaze}i od navedenog propisa i pomenutih ugovora. JER SE VLASNI[TVO NA STVARI STI^E NA NA^IN I UZ USLOVE ODRE\ENE PROPISIMA GRA\ANSKOG PRAVA. a opet u ime i za ra~un tu`itelja. Ovaj stav potkrepljuju i ~injenicom da je ugovorom zaklju~enim izme|u tu`itelja . Zakona o nadzi|ivanju zgrada i pretvaranju zajedni~kih prostorija u stanove u zgradama u dru{tvenom vlasni{tvu ^lan 6. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. te da u tu svrhu. a sve u ime i za ra~un tu`itelja. kod sticanja stana nadzi|ivanjem postupala ne kao zastupnik. a po odredbama ~lana 7. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima). godine sporni stan upisan u zemlji{nim knjigama kao posebno zemlji{noknji`no tijelo. a nije u njegovo ime pribavila ni urbanisti~ku saglasnost i odobrenje za gra|enje. list SRBiH”. te pravne prirode i su{tine spomenutog ugovora. po kojima izuzetno investitor mo`e biti i gra|anin. tu`ena posluje sa tre}im licima u ime i za ra~un zadrugara. broj 30/74 i 21/85). smatraju}i tu`itelja investitorom spornog stana izgra|enog nadzi|ivanjem stambene zgrade u dru{tvenom vlasni{tvu. Zakona o nadzi|ivanju zgrada i pretvaranju zajedni~kih prostorija u stanove u zgradama u dru{tvenom vlasni{tvu (“Sl. Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su utvrdili kao pravni osnov sticanja gra|enja nove stvari vlastitim materijalom (~lan 22. Zakona o osnovnim vlasni~ko-pravnim odnosima . broj 32/87). pa je formalno-pravno tu`ena investitor spornog stana izgra|enog nadzi|ivanjem. list SRBiH”. stav 1. u duhu odredaba ~lana 780.raniji ^lan 5. proizilazi obaveza tu`ene da izgra|eni stan prenese u vlasni{tvo i preda u posjed tu`itelju (tu`ena je. u stvari. 1989. tim prije {to i po odredbama ~lana 6. Ni`estepeni sudovi su utvrdili da je u periodu 1993. Zakona o stambenim zadrugama STAMBENA ZADRUGA JE DU@NA ZADRUGARU PRENIJETI PRAVO VLASNI[TVA NA STANU IZGRA\ENOM NADZI\IVANJEM STAMBENE ZGRADE U DRU[TVENOM VLASNI[TVU ZA NJEGOV RA^UN ^IM JE NA NJU UPISANO PRAVO VLASNI[TVA NA STANU U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA. 28 . ve} kao komisionar tu`itelja.nadzi|ivanje za ra~un zadruga ^lan 22. ali mu je du`na predati sve {to je ste~eno za njegov ra~un. Tu`ena. strana 36) Nadzi|ivanje . 6. broj 3/1999. stavovi 1. ili 2. nije zaklju~ila ugovor o sticanju prava nadzi|ivanja konkretnog potkrovlja u ime tu`itelja. jer je ovo bio uslov za uknji`bu.sticanje za ra~un ~lana stambene zadruge Stambena zadruga . stav 2. na zahtjev tu`ene. Do zaklju~ka da je tu`itelj investitor do{li su pozivom na odredbe ~lana 5. ve} sve u svoje ime (na nju je preneseno prvenstveno pravo nadzi|ivanja konkretne stambene zgrade. ali iz navedene zakonske odredbe. koje je pripadalo Op{tini). Zakona o stambenim zadrugama (“Sl. koristi sredstva koja je tu`itelj utu`io. bio bi ispravan pravni zaklju~ak ni`estepenih sudova.dokazivanje ^lan 20.zadrugara i tu`ene dana 29.Vlasni{tvo na automobilu . godine tu`ena se obavezala da pokrene postupak za pretvaranje potkrovnog prostora u sporni stan. do 1994. preko stambene zadruge. ZOVO). {to zna~i da je bilo dato odobrenje za upotrebu toga stana. Statuta Zadruge. te da odobrenje ishodi. me|utim. da je tu`itelj investitor . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima MO@E SE DOKAZIVATI DA ONAJ NA ^IJE JE IME OSOBNI AUTOMOBIL REGISTROVAN NIJE I NJEGOV VLASNIK.

i na zemlji{tu na kome su izgra|eni ovi objekti (ovdje spornom). strana 36) Gra|enje na tu|em zemlji{tu ^lan 24. a tu`itelj svojim sredstvima i bez kredita od tu`ene gradi stan). PODRAZUMIJEVA SE KAKO NOVOSTE^ENO DOBRO I ISPLA]ENI DUG OSTAVITELJA TAKO I POBOLJ[ANJE KOJE POVE]AVA VRIJEDNOST IMOVINE. ZOSPO i sa stanovi{ta odredaba iz ~l. 24. 26. (Vrhovni sud Republike Srpske. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. st. u smislu ~l.72/98.Odobrenje je moglo biti dato. stav 1. 170.Bilten VS FBiH. To zna~i da se izgradnjom ovih objekata ne mo`e ste}i pravo svojine na zemlji{tu u svojini gra|ana. 1. 69 . {to zna~i da je do momenta uknji`be stan bio izgra|en. godine . Iz obrazlo`enja: Neosnovano revident tvrdi da je izgradnjom `eljezne ograde. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ^lan 170. zbog toga {to ovi objekti nemaju karakter gra|evinskog objekta. 25. 1998. do 26. potpornog zida. ZOSPO. POD POVE]ANJEM VRIJEDNOSTI OSTAVITELJEVE IMOVINE. nakon uknji`be prava raspolaganja na spornom stanu. OVO PRAVO NASTAJE U TRENUTKU SMRTI OSTAVITELJA. sanitarnom opremom i nisu bili obra|eni podovi i zidovi u stanu. BETONSKI STUBI]I I SEPTI^KA JAMA IZGRA\ENI NA TU\EM ZEMLJI[TU NE SMATRAJU SE GRA\EVINSKIM OBJEKTIMA. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima PRAVO NA DIO ZAOSTAV[TINE IMA POTOMAK OSTAVITELJA KOJI JE @IVIO U ZAJEDNICI SA OSTAVITELJEM I SVOJIM TRUDOM.doprinos pove}anju vrijednosti ostaviteljeve imovine ^lan 23. broj: Rev. namje{tajem.pravo na dio zaostav{tine . 1994.pre~i{}en tekst @ELJEZNA OGRADA. Zakona o prostornom ure|enju. PA SE NJIHOVOM IZGRADNJOM NE MO@E STE]I PRAVO SVOJINE NA ZEMLJI[TU NA KOME SU IZGRA\ENI SVE I DA JE SAVJESTAN GRADITELJ.Bilten VS RS. (Vrhovni sud Federacije BiH. kako to isti~e i sama tu`ena. broj: Rev. str. na osnovu ~lana 187. samo nisu eventualno bili okon~ani radovi na opremi stana sa pregra|enim elementima. U konkretnom slu~aju objekti koje je tu`eni izgradio na spornom zemlji{tu ne smatraju se gra|evinskim objektima sa stanovi{ta odredaba iz ~l. broj 9/87). Zakona o prostornom ure|enju . broj 2/1998. Polaze}i od odredaba ugovora stranaka od 29. broj I/1999. 93/94. strana 19) Doprinos pove}anju vrijednosti ostaviteljeve imovine Potomak . broj 3/1999. po kome tu`ena u postupku nadzi|ivanja postupa u ime i za ra~un tu`itelja. 06. Zakona o prostornom ure|enju . ali jedna od bitnih pretpostavki je da se radi o zgradi ili drugoj gra|evini (gra|evinski objekat). godine tu`ena je. st. POTPORNI ZID. od 14. bila du`na da na tu`itelja prenese pravo vlasni{tva (ovo proizilazi iz pravne prirode tog ugovora. 1989. godine .70) 29 . odluka broj 38. 1. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. odluka broj 16. pa nema ni razloga za odbijanje tu`benog zahtjeva iz razloga navedenih u ~l.pre~i{}eni tekst (“Slu`beni list BiH”. ZOSP-a. st. ZARADOM ILI INA^E POMAGAO MU U PRIVRE\IVANJU I TAKO DAO SVOJ DOPRINOS POVE]ANJU VRIJEDNOSTI OSTAVITELJEVE IMOVINE. 6. 24. 24 Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima. Pravo svojine sti~e savjestan graditelj pod pretpostavkama iz ~l. 2. od 26. i ~l. 12. betonskih stubi}a i septi~ke jame stekao pravo svojine.

M. M. apsolutno pasivno dr`ao u pogledu ostvarenja prava na naslje|e i da se iz njegovog pona{anja kroz vrijeme od 20 godina moglo zaklju~iti da ga realizacija ovog prava nije interesovala . od 6. godine.Odr`aj . M. a po rje{enju Ostavinskog suda u B. niti na njih dao naknadni pristanak. broj 78/83. sa obrazlo`enjem da je po osnovu odr`aja stekao i suvlasni~ki dio koji je pripadao ovom tu`iocu u spornim nepokretnostima. L.. izvr{ila njegova sestra . Odlu~uju}i o stvari u odnosnom dijelu. koje se ti~e posjedovanja kvote nasljednog dijela koji je pripadao tu`iocu A. broj I/2004. sve do svoje smrti 1963. radi utvr|enja da je po osnovu odr`aja stekao suvlasni~ki dio u spornom zemlji{tu ovog tu`ioca. 1. iako one. 11. Jer. umro 1944.pretpostavke ^lan 28. a da nije cijenio.Bilten sudske prakse VS RS. koji osporava tu`beni zahtjev tu`ilaca A. a odbijen protivtu`beni zahtjev ovog tu`enog u odnosu na tu`ilaca A.. str.. po ocjeni Vrhovnog suda. valja re}i da ni`estepeni sudovi nisu dali potreban zna~aj ~injenicama da je otac ovog tu`ioca. izgubila svoj zna~aj i dobila novi kvalitet u vidu uvjerenja da stvari dr`i kao savjestan posjednik i da to mo`e dovesti do odr`aja. M. i njegova tetka A. odluka broj 32. godine prvi put zatra`io od suda da mu se u postupku diobe izdvoji njegov sanasljedni~ki dio od 1/6 koji mu je pripadao kao nasljedniku u zaostav{tini iza pok.51) 30 . drugi sanasljednici. M. po mi{ljenju Vrhovnog suda. ro|.onda je. u odnosu na tu`enog A. broj: Rev-69/02. M. tra`io da mu preda u samovlasni{tvo dio zamlji{ta na kome bi napravio ku}u i na osnovu ovih ~injenica odlu~io o stvari.tu`ilja A. M. tako|e. nije u~estvovao u diobi koju su vr{ili sa tu`enim A. godine i da za `ivota nije tra`ila da joj se odvoji sanasljedni~ki dio koji joj je pripadao po pravu naslje|a u zaostav{tini iza umrlog bra~nog druga S. da je njegova majka `ivjela u zajedni~kom doma}instvu sa tu`enim A. M. S. M.. pok. i o stvari odlu~io i sa stanovi{ta ~injenica o kojima je bilo rije~i. (Vrhovni sud Republike Srpske. 49 . iz zaostav{tine njihovih pravnih prednika. M. 2003. godine. godine . da se sa tim diobama nije saglasio. nije `ivio u zajedni~kom doma}instvu sa tu`enim A. oca S.. po~etna nesavjesnost tu`enog A. M. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima PRETPOSTAVKA SAVJESNOSTI POSJEDA RADI STICANJA PRAVA VLASNI[TVA ISPUNJENA JE AKO SE VLASNIK NEPOKRETNE STVARI APSOLUTNO PASIVNO DR@I U POGLEDU OSTVARENJA NEKOG PRAVA KOJE IZVIRE IZ PRAVA VLASNI[TVA NA TOJ STVARI. M. da se nije protivio diobi koju je sa tu`enim A. jednako kao i prvostepeni sud. M. M. A POSJEDNIK TE STVARI IZ TAKVOG PONA[ANJA VLASNIKA STVARI KROZ VRIJEME OD 20 GODINA STEKNE UVJERENJE DA GA REALIZACIJA TOG PRAVA NE INTERESUJE I DA STVAR DR@I KAO SAVJESTAN POSJEDNIK. drugostepeni sud se ograni~io samo na to da tu`ilac A. udata J. da mu iz zaostav{tine pravnog prednika iza koga izvodi pravo suvlasni{tva na osnovu naslje|ivanja nije pripalo ni{ta i da je od tu`enog A. ukoliko bi se ustanovilo da se tu`ilac A. R. da tu`ilac A. M. od 14. M. 1984. L. mogu biti odlu~ne za pitanje savjesnosti tu`enog A. Na ovaj na~in odlu~ne ~injenice nisu ocijenjene i razlozi drugostepenog suda nisu dovoljni za odluku kojom je usvojen tu`beni zahtjev tu`ilaca A. S. Iz obrazlo`enja: Kad je u pitanju prigovor tu`enog A.. i da je tek 1987.

Naime. Tu`itelj i njegova k}erka su tako postali zakoniti i savjesni posjednici. pa je tu`itelj dosjelo{}u stekao vlasni{tvo i bez upisa toga prava u zemlji{nim knjigama (~lanak 32. trajao je du`e od deset godina. 07. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu.“Slu`bene novine Federacije BiH”.ne mo`e se ste}i pravo kori{tenja na zemlji{tu u dru{tvenoj (dr`avnoj) svojini Zemlji{te u dru{tvenoj svojini . odluka broj 12. strana 16) Dosjelost . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima). broj 6/98) NA ZEMLJI[TU DRU[TVENE SVOJINE NE MO@E SE STE]I PRAVO KORI[TENJA KAO NI DRUGA PRAVA NA OSNOVU DOSJELOSTI. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 26) 31 . Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom odbijen je zahtjev tu`ilaca da se utvrdi da su tu`ioci dosjelo{}u stekli pravo kori{tenja radi podizanja stambene zgrade na nekretninama ozna~enim kao k. broj: Rev-166/02. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. sporne gara`e su predate u posjed 28.stje~e se vlasni{tvo i bez upisa u zemlji{ne knjige Zemlji{na knjiga . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima DOSJELO[]U SE STJE^E PRAVO VLASNI[TVA NA NEKRETNINAMA I BEZ UPISA TOGA PRAVA U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA. 2003. sporno zemlji{te je dru{tvena svojina na kojoj je u zemlji{nim knjigama u “C” listu uknji`eno pravo kori{tenja radi podizanja stambene zgrade na tom zemlji{tu u korist tu`enog sa 1/1. stavak 1. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima (“Slu`bene novine Federacije BiH”. godine Bilten VS FBiH. 1988. Tu`eni ga nikada nije dovodio u pitanje. od 9. Iz obrazlo`enja: U pravu je revizija kada tvrdi da tu`enikova obveza u odnosu na uknji`bu prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama nije izvr{ena (prema stanju spisa to nije mogu}e zbog toga {to jo{ nije upisan cijeli kompleks izgra|enog objekta u ~ijem sastavu su sporne gara`e). broj 1/2001. ra~unaju}i do dono{enja prvostupanjske presude. do 35. godine. do 35. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima .1696 upisanih u k. da je tu`eni 1965. Taj i takav kvalificirani posjed.pravo kori{tenja ne mo`e se ste}i dosjelo{}u ^lanovi 32. prema utvr|enju ni`estupanjskih sudova. Sarajevo (gradili{te 292 m2). godine prodao tu`iocima zapo~etu stambenu zgradu na ovom zemlji{tu i da su tu`enici ovu stambenu zgradu dovr{ili i u istu se uselili pa je koriste du`e od 10 godina. Naime. Na osnovu ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja ovaj sud je na{ao da je pravilno primijenjeno materijalno pravo (~lanovi 32.o. ^IJI JE TEMELJ PRAVNI POSAO. jer da se ono kod stjecanja na temelju pravnog posla stje~e tek upisom u zemlji{nim knjigama. 07. 1. st.~.Dosjelost . broj 6/98) kada je odbijen zahtjev tu`ilaca jer pravo kori{tenja se ne mo`e ste}i na osnovu dosjelosti kao niti druga prava na zemlji{tu dru{tvene svojine. Me|utim. broj 1/2002/2003.za stjecanje vlasni{tva dosjelo{}u upis u zemlji{nu knjigu nije konstitutivnog zna~enja ^lanak 32. revizija grije{i kada tvrdi da tu`itelj i njegova k}erka nisu stekli vlasni{tvo na gara`ama.

. tu`ioci su 10. st. nije pre{la svojina na ovim stvarima. 1995. pod predajom dr`avine stvari ne misli se jedino na preno{enje neposredne dr`avine. NEGO I NA IZVEDENO STICANJE POSREDNE DR@AVINE KADA NEKO LICE STI^E POSREDNU DR@AVINU TE STVARI IZVO\ENJEM TE SVOJE DR@AVINE IZ NEPOSREDNE ILI POSREDNE DR@AVINE SVOG PRETHODNIKA. UKAZIVATI NA POSJEDNIKOVU VOLJU U ODNOSU NA SPORNE NEKRETNINE. godine u Gradi{ci zaklju~ili sa ]. strana 21) Sticanje prava svojine . godine i smjestila ih u svoj stan. tako 32 . i 2. prema kome su tu`ioci ustupili ]. ZOSPO-a propisano je da se. pravo svojine sti~e na pokretnoj stvari predajom te stvari u dr`avinu sticaoca. ve} samo stvoren osnov za sticanje svojine. Istina. JEDAN OD NA^INA PREDAJE U POSREDNU DR@AVINU JE I PRENO[ENJE ZAHTJEVA NA DRUGO LICE (PRIBAVIOCA) DA MU TRE]E LICE PREDA STVAR. to na tu`ioce. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ^lan 436.pla}anje poreza ne daje samo po sebi kvalifikaciju potrebnu za dosjelost prava vlasni{tva OKOLNOST [TO JE POSJEDNIK NEKRETNINA PLA]AO POREZ NA ISTE NE DAJE SAMA PO SEBNI TOM POSJEDU I KVALIFIKACIJU POTREBNU ZA DOSJELOST PRAVA VLASNI[TVA NA TIM NEKRETNINMA. pripada pravo da od tu`ene u smislu ~l. po osnovu samog ugovora o zamjeni. Predaja se sastoji u preno{enju neposredne dr`avine na tim stvarima. ni`estepene presude su donesene uz pogre{nu primjenu materijalnog prava. Odredbom ~lana 34. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima POD PREDAJOM (TRADICIJOM) DR@AVINE STVARI NE MISLI SE JEDINO NA PRENO[ENJE NEPOSREDNE DR@AVINE. N. kao vlasnicima. IAKO MO@E. pismeni ugovor o zamjeni. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (dalje: ZOSPO) zahtijevaju povra}aj ovih stvari. nego i na izvedeno sticanje posredne dr`avine stvari kada neko lice preda posrednu dr`avinu te stvari izvo|enjem te svoje dr`avine iz neposredne ili posredne dr`avine svog prethodnika.na pokretnim stvarima na osnovu pravnog posla ^lan 34. Kako je u konkretnom slu~aju nesporno da se tu`iocima na iznijeti na~in nije prenijela neposredna dr`avina na spornim stvarima. stav 5. 37. Polaze}i od ovog utvr|enja ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da su tu`ioci stekli pravo svojine na pokretnim stvarima ~iju predaju tra`e od tu`ene i da im. 1995. ~iju predaju tra`e tu`ioci. ovaj ugovor nije izvr{en u cijelosti. 04. broj 1/2003. preda u dr`avinu odre|ene pokretne stvari. 10. svoje odre|ene pokretne stvari koje su se nalazile u njihovoj ku}i u Oku~anima za odre|ene pokretne stvari koje im je ]. ustupio u zamjenu koje su se nalazile u njegovoj ku}i u G. N. kao vlasnik. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. na osnovu pravnog posla. N. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilaca da im tu`ena. Me|u strankama nije sporno da su predmet ugovora o zamjeni bile pokretne stvari i da je ovaj ugovor zaklju~en nakon {to je tu`ena prisvojila stvari. UZ DRUGE ODLU^NE ^INJENICE. Po ocjeni ovog revizijskog suda. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. jer je tu`ena dio pokretnih stvari koje su ustupljene tu`iocu u zamjenu prisvojila bez pravne osnove 15. kao vlasnicima. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva ni`estepeni sudovi su utvrdili sljede}e ~injeni~no stanje: 1. 1.Dosjelost .

Na preno{enje zahtjeva. a to zna~i da sve dotle dok upis nije izvr{en tu`ilac se ne mo`e smatrati vlasnikom spornih objekata sve i da je stekao valjanu pravnu osnovu za upis tih objekata na svoje ime. stav 5. kao na~in tradirati stvarnu posrednu dr`avinu misli i zakonodavac kad u ~l. a {to je nesporno me|u strankama se vidi da tu`ilac nije upisan u zemlji{nim knjigama kao nosilac prava svojine na spornim objektima.na nepokretnoj stvari na osnovu pravnog posla ^lan 33. do 147. Iz stanja spisa ovog predmeta. ZOSPO-a. Reivindikacijski zahtjev pripada vlasniku koji nema dr`avinu.129/97. usljed ~ega nemaju ni reinvidikacijski zahtjev. ZOSPO-a).72) Sticanje prava svojine . u smislu ~lana 34.da postoje njegovi singularni sukcesori u dr`anju te stvari. 213. ZOO). Prema svemu iznijetom. Stoga je uva`enje revizije ni`estepene presude valjalo preina~iti na osnovu ~lana 395. DOK OVAJ UPIS NIJE IZVR[EN KUPAC SE NE MO@E SMATRATI VLASNIKOM NEPOKRETNOSTI KOJE SU BILE PREDMET UGOVORA O PRODAJI. pogre{no primijenili materijalno pravo kada su usvojili tu`beni zahtjev. 300. 1020. ima reivindikacioni zahtjev u odnosu na dr`aoca stvari. str. do 445. st. (Vrhovni sud Republike Srpske. u smislu ~lana 37. zahtijevaju povrat stvari. stav 5. 436. U konkretnom slu~aju nije sporno da na tu`ioce na izneseni na~in nije prenesen zahtjev kojim bi ga ~inio posrednim dr`aocem. do 1034. jer im prenosilac (ovdje ]. SVE I DA JE STEKAO VALJANU PRAVNU OSNOVU ZA UPIS TIH NEPOKRETNOSTI NA SVOJE IME. Pravo svojine na osnovu pravnog posla na nepokretnostima sti~e se tek upisom u zemlji{ne knjige (~l.Bilten VS RS. a u nekim slu~ajevima i po osnovu zakona (~l. ZOSPO-a odre|uje: “Pravo svojine na pokretnu stvar koju dr`i tre}e lice prelazi na sticaoca u trenutku zaklju~enja pravnog posla koji mu je prenosilac prenio pravo da zahtijeva povra}aj te stvari”. te ustupanjem (preno{enjem) ugovora (~l. Stoga je ispravno rezonovanje prvostepenog 33 . stav 1. odluka broj 39. pa ni posrednu i ustupanjem ovog zahtjeva drugom licu to drugo lice ne mo`e postati posrednim dr`aocem stvari. Smisao ovog zakonskog propisa je u tome da se zahtjev za izru~enje stvari mo`e prenijeti na drugo lice tako da na to lice bude prenesena cjelokupna pravna pozicija dotada{njeg posrednog dr`aoca u njegovom odnosu s neposrednim dr`aocem. Iz obrazlo`enja: Revident neosnovano pobija ni`estepene presude u dijelu kojim je odbijen zahtjev tu`ioca da se u odnosu na tu`enog utvrdi njegovo pravo svojine na spornim objektima. do 304. ZOO) i biva valjano samo ako je njen prethodnik (prenosilac) bio posredni dr`alac te stvari. Preno{enje zahtjeva na drugo lice vr{i se asignacijom (~l. broj: Rev. Taj zahtjev ne prenosi se samim zaklju~enjem pravnog posla. odnosno zahtjev prema neposrednom dr`acu (ovdje tu`enoj) da mu izru~i stvar. a ni pravo na publikacijsku tu`bu u smislu ~lana 41. a nitu su tu`ioci dokazali istinitost svoje dr`avine. 33. bez obzira {to. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima PRAVO SVOJINE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA NA NEPOKRETNOSTIMA STI^E SE TEK UPISOM U ZEMLJI[NE KNJIGE. 145. 12. ovog zakona. broj I/1999. cesijom (~l. Jedan od na~ina predaje u posrednu dr`avinu stvari je i preno{enje zahtjeva.) nije prenio pravo da. Zakona o parni~nom postupku i rije{iti kao u izreci. ZOO). stav 1. 70 . ZOSPO. Ni`estepeni sudovi su. kao vlasnik. N. 34. ZOO) i na osnovu odluke organa vlasti (~l. ZIP). godine . 1997. 3. i 4. o~igledno je da tu`ioci nisu postali vlasnici spornih stvari po osnovu pravnog posla na koga se pozivaju. dakle. od 25.

TA PRETPOSTAVKA OTPADA AKO DRUGI ^IJE STICANJE NIJE UPISANO U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA DOKA@E DA IMA VALJAN NASLOV I ISTINIT NA^IN STICANJA TOG PRAVA. nije isklju~ena mogu}nost da se uva`i i drugi na~in prenosa sopstvenosti.polaganjem isprava ^lan 33. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ^INJENICA DA JE NEKO UPISAN U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA KAO VLASNIK SAMO JE PRETPOSTAVKA SVOJINE. godine . Jedan od takvih na~ina je i prenos svojine polaganjem isprava kod nadle`nog suda tamo gdje su uni{tene zemlji{ne knjige. Stoga je djelimi~nim uva`enjem revizije ni`estepene presude valjalo preina~iti na osnovu ~lana 395. strana 73) Sticanje prava svojine . 07. broj: Rev. o kojim je bilo rije~i. (Vrhovni sud Republike Srpske. ZPP-a u dijelu kojim je tu`enom nametnuta obaveza da trpi da se tu`ilac uknji`i kao sopstvenik u zemlji{nim knjigama na spornim nepokretnostima i rije{iti kao u izreci. 07. s obzirom na promijenjene prilike i na stanje zemlji{nih knjiga. 1995.suda da je iz ovog razloga neosnovan zahtjev tu`ioca na utvr|enje da je titular prava svojine na predmetnim objektima. strana 74) Pravo upisano u zemlji{nim knjigama . broj: Rev. PA U OVOM SLU^AJU NEMA MJESTA ZAHTJEVU KUPCA DA SE PRODAVALAC OBAVE@E DA TRPI DA SE KUPAC UPI[E U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA KAO VLASNIK NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU BILE PREDMET UGOVORA O PRODAJI. od 20. Me|utim.17/95. broj I/1999. 07. Na osnovu pravnog posla pravo svojine na nepokretnosti koje su u zemlji{nim knjigama upisane sti~e se upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovaraju}i na~in odre|en zakonom (~lan 33. odluka broj 42. odluka broj 43.Bilten VS RS.oboriva pretpostavka Sticanje prava svojine . godine . ZOSPO-a). broj I/1999. broj: Rev. U konkretnom slu~aju na podru~ju gdje se nalaze sporne nepokretnosti uni{tene su zemlji{ne knjige.pravo upisano u zemlji{nim knjigama . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima JEDAN OD NA^INA PRENOS SVOJINE JE I POLAGANJE ISPRAVA KOD NADLE@NOG SUDA. usljed ~ega se ima uzeti da je tu`ilac polaganjem isprava kod nadle`nog suda. (Vrhovni sud Republike Srpske. strana 75) 34 .6/95.Bilten VS RS.39/96. Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su pogre{no primijenili materijalno pravo kada su obavezali tu`enog da trpi da se tu`ilac uknji`i kao vlasnik spornih nepokretnosti.oboriva pretpostavka ^lan 33. odluka broj 41. broj I/1999.polaganjem isprava Sticanje prava svojine na osnovu pravnog posla . od 18. TAMO GDJE SU UNI[TENE ZEMLJI[NE KNJIGE. (Vrhovni sud Republike Srpske. 1995. Svojina se pribavlja tako {to se na osnovu pravnog posla stvar preda i primi na~inom koji va`i za zakonit na~in prenosa svojine.Bilten VS RS. stekao pravo svojine na navedenim spornim nepokretnostima i da nema mjesta zahtjevu tu`ioca da se tu`eni obave`e da trpi da se tu`ilac upi{e u zemlji{nim knjigama kao sopstvenik spornih nepokretnosti. godine . 1996. od 20.

GODINE) PREOSTALO VRIJEME KRA]E OD ZAKONOM PROPISANOG. je ugovorom o poklonu od 6.745 m2. da je sporna parcela u katastarskom operatu bila upisana na pravnom prethodniku tu`enih. Brodac.na nepokretnostima po osnovu odr`aja . 28. ROK ISTI^E ISTEKOM VREMENA KOJE JE PROPISANO U ZOSPO. odluka broj 44.824 m2.rokovi odr`aja ^lan 28. koji su pla}ali porez na dohodak od tih nepokretnosti. preda zemlji{nu parcelu u pov. P djed tu`ilaca.po osnovu odr`aja .pretpostavka savjesnosti dr`avine ^lanovi 28. onda je jedino mogu} ispravan zaklju~ak ni`estepenih sudova da pravni prethodnik tu`ioca. ozna~enu kao k. Iz obrazlo`enja: Utvr|uju}i da je pravni prethodnik tu`ioca krajem1961. kao i predata mu u dr`avinu. 09. po osnovu ja~eg prava na dr`avinu. KAD JE ZAKONOM (ZOSPO) PROPISAN KRA]I ROK. 2. Bez dr`avine takvog kvaliteta nema osnove ni za sticanje prava svojine po toj osnovi (~l. i 72. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ZOSPO SE PRIMJENJUJE NA ROKOVE ODR@AJA KOJI SU PO^ELI TE]I PRIJE NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU TAKO DA: 1. 11. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima). godine kupio samo dio parcele broj 1751 u povr{ini od 5.76) Sticanje prava svojine . da je za taj dio formirana posebna parcela broj 1751/2 i prevedena na njegovo ime. 75 . ROK ISTI^E PO PROTEKU VREMENA ODRE\ENOG PRIJA[NJIM ZAKONOM (PRAVNIM PRAVILIMA). broj: Rev.Bilten VS RS. 1946. jednako kao i tre}a lica. ODNOSNO AKO NIJE ZNAO ILI NIJE MOGAO ZNATI DA NIJE NJEGOVA. 1980. godine . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ISPUNJENA JE PRETPOSTAVKA SAVJESNOSTI DR@AVINE RADI STICANJA PRAVA SVOJINE ODR@AJEM SAMO AKO JE DR@ALAC KROZ SVE VRIJEME ODR@AJA SMATRAO DA JE STVAR KOJU DR@I NJEGOVA. a ni tu`ilac nisu (bili) savjesni dr`aoci sporne parcele. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilaca da im tu`ena. k. od 14. usvaja i ovaj sud.Sticanje prava svojine . kao ispravne. u vezi sa ~l. 72. G. da je ovaj dio zemlji{ta iste godine izdvojen iz ove parcele.na nepokretnostima odr`ajem . AKO JE OD ROKA ODRE\ENOG PRIJA[NJIM ZAKONOM (PRAVNIM PRAVILIMA) PREOSTALO VRIJEME DU@E OD ONOGA PREDVI\ENOG ZOSPO. str. i da je tu`ilac zbog odsustva tu`enih sa podru~ja na kome se nalaze sporne nepokretnosti kriomice vr{io {umsku sje~u na ovoj parceli.o. (Vrhovni sud Republike Srpske.. Stoga ni`estepeni sudovi nisu pogre{no primijenili materijalno pravo na {tetu tu`ioca kada su odbili i drugi eventualni zahtjev tu`ioca.J. a poslije njegove smrti na tu`ene.~. a pradjed tu`ene. odnosno zahtjev da se u odnosu na tu`ene utvrdi da li je tu`ilac po osnovu odr`aja stekao pravo svojine na spornoj parceli.18/96. 05. .pretpostavka savjesnosti dr`avine Sticanje prava svojine na nepokretnostima . Za unijete zaklju~ke ni`estepeni sudovi su iznijeli valjane razloge koji su u skladu sa provedenim dokazima i utvr|enih ~injenica koje. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva. 35 . A PO NJEGOVOM STUPANJU NA SNAGU (1. broj I/1999. 1996. ni`estepeni sudovi su utvrdili sljede}e ~injeni~no stanje: 1.

Polaze}i od utvr|enog ~injeni~nog stanja ni`estepeni sudovi su udovoljili tu`benom zahtjevu. a po njegovom stupanju na snagu preostalo je vrijeme kra}e od zakonom propisanog. nije bio savjestan dr`alac predmetnih nepokretnosti i da bez dr`avine takvog kvaliteta nema osnove za sticanje prava svojine po osnovu odr`aja. u smislu ~lana 28.J. 1939. 3.pravnim odnosima (dalje: ZOSPO). i ostaviteljeve k}eri M. od 22. ako je od roka odre|enog prija{njim zakonom (pravnim pravilima) preostalo vrijeme du`e od onog predvi|enog novim zakonom. godine preuzeo u dr`avinu 11. tu`ene P J. godine samoinicijativno preuzeo u dr`avinu dio nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o poklonu od 6. jer su zaklju~ili da su tu`iocu dokazali da je njihov pravni prethodnik P D. godine. ni`estepeni sudovi su pravilno zaklju~ili da su tu`ioci dokazali da je njihov pravni prethodnik P D. prenio ovo zemlji{te u svojinu pravnom prethodniku tu`ioca. samoinicijativno je 1957. 04. a na pravne posljedice koje nastaju kasnije primjenjuje se ZOSPO. sve do svoje smrti koja je nastupila u toku 1990. to zemlji{te navedeno .. je pripadalo nepokretnostima koje su bile predmet ugovora o poklonu od 6. i S.k. 32. 07. godine.824 m2 zemlji{ta koje . okon~an je . . godine. tako|e. tu`ena je. rok isti~e istekom vremena koje je propisano u ovom zakonu. 09..ocu tu`ioca.04. 1939. godine . 453 k. iza . pravosna`nim rje{enjem ostavinskog suda broj 0 437/56. Kada su u pitanju rokovi odr`aja koji su po~eli te}i prije njegovog stupanja na snagu ZOSPO se primjenjuje tako da: 1. ni`estepeni sudovi su. godine) mjerodavno je pravo va`e}e u vrijeme nastanka. P J. po pravnoj osnovi i . 1939. toku 1957. godine. ZOSPO koja reguli{e na~in sticanja svojine na nepokretnostima po osnovu odr`aja. Tako|e. otac . utvr|uju}i da je pravni prethodnik tu`ene sada pokojni P J. 04. Utvr|uju}i na nesumnjiv na~in da je sporno zemlji{te dodijeljeno pravnom prethodniku tu`ene u postupku komasacije u zamjenu za zemlji{te koje je bilo predmet pravno valjanog i realizovanog ugovora o poklonu od 6. a i da taj dio nepokretnosti nije dobio u samosvojinu na osnovu ugovora o diobi nasljedni~ke zajednice za P J. ovo zemlji{te je P J. pribavio tu parcelu po pravnoj osnovi i na zakonit na~in.o. koga izvode svoje pravo svojine na spornoj parceli po osnovu naslje|a. 5. ostavinski postupak iza P koji je umro 1943. 1980. nepokretnosti u povr{ini od .. odnosno djeca ostaviteljevih sinova ^. u . Brodac i ovaj ugovor je u cijelosti realizovan za `ivota ugovornih strana. pravilno zaklju~ili . i na zaostav{tini ostavitelja progla{eni su na temelju zakona za nasljednike po pravu predstavljanja unu~ad ostavitelja. ul. Zakona o osnovnim svojinsko. unio u komasacionu masu i u zamjenu za to zemlji{te . Za postojanje stvarno pravnih odnosa i za sve pravne posljedice tih odnosa nastale do stupanja ZOSPO (ovaj zakon stupio je na snagu 1. zemlji{te koje je bilo predmet ugovora o poklonu nije ~inilo zaostav{tinu. prema kome je sada pok. 04. U prednjem se u bitnom iscrpljuju razlozi ni`estepenih presuda a na osnovu kojih su ni`estepeni sudovi zaklju~ili da je osnovan tu`beni zahtjev.. 1956. kao ostavinska imovina. 36 . 2. godine prenio u svojinu sinu P D.730 m2. . dr`alac spornog zemlji{ta. kad je zakonom (ZOSPO) propisan kra}i rok. . iako je znao ili barem mogao znati da one nisu njegova svojina. dobio sporno u odnosu na koje tu`ioci isti~u svoje ja~e pravo na dr`avinu i 6. upisane u z. niti je u rje{enju kojim je dovr{en ostavinski postupak iza umrlog P J. 4. Na ispravnost ovog zaklju~ka nema uticaja okolnost {to se ni`estepeni sudovi pogre{no pozivaju samo na odredbu ~lana 28. na zakonit na~in pribavio zemlji{te koje je u komasacionom postupku dato u zamjenu za sporno zemlji{te. br. da pravni prethodnik tu`ene P J.. a rok isti~e po proteku vremenu odre|enog prija{njim zakonom (pravnim pravilima) i 2. kao nasljednik iza sada umrlog P J. i da se na strani tu`ene nisu ostvarile pravne pretpostavke za sticanje prava svojine na toj parceli po osnovu odr`aja. 1939. po okon~anju ostavinskog postupka iza umrlog P J.

Vrhovni sud Republike Srpske. relevantno za razrje{enje konkretnog spora je ocjena konkurencije izme|u ta dva ugovora. stav 2. sve da je do tada bio savjestan dr`alac. (Vrhovni sud Republike Srpske. godine . broj I/1999. sve i da je bila savjestan dr`alac tih nepokretnosti od otvaranja naslje|a nije mogla ste}i pravo svojine na tim nepokretnostima po osnovu odr`aja. 1973. Naime. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Iz obrazlo`enja: Po utvr|enju prvostepenog suda. godine) od kada se pravni prethodnik tu`ene. godine.25/96. 76 . odnosno poklonodavac isto lice. bio . ve}e pravno dejstvo ima ugovor o do`ivotnom izdr`avanju. tu`ena se. pa ni`estepeni sudovi nisu pogre{no primijenili materijalno pravo kada su usvojili tu`beni zahtjev. VE]U PRAVNU SNAGU IMA TERETNI NASPRAM DOBRO^INOG UGOVORA. od 14. ZOSPO-a. a nije. u periodu od 1957. ZOSPO-a. u cjelini je realizovan. odluka broj 45. stav 4. to se tu`enoj to vrijeme ne mo`e ra~unati u odr`aj (osnov zakonite dr`avine ne mo`e biti naslje|e).o poklonu i ugovora o do`ivotnom izdr`avanju Ugovor o poklonu i ugovor o do`ivotnom izdr`avanju . godine do 1990. ali to zbog razloga koje je ovaj sud naveo. stav 2. godine. pri postojanju nespornih ~injenica da je zaklju~en ugovor o do`ivotnom izdr`avanju i ugovor o poklonu. 07. poziva na sticanje prava svojine po osnovu odr`aja. str. dr`alac nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o poklonu od 6. broj: Rev. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima U KONKURENCIJI DVA UGOVORA. Kako je pravni prethodnik tu`ene do otvaranja njegovog naslje|a bio nezakoniti dr`alac tih nepokretnosti. U konkurenciji ugovora o do`ivotnom izdr`avanju i ugovora o poklonu. ne mo`e smatrati savjesnim dr`aocem tih nepokretnosti .Bilten VS RS. Kada se sagledaju su{tina i cilj zaklju~enih ugovora. jer od smrti njenog pravnog prethodnika pa do stupanja tu`ene u ovoj parnici nije protekao rok od 10 godina predvi|en u ~lanu 28. kao {to je naprijed re~eno. broj: Rev.27) 37 . Prema tome. kao teretni ugovor. ispunjeni su uslovi na osnovu kojih je tu`ilac stekao pravo na predmetnim nekretninama. godine i da rok odr`aja predvi|en u prija{njem pravnom re`imu (20 godina savjesne dr`avine) do dana podno{enja tu`be u ovoj pravnoj stvari (3. 1996. pa tu`ena. broj 3/1999. prema kojima je primalac izdr`avanja. shodno ~lanu 48. o~igledno neosnovano.konkurencija kod sticanja prava svojine ^lan 48.nesumnjivo nije protekao. str. kao teretni ugovor. 05. 05. 26 . od 18.37/96. Kraj iznijetog stanja stvari ni`estepeni sudovi su pravilno zaklju~ili da su se ostvarile sve potrebne pretpostavke za uspjeh tu`be po osnovu ja~eg prava na dr`avinu po osnovu ~lana 41. u smislu ~lana 28. ZOSPO-a. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima prema kome nekretnine koje su predmet oba ugovora smr}u primaoca izdr`avanja prelaze na davaoca izdr`avanja.pravnim poslom Konkurencija ugovora .U ovoj pravnoj stvari nesumnjivo je utvr|eno da je pravni prethodnik tu`ene P J. To zna~i da poklonoprimac na osnovu ugovora o poklonu ne mo`e ostvariti pravo vlasni{tva na nekretninama koje su bile predmet ugovora o do`ivotnom izdr`avanju. 1939. 1996. onda ugovor o do`ivotnom izdr`avanju. 04. koji je zaklju~en prije ugovora o poklonu.78) Sticanje prava svojine . (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu.

a od zna~aja je i na posljedice koje mogu da proiza|u za sticaoce takvog objekta.utvr|ivanje svojine Svojina . ako ga nema. godine Bilten VS FBiH. godine . strana 22) Gra|evinski objekat . Ono se u zemlji{nu knjigu i ne upisuje na odre|eno. Sudskom odlukom o utvr|ivanju prava svojine po tom osnovu ure|uju se samo me|usobni odnosi sticalaca u odnosu na tako podignuti objekat. odluka broj 36. odluka broj 32. 5. ako je taj objekat podignut u zajednici. Iz obrazlo`enja: Trajno pravo kori{tenja zemlji{ta vezano je uz pravo vlasni{tva na zgradi koja je na njemu izgra|ena i dijeli sudbinu tog vlasni{tva.trajno pravo kori{tenja gra|evinske parcele ^lanci 42. ve} na neodre|eno. a u nedostatku ovog u srazmjeri ulo`enih sredstava. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. od 26. strana 55) 38 . 09.utvr|enje na gra|evinskom objektu sagra|enom bez gra|evinske dozvole NA GRA\EVINSKOM OBJEKTU PODIGNUTOM U TOKU TRAJANJA PORODI^NE ZAJEDNICE BEZ DOZVOLE MO@E SE UTVRDITI PRAVO VLASNI[TVA. a zatim koji od spornih gra|evinskih objekata su gra|eni u periodu kada su stranke `ivjele u zajedni~kom doma}instvu.sagra|en bez gra|evinske dozvole . Zakona o gra|evinskom zemlji{tu PRIJENOSOM PRAVA VLASNI[TVA U ZEMLJI[NOJ KNJIZI NA ZGRADI KOJA JE IZGRA\ENA NA GRADSKOM GRA\EVINSKOM ZEMLJI[TU PRENOSI SE I PRAVO TRAJNOG KORI[TENJA GRA\EVINSKE PARCELE BEZ POSEBNOG UPISA U TOJ KNJIZI. bez dozvole za gra|enje nadle`nog organa. broj: Rev. kao i kada su kupljene zemlji{ne parcele na kojima su izgra|eni sporni objekti. kada nastaje pravno priznato suvlasni{tvo u srazmjeri usmenog sporazuma.146/98. 1999. tako da se na svaku osobu koja upisom u zemlji{nu knjigu postane vlasnik zgrade automatski prenosi i upis trajnog prava kori{tenja zemlji{ta pod zgradom i koje slu`i njezinoj redovnoj upotrebi. ne mo`e utvrditi pravo svojine. pa se istom ne mijenja status takvog objekta (bespravno podignutog-privremenog gra|evinskog objekta). odnosno pravo suvlasni{tva. Na gra|evinskom objektu podignutom bez dozvole za gra|enje.Bilten sudske prakse VS RS. Iz obrazlo`enja: Pogre{an je pravni stav drugostepenog suda da se na gra|evinskom objektu podignutom na zemlji{tu dru{tvene svojine. broj 1/1999. Takva odluka nema zna~aja u odnosu na gra|evinski objekat podignut bez dozvole za gra|enje. U ovom konkretnom slu~aju u pitanju su odnosi izme|u bliskih srodnika. broj I/2004. 1998. odnosno svakog vlasnika zagrade. (Vrhovni sud Republike Srpske. i 43.Gradsko gra|evinsko zemlji{te . mo`e se utvrditi pravo svojine. broj: Rev-125/98. je li postojao usmeni ugovor o zajedni~koj izgradnji objekata. od 24. te je za priznanje prava svojine na zajedni~ki izgra|enim gra|evinskim objektima bilo potrebno utvrditi: postoji li pismeni ugovor o gra|enju.

uspostava (sticanje) Slu`benost .prenos ^lan 18. i ~lan 42. broj: Rev-177/02.“Slu`beni list SRBiH”. (Vrhovni sud Republike Srpske. br. i 3. koji je bio na snazi u vrijeme izvr{ene diobe. br. odluka broj 37. 03. str. 1/90 i 25/90. broj 13/74) ^lan 40. broj 13/74. i ~lan 42. odnosno svakog vlasnika zgrade.Bilten sudske prakse VS RS. Slu`nost/Slu`benost Pravo slu`benosti . i 3. broj I/2004. jer je to pravo zajedni~ko i nedjeljivo. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima PRAVO SLU@BENOSTI MO@E SE USPOSTAVITI (STE]I) I RADI UDOBNIJEG KORI[]ENJA POVLASNOG DOBRA (BR@EG PRISTUPA NA POVLASNO DOBRO).na~in i obim prenosa i upis prava u zemlji{nu knjigu Trajno pravo kori{}enja gra|evinske parcele . automaski prenosi i upis trajnog prava kori{}enja zemlji{ta pod zgradom i koje slu`i njezinoj normalnoj upotrebi. bez posebnog upisa u toj knjizi ~lan 11. stav 1. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu “Slu`beni list SRBiH”.prenos trajnog prava sa izgra|enim objektom Prenos trajnog prava kori{}enja gra|evinske parcele na kojoj je izgra|en gra|evinski objekat sa vi{e suvlasnika .karakteristike Pravo slu`benosti . Iz obrazlo`enja: Kada na gra|evinskom zemlji{tu u dru{tvenoj (dr`avnoj) svojini postoje gra|evinski objekti sa vi{e suvlasnika. br. tako da se na svako lice koje upisom u zemlji{nu knjigu postane vlasnik zgrade.Prava kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta . 29/94 i 23/98) PRENOSOM PRAVA SVOJINE U ZEMLJI[NOJ KNJIZI NA ZGRADI KOJA JE IZGRA\ENA NA GRA\EVINSKOM ZEMLJI[TU U DRU[TVENOJ (DR@AVNOJ) SVOJINI PRENOSI SE I TRAJNO PRAVO KORI[]ENJA GRA\EVINSKE PARCELE BEZ POSEBNOG UPISA U TOJ KNJIZI. 2001. od 23. stavovi 1. stavovi 1. 56 . 29/94 i 23/98).57) 2.uspostava (sticanje) Karakteristike prava slu`benosti ^lan 49. stav 1. Trajno pravo kori{}enja zemlji{ta vezano je uz pravo vlasni{tva na zgradi (ovdje na porodi~noj ku}i i {tali) koja je na njemu izgra|ena i dijeli sudbinu tog vlasni{tva. 1/90 i 25/90. ranije va`e}eg Zakona o gra|evinskom zemlji{tu u dru{tvenoj svojini (“Slu`beni list SRBiH”. a sada ~lan 40. AKO JE U VRIJEME KADA JE USPOSTAVLJENO (STE^ENO) PRAVO SLU@BENOSTI RADI UDOBNIJEG KORI[]ENJA POVLASNOG DOBRA POSTOJAO JAVNI PUT DO 39 . godine . te “Slu`beni glasnik RS”.karakteristike Slu`benost . 34/86. 34/86. br. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu u dru{tvenoj svojini . te “Slu`beni glasnik RS”. pravo kori{}enja zemlji{ta koje slu`i redovnoj upotrebi tih objekata ne mo`e se izra`avati u idealnim dijelovima. ve} na neodre|enog. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (“Slu`beni list SRBiH”. stav 1. Ono se u zemlji{noj knjizi ne upisuje na odre|enog vlasnika zgrade. s obzirom na veli~inu idealnog dijela na objektima. Prenosom prava vlasni{tva u zemlji{noj knjizi na zgradi koja je izgra|ena na gra|evinskom zemlji{tu u dru{tvenoj (dr`avnoj) svojini prenosi se i trajno pravo kori{}enja gra|evinske parcele.

POSLU@NOM DOBRU NA KOME JE VLASNIK POVLASNOG DOBRA JEDAN OD NJEGOVIH SUVLASNIKA KADA DO\E DO POGOR[ANJA NJEGOVOG POLO@AJA KAO SAMOVLASNIKA POVLASNOG DOBRA.Bilten VS RS . broj 1/2001.22/94. ONDA U OVOM SLU^AJU.sudska za{tita NE MO@E ZAHTIJEVATI SUDSKU ZA[TITU SLU@NOSTI PUTA ONAJ KOJI SVOJE (POVLASNO) DOBRO MO@E. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 31) Slu`nost puta . godine . strana 79) Pravo slu`benosti . TRPI NA SVOM DOBRU U KORIST POVLASNOG DOBRA. (Vrhovni sud Republike Srpske. godine . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 1994.sticanje ^lan 49. strana 31) 40 . odluka broj 48. broj: Rev. 12. od 16.broj I/1999.80) Pravo slu`nosti prolaza . (Vrhovni sud Republike Srpske. broj I/1999. PRELA@ENJE PREKO TOG ZEMLJI[TA SAMO NA OSNOVU DOZVOLE NJEGOVOG VLASNIKA PREDSTAVLJA PREKARIJUM KOJI NE VODI ODR@AJU. strana 31) Vlasnik poslu`nog dobra . U PRAVILU. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 31) Sticanje prava slu`nosti dosjelo{}u ^lan 60. broj: Rev. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima VLASNIK POSLU@NOG DOBRA NE MO@E BITI OBAVEZAN DA NE[TO ^INI. od 11. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 79 . str.117/98. 06.ne mo`e biti obvezan na ~inidbu ^lan 62. BEZ NESRAZMJERNO VELIKE [TETE.Bilten VS RS. broj 1/2001. broj 1/2001. 1998. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. odluka broj 47.savjesnost ZA POSTOJANJE SAVJESNOG POSJEDA PRAVA SLU@NOSTI PROLAZA POTREBNOG ZA STICANJE ODR@AJEM TOG PRAVA TREBA DA SE SLU@NOST VR[I KAO PRAVO. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ZA STICANJE PRAVA SLU@NOSTI DOSJELO[]U POTREBAN JE NEPREKIDNI POSJED OD 20 GODINA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. KORISTITI POMO]U POSTOJE]EG JAVNOG PUTA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. NIJE OSTVAREN ZAKONSKI RAZLOG ZA UKIDANJE SLU@BENOSTI.sticanje Slu`benost . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima STVARNA SLU@BENOST MO@E SE IZUZETNO ZASNOVATI U KORIST POVLASNOG DOBRA NA NEPOKRETNOSTIMA .TOG DOBRA. VE] MO@E BITI OBAVEZAN DA NE[TO DOZVOLI. broj 1/2001. A VLASNIK POSLU@NOG DOBRA DA PRELA@ENJE PRIHVATA KAO VR[ENJE PRAVA.

objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.prestanak PRAVO ZEMLJI[NE SLU@NOSTI PRESTAJE AKO JE PRESTALA NJEZINA GOSPODARSKA SVRHA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZATO SE SLU@NOST PUTA MO@E. broj 1/2001. broj 1/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2003. broj 1/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.ukidanje ^lan 64. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 32) 41 . strana 32) Slu`nost prolaza . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.Slu`nost puta . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima PRAVO SLU@NOSTI PUTA PRESTAJE AKO JE OTPALA NJEGOVA NAMJENA. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima DA BI SE MOGLO TRA@ITI UKIDANJE SLU@NOSTI PROLAZA.moraju biti trajno vezane za povlasno dobro ZEMLJI[NE SLU@NOSTI SU TRAJNO VEZANE ZA POVLASNO DOBRO I MORAJU SLU@ITI NJEGOVOM EKONOMSKOM ISKORI[TAVANJU. OSNOVNO JE DA U ^ASU DONO[ENJA ODLUKE MORAJU POSTOJATI USLOVI DA POVLASNE NEKRETNINE IMAJU PRIKLADNIJI PROLAZ.ograni~enje prava SAMA ^INJENICA DA VLASNIK POVLASNOG ZEMLJI[TA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. PA PRESTANAK TE OBJEKTIVNE KORISTI MO@E BITI OPRAVDAN RAZLOG ZA UKIDANJE SLU@NOSTI. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ZAHTJEV ZA UKIDANJE SLU@NOSTI PUTA KAO SUVI[NE RJE[AVA SE U PARNI^NOM POSTUPKU. IMA DA OTVARA I ZATVARA KAPIJE NA POSLU@NOM ZEMLJI[TU. strana 32) Zemlji{na slu`nost . strana 24) Zemlji{ne slu`nosti . broj 1/2001.nadle`nost suda ^lan 64.ukidanje .prestanak ^lan 64. ONE MORAJU BITI OBJEKTIVNO KORISNE. broj 1/2001. strana 32) Slu`nost prolaza . DRUGI PROLAZ ISTE VRIJEDNOSTI KOJIM SE ^INI MANJA [TETA ILI AKO POSTOJI JAVNI PROLAZ ISTE VRIJEDNOSTI. NA TU@BU VLASNIKA POSLU@NOG ZEMLJI[TA DOKINUTI AKO ZA PRISTUP NA POVLASNO ZEMLJI[TE POSTOJE ISTE VRIJEDNOSTI JAVNI ILI NEKI DRUGI PUT. strana 32) Slu`nost puta . NE PREDSTAVLJA OGRANI^ENJE PRAVA SLU@NOSTI. PRILIKOM KORI[TENJA PRAVA SLU@NOSTI PROLAZA.

Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima OSLOBA\AJU]I ROK OD TRI GODINE NEVR[ENJA PRAVA SLU@NOSTI NE PREKIDA SE SAMO FIZI^KIM VR[ENJEM PRAVA SLU@NOSTI. DA NIJE STE^ENA ZLOUPOTREBOM POVJERENJA VLASNIKA ILI POSJEDNIKA POSLU@NOG DOBRA. 1991. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.zasnivanje prava slu`benosti odr`ajem ^lan 54. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima nije tekao. VE] I ZAHTJEVOM PRAVNE ZA[TITE PRAVA SLU@NOSTI PRED NADLE@NIM SUDOM. {to je tu`ilac tvrdio.Nevr{enje prava slu`nosti . ta~ka 1.o. broj 3/2002. Pozivaju}i se na rezultate rasprave ni`estepeni sudovi su zauzeli stanovi{te da su se u konkretnom slu~aju ostvarile sve pretpostavke za zasnivanje sporne stvarne slu`nosti odr`ajem u smislu ~lana 54. te izdejstvovali pravosna`no rje{enje kojim je utvr|eno da ih je tu`ilac smetao u posjedu prava slu`osti. p.zasnivanje odr`ajem Pravo slu`benosti . 166 k. 167 k. C) NEPROTIVLJENJE VLASNIKA POSTUPNOG DOBRA I D) ISTINITOST STJECANJA POSJEDA PRAVA STVARNE SLU@NOSTI.~.prekid osloba|aju}eg roka od tri godine ^lan 64. U ovom postupku je sporno da li je tu`ioc stekao spornu slu`nost odr`ajem. Za zasnivanje prava stvarne slu`nosti odr`ajem propisane su ~lanom 54. p. Prema tome. jer su tu`enici do tog momenta bili aktivni u odbrani svog prava (tra`enje pravne za{tite prava stvarne slu`nosti izjedna~ana su sa njenim vr{enjem). ILI SLU@NOST USTUPLJENA DO OPOZIVA.~. Iz obrazlo`enja: Tu`enici su odmah po zabrani vr{enja prava slu`nosti 1988. ZOSPO-a pozitivne i negativne pretpostavke. a tu`eni poricao. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ZA ZASNIVANJE PRAVA STVARNE SLU@NOSTI ODR@AJEM TRA@I SE POSTOJANJE POZITIVNIH I NEGATIVNIH PRETPOSTAVKI. 2090 upisane u p.. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (dalje: ZOSP) i sudili tako {to su utvrdili postojanje stvarne slu`nosti kolskog prolaza kojim se slu`io tu`ilac u korist svoje nekretnine ozna~ene kao k. upisanim u p.l. godine ustali sa tu`bom za smetanje posjeda i u ovom postupku istrajali. 08.o. br. u konkretnom slu~aju vrijeme nevr{enja slu`nosti puta te~e od dana kada je donijeto rje{enje o smetanju posjeda a do podno{enja tu`be u ovom predmetu (08. br. TJ. na teret nekretnina tu`enog ozna~enih kao k. godine) nije proteklo tri godine.zasnivanje Slu`benost . I TO: A) FAKTI^KO OSTVARIVANJE SLU@NOSTI. B) PROTEK ODRE\ENOG VREMENA (NEPREKIDAN POSJED PRAVA STVARNE SLU@NOSTI OD 20 GODINA). strana 17) Pravo slu`benosti . 2091 i 2092. Iz obrazlo`enja: U ovoj parnici tu`ilac tra`i da se u odnosu na tu`enog utvrdi postojanje stvarne slu`nosti kolskog prolaza kojim se slu`io tu`ilac u korist svoje nekretnine na teret nekretnina tu`enog. i to: 42 . stav 1.l. PREVAROM. SILOM. ta~ka 1. pa do zaklju~enja glavne rasprave u ovom postupku rok iz ~lana 64.

u naravi vo}njak . direktno grani~e sa nekategorisanim seoskim putem. tj.~. AKO POSTOJI MOGU]NOST DA SE NEKA DRUGA PUTNA VEZA MO@E LAKO I UZ NEZNATNE TRO[KOVE OSPOSOBITI. Utvr|uju}i da tu`eni i njegovi pravni prednici vi{e od pedeset godina za pristup svojim nekretninama ozna~enim kao k.dalje: vo}njak.70 metara sa javnim 43 . da nije ste~ena zloupotrebom povjerenja vlasnika ili posjednika poslu`nog dobra. d) istinitost stjecanja posjeda prava stvarne slu`nosti.ukidanje Ukidanje prava slu`benosti . Prema tome. prijevarom. b) protek odre|enog vremena (neprekidan posjed prava stvarne slu`nosti od 20 godina). 3. koje ~ini dio dvori{nog prostora ispred ku}e tu`ioca. godine . SAMA ZA SEBE NE MORA BITI SMETNJA ZA UKIDANJE SLU@NOSTI. 184. Iz obrazlo`enja: U ovoj parnici tu`ilac tra`i da se ukine. Zakona o parni~nom postupku. ili slu`nost ustupljena do opoziva. Zbog toga se na mo`e ispitati zakonitost izreka presuda ni`estepenih sudova. (Vrhovni sud Republike Srpske. {to ~ini dovoljan razlog da se presude u odnosnom dijelu ukinu primjenom ~lana 394. c) neprotivljenje vlasnika poslu`nog dobra. te predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su|enje. na koju revizija osnovano ukazuje. od 28. silom. stavljao odre|ene prepreke na put i verbalno mu osporavao pravo da se koristi tom putnom vezom). ne mo`e se sa sigurno{}u suditi da li su se ostvarile sve propisane pretpostavke za sticanje prava sporne stvarne slu`nosti.58) Pravo slu`benosti . da se nekretnine tu`enog ozna~ene kao k.~. 205 i 198. slu`nost puta koja optere}uje njegove nepokretnosti ustanovljena za kori{}enje nekretnina tu`enog. Ni`estepeni sudovi ovo o~igledno nisu imali u vidu. 176 i 181. u dosu|uju}em dijelu. broj I/2004. a sada i u reviziji. str. Dok se ova ~injenica ne utvrdi. kao nepotrebna. 57 . ZPP-a. iako su i ~injeni~ni navodi iz tu`be ukazivali na to da se tu`eni zaista protivio da tu`ilac izvr{ava sadr`aj spornog prava stvarne slu`nosti i to na razne na~ine (zaoravao i su`avao spornu putnu vezu.Bilten sudske prakse VS RS.uslovi za ukidanje prava slu`benosti puta ^lan 58. ozna~eno kao k. 180/1 i 180/2 i za pristup do bunara odakle su uzimali vodu za svoje potrebe.000 KM ima mogu}nost da uspostavi izravno putnu vezu du`ine 57. odluka broj 38. stav 2.~. koristili za prolaz zemlji{te tu`ioca. tu`eni je osporavao tu`beni zahtjev prigovorom da se neprekidno protivio prola`enjem preko njegovih nekretnina od strane tu`ioca u raznim oblicima. U postupku. stav 1.~.a) fakti~ko ostvarivanje slu`nosti. 2002. broj: Rev-237/01. osnovanost tu`benog zahtjeva zavisila je od istinitog utvr|enja odlu~ne ~injenice da li se tu`eni protivio fakti~kom vr{enju slu`nosti od strane tu`ioca. odnosno da nije bio saglasan sa ostvarenjem sporne slu`nosti kolskog prolaza preko njegovih nekretnina. a to predstavlja bitnu povredu odredaba parni~nog postupka ozna~enu u ~lanu 354. ta~ka 13.ukidanje Slu`benost . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima OKOLNOST DA U TRENUTKU DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE NIJE OSIGURANA DRUGA PUTNA VEZA. ozna~enim kao k. Ovom prigovoru ni`estepeni sudovi nisu dali nikakav zna~aj. da tu`eni uz tro{kove od oko 1.

a to ni`estepeni sudovi pravilno uo~avaju. 59 . stav 2. a uz to posebno ocijeniti prigovor tu`enog. ovakva slu`nost bi se mogla ukinuti. broj: Rev-180/00. sadr`i na~elo da se slu`nost mora vr{iti civiliter. stav 2. te ako se istom odlukom uz ukidanje slu`nosti utvrde i radovi koje treba izvesti da bi se nova putna veza uspostavila. {to u krajnjoj konsekvenci mo`e voditi i ukidanju prava stvarne slu`nosti kad postane nepotrebna za kori{}enje povlasnog dobra (~lan 58. a {to nije razja{njeno od strane ni`estepenih sudova.61) 44 . odluka broj 39. te utvrdi obaveza vlasnika poslu`nog dobra (ovdje tu`ioca) na podmirenje tro{kova tih radova. pri ~emu se moraju imati u vidu i druge okolnosti kao {to su: omjer izme|u tro{kova ure|enja puta i {tete od upotrebe postoje}e slu`nosti. ova okolnost. a na osnovu kojih su ni`estepeni sudovi zaklju~ili da je tu`beni zahtjev osnovan.ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da su se ostvarili uslovi za ukidanje slu`nosti kao nepotrebne. me|utim. koga prvi put isti~e u reviziji. godine . 2001. a i imati u vidu i pravno pravilo paragrafa 2. ZOSPO-a). tj.Bilten sudske prakse VS RS. {to je bila du`nost prvostepenog suda. njegovo vlasni{tvo. ne mora bezuslovno biti prepreka za ukidanje slu`nosti. proizlazilo bi da u trenutku dono{enja prvostepene presude nije bila osigurana druga putna veza od javnog puta do povlasnih nekretnina tu`enog. sadr`anog i u obrazlo`enju ni`estepenih presuda. da je zemlji{te. koje ~ini spornu putnu vezu. kao i odredbu ~lana 50. umanjene vrijednosti nekretnine vlasnika povlasnog dobra preko koje }e se uspostaviti putna veza. broj I/2004. prema kojoj se stvarna slu`nost vr{i na na~in kojim se najmanje optere}uje poslu`no dobro. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima . usvojili tu`beni zahtjev. ostvari}e se mogu}nost da se utvrdi prava priroda spora i mogu}nost da u sporu bude pravilno i zakonito odlu~eno. str. sama za sebe. Iznijeti zaklju~ak se za sada ne mo`e prihvatiti. jer da tu`eni mo`e lako uz neznatne izdatke osposobiti izravnu putnu vezu za svoje nekretnine s postoje}im javnim seoskim putem. Zakona o parni~nom postupku . u stvari. stav 2. na koji su se stranke priklju~ile. jer da je pripalo njegovim pravnim prednicima u samovlasni{tvo prilikom diobe koju su izvr{ili sa pravnim prednikom tu`ioca.dalje: ZPP-e). pa je obje ni`estepene presude valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje. te su pozivom na odredbu iz ~lana 58. Nakon {to prvostepeni sud ustanovi. 2. Izneseno stanje stvari upu}uje na ostvarenje pogre{ne primjene materijalnog prava. od 26. ~ime je ostvaren razlog pobijanja ni`estepenih presuda (odredba ~lana 395. (Vrhovni sud Republike Srpske. stav 2. Pri razmatranju konkretnog slu~aja ima se po}i od ~injenice da slu`nost optere}uje nekretninu koja predstavlja tu`iteljevo dvori{te i da savremeni na~in `ivota i rastu}a motorizacija zna~ajno mijenjaju i na~in kori{}enja slu`nosti prolaza. Zakona o nu`nim prolazima prema kojem se izuzetno mo`e dopustiti otvaranje prolaza preko ku}nih dvori{ta. samo ako od povlasnog dobra do javnog puta (ili sli~ne mogu}nosti prolaza) postoji mogu}nost da se neka druga putna veza lako i uz neznatne tro{kove mo`e osposobiti. koristi vodu iz bunara i da su stranke u zavadi . No. ZOSPOa. U izlo`enom bi stoga trebalo tra`iti polaznu osnovu pri prosu|ivanju ovog spora. uz {to ve}u pa`nju i {to manje o{te}ivanja opravdanih interesa servitutom optere}enog lica. kao nepotrebna.putem od povlasnih nekretnina preko ovog vo}njaka. spremnost vlasnika poslu`nog dobra da naknadi potrebne tro{kove (iz podataka u spisu ne proizlazi da je tu`ilac voljan podmiriti ove tro{kove).dalje: ZOSPO. kao i na to da u odnosu na potrebne materijalnopravne pretpostavke nedostaju podaci ~injeni~ne prirode. odnosno bli`e razmotri i obrazlo`i potrebne okolnosti kako su one naprijed navedene. U prednjem se u bitnom iscrpljuju razlozi ni`estepenih presuda. Ova odredba. da tu`eni samo nekoliko dana u toku godini zbog reduciranja vode u seoskom vodovodu. Iz stanja spisa ovog predmeta.

Bilten VS RS. strana 80) Dosjelost . PRELA@ENJE PREKO TOG ZEMLJI[TA SAMO NA OSNOVU DOZVOLE NJEGOVOG VLASNIKA PREDSTAVLJA PREKARIJUM KOJI NE VODI DOSJELOSTI.Pravo slu`benosti . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima VLASNIK POSLU@NOG DOBRA MO@E ZAHTIJEVATI DA PRESTANE STVARNA SLU@BENOST KADA ONA POSTANE NEPOTREBNA ZA KORI[]ENJE POVLASNOG DOBRA ILI KAD PRESTANE DRUGI RAZLOG ZBOG KOGA JE ONA OSNOVANA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. STVAR.ukidanje Slu`benost . broj I/1999. godine . odluka broj 23. AKO DU@NIK PO DOSPIJE]U NE ISPUNI PREUZETU OBAVEZU. PA SE TU@BOM OVI PRVI NE OBUHVATAJU.hipoteka Zalog . 05. Zalo`no pravo .sticanje prava stvarne slu`nosti Pravo slu`nosti . broj 1/2001. KOJE PRIPADA VJEROVNIKU.ovla{tenje zalo`nog vjerovnika PRAVO ZALOGA JESTE PRAVO. ZOVE SE ZALOG .36/98.sticanje dosjelo{}u ^lan 60. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. NA KOJU PRISTAJE VJEROVNIKU PRAVO TO. stav 2. (Vrhovni sud Republike Srpske.ne vodi sticanju slu`nosti dosjelo{}u Slu`nost . DA SE NAMIRI IZ STVARI AKO OBAVEZA NE BI BILA ISPUNJENA U VRIJEME KADA JE USTANOVLJENO.HIPOTEKA. broj: Rev.sticanje putem dosjelosti Prekarium . NEMA ZAKONSKE ZABRANE DA VLASNIK POSLU@NOG DOBRA NEKIM OD KORISNIKA SLU@BENOSTI PREKO POSLU@NIH NEPOKRETNOSTI OSTAVLJA POSTOJE]U SLU@BENOST..ukidanje Ukidanje prava slu`benosti . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.stvarna . A VLASNIK POSLU@NOG DOBRA DA PRELA@ENJE PRIHVATA KAO VR[ENJE PRAVA. od 29. TIM PRAVOM ZALO@NI VJEROVNIK DOBIJA OVLA[TENJE DA SE NAMIRI IZ VRIJEDNOSTI ZALO@ENOG OBJEKTA. 1998. broj 1/2001.kada ima vi{e korisnika slu`benosti ^lan 58. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ZA POSTOJANJE SAVJESNOG POSJEDA PRAVA SLU@NOSTI PROLAZA POTREBNOG ZA STICANJE DOSJELO[]U TOG PRAVA TREBA DA SE SLU@NOST VR[I KAO PRAVO. ZALO@NIM SE PRAVOM MO@E OSIGURATI SVAKO POTRA@IVANJE NOV^ANO I NENOV^ANO. strana 32) 45 . (Pravni stav Gra|anskog odjeljenja Kantonalog suda u Sarajevu. A U ODNOSU NA DRUGE TRA@I UKIDANJE. i Biltenu VS FBiH. broj 1/2001. strana 19) 3. odluka broj 49.

. ZIP-a.izlu~na tu`ba ^lan 59. JER SIMULACIJA NE DJELUJE PREMA TRE]EM 46 . 08.ovjeren potpis zalagatelja. 4. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima PROTIV VJEROVNIKA KOJI JE POUZDANJEM U ZEMLJI[NE KNJIGE STEKAO IZVR[NU UKNJI@BU PRAVA ZALOGA NA NEKRETNINAMA DU@NIKA ZEMLJI[NOKNJI@NOG VLASNIKA. pravni na~in (modus sticanja). Uvjeti sa upis zalo`nog prava su: 1. potrebno je: 1. pa ukoliko predlagatelj ispunjava sve ove uvjete.izri~itu dozvolu (saglasnost) zalaganja na upis hipoteke (klauzula intabulandi) i . Zakona o osnovama vlasni~kih odnosa. do 67. str. 2. pravni naslov sticanja (titulus). valjana tra`bina. 3. . Zalo`no pravo je stvarno pravo vjerovnika na tu|oj stvari na kojoj on .broj~ani iznos tra`bine. ZIP-a KADA POSTOJI UGOVOR SA HIPOTEKARNOM KLAUZULOM.HIPOTEKE KROZ ZEMLJI[NE KNJIGE JE MOGU]A I BEZ PROVO\ENJA IZVR[NOG POSTUPKA PO ^LANU 215.ta~nu oznaku osobe na koju se predlagani upis odnosi. 2. osoba protiv koje glasi pravni naslov sticanja za osnivanje zalo`nog prava a koja je u zemlji{nim knjigama upisana kao vlasnik nekretnina. broj: G`. broj 1/1999. ima i mogu}nost da se zalo`no pravo hipoteka upi{e kroz zemlji{ne knjige i bez provo|enja izvr{nog postupka. propisana isprava koja se podnosi zemlji{noknji`nom uredu a koja sadr`i: . to jeste nije proveo izvr{ni postupak za otvaranje hipoteke. Da bi se moglo ste}i zalo`no pravo. Upravo je modus sticanja zalo`nog prava na nekretninama i to redovno upis vjerovnikove tra`bine u zemlji{nim knjigama. Iz obrazlo`enja: “Prvostepenim rje{enjem odbijen je prijedlog za uknji`bu zalo`nog prava na nekretninama jer predlaga~ nije postupio po ~lanu 215.vjerovnik ima zalo`no pravo da se namiri iz zalo`ene stvari ukoliko mu se pravovremeno ne namiri njegova tra`bina. 1997.ta~nu oznaku nekretnina. od 06.90/97. Zakona o osnovama vlasni~kih odnosa UKNJI@BA ZALO@NOG PRAVA . do 67. . godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. . Ovo se temelji na ~lanovima 64. sposoban objekat zalaganja. NE MO@E TRE]A OSOBA S USPJEHOM PODNIJETI IZLU^NU TU@BU NA TVR\ENJU DA JE IZVR[ENIK UKNJI@EN KAO VLASNIK NA OSNOVU SIMULIRANIOG PRAVNOG POSLA.pravni naslov zalo`nog prava. 14/15) Zalog (hipoteka) . a koje se namjeravaju teretiti.Uknji`ba zalo`nog prava (hipoteke) kroz zemlji{ne knjige ^lanovi 64. Zalo`no pravo na nekretninama se zove hipoteka.

objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. PRIJE DOSPJELOSTI POTRA@IVANJA HIPOTEKARNI VJEROVNIK MO@E: A) TU@BOM TRA@ITI DA SE NALO@I HIPOTEKARNOM DU@NIKU DA NE SMANJUJE ILI NE POGOR[AVA VRIJEDNOST NEKRETNINE. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 33) Zalog (hipoteka) . strana 33) Zalog (hipoteka) . strana 32) Zalog (hipoteka) . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima NAKON DOSPJELOSTI PRAVO JE HIPOTEKARNOG VJEROVNIKA DA TRA@I NAMIRENJE SVOGA POTRA@IVANJA IZ PRODAJNE VRIJEDNOSTI TE NEKRETNINE PUTEM SUDSKE JAVNE PRODAJE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA) I UPIS U ZEMLJI[NE KNJIGE (^LAN 71. broj 1/2001. ZAKONA O VLASNI^KO-PRAVNIM ODNOSIMA). ODNOSNO DA SE UZDR@I OD TAKVIH RADNJI I B) AKO DU@NIK NE POSTUPI U SKLADU SA NALOGOM SUDA DA TRA@I PRISILNU NAPLATU POTRA@IVANJA OSIGURANOG HIPOTEKOM (^LAN 72.prava hipotekarnog vjerovnika nakon dospjelosti ^lan 72. ZAKONA O VLASNI^KO-PRAVNIM ODNOSIMA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. KOJA JE PRIJE IZVR[ENE UKNJI@BE PRAVA ZALOGA STEKLA VANKNJI@NO VLASNI[TVO NEKRETNINA (PRINCIP PUBLICITETA) VRIJEDI ZA UGOVORNO A NE ZA IZVR[NO STICANJE PRAVA ZALOGA .protivljenje uknji`bi ugovorenog prava zaloga ZALOGODAVAC NE MO@E SVOJE PROTIVLJENJE UKNJI@BI UGOVORENOG PRAVA ZALOGA (HIPOTECI) NA NEKRETNINAMA TEMELJITI NA ^INJENICI DA JE VRIJEDNOST ZALO@ENIH NEKRETNINA VE]A OD VRIJEDNOSTI ZALOGOPRIM^EVOG POTRA@IVANJA OSIGURANOG TIM PRAVOM ZALOGA. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima VJEROVNIKA.pojedina~ni. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima HIPOTEKA I OSIGURANO POTRA@IVANJE SU JEDNA CJELINA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 33) Zalog (hipoteka) .^LAN 69. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 71. broj 1/2001. BEZ OBZIRA DA LI JE GA JE STEKLO NA OSNOVU PRAVNOG POSLA ILI NA OSNOVU IZVR[NOG NASLOVA. ZAKONA O VLASNI^KO-PRAVNIM ODNOSIMA).LICU KOJE JE U DOBROJ VJERI STEKLO NEKO PRAVO. odvojeni prenos nije dozvoljen ^lan 436. broj 1/2001. broj 1/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. NE [TITI DOBRA VJERA POUZDANJEM U JAVNE ZEMLJI[NE KNJIGE U SLU^AJU IZLU^NE TU@BE TRE]E OSOBE. KOJI JE STEKAO IZVR[NIM PUTEM UKNJI@BU PRAVA ZALOGA NA IZVR[ENIKOVIM NEKRETNINAMA. broj 1/2001.^LAN 436. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. POJEDINA^NI (IZDVOJENI I ODVOJENI) PRIJENOS NIJE DOPU[TEN.princip publiciteta ^lan 69. strana 33) 47 . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZA VALJANOST PRIJENOSA POTREBAN JE PISMENI UGOVOR (CESIJA .

odnosno pove}anja njegove vrijednosti. broj 1/2001. NAKNA\UJE SE NESAVJESNOM POSJEDNIKU PO CIJENAMA U VRIJEME PREDAJE STVARI VLASNIKU. strana 51) Posjednik . Visinu vrijednosti nu`nih i korisnih tro{kova utvrdio je po kriterijima predvi|enim zakonom. odluka broj 33.hipotekarna tu`ba ^lan 73. ^IJE SE VRA]ANJE TRA@I. A NJEZIN ZAHTJEV IMA GLASITI DA JE TU@ILAC OVLA[TEN TRA@ITI NAMIRENJE SVOJE TRA@BINE IZ ODNOSNIH NEKRETNINA (ZALO@NOG DOBRA) I DOPUSTITI DA SE TU@ITELJEVA TRA@BINA PUTEM IZVR[ENJA IZ TIH NEKRETNINA NAMIRI. AKO TAJ POSJED IMA U VRIJEME ZAKLJU^ENJA GLAVNE RASPRAVE. godine . na osnovu dokumentacije u spisu ~ija se vrijednost `albom ne dovodi u 48 . 10. stavovi 4. NAMIRI IZ ZALOGA. JER DR@ALAC ZALOGA (TU@ENI) AKO NIJE PODJEDNAKO I OSOBNI DU@NIK. Posjed i za{tita prava vlasni{tva Svojina . Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ZAHTJEV ZA VRA]ANJE STVARI NE MO@E SE USVOJITI PREMA STRANCI KOJA NIJE POSJEDNIK TE STVARI. IZUZETNO REINVIDIKACIJI IMA MJESTA I PROTIV LICA KOJE U MOMENTU TU@BE NIJE BILO POSJEDNIK STVARI. Vje{tak koji je dao nalaz i mi{ljenje odgovaraju}e je struke i on je na{ao da su svi izvedeni radovi bili nu`ni i korisni.raniji NAKNADA NU@NIH TRO[KOVA I TRO[KOVA KOJI SU BILI OSOBNO KORISNI ZA VLASNIKA STVARI.nesavjestan . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj I/2004. Na osnovu ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja i njegove ocjene. Zakona o osnovnim vlasni~ko-pravnim odnosima .za{tita .naknada tro{kova po cijenama u vrijeme predaje stvari ^lan 39.Zalog (hipoteka) . NE PRIMA NIKAKVE OBAVEZE. ZAKONA O VLASNI^KO-PRAVNIM ODNOSIMA). (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. POGRE[NO JE STOGA OBAVEZIVANJE TU@ENIKA NA PLA]ANJE HIPOTEKARNE TRA@BINE. TRA@BINA MORA BITI DOSPJELA I UKNJI@ENA. (^LAN 73. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjski sud je utvrdio da je tu`ilja kao nesavjesni posjednik. AKO MU JE TRA@BINA DOSPJELA I UKNJI@ENA. pa je bez osnova prigovor tu`ene da je visinu ovih tro{kova trebao utvrditi vje{tak finansijske struke. da su svi izvedeni radovi bili nu`ni i osobno korisni za tu`enu i da bi ih i tu`ena imala da je u to vrijeme bila u posjedu predmetnog objekta.pasivna legitimacija ^lan 37.pasivna legitimacija Za{tita prava svojine . i 5. Visina nu`nih i korisnih tro{kova koje je tu`ilja imala. strana 33) 4.Bilten sudske prakse VS RS. 2000. radi odr`avanja monta`nog prizemnog objekta vlasni{tvo tu`ene. (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. putem vi{e izvo|a~a poduzela i izvela gra|evinske radove u odre|enoj vrijednosti. broj: Rev-131/00. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima S OBZIROM NA NARAV I SVRHU HIPOTEKARNE TU@BE (IZNU\IVANJE SUDSKE PRODAJE ZALOGA PUTEM JAVNE DRA@BE). od 17. OSIM OBAVEZE DA MORA DOPUSTITI DA SE ZALO@NI VJEROVNIK. prvostupanjski sud je pravilno postupio kada je postupio kao u izreci.

bio nesavjestan kupac. 7. 8. (Vrhovni sud Republike Srpske. u januaru 1983.po ja~em pravnom osnovu Za{tita prava svojine .kad je istu nepokretnost kupilo vi{e lica . ja~i u pravu od drugotu`enog kome je prvotu`eni istu nepokretnost kasnije prodao. broj: Rev-1/02. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima zauzela jedinstven stav da ja~e pravo na nepokretnostima koje su bile predmet dva posebna ugovora o kupoprodaji ima savjesni raniji kupac u odnosu na kasnijega nesavjesnog kupca i to i onda kada je nesavjestan kupac ishodio upis prava svojine u zemlji{nim knjigama. godine . godine. godine kupoprodajni ugovor kojim je prvotu`eni prodao drugotu`enom ovu istu nepokretnost iako ju je ranije otu|io tu`iocu. te da su tu`eni ovaj ugovor svojeru~no potpisali i ugovor ovjerili i da je drugotu`eni u vrijeme tu`io~eve odsutnosti. Stoga se drugotu`eni sa uspjehom ne mo`e pozivati na ~injenicu iznijetu u reviziji da ima ja~e pravo zato {to je na osnovu ugovora ishodio upis posjeda sporne nepokretnosti u katastarskom operatu na svoje ime i {to je ovaj ugovor valjan pravni posao na osnovu koga se mo`e upisati u zemlji{nim knjigama kao vlasnik sporne nepokretnosti. a potom i pismeni ugovor 25. znao da je prvotu`eni prije zaklju~enja ovog ugovora predmetnu nepokretnost prodao tu`iocu i predao mu je u posjed na osnovu valjanog kupoprodajnog utovora. u primjeni ~lana 41.26/98. 10. Utvr|eno je dalje da je drugotu`eni. 1983.pitanje. bez obzira {to drugotu`eni ima i posjed sporne nepokretnosti i {to je ishodio upis ovog posjeda u katastru nekretnina. Po jedinstvenom stajali{tu sudske prakse izra`enom u Zaklju~ku broj 1/90 sa Savjetovanja gra|anskih odjeljenja ranijih vrhovnih sudova odr`anom 24. Da su svi izvedeni radovi bili nu`ni i korisni osobno za tu`enu dokaz je i to da tu`ena bez dodatnih ulaganja predmetni objekt koristi u cijelosti kao kancelarijski prostor. pravilan je zaklju~ak ni`estepenih sudova da je tu`ilac. naknada nu`nih i korisnih tro{kova savjesnom i nesavjesnom posjedniku utvr|uje se po cijenama u vrijeme predaje stvari vlasniku. odluka broj 17. preuzeo u posjed predmetnu nepokretnost. tj. od 26. KOME JE VLASNIK PRODAO I PREDAO U POSJED NEPOKRETNOST. odluka broj 34. broj I/2004. i 25. godine u Subotici. naime. prilikom zaklju~enja ugovora sa prvotu`enim. kome je prvotu`eni prodao i predao spornu nepokretnost u posjed. Sudska praksa je. 03. 1981. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima SAVJESTAN KUPAC.po ja~em pravnom osnovu Za{tita prava svojine .Bilten sudske prakse VS RS. 2002. strana 20) Svojina . prema{uje dosu|eni iznos.ja~a pravna osnova ^lan 41. od 24. broj: P`. 1990.52) 49 . 51 . broj 2/1998. godine Bilten VS FBiH. JA^I JE U PRAVU OD NESAVJESNOG LICA KOME JE RANIJI VLASNIK ISTU NEPOKRETNOST KASNIJE PRODAO PRI ^EMU NIJE ODLU^NO [TO JE KASNIJI KUPAC ISHODIO UPIS PRAVA SVOJINE U ZEMLJI[NE KNJIGE. 1. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. godine. Na osnovu ovih utvr|enja. godine u prisutnosti dva svjedoka koji su se potpisali na ugovoru) kojim je prvotu`eni prodao tu`iocu predmetnu nepokretnost i da je ovaj ugovor realizovan u cijelosti. str. Iz obrazlo`enja: U postupku je utvr|eno da je tu`ilac sa prvotu`enim zaklju~io valjan kupoprodajni ugovor (prvo usmeni u prolje}e 1981. Tako|e je utvr|eno da je prvotu`eni sa drugotu`enim zaklju~io 31. 1998.

27/96. da se tu`ena u stanu nalazi bez ikakvog pravnog osnova. 10. Predstavka vlasni~ko-pravne za{tite po ~lanu 43. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima udovoljava tu`benom zahtjevu uz obavezu tu`enog da plati tro{kove spora u iznosu od 1. Ukoliko nekretnina nije upisana. tu`itelj je du`an dokazati da je stvar koju tra`i njegova. Prvostepeni sud je pravilno postupio kada je udovoljio tu`benom zahtjevu. ILI PRESTAO DA VA@I. Zna~i. PREDSTAVLJA VLASNI^KU VINDIKATORNU TU@BU.pravo na sudsku za{titu Sudska za{tita . UKOLIKO TAJ PRAVNI POSAO NE PREDSTAVLJA UJEDNO I VALJAN PRAVNI OSNOV STJECANJA VLASNI[TVA.00 KM. a vrijednost spora u toku postupka nije osporena. i po{to se radi o vlasni~koj tu`bi. pravilno su i odmjereni parni~ni tro{kovi. onda mora dokazati svoj titulus i modus. Takvo rje{enje o privremenom kori{tenju nije dobio. od 21. DAKLE. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.prava na posjed Tu`ba . Iz obrazlo`enja: “Prvostepeni je sud nakon provedenog postupka utvrdio da je tu`itelj vlasnik stana garsonijere. broj 1/1999. broj 1/1998. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ZAHTJEV TU@ITELJA ZA PREDAJU STANA ILI KU]E OD POSJEDNIKA KOJI NEMA NIKAKAV PRAVNI OSNOV ILI MU JE TAJ OSNOV VALJANIM UPRAVNIM ILI SUDSKIM AKTOM ODUZET.garsonijere tu`itelju. 1998.za predaju u posjed . te vlasni{tvo prednika. 04. i 81. 02. godine ozna~ena vrijednost spora od 50.nadle`nost suda ^lan 43. Zakona o osnovnim vlasni~ko-pravnim odnosima . da tu`eni nema nikakav valjan akt za kori{tenje stana izuzev {to navodi kako mu je navodno obe}ano rje{enje.Posjed . @albena primjedba vezana za ulaganje tu`enog u stan koji je vlasni{tvo tu`ioca. Kako je na zapisniku od 23.493/98. broj: Rev. RADI SE O SPORU IZ SUDSKE NADLE@NOSTI. on to mora i dokazati.000. strana 18) Vlasni~ka vindikatorna tu`ba .20) 50 .350. a u konkretnom slu~aju je to na nesporan na~in i u~injeno. da ne}e da se iseli dok joj se ne obezbijedi neki smje{taj i prvostepeni sud temeljem ~lana 43.” (Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu.raniji NE U@IVA SUDSKU ZA[TITU PO OSNOVU JA^EG PRAVA NA POSJED OSOBA KOJA SVOJ ZAHTJEV ZA PREDAJU U POSJED TEMELJI NA PRAVNOM POSLU ZAKLJU^ENOM SA VLASNIKOM NEPOSJEDNIKOM.uvjeti ^lanci 41. onda je to pretpostavka da je stvar njegova i ko tvrdi protivno. 1998. 19 . godine Bilten VS FBiH. broj: G`. od 19.00 DEM. a koji je navodno bio devastiran i on ulo`io velika sredstva ne uti~e na valjanost same odluke o predaji stana . odluka broj 21. citiranog Zakona je tu`ba koju vlasnik neposjednik podi`e protiv posjednika nevlasnika individualno odre|ene stvari tra`e}i da mu tu stvar preda jer su vlasni{tvo tu`itelja. a u posebnom postupku tu`eni mo`e obligaciono-pravnim zahtjevom tra`iti isplatu opravdanih tro{kova ulo`enih u ovaj stan. posjed tu`enog i identitet stvari. 1988. U konkretnom slu~aju nije ni dovedeno u pitanje da je predmetna garsonijera vlasni{to tu`itelja. ako se radi o nekretnini upisanoj u zemlji{ne knjige na ime tu`itelja. str. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.

ZAKONA O VLASNI^KOPRAVNIM ODNOSIMA. S OBZIROM NA TO DA JE TU@ILAC VLASNIK. NA KOJEM TU@ILAC ZASNIVA PRAVO VLASNI[TVA. KADA SE TI^E ZAHTJEVA ZA USTUPANJE U POSJED.Vlasni~ka vindikatorna tu`ba ^lan 43. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pitanje je da li je on isklju~ivi vlasnik ili je pak samo suvlasnik sa M. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. TO OPRAVDAVA TU@BENI ZAHTJEV KAO I NADLE@NOST SUDA. N.aktivna legitimacija suvlasnika ^lan 50. ONDA TREBA UTVRDITI DA LI SE RADI O DJELJIVIM ILI NEDJELJIVIM STVARIMA.ZAJEDNI^AR IMA PRAVO NA TU@BU ZA ZA[TITU PRAVA VLASNI[TVA NA CIJELU STVAR A SUVLASNIK IMA PRAVO NA TU@BU ZA ZA[TITU SVOG PRAVA VLASNI[TVA NA DIJELU STVARI. DAKLE. PA KAKO TU@ENA NAKON SVEGA. Iz obrazlo`enja: U konkretnom slu~aju nije sporno da je prednik tu`iteljice vlasnik sa 1/2 na spornoj ma{ini. broj 1/1999. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.aktivna legitimacija suvlasnika Suvlasni{tvo . PA I NA TU@BU ZA USTUPANJE U POSJED ^ITAVE STVARI ILI KOJEG NJENOG MATERIJALNOG DIJELA. strana 29) Zastarjelost tra`enja prava vlasni{tva tu`bom ^lan 43. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima SUVLASNIK (ZAJEDNI^AR) IAKO NJEGOV IDEALNI DIO NE PREMA[UJE 1/2 CIJELE STVARI. AKTIVNO JE LEGITIMIRAN NA VLASNI^KU TU@BU. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. U VEZI SA POSTUPKOM PROGLA[AVANJA STANA NAPU[TENIM UPRAVNI ORGANI NISU IMALI VI[E PO ^EMU DA POSTUPAJU. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima SUVLASNIK . TAKO ZASTARIJEVA I PRAVO TU@BOM TRA@ITI PRAVO VLASNI[TVA BILO TO PRAVO UPISANO ILI NE PROTEKOM ROKA OD 20 GODINA U KOJEM TO PRAVO TU@ITELJ NIJE VR[IO A MOGAO GA JE VR[ITI. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima S OBZIROM NA TO DA SVAKO PRAVO ISTEKOM U ZAKONU PREDVI\ENOG VREMENA ZASTARIJEVA UKOLIKO ZAKONOM TO NIJE PROTIVNO PREDVI\ENO. kako to 51 . NE MIJENJA NI[TA NA STVARI. strana 34) Vlasni~ka tu`ba . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima KADA VLASNIK STANA USTANE SA TU@BOM PROTIV SADA[NJEG KORISNIKA STANA RADI SE O VLASNI^KOJ VINDIKATORNOJ TU@BI. broj 1/1999. 32. ^INJENICA DA JE NASLOV.za{tita prava vlasni{tva ^lan 50. KADA SU TU@ENOJ PONI[TILI RJE[ENJE O DODJELI STANA NA PRIVREMENO KORI[TENJE STANA. PA AKO JE U PITANJU NEDJELJIVA STVAR. O SPORU IZ SUDSKE NADLE@NOSTI. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. u vezi sa ~l. NE]E DA SE ISELI. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. UPRAVNI AKT KOJIM SE PONI[TAVA RJE[ENJE O DODJELI STANA NA PRIVREMENO KORI[TENJE. TREBA POSTUPITI U SKLADU SA ^LANOM 50. strana 27) Vlasni~ka tu`ba . broj 3/1999.

DO LEGALIZACIJE BESPRAVNE IZGRADNJE IMA PRAVNI STATUS PRIVREMENOG GRA\EVINSKOG OBJEKTA . objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 41. 13 . i 43. ZOSPO-a). SUDSKA PLJENIDBA). te im pripada pravo na podno{enje tu`be za za{titu prava vlasni{tva na cijelu stvar od tu`ene kao ostavoprimca.pozivanje na ja~e pravo Sudska za{tita posjeda . 1/90 i 29/90. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 41. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 18) Sudska za{tita prava svojine . N. I 43. od 2. (Vrhovni sud Republike Srpske. broj: Gvl. 42. odluka broj 35. GRA\EVINSKI OBJEKAT IZGRA\EN BEZ ODOBRENJA ZA GRA\ENJE. IAKO PO NAMJENI TRAJAN.. tu`beni zahtjev tu`iteljica za predaju u posjed sporne ma{ine je osnovan. Kako je u smislu citirane zakonske odredbe suvlasnik ovla{ten da od tre}eg lica tra`i cijelu svar. OSIM KAD ZAKON DOPU[TA ILI PROPISUJE IZUZETAK.14) Posjed .pozivanje na ja~e pravo ^lan 78. br. U VEZI S ^L. u vezi sa ~lanovima 37. KAO I USPJE[NO ISTA]I PRIGOVOR DA STVAR DR@I PO OSNOVU ZAKONA ILI PRAVNOG POSLA (IUS RETENTIONIS. 81. i “Slu`benik glasnik RS”.pozivanje na ja~e pravo Za{tita posjeda . kao ostavodavca o podignutoj tu`bi. 34/86. Ovo iz razloga {to je nesporno da su tu`iteljice po osnovu nasljedstva suvlasnici na spornoj ma{ini...).sudska za{tita . stav 2.. i 66. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima U DR@AVINSKOM SPORU TU@ENI SE IZUZETNO MO@E POZVATI NA SVOJE JA^E PRAVO NA DR@AVINU KADA SE PROCES O PRAVU ZAVR[IO RANIJE OD DR@AVINSKOG PROCESA. OVO SU JEDINA DVA SLU^AJA KADA SE U POSTUPKU RADI SMETANJA DR@AVINE RASPRAVLJA O JA^EM PRAVU. i ~lan 81. N.POKRETNA STVAR KOJA PRIPADA GRADITELJU ILI EVENTUALNO NJEGOVOM PRAVNOM SLJEDBENIKU KOGA POGA\A EVENTUALNA. strana 68) Posjedovna za{tita . GDJE JE VE] RIJE[ENO O PRAVU NA STVAR (^L.pozivanje na ja~e pravo Sudska za{tita posjeda . 37. 04. 42. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu.dio zemlji{ta koji predstavlja javni put NE MO@E SE PRU@ITI POSJEDOVNA ZA[TITA OSOBI KOJA TU ZA[TITU TRA@I U ODNOSU NA DIO ZEMLJI[TA KOJI PREDSTAVLJA JAVNI PUT. broj 29/94) GRA\ENJEM BEZ PRAVNOG OSNOVA NA GRA\EVINSKOM ZEMLJI[TU U DRU[TVENOJ (DR@AVNOJ) SVOJINI NE MO@E SE STE]I PRAVO SVOJINE NA GRA\EVINSKOJ PARCELI. obavijestila M. SANKCIJA RU[ENJA BEZ PRAVA NA NAKNADU. broj 3/2000. str. 52 .kad je gra|evinski objekat izgra|en na gra|evinskom zemlji{tu u dru{tvenoj (sada dr`avnoj) svojini bez odobrenja za gra|enje ^lanovi 65. ZOO po uputi suda. 1998.Bilten VS RS. JER OVDJE VA@I PRAVILO “RETITORIUM ABSORBET POSSESSORIM”. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (“Slu`beni list SRBiH”. broj I/1999. broj 1/2002.tvrdi tu`ena se mo`e raspraviti samo u parnici izme|u tu`iteljica i M. godine .3/98. NITI TRAJNO PRAVO KORI[]ENJA. a tu`ena kao ostavoprimac u skladu sa odredbom ~lana 713.

KORISNIKA SUSJEDNOG OBJEKTA. s obzirom na to da pogor{ani uslovi kori{tenja dvori{ta ne zna~e i onemogu}avanje posjeda. U OVOM SLU^AJU.savjesnost posjednika ^lan 77.. broj 3/1999. odluka broj 24. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.GRA\EVINSKI OBJEKAT KOJI JE IZGRA\EN BEZ ODOBRENJA ZA GRA\ENJE (BEZ GRA\EVINSKE DOZVOLE) PREDMET JE PRAVA SVOJINE I U@IVA SUDSKU ZA[TITU KOJA PRIPADA VLASNIKU AKO ZAKONOM NIJE DRUGA^IJE ODRE\ENO.kada se vlasnik niz godina nije interesovao za svoje nekretnine Posjed .Bilten VS RS. 1996.savjesnost . godine . o~igledni nesrazmjer u vrijednostima izgra|enog i ugra|enog predmeta pravne za{tite. (Vrhovni sud Republike Srpske.. .. koje se bez ve}ih te{ko}a mogu demontirati a da pri tome ne budu uni{tene.. o~ito je da je smetanje izvr{eno instaliranjem limenih ventilacionih cijevi. Prvostepeni sud je odbio tu`beni zahtjev nalaze}i da je sudska za{tita nemogu}a jer je zatra`ena nakon dovr{enog gra|enja i jer u ~inu tu`enika nema elemenata smetanja. broj I/1999. DEMONTIRANJEM CIJEVI. od 15.. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbio zahtjev tu`itelja radi utvr|enja smetanja posjeda. NITI TRA@IO NJIHOVU PREDAJU NE MO@E SE TUMA^ITI U PRILOG SAVJESNOSTI POSJEDNIKA KOJI JE ZNAO DA NEKRETNINA KOJU POSJEDUJE NIJE NJEGOVA. i da je tu`eno ugostiteljsko preduze}e u vazdu{nom prostoru tog dvori{ta na povr{ini od dva metra za svoje potrebe i bez pristanka tu`itelja postavio ventilacione cijevi du`ine 10 metara i {irine 1. Iz stanja spisa a prema nalazu vje{taka i nepotpunim tvrdnjma stranaka.. jer bi ru{enje gra|evinskog objekta iziskivalo nesrazmjerne tro{kove i ujedno vodilo njegovom potpunom uni{tenju. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ul. 03. mada je utvr|eno da je tu`ilac bio u zadnjem posjedu dvori{ta zgrade u Sarajevu. Iz nalaza vje{taka utvr|eno je da je nakon ove gradnje kori{tenje dvori{ta tu`itelja postalo ograni~eno i to u vertikalnoj liniji u slu~aju eventualne gradnje nekog pomo}nog objekta a u horizontalnoj liniji utoliko {to je ote`ana upotreba otvora za ubacivanje uglja. naime. strana 52) Posjed . Ovo iz razloga {to smisao pomenutog pravila je. Ovakav pravni stav prvostepenog suda ne stoji jer cilj ove sudske za{tite pored utvr|enja postojanja smetanja posjeda jeste uspostava ranijeg posjedovnog stanja uklanjanjem posljedica samovla{}a {to je kona~no tu`ilac i tra`io u tu`bi. primjeni ovakvog pravnog pravila nema mjesta u konkretnom slu~aju. Stoji stav prvostepenog suda da se uspostava ranijeg stanja ne mo`e tra`iti uvijek kada je smetanje izvr{eno gradnjom na tu|em zemlji{tu.i uspostavljanje ranijeg posjedovnog stanja TU@ENIK KOJI JE PROVEO LIMENE VENTILACIONE CIJEVI IZNAD SUSJEDNOG DVORI[TA IZVR[IO JE SMETANJE POSJEDA NA [TETU TU@ITELJA KAO POSJEDNIKA . Me|utim. strana 37) Smetanje posjeda ... Zbog toga je prvostepeni sud pogre{no predmetni slu~aj smetanja izjedna~io sa slu~ajem smetanja u vidu podizanja gra|evina na tu|em 53 . Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima OKOLNOST DA SE VLASNIK DUGI NIZ GODINA NIJE INTERESIRAO ZA SVOJE NEKRETNINE. a to bi bilo neekonomi~no. MOGU]E JE I PRINUDNO USPOSTAVLJANJE RANIJEG POSJEDOVNOG STANJA.53/95. broj: Rev..2 metara.

i b. i paragraf 68. A. ina~e.da se vidljivim 54 . knji`ne upise ~ine uknji`be (intabulacije ili ekstabulacije). Po paragrafu 20.nije dozvoljena Paragraf 20.zabrana otu|enja i optere}enja nekretnina Zabilje`ba spora OSOBA KOJA TU@BOM TRA@I NEKO PRAVO KOJE NIJE UPISANO U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA NE MO@E OSNOVANO ZAHTIJEVATI ZABILJE@BU SPORA ALI MO@E TRA@ITI DA SE IZDA PRIVREMENA MJERA ZABRANOM OTU\ENJA I OPTERE]ENJA NEKRETNINA. te prijedlog H. str. nije bilo mjesta udovoljenju ovakvih zahtjeva.19) Zabilje`ba budu}eg spora kroz zemlji{ne knjige . knjige . ta~ka a. 1997. Zna~i. i b. zemlji{noknji`ne zabilje`be mogu se u~initi u svrhu .516/97. 14 . A. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 11.k.15) 5. Vlasnik nekretnina G. ali mo`e tra`iti da se izda privremena mjera zabranom otu|enja i optere}enja nekretnina ako za to postoje zakonom predvi|eni uvjeti. koje }e predlaga~ pokrenuti najkasnije u roku od jedne godine od dana dono{enja Zakona o restituciji a radi ostvarivanja svojih ranije ste~enih prava. Zakona o zemlji{nim knjigama NIJE DOZVOLJENA ZABILJE@BA BUDU]EG SPORA KROZ ZEMLJI[NE KNJIGE GRUNTOVNICU. Osoba koja tu`bom tra`i neko pravo koje nije upisano u zemlji{nim knjigama ne mo`e osnovano zahtijevati zabilje`bu spora. AKO ZA TO POSTOJE ZAKONOM PREDVI\ENI UVJETI. broj 1/2000.Gruntovnicu. shodno pravnim pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama. pravilno utvr|eno ~injeni~no stanje. Shodno va`e}im pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama.. me|u strankama nije sporno da pravo predlagatelja nije upisano kroz z. knjige nego je to pravo upisano na neko drugo lice. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. H. Naime. za upis zabilje`be spora odbio.k. Zemlji{ne knjige Zabilje`ba .spora kada neko pravo nije upisano u zemlji{nim knjigama Privremena mjera . Stoga je ovaj sud preina~io odluku prvostepenog suda tako {to je usvojio tu`beni zahtjev. godine. H. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu.18 . je podnio `albu na prvostepeno rje{enje te je Kantonalni sud u Sarajevu postupaju}i po ulo`enoj `albi prvostepeno rje{enje preina~io. te. broj: G`. prvostepeni sud nije imao uvjete za dozvoljavanje tra`ene zabilje`be spora. str. a sve na osnovu paragrafa 20. ta~ke a. Zakona o zemlji{nim knjigama iz 1930.prijedlogu da se izvr{i zabilje`ba spora kroz z. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem na osnovu prijedloga i tu`be upisana je zabilje`ba spora po tu`bi H. Iz obrazlo`enja: “Prvostepenim rje{enjem udovoljno je zahtjevu . od 28. broj 3/2002. AKO SE ZAHTJEV PREDLAGA^A ODNOSI NA BUDU]I NEIZVJESNI DOGA\AJ. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. iako se nekretnine vode na drugo lice G. predbilje`be (prenotacije) i zabilje`be (adnotacije).zemlji{tu pa odbijanjem tu`iteljevog zahtjeva za utvr|enje smetanja posjeda i uspostavu ranijeg stanja pogre{no je primijenio materijalno pravo na.

str. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. kada postoji Tabularna dosjelost . predbilje`be (prenotacije) i zabilje`be (adnotacije). DOK ZAHTJEV KOJI JE ISTAKNUT PREMA NESAVJESNOM STICAOCU NIJE VREMENSKI OGRANI^EN. Iz obrazlo`enja: Shodno va`e}im pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama. Naime. knji`ne upise ~ine uknji`be (intabulacije ili ekstabulacije). od 13. zajedni~ke hipoteke. Po paragrafu 20 zemlji{noknji`ne zabilje`be. Po paragrafu 68. opisa zemlji{ta. broj 2/1997.tabularna. zahtjev se temelji na budu}em neizvjesnom doga|aju. teku}e parnice. broj: Rev. 1997. u konkretnoj pravnoj stvari zemlji{noknji`no stanje je izmijenjeno prije nekih pedeset godina dono{enjem paketa zakona vezanih za ograni~enje ili prestanak vlasni{tva od strane zakonodavnih organa biv{e FNRJ I NRBiH kao i Republike (nacionalizacija. Kako predlaga~ tra`i upis zabilje`be budu}eg potra`ivanja. 10. eksproprijacija i dr. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.u zemlji{nim knjigama . prinudne uprave i prinudbe dra`be. pa to nema upori{ta u navedenim i prihva}enim pravnim pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama. I 71. 20 . (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. tj.Bilten VS FBiH.121/97. odluka broj 25. kao npr.zahtjev za brisanje uknji`be Pravila imovinskog prava PRAVNO PRAVILO O TABULARNOJ DOSJELOSTI IZ PARAGRAFA 1467 BIV[EG OP[TEG GRA\ANSKOG ZAKONIKA JE DEROGIRANO NOVELOM III.17) Dosjelost .uvjeti za upis Zemlji{ne knjige . 1997. mogu se u~initi u svrhu a) da se vidljivim u~ine osobni odnosi a naro~ito ograni~enja u pogle55 . BLAGOVREMENOST ZAHTJEVA ZA BRISANJE UKNJI@BE PROSU\UJE SE PREMA PRAVILIMA IZ PARAGRAFA 70. bilo ujedno sa tu`bom ili docnije. koja ne poznaje ovakve razloge i uvjete upisa zabilje`be.250/97. od 15.kada postoji Zemlji{ne knjige . BIV[EG ZAKONA O ZEMLJI[NIM KNJIGAMA PO KOJIMA TROGODI[NJI ROK ZASTARE VA@I SAMO U ODNOSU NA SAVJESNOG STICAOCA NEKRETNINA.).21) Zabilje`ba spora . otkaza hipotekarnih tra`bina. str. godine) ZAHTJEV PREDLAGA^A ZA ZABILJE@BU SPORA U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA NE MO@E SE TEMELJITI NA BUDU]EM I NEIZVJESNOM DOGA\AJU. osporava ovu uknji`bu parni~nim putem i tra`i povra}aj u pre|a{nje knji`no stanje. godine . 07.u~ini osobni odnos. pa je o~ito da izmjena pravnog stanja jo{ nije nastupila jer Zakoni vezani za eventualnu restituciju jo{ nisu pro{li svu potrebnu zakonsku proceduru. broj 1/1999. a na {to `alba osnovano ukazuje. naro~ito ograni~enja u pogledu upravljanja imovine ili da se ostvare izvjesni pravni u~inci koji su zabilje`bama skop~ani prema propisima ovog Zakona ili drugih zakona. zabilje`ba prvostepenog reda. 16 .zabilje`ba spora ne mo`e na temelju budu}eg neizvjesnog doga|aja Pravna pravila zemlji{noknji`nog prava (Zakon o zemlji{nim knjigama iz 1930. ako onaj koji misli da je kojom uknji`bom povrije|en u svom knji`nom pravu. broj: G`.

str. teku}e parnice. Dalje je o~ito da izmjena ovakvog pravnog stanja nije jo{ nastupila i da zakoni vezani na eventualnu restituciju nisu pro{li potrebnu zakonsku proceduru. eksproprijacija i sli~no a kod predlaga~a se radi o nacionalizaciji. zabilje`ba prvostepenog reda. u okviru kojeg se odlu~uje o provo|enju onoga {to je predmet izvr{nog naslova i o tome donosi meritorna odluka. onda mo`e zahtijevati zabilje`bu spora u zemlji{noj knjizi bilo ujedno sa tu`bom bilo docnije. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem obustavljen je izvr{ni postupak. NIJE PROVODIVO U ZEMLJI[NOJ KNJIZI. 25 . osporava ovu uknji`bu parni~nim putem iz razloga nevaljanosti i tra`i povra}aj u pre|a{nje knji`no stanje.Gruntovnice. 1999. (Odluka Kantonalnog suda u Sarajevu.10/99. NEGO U OKVIRU OFORMLJENOG DN SPISA ]E ODLU^ITI O PROVO\ENJU ONOGA [TO JE PREDMET IZVR[NOG NASLOVA I O TOME DONIJETI MERITORNU ODLUKU. str. U odredbama ZIP-a je propisano u kojim slu~ajevima i pod kojim uvjetima prvostepeni sud mo`e po slu`benoj du`nosti odustati od izvr{enja. 04. Po paragrafu 68. U konkretnom slu~aju o~ito je da je zemlji{noknji`no stanje izmijenjeno prije najmanje 50 godina dono{enjem paketa zakona vezanih za ograni~enje ili prestanak prava vlasni{tva od strane zakonodavnih organa biv{e FNRJ i NRBiH kao Republike u okviru ove dr`avne tvorevine kao {to su nacionalizacija. broj 1/2001. zajedni~ke hipoteke. ako onaj. utvr|eno da je predmetno rje{enje o dozvoli izvr{enja neprovodivo u zemlji{noj knjizi. broj: G`. te rje{enje o dozvoljenom izvr{enju u cjelini stavljeno van snage i ukinute sve provedene radnje. Dakle. mo`e se ustvrditi da se zahtjev predlaga~a temelji na budu}em i neizvjesnom doga|aju bez upori{ta u gore navedenim i prihva}enim pravnim pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama koja ne poznaju ovakve razloge i uslove upisa zabilje`be. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 20) Postupanje Zemlji{no-knji`nog ureda kad utvrdi da rje{enje o izvr{enju nije provodivo u Zemlji{noj knjizi Odredbe Zakona o zemlji{nim knjigama iz 1930. Ovo iz razloga {to je prema izvje{taju Zemlji{noknji`nog ureda . NE]E SE O TOME OBAVJE[TAVATI IZVR[NI SUD. prinudne uprave i prinudne dra`be. broj 1/2001.26. koji misli da je kojom uknji`bom povrije|en u svom knji`nom pravu. otpisa zemlji{ta. a iz razloga {to na toj parceli nije provedena nacionalizacija. DONIJETO PO ODREDBAMA ZIP-a. od 22. i Biltenu VS FBiH.29) 56 . otkaza hipotekarnih tra`bina. a u konkretnom slu~aju je oformljen spis pod brojem DN u Gruntovnici. 28 .. odluka broj 25. odnosno oni nisu stupili na snagu. broj 2/1999. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. na primjer.du upravljanja imovinom ili b) da se osnuju izvjesni pravni u~inci prema propisima ovog zakona ili drugih zakona kao. godine UKOLIKO ZEMLJI[NO-KNJI@NI URED UTVRDI DA RJE[ENJE O IZVR[ENJU. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.

Iz obrazlo`enja: Shodno va`e}im pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama knji`ne upise ~ine uknji`be (intabulacije ili ekstabulacije). Zakona o zemlji{nim knjigama ZAHTJEV PREDLAGA^A ZA ZABILJE@BU SPORA U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA NE MO@E SE TEMELJITI NA BUDU]EM I NEIZVJESNOM DOGA\AJU. mo`e se ustvrditi da se zahtjev predlaga~a temelji na budu}em i neizvjesnom doga|aju bez upori{ta u gore navedenim i prihva}enim pravnim pravilima Zakona o zemlji{nim knjigama koja ne poznaju 57 . teku}e parnice. Protiv ovog rje{enja `albu ula`e vlasnik stana . a na {to `alba osnovano ukazuje. na primjer. podnesaka se ograni~ava samo na ispitivanje formalno-pravne strane prilo`ene dokumentacije bez raspravljanja o eventualnom sporu o knji`nom pravu. koji misli da je kojom uknji`bom povrije|en u svom knji`nom pravu. 10. stajao pravni osnov dono{enja spornog rje{enja.upis prava vlasni{tva otkupljenih stanova ZEMLJI[NO-KNJI@NI SUD PRI ISPITIVANJU ZEMLJI[NO-KNJI@NIH PODNESAKA SE OGRANI^AVA SAMO NA ISPITIVANJE FORMALNO-PRAVNE STRANE PRILO@ENE DOKUMENTACIJE BEZ RASPRAVLJANJA O EVENTUALNOM SPORU O KNJI@NOM PRAVU. ako onaj. onda mo`e zahtijevati zabilje`bu takvog spora u zemlji{noj knjizi bilo ujedno sa tu`bom bilo docnije. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj: G`. Po paragrafu 20 zemlji{noknji`ne zabilje`be. strana18) Zabilje`ba spora u zemlji{nim knjigama Paragrafi 20. zajedni~k hipoteke. Po paragrafu 68. prinudne uprave i prinudne dra`be. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem dozvoljen je i izvr{en upis prava vlasni{tva na dvosobnom stanu u korist dosada{njeg nosioca stanarskog prava. 1999.Preduze}e B. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. i 68. od 12. eksproprijacija i sli~no a od predlaga~a je primijenjen princip nacionalizacije. mogu se u~initi u svrhu a) da se vidljivim u~ine osobni odnosi a naro~ito ograni~enja u pogledu upravljanja imovinom ili b) da se osnuju izvjesni pravni u~inci koji su zabilje`bama skon~ani prema propisima ovog zakona ili drugih zakona kao. te pri ispitivanju z.k. osporava ovu uknji`bu parni~nim putem iz razloga nevaljanosti i tra`i povra}aj u pre|a{nje knji`no stanje. U konkretnom slu~aju o~ito je da je zemlji{noknji`no stanje izmijenjeno prije najmanje 50 godina dono{enjem paketa zakona vezanih za ograni~enje ili prestanak prava vlasni{tva od strane zakonodavnih organa biv{e FNRJ i NR BiH kao Republike u okviru ove dr`avne tvorevine kao {to su nacionalizacija. predbilje`be (prenotacije) i zabilje`be (adnotacije). odnosno oni nisu stupili na snagu.633/99. zabilje`ba prvenstvenog reda. otpisa zemlji{ta. otkaza hipotekarnih tra`bina. broj 1/2000. pa je. navode}i da je cijena pla}ena nakon smrti nosioca stanarskog prava dok je ugovor zaklju~en za `ivota nosioca stanarskog prava. Drugostepeni sud postupaju}i po `albi je prvostepeno rje{enje potvrdio uz obrazlo`enje da zemlji{no-knji`ni sud uz prijedlog za dozvolu sprovo|enja upisa u zemlji{ne knjige sa ispravama postupa u skladu sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Dalje je o~ito da izmjena ovakvog pravnog stanja nije jo{ nastupila i da zakoni vezani za eventualnu restituciju nisu pro{li potrebnu zakonsku proceduru.Ispitivanje zemlji{no-knji`nih podnesaka Zemlji{ne knjige . prema tome. Dakle.

i savjesnost prenosioca NA NA^ELO POUZDANJA U ZEMLJI[NE KNJIGE MO@E SE POZVATI SAMO ONAJ KO JE U MOMENTU STICANJA PRAVA SVOJINE PRENOSOM U ZEMLJI[NOJ KNJIZI BIO SAVJESTAN. str. broj 3/2001. Osim toga. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001. 25 -26) Uknji`ba prava svojine . DOPU[TENA KOD SPOROVA U KOJIMA SE OSTVARUJU OBLIGATORNI ZAHTJEVI. ME\UTIM. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. Iz obrazlo`enja: Za dozvolu uknji`be prava vlasni{tva potrebno je da molilac pravni osnov sticanja i izjavu svog pravnog prethodnika doka`e ispravom koja je pogodna za prenos u zemlji{noj knjizi pod uslovima da ne postoji nikakav razlog sumnje u pogledu vjerodostojnosti i valjanosti tih isprava. PA TU UKNJI@BU OSPORAVA PARNI^NIM PUTEM I TRA@I VRA]ANJE U PRIJA[NJE ZEMLJI[NOKNJI@NO STANJE. ovaj sud je primijetio da nije podnijeta ni tu`ba (~lan 185. strana 27) 58 . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.ovakve razloge i uslove upisa zabilje`be.vjerodostojnost isprave na osnovu koje se vr{i uknji`ba ISPRAVA NA OSNOVU KOJE SE TRA@I UKNJI@BA PRAVA SVOJINE NE SMIJE IMATI TAKVE VIDLJIVE NEDOSTATKE KOJI SLABE NJENU VJERODOSTOJNOST. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 16) Zabilje`ba spora . objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ILI KASNIJE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001. strana 27) Na~elo pouzdanja u zemlji{ne knjige . preuzetog ZPP-a) koja bi opravdavala eventualni upis tra`ene zabilje`be. strana 27) Zabilje`ba spora . broj 3/2001. A U ODRE\ENIM SLU^AJEVIMA I KOD SPORA ZA UTVR\ENJE VLASNI^KOG PRAVA KOJE NIJE BILO PREDMET ZEMLJI[NOKNJI@NE UKNJI@BE. A POSEBNO NEMA MJESTA OVOJ ZABILJE@BI U SLU^AJU SPORA O ISPUNJENJU KUPOPRODAJNOG UGOVORA ISPLATOM KUPOVNE CIJENE ZA PRODANU NEKRETNINU. MO@E ZAHTIJEVATI ZABILJE@BU TAKVOG SPORA U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA ILI SKUPA SA TU@BOM. ZABILJE@BA SPORA NIJE. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.nije dopu{tena kod sporova u kojima se ostvaruju obligatorni zahtjevi ZABILJE@BA SPORA DOZVOLJAVA SE U KORIST ONOGA KOJI JE UKNJI@BOM POVRIJE\EN U SVOM KNJI@NOM PRAVU.osporavanje u parnici i vra}anje u prija{nje zemlji{noknji`no stanje ONAJ KOJI SMATRA DA JE NEKOM UKNJI@BOM POVRIJE\EN U SVOM KNJI@NOM PRAVU.

1991. SAMO UGOVORNE STRANKE MOGU ISTICATI DA JE UGOVOR O PRIJENOSU PRAVA VLASNI[TVA ZAKLJU^EN POD PRINUDOM IZAZVANOM ETNI^KIM PROGONOM.provo|enje rje{enja o razvrgnu}u zajednice nekretnina u zemlji{nim knjigama RJE[ENJE O RAZVRGNU]U ZAJEDNICE NEKRETNINA MO@E SE PROVESTI U ZEMLJI[NOJ KNJIZI SAMO NA PRIJEDLOG STRANKE U IZVR[NOM POSTUPKU BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE RJE[ENJE DONIJETO U VANPARNI^NOM POSTUPKU. DAKLE. broj 3/2001.aktivna legitimacija za isticanje ni{tavosti ^lan 21a. strana 27) 6. te poni{teni i svi upisi vlasni{tva izvr{eni na osnovu takvih pravnih poslova.utvr|enje vlasni{tva na dijelu spornih nekretnina na temelju zakonskog prava naslje|ivanja (nu`ni dio) TU@BENIM ZAHTJEVOM TU@ITELJ TRA@I UTVR\ENJE NJEGOVOG VLASNI[TVA NA DIJELU SPORNIH NEKRETNINA I TO NA TEMELJU ZAKONSKOG PRAVA NASLJE\IVANJA (NU@NI DIO). Ustavom Federacije BiH propisano je da sve osobe imaju pravo u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonodavstvom da im se vrati sva imovina oduzeta u toku etni~kog progona. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. 03. Promet nepokretnosti Ugovor o prometu nepokretnosti . ZABILJE@BA SPORA OPRAVDANA JE JER SE TU@BENIM ZAHTJEVOM OSPORAVA VALJANOST ZEMLJI[NOKNJI@NE UKNJI@BE KOJA NE ODGOVARA MATERIJALNOM PRAVU NASTALOM POSLIJE OVE UKNJI@BE. a sve izjave i obaveze date i preuzete pod prisilom. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.Zabilje`ba spora . pod djelovanjem prinude. posebno one koje se odnose na odricanje prava na zemlju i drugu imovinu smatraju se ni{tavim. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001. Iz obrazlo`enja: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. godine. KAO I PO OSNOVU ZAJEDNI^KOG RADA VLASNIKA I NJEGOVIH POTOMAKA. prevare i sile. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 21/92) ogla{eni su ni{tavim pravni poslovi o prenosu prava vlasni{tva zaklju~eni iza 30. broj 3/2001.kad se mo`e dozvoliti u sporu radi priznanja vlasni{tva nekretnina U SPORU RADI PRIZNANJA VLASNI[TVA NEKRETNINA SUD MO@E DOZVOLITI ZABILJE@BU U SPORU U ZEMLJI[NIM KNJIGAMA I ONDA KADA SE RADI O STICANJU VLASNI[TVA PO OSNOVU ZAJEDNI^KOG RADA TOKOM ZAJEDNICE. strana 27) Zabilje`ba spora . list RBiH”. A NE PROVODI SE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. PREDSTAVLJA. dok je Aneksom VII Mirovnog sporazuma propisano da Komisija za izb59 . strana 27) Zabilje`ba spora . Isto je propisano i Ustavom BiH u okviru Mirovnog sporazuma. STVARNO PRAVNI ZAHTJEV. Zakona o prometu nepokretnosti U POSTUPKU PRED NADLE@NIM SUDOM ILI DRUGIM ORGANOM U KOJEM OSTVARUJU PRAVO NA POVRAT IMOVINE.

ZOO). sud po slu`benoj du`nosti ne pazi na ni{tavost tih ugovora (u ovom slu~aju treba restriktivno shvatiti i odredbu ~lana 109. Iz navedenih ustavnih i zakonskih odredaba slijedi da je ni{tavost ugovora propisana da bi lica koja su ih zaklju~ila pod pritiskom izazvanim etni~kim progonom mogla ostvariti povrat imovine. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. od 25. broj: Rev. odluka broj 23. Zakona o osnovama vlasni~kih odnosa ^lan 109. 1998. jer ovaj ugovor nijedna ugovorna strana nije osporila (~lan 41. 1988. odnosno ~lan 46.Bilten VS FBiH. 02. i Rje{enje broj: Rev. pa se samo ugovorne strane mogu pozivati na ni{tavost ovih ugovora u postupku pred nadle`nim organom u kojem ostvaruju pravo na povrat imovine. ne mo`e se pozivati na ni{tavost ugovora jer za to nema na zakonu zasnovan pravni interes. 1998. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o osnovima vlasni~kih odnosa) i. 03. godine Bilten VS FBiH. shodno tome. uklju~uju}i svaki transfer koji je napravljen pod pritiskom.i tu`ba iz pretpostavljenog vlasni{tva Tu`ba . strana 19) Promet nepokretnosti .jeglice i raseljena lica u odre|ivanju vlasnika imovine u postupku po zahtjevu za povrat imovine ne}e priznati za validnu nijednu nelegalnu transakciju imovine.pravo na isticanje ni{tavosti ^lan 21a. 02.. od 18. kako to pravilno ocjenjuju ni`estepeni sudovi. godine .iz pretpostavljenog vlasni{tva kod ugovora o prometu nepokretnosti Ugovor o prometu nepokretnosti . Tu`itelj kao ugovorna strana u odnosu na tu`enog kao bespravnog korisnika spornih nekretnina u`iva sudsku za{titu po osnovu ja~eg prava na posjed koje proizilazi iz navedenog ugovora. broj: Rev. strana 19) 60 .64/97. od 25. Zakona o obligacionim odnosima TRE]E LICE KOJE BEZ PRAVNOG OSNOVA KORISTI NEPOKRETNOST KOJA JE BILA PREDMET UGOVORA O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA POD PRINUDOM IZAZVANOM ETNI^KIM PROGONOM NE MO@E SE POZIVATI NA NI[TAVOST OVAKVIH UGOVORA JER ZA TO NEMA NA ZAKONU ZASNOVAN PRAVNI INTERES.64/97. tu`beni zahtjev tu`itelja za iseljenje tu`enih iz dijela navedenih nekretnina je osnovan. U ODNOSU NA TA LICA UGOVORNA STRANA U@IVA SUDSKU ZA[TITU PO OSNOVU JA^EG PRAVA NA POSJED. broj 1/1998. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 46. Iz obrazlo`enja: Kada je tre}e lice bez pravnog osnova zaposjelo u cijelosti ili djelimi~no nepokretnost koja je bila predmet ugovora zaklju~enih pod prinudom u periodu etni~kog progona.61/995. odluka broj 22. broj 1/1998. Zakona o osnovnim vlasni~ko-pravnim odnosima. Polaze}i od cilja propisivanja ni{tavosti ovih ugovora.

izme|u dru{tveno pravnih i lica. broj 1/1998. propisi.Prelazne odredbe) propisano je da svi zakoni. godine Bilten VS FBiH. Zakona o prometu nepokretnosti. Ovo bi proizilazilo i iz analogne primjene odredbe ~lana 6.Pravni i administrativni postupci propisano je da }e svi postupci na sudovima ili organima uprave koji funkcioni{u na prostoru BiH u momentu stupanja na snagu Ustava biti nastavljeni ili preneseni na druge sudove ili organe u BiH u skladu sa propisima koji se odnose na te sudove ili organe. kojim je predvi|ena mogu}nost prenosa zgrada.Aneks II prelazne odredbe ^lan 6.64/97.Institucije propisano je da }e organi vlasti i institucije i druga tijela BiH funkcionisati u skladu sa va`e}im pravom dok ne budu zamijenjeni sporazumom ili drugim va`e}im propisom.analogna primjena UGOVORI O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA PUNOVA@NI SU SA ASPEKTA FORME I U SLU^AJU KADA SU POTPISI UGOVARA^A OVJERENI PRED SUDOM REPUBLIKE SRPSKE.Promet nepokretnosti . Iz ovih odredaba mo`e se zaklju~iti da se smatraju legalnim sudovi Republike Srpske.gruntovnicu. Zakona o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.pravosna`nost ovjere pred sudom Republike Srpske Ustav Bosne i Hercegovine . Pod ta~kom III . i 16. novine Federacije BiH”. br. odluka broj 24. Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. Ta~kom IV . odnosno stanova i poslovnih prostora uz naknadu i bez. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. “Slu`beni list RBiH”. 02. 61 . Iz obrazlo`enja: Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Dejtonskog sporazuma. 21/92 i 17/93) NE POSTOJI ZABRANA U PROMETU NEPOKRETNOSTI U DRU[TVENOJ SVOJI KADA SE PRENOS VR[I RADI STVARANJA UVJETA ZA SMJE[TAJ DIPLOMATSKOKONZULARNIH PREDSTAVNI[TAVA ILI REZIDENCIJA STRANIH ZEMALJA. sudskih i drugih organa i institucija. a po ~lanu 16. odnosno pravnih osoba koje vr{e javna ovla{tenja na teritoriji Republike Srpske va`e u pravnom prometu na teritoriji Federacije sukladno ovom zakonu. odnosno otu|enje tih nekretnina iz dru{tvene svojine samo uz naknadu u visini prometne vrijednosti nepokretnosti. Aneks II . ovog zakona izdate od strane organa uprave. broj: Rev. te da su punova`ne i ovjere potpisa na ugovorima izvr{enim pred tim sudovima. Zakona o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije BiH . od 25. dok druga~ije ne odredi kompetentni organ vlasti BiH. strana 20) Nekretnine u dru{tvenom vlasni{tvu Prenos radi stvaranja uslova za smje{taj diplomatsko-konzularnih predstavni{tava ^lanovi 2. ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom. ako zakonom BiH nije druga~ije regulisano. 1998. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem odbijen je prijedlog za uknji`bu prava svojine kroz zemlji{ne knjige . broj 4/98) kojom je propisano da javne isprave iz ~lana 4.ugovori ovjereni pred sudom Republike Srpske Ugovor o prometu nepokretnosti . sudske procedure koje su na snazi na teritoriji BiH u trenutku stupanja na snagu Ustava. broj 38/78.

L. 38/78. 29/90 i 22/91.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. istog ~lana Zakona o prometu nepokretnosti u dru{tvenoj svojini ne odnosi na primjenu ~lana 16. jer da je nenadle`ni sud ovjerio potpise ugovornih strana.). Zahtjev i revizija. 15 .. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti iza ~lana 16. koji se odnose na zabranu prenosa nepokretnosti i zamjenjivanja ovih nekretnina u dru{tvenoj svojini. Zakona o prometu nepokretnosti . broj 1/2003. PUNOVA@NI SU I U SLU^AJU KADA SU POTPISI UGOVARA^A OVJERENI U SUDU FEDERACIJE BiH. navode da se predmetna nepokretnost nalazi u B. ONDA POSTOJI UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA SA^INJEN U PISMENOJ FORMI.ugovora o prodaji nekretnina Nepokretnost . od 11. broj 1/1999. Iz obrazlo`enja: Zahtjevom i revizijom se osporava pravna valjanost ovog ugovora. i da je 62 .forma ^lan 9.forma Promet nepokretnosti .16) Forma . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.^lanom 1. ZA ^IJU VALJANOST SE TRA@I OVJERA POTPISA UGOVARA^A U NADLE@NOM SUDU. Zakona o prometu nepokretnosti («Slu`beni list SRBiH». naime.promet. ako su pribavljeni po osnovu taksativno pobrojanih na~ina me|u kojima je i pribavljanje po osnovu Zakona o nacionalizaciji (ta~ka 5. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu..Aneks II prelazne odredbe PISANI UGOVORI NA OSNOVU KOJIH SE PRENOSI PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA. Uredbom sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o prometu nepokretnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti odlu~eno je o primjeni odredaba Zakona o prometu nepokretnosti s tim {to je ova odredba izmijenjena Uredbom sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o prometu nepokretnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti.forma ugovora Ugovor . stav 2. broj: G`. pa je predvi|eno u ~lanu 1. str.45/94.promet. Me|utim.kada se smatra ugovorom o kupoprodaji nekretnina sa~injenim u pismenoj formi Ugovor o prodaji nekretnina . strana 24) Nepokretnost . dodati su ~lanovi 16a i 16b. te «Slu`beni glasnik Republike Srpske». broj 21/92) Ustav Bosne i Hercegovine . ~ije podru~je pokriva prvostepeni sud u B. ranije Uredbe kojim je odre|eno da se ZABRANA iz stava 1. (Rje{enje Vi{eg suda u Sarajevu. forma ugovora Promet nepokretnosti ..preuzeti AKO PRIZNANICA SADR@I BITNE ELEMENTE KUPOPRODAJNOG UGOVORA KAO [TO SU PREDMET KUPOPRODAJE I KUPOVNA CIJENA. DA SE DODAJE STAV 4. forma ugovora Priznanica . 1994. stav 2. ~lana 16a.pisani ugovor za koji se tra`i kvalificirani oblik ^lan 9. br. L. Zakona o prometu nepokretnosti: KADA SE PRENOS NEPOKRETNOSTI VR[I RADI STVARANJA UVJETA ZA SMJE[TAJ DIPLOMATSKOKONZULARNIH PREDSTAVNI[TAVA ILI REZIDENCIJA STRANIH ZEMALJA. godine . 4/89. u ~lanu 2. 05.

koji se u Republici Srpskoj primjenjuje na osnovu ~lana 12. dok odgovaraju}i organi vlasti Bosne i Hercegovine ne odlu~e druga~ije” (ta~ka 2 . valja konstatovati da su ni`estepeni sudovi pravilno zaklju~ili da su ispunjene zakonske pretpostavke iz odredbe ~lana 9.68) 63 . dok ne budu zamijenjeni novim sporazumom ili zakonom organi vlasti. str. i “Sl. tim vi{e {to nijednim va`e}im propisom Republike Srpske nije predvi|eno da je za ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nadle`an sud na ~ijem se podru~ju nalaze takve nepokretnosti. Iz ovih odredaba proizilazi zaklju~ak da se smatraju legalnim sudovi Federacije Bosne i Hercegovine i da su punova`ne ovjere potpisa izvr{ene pred tim sudovima. ne mogu se primijeniti na konkretan slu~aj. po propisima te dr`ave. stav 4. Prema tome. godine.“Sl. U ovom slu~aju ugovor nije ovjeren u drugoj dr`avi. a potpisi utovara~a ovjereni u nadle`nom sudu. ovjereni su u Republici Hrvatskoj. od 30. br. Zato se mora zaklju~iti da se smatraju legalni sudovi Federacije BiH. Prema tome. br. na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu ovog Ustava ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom. te da su punova`ne i ovjere potpisa na ugovorima ovjerenim pred tim sudovima. Ovi prigovori nisu osnovani. stav 2. Pravna shvatanja ovog suda zauzeta u ranijim odlukama broj: Gvl-8/99 i Gvl-9/99.samo ovaj sud bio isklju~ivo nadle`an za ovjeru potpisa ugovornih strana na ugovoru. list SFRJ”. glasnik RS”. nego pred sudom Federacije BiH. na koja se poziva zahtjev i revizija. stav 4. (Vrhovni sud Republike Srpske.“Sl. 66 .Bilten sudske prakse VS RS. 12. broj I/2004. koje se nalaze u Republici Srpskoj. 38/78 do 22/91.Dr`avni organi). godne . jer je sa~injen u pisanoj formi. Ustavnog zakona za sprovo|enje Ustava Republike Srpske . za ovjeru potpisa stranaka na predmetnom ugovoru bio je nadle`an i Op{tinski sud u J. list SRBiH”. ZPN. Zakona o rje{avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odre|enim odnosima . odluka broj 42. a to zna~i pred sudom dr`ave Bosne i Hercegovine. obje od 17. 2000. broj 29/94. Gvl-10/01. institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine }e djelovati u skladu sa va`e}im propisima (ta~ka 4 . 43/82 i 72/82. 05. propisi i sudski pravilnici. jer da ugovorne strane nisu izvr{ile u zakonskom dijelu obaveze koje iz njega nastaju niti je on zaklju~en u prisustvu dva svjedoka koji su se potpisali na ugovoru. Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks I . U oba navedena predmeta ugovori o prometu nepokretnosti. ZPN primjenjuju samo u slu~aju kada ugovor nije zaklju~en u skladu sa stavom 2.Prelazni aran`mani) propisano je: “Svi zakoni. Ovo zato {to se odredbe ~lana 9. uslijed ~ega nije pravno relevantan prigovor iznijet u zahtjevu da predmetni ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ni prema ~lanu 9. glasnik RS”. Kako je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isklju~ivo mjerodavno pravo dr`ave na ~ijoj se teritoriji one nalaze (~lan 21. ZPP-a za valjanost spornog ugovora. ovog ~lana. broj 21/92).Kontinuitet pravnih propisa). na takve ugovore je trebalo primijeniti Zakon o prometu nepokretnosti (“Sl. te da je ovo njihovo shvatanje saglasnosti sa stavom Vrhovnog suda Republike Srpske iznijetom u njegovim odlukama Gvl-8/99 i Gvl-9/99. 2002. {to ovdje nije slu~aj. u daljem tekstu: ZPN). “Svi postupci na sudovima ili u upravnim tijelima koji su u toku na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu Ustava nastavi}e se ili }e se prenijeti na druge sudove ili tijela u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima kojima se ure|uju nadle`nosti takvih sudova i tijela” (ta~ka 3 .Pravni i administrativni postupci).

L.. U oba ranija predmeta ugovori o prometu nepokretnosti koje se nalaze u Republici Srpskoj ovjereni su u drugoj dr`avi (Republici Hrvatskoj) po propisima te dr`ave. Dosljedno 64 . dakle. broj 21/92). 2000. na podru~ju Osnovnog suda u B. 8. prema shvatanju izra`enom u zahtjevu. za ovjeru potpisa stranaka na pomenutom ugovoru bio je nadle`an i Op}inski sud u T. Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks II .. dok odgovaraju}i organ vlasti Bosne i Hercegovine ne odlu~i druga~ije (ta~ka 2 . Pravna shvatanja ovog suda zauzeta u ranijim odlukama broj: I vl-8/99. broj: Gvl-8/99 i 9/99)”. da }e organi vlasti. na koja se poziva Zahtjev. punova`nost Ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnostima . nego u Republici Srpskoj.Op}inski sud u T. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”. da }e se svi postupci na sudovima ili u upravnim tijelima koji su u toku na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu Ustava nastaviti ili prenijeti na druge sudove ili tijela u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima kojima se ure|uju nadle`nosti takvih sudova i tijela (ta~ka 3 . od 5. Zakona o rje{avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odre|enim odnosima .Ugovor . ugovori o prometu nepokretnosti koje se nalaze u Republici Srpskoj ne mogu se ovjeriti u drugoj dr`avi po propsima te dr`ave.o prenosu prava svojine na nepokretnostima. i broj: Gvl-9/99. ne mogu se primijeniti na konkretan slu~aj. na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme stupanja na snagu tog Ustava ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom. nego se samo tvrdi daje ih je ovjerio nenadle`an sud . broj 29/94. u daljem tekstu: ZLN). institucije i druga tijela Bosne i Hercegovine djelovati u skladu sa va`e}im propisima. Iz ovih odredaba mo`e se izvesti zaklju~ak da se smatraju legalnim sudovi Federacije Bosne i Hercegovine i da su punova`ne ovjere potpisa na ugovorima izvr{enim pred tim sudovima.. propisi i sudski pravilnici. U konkretnom slu~aju ugovor nije ovjeren u drugoj dr`avi..Prelazni aran`mani) propisano je: da svi zakoni.Kontinuitet pravnih propisa). 38/78. 2000. 1999. 4/89. Saglasno ovim odredbama. ovjereni pred sudom. “pred tim sudom kao nadle`nim ugovorne strane .punova`nost Ustav Bosne i Hercegovine ..Dr`avni organi). Kako je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isklju~ivo mjerodavno pravo dr`ave na ~ijoj se teritoriji nepokretnosti nalaze (~lan 21. Ustavnog zakona za sprovo|enje Ustava Republike Srpske .“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. pa su.“Slu`beni list SFRJ”. od 17. godine. Nepokretnosti na koje se prenosi pravo svojine pomenutim ugovorom nalaze se u B. trebale da ovjere svoje potpise (analogno i Vrhovni sud Republike Srpske.Pravni i administrativni postupci). 29/90 i 22/91. br. 43/82 i 72/82.Aneks II .Prelazni aran`mani UGOVORI O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA PUNOVA@NI SU U POGLEDU FORME I U SLU^AJU KADA SU POTPISI UGOVARA^A OVJERENI PRED SUDOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Iz obrazlo`enja: Zahtjevom za za{titu zakonitosti (u daljem tekstu: Zahtjev) se ne osporava ~injenica da su potpisi ugovornih strana na ugovoru o prodaji nepokretnosti broj Ov-750/99. godine. Prema tome. koji se u Republici Srpskoj primjenjuje na osnovu ~lana 12. Tome treba dodati da nijednim va`e}im propisom Republike Srpske nije predvi|eno da je za ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti nadle`an sud na ~ijem se podru~ju nalaze takve nepokretnosti.. dok ne budu zamijenjeni novim sporazumom ili zakonom (ta~ka 4 . od 17. na takve ugovore je trebalo primijeniti Zakon o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. br. 5. 5. nego pred sudom drugog entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine) iste dr`ave (Bosne i Hercegovine). L. godine.

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI ODNOSI SE NA UGOVORE NA OSNOVU KOJIH SE STAMBENA ZGRADA. 1994. stav 4.tome. stambena zgrada. B. valjan je ugovor ukoliko su ga potpisala dva svjedoka istovremeno prisutna zaklju~enju ugovora. Osnovna forma je pisani ugovor s potpisima ugovornih strana koje je ovjerio nadle`ni sud (~lan 9. nego propisi entiteta u ~ijem sudu se ugovor ovjerava. Iz obrazlo`enja: Polaze}i od utvr|enog ~injeni~nog stanja.forma Promet nepokretnosti . jer da je odredbom ~l. Osnovno pitanje od koga bitno zavisi rje{enje spora jeste pitanje da li je predmetni ugovor po svom sadr`aju i cilju protivan prinudnim propisima. KAO POSEBAN DIO ZGRADE. 2971 k. stav 2. 9. ul. ZGRADA ZA ODMOR. br. 2002. jer da su u konkretnom slu~aju ispunjene pretpostavke iz ~l. iz koga proizlazi da su parni~ne stranke 01. i 2. tog ~lana navedene. prvostepeni sud je zaklju~io da je ovaj ugovor valjan i da proizvodi pravno dejstvo. broj I/2004. 38/78 do 22/91 .127) Ugovor . 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti («Slu`beni list SRBiH». L. ZPN na kojima prvostepeni sud bazira svoju presudu u ovom slu~aju nisu mogle primijeniti. saglasno izlo`enom. broj: Gvl-7/02.dalje: ZIDZPN) propisano da se odredba ~l. ako sud nije ovjerio potpise.odobrenje za promet ^lan 9. list SRBiH”. poslovna zgrada. broj 4/89) PROPIS ^LANA 9a. (Vrhovni sud Republike Srpske. zgrade za odmor. STAN I POSLOVNA PROSTORIJA. 126 . stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. stav 4.). 185/44 upisanih u z. od 23. zaklju~ile pismeni ugovor o prodaji nepokretnosti izgra|enih na k. br. 8. i 4. Zahtjev za za{titu zakonitosti otklanja opravdanost zahtjeva za utvr|enje pravne valjanosti predmetnog ugovora sa obrazlo`enjem “da se odredbe iz ~l. godine u B. list SRBiH”.k. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti («Slu`beni list SRBiH». 9. pa kako je iz ~injeni~nog utvr|enja prvostepenog suda vidljivo da je u konkretnom slu~aju do{lo do prometa stambene zgrade sa zemlji{tem.~. ZPN je propisana alternativna forma ugovora kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti. 185/43 i k. broj 3/78) ^lanovi 9a.Bilten sudske prakse VS RS. stav 4. vidljivo je da se odredbe ~lana 9. a tu`ilac isplatio tu`enom cjelokupnu kupoprodajnu cijenu.dalje: ZPN) nisu mogle primijeniti na ovaj slu~aj. stavovi 2. odluka broj 74. 65 . L. stav 4. 4/89 . OTU\UJU IZ DRU[TVENE (SADA DR@AVNE) SVOJINE. 1. alternativna. str. prilikom ovjere tog ugovora nisu se mogle primijeniti odredbe naprijed pomenutog Zakona o rje{avanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odre|enim odnosima. Zakona o prometu nepokretnosti (ugovor o prodaji nekretnine zaklju~en u pismenoj formi i izvr{en u cijelosti ili u prete`nom dijelu).o. ZPN ne}e primjenjivati na ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz stava 1. a kao takve nepokretnosti su u ~l. stan i poslovna prostorija kao poseban dio zgrade. godine . da je tu`eni kao prodavac predao tu`iocu kao kupcu u posjed te nepokretnosti. Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl.forma ugovora .~.forma ugovora Ugovor o prometu nepokretnosti . 01. POSLOVNA ZGRADA. tako da je to dovelo do pogre{ne primjene materijalnog prava”.. A NE NA UGOVORE PO OSNOVU KOJIH SE PRENOSI PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA NA KOJIMA GRA\ANI IMAJU PRAVO SVOJINE. prethodnog ~lana.

77) 66 . godine . ne mo`e biti u dru{tvenom interesu” (presuda Evropskog suda za ljudska prava.a valjan je pisani ugovor i bez toga ako su dobrovoljno ispunjene obaveze koje iz njega proizlaze (~lan 9. Zakona o parni~nom postupku). Stanovi{te zahtijeva da se na ovaj slu~aj ima primijeniti propis ~lana 9a. jer je odredbom ~lana 5. Protokola broj 1. a ne kada su u pitanju ugovori po osnovu kojih se prenosi pravo svojine na nepokretnostima na kojima gra|ani imaju pravo svojine. prethodnog ~lana” (ovdje ~lana 9a). poslovna zgrada. bio povrije|en na teritoriji BiH. a na {tetu dru{tvene svojine. Prema svemu iznijetom. zato {to ovo otu|ivanje. bez ikakvog drugog razloga. zgrada za odmor. zbog ~ega je odlu~eno kao u izreci (~lan 393. A. ZPN). koja je bila predmet spornog ugovora. po ocjeni Vrhovnog suda. ZID ZPN kontrola prometa nepokretnosti kojim se otu|uje dru{tvena svojina radi njene za{tite i ni{ta vi{e. 21/92 i 13/94) brisan ~lan 9a. Svrha ovog propisa je. stav 4. je propisao: “Sud ne}e ovjeriti potpise ugovora~a na ugovoru kojim se prenosi pravo svojine na stambenoj zgradi. stanu ili poslovnoj prostoriji kao posebnom dijelu zgrade ako ugovara~ koji prenosi pravo svojine na ovoj nepokretnosti ne podnese sudu odobrenje da se mo`e izvr{iti promet nepokretnosti”. ZID ZPN prema kojoj nadle`ni organ uprave dru{tvenih prihoda mo`e odbiti zahtjev za davanje odobrenja da se mo`e izvr{iti promet te nepokretnosti samo ako na osnovu podataka sa kojima raspola`e ocijeni da je nepokretnost ste~ena na protivpravan na~in. dolazi se do zaklju~ka da je cilj propisa ~lana 9a. Shvatanje smisla navedenog propisa u mjeri kako se to isti~e u zahtjevu za za{titu zakonitosti bilo bi protivno pravilu sadr`anom u drugom stavu ~lana 1. ZPN ne}e primjenjivati na ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz stava 1. od 21. stav 2. ZPN. (Vrhovni sud Republike Srpske. 11. str. ni u ~emu nije povrijedio javni (op{ti) interes. ZPN. br. stav 4. kao poseban dio zgrade. proizlazi da zahtjev za za{titu zakonitosti nije osnovan protiv osporene presude u dijelu kojim je utvr|ena pravna valjanost ugovora u smislu ~lana 9. a u ~lanu 2. od 22. jer se otu|ivanjem imovine. Iz smisla i duha ove odredbe slijedi kao logi~na posljedica da je pravno nemogu}e da se uskrati izdavanje ovog odobrenja ako se pravnim poslom prenosi svojina na nepokretnostima na kojima gra|ani imaju pravo svojine ukoliko ta nepokretnost nije ste~ena na protipravan na~in. ~lana 9a. broj: Gvl-9/02. 98. Propis ovog ~lana. Na ovo upu}uje interpretiraju}i smisao odredbe stava 3.Bilten sudske prakse VS RS. broj I/2004. po ocjeni Vrhovnog suda. sprovo|enjem takvih zakona koje smatraju potrebnim za tu svrhu. odluka broj 46. list RBiH”. stav 1. godine. otu|uju iz dru{tvene (sada dr`avne) svojine. 02. vezano za konkretni slu~aj. Prema tome. da se za{titi dru{tvena (sada dr`avna) svojina i sprije~i protivpravno otu|enje ovih nepokretnosti na {tetu dru{tvene svojine. u vezi sa ~lanom 408. ZID ZPN u ~lanu 9a. u konkretnom slu~aju. 74 . na Evropsku konvenciju o za{titi ljudskih prava i sloboda koji dozvoljava dr`avnim vlastima da kontroli{e kori{}enje imovine u skladu sa op{tim interesom. 2002. zgradi za odmor. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. da se “Odredbe ~lana 9. strana 30). a na {tetu dru{tvene svojine. stan i poslovna prostorija. a i principu za{tite jednakosti gra|ana i njihovih sloboda da raspola`u svojom imovinom koji bi. a kraj okolnosti da se u zahtjevu za za{titu zakonitosti ne tvrdi da je promet nepokretnosti izvr{en iz {pekulativnih razloga i da je nepokretnosti koja je bila predmet ugovora ste~ena na protivpravan na~in i na {tetu dru{tvene (dr`avne) svojine. ZID ZPN nije ispravno. 1986. ima u vidu ugovore na osnovu kojih se stambena zgrada. naime. poslovnoj zgradi. stav 4.

67 . da se odredbe ~lana 9.forma ugovora Ugovor . taj ugovor je.000 dinara. stav 4.forma ^lan 9a. ZID ZPN u ~lanu 9a. Kako tu`ilac i tu`eni nisu pribavili odobrenje nadle`nog organa uprave da se mo`e izvr{iti promet nepokretnosti. alternativna. prethodnog ~lana (ovdje 9a. stav 4. valjan je ugovor ukoliko su ga potpisala dva svjedoka istovremeno prisutna zaklju~enju ugovora. Zahtjev za za{titu zakonitosti otklanja opravdanost zahtjeva za utvr|enje pravne valjanosti ugovora u vezi sa predmetnim stanom sa obrazlo`enjem da se odredbe iz ~lana 9. pa da nije bilo mjesta da se tu`benom zahtjevu udovolji.).dalje: ZPN) za punova`nost ugovora o prodaji nepokretnosti (ugovor o prodaji stana zaklju~en u pisanoj formi i u cijelosti izvr{en). godine zaklju~ile pismeni ugovor o prodaji dvosobnog stana broj 3 koji se nalazi u prizemlju zgrade u B. pored drugih nepokretnosti. a valjan je i pisani ugovor i bez toga ako su dobrovoljno ispunjene obaveze koje iz njega proizilaze (~lan 9. 4/89. koji prenosi pravo svojine na ovoj nepokretnosti. B. stav 1. stav 2). ZID ZPN. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. br. za cijenu od 14. broj 4/89 . po stanovi{tu sadr`anom u zahtjevu za za{titu zakonitosti. ZPN ne}e primjenjivati na ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti iz stava 1. jer da je odredbama ~lana 9a. ZPN nisu mogle primijeniti na ovaj slu~aj. ako sud nije ovjerio potpise. kao kupcu. 38/78. ako ugovara~. poslovnoj zgradi. c. stanu ili poslovnoj prostoriji kao posebnom dijelu zgrade ako ugovara~ koji prenosi pravo svojine na ovoj nepokretnosti ne podnese sudu odobrenje da se mo`e izvr{iti promet nepokretnosti”. stav 1. a u ~lanu 2. ul. a ~lanom 2. stav 4. stav 4. stav 4. Osnovno pitanje od koga bitno zavisi rje{enje spora jeste pitanje da li je predmetni ugovor po svom sadr`aju i cilju protivan prinudnim propisima. Iz obrazlo`enja: Polaze}i od utvr|enog ~injeni~nog stanja iz koga proizlazi da su parni~ne stranke 5. L. ne podnese sudu odobrenje da se mo`e izvr{iti promet nepokretnosti. predao tu`iocu. 29/80 i 22/91 . protivan prinudnim propisima. prenosi pravo svojine i na stanu. Osnovna forma je pisani ugovor s potpisima ugovornih strana koje je ovjerio nadle`ni sud (~lan 9. da je tu`eni kao prodavac. ZPN). Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”.ni{tavost Ugovor . Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. jer da su u konkretnom slu~aju ispunjene pretpostavke iz ~lana 9. RAZLOG ZA NI[TAVOST UGOVORA. ~lana 9 a. ZPN ne}e primjenjivati na ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz stava 1. stav 1. zgradi za odmor. a tu`ilac isplatio tu`enom cjelokupnu kupoprodajnu cijenu . 1994. ZPN je propisana alternativna forma ugovora kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti. 9.Promet nepokretnosti . da se “odredbe ~lana 9. u posjed prodati stan. broj 4/89) OKOLNOST DA SU PREDMET PRODAJE NEKRETNINE ZA KOJE PRODAVCI KOJI PRENOSE PRAVO SVOJINE NA TIM NEKRETNINAMA NISU PRIBAVILI ODOBRENJE NADLE@NOG ORGANA UPRAVE DA SE MO@E IZVR[ITI NJIHOV PROMET NIJE. SAMA ZA SEBE.prvostepeni sud je zaklju~io da je ovaj ugovor valjan i da proizvodi pravno dejstvo. koja je bila predmet spornog ugovora.dalje: ZID ZPN) propisano da sud ne}e ovjeriti potpise ugovara~a na ugovoru kojim se. D. je propisao “sud ne}e ovjeriti potpise ugovara~a na ugovoru kojim se prenosi pravo svojine na stambenoj zgradi.

80) 68 . u konkretnom slu~aju. ni u ~emu nije povrijedio javni (op{ti) interes. od 21. 1986. (Vrhovni sud Republike Srpske. otu|uju iz dru{tvenog (sada dr`avnog) vlasni{tva. po ocjeni Vrhovnog suda. Propis ovog ~lana. br. po ocjeni Vrhovnog suda. a na {tetu dru{tvene svojine. 2001. 11. ZID ZPN kontrola prometa nepokretnosti kojim se otu|uje dru{tvena svojina radi njene za{tite i ni{ta vi{e. a na {tetu dru{tvene svojine. vezano za konkretni slu~aj. Prema svemu iznijetom. broj: Gvl-14/99. zato {to ovo otu|ivanje. Svrha ovog propisa je. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. jer se otu|ivanjem imovine. Protokola broj 1. ZPN. Iz smisla i duha ove odredbe slijedi kao logi~na posljedica da je pravno nemogu}e da se uskrati izdavanje ovog odobrenja ako se pravnim poslom prenosi vlasni{tvo na nekretninama na kojima gra|ani imaju pravo vlasni{tva ukoliko ta nekretnina nije ste~ena na protivpravan na~in. stav 4. Na ovo upu}uje interpretiraju}i smisao odredbe stava 3. A. u dijelu kojim se utvrdila pravna valjanost ugovora u smislu ~lana 9. da se za{titi dru{tvena (sada dr`avna) svojina i sprije~i protivpravno otu|enje ovih nekretnina na {tetu dru{tvene svojine. sprovo|enjem takvih zakona koje smatraju potrebnim za tu svrhu. SHVATANJE smisla navedenog propisa u mjeri kako se to isti~e u zahtjevu za za{titu zakonitosti bilo bi protivno pravilu sadr`anom u drugom stavu ~lana 1. jer je odredbom ~lana 5. 98. dolazi se do zaklju~ka da je cilj propisa ~lana 9a. u vezi sa ~lanom 408. ZID ZPN prema kojoj nadle`ni organ uprave dru{tvenih prihoda mo`e odbiti zahtjev za davanje odobrenja da se mo`e izvr{iti promet te nepokretnosti samo ako na osnovu podataka sa kojima raspola`e ocijeni da je nepokretnost ste~ena na protivpravan na~in. a ne kada su u pitanju ugovori po osnovu kojih se prenosi pravo vlasni{tva na nekretninama na kojima gra|ani imaju pravo vlasni{tva. ne mo`e biti “u dru{tvenom interesu” (presuda Evropskog suda za ljudska prava. proizlazi da zahtjev za za{titu zakonitosti nije osnovan protiv osporene presude. 77 . kao poseban dio zgrade. zgrada za odmor.Stanovi{te zahtjeva da se na ovaj slu~aj ima primijeniti propis ~lana 9a. a kraj okolnosti da se u zahtjevu za za{titu zakonitosti ne tvrdi da je promet nekretnine izvr{en iz {pekulativnih razloga i da je stan koji je bio predmet ugovora ste~en na protivpravan na~in i na {tetu dr`avne svojine. ZPN. ZID ZPN nije ispravno. poslovna zgrada. a i principu za{tite jednakosti gra|ana i njihovih sloboda da raspola`u svojom imovinom koji bi. od 14. Zakona o parni~nom postupku). odluka broj 47. 12. Prema tome. strana 30). godine . 21/92 i 13/94) brisan ~lan 9a. stan i poslovna prostorija. koja je bila predmet spornog ugovora. ima u vidu ugovore na osnovu kojih se stambena zgrada.Bilten sudske prakse VS RS. ~lana 9a. broj I/2004. naime. bez ikakvog drugo razloga. stav 2. zbog ~ega je odlu~eno kao u izreci (~lan 393. bio povrije|en na teritoriji BiH. str. na Evropsku konvenciju o za{titi ljudskih prava i sloboda koji dozvoljava dr`avnim vlastima da kontroli{e kori{}enje imovine u skladu sa op{tim interesom.

10. 1999. 03. godine. kao i da nije bilo dokaza o preuzimanju stana u posjed od strane prednika tu`iteljice. iz spisa je vidljivo da je ime prednika bilo pogre{no ozna~eno. ~l. 03. ~lana 7) {to zna~i da tu`ena nije pala u docnju niti je na istu pre{ao teret dokazivanja. 1998. a o spornoj ~injenici pitanju naslje|a stana za koji proces privatizacije nije dovr{en upisom prava vlasni{tva kupca. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je udovoljio tu`benom zahtjevu i utvrdio da je pravno valjan ugovor o kupoprodaji predmetnog stana koji je zaklju~en izme|u tu`enog kao vlasnika i prodavca i umrlog prednika tu`iteljice kao kupca. Prema odredbi ~lana 30. br. 29.. Zbog toga je postupak za otkup stana bio u toku i nije perfektuiran do momenta smrti prednika tu`iteljice. Zakona o prometu nepokretnosti UGOVOR O OTKUPU STANA NA KOME POSTOJI STANARSKO PRAVO. 2000. te postojanje i trajanje postupka za otkup predmetnog stana. kao sporno pitanje `alba postavlja pitanje vlasni{tva na stanu koji postupak otkupa nije okon~an u skladu sa zakonom. ~l. stav 2. tek nakon {to pravobranila{tvo da potvrdu na pole|ini da je ugovor bio na provjeri kod istog. Sve to upu}uje na to da ugovor o kupoprodaji stana po citiranom zakonu mora biti u pismenoj formi i da proizvodi pravno dejstvo tek nakon ovjere potpisa ugovara~a u nadle`nom sudu. 30. Zakona o prometu nepokretnosti. Zna~i da se ugovor ne smatra zaklju~enim dok se potpisi ugovara~a ne ovjere. ~l. godine. koji je bio nosilac stanarskog prava. 11/98. 06.promet. i 33. citiranog zakona. Ta~no je da je ovaj postupak otkupa trajao du`e od roka iz ~lana 7. godine.Nepokretnost . 69 .. Zakona o otkupu stana na kom postoji stanarsko pravo. Prema tome. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ^lan 9. utvrdiv{i kao nesporne ~injenice iz tu`be. Ta~no je da je prednik tu`iteljice podnio zahtjev za kupovinu stana tu`enog 13. NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO.o otkupu stana koji nije ovjeren na sudu Promet nepokretnosti . stavovi 2. a u smislu ~lana 9. stav 2. jer ugovor nije zaklju~en u roku od tri mjeseca od podno{enja zahtjeva.ni{tavost ^lan 7. 22/99. a na koje je okolnosti ukazalo nadle`no pravobranila{tvo a koji su nedostaci otklonjeni. pored nespornih ~injenica zakonskog naslje|ivanja tu`iteljice. Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo (“Slu`bene novine FBiH”. A KOJI NIJE OVJEREN NA SUDU. te da je tu`ena du`na trpjeti da se tu`iteljica kao zakonska nasljednica upi{e kao isklju~ivi vlasnik stana. ali do toga je do{lo {to uz zahtjev nisu bili prilo`eni svi potrebni dokumenti. zauzeo je pravni stav da }e u ovakvim slu~ajevima sudovi upotpunjavati zakonske pravne praznine. Naime. pa je rok za zaklju~enje ugovora po~eo te}i od dana utvr|enja ovih ~injenica bitnih za prodaju stana (stav 5. 27/99 i 7/00) ugovorne strane su du`ne ovjeriti svoje potpise kod nadle`nog suda. 2000. 27/97. jer zakonom nije predvi|en slu~aj smrti nosioca stanarskog prava u toku roka od tri mjeseca koji propisuje ~lan 7. sklopio ugovor 08. forma ugovora Ni{tavost ugovora . i 5. a umro 30. i po osnovu kojeg je isti stekao pravni osnov za upis prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama. godine. Ovakva odluka suda navodima `albe je dovedena u pitanje. 8a.ni{tavost ugovora o otkupu stana koji nije ovjeren na sudu Ugovor o otkupu stana . te da je na taj na~in na ugovor nadle`no pravobranila{tvo stavilo potvrdu u vezi sa cijenom stana dana 31. zbog smrti prednika tu`iteljice nije do{lo do ovjere potpisa na ugovoru kod suda. Naime.

a ne samo da ispituje pravilnost utvr|ene cijene stana. citiranog zakona. a koji je donesen na osnovu Odluke visokog predstavnika za BiH. ME\UTIM. pa je pogre{an zaklju~ak suda da je pravobranila{tvo trebalo kontrolisati samo zakonitost ugovorene cijene i da su po tu`enoj utvr|ene ~injenice koje i nije trebalo utvr|ivati i koje nisu ni u ~emu izmijenile sadr`aj sklopljenog ugovora. str. ISPUNJENI USLOVI ZA PRAVNU VALJANOST UGOVORA O PRODAJI STANA KAO PRIKRIVENOG PRAVNOG POSLA. ta~ka 4. Zakona o pravobranila{tvu (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”.Osnovano se prigovara da je Op}insko pravobranila{tvo Op}ine Novo Sarajevo bilo ovla{teno da u okviru svoje nadle`nosti ukazuje i na druge nedostatke. jer se stanarsko pravo ne naslje|uje. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 9. Naime. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZAKLJU^EN U PISMENOM OBLIKU I OVJEREN KOD SUDA. koji je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Slu`bene novine F BiH”. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ^lan 66. te ne proizvodi pravne posljedice. te odbiti tu`iteljicu sa tu`benim zahtjevom. utvr|ivati odre|ene ~injenice a pored ostalog datum stupanja u posjed stana ranijeg nosioca stanarskog prava.promet. pa tu`iteljica i nije mogla naslijediti isto. u postupku rje{avanja zahtjeva za kupovinu stana. predvi|a da }e se. ^lan 29. a u smislu ~lana 355.forma ugovora Ugovor . prema ~lanu 1.pravna valjanost ^lanovi 33. pa je tu`ena kao vlasnik stana pravilno utvr|ivala relevantne ~injenice za koje sud smatra da ih i nije trebalo utvr|ivati. 70 .pravobranila{tvo je dr`avno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi za{tite imovine i imovinskih interesa Kantona. to predniku tu`iteljice i nije prestalo stanarsko pravo na navedenom stanu u smislu ~lana 33. Ova odredba se shodno primjenjuje i na Op}insko pravobranila{tvo (~lan 36). (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. ZPP-a. a pravobranila{tvo vr{i i druge poslove odre|ene zakonom. Zakona o prometu nepokretnosti UGOVOR O PRODAJI STANA. NISU. PUNOVA@AN JE PRAVNI OSNOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA STANU.28) Nepokretnost . i 41. forma ugovora Promet nepokretnosti . broj 27/99). ^lan 8a. AKO NIJE ZAKLJU^EN U PISMENOM OBLIKU. Stoga je valjalo `albu uva`iti i prvostepenu presudu preina~iti. broj 1/2001.forma Ugovor o prometu nepokretnosti . 27 . Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo predvi|a obavezu pravobranila{tva da kontroli{e ispravnost utvr|ene cijene stana i to je jo{ jedna obaveza nadle`nog pravobranioca odre|ena zakonom pored ve} utvr|ene njegove obaveze da {titi imovinu Kantona ili Op}ine i u tom smislu preduzima odre|ene pravne radnje. Po{to nije zavr{en postupak otkupa stana niti je ugovor o otkupu ovjeren kod suda. broj 3/97) .

br. L. ZOSPO da tra`i predaju stana od lica koje stan dr`i bez pravnog osnova ili po slabijem pravnom osnovu. KM. pod brojem Ov. Tim ugovorom vlasnik stana povjerio je tu`enom da. da su B. godine. B. isticano tokom prvostepenog postupka i ponovljeno u reviziji. godine u B. A. pravni osnov za sticanje prava svojine na stanu u korist tu`ioca u smislu ~lana 33. tu`ba je podnesena 1999. ako vlasnik stana ne otka`e pismenim putem ugovor tu`enom prije isteka ovog roka. stav 1. zaklju~en u pismenom obliku i ovjeren pred sudom. a prodao ovaj stan tu`iocu po cijeni od 80. u daljem tekstu: ZOO) prividan ugovor nema dejstva me|u ugovornim stranama (~lan 66. od 29. a drugi takav ugovor nije zaklju~en). 1993. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. uklju~iv{i i pravo stanovanja. A. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”. A. 6. Prema ~injeni~nom utvr|enju prvostepenog suda. Nasuprot tome. godine. pravilno primijenili odredbu ~lana 41. u daljem tekstu: ZOSPO). zaklju~enim 2. 7. i ovjerenim kod Osnovnog suda u B. Nije pravilno shvatanje tu`enog. ZOSPO kad su tu`enog obavezali da stan preda tu`iocu i kad su odbili zahtjev protivtu`be da se utvrdi da je tu`eni stekao pravo svojine na stanu. advokata P M. niti da ima pravni osnov za to. 1999. godine B. 17/93 i 3/96. Ustavnog zakona za provo|enje Ustava Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 6. tu`eni nije tokom postupka dokazao da je stekao stan u svojinu (ugovorom o ~uvanju stana ne prenosi se pravo svojine na isti). Pod pretpostavkom da su ove tvrdnje tu`enog ta~ne.000. 1995. po isteku ugovora. ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor. Zaklju~enjem i ovjerom tog ugovora tu`ilac je stekao i ovla{}enje iz ~lana 41.00 . preda vlasniku u stanju u kojem ih je preuzeo na ~uvanje. godine. ali. ovjeren kod Osnovnog suda u B. br. taj drugi va`i ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost (~lan 66. pod brojem I-Ov-2715/93. 3583/99. je preko svog punomo}nika. L. Ugovorom o kupoprodaji. Ni`estepeni sudovi su. 1999. prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. i tu`eni zaklju~ili ugovor o ~uvanju stana kao prividni (simulovani). kao ni da stan dr`i po bilo kakvom osnovu (trajanje ugovora o ~uvanju stana prestalo je najkasnije 3. prema tome. koji se primjenjuje u Republici Srpskoj na osnovu ~lana 12. koje je prihvatio i drugostepeni sud. od 2.). Ugovoreno je i da kupac preuzima obavezu iseljenja tre}ih lica koja se bez pravnog osnova zateknu u stanu (ta~ka VI ugovora). broj 21/92). Polaze}i od ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja. godine. 7. 7. a ugovor o prodaji istog stana kao prikriveni (disimulovani) pravni posao. 29/78 do 57/89. raniji vlasnik spornog stana B. i tu`eni su zaklju~ili ugovor o ~uvanju tog stana na dan 3. Tu`eni je prema ta~ki III ugovora bio du`an da sa ~lanovima svog porodi~nog doma}instva ~uva stan i podrum pa`njom dobrog doma}ina i da ih. 6/80 i 36/90. A.Iz obrazlo`enja: Predmet ovog spora je tu`beni zahtjev tu`ioca da mu tu`eni preda u posjed trosoban stan bli`e opisan u izreci prvostepene presude. stav 2. i on kao ugovorne strane mogli su samo zaklju~iti ugovor o ~uvanju stana u pismenom obliku kao prividan. br. i 71 .). ugovoreno je da se isti automatski produ`uje za jo{ godinu dana. 1993. L. ~uva i koristi stan zajedno sa pripadaju}im podrumom u trajanju od godinu dana od dana zaklju~enja ugovora. slobodan od lica i stvari i zahtjev protivtu`be tu`enog da se utvrdi da je on vlasnik tog stana. ni`estepeni sudovi su zauzeli pravilan stav da je ugovor o prodaji.

ZATO [TO TO PRAVO PREDVI\A ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI. broj: Rev-94/01. Takvo shvatanje je. (Vrhovni sud Republike Srpske. godine . NITI JE PRODATI POD POVOLJNIJIM USLOVIMA NEGO [TO JE NAVEDENO U “PONUDI” IMAOCU PRAVA PRE^E KUPOVINE.Bilten sudske prakse VS RS. ALI. ZPN . Zakona o obligacionim odnosima PRAVO PRE^E KUPOVINE KOJE ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI U ODREDBAMA ^LANA 31. jer nisu ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost (~lan 66. A. br. istog zakonskog ~lana prema kojoj }e izuzetno ugovor zaklju~en u pismenoj formi proizvoditi pravno dejstvo. stav 3. zaklju~io ugovor o kupovini stana kao prikriveni pravni posao. ZPN). opet. je pismena forma uslov za njegovu punova`nost. naime. do 533. takav ugovor ne proizvodi pravno dejstvo u smislu pomenute odredbe ~lana 9. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”. POTPUNIJE PROPISANO ODREDBAMA IZ ^LANA 527. VLASNIKU JE SAMO OGRANI^ENA SLOBODA U POGLEDU IZBORA SAUGOVORNIKA. niti ovjeren kod nadle`nog suda. suprotno kogentnoj pravnoj normi sadr`anoj u pomenutoj odredbi stava 3.usmeni ugovor o prodaji istog stana kao prikriven pravni posao. navodno usmeno zaklju~eni ugovor o prodaji stana izme|u prodavca B. Prema tome. PREDVI\A U KORIST POJEDINIH LICA PREDSTAVLJA JEDAN IZUZETAK OD NA^ELA SLOBODE UGOVARANJA I UVIJEK SE IMA USKO TUMA^ITI. u daljem tekstu: ZPN) propisano je da ugovor na osnovu koga se prenosi pravo svojine na nepokretnosti mora biti sa~injen u pismenom obliku. ODNOSNO STVAR NE SMIJE PRODATI NEKOM DRUGOM KUPCU. ako je ugovor o prometu nepokretnosti (u ovom slu~aju stana) izvr{en u cjelini (kako se tvrdi u reviziji) ili u prete`nom dijelu. ZPN. postavlja se pitanje pravne valjanosti takvog usmenog ugovora. a potpisi ugovara~a ovjereni u nadle`nom sudu. stav 1. iako potpisi ugovara~a nisu ovjereni u nadle`nom sudu. 38/78 do 22/91. OP[TINA IMA. SAMO PRAVO DA JOJ ZGRADA ILI STAN. u vezi sa stavom 2. stav 3. Drugim rije~ima. KAO POSEBAN DIO ZGRADE BUDE PONU\EN PRIJE SVIH DRUGIH KUPACA. odluka broj 43. br. A DA JE PRETHODIO NIJE “PONUDIO” NA PRODAJU IMAOCU PRAVA PRE^E KUPOVINE. Samo uzgred se ukazuje na odredbu stava 4. NEMA OBAVEZU DA DATU STVAR PRODA IMAOCU PRAVA PRE^E KUPOVINE. U reviziji se pogre{no navodi “da je po op{te usvojenoj sudskoj praksi pravno valjan i usmeni ugovor o prometu nekretnina. ZOO). A. ukoliko je u cijelosti ili prete`nom dijelu realizovan”. Zakona o prometu nepokretnosti ^lanovi 32. Prema tome. i 31. po{to stan spada u nepokretnosti. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da se utvrdi da je na osnovu ponude tu`enih i prihvatanja ponude od strane tu`ioca izme|u stranaka sklopljen ugovor o 72 . ako su ugovorne strane izvr{ile u cjelini ili u prete`nom dijelu obaveze koje iz njega nastaju ili ako je taj ugovor zaklju~en u prisustvu najmanje dva svjedoka koji su se potpisali na ugovoru. ako su i ta~ni navodi tu`enog da je sa B. VLASNIK STVARI OPTERE]EN JE PRAVOM PRE^E KUPOVINE. do 533. i tu`enog kao kupca ni po ovoj zakonskoj odredbi ne mo`e proizvoditi pravno dejstvo. i 527. broj I/2004. ~lana 9. 9. NAVEDENA U OVOJ ODREDBI. 21/92 i 29/94. Ugovor koji je zaklju~en protivno tim odredbama ne proizvodi pravno dejstvo (~lan 9. po{to nije sa~injen u pismenom obliku. stav 2. stav 2. 2001. STAV 1.71) Pravo pre~e kupovine . ^lanom 9. str. od 7. Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. ZOO.stambene zgrade ili stana kao posebnog dijela zgrade ^lanovi 9. KAO I DRUGA LICA. 69 .

da ga ponudi na prodaju suvlasniku. u pomenutom podnesku je jo{ navedeno da se prila`u dokazi da su tu`eni prethodno u~inili ponudu suvlasnicima zgrade. u ul. Zakona o prometu nepokretnosti i (g) kako izme|u stranaka nije do{lo do zaklju~enja kupoprodajnog ugovora u smislu navedene zakonske odredbe. nosiocu stanarskog prava. 73 . B. a na osnovu kojih je prvostepeni sud zaklju~io da je tu`beni zahtjev neosnovan. kao posebnog dijela zgrade i obaveza vlasnika ili pravnog lica. odnosno op{tini na ~ijem se podru~ju ta zgrada ili stan nalazi. niti do dobrovoljne. o namjeravanoj prodaji i prihvatanje ove ponude ne zna~i i da je izme|u stranaka sklopljen o kupoprodaji spornih zgrada.~. godine sudu deponovao iznos od 100 hiljada dinara i 4. 1027/03 k. L. 183/2 k. odnosno za 100 hiljada DEM. (b) prihvatanje ponude od strane tu`ioca. 4.. tu`eni su u podnesku od 3. dalje: ZPN). Ovim propisom predvi|eno je pravo pre~e kupovine koje pripada suvlasniku. L. 38/78 do 22/91 i “Slu`beni glasnik RS”. kome u smislu ~l. odnosno po novom katastarskom operatu na k. st. N. 1. Zakona o prometu nepokretnosti nude tu`iocu da ovaj objekat kupi za cijenu od 100 hiljada novih dinara. Utvr|eno ~injeni~no stanje u svemu je prihvatio drugostepeni sud i u obrazlo`enju svoje presude iznio stav da obavje{tenje vlasnika stvari imaocu prava pre~e kupovine nema karakter ponude za zaklju~enje ugovora i da vlasnik koji je obavijestio imaoca prava pre~e kupovine o namjeravanoj prodaji nije u obavezi da zaklju~i ugovor o kupoprodaji sa imaocem prava pre~e kupovine koji prihvata uslove prodaje navedene u obavje{tenju. 1995. odnosno od 100 hiljada DEM.. nosiocu stanarskog prava i korisnicima poslovnog prostora.~. L. od 16. Polaze}i od ovog utvr|enog ~injeni~nog stanja prvostepeni sud je odbio tu`beni zahtjev.o. 2. a i odbili su da podignu deponovani nov~ani iznos. za kupovinu zgrade i da oni nisu u ostavljenom im roku od 60 dana prihvatili ponudu da kupe zgradu za cijenu od 100 hiljada novih dinara. 05. od strane tu`enih predaje zgrade u dr`avinu tu`ioca. Obili}a broj 1 i da je tu`ilac po osnovu ovog ugovora stekao pravo svojine na ovoj zgradi. tu`eni nisu dobrovoljno predali tu`iocu u dr`avinu spornu zgradu. nazna~ili da su suvlasnici svaki sa po 1/2 dijela stambeno-poslovnog objekta u B.kupoprodaji porodi~ne stambene zgrade u B. Tu`eni su u~inili ponudu tu`iocu u smislu ~l. 31. pa je na dan 26. ul. 31. br. L. koga su ozna~ili kao “ponuda za prodaju gra|evinskog objekta”. tu`ilac je izjavio da prihvata ponudu tu`enih. 1994. 21/92 i 29/94. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva. (c) kupoprodajni ugovor bio bi perfektan samo pod uslovom da je naknadno uslijedilo sklapanje pismenog ugovora u smislu ~lana 9. i da u smislu ~lanovaa 31. B.o. 1994. U prednjem se u bitnom iscrpljuju razlozi prvostepene presude. jer je zaklju~io: (a) ponuda tu`enih ima karakter obavje{tenja tu`ioca. Ovaj revizijski sud nalazi da su razlozi ni`estepenih presuda o neosnovanosti tu`benog zahtjeva pravilni. br. upisane u pl. sagra|enim na k. 07. 05. prvostepeni sud je utvrdio sljede}e ~injeni~no stanje: 1. Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”. br. do 37. nosiocu stanarskog prava. godine. odnosno op{tine u slu~aju prodaje stambene zgrade ili stana. . 196/1. godine. br. P broj 1 u povr{ini od 385 m2. br. Zakona o prometu nepokretnosti pripada pravo pre~e kupovine u slu~aju prodaje sporne zgrade. M. 12/1-631/94. zaklju~kom Izvr{nog odbora br. tu`eni su bili ovla{}eni da odustanu od namjeravane prodaje. ne obavezuje tu`ene da moraju ostati kod namjeravane prodaje. 3. koje namjerava da datu zgradu ili stan proda. stav 1. kao nosioca prava pre~e kupovine.

ali nema obavezu da tu stvar proda imaocu prava pre~e kupovine. se vidi da u ovom slu~aju. ZPN nije upotrijebljen termin “ponuda” u pravno-tehni~kom smislu iz ~lana 32. broj: Rev. tako|e. a to drugostepeni sud pravilno zapa`a. samo pravo da joj zgrada ili stan. da ponuda tu`enih ima samo karakter obavje{tenja tu`ioca o namjeravanoj prodaji. kao i druga pravna lica. Zakona o obligacionim odnosima samim prihvatanjem ponude od strane nosioca prava pre~e kupovine. o~igledno je da su tu`eni “ponudu” u~inili isklju~ivo u cilju da se tu`ilac izjasni da li `eli da iskoristi pravo pre~e kupovine. odnosno stvar ne smije prodati nekom drugom kupcu. Zakona o obligacionim odnosima. Po shvatanju i ovog revizijskog suda u ~lanu 31. U ovom slu~aju. dakle.34/96. ne obavezuje tu`ene da moraju ostati kod namjeravane prodaje. (Vrhovni sud Republike Srpske.66) 74 . na ~emu. kao imaoca prava pre~e kupovine. i da je izme|u tu`enih i tu`ioca. 1996.Iz stanja spisa ovog predmeta. godine . odnosno ne mo`e se shvatiti kao ponuda radi zaklju~enja ugovora. 63 . do 533. 9. sadr`anog i u obrazlo`enju ni`estepenih odluka. niti je prodati pod povoljnijim uslovima nego {to je naveo u “ponudi” imaocu prava pre~e kupovine. odluka broj 33. nema drugih suvlasnika. broj I/1999. koja je tu “ponudu” prihvatila i o tome obavijestila tu`ene. str. moralo uslijediti sklapanje pismenog ugovora u smislu ~l. bude ponu|en prije svih drugih kupaca zato {to to pravo predvi|a ZPN. kao poseban dio zgrade. Prema tome. Op{tina ima. a niti nosioca stanarskog prava i da su tu`eni. nema {to revident o~igledno gubi iz vida. rezonovanje prvostepenog suda koje drugostepeni sud nije opovrgao. Tu`eni su izabrali ovu drugu mogu}nost. Tako ugovor u konkretnom slu~aju nije zaklju~en. Zakona o obligacionim odnosima. a ne elementom ugovora. od 18. a da je prethodno nije “ponudio” na prodaju imaocu prava pre~e kupovine. Prema tome. ni`estepeni sudovi nisu pogre{no primijenili materijalno pravo na {tetu tu`ioca kada su odbili tu`beni zahtjev. Stoga se ima prihvatiti kao pravilno. koji je tu “ponudu” “prihvatio”. a nje u konkretnom slu~aju nema. termin “ponuda” treba shvatiti u smislu obavje{tenja nosioca prava pre~e kupovine (ovdje: tu`ilac) o namjeravanoj prodaji. Vlasniku je samo ograni~ena njegova sloboda u pogledu izbora sagovornika. u~inili “ponudu” Op{tini B. ni`estepeni sudovi pravilno zaklju~uju da su tu`eni mogli slobodno odlu~iti da li }e realizovati namjeravanu prodaju ili od te namjere odustati. stav 1. ZPN. ali su ovi poslije toga odustali od “ponude”. Ugovora. pored tu`enih. Pravo pre~e kupovine koje ZPN u pomenutim odredbama predvi|a u korist pojedinih lica predstavlja jedan izuzetak od na~ela slobode ugovaranja i uvijek se ima usko tuma~iti. ZPN. neosnovano insistira revident. kao vlasnici sporne zgrade. vlasnik stvari optere}en je pravom pre~e kupovine. Smislu zakona odgovara stanovi{te da pravo pre~e kupovine postoji uslovno ukoliko postoji prodaja i pod uslovima koji za tu prodaju va`e. Druga~ije rezonovanje bilo bi protivno ne samo principu slobode prometa ve} i u smislu ~l. a prihvatanje “ponude” od strane tu`ioca. potpunije regulisano odredbama iz ~lanovaa 527. te da bi se ugovor smatrao zaklju~enim u smislu ~lana 31. na ~emu insistira revident. L.Bilten VS RS. kao {to nema ni volje da se ku}a proda tu`iocu. Dakle. termin koji upotrebljava i Zakon o obligacionim odnosima u ~lanu 527. Prema tome. 7. 31.

05. koje su stupile na snagu 15. ta~ka 2. pripada u samosvojinu gra|evinska parcela broj 160/5 upisana u po. te da ugovor koji tu formu ne zadovoljava ne proizvodi pravno dejstvo. Iz obrazlo`enja: Odredba ~lana 29. broj: Rev. navedenog ~lana odnosi se i na zemlji{te obuhva}eno urbanisti~kim planom ili urbanisti~kim redom ili regulacionim planom. 1991. kao i na druga gra|evinska zemlji{ta u granicama urbanog podru~ja koje je odlukom utvrdila skup{tina op{tine). u vezi sa ~lanom 3. koji ima snagu pravosna`ne presude. GODINE DO 15. Kako je u postupku utvr|eno da je tu`enom K. Liskovac. odluka broj 34. (Vrhovni sud Republike Srpske. 03. listu RBiH”. ta~ka 2. Narednim izmjenama ovoga zakona objavljenim u “Sl.68) Promet nepokretnosti . 67 . broj 21/92. Zakona o prometu nepokretnosti ure|uje pravo pre~e kupovine gra|evinskog zemlji{ta na kome postoji pravo svojine. 1992.doma{aj prelazne norme ~lana 46. godine . Zakona o gra|evinskom zemlji{tu) koji namjerava prodati to zemlji{te du`an je da ga prethodno ponudi na prodaju op{tini na ~ijem se podru~ju zemlji{te nalazi (ova odredba prema stavu 2.52/95. od 14.doma{aj prelazne norme ~lana 46. Zakona o prometu nepokretnosti PRELAZNA ODREDBA ^LANA 46. 1996.Pravo pre~e kupovine . Ovim su uslovi forme za ovu vrstu ugovora bili znatno ubla`eni u odnosu na period prije rata. Iz obrazlo`enja: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti objavljenom u “Sl. br. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 46.Bilten VS RS.gra|evinskog zemlji{ta na kojem postoji pravo svojine ^lan 76. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ^lan 29. godine. od 18. jer to pravo zakon ne predvi|a. propisano je da ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo vlasni{tva na nepokretnosti 75 . 431/88. 7. na temelju pravosna`nog rje{enja o diobi R-br. 466 k. Zakona o prometu nepokretnosti Ugovor o prometu nepokretnosti . tako {to je propisano da se ugovor o prometu nepokretnosti zaklju~uje u pismenom obliku. broj I/1999. 3. godine. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 14. 1994. mijenjan je ~lan 9. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI ODNOSI SE NA UGOVORE O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU ZAKLJU^ENI OD 30. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima NA GRA\EVINSKOM ZEMLJI[TU NA KOME POSTOJI PRAVO SVOJINE NISU PROPISANA NIKAKVA OGRANI^ENJA U POGLEDU NJEGOVOG OTU\ENJA OSIM ONIH KOJI SE TI^U PRAVA PRE^E KUPOVINE U KORIST OP[TINE KADA VLASNIK TOG ZEMLJI[TA NAMJERAVA TO ZEMLJI[TE DA PRODA. broj 18/94. Stoga revizija neosnovano ukazuje na to da je pogre{no primijenjeno materijalno pravo na {tetu tu`ilje time {to je odbijen njen zahtjev da se utvrdi da je ni{tav kupoprodajni ugovor koji su zaklju~ili tu`eni u vezi kupoprodaje navedene zemlji{ne parcele i da joj se prizna pravo pre~e kupovine ove nepokretnosti. i kako nijednom odredbom Zakona o prometu nepokretnosti kojom je regulisan institut prava pre~e kupovine a ni bilo kojim drugim propisom nije predvi|eno pravo prvostepene kupovine ovog zemlji{ta u korist fizi~kih lica. str.o. V. GODINE. 7. listu RBiH”. to se tu`ilja ne mo`e pozivati na ovo pravo kada je u pitanju ovo zemlji{te. 1994. Po ovoj odredbi vlasnik gra|evinskog zemlji{ta (gra|evinsko zemlji{te iz ~lana 3.

1994.mora biti sa~injen u pismenom obliku a potpisi ugovara~a ovjereni u nadle`nom sudu RBiH. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Ta zgrada nije izgra|ena niti je kori{}ena isklju~ivo za potrebe telegrafsko-telefonskog saobra}aja. do 1981. kako to pravilno zaklju~uje drugostepeni sud. godine pod djelovanjem prinude. U spornom poslovnom prostoru. Iz obrazlo`enja: Predmet spora je tu`beni zahtjev tu`ioca da se utvrdi da je “vlasnik” (u stvari. iz smisla citiranih zakonskih odredaba koje reguli{u formu kao uslov punova`nosti ugovora. dakle. Stoga. broj 21/92) ogla{eni su ni{tavim pravni poslovi o prenosu prava vlasni{tva zaklju~eni iza 30. 3. ukoliko su ugovorne strane do 15. 1. godine preseljena u novu zgradu. broj 1/1998. prevare i sile. Po preseljenju dijela tih slu`bi u novu zgradu po{te tokom 1989. do 15. navedenog zakona nisu obuhva}eni pismeni ugovori zaklju~eni pred svjedocima a koji su do rata prema va`e}im propisima bili punova`ni. Dakle. ili su u njima povremeno 76 . godine dio prizemlja stare po{te prodat je “Beobanci”. Tako su se. na primjer. te nedostatak volje kao razlog ni{tavosti ugovora. 1997. 7. te poni{teni svi upisi vlasni{tva izvr{eni na osnovu takvih pravnih poslova. Prema ~injeni~nom utvr|enju prvostepenog suda. koju bi. nedvojbeno proizilazi da su poo{treni uslovi pod kojima se vr{i prenos vlasni{tva na nekretninama u ratnim uslovima radi eliminisanja pravnog u~inka ugovora zaklju~enih u vezi etni~kog progona. list RBiH”. godine izvr{ile u cjelini ili prete`nom dijelu obaveze iz ugovora ili ako ovjere potpise na ugovoru kod nadle`nog suda RBiH u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu izmjene.45/97. godine. ovaj sud nalazi da se navedena odredba odnosi na ugovore zaklju~ene od 30. 1994. propisano je da su punova`ni ugovori o prometu nepokretnosti ako su prije stupanja na snagu ovih izmjena zaklju~eni u pismenom obliku. 1991. donesenih nakon po~etka rata. od 23. Odredbom ~lana 21-a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. broj: Rev. te kako prelaznom odredbom ~lana 46. zamijenila presuda. 1991. OSIM POSLOVNIH ZGRADA I OBJEKATA KOJI SU IZGRA\ENI ISKLJU^IVO ZA POTREBE TELEGRAFSKOTELEFONSKOG SAOBRA]AJA. 7. godine. do 15. u prizemlju zgrade vr{ile po{tanske usluge. 1995. koja je 1980. sporni poslovni prostor nalazi se na spratu zgrade stare po{te u T. a ne i na ranije zaklju~ene ugovore ~ija se punova`nost sa aspekta forme cijeni primjenom propisa va`e}ih u vrijeme zaklju~enja ugovora. re{etkama odvojenom od ostalih prostorija na spratu zgrade stare po{te. 10. a u drugom dijelu su se i dalje vr{ile po{tanske usluge. uz dosu|enje parni~nih tro{kova. strana 20) Pravo kori{}enja i upravljanja po{tanskim objektima ^lan 57. Zakona o po{ti POSLOVNE ZGRADE I PO[TANSKI OBJEKTI IZGRA\ENI IZ SREDSTAVA PTT ILI IZ SREDSTAVA DRU[TVENO-POLITI^KIH ZAJEDNICA ZA TE NAMJENE. Izmijenjenom prelaznom odredbom ~lana 46. u protivnom. DR@AVNA SU SVOJINA I USTUPAJU SE PO[TI NA KORI[]ENJE I UPRAVLJANJE. Propisano je i da }e se ova prelazna odredba primjenjivati u zate~enim postupcima pred sudom ako nije donesena prvostepena odluka. odluka broj 25. 3. odnosno ako prvostepena odluka bude ukinuta. nalazila se je telefonska centrala. nosilac prava raspolaganja i kori{}enja) poslovnog prostora bli`e opisanog u tu`bi i da mu tu`eni izda ispravu podobnu za uknji`bu ovog prava u zemlji{nu knjigu. godine Bilten VS FBiH. te da ne proizvodi pravno dejstvo ugovor koji ove uslove ne ispunjava. Poslije toga sporne prostorije koristile su se dijelom za stanovanje a drugim dijelom se nisu koristile.

pa sporazum o naknadi. od 25. stavovi 1. 1. kao i kancelarije koje su ranije koristili radnici po{te D. Zakona o po{ti propisano je da su sve poslovne zgrade i po{tanski objekti izgra|eni iz sredstava PTT ili iz sredstava dru{tvenopoliti~kih zajednica za te namjene. Utvr|eno ~injeni~no stanje i pravno shvatanje prvostepenog suda prihvatio je i drugostepeni sud. Zakona o eksproprijaciji SPORAZUM O NAKNADI ZA EKSPROPRISANE NEKRETNINE IAKO NE SADR@I ROK U KOJEM JE KORISNIK EKSPROPRIJACIJE DU@AN ISPUNITI OBAVEZU U POGLEDU NAKNADE. ispravka broj 27/97) odbio tu`ioca sa tu`benim zahtjevom. kao u ovom slu~aju. Pored tih prostorija. iako ne sadr`i rok u kojem je 77 . nisu prema tome ni bitne za presu|enje u ovom sporu. da }e mu obezbijediti gra|evinsku parcelu i da }e rije{iti pitanje priklju~enja telefona po propisima PTT saobra}aja. Naprijed pomenutom odredbom ~lana 57. 2002. osim poslovnih zgrada i objekata koji su izgra|eni isklju~ivo za potrebe telegrafsko-telefonskog saobra}aja. Zakona o po{ti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. odnosno objekt u cijelosti. broj 20/97. Tu`ilac ne osporava ~injenicu da zgrada stare po{te nije izgra|ena isklju~ivo za potrebe telefonsko-telegrafskog saobra}aja. i N. naime. Iz obrazlo`enja: Sporazumom o naknadi za eksproprisane nekretnine korisnik eksproprijacije se obavezao da }e tu`itelju isplatiti odre|eni iznos naknade za eksproprisane nekretnine.Bilten sudske prakse VS RS.73) III . ako je izvr{en u prete`nom dijelu ^lan 76. P Na drugom . koji ovdje nisu ispunjeni. Zakona o po{ti. Po{to zgrada stare po{te nije slu`ila isklju~ivo za potrebe telegrafsko-telefonskog saobra}aja.odr`avani sastanci.. ako je izvr{en u prete`nom dijelu Sporazum o naknadi za eksproprisane nekretnine . ne pru`a osnov za isticanje zahtjeva na poseban dio zgrade koji ~ini zasebnu gra|evinsku cjelinu. prvostepeni sud je na osnovu odredbe ~lana 57. broj: Rev-198/01. nego samo na zgradu. koje se isti~u u reviziji. broj I/2004.EKSPROPRIJACIJA Eksproprijacija . da je isklju~ivo izgra|en za potrebe telegrafsko-telefonskog saobra}aja.I kad rok za ispunjenje nije odre|en. dr`avna svojina i da se ustupaju Po{ti na kori{}enje i upravljanje. (Vrhovni sud Republike Srpske. ako je izvr{en u prete`nom dijelu Konvalidacija sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine . Prema tome. godine .konvalidira se sporazum o naknadi i kad rok za ispunjenje nije odre|en. Okolnosti da je sporni prostor bio fizi~ki odvojen od ostalog dijela zgrade po{te `eljeznim vratima kao zasebna gra|evinska cjelina. Pomenuta zakonska odredba. te da je slu`io samo za telefonsku centralu i da ga tu`eni nije nikad koristio za sebe. Odluke ni`estepenih sudova su pravilne i zasnovane na zakonu. odluka broj 44. 72 . pod uslovima utvr|enim tom odredbom. str. M. PRAVNO JE VALJAN UKOLIKO JE U PRETE@NOM DIJELU IZVR[EN.konvalidira se i kad rok za ispunjenje nije odre|en. Korisnik eksproprijacije je izvr{io isplatu odre|ene nov~ane naknade i dodijelio tu`itelju gra|evinsku parcelu a samo nije izvr{io obavezu koja se odnosi na priklju~enje telefona. taj objekt pripada u cjelini tu`enom u smislu pomenutog ~lana 57. spratu zgrade su stanovi zaposlenih u po{ti. i 2. na spratu zgrade se nalaze velika sala za sastanke.

Postupak pred Domom je ure|en Pravilima procedure objavljenim u “Sl. glasniku BiH”. stav 3. ZE. stavovi 2. koji je bitni sastojak sporazuma u smislu odredbe ~lana 76. i 4. Privremene mjere Doma su. Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je osnovan Aneksom 6.Doma za ljudska prava za BiH Sudski registar . dok je na snazi privremena mjera Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. izvr{ne i sudske). Aneksa 6. prema tome. od 18. Federacija BiH i Republika Srpska) su prihvatile da odluke Doma budu kona~ne i obvezuju}e (~lan XI. i 2.). za sve organe Federacije BiH (zakonodavne.registarski sud mora postupati po privremenoj mjeri Doma za ljudska prava u BiH ^lanovi XI. 2000.. izri~ito je nalo`eno tu`enoj Strani (Federaciji BiH) da se njeni organi uzdr`e od odre|enih postupaka.korisnik eksproprijacije du`an ispuniti obaveze. pravno je valjan.38/27) IV . proisti~e ovla{tenje za predsjednika Doma da donese odgovaraju}u privremenu mjeru. 1999. Dom je ovla{ten ~lanom XII pomenutog Aneksa da sam donosi pravila ili odredbe. 6. kada Dom ne zasjeda i samo je plenumu Doma predo~i ({to zna~i da djeluje odmah ako je Dom ne bi opozvao). Odluke Doma za ljudska prava (uklju~uju}i tu i privremene mjere) obvezuju}e su. godine donio predsjednik Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Statusni sporovi Dom za ljudska prava BiH . jer je Dom ovla{ten da odlu~uje 78 . a posebno od registracije novog dru{tva dok traje ova Naredba.189/99. stavovi 1. tako|e. br. pa ni sa stanovi{ta da li su u skladu sa procesnim ili materijalnim propisima zakona (federalnih ili kantonalnih) koji se primjenjuju u Federaciji BiH.STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR 1. du`ni su ih svi organi na koje se odnose i kojih se ti~u neposredno primijeniti. i Pravila 36. broj 26/98. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i strane potpisnice tog Aneksa (RBiH. i 2. Aneksa 6. 11.obaveznost privremene mjere Privremena mjera .. i XI. Aneksa 6. te ako su za to podesne. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini Pravila procedure Doma za ljudska prava u BiH REGISTARSKI SUD JE DU@AN DA POSTUPI PO NAREDBI PREDSJEDNIKA DOMA ZA LJUDSKA PRAVA O UZDR@AVANJU OD UPISA OSNIVANJA NOVOG DRU[TVA DOK TRAJE POSTUPAK PRED DOMOM. Navedenom privremenom mjerom donesenom u postupku koji je pred Domom u toku. Aneksa 6. obvezuju}e. Organi Federacije BiH nisu ovla{teni da preispituju odluke Doma. godine Bilten VS FBiH. jer se donose u pripremi odluka o meritumu stvari. a djelimi~no i u odredbama ~lana X. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem registarski prvostepeni sud je odlu~io da zastane sa upisom u sudski registar novoosnovanog dru{tva. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. broj: Rev. neophodne za vr{enje njegove funkcije (za{tite osnovnih prava i sloboda navedenih u ~lanu I i II Aneksa 6). Iz odredaba ~lana X. 2/1999 . Prvostepeni sud je pobijanim rje{enjem neposredno primijenio Naredbu o privremenoj mjeri koju je dana 22. stav 3. te Pravila 33. stavovi 1. i XII.

. broj 10/98).17/00. broj 2/2000. stavak 4. sve dok porezne obveze zajedni~ke tvrtke ne budu izmirene. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. odluka broj 21. Iz obrazlo`enja: U postupku koji je po podnijetoj prijavi za upis u sudski registar proveo sud prvog stupnja. Naprotiv.217. strana 17) Bra~ni drugovi . Polaze}i od navedenog. odluka broj 22. niti tvrdi da je navedeno poduze}e i imovina u njemu ste~ena na na~in kojim bi postala posebna imovina njegove supruge.neposrednom primjenom Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda i protokola uz nju.`aliteljeve supruge. od 15. `alitelj ne spori da `ivi u braku sa suprugom E. Takvo pravno stajali{te je ispravno. dok djeluje privremena mjera Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. godine Bilten VS FBiH. stavak 4. za osnivanje poduze}a. od 24. novine FBiH”. broj: G`. 2000. ste~eni u tijeku braka. broj: G`. 1999. godine Bilten VS FBiH. Naime. Porodi~nog zakona). 8.zabrana upisa osnivanja novog poduze}a ako je supruga osniva~a vlasnik poduze}a sa neizmirenim porezom Zajedni~ka imovina .zajedni~ka imovina i poduze}e registrirano kao vlasni{tvo jednog od bra~nih drugova Sudski registar . a ~injenica da je ona u sudski registar upisana kao osniva~. Porodi~nog zakona NE MO@E SE DOPUSTITI UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA NOVOG PODUZE]A AKO RANIJE REGISTRIRANO PODUZE]E KOJE JE OSNOVALA SUPRUGA PODNOSITELJA PRIJAVE IMA NEIZMIRENIH PORESKIH OBVEZA. postali su zajedni~ka imovina supru`nika (~lanak 264. prvostepeni sud je pravilno postupio kada je odlu~io da ne postupa po prijavi za upis u sudski registar osnivanja dru{tva. kada su poduze}e i imovina u njemu. utvr|eno je da poduze}e osniva~a . sama po sebi to ne zna~i.ranija ^lanak 264. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. nezavisno od toga {to Zakon o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ovakvu mogu}nost ne predvi|a.39/99.i poduze}e registrirano kao vlasni{tvo jednog od bra~nih drugova ^lanak 6-a Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar poduze}a i drugih pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost .zajedni~ka imovina i poduze}e registrirano kao vlasni{tvo jednog od bra~nih drugova Imovinski odnosi bra~nih drugova . 11. UKOLIKO NIJE DOKAZANO DA TO PODUZE]E PREDSTAVLJA POSEBNU IMOVINU SUPRUGE.205 DEM. pa `alitelj ne mo`e ispuniti uvjet iz ~lanka 6-a Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar poduze}a i drugih pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost (“Sl. ima neizmirenih poreznih obveza 2. strana 19) 79 . pa je taj sud zauzeo stajali{te da to i podnositelju prijave ~ini smetnju upisa osnivanja subjekta upisa u sudski registar. broj 1/2000.

broj 2/2000. novine SBK”.kada je potrebno izja{njenje Agencije za privatizaciju prilikom upisa osnivanja dru{tva ^lanovi 2. u smislu ~lana 5. jer programom nije predvi|eno ovo ulaganje. odluka broj 22. razredu 74. stavak 1.1174.ne mo`e se upisati djelatnost obavljanja izvangospodarskih (vanprivrednih) usluga ^lanak 2. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjskim rje{enjem osnovano je odbijen zahtjev predlagatelja za upis dopune djelatnosti obavljanja pravnih poslova odre|enih u odjeljku 74. ovla{tena da program privatizacije i po~etni bilans odobri i da odredi. Nakon prijema programa privatizacije i po~etnog bilansa. broj 4/97). U okviru ovih ovla{tenja. DO KOGA DOLAZI NAKON PREDAJE PROGRAMA PRIVATIZACIJE I PO^ETNOG BILANSA. i ~lanak 7. Zakona o privatizaciji preduze}a FBiH. prilo`enog spisu. 10. provodi. 2000. Predlagatelj je osnovan i u sudski registar upisan kao dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti i kao takav mo`e obavljati sve poslove.izja{njenje o osnovanosti ulaganja preduze}a koje se privatizira Privatizacija preduze}a . strana 18) Sudski registar . godine Bilten VS FBiH. Pravni poslovi iz navedenog razreda su vrste usluga koje ne idu u gospodarske djelatnosti. Zakona o gospodarskim dru{tvima).. Zakona o privatizaciji preduze}a ^lan 5. godine {to zna~i i da je predat agenciji za privatizaciju prije nego {to je Upravni odbor ovog osniva~a dana 3. organizuje i nadzire proces privatizacije.1. agencija je. 2000. kao i uop}e dopu{tenosti ulaganja koje vodi promjeni strukture kapitala (isklju~ivo dr`avnog u A. radi osnivanja predlaga~a. broj: G`.kada je potrebno izja{njenje Agencije za privatizaciju prilikom upisa osnivanja novog dru{tva Sudski registar .110 Odluke o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH. kako se tvrdi u uvodnom dijelu programa privatizacije). Zakona o Agenciji za privatizaciju (“Sl. proizilazi da je ura|en u januaru 2000. stavak 1. Iz obrazlo`enja: Iz primjerka programa privatizacije i po~etnog bilansa DD A. Zakona o gospodarskim dru{tvima Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH PRAVNA OSOBA ORGANIZIRANA KAO DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI NE MO@E BITI REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE PRAVNIH USLUGA KOJE SE NE MOGU OBAVLJATI KAO GOSPODARSKA (PRIVREDNA) DJELATNOST. i 9. osim onih koji se ne mogu obavljati kao gospodarska (privredna) djelatnost (~lanak 2. 5. Zakona o Agenciji za privatizaciju Srednjobosanskog kantona NADLE@NA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TREBA DA SE IZJASNI O ZAKONITOSTI I SVRSISHODNOSTI ULAGANJA PREDUZE]A SA DR@AVNIM KAPITALOM U OSNIVANJE NOVOG DRU[TVA. stavak 1. od 24. Agencija za privatizaciju treba da se izjasni o zakonitosti i svrsishodnosti uno{enja kao osniva~kog uloga zemlji{ta. To su izvangospodarske (vanprivredne) usluge koje mogu obavljati samo fizi~ke 80 . stavak 1. godine donio odluku o zajedni~kom ulaganju sa K.21/00.Agencija za privatizaciju . (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. i ~lanak 7. i 9. a povezano sa odredbama ~lanova 2.

2000. da je ~lan uprave osniva~a ve} registrovan i kao ~lan uprave nekog od dru{tava koje je. ovakav stav treba preispitati. apsorbiranjem svih ~lanica tada{njeg holdinga. u kom slu~aju bi postojale zapreke iz ~l. Iz obrazlo`enja: Prijavom se zahtijeva upis promjene osobe ovla{tene za zastupanje subjekta upisa i kao jedna od dvije ovla{tene osobe navodi se N. Zakona o poduze}ima REGISTARSKI SUD JE OVLA[TEN DA UPI[E ISTUPANJE JEDNOG OD OSNIVA^A NA TEMELJU PISMENOG UGOVORA O ISTUPANJU. 10.12/00.mogu}nost zastupanja vi{e dru{tava po istoj osobi Sudski registar . 34. Prvostepeni sud odbija zahtjev u ovom dijelu sa obrazlo`enjem da je zastupanje i osniva~a i subjekta upisa po istoj osobi nedopu{teno. me|utim. prije dovr{enja postupka privatizacije.upis istupanja osniva~a Ugovor . odluka broj 24. 5. 1998. broj 2/2000.osobe kada ispunjavaju posebne uvjete u pogledu {kolske spreme i kada im obavljanje te djelatnosti bude odobreno od zakonom odre|enog nadle`nog tijela. a polaze}i od op}e poznate geneze nastanka oba dru{tva. tako|e.osniva~a subjekta upisa. broj: G`. Kasnijim osnivanjem kao posebnih pravnih subjekata ranijih ~lanica holdinga. registrovana je njihova djelatnost na isti na~in kao i djelatnost samog osniva~a. U ovom prijelaznom periodu. te je njegova registrovana djelatnost obuhvatila djelatnost svih ranijih ~lanica.forma ^lan 53.o istupanju suosniva~a . osnovao biv{i holding. koje je predlagatelj u ovom postupku. Zakona o privrednim dru{tvima za registraciju N. 11. Osniva~ je postao jedinstveni pravni subjekt u toku rata. glavni direktor podnosioca prijave . {to je prvostepeni sud mogao utvrditi upitom kod podnosioca prijave. ali je op}e poznato da u neposrednoj proizvodnji i prometu nema stvarne podudarnosti izme|u djelatnosti osniva~a i novoosnovanih dru{tava. od 24.. Nakon toga je poslovodni organ poduze}a predlagatelja podnio prijavu sudu 81 . godine pisani ugovor o svom istupanju iz poduze}a i ure|enju odnosa proisteklih iz osnivanja i poslovanja.upis zastupnika osniva~a i kao zastupnika osnovanog dru{tva ^lan 34. godine Bilten VS FBiH. strana 20) Privredno dru{tvo .registracija istupanja suosniva~a Sudski registar .31/99. AKO U NEPOSREDNOJ PROIZVODNJI I PROMETU NEMA STVARNE PODUDARNOSTI IZME\U DJELATNOSTI OSNIVA^A I SUBJEKTA UPISA. od 24. s obzirom na odredbe ~lana 34. jer je njihova registrovana djelatnost podudarna. Mogu}e je. Iz obrazlo`enja: @alitelj je sa suosniva~em poduze}a u obliku dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. a koje stvarno obavlja istovrsnu djelatnost kao i subjekt upisa. B. 1999. pa ni mogu}eg konkurentnog odnosa. i za zastupnika subjekta upisa. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. broj: G`. kada su i osniva~ i osnovano dru{tvo obavezni da se privatiziraju. zaklju~io dana 4. Zakona o privrednim dru{tvima DOZVOLJEN JE UPIS LICA OVLA[TENOG ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U OSOBI ZASTUPNIKA OSNIVA^A SUBJEKTA UPISA. broj 1/2000. odluka broj 25. godine Bilten VS FBiH. strana 20) Preduze}e . B. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o privrednim drut{vima.

stav 2. te ako je ta prijava uredna. od 15. Me|utim. a kako registarski sud. te njeno odsustvo nema utjecaj na pravnu valjanost ugovora. odluka broj 21. @alitelj nadalje svoju `albu temelji na tvrdnji da je ugovor zaklju~io pod pritiskom.prvog stupnja i zatra`io upis u sudski registar istupanja `alitelja kao suosniva~a.10/98. te upis izvr{ene statusne promjene uvjetovane istupanjem `alitelja. Budu}i da je o~itovanje svoje volje `alitelj izrazio u pisanoj formi. omamljen i da odredbe ugovora nisu rezultat njegove prave volje. 2001. {to prema stanju spisa do sada nije u~inio. da uop}e nije postojala njegova volja za zaklju~ivanje ugovora. pa tako njom ni uvjetovale pravnu valjanost ugovora. 1998.redoslijed rje{avanja prijava i djelovanje upisa ^lan 52. strana 18) 82 . broj: G`. koju je sud pobijanim rje{enjem prihvatio. 09. 2000. upis u sudski registar vr{i se danom podno{enja prijave i potpunih registarskih isprava. PROMJENE DJELUJU OD ^ASA KADA JE ZATRA@EN UPIS U SUDSKI REGISTAR. stavovi 2. Neosnovano `alitelj u prvom redu prigovara da ugovor o istupanju nije pravno valjan zbog nedostatka sudske ovjere njegovog potpisa na ugovoru. 2000. strana 18) Sudski registar . Ovo stoga {to. spori postojanje suglasnosti njegove volje i o~itovanja kako je pismeno sadr`ano u ugovoru. a prema tre}im licima danom upisa u sudski registar (~lan 52. u smislu ~lana 52. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. broj: G`. nezavisno od redoslijeda postupanja u drugim predmetima. To pogotovo {to je i za ugovor o osnivanju poduze}a zakonom propisana samo pisana forma (~l. `alitelju je ostala mogu}nost da jedino u posebnoj parnici pobija pravnu valjanost ugovora. godine. zapravo. a to zna~i da u internim odnosima unutar subjekta upisa i osniva~a. po}i od sadr`ine novih upisa kod ocjene o osnovanosti zahtjeva za upis promjena zatra`enih prijavom primljenom 2. iako je izjavljena. niti su je strane ugovorile. stav 3. u pravilu. broj 1/2001. 11. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Teret dokaza je svakako na onome ko se na nesuglasnost poziva. od 23. 11. Takva forma nije zakonom propisana. 3. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je morao prije odlu~ivanja o upisu na temelju prijave. odlu~uje na temelju isprava prilo`enih uz prijavu bez odr`avanja ro~i{ta.44/00. i 3. 2000. Dakle. u ugovoru na kojem su potpisi ugovara~a (na 16 dana poslije zaklju~enja) ovjereni kod nadle`nog tijela uprave. pa se nikako ne mo`e uzeti da bi za istupanje nekog od suosniva~a bila potrebna stro`ija forma. promjene djeluju od ~asa kada je upis zatra`en. Zakona o privrednim dru{tvima). od 2. Zakona o privrednim dru{tvima. odlu~iti o upisu u sudski registar na temelju prijave podnesene 30. A PREMA TRE]IM LICIMA DANOM UPISA U SUDSKI REGISTAR. Zakona o privrednim dru{tvima U INTERNIM ODNOSIMA SUBJEKTA UPISA I OSNIVA^A. u su{tini. u gra|anskom pravu odnos volje i o~itovanja rje{ava se na bazi presumpcije po kojoj }e se u suglasnost volje i o~itovanja vjerovati sve dotle dok se ne doka`e protivno. 53. odluka broj 14. godine Bilten VS FBiH. Zakona o poduze}ima). 1. godine. godine. godine Bilten VS BiH 2/1998.

83 . broj: UF/I. broj 3/2000. stav 4. Iz obrazlo`enja: Predlaga~ “DS” d.odbijanje prijave za upis . od 05.mogu}nost pove}anja nakon upisa u sudski registar Sudski registar .PRAVNO LICE IMA NEPODMIRENE DOSPJELE OBAVEZE PREM POVJERIOCIMA. ali da osniva~ ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima.DRU[TVA JEDNOG LICA SVOJ OSNIVA^KI ULOG SVJESNO OGRANI^IO NA 1. i 61. Naime. strana 25) Osniva~ki ulog . ta~ka 5. NEGO I KADA OSNIVA^ . Zakona o privrednim dru{tvima SUD ]E ODBITI ZAHTJEV ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PROMJENE OBLIKA DRU[TVA SA NEOGRANI^ENOM SOLIDARNOM ODGOVORNO[]U U DRUGI ZAKONOM PROPISANI OBLIK. od 31.o.25) Sudski registar . 10. broj: UF/I.neizmirene dospjele obaveze prema povjeriocima ^lan 60. NE SAMO AKO JE OSNIVA^ VE]INSKI VLASNIK U DRU[TVU KOJE IMA NEPODMIRENE DOSPJELE OBAVEZE PREMA POVJERIOCIMA. ODNOSNO NEPODMIRENE POREZE. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 2000. Sarajevo je podnio prijavu za upis u sudski registar promjene oblika dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. Iz obrazlo`enja: Predlaga~ “TPM” d.odbijanje zahtjeva za upis promjene oblika dru{tva sa neograni~enom solidarnom odgovorno{}u ^lan 62. Sarajevo podnio je prijavu za upis u sudski registar osnivanja supsidijarnog dru{tva. odnosno nepodmirene poreze.4751/00.kada je mogu} upis pove}anja osniva~kog uloga ^lanovi 60. godine .Sudski registar . Zakona o preduze}ima AKO JE OSNIVA^ PRIVATNOG PREDUZE]A . ODNOSNO NEPODMIRENE POREZE.o. iz uvjerenja nadle`nog Zavoda za platni promet se vidi da je `iro-ra~un osniva~a permanentno u blokadi.o.o. Zakona o privrednim dru{tvima REGISTARSKI SUD ]E ODBITI PRIJAVU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA DRU[TVA.382/00. stav 1. broj 3/2000. U postupku ispitivanja prijave sud je utvrdio da osniva~ supsidijarnog dru{tva nije ve}inski vlasnik dru{tva koje ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima. 02. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Sud je navedeni zahtjev odbio iz razloga {to je Zakonom o privrednim dru{tvima izri~ito propisano da dru{tvo sa neograni~enom solidarnom odgovorno{}u ne mo`e promijeniti oblik. str.000 DEM PRILIKOM USAGLA[AVANJA STATUSA PREDUZE]A SA FEDERALNIM ZAKONOM O PREDUZE]IMA NE MO@E TRA@ITI UPIS POVE]ANJA OSNIVA^KOG ULOGA SAMO POZIVOM NA VE]U VRIJEDNOST RANIJE ULO@ENIH OSNOVNIH SREDSTAVA. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. 24 . zbog ~ega je i odbijen zahtjev za navedeni upis. 2000.

o. strana 21) Sudski registar .mogu se upisati samo zakonom izri~ito predvi|ene statusne promjene ^lan 142. Ta odredba je prinudne naravi.DO UPISA POVE]ANJA OSNIVA^KOG ULOGA U SUDSKI REGISTAR MO@E DO]I SAMO UNOSOM NOVIH SREDSTAVA (NOV^ANIH ILI U STVARIMA). (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Naime. Zakona o preduze}ima zahtjev za upis u sudski registar preduze}a “NC” d.l. strana 23) Sudski registar . vidi da je predlaga~ jedan od osniva~a preduze}a “S” d.j.19/98. OVA ZABRANA TRAJE JEDNU GODINU NAKON DANA PRESTANKA OBAVLJANJA POSLOVODNE FUNKCIJE. S. 1998. upis organiziranja predlagatelja registarski sud temelji na odluci Upravnog odbora `alitelja koja samo po svome nazivu predstavlja akt podjele kao oblika statusne promjene. godine ovom sudu je podnesena prijava za upis u sudski registar osnivanja preduze}a pod nazivom “NC” d. Radi se. me|utim. broj: G`. dakle. a potpuno je propustio cijeniti njezin sadr`aj koji nedvojbeno upu}uje na zaklju~ak da se radi o aktu izdvajanja predlagatelja kao dijela poduze}a. S.1230/98.. i u istom obavlja funkciju direktora. o statusnoj promjeni kakvu ne predvi|a Zakon o poduze}ima.o. ILI U DRUGOM PREDUZE]U ISTE DJELATNOSTI OBAVLJA ISTU FUNKCIJU. u stvari. broj: 2/1999. od 6. sud je primjenom ~lana 137. Zakona o poduze}ima). te rje{enja suda broj: UF/I.zabrana upisa osnivanja preduze}a ako osniva~ obavlja poslovodnu funkciju ^lan 137. godine Bilten VS FBiH. odbio. 1998. 1998. pa 84 . Iz obrazlo`enja: Dana 12. Zakona o poduze}ima NE MOGU SE U SUDSKI REGISTAR UPISIVATI STATUSNE PROMJENE KOJE NISU ZAKONOM IZRI^ITO PROPISANE. S. Zakona o preduze}ima REGISTARSKI SUD TREBA DA ODBIJE ZAHTJEV ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA PREDUZE]A KADA SE LICE KOJE OBAVLJA POSLOVODNU FUNKCIJU U PREDUZE]U POJAVLJUJE KAO OSNIVA^ PREDUZE]A ZA OBAVLJANJE ISTE DJELATNOSTI ZA KOJU JE PREDUZE]E U KOJEM OBAVLJA POSLOVODNU FUNKCIJU UPISANO U SUDSKI REGISTAR. broj 1/1999. 1993. Kako se iz izjave predlaga~a.j.o. Taj zakon. 07. 12. 11. Pri dono{enju toga rje{enja sud je. odluka broj 29. a da je djelatnost ovog preduze}a ista kao djelatnost za koju je podnesena prijava.o. 05. S. propustio cijeniti kako formalne tako i materijalnopravne pretpostavke upisa. u su{tini. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu.l. odluka broj 29. o upisu u sudski registar osnivanja preduze}a “S” d. koju je prilo`io uz prijavu. godine Bilten VS FBiH. taksativno navodi oblike statusnih promjena poduze}a i propisuje posljedice koje iz njih proistje~u (~lanak 142. Iz obrazlo`enja: Pobijanim rje{enjem registarskog suda odre|en je upis u sudski registar organiziranja predlagatelja kao novog subjekta nastalog podjelom `alitelja. u smislu ~lana 6a. 963/96. godine. od 24. broj: UF/I. od 7. Uredbe o upisu u sudski registar preduze}a i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost.

Poduze}e koje se dijeli prestaje postojati (~lanak 143. novine FBiH”.uvjeti za upis pripajanja dr`avnog preduze}a preduze}u u privatnom vlasni{tvu ^lanovi 145. Kako u ime dr`ave u konkretnom slu~aju nastupaju nadle`ni organi kantona ili op}ine. npr. te se mora utvrditi da li je odluka o ovoj statusnoj promjeni donesena od ovla{tenog organa brisanog preduze}a. “Sl. broj: 2/1999.registarski sud ne mo`e dopustiti upis u sudski registar bilo kojeg oblika statusnih promjena izvan zakonom izri~ito propisanih. do 158. makar i tako {to }e dati saglasnost na odluku o statusnoj promjeni. novine Kantona Sarajevo”. Utvr|ivanje ove ~injenice je bitno u konkretnom slu~aju posebno i stoga {to u spisu prvostepenog registarskog suda nema dokaza o tome da je brisano preduze}e prije statusne promjene sa~inilo po~etnu bilansu u skladu sa odredbama Zakona o po~etnoj bilansi stanja preduze}a i banaka (“Sl. u vezi sa odredbama ~lanova 154. od 30. godine Bilten VS FBiH. te donijelo program privatizacije. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Preduze}ima ~iji je kapital u dr`avnom vlasni{tvu upravljaju. broj: G`. mora se smatrati da o statusnoj promjeni preduze}a sa dr`avnim kapitalom mora odlu~iti taj organ. kao osobe koja ima isklju~iva osniva~ka prava. Prvostepeni sud nije utvr|ivao da li je nadle`ni organ kantona ili op}ine odobrio odluku o statusnoj promjeni brisanog preduze}a. koju je donio upravni odbor preduze}a (kako je to i propisano u zakonima nekih kantona. Ti organi. od 18. Zakona o preduze}ima. broj 12/98). polaze}i od odredaba ~lana 145. broj: G`. do 158. daju i saglasnost na odluku o imenovanju direktora.15/99. navedenog zakona. tako|e. godine Bilten VS FBiH. strana 20) 85 . koji. kantona i op}ina.raniji NADLE@NI ORGANI POLITI^KO-TERITORIJALNE PRAVNE OSOBE KOJA U IME DR@AVE REALIZIRA OSNIVA^KA PRAVA PREMA PREDUZE]U U DR@AVNOM VLASNI[TVU MORAJU ODOBRITI ODLUKU O PRIPAJANJU TAKVOG PREDUZE]A PREDUZE]U U PRIVATNOM VLASNI[TVU. analogno odredbama o pravima osniva~a dru{tva jednog lica. realiziraju i osniva~ka prava nad preduze}em. koji je uvjet upisa organiziranja novih subjekata (~lanak 146. Zakona o preduze}ima . 11. Iz obrazlo`enja: Prilikom ocjene uvjeta za upis statusne promjene pripajanja treba imati u vidu da se preduze}e sa kapitalom u isklju~ivo dr`avnom vlasni{tvu pripaja preduze}u koje je osnovalo preduze}e u privatnom vlasni{tvu. 08. odluka broj 23. novine FBiH”. broj 1/2000.dalje Uredba). a prije utvr|enja te ~injenice nije mogao nalo`iti izvr{ene upise. Zakona o upravljanju dr`avnom imovinom na podru~ju Kantona Sarajevo. strana 23) Dr`avno preduze}e . broj 27/97). u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji preduze}a (“Sl. u ~lanu 4. Zakona o poduze}ima) i mora se u sudski registar upisati njegovo brisanje (~lanak 27. Uredbe). 1999. u ime dr`ave. imenovan od strane pomenutih organa. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o preduze}ima. i 154. Zakona o poduze}ima i ~lanak 26. odluka broj 30. broj19/97). nadle`ni organi Federacije. a me|usobni odnosi poduze}a koja su nastala podjelom moraju se utvrditi ugovorom. koju donosi upravni odbor preduze}a. 1999. i 157. u smislu ~lanova 155. koji bi odobrila nadle`na agencija za privatizaciju. Uredbe o upisu u sudski registar poduze}a i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost .uvjeti za pripajanje dr`avnog preduze}a preduze}u u privatnom vlasni{tvu Preduze}e .uvjeti za pripajanje dr`avnog preduze}a preduze}u u privatnom vlasni{tvu Sudski registar . u smislu ~lana 159.36/99.

strana 17) Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti . bez saglasnosti pojedinih ~lanova dru{tva. i 166..kada se op{tina ne mo`e upisati kao osniva~ ^lanovi 158. po kojima ~lanovi sti~u udjele u novonastalim dru{tvima srazmjerno njihovom u~e{}u u osnovnom 86 . bez volje vlasnika udjela. Op{tine se mogu privremeno upisati u sudskom registru kao osniva~i preduze}a organizovanih u smislu noveliranog ~lana 3. i ~lanom 361. broj: G`. do{lo do prinudnog oduzimanja ili smanjenja prava vlasni{va. 164. godine Bilten VS FBiH.1/98..kada se ne smatra osniva~em preduze}a Preduze}e .) ne proizilazi da se op{tine (odnosno skup{tine op{tina) smatraju osniva~ima preduze}a sa ranijim dru{tvenim (sada dr`avnim) kapitalom. Zakona o preduze}ima OP[TINE. 310. do 161. ali se u konkretnom slu~aju o takvom organizovanju ne radi. pa ni u postupku usagla{avanja organizacije sa propisima sada va`e}eg Zakona o preduze}ima (“Sl. broj 1/1998. koji se odnose na promjenu oblika dru{tva. U slu~aju prestanka dru{tva podjelom ima uvjeta za analognu primjenu odredaba ~lana 287. br.) kao i prelaznih odredaba istog zakona (~l. ali i iz ovako stipulisane odredbe ne proizilazi da se op{tine (ili njihovi organi) smatraju osniva~ima preduze}a. i 166. novine FBiH”. a pogotovo ne kada je u pitanju mje{oviti kapital. prenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih dr`ava (“Sl. odluka broj 19. op{tine mogu vr{iti samo ovla{tenja i obaveze vlasnika po osnovu dr`avnog kapitala. 164. i 361. jer bi time. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom. {to kao mogu}nost nije predvi|eno odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. 1998.kada se op{tina ne registruje kao osniva~ Sudski registar . broj 2/95).~lanski udjeli u slu~aju podjele Privredno dru{tvo . navedenog zakona. ODNOSNO SKUP[TINE OP[TINA. niti smanjiti. ako se ne radi o preduze}u prema kome ova ovla{tenja i obaveze vr{e nadle`ni organi Federacije BiH ili kantona.udjeli ~lanova dru{tva ograni~ene odgovornosti u slu~aju podjele dru{tva ^lanovi 287. 4/95 i 37/95). list RBiH”.Op{tina . u vezi sa ~lanom 310. izostaviti njihovo u~e{}e u osnovnom kapitalu novonastalih dru{tava. 154.~lanski udjeli dru{tva ograni~ene odgovornosti u slu~aju diobe Sudski registar . U smislu ~lana 158. Zakona o privrednim dru{tvima UDIO ^LANOVA DRU[TVA SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI NE MO@E SE MIJENJATI U NOVIM DRU[TVIMA NASTALIM PODJELOM DOTADA[NJEG BEZ NJIHOVE SAGLASNOSTI. NE MOGU SE UPISIVATI U SUDSKOM REGISTRU KAO OSNIVA^I PREDUZE]A I KADA SU PREDUZE]A SA KAPITALOM U DR@AVNOM VLASNI[TVU PROGLA[ENA PREDUZE]IMA OD POSEBNOG INTERESA ZA OP[TINU. od 17. Iz obrazlo`enja: Iz posebnih odredaba Zakona o preduze}ima (~l. Iz obrazlo`enja: Podjelom dru{tva sa ograni~enom odgovornosti na vi{e drugih ne mo`e se. 02. Zakona o privrednim dru{tvima. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.

dana 15. navedenog Zakona. R. godine stvarno i pravno su prihvatili ponudu. 3. odnosno 26. februara 2001. 3. 1. st. 37. pa ponuditelj nije mogao.valjanost ^lanovi 26. 36. ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora i onoga ~asa kada je ponuditelj primio izjavu ponu|enoga da prihvata ponudu. godine D.. odluka broj 30. st. 26. Iz obrazlo`enja: Dana 27. 2. u prisustvu javnog bilje`nika dao i potpisao izjavu kojom prenosi vlastiti udio u subjektu upisa na L. KOJIM PRIMLJENI DIO DJELIMI^NO I NJIMA USTUPA. Izjava je ovjerena pred Op}inskim sudom u Puli dana 23.45/01. dana 15. st. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost UGOVOR O PRIJENOSU OSNIVA^KOG UDJELA U DRU[TVU SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI PUNOVA@NO JE ZAKLJU^EN KADA TAKVU PISMENU IZJAVU JEDNOG OD OSNIVA^A PRIHVATI POSEBNOM PISMENOM IZJAVOM DRUGI OSNIVA^. upis u sudski registar odre|enih promjena izvr{en na osnovu pravno valjanog ugovora o ustupanju i prijenosu osniva~kog uloga i dokaza o promjeni osniva~a i osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje subjekta upisa .kapitalu dru{tva prije podjele. MAKAR I U FORMI UGOVORA ZAKLJU^ENOG SA PREOSTALIM OSNIVA^IMA. 72. st. i ~lan 328. naravno.ponuditelja) sastavljanjem i potpisivanjem pismena (ugovora) u B. Prema odredbama ~l. broj 2/2001. 31. ako se izri~ito ne saglase o druga~ijem na~inu podjele uloga. januara 2001. 2001. februara 2001. U ovom slu~aju. i 38. i 38. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 311. svojom 87 . za zaklju~enje dvostranog ugovora dovoljno je da svaka strana potpi{e primjerak isprave namijenjen drugoj strani. decembra 2000. osniva~i subjekta upisa (i bez navo|enja imena ranijeg osniva~a i direktora . strana 25) Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti . prihvat ponude je izvr{en u B.valjanost ugovora o prijenosu osniva~kog uloga Privredno dru{tvo . st. godine (a {to proizilazi iz njegovog i pismena njegovog punomo}nika). M. po ocjeni ovoga suda. 10.Bilten VS FBiH. januara 2001. godine. pa je irelevantno bilo u prihvatu ponude (ugovoru) navoditi i ime ponuditelja i potpisivati se u njegovo ime. godine. 2001. od 31. Hrvatska. 4. Kako je za prihvat ponude ponuditelj saznao 16. {to je u konkretnom slu~aju i u~injeno. Zakona o obligacionim odnosima. marta 2000..valjanost ugovora o prijenosu osniva~kog uloga Ugovor o prijenosu osniva~kog uloga . i 3. te da ova izjava sa danom kada je sastavljena postaje punova`na. i odustaje od funkcije direktora upisane u sudskom registru dana 29. koja se mo`e smatrati ponudom za zaklju~enje ugovora o ustupanju i prijenosu osniva~kog uloga i promjeni osniva~a i osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje. je u Puli. to je. i ~lan 72. K. Prema odredbi ~l. 37.valjanost ugovora o prijenosu osniva~kog uloga u dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u Sudski registar . (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. i 31. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost. Zakona o privrednim dru{tvima ^lanovi 37. broj: G`. godine pod brojem U/I.928/2000. Na osnovu ove izjave. godine (neovisno od datuma ovjere potpisa kod javnog bilje`nika u Puli i Op}inskog suda u Puli). godine .~l.. 1.

kao raniji suosniva~ i direktor subjekta upisa ponudom i njenim prihvatom prenio je vlastiti udio u subjektu upisa L. Dovoljno je da je ugovor zaklju~en u pismenom obliku. 2001. godine) prije prijema ponude ili istovremeno sa ponudom irelevantna je okolnost kada je takav opoziv ponude dostavljen registarskom sudu. Zakona o privrednim dru{tvima NE MO@E SE POVE]AVATI OSNOVNI KAPITAL DRU[TVA SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI OPROSTOM VRA]ANJA POZAJMICE DATE U ROBI KOJOM JE DRU[TVO OTPO^ELO DJELATNOST. godine. godine . a niti ovjera potpisa u skladu sa zakonom koja se zahtijeva kod ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . pa je ponu|eni mogao prihvatom ponude na na~in kako je to u~injeno istovremeno sa zaklju~enjem ugovora prenijeti udio rasporediti na sve osniva~e subjekta upisa. kao novom osniva~u i direktoru subjekta upisa i odustao od funkcije direktora. januara 2001. 36. U `albi se navodi da se u konkretnom slu~aju temeljni kapital ne pove}ava u novcu. 4. B. Tim prije {to je ponuda u~injena odsutnoj osobi i {to u njoj nije odre|en rok za prihvatanje. M. 25 .~l. 2. januara 2001.26) Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti . 311. K. 88 .o. {to proizilazi iz nalaza i mi{ljenja vje{taka. pa razlozi zbog kojih se poku{ala opozvati ponuda nemaju uticaja na pravnu valjanost zaklju~enog ugovora o ustupanju i prijenosu osniva~kog uloga i promjeni osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje subjekta upisa. Tim vi{e {to udio na koji se odnosi ugovorena obaveza nije vezan dodatom imovinskom ili osobnom ~inidbom u korist subjekta upisa.na~in pove}anja osnovnog kapitala Privredno dru{tvo . ~ime ponu|eni nije samovlasno postupao. po ocjeni ovoga suda.na~in pove}anja osnovnog kapitala Sudski registar . . od 20.26/91. januara 2001. i 328. @alba nije osnovana. a. st. prilo`enog uz prijavu za upis.Protiv ovog rje{enja izjavio je `albu predlaga~ zbog pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava. odluka broj 31. kako se to `eli ukazati `albenim navodima. st. broj: G`. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem odba~ena je prijava predlaga~a za upis pove}anja osnovnog kapitala d.~l. D. i 3. broj 2/2001.ne mo`e se pove}avati osniva~ki kapital dru{tva ograni~ene odgovornosti u slu~aju opra{tanja vra}anja pozajmice date u novcu ^lan 355.o. odnosno u vrijeme koje je vezivalo ponuditelja za ponudu . istog Zakona. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. 37.Bilten VS FBiH. st. jer se ponuda mo`e opozvati samo ako je ponu|eni primio opoziv prije primitka ponude ili istovremeno sa njom . ve} u robi koju je osniva~ i direktor preduze}a unio u preduze}e.izjavom od 18. str. prihvat ponude u~injen je u razumnom roku i prije opoziva ponude. 7. godine sastavljenom u Puli i potpisanom pred javnim bilje`nikom u Puli dana 19. bez obzira na to da li se prijenos udjela vr{i uz naknadu ili bez nje.~l. Kako ponu|eni nije primio opoziv ponude (od 19. 1. opozvati svoju ponudu. te tako razrije{iti izme|u osniva~a sve odnose koji su proistekli iz dotada{njeg poslovanja. pa za pravno valjan prijenos takvog udjela nije bila ni potrebna izri~ita pismena saglasnost subjekta upisa (vinkulacija). Zakona o privrednim dru{tvima. istog Zakona.

broj 27/97) o odobrenju upisa izvr{ene privatizacije u registar.34/01. POD ODRE\ENIM UVJETIMA. ne mogu vr{iti prije okon~anog postupka privatizacije. Zakona o privatizaciji preduze}a (“Sl. godine . u smislu ~lana 36. odluka broj 32. 89 . Novim ulogom. uva`avaju}i te propise.Bilten VS FBiH. firme. u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduze}a. u dru{tvu sa ograni~enom odgovornosti osnovni kapital pove}ava se na osnovu odluke skup{tine dru{tva. sa minimalnim osniva~kim nov~anim ulogom i ovom prijavom taj osniva~ki ulog uve}ava u nov~anom dijelu. jer navedeni propis samo odre|uje krajnji rok za uskla|ivanje. U konkretnom slu~aju podnosilac prijave je osnovao subjekt upisa u aprilu 1999. i kada su bile date kao pozajmica privrednom dru{tvu. broj G`. broj 2/2001. uplatom ili uno{enjem novih uloga. FIRME.27) Preduze}e . jer ne predstavlja efektivno pove}anje osnovnog kapitala. jer ove ve} ~ine imovinu preduze}a. u smislu navedene odredbe zakona. jer takav zaklju~ak proizilazi iz okolnosti da su propisi o privatizaciji prinudnog karaktera i da je. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost. ta~ka 2. Prvostepeni sud je u pravu samo utoliko {to upis promjena ovih elemenata dok je postupak privatizacije subjekta upisa u toku ne bi mogao biti dopu{ten ukoliko bi sprije~avao ili ometao taj postupak. godine. a po bezuspjenom proteku odre|enog roka prijavu odbacio. Pri tom se prvostepeni sud poziva na ~lan 383.Po odredbama ~lana 355. stav 1. 2. ne smatraju se stvari. Iz navedenih razloga prvostepeni sud je pravilno postupio kada je podnosiocu prijave zaklju~kom od 20. Zakona o privrednim dru{tvima ne mogu. a u visini knjigovodstvene vrijednosti unosi kao osniva~ki ulog i osnovna sredstva neophodna za rad subjekta upisa. sa odredbama Zakona o privrednim dru{tivma. pa i kada se radi o onim elementima (podacima) koji su spomenuti u ovom propisu. prilo`i isprave navedene u zaklju~ku. 26 . 9. Usputno osniva~ zahtijeva i odre|ivanje oblika organizovanja suglasno novom Zakonu o privrednim dru{tvima. str. od 14. Odredbe ~lana 383. odnosno roba sa kojom je osniva~ zapo~eo obavljanje djelatnosti. list FBiH”. Oprost duga koji se sastoji u obavezi vra}anja pozajmljenih stvari ne mo`e se smatrati novim ulogom u smislu navedenog zakonskog propisa. godine nalo`io da. biti shva}ene tako da isklju~uju mogu}nost promjena u sudskom registru i kod preduze}a koja se privatiziraju. OSNOVNOG KAPITALA I STATUTA PREDUZE]A KOJA SE PRIVATIZIRAJU I PRIJE DOVR[ETKA POSTUPKA PRIVATIZACIJE. 2001. osnovnog kapitala i statuta preduze}a koja se privatiziraju. po kome su ovakva preduze}a du`na uskladiti navedene elemente najkasnije u roku od 60 dana od dono{enja rje{enja iz ~lana 38. prije nego {to bude dovr{en postupak privatizacije. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. ODOBRITI UPIS PROMJENA PRILAGO\AVANJA OBLIKA.upis prilago|avanja prije dovr{enja privatizacije ^lan 383. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbio zahtjev za upis iz osnovnog razloga da se promjene u sudskom registru koje predstavljaju prilago|avanje oblika.upis prilago|avanja u sudski registar prije dovr{etka privatizacije Sudski registar . Zakona o privrednim dru{tvima. Zakona o privrednim dru{tvima. produ`en rok za prilago|avanje odredbama novog sistemskog statusnog zakona i po isteku op}eg roka u kome se prilago|avanje mora obaviti. odnosno odlukom osniva~a. kad je dru{tvo osnovala jedna osoba. me|utim. Zakona o privrednim dru{tvima REGISTARSKI SUD MO@E. 2001.

registarski sud je vezan za rje{enje o odobravanju upisa izvr{ene privatizacije Sudski registar . odnosno da je protiv drugostepenog rje{enja o izvr{enoj privatizaciji podnesena tu`ba i vodi se upravni spor. po mi{ljenju ovog suda. 90 . godine Bilten VS FBiH. Registarski sud treba upitom na Federalnu agenciju za privatizaciju (nadle`nu za osniva~a) i Kantonalnu agenciju za privatizaciju (nadle`nu za subjekt upisa) razjasniti da li bi zahtijevane promjene u sudskom registru ote`avale ili onemogu}ile proces privatizacije. Zakona o Agenciji za privatizaciju ^lan 38. Iz obrazlo`enja: Predlagatelj “HI” d. od 30. 19/00 i 49/00). broj 4/2000) koji je bio na snazi u vrijeme podno{enja prijave. Iz ovih razloga je i odbijen zahtjev za navedeni upis. broj 2/2000. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. broj: UF/I. Zakona o privatizaciji preduze}a UPIS U SUDSKI REGISTAR IZVR[ENE PRIVATIZACIJE SE MO@E IZVR[ITI SAMO NA OSNOVU PRAVOMO]NOG RJE[ENJA NADLE@NE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU O ODOBRAVANJU UPISA U SUDSKI REGISTAR. PA I U DIJELU O OBIMU I PRIPADNOSTI OSNOVNOG KAPITALA. godine . a nakon provedenog postupka privatizacije. Zakona o privatizaciji preduze}a REGISTARSKI SUD JE VEZAN ZA RJE[ENJE NADLE@NE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU O ODOBRAVANJU UPISA IZVR[ENE PRIVATIZACIJE U SUDSKI REGISTAR. Utvr|eno je da rje{enje nadle`ne agencije za privatizaciju o odobravanju upisa u sudski registar nije pravomo}no. 12. ni po sadr`aju ne predstavlja definitivan zahtjev za prilago|avanje statusa subjekta upisa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. 2000. Zakona o privrednim dru{tvima ^lan 7. br. i 31. U postupku ispitivanja prijave sud je cijenio da li su ispunjeni formalni i materijalni uslovi iz ~lanova 30. strana 24) Privatizacija preduze}a . Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (“Slu`bene novine FBiH”.j. 6. broj 3/2000. nema zapreke da se osnovanost ove prijave cijeni po odredbama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (“Sl. Zakona o privrednim dru{tvima u vezi sa ~lanom 38. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.4542/00. od 07.Sama prijava ni po formi. Sarajevo podnio je prijavu za upis u sudski registar uskla|ivanja statusa dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima.13/00. 2000. novine FBiH”. tako {to eventualno ne bi bile u skladu sa odobrenim . nakon zavr{enog postupka privatizacije i.prihva}enim po~etnim bilansom i programom privatizacije. odluka broj 26.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 21) Sudski registar . 4/00. broj: G`.sud je vezan za rje{enje o odobravanju upisa izvr{ene privatizacije ^lan 383.upis izvr{ene privatizacije ^lan 383.l.

Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar odlu~io kao u izreci iz sljede}ih razloga: Po ~l. kojim je izvr{en upis u sudski registar uskla|ivanja statusa sa Zakonom o privrednim dru{tvima. str. po izvr{enoj privatizaciji dr`avnog kapitala. u skladu sa odredbama navedenog zakona. ako su smatrali da su u tom postupku povrije|ena njihova prava da sudjeluju u postupku privatizacije dr`avnog kapitala u preduze}u. 38. tako da subjekt upisa nastavlja sa radom kao dioni~ko dru{tvo. 5. @alitelji su imali pravo da. Protiv ovog rje{enja izjavili su `albe osobe navedene u uvodu rje{enja. navedenog zakona. broj 2/2001. godine). 21. broj: G`. Pobijano rje{enje. Iz istih razloga i ovaj sud rje{avaju}i o `albi nije ovla{ten da ispituje osnovanost navoda `albe koji se odnose na postupak privatizacije. koji se primjenjuje i kad postupak privatizacije sprovodi Agencija za privatizaciju u kantonu (~l. 2001. svojim rje{enjem odobrila program privatizacije i po~etni bilans sa stanjem 30.4436 odsto) kapitala koja je bila po reviziji sa danom 31. 8. 1991.11. Zakona o privrednim dru{tvima za uskla|ivanje statusa tog preduze}a sa gore pomenutim zakonom. Ispituju}i pobijano rje{enje u granicama razloga `albi. godine (koje je postalo pravosna`no 26. ovaj sud je na osnovu ~l. 3. Agencija za privatizaciju u okviru svoje nadle`nosti ima javna ovla{tenja za dono{enje pojedina~nih upravnih akata u skladu sa propisima o upravnom postupku protiv kojih se obezbje|uje pravo na `albu na na~in propisan u ~l. nakon pravomo}nosti rje{enja Agencije za privatizaciju kojim se odobrava upis u sudski registar izvr{ene privatizacije. Eventualne povrede na koje ukazuju `alitelji nije ovla{ten da ispituje registarski sud u postupku upisa u sudski registar. 1999. 59. Zakonom o privatizaciji. Iz isprava koje su prilo`ene uz prijavu za upis u sudski registar proizilazi da je Agencija za privatizaciju.1999. Zakona o privatizaciji preduze}a (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Zakona o agenciji za privatizaciju (“Slu`bene novine Federacije BiH”. 6. navedenog zakona). 10. 2. godine i da je tim rje{enjem utvr|en osnovni kapital preduze}a.Bilten VS FBiH. dana 22. donijeto je dana 27. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. odobren je upis u sudski registar izvr{ene privatizacije 51. dakle. broj 18/96). uz obrazlo`enje da su povrije|ena njihova prava u postupku privatizacije i da je upisom izvr{ena promjena u~e{}a privatnog (50. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar i ~l. 12. ta~.Iz obrazlo`enja: Rje{enjem prvostepenog suda odre|en je upis uskla|ivanja statusa d. Rje{enjem iste agencije od 12. “H” u mje{ovitoj svojini sa Zakonom o privrednim dru{tvima.55694 odsto) kapitala i dr`avnog (49. od 31. 21 . 27/97. 31. Po ~l. godine. 2000. br. 7. 2001. na osnovu ~ega je registarski sud pravilno ocijenio da su ispunjeni materijalni uvjeti u smislu ~l. godine . godine.50/01. 2000. godine. koriste se pravom na `albu. Ina~e. 8/99. 383. 5.d. a ni nekim drugim zakonom nije propisano da se ne mo`e izvr{iti upis u sudski registar prije nego {to rje{enje agencije kojim se odobrava upis postane pravosna`no.43 odsto dr`avnog kapitala.22) 91 . suprotno `albenim navodima. 32/00 i 45/00) na osnovu izvje{taja o provedenom postupku privatizacije agencija donosi rje{enje o odobravanju upisa izvr{ene privatizacije u sudski registar. odluka broj 25.

rje{enje o brisanju iz registra prestanka preduze}a zbog neprilago|avanja podataka odredbama Zakona o privrednim dru{tvima moraju biti obrazlo`ena ^lan 382. primjenom ~l. Prvostepeni registarski sud je. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. donio pobijano rje{enje kojim se utvr|uje prestanak subjekta upisa zbog neuskla|ivanja podataka sa odredbama toga zakona. ~ime je povrijedio navedenu odredbu koja propisuje da se takva rje{enja moraju obrazlo`iti.o. od 3. Kako registarski sud pobijano rje{enje nije obrazlo`io. rje{enje mora biti obrazlo`eno ako se njime odbija zahtjev. nije vidljivo u ~emu bi se sastojalo to uskla|ivanje podataka. Iz obrazlo`enja: Prvostepenim rje{enjem utvr|en je prestanak preduze}a “F” d. najkasnije 60 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja. 59. 382. Zakona o privrednim dru{tvima ^lan 42. 42. broj 2/2001. Preduze}a ~iji su osniva~i pravno lice iz druge dr`ave Sudski registar . Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar RJE[ENJA O PRESTANKU PREDUZE]A ZBOG NEUSKLA\IVANJA PODATAKA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRU[TVIMA U PROPISANOM ROKU MORAJU BITI OBRAZLO@ENA. 92 .REPUBLIKE. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar.43/01. biv{e SFRJ ^lan 2. po slu`benoj du`nosti. upisanog pod registarskim brojem: 1-799. Pobijano rje{enje kojim se utvr|uje prestanak subjekta upisa. Zakona o privrednim dru{tvim. po mi{ljenju ovoga suda.zabrana upisa pripajanja preduze}a ~iji je osniva~ pravno lice iz druge dr`ave . stav 4. po svojim pravnim posljedicama mo`e se upodobiti sa rje{enjem kojim se odbija zahtjev. 382. registarski sud pokrenuti postupak likvidacije preduze}a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. prenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike BiH iz drugih dr`ava REGISTARSKI SUD TREBA DA ODBIJE ZAHTJEV ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PRIPAJANJA PREDUZE]A U DRU[TVENOJ SVOJINI ^IJI JE OSNIVA^ PRAVNO LICE IZ DRUGE DR@AVE . odluka broj 26. jer registarski sud nije obrazlo`io pobijano rje{enje. strana 22) 2.Bilten VS FBiH. 2001. U smislu odredbe ~l. godine . Zakona o zabrani raspolaganja imovinom. Istim rje{enjem konstatovano je da }e na zahtjev povjerioca. ukinuo pobijano rje{enje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovan postupak. BIV[E JUGOSLAVIJE. 4. broj: G`. podnesen sudu u pismenom obliku.o. zbog neuskla|ivanja podataka prema ~l. ovaj sud je.Sudski registar . a iz spisa suda nije mogu}e utvrditi koje sve podatke bi trebalo uskladiti. pozivom na odredbu ~l. 9. Zakona o privrednim dru{tvima. @alba je osnovana. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. ta~. st. 3. me|utim.republike. Iz pobijanog rje{enja. Blagovremeno izjavljenom `albom subjekt upisa pobija prvostepeno rje{enje.

R. godine .” Lj. 10. Sud je zaklju~io da podnosilac prijave za upis u sudski registar uskla|ivanja statusa navedenog preduze}a sa Zakonom o preduze}ima mo`e biti samo Kanton Sarajevo. Iz isprava prilo`enih uz prijavu se vidi da je rje{enjem suda broj: U/I-4833/91. dok je rje{enjem suda broj: UF/I-4241/96. 03.o. A ZA PREDUZE]E ^IJI JE OSNIVA^ PRAVNO LICE IZ DRUGE DR@AVE .REPUBLIKE BIV[E JUGOSLAVIJE.. broj 1/1999. br. 12. S.o. 01. a do dono{enja rje{enja nije zaklju~en me|udr`avni ugovor.C”.” d. godine. 1999.Iz obrazlo`enja: “Dana 28. Sarajevo sa Zakonom o preduze}ima. i 45. godine. izvr{en upis osnivanja Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u “IC” d.R. A. 1998.o. odnosno osniva~kog uloga koji se sastoji u ulo`enoj opremi osniva~a. u kome je jedan od osniva~a i osniva~ “I” d.o. navedenog Zakona. u smislu stava 2..o. godine. S. izvr{en upis osnivanja preduze}a u dru{tvenoj svojini pod nazivom “I” d. 93 .o. 4/95 i 7/95) propisano da do zaklju~ivanja me|udr`avnih ugovora sa Republikom Slovenijom. kao i odredbe ~lanova 33.o... prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih dr`ava (“Slu`beni list RBiH”. odnosno Grad Sarajevo. Kako se iz rje{enja suda broj: U/I-1554/89.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.o.23) Sudski registar . 05. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom.o.o. od 11. 1990. S. I. Hrvatskom i Makedonijom. prenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike BiH iz drugih dr`ava .o. Na osnovu isprava prilo`enih uz prijavu i ~injenica utvr|enih tokom postupka. 22 . Kako je odredbama ~lana 2.o.o. 01.o. Lj. od 30. pa je kao kupac sa ste~ajnim upravnikom zaklju~io ugovor o kupovini ovog preduze}a. Sarajevo.o. Iz obrazlo`enja: Predlaga~ B. ~lana 2. I. 1998.republika biv{e Jugoslavije propisana zabrana statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Bosne i Hecegovine iz drugih republika.D. AKO JE PODNOSILAC PRIJAVE FIZI^KO LICE U SVOJSTVU OSNIVA^A.o. u dru{tvenoj svojini. preduze}u “I. 1991. sud je imaju}i u vidu navedenu zakonsku odredbu. kojim je izvr{en upis u sudski registar osnivanja navedenog preduze}a i to u dru{tvenoj svojini. “I. imovinom pravnih lica iz tih republika upravlja op}ina. d. od 23. kada je nad osniva~em ovog preduze}a pokrenut ste~ajni postupak.o. utvr|eno je da je predlaga~ bio u radnom odnosu kod preduze}a “D. broj: UF/I-1413/98. je dana 19. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom. godine ovom sudu je podnesena prijava za upis u sudski registar pripajanja Dru{tvenog preduze}a “I” d.” d.o. godine u svojstvu osniva~a podnio sudu prijavu za upis u sudski registar uskla|ivanja statusa preduze}a “D. 1997. ~iji je osniva~ “IC” d. Zakona o postupku za upis u sudski registar odbio zahtjev predlaga~a za upis u sudski registar pripajanja navedenog subjekta. statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih dr`ava REGISTARSKI SUD TREBA DA ODBIJE ZAHTJEV ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR USKLA\IVANJA SA ZAKONOM O PREDUZE]IMA. Sarajevo. od 29.odbijanje zahtjeva za upis uskla|ivanja sa Zakonom o preduze}ima ako je podnosilac fizi~ko lice a osniva~ pravno lice iz druge dr`ave republike biv{e SRJ ^lan 2. vidi da je osniva~ d. str. (Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu. Ovo iz razloga {to je ~lanom 2. S. prijenosu sredstava..

da se radi o specifi~nom ugovoru u korist tre}eg. u ugovor o osnivanju dioni~kog dru{tva unosi se i nov~ani iznos uloga u stvarima i na~in procjene tog dijela uloga. {to zna~i i u novcu procijenjena vrijednost unesenih stvari. a zauzvrat osniva~i sti~u dio osnovnog kapitala.raniji NA STVARIMA KAO DIJELU OSNIVA^KOG ULOGA U BANKE. pomenutog Zakona o preduze}ima. u smislu navedenih odredaba Zakona i Odluke. ovog zakona. a po odredbama ~lana 17. broj: UF/I-559/99. Na banke su se u to vrijeme primjenjivale i odredbe Zakona o preduze}ima (“Slu`bene novine Federacije BiH”. str. dakle.stvari kao osniva~ki udio postaju vlasni{tvo banke Pravo vlasni{tva .raniji ^lanovi 17. ta~ka 6. od 09. podnosilac navedene prijave mo`e biti samo Kanton Sarajevo. Kako do dana dono{enja rje{enja nije do{lo do zaklju~ivanja me|udr`avnog ugovora izme|u BiH i Republike Slovenije. broj 2/95) koje se odnose na dioni~ka dru{tva (~l. i 12. koji je u ~lanu 12. Banke Banka . U vrijeme zaklju~enja ugovora o osnivanju tu`ene. i 21. broj 2/95). godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. to. iz koga za osnovano dru{tvo nastaje pravo da na sebe zahtijeva prijenos prava vlasni{tva (raspolaganja) na unesenoj stvari (~lan 149.Odlukom Skup{tine Kantona Sarajevo o na~inu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih dr`ava na podru~ju Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”. izra`en u dionicama. broj 19/97) propisano je da pravna lica formirana na imovini koja je vlasni{tvo pravnih lica iz drugih dr`ava iz sastava biv{e Jugoslavije ~ije je sjedi{te na podru~ju Kantona smatraju se preduze}a sa dr`avnim kapitalom i njima upravlja Ministarstvo privrede u skladu sa Zakonom o preduze}ima. ta~ka 6. Iz ovih zakonskih odredbi jasno slijedi da stvari koje unose osniva~i treba da postanu sredstva osnovanih pravnih subjekata (dioni~kih dru{tava). s tim da }e se ova odredba prestati primjenjivati danom zaklju~ivanja me|udr`avnih ugovora o za{titi imovinskih prava sa dr`avama iz sastava biv{e Jugoslavije. stav 1. predvi|ao da se u ugovor o osnivanju unosi nov~ani iznos pojedina~nog uloga svakog osniva~a u kapital banke. ulozi u stvarima i pravima unose se u cijelosti prije upisa dioni~kog dru{tva u sudski registar. Zakona o preduze}ima . 1999. 16 . ORGANIZOVANE KAO DIONI^KA DRU[TVA.17) 3. 06. Zakona o bankama .sti~e preduze}e na stvarima unesenim kao dio osniva~kog uloga Preduze}e . 7. (Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu. bio je na snazi Zakon o bankama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. broj 2/1999. Iz obrazlo`enja: Pogre{an je zaklju~ak prvostepenog suda da osniva~i koji unose u novoosnovana preduze}a (sada privredna dru{tv) stvari kao dio osniva~kog uloga zadr`avaju pravo vlasni{tva (ranije pravo raspolaganja kod dru{tvenih pravnih osoba) na tim stvarima.stvari kao osniva~ki udio postaju vlasni{tvo preduze}a ^lanovi 7. Po odredbama ~lana 21. BANKA STI^E PRAVO VLASNI[TVA (RANIJE PRAVO RASPOLAGANJA).). tako {to ovi subjekti na njima sti~u pravo vlasni{tva (za svoje obaveze u toku poslovanja odgovaraju svim svojim sredstvima). Zakona o obligacionim 94 . Stoga je bez uticaja ~injenica da je predlaga~ kupac cjelokupne opreme navedenog preduze}a. Iz ove odredbe slijedi da je temelj za unos stvari osniva~ki ugovor koji se zaklju~uje prije nastanka osnovanog dioni~kog dru{tva kao pravne osobe.

Zakona o elektroprivredi (“Sl. 1992. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. A NE KOD SUDA UPISA POSLOVNE JEDINICE. 4. predvi|a mogu}nost upisa u sudski registar dijelova subjekta upisa i kada se ti dijelovi nalaze na podru~ju drugoga registarskog suda.Bilten VS FBiH.upis dijela subjekta upisa . od 28. broj 2/2001. MOGU SE ZAHTIJEVATI SAMO KOD REGISTARSKOG SUDA SUBJEKTA UPISA. Upis u sudski registar Sudski registar . broj 1/93) odre|en je prestanak svojstva samostalnog pravnog subjekta Termoelektrane T. 48. 8. stav 2. 12. pogotovo {to novi Zakon o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar u ~lanku 10. 3.odnosima). kao registarski sud. stavak 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar SUD UPISA POSLOVNE JEDINICE NIJE OVLA[TEN DA ODBIJE UPIS NA TEMELJU PRIJEPISA RJE[ENJA REGISTARSKOG SUDA. KAO DIJELA SUBJEKTA UPISA. za koje je nadle`an Kantonalni sud u S. kao suda upisa vr{e na temelju rje{enja Kantonalnog suda u S. st. strana 21) Sudski registar . pa se u odnosu na nju svi upisi u registar Kantonalnog suda u T.96/01. godine . AKO REGISTARSKI SUD NE UVA@I NJEGOVE PRIMJEDBE NA UPIS.raniji ^lanak 10. Na taj na~in Kantonalni sud u T. od 10. (kao suda upisa) za odlu~ivanje o upisu promjena u sudski registar. kao registarskog suda (~lanak 18. I KADA SE ODNOSE ISKLJU^IVO NA POSLOVNE JEDINICE. 2000. list RBiH”. Iz obrazlo`enja: Odredbom ~lanka 69. Ostali `albeni prigovori nemaju nikakav utjecaj na pravilnost pobijanog rje{enja. i ~l. broj 1/2000. po kojoj se prijenos prava na stvarima na dioni~ko dru{tvo upisuje u odgovaraju}u javnu knjigu. Zakona o postupku za upis u sudski registar koji je bio na snazi u vrijeme dono{enja pobijanog rje{enja). i brisanje toga svojstva u sudskom registru sa 31. {to bi zna~ilo i o~ito predlagatelju trebalo slu`iti kao dokaz da je ta poslovna jedinica.upis prestanka svojstva samostalnog pravnog subjekta ^lanak 18. Zakona o postupku za upis u sudski registar . (Presuda Vrhovnog suda FBiH. Zakona o preduze}ima. 2001. odluka broj 26. samo u sudski registar registarskog suda kod kojeg se vodi subjekt upisa u ~ijem se sastavu nalaze. strana 28) 4.41/99.. koja je ve} upisana u 95 . kao poslovnu jedinicu Elektroprivrede BiH. stavak 1. broj: G`. odluka broj 34. godine od kada nastavlja sa radom kao posebna jedinica u sastavu JP Elektroprivreda BiH sa sjedi{tem u S.poslovne jedinice van sjedi{ta registarskog suda ^lanak 18. u odnosu na Termoelektranu T. {to proizilazi i iz odredbe ~lana 21. a na toj svojoj pogre{ci zasniva stajali{te o nadle`nosti Kantonalnog suda u T. broj: P`.upisi promjena koji se odnose na dio subjekta upisa Termoelektrana . stavak 1. @alba o~ito pravi pogre{ku kada poistovje}uje sud upisa sa registarskim sudom. godine Bilten VS FBiH. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar PROMJENE OKOLNOSTI KOJE SE UPISUJU U SUDSKI REGISTAR. prestao je biti registarskim sudom i postao sudom upisa. Iz obrazlo`enja: Predlagatelj u ovom predmetu zahtijeva od suda prvog stupnja da izvr{i ovjeravanje kopije rje{enja o upisu u sudski registar njegove poslovne jedinice.

U protivnom bi o istoj stvari postojala rje{idba dva razli~ita suda. godine izvijestio ga da je registraciju. U SUDSKOM REGISTRU UPISIVATI PROMJENE OSNIVA^A I PRAVA PRIVREMENO PRENESENA NA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA. 05. niti u tom smislu mo`e donositi bilo kakav relevantan pravni akt o upisu u svoj registar.dalje Zakon). godine Bilten VS FBiH. upis poslovne jedinice. nije mogao ni odbiti tu`iteljev zahtjev za izdavanje isprave o tom upisu. U takvoj prilici kada u sastavu predlagatelja kao subjekta upisa postoji poslovna jedinica kao njegov dio.banke za upis promjene osniva~a. ve} je po sili zakona du`an izvr{iti upis u svoj registar dijela predlagatelja kao subjekta upisa koji je ve} upisan u registarskom sudu (~l. Zakona o postupku za upis u sudski registar . na temelju njegovog rje{enja. ve} to ~ini temeljem rje{enja registarskog suda (~lanak 18. Svoj zahtjev za upis promjene osniva~a na na~in kako je to u predlagateljevoj prijavi navedeno. tako da se poduze}a u dr`avnom. Zakona. dostavljen primjerak predlagateljeve prijave za upis sa prijepisom rje{enja registarskog suda o upisu dijela subjekta upisa (sud prvog stupnja ne mo`e zahtijevati izvornik) i ovjerenim prijepisima akata koji se na njega odnose. stavak 1. vr{i se kako u sudu sjedi{ta predlagatelja tako i u sudu sjedi{ta poslovne jedinice. predlagatelj zasniva na odluci svoga generalnog direktora. broj 6/95 . Zakona o postupku za upis u sudski registar ^lan 18. U situaciji kada sud prvog stupnja kao sud upisa ne mo`e dalje ni zastati sa upisom predlagateljeve poslovne jedinice. Zakona o privatizaciji banaka NE MOGU SE. NA OSNOVU ODREDABA ^LANA 18. broj 2/1998. broj: G`. upisana i u registar prvostupanjskog suda kao nadle`nog suda upisa. odluka broj 12. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Takav zahtjev sud prvog stupnja pravilno je odbio i o tome dao valjane i potpune razloge koje u cijelosti usvaja ovaj sud. kao dijela subjekta upisa. a njegove poslovne jedinice u T. ~ije je sjedi{te na podru~ju drugog suda (sjedi{te predlagatelja je u M.kada nije mogu} upis promjene osniva~a ^lanovi 21.6/98. 18. stavak 1. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjskim rje{enjem osnovano je odbijen zahtjev predlagatelja . odnosno kada je upis du`an izvr{iti. u smislu ~lanka 48. Zakona o privatizaciji banaka. od 12. Pri tome sud upisa nema nikakovo ovla{tenje odlu~ivanja o upisu.).Ministarstvo finansija. a to bi dalje moglo dovesti i do mogu}nosti razli~itog odlu~ivanja o istoj stvari. dakle. Zakona). odnosno dru{tvenom vlasni{tvu kao njegovi osniva~i bri{u. {to bi ozbiljno dovelo u pitanje pravnu sigurnost i naru{ilo princip zabrane odlu~ivanja dva puta o istoj stvari.registar Vi{eg suda u M.“Slu`bene novine FBiH”. 96 . utemeljenoj na odredbi ~l. te kada je registarski sud svojim dopisom od 12. 48 st. 4. a na njihovo mjesto kao osniva~ upi{e Federacija Bosne i Hercegovine . odnosno upis u registar izvr{io sukladno federalnom zakonu (temeljem ~lanka 18. 1998. strana 16) Sudski registar . a pogotovo odbijati upis (na to po Zakonu nikad nema ovla{tenje). i 22. ni u formi u kojoj takvu ispravu odbijenim zahtjevom predlagatelj tra`i. 1998. kao registarskog suda. Zakona). Kada je sudu prvog stupnja. 3. s tim {to sud sjedi{ta poslovne jedinice nije registarski ve} samo sud upisa. da u tom smislu upu}ene primjedbe suda prvog stupnja nije prihvatio sud prvog stupnja kao sud upisa nema daljnih mogu}nosti zastajanja s upisom. ZAKONA O PRIVATIZACIJI BANAKA.

(Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. stran 17) Punomo}nik . U ime subjekta upisa prijavu je du`na i ovla{tena podnijeti ona osoba koja je po aktima subjekta upisa ovla{tena za njegovo zastupanje (~lanak 23. 1998. broj 12/98). pa predlagatelj ne bi mogao zahtijevati ni upis prava koja su na Ministarstvo privremeno prenesena. odluka broj 13. strana 14) 97 . Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar PRIJAVU ZA UPIS PROMJENA U SUDSKI REGISTAR NE MO@E U IME ZASTUPNIKA SUBJEKTA UPISA PODNIJETI NJEGOV PUNOMO]NIK. prijava kojom se pokre}e postupak upisa u sudski registar formalni je akt i kao takva mora biti podnijeta u obliku i na na~in kako je to zakonom odre|eno. u ime subjekta upisa. od 15. ne postoji mogu}nost preno{enja ovoga ovla{tenja na punomo}nika i tako ga odvojiti od du`nosti. jer bi za tako ne{to bila nu`na izri~ita zakonom predvi|ena mogu}nost. odluka broj 17. Sud prvog stupnja pogrije{io je kada je po tako podnijetoj prijavi odredio sporni upis. koja u Zakonu ne postoji. odnosno dru{tvenom vlasni{tvu. Zakona o privatizaciji banaka (“Slu`bene novine FBiH”. podnio odvjetnik u svojstvu punomo}nika zastupnika subjekta upisa. godine Bilten VS FBiH. stavak 1. u najmanju ruku. zakonom nije odre|eno da se to pravo upisuje u sudski registar. zna~ilo da dr`avni. premda se on odredbom ~l. niti po svojoj prirodi. 3 2001. broj 1/2001. niti da ona po toj osnovi postaje osniva~ banke i stupa na mjesto poduze}a dioni~ara u takvom obliku vlasni{tva. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar). 18.ne mo`e podnijeti prijavu za upis promjena u sudski registar Sudski registar . stavak 1. broj: G`. od 20. odnosno dru{tveni kapital i dalje ostaje u strukturi kapitala banke. Me|utim. 18. Iz obrazlo`enja: Iz stanja spisa vidljivo je da je prijavu po kojoj je izvr{en upis promjena. 09. godine Bilten VS FBiH. ne proistje~e da se makar privremeno dioni~ki kapital poduze}a u dr`avnom. a pogotovo privremenosti. predstavlja pravo koje bi bilo nu`no upisati u sudski registar. broj 2/1998. broj: G`.47/00. od kojih pravo upravljanja po osnovi dionica ono mo`e povjeriti Agenciji za bankarstvo Federacije BiH. Naime. Zakona o privatizaciji banaka izri~ito otpisuje danom stupanja na snagu tog zakona. iz odredbe ~l.prijava za upis promjena ne mo`e preko punomo}nika ^lanak 23. u omjeru njihovog dioni~kog kapitala. niti iz njegovih drugih odredaba.12/98. prenosi na Federaciju BiH. Samo su vlasni~ka prava koja su po osnovu tog kapitala pripadala njegovim dioni~arima privremeno prenesena na Federalno ministarstvo financija. To bi. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.Naime. Kako je poduzimanje ove procesne radnje Zakon povjerio odre|enoj slu`benoj osobi i uz ovla{tenje odredio joj to i kao du`nost i tako ih nerazdvojno povezao.

po ~lanku 60. odluka broj 22. to~ka 5. navedenog Zakona). 2001. stavak 1. 19 . Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar) da bi se po njoj moglo postupiti.nije potrebno uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama u postupku upisa usagla{avanja statusa subjekta upisa sa odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima ^lanak 60. zakonitost njegova rje{enja u izravnoj je ovisnosti od pravilnosti donijetog zaklju~ka kao njegovoj pravnoj podlozi.Sudski registar . a ni njegovih osniva~a. pa je registarski sud najprije pogrije{io kada je zaklju~kom nalo`io dostavljanje uvjerenja o izmirenju poreznih obveza. 1. broj 2/2001. str. stavak 1. to~. Iz obrazlo`enja: Ispituju}i formalne uvjete za upis usagla{avanja po podnijetoj prijavi. Naime. 6. odba~ena prijava odnosi se na upis usagla{avanja subjekta upisa sa odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima. broj: G`.17/01. koje odredbe se odnose na upis osnivanja subjekta upisa. Kada registarski sud odbaci prijavu zbog nepostupanja po njegovu zaklju~ku donijetom u postupku ispitivanja formalnih uvjeta za upis u sudski registar (~lanak 30. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. Kako podnositelj prijave nije u ostavljenom roku postupio po zaklju~ku (nije dostavio uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama). i 32. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost ^lanci 30. pa se u postupku odlu~ivanja o `albi protiv rje{enja mora prethodno ispitati pravilnost samog zaklju~ka. godine nalo`io podnositelju dostavljanje uvjerenja o izmirenim poreznim obavezama. godine . stavak 1. pa je zaklju~kom od 8. a takav upis nije uvjetovan izmirenjem poreznih obveza ni samog subjekta upisa. odbacio prijavu. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar U POSTUPKU UPISA USAGLA[AVANJA STATUSA SUBJEKTA UPISA SA ODREDBAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM DRU[TVIMA NIJE POTREBNO PRILO@ITI UVJERENJE POREZNE UPRAVE O IZMIRENIM POREZNIM OBAVEZAMA SUBJEKTA UPISA. Rje{enje nije na zakonu utemeljeno. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. Zakona o gospodarskim dru{tvima ^lanak 6. Zakona o gospodarskim dru{tvima i ~lanku 6. zbog nepostupanja po takvom zaklju~ku. a zatim i kada je. 2001.20) 98 . stavak 3. 3. registarski sud je na{ao da uz prijavu nisu prilo`ene sve propisane isprave (~lanak 30. sud je pobijanim rje{enjem prijavu odbacio po ~lanku 32.nije potrebno uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama u postupku upisa usagla{avanja statusa subjekta upisa sa odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama .nije potrebno u postupku upisa usagla{avanja statusa subjekta upisa sa odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima Poreske obaveze . to~ka 5.Bilten VS FBiH. od 26.

Zakona o privrednim dru{tvima kojim je utvr|ena obaveza subjekta upisa da oblik. temelji na odredbi ~l. ali ne i prestanak preduze}a koja svoje statusne atribute i osnovni kapital kao svoj ekonomski sadr`aj nisu morala uskla|ivati sa odredbama navedenog Zakona. Imaju}i u vidu ove okolnosti. aktiviranje i dalje trajno funkcionisanje na tr`i{tu svih oblika dru{tva. odluka broj 23. Zakona o privrednim dru{tvima ^lan 31. od 14. Smisao odredaba Zakona o privrednim dru{tvima je uvo|enje vi{e reda u uslovima prelaska na slobodno tr`i{no poslovanje. ZAKONA O PRIVREDNIM DRU[TVIMA ZATRA@EN UPIS USKLA\IVANJA PRIVREDNOG DRU[TVA SA PROPISIMA NOVOG ZAKONA AKO U POGLEDU BITNIH KARAKTERISTIKA NIJE POSTOJALA POTREBA ZA USKLA\IVANJEM. st. 1. jer zahtjev za upis navedenih promjena nije sukladan odredbi ~l. ve}a transparentnost.Sudski registar . u smislu ~l. registarski sud je. nakon {to je provjerom kroz evidenciju sudskog registra utvrdio da subjekt upisa nije. 382. ta~. broj 2/2001. 2002. firmu. po mi{ljenju ovoga suda. registarski sud nije. 1. u smislu ~l. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar NE MO@E SE ODBACITI PRIJAVA ZA UPIS PROMJENA U SUDSKOM REGISTRU SAMO STOGA [TO NIJE U ROKU IZ ^LANA 382. Iz obrazlo`enja: Ispituju}i formalne i materijalne uvjete za upis u sudski registar istupanja ranijih ~lanova dru{tva. godine .Bilten VS FBiH. 1. promjenu sjedi{ta dru{tva i razrje{enje osoba ovla{tenih za zastupanje dru{tva. strana 20) 99 . 382. podnio prijavu za uskla|ivanje sa odredbama navedenog Zakona. po{to subjekt upisa nije trebao mijenjati statusne atribute (oblik i firmu). 382. osnovni kapital. osniva~ki akt i statut uskladi sa odredbama navedenog Zakona. Registarski sud se nije izjasnio u ~emu bi se sastojalo to uskla|ivanje sa odredbama Zakona. Zakona o privrednim dru{tvima. broj: G`. zaklju~io da nisu ispunjeni materijalni uslovi za upis zahtijevanih promjena. navedenog Zakona.upis promjena ako nije zatra`en u roku upisa uskla|ivanja ^lan 382. Registarski sud pobijano rje{enje.77/01. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. Zakona o privrednim dru{tvima. pravilno postupio kada je samo zbog nepostupanja subjekta upisa. 31. jer to ne proizilazi ni iz prelaznih i zavr{nih odredaba samog tog Zakona. odnosno da oblik i firmu kao statusne atribute i osnovni kapital kao ekonomski sadr`aj subjekta upisa nije trebalo ni uskla|ivati sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima (neophodno je tehni~ko uskla|ivanje teksta statuta) i da se u ovom slu~aju radi samo o prijavi redovnih promjena koje se upisuju u sudski registar. ni pove}avati osnovni kapital. jer je imao osnovni kapital u nov~anom iznosu u visini odre|enoj u ~l. ta~ka 1. 314. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. prijavu subjekta upisa odbacio kao nedopu{tenu. pa je odlu~io da prijavu odbaci kao nedopu{tenu. dakle.

OVU ISPRAVU NE MO@E ZAMIJENITI PROCJENA SUDSKOG VJE[TAKA. pravilno je registarski sud. prijave subjekta upisa. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost UZ PRIJAVU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POVE]ANJA OSNOVNOG KAPITALA UPLATOM U NOVCU MORA SE PRILO@ITI POTVRDA BANKE O IZVR[ENOJ UPLATI. Registarski sud je pravilno ocijenio da nalaz i mi{ljenje stalnog sudskog vje{taka od 20. na osnovu ~l. ta~ka 2. ta~ke 2. prilog 3. 3. pa je nalo`io svojim zaklju~kom predlagatelju da u roku od 15 dana od dana prijema zaklju~ka uz prijavu prilo`i i dokaz o izvr{enoj uplati. tako da subjekt upisa nastavlja sa radom kao dioni~ko dru{tvo. ne mo`e zamijeniti dokaz o izvr{enoj uplati. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar.pove}anje osnovnog kapitala u novcu . Podnositelj prijave u ostavljenom roku. i 33. 12. Zakona o privatizaciji preduze}a ^lan 383. godine u vezi sa upla}enim pozajmicama subjektu upisa. broj 2/2001.podnositelj prijave upozoren na to da }e prijava biti odba~ena ako ne postupi po zaklju~ku.Bilten VS FBiH. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost. odnosno potvrdu banke o upla}enim sredstvima za osnovni kapital koji se pove}ava u novcu iskazan na obrascu 2.33/01. registarski sud je. strana 21) Sudski registar . Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ^lan 36. 30. broj: G`. godine .rje{enje agencije o odobravanju upisa izvr{ene privatizacije vezuje registarski sud ^lan 31. koji se zasniva na vjerovatno usmenoj “saglasnosti vlasnika i direktora” bez ikakvih drugih pismenih dokaza. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ^lanovi 7.uz prijavu nu`na potvrda banke o uplati ^lanovi 30. od 20. pa budu}i da po mi{ljenju i ovoga suda nisu ispunjeni formalni. 2001. po izvr{enoj privatizaciji dr`avnog kapital. 33. odnosno potvrdu banke o upla}enim sredstvima. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. odluka broj 24. Iz obrazlo`enja: Ispituju}i formalne uslove za upis u sudski registar po ovla{tenju iz ~l. Istovremeno je predlagatelj . (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. Iz obrazlo`enja: Rje{enjem prvostepenog suda odre|en je upis uskla|ivanja statusa Tvornice opekarskih proizvoda sa Zakonom o privrednim dru{tvima. a ni kasnije. 7. 36. nije postupio po zaklju~ku. i 8. 100 . u smislu ~l. Zakona o privrednim dru{tvima REGISTARSKI SUD NIJE OVLA[TEN DA OCJENJUJE PRAVILNOST RJE[ENJA NADLE@NE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU O ODOBRAVANJU UPISA IZVR[ENE PRIVATIZACIJE U SUDSKI REGISTAR. odbacio prijavu predlagatelja. 2000. Zakona o agenciji za privatizaciju ^lan 38. ali ni materijalni uslovi za upis u sudski registar promjene osnovnog kapitala. st. ocijenio da uz prijavu za upis u sudski registar pove}anja osnovnog kapitala nisu prilo`ene sve propisane isprave u izvorniku ili ovjerenom prepisu.Sudski registar .

u smislu ~lana 31. i 2. Po ~lanu 38.Protiv ovog rje{enja izjavila su `albu lica navedena u uvodu rje{enja. 42. i ~lan 318. i 21. osniva~kog ugovora predvi|eno je da se u prvoj 101 . Ispituju}i pobijano rje{enje u granicama razloga iz `albe. PA I U DIJELU KOJI JE OZNA^EN KAO POVE]ANJE OSNIVA^KOG ULOGA U PRVOJ GODINI POSLOVANJA. Zakona o privrednim dru{tvima za uskla|ivanje statusa tog preduze}a sa gore pomenutim zakonom. i 35. i 5. S. ^lanom 24. Eventualne povrede na koje ukazuju `alitelji nije ovla{ten da ispituje registarski sud u postupku upisa u sudski registar iz istih razloga i ovaj sud rje{avaju}i o `albi nije ovla{ten da ispituje osnovanost navoda `albe koji se odnose na postupak privatizacije. ako su smatrali da su u tom postupku povrije|ena njihova prava da sudjeluju u postupku privatizacije dr`avnog kapitala u preduze}u. godine Bilten VS FBiH. broj 18/96) agencija za privatizaciju u okviru svoje nadle`nosti ima javna ovla{tenja za dono{enje pojedina~nih upravnih akata u skladu sa propisima o upravnom postupku protiv kojih se obezbje|uje pravo na `albu na na~in propisan u ~lanu 8. S.590 KM i prema visini ovih uloga utvr|eni su udjeli osniva~a na 21. st. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Iz obrazlo`enja: Prijava o upisu predlaga~a u sudski registar zasniva se na Ugovoru o osnivanju predlaga~a kao dru{tva ograni~ene odgovornosti zaklju~enog izme|u osniva~a G. ~lan 314.. broj: P`. br. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar i ~lana 383.uvjet uplate osniva~kog uloga Sudski registar .90% u korist A. i A.273 KM i A. st. G. 27/97. godine odobrila upis izvr{ene privatizacije preduze}a. 2001.37% u korist G. koriste se pravom na `albu. 5. Zakona o privatizaciji preduze}a (“Slu`bene novine Federacije BiH”.140/00.137 KM. 1. I. 4. uplatio 2. ovaj sud je na osnovu ~lana 59. broj 1/2001. ta~ka 2. od 17. 3. osnovna glavnica iznosi 10.upis osnivanja . 32/00 i 45/00) na osnovu izvje{taja o provedenom postupku privatizacije agencija donosi rje{enje o odobravanju upisa izvr{ene privatizacije u sudski registar iz isprava koje su prilo`ene uz prijavu za upis u sudski registar proizilazi uz prijavu za upis u sudski registar proizilazi da je Agencija za privatizaciju dana 22. TE SE UPIS OSNIVANJA NE MO@E DOZVOLITI AKO DO DANA PODNO[ENJA PRIJAVE ZA UPIS OSNIVANJA NIJE UPLA]ENA NAJMANJE POLOVINA ULOGA PREDVI\ENOG OSNIVA^KIM UGOVOROM. uz obrazlo`enje da su povrije|ena njihova prava u postupku privatizacije. u skladu sa odredbama navedenog zakona. osniva~kog ugovora. navedenog zakona). I.obaveza uplate osniva~kog uloga ^lan 39. 4. 4. ta~ka 2. @alitelji su imali pravo da.. 2000. 1. navedenog zakona. Zakona o agenciji za privatizaciju (“Slu`bene novine Federacije BiH”.73% u korist S. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar MORA SE SMATRATI UGOVORENIM OSNIVA^KIM ULOGOM SVAKO OSNIVA^KIM UGOVOROM PREDVI\ENO UPLA]IVANJE U NOVCU. 8/99. Zakona o upisu pravnih osoba u sudski registar odlu~io kao u izreci iz slijede}ih razloga: Po ~lanu 7. Po odredbama ~lanova 20. od ~ega je G. G. na osnovu ~ega je registarski sud pravilno ocijenio da su ispunjeni materijalni uvjeti. Zakona o privrednim dru{tvima ^lan 32. stav 3.000 DEM u gotovom novcu... koji se primjenjuje i kad postupak privatizacije sprovodi agencija za privatizaciju u kantonu (~lan 21. strana 15) Privredno dru{tvo . odluka broj 18.

stav 5. osniva~kog ugovora. str. Zakona o privrednim dru{tvima. da bi se obezbijedili najnu`niji uvjeti za rad novoosnovanog dru{tva. od 24. Ugovoreni ulozi u novcu mogu biti upla}eni (saglasno ugovornom utana~enju) i nakon podno{enja prijave za upis dru{tva u sudski registar.19) 102 . ulozima ~lanova u novcu. niti od 2. prvostepeni sud je opravdano zaklju~io da ugovoreni osniva~ki ulog ~ine i iznosi koje su osniva~i G. i 24. te se ne mo`e dozvoliti izbjegavanje prinudnih odredaba ~lana 314. Osnovni kapital dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u s vi{e osniva~a ne smije biti ni`i od 10. ta~ka 2. 18 . ta~ka 2.22/00. stav 1. du`ni uplatiti po odredbama ~lana 24. Zakona o privrednim dru{tvima. i S. dakle. stav 5. ugovora. stav 1. stav 4.. primjenom ~lana 32. U konkretnom slu~aju na ovakav na~in se dovodi u neravnopravan odnos ve} u momentu osnivanja predlaga~a osniva~ A. Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost. u vezi sa ~lanom 318. sukcesivno u roku od 90 dana. 10. {to je u odnosu na obavezu A. {to bi trebalo biti i pravilo kod osnivanja. no nema ograni~enja u pogledu prava osniva~a da ugovore znatno ve}e uloge. stav 1. Osnovni kapital se obezbje|uje prilikom osnivanja dru{tva. Zakona o privrednim dru{tvima. stvarima i pravima. osniva~kog ugovora). Kod ovakvih odredaba osniva~kog ugovora. do dana podno{enja prijave za upis osnivanja dru{tva u sudski registar mora biti upla}ena najmanje polovina uloga u novcu s tim da ta polovina ne smije biti manja od zakonom propisanog minimalnog uloga. ali po prinudnim odredbama ~lana 314. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. iako su tu ugovornu obavezu osniva~i nazvali pove}anjem osniva~kog uloga u prvoj godini poslovanja. i njegovog pove}anja. od kojih zavisi i visina udjela osniva~a. i to tako {to }e A. ozna~avanjem obaveze uplata osniva~kog uloga u novcu utvr|enih ve} u osniva~kom ulogu. navodnim pove}anjem osnovnog kapitala. stav 3. stav 3. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. odluka broj 23. Ulozi u stvarima i pravima moraju biti u cjelini uneseni prije podno{enja prijave za upis dru{tva u sudski registar. broj: G`.000 KM. svakako. navedenog zakona. kako je propisano ~lanom 314. a G. te uno{enjem u sredstva predlaga~a zemlji{ta bli`e ozna~enog u ugovoru u procijenjenoj vrijednosti od 168. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lanom 12. ve} samo da su upla}eni ulozi iz ~lana 21. ta~ka 10. broj 2/2000. Zakona o privrednim dru{tvima). odbacio prijavu. kako proizlazi iz odredaba ~lana 39.godini poslovanja pove}a osniva~ki ulog uplatama u gotovom. stav 2. kako je propisano odredbama ~lana 39.000 KM po jednom osniva~u. i ~lana 314. koji je sav svoj udio (i u novcu i u stvarima) morao unijeti u osnovni kapital ve} u ~asu registracije dru{tva. godine Bilten VS FBiH. obavezno se ure|uje statutom dru{tva (~lan 317. I u iznosu od 100. a mora se smatrati ugovorenim osniva~kim ulogom svako osniva~kim ugovorom predvi|eno upla}ivanje u novcu na ime formiranja osniva~ke glavnice. i G. Kako predlaga~ ni na dva puta ponovljeni zahtjev registarskog suda nije podnio dokaz (uplatnice) da su osniva~i uplatili polovinu osniva~kog uloga u novcu (zbirnog iz ~lanovaa 21.000 KM od strane A. i predvi|eno osniva~kim ugovorom. Na~in promjene visine osnovnog kapitala. Zakona o privrednim dru{tvima. 2000. svoj ulog odmah unijeti. prvostepeni sud je osnovano.000 KM.. u iznosu od 200.000 KM i S.

postojale prepreke propisane ~lanom 137. u smislu ~lanova 52. odnosno dopuna ranijeg ugovora o osnivanju. odluka broj 24. nakon ukidanja ranijeg rje{enja o upisu osnivanja. a ne mo`e biti kori{ten kao dopuna prijave. broj 2/2000. koja se nije mogla otkloniti ispravkom u smislu ~lana 34. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. broj 6/95) REGISTARSKI SUD TREBA DA UDOVOLJI ZAHTJEVU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PROMJENE LICA OVLA[TENOG ZA ZASTUPANJE AKO SU ISPUNJENI PORED 103 . ODNOSNO DOPUNOM PRIJAVE KOJA SE ZASNIVA NA ^INJENICI NASTUPJELOJ IZA PODNO[ENJA PRIJAVE ZA UPIS.. ali se u postupku pred prvostepenim sudom `alitelj nije na njih pozivao (ovim se ubla`ava djejstvo odredbe ~lana 12. 52. ali tvrdi da su. i 58. Zakona o postupku za upis u sudski registar . i 53.upis promjene lica ovla{tenog za zastupanje ^lan 33. Iz obrazlo`enja: Predlaga~ u `albi ne spori da su u ~asu podno{enja prijava za upis osnivanja M. od 30. sa samo pet osniva~a.raniji ^lanovi 32. i 3. 2000. 33. godine Bilten VS FBiH.. ranijeg Zakona o postupku za upis u sudski registar. 4 i 49/00. tada va`e}eg Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Slu`bene novine FBiH”. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. tada va`e}eg Zakona o preduze}ima. Otklanjanje nedostataka predlaga~ o~igledno vidi u tome {to je izmijenjen ugovor o osnivanju M. prilago|ava odredbama novog Zakona o privrednim dru{tvima. smatraju samo one koje su postojale u ~asu podno{enja prijave. i 58. jer se prethodno mora odlu~iti o osnovanosti prijave za upis osnivanja toga dru{tva. Zakona o postupku za upis u sudski registar (identi~ne odredbe sadr`i i sada va`e}i Zakon o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar . tako da taj ugovor mo`e da poslu`i kao novi osnov za tra`enje upisa osnivanja. Ovo i bez obzira na to {to ga je predlaga~ nazvao aktom kojim se preduze}e M. 35. sada{njeg naprijed spomenutog Zakona o nedozvoljenosti prijedloga za ponavljanje postupka). Novi ugovor o osnivanju predlaga~a ne bi se mogao smatrati novom ~injenicom ni da je iznesen u `albi. odnosno ~lana 66. 6. 2000. 11. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar . Zakona o postupku upisa u sudski registar (“Slu`bene novine FBiH”. u smislu ~lana 35.sada{nji PREPREKA ZA UPIS OSNIVANJA DRU[TVA ZBOG NEPOSTOJANJA ZAKONOM PREDVI\ENIH UVJETA NE MO@E SE OTKLONITI ISPRAVKOM. jer se pod novim ~injenicama. 5.“Slu`bene novine FBiH”.. Ovaj sud prihvata stav prvostepenog suda da je u ~asu podno{enja prijave za upis osnivanja zasnovan na osniva~kom ugovoru od 5. 19 . tako da ti nedostaci nisu postojali u vrijeme dono{enja pobijanog rje{enja.Sudski registar . 34. odnosno dopunom prijave. 6. broj: G`. broj 6/95). godine.). t. godine postojala prepreka za upis zbog nepostojanja materijalnih uvjeta iz ~lana 33. za registraciju. 5. ranijeg.20) Sudski registar . me|u kojima nije raniji direktor... 57. 1999. u ~lanovima 32. otklonjene.. 2000. 57.mogu}nost ispravke i dopune prijave za upis zbog novih ~injenica ^lanovi 33. 1. str. zaklju~enjem novog ugovora o osnivanju dana 24. godine.40/00. br. godine predstavlja ~injenicu nastupjelu znatno iza podno{enja prijave za upis. Ugovor o osnivanju od 24. koji je bio zaklju~en 5. sada odredbe ~l. i 53. i 33. 1999.

broj: G`. ranije va`e}e Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar preduze}a i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost (“Slu`bene novine Federacije BiH”. ta~ka 2. koja vi{e nije na 104 . (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Na osnovu utvr|enih ~injenica. Pomenutu odredbu koja glasi da }e registarski sud odbiti prijavu za upis osnivanja dru{tva u sudski registar i u slu~aju ako je osniva~ ve}inski vlasnik u dru{tvu koje ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima. ta~ka 5. godine.6/99. po{to je utvrdio da je `iro-ra~un predlaga~a blokiran neprekidno od 14. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbio zahtjev za upis osnivanja. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. kojom je osnovan subjekt upisa i upisan u sudski registar. od 20. broj 2/1999. 10. odnosno nepodmirene poreze. a imenovao kao lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju li~no. prvostepeni sud shvata tako da podrazumijeva (implicite sadr`i) i obavezu za registarski sud da odbije prijavu za upis ako sam osniva~ ima nepodmirene obaveze prema povjeriocima. kao u konkretnom slu~aju.nedopu{ten je upis osnivanja privrednog supsidijarnog dru{tva ako se utvrdi insolventnost osniva~a Supsidijarno privredno dru{tvo . br. 1999. po{to odnos osniva~a i ovakvog dru{tva mo`e biti pogodan za zloupotrebu i izigravanje obaveza osniva~a (ve}inskog dru{tva) prema povjeriocima. a zanemaruju}i istorijsku.991 i neobra~unatom kamatom na iznos od KM 230. godine. Zakona o postupku za upis u sudski registar. 23/99 i 45/00). @alitelj smatra da je prvostepeni sud pogre{no protuma~io odredbe ~lana 60.osniva~ mora biti solventan ^lan 35. izvr{ena izmjena odluke o osnivanju subjekta upisa u dijelu koji se odnosi na lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 1997. 1998. tako {to je odlu~io da prestane ovla{tenje H. fakti~ki je primijenio odredbe ~lana 6-a. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine Federacije BiH”. 1998. ta~ka 5. napominju}i da ovu odredbu treba primijeniti naro~ito kod osnivanja supsidijarnih dru{tava. Iz isprava prilo`enih uz prijavu vidi se da je osniva~ subjekta upisa izvr{io izmjene Odluke o osnivanju broj: 11/97. 12. izvr{io navedeni upis. sud je rje{enjem broj: UF/I-2340/98. Zakona o privrednim dru{tvima REGISTARSKI SUD JE OVLA[TEN DA ODBIJE ZAHTJEV ZA UPIS OSNIVANJA SUPSIDIJARNIH DRU[TAVA AKO UTVRDI DA JE OSNIVA^ INSOLVENTAN. leksi~ku. od 29. ZAKONA O POSTUPKU ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR. sistemsku i ciljnu metodu tuma~enja.000. H. Zbog ove pogre{ke. Zakona o privrednim dru{tvima. broj 10/98).FORMALNIH I MATERIJALNI USLOVI PROPISANI U ^LANU 33. strana 15) Privredno dru{tvo . 04. sud je zaklju~io da je za navedeni upis ispunjen uslov propisan ~lanom 33. godine sa neizmirenim obavezama u iznosu od ukupno KM 846. polaze}i samo od logi~kog tuma~enja. ta~ka 5. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ^lan 60. 8. pozivom na odredbe ~lana 60.osniva~ mora biti solventan Sudski registar .. Iz obrazlo`enja: Na osnovu prijave koja je podnesena registarskom sudu za upis promjene lica ovla{tenog za zastupanje. od 15. stav 1. Ovo iz razloga {to je. u smislu navedene odredbe Zakona.

a ne samo ako je ve}inski vlasnik u dru{tvu koje ima takve obaveze. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (“Slu`bene novine Federacije BiH”. iako su svjesno ispu{tene sli~ne odredbe iz sada va`e}e Uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba koja obavljaju privrednu djelatnost (“Slu`bene novine Federacije BiH”. donosilac pomenute Uredbe. tako {to se zahtijeva da osniva~ bilo kog privrednog dru{tva mora podnijeti uvjerenje nadle`ne porezne uprave da on i subjekt upisa u kome ima udjele i dionice nema na ra~unima evidentiranih nepodmirenih poreza i doprinosa. odredbe ~lana 60. jer je to nadle`nost drugih organa i u drugoj vrsti postupka. navedene su isprave koje moraju biti prilo`ene uz prijavu za upis osnivanja dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u. Zakona shvata na na~in na koji i prvostepeni sud. Novi propisi u dovoljnoj mjeri {tite u~esnike u pravnom prometu koji se oslanjaju na podatke upisane u sudskom registru. a tom cilju pogotovu doprinosi zabrana osnivanja novog dru{tva. u smislu obaveze iz ~lana 35. ve} postoje}e dru{tvo koje i samo ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima. niti smiju sprije~iti registarski sud da postupaju}i. argument u prilog zauzetog stava. ve} iz ciljnog (teleolo{kog) tuma~enja ove norme. Izmjene imaju za cilj da olak{aju registraciju privrednih dru{tava. a da za to nisu imale neposredno upori{te u odredbama tada va`e}eg Zakona o preduze}ima. tako da registarski sud nije ovla{ten da zahtijeva od osniva~a dokaze koje ne predvi|aju odredbe ~l. Ovakav zaklju~ak ne proizilazi samo iz logi~kog tuma~enja zasnovanog na pravilu da je manje sadr`ano u ve}em. ali je kroz odredbe ~lana 6. fizi~kih osoba. nemogu}e pribaviti podatke o eventualnoj insolventnosti. Zakona o privrednim dru{tvima isklju~uju kao mogu}eg osniva~a dru{tva. Zakona o privrednim dru{tvima. djelimi~no realizirana i odredba ~lana 60. 12/00. Zakona o postupku upisa pravnih 105 . ta~ka 5. 6. U `albi se navodi i da bi ovakva praksa registarskog suda vodila ka nejednakosti osniva~a u postupku registracije. tako da bi samo doma}e pravne osobe bile dovedene u polo`aj da budu isklju~ene iz reda osniva~a iz ovog razloga. koje citira `alba.snazi. tako|e. Kod sada{nje pravilno shva}ene odredbe ~lana 60. {to je. a nije obaveza registarskog suda da sprije~ava eventualne samo pretpostavljene zloupotrebe. i 7. mo`e se pouzdano zaklju~iti da Vlada FBiH. ali ta okolnost kao ni odredbe ~l. odredbama ~lana 6. Istina. broj 49/00) ne mogu. 5. koja je bila i predlaga~ Zakona o privrednim dru{tvima. Odredbe ~lana 6-a. ako je samo dru{tvo-osniva~ insolventno. U sada{njoj Uredbi o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost u ~lanu 12. Cilj propisa je o~igledno da osniva~ koji je ve} ve}inski vlasnik jednog od insolventnih privrednih dru{tava ne stvara nova. propisale su obavezu podno{enja dokaza o solventnosti osniva~a. @alitelj smatra i da prvostepeni sud nije obrazlo`io za{to bi u konkretnom slu~aju upis osnivanja supsidijarnih dru{tava stvarao mogu}nost zloupotrebe i izigravanja interesa povjerilaca. Ovaj sud prihvata stav prvostepenog registarskog suda da odredbe ~lana 60. ranije Uredbe. u cilju {to br`eg i lak{eg provo|enja postupka registracije. kao metoda tuma~anja primarne va`nosti. Iz okolnosti da se u pogledu obaveze podno{enja pomenutog uvjerenja izjedna~avaju i osniva~ i pravna osoba u kojoj ima udjele i dionice. niti da poo{trava uvjete za upis osnivanja novog dru{tva mimo onih izri~ito propisanih zakonom. jer je od osniva~a. nepotrebno je u Uredbi propisivati obavezu na identi~an na~in kao u ~lanu 6-a. 16/00 i 38/00). sada va`e}e Uredbe. ranije va`e}e Uredbe. ta~ka 5. sada{nje Uredbe nije nametnuta obaveza osniva~u da podnosi uz prijavu o upisu osnivanja dru{tva i dokaz o solventnosti za sebe i dru{tva u kojima je ve}inski vlasnik. Zakona o privrednim dru{tvima. svakako. koje odgovaraju osobenostima te vrste privrednih dru{tava. Dono{enju ovakvog zaklju~ka ne protivi se ni tuma~enje istorijskom metodom. ta~ka 5. i 12. ta~ka 5. br. a i stranih pravnih i fizi~kih osoba.

pa se ni registarskom sudu ne mo`e negirati pravo da u slu~aju sumnje da }e biti prekr{ena neka od zabrana propisanih federalnim zakonom za osnivanje privrednog dru{tva zahtijeva i dodatne dokaze. 45. a svakako pribavljanjem odgovaraju}ih obavje{tenja) radi ocjene zakonitosti osniva~kog ugovora-odluke o osnivanju novog preduze}a. od 17. 4. kao i doma}ih fizi~kih osoba. stav 2. Ovaj sud prihvata i stav prvostepenog suda da je mogu}nost zloupotrebe posebno poja~ana ako insolventno privredno dru{tvo osniva supsidijarna dru{tva.16) Sindikat . tada se na brz i lak na~in (pribavljanjem uvjerenja od banaka ovla{tenih za platni promet) insolventnost mo`e utvrditi. sa predmetom poslovanja kakav je i njegov. 2001. Zakona o postupku za upis u sudski registar . Iz obrazlo`enja: U `albi se iznose okolnosti koje su morale biti utvr|ene od strane registarskog suda (provo|enjem eventualno i ro~i{ta. iz isprava prilo`enih uz prijavu za upis osnivanja je vidljivo da je predlaga~ osnovao dva supsidijarna dru{tva. ali ve}u mogu}nost zloupotrebe i izazivanja poreme}aja u privredno-pravnom prometu upravo izaziva mogu}nost osnivanja novih privrednih dru{tava od strane ve} registrovanih insolventnih privrednih dru{tava. opremu. te da li su zaista od ~asa osnivanja novog preduze}a prestale uplate na `iro-ra~un ranijeg preduze}a. Sud u bilo kojoj vrsti postupka mora postupati tako da sprije~i mogu}nost zloupotrebe. a ta okolnost mo`e da dovede do takvog organizovanja zajedni~kog poslovanja koje omogu}uje izigravanje interesa povjerilaca ve}inskog dru{tva. 15 . odluka broj 19. str.pravo na `albu sindikalne podru`nice ^lan 16. koje izri~ito ne predvi|aju pravila o registraciji. @alba osnovano navodi da }e takve dokaze biti te{ko zahtijevati od osniva~a stranih osoba.raniji ^lan 3. broj 1/2001. Ova okolnost opravdava i mogu}e nejednako postupanje u praksi registarskog suda kod ispitivanja da li postoji prepreka za upis osnivanja zbog insolventnosti osniva~a. a ~lanom 17. do 50. Zakona o parni~nom postupku .osoba u sudski registar (“Slu`bene novine Federacije BiH”. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. {to mo`e voditi ka umanjenju imovine osniva~a i u perspektivi daljnjem pogor{anju polo`aja njegovih povjerilaca (supsidijarno dru{tvo ne odgovara za obaveze ve}inskog dru{tva vlastitom imovinom). Tada se radi o povezanim dru{tvima povodom kapitala i vo|enja poslova (~l. radnike i po~etna obrtna sredstva. a uslijedile uplate ranijih potra`ivanja u korist `iro-ra~una novoosno106 .pravo `albe podru`nice na odluku registarskog suda Sudski registar . odluke o osnivanju obavezao se da }e supsidijarnom dru{tvu radi nesmetanog poslovanja obezbijediti poslovni prostor. bez prilo`enog ugovora o ure|enju odnosa izme|u njega i osnovanih dru{tava.48/00. broj: G`. uz minimalni osniva~ki udio. naro~ito ako ga na takvo postupanje sam zakon upu}uje. godine Bilten VS FBiH. U konkretnom slu~aju. u smislu ~lana 37. Zakona o postupku za upis u sudski registar. Prvostepeni sud je morao utvrditi da li su svi radnici ranijeg preduze}a osniva~i novog preduze}a i koja sredstva rada koriste (da li iste poslovne prostorije i sredstva rada). u slu~aju insolventnosti. Zakona o privrednim dru{tvima). broj 4/00). zatra`i od podnosioca prijave za upis osnivanja da doka`e svoju solventnost.FZP/98 REGISTARSKI SUD MO@E ODBITI ZAHTJEV ZA UPIS OSNIVANJA NOVOG PREDUZE]A AKO UTVRDI DA SE TAKVIM ZAHTJEVOM IZIGRAVAJU PRAVA POVJERILACA VE] REGISTROVANOG PREDUZE]A.

i ~lanak 54. stav 2. @alba koju je ona izjavila preko zakonskog punomo}nika neposredno je predata registarskom sudu dana 8. op}ina nije sudjelovala kao stranka. 05. od 28. godine Bilten VS FBiH.35/99. kao i da li su na novoosnovano preduze}e prenesena . stavak 2. ili na drugi na~in. ne bi mogao biti sudski za{ti}en. niti se na nju na bilo koji na~in odnosi upis promjena predlagatelja. ali ako se doka`e postojanje okolnosti istaknutih u `albi. znatno izvan zakonom propisanoga roka. zbog ~ega i nije postojala zakonska obveza registarskog suda da joj po ~lanku 47. strana 21) Sudski registar . ta~ka 1. toga Zakona morala biti odba~ena kao nepravovremena. 1999. zastupa u postupcima u kojima `aliteljica sudjeluje kao stranka. 1999.12/99. tj. a i firme ranijeg i novoosnovanog preduze}a se dovoljno razlikuju tako da ne mogu dovoditi do pometnje u prometu. makar formalno-pravno izgledao kao dopu{teno osnivanje novog preduze}a. obveza dostavljanja sudskih odluka javnom pravobranitelju.rok za `albu op}ine ako nije stranka Rok . broj: G`. broj 2/1999. 1999. a ne i kada se dostavljanje odluka iz bilo kojih razloga vr{i izvan tih postupaka. tako da takav postupak. Nema zakonske zapreke da se na podru~ju istog registarskog suda osnuju dva ili vi{e preduze}a sa istom ili sli~nom djelatno{}u.vanog preduze}a. Kako je prema dostavnici u spisu pobijano rje{enje `aliteljica primila dana 2. koji je. najkasnije 10. to~ka 1. pa je temeljem ~lanka 54. bez obzira {to dostavljanje nije izvr{eno i javnom pravobranitelju kao njezinom zakonskom punomo}niku.op}ine protiv rje{enja registarskog suda od kada rok po~inje te}i ^lanci 47. godine. odnosno u kojima kao stranka mora sudjelovati.za `albu op}ine protiv rje{enja registarskog suda ako nije stranka od kada po~inje @alba . u~inio na posebni pismeni zahtjev `aliteljice. Naime. 1999. mogla je po ~lanku 51. ve} je to. Zakona o postupku za upis u sudski registar KADA OP]INA KAO PRAVNA OSOBA NIJE STRANKA U POSTUPKU UPISA U SUDSKI REGISTAR. 03. dakle. sukladno ~lanku 47. postoji samo u postupcima u kojima op}ina kao pravna osoba u svojstvu stranke. odluka broj 25. radilo bi se o zloupotrebi zakonom datih prava i ovla{tenja. 1999.cedirana sva ili neka potra`ivanja ranijeg preduze}a nastala prije osnivanja novog preduze}a. RA^UNA SE OD DOSTAVE RJE[ENJA SAMOJ OP]INI. Iz obrazlo`enja: U postupku upisa u sudski registar izmjene podataka predlagatelja. broj: G`. U takvoj situaciji rok za `albu po~eo je te}i od dana kada je `aliteljica primila dostavljeno joj rje{enje. sudjeluje u postupku. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o postupku za upis u sudski registar dostavlja rje{enje o upisu. ina~e. strana 23) 107 . stavak 2.OP]INSKOM PRAVOBRANITELJU. Zakona o postupku za upis u sudski registar izjaviti `albu u roku od osam dana. broj 1/2000. godine Bilten VS FBiH. 04. A NE NJENOM ZAKONSKOM PUNOMO]NIKU . odluka broj 31. toga Zakona. godine. godine. stavak 1. 12. sa cjelovitim procesnopravnim u~inkom. ROK ZA @ALBU PROTIV RJE[ENJA REGISTARSKOG SUDA KOJU MO@E IZJAVITI KAO ZAINTERESIRANA OSOBA. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 03. od 18. i 51.

rje{enja `alitelj nije imao bilo kakvo pravo niti na zakonu zasnovan interes koji bi dono{enjem tog rje{enja i upisom u sudski registar bili povrije|eni. 2001. broj 4/00). 2001. niti se pripojio. br. djeluje i prema tre}im osobama ve} od ~asa upisa u javni registar) `albom mora se ograni~iti samo na osobe koje u momentu upisa imaju ve} egzistentno pravo ili na zakonu zasnovan interes koji su rje{enjem o upisu povrije|eni. iz Z. 2. govoriti samo o eventualnoj povredi pravnog interesa. godine kojim je od gospodarskog dru{tva L. kasnijeg istoimenog zakona. @alitelj tvrdi da pobijano rje{enje nije nikada objavljeno u slu`benom glasilu. d. Dakle. sada va`e}eg Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar.Sudski registar . Hrvatske kupio poslovne prostorije. tretiraju}i ih kao svoje. a ako joj rje{enje nije bilo dostavljeno. “Slu`bene novine Federacije BiH”. Z. godine D.pravo na `albu ima samo tre}a osoba ~ije je pravo ili pravni interes egzistiralo u vrijeme dono{enja rje{enja o upisu ^lanovi 48. godine tek zaklju~enjem ugovora o prodaji dana 1. a ne S. i prihvatilo da je `alba blagovremena. Prvostepeni registarski sud nije dao bilo kakvo obja{njenje povodom `albenih navoda. Ako bi se. na zakonit na~in. M. @albu protiv rje{enja o upisu u sudski registar mo`e izjaviti i osoba koja smatra da su njeno pravo ili na zakonu zasnovani interes povrije|eni rje{enjem o upisu. tada{njem dru{tvenom preduze}u P Zenica. i ~lana 56.. no i tada bi ovaj morao egzistirati ve} u 108 . no ta okolnost ne mo`e dovesti do zaklju~ka da je pobijanim rje{enjem u ~asu njegovog dono{enja i provo|enja njegovo pravo ili na zakonu zasnovani interes bilo povrije|eno. 49. me|utim. u ~asu dono{enja . 13/83 i 17/90). 2001. Zenica posjedovala. ovome ih predala u posjed. Iz navoda `albe proizilazi da je `alitelj stekao pravni interes da pobija rje{enje o upisu doneseno jo{ u toku 1993. godine). 2. “Slu`beni list Federacije BiH”. a kako nije `albu odbacio kao neblagovremenu. iz Z. ovaj sud smatra da nije dopu{tena.o. iz 1993. . mo`e se prihvatiti da je ocijenio da su `albeni navodi o neobjavljivanju upisa pripajanja u slu`benom glasilu osnovani. i 59. 56. 2. koji se primjenjivao u vrijeme dono{enja pobijanog rje{enja i izvr{enog upisa (u bitnim identi~no i u ~lanu 51. broj 6/95. godine kojim je odre|en upis pripajanja d.o.. pobija rje{enje tada{njeg registarskog Vi{eg suda u Z. @alitelj je tek zaklju~enjem ugovora o prodaji stekao pravni interes ({ire shva}en) da dokazuje da je prodavatelj vlasnik poslovnog prostora. @alba nije dozvoljena. R. iz Z. godine (iz zabilje{ke u spisu se vidi da mu je kopija rje{enja data 7.d. preuzetog Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Slu`beni list SFRJ”. u pravilu. Upisi u sudski registar podataka va`nih za pravni promet imaju poseban zna~aj i stoga pravo na pobijanje upisa (koji. koje je u ~asu pripajanja S. kako je bilo propisano u ~lanu 60. u roku od 15 dana od dana objavljivanja izvoda upisa u odgovaraju}em slu`benom glasilu. i nakon pripajanja P Zenica. S. Iz obrazlo`enja: @albom izjavljenom 15. za koga u `albi tvrdi da nije nastao. U `aliteljevom slu~aju mo`e se. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar @ALBOM MO@E POBIJATI RJE[ENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR SAMO TRE]A OSOBA ^IJE BI PRAVO ILI NA ZAKONU ZASNOVANI INTERES KOJI SU POSTOJALI U ^ASU DONO[ENJA RJE[ENJA I UPISA BILI POVRIJE\ENI. i to u roku od osam dana od dana dostave rje{enja o upisu. uostalom.. a da je za njega on saznao po~etkom februara 2001.

Registarskog zakona iz 1995. no u svakom slu~aju ne bi se zbog te povrede moglo tra`iti brisanje neosnovanog kona~nog upisa po proteku 60 dana od dana izvr{enog upisa (ovakav upis registarski sud ne bi mogao brisati ni pokretanjem postupka po slu`benoj du`nosti nakon proteka dvije godine od dana upisa . 23 . broj 2/2001.1/01. Pregledom spisa ovaj sud je ocijenio da je postupak pred prvostepenim sudom vo|en neovisno od razloga na kojima se pojedina~ni zahtjevi zasnivaju. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. broj: G`. sada va`e}eg Registarskog zakona. te osnovanost takvih zahtjeva. a takvu povredu ne predstavlja ni okolnost da nije naveo u izreci da bri{e.vrijeme upisa. kao neosnovan.brisanje neosnovanog kona~nog upisa po slu`benoj du`nosti pokretanje postupka ^lan 49.Bilten VS FBiH. da se radi o takvom upisu. te da li njihovi podnosioci imaju pravni interes za podno{enje takvih zahtjeva. 1. godine . godine sada u kra}em roku od 30 dana i godinu dana . s obzirom na izneseno.Bilten VS FBiH. 1. broj 2/2001. t. preuzetog i ~lan 54. od 30. godine. te 60. 48.24) 109 . Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar REGISTARSKI SUD MO@E U ZAKONOM ODRE\ENOM ROKU PO SLU@BENOJ DU@NOSTI POKRENUTI POSTUPAK ZA BRISANJE NEOSNOVANO IZVR[ENOG KONA^NOG UPISA I POVODOM ZAHTJEVA OSOBA KOJE NISU OVLA[TENE DA SAME PODNESU TAKAV ZAHTJEV ILI KADA SU ZAHTJEVI OVLA[TENIH OSOBA NEBLAGOVREMENI. 2001. i 49. va`e}eg zakona). s obzirom na to da se pozvao na rje{enje na osnovu koga je upis izvr{en. godine . a odredbe ovog zakona ne zahtijevaju da se prethodno donese rje{enje (ili zaklju~ak) o pokretanju tog postupka. od 29. str. postupak brisanja se provodi na zahtjev zainteresovane osobe. jer je o~igledno. Zbog navedenog. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. Zahtjevi tre}ih osoba o pokretanju ovog postupka mogu biti samo povod registarskom sudu da provede postupak po slu`benoj du`nosti. 22 . t.~l. Registarskog zakona iz 1995. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar. kome odgovaraju ~lan 63. {to stvara odre|ene navike kod sudija prvostepenog registarskog suda). primjenom ~lana 59. odba~ena je `alba kao nedozvoljena. a ovaj zaklju~ak ne dovodi u pitanje okolnost da je u uvodu pobijanog rje{enja navedeno da je prvostepeni sud rje{avao o zahtjevu za brisanje neosnovanog kona~nog upisa. 6.~lanovi 69. str. 8. kao i neovisno od razloga kojima pojedini podnosioci zahtjeva obrazla`u podnesene zahtjeve.22/01. neovisno od toga da li su ti zahtjevi blagovremeno u smislu ~lana 48. ne navode}i ko su podnosioci zahtjeva. jer se ovakva formulacija u uvodu rje{enja mo`e pripisati stilskoj pogre{ci (u pravilu. ta~ka 1. kona~ni upis. i 70. odluka broj 28. {to zna~i da je vo|en po slu`benoj du`nosti. odluka broj 27. Ovaj sud. preuzetog Registarskog zakona. registarski sud mo`e pokrenuti postupak za brisanje neosnovano izvr{enog upisa po slu`benoj du`nosti najkasnije u roku od jedne godine od dana upisa. pomenutog zakona. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 49. ne smatra da je zbog toga {to prvostepeni sud nije utvr|ivao blagovremenost i dopu{tenost zahtjeva pojedinih osoba. 2001. koji su bili samo povod za pokretanje postupka po slu`benoj du`nosti. po~inio bitne povrede postupka. broj: G`. i 61.23) Sudski registar .

to~ka 1. 1999. od 24. takvo rje{enje po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja odluku suda.38/99. bez obzira na pogre{nu u njemu sadr`anu uputu o pravu `albe. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.ovla{tena za pobijanje odluke o pripajanju tog preduze}a preduze}u sa drugom vlasni~kom strukturom Sindikalna podru`nica . dakle. stav 1. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. od 28.nije dozvoljena `alba protiv rje{enja o ispravci potvrde o upisima u registru @alba .nije dozvoljena protiv rje{enja o ispravci potvrde registarskog suda ^lanak 16. odnosno potvr|ivanja podataka o ~injenicama. broj 1/2000. broj: G`. 1999. Stoga pravni u~inak takvog rje{enja ostaje u okviru davanja. 11. strana 22) Podru`nica . Zakona o postupku za upis u sudski registar .) kojom se potvr|uje druk~ije stanje podataka slu`bene evidencije. te stoga protiv njega nije dopu{tena `alba. obavezi ili pravnom interesu. broj 1/2000.Sudski registar . uvjerenje i sl. odluka broj 27.povjerilaca na rje{enje o upisu osnivanja novog preduze}a ^lan 51.raniji POVJERIOCI PREDUZE]A OVLA[TENI SU NA @ALBU PROTIV RJE[ENJA O UPISU OSNIVANJA NOVOG PREDUZE]A KOJIM BI SE DOVEO U PITANJE BONITET NJIHOVOG DU@NIKA. stav 3. Zakona o postupku za upis u sudski registar . ve} samo dokumentacijsku ispravu (potvrdu. izdao pogre{nu potvrdu.raniji ^lanak 362. 110 .PODRU@NICA U PREDUZE]U SA DR@AVNIM KAPITALOM OVLA[TENA JE DA @ALBOM POBIJA ODLUKU O PRIPAJANJU TOG PREDUZE]A PREDUZE]U SA DRUGA^IJOM VLASNI^KOM STRUKTUROM I BRISANJU DOTADA[NJEG PREDUZE]A IZ SUDSKOG REGISTRA. Zakona o parni~nom postupku NIJE DOZVOLJENA @ALBA PROTIV RJE[ENJA REGISTARSKOG SUDA KOJIM SE ISPRAVLJAJU PODACI O ^INJENICAMA UPISANIM U SUDSKI REGISTAR DATI U RANIJEM UVJERENJU (POTVRDI). godine Bilten VS FBiH. pa je nakon utvr|enja neta~nosti rje{enjem stavio izvan snage.odbijanje zahtjeva za upis kojim se izigravaju prava povjerilaca ^lan 16. strana 22) Sudski registar . Zakona o postupku za upis u sudski registar . Iz obrazlo`enja: Kada je registarski sud na zahtjev stranke izdao potvrdu (uvjerenje) u koju je pogre{no unio podatke o ~injenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju. odluka broj 28. Zakona o parni~nom postupku SINDIKALNA ORGANIZACIJA . godine Bilten VS FBiH. 12.`alba povjerilaca na rje{enje o upisu osnivanja novog preduze}a @alba . a ne rje{avanja o nekom pravu.35/99. broj: G`.sindikalna .ovla{tena za pobijanje odluke o pripajanju tog preduze}a preduze}u sa drugom vlasni~kom strukturom Sudski registar .raniji ^lan 69.

godine Bilten VS FBiH 1/2000. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Izvod iz sudskog registra.zainteresirana osoba je obavije{tena o upisu dostavom izvoda iz registra. a ako mu rje{enje nije dostavljeno u roku od 15 dana od dana objavljivanja izvoda upisa u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. navedenog zakona.~lanova podru`nice `albu mo`e izjaviti podru`nica kao njihova interesna organizacija. 1997. od 30. Zakona o parni~nom postupku. 1999. u smislu ~lana 51. broj G`.36/99. strana 22) Sudski registar . Prema navodima `albe izjavljene protiv rje{enja o upisu i navodima iz `albe protiv pobijanog rje{enja. a za ra~un radnika . shodnom primjenom ~lana 69. kad je izjavio `albu. 11.od kada te~e @alba . `alba je izjavljena neblagovremeno. godine. Prema sadr`aju `albe izjavljene protiv rje{enja o upisu. 03. @alitelju je na njegov zahtjev dostavljen izvod iz sudskog registra dana 26. Ovo ~ak i ako nema svojstvo pravne osobe. stav 1. broj 2/1999.23/99. u vezi sa ~lanom 16. odluka broj 32. 1997. Zakona o postupku za upis u sudski registar ROK ZA @ALBU ZAINTERESOVANE OSOBE PROTIV RJE[ENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR RA^UNA SE OD DANA PRIJEMA IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA. jer se brisanjem preduze}a sa isklju~ivim dr`avnim kapitalom mo`e ugroziti ili ote`ati polo`aj radnika u procesu privatizacije koji je u toku.zainteresirane osobe protiv rje{enja o upisu u sudski registar ^lan 51. 08. Zakona o postupku za upis u sudski registar. 03. Podnosilac `albe je osoba koja smatra da je rje{enjem o upisu povrije|eno njegovo pravo. strana 24) 111 . stav 1. navedenog zakona. 1999. jer joj se u ovom postupku. godine Bilten VS FBiH. od 5. Kako je od dana uru~enja rje{enja . godine do podno{enja `albe protekao rok od osam dana iz ~lana 51. od kada te~e rok za `albu Rok .izvoda dana 26. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. proizilazi da u vrijeme podno{enja `albe (koja je odba~ena) podaci upisani u sudski registar nisu bili objavljeni. Osnivanjem novog dru{tva prestalo je postojati dosada{nje preduze}e i radnici preduze}a brisanog iz sudskog registra imaju na zakonu zasnovan interes da se usprotive takvoj odluci.Iz obrazlo`enja: @albu sindikalne podru`nice ovaj sud smatra dozvoljenom. smatra se za drugu osobu rje{enjem budu}i da uvijek sadr`i odluku o predmetu upisa i podatke zna~ajne za pravni promet. AKO JOJ RJE[ENJE O UPISU NIJE DOSTAVLJENO. Zakona o postupku za upis u sudski registar osoba koja smatra da je rje{enjem o upisu u sudski registar povrije|eno njegovo pravo ili na zakonu zasnovan interes mo`e izjaviti `albu u roku od osam dana od dana dostavljanja prijepisa rje{enja. stav 3. proizilazi da je i `alitelj izvod smatrao prijepisom rje{enja. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 51.za `albu protiv rje{enja o upisu u sudski registar . ~lana 51. broj: G`. Zakona o postupku za upis u sudski registar. odluka broj 29. mo`e priznati pravo na podno{enje `albe. pa ne postoji stvarna mogu}nost da se blagovremenost `albe cijeni po stavu 3.

Zakona o postupku za upis u sudski registar . Iz obrazlo`enja: @alba se o~ito podnosi u smislu ~lana 51. stav 1. niti ograni~ava pravo osobe kojoj stvar pripada. upisuju se u zemlji{nim knjigama. stav 2. broj 22/98). niti njegov na zakonu zasnovani interes.Sudski registar . navedenog zakona. @alitelj ima mogu}nost (po{to se. s tim da registarski sud samo ispituje da li su za upis ispunjeni propisani 112 . odnosno pretpostavljeni suvlasnik poslovne zgrade ili vlasnik. a ako nema uvjeta za provo|enje ovog postupka. te bi samo promjena ve} upisanog prava `alitelja u tim knjigama ili upis stvarnog prava drugog lica na stvari koja stvarno pripada `alitelju.o. navedenog zakona).vlasnik stvari koju tre}e lice ulo`i kao svoju radi pove}anja osniva~kog uloga nije ovla{ten na `albu protiv rje{enja o upisu pove}anja osniva~kog uloga ^lan 51. Zakona o po~etnom bilansu stanja preduze}a i banaka (“Slu`bene novine Federacije BiH”. po podacima u spisu. Uredbe o na~inu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili vi{e preduze}a u svojim po~etnim bilansima iskazuju ista prava. i poslovnim zgradama). odnosno njegov pravilno shva}en. a ne upis u sudski registar visine nov~ane vrijednosti osniva~kog uloga jednog od osniva~a. Takvim upisom vrije|aju se samo prava drugih osniva~a (jer se nepravilno utvr|uje srazmjer osniva~kih udjela). u tim knjigama. Zakona o postupku za upis u sudski registar. u cilju obavje{tavanja tre}ih lica i oni su bli`e navedeni u ~l. mogao vrije|ati prava `alitelja. po{to osniva~ u njegova sredstva unosi kao svoj ulog i stvari kojih nije vlasnik. ima i lice koje smatra da je rje{enjem povrije|eno njegovo pravo ili na zakonu zasnovan interes. uz prilaganje propisanih i drugih isprava u prvom redu radi ocjene da li su ispunjeni op}i i posebni uvjeti u obavljanju djelatnosti subjekta upisa (~lan 27. 21. @eljezara. Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Slu`bene novine Federacije BiH”. U sudski registar se upisuju samo podaci od zna~aja za pravni promet. makar je visina i utvr|ena procjenom i stvari koje ne pripadaju osniva~u. zahtijeva odluku nadle`ne agencije za privatizaciju kome pripada sporni dio poslovne zgrade. @alba nije dopu{tena. stav 1. iste stvari. i 22. interes. pa je ovaj sud po odredbama ovog ~lana ocjenjivao dopu{tenost `albe. jer takav zna~aj konkretni upis nema. odnosno samog subjekta upisa. iste obaveze i isti kapital i o na~inu i postupku revizije tih preduze}a (“Slu`bene novine Federacije BiH”. broj 12/98) i bli`e ure|enom ~lanom 4. Pravo na `albu protiv rje{enja o upisu u sudski registar po odredbama ~lana 51. pored u~esnika u postupku. jer prvostepenim rje{enjem nije povrije|eno pravo `alitelja. zahtijeva da se utvrdi da je on suvlasnik. na zakonu zasnovan.o. broj 6/95). Stvarna prava na pojedinim nepokretnim stvarima (dakle. stav 1. radi o poslovnoj zgradi koja nije upisana u zemlji{nim knjigama kao posebno zemlji{noknji`no tijelo) da u postupku revizije predvi|enom ~lanom 3. Upisom pove}anja osniva~kog uloga jednog od osniva~a subjekta upisa i za procijenjenu nov~anu vrijednost tu|e stvari (ili dijela stvari) ne li{ava se. ve} tre}em licu. koji je bio na snazi u vrijeme dono{enja prvostepenog rje{enja i podno{enja `albe. tu`bom upravljenom protiv subjekta upisa i d. odnosno pretpostavljeni vlasnik njenog eta`nog dijela.raniji OSOBA KOJA SEBE SMATRA VLASNIKOM STVARI UNESENE OD STRANE DRUGE OSOBE U SREDSTVA SUBJEKTA UPISA KAO DIO NJENOG OSNIVA^KOG ULOGA NIJE OVLA[TENA NA @ALBU PROTIV RJE[ENJA O UPISU POVE]ANJA ULOGA OSNIVA^A U SUDSKOM REGISTRU.

31. mogle suprotstavljati njihovom poduzimanju. strana 17) Sudski registar . Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je morao prije odlu~ivanja o upisu na temelju prijave. godine Bilten VS FBiH. a nisu predmet upisa pojedina~ne stvari koje pripadaju subjektu upisa. u internim odnosima unutar subjekta upisa i osniva~a. 11. to~ka 2.sudska . pa je sa stanovi{ta imovinskog interesa `alitelja irelevantno ho}e li u konkretnom slu~aju biti upisan osniva~ki udio d. Zakona o privrednim dru{tvima).na nalog za pla}anje nisu dopu{teni pravni lijekovi ^lanak 54.41/00. te je stoga `albu valjalo odbiti kao neosnovanu (~lanak 54. 3 2001. a to zna~i da. strana 21) 113 . Zakona o postupku za upis u sudski registar). u smislu ~lana 52. godine Bilten VS FBiH. @eljezara u ve}em ili manjem nov~anom iznosu. odnosno koje je u subjekt upisa unio pojedini osniva~. kojim se od strane registarskog suda poziva da plati taksu.o. a prema tre}im licima danom upisa u sudski registar (~lan 52. 32. i 3. godine. Zakona o privrednim dru{tvima U INTERNIM ODNOSIMA SUBJEKTA UPISA I OSNIVA^A. od 2. od 23. A PREMA TRE]IM LICIMA DANOM UPISA U SUDSKI REGISTAR. 2000. 03. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 11. sud prvog stupnja je pravilno prigovor predlagatelja odbacio. od 20. Ovo stoga {to.o. godine. broj 1/1999. promjene djeluju od ~asa kada je upis zatra`en. od 23. to~ka 2. Iz obrazlo`enja: Nalog predlagatelju. broj G`. upis u sudski registar vr{i se danom podno{enja prijave i potpunih registarskih isprava. citiranog zakona). nezavisno od redoslijeda postupanja u drugim predmetima. stav 2. ve} radnja koju u postupku upisa u sudski registar poduzima sud radi naplate takse koju je u tom postupku stranka du`na platiti. 1999. broj 1/2001. 2001. 2000. strana 18) Sudska taksa . Kako protiv radnji koje sud poduzima u tijeku postupka nije dopu{teno nikakvo pravno sredstvo kojim bi se stranke. nije sudska odluka.formalni i materijalni uvjeti (~l. odluka broj 21. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. broj: G`. i 33.4/99.na nalog za pla}anje nisu dopu{teni pravni lijekovi Taksa . te ako je ta prijava uredna. broj: G`. stav 3. 3. PROMJENE DJELUJU OD ^ASA KADA JE ZATRA@EN UPIS U SUDSKI REGISTAR. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o postupku za upis u sudski registar PROTIV NALOGA REGISTARSKOG SUDA KOJIM JE PREDLAGATELJ POZVAN DA PLATI SUDSKU TAKSU NE MOGU SE IZJAVLJIVATI PRAVNI LIJEKOVI. godine. 2000.redoslijed rje{avanja prijava i djelovanje upisa ^lan 52.44/00. odluka broj 30. odluka broj 20. stavovi 2. broj 1/2001. Zakona o privrednim dru{tvima. 1. godine Bilten VS FBiH. odlu~iti o upisu u sudski registar na temelju prijave podnesene 30. koje sudjeluju u postupku. po}i od sadr`ine novih upisa kod ocjene o osnovanosti zahtjeva za upis promjena zatra`enih prijavom primljenom 2.

broj 6/95). odnosno obezbijedi. godine ulozi osniva~a u gotovom novcu i stvarima. d. organizovanom kao dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti.prekluzivni rok za podno{enje zahtjeva za brisanje kona~nog upisa ^lan 60.l. Iz obrazlo`enja: Postupak u ovom predmetu pokrenut je pred prvostepenim registarskim sudom zahtjevom jednog od osniva~a subjekta upisa protiv drugog osniva~a (stranog fizi~kog lica) da se bri{e osniva~ki ulog protivnika. godine Bilten VS FBiH. 6. Prema odredbi ~lana 60. odnosno unio osniva~ki ulog u cjelini. na temelju osniva~kog ugovora. Po odredbama ~lana 53. godine izvr{en je u sudski registar upis preduze}a “P”. Zahtjev se zasniva na tvrdnji da strani ulaga~ nije u ostavljenom roku uplatio.izmjena osniva~kog udjela ^lan 61. broj 2/95). a time izmijeni i visina udjela osniva~a u zajedni~kom preduze}u. te udjeli ~lanova. 4.raniji REGISTARSKI SUD NIJE OVLA[TEN DA MIJENJA UPISANU VISINU UDJELA OSNIVA^A PREDUZE]A SAMO NA OSNOVU ZAHTJEVA DRUGOG OSNIVA^A. ali je dopu{teno protupredlaga~u da uplati. U konkretnom slu~aju. Zakona o postupku za upis u sudski registar REGISTARSKI SUD TREBA DA ODBACI ZAHTJEV LICA KOJE IMA PRAVNI INTERES DA SE BRI[E NEOSNOVANI KONA^NI UPIS.. prvostepeni sud trebao je takav zahtjev kao zaka{njelu radnju odbaciti i bez upu{tanja u ocjenu osnovanosti izvr{enog upisa. Zakona o postupku za upis u sudski registar . broj 2/1998. te na osnovu vrijednosti uloga i udjeli 47% u korist predlaga~a i 53% u korist protupredlaga~a.7/98. A BEZ SAGLASNE IZMJENE OSNIVA^KOG UGOVORA. vrijednost uloga. 05. broj: G`.j. Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Slu`bene novine FBiH”. na~in uplate. 1996. odnosno izmijeni i svede na manju mjeru. 1998. od 12. strana 18) Sudski registar . a dana 12. novine FBiH”. Kako je zahtjev podnijet izvan roka od 60 dana od dana izvr{enog upisa. odluka broj 15. Zakona o preduze}ima (“Sl. Iz obrazlo`enja: Dana 24. osniva~kim ugovorom se utvr|ivao iznos osnovne glavnice. a najkasnije u roku 60 dana od izvr{enog upisa.Rok . S. 1997. 114 . lice koje ima pravni interes mo`e podnijeti registarskom sudu zahtjev za brisanje neosnovanog kona~nog upisa u roku 15 dana od dana saznanja za upis. 1998.prekluzivni za brisanje kona~nog upisa u sudskom registru Sudski registar . kao i posljedice neuspjelog osnivanja. koji je bio na snazi u vrijeme registracije subjekta upisa i u vrijeme dono{enja pobijanog rje{enja. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Navedeni rok je peremptorni (prekluzivni). 12. gotovinski udio u roku od 30 dana od dana upisa zajedni~kog dru{tva u sudski registar. pa propu{tanje podno{enja zahtjeva o roku dovodi do gubitka prava na naknadno poduzimanje te procesne radnje i o njemu je sud du`an voditi ra~una po slu`benoj du`nosti. godine podnijet je registarskom sudu zahtjev za brisanje neosnovanog kona~nog upisa. upisani su u sudski registar rje{enjem od 30. AKO JE TAKAV ZAHTJEV PODNESEN PO ISTEKU 60 DANA OD IZVR[ENOG UPISA.

1996. broj 1/2000. 1996. 12. registarski sud nema ovla{tenja da protiv volje ugovornih strana mijenja u bitnim elementima (visina uloga i udjela) odredbe osniva~kog ugovora (ovo tim prije {to se radi o stranom ulaga~u. novine FBiH”. godine zaklju~ila ugovor po kome su preostala tri osniva~a istupila i prepustila J. Z. 04. do 37. Zakona o stranim ulaganjima . osniva~kog ugovora i ako utvrdi da protupredlaga~ nije izvr{io obavezu uplate uloga u cjelini. Na ovakvo preduze}e se primjenjuju odredbe ~lanova 49. koji je stupio na snagu 19. broj 2/95). novine FBiH”. Z. U ovom postupku. odluka broj 30.25/99. godine izvr{ena na temelju isprave . Zakona o preduze}ima (“Sl. strana 22) Sudski registar . broj: G`. koji je la`an.osniva~kog akta samo jednog od osniva~a J. 01.“Sl. Ako bi se usljed ovakvih promjena broj osniva~a sveo na jednog. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Jedino bi bio ovla{ten da primijeni odredbe ~lana 49.ako se otklonjeni nedostaci isprave ^lan 63. godine. pa se eventualni propusti protupredlaga~a da uplati svoj ulog mogu otkloniti samo u postupku predvi|enom odredbama ~lana 61. 4. do 57. smatra}e se da dru{tvo nije osnovano). me|utim. Prvostepeni sud ne smatra pravno-relevantnom okolnost da su sva ~etiri osniva~a dana 23. godine Bilten VS FBiH. ozna~ava kao jedini osniva~ i sebe imenuje za direktora (na osnovu prijave koja se zasniva na ovom aktu do{lo je 19. od 18. Zakona o preduze}ima (“Sl. ovaj bi mogao. Zakona o postupku za upis u sudski registar NE MO@E SE U PARNICI PONI[TITI UPIS U SUDSKI REGISTAR IZVR[EN NA OSNOVU ISPRAVE NEISTINITOG SADR@AJA. do 62. pomenutog Zakona o preduze}ima mogao se mijenjati i dopunjavati osniva~ki ugovor. jer da ovaj ugovor nije nikada podnesen registarskom sudu. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud utv|uje da je statusna promjena do tada registrovanog preduze}a osnovanog od strane ~etiri osniva~a 1991. Zakona o postupku za upis u sudski registar. br. Privatno preduze}e osnovano je 1991. a ne bi bio ni podesan za valjan upis statusne promjene. donesenog 28. 1998. bri{e upis osnivanja zajedni~kog dru{tva (pomenutom ugovornom odredbom predvi|eno je da ukoliko jedan od osniva~a ne izvr{i svoje obaveze i ne ispo{tuje rokove za uno{enje osnovnih udjela u dru{tvo. pozivom na odredbe ~lanova 58. list SFRJ”.Registarski sud je izvr{io kona~an upis osnovanog dru{tva. 02. odnosno u kome su navedeni neistiniti podaci. u smislu ~lana 138. Ovakav stav prvostepenog suda ne mo`e se prihvatiti. godine. tra`iti upis u sudski reg115 . pri ~emu se prvostepeni sud uop{teno poziva na odredbe Zakona o postupku za upis u sudski registar i Uredbe koja je kori{tena kao podzakonski akt prilikom primjene ovog zakona. AKO JE NEDOSTATAK ISPRAVE U ME\UVREMENU OTKLONJEN. TAKO DA BI ODMAH PO PONI[TENJU RANIJEG UPISA MOGAO BITI IZDEJSTVOVAN UPIS IDENTI^AN PONI[TENOM. godine o~ito kao privatno dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti. stav 3. 02. a osniva~ki ugovor je odobren rje{enjem nadle`nog organa donesenim dana 3. Z.~lanovi 27. 2000. jer se tim aktom J. 1995. godine do upisa statusne promjene preduze}a u dru{tvo jednog lica i promjene lica ovla{tenog za zastupanje).poni{tavanje upisa u parnici . 1995. godine . broj 2/95). Federalnog Zakona o preduze}ima. a na taj na~in se moglo do}i i do prestanka ~lanstva u dru{tvu istupanjem ili isklju~enjem. 77/88 do 61/90). svojstvo jedinog vlasnika i osniva~a. Po odredbama ~lana 53. ako su izmjene i dopune izra`ene u pismenoj formi.

U ovakvoj situaciji osniva~ki akt iz decembra 1995.raniji ZAKONOM NIJE ZABRANJENO OSNIVANJE USLU@NE ZADRUGE. i 32. naime. broj 2/1999. 1995. koji je prvostepeni sud primijenio. pa ne bi bili ispunjeni ni uvjeti za utvr|enje da je upis ni{tav predvi|eni odredbama ~lana 63. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbio zahtjev za upis osnivanja Uslu`ne zadruge sa obrazlo`enjem da je Zakonom o prestanku va`enja Zakona o omladinskim zadrugama prestao da va`i navedeni zakon po~ev od 1. a analognom primjenom tog zakona nema pravnog osnova za osnivanje i upis u sudski registar ni uslu`ne zadruge predlaga~a.istar statusne promjene privatnog preduze}a osnovanog kao dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti u dru{tvo jednog lica. godine. zbog ~ega je ~injeni~no stanje na kome se temelji pobijano rje{enje ostalo nepotpuno utvr|eno. i ~lana 5. u ~asu podno{enja zahtjeva za upis statusne promjene i izvr{enog upisa u aprilu 1996. broj: P`. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. godine nedostaci osniva~kog akta su ve} bili otklonjeni zaklju~enjem ugovora 23. U vrijeme dono{enja osniva~kog akta 28. Iz priloga spisa proizilazi da je predlaga~ podnio prijavu za upis osnivanja uslu`ne zadruge dana 25. preuzet kao republi~ki zakon (“Slu`beni list RBiH”. godine se vi{e ne bi mogao smatrati la`nom ispravom. godine Bilten VS FBiH. primjenjivati Zakon o omladinskim zadrugama za vrijeme njegovog va`enja. a na taj oblik zadrugarstva nije se mogao. 2. broj 28/97) kojim su. odnosno tada donesenog osniva~kog akta. Z. godine. 02. bio neistinitog sadr`aja. Zakona o zadrugama . Zadruge Zadruga . 12. ve} o osnivanju uslu`ne zadruge. Zakona o preduze}ima.111/99. 1991. 2/92 i 13/94) kojim je ure|eno osnivanje zadruga (osnivanje. ne radi se o osnivanju omladinske zadruge. Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Sl. ni po analogiji. godine jo{ nije bio zaklju~en u propisanoj pismenoj formi ugovor o izmjenama ranijeg osniva~kog ugovora iz 1991. Od tada nema zakonskog osnova za osnivanje omladinskih zadruga. zaklju~en iza upisa. strana 25) 5. imovina zadruge i dr. odnosno uvjeti iz ~lanova 31.nije zabranjeno osnivanje uslu`ne zadruge ^lanovi 4.) pa je uvjete za upis osnivanja predlaga~a prvostepeni sud bio du`an ispitati primjenom ovog Zakona. novine FBiH”. odnosno ugovora. od 5. odluka broj 33. 1. U to vrijeme primjenjivao se Zakon o zadrugama (“Slu`beni list SFRJ”. odnosno ispravom sa neistinitim sadr`ajem (on je proizveo efekte tek kada je prvobitni nedostatak otklonjen). U konkretnom slu~aju. pa bi se moglo zaklju~iti da je osniva~ki akt J. godine. Me|utim. ako bi se na taj na~in nedostaci isprave na osnovu koje je izvr{en upis otklonili tako da bi odmah po poni{tenju ranijeg upisa mogao biti izdejstvovan upis identi~an poni{tenom. Po mi{ljenju ovog suda. Zakona o zadrugama. broj 3/90). broj 6/95). broj 6/95). i 5. br. 1999. u osnovi. 08. postojao pravilno shva}en pravni interes bilo kog lica za utvr|ivanje ni{tavosti upisa. upravljanje. ne bi bilo uvjeta za primjenu navedenog propisa ~ak i kada bi se utvrdilo da je ugovor o izmjeni osniva~kog akta. na temelju odluke o osnivanju donesene u smislu ~lana 61. Napominje se da je Parlament Federacije usvojio Zakon o zadrugama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Ne bi tada. na isti na~in ure|ena pitanja osni116 . 1996. 1997. godine. Zakona o postupku za upis u sudski registar (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Zbog pogre{nog pravnog stava da ne postoji propis po kome je dozvoljeno osnivanje uslu`ne zadruge prvostepeni sud nije ispitao da li su za osnivanje predlaga~a ispunjeni uvjeti iz ~lana 4.

stav 3. {to je bio du`an u~initi u roku od godinu dana od stupanja na snagu tog zakona (~lan 37. kao i u propisima o zadrugama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do stupanja na snagu ovog Zakona.65.87 KM.220. broj 28/97). te 46. kao osnovnom. Subjekt upisa je registrovan pod {ifrom 65. 117 . do 12. Po odredbama ~lana 11. stav 1. Zakona o zadrugama. i ~lan 37. dakle. Zakona o zadrugama [TEDNO-KREDITNE ZADRUGE PO SADA[NJIM PROPISIMA NE MOGU POSTOJATI KAO DEPOZITNE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE. bio je na snazi Zakon o bankama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. pomenutog Zakona o zadrugama. kako proizlazi iz Standarne klasifikacije djelatnosti u FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”. 1998. broj 1/1998. godine. br. a ova sredstva predstavljaju osnovni nov~ani potencijal za davanje kredita ~lanovima. godine Bilten VS FBiH. a i na dan 1. 2/95. stav 3. a tim ugovorom je upla}en u iznosu od samo 12.uskla|ivanje poslovanja {tedno-kreditne zadruge [tedno-kreditna zadruga . pa su se ove. broj: G`. Zakona o postupku upisa u sudski regstar (identi~na odredba u ~lanu 49.uskla|ivanje poslovanja {tedno-kreditne zadruge ^lan 49. novog zakona. 12. dozvoljavao postojanje depozitnih organizacija u obliku {tedionica i drugih {tedno-kreditnih organizacija. {to zna~i da su i postoje}e {tedno-kreditne zadruge morale. broj 28/98). Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ^lan 11. Naprijed je ve} navedeno da nov~ani kapital subjekta upisa do zaklju~enja ugovora o uskla|ivanju nije postojao.000 KM. znatno ispod zakonom propisanog minimuma. Ovo tim prije {to je na dan dono{enja rje{enja o upisu uskla|ivanja ve} bio na snazi novi Zakon o bankama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. ta~ka 3. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je osnovano na{ao da subjekt upisa nije uskladio svoje poslovanje sa odredbama Zakona o zadrugama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Ostalo kreditno posredovanje. godine. 1997. a za druge {tedno-kreditne organizacije 500. stav 1. stav 1. pa nisu bili ispunjeni uvjeti za upis uskla|ivanja subjekta upisa. ali i Federalnim zakonom o bankama. pa i oni u okviru obavezne {tednje ure|ene ~lanom 44. a ova {ifra. te da je ispunjen uvjet iz ~lana 61. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o postupku pravnih osoba u sudski registar) da se kona~ni upis uskla|ivanja bri{e. Statuta subjekta upisa iz 1998. 9/96 i 25/97).vanja zadruga. 7. Na dan stupanja na snagu Zakona o zadrugama.). odnosno do dana 12. stav 1.000. bavi se prikupljanjem {tednih uloga ~lanova zadruge. Subjekt upisa po odredbama ~lanova 9. odluka broj 20.22. koji je u ~lanu 64. postupaju}i po odredbama ~lana 37. koji nije predvi|ao daljnje postojanje depozitnih finansijskih organizacija mimo banaka. 1998.uskla|ivanje poslovanja Zadruga . do 48. 12. {tedno-kreditne zadruge se osnivaju u skladu sa tim zakonom. podrazumijeva {tedno-kreditnu djelatnost koja se obavlja po posebnom zakonu. uskladiti poslovanje i sa odredbama Federalnog zakona o bankama u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o zadrugama. broj 39/98). prema odredbama ~lana 68. zbog koje zadruga i postoji.17/97. Statuta. strana 18) Sudski registar .000 KM. ta~ka 3.312. tako da se zadruga mora smatrati depozitnom finansijskom organizacijom ({tedni ulozi. godine. ali je u ~lanu 65. stav 1. morale ugasiti u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona. 1997. jer nisu mogle uskladiti svoje poslovanje sa odredbama novog zakona. pa se nesumnjivo bavi {tedno-kreditnom djelatno{}u.. od 23. ta~ka 3. propisivao da nov~ani osniva~ki kapital za osnivanje {tedionice iznosi 1. dakle. 12.

24 . federalnog Zakona o zadrugama propisano je da su postoje}e zadruge du`ne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama tog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona.~l.odbacuje se prijava podnesena po proteku roka za uskla|ivanje poslovanja zadruge Zadruga . Zakona ne usklade svoje poslovanje. broj 24/2000). (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. broj: G`.Bilten VS FBiH broj 2/2001. do 1046. 6. 1998.1/01. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar). ta~ka 2. 12. 10/94 i 13/94). Pomenuti zakon je stupio na snagu 12. nezavisno od ~asa brisanja iz sudskog registra. a ~lanom 37. 1997. godine .25) Sudski registar .20. 2001. Zakona o postupanju za upis u sudski registar (~lan 59. od 29. jer se njegova djelatnost ne mo`e podvesti pod poslove takvih organizacija propisane odredbama Zakona o nedepozitnim finansijskim organizacijama (“Slu`beni list RBiH”. stav 1. 1997. poslije isteka roka odre|enog zakonom. istog zakona utvr|eno je da ako u roku iz stava 1. godine. i 30. dakle. odluka broj 29. s obzirom na razloge osnivanja i daljnje egzistencije subjekta upisa kao zadruge i ne mo`e opravdati nastavak postojanja subjekta upisa samo radi obavljanja ove djelatnosti. ve} protekom roka. primjenom ~lana 54. stav 2. PA I KADA SE RADI O ZEMLJORADNI^KOJ ZADRUZI SA PODRU^JA TUZLANSKOG KANTONA. odbijena je `alba i potvr|eno prvostepeno rje{enje. a objavljen je 4. Zakona o zadrugama ^lanovi 29. stav 2. a na zakonitost takvog rje{enja nema uticaja okolnost da registarski sud formalno nije brisao raniju zadrugu iz sudskog registra. 12. 1035. kada je prijavu odbacio (podnesena je u momentu kada je ranija zadruga pravno prestala postojati). 12. Iz obrazlo`enja: ^lanom 37. Neosnovan je 118 . stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. Kako po odredbama ~lana 37. godine (po odredbama ~lana 40. kao i svrstati u okvir djelatnosti ure|ene Zakonom o mikrokreditnim organizacijama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. godine) tako da je rok za uskla|ivanje istekao 12. br. Pozivanje u `albi na mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija i Agencije za bankarstvo nema utjecaja.70. Zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu Tuzlanskog kantona REGISTARSKI SUD TREBA ODBACITI PRIJAVU ZA UPIS USKLA\IVANJA POSLOVANJA RANIJE ZADRUGE. u vezi sa ~lanom 1088. u smislu odredaba Glave XXI . ali se ovakva djelatnost mo`e za subjekt upisa smatrati samo dopunskom. AKO JE PODNESENA PO PROTEKU PREKLUZIVNOG ROKA ODRE\ENOG FEDERALNIM ZAKONOM O ZADRUGAMA. federalnog zakona konsekvenca gubitka svojstva pravne osobe nastupa po samom zakonu. gube status pravne osobe i bri{u se iz sudskog registra po slu`benoj du`nosti.prijava nakon isteka roka za uskla|ivanje poslovanja ^lan 37. str. jer se ne mo`e podvesti pod definiciju zadruge datu u ~lanu 2. ta~ka 2. prvostepeni sud je pravilno primijenio zakon. jer registarski sud samostalno utvr|uje i ocjenjuje uvjete za registraciju. Zbog navedenog. Djelatnost subjekta upisa je registrovana i pod {ifrom 70. ~ije se osnivanje i ne upisuje u sudski registar (~lan 4). spomenutog Zakona o zadrugama. odnosno brisanje kona~nog upisa.200 iznajmljivanje vlastitih nekretnina.godine su bankarski nov~ani depoziti. @alitelj neopravdano isti~e da bi se on mogao smatrati nedepozitnom finansijskom organizacijom. Zakona o obligacionim odnosima).

Tvrdi se da je rok za uskla|ivanje (upis uskla|ivanja) produ`en odredbama ~lana 30. 18 . godine Bilten VS FBiH. godine.zemljoradni~ka . Po pomenutoj odredbi kantonalnog zakona. 12. Ni ovaj prigovor. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine Federacije BiH”. pa i u slu~aju upisa uskla|ivanja poslovanja zadruga ovako treba shvatiti prekluzivni rok iz ~lana 37. 2. 2000. zemljoradni~ke zadruge su du`ne uskladiti svoje poslovanje sa tim zakonom u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.obaveza upisa poljoprivrednih djelatnosti u sudski registar ^lanovi 6. Zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu Tuzlanskog kantona ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA SA PODRU^JA TUZLANSKOG KANTONA DU@NA JE USKLADITI POSLOVANJE SA KANTONALNIM ZAKONOM O ZEMLJORADNI^KOM ZADRUGARSTVU I UPISATI U SUDSKI REGISTAR POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI IZ STANDARDNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI U FBiH. Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ^lan 7.5/01. koji se za razliku od op}eg federalnog. odnosi se samo na zemljoradni~ke zadruge. Ovaj kantonalni zakon. donosi se dvije i po godine nakon federalnog zakona. Obaveza uskla|ivanja po kantonalnom zakonu odnosi se samo na zemljoradni~ke zadruge koje su osnovane iza stupanja na snagu federalnog zakona ili su svoje poslovanje uskladile sa federalnim zakonom i blagovremeno upisale uskla|ivanje u sudski registar. Samo podno{enjem prijave za uskla|ivanje u zakonom propisanom roku mo`e se sprije~iti gubitak svojstva pravne osobe. koji je stupio na snagu 15. u protivnom.). odluka broj 22. da se ne radi o strogom zakonskom roku.19) Sudski registar . (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. do 15.prigovor iz `albe M. 2001. broj: G`. stav 2. i 7. broj 23/99) u analognom slu~aju upisa prilago|avanja privrednopravnih subjekata propisano je dono{enje odluke o prestanku preduze}a koja u roku odre|enom tim zakonom ne podnesu prijavu za upis. po{to je formulacija stava 2. 6. str.obaveza upisa poljoprivrednih djelatnosti Zemljoradni~ka zadruga . 2000. Neosnovan je i `albeni navod da treba razlikovati rok za uskla|ivanje poslovanja i rok za podno{enje prijave radi upisa uskla|ivanja. ~lanom 385. ne mo`e se posmatrati povezano sa rokom odre|enim federalnim zakonom. broj 1/2001. po mi{ljenju ovog suda. pravno ne postoje u ~asu dono{enja i stupanja na snagu kantonalnog zakona. a sve kasnije sudske odluke su deklarativne naravi. 119 . Zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”. godine (~lan 31. Konsekventno naprijed izra`enom stavu. jer. broj 8/2000).upis poljoprivrednih djelatnosti kod uskla|ivanja poslovanja zemljoradni~ke zadruge Zadruga . a da je taj rok jo{ tekao u ~asu kada je doneseno pobijano rje{enje. dakle.). po{to se tek prijavom manifestuje da je obaveza uskla|ivanja izvr{ena na vrijeme i zadr`ava ranije ste~ena pozicija u pravnom poretku. koja je i u odnosu na sud i u odnosu na tre}e osobe zavisna od upisa u sudski registar. i na primjenu federalnog zakona upu}uje samo kao na shodnu i dopunsku (~lan 29. Zakona o zadrugama. federalnog zakona eksplicitna i njom je nagla{eno da ve} po proteku o~ito prekluzivnog roka nastupa gubitak pravne sposobnosti. nije osnovan. od 27. ~lana 37. U ~asu njegovog dono{enja ve} je odavno istekao rok za upis uskla|ivanja statusa i poslovanja zadruga sa odredbama federalnog zakona i novi rok za uskla|ivanje koji kantonalni zakon propisuje.

a u `albi neosnovano navodi da po zaklju~ku nije bio du`an ni postupiti i da sud restriktivno tuma~i Zakon o zemljoradni~kom zadrugarstvu. to je sud pravilno postupio kada mu je zaklju~kom nalo`io da upi{e djelatnosti u skladu sa Zakonom o zemljoradni~kom zadrugarstvu. 6. zadruge mogu biti op}e i specijalizovane i one obavljaju dvije ili vi{e poljoprivrednih djelatnosti (op}e) ili jednu poljoprivrednu djelatnost (specijalizovane). Odba~enom prijavom podnositelj zahtjeva upis dopune djelatnosti i uskla|ivanje sa Federalnim zakonom o zadrugama dopunu djelatnosti zahtijeva pod {ifrom 52 486 Trgovina na malo gorivima i {ifrom 74 300 . zakonitost njegovog rje{enja u izravnoj je ovisnosti od pravilnosti donijetog zaklju~ka kao njegovoj pravnoj podlozi. sud je donio rje{enje kojim je prijavu odbacio po ~l. do 16. ta~. me|u koje spadaju i zemljoradni~ke i druge zadruge. 2. S obzirom na to da podnositelj prijave u svojoj prijavi zahtijeva dopunu djelatnosti koja je izvan standardne klasifikacije poljoprivrednih djelatnosti (A Poljoprivreda. Budu}i da je prijava podnijeta u vrijeme (od 16. pa se u postupku odlu~ivanja po `albi protiv rje{enja mora prethodno ispitati pravilnost samog zaklju~ka. broj: G`. odjeljke. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. broj 28/98). pa je zaklju~kom od 26. Utvrdiv{i da podnositelj prijave nije postupio po tome zaklju~ku. godine) kada je subjekt upisa bio du`an uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o zemljoradni~kom zadrugarstvu. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar). da bi se po njoj moglo postupiti. 1. 2000. podpodru~ja. Lov i [umarstvo. Odredbama ~lanova 6. a Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”. odluka broj 33. registarski sud je na{ao da podnositelj prijave treba da dopuni djelatnost i uskla|ivanje izvr{i prema odredbama Zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”. 3. broj 2/2001. 2002. Zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu. a ne sa Zakonom o zadrugama. 9. 12.Tehni~ko ispitivanje i analiza. 2000. broj 28/97) po podnijetoj prijavi.Iz obrazlo`enja: Ispituju}i formalne uvjete za upis u sudski registar dopune djelatnosti i uskla|ivanja sa Zakonom o zadrugama (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Kako podnositelj prijave po tom zaklju~ku nije postupio. od 14. valjalo je `albu odbiti i pobijano rje{enje potvrditi (~l. strana 27) 120 . godine . Kad registarski sud rje{enjem odbaci prijavu zbog nepostupanja po njegovom zaklju~ku donijetom u fazi ispitivanja formalnih uvjeta za upis u sudski registar. 01 Poljoprivreda i odgovaraju}e uslu`ne djelatnosti i 2 [umarstvo i {umarske usluge). Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”. razrede i podrazrede djelatnosti. Prema odredbi ~lana 7. 59. 32. a ostavljeni rok je istekao. broj 8/2000). broj 6/95) propisano je da se prema standardnoj klasifikaciji vr{i razvrstavanje poslovnih i drugih subjekata. standardna klasifikacija djelatnosti sadr`i standardne nazive i {ifre djelatnosti koje obuhvataju podru~ja. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar.Bilten VS FBiH. i 7. godine nalo`io podnositelju prijave da u ostavljenom roku tako postupi. pravilno je stajali{te registarskog suda da subjekt upisa treba upisati djelatnosti u skladu sa odredbama Kantonalnog zakona o zemljoradni~kom zadrugarstvu.82/01. st.

godine) i izborom u njena tijela. 5. anga`iranjem u osnivanju nove stranke iza tog datuma (nova stranka je osnovana 13. Politi~ke organizacije Politi~ka organizacija . 2000. 6. a pozivom na odluke donesene na Drugom saboru stranke odr`anom 28. jer se podrazumijeva da su osnivanjem nove stranke njezini osnivatelji na bjelodan na~in manifestirali volju da prestanu sa eventualnim ~lanstvom u nekoj drugoj politi~koj organizaciji. godine. odluka broj 28.nema retroaktivnog djelovanja upisa promjena nadle`nost za slu~aj promjene sjedi{ta ^lanci 7. Ovakva obveza se i ne podrazumijeva. Zakona o politi~kim organizacijama. izmijenio izreku rje{enja kojim je u registar politi~kih organizacija prvi put bila upisana stranka. 5.).6. i 3. pozivom na odrednice ~lanka 23. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjski registarski sud je. Iz obrazlo`enja: Po odrednicama ~lanaka 2. dokaz o prestanku ~lanstva osnivatelja nove stranke u drugim strankama ne mora biti podnesen uz zahtjev za upis novoosnovane stranke u registar politi~kih organizacija. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 15. te osnivaju politi~ke organizacije slobodno i dragovoljno radi ispoljavanja politi~kih aktivnosti i ostvarivanja politi~kih ciljeva. Po odrednicama pomenutog zakona. ZA ODLU^IVANJE O UPISU PROMJENA NADLE@AN JE @UPANIJSKI SUD NA ^IJEM PODRU^JU JE NOVO SJEDI[TE. Polaze}i od ovih ustavnih i zakonskih odrednica upis osnivanja politi~kih stranaka u registar koji vodi sud mora biti oslobo|en svih formalnosti koje zakon izrijekom ne zahtijeva ili koje neprijeporno ne proistje~u iz slova i duha ustavnih i zakonskih propisa. godine.19/00. gra|ani se slobodno politi~ki organiziraju i djeluju. 121 . na o~it na~in su objelodanili istup iz ranije stranke i bez formalne izjave o istupu. broj: G`.A. Prema tome. od 15. 2000.2. Zakona o politi~kim organizacijama UPIS PROMJENA U REGISTRU POLITI^KIH ORGANIZACIJA NE MO@E DJELOVATI NA RAZDOBLJE PRIJE UPISA. 7. strana 22) Politi~ka organizacija . godine Bilten VS FBiH. Ova na~ela organiziranja politi~kih stranaka posebno su nagla{ena u odrednicama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine o slobodi udru`ivanja i pravu na osnivanje i pripadanje politi~kim partijama (~lan II. broj 2/2000.nema retroaktivnog djelovanja upisa promjena nadle`nost registarskog suda za slu~aj promjene sjedi{ta Registar politi~kih organizcija . U SLU^AJU PROMJENE SJEDI[TA STRANKE. i 23. ako se i prihvate kao to~ni navodi `albe da su predsjednik nove stranke i jo{ dvojica osnivatelja bili ~lanovi druge stranke ili ~ak izabrani u njeno najvi{e rukovodno tijelo 28.uvjeti za upis osnivanja stranke ^lanci 2.. u svezi sa ~lankom 19. i 3. Zakona o politi~kim organizacijama OSNIVATELJI STRANKE NE MORAJU UZ ZAHTJEV ZA UPIS NOVE STRANKE U REGISTAR POLITI^KIH ORGANIZACIJA PODNIJETI I DOKAZ O PRESTANKU ^LANSTVA U DRUGIM STRANKAMA. 2000. 2000. Zakona o politi~kim organizacijama.uvjeti za upis osnivanja Registar politi~kih organizcija .

prijavi za upis ovih promjena nije bio nadle`an . godine Bilten VS FBiH. Ovakvo postupanje u analognom slu~aju prihva}eno je u ~lanku 11.. ina~e. Zakona o politi~kim organizacijama SABOR POLITI^KE STRANKE NIJE LEGALNO SAZVAN AKO NISU. jer bi. odnosno da je legitiman organ sazvao vanredni V sabor Stranke. ODNOSNO AKO PROPISANI KRITERIJI NISU PO[TOVANI. broj 2/98). a odredbom ~lana 14. ali ne i na legalan na~in. Iz zapisnika. 2. U spisu se ne nalazi 122 . Za odlu~ivanje o zahtjevu . regionalni . utvr|uje naro~ito: unutra{nja organizacija i organi politi~ke organizacije i njihova prava. stav 2. ve} @upanijski sud u [. novine FBiH”. Odredbama ~lana 21. utvrdio i kriterije o sabornicima koje bi trebali delegirati op}inski. broj 2/2000. 10. Na temelju tih odluka moglo se samo zahtijevati upisivanje promjena u registru politi~kih organizacija temeljem ~lanka 23. regionalni . istog Zakona da politi~ka organizacija ima statut kojim se. Iz obrazlo`enja: Odredbom ~lana 23. obaveze i odgovornosti. bio du`an da upi{e u registar koji on vodi. proizilazi samo da su bili ispunjeni uslovi iz ~lana 21.kantonalni sabori prema kriterijima koje utvrdi Glavni odbor svojom odlukom o sazivu Sabora. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (“Sl. registar politi~kih organizacija vodi vi{i (sada `upanijski) sud prema sjedi{tu politi~ke organizacije. Zakona o politi~kim organizacijama. Novi mjerodavni registarski sud treba da ocijeni i valjanost zahtijevanih promjena. broj 4/2000) i treba ga slijediti i u postupku registracije politi~kih organizacija tim prije {to je sukladno i odrednicama ~lanka 13. djelovale od ~asa upisa u registar. pored ostalog. novine FBiH”. i pod pretpostavkom da su donesene u zakonito provedenom postupku (suglasno ranijem Statutu stranke). stav 3. SAGLASNO STATUTU STRANKE. stavak 2. politi~ku organizaciju. nije se moglo mijenjati rje{enje na temelju koga je bila upisana stranka i tako protezati djelovanje promjena i na razdoblje prije promjena (od samog osnutka stranke).mjerodavan @upanijski sud u M. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. koje bi. 18. kao i podneska o zahtjevu za odr`avanje sjednice Glavnog odbora. 2000. jer nema dokaza u spisu da je Glavni odbor Stranke. strana 22) Politi~ke organizacije . Zakona o politi~kim organizacijama (“Sl.promjena podataka koji se upisuju u sudski registar ^lan 14. list SRBiH”. broj 7/91) propisano je da je o promjeni podataka koji su upisani u registar politi~ka organizacija du`na u zakonom utvr|enom roku obavijestiti sud. {to podrazumijeva i promjenu nadle`nosti suda ako se premjesti sjedi{te stranke sa podru~ja jednog na podru~je drugog registarskog suda (suda upisa).36/00. ODRE\ENI KRITERIJI ZA IZBOR SABORNIKA. od 31.. Statuta. a da mu nije data mogu}nosti da provjeri zakonitost zahtijevanog upisa. stavak 2. i ~l. Po odrednicama ~lanka 15.politi~ka organizacija . odlukom o sazivu Sabora. ali ne i uslovi iz ~lana 18. gradski. gradski. pomenutog zakona. {to implicira pobijano rje{enje. va`e}eg Statuta stranke propisano je da se Glavni odbor obavezno saziva kada to tra`i tre}ina ~lanova Glavnog odbora a da Sabor Stranke ~ine sabornici koje delegiraju op}inski. B.Na temelju ovih odluka. odluka broj 29. Nedostatak kriterija o sabornicima osnovano dovodi u sumnju legalnost odr`anog Sabora stranke i legitimnost sabornika. Zakona o politi~kim organizacijama.odluke najvi{eg organa stranke nisu legalne ako nisu odre|eni kriteriji za izbor ~lanova tog organa Politi~ke organizacije . Zakona o vanparni~nom postupku (“Sl.kantonalni sabori. broj: G`. sljedstveno odrednicama ~lanka 7. st. stav 3.

podneske i isprave po kojima je taksena obveza nastala prije njegova stupanja na snagu pla}a taksa po ranijem zakonu. 2. broj 2/1999. 17/93. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo SUDSKA TAKSA NA RJE[ENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR PLA]A SE PO PROPISU KOJI JE NA SNAZI NA DAN OTPREME RJE[ENJA I KADA JE PRIJAVA ZA UPIS PODNESENA PRIJE NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU. i S. te je `alba. 4. to~ka 2. umjesto po propisu koji je bio na snazi u vrijeme podno{enja prijave. Zakona o sudskim taksama (“Slu`beni list RBiH”.5/99. Sudska taksa na rje{enje o upisu Sudski registar .. Ovakvo pravno stajali{te `albe je pogre{no. temeljem ~lanka 54. strana 26.sudska . Zakona o sudskim taksama (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”. kada je stoga pobijanim rje{enjem pogre{no primijenjeno materijalno pravo. sud prvog stupnja je pobijanim rje{enjem pravilno utvrdio visinu taksene obveze po kantonalnom Zakonu o sudskim taksama. pravni stav broj 31) 123 . Kako je ~lankom 50. 1999. ve} samo obi~ni spiskovi sabornika iz Z. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo odre|eno da se samo za radnje. odbijena kao neosnovana. i Bilten Vs FBiH. to~ka 2. a ako odluka nije objavljena (kao {to je to slu~aj u ovom predmetu) ili kada stranka ne prisustvuje objavljivanju. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. a ne u vrijeme dono{enja rje{enja o upisu i njegova dostavljanja predlagatelju.ni izvje{taj Verifikacione komisije a ni zapisnici o delegiranim sabornicima. te promjene. odre|eno je da obveza pla}anja takse na sudske odluke nastaje kada se one objavljuju. broj 2/1999.na rje{enje o upisu u sudski registar Taksa . koji je bio u primjeni u vrijeme nastanka taksene obveze na rje{enje o upisu u sudski registar promjene sjedi{ta predlagatelja. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. va`e}eg u vrijeme dono{enja rje{enja o upisu. i ~lanak 50. to~ka 2. 6/94 i 13/94). 11. kada mu je naplata takse odre|ena po propisu koji je va`io u vrijeme dono{enja rje{enja.. 11/97 i 10/98). Iz obrazlo`enja: @alba stoji na stajali{tu da je obveza pla}anja takse na rje{enje o upisu u sudski registar promjene sjedi{ta predlagatelja nastala ve} u vrijeme podno{enja prijave za upis. Odredbom ~lanka 4. koji je bio na snazi u vrijeme podno{enja prijave. 3/97. a koja je potpuno identi~na ~lanku 4. godine Bilten VS FBiH. Zakona o postupku za upis u sudski registar. 1999. odluka broj 35.40/99.sudska taksa na rje{enje o upisu Sudska taksa . br. strana 26) 7. a time i da je Odluka Sabora Stranke legalna i legitimna. broj 1/1999. to~. T. od 2. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj: G`. od 17. br. broj: G`.na rje{enje o upisu u sudski registar ^lanak 4. pa iz do sada utvr|enih ~injenica prvostepeni sud nije mogao valjano zaklju~iti na osnovu ~ega je jednoglasno usvojen izvje{taj Verifikacione komisije koji je podnijet na usvajanje Saboru. kada se stranci ili njezinom zakonskom zastupniku uru~i prijepis odluke.

navedenog 124 . broj: G`. 2000.. i 27. uplatio dva puta po 405 KM sudske takse.i propisi o registraciji preduze}a Registracija . za povrat 405 KM sudske takse koju smatra da je dva puta platio.politi~kih organizacija . Protiv toga rje{enja `ali se subjekt upisa. br. 4. Taksene tarife iz ~lanka 46. Taksene tarife du`an platiti za svaki upis. 26. Po odredbama ~lana 26. zatim da se upi{e istupanje jednog osniva~a i prijenos njegovog udjela na drugog osniva~a. 11. Taksene tarife Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo POSTOJI OBAVEZA PLA]ANJA SUDSKE TAKSE ZA SVAKI RAZLI^ITI UPIS U SUDSKI REGISTAR I KADA SU ZAHTIJEVANI JEDNOM PRIJAVOM. ta~ka 3. dakle. 1. Iz obrazlo`enja: U smislu ~lana 22. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjskim rje{enjem odbijen je zahtjev `alitelja kao subjekta upisa u sudski registar. ne mo`e tra`iti povrat tako pla}ene takse. 21. 2000. Radi se. ta~.39/00.obavezno pla}anje za svaki zahtijevani upis u sudski registar istom prijavom Taksa . @alba nije osnovana. godine Bilten VS FBiH. u kom slu~aju se. protiv rje{enja suda kojim je odlu~eno o prijavi za upis u registar politi~kih organizacija mo`e izjaviti `albu samo podnosilac prijave i vi{i javni tu`ilac. registrovanoj politi~koj organizaciji mo`e biti zabranjen rad samo iz razloga navedenih u tom ~lanu.sudska .ZA[TITA FIRME Firma .obavezno pla}anje za svaki zahtijevani upis u sudski registar istom prijavom ^lanak 46.nije mogu}a analogna primjena propisa o registraciji preduze}a ^lanovi 22. Zakona o politi~kim organizacijama U POSTUPKU REGISTRACIJE POLITI^KIH ORGANIZACIJA NE MOGU SE NI PO ANALOGIJI PRIMJENJIVATI PROPISI O REGISTRACIJI PODUZE]A KOJI SE ODNOSE NA ZAHTJEV ZA BRISANJE NEOSNOVANOG UPISA. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. o zahtjevu za dva razli~ita upisa od kojih svaki podlije`e taksiranju (Napomena 5. i stav 2. strana 21) V . koliko je tar. Kada je `alitelj povodom podnijete prijave za dva razli~ita upisa. pa je sud prvog stupnja pravilno postupio kada je svojim rje{enjem njegov zahtjev odbio. Zakona o politi~kim organizacijama. 21. od 23. br. uz tar. odluka broj 27. Svojom prijavom koja je u registarskom sudu primljena 21. 21. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo).pla}a se sudska taksa na svaki zahtijevani upis Sudska taksa .analogna primjena propisa o za{titi na politi~ke organizacije Politi~ke organizacije . istog zakona. i t. a ne i druga lica. godine `alitelj kao predlaga~ zahtijeva da se u sudski registar upi{e promjena njegovog oblika i tako uskladi sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima.Sudski registar . broj 2/2000. U TOM POSTUPKU MOGU]A JE ANALOGNA PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O PODUZE]IMA O ZA[TITI FIRME (NAZIVA). br. stav 1. u smislu ~lana 24.

nije mijenjao. odluka broj 19. koji jasno odre|uje njegovu osobnost. (Vrhovni sud Federacije BiH. Tu`enik je. 3. U postupku registracije politi~kih organizacija ne mogu se ni po analogiji primjenjivati propisi Zakona o postupku za upis u sudski registar (koji se odnosi na poduze}a) po kojima je registarski sud ovla{ten da bri{e neosnovani upis po zahtjevu lica koji ima pravni interes. broj: G`. godine. zbog identi~nih naziva politi~kih stranaka.Bilten VS FBiH. da se bave srodnim privrednim djelatnostima. nedvojbena je mogu}nost nastanka smetnji prilikom istupanja u pravnom prometu. strana 17) Firma . 1996. Postupak za zabranu rada politi~ke organizacije sud pokre}e po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog vi{eg javnog tu`ioca (~lan 27. dodatne sastojke firme koje firma mo`e. Iz navedenih zakonskih odredaba proizilazi da se tu`bom druge politi~ke organizacije ne mo`e zahtijevati poni{tenje upisa i brisanje iz registra politi~ke organizacije upisane na osnovu pravosna`nog rje{enja o registraciji. broj 1/1997. Ova analogija je prihvatljiva stoga {to bi bez obezbje|ivanja takve za{tite do{lo u vi{estrana~kom politi~kom sistemu.bitna istovjetnost imena Za{tita firme . me|utim. od 11. do konfuzije i onemogu}avanja djelovanja onih stranaka koje su ranijom registracijom stekle pravo da se u politi~kom `ivotu koriste registrovanim nazivom. kada je upis izvr{en na osnovu isprave sa neistinitim podacima i po tu`bi lica koji ima pravni interes.raniji ^lanak 15. Zakona o gospodarskim dru{tvima KOD ODLU^IVANJA O ZA[TITI FIRME BITNA JE ZA OPREDJELJENJE SUDA ISTOVJETNOST SAMOG IMENA. te ~ine tzv. ~ak i kada bi postojali formalno-pravni propusti u prijavi za registraciju nedostajali propisani prilozi uz prijavu. Pro{irivanjem kruga lica ovla{tenih da zahtijevaju poni{tenje upisa i brisanje iz registra ({to je ravno zabrani rada) bila bi povrije|ena ustavom garantovana sloboda politi~kog organizovanja i djelovanja politi~kih organizacija. kako je tu`ba podnesena u propisanom subjektivnom i objektivnom roku.bitna istovjetnost imena ^lanci 115. Iz obrazlo`enja: Tu`itelj od 1984.14/96. godini i u sudski registar istog suda pod imenom SG KONSALTING upisan 16. analogno o propisima o za{titi firme iz Zakona o poduze}ima. Zakona o politi~kim organizacijama). godine . O~ito je da se radi o istim imenima. Zakona o poduze}ima . Promjene je vr{io samo u podacima koji uz ime upu}uju na djelatnost i oblik organiziranja. 1997. osnovan u 1996. Kada se tome doda da su obje stranke privredna poduze}a. pri ~emu tu`enikove oznake “SG” upotrijebljene ispred imena ne upu}uju na jasno me|usobno razlikovanje (registrirana firma ne glasi “Stari Grad Konsalting” kako pogre{no tvrdi `alitelj). politi~ka organizacija bri{e iz registra. Politi~ke organizacije imaju. pravo na za{titu naziva (imena) i ta se za{tita mo`e ostvariti u parni~nom postupku. Ovo naro~ito kada bi se drugim politi~kim organizacijama priznalo pravo da zbog formalnih nedostataka u postupku registracije zahtijevaju poni{tenje upisa politi~ke organizacije svog politi~kog suparnika. 125 . do 117. godine posluje pod imenom Konsalting i do sada ga u tome bitnom dijelu.za{tita .. A NE RAZLIKOVANJE U DODATNIM SASTOJCIMA FIRME. Zakona o privrednim dru{tvima koji se sada primjenjuje). 5.zakona. me|utim. ali ne mora sadr`avati (~lanak 15. da obje imaju sjedi{ta u S. pogotovo kod uobi~ajene prakse privrednih subjekata da u pravnom prometu istupaju sa svojim skra}enim oblicima firmi.

istog zakona). godine Bilten VS FBiH. dovoljno je sudu prvog stupnja to bilo za zaklju~ak kakav je izveo u razlozima svoje presude. pa je stav prvostepenog suda pogre{an. STE^AJ I LIKVIDACIJA Prinudno poravnanje . u smislu odredaba iz ~lana 152. stav 3.neprijavljena tra`bina ako je zaklju~eno prinudno poravnanje ^lan 40. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbio tu`beni zahtjev stoga {to tu`ilac nije u ste~ajnom postupku vo|enom protiv tu`enog prijavio utu`eno potra`ivanje. ste~aju i likvidaciji . preuzetog Zakona o prinudnom poravnanju. Naime. Zakona o ste~aju i likvidaciji .preuzeti NIJE PRESTALO POTRA@IVANJE PROPU[TANJEM POVJERIOCA DA GA PRIJAVI U STE^AJNOM POSTUPKU VO\ENOM PROTIV DU@NIKA. i ~lan 45. ve} istovjetnost. ZAKLJU^ENJEM PRINUDNOG PORAVNANJA. Iz obrazlo`enja: Iz izvje{taja o ekonomsko-finansijskom stanju du`nika i stanju spisa. AKO JE TAJ POSTUPAK OBUSTAVLJEN. stav 2. stav 4. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. odluka broj 22. strana 19) Ste~aj .65/97. kada je u samim imenima stranaka na{ao ne sli~nost. stav 4. U ovakvoj situaciji. strana 23) VI . 10. broj: P`. sada va`e}i Zakon o privrednim dru{tvima. ~lan 45. otpala je manjkavost presude u tome dijelu. ste~aju i likvidaciji. odluka broj 31. Uostalom. sa zakonskom zateznom kamatom od dospjelosti do isplate. 2000. stav 3. Zakona o prinudnom poravnanju. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. dok je ste~ajni postupak nad tu`enim obustavljen. Utvr|eno je. zaklju~eno prinudno poravnanje ima pravno dejstvo i prema povjeriocima koji nisu u~estvovali u postupku ako se potra`ivanja naknadno utvrde (~lan 40. od 27. ne proizilazi da u ovoj pravnoj situaciji postoje uvjeti predvi|eni u ~lanu 3. pa tako ni uvjet njezine za{tite. broj 1/2000. 04. pa kako je sud u imenima na{ao istovjetnost. budu}i da dodatni sastojci nisu vi{e obvezni dio firme. Zakona o ste~aju i likvidaciji. me|utim. jer je zaklju~eno prinudno poravnanje.djejstvo prema neprijavljenoj tra`bini Ste~aj . 126 . osnovu za{tite firme svodi samo na jasno nerazlikovanje. godine Bilten VS FBiH. da je u toku ste~ajnog postupka odobrena zaklju~ena prisilna nagodba prema kojoj je du`nik du`an u roku od tri godine od zaklju~ene prisilne nagodbe isplatiti vjerovnicima u cijelosti njihova potra`ivanja koja predstavljaju glavni dug. i ~lan 152.PRINUDNO PORAVNANJE. 1997. ali time nije u~inio bitnu povredu odredaba parni~nog postupka na koju `alba tu`enika ukazuje. po mi{ljenju i ovog suda.21/99.. od 28. prestaju pravne posljedice otvaranja ste~ajnog postupka.raniji NE POSTOJE UVJETI ZA OTVARANJE STE^AJNOG POSTUPKA SAMO ZBOG TRENUTNE NESPOSOBNOSTI DU@NIKA DA PLATI POJEDINA^NI DOSPJELI DUG. Kada je ste~ajni postupak obustavljen.uvjeti za otvaranje postupka ^lan 3.To~no je da se sud prvog stupnja nije osvrtao na djelatnosti parni~nih stranaka niti o tome dao razloge u svojoj presudi. broj: G`. stav 2. broj 2/1997.

smatra se da du`nikova nesposobnost za pla}anje u ovom slu~aju nije u~injena vjerovatnom.raniji STE^AJNI POSTUPAK SE MO@E OTVORITI I KADA JE DU@NIK TRAJNIJE NESPOSOBAN ZA PLA]ANJE DUGOVA. pa ne postoji ni taj uvjet za otvaranje ste~aja. to du`nik nije ni prezadu`en. godine Bilten VS FBiH. kao i u drugim slu~ajevima odre|enim zakonom.u ste~ajnom postupku mora se zasnivati na valjanoj izjavi Ste~aj . jer u svojoj imovini nema dovoljno novca za podmirenje dospjelih dugova. Zakona o ste~aju i likvidaciji . Zakon nije postavio nikakav formalni kriterij. pa kako du`nik na te okolnosti tokom postupka (a ni `alitelji u `albama) nisu imali prigovo127 . 05. Ovakav ~injeni~ni i pravni zaklju~ak prvostepenog suda je pravilan i na zakonu zasnovan. broj 2/1999. IAKO NIJE PREZADU@EN.dovoljna trajnija nesposobnost za pla}anje ^lanovi 3. i 2. broj: G`. U vezi sa takvom insolventno{}u du`nika nu`no je i da drugi povjeritelji potra`uju isplatu svojih dospjelih potra`ivanja. pa je odlu~io kao u izreci pobijanog rje{enja. jer mu je 798 dana neprekidno blokiran `irora~un. jer nije u mogu}nosti da vlastiti kapital uve}a a niti o~uva. S obzirom na to da je takvo stanje du`nikove imovine da mu dugovi ne nadilaze aktivu. tu`be radi isplate nov~anih iznosa. 3. nije u mogu}nosti da bude sposoban da izmiruje svoje obaveze u momentu njihovog dospije}a niti ima dobre pretpostavke za odr`avanje solventnosti. nego je prepustio stvar slobodnoj ocjeni suda. od 18. strana 22) Preuzimanje duga . 3.Trenutna nesposobnost du`nika za pla}anje pojedina~nog duga ne predstavlja takvo stanje du`nikove imovine u kom bi on bio trajno nesposoban da namiruje svoje dospjele dugove. Du`nik ne mo`e da pla}a dospjele dugove. niti je predlagatelj u prethodnom postupku to tvrdio. propisano je da se ste~ajni postupak provodi nad du`nikom koji je trajnije nesposoban za pla}anje ili je prezadu`en. a {to ne proizilazi iz stanja spisa. nego ostvaruje negativan finansijski rezultat i trajnije je nesposoban za pla}anje. 1999. Zakona o ste~aju i likvidaciji. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.9/99. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud utvr|uje da du`nik. iako nije prezadu`en. i 48. a du`nik je nesposoban za pla}anje ako u razdoblju od 30 dana neprekidno ne izmiruje sve svoje dospjele nov~ane obaveze i bez obzira {to je podmirio ili mo`e podmiriti u cijelosti ili djelimi~no potra`ivanje nekih povjeritelja. Zakona o ste~aju i likvidaciji. U ovom slu~aju du`nik nije prezadu`en. U smislu ~l. TE NIJE DOVOLJNO SAMO PREGOVARANJE SA EVENTUALNIM STRATE[KIM PARTNEROM U PROCESU PRIVATIZACIJE. st. Po{to iz sudskog spisa ne proizilazi da su protiv du`nika u~estali mjeni~ni protesti. ili da se protiv njega vode izvr{enja radi namirenja nov~anih potra`ivanja. odluka broj 28. po svojoj strukturi sredstava. Na osnovu ovih ~injenica i njihove ocjene prvostepeni sud zaklju~uje da postoje uvjeti za otvaranje ste~ajnog postupka utvr|eni odredbom ~l. kako se u ovakvim slu~ajevima utvr|uje nesposobnost du`nika za pla}anje. ali je trajnije nesposoban za pla}anje. no dugovi nisu ve}i od njegove aktivne imovine. PREUZIMANJE DUGA U TOKU STE^AJNOG POSTUPKA MORA SE ZASNIVATI NA VALJANOJ IZJAVI TRE]EG. 1. a imovina mu je takve prirode da se ne mo`e lako i brzo unov~iti.

broj: G`. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. godine. 02. do 128. 2001. ili zavisno od pravnog osnova potra`ivanja. U ovom slu~aju nisu postojali uvjeti. Ispitivanje potra`ivanja u ste~ajnom postupku obavlja se prema pravilima vanparni~nog postupka. broj: G`. Iz spisa proizilazi da je ste~ajni upravitelj. od 16. strana 19) Ste~aj . Iz obrazlo`enja: Po odredbama Zakona o prinudnom poravnanju.69/01. Zakona o ste~aju i likvidaciji.~l.ra i ovaj sud je mi{ljenja da su ispunjeni uvjeti da se nad du`nikom otvori ste~ajni postupak. (ispitivanje prijavljenih potra`ivanja) ste~ajni upravitelj je du`an da se o svakom prijavljenom potra`ivanju odre|eno izjasni da li ga priznaje ili osporava. 48. ste~aju i likvidaciji (“Slu`beni list RBiH”. ste~aju i likvidaciji . 1998. A NIJE OVLA[TENO DA SAMO OCJENJUJE OPRAVDANOST OSPORAVANJA. Zbog toga. na ro~i{tu za ispitivanje potra`ivanja odr`anom pred prvostepenim sudom dana 26. od 15. AKO GA JE OSPORIO STE^AJNI UPRAVITELJ. ve} je du`no uputiti vjerovnika na parnicu. broj 2/2001. 2/92 i 13/94) . Kako se ni u `albi o toj okolnosti ne daje vi{e podataka. u postupku pred drugim organom. 1999.raniji STE^AJNO VIJE]E JE DU@NO DA UPUTI VJEROVNIKA DA U PARNICI ILI U POSTUPKU PRED DRUGIM NADLE@NIM ORGANOM DOKAZUJE POSTOJANJE POTRA@IVANJA. 124. ste~ajno vije}e }e vjerovnika ~ije je potra`ivanje osporeno uputiti rje{enjem da pokrene postupak pred sudom ili drugim organom radi utvr|ivanja potra`ivanja (~lan 127.Bilten VS FBiH. da ste~ajno vije}e donese rje{enje kojim se odobrava preuzimanje duga i obustavi ste~ajni postupak.1/99.preuzeti ^lan 90. Na ro~i{tu koje je prethodilo dono{enju rje{enja o pokretanju prethodnog postupka za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka. 08. Zakona o ste~aju i likvidaciji . pa se u ovoj fazi postupka ne mogu uzimati u obzir `albeni navodi vjerovnika o osnovanosti nepriznatih potra`ivanja. 10. godine . Meritorno raspravljanje o postojanju potra`ivanja mo`e se obavljati samo u parni~nom postupku. odluka broj 28. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. propisani odredbom ~l. osporio potra`ivanje `alitelja. Zakona o prinudnom poravnanju. strana 20) 128 . sem {to se navodi da je du`nik u procesu privatizacije “na{ao strate{kog partnera iz Slovenije” koji je spreman preuzeti sve obaveze du`nika i ovaj sud je mi{ljenja da je taj `albeni navod pau{alan i da nema uticaja na pravilnost i zakonitost pobijanog rje{enja. a ni na ro~i{tima koja su prethodila dono{enju pobijanog rje{enja kojim je nad du`nikom otvoren ste~ajni postupak nije data nikakva izjava o preuzimanju duga. Ako je potra`ivanje vjerovnika osporeno. Zakona). kad ste~ajni upravitelj ospori potra`ivanje vije}e ne mo`e izvoditi dokaze i ocijeniti razloge osporavanja potra`ivanja. br. Potra`ivanje se smatra utvr|enim ako ga prizna ste~ajni upravitelj i ne ospori nijedan vjerovnik prisutan na ro~i{tu za ispitivanje potra`ivanja. odluka broj 21.obavezno upu}ivanje na parnicu ako ste~ajni upravitelj ospori potra`ivanje ^lan 127. broj 1/1999. godine Bilten VS FBiH.

strana 17) Likvidacija . vlasnik. br. A OSPORENOG U POSTUPKU LIKVIDACIJE DU@NIKA. odluka broj 17. Za odlu~ivanje o zakonitosti upravnog akta nisu nadle`ni sudovi koji rje{avaju gra|ansko-pravne sporove. 136.229/97.nije ovla{ten na `albu protiv rje{enja o zaklju~enju postupka likvidacije @alba . 2/92 i 13/94). Iz obrazlo`enja: Tu`itelj je podnio zahtjev za utvr|enje postojanja njegovih potra`ivanja utvr|enih rje{enjima carinarnice. Zakona o prinudnom poravnanju. S. godine Bilten VS FBiH.. Zakona o prinudnom poravnanju. Zakona o ste~aju i likvidaciji (“Sl. od 28. 1.ne postoji kada je u postupku likvidacije osporeno potra`ivanje utvr|eno upravnim aktom ^lan 127. Odredbom ~l. kako je to propisano u ~lanu 127. Na isti na~in sud pred kojim je pokrenut postupak likvidacije postupa i kad je osporena izvr{na isprava. tako da ta rje{enja imaju karakter upravnog akta. Zakona o ste~aju i likvidaciji . a kao nov~ano potra`ivanje osporena u postupku likvidacije. pouzdano se mo`e zaklju~iti da je organ uprave rije{io o obavezi tu`enika.nije dopu{tena `alba ZPP-a protiv rje{enja o zaklju~enju postupka likvidacije Zavod za platni promet . broj: P`. povjerilac se upu}uje na to da pokrene postupak pred sudom ili drugim organom. ste~aju i likvidaciji SUD NIJE NADLE@AN DA U PARNICI UTVR\UJE POSTOJANJE NOV^ANOG POTRA@IVANJA UTVR\ENOG UPRAVNIM AKTOM. a u slu~aju ako se privatizacija ne mo`e izvr{iti na na~in i pod uslovima predvi|enim zakonom. novine FBiH”. 11. U slu~aju kad je potra`ivanje povjerioca osporeno u postupku likvidacije. F. ste~aju i likvidaciji (“Slu`beni list RBiH”.Likvidacija . odredbe tog zakona koje se odnose na ste~ajni postupak. 1997. st. 139. Iz obrazlo`enja: Blagovremeno izjavljenom `albom prvostepeno rje{enje o zaklju~enju postupka likvidacije pobija Zavod za platni promet Federacije BiH.raniji ZAVOD ZA PLATNI PROMET NIJE OVLA[TEN DA @ALBOM POBIJA RJE[ENJE O ZAKLJU^ENJU POSTUPKA LIKVIDACIJE. Prema odredbi ~l.. Takvu nadle`nost sud ne bi mogao prihvatiti ni u slu~aju kad se radi o nov~anoj obavezi koja je utvr|ena upravnim aktom. du`nik i povjeritelj. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 136. stav 1. navedenog zakona. 139. na kojima tu`itelj temelji tu`beni zahtjev. Na osnovu rje{enja. @alba je izjavljena od neovla{tene osobe.ZPP-e protiv rje{enja o zaklju~enju postupka likvidacije ^lanovu 5. stav 1. shodno se primjenjuju i na postupak likvidacije.kada je u postupku likvidacije osporeno potra`ivanje Sudska nadle`nost . ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. stav 1. broj 23/98) propisano je da prijedlog za pokretanje postupka likvidacije mogu podnijeti osniva~. broj 1/1998.nadle`nost kada je osporeno potra`ivanje utvr|eno upravnim aktom Nadle`nost . prijedlog podnosi nadle`na agencija za privatizaciju. 129 .

04. koje je Vrhovni sud BiH svojim rje{enjem od 13. mogu pokrenuti i druge osobe. proizilazi da `alitelj nije u~esnik u postupku. ~l. broj 84/89. ta~. 2/92 i 13/94). (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Po{to je Zavod za platni promet kao “druga osoba. ta~ka 5. broj 84/89. Iz tih odredaba koje su se odnosile na ste~ajni postupak i koje su se shodno primjenjivale i na postupak likvidacije proizilazilo je da su `albu na rje{enje kojim se zaklju~uje postupak likvidacije mogli izjaviti u~esnici u postupku i osoba koja smatra da je rje{enjem povrije|eno njegovo pravo ili na zakonu zasnovan interes. kao `alitelj nije ovla{tena osoba za pokretanje postupka likvidacije. 8.Odredbom ~l. Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana 153. od 21. strana 17) 130 . godine ukinuo. ste~aju i likvidaciji POSTUPAK LIKVIDACIJE SE PROVODI I KADA SUBJEKT NIJE BIO ORGANIZOVAN U SKLADU SA ZAKONOM. odluka broj 21.21/97. 03. 1993. strana 18) Likvidacija . 2. godine . 3. odnosno organi odre|eni zakonom. 2/92 i 13/94) postupak likvidacije sprovodi se.Bilten VS FBiH. sem utvr|enih razloga i u slu~aju ako subjekt nije organizovan u skladu sa zakonom. U ovakvom slu~aju ispunjeni su uslovi za provo|enje postupka likvidacije.1/00. Zakona o vanparni~nom postupku (“Sl. list RBiH”. bilo je propisano da ste~ajni postupak. Dakle. propisano je da ste~ajni postupak mogu pokrenuti povjeritelji i sam du`nik. A FAKTI^KI POSTOJAO I IZVJESNO VRIJEME BIO UPISAN U SUDSKOM REGISTRU. shodnom primjenom ~l. godine Bilten VS FBiH. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. jer odlu~ivanje u parni~nom postupku i eventualnom krivi~nom postupku nemaju uticaja na provo|enje postupka likvidacije. odluka broj 18. 2000. sem povjeritelja i samog du`nika. i “Slu`beni list RBiH”. broj: G`. ta~ka 5. jer subjekt upisa nije organizovan u skladu sa zakonom. 362. Iz stanja spisa i obrazlo`enja rje{enja prvostpenog suda proizilazi da je JP “[umarstvo” bilo upisano u sudski registar prvostepenog suda rje{enjem od 6. to je ovaj sud odlu~io kao u izreci. broj 1/2000. Zakona o prinudnom poravnanju. a niti osoba kojoj je pobijanim rje{enjem povrije|eno neko njeno pravo. Ranijim Zakonom o prinudnom poravnanju. od 30. 4. br. Filijala S. broj 1/1998. 5. osoba o ~ijim se pravima ili pravnim interesima odlu~uje u postupku. a va`e}im zakonom nije propisano ni da ste~ajni postupak mogu pokrenuti i druge osobe. 1998. ste~aju i likvidaciji (“Slu`beni list SFRJ”. 1995. i “Sl. 1. br. kao i tijelo koje sudjeluje u postupku na osnovu zakonskog ovla{tenja da pokrene postupak.novine FBiH”. ste~aju i likvidaciji (“Sl.u slu~aju kada subjekt nije legalno organiziran ^lan 153. odnosno organ odre|en zakonom” izgubio zakonsko ovla{tenje da pokrene ste~ajni postupak. bez obzira na to da li je postupak pokrenulo ili je kasnije stupilo u postupak. Zakona o parni~nom postupku. broj 2/98) koji se primjenjuje u postupku likvidacije propisano da je u~esnik u vanparni~nom postupku osoba koja je postupak pokrenula.. broj: G`. Ovo tim vi{e {to je odredbama ~l. niti osoba koja ima na zakonu zasnovan interes. JP “[umarstvo” i pravno je egzistiralo u du`em periodu. Kako Zavod za platni promet FBiH. godine. odnosno organi odre|eni zakonom (sem u odre|enom slu~aju nadle`na agencija za privatizaciju i to samo postupka likvidacije). list SFRJ”. a time i postupak likvidacije. Zakona o prinudnom poravnanju.

i da je `iro-ra~un tu`enog van aktivnosti od 1. UKOLIKO NIJE PRESTALA POSTOJATI PROVO\ENJEM POSTUPKA LIKVIDACIJE ILI STE^AJA. a u slu~aju ste~aja preduze}e prestaje provo|enjem postupka ste~aja. stav 1. 11. izveo pravni zaklju~ak da je tu`eni prestao postojati kao pravna osoba. broj 10/96). godine Bilten VS FBiH. tu`eni bi kao stranka u ovom postupku prestao postojati (~lan 50. Tu`enik je propustio obavezu iz odredbe ~lana 165. 1999. a to je jedan od slu~ajeva da se nad njim postupak likvidacije provede. Zakona o preduze}ima.“Sl. ta~ka 3.Likvidacija . to je prvostepeni sud pogre{no odlu~io da zbog prestanka postojanja tu`enog kao pravne osobe postupak u ovoj pravnoj stvari prekine. 09. 2/95 i 8/96) utvr|eni su slu~ajevi kada preduze}e prestaje.STRANKE U POSTUPKU. br. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. U svim zakonom utvr|enim slu~ajevima (sem statusnih promjena) preduze}e prestaje provo|enjem postupka likvidacije. 1996. Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana 196. Prvostepeni sud je pogrije{io kada je samo na osnovu utvr|enih fakti~kih okolnosti da tu`eni kao pravna osoba nije izvr{io uskla|ivanje svoga statusa sa odredbama Zakona o preduze}ima.130/99.godine. Uredbe o upisu u sudski registar preduze}a i drugih pravnih osoba koja obavljaju privrednu djelatnost . ta~ka 3. od 21. Zakona o parni~nom postupku. 1. broj 2/1999. odluka broj 16. novine FBiH”. Tek nakon zaklju~enja postupka likvidacije i dostavljanja nadle`nom sudu o tome pravosna`nog rje{enja i nakon {to sud koji vodi postupak po slu`benoj du`nosti bri{e tu`enog iz sudskog registra. strana 17) 131 . postupak se prekida. kad stranka koja je pravna osoba prestane postojati. Zakona o preduze}ima (“Sl. Zakona o ste~aju i likvidaciji (“Sl.ne mo`e zbog fakti~kog prestanka poslovanja pravne osobe ^lan 196. Zakona o parni~nom postupku PARNI^NI POSTUPAK SE NIJE MOGAO PREKINUTI ZBOG FAKTI^KOG PRESTANKA POSLOVANJA PRAVNE OSOBE . broj: P`.kada pravna osoba prestaje postojati Prekid postupka .godine. 1997. sem taksativno utvr|enih slu~ajeva kada se postupak likvidacije provodi. odnosno nije izvr{io uskla|ivanje svoga statusa prema odredbama navedenog zakona do 18. novine FBiH”. propisano je da se postupak likvidacije provodi i u drugim slu~ajevima odre|enim zakonom. Odredbom ~lana 152. Odredbom ~lana 135. Kako u konkretnom slu~aju nije postupak likvidacije proveden. broj 23/98). novine FBiH”.i prekid parni~nog postupka Parni~na stranka .

po prirodi stvari. ne podrazumijeva trajniju. Zakona o autorskom pravu OSOBE KOJE SE PROFESIONALNO BAVE FOTOKOPIRANJEM VRIJE\AJU AUTORSKA PRAVA PISCA UNIVERZITETSKOG UD@BENIKA KADA BEZ NJEGOVE SAGLASNOSTI KOPIRAJU IZDATI UD@BENIK. ne bi moglo postojati oslobo|enje odgovornosti za {tetu. pa se na njega moraju primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima je na op}i na~in ure|eno pitanje nadoknade {tete. Zakona o obveznim odnosima).STUDENTA. pored za{tite autorskih imovinskih i moralnih prava. nju nisu u~inili tu`enici. ako i postoji povreda autorskog prava. za ~iju za{titu tu`itelj mo`e zahtijevati i naknadu {tete koju je takvom povredom pretrpio (~lanak 95. to~ka 4) dopu{ta i. ni pozivom na citiranu zakonsku odredbu. Zakona o autorskom pravu. pa je njihovim postupanjem povrije|eno tu`iteljevo imovinsko pravo.AUTORSKO PRAVO Autorsko pravo . pa se tu`enici u okviru ~ije djelatnosti je izvr{eno kopiranje moraju smatrati odgovornim za povrede autorskih prava. stavak 1. Umno`avanje je jedan od na~ina iskori{tavanja autorskog djela i ide u krug imovinskih prava autora. od prodajne . 49. da }e pozajmljivanjem. Prema ovim odredbama {tetu je du`an nadoknaditi onaj ko je prouzro~i. navedenog zakona). Iz obrazlo`enja: Sud prvog stupnja na nedvojben na~in utvrdio je da su tu`enici bez odobrenja tu`itelja kao autora.f. i 95. zajedni~kim u~enjem. biti pristupa~ni javnosti.VII . poklanjanjem. u obavljanju registrirane djelatnosti. u poslovne svrhe. i ~lanak 155. jer.studenata za umno`avanje univerzitetskog ud`benika u cjelini. cijene tu`itelju pripada 90% {to iznosi 31. ve} osobe . koja druge osobe ne mogu koristiti bez dopu{tenja autora (~lanak 27. preprodavanjem i drugim oblicima prometa. tu`enici moraju postupati tako da ne vrije|aju materijalna ni moralna prava autora. Osim {to na~elno prihvata. TE SU OBAVEZNI DA AUTORU NAKNADE [TETU ^IJA SE VISINA ODRE\UJE PO PROPISIMA O OBVEZNIM ODNOSIMA. mimo volje autora. stavak 1. tu`itelj mo`e zahtijevati i nadoknadu {tete koja mu je povredama tih prava u~injena. a u {tetu ulazi ne samo umanjenje imovine ve} i izmakla dobit (~lanak 154. PO NARUD@BI KORISNIKA . da }e takvi primjerci biti kori{teni ne samo za osobnu upotrebu ve} i za druge osobe. fotokopiranjem umno`avali njegovo autorsko djelo. Za to su tu`enici morali znati kada su prihvatili zahtjeve vi{e osoba . Zakona o autorskom pravu).zbog povrede autorskog prava fotokopiranjem ud`benika po narud`bi studenata ^lanovi 27.. pa je u tom izno132 . Prema ugovoru kojeg je tu`itelj zaklju~io sa P u S. reproduciranje objavljenog djela samo radi osobnog usavr{avanja i to pod uvjetom da takva reprodukcija nije namijenjena ni dostupna javnosti. Polaganje studentskih ispita nije stru~no usavr{avanje kakvo ima u vidu navedena zakonska odredba. Tu`enici nisu imali tu`iteljevo dopu{tenje za umno`avanje. pitanje nadoknade {tete taj Zakon ga dalje ne ure|uje. Me|utim. neovisno od toga da li i u kojoj mjeri i u konkretnom slu~aju postoji odgovornost i naru~itelja.50 DEM po jednom primjerku. Prema odredbi ~lanka 95. o prodaji knjige. pa. Zakon o autorskom pravu (~lanak 49.studenti kao naru~itelji fotokopiranja. odnosno vremensku neograni~enu upotrebu.povrije|eno je fotokopiranjem ud`benika po narud`bi studenata Naknada {tete . Bitan prigovor `albe je da.

od 18. naovla{}eno emitovao sa svog predajnika snimak prenosa navedene utakmice 1. i 200. koji se primjenjuje u Republici Srpskoj na osnovu ~lana 12. ZAP-a. Nalaze}i da je na taj na~in povrije|eno tu`io~evo autorsko pravao. u daljem tekstu: ZAP). broj 2/1999. br. Iz odredaba ~lanova 52. Prvostepeni sud je utvrdio da je tu`ilac nosilac autorskog imovinskog prava televizijske emisije prenosa rukometne utakmice odigrane 21. Zakona o autorskom pravu (“Slu`beni list SFRJ”. Zakona o obligacionim odnosima SAMO FIZI^KOM LICU KAO AUTORU DJELA PRIPADA PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE ZBOG POVREDE MORALNOG AUTORSKOG PRAVA.). kako je to pravilno na{ao i sud prvog stupnja. stav 1. strana 29) Autorsko pravo . 2. 2000. Iz obrazlo`enja: Predmet ovog spora je tu`beni zahtjev tu`ioca da mu tu`eni naknadi {tetu zbog povrede autorskog prava. godine i 8. [. 12.pravo na naknadu nematerijalne {tete ^lanovi 8. ^lanom 8.. 1999. br. 52. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. odnosno materijalno-pravna ovla{}enja (autorska imovinska prava) i li~no-pravna ovla{}enja (autorska moralna prava) kako je propisano ~lanom 26. 26. ZAP-a propisano je da je autor djela onaj ko je djelo stvorio (stav 1. i 96. i 96. sud mu je na teret tu`enog dosudio pravi~nu nov~anu naknadu i obavezao tu`enog da presudu objavi o svom tro{ku u sredstvima javnog informisanja na osnovu ~lanova 95. saka}enju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrije|ala njegovu ~ast i ugled (~lan 28. 133 . Ustavnog zakona za sprovo|enje Ustava Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. prema tome. do 28. do 54. Nasuprot tome. 6.).. Autorska moralna prava sa~injavaju: pravo autora da bude priznat i ozna~en kao tvorac djela. 2. 29/78 do 57/89.naknada nematerijalne {tete Naknada {tete .). u daljem tekstu: ZOO). Iz ovih odredaba proizlazi da autor mo`e biti samo fizi~ko. godine Bilten VS FBiH. {to je i sam priznao (prema njegovom podnesku od 9. 08. godine za prvenstvo Republike Srpske izme|u kao autorskog djela stvorenog u radnom odnosu. Zakona o autorskom pravu ^lanovi 199. pravo autora da se usprotivi svakom deformisanju. te da se autorom smatra lice ~ije je ime i prezime ili pseudonim na djelu ozna~eno dok se protivno ne doka`e (stav 2. Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. do 54. ZAP-a proizlazi da se sa autora na druga lica (fizi~ka ili pravna) mogu prenositi samo autorska imovinska prava. autorska moralna prava su li~ne prirode i ne mogu se prenositi na druga lica. 17/93 i 3/96. dakle.. a ne i pravno lice.naknada nematerijalne {tete Autorsko pravo . godine u 21 ~as. autor sporne televizijske emisije. 24/86 i 21/90. 95. odnosno prodali tu`enici. Tu`ilac kao pravno lice nije. 1999. DALJE je utvr|eno da je tu`eni bez dozvole tu`ioca. 1999. Autorsko pravo sadr`i imovinsko-pravna. istog zakona). broj 21/92) u vezi sa ~lanovima 200. ta~ka 1.). br.. 19/78. odluka broj 41.su on o{te}en za izmaklu dobit po svakom primjerku kojeg su umno`ili.nematerijalne u slu~aju povrede autorskog prava Povreda autorskog prava . 1995. 2. i 199.. Autorska imovinska prava sa~injavaju prava autora na iskori{}avanje djela (~lan 27. godine autor televizijskog snimka prenosa rukometne utakmice je njegov radnik A. 21. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”.14/99. broj: G`.

166) VIII . 164 . broj 2/2004. broj: G`-2/01. Iz ~lana 95.naknada nematerijalne {tete. godine . odnosno kod poslodavca bez tra`enja dozvole od radnika . Ovi vidovi naknade nematerijalne {tete se. niti je mogao postati. ODNOSNO IZUMA I AKO MU JE TO PRAVO PRIZNATO PO POSTUPKU I NA NA^IN PROPISAN ZAKONOM OD NADLE@NOG ZAVODA ILI USTANOVE ZA PATENTE. tehni~kih unapre|enja i znakova razlikovanja (“Slu`beni list SFRJ”. pripada pravo na naknadu {tete. ZOO). Tu`iocu.INDUSTRIJSKO VLASNI[TVO Patentna za{tita Patentna za{tita . ali samo zbog povrede autorskih imovinskih prava. odnosno pravi~na nov~ana naknada (nov~ana satisfakcija) po odredbama ~lana 200.autora tog djela. Pravi~na nov~ana naknada pripada samo autoru zbog povrede autorskih moralnih prava. a za povredu autorskog moralnog prava . Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana 50. ali ne i autorskih moralnih prava koja su. slici ili crte`u. nisu mogli dosuditi zbog povrede imovinskog prava nego samo materijalna {teta u vidu naknada obi~ne {tete i izmakle koristi. a ne i autorskih moralnih prava ~iji titular nije postao. i Bilten sudske prakse VS RS broj I/2004. ZOO u vezi sa ~lanom 223 ZPP-a. nego isklju~ivo autorskih imovinskih prava. Drugim rje~ima. 41 . stav 1. kako je naprijed napomenuto. Zakona o za{titi pronalazaka. ovog Zakona (pravo da koristi i da drugim licima ne dozvoli kori{}enje u proizvodnji za{ti}enog pronalaska. tu`iocu nije mogla biti dosu|ena nov~ana satisfakcija niti je tu`eni mogao biti obavezan da presudu o svom tro{ku objavi u sredstvima javnog informisanja. do 48.^lanom 21. za vrijeme od pet godina iskori{}avaju autorska djela koje je u izvr{enju svoje radne obaveze stvorio radnik u tom preduze}u ili drugom pravnom licu. neprenosiva. kako je to u~inio prvostepeni sud ~ime je pogre{no primijenio materijalno pravo (~lanovi 95. stav 1. (Vrhovni sud Republike Srpske. stav 1. u smislu ~lana 155. broj 34/81). str. broj 34/81) PATENTNA ZA[TITA MO@E SE PRU@ITI SAMO LICU KOJE JE IZVR[ILO PRIJAVU SVOG PRONALASKA . koji Zakon se primjenjuje i u Republici Srpskoj na osnovu odredbi ~lana 12. ZAP-a propisano je da preduze}e i drugo pravno lice ili poslodavac imaju isklju~ivo pravo da u okviru svoje redovne djelatnosti. broj 35/92). tehni~kih inovacija i znakova razlikovanja («Slu`beni list SFRJ». ZAP-a i ~lanovi 200. str. Ustavnog zakona za sprovo|enje Ustava Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS”. 10. 2001. ZAPa. pomenutog zakona proizlazi da se za povredu autorskog imovinskog prava mo`e dosuditi samo naknada materijalne {tete. odluka broj 93. pravo da stavi u promet predmete izra|ene prema za{ti}enom pronalasku. a ne i tu`iocu koji nije nosilac ovih. stav 1.PATENTA.«Doma}a i strana sudska praksa». Zakona o za{titi pronalazaka. i 199. Na osnovu ove zakonske odredbe tu`ilac je po sili zakona postao nosilac autorskih imovinskih prava u odnosu na televizijsku emisiju snimka rukometne utakmice. me|utim. pravo da 134 . obliku tijela. propisano je: da se pravo iz ~lanova 44. slike ili crte`a. stav 5. sud je dosudio tu`iocu “na ime povrede autorskog imovinskog prava” nov~anu satisfakciju i obavezao tu`enog da o svom tro{ku presudu objavi u sredstvima javnog informisanja. od 19. ZOO. u smislu ~lana 12. Prema izreci pobijane djelimi~ne presude.42. oblika tijela. u vezi sa ~lanom 95. i 96.pravo na za{titu ^lan 50.

OBLIK SLOVA I ISTO PISMO. a niti je to pravo na njegovo ime bilo upisano u registar patenata kod nadle`nog Zavoda za patente koji se u svakoj dr`avi vr{i upisom u registar patenata. @albe tu`ioca i tu`enog se odbijaju kao neosnovane i presuda Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH. KOJA PREDSTAVLJA SATISFAKCIJU ZBOG POVREDE KOJU JE PRETRPIO ZBOG SMANJENOG UGLEDA NA TR@I[TU NA ODNOSNOM PODRU^JU. 135 . str. broj P-38/02-I. odnosno `iga i upisom priznatog prava u odgovaraju}i registar. kao i pravo na naknadu {tete. BR. kao i da mu naknadi tra`enu {tetu. 166 -167) Povreda prava na `ig i naknada nematerijalne {tete ^lan 88. modelom ili uzorkom i pravo na naknadu kad drugo lice koristi u proizvodnji njegov za{ti}eni pronalazak. dakle. br. godine POTVR\UJE. bilo priznato. od 21. od 3. Iz navedenih odredbi. USLJED PRODAJE PROIZVODA KOJI SU GARANTOVALI KONTROLU KVALITETA PO STANDARDIMA TU@IOCA. STAV 2. i da mu stoga ne pripada pravo na patentnu za{titu. UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PATENTIMA I ZNACIMA RAZLIKOVANJA (“SLU@BENE NOVINE RBiH”. godine . proizilazi da se patentna za{tita mo`e pru`iti licu koje je izvr{ilo prijavu svog pronalaska . ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno primijenio navedene materijalno-pravne odredbe citiranog zakona kada je zaklju~io da tu`ilac nije nosilac prava na patent. odnosno pravo na u~e{}e u dohotku i druga prava utvr|ena samoupravnim op{tim aktom) sti~e priznavanjem patenta. Uredbe sa zakonskom snagom o patentima i znacima razlikovanja (“Slu`bene novine RBiH”. odnosno izuma. Zakona o obligacionim odnosima KORI[]ENJEM GRAFI^KIH ELEMENATA ETIKETA TU@IOCA ZA DIZAJN SVOJIH ETIKETA . (Vrhovni sud Republike Srpske.Bilten sudske prakse VS RS. a va`e od dana podno{enja uredne prijave za priznanje tog prava. niti je nakon raspada SFRJ to u~inio u nekoj od republika u sastavu biv{e SFRJ koje su priznate kao dr`ave. 2004. kako je re~eno. A U VEZI ^LANA 88. 21/93 i 13/94) ^lan 200. 21/93 I 13/94). UTVR\IVANJE VISINE OVE [TETE VR[I SE SAGLASNO ODREDBI IZ ^LANA 200. 11. Polaze}i od ~injenica koje su utvr|ene u postupku. 08. IAKO TO NIJE BIO SLU^AJ. to jest pravo da tu`bom tra`i dono{enje odluke kojom }e se drugom licu zabraniti da se koristi patent.patenta. TU@ENI NAMJERNO KR[I PRAVA TU@IOCA NA @IG I NA TAJ NA^IN KUPCE DOVODI U ZABLUDU I STVARA UVJERENJE DA SU NJEGOVI PROIZVODI PROIZVEDENI I KONTROLISANI PO STANDARDIMA TU@IOCA. 2003. odluka broj 94. niti mu je to pravo. a koje tu`ilac sada u `albi protiv pobijane presude ne dovodi u sumnju. da on nije izvr{io prijavu za za{titu pronalaska patenta nadle`nom zavodu u biv{oj SFRJ. kao i da ima to pravo da koristi i drugim licima ne dozvoli kori{}enje u proizvodnji za{ti}enog pronalaska. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA. i da mu je to pravo priznato po postupku i na na~in propisan navedenim Zakonom od nadle`nog zavoda ili ustanove za patente.ISTA BOJA ETIKETA. broj I/2004. stav 2. ZA POVREDU ZA[TI]ENOG ROBNOG @IGA TU@ILAC IMA PRAVO I NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE. modela ili uzorka. oblik tijela. KAO I DRUGIH GRAFI^KIH ELEMENATA. broj: G`-4/03. sliku ili crte`.raspola`e patentom.

iz D..000. br. po{to upravo slijedi suprotno iz fotografija koje je punomo}nik tu`enog predao sudu na glavnoj raspravi odr`anoj 14. te iste dosudio u iznosu od 3. Sa vi{kom tu`benog zahtjeva tu`ilac je odbijen. iako je. 06. Tu`eni je obavezan da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3. Na taj na~in tu`eni stvara lo{u sliku o tr`i{nim prilikama u BiH zbog ~ega mnogi strani investitori i izbjegavaju da investiraju u BiH. a: shodno odredbi ~lana 11. a: u protivnom }e to u~initi tu`ilac o tro{ku tu`enog.. shodno tome... povrijedio `ig tu`ioca Kompanije “Coca Cola” iz Atlante. Ina~e. Pogre{na je ocjena prvostepenog suda da tu`eni nema proizvodnju navedenih bezalkoholnih pi}a u ve}im koli~inama. konvencije ili reciprociteta izme|u SAD i BiH. te da je istu takvu upornost ispoljio i u kr{enju prava na robni `ig tu`ioca.. Istom presudom zabranjeno je tu`enom da proizvodi i prodaje bezalkoholna pi}a pod navedenim nazivima i da koristi robni `ig koji je sli~an robnim `igovima “Sprajt”. te da objavi tekst ove presude . 136 . kao i da koristi dizajn etiketa koje uklju~uju elemente sli~ne elementima dizajna etiketa navedenih bezalkoholni pi}a tu`ioca. vlasnik Samostalne zanatske radnje “O. kako se u `albi navodi.00 KM. 2002. “Fannta” i “Coca Cola”. Uredbe sa zakonskom snagom o patentima i znacima razlikovanja (“Slu`beni list RBiH”. stav 2. ali je tu`eni taj prijedlog uvijek odbijao i odnosio se ingnorantski prema ponudi tu`ioca.000.547. po{to je prvostepeni sud trebalo da cijeni i ~injenicu da je tu`eni sa vrlo velikom uporno{}u izbjegavao sve dogovore i sporazume sa tu`iocem. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH i u `albi isti~e da tu`ilac nije aktivno legitimisan u ovoj pravnoj stvari. godine. godine kao dana podno{enja tu`be. 2004.. Protiv ove presude `ali se tu`ilac u dijelu koji se odnosi na visinu dosu|ene naknade na ime nematerijalne {tete i dosu|ene tro{kove spora. 02. tu`ilac izra`eno u procentima uspio sa 10% tu`benog zahtjeva.. pogre{no je prvostepeni sud odlu~io kada je obavezao tu`enog da tu`iocu naknadi 1/2 dijela ukupnih tro{kova parni~nog postupka. kao i tro{kova spora usvoji u cijelosti. “Fannta” i “Coca Cola”. U `albi isti~e da dosu|ena naknada za pretrpljenu nematerijalnu {tetu na strani tu`ioca nije adekvatna satisfakcija za istu.s. Pored navedene bitne povrede odredaba parni~nog postupka. kako se u `albi navodi. tu`ilac je tokom ovog parni~nog postupka vi{e puta predlagao tu`enom sklapanje sudskog poravnanja.Obrazlo`enje: Prvostepenom presudom utvr|eno je da je tu`eni T.. iako se tu`ilac podneskom od 11. 2002.000. pa je tako dosu|ena naknada tu`iocu za {tetu u iznosu od 20. 21/93 i 13/94). s obzirom na visinu dosu|ene naknade u iznosu od 20.50 KM. @albu je izjavio i tu`eni iz svih `albenih razloga propisanih odredbom ~lana 283. na kojima je prikazan proizvodni pogon tu`enog. 08. godine.00 KM. pa mu. T. Ovo stoga {to je tu`ilac strano pravno lice ~ije je sjedi{te SAD.00 KM u odnosu na prvobitno postavljeni zahtjev u visini od 100.. po navodima `alioca.50 KM.. po{to je odlu~io o dijelu tu`benog zahtjeva tu`ioca koga se tu`ilac odrekao. stav 1. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH. a sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ta~ka 10. prvostepeni sud je po~inio i bitnu povredu odredaba postupka iz ~lana 284. u stvari.000 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 01. Shodno tome. te je bio du`an dokazati postojanje ugovora. a: na taj na~in {to je proizvodio i stavljao u promet bezalkoholna gazirana pi}a pod nazivima: “Sprajt”. s prijedlogom da se `alba uva`i i zahtjev za naknadu {tete tu`ioca. pa do isplate.547. te da tu`iocu na ime naknade nematerijalne {tete isplati iznos od 20.uvod i izreku presude bez obrazlo`enja u “Slu`benom glasniku BiH” i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta”.” D. USA. zanemariv{i ~injenicu da je kao proizvo|a~ i prodavac du`an po{tovati prava na intelektualnu svojinu drugih u~esnika na tr`i{tu. odrekao naknade materijalne {tete i izjasnio da }e tu {tetu tra`iti novom tu`bom.

. s. Ovo stoga {to je nesumnjivo dokazano da je tu`eni nastavio proizvodnju i prodaju navedenih bezalkoholnih pi}a 137 .. U prvostepenom postupku je utvr|eno da je tu`eni T.. 11. “Oaza citrona” i “Oaza Koka Kola” u me|uvremenu. 1999. godine. @albe tu`ioca i tu`enog su neosnovane. U odgovoru na `albu tu`enog. pa je bez osnova `albeni prigovor tu`enog da je prvostepeni sud odlu~io o zahtjevu tu`ioca (misli se na naknadu nematerijalne {tete) od koga je tu`ilac odustao. Da je to ta~no slijedi iz zapisnika o izvr{enom inspekcijskom pregledu od strane Tr`i{ne inspekcije Br~ko Distrikta BiH. pa je neta~an `albeni prigovor tu`enog da je prvostepeni sud odlu~io o zahtjevu koga se tu`ilac odrekao.. 2002. obavezao se da }e prestati koristiti sve `igove i natpise i da }e promijeniti svoje natpise. Prvostepeni sud je odlu~io o tu`benom zahtjevu tu`ioca. Naknadu nematerijalne {tete tu`ilac je jasno tra`io podneskom od 19. iz D. pobijana presuda ukine i tu`ba tu`ioca odbaci. pasus 6. 2002. 07. godine. te da }e u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana 28. 11. i pored potpisane ovakve izjave tu`eni je nastavio sa proizvodnjom bezalkoholnih pi}a navedenog naziva koriste}i etikete sa elementima veoma sli~nim etiketama na bezalkoholnim pi}ima tu`ioca istog naziva.. a: {to je objavljeno u “Glasnicima SMP . Na ovaj na~in tu`eni je nesumnjivo tu`iocu nanio {tetu. “Fannta” i “Coca Cola” za teritoriju BiH. nakon ~ega je tu`eni T. a {to slijedi iz prilo`enih fotografija u spisu iz kojih se jasno vidi da je na `igu od ~epa fla{e istih pi}a utisnut datum 31. “Fannta” i “Sprajt” i dostaviti tu`iocu sve {tampane natpise za ista pi}a. Naime.. godine. koji }e biti uni{teni. Tu`beni zahtjev tu`ioca nije glasio samo na naknadu nematerijalne {tete.50 KM. Iz svih navedenih razloga predla`e da se `alba uva`i. Svoju aktivnu legitimaciju u ovom postupku tu`ilac je dokazao izvodom Instituta za standardizaciju. godine objaviti izvinjenje u novinama sa tekstom u kome decidno stoji da je proizvodio i distribuirao na tr`i{te navedena bezalkoholna pi}a sa natpisom na fla{ama koji su ~inili povredu nad `igovima tu`ioca. 03. Samostalna zanatska radnja “Oaza sok” je mala porodi~na djelatnost koju obavlja tu`eni sa svojim uku}anima i ukupna vrijednost proizvodnje za tri godine je manja od dosu|enog iznosa na ime naknada nematerijalne {tete. pa je tu`ilac u toku parni~nog postupka podneskom od 13. 2002. T. 03..). T. pa je procjena tu`enog da je tu`ilac uspio sa tu`benim zahtjevom samo do 10% neta~na. “Fannte” i “Coca Cole” koje proizvodi tu`ilac.eventualno pripada naknada na ime tro{kova spora u iznosu od 709. mjeriteljstvo i patente Bosne i Hercegovine kod kojih je registrovao robne `igove za bezalkoholna pi}a “Sprajt”. te da }e zaustaviti proizvodnju i prodaju svojih proizvoda koji nose natpise “Coca Cola”. s obzirom na to da je svoje robne `igove za{titio za teritoriju BiH kod Instituta za standarde. 2002.. Me|utim. godine odustao od zahtjeva za materijalnu {tetu sa napomenom da }e taj vid {tete tra`iti u drugom postupku. i broj 1 do 2 avgusta 1999. “Fannta” i “Coca Cola” i koristio robni `ig koji je po svojim elementima vrlo sli~an robnim `igovima “Sprajta”. tu`ilac isti~e da je aktivna legitimacija njegova u ovom postupku sasvim jasna. od 23. mjeriteljstvo i patente BiH.. ne uti~e na osnovanost ovog tu`benog zahtjeva. ali je ostao zahtjev tu`ioca za naknadu nematerijalne {tete postavljen podneskom od 21. 2001. ^injenica da je tu`eni podnio zahtjev za za{titu tri `iga za osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a pod nazivom “Oaza narand`a”. iz D. godine (strana 3.godine. Stoga predla`e da se `alba tu`enog kao neosnovana odbije. godine.Industrijsko vlasni{tvo”. 06. broj 2 do 3 iz decemba 1998. iako nijedan dokaz nije izveden na glavnoj raspravi pred Osnovnim sudom.” proizvodio i stavljao u promet bezalkoholna gazirana pi}a pod nazivima “Sprajt”. kao vlasnik Samostalne zanatske radnje “O.

s obzirom na to da je vrijednost predmeta spora manja od 30. 10. 21/93 i 13/94). 03. to je prvostepeni sud pravilno odlu~io kada je tu`enog. 2002. 08.godine) pravilno primijenio materijalno pravo kada je donio pobijanu presudu. br.000.koriste}i etikete sa elementima sadr`anim u etiketama tu`ioca za proizvode tu`ioca istog naziva. pa je zabranjeno istome da proizvodi i prodaje bezalkoholna pi}a pod nazivima “Sprajt”. iako to nije bio slu~aj. Kako je na ovaj na~in tu`eni namjerno kr{io prava tu`ioca na `ig i na taj na~in kod kupca stvarao uvjerenje da su njegovi proizvodi proizvedeni i kontrolisani po standardima tu`ioca. a da pri tome nije po~inio bitne povrede odredaba parni~nog postupka na koje se `albom ukazuje. Uredbe sa zakonskom snagom o patentima i znacima razlikovanja (“Slu`bene novine RBiH”. odba~ena kao nedozvoljena.ista boja etiketa. od 13. 6/2002). po ocjeni ovog suda. obavezao na naknadu u dosu|enom iznosu. Razloge koje je dao prvostepeni sud za dosu|enu naknadu tu`iocu na ime nematerijalne {tete u iznosu od 20. stav 2. 1/2001.000 KM. koja predstavlja satisfakciju zbog povrede koju je pretrpio. ali je ona. godine.uvod i izreku u “Slu`benom Glasniku BiH” i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta”). koji je svojim pona{anjem prouzrokovao ovaj spor i uticao na du`inu trajanja parni~nog postupka. 5/2000. T. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH”. gdje je tu`eni proizvodio i prodavao na tr`i{tu svoje proizvode povre|uju}i `ig tu`ioca je u privrednom pogledu slabo razvijeno) prihvata i ovaj sud kao pravilne i dosu|ena naknada je adekvatna visini povrede koju je tu`ilac pretrpio zbog smanjenog ugleda na tr`i{tu na ovom podru~ju. sa etiketama veoma sli~nog oblika i grafi~kih rje{enja. 2002. Kako je prvostepeni sud na potpuno utvr|eno ~injeni~no stanje (dokazi koje su predlo`ili tu`ilac i tu`eni izvedeni su na glavnoj raspravi dana 14. po{to se radi o protizvodima iste te`ine od 1. oblik slova i isto pismo. 2003. a podru~je Br~ko Distrikta. to je obje `albe kao neosnovane valjalo odbiti i istu presudu potvrditi. usljed prodaje proizvoda koji su garantovali kontrolu kvaliteta po standardima tu`ioca. NAPOMENA: Tu`eni je na ovu presudu izjavio reviziju. rje{enjem Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. te da koristi dizajn etiketa koji uklju~uje elemente sli~ne elementima dizajna etiketa tu`ioca za iste proizvode i da objavi tekst ove presude . Kako je tu`ilac uspio u ovom sporu sa ve}im dijelom svog tu`benog zahtjeva (pored dosu|ene naknade za nematerijalnu {tetu. od 24. pravilno zaklju~io prvostepeni sud da prosje~an kupac razliku izme|u etiketa na proizvodima tu`ioca i tu`enog ne mo`e uo~iti. H.2/03. a u vezi ~lana 88. “Fannta” i “Coca Cola”. godine) 138 . broj: G`-282/02. broj 29/78).) (Presuda Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. pa je i. to tu`ilac ima pravo na naknadu nematerijalne {tete. Visina ove naknade utvr|ena je u skladu sa odredbama ~lana 200. a: {to nije slu~aj.00 KM (u toku postupka tu`ilac nije dokazao da je tu`eni svoje proizvode plasirao na {irem podru~ju. utvr|eno je da je tu`eni povrijedio robni `ig tu`ioca. br.5 l. kao i drugi grafi~ki elementi. istog na~ina pakovanja. broj: Rev. Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. Da se zaista radi o sli~nom `igu jasno je iz grafi~kih elemenata etiketa tu`ioca koje je tu`eni koristio za dizajn svojih etiketa . a: na osnovu ~lana 295.

NIJE DOKAZ O UPLATI. koji je predmetom ovog spora. od 6. broj 10/89) POTVRDA DIREKTORA PREDUZE]A (TU@ENE) O UPLATI KUPOPRODAJNE CIJENE KAO IZVR[ENJA UGOVORENE OBAVEZE PREMA PREDUZE]U (TU@ENOM). odnosno ispla}enoj kupoprodajnoj cijeni. Kako je odredbom ~lana 9. nije dokaz o uplati. godine) 139 .IX . vlasnik. 1998. Zakona o finansijskom poslovanju (“Slu`beni list SFRJ”. po bilo kom osnovu.030. uplati istog dana na svoj ra~un. Iz obrazlo`enja: Me|u parni~nim strankama nije sporno da tu`iteljica posjeduje potvrdu direktora preduze}a tu`ene. (Presuda Okru`nog suda u Banjaluci. a odredbom ~lana 10. koji je bio na snazi u vrijeme nastanka pravnog odnosa.potvrda direktora nije dokaz o uplati ^lan 9. Zakona o finansijskom poslovanju (“Slu`beni list SFRJ”. iz koje proizilazi da je ista na ime kupoprodajne cijene za poslovni prostor isplatila ovom preduze}u 1.00 dinara. broj 10/89). BEZ DOKAZA DA SU UPLA]ENA SREDSTVA LEGLA NA RA^UN PREDUZE]A (TU@ENE). a najkasnije narednog radnog dana. ina~e. ~iji je on. propisano da organizacija (u smislu Zakona o finansijskom poslovanju) obavlja nov~ani promet preko ra~una kod organizacije koja je saveznim zakonom ovla{tena za obavljanje platnog prometa (organizacija za platni promet).081.FINANSIJSKO POSLOVANJE Isplata kupoprodajne cijene . o uplati kupoprodajne cijene. istog Zakona da je. bez dokaza da su upla}ena sredstva legla na ra~un tu`ene. broj: G`-1034/97. onda je jasno da potvrda direktora preduze}a. organizacija du`na da novac primljen u gotovom. ODNOSNO ISPLA]ENOJ KUPOPRODAJNOJ CIJENI. 02.

postupaju}i po ovla{tenju Vlade RBiH. Zakona o obligacionim odnosima SMATRA SE DA SU UGOVORNE STRANKE HTJELE PRIMJENU OP[TIH UZANSI ZA PROMET ROBOM KADA U UGOVORU UPOTRIJEBE IZRAZE KOJI SE KORISTE U OVIM UZANSAMA. gdje je robu preuzela. na obligacione odnose se primjenjuju uzanse ako ugovorne stranke ugovore njihovu primjenu ili ako iz 140 . U cilju implementacije Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.X . broj 1/1998. Prvostepeni sud je pouzdano utvrdio i da je kupljenu koli~inu robe tu`ilac isporu~io preko Aerodroma u Sarajevu. pa je prvostepeni sud osnovano obavezao drugotu`enu na isplatu cijene. broj 8/95). Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je Ministarstvo robnog prometa. u to vrijeme opsjednutog grada. novinama Federacije BiH”. stav 2.OBLIGACIONO PRAVO .godine (Odluka i Sporazum su objavljeni u (“Sl. tada organ Ministarstva za izbjeglice i socijalnu politiku u Vladi RBiH. U OKVIRU OBAVLJANJA FUNKCIJE KASNIJE PRENESENE NA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. prenesena obaveza RBiH. odluka broj 26. u Dejtonu.94/97. 12. tako {to su njene institucije. izlo`enog izgladnjavanju). preduzetni{tva i turizma RBiH. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. a sve druge civilne funkcije su prenesene na Vladu Federacije BiH. u Logisti~ki centar Halilovi}i. zaklju~en je Sporazum o o`ivotvorenju Federacije Bosne i Hercegovine. me|utim. u ime RBiH u toku 1993. strana 21) Uzanse . 1995. broj: P`.godine koji je prihva}en Odlukom Ustavotvorne skup{tine Federacije BiH. 06. 1997. godine Bilten VS FBiH. od 30. GODINE VLADA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. 11. po kome je tu`ilac prodao ve}u koli~inu prehrambenih artikala. posredstvom UNHCR-a Agencija za humanitarnu pomo}. prestale postojati. Vlada RBiH je zaklju~ila ugovor sa motivom da pobolj{a snabdijevanje stanovnika Sarajeva. Vlada RBiH je zadr`ala ingerencije koje joj omogu}uju da funkcioni{e kao vlada me|unarodno priznate dr`ave BiH. Po odredbama Sporazuma. dana 9.OP]I DIO 1. Republika Bosna i Hercegovina (prvotu`ena u ovoj parnici) prestala je postojati kao pravni subjekt (pravno lice) prije zaklju~enja glavne rasprave pred prvostepenim sudom. OSNOVE OBLIGACIONIH ODNOSA Ugovor . implementacijom Ustava Bosne i Hercegovine. zaklju~ilo ugovor sa tu`iocem. na sjednici odr`anoj 11. 1995. godine.kada se primjenjuju ^lan 21. a takav prelazak podrazumijeva i prenos neregulisanih obaveza nastalih u obavljanju funkcija (u konkretnom slu~aju obaveza je nastala u okviru resora socijalne politike-pravni posao je zaklju~en u cilju opskrbe stanovni{tva u Sarajevu. Na drugotu`enu Federaciju BiH je.obveze koje preuzima Federacija BiH Op{ta pravila imovinskog prava FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JE PRAVNI SLJEDNIK OBAVEZA IZ OBLIGACIONIH UGOVORA KOJE JE ZAKLJU^ILA U TOKU 1993. Iz obrazlo`enja: U skladu sa ~lanom 21.

a tu`eni ovu ~injenicu priznaje. propisana je bila stopa kamate od 28% godi{nje. prvostepeni sud je izveo pravilan zaklju~ak da su htjele primjenu Op{tih uzansi za promet robom. dakle. 07. odluka broj 27. U ovom slu~aju. kori{tenjem izraza iz ovih uzansi. 01. broj 27/98). NASTANAK OBAVEZA (~l.22) Kamata . 1. a stopa zatezne kamate 12% godi{nje. 1997. broj: P`. 1998.raniji (“Sl. koji je preuzet. Prema utvr|enju prvostepenog suda. 05. 1997. do 83) a) Saglasnost volja (~l. stranke su ugovorile isporuku robe “franco” uz naznaku mjesta opredjeljenja (isporuka u M. 10. godine do 6. 12. godine iznosila je 20% godi{nje a stopa zatezne kamate u tom periodu 24%. 1998. navedenog zakona).236/97. godine . jer Vojska FBiH nije stupila u obligacioni odnos kao privredni subjekt. 26. do 31. 10. od 23. primjenjuju odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. odlu~io o osnovanosti tu`benog zahtjeva. list SFRJ”.274/99. godine. Zakona o visini stope zatezne kamate iz 1996. do 45) Sklapanje ugovora .nedostatak volje i mane volje ^lanovi 26. godine Bilten VS FBiH. 1996. broj 1/1998. Iz obrazlo`enja: Odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine FBiH”. do 261) 2. 1996. Na osnovu ~injenice {to su parni~ne stranke ugovorile isporuku robe “franco” M. te je. od 18. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. opravdano primjenon navedenih Op{tih uzansi. koji se primjenjivao od 8. 21 . Zakona o obligacionim odnosima ^lan 1. broj 18/97) NA DUGOVE FEDERACIJE BIH IZ UGOVORA O NABAVCI ZA POTREBE SNABDIJEVANJA VOJNIH JEDINICA TOKOM PERIODA OD 8. 26.visina stope na dugove Federacije BiH iz ugovora o nabavci robe za vojne jedinice ^lan 25. 2000. godine eskontna stopa je bila 10% godi{nje. 26. 12. broj 2/2000. Od 1. 141 . strana 28) 2. 1996. pa se na ovakva potra`ivanja do stupanja na snagu novog Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine FBiH”. broj 18/96).. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR SE SMATRA ZAKLJU^ENIM KADA SU SE UGOVORNE STRANE SAGLASILE O BITNIM ELEMENTIMA UGOVORA. 07. str. Eskontna stopa za period od 15. godine Bilten VS FBiH.stopa zatezne kamate na dugove Federacije BiH iz ugovora o nabavci robe za vojne jedinice Zatezna kamata . po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20%. novine FBiH”. odluka broj 41. i 60. kojim je propisana kamata od 18% godi{nje. ali se ona primjenjivala samo na potra`ivanja iz ugovora u privredi (~l. godine do 6. stav 2. Sklapanje ugovora (~l.nedostatak volje i mane volje Ugovor .njihovog poslovnog odnosa proizilazi da su htjele njihovu primjenu. nije u pitanju potra`ivanje iz ugovora u privredi. broj 57/89).). (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 1. dakle. GODINE TE^E ZATEZNA KAMATA PO ESKONTNOJ STOPI NARODNE BANKE BIH UVE]ANOJ ZA 20%. 11. broj: P`.

Zakona o obligacionim odnosima . 1991. U prilog ovome ide i ~injenica da je tu`itelj u 1996.Iz obrazlo`enja: Tu`itelj tvrdi da je u martu 1992. ovaj sud smatra da je prednik tu`enog potpisao ugovor pod utjecajem svog te{kog polo`aja. ~lan XII. 1992. napusti ku}u i bezbjedno se prebaci van zone borbenih dejstava. godine ispla}ena dinarska protuvrijednost od 50. prenio pravo vlasni{tva na drugo lice. predstavljale pritisak i ozbiljnu opasnost za `ivot (~lan 60. 1992.ZOO). godine.000 DEM u tada{njim YU dinarima. ili koje su na neki drugi na~in povezane sa etni~kim ~i{}enjem (Odluka Ustavnog suda BiH. broj: G`-73/02. nedostaje slobodno izra`ena volja na njegovoj strani (~lan 26. nesporno je da se prednik tu`enih osje}ao prinu|enim da napusti svoju ku}u. a nema sumnje da je tu`itelj bio svjestan te{kog polo`aja tu`enika i zasigurno je shvatao da je to bio razlog da prednik tu`enih potpi{e predmetni ugovor. 12. broj: U-15/99. 11. 10. 03. od 15. da je zaklju~en kupoprodajni ugovor sa prednikom tu`enih i da je u martu 1992. stav 2. te da je tu`itelj bio svjestan razloga koji su tu`enika naveli da potpi{e ugovor. 2002. kojim ugovorom mu se predaje na kori{tenje stan na spratu predmetne ku}e za mjese~nu zakupninu u iznosu od 150 DEM. ne priznaju se kao valjane bilo kakve nelegalne transakcije imovine. u okolnostima u kojima je ugovor sa~injen. zbog ~ega je njegov zahtjev za povrat tog iznosa neosnovan. u konkretnom slu~aju. koji su zaklju~eni nakon 30. kao vlasnika. (Presuda Kantonalnog suda u Mostaru. stav 3. kako to poprima i prvostepeni sud. Tu`itelj u toku postupka nije uspio dokazati da je predao iznos od 50. kao i drugi pravni poslovi. godine predao predniku tu`enih dio kupoprodajne cijene u iznosu od 50. Dakle. te da tom prilikom nisu potpisali ugovor. Zbog svega izlo`enog. koja je stupila na snagu 23. i ista se dovodi u pitanje zbog ratnih okolnosti. od 31. Prema Aneksu 7. bez obzira {to je prednik tu`enih potpisao ugovor od 10. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Me|utim.000 DEM i to bez prisustva svjedoka i bez bilo kakve priznanice. Naime. kojima je vlasnik nepokretnosti u svojini gra|ana.. godine). a niti je sa~injena bilo kakva priznanica o prijemu novca. pod djelovanjem prinude. nego da se radilo o dogovoru da tu`itelj omogu}i predniku tu`enih da. zajedno sa svojom porodicom. godine. koje su za prodavca. da je njegovo pravo da ostane u posjedu svoje ku}e bilo nesigurno. ZOO). da ugovor nije bio u skladu sa onim {to bi u~inio pod normalnim okolnostima. U konkretnom slu~aju. kao pripadnik etni~ke manjine. godini zaklju~io ugovor o zakupu sa mjesnom zajednicom. zbog ~ega se ne mo`e smatrati da je na valjan na~in prenio svoja vlasni~ka prava na tu`itelja. Analizom svih provedenih dokaza ~ini se nelogi~nom i neprihvatljivom izjava tu`itelja. godine. prevare i sile.000 DEM na ime prodajne cijene. 2000. u zamjenu za dozvolu izlaska ili dokumente. godine) 142 . Prema ~lanu 21a. Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list RBiH”. iz iskaza tada{njeg vlasnika sporne nekretnine. 04. ni{tave su i ne predstavljaju osnov za stjecanje prava vlasni{tva na nekretninama. uklju~uju}i prenos koji je u~injen pod prinudom. broj 21/92). jednostrane izjave volje. proizlazi da izme|u parni~nih stranaka nije postignut dogovor o prodaji ku}e. predmetni ugovor ne mo`e imati pravni u~inak u smislu citiranih materijalno-pravnih propisa.

10. i druge dokaze koje bude smatrao cjelishodnim za utvr|enje relevantnih ~injenica vezanih za osnovanost tu`benog zahtjeva. bilo bi uslova za utvr|enje da ugovor o prodaji nije nastao. Da bi izjava o prihvatanju ponude dovela do nastanka ugovora. potrebne su. zaklju~enje ugovora Sklapanje ugovora . st. 1989. zaklju~en u formi koju propisuje ovakav ugovor. 01. godine. niti da je ugovor zaklju~en pod uticajem prijetnje. tako|e. IAKO JE PRIVIDNO ZAKLJU^EN U FORMI PROPISANOJ ZA OVAKAV UGOVOR. Ovakvim navodima tu`iteljica ne isti~e ni da je ugovor fiktivan (to podrazumijeva svijest ugovornih stranaka da zaklju~uju ugovor neistinitog sadr`aja iz ~lana 66. 10.nije ni nastao ako nema saglasnosti volja Saglasnost volja . Iz obrazlo`enja: Prihvatanje ponude je izjava volje ponu|enog kojom izra`ava svoj pristanak na u~injenu ponudu. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. 1989. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. NE MO@E SE SMATRATI DA JE PONUDA PRIHVA]ENA I SKLOPLJEN UGOVOR O PRODAJI POSLOVNE PROSTORIJE. godine.Ugovor . pa kako ugovor nije ni nastao bez obzira {to je. 01. Zakona o obligacionim odnosima SMATRA SE DA UGOVOR NIJE NI NASTAO. obavijestio tu`enog da prihvata sva me|usobna prava i obaveze stranaka utvr|ena od strane tu`enog odredbama ugovora od 25. ZOO). 1989.prihvatanje ponude ^lan 32. strana 19) Ponuda . prinude ili prevare. 1990. v) da prihvatanje ponude pravovremeno stigne ponudiocu i g) da prihvatanje ponude bude u~injeno u posebnoj formi ako zakon izri~ito zahtijeva takvu formu za sklapanje ugovora (~l. pa da je ru{ljiv ve} da nije ni nastao jer je pismeno o tom ugovoru potpisala ne znaju}i njegov sadr`aj. 01. godine dostavio tu`enom ~etiri primjerka ugovora od 25.kada izme|u stranaka ne postoji pravni odnos iz ugovora o prodaji predvi|en ~lanom 26. ZOO ^lanovi 26. spolja gledano. Zakona o obligacionim odnosima AKO PONU\ENI PREMA USLOVIMA PONUDE U ODRE\ENOM ROKU NIJE ISPLATIO PONUDIOCU CIJENU SADR@ANU U PONUDI.prihvatanje ponude. godine. a u vezi dopisa tu`enog od 15. i 66. 38. Iz obrazlo`enja: Tu`iteljica tvrdi da izme|u nje i tu`ene nikada nije postignut sporazum o bitnim sastojcima ugovora o prodaji kao {to su predmet ugovora i cijena. ^injenice da je tu`ilac podneskom od 17. broj 3/2002. 1990. komplementarnost prihvata sa ponudom). da je na ra~un tu`enog uplatio sav nov~ani iznos utvr|en ovim ugovorom u roku od dva dana od prijema pismena tu`enog i da je tu`ilac u prilogu dopisa od 17. b) da sadr`aj izjave o prihvatanju ponude u cijelosti odgovara sadr`aju ponude (tzv. Ukoliko se doka`e istinitost ovih ~injenica. A ME\U UGOVORNIM STRANAMA NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O BITNIM SASTOJCIMA UGOVORA TE VRSTE. godine i na svim ovim 143 . odnosno da izme|u stranaka ne postoji pravni odnos iz ugovora o prodaji predvi|en ~lanom 26. po potrebi. AKO JE JEDNA OD UGOVORNIH STRANA POTPISALA PISMENI UGOVOR. NE ZNAJU]I [TA POTPISUJE. odre|ene pretpostavke: a) da izjava o prihvatanju ponude bude ozbiljna. ZOO). 2. ZOO a na koje okolnosti }e prvostepeni sud provesti predlo`ene dokaze iz `albe a.

samo ono mo`e da je prihvati. godine na koje je tu`eni stavio svoj pe~at i potpis. godine moglo bi predstavljati samo poziv tu`iocu za pregovore radi zaklju~enja novog ugovora. 01. jer takav ugovor. a nepoznata lica. 10.primjercima ugovora stavio svoj potpis. ne mo`e s uspjehom tra`iti da se utvrdi pravna valjanost ugovora od 25. od 17. usljed ~ega se ima uzeti da tu`ilac nije prihvatio ponudu i da nije do{lo do zaklju~enja ugovora. 07. 10.davanje oglasa i sklapanje ugovora Sklapanje ugovora . Prema odredbi ~lana 32. KOJIM SE UNAPRIJED POZIVAJU NEPOZNATA LICA DA U^INE PONUDU POD OBJAVLJENIM USLOVIMA NIJE PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA NEGO POZIV DA SE U^INI PONUDA KOJU DAVALAC PONUDE NIJE DU@AN PRIHVATITI. 1990. potrebno je da se ispune odre|ene pretpostavke. dostavljenog mu ugovora od 25. prema navedenoj zakonskoj odredbi. da na usmenom 144 . 01. je da je tu`ena u~inila ponudu objavljivanjem oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora u dnevnom listu “K.V” iz P pod uslovima nave. strana 81) Oglas . 19. (Vrhovni sud Republike Srpske. 1995. jer. i 2. odluka broj 51. denim u oglasu. godine. Po ocjeni ovog revizijskog suda pismeno tu`enog od 15. Nesporna je ~injenica me|u strankama da je tu`ena u dnevnom listu “K.25/95. 01. 11. 1989.davanje oglasa Ugovor . godine isplatio tu`enom cijenu od 8.sklapanje. te da je na taj na~in do{lo do zaklju~enja ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora. 1996. a koju ponavlja i u reviziji. godine kada je ovaj nov~ani iznos potpuno obezvrije|en usljed galopiraju}e inflacije. davanje oglasa ^lan 32. 1990. 1989. nego tek 17. Da bi se izjava volje mogla smatrati ponudom. 2. 1990. 4. nije prema uslovima ponude u odre|enom roku isplatio ponudiocu (ovdje tu`enom) cijenu sadr`anu u ponudi. ni u tom slu~aju se ne mo`e smatrati da je ponuda prihva}ena i da je sklopljen ugovor. ta ~injenica je strankama bila poznata. po mi{ljenju ovog suda. Jedna od bitnih pretpostavki. Po stavu ovog revizijskog suda ne mo`e se smatrati da je ponuda prihva}ena i sklopljen ugovor ako udru`ilac sredstava (ovdje tu`ilac) kome je ponuda u~injena. U konkretnom slu~aju nije sporno da tu`ilac nije u skladu sa ~l. godine. stavovi 1. izme|u ovih stranaka nije ni zaklju~en. 1989.” iz P dana .V. godine objavila oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora. Zakona o obligacionim odnosima DAVANJE OGLASA PUTEM [TAMPE ILI NA NEKI DRUGI NA^IN. Kada bi se i uzelo da pismeno od 15. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). godine . u na~elu. pozivaju}i sva zainteresovana. 1989. koju da je on prihvatio kada je na tom nadmetanju prihva}ena njegova najvi{a cijena zakupnine. Stoga tu`ilac. broj: Rev. godine utvr|enu u ~l. zajedno sa tekstom izjave tu`enog sadr`ane u ugovoru od 25. godine i isti dostavio tu`iocu sa nazna~enjem nove cijene i novog roka za ispunjene obaveze isplate cijene. je da izjava volje mora biti upu}ena odre|enom licu. 10. ~ini ponudu tu`enog. Iz obrazlo`enja: Osnovna teza tu`ioca na kojoj zasniva tu`beni zahtjev. na {to upu}uje i ~injenica da je tu`eni sa~inio novi ugovor od 10. 01. ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora u~injen odre|enom licu koji sadr`i sve bitne elemente ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao sklopiti ugovor. broj I/1999.Bilten VS RS. ne zna~e da je tu`ilac prihvatio ponudu i da je zaklju~en ugovor. 7. osim izjave o prihvatanju ponude. 1989. ovog ugovora. same za sebe. stav 1. kako je naprijed istaknuto.

pa je. Zakona o parni~nom postupku).1996. Kako se ovdje radi o ugovoru o zakupu poslovnih prostorija za koji se prema odredbi ~lana 11. Zahtjev forme u odnosu na ugovor zna~i da se zakon ne zadovoljava time da ugovornici postignu sporazum. odnosno na licitaciju. od 4. tu`ena je samo pozvala zainteresovana lica na javno nadmetanje. krug neodre|enih. da stave ponudu za zaklju~enje ugovora o zakupu pod uslovima odre|enim u pozivu. Ovo je. broj: Rev-113/02. godine da do 9. za 1 m2). naime. a tu`ena.63) 145 . godine “do|e kod nje radi zaklju~enja ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora pod uslovima koje je on ponudio na usmenom javnom nadmetanju od 30. kako to pogre{no rezonuje revident. Zbog toga za odluku o sporu nije pravno relevantna tvrdnja revidenta. da oglasi dati u {tampi. Zato je revizija odbijena kao neosnovana i rije{eno kao u izreci (~lan 393. kada je dao najbolju ponudu zakupnine za predmetni poslovni prostor (152. da su ni`estepeni sudovi pravilno zaklju~ili da je tu`beni zahtjev neosnovan. 5. 4. broj I/2004. kada je javnom objavom nadmetanja za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora data mogu}nost svima. Razlog za ovakvo zakonsko rje{enje je ne samo neodre|enost ponu|enog ve} i neodre|enost predmeta prodaje i njihove cijene (ovdje visine zakupnine).Bilten sudske prakse VS RS. a nepoznatim licima. 5. nego poziva) nema obilje`je prihvatanja. 1996. ZOO. pozivaju}i tu`ioca pismenom broj 06-372-S 1/96.javnom nadmetanju zakazanom za dan 30. na koji se poziva revident. 35. dao najbolju ponudu za zaklju~enje ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora. godine”. U takvoj situaciji. pa se stoga njihovo sagla{avanje (ovdje sagla{avanje tu`ioca) sa inicijativom za zaklju~enje ugovora (koje nema karakter ponude. 1996. godine. koja je imperativnog karaktera. navedenog u oglasu. od 4. ve} iz razloga koje je dao ovaj sud. prema tome. da odre|enog dana. do ~ijeg zaklju~enja nije do{lo. tra`i zaklju~enje ugovora u pismenom obliku kojeg u ovom slu~aju nema. dakle. stav 1. nego tra`i da saglasnost volja bude odjevena u naro~itu formu. stave ponudu iznosa zakupnine koju nude za predmetni poslovni prostor. (Vrhovni sud Republike Srpske. Ovo pravilo va`i i u slu~aju poziva na javno nadmetanje. ona situacija koja je propisana ~l. lecima. U ovom slu~aju tu`ilac je u~estvovao u usmenom javnom nadmetanju navedenog dana objavljenog u oglasu. 8. u~estvuju na usmenom nadmetanju daju}i ponudu zakupnine za predmetni poslovni prostor. str.00 din. 1996. Prema tome. tog ~lana ugovor bez takve forme ne proizvodi pravno dejstvo. televizijom ili na drugi na~in. sve i da je istina da nije primio pismeno tu`ene broj 06-372-S 1/96. 2002. 33/77 do 7/92). radijom. ne predstavljaju ponudu za zaklju~enje ugovora. godine. ugovor o zakupu. 4. 5. prihvatila tu ponudu tu`ioca (ne i dala ponudu kako to pogre{no zaklju~uje drugostepeni sud) da sa njim zaklju~i navedeni ugovor do navedenog roka. nije zaklju~en u formi koja je propisana zakonom. nego samo poziv da se u~ini ponuda pod objavljenim uslovima. stav 1. ali ne iz razloga koje su dali za svoje odluke. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Slu`beni list SRBiH”. godine . naime. U navedenom slu~aju. to prema stavu 2. 61 . odluka broj 40. Proizlazi. 1996. br. od 7. nego tek ono predstavlja ponudu. a nepoznatih lica ne nalazi se u ulozi ponu|enog. {to je nesporno me|u strankama.

Zakona o obveznim odnosima . br. broj 2/1997.forma ugovora izme|u pravnih osoba Ugovor .nije sada mogu}a kod ugovora o prometu nekretnina Promet nekretnina . 46/90). odluka 28. 1994. nadle`ni organ poduze}a mo`e zahtijevati njegovu odgovornost zbog nezakonitog rada ili tra`iti poni{tenje ugovora. a moglo se urediti i da zastupnik u ime preduze}a sklapa ugovore uz saglasnost radni~kog savjeta. AKO POTPISI ZASTUPNIKA UGOVORNIH STRANAKA NISU OVJERENI PRED NADLE@NIM SUDOM. Zakona o poduze}ima. statutom. Ovla{}enje zastupnika. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. na osnovu ugovora o dioni~arskom ulogu tu`enog u osnivanju banke. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 170. list RBiH”. i 5. do 59) Saglasnost za zaklju~enje ugovora .neponova`an ako su ovla{tenja zastupnika preduze}a ograni~ena upisom u sudski registar ^lan 55. AKO JE OBAVEZA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI BILA UPISANA U SUDSKI REGISTAR. 54. koji je bio na snazi u vrijeme zaklju~ivanja ugovora o dioni~kom ulogu (“Slu`beni list SFRJ”. po mi{ljenju suda. za odlu~ivanje o zahtjevu tu`itelja prethodno je potrebno utvrditi je li izme|u stranaka zaklju~en puno146 . ZAKLJU^EN IZA 15. 06. od 30. OVAKAV UGOVOR SE NE MO@E KONVALDIRATI ISPUNJENJEM. 1997. stav 4. I KADA JE ZAKLJU^EN IZME\U PRAVNIH OSOBA. 7. odnosno pravilima preduze}a moglo se ograni~iti ovla{}enje zastupnika za sklapanje odre|enih ugovora. ako mu je ona potrebna. Po odredbama ~lana 170. i 46. Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. ZOO). te da za rje{enje spora nije bitno je li zastupnik tu`enog imao ovla{}enje radni~kog savjeta da zaklju~i ugovor. odnosno kad zaklju~i ugovor bez saglasnosti radni~kog savjeta. a savjesnoj stranci pripada pravo na pravi~nu naknadu (~lan 55. odnosno ograni~enje njegovih ovla{}enja upisivalo se u sudski registar. po odredbama ~lana 55. Ako je zastupnik tu`enog postupio suprotno op}em aktu.forma kod prometa nekretnina ^lan 45.23) b) Sposobnost (~l. stav 2. stav 2. koje je upisano u sudski registar.ZOO. GODINE. 18/94 i 33/94) NE PROIZVODI PRAVNO DJEJSTVO UGOVOR (ILI PREDUGOVOR) O PROMETU NEPOKRETNOSTI. str. stavovi 4.neponova`an je ugovor ako su ovla{tenja zastupnika preduze}a ograni~ena upisom u sudski registar Ugovor . odnosno drugog organa. a naknadno zatra`ena saglasnost nije data. 77/88.ispunjenjem . 22 . godine Bilten VS FBiH. Zakona o preduze}ima SFRJ .raniji NEPUNOVA@AN JE UGOVOR KOJI JE ZAKLJU^IO ZASTUPNIK DRU[TVENOG PREDUZE]A BEZ SAGLASNOSTI RADNI^KOG SAVJETA. i ~lan 73. broj: P`. stav 5. Iz obrazlo`enja: Pobijanom presudom prvostepeni sud je udovoljio tu`benom zahtjevu s obrazlo`enjem da je na tu`itelja.Konvalidacija . Kad zastupnik zaklju~i ugovor protivno ovla{}enju iz op}eg akta. smatra se da ugovor nije zaklju~en. br. Dakle. 40/89. stav 2. preneseno pravo kori{tenja na navedenim poslovnim prostorijama. Zakona o obligacionim odnosima ^lanovi 9.39/96.

jer da bi to bilo protivno na~elu po{tenja i savjesnosti sadr`anim u odredbi ~lana 12. To predstavlja bitnu povredu odredaba parni~nog postupka ozna~enu u ~lanu 354. a ne dr`ati se zna~enja upotrijebljenih izraza. i 3. ispitati namjeru stranaka. ZN SAMA ZA SEBE NE ISKLJU^UJE MOGU]NOST DA SE RADI O UGOVORU O POKLONU. odluka broj 59) 147 . ZOO. u smislu ~lana 90. po ocjeni ovog revizijskog suda.va`an ugovor o dioni~kom ulogu i u tom pravcu ispitati. Zakona o parni~nom postupku i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje. odluka broj 26. od 30. broj: P`. 1997. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.95/97. u stvari. Zakona o obligacionim odnosima da je predmetni ugovor o do`ivotnom izdr`avanju po svom sadr`aju bio ugovor o poklonu. na koji je na~in ure|eno pitanje ovla{}enja zastupnika za zaklju~ivanje ugovora.ugovor o do`ivotnom izdr`avanju i ugovor o poklonu ^lan 55. 1991. ZN. Po ocjeni ovog revizijskog suda iznijeti razlozi ne mogu da poslu`e kao pouzdana osnova za pravilno rje{enje spora. S. Ukoliko bi se ustanovilo da je volja ugovornih stranaka (ovdje tu`ilje i sada pok. stav 1. STAVOVI 2. odnosno kako je ono upisano u sudski registar. broj I/1999. ali ako prividni ugovor prikriva neki drugi ugovor. ne ~ini ugovor o do`ivotnom izdr`avanju ni{tavim. Ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da se tu`ilja ne mo`e sa uspjehom pozivati na odredbu ~lana 66. stav 2. i 3. stavovi 2. a ne ugovora o do`ivotnom izdr`avanju. i 2. ugovor o poklonu. prilikom ustanovljenja i ocjene okolnosti koje su za ovo tuma~enje va`ne. ne isklju~uje mogu}nost da se radi o ugovoru o poklonu. Stoga je uva`enjem revizije ni`estepene presude valjalo ukinuti na osnovu ~lana 394. od 8.Bilten VS RS. ZOO propisano je da prividan ugovor nema u~inka me|u ugovornim strankama. broj: Rev. ta~ka 13. (Vrhovni sud Republike Srpske. na osnovu statuta tu`enog. sada pokojnim. Odredbom ~lana 66. godine Bilten VS FBiH. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilje da se utvrdi da je sa. sama za sebe. stavovi 1. taj drugi ugovor vrijedi ako je udovoljeno uslovima za njegovu pravnu valjanost. 12. Zakona o parni~nom postupku na koju revizija osnovano ukazuje. broj 2/1997. 07. stavovi 1. stavovi 2. 1999. ve} vrijedi kao ugovor o poklonu. ZOO. godine zaklju~ila ugovor o poklonu koga su nazna~ili kao ugovor o do`ivotnom izdr`avanju. I 3. 25. J. Zbog pogre{nog pravnog stava osnovano tu`ilja u reviziji isti~e da ni`estepeni sudovi nisu ocjenjivali materijalne dokaze kojima tu`ilja dokazuje da je ugovor o do`ivotnom izdr`avanju. J. godine . tj. Okolnost da je predmetni ugovor o do`ivotnom izdr`avanju zaklju~en u skladu s odredbom ~lana 120. i 2. 04. Za pravilnu odluku o sporu bilo je potrebno prilikom tuma~enja predmetnog ugovora.54/99. Zakona o naslje|ivanju OKOLNOST DA JE UGOVOR O DO@IVOTNOM IZDR@AVANJU ZAKLJU^EN U SKLADU S ODREDBOM ^LANA 120. strana 21) Prividni ugovor . S. pa tako ni utvrdili pravu volju ugovornih stranaka u vrijeme zaklju~enja ugovora. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 120.) bila upravljena na zaklju~enje ugovora o poklonu.

onda bi sporni ugovor bio ni{tav (analogna primjena ~lana 56.bitna . zaklju~i bilo kakav pravni posao. a ne ru{ljiv. Prema tome. A NE RU[LJIV. i 112.ni{tavost zbog bitne zablude u odnosu na bitna svojstva predmeta Zabluda . POTREBNO JE UTVRDITI DA LI JE TU@ITELJICA BILA U BITNOJ ZABLUDI U ODNOSU NA BITNA SVOJSTVA PREDMETA. godine . 2002. Lice koje tu sposobnost nema nije sposobno da samo. stav 1. Ukoliko ga takvo lice li~no.ONDA JE TAJ UGOVOR NI[TAV. PA AKO TU SPOSOBNOST NEMA .ugovor je ni{tav. Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su uzeli utvr|enim da je tu`iteljica u vrijeme zaklju~enja spornog ugovora bila potpuno poslovno nesposobno lice i na osnovu toga zaklju~ili da je ovaj ugovor ru{ljiv i da su time ostvarene zakonske pretpostavke za njegovo poni{tenje u skladu sa odredbom iz ~lana 111.poslovna nesposobnost lica Ugovor .bitna zabluda u odnosu na bitna svojstva predmeta ugovora Ni{tavost ugovora . u vezi sa ~lanom 103. AKO JEDNA OD STRANAKA U ^ASU ZAKLJU^ENJA UGOVORA NIJE ZBOG DU[EVNOG OBOLJENJA BILA U STANJU SHVATITI NJEGOV ZNA^AJ. broj: Rev. 60. Zakona o obligacionim odnosima NIJE VALJAN KUPOPRODAJNI UGOVOR. i 62. do 66) Mane volje . ZOO).u odnosu na bitna svojstva predmeta ugovora ^lanovi 61. ako je tu`iteljica u vrijeme zaklju~enja spornog ugovora bila nesposobna da shvati zna~enje . KAO I U ODNOSU NA OKOLNOSTI KOJE SE PO 148 . 73 .poslovna nesposobnost osobe Ugovor poslovno nesposobne osobe ^lan 56. broj I/2004. BEZ UTICAJA JE NA ODLU^IVANJE OKOLNOST DA JE POSLOVNA SPOSOBNOST TOJ STRANCI BILA ODUZETA TEK NAKON ZAKLJU^ENJA UGOVORA. 5. ZOO). Za zaklju~enje punova`nog ugovora potrebno je da ugovara~ ima poslovnu sposobnost koja se tra`i za zaklju~enje tog ugovora (~lan 56. (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske.posljedice svojih djela . onda ova ~injenica ne bi bila razlog za ru{ljivost ovog ugovora. PRI TOME.ni{tavost ^lan 56. od 17. kako to pogre{no zaklju~uju ni`estepeni sudovi. li~no. odluka broj 45. zaklju~i . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2002. Zakona o obligacionim odnosima i sudili tako {to su usvojili tu`beni zahtjev.zbog bitne zablude u odnosu na bitna svojstva predmeta Ugovor o zamjeni nekretnina . str.74) c) Mane volje (~l. strana 18) Ni{tavi ugovori .Ni{tavi ugovori . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.Bilten sudske prakse VS RS. Zakona o obligacionim odnosima ZA UTVR\IVANJE POSTOJANJA ZABLUDE PRI ZAKLJU^ENJU UGOVORA. ipak.304/01. Ako bi se i prihvatilo ~injeni~no utvr|enje da je tu`iteljica zbog psihi~kog stanja zdravlja bila nesposobna da zaklju~i sporni ugovor. Zakona o obligacionim odnosima ZA ZAKLJU^ENJE PUNOVA@NOG UGOVORA POTREBNO JE DA UGOVARA^ IMA POSLOVNU SPOSOBNOST KOJA SE TRA@I ZA ZAKLJU^ENJE TOG UGOVORA.

istog ~lana zabluda je bitna. broj: P . od tre}ih lica gotovo redovna pojava. (Presuda Op}inskog suda I Sarajevo.. godine . Zakona o obligacionim odnosima je propisano da stranka koja je u zabludi mo`e tra`iti poni{tenje ugovora zbog bitne zablude osim ako pri sklapanju ugovora nije postupala sa pa`njom koja se u prometu zahtijeva. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. od 04. NE BI ZAKLJU^ILA TAKAV UGOVOR.1111/96. Naime. 03. a prvostepenu presudu potvrdio. izme|u ostalog. koji je bio upravljen na utvr|ivanje ni{tavosti zaklju~enog ugovora o zamjeni nekretnina. od 22. Iz obrazlo`enja: Presudom Op}inskog suda I u Sarajevu broj P . zbog zablude kod kupca. tu`iteljica je odbijena sa tu`benim zahtjevom. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. od 4. tu`ilac je u vrijeme zaklju~enja vansudske nagodbe bio u zabludi u pogledu visine procenta umanjenja njegove `ivotne aktivnosti. broj 3/1999.173/99. broj 2/2002. koju je u posjed trebala preuzeti tu`iteljica. 04.OBI^AJIMA U PROMETU SMATRAJU ODLU^NIM. AKO JE DO NJENOG SKLAPANJA DO[LO PRIJE ZAVR[ENOG LIJE^ENJA O[TE]ENOG KAD SE JO[ NISU ISPOLJILE SVE POSLJEDICE [TETNE RADNJE. Kako je procenat umanjenja `ivotne aktivnosti od 35% u postupku vansudskog obe{te}enja utvr|en na bazi nepotpune medicinske dokumentacije i kada lije~enje nije bilo zavr{eno (definitivne posljedice potresa mozga mogle su se utvrditi tek nakon zavr{enog lije~enja). broj: G`. Kantonalni sud u Sarajevu je svojom presudom broj: G`. godine `albu tu`iteljice odbio. 1999. Ovo tim prije {to se iz okolnosti i prilo`enih dokaza u spisu ne mo`e zaklju~iti da tu`ilac nije postupao sa pa`njom koja se u prometu zahtijeva jer kao neuka stranka i nije mogao znati da se definitivne posljedice povrede mogu utvrditi tek nakon zavr{enog lije~enja.173/99. a time i obima nematerijalne {tete (nije imao pravilnu predstavu o bitnom elementu predmeta poravnanja).1111/96. U PROTIVNOM. stav 1. i presuda Kantonalnog suda u Sarajevu. od 22. 1998. kao i u odnosu na okolnosti koje se u obi~ajima u prometu smatraju odlu~nim. na `alost. i 1093. jer. 1998. U postupku je bitno utvrditi da li je tu`iteljica bila u bitnoj zabludi u odnosu na bitna svojstva predmeta.13) 149 . ne ~ini ovakav ugovor ru{ljivim iz razloga {to je zaposjedanje nekretnina u ratnom i u poratnom periodu. Stoga su bez osnova navodi `albe da je o zahtjevu odlu~eno na osnovu naknadno nastalih okolnosti jer posljedica potresa mozga u vidu epilepti~nih napada ispoljena u toku trajanja lije~enja ne predstavlja pogor{anje zdravstvenog stanja tu`ioca koje bi imalo karakter nove {tete. 04. sama ~injenica da je u momentu zaklju~enja ugovora o zamjeni bila zaposjednuta nekretnina. strana 17) Vansudska nagodba . 3. Iz obrazlo`enja: Odredbom ~lana 61. JER. ne bi zaklju~ila takav ugovor. pa kako je tu`iteljeva zabluda ispri~iva (opravdana) sti~u se uslovi za poni{tenje vansudskog poravnjanja. a to tim prije {to je tu`iteljica znala da je ta nekretnina zaposjednuta od strane tre}eg lica. 1999. PA JE O[TE]ENI BIO U ISPRI^IVOJ ZABLUDI O PUNOM OBIMU OVOG VIDA NEMATERIJALNE [TETE. godine.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.poni{tenje zbog zablude ^lanovi 61. 12 . i ako se odnosi na bitna svojstva predmeta ugovora. u protivnom. U smislu odredba stava 1. str. Zakona o obligacionim odnosima STEKLI SU SE USLOVI ZA PONI[TENJE VANSUDSKE NAGODBE ZAKLJU^ENE IZME\U O[TE]ENOG I [TETNIKA O NAKNADI NEMATERIJALNE [TETE ZBOG TRAJNO SMANJENE @IVOTNE AKTIVNOSTI.

broj 1/2002.i volja stranaka AKO SE RADI O PRIVIDNOM (SIMULIRANOM) PRAVNOM POSLU. NA STICANJE PRAVA SVOJINE AUTOMOBILA NEMA UTICAJA OKOLNOST [TO NIJE PLA]EN POREZ NA PROMET I [TO AUTOMOBIL NIJE REGISTRIRAN NA NOVOG VLASNIKA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.usmeni ugovor o prodaji Forma .ugovora o prodaji automobila Neformalnost ugovora . broj 2/2002. strana 18) 150 . Zakona o obligacionim odnosima AKO SU UGOVARA^I PRIVIDNO (SIMULIRANO) IZJAVILI DA ZAKLJU^UJU JEDAN PRAVNI POSAO A STVARNO SU ZAKLJU^ILI DRUGI PRAVNI POSAO.nesporazum o predmetu obaveze ^lan 63. strana 25) Prividan ugovor . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 2/2001.nesporazum o predmetu obaveze Nesporazum . strana 18) Prividan ugovor . ONDA PRIVIDNO ZAKLJU^EN PRAVNI POSAO NEMA NIKAKVE VA@NOSTI.prodaja automobila Usmeni ugovor . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.o prodaji automobila ^lan 67. TADA JE MJERODAVNA VOLJA STRANAKA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 25) d) Forma ugovora (~l. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima AKO PREDMET PRODAJE NIJE DOVOLJNO ODRE\EN TAKO DA IZME\U UGOVORNIH STRANAKA POSTOJI NESPORAZUM O PREDMETU OBAVEZE. 67. ZOO) (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.o predmetu obaveze Ugovor o prodaji . do 73) Automobil . UGOVOR NE NASTAJE (PRODAVAC JE PRODAO PUTEM LICITACIJE OPREMU ZA RIBNJAK I KUPAC JE POGRE[NO SMATRAO DA U SASTAV OPREME ULAZI I AGREGAT). PA JE KUPAC POSTAO VLASNIK AUTOMOBILA U ^ASU KADA MU GA PRODAVAC PREDA U POSJED PO OSNOVU USMENO ZAKLJU^ENOG KUPOPRODAJNOG UGOVORA. broj 2/2001. (^LAN 66. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA) (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ONDA JE I ON NEPUNOVA@AN.i stvarno zaklju~eni pravni posao ^lan 66. (^LAN 67.Mane volje . STVARNO ZAKLJU^ENI PRAVNI POSAO PROIZVODI PUNO DEJSTVO UKOLIKO ISPUNJAVA OSTALE USLOVE POTREBNE ZA NJEGOVU PUNOVA@NOST A AKO TE USLOVE NE ISPUNJAVA. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR O PRODAJI AUTOMOBILA NE MORA BITI ZAKLJU^EN U POSEBNOJ FORMI.

232/97. I KADA JE ZAKLJU^EN 151 . Zakona o prometu nekretnina zahtijeva se samo za ugovore kojima se prenosi pravo vlasni{tva na nekretninama. 10. Takvo pravno stajali{te je pogre{no. po kojem je tu`itelj kao prodavatelj prodao tu`eniku kao kupcu poslovni prostor u M. Zakona o obligacionim odnosima ^lanovi 9. ZAKLJU^EN IZA 15.o prodaji nekretnine iz dru{tvenog vlasni{tva ^lanci 9. Iz obrazlo`enja: Sud prvog stupnja je utvrdio da su parni~ke stranke dana 2. godine Bilten VS FBiH. stavak 1. {to je vidljivo i iz odredbe ~lanka 9-a stavak 3. koji. godine pismeno zaklju~ile ugovor o prodaji. tj. koja je predmet prodaje. prethodno ste~ena na protupravan na~in. i 4. Iz spornog ugovora o prodaji i stanja spisa. uz pismenu formu. 4/89. odluka broj 27. tog Zakona po kojoj }e zahtjev za davanje odobrenja biti odbijen ako je nekretnina. 7. ugovor u cijelosti i izvr{en. To je svakako isklju~eno kada se radi o nekretnini koja se nalazi u dru{tvenom vlasni{tvu.ugovora o prometu nekretnina izme|u pravnih osoba Promet nekretnina . a tu`enik-kupac privatno poduze}e.Forma . vidljivo je da je prodavatelj-tu`itelj dru{tvena pravna osoba. GODINE PUNOVRIJEDAN JE GLEDE FORME I KADA POTPISI UGOVARATELJA NISU OVJERENI U NADLE@NOM SUDU. pa je tako. 1992. pa da mu tako nedostaje obavezna forma propisana u ~lanku 9. a ne i na ugovore o otu|enju nekretnina iz dru{tvenog vlasni{tva. kada se radi o prometu nekretnina koje su u vlasni{tvu fizi~kih ili gra|ansko-pravnih osoba (Zakon razlikuje ugovore o otu|enju nekretnina iz dru{tvenog vlasni{tva od ugovora na temelju kojih se prenosi pravo vlasni{tva). Potpisi ugovornih stranaka nisu ovjereni u nadle`nom sudu. 18/94 i 33/94) NE PROIZVODI PRAVNO DJEJSTVO UGOVOR (ILI PREDUGOVOR) O PROMETU NEPOKRETNOSTI.forma ugovora izme|u pravnih osoba Ugovor . zbog primjene ~lanka 2. ne mo`e nadomjestiti ni njegovo potpuno izvr{enje. br. I dodati ~lanak 9-a spomenutog zakona isklju~ivo se odnosi na ugovore kojima se prenosi pravo vlasni{tva. str. broj 4/89). Tu`enik je u ugovorenom vremenu isplatio tu`itelju cjelokupni iznos kupovne cijene. i ~lan 73. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina (“Slu`beni list SRBiH”. Zakona o prometu nekretnina). broj 2/1997.22) Forma . Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. 1997. Zakona o izmjenama i dopunama tog Zakona (“Slu`beni list SRBiH”. i 9-a Zakona o prometu nekretnina UGOVOR O OTU\ENJU NEKRETNINA IZ DRU[TVENOG VLASNI[TVA ZAKLJU^EN U PISMENOM OBLIKU U MARTU 1992. a na {tetu dru{tvenog vlasni{tva. a tu`itelj predao tu`eniku u posjed kupljeni poslovni prostor. Sud prvog stupnja stoji na stajali{tu da je ugovor ni{tavan zbog toga {to potpisi ugovara~a nisu ovjereni od nadle`nog suda. list RBiH”. stav 2. 38/78. od 21. 4. i 46. stavci 2. 1994. o otu|enju poslovnog prostora iz dru{tvenog vlasni{tva. 21 . GODINE. dakle. broj: P`. Poo{trena forma iz ~lanka 9. a ugovori o takvom otu|enju pravno su valjani ako su zaklju~eni u pismenom obliku (~lanak 9.forma kod prometa nekretnina ^lan 45. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Radi se. 29/90 i 22/91).forma kod otu|enja iz dru{tvenog vlasni{tva Ugovor . br.ugovora o prodaji nekretnina iz dru{tvenog vlasni{tva Promet nekretnina .

str. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je pogre{no primijenio materijalno pravo kada je usvojio tu`beni zahtjev o punova`nosti predugovora. osim ako iz cilja zbog kojeg je forma propisana o~igledno ne proizilazi druga~ije. smatra se punova`nim iako nije zaklju~en u toj formi ako su ugovorne stranke. 18/94 i 33/94). U smislu ~lana 73. Ova zakonska odredba se odnosi i na ugovara~e pravna lica. ugovor na osnovu koga se prenosi pravo svojine na nepokretnosti mora biti sa~injen u pismenom obliku i potpisi ugovara~a ovjereni u nadle`nom sudu RBiH. preuzetog kao zakon RBiH. “Slu`beni list RBiH”. {to zna~i da ovakav na~in konvalidacije nije prihvatljiv u pogledu ugovora zaklju~enih nakon stupanja na snagu navedenih izmjena. U vrijeme zaklju~enja ovog pravnog posla bio je na snazi izmijenjeni ~lan 9.39/96. pa i na ona koja imaju u cjelini ili djelimi~no dru{tveni. ispunjenjem ugovornih obaveza. 06. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti. broj 2/1997. Ovo iako se shvati kao predugovor. jer. zaklju~enog izme|u tu`ioca i prvotu`enog. a po odredbama ovog ~lana. Zakona o prometu nepokretnosti (izmijenjenog ~lanom 3. nepunova`an. broj: P`. dakle. kako utvr|uje prvostepeni sud. sa karakteristikama ugovora. od 30. Kako je nesporno da nakon zaklju~enja predugovora tu`ioca i prvotu`enog nije uslijedila ovjera potpisa ovla{tenih zastupnika ugovornih stranaka pred nadle`nim sudom. “Slu`beni list RBiH”. Okolnost da su osnovne ugovorne obaveze (isplata cijene i predaja predmeta predaje u posjed) izvr{ene. AKO POTPISI ZASTUPNIKA UGOVORNIH STRANAKA NISU OVJERENI PRED NADLE@NIM SUDOM. Zakona o prometu nepokretnosti (izmijenjen odredbama ~lana 1. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. stav 2. ovaj pravni posao je bez pravnog djejstva. sa posebnim nagla{avanjem da ugovor koji nije zaklju~en u ovom obliku ne proizvodi pravno djejstvo. ugovor za ~ije se sklapanje zahtijeva pismena forma. kapital. ne dovodi do konvalidacije ovog pravnog posla (i ako se poprimi da je po svom sadr`aju ugovor. Zakona o obligacionim odnosima. kasnije dr`avni.23) 152 . 1994.IZME\U PRAVNIH OSOBA. propisi o formi glavnog ugovora va`e i za predugovor ako je propisana forma uslov punova`nosti ugovora. a ne samo predugovor). Ovo posebno proizilazi i iz prijelazne odredbe ~lana 46. U konkretnom slu~aju zahtijeva se kvalifikovana pismena forma (ovjera potpisa ugovornih strana nakon sa~injavanja pismenog ugovora). 07. godine). OVAKAV UGOVOR SE NE MO@E KONVALDIRATI ISPUNJENJEM. broj 18/94). 1997. Zakona o obligacionim odnosima. br. Zakona o prometu nepokretnosti. godine Bilten VS FBiH. izvr{ile obaveze koje iz ugovora nastaju. pa je o~igledno cilj propisa da ne dopusti konvalidaciju ovakvih ugovora zaklju~enih samo u pismenom obliku. u smislu ~lana 45. odluka broj 28. po kojoj se mogu ispunjenjem ugovornih obaveza konvalidirali samo ugovori o prometu nepokretnosti zaklju~eni u pismenom obliku do dana stupanja na snagu ovih promjena (do dana 15. u cjelini ili u prete`nom dijelu. 22 .

194/97. strana 23) 153 . i 4. do 76) Poslovna prostorija . Zakona o obveznim odnosima ^lanak 32. ve} se mogu ostvarivati samo one koje su nastale za vrijeme trajanja ostvarene. i 74. broj 2/1997. godine Bilten VS FBiH. a prvostepeni sud svojom presudom nakon toga obavezao tu`enika na predaju u posjed zakupljenog poslovnog prostora. Pravo posjedovanja spornog poslovnog prostora (dr`anja u zakupu) tu`itelj je stekao po osnovu zaklju~enog ugovora. Zakona o obveznim odnosima) sa ~ijim ostvarenjem se zavr{ava obvezni odnos. br. 12/87.e) Uslov (~l. To njegovo pravo prestalo je prestankom ugovora kao pravnog osnova posjedovanja. stavak 3. ~lanci 78. 74. stavovi 3. 3/93 i 13/94) ZAKUPAC NE MO@E ZAHTIJEVATI PREDAJU U POSJED ZAKUPLJENE POSLOVNE PROSTORIJE NAKON [TO JE ISTEKLO VRIJEME NA KOJE JE UGOVOR O ZAKUPU BIO ZAKLJU^EN. 1997. godine (istekom roka od pet godina). list RBiH”. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. stavak 4. o~ito je takvu presudu donio uz pogre{nu primjenu materijalnog prava (~lanak 32. Zakona o obveznim odnosima) {to ne proistje~e iz stanja spisa. Ina~e bi se moglo smatrati da u konkretnom odnosu raskidni uvjet (istek roka) nije ostvaren samo kada bi tu`enik svojim nesavjesnim postupanjem ili namjerno sprije~io tu`itelja da u toku trajanja ugovorenog roka koristi poslovni prostor (~lanak 74.predaja u posjed zakupcu nakon isteka vremena trajanja zakupa Primjena pravila o uslovu . OSIM AKO DOKA@E DA JE ZAKUPODAVAC NESAVJESNIM POSTUPANJEM SPRIJE^AVAO ZAKUPCA DA KORISTI PROSTORIJU U TOKU TRAJANJA UGOVORENOG ROKA ZAKUPA. list SRBiH”. Zakona o obveznim odnosima) na koju `alba opravdano ukazuje. broj: P`. 08. i “Sl. odluka broj 29. Kako je sporni ugovor o zakupu prestao dana 31. 30/90 i 7/92. Naime.podno{enje tu`be za predaju u posjed nakon isteka roka zakupa ^lanak 74. Iz obrazlo`enja: Potra`ivanje predaje u posjed zakupljenog poslovnog prostora i nakon {to je isteklo vrijeme na koje je ugovor zaklju~en nije ostvarenje prava iz obveznog odnosa ste~enog za vrijeme njegova trajanja. a {to ni tu`itelj ne tvrdi. a sud je du`an uva`iti ~injenice i okolnosti koje nastanu ili se izmijene od podno{enja tu`be do dono{enja presude. jer se njenim podno{enjem on ne mo`e produljiti.primjena pravila o uslovu kod podno{enja tu`be za predaju u posjed poslovne prostorije nakon isteka roka zakupa Zakup poslovne prostorije . tako da ne mogu nastati nikakva prava na daljnje tra`bine. nastupa ista pravna situacija kao kod nastupanja raskidnog uvjeta (~lanak 78. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija. 33/77. i ~lanak 78. br. od 19. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Sl. ve} zahtjev za ostvarenje prava na zakup u vrijeme kada je ugovor prestao. kada ugovor prestaje da va`i po isteku odre|enog roka. 10. 1996. Kod toga nema nikakvog pravnog zna~enja ni ~injenica {to je tu`ba podnesena u vrijeme kada ugovoreni rok jo{ nije bio istekao.kod podno{enja tu`be za predaju u posjed poslovne prostorije nakon isteka roka zakupa Uslov i njegovo dejstvo .

Tu`itelj je ostao u posjedu kupljenih nekretnina i u svojim poslovnim knjigama ih vodio i koristio kao svoja sredstva. egzistirao kao uvjet samo prijenos prava u zemlji{noj knjizi. bio posjednik spornih nekretnina. 2. i po mi{ljenju ovog suda. parni~ne stranke su se pona{ale u skladu sa ugovorom uspostavljenim odnosima. {to. Revizija i ne dovodi u pitanje ~injenicu da svi uvjeti nisu ostvareni. proizlazi da niti jedna od njih nije ugovor smatrala raskinutim time {to u ugovorenom roku nije izvr{en prijenos vlasni{tva. ta ugovorna klauzula bi kupcu {tetila umjesto da mu koristi. taj uvjet bi prije mogao zna~iti opstanak ugovora. Naprotiv. kao {to revizija tvrdi. a kada je ugovoreni raskidni uvjet nemogu}. Kada je ugovor sklopljen pod vi{e raskidanih kumulativno ugovorenih uvjeta. dakle. Takve odnose ugovorom uspostavljene niko od parni~nih stranaka nije dovodio u pitanje sve do. DO RASKIDA UGOVORA MO@E DO]I TEK KADA SE ISPUNE SVI UGOVORENI UVJETI. niti je ponovno uspostavljen zakupni odnos. ~ime bi i 154 . U protivnom.Raskid ugovora . Njegovi interesi su za{ti}eni samo ostvarenjem svih uvjeta. Iz obrazlo`enja: Pravilno revizija polazi od toga da je sporni ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom. ali grije{i kad gubi iz vida da su kumulativno ugovorena tri takva uvjeta i to prijenos prava na prodatim nekretninama u zemlji{noj knjizi u ugovorenom roku. pa kada bi. od momenta kupovine. u svojim poslovnim knjigama ih vodio i koristio kao svoje sredstvo. kako to revizija tvrdi. odnosno prava kori{tenja u zemlji{noj knjizi. opet. a time nije do{lo ni do raskida ugovora. njihova prava volja je izra`ena u sadr`ini cijele ugovorne klauzule. tako|er u ugovorenom roku i na koncu ponovno uspostavljanje zakupnog odnosa. suglasne su u tome da ispunjenje toga uvjeta onako kako je ugovoreno nije bilo mogu}e. Zakona o obveznim odnosima). Naprotiv. I nakon {to tu`enik nije uspio izvr{iti prijenos vlasni{tva. koja je za{titnog karaktera i uglavljena radi za{tite interesa kupca. st. Zakona o obveznim odnosima KADA JE UGOVOR ZAKLJU^EN POD VI[E RASKIDNIH UVJETA KUMULATIVNO UGOVORENIH. i 75. o~ito nije bila volja ugovora~a i {to bi bilo besmisleno.kada je kumulativno ugovoreno vi{e raskidnih uvjeta moraju biti svi ispunjeni da bi do{lo do raskida Ugovor zaklju~en pod vi{e raskidnih uvjeta . Iz daljih me|usobnih odnosa i pona{anja ugovornih strana. a nastanak obveze vra}anja kupovne cijene. nesporna je ~injenica da je tu`itelj kao kupac. niti je tu`itelj to zahtijevao i nije ponovno uspostavljen zakupni odnos kako je ugovorom predvi|eno. slijedom toga. ne bi mogao proizvesti raskid ugovora. bez obzira na to kako su oni me|usobno povezani i kakvo je zna~enje pojedinih. Tu`enik nije vratio kupovnu cijenu. Kada bi.mogu}nost raskida ^lanci 74. od kojih nastupanje narednog ovisi o nastupu prethodnog. sve kada bi i bio ugovor raskinut na na~in kako to revizija tvrdi. u kom pravcu o~ito nije bila volja ugovornih strana. nije bilo mogu}e). do raskida ugovora dolazi kada se ostvare svi uvjeti.u slu~aju vi{e raskidnih uvjeta ugovorenih kumulativno Ugovor . da li je za nastupanje jednog potrebno prethodno ili naknadno ispunjenje drugog. u zabludi zaklju~enog ugovora o zakupu u 1993. jer tu`enik kao prodavatelj nije vratio kupovnu cijenu. smatra se nepostoje}im (~lanak 75. Na koncu. bio ugovoren kao jedini. odnosno raspolaganja u zemlji{noj knjizi (to. iz na~ina na koji je uglavljen i izolirano posmatran. godini. vra}anje kupovne cijene.

broj 1/2003. budu}i da je protekom roka od pet godina tu`enik izgubio pravo zahtijevati njihovo vra}anje. godine Bilten VS RS. Zakona o udru`enom radu. ODNOSNO TRA@ITI VRA]ANJE DATE KAPARE U DVOSTRUKOM IZNOSU IMA PRAVO NEVINA STRANKA NE SAMO KADA KRIVNJOM DRUGE STRANKE UGOVOR NIJE UOP]E ISPUNJEN NEGO I ONDA KADA JE ON ISPUNJEN SAMO DJELIMI^NO. broj 1/2002/2003. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. SHODNO ^LANU 80. PRIMALAC KAPARE DU@AN JE VRATITI DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI CJELOKUPAN IZNOS PRIMLJENE KAPARE KOJU JE PRIMIO NA OSNOVU OVOG UGOVORA. 08. Zakona o obligacionim odnosima PITANJE OPRAVDANOSTI ZADR@AVANJA I DAVANJA DVOSTRUKE KAPARE PRETPOSTAVLJA POSTOJANJE ODRE\ENOG PRAVNO VALJANOG UGOVORA (GLAVNOG UGOVORA) RADI KOGA JE I U VEZI SA KOJIM JE KAPARA UGOVORENA I DATA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Nisu. strana 18) Kapara . Zakona o obligacionim odnosima S OBZIROM NA UGOVORENU KUPOPRODAJNU CIJENU KU]E. (Presuda Vrhovnog suda FBiH. 1993. (Vrhovni sud Republike Srpske. od 28. stav 2.71/93. str. 10. do 81. broj 3/2000.zadr`avanje kad je ugovor djelimi~no ispunjen Kapara .183/02. strana 19) 155 . dakle.“primjerena” ^lan 80.iznos dat u vezi sa ugovorom koji nema pravni u~inak ^lan 80. TREBA UZETI DA JE U TOM SLU^AJU. odluka broj 13. BILA PRIMJERENA KAPARA KOJA PREDSTAVLJA 10% OD UGOVORENE CIJENE.vra}anje u dvostrukom iznosu kad je ugovor djelimi~no ispunjen ZADR@ATI PRIMLJENU KAPARU. kako to revizija neosnovano prigovora i u ~emu se nepotrebno iscrpljuje. 2003. do 83) Kapara . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. koji je tada bio na snazi. AKO JE GLAVNI UGOVOR APSOLUTNI NI[TAV. 16 .Bilten VS FBiH. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. 79. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. STAV 4. Zakona o obligacionim odnosima NE MO@E SE SMATRATI KAPAROM IZNOS KOJI JE DAT U VEZI SA UGOVOROM KOJI NEMA PRAVNI U^INAK.u slu~aju odsustva ugovora kao pravne osnove one postale njegovo sredstvo. st.zadr`avanje kapare ^lanovi 79. odluka broj 52) Kapara . od 19. ZOO. broj 1/2002. u smislu ~lanka 268. broj I/1999. 1. stav 4.17) f) Kapara i odustanica (~l. broj: Rev. strana 19) Kapara . godine . u ovome dijelu sudovi ni`eg stupnja pogre{no primijenili materijalno pravo. broj: Rev.

Zakona o obligacionim odnosima S OBZIROM NA UGOVORENU KUPOPRODAJNU CIJENU KU]E. do 94) Punomo} . STAV 4. DA BI PROIZVODIO VA@NOST UGOVORA. 89. (Vrhovni sud Republike Srpske. i 133. ODNOSNO ZA ODOBRENJE RASPOLAGANJA I TO NE U OBLIKU OP[TEG PUNOMO]JA. stav 4. BILA PRIMJERENA KAPARA OD 20.000 KM. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 19) Odustanica ^lanovi 82. broj I/1999. ZOO. 98) Komercijalni direktor . Ovla{tenja lica koja obavljaju odre|ene poslove (~l.je i komercijalni direktor Zastupanje .“primjerena” ^lan 80. 2. TREBA UZETI DA JE U TOM SLU^AJU.forma Zaklju~enje ugovora putem punomo}nika . broj 3/2002. Zakona o obligacionim odnosima FORMA PROPISANA ZA NEKI UGOVOR VA@I I ZA PUNOMO]JE ZA ZAKLJU^ENJE TOG UGOVORA. broj 1/2003. 156 . A NE USMEN. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. SHODNO ^LANU 80. Punomo} (~l.komercijalni direktor mo`e biti punomo}nik po zaposlenju ^lan 98. NEGO U OBLIKU SPECIJALNOG PUNOMO]JA ZA ZAKLJU^ENJE ODRE\ENOG PRAVNOG POSLA KOJI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI.za zaklju~enje ugovora . od 28. VLASTODAVAC MO@E DATI PRISTANAK NA UGOVOR NAKNADNO.Kapara . 3.mo`e biti punomo}nik po zaposlenju Ovla{tenja lica koja obavljaju odre|ene poslove . ILI TAKAV KOJI PROIZLAZI IZ KONKLUDENTNIH RADNJI. godine . 1994. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.komercijalni direktor mo`e biti punomo}nik po zaposlenju Punomo}mik po zaposlenju . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 12.Bilten VS RS. MORA BITI PISMEN. broj: Rev.forma Punomo}je za zaklju~enje ugovora .forma punomo}ja ^lan 90. odluka broj 50) 2.48/94. Zakona o obligacionim odnosima KOMERCIJALNI DIREKTOR PREDUZE]A JE PUNOMO]NIK PO ZAPOSLENJU ZA ZAKLJU^IVANJE UOBI^AJENIH UGOVORA IZ KOMERCIJALNOG POSLOVANJA PREDUZE]A. NO TAJ PRISTANAK. Zakona o obligacionim odnosima STRANKA KOJA JE ODUSTALA OD UGOVORA NE MO@E SE OSLOBODITI PLA]ANJA OD ODUSTANICE AKO NISU ISPUNJENI USLOVI ZA RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI. strana 27) 2. ODNOSNO 10% OD UGOVORENE CIJENE.

D. Nisu osnovani `albeni razlozi tu`enog da poslovo|a prodavnice tu`enog nije ovla{teno lice za potpisivanje takve vrste ugovora. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. godine do marta 1995.poslovo|a prodavnice kao punomo}nik po zaposlenju ^lan 98. Zakona o obligacionim odnosima POSLOVO\A PRODAVNICE JE OVLA[TEN DA KAO PUNOMO]NIK PO ZAPOSLENJU ZAKLJU^I UGOVOR O PRU@ANJU USLUGA ZAGRIJAVANJA PRODAVNICE. proizilazi. 1997. ali time lista punomo}nika po zaposlenju nije iscrpljena. pa je samim time ovla{teno i za zaklju~enje 157 . odluka broj 30. koje obavlja poslove i radne zadatke poslovo|enja prodavnice tu`enog. Zakona o obligacionim odnosima. {to i tu`enik ne osporava. Potpisnik ugovora je lice u radnom odnosu kod tu`enog.92/97. nije imala ovla{}enje za zaklju~ivanje ugovora. U primjeni odredbe ~lana 98. sudska praksa se opredijelila za to da je komercijalni direktor preduze}a punomo}nik po zaposlenju. Iz iskaza D.poslovo|a prodavnice kao punomo}nik po zaposlenju Poslovo|e prodavnice . {to bi moglo biti utvr|eno uvidom u sudski registar i saslu{anjem zakonskog zastupnika tu`itelja. saslu{ane u svojstvu svjedoka pred prvostepenim sudom. kako je to ure|eno u ~lanu 98. U Zakonu o obligacionim odnosima (~lan 98) primjerice je naveden odre|eni broj osoba. od 08. da tu`eni nije platio tu`itelju cijenu pru`enih usluga za sporni period koja je u visini utu`enog iznosa i da su stranke zaklju~ile ugovor 26. pa je ovla{ten da zaklju~uje ugovore ne samo koji spadaju u redovno poslovanje tu`enog nego i ugovore koji su nu`ni radi obezbje|enja nesmetanog obavljanja registrirane djelatnosti tu`enog. G.24) Ovla{tenja lica koja obavljaju odre|ene poslove . str. 07. i za takve osobe nije potrebna posebna punomo} zastupnika. godine pru`io usluge zagrijavanja poslovnog prostora (prodavnice) izdate pod zakup tu`enom i da tu`eni nije imao reklamacija na kvalitet pru`enih usluga.ovla{tenje poslovo|e prodavnice Zastupanje . zavisno od poslova koje obavljaju. broj: P`. u smislu navedene odredbe Zakona. da je ona u vrijeme zaklju~enja prodajnog ugovora sa tu`iteljem obavljala poslove komercijalnog direktora na osnovu ~ega se mo`e izvesti pouzdan zaklju~ak da je obavljala poslove koji su vezani za zaklju~enje i ispunjenje odre|enih ugovora. G. 1993.mo`e biti punomo}nik po zaposlenju Punomo}nik po zaposlenju . ali su oni pravilno ocijenjeni neosnovanim. smatraju punomo}nicima po zaposlenju. 02. 23 . Osobe koje rade na poslovima ~ije je obavljanje vezano za zaklju~ivanje i ispunjavanje odre|enih ugovora ovla{}ene su samim tim na zaklju~enje i ispunjenje tih ugovora.Iz obrazlo`enja: Tu`enik u `albi navodi da je ugovor sa tu`iteljem zaklju~ila neovla{tena osoba. a nije potrebno ovo ovla{}enje upisati u sudski registar. Zakona o obligacionim odnosima (ali i prije dono{enja ovoga zakona). budu}i da se i druge osobe. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je tu`itelj za period od novembra 1992. Ove prigovore tu`enik je isticao i u postupku pred prvostepenim sudom. godine Bilten VS FBiH. godine o me|usobnim odnosima tu`enog kao potro{a~a i tu`itelja kao davaoca usluga zagrijavanja poslovnog prostora koji je u ime potro{a~a potpisao poslovo|a prodavnice tu`enog. broj 2/1997.. Potpisnik ugovora je lice koje je radilo na poslovima ~ije je obavljanje vezano za zaklju~ivanje i ispunjenje odre|enih ugovora.

smatraju se: Javno mati~no dr`avno preduze}e “Elektroprivreda” Republike Srpske. godine.81/94. Granskog kolektivnog ugovora energetike RS PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU PRIPADA SAMO RADNICIMA KOJI SU STEKLI RADNI STA@ U TRAJANJU KOJE IM DAJE PRAVO NA NAGRADU NEPOSREDNO KOD POSLODAVACA KOJI MOGU BITI OBVEZNICI NA ISPLATU OVE NAGRADE.jubilarna . broj I/1999. 528. stav 2. Op{teg kolektivnog ugovora (“Slu`beni glasnik RS”. 1.pravo na isplatu ^lanovi 3. Granskog kolektivnog ugovora energetike Republike Srpske (dalje: granski ugovor) propisano je da radnik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za deset godina u preduze}ima u visini od jedne prosje~ne plate ostvarene u mjesecu prije isplate. i 81. Privredna komora Republike Srpske.04. (Vrhovni sud Republike Srpske. od 12. 4. za dvadeset godina u visini dvije prosje~ne plate i za trideset godina u visini ~etiri prosje~ne plate. stav 2.i ispunjenje spornog ugovora i za takva lica nije potrebna posebna punomo} zastupnika. 09. 1994. i 81. odluka broj 18. strana 20) 2.53/95. do 102) Tuma~enje ugovora ^lan 99. NEGO SE ISPITUJE I ZAJEDNI^KA NAMJERA STRANAKA I UGOVOR MORA RAZUMJETI TAKO KAKO ODGOVARA PO[TENJU I SAVJESNOSTI U PRAVNOM SAOBRA]AJU. Tuma~enje ugovora (~l.053. R.jubilarna nagrada . ovog granskog ugovora. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Odredbom ~lana 43. odluka broj 54) Tuma~enje ugovora . Elektroprivreda Republike Srpske. godine Bilten VS FBiH. alineja 2.74/98. od 21.1998. stav 2 alineja 2. Iz obrazlo`enja: Po ocjeni ovog revizijskog suda o pravoj volji ugovornih strana nije se moglo suditi dok se prethodno pomo}u dostupnih dokaza ne utvrde okolnosti koje su pratile zaklju~enje predmetnih ugovora i koje su mogle poslu`iti kao osnova pravilnog su|enja o pravoj namjeri stranaka i da bi se ugovor mogao razrije{iti onako kako to odgovara po{tenju u pravnom saobra}aju. godine . broj Rev. B. broj 6/97) Ministarstvo energetike i rudarstva. u ime Vlade Republike Srpske.pravo na isplatu Nagrada . Op{teg kolektivnog ugovora ^lan 43. a tu`iocu J. Zakona o obligacionim odnosima KOD TUMA^ENJA UGOVORA SUD SE NE OGRANI^AVA SAMO NA OBJA[NJAVANJA RIJE^I I IZRAZA U UGOVORU. od 15. kao nosilac njegovog 158 . 1996. i broj: Rev. Ovaj granski ugovor zaklju~ilo je na osnovu ~lanova 3. u smislu ~lana 1. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da im tu`eni na ime jubilarne nagrade isplate odre|ene nov~ane iznose i to tu`iocu S.Bilten VS RS. Protivno ovom pravilu ni`estepeni sudovi su se ograni~ili samo na verbalnu sadr`inu ugovora i na samo neke izjave svjedoka. u ime naftne industrije i rudnika uglja i Sindikat Republike Srpske u ime Saveza sindikata Republike Srpske.12 KM. broj 2/1998. a niti se to ovla{tenje upisuje u sudski registar. Kao poslodavci. broj: P`.21 KM.pravo na isplatu Jubilarna nagrada . 03. stav 2. 99.

da su odlukom Upravnog odbora tu`enog broj: 02-21-9 -7-324/98. 05. radi ~ega je reviziju valjalo odbiti kao neosnovanu i rije{iti kao u izreci (~l. 393. da su zaklju~kom direktora tu`enog broj: 02-63/98. treba zaklju~iti da pravo na jubilarnu nagradu u skladu s odredbom ~lana 43. granskog ugovora trebala prema ~lanu 49. godini i to tu`iocu S. 2. ni`estepeni sudovi su utvrdili: 1. da je tu`ilac S. 1998.) i {to su u to vrijeme bili radnici tu`enog ispravnim tuma~enjem navedenih materijalno-pravnih odredbi. pa su. granskog ugovora. Zakona o parni~nom postupku). za 20 godina radnog sta`a. a ne i norme sa sasvim jasnom i preciznom dispozicijom. bez obzira {to su tu`ioci u vrijeme odlu~ivanja o njihovim zahtjevima za isplatu jubilarne nagrade navr{ili 30 godina radnog sta`a (tu`ilac S. stav 1. stav 1. broj: Rev. B. zavisna dr`avna preduze}a u okviru javnog preduze}a “Elektroprivreda” Republike Srpske. i tu`iocu J. stav 1. zavisna dr`avna preduze}a naftne industrije i osnovno dr`avno preduze}e za proizvodnju uglja koje nije u sastavu elektroprivrede. od 16. ~iji se poni{taj tra`i. s osnovom odbili tu`beni zahtjev. godine. U vezi sa navodom revizije da je odredbu ~lana 43. Tuma~e se dvosmislene. autenti~no tuma~enje granskog sindikata i nije tuma~enje odredbe ~lana 43. zasnovao radni odnos kod tu`enog 6. a ne granski sindikat energetike valja re}i: Odredba ~lana 43. pa nije bilo potrebe ni za kakvim njenim tuma~enjem. nepotpune. odnosno 20 godina (tu`ilac J. je potpuno jasna. 04. Odlu~uju}i u skladu s navedenim materijalno-pravnim odredbama o osnovanosti tu`benog zahtjeva. stav 1. od 16. granskog ugovora. napunio 30 godina radnog sta`a u preduze}u “[. . 1995. zasnovao radni odnos kod tu`enog 12. broj I/1999. Naime. 1990. alineja 2. stav 1. ovog ugovora tuma~iti komisija sastavljena od po jednog predstavnika svakog potpisnika. R. po nala`enju i ovog suda. alineja 2. kada se posmatra u vezi s odredbom ~lana 2. Zakona o parni~nom postupku. dok je tu`ilac J.79/99. granskog ugovora. odluka broj 72) 159 .. 06. a 7. 1999. R. alineja 2.” G. S obzirom na to. godine. granskog ugovora. a 2.[. godine napunio 20 godina radnog sta`a u preduze}u “G.Bilten VS RS. stav 2. 1998. u smislu ~lana 368. 02.zaklju~ivanja. 1994. alineja 2. od 9. nedore~ene i nerazumljive norme. a ni takvih na koje ovaj sud pazi po slu`benoj du`nosti. 12. tu`ioci odbijeni sa zahtjevom da im se isplati jubilarna nagrada u 1997. godine. B. 12. (Vrhovni sud Republike Srpske. po shvatanju i ovog suda. niti ima potrebe da tuma~enje ove norme vr{i komisija iz ~lana 49.” [. kako to revidenti pogre{no smatraju. odbijeni prigovori tu`ioca protiv navedenog zaklju~ka i 3. 12. godine.. 1998. B. godine . na osnovu ukupnog radnog sta`a za 30 godina. ne postoje nedostaci u dono{enju ni`estepenih presuda. godine. Prema svemu iznesenom. R.). granskog ugovora pripada samo radnicima koji su stekli radni sta` u trajanju koje im daje pravo na nagradu neprekidno kod poslodavca koji mogu biti obveznici na isplatu ove nagrade po ovom propisu.

2. 5. Neva`nost ugovora (~l. 103. do 120) a) Ni{tavi ugovori (~l. 103. do 110)
Devize - kada su ni{tavi ugovori u stranoj valuti izme|u doma}ih lica Neva`nost ugovora - kada su ni{tavi ugovori u stranoj valuti izme|u doma}ih lica Strana valuta - ni{tavost ugovora izme|u doma}ih lica i restitucija Ugovor - kada ni{tavost i restitucija ako je zaklju~en u stranoj valuti ^lan 104. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 16. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. list SFRJ”, br. 66/85..., 96/91, i “Sl. list RBiH”, br. 2/92 i 10/94) DO 6. 4. 1994. GODINE BILO JE PROPISANO DA SU NI[TAVNI UGOVORI ZAKLJU^ENI U STRANOJ VALUTI IZME\U DOMA]IH LICA. POSLJEDICA NI[TAVNOSTI UGOVORA JE RESTITUCIJA, PA STRANA KOJA JE U ISPUNJENU TAKVOG UGOVORA DALA ILI PRIMILA STRANU VALUTU IMA PRAVO DA ZAHTIJEVA VRA]ANJE STRANE VALUTE ILI ISPLATU DINARSKE PROTUVRIJEDNOSTI PO KURSU NA DAN ISPLATE. Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kada su ocijenili da je ni{tavan ugovor od 18. 01. 1990. godine o pozajmici 600 DM, na kojem tu`itelj zasniva tu`beni zahtjev. Naime, odredbom ~lana 16. tada va`e}eg Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. list SFRJ”, br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90), izme|u ostalog, zabranjeno je pla}anje u stranoj valuti izme|u doma}ih lica na teritoriji SFRJ, a u stavu 2. pomenutog ~lana izri~ito je propisano da je pravni posao zaklju~en protivno ovoj zabrani ni{tavan. Ovi dijelovi ~lana 16. pomenutog zakona ostali su nepromijenjeni sve do disolucije SFRJ, a prvi Zakon o deviznom poslovanju RBiH (“Sl. list RBiH”, broj 2/92) sadr`i identi~an propis (sada{nji Zakon o deviznom poslovanju - “Slu`beni list RBiH”, broj 10/94, koji je stupio na snagu 6. 05. 1994.godine ne sadr`i takav propis). Me|utim, ni`estepeni sudovi su, pravilno ocjenjuju}i da je u skladu sa odredbom ~lana 104. ZOO posljedica ni{tavnog ugovora restitucija, pogre{no primijenili pomenutu odredbu kada su tu`enu obavezali da tu`itelju isplati dinarsku protuvrijednost 600 DEM po kursu na dan presu|enja. Naime, u slu~aju restitucije svaka strana vra}a drugoj {to je primila na osnovu ni{tavnog ugovora, odnosno na {to se obavezala ni{tavnim ugovorom, pa polaze}i od okolnosti da se tu`ena obavezala da vrati tu`itelju 600 DEM (koje je stekla bez pravnog osnova) du`na je da tu`itelju vrati 600 DEM ili da mu isplati dinarsku protuvrijednost po kursu na dan isplate kako je to tu`itelj u tu`bi zahtijevao. (Vrhovni sud Federacije BiH, broj: Rev.10/97, od 25. 05. 1997. godine - Bilten VS FBiH, broj 1/1997, odluka broj 22, strana 18)

160

Devize - nepunova`nost ugovora ako neovla{tena banka Ugovor o kupovini i prodaji deviza - nepunova`nost ugovora ako neovla{tena banka ^lanovi 4., 10., 13. i 57. Zakona o deviznom poslovanju iz 1992. godine (“Sl. list SFRJ”, br. 66/85..., 96/91, i “Sl. list RBiH”, br. 2/92 i 10/94) ^lan 103. stav 1. i ~lan 104. Zakona o obligacionim odnosima NI[TAV JE UGOVOR O KUPOVINI I PRODAJI DEVIZA, ODNOSNO DEVIZNIH POTRA@IVANJA, ZA RA^UN DOMA]IH PRAVNIH SUBJEKATA KOJI NA DOMA]EM FINANSIJSKOM TR@I[TU ZAKLJU^I BANKA KOJA NIJE OVLA[TENA ZA DEVIZNO POSLOVANJE. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud nije utvrdio da li je pravno valjan ugovor od 19. 03. 1992. godine, na kome zasniva svoju odluku. Iz sadr`aja ugovora proizilazi da }e komercijalna banka tu`enog, za ra~un tu`ioca, a koriste}i dinarska sredstva sa `iro-ra~una koji je tu`ilac otvorio kod banke i druga dinarska sredstva koja bi po pozivu banke uplatio na `irora~un, obezbje|ivati devizna prava od svojih komitenata i tako obezbije|ena devizna sredstva usmjeravati, po pismenim instrukcijama tu`ioca, bilo pla}anjem tu`iocu ili davanjem naloga prodavcu da ih isplati tu`iocu. U ponovnom postupku prvostepeni sud }e imati u vidu prinudne propise o deviznom poslovanju doma}ih pravnih lica koji su bili na snazi u vrijeme zaklju~enja ugovora i u periodu kada je ugovor trebao biti ispunjen, te u svjetlu tih propisa cijeniti obaveze ugovornih stranaka. Po odredbama ~lana 10. Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list SFRJ”, broj 66/85, sa izmjenama i dopunama objavljenim u “Slu`benom listu SFRJ”, broj 96/91), koji je bio na snazi u vrijeme zaklju~enja ugovora, a i po odredbama ~lana 4. Uredbe sa zakonskom snagom (kasnije Zakona) o deviznom poslovanju (“Slu`beni list RBiH”, broj 2/92), koja je stupila na snagu 10. 04.1992. godine, kupovina i prodaja deviza u zemlji vr{i se na deviznom tr`i{tu, dok je, u smislu ~lana 15. Zakona (~lan 10. Uredbe) zabranjena kupovina i prodaja deviza izme|u doma}ih lica u zemlji van deviznog tr`i{ta. Po odredbama ~lana 52-a Zakona (~lan 57. Uredbe) preduze}a, druga pravna lica i ovla{tene banke mogu na doma}im i stranim finansijskim tr`i{tima kupovati i prodavati potra`ivanja po osnovu svih vrsta poslova sa inostranstvom, ali po kriterijima i uslovima koje propi{e Vlada i uz vo|enje evidencije na na~in koji propi{e Narodna banka. Prvostepeni sud mora utvrditi da li je banka tu`enog bila ovla{tena banka za devizno poslovanje (pojam ovla{tene banke je: dat u ~lanu 18. Zakona, odnosno ~lanu 13. Uredbe), te ako utvrdi da nije, mora ocijeniti da li je ugovor od 19. 03. 1992. godine eventualno ni{tav, u smislu ~lana 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima - ZOO, u kom slu~aju bi tu`ilac imao pravo na restituciju datog (dinarska sredstva), u smislu ~lana 104. ZOO, uz zatezne kamate po ~lanu 214. ZOO, a na eventualnu naknadu {tete samo pod uslovima iz ~lana 108. ZOO. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.79/97, od 30. 05. 1997. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1997, odluka broj 31, strana 24)

161

Cijena - komunalnih usluga - kada ne mo`e biti devizna Devize - i naplata cijene komunalnih usluga Komunalne usluge - kada cijena ne mo`e biti devizna Strana valuta - nemogu}nost naplate cijene komunalnih usluga ^lan 103. st. 1. i ~lan 105. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima JAVNA I KOMUNALNA PREDUZE]A NE MOGU ZAHTIJEVATI NAPLATU U STRANOJ VALUTI (DEM) CIJENA USLUGA U^INJENIH DO 2. 07. 1994. GODINE. Iz obrazlo`enja: Ovaj sud nije mogao prihvatiti, i pored ugovora stranaka, da postoji obaveza tu`enog na isplatu cijene za isporu~eni plin u obimu i moneti pla}anja koju je utvrdio prvostepeni sud. Po odredbama ~lana 11. Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list RBiH”, br. 2/92 i 13/94), kao i ~lana 40. Zakona o Narodnoj banci BiH (“Slu`beni list RBiH”, br. 1/93 i 13/94) obaveze doma}ih lica u unutra{njem platnom prometu morale su se izra`avati i izvr{avati u BH dinarima, ako zakonom nije druk~ije odre|eno. Nov~ane obaveze izra`ene u do tada va`e}im Yu dinarima konvertovane su u BH dinare, po odredbama Zakona o novcu RBiH (“Slu`beni list RBiH”, br. 8/92 i 13/94) i Odluke Vlade RBiH o sprovo|enju Uredbe (kasnije Zakona) o novcu RBiH (“Slu`beni list RBiH”, broj 13/92), po kursu zamjene 10 : 1. Tek stupanjem na snagu Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list RBiH”, br. 10/94 i 13/94), 6. 05. 1994. godine, propisano je u ~lanu 61. da se i prava i obveze doma}ih lica iz pravnih poslova zaklju~enih u RBiH mogu izra`avati i izvr{avati u stranoj valuti, ali pod uvjetima propisanim zakonom, a izuzetno i propisom Vlade RBiH. Zakonom o uslovima pod kojima se prava i obaveze i poslovi u zemlji mogu izvr{avati i izra`avati u stranim sredstvima pla}anja (“Slu`beni list RBiH”, br. 16/94 i 33/94) utvr|eno je u ~lanu 9. da se i obaveze prema javnim i komunalnim preduze}ima mogu izuzetno, po odobrenju Ministarstva finansija, izvr{avati u devizama. Po Rje{enju ministra finansija, objavljenom u “Slu`benom listu RBiH”, broj 29/94, dozvoljeno je javnim preduze}ima napla}ivanje cijene usluga u stranim sredstvima pla}anja od pravnih lica koja svoje prihode ostvaruju u stranim sredstvima pla}anja (to je i tu`eni), a isklju~ena je samo mogu}nost naplate cijene zemnog gasa u stranoj valuti od pravnih lica koja se finansiraju iz bud`eta (to nije tu`eni). Dakle, tek od 2. 07. 1994. godine kada je stupio na snagu pomenuti zakon, tu`itelj je mogao tu`enom obra~unavati cijenu za isporu~eni prirodni plin (zemni gas) u DEM i zahtijevati naplatu u toj valuti. Zakoni koji su bili na snazi u me|uvremenu, a kojima je bila propisana mogu}nost naplate cijena i usluga u stranoj valuti, nisu se odnosili na cijene za isporu~eni prirodni plin. Kako su propisi o nov~anom sistemu, te va`e}oj moneti, prinudnog karaktera, to odredbe protokola sa~injenog izme|u parni~nih stranaka 9. 02. 1996. godine o obavezi pla}anja cijene isporu~enog plina u DEM i za period od 16. 01. 1992. do 2. 07. 1994. godine nisu punova`ne (~lan 105. stav 1. u vezi sa ~lanom 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima - ZOO). U ponovnom postupku prvostepeni sud }e utvrditi iznos koji tu`itelj mo`e osnovano da potra`uje u doma}oj valuti (sada KM) na ime cijene za isporu~eni plin od 16. 01. 1992. do 2. 07. 1994. godine, te }e izvr{iti i prera~unavanje utvr|enog iznosa po odredbama Zakona o promjeni vrijednosnih dinara (“Slu`beni list RBiH”, br. 16/94 i 33/94), a potom tako izra~unati iznos dosuditi tu`itelju, naravno, ukoliko on preina~i tu`beni zahtjev na isplatu u zakonom odre|enoj valuti. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.160/98, od 30. 07. 1998. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1998, odluka broj 19, strana 20) 162

Promet nepokretnosti - i tu`ba iz pretpostavljenog vlasni{tva Tu`ba - iz pretpostavljenog vlasni{tva kod ugovora o prometu nepokretnosti Ugovor o prometu nepokretnosti - pravo na isticanje ni{tavosti ^lan 21a. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 46. Zakona o osnovama vlasni~kih odnosa ^lan 109. Zakona o obligcionim odnosima TRE]E LICE KOJE BEZ PRAVNOG OSNOVA KORISTI NEPOKRETNOST KOJA JE BILA PREDMET UGOVORA O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA POD PRINUDOM IZAZVANOM ETNI^KIM PROGONOM NE MO@E SE POZIVATI NA NI[TAVOST OVAKVIH UGOVORA JER ZA TO NEMA NA ZAKONU ZASNOVAN PRAVNI INTERES. U ODNOSU NA TA LICA UGOVORNA STRANA U@IVA SUDSKU ZA[TITU PO OSNOVU JA^EG PRAVA NA POSJED. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev.64/97, od 25. 02. 1988. godine Bilten VS FBiH, broj 1/1998, odluka broj 23, strana 19) Kamata - ugovaranje isplate u DEM Strana valuta - nedopu{ten ugovor o isplati kamata u DEM koje su nastale i dospjele u BH dinarima 1992. godine Ugovor - nedopu{ten oko 1993. godine zaklju~en radi isplate kamate na dinarsko potra`ivanje u DEM valuti ^lanovi 103. i 107. Zakona o obligacionim odnosima NI[TAV JE UGOVOR O ISPLATI U DEM REVALORIZOVANOG IZNOSA KAMATA DOSPJELIH U TOKU 1992. GODINE ZBOG DOCNJE U ISPLATI CIJENE IZRA@ENE U BiH DINARIMA, IAKO JE ZAKLJU^EN 26. 7. 1993. GODINE I DJELIMI^NO DOBROVOLJNO ISPUNJEN. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud obavezuje tu`enog da ispuni ugovor zaklju~en izme|u stranaka 26. 07. 1993. godine, tako {to utvr|uje da je obaveza tu`enog po ovom ugovoru iznosila 59.529,60 DEM, a da je tu`eni isplatio samo 12.000 DEM, iako se obavezao da }e cio du`ni iznos isplatiti u pet jednakih rata u periodu od 30. 07. do 30. 10. 1993. godine. Iz odredaba ~lana 1. i naziva ugovora proizilazi da se radi o ugovoru o izmirenju obaveza nastalih po osnovu obra~unatih nepla}enih kamata zbog zadocnjenja u pla}anju cijene isporu~enog cementa. Ovakav ugovor nije mogao 26. 07. 1993. godine biti izra`en u DEM, jer je ~lanom 11. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. list RBiH”, br. 2/92 i 13/94), koji je stupio na snagu 11. 04. 1992. godine, bilo zabranjeno pla}anje i napla}ivanje u stranoj valuti izme|u doma}ih pravnih lica na podru~ju RBiH, ako zakonom nije druk~ije odre|eno i svaki pravni posao protivan ovoj zabrani je progla{en ni{tavim. Naprijed navedeno pravilo je utvr|eno i u ~lanu 40. Zakona o Narodnoj banci BiH (“Sl. list RBiH”, br. 1/93 i 13/94), po kome se sva prava i obaveze i svi poslovi koji glase na novac, a zaklju~eni su u RBiH izme|u preduze}a, kao doma}ih pravnih lica, izra`avaju u dinarima i izvr{avaju sredstvima pla}anja koja glase na dinare ako zakonom nije druk~ije odre|eno. Pla}anje u devizama u momentu kada je zaklju~en ugovor stranaka bilo je dozvoljeno i doma}im pravnim subjektima na doma}em tr`I{tu samo po odredbama Zakona o prodaji robe za strana sredstva pla}anja (“Sl. list RBiH”, br. 23/92, 13/93 i 15/94) i po odredbama Zakona o kupovini i prodaji odre|enih roba i za strana sredstva pla}anja (“Sl. list RBiH”, br. 163

22/93, 11/94 i 13/94), a tu`enikova obaveza u ugovoru odnosi se na isplatu revalorizovanog iznosa zateznih kamata. U vrijeme kada su kamate u cjelini nastale i dospjele (na dan 31. 07. 1992. godine) ta je obaveza, naime, bila izra`ena u BH dinarima, na osnovu odredaba Zakona o novcu (“Sl. list RBiH”, br. 8/92, 9/92 i 13/94) i to tako {to je Odlukom Vlade RBiH o sprovo|enju Zakona o novcu (“Sl. list RBiH”, broj 13/92) izvr{en prera~un iznosa u Yu dinarima u omjeru 10 : 1. Prvostepeni sud je morao da, polaze}i od naprijed navedenog, cijeni da li je punova`an ugovor zaklju~en izme|u stranaka 26. 07. 1993. godine, pri ~emu ne bi mogao smatrati da je ugovor konvalidiran dobrovoljnim ispunjenjem manjeg dijela obaveze tu`enog (~lan 107. Zakona o obligacionim odnosima.). (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.115/99, od 05. 08. 1999. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1999, odluka broj 42, strana 29) Ugovor o do`ivotnom izdr`avanju - kada nije ni{tav iako je zaklju~en kratko pred smrt primaoca izdr`avanja ^lan 120. Zakona o naslje|ivanju ^lan 103. Zakona o obligacionim odnosima NIJE NI[TAV UGOVOR O DO@IVOTNOM IZDR@AVANJU IAKO JE ZAKLJU^EN KRATKO VRIJEME PRIJE SMRTI PRIMAOCA IZDR@AVANJA, AKO DAVALAC IZDR@AVANJA NIJE BIO SVJESTAN DA ZBOG PRIRODE BOLESTI PREDSTOJI SKORA SMRT PRIMAOCA IZDR@AVANJA. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev.105/99, od 02. 09. 1999. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1999, odluka broj 56, strana 37) Devizno poslovanje - zabrana kupovine deviza izme|u preduze}a u toku 1992. godine Zabranjen pravni posao - kupovina deviza izme|u dva preduze}a u toku 1992. godine ^lan 103. stav 1. i ~lan 104. stav 1. ZOO UGOVOR O KUPOVINI DEVIZNIH SREDSTAVA ZAKLJU^EN U TOKU 1992. GODINE IZME\U DVA PREDUZE]A BIO JE ZABRANJEN I KUPAC MO@E ZAHTIJEVATI SAMO VRA]ANJE ISPLA]ENOG DINARSKOG IZNOSA KONVERTOVANOG U KONVERTIBILNE MARKE. Iz obrazlo`enja: Ovaj sud nalazi da je ugovor od 5. 03. 1992. godine zaklju~en izme|u tu`itelja i preduze}a C. bio zabranjen u vrijeme zaklju~enja, te da je stoga ni{tav, u smislu ~lana 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (protivan prinudnim propisima). Pomenutim ugovorom, pra}enim i izjavom preduze}a C. od 5. 03. 1992. godine upu}enom tu`itelju, preduze}e C. ne prenosi, kako pravilno primje}uje i prvostepeni sud, potra`ivanje koje je na njega prenio tu`eni, tako {to bi tu`itelja ovlastio da od konkretno imenovanog inodu`nika to potra`ivanje naplati kada dospije, ve} se obavezuje da }e iznos od 200.000 DEM, koji }e preduze}e C. naplatiti, uplatiti na ra~un tu`itelja u odre|enoj singapurskoj banci, kada od tu`itelja primi odre|eni dinarski iznos. Ovakav ugovor po svom sadr`aju predstavlja ugovor o kupovini deviza, i kako je zaklju~en van deviznog tr`i{ta (koje i nije funkcionisalo) izri~ito je bio zabranjen odredbama ~lana 15. Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list SFRJ”, broj 66/85), izmijenjenim Zakonom o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list 164

SFRJ”, broj 82/90). Ova zabrana nije izgubila zna~aj ni za novu dr`avu Bosnu i Hercegovinu, jer je bila identi~no propisana odredbama ~lana 10. Zakona o deviznom poslovanju (“Slu`beni list RBiH”, br. 2/92 i 13/94), koji je stupio na snagu 11. 04. 1992. godine. Po odredbama ~lana 52-a. citiranog zakona SFRJ (identi~an propis sadr`i i ~lan 57. pomenutog zakona RBiH), preduze}a su mogla na doma}em i stranim finansijskim t`i{tima vr{iti kupovinu i prodaju potra`ivanja po osnovu svih vrsta poslova sa inostranstvom, ali je ovaj propis podrazumijevao da cesionar - doma}e lice, preuzme rizik naplate potra`ivanja od inodu`nika, a i da preuzme sve obaveze cedenta o uno{enju napla}enih deviznih sredstava u zemlju i njihovu prodaju ovla{tenoj banci za doma}u valutu (na ovaj na~in su se legalno i sticala tzv. devizna prava uvoznika). Sam `alitelj navodi da se u ovom slu~aju radi o tzv. {ticungu, koji je bio {iroko ra{iren, no ovakav promet deviznim sredstvima je bio propisima zabranjen, te ne mo`e u`ivati sudsku za{titu. Tu`itelju bi, pozivom na odredbe ~lana 104. stav 1. ZOO, pod uvjetom da je dokazao uplatu dinarskog iznosa, pripadalo pravo na restituciju ovog iznosa (konvertovanog u KM), no takav zahtjev tu`itelj nije istakao, a istaknuti zahtjev na isplatu u DEM ni djelimi~no se ne zasniva na ~injeni~noj i pravnoj osnovi koja bi upu}ivala na primjenu ovog propisa. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.318/99, od 25. 07. 2000. godine Bilten VS FBiH, broj 2/2000, odluka broj 30, strana 23) Ugovor o zamjeni stana - nepunova`an ako ga nije zaklju~io nosilac stanarskog prava ^lan 32. Zakona o stambenim odnosima ^lanovi 103. i 106. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR O ZAMJENI STANOVA KOJEG JE ZAKLJU^IO ^LAN DOMA]INSTVA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA JE APSOLUTNO NI[TAV JER JE ZAKLJU^EN PROTIVNO ODREDBI ^LANA 32. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA KOJIM JE PROPISANO DA NOSILAC STANARSKOG PRAVA MO@E IZVR[ITI ZAMJENU STANA ZA STAN DRUGOG NOSIOCA STANARSKOG PRAVA. OVAKAV UGOVOR NIJE KONVALIDIRAN TIME [TO JE U CIJELOSTI REALIZOVAN. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev.39/98, od 19. 03. 1998. godine Bilten VS FBiH, broj 1/1998, odluka broj 46, strana 31) Zabrana zaklju~enja odre|enog ugovora - jednostrana zabrana ^lan 103. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima AKO SE ZABRANA ZA ZAKLJU^ENJE ODRE\ENOG UGOVORA ODNOSI SAMO NA JEDNU STRANU, A NE NA DRUGU, BILA BI TO RELATIVNA ZABRANA, ODNOSNO RELATIVNA NI[TAVOST UGOVORA. CILJ OVE ZABRANE KOJE SE TI^U JEDNE OD STRANA, A NE SAMOG POSLA, NE UTI^E NA PRAVNU VALJANOST PRAVNOG POSLA. TAKAV UGOVOR MO@E OPSTATI AKO DRUGA^IJE NIJE ODRE\ENO. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca za ispunjenje ugovora o prodaji. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva prvostepeni sud je utvrdio: 1. tu`ilja i tu`ena 12. 05. 1988. godine zaklju~ili su ugovor o prodaji prema kome je tu`ilja kupila od tu`ene 12,18 m3 bijelog bora za kupoprodajnu cijenu od 1,148.440 (tada{njih) dinara i 2. tu`ilja je u cijelosti ispunila svoju ugovornu obavezu. 165

Drugostepeni sud prihvata ~injeni~no utvr|enje prvostepenog suda ali zaklju~uje da je tu`beni zahtjev neosnovan, jer da je predmetni ugovor, sve i da je zaklju~en apsolutno ni{tav budu}i da je promet stvari, koja je bila predmet ugovora, bio zabranjen odlukom Izvr{nog odbora Skup{tine op{tine [.. Ni{tavi ugovori definisani su u odredbi ~lana 103. stav 1. ZOO. Prema ovoj odredbi ni{tavi su ugovori koji su protivni ustavom utvr|enim na~elima dru{tvenog ure|enja, prinudnim propisima, moralu i dobrim obi~ajima, ako cilj povrije|enog pravila ne upu}uje na neku drugu sankciju ili ako zakon u odre|enom slu~aju ne propisuje {ta drugo. Kada su u pitanju ugovori protivni prinudnim propisima, ZOO predvi|a da je ugovor ni{tav i kad mu je predmet nedopu{ten, a on je nedopu{ten ako nije u prometu (~l. 49. i 51. ZOO). U ~lanu 103. stav 2. ZOO predvi|en je slu~aj jednostrano utvr|ene zabrane za zaklju~enje odre|enog ugovora. Ako je takav slu~aj, tj. ako se zabrana odnosi samo na jednu stranu, a ne na drugu, onda bi to bila relativna zabrana, a time i relativna ni{tavost. Cilj ove zabrane (u pravilu) se posti`e kaznom ili drugom sankcijom, a ne ni{tavo{}u cijelog ugovora. Zbog toga zabrane koje se ti~u jedne od strana, a ne samog posla, ne uti~u na pravnu valjanost pravnog posla, ako druga~ije nije odre|eno. To je razumljivo ako je druga strana u dobroj mjeri (savjesna), ina~e, i nju mo`e pogoditi sankcija ni{tavosti pravnog posla. Prema tome, ~injenica da je odlukom izvr{nog odbora skup{tine op{tine (drugostepeni sud se u obrazlo`enju pobijane odluke ne poziva na broj odluke, ni kada je ona donesena, a niti ova odluka prilije`e spisu) propisana zabrana stavljanja u promet bijelog bora F klase - furniranog drveta, koji je bio predmet ugovora, sama za sebe, ne zna~i da je predmet ugovora nedopu{ten i da je ovaj ugovor ni{tav, u smislu ~lana 103. stav 1. ZOO, kako to za sada preuranjeno zaklju~uje drugostepeni sud. Za pravilnu odluku u sporu ni`estepeni sudovi su trebali izvr{iti uvid u konkretnu odluku Izvr{nog odbora Skup{tine op{tine [. kojom je, po za sada nepotpunom utvr|enju, propisana zabrana prometa stvari koja je bila predmet ugovora o prodaji, pa zatim ocijeniti da li je objema stranama zabranjeno da zaklju~e ugovor ili samo jednoj strani. Ako samo jednoj strani nije dopu{teno da zaklju~i odre|eni ugovor (ovdje tu`enoj), a ona ga, ipak, zaklju~i, takav ugovor mo`e opstati, ako druga~ije nije odre|eno. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev.117/94, od 14. 12. 1994. godine Bilten VS RS, broj I/1999, odluka broj 73) Gradsko gra|evinsko zemlji{te - u dr`avnoj svojini - pravo privremenog kori{}enja - ograni~enje prometa Prava kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta - privremeno pravo, ograni~enje prometa Privremeno pravo kori{}enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini ogani~enje prometa ^lan 24. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ^lan 3. Zakona o prometu nepokretnosti ^lanovi 103. i 104. Zakona o obligacionim odnosima NI[TAV JE I NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO UGOVOR O OTU\ENJU PRIVREMENOG PRAVA KORI[]ENJA GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA U DR@AVNOJ SVOJINI VAN SLU^AJEVA PREDVI\ENIH ODREDBOM ^LANA 24. ZAKONA O GRA\EVINSKOM ZEMLJI[TU. 166

Iz obrazlo`enja: Predmet spora je tu`beni zahtjev tu`ilaca da im tu`eni predaju u posjed i slobodno raspolaganje zemlji{ne parcele, bli`e ozna~ene u izreci prvostepene presude, uz naknadu parni~nih tro{kova. Sporne parcele potpadaju pod pravni re`im gra|evinskog (a ne poljoprivrednog, kako se navodi u prvostepenoj presudi) zemlji{ta u dru{tvenoj, odnosno sada u dr`avnoj svojini. Na takav zaklju~ak upu}uju podaci sadr`ani u prilo`enim katastarskoknji`nim ulo{cima. Tu`ioci su, naime, titulari privremenog prava kori{}enja zemlji{ta (a to pravo postoji samo na gradskom gra|evinskom zemlji{tu u smislu ~lana 21. u vezi sa ~lanom 4. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu - “Slu`beni list SRBiH”, br. 34/86 do 29/90, i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/94 do 5/99, u daljem tekstu: ZGZ, dok je Op{tina B. L. nosilac prava raspolaganja na osnovu ~lana 6. istog zakona). Prema ~injeni~nom utvr|enju ni`estepenih sudova, majka tu`ilaca M. R. zaklju~ila je 01. 07. 1994. godine s prvotu`enim T. G. i drugotu`enim T. D., koji je u to vrijeme bio maloljetan, pa ga je zastupao tre}etu`eni T. B., kao otac i zakonski zastupanik, ugovor o zamjeni nekretnina, ovjeren kod Osnovnog suda u B. L. pod brojem I-OV-3254/94, od 12. 08. 1994. godine. OVIM ugovorom ona je prenijela u svojinu prvo i drugotu`enom svoje nekretnine upisane u z.k. ul. broj 853 k.o. D. u zamjeni za sticanje istog prava na njihovim nekretninama upisanim u z.k. ul. br. 1183 k.o. @. Tu`ioci i njihova majka sastavili su 17. 06. 1994. godine i ovjerili istog dana kod istog suda pod brojem I-OV-2135/94 izjavu prema kojoj su, pored nekretnina u D., predmet ugovora o zamjeni (razmjeni) i sporne nekretnine, uz napomenu da su voljni da prvo i drugotu`eni “kada se za to stvore posebni zakonski uslovi svoja vlasni~ka prava na preostalom dijelu nekretnina, nazna~enih u ovoj izjavi, a koje nisu obuhva}ene Ugovorom, ostvare u odgovaraju}em postupku”. Prema ta~ki IV pomenutog ugovora, ova izjava je njegov sastavni dio. Me|u strankama nije sporno da se tu`eni nalaze u posjedu nekretnina ~iju predaju tu`ioci tra`e u ovom postupku. Pri takvom stanju stvari ni`estepeni sudovi su pravilno zaklju~ili da je ugovor o razmjeni u odnosu na sporne parcele ni{tav, u smislu ~lana 103. Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”, br. 29/78 do 57/89, i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 17/93 i 3/96, u daljem tekstu: ZOO) kao protivan prinudnim propisima. Naime, promet privremenog prava kori{}enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta ograni~en je odredbom ~lana 24. ZGZ-a, dok je ~lanom 3. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”, br. 38/78 do 22/91, i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92 i 29/94, u daljem tekstu: ZPN) propisano da se gra|evinska zemlji{ta u dru{tvenoj (sada: dr`avnoj) svojini ne mogu otu|ivati, ali se na njima mogu sticati prava odre|ena zakonom. Tu`ioci i njihova majka nisu prema tome mogli otu|ivati tu`enima sporne parcele, jer je o~igledno da se ovdje ne radi o situaciji koju ima u vidu pomenuta odredba ~lana 24. ZGZ-a. Pravna posljedica ni{tavosti ugovora je uzajamno vra}anje primljenog (~lan 104. stav 1. ZOO). Ni`estepeni sudovi su, prema tome, pravilno obavezali tu`ene da predaju tu`iocima u posjed i slobodno raspolaganje sporne parcele, kako je bli`e navedeno u izreci prvostepene presude. Tu`eni su u reviziji, pored ostalog, istakli da je izjava od 17. 06. 1994. godine data radi toga {to se jo{ nisu stekli zakonski uslovi za prenos prava vlasni{tva na dijelu nekretnina “na kojima je utvr|eno pravo kori{}enja putem ugovora o zamjeni”. U izjavi je, naime, navedeno da tu`ioci i njihova majka prenose “u posjed, na slobodno raspolaganje i nesmetano kori{}enje” sve razmijenjene nekretnine, uklju~uju}i i sporne parcele, te da su voljni da tu`enim “kada se za to stvore zakonski uslovi svoja vlasni~ka prava na preostalom dijelu nekretnina nazna~enih u ovoj izjavi, a koje nisu obuhva}ene 167

ugovorom, ostvare u odgovaraju}em postupku”. Pravno shvatanje izra`eno u ovim revizionim navodima ne mo`e se prihvatiti kao pravilno. Ovdje se, naime, ne radi o tome da se “jo{ nisu stekli zakonski uslovi za prenos prava vlasni{tva” u korist tu`enih na spornim parcelama, nego je promet tih nepokretnosti u vrijeme zaklju~enja ugovora i sastavljanja, odnosno ovjere izjave bio zabranjen naprijed navedenim prinudnim propisima, koji su i sada na snazi. Zbog toga je i navodna volja tu`ilaca da tu`eni ostvare na tim nepokretnostima svoja vlasni~ka prava kad se za to steknu zakonski uslovi, pravno irelevantna za odlu~ivanje u ovom sporu. Neosnovani su i navodi da bi se ovdje radilo o pravnom poslu pod odlo`nim uslovom, jer takav uslov (sticanje vlasni~kih prava na spornim nekretninama u korist tu`enog u nekom neodre|enom, budu}em vremenu) nije pravno valjan, kao protivan imperativnim pravnim normama, i ne mo`e proizvesti nikakvo pravno dejstvo. Ako je ta~no da promet nekretnina jo{ nije izvr{en kako se tvrdi u reviziji (po{to treba da se izvr{i “kad se za to stvore posebni zakonski uslovi”), onda tu`eni dr`e sporne parcele bez valjanog pravnog osnova, {to je jo{ jedan razlog vi{e u prilog pravilnom presu|enju u ovom sporu. Najzad, zakonom zabranjeni pravni promet nekretninama ne mo`e se pravdati na~elima jednake vrijednosti uzajamnih davanja (~lan 15. ZOO) i savjesnosti i po{tenja (~lan 12. istog zakona), s obzirom na pravne posljedice ni{tavog ugovora, na koje je ve} naprijed ukazano. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-100/01, od 5. 10. 2001. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 41, str. 64 - 66) Ni{tavi ugovori - poslovna nesposobnost lica Ugovor - ni{tavost ^lan 56. u vezi sa ~lanom 103. Zakona o obligacionim odnosima ZA ZAKLJU^ENJE PUNOVA@NOG UGOVORA POTREBNO JE DA UGOVARA^ IMA POSLOVNU SPOSOBNOST KOJA SE TRA@I ZA ZAKLJU^ENJE TOG UGOVORA, PA AKO TU SPOSOBNOST NEMA - ONDA JE TAJ UGOVOR NI[TAV, A NE RU[LJIV. (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: Rev- 304/2001, od 17. 5. 2002. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 45, str. 73 - 74) Ni{tavi ugovori - okolnosti pod kojima su zaklju~eni ^lanovi 103. do 110. Zakona o obligacionim odnosima ^lan II/3 (f) i II/3 (k) Ustava Bosne i Hercegovine ^lan 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i ~lan 1. Prvog protokola na Konvenciju AKO JE UGOVOR ZAKLJU^EN U OKOLNOSTIMA KOJE SU DIKTIRALE RATNE PRILIKE I DA ON NE ODGOVARA PRAVOJ VOLJI STRANAKA, ONDA JE TAKAV UGOVOR NI[TAV. Iz obrazlo`enja: Oba ni`estepena suda smatraju da se radi o tu`bi za poni{tenje ugovora o zamjeni nekretnina zbog mana volje i zbog prekomjernog o{te}enja, pa kako je predmetni ugovor zaklju~en 16. 11. 1993. godine, a tu`ba podnesena 7. 9. 1999. godine - ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da je tu`iteljima u smislu ~lanova 117. i 139. ZOO prestalo pravo da zahtijevaju poni{tenje ovog ugovora, jer da su istekli rokovi u kojima su tu`itelji mogli zahtijevati poni{tenje ovog ugovora, pa su sudili tako {to su odbili tu`beni zahtjev. 168

Vrhovni sud smatra da su obje presude ni`estepenih sudova donijete uz pogre{nu primjenu materijalnog prava i da ba{ zbog te pogre{ne primjene materijalnog prava nisu utvr|ivale bitne ~injenice za su{tinsko rje{avanje spora i odnosa me|u strankama, ~ime je ostvarena bitna povreda odredaba parni~nog postupka iz ~lana 354. stav 2. ta~ka 13. Zakona o parni~nom postupku (dalje: ZPP) na koju osnovano ukazuje revizija. Radi toga je valjalo, u smislu ~lana 394. stav 1. ZPP-a, reviziju uva`iti, obje presude ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje. Tu`ba o kojoj je rije~ u ~lanovima 117. i 139. ZOO i rokovi propisani u svim zakonskim odredbama u kojima se mo`e zahtijevati poni{tenje ugovora ti~e se nedostatka volje u smislu ru{ljivosti ugovora, tj. ugovora koji su zaklju~eni u zabludi, pod prevarom, prijetnjom i prinudom (~lan 117. u vezi sa ~lanovima 60., 61. i 65. ZOO) i ugovora kod kojih postoji o~igledna nesrazmjera uzajamnih davanja (~lan 139. stav 1. ZOO). Tu`itelji su svoju tu`bu i tu`beni zahtjev zasnovali na ~injeni~nom i pravnom osnovu onako kako je to naprijed opisano u ~injeni~nim navodima tu`be. Iz tu`benog zahtjeva, kako je postavljen i formulisan u tu`bi, jasno se vidi da su tu`itelji tra`ili presudu kojom bi se utvrdilo da je predmetni ugovor ni{tav ne samo zbog postojanja o~iglednih nesrazmjera uzajamnih prestacija ve} i zbog nedostatka, u trenutku zaklju~enja ugovora, slobodno izra`ene volje, jer da je zaklju~en u okolnostima koje su diktirale ratne prilike, me|utim, ni`estepeni sudovi nisu stvar ispitivali u pravcu utvr|ivanja okolnosti koje su pratile zaklju~enje ugovora i koje bi mogle poslu`iti kao osnova pravilnog su|enja o pravoj namjeri stranaka i kako bi se ugovor mogao razumjeti onako kako to odgovara po{tenju i pravoj volji stranaka, niti su iznijeli svoje su|enje o tome da li postoje okolnosti koje ukazuju na to da ugovor nije zaklju~en pod normalnim okolnostima i da ne odgovara pravoj volji ugovornih stranaka, {to su tvrdili revidenti u postupku koji je prethodio dono{enju pobijanih odluka, a sada i u reviziji protiv drugostepene presude, {to bi ga zaista ~inilo ni{tavim, u kom slu~aju se tu`beni zahtjev ne bi mogao odbiti pozivom na odredbu ~lanova 117. i 139. ZOO, jer se one ne odnose na slu~aj kada se pojavi pitanje ni{tavosti ugovora. Protekom vremena ni{tav ugovor se ne mo`e konvalidirati (~lan 107. ZOO), a pravo na tu`bu radi utvr|enja ni{tavosti pravnog posla ne mo`e zastarjeti (~lan 110. ZOO). Upu}uje se prvostepeni sud da u ponovljenom postupku otkloni nedostatke na koje je ukazano, tj. iscrpno rasvijetli sve okolnosti pod kojima je ugovor zaklju~en i sa posebnom pa`njom ocijeni pitanje da li su ugovorne strane, a pogotovo tu`itelji, s obzirom na njihovu osobenu situaciju, izrazili pravu volju zaklju~uju}i ovaj ugovor, pri ~emu nije presudno da li je na njih vr{en neposredan pritisak od strane tu`enog, ve} je i od zna~aja da li su tu`itelji bili pod pritiskom op{te situacije pod kojom je zaklju~en ugovor, pri ~emu treba ocijeniti intenzitet takvog pritiska, jer nije isklju~eno da, u ovom, naoko spoljnjem ~injeni~nom krugu, postoje faktori koji bitno ograni~avaju slobodu odlu~ivanja i samu volju da se ugovor takav kakav je zaklju~i, ~ine bitno defektnom, tj. da ono {to predstavlja su{tinu ugovora nije u saglasnosti sa pravim `eljama ugovara~a u jednoj normalnoj situaciji, pogotovo ako postoji i o~igledna nesrazmjera uzajamnih davanja. Samo ako temeljito i pravilno rasvijetli okolnosti koje su pratile zaklju~enje ugovora prvostepeni sud }e biti u mogu}nosti da pravilno primijeni odredbe ZOO (~lanovi 103. do 110. ZOO), Ustava BiH (~lan II/3 (f) i II/3 (k) Ustava) i me|unarodno pravo koje se po ovom Ustavu primjenjuje u Republici Srpskoj i koje ima prioritet nad svim zakonima (~lan II/2 Ustava), a naro~ito ~lan 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i ~lan 1. Prvog protokola na Konvenciju. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-119/01, od 12. 10. 2001. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 48, str. 80 - 82) 169

Ni{tavi ugovori - okolnosti pod kojima su zaklju~eni Ugovor o prometu (zamjeni) nekretnina - ni{tavost, s obzirom na okolnosti pod kojima su zaklju~eni ^lanovi 103. do 110. Zakona o obligacionim odnosima ^lan I/3 (f) i II/3 (k) Ustava Bosne i Hercegovine ^lan 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i ~lan 1. Prvog protokola na Konvenciju UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA JE NI[TAV AKO JE ZAKLJU^EN POD PRITISKOM OP[TE SITUACIJE (RATNE PRILIKE) I U OKOLNOSTIMA KOJE SU BITNO OGRANI^AVALE SLOBODU ODLU^IVANJA I SAMU VOLJU UGOVORNE STRANE DA SE UGOVOR TAKAV KAKAV JE ZAKLJU^I, TJ. DA AKO [TO PREDSTAVLJA SU[TINU UGOVORA NIJE U SAGLASNOSTI SA PRAVIM @ELJAMA UGOVARA^A U JEDNOJ NORMALNOJ @IVOTNOJ SITUACIJI. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca za utvr|enje da je ni{tav ugovor o zamjeni nekretnina ovjeren kod prvostepenog suda pod brojem II-OV-745/95, zaklju~en 28. 08. 1995. godine izme|u tu`ioca i tu`enih u B.L., kao i zahtjev da se tu`eni obave`u da tu`iocu predaju u posjed i slobodno raspolaganje nekretnine u naravi stambena zgrada na sprat koja le`i na k.~. 174/97 upisanoj u zk. ul. 6945 k.o. B. L., kao i aneks stambenog objekta koji le`i na k.~. 174/86 upisanoj u zk. ul. 12425 k.o. B. L. Nakon provedenog postupka prvostepeni sud je utvrdio da su stranke u Banjoj Luci 28. 08. 1995. godine zaklju~ile ugovor o zamjeni nekretnina prema kome je tu`ilac predao tu`enim u posjed svoje nekretnine koje se nalaze u Banjoj Luci u naravi porodi~na stambena zgrada na sprat i aneks porodi~ne stambene zgrade koje le`e na k.~. 174/57 upisane u zk. ul. 6945 k.o. B. L. i k.~. 174/86 upisane u zk. ul. 12425 k.o. B.L., za nekretnine tu`enih u Kninu koje le`e na k.~. 2556/2 upisane u zk. ul. 2458 k.o. Kninsko polje, i da tu`ilac nije stupio u posjed nekretnina tu`enih u Kninu zato {to su bile zaposjednute od tre}ih lica. Kod ovako utvr|enog ~injenji~nog stanja ni`estepeni sudovi zaklju~uju da su stranke predmetni ugovor zaklju~ile u vrijeme rata i trajanja ratne opasnosti, a pogotovo kada je u B. L. iz K. k. do{lo do velike migracije stanovni{tva {to je utjecalo na odluku tu`ioca da zaklju~i predmetni ugovor, {to ga ~ini apsolutno ni{tavim i sudili tako {to su usvojili u cijelosti tu`beni zahtjev. Ovakva odluka ni`estepenih sudova je pravilna. Kraj nespornih ~injenica utvr|enih u ovom sporu, predmetni ugovor je zaklju~en u trenutku postojanja ratne situacije na prostorima BiH i jugoisto~nog i isto~nog dijela Republike Hrvatske (K. k., L.. K. i z. S.), i prisustva velikog broja izbjeglog stanovni{tva iz tih krajeva u B. L., koji pripadaju istom narodu, kao i postojanja osobene situacije kod tu`ioca koji pripada drugoj etni~koj zajednici u odnosu na izbjeglo stanovni{tvo, to je, po mi{ljenju ovog Vrhovnog suda, postojanje ovih op{tepoznatih spoljnih okolnosti direktno utjecalo da tu`ilac donese odluku da sa tu`enim zaklju~i predmetni ugovor, koji u normalnim okolnostima ne bi zaklju~io, pogotovo to ne bi uradio, a da prije toga on ili neko njegov bli`i (supruga, djeca, bra}a, sestre i dr) ne izvr{e provjeru stanja objekta (ku}e) tu`enik u K. za koju su vr{ili zamjenu, odnosno provjeru stanja tog objekta od lica koje u`iva njegovo povjerenje, a ne kao u ovom konkretnom slu~aju, bez ikakvih provjera i mogu}nosti vr{enja takvih provjera, na koji na~in je kod tu`ioca izostala slobodno izra`ena volja koja je diktirana ratnim prilikama. Njegova odluka da zaklju~i predmetni 170

ugovor je donesena protivno njegovoj pravoj volji da `ivi kao do tada u svojoj ku}i, bez obzira {to je u postupku pred ni`estepenim sudovima utvr|eno da od strane tu`enih ni tre}ih lica nije bilo pritisaka da tu`ilac sa tu`enima zaklju~i predmetni ugovor. Na osnovu re~enog, mora se uzeti da je predmetni ugovor zaklju~en pod pritiskom op{te situacije i da su postojali faktori koji su bitno ograni~ili slobodu odlu~ivanja i samu volju tu`ioca da se ugovor takav kakav je zaklju~i, tj. da ono {to predstavlja su{tinu ugovora nije u saglasnosti sa pravim `eljama ugovora~a u jednoj normalnoj situaciji, {to ovaj ugovor ~ini ni{tavim, u smislu odredaba Zakona o obligacionim odnosima (~lanovi 103. do 110), Ustava BiH (~lan II/3 (f) i ~lana II/3 (k) Ustava) i me|unarodnog prava koje se po ovom Ustavu primjenjuje u Republici Srpskoj i koje ima prioritet nad svim zakonima (~lan II/2 Ustava), a naro~ito ~lana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i ~lana I Prvog protokola na Konvenciju. (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: Rev.5/01, od 20. 07. 2001. godine) Ugovor - ni{tavost Zamjena stanova - ni{tavost ugovora Ugovor o zamjeni stanova - ni{tavost ^lan 32. Zakona o stambenim odnosima ^lanovi 103. i 104. Zakona o obligacionim odnosima KAO PROTIVAN PRINUDNIM PROPISIMA NI[TAV JE I NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO UGOVOR O ZAMJENI STANOVA, ZAKLJU^EN I IZME\U NOSIOCA STANARSKOG PRAVA NA STANU U DR@AVNOJ SVOJINI I VLASNIKA STANA U SVOJINI GRA\ANA. Iz obrazlo`enja: Predmet ovog parni~nog postupka je tu`beni zahtjev da se utvrdi ni{tavost ugovora o zamjeni stanova kojeg su parni~ne stranke zaklju~ile na dan 7. 9. 1997. godine i da se svaka stranka obave`e da vrati drugoj ono {to je na osnovu takvog ugovora primila tu`ilac tu`enom stan u Ul. C. D. br. 13, a ovaj tu`iocu stan u Aleji S. S. br. 42. Postupaju}i po tu`bi ni`estepeni sudovi su utvrdili: da je tu`ilac bio nosilac stanarskog prava na stanu u ul S. S. br. 42; da je tu`eni bio vlasnik stana u Ul. C. D. br. 13, po osnovu otkupa iz vojnog stambenog fonda (ova ~injenica nije ni bila sporna tokom postupka); da su parni~ne stranke zaklju~ile 22. 8. 1995. godine ugovor o zamjeni ovih stanova u pismenom obliku, na koji je dana 7. 9. 1995. godine dao saglasnost organ za garnizonske i stambene poslove Vojne po{te u B. L. u ime davaoca stana na kori{}enje (stan u ul. S. S. br. 42 pripada vojnom-stambenom fondu); da su parni~ne stranke fakti~ki realizovale ugovor o zamjeni stanova, tako da tu`ilac stanuje u stanu u Ul. C. D. br. 13 a tu`eni u stanu u ul. S.S. br. 42. Na osnovu takvog utvr|enog ~injeni~nog stanja koje nije bilo ni sporno tokom postupka, drugostepeni sud je, i po ocjeni ovog suda, pravilno primijenio odredbe ~lana 32. stav 1. Zakona o stambenim odnosima («Slu`beni list SRBiH», br. 14/84 - pre~i{}eni tekst, 12/87 i 36/89, i «Slu`beni glasnik RS», br. 19/93 do 31/99, u daljem tekstu: ZSO) u vezi sa ~lanom 103. stav 1. i ~lanom 104. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima («Slu`beni list SFRJ», br. 29/78 do 57/89, i «Slu`beni glasnik RS», br. 17/93 i 3/96) kada je utvrdio da je ugovor ni{tav kao protivan prinudnim propisima i obavezao ugovorne strane da jedna drugoj vrate ono {to su na osnovu takvog ugovora primile.

171

^lanom 32. stav 1. ZSO propisano je, naime, da nosilac stanarskog prava mo`e izvr{iti zamjenu stana za stan drugog nosioca stanarskog prava i da se zamjena vr{i ugovorom u pismenom obliku. DRUGIM rje~ima, zamjenu stanova mogu da izvr{e samo nosioci stanarskog prava. U spornom slu~aju tu`eni je realizovanjem u cjelini ugovora o otkupu stana prestao da bude nosilac stanarskog prava na stanu u Ul. C. D. br. 13 i postao njegov vlasnik. S tim u vezi ukazuje se na pogre{no pravno stanovi{te prvostepenog suda da jedno lice mo`e imati oba svojstva istovremeno (tj. biti i vlasnik stana i nosilac stanarskog prava). Ta dva svojstva se me|usobno isklju~uju, {to je pravilno zaklju~io drugostepeni sud. To dalje zna~i da je u ovom slu~aju izvr{ena zamjena stana u dru{tvenoj (sada: dr`avnoj) svojini na kojem je tu`ilac nosilac stanarskog prava, za stan u svojini gra|ana, ~iji je vlasnik (a ne nosilac stanarskog prava) tu`eni. Obje ugovorne strane, dakle, nemaju svojstvo nosioca stanarskog prava nego samo jedna od njih, {to je u suprotnosti sa pomenutom odredbom ~lana 32. stan 1. Zakona o stambenim odnosima, koja je imperativnog karaktera. ISTO tako, nije bilo pravne mogu}nosti da se stan u dr`avnoj svojini mijenja za stan u svojini gra|ana, kako je to pravilno isticao tu`ilac tokom postupka. Uzgred treba nepomenuti da je prvostepeni sud pogre{no protuma~io odredbu ~lana 32. stav 4. ZSO, kojom je propisano da nosilac stanarskog prava na stanu u svojini gra|ana mo`e izvr{iti zamjenu za stan drugog nosioca stanarskog prava samo uz saglasnost vlasnika stana. Ova pravna situcija podrazumijeva da su obje ugovorne strane nosioci stanarskih prava, od kojih jedan na stanu u dr`avnoj, a drugi na stanu u privatnoj svojini. Uslovi za primjenu ove odredbe nisu bili ostvareni u konkretnom slu~aju, jer je samo jedna ugovorna strana nosilac stanarskog prava, a druga vlasnik stana. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-110/00, od 2. 3. 2001. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 49, str. 83 - 84) Ni{tavost ugovora - posljedice ^lan 104. Zakona o obligacionim odnosima ZAHTJEV STRANKE KOJA JE SVJESNO ZAKLJU^ILA NEDOPU[TEN PRAVNI POSAO DA JOJ SE VRATI ONO [TO JE PO OSNOVU NEDOPU[TENOG UGOVORA ISPLATILA NE MORA SE ODBITI, VE] SE MO@E NAREDITI POVRA]AJ ISPUNJENOG AKO SUD NA\E DA SE TIME OSTVARUJE CILJ SANKACIJE OPRAVDANOST, ODNOSNO NEOPRAVDANOST ZAHTJEVA ZA RESTITUCIJU CIJENI SE PREMA OKOLNOSTIMA SVAKOG KONKRETNOG SLU^AJA. Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana 104. stav 1. ZOO, kad je ugovor ni{tav, svaka ugovorna strana du`na je vratiti sve ono {to je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije mogu}e, ili ako se priroda onoga {to je ispunjeno protivi vra}anju, ima dati odgovaraju}a naknada u novcu prema cijenama u vrijeme dono{enja sudske odluke, ako zakon {ta drugo ne odre|uje. Odstupanje od ovog op{teg pravila propisano je u odredbi ~l. 104. stav 2. ZOO koja ovla{}uje sud da mo`e, kad je ugovor ni{tav, zbog toga {to je po svom sadr`aju ili cilju protivan ustavom utvr|enim na~elima dru{tvenog ure|enja, prinudnim propisima ili moralu dru{tva, odbiti u cijelosti ili djelimi~no zahtjev nesavjesne strane za vra}anje onoga {to je druga strana primila, a mo`e i odlu~iti da druga strana ono {to je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda op{tini na ~ijoj teritoriji ona ima sjedi{te, odnosno prebivali{te ili boravi{te. U odlu~ivanju sud vodi ra~una o savjesnosti jedne, 172

odnosno obiju strana, za{titi dru{tvenih interesa i moralnim shvatanjima dru{tva (st. 3. ~lana 104. ZOO). Drugim rije~ima, zahtjev stranke koja je svjesno zaklju~ila nedopu{ten pravni posao da joj se vrati ono {to je po osnovu nedopu{tenog ugovora isplatila ne mora se odbiti, ve} se mo`e narediti povra}aj ispunjenog ako sud na|e da se time ostvaruje cilj sankcije. Opravdanost, odnosno neopravdanost zahtjeva za restituciju cijeni se prema okolnostima svakog pojedinog slu~aja. ^injenica da su tu`ioci zaklju~ili sa tu`enim T. R. ugovor o kupovini cigareta radi dalje preprodaje drugim kupcima i da su po ovom osnovu tu`enom isplatiti nov~ane iznose, ~ije vra}anje tra`e tu`ioci, nisu dovoljan razlog za odbijanje tu`benog zahtjeva u smislu ~lana 104. stav 2. ZOO. Ovakva odluka se ne mo`e donijeti ako su se i tu`eni bavili nedozvoljenom transakcijom ovakve vrste i na taj na~in izvukli novac od tu`ioca i na njihov ra~un se obogatili. Odbiti zahtjev u ovakvom slu~aju zna~ilo bi, u stvari, sankcionisanje jedne nemoralne situacije koju je sud du`an uvijek otkloniti. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev.3/98, od 02. 04. 1998. godine Bilten VS RS, broj I/1999, odluka broj 58) Ugovor o prodaji - ni{tavost ugovora ako je prodajom robe po~injeno krivi~no djelo AKO JE PRODAJOM ROBE PO^INJENO KRIVI^NO DJELO, ONDA JE UGOVOR O PRODAJI TE ROBE APSOLUTNO NI[TAVAN. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse, 2/2001, strana 25) Poravnanje - sudsko - ni{tavost Sudsko poravnjanje - ni{tavost Sudsko poravnanje - ni{tavost poravnanja PORAVNANJE U PARNICI IMA KARAKTER UGOVORA IZME\U STRANAKA, PA SE TU@BOM U NOVOJ PARNICI POSTOJANJE ILI NEPOSTOJANJE PRETPOSTAVKI ZA UTVR\ENJE NI[TAVOSTI SUDSKOG PORAVNANJA, CIJENI PREMA OP[TIM PROPISIMA KOJI SE ODNOSE NA PRETPOSTAVKE O VALJANOSTI UGOVORA. Iz obrazlo`enja: U ovoj parnici tu`ioci tra`e da se utvrdi da je ni{tavo poravnanje zaklju~eno pred Osnovnim sudom u T. 14. 07. 1993. godine u vanparni~nom predmetu R-3/93. Za osnov svoje tu`be tu`ioci su, pored ostalog, naveli da je poravnanje fiktivno, zaklju~eno ne u namjeri da se izvr{i podjela imovine - nepokretnosti u D. izme|u prednika tu`ioca pok. N. S. i tu`ene kao njegove supruge, ve} da bi se ta imovina - nepokretnosti sa~uvale od posljedica ratnih dejstava na prostorima gdje se one nalaze, da su predmet poravnanja bile nepokretnosti koje uop{te ne postoje i da nepokretnosti koje se nalaze u D. nisu ste~ene u braku izme|u tu`ene i prednika tu`ioca N. S. koje je on naslijedio od oca N. X. Tu`ena je osporila tu`beni zahtjev, pored ostalog, i prigovorom da tu`ioci u smislu ~l. 117. Zakona o obligacionim odnosima - dalje: ZOO, nemaju pravo poni{tenja predmetnog sudskog poravnanja. Ni`estepeni sudovi su uva`ili taj prigovor i odbili tu`beni zahtjev navode}i da se ovdje radi o tu`bi za poni{tenje ru{ljivog sudskog poravnanja i da je, u smislu navedenog 173

nema mjesta ako je ovaj sporazum ni{tav Propisi . Jer. (Vrhovni sud Republike Srpske. 110. 1999. 09. ve} da se samo stvori privid kao da je zaklju~en u cilju o~uvanja imovine koja je bila predmet tog ugovora. odnosno da njihova volja nije bila usmjerena na njegovo sklapanje. Stanovi{te ni`estepenih sudova je pogre{no. odnosno ne zastarijeva (~l. broj: Rev-239/92. slobodno izra`ena volja. pa je za njegovu pravovaljanost potrebno da postoje svi materijalno-pravni uslovi kao i za svaki drugi ugovor: postojanje volje da se zaklju~i. godine . U ispitivanju stanovi{ta na kome se zasnivaju ni`estepene presude nu`no je da se ima u vidu dvostruki karakter sudskog poravnanja.zakonskog propisa. 2004. stav 1. odnosno da se sa~uva od posljedica ratnih dejstava na prostoru gdje se nalaze. {to da prednik tu`ioca. strana 50) 174 . u su{tini. 1994. nisu zaklju~ile to poravnanje. broj: Rev. Prema tome. odluka broj 22. za razliku od tu`ene. Posmatrano sa stanovi{ta materijalnog prava. pa su time pogre{no primijenili materijalno pravo kad su odbili tu`beni zahtjev. broj I/2004. Tu`ioci. ipso iure. NEMA MJESTA KONVERZIJI UGOVORA. a ne nedostatku volje u smislu ru{ljivosti ugovora i da je iz ovog razloga poravnanje ni{tavo. (Vrhovni sud Republike Srpske. Zakona o prometu nepokretnosti ^lan 106. svoja uzajamna prava i du`nosti u pogledu predmeta koji je postavljen tu`benim zahtjevom u toj parnici. tu`bom tra`e da se utvrdi da je poravnanje ni{tavo iz razloga {to stranke. AKO JE OVAJ SPORAZUM NI[TAV. stav 2. a pravo na utvr|enje ni{tavosti se ne gasi.Bilten sudske prakse VS RS.88) Konverziji ugovora . zahtjev tu`ioca se zasniva na ~injeni~nom osnovu koje ukazuje na to da je poravnanjem zaklju~en fiktivni ugovor. poravnanje je akt dispozicije stranaka kojim one prenovom ure|uju svoje odnose. Sa ovog aspekta ni`estepeni sudovi nisu razmatrali stvar. Zakona o obligacionim odnosima ODREDBE ZAKONA O NEPOKRETNOSTIMA NE ISKLJU^UJU ODREDBE ZAKONA O NASLJE\IVANJU KOJE REGULI[U PRAVNI POSAO KOJIM PRETHODNIK USTUPA I RASPODJELJUJE SVOJIM POTOMCIMA CIJELU (POSTOJE]U) ILI DIO POSTOJE]E IMOVINE. Posmatrano sa stanovi{ta procesnog prava. niti u tom pravcu utvrdili potrebne ~injenice. odnosno da se radi o potpunom nedostatku volje. naime. od 12. str. 3. da volja nije izjavljena pod prinudom i zabludom itd. godine. broj I/1999. odnosno po isteku propisanog roka iz navedenog zakonskog propisa u kome su mogli zahtijevati pravo na poni{tenje poravnanja. onda bi u tom slu~aju ono bilo ni{tavo. ukoliko bi se utvrdilo da je poravnanje fiktivno. 51/94. 09. 86 . nastupila prekluzija toga prava. Zakona o naslje|ivanju ^lan 46. odluka broj 51. nije bio u mogu}nosti. ZOO). jer da su tu`ioci podnijeli tu`bu 06. a ne stanje uzajamnih prava i du`nosti koje su me|u strankama postojale prije zaklju~enja poravnanja. godine Bilten VS RS. od 30.va`enje propisa ^lan 110. i ~lan 111. U konkretnom slu~aju predmet ovog spora je materijalna valjanost poravnanja kao ugovora kojim su ure|eni odnosi stranaka. to je ugovor me|u strankama. jer da je bio pripadnik bo{nja~kog naroda.

36 . PREKO UOBI^AJENE MJERE U PRAVA OSTALIH STVARNOPRAVNIH OVLA[TENIKA . NE MO@E NI ZASTARJETI PRAVO NA TU@BU RADI UTVR\ENJA NJEGOVE NI[TAVOSTI (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. i 110. Zakona o obligacionim odnosima NI[TAVOST PRAVNOG POSLA NASTUPA NA OSNOVU ZAKONA. broj 3/2001. stav 2.poni{taj ugovora o poklonu zbog bitne zablude Ugovor o poklonu . Pri takvom stanju stvari tu`itelji su osnovanom tu`bom tra`ili poni{taj oba ugovora o poklonu. NA NJU SE MO@E SVAKO POZVATI A PAZI SE I PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. NI[TAV JE UGOVOR O ZAKUPU KADA ZAKUPODAVAC DAVANJEM U ZAKUP SVOG POSEBNOG DIJELA ZGRADE ZADIRE U POGLEDU ZAJEDNI^KIH DIJELOVA ZGRADE. i 110. Me|utim. 111. U TAKVOM SLU^AJU DARODAVCI MOGU NA OSNOVU ^LANA 112. te darovnim ugovorom mjesec dana kasnije i jednu auto-prikolicu.prekomjerno zadiranje u prava ostalih ovla{tenika/vlasnika ^lanovi 109. broj 3/1999.VLASNIKA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE.pravo na isticanje ni{tavosti ne gasi se ^lanovi 109.o poklonu zbog bitne zablude Ru{ljivi ugovori . U VEZI SA ^LANOM 61. Zakona o obligacionim odnosima NA NI[TAVOST UGOVORA SUD PAZI PO SLU@BENOJ DU@NOSTI A NA DUG SE MO@E POZVATI SVAKA ZAINTERESIRANA OSOBA. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA MO@E SMATRATI DA JE POKLON U^INJEN U BITNOJ ZABLUDI JER O^EKIVANJE O TRAJNOSTI BRAKA KAO ODLU^NE POBUDE ZA DAVANJE POKLONA NIJE OSTVARENO. To sve u cilju u~vr{}enja braka u nadi da }e brak mladih trajati. KAKO SE NI[TAV PRAVNI POSAO PROTEKOM VREMENA NE MO@E KONVALIDIRATI.Ni{tavi ugovori . Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da su roditelji.37) Neograni~eno isticanje ni{tavosti Isticanje ni{tavosti . strana 25) b) Ru{ljivi ugovori (~l. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. s obzirom na skladan brak njihovog sina s tu`enom. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. STAV 1. ONDA SE U SMISLU ^LANA 62.poni{taj zbog bitne zablude ^lan 112.ugovor o zakupu . darovali tu`enoj jedan putni~ki automobil marke “golf” prividnim ugovorom u kupoprodaji. str. u vezi sa ~lanom 61. Tu`itelji tra`e poni{taj ugovora o poklonu zbog 175 . do 117) Poni{taj ugovora . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. STAV 2. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima KADA RODITELJI JEDNOG BRA^NOG DRUGA U^INE POKLON DRUGOM BRA^NOM DRUGU U CILJU U^VR[]ENJA BRAKA MLADIH SUPRU@NIKA. tu`ena je `ivjela u braku sa sinom tu`itelja svega 20 mjeseci i bra~nu zajednicu je napustila mjesec dana po u~injenom poklonu. A TAJ BRAK BUDE RAZVEDEN. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA TRA@ITI PONI[TAJ UGOVORA O POKLONU.

godine stupila na snagu 7. godine. Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”. Opravdano je stoga prvostepeni sud poprimio da se zahtjev zasniva na odredbama ~lana 118. broj 13/93) brisan ~lan 3. 18 . godine kada je donesena odluka o dodjeli stana i zaklju~en ugovor o kori{tenju stana. 1993. tvrde}i da je ugovor zaklju~en protivno odredbi ~lana 6. do 120) Rok . 118. Pravilnik o stambenim odnosima u takvim okolnostima mo`e se izjedna~iti sa samoupravnim sporazumom koji ima u vidu ~lan 118. broj 21/90). broj 2/92) bile su stavljene van snage odredbe ~lanova 118.poni{tenje ugovora o kori{tenju stana zbog nesaglasnosti sa pravilnikom o stambenim odnosima ^lanovi 118. u vrijeme dono{enja pobijane i ove presude. Iz obrazlo`enja: Tu`ilja je zahtijevala poni{tenje ugovora o kori{tenju stana. a va`e i sada. ta~ka 3. Zakona o obligacionim odnosima (~lan 3. kolektivnog ugovora i statuta i ova ustavna odredba je bila sastavni dio i Ustava RBiH u vrijeme dono{enja odluke o dodjeli stana prvotu`enom. broj 2/1999. i 1982. 06. na osnovu koje su tu`eni zaklju~ili ugovor o kori{tenju stana. radnici imaju pravo na samoupravljanje na osnovu zakona. ovi propisi Zakona o obligacionim odnosima su va`ili u novembru 1993. 176 . Uredbe). iako je ve} rije{io stambeno pitanje dobijanjem kredita za izgradnju stana u 1981. i 120. pa time i stavljanje van snage ~lanova 118. Po odredbama Amandmana LXIV ta~ka 1. DAVALAC STANA MO@E POBIJATI TU@BOM ZA PONI[TENJE ZBOG NESAGLASNOSTI ODLUKE SA SAMOUPRAVNIM OP[TIM AKTOM. Pravilnika o stambenim odnosima tu`ilje (stan je dodijeljen prvotu`enom na kori{tenje.prestanak prava . iako su u to vrijeme prestale da va`e odredbe Zakona o udru`enom radu i drugih zakona o samoupravnom ure|ivanju dru{tvenih odnosa putem dru{tvenih dogovora i samoupravnih sporazuma. Zakona o obligacionim odnosima.prekluzivni. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. odnosno poni{tenje ugovora . Zakona o obligacionim odnosima (tra`i se poni{tenje ugovora zbog nesaglasnosti sa samoupravnim op{tim aktom). Uredbe iz 1992.stavljanje van snage zbog nesaglasnosti sa pravilnikom o stambenim odnosima Uskla|ivanje. str. ALI TU@BU MORA PODNIJETI U PREKLUZIVNOM ROKU OD TRI GODINE OD DANA ZAKLJU^ENJA UGOVORA. Zakona o obligacionim odnosima. do 120. a za taj poni{taj su ispunjeni zakonom predvi|eni uslovi. ali je Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”. dakle. stav 1.nedostatka volje. godini). za poni{tenje ugovora o kori{tenju stana Stambeni odnosi . godine. pa nije bitno {to nisu ispunjeni uslovi za opoziv poklona. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR O KORI[TENJU STANA ZAKLJU^EN NA OSNOVU AKTA O DODJELI STANA NA KORI[TENJE. do 120. na Ustav SRBiH (“Slu`beni list SRBiH”.poni{tenje ugovora o kori{tenju stana zbog nesaglasnosti sa pravilnikom o stambenim onosima Ugovori .19) c) Stavljen van snage (~l. Kako je Uredba iz 1993.

ako cedent nije ispunio obavezu prema du`niku . da je osnovan tu`beni zahtjev na isplatu zakupnine.Tu`ilja je. jer je proteklo vi{e od tri godine od dana zaklju~enja ugovora do dana podno{enja tu`be. Dvostrani ugovori (~l. 6. prekludirana u pravu da zahtijeva poni{tenje ugovora o kori{tenju stana. do 123) Cesija . 1997. Ovakvo stanovi{te prvostepenog suda nije utemeljeno na pravilnoj primjeni materijalnog prava. st. ali da primopredaja poslovnih prostorija kirivicom zakupodavca nije izvr{ena i da tu`eni nije u{ao u posjed poslovnih prostorija. imao je pravo odbiti. pa je. Zakona o obligacionim odnosima PRIJEMNIK (CESIONAR) NE MO@E ZAHTIJEVATI OD DU@NIKA (CESUSA) NAPLATU PRENESENOG POTRA@IVANJA.~l.. zaklju~enog ugovora o zakupu i njen zna~aj zanemaruje kao da obaveza pla}anja zakupnine nema svoj osnov i razlog postojanja u obavezi zakupodavca da tu`enom kao zakupoprimcu preda u posjed poslovne prostorije. 09.ako cedent nije ispunio obavezu prema du`niku . jer zakupodavac nije izvr{io niti je bio spreman izvr{iti svoju obavezu predaje poslovnih prostorija u posjed tu`enom zapisni~kim putem. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija). pa kako je zakupodavac potra`ivanje po osnovu zakupnine ustupio (cedirao) na tu`itelja. od 16.o cesiji . ali nije ni zahtijevao jednostran raskid ugovora. izvr{enje svoje obaveze. AKO USTUPILAC (CEDENT) NIJE ISPUNIO SVOJU OBAVEZU PREMA DU@NIKU KOJA JE BILA USLOV ZA ISPUNJENJE OBAVEZE DU@NIKA. Tu`eni kao zakupoprimac. Ovakvu odluku prvostepeni sud temelji na ~injenici da je ugovor o zakupu zaklju~en na neodre|eno vrijeme (prestaje sporazumom ili na osnovu otkaza . Zakona o obligacionim odnosima. stav 1. broj: P`. 177 . 8. 121. svaka ugovorna strana mogla da odbije izvr{enje svoje obaveze. 122. Ugovorne strane su i zaklju~ile ugovor sa ciljem da on bude i ispunjen . 26. ZOO). u konkretnom slu~aju.148/97. str. ili ako {to drugo proisti~e iz prirode posla (~l. 24 . 1. po ocjeni ovoga suda. osim u slu~aju kada je ugovoreno ili zakonom odre|eno da obaveze iz tog ugovora ne}e biti izvr{ene istovremeno. i 440. 122.cesusu Prigovor neispunjenja ugovora . ~lanovi 436. godine Bilten VS FBiH. stav 2. kako nije do{lo do istovremenog ispunjenja.25) 2.cesusu ^lan 122. u smislu ~lana 120.da budu ispunjene sve ugovorom predvi|ene obaveze. Prvostepeni sud utvr|uje ~injenicu da zakupodavac nije izvr{io svoju ugovornu obavezu predaje poslovnih prostorija u skladu sa ~l. broj 2/1997. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. do 147) a) Prigovor neispunjenja ugovora (~l. Stoga je odbijanje tu`enog da ispuni svoju obavezu pla}anja zakupnine i podnesak tu`enog kojim je predlo`io sporazuman raskid ugovora prvostepeni sud trebao cijeniti kao prigovor neispunjenja ugovora (“exceptio non adimpleti contractus”). Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je tu`eni zaklju~io ugovor o zakupu poslovnih prostorija kojim je regulisano da }e ugovorne strane zapisni~ki izvr{iti primopredaju predmetnih poslovnih prostorija. odluka broj 32.

139/98. strana 21) b) Raskid ugovora zbog neispunjenja (~l. 127. a tu`eni isplatio prete`it dio cijene. a koje je jo{ u vrijeme ustupanja bilo sumnjivo i koje se cesijom ni u ~emu ne mijenja (~l. Raskidom ugovora zbog neispunjenja prestaje pravni temelj posjedovanja datog u ispunjenju ugovora i to ex tunc. prvostepeni sud je pogre{no zaklju~io da je tu`beni zahtjev osnovan. da odbija vra}anje dok tu`itelj ne ispuni ili izrazi spremnost da istovremeno ispuni svoju obvezu vra}anja cijene.raskid zbog neispunjenja . presudom trebao samo konstatirati da je ugovor prestao raskidom (~lanak 124. 126. ZOO). stavak 3.zbog neispunjenja potpuna restitucija datog Raskid ugovora zbog neispunjenja . 124. ali se tu`enik ovom zahtjevu mo`e usprotiviti isticanjem prigovora utemeljenog na ~lanku 122. Ovakvo stajali{te prvostupanjskog suda nije utemeljeno na pravilnoj primjeni materijalnog prava. ~ime. PA SUD NIJE OVLA[TEN DA NAREDI VRA]ANJE SAMO DIJELA PRODATIH I KUPCU PREDATIH STVARI.restitucija datog Ugovor . Zakupodavac nije ni imao za sporni period pravo na zakupninu. prema specifikaciji tu`itelja. a tu`enik nije platio 40.ZOO. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjski sud je utvrdio da tu`enik nije ispunio obvezu isplate cijene po ugovoru i aneksu navedenim u presudi i pored vi{e opomena tu`itelja. i 127. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 178 . ZOO). i 132. Ovakvu odluku prvostupanjski sud temelji na odredbama ~lanaka 124. Kod navedenih pravnih propisa i izjave tu`enika.. te usvaja zahtjev za raskid ugovora (sa aneksom) zbog neispunjenja od strane tu`enika i tu`enika obvezuje da tu`itelju vrati dio opreme koji odgovara nepla}enom dijelu cijene (ukupna cijena je iznosila 120. ZOO). 20. ZOO. Zakona o obveznim odnosima . ve} ga preobrazuje u ugovor o prodaji dijela opreme za cijenu od 79. godine Bilten VS FBiH. Ovdje to zna~i da tu`itelj ima pravo na povrat prodate i isporu~ene opreme. ukoliko je utvrdio da su uvjeti ispunjeni.restitucija datog ^lanci 124.. od 30. ugovor ne raskida. ZOO. polaze}i od do sada utvr|enih ~injenica. zna~i da se uzajamna vra}anja vr{e po pravilima za ispunjenje dvostranih ugovora (~lanak 132. kako se izrazio u prvom stavku izreke presude.000 DEM. prvostupanjski sud nije mogao nalo`iti reducirano vra}anje (samo dijela opreme). stavak 1. pa to potra`ivanje koje je predmet spora nije mogao ni prenijeti na tu`itelja.005 DEM). do 132) Raskid ugovora . ne nala`u}i tu`itelju da vrati primljeni nov~ani iznos. broj: P`. odluka br.995 DEM (koliko je tu`enik i isplatio na ime cijene. s obzirom na to da je tu`itelj predao predmet prodaje. do 132. te je svaka strana ovla{tena zahtijevati vra}anje datog. 1998.Kako je zakupodavac kao cedent samo ustupio svoje potra`ivanje po osnovu zakupnine (a ne i ugovor o zakupu) koje je imao prema tu`enom (kao du`niku . {to u konkretnom slu~aju. kada se ispune uvjeti regulirani odredbama ~lanaka 126. pa je prvostupanjski sud u ovom slu~aju. 436. a ne odlukom suda. Zakona o obveznim odnosima U SLU^AJU RASKIDA UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA DOLAZI DO POTPUNE RESTITUCIJE DATOG TIJEKOM DJELIMI^NOG ISPUNJENJA. a u ispunjenju ugovora).cesusu) na tu`itelja (cesionara). u stvari. Ugovor se raskida zbog neispunjenja izjavom o{te}ene stranke. broj 2/1998. 07.

obligacija se pretvara u naturalnu i povjerilac gubi pravo da zahtijeva njeno ispunjenje prinudnim putem. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. i 128. koji se bez suglasnosti stranaka ne mogu odvajati i mijenjati vlasni~ki status. i 126. 127. u pravilu. S obzirom na ovakvu transformaciju isporu~ene opreme i svrhu uporabe.zbog neispunjenja. sastavljenim od niza pojedina~nih dijelova.179/00. 20 . te antenama i priboru. Iz obrazlo`enja: Ovaj sud prihvata implicite izra`en stav u obrazlo`enju prvostepene presude da se gubi pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja (~l. primljeno po valjanom pravnom osnovu (ugovoru koji nije prestao ex tunc).~l. Raskid ugovora jednostranom izjavom. primjeren naknadni rok za ispunjenje obaveze .26) Raskid ugovora . 1997. ostavljaju}i mu zato. ako se ne radi o fiksnom roku za ispunjenje obaveze.21) 179 . tako da nakon monta`e ova oprema predstavlja digitalnu telefonsku centralu. PA SE NE MO@E ZAHTIJEVATI NI RESTITUCIJA DATOG PO UGOVORU. nakon {to prestane mogu}nost njegovog raskida zbog neispunjenja.105/97. Zakona o obligacionim odnosima). ZOO. stav 2. ukoliko se ugovor ne raskida po samom zakonu (~lan 125. i 126. 124.Kada bi i bila pravno dopu{tena samo djelimi~na restitucija u slu~aju raskida ugovora. broj: P`. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 09. Tu`itelj je prodao tu`eniku (uz zadr`avanje prava vlasni{tva do isplate cijene) digitalnu RR (ML) opremu.. ZOO-a. te pusti u rad. uz obvezu da je isporu~i po izra|enom projektu i montira. str. ZOO). ZOO ve} ni po osnovu iz ~lana 210. ne mo`e se tra`iti vra}anje datog ne samo pozivom na odredbe ~lana 132. gubi se pravo nakon zastare potra`ivanja Ugovor . Kada zastari pravo da zahtijeva ispunjenje ugovora. u kojoj su dijelovi opreme samo sustavni dijelovi stvari. godine Bilten VS FBiH. odluka broj 26. broj: P`. odluka broj 33. nisu utvr|ene ~injenice iz kojih bi slijedilo da je takva restitucija mogu}a u ovom sporu. 5. nakon njenog montiranja. ako izjava o raskidu nije data prije nastupa zastarjelosti prava da se zahtijeva ispunjenje ugovora. o novoj stvari. 25 . od 30. od 29. mo`e da uslijedi samo nakon {to povjerilac pozove du`nika da ispuni svoju obavezu. str.nakon nastupjele zastare prestaje pravo na jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja ^lanovi 124. Iz specifikacije opreme prilo`ene ugovoru proisti~e da se radi o digitalnom RR ure|aju. {to zna~i da ne mo`e ni da prisiljava du`nika na ispunjenje prijetnjom da }e jednostrano raskinuti ugovor. 126. broj 2/1997. Zakona o obligacionim odnosima PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA PRESTAJE NAKON [TO ZASTARI NEIZMIRENO POTRA@IVANJE IZ UGOVORA. 2001. broj 1/2001. godine Bilten VS FBiH.pravo na raskid zbog neispunjenja gubi se nakon zastare potra`ivanja Zastara potra`ivanja . Druga~iji stav bi omogu}io izigravanje prinudnih normi o zastari potra`ivanja. Kako je dato po ugovoru. mora se utvrditi da li se radi.

Nefiksni poslovi . PRIMJEREN NAKNADNI ROK U CILJU IZVR[ENJA UGOVORA. AKO TO DOPU[TA PRIRODA POSLA. SHODNO ^LANU 127.nefiksni pravni posao ^lanovi 124. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 29) Nefiksni poslovi .kad ispunjenje o roku nije bitni sastojak ugovora Raskid ugovora . POVJERILAC MORA.18) Dispozitivni karakter odredbe ~lana 131. 17 . Zakona o obligacionim odnosima KOD NEFIKSNIH POSLOVA KADA JEDNA UGOVORNA STRANKA HO]E DA ODUSTANE OD UGOVORA ZBOG DOCNJE PROTIVNE STRANE. PA AKO BEZUSPJE[NO PROTEKNE I TAJ ROK. AKO @ELI DA UGOVOR RASKINE. ZOO. JER SE IZ TAKVOG PONA[ANJA KUPCA MO@E ZAKLJU^ITI DA NE]E SVOJU OBAVEZU IZVR[ITI NI U NAKNADNOM ROKU. str. 18 . DU@NA JE O TOME OBAVIJESTITI PROTIVNU STRANU I DATI JOJ. Zakona o obligacionim odnosima PRODAVAC JE OVLA[TEN DA JEDNOSTRANO RASKINE UGOVOR O KUPOPRODAJI I BEZ OSTAVLJAJA NAKNADNO PRIMJERENOG ROKA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE PLA]ANJA CIJENE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. A NE IMPERATIVNI KARAKTER. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.bez ostavljenog naknadnog roka Raskid ugovora zbog neispunjenja . broj 2/2002.bez ostavljanja primjerenog roka za ispunjenje obaveze ^lan 127. PRODAVAC MO@E TRA@ITI DA SUD UTVRDI DA JE UGOVOR RASKINUT OD DANA KADA JE SAOP[TIO TU@ENOM DA GA SMATRA RASKINUTIM. i 126.primjeren rok za izvr{enje i odustajanje od ugovora Raskid ugovora . Zakona o obligacionim odnosima ODREDBA ^LANA 131.kad ispunjenje o roku nije bitni sastojak ugovora ^lan 126. U TOM SLU^AJU. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 180 . IMA DISPOZITIVNI.19) Raskid ugovora . DATI DU@NIKU PRIMJEREN ROK ZA ISPUNJENJE OBAVEZE. SMATRA SE DA JE UGOVOR RASKINUT. Zakona o obligacionim odnosima KADA OBAVEZA IZ UGOVORA NIJE ISPUNJENA U PREDVI\ENOM ROKU. A NE RADI SE O FIKSNOM PRAVNOM POSLU. ZOO KOJOM JE PROPISANO DA SE UGOVOR NE MO@E RASKINUTI ZBOG NEISPUNJENJA NEZNATNOG DIJELA OBAVEZE.primjeren rok za izvr{enje i odustajanje od ugovora Raskid ugovora . broj 2/2001. Zakona o obligacionim odnosima Kad se ugovor ne mo`e raskinuti ^lan 131. AKO KUPAC NIJE PLATIO U DU@EM PERIODU (DVIJE GODINE) NI DIO UGOVORENE CIJENE KOJU JE BIO DU@AN U CJELINI UPLATITI U ROKU OD 15 DANA OD DANA ZAKLJU^ENJA UGOVORA. broj 2/2002. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. str.

ZOO ima dispozitivni. jer je zaklju~enje ugovora. odnosno kad ispunjenje obaveze u odre|enom roku predstavlja bitan sastojak ugovora (za postojanje fiksne pogodbe strane moraju jasno izraziti volju da posao smatraju fiksnim) ili kad je ispunjenje ugovora u odre|enom 181 .posljedice raskida ^lanovi 124. za razliku od npr. Kako su u konkretnom slu~aju stranke ugovorile i razloge zbog kojih se ugovor mo`e raskinuti. pa slijedom toga i odredba ~lana 131. i 132.zbog neispunjenja. st. ina~e. 125. usmeno ili konkludentnim radnjama bez odlaganja (~l. ZOO). ZOO dispozitivnog karaktera. 2. 125. Odredba ~lana 131.zakonom ili voljom ugovornih strana . Rje{avaju}i po `albi tu`itelja. Jedna od osnovnih pretpostavki za pravno valjano jednostrano raskidanje ugovora zbog neispunjenja kada ispunjenje o roku ne predstavlja bitan sastojak ugovora je: da je realizacija jednostranog raskida ugovora izvr{ena na pravno valjan na~in.Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je. pored ostalog. do 132. stvar slobodne volje stranaka . (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu. 125.. Pod jednostranim raskidom podrazumijeva se . ZOO bi se mogla primijeniti samo pod uslovom da stranke u ugovoru nisu. dakle. sporazumnog raskida ugovora. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. posljedice Raskid ugovora zbog neispunjenja . Raskid ugovora zbog neispunjenja realizuje se odre|enim radnjama povjerioca u zavisnosti od toga da li rok ispunjenja obaveze predstavlja bitan elemenat ugovora (~l. ZOO) i da u slu~ajevima kada to zakon propisuje du`niku ostavi primjeran naknadni rok za ispunjenje (~l. valjanog obaveznog ugovora. cijene}i odredbu ~lana 131. a ne imperativni karakter. Radi se. Tako to propisuje ~l. kao {to je u~injeno i u konkretnom slu~aju. ZOO raskinuti ugovor prostom izjavom. ZOO. i sl. 124. Iz obrazlo`enja: Do raskida dvostrano obaveznog ugovora zbog neispunjenja mo`e do}i kad jedna ugovorna strana ne ispuni svoju ugovornu obavezu. to se na konkretni slu~aj moraju primijeniti odredbe ugovora zaklju~enog izme|u stranaka. ZOO.predvi|ena mogu}nost prestanka. pod uslovima predvi|enim u ~l. njegovim jednostranim raskidanjem bez pristanka druge strane. zahtijevati ispunjenje obaveze ili. ako nije {ta drugo predvi|eno. pa samim tim i njegov raskid. Kada je u pitanju ugovor sa fiksnim rokom. a ne navedena odredba ~lana 131. ZOO). i 130. To saop{tenje mo`e biti izvr{eno pismeno. strana 16) Raskid ugovora . broj 1/2003. zauzeo stanovi{te da se radi o imperativnoj normi. 124. drugostepeni sud je na{ao da je ista osnovana. 125. zbog ~ega je odbio zahtjev tu`itelja. kojom je propisano da se ugovor ne mo`e raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Druga strana mo`e. i 5. ZOO). ugovorile i razloge zbog kojih se ugovor mo`e raskinuti. 28. stavovi 2. Zakona o obligacionim odnosima RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA REALIZUJE SE U ODRE\ENIM RADNJAMA POVJERIOCA U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI ROK ISPUNJENJA OBAVEZE PREDSTAVLJA BITAN ELEMENAT UGOVORA ILI NEMA TAKVO ZNA^ENJE. ZOO) ili nema takvo zna~enje (~l. a u svakom slu~aju ima pravo na naknadu {tete. a takav je izvansudski raskid ugovora zbog neispunjenja ili kako zakon ka`e “prostom izjavom” povjerioca datom du`niku da raskida ugovor (~l. Ovo zna~i da stranke mogu slobodno ugovarati i razloge zbog kojih se ugovor mo`e raskinuti.ugovara~a. o jednom od na~ina prestanka obaveznih ugovora i to o jednostranom raskidu. 124.

125. usljed ~ega se za sada ne mo`e prihvatiti zaklju~ak ni`estepenih sudova da je tu`eni du`an platiti tu`iocu na vra}eni novac zateznu kamatu od dana kada je primio svaku pojedina~nu isplatu koju mu je tu`ilac. ako je ugovor raskinut pod drugim uslovima. ZOO) po~ev{i od dana kada je isplatu primila (~l. kao predujam. U odredbi ~lana 132. ugovorom. i 4. 277. a ako se vra}a primljeni novac. nisu utvrdili da li je kada i pod kojim uslovima raskinut predmetni ugovor. zatezna kamata pla}a se po odredbi ~lana 214. kao osnov po kome je raskinut ovaj ugovor. odnosno koje izdatke je tu`eni du`an nadoknaditi tu`iocu po ovom osnovu i u kojoj visini. ima pravo da joj se vrati ono {to je dala . ~iju je visinu osporio tu`eni. 182 . kako je to naprijed re~eno. pa do|e do raskidanja ugovora. (“prostom izjavom” na pravno valjan na~in zbog skrivljenog pona{anja tu`enog .obaveznom ugovoru. ZOO). preuzete obaveze. ~ini bitan sastojak ugovora) ili pod nekim od drugih uslova kao npr. 1. Me|utim. jer za to vi{e nema pravne osnove (ugovora). kao na ra~un svoje. ne mo`e se prihvatiti jer je u ovom ~lanu sadr`ano samo op{te pravilo o pravima povjerioca u dvostrano .odbijanjem da izvr{i ugovor ili “po samom zakonu” zbog toga {to tu`eni nije izvr{io svoju obavezu u roku koji je odre|en ugovorom. Ni`estepeni sudovi. Raskidanjem ugovora obje strane su oslobo|ene svojih ugovornih obaveza. st. 5. Raskidanjem ugovora. ZOO. jednostrane restitucije (~l. kad du`nik ne ispuni svoju obavezu. ZOO. pa ni jedna ne mo`e tra`iti ispunjenje. Ovo stanovi{te ni`estepenih sudova nije pravilno. st. Prema tome. ugovor se raskida “po samom zakonu” i za raskid nije potrebna bilo kakva radnja ni povjerioca ni du`nika (~l. stranke su oslobo|ene svojih ugovornih obaveza. kako je navedeno. 132. Me|u strankama nije sporno da je tu`ilac po nalogu tu`enog u tri navrata slao autocisterne u Prahovo. da su se svaki put prazne vra}ale i da je tu`ilac prije pokretanja parnice ispostavio tu`enom ra~un i obra~un tro{kova koje je imao anga`ovanjem ovih auto-cisterni. po prirodi posla. 2.slu~aj tzv.roku bitan sastojak ugovora po prirodi posla. Ni`estepeni sudovi prilikom dono{enja pobijanih odluka nisu imali u vidu ova pravila materijalnog prava. Strana koja nije kriva ima pravo na naknadu {tete ukoliko su ispunjeni uslovi za tu naknadu. rad i utakanja goriva. tako da odlu~ne ~injenice za pravilan zaklju~ak o spornom pitanju (da li je raskinut sporni ugovor i ako jeste kada i na koji na~in) nisu utvr|ene. do 129. 09. Ovo pravilo va`i samo pod pretpostavkom da je ugovor raskinut pod nekim od uslova predvi|enim u ~lanovima 125. ugovorna strana je du`na isplatiti zatezne kamate (~l. godine. Oba ni`estepena suda visinu iznosa naknade za navedeni vid {tete odre|uje na osnovu ispostavljenog ra~una tu`enom od strane tu`ioca koji je utemeljen na odredbama tu`io~eve odluke o visini naknade za prevoz te~nih goriva u drumskom saobra}aju od 6. sporazumni dvostrani raskid ugovora ili zbog promijenjenih okolnosti i sl. Ako je ugovor izvr{ila jedna ugovorna strana. do 129. da su one bezuspje{no ~ekale po tri dana na utovar. ZOO) bez obzira na to da ili je odgovorna za neispunjenje obaveze. st. ZOO). kao i kada je ugovor poni{ten. 1993. ZOO sadr`ano je pravilo o pravnim posljedicama raskida ugovora zbog neizvr{enja. Pozivanje ni`estepenih sudova na odredbu iz ~lana 124. ~iji broj tu`eni nije osporio. ZOO. odnosno u roku koji. do 279. U konkretnom slu~aju ni`estepene presude ne sadr`e obrazlo`enje iz koga bi se moglo vidjeti da li je predmetni ugovor raskinut pod nekim od uslova predvi|enih u ~lanovima 125. 132. nesporno je da je tu`ilac imao odre|ene izdatke po navedenom osnovu. ali je sporno u kom obimu je te izdatke imao. ZOO.

i ~lana 132. 125. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da mu tu`eni vrati iznos od 21. broj 29/78. Po odredbi ~lana 124. raskinuti ugovor prostom izjavom. (Vrhovni sud Republike Srpske.74/97. proizlazi da je tu`ilac sa pravnim prethodnikom tu`ene GP “O. 1. 04. po ocjeni ovog revizijskog suda. je isprava u smislu gra|anskog prava i predstavlja dokazno sredstvo i osnovu za utvr|enje visine naknade za ovaj vid {tete. odluka broj 55) Raskid ugovora . Me|utim. Ni`estepeni sudovi sa ovog aspekta nisu posmatrali stvar.15 dinara. da su ugovorne stranke ugovorile rok od 30 dana za isporuku ugovorene robe. sadr`ana u navedenoj odluci (u pitanju je jednostran akt tu`ioca). 1992.421. ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu. broj: Rev. preko Stambene zadruge “P iz K. u daljem tekstu: ZOO). ZOO u dvostranim ugovorima.po samom zakonu.” K. iznosi 21. a {to je ovdje slu~aj. uplatio . i obavezali tu`enog da vrati nov~ani iznos primljen u izvr{enju tu`io~eve ugovorne obaveze pla}anja cijene za predmet prodaje. da je prethodnik tu`enog 6. od 25. Pravilno su ni`estepeni sudovi primijenili materijalno pravo iz ~lanova 124. ugovor se raskida po samom zakonu. 1992.75 dinara koji je uplatio njegovom pravnom prethodniku na ime kupoprodajne cijene za gra|evinski materijal (beton i betonske proizvode).917. 1992. 05. st. 1992. zahtijevati ispunjenje obaveze ili. kad ispunjenje obaveze u odre|enom roku predstavlja bitan sastojak ugovora. Zakona o obligacionim odnosima KAD ISPUNJENJE OBAVEZE U ODRE\ENOM ROKU PREDSTAVLJA BITAN SASTOJAK (ELEMENAT) UGOVORA. 04. 4. 7. kada su usvojili tu`beni zahtjev jer su ni`estepeni sudovi utvrdili da je raskid ugovora o prodaji nastupio po zakonu. posljedice raskida Raskid ugovora po samom zakonu . Zakona o parni~nom postupku.posljedice raskida ^lan 125. Prema odredbi ~lana 125. i ~lan 132. 1. da se tu`ilac obra}ao prethodniku tu`enog 20. ako je tu`eni osporio u cijelosti. 1997. stav 2. a u svakom slu~aju ima pravo na naknadu {tete. broj I/1999. st. stavovi 1. 04. da je tu`ilac dana 3. 1. koja je bila predmet prodaje. st. 12. godine. A STRANA KOJA VRA]A NOVAC DU@NA JE PLATITI ZATEZNU KAMATU OD DANA KADA JE PRIMILA ISPLATU.15 dinara. godine Bilten VS RS. UGOVOR SE RASKIDA PO SAMOM ZAKONU. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu. i 5. godine. i 7.. 183 .. niti su u ovom pravcu utvrdili potrebne ~injenice. pa du`nik ne ispuni obavezu u tom roku. Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”.421. sud je du`an drugim dokaznim sredstvima (pa i vje{ta~enjem) utvrditi istinitost sadr`aja takvih kalkulacija po ~l. godine za ispunjenje ugovora i da sada{nja vrijednost gra|evinskog materijala. druga strana mo`e. Prema utvr|enom ~injeni~nom stanju na osnovu koga su donesene prvostepena i drugostepena presuda.Cijena prevoza po kilometru i kalkulacija vrijednosti auto-dana za vrijeme ~ekanja na ugovor goriva. PA DU@NIK NE ISPUNI OBAVEZU U TOM ROKU. i). STRANKA KOJA JE POTPUNO ILI DJELIMI^NO IZVR[ILA UGOVOR IMA PRAVO ZAHTIJEVATI DA JOJ SE VRATI ONO [TO JE DALA. pod uslovima predvi|enim u idu}im ~lanovima. 05. ZOO. pod brojem 03-97/92 ispostavio fakturu tu`iocu.” iznos od 267. sa izmjenama i dopunama u broju 39/91. ako nije {ta drugo odre|eno.

godine ugovor o zajedni~kom ulaganju. ali da ugovorna strana koja izgubi interes za saradnju mo`e istu otkazati s najmanjim otkaznim rokom od {est mjeseci.dejstvo ^lan 132. 12. da je ~lanom 16. ALI DA UGOVORNA STRANA KOJA IZGUBI INTERES ZA SARADNJU MO@E UGOVOR RASKINUTI I PRIJE ISTEKA TOG ROKA. godine. Zakona o obligacionim odnosima U UGOVORU O ZAJEDNI^KIM ULAGANJIMA DOPU[TENA JE KLAUZULA DA UGOVOR TRAJE DOK POSTOJI ZAJEDNI^KI INTERES UGOVORNIH STRANA. godine i da je istekao 31.raskid. a da obaveza pla}anja po~inje od 1. da po ~lanu 6. te da je otkazni rok po~eo te}i 1. odluka broj 56) Ugovor . po{to }e se u toku februara vr{iti sanacije i adaptacije objekta (aneksom ugovora izmijenjeni su ugovoreni procent na 11%. AKO JE UGOVOR IZVR[ILA POTPUNO ILI DJELIMI^NO. 04. p. kao prodavcu u izvr{enju svoje ugovorne obaveze pla}anja cijene. koji je bitan sastojak ugovora o prodaji. 1992. s tim da obaveza tog pla}anja po~inje te}i 1. Iz obrazlo`enja: Predmet ove parnice je tu`beni zahtjev tu`ioca da mu tu`eni preda u posjed proizvodnu halu u B. k. 6. sagra|enu na parceli broj 652/1. Kako su ni`estepeni sudovi utvrdili da je tu`ilac platio ugovorenu cijenu koja je predmet ugovora o prodaji. 4. 13 k. ugovora. povodom koje se vodi ovaj spor. 1997. u skladu sa ~lanom 2. ulo`io u proizvodnu halu. 05. TA STRANA IMA PRAVO DA TRA@I DA JOJ SE VRATI ONO [TO JE DALA. 2. godine.65/98. godine). broj I/1999.o.75 dinara sa zakonskom kamatom po~ev od dono{enja prvostepene presude 15.500 DEM. tra`i povra}aj onoga {to je dao tu`enom. ni`estepeni sudovi su utvrdili: da su parni~ne stranke zaklju~ile dana 1. od 22. ugovora predvi|eno da ugovor traje dok postoji zajedni~ki interes. godine aneks tog ugovora. ZOO. br. 7.421. koja je upisana u. stav 2. Raspravljaju}i o zahtjevu tu`be. pripada pravo da. da je tu`ilac. 3. i istekom ovog roka 6. B. godine.o.U ovom konkretnom slu~aju ni`estepeni sudovi su pravilno utvrdili da su ugovorne stranke ugovorile ispunjenje obaveze u fiksnom roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture od 6. 1997. broj: Rev. sa svom prate}om opremom i predao je na kori{}enje tu`enom. 4. pa stoga je pravilan pravni zaklju~ak ni`estepenih sudova da tu`iocu. u Ul. a me|u parni~nim strankama nesporna je visina tu`benog zahtjeva koja se odnosi na vrijednost gra|evinskog materijala koji je bio predmet ugovora o prodaji prema cijenama u vrijeme dono{enja prvostepene presude. 1992.p. godine. K. 12. a dana 3. ugovora u~e{}e tu`ioca prema planskim predvi|anjima iznosi oko 8% ostvarenog dohotka. 1997. L. da je pismenim podneskom od 23. s tim {to bi mu tu`eni izdvajao akontativno navedeni procent u~e{}a u dohotku mjese~no u iznosu od 3. u smislu odredbe ~lana 132. godine Bilten VS RS. 1997. 1998. 1997. A NAJMANJE PET GODINA. a nov~ani iznos na 4.500 DEM. a najmanje pet godina. 05. kao kupcu. koju tu`eni u toku postupka nije osporavao. godine po zakonu je nastupio raskid ugovora. 184 . godine tu`ilac otkazao tu`enom ugovor zbog njegovih dospjelih a neizmirenih obaveza na osnovu ~lana 16. dejstvo Raskid ugovora . to je pravilna odluka ni`estepenih sudova kada su tu`enog obavezali da plati nov~ani iznosi od 21. 1997. 4. navedenog ugovora. 1997. 1997. (Vrhovni sud Republike Srpske. pa do isplate.

i «Slu`beni glasnik RS». (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. DEM/KM sa zateznim kamatama. godine . Tu`eni ni~im nije dokazao da je makar i djelimi~no izmirio ovaj dug tu`iocu do isteka otkaznog roka. Pravilno prvostepeni sud obavezuje tu`enu na vra}anje primljene kapare. br.. 3. Iz gornjeg slijedi da nijedna od stranaka u sporu nije zainteresovana da se navedeni kupoprodajni ugovor odr`i zbog ~ega je osnovan tu`beni zahtjev tu`ioca da se utvrdi raskid ugovora i da se tu`ena obave`e da mu vrati primljenu kaparu od 1. 17/93 i 3/96) vrati tu`iocu proizvodnu halu koju je primio u posjed po osnovu izvr{enja ugovora (sudovi se pogre{no pozivaju na odredbu ~lana 41. prodala tre}em licu zbog ~ega temeljem ~lana 132. Iz obrazlo`enja: Temeljem provedenih dokaza prvostepeni sud je utvrdio da su parni~ne stranke dana 06. pla}ao akontativne iznose dok po mjeri ostvarivanja dohotka nije doveden u situaciju da je ~ak vjerovatno prije roka ispunio i vi{e nego {to je njegova obaveza». ZOO tu`enoj ne pripada pravo da zadr`i kaparu. strana 11) 185 . str. jer je tu`ena navedene nekretnine ve} prodala drugom kupcu. stav 2. ugovora i odgovaraju}e odredbe njegovog aneksa razlog su {to je tu`ilac izgubio interes za daljom poslovnom saradnjom s njim. 6. Revizioni navodi da je «u konkretnoj situaciji tu`enik . Zakona o obligacionim odnosima UGOVORNOJ STRANI KOJA JE PRISTALA NA RASKID UGOVORA NE PRIPADA PRAVO DA ZADR@I PRIMLJENU KAPARU (^LAN 132. obadvije strane su izrazile `elju da se ugovor raskine. od 2. na ime kapare. stav 2. 1997. odnosno da je «rok za ispunjenje takve obaveze. godine zaklju~ile pismeni kupoprodajni ugovor kojim su utana~ile kupoprodaju nekretnina opisanih u izreci presude za ugovorenu kupoprodajnu cijenu od 30. nego o sporu nastalom zbog raskida ugovora). Prema tome. pravilno primijenili materijalno pravo kad su obavezali tu`enog da tu`iocu preda proizvodnu halu.129) Raskid ugovora . 1987. bilans stanja (periodi~ni obra~un. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Naime. 06. tu`eni je du`an da na osnovu odredbe ~lana 132. s obzirom na saglasnost obadvije parni~ne stranke na raskid kupoprodajnog ugovora i uz ~injenicu da je predmet kupoprodaje tu`ena ve}. 29/78 do 57/89. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2003. godine.. ZOO).Bilten sudske prakse VS RS. kako sama tu`ena isti~e u svom iskazu prilikom provo|enja dokaza saslu{anjem parni~nih stranaka. radi ~ega mu je opravdano otkazao ugovor o zajedni~kom ulaganju.Po{to otkaz ugovora ima dejstvo raskida. 2001.dejstvo Raskid ugovora . izmirenje obaveze tu`enog iz ~lana 6. Posebno je utvr|eno da parni~ne stranke ovaj ugovor nisu realizirale ve} su od navedenog ugovora odustale i.. odluka broj 75. u osnovi.000 DEM i da je tu`ilac kao kupac.952.12 dinara prema obra~unu tu`ioca na dan 23.500 DEM/KM. Tu`enom je ugovor otkazan zbog neizmirenog duga u iznosu od 59. broj I/2004. jer se ovdje ne radi o svojinskoj tu`bi..strani koja je pristala na raskid ne pripada pravo da zadr`i primljenu kaparu ^lan 132. Zakona o obligacionim odnosima («Slu`beni list SFRJ». stav 2. u me|uvremenu. zavr{ni ra~un) da bi se uop{te utvrdila obaveza u punom njenom sadr`aju po visini» nemaju upori{te u stanju spisa. br. isplatio iznos od 1. niti da mu je isplatio bilo koji iznos po osnovu potra`ivanja iz ugovora za neki drugi ugovorni period. broj: Rev-156/00. STAV 2. 128 . (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu.500. sudovi su.

133. bilo nepravilno da se ovaj ugovor odr`i na snazi. 133. jer da je postalo neizvjesno da li }e tu`ilac ostati u `ivotu. sa ~ime su se zadovoljili ni`estepeni sudovi. po op{tem mi{ljenju. usljed ~ega je. Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (~l. ili da mu isplati dinarsku vrijednost ovog iznosa prema kursu ove valute koja va`i u trenutku ispunjenja obaveze. raskinuli ugovor i tu`enom nametnuli obavezu da tu`iocu vrati 1. 186 . 133. polaze}i od utvr|enja da se tu`ilac drugi dan po zaklju~enju ugovora te{ko razbolio. bilo nepravilno da se ugovor odr`i na snazi takav kakav je. primljenih na ime kapare. pozivom na odredbu ~l. nego i ~injenice koje se ti~u toga da li je okolnost koja ote`ava ispunjenje takva i tolikog zna~aja i ote`avanje ispunjena takvo i toliko da je o~igledno da ugovor ne odgovara o~ekivanjima ugovornih strana i (kumulativno) da bi. Zakona o obligacionim odnosima. bilo nepravi~no odr`ati ga na snazi.zbog promijenjenih okolnosti. 133. po op{tem mi{ljenju. za pravilnu odluku o sporu bilo je potrebno utvrditi ne samo da li su nastupile okolnosti koje ote`avaju obavezu jedne strane i zbog kojih se ne mo`e ostvariti svrha ugovora. Prema tome. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca za raskid ugovora o kupoprodaji zbog promijenjenih okolnosti. do 136) Raskid ugovora . Prema tome. zaklju~ili da je nastupila okolnost koja bitno ote`ava obavezu tu`ioca da u roku od tri dana od zaklju~enja ugovora isplati tu`enom dio kupoprodajne cijene u iznosu od 5. u smislu ~l.pretpostavke za raskid ^lan 133. PO OP[TEM MI[LJENJU.000 DEM. jer da su za tu`ioca “nastali neophodni tro{kovi lije~enja” i da je time dovedeno u pitanje ostvarivanje svrhe ugovora prema kome je tu`ilac kupio od tu`enog traktor za 6. 1. a i ako ostane da li }e biti sposoban upravljati traktorom i sudila tako {to su.000 DEM.c) Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (~l. BILO NEPRAVEDNO ODR@ATI GA NA SNAZI KAO TAKVOG. takav kakav je. Zakona o obligacionim odnosima RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI MO@E SE TRA@ITI AKO SU PRIJE ISTEKA ROKA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE NASTUPILE OKOLNOSTI KOJE OTE@AVAJU OBAVEZU JEDNE STRANE ILI SU NASTUPILE OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE NE MO@E OSTVARITI SVRHA UGOVORA TIME DA U SVAKOM OD OVIH SLU^AJEVA KUMULATIVNO MORAJU BITI ISPUNJENE PRETPOSTAVKE DA JE O^ITO DA UGOVOR VI[E NE ODGOVARA O^EKIVANJU UGOVORNIH STRANA I DA BI. ni`estepeni sudovi su zbog pogre{nog pristupa rje{enju ove pravne stvari pogre{no zaklju~ili da su se stekle pretpostavke koje tu`iocu daju pravo na raskid ugovora. pretpostavke za raskid Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti . Zbog pogre{nog pravnog stava nije raspravljeno o okolnostima {ta su stranke o~ekivale od ugovora. izostala ocjena o pitanju da li bi. st. Zakona o obligacionim odnosima. ZOO) mo`e se tra`iti ako su prije isteka roka za ispunjenje obaveze nastupile okolnosti koje ote`avaju obavezu jedne strane ili su nastupile okolnosti zbog kojih se ne mo`e ostvariti svrha ugovora time da u svakom od tih slu~ajeva kumulativno moraju biti ispunjene pretpostavke da je o~ito da ugovor vi{e ne odgovara o~ekivanju ugovornih strana i da bi.100 DEM. po prirodi stvari. Ni`estepeni sudovi su. po op{tem mi{ljenju.

no tu`eni ovakav zahtjev nije podnio. broj I/1999.ZOO. Ta naknadna nemogu}nost. polaze}i od na~ela savjesnosti i po{tenja u pravnom prometu (~lan 12. to je mogao biti razlog da tu`eni (ukoliko nije bio u docnji u vrijeme nastupanja vanrednih okolnosti) zahtijeva tu`bom raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (~lanovi 133. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. stav 1. prakti~na nemogu}nost koja se izjedna~ava sa fizi~kom ili pravnom nemogu}no{}u). broj P`. od 30. 395. odluka broj 57) d) Nemogu}nost ispunjenja (~l. za koju zakon ve`e ovu posljedicu. st. 1997. koja vi{estruko prevazilaze vrijednost du`ne prestacije. godine Bilten VS RS. AKO OBJEKT U IZGRADNJI NIJE USLJED RATNIH DJEJSTAVA UNI[TEN ILI ZNATNIJE O[TE]EN. Usljed ratnih djejstava samo je zaustavljen i prolongiran period izgradnje gra|evinskog objekta i prodatih stanova u njemu. kao i na to da u odnosu na potrebne materijalno-pravne pretpostavke nedostaju podaci ~injeni~ne prirode. do 136. ugovor prestaje kada je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemogu}e zbog doga|aja za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana. a to zna~i ostvaren je izneseni razlog pobijanja ni`estepenih presuda.1/97. Zakona o obligacionim odnosima UGOVORI O PRODAJI STANA GRA\ENOG ZA TR@I[TE ZAKLJU^ENI PRIJE AGRESIJE NA BiH NISU PRESTALI ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA.Izneseni razlozi upu}uju na ostvarenje pogre{ne primjene materijalnog prava. 137. da dolazi do nemogu}nosti ispunjenja i kada bi du`nik morao ulo`iti nesrazmjerno velika sredstva. godine Bilten VS FBiH. takva da je du`nik ne mo`e ispuniti ni ulaganjem krajnjih napora i sredstava (u konkretnom slu~aju to bi mogla biti potpuna propast prodate stvari u fazi izgradnje. strana 26) 187 . Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 137. ZOO). od 5. Eventualno bi se moglo smatrati.127/97. 03. Zakona o obligacionim odnosima . U konkretnom slu~aju do ovakve naknadne nemogu}nosti ispunjenja ugovorne obaveze tu`enog nije do{lo.prestanak ugovora zbog nemogu}nosti ispunjenja Ugovor . da bi ispunio ugovornu obavezu (tzv. ako tu`itelj ne pristane na pove}anje cijene. 2. 1997. broj: Rev. pa je obje ni`estepene presude valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje (~l. stav 1. mora biti apsolutna. (Vrhovni sud Republike Srpske. koji je po prestanku tih djejstava mogao biti nastavljen (sude}i po dopisima tu`enog daljnja izgradnja je i nastavljena). 09. Zakona o parni~nom postupku). tako da ispunjenje obaveze tu`enog nije nemogu}no. ili zabrana daljnje gradnje i sli~no).prestanak zbog nemogu}nosti ispunjenja ^lan 137. Ako je zbog vanrednih okolnosti ispunjenje postalo ote`ano (iziskuje ve}e izdatke od onih na koje je tu`eni ra~unao u vrijeme zaklju~enja ugovora). ZOO). broj 2/1997. odluka broj 34. do 138) Nemogu}nost ispunjenja . PA JE IZGRADNJU MOGU]E DOVR[ITI.

obaveza prestaje kad njeno ispunjenje postane nemogu}e usljed okolnosti zbog kojih du`nik ne odgovara. stav 1. Usvajanjem tu`benog zahtjeva kojim se tra`I isplata utu`enog iznosa na ime sada{nje cijene automobila.ZOO. st. a takva situacija ne mo`e nastati kada su okolnosti nastupile za vrijeme docnje za koju du`nik odgovara). Nakon {to je utvrdio i da nisu osnovani prigovori tu`enog o nedostatku pasivne legitimacije na strani tu`enog i zastare potra`ivanja tu`itelja. stav 1. prvostepeni sud ne samo da je pogre{no primijenio materijalno pravo nego je i sama odredba ~l. od 30. odluka broj 35. ZOO.27) Nemogu}nost ispunjenja . (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.695.restitucija Ugovor . U PRAVILU.660 Yu dinara. obaveza iz ugovora se transformi{e u obavezu na naknadu {tete.objektivna nemogu}nost ispunjenja . 137. KUPAC MO@E ZAHTIJEVATI SAMO POVRAT PLA]ENE CIJENE. odlu~io da tu`beni zahtjev kojim se tra`i isporuka automobila odbije kao neosnovan.Ugovor .078. 03. NEMA AKO SU PREDMET OBAVEZE STVARI ODRE\ENE PO RODU.078. ~lan 262. Zakona o obligacionim odnosima . {to ne bi bio slu~aj da je ugovor prestao u smislu ~lana 137. du`nik odgovara i za potpunu nemogu}nost ispunjenja i ako je nije skrivio. godine u iznosu od 44. ugovor ne prestaje zbog nemogu}nosti ispunjenja. KOJE.restitucija u slu~aju objektivne nemogu}nosti ispunjenja ^lan 137. stav 1. godine Bilten VS FBiH. i ~lan 354. ako je nastupila poslije njegovog dolaska u docnju. str. a ~ija je uporedna sada{nja nabavna vrijednost novog automobila 21. 1992. Iz obrazlo`enja: Kada su vanredne okolnosti nastupile nakon docnje za koju du`nik odgovara. u smislu ~lana 262. a usvoji zahtjev kojim se tra`i isplata 21. stav 1. 09. Ovo stoga {to. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR NE PRESTAJE ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA AKO SU VANREDNE OKOLNOSTI NASTUPILE NAKON DOCNJE ZA KOJU DU@NIK ODGOVARA. postalo nemogu}e ispunjenje ugovora za koju ne odgovaraju nijedna strana i da je tu`itelj izvr{io na ra~un tu`enoga uplatu cijene predmetnog automobila dana 31. broj 2/1997. polaze}i od pogre{nog ~injeni~nog i pravnog zaklju~ka da je ugovor prestao bez krivice stranaka. Zakona o obligacionim odnosima DO PRESTANKA UGOVORA ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA ZA KOJU NISU ODGOVORNE UGOVORNE STRANE DOLAZI ZBOG OBJEKTIVNE NEMOGU]NOSTI. 1997. Navedenom odredbom je propisano da se u slu~aju 188 .25 DEM. agresije.ne prestaje zbog nemogu}nosti ispunjenja ako je nastupila u skrivljenoj docnji ^lan 137. broj: P`. 1.25 DEM na ime sada{nje nabavne cijene novog automobila. A NE NAKNADU U VISINI SADA[NJE TR@I[NE CIJENE KUPLJENE STVARI. prvostepeni sud je. U SLU^AJU PRESTANKA UGOVORA PO OVOM OSNOVU. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima pogre{no primijenjena.. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je zbog op}e poznatih okolnosti. Ako do|e do nemogu}nosti ispunjenja u takvom slu~aju. stav 4. i ~lan 355. 26 . za koju odgovara (u smislu ~lana 354. koji iznos sud smatra da tu`eni duguje tu`itelju kao ste~eno bez osnova.127/97. stav 4.

dakle. A vra}anje ste~enog bez osnova u ovom slu~aju regulisano je odredbom ~l.73/99.165/99. Zelena{ki ugovor (~l. dakle. ne navode}i nikakve druge okolnosti. 210. i 399. 7. godine Bilten VS FBiH.zelena{ki zbog visine kamate Ugovorna kamata . sa zateznom kamatom. 02. strana 28. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. 1995.kada je nedopu{tena Zelena{ki ugovor . broj: P`. i “Sudska praksa”. U `albi i tijekom postupka nije se o~itovao koliku kamatnu stopu smatra realnom i pravednom. niti je u tome pravcu postavio svoj zahtjev za eventualno smanjenje kamatne stope. Tu`enik. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Slijedom toga. prilog ~asopisa ZIPS. smatraju}i ih zelena{kim.od kada te~e po ~lanu 137. UGOVORNA STRANKA KOJA VRA]A PRIMLJENI NOVAC DU@NA JE PLATITI ZATEZNE KAMATE I KADA JE BILA SAVJESNA U VRIJEME PRIJEMA. broj V/2003. ako je stjecalac nesavjestan od dana stjecanja. od 15. odluka broj 43. 04. zelena{ka Ugovor . godine do 15. 1995.ugovorna. godine. od 28. 4. Zakona o obligacionim odnosima. 141) Kamata . broj: P`. 03. 2000 godine Bilten VS FBiH. ukoliko bi zaista pravni osnov bio vra}anje ste~enog bez osnova tu`eni bi bio obavezan da vrati cijenu predmetnog automobila (konvertovan i denominirani iznos) koji mu je na njegov ra~un uplatio tu`itelj.. Iz obrazlo`enja: Tu`enik spori iznos 35. ZOO ^lanovi 137.zbog visine kamate ^lanci 141. Obaveza vra}anja. broj 892) 2. s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala. elemente zelena{kog ugovora nalazi samo u ugovorenoj stopi kamate. a ne sada{nju vrijednost predmetnog automobila. i to. OD DANA KADA JE OBJEKTIVNOM OCJENOM KONKRETNIH OKOLNOSTI MORALA ZNATI DA JE ISPUNJENJE NJENE OBAVEZE POSTALO NEMOGU]E.nemogu}nosti ispunjenja za koju ne odgovara nijedna strana mo`e zahtijevati vra}anje po pravilima o vra}anju ste~enog bez osnova.prestanak zbog nemogu}nosti ispunjenja i zatezna kamata u slu~aju vra}anja novca Zatezna kamata . Zakona o obveznim odnosima ZAKLJU^AK DA JE UGOVORENA NEDOPU[TENA KAMATA NA UGOVORE O KREDITU MO@E SE ZASNOVATI SAMO NA UTVR\ENJU DA SU OSTVARENI SVI ELEMENTI ZELENA[KOG UGOVORA. a ina~e od dana podno{enja tu`be. 1999. strana 30) Sticanje bez osnova .i zatezna kamata Ugovor . broj 2/1999. niti se pozivaju}i na dokaze iz kojih bi 189 . 214. 06.412 DEM koji se odnosi na 10 odsto ugovorenih kamata mjese~no. Zakona o obligacionim odnosima KAD JE UGOVOR PRESTAO ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA ZA KOJU NE ODGOVARA NIJEDNA STRANA. st. pa iz tih razloga izreka presude je proturje~na razlozima presude. i 214. obra~unatih od 10. ~l. broj 1/2000. odluka broj 40. i 215. nastaje i kad se ne{to primi.

kojeg na drugi povoljniji na~in nije mogao prevazi}i. potrebno je da ugovaranjem takve kamatne stope tu`iteljica koristi stanje nu`de ili te{ko materijalno stanje tu`enika u kojem se on nalazi. do 144) Elektri~na energija . Op{ti uslovi ugovora (~l. 56. Prodavat }e je na doma}em tr`i{tu. me|utim. ~lanka 399. proistje~e da je ona u suglasnosti sa stavkom 3. na na~in i po cijenama koje }e mu uz podmirenje svih ovisnih tro{kova osigurati postizanje dobiti. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ^lanovi 50. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 75.. 8. Zakona o obveznim odnosima. a on ne samo da ih nije dokazao. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. ina~e. odluka broj 44. u smislu njegova stavka 2. pa da je tako bio primoran na zaklju~enje ugovora koji je za njega o~ito nepovoljan. pravna osoba. Zakona o elektroprivredi ^lan 104. Te{ko stanje tu`enika uz to tu`iteljici mora biti poznato ili bi za njega iz okolnosti pod kojima se ugovor zaklju~uje morala znati.pravo distributivnog preduze}a na obustavu isporuke Op{ti uslovi ugovora . i ~lan 80.pravo distributivnog preduze}a na obustavu isporuke Ugovor o isporuci elektri~ne energije . ~ime ovaj `albeni prigovor svodi na potpunu proizvoljnost. i 57. Naime.proiza{li elementi zelena{kog ugovora propisani u ~lanku 141. to jo{ nije dovoljno da bi se mogla proglasiti zelena{kim i tra`iti njezino smanjenje. godine Bilten VS FBiH. nije donijet posebni zakon kojim bi bila propisana najvi{a dopu{tena kamatna stopa. Teret dokazivanja ovih okolnosti je na tu`eniku kao ugovornoj strani koja se na elemente zelena{tva poziva. od 27. 142. ta~ka 13. stav 1.ugovor o isporuci elektri~ne energije . ve} ne tvrdi ni da su uop}e postojale. ugovarala za ovakve vrste poslova u vrijeme zaklju~enja ugovora. Naprotiv.i pravo na obustavu isporuke ^lan 143. 4. strana 31) 2. Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije NE MO@E SE USVOJITI TU@BENI ZAHTJEV PREDUZE]A . budu}i da. Ugovorna kamatna stopa nije protivna ni ~lanku 399.KORISNIKA ELEKTRI^NE ENERGIJE DA SE JAVNOM PREDUZE]U ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRI^NE ENERGIJE UNAPRIJED ZABRANI DA JEDNOSTRANIM AKTOM OBUSTAVI ISPORUKU ELEKTRI^NE ENERGIJE TU@ITELJU. nabavlja robu u inozemstvu za koju mu je potrebna garancija tu`ene. 190 . Tu`enik je. Pogotovo tu`enik ne tvrdi da bi tu`iteljici ovakvo njegovo stanje bilo poznato i da ga je ona za sebe iskoristila. kako tu`enik u `albi ne pobija utvr|enje izneseno u razlozima pobijene presude da se radi o kamatnoj stopi koju je tu`iteljica ugovarala u tom vremenu za ovakvu vrstu poslova. 04.. st. Sve kada bi kamatna stopa iz ovog ugovora znatnije odstupala od one koju je tu`iteljica. 1999. broj 2/1999. 55. stav 1. tu`enik je o~ito prona{ao svoj interes. broj: P`. i stav 3. i ~lan 106. radi sticanja dobiti. Nikada nije ni tvrdio da je postupao u nu`di ili te{kom materijalnom stanju. Bavi se trgovinom i u obavljanju te djelatnosti. U sklopljenom pravnom poslu sa tu`iteljicom.. navedenog zakona.66/99. stav 1. uz znatnija odstupanja u pogledu njezine visine. Zakona o obveznim odnosima. svakako.

pravo na prekid isporuke elektri~ne energije zasniva se ne samo na op}im uvjetima. ugovora ili izdate elektroenergetske saglasnosti. 1/93 i 13/94). br. postupio po ovla{tenjima iz naprijed spomenutog zakona i op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima (“Slu`bene novine FBiH”. preuzetim saveznim zakonima. ve} i na zakonskim odredbama koje u odnosu na ~lan 143. stav 1. me|utim. ta~ka 13. Po odredbama ~lana 57. jer nakon sticanja neovisnosti BiH ne postoji vi{e obaveza uskla|ivanja ranijih republi~kih zakona sa ranijim saveznim zakonom. obustava isporuke elektri~ne energije. pomenutog zakona).zato {to bi prekid rada objekata. broj 6/98). u smislu ~lana 143. stav 1. stav 1. i ako nije bio mogu} po odredbama ~lana 56. Radi se o zakonskim propisima istog ranga. i stav 3. a po odredbama ~lana 55. Dakle. ZOO. ~ija se eventualna primjena mo`e i odbiti pozivom na odredbe ~lana 143. stav 1.. Op}i uvjeti za isporuku elektri~ne energije se. pa i da prije ili u toku ovih parnica tra`i i dono{enje privremenih 191 . ~l. Pomenuti zakonski propisi i na osnovu njih doneseni Op}i uvjeti za isporuku elektri~ne energije ne uvjetuju obustavu isporuke elektri~ne energije prethodnim dono{enjem odluke suda ili nekog drugog dr`avnog organa o postojanju duga potro{a~a. rukovo|en navodno negativnim iskustvom u konkretnom kori{tenju ovla{tenja tu`enog koja proizlaze iz Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije (pre~i{}eni tekst “Slu`bene novine Federacije BiH”. pa imaju prednost u primjeni. ovog zakona. po kojima posjed prava kori{tenja tehni~kih usluga ima osoba koja te usluge neposredno fakti~ki koristi ili to ~ini preko druge osobe. Potro{a~u u svakom eventualnom pojedina~nom slu~aju obustave isporuke elektri~ne energije pozivom na pomenute Op}e uvjete pripada pravo da u posjedovnoj ili petitornoj parnici dokazuje da dug ne postoji i da nije bilo uvjeta za prestanak isporuke elektri~ne energije. ovog zakona. koji se i sada primjenjuje u smislu ~lana IX. Tu`itelj. pa se isporuka mo`e obustaviti i bez obzira na odredbe ~lana 75. Ovo stoga {to su. i ~lan 106. jer i u ovom slu~aju posjednik ima pravo na za{titu samo od protupravnog uznemiravanja ili oduzimanja posjeda (~lan 80. Ovako apstraktno postavljeni tu`beni zahtjev je neosnovan i stoga prvostepenom presudom pravilno odbijen. ili ne ispunjava propisane tehni~ke uvjete. odnosno izazvao {tetne posljedice za imovinu zna~ajnih vrijednosti). obustava isporuke elektri~ne energije vr{i se na na~in i po postupku utvr|enom op}im uvjetima za isporuku elektri~ne energije. Zakona o elektroprivredi . Zakona o elektroprivredi (“Slu`beni list RBiH”. ugovora ili izdate elektroenergetske saglasnosti. (1) Ustava FBiH. ne mo`e tu`eni koristiti u realizaciji ugovora o isporuci elektri~ne energije zaklju~enog sa tu`iteljem premda su ti Op}i uvjeti sastavni dio formularnog ugovora (ugovora po pristupu) o isporuci elektri~ne energije zaklju~enog izme|u parni~nih stranaka. postrojenja i ure|aja doveo u neposrednu opasnost `ivot i zdravlje `ivih bi}a. Po odredbama ~lana 57. zasnivaju na odredbama ~lana 50. stav 4. javno preduze}e mo`e obustaviti isporuku elektri~ne energije potro{a~u koji se ne pridr`ava op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije. pa i kada se radi o tzv.u ovoj parnici tu`eni. tra`i da se utvrdi da ove odredbe. bez obzira na to {to su Op}i uvjeti za isporuku elektri~ne energije odobreni od strane Vlade FBiH. 5. ZOO. ovog zakona. stav 1. te da je ili po~injeno smetanje posjeda ili da je prekid isporuke nezakonit (izme|u ostalog. broj 35/99). ni{tave odredbe op}ih uvjeta koje su protivne samom cilju zaklju~enog ugovora ili dobrim poslovnim obi~ajima ~ak i ako su op}i uvjeti koji ih sadr`e odobreni od nadle`nog organa. a protupravnost nema ako je isporu~ilac elektri~ne energije .Iz obrazlo`enja: Tu`itelj u ovoj parnici zahtijeva da se tu`enom zabrani da bez valjane izvr{ne isprave isklju~uje elektri~nu energiju neophodnu za rad objekata tu`itelja. 104. ili ne ispunjava propisane tehni~ke uvjete. ZOO predstavljaju lex specialis i lex posteriori.

broj 3/2001. odluka broj 32. 6/92 i 2/93) Op{ti uslovi za isporuku elektri~ne enrgije (“Slu`bene novine Federacije BiH”. godine radi nepla}enih ra~una za isporu~enu elektri~nu energiju. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. od 14. Iz obrazlo`enja: Op{tim uslovima za isporuku elektri~ne energije va`e}im u vrijeme nastanka spornog odnosa i sada va`e}im Op{tim uslovima za isporuku elektri~ne enrgije (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Polaze}i od utvr|enja prvostepenog suda da je tu`eni isklju~io elektri~nu energiju u stanu tu`itelja 10. donesenim u skladu sa odredbama Zakona o elektroprivredi. ako u odre|enom roku ne plati naknadu za utro{enu elektri~nu energiju. broj 3/1999. koja nije ocijenjena kao neustavna.Javnog komunalnog preduze}a “RAD”). Iz obrazlo`enja: Tu`eni je ovla{ten da se koristi uslugama organizacije za odvo`enje sme}a (tu`ioca .ugovor o isporuci elektri~ne energije . ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je ocijenio da tu`eni koji je u postupku u skladu sa navedenim Op{tim uslovima za isporuku elektri~ne energije ne bi bio odgovoran za {tetu sve i da je ona nastala i. NE MO@E SE OSLOBODITI OBAVEZE PLA]ANJA USLUGA AKO JE ODBILO DA SE KORISTI PONU\ENIM USLUGAMA. br. 04. godine Bilten VS FBiH. broj 35/99). broj: P`.Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.250/99. 4.osloba|anje od pla}anja usluga LICE KOJE JE OVLA[TENO PO PROPISIMA DA SE KORISTI USLUGAMA ORGANIZACIJE ZA IZNO[ENJE SME]A. broj 1/2000.mjera. 4. da je tu`beni zahtjev neosnovan. broj 35/99) ISPORU^ILAC ELEKTRI^NE ENERGIJE MO@E VR[ITI OBUSTAVU ELEKTRI^NE ENERGIJE POTRO[A^U. broj: G`. 1999. list SRBiH”. 2000. ili ne mo`e unaprijed. jer time zahtjeva od redovnog suda su|enje protivno izri~itoj zakonskoj normi. 25 . bez postojanja konkretne opasnosti prekida isporuke elektri~ne energije. shodno tome. strana 24) Elektri~na energija . str. Zakona o obligacionim odnosima Op{ti uslovi za isporuku elektri~ne energije (“Sl.200/99.obaveznost Op{ti uslovi ugovora .1998. (Kantonalni sud u Sarajevu. od 11. strana 18) Komunalije . regulisano je da isporu~ilac elektri~ne energije mo`e vr{iti obustavu elektri~ne energije potro{a~u. zahtijevati zabranu prekida isporuke elektri~ne energije ima pod kojim uvjetima. AKO U ODRE\ENOM ROKU NE PLATI NAKNADU ZA UTRO[ENU ELEKTRI^NU ENERGIJU. godine .obustava isporuke zbog nepla}anja Op{ti uslovi ugovora . objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.pravo na obustavu isporuke ^lan 142. ali odbijanje ponu|enih usluga ne mo`e ga osloboditi obaveze pla}anja naknade za ovu vrstu usluga.pravo distributivnog preduze}a na obustavu isporuke Ugovor o isporuci elektri~ne energije . te nakon opomene da }e isklju~iti elektri~nu energiju u slu~aju nepla}anja ra~una.26) 192 .

149. Zakona o obveznim odnosima ZAKUPAC NE MO@E ODBITI ISPUNJENJE SVOJIH OBAVEZA IZ UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA I PRIGOVARATI PRAVNOJ VALJANOSTI UGOVORA. 148. pa da stoga nije ni mogao sklopiti ugovor o zakupu. niti na temelju otkaza tra`iti predaju u posjed.otkaz daje zakupodavac i kada nije vlasnik prostorije Ugovor o zakupu poslovne prostorije . odluka broj 44. 148) Otkaz . koju tu`ilac trpi zbog toga {to za vrijeme rada u inostranstvu. broj: Rev. Ovakvo pravno stajali{te revizije nije pravilno.ugovora o zakupu poslovne prostorije .283/99.upu}ivanje na rad u inostranstvo kad pla}u treba pla}ati strani poslodavac Ugovor o upu}ivanju na rad u inostranstvu . Zakona o obligacionim odnosima KADA UGOVOR O UPU]IVANJU NA RAD U INOSTRANSTVO SADR@I ODREDBU O PLA]I KOJU }E PLA]ATI STRANI POSLODAVAC. Iz obrazlo`enja: Tu`enik i u reviziji ponavlja prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tu`itelja i na tome prigovoru bitno temelji svoju reviziju. kojeg mu je vlasnik ustupio na kori{tenje. A KOJA ODREDBA IMA KARAKTER OBE]ANJA RADNJE TRE]E OSOBE. od 19. Op{ta dejstva ugovora (~l. te tra`iti od tu`enika ispra`njenje. SAMO ZATO [TO ZAKUPODAVATELJ NIJE VLASNIK POSLOVNOG PROSTORA. 9. stavak 1. do 153) a) Stvaranje obaveza za ugovara~e (~l. broj 1/2000. ve} obvezno-pravni odnos. 2000. odnosno predaju u posjed zakupljenog poslovnog prostora. pa je tu`itelj i kao nevlasnik mogao sa tu`enikom sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.otkaz daje zakupodavac i kada nije vlasnik prostorije ^lanak 148. Iz obrazlo`enja: Predmet tu`be je zahtjev za naknadu {tete. OBE]AVALAC KOJI JE UPUTIO RADNIKA NA RAD ODGOVARA RADNIKU ZA [TETU KOJU JE PRETRPIO TIME [TO STRANI POSLODAVAC NIJE IZVR[IO UGOVORENO PLA]ANJE.ugovora o zakupu poslovne prostorije bez uticaja prigovora da zakupodavac nije vlasnik Stvaranje obaveza za ugovara~e .2.kad pla}u treba pla}ati strani poslodavac ^lan 153. 01. na koji je upu}en ugovorom o upu}ivanju zdravstvenog radnika na 193 . revizija gubi iz vida da se ugovorom o zakupu ne zasniva stvarno-pravni. do 153) Obe}anje radnje tre}e osobe Ugovor u korist tre}eg lica . strana 30) b) Ugovor u korist tre}eg lica (~l. pogotovo kada vlasnik izdavanje u zakup ne samo {to nije isklju~io ve} tu`itelju to izrijekom dopustio. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Stoga je tu`itelj ovla{ten u ispunjenju ugovorenih prava i obaveza otkazati ugovor o zakupu. Naime. ukazuju}i na to da tu`itelj nije vlasnik spornog poslovnog prostora. godine Bilten VS FBiH.

da su osobna primanja odre|ena ~lanom 13. Tom ugovornom odredbom. stav 1. broj 2/1998. i 210.131/98. 154. Zakona o obligacionim odnosima LICE KOME JE NJEGOV DU@NIK ISPLATIO NOV^ANI DUG SREDSTVIMA DOBIJENIM OD TRE]EG LICA. Iz obrazlo`enja: Prema odredbi ~lana 155. nema umanjenja imovine. tu`eni je obe}ao tu`itelju da }e mu libijska strana za njegov rad na radnom mjestu in`injera za odr`avanje medicinske opreme u bolnici u Tripoliju pla}ati mjese~nu pla}u od 339 LD.ugovoreni rad u bolnici. kao ~lan stru~ne ekipe. IZUZETNO. strana 23) Naknada {tete . NPR. 1998. da je tu`ilac u bolnici obavljao poslove u rangu visoke stru~ne spreme. ugovora.ne postoji obaveza ako je stvarni dug pla}en tu|im sredstvima Sticanje bez osnova . Obe}anje radnje tre}e osobe utvr|eno je ~lanom 153. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. NIJE DU@NO DA IH VRATI NALOGODAVCU NI PO PRAVILIMA O STICANJU BEZ OSNOVA. 154. predstavlja obe}anje radnje tre}e osobe. do 184) a) Op{ta na~ela (~l.u slu~aju pla}anja duga tu|im sredstvima ^lanovi 154. NASTAJE TEK KADA O[TE]ENI U^INI IZDATAK. godine Bilten VS FBiH. Ovo iz razloga {to je utvr|eno da je ugovorom o upu}ivanju zdravstvenog radnika na ugovoreni rad u bolnicu tu`itelj. 07. kod istoga nije do{lo do umanjenja imovine. Izuzetak od ovoga 194 . OBAVEZA NA NAKNADU [TETE NASTAJE I DOSPIJEVA I PRIJE U^INJENOG IZDATKA AKO JE IZVJESNO DA ]E IZDATAK BITI U^INJEN. odluka broj 22. kako prema utvr|enju ni`estepenih sudova. Zakona o obligacionim odnosima OBAVEZA NAKNADE [TETE ZBOG UMANJENJA IMOVINE O[TE]ENOG. od 21. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 154. po svojoj pravnoj prirodi. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. upu}en na rad u bolnicu u Tripoliju.zbog izdataka iz imovine o{te}enog ^lan 155. do 157) Naknada {tete . broj: P`. strana 23) OBAVEZE IZ OSNOVA PROUZROKOVANJA [TETE (~l. Stoga. nije ostvario osobna primanja u ugovorenom iznosu. broj 3/1999. Okolnost da je tu`itelj u toku postupka prezentirao predra~un tro{kova lije~anja u navedenom klini~kom centru je bez zna~aja za ocjenu postojanja {tete. U PRAVILU. A NI PO PRAVILIMA O NAKNADI [TETE. ugovorna odredba iz ~lana 13. a da je primao platu tehni~ara. Prvostepeni sud je pravilno odlu~io kada je obavezao tu`enog da tu`itelju naknadi {tetu. RADI LIJE^ENJA. jer sve dok se ne u~ini izdatak. do 209) Prouzrokovanje {tete (~l. ZOO i prema toj odredbi obe}avalac odgovara za {tetu koju bi drugi pretrpio zbog toga {to tre}i ne}e da izvr{i odre|enu (obe}anu) radnju. RADI UPOTREBE PO UGOVORU O NALOGU. ovog ugovora po kome je tu`itelju u obavezi pla}ati bila zdravstvena ustanova. Zakona o obligacionim odnosima {teta je umanjenje ne~ije imovine (obi~na {teta) ili pak spre~avanje pove}anja ne~ije imovine (izmakla korist). pa. na radno mjesto in`enjera za odr`avanje medicinske opreme u trajanju od dvije godine. tu`itelj nije bio lije~en u Klini~kom centru “Rebro” niti u vezi sa lije~enjem imao izdatke.

a tu`eni nije donio rje{enje o visini naknade. zapisnik o utvr|ivanju visine {tete. od 20. strana 26) Naknada {tete . i 89. Uredbe. godine.155/98. odluka broj 28. mora se pretpostaviti da je tu`eno preduze}e odbilo zahtjev za naknadu {tete. Prema utvr|enju prvostepenog suda. broj: P`. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.61/98. Uredbe o kriterijima i normativima raspore|ivanja gra|ana i materijalnih sredstava u oru`ane snage i druge potrebe odbrane SMATRA SE DA SU ISPUNJENI UVJETI DA VLASNIK TU@BOM U PARNICI ZAHTIJEVA NAKNADU [TETE ZA IZGUBLJENO PRIVREMENO ODUZETO VOZILO AKO ORGANI PREDUZE]A.naknada {tete zbog prijevremene isplate penzije ^lanovi 154. ~ija je odluka kona~na. 11. prema tome. formirana Komisija od tri ~lana koja je utvrdila visinu {tete za otu|ena vozila u iznosu od 285. te da su ostvareni prethodni uvjeti za postupanje po tu`bi za naknadu {tete. 11. broj 1/1999. 1998. strana 27) Naknada {tete . 12. 1997. godine Bilten VS FBiH. 04. o kojoj u smislu ~l. odluka broj 40. Tu`itelj ima pravo na naknadu za gubitak privremeno oduzetih vozila. Uredbe. odlu~uju organi tu`enog. i 155. tu`itelj nije pru`io dokaz da je tu`eni donio rje{enje o visini naknade {tete. od 7. u cilju ostvarivanja prava tu`itelja na naknadu {tete. 1997. a to bi u ovom slu~aju bilo da je tu`itelj hospitaliziran u navedenom centru i da mu je nakon toga izdat ra~un kojeg nije isplatio. U `albi tu`itelj navodi da su zapisnik potpisali i ovjerili ~lanovi komisije koju su ~inili predstavnici tu`itelja i tu`enog. Uredbe. broj: Rev.je slu~aj kad je izvjesno da }e biti u~injen izdatak. Ukoliko su istinite ~injenice koje je tu`itelj naveo u podnesku od 26.godine) naveo da je. kao i one koje navodi u `albi. po shvatanju ovoga suda u konkretnom slu~aju. AKO SE OBAVEZA PRE195 . KORISNIKA VOZILA.mogu}nost podno{enja ako o zahtjevu za naknadu izgubljenog vozila u ratu nije odlu~eno u primjerenom roku ^lanovi 88. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. u smislu ~lana 89. 1998. u simslu ~lana 88. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je odbacio tu`beni zahtjev za naknadu {tete zbog gubitka vozila. na osnovu utvr|enja da nisu ispunjeni prethodni uvjeti za postupanje po tu`bi. broj 2/1998. 7.00 DEM i na tu okolnost predlo`io. Tu`itelj je u podnesku od 26. kao dokaz. Zakona o obligacionim odnosima ORGANIZACIJE PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA IMAJU PRAVO NA NAKNADU [TETE ZBOG PRIJEVREMENIE ISPLATE PENZIJA USLJED NESRE]E NA POSLU U KOJOJ JE POVRIJE\EN RADNIK PREDUZE]A.mo`e se zahtijevati u parnici za izgubljeno vozilo u ratu kada komisija korisnika vozila ne odlu~i u primjernom roku Tu`ba . 88. i pravo na naknadu {tete. NISU DONIJELI RJE[ENJE O OSNOVANOSTI I VISINI NAKNADE U PRIMJERENOM ROKU OD PODNO[ENJA ZAHTJEVA I PRIBAVLJANJA DOKAZA O VISINI [TETE. 1997. godine Bilten VS FBiH. pa.godine (primljen kod prvostepenog suda 3.221.prouzrokovane prijevremenim isplatama penzije Penzijsko-invalidsko osiguranje . a tu`itelj mo`e u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja pokrenuti parni~ni postupak radi ostvarivanja naknade {tete. i 89. te ovla{}eni procjenitelj.

koji se nalazi u spisu. kako bi proizilazilo iz zapisnika o nesre}i na poslu. ZOO. Ovaj `albeni prigovor ne mo`e se prihvatiti. u smislu ~lana 155. prema tome.[TETNIKA MO@E ZASNOVATI NA PROPISIMA O ODGOVORNOSTI PO OSNOVU KRIVICE ILI ZBOG DJELOVANJA OPASNE STVARI. ne otklanja obavezu tu`enog da naknadi {tetu koja se sastoji od isplata iz sredstava tu`itelja do kojih ne bi do{lo da nije bilo deliktne radnje. poprimilo i da se obru{avanje krovine koja se nije mogla poduprijeti nije moglo izbje}i. ali tim propisima nije to pravo ni isklju~eno. nema pravo da zahtijeva naknadu na taj na~in prouzrokovane {tete. Prvostepeni sud je pravilno na{ao i da je tu`eni odgovoran za {tetu. jer je do povrede osiguranika tu`itelja do{lo zbog opasne djelatnosti kojom se bavi tu`eni. a finansira se iz doprinosa koji pla}aju svi zaposleni. Napominje se da tu`eni duguje naknadu stvarno pretrpljene {tete u iznosu prijevremenih isplata iz sredstava invalidskog osiguranja. Penzijsko-invalidsko osiguranje po~iva na na~elima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika. ZOO. jer to {to je tu`eni pla}ao doprinose tu`itelju iz bruto li~nog dohotka ovog i drugih radnika.ZOO. ZOO. prvostepeni sud zaklju~io da je tu`itelj. Smatra da obaveza pla}anja invalidske penzije i invalidnine proizilazi iz na~ela solidarnosti i uzajamnosti na kojima po~iva sistem penzijsko-invalidskog osiguranja. pretrpio {tetu. stav 2. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (“Slu`beni list SFRJ”. Na ovo pravo ne uti~e ni okolnost da se radi o davanjima radniku tu`enog. va`e}eg u vrijeme nastanka {tete u konkretnom slu~aju. Propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije zaista regulisano pravo na naknadu {tete prouzrokovane prijevremenim isplatama penzija i drugih davanja na teret sredstava iz kojih je isplata izvr{ena. jer se na njega kao {tetnika ne mogu primijeniti odredbe ~lana 94. Iz obrazlo`enja: Tu`eni u `albi isti~e da propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije nalo`ena obaveza naknade {tete prouzrokovane fondovima penzijsko-invalidskog osiguranja. a u takvom slu~aju odgovornost tu`enog se mo`e zasnovati na odredbama ~lana 170. u vezi sa ~lanom 154. ODNOSNO RADA U OKOLNOSTIMA KOJE STVARAJU POVE]ANU OPASNOST. ali to ne zna~i da organizacija koja za ra~un osiguranika upravlja i raspola`e sredstvima osiguranja nema pravo da od tre}e osobe koja je po op{tim propisima odgovorna za gra|ansko-pravni delikt. a da se ne mogu primojeniti op{ti propisi o naknadi {tete iz Zakona o obligacionim odnosima. zbog toga je do{lo do davanja na teret penzijsko-invalidskih fondova prije nego {to bi to po redovnom toku stvari uslijedilo. @alitelj ne osporava izri~ito kroz razloge `albe zaklju~ak prvostepenog suda da je do {tetnog doga|aja (obru{avanja krovine u rudarskoj jami) do{lo zbog nepreduzimanja mjera za{tite na radu. Osnovano je. pa se o pravu na naknadu {tete organizacija (fondova) koji upravljaju i raspola`u ovim sredstvima mora suditi na temelju op{tih propisa o naknadi vanugovorne {tete sadr`anih u odredbama Zakona o obligacionim odnosima . na koji se prvostepeni sud poziva. Ako bi se. odgovornost tu`enog bi se mogla zasnovati na odredbama ~lana 174. me|utim.DUZE]A . po kome osiguravaju}a organizacija iz osnova obaveznog osiguranuja od auto odgovornosti duguje organizacijama invalidskog i penzijskog osiguranja samo naknadu srazmjernog iznosa doprinosa za invalidsko i penzijsko osiguranje utvr|enu u kapital- 196 . broj 17/90).

broj: Rev. od 17. strana 26) Naknada {tete . odluka broj 36. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.12. broj 1/2000. pa kako se radi o zahtjevu tu`itelja za pla}anje naknade za razdoblje nakon prestanka radnog odnosa. 197 . Iz obrazlo`enja: Prestankom radnog odnosa prestala je tu`enikova obaveza pla}anja naknade umjesto pla}e po rje{enju od 31. ZOO {teta je umanjenje ne~ije imovine (obi~na {teta) i spre~avanje pove}anja imovine (izmakla korist). godine. godine Bilten VS FBiH. odluka broj 41.iziranom iznosu prema preostalom vremenu radnog sta`a i godina `ivota fizi~kog lica potrebnih za sticanje prava na starosnu penziju. 1993. broj: P`.aktivno legitimiran je privremeni korisnik zemlji{ta u slu~aju prisvajanja trave od strane tre}e osobe ^lan 155. 02. strana 27) Naknada {tete . od 15. pa kako drugostepeni sud zbog pogre{no pravnog stava nije cijenio `albene navode tu`itelja kojim je pobijao ~injeni~no utvr|enje prvostepenog suda da tu`itelj nije dokazao da je {tetu uzrokovao tu`eni. broj 1/2000. broj: P`. odluka broj 54.raniji ^lanak 154. budu}i da se radi o pravu tu`itelja koje je isklju~ivo vezano za radni odnos i iz njega proistje~e. Zakona o obveznim odnosima PRAVO NA NAKNADU ZA VRIJEME TZV. Iz obrazlo`enja: U smislu odredbe ~lana 155. stav 1.313/98. ranijeg Zakona o parni~nom postupku. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Stoga je suprotno stavu drugostepenog suda.Bilten VS FBiH. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa .154/99 . stavak 1. Tu`itelj kao ovla{teni korisnik zemlji{ta ima pravo da zahtijeva naknadu {tete (izmaklu korist) u visini vrijednosti trave koju je tre}e lice neovla{teno pokosilo jer mu je na taj na~in sprije~eno da ostvari korist na koju je imao pravo za vrijeme kori{tenja zemlji{ta (isti ne tra`i naknadu {tete zbog uni{tene stvari u kom slu~aju bi se postavilo pitanje njegove aktivne legitimacije). po~inio je bitnu povredu odredaba parni~nog postupka iz ~lana 375. ^EKANJA VEZANO JE ZA TRAJANJE RADNOG ODNOSA I PRESTAJE SA NJEGOVIM PRESTANKOM. godine Bilten VS FBiH.prestankom radnog odnosa gubi se pravo na naknadu {tete zbog izostanka naknade za ~ekanje na novi raspored ^lanak 73. Nije pri tome od zna~aja da li je i kada nakon prestanka radnog odnosa tu`itelj ostvario pravo na mirovinu. broj 1/1999. sudovi ni`eg stupnja pravilno su primijenili materijalno pravo kada su u tome dijelu odbili tu`beni zahtjev. 5. tu`itelj aktivno legitimisan za podno{enje tu`be. 2000.1998. strana 35) NAPOMENA: U izvorniku nedostaje datum kada je ova presuda donesena. Zakona o obligacionim odnosima OSOBA KOJOJ JE NADLE@NI ORGAN DODIJELIO NA PRIVREMENO KORI[TENJE ZEMLJI[TE PROGLA[ENO NAPU[TENIM AKTIVNO JE LEGITIMISANA NA PODNO[ENJE TU@BE ZA NAKNADU [TETE (IZGUBLJENA KORIST) U VISINI VRIJEDNOSTI TRAVE KOJU JE TRE]E LICE NEOVLA[TENO POKOSILO. stavak 1.262/99.

Dionice - koje je emitovala strana banka - naknada {tete - u slu~aju zaka{njenja i ispunjenju obaveze predaje tu|ih dionica Naknada {tete - u slu~aju zaka{njenja i ispunjenju obaveze predaje tu|ih dionica ^lanovi 154. i 277. Zakona o obligacionim odnosima NE MO@E SE ZAHTIJEVATI NAKNADA [TETE U VISINI ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE OD OSOBE KOJA JE BILA DU@NA DA VLASNIKU PREDA DIONICE KOJE JE EMITOVALA STRANA BANKA. Iz obrazlo`enja: Nije na osnovu do sada utvr|enih ~injenica na pravilnoj primjeni materijalnog prava zasnovana dosu|ena obaveza isplate kamata, kao oblik naknade {tete zbog neispunjenja obaveze predaje dionica. Zatezne kamate po odredbama ~lana 277. Zakona o obligacionim odnosima duguju se u slu~aju zaka{njenja sa ispunjenjem nov~anih obaveza (obaveza na isplatu pojedinih nov~anih iznosa), a u konkretnom slu~aju tu`eni je morao da preda tu`itelju samo paket vrijednosnih papira, na temelju kojih bi tu`itelj eventualno mogao naplatiti odre|ena nov~ana potra`ivanja (npr. dividende) od stranih banaka. Samo propu{tanje ove naplate zbog neblagovremene predaje dionica za tu`itelja predstavlja {tetu i ona se ne mo`e ni djelimi~no izraziti u vidu zateznih kamata, koje su po~ev od 1. 10. 1996. godine odre|ene u relativno visokim procentima od 28 i 18% godi{nje (vjerovatno znatno vi{im od eventualnih dividendi). Prvostepeni sud je morao pozvati tu`itelja da tu`beni zahtjev u ovom dijelu opredijeljeno postavi, jer je mogu}e utvrditi da li bi i u kome iznosu imaoci dionica naplatili potra`ivanja od emitenta u periodu na koji se odnosi tu`ba, odnosno da li je i koji iznos po ovom osnovu primio tu`eni, a treba pripasti tu`itelju. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.134/00, od 29. 5. 2001. godine Bilten VS FBiH, broj 1/2001, odluka broj 30, strana 22) Naknada {tete - koju pretrpi sudionik sportske igre Sporta{ - naknada {tete nastale tjelesnom povredom od drugog sudionika igre [teta - (tjelesna povreda) koju pretrpi sudionik sportske igre SUDIONIK SPORTSKE IGRE KOME DRUGI IGRA^ PRI IGRI NANESE TJELESNU POVREDU NEMA PRAVO NA NAKNADU [TETE NASTALE TJELESNOM POVREDOM, OSIM AKO MU JE POVREDA NANIJETA NAMJERNO ILI GRUBIM KR[ENJEM PRAVILA SPORTSKE IGRE. ZA [TETU NASTALU TJELESNOM POVREDOM ODGOVARA SUDIONIK SPORTSKE IGRE KOJI JE NAMJERNO ILI GRUBIM KR[ENJEM PRAVILA SPORTSKE IGRE NANIO TJELESNU POVREDU. SOLIDARNO SA NJIM ZA [TETU ODGOVARA I NJEGOV SPORTSKI KLUB (ORGANIZACIJA) AKO U PRIPREMI I U TOKU IGRE NIJE PREDUZEO ODGOVARAJU]E MJERE DA SE IGRA ODVIJA U SPORTSKOM DUHU I U SKLADU SA PRAVILIMA IGRE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 23)

198

Bespravna izgradnja - nema pravo na naknadu {tete lice kome je zabranjeno podizanje gra|evinskog objekta bez propisane dozvole Naknada {tete - ru{enje bespravno podignutog gra|evinskog objekta Odgovornost za {tetu - ru{enje bespravno podignutog gra|evinskog objekta NEMA PRAVO NA NAKNADU [TETE OD OP]INE LICE KOME JE ZABRANJENO PODIZANJE GRA\EVINSKOG OBJEKTA BEZ PROPISANE DOZVOLE, A KOJI JE OBJEKAT NAKON TOGA, IPAK, PODIGLO, PA ISTI PORU[ILA GRA\EVINSKA INSPEKCIJA. Iz obrazlo`enja: Tu`iteljica je izgradila predmetni objekat bez gra|evinske dozvole, a nadle`ni gra|evinski organ nadle`ne op}ine joj je zabranio podizanje istog i zaprijetio ru{enjem objekta, {to je kasnije i u~inio. Tu`beni zahtjev tu`iteljice da joj se naknadi {teta, pri~injena ru{enjem objekta, je odbijen. Prvostepeni sud je pravilno odlu~io daju}i valjane razloge. Naime, sama ~injenica da je gra|evinski inspektor dva puta bio na licu mjesta i u prisustvu tu`iteljice izdao zabranu gra|enja, ukazuje na to da je tu`iteljica primila k znanju tu zabranu, ali je, ipak, produ`ila s gradnjom objekta i tog sprata koji nije bio sadr`an u gra|evinskoj dozvoli. To dalje zna~i da rizik od takvog postupanja tu`iteljice pada na njen teret. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/1999, strana 24) Naknada {tete - ru{enje bespravno izgra|enog objekta [teta - nastala ru{enjem bespravno izgra|enog objekta - gradnja objekta na temelju kona~nog rje{enja o dozvoli gradnje ukinutog u upravnom sporu NEMA PRAVO NA NAKNADU [TETE O[TE]ENI KOJI JE NA TEMELJU KONA^NOG RJE[ENJA O DOZVOLI GRADNJE, NE SA^EKAV[I NJEGOVU PRAVOMO]NOST, PRISTUPIO GRADNJI OBJEKTA KOJI JE ZATIM SRU[EN, JER JE TO RJE[ENJE U UPRAVNOM SPORU PONI[TENO KAO NEZAKONITO. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 23) Naknada {tete - ru{enje bespravno izgra|enog objekta Odgovornost za {tetu - organa uprave zbog ru{enja objekta bez gra|evinske dozvole [teta - nastala ru{enjem bespravno izgra|enog objekta IAKO JE NADLE@NI ORGAN IMAO PRAVO DA SRU[I ZGRADU KOJA JE SAGRA\ENA BEZ GRA\EVINSKE DOZVOLE NIJE OVLA[TEN DA PRI TOME POSTUPA BEZOBZIRNO, VE] PRI RU[ENJU TREBA DA POSTUPA TAKO KAKO BI [TETA BILA [TO MANJA, JER, U PROTIVNOM, ]E ODGOVARATI ZA [TETU. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 23) Odgovornost za {tetu - uzro~na veza izme|u {tetne radnje i posljedice KADA JE KOD OSOBE KOJA JE PRETRPJELA PROMETNU NESRE]U, ZBOG ZADOBIJENIH POVREDA, TE DUGOTRAJNOG MIROVANJA I LE@ANJA, DO[LO DO SLABOSTI I NESPOSOBNOSTI ORGANIZMA, A [TO JE POGODOVALO RAZVOJU 199

UPALE PLU]A KOJA JE UZROK SMRTI TE OSOBE, BEZ OBZIRA NA RELATIVNO DUG VREMENSKI PERIOD OD POVRE\IVANJA DO SMRTI (OKO OSAM MJESECI), POSTOJI KONTINUITET PREDVIDIVIH I MEDICINSKIH MOGU]IH ME\USOBNIH UZROKA I POSLJEDICA, TE POSTOJI UZRO^NA VEZA IZME\U [TETNE RADNJE (PROMETNA NESRE]A U KOJOJ JE TA OSOBA POVRIJE\ENA) I POSLJEDICE (SMRTI TE OSOBE), ZBOG ^EGA POSTOJI [TETNIKOVA ODGOVORNOST ZA [TETU. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, str. 23 - 24) Javni dug - nisu tra`bine iz deliktne odgovornosti ^lanovi 1. i 3. Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju tra`bina nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti ^lan 154. Zakona o obveznim odnosima NISU PROGLA[ENE JAVNIM DUGOM NOV^ANE TRA@BINE PREMA FEDERACIJI BiH, NASTALE ZA VRIJEME RATNOG STANJA I NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI, KADA POTJE^U IZ DELIKTNE ODGOVORNOSTI. Iz obrazlo`enja: Grije{i revizija i kada prigovara da je u odnosu na zatezne kamate trebao biti primijenjen Zakon o utvr|ivanju i ostvarivanju tra`bina nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, najprije stoga {to u vrijeme dono{enja ni`estupanjskih presuda nije bio ni donijet, a potom {to se taj Zakon primjenjuje samo na tra`bine pravnih i fizi~kih osoba prema Federaciji, koje su nastale za potrebe obrane u razdoblju ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (~lanak 1.) po osnovi mobiliziranih ili ustupljenih sredstava, isporuke materijala, robe i usluga ustupljenih nov~anih sredstava i drugim osnovama, sve za potrebe obrane (~lanak 3. Zakona). Tu`iteljeva tra`bina potje~e iz po~injenja kaznenog djela kao deliktne radnje, koju je po~inio pripadnik oru`anih snaga, pa, iako je nastala u vrijeme trajanja neposredne ratne opasnosti, po mi{ljenju ovoga suda, ne bi se na nju mogao primijeniti navedeni propis. (Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Rev-208/02, od 20. 5. 2004. godine Bilten VS FBiH, broj 1/2004, odluka broj 28, strana 21) Prouzrokovanje {tete - uzro~na veza [teta - prouzrokovanje, uzro~na veza PRETPOSTAVKA ODGOVORNOSTI ZA [TETU JE POSTOJANJE UZRO^NE VEZE IZME\U [TETNE RADNJE I NASTALE [TETE. AKO JE [TETA NASTALA USLIJED VI[E UZROKA, UZRO^NIK JE, U PRAVILU, ONAJ KOJI JE U UZRO^NO-POSLJEDI^NOM NIZU DOVEO DO NASTUPANJA [TETE. TA UZRO^NOST, ME\UTIM, NE MORA POSTOJATI SAMO KAO NEPOSREDNA VEZA IZME\U POSLJEDNJEG UZROKA [TETE I [TETNE POSLJEDICE, VE] JE MOGU]E DA JE TAJ POSLJEDNJI UZROK, ZA KOJI [TETNIK, INA^E, NE BI SNOSIO ODGOVORNOST ZA [TETU, IZAZVAN ONIM ^INJENJEM ZBOG ^IJEG U^INKA [TETNIK ODGOVARA ZA [TETU. Iz obrazlo`enja: Polaze}i od iznijetog stanovi{ta, a kraj utvr|enih ~injenica da tu`eni nije obu~io tu`ioca za obavljanje poslova na kojim je povrije|en, {to je bio du`an u~initi, da je tu`eni dozvolio tu`iocu rad na neispravnom transporteru i time povrijedio svoju du`nost da se u svakom momentu stara o odr`avanju transportera u stanju koje }e obezbijediti sigurnost u radu radnika na ovoj ma{ini, da je tu`eni tolerisao postupak radnika u otklan200

janju zaglavljenih komada isje~enog drveta na transporteru na na~in kako je to tu`ilac ~inio, {to pri pravilnoj organizaciji posla radnici to nisu mogli ~initi, a da o tome ne zna poslovo|a ili predradnik kome su radnici nesporedno pot~injeni i da su vje{taci P J. i [. . S. iz Instituta za{tite i ekologije iz B. L. u svome nalazu, na koga se tu`eni poziva u reviziji u prilog teze o neosnovanosti tu`benog zahtjeva, izri~ito naveli da “uvidom na sada{njoj traci nema mogu}nosti propadanja i zaglavljivanja drveta u njoj” (poslije nesre}e zamijenjena stara gumena traka novom) - ovaj sud nalazi da je pona{anje, sve i da se pogon transportera mogao isklju~iti pomo}u “stop” prekida~a koji se nalazio na pomo}nom komandnom punktu, izazvano navedenim propustima tu`enog i da su i ovi propusti u uzro~noj vezi sa {tetom, uslijed ~ega je tu`eni odgovoran za nesre}u koja se dogodila. Drugo je, me|utim, pitanje da li je i u kojoj mjeri tu`ilac svojim pona{anjem doprinio nastanku {tetnog doga|aja. Za pravilan odgovor na ovo pitanje bilo je potrebno putem postupka dokazivanja utvrditi da li je taster na komandnom pultu sa koga je tu`ilac kontrolisao rad transportera bio ispravan ili ne i da li je tu`ilac uistinu znao da se pogon transportera mo`e zaustaviti pomo}u “stop” prekida~a. Jer, ukoliko bi se ustanovilo da je taj taster bio ispravan i da je tu`ilac znao da pomo}u njega mo`e isklju~iti pogon transportera, {to je tvrdio tu`eni, tada bi, po mi{ljenju ovog suda, i tu`ilac bio suodgovoran za {tetu, u kom slu~aju bi se ostvario uslov za podijeljenu odgovornost u smislu odredbe iz ~lana 177. stav 3. u vezi ~lana 192. ZOO. Prvostepeni sud ove ~injenice nije utvrdio na nesumnjiv na~in. ^ak {tavi{e, ni`estepeni sudovi su na{li da navedene ~injenice nisu odlu~ne za odluku o sporu. Dosljedno tome ima se uzeti da revizija tu`enog osnovano ukazuje na to da u konkretnom slu~aju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu valjano obrazlo`ili za{to smatraju da i tu`ilac nije suodgovoran za {tetu. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-151/02, od 12. 12. 2003. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 57, str. 97 - 99) Odgovornost za {tetu - op{te i posebne pretpostavke [teta - odgovornost, op{te i posebne pretpostavke DA BI DO[LO DO ODGOVORNOSTI ZA [TETU POTREBNO JE NE SAMO DA JE NEKO LICE PRETRPI, VE] I DA SE OSTVARE I DRUGE PRETPOSTAVKE, I TO: POSTOJANJE SUBJEKTA ODGOVORNOSTI ZA [TETU; [TETNA RADNJA; PROTIVPRAVNOST [TETNE RADNJE I UZRO^NA VEZA IZME\U [TETNE RADNJE I [TETE, A KOD ODRE\ENE VRSTE OD[TETNE ODGOVORNOSTI JO[ I POSEBNE PRETPOSTAVKE ME\U KOJE SPADAJU NA PRIMJER: KRIVICA, TE OPASNOST STVARI, ODNOSNO DJELATNOSTI KOJE SU BILE UZROK [TETE. Iz obrazlo`enja: U konkretnom slu~aju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu obrazlo`ili za{to smatraju da je tu`ena odgovorna za {tetu koju tu`ilac zahtijeva u ovoj parnici, niti se iz obrazlo`enja njihovih odluka vidi o kojoj odgovornosti se ovdje radi, tj. da li o odgovornosti tu`ene po osnovu krivice, u smislu ~lana 154. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima - dalje: ZOO ili o odgovornosti za {tetu, u smislu ~lana 266. stav 2. ZOO ili o nekoj drugoj odgovornosti, a niti naveli pravne propise na osnovu kojih je donijeta odluka u ovom dijelu. Ni`estepeni sudovi su se zadovoljili samo utvr|enjem da je tu`ilac imao odre|ene izdatke u vezi sa pripremama za gra|enje, {to kao ~injeni~ni osnov nije dovoljno za odluku o sporu. Zbog pogre{nog pristupa rje{enju pravne stvari koja se ti~e tu`benog zahtjeva tu`ioca za naknadu {tete ni`estepeni sudovi su propustili, sa stanovi{ta primjene mater201

ijalnog prava utvrditi postojanje svih potrebnih op{tih i posebnih pretpostavki od{tetne odgovornosti tu`ene za naknadu {tete koju tu`ilac zahtijeva u ovoj parnici. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-80/02, od 17. 5. 2002. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 58, str. 99 - 100) Naknada {tete - od strane dru{tveno-politi~ke organizacije Odgovornost za {tetu - dru{tveno-politi~ke organizacije [teta - odgovornost dru{tveno-politi~ke organizacije ^lan 17. stav 1. Ustava Republike Srpske ^lan 23. stav 1. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima ^lan 154. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ZA [TETU KOJU SLU@BENO LICE U VEZI SA VR[ENJEM SLU@BE PRI^INI GRA\ANINU U VR[ENJU JAVNIH OVLA[]ENJA PRIMARNO ODGOVARA REPUBLIKA SRPSKA UKOLIKO NE DOKA@E DA JE [TETA NASTUPILA VI[OM SILOM ILI KRIVICOM SAMOG O[TE]ENIKA, A PORED NJE I SLU@BENO LICE AKO JE [TETU PROUZROKOVALO TRE]EM LICU NAMJERNO ILI IZ GRUBE NEPA@NJE. Iz obrazlo`enja: Polaze}i od utvr|enog ~injeni~nog stanja prvostepeni sud je zaklju~io da tu`eni, kao pripadnici Stanice policije u L., sve i da su prouzrokovali tu`iocu {tetu koju zahtijeva u ovoj parnici, nisu pasivno legitimisani u ovom sporu, jer da su postupili u vr{enju slu`be, u kom slu~aju za ovakvu {tetu isklju~ivo odgovara Stanica policije u L., u skladu sa odredbom iz ~lana 170. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO), a supsidijarno i tu`eni u skladu ~lana 170. stav 2. ovog zakona samo u slu~aju da su {tetu prouzrokovali namjerno, {to ovdje nije slu~aj, i sudio tako {to je odbio tu`beni zahtjev. Drugostepeni sud je potvrdio prvostepenu presudu, ali za osnov svoje presude ne uzima razloge na kojima je zasnovana prvostepena presuda. Drugostepeni sud, naime, smatra da se na sporni slu~aj ne mo`e primijeniti odredba iz ~lana 170. ZOO, nego odredba iz ~lana 172. ZOO kojom je propisana odgovornost pravnog lica za {tetu koju prouzrokuje njegov organ tre}em licu u vr{enju ili u vezi sa vr{enjem svojih funkcija. Prema tome, oba ni`estepena suda nalaze da tu`beni zahtjev nije osnovan, jer da tu`eni nisu u pravnom odnosu (nisu pasivno legitimisani) prema tu`iocu, a u pogledu naknade {tete i to prvostepeni sud pozivom na odredbu ~lana 170. stav 1. ZOO, a drugostepeni sud pozivom na odredbu iz ~lana 172. stav 1. ZOO. Stanovi{te na kome se zasniva drugostepena i prvostepena presuda predstavlja pogre{nu primjenu materijalnog prava. [tetni doga|aj u kome je nastala {teta zbio se 21. 10. 1993. godine. Tu`eni su u ovo vrijeme bili pripadnici milicije (sada policije) kod Stanice bezbjednosti L. i u tom svojstvu su navedenog dana preduzimali mjeru oduzimanja vatrenog oru`ja (vojni~ke pu{ke) koju je posjedovao tu`ilac. U ovo vrijeme bio je na snazi Zakon o unutra{njim poslovima (“Slu`beni glasnik Srpskog naroda u BiH”, broj: 4/93 - dalje: ZUP iz 1993. godine). Unutra{nje poslove na teritoriji Republike Srpske, prema ~lanu 5. navedenog zakona (sada ~lan 5. Zakona o unutra{njim poslovima - “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 21/98), vr{i Ministarstvo unutra{njih poslova kao jedinstveni republi~ki organ neposredno. Stanica javne bezbjednosti, pa, prema tome, i pojedini pripadnici milicije na slu`bi kod stanice obrazovane na podru~ju Republike podre|eni su u vr{enju svojih zadataka Ministarstvu za unutra{nje poslove Republike Srpske. Pojedini ~lan stanice 202

javne bezbjednosti, dakle, vr{i slu`bu Republike Srpske i to kao pripadnik Ministarstva za unutra{nje poslove kao dr`avnog organa. Stanovi{te prvostepenog suda da se na ovaj spor ima primijeniti propis ~lana 170. stav 1. ZOO, nije pravilan. Ovaj ~lan se odnosi na odgovornost preduze}a prema tre}em licu za {tetu koju njegov radnik na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje. Spor se ne mo`e razrije{iti ni primjenom propisa ~lana 172. stav 1. ZOO na koji se poziva drugostepeni sud. ^lan 172. stav 1. ZOO se odnosi na odgovornost pravnog lica za {tetu koju uzrokuje njegov organ u obavljanju ili u vezi sa obavljanjem svojih funkcija bilo da je u pitanju individualna, pojedina~na ili inokosni organ ili ~lanovi kolegijalnog organa, a ne na odgovornost za {tetu koju tre}em licu uzrokuju njihovi radnici na radu ili u vezi sa radom. Tako|e se ovaj spor ne mo`e razrije{iti ni primjenom propisa iz ~lana 171. ZOO na koji ukazuje revident. Ovaj propis se odnosi na odgovornost poslodavaca za {tetu koju kod njih zaposleni radnici uzrokuju tre}em licu na radu ili u vezi sa radom. Prilikom raspravljanja i odlu~ivanja o ovom sporu, ni`estepeni sudovi su morali imati u vidu pravne propise kako slijedi: Po ~lanu 17. stav 1. Ustava Republike Srpske, svako ima pravo na naknadu {tete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanese slu`beno lice ili dr`avni organ, odnosno organizacija koja vr{i javna ovla{}enja. Pojedinim zakonskim odredbama bli`e je razra|ena odgovornost za {tetu koju tre}im licima prouzrokuju nepravilnim ili nezakonitim radom lica, odnosno organ dru{tveno-politi~ke zajednice, kao npr. u odredbi ~lana 75. stav 1. Zakona o sudovima i sudskoj slu`bi -”Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/2000 (ranije ~lan 69. stav 1. Zakona o redovnim sudovima - “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 22/96), koji glasi “Republika Srpska odgovara za {tetu koju sudija ili sudija porotnik u~ini u vr{enju sudijske du`nosti svojim nezakonitim ili nepravilnim radom gra|anima i pravnim licima”, zatim u odredbi ~lana 154. re~enica druga Zakona o vojsci - “Slu`beni glasnik RS”, broj 31/96 - (ranije ~lan 121. stav 1. Zakona o vojsci - “Slu`beni glasnik Srpskog naroda u BiH”, broj 7/92, koji glasi: “Odgovornost dr`ave za {tete koje vojna lica u~ine u vezi sa vr{enjem slu`be utvr|uje se po op{tim propisima o naknadi {tete, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno”. ZUP iz 1993. godine i Zakon o dr`avnoj upravi (“Slu`beni glasnik srpskog naroda u BiH”, broj 4/94 - sada va`e}i istoimeni zakon - “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 1/04) u svojim odredbama ne sadr`e odredbe o odgovornosti za {tetu koju zaposleni u dr`avnom organu prouzrokuje tre}im licima, a nemaju ni prelazne odredbe o odgovornosti za {tetu koja je nastala prije ovih zakona. Po ~lanu 23. stav 1. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 11/94, 3/96 i 6/97), koji je bio na snazi u vrijeme dono{enja ni`estepenih presuda, zaposleni u dr`avnom organu odgovoran je za {tetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namjerno ili iz grube nepa`nje, prouzrokovao dr`avnom organu, pravnom licu ili gra|anima. Ni u ovom zakonu nema prelaznih odredbi o odgovornosti dr`ave ili nekog drugog za {tetu koju lice na slu`bi u njihovo ime u~ini pri vr{enju slu`be gra|anima, svojim neakonitim ili nepravilnim radom, jednako kao ni odredbe Zakona o unutra{njim poslovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 21/98, sa izmjenom i dopunom u broju 18/99) niti je odredbama ovih zakona i odredbama ranijih zakona iz ove oblasti propisano da u ovakvim slu~ajevima dr`ava isklju~ivo odgovara za {tetu koju slu`beno lice na slu`bi u Ministarstvu unutra{njih poslova u~ini pri vr{enju slu`be gra|anima ili pravnim licima svojim nezakonitim ili nepravilnim radom. Gledi{te da u ovom slu~aju za {tetu isklju~ivo odgovara Stanica milicije L., kako to nalazi prvostepeni sud, odnosno pravno lice, ~iji je organ prouzrokovao {tetu, kako to nalazi drugostepeni sud (drugostepeni sud ne ka`e 203

koje bi to bilo pravno lice), protivi se osnovnom i na~elnom pravilu da {tetu nakna|uje onaj ko {tetu svojom krivicom pri~ini (~lan 154. stav 1. ZOO), a ne mo`e se pravdati ni sa stanovi{ta pomenutog propisa iz ~lana 23. stav 1. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima, iako je stupio na snagu poslije vremena u kome je nastala {teta o kojoj se sudi u ovoj parnici. [tetu koju tu`ilac zahtijeva u ovoj parnici, pod pretpostavkom da je nastala, o~evidno su pri~inili tu`eni u vr{enju slu`be, koju su vr{ili u okviru prava i du`nosti Republike Srpske, po tada, a i sada va`e}im propisima, pa za ovakav slu~aj treba u duhu zakona prihvatiti stanovi{te da Republika Srpska primarno odgovara za {tetu koju slu`beno lice u vezi sa vr{enjem slu`be pri~ini gra|aninu u vr{enju javnih ovla{}enja, ukoliko ne doka`e da je {teta nastupila vi{om silom ili krivicom samog o{te}enika, a pored nje i slu`beno lice ako je {tetu prouzrokovao tre}em licu namjerno ili iz grube nepa`nje. Samo na ovaj na~in se ostvaruje princip odgovornosti i omogu}ava za{tita opravdanih interesa gra|ana i, isto tako, se posti`e efikasno dejstvo te odgovornosti na rad politi~ko-teritorijalne organizacije i disciplina organa koji izvr{avaju pravo i du`nost Republike Srpske. Prema tome, ako bi bile ta~ne revidentove tvrdnje da su mu tu`eni svojim nezakonitim ili nepravilnim radom nanijeli tjelesne povrede, i da su to u~inili namjerno ili iz grube nepa`nje u ovom slu~aju bi, po shvatanju Vrhovnog suda, postojala odgovornost tu`enih za na takav na~in eventualno nastalu {tetu revidentu. Ni`estepeni sudovi, zbog pogre{nog pravnog stava da tu`eni nisu pasivno legitimisani u pogledu naknade {tete koju tu`ilac zahtijeva u ovoj parnici, nisu utvrdili ove odlu~ne ~injenice, radi ~ega je uva`enjem revizije i ni`estepene presude valjalo ukinuti na osnovu propisa iz ~lana 395. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, te predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev-124/98, od 3. 8. 2001. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 59, str. 100 - 104) Imisije (nedozvoljene) - mjera za spre~avanje nastanka {tete - odre|uje se na tro{ak posjednika izvora opasnosti Mjera za spre~avanje nastanka {tete - odre|uje se na tro{ak posjednika izvora opasnosti Opasnost {tete - mjera za spre~avanje nastanka {tete Zahtjev da se ukloni opasnost {tete - mjera za spre~avanje nastanka {tete ^lan 156. Zakona o obligacionim odnosima PREDUZIMANJE ODGOVARAJU]E MJERE ZA SPRE^AVANJE NASTANKA [TETE ILI UZNEMIRAVANJA ILI DA SE OTKLONI IZVOR OPASNOSTI ODRE\UJE SE NA TRO[AK POSJEDNIKA IZVORA OPASNOSTI, ODNOSNO NA TRO[AK LICA KOME JE IZVOR OPASNOSTI DAT NA UPRAVLJANJE. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da se utvrdi obaveza tu`ene da preduzme odgovaraju}e mjere radi uklanjanja izvora opasnosti od kojeg prijeti {teta za tu`io~eve nepokretnosti. U postupku je utvr|eno da je put (ul. Ljubice Cerovac) dat tu`enoj na upravljanje odlukom nadle`nog organa, da ovaj put, s obzirom na na~in na koji se odr`ava, predstavlja izvor opasnosti od koga prijeti neposredna {teta na nepokretnostima tu`ioca i da

204

je nu`no preduzeti konkretne mjere (izgradnja potpornog zida) kako bi se sprije~ilo nastupanje {tete (obru{avanje zemlji{ne mase sa ulice na nepokretnosti tu`ioca). S obzirom na to da je tu`ena odbila da otkloni izvor opasnosti, tu`ilac je zatra`io da se tu`enoj naredi da otkloni izvor opasnosti na taj na~in {to }e ispod puta (ulice) i uz nepokretnosti tu`ioca izgraditi potporni zid, a ukoliko to ne u~ini, da mu se da ovla{}enje da to sam uradi na tro{ak tu`ene. Ni`estepeni sudovi su pozivom na odredbu iz ~l. 156. st. 2. Zakona o obligacionim odnosima udovoljili tu`benom zahtjevu. Pravilnost primjene prava na ~injeni~ni supstrat utvr|en ni`estepenim presudama revizija pobija sa dva su{tinska argumenta. Prvi je u gledi{tu da obaveza, na ~ije je ispunjenje tu`ena u ovom slu~aju osu|ena, ne mo`e imati pravni osnov u tome {to je predmetni put (ulica) odlukom nadle`nog organa dat na upravljanje tu`enoj. Drugi je, pak, u tome da sud uop{te nije bio ni nadle`an da odlu~uje o zahtjevu kakav je tu`ilac u ovom slu~aju postavio, s obzirom na odredbu ~l. 157. Zakona o prostornom ure|enju (o takvom zahtjevu, prema ovoj zakonskoj odredbi, nadle`an je da odlu~uje ovla{}eni organ skup{tine op{tine). Prvi argument ima karakter apodikti~nog tvr|enja bez ikakve bli`e analize i razrade njegovih bitnih upori{ta ili op{te zna~enje {to bi moglo da dovede u pitanje ispravnost potpuno suprotnog gledi{ta ni`estepenih presuda. Drugi argument je izgra|en na djelimi~noj analizi odredbe ~l. 157. Zakona o prostornom ure|enju koja ne mo`e da poka`e kako su uop{te mogu}i pravni zaklju~ci koje revizija iz same te odredbe izvodi ve} prema njenom jezi~no-logi~nom zna~enju, a kamoli prema njenom zna~enju u okviru sistema normi kome pripada. Pri tome uop{te nije paralelno data kritika pravnog shvatanja ni`estepenih sudova (osim golog poricanja) koje afirmi{e primjenu instituta iz ~l. 156. Zakona o obligacionim odnosima na konkretni ~injeni~ni supstrat. Takva gledi{ta revizije nisu, po mi{ljenju ovog suda, prihvatljiva i to ne zbog njegove nedovoljne obrazlo`enosti ve} zbog unutra{nje, su{tinske neosnovanosti. ^injeni~na osnova ni`estepenih presuda u biti se icrpljuje u tome da put (ulica), koji je tu`enoj dat na upravljanje odlukom nadle`nog organa, s obzirom na na~in na koji se odr`ava, predstavlja izvor opasnosti od koga prijeti {teta nepokretnostima tu`ioca, pri ~emu se savr{eno konkretno odre|uje u ~emu se sastoji ta opasnost, za{to je ona neposredna i kolike su razmjere mogu}e {tete na nepokretnostima tu`ioca koje su izlo`ene ovoj opasnosti, te koje mjere su nu`ne kako bi se sprije~ilo nastupanje {tete (kako bi se uklonio izvor opasnosti koji prijeti {tetom). Kad prema odredbi ~l. 156. Zakona o obligacionim odnosima mo`e svako, pa, prema tome, i tu`ilac, tra`iti od drugog da ukloni izvor opasnosti od koga prijeti znatnija {teta njemu ili neodre|enom broju lica i kada u tu svrhu mo`e tra`iti da se preduzmu odgovaraju}e mjere za spre~avanje nastupanja {tete (u jednoj hipoteti~koj situaciji koju sadr`i ova odredba to mogu biti “dru{tveno opravdane” mjere), uz ~injenicu da je u konkretnom slu~aju tu`ena du`na da kontroli{e taj izvor opasnosti, onda se ne mogu podvr}i kritici gledi{ta ni`estepenih sudova da na ovaj slu~aj treba primijeniti ovu zakonsku odredbu, niti dalje konsekvencije tog gledi{ta koje se sastoje u ocjeni osnovanosti tu`io~evog zahtjeva. Sadr`aj ovla{}enja tu`ene da upravlja predmetnim putem (ulicom) i naro~ito sadr`aj njenih obaveza da taj put odr`ava, koje su vezane za to ovla{}enje, ne mogu se sagledati u uskom okviru odluke nadle`nog organa kojom mu je ovaj put dat na upravljanje, a na koju se revizija isklju~ivo poziva. Taj se okvir mora pro{iriti na sve one zakonske i podzakonske propise koji ure|uju pitanje ne samo subjekta obaveze odr`avanja puteva ve} i samog sadr`aja te obaveze, tj. na koji na~in se putevi moraju odr`avati, kakvi zahtjevi se pri tome moraju ispuniti i u koju svrhu (Zakon o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima, Zakon 205

o putevima itd.). U tim propisima nije, dodu{e, izri~ito re~eno da je jedna od svrha tog odr`avanja uklanjanje opasnosti za nepokretnosti koje su u susjedstvu putevima, ali ba{ u tome i jeste jedna od pretpostavki primjene op{te odredbe ~lan 156. Zakona o obligacionim odnosima. U reviziji se, s ovim u vezi, navodi da tu`ena u predmetnoj ulici nije izvodila nikakve radove, da nije postavljala nikakve vodovodne i kanalizacione cijevi i na osnovu toga se tvrdi da tu`ena ni~im nije doprinijela nastanku {tete. Tu`beni zahtjev u ovom slu~aju nije ni usmjeren na naknadu {tete, ve} na preduzimanje mjera radi uklanjanja izvora opasnosti od koga prijeti {teta. A o~igledno je da je opasnost za tu`io~eve nepokretnosti nastala ba{ zbog toga {to tu`ena “nije izvodila nikakve radove” na odr`avanju predmetnog dijela puta, {to je, ina~e, bila du`na prema va`e}im propisima. Nepostojanje finansijskog pokri}a za takve “radove” ne mo`e imati nikakvog zna~aja za postojanje obaveze tu`ene, o kojima je rije~, kao pravnim obavezama, niti se odatle mogu izvla~iti bilo kakve konsekvencije za sporni odnos. Iz svega ovoga se istovremeno vidi da je teza revizija o odsustvu pasivne legitimacije tu`ene u ovom slu~aju bez ikakva osnova. Ta~no je da odredba ~l. 157. Zakona o prostornom ure|enju propisuje da se izgradnja gra|evina, naselja i ure|enje prostora, kao i za{tita sredine izvodi, po pravilu, na osnovu srednjoro~nog programa i da, prema sljede}oj odredbi (~l. 158.) istog zakona, taj program donosi skup{tina dru{tveno-politi~ke zajednice. Ali, ve} iz jezi~ko-logi~kog smisla samih tih odredbi, a kamoli iz smisla koji izlazi iz njihovog sistematskog tuma~enja, o~igledno se vidi da one ure|uju sasvim druga~ija pitanja i da stoga nikako ne mogu suspendovati va`enje op{te odredbe ~l. 156. ZOO, za konkretni slu~aj - po principu va`enja specijalnog zakona. Li{eno je, dakle, bilo kakvog osnova i gledi{te revizije da sud uop{te nije bio nadle`an da odlu~uje o zahtjevu kakav je tu`ilac u ovom slu~aju postavio (da takvu nadle`nost ima upravni organ). Prema tome, nisu u~injene povrede odredaba parni~nog postupka iz ~l. 354. st. 2. ta~. 13. Zakona o parni~nom postupku, na koje revizija ukazuje. Zbog svega iznijetog, a i s obzirom na to da nije po~injena ni bitna povreda odredaba parni~nog postupka iz ~l. 354. st. 2. ta~. 10. Zakona o parni~nom postupku, na koju ovaj revizijski sud pazi po slu`benoj du`nosti, valjalo je reviziju odbiti na osnovu ~l. 393. Zakona o parni~nom postupku. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev.57/93, od 10. 11. 1993. godine Bilten VS RS, broj I/1999, odluka broj 60) Imisije (obi~ne ili neobi~ne) - objektivno pravilo kod ocjene Nedozvoljene imisije - objektivno pravilo kod ocjene ZA OCJENJIVANJE DA LI SE RADI O OBI^NIM ILI NEOBI^NIM IMISIJAMA, SLU@I OBJEKTIVNO A NE SUBJEKTIVNO PRAVILO. Iz obrazlo`enja: Tu`enik je u svom stanu a u prostoriji koja je do tu`itelji~inog stana, jer ih dijeli samo pregradni zid, instalirao kuhinju koja je bila ranije na drugom kraju. U toj kuhinji je na taj pregradni zid montirao vodu, sudoper, {tednjak i ostaleelemente. Tu`iteljica tra`i zabranu {umova koji dolaze sa tih instalacija, odnosno njihovo uklanjanje, jer to sada remeti njen mir i ti{inu u spava}oj sobi. Prvostepeni sud je tu`bu odbio nalaze}i da se radi o obi~nim imisijama koje su dozvoljene. Ovakav stav prvostepenog suda je prihvatio i ovaj sud uz date razloge prvostepenog suda kao pravilne. Za ocjenjivanje da li se radi o obi~nim ili neobi~nim imisijama, slu`i 206

objektivno a ne subjektivno pravilo. To zna~i da }e se raditi o neobi~nim imisijama ako one sa subjektivnog gledi{ta prelaze razumnu i normalnu granicu. To dalje zna~i da nije relevantno kako netko subjektivno reagira na takve imisije. Sporne imisije sa objektivnog stanovi{ta nisu neobi~ne zbog ~ega izvo|enje dokaza na subjektivno reagiranje tu`iteljice na te imisije, a na {to `alba prete`no ukazuje, pokazuju se nepotrebnim. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2002, str. 16 - 17) Imisije (nedozvoljene) - sudska za{tita Nedozvoljene imisije - sudska za{tita Sudska za{tita od nedozvoljenih imisija - pravne pretpostavke oblici pravne za{tite ^lan 156. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 5. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima POSTOJE DVIJE VRSTE OBLIKA PRAVNE ZA[TITE OD NEDOZVOLJENIH IMISIJA PRVA U OBLIKU OD[TETNE ZA[TITE OD IMISIJE KOJU URE\UJE ODREDBA ^LANA 156. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA KAO LEX GENERALIS U IMISIJSKOM PRAVU I DRUGA - KOJU URE\UJE ^LAN 5. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKOPRAVNIM ODNOSIMA, KAO STVARNO PRAVNU ZA[TITU LEX SPECIALIS KOJA JE U@A OD OD[TETNE, JER PRIPADA VLASNIKU, ODNOSNO PRETPOSTAVLJENOM VLASNIKU U OBLIKU NEGATORNE TU@BE, ^IJI JE SADR@AJ ODRE\EN U ^LANU 42. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA Iz obrazlo`enja: U konkretnom slu~aju tu`iteljica tra`i sudsku za{titu od nedozvoljenih imisija, jer da je tu`eni na zajedni~kom zidu, koji razdvaja nekretnine stranaka, izgradio dimnjak iz koga se u njenu ku}u i ostale pomo}ne objekte pronosi dim i time uzrokuje znatnija {teta, pa je zatra`ila da se tu`enom nametne obaveza da ovaj dimnjak ukloni. Oba ni`estepena suda, pozivaju}i se na rezultate rasprave prihvataju ~injeni~ne navode tu`be i tu`benom zahtjevu udovoljavaju, jer da su se ostvarile sve pravne pretpostavke da se tu`iteljici, u smislu ~lanova 75. i 79. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (dalje: ZOSPO) pru`i sudska za{tita u opsegu i na na~in kako je to tu`iteljica tra`ila. Osnovano se, me|utim, u zahtjevu za za{titu zakonitosti navodi da su ni`estepeni sudovi dono{enjem pobijanih odluka po~inili bitnu povredu odredaba parni~nog postupka iz ~lana 354. stav 2. ta~ka 13. Zakona o parni~nom postupku (dalje: ZPP-e). Postoje dvije vrste oblika pravne za{tite od nedozvoljenih imisija - prva u obliku od{tetne za{tite od imisije koju ure|uje odredba iz ~lana 156. Zakona o obligacionim odnosima, kao lex generalis u imisijskom pravu, prema kojoj svako mo`e tra`iti od drugoga da ukloni izvor opasnosti od kojeg prijeti znatnija {teta njemu ili neodre|enom broju lica, te da se suzdr`i od djelatnosti kojom uzrokuje uznemiravanje ili opasnost od {tete, ako se nastanak uznemiravanja ili {tete ne mo`e sprije~iti odgovaraju}im mjerama i druga - koju ure|uje ~lan 5. ZOSPO, kao stvarno pravnu za{titu lex specialis koja je u`a od od{tetne, jer pripada vlasniku, odnosno pretpostavljenom vlasniku u obliku negatorne tu`be, ~iji je sadr`aj odre|en u ~lanu 42. ZOSPO. Prema tome, aktivnu legitimaciju na od{tetnu za{titu mo`e imati svako ko je izlo`en {teti, opasnosti {tete ili uznemiravanju, dok stvarno-pravnu za{titu mo`e ostvariti samo 207

vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik nekretnina, a ne i posjednik nekretnina. Posjednik nekretnina prema stvarnopravnoj za{titi ima samo za{titu s obzirom na posljednje stanje posjeda i od nastalog smetanja (~lan 78. ZOSPO). Tu za{titu sud osigurava na na~in da odredi zabranu daljnjeg smetanja posjeda, a sve uz uslove iz ~lana 79. ZOSPO. Republi~ki javni tu`ilac, dakle, osnovano ukazuje na to da se zahtjev tu`ilje nije mogao raspraviti prema propisima koji va`e za smetanje posjeda kako su to u~inili ni`estepeni sudovi, uslijed ~ega su zbog pogre{nog pravnog stava propustili da utvrde da li su se ispunili uslovi, u smislu ~lana 156. stav 2. ZOO, da sud naredi preduzimanje odgovaraju}ih mjera za spre~avanje nastanka znatnije {tete ili uznemiravanja ili da se ukloni izvor opasnosti na tro{ak dr`aoca izvora opasnosti ako on sam ne u~ini, odnosno uslovi, u smislu ~lana 42. ZOSPO, da sud naredi uspostavu prija{njeg stanja uklanjanjem dimnjaka ili naredi preduzimanje odgovaraju}ih mjera da uznemiravanje prestane. PO{TO ni`estepeni sudovi u ovom pravcu nisu ra{~istili stanje stvari, to se pravilnost rje{enja ne mo`e ispitati, a to predstavlja bitnu povredu odredaba parni~nog postupka na koju zahtjev osnovano ukazuje. (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Gvl-5/02, od 14. 6. 2002. godine - Bilten sudske prakse VS RS, broj I/2004, odluka broj 52, str. 88 - 90) Naknada {tete - zbog {tetnih imisija [tetne imisije - zahtjev za naknadu {tete ZAHTJEV ZA NAKNADU [TETE KOJU O[TE]ENI TRPI ZBOG TOGA [TO SU NJEGOVE NEKRETNINE USLJED REGULACIJE VODA IZLO@ENE DJELOVANJU POPLAVNIH VODA PREDSTAVLJA ZAHTJEV PO OSNOVU NAKNADE ZBOG [TETNIH IMISIJA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 30) Odgovornost za {tetu - od imisija [tetne imisije - objektivna odgovornost ODGOVORNOST ZA [TETU OD IMISIJA KOJE DOLAZE OD INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA ZASNIVA SE NA OBJEKTIVNOM PRINCIPU. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 31) Naknada {tete - zbog {tetnih imisija - op}ekorisna djelatnost [tetne imisije - obavljanje op}e korisne djelatnosti i naknada {tete AKO IMISIJE POTI^U OD OBAVLJANJA OP]E KORISNE DJELATNOSTI NE MO@E SE, BEZ OBZIRA NA NJIHOV INTENZITET, TRA@ITI UKLANJANJE IZVORA IMISIJE, VE] SE MO@E TRA@ITI SAMO NAKNADA [TETE AKO IZNOSI IMISIJE PRELAZE UOBI^AJENE GRANICE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 31)

208

[tetne imisije - kada su sno{ljive VLASNIK DOBRA KOJE JE IZLO@ENO IMISIJAMA IMA PRAVO NA NAKNADU [TETE SAMO U SLU^AJU AKO SE RADI O IMISIJAMA KOJE PO SVOM INTENZITETU U ZNATNOJ MJERI OGRANI^AVAJU NJEGOVA VLASNI^KA PRAVA, A NE I U SLU^AJU KADA SE RADI O IMISIJAMA KOJE SU SNO[LJIVE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 31) Naknada {tete - uzrokovane bukom [tetne imisije - naknada {teta zbog buke IMAJU PRAVO NA NAKNADU [TETE VLASNICI STANA KOJI SU ZBOG BUKE I VIBRACIJE DO KOJIH JE DOLAZILO ZBOG POSLOVANJA TU@ENOG (VLASNIK DISKO KLUBA) U ZNATNOJ MJERI BILI ONEMOGU]ENI U NESMETANOM KORI[TENJU STANA (NO]NI MIR I PO^INAK). (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 31)

b) Odgovornost po osnovu krivice (~l. 158. do 163)
Odgovornost po osnovu krivice - gruba nemarnost u saobra}aju Gruba nemarnost - voza~a u saobra}aju ^lan 158. Zakona o obligacionim odnosima GRUBA NEMARNOST POSTOJI ONDA KADA [TETNIK U SVOM POSTUPANJU ZANEMARUJE I ONAKVU PA@NJU KOJA SE MO@E I MORA O^EKIVATI KOD SVAKOG ^OVJEKA PROSJE^NIH SPOSOBNOSTI. VOZA^ AUTOMOBILA, PREMA TOME, POSTUPA SA GRUBOM NEPA@NJOM KADA ULAZE]I U RASKR[]E PRO\E PORED SAOBRA]AJNOG ZNAKA NAILA@ENJA NA CESTU SA PRAVOM PRVENSTVA, A UZ TO JO{ PRILIKOM VO@NJE U MRAKU, PO MAGLI I KI[OVITOM VREMENU SA SUSNJE@ICOM, PRETHODNO SE TEMELJITO NE UVJERI O STANJU NA KOLNIKU I DA LI MO@E NESMETANO U]I I UKLJU^ITI SE U SAOBRA]AJ NA CESTU SA PRAVOM PRVENSTVA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/1999, strana 37) Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a ^lan 158. Zakona o obligacionim odnosima GRUBA NEMARNOST (KRAJNJA NEPA@NJA) POSTOJI ONDA KADA JE [TETNIK U SVOM POSTUPANJU ZANEMARIO I ONAKVU PA@NJU KOJA SE MO@E I MORA O^EKIVATI OD SVAKOG ^OVJEKA PROSJE^NIH SPOSOBNOSTI. VOZA^ AUTOMOBILA, PREMA TOME, POSTUPA S GRUBOM NEPA@NJOM KADA - NEPRILAGO\ENOM BRZINOM OD 70 KM/h, A TO JO[ PO VLA@NOM I KLIZAVOM PUTU, DJELIMI^NO I MJESTIMI^NO PREKRIVENIM BLATOM, K TOME JO[ U ZAVOJU - IZAZOVE DIREKTAN SUDAR NA LIJEVOJ KOLOVOZNOJ TRACI GLEDANO U PRAVCU NJEGOVOG SMJERA KRETANJA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 36) 209

Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a ^lan 158. Zakona o obligacionim odnosima KRAJNJA NEPA@NJA U PROMETU POSTOJI AKO SE VOZA^ UPUSTIO U PRETJECANJE TERETNOG VOZILA POUZDAVAJU]I SE SAMO U ZNAKOVE VOZA^A TERETNOG VOZILA, A DA SE PRETHODNO NIJE UVJERIO DA LI IZ SUPROTNOG SMJERA DOLAZI KAKVO VOZILO. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 36) Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a ^lan 158. Zakona o obligacionim odnosima KRAJNJA NEPA@NJA U SAOBRA]AJU POSTOJI AKO JE VOZA^ UPRAVLJAO NA MJESTU OBILJE@ENOM KAO “CRNA TA^KA” BRZINOM OD 100 KM/h, ILI AKO JE VOZA^ UPRAVLJAO VOZILOM KROZ NASELJENO MJESTO BRZINOM OD 86 KM/h U VRIJEME KADA JE ZBOG ODLASKA GRA\ANA NA POSAO PUT BIO VEOMA FREKVENTAN A ISTOVREMENO JE PUTEM VOZILO MNOGO BICIKLISTA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2001, strana 36) Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a SA KRAJNJOM NEPA@NJOM POSTUPA VOZA^ KOJI SE UPUSTI U OBILA@ENJE O[TE]ENOG VOZILA NA CESTI, IAKO JE U ISTO VRIJEME IZ SUPROTNOG SMJERA NAILAZIO AUTOMOBIL. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 24) Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a SA KRAJNJOM NEPA@NJOM POSTUPA VOZA^ AUTOMOBILA KADA NEPRILAGO\ENOM BRZINOM OD 70 KM/H PO VLA@NOM I KLIZAVOM PUTU DJELIMI^NO I MJESTIMI^NO PREKRIVENOM BLATOM, UZ TO JO[ U ZAVOJU, IZAZOVE DIREKTAN SUDAR NA LIJEVOJ TRACI KOLOVOZA GLEDANO U PRAVCU NJEGOVOG SMJERA KRETANJA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 24)

210

Odgovornost po osnovu krivice - voza~a - krajnja nepa`nja Odgovornost za {tetu - voza~a - krajnja nepa`nja Krajnja nepa`nja - voza~a SA KRAJNJOM NEPA@NJOM POSTUPA I VOZA^ KADA PREVELIKOM BRZINOM U\E U NEPREGLEDAN O[TRI ZAVOJ I VOZILO STOGA PRE\E NA DRUGU STRANU CESTE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2001, strana 24)

c) Odgovornost za {tetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (~l. 173. do 179)
Opasna stvar - op}enito OPASNA JE SVAKA ONA STVAR KOJA PO SVOJIM OSOBINAMA, POLO@AJU, NA^INU I MJESTU UPOTREBE ILI NA NEKI DRUGI NA^IN PREDSTAVLJA OPASNOST ZA LJUDE I IMOVINU. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 3/2000, strana 20) Odgovornost za {tetu - od opasne djelatnosti - odgovornost po na~elu uzro~nosti Odgovornost po na~elu uzro~nosti - za {tetu od opasne djelatnosti [teta od opasne djelatnosti - odgovornost {tetnika po na~elu uzro~nosti ^lanovi 173., 174. i 177. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima KADA JE [TETA POSLJEDICA OPASNE DJELATNOSTI [TETNIK ODGOVARA PO NA^ELU UZRO^NOSTI TAKO DA SE SMATRA DA ONA POTI^E OD OPASNE DJELATNOSTI, IZUZEV AKO SE DOKA@E DA ONA NIJE UZROK [TETE, PA O[TE]ENI NE MORA DOKAZIVATI DA JE [TETNIK KRIV ZA [TETU, VE] JE DOVOLJNO DA DOKA@E DA PRETRPLJENA [TETA POTI^E OD OPASNE DJELATNOSTI. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da mu tu`eni naknadi {tetu koju je pretrpio na radu kod tu`enog. Odlu~uju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva ni`estepeni sudovi su utvrdili sljede}e ~injeni~no stanje: 1. tu`ilac je u vrijeme {tetnog doga|aja koji se zbio no}u 2/3. decembra 1994. godine, kao obveznik radne obaveze, obavljao poslove obezbje|enja radne snage i imovine u industrijskoj pekari tu`enog; 2. tu`iocu je ove no}i nanijeta te{ka tjelesna povreda od neidentifikovane grupe vojnika Vojske RS koji su te no}i u{li u krug pekare preska~u}i metalnu ogradu i 3. tu`ilac nije izazvao sukob sa ovom grupom vojnika, niti svojim pona{anjem doprinio nastanku {tetnog doga|aja. Polaze}i od ovog utvr|enja, a kraj nesporne ~injenice da je priroda posla koju je obavljao tu`ilac u kriti~no vrijeme bila takva da je postojala evidentna mogu}nost sukobljavanja tu`ioca sa nasilnicima, {to se i ostvarilo, ni`estepeni sudovi su pravilno zaklju~ili da je {teta koju je tu`ilac pretrpio posljedica opasne djelatnosti i da je za takvu {tetu odgovoran tu`eni koji je obavljao pekarsku djelatnost u svoju korist. U pitanju je, dakle, odgovornost po na~elu uzro~nosti koju ima u vidu odredba iz ~lana 173. Zakona o obligacionim odnosima (dalje. ZOO). Ovom odredbom, naime, utvr|ena je pretpostavka uzro~nosti tako da se smatra da {teta poti~e od opasne stvari ili opasne djelatnosti, 211

strana 29) Odgovornost za {tetu . broj 2/2001.izuzev ako se doka`e da ona nije uzrok {tete. ve} je dovoljno da doka`e da pretrpljena {teta poti~e od opasne stvari ili opasne djelatnosti. U konkretnom slu~aju utvr|eno je da je {teta posljedica opasne djelatnosti. 1997. ima uzeti da postoji odgovornost tu`enog da naknadi {tetu tu`iocu po op{tim na~elima odgovornosti za {tetu. i 174.posebno izdanje) koji je odredbama ~lanova 6. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ZOO). jer je tu`eni. ZOO.. 2. {to su sudovi utvrdili.{teta od eksplozije ^lanovi 173. stav 1.organizatora sje~e stabala Opasne djelatnosti . ^injenica da tu`ilac u vrijeme {tetnog doga|aja nije bio u radnom odnosu kod tu`enog ne osloba|a tu`enog od odgovornosti da naknadi {tetu tu`iocu.) koja se sti~u po osnovu radnog odnosa. broj 1/94 .od opasne stvari . propisao da obveznici radne obaveze (ovdje tu`ilac) ostvaruju sva prava (pravo na za{titu na radu. 212 . pravo na zaradu. usljed ~ega se. a to ni`estepeni sudovi pravilno uo~avaju. mogao predvidjeti mogu}nost nastanka {tetnog doga|aja.sje~a stabala ^lan 174. a za takvu {tetu. broj: Rev. odgovara onaj koji obavlja ili organizuje odre|enu djelatnost u svoju korist.od opasne djelatnosti . strana 24) Odgovornost za {tetu . st. jer je u postupku utvr|eno da se {tetni doga|aj desio za vrijeme va`enja Zakona o primjeni Zakona o radnim odnosima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja (“Slu`beni list RS”.31/97. Zakona o obligacionim odnosima EKSPLOZIVNI MATERIJAL JE STVAR KOJA STVARA POVE]ANU OPASNOST ZA OKOLINU PA JE ZATO LICE KOME MATERIJAL PRIPADA DU@NO NAKNADITI [TETU OD EKSPLOZIJE I KADA NA NJEGOVOJ STRANI NE POSTOJI KRIVNJA ZA PO^INJENU [TETU. u smislu ~lana 174. jednako kao i ~injenicu da tu`ilac ni djelimi~no nije doprinio nastanku {tetnog doga|aja. pa o{te}eni ne mora dokazivati da je {tetnik kriv za {tetu. od 16. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. PA ORGANIZATOR LOVA ODGOVARA PO NA^ELU OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI. (Vrhovni sud Republike Srpske. U ovoj stvari navedeni uslovi se nisu ostvarili. odluka broj 91) Odgovornost za {tetu . broj I/1999. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. godine Bilten VS RS. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. i 7. broj 3/2001.. 1. jer je uzrok {tete nastao na radu kod tu`enog i radom tre}ih lica koju je tu`eni mogao predvidjeti. kako to neosnovano tvrdi revident.organizatora lova Lovne {tete LOV JE OPASNA DJELATNOST. 10. Zakona o obligacionim odnosima ORGANIZATOR AKCIJE (MOBE) SJE^E STABALA ODGOVARA ZA [TETU KOJU PRETRPI I NEPOZVANI U^ESNIK SJE^E. s obzirom na prirodu i na~in posla koga je tu`ilac obavljao u vrijeme {tetnog doga|aja. st. Ove odgovornosti {tetnik (ovdje tu`enik) se mo`e osloboditi ako bi dokazao da je {teta nastala isklju~ivo radnjom o{te}enog (ovdje tu`ioca) ili tre}eg lica samo ako se radi o takvom pona{anju ovih lica koje se nije moglo predvidjeti ili ~ije posljedice nije mogao izbje}i ili otkloniti (~lan 177.

odgovoran tu`eni.18) Odgovornost dr`ave . Zakona o obligacionim odnosima.da je 14. Tu`ilac je dr`ao vitlo. Ove okolnosti. 1997.504. kao sjeka~ sa motornom pilom. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. broj I/1999. (Vrhovni sud Republike Srpske. odluka broj 95) Odgovornost poslugoprimca za o{te}enje stvari Ugovor o posluzi . Na zemlji{tu u vlasni{tvu tu`enoga je trebalo posje}i nekoliko breza i za taj posao anga`ovan je X. Tu su bila jo{ oba tu`enika i jo{ nekoliko kom{ija. Okolnost {to su tu`enici za izvr{enje sje~e anga`ovali odre|ena lica ne mo`e se uzeti kao razlog za oslobo|enje od odgovornosti za {tetu. biv{eg OGZ POSLUGOPRIMAC KOJI JE BEZ SVOJE KRIVICE U SAOBRA]AJNOJ NEZGODI O[TETIO AUTOMOBIL POSLUGODAVCA KOJEM JE NADOKNADIO [TETU NEMA PRAVO REGRESA PREMA TRE]EM LICU. s obzirom na to. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da mu tu`eni regresira iznos od 2. naletjelo na 213 . tj.automobila . Zakona o obligacionim odnosima). Odlu~uju}i o sporu ni`estepeni sudovi su utvrdili: .00 dinara i dinarsku vrijednost iznosa od 1.za {tetu koju su prouzrokovala vojna lica tre}im licima DR@AVA ODGOVARA PO PRINCIPU OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ZA [TETU KOJU SU PROUZROKOVALA VOJNA LICA SAMO POD USLOVOM DA JE ONA PRI^INJENA U VEZI SA VR[ENJEM NJIHOVE SLU@BE I NE I ZA [TETNI DOGA\AJ KOJI NIJE BIO U VEZI SA OBAVLJANJEM TE SLU@BE. koje mu se u momentu padanja stabla izmaklo. broj 3/2002. 09. Tu`ilac je slu~ajno nai{ao. Ove su okolnosti nesporne izme|u stranaka i zbog toga `albeni navodi ne stoje. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. i to se `albom ne osporava. stav 1.86 DEM prema kursu na dan presu|enja koje je tu`ilac po njegovim navodima isplatio vlasniku putni~kog vozila o{te}enog u {tetnom doga|aju od 14.31/97. od 16.89 kojim je upravljao tu`io~ev sin G.6 reg. B. godine do{lo do saobra}ajnog udesa kada je sa vozilom marke “ford .odgovornost poslugoprimca za o{te}enje Pravno pravilo paragrafa 979. broj PD 624 . ukazuju na zaklju~ak da je {teta prouzrokovana u okolnostima pove}ane opasnosti. 09.Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio odlu~ne ~injenice.taunus” 1. po tezi tu`be. godine Bilten VS RS. shodno ~lanu 174. za {tetu odgovaraju lica u ~iju korist se obavlja sje~a stabala. pogodilo ga u nogu usljed ~ega je pretrpio te{ku tjelesnu povredu. 10.500. pa se sam uklju~io u akciju sje~e breza. 1989.Y. godine za koju je. 1989. pa je pomo}u te sajle i vitla trebalo usmjeriti pad stabla. 17 . Iz tog razloga valjalo je prvostepnu presudu potvrditi. kada je o~igledno da su. stav 2. {tetu ~iju je naknadu tra`io u ovoj parnici. pa. broj: Rev. prihvatili u~e{}e tu`ioca. Breza ~ija je sje~a bila na redu je privezan sajlom za obli`nje orahovo stablo. a nema dokaza da je pretrpio {tetu zbog svoje nepa`nje ili krivnjom drugih lica (~lan 177. str. koje nisu sporne me|u strankama.

R. i da mu je. (Vrhovni sud Republike Srpske. 1993.. strana 29) 214 . predala je predmetni auto na upotrebu tu`iocu i njegovom sinu na osnovu ugovora o posluzi. Prema ovim pravnim pravilima. tj. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. tvrdio da je u vrijeme {tetnog doga|aja vlasnik o{te}enog vozila bila A. 1941. Zakona o neva`nosti pravnih propisa donijetih do 6.“Slu`beni list FNRJ”. 979 biv{eg OGZ). 04.da je u vrijeme {tetnog doga|aja vlasnik ovog vozila bila A. A.rupu na putu ispod podvo`njaka u Kozarskoj ulici u P i da je tom prilikom do{lo do . godine i za vrijeme neprijateljske okupacije . R. a samim tim on ne mo`e biti ovla{ten da tu`bom tra`i naknadu {tete od lica koje je {tetu prouzrokovalo. o{te}enja ovog vozila: . od 26. i da je prije nastanka {tetnog doga|aja A. ovo vozilo dala tu`iocu i njegovom sinu V. 04. poslugoprimac odgovara za o{te}enje ili uni{tenje posu|ene stvari samo onda ako se to dogodi usljed njegovog protivpravnog postupka ili njegove druge krivnje (pravno pravilo iz par. 1941. godine Bilten VS RS. kao i njegovom sinu G. odluka broj 96) Odgovornost za {tetu . R. broj 2/2001. V. Zakona o parni~nom postupku reviziju odbiti i rije{iti kao u izreci. na besplatnu upotrebu. pa se odnosi iz ovog ugovora imaju razrije{iti u skladu sa pravilima imovinskog prava i Op{teg gra|anskog zakona koji je na ovom podru~ju va`io kao pozitivan propis do 6.{teta izazvana sudarom automobila datog na poslugu ^lan 176. Pravilno stoga ni`estepene presude zaklju~uju da tu`ilac nije aktivno legitimisan da tu`bu neposredno upravi prema tu`enom.75/93. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Ovaj ugovor nije ure|en Zakonom o obligacionim odnosima niti kojim drugim zakonom. a sada i u reviziji. godine (~lan 4. R. broj 84/46). prije {tetnog doga|aja dala “punomo}je” da upravljaju ovim vozilom. broj I/1999. Stoga ni`estepeni sudovi nisu pogre{no primijenili materijalno pravo na {tetu tu`ioca kada su odbili tu`beni zahtjev. Zakona o obligacionim odnosima ZA [TETU NASTALU U SUDARU AUTOMOBILA NE ODGOVARA VLASNIK AKO JE U VRIJEME DOGA\AJA AUTOMOBILOM RUKOVALO DRUGO LICE KOJE JE ZA TO OSPOSOBLJENO I IMA DOZVOLU ZA VO@NJU MOTORNIH VOZILA A KOME JE VLASNIK DAO AUTOMOBIL NA POSLUGU. 10.predaja stvari tre}oj osobi . broj: Rev. Zbog svega iznesenog valjalo je na osnovu ~lana 393. U ovakvoj pravnoj situaciji. Pravilnost ovakve odluke nije dovedena u pitanje prigovorima iz revizije tu`ioca iz sljede}ih razloga: Tu`ilac je u postupku. Za slu~aj koji nije skrivio ili koji je skrivilo tre}e lice poslugoprimac ne odgovara. Prema tome. kada je na stvari koja je predmet ugovora o posudbi {tetu prouzrokovalo tre}e lice poslugoprimac nije du`an da takvu {tetu naknadu poslugodavcu. Polaze}i od ovih utvr|enih ~injenica ni`estepeni sudovi su pravilno zaklju~ili da tu`ilac nije aktivno legitimisan da u odnosu na tu`enog istakne regresni zahtjev za naknadu {tete sve i da je ta~na tvrdnja revidenta da je vlasniku vozila nadoknadio {tetu koju zahtijeva u ovoj parnici.

POTREBNO JE UZ OSTALO DA JE NEPREDVIDLJIV. objavljen u Biltenu sudske sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. A TO LICE VOZILO UPOTREBLJAVA U SVOJE IME I ZA SVOJ RA^UN. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZA KOJU VLASNIK MOTORNOG VOZILA NE ODGOVARA. broj 3/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. i ZIPS. I PORED SVE DU@NE PA@NJE.motorno vozilo Odgovornost za {tetu . stav 1.vi{a sila Vi{a sila . strana 24) 215 . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. POPLAVA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 29.motorno vozilo Odgovornost za {tetu .pravno obilje`je DA BI NEKI DOGA\AJ IMAO PRAVNO OBILJE@JE VI[E SILE. strana 30) Osloba|anje od odgovornosti . DA SE. MORA BITI TAKAV. broj 2/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. IZVANREDAN A PRODOR VODE U TUNEL NE MO@E SE SMATRATI TAKVIM DOGA\AJEM BUDU]I DA SU OSOBE KOJE IZVODE RADOVE POD ZEMLJOM (U TUNELIMA. broj 941) Osloba|anje od odgovornosti .osloba|anje od odgovornosti ^lan 177.) REDOVITO IZLO@ENE OPASNOSTI OD PRODORA VODE.osloba|anje vlasnika motornog vozila ustupljenog na vi{ednevnu posudbu VLASNIK MOTORNOG VOZILA KAO OPASNE STVARI MO@E SE OSLOBODITI ODGOVORNOSTI AKO JE VOZILO USTUPIO TRE]EM LICU NA VI[EDNEVNU POSUDBU. NE MO@E UKLONITI NIKAKVIM MJERAMA NI PRETHODNIM OPREZOM A NE SMIJE BITI POSLJEDICA OSOBITOSTI MOTORNOG VOZILA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. RUDNICIMA I SL. strana 24) Opasna stvar . strana 24) Osloba|anje od odgovornosti . Zakona o obligacionim odnosima VANREDAN I NEPREDVIDIV DOGA\AJ.osloba|anje ranijeg vlasnika vozila odgovornosti za {tetu RANIJI VLASNIK AUTOMOBILA NE ODGOVARA ZA [TETU PROUZROKOVANU TIM AUTOMOBILOM U VRIJEME KADA JE VE] BIO PRODAO I KUPAC TAJ AUTOMOBIL PREUZEO.Opasna stvar . KOJI ULAZI U POJAM VI[E SILE. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.vi{a sila Vi{a sila .pojam ^lan 177.vi{a sila Vi{a sila . broj 2/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima POD VI[OM SILOM PODRAZUMIJEVA SE SVAKI DOGA\AJ KOJI DOLAZI IZ VANA BILO PRIRODNI (PO@AR. PA I BEZ OBZIRA NA ^INJENICU [TO JE PRODANI AUTOMOBIL U TRENUTKU NASTANKA [TETE BIO REGISTROVAN NA IME RANIJEG VLASNIKA. POTRES I SL.) ILI NASTAO PO LJUDSKOM UTJECAJU A KOJI SE NE MO@E NI PREDVIDJETI NI OTKLONITI. broj 3/2001. stav 1.

(Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. PA JE ZBOG TOGA DO[LO DO NALETA NA O[TE]ENOG. NE MO@E ZAHTIJEVATI NAKNADU [TETE OD U^INIOCA [TETNOG DJELA. IAKO JE VOZA^ PREDUZEO SVE [TO JE MOGAO I BIO DU@AN DA PREDUZME DA BI IZBJEGAO NESRE]U. 24 . Zakona o obligacionim odnosima KADA JE O[TE]ENI PROUZROKOVAO OPASNOST KOJA JE DOVELA DO STANJA NU@DE U KOME JE PRI^INJENA [TETA. broj 1/2003. stav 2. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. NE MO@E SE PRIPISATI SLU^AJU VE] MANAMA I SVOJSTVIMA MOTORNOG VOZILA ZA KOJE ODGOVARA VLASNIK VOZILA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 22) 216 . str. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2000.25) Osloba|anje od odgovornosti . stav 2. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.iznenadno istr~avanje petogodi{njeg djeteta pred autobus IZNENADNO ISTR^AVANJE PRED AUTOBUS OD STRANE PETOGODI[NJEG DJETETA KOJE NIJE U STANJU DA SHVATI ZNA^AJ SVOJE RADNJE I DA UPRAVLJA SVOJIM POSTUPCIMA. broj 3/2001.vi{a sila Vi{a sila . PRI ^EMU JE ISTO IZGUBILO @IVOT. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 19) Odgovornost vlasnika vozila OKOLNOST [TO SU U KRITI^NOM MOMENTU ZAKAZALE KO^NICE AUTOMOBILA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.za {tetu pri~injenu u stanju nu`de ^lan 177.vo`nja sa pijanim voza~em LICE KOJE JE SVJESNO PRISTALO DA SE VOZI U MOTORNOM VOZILU KOJIM JE UPRAVLJAO U PIJANOM STANJU VOZA^.Osloba|anje od odgovornosti . strana 20) Podijeljena odgovornost . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 29) Osloba|anje od odgovornosti . PREDSTAVLJA SVOJEVRSTAN OBLIK VI[E SILE USLJED KOJE VLASNIK AUTOBUSA NIJE ODGOVORAN ZA [TETU PRI^INJENU USLJED SMRTI DJETETA. SNOSI DIO ODGOVORNOSTI ZA [TETU KOJU BI PRETRPJELO U EVENTUALNOM SAOBRA]AJNOM UDESU. broj 3/2000. Zakona o obligacionim odnosima OSLOBA\ANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU [TETE NANIJETE MOTORNIM VOZILOM MOGU]E JE ONDA AKO SE UTVRDI DA JE [TETA NASTALA ISKLJU^IVO KRIVICOM TU@IOCA.isklju~iva krivica o{te}enog ^lan 177. TAKO\E. broj 2/2001.

naime. niti su dali valjane razloge za rje{enje tog problema. dovoljno da se pri rje{enju ovakvog problema parafraziraju odgovaraju}e zakonske odredbe i nabroje ~injenice od kojih zavisi primjena tih odredbi. VE] NARO^ITO STROGOST SAOBRA]AJNIH PRAVILA KOJIH SE SVAKI OD U^ESNIKA U SAOBRA]AJNOJ NEZGODI MORAO PRIDR@AVATI U DATOJ SAOBRA]AJNOJ SITUACIJI I IZVIDJETI SAMO ZNA^ENJE TIH PRAVILA SA GLEDI[TA BEZBJEDNOG ODVIJANJA SAOBRA]AJA I UZRO^NI ZNA^AJ NJEGOVOG KR[ENJA ZA NASTAVAK NEZGODE. ^ak {tavi{e mo`e se re}i da je ovu saobra}ajnu radnju izvodio naslijepo. ~ak. ve} je bilo nu`no. stav 3. Zakona o bezbjednosti saobra}aja na putevima (nepravilna vo`nja unazad). kako se vidi posebno iz nalaza vje{taka saobra}ajne struke. Da su ni`estepeni sudovi ~itav ovaj problem rje{avali sa ovim metodolo{kim pristupom nije isklju~eno da bi do{lo do druga~ijeg zaklju~ka o stepenu doprinosa poginulog i osiguranika tu`ene u saobra}ajnoj nezgodi. Osnovano revidenti ukazuju na to da se za sada ne mo`e prihvatiti zaklju~ak ni`estepenih sudova o omjeru odgovornosti prethodnika tu`ioca i osiguranika tu`ene za saobra}ajnu nezgodu. poslu`i sa licem koje bi mu pomoglo pri izvo|enju ove saobra}ajne radnje. izvidjeti samo zna~enje tih pravila sa gledi{ta bezbjednog odvijanja saobra}aja i uzro~ni zna~aj njihovog kr{enja za nastavak nezgode. Pri utvr|enju mjere uzro~nog doprinosa svakog u~esnika u saobra}ajnoj nezgodi bilo je nu`no sa posebnom pa`njom ocijeniti ne samo sve okolnosti pod kojima je do{lo do te nesre}e ve} naro~ito strogost saobra}ajnih pravila kojih se svaki od u~esnika u saobra}ajnoj nezgodi morao pridr`avati u datoj saobra}ajnoj situaciji. Na potrebu ovakvog pristupa ~itavom ovom problemu ukazivala je `alba protiv prvostepene odluke. sagledati strogost obaveza 217 . kao pje{ak. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca za naknadu {tete nastale smr}u oca tu`ioca u saobra}ajnom udesu u kome je u~estvovalo motorno vozilo osiguranika tu`ene i prethodnik tu`ioca. Zakona o obligacionim odnosima PRI UTVR\IVANJU MJERE UZRO^NOG DOPRINOSA SVAKOG U^ESNIKA U SAOBRA]AJNOJ NEZGODI POTREBNO JE SA POSEBNOM PA@NJOM OCIJENITI NE SAMO SVE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE DO[LO DO TE NEZGODE.voza~ . Pozivaju}i se na rezultate raspravljanja ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da je sada pokojni prethodnik tu`ioca saodgovoran za {tetu koju su tu`ioci pretrpjeli njegovom smr}u sa 40 odsto i da je tu`ena du`na nadoknaditi 60 odsto {tete koju tu`ioci zahtijevaju u ovoj parnici. istog zakona (kretao se kolovozom. Naime. jer da je osiguranik tu`ene prekr{io odredbe ~lana 38.Podijeljena odgovornost . kako je naprijed ve} re~eno. Nije.pje{ak ^lan 177. Uzro~ni zna~aj takvog propusta za nastanak udesa vrijednosno je trebalo uporediti sa propustima poginulog koji su se sastojali isklju~ivo u tome {to se nije kretao bankinom pored kolovoza. i u ovom revizionom postupku sporno je pitanje pravilnosti zaklju~aka ni`estepenih sudova o veli~ini doprinosa prethodnika tu`ioca i osiguranika tu`ene u prouzrokovanju saobra}ajne nezgode. a prethodnik tu`ioca odredbe ~lana 103. a ne bankinom pored kolovoza). ne mo`e se osporiti da je osiguranik tu`ene pri vo`nji unazad morao da poka`e izuzetnu opreznost i da se. Pogotovo takvih razloga nema prvostepena presuda. pri ~emu je naro~itu pa`nju trebalo posvetiti ~injenici da je poginuli pri ovakvom kretanju bio udaren od vozila koje se kretalo unazad i dolazilo mu s le|a. ali ni prvostepena a ni drugostepena presuda nisu na ovaj na~in rije{ili ovaj problem. a da takav oprez i druge mjere predostro`nosti pri obavljanju ove radnje nije uop{te preduzeo.

stav 1. odluka broj 90) Naknada {tete . Stoga je uva`avanjem revizije ni`estepene presude valjalo ukinuti na osnovu ~lana 394. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima (“Slu`beni list SFRJ”.od pogona motornog vozila Odgovornost za {tetu od pogona motornog vozila . broj: Rev. 1. broj: Rev.76/96. 218 . 1995. 1996. stav 1. Zakona o parni~nom postupku na koju revizija osnovano ukazuje. broj I/1999. pogre{no je rezonovanje tu`ilje odr`ano u njenoj reviziji protiv drugostepene presude koje se odnosi na pitanje utvr|ivanja naknade {tete u slu~aju postojanja obostrane krivice imaoca motornih vozila za udes izazvan motornim vozilom(ma). stav 2. ovaj zakonski tekst tuma~i na na~in da u takvom slu~aju svaki imalac odgovara za {tetu drugoga u srazmjeri svoga doprinosa nastanku {tetnog doga|aja. Iz obrazlo`enja: Ta~na je tvrdnja revidenta da je vje{tak u svome nalazu naveo da je odredbom ~lana 62. st. Nedostaci ni`estepenih presuda u iznijetom pravcu predstavljaju bitnu povredu parni~nog postupka ozna~enu u ~lanu 354. (Vrhovni sud Republike Srpske. odluka broj 88) Odgovornost za {tetu .u slu~aju postojanja obostrane krivice za udes izazvan motornim vozilom Odgovornost u slu~aju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu u slu~aju postojanja obostrane krivice za udes ^lan 178. 178. od 17. broj I/1999. Sudska praksa. Ako postoji obostrana krivica svaki imalac odgovara za ukupnu {tetu koju su oni pretrpjeli srazmjerno stepenu svoje krivice (~l. Zakona o obligacionim odnosima AKO POSTOJI OBOSTRANA KRIVICA IMAOCA MOTORNIH VOZILA ZA UDES IZAZVAN MOTORNIM VOZILOM SVAKI IMALAC ODGOVARA ZA UKUPNU [TETU KOJU SU ONI PRETRPJELI SRAZMJERNO STEPENU SVOJE KRIVICE. ta~ka 1. ta~ka 13. br. ta~ka 1. 05. Zakona o parni~nom postupku u dijelu u kojem je odbijen vi{ak tu`benog zahtjeva i u tom dijelu predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje.koji je imao svaki od u~esnika u saobra}ajnoj situaciji i mjeru u kojoj je kr{io te obaveze. za razliku od revizione tvrdnje tu`ilje. (Vrhovni sud Republike Srpske. godine Bilten VS RS. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 62.19/95. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima PRIMJENA PRAVILA DA VOZA^ NE SMIJE DA OTPO^NE PRETICANJE KOLONE VOZILA IMA MJESTA SAMO ONDA KADA SE PRETICANJE VR[I U SITUACIJI KOJOM SE OMETAJU NORMALNA KRETANJA VOZILA KOJA DOLAZE IZ SUPROTNOG PRAVCA I AKO NA PUTU NEMA DOVOLJNO PROSTORA ZA BEZBJEDNO IZVR[ENJE OVE RADNJE. stav 1.isklju~iva krivica ^lan 178. Iz obrazlo`enja: Po ocjeni ovog revizijskog suda. od 22. jer se samo na temelju takvih ocjena moglo rije{iti klju~no pitanje o veli~ini uzro~nog doprinosa svakog od njih da do saobra}ajnog udesa ne do|e. st. 2. 50/88 i 11/91) propisano da voza~ ne smije vozilom da otpo~ne preticanje kolone vozila. ZOO). godine Bilten VS RS. 12.

sa svojim vozilom. ni`estepeni sudovi nisu pogre{no zaklju~ili da je tu`eni. 104 . Naprotiv. od 29. nije ometao normalno kretanje vozila koja su dolazila iz suprotnog pravca i normalno kretanje vozila koja su se kretala desnom saobra}ajnom trakom u pravcu kojom se kretalo tu`io~evo vozilo. 29/90 i 11/91) ODGOVORNOST ZA [TETE KOJU JEDAN DRUGOME NANESU U^ESNICI SAOBRA]AJNE NEZGODE U SLU^AJU UDESA IZAZVANOG MOTORNIM VOZILIMA U POKRETU PROSU\UJE SE PREMA STROGOSTI SAOBRA]AJNIH PRAVILA KOJIH SU SE U DATOJ SAOBRA]AJNOJ SITUACIJI MORALI PRIDR@AVATI VOZA^I I PREMA UZRO^NOM ZNA^AJU NJIHOVOG KR[ENJA.Bilten sudske prakse VS RS. broj: Rev-223/01. {to tvrdi revident. odnosno ako se preticanjem ne ometaju normalna kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog pravca i normalno kretanje vozila koja se kre}u istom saobra}ajnom trakom u istom smjeru. 10. broj I/1999. godine Bilten VS RS. odnosno da }e grubo kr{iti odredbu ~lana 42. onda u tom slu~aju nema propusta koji bi upu}ivao na krivicu voza~a koji preduzima ovakvu radnju. jer tu`ilja nije mogla o~ekivati da se tu`eni sa vozilom kre}e saobra}ajnom trakom namijenjenom za saobra}aj vozila iz suprotnog pravca.Navedenim odredbama je zaista propisano da voza~ ne smije da otpo~ne preticanje kolone vozila. Propust tu`ilje da. 1998. odlu~no pitanje strogosti saobra}ajnih pravila kojih su se u datoj saobra}ajnoj situaciji morale pridr`avati stranke i uzro~ni zna~aj njihovog kr{enja za nastanak saobra}ajnog udesa. (Vrhovni sud Republike Srpske.136/98.u slu~aju nezgode izazvane motornim vozilom Odgovornost za {tetu . ukoliko postoje realni uslovi za bezbjedno preticanje vi{e vozila u postoje}oj saobra}ajnoj situaciji. i 2. (Vrhovni sud Republike Srpske. Primjeni ovog pravila ima mjesta samo onda kada se preticanje vr{i u situaciji kojom se ometaju normalna kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog pravca i ako na putu nema dovoljno prostora za bezbjedno izvr{enje ove radnje. du`an nadoknaditi svu {tetu koju je tu`ilac pretrpio u navedenom {tetnom doga|aju u skladu sa principom potpune naknade (~l. ina~e. Iz obrazlo`enja: Po ocjeni ovog suda. nije osnovan navod tu`enog da je za {tetu odgovorna i tu`ilja. broj I/2004. nakon {to je uo~ila vozilo tu`enog. broj: Rev. stav 3. 50/88. 2002. Zakona o osnovama bezbjednsti saobra}aja na putevima («Slu`beni list SFRJ». 80/89. sve i da je vr{io preticanje vi{e vozila. U datoj saobra}ajnoj situaciji tu`ilac.u slu~aju nezgode izazvane motornim vozilom [teta . od 18. solidarni du`nik sa tu`enom zajednicom osiguranja. godine . odluka broj 89) Naknada {tete . Zakona o obligacionim odnosima ^lan 42. na {to upu}uje i smisao odredbi iz ~lana 63. kako je to i drugostepeni sud pravilno zaklju~io. navedenog zakona koji pominje preticanje ne samo jednog nego i vi{e vozila. Prema tome. str. ali to ne zna~i da ne smije vr{iti preticanje vi{e vozila. stav 3. ne mo`e imati nikakvog uticaja na pitanje odgovornosti za nastalu {tetu bez obzira {to ga je vje{tak saobra}ajne struke naveo u svom nalazu. br. ZOBS. 12. po osnovu krivice (~lan 178/1 Zakona o obligacionim odnosima) koji je. odluka broj 60.105) 219 . stavi u dejstvo mehanizam za ko~enje. stavovi 1. 190.u slu~aju nezgode izazvane motornim vozilom ^lan 177. To zato jer je za nastanak {tetnog doga|aja. Zakona o obligacionim odnosima).

i 478. KADA JE OSTVARIO POTPUNU NAKNADU PO BILO KOJOJ OD PRETHODNO NAVEDENIH OSNOVA.Odgovornost za {tetu . NA [TO IMA PRAVO KADA SE RADI O ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I GARANCIJI ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE PRODANE STVARI. ALI TO NEMA UTICAJA NA EVENTUALNI REGRESNI ODNOS IZME\U [TETNIKA. PREMA NAMJENI ZA KOJU JE PROIZVO\A^ STAVIO STVAR U PROMET. ME\UTIM. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001. IMA POSLJEDNJI KUPAC STVARI SA NEDOSTATKOM. ME\UTIM. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ALI O[TE]ENIK KOD SVAKE OD TIH ODGOVORNOSTI MO@E TRA@ITI I NAKNADU [TETE. Zakona o obligacionim odnosima KADA JE U PITANJU ODGOVORNOST PROIZVO\A^A ZA [TETU PO ^LANU 179.prava o{te}enika ^lan 179. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.proizvo|a~a stvari sa nedostatkom . ZATIM SVATKO TKO JE TAKVU STVAR UPOTREBLJAVAO. NJU MO@E TRA@ITI OD OBA [TETNIKA. POD USLOVOM DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJU^IVANJE ILI OGRANI^ENJE ODGOVORNOSTI PROIZVO\A^A. NEZAVISNO DA LI JE ZA TO BIO OVLA[TEN. ZBOG ^EGA. Zakona o obligacionim odnosima PRAVO NA NAKNADU [TETE UZROKOVANE NEDOSTATKOM PROIZVODA KOJI JE STAVLJEN U PROMET IMA SVAKA OSOBA KOJA JE [TETU PRETRPJELA. O[TE]ENIK NE MO@E TRA@ITI POPRAVAK ILI ZAMJENU STVARI SA NEDOSTATKOM.proizvo|a~a stvari s nedostatkom ^lan 179. ZOO. DA BI O[TE]ENIK IMAO PRAVO NA NAKNADU [TETE PO ^LANU 179. O[TE]ENI JE OVLA[TEN IZABRATI PO KOJOJ OSNOVI I OD KOGA ]E TRA@ITI NAKNADU [TETE.^LAN 478. A KOJA ZBOG NEKOG NEDOSTATKA ZA KOJI ON NIJE ZNAO PREDSTAVLJA OPASNOST [TETE ZA OSOBE I STVARI. TE O[TE]ENIK KOJEM JE OD NEDOSTATKA STVARI NASTALA [TETA NA DRUGIM DOBRIMA.proizvo|a~a stvari sa nedostatkom koji je ujedno i prodavac . strana 22) Odgovornost za {tetu . strana 23) Odgovornost za {tetu . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.odgovornost za materijalne nedostatke ^lanovi 179. TO PRAVO. UKLJU^UJU]I I [TETU NA SAMOM PROIZVODU ZBOG GUBITKA NJEGOVE UPOTREBNE VRIJEDNOSTI (UKUPNA [TETA) KAKO PO ODREDBAMA ^LANA 179. ODGOVARA KUPCU ZA [TETU PROUZROKOVANU TIM NEDOSTATKOM. broj 3/2001. PRIJE SVEGA. PRESTAJE NJEGOVO PRAVO NA NAKNADU OD DRUGOG [TETNIKA. POTREBNO JE DA JE [TETA NASTALA PRI UOBI^AJENOJ UPOTREBI STVARI. broj 3/2001. O[TE]ENIK IMA PRAVO NA NAKNADU [TETE SAMO U VISINI INTEGRALNE RESTITUCIJE. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZOO. strana 26) 220 . Zakona o obligacionim odnosima PROIZVO\A^ KOJI JE UJEDNO I PRODAVALAC A KOJI STAVI U PROMET STVAR KOJU JE PROIZVEO. ZOO BEZ OBZIRA NA KRIVNJU TAKO I PO ODREDBAMA ISTOG ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE . IAKO ON SAM OSOBNO I NIJE BIO SA STVARI NI U KAKVOM KONTAKTU.

objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 3/2001.uslovi osloba|nja od odgovornosti ^lan 179. DA JE [TETA NASTUPILA ISKLJU^IVO RADNJOM O[TE]ENIKA. 2. do 184) Nogometni klub . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Ukoliko je {teta prouzrokovana iz ba~ene pivske fla{e. ON NE MO@E POSEBNIM KLAUZULAMA PRILIKOM STAVLJANJA U PROMET PROIZVODA SVOJU ODGOVORNOST ISKLJU^ITI ILI OGRANI^ITI.Odgovornost proizvo|a~a stvari s nedostatkom . broj 2/1999.odgovornost za {tetu ^lan 181. ZOO. 180. Zakona o obligacionim odnosima PROIZVO\A^ STVARI SA NEDOSTATKOM MO@E SE OSLOBODITI ZA ODGOVORNOST ZA [TETU OD TAKVE STVARI AKO DOKA@E: 1. Zakona o obligacionim odnosima NOGOMETNI KLUB KAO ORGANIZATOR NOGOMETNE UTAKMICE ODGOVARA ZA [TETU GLEDAOCU KOJI JE POVRIJE\EN STAKLENOM PIVSKOM BOCOM BA^ENOM IZ GLEDALI[TA. SAMO NA TEMELJU ZAKONA PROIZVO\A^ MO@E BITI OSLOBO\EN ODGOVORNOSTI ILI ONA MO@E BITI DJELIMI^NO OGRANI^ENA ZA [TETU OD STVARI SA NEDOSTATKOM. te bacanja raznih predmeta. AKO JE O[TE]ENIK PRI NABAVCI ILI UPOTREBI STVARI ZNAO ZA NEDOSTATAK STVARI KOJI MU MO@E UZROKOVATI [TETU I UPRKOS TOME JE KUPIO.nogometnog kluba kao organizatora utakmice Odgovornost za {tetu . (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. tada tu`eni za ovu {tetu odgovara kao organizator priredbe u skladu sa ~lanom 181. ODNOSNO UPOTRIJEBIO. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev za naknadu {tete nastale tjelesnom povredom koju je tu`ilac pretrpio prilikom vatrometa organizovanog na nogometnoj utakmici koju je organizovao tu`eni. KAKO JE ODGOVORNOST PROIZVO\A^A IZVANUGOVORNA I ZAKONOM ODRE\ENA. 3. koju su iz gledali{ta bacili posjetioci. JER STVAR NIJE UPOTREBLJAVAO NA UOBI^AJENI NA^IN ILI SE NIJE PRIDR@AVAO UPUTSTVA O UPOTREBI STVARI. AKO JE DO [TETE DO[LO IZ UZROKA KOJI SU IZVAN STVARI SA NEDOSTATKOM.organizatora priredbe Organizator priredbe .odgovornost za {tetu Odgovornost za {tetu . strana 22) 221 . strana 22) d) Posebni slu~ajevi odgovornosti (~l.

a Parlament Federacije odgovoran je za finansiranje Vojske Federacije. odluka broj 34. godine Bilten VS FBiH. DO 15. Svi zakoni i drugi propisi i pravosudni poslovnici na snazi u Federaciji na dan stupanja na snagu ovoga Ustava ostaju na snazi u mjeri u kojoj se ne kose sa ovim Ustavom. a te }e se vlasti i organi raspustiti mjesec dana nakon usvajanja spomenutih zakonskih prijedloga. obranu Federacije. str. PA STOGA FEDERACIJA BiH ODGOVARA ZA NEIZVR[ENE OBVEZE IZ OSNOVA [TETE KOJU SU PROUZROKOVALE VOJNE OSOBE U VR[ENJU VOJNE DU@NOSTI. te da odgovornost Federacije i sastavnih institucija Federacije uklju~uje. Sporazumom o o`ivotvorenju Federacije BiH. ukoliko mjerodavno tijelo vlasti ne odredi druga~ije.Naknada {tete . 8. GODINE). da Federacija u oblasti obrane izvr{ava i provodi politiku Federacije u oblasti obrane. 8. 3. Iz obrazlo`enja: Prema odredbama Ustava Federacije BiH (usvojen i progla{en na Ustavotvornoj skup{tini Federacije BiH 30. godine.odgovornost Federacije BiH i za vojne {tete prije 15. nadzor nad vojnom proizvodnjom i zaklju~ivanje vojnih sporazuma. uklju~uju}i ustanovljenje zajedni~ke komande armijskih snaga Federacije. od 11. 1997. zaklju~enim u Dejtonu 9. godine Odgovornost za {tetu . GODINE. 1996. 1996. 1996. godine Ustav Federacije. 1996. pored ostalog. 8. 1996. S obzirom na izlo`eno. godine. godine) u isklju~ivoj nadle`nosti Federacije je organizovanje i vo|enje odbrane Federacije. 1996. pa stoga Federacija BiH odgovara za neizvr{ene obaveze iz osnova {tete koju su prouzrokovale vojne osobe u vr{enju vojne du`nosti do 15. te da se sredstva za finansiranje potreba vojske Federacije osiguravaju u prora~unu Federacije. godine donijela Zakon o obrani Federacije Bosne i Hercegovine (stupio na snagu 15. INSTITUCIJE I ADMINISTRATIVNI ARAN@MANI U OBLASTI OBRANE NA PODRU^JU FEDERACIJE POD KONTROLOM HVO PRE[LI SU NA INSTITUCIJE FBiH. stupanjem na snagu Zakona o obrani Federacije BiH. Sporazum o o`ivotvorenju Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o obrani Federacije Bosne i Hercegovine STUPANJEM NA SNAGU ZAKONA O OBRANI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (STUPIO NA SNAGU 15. 8. 1995. a dok se ne izaberu federacijski.odgovornost Federacije BiH i za vojne {tete prije 15. 1994. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.124/97. godine) kojim je propisano da se vojska Federacije sastoji od postrojbi Armije BiH i Hrvatskog vije}a obrane. broj: Rev. kantonalni i op}inski du`nosnici u prelaznom razdoblju ostaju na snazi u okviru Federacije postoje}i administrativni aran`mani. 11. institucije i administrativni aran`mani u oblasti obrane na podru~ju Federacije pod kontrolom HVO pre{li su na institucije Federacije BiH. strane potpisnice su se sporazumjele da }e u roku od mjesec dana po usvajanju zakonskih prijedloga koji se odnose na funkcije iz nadle`nosti Federacije do}i do prenosa svih funkcija postoje}ih civilnih vlasti i organa na podru~jima Federacije pod kontrolom HVO na institucije Federacije. 25 . 1996. Ustavotvorna skup{tina Federacije je 9. 7.26) 222 . 8. da Ministarstvo obrane kao tijelo Federacije upravlja i koristi sredstva namijenjena za potrebe Federacije. broj 1/1998. 8. 12.Federacije BiH i za {tete prouzrokovane prije stupanja na snagu Zakona o odbrani Posebni slu~ajevi odgovornosti . donosi propise o izvr{enju obaveza davanja materijalnih sredstava za potrebe obrane.

U ISTOM OBIMU ODGOVARA I ZA SLU^AJ AKO GA JE PROUZROKOVAO KOJOM PROTUPRAVNOM RADNJOM. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. do 188) Naknada {tete .Odgovornost za {tetu . i 185. broj 2/2001.kada odgovara za {tetu TU@ENI KAO POSLUGOPRIMAC ODGOVARA ZA O[TE]ENJE ILI UNI[TENJE POSU\ENE STVARI SAMO ONDA. NE ODGOVARA NI ONDA KADA TAJ SLU^AJ NE BI ZADESIO POSU\ENU STVAR.ne ura~unava se u naknadu {tete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa ^lanovi 155. Zakona o obligacionim odnosima U NAKNADU [TETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA NE URA^UNAVA SE NAKNADA ZA TOPLI OBROK. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. TJ.odgovornost za {tetu Odgovornost za {tetu . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 2/2001. 185.ne obuhvata naknadu za topli obrok i kada je radni odnos nezakonito prestao Radni odnos . strana 31) NAKNADA [TETE (~l.hotelijera za {tetu gostu nastalu nestankom stvari HOTELSKO PREDUZE]E ODGOVARA ZA [TETU NASTALU GOSTU NESTANKOM STVARI KOJI JE U IZNAJMLJENU SOBU UNIO SVOJE STVARI I PRILIKOM SVOG ODLASKA PREDAO KLJU^ PORTIRNICI (RECEPCIONARU).ugostitelja i hotelijera na stvarima gostiju Ugostitelj . do 205) a) Naknada materijalne {tete (~l.odgovornost za {tetu Odgovornost za {tetu . strana 31) Hotelijer . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. AKO SE TO DOGODI USLJED NJEGOVOG PROTIVPRAVNOG POSTUPKA ILI KAKVE DRUGE NJEGOVE KRIVICE. ZA SLU^AJ KOJI ON NIJE SKRIVIO. broj 2/2001. 223 .poslugoprimca za o{te}enje ili uni{tenje posu|ene stvari Poslugoprimac . ZA SLU^AJ KOJI JE ON SKRIVIO.odgovornost za {tetu ODGOVORNOST UGOSTITELJA I HOTELIJERA ZA [TETU NA STVARIMA NASTAJE OD TRENUTK KADA SU ONI ILI NJIHOVI RADNICI PREUZELI STVARI OD POJEDINIH LICA KAO NJIHOVIH BUDU]IH GOSTIJU A NE OD TRENUTKA KADA SU TA LICA UPISOM U KNJIGU PUTNIKA I FORMALNO KAO GOSTI PRIMLJENI. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 31) Hotelijer . DA SE JE NALAZILA KOD POSLUGODAVCA.radniku ne pripada pravo na naknadu za topli obrok i kada je radni odnos nezakonito prestao Topli obrok . 185.

pored ostalog. pri odlu~ivanju o tome {ta je.smatra se dospjelom od trenutka nastanka {tete Obaveze naknade {tete . Zakona o obligacionim odnosima KADA JE O[TE]ENOM ISPLATOM ODRE\ENOG IZNOSA ISPLA]ENA ONA NAKNADA KOJA JE U VRIJEME ISPLATE NOVCA IZRA@AVALA VRIJEDNOST 224 . ZOO. odluka broj 52. od 23.186/99. shodno ~lanu 277. 1999. godine Bilten VS FBiH. 02.uspostavljanje stanja koje je bilo prije nastanka {tete ^lan 185. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.Iz obrazlo`enja: Prema utvr|enju ni`estepenih sudova pravomo}nom presudom prvostepenog suda poni{teno je rje{enje tu`ene o prestanku radnog odnosa tu`itelju. 1998. jer se obaveza naknade {tete smatra dospjelom od trenutka nastanka {tete. Naknada za topli obrok nije “zarada” i pripada radniku samo za vrijeme rada (ispla}uje se iz sredstava poslovanja za pobolj{anje uvjeta rada). do 1. broj 1/2000. 1996. Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom obavezana je tu`ena osiguravaju}a organizacija na isplatu odre|enog iznosa novca na ime naknade materijalne i nematerijalne {tete {tetniku. po~ev od dana nastanka {tete pa do kona~ne isplate. strana 27) Naknada materijalne {tete . Zakona o obligacionim odnosima OBAVEZA NAKNADE [TETE SMATRA SE DOSPJELOM OD TRENUTKA NASTANKA [TETE. pa tako ni na naknadu za topli obrok. isti je vra}en na posao dana 1. broj: G`. Visinu naknade li~nog dohotka i naknade za topli obrok prvostepeni sud je utvrdio na osnovu nalaza i mi{ljenja vje{taka finansijske struke i na osnovu toga pravilno izveo zaklju~ak da je tu`eni kao donosilac nezakonitog rje{enja o prestanku radnog odnosa du`an nadoknaditi {tetu. a kad radnik ne radi (godi{nji odmor. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. ni`estepeni sudovi su pogre{no postupili kad su kao zaradu smatrali i naknadu za topli obrok. broj: Rev. Mogao je to u~initi i isplatom iznosa.18/99. kao i naknada za topli obrok. 07. pa kako je u skladu sa ~lanom 186. od 14. 10. to je tu`eni morao narednog dana ve} znati za {tetu i okolnosti pod kojima je ona nastala. postupaju}i po `albi tu`enog. naknada kojom }e se tu`iteljeva materijalna situacija dovesti u ono stanje u kome bi se nalazila da nije doneseno nezakonito rje{enje o prestanku radnog odnosa. jer nije bio izlo`en uvjetima rada i nije nastupila promjena u njegovoj materijalnoj situaciji. 1999. ZOO du`nik koji zadocni duguje pored glavnice i zateznu kamatu po zakonom utvr|enoj stopi. privremena sprije~enost za rad i sl) nema pravo na bilo koju naknadu za pobolj{anje uvjeta rada. strana 34) Naknada materijalne i nematerijalne {tete . godine). U drugostepenom postupku. sud je utvrdio da prema ~lanu 277. ali mu nije ispla}en li~ni dohodak za vrijeme koje nije radio (od 1. ZOO. 07. stav 1. ~ime bi do{lo do umanjenja kako tro{kova tako i same zatezne kamate. godine. tu`eni je mogao preko svog punomo}nika na prvoj raspravi priznati osnov i visinu tu`benog zahtjeva. Kona~no. Me|utim. 07. 1998. te stupiti u kontakt sa tu`iocem.dospije}e ^lan 186. a sa kamatom. u konkretnom slu~aju. broj 2/1999. ili sklapanjem vansudskog poravnanja sve to izbje}i. (Iz odluka Kantonalnog suda u Sarajevu.

strana 19) Naknada materijalne {tete .u~injena namjerno . stav 2. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je udovoljio tu`benom zahtjevu smatraju}i da se visina naknade {tete odre|uje prema cijenama u vrijeme dono{enja sudske odluke. ODNOSNO NAKNADE PREMA CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA. stav 1. broj 3/2000. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Ako bi tu`itelju ve} tada. nalazio da nije do{lo do uni{tenja automobila. broj 3/1999. strana 22) 225 . ZOO. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. bila ispla}ena ona naknada koja je u tom vremenu nov~ano izra`avala vrijednost uni{tenog automobila. PRAVO NA NAKNADU [TETE ZEMLJORADNIK IMA I AKO NA NJEGOVOM POLJOPRIVREDNOM IMANJU UMJESTO NJEGA. a {to ima zakonsku osnovu u ~lanu 189. strana 22) Naknada materijalne {tete . Ovakav stav prvostepenog suda bio bi osnovan kada u vrijeme izvr{ene isplate naknade za materijalnu {tetu ne bi visina naknade odgovarala i u to vrijeme utvr|enog u obimu materijalne {tete izra`ene u nov~anom ekvivalentu. kada je u pitanju uni{teni automobil u kojem bi se on. ZOO).izmakla dobit i stvarna {teta MOGU]NOST DAVANJA VU^NE STOKE (KONJA) U NAJAM PREDSTAVLJA IZMAKLU DOBIT. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.odre|ivanje visine VISINA [TETE PRI^INJENA NAMJERNO ODRE\UJE SE PO VRIJEDNOSTI KOJU UNI[TENA STVAR IMA U ^ASU PRESU\ENJA. broj 3/2000. Prvostepeni sud nije pristupio zahtjevu tu`be na na~in da utvrdi da li je u vrijeme isplate iznosa od X KM ta nov~ana naknada u potpunosti odgovarala obimu nastale {tete. str. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. tada vi{e ne bi bilo zakonske osnove za neku daljnju (ve}u) nov~anu obavezu tu`enika u otklanjanju {tetnih posljedica. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. DOK TRO[KOVI KOJE JE O[TE]ENI PRI OBRADI ZEMLJE IMAO PLA]ANJEM TU\E USLUGE (IZNAJMLJIVANJE TU\E STOKE) PREDSTAVLJA STVARNU [TETU. broj 3/2000. PA MAKAR I BESPLATNO RADE NJEGOVI UKU]ANI.zbog uni{tene stvari [teta . odnosno da li je i njezinom isplatom tu`itelju omogu}eno uspostavljanje onoga stanja u pogledu njegove materijalne situacije. TADA NEMA OSNOVA ZA ISPLATU DALJNJE NAKNADE.UNI[TENE STVARI.23) Naknada materijalne {tete .zemljoradniku MATERIJALNA [TETA ZEMLJORADNIKA ZBOG RADNE NESPOSOBNOSTI MO@E SE SASTOJATI OD TRO[KOVA ZBOG UPOTREBE TU\E RADNE SNAGE ILI U GUBITKU PRIHODA SA NJEGOVOG POLJOPRIVREDNOG IMANJA. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. kada je tu`eni isplatio iznos od X KM. ina~e. 22 . jer bi time tu`eni izvr{io svoju obavezu uspostavljanja stanja koje je bilo prije nastanka {tete (~lan 185.

(Zaklju~ak gra|anskog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH. 1991.. odluka broj 14. 2003. strana 36) 226 . Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA IZNOS NAKNADE [TETE ZBOG IZGUBLJENOG IZDR@AVANJA TE^E OD DANA DOSPIJE]A SVAKOG POJEDINA^NOG IZNOSA. ima karakter obro~ne naknade koja dospijeva svakog mjeseca.na naknadu nenov~ane materijalne {tete ^lan 185. ZOO) kada je odredio da zatezna kamata na pojedine iznose materijalne {tete zbog izgubljenog izdr`avanja za period od 19. i 277. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA PRAVI^NU NOV^ANU NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE TE^E OD DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE. broj 3/1999. 05. broj 1/2000.na naknadu nematerijalne {tete od podno{enja tu`be Zatezna kamata .na naknadu nematerijalne {tete od podno{enja tu`be ^lanovi 186. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA NAKNADU NENOV^ANE MATERIJALNE [TETE DOSU\ENU U NOVCU PREMA CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA TE^E OD DANA DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE KOJOM JE VISINA NAKNADE ODRE\ENA. i 277. ZATEZNA KAMATA TE^E OD DANA KADA JE [TETA OTKLONJENA. SUD ]E UZETI U OBZIR I VRIJEME PROTEKLO OD NASTANKA [TETE DO DONO[ENJA ODLUKE AKO DU@INA ^EKANJA NA SATISFAKCIJU I DRUGE OKOLNOSTI SLU^AJA TO OPRAVDAVAJU. strana 10) Kamata . KOJOM JE NAKNADA ODRE\ENA. i 277. broj 1/2002/2003. pa od dospije}a svakog pojedinog mjese~nog obroka. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.na pravi~nu nov~anu naknadu nematerijalne {tete od podno{enja tu`be ^lanovi 186. do 01. 194. broj 1/2004. prema citiranoj odredbi. broj 3/1999. 11. PRILIKOM ODLU^IVANJA O VISINI PRAVI^NE NOV^ANE NAKNADE. strana 17.Zatezna kamata . strana 36) Kamata . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. jer taj oblik {tete. godine Bilten VS FBiH. po svojoj prirodi. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. i «Doma}a i strana sudska praksa».naknade {tete zbog izgubljenog izdr`avanja ^lanovi 186. na taj obrok te~e i zatezna kamata (~lan 186. ZOO). AKO JE O[TE]ENI SAM OTKLONIO [TETU PRIJE DONO[ENJA SUDSKE ODLUKE. Iz obrazlo`enja: Osnovan je prigovor `albe tu`enog da je prvostepeni sud pogre{no primijenio materijalno pravo (~lan 277. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA PRAVI^NU NOV^ANU NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE TE^E OD DANA PODNO[ENJA TU@BE. strana 52) Naknada materijalne {tete . 1998. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. godine te~e od dana podno{enja tu`be u ovoj parnici.zatezna kamata Zatezna kamata . 04. od 9. ODNOSNO KADA SU U^INJENI TRO[KOVI RADI OTKLANJANJA [TETE.

stav 2. U situaciji kada odgovorno lice vansudskim putem naknadi {tetu u novcu. 189.na naknadu nenov~ane materijalne {tete dosu|ene u novcu Zatezna kamata . zatezna kamata na naknadu materijalne {tete ispla}ene vansudskim putem u novcu prema cijenama u vrijeme obra~una {tete ne te~e od dana nastanka {tete. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. to je. Iz obrazlo`enja: Suprotno stavu prvostepenog suda. Naime. odnosno isplate naknade i putem kamata od dana nastanka {tete. Zakona o obligacionim odnosima.presuda ukinuta i predmet vra}en na ponovno su|enje da bi u ovisnosti od utvr|enja navedene ~injenice bilo odlu~eno o zahtjevu. odnosno ako to nije mogu}e.kamata na vansudski pla}enu naknadu te~e od dana kada je u~injen izdatak Kamata . Ako odgovorno lice do dono{enja sudske odluke ne naknadi {tetu. visina naknade se odre|uje po cijenama u vrijeme presu|enja (~l. naknada dvostruko bila valorizovana i kroz cijenu o{te}ene stvari u vrijeme obra~una. a obra~un {tete vr{i po cijenama u vrijeme isplate (kao u konkretnom slu~aju). u suprotnom. Zatezna kamata na naknadu nenov~ane materijalne {tete dosu|ena u novcu prema cijenama u vrijeme presu|enja te~e od dana dono{enja prvostepene presude. onda da {tetu naknadi u novcu.na vansudski pla}enu naknadu materijalne {tete te~e od dana kada je u~injen izdatak ^lan 185. UKOLIKO JE NAKNADA UTVR\ENA PRIJE DONO[ENJA PRESUDE PO CIJENAMA KOJE SU O^IGLEDNO BILE NOMINALNO NI@E OD CIJENA U VRIJEME PRESU\ENJA. u smislu ~lana 325. ZPP-a . 227 . Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA NAKNADU NENOV^ANE MATERIJALNE [TETE DOSU\ENA U NOVCU PREMA CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA TE^E OD DANA DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE. strana 13) Kamata (zatezna) . odnosno ako to nije mogu}e da {tetu naknadi u novcu. shodno ~lanu 185. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. odgovorno lice je obavezno da uspostavi stanje kakvo je bilo prije nego je {teta nastala. ZOO). Iz tog razloga ne mo`e se tra`iti kamata od dana nastanka {tete jer bi. To dalje zna~i da kamata te~e od dana kada je u~injen izdatak. jer je samo dosu|enjem naknade po cijenama u vrijeme presu|enja mogu}e uspostaviti pre|a{nje stanje. Zakona o obligacionim odnosima KAMATA NA VANSUDSKI PLA]ENU NAKNADU [TETE NE PRIPADA O[TE]ENOM OD DANA NASTANKA [TETE. Iz obrazlo`enja: Nije osnovan revizioni prigovor tu`ioca da mu pripada pravo na zatezne kamate na naknadu nenov~ane materijalne {tete dosu|ene u novcu od dana nastanka {tete. i 189. pa kako iz spisa nije vidljivo kada je u~injen izdatak i koliko iznose ti tro{kovi. broj 1/2003.na naknadu nenov~ane materijalne {tete dosu|ene u novcu Zatezna kamata na naknadu nenov~ane materijalne {tete dosu|ene u novcu ^lanovi 185. U smislu odredbe ~lana 185. ZOO. odgovorno lice obavezno je uspostaviti stanje kakvo je bilo prije nego {to je {teta nastala. TADA ZATEZNA KAMATA TE^E OD DANA KADA JE PROCIJENJENA [TETA. uspostavlja se pre|a{nje stanje jer o{te}eni sa ispla}enim iznosom mo`e popraviti o{te}enu stvar ili kupiti novu stvar.Naknada materijalne {tete .

jer bi se u tom slu~aju naknada dvostruko valorizovala: kroz cijenu o{te}ene stvari u vrijeme dono{enja sudske odluke i putem kamate od dana nastanka {tete. Ukoliko je naknada utvr|ena prije dono{enja presude po cijenama koje su o~igledno bile nominalno ni`e od cijena u vrijeme presu|enja.uspostavljanje prija{njeg stanja Zatezna kamata . 228 . jer dosu|enim iznosom o{te}eni mo`e da popravi o{te}enu stvar ili da kupi novu stvar. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. potrebno vrijeme da se stranke izjasne o nalazu vje{taka. ZOO treba shvatiti tako da ne smije prote}i du`i period od utvr|ivanja naknade do dono{enja sudske odluke nego {to to tra`e fakti~ke okolnosti (dostavljanje nalaza vje{taka parni~nim strankama radi izja{njenja. i ~lan 190. AKO ODGOVORNO LICE OD DONO[ENJA SUDSKE PRESUDE NE NAKNADI [TETU. 12.restitucija u obliku tro{kova ^lan 185. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima O[TE]ENOM KOJI JE POPRAVLJAO AUTOMOBIL U STRANOJ DR@AVI. i 189. (Vrhovni sud Republike Srpske. tada zatezna kamata te~e od dana kada je procijenjena {teta. ONDA [TETU NAKNADITI U NOVCU. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. PA KADA TO NIJE MOGU]E. 185. od 19. ZOO). rok za zakazivanje glavne rasprave i sl). U SMISLU ^LANA 185. broj I/1999.Dosu|uju}i naknadu {tete po cijenama u vrijeme presu|enja uspostavlja se pre|a{nje stanje. Sintagmu “u vrijeme dono{enja odluke” iz odredbe ~lana 189. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA NAKNADU NENOV^ANE MATERIJALNE [TETE DOSU\ENE U NOVCU PREMA CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA TE^E OD DANA DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE KOJOM JE VISINA NAKNADE ODRE\ENA.na naknadu nenov~ane materijalne {tete ^lanovi 185. broj 1/2003. a to je svrha obe{te}enja.49/96. u uslovima visoke stope inflacije o{te}eni ne bi bio obe{te}en. PRIPADA PRAVO DA OD ODGOVORNIH LICA TRA@I NAKNADU [TETE U DINARSKOJ PROTIVVRIJEDNOSTI STRANE VALUTE UTRO[ENE RADI OPRAVKE O[TE]ENOG VOZILA PO KURSU KOJI VA@I NA DAN ISPLATE. st. Zbog toga se ne mo`e tra`iti kamata na dosu|eni iznos od dana kada je {teta nastala. godine Bilten VS RS. odluka broj 76) Naknada materijalne {tete . ZOO). broj: Rev. odnosno dosu|enjem zatezne kamate (predstavlja instrument valorizacije doma}e valute) od dono{enja presude na iznos koji je utvr|en po ni`im cijenama ne bi se uspostavilo stanje kakvo je bilo prije nego {to je {teta nastala (~l. GDJE SE NALAZIO NA PRIVREMENOM RADU. strana 19) Naknada materijalne {tete . ODGOVORNO LICE JE OBAVEZNO USPOSTAVITI STANJE KAKVO JE BILO PRIJE NEGO [TO JE [TETA NASTALA. JER JE SAMO DOSU\ENJEM [TETE PO CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA MOGU]E USPOSTAVITI PRE\A[NJE STANJE. U protivnom. 1996. VISINA NAKNADE SE ODRE\UJE PO CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA (^LAN 189. 2.

od 20. st. 07. {to ~ini presudu nejasnom i nerazumljivom. pripada pravo da od tu`enog tra`i naknadu {tete u dinarskoj protivvrijednosti strane valute utro{ene radi opravke o{te}enog vozila po kursu koji va`i na dan isplate. godine Bilten VS RS. 190. jer se iz presude ne mo`e razabrati koje je od ova dva rje{enja ovog pitanja prihva}eno. Razrje{enje u ovom pravcu nije ni drugostepena presuda. jer se tako u uslovima inflacije obezbje|uje potpuna naknada u smislu ~l. ovog stava se ne pridr`ava budu}i da je dinarsku vrijednost strane valute odredio prema kursu koji je va`io na dan kada je tu`ilac izvr{io opravku vozila. godine izvr{io opravku vozila koje je o{te}eno u {tetnom doga|aju 23.ako vlasnik automobila nije dao popraviti o{te}enja ^lan 185. me|utim. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud odbija tu`beni zahtjev sa obrazlo`enjem da `alilac nije dao popraviti o{te}enje na svom automobilu. odnosno u~inio izdatak na njegovu opravku i sudio tako {to je tu`iocu. iako je na to ukazivala `alba tu`ioca.Iz obrazlo`enja: Tu`ilac je postavio zahtjev da mu tu`eni nadoknadi tro{kove opravke o{te}enog vozila u iznosu od 4. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) propisano je da je odgovorno lice du`no uspostaviti stanje koje bi bilo prije nego {to je {teta nastala.48 DEM. 1986. broj: Rev. Po ocjeni ovog revizijskog suda. nijedno od navedenih rje{enja ovog pitanja nije pravilno. U konkretnom slu~aju radi se o nov~anom potra`ivanju naknade {tete u uslovima visoke inflacije i tu`iocu. Odredbom ~lana 185. 08. Prvostepeni sud je na ovaj na~in po~inio bitnu povredu odredaba parni~nog postupka.30/95. broj I/1999.82 dinara. Zakona o obligacionim odnosima ^INJENICA [TO VLASNIK VOZILA NIJE DAO POPRAVITI O[TE]ENJA NA SVOM AUTOMOBILU NE ISKLJU^UJE NJEGOVO PRAVO NA NAKNADU [TETE. Za tu`io~ev zahtjev za naknadu pri~injene mu {tete pravno je bez uticaja da li je on o{te}enja na automobilu doista i popravio ili je iz bilo kojih razloga na{ao 229 . pa mu stoga nije nastupila {teta u visini utu`enog iznosa. godine i po tom osnovu imao izdatak od 4. Prvostepeni sud smatra da tu`iocu pripada pravo na naknadu {tete u dinarskoj protivvrijednosti strane valute prema kursu koji je va`io na dan nastanka {tetnog doga|aja. s obzirom na utvr|eni omjer odgovornosti tu`ioca u prouzrokovanju {tetnog doga|aja. Ovakvo pravno stanovi{te prvostepenog suda nije pravilno pa se ne mo`e prihvatiti. ZOO. 1986. 1995.699. {to je nesporno me|u strankama.699 DEM ili da mu isplati dinarsku vrijednost ovog iznosa prema kursu koji va`i na dan isplate. odluka broj 92) Naknadu materijalne {tete . Tu`ilac je u vrijeme {tetnog doga|aja bio na radu u inostranstvu gdje je 23. 1. priznao naknadu u simboli~nom iznosu od 45. @aliocu je nastala {teta na njegovom automobilu ukoliko je do{lo do odnosnih o{te}enja tog automobila. po stanovi{tu ovog Vrhovnog suda. (Vrhovni sud Republike Srpske. jer o tome nije iznijela svoje su|enje. 09. ZOO propisano je da }e sud uzimaju}i u obzir i okolnosti koje su nastale poslije prouzrokovanja {tete dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se o{te}enikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo {tetne radnje ili propu{tanja. ^lanom 190.

Revident se u okolnostima konkretnog slu~aja ne mo`e pozivati na nalaz i mi{ljenje vje{taka P i prilog svoje teze da se naknada {tete za uni{teno vozilo odre|uje u iznosu . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. godine). poslovna zajednica za tehni~ku ispravnost vozila od 13. visina naknade {tete za vozilo koje je o{te}eni kupio u drugoj dr`avi.70 dinara. po ocjeni i ovog revizijskog suda. i 196. UTVR\UJE SE PREMA CIJENI TOG VOZILA U ODNOSNOJ DR@AVI. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. godine utvr|eno je da je u Austriji cijena motornog vozila “VW-1200” proizvedenog 1966. 189.visina naknade Obim naknade materijalne {tete . godine naknadu za uni{teno vozilo u iznosu od 70. kupio u Austriji motorno vozilo proizvedeno 1966. Kraj ovakvog stanja stvari. do 192) Naknada {tete . utvr|uje prema cijeni tog vozila u odnosnoj dr`avi.shodnim da ne vr{i prepravke. godine maksimalno iznosila u septembru 1983. godine 500 DEM. marke “V”-1200” i ovo vozilo nije uvezao u svoju zemlju. 1986. strana 15) Naknada {tete u obliku nov~ane rente . S obzirom na ovo ne mogu se prih230 . strana 34) b) Obim naknade materijalne {tete (~l. godine. odnosno 21. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.visina naknade ^lan 189.za uni{teno (o{te}eno) motorno vozilo . Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA [TETE ZBOG GUBITKA ZARADE (RENTA) DOSU\UJE SE ZA UBUDU]E. a nije ga uvezao u svoju zemlju gdje je automobil o{te}en u saobra}ajnoj nezgodi. objavljene u Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. A NIJE GA UVEZAO U SVOJU ZEMLJU GDJE JE VOZILO O[TE]ENO U SAOBRA]AJNOJ NEZGODI. {to je nesporno me|u strankama. 02. Zakona o obligacionim odnosima VISINA NAKNADE [TETE ZA VOZILO KOJE JE O[TE]ENI KUPIO U DRUGOJ DR@AVI.000 dinara (dinarska vrijednost iznosa od 500 DEM u septembru 1983.mogu}nost izmjene dosu|ene naknade ^lanovi 188. Iz obrazlo`enja: Tu`ilac je. TAKVIM NA^INOM NAKNADE O[TE]ENI DOLAZI PRIBLI@NO U ISTU SITUACIJU KAO DA PRIMA LI^NI DOHODAK KOJI JE IZGUBIO. ni`estepeni sudovi su sa razlogom ocijenili da je isplatom ovog iznosa tu`ena u cijelosti obe{tetila tu`ioca za uni{teno vozilo i da je stoga u odnosnom dijelu zahtjev tu`ioca neosnovan. Na temelju nalaza i mi{ljenja Centra za vozila Hrvatske.679.za uni{teno (o{te}eno) motorno vozilo . broj 1/2002. Ovo stoga {to se. JER TO VI[E ODGOVARA NARAVI TE [TETE. a kod nesporne ~injenice da je tu`ena zajednica osiguranja dobrovoljno isplatila tu`iocu u septembru 1983. koji odgovara vrijednosti vozila na dan dono{enja prvostepene presude utvr|enog prema stanju vozila u vrijeme prouzrokavanja {tete. broj 1/2001. To je stvar njegove slobodne ocjene i naho|enja i ne uti~e na njegovo pravo na naknadu {tete pri~injene na njegovom osobnom automobilu. A EVENTUALNO ODSTUPANJE OD STVARNE [TETE MOGU]E JE KAKO U KORIST TAKO I NA [TETU OBIJU STRANAKA ZBOG ^EGA STRANKE IMAJU PRAVO DA U SLU^AJU PROMIJENJENIH OKOLNOSTI TRA@E IZMJENU ODLUKE O NAKNADI [TETE.

onda se visina nenadokna|enog neznatnog dijela odre|uje primjenom procenta tog dijela na ukupnu visinu {tete na dan presu|enja.tzv.vatiti opravdanim prigovori iz revizije da postoji protivrje~nost izme|u navedenih nalaza i da je bilo potrebno obnoviti vje{ta~enje sa drugim vje{takom.utvr|ivanje neznatno nenakna|enog iznosa [teta nakna|ena u znatnijem dijelu . broj I/1999. PRIJE SVEGA. kao {to je to slu~aj u konkretnom sporu.27/97. (Vrhovni sud Republike Srpske. stav 2. Kada je {teta ranije nadokna|ena u znatnom dijelu tako da je ostala nenadokna|ena u neznatnom dijelu. IZDACI ZA POREZ NA PROMET I CARINA KOJI SE IMAJU PLATITI ZA UVOZ OVAKVOG VOZILA ULAZE U UKUPNU [TETU KOJU JE O[TE]ENI PRETRPIO O[TE]ENJEM (UNI[TENJEM) SVOG VOZILA. kada tu`itelj ne bi bio u mogu}nosti da nabavi sredstva za doplatu ovog iznosa. Me|utim. 1993. 12. odluka broj 93) Naknada materijalne {tete . a u praksi je. PREMA STANJU VOZILA NEPOSREDNO PRED [TETU. totalna {teta Totalna {teta . tj. ina~e.87/93. stav 2. visina naknade se odre|uje prema vremenu isplate. od 26. broj: Rev. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. vrlo rijedak slu~aj. do naknade koja prelazi visinu {tete (~lan 190. str.opseg naknade tzv. tako da za nadokna|eni iznos odmah uspostavi stanje u pogledu o{te}ene stvari uz doplatu neznatnog iznosa. ZOO visina naknade {tete se odre|uje prema cijenama na dan presu|enja.5%). Zakona o obligacionim odnosima AKO JE [TETA NADOKNA\ENA U ZNATNOM DIJELU TAKO DA JE OSTALA NENADOKNA\ENA U NEZNATNOM DIJELU (NA PRIMJER 5. kada se {teta nadokna|uje van suda. odluka broj 87) Naknada materijalne {tete .opseg naknade ^lan 189. TOTALNE [TETE NA MOTORNOM VOZILU. totalne {tete Obim naknade materijalne {tete .utvr|ivanje neznatnog nenakna|enog iznosa ^lan 189. (Vrhovni sud Republike Srpske. Iz obrazlo`enja: Uz nesporno utvr|enje da je tu`eni odgovoran za naknadu totalne {tete na vozilu tu`itelja. godine Bilten VS RS. {to sud na pouzdan na~in treba da utvrdi. ZOO). godine Bilten VS RS. od 29.18) 231 . SE. broj I/1999. Ovo iz razloga {to je i o{te}eni du`an da doprinese sve {to mo`e da bi {teta bila manja. U smislu ovog propisa. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima U SLU^AJU TZV. koju je u saobra}ajnom udesu prouzrokovao osiguranik tu`ene i da je vansudski isplatio tu`eni {tetu preko 94% treba imati u vidu slijede}e: Prema ~lanu 189. onda o{te}eni ima pravo na punu razliku izme|u nadokna|enog iznosa i visine {tete na dan presu|enja. ONDA SE VISINA NENADOKNA\ENOG NEZNATNOG DIJELA ODRE\UJE PRIMJENOM POSTOTKA TOG DIJELA NA UKUPNU VISINU [TETE PREMA CIJENAMA NA DAN PRESU\ENJA. U protivnom. 10.na vozilu . broj 2/1999. 17 . IMA UTVRDITI NJEGOVA NOV^ANA VRIJEDNOST PREMA VRIJEDNOSTI TAKVIH VOZILA U VRIJEME DONO[ENJA PRVOSTEPENE PRESUDE. 1998.utvr|ivanje neznatno nenakna|enog iznosa Totalna {teta . do{lo bi do neopravdanog favorizovanja o{te}enog na teret odgovornog lica za naknadu {tete. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. A POTOM I UMANJITI ZA VRIJEDNOST OSTATKA TOG VOZILA KOJE JE O[TE]ENI ZADR@AO ZA SEBE. broj: Rev.

nije bila izdata voza~ka dozvola.i slabo imovinsko stanje {tetnika ^lan 191. a to je ne{to sasvim drugo i protivno onomu {to revizija tvrdi. i skrivio je.naknada nematerijalne {tete ^lanak 192. Zakona o obligacionim odnosima UMI[LJAJ PO KRIVI^NOM PRAVU ISTOVJETAN JE SA NAMJEROM U GRA\ANSKOM PRAVU. ovaj sud smatra da nije od bitnog zna~aja za pravilno rje{enje toga pitanja da li je voza~ polagao voza~ki ispit i dobio valjanu voza~ku dozvolu. broj: Rev. i 205.Sni`enje naknade . broj 3/1999. odluka broj 37. kakvom u prakti~nom `ivotu. ina~e. broj 1/2000.kada ne postoji podijeljena odgovornost Podijeljena odgovornost . te nije bio osposobljen za vo`nju {to je poginulom bilo poznato. KADA JE [TETA PROUZROKOVANA NAMJERNO ILI KRAJNJOM NEPA@NJOM. ve} zbog obijesne vo`nje i o~itim kr{enjem prometnih propisa takvom vo`njom. Uostalom. Sudovi ni`eg stupnja utvrdili su da se radilo o voza~u sa duljim voza~kim iskustvom. VE] KAKVO JE NJEGOVO SAZNANJE O OSPOSOBLJENOSTI VOZA^A ZA UPRAVLJANJE VOZILOM U JAVNOM PROMETU. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. NIJE OD BITNOG ZNA^ENJA DA LI JE SAPUTNIKU POZNATO DA VOZA^ NIJE POLO@IO VOZA^KI ISPIT. Zakona o obveznim odnosima AKO JE TU@ITELJICA U VRIJEME PROMETNE NEZGODE BILA VEZANA SIGURNOSNIM POJASOM. odnosno da li je obvladao voza~kom vje{tinom u mjeri koja je potrebna za sigurno sudjelovanje u prometu na javnim cestama. a ipak je pristao na vo`nju pod takvim okolnostima. a za vrijeme rata ~ak bio zadu`en kao voza~ vojnim vozilom {to je poginulom bilo poznato. koji je jo{ prije rata upravljao motornim vozilima na javnim cestama. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. NE MO`E SE GOVORITI O PODIJELJENOJ ODGOVORNOSTI ZA [TETU. Iz obrazlo`enja: Revizija bez osnova prigovora podijeljenoj odgovornosti. od 18. do prometne nezgode nije ni do{lo zbog neznanja ili nesposobnosti voza~a za vo`nju. 01. a iz njega ne proisti~e podijeljena odgovornost ni u najmanjem omjeru. pribjegavaju samo voza~i koji su previ{e uvjereni u svoje sposobnosti u vo`nji. 232 . Me|utim. NEMA MJESTA SNI@AVANJU NAKNADE ZBOG SLABOG IMOVINSKOG STANJA [TETNIKA. strana 27) Podijeljena odgovornost . 2000. a nalazi je samo u ~injenici da voza~u koji je u momentu nezgode upravljao vozilom. godine Bilten VS FBiH. strana 37) Naknada {tete . Zakona o obveznim odnosima ZA POSTOJANJE PODIJELJENE ODGOVORNOSTI VOZA^A I SAPUTNIKA ZA [TETU KOJU SAPUTNIK PRETRPI U PROMETNOJ NEZGODI SKRIVLJENOJ OD VOZA^A. te kakvo je saznanje o tome imao poginuli. ve} da li je uistinu bio osposobljen za vo`nju.149/99. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. kada je voza~ bez dozvole za vo`nju ^lanci 192. Radi se o ~injeni~nom utvr|enju za koje je vezan ovaj sud u revizijskom postupku.u slu~aju naknade {tete.

te je utvrdio sve pravno relevantne ~injenice. iz S. (Kantonalni sud u Travniku. i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 5. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 9. od 8. pa do isplate. Zakona o obveznim odnosima. J. te predla`e da se prvostupanjska presuda ukine ili preina~i preko iznosa od 4. Pravovremeno izjavljenom `albom i tu`iteljica osporava prvostupanjsku presudu u dijelu u kojem je odbijena sa tu`enim zahtjevom. Nakon {to je ispitao prvostupanjsku presudu u granicama navoda iz `albe i po slu`benoj du`nosti. ili pak da se ukine. U odgovoru na tu`bu tu`iteljica je osporila navode iznijete u `albi. pa je stoga i tu`iteljica suodgovorna za nastale {tete. te je. Osim toga. a prvostupanjski sud nije odredio provo|enje novog medicinskog vje{ta~enja. 5. 2003. te je stoga u tom dijelu prvostupanjska presuda nezakonita. pa i ovaj sporni nalaz u pogledu eventualnog doprinosa tu`iteljice nastanku {tete. Odgovor na `albu nije ulo`en. Neosnovan je navod `albe da je tu`iteljica na bilo koji na~in doprinijela nastanku {tete. Naime. U `albi tu`iteljica navodi da je prvostupanjski sud prenisko dosudio visinu nematerijalne {tete.000 KM. ZPP-a. a vje{tak je dao jasnu dopunu nalaza u kome je pojasnio i ove sporne momente. jer je sa vje{ta~enjem vje{taka [. na nesumnjiv na~in utvr|eno da ne postoji bilo kakav doprinos tu`iteljice nastanku ovog {tetnog doga|aja. te je odstupio od op}ih kriterija sudske prakse. U `albi tu`ena navodi da je stru~no i argumentirano osporila nalaz i mi{ljenje vje{taka medicinske struke. godine) 233 . jer je prvostupanjski sud dosudio za pojedine vidove nematerijalne {tete iznose sukladno va`e}em stajali{tu sudske prakse.00 KM. te predla`e da se u tom dijelu prvostupanjska presuda preina~i. pogre{ne primjene materijalnog prava i odluke o tro{kovima postupka. Tako|er je utvrdio i sve druge okolnosti koje utje~u na visinu nematerijalne {tete. nije utvr|eno da li su povrede kod tu`itelje posljedica nevezanja sigurnosnog pojasa. Iz naprijed navedenih razloga ovaj sud je odbio `albe kao neosnovane i potvrdio prvostupanjsku presudu.25 KM. 2002. izvr{io ocjenu dokaza. ZPP-a. ovaj sud je zaklju~io da `alba tu`iteljice i tu`enog nije osnovana. Pravovremeno izjavljenom `albom tu`ena pobija prvostupanjsku presudu zbog bitne povrede odredaba parni~nog postupka. godine. u cijelosti utvr|eno ~injeni~no stanje. stavak 1. ZPP-a. sukladno ~lanku 347. U pogledu visine nematerijalne {tete neosnovane su `albe tu`iteljice i tu`enika. jer je prvostupanjski sud provo|enjem vje{ta~enja utvrdio da je tu`iteljica u vrijeme prometne nezgode bila vezana sigurnosnim pojasom. te je naveo sve razloge o odlu~nim ~injenicama. prvostupanjski sud je pravilno proveo postupak. neosnovan je navod `albe tu`enika da se provede novo vje{ta~enje. kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 727.500. a sa vi{kom tu`benog zahtjeva tu`iteljica se odbija. pa je stoga i pravilno primijenio materijalno pravo i to odredbu ~lanka 200.Iz obrazlo`enja: Prvostupanjskom presudom obvezana je tu`ena da na ime nematerijalne {tete isplati tu`iteljici 5. prema tome. broj: G`-267/02. sukladno ~lanku 8. a na temelju ~lanka 350. Tako|e.

odluka broj 86) Naknada {tete .za izgubljeno izdr`avanje .uobi~ajeni tro{kove sahrane ^lan 193. strana 29) 234 . 1993. T. (Vrhovni sud Republike Srpske. NISU UOBI^AJENI TRO[KOVI SAHRANE I ZA OVE IZDATKE NIJE PREDVI\ENA NAKNADA. strana 28) Naknada {tete . godine Bilten VS RS.pravo na naknadu Tro{kovi odr`avanja groba ^lan 193. DA JE NESPOSOBNA ZA RAD ILI NEZAPOSLENA I DA JE UMRLI SUPRUG ZA @IVOTA ZA NJENO IZDR@AVANJE REDOVNO DOPRINOSIO. Zakona o obligacionim odnosima NA OSNOVU ^LANA 193. broj 2/2001. Zakona o obligacionim odnosima NA OSNOV NAKNADE [TETE ZA IZGUBLJENO IZDR@AVANJE NE UTI^U SLABIJE IMOVINSKE PRILIKE LICA NA ODGOVORNOST ZA SMRT IZDR@AVAOCA OD IMOVINSKIH PRILIKA LICA KOJI JE UMRLI ZA @IVOTA IZDR@AVAO I PO ZAKONU BIO DU@AN IZDR@AVATI VE] TO MO@E BITI OD UTJECAJA SAMO PRILIKOM ODMJERAVANJA NAKNADE KOJU JE ODGOVORNO LICE DU@NO DATI ILI DAVATI.53/93. ZA POLAGANJE CVIJE]A I SVIJE]A.) (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. U PITANJU SU IZDACI NAKON SAHRANE. ^ETRDESETINU I POLA GODINE. ZA PRANJE NADGROBNOG SPOMENIKA. broj: Rev. broj 1/1999. (ima i suprotnih stavova .pravo lica koje je poginuli izdr`avao ^lan 194. tjelesne povrede i o{te}enja zdravlja (~l. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ZA GODI[NJE POMENE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. DAKLE. KAO I TRO[KOVE UOBI^AJENE ZA SEDMINU. od 27. 07. do 197) Naknada tro{kova . 193. broj I/1999. BUDU]A [TETA ZA KOJU NIJE PREDVI\ENA NAKNADA (OSIM NAKNADA ZA PODGROBNI SPOMENIK AKO O[TE]ENI U^INI VJEROVATNIM DA ]E PODI]I NADGROBNI SPOMENIK).H. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA [TETNIK JE DU@AN NAKNADITI UOBI^AJENE TRO[KOVE SAHRANE A TO SE ODNOSI NA PRIMJERENE IZDATKE VEZANE ZA VJERSKE ILI DRUGE UOBI^AJENE POGREBNE OBREDE NA SAM DAN SAHRANE. SUPRUGA UBIJENOG IMA PREMA LICU ODGOVORNOM ZA SMRT MU@A PRAVO NA NAKNADU [TETE ZA IZGUBLJENO IZDR@AVANJE SAMO POD USLOVOM DA NEMA VLASTITIH SREDSTAVA ZA @IVOT. stav 1.c) Naknada materijalne {tete u slu~aju smrti. Zakona o obligacionim odnosima TRO[KOVI ODR@AVANJA GROBA KAO [TO SU TRO[KOVI VEZANI ZA SA\ENJE I ODR@AVANJE CVIJE]A.odr`avanje groba .

sekretarijat nije pokrenuo postupak za utvr|ivanje {tete i njene visine. pomenute Uredbe. Ako. Tu`itelj je podnio zahtjev da se renta 235 . broj: P`. 1996. broj 19/92). a ovaj nije podnio tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja). 02. tu`bu ne bi trebalo smatrati preuranjenom. i 195. 07. od 20. 1986. broj 2/1999. 1999. godine tu`enik je obavezan da ispla}uje tu`itelju naknadu {tete zbog izgubljene zarade prouzrokovane povredom u prometnoj nezgodi.159/99.{ta se cijeni ^lanci 190. Iz obrazlo`enja: Prema utvr|enju ni`estupanjskih sudova. mjese~no po 580. koji u konkretnom slu~aju ne postupa u upravnoj stvari.4. i 89. ali je naveo da se nadle`nom sekretarijatu obra}ao. tvrde}i da do podno{enja tu`be. jer bi se. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. stav 4. nadle`ni organ. Uredbe o kriterijima i normativima raspore|ivanja gra|ana i materijalnih sredstava u oru`ane snage i druge potrebe odbrane (“Sl. ipak.kada nije preuranjena tu`ba protiv FBiH zbog gubitka privremeno oduzete stvari za potrebe oru`anih snaga Tu`ba .godine.09 DEM (u dinarskoj protuvrijednosti) po~ev od 1. 08. me|utim.zbog izgubljene zarade (pla}e) . godine i zahtjeva od 12. a do podno{enja tu`be taj organ nije po zahtjevu postupio. o{te}eni sprije~io da pred sudom ostvaruje pravo na naknadu {tete. o ~emu u spisu postoji fotokopija dopisa od 11. utvrdi da se tu`itelj sa zahtjevom za utvr|ivanje naknade {tete obratio nadle`nom organu u vrijeme kako on navodi. 89. odluka broj 52. ve} u ime tu`ene prethodno odlu~uje o obavezi i visini naknade. Zakona o obveznim odnosima KOD UTVR\IVANJA VISINE NAKNADE [TETE ZBOG GUBITKA ZARADE (PLA]E) UZIMA SE U OBZIR I OKOLNOST GDJE O[TE]ENIK NAKON POVREDE ZADOVOLJAVA REDOVITE @IVOTNE POTREBE I DA LI OSTVARUJE U[TEDE ZBOG NI@IH TRO[KOVA @IVOTA. Uredbe o kriterijima i normativima raspore|ivanja gra|ana i materijalnih sredstava u oru`ane snage i druge potrebe odbrane VLASNIK MO@E U PARNICI PRED NADLE@NIM SUDOM ZAHTIJEVATI OD FEDERACIJE BiH NAKNADU [TETE ZBOG GUBITKA PRIVREMENO ODUZETE STVARI ZA POTREBE ORU@ANIH SNAGA. a ni u toku parnice. 10. 03. ina~e. naime.mogu}nost podno{enja protiv FBiH ako nadle`ni organ op}ine ne odlu~i o zahtjevu za naknadu zbog gubitka privremeno oduzete stvari ^lanovi 88. doneseno i dostavljeno tu`itelju. AKO OP[TINSKI SEKRETARIJAT ZA ODBRANU NIJE ODLU^IO O VISINI NAKNADE U RAZUMNOM ROKU OD DANA OBRA]ANJA O[TE]ENOG. godine. Iz obrazlo`enja: Tu`itelj u ovoj parnici zahtijeva naknadu {tete pozivom na odredbe ~lana 89. ne donese odluku u razumnom roku od dana obra}anja o{te}enog. Ove navode je prvostepeni sud bio du`an provjeriti neposrednim upitom kod nadle`nog organa. da bi sa sigurno{}u utvrdio da li su ispunjene procesne pretpostavke za tu`bu (da li je tu`ba blagovremeno podnesena. ako je rje{enje. ispunjeni su uvjeti za podno{enje tu`be iz ~l. Ukoliko se. strana 35) Naknada {tete .Naknada {tete . stavak 2. Tu`itelj nije prilo`io rje{enje sekretarijata. pravomo}nom presudom od 9. a po odredbama pomenutog propisa tu`ba se mo`e podnijeti u roku od 30 dana po prijemu rje{enja op{tinskog sekretarijata za odbranu (ako se radi o naknadi za sredstva oduzeta za potrebe oru`anih snaga i dr`avnih organa). 1997. godine Bilten VS FBiH. i ~lanak 196. st. 1990. list RBiH”.

236 .kao naknada {tete zbog izgubljene zarade .utvr|ena navedenom presudom pove}a pozivaju}i se na promjenu okolnosti u pogledu visine zarade koju bi mogao ostvariti da zbog posljedica povrede nije nastupila invalidnost. ovaj sud nalazi da su ni`estepeni sudovi pravilno primijenili materijalno pravo (~lan 196. te da ona ubudu}e predstavlja razliku izme|u pla}e ovog radnika (5. RELEVANTNE SU SAMO NAKNADNE PROMJENE U IMOVINSKIM PRILIKAMA O[TE]ENOGA. me|utim.190. te koliku u{tedu ostvaruje zbog ni`ih tro{kova `ivota u sredini u kojoj realizira sredstva mirovine koju prima u stranim sredstvima pla}anja. Zakona o obligacionim odnosima PRI ODLU^IVANJU O ZAHTJEVU ZA POVE]ANJE NOV^ANE RENTE RANIJE DOSU\ENE NA IME NAKNADE [TETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE. stav 2. godine Bilten VS FBiH. pa. 06. da tu zadovoljava sve svoje potrebe. A NE I PROMJENE U IMOVINSKIM PRILIKAMA [TETNIKA. Ni`estupanjski sudovi su na osnovu utvr|ena o visini mirovine koju tu`itelj ostvaruje u SR Njema~koj i obra~una pla}e za listopad 1990. koja je sada u dubokoj starosnoj dobi. i ~lan 196. 1999. op}ina L. polaze}i od navedenih okolnosti. pa tako mjese~nu rentu utvr|enu presudom Ps. a da je u~e{}e ~lanova doma}instva tu`itelja izmijenjeno utoliko {to umjesto majke tu`itelja.09 na iznos od 2. ZOO. koji je radio na istim poslovima kao i tu`itelj u SR Njema~koj. strana 34) Naknada {tete . zanemariti gdje o{te}enik.825 DEM.mjerodavne samo promjene u imovini o{te}enog ^lan 195.119/99. naime. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. ZOO. Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su utvrdili da u me|uvremenu od dono{enja ranije odluke o renti nije do{lo do promjene u povr{ini zemlji{ta vlasni{tvo tu`itelja. Tu`eni. odnosno njegov osigurava~ odgovara.32 DEM) i mirovine tu`itelja (1. odluka broj 51.kod pove}anja rente za izgubljenu zaradu cijene se samo promjene u imovini o{te}enog Renta . a ukazao je i na to da podaci o visini zarade jednog radnika i samo za jedan mjesec nisu dovoljni za pouzdan zaklju~ak o tomu da bi i tu`itelj da nije povrije|en. Kod utvr|ivanja visine naknade {tete izgubljene zarade (pla}e) ne smije se. ostvario pla}u u navedenoj visini. na privremenom radu u SR Njema~koj. nakon povrede za koju {tetnik. te da nisu pravilno primijenili odredbe ~lanka 196. godine za radnika. kao i okolnost da tu`itelj ne `ivi u inozemstvu. Polaze}i od ovakvog ~injeni~nog utvr|enja. polaze}i od pravila izra`enog u ~lanku 190. broj 2/1999.134/90 povisili sa 580.. broj: Rev. zadovoljava redovite `ivotne potrebe (svoje i obitelji). zaklju~ili da su se izmijenile okolnosti koje su bitne za pove}anje rente. te imaju}i u vidu mjese~ni gubitak tu`ioca u poljoprivrednoj proizvodnji umanjen za iznos mirovine koju prima.045. rade dvoje starije djece tu`itelja. da boravi u selu S. ZOO) kada su u pogledu visine nov~ane rente odlu~ili kao u izreci ni`estepenih odluka. ni`estepeni sudovi su dosudili tu`itelju nov~anu rentu u iznosima pobli`e navedenim u izreci prvostepene presude. od 17.29 DEM) umanjenu za 20% srazmjerno udjelu tu`itelja u odgovornosti za prometnu nezgodu. da je doprinos tu`itelja u obradi imanja zbog postoje}eg invaliditeta 50 odsto. te uticaj ratnih prilika na plasman proizvoda. a posebno visina mirovine koju tu`itelj ostvaruje. osnovano ukazuje na to da pri utvr|ivanju naknade {tete zbog izgubljene zarade sudovi nisu cijenili jesu li se bitno izmijenile okolnosti od zna~aja da se renta pove}a.

procenat nesposobnosti uzrokovan bole{}u ne bi imao za posljedicu odlazak u invalidsku penziju. 07. godine Bilten VS FBiH. broj 1/1999. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. godine i bole{}u koja je naknadno nastupila. jer je tim momentom po~eo tu`ilac da trpi {tetu u visini izme|u invalidske zarade i li~nih primanja koja bi ostvario na svom radnom mjestu da nije penzionisan. [teta je nastala danom penzionisanja. 10 .izgubljenu zaradu prouzrokovanu odlaskom u invalidsku penziju. str. odluka broj 43. Zakona o obligacionim odnosima KADA JE PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG INVALIDNOSTI DIJELOM POSLJEDICA [TETNE RADNJE A DIJELOM BOLESTI O[TE]ENOG. stav 2.prouzrokovana odlaskom u invalidsku penziju Naknada materijalne {tete . Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA [TETE ZBOG NEMOGU]NOSTI RADA NA SVOM POLJOPRIVREDNOM IMANJU PROUZRO^ENOG RADNOM NESPOSOBNO[]U UTVR\UJE SE U VISINI CIJENE TU\EG RADA NEOPHODNOG ZA OBRADU IMANJA. jer se izostanak tu`iteljeva doprinosa objektivno mogao naknaditi anga`ovanjem tu|e radne snage. Bez zna~aja je okolnost da je tu`ilac nakon povrede radio 10 godina. odnosno sticanja prihoda tom obradom. jer iz utvr|enog ~injeni~nog stanja proizlazi da je invalidnost i penzionisanje dijelom posljedica bolesti (40%) a dijelom tjelesnog o{te}enja zadobijenog u saobra}ajnoj nezgodi od 03. kod utvr|enja obima naknade materijalne {tete zbog gubitka radne sposobnosti. Kada je invalidnost i penzionisanje dijelom posljedica bolesti a dijelom protupravne radnje (tjelesne povrede). a ne promjene koje su se desile na strani {tetnika. broj: Rev.zbog gubitka sposobnosti za dopunski rad na poljoprivrednom imanju ^lan 195. ZOO) kada je ocijenio irelevantnim navode tu`enog preduze}a da je trebalo imati u vidu materijalne prilike tu`enoga. strana 28) Izgubljena zarada . objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. kod notorne ~injenice velike nezaposlenosti i izuzetno niske cijene rada u Federaciji (neka se 237 .Pri odlu~ivanju o `albi. uzrokovane ratnim stanjem. 1998. od 27. godine (~lan 195. Iz obrazlo`enja: Umanjenje radne sposobnosti vlasnika imanja nije realna smetnja obradi imovine. zbog toga {to nov~ana renta u ovom slu~aju ima isklju~ivo od{tetni a ne alimentacioni karakter. pa ni uzrok nastanka {tete. broj 1/2000. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. ZOO). 1987. jer sud pri odlu~ivanju o visini nov~ane rente uzima u obzir samo naknadno nastale promjene u imovinskim prilikama o{te}enoga. PA I KADA POVREDA PRETHODI BOLESTI. stav 2.88/98. Iz obrazlo`enja: Pravilno je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo kada je tu`enog obavezao da tu`iocu naknadi materijalnu {tetu . 06.izgubljena zarada u slu~aju tjelesne ozljede ^lan 195. uzima se da je {teta isklju~iva posljedica zadobivene povrede. drugostepeni sud je pravilno primijenio materijalno pravo (odredba ~lana 195. jer je njegovo penzionisanje prouzrokovano povredom iz 1987. te da nije bilo povrede. [TETNIK ODGOVARA ZA PUNI OBIM [TETE ZBOG IZGUBLJENOG LI^NOG DOHOTKA.11) Naknada {tete .

pa je pri ovakvom stanju stvari zaklju~io slijede}e. J. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima. 2.. Plodovi pripadaju vlasniku stvari. kao i posjedovnih listova te zemlji{no-knji`nih izvadaka. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. godine Bilten VS FBiH. i pravo na kori{tenje i ubiranje plodova. kao ni da je postojao neki pravni posao izme|u tu`iteljice i vlasnika nekretnina na kori{tenje nekretnina i ubiranje plodova sa tih nekretnina. odnosno poljoprivredne proizvodnje na tim nekretninama. ZOO-a. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima proizlazi da vlasniku stvari pripada i pravo kori{tenja. Iz izvedenih dokaza i to iskaza svjedoka A. a dijelom neke druge osobe za koje dokazi nisu pokazali u kakvoj su vezi sa tu`iteljicom. dakle. JER SE IZOSTANAK TU@ITELJI^INOG DOPRINOSA OBJEKTIVNO MOGAO NADOKNADITI ANGA@IRANJEM TU\E RADNE SNAGE. 22 . i 31. str. pa. 188. tako da stvarnu {tetu mogu predstavljati samo izdaci u~injeni za pla}anje tu|e radne snage u omjeru izostanka tu`iteljeva doprinosa. i 31.zbog neubiranja plodova Naknada materijalne {tete . a izuzetno posjedniku koji mora biti nedvojbeno izra`enom voljom vlasnika. a u kojem pravcu tu`iteljica niti je ponudila niti izvodila dokaze. Dokazi. Iz obrazlo`enja: Temeljem iskaza tu`iteljice kao parni~ne stranke. ili ih je ona unijela u brak. odnosno pravnim poslom. 15. 15. 2001.190/00. pa takvu eventualnu ~injenicu nije ni dokazala.. tako|er.. 15. odnosno suvlasnik i posjednik. PA NI UZROK NASTANKA [TETE.23) Izgubljena zarada . od 14. TAKO DA STVARNU [TETU MOGU PREDSTAVLJATI SAMO IZDACI U^INJENI ZA PLA]ANJE TU\E RADNE SNAGE U OMJERU IZOSTANKA TU@ITELJI^INA DOPRINOSA. te ~l. J. Pitanje prava na nov~anu naknadu .rentu sud je cijenio sukladno odredbama ~l. odnosno pravnim poslom. ili eventualno posjednik nekretnina 238 . i 31. koje u sebi sadr`i ovla{tenje na ubiranje plodova i drugih prihoda od stvari.. dijelom njen mu`. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima ^lanovi 188.pogledaju statisti~ki podaci o kretanju prosje~nih mjese~nih pla}a). Eventualno se moglo zaklju~iti da bi i tu`iteljica bila suvlasnik dijela tih nekretnina u mjeri u kojoj su te nekretnine ste~ene u braku sa A. proizlazi da je tu`iteljica obra|ivala zemlji{te ~iji je formalni vlasnik. Tu`iteljica nije dokazala da je ona vlasnik. i 195. broj 1/2001. potvr|enog iskazima svih preslu{anih svjedoka. ovla{ten na ubiranje plodova. dopu{teno je drugim zadiranje u tu|e pravo vlasni{tva.izgubljena zarada zbog neubiranja plodova Prava na nov~anu naknadu {tete . nisu pokazali tko je porezni obveznik glede prethodnih nekretnina. broj: Rev. 2. 2. odluka broj 31. Samo izra`enom voljom vlasnika.rentu ^lanovi 2. Zakona o obligacionim odnosima UMANJENJE. ina~e supruga tu`iteljice. Iz odredbi ~l. ODNOSNO STICANJU PRIHODA TOM OBRADOM. proizlazi da tu`iteljica nakon gubitka radne sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje vi{e nije radila i nije anga`irala tu|u radnu snagu koja bi poslu`ila kao nadomjestak tu`itelji~inog doprinosa. ODNOSNO GUBITAK RADNE SPOSOBNOSTI TU@ITELJICE NIJE REALNA SMETNJA OBRADI IMOVINE. i 195.

odnosno pravnim poslom ga otu|io. ZBOG ^EGA STRANKE IMAJU PRAVO DA U SLU^AJU PROMIJENJENIH OKOLNOSTI TRA@E IZMJENU ODLUKE O NAKNADI [TETE. o postojanju te ~injenice zaklju~iti primjenom pravila o teretu dokazivanja.pove}anje ^lan 196. st. broj 1/2001. Zbog toga je tu`itelji~in tu`beni zahtjev valjalo odbiti kao neosnovan. i da je tu`iteljica nekim pravnim poslom od vlasnika stekla pravo na ubiranje plodova. 5. 2004. godine) Naknada {tete . (Presuda Op}inskog suda Ljubu{ki. 126. Pri ovakvom utvr|enju nije od zna~aja ~injenica koliko je rada ulagala tu`iteljica u obradi te imovine. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. odnosno gubitak njene radne sposobnosti nije realna smetnja obradi imovine.na koje pla}a porez. Zakona o obligacionim odnosima SUD NIJE OVLA[TEN UNAZAD MIJENJATI PRAVOMO]NU SUDSKU PRESUDU KOJOM JE ODLU^ENO O ZAHTJEVU ZA RENTU. 1.pove}anje ^lan 196. to tu`iteljica ne mo`e pravno za{tititi pravo na prihod od nekretnina.u vidu rente . Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA [TETE ZBOG GUBITKA ZARADE (RENTA) DOSU\UJE SE ZA UBUDU]E. zaklju~iti je da umanjenje. a ~l.izmjena odluke ^lan 196. tako da stvarnu {tetu mogu predstavljati samo izdaci u~injeni za pla}anje tu|e radne snage u omjeru izostanka tu`itelji~ina doprinosa. broj: P-174/03. ZAHTJEV O[TE]ENOG DA MU 239 . TAKVIM NA^INOM NAKNADE O[TE]ENI DOLAZI PRIBLI@NO U ISTU SITUACIJU KAO DA PRIMA LI^NI DOHODAK KOJI JE IZGUBIO A EVENTUALNO ODSTUPANJE OD STVARNE [TETE MOGU]E JE KAKO U KORIST TAKO I NA [TETU OBIJU STRANAKA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ako na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne mo`e sa sigurno{}u utvrditi neku ~injenicu. ZPP FBiH da }e sud. broj 1/2001. JER TO VI[E ODGOVARA NARAVI TE [TETE. koje pravo u sebi sadr`i i ovla{tenje na ubiranje plodova i drugih prihoda od stvari. 123.u vidu rente . te nije dokazala postojanje pravnog posla izme|u stvarnog vlasnika i nje koju bi je ovlastio na ubiranje prirodnih i civilnih plodova. Zakona o obligacionim odnosima O[TE]ENI IMA PRAVO NA POVI[ENJE PRAVOMO]NO DOSU\ENE RENTE OD DANA PODNO[ENJA TU@BE KOJOM TRA@I POVI[ENJE. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. No. strana 34) Naknada {tete . ve} koliko bi stvarni vlasnik svojom voljom i za koje vrijeme ustupio tu`iteljici pravo kojem njemu pripada. posebice kod notorne ~injenice velike nezaposlenosti i znatno niske cijene rada. Ovo i zbog toga {to je odredbom ~l.u vidu rente . odnosno sticanju prihoda tom obradom. Kako tu`iteljica nije dokazala da je stvarni vlasnik i posjednik pravnim poslom odredio obim i vrijeme trajanja kori{tenja nekretnina. jer se izostanak tu`itelji~inog doprinosa objektivno mogao nadoknaditi anga`iranjem tu|e radne snage. od 24. pa ni uzrok nastanka {tete. ZPP FBiH propisano da je svaka stranka du`na dokazati ~injenice na kojima zasniva svoj zahtjev. strana 34) Naknada {tete .

strana 34) d) Naknada materijalne {tete u slu~aju povrede ~asti i {irenja neistinitih navoda (~l. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je rje{enjem broj: P-17/03. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. M.OSIGURAVATELJ [TETNIKA U OBLIKU RENTE NADOKNA\UJE RAZLIKU IZME\U INVALIDSKE PENZIJE KOJU PRIMA I LI^NOG DOHOTKA KOJI BI OSTVARIO U RADNOM ODNOSU DA NIJE STRADAO U SAOBRA]AJNOM UDESU. 198) Naknada nematerijalne {tete . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. DOSPJELI IZNOSI NAKNADE [TETE MOGU SE PRENIJETI DRUGOJ OSOBI SAMO AKO JE IZNOS NAKNADE ODRE\EN PISMENIM SPORAZUMOM O[TE]ENIKA I [TETNIKA ILI PRAVOMO]NOM SUDSKOM PRESUDOM. st. NIJE POVRIJE\ENO PRAVO NA SLOBODU IZRA@AVANJA. Zakona o za{titi od klevete KADA SE PRIVREMENOM ILI STALNOM SUDSKOM MJEROM ZABRANJUJE DALJE PRONO[ENJE IZRA@AVANJA NEISTINITIH ^INJENICA NA [TETU NEKE OSOBE U SREDSTVU JAVNOG INFORMIRANJA. Zakona o obligacionim odnosima PRAVO NA NAKNADU MATERIJALNE [TETE U OBLIKU NOV^ANE RENTE USLJED PRETRPLJENIH POVREDA NE MO@E SE PRENIJETI DRUGOJ OSOBI. AKO SE ZBOG ZNATNIJE PROMIJENJENIH OKOLNOSTI TRA@I POVE]ANJE RENTE KOJA JE VE] UTVR\ENA PRAVOMO]NOM SUDSKOM ODLUKOM. a koje se odnose na ugro`avanje njegovog ugleda. strana 34) Naknada materijalne {tete . NEGO ZAHTJEVA ZA NAKNADU [TETE. NEMA PRAVNU PRIRODU ZAHTJEVA ZA IZDR@AVANJE.neprenosivost prava ^lan 197.zabrana izra`avanja neistine nije povreda slobode izra`avanja Sloboda izra`avanja . broj 1/2001. 9. s tim da privremena mjera va`i do pravomo}nog okon~anja spora ili do nove naredbe suda. TO SE POVE]ANJE MO@E DOSUDITI SAMO ZA RAZDOBLJE NAKON PODNO[ENJA TU@BE A NE I ZA RANIJE VRIJEME U KOJEM VE] EGZISTIRA RANIJE DONIJETA I PRAVOMO]NA PRESUDA. godine. odredio privremenu sudsku mjeru kojom se tu`enom Dru{tvu za izdava~ku i {tamparsku djelatnost “A” d. 2003. ME\UTIM. Sarajevo zabranjuje dalje prono{enje i izra`avanje neistinitih ~injenica na ra~un tu`itelja A. ZATO O[TE]ENIK IMA PRAVO TRA@ITI TAKVU RENTU I UNAZAD A NE SAMO ZA RAZDOBLJE NAKON PODNO[ENJA TU@BE. od 8. broj 1/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 3.zabrana izra`avanja neistine nije povreda slobode izra`avanja Za{tita od klevete .sudskim mjerama samo zabrana izra`avanje neistinitih ~injenica ^lan 10.za{tita od klevete .o. 240 .o. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.zabrana izra`avanja neistine nije povreda slobode izra`avanja Pravo na slobodu izra`avanja .

izme|u ostalog. Evropske konvencije kako to `alba neosnovano isti~e. 10. @alba. 6.1. jer. 3. @alba je dopu{tena. me|utim. odgovora na tu`bu i prijedloga za izdavanje privremene mjere. U odgovoru na `albu tu`itelj je osporio navode `albe i predlo`io da se odbije i prvostepeno rje{enje potvrdi. prvostepeni sud je u toku postupka koji je prethodio dono{enju osporenog rje{enja. isklju~uje pravo na `albu protiv rje{enja o odre|ivanju privremenih mjera. iako citirani zakon ima za cilj da u najve}oj mjeri obezbijedi princip slobode izra`avanja. st. Zakona o za{titi od klevete udovolji prijedlogu tu`itelja. poprimaju}i da je tu`itelj u~inio vjerovatnim da je prono{enjem izra`avanja neistinitih ~injenica prouzrokovalo {tetu njegovom ugledu i da }e je kao nepopravljivu trpjeti i daljim prono{enjem. a nakon ocjene navoda tu`be. 3. Donesenom privremenom sudskom mjerom tu`enom je zabranjeno izno{enje neistinitih ~injenica (~l. 2. istog ~lana za ograni~avanje ostvarivanja tog prava u interesu osnovne uloge {tampe u demokratskom dru{tvu. Ovo iz razloga {to je prvostepeni sud na{ao da je tu`eni kontinuirano kroz odre|eni period ponavljao uvredljive i te{ke kvalifikacije za tu`itelja a da se pri tome nije pozvao na dokaze u pogledu istinitosti iznesenih ~injenica. a osnov za to su i odredbe Zakona o javnom informiranju (~l. 10. Odlu~uju}i o prijedlogu tu`itelja za izdavanje privremene sudske mjere. s prijedlogom da se ista uva`i pobijano rje{enje ukine i predmet vrati na ponovno odlu~ivanje.. ~l. Iz navedenog proizlazi da je tu`eni privremenom mjerom do pravomo}nog okon~anja spora u ovoj pravnoj stvari samo upu}en da svoju djelatnost medija u odnosu na tu`itelja uskladi sa odredbama citiranih zakona. kao i obaveze objavljivati ta~ne nepristrasne informacije zasnovane na provjerenim ~injenicama. i radi za{tite ugleda ili prava drugih. Iz iznesenih razloga. i dnevni “A” utvrdio da su se stekli uslovi za izdavanje sudske mjere zabrane daljeg prono{enja i izra`avanje neistinitih ~injenica na ra~un tu`itelja. pa osporenim rje{enjem nije povrije|eno pravo tu`enog na slobodu izra`avanja zasnovanu na principima koji su ve} naprijed izneseni. Evropske konvencije o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda i potrebe po st. pa. Ovim se uspostavlja ravnote`a izme|u upotrebe prava koju {tampi garantuje st.Protiv tog rje{enja tu`eni je ulo`io `albu iz svih razloga predvi|enih zakonom. kojim se {teti njegovom ugledu. a budu}i da su objavljenim tekstovima koje je kroz obrazlo`enje osporenog rje{enja prvostepeni sud samo fragmentarno iznio i citirao u odnosu na tu`itelja su prono{ena izra`avanja ~injenica ~ija istinitost nije argumentovano provjere241 . i 19) kao i odredbe ~l. te nakon ocjene sadr`aja tekstova objavljenih u listu “E”. Ovaj sud nalazi da je odluka prvostepenog suda pravilna i na zakonu osnovana. 1. Stoga je prvostepeni sud utvrdio. 6. i na osnovu toga zaklju~io da je na takav na~in tu`itelju diskreditiran ugled. jer je rje{enje koje se njom pobija donijeto prije stupanja na snagu novog Zakona o parni~nom postupku. st. povrije|eno dostojanstvo i li~nost. a sloboda javnog izra`avanja i njeno ostvarivanje uklju~uje i obaveze i odgovornosti. Stoga ovaj sud nalazi da osporene rje{enje nije povrijedilo pravo tu`enog iz ~l. on se mora temeljiti na po{tivanju profesionalnih i eti~kih standarda. Zakona o za{titi od klevete. a koja nema retroaktivno djejstvo. 10. da su se stekli uslovi da se temeljem ~l. Zakona o za{titi od klevete Federacije BiH). 282. koji svojom odredbom ~l. nije osnovana. navoda stranaka.

du{evni bolovi usljed nemogu}nostu ra|anja ^lan 200. ovaj sud nalazi da je prvostepeno rje{enje utemeljeno na zakonu. Zakona o obligacionim odnosima NEMOGU]NOST RA\ANJA NIJE POSEBAN OBLIK [TETE. VE] SE UZIMA U OBZIR KAO DIO ZAHTJEVA ZA NAKNADU ZA PRETRPLJENE DU[EVNE BOLOVE USLJED SMANJENJA @IVOTNIH AKTIVNOSTI (^LAN 200. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. godine Bilten VS FBiH. 2. ZOO).na. broj 1/2001.naru{eni komoditet ^lan 200. AKO ZBOG TOGA [TO NE MO@E KORISTITI AUTOMOBIL O[TE]ENIK TRPI MATERIJALNU [TETU. broj 1/2001. ONDA MU JE [TETNIK DU@AN TAKVU [TETU NAKNADITI. Zakona o obligacionim odnosima NEMA OSNOVA ZA DOSU\ENJE NEIMOVINSKE [TETE ZBOG NEISKORI[TENOG GODI[NJEG ODMORA. Zakona o obligacionim odnosima O[TE]ENI NEMA PRAVO NA NAKNADU NEIMOVINSKE [TETE (BITNO NARU[ENO LI^NO ZADOVOLJSTVO I KOMODITET) ZBOG TOGA [TO IZVJESNO VRIJEME NIJE MOGAO DA KORISTI O[TE]ENI AUTOMOBIL. strana 20) e) Naknada nematerijalne {tete (~l. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. broj 3/2002. pa imaju}i u vidu na~in izra`avanja. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 27) 242 . broj 1/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. te stoga `albene prigovore nalazi neosnovanim. 2004. kao i ciljeve zbog kojih su iznijeti. od 12. broj: G`-108/03. Zakona o obligacionim odnosima NA[E PRAVO NE POZNAJE NAKNADU ZBOG IZGUBLJENOG SLOBODNOG VREMENA KOJE BI PREDSTAVLJALO NEKU VRSTU NEMATERIJALNE [TETE. strana 35) Pravno nepriznati vidovi nematerijalne {tete .nekori{tenje godi{njeg odmora ^lan 200. odluka broj 27. 199. strana 35) Pravno nepriznati vidovi nematerijalne {tete . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2004. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. do 205) Pravno nepriznati vidovi nematerijalne {tete . ME\UTIM.izgubljeno slobodno vrijeme ^lan 200. strana 35) Nematerijalna {teta . vrijednosnih sudova i mi{ljenja. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.

ne mo`e zbog privremenog umanjenja op}e `ivotne sposobnosti ^lan 200. Iz obrazlo`enja: Osnovani su navodi revizije da tu`iteljici ne pripada pravo na naknadu za privremeno umanjenje op}e `ivotne aktivnosti od 50% za vrijeme od {est mjeseci.du{evni bolovi radi smanjenja `ivotnih aktivnosti Naknada nematerijalne {tete . U JEDNOKRATNOM OBLIKU. broj 3/2002. de facto predstavljaju sublimaciju fizi~kih bolova i strahova koje je imala. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.zbog umanjenja `ivotnih aktivnosti .241/00.kada o{te}eni nije svjestan svog stanja i ne osje}a bolove ^lan 200. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. AKO JE O[TE]ENIK U [TETNOM DOGA\AJU PRETRPIO TE[KE TJELESNE POVREDE DA ZBOG UNI[TENIH MO@DANIH CENTARA NIJE SVJESTAN SVOG STANJA I NE OSJE]A BOLOVE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. U PRAVILU. Zakona o obligacionim odnosima PRIVREMENO UMANJENJE OP]E @IVOTNE AKTIVNOSTI NE PREDSTAVLJA ZAKONSKU OSNOVU STJECANJA PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE. Kada se ovo ima u vidu. 5. potpuno je jasno da sve one tegobe koje je tu`iteljica imala za vrijeme od {est mjeseci nakon povrede. broj 1/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. A U OBLIKU NOV^ANE RENTE SAMO AKO TAKAV OBLIK NAKNADE PREMA OKOLNOSTIMA SLU^AJA PREDSTAVLJA ODGOVARAJU]U SATISFAKCIJU.ne mo`e zbog privremenog umanjenja op}e `ivotne sposobnosti Naknada nematerijalne {tete .nematerijalne . jer se ova naknada dosu|uje za pretrpljene du{evne bolove zbog trajnog umanjenja `ivotne aktivnosti. a ne privremenog. strana 23) Nematerijalna {teta . Ovakvo dosu|enje nije u skladu sa odredbom ~lana 200.odre|ivanje naknade u obliku rente ^lan 200. broj: Rev. strana 27) 243 . da uslijed preloma temporalne kosti nije do{lo do o{te}enja mozga. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA NEMATERIJALNE [TETE (ZBOG UMANJENJA @IVOTNIH AKTIVNOSTI I DRUGIH NJENIH TRAJNIH OBLIKA) DOSU\UJE SE. broj 1/2001.Naknada {tete . (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. {to bi bilo u koliziji i sa ustaljenom sudskom praksom. Kada se analiziraju razlozi ni`estepenih odluka u pogledu stava da tu`iteljici pripada pravo na ovu naknadu. odluka broj 32. ali su ni`estepene presude preina~ene u dijelu naknade za privremeno umanjenje op}e `ivotne aktivnosti i za taj vid naknade {tete tu`beni zahtjev odbijen. dok nisu izvr{eni operativni zahvati i sanacije preloma (naro~ito stidne kosti) i dok nije saznala. 2001. godine Bilten VS FBiH. Zakona o obligacionim odnosima NEMA PRAVNOG OSNOVA ZA NAKNADU PRETRPLJENIH DU[EVNIH BOLOVA RADI SMANJENJA @IVOTNIH AKTIVNOSTI. pogotovo je pravilan stav ni`estepenih sudova u pogledu visine naknade za pretrpljene bolove i pretrpljeni strah. strana 35) Naknada nematerijalne {tete . jer su ni`estepeni sudovi u tome dijelu pogre{no primijenili materijalno pravo. od 14.

OPERACIJE. KOJA SE MO@E DOSUDITI RADNIKU AKO MU JE OP]A @IVOTNA AKTIVNOST SMANJENA U TOLIKOJ MJERI DA O[TE]ENI RADNIK TRPI ILI JE IZVJESNO VRIJEME TRPIO DU[EVNE BOLOVE ZBOG SMANJENJA @IVOTNE AKTIVNOSTI. strana 27) Naknada nematerijalne {tete .za pretrpljene du{evne bolove zbog umanjenja `ivotne aktivnosti ^lan 200.Nematerijalna {teta . RENDGENTSKO SNIMANJE. broj 3/2002. NAKNADA ZBOG SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI PREDSTAVLJA OBLIK MATERIJALNE [TETE. SVRHA. A RAZMATRAJU SE U OKVIRU NAKNADE ZA FIZI^KE BOLOVE.neprijatnosti u toku lije~enja ^lan 200. I POD KOJIM USLOVIMA. NAIME. IZNOS PRAVI^NE NOV^ANE NAKNADE OVISI OD POVREDE I TE@INE SVIH TRPLJENJA O[TE]ENIKA VEZANIH UZ OVAJ OBLIK [TETE.umanjena op}a `ivotna aktivnost i umanjena radna sposobnost UMANJENA OP]A @IVOTNA AKTIVNOST I UMANJENA RADNA SPOSOBNOST NISU I NE MOGU BITI JEDINSTVENI OBLIK [TETE. VEZANOST UZ KREVET. Zakona o obligacionim odnosima VJE[TA^ENJEM KOJE JE ODRE\ENO RADI UTVR\IVANJA UMANJENJA @IVOTNE AKTIVNOSTI MORAJU SE UTVRDITI SVE POSLJEDICE ZBOG KOJIH JE NORMALNA AKTIVNOST O[TE]ENIKA OGRANI^ENA ILI OTE@ANA. A NIJE DOVOLJNO UTVRDITI SAMO POSTOTAK SMANJENJA @IVOTNE AKTIVNOSTI. broj 3/2002. RAZNE VRSTE IMOBILIZACIJA I FIKSACIJA. strana 28) Naknada nematerijalne {tete . broj 3/2002. TREBA OCJENJIVATI UZIMAJU]I U OBZIR SVE OKOLNOSTI SLU^AJA. INFUZIJE.vje{ta~enje i odre|ivanje pravi~ne nov~ane ^lan 200. BIT I KARAKTER NAKNADE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE [TETE NISU ISTE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima NEPRIJATNOSTI U TOKU LIJE^ENJA (KAO [TO SU KRA]A NESVJESTICA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. MO@E POJEDINA OD NAVEDENIH NEPRIJATNOSTI PRERASTI U NEKAKAV DRUGI SAMOSTALAN VID NEMATERIJALNE [TETE (KAO [TO JE DU[EVNA BOL ZBOG SMANJENJA @IVOTNE AKTIVNOSTI). Zakona o obligacionim odnosima ^lan 223. PA SE STOGA NAKNADA ZA NAVEDENE OBLIKE [TETE NE MO@E ODREDITI JEDINSTVENO. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. HOSPITALIZACIJA. INJEKCIJE I SLI^NO) KOJE TRPI O[TE]ENIK.umanjenje `ivotnih aktivnosti . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. DA LI. PA SE NAKNADA ZA OVA DVA OBLIKA NE MO@E ODREDITI U JEDINSTVENOM IZNOSU. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o parni~nom postupku KOD UTVR\IVANJA NAKNADE ZA PRETRPLJENE DU[EVNE BOLOVE ZBOG UMANJENJA @IVOTNE AKTIVNOSTI SUD MORA UZETI U OBZIR I NAKNADU ZA TJE244 . A NAKNADA ZBOG UMANJENJA OP]E @IVOTNE AKTIVNOSTI JE POSEBAN OBLIK NEMATERIJALNE [TETE. strana 28) Naknada nematerijalne {tete . TRANSFUZIJE. NE MOGU SE IDENTIFICIRATI.

zbog pretrpljenih fizi~kih bolova . 06. 1993. strana 35) Pravi~na naknada nematerijalne {tete za pretrpljene fizi~ke bolove ^lan 200.godine starosti kao va`an elemenat za utvr|ivanje visine naknade ^lan 200. GODINE STAROSTI POVRIJE\ENOG SU BITAN ELEMENAT KOD UTVR\IVANJA VISINE NAKNADE NEIMOVINSKE [TETE. U ovom slu~aju je utvr|eno da je tu`itelj bio podvrgnut dvje245 . broj I/1999. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.zdravstvene tegobe ^lan 200. broj: Rev.LESNO O[TE]ENJE KOJE JE O[TE]ENI OSTVARIO PO PROPISIMA O INVALIDSKOM OSIGURANJU I PO SLOBODNOJ OCJENI NA OSNOVU SVIH OKOLNOSTI KONKRETNOG SLU^AJA UTVRDITI U KOJOJ MJERI NAKNADA ZA TJELESNO O[TE]ENJE UTI^E NA VISINU NAKNADE ZA OVAJ VID [TETE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. (Vrhovni sud Republike Srpske. od 3. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ve} treba uzeti u obzir i propratne neugodnosti kod lije~enja. Zakona o obligacionim odnosima KOD TJELESNE POVREDE SE NE PLA]A STVARNA [TETA VE] SE PRU@A SATISFAKCIJA POVRIJE\ENOM. SATISFAKCIJA NIJE NI NAKNADA NITI KAZNA ZA [TETNIKA VE] ^IN ZADOVOLJENJA O[TE]ENOG. broj 1/2001.utvr|ivanje visine naknade ^lan 200. strana 35) Nematerijalna {teta . godine Bilten VS RS. odnosno druge okolnosti slu~aja na koje ukazuje odredba ~lana 200. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. VE] SE CIJENE I PROPRATNE NEUGODNOSTI KOD LIJE^ENJA. broj 1/2001. Iz obrazlo`enja: Tu`ena u `albi ispu{ta iz vida da visina pravi~ne nov~ane naknade za pretrpljene fizi~ke bolove ne ovisi samo o trajanju i ja~ini tih bolova. 37/93. Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA ZA PRETRPLJENE FIZI^KE BOLOVE NE OVISI SAMO O INTENZITETU I DU@INI TRAJANJA BOLOVA. odluka broj 94) Nematerijalna {teta . strana 35) Nematerijalna {teta . PA JE POTREBNO NJENU VISINU ODREDITI POSEBNOM PA@NJOM. Zakona o obligacionim odnosima PRAVO JE O[TE]ENOG DA U SKLADU SA DOSTIGNU]IMA MEDICINE POKU[A U POTPUNOSTI DA OTKLONI ZDRAVSTVENE TEGOBE KOJE SU POSLJEDICA [TETNOG DOGA\AJA. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima VRSTA POVREDE I DIO TIJELA NA KOJEM JE DO NJE DO[LO UTJE^U NA VISINU NAKNADE ZA PRETRPLJENE FIZI^KE BOLOVE TAKO DA SE TA NAKNADA DOSU\UJE U VE]EM IZNOSU AKO SU OZLIJE\ENI OSJETLJIVIJI DIJELOVI O[TE]ENIKOVOG TIJELA.

vi{e oblika . ZOO). objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ALI KOJI JE POSLJEDI^NO VEZAN UZ [TETNI DOGA\AJ. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 98. strana 35) Nematerijalna {teta .strah zbog ishoda lije~enja ^lan 200. strana 35) Nematerijalna {teta .odmjeravanje visine naknade ^lan 200. broj 1/2001.utvr|ivanje visine naknade kada tu`beni zahtjev nije jasno opredijeljen ^lan 200.ma operativnim zahvatima. strana 28) Nematerijalna {teta .raniji AKO TU@BENI ZAHTJEV ZA NAKNADU VI[E OBLIKA NEMATERIJALNE [TETE NIJE JASNO ODRE\EN (OPREDIJELJEN). da se radilo o vi{esturokom prijelomu ~a{ice sa jakim pomakom ko{tanih ulomaka. ZPP-A.pretrpljeni fizi~ki bolovi .pretrpljenog i kasnijeg ^lan 200. broj 3/1999. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.zbog straha . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 22) Nematerijalna {tete . noga tu`ioca je bila imobilizirana i da je bio podvrgnut medicinskoj rehabilitaciji. Ovako utvr|ene okolnosti u cijelosti opravdavaju odluku prvostepenog suda u pogledu osporene naknade za pretrpljene fizi~ke bolove. TAKO UTVR\ENE OKOLNOSTI SLU^AJA. broj 1/2001. UTVR\ENO JE DA JE TU@ITELJICA PRETRPJELA INTENZIVAN STRAH UZROKOVAN POVREDAMA. PRI NAKNADI [TETE ZA PRETRPLJENE FIZI^KE BOLOVE TREBA DO RAZUMNE MJERE VODITI RA^UNA I O SUBJEKTIVNM KARAKTERISTIKAMA O[TE]ENIKA. KAO I DUGOTRAJNOST STRA246 . Zakona o obligacionim odnosima PRAVO NA NOV^ANU NAKNADU ZA PRETRPLJENI STRAH NIJE VEZANO SAMO UZ ONAJ STRAH KOJI BI NASTAO U TRENUTKU DO@IVLJENE TRAUME. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. TE NEIZVJESNO[]U O ISHODU NASTALIH KOMPLIKACIJA NA VE]EM DIJELU PLU]A. POD USLOVOM DA JE STRAH TAKVOG INTENZITETA I TRAJANJA DA PREDSTAVLJA OSNOVU ZA DOSU\ENJE NOV^ANE NAKNADE (^LAN 200. broj 3/2002. Zakona o obligacionim odnosima STRAH ZBOG NEIZVJESNOSTI ISHODA LIJE^ENJA DAJE O[TE]ENOM OSNOVU DA ZAHTIJEVA PRAVI^NU NOV^ANU NAKNADU. KAO I BOLOVE I DRUGE NEPRIJATNOSTI ZA VRIJEME LIJE^ENJA. DOK KASNIJE BOLOVE TREBA PRIZNAVATI U OKVIRU NAKNADE [TETE ZBOG SMANJENJA OP]E @IVOTNE SPOSOBNOSTI. VE] I ZA SVAKI DRUGI STRAH KOJI JE NASTAO U BILO KOME KASNIJEM VREMENU. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o parni~nom postupku . SUD ]E POSTUPITI PO ODREDBAMA ^LANA 98. Zakona o obligacionim odnosima PRILIKOM ODMJERAVANJA NAKNADE ZA PRETRPLJENE FIZI^KE BOLOVE TREBA IMATI U VIDU BOLOVE PRETRPLJENE PRILIKOM SAME NESRE]E. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. A POSEBNO JA^INA STRAHA.

Zakona o obligacionim odnosima OSOBA KOJA JE PRETRPJELA STRAH SREDNJEG INTENZITETA I U KRATKOM VREMENU NEMA PRAVO NA NOV^ANU NAKNADU. ulazna vrata. prema tome. vrata {upe. Iz pismenog nalaza i mi{ljenja vje{taka . pogre{no primijenili odredbu 247 . Malodobna drugotu`ilja. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. nalazila se sama u ku}i. PRI ^EMU NIJE BITNO DA LI JE O[TE]ENI PRILIKOM [TETNOG DOGA\AJA PRETRPIO TJELESNE POVREDE.po osnovu pretrpljenog straha Odgovornost za {tetu . Zakona o obligacionim odnosima NAKNADA NEIMOVINSKE [TETE ZA PRETRPLJENI STRAH DOSU\UJE SE U SLU^AJU KAD JE STRAH BIO INTENZIVAN I DU@E TRAJAO ILI KAD JE INTENZIVAN STRAH KRATKO TRAJAO. BEZ POSLJEDICA. broj 1/2001. i njenog iskaza na ro~i{tu od 19. koja je tada imala 11 godina. Ona nije tjelesno povrije|ena opisanim radnjama tu`enog. pa je tom prilikom pogodio i o{tetio dumu ku}e. po~injenog na taj na~in {to je bez razloga i nekontrolisano pucao iz poluautomatske pu{ke po doma}instvu oca malodobne drugotu`ilje ispaliv{i oko 20 metaka.po osnovu pretrpljenog straha Strah (pretrpljeni) . 1999.psihologa B. strana 36) Nematerijalna {teta . godine proizilazi da je intenzivan strah kod malodobne drugotu`ilje trajao kra}e vrijeme (tri dana). traktor. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 36) Nematerijalna {teta . D`. godine. tj. broj 1/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. 7. 6. Zakona o obligacionim odnosima STRAH JA^EG INTENZITETA. ALI TRENUTA^NI. Naknada neimovinske {tete za pretrpljeni strah dosu|uje se. ali je pretrpjela strah za koji joj je dosu|ena nov~ana naknada. kabinu kamiona. ALI JE U DU@EM VREMENSKOM PERIODU BILA NARU[ENA PSIHI^KA RAVNOTE@A O[TE]ENOG.strah ja~eg intenziteta ^lan 200. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 1999.HA ZBOG NEIZVJESNOSTI O ISHODU DALJNJEG LIJE^ENJA VITALNIH ORGANA. u slu~aju kad je strah bio intenzivan i du`e trajao. strana 36) Naknada {tete . ili ako je intenzivan strah kratko trajao. od 7.naknada {tete ^lan 200. ali je u du`em periodu bila naru{ena psihi~ka ravnote`a o{te}enog. NIJE OSNOVA ZA DOSU\ENJE NAKNADE.. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2001. u smislu ~lana 200. S. ZOO. Ni`estepeni sudovi nisu. ali da je njena psihi~ka ravnote`a bila naru{ena u du`em periodu od preko mjesec dana. crijep na krovu i namje{taj.strah srednjeg intenziteta ^lan 200. ZOO. prozorska stakla. sve dotle dok nije i{~ezao strah manjeg intenziteta. DAJU O[TE]ENOJ OSNOVU DA ZAHTIJEVA PRAVI^NU NAKNADU PO OSNOVU ^LANA 200. Iz obrazlo`enja: Presudom krivi~nog suda tu`eni je ogla{en krivim zbog krivi~nog djela izazivanja opasnosti.

nije isklju~io mogu}nost da su “pre`ivljene psihi~ke traume” kod malodobne drugotu`ilje trajale i du`e od mjesec dana.000 KM i pored toga {to strah nije kod nje ostavio te`e posljedice.pogotovo kod mladih osoba (a nisu duge ni kod starijih) i ne du`e od mjesec dana. ZOO kad su malodobnoj drugotu`ilji dosudili naknadu za pretrpljeni strah u iznosu od 2. Vje{tak T. koji su u fotokopijama prilo`eni spisima. poslije sastavljanja pismenog izvje{taja vje{taka T. treba re}i da okolnost {to strah kod malodobne drugotu`ilje nije ostavio trajne posljedice na njenu psihu ne predstavlja smetnju da joj se odredi nov~ana satisfakcija po ovom osnovu. po ocjeni ovog suda.Bilten sudske prakse VS RS. 248 . dakle. je svoj nalaz i mi{ljenje od 25. Neosnovano se u reviziji tvrdi da su nalazi i mi{ljenja vje{taka B. godine proizilazi da on nije neposredno pregledao malodobnu drugotu`ilju. STAV 1. Iz njegovog pismenog izvje{taja od 25. 10. Prema vje{taku psihologu. a slabog . a sve naravno je individualno i zavisi od strukture svake osobe ponaosob”. u ovom i vje{taka T. godine. njen nalaz i mi{ljenje su detaljniji i precizniji u odnosu na malodobiu drugotu`ilju. (Vrhovni sud Republike Srpske. nego primjerena utvr|enim okolnostima slu~aja. iako u dokumentaciji stoji da su trajale i kra}e. S obzirom na predmet vje{ta~enja. Dosu|ena naknada nije. je zaklju~io “da su pre`ivljene psihi~ke traume kra}eg vremena .115) Naknada nematerijalne {tete . 2002. napomenuto da je za odre|ivanje nov~ane naknade za ovaj vid nematerijalne {tete dovoljno da je strah bio intenzivan i da je du`e trajao ili da je bar u du`em periodu bila naru{ena psihi~ka ravnote`a o{te}enog lica. godine. Zakona o obligacionim odnosima PRIMJENA PRAVNOG STANDARDA “PRAVI^NE NAKNADE” (^LAN 200. kad se uporede s vje{ta~enjem dr T. M. godine prilikom davanja svog nalaza i mi{ljenja. Suprotno tome. a drugi put 7. 4. Vje{tak T. Ve} je.tri dana. S. strah je trajao 39 dana (jakog intenziteta . vje{tak . prema tome.~lana 200. naime. 4. primjena pravnog standarda “pravi~ne naknade” ^lan 200. 10. srednjeg tri do {est dana. 1988. zavisno od psihi~ke strukture li~nosti malodobne drugotu`ilje. 1994. 113 . ali da su mogle potrajati i du`e. U vezi ostalih revizionih navoda. uslov za odre|ivanje nov~ane naknade okolnost da je strah ostavio trajne posljedice na njegovu psihu. “izuzetno previsoka”. {to ne odstupa bitno od mi{ljenja vje{taka T. 1999.psiholog B. {to zavisi od strukture njene li~nosti.mjesec dana). godine . 6. kako se tvrdi u reviziji. je dva puta neposredno pregledala malodobnu drugotu`ilju: prvn put 10. Nije. od 18. godine u odnosu na malodobnu drugotu`ilju zasnovao na prethodnim nalazima i mi{ljenjima vje{taka psihologa od 10. Vje{tak. 1998. da psihi~ke traume u ovakvim slu~ajevima obi~no traju kra}e vrijeme od mjesec dana. 10. prema tome. str. S. broj I/2004. godine i psihijatra od 13. 1994. odluka broj 65. specijaliste . ZOO) KOJE JE VERIFIKOVALA SUDSKA PRAKSA KOD ODMJERAVANJA NAKNADE ZA NEMATERIJALNU [TETU MORA BITI U SVAKOM KONKRETNOM SLU^AJU INDIVIDUALIZIRANA.neuropsihijatra u krivi~nom predmetu me|usobno protivrje~ni (“kontradiktorni i suprotni”). broj: Rev-324/01.utvr|ivanje visine naknade. 1994. nego je nalaz i mi{ljenje dao na osnovu naprijed pomenutih nalaza i mi{ljenja psihologa i neuropsihijatra. 10.

jer i li~na svojstva o{te}enog (ovdje tu`iteljice) uti~u na visinu pojedine naknade. 04. godine. od 08. TE DA MOGU.000. Istom presudom obavezan je tu`ilac da tu`enom naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1. ZOO. TRAJNO UMANJENJE RADNE SPOSOBNOSTI. kako to smatra revizija. broj 1/2003. Primjena pravnog standarda pravi~ne naknade (~lan 200. N. PREDSTAVLJATI POSEBNE OSNOVE ZA NAKNADU [TETE. PA TU@ITELJU PRIPADA PRAVO NA NAKNADU [TETE ZA PSIHI^KI BOL ZBOG KOMLEKSA NI@E VRIJEDNOSTI. 2003. broj 3/2004. ugleda i dostojanstva ^lan 200. @alba tu`ioca se odbija i presuda Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj: P . 2002. Zakona o za{titi od klevete Br~ko Distrikta BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH”.344.575/02I. uzeti u obzir na~elo individualizacije naknade. TO ZNA^I DA POSTOJANJE KOMPLEKSA NI@E VRIJEDNOSTI MO@E DA SE IZRA@AVA KAO IZVJESNO DEPRESIVNO PSIHI^KO STANJE. stav 1. ZOO). a u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. mora biti u svakom slu~aju nematerijalne {tete individualizirana.00 KM uz zakonsku zateznu kamatu ra~unaju}i od dana podno{enja tu`be pa do isplate. STRAH I PSIHI^KI BOL ZBOG KOMPLEKSA NI@E VRIJEDNOSTI RAZLI^ITE POJAVE. 12. ali ne i odlu~uju}i kod odmjeravanja naknade na neimovinsku {tetu. ugleda i li~nog dostojanstva iznos od 10. stav 1. od 19. strana 24. te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka. broj 29/78) ^lan 6. stav 1. jer bi to vodilo tzv. 249 . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. iz G.00 KM. ZOO). broj 4/2004. Zakona o obligacionim odnosima PRAVILNO JE SHVATANJE DA SU FIZI^KI BOL. ODNOSNO POREME]AJ PSIHI^KOG @IVOTA.«Doma}a i strana sudska praksa». PRI ODRE\ENIM OKOLNOSTIMA. Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom odbijen je tu`beni zahtjev tu`ioca I. isplati na ime naknade nematerijalne {tete zbog povrede ~asti. naime. Mora se. koji tra`i da mu tu`eni O. broj: Rev-52/02. dakle. i “Doma}a i strana sudska praksa”. UGLEDA I DOSTOJANSTVA. broj 14/03) O NEMATERIJALNOJ [TETI ZBOG POVREDE ^ASTI. godine . preuzetog Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”.Iz obrazlo`enja: Odmjeravanje naknade za nematerijalnu {tetu predstavlja primjenu pravnog standarda “pravi~ne naknade” (~lan 200. POTVR\UJE. strana 61) Naknada nematerijalne {tete . iz R. pa nije dovoljno vr{iti pore|enje odmjeravanja naknade za ovu {tetu sa naknadom za istovrsne {tete u drugim sli~nim slu~ajevima.psihi~ki bol zbog kompleksa ni`e vrijednosti ^lan 200. {to revizija o~igledno gubi iz vida. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. tarifiranju naknade za nematerijalnu {tetu. stav 1. (Vrhovni sud Republike Srpske. S. Standardi “pravi~ne naknade” koje je verifikovala sudska praksa su imovinsko-pravni standardi. strana 50) Naknada nematerijalne {tete .povreda ~asti. {to je nespojivo sa na~elom izra`enim u pravnom standardu “pravi~na nov~ana naknada” iz ~lana 200.

i ovaj je to i u~inio. 2003. Naime. Ina~e. pa iz tog razloga tu`ilac nije predlagao izvo|enje dokaza radi utvr|ivanja visine {tete. kako se u `albi navodi. tu`eni je krivi~nu prijavu podnio protiv nepoznatog izvr{ioca. godine). povrijedio ~ast. po{to tu`eni tu`ioca nije li~no poznavao. @alba nije osnovana. 05. Da je tu`ilac zbog navedenog imao odre|ene neugodnosti. nema sumnje. tu`ioca i jo{ dosta ljudi rekao da je ru~ni sat koji se nalazi na ruci tu`ioca. gdje na gornjoj plo~i sata pi{e “FEINEGOLD” i broj 999-9. po{to je to postalo bespredmetno. Nakon toga tu`ilac je vi{e puta pozivan u Policiju Br~ko Distrikta BiH i svaki put dao izjavu. pobijana presuda preina~i i u cijelosti usvoji tu`beni zahtjev tu`ioca ili da se ista ukine i odr`i glavna rasprava kod ovog suda. ugled i li~no dostojanstvo tu`ioca. br.Protiv ove presude `ali se tu`ilac zbog pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava. i poslije toga tu`eni je neprestano u toku postupka pred sudom ponavljao da je to njegov sat koji mu je ukraden. ispostavilo se da se radi o satu tu`ioca. niti radnjom nije u~inio ni{ta {to bi upu}ivalo na to da je direktno optu`io tu`ioca. a potom prijavio policajcu da je na ruci ~ovjeka koji tu ~eka u redu ispred {altera za li~ne karte vidio sat kakav je njemu ukraden 23. 5/00. 08. pa stoga nije ni trebalo utvr|ivati visinu {tete. pa tu`ilac predla`e da se `alba uva`i. tu`eni nikada i ni pred kim nije rekao da mu je tu`ilac ukrao ru~ni sat. ali je sud mogao da postupi u skladu sa odredbom ~lana 7. od 13. stav 2.S. godine tu`eni u prostorijama Policije Br~ko Distrikta BiH ispred {altera za li~ne karte primijetio na ruci tu`ioca (koga do tada nije poznavao) ru~ni sat za koji je bio ubije|en da je njegov. godine. niti da ga je na bilo koji na~in javno izlo`io neugodnostima ili neprijatnostima. gdje niko od ostalih ljudi koji su se tada nalazili ispred {altera za li~ne karte u zgradi Policije nije mogao 250 .. te saslu{ao tu`ioca u posebnoj prostoriji. te utvr|en model i broj 57 893PL i marka sata ZITURA SWIZBANK. gdje i `ivi. ugled i dostojanstvo nisu na taj na~in povrije|eni i nema osnova za njegovo obe{te}enje. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH . godine u R. pa je zamolio policajca da tu`ioca ispita u vezi sata odmah. 04. Zbog pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja i materijalno pravo je pogre{no primijenjeno. ali njegova ~ast. 2002. Iz ~injeni~nog utvr|enja u prvostepenom postupku slijedi da je dana 15. Kako prvostepeni sud nije prihvatio pravni osnov tu`benog zahtjeva. te na taj na~in nanio mu {tetu. dok na kraju ra~unom o kupovini sata u [vajcarskoj nije dokazao da je taj sat njegov i da to nije sat koji je ukraden tu`enom. 1/01 i 6/02). sat tu`enog koji mu je ukraden.409/02. Nesumnjivo da je na taj na~in. nego je policajcu rekao da je sat na ruci tu`ioca isti kao njegov koji mu je ukraden. nijednim svojim postupkom. 2002. U `albi isti~e da je neta~an navod u obrazlo`enju pobijane presude da tu`eni O. pa je Javno tu`ila{tvo Br~ko Distrikta BiH zaklju~ilo da nema razloga za otvaranje istrage protiv tu`ioca (Slu`bena zabilje{ka broj KTN. U odgovoru na `albu tu`eni predla`e da se `alba tu`ioca kao neosnovana odbije i prvostepena presuda potvrdi.u daljem tekstu: ZPP-a (“Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH”. Nakon {to je identifikovan sat na ruci tu`ioca. pa isti kada je upore|en sa satom kakav je imao tu`eni. 10. 1997. Policajac je u trenutku kada je tu`ilac namjeravao da napusti zgradu Policije zamolio tu`ioca da po|e s njim i u posebnoj prostoriji od istog uzeo izjavu u vezi spornog sata. Pitao je tu`enog koliko je sati da bi se uvjerio da li je sat isti. Iz spisa predmeta proizlazi da je tu`eni u zgradi Policije u prisustvu policajca. Me|utim. Tu`ilac je u me|uvremenu pribavio garantni list za svoj sat koji je kupio u [vajcarskoj 07. a koji mu je ukraden u maju te godine. to je bespredmetno odlu~ivati o njegovoj visini.

00 KM. 2004. ali sa odre|enim individualnim razlikama. godine.900. Iz navedenog slijedi da je tu`eni postupio na na~in kako bi postupio svaki prosje~an gra|anin u takvoj situaciji. Sa vi{kom tu`benog zahtjeva tu`ilac je odbijen.00 KM u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude.400. sve sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude.133/04. kao dana presu|enja do isplate. Iz obrazlo`enja: Presudom Osnovnog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. pa je na utvr|eno ~injeni~no stanje prvostepeni sud pravilno primijenio odredbu ~lana 200. preuzetog Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. daju}i za istu valjane razloge koje kao takve prihvata i ovaj sud.00 KM). te da ostali dio osporava i predla`e da se `alba uva`i i prvostepena presuda preina~i tako {to bi se usvojio i odbijaju}i dio tu`benog zahtjeva. Tu`eni nije Javnom tu`ila{tvu Br~ko Distrikta BiH podnio krivi~nu prijavu protiv tu`ioca. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Zakona o obligacionim odnosima OCIJENJENO JE DA JE KRIVI^NA PRESUDA KOJOM JE TU@ENI PROGLA[EN KRIVIM I OSU\EN NA KAZNU ZATVORA DOVOLJNA SATISFAKCIJA TU@IOCU ZA POVREDU ^ASTI I UGLEDA DOSU\ENI IZNOSI NEMATERIJALNE [TETE SRAZMJERNI SU NE SAMO INTENZITETU I DU@INE TRAJANJA BOLOVA I STRAHA I STEPENU UMANJENJA OP[TE @IVOTNE SPOSOBNOSTI TU@IOCA. broj 29/78). godine) Naknada nematerijalne {tete .00 KM (u izreci je o~iglednom {tamparskom gre{kom navedeno 3. Ispostavilo se da je sat koji ima tu`ilac zaista skoro isti kao sat koji je ukraden tu`enom na par mjeseci ranije.00 KM. za pretrpljene fizi~ke bolove iznos od 1. 2004. godine. stav 1. 251 . te odredbu ~lana 6. @IVOTNOJ DOBI TU@IOCA I CILJU KOME SLU@I DAVANJE NOV^ANE NAKNADE . (Rje{enje Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. od 26.500. pa je `albu tu`ioca kao neosnovanu valjalo odbiti i prvostepenu presudu potvrditi. otklonjena je svaka sumnja da on nije vlasnik navedenog ru~nog sata. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. kao i na ime naknade materijalne {tete (izmakle dobiti . Protiv navedene presude `ale se i tu`ilac i tu`eni. od 03. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH. pa nakon {to je tu`ilac pribavio garantni list. 02.povreda ~asti i ugleda ^lan 200. broj 14/03) kada je donio pobijanu presudu.zarade za nekori{tenje kamiona za vrijeme lije~enja) iznos od 2.STATISFAKCIJE TU@IOCU. Tu`ilac ula`e `albu zbog pogre{ne primjene materijalnog prava isti~u}i da ne osporava jedino dio presude koji se odnosi na naknadu za pretrpljene fizi~ke bolove i strah. broj: G`. broj P . te na ime pretrpljenog straha iznos od 1. a na osnovu ~lana 295.00 KM.000.023. 05.524/02-I. odnosno ukupno 3. NEGO I ZNA^AJU POVRIJE\ENOG DOBRA. 2004. Zakona o za{titi od klevete Br~ko Distrikta BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH”. tu`eni je obavezan da tu`iocu isplati na ime naknade nematerijalne {tete za pretrpljene du{evne bolove zbog umanjenja op{te `ivotne aktivnosti iznos od 1. nego protiv nepoznatog izvr{ioca.37 KM. 02.~uti o ~emu su oni razgovarali. dok je u pogledu tro{kova odlu~eno da se tu`eni obave`e da tu`iocu naknadi iste u iznosu od 850.800.

tu`eni je tvrdio da se radi o podijeljenoj odgovornosti u omjeru 60% (odgovornost tu`ioca) prema 40% (odgovornost tu`enog).. iz dosu|enih iznosa je o~igledno da je prvostepeni sud vodio ra~una i o tome. te da je tu`eni presudom Osnovnog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine broj: Kp. od 05. kao i dosu|eni tro{kovi umanjiti srazmjerno uspjehu tu`ioca u sporu ili odrediti da svaka stranka snosi svoje tro{kove. Prema podacima iz spisa. 2002. u obrazlo`enju prvostepene presude citirane odredbe Zakona o obligacionim odnosima. ocijenio da doprinosa tu`ioca nastanku {tete nije bilo. brata tu`enog. prvostepeni sudu je u obrazlo`enju dao razloge koje kao valjane prihvata i ovaj sud. Krivi~nog zakona Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i osu|en na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca. iako se cilj i svrha davanja nov~ane naknade ne spominju u obrazlo`enju. 05.44/01-IV. te ostale provedene dokaze i. Naprotiv.. ali se ne mo`e prihvatiti stanovi{te `albe tu`enog o bitnim povredama parni~nog postupka u~injenim zbog toga {to se prvostepeni sud u pobijanoj presudi pozvao i na ono {to je u vezi sa samim doga|ajem utvr|eno u toku krivi~nog postupka odnosno.47/2002. preina~enom presudom Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. godine. kao i svjedoka L. godine. Ta~ni su navodi `albe tu`enog da je parni~ni sud za pravosna`nu presudu krivi~nog suda vezan samo u pogledu postojanja krivi~nog djela i krivi~ne odgovornosti. ovaj sud je odlu~io kao u izreci iz slijede}ih razloga: Iz obrazlo`enja pobijane presude proizilazi da je {teta koja je predmet tu`benog zahtjeva tu`ioca posljedica nano{enja te{ke tjelesne povrede tu`iocu u vidu preloma nosnih kostiju i nosne pregrade od strane tu`enog dana 08. 2002. U vezi s tim. od 14. ali je tokom postupka bilo sporno da li je i u kojoj mjeri sam tu`ilac doprinio nastanku {tete. Pri tome je prvostepeni sud pravilno ocijenio i iskaz svjedoka P G. a imaju}i u vidu i ~injenice utvr|ene pravosna`nom krivi~nom presudom. stav 1. 04. V. nesumnjiva je odgovornost tu`enog za {tetu koju je tu`ilac usljed toga pretrpio. Zaklju~ak o isklju~ivoj odgovornosti tu`enog nesumnjivo proizilazi i iz ~injenica utvr|enih u toku krivi~nog postupka. u smislu ~lana 292. Imaju}i u vidu navedeno. ali se iz toga ne mo`e automatski izvoditi zaklju~ak da prilikom utvr|ivanja visine naknade nije vodio ra~una o cilju i svrsi davanja nov~ane naknade. Obrazla`u}i dosu|ene iznose naknade nematerijalne {tete za pretrpljene fizi~ke bolove i strah i umanjenje `ivotne sposobnosti. kako i pod kojim okolnostima su tu`iocu nanesene te{ke tjelesne povrede. 252 . 2001. Nakon {to je.Tu`eni pobija prvostepenu presudu u osu|uju}em dijelu zbog bitnih povreda odredaba parni~nog postupka. ispitao pobijanu presudu u granicama istaknutih razloga `albi. godine. odbiti zahtjev za naknadu materijalne {tete. pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava sa prijedlogom da se prvostepena presuda preina~i tako {to }e se tu`iocu dosuditi manji iznosi na ime naknade nematerijalne {tete. kako je to navedeno i u izreci krivi~ne presude. te nakon ocjene istih. prvostepeni sud jeste potencirao intenzitet i du`inu trajanja bolova i straha. a prvostepena poresuda potvrdi u odbijaju}em dijelu. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. broj: K`. . ogla{en krivim zbog krivi~nog djela te{ke tjelesne povrede iz ~lana 172. U vezi s tim. Navedena te{ka tjelesna povreda tu`iocu je nanesena udarcima pesnicom vi{e puta u predjelu lica. 02. prvostepeni sud je saslu{ao ve}i broj svjedoka.

Ne radi se o nikakvim enormnim iznosima koji bi vodili komercijalizaciji. da li je bio socijalno osiguran i naplatio doznaku. Davanje naknade za naru`enost takvog stepena i manifestacija. iz obrazlo`enja pobijane odluke proizilazi da se tro{kovi koji su dosu|eni tu`iocu odnose samo na naknadu sudske takse i tro{kova vje{ta~enja. Kako se radi o tro{kovima koji su bili nu`ni ~ak i u slu~aju da je tu`ilac tra`io upravo onoliko koliko mu je dosu|eno. na osnovu 253 . zbog toga {to nije utvr|eno da li je tu`ilac naplatio osiguranje.. a tu`ilac dru{tveno priznati oblik satisfakcije.. tu`eni je tokom postupka trebao prilo`iti dokaze da je tu`ilac sve to primio i da je zbog toga {teta daleko manja. bi bilo protivno svrsi nov~ane naknade. Dovoljna satisfakcija tu`iocu za povredu ~asti i ugleda predstavlja krivi~na presuda kojom je tu`eni progla{en krivim i osu|en na kaznu zatvora. srazmjerni ne samo intenzitetu i du`ine trajanja bolova i straha i stepenu umanjenja op{te `ivotne sposobnosti tu`ioca nego i zna~aju povrije|enog dobra. [to se ti~e navoda `albe u vezi sa gubitkom ~ula mirisa. Prema nalazu i mi{ljenju vje{taka Z. Takve dokaze tu`eni ne prila`e ni u `albi. zbog ~ega se navodi `albe tu`enog i u ovom dijelu ukazuju neosnovanim.. kome nijedna od stranaka nije prigovorila. kao i suprotne tvrdnje `albe tu`ioca: da je dosu|ena naknada prenisko odre|ena. U pogledu naknade za du{evne bolove zbog povrede ~asti i ugleda. prvostepeni sud je i o tome dao valjane razloge. Kako iz navedenih razloga ne stoji nijedan od razloga istaknutih u `albama tu`ioca i tu`enog. koje `alba tu`ioca potencira. i ovaj sud je stanovi{ta da se ne radi o {teti za koju bi tu`iocu trebalo dosuditi posebnu naknadu. zbog ~ega je iste kao takve. U pogledu tro{kova parni~nog postupka. te. kako se to ~ulo. specijaliste ORL. Ne stoje ni navodi `albe tu`ioca o neosnovanom odbijanju zahtjeva koji se odnosio na naknadu nematerijalne {tete zbog povrede ~asti i ugleda i naru`enosti. kakva je kod tu`ioca. nego naprotiv o iznosima koji su i. istom nisu ni dosu|eni. za kabadahijsko pona{anje. Kako u toku postupka nije dokazano da je gubitak ~ula mirisa posljedica od strane tu`enog nanesene povrede. stav prvostepenog suda i u vezi s tim se ukazuje pravilnim. to se obje `albe ukazuju neosnovanim. doznaku i sl). ve} dobio adekvatnu kaznu. `ivotnoj dobi tu`ioca i cilju kome slu`i davanju nov~ane naknade . S obzirom na takav stepen naru`enosti.. Ne stoje ni tvrdnje `albe tu`enog o pogre{no i nepotpuno utvr|enom ~injeni~nom stanju u pogledu naknade materijalne {tete.statisfakcije tu`iocu. odakle se name}e zaklju~ak da su ti navodi `albe samo pau{alno navedeni (tu`eni ~ak u `albi i ne tvrdi da je tu`ilac naplatio osiguranje. dakle. kod tu`itelja postoji blaga naru`enost koja se mo`e hirur{ki popraviti. Ukoliko smatra da je po tom osnovu trebalo umanjiti iznos naknade utvr|en od strane sudskog vje{taka. Ostali tro{kovi koje je tu`ilac tra`io. dr D. po ocjeni ovog suda. Iz istih razloga su bez osnova i tvrdnje `albe tu`ioca o za{titni~kom odnosu prvostepenog suda u odnosu na siled`ijsko pona{anje tu`enog.Tvrdnja tu`enog da dosu|enje naknada u iznosima odre|enim prvostepenom presudom pogoduje te`njama koje su nespojive sa prirodom i svrhom davanja nov~ane naknade potpuno je neosnovana. to i ovaj sud ocjenjuje da nema mjesta umanjenju naknade tu`iocu za te tro{kove srazmjerno procentu uspjeha u sporu.. ocjena prvostepenog suda o neosnovanosti davanja nov~ane naknade i za taj vid {tete se ukazuje pravilnom. Tu`eni je. po mi{ljenju vje{taka mo`e izgubiti na vi{e na~ina. Stoga su bez osnova tvrdnje tu`enog o previsoko odre|enim iznosima naknade.

000 DEM. 08. Me|utim. Iz obrazlo`enja: ^injenica srodstva (otac i sinovi u konkretnom slu~aju) je osnov prava na naknadu za pretrpljene du{evne bolove zbog gubitka bliskog srodnika (~lan 201. Okolnosti koje sudovi utvr|uju. naime.~lana 295. ZOO). USLJED ZADOBIJENIH POVREDA. broj: Rev. i 201. godine) Naknada {tete . strana 23) 254 . STUPILA U VANBRA^NU ZAJEDNICU. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. od 12. na visinu naknade za ovaj vid nematerijalne {tete uti~u okolnosti u kakvim odnosima su bili umrli i srodnici. broj 3/2000. valjalo odbiti i prvostepenu presudu u cijelosti potvrditi. opravdavali dosu|enje naknade svakom od njih po 5. stav 1. broj 3/2000. PRIPADA PRAVO NA NAKNADU [TETE ZBOG UMANJENOG UGLEDA I IZGLEDA NA UDAJU. a ne upu{taju}i se u ocjenu navoda `albe i revizije da tu`itelji nisu ni ranije posje}ivali oca (ove ~injenice ni`estupanjske odluke ne sadr`e). ukoliko se radilo o takvim odnosima. NE I NA PRAVO NA NAKNADU.izra`ene deformacije PRAVO NA NAKNADU [TETE ZBOG UNAKA@ENOSTI PRIPADA SAMO LICU NA ^IJEM JE TIJELU. Zakona o parni~nom postupku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. U PRAVILU.pravo na naknadu za du{evne bolove bliske osobe ^lanovi 200. ZOO i kriterijima sudske prakse. strana 27) Nematerijalna {teta . Podrazumijeva se ve}i intenzitet du{evnih bolova zbog gubitka bliskog srodnika. godine Bilten VS FBiH. (Presuda Apelacionog suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. a posebno da li se radilo o odnosima u kojima su bile izra`ene emocije. DO[LO DO IZRA@ENIH DEFORMACIJA KOJE KOD DRUGIH LJUDI IZAZIVAJU OSJE]AJ NELAGODNOSTI.za du{evne bolove zbog smrti bliske osobe Nematerijalna {teta .gubitak ugleda i izgleda za udaju MALOLJETNICI KOJA JE ZAVEDENA OBE]ANJEM BRAKA.168/04. da nijedan od tu`itelja. briga i pa`nja koje se pretpostavljaju za odre|eni stepen krvnog srodstva. te da njegov grob nisu posjetili ni u sljede}ih 14 mjeseci. 2004. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. strana 23) Nematerijalna {teta . BRIGE I PA@NJE UTI^U NA VISINU NAKNADE A. neovisno od udaljenosti. 02.zbog unaka`enosti . od 24. odluka broj 38.000 DEM i da bi adekvatna naknada bila svakom od njih u iznosu od po 3.272/99. Zakona o obligacionim odnosima KRVNO SRODSTVO UMRLOGA I BLISKIH SRODNIKA (OTAC I SINOVI U KONKRETNOM SLU^AJU) OSNOV JE PRAVA ZA NAKNADU ZA PRETRPLJENE DU[EVNE BOLOVE ZBOG GUBITKA BLISKOG SRODNIKA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ne isklju~uju njihova prava na naknadu nego ukazuju na to da tu`itelji nisu pretrpjeli du{evne bolove takvog intenziteta koji bi. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. A STEPEN UZAJAMNIH EMOCIJA. 2000. broj 1/2000. prema kriterijima iz ~lana 200. nije do{ao na sahranu ocu niti su zahtijevali prolongiranje sahrane. a. koji ostvaruju pravo na naknadu. broj: G`.

str. ina~e. njeguju i pru`aju mu pomo} bez koje on ne bi mogao zadovoljavati ili bi izuzetno ote`ano zadovoljavao svakodnevne `ivotne i sa njima povezane potrebe. pri ~emu se mora imati u vidu da se ovom vrstom nadoknade.20/99. stavak 3. bliski srodnici kao tzv. Iz obrazlo`enja: ^injeni~no utvr|enje nedvojbeno upu}uje na to da je kod oca tu`itelja do{lo do visokog stupnja trajne invalidnosti. godine Bilten VS FBiH.nematerijalne . stavak 3. stavak 3.te{ka invalidnost bliskog srodnika Te{ka invalidnost . po prirodi stvari. stavak 3. Imaju}i to u vidu.udate sestre poginulog ^lanak 201. ali ostala `ivjeti u zajednici sa bratom i roditeljima u koju zajednicu je do{ao i njezin suprug. KOJA SE RANIJE UDALA.sestre poginulog Nematerijalna {teta . a sudovi ni`eg stupnja utvrdili su da se prije bratove smrti udala. Zakona o obveznim odnosima POD NARO^ITO TE[KOM INVALIDNO[]U PODRAZUMIJEVA SE INVALIDNOST VISOKOGA STUPNJA KOJA SE I VANJSKI MANIFESTIRA NA NA^IN ZBOG KOJEG BLISKA RODBINA TRPI DU[EVNE BOLOVE. koja bi opravdavala priznanje prava na naknadu {tete. Zakona o obveznim odnosima SESTRA SMRTNO STRADALOG BRATA. posebno da se utvr|enom nadoknadom treba posti}i zadovoljenje o{te}enih koje }e im pojedina~no i ukupno kompenzirati gubitak sina. Odre|ivanje ove nadoknade spada u domen primjene materijalnog prava. pravilno zaklju~ili da i tre}etu`iteljici pripada pravo na nadoknadu nematerijalne {tete kao satisfakcije za pretrpljene du{evne bolove. 04. ali se prilikom odmjeravanja mora voditi ra~una i te`iti da satisfakcija koja se daje u obliku nov~anog iznosa po svom obujmu bude adekvatan obujam {tete koju je svako od o{te}enika individualno pretrpio gubitkom bliskog srodnika kao nematerijalnog dobra. suprotno stajali{tu revizije. ovaj sud nalazi nepravilnim odre|ivanje nadoknade u dosu|enim iznosima i svima o{te}enicima u jednakim iznosima. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. tako da zajednica `ivota udajom nije prekinuta.u smislu ~lanka 201. AKO JE I POSLIJE UDAJE SVE DO MOMENTA BRATOVE SMRTI SA NJIM @IVJELA U OBITELJSKOJ ZAJEDNICI. kojeg su {tetnim doga|ajem izgubili. stavak 2. te djeluju na psihi~ku sferu i izazivaju znatnije du{evne bolove kod posrednog o{te}enika. Pod naro~ito te{kom invalidno{}u. tako da zajedni~ki `ivot i svakodnevni kontakti nesumnjivo stalno podsje}aju na posljedice nesre}e. Iz obrazlo`enja: Tre}etu`iteljica je sestra poginulog. uz visoki stupanj izra`enosti. ali ne i naro~ito te{ke invalidnosti kakvu ima u vidu odredba ~lanka 201. broj 1/1999. 28 . posebno ako ga neposredno ~uvaju. 1999. od 22. kako je bilo prije prouzro~enja {tete kod svakog o{te}enika. odluka broj 44. spoljno manifestira na na~in zbog kojeg posredni o{te}enici trpe du{evne bolove u svakodnevnom ili stalnom kontaktu sa invalidom. Stoga su ti sudovi. podrazumijeva se ona invalidnost koja se. Zakona o obveznim odnosima. ne posti`e uspostava ranijeg stanja (du{evnog). u smislu ~lanka 201.29) Naknada {tete . ZOO. broj: Rev. odnosno brata. Zakona o obveznim odnosima ^lanak 201.zbog naro~ito te{ke invalidnosti Nematerijalna {teta . koji prelazi 255 . IMA PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE ZA PRETRPLJENE DU[EVNE BOLOVE. posredni o{te}enici.Naknada {tete . koju u vidu du{evnih bolova trpe tu`itelji.

cijene}i da. svoju obitelj i u toj mjeri je njezina {teta manja od {tete koju su pretrpjeli roditelji. Nije. koji bi po ~lanku 201. OSOBA KOJA NIJE BILA RO\ENA U VRIJEME [TETNOG DOGA\AJA. stavak 2..nije isklju~iv kriterij stupanj invalidnosti ^lanak 201. 2000. ZOO (samo ako je izme|u njih i umrlog postojala trajnija zajednica `ivota). te prvo i drugotu`itelju kao roditeljima dosudio nadoknadu po 6. jer za takvu bol zakon ne pretpostavlja da je takvog intenziteta da stvara pravo na nov~anu satisfakciju. Iz obrazlo`enja: Naknada {tete zbog du{evnih bolova izazvanih smr}u mo`e se samo iznimno dosuditi bra}i i sestrama poginule osobe kako proistje~e iz odrednica ~lanka 201.nema pravo na naknadu {tete zbog du{evnih bolova izazvanih smr}u brata ili sestre ^lanak 201. ne mo`e biti od odlu~uju}eg zna~aja. broj: P`. koju nije ni poznavala. godine Bilten VS FBiH. udala se. Okolnost koju revizija nagla{ava. godine Bilten VS FBiH. koji se u ovom slu~aju primjenjuje kao va`e}i u vrijeme pokretanja parnice. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o obaveznim odnosima O PRAVU NA NAKNADU [TETE ZBOG NARO^ITO TE[KOG INVALIDITETA BLISKE OSOBE NE ODLU^UJE SE ISKLJU^IVO NA TEMELJU PROCENTA INVALIDNOSTI. Naknada zbog du{evnog bola izazvana pogibijom brata ili sestre dosu|uje se samo kada je bol dostigao ve}i intenzitet i zakon polazi od predmnjeve da je to slu~aj jedino kad je pogibija uslijedila u ~asu kada je postojala trajnija zajednica `ivota. {to zna~i kada su se bra}a i sestre dobro uzajamno poznavali i osje}ali izrazitu bliskost ne samo zbog uzajamnog rodbinskog odnosa ve} i zajedni~kog `ivljenja (dru`enja koje je bliskost poja~avalo).000 DEM. 10. da bi mldb. jer u tom ~asu tu`itelj jo{ nije bio ro|en (do saobra}ajne nezgode je do{lo u ~asu kada je njegova majka bila u osmom mjesecu trudno}e). 01. stavak 1. od 18. mo`e zahtijevati za du{evne bolove koje }e trpjeti zbog smrti roditelja.500 DEM. 2000. strana 27) Naknada {tete . dakle.bliskim osobama zbog naro~ito te{ke invalidnosti . od 24. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.149/99. Zakona o obveznim odnosima opravdavao dosu|enje nadoknade drugotu`itelju i tre}etu`iteljici 256 . a tre}etu`iteljici kao sestri 3. iako je `ivjela u zajednici. stavak 2. strana 28) Naknada {tete . i zasnovala.ne pripada nasciturusu zbog du{evnih bolova izazvanih smr}u brata ili sestre Nasciturus . pa je u tom dijelu preina~io ni`estupanjske presude po ~lanku 395. odluka broj 39. dovoljno (za razliku od naknade {tete koju nasciturus. stavak 3.153/98. ako se `iv rodi. Zakona o obveznim odnosima NEMA PRAVO NA NAKNADU [TETE ZBOG DU[EVNIH BOLOVA IZAZVANIH SMR]U BRATA ILI SESTRE. tu`itelj `ivio u okviru iste obitelji sa poginulom sestrom. A. ranijeg Zakona o parni~nom postupku. broj: Rev. dakle. broj 1/2000. tako da bi izme|u njih postojala trajnija zajednica `ivota. Iz obrazlo`enja: Revizija tu`enika pogre{no smatra da utvr|eno tjelesno o{te}enje prvotu`itelja ne predstavlja naro~ito te{ki oblik invalidnosti. Takve zajednice nije moglo biti u vrijeme pogibije mldb. kada postane svjestan zna~aja gubitka) to {to }e i tu`itelj trpjeti (i ve} trpi) izvjesnu bol zbog gubitka sestre. odluka broj 40. stavak 3. broj 2/2000.okvire ustaljene sudske prakse.

VE] MU TREBA PRIZNATI NAKNADU ZBOG GUBITKA NJEGE. kao primarni uvjet. moralne podr{ke i sli~no koju svaki roditelj pru`a djetetu dok ono ne odraste.kao roditeljima. u smislu navedene zakonske odredbe. od 20.180/00. za pretrpljene du{evne bolove. po ~lanu 203. pa svakodnevni zajedni~ki `ivot i kontakti koje roditelji ostvaruju s njim izazivaju stalno podsje}anje na posljedice nesre}e i tako djeluju na njihovu psihi~ku sferu. broj: Rev. ostao je bez dijela noge u najljep{oj `ivotnoj dobi. u smislu odredbe ~lana 200. Sudovi ni`eg stupnja pravilno su postupili kada su uzimaju}i u obzir sve navedene okolnosti povredu. ne trpi ni {tetu.du{evni bolovi djeteta zbog smrti roditelja Naknada budu}e nematerijalne {tete . Kod toga se ova revizija rukovodi isklju~ivo iskazanim procentom invalidnosti. Prvostepeni sud je odbio sa zahtjevom za naknadu nematerijalne {tete jednog od tu`itelja. Zbog toga du{evne patnje ne treba procjenjivati samo u trenutku kada dijete sazna za smrt ve} mu treba priznati naknadu zbog gubitka njege. Pravna ocjena naro~ito te{ke invalidnosti. odluka broj 33. koje utje~e da posredni o{te}enici (a to su u prvom redu roditelji djeteta mlade dobi) trpe du{evne patnje. Iz obrazlo`enja: Predmet tu`be je naknada {tete materijalne i nematerijalne koju trpe tu`itelji nakon gubitka supruga i oca koji je poginuo na radnom mjestu. pa i nakon toga {to zna~i da i tu`itelju koji je u momentu smrti oca imao oko godinu dana. Ta~no je kao {to smatra prvostepeni su da dijete staro godinu dana nije moglo osjetiti du{evnu bol jer zaista ~ak ni dijete od ~etvrte ili pete godine `ivota nema one psihofizi~ke osobine koje uslovljavaju sposobnost intenzivnog i trajnog do`ivljaja emocija da bi pretrpjelo bolove zbog gubitka oca. istog zakona sud }e na zahtjev o{te}enog dosuditi naknadu i za budu}u nematerijalnu {tetu ako je po redovnom toku izvjesno da }e ona trajati i u budu}nosti. godine Bilten VS FBiH. 11. Me|utim. Ali. Prvotu`itelj je mlada osoba. kakvu je zadobio prvotu`itelj. a zatim ostalim tu`iteljima dosudili pravi~nu nadoknadu nematerijalne {tete za du{evne patnje. Naime. zahtijeva {ire sagledavanje. treba zna~ajno uzeti u obzir oblik vanjskog manifestiranja invalidnosti. DOK ONO NE ODRASTE. odnosno dijete poginulog koje je u vrijeme o~eve smrti bilo staro oko godinu dana zauzimaju}i stanovi{te da tako malo dijete nije moglo shvatiti gubitak oca i da tada nije moglo osje}ati du{evnu bol. ~ime je potpuno izmijenjen njegov na~in `ivota i u zna~ajnoj mjeri ograni~ene. pri ~emu uz visok stupanj invalidnosti. broj 1/2001. pa. ZOO. BRIGE. a mnoge i potpuno onemogu}ene `ivotne aktivnosti. za pretrpljene du{evne bolove zbog smrti bliskog lica sud }e ako na|e da okolnosti slu~aja to opravdavaju dosuditi pravi~nu nov~anu naknadu nezavisno od naknade materijalne {tete. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. {to je nedovoljno za zaklju~ak kakav izvodi. a koga je prvostepeni sud odbio sa zahtjevom za naknadu nematerijalne 257 . pa se zbog toga za pravnu kvalifikaciju svakog slu~aja mogu uzeti kriteriji za odre|ivanje invalidnosti po propisima invalidskog osiguranja kao dominantno ali ne i isklju~ivo mjerilo. Zakona o obligacionim odnosima DU[EVNE PATNJE (BOLOVE) DJETETA NE TREBA PROCJENJIVATI SAMOSTALNO U TRENUTKU KADA DIJETE SAZNA ZA SMRT RODITELJA. brige. MORALNE PODR[KE I SLI^NO KOJU SVAKI RODITELJ PRU@A DJETETU. strana 23) Budu}a nematerijalna {teta . pravno kvalificirali kao naro~ito te{ku.du{evni bolovi djeteta zbog smrti roditelja ^lan 203. 2000. prema tome. @ivi sa roditeljima. PA I NAKON ODRASTANJA. Zakon o obveznim odnosima nije odredio {to se smatra naro~ito te{kom invalidnosti u smislu toga zakona.

mogu}nost naslje|ivanja Naknada nematerijalne {tete . ukoliko bi se utvrdilo da je tu`ilja zaista umrla prije odlu~ivanja o `albama stranaka protiv prvostepene presude.{tete. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ilje da joj tu`eni plati pravi~nu naknadu za nematerijalnu {tetu zbog fizi~kih bolova. `alba tu`enog se ne bi mogla odbiti i prvoste258 . U odredbi ~lana 204. broj 2/2001. isklju~ivo li~no pravo o{te}enog (ovdje: tu`ilje) i ne prelazi na nasljednice. stav 2. 1997. ovaj revizijski sud nalazi da je za pravilnu odluku o sporu bilo potrebno utvrditi da li je tu`ilja umrla prije odlu~ivanja o `albama stranaka koje su izjavile protiv nepravosna`ne prvostepene presude. Zakona o parni~nom postupku). Pravo na naknadu nematerijalne {tete zbog fizi~kih bolova. onda u tom slu~aju. po ocjeni ovog revizijskog suda. Smisao ovog propisa jasno ukazuje na to da ovo pravo prelazi na nasljednike samo ako je naknada {tete dosu|ena o{te}enom za njegova `ivota pravosna`nom presudom ili priznata pismenim sporazumom. koju revident ponavlja i u reviziji protiv drugostepene presude. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima propisana je mogu}nost naslje|ivanja potra`ivanja iz prava na naknadu nematerijalne {tete pod uslovom da je ona priznata nasljednicima pravosna`nom sudskom odlukom ili da im je to pravo priznato pismenim sporazumom. donijeta za njenog `ivota. unaka`enosti i umanjenja `ivotne sposobnosti koja je nastala u vezi sa opasnom djelatno{}u sa kojom se bavio tu`eni. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE PRELAZI NA NASLJEDNIKE SAMO AKO JE NAKNADA [TETE DOSU\ENA O[TE]ENOM ZA NJEGOVA @IVOTA PRAVOSNA@NOM SUDSKOM ODLUKOM ILI PRIZNATA PISMENIM SPORAZUMOM. U podnesku od 21. jer da je tu`ilju “u ovom sporu zastupao punomo}nik. Zakona o obligacionim odnosima PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE ZBOG FIZI^KIH BOLOVA. Drugostepeni sud ove okolnosti. 1997. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. tako|e. straha. 11. godine i predlo`io da se postupak “obustavi u skladu sa Zakonom o parni~nom postupku”. pripada primjeren iznos naknade na ime neimovinske {tete koju gubi gubitkom oca {to proizlazi iz odredbe ~lana 203. a pitanje eventualnog izvr{enja prvostepene presude ne spada ovdje”. smatra pravno irelevantnim. po pravilu. stav 1. 11. Polaze}i od pomenutih materijalno-pravnih odredbi. U konkretnom slu~aju nije sporno da je tu`ilja za `ivota pokrenula ovu parnicu da joj se prizna pravi~na naknada za nematerijalnu {tetu i da je prvostepena presuda kojom je djelimi~no priznato ovo pravo. Iznijeto stanovi{te. godine tu`eni je obavijestio drugostepeni sud kome je dostavljen spis prvostepenog suda da odlu~i o `albama stranaka protiv prvostepene presude da je tu`ilja umrla 15. koje su svojim suspenzivnim dejstvom sprije~ile pravosna`nost prvostepene sudske odluke (~l.mogu}nost naslje|ivanja ^lan 204. nije pravilno. sa obrazlo`enjem da “ne postoje uslovi ni za obustavu ni za prekid postupka”. po ocjeni ovog revizijskog suda. Jer. straha i psihi~kih bolova je. STRAHA I PSIHI^KIH BOLOVA JE ISKLJU^IVO LI^NO PRAVO O[TE]ENOG I NE PRELAZI NA NASLJEDNIKE. strana 20) Naknada materijalne {tete . 348. jer da se radi o potra`ivanju nematerijalne {tete koje ne prelazi na nasljednike.

ima isklju~ivo procesno-pravni zna~aj i bez uticaja na meritornu odluku suda. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.281/99.mogu}nost naslje|ivanja ^lan 204. jer ranije te ~injenice (pravosna`nost presude. IZUZEV U SLU^AJU AKO JE PRIZNATO PRAVOSNA@NOM ODLUKOM ILI PISMENIM SPORAZUMOM. Drugostepeni sud zbog pogre{nog pravnog shvatanja ovu pravnu relevantnu ~injenicu nije utvrdio. (Vrhovni sud Republike Srpske. tim prije {to presuda Osnovnog suda u Banjaluci kojom je dosu|ena naknada neimovinske {tete u korist o{te}enog (tu`itelja) koji je umro nije postala pravosna`na za njegova `ivota. 11. 1999. TO ISTO I NIJE MOGLO PRE]I NA NASLJEDNIKE O[TE]ENOG. broj 2/1999. prvostepeni sud u razlozima pobijanog rje{enja samo navodi da se radi o prigovorima koje je du`nik mogao iznositi u parnici. Zakona o parni~nom postupku). valjalo je odbiti tu`beni zahtjev za naknadu nematerijalne {tete. bez obzira {to je tu`ilju u ovom postupku zastupao izabrani punomo}nik iz reda advokata. Stoga je uva`enjem revizije ni`estepene presude valjalo ukinuti u dosu|uju}em dijelu i predmet u tom dijelu vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje (~l. jer je tu`ilac umro u toku postupka pred prvostepenim sudom. samo ako je priznato pravosna`nom odlukom ili pismenim sporazumom. godine) 259 . od 6. jer je predmet spora pravo koje ne prelazi na nasljednike. koji je poslije njegove smrti mogao nastaviti parnicu. od 1.18/99. stav 1.ZOO AKO U MOMENTU SMRTI POTRA@IVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE [TETE NIJE BILO PRIZNATO PRAVOSNA@NOM ODLUKOM I PISMENIM SPORAZUMOM. Kako je odredbom ~lana 204. Zakona o obligacionim odnosima . odluka broj 74) Naknada nematerijalne {tete . Okolnost da sada umrli tu`ilac ima punomo}nika. Zakona o obligacionim odnosima propisano da potra`ivanje naknade nematerijalne {tete prelazi na nasljednika. strana 25) Naknada nematerijalne {tete . a ne u postupku izvr{enja. JER TADA PRELAZI NA NASLJEDNIKE. broj: G`. stav 2. 1999. 395. Iz obrazlo`enja: Odlu~uju}i o prigovoru protiv rje{enja o izvr{enju. Iz obrazlo`enja: Kako se u ovom slu~aju ne radi o slu~aju koji predvi|a ~lan 204. broj: Rev. da je neimovinska {teta li~ne prirode i da se kao ne mo`e naslijediti.mogu}nost naslje|ivanja ^lan 204. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima ZAHTJEV ZA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE PRESTAJE SMR]U O[TE]ENOG. smrt tu`iteljice) nisu ni postojale. stav 1.pena presuda u dosu|uju}em dijelu potvrditi. onda nema sumnje da pobijano rje{enje nema razloga o odlu~nim ~injenicama i da dati razlozi nisu valjani. (Iz presude Kantonalniog suda u Sarajevu. (Rje{enje Okru`nog suda u Banjaluci. odnosno li~no pravo koje se u slu~aju smrti njegovog titulara gasi. broj I/1999. 03. godine Bilten VS RS. s obzirom na to da se radi o prigovoru du`nika koji se mo`e ista}i u izvr{enom postupku.

solidarna odgovornost u~esnika u tu~i Solidarna odgovornost . do 208) Odgovornost vi{e osoba za istu {tetu . strana 16) Naknada {tete . (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.na robi primljenoj na ostavu .Naknada nematerijalne {tete . Zakona o obligacionim odnosima OPTU@ENI KOJI SU PROGLA[ENI KRIVIM ZA KRIVI^NO DJELO SUDJELOVANJA U TU^NJAVI NISU OSU\ENI ZA NANO[ENJE ODRE\ENIH TJELESNIH POVREDA. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 2/2002.naru~ioca i izvo|a~a radova na nekretnini objektu hladnja~e Odgovornost za {tetu . PA I KADA ROBA NIJE PRIMLJENA PO OSNOVU UGOVORA O USKLADI[TENJU. i ~lan 207. ALI. SVI TU@ENI SOLIDARNO ODGOVARAJU ZA POVREDE KOJE JE ZADOBIO O[TE]ENI. 206. tropica i borovnica. ZA [TETU NASTALU UNI[TENJEM ROBE U HLADNJA^I DO KOJE JE DO[LO TOKOM IZVO\ENJA RADOVA. DOPRINIJELI DA JE DO[LO DO POVRE\IVANJA. Ako bi se i uzela kao ta~na tvrdnja tu`enog da se u konkretnom slu~aju radilo o nenaplativom ugovoru o ostavi. ZOO. i na objektu hladnja~e) odgovaraju tre}im osobama solidarno. i tada bi postojala tu`enikova odgovornost.naru~ioca i izvo|a~a radova na nekretnini objektu hladnja~e ^lan 154. Kako naru~ilac i izvo|a~ radova na nekretnini (dakle. to je tu`itelj ovla{ten 260 . Zakona o obligacionim odnosima AKO PREDLAGATELJ U TOKU POSTUPKA PRED SUDOM UMRE. PA JE PARNI^NI SUD OVLA[TEN UTVR\IVATI KOJI JE OD NJIH I U KOJOJ MJERI SVOJIM DJELOVANJEM UZROKOVAO NASTALU POSLJEDICU. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je tu`eni na osnovu usmenog ugovora sa tu`iteljem primio na ~uvanje i hla|enje koncentrat narand`e. NJEGOVI NASLJEDNICI IMAJU PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE SAMO AKO JE TO PRAVO UTVR\ENO PRAVOSNA@NOM ODLUKOM ILI PISMENIM SPORAZUMOM.mogu}nost naslje|ivanja ^lan 204. pa je obavezao tu`enog da naknadi {tetu u vrijednosti robe. stav 2. strana 34) f) Odgovornost vi{e lica za istu {tetu (~l. stav 1. po odredbama ~lana 207. broj 1/2001. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o obligacionim odnosima NARU^ILAC RADOVA NA OBJEKTU HLADNJA^E ODGOVARA.vi{e osoba za istu {tetu ^lan 206. SOLIDARNO SA IZVO\A^EM RADOVA. ZOO. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. SUDJELUJU]I U TU^NJAVI.~uvanje Odgovornost vi{e lica za istu {tetu . te da je potom kao naru~ilac anga`ovao preduze}e “Kota” iz Petrova~e kao izvo|a~a da izvede radove na opravci objekta hladnja~e u cilju pro{irenja njenog kapaciteta i da je prilikom izvo|enja tih radova (upotreba aparata za varenje) do{lo do po`ara u kojem je izgorjela sva roba tu`itelja. koja bi se zasnivala na odredbi ~lana 207. KADA SE NE MO@E UTVRDITI TKO JE OD TU@ENIH POVRIJEDIO O[TE]ENOG A SVI SU ONI.

ZOO). kao i nalaza i mi{ljenja vje{taka . 198. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. godine Bilten VS FBiH. Takav zaklju~ak nije doveden u pitanje ni nespornom ~injenicom da tu`ilac sa porodicom i danas stanuje u o{te}enoj zgradi. Iz obrazlo`enja: Tu`enici su obavezani solidarno isplatiti tu`itelju naknadu totalne {tete prouzrokovane na tu`iteljevoj porodi~noj stambenoj zgradi. godine i dogra|ena tokom 1984. broj 3/2000. odluka broj 42. izvo|a~ je obavljao rad pod okolnostima sa pove}anom opasno{}u (varenje koje izaziva varni~enje). objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. jer on odgovara u istom obimu i po istim osnovama odgovornosti kao izvo|a~. s obzirom na ovakvo utvr|eno ~injeni~no stanje u pogledu stanja u kome se zgrada nalazi. Stanovanje u zgradi je opasno po `ivot. 1999. prema prilo`enim fotografijama objekata. kao naru~ioca. Zakona o obligacionim odnosima ZA NESOLIDNU GRADNJU ZGRADE SOLIDARNO ODGOVARAJU INVESTITOR I IZVO\A^ RADOVA.. 14 . pa i on i tu`eni odgovaraju tre}em (tu`itelju) po principu objektivne odgovornosti (~lan 154. o~ito da to ~ini na vlastiti rizik. godine pri ~emu nisu utvr|eni i eventualni konstruktivni nedostaci u izgradnji tu`iteljevog stambenog objekta kao jednog od mogu}ih daljnjih uzroka {tete koja se. jer je. i to proizlazi iz predo~enih rje{enja. pa je stoga pravilan i dalji materijalno-pravni zaklju~ak iz presude da se radi o totalnoj {teti i da se materijalna situacija tu`ioca mo`e dovesti u stanje u kome bi bila da nije bilo {tetne radnje za koju tu`eni odgovaraju samo isplatom nov~ane protivvrijednosti zgrade prema cijenama va`e}im u vrijeme dono{enja prvostepene presude (~lanovi 185. Prema tim razlozima radi se o brojnim ukr{tenim pukotinama sa odvajanjem zidova od podnog dijela i sa ulijeganjem zidova posebno na ju`nom dijelu koji je ulegnut na 10 do 12 cm tako da je cijeli objekt prakti~no izlomljen usljed loma konstrukcije zgrade koja je skr{ena a zbog toga sanacija nije mogu}a. U konkretnom slu~aju. od 15. Kako iz istih dokaza. ZOO). str.investitora i izvo|a~a . pa oni predstavljaju sastavni dio utvr|enog ~injeni~nog stanja. nije ranije ispoljila. broj: P`. Prvostepeni sud je utvrdio odlu~ne ~injenice. stav 2. godine sve na osnovu odobrenja nadle`nog upravnog organa. te nalaza vje{taka gra|evinske struke koje je prvostepeni sud u cijelosti prihvatio. str. odnosno da je porodi~na stambena zgrada tu`ioca izgra|ena tokom 1967. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.15) 261 .da cjelokupnu naknadu {tete zahtijeva od tu`enog. pa je pravilan materijalno-pravni zaklju~ak pobijane presude da su tu`enici solidarno odgovorni za puni obim {tete koja je predmet tu`benog zahtjeva. 02.338/98.geologa proizlazi prvostepeni sud nalazi utvr|enim da je isklju~ivi uzrok konstatovanih o{te}enja (pukotina) na tu`iteljevoj stambenoj zgradi bilo aktiviranje latentnog klizi{ta izazvanog izvo|enjem {irokog otkopa na ovom padinskom podru~ju od strane drugotu`enog a na izgradnji susjednog gra|evinskog objekta ~iji je investitor bio prvotu`eni i to tokom 1987. prvostepeni je sud iz nalaza i mi{ljenja navedenih vje{taka utvrdio i to da su konstatovane pukotine na tu`iteljevoj porodi~noj stambenoj zgradi takvog karaktera da sanacija zgrade nije mogu}a ni opravdana i pri tome oni su o ovome dali iscrpne razloge i prvostepeni sud to detaljno obrazlo`io. broj 1/1999. Nadalje.nesolidna gradnja Solidarna odgovarnost investitora i izvo|a~a radova ^lan 207. 27 -28) Odovornost za {tetu . stav 2. i ~lan 190.

Zakona o obligacionim odnosima PRODAVAC NE MO@E. broj: P`. Utu`eni iznos tu`iocu ne pripada ni po osnovu neosnovanog oboga}enja. sve kada bi i bilo ta~no da je tu`eni za svoje potrebe iskoristio dio isporu~ene drvne gra|e za koji tu`iocu nije ispla}ena cijena. POSTOJI NJEGOVA ODGOVORNOST ZA [TETU KOJU JE TU@ILAC PRETRPIO. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da tu`ilac nije bio u ugovornom odnosu sa tu`enim iz koga bi proizilazila njegova obaveza da mu isporu~i drvnu gra|u. strana 27) 262 . PO[TO TU@ENI NIJE POSTUPIO NA OVAJ NA^IN. 210) Sticanje bez osnova .91/97. PA O[TE]ENI MO@E TU@ITI ILI OBOJICU ILI SAMO JEDNOG OD NJIH PO IZBORU. odluka broj 36. od 30. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.na nekretnini . broj 2/1997. ZA [TETU ODGOVARAJU SOLIDARNO IZVO\A^ I INVESTITOR. te pravo da tra`i isplatu cijene isporu~ene robe.nema prema tre}em kome je kupac ustupio isporuku robe. a ne bez osnova. TRA@ITI ISPLATU CIJENE OD TRE]EG LICA KOME JE KUPAC USTUPIO ROBU.solidarna odgovornost naru~ioca i izvo|a~a radova Solidarna odgovornost naru~ioca i izvo|a~a radova [teta na susjednim objektima . 2/1997 . Tu`ilac je svoje pravo na isplatu cijene isporu~ene robe mogao da realizuje u sporu sa naru~iocem robe. jer je tu`eni gra|u stekao po osnovu pravnog posla . broj 1/2003. INA^E. a u smislu odredbe ~lana 210. 1997.Odgovornost za {tetu . do 219) a) Op{te pravilo (~l. OBUSTAVI]E DALJNJE RADOVE. 210. zbog ~ega nema neosnovanog oboga}enja tu`enog na {tetu tu`ioca. 06. AKO OVAJ TO NE U^INI. godine Bilten VS FBiH. POZIVOM NA PRAVILA O STICANJU BEZ OSNOVA. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. Zakona o obligacionim odnosima.37 ^lan 210. strana 20) STICANJE BEZ OSNOVE (~l.odgovornost izvo|a~a i investitora ^lan 207. Zakona o obligacionim odnosima IZVO\A^ RADOVA DU@AN JE PREDUZETI SVE MJERE ZA BEZBJEDNOST SUSJEDNIH OBJEKATA I U SLU^AJU KADA VIDI DA }E ZBOG RADOVA BITI UGRO@EN SUSJEDNI OBJEKAT ON JE DU@AN ZATRA@ITI OD INVESTITORA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U INVESTICIONO-TEHNI^KOJ DOKUMENTACIJI.ugovora zaklju~enog sa kupcem gra|e od tu`ioca.

953. i 210. ne mo`e se smatrati ugovor zaklju~en izme|u stranaka ni{tavnim. 05.88 DEM. od 27. na ime cijene utro{ka isporu~ene elektri~ne energije. 09. platio tu`enom 6. u toku 1995. stav 4. 04. godine Bilten VS FBiH.posebno ugovaranje kontinuirane isporuke ^lan 210. a tu`ilac i ne tvrdi da nije bio upoznat sa visinom naknade za utro{ak pove}ane koli~ine elektri~ne energije. NIJE DU@NO DA IH VRATI NALOGODAVCU NI PO PRAVILIMA O STICANJU BEZ OSNOVA.godine. Samo stoga {to je Ustavni sud BiH Odlukom od 13. Kako je odredbom ~lana 19.309/97. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. godine i Uputstvo za primjenu te Odluke i to iz razloga {to navedeni akti nisu objavljeni na na~in koji je propisan za objavljivanje op{teg akta (~lan 220.Elektri~na energija .ne postoji obaveza ako je stvarni dug pla}en tu|im sredstvima Sticanje bez osnova . 1996. RADI UPOTREBE PO UGOVORU O NALOGU. ona ima karakter ponude za zaklju~ivanje ugovora o isporuci elektri~ne energije po odre|enim cijenama. prema Odluci o naknadama za pove}ani utro{ak elektri~ne energije. 1995. posebnih uslova za ve}u sigurnost snabdijevanja. stekli su se uslovi za isplatu cijene isporu~ene elektri~ne energije. Tarifnog sistema za prodaju elektri~ne energije (“Slu`beni list SRBiH”. Zakona o obligacionim odnosima NE MO@E SE ZAHTIJEVATI VRA]ANJE NOV^ANOG IZNOSA PLA]ENOG NA IME CIJENE PO UGOVORU O POVE]ANOJ KONTINUIRANOJ ISPORUCI ELEKTRI^NE ENERGIJE I KADA JE VISINA CIJENE ODRE\ENA NA OSNOVU ODLUKE ISPORU^IOCA KOJU JE UKINUO USTAVNI SUD. i 1996. Ustava RBiH).kada ne postoji Ugovor o isporuci elektri~ne energije . strana 23) Naknada {tete . osnovano je prvostepeni sud odbio zahtjev tu`ioca da mu tu`eni vrati iznos upla}en na ime naknade za isporu~enu elektri~nu energiju. 1998. 1996. mada Odluka o naknadama za utro{ak pove}anih koli~ina elektri~ne energije tu`enog nema karakter op{te obavezuju}e odluke. Zakona o obligacionim odnosima LICE KOME JE NJEGOV DU@NIK ISPLATIO NOV^ANI DUG SREDSTVIMA DOBIJENIM OD TRE]EG LICA. godine ukinuo Odluku o naknadama za utro{ak pove}anih koli~ina elektri~ne energije od 23. te da je tu`ilac.kada ne postoji Sticanje bez osnova . A NI PO PRAVILIMA O NAKNADI [TETE. 01. pa je neosnovan zahtjev tu`ioca za vra}anje iznosa pla}enog po tom osnovu. Iz obrazlo`enja: Tu`ilac ne pobija utvr|enje prvostepenog suda da je izme|u stranaka dana 1. tj. niti osnovanim zahtjev za vra}anje iznosa pla}enog na ime cijene isporu~ene elektri~ne energije. broj: P`. te kako je zaklju~eni ugovor izvr{en.ugovor o kontinuiranoj isporuci Neosnovano oboga}enje . broj 6/92) predvi|ena mogu}nost ugovaranja izme|u isporu~ioca i potro{a~a. Me|u strankama nije sporno da je tu`eni. 09. godine.u slu~aju pla}anja duga tu|im sredstvima ^lanovi 154. ne mogu se primjenjivati.godine zaklju~en ugovor o obezbje|enju elektri~ne energije kojim se tu`eni kao isporu~ilac obavezao da tu`iocu kao potro{a~u kontinuirano isporu~uje pove}ane koli~ine elektri~ne energije za obavljanje njegovih djelatnosti. 263 . Ovo. Polaze}i od ovakvog utvr|enja. shodno ugovoru. zbog ~ega nisu na snazi. broj 1/1998. stav 3. s obzirom na to da. koju Odluku je ukinuo Ustavni sud BiH dana 13. vr{io isporuku elektri~ne energije tu`iocu. shodno ugovoru. odluka broj 30. 1995.

. 07. u ime i za ra~un tu`itelja. niti je tu`enom dozna~ila nov~ana sredstva u ime tu`itelja. od 21. po osnovu naknade {tete. zloupotrebom zastupni~kog ugovora (ugovor o nalogu). za svoje potrebe poslu`ila banka. koja }e tu`itelj polo`iti na njen ra~un. i 371. strana 25) 264 . pa je samo ona du`na i da ih vrati tu`itelju. 1998. Prvostepeni sud je. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. odnosno mogao znati da banka. Zakona o obligacionim odnosima). jer je tu`eni primio sredstva od banke. plasirati kao kredit tu`enom. 3. 1992. svoj dug prema tu`enom. broj: P`. prvostepeni sud je pravilno primijenio materijalno pravo kada je odbio tu`beni zahtjev zbog nedostatka pasivne legitimacije tu`enog. pod uslovima bli`e odre|enim u navedenom ugovoru. I 371. godine zaklju~en ugovor o plasiranju sredstava. podmiruje nov~anim sredstvima tu`itelja. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. te nije imao potrebe za kratkoro~nim kreditom. broj 2/1998. s kojim tu`itelj nije u ugovornom odnosu. 314. kao du`nika i tu`enog. odluka broj 22. strana 23) Sticanje bez osnova . protivno ugovoru sa tu`iteljem. ali kao otplatu svoga duga prema tu`enom po osnovu ranije zaklju~enog komisionog ugovora izme|u banke. a njima se.zastupnik. godine Bilten VS FBiH. me|utim. Polaze}i od ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja. kojim se banka obvezala da }e sredstva u iznosu od 2. koje bi odgovaralo osiroma{enju tu`itelja. 314. Zakona o obligacionim odnosima O ZAHTJEVU ZA VRA]ANJE VI[E PLA]ENOG IZNOSA KUPOPRODAJNE CIJENE ODLU^UJE SE PO PRAVILIMA O NEOSNOVANOM OBOGA]ENJU (STICANJE BEZ OSNOVA) TEMELJEM ^LANOVA 210.000 Yu dinara. a da mu je navedena banka istog dana kada je primila nov~ana sredstva tu`itelja dozna~ila utu`eni iznos. upla}enim na njen ra~un. a i uz obavezu da plati kamate od dana uplate (analognom primjenom ~lana 756.vra}anje vi{e pla}enog iznosa ^lanovi 210. te u tom cilju (~lan 4.vra}anje vi{e pla}enog iznosa kupoprodajne cijene Kupoprodajna cijena . a dozna~iti tu`enom (korisniku kredita) sredstva u roku tri dana od zaklju~enja ugovora o kreditu. zaklju~ila u ime tu`itelja ugovor o kreditu sa tu`enim. tako da na njegovoj strani nema sticanja bez osnova (na njegovoj strani ne postoji oboga}enje. postupaju}i kao nalogoprimac .000.Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je izme|u tu`itelja i tada postoje}e banke dana 6. Ugovora) tekst ugovora o kreditu dostaviti na potpis korisniku kredita (tu`enom) u roku osam dana od zaklju~enja ugovora sa tu`iteljem. jer banka nije. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 1/2002. Nov~ana sredstva tu`itelja su po valjanom pravnom osnovu data banci i uplatom na njen ra~un postala njena. utvrdio na temelju isprava navedenih u obrazlo`enju prvostepene presude da tu`eni nije bio u to vrijeme u stanju teku}e nelikvidnosti. kao njenog vjerovnika. jer nije dokazano da je tu`eni znao. jer je uplatom sredstava samo podmiren stvarno postoje}i dug banke prema tu`enom). Tu`itelj nema pravo na utu`eno potra`ivanje ni po osnovu naknade {tete. kao njenu uplatu duga prema njemu. a po osnovu ugovora o kreditu.131/98.. ZOO. Tu`itelj ne mo`e zahtijevati isplatu od tu`enog ni pozivom na propise o sticanju bez osnova.

godine. kako ga prikazuju i obje strane. `ivio sa tu`enim koji mu je stric. Ovo su u bitnom razlozi ni`estepenih presuda. utvr|enom u ni`estepenim presudama. a i istovremeno “obavljao sitnije poslove” na imanju tu`enog. kako to ispravno uzimaju ni`estepeni sudovi. Tu`ilac ima pravo. kada je oti{ao na odslu`enje vojnog roka. Iz obrazlo`enja: U ovoj parnici tu`ilac tra`i da mu tu`eni naknadi iznos koristi kojim se tu`eni obogatio njegovim radom ulo`enim u imovinu tu`enog. ^injeni~no stanje. a iza toga u Vojsku Republike Srpske. u skladu sa odredbom iz ~lana 210. a imaju}i u vidu rodbinske odnose izme|u stranaka. POTRA@UJE NAKNADU ONOG NOV^ANOG IZNOSA ZA KOJI SE DRUGA STRANA NEOSNOVANO OBOGATILA NJEGOVIM RADOM. u okolnostima konkretnog slu~aja izvr{avao moralne du`nosti za koje mu. s obzirom na njegove rodbinske odnose sa tu`enim.{ta je to {to bi tu`eni izgubio da je izostao tu`iteljev rad. Presude ni`estepenih sudova nije mogu}e sa sigurno{}u ispitati u pogledu pravilnosti i zakonitosti njenih odluka. pogotovo {to je tu`ilac. U SKLADU SA ODREDBOM IZ ^LANA 210. Tu`ilac nije u~estvovao u izgradnji bilo kakvih gra|evinskih objekata u korist tu`enog. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). Izme|u stranaka nije postignut ni izri~ito.pravo na naknadu za rad u ku}i i na imanju tre}eg lica pravne pretpostavke za ostvarenje tog prava ^lan 210. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). Za ovo vrijeme tu`ilac se hranio. Prema ~injeni~nom stanju. MOGU]NOST POSTAVLJANJA OVAKVOG MATERIJALNOG ZAHTJEVA POSTOJI POD PRETPOSTAVKOM DA JE VI[AK VRIJEDNOSTI TAKVOG RADA KORISTIO DRUGOJ STRANCI U JEDNOM OD OVA DVA PRAVCA: 1.U PRAVCU O^UVANJA IMOVINE DRUGE STRANKE. o radu uz naknadu. te da je time isklju~en njegov reparacioni zahtjev po bilo kome pravnom osnovu. me|u njima nije sklopljena ni izri~ito ni ina~e pogodba o radu za platu. U PRAVCU UVE]ANJA IMOVINE DRUGE STRANKE I 2. ni ina~e bilo kakav sporazum. pa tu`ilac ne mo`e iz najamnog odnosa potra`ivati naknadu za rad u ku}i i na imanju tu`enog. ZOO.ONDA TO LICE NE MO@E IZ NAJAMNOG ODNOSA POTRA@IVATI NAKNADU ZA TAKAV RAD. pomo}i u {kolovanju i drugoj pomo}i od strane tu`enog i da ovakav njegov rad nije doveo do uve}anja imovine tu`enog. Zakona o obligacionim odnosima . a prihvatio i drugostepeni sud. kako ga je uzeo utvr|enim prvostepeni sud. u smislu ~lana 213. godine pa do 1989. AKO UVE]ANJA NEMA . Na osnovu ovakvog ~injeni~nog stanja. U OVAKVOM SLU^AJU TO LICE IMA PRAVO DA. odijevao i povremeno stanovao u ku}i tu`enog.ZOO KADA NEKO LICE OBAVLJA RAD U KU]I I NA IMANJU TRE]EG LICA SA KOJIM NIJE SKLOPLJENA NI IZRI^ITO NI INA^E POGODBA O RADU ZA PLATU . jeste slijede}e: tu`ilac je od 1980.Sticanje bez osnova . niti iz drugog osnova . i za ovo vrijeme je poha|ao {kolu. ni`estepeni sudovi su zaklju~ili da tu`iocu ne pripada naknada iz najamnog odnosa. odijevanju. na naknadu onog iznosa za koji se tu`eni neosnovano obogatio njegovim radom. ne pripada naknada za takav rad. U konkretnom sporu odlu~no je bilo utvrditi ne samo vrijednost tu`iteljevog rada u ku}i i na imanju tu`enog i vrijednost koristi koju je on dobijao nego i utvrditi da li je i u ~emu imovina tu`enog uve}ana. odnosno ako uve}anja nema da li je i u ~emu imovina tu`enog o~uvana .sticanje bez osnova. pa su sudili tako {to su odbili tu`beni zahtjev. da je tu`ilac za svoj rad na imanju tu`enog dobio adekvatnu naknadu u besplatnoj ishrani. ^injenica da je tu`ilac radio u ku}i i na imanju tu`enog i da je postojao vi{ak vrijednosti tu`io~evog rada u odno265 .

Za razja{njenje ovog pitanja u cjelini. prema kona~nom rezultatu rasprave. prenijeti u svojinu odre|ene nepokretnosti. ZOO. a pokazalo se da to obe}anje nije ispunjeno. Nedostatak ni`estepenih presuda u ovom pravcu predstavlja bitnu povredu odredaba parni~nog postupka ozna~enu u ~lanu 354.93) b) Pravila vra}anja (~l. ta~ka 13. izvr{avao prema tu`enom neku moralnu du`nost koja je na njemu le`ala kao posljedica nekog moralnog pravila. 211. ZOO. U konkretnom slu~aju. ko je sve te poslove i u kom obimu obavljao i da li je tu`eni. Prema tome.du`nik koji je platio zastarjelo potra`ivanje ima pravo na povrat. Zakona o obligacionim odnosima DU@NIK KOJI JE POVJERIOCU ISPLATIO ZASTARJELO POTRA@IVANJE. stav 2. da nije bilo tu`io~evog rada. U ponovljenom postupku prvostepeni sud }e otkloniti nedostatke na koje je ukazao ovaj sud. Zakona o parni~nom postupku (dalje: ZPP-e) na koju revizija osnovano ukazuje i koja predstavlja dovoljan razlog da se obje ni`estepene presude ukinu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su|enje (~lan 394. tu`ilac. str. odluka broj 53. nije. jer da je tako obe}ao. ZPP-a). odijevanja i druge sli~ne koristi. Mogu}nost postavljanja ovakvog materijalnog zahtjeva postojala bi samo pod pretpostavkom da je vi{ak vrijednosti tu`io~evog rada koristio tu`enom u jednom od ova dva iznijeta pravca. 266 . Ni`estepeni sudovi nisu ovako posmatrali stvar i ni`estepene presude ne sadr`e potrebno obrazlo`enje iz kojega bi se moglo vidjeti da tu`iocu ne pripada pravo da u odnosu na tu`enog isti~e pravni zahtjev iz sticanja bez osnova predvi|en odredbom iz ~lana 210. 90 . koju ni`estepeni sudovi nisu uzeli u obzir. Sama ~injenica da su stranke u rodbinskom odnosu ne isklju~uje mogu}nost postavljanja zahtjeva prema tu`enom pod pretpostavkom da se tu`eni tu`io~evim radom obogatio. koliki je bio obim poslova na njegovom imanju. po ocjeni Vrhovnog suda. od 20. zatim utvrditi koliki je bio posjed tu`enog. broj: Rev-172/01. 11. i 367. (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. ako je to pravo zadr`ao u momentu pla}anja ^lanovi 211.vra}anje ispla}enog na ime zastarjele obaveze. donijeti odgovaraju}u odluku.su na koristi koje je on time dobijao u vidu ishrane. A PRI TOME ZADR@AO PRAVO NA POVRAT TOG IZNOSA. te uslijed ~ega je do{lo do prekida odnosa me|u strankama. naime. ali to oboga}enje treba da postoji i treba da se u postupku utvrdi. stav 1. godine . 2001. MO@E POSEBNOM TU@BOM OD POVJERIOCA ZAHTIJEVATI POVRAT ISPLA]ENOG IZNOSA. sama za sebe. ako je prilikom pla}anja zadr`ano pravo Zastarjelost potra`ivanja .Bilten sudske prakse VS RS. bilo je potrebno utvrditi pod kakvim sve okolnostima je tu`eni prihvatio tu`ioca u svoju ku}u i da li mu je obe}ao prenijeti u svojinu dio svoje imovine. do 219) Sticanje bez osnova . morao anga`ovati tu|u radnu snagu. broj I/2004. ZNAJU]I DA NIJE DU@AN. Dok se u ovom pravcu stanje stvari ne ra{~isti ne mo`e se sa sigurno{}u suditi da li je zakonita izreka drugostepene i prvostepene presude. te nakon toga. pogotovu ako je opstojana tvrdnja tu`ioca. ne mo`e da opravda tu`io~ev pravni zahtjev iz sticanja bez osnova. Zato nije bilo mjesta odbijanju tu`benog zahtjeva pozivom na odredbu iz ~lana 213. da je sve poslove u ku}i i na imanju tu`enog obavljao u o~ekivanju da }e mu tu`eni. za rje{enje stvari je od bitnog zna~aja bilo potrebno uzeti u obzir odnos u cjelini i ispitati odnose stranaka ne samo u pravcu uve}anja nego i u pravcu odr`avanja imovine tu`enog.

da je tu`eni pozivao tu`ioca da isplati dug za isporuku elektri~ne energije za period 1994/95. kako je isplatu izvr{io da bi izbjegao isklju~enje elektri~ne energije i pri tome zadr`ao pravo da tra`i vra}anje onoga {to je isplatio. ve} naprotiv potra`uje naknadu zbog toga {to tu`ena njegove poslovne prostorije koristi bez ugovora o zakupu. Uredbe o kriterijima i normativima raspore|ivanja gra|ana i materijalnih sredstava u oru`ane snage i druge potrebe obrane (“Sl. dakle. 04. godine Bilten VS FBiH. Uredbe tu`iteljev poslovni prostor od njega mogao biti privremeno izuzet.dalje: Uredba) pripada od dana izvr{ene mobilizacije sve do ukidanja ratnog stanja. On ne zahtijeva ni pla}anje naknade koja mu po ~l. nema pravo da mu se vrati ono {to je dao.Iz obrazlo`enja: Ni`estepeni sudovi su utvrdili da tu`ilac kao korisnik elektri~ne energije u ratnom periodu nije pla}ao elektri~nu energiju. godine u stanu isklju~io elektri~nu energiju. istog zakona onaj koji izvr{i isplatu znaju}i da nije du`an platiti nema pravo zahtijevati vra}anje izuzev ako je zadr`ao pravo da tra`i vra}anje ili ako je platio da bi izbjegao prinudu. Uredbe. nalaze}i da tu`ena nije sa tu`iteljem zaklju~ila ugovor o zakupu iz kojeg bi proiza{la njena obveza pla}anje utu`enog iznosa. ni`estepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kada su obvezali tu`enog da tu`itelju vrati ispla}eni iznos. 1997. list RBiH”. 12. PO PROPISIMA O STICANJU BEZ OSNOVA. odluka broj 33. ako du`nik ispuni zastarjelu obavezu. da se tu`ilac tome pozivu nije odazvao.nakon prestanka privremenog kori{tenja tokom ratnog stanja ^lanak 219. odnosno kada mu je morao biti vra}en (za utvr|ivanje ove naknade ustanovljena je. broj 1/1999. u skladu sa odredbom ~lana 211. Polaze}i od ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja. ne zahtijeva pla}anje zakupnine. Iz obrazlo`enja: Pobijena presuda odbija tu`beni zahtjev. ve} tu`iteljeve poslovne prostorije koristi temeljem naredbe Sekretarijata za obranu op}ine. tra`i vra}anje ispla}enog iznosa. ZOO. 86. a prema odredbi ~lana 211. do kada je po ~l. 52. s obzirom na zastarjelost tog potra`ivanja. broj: Rev. pripada mu pravo da. nadle`nost posebne komisije koju obrazuje Op}inski sekretarijat za obranu). Tu`bom se zahtijeva pla}anje naknade samo za kori{tenje u 267 . od 08. U konkretnom slu~aju tu`itelj je zastarjelu obavezu platio znaju}i da nije du`an. po ~l. ZOO. strana 23) Sticanje bez osnova . Zakona o obveznim odnosima VLASNIK POSLOVNE PROSTORIJE KOJA JE U TOKU RATNOG STANJA PRIVREMENO DATA NA KORI[TENJE DRUGOJ OSOBI MO@E U PARNICI ZAHTIJEVATI NAKNADU ZA KORI[TENJE ZA PERIOD NAKON PRESTANKA RATNOG STANJA. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Prema odredbi ~lana 367. ~ak i ako nije znao da je obaveza zastarjela. da je tu`ilac radi ponovnog uklju~enja bio prisiljen platiti tu`enom dug. broj 19/92 . pa mu je tu`eni 10. godine. me|utim. 76. da je zadr`ao pravo povra}aja pla}enog. 1999. Tu`itelj i ne temelji svoj tu`beni zahtjev na zakupnom odnosu sa tu`enom. Ovakvo stajali{te suda prvog stupnja nije utemeljeno na pravilnoj primjeni materijalnog prava.36/99.

dakle. broj 1/1998. i 14. 24 . OD DANA KADA JE OBJEKTIVNOM OCJENOM KONKRETNIH OKOLNOSTI MORALA ZNATI DA JE ISPUNJENJE NJENE OBAVEZE POSTALO NEMOGU]E. 07. broj: P`. kako je to sud prvog stupnja pogre{no u~inio. IAKO SE VLASNIK TOME PROTIVI. ta naknada za kori{tenje poslovnih prostorija odre|uje se u visini zakupnine koja je u vrijeme kori{tenja bila uobi~ajena u mjestu gdje se poslovne prostorije nalaze. 1998.i zatezna kamata Ugovor . ve} kroz primjenu ~l. 7. nakon prestanka ratnog stanja kao pravne osnove privremenog izuzimanja. 11..1996. ZOO ^lanovi 137. 1998.295/97. UKOLIKO SU NOVA PREDUZE]A ORGANIZOVANA POD USLOVIMA I NA NA^IN PREDVI\EN ZAKONOM. strana 30) Sticanje bez osnova . Prema ustaljenoj sudskoj praksi. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.prestanak zbog nemogu}nosti ispunjenja i zatezna kamata u slu~aju vra}anja novca Zatezna kamata .109/97. odre|uje i ~l. i 214. godine Bilten VS FBiH..148/99. prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji RBiH iz drugih dr`ava OD PREDUZE]A NASTALIH OD RANIJIH POSLOVNIH JEDINICA PRAVNIH OSOBA SA PODRU^JA SRBIJE. godini. kako tu naknadu. OP[TINA NE MO@E ZAHTIJEVATI ZAKUPNINU ZA KORI[TENJE POSLOVNIH PROSTORIJA KOJE SU BILE OSNOVNO SREDSTVO SUBJEKATA IZ SRBIJE. Zakona o obveznim odnosima prema kojoj vlasnik stvari mo`e zahtijevati naknadu od onoga ko njegovu stvar upotrebljava u svoju korist. Zakona o obligacionim odnosima KAD JE UGOVOR PRESTAO ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA ZA KOJU NE ODGOVARA NIJEDNA STRANA. broj: Rev. od 30.nastalo od poslovne jedinice pravne osobe iz Srbije ^lanovi 3. odluka broj 33. str. Zakona o obligacionim odnosima KADA ISTEKNE VRIJEME ZA KOJE JE ZAKLJU^EN UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNE PROSTORIJE. 01. 6. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom. U takvim okolnostima osnovanost tu`benog zahtjeva nije mogla biti ocijenjena kako sa stajali{ta primjene Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija. tako ni primjenom odredaba navedene Uredbe.. odluka broj 45.od kada te~e po ~lanu 137. UGOVORNA STRANKA KOJA VRA]A PRIMLJENI NOVAC DU@NA JE PLATITI ZATEZNE KAMATE I KADA JE BILA SAVJESNA U VRIJEME PRIJEMA.pravne osobe iz Srbije . od 30.kori{tenje poslovne prostorije po proteku vremena zakupa Ugovor o zakupu poslovne prostorije . broj: P`. strana 41) Poslovna jedinica . 219. broj 2/1998. u stvari. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. DU@AN JE VLASNIKU ISPLATITI NAKNADU KORISTI KOJU JE OSTVARIO OD UPOTREBE TU\E STVARI. odluka broj 32. Uredbe.25) Sticanje bez osnova . od 20. 1999. a time prestanka pravne osnove za kori{tenje od strane tu`ene. 268 .. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 09. broj 2/1999. 13.pravo na osnovna sredstva Preduze}e . A ZAKUPAC NASTAVI DA JE KORISTI. godine Bilten VS FBiH. 79. godine Bilten VS FBiH.kori{tenje nakon isteka vremena zakupa ^lan 219.

Iz obrazlo`enja: Uredba sa zakonskom snagom o privremeno napu{tenim nekretninama u vlasni{tvu gra|ana za vrijeme ratnog stanja i u slu~aju neposredne ratne opasnosti (“Slu`beni list RBiH”. Takav zaklju~ak se ne bi mogao izvesti ni na osnovu Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napu{tenim nekretninama u vlasni{tvu gra|ana (“Slu`bene novine Federacije”. donesena je sa ciljem da se pod upravu op}ine stave napu{tene nekretnine. Po mi{ljenju ovoga suda.prilikom kori{tenja privremeno napu{tenih nekretnina ^lan 219. odnosno morala znati da je ispunjenje njene obaveze postalo nemogu}e. ZOO). stupio na snagu 4. zatim da se daju na kori{tenje pravnim. ina~e. odluka broj 40. pla}a se zatezna kamata od dana sticanja ako je sticalac nesavjestan. Zakonom je propisan postupak davanja na kori{tenje.165/99. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. broj 11/93).Iz obrazlo`enja: Kada se vra}a novac zbog prestanka ugovora po ~lanu 137. ZOO). 4. broj 11/98. godine). Pravilo iz ~lana 214. Davanjem na kori{tenje stambenih zgrada i stanova obezbje|ivalo se rje{avanje pitanja smje{taja prognanika i raseljenih osoba. te obaveza korisnika da u propisanom roku vlasniku preda nekretnine (~l. Samo kada je ugovor raskinut zbog neispunjenja koje je. godine Bilten VS FBiH.sticanje bez osnova kod privremeno napu{tenih Sticanje bez osnova . 1998. a najkasnije od dana kada je druga ugovorna strana od nje zahtijevala vra}anje. broj 892) Nekretnine . sve dok mu rje{enjem nadle`nog organa ne bude nalo`eno da ih preda vlasniku u posjed. pa nisu osnovani navodi tu`itelja da se smatra da privremeni korisnik dr`i nekretnine bez pravnog osnova (kao tu|u stvar) od ~asa kad je vlasnik podnio zahtjev nadle`nom organa op}ine za vra}anje u posjed. A SAMO DIO ZGRADE DODIJELJEN NA PRIVREMENO KORI[TENJE TRE]EM LICU. stav 5. Zakona o obligacionim odnosima Zakon o privremeno napu{tenim nekretninama u vlasni{tvu gra|ana KADA JE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREMENO NAPU[TENIM NEKRETNINAMA U VLASNI[TVU GRA\ANA STAMBENA ZGRADA PROGLA[ENA PRIVREMENO NAPU[TENOM. navedenog zakona). odnosno fizi~kim osobama. TAKVO LICE IMA PRAVNI OSNOV KORI[TENJA SAMO TOG DIJELA ZGRADE SVE DOK MU RJE[ENJEM NADLE@NOG ORGANA NE BUDE NALO@ENO DA GA PREDA VLASNIKU U POSJED. broj V/2003. strana 28. ZOO. s obzirom na smisao i cilj tog propisa. treba shvatiti tako da osoba koja je novac stekla bez osnova (posebno kada je osnov sticanja naknadno otpao bez njene krivice. pa da novac dr`i bez osnova). u skladu sa rje{enjem nadle`nog op}inskog organa uprave. od 28. 04. 2000. 269 . prilog ~asopisa ZIPS. privremeni korisnik ima pravni osnov za posjed nekretnina. bilo mogu}e. kasnije Zakon o privremeno napu{tenim nekretninama u vlasni{tvu gra|ana (“Slu`beni list RBiH”. te da je stoga ugovor prestao. a ina~e od dana podno{enja zahtjeva (~lan 214. 25. i “Sudska praksa”. a bila je savjesna u momentu prijema novca) duguje zateznu kamatu od dana kada je postala nesavjesna (kada je objektivnom ocjenom svih konkretnih okolnosti znala. A U ODNOSU NA OSTALI DIO ZGRADE KOJI KORISTI BEZ PRAVNOG OSNOVA. broj: P`. kao i prava vlasnika da u propisanom postupku podnese zahtjev za vra}anje u posjed svih ili samo odre|enih nekretnina. broj 1/2000. DU@AN JE NAKNADITI KORISTI KOJE JE IMAO OD UPOTREBE STAMBENE ZGRADE. broj 13/94). do 29. ZOO. PO ZAHTJEVU VLASNIKA ZGRADE. pla}a se zatezna kamata od dana prijema novca (~lan 132.

a isto tako ima pravo. 1998.nije funkcionisala. ima pravni osnov da koristi samo taj prostor. imalac mo`e zahtijevati. ali su u toku izvo|enja kasnijih borbenih dejstava uni{teni. u daljem tekstu: ZOO). Pozivaju}i se na odredbu ~lana 187. provostepeni sud je udovoljio tu`benom zahtjevu. Po shvatanju ovog suda. broj: Rev. u M. 39/85 i 57/89. u konkretnom slu~aju se radi o upotrebljavanju tu|e stvari u svoju korist (~lan 219. vrijednost salonitnih plo~a. Prema ~injenicama koje su utvrdili ni`estepeni sudovi. br. 07. br. ZOO. G. a vrijednost vijaka 150 KM. godine izuzeli iz podruma ku}e u kojoj je stanovao tu`ilac 250 komada salonitnih plo~a i 500 komada vijaka za pri~vr{}ivanje plo~a. dakle. jer su se u gradu nalazile komande Sedme i Jedanaeste lake pje{adijske brigade. godine Bilten VS FBiH. nego samo vojna vlast.pravo na naknadu {tete ^lan 219. Imalac stvari je ovom zakonskom odredbom ovla{}en 270 . U skladu sa navedenim zakonom. istog zakona).u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist Upotrebljavanje tu|e stvari u svoju korist . radi popravke krova zgrade tu`enog koji je bio o{te}en prilikom granatiranja M.G. P odobrio je preuzimanje plo~a i vijaka (u to vrijeme civilna vlast . Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ”. da mu ovaj naknadi korist koju je imao od upotrebe. strana 23) Naknada {tete . odnosno povr{inu datu na privremeno kori{tenje. radnici tu`enog su u septembru 1995. zahtijevati od tu`enog da mu naknadi korist koju je imao od upotrebe stambene zgrade koja prelazi mjeru. 17/93 i 3/96.115/98. Plo~e i vijci bili su ugra|eni u krov zgrade tu`enog. broj 2/1998. Na~elnik bezbjednosti Jedanaeste lake pje{adijske brigade M.budu}i da je i ovim zakonom ure|en postupak po zahtjevu vlasnika za vra}anje u posjed nekretnina. Iz obrazlo`enja: Tu`bom se tra`i naknada {tete za 250 komada salonitnih plo~a i 500 komada vijaka. odluka broj 23. tu`eni. stav 1. kad je neko tu|u stvar upotrijebio u svoju korist. Prema ~lanu 219. dok je ve}i dio stanovni{tva bio evakuisan). nezavisno od prava na naknadu {tete. tu`enom je u stambenom objektu tu`itelja dato kori{tenje 50 m2 u prizemlju.u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist [teta .u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist Odgovornost za {tetu . ^injeni~no utvr|enje i pravno stanovi{te prvostepenog suda prihvatio je i drugostepeni sud. ZOO) kao jednom od oblika sticanja bez osnova (~lan 210. Prema nalazu i mi{ljenju gra|evinskog vje{taka. uzimaju}i u obzir i njihovu amortizaciju. a tu`itelj ima pravo da u|e u posjed nekretnina koje tu`enom nisu date na kori{tenje (pod uvjetom da op}ina nije preostali dio dala na privremeno kori{tenje nekoj drugoj osobi). Zakona o obligacionim odnosima. temeljem ~lana 219. ili u odsustvu ove. iznosila je 2. od 23. 29/78. Prema ~injeni~nom utvr|enju prvostepenog suda. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH.760 KM. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o obligacionim odnosima IMAOCU STVARI KOJU JE NEKO DRUGO LICE UPOTRIJEBILO U SVOJU KORIST (KORISNIK STVARI) I KOJA JE USLIJED TOGA UNI[TENA PRIPADA PRAVO NA NAKNADU [TETE ZA TU STVAR NA TERET KORISNIKA STVARI BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE OVAJ PRILIKOM UPOTREBE POSTUPAO SAVJESNO ILI NIJE.

u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist Upotreba tu|e stvari u svoju korist . treba shvatiti tako da u slu~aju propasti stvari oduzete na nedozvoljen na~in njenom imaocu pripada naknada u novcu. koja je razvrstana u poglavlje ZOO o naknadi materijalne {tete. ZOO. nego samo nov~ana naknada. Nije sporno da su te plo~e i vijci kasnije uni{teni tokom ratnih dejstava. godine . ZOO.000 dinara sa pripadaju}om zakonskom kamatom i tro{kovima spora. s obzirom na odredbe ~lana 210.Bilten sudske prakse VS RS broj I/2004. Zbog svega toga bez zna~aja je ono {to se tvrdi u reviziji da je. 2002. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) obavezali tu`enog da isplati tu`iocu iznos od 60. prema tome. razrije{iti ovaj spor.106) Naknada {tete . bio du`an predati tu`iocu 271 . pravni osnov tu`benog zahtjeva za naknadu {tete. godine. u su{tini. To je upravo slu~aj s tu`enim. nije mogu}e. od 4.000 DEM sa pripadaju}om zateznom kamatom i tro{kovima spora. prema tome. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca da mu tu`eni na ime upotrebe njegovih poslovnih prostorija plati naknadu u iznosu od 60. sud je utvrdio visinu naknade {tete u dosu|enom iznosu. a ne u nekom drugom vidu.u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist [teta . naime. Njihovo vra}anje. i 190. Zakona o obligacionim odnosima UPOTREBA TU\E STVARI U SVOJU KORIST MO@E POD ODRE\ENIM USLOVIMA PREDSTAVLJATI SLU^AJ PROUZROKOVANJA [TETE. ZOO. Zna~enje tu|e stvari treba shvatiti u tom smislu da lice koje je upotrebljava nema nikakvo pravo na tu stvar. s obzirom na to da u gradu nije funkcionisala civilna vlast. na koji su se pozvali ni`estepeni sudovi. nije mogao.da od lica koje je njegovu stvar upotrijebilo u svoju korist tra`i kako naknadu {tete tako i korist koju je ovaj imao od upotrebe. Navedenu odredbu. ne proizlazi da on ima bilo kakvo gra|ansko-pravno ovla{}enje u odnosu na navedene stvari. kao nesavjestan posjednik. str. Pri tome nije bitno da li je lice koje upotrebljava tu|u stvar u svoju korist savjesno ili nije. stav 2. Uzgred treba napomenuti da se primjenom ~lana 187. u skladu sa odredbama ~lana 189. da iskoristi za svoje potrebe salonitne plo~e i vijke. 9. Na osnovu nalaza i mi{ljenja gra|evinskog vje{taka. odluka broj 61. Iz stanja u spisima. U konkretnom slu~aju tu`eni je i nakon isteka paricionog roka u kome je prema pravosna`noj presudi P-592/94. Navedena odredba je. od 10. ni`estepeni sudovi su pozivom na odredbu ~lana 219. stav 1. broj: Rev-272/01. niti to on tvrdi. Polaze}i od utvr|enja da je tu`eni nakon valjanog otkaza ugovora o zakupu koristio poslovne prostorije tu`ioca.000 dinara koja ~ini dinarsku protivvrijednost iznosa od 10. 1995.slu~aj prouzrokovanja {tete ^lan 219.u slu~aju upotrebe tu|e stvari u svoju korist Odgovornost za {tetu . (Vrhovni sud Republike Srpske. naime. Revident neosnovano pobija zakonitost i pravilnost izreka ni`estepenih presuda. tu`eni imao saglasnost vojne komande. kroz period od 20 mjeseci i da je tu`eni prema ugovoru o zakupu bio u obavezi da pla}a tu`iocu na ime zakupnine po 500 DEM mjese~no. 105 .

str. niti usmena saglasnost.poslovne prostorije. A PREMA ^LANU 223.prava poslovo|e bez naloga Poslovo|a bez naloga . a po pravilima o naknadi {tete samo ukoliko postoje uslovi za primjenu tih pravila. DAKLE.108) POSLOVODSTVO BEZ NALOGA (~l. kako to ispravno zapa`a prvostepeni sud. (Vrhovni sud Republike Srpske. odluka broj 62. 1995. Visina {tete utvr|ena je u iznosu zakupnine koju su u mjese~nom iznosu ugovorile stranke ugovorom o zakupu poslovnih prostorija. STAV 1. Zakona o obligacionim 272 . od 4. a o naknadi u~injenih izdataka sudi se po pravilima o nezvanom vr{enju tu|eg posla. koristio te prostorije kroz period od 20 mjeseci bez pravnog osnova. mo`e pod odre|enim uslovima predstavljati slu~aj prouzrokovanja {tete. U konkretnom slu~aju iz ~injeni~nih navoda tu`be proizlazi da predmet spora nije zahtjev za naknadu koristi od upotrebe tu|e stvari.pravo na naknadu nu`nih i korisnih tro{kova i naknadu pretrpljene {tete “~ak iako o~ekivani rezultat nije postignut” ^lan 223. Nije bilo dovoljno u obrazlo`enju pobijane presude samo navesti da izme|u stranaka ne postoji nikakav ugovor o odr`avanju opreme. a i da se izme|u korisnika i vlasnika stvari ovakav odnos mo`e raspraviti i po pravilima o pravno neosnovanm oboga}enju. nego zahtjev za naknadu {tete. broj I/2004. Ovaj Vrhovni sud nalazi da se u konkretnom slu~aju zaista radi o kori{}enju tu|e stvari (poslovnih prostorija tu`ioca) od strane nesavjesnog posjednika (ovdje tu`enog). godine. 2000. 4. KAO I NAKNADU PRETRPLJENE [TETE. tu`eni je koristio poslovne prostorije tu`ioca bez pravnog osnova kroz period od 20 mjeseci. godine . Ovakvim bespravnim kori{}enjem poslovnih prostorija tu`eni je nanio {tetu tu`iocu i obavezan ju je naknaditi.Bilten sudske prakse VS RS. ZOO. stav 1. 107 . Upotreba tu|e stvari u svoju korist. A prema ~lanu 223. broj: Rev-197/99. odnos izme|u korisnika i vlasnika stvari mo`e se uvijek raspraviti po pravilima o pravno neosnovanom oboga}enju. To }e biti slu~aj kada je korisnik u vezi sa upotrebom tu|e stvari bio nesavjestan (znao ili mogao znati da tu|u stvar neosnovano upotrebljava). tu`eni bio du`an predati tu`iocu poslovne prostorije. 592/94. Stoga je tu`eni du`an tu`iocu na njegov zahtjev ne samo predati stvar ve} i naknaditi {tetu zbog bespravnog kori{}enja stvari. Iz obrazlo`enja: @alba tu`enog osnovana je i u dijelu koji se odnosi na odluku o protivtu`benom zahtjevu. ISTEKOM paricionog roka u kome je prema pravosna`noj presudi P-br. “^AK IAKO O^EKIVANI REZULTAT NIJE POSTIGNUT”. do 228) Poslovodstvo bez naloga . odnosno usmene saglasnosti. Prvostepeni sud nije dao valjane razloge o odlu~nim ~injenicama zbog kojih je odbio protivtu`beni zahtjev tu`enog. 9. DA NEZVANI VR[ILAC IMA PRAVO NA NAKNADU NU@NIH I KORISNIH TRO[KOVA. Kod ovog pravnog osnova i pretpostavlja se da nema ugovora o odr`avanju. od 22. da protivtu`beni zahtjev tu`enog nije ni osnovan. 220. kao vlasniku stvari. Zakona o obligacionim odnosima U KONKRETNOM SLU^AJU UTVR\ENO JE. pa kako je tu`eni nezvano izvr{io tu|i posao. kad do|e do upotrebe tu|e stvari u svoju korist. stav 1. ve} nezvani vr{ilac po vlastitoj inicijativi preduzima posao koji je nu`an ili koristan za vlasnika stvari.

do 233) Javno obe}anje nagrade . MO@E SE KORISTITI SAMO ZA NAPLATU TRA@BINE RADI ^IJEG JE OSIGURANJA IZDAT. do 261) a) Javno obe}anje nagrade (~l. MAKAR DA JE OBE]ANJE U^INIO U ZABLUDI. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. bankarsku garanciju ili da pla}anje osigura na drugi na~in. ka i naknadu pretrpljene {tete. NA KOME MORA BITI OZNA^EN DATUM DOSPIJE]A U VRIJEME IZDAVANJA. povjerilac mo`e ugovoriti da mu du`nik preda mjenicu. najkasnije na dan dospije}a. broj 2/2001. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o finansijskom poslovanju AKCEPTNI NALOG. broj 2/1999. KOJU TU@ILA^KA STRANA NIJE IZAZVALA KOD TU@ENOG I PREMA TOME TA ZABLUDA NE PADA NA TERET TU@IOCA. Zakona o obligacionim odnosima JAVNO OBE]ANJE NAGRADE OBAVEZUJE OBE]AVAOCA ONAKO KAKO JE JAVNO OBJAVLJENO. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 17.11/99. utvr|eno je da nezvani vr{ilac ima pravo na naknadu nu`nih i korisnih tro{kova. strana 28) b) Vrijednosni papiri (~l.ograni~ena mogu}nost kori{tenja ^lanovi 17. 25 . (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona o finansijskom poslovanju. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Time obe}avalac preuzima obavezu da }e izvr{iti ta~no odre|enu radnju.26) JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE (~l. za obezbje|enje pla}anja uru~iti povjeriocu nalog za prijenos sa upisanim datumom dospije}a (akceptni nalog) po osnovu kojeg povjerilac mo`e. u skladu sa garancijom. strana 24) Javno obe}anje nagrade . 229.obavezuje kako je javno objavljeno ^lan 229. Zakona o obligacionim odnosima OBE]ANJE NAGRADE JAVNO PROGLA[ENO OBAVEZUJE TU@ENOG. do 261) Akceptni nalog .Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Zakona). 273 . (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. pored ovih instrumenata. . a samo pravo potra`ivanja nastaje naknadno kada neka osoba izvr{i tu obe}anu navedenu radnju ili postigne navedeni ovdje tra`eni uspjeh (~lan 229. broj 2/1999.kad je obe}anje u~injeno u zabludi ^lan 229. Iz obrazlo`enja: Javno obe}anje je izjava upu}ena neodre|enim osobama kojom se obavezuje ne{to dati ili u~initi onome koji izvr{i odre|enu radnju ili postigne odre|eni uspjeh. podno{enjem akceptnog naloga mjerodavnoj jedinici Zavoda za platni promet zahtijevati isplatu svog potra`ivanja (~lan 18. 234. str. “~ak iako o~ekivani rezultat nije postignut”. broj: P`. ZOO). 229.odnosima. i 18. Du`nik mo`e. ~ek.

nego ga samo podnijeti o roku dospije}a slu`bi za platni promet radi naplate potra`ivanja. kreditor. Prema stavu 2. Ni`estepeni sudovi su utvrdili da su tu`ilac. nego sredstva platnog prometa i obezbje|enja potra`ivanja. za koje su kao sredstvo obezbje|enja mogli biti dati akceptni nalozi. godine ugovor o kratkoro~nom kreditu za obrtna sredstva broj: 65/91. stav 1. 1991. 10/89 do 61/90) propisano je u stavu 1. da je ugovoreno da tu`ilac uru~i kreditoru prije uplate sredstava tri potpisana i ovjerena bjanko akceptna naloga ili garanciju poslovne banke sa va`no{}u 15 dana nakon dospjelosti kredita. da je tu`ilac izdao kreditoru akceptni nalog povodom kojeg se vodi ovaj spor 11. “akceptni nalog ovjerava povjerilac i podnosi ga nadle`noj organizaciji za platni promet najkasnije na dan dospije}a”.000 dinara s rokom vra}anja 90 dana od dana potpisivanja ugovora. Zakona o finansijskom poslovanju koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja akceptnog naloga (“Slu`beni list SFRJ”. da du`nik mo`e za obezbje|enje pla}anja uru~iti povjerocu nalog za prenos sa upisanim datumom dospije}a (akceptni nalog). Iz obrazlo`enja: Predmet ovog spora je zahtjev tu`ioca za utvr|enje da je akceptni nalog. sadr`ini i upotrebi jednoobraznih obrazaca za obavljanje poslova platnog prometa u zemlji preko Slu`be dru{tvenog knjigovodstva (“Slu`beni list SFRJ”. da je tu`eni taj nalog dostavio slu`bi koja vr{i poslove platnog prometa sa ozna~enim datumom dospije}a 25. od 27. sadr`ini i upotrebi jednoobraznih obrazaca za obavljanje poslova platnog prometa u zemlji preko Slu`be dru{tvenog knjigovodstva («Slu`beni list SFRJ». PA SE MO@E REALIZOVATI SAMO IZME\U UGOVORNIH STRANA KOJE SU ZAKLJU^ILE OSNOVNI PRAVNI POSAO. 6. ako du`nik nije u roku izmirio obavezu iz ugovora sa povjerio274 .akceptni nalog ^lan 17.Na osnovu navedenih odredaba Zakona. na osnovu takvog naloga. strana 26) Akceptni nalog Prenos vrijednosnog papira . 1991. 10. 5. odluka broj 39. ni`estepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kad su udovoljili tu`benom zahtjevu . koje proizilazi iz me|usobnih poslovnih odnosa povjerioca i du`nika. Oblik i sadr`aj akceptnog naloga propisani su Uputstvom o izmjenama i dopunama Uputstva o obliku. . Privatno preduze}e “T. “T.202/98. godine.m. T. {to zna~i da je kao takav neprenosiv. broj: P`. broj 1/1999. bli`e ozna~en u izreci prvostepene presude. 1997. da je akceptni nalog prenesen na tu`enog. broj 22/89) KAO SREDSTVO PLATNOG PROMETA I OBEZBJE\ENJA POTRA@IVANJA VEZANO ZA DAN DOSPIJE]A. Polaze}i od ovih nespornih ~injenica. akceptni nalog koga izda du`nik mora uvijek da sadr`i dan dospije}a obaveze i mo`e se. Zakona o finansijskom poslovanju (raniji) Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o obliku. Iz ovih odredaba proizlazi da akceptni nalog nema svojstvo hartije od vrijednosti. istog zakonskog ~lana. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. dakle.900. nezakonit i da ne proizvodi pravno dejstvo. nije moglo prenijeti akceptni nalog na tre}e lice. kao . 1998. Drugim rije~ima. broj 22/89). 11. kao korisnik kredita i P p. godine.m” iz T. zahtijevati i naplata samo onog potra`ivanja za koje je dat akceptni nalog. ne i nekog drugog potra`ivanja. ^lanom 17. br.”. AKCEPTNI NALOG NEMA SVOJSTVO HARTIJE OD VRJEDNOSTI I NIJE PRENOSIV. da je tim ugovorom tu`iocu odobren kratkoro~ni kredit u iznosu od 1. godine Bilten VS FBiH. zaklju~ili dana 25.

godine. najkasnije 3. 5. 1991. Akceptni nalog se. Prema ugovoru izme|u tu`ioca i njegovog kreditora. 262. I sprat. MO@E BITI OBVEZAN SAMO NA NAKNADU NOV^ANE [TETE U VISINI VRIJEDNOSTI STANA PO CIJENAMA U VRIJEME PRESU\ENJA.125) 3. u Ul. 11. godine podnijeti akceptni nalog na naplatu slu`bi koja obavlja poslove platnog prometa. Pogre{an je pravni zaklju~ak prvostepenog suda o obavezi prvotu`enog da vrati tu`itelju drugi odgovaraju}i stan. Pod pretpostavkom da tu`eni do tada nije vratio kredit. 1983. rok vra}anja kredita iznosi 90 dana od dana potpisa ugovora.58 m2. prema tome. avgusta 1991. i 4.obaveza naknade nov~ane {tete ako du`nik ne mo`e predati stan ^lanovi 124.cem. zaklju~enog 21. 262. Na osnovu ovako utvr|enih ~injenica prvostepeni sud je zaklju~io da je drugotu`ena na predmetnom stanu stekla pravo trajnog i nesmetanog kori{}enja stana i da je prvotu`eni obavezan tu`itelju predati u vlasni{tvo i posjed drugi odgovaraju}i stan. odluka broj 73. godine dodijelio na privremeno kori{}enje (dvije godine) svome radniku drugotu`enoj i da drugotu`ena i danas koristi predmetni stan. 262. kome je taj nalog uru~io. godine. do 269) Naknada {tete . Zakona o obligacionim odnosima AKO DU@NIK NIJE U MOGU]NOSTI DA U ISPUNJENJU UGOVORA VJEROVNIKU PREDA ODRE\ENI STAN. str. s tim da mu privremeni korisnik stana vrati ustupljeni ili drugi odgovaraju}i stan u roku dvije godine od dana prijema stana. 262.u slu~aju nemogu}nosti predaje odre|enog stana Stan . Sporni akceptni nalog. njegov kreditor je mogao u daljem roku od 15 dana. 19. 1991. Po{to je tu`ilac izdao bjanko akceptni nalog. Borisa Kidri}a broj 41 . Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je tu`itelj ustupio prvotu`enom na privremeno kori{}enje dvosoban stan povr{ine 70. 1997. 9. stavovi 2.u slu~aju nemogu}nosti predaje odre|enog stana Pravo na naknadu {tete . godine . i 262. Bjanko akceptni nalog je valjan samo onda ako ga povjerilac popuni u skladu sa odredbama osnovnog pravnog posla izme|u izdavaoca i korisnika naloga. 124 . akceptni nalog je vezan za rok dospije}a. U ovom slu~aju taj rok je prekora~en. godine. mo`e realizovati samo izme|u ugovornih strana koje su zaklju~ile osnovni pravni posao. Osim toga. 275 .b. do 294) POVJERIO^EVA PRAVA I DU@NIKOVE OBAVEZE (~l. od 20. broj: Rev-74/00. do 279) I . 2001.Bilten sudske prakse VS RS. nije pravno valjan u smislu naprijed navedenih zakonskih odredaba. broj I/2004. a ne i u odnosu na tre}e lice. 5.Op{ta pravila (~l. tu`eni je u njemu kao datum dospije}a ozna~io 25. DEJSTVA OBAVEZA (~l. {to ovdje o~igledno nije slu~aj. do 289) a) Pravo na naknadu {tete (~l. (Vrhovni sud Republike Srpske. 4. tj. da je prvotu`eni predmetni stan rje{enjem od 27. dakle. po{to je prenesen na tre}e lice i podnesen na naplatu po isteku roka dospije}a.

Zakona o obligacionim odnosima. od 24. stavovi 2. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu. Drugi odgovaraju}i stan koji bi prvotu`eni bio obavezan tu`itelju predati je neodre|ena. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. a ne bi mogao umjesto nje. navedenog zakona.da bi se uspostavila restitucija onog stanja kakvo je bilo u vrijeme izvr{enja ugovorne obaveze .199/98. pa njegova obaveza mo`e glasiti samo na nov~anu naknadu i to uz izjavu tu`itelja da pravo vlasni{tva na predmetnom stanu prenosi na prvotu`enog. i 4. 1998. a u svakom slu~aju ima pravo na naknadu {tete. ALI NE MO@E UMJESTO TOGA TRA@ITI ISPLATU NOV^ANOG IZNOSA. UGOVARATELJ MO@E ZAHTIJEVATI ISPUNJENJE OBVEZE PREDAJOM TE STVARI. stavak 1. {to bi se moralo konstatovati i izrekom presude. tu`itelj bi mogao tra`iti samo njezino ispunjenje. kraj takvog stanja stvari tu`itelj.Stan koji je predmet ugovora o ustupanju na privremeno kori{}enje je individualno odre|ena stvar. Zakona o obligacionim odnosima KADA JE PREDMET OBVEZE PREDAJA POKRETNE STVARI.mo`e se zahtijevati ispunjenje samo preuzete obaveze Ugovor . od 29. strana 22) Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja . ako nije {to drugo odre|eno. ZOO). (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. do 132. Zakona o obligacionim odnosima. 1998. jer se jedino naknadom {tete u toj visini tu`iteljeva materijalna situacija mo`e dovesti u ono stanje u kakvom bi se nalazila da nije bilo propu{tanja prvotu`enog (~lan 190. broj 1/1999. Naknadu treba dosuditi u visini tr`i{ne vrijednosti predmetnog stana u vrijeme dono{enja prvostepene presude. zahtijevati ispunjenje obaveze ili. odluka broj 21. raskinuti ugovor prostom izjavom ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu. U ovom slu~aju prvotu`eni nije u mogu}nosti vratiti predmetni stan tu`itelju.pretvara u nov~anu naknadu (ekvivalent). broj 2/1998. 03. ima pravo zahtijevati naknadu {tete koju je zbog neispunjenja obaveze prvotu`enog pretrpio. kao postoje}e. 10.mo`e se zahtijevati ispunjenje samo preuzete obaveze ^lanak 262. strana 23) 276 . Dakle. broj: P`. koju tu`enik svojom voljom nije preuzeo. tada se obaveza vra}anja . Iz obrazlo`enja: Sve kada bi tu`enikova obveza na predaju pokretnih stvari uistinu postojala i bila kao takva utvr|ena. odluka broj 34. broj: Rev. pod uslovima predvi|enim odredbama ~lanova 125. u dvostranim ugovorima (a ugovor o ustupanju stana na privremeno kori{}enje mo`e se smatrati takvim ugovorom). niti je suglasno{}u volja parni~nih stranaka u njihovom me|usobnom obveznopravnom odnosu ona utana~ena a ni sam zakon je ne nala`e. tra`iti ispunjenje druge obveze. Prema odredbi ~lana 124. Kada nije mogu}e vratiti stvar koja je u izvr{enju ugovorne obaveze dana. a i neodrediva stvar.49/98. godine Bilten VS FBiH. na temelju ~lanaova 124. i 262. godine Bilten VS FBiH. druga strana mo`e.

1996. 1996. a tu`enik preuzeo u posjed kupljeno vozilo i stekao pravo koristiti ga. Zakona o obligacionim odnosima ^lanovi 24. ODNOSNO PLA]ENOG POREZA NA PROMET USLUGE SAMO DOK UGOVOR O DJELU NIJE U POTPUNOSTI ISPUNJEN.prodavcu ne pripada naknada zbog nekori{tenja predate stvari Naknada {tete .prodavcu ne pripada naknada zbog nekori{tenja predate stvari ^lanak 262. Prvostepeni sud je na osnovi ovako utvr|enih odlu~nih ~injenica izveo pogre{an zaklju~ak da naru~ilac usluge duguje i naknadu poreza na promet usluge. pa ni u vidu dangube.ograni~enje i isklju~enje odgovornosti . a da je davalac usluge u ugovorenom roku od dana izvr{ene uplate izvr{io uklju~enje telefonskog priklju~ka u javni automatski telefonski saobra}aj. Iz obrazlo`enja: Neosnovan je tu`beni zahtjev za pla}anje naknade (dangube) zbog nekori{tenja prodatog vozila.do kada naru~ilac duguje naknadu za porez na promet usluge ^lan 262. da je naru~ilac uplatio davaocu usluga ugovoreni iznos cijene dana 1. godine. 26. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. broj: P`.do kada naknada od korisnika usluge Ugovor o djelu . jer da u cijenu izvr{enih usluga (poresku osnovicu) nije zaklju~enim ugovorom o zasnivanju pretplat277 . 01. pripada mu samo pravo na ispunjenje obaveze isplate cijene i naknade {tete koju bi zbog neispunjenja ili neblagovremena ispunjenja pretrpio. dakle. i 28. ali su od toga odustale. odluka broj 45. pa je odmah po zaklju~enju ugovora. i 2. 1998. Time su prestala prava tu`itelja kao vlasnika na kori{tenje vozila i po osnovu tog prava ne mo`e od tu`enika zahtijevati bilo kakvu naknadu. 11. 02. prije pla}anja utana~ene cijene.. i ~lan 295. Kada tu`itelj nije zahtijevao ni raskid ugovora zbog neispunjenja obaveze tu`enika.Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja . strana 29) Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja . 1996. od 24. broj 1/1999.{ta ne predstavlja naknadu Ugovor o prodaji . ve`u}i to za momenat pla}anja kupovne cijene. od 27. godine po ra~unu broj: 2/96.do kada naru~ilac duguje naknadu za porez na promet usluge Ograni~enje i isklju~enje odgovornosti . stav 1. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud utvr|uje da je davalac usluga sa primaocem usluga zaklju~io ugovor o zasnivanju pretplatni~kog odnosa dana 31. Zakona o obveznim odnosima PRODAVATELJ NE MO@E ZAHTIJEVATI NAKNADU ZBOG NEKORI[TENJA PRODATOG VOZILA I KADA KUPAC KASNI SA ISPLATOM CIJENE. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga DAVALAC USLUGE MO@E OD NARU^IOCA USLUGE ZAHTIJEVATI NAKNADU DUGOVANOG. a on to u ovoj parnici ne zahtijeva. godine kojim se obavezao izvr{iti uklju~enje telefonskog priklju~ka u javni automatski telefonski saobra}aj u roku 30 dana od dana uplate cijene.zbog zadocnjenja u isplati cijene .do kada naru~ilac duguje naknadu za porez na promet usluge Porez na promet usluge .244/98. tu`itelj predao. 01. Ta~no je da su parni~ne stranke u ugovoru utana~ile momenat predaje vozila i prijenos prava vlasni{tva. 1. UKOLIKO UGOVOR NIJE RASKINUT ZBOG NEISPUNJENJA. st. godine Bilten VS FBiH.

od 27. godine. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. ALI SAMO KONKRETNO ISKAZANE I UTVR\ENE. Osim toga. od 21. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. a naru~ilac je platio cijenu usluga 1. poreska osnovica poreza na promet usluga je iznos naknade za obavljenu uslugu. i 28. godine Bilten VS FBiH. Naru~ilac je. od 28. 1998. broj: P`. koja nije bila ni predvi|ena ugovorom. ura~unat porez na promet usluga. od 27.i naknada {tete ^lanovi 266. 02. broj 2/1998. 1998. i 24. 04. Kako je davalac usluge kao poreski obveznik propustio da. a najkasnije zaklju~ivanjem ugovora o zasnivanju pretplatni~kog odnosa).. navedenog zakona. porez na promet usluga nije sadr`an u poreskoj osnovici nego tereti korisnika usluge. 01. obaveza prestala ispunjenjem. porez na promet usluga tereti korisnika usluge. broj 2/1998. 04. i 278. ZAHTIJEVATI I RAZLIKU DO POTPUNE NAKNADE [TETE. 1996. 277. 02. broj: P`. godine) pla}a u roku pet dana po isteku sedmice. 01. to nije bilo zakonskog osnova da to u~ini naknadno uz ra~un broj: 3/96 za kori{}enje telefonske usluge u martu 1996. 1996.ni~kog odnosa ni ra~unom broj: 2/96. pa je. 1996. Zakona o obligacionim odnosima. PORED ZATEZNE KAMATE. a po stavu 2. Me|utim. davalac usluge nije imao pravo tra`iti pla}anje poreza na promet usluga kao dijela nepla}ene cijene obavljenih usluga. Zakona o obligacionim odnosima. 1996. MO@E. godine. Zakona o obligacionim odnosima POVJERILAC KOME JE SA ZAKA[NJENJEM ISPLA]ENA NOV^ANA TRA@BINA. u smislu ~lana 262. stav 1. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. u smislu ~lanova 23. a da. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.215/97. Prema ~lanu 24. kojeg je naru~ilac primio po~etkom aprila iste godine. u smislu ~lana 295. u smislu ~lana 26. prema ~lanovima 26. odluka broj 25. godine. istog zakona. na cijenu usluga ura~una i porez na promet usluga. ispunio obavezu onako kako je ona glasila. davalac usluge kao poreski obveznik bio je du`an obra~unati porez na promet usluga u ~asu kada je obavljena usluga (u ovom slu~aju smatra se da je usluga izvr{ena u ~asu izdavanja ra~una broj: 2/96. davalac usluge je izvr{io usluge u preuzetom roku iz ugovora (30 dana od dana uplate cijene usluga). pa kako je obaveza iz ugovora prestala ispunjenjem. pla}anjem cijene usluga. jer se porez na promet usluga na vrijednost obavljenih usluga napla}enih u toku sedmice (usluga pla}ena 1. strana 25) Obim naknade .68/98. strana 27) 278 . odluka broj 29.zatezna kamata i naknada {tete Zatezna kamata . godine. godine Bilten VS FBiH.

zaklju~enog izme|u tu`itelja kao isporu~ioca i tu`enog kao naru~ioca. ~ak da se radilo i o obezbje|enju ispunjenja nenov~anih obaveza i kod tu`itelja. dana 14. broj: P`. strana 25) 279 . A NE MO@E SE ZAHTIJEVATI AKO ODMAH PO PRIJEMU ZADOCNJELOG ISPUNJENJA NIJE ZADR@ANO PRAVO NA UGOVORNU KAZNU. godine Bilten VS FBiH.225/99. 1996. pazi po slu`benoj du`nosti na pravilnu primjenu materijalnog prava. sud je prethodno morao raspraviti pitanje da li su stranke zadr`ale pravo na ugovornu kaznu ili ne. To zna~i da povjerilac gubi pravo na ugovornu kaznu u slu~aju prijema zaka{njelog ispunjenja bez rezerve. 01. u smislu odredbe ~lana 347. stav 5. te dosu|uje razliku u visini iznosa koji strankama pripadaju na ime penala. Prema odredbi ~lana 270. i ~lan 273. 270.ugovorna kazna samo za zaka{njenje u ispunjenju nenov~ane obaveze. 05. U konkretnom slu~aju tu`itelj zahtijeva isplatu utu`enog iznosa na ime ugovorne kazne jer je tu`eni zakasnio sa isplatom cijene kre~a. stav 2. a ovaj sud. Iz obrazlo`enja: Ugovorom o isporuci hidratisanog kre~a. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Iz spisa proizilazi da je tu`itelj zadnje zaka{njelo pla}anje cijene kre~a primio 5. ugovornom kaznom mo`e se obezbijediti ispunjenje nenov~anih (naturalnih) obaveza. Ugovora) da u slu~aju da isporu~ilac ne izvr{i na vrijeme isporuku ugovorenih (620 tona) koli~ina kre~a da }e naru~ilac zara~unati penale u iznosu 20 DEM/t za svaki dan zaka{njenja. odluka broj 33. 1996. godine a da je tu`bu podnio sudu 9. a u slu~aju da naru~ilac ne izvr{i na vrijeme pla}anje da }e isporu~ilac zara~unati penale u iznosu 20 DEM/t za svaki dan zaka{njenja. a mora se zahtijevati odmah po prijemu ispunjenja ^lan 270. a tu`eni da je zadnju isporuku kre~a primio 19. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima UGOVORNA KAZNA SE NE MO@E UGOVORITI ZBOG ZADOCNENJA U ISPUNJENJU NOV^ANIH OBAVEZA. nov~anom obavezom. Prvostepeni sud utvr|uje da su obje stranke imale zaka{njenja u ispunjenju ugovorom preuzetih obaveza (isporuke kre~a i pla}anja cijene). godine a da je tek u toku ovog postupka neizravno zahtijevao ugovornu kaznu. U ovom slu~aju. stav 3. a nov~ane obaveze ne mogu da budu obezbije|ene ugovornom kaznom jer je zaka{njenje u ispunjenju nov~anih obaveza sankcionisano pla}anjem zakonske zatezne kamate. 08. dakle. do 276) Povjerio~eva prava . 09. pa kako ugovorna kazna ne mo`e biti ugovorena za nov~ane obaveze. 06. godine. a to je neoboriva zakonska pretpostavka iz koje proizilazi odricanje povjerioca od prava na ugovornu kaznu. broj 1/2000. ugovorne strane su ugovorile (~lan 5. 2000.samo za zaka{njenje u ispunjenju nenov~ane obaveze. 1996. Ovakav pravni zaklju~ak prvostepenog suda je pogre{an jer na sporni odnos nije pravilno primijenjeno materijalno pravo. tu`beni zahtjev nije osnovan. 1996. Ovo iz razloga {to povjerilac mo`e zahtijevati ugovornu kaznu samo ako je odmah po prijemu zakasnjelog ispunjenja glavne obaveze obavijestio du`nika da zadr`ava pravo na ugovornu kaznu. a mora se zahtijevati odmah po prijemu ispunjenja Ugovorna kazna .Ugovorna kazna (~l. od 12. godine. Zakona o parni~nom postupku.II .

Zakona o obligacionim odnosima U SLU^AJU NEIZVR[AVANJA UGOVORA VJEROVNIK NEMA PRAVO NA PENALE KOJI SU UGOVORENI ZA SLU^AJ ZAKA[NJENJA SA ISPUNJENJEM OBAVEZE. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. AKO NIJE UNIJETA U ZAPISNIK KOJIM SE KONSTATUJE IZVR[ENJE GLAVNE OBAVEZE. strana 30) Penali . Zakona o obligacionim odnosima SAOP[TENJE POVJERIOCA DU@NIKU DA ZADR@AVA PRAVO NA UGOVORNU KAZNU ZBOG KA[NJENJA IMA PRAVNO DEJSTVO KADA JE U^INJENA NA BILO KOJI POUZDAN NA^IN. Me|u strankama je nesporno da su ugovorile da }e tu`eni za svaki dan zaka{njenja (~lan 14. tu`enog obavijestio da raskida ugovorni odnos i izvr{enje radova povjerava drugom izvo|a~u. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.zahtjev za zadr`avanje prava Ugovorna kazna . Iz obrazlo`enja: Pogre{an je stav prvostepenog suda da su tu`itelji potpisivanjem ugovora o primopredaji stana u kome nije konstatovano da zadr`ava pravo na ugovorenu kaznu izgubili pravo na ugovorenu kaznu zbog zaka{njenja. Ovo iz razloga {to saop{tenje du`nika da zadr`ava pravo na ugovorenu kaznu zbog zaka{njenja ima pravno dejstvo kada je u~injeno na bilo koji pouzdan na~in.kada su ugovoreni za zaka{njenje a ne za neizvr{enje ^lan 276. broj 2/1999. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. NITI SE TAKVIM ZAHTJEVOM MO@E SMATRATI IZJAVA PREDSTAVNIKA VJEROVNIKA POSLOVO\I DU@NIKA DA ]E SE ZBOG TOGA [TO DU@NIK KASNI TRA@ITI PENALI. MO@E DOKAZIVATI SVIM DOKAZNIM SREDSTVIMA. broj 1/2001. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. ugovora) od ugovorenog roka platiti na ime penala iznos od 20 DEM. penali su ugovoreni za zaka{njenje a ne za nizvr{enje.dejstvo saop{tenja povjerioca du`niku da zadr`ava pravo na ugovornu kaznu ^lan 273. Na ovakvo utvr|eno ~injeni~no stanje pravilno je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo kada je odbio dio tu`benog zahtjeva kojim tu`ilac tra`i naplatu ugovorenih penala.Ugovorna kazna . objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 22 . Dakle. nakon {to tu`eni nije zapo~eo sa radovima. stav 5. PA SE TA ^INJENICA. strana 23) Ugovorna kazna . str. TO NIJE NI FORMULACIJA U PODNESKU VJEROVNIKA DA ]E OD DU@NIKA ZAHTIJEVATI [TETU ZBOG PREKORA^ENJA ROKA GRADNJE.prava povjerioca Izjava o zadr`avanju prava na ugovornu kaznu ^lan 273. Zakona o obligacionim odnosima ZAHTJEV ZA ZADR@AVANJE PRAVA NA UGOVORNU KAZNU VJEROVNIK MORA STAVITI KAO ZAHTJEV A NE SAMO TAKO DA SE IZ IZJAVE VIDI DA ]E BITI POSTAVLJEN TAKAV ZAHTJEV. Iz obrazlo`enja: U toku postupka utvr|eno je da je tu`ilac. broj 2/1999.23) 280 .

primjenjivao se novelirani propis ~lana 277.zatezne kamate na tra`bine u stranoj valuti Referat STOPA ZATEZNE KAMATE NA NOV^ANA POTRA@IVANJA podnesen na sjednici Gra|ansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. ukoliko se u sporu primjenjuje doma}e pravo. maja 1988. 277. Ugovaranje nov~ane obaveze u stranim sredstvima pla}anja pogotovu je pro{ireno nakon {iroke legalizacije 1994. po kome se na potra`ivanja izra`ena u stranoj valuti. do 279) Stopa . ZOO rije~ “savezni”. pa i kada se primjenjuje doma}e pravo. pored glavnice. broj 2/95. godine. i zateznu kamatu po stopi utvr|enoj saveznim zkonom. godine bezgotovinskog pla}anja u DEM u unutra{njem platnom prometu. 25. br. do 27. zatezna kamata obra~unava po stopi koju na {tedne uloge po vi|enju odgovaraju}e strane valute pla}a banka zemlje valute. objavljeni u “Slu`benom listu RBiH”. broj 57/89) kojim je propisana stopa zatezne kamate u visini eskontne stope koju mjese~no utvr|uje Narodna banka Jugoslavije uve}ane za 20%.III . Smatralo se da je primjena ove stope neadekvatna ako je dug izra`en u stranoj konvertibilnoj stabilnoj valuti. a da je eskontna stopa koju utvr|uje Narodna banka BiH zamijenila kao obra~unski pokazatelj. godine u \akovici (objavljen i u Biltenu sudske prakse VS BiH. Oba pomenuta zakona su preuzeta kao zakoni RBiH nakon sticanja nezavisnosti (zakoni o preuzimanju. Istog dana stupio je na snagu i Zakon o visini stope zatezne kamate (“Slu`beni list SFRJ”. koja je trebala da amortizuje efekte visoke inflacije karakteristi~ne za period u kome je taj zakon donesen i primjenjivan. Ovim preuzimanjem mora se shvatiti da je izostavljena iz teksta ~lana 277. s tim da se obra~un obavlja mjese~no primjenom konformne metode. da bi u 1995. jer je doma}a valuta dugi period bila depresirana i u inferiornom odnosu prema konvertibilnoj stranoj vlauti. godine Stopa . Zakonom o unutra{njem platnom prometu. karakteristi~no pro{irenje obima pla}anja u stranoj valuti (posebno DEM). tada u sastavu SFRJ. U sudskoj praksi jugoslovenskih sudova jedinstveno je zastupan stav da se odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate primjenjuju samo kod utvr|ivanja stope zatezne kamate na potra`ivanja u doma}oj valuti (dinarska). po kome du`nik koji zakasni s ispunjenjem nov~ane obaveze duguje. st. prvobitno uredbe sa zakonskom snagom. broj 3/88). 10. Ovakva je praksa nastavljena i nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine.stopa nakon novog Zakona o visini stope zatezne kamate STOPA ZATEZNE KAMATE NA NOV^ANA POTRA@IVANJA REFERAT Na podru~ju Bosne i Hercegovine. 1.nakon novog Zakona o visini stope zatezne kamate Zatezna kamata . objavljenim u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. stav 1. godine). stopu koju je utvr|ivala NBJ. odr`anoj dana. godine i Zakona o kupovini i prodaji odre|enih roba i za strana sredstva pla}anja 1993. godini ova valuta bila propisana kao isklju~ivo obra~unsko sredstvo.stopa na tra`bine u stranoj valuti Zatezna kamata . pa i legalno (na osnovu odredaba Zakona o prodaji robe za strana sredstva pla}anja iz 1992.Zatezna kamata (~l. Zakona o obligacionim odnosima. Jedinstveno je nastavljeno sa primjenom zaklju~ka usvojenog na XXI koordinacionom sastanku privrednog sudstva Jugoslavije. po~ev od 07. odr`anoj od 25. Za taj period je. 2/92 i 13/94). me|utim. jer se radilo o izuzetno visokoj stopi revalorizacionog karaktera. 281 . lipnja 1997. 1989.

godine dosu|ivali zateznu kamatu na sva potra`ivanja po stopi odre|enoj odlukom Vlade. godine 10% mjese~no. da se zatezna kamata po odredbama ovog zakona pla}a na nov~ane obaveze 282 . od 23. 10. 07. godine na 20% godi{nje i od 1. kasnije HR Herceg Bosne. 05. odredbama ~lana 1. Ovo vodi daljnjem upadljivom smanjenju eskontne stope. godine izme|u 26 i 30% mjese~no. a od 1. do koga dolazi u toku 1994. odredila ovu stopi na 28%. koja predstavlja osnovicu stope zatezne kamate. du`nik koji zakasni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate. do ja~anja unutra{nje konvertibilnosti doma}e valute i vidnog smanjenja inflacije. od 1. Na tom podru~ju do 15. 12. godine 20% mjese~no. odre|ivana je stopa zatezne kamate i ona je iznosila do 31. godine dosu|ivali zateznu kamatu po stopi odre|enoj odlukom Vlade samo na potra`ivanja u doma}oj valuti. 1992. godine na 30% godi{nje. koji je stupio na snagu danom objave. 11. 1993. me|utim. godine na 22% godi{nje. 8. godine 34% mjese~no. 1994. DEM i USD. pa se ova sni`ava od 1. godine 44% mjese~no. 1994. Sli~an razvoj je ispoljen i u Herceg Bosni. od 1. stav 2. broj 25/96.Sudovi su primjenjivali naprijed spomenuti zaklju~ak modifikovan utoliko {to se kao pokazatelj uzimala stopa kamate na {tedne uloge po vi|enju koju pla}aju poslovne banke u sjedi{tu povjerioca (dakle. a isto kao i sudovi u RBiH na potra`ivanja u stranoj valuti. bila izrazito visoka. me|utim. 1996. od 1. opadanje eskontne stope (to je stopa koju centralna banka utvr|uje na kredite iz primarne emisije i predstavlja osnovicu za utvr|ivanje cijene bankarskog kredita). godine u platnom prometu ravnopravno u~estvovale tri valute: kune. godine 20% mjese~no. 1994. 08. 04. 1994. 07. Ovo je bilo i razumljivo jer je eskontna stopa. godine kune i DEM. 1995. Po odredbama ovog zakona. Karakteristi~no je. 05. godine na 10% tromjese~no. ne preciziraju}i da li se radi o godi{njoj ili mjese~noj stopi. 01. po stopi koju propisuje Vlada Federacije BiH. a od 1. Vlada FBiH je Odlukom o visini stope zatezne kamate objavljenoj u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. godine promet se obavljao u HRD. godine). jer se primarna emisija sve vi{e zasniva na deviznoj rezervi Centralne banke. da bi po~ev od 30. Tako je po odlukama NBBiH o kamatnim stopama ova stopa iznosila od 16. Sudovi na ovom podru~ju su do 30. godine na 10% godi{nje. 12. 1995. U toku perioda poja~anog stabiliziranja doma}eg novca i liberalizovanog pla}anja stranom valutom u doma}em platnom prometu donosi se novi Zakon o visini stope zatezne kamate (objavljen u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. i 1995. mo`e se zaklju~iti da je Zakonom propisana zatezna kamata po stopi na godi{njem nivou. Dosu|ivanje zatezne kamate po stopi iz preuzetog Zakona o visini stope zatezne kamate zadr`ano je samo kod potra`ivanja koja glase na doma}u valutu ukoliko ispunjenje dosu|enog potra`ivanja nije valutnom klauzulom bilo vezano za odre|eni iznos strane vlaute. uz zadr`ani konformni metod obra~una svakog mjeseca. 1993. do kraja 1992. doma}e). pomenutog zakona propisano da se za razdoblje kra}e od godinu dana primjenjuje konformni na~in obra~una kamate. te stabilnosti deviznog kursa (kako zvani~nog tako i onoga na crnom tr`i{tu). 1996. 07. 1993. a od 18. godine. 1992. Poslije nov~ane reforme sredinom 1994. Kako je. godine. 1994. godine dolazi. 05. stav 1. 12. me|utim. novog Zakona propisano je. oko 15% mjese~no. naime. U ~lanu 1. godine 40% mjese~no od 26. 1995. broj 18/96. da bi naglo pala od 30. 1997. 05. 05. od 1. 01. jer se smatralo da ta stopa adekvatnije izra`ava gubitak doma}eg povjerioca ako nov~ana obaveza izra`ena u stranoj valuti nije na vrijeme ispunjena. da bi od 30. 1994. 1996. 1994. a od tog datuma ravnopravno u HRD i DEM. Odlukom Vlade HZ. 07. od 30.

04. koji novim Zakonom nije izmijenjen. ukoliko se zasnivaju na ugovorima u privredi. slijede}i ZAKLJU^AK I. Mislim da bi bilo po`eljno. ako je strana valuta alternacija BH dinaru. odustati od dosada{nje prakse u pogledu dosu|ivanja stope zatezne kamate i na tra`bine u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom. Zakona o Vrhovnom sudu Federacije BiH. Na ovaj na~in bi stopa zatezne kamate za ove tra`bine bila ni`a. Po odredbama ~lana 277. Ovim bi se stopa zna~ajno pove}ala u odnosu na do sada dosu|ivanu. ZOO). tako da je postala alternativno plate`no sredstvo. u smislu ~lana 19. danom njegovog stupanja na snagu prestaje primjena propisa o visini stopa zatezne kamate koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH. pogotovo kod tra`bina iz ugovora u privredi i stabilan kurs DEM i doma}e valute). svaki du`nik nov~ane obaveze duguje u slu~aju docnje zateznu kamatu po stopi odre|enoj zakonom. naime. te da se ovako nastavi i nakon stupanja na snagu sada{njeg Zakona o visini stope zatezne kamate. Mislim da je ovo neprihvatljivo i predla`em da se ~lan 3. Poslije stupanja na snagu pomenutog Zakona (sa Odlukom) postavlja se pitanje kako dosu|ivati zateznu kamatu na nov~ane tra`bine koje ne poti~u iz ugovora u privredi. s obzirom na naprijed iznijete okolnosti. kada se radi o primjeni doma}eg prava. pripada zatezna kamata i nakon stupanja na snagu Zakona o visini 283 . ali je i opravdano da se da ve}a naknada povjeriocima koji profesionalno posluju na tr`i{tu. Od tih datuma su. 1996. a po stopi odre|enoj Odlukom Vlade. S obzirom na momenat u kome je stupio na snagu novi Zakon ({iroko legalno pla}anje u stranoj valuti . od 30. stav 1. 1994. te da li po odredbama novog Zakona dosu|ivati i zateznu kamatu na nov~ane tra`bine u stranoj valuti. ali ~ija se visina utvr|uje po kursu strane valute u momentu ispunjenja. godine. proizilazio bi da od njegovog stupanja na snagu. novog Zakona shvatio doslovno. jer vi{e nema razloga za nejednako postupanje u ovoj oblasti. ZOO. {to je daleko ispod stope zatezne kamate u samoj SR Njema~koj. {to je ponovljeno i u Odluci Vlade. u odnosu na ostale nov~ane tra`bine. koja ne poti~u iz ugovora u privredi. Predla`em da Gra|ansko-upravno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH usvoji. zakon vi{e ne odre|uje stopu zatezne kamate na nov~ane tra`bine koje se ne zasnivaju na ugovorima u privredi.DEM. ako je alternacija kuni. ali je dosada{nja i bila preniska i stopa nerealna (oko 3% godi{nje. i kada ne poti~u iz ugovora u privredi. odnosno doma}oj. {ta ubudu}e sa tra`binama u stranoj valuti ili u doma}oj kada se ispunjenje ve`e za kurs strane valute. a po odredbama ~lana 3. novog Zakona protuma~i tako da prestaje primjena preuzetog Zakona o visini stope zatezne kamate samo u dijelu koji je regulisan novim Zakonom. Mogli bismo se opredijeliti za stav da se i na ove tra`bine dosu|uje zatezna kamata po~ev od 1. Zakona. Povjeriocima potra`ivanja izra`enih u BH dinarima ili kunama. po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20%. ZOO postaje neprimjenljiv. godine. a do daljeg. kada tra`bine poti~u iz njihovih me|usobnih odnosa. pa u ovom dijelu ~lan 277. tako da su izra`avale realno obe{te}enje za zaka{njenja u pla}anju i obaveza izra`enih u stranoj valuti. gdje iznosi 7% godi{nje). Ostaje otvoreno pitanje. mislim da novi Zakon treba primjenjivati i kod dosu|ivanja zatezne kamate na tra`bine iz ugovora u privredi izra`ene u stranoj vlauti ili doma}oj sa valutnom klauzulom.iz du`ni~ko-povjerila~kih odnosa zasnovanih na ugovorima u privredi (pojam ovog ugovora je dat u ~lanu 25. Ako bi se ~lan 3. stav 2. 05. dosu|uje zatezna kamata po dosada{njem Zakonu (po stopi u visini eskontne stope uve}ane za 20%) ako su tra`bine u BH dinarima. stope utvr|ivane na godi{njem nivou i u smanjenom obimu. stav 1. a ako su u kunama po stopi od 22% godi{nje.

a po stopi od 22% godi{nje za potra`ivanja u kunama). 1996. zatezna kamata obra~unava se po stopi i metodu obra~una kao i na tra`bine u doma}oj valuti i to za tra`bine od du`nika sa podru~ja na kome je prete`ito doma}e plate`no sredstvo BH dinar. po stopi i metodu obra~una reguliranim dotada{njim propisima (po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20% za tra`bine u BHD. ali je ugovoreno ispunjenje po kursu strane valute (valutna klauzula). 1996. Do tada. broj 18/96). a glase na BH dinare ili kune. odnosne inozemne valute pla}aju komercijalne banke u prebivali{tu. zatezna kamata na ova potra`ivanja se pla}a po stopi koju na {tedne uloge po vi|enju. 05. 1997. lipnja 1997. 6. Povjeriocima potra`ivanja izra`enih u DEM ili drugoj stranoj konvertibilnoj valuti. godine.stopa na tra`bine u stranoj valuti Zatezna kamata . temeljem ~lanka 19. Vjerovnicima tra`bina koje ne potje~u iz ugovora u privredi. (Referat STOPA ZATEZNE KAMATE NA NOV^ANA POTRA@IVANJA podnesen na sjednici Gra|ansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. godine. a za tra`bine od du`nika sa podru~ja na kome je prete`ito plate`no sredstvo kuna. II. donesen je ZAKLJU^AK I. broj 18/96) dana 01. kao i vjerovnicima tra`bina koje glase na BH dinare ili kune. od 25. pripada zatezna kamata i nakon stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. II.nakon novog Zakona o visini stope zatezne kamate Zaklju~ak Gra|ansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. odnosno sjedi{tu povjerioca. godine.zatezne kamate na tra`bine u stranoj valuti Stopa . a za potra`ivanja od du`nika sa podru~ja na kome je doma}e plate`no sredstvo kuna.26) Stopa . od 01. po~ev od 1. godine. po~ev od dana 1. 04. 10. odr`anoj dana. godine. odluka broj 33. ako je ugovoreno ispunjenje po kursu strane valute (valutna klauzula). 04. broj: 1/1997. 25. godine. 1996. 05. povjeriocima pripada zatezna kamata po odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije”. 24 . 1996. 1994. Vjerovnicima tra`bina koje glase na DEM ili drugu inozemnu konvertibilnu valutu. godine Zatezna kamata . lipnja 1997. 10.Bilten VS FBiH.stopa nakon novog Zakona o visini stope zatezne kamate Na sjednici Gra|ansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. ukoliko treba primijeniti doma}e pravo. 1994. 25. zatezna kamata na ove tra`bine obra~unava se po stopi koju na {tedne uloge po vi|enju. a po stopi od 22% godi{nje za tra`bine u kunama). odnosne strane valute pla}aju komercijalne banke u prebivali{tu. godine. odr`anoj dana. Na potra`ivanja iz ove ta~ke koja poti~u iz ugovora u privredi. dana 1. kao i povjeriocima potra`ivanja izra`enih u BHD ili kunama. Do tada. 284 . 1996. 10. godine. od 01. Na tra`bine iz ove to~ke koje potje~u iz ugovora u privredi. Zakona o Vrhovnom sudu Federacije BiH. ukoliko je mjerodavno doma}e pravo. str.stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. godine. od 30. 1996. 10. broj 18/96). odnosno sjedi{tu vjerovnika. od 30. zatezna kamata se obra~unava po stopi kao i na potra`ivanja izra`ena u doma}oj valuti i to za potra`ivanja od du`nika sa podru~ja na kome je doma}e plate`no sredstvo BHD. po stopi i na~inu obra~una odre|enim dotada{njim propisima (po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20% za potra`ivanja u BHD. godine .

godine objavljen je i stupio na snagu Zakon o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Polaze}i od ove zakonske norme. pa je samo tim nov~anim tra`binama bila primjerena visoka stopa zatezne kamate. jer za ove tra`bine novim zakonom nije utvr|ena stopa zatezne kamate. 1994. stavak 1. U sudskoj praksi je zauzimano jedinstveno stajali{te da se pozitivno-pravni propisi o visini stope zatezne kamate odnose samo na nov~ane tra`bine u doma}oj valuti. po kojoj stopi. na kome je kao doma}e plate`no sredstvo kori{ten hrvatski dinar. a potom kuna. na teritoriju Federacije BiH na kome su se primjenjivali propisi Republike Bosne i Hercegovine. za sve tra`bine bez obzira na pravni temelj. a na ovakove tra`bine koje glase na BH dinare. i nakon stupanja na snagu Federalnog zakona o visini stope zatezne kamate. na teritoriju Federacije BiH primjenjuju dosada{nji propisi o visini stope. jer bi to zna~ilo neprimjenjivanje temeljne odredbe iz koje proizilazi pravo vjerovnika na zateznu kamatu u slu~aju docnje du`nika. Do stupanja na snagu ovog zakona.). po kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obveze koja potje~e iz du`ni~ko-vjerovni~kih odnosa utemeljenih na ugovorima u privredi duguje zateznu kamatu po stopi koju propisuje Vlada Federacije BiH. stupanjem na snagu Federalnog zakona o visini stope zatezne kamate. sa djejstvom od 18. ovog Ustava. Na podru~ju Herceg Bosne. zatezne kamate kod tra`bina koje ne potje~u iz ugovora u privredi. 10. Pomenuti propisi su primjenjivani i nakon stupanja na snagu Ustava Federacije BiH. na cijelom teritoriju BiH koji sada ~ini teri285 . Po odredbama Zakona o obveznim odnosima (~lanka 277. Ova odredba se primjenjuje i sada na cijelom podru~ju Federacije BiH. po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20%. a na kome je doma}e plate`no sredstvo bio BH dinar. pa }e se po ovoj stopi nastaviti obra~un zatezne kamate na tra`bine koje ne potje~u iz ugovora u privredi. sukladno prijelaznoj odredbi iz ~lanka 5. 11. putem konformnog obra~una). mora se zaklju~iti da se. Iz ovih razloga usvojen je zaklju~ak pod to~kom 1. 1996. Ovakovo stajali{te sudova zadr`ano je i nakon disolucije SFRJ. zatezna kamata na tra`bine u doma}oj valuti bez obzira na podrijetlo odre|ivala se po propisima Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`beni list SFRJ”. nov~ani sustav je bio karakteriziran visokom inflacijom i stalnim obezvrije|ivanjem doma}eg novca. a potom Vlada HR Herceg Bosne. Ovo stoga {to je ova valuta bila nekonvertibilna i depresirana. Stopa zatezne kamate na tra`bine u kunama od 22% godi{nje utvr|ena je posljednjom Odlukom Vlade HR Herceg Bosne. sve dok zakonom Federacije BiH ne bude druk~ije propisano jedinstveno na teritoriju Federacije BiH. du`nik koji zakasni s ispunjenjem nov~ane obveze duguje zateznu kamatu po stopi utvr|enoj zakonom. prestala mogu}nost dosude ove kamate na tra`bine koje nisu spomenute u federalnom zakonu. broj 18/96).vjerovnici imaju pravo na zateznu kamatu po propisima Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. zatezna kamata se odre|ivala po stopi koju je propisivalo isprva Hrvatsko vije}e obrane. Ovim zakonom je propisano i da danom njegovog stupanja na snagu prestaje primjena propisa o visini stope zatezne kamate koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije BiH. broj 57/89). stavak 1. tako|er. Obrazlo`enje: Dana 01. broj 18/96). U sudskoj praksi postalo je upitno da li nakon stupanja na snagu Federalnog Zakona o visini stope zatezne kamate vjerovnici tra`bina kojima nije temelj ugovor u privredi imaju pravo na zateznu kamatu i ako imaju. Ne bi bio prihvatljiv zaklju~ak da je. godine i od tada nije mijenjana. preuzetog kao zakon RBiH (po eskontnoj stopi Narodne banke BiH uve}anoj za 20%.

te na ovom teritoriju eskontna stopa NBBiH.Bilten VS FBiH. 10. 1994. ukoliko potje~u iz du`ni~ko-vjerovni~kih odnosa utemeljenih na ugovorima u privredi. Kao izraz ovih promjena dolazi i do izrazitog pada stope zatezne kamate. (Zaklju~ak Gra|ansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. U kasnijem periodu. nema vi{e razloga za nejednako postupanje kod odre|ivanja stope zatezne kamate zavisno od toga na koju valutu glasi obveza. 26 . me|utim. tako da zatezna kamata obra~unata po tim stopama predstavlja realno obe{te}enje i za zaka{njenja u pla}anju nov~anih obveza u stranoj valuti ili doma}oj. odre|uje se na godi{njem nivou od 01. godine i to najprije na 20%.raniji PRODAVATELJ DUGUJE. 05. pa su sudovi na tra`bine u stranoj valuti u slu~ajevima kada je mjerodavno doma}e pravo dosu|ivali zatezne kamate po stopi koju komercijalne banke u prebivali{tu. naravno. stavci 1. pod II. 1994. i zaklju~ak da se kod ovih tra`bina. Zakona o trgovini . ukoliko je mjerodavno doma}e pravo. godine na 10%. a stopa zatezne kamate u Herceg Bosni 34% mjese~no (tijekom 1993. ali sa valutnom klauzulom. odnosno sjedi{tu vjerovnika koriste kod obra~una kamate na {tedne uloge po vi|enju u odnosnoj stranoj valuti. dolazi do stabilizacije doma}e valute i ~vrstog deviznog te~aja. 1996. 04. 1997. 1996. Dosljedno prednjem stajali{tu. usvojen je u stavku 2.obaveza prodavatelja da plati kamatu na unaprijed primljenu cijenu ^lanak 32. str. godine). KAMATU PO STOPI PO KOJOJ BI BANKA U NJEGOVOM SJEDI[TU OBRA^UNALA KAMATU DA SU KOD NJE NOV^ANA SREDSTVA CIJENE BILA POLO@ENA KAO DEPOZIT SA ROKOM ORO^AVANJA KOJI ODGOVARA PERIODU 286 .kada kamata ako je unaprijed pla}ena Kamate . tako da se na teritoriju Herceg Bosne na kome je prete`ito doma}e pla}evno sredstvo kuna stopa zatezne kamate po~ev od 30.torij Federacije BiH. Na isti na~in se sudilo i kod tra`bina izra`enih u doma}em novcu. Ta stopa je odre|ena Odlukom Vlade Federacije BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”. Smatralo se da je ovako obra~unata zatezna kamata primjerena prosje~na naknada zbog zaka{njenja du`nika u ispunjenju obveze isplate strane valute. a {iroko se liberalizuje pla}anje u stranoj valuti (DEM) i u unutarnjem platnom prometu izme|u doma}ih pravnih subjekata (pravnih i fizi~kih osoba). Zaklju~eno je da od momenta kada je otpo~elo utvr|ivanje stopa na godi{njem nivou i u smanjenom obujmu. 11. i 2.28) Cijena . godine na 22%. na temelju koje se izra~unava stopa zatezne kamate.od dana stupanja na snagu tog zakona (dana 01. 6. 01. ali kada je ispunjenje bilo zavisno od kursa strane valute u tom momentu (kod ugovora sa valutnom klauzulom). Ne{to usporeniji je ovakav razvoj na teritoriju na kome je prete`ito pla}evno sredstvo BH dinar. odre|uje stopa zatezne kamate po propisima Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. a po~ev od 22. 1997. broj 18/96) . broj: 1/1997. godine odre|uje na 30% godi{nje.obaveza prodavatelja da plati kamatu na unaprijed primljenu cijenu Zakonska kamata . jer se ovakovim ugovaranjem osiguravala neumanjena vrijednost glavne tra`bine. od 25. godine . broj 25/96) na 28% godi{nje. Iz ovih razloga je donesen zaklju~ak u stavku jedan pod II. GODINE. a od 01. godine). ZA VRIJEME PRIMJENE ZAKONA O TRGOVINI IZ 1990. Ovakova praksa je imala puno opravdanje u prilikama kada je eskontna stopa NBBiH znala dose}i i 44% mjese~no.kada na unaprijed pla}enu cijenu Promet robe . odluka broj 34.

du`an je tu`itelju za period docnje (po~ev od 9. U konkretnom slu~aju obaveza tu`enika nije nov~ana. i 6. odnosno neobra~unavanje kupcu kamate koju je utvrdila banka prodavca. a tu`enik nije istovremeno ispunio svoju obavezu. parni~ne stranke nisu ugovorile rok isporuke. ovog ~lanka . i 277. AKO JE IZRI^ITO ILI PRE[UTNO UVJETOVAO PRODAJU ROBE UPLATOM CIJENE UNAPRIJED. 6. na koju ima pravo vjerovnik. st. U vrijeme zaklju~enja prodajnog ugovora bio je na snazi Zakon o trgovini (“Slu`beni list SFRJ”. 5. 1998. izri~ito ili pre}utno uvjetovanje prodaje robe uplatom cijene unaprijed i nepriznavanje. kao prodavca. OD DANA KADA JE O[TE]ENI ISPLATIO CIJENU POPRAVKA. tu`itelj je platio ugovorenu cijenu.233/97. odluka broj 30. godine Bilten VS FBiH. Zakona o osiguranju imovine i osoba OSIGURAVA^ OD AUTOODGOVORNOSTI DU@AN JE DA ISPLATI ZATEZNE KAMATE NA IZNOS NAKNADE [TETE PRETRPLJENE U NOVCU ZBOG OTKLANJANJA KVARA NA VOZILU. odluka broj 53. Kako je cijenu primio unaprijed. 2. Zakona o obveznim odnosima. broj: P`. Pod zakonskom kamatom smatra se. broj 1/1999. pa ni u roku osam dana od dana primljene uplate. strana 28) Osiguranje od autoodgovornosti . (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. to~.navedeni su kao primjeri neugovaranje roka isporuke robe ili isporuka robe poslije ugovorenog roka po cijeni vi{oj od cijene koja je va`ila na dan isporuke robe utvr|en ugovorom. broj: P`. broj 46/90 . Zakona o obligacionim odnosima ^lanovi 73. kao oro~eni depozit sa rokom oro~avanja koji odgovara periodu docnje.to~. Prema utvr|enju prvostupanjskog suda. . 01. 1992. 1998. 09. ako du`nik zakasni sa ispunjenjem nov~ane obaveze.kasnije preuzeti kao zakon u Bosni i Hercegovini). 4. obra~unala kamatu da su kod nje nov~ana sredstva bila ulo`ena.DOCNJE. kao prodavatelj. pa tu`itelju kao vjerovniku ne pripada pravo na zateznu kamatu. stavak 1. ovog zakona propisano je da se smatra {pekulacijom kori{tenje stanja na tr`i{tu radi sticanja neosnovane imovinske koristi. u smislu ~lanka 277. zatezna kamata. strana 33) 287 .od kada teku protiv osigurava~a od autoodgovornosti ^lanovi 186. a u stavku 2. U takvom slu~aju tu`enik koji kasni sa ispunjenjem obaveze du`an je tu`itelju.172/98. od dana kada je pao u docnju. i 76. godine Bilten VS FBiH. kasni sa isporukom robe.obaveza osigurava~a na pla}anje zateznih kamata Zatezne kamate . od 27. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. platiti kamatu (~lanak 32. broj 2/1998. Iz obrazlo`enja: Prema utvr|enju prvostupanjskog suda tu`enik. od 22. godine do ispunjenja ugovora) platiti zakonsku kamatu. Zakona o trgovini) po stopi po kojoj bi banka u sjedi{tu tu`enog. U ~lanku 32.

OD DANA DOSPIJE]A SVAKOG POJEDINOG OBROKA IZDR@AVANJA. SHODNO ^LANU 277. broj 3/1999. Iz obrazlo`enja: Du`nik je u obavezi da plati zateznu kamatu od dana dospije}a nov~ane obaveze koja ga tereti. STAV 1. 1999. 288 . Zakona o obveznim odnosima ^lanak 37.23/98. ZPP-a). ODNOSNO SVAKOG POJEDINOG OBROKA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu.doprinos za alimentaciju ^lan 277. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. treba prepustiti izvr{nom postupku i pri tome odlu~iti u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku (~lan 2. PREMA STOPI KOJA NE MO@E BITI VE]A OD ONE KOJA JE U PARNI^NOM POSTUPKU ZAHTIJEVANA. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima POTRA@IVANJE PO OSNOVU ZAKONSKOG IZDR@AVANJA DOSPIJEVA PO PROTEKU VREMENA ZA ISPLATU DOSU\ENOG IZNOSA. PA OD TOG ^ASA NA TAJ IZNOS TE^E I ZATEZNA KAMATA. strana 27) Alimentacija . Obra~un dosu|ene zatezne kamate za vrijeme koje slijedi nakon dono{enja prvostepene presude. Zakona o obligacionim odnosima NA POJEDINE OBROKE DOPRINOSA ZA IZDR@AVANJE DU@NIK DUGUJE ZATEZNU KAMATU. od 12.od kada se duguje zatezna kamata Zatezna kamata . tako da zatezna kamata i u slu~aju propisanog pove}anja kamatne stope ne mo`e biti ve}a od one koja je u parni~nom postupku zahtijevana.Osiguranje od autoodgovornosti .alimentacija ^lan 277. ZOO. godine Bilten VS FBiH. ODNOSNO NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.na potra`ivanje po osnovu zakonskog izdr`avanja ^lan 277. odluka broj 54. broj: G`.ne teku na tra`bine iz osnova osiguranja od autoodgovornosti za period rata i neposredne ratne opasnosti ^lanak 277. pa do isplate. stav 1. broj 1/1999. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. 01. Zakona o obligacionim odnosima NA POJEDINE OBROKE DOPRINOSA ZA ALIMENTACIJU DU@NIK DUGUJE ZATEZNE KAMATE OD DANA DOSPIJE]A SVAKOG POJEDINOG OBROKA IZDR@AVANJA. od dana kada se ima smatrati da je u zaka{njenju s isplatom (~lan 277. ZOO). strana 23) Zatezna kamata . stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju imovine i osoba DRU[TVA OSIGURANJA NISU DU@NA PLA]ATI ZATEZNU KAMATU NA TRA@BINE IZ UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI ZA PERIOD RATA. strana 33) Zatezna kamata . objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.ne te~e kamata za period rata i neposredne ratne opasnosti Zatezne kamate . broj 1/1999. stav 1.

GODINE VR[I SE PO OBI^NOM INTERESNOM RA^UNU AKO JE VRIJEME ZADOCNJENJA DU@E OD GODINU DANA. a izra~unata kamata za cijelu godinu se ne pripisuje glavnici duga prilikom izra~unavanja zatezne kamate za naredni godi{nji period docnje.od 1. 1996. od onda kada je u pogledu pla}anja takvih mjese~nih doprinosa do{ao u zaka{njenje. 1999. ZOO). od kada se ima smatrati da je u docnji sa isplatom (~lan 277. broj: P`. a dovoljno je navesti po odredbama kojeg zakona treba izvr{iti obra~un kamate za pojedine periode docnje i eventualno po kojim stopama. 10. godine Bilten VS FBiH. Zakona o parni~nom postupku ^lan 277. Naime. A TU@ENI NIJE OSPORIO NA ODRE\EN NA^IN NIJEDAN OD ELEMENATA OBRA^UNA. godine (od 1.na~in obra~una zatezne kamate Zatezna kamata . strana 32) Kamate . U izreci presude nije potrebno navoditi na~in obra~una. tu`ilji zateznu kamatu od dana dospije}a svakog pojedinog alimentacionog obroka. tako da ovako izra~unata kamata ne smije pre}i iznos kamate obra~unate za cijelu godinu po prostom interesnom ra~unu.112/99. du`an isplatiti mldb. uz glavnicu.utvr|ivanje bez vje{ta~enja ^lan 250. strana 9) Kamata . izmijenjena je prvostepena presuda izostavljanjem naloga o na~inu obra~una zatezne kamate. radi ekvivalentnog izra~unavanja kamate. po~ev od stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate iz 1996. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 10. jer je on odre|en zakonom. 10.Iz obrazlo`enja: Du`nik je u obavezi platiti zateznu kamatu od dana dospije}a nov~ane obaveze koja ga tereti. AKO JE TU@ITELJ PRILO@IO OBRA^UN IZ KOGA SU VIDLJIVI SVI ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH JE SA^INJEN. vr{i se konformnom metodom samo za prekide docnjenja kra}e od godinu dana. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 07. godine. dakle. U konkretnom slu~aju to zna~i da je tu`enik. godine) obra~un zatezne kamate. godine obra~un po obi~nom interesnom ra~unu ako je period docnje du`i od godinu dana ^lan 277. Zakona o obveznim odnosima PARNI^NI SUD NIJE DU@AN VJE[TA^ENJEM UTVR\IVATI IZNOS ZATEZNIH KAMATA OBRA^UNATIH ZA PERIOD DOCNJE TU@ENOG U PLA]ANJU GLAVNOG DUGA. Iz obrazlo`enja: Paze}i po slu`benoj du`nosti na pravilnu primjenu materijalnog prava u pobijanom dijelu prvostepene presude. 1996. broj: 2/1999. odluka broj 46.kada nije potreban kod odluke o kamatama Zatezna kamata . tj. kako proizilazi iz odredaba i ovog zakona i istoimenog zakona iz 1998. 1996. Zakona o obligacionim odnosima OBRA^UN ZATEZNE KAMATE PO^EV OD 1. od 28. 289 . stav 1. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 2/2002.utvr|ivanje bez vje{ta~enja Vje{tak .

kada je tu`itelj koriste}i svoje pravo na zatezne kamate. Sud prvog stupnja je po mi{ljenju ovog suda opravdano taj prijedlog odbio. pa. odluka broj 10.50 DEM. i 278. predstavlja zahtjev da umjesto tu`itelja obra~un izvr{i vje{tak. niti to ~ini u tijeku ovog postupka. ZOO). Ne opravdava je ni to ako nema osobu stru~nu za provjeru obra~una (postavlja se pitanje u takvoj prilici kako je uop}e do{lo do sumnje). Naime. Ovako je izostao njen prigovor na obra~une kamata. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. pa je sud prvog stupnja opravdano uzeo obra~une pravilnim. dakle. predla`e vje{ta~enje. Nije `alba tu`ene u pravu ni kada prigovara na pravilnost presude u tome {to u tu`benom zahtjevu (pa. Iz obrazlo`enja: Polaze}i samo od mi{ljenja vje{taka da bi tu`itelj. Prema navedenim odredbama Zakona o obveznim odnosima.314. ve} je na konkretan na~in bila du`na ukazati na postojanje nepravilnosti u obra~unu (ako ih ima) i svoje prigovore dostaviti tu`itelju. obra~unao te kamate i obra~une dostavio tu`enoj. kada du`nik zakasni sa ispunjenjem nov~ane obaveze du`an je vjerovniku platiti zatezne kamate (~l. ni u izreci presude) nije navedena visina glavnog duga na koju su obra~unate kamate. budu}i da je mogla i bila du`na u tu svrhu anga`irati stru~nu osobu. 277. pa je tu`itelj za to vrijeme zara~unao tu`enoj zatezne kamate. Ako je. stav 1. da je tu`eni na vrijeme isplatio dug u iznosu od 4. koje su mu pobijanom presudom dosu|ene. 1992. Prvostepena presuda se. Dostavljenim obra~unima tu`ena nije prigovarala. prvostepeni sud je uva`io ovaj zahtjev tu`itelja i tu`enog obvezao da mu naknadi {tetu u navedenom iznosu. to nije nu`no. a u obra~unima kamata svi podaci o njemu postoje. 1998. u su{tini. i u izreci presude. bez obzira na to da li je ovaj pretrpio kakvu {tetu zbog docnje du`nika (~lan 278. od 19. u tom dijelu ne zasniva na potpuno i pravilno utvr|enom ~injeni~nom stanju. Zakona o obligacionim odnosima). broj: P`. osim {to samo izra`ava sumnju u pravilnost obra~una. u svojstvu vjerovnika. Naime. 277.129/98. {teta koju je vjerovnik pretrpio zbog du`nikovog zaka{njenja ve}a od visine zatezne kamate. godine. te.401. a u nedostatku prigovora nema razloga ni vje{ta~enja. sud prvog stupnja nalazi utvr|enim da su parni~ne stranke bile u poslovnim odnosima u kojima je tu`ena sa zaka{njenjem pla}ala tu`itelju svoja dugovanja u razdoblju od 11. Takav prijedlog. strana 15) Zatezna kamata .Iz obrazlo`enja: Na temelju dokaza koje je izveo na glavnoj raspravi. ZOO). te tu`ena ne mo`e prigovarati da joj ti podaci nisu bili poznati niti da bi ih vje{ta~enjem trebalo utvrditi.. 11. nije dovoljno to {to je ona na njihovu pravilnost izrazila sumnju (koju je tu`itelju saop{tila tek u ovom postupku). U tom zahtjevu. me|utim. godine Bilten VS FBiH. stav 2. sa kamatama. Zakona o obligacionim odnosima POVJERILAC KOME JE SA ZAKA[NJENJEM ISPLA]ENA NOV^ANA TRA@BINA. Obra~une zateznih kamata u kojima su na potpuno jasan na~in prikazani svi potrebni elementi obra~una tu`itelj je dostavio tu`enoj prije utu`enja. on ima pravo da zahtijeva od du`nika razliku do potpune naknade {tete (~lan 278. a u najmanju ruku provjeru izvr{iti u Zavodu za platni promet. 1995. 1. jer tu`itelj glavni dug ne potra`uje. PORED ZATEZNE KAMATE. 08.i naknada {tete ^lanovi 266. MO@E. radi provjere pravilnosti tu`iteljevih obra~una. me|utim. postojanje takve {tete ne proizilazi iz same ~injenice da je du`nik pao u docnju sa ispunjenjem nov~ane 290 . ALI SAMO KONKRETNO ISKAZANE I UTVR\ENE. ZAHTIJEVATI I RAZLIKU DO POTPUNE NAKNADE [TETE. ostvario dobit u iznosu od 21.89 DEM. broj: 2/1998. do 1. dakle.

dok ne bude tu`ena po prestanku glavnog duga Zatezna kamata . prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima slu~aja. broj: P`.92/99.215/97. ZOO). Stoga prvostepeni sud nije mogao samo na osnovu mi{ljenja vje{taka zaklju~iti da je tu`itelju nastupila {teta u vidu izmakle koristi. od 28. broj 2/1998. jer. broj: P`. Iznimno. Zakona o obligacionim odnosima. ali kada po prestanku glavnog duga ona postane samostalno potra`ivanje. a sud je kod tako postavljenog zahtjeva du`an utvrditi sve odlu~ne ~injenice od kojih zavisi osnovanost zahtjeva za naknadu {tete. Pod izgubljenom dobiti treba podrazumijevati samo onu dobit za koju je izvjesno da bi je povjerilac. kako je u~inio vje{tak. 1999. 1998. stav 1. ve}i izdaci koje je imao za nastavak poslovanja od onih koje bi imao da je du`nik ispunio obavezu na vrijeme. neka konkretna u{teda koja je izostala i sl). 04. godine Bilten VS FBiH. te da se {teta koja prevazilazi iznos kamata mora iskazati kao konkretna {teta (npr. a neispla}enu ugovornu ili zateznu kamatu ne te~e zatezna kamata. ostvario da je du`nik svoju obavezu ispunio kako treba. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. u smislu ~lana 279.obaveze. godine Bilten VS FBiH. Postojanje ve}e {tete od visine kamata vjerovnik je du`an dokazati po op{tim pravilima. tako da se naknada za ovaj vid {tete ne mo`e utvr|ivati na apstraktan na~in. obustavljanje djelatnosti povjerioca zbog nedostatka nov~anih sredstava. prvostepeni sud mora da ima u vidu da se. 07.ugovorna se ne dodaje glavnici duga radi obra~una zatezne Ugovorna kamata .ne mo`e se zahtijevati zatezna. polaze}i od aproksimativnog procenta izgubljene dobiti u odnosu na dugovani iznos i potom uve}avanja ovog iznosa konformnim metodom obra~una. Zakona o obligacionim odnosima DOSPJELE UGOVORNE KAMATE SE NE MOGU UVRSTITI U GLAVNICU DUGA NA KOJI TEKU ZATEZNE KAMATE. procesna zatezna kamata od podno{enja zahtjeva sudu za pla}anje neispla}ene kamate. broj: 2/1999. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. na dospjelu. strana 32) 291 . u pravilu. od 13. zateznom kamatom nadokna|uje {teta zbog zaka{njenja u ispunjenju nov~ane obaveze ({teta zbog nekori{tenja novcem). stav 1. te~e tzv. strana 27) Kamata . kao i obim {tete (~lan 266. {to zna~i i izmakla korist.ne te~e na dospjelu ugovornu sem kod utu`enja po prestanku glavnog duga ^lan 279. odluka broj 29. Prilikom odlu~ivanja o ovom dijelu zahtjeva. odluka broj 47. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je pogrije{io {to je u glavnicu na koju teku dosu|ene zatezne kamate ura~unao i dospjelu ugovornu kamatu.

nije u pitanju potra`ivanje iz ugovora u privredi. 1996. 1998.000 KM i da se korisnik kredita obavezao da }e odobrena sredstva vratiti u roku od 30 dana sa ugovorenom (redovnom) kamatnom stopom od 2. 1998. Od 1. 12. primjenjuju odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. pa se na ovakva potra`ivanja do stupanja na snagu novog Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine FBiH”. 7. broj 2/2000. kojim je propisana kamata od 18% godi{nje. U ovom slu~aju. dakle. 1998. odluka broj 41. navedenog zakona). stav 2. pa ni kod kreditnog poslovanja banaka ^lan 277. godine proizilazi da je tu`itelj-banka kao davalac kredita odobrio tu`enome. eskontna stopa je bila 10% godi{nje.Kamata .6% godi{nje) uz primjenu konformnog metoda obra~una. a ukoliko 292 . 1. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. broj 27/98). godine. koji je preuzet.visina stope na dugove Federacije BiH iz ugovora o nabavci robe za vojne jedinice ^lan 25. Eskontna stopa za period od 15. 5. propisana je bila stopa kamate od 28% godi{nje. 05.ne mo`e se ugovorom odstupiti od prinudnih propisa. 7. 12. godine do 6. Zakona o obligacionim odnosima Zakon o visini stope zatezne kamate ODREDBE O ZATEZNOJ KAMATI SU PRINUDNE NARAVI I PRIMJENJUJU SE I NA POTRA@IVANJA IZ UGOVORA O BANKARSKOM KREDITU. ali se ona primjenjivala samo na potra`ivanja iz ugovora u privredi (~l. do 31.274/99. jer Vojska FBiH nije stupila u obligacioni odnos kao privredni subjekt.ne mo`e se ugovorom o bankarskom kreditu odstupiti od prinudnih propisa o zateznim kamatama Zatezna kamata . do 6. 1996. 10.stopa zatezne kamate na dugove Federacije BiH iz ugovora o nabavci robe za vojne jedinice Zatezna kamata . godine . po eskontnoj stopi NBBiH uve}anoj za 20%.3% mjese~no (27. Zakona o visini stope zatezne kamate iz 1996. koji se primjenjivao od 8. Iz obrazlo`enja: Iz zaklju~enog ugovora o kratkoro~nom kreditu od 13. 1997. broj 18/96). 1996. godine Bilten VS FBiH. 1. strana 28) Banka . kao korisniku kredita. list SFRJ”. 2000. godine iznosila je 20% godi{nje a stopa zatezne kamate u tom periodu 24%. novine FBiH”. Iz obrazlo`enja: Odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine FBiH”. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 1. GODINE TE^E ZATEZNA KAMATA PO ESKONTNOJ STOPI NARODNE BANKE BiH UVE]ANOJ ZA 20%. godine. broj 18/97) NA DUGOVE FEDERACIJE BiH IZ UGOVORA O NABAVCI ZA POTREBE SNABDIJEVANJA VOJNIH JEDINICA TOKOM PERIODA OD 8. broj 57/89). kratkoro~ni kredit u iznosu od 120. godine. broj: P`. a stopa zatezne kamate 12% godi{nje.raniji (“Sl. od 23.ne mo`e se ugovorom o bankarskom kreditu odstupiti od prinudnih propisa o zateznim kamatama Ugovor o kreditu . 10.

slijedi da banke. ako o dospije}u ne bude ispla}ena.ugovorena (zatezna) kamata. stav 2. Iz navedenih odredaba ~lana 400. 279. ako ne bude ispla}ena. kada dospije za isplatu. pa nije dozvoljeno ugovarati ovu stopu (nije propisan izuzetak ni u odnosu na kreditno poslovanje banaka). kao {to je ovdje. koji se isklju~ivo odnose na ugovornu kamatu. broj 1/2001. 5. AKO TO NIJE IZRI^ITO UGOVORENO. ZOO. no ako ovo nije ugovoreno. ova odredba se ne}e primijeniti. strana 24) Banka . te}i ugovorna kamata.iz Odluke) od kamatne stope utvr|ene Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine FBiH”. davaoci kredita. Zakona o obligacionim odnosima UGOVORNA KAMATA SE KOD OBRA^UNA NE PRIPISUJE GLAVNICI NI U SLU^AJU BANKARSKOG KREDITA. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 400. s obzirom na odredbe pomenutih propisa.kod bankarskog kredita Zatezna kamata .. odluka broj 34.korisnik kredita zapadne u docnju da }e na sva dospjela a nepla}ena potra`ivanja platiti zateznu kamatu po Odluci tu`itelja o visini zatezne kamate . i 400. Zakona o obligacionim odnosima. broj 27/98) koja je bila (18% godi{nje) propisana u tom periodu. mogu i ugovoriti da }e na ugovornu kamatu. U konkretnom slu~aju stranke nisu mogle ugovoriti konformni metod obra~una i ve}u stopu zatezne kamate (ugovorena 5% mjese~no od 1. ako je ona vi{a od stope zatezne kamate jer su zakonske odredbe o stopi zatezne kamate prinudne naravi. niti je prvostepeni sud mogao po toj stopi dosuditi tu`itelju tako ugovorenu zateznu kamatu i to obra~unatu po konformnom metodu. 1998. godine do 1. Zakona o obligacionim odnosima (stav 3. 2001.bankarski . ne obra~unava po konformnoj metodi ako je rok docnje du`i od godinu dana. godine) povjerilac mo`e samo zahtijevati zateznu kamatu po stopi ugovorne (redovne) kamate. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. to zna~i da je tu`itelj mogao zahtijevati zateznu kamatu samo po stopi od 27. a obra~un ne po konformnoj metodi jer se zatezna kamata.6% godi{nje. stav 1. U ovom slu~aju.ugovorna i zatezna kamata kod bankarskog kredita Ugovor o kreditu . 3.ugovorna i zatezna kamata Ugovorna kamata . godine Bilten VS FBiH. od 22. ZOO. STOPA ZATEZNE KAMATE I KONFORMNI NA^IN OBRA^UNA OVE KAMATE ZA POTRA@IVANJA ^IJI JE ROK DOCNJE DU@I OD GODINU DANA. broj: P`. NE MO@E SE UGOVARATI NI KOD KREDITNOG POSLOVANJA BANAKA.188/00. U smislu odredbe ~lana 277. prije novele iz 1989. 1999. no kada se radi o kreditnom poslovanju banaka. godine. po~eti te}i kamata. a od tada 4% mjese~no do isplate . ali ne i po ve}oj. stav 3. 8.kod bankarskog kredita ^lanovi 277. ni{tava je odredba ugovora kojom se predvi|a da }e na kamatu. pravilo o zabrani anatocizma primijeni}e se i kod obra~una ugovorne kamate iz ugovora o bankarskom 293 . kako je predvi|eno ~lanom 400.

a iz ovih ugovornih odredaba ne mo`e se zaklju~iti da je me|u strankama utana~eno pla}anje ugovorne kamate na dospjelu. po{to je ugovorena promjenljiva stopa). ZATEZNA KAMATA TE^E OD DOSPIJE]A RA^UNA ZA PLA]ANJE.kreditu. ne obra~unava po konformnoj metodi. dosu|ena zatezna kamata po stopi od 45% (nije navedeno na kom nivou. 1. 1998. stav 2. te na uve}anu glavnicu obra~unavao kamate za slijede}i mjesec i na taj na~in. jer je rok docnje du`i od godinu dana. broj 30/2002) Elektri~na energija . Istina. ovu snizio na kratkoro~ne kredite sa rokom otplate od 90 dana. a prvostepeni sud je pogre{no prihvatio takav obra~un kao pravilan. Ovo bez obzira na utana~enje iz ~lana 5. jer se ugovorom ne mo`e odstupiti od zabrane propisane zakonom. Iz obra~una sadr`anog u knjigovodstvenoj kartici prilo`enoj spisu proizilazi. Tu`itelju je. Na obra~unatu dospjelu nepla}enu ugovornu i zateznu kamatu ne mo`e te}i zatezna kamata (procesna) dok u cjelini ne prestane glavno potra`ivanje. pa nije osnovana prvostepena presuda ni u dijelu kojim je dosu|ena zatezna kamata na iznos koji prelazi nepla}eni iznos glavnice duga tu`enog. ugovorom (~lan 4. ako je ona vi{a od stope zatezne kamate. godine Bilten VS FBiH. stavovi 1. broj 1/2001.121/00.zatezna kamata na cijenu koja se obra~unava mjese~no Zatezna kamata . 4. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. obzirom na odredbe pomenutih zakona. predvi|ena je stopa zatezne kamate od 45% godi{nje. a zatezna kamata se. ali ne i po ve}oj. broj 18/96) bila propisana godi{nja stopa od 28%. to zna~i da je tu`itelj mogao zahtijevati zateznu kamatu samo po stopi od 30% godi{nje (ili ni`oj stopi. stav 3. prinudne naravi. 7. broj 27/98). od 17. te da }e se obra~unavati mjese~no i pla}ati do 7-og u mjesecu za protekli mjesec. 1998. godine) Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. 24 . paze}i po slu`benoj du`nosti na pravilnu primjenu materijalnog prava. Povjerilac samo mo`e zahtijevati zateznu kamatu po stopi ugovorne kamate. ~lanom 5. kako je propisano odredbama ~lana 279. kako je propisano ~lanom 277. ali se podrazumijeva na godi{njem). (ranije stav 3. a nepla}enu kamatu.) ZOO. iako to nije ugovoreno. obra~unavao ugovorne kamate na dospjele nepla}ene iznose ugovorne kamate. sem toga. me|utim.25. ZOO. Zakona o obveznim odnosima NA POTRA@IVANJA NAKNADE ZA ISPORU^ENU ELEKTRI^NU ENERGIJU KOJA SE OBRA^UNAVA MJESE^NO. broj: P`. U konkretnom slu~aju. a od 7. ali su zakonske odredbe o stopi zatezne kamate.) predvi|ena je samo promjenljiva stopa ugovorne kamate od 30% na godi{njem nivou.na cijenu elektri~ne energije ^lan 279. Iz obrazlo`enja: Ovaj sud je. a zakonom nije predvi|eno da se ove odredbe ne primjenjuju kod kreditnog poslovanja banaka. str. Ugovora stranaka da }e zatezna kamata te}i na sva potra`ivanja iz ugovora koja ne budu pla}ena o dospjelosti. U konkretnom slu~aju. 2001. ocjenjivao i da li je tu`itelj mogao obra~unati zatezne kamate na pojedine iznose cijene 294 . odluka broj 35. godine 18% godi{nje. da je tu`itelj svakog mjeseca dopisivao obra~unate kamate glavnici. i 2. ako je u me|uvremenu. po odredbama sada va`e}eg Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`bene novine Federacije BiH”. pa nije dozvoljeno ugovarati ovu stopu (nije propisan izuzetak ni u odnosu na kreditno poslovanje banaka). iako je za period docnje tu`enog (od 27. i ~asopis Banke u BiH. Ugovora stranaka. promjenama svoje Odluke o kamatnim stopama.

od kada te~e na cijenu za isporu~enu elektri~nu energiju ^lan 277. stav 1.735 BHD (novih) sa kamatom obra~unatom po stopi iz ~l. 1. godine kao dana utu`enja. 7. 11. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. ve} na raspravi dana 11. godine . (Presuda Vrhovnog suda FBiH. broj: P`. s obzirom na to da po odredbama ~lana 279. 7. broj: P`. 11. 2000. a ne od 5. prije izvr{enog obra~una po povjeriocu. Pomenuti savezni zakon je propisivao obra~un zatezne kamate svakog mjeseca konformnom metodom. 8. koji se primjenjivao kao preuzeti zakon do stupanja na snagu istoimenog zakona (“Slu`bene novine Federacije BiH”. 2000. a 295 . Iz obrazlo`enja: Pravomo}nom presudom obavezan je du`nik na isplatu 83. odluka broj 39. stav 3. 10. 7. Zakona o visini zatezne kamate po~ev od 17. a prvostepeni sud u toku postupka nije utvr|ivao da li su ra~uni tu`enom dostavljeni prije utu`enja. 2001. ali samo za period docnje od 10. 1993.~lan 277. ALI BEZ PRIPISIVANJA OBRA^UNATE KAMATE GLAVNICI DUGA. stav 1. 8. od 20. ve} o sukcesivnim periodi~nim obra~unima cijene za energiju koja se kontinuirano isporu~uje. koji je zadocnio sa ispunjenjem nov~ane obaveze da plati zatezne kamate na glavnicu. AKO DU@NIK NIJE MOGAO PRIJE PRIJEMA RA^UNA SAZNATI OBIM OBAVEZE. broj 2/2001. 1993. od 27. GODINE OBRA^UNAVA SE SVAKOG MJESECA KONFORMNOM METODOM. 1996. ne mo`e znati iznos koji je du`an da plati. 3 2001. ZOO na povremena dospjela nov~ana davanja te~e zatezna kamata od dana kada je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu. te na{ao da se u konkretnom slu~aju ova odredba ne mo`e primijeniti. godine za vrijeme primjene odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate (“Slu`beni list SFRJ”. i 279. Iz obrazlo`enja: Pravilno je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo . broj 57/89). broj: 1/2001. ne mo`e znati iznos koji je du`an da plati. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA POTRA@IVANJE CIJENE ISPORU^ENE ELEKTRI^NE ENERGIJE TE^E OD DANA DOSPIJE]A ZA PLA]ANJE ISPOSTAVLJENOG RA^UNA. ZOO kada je obavezao tu`enog.na~in obra~una u BH dinarima od 15. a po stopi koja odgovara stopi Narodne banke (najprije SFRJ. godine Bilten VS FBiH. godine. strana 25) Zatezna kamata . 1994. pa stoga ni ispuniti nastalu obavezu. Ovo je odlu~no jer potra`ivanje naknade za isporu~nu elektri~nu energiju za svaki mjesec dospijeva u ugovorenom roku nakon dostave du`niku koji. odluka broj 36. godine. st. godine ^lanovi 277. Zakona o obligacionim odnosima Zakon o visini stope zatezne kamate ZATEZNA KAMATA NA POTRA@IVANJA IZRA@ENA U NOVIM BH DINARIMA PO^EV OD 15. broj 18/96). Ovo jer iz spisa proizlazi da tu`enom zu tu`bu nisu dostavljeni ra~uni.243/00. godine do isplate.15/01. ~ija je primjena otpo~ela 1.Bilten VS FBiH. Ovo stoga {to se ne radi o povremenim unaprijed utvr|enim nov~anim davanjima. strana 31) Zatezna kamata . godine. 1. 7. Zatezna kamata u ovom slu~aju otpo~ela je te}i 17. 1999. 1994.za isporu~enu elektri~nu energiju od dana dospije}a ra~una za pla}anje.

kada se radi o potra`ivanjima u doma}oj valuti. i 372. odnosno cijene vode koja se mjese~no obra~unava. definitivno formira 15. shodno odredbama ~lana 372. odluka broj 40. ve} se primjenjivao samo kod perioda docnje kra}e od godinu dana. broj 2/2001. ne pripisuje glavnici. povremeno potra`ivanje koje. novi BH dinar je postao stabilna valuta. makar je nastavljen na~in obra~una svakog mjeseca primjenom konformne metode do 1. godine . br. u sudskoj praksi je bilo jedinstveno prihva}eno da se svakomjese~no obra~unata kamata. stav 1. Kako se.interesa nije podrazumijevao pripisivanje obra~unate kamate glavnici potra`ivanja. godine i od tada zatezna kamata. (Rje{enje Vrhovnog suda FBiH. stalno uve}avana pripisivanjem obra~unate zatezne kamate. 1994. 2001. zastarijeva u roku od tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja. radi pravilnog obra~una kamate odre|ene godi{njom stopom. me|utim. st. str. 7. Ovo prakti~no zna~i da se glavnica ranije dospjelog potra`ivanja u doma}oj valuti. dolazi do suspenzije odredaba ~l. jer se smatralo da bez takvog na~ina obra~una odvojeno izra~unata zatezna kamata na neuve}anu glavnicu ne posti`e zakonsku svrhu. pripisuje glavnici i daljni obra~un vr{i na tako uve}anu glavnicu i kroz takav na~in obra~una vr{ena je i revalorizacija glavnice. 279.. s tim da tako obra~unata kamata ako docnja traje godinu dana i vi{e ne mo`e pre}i iznos kamate koji bi se dobio obra~unom za cijelu godinu po pravilima obi~nog interesnog ra~una od sto. ~ime je prestala i suspenzija odredaba ~l. Zakona o obligacionim odnosima POTRA@IVANJE CIJENE ZA ISPORU^ENU VODU RADNJI SAMOSTALNOG PRIVREDNIKA ZASTARIJEVA U OP]EM ZASTARNOM ROKU.16) Zastarjelost potra`ivanja . 1994. pripisuje glavnici potra`ivanja. i Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. A ZATEZNA KAMATA TE^E OD DOSPIJE]A ZA ISPLATU POJEDINIH RA^UNA. raniji savezni zakon primjenjivao u periodu izrazito visoke inflacije i stalnog obezvrije|ivanja doma}e valute. na{ao da je utu`eno potra`ivanje naknade. broj 3/2001. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je pogre{no primijenio materijalno pravo kada je. Zakona o obligacionim odnosima. Nakon dono{enja Zakona o promjeni vrijednosti dinara (“Slu`beni list RBiH”. godine nakon izvr{ene denominacije BH dinara. 7. strana 31.70/01.Bilten VS FBiH. a u tim uvjetima prestala je potreba da se zatezna kamata. 15 . stav 3. 1996. ~lanovi 371. 1. Po pravilima matematske nauke. 1. broj: G`. U konkretnom slu~aju ne radi se o povremenim unaprijed utvr|enim nov~anim davanjima ve} o sukcesivnom periodi~nom obra~unu cijene za utro{ak vode koja se kontinuirano isporu~uje. godine. bez obzira na koji se na~in obra~unava.na cijenu isporu~ene vode ^lan 279. Zakona o obligacionim odnosima. odlu~uju}i o osnovanosti prigovora zastarjelosti potra`ivanja. 10. i tako ova revalorizira. st. pa potra`ivanje nije povremeno i ne zastarijeva u roku od tri 296 . konformni na~in obra~una kamate . od 16. 16/94 i 33/94) ~ija je primjena otpo~ela 15. 279.kasnije BiH) uve}anoj za 20%. 10. Prihva}en je i stav da dok traje ovakav na~in obra~una. Zakona o obligacionim odnosima. {to najbolje pokazuje okolnost da se zvani~ni kurs 100 BH dinara 1 DEM nije nikada mijenjao.cijene za isporu~enu vodu Zatezna kamata .

Na potra`ivanje naknade za isporu~enu vodu koja se obra~unava mjese~no. Zbog navedenog. godine. od 31. ali o njemu prvostepeni sud nije donio odluku. 07. broj: P`. a na iznos od 0. osporavaju}i presudu u dijelu kojim je odbijen njegov zahtjev za isplatu kamata od dospjelosti potra`ivanja po svakoj od faktura. Zakona o parni~nom postupku SUD ^INI BITNU POVREDU ODREDABA PARNI^NOG POSTUPKA AKO DOSUDI ZATEZNE KAMATE. kao dana kada je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu. broj: P`. str. 1990. ZOO. istog zakona po kome se ra~una zastarjelost me|usobnih potra`ivanja iz ugovora o prometu robe i usluga. ta~ka 13. Zakona o parni~nom postupku . ta~ka 13. 2001. pa je o zastarjelosti trebalo odlu~iti primjenom op}eg zastarnog roka od pet godina. Kako se u konkretnom slu~aju ne radi o povremenom potra`ivanju. kako to osnovano tu`itelj isti~e u `albi. Zakona o obligacionim odnosima). iako tu`beni zahtjev u tome dijelu i dalje egzistira. {to odluku o kamatama ~ini nejasnom i neodre|enom. broj 2/1999.033 KM po~ev od 16. Tu`eni se mo`e poslu`iti i prigovorom zastare u odnosu na glavno potra`ivanje.055 KM po~ev od 05.kod dosude zateznih kamata ^lan 336. shodno odredbama ~lana 371. A NE ODLU^I O ZAHTJEVU ZA ISPLATU GLAVNICE DUGA. shodno ~lanu 372. mo`e prestati i na drugi na~in. koje je bilo predmet tu`be.92/99.Bilten VS FBiH. dosudio od 8.godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja. 12. strana 19) 297 . 1999. 28 . (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. a ne samo isplatom. ZOO zatezne kamate. odnosno dr`avnoj imovini. stav 2. primjenom odredbe ~lana 279. (Presuda Vrhovnog suda FBiH. ako se o njemu ne odlu~i presudom. odluka broj 35. pa je momenat do koga teku dosu|ene zatezne kamate neizvjestan. Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom obvezan je tu`eni da plati kamate po stopi bli`e odre|enoj u izreci.29) Zatezna kamata . zatezna kamata te~e od dana dospjelosti potra`ivanja po svakoj od faktura. od 13. Glavno potra`ivanje. 12. 4. 1990. stav 2. a ni po ~lanu 374. Prvostepenom presudom je tu`eni obvezan na pla}anje zateznih kamata na potra`ivanje tu`itelja iz dva kratkoro~na ugovora o zajmu a da samo glavno potra`ivanje nije dosu|eno. godine ~asopis “Banke u BiH”. dono{enjem ovakve presude po~injena je bitna povreda odredaba parni~nog postupka iz ~lana 336. na iznos od 0.248/00. odluka broj 20.godine. jer se ne radi o dru{tvenoj.ZPP . istog zakona. godine do isplate. pogre{no je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo kada je. broj 31-32/2002.bitna povreda ako se ne odlu~i i o zahtjevu za isplatu glavnice duga Bitna povreda odredaba parni~nog postupka . godine . pa time dovesti u pitanje i opstojnost odluke o kamatama (~lan 369. i Bilten VS FBiH. 1997. 8. broj 2/2001. a odluka u tome dijelu mo`e se pokazati i kao neizvr{iva. stav 3.

10. list SFRJ”.interesa nije podrazumijevao pripisivanje obra~unate kamate glavnici potra`ivanja. doma}i novac je bio izlo`en uticaju poja~ane inflacije (obezvrijje|ivanja) tako da su potra`ivanja nakon konverzije i denominacije. pripisuje glavnici i daljni obra~un vr{i na tako uve}anu glavnicu i kroz takav na~in obra~una vr{ena je i revalorizacija glavnice. Kako se. godine. s tim da tako obra~unata kamata ako docnja traje godinu dana i vi{e ne mo`e pre}i iznos kamate koji bi se dobio obra~unom za cijelu godinu po pravilima obi~nog interesnog ra~una do sto. (Zaklju~ak gra|anskog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH. Zakona o obveznim odnosima GLAVNICA RANIJEG DOSPJELOG POTRA@IVANJA U DOMA]OJ VALUTI KOJA JE ZBOG INFLACIJE UVE]ANA PRIPISIVANJEM OBRA^UNATIH KAMATA. i 277.na naknadu nematerijalne {tete od podno{enja tu`be ^lanovi 186. Stoga je prihva}en i stav da dok traje ovakav na~in obra~una. ve} se primjenjivao samo kod perioda docnje kra}e od godinu dana. Tokom cijelog razdoblja od 1990. Zakona o obligacionim odnosima. konformni na~in obra~una kamate . u sudskoj praksi je bilo jedinstveno prihva}eno da se svaka mjese~no obra~unata kamata. SMATRA SE DEFINITIVNO FORMIRANOM NA DAN 15. Iz obrazlo`enja: Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Sl. kada se radi o potra`ivanjima u doma}oj valuti. koji se primjenjivao kao preuzeti Zakon do stupanja na snagu istoimenog Zakona (“Sl. Zatezna kamata ima i funkciju naknade {tete koju trpi svaki povjerilac nov~anog potra`ivanja ve} zbog samog zaka{njenja u naplati potra`ivanja. godine ^lanak 279. 7. broj 5/89). strana 17) Kamata . PA OD TADA BEZ OBZIRA NA NA^IN OBRA^UNA. 279. a po stopi koja je odgovarala stopi Narodne banke (najprije SFRJ a kasnije BiH) uve}anoj za 20%. GODINE.pripisuje se glavnici samo do 15. 7. 1994. Zakona o obligacionim odnosima ZATEZNA KAMATA NA PRAVI^NU NOV^ANU NAKNADU NEMATERIJALNE [TETE TE^E OD DANA PODNO[ENJA TU@BE. Po pravilima matematske nauke. godine. dolazi do suspenzije odredaba ~l. 04. 1994. a takva njezina uloga bi izostala ako bi u uvjetima inflacije bila obra~unata na na~in koji bi doveo do samo simboli~nih iznosa i za dulji period zaka{njenja. broj 18/96) . raniji savezni zakon primjenjivao u periodu izrazito visoke inflacije i stalnog izrazitog obezvrijje|ivanja doma}e valute. broj 1/2002/2003. KAMATA SE NE MO@E PRIPISIVATI GLAVNICI. godine Bilten VS FBiH. od 9. odnosno dospije}a (ra~unate po kursu tada{njeg dinara naspram DEM). stav 1. jer se smatralo da bez takvog na~ina obra~una odvojeno izra~unata zatezna kamata na neuve}anu glavnicu ne posti`e zakonsku svrhu. i uz takav na~in obra~una dosezala u momentu naplate samo oko tre}ine realne vrijednosti u vrijeme nastanka. novine FBiH”.~ija je primjena otpo~ela 1. 2003.Zatezna kamata . me|utim. radi pravilnog obra~una kamate odre|ene godi{njom stopom. godine do sredine 1994. propisivao je obra~un zatezne kamate svakog mjeseca konformnom metodom. 298 . odluka broj 14. 1996.

novi BH dinar postao stabilna valuta. Zakona o obligacionim odnosima . godine . makar je nastavljen na~in obra~una svakog mjeseca primjenom konformne metode do 1. godine i od tada zatezna kamata. a u razdoblju od 1. 7. stavak 2. godine (kao i biv{eg Zavoda za platni promet) kao ispravan. kada je stupio na snagu Zakon o promjeni vrijednosti dinara (“Sl. st. odluka broj 17. 1. po~ev od 16. godine. 18 . ZOO onako kako ona glasi i od izraza koji su i kako u njoj upotrijebljeni. 7. broj: G`-70/01. ne pripisuje glavnici. na~in obra~una zateznih kamata treba primjenjivati po~ev od 17. broj 1/2002/2003. i 279. strana 12) Naknada {tete .kada je ve}a od zatezne kamate ^lanak 278. nedvojbeno slijedi da ona ima u vidu samo {tetu koju je vjerovnik ve} pretrpio. revalorizira ~ime je prestala i suspenzija odredaba ~l. ZOO) (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. bez obzira na koji se na~in obra~unava. 1. 1995. 10. 1995. godine tromjese~no. odre|ivala eskontne stope mjese~no. 16/94 i 33/94). Ovo prakti~no zna~i da se glavnica ranije dospjelog potra`ivanja u doma}oj valuti stalno uve}ava pripisivanjem obra~unate zatezne kamate definitivno formira 15. 10. Zakona o obligacionim odnosima. 7. broj 1/2002. 1996. 278. 7. godine do 1. 2001.ako du`niku nije dostavljen obra~un zateznih kamata Procesne kamate .ako du`niku nije dostavljen obra~un zateznih kamata ^lanovi 277. polazilo se i od toga da naprijed pomenuti zakon nije kao obra~unsko razdoblje odredio godinu dana. Me|utim. 1994. 1996. (Presuda Vrhovnog suda FBiH. Zakona o obveznim odnosima VJEROVNIK NOV^ANE TRA@BINE MO@E ZAHTIJEVATI PLA]ANJE I NAKNADE [TETE KOJU JE DO DONO[ENJA PRESUDE PRETRPIO ZBOG DU@NI^KOG ZAKA[NJENJA U PLA]ANJU U VE]EM IZNOSU OD ZATEZNE KAMATE. st. stav 2. U tim uslovima prestala je potreba da se zatezna kamata.procesne .Bilten VS FBiH.ZOO POVJERILAC NE GUBI PRAVO NA PROCESNE KAMATE AKO PRIJE PODNO[ENJA TU@BE NE DOSTAVI DU@NIKU OBRA^UN ZATEZNIH KAMATA. pa zbog ovog propusta ne gubi pravo na procesne kamate na utu`eni iznos od podno{enja tu`be pa do isplate (~lanovi 277. str. godine. list RBiH”. br. To dalje zna~i da po ovoj osnovi vjerovnik mo`e ostvariti pravo na naknadu samo one {tete koju je pretrpio do dono{enja presude. i 279. jer je nakon izvr{ene denominacije tih dinara. 4. Iz obrazlo`enja: Povjerilac koji u parnici zahtijeva isplatu obra~unatih zateznih kamata za period od dospije}a glavne tra`bine do njene isplate nije du`an da prije podno{enja tu`be dostavi du`niku obra~un zateznih kamata i da ga na taj na~in opominje.19) Kamate . 1994. ve} mjesec. 279. {to najbolje pokazuje okolnost da se zvani~ni kurs 100 dinara za 1 DEM nije nikada mijenjao. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 1992. cijene}i pri tome i okolnost da je NBBiH. stav 2.Prihvataju}i programirani na~in obra~una biv{e SDK iz 1990. Ovo stoga {to 299 . godine. godine do 1. 2. od 16. Iz obrazlo`enja: Polaze}i od teksta zakonske odredbe ~l.

4. 2004. umjesto uspostave prija{njeg stanja po ~l. VISINA TAKVE [TETE PRVO SE OBRA^UNAVA U DINARIMA (KAO SREDSTVU PLA]ANJA U VRIJEME DONO[ENJA RANIJE PRESUDE) NA DAN PRAVOSNA@NOSTI TE PRESUDE ZAJEDNO SA DOSU\ENOM KAMATOM KOJA JE DO TOG DANA DOSPJELA. i ~lan 324. BROJ 19/01). u vezi sa ~lanom 190. KOJI JE U ME\UVREMENU POTPUNO OBEZVRIJE\EN. onako kako je presudom odre|eno. GODINE. PO STOPI PROPISANOJ TIM ZAKONOM. dosu|ena naknada u novcu po ~l. PREDSTAVLJA [TETU. NAKNADA SE DOSU\UJE U KONVERTIBILNIM MARKAMA KAO SADA[NJEM SREDSTVU PLA]ANJA. DOBIJENI IZNOS.se presudom definitivno. stav 2. 2001. broj 19/01) NE RADI SE O PRAVOSNA@NO PRESU\ENOJ STVARI AKO SE U SPORU IZME\U ISTIH PARNI^NIH STRANAKA TU@BOM ZAHTIJEVA NAKNADA [TETE ZBOG NEISPLA]ENOG NOV^ANOG IZNOSA [TETE. 1. A OD 19. Zakona o parni~nom postupku ^lan 278.. ZOO. pa kada je po zahtjevu o{te}enika.. stav 1. KOJA JE PRETRPLJENA ZBOG NEPLA]ANJA RANIJE PRAVOSNA@NO DOSU\ENOG. broj 1/2004. trajno i cjelovito ure|uje sporni pravni odnos. godine Bilten VS FBiH. 185. PO STOPI KOJA SE PLA]A NA NEORO^ENE [TEDNE ULOGE U TOJ VALUTI U MJESTU ISPUNJENJA OBAVEZE DO 18. od 13. 2001. izra`enu na bilo koji na~in. 5. OD PRAVOSNA@NOSTI RANIJE PRESUDE) PA DO NAPLATE. st. KONVERTOVAN U NEKU OD ^VRSTIH VALUTA PO KURSU NA DAN PRAVOSNA@NOSTI RANIJE PRESUDE. stav 2. GODINE KAO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (“SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE”. A SADA OBEZVRIJE\ENOG IZNOSA NAKNADE.zbog neispla}ene naknade dosu|ene pravosna`nom presudom Odgovornost za {tetu . u vezi sa ~lanom 333. DOSU\ENOG RANIJOM PRAVOSNA@NOM PRESUDOM. ~lan 277. 185.u slu~aju neispla}ene naknade dosu|ene pravosna`nom presudom [teta . (Zaklju~ak Gra|anskog odjela Vrhovnog suda Federacije.4. strana 19) Naknada {tete . odluka broj 25. a nikako i pravo na revalorizaciju dosu|enog iznosa. dosu|en ranijom presudom 300 . GODINE. DONESENOM 1987.490 dinara sa zakonskom zateznom kamatom. Zakona o obligacionim odnosima Zakon o visini stope zatezne kamate («Slu`beni glasnik Republike Srpske». 5. TU@ILA^KOJ STRANCI NA TAJ IZNOS PRIPADA I PRAVO NA ZATEZNU KAMATU OD PADA TU@ENE U DOCNJU (TJ. Iz obrazlo`enja: Tu`bom se tra`i naknada {tete nastale zbog toga {to tu`ena nije isplatila tu`ilji iznos od 157. st.u slu~aju neispla}ene naknade dosu|ene pravosna`nom presudom Naknada {tete zbog neispla}enog nov~anog iznosa dosu|enog ranijom pravosna`nom presudom koji je obezvrije|en ^lan 288. o{te}enikovo pravo nastavlja egzistirati kao potpuno odre|ena nov~ana tra`bina iz koje on mo`e crpjeti samo pravo na zateznu kamatu.

Ni`estepeni sudovi nisu. Navedeni iznos je u me|uvremenu potpuno obezvrije|en. i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”. bio tu`beni zahtjev tu`ilje za naknadu {tete u visini izgubljenog ~istog li~nog dohotka za period od 1. 1987.Bilten sudske prakse VS RS. br. broj I/2004. godine . Naknada {tete koju u ovom sporu zahtjeva tu`ilja zasniva se. Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list SFRJ. 1980. 2002. prema tome. istog zakona. tu`beni zahtjev za naknadu {tete koju je tu`ilja pretrpjela zbog toga {to joj tu`ena nije isplatila nov~ani iznos dosu|en presudom broj: P-292/87. od 15. 108 . 9. koja je do tog dana dospjela. Shodno tome. 1987. od pravosna`nosti ranije presude) pa do naplate. dakle. 39/85 i 57/89. u smislu ~lana 324. 1. U vezi ostalih revizionih navoda. broj 19/01). koja je u tom dijelu postala pravosna`na. u vezi sa ~lanom 190. okon~anog presudom broj: P292/87. a od 19. Njoj pripada i pravo na zateznu kamatu na taj iznos od pada tu`ene u docnju (dakle. po samom zakonu bez obzira na okolnost da li je podnesen zahtjev za izvr{enje. ni tu`beni zahtjevi u ovom i ranijem sporu nisu identi~ni. 8. Time {to tu`ilji nije isplatila ranije dosu|eni iznos po pravosna`nosti presude i u roku odre|enom u toj presudi. godine do 25. Tu`ena je u reviziji istakla da se ovdje radi o presu|enoj stvari. godine. odluka broj 63. stav 2. 5. naime. Tu`ena je. prvo je bilo potrebno utvrditi visinu nov~anog iznosa u dinarima koji je tu`ena bila du`na platiti tu`ilji po presudi broj: P-292/87. u vezi sa ~lanom 333. Tvrdnja iznesena u reviziji da je tu`ilja doprinijela nastanku {tete time {to je propustila da pravovremeno tra`i izvr{enje ranije presude nije relevantna za ovaj spor. 29/78. 5. Po ocjeni ovog suda. 2001. godine. na odredbi ~lana 278. stav 2. 9. 1976. godine u kojem je ona morala zatvoriti ugostiteljsku radnju zbog nezakonitog rada organa tu`ene. kao sada{njem sredstvu pla}anja. treba napomenuti da je pitanje odgovornosti tu`ene zbog neezakonitog postupanja njenih organa ve} raspravljeno dono{enjem presude broj: P-292/87 i da vi{e nije bitno za presu|enje u ovoj pravnoj stvari. od 23. na dan pravosna`nosti te presude.111) 301 . Zakona o parni~nom postupku. ali se takav prigovor ne mo`e prihvatiti kao osnovan. broj: Rev-108/01. tu`ena je do{la u docnju. Dobijeni iznos je trebalo konvertovati u neku od ~vrstih valuta po kursu na dan pravosna`nosti ranije presude. od 23. Naknadu {tete treba dosuditi u konvertibilnim markama. godine. me|utim. Ve} je napomenuto da je predmet ranijeg spora. bila du`na da odmah po pravosna`nosti te presude isplati tu`ilji dosu|eni iznos. 11. u smislu ~lana 288. godine po stopi propisanoj Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 17/93 i 3/96). opet. na razli~itom ~injeni~nom i pravnom osnovu u odnosu na raniju presudu.prvostepenog suda broj: P-292/87. tako da stvar nije pravosna`no presu|ena. stav 1. i to po stopi koja se pla}a na neoro~ene {tedne uloge u toj valuti u mjestu ispunjenja obaveze do 18. Taj iznos predstavljao bi {tetu koju je tu`ilja pretrpjela zbog nepla}anja dosu|enog iznosa. Predmet ovog spora je. zajedno sa dosu|enom kamatom. str. me|utim. kao du`nik. pravilno obra~unali visinu {tete koju je tu`ilja pretrpjela neispla}ivanjem ranije dosu|enog iznosa. (Vrhovni sud Republike Srpske. br. 2001.

pa je opravdano uva`io tu`beni zahtjev. 01. ali njihov 302 . ali je nakon toga gra|evinski materijal ostao u skladi{tu. godine Bilten VS FBiH. To zna~i da povjerilac ne mo`e vr{iti pravo zadr`avanja na stvarima koje su u njegov posjed do{le protivno volji du`nika. 1992. godine.994 YUD) od 17. godine tu`eni dr`i ovo skladi{te u posjedu na osnovu ugovora o zakupu i protivno volji ranijeg zakupca . Prvostepeni sud je pravilno zaklju~io da nisu ispunjeni uvjeti propisani citiranom odredbom Zakona o obligacionim odnosima. prvostepeni sud je pravilno primijenio materijalno pravo kada je uva`io tu`beni zahtjev. od 10. 1996.78/97.28) 4. da tu`eni zadr`ava gra|evinski materijal radi naplate potra`ivanja. iako je na{ao da je zbog nemogu}nosti ispunjenja prestala tu`enikova obveza na pla}anje glavnog duga (0.kada ne postoji Pravo zadr`avanja . do 289) Jus retentionis . Prema odredbi ~lana 287. do 393) OP[TE PRAVILO (~l. 08.40 BHD (koji odgovara dugu od 14. Polaze}i od ovog utvr|enja. Valjanost nastanka sporednih obveza uvjetovana je valjano{}u nastanka glavne obveze. 1994. 07. odnosno od dana uvo|enja BHD kao plate`nog sredstva do njegove denominacije. str.ostaje obaveza za period docnje i kada se glavni dug ugasio ^lanak 295.kada ne postoji ^lan 287. broj 2/1997. 295.tu`itelja zadr`ava gra|evinski materijal radi naplate potra`ivanja koja ima prema tu`itelju. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. godine do 15. Nije `alba u pravu kada prigovara da je sud prvog stupnja pogre{no primijenio materijalno pravo kada je tu`itelju dosudio zatezne kamate.b) Pravo zadr`avanja (~l. PRESTANAK OBAVEZA (~l. 06. Zakona o obveznim odnosima OBAVEZA PLA]ANJA ZATEZNIH KAMATA U PERIODU OD PADANJA DU@NIKA U DOCNJU DO PRESTANKA GLAVNE TRA@BINE USLJED DENOMINACIJE NE GASI SE PRESTANKOM GLAVNE OBAVEZE. 1997. Iz obrazlo`enja: Prvostupanjskom presudom nalo`eno je tu`eniku da plati tu`itelju zatezne kamate na iznos glavnog duga od 1. Pogre{no je pravno stajali{te `albe da prestanak glavnog duga za sobom povla~i ga{enje i sporednih potra`ivanja. 286. odluka broj 38.499. Iz obrazlo`enja: Iz ~injeni~nog utvr|enja prvostepenog suda proizilazi da je tu`itelj na osnovu ugovora o zakupu dr`ao u zakupu skladi{te i u isto uskladi{tio svoj gra|evinski materijal. Zakona o obligacionim odnosima VJEROVNIK NEMA PRAVO ZADR@AVANJA DO NAPLATE POTRA@IVANJA POKRETNIH STVARI KOJE JE ZAPOSJEO PROTIV VOLJE DU@NIKA.14 BHD) i u tom dijelu njegov tu`beni zahtjev odbio. pravo zadr`avanja (jus retentionis) pokretnih stvari do naplate potra`ivanja pripada povjeriocu samo u slu~aju ako je u posjed stvari do{ao voljom i saglasno{}u samog du`nika. Od 1. 27 . Zakupni odnos izme|u tu`itelja i zakupodavca je prestao. broj: P`. 295) Zatezna kamata . Zakona o obligacionim odnosima.

1998. 296. od 19.prestanak nije uvijek me|usobno ovisan jedan od drugog. sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Iz obrazlo`enja: Pobijanom presudom tu`ena je du`na izdati tu`iocu J. Tu`eni je primio ovu uplatu i do danas nije izvr{io povrat svih upla}enih sredstava drugotu`itelja a na ime u~e{}a u zajedni~kom finansiranju kupovine predmetnog stana. te zaklju~en ugovor o kupoprodaji stana sa izvo|a~em GP “Bosna”. odluka broj 24. da je izme|u njih dana 29. odnosno koje ~ine sredstvo poja~avanja ili osiguranja povjeriteljevog prava.. godine zaklju~en ugovor o udru`ivanju sredstava za rje{avanje stambenog pitanja porodice J. ova presuda }e zamijeniti takvo rje{enje. pa kao takve ostaju i poslije prestanka glavnog duga. Tu`ena je du`na predati tu`iocu J. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 1989. 2. 08. Dospjele zatezne kamate kao sporedni dug ne dijele sudbinu glavnog duga. objekat niz III ulaz I sprat I.ispunjenje ugovora predajom stana ^lan 307. u posjed stan opisan pod ta~kom 1. 01. 1998. Istovremeno sa prestankom glavne obveze. a i sa SOUR “UPI” Sarajevo OOUR udru`ivanje sredstava za rje{avanje stambenog pitanja porodice J. povr{ine cca. odnosno neispunjavanja glavne obveze. te }e na osnovu nje tu`ilac zaklju~iti ugovor o kori{tenju stana. 12. Prvostepeni sud je. H.sadr`aj obaveze Ugovor o udru`ivanju sredstava .. “UPI” je ispunio svoje obaveze iz ugovora uplativ{i razliku kupoprodajne cijene koju je potra`ivao izvo|a~ radova. rje{enje o pravu kori{tenja jednog trosobnog stana na lokalitetu ulica Jovana Kr{i}a (sada ulica Glod`ina) I-A faza. Zakona o obligacionim odnosima ISPUNJENJE UGOVORA PREDAJOM STANA PREKO UDRU@IVANJA SREDSTAVA RADI FINANSIRANJA I IZGRADNJE STANA JE OBLIGACIONO-PRAVNI ODNOS A NE RADNI SPOR. jer nastaju kao posljedica povrede. godine odobrena sredstva od strane tu`enog za zajedni~ku potro{nju. do 311) Ispunjenje ugovora . stan broj 1. na{ao da su odlukom 09. PA POSMATRANO IZ TOG ASPEKTA.128/98. drugotu`ilac se odrekao svojih sredstava pod uslovom da novokupljeni stan bude dodijeljen prvotu`itelju kako bi “UPI” mogao slobodno raspolagati svojim stanom na kome sada prvotu`ilac ima stanarsko pravo i taj stan dodijeliti nekome od svojih radnika. Nije do{lo do raskida ugovora od 29. prestaju samo one sporedne obveze koje dijele njezinu sudbinu.predmet ispunjenja . KAKO SU SVI U^ESNICI IZ UGOVORA ISPUNILI SVOJE OBAVEZE. odnosno udru`ivanje sredstava radi finansiranja i izgradnje trosobnog stana u Sarajevu ulica Jovana Kr{i}a. broj 2/1998. godine jer temeljem ~lana 6. da je drugotu`ilac u ugovornom odnosu sa tu`enim povodom ispunjenja iste obaveze. Zakona o obveznim odnosima. 307. strana 24) ISPUNJENJE (~l. PROIZLAZI OBAVEZA TU@ENE NA ISPUNJENJE PREDMETNOG UGOVORA. da je odluka u cijelosti izvr{ena. Drugotu`ilac se saglasio da se novi stan uknji`i kao vlasni{tvo tu`enih. broj: P`. ove presude i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 300 KM. 83 m2 podobno za zaklju~enje ugovora o kori{tenju predmetnog stana. nakon uvida u prilo`enu dokumentaciju. godine Bilten VS FBiH. i tim ugovorom drugotu`ilac se obavezao da }e isplatiti 30% cijene novog stana koji }e biti kupljen zajedni~kim sredstvima i dodijeljen na kori{tenje prvotu`itelju. dakle. 295 st. do 335) a) Predmet ispunjenja (~l. 12. kako to proistje~e iz ~l. u protivnom. a za rje{avanje stambenog pitanja porodice J. 1990. H. ugovora stoji da u slu~aju raskida ugovora banka je du`na izvr{iti povrat svih upla}enih sredstava drugo303 .

{to je predmet ugovora o udru`ivanju sredstava zaklju~enog izme|u drugotu`itelja i tu`ene jasno odredio kakav i u kojoj kvadraturi je stan. broj: Rev. prihvatila obavezu iz ugovora o udru`ivanju sredstava radi rje{avanja stambenog pitanja porodice J.. jer za to ima pravni interes a uslovi za naknadno suparni~arstvo ispunjeni su shodno ~lanu 196.240/98. Suprotno shvatanju `albe da to ne zna~i i obavezu tu`enog da preda stan tu`itelju. “Igrom” slu~aja su. ovo nije radni spor. da kroz diobeni bilans nije naslije|ena rang-lista ranije udru`ene banke ili tu`ilac kao radnik ali jeste predmetni stan i njegovo finansiranje. Pri tome.14) b) Ura~unavanje ispunjenja (~l. Suprotno tu`benim navodima prvostepeni sud je izveo sve potrebne dokaze temeljem ~ije pravilne ocjene je imao sasvim pouzdan osnov za dono{enje pobijanih pravnih zaklju~aka daju}i pri tome razloge koje.ura~unavanje kod vra}anja Ura~unavanje . broj: G`.kod vra}anja ambala`e ^lan 312. Ovo iz razloga {to je odluka o dodjeli stana pravosna`na. godine Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. pa iz toga proizlazi obaveza tu`ene na ispunjenje predmetnog ugovora. 13 . stan i njegovo finansiranje pripali tu`enom.337/98. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA PRIMJENJUJU SE I KOD VRA]ANJA AMBALA@E 304 . drugotu`ilac uplatio 30% od nov~anih sredstava. da je tu`ena pravni sljednik istog. 12. kako `alba tvrdi. s obzirom na postoje}u dokumentaciju i nespornu ~injenicu da povra}aj sredstava nije izvr{en. Proizlazi da je u pitanju isklju~ivo odbijanje tu`ene kao pravnog sljednika PBS DD Sarajevo. tako|e. godine. i Odluke Vrhovnog suda Federacije BiH. kako se to u toku dokazivanja izri~ito i navodi. od 21. do 313) Ambala`a .tu`itelju. zaklju~enim sa drugotu`iteljem. stoji dokumentacija u spisu jer naslje|ivanjem prava naslje|uju se i obaveze. broj 3/2001. stav 2. od 16. Prema ovakvom shvatanju tu`enog. pa posmatrano iz tog aspekta kako su svi u~esnici iz ugovora ispunili svoje obaveze. 312. Zaklju~eni ugovor daje za pravo tu`iteljima na postavljanje ovakvog zahtjeva i ispunjenje ugovora. 07. a {to bi ukazivalo na eventualni raskid. ZPP-a jer se radi o zahtjevu iste vrste koji se zasniva na bitno istovrsnom ~injeni~nom i pravnom osnovu. pa je na taj na~in. Ne stoji `albeni navod da ugovor o udru`ivanju sredstava je raskinut jer je za to jasno izra`ena volja. Tu`eni u ispunjenju svoje obaveze iz ugovora. Bez ikakvog su osnova `albeni navodi vezani za kvadraturu spornog stana. du`an je izdati rje{enje o dodjeli na kori{tenje predmetnog stana prvotu`itelju kako bi drugotu`ilac mogao ostvariti svoja prava na stanu u ulici Paramlinskoj broj 13 zbog ~ega se drugotu`ilac i pridru`io tu`bi J. ovo je obligaciono pravna tu`ba radi ispunjenja obaveze iz ugovora. Zakona o obligaciom odnosima PRAVILA O URA^UNAVANJU NEDOVOLJNOG NAMIRENJA IZRA@ENA U ^LANU 312. (Iz odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. dakle. prihvata i ovaj sud. te broj ~lanova porodi~nog doma}instva prvotu`itelja. u potpunosti kao valjane. str. ovaj sud jo{ primje}uje da sam tu`eni u `albi navodi da je ugovor zaklju~io prednik tu`ene PBS Udru`ena banka Sarajevo. 1998. odnosno da je na taj na~in on jasno izrazio volju za raskid. nije dovoljno samo to {to tu`eni ka`e da on jeste raskinuo ugovor. jer nije bio radnik tu`enog. Me|utim. da je tu`ena primila uplatu i prenijela je na ra~un izvo|a~a radova GP “Bosna” iz Sarajeva. jer se u `albi izri~ito navodi da tu`enik svoje stanove dodjeljuje prema svojoj rang-listi za dodjelu stanova svojim radnicima. 1998.kod vra}anja ambala`e Ura~unavanje ispunjenja .

Iz obrazlo`enja: “S obzirom na nespornu ~injenicu da je du`nik . morao imati u vidu odredbe ~lana 312. Zakona o obligacionim odnosima VJEROVNIK BEZ SPORAZUMA SA DU@NIKOM NIJE OVLA[TEN MIJENJATI DU@NIKOVU IZJAVU PO REDU URA^UNAVANJA ISPUNJENJA KADA JE DU@NIK IZRI^ITO ODREDIO SVRHU ISPLATE ZA ODRE\ENU NOV^ANU OBAVEZU IZ ODRE\ENOG RA^UNA I TO VLASTITOM TRASIRANOM MJENICOM KAO INSTRUMENTOM OSIGURANJA PLA]ANJA. to je neosnovan tu`beni zahtjev za sporni iznos.Iz obrazlo`enja: Tu`ilac opravdano u `albi prigovara da je prvostepeni sud u ovakvom slu~aju kontinuirane vi{egodi{nje isporuke piva u ambala`i tu`ioca. strana 24) 305 . nastao povodom ove isporuke. 05. ZOO. broj 1/2001. {to zna~i da se svaki dug. kako to proizlazi i iz izjave njegovog punomo}nika date na ro~i{tu za glavnu raspravu. broj: P`.tu`ilac nije po{tivao navedenu tu`enikovu izjavu o redoslijedu pla}anja dugova kao {to je bio du`an. godine Bilten VS FBiH. ukoliko tu`eni ne doka`e da je prilikom vra}anja pojedinih kontingenata ambala`e odre|ivao koji dug ispunjava. broj 1/1997. ako se stranke druk~ije ne sporazumiju.prednicima tu`enog kretanje duga izra`eno u pojedinim vrstama ambala`e i ga{enje tog duga vra}anjem istovrsne ambala`e. ve} je njima naplatio drugo potra`ivanje. da bi se izbjeglo zastarijevanje potra`ivanja. a ako o tome nema njegove izjave. pa ono {to du`nik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namiriti sve. Prvostepeni sud je stoga morao uz pomo} vje{taka utvrditi po pojedinim du`nicima . pri utvr|enju duga u nevra}enoj ambala`i. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. ura~unavanje vr{i onim redom koji odredi du`nik najkasnije prilikom ispunjenja. strana 19) Ura~unavanje ispunjenja .46/96. ZOO. Premda zastara potra`ivanja iz ~lana 374. Smisao propisivanja ovakvog na~ina ura~unavanja i jeste da se najprije gase ispunjenjem starije obaveze. ZOO. (Vrhovni sud Federacije BiH. stav 1. od 20.tu`eni izdao tu`iocu vlastitu trasiranu mjenicu na iznos od 3.” (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu.00 KM na ime osiguranja pla}anja najamnine. ZOO te~e odvojeno za svaku isporuku robe. stav 1. u smislu odredbe ~lana 312.red ura~unavanja isplata ^lan 312. 1997. odluka broj 23. te posljednje stanje duga po pojedinim vrstama ambala`e. obaveze se namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje. ovo ne sprije~ava ura~unavanje nedovoljnog ispunjenja na na~in odre|en u ~lanu 312. smatra samostalnim.500. po kojima kada izme|u istih lica postoji vi{e istorodnih obaveza. da je tu`eni odredio da navedenim mjeni~nim iznosom pla}a najamninu (zakupninu) za IV i V mjesec 1998. godine a da vjerovnik .

12. 1997. strana 24) 306 . 9. pa je tu`ena du`na tu`itelju platiti cijenu izvr{enih joj usluga u roku od osam dana od dana dostave tu`be tu`enoj . 1997. 7. U ovom slu~aju. Iz obrazlo`enja: Iz spornog ra~una od 17. godine i potvrda o izvr{enim uslugama od 15. godine Bilten VS FBiH.Op}a uzansa za promet robom broj 26.kada dospijeva za isplatu tek dostavom ra~una ^lan 314. jer je tu`itelj izazvao to zaka{njenje propustiv{i da joj na vrijeme dostavi sporni ra~un .dospije}e isplate cijene Vrijeme ispunjenja . odnosno organizaciji kod koje se vodi ra~un stigne nov~ana doznaka u korist vjerovnika ili nalog (virman) du`nikove banke.307/98. Tu`ena je tu`bu (rje{enje o izvr{enju od 21. odnosno jedinice SDK kod koje se vodi devizni.kada izmiren ako pla}anje putem slu`be za platni promet Nov~ana obaveza . nisu “legla” na tu`iteljev ra~un. Rizik gre{ke banke ili jedinice slu`be platnog prometa. 6. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. odnosno dinarski ra~un tu`itelja. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. 10. broj 1/2001. a ne 1.c) Vrijeme ispunjenja (~l. odnosno zastoja u njihovom radu snosi du`nik. 177 i 26 OBAVEZA PLA]ANJA CIJENE ZA IZVR[ENE USLUGE NE DOSPIJEVA PRIJE NEGO [TO JE NARU^ILAC UPOZNAT SA VISINOM CIJENE. zbog prekida u platnom prometu. 1996. 5. 1996. Zakona o obligacionim odnosima. 8. tj.41/00. Zakona o obligacionim odnosima RIZIK GRE[KE ILI ZASTOJA U PLA]ANJU POSREDSTVOM SLU@BE ZA PLATNI PROMET SNOSI DU@NIK. godine) primila 2. godine. strana 21) Dug . ako se pla}anje vr{i posredstvom banke ili druge organizacije kod koje se vodi ra~un vjerovnika. 1996. pa se ne mo`e zaklju~iti ni da je isplata izvr{ena. i 12.cijene za izvr{ene usluge . 10. Tu`ena nije pru`ila dokaze da je ovakav nalog primljen kod banke. 2000. ukoliko druk~ije nije ugovoreno. stav 1. Stoga tu`ena nije pala u docnju sa danom 1.za izvr{ene usluge . Zakona o obligacionim odnosima Op}a uzansa za promet robom br. od 21. pa se ne mo`e ignorisati tvrdnja punomo}nika tu`itelja data tokom glavne rasprave da upla}ena sredstva. godine. broj: P`. 314. broj 1/1999. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 318. stav 1. 10. Tu`eni na osnovu potvrda o izvr{enim uslugama i narud`be nije mogao znati za cijenu izvr{enih usluga i platiti je tu`itelju. godine Bilten VS FBiH. jer tu`itelj nije dokazao da je tu`enoj dostavio sporni ra~un za pla}anje izvr{enih usluga. 1999. 1996. 6. odluka broj 27. godine. odluka broj 35. od 09. 1997.kada dospijeva za isplatu tek dostavom ra~una Ugovor o djelu .kada je dug izmiren ako se pla}anje obavlja preko slu`be za platni promet ^lan 318. 02. tu`itelj nije tu`enoj dostavio sporni ra~un prije podno{enja tu`be sudu. godine ne proizilazi da je tu`ena pala u docnju sa pla}anjem cijene usluga sa danom 1. do 318) Cijena . godine. godine. pa je u docnju sa isplatom cijene izvr{enih usluga do{la tek sa 10. 1996. da je dug izmiren kada banci. broj: P`. smatra}e se.Op}a uzansa broj 177. organizacije da odobri ra~unu vjerovnika iznos ozna~en u nalogu.

07. Zakona o parni~nom postupku DRUGOSTEPENI SUD OCJENJUJE ZAKONITOST PRVOSTEPENE PRESUDE U POGLEDU VALUTE NOV^ANE OBAVEZE POLAZE]I OD ZAKONSKIH ODREDABA KOJE SU BILE NA SNAZI U VRIJEME NJENOG DONO[ENJA.371. godine Bilten VS FBiH. po~ev od 28. 1991. od 13. stav 2. da se. odluka broj 21. 319. 1999. godine. a u to vrijeme je obaveza tu`enog bila izra`ena upravo onako kako je presu|eno prvostepenom presudom. Zbog navedenog.70 Yu dinara. Ovaj sud je ovla{ten da u drugostepenom postupku ocijeni zakonitost presude pobijane `albom polaze}i od zakonskih odredaba koje su bile na snazi u vrijeme dono{enja prvostepene presude. po{to je presudu primio tek sedam godina nakon dono{enja. 03. `alba je odbijena i potvr|ena prvostepena presuda. @alba nije osnovana. s obzirom na u me|uvremenu donesene zakone o nov~anom sistemu. i 347. 01. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. a bi}e izvr{ena (dobrovoljno ili prinudno). odnosno prema sjedi{tu organizacije kod koje se vode povjerio~eva nov~ana sredstva). broj 2/1999.93/99. primjenom ~lana 368. 1991. nov~ane obaveze se ispunjavaju u mjestu u kome povjerilac ima sjedi{te. predla`e konverziju u KM ovakvim umanjenjem). Blagovremeno izjavljenom `albom tu`eni pobija prvostepenu presudu. broj: P`. Tu`eni u `albi ne osporava ~injeni~na utvr|enja na kojima se prvostepena presuda zasniva. do 320) Presuda .ispitivanje prvostepene presude u pogledu valute obaveze ^lanovi 338. niti prigovara primjeni materijalnog prava. Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom obavezan je tu`eni da isplati tu`itelju kamate na iznos od 19. izvr{i konverzija i denominacija glavnice na koju treba obra~unati kamate umanjenjem za sedam decimala (u stvari. ve} samo zahtijeva. Zakona o parni~nom postupku.d) Mjesto ispunjenja (~l. do 12. obra~unom glavnice u sada va`e}u valutu (KM) konverzijom Yu dinara po propisima koji su se primjenjivali u sjedi{tu tu`itelja (po odredbama ~lana 320. Zakona o obligacionim odnosima. strana 19) 307 . po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate.valuta obaveze po propisima koji va`e u vrijeme dono{enja prvostepene presude Valuta obaveze .mjerodavan momenat dono{enja prvostepene presude @alba . koji je bio na snazi u vrijeme dono{enja prvostepene presude.

Ne mo`e se smatrati da je sa danom 19. nakon provedenih dokaza i njihove ocjene. pogre{no odlu~io o zateznim kamatama. do 326) Dejstvo zaka{njenje povjerioca .ako akceptni nalog nije podnesen na naplatu Povjerila~ka docnja . 325. me|utim. odlu~io da je tu`eni obavezan tu`itelju isplatiti utu`eni iznos od 6. kao dana podno{enja tu`be. Ovo tim vi{e kada je tu`eni tvrdio da je na dan valute pla}anja imao dovoljno nov~anih sredstava na svom ra~unu. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je pravilno postupio kada je.kad povjerilac dolazi u zaka{njenje ^lan 325. u ovom slu~aju.300 DEM na ime prodajne cijene. 07. i 336.e) Zaka{njenje povjerioca (~l.kada visina nov~ane obaveze nije utvr|ena ugovorom Zaka{njenje povjerioca . jer se nepodno{enje akceptnog naloga Zavodu za platni promet radi naplate cijene. 2. a to je onog trenutka kada se za utu`eni iznos odobri ra~un tu`itelja.povjerila~ka . mo`e uzeti kao da je tu`itelj svojim pona{anjem sprije~io izvr{enje obaveze du`nika. 1. Zakona o obligacionim odnosima POVJERILAC DOLAZI U DOCNJU AKO BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA NE PODNESE AKCEPTNI NALOG NA NAPLATU. i ~lan 326. strana 25) Akceptni nalog . 1996. Tu`eni tokom postupka. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. pa je pravilna odluka prvostepenog suda o glavnom tu`benom zahtjevu. godine (valute ra~una) a ne od 9. tu`itelj je taj koji je pao u povjerila~ku docnju. DU@NIK NIJE DU@AN PLATITI ZATEZNE KAMATE NA CIJENU USLUGE SVE DOK NE PRIMI FAKTURU (OBRA^UN) IZ KOJE ]E MO]I UTVRDITI KOLIKO DUGUJE. 08. a ni u `albi (ako je na njemu teret dokaza) nije iznio ~injenice niti predlo`io dokaze kojima bi se utvrdila okolnost da je ispunio svoju ugovornu obavezu i cijenu platio tu`itelju bilo akceptnim nalogom ili na drugi na~in. kod okolnosti da tu`itelj nije dokazao da je akceptni nalog podnio Zavodu za platni promet radi naplate cijene. ^injenica da se pla}anje prodajne cijene (utu`enog iznosa) trebalo izvr{iti putem akceptnog naloga. 1996. broj 1/2002.nepodno{enje na naplatu povjerila~ka docnja Docnja . a to je bio du`an i mogao u~initi. 308 . ne li{ava tu`itelja prava da isplatu cijene zahtijeva i sudskim putem. Zakona o obligacionim odnosima KADA VISINA NOV^ANE OBAVEZE NIJE UTVR\ENA UGOVOROM. st. Naprotiv. 08. godine tu`eni pao u du`ni~ku docnju sa pla}anjem cijene tu`itelju.zbog nepodno{enja akceptnog naloga na naplatu Zaka{njenje povjerioca .zbog nepodno{enja akceptnog naloga na naplatu ^lanovi 325. Pla}anje akceptnim nalogom smatra se izvr{enim tek kada je akceptni nalog realizovan. godine. Prvostepeni sud je. st. objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. 1997. ali je pogrije{io kada je odlu~io da zatezne kamate na dosu|eni iznos teku od 19. a tu`itelj takvu tvrdnju nije osporio.

godine po dono{enju rje{enja o amortizaciji mjenice. i ~lan 326.preuzimanje vozila kod ugovora o djelu Kra|a . koju tu`ilac nije podnio na naplatu.odgovornost poduzetnika za kra|u vozila na popravci ^lanci 326. strana 13) Zaka{njenje povjerioca . KRA\A VOZILA IZ NJEGOVE ZANATSKE RADNJE. NE PREDSTAVLJA UZROK KOJI BI GA OSLOBODIO ODGOVORNOSTI. ZOO ne teku kamate. 6. Zakona o obligacionim odnosima POVJERILAC KOJI JE IZGUBIO MJENICU DATU KAO SREDSTVO OBEZBJE\ENJA PLA]ANJA. i 613. broj 1/2002. Nakon povla~enja tu`be za glavni dug koji je tu`eni platio dana 8. PA MU ZA TAJ PERIOD NE PRIPADA PRAVO NA ZATEZNE KAMATE. Zakona o obveznim odnosima KOD UGOVORA O DJELU PODUZETNIK UGOVORNE POSLOVE OBAVLJA ZA SVOJ RA^UN I U TOME U NA^ELU SNOSI RIZIK ZA PREDMET UGOVORA SVE DO NJEGOVE PREDAJE NARU^ITELJU. stav 2. Iz tog razloga je prvostepeni sud trebao utvrditi kada je rje{enje o amortizaciji mjenice postalo pravomo}no i da li je iza tog poslovni broj i datuma tu`eni platio dug pa tek onda odlu~iti o tu`benom zahtjevu za zakonsku zateznu kamatu. 25 -26) Zaka{njenje povjerioca . str. godine. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. NALAZI SE U POVJERILA^KOJ DOCNJI OD DANA DOSPIJE]A MJENICE DO DANA PRAVOSNA@NOSTI RJE[ENJA O AMORTIZACIJI MJENICE. 6.197/99.1998. pa je po~ev od tog dana i obavezan platiti zatezne kamate. 1996. broj: P`. godine Bilten VS FBiH.zbog gubitka mjenice Zaka{njenje povjerioca . broj 1/2000. prvostepeni sud je primio na znanje povla~enje tu`be za glavni dug a tu`iocu dosudio zatezne kamate po~ev od 2.U konkretnom slu~aju. stav 2.nikako se ne mo`e smatrati slu~ajnom propa{}u stvari Ugovor o djelu . PA I KADA JE IZVR[ENA DOK JE NARU^ITELJ BIO U DOCNJI SA PREUZIMANJEM VOZILA. ZOO jer ta docnja u konkretnom slu~aju traje sve do pravomo}nosti rje{enja o amortizaciji mjenice do kada saglasno ~lanu 326. od 14. 1997. tu`eni je pao u docnju sa pla}anjem cijene tek prvim pozivom tu`itelja da plati cijenu a to je podno{enjem tu`be sudu dana 9. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu. godine. odluka broj 34. objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. Pogre{no prvostepeni sud nalazi da je pozivom upu}enom tu`enom od strane tu`ioca da plati dug iz osnovnog posla prestala povjerila~ka docnja predvi|ena ~lanom 325. 1999. Ta opasnost je prestala tek pravomo}no{}u rje{enja o amortizaciji mjenice. Iz obrazlo`enja: Tu`ilac je zahtijevao pla}anje glavnog potra`ivanja iz osnovnog posla jer to potra`ivanje nije mogao naplatiti u roku dospije}a mjenice koju je du`nik dao kao sredstvo obezbje|enja pla}anja iz razloga jer je tu mjenicu izgubio. 12. stav 1. jer je tada prekinuta povjerila~ka docnja i to pozivom tu`itelja tu`enom da plati dug. 309 . Tu`eni je opravdano odbio platiti dug iz osnovnog posla sve dok je bio izlo`en opasnosti da ponovno plati isti iznos imaocu mjenice. 07.kad povjerilac dolazi u zaka{njenje i dejstvo zaka{njenja ^lan 325.

Kod ugovora o djelu izvo|a~ radova (poduzetnik) ugovorene poslove obavlja za svoj ra~un i u tome sve do predaje ugovorenog djela.prestanak toka zatezne kamate Prijeboj potra`ivanja . stavak 1. Tu`itelj nije bio du`an preuzeti vozilo a time nije ni mogao do}i u vjerovni~ko zaka{njenje sve dok vozilo nije bilo u cjelini popravljeno. nepa`nja i drugi oblici nemarnog odnosa. strana 26) OSTALI NA^INI PRESTANKA OBVEZA (~l. pa da je time rizik i od kra|e pre{ao na njega. Kra|a je protupravno prisvajanje tu|e stvari. pogotovo kada se ima u vidu vrijeme i na~in na koji se to dogodilo. do 359) a) Prijeboj (kompenzacija) (~l. Kra|a se nikako ne mo`e smatrati slu~ajnom propa{}u stvari u smislu ~lanka 326. 336. odluka broj 38. tu`enik se ne bi u ovome slu~aju mogao osloboditi svoje odgovornosti. 1. u na~elu. ZOO). godine o{te}eno putni~ko vozilo na popravku. koje za naru~ioca nastupe (~lanak 613.252/00. u kojem slu~aju se on osloba|a ne samo obveze na predaju stvari ve} i sno{enja bilo kojih drugih {tetnih posljedica. odnosno kra|u vozila. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. pa je tu okolnost bio du`an i mogao predvidjeti. do 343) Kompenzacija . te poduzeti mjere koje }e kra|u onemogu}iti. Ovakvo ~injeni~no stanje nije me|u parni~nim strankama ni sporno. Sporno je ko od ugovornih strana snosi rizik za nestanak. 1992. jer bi u takvom slu~aju sporno vozilo dr`ao kao ~uvar.prestanak toka zatezne kamate ^lan 337. pa kada za nju ne bi odgovarao poduzetnik i kada postupa kao ~uvar. snosi rizik za predmet ugovora. {to bi dovelo do izra`ene nesigurnosti u sklapanju ove vrste pravnih poslova. Kra|a vozila iz tu`enikove zanatske radionice ne predstavlja uzrok koji bi tu`enika osloba|ao odgovornosti. od 25. Sudovi ni`eg stupnja opravdano nisu prihvatili ovu tu`enikovu tvrdnju. broj 1/2001. 2001. ve} se naprotiv radi o uzroku za koji on mora snositi odgovornost uz poznatu ~injenicu ~estih kra|a automobila. 336. kada bi i postojalo na strani tu`itelja vjerovni~ko zaka{njenje. Sudovi su nadalje utvrdili da tu`enik nije u ugovorenom roku izvr{io ugovorene popravke. godine Bilten VS FBiH. a ostao bi i dalje odgovoran za nestanak ili o{te}enje koje bi nastalo njegovom nepa`njom ili usljed doga|aja za koji snosi odgovornost (~lanak 326. osim kada izra|ena ili popravljena stvar propadne iz uzroka za koje on ne odgovara. pa ~ak ni do po~etka petog mjeseca. te ne bi odgovarao samo za slu~ajnu propast stvari. stav 2. 1. a sudovi su utvrdili da je kra|a izvr{ena prije cjelovite ugovorene popravke.Iz obrazlo`enja: Na temelju rezultata provedenog postupka sudovi ni`eg stupnja utvrdili su da je tu`itelj po ugovoru o djelu sklopljenim sa tu`enikom predao tu`eniku 6. pogodovalo bi mu na {tetu naru~ioca i nesavjesno postupanje. Tu`enik se u tome ne samo bezuspje{no ve} i neopravdano poziva na tu`iteljevo vjerovni~ko zaka{njenje u preuzimanju vozila. Zakona o obveznim odnosima ZOO). kada je vozilo nestalo (ukradeno) iz tu`enikove zanatske radionice. broj: Rev. ZOO. Zakona o obligacionim odnosima OD DANA DOSPIJE]A KASNIJE DOSPJELOG POTRA@IVANJA ISTAKNUTOG U PRIJEBOJ NE TE^E ZATEZNA KAMATA NI NA RANIJE DOSPJELO POTRA@IVANJE UKOLIKO JE U CJELINI PRESTALO PRIJEBOJEM. Me|utim. 310 . koje se tu`enik obvezao popraviti do po~etka tre}eg mjeseca te godine.

postojali uslovi da se prebiju njihova me|usobna potra`ivanja. broj: P`. (Rje{enje Vrhovnog suda Federacije BiH. godine. zajedno sa ugovornom i zatenom kamatom. na ime ispunjenja obaveze pozajmice deviza za odbrambene potrebe RBiH. nije vratila tu`iocu.Iz obrazlo`enja: Tu`eni u `albi tvrdi da je kompenzacijom izvr{enom u avgustu 1996. 08. odluka broj 28. 10. 01. te joj dozna~io na ozna~eni ra~un iznos od 2. broj 1/1998. 1997.854. pa je postavljenom zahtjevu tu`ioca udovoljeno. Tu`ena.000. strana 28) Kompenzacija . pa.nije mogu}e sa potra`ivanjem javne da`bine ^lan 341. od 13.UGOVORA O KREDITU NE MO@E SE PREBITI . 1998. jer smatra da su. godine Bilten VS FBiH. strana 22) 311 .KOMPENZIRATI SA POTRA@IVANJEM DU@NIKA FBiH PO OSNOVU JAVNE DA@BINE. du`na platiti utu`eni iznos. nije osnovan iz slijede}ih razloga: Tu`ilac je obavezan rje{enjem Ministarstva finansija. Zakona o obligacionim odnosima POTRA@IVANJE IZ OBLIGACIONOG ODNOSA . 10.223/97. s obzirom na njeno potra`ivanje utvr|eno rje{enjem Ministarstva finansija RBiH. na ime obavezne prodaje 15% deviznog priliva propisanog ~lanom 65. jer od tog dana ne bi bilo mogu}e obra~unati zatezne kamate u korist tu`ioca (u smislu ~lana 337.825. 1994. a da dug nije vra}en. morao bi kod utvr|ivanja visine duga u zateznim kamatama utvrditi kada je dospjelo potra`ivanje tu`enog stavljeno u prijeboj.164. Iz obrazlo`enja: Tokom postupka me|u strankama nije bilo sporno da je tu`ilac. po osnovu ugovora o kratkoro~nom kreditu. a da tu`ena primljeni iznos po osnovu kredita. 1994.255. prvostepeni sud je utvrdio da je tu`ena.121/97. godine podmirio glavni dug. Ista nije kompenzabilna.fiskalnog karaktera. ta~ka 1. godine. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. godine. nakon izjave o prijeboju smatra se da je prijeboj nastao onog ~asa kada su se zato stekli uslovi. Imaju}i u vidu navedeno ~injeni~no stanje. s obzirom na prirodu obaveze tu`ioca koja je javnog . u smislu odredaba ~lana 341. 12. broj 2/1997. s obzirom na to da je protekao rok na koji je kredit odobren.10 USD. odobrio tu`enoj kredit sa rokom vra}anja do ~etiri mjeseca. tada zajedni~ke Vlade R/FBiH. od 13. tako da od dana dospije}a kasnijeg potra`ivanja kamate ne teku ni na ranije dospjelo glavno potra`ivanje po{to je toga ~asa prestalo). te 77. da uplati 1. Ako bi sud u ponovnom postupku utvrdio da je ovo ta~no. stav 2. 1994. ta~ka 1. Prigovor prijeboja istaknut po tu`enoj. Radi se. o obavezi uplate javne da`bine. a koje je istakla za prijeboj sa onim {to tu`ilac od nje potra`uje. dakle.000 DEM. osporila je `albom prvostepenu presudu. 1994.nije mogu}a sa potra`ivanjem javne da`bine Prijeboj potra`ivanja . {to bi zna~ilo da se sni`eni tu`beni zahtjev odnosi samo na kamate. koji je dospio za vra}anje dana 03.82 USD. u iznosu od 2. postupaju}i po ugovoru o kratkoro~nom kreditu koji je me|u strankama zaklju~en dana 16. godine Bilten VS FBiH. ZOO. Zakona o deviznom poslovanju. 07.90 DEM prema tu`iocu. odluka broj 39. kakva je tra`bina tu`ioca. godine. od 29.590. broj: P`. od 20. koja ni `albom ne osporava utvr|enje prvostepenog suda da je du`na tu`iocu utu`eni iznos po osnovu ugovora o kreditu. ZOO i ne mo`e se isticati u prijeboj sa tra`binom iz gra|ansko-pravnog odnosa.

poreza doprinosa i finansijskih pozajmica i za vrijednost potra`nog salda se uve}ava dr`avni kapital.M. t. kao fizi~kog lica i povjerioca.ne mo`e sa potra`ivanjem vlasnika tu`ene pravne osobe ^lan 336.ga{enje glavnog duga i potra`ivanja u postupku privatizacije Privatizacija preduze}a . 2000. repromaterijala i opreme stavljaju se u odnos sa obavezama preduze}a prema Federaciji po osnovu nepla}enih carina.1. REPROMATERIJALA I OPREME GASE SE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE SAMO AKO POSTOJE POTRA@IVANJA FEDERACIJE PO OSNOVU NEPLA]ENIH CARINA. pa makar on bio i vlasnik tu`enoga. Zakona o obligacionim odnosima NE MO@E SE ISTA]I U PRIJEBOJ OSOBNO POTRA@IVANJE VLASNIKA TU@ENE PRAVNE OSOBE PREMA POVJERIOCU TU@ENOG. NO I TADA SE MOGU UTVR\IVATI U PARNICI PRED SUDOM AKO JE SPORAN OSNOV I VISINA. Potra`ivanjem M. Potra`ivanja preduze}a sa dr`avnim kapitalom od Federacije nastala isporukom gotovih proizvoda. ozna~en kao dioni~ko dru{tvo. dok se vrijednost dugovnog salda umanjuje (~lan 8. nije vidljivo da li tu`itelj. 5. broj 2/2000. nije potra`ivanje koje je nastalo iz obligacionog odnosa tu`enoga kao povjerioca i tu`itelja kao du`nika. 10. i 12.Kompenzacija . Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu po~etne bilanse preduze}a za privatizaciju).ga{enje potra`ivanja i dugova prema Federaciji BiH ^lan 8. odnos izme|u dva pravna lica.17/00. t.kada je potrebno izja{njenje Agencije za privatizaciju prilikom upisa Privatizacija preduze}a . no ako je i tako. ~lanovi 10.i. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu po~etne bilanse preduze}a za privatizaciju POTRA@IVANJA PREDUZE]A SA DR@AVNIM KAPITALOM PREMA FEDERACIJI BiH NASTALA ISPORUKOM GOTOVIH PROIZVODA. broj 12/98). Zakona o po~etnoj bilansi stanja preduze}a i banaka ^lan 18 . 5. me|utim. godine Bilten VS FBiH. pa tu`eni ne mo`e sa uspjehom izjaviti da kompenzira dosu|eno potra`ivanje sa potra`ivanjem koje ima njegov zakonski zastupnik kao fizi~ko lice prema tu`itelju. Imovina vlasnika tu`enog nije i imovina tu`enoga (i obratno) i zakon izri~ito zabranjuje takva mije{anja imovine. ~lanovi 10. Iz spisa. ako i postoji. POREZA. Zakona o po~etnom bilansu stanja preduze}a i banaka (“Sl.. Zakona o po~etnoj bilansi stanja preduze}a i banaka i ~lana 18 . i 12. Iz obrazlo`enja: Potra`ivanje tu`itelja koje je predmet ovoga spora nastalo je izme|u tu`itelja kao povjerioca i tu`enog kao du`nika. strana 23) Federacija Bosne i Hercegovine . ovaj `albeni prigovor nije osnovan. broj: P`. odluka broj 31.. ta~ka 4. uga{eno u smislu ~lana 8. ali se u `albi ne tvrdi da postoje 312 . Iz obrazlo`enja: Tu`ena prvi put u `albi tvrdi da je potra`ivanje tu`itelja. DOPRINOSA I FINANSIJSKIH POZAJMICA. novine FBiH”. dakle. od 10. podlije`e obavezi privatizacije.ne mo`e sa potra`ivanjem vlasnika tu`ene pravne osobe Prijeboj (kompenzacija) .

broj: P`. Naime. stanja poduze}a i banaka). Zakona o po~etnoj bilanci. Iz obrazlo`enja: Svojom tu`bom u kojoj je predlo`io izdavanje platnog naloga tu`itelj zahtijeva da mu tu`ena plati cijenu isporu~enih proizvoda robe i pru`enih usluga za potrebe Logisti~ke baze Prvog korpusa Armije BiH. bila nepravilno o{te}ena za iznos za koji je umanjen dr`avni kapital.tra`bine prema Federaciji BiH iskazane u pasivnoj podbilanci su neutu`ive ^lanci 10. i Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izrade po~etne bilance poduze}a za privatizaciju isknji`iti dugovani saldo tu`ene Federacije i za taj iznos umanjiti dr`avni (dru{tveni) kapital. Uredbe o na~inu utvr|ivanja i realizaciji javnog duga tu`ene Federacije. jer je po sili zakona do{lo do zamjene ispunjenja. koje je ovla{teno u postupku privatizacije odlu~iti da li }e ih vratiti ili upisati kao dioni~ki kapital (~lanak 2. za cjelokupan iznos duga. i 12. umjesto pla}anja dugovanog iznosa do{lo je do umanjenja dr`avnog kapitala kojim upravlja tu`ena. a nije do dono{enja ni`estupanjskih presuda izmirena. Tu`itelj je u vrijeme nastanka tra`bine poslovao kao dioni~ko dru{tvo internih dioni~ara. 2000. Tu`itelj je nadalje bio du`an prema ~lanku 18.ispravka stanja u po~etnoj bilanci Po~etna bilanca . strana 24) Javni dug . dakle. godine Bilten VS FBiH. bilo je neophodno u ovoj parnici utvrditi postojanje tra`bina. Sem toga. za taj iznos bio umanjen dr`avni. U tome postupku bio je du`an sporne tra`bine prema Federaciji BiH kako to pravilno tvrdi revizija iskazati u pasivnoj podbilanci. Uredbe o na~inu utvr|ivanja i realizaciji javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti TRA@BINE PODUZE]A OD FEDERACIJE BiH KOJE SE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ISKAZUJU U PASIVNOJ PODBILANCI. prije provo|enja postupka privatizacije poduze}a i banaka. broj 2/2000. odnosno dru{tveni kapital koji se privatizira (~lanak 12. a tu`ena mo`e zahtijevati ispravku po~etnog bilansa tu`itelja kod nadle`ne agencije za privatizaciju ako se utvrdi da postoje uvjeti za primjenu naprijed navedenih propisa. Zakona o po~etnoj bilanci stanja poduze}a i banaka. Budu}i da tu`iteljeva tra`bina spada u one koje su progla{ene i javnim dugom temeljem ~lanka 6. od 24. pa bi pla}anjem tu`ena.21/00. Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju tra`bina nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti. Zakona o po~etnoj bilanci stanja poduze}a i banaka ^lanak 6. 10. po odredbi ~lanka 8. odluka broj 32. Dakle. odnosno njezina obaveza prema tu`itelju gasi. NE MOGU SE OSTVARIVATI U PARNICI. stavak 3. nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnos- 313 . Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju tra`bina nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti ^lanak 10. Uredbe o reviziji prethodno izvr{ene vlasni~ke transformacije). 4. godine. u su{tini. tu`itelj podlije`e postupku privatizacije po odredbama Zakona o privatizaciji poduze}a. to~. kako je tu`ena poricala postojanje obveze.potra`ivanja Federacije prema tu`itelji iz navedenih osnova. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. da bi u postupku odobravanja privatizacije i po~etne bilance stanja tu`itelja. ~ije dionice su postale tra`bine prema poduze}u. kao vlasniku toga kapitala. ~ime se njegova tra`bina prema tu`enoj. Tra`bina je nastala u 1995. nastala je i obveza ispravke stanja iskazanog u po~etnoj bilanci i po odredbi ~lanka 10.

od 20. br.prestanak usljed novacije obaveze za koju je izdata Novacija . 06. broj: Rev-232/02. dakle. 341. broj 2/2000. 3/93 i 13/94).~l. Zakona o izvr{nom postupku propisana nemogu}nost provo|enja izvr{enja na potra`ivanjima po osnovu doprinosa. i “Sl. godine Bilten VS FBiH. ta~ka 1. odluka broj 33. IZ UGOVORA O GRA\ENJU). revizija je uva`ena..naknada za kori{tenje nije kompenzabilna sa obligaciono-pravnim potra`ivanjem Prijeboj (kompenzacija) . 348. 6. prvostepeni sud je pravilno postupio kada je na{ao da prigovor kompenzacije nije osnovan. odluka broj 26.300/99. kako to pravilno i zaklju~uje prvostepeni sud. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. opet. UKOLIKO DRUGA^IJE NE PROIZILAZI IZ NJENOG SADR@AJA. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu NAKNADA ZA KORI[TENJE GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA NE MO@E SE ISTICATI U PRIJEBOJ SA OBLIGACIONO-PRAVNIM POTRA@IVANJEM (NPR. o naknadi koja se ure|uje u administrativnom postupku i ne napla}uje po istim principima kao potra`ivanja iz gra|ansko-pravnog odnosa. list RBiH”. Zakona o obligacionim odnosima propisano da se potra`ivanja. Radi se. godine Bilten VS FBiH. 314 . Zakona o obligacionim odnosima ^lan 209. Kako je odredbom ~l.ne mo`e izme|u naknade za kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta i obligaciono-pravnog potra`ivanja ^lan 341. 1/90 i 19/90. PRESTAJE I GARANCIJA. 350. 2000. ne mogu kompenzirati. poreza i drugih pristojbi u koje spada i naknada istaknuta u prijeboj. 2004. strana 19) Gradsko gra|evinsko zemlji{te . broj 1/2004. 73.ti. koja se ne mogu zaplijeniti po pravilima izvr{nog postupka. do 352) Bankarska garancija . iz ~ega. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (“Sl.i prestanak bankarske garancije ^lanovi 348. a odredbom ~l. strana 24) b) Obnova (novacija) (~l. ne mo`e tu`bom ostvarivati od tu`ene tra`binu koju zahtijeva. Kako iz svega iznijetog slijedi da su sudovi ni`eg stupnja pogre{no primijenili materijalno pravo kada su usvojili tu`beni zahtjev. broj: P`. 34/86. br. list SRBiH”. od 1. a sredstva koja se ostvare od te naknade mogu biti kori{tena samo u odre|ene namjene . Iz obrazlo`enja: Potra`ivanje tu`enog istaknuto u prijeboj sa~injava naknada za kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. ta~ka 1. 209. (Presuda Vrhovnog suda FBiH. i 1087. nedvojbeno slijedi da tu`itelj bez obzira na to da li je nad njim okon~an postupak privatizacije. Zakona o obligacionim odnosima AKO JE NOVACIJOM (PROMJENOM PREDMETA OBAVEZE) PRESTALA OBAVEZA ZA ^IJE JE OBEZBJE\ENJE DATA BANKARSKA GARANCIJA. obje ni`estupanjske presude preina~ene na na~in kako je to odlu~eno u izreci ove presude. Zakona o izvr{nom postupku ^lan 73.

broj 2/2000. OSTALI SLJEDNICI SU OSLOBO\ENI OBAVEZE. po mi{ljenju ovoga suda. Banka se upravo ovim prigovorom i poslu`ila. mogu se analogno primijeniti i kod bankarske garancije. no.jedino ako se novacija ograni~i na dio obveze jednog od solidarnih du`nika. na temelju odredaba Zakona o novcu iz 1992. 2000. ukazuju}i na to da garancija nije izdata za pla}anje cijene robe koja je isporu~ena njenom nalogodavcu ve} za drugu njegovu obavezu prema korisniku garancije. Zakona o unutra{njem platnom prometu (“Sl. godine Bilten VS FBiH. 61. Odredbe ~lana 350. i na taj na~in promijeniti i obim i predmet obaveze (izvr{iti novaciju). Iz obrazlo`enja: Potra`ivanje tu`itelja prema zajedni~kom preduze}u. odluka broj 39. odluka broj 34.u slu~aju solidarne obaveze Solidarna obaveza . Tu`eni su. 11. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. list RBiH”. a takva je garancija izdata u konkretnom slu~aju. strana 28) Novacija . i 417. a postoje}a sredstva obezbje|ivala bi i novu obavezu ukoliko bi to bilo posebno ugovoreno (sa jemcem ili zalogodavcem). ostali solidarni du`nici ostaju u obavezi za preostali dio nenovirane obveze). ZOO). to nije mogao u~initi zastupnik II .novacijom izvr{enom sa jednim solidarnim du`nikom osloba|aju se obaveze i ostali du`nici. te ~lana 64. banka ne mo`e prema korisniku isticati prigovore koje mo`e isticati nalogodavac kao du`nik prema korisniku po obezbije|enoj obavezi. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. postupaju}i u okviru odredaba ~l. godine Bilten VS FBiH.Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 1087.276/97.~lan 348. banka. kako opravdano primje}uje prvostepeni sud. 10/94 i 13/94). broj 1/1998. izvr{iti dobrovoljnu revalorizaciju duga konverzijom u DEM. ali oni ne postaju obveznici novirane obaveze . ZOO). ako iz njenog sadr`aja i uvjeta pod kojim je izdata ne bi druga~ije proizilazilo. ima pravo prigovora koji se odnosi na identitet obaveze za koju je izdata garancija. godine. Zakona o obligacionim odnosima DOBROVOLJNA REVALORIZACIJA DUGA RANIJEG ZAJEDNI^KOG PREDUZE]A. Kao posljedica prestanka postoje}e obaveze. od 23. list RBiH”. me|utim. PA AKO JE IZVR[ENA NA OSNOVU SPORAZUMA JEDNOG OD SLJEDNIKA PREDUZE]A I POVJERIOCA. i moglo se u vrijeme podno{enja tu`be zahtijevati samo u BH dinarima.tu`enog u ime druga dva tu`ena (u smislu ~lana 417. kao izdavalac garancije. 1998. iz 1994. broj: P`. nastalo je u Yu dinarima. 01. Me|utim. prestaju i sredstva koja su je obezbje|ivala (~lan 350. Iz navedenog slijedi da je prvostepeni sud opravdano na{ao da je tu`beni zahtjev na isplatu duga u revalorizovanom iznosu u DEM u odnosu na prvo i tre}etu`enog neosnovan. godine. br. UZ PRIMJENU VALUTE PLA]ANJA. od 20. u vezi sa ~lanom 12. mogli. kao tada va`e}oj doma}oj valuti. ~iji su tu`eni sljednici. broj 5/95 i 10/95).novacija sa jednim od solidarnih du`nika ^lanovi 348. prenovom . koja je prestala novacijom ugovora (novacija u pogledu predmeta obaveze . Zakona o obligacionim odnosima. ako bankarska garancija sadr`i klauzulu “bez prigovora”. koji su bili u primjeni na dan sastavljanja protokola o utvr|enju duga. Zakona o obligacionim odnosima o dejstvu novacije. odnosno Zakona o promjeni vrijednosti dinara.28/00. strana 25) 315 . ZOO. broj: P`. PREDSTAVLJA NOVACIJU OBAVEZE. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH.

odnosno korisnik motornog vozila. do 197. list SFRJ”. u ispunjenju osiguranikove obaveze koja ne poti~e iz ugovora sa o{te}enim. tj. A TERETILE SU NJIHOVE PRAVNE PREDNIKE. u pitanju je nov~ana obaveza tu`enog po osnovu autoodgovornosti (naknada {tete). po osnovu obaveznog osiguranja. broj 6/98) na iznos naknade {tete (glavnica) odre|ene izvr{nim ispravama i vansudskim poravnanjima iz osiguranja. Po odredbama Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (“Sl. U ovom slu~aju. Prema odredbi ~lana 9. ZOO). koja se odnosi na osloba|anje du`nika od odgovornosti za {tetu nastalu neispunjenjem. Zakona o pretvaranju kapitala dru{tva osiguranja i reosiguranja u RBiH (“Sl. pa je bez osnova pozivanje tu`enoga na odredbu ~l. novine Federacije BiH”. dakle. ne obra~unavaju se kamate za ~itav period rata. br. u smislu navedene odredbe. 263. po odredbama ~l. A to zna~i da se o obavezama tu`enoga sudi po propisima o vanugovornoj (deliktom prouzrokovanoj) {teti. Zakona o obligacionim odnosima jer je obaveza tu`enoga izra`ena u novcu (generi~na obaveza). 173. Zakona o obligacionim odnosima DOMA]A DRU[TVA OSIGURANJA ODGOVARAJU ZA OBAVEZE PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI KOJE SU NASTALE PRIJE AGRESIJE NA BiH. 185.c) Nemogu}nost ispunjenja (~l. list RBiH”. 354. broj 2/96) za period od tri godine od dana prestanka ratnog stanja obustavlja se izvr{enje pravosna`nih sudskih presuda donesenih po osnovu naknade {tete nastale do 6. Iz obrazlo`enja: Nisu osnovani `albeni navodi tu`enog da posljedice agresije na Bosnu i Hercegovinu u odnosu na tu`enoga “imaju karakter vi{e sile”. godine. Do prestanka obaveze.za predratne obaveze Obavezno osiguranje od autoodgovornosti . a prema ~lanu 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju imovine i osoba (“Sl. Osnov te obaveze tu`enoga nalazi se neposredno u zakonu. na li~nim dobrima i imovini koju bi bio du`an da nadoknadi vlasnik. 354. osiguravatelj je bio du`an da naknadi svu {tetu do visine ugovorenih osiguranih svota. Zakona o obligacionim odnosima. koju pretrpi `rtva saobra}ajne nezgode izazvane upotrebom motornog vozila. dakle.doma}a dru{tva osiguranja odgovaraju za predratne obaveze ^lanovi 263. a samo posredno poti~e iz ugovora zaklju~enog izmedu tu`enoga kao osiguravatelja i njegovog osiguranika. i 354. do 356) Autoodgovornost . odnosno neposredne ratne opasnosti u Bosni i Hercegovini. te ~l. pa kako je u pitanju “ugovorno obavezno osiguranje” da su ispunjeni uslovi za osloba|anje tu`enoga od odgovornosti za {tetu (~l. aprita 1992. bez osnova je pozivanje tu`enoga na odredbu ~l. U pitanju je obaveza naknade vanugovorne {tete o{te}enom prouzrokovane upotrebom motornog vozila osiguranika tu`enog. kao i ~l. njegov osiguranik. 354. O osnovu odgovornosti i obimu naknade odlu~uje se po pravilima o odgovornosti usljed upotrebe motornog vozila.. odnosno zaka{njenjem u ispunjenju ugovorne obaveze. pa posljedice agresije nemaju uticaja na osnovanost i visinu obaveze tu`enoga. Zakona o obligacionim odnosima. do 205. Tako|e.. mo`e do}i samo usljed objektivne fizi~ke nemogu}nosti ispunjenja obaveze. 200. odnosno propa{}u individualno odre|ene stvari koja je predmet obaveze ili apsolutne nemogu}nosti izvr{enja radnje. 24/76 i 17/90) koji ure|uju predratne obaveze prednika tu`enoga kao osiguravatelja iz osnova autoodgovornosti. Neposredna ratna 316 . ZOO) i da je prestala obaveza tu`enoga zbog nemogu}nosti ispunjenja (~l. do 178. 263.

Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). 1996. a na osnovu kojih je drugostepeni sud zaklju~io da je tu`beni zahtjev neosnovan. 04. godine. ZOO kojim je propisano da obaveza prestaje kad ispunjenje radnje. U pitanju je prestanak obaveze zbog nemogu}nosti ispunjenja obaveze od strane tu`enog iz uzroka za koje ne odgovara. broj: P`. strana 33) Prestanak obaveze .73/98. progla{avanje tu`enog za preduze}e od posebnog zna~aja za odbranu RS i anga`ovanje sredstava i ljudstva tu`enog za odbranu RS) i da je za odluku o sporu bez zna~aja ~injenica da li je mogu}nost ispunjenja obaveze od strane tu`enog nastupila prije roka koji je odre|en za ispunjenje obaveze ili poslije isteka tog roka. po kome se tu`eni obavezao da do odre|enog roka (30. a nisu utvr|ene ni sve potrebne ~injenice. 12. postane nemogu}e usljed okolnosti zbog kojih du`nik ne odgovara. godine. 01. DOVODI DO PRESTANKA OBLIGACIJE. 124. A NITI IZAZVATI PRESTANAK OBLIGACIONO-PRAVNOG ODNOSA AKO JE NAKNADNO NADO[LA NEMOGU]NOST NASTUPILA ZBOG NAKNADNO NADO[LIH IZMIJENJENIH OKOLNOSTI. SAMO TRAJNA NEMOGU]NOST. po~etak ratnog stanja. 1998. ZOO) i sudio tako {to je udovoljio tu`benom zahtjevu. od 21. 354. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH. Propis ~lana 354. 354. 1992. U NA^ELU. godine. 12. zabrana izvo|enja radova na asfaltiranju puteva od nadle`nog ministarstva. jer da je u odgovoru na tu`bu naveo ~injenice da je do nastale situacije do{lo zbog naknadno nado{lih okolnosti (nagli skok cijena sirovina za asfaltiranje puteva. Po ocjeni ovog revizijskog suda ni`estepene presude su donesene uz nejasnu primjenu materijalnog prava. jer da nije dokazao nastavak nemogu}nosti izvr{enja ugovorne obaveze za koju ne odgovara (~l. odluka broj 36. koja predstavlja njen predmet. 01.zbog nemogu}nosti ispunjenja ^lan 354. Nemogu}nost ispunjenja ne}e u svakom slu~aju izazvati ovo dejstvo. 1992. broj 2/1998. Povodom `albe tu`enog drugostepeni sud je preina~io prvostepenu presudu tako {to je odbio tu`beni zahtjev iz ovih razloga: Na sporni slu~aj ima se primijeniti propis iz ~l. godine. 1992. U prednjem se u bitnom iscrpljuju drugostepene presude. Iz obrazlo`enja: Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu`ioca za ispunjenje ugovora o gra|enju. Na osnovu nespornih navoda stranaka i rezultata sprovedenih dokaza u postupku pred ni`estepenim sudovima utvr|eno je da su pravni prethodnik tu`ioca . a pravni prethodnik tu`ioca da mu za to plati ugovorenu naknadu najkasnije do 25. godine) izvede odre|ene radove (asfaltiranje lokalnih puteva u L.Fond za puteve i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta op{tine i tu`eni zaklju~ili ugovor 14. ZOO reguli{e prestanak obligacije zbog nemogu}nosti ispunjenja. 06. U ovakvoj situaciji prvostepeni sud je zaklju~io da je tu`eni u obavezi da izvr{i svoju ugovorenu obavezu na osnovu ~l. 1996. Tu`eni nije ispunio svoju obavezu. a tu`ilja kamate zahtijeva po~ev od dana 27. a pravni prethodnik tu`ioca jeste i to u cijelosti i u ugovorenom roku. godine Bilten VS FBiH. Tako du`nikove 317 . Zakona o obligacionim odnosima OBAVEZA DU@NIKA ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA NE]E PRESTATI UKOLIKO JE DO NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA DO[LO IZ UZROKA ZA KOJE ON SAM ODGOVARA.opasnost u Bosni i Hercegovini prestala je sa danom 23.).

obaveze po ovom propisu ne}e prestati ukoliko je do nemogu}nosti ispunjenja do{lo iz uzroka za koje on sam odgovara, a niti izazvati prestanak obligaciono-pravnog odnosa ako je naknadno nado{la nemogu}nost ispunjenja nastupila zbog naknadno nado{lih izmijenjenih okolnosti (potres, poplava, nagli skok cijena odre|enih roba i sl). Du`nik }e u prvom slu~aju zbog nemogu}nosti da ispuni svoju obavezu dugovati povjeriocu naknadu {tete koju ovaj trpi zbog toga (obligacija ne prestaje nego dolazi do izmjene njene sadr`ine), a u drugom slu~aju dolazi do eventualne primjene propisa o raskidu ugovora ili izmjeni ugovora zbog promijenjenih okolnosti (~l. 130 do 136. ZOO). Za pravovaljani prestanak du`nikove obaveze zbog nemogu}nosti njenog ispunjenja iz bilo kog razloga, nu`no je potrebno da je nemogu}nost nastupila prije, a ne nakon dospjelosti du`nikove obaveze. U na~elu, samo trajna nemogu}nost, po navedenim uslovima, dovodi do prestanka obligacije. Privremena nemogu}nost, ako nije druk~ije ugovoreno ili propisano, ne dovodi do prestanka obligacije. Kao trajna nemogu}nost ispunjenja obaveze tretira se samo ona privremena nemogu}nost ukoliko ona dovodi u pitanje postizanje cilja obligacije zbog toga {to povjerilac nema interesa za ispunjenje obaveza poslije odre|enog roka. U konkretnom slu~aju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu iznijeli svoje su|enje o tome da li se ovdje radi o trajnoj ili privremenoj nemogu}nosti ispunjenja preuzete ugovorne obaveze od strane tu`enog, niti je drugostepeni sud obrazlo`io da li su sve ove okolnosti na koje se naziva tu`eni, ili samo neki od njih, uticale na ispunjenje obaveze od strane tu`enog i u kojoj mjeri, niti da li sve one ili neke od njih izazivaju prestanak obligacije zbog nemogu}nosti ispunjenja obaveze iz uzroka za koje tu`eni ne odgovara ili su u pitanju okolnosti koje ~ine razlog za raskid ugovora ili izmjenu ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Izneseni razlozi upu}uju na ostvarenje pogre{ne primjene materijalnog prava, kao i na to da u odnosu na potrebne materijalno-pravne pretpostavke nedostaju podaci ~injeni~ne prirode, pa je stoga obje ni`estepene presude valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno su|enje (~l. 395. st. 2. ZPP-a). (Vrhovni sud Republike Srpske, broj: Rev.68/96, od 17. 12. 1996. godine Bilten VS RS, broj I/1999, odluka broj 61) Automobil - ozna~en po tipu i vrsti predstavlja generi~nu stvar Ugovor o prodaji - obaveza predaje automobila kao generi~ne stvari ^lan 355. Zakona o obligacionim odnosima PRODAVAC MO@E BITI OBVEZAN DA U ISPUNJENJU UGOVORA PREDA MOTORNO VOZILO ODRE\ENE VRSTE I TIPA, JER SE RADI O GENERI^NOJ, A NE INDIVIDUALNO ODRE\ENOJ STVARI. Iz obrazlo`enja: Prema utvr|enju prvostepenog suda parni~ne stranke su zaklju~ile ugovor o prodaji putni~kog vozila marke VW Golf CL D/4 (bli`e oznake su u predra~unu). Iz toga proizilazi da se radi o stvari odre|enoj po rodu, a ne o individualno odre|enoj stvari. Tu`itelj zahtijeva predaju putni~kog automobila odre|ene vrste i tipa sa posebnim karakteristikama (~etvora vrata i dr). Takav automobil je generi~na stvar (a individualno odre|ena stvar postao bi posebnim obilje`avanjem broja {asije i motora i registracijom - dobijanjem registarskog broja). Kako rok ne propada, tu`eni je mogao biti obvezan na ispunjenje ugovorne obaveze, predaju automobila odre|ene vrste i tipa, i kad je ispunjenje ove obaveze bilo ote`ano zbog u me|uvremenu nastupjelih ratnih dejstava. Ako su 318

okolnosti iz ~lana 133. Zakona o obligacionim odnosima nastupile prije padanja tu`enog u docnju, tu`eni je morao tu`bom zahtijevati raskid ugovora, {to nije u~inio. Po{to nije nastupila objektivna nemogu}nost ispunjenja, nema uvjeta za primjenu ~lana 137. a ni ~lana 354. Zakona o obligacionim odnosima. Zato je prvostepeni sud pravilno postupio kada je udovoljio tu`benom zahtjevu, primjenom ~lana 355. ZOO, jer iz ugovora ne proizilazi da se tu`eni obavezao na isporuku prodatog vozila iz odre|ene mase tih stvari, koja bi, usljed ratnih dejstava, u cjelini propala. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.261/97, od 21. 04. 1998. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1998, odluka broj 26, strana 25) Ugovor - restitucija u slu~aju objektivne nemogu}nosti ispunjenja ^lan 137. stav 1. i ~lan 355. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima DO PRESTANKA UGOVORA ZBOG NEMOGU]NOSTI ISPUNJENJA ZA KOJU NISU ODGOVORNE UGOVORNE STRANE DOLAZI ZBOG OBJEKTIVNE NEMOGU]NOSTI, KOJE, U PRAVILU, NEMA AKO SU PREDMET OBAVEZE STVARI ODRE\ENE PO RODU. U SLU^AJU PRESTANKA UGOVORA PO OVOM OSNOVU, KUPAC MO@E ZAHTIJEVATI SAMO POVRAT PLA]ENE CIJENE, A NE NAKNADU U VISINI SADA[NJE TR@I[NE CIJENE KUPLJENE STVARI. Iz obrazlo`enja: Prvostepeni sud je utvrdio da je zbog op}e poznatih okolnosti, agresije, postalo nemogu}e ispunjenje ugovora za koje ne odgovara nijedna strana i da je tu`itelj izvr{io na ra~un tu`enoga uplatu cijene predmetnog automobila dana 31. 03. 1992. godine u iznosu od 44.695.660 Yu dinara a ~ija je uporedna sada{nja nabavna vrijednost novog automobila 21.078,25 DEM. Nakon {to je utvrdio i da nisu osnovani prigovori tu`enog o nedostatku pasivne legitimacije na strani tu`enog i zastare potra`ivanja tu`itelja, prvostepeni sud je, polaze}i od pogre{nog ~injeni~nog i pravnog zaklju~ka da je ugovor prestao bez krivice stranaka, odlu~io da tu`beni zahtjev kojim se tra`i isporuka automobila odbije kao neosnovan, a usvoji zahtjev kojim se tra`i isplata 21.078,25 DEM na ime sada{nje nabavne cijene novog automobila, koji iznos sud smatra da tu`eni duguje tu`itelju kao ste~eno bez osnova. Usvajanjem tu`benog zahtjeva kojim se tra`i isplata utu`enog iznosa na ime sada{nje cijene automobila, prvostepeni sud ne samo da je pogre{no primijenio materijalno pravo nego je i sama odredba ~l. 137. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima pogre{no primijenjena. Navedenom odredbom je propisano da se u slu~aju nemogu}nosti ispunjenja za koju ne odgovara nijedna strana mo`e zahtijevati vra}anje po pravilima o vra}anju ste~enog bez osnova. A vra}anje ste~enog bez osnova, u ovom slu~aju, regulisano je odredbom ~l. 210. st. 4., ~l. 214. i 215. Zakona o obligacionim odnosima. Obaveza vra}anja, dakle, nastaje i kad se ne{to primi, s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala, sa zateznom kamatom, i to, ako je stjecalac nesavjestan od dana stjecanja, a ina~e od dana podno{enja tu`be. Slijedom toga, ukoliko bi zaista pravni osnov bio vra}anje ste~enog bez osnova tu`eni bi bio obavezan da vrati cijenu predmetnog automobila (konvertovan i denominirani iznos) koji mu je na njegov ra~un uplatio tu`itelj, a ne sada{nju vrijednost predmetnog automobila, pa iz tih razloga izreka presude je proturje~na razlozima presude. (Rje{enje Vrhovnog suda Fderacije BiH, broj: P`.73/99, od 15. 06. 1999. godine Bilten VS FBiH, broj 2/1999, odluka broj 43, strana 30) 319

Prestanak obaveze - kad su predmet obaveze stvari odre|ene po rodu ^lan 355. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima KADA SU PREDMET OBAVEZE STVARI ODRE\ENE PO RODU, ONDA OBAVEZA TU@ENOG DU@NIKA NE PRESTAJE ^AK I AKO JE UKUPNA KOLI^INA STVARI KOJU JE TU@ENI IMAO PROPALA USLJED OKOLNOSTI ZA KOJE ON NE ODGOVARA. Iz obrazlo`enja: Prvostepenom presudom tu`eni je obavezan da tu`iocu isporu~i 43.000 kg {e}era ili da mu isplati 3.440.000.00 BH dinara sa zateznom zakonskom kamatom na taj iznos od 01. 01. 1996. godine, pa do isplate, i da mu naknadi parni~ne tro{kove od 234.400,00 BH dinara. Prvostepeni sud u dokaznom postupku nalazi utvr|enim da je izme|u stranaka u dane 27. 02. i 24. 03. 1992. godine zaklju~en ugovor o prodaji kojim je tu`eni kao prodavac preuzeo obavezu da tu`itelju kao kupcu isporu~i 114.000 kg {e}era po cijeni od 85,00 dinara/1kg i da je tu`ilac dana 16. 03. 1992. i 17. 03. 1992. godine uplatio na ra~un tu`enog ugovorenu cijenu za 50.000 kg {e}era, te mu tu`eni isporu~io 7.000 kg ove robe. Stoga je prvostepeni sud obavezao tu`enog da tu`itelju isporu~i preostalu koli~inu {e}era za koju je pla}ena kupovna cijena (43.000 kg), a, u protivnom, da mu isplati 3.440.000,00 BH dinara, sa zakonskim zateznim kamatama na taj iznos. Ne stoje tu`beni navodi tu`enog da on iz razloga {to je agresor oplja~kao [e}eranu u Bijeljini iz koje je odnio 1.000 tona {e}era, a ~iji je vlasnik bila Direkcija (dr`avna Direkcija robnih rezervi - Sarajevo) nije bio u mogu}nosti realizovati ugovor zaklju~en sa tu`iteljem, jer zbog ove okolnosti ispunjenje obaveze nije postalo nemogu}e, shodno ~lanu 354. ZOO. Treba cijeniti da su predmet obaveze stvari odre|ene po rodu, pa obaveza tu`enog kao du`nika nije prestala ~ak i ako je ukupna koli~ina {e}era koju je tu`eni imao propala usljed okolnosti za koje on ne odgovara (~lan 355. stav 1. ZOO). S obzirom na to da me|u strankama nije ugovorena alternativna obligacija, ve} samo isporuka robe, onda se nije mogao usvojiti alternativno postavljen tu`beni zahtjev (da tu`eni tu`iocu isporu~i odre|enu koli~inu {e}era ili, u protivnom, isplati navedeni iznos u BH dinarima sa zakonskim kamatama na taj iznos). Kako je dono{enjem ovakve odluke prvostepeni sud pogre{no primijenio materijalno pravo a na {to drugostepeni sud pazi po slu`benoj du`nosti (~lan 403. ZOO), to je, u smislu ~l. 373. ta~ka 4. preuzetog ZPP-a (sada ~lan 355. ZPP-a), odbio zahtjev tu`itelja da mu tu`eni, u protivnom, isplati 3.440.000,00 BH dinara sa kamatama na taj iznos, a u preostalom dijelu, primjenom odredaba ~lana 368. preuzetog ZPP-a (sada ~lan 350. ZPP-a), odbio tu`bu i potvrdio prvostepenu presudu. (Iz presude Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljene u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/1999, str. 17 - 18)

d) Protek vremena, otkaz (~l. 357. do 358)
Otkaz - ugovora o poslovnoj saradnji Protek vremena, otkaz - ugovora o poslovnoj saradnji Trajni gra|ansko-pravni (dugovinski) odnos - prestanak otkazom ^lan 358. Zakona o obligacionim odnosima UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI, BEZ UNAPRIJED ODRE\ENOG VREMENSKOG TRAJANJA, MO@E SE RASKINUTI OTKAZOM I PRESTAJE PROTEKOM PRIMJERENOG OTKAZNOG ROKA, AKO OTKAZNI ROK NIJE ODRE\EN UGOVOROM.

320

Iz obrazlo`enja: Izme|u parni~nih stranaka je 01. 05. 1995. godine zaklju~en ugovor o poslovnoj saradnji kojim je tu`itelj ovlastio tu`enog da u kiosku - prodajnom objektu tu`itelja prodaje i svoju robu i robu tu`itelja. Prvostepeni sud je usvojio tu`iteljev zahtjev za raskid ovog ugovora pozivom da odredbe ~lana 6. Ugovora kojim je u korist tu`itelja ugovoreno pravo na jednostrani raskid ako kiosk bude neophodan tu`itelju za obavljanje njegove redovne djelatnosti i ako prestanu ekonomski interesi za nastavljanje ugovorene poslovne saradnje. Prvostepeni sud navodi da je dovoljno {to se tu`itelj pozvao na razloge iz ~lana 6. Ugovora o dopisu od 30. 04. 1996. godine, te smatra da ih tu`itelj ne mora dokazati, pa je odbio da izvede dokaz saslu{anjem zastupnika parni~nih stranaka radi utvr|enja stvarnog postojanja navedenih okolnosti. U `albi tu`eni navodi da je uredno ispunjavao sve obaveze iz ugovora, te nudi dokaze na okolnost da je ispunjavanje ugovora i nadalje u obostranom ekonomskom interesu ugovornih stranaka, kao i da kiosk nije potreban tu`itelju za redovnu djelatnost. Ovaj sud smatra da tu`itelj ima pravo da otkazom prekine - raskine ovakav ugovor, vlastitom ocjenom ekonomskog interesa, te da sud nije ovla{ten da utvr|uje da li ekonomski interes za postojanje ugovorene poslovne saradnje stvarno-objektivno postoji. Dovoljno je, naime, da stranke izgube me|usobno povjerenje, {to se mo`e izraziti i kroz li~ni sukob njihovih zastupnika ili da tu`itelj smatra da je za njega probita~nije da u kiosku neposredno u svoje ime i za svoj ra~un prodaje vlastitu robu. Parni~ne stranke su, naime, navedenim ugovorom zaklju~enim na neodre|eno vrijeme, uspostavile svojevrstan trajan gra|ansko-pravni (dugovinski) odnos, a takav odnos mo`e se prekinuti otkazom (~lan 358. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima). Otkaz se, u smislu ~lana 358. stav 3. ZOO, mo`e dati u svako doba, samo ne u nevrijeme, a ako otkazni rok nije odre|en ugovorom, trajni dugovinski odnos prestaje istekom primjerenog roka (~lan 358. stav 4.), no stranke mogu ugovoriti i da }e njihov dugovinski odnos prestati samim dostavljanjem otkaza (~lan 358. stav 5. ZOO). U konkretnom slu~aju, trajni dugovinski odnos stranaka traje ne samo od 01. 05. 1995. godine kada je ovaj ugovor zaklju~en ve} jo{ od maja 1993. godine kako je tu`eni tvrdio u odgovoru na tu`bu, te se tu`itelj ne mo`e prisiljavati da ga i nadalje nastavlja, pa makar tu`eni i uredno ispunjavao svoje ugovorne obaveze. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.225/98, od 16. 11. 1998., i broj: P`.230/98, od 24. 11. 1998. godine - Bilten VS FBiH, broj 1/1999, odluka broj 36, strana 24)

321

ZASTARA (~l. 360. do 393) a) Op{te odredbe (~I. 360. do 370)
Privredni spor - prigovor zastare potra`ivanja samo do zaklju~enja glavne rasprave Zastara potra`ivanja - u privrednim sporovima prigovor do zaklju~enja glavne rasprave ^lan 360. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima ^lan 496-a. Zakona o parni~nom ostupku PRIGOVOR ZASTARE POTRA@IVANJA MORA SE U PRIVREDNIM SPOROVIMA ISTA]I DO ZAKLJU^ENJA GLAVNE RASPRAVE. Iz obrazlo`enja: Po odredbama ~lana 360. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, na zastarjelost sud ne pazi po slu`benoj du`nosti, ako se du`nik na zastarjelost nije pozvao. Prigovor zastarjelosti potra`ivanja predstavlja i prigovor o postojanju ~injenica, a to su protek vremena, u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze i izra`avanje volje du`nika da se koristi protekom vremena, odre|enog zakonom u kojem je povjerilac imao pravo zahtijevati ispunjenje obaveze (~lan 361. ZOO), ali to nije u~inio u propisanom roku. Kako je, dakle, prigovor o zastarjelosti potra`ivanja i prigovor o postojanju ~injenica, du`nik je obavezan u privrednom sporu (~lan 496-a. ZPP-a), prigovor zastare ista}i do zaklju~enja glavne rasprave. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.34/98, od 10. 03. 1998. godine Bilten VS FBiH, broj 1/1998, odluka broj 29, strana 22) Naknada {tete - kada zastarijeva zbog neispunjavanja glavne obaveze Zastarjelost potra`ivanja - zastarijeva i naknada {tete zbog neispunjenja kada zastari glavno potra`ivanje ^lanovi 360. i 369. Zakona o obligacionim odnosima PROPISI O ZASTARJELOSTI PRIMJENJUJU SE I NA NENOV^ANA POTRA@IVANJA, AKO ZASTARI GLAVNO POTRA@IVANJE, ZASTARJELA JE I OBAVEZA NA NAKNADU [TETE ZBOG NEISPUNJENJA UGOVORNE NENOV^ANE OBAVEZE. Iz obrazlo`enja: Propisi o zastarjelosti potra`ivanja (~lanovi 360. do 393. Zakona o obligacionim odnosima - ZOO) primjenjuju se na prava zahtijevati ispunjenje bilo koje ugovorne obaveze, a ne samo nov~ane, kako proizilazi iz odredaba ~lana 360. stav 1. u vezi sa ~lanom 46. stav 1. ZOO. Prednik tu`iteljice, odnosno tu`iteljica je mogla, sude}i po sadr`aju spornog ugovora, zahtijevati ispunjenje ugovorne obaveze prednika tu`enog, odnosno tu`enog, ~im ispuni svoju obavezu uplate polovine vrijednosti dvosobnog stana, a bila je du`na uplatiti ova sredstva odmah po zaklju~enju ugovora (~lanovi 2. i 5. Ugovora). Okolnost da je tu`iteljica kasnila sa uplatom ne bi smjela kod ocjene po~etka zastarijevanja obaveze tu`enog i}i u njen prilog, ali i kada bi se rok zastarjelosti ra~unao od dana uplate 07. 09. 1984. godine, kada je nesumnjivo dospjelo potra`ivanje tu`iteljice iz ugovora, do dana tu`be 17. 08. 1990. godine, protekao je op}i rok zastarjelosti od pet godina iz ~lana 371. ZOO, pa kako je tu`eni istakao prigovor zastare, osnovano je prvostepeni sud odbio prvi po redu tu`beni zahtjev na predaju prodatog stana.

322

Prvostepeni sud je osnovano odbio i drugi po redu tu`beni zahtjev za naknadu {tete zbog neispunjenja ugovora, jer kada zastari glavno potra`ivanje zastarijevaju i sporedne obaveze, a jedna od njih je i obaveza na naknadu {tete zbog neispunjenja ugovorne obaveze (~lan 369. u vezi sa ~lanom 262. stavovi 1. i 2. ZOO). Institut zastare potra`ivanja bi bio bez vrijednosti kada bi se smatralo da ugovorna stranka mo`e, i pored protivljenja druge strane, realizirati pravo na naknadu {tete zbog neispunjenja ugovora, ako se sudu obratila tu`bom tek po proteku roka zastarjelosti ugovorne obaveze. Ina~e, potra`ivanje naknade {tete nastale povredom ugovorne obaveze zastarijeva za vrijeme odre|eno za zastarjelost te obaveze, kako proizilazi iz ~lana 376. stav 3. ZOO. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.275/98, od 12. 01. 1999. godine Bilten VS FBiH, broj 1/1999, odluka broj 37, strana 25) Sticanje bez osnova - vra}anje ispla}enog na ime zastarjele obaveze, ako je prilikom pla}anja zadr`ano pravo Zastarjelost potra`ivanja - du`nik koji je platio zastarjelo potra`ivanje ima pravo na povrat, ako je to pravo zadr`ao u momentu pla}anja ^lanovi 211. i 367. Zakona o obligacionim odnosima DU@NIK KOJI JE POVJERIOCU ISPLATIO ZASTARJELO POTRA@IVANJE, ZNAJU]I DA NIJE DU@AN, A PRI TOME ZADR@AO PRAVO NA POVRAT TOG IZNOSA, MO@E POSEBNOM TU@BOM OD POVJERIOCA ZAHTIJEVATI POVRAT ISPLA]ENOG IZNOSA. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev. 36/99, od 08. 04. 1999. godine Bilten VS FBiH, broj 1/1999, odluka broj 33, strana 23) Priznanje zastarjele obaveze ^lan 366. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima TU@ENIK JE PUNOVA@NO PRIZNAO ZASTARJELO PRAVO POTRA@IVANJA KADA JE NA GLAVNOJ RASPRAVI IZJAVIO DA NE OSPORAVA PRAVNI OSNOV POTRA@IVANJA. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/1999, strana 27) Izjave o priznanju zastarjelosti - punova`nost i dejstvo Odricanje od zastare - pismeno priznanje zastarjele obaveze Pismeno priznanje zastarjele obaveze Punova`nost i dejstvo izjave o priznanju zastarjelosti ^lan 366. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima DA BI PROIZVELA DEJSTVO ODRICANJA OD ZASTARJELOSTI, PISMENA IZJAVA O PRIZNANJU ZASTARJELE OBAVEZE MORA BITI DATA NA IZRI^IT NA^IN I ODNOSITI SE I NA OSNOV I NA VISINU OBAVEZE, A AKO JE DU@NIK PREDUZE]E, TA IZJAVA MORA BITI POTPISANA OD STRANE LICA KOJE MO@E PUNOVA@NO ZASTUPATI TO PRAVNO LICE. (Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 1/2002, strana 20)

323

Solidarna obaveza - priznanje duga jednog od sljednika preduze}a nema dejstvo odricanja od zastare obaveze Zastara potra`ivanja - priznanje duga jednog od sljednika preduze}a ne predstavlja odricanje od zastare ^lanovi 422. i 366. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima PRIZNANJE DUGA RANIJEG ZAJEDNI^KOG PREDUZE]A OD STRANE JEDNOG OD SLJEDNIKA, KOJI SOLIDARNO ODGOVARA ZA DUG SA OSTALIM SLJEDNICIMA, NEMA ZNA^AJ ODRICANJA OD ZASTARE POTRA@IVANJA U ODNOSU NA OSTALE SOLIDARNE DU@NIKE. Iz obrazlo`enja: Tu`eni su solidarni du`nici za obaveze prema tu`itelju ranijeg zajedni~kog preduze}a, u smislu ~lana 187 - a. Zakona o preduze}ima biv{e SFRJ, koji je bio na snazi u vrijeme nastanka i dospije}a obaveza, nezavisno od toga da li je izme|u njih zaklju~en diobni bilans (utvr|eno je da nije), no solidarnost obveze ne zna~i i da u odnosu na sve solidarne du`nike zastara potra`ivanja nastupa istovremeno, te da se radnjom svakog od du`nika prekida zastara prema svima. Po odredbama ~lana 422. Zakona o obligacionim odnosima, zastarijevanje se ne mo`e prekinuti prema pojedinom solidarnom du`niku, a da i dalje te~e prema ostalim solidarnim du`nicima, dok odricanje od navr{ene zastarjelosti jednog od solidarnih du`nika nema dejstva prema ostalim du`nicima. U vrijeme zaklju~enja protokola dana 10. 3. 1995. godine o priznanju duga nastupila je zastarjelost potra`ivanja prema sva tri tu`ena (tu`itelj ni u `albi ne spori da su on i prednik tu`enih, a i samo tu`eni, u vrijeme nastanka i dospije}a obaveza bili pravne osobe na koje se odnosi ~lan 374. ZOO), pa bi protokol, ukoliko se radi o urednoj ispravi sa punova`nim pravnim dejstvom, imao zna~aj odricanja od nastupjele zastarjelosti (po odredbama 366. stav 1. ZOO), pismeno priznanje zastarjele obaveze smatra se kao odricanje od zastarjelost. Ovaj protokol je, me|utim, potpisao samo zastupnik II - tu`enog i ovjerio pe~atom II - tu`enog, pa, iako je u protokolu naveden dug ranijeg zajedni~kog preduze}a tu`enih, nepostoje}eg u vrijeme sastavljanja protokola, ne mo`e se prihvatiti tvrdnja tu`itelja da je na ovaj na~in pravno punova`no obavezao i prvo i tre}etu`enog. Iz iskaza saslu{anih svjedoka ne proizilazi da su zastupnici prvo i tre}etu`enog dali makar i usmenu punomo} zastupniku II - tu`enog da i u ime ova dva tu`ena prizna dug (s obzirom na zakonom propisanu formu bila je nu`na pismena punomo}), a ne mo`e se ovakvo ovla{tenje za zastupnika II - tu`enog izvoditi ni iz okolnosti koje isti~e `alitelj, da izme|u tu`enih nije nikada sa~injen diobni bilans, te da su ~esto u poslovanju nastupali zajedni~ki, kompenziraju}i dugove potra`ivanjima bilo kog od njih, kao i da skladi{te i neke druge poslovne prostorije koriste zajedno, jer se radi o tri posebna pravna subjekta, koja samostalno istupaju u pravnom prometu. (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: P`.28/00, od 23. 11. 2000. godine Bilten VS FBiH, broj 2/2000, odluka broj 35, strana 25)

324

b) Vrijeme potrebno za zastaru (~l. 371. do 380)
Avans - zastara potra`ivanja vra}anja Rok - zastare potra`ivanja vra}anja avansa Zastara potra`ivanja - kod vra}anja avansa ^lanovi 210., 360. stav 2. i ~lan 371. Zakona o obligacionim odnosima TRA@BINA VRA]ANJA NEUTRO[ENOG AVANSA DOSPIJEVA PO PRESTANKU OSNOVA ZA DR@ANJE AVANSA I ZASTARIJEVA U OP[TEM ZASTARNOM ROKU OD PET GODINA. Iz obrazlo`enja: Saglasno uslovima ugovora, izvo|a~ ima pravo na dio avansa kojim je naplatio 30 odsto vrijednosti izvedenih ugovorenih radova i nabavio materijal preciziran u ugovoru. Sredstva avansa koja nisu iskori{tena, odnosno ste~ena na taj na~in izvo|a~ dr`i bez pravnog osnova, pa o povratu tih sredstava treba odlu~iti u smislu pravila o sticanju bez osnova (~lan 210. ZOO). Kako rok zastarjelosti za ste~eno bez osnova nije odre|en, na ovo potra`ivanje primjenujuje se op{ti zastarni rok odre|en ~lanom 371. Zakona o obligacionim odnosima - ZOO. Zastarjelost nastupa kada protekne zakonom odre|eno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze (~lan 360. stav 2. ZOO), a to je, u konkretnom slu~aju, kada je postavljen zahtjev za vra}anje avansa datog shodno preuzetim obavezama p