1

CONTABILITATE DE GESTIUNE
ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR

1. Codul cursului: CIG3504
Denumirea cursului: Contabilitate de gestiune şi sistemul informaţional al
costurilor 1
Tip curs
(obligatoriu, opţional,
facultativ)

obligatoriu
Durata cursului / nr. credite: un semestru (Semestrul 5) / 5 credite
Perioada de accesare a cursului
(prelegeri, seminar, consultaţii)
prelegeri, seminarii, consultaţii
Procedee de calculaţie a costurilor de producţie –
Aplicaţii online”, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2006,
autor Popescu Lucian
Manualul recomandat:
(denumire, editură şi imagini
ale coperţilor cărţii) - secţiunea
”Procedee”:


2. Conţinutul tematic al cursului
(programă) pentru secţiunea
”Procedee”:

Tema nr. 1 - Sistemul informaţional al legislaţiei
privind contabilitatea de gestiune.
Tema nr. 2 - Sistemul informaţional al cheltuielilor şi
costurilor de producţie.
Tema nr. 3 - Relaţia dintre contabilitatea de gestiune
şi contabilitatea financiară.
Tema nr. 4 - Sistemul informaţional al procedeelor de
suplimentare (repartizare).
Tema nr. 5 - Sistemul informaţional al procedeelor de
calcul al costului pe unitatea de produs (unitar).
Tema nr. 6 - Sistemul informaţional al procedeelor
particulare de calcul al costului (procedeelor de
D
e
s
c
a
r
c
a
t

d
e

p
e

w
w
w
.
s
m
a
r
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
r
o
2
separaţie a cheltuielilor de producţie în cheltuieli
variabile şi fixe, procedee privind producţia de
fabricaţie interdependentă).
Tema nr. 7 - Sistemul informaţional de conturi şi
înregistrări contabile în contabilitatea de gestiune.
Tema nr. 8 - Aplicaţii reprezentative
Conţinutul tematic al cursului
(programă) pentru secţiunea
”Metode”:

Tema nr. 9 – METODA GLOBALĂ DE CALCULAŢIE A
COSTURILOR DE PRODUCŢIE - VARIANTA SIMPLEX.
Tema nr. 10 – METODA GLOBALĂ DE CALCULAŢIE A
COSTURILOR DE PRODUCŢIE - VARIANTA DUPLEX.
Tema nr. 11 – METODA DE CALCULAŢIE A COSTURILOR
PE COMENZI DE FABRICAŢIE.
Tema nr. 12 – STUDIU DE CAZ PRIVIND METODA
DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE COMENZI DE
FABRICAŢIE.
Tema nr. 13 – METODA STANDARD COST.
Tema nr. 14 - METODA COSTURILOR DIRECTE
(METODE “FULL COSTING”)
Tema nr. 15 – METODA COSTURILOR
VARIABILE (METODA “DIRECT COSTING”)
Tema nr. 16 - APLICAŢII REPREZENTATIVE
Tema nr. 17 – TESTE DE AUTOEVALUARE
Manualul recomandat:
(denumire, editură şi imagini
ale coperţilor cărţii) – secţiunea
”Metode”:
Lucian Popescu, Aurelian-Virgil Băluţă, „Metode şi
procedee de calculaţie a costurilor”, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.


3
Obiectivul principal al
cursului:
Prin caracterul său teoretic şi ştiinţific - aplicativ
disciplina urmăreşte însuşirea problemelor de bază
privind domeniul calculaţiei costurilor, precum şi
formarea deprinderilor de valorificare în procesul
decizional al informaţiilor furnizate de procedeele şi
metodele de calculaţie a costurilor (de producţie).
Modul de stabilire a notei
finale:
Verificare pe parcurs (V5)
Nota finală este compusă din:
- pondere de 70% testul de evaluare finală
pondere de 30% activitatea în cadrul seminarului
(participare la seminar, teste de autoevaluare, referate)
Consultaţii pentru studenţi: Semestrul I Marţea de la 13.30 la 15.00
Adrese e-mail responsabil
pentru contactul cu studenţii:

lpopescu.mfc@spiruharet.ro
Titularul/titularii/serie
Titlu didactic, nume, prenume:
adresa e-mail :
adresa la facultate :
număr de telefon :
interval orar/disponibilitate:
pentru consultaţii
fotografie (opţional)
Conf.univ.dr. POPESCU LUCIAN
lpopescu.mfc@spiruharet.ro
Lect.univ.dr. Aurelian-Virgil BALUTA
aurelian.baluta@yahoo.com
Facultatea de Management Financiar Contabil
Splaiul Independenţei nr.313, sector 6, Bucureşti
0213.16.97.85, 0213.16.97.86
Marţea de la 13.30 la 15.00
Consultaţii pentru studenţi: Semestrul I Marţea de la 13.30 la 15.00
3. Bibliografie minimă
obligatorie:
1. Popescu Lucian „Procedee de calculaţie a
costurilor de producţie – Aplicaţii online”, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti, 2006;
2. Băluţă Aurelian -Virgil „Contabilitate de
gestiune – Elemente fundamentale” Editura
Fundaţiei România de Mâine, Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti, 2004;
4. Bibliografie facultativă: Călin O., Cârstea Gh., - „Contabilitatea de gestiune
şi calculaţia costurilor”, Ed. Genicod, Bucureşti,
2002;
5. Bibliografie complementară: Prevăzută la final
4
Tema nr. 1 - SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL LEGISLAŢIEI PRIVIND
CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Introducere la tema tratată
Perioada de după revoluţia din România se caracterizează printr-un proces continuu de
legiferare în toate domeniile cu precădere în domeniul dreptului şi al contabilităţii, viaţa
economică şi socială căutându-şi făgaşul economiei de piaţă.
Astfel, prin Noul sistem contabil implementat în România începând cu anul 1993,
contabilitatea românească părăseşte caracterul de reflectare a economiei centralizate
îndreptându-se spre economia de piaţă. Începând cu anul 2001 contabilitatea românească a
întreprinderilor mari se armonizează preponderent cu Standardele internaţionale de
contabilitate, ca, apoi, după anul 2006 armonizarea să se desfăşoare preponderent cu
Directivele Uniunii europene către care aspirăm.
În prezent, pornind de la art. 1 din Legea Contabilităţii (Legea nr. 82/1991
republicată), constatăm că contabilitatea de gestiune se bucură de o reglementare mai lejeră
decât contabilitatea financiară deoarece se adaptează la specificul activităţii entităţilor
productive. Cu toate acestea, există o serie de prevederi legislative cuprinse în reglementări
normative interne şi internaţionale multe cu aplicabilitate şi în România.
Astfel această primă tema prezintă principalele reglementări aplicabile şi în România
pe parcursul acestor ultimi 16 ani.
Obiectivul principal al temei îl reprezintă cunoaşterea principalelor reglementări
legislative care privesc Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.

Conceptele-cheie tratate în lecţie/capitol
Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare, taxele
nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare
pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.
Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi
materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor
indirecte de producţie determinate raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia.
Costul subactivităţii (regia fixă alocabilă) este înţeles ca un nivel de activitate mai
redus decât cel normal şi nu se include de regulă în costul produselor.
Activele cu ciclu lung de producţie (fabricaţie) sunt activele care necesită o perioadă
substanţială de timp pentru a fi gata pentru utilizare sau vânzare, cum sunt stocurile ce
necesită o perioadă substanţială de timp pentru a fi aduse la stadiul de a fi vandabile, navele,
aeronavele etc.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate
de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu
supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.
Costul complet cuprinde costul de producţie plus cheltuielile generale de
administraţie şi cheltuielile de desfacere, repartizate raţional.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale (examen):
- Obiectul, locul şi rolul contabilităţii de gestiune;
- Prevederi legislative şi norme privind contabilitatea de gestiune;
- Cost de producţie – preţ de înregistrare;
- Costul subactivităţii – regia fixă alocabilă;
- Clasificarea cheltuielilor;
- Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor;
5
REZUMAT PRIVIND SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL LEGISLAŢIEI PRIVIND
CONTABILITATEA DE GESTIUNE


Conform Legii contabilităţi nr. 82/1991, modificată, completată şi republicată,
contabilitatea generală, denumită şi financiară, are la bază norme unitare privind organizarea
şi conducerea acesteia, prevăzute de lege şi în regulamentul de aplicare, care au caracter
obligatoriu pentru toate unităţile patrimoniale, având ca obiectiv principal furnizarea
informaţiilor necesare atât pentru necesităţile proprii cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau
acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice.
Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare unitate patrimonială în
funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca obiective principale
următoarele: calcularea costurilor; stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor,
lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe feluri de
activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi
furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale.
În conformitate cu prevederile legii, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se
stabilesc următoarele reguli:
a) la data intrării în patrimoniu, bunurile se evaluează şi se înregistrează în
contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoarea contabilă, care se stabileşte astfel:
- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achiziţie denumita cost de achiziţie;
- bunurile produse în unitatea patrimoniala, la costul de producţie.
Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare, taxele
nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare
pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.
Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi
materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor
indirecte de producţie determinate raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia.
Cheltuielile generale de administraţie, cheltuielile de desfacere şi cele financiare, de
regulă, nu se includ în costurile de producţie.
În costurile de producţie pot fi incluse şi dobânzile aferente creditelor bancare
contractate pentru producţia cu ciclu lung de fabricaţie, aferente perioadei.
Contabilitatea de gestiune este destinată, în principal, pentru înregistrarea operaţiilor
privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze
de fabricaţie şa, decontarea producţiei precum şi calculul costului de producţie al produselor
fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv al producţiei în curs.
Modul de organizare a contabilităţii de gestiune este la latitudinea fiecărei unităţii
patrimoniale, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale acesteia.
În acest sens, pe lângă conturile de cheltuieli pe destinaţie şi de calculaţie a costurilor, pot fi
utilizate conturi de venituri şi rezultate analitice corespunzătoare, în funcţie de opţiunea
fiecărei unităţi patrimoniale.
Pentru calcularea costurilor de producţie, cheltuielile, după natura lor, înregistrate în
contabilitatea generală, pot fi grupate astfel:
(a) cheltuieli directe (materii prime şi materiale directe, remuneraţii directe,
contribuţia privind asigurările sociale şi protecţia socială şi alte cheltuieli directe);
(b) cheltuieli indirecte de producţie (cheltuieli comune ale secţiei)
(c) cheltuieli de desfacere;
(d) cheltuieli generale de administraţie.
6
Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de producţie, repartizate raţional asupra
produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, formează costul de producţie
al acestora.
Cheltuielile generale de administraţie şi cheltuielile de desfacere sunt în general
excluse din costul de producţie, în afară de cazul când condiţiile specifice de exploatare
justifică luarea lor în consideraţie.
Dacă la costul de producţie se adaugă cheltuielile generale de administraţie şi
cheltuielile de desfacere se obţine costul complet al acestora.
Cheltuielile financiare nu se includ în costul de producţie, cu excepţia dobânzilor
aferente împrumuturilor, la unităţile cu ciclu lung de fabricaţie, care pot fi repartizate asupra
costurilor de producţie ale produselor respective.
Cheltuielile excepţionale nu se includ în costul de producţie. În toate cazurile când în
contabilitatea de gestiune, în costurile de producţie s-au inclus alte elemente decât cele
prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii
1
, la închiderea exerciţiului
financiar, cu ocazia evaluării stocurilor şi producţiei în curs de execuţie, acestea se vor
exclude din costul de producţie fiind considerate costuri neincorporabile.
Cheltuielile indirecte de producţie se repartizează asupra costurilor în raport de costul
de secţie, salariile directe, consumurile de materiale directe, orele de funcţionare a utilajelor şi
alţi factori care să asigure repartizarea raţională a acestor cheltuieli asupra produselor,
lucrărilor executate sau serviciilor prestate.
Cheltuielile de desfacere se adaugă la costul de producţie al produselor pentru care s-
au efectuat (pentru stabilirea costului complet al acestora), iar în cazul în care identificarea lor
nu este posibilă pe produs, acestea pot fi repartizate, asupra costului acestora, proporţional cu
greutatea sau volumul produselor livrate, sau în funcţie de alte criterii.
În măsura în care cheltuielile generale de administraţie se includ în costul de
producţie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielilor indirecte de
producţie. Cheltuielile prevăzute anterior se pot grupa, în funcţie de dependenţa lor faţă de
volumul producţiei, în cheltuielile variabile şi cheltuieli fixe (constante).
Cheltuieli variabile sunt acelea a căror mărime evoluează proporţional cu producţia la
care se referă, fiind însă relativ fixe sau constante pe unitatea de produs, cum sunt:
consumurile de materii prime şi materiale auxiliare directe, remuneraţiile directe, energia,
combustibilul, materialele folosite în scopuri tehnologice şi alte cheltuieli.
Cheltuielile fixe sunt acelea care au un nivel relativ constant, indiferent de oscilaţiile
volumului de producţie, cum sunt: cheltuielile generale ale întreprinderii, o parte din
cheltuielile comune ale secţiei şi din cheltuielile de desfacere şi altele.
Calculaţia costurilor de producţie poate fi efectuată după metoda costurilor standard
sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globală, metoda costurilor
directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimonială, în funcţie de organizarea procesului
de producţie, specificul activităţii şi necesităţile proprii.
Costul subactivităţii (înţeleasă ca un nivel de activitate mai redus decât cel normal)
nu se include de regulă în costul produselor.
Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate în calcul: volumul producţiei, orele de
funcţionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie sau alţi factori.
În costul subactivităţii vor fi incluse şi pierderile din rebuturi determinate de eşecul tehnic al
producţiei.

PREVEDERI ARMONIZATE CU REGLEMENTĂRILE INTERNAŢIONALE
2


Cheltuielile generale de administraţie şi financiare nu se includ în costurile de
producţie, cu excepţia situaţiilor din Standardele Internaţionale de Contabilitate (vol. 3).
7
Costurile îndatorării, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile şi diferenţele de curs
aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau
producţiei unui activ pe termen lung, pot fi capitalizate ca parte din costul acelui activ dacă
sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de IAS 23 şi de Interpretarea SIC -2 ("Standing
Interpretations Commitee"), dacă se aplică tratamentul alternativ prevăzut de acestea.
Cheltuielile de desfacere nu se includ în costul de producţie al unui bun.
Tratamentul alternativ permis de IAS 21 privind includerea diferenţelor nefavorabile
de curs valutar în valoarea contabilă a activelor aferente nu poate fi aplicat, întrucât nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de interpretarea SIC-11.
Costul de producţie este determinat prin adăugarea la costul de achiziţie al materiilor
prime şi consumabilelor utilizate a costurilor înregistrate de întreprindere, care sunt direct
atribuite producerii acelui bun. În plus costul de producţie mai poate cuprinde:
a) o pondere rezonabilă din costurile înregistrate de întreprindere, care sunt numai
indirect atribuite producerii acelui bun, dar numai în măsura în care ele se referă la perioada
de producţie;
b) în cazul activelor cu ciclu lung de producţie, dobânda la capitalul împrumutat
pentru finanţarea producerii acelui bun, în măsura în care aceasta se acumulează în raport cu
perioada de producţie.
Un activ cu ciclu lung de producţie este un activ care necesită o perioadă
substanţială de timp pentru a fi gata pentru utilizare sau vânzare, cum sunt stocurile ce
necesită o perioadă substanţială de timp pentru a fi aduse la stadiul de a fi vandabile, navele,
aeronavele etc. Investiţiile şi stocurile ce se produc în cantităţi mari, în mod repetat, într-o
perioadă scurtă de timp sau cu ciclu de producţie normal, nu sunt active cu ciclu lung de
producţie. Activele care pot fi utilizate sau vândute în momentul în care au fost achiziţionate
nu sunt active cu ciclu lung de producţie.
În cazul activelor circulante costurile de distribuţie nu pot fi incluse în costurile de producţie.
Diferenţele de schimb valutar provenind dintr-un împrumut de finanţare care, în esenţă, este
legat de investiţia netă a unei întreprinderi de grup româneşti într-o entitate externă trebuie
clasificate drept capital propriu în situaţiile financiare ale întreprinderii, până la cedarea
investiţiei nete, dată la care ele trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, în conformitate
cu prevederile IAS 21;

PREVEDERI ARMONIZATE CU DIRECTIVELE EUROPENE
3


La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la
valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la
capitalul social;
d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie
între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu
excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei
bunurilor respective.
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.
Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi
materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
8
Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al
imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe,
energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de
producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind
legată de fabricaţia acestora.
În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt
indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor,
ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste
limitele normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare
în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;
- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor
în forma şi locul final;
- costurile de desfacere.
Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau
producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în
măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în
valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative.
În sensul acestor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un
activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea
utilizării sau pentru vânzare.
Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării,
precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.
Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al
imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe,
energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de
producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind
legată de fabricaţia acestora.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de
personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu
supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.

COSTUL STOCURILOR ÎN VIZIUNEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE
CONTABILITATE
4


Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC) s-a angajat să
atenueze diferenţele cauzate varietatea factorilor sociali, economici şi juridici, căutând să
armonizeze reglementările, standardele contabile şi procedurile referitoare la întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare. Comitetul consideră că armonizarea se poate realiza cel mai
bine punându-se accent pe întocmirea de situaţii financiare care să furnizeze informaţii utile
pentru adoptarea deciziilor economice.
Aceste standarde sunt utilizate:
● ca fundament al reglementărilor contabile naţionale în multe ţări;
● ca tratament internaţional de bază de către anumite ţări care îşi îmbunătăţesc
propriile reglementari (în această categorie fiind incluse importante ţări industrializate, dar
şi un număr în creştere de ţări cu o economie în dezvoltare, cum ar fi China şi multe alte
ţări din Asia, Europa Centrala şi fosta Uniune Sovietică);
9
● de către bursele de valori şi autorităţile de reglementare care permit societăţilor
externe şi celor interne să prezinte situaţiile financiare în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate;
● de organismele supranaţionale, cum ar fi Comisia Europeana care îşi declară
totala încredere în capacitatea IASC de a obţine rezultate care să satisfacă necesităţile
pieţelor de capital;
● de un număr de societăţi aflat într-o continuă creştere.
Definiţia costurilor este indisolubil legată de aceea de cheltuieli, acestea din urmă
fiind elemente constitutive ale costurilor.
În concepţia IASC, cheltuielile sunt acelea care apar în cursul activităţilor curente ale
întreprinderii şi anume: costul vânzărilor, salariile şi amortizarea.
De asemenea, definiţia cheltuielilor include şi pierderile care pot apărea sau nu pe
parcursul desfăşurării curente a firmei. Pierderile sunt considerate diminuări ale beneficiilor
economice şi, de aceea, nu diferă de alte tipuri de cheltuieli. Ele rezulta fie din calamitaţi
naturale, fie din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind şi pierderile nerealizate care apar
din creşterea cursului valutar în cazul unor împrumuturi contractate în valută. În contul de
profit şi pierdere acestea din urma se delimitează distinct.
Recunoaşterea cheltuielilor în contul de profit şi pierdere se face atunci când are loc o
reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau creşterii unei
datorii. Recunoaşterea cheltuielilor se face prin asocierea directă între acestea şi elementele
specifice de venit. Spre exemplu, diversele categorii de cheltuieli care constituie costul
bunurilor vândute trebuie recunoscute în acelaşi timp cu venitul din vânzarea acelor
bunuri. Există situaţii în care se aşteaptă realizarea de beneficii în decursul mai multor
perioade de gestiune, pentru că nu se pot asocia cheltuielile cu veniturile decât vag sau
indirect. În aceasta situaţie procesul recunoaşterii cheltuielilor se face prin asocierea cu
utilizarea unor active ca terenuri, mijloace fixe, licenţe, caz în care cheltuiala este prezentată
ca o amortizare.
Referitor la contul de profit şi pierdere, IAS 1 specifică faptul ca firmele trebuie să
prezinte în acest cont sau în notele sale o analiza a cheltuielilor, fie în funcţie de natura lor, fie
pe destinaţia (funcţia) lor în cadrul întreprinderii.
Împărţirea cheltuielilor în funcţie de natura lor este o prima metoda de analiză şi se aplică în
general în cadrul firmelor mici şi acestea cuprind: materiile prime, cheltuielile cu amortizarea,
salariile, cu transportul, cheltuielile de publicitate.
A doua metodă de analiză clasifică cheltuielile după funcţia (destinaţia) lor ca parte a
costului vânzărilor, distribuţiei sau activităţilor administrative. În aceasta situaţie sunt
necesare informaţii suplimentare şi despre natura cheltuielilor, inclusiv cele cu amortizarea şi
cu personalul.
Utilizarea uneia dintre metode este influenţată de factori care se referă la natura întreprinderii,
a sectorului din care aceasta face parte sau de factori istorici.
Standardul contabil internaţional IAS 2 se ocupa de contabilitatea stocurilor şi în cadrul
acesteia se regăseşte şi definiţia costului stocurilor.
Costul stocurilor reprezintă:
A. Costurile rezultate în urma achiziţiei (Costul de achiziţie): preţul de cumpărare,
taxe de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la
autorităţile fiscale), costuri de transport, costuri de manipulare şi alte costuri care pot fi
atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi servicii, diferenţele de curs valutar
apărute direct din achiziţionarea recentă de bunuri facturate în valuta.
B. Costurile prelucrării (Costul de producţie - costurile directe): aferente producţiei
(exemplu, costuri cu manopera directă), alocarea sistematică a regiei de producţie fixă:
amortizarea, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, costurile cu conducerea şi administrarea
10
secţiilor, alocarea sistematică a regiei de producţie variabilă: costurile indirecte cu materiile
prime, materialele şi forţa de muncă.
C. Alte costuri necesare aducerii stocurilor la forma şi în locul în care se găsesc în
prezent (Costul de producţie - costurile indirecte): costul proiectării produselor destinate
anumitor clienţi, costul regiilor generale.
Există cheltuieli care nu sunt incluse în costul stocurilor, dar ele sunt considerate cheltuieli ale
perioadei în care au survenit:
● pierderi de materiale şi manoperă sau alte costuri de producţie înregistrate peste
limitele normal admise;
● cheltuieli de depozitare, cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare
în cadrul procesului de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;
● cheltuieli generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în
forma şi în locul în care se găsesc în prezent;
● costuri de desfacere.

COSTUL POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONFORME CU DIRECTIVA a IV-a
a COMUNITĂŢILOR ECONOMICE EUROPENE
5


Preţurile standard, folosite pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor de natura
stocurilor de produse trebuie să fie actualizate periodic, de regulă cel puţin o dată pe an, în
funcţie de evoluţia preţurilor şi de alţi factori.
În cazul în care evaluarea bunurile materiale se face la preţuri standard (prestabilite)
conform alineatului precedent, diferenţele stabilite între preţul de înregistrare şi costul de
achiziţie, respectiv costul de producţie efectiv, se înregistrează distinct în contabilitate.
Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se
efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:
Soldul iniţial al
diferenţelor de preţ
+
Diferenţe de preţ aferente
intrărilor în cursul perioadei
cumulat de la începutul anului Coeficient de
repartizare
=
Soldul iniţial al
stocurilor la preţ de
înregistrare
+
Valoarea intrărilor în cursul
perioadei la preţ de înregistrare
de la începutul anului

Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare,
iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate
bunurile ieşite.
Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice
de gradul I şi II prevăzute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
La finele perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de
stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la
costul de achiziţie, respectiv de producţie, după caz.

PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII
DE GESTIUNE ÎN ROMÂNIA
6
(ulterior datei de 01.01.2005)

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în
principal, înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii,
respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz,
precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare al bunurilor intrate,
obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor
11
în curs etc., din unităţile de producţie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte
domenii de activitate.
Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obţine informaţii care să asigure
o gestionare eficientă a patrimoniului, respectiv:
- informaţii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru persoanele juridice
care desfăşoară activităţi de producţie, prestări de servicii, precum şi de costul bunurilor
vândute pentru persoanele juridice care desfăşoară activitate de comerţ;
- informaţii care stau la baza bugetării şi controlului activităţii de exploatare;
- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor
manageriale privind conducerea activităţii interne;
- alte informaţii impuse de realizarea unui management performant.
Contabilitatea de gestiune se organizează de administratorul persoanei juridice fie
utilizând conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu
ajutorul evidenţei tehnico-operative proprii.
Folosirea conturilor contabile, precum şi simbolizarea acestora se efectuează astfel
încât sistemul de stocare şi de accesare a informaţiilor obţinute să fie flexibil şi să permită o
gamă largă de opţiuni. Lista conturilor de gestiune este adaptată în funcţie de scopurile
urmărite, respectiv: evidenţierea fluxului costurilor, determinarea costurilor aferente
stocurilor, determinarea veniturilor şi a rezultatelor în funcţie de activitatea care le generează,
efectuarea de previziuni.
Contabilitatea de gestiune furnizează informaţii necesare elaborării de rapoarte şi
analize interne utilizate de managementul unităţii în luarea deciziilor. Cerinţele de prezentare
şi analiză a informaţiilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La
organizarea contabilităţii de gestiune se va urmări ca informaţiile obţinute să satisfacă atât
necesităţile de informare existente, cât şi pe cele în continuă schimbare.
Procedeele şi tehnicile utilizate în contabilitatea de gestiune se stabilesc în funcţie de
caracteristicile calitative ale informaţiilor cerute de utilizatori, precum şi de particularităţile
activităţii desfăşurate.

PREVEDERI PRIVIND CALCULAŢIA COSTURILOR
Calculaţia costurilor presupune ansamblul lucrărilor efectuate într-o formă organizată
cu scopul de a obţine informaţii privind costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, activităţilor
sau altor obiecte de calculaţie.
Organizarea lucrărilor privind calculaţia costurilor depinde de o serie de factori, cum
ar fi: mărimea unităţii, structura organizatorică a acesteia, tipul şi modul de organizare a
producţiei, tehnologia de fabricaţie, gradul de integrare a producţiei, caracterul etc.
În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările, serviciile să
poată fi evaluate şi recunoscute în contabilitatea financiară, iar preţurile de vânzare să poată fi
stabilite şi verificate, precum şi pentru analiza costurilor şi a eficienţei activităţii, în
contabilitatea de gestiune cheltuielile se clasifică în:
- costuri de achiziţie;
- costuri de producţie;
- costuri de prelucrare;
- cheltuieli ale perioadei.
PRINCIPIILE CALCULAŢIEI COSTURILOR
Pentru asigurarea unui conţinut real şi exact al structurii costurilor se vor avea în
vedere următoarele principii:
1. Principiul separării cheltuielilor care privesc obţinerea bunurilor, lucrărilor,
serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achiziţia, producţia sau prelucrarea etc.
acestora. Acesta presupune ca la nivelul obiectelor de calculaţie stabilite de fiecare persoană
12
juridică să se separe cheltuielile atribuibile obiectelor respective de cheltuielile ocazionate de
restul activităţii. Cheltuielile care nu participă la obţinerea obiectelor de calculaţie menţionate,
cum ar fi: cheltuielile de administraţie, cheltuielile de desfacere, regia fixă nealocată costului,
cheltuielile financiare, cheltuielile extraordinare etc., nu se includ în costul acestora.
2. Principiul delimitării cheltuielilor în timp. Acesta presupune ca includerea
cheltuielilor în costuri să se efectueze în perioada de gestiune căreia îi aparţin cheltuielile în
cauză.
3. Principiul delimitării cheltuielilor în spaţiu. Acesta presupune delimitarea
cheltuielilor efectuate într-o anumită perioadă de gestiune pe principalele procese sau alte
locuri de cheltuieli care le-a ocazionat, cum ar fi: aprovizionare, producţie, administraţie,
desfacere, iar în cadrul sectorului producţie, pe secţii, ateliere, linii de fabricaţie etc. În cadrul
structurilor menţionate se pot constitui centre de producţie, centre de profit sau alte centre de
responsabilitate în raport de care se adânceşte delimitarea cheltuielilor.
4. Principiul delimitării cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv.
Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de
cheltuielile cu caracter neproductiv.
5. Delimitarea cheltuielilor privind producţia finită de cheltuielile aferente producţiei
în curs de execuţie. Acest principiu este valabil pentru acele unităţi productive a căror
producţie se prezintă parţial la sfârşitul perioadei de gestiune în diverse stadii de transformare,
cantitatea şi valoarea acesteia fiind diferită de la o perioadă de gestiune la alta.

STRUCTURA COSTURILOR
Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei, producţiei,
prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce bunurile, lucrările, serviciile în
forma şi în locul în care se găsesc în prezent.
Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte
taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei
bunurilor respective. Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente similare nu se includ
în costul de achiziţie.
Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al
imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe,
energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de
producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind
legată de fabricaţia acestora.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate
de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu
supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.
Costul complet cuprinde costul de producţie plus cheltuielile generale de
administraţie şi cheltuielile de desfacere, repartizate raţional.
Alte cheltuieli se includ în costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor numai în măsura în care
reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în
prezent.

GRUPAREA CHELTUIELILOR ÎN VEDEREA CALCULĂRII COSTURILOR
Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi al costurilor perioadei,
cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în
contabilitatea de gestiune astfel:
a) cheltuieli directe;
b) cheltuieli indirecte;
13
c) cheltuieli de desfacere;
d) cheltuieli generale de administraţie.
Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de
calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din
momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.
Cheltuielile directe cuprind: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor
directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii,
asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe.
Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe
un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei
juridice în ansamblul ei.
Cheltuielile indirecte cuprind:
- regia fixă de producţie, formată din cheltuielile indirecte de producţie care rămân
relativ constante indiferent de volumul producţiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor şi
echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi
administrarea secţiilor;
- regia variabilă de producţie, care constă în cheltuielile indirecte de producţie, care
variază în raport cu volumul producţiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de
materiale şi forţa de muncă.
Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie.
Capacitatea normală de producţie reprezintă producţia estimată a fi obţinută, în medie,
de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea
de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului.
Regia fixă (Subactivitatea) care se recunoaşte ca o cheltuială a perioadei
= regia fixă × (1 - nivelul real al activităţii / nivelul normal al activităţii).
Nivelul real al activităţii este reprezentat de producţia obţinută, iar nivelul normal al
activităţii este reprezentat de capacitatea normală de producţie.
Regia nealocată este recunoscută drept cheltuială în contul de profit şi pierdere în perioada în
care a apărut.
Atunci când costurile de producţie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru
fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee raţionale aplicate cu
consecvenţă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de
echivalenţă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal,
procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.).
Calculaţia costurilor poate fi efectuată după una dintre metodele: metoda costului
standard, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globală, metoda direct costing sau alte
metode adoptate de persoana juridică în funcţie de modul de organizare a producţiei,
specificul activităţii, particularităţile procesului tehnologic şi de necesităţile proprii.
Cheltuielile perioadei sunt acele cheltuieli reprezentate de consumurile de bunuri şi
servicii aferente perioadei curente, care nu se pot identifica pe obiectele de calculaţie stabilite,
deoarece nu participă efectiv la obţinerea stocurilor, fiind necesare la realizarea activităţii în
ansamblul ei.
În costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor nu trebuie incluse următoarele elemente care se
recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit:
a) pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste
limitele normal admise;
b) cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri sunt
necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;
c) regiile generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi
în locul în care se găsesc în prezent;
14
d) costurile de desfacere;
e) regia fixă nealocată costului.
Alte cheltuieli care pot fi incluse în anumite condiţii specifice în costul bunurilor,
lucrărilor, serviciilor:
- costurile îndatorării pot fi incluse în costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor etc. numai
în măsura în care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producerii unui activ cu
ciclu lung de fabricaţie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
Costurile îndatorării cuprind dobânzile şi alte cheltuieli suportate de persoana juridică
în legătură cu împrumutul de fonduri.
Un activ cu ciclu lung de fabricaţie este un activ care solicită în mod necesar o
perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru
vânzare;
Cheltuielile generale de administraţie pot fi incluse în costul bunurilor în măsura în care
reprezintă cheltuieli suportate pentru a aduce bunurile în forma şi în locul în care se găsesc în
prezent şi se justifică luarea lor în considerare în anumite condiţii specifice de exploatare.


APLICAŢII TEMATICE

TEST TIP “ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)“

Identificaţi litera corespunzătoare enunţului care completează cel mai bine afirmaţia
sau răspunde întrebării.
Din punctul de vedere al contabilităţii de gestiune, costul de producţie reprezintă:

a) expresia valorică a consumului celor trei factori de producţie;
b) totalitatea cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară şi
preluate în contabilitatea de gestiune;
c) costul de achiziţie al materiilor prime şi consumabilelor, celelalte
cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de
producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia.
d) expresia valorică a consumului de resurse;
e) totalitatea cheltuielilor înregistrate în contabilitatea de gestiune şi
preluate în contabilitatea financiară;

RĂSP.: c DIF.: uşor

PUNCTAJ (SCORING): 3
TIMP DE LUCRU (minute) 2


TEST TIP “ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)”
Identificaţi litera corespunzătoare enunţului care completează cel mai bine afirmaţia sau
răspunde întrebării.
Relaţia de calcul:
|
|
¹
|

\
|
− × =
n
r
N
N
C 1 S
F A
, în care C
F
sunt costurile fixe; N
r
este nivelul real
(realizat) al activităţii; N
n
este nivelul normal (planificat) al activităţii, determină în Contabilitatea de
gestiune, costul:

15
a) Unitar;
b) Indirect;
c) Variabil;
d) Direct;
e) Subactivităţii;

RĂSP.: e DIF.: uşor

PUNCTAJ (SCORING): 3
TIMP DE LUCRU (minute) 2


TEST TIP “CORESPONDENŢĂ (MATCHING)“

O societate comercială deţine la începutul lunii 1.000 buc. produse finite realizate la
costul de producţie de 130 u.m. / buc. şi înregistrate la preţul standard (de înregistrare) de 100
u.m. / buc.
În data de 05. N societatea obţine 1.000 buc. produse finite la costul de producţie de
110 u.m./buc., le depozitează şi le înregistrează la preţul standard (de înregistrare) de 100 u.m.
/ buc.
În data de 10. N societatea comercială vinde 500 buc. produse finite.
În data de 15. N societatea obţine, depozitează şi înregistrează, în aceleaşi condiţii,
500 buc. produse finite cu costul de producţie de 80 u.m./buc.
În data de 20. N are loc o ultimă vânzare a lunii de 1.000 buc. produse finite.
În tabelul următor sunt prezentate soldurile debitoare ale conturilor "345", "348" şi
"711", coeficientul "K" de repartizare a diferenţelor de preţ asupra valorii produselor finite
descărcate şi "∆ ∆∆ ∆
S
" Variaţia stocurilor, dispuse într-o ordine întâmplătoare.

Valori Cerinţe
a 18.000 1 345 Produse finite
b - 18.000 2 348 Diferenţe de preţ la produse
c 12.000 3 711 Variaţia stocurilor
d 100.000 4 K Coeficient de repartizare
e 0,12 5 ∆ ∆∆ ∆
S
Variaţia stocurilor

Să se atribuie valoarea exactă fiecărui indicator.

RĂSP.: DIF.: dificil
1 = d
2 = c
3 = a
4 = e
5 = b
PUNCTAJ (SCORING): 8
TIMP DE LUCRU (minute) 15

Notă: Se acordă câte 1,6 puncte pentru fiecare corespondenţă corect realizată.

16
NOTE:
Conform regulii costului de achiziţie sau de producţie, după caz, stocurile intrau în
gestiune sistematic şi cronologic la costul de achiziţie sau de producţie, şi se descărcau din
gestiune, cu aceleaşi valori dar în ordinea instituită de metodele FIFO, LIFO sau cu valoarea
CMP - costului mediu ponderat.
Regula utiliza diferite valori de intrare / ieşire, determinate în general de fluctuaţiile
componentelor costului de achiziţie - producţie, (în special de preţurile de cumpărare,
cheltuielile de transport - aprovizionare ş.a.).
Regula preţului (costului) standard presupune utilizarea atât la intrare cât şi la ieşire, a
unor valori standard (prestabilite) aceleaşi într-un exerciţiu financiar, situaţie în care trebuie
evidenţiate distinct atât la intrare cât şi la ieşire diferenţele (abaterile) favorabile (mai mici)
sau nefavorabile (mai mari) dintre costul (real) de achiziţie (producţie) şi preţurile (costurile)
standard (de înregistrare). În această situaţie, utilizând valori constante la ieşire, descărcarea
din gestiune a stocurilor nu mai este influenţată de ordinea de ieşire, ca atare, metodele LIFO,
FIFO sau CMP, nu mai prezintă aplicabilitate.

METODA INVENTARULUI PERMANENT

REGULA PREŢULUI (COSTULUI) STANDARD (preţul sau costul standard 100 u.m. )
EXPLICAŢIA OPERAŢII SUME
PRODUSE
FINITE (345)
S
I PS
= 1.000 × 100 = 100.000 100.000 Stoc iniţial S
I

1.000 × 130 = 130.000
S
I DP
= 1.000 × (130 - 100) = 30.000 30.000
DP - diferenţe
de preţ
+ I
1 PS
= 1.000 × 100 = 100.000 100.000 345 = 711 Intrarea I
1
(05. N)
1.000 × 110 = 110.000
+ I
1 DP
= 1.000 × (110 - 100) = 10.000 10.000 348 = 711
Ieşirea E
1
(10. N)
500 buc.
- E
1 PS
= 500 × 100 = 50.000
Nu se înregistrează ieşiri (E
1 DP
) de
diferenţe de preţ în cursul lunii
50.000 711 = 345
+ I
2 PS
= 500 × 100 = 50.000 50.000 345 = 711 Intrarea I
2
(15. N)
500 × 80 = 40.000
+ I
2 DP
= 500 × (80 - 100) = - 10.000 348 = 711
- E
2 PS
= 1.000 × 100 = 100.000 100.000 711 = 345 Ieşirea E
2
(20. N)
1.000 buc.
- E
2 DP
= k × V
E
= 18.000)
1
18.000 711 = 348
S
F
= S
F PS
+ S
F DP
= Stoc final S
F
(cumulat)
(vezi cont 345 şi 348)
= 100.000 + 12.000 = 112.000
Variaţia stocurilor
∆ ∆∆ ∆
S
= S
F
- S
I

= 112.000 - 130.000 = - 18.000
(SFD
711
= Variaţie negativă)


10.000

1
7


F
I
Ş
E
L
E

D
E

C
O
N
T3
4
5

"
P
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e
"


3
4
8

"
D
i
f
e
r
e
n
ţ
e

d
e

p
r
e
ţ

l
a

p
r
o
d
u
s
e
"S
I

=

1
0
0
.
0
0
0

E
1

=

5
0
.
0
0
0


S
I

=

3
0
.
0
0
0
I
1

=

1
0
0
.
0
0
0

E
2

=

1
0
0
.
0
0
0


I
1

=

1
0
.
0
0
0
I
2

=

5
0
.
0
0
0
I
2

=

E
2
D
P

=

1
8
.
0
0
0T
S
D

=

2
5
0
.
0
0
0

T
S
C

=

1
5
0
.
0
0
0


T
S
D

=

3
0
.
0
0
0

(
T
S
C

=

1
8
.
0
0
0
)

S
F
D

=

1
0
0
.
0
0
0
S
F
D

=

1
2
.
0
0
0
7
1
1

"
V
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
"
E
1

=

5
0
.
0
0
0

I
1

=

1
0
0
.
0
0
0

E
2

=

1
0
0
.
0
0
0

I
1

=

1
0
.
0
0
0


E
2
D
P

=

1
8
.
0
0
0

I
2

=

5
0
.
0
0
0

I
2

=

S
F
D

=

1
8
.
0
0
0
L
a

p
r
i
m
a

v
e
d
e
r
e
,

a
c
e
a
s
t
ă

r
e
g
u
l
ă
,

p
a
r
e

m
a
i

c
o
m
p
l
i
c
a
t
ă
,

d
a
t
o
r
i
t
ă

e
v
i
d
e
n
ţ
e
i

d
u
b
l
e
,

a
t
â
t

a

p
r
e
ţ
u
r
i
l
o
r

(
c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
)

s
t
a
n
d
a
r
d

c
â
t

ş
i

a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
i
n
t
r
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

(
p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
)

ş
i

p
r
e
ţ
u
r
i
l
e

(
c
o
s
t
u
r
i
l
e
)

s
t
a
n
d
a
r
d
.

C
u

t
o
a
t
e

a
c
e
s
t
e
a

l
u
c
r
u
r
i
l
e

s
e

s
i
m
p
l
i
f
i
c
ă
,

c
e
l

p
u
ţ
i
n

l
a

i
e
ş
i
r
e
,

î
n

s
i
t
u
a
ţ
i
a

î
n

c
a
r
e

d
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

(
c
o
s
t
)
,

n
u

s
e

f
a
c
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

i
e
ş
i
r
e

î
n

p
a
r
t
e
,

c
i

o

s
i
n
g
u
r
ă

d
a
t
ă
,

g
l
o
b
a
l
,

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
a
n
,

l
u
n
ă
)

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

v
a
l
o
a
r
e
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

i
e
ş
i
t
e

(
e
x
p
r
i
m
a
t
e

î
n

p
r
e
ţ

-

c
o
s
t

s
t
a
n
d
a
r
d
)
.

D
e
o
a
r
e
c
e

d
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

(
c
o
s
t
)

e
s
t
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
ă

î
n

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

c
u

c
o
n
t
u
r
i
l
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

(
s
a
u

v
e
n
i
t
u
r
i
,

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
,

7
1
1

=

3
4
5
)
,

p
e
n
t
r
u

a

n
u

f
i

a
f
e
c
t
a
t

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

(
f
i
s
c
a
l

a
l
)

e
x
e
r
c
i
ţ
i
u
l
u
i
,

p
e
r
i
o
a
d
a

d
u
p
ă

c
a
r
e

s
e

f
a
c
e

d
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

f
i
e

c
â
t

m
a
i

r
e
d
u
s
ă

(
o

l
u
n
ă
)
.


R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

a
s
u
p
r
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

i
e
ş
i
t
e

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

s
e

f
a
c
e

c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l
u
i

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

K
,

c
u

c
a
r
e

s
e

m
u
l
t
i
p
l
i
c
ă

v
a
l
o
a
r
e
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

i
e
ş
i
t
e

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

(
V
E
)
:S
o
l
d
u
l

i
n
i
ţ
i
a
l

a
l

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

+

D
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
e

d
e

p
r
e
ţ

a
f
e
r
e
n
t
e

i
n
t
r
ă
r
i
l
o
r

d
e

s
t
o
c
u
r
i

K

=

S
o
l
d
u
l

i
n
i
ţ
i
a
l

a
l

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

l
a

p
r
e
ţ

s
t
a
n
d
a
r
d

+

I
n
t
r
ă
r
i

d
e

s
t
o
c
u
r
i

î
n

c
u
r
s
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

l
a

p
r
e
ţ

s
t
a
n
d
a
r
d

Î
n

c
a
z
u
l

d
e

f
a
ţ
ă
:

(
)
%
1
2
1
2
,
0
0
0
0
.
1
5
0
0
0
0
.
1
0
0
0
0
0
0
.
3
0
=
+
+
=
K
ş
i

0
0
0
.
1
8
0
0
0
.
1
5
0
1
2
,
0
2
=
×
=
×
=
E
D
P
V
K
E

D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

a
f
e
r
e
n
t
e

i
e
ş
i
r
i
l
o
r

d
e

s
t
o
c
u
r
i

s
e

p
o
a
t
e

f
a
c
e

ş
i

î
n

b
a
z
a

r
e
g
u
l
i
i

d
e

t
r
e
i

s
i
m
p
l
e
,

a
s
t
f
e
l
:

1
0
.
0
0
0

1
0
.
0
0
0


1
8

D
a
c
ă

l
a

T
S
D
S
T
O
C


(
s
o
l
d
u
l

i
n
i
ţ
i
a
l

+

i
n
t
r
ă
r
i
l
e

l
a

P
S
)

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

T
S
D
D
P

(
s
o
l
d
u
l

i
n
i
ţ
i
a
l

a
l

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
o
r

d
e

p
r
e
ţ

+

i
n
t
r
ă
r
i
l
e

d
e

D
P

a
f
e
r
e
n
t
e
)

A
t
u
n
c
i

l
a

T
S
C
S
T
O
C

(
i
e
ş
i
r
i

d
e

s
t
o
c
u
r
i

l
a

P
S
)

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

E
2

D
P


0
0
0
.
1
8
0
0
0
.
1
5
0
1
2
,
0
0
0
0
.
1
5
0
0
0
0
.
1
0
0
0
0
0
.
1
2
2
=
×
=
×
=
×
=
×
=
E
S
T
O
C
S
C
S
T
O
C
S
D
D
P
S
D
D
P
V
K
T
T
T
E

C
o
n
t
u
l

b
i
f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
l

7
1
1
,

r
e
d
e
n
u
m
i
t

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
,

n
u

p
r
e
z
i
n
t
ă

s
o
l
d

i
n
i
ţ
i
a
l

p
e
n
t
r
u

c
ă

a
c
e
s
t
a
,

c
a

o
r
i
c
e

c
o
n
t

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

s
e

î
n
c
h
i
d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
,

p
r
i
n

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
;

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
o
l
d
u
l

s
ă
u

e
s
t
e

c
r
e
d
i
t
o
r

s
e
m
n
i
f
i
c
ă

o

v
a
r
i
a
ţ
i
e

p
o
z
i
t
i
v
ă

(
c
r
e
ş
t
e
r
e
,

s
t
o
c
a
j
)

a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
.

Î
n

c
a
z
u
l

d
e

f
a
ţ
ă
,

s
o
l
d
u
l

d
e
b
i
t
o
r

a
l

c
o
n
t
u
l
u
i

b
i
f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
l

7
1
1

s
e
m
n
i
f
i
c
ă

o

v
a
r
i
a
ţ
i
e

n
e
g
a
t
i
v
ă

(
s
c
ă
d
e
r
e
,

d
e
s
t
o
c
a
j
)

a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
:


S

=

S
F

-

S
I

=

1
1
2
.
0
0
0

-

1
3
0
.
0
0
0

=

-

1
8
.
0
0
0
.1
9

T
e
m
a

n
r
.

2

-

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E


I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

l
a

t
e
m
a

t
r
a
t
a
t
ă

D
e
s
f
ă
ş
u
r
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a

b
u
n
u
r
i
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

s
e

s
p
r
i
j
i
n
ă

p
e

f
o
l
o
s
i
r
e
a

p
r
o
d
u
c
t
i
v
ă

a

c
e
l
o
r

t
r
e
i

f
a
c
t
o
r
i

f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i

a
i

s
ă
i
,

ş
i

a
n
u
m
e
:

-

n
a
t
u
r
a
,

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
ă

p
r
i
n

p
ă
m
â
n
t
,

c
a
r
e

c
u
p
r
i
n
d
e

s
o
l
u
l
,

a
e
r
u
l
,

m
i
n
e
r
a
l
e
l
e
,

a
p
a
,

l
e
m
n
u
l

b
r
u
t

d
i
n

p
ă
d
u
r
e

e
t
c
.
;

-

c
a
p
i
t
a
l
u
l
,

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t

p
r
i
n

c
a
p
i
t
a
l
u
l

f
i
x
,

a
d
i
c
ă

m
a
ş
i
n
i
,

u
t
i
l
a
j
e
,

i
n
s
t
a
l
a
ţ
i
i

d
e

l
u
c
r
u
,

c
l
ă
d
i
r
i
,

m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

e
t
c
.
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

m
i
j
l
o
a
c
e
l
e

d
e

m
u
n
c
ă

n
e
c
e
s
a
r
e

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

ş
i

c
a
p
i
t
a
l
u
l

c
i
r
c
u
l
a
n
t
,

f
o
r
m
a
t

d
i
n

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
u
x
i
l
i
a
r
e
,

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
i
,

p
i
e
s
e

d
e

s
c
h
i
m
b

e
t
c
.
,

î
n

c
a
l
i
t
a
t
e

g
e
n
e
r
a
l
ă

d
e

o
b
i
e
c
t
e

a
l
e

m
u
n
c
i
i
;

-

m
u
n
c
a

o
m
u
l
u
i
.

P
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r

t
r
e
i

f
a
c
t
o
r
i

l
a

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
r
e

l
o
c

î
n

m
o
d

d
i
f
e
r
i
t
,

i
a
r

c
a

e
f
e
c
t

a
l

c
o
n
s
u
m
ă
r
i
i

l
o
r

p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
,

s
e

g
e
n
e
r
e
a
z
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

P
r
i
n

u
r
m
a
r
e
,

c
o
n
s
u
m
u
l

c
e
l
o
r

t
r
e
i

f
a
c
t
o
r
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

e
x
p
r
e
s
i
e

b
ă
n
e
a
s
c
ă

p
o
a
r
t
ă

d
e
n
u
m
i
r
e
a

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

T
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

o

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
c
e
r
e
a

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n
t
r
-
o

a
n
u
m
i
t
ă

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

t
i
m
p
,

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

f
i
i
n
d

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
a

(
c
o
n
s
u
m
a
r
e
a
)

f
a
c
t
o
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

p
o
a
r
t
ă

d
e
n
u
m
i
r
e
a

ş
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

v
i
i
.

D
e

m
e
n
ţ
i
o
n
a
t

c
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

n
u

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

c
u

e
x
c
e
p
ţ
i
a

d
o
b
â
n
z
i
l
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

î
m
p
r
u
m
u
t
u
r
i
l
o
r
,

l
a

u
n
i
t
ă
ţ
i
l
e

c
u

c
i
c
l
u

l
u
n
g

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
,

c
a
r
e

p
o
t

f
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e

a
s
u
p
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

D
e

a
s
e
m
e
n
e
a
,

n
u

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

n
i
c
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

e
x
c
e
p
ţ
i
o
n
a
l
e
.


O
b
i
e
c
t
i
v
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
l

t
e
m
e
i

î
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l
u
i

ş
i

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
a
r
e

s
t
a
u

l
a

b
a
z
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.

C
o
n
c
e
p
t
e
l
e
-
c
h
e
i
e

t
r
a
t
a
t
e

î
n

l
e
c
ţ
i
e
/
c
a
p
i
t
o
l

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

s
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

p
e

u
n

a
n
u
m
i
t

o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

(
p
r
o
d
u
s
,

s
e
r
v
i
c
i
u
,

l
u
c
r
a
r
e
,

c
o
m
a
n
d
ă
,

f
a
z
ă
,

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
,

f
u
n
c
ţ
i
e
,

c
e
n
t
r
u

e
t
c
.
)

î
n
c
ă

d
i
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r

ş
i

c
a

a
t
a
r
e

s
e

i
n
c
l
u
d

d
i
r
e
c
t

î
n

c
o
s
t
u
l

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

n
u

s
e

p
o
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a

ş
i

a
t
r
i
b
u
i

d
i
r
e
c
t

p
e

u
n

a
n
u
m
i
t

o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

c
i

p
r
i
v
e
s
c

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a

u
n
e
i

s
e
c
ţ
i
i

s
a
u

a

p
e
r
s
o
a
n
e
i

j
u
r
i
d
i
c
e

î
n

a
n
s
a
m
b
l
u
l

e
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a

a

c
ă
r
o
r

m
ă
r
i
m
e

e
v
o
l
u
e
a
z
ă

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

l
a

c
a
r
e

s
e

r
e
f
e
r
ă
,

f
i
i
n
d

î
n
s
ă

r
e
l
a
t
i
v

f
i
x
e

s
a
u

c
o
n
s
t
a
n
t
e

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
,

c
u
m

s
u
n
t
:

c
o
n
s
u
m
u
r
i
l
e

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
u
x
i
l
i
a
r
e

d
i
r
e
c
t
e
,

r
e
m
u
n
e
r
a
ţ
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

e
n
e
r
g
i
a
,

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

f
o
l
o
s
i
t
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

ş
i

a
l
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
x
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a

c
a
r
e

a
u

u
n

n
i
v
e
l

r
e
l
a
t
i
v

c
o
n
s
t
a
n
t
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

o
s
c
i
l
a
ţ
i
i
l
e

v
o
l
u
m
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
u
m

s
u
n
t
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

o

p
a
r
t
e

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
o
m
u
n
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

ş
i

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

ş
i

a
l
t
e
l
e
.

L
i
s
t
a

s
u
b
i
e
c
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
g
ă
t
i
r
e
a

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

f
i
n
a
l
e

(
e
x
a
m
e
n
)
:-

P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e


-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

s
e
c
ţ
i
e

(
C
I
S
)


-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

(
C
G
I
)


-

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e-

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
ec
h
e
l
t
u
i
e
l
i

f
i
x
e


-

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e2
0

R
E
Z
U
M
A
T

L
A

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
ED
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l
u
i

e
c
o
n
o
m
i
c
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
e

g
r
u
p
e
a
z
ă

î
n

d
o
u
ă

m
a
r
i

c
a
t
e
g
o
r
i
i
:


*

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
a
r
e

r
e
f
l
e
c
t
ă

c
o
n
s
u
m
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
t
i
v
ă

a

c
a
p
i
t
a
l
u
l
u
i

f
i
x

ş
i

a

c
a
p
i
t
a
l
u
l
u
i

c
i
r
c
u
l
a
n
t

ş
i

a
p
a
r

s
u
b

f
o
r
m
ă

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

f
i
x
e
,

c
o
n
s
u
m
u
r
i

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

u
z
u
r
a

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e

i
n
v
e
n
t
a
r
,

e
t
c
.


*

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
a
l
a
r
i
a
l
e

c
a
r
e

s
u
n
t

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

c
o
n
s
u
m
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
t
i
v
ă

a

f
o
r
ţ
e
i

d
e

m
u
n
c
ă

ş
i

e
l
e

s
e

r
e
g
ă
s
e
s
c

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u
:

r
e
m
u
n
e
r
a
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

(
s
a
l
a
r
i
i
l
e
)
,

C
.
A
.
S
.
,

f
o
n
d

d
e

ş
o
m
a
j
,

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
a

l
a

f
o
n
d
u
l

d
e

s
ă
n
ă
t
a
t
e
,

a
l
t
e

t
a
x
e

ş
i

v
ă
r
s
ă
m
i
n
t
e

a
s
i
m
i
l
a
t
e

e
t
c
.

A
s
t
f
e
l
,

î
n

t
i
m
p

c
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
a
l
a
r
i
a
l
e

s
e

r
e
d
u
c

p
e

c
a
l
e
a

c
r
e
ş
t
e
r
i
i

p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

m
u
n
c
i
i
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

s
e

r
e
d
u
c

p
r
i
n

m
i
c
ş
o
r
a
r
e
a

n
o
r
m
e
l
o
r

d
e

c
o
n
s
u
m
.D
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

m
o
d
u
l
u
i

d
e

i
n
c
l
u
d
e
r
e

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
e

g
r
u
p
e
a
z
ă

î
n
:

a
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e

-

c
a
r
e

s
e

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
z
e
a
z
ă

p
e

p
r
o
d
u
s
,

d
e
c
i

p
e

o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

î
n
c
ă

d
i
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r
,

m
o
t
i
v

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

t
r
e
c

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t

î
n

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

j
u
s
t
i
f
i
c
â
n
d

d
e
n
u
m
i
r
e
a

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
)

c
u
p
r
i
n
d

a
c
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

s
e

p
o
t

r
e
p
a
r
t
i
z
a

d
i
r
e
c
t

î
n

c
o
s
t
u
l

u
n
u
i

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s

ş
i

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

e
x
i
s
t
ă

p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

s
ă

a
p
a
r
ă

c
a

p
o
z
i
ţ
i
i

d
i
s
t
i
n
c
t
e

î
n

s
t
r
u
c
t
u
r
a

a
c
e
s
t
u
i
a
.

E
l
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

c
h
i
a
r

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r

p
e

p
r
o
d
u
s
,

p
e

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t

s
a
u

p
e

l
u
c
r
a
r
e
a

c
a
r
e

l
e
-
a

o
c
a
z
i
o
n
a
t
.

D
e
o
a
r
e
c
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

p
o
t

f
i

a
t
r
i
b
u
i
t
e

n
e
m
i
j
l
o
c
i
t

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

c
a
r
e

l
e
-
a
u

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

e
l
e

s
e

m
a
i

n
u
m
e
s
c

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.

P
o
t

f
i

e
v
i
d
e
n
ţ
i
a
t
e

d
r
e
p
t

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
u
x
i
l
i
a
r
e

d
i
r
e
c
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
e

b
a
z
ă

a
l
e

m
u
n
c
i
t
o
r
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t

p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
,

C
.
A
.
S
.

ş
i

f
o
n
d

d
e

ş
o
m
a
j

(
f
o
n
d

s
ă
n
ă
t
a
t
e
,

f
o
n
d

d
e

s
o
l
i
d
a
r
i
t
a
t
e

c
u

p
e
r
s
o
a
n
e
l
e

h
a
n
d
i
c
a
p
a
t
e
,

f
o
n
d

p
e
n
t
r
u

s
u
s
ţ
i
n
e
r
e
a

î
n
v
ă
ţ
ă
m
â
n
t
u
l
u
i

d
e

s
t
a
t
)
,

e
n
e
r
g
i
a
,

a
p
a
,

a
b
u
r
i
i

ş
i

a
l
t
e

u
t
i
l
i
t
ă
ţ
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

c
a
r
e

p
a
r
t
i
c
i
p
ă

d
i
r
e
c
t

l
a

p
r
o
c
e
s
u
l

p
r
o
d
u
c
t
i
v
;

b
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
o
m
u
n
e
)

s
e

c
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
a
z
ă

p
r
i
n

a
c
e
e
a

c
ă

e
l
e

n
u

s
e

p
o
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a

ş
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a

d
i
r
e
c
t

p
e

f
i
e
c
a
r
e

p
r
o
d
u
s

î
n

p
a
r
t
e

(
o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)
,

d
e
o
a
r
e
c
e

n
u

s
u
n
t

l
e
g
a
t
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

u
n
u
i

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s
,

c
i

p
r
i
v
e
s
c

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a

u
n
e
i

s
e
c
ţ
i
i

s
a
u

c
h
i
a
r

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

d
i
n

c
a
r
e

c
a
u
z
ă

e
l
e

s
e

m
a
i

n
u
m
e
s
c

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
o
m
u
n
e
.


D
a
c
ă

ţ
i
n
e
m

s
e
a
m
a

d
e

l
o
c
u
r
i
l
e

ş
i

n
a
t
u
r
a

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

c
a
r
e

l
e
-
a
u

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

a
c
e
s
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
o
t

f
i

g
r
u
p
a
t
e

î
n
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

s
e
c
ţ
i
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
.

T
o
t

î
n

c
a
t
e
g
o
r
i
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
m
u
n
e

a
l
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n
t
â
l
n
i
m
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

î
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

d
a
t
ă
,

c
u
m

a
r

f
i

p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
,

i
n
v
e
s
t
i
ţ
i
i
,

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
o
n
s
t
i
t
u
i
t
e

p
e

s
e
a
m
a

s
t
r
u
c
t
u
r
i
i

o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
i
c
e

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
.

D
i
n

a
c
e
s
t
e

m
o
t
i
v
e

a
c
e
s
t
e
a

s
e

c
o
l
e
c
t
e
a
z
ă

m
a
i

î
n
t
â
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r
,

s
a
u

l
a

n
i
v
e
l
u
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

d
u
p
ă

c
a
r
e

p
e

b
a
z
ă

d
e

c
r
i
t
e
r
i
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

ş
i

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
.

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

î
n

d
i
r
e
c
t
e

ş
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

c
r
e
e
a
z
ă

p
r
e
m
i
s
a

d
e
l
i
m
i
t
ă
r
i
i

ş
i

r
e
p
a
r
t
i
z
ă
r
i
i

l
o
r

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

ş
i

g
e
n
u
r
i

d
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
,

e
a

s
t
â
n
d

ş
i

l
a

b
a
z
a

d
e
t
e
r
m
i
n
ă
r
i
i

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
u
p
ă

m
e
t
o
d
e

d
e

t
i
p

"
i
n
t
e
g
r
a
l
"

s
a
u

"
a
b
s
o
r
b
a
n
t
"

(
f
u
l
l
-
c
o
s
t
i
n
g
)
.

C
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

t
i
p

f
u
l
l
-
c
o
s
t
i
n
g

e
s
t
e

l
a
r
g

r
ă
s
p
â
n
d
i
t
ă

l
a

o
r
a

a
c
t
u
a
l
ă

î
n

ţ
a
r
a

n
o
a
s
t
r
ă
.


A
c
e
a
s
t
ă

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t
ă

o

i
m
p
o
r
t
a
n
ţ
ă

d
e
o
s
e
b
i
t
ă

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
u
l

c
u

e
x
a
c
t
i
t
a
t
e

a
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

î
n
t
r
u
c
â
t
,

c
u

c
â
t

p
o
n
d
e
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

e
s
t
e

m
a
i

m
a
r
e

c
u

a
t
â
t

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
s
t
e

m
a
i

a
p
r
o
p
i
a
t

d
e

r
e
a
l
i
t
a
t
e

d
e
o
a
r
e
c
e

p
a
r
t
e
a

c
a
r
e

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c
ă
.


B
a
z
a

s
a
u

c
r
i
t
e
r
i
u
l

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

e
x
p
r
i
m
e

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

l
e
g
ă
t
u
r
a

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

ş
i

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a
l
e
a
s
ă
.

D
e
c
i
,

p
r
o
p
o
r
ţ
i
a

î
n


2
1

c
a
r
e

s
e

f
a
c
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

t
r
e
b
u
i
e

a
s
t
f
e
l

s
t
a
b
i
l
i
t
ă
,

î
n
c
â
t

c
o
s
t
u
l

f
i
e
c
ă
r
u
i

p
r
o
d
u
s

s
ă

f
i
e

a
f
e
c
t
a
t

c
u

o

c
o
t
ă

p
a
r
t
e

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
a
r
e

s
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
d
ă

c
â
t

m
a
i

e
x
a
c
t

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

r
e
a
l

o
c
a
z
i
o
n
a
t

d
e

p
r
o
d
u
s
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
.

Î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
ă
ţ
i
l
e

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i

ş
i

o
r
g
a
n
i
z
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t
ă
ţ
i
i

î
n

c
a
u
z
ă
,

d
r
e
p
t

c
r
i
t
e
r
i
i

s
a
u

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

d
u
p
ă

c
u
m

s
-
a

m
a
i

a
r
ă
t
a
t
,

p
o
t

f
i
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
,

n
u
m
ă
r
u
l

o
r
e
l
o
r

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

e
t
c
.

B
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

f
i
e

a
c
e
e
a
ş
i

c
a

n
a
t
u
r
ă

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

o

a
n
u
m
i
t
ă

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

o
a
r
e
c
a
r
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.


P
r
e
z
e
n
t
ă
m

s
u
c
c
i
n
t

î
n

t
a
b
e
l
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
,

s
t
r
u
c
t
u
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

v
i
i
i
.


P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

1
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

s
e
c
ţ
i
e

(
d
i
n

c
a
r
e
)
:


-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

d
i
n

s
e
c
ţ
i
e


C
I
F
U

-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i


C
G
S


C
I
S

-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

C
A
G
S

2
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

(
d
i
n

c
a
r
e
)
:


-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

i
n
t
e
r
e
s

g
e
n
e
r
a
l


C
I
G

C
G
I

-

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i


C
A
G

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

I
N
D
I
R
E
C
T
E

D
E

S
E
C
Ţ
I
E

(
C
I
S
)

N
r
.

c
r
t
.


D
e
n
u
m
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

(
s
i
m
b
o
l
)

B
a
z
a

d
e

c
a
l
c
u
l

C
I
F
U

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r


p
r
i
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

l
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

ş
i

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i
,

r
e
v
i
z
i
i
l
e

t
e
h
n
i
c
e

ş
i

r
e
p
a
r
a
ţ
i
i
l
e

c
u
r
e
n
t
e

-

d
u
r
a
t
a


-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

t
a
r
i
f
e

o
p
e
r
a
ţ
i
o
n
a
l
e-

i
m
p
o
z
i
t
e
,

C
A
S


2
.

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

d
e

l
u
c
r
u

ş
i

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
l
e

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r

-

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

u
t
i
l
a
j
e

ş
i

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t-

d
u
r
a
t
e

n
o
r
m
a
t
e

d
e

f
o
l
o
s
i
n
ţ
ă


-

v
a
l
o
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
,

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

3
.

U
z
u
r
a
,

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

r
e
p
a
r
a
ţ
i
a

s
c
u
l
e
l
o
r
,

d
i
s
p
o
z
i
t
i
v
e
l
o
r

ş
i

v
e
r
i
f
i
c
a
t
o
a
r
e
l
o
r

c
u

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
e

s
p
e
c
i
a
l
ă

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

c
u
m
p
ă
r
a
r
e


-

t
a
r
i
f
e

d
e

m
a
n
o
p
e
r
ă

4
.

E
n
e
r
g
i
e
,

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

ş
i

a
l
t
e

u
t
i
l
i
t
ă
ţ
i

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

ş
i

m
o
t
r
i
c
e

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

-

p
r
e
ţ
u
r
i

(
t
a
r
i
f
e
)


C
G
S

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i
:

p
r
i
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

5
.

S
a
l
a
r
i
i
l
e

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
,

t
e
h
n
i
c
,

e
c
o
n
o
m
i
c
,

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

ş
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

ş
i

d
e

s
e
r
v
i
r
e

a

s
e
c
ţ
i
e
i

ş
i

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
i
l
e

l
a

a
s
i
g
u
r
ă
r
i
l
e

s
o
c
i
a
l
e

-

s
a
l
a
r
i
i

c
o
n
t
r
a
c
t
a
t
e

(
n
e
g
o
c
i
a
t
e
)


-

C
A
S

ş
.
a
.

6
.

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

c
l
ă
d
i
r
i
l
o
r

s
e
c
ţ
i
e
i

ş
i

a

c
e
l
o
r
l
a
l
t
e

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

-

v
a
l
o
a
r
e
a

d
e

i
n
v
e
n
t
a
r


-

d
u
r
a
t
a

n
o
r
m
a
t
ă

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e


7
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

î
n
c
e
r
c
ă
r
i
,

c
e
r
c
e
t
ă
r
i
,

e
x
p
e
r
i
e
n
ţ
e
,

s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
r
e
,

s
t
u
d
i
i
,

c
r
e
a
ţ
i
i

ş
i

i
n
o
v
a
ţ
i
i

p
r
i
v
i
n
d

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
e
c
ţ
i
e
i

-

s
a
l
a
r
i
i


-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e8
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

p
r
o
t
e
c
ţ
i
a

m
u
n
c
i
i

î
n

s
e
c
ţ
i
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e2
2

9
.

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
iC
A
G
S

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

p
r
i
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

1
0
.

D
e
p
l
a
s
ă
r
i
,

d
e
t
a
ş
ă
r
i

ş
i

t
r
a
n
s
f
e
r
ă
r
i

î
n

ţ
a
r
ă

-

d
u
r
a
t
e


-

t
a
r
i
f
e

(
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,

d
i
u
r
n
e
)

1
1
.

M
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

c
u
r
ă
ţ
e
n
i
a

c
l
ă
d
i
r
i
l
o
r

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i-

p
r
e
ţ
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


1
2
.

R
e
p
a
r
a
ţ
i
i

c
u
r
e
n
t
e

l
a

c
l
ă
d
i
r
i

ş
i

a
l
t
e

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

-

s
a
l
a
r
i
i


-

m
a
t
e
r
i
a
l
e

1
3
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

î
n
c
ă
l
z
i
r
e

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
4
.

E
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t

ş
i

f
o
r
ţ
ă

m
o
t
r
i
c
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
5
.

A
p
ă
,

c
a
n
a
l
,

s
a
l
u
b
r
i
t
a
t
e

p
e
n
t
r
u

n
e
v
o
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i


C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
E

G
E
N
E
R
A
L
E

A
L
E

Î
N
T
R
E
P
R
I
N
D
E
R
I
I

(
C
G
I
)

N
r
.

c
r
t
.


D
e
n
u
m
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

(
s
i
m
b
o
l
)

B
a
z
a

d
e

c
a
l
c
u
l

C
I
G

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

i
n
t
e
r
e
s

g
e
n
e
r
a
l

p
r
i
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

l
.

S
a
l
a
r
i
i
l
e

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
,

t
e
h
n
i
c
,

e
c
o
n
o
m
i
c
,

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

ş
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
,

d
e

s
e
r
v
i
r
e

ş
i

d
e

p
a
z
ă

a

f
i
r
m
e
i
,

p
r
o
t
e
c
ţ
i
a

s
o
c
i
a
l
ă

ş
i

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
i
l
e

l
a

a
s
i
g
u
r
ă
r
i

s
o
c
i
a
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

-

s
a
l
a
r
i
i

-

i
m
p
o
z
i
t
e

p
e

s
a
l
a
r
i
i


-

C
A
S

ş
.
a
.

2
.

C
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
i

l
a

f
o
n
d
u
l

d
e

c
e
r
c
e
t
a
r
e

ş
t
i
i
n
ţ
i
f
i
c
ă
,

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
ă

ş
i

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

p
r
o
g
r
e
s
u
l
u
i

t
e
h
n
i
c

-

f
o
n
d
u
r
i

s
p
e
c
i
a
l
e
,

t
a
x
e

ş
i

v
ă
r
s
ă
m
i
n
t
e

a
s
i
m
i
l
a
t
e

3
.

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

f
i
x
e

-

v
a
l
o
a
r
e
a

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

-

d
u
r
a
t
a

n
o
r
m
a
l
ă

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

4
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

î
n
c
e
r
c
ă
r
i
,

e
x
p
e
r
i
e
n
ţ
e
,

s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
ă
r
i
,

s
t
u
d
i
i
,

i
n
v
e
n
ţ
i
i

ş
i

i
n
o
v
a
ţ
i
i

d
e

i
n
t
e
r
e
s

g
e
n
e
r
a
l

-

s
a
l
a
r
i
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

5
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
t
e
c
ţ
i
a

m
u
n
c
i
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

g
e
n
e
r
a
l

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

6
.

D
o
b
â
n
z
i

b
a
n
c
a
r
e

-

c
o
m
i
s
i
o
a
n
e

b
a
n
c
a
r
e

7
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a

m
e
c
a
n
i
z
a
t
ă

ş
i

a
u
t
o
m
a
t
ă

a

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
l
o
r

-

s
a
l
a
r
i
i
,

d
u
r
a
t
a
,

-

t
a
r
i
f
e

o
r
a
r
e

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e


-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

8
.

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

f
i
r
m
e
i

-

p
r
e
ţ
u
r
i

C
A
G

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

p
r
i
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

9
.

F
u
r
n
i
t
u
r
i

d
e

b
i
r
o
u

-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

1
0
.

C
ă
r
ţ
i

r
e
v
i
s
t
e
,

p
u
b
l
i
c
a
ţ
i
i

ş
i

a
b
o
n
a
m
e
n
t
e

-

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

-

c
o
m
i
s
i
o
a
n
e


1
1
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
o
ş
t
ă

-

t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
ţ
i
i

-

f
a
x

e
t
c
.

-

d
u
r
a
t
a
,

-

t
a
r
i
f
e
,

-

s
a
l
a
r
i
i


1
2
.

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

d
e

b
i
r
o
u

-

d
u
r
a
t
a

1
3
.

D
e
p
l
a
s
ă
r
i

d
e
t
a
ş
ă
r
i

s
a
u

t
r
a
n
s
f
e
r
ă
r
i

-

t
a
r
i
f
e

(
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,

d
i
u
r
n
ă
)

1
4
.

M
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

c
u
r
ă
ţ
e
n
i
a

c
l
ă
d
i
r
i
l
o
r

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
5
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e
n
t
r
u

î
n
c
ă
l
z
i
t

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i


2
3

1
6
.

R
e
p
a
r
t
i
ţ
i
i

c
u
r
e
n
t
e

l
a

c
l
ă
d
i
r
i

ş
i

a
l
t
e

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

-

s
a
l
a
r
i
i
,

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
7
.

E
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t

ş
i

m
o
t
r
i
c
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
8
.

A
p
ă
,

c
a
n
a
l
,

s
a
l
u
b
r
i
t
a
t
e

p
e
n
t
r
u

n
e
v
o
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

-

c
o
n
s
u
m
u
r
i


-

p
r
e
ţ
u
r
i

1
9
.

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e

ş
i

g
o
s
p
o
d
ă
r
i
r
e

-

p
r
e
ţ
u
r
i
P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

p
o
a
t
e

f
i

l
u
a
t
ă

î
n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

f
i
e

î
n

a
n
s
a
m
b
l
u
l

s
ă
u
,

î
n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

g
l
o
b
a
l
ă

ş
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

m
a
r
f
ă
,

f
i
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
e
i

s
i
n
g
u
r
e

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
s
,

a
l

u
n
u
i

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t
,

a
l

u
n
e
i

l
u
c
r
ă
r
i

s
a
u

c
o
m
e
n
z
i

c
a
r
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i
e
,

d
e

f
a
p
t
,

f
o
r
m
a

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
i
v
ă

a

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
l
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i
.

S
u
n
t

c
a
z
u
r
i

c
â
n
d

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

ţ
i
n
e

s
e
a
m
a

ş
i

d
e

m
o
d
u
l

d
e

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

u
n
d
e

p
o
a
t
e

s
ă

p
ă
t
r
u
n
d
ă

a
p
r
o
f
u
n
d
a
t

c
u

r
e
s
o
r
t
u
r
i
l
e

e
i
,

d
e
t
a
l
i
i
n
d

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
i

d
e

c
o
s
t
u
r
i
,

d
u
p
ă

c
a
z
,

f
i
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

s
u
b
a
n
s
a
m
b
l
e
l
o
r
,

p
i
e
s
e
l
o
r

s
a
u

a
l

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
,

f
i
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

f
a
z
e
l
o
r

s
a
u

a
l

s
t
a
d
i
i
l
o
r

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

a
v
â
n
d

c
a

r
e
z
u
l
t
a
t

u
n

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t

s
t
a
b
i
l
,

c
o
m
e
n
s
u
r
a
b
i
l
.

A
l
t
e
o
r
i
,

î
n

d
e
t
a
l
i
e
r
e
a

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
l
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i

s
e

ţ
i
n
e

s
e
a
m
a

ş
i

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
,

s
a
u

d
e

s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
l

l
o
r
,

a
c
e
a
s
t
a
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

î
n

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
u
n
t

i
n
f
l
u
e
n
ţ
a
t
e

s
e
n
s
i
b
i
l

d
e

a
s
p
e
c
t
e

c
a
r
e

v
i
z
e
a
z
ă

c
a
l
i
t
a
t
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e
.

Î
n

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

n
o
m
e
n
c
l
a
t
o
r
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e

e
s
t
e

f
o
a
r
t
e

l
a
r
g
,

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z
ă

o

g
r
u
p
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

p
u
r
t
ă
t
o
a
r
e

d
e

c
o
s
t
u
r
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

g
r
u
p
e
l
o
r
,

l
o
t
u
r
i
l
o
r

s
a
u

s
e
r
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
s
e
,

g
a
r
n
i
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
i
e
s
e
,

c
o
m
e
n
z
i
l
o
r

e
t
c
.

G
r
u
p
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
e

l
o
t
u
r
i
,

s
e
r
i
i

e
t
c
.
,

s
e

f
a
c
e

ţ
i
n
â
n
d

s
e
a
m
a

d
e

m
a
t
e
r
i
a

p
r
i
m
ă

c
o
n
s
u
m
a
t
ă

î
n

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

l
o
r
,

d
e

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
,

d
e

d
u
r
a
t
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

e
t
c
.

C
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

a
c
o
r
d
e

o

a
t
e
n
ţ
i
e

d
e
o
s
e
b
i
t
ă

s
t
a
b
i
l
i
r
i
i

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
l
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i
,

g
r
a
d
u
l
u
i

d
e

f
i
n
i
s
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

f
ă
c
â
n
d

d
i
s
t
i
n
c
ţ
i
e

n
e
t
ă

î
n
t
r
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

t
e
r
m
i
n
a
t
ă

ş
i

c
e
a

n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
ă
,

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

c
o
n
d
i
ţ
i
i
l
e

o

c
e
r
.

A
c
e
a
s
t
ă

d
i
s
t
i
n
c
ţ
i
e

e
s
t
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
ă

n
e
c
e
s
a
r
ă

ş
i

î
n

c
a
z
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
a
r
e

c
a
l
i
t
a
t
i
v
,

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

c
e
l
e

r
e
b
u
t
a
t
e
,

c
a
r
e

p
r
e
z
i
n
t
ă

d
e
f
e
c
t
e
.


D
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

n
e
c
e
s
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

d
e

b
u
g
e
t
a
r
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

d
e

p
o
s
t
c
a
l
c
u
l
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

p
e
n
t
r
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

s
t
r
u
c
t
u
r
i
i

c
a
l
c
u
l
a
t
o
r
i
i

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

a
c
e
s
t
e
a

s
e

c
l
a
s
i
f
i
c
ă

p
e
:

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

ş
i

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.N
u
m
ă
r
u
l

ş
i

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
a

p
o
z
i
ţ
i
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

s
t
r
u
c
t
u
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

c
o
n
f
o
r
m

a
c
e
s
t
e
i

c
l
a
s
i
f
i
c
ă
r
i

s
u
n
t

d
e
o
s
e
b
i
t
e

î
n
t
r
u
c
â
t

ş
i

c
r
i
t
e
r
i
i
l
e

p
e

c
a
r
e

s
e

b
a
z
e
a
z
ă
,

d
i
f
e
r
ă

d
e

l
a

o

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

l
a

a
l
t
a
.-

a
s
t
f
e
l

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

d
u
p
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
i
m
a
r
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

l
a

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
a
l
c
u
l
u
l

a
l
t
o
r

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
,

l
a

c
o
r
e
l
a
r
e
a

b
u
g
e
t
u
l
u
i

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
u

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
u
n
i

a
l
e

b
u
g
e
t
u
l
u
i
,

l
a

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

p
o
n
d
e
r
i
i

f
i
e
c
ă
r
u
i

e
l
e
m
e
n
t

d
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
ă

î
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

A
r
e

î
n
s
ă

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
u
l

c
ă

n
u

s
t
ă

l
a

b
a
z
a

o
r
g
a
n
i
z
ă
r
i
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

a

c
a
l
c
u
l
u
l
u
i

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
.


-

s
p
r
e

d
e
o
s
e
b
i
r
e

d
e

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
,

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

e
s
t
e

m
a
i

e
l
a
s
t
i
c
ă
,

c
o
m
p
l
e
t
â
n
d
u
-
s
e

d
u
p
ă

c
a
z

c
u

n
o
i

p
o
z
i
ţ
i
i
,

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

o

s
e
r
i
e

d
e

f
a
c
t
o
r
i

c
u
m

a
r

f
i
:

i
m
p
o
r
t
a
n
ţ
a

ş
i

p
o
n
d
e
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

î
n

s
t
r
u
c
t
u
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

g
r
a
d
u
l

d
e

s
i
m
i
l
i
t
u
d
i
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c
ă

ş
i

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

e
t
c
.A
c
e
a
s
t
ă

g
r
u
p
a
r
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

l
a

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

l
a

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

b
u
g
e
t
u
l
u
i

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
,

l
a

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

s
a
r
c
i
n
i
l
o
r

d
e

r
e
d
u
c
e
r
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

C
r
i
t
e
r
i
u
l

c
e
r
i
n
ţ
e
l
o
r

m
u
n
c
i
i

d
e

p
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e

ş
i

p
o
s
t
c
a
l
c
u
l

g
r
u
p
e
a
z
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

ş
i

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.

A
c
e
a
s
t
ă

g
r
u
p
a
r
e

s
-
a

f
ă
c
u
t

î
n

i
n
t
e
n
ţ
i
a

d
e

a

a
s
i
g
u
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

o

a
n
u
m
i
t
ă

s
t
r
u
c
t
u
r
ă
.

P
o
t
r
i
v
i
t

a
c
e
s
t
e
i

c
l
a
s
i
f
i
c
ă
r
i
,

n
u
m
ă
r
u
l

ş
i

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
a

p
o
z
i
ţ
i
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

a
c
e
a
s
t
ă

s
t
r
u
c
t
u
r
ă

s
u
n
t

d
i
f
e
r
i
t
e
,

d
e
o
a
r
e
c
e

ş
i

c
r
i
t
e
r
i
u
l

p
e

c
a
r
e

s
e

b
a
z
e
a
z
ă
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

s
c
o
p
u
l


2
4

u
r
m
ă
r
i
t

p
r
i
n

e
l
e
,

d
i
f
e
r
ă

d
e

l
a

o

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

l
a

a
l
t
e
.

P
e
n
t
r
u

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

s
e

f
o
l
o
s
e
ş
t
e

o

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
ă

u
n
i
c
ă
,

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
ă

d
e

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l

l
o
r

e
c
o
n
o
m
i
c
.


C
L
A
S
I
F
I
C
A
R
E
A

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

P
E

E
L
E
M
E
N
T
E

P
R
I
M
A
R
E


1
)

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
e

b
a
z
ă

ş
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e

(
d
i
n

a
f
a
r
ă
)
;2
)

d
e
ş
e
u
r
i

r
e
c
u
p
e
r
a
b
i
l
e

(
s
e

s
c
a
d
)
;


3
)

e
n
e
r
g
i
e

ş
i

a
p
ă

(
d
i
n

a
f
a
r
ă
)
;


4
)

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

f
i
x
e
;5
)

a
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
;

I
.

T
o
t
u
l

c
o
s
t
u
r
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

(
1

-

2

+

3

+

4

+

5
)
;6
)

s
a
l
a
r
i
i
;


7
)

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
i

a
s
u
p
r
a

s
a
l
a
r
i
i
l
o
r
;


8
)

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
i

l
a

f
o
n
d
u
l

d
e

c
e
r
c
e
t
a
r
e

ş
t
i
i
n
ţ
i
f
i
c
ă
;9
)

a
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

c
u

m
u
n
c
a

v
i
e

I
I
.

T
o
t
a
l

c
o
s
t
u
r
i

c
u

m
u
n
c
a

v
i
e
:

(
6

+

7

+

8

+

9
)

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

a
r
e

n
u
m
e
r
o
a
s
e

u
t
i
l
i
t
ă
ţ
i
,

a
t
â
t

î
n

c
a
d
r
u
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

c
â
t

ş
i

a
l

v
e
r
i
g
i
l
o
r

s
u
p
e
r
i
o
a
r
e

e
i
.

Î
n

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e
,

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

n
o
m
e
n
c
l
a
t
o
r
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r
,

l
a

n
i
v
e
l
u
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

p
r
i
n

a
c
e
a
s
t
ă

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

a
s
i
g
u
r
â
n
d
u
-
s
e
:


-

p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e
t
e
r
m
i
n
ă
r
i
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

g
l
o
b
a
l
ă
,

a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

u
z
i
n
ă

a
l

î
n
t
r
e
g
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
i

m
a
r
f
ă

p
r
i
v
i
t
ă

n
e
d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
t

l
a

n
i
v
e
l
u
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

a

a
l
t
o
r

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i

d
e
r
i
v
a
ţ
i
;


-

c
o
r
e
l
a
r
e
a

p
l
a
n
u
l
u
i

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

c
u

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
u
n
i

d
e

p
l
a
n
;


-

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

p
o
n
d
e
r
i
i

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

î
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
,

a
r
ă
t
â
n
d

p
r
i
n

a
c
e
a
s
t
a

g
r
a
d
u
l

î
n

c
a
r
e

e
s
t
e

f
o
l
o
s
i
t
ă

m
u
n
c
a

t
r
e
c
u
t
ă

ş
i

m
u
n
c
a

a
c
t
u
a
l
ă

î
n

c
a
d
r
u
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
.

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e

f
i
i
n
d

s
i
m
p
l
ă
,

p
o
a
t
e

a
r
ă
t
a

s
t
r
u
c
t
u
r
a

e
c
o
n
o
m
i
c
ă

a

d
i
f
e
r
i
t
e
l
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
,

o
g
l
i
n
d
i
n
d

c
e

a
n
u
m
e

m
i
j
l
o
a
c
e

s
-
a
u

c
o
n
s
u
m
a
t
,

d
a
r

r
ă
m
â
n
e

d
e
f
i
c
i
t
a
r
ă

î
n

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
a

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
e
i

ş
i

î
n

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

c
a
l
c
u
l
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e

p
r
o
d
u
s
.

N
u

p
e
r
m
i
t
e

d
e

a
s
e
m
e
n
e
a

c
o
m
p
a
r
a
r
e
a

î
n
t
r
e

p
l
a
n

ş
i

e
f
e
c
t
i
v
,

î
n

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

s
e

m
o
d
i
f
i
c
ă

v
o
l
u
m
u
l

ş
i

s
t
r
u
c
t
u
r
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

a
p
e
l
â
n
d

p
e
n
t
r
u

a
c
e
a
s
t
a

l
a

c
a
l
e
a

r
e
c
a
l
c
u
l
ă
r
i
l
o
r
,

c
a
r
e

e
s
t
e

d
e
s
t
u
l

d
e

a
n
e
v
o
i
o
a
s
ă
.C
L
A
S
I
F
I
C
A
R
E
A

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

P
E

A
R
T
I
C
O
L
E

D
E

C
A
L
C
U
L
A
Ţ
I
E

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

e
s
t
e

u
t
i
l
ă

p
e
n
t
r
u

a

c
a
l
c
u
l
a

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

ş
i

a

v
e
d
e
a

c
â
t

d
e

e
c
o
n
o
m
i
c
o
s

s
-
a
u

c
h
e
l
t
u
i
t

m
i
j
l
o
a
c
e
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
e

p
l
a
n
u
l
u
i

ş
i

c
u

a
l
t
e

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

f
ă
r
ă

c
a
l
c
u
l
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.

P
e
n
t
r
u

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

o

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
ă

d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
t
ă

p
e

r
a
m
u
r
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
.

N
o
m
e
n
c
l
a
t
o
r
u
l

a
r
t
i
c
o
l
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

p
e
n
t
r
u

u
z
u
l

g
e
n
e
r
a
l
,

î
m
b
r
a
c
ă

o

f
o
r
m
ă

m
i
n
i
m
a
l
ă
,

c
u

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

p
o
z
i
ţ
i
i
:-

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
;-

m
a
t
e
r
i
a
l
e

r
e
c
u
p
e
r
a
b
i
l
e

ş
i

r
e
f
o
l
o
s
i
b
i
l
e
;-

s
a
l
a
r
i
i

d
i
r
e
c
t
e
;-

i
m
p
o
z
i
t
u
l

ş
i

c
o
n
t
r
i
b
u
ţ
i
a

l
a

a
s
i
g
u
r
ă
r
i
l
e

s
o
c
i
a
l
e

p
e
n
t
r
u

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
;-

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
;-

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i
;-

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
;

p
i
e
r
d
e
r
i

ş
i

r
e
b
u
t
u
r
i

(
a
c
e
s
t

a
r
t
i
c
o
l

s
e

f
o
l
o
s
e
ş
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

e
f
e
c
t
i
v
ă
,

i
a
r

î
n

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

d
e

p
l
a
n

n
u
m
a
i

c
a

e
x
c
e
p
ţ
i
e
,

s
p
r
e

a

r
e
f
l
e
c
t
a

s
u
m
e
l
e

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
e

b
a
z
a

l
i
m
i
t
e
l
o
r

m
a
x
i
m
e

d
e

p
i
e
r
d
e
r
i

d
i
n

r
e
b
u
t
u
r
i
l
e

a
p
r
o
b
a
t
e

p
r
i
n

p
l
a
n
)
.2
5


a
)

C
o
s
t
u
l

d
e

s
e
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

s
e

f
o
r
m
e
a
z
ă

î
n
s
u
m
â
n
d

l
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i
;b
)

C
o
s
t
u
l

d
e

u
z
i
n
ă

s
e

f
o
r
m
e
a
z
ă

a
d
ă
u
g
â
n
d
,

l
a

c
o
s
t
u
l

d
e

s
e
c
ţ
i
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
i
l
e

d
i
n

r
e
b
u
t
u
r
i

(
p
r
i
v
i
n
d
,

d
u
p
ă

c
a
z
,

f
i
e

o

s
i
n
g
u
r
ă

u
n
i
t
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
s
,

l
u
c
r
a
r
e

s
a
u

s
e
r
v
i
c
i
u
,

f
i
e

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

m
a
r
f
ă

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
)
.c
)

C
o
s
t
u
l

c
o
m
e
r
c
i
a
l

(
c
o
m
p
l
e
t
)

a
l

u
n
e
i

s
i
n
g
u
r
e

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
s

s
a
u

a
l

î
n
t
r
e
g
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
i

m
a
r
f
ă

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

c
o
m
p
l
e
t
a
r
e
a

u
n
e
i

p
o
z
i
ţ
i
i

(
a
r
t
i
c
o
l
)

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

n
u
m
i
t
ă

"
c
h
e
l
t
u
i
a
l
ă

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e
"
,

c
o
n
s
t
i
t
u
i
n
d

a
s
t
f
e
l

u
n

n
o
u

c
o
s
t
.

A
c
e
s
t

f
e
n
o
m
e
n

a
p
a
r
e

n
u
m
a
i

î
n

s
i
t
u
a
ţ
i
a

î
n

c
a
r
e

î
n

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e
s
f
a
c
e
r
i
i

s
e

i
v
e
s
c

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

t
r
e
c
u
t
e

c
a

d
i
s
t
i
n
c
t

î
n

c
o
s
t
u
r
i
.

L
a

n
i
v
e
l
u
l

î
n
t
r
e
g
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
i

m
a
r
f
ă

ş
i

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

g
l
o
b
a
l
e

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

s
u
m
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

e
s
t
e

e
g
a
l
ă

c
u

s
u
m
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

s
t
a
b
i
l
i
t
e

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e
,

p
o
n
d
e
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

î
n

s
t
r
u
c
t
u
r
a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
i
i
n
d

c
u

t
o
t
u
l

a
l
t
a

d
e
c
â
t

p
o
n
d
e
r
e
a

a
r
t
i
c
o
l
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.S
p
r
e

d
e
o
s
e
b
i
r
e

d
e

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

e
l
e
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e
,

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

î
n
g
ă
d
u
i
e

e
x
c
e
p
ţ
i
i

p
e
n
t
r
u

l
u
a
r
e
a

î
n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

a

u
n
o
r

f
a
c
t
o
r
i

c
u
m

a
r

f
i
:

i
m
p
o
r
t
a
n
ţ
a

ş
i

p
o
n
d
e
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

î
n

s
t
r
u
c
t
u
r
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

t
e
h
n
o
l
o
g
i
a

ş
i

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

g
r
a
d
u
l

d
e

p
ă
t
r
u
n
d
e
r
e

a

p
r
o
g
r
e
s
u
l
u
i

t
e
h
n
i
c

e
t
c
.
,

ş
i

i
m
p
r
i
m
ă

c
l
a
s
i
f
i
c
ă
r
i
i

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

u
n

c
a
r
a
c
t
e
r

m
a
i

e
l
a
s
t
i
c
,

c
a

p
u
t
â
n
d
u
-
s
e

c
o
m
p
l
e
t
a
,

d
u
p
ă

c
a
z
,

c
u

n
o
i

p
o
z
i
ţ
i
i
,

c
u
m

a
r

f
i
:

p
r
o
d
u
s
e

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t
e

ş
i

s
e
r
v
i
c
i
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n

c
o
o
p
e
r
a
r
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
-
a
p
r
o
v
i
z
i
o
n
a
r
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

g
a
r
a
n
ţ
i
i
l
o
r

s
a
u

s
e
r
v
i
c
i
i
l
o
r
,

a
m
o
r
t
i
z
ă
r
i

d
i
r
e
c
t
e

e
t
c
.


G
r
u
p
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

u
n
o
r

s
c
o
p
u
r
i

m
u
l
t
i
p
l
e
,

c
a

d
e

e
x
e
m
p
l
u
:-

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
l
a
n
i
f
i
c
a
t

ş
i

e
f
e
c
t
i
v

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

ş
i

c
o
m
p
l
e
t
a
r
e
a

b
u
g
e
t
u
l
u
i

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
;-

p
e
n
t
r
u

p
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

ş
i

r
e
d
u
c
e
r
e
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

a
t
â
t

l
a

n
i
v
e
l

d
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e
,

c
â
t

ş
i

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e
;-

p
e
n
t
r
u

e
l
i
m
i
n
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

l
e
g
a
t
e

d
i
r
e
c
t

d
e

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
,

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
a
r
e

p
r
i
v
e
s
c

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
a

ş
i

c
o
n
d
u
c
e
r
e
a

a
c
e
s
t
u
i

p
r
o
c
e
s
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
e
l
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
e

s
u
b
r
a
m
u
r
i

s
a
u

p
e

r
a
m
u
r
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
,

a
s
i
g
u
r
â
n
d

u
n

c
r
i
t
e
r
i
u

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e

î
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e

a
l
e

f
i
e
c
ă
r
e
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

ş
i

c
e
l
e

m
e
d
i
i

p
e

r
a
m
u
r
ă
.

F
o
l
o
s
i
r
e
a

c
l
a
s
i
f
i
c
ă
r
i
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

i
m
p
u
n
e
,

p
e

l
â
n
g
ă

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
i
i

s
a
l
e
,

ş
i

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

u
n
u
i

c
o
n
ţ
i
n
u
t

u
n
i
c

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

d
e

c
ă
t
r
e

t
o
a
t
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
e

c
a
r
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

a
c
e
a
s
t
ă

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

î
n

a
c
e
e
a
ş
i

f
o
r
m
ă
.

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r
u
l

l
o
r

f
a
ţ
ă

d
e

v
a
r
i
a
ţ
i
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
i
i
,

s
e

f
a
c
e

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

f
i
x
e
.

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

V
A
R
I
A
B
I
L
E

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

s
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

ş
i

s
e

c
o
l
e
c
t
e
a
z
ă

d
i
r
e
c
t

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

(
o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

r
e
s
p
e
c
t
i
v

p
r
o
d
u
s
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
,

s
e
r
v
i
c
i
i
,

c
o
m
e
n
z
i
,

f
a
z
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
.
a
.
)
,

d
e
o
a
r
e
c
e

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

c
ă

n
u
m
a
i

e
l
e

d
e
p
i
n
d

d
e

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

î
n
t
r
u
c
â
t

c
r
e
s
c

s
a
u

d
e
s
c
r
e
s
c

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

m
ă
r
i
r
e
a

s
a
u

m
i
c
ş
o
r
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
i
i
.

C
a

a
t
a
r
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

a
p
a
r
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

n
u
m
a
i

î
n

c
a
z
u
l

d
e
s
f
ă
ş
u
r
ă
r
i
i

u
n
e
i

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
e
.


C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

F
I
X
E

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
x
e

s
u
n
t

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
ă

s
a
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

ş
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z
ă

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
x
e

p
r
i
v
e
s
c

î
n

a
n
s
a
m
b
l
u

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

d
e

a

p
r
o
d
u
c
e

ş
i

a

v
i
n
d
e
,

f
i
i
n
d

r
e
l
a
t
i
v

c
o
n
s
t
a
n
t
e

î
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

t
i
m
p
.

D
i
n

a
c
e
s
t

m
o
t
i
v
,

e
l
e

s
e

p
r
o
g
r
a
m
e
a
z
ă

ş
i

s
e

u
r
m
ă
r
e
s
c

g
l
o
b
a
l

s
a
u

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

u
n

n
u
m
ă
r


2
6

r
e
d
u
s

d
e

l
o
c
u
r
i

d
e

c
o
s
t
u
r
i

s
a
u

c
e
n
t
r
e

d
e

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e

ş
i

n
u

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

d
e
d
u
c
â
n
d
u
-
s
e

d
i
r
e
c
t

d
i
n

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
.

Î
n

a
c
e
s
t
e

c
o
n
d
i
ţ
i
i
,

n
i
c
i

s
t
o
c
u
r
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

ş
i

n
i
c
i

c
e
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

n
u

s
u
n
t

a
f
e
c
t
a
t
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
x
e
,

f
i
i
n
d

e
v
a
l
u
a
t
e

n
u
m
a
i

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e
.

C
L
A
S
I
F
I
C
A
R
E
A

A
C
T
I
V
I
T
Ă
Ţ
I
L
O
R

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
EA
b
o
r
d
â
n
d

p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
a

c
o
m
p
l
e
x
ă

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
r
o
c
e
d
e
a
z
ă

l
a

g
r
u
p
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
a
r
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

s
t
r
u
c
t
u
r
a

a
c
e
s
t
o
r
a

p
o
t
r
i
v
i
t

u
n
o
r

c
r
i
t
e
r
i
i

ş
t
i
i
n
ţ
i
f
i
c
e

s
t
r
i
c
t

n
e
c
e
s
a
r
e

ş
i

î
n

a
c
e
l
a
ş
i

t
i
m
p

c
o
n
v
e
n
a
b
i
l
e

p
e
n
t
r
u

a
t
i
n
g
e
r
e
a

ţ
e
l
u
r
i
l
o
r

s
a
l
e

î
n
t
r
e

c
a
r
e
:

n
a
t
u
r
a

e
c
o
n
o
m
i
c
ă

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
,

l
o
c
u
l

d
e

e
f
e
c
t
u
a
r
e

a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

l
e
g
ă
t
u
r
a

l
o
r

c
u

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

m
o
d
u
l

d
e

i
n
c
l
u
d
e
r
e

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
,

r
a
p
o
r
t
u
l

î
n

c
a
r
e

s
e

g
ă
s
e
s
c

f
a
ţ
ă

d
e

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

c
e
r
i
n
ţ
e
l
e

m
u
n
c
i
i

d
e

b
u
g
e
t
a
r
e

ş
i

u
r
m
ă
r
i
r
e
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
t
i
v
e

(
d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
)

f
a
c

o
b
i
e
c
t
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

d
e

s
t
u
d
i
u

a
l

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

c
a
r
e

l
e

c
o
l
e
c
t
e
a
z
ă

ş
i

r
e
g
r
u
p
e
a
z
ă

î
n
s
ă

p
e

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
i
.

M
o
d
u
l

d
e

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

a

u
n
i
t
ă
ţ
i
i

p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
,

a
ş
a

c
u
m

a

f
o
s
t

d
e
f
i
n
i
t

a
n
t
e
r
i
o
r
,

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

ş
i

n
e
c
e
s
i
t
ă
ţ
i
l
e

s
a
l
e

p
o
a
t
e

f
i

i
l
u
s
t
r
a
t

s
u
c
c
i
n
t

î
n

f
i
g
u
r
a

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
,

m
o
d

c
a
r
e

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

ş
i

f
e
l
u
l
u
i

c
u
m

a
u

f
o
s
t

d
e
f
i
n
i
t
e

c
o
n
t
u
r
i
l
e

d
i
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

D
E

B
A
Z
Ă


A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

A
U
X
I
L
I
A
R
Ă

-
9
2
2


A
C
T
I
V
I
T
A
T
E
A

A
N
E
X
Ă


APROVIZIONARE

DESFACERE -925
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
Ţ
I
E

Ş
I

G
O
S
P
O
D
Ă
R
I
R
E

9
2
4

S
E
C
T
O
R

D
E

C
O
S
T
U
R
I

P
R
I
N
C
I
P
A
L

S
E
C
T
O
R

D
E

C
O
S
T
U
R
I

S
E
C
U
N
D
A
R

P
U
R
T
Ă
T
O
R
I

D
E

C
O
S
T
U
R
I

(
P
L
SP
R
O
D
U
S
E
,

L
U
C
R
Ă
R
I
,

S
E
R
V
I
C
I
I
)

D
I
R
E
C
T
Ă

-
9
2
1

I
N
D
I
R
E
C
T
Ă

-

9
2
3

U
N
I
T
A
T
E

P
R
O
D
U
C
T
I
V
Ă

PREŢ DE VÂNZARE
PREŢ DE CUMPĂRARE
VALOARE JUSTĂ
C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

=
>

C
O
S
T
U
R
I

A
C
T
I
V
I
T
A
T
E

P
R
I
N
C
I
P
A
L
Ă

F
i
g
u
r
a

n
r
.

2
.
1

COST DE ACHIZIŢIE

2
7

L
o
c
u
r
i
l
e

d
e

m
u
n
c
ă

î
n

c
a
l
i
t
a
t
e
a

l
o
r

d
e

l
o
c
u
r
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
e

r
e
u
n
e
s
c
,

ţ
i
n
â
n
d

s
e
a
m
a

d
e

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
ă
ţ
i
l
e

o
r
g
a
n
i
z
ă
r
i
i

ş
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

c
a

ş
i

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

î
n

a
ş
a

n
u
m
i
t
e
l
e

s
e
c
t
o
a
r
e

d
e

c
o
s
t
u
r
i
,

e
l
e

g
r
e
f
â
n
d
u
-
s
e

n
e
m
i
j
l
o
c
i
t

p
e

s
t
r
u
c
t
u
r
a

g
e
n
e
r
a
l
ă

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

l
a

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

n
i
v
e
l
e
:


a
)

S
e
c
ţ
i
a

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
e

s
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i
e

c
a

s
u
b
d
i
v
i
z
i
u
n
e

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
ă
,

b
i
n
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
ă

d
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
,

î
n

c
a
r
e

s
e

d
e
s
f
ă
ş
o
a
r
ă

o

a
n
u
m
i
t
ă

f
a
z
ă

a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

s
a
u

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
ă

î
n

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

u
n
u
i

a
n
u
m
e

p
r
o
d
u
s

o
r
i

a

u
n
e
i

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e

a

a
c
e
s
t
u
i
a
,

s
a
u

î
n

p
r
e
s
t
a
r
e
a

u
n
u
i

s
e
r
v
i
c
i
u

p
e
n
t
r
u

n
e
v
o
i

i
n
t
e
r
n
e

o
r
i

p
e
n
t
r
u

t
e
r
ţ
i
;


b
)

A
t
e
l
i
e
r
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

f
o
r
m
a
t

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

n
u
m
ă
r

d
e

l
o
c
u
r
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

p
o
a
t
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a

f
i
e

c
a

s
u
b
d
i
v
i
z
i
u
n
e

a

s
e
c
ţ
i
e
i
,

f
i
e

i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.

F
i
e
c
a
r
e

a
t
e
l
i
e
r

c
o
n
s
t
i
t
u
i
e

s
e
c
t
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
s
t
i
n
c
t
;


c
)

C
e
n
t
r
e
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
o
n
s
t
i
t
u
i
t
e

d
e

r
e
g
u
l
ă

î
n

c
e
n
t
r
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
,

c
u
p
r
i
n
z
â
n
d

f
i
e
c
a
r
e

u
n
a

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

m
a
ş
i
n
i
,

l
o
c
u
r
i
l
e

d
e

m
u
n
c
ă

m
a
n
u
a
l
ă

î
n

c
a
r
e

s
e

e
x
e
c
u
t
ă

a
c
e
e
a
ş
i

o
p
e
r
a
ţ
i
e
,

l
i
n
i
a

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
ă

e
t
c
.
,

f
u
n
c
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

t
o
t
d
e
a
u
n
a

d
r
e
p
t

s
e
c
t
o
a
r
e

d
e

c
o
s
t
u
r
i
,

p
e
n
t
r
u

d
e
l
i
m
i
t
a
r
e
a

c
â
t

m
a
i

s
t
r
i
c
t
ă

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
f
e
r
e
n
t
e

f
i
e
c
ă
r
u
i
a
;


d
)

A
p
a
r
a
t
u
l

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

ş
i

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
,

c
a
r
e

s
i
n
c
r
o
n
i
z
e
a
z
ă

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
u
b
d
i
v
i
z
i
u
n
i
l
o
r

p
r
o
d
u
c
t
i
v
e

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

ş
i

c
r
e
e
a
z
ă

a
r
m
o
n
i
a

d
i
n
t
r
e

e
l
e

î
n

p
r
o
c
e
s
u
l

c
o
n
l
u
c
r
ă
r
i
i

l
o
r
,

u
r
m
ă
r
e
ş
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
e

c
a
r
e

l
e

o
c
a
z
i
o
n
e
a
z
ă

d
i
v
e
r
s
e
l
e

s
a
l
e

v
e
r
i
g
i
,

l
a

n
i
v
e
l
u
l

u
n
u
i

s
i
n
g
u
r

s
e
c
t
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i
.


e
)

A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

a
p
r
o
v
i
z
i
o
n
a
r
e

s
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i
e

c
a

s
e
c
t
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i

d
i
s
t
i
n
c
t

p
e
n
t
r
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
e

c
a
r
e

l
e

o
c
a
z
i
o
n
e
a
z
ă

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

a
p
r
o
v
i
z
i
o
n
a
r
e

s
u
n
t

t
r
e
c
u
t
e

d
e

r
e
g
u
l
a

a
s
u
p
r
a

p
r
e
ţ
u
l
u
i

d
e

c
u
m
p
ă
r
a
r
e

f
o
r
m
â
n
d

c
e
e
a

c
e

s
e

n
u
m
e
ş
t
e

p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e
)
.


f
)

A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

p
o
a
t
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i

u
n

s
e
c
t
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i

s
a
u

c
h
i
a
r

m
a
i

m
u
l
t
e

s
e
c
t
o
a
r
e

a
p
a
r
t
e
,

d
a
c
ă

m
o
d
u
l

c
u
m

e
s
t
e

o
r
g
a
n
i
z
a
t
ă

(
v
â
n
z
a
r
e

p
r
i
n

d
e
p
o
z
i
t

s
a
u

p
r
i
n

m
a
g
a
z
i
n

p
r
o
p
r
i
u

d
e

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e

ş
i

d
e
s
f
a
c
e
r
e
)
,

v
o
l
u
m
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

ş
i

c
o
n
d
i
ţ
i
i
l
e


d
e

f
r
a
n
c
o


i
m
p
u
n

a
c
e
a
s
t
a
.


A
P
L
I
C
A
Ţ
I
I

T
E
M
A
T
I
C
ET
E
S
T

T
I
P


A
L
E
G
E
R
E

M
U
L
T
I
P
L
Ă

(
M
U
L
T
I
P
L
E

C
H
O
I
C
E
)I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ţ
i

l
i
t
e
r
a

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
a
r
e

e
n
u
n
ţ
u
l
u
i

c
a
r
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z
ă

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

a
f
i
r
m
a
ţ
i
a

s
a
u

r
ă
s
p
u
n
d
e

î
n
t
r
e
b
ă
r
i
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
u
n
t
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
a
r
e
:


a
)

N
u

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e
;

b
)

S
e

c
o
l
e
c
t
e
a
z
ă

p
e

l
o
c
u
r
i

ş
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

p
e

p
r
o
d
u
s
e

ş
i

s
e
r
v
i
c
i
i
;

c
)

S
u
n
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a

p
r
o
d
u
c
e
:

a
p
ă

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă
,

e
n
e
r
g
i
e

t
e
r
m
i
c
ă

ş
i

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă
;

d
)

S
u
n
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

c
ă
t
r
e

c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
e
l
e

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

ş
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
e

a

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
;

e
)

S
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

p
e

o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r
;


R
Ă
S
P
.
:

b

D
I
F
.
:

u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

22
8


T
E
S
T

T
I
P


A
L
E
G
E
R
E

M
U
L
T
I
P
L
Ă

(
M
U
L
T
I
P
L
E

C
H
O
I
C
E
)

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ţ
i

l
i
t
e
r
a

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
a
r
e

e
n
u
n
ţ
u
l
u
i

c
a
r
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z
ă

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

a
f
i
r
m
a
ţ
i
a

s
a
u

r
ă
s
p
u
n
d
e

î
n
t
r
e
b
ă
r
i
i
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
u
n
t
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
a
r
e
:


a
)

R
ă
m
â
n

c
o
n
s
t
a
n
t
e

c
u

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
;

b
)

N
u

s
e

p
o
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a

p
e

p
r
o
d
u
s
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
,

s
e
r
v
i
c
i
i

ş
.
a
.

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r
;

c
)

N
u

s
e

i
n
c
l
u
d

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e
;

d
)

N
u

s
e

r
e
g
ă
s
e
s
c

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

c
i

n
u
m
a
i

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă
;

e
)

S
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

p
e

o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

l
o
r
;


R
Ă
S
P
.
:

e

D
I
F
.
:

u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

5


T
E
S
T

T
I
P


A
D
E
V
Ă
R
A
T
/
F
A
L
S

(
T
R
U
E
/
F
A
L
S
E
)

I
n
d
i
c
a
ţ
i

d
a
c
ă

e
n
u
n
ţ
u
l

s
a
u

p
r
o
p
o
z
i
ţ
i
a

s
u
n
t

a
d
e
v
ă
r
a
t
e

s
a
u

f
a
l
s
e
.


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

ş
i

c
a
r
e

p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

d
e
v
i
n

c
o
s
t
u
r
i
,

s
e

n
u
m
e
s
c

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
c
o
r
p
o
r
a
b
i
l
e
.


R
Ă
S
P
.
:

A
d
e
v
ă
r
a
t

D
I
F
.
:


u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

2


T
E
S
T

T
I
P


C
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
Ţ
Ă

(
M
A
T
C
H
I
N
G
)


S
u
n
t

d
a
t
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i

ş
i

t
r
ă
s
ă
t
u
r
i

a
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.

S
ă

s
e

i
n
d
i
c
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
a

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
i
v
ă
.


C
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
a

C
a
t
e
g
o
r
i
a

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a

S
u
n
t

v
a
r
i
a
b
i
l
e

c
u

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

1

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

b

S
u
n
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e
,

s
p
r
e

e
x
e
m
p
l
u
,

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

2

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

f
i
x
e

u
n
i
t
a
r
e

c

S
u
n
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

r
e
g
u
l
ă

î
n

d
e
p
o
z
i
t
e
l
e

f
i
n
a
l
e

3

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

u
n
i
t
a
r
e

d

S
u
n
t

c
u
p
r
i
n
s
e

î
n

c
o
s
t
u
l

c
u
m
p
ă
r
ă
t
u
r
i
l
o
r

4

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

u
n
i
t
a
r
e

e

S
u
n
t

r
e
l
a
t
i
v

c
o
n
s
t
a
n
t
e

c
u

5

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

a
p
r
o
v
i
z
i
o
n
a
r
e


2
9

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

u
n
i
t
a
r
e


R
Ă
S
P
.
:


D
I
F
.
:

m
e
d
i
u

1

=

e

2

=

a

3

=

b

4

=

c

5

=

d


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
0

N
o
t
ă
:

S
e

a
c
o
r
d
ă

c
â
t
e

1
,
6

p
u
n
c
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
c
t

r
e
a
l
i
z
a
t
ă
.3
0

T
e
m
a

n
r
.

3

-

R
E
L
A
Ţ
I
A

D
I
N
T
R
E

C
O
N
T
A
B
I
L
I
T
A
T
E
A

D
E

G
E
S
T
I
U
N
E

Ş
I

C
O
N
T
A
B
I
L
I
T
A
T
E
A

F
I
N
A
N
C
I
A
R
Ă

I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

l
a

t
e
m
a

t
r
a
t
a
t
ă

Î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
a

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e
g
a
j
a
t
e

d
i
n

t
r
a
n
s
f
o
r
m
ă
r
i
l
e

p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
,

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

r
o
m
â
n
e
a
s
c
ă

f
u
n
c
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

c
u

d
o
u
ă

c
i
r
c
u
i
t
e

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
o
n
a
l
e

m
a
j
o
r
e

ş
i

d
i
s
t
i
n
c
t
e
:

-

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

r
i
g
u
r
o
a
s
ă
,

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e

ş
i

r
e
g
l
e
m
e
n
t
a
t
ă

u
n
i
t
a
r

d
e

o
r
g
a
n
e
l
e

c
u

a
t
r
i
b
u
ţ
i
i

d
e

n
o
r
m
a
r
e

(
M
F
)
,

c
a
r
e

o
f
e
r
ă

c
u

p
r
e
c
ă
d
e
r
e

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i

e
x
t
e
r
n
e

c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
e

î
n

d
o
c
u
m
e
n
t
e

d
e

s
i
n
t
e
z
ă

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

(
b
i
l
a
n
ţ
u
l

c
o
n
t
a
b
i
l
,

c
o
n
t
u
l

d
e

p
r
o
f
i
t

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
e

ş
i

a
n
e
x
e
l
e

s
a
l
e
)
.


-

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

a
n
a
l
i
t
i
c
ă
,

i
n
t
e
r
n
ă
,

s
a
u

m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
ă
,

a
d
a
p
t
a
b
i
l
ă

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l
u
i

ş
i

n
e
c
e
s
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

u
n
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
,

m
a
i

p
u
ţ
i
n

î
n
c
o
r
s
e
t
a
t
ă

d
e

n
o
r
m
e
,

a
l
e

c
ă
r
o
r

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i

s
u
n
t

v
a
l
o
r
i
f
i
c
a
t
e

c
u

p
r
e
c
ă
d
e
r
e

i
n
t
e
r
n
,

d
e

c
ă
t
r
e

m
a
n
a
g
e
r
i
i

d
i
v
e
r
s
e
l
o
r

n
i
v
e
l
e

d
e

d
e
c
i
z
i
e
.


D
a
r

f
l
u
x
u
l

d
e

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i

n
u

s
e

r
e
z
u
m
ă

n
u
m
a
i

"
s
p
r
e

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l
"

s
a
u

"
s
p
r
e

e
x
t
e
r
i
o
r
u
l
"

u
n
i
t
ă
ţ
i
i

p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
,

e
x
i
s
t
â
n
d

ş
i

u
n

i
m
p
o
r
t
a
n
t

f
l
u
x

r
e
c
i
p
r
o
c

î
n
t
r
e

c
e
l
e

d
o
u
ă

c
i
r
c
u
i
t
e
.


A
s
t
f
e
l
,

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
l
e

p
r
i
v
i
n
d

f
l
u
x
u
r
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

(
d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
)

d
i
n

c
i
r
c
u
i
t
u
l

"
f
i
n
a
n
c
i
a
r
"
,

s
u
n
t

p
r
e
l
u
a
t
e

ş
i

p
r
e
l
u
c
r
a
t
e

î
n

c
i
r
c
u
i
t
u
l

d
e

"
g
e
s
t
i
u
n
e
"
,

p
a
r
a
l
e
l

ş
i

i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,

i
a
r

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
l
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

c
o
s
t
u
r
i
l
e

(
d
e

f
a
p
t
,

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
e

d
e

c
o
s
t
)

ş
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

s
u
n
t

r
e
t
r
a
n
s
m
i
s
e

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e
.


C
o
n
c
e
p
ţ
i
a

p
o
t
r
i
v
i
t

c
ă
r
e
i
a

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

e
s
t
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
ă

s
e
p
a
r
a
t

î
n

d
o
u
ă

c
i
r
c
u
i
t
e

d
i
s
t
i
n
c
t
e
,

c
o
n
t
u
r
i
l
e

o
g
l
i
n
d
ă

a
l
e

c
i
r
c
u
i
t
u
l
u
i

g
e
s
t
i
u
n
i
i

n
e

f
i
g
u
r
â
n
d

î
n

b
i
l
a
n
ţ
,

e
s
t
e

n
u
m
i
t
ă

d
u
a
l
i
s
t
ă
,

i
a
r

c
e
a

c
a
r
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

u
n

s
i
n
g
u
r

c
i
r
c
u
i
t

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i

c
o
n
t
a
b
i
l
e

e
s
t
e

d
e
n
u
m
i
t
ă

m
o
n
o
i
s
t
ă

i
x
.

Î
n

p
r
i
n
c
i
p
i
u
,

î
n
t
r
-
o

e
c
o
n
o
m
i
e

d
e

p
i
a
ţ
ă
,

m
o
d
u
l

c
u
m

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

c
o
s
t
u
r
i
l
e
,

u
n

a
g
e
n
t

e
c
o
n
o
m
i
c
,

ş
i

e
x
i
s
t
ă

o

m
u
l
t
i
t
u
d
i
n
e

d
e

p
r
o
c
e
d
e
e

c
u
n
o
s
c
u
t
e
,

n
u

m
a
i

p
r
e
z
i
n
t
ă

i
m
p
o
r
t
a
n
ţ
ă

p
e
n
t
r
u

l
e
g
i
u
i
t
o
r
,

d
e
o
a
r
e
c
e

p
â
n
ă

l
a

u
r
m
ă

p
i
a
ţ
a

ş
i

c
o
n
c
u
r
e
n
ţ
a
,

a
c
c
e
p
t
â
n
d

s
a
u

n
u

p
r
e
ţ
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
,

s
a
n
c
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

a
c
e
s
t

l
u
c
r
u
,

m
o
t
i
v

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

ş
i

n
o
r
m
e
l
e

p
o
t

f
i

m
a
i

p
e
r
m
i
s
i
v
e
.

A
c
e
a
s
t
a

n
u

î
n
s
e
a
m
n
ă

c
ă

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

n
u

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

î
n
r
e
g
i
s
t
r
e
z
e

u
n

c
o
s
t

c
â
t

m
a
i

a
p
r
o
p
i
a
t

d
e

r
e
a
l
i
t
a
t
e
,

s
a
r
c
i
n
a

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

f
i
i
n
d

s
ă

p
u
n
ă

l
a

d
i
s
p
o
z
i
ţ
i
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e
.

R
e
c
u
p
e
r
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
r
i
n

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

(
i
n
c
l
u
s
i
v

p
r
o
f
i
t
u
l
)

e
s
t
e

o

a
l
t
ă

p
r
o
b
l
e
m
ă
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

d
e

m
a
r
k
e
t
i
n
g

(
v
â
n
z
a
r
e
)

ş
i
/
s
a
u

i
n
g
i
n
e
r
e
a
s
c
ă

(
t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
)
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l
,

d
e

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.

N
e

a
f
l
ă
m

a
s
t
f
e
l

î
n

f
a
ţ
a

u
n
u
i

p
r
i
m

p
a
r
a
d
o
x
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v
,

c
a

u
n

c
i
r
c
u
i
t

d
e
o
s
e
b
i
t

d
e

r
i
g
u
r
o
s

(
c
h
i
a
r

p
r
e
a

r
i
g
u
r
o
s
)

ş
i

s
t
r
i
c
t

(
c
â
n
d

e

v
o
r
b
a

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

i
m
p
o
z
a
b
i
l
)

s
ă

u
t
i
l
i
z
e
z
e

ş
i

s
ă

î
n
r
e
g
i
s
t
r
e
z
e

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e

s
a
u

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e
,

f
u
r
n
i
z
a
t
e

d
e

d
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

m
e
t
o
d
e
l
o
r

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
i

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

u
n
e
o
r
i

l
a

a
c
e
l
e
a
ş
i

c
o
n
s
u
m
u
r
i

s
a
u

c
h
i
a
r

p
e
n
t
r
u

a
c
e
l
e
a
ş
i

p
r
o
d
u
s
e

f
a
b
r
i
c
a
t
e
.


A
c
e
s
t
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
,

î
n

s
t
r
â
n
s
ă

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă

s
a
u

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e
,

c
a

ş
i

m
o
d
u
l

d
i
v
e
r
s
i
f
i
c
a
t

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

c
ă
t
r
e

m
e
t
o
d
e
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

p
r
o
v
o
a
c
ă

d
e
n
a
t
u
r
ă
r
i

a
l
e

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i
,

p
e

t
e
r
m
e
n
e

m
a
i

s
c
u
r
t
e

s
a
u

c
h
i
a
r

i
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
e
,

î
n

c
a
z
u
l

c
â
n
d

p
r
e
ţ
u
r
i
l
e

d
e

v
â
n
z
a
r
e

n
u

s
u
n
t

î
n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
ţ
ă

c
u

c
o
s
t
u
r
i
l
e

r
e
a
l
e
.


F
a
ţ
ă

d
e

s
i
t
u
a
ţ
i
a

c
r
e
a
t
ă
,

a
p
r
e
c
i
e
m

c
ă

n
o
r
m
e
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

n
u

p
o
t

r
ă
m
â
n
e

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t
e

l
a

d
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

f
u
r
n
i
z
a
t
e

p
r
i
n

o
r
i
c
a
r
e

m
e
t
o
d
ă

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
.

Ş
i

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă
,

v
i
s

a

v
i
s

d
e

o

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

p
o
t

e
x
i
s
t
a

m
a
i

m
u
l
t
e

s
o
l
u
ţ
i
i

x
.

C
u

t
o
a
t
e

a
c
e
s
t
e
a

n
o
r
m
a
l
i
z
a
t
o
r
u
l

a

a
l
e
s

u
n
a

s
i
n
g
u
r
ă
.

B
u
n
ă

s
a
u

m
a
i

p
u
ţ
i
n

b
u
n
ă
,

t
o
ţ
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
i

o

p
r
a
c
t
i
c
ă

î
n
t
o
c
m
a
i
.

S
e

p
o
a
t
e

a
c
c
e
p
t
a

ş
i

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

f
a
p
t
u
l

c
ă

u
n

a
g
e
n
t

e
c
o
n
o
m
i
c

p
o
a
t
e

c
a
l
c
u
l
a

c
o
s
t
u
l

î
n

m
a
i

m
u
l
t
e

f
e
l
u
r
i

(
c
o
s
t
u
r
i

d
e

d
e
c
i
z
i
e
)
,

d
a
r

p
e
n
t
r
u

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i

c
o
n
t
a
b
i
l
e
,

t
r
e
b
u
i
e

n
o
r
m
a
l
i
z
a
t

u
n
u
l

s
i
n
g
u
r
,

(
c
o
s
t
u
l

c
o
n
t
a
b
i
l
)

c
a
l
c
u
l
a
t

p
r
i
n
t
r
-
o

m
e
t
o
d
ă

n
e
a
p
ă
r
a
t

c
o
m
p
l
e
t
ă

x
i
.


P
e
n
t
r
u

c
ă
,

d
i
n

p
ă
c
a
t
e
,

î
n

a
c
e
s
t

d
o
m
e
n
i
u
,

u
n

m
o
d

p
r
e
a

g
e
n
e
r
a
l

d
e

r
e
g
l
e
m
e
n
t
a
r
e

ş
i

a
n
u
m
i
t
e

i
n
c
o
n
s
e
c
v
e
n
ţ
e

n
o
r
m
a
t
i
v
e
,

p
r
e
c
u
m

c
e
l
e

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

c
o
n
t
u
r
i
l
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

x
i
i
,

a
u

c
o
n
d
u
s
,

f
i
e

l
a

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
i

f
o
r
m
a
l
e
,

f
i
e

l
a

p
ă
r
e
r
e
a

c
v
a
s
i
g
e
n
e
r
a
l
ă

a

c
o
n
t
a
b
i
l
i
l
o
r

f
o
r
m
a
ţ
i

d
u
p
ă

1
9
9
3
,

c
o
n
f
o
r
m

c
ă
r
e
i
a
,

d
a
c
ă

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

(
c
l
a
s
a

a

9
-
a
)

e
s
t
e

f
a
c
u
l
t
a
t
i
v
ă
,


3
1

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

n
u

e
s
t
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e
,

c
u

c
o
n
s
e
c
i
n
ţ
e

n
e
f
a
s
t
e
,

c
a
r
e

s
e

r
e
s
i
m
t
,

a
s
u
p
r
a

p
r
e
o
c
u
p
ă
r
i
l
o
r

d
e

r
e
d
u
c
e
r
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
,

c
a
l
c
u
l
u
l
u
i

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
o
r

s
a
l
e
.O
b
i
e
c
t
i
v
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
l

t
e
m
e
i

î
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
o
r

i
n
t
e
r
c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
ă
r
i

d
i
n
t
r
e

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

ş
i

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
.

C
o
n
c
e
p
t
e
l
e
-
c
h
e
i
e

t
r
a
t
a
t
e

î
n

l
e
c
ţ
i
e
/
c
a
p
i
t
o
l


C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

e
s
t
e


a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
ă

î
n

m
ă
s
u
r
a
r
e
a
,

e
v
a
l
u
a
r
e
a
,

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a
,

g
e
s
t
i
u
n
e
a

ş
i

c
o
n
t
r
o
l
u
l

a
c
t
i
v
e
l
o
r
,

d
a
t
o
r
i
i
l
o
r

ş
i

c
a
p
i
t
a
l
u
r
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

j
u
r
i
d
i
c
e

ş
i

f
i
z
i
c
e


C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

e
s
t
e

d
e
s
t
i
n
a
t
ă
,

î
n

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

p
e
n
t
r
u

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

ş
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
i
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

p
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
,

s
e
c
ţ
i
i
,

f
a
z
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
a
,

d
e
c
o
n
t
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
l
o
r

e
x
e
c
u
t
a
t
e

ş
i

s
e
r
v
i
c
i
i
l
o
r

p
r
e
s
t
a
t
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s
.

C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
a
u

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

a
l

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

i
m
o
b
i
l
i
z
ă
r
i
l
o
r

c
u
p
r
i
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

ş
i

a
n
u
m
e
:

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

e
n
e
r
g
i
e

c
o
n
s
u
m
a
t
ă

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e
,

m
a
n
o
p
e
r
ă

d
i
r
e
c
t
ă

ş
i

a
l
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
o
t
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l
o
c
a
t
ă

î
n

m
o
d

r
a
ţ
i
o
n
a
l

c
a

f
i
i
n
d

l
e
g
a
t
ă

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
a

a
c
e
s
t
o
r
a

(
O
r
d
i
n
u
l

M
.
F
.
P
.

n
r
.

1
7
5
2
/
2
0
0
5
)
.

L
i
s
t
a

s
u
b
i
e
c
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
g
ă
t
i
r
e
a

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

f
i
n
a
l
e

(
e
x
a
m
e
n
)
:-

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

-

C
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e


-

P
r
e
ţ

d
e

v
â
n
z
a
r
e

-

M
a
r
j
a

b
r
u
t
ă

d
e

p
r
o
f
i
t

-

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

-

M
a
n
i
p
u
l
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

R
E
Z
U
M
A
T

P
R
I
V
I
N
D

R
E
L
A
Ţ
I
A

D
I
N
T
R
E

C
O
N
T
A
B
I
L
I
T
A
T
E
A

D
E

G
E
S
T
I
U
N
E

Ş
I

C
O
N
T
A
B
I
L
I
T
A
T
E
A

F
I
N
A
N
C
I
A
R
ĂÎ
n

p
r
e
z
e
n
t
,

î
n

R
o
m
â
n
i
a


S
o
c
i
e
t
ă
ţ
i
l
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
,

s
o
c
i
e
t
ă
ţ
i
l
e
/
c
o
m
p
a
n
i
i
l
e

n
a
ţ
i
o
n
a
l
e
,

r
e
g
i
i
l
e

a
u
t
o
n
o
m
e
,

i
n
s
t
i
t
u
t
e
l
e

n
a
ţ
i
o
n
a
l
e

d
e

c
e
r
c
e
t
a
r
e
-
d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
,

s
o
c
i
e
t
ă
ţ
i
l
e

c
o
o
p
e
r
a
t
i
s
t
e

ş
i

c
e
l
e
l
a
l
t
e

p
e
r
s
o
a
n
e

j
u
r
i
d
i
c
e

a
u

o
b
l
i
g
a
ţ
i
a

s
ă

o
r
g
a
n
i
z
e
z
e

ş
i

s
ă

c
o
n
d
u
c
ă

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

p
r
o
p
r
i
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă
,

p
o
t
r
i
v
i
t

l
e
g
i
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i
,

ş
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

a
d
a
p
t
a
t
ă

l
a

s
p
e
c
i
f
i
c
u
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i
.


x
i
i
i


C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

e
s
t
e


a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
ă

î
n

m
ă
s
u
r
a
r
e
a
,

e
v
a
l
u
a
r
e
a
,

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a
,

g
e
s
t
i
u
n
e
a

ş
i

c
o
n
t
r
o
l
u
l

a
c
t
i
v
e
l
o
r
,

d
a
t
o
r
i
i
l
o
r

ş
i

c
a
p
i
t
a
l
u
r
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
i
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

j
u
r
i
d
i
c
e

ş
i

f
i
z
i
c
e


a
u
t
o
r
i
z
a
t
e
.

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a


t
r
e
b
u
i
e

s
ă

a
s
i
g
u
r
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
r
o
n
o
l
o
g
i
c
a

ş
i

s
i
s
t
e
m
a
t
i
c
ă
,

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
a
,

p
u
b
l
i
c
a
r
e
a

ş
i

p
ă
s
t
r
a
r
e
a

i
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
l
o
r

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

p
o
z
i
ţ
i
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă
,

p
e
r
f
o
r
m
a
n
ţ
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

ş
i

f
l
u
x
u
r
i
l
e

d
e

t
r
e
z
o
r
e
r
i
e
,

a
t
â
t

p
e
n
t
r
u

c
e
r
i
n
ţ
e
l
e

i
n
t
e
r
n
e

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a
,

c
â
t

ş
i

î
n

r
e
l
a
ţ
i
i
l
e

c
u

i
n
v
e
s
t
i
t
o
r
i
i

p
r
e
z
e
n
ţ
i

ş
i

p
o
t
e
n
ţ
i
a
l
i
,

c
r
e
d
i
t
o
r
i
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
i

ş
i

c
o
m
e
r
c
i
a
l
i
,

c
l
i
e
n
ţ
i
i
,

i
n
s
t
i
t
u
ţ
i
i
l
e

p
u
b
l
i
c
e

ş
i

a
l
ţ
i

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
i

.

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

x
i
v

e
s
t
e

d
e
s
t
i
n
a
t
ă
,

î
n

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

p
e
n
t
r
u

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

ş
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
i
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

p
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
,

s
e
c
ţ
i
i
,

f
a
z
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
a
,

d
e
c
o
n
t
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
l
o
r

e
x
e
c
u
t
a
t
e

ş
i

s
e
r
v
i
c
i
i
l
o
r

p
r
e
s
t
a
t
e

(
P
,
L
,
S
)
,

i
n
c
l
u
s
i
v

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s
.

D
a
r

l
a

c
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

?3
2

Î
n

p
r
i
m
u
l

r
â
n
d
,

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

s
e
r
v
e
ş
t
e

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

p
l
e
c
a
r
e

î
n

f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
e
ţ
u
r
i
l
o
r

d
e

v
â
n
z
a
r
e
.

S
e

î
n
ţ
e
l
e
g
e

c
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

e
s
t
e

s
t
a
b
i
l
i
t

d
e

c
ă
t
r
e

p
i
a
ţ
ă
.

D
a
r

c
e
l

p
u
ţ
i
n

t
e
o
r
e
t
i
c

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

e
x
i
s
t
e

o

b
a
z
ă

d
e

p
l
e
c
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

r
e
l
a
ţ
i
e
i
:


)
1
(
B
P
P
V
M
C
P
+
=
,


î
n

c
a
r
e

a
v
e
m


P
r
e
ţ

d
e

v
â
n
z
a
r
e


(
P
V
)
,


C
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e


(
C
P
)

ş
i


M
a
r
j
a

b
r
u
t
ă

d
e

p
r
o
f
i
t


(
M
B
P
)
.

S
e

o
b
s
e
r
v
ă

c
ă

d
a
c
ă

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

e
s
t
e

m
a
i

m
a
r
e

d
e
c
â
t

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e
a

î
ş
i

r
e
c
u
p
e
r
e
a
z
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

o
b
ţ
i
n
e

ş
i

p
r
o
f
i
t
,

î
n

s
i
t
u
a
ţ
i
a

i
n
v
e
r
s
ă
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

n
u

s
u
n
t

r
e
c
u
p
e
r
a
t
e

ş
i

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e
a

s
e

î
n
d
r
e
a
p
t
ă

c
ă
t
r
e

f
a
l
i
m
e
n
t
.


Î
n

a
l

d
o
i
l
e
a

r
â
n
d

s
e
r
v
e
ş
t
e

p
e
n
t
r
u

e
v
a
l
u
a
r
e
a

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

(
i
n
t
r
a
r
e
a

î
n

g
e
s
t
i
u
n
e
)
:


3
4
5

=

7
1
1(
C
P
)
.

C
e
-
i

d
r
e
p
t

p
r
o
d
u
s
e
l
e

f
i
n
i
t
e

p
o
t

f
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

ş
i

l
a

p
r
e
ţ

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
:


3
4
5

=

7
1
1(
P
Î
)
,

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

n
u

e
s
t
e

c
u
n
o
s
c
u
t
.

D
a
r

o
r
i
c
u
m

a
c
e
s
t
a

v
a

t
r
e
b
u
i

c
a
l
c
u
l
a
t

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

c
â
n
d

v
o
r

f
i

c
u
n
o
s
c
u
t
e

t
o
a
t
e

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
l
e

s
a
l
e

ş
i

v
o
r

t
r
e
b
u
i

s
t
a
b
i
l
i
t
e

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

ş
i

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
e

d
e

p
r
e
ţ

(
D
P
)

s
a
u

a
b
a
t
e
r
i
l
e

d
i
n
t
r
e


C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e


(
C
P
)

ş
i


P
r
e
ţ
u
l

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e


(
P
Î
)
:

3
4
8

=

7
1
1(
D
P
)
,

î
n

n
e
g
r
u

s
a
u

î
n

r
o
ş
u

d
u
p
ă

c
u
m

a
c
e
s
t
e

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e

s
u
n
t

p
o
z
i
t
i
v
e

s
a
u

n
e
g
a
t
i
v
e
.


R
e
v
e
n
i
n
d

l
a

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

3
4
5

=

7
1
1
,

l
a

p
r
i
m
a

v
e
d
e
r
e

a
c
e
a
s
t
a

l
a
s
ă

i
m
p
r
e
s
i
a

c
ă

i
n
f
l
u
e
n
ţ
e
a
z
ă

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

v
e
n
i
t
u
r
i
l
o
r

d
i
n

c
o
n
t
u
l


7
1
1

-

V
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

.

Î
n

r
e
a
l
i
t
a
t
e

l
u
c
r
u
r
i
l
e

s
u
n
t

p
u
ţ
i
n

d
i
f
e
r
i
t
e

î
n

s
e
n
s
u
l

c
ă

p
e
n
t
r
u

o
b
ţ
i
n
e
r
e
a

u
n
o
r

p
r
o
d
u
s
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u
e
a
z
ă

o

s
e
r
i
e

d
e

c
o
n
s
u
m
u
r
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

d
r
e
p
t

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
,

p
r
e
c
u
m
:

c
u

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e
,

c
u

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă
,

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
i

ş
i

a
p
ă
,

c
u

s
a
l
a
r
i
i
l
e

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

ş
.
a
.

T
o
a
t
e

a
c
e
s
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
o
r

c
o
n
t
r
a
b
a
l
a
n
s
a
,

î
n

c
o
n
t
u
l

d
e

p
r
o
f
i
t

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
e

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă

(
v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
)

c
a
r
e

s
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
e
a
z
ă

l
a

c
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

D
a
c
ă

n
e

r
e
f
e
r
i
m

s
t
r
i
c
t

l
a

a
c
e
s
t
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
,

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

v
a

f
i

t
o
t
u
ş
i

a
f
e
c
t
a
t

î
n

s
i
t
u
a
ţ
i
a

î
n

c
a
r
e

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
a
r
e

s
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

c
u

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă

n
u

v
a

î
n
c
o
r
p
o
r
a

c
u

e
x
a
c
t
i
t
a
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
a
r
e

a
u

f
o
s
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

v
a

s
u
f
e
r
i

d
e
z
e
c
h
i
l
i
b
r
e

t
e
m
p
o
r
a
r
e
,

m
a
i

m
u
l
t

s
a
u

m
a
i

p
u
ţ
i
n

s
e
m
n
i
f
i
c
a
t
i
v
e
,

l
u
c
r
u

p
e

c
a
r
e

v
o
m

î
n
c
e
r
c
a

s
a
-
l

i
l
u
s
t
r
ă
m

î
n

c
e
l
e

c
e

u
r
m
e
a
z
ă
.M
a
i

m
u
l
t

c
h
i
a
r
,

f
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

i
n
v
e
r
s
ă
:


7
1
1

=

3
4
5l
a

(
C
P
)

s
a
u

(
P
Î
)
,

c
a
r
e

s
e

p
r
a
c
t
i
c
ă

l
a

d
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e
,

d
e
n
o
t
ă
,

p
r
i
n

f
a
p
t
u
l

c
ă

s
t
o
r
n
e
a
z
ă

p
u
r

ş
i

s
i
m
p
l
u

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e
,

c
ă

s
u
m
ac
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

-

c
a
r
e

f
u
n
d
a
m
e
n
t
e
a
z
ă

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

n
u

p
r
e
z
i
n
t
ă

i
m
p
o
r
t
a
n
ţ
ă

c
â
n
d

v
â
n
z
a
r
e
a

a
r
e

l
o
c

î
n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

c
a
l
c
u
l

ş
i

i
m
p
o
z
i
t
a
r
e

a

p
r
o
f
i
t
u
l
u
i
.

D
e
m
e
r
s
u
l

n
o
s
t
r
u

s
e

î
n
t
e
m
e
i
a
z
ă

p
e

d
i
f
i
c
u
l
t
a
t
e
a

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

u
n
u
i

c
a
l
c
u
l

e
x
a
c
t

a
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

p
e

f
a
p
t
u
l

c
ă

n
u

e
x
i
s
t
ă

r
e
ţ
e
t
e

s
i
g
u
r
e

p
e
n
t
r
u

a
f
l
a
r
e
a

a
c
e
s
t
u
i
a
.

G
r
e
u
t
a
t
e
a

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
i

r
e
z
i
d
ă
,

î
n

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

î
n

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

a
n
u
m
i
t
o
r

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
o
m
u
n
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e

p
r
e
c
u
m

ş
i

î
n

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
ă

a

a
c
e
s
t
o
r
a

p
e

c
o
s
t
u
r
i
.

C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
C
P
)

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

a
ş
a

c
u
m

a
m

m
e
n
ţ
i
o
n
a
t
,

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

(
p
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
a
u

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
e
r
e
a

u
n
u
i

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s
,

l
u
c
r
a
r
e
,

s
e
r
v
i
c
i
u

(
o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

P
,
L
,
S
)
:

(
)
)
2
(
,
,

=
i
S
L
P
P
C
H
C

N
o
ţ
i
u
n
e
a

d
e

c
o
s
t

a

f
o
s
t

e
x
t
i
n
s
ă

î
n

l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

ş
i

î
n

p
r
i
v
i
n
ţ
a

u
n
o
r

c
o
s
t
u
r
i

p
a
r
ţ
i
a
l
e
,

p
r
e
c
u
m
:

c
o
s
t
u
l

v
a
r
i
a
b
i
l

(
t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
a
r
e

s
e

m
o
d
i
f
i
c
ă

c
u

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
)
,

c
o
s
t
u
l

f
i
x

(
t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
a
r
e

r
ă
m
â
n

c
o
n
s
t
a
n
t
e

c
u

v
a
r
i
a
ţ
i
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
)
,

c
o
s
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e
)
,

c
o
s
t
u
l

u
n
u
i

s
e
c
t
o
r

d
e

c
o
s
t
u
r
i

ş
.
a
.
,

c
a
r
e

s
e
r
v
e
s
c

m
a
i

d
e
g
r
a
b
ă

a
n
a
l
i
z
e
l
o
r

d
e

r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

d
e
c
â
t

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
o
r

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
.

D
a
c
ă

l
a

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
e

a
d
a
u
g
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n
e

c
o
s
t
u
l

c
o
m
p
l
e
t

s
a
u

c
o
m
e
r
c
i
a
l

a
l

a
c
e
s
t
o
r
a
.

A
l
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
e

p
o
t

i
n
c
l
u
d
e

î
n

c
o
s
t
u
l

b
u
n
u
r
i
l
o
r
,

l
u
c
r
ă
r
i
l
o
r
,

s
e
r
v
i
c
i
i
l
o
r

n
u
m
a
i

î
n

m
ă
s
u
r
a

î
n

c
a
r
e

s
u
n
t

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a

a
d
u
c
e

s
t
o
c
u
r
i
l
e

î
n

f
o
r
m
a

ş
i

l
a

l
o
c
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e
.


D
e
f
i
n
i
ţ
i
a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
-
a

m
o
d
i
f
i
c
a
t
,

d
e
ş
i

n
u

e
s
e
n
ţ
i
a
l
,

d
e

f
i
e
c
a
r
e

d
a
t
ă

c
â
n
d

s
-
a
u

m
o
d
i
f
i
c
a
t

ş
i

r
e
g
l
e
m
e
n
t
ă
r
i
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e
.

R
e
d
ă
m

î
n

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

d
e
f
i
n
i
ţ
i
a

p
r
e
l
u
a
t
ă

d
i
n


3
3

r
e
g
l
e
m
e
n
t
ă
r
i
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e

a
p
l
i
c
a
b
i
l
e

î
n

R
o
m
â
n
i
a

x
v
:


C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
a
u

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

a
l

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

i
m
o
b
i
l
i
z
ă
r
i
l
o
r

c
u
p
r
i
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

ş
i

a
n
u
m
e
:

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

e
n
e
r
g
i
e

c
o
n
s
u
m
a
t
ă

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e
,

m
a
n
o
p
e
r
ă

d
i
r
e
c
t
ă

ş
i

a
l
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

p
r
e
c
u
m

ş
i

c
o
t
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l
o
c
a
t
ă

î
n

m
o
d

r
a
ţ
i
o
n
a
l

c
a

f
i
i
n
d

l
e
g
a
t
ă

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
a

a
c
e
s
t
o
r
a
.C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
o
a
t
e

s
e
r
v
i

ş
i

p
e
n
t
r
u

a
n
a
l
i
z
a

r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

d
a
r

n
u

n
e
-
a
m

p
r
o
p
u
s

s
ă

a
b
o
r
d
ă
m

a
c
e
a
s
t
ă

p
r
o
b
l
e
m
ă

î
n

m
a
t
e
r
i
a
l
u
l

d
e

f
a
ţ
ă
.


I
l
u
s
t
r
ă
m

i
n
f
l
u
e
n
ţ
a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
s
u
p
r
a

c
o
n
t
u
l
u
i

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

p
r
i
n

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

e
x
e
m
p
l
e
:


C
a
z
u
l

A

(
T
a
b
e
l
e
l
e

n
r
.

1
.
,

2
.
,

3
.
,

4
.
,

A
)
:


O

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
ă

ş
i

s
t
o
c
h
e
a
z
ă

î
n

l
u
n
a

N

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

c
u
n
o
s
c
:P
r
o
d
u
s
e
l
e

f
i
n
i
t
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

l
a

c
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
c
o
n
t

3
4
5
)
:

2
0
0

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

r
e
i
n
t
r
o
d
u
s
ă

î
n

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
5

u
.
m
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

d
u
p
ă

n
a
t
u
r
a

l
o
r

(
c
o
n
t

6
x
x
)
:

1
9
5

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

e
v
a
l
u
a
t
ă

ş
i

i
n
v
e
n
t
a
r
i
a
t
ă

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
0

u
.
m
.

V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

(
c
o
n
t

7
0
1
)
:

2
2
0

u
.
m
.


Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

î
n
a
i
n
t
e

d
e

v
â
n
z
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

A

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

1
.
A

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
:

6
x
x

=

3
x
x

1
9
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

o
b
ţ
i
n
e
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
:

3
4
5

=

7
1
1

2
0
0

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

7
1
1

=

3
3
1


3
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

3
3
1

=

7
1
1


3
0

u
.
m
.S
e

o
b
s
e
r
v
ă

c
a

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
,

f
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

i
n
v
e
r
s
ă

(
7
1
1

=

3
3
1
)

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

r
e
a
c
t
i
v
a
r
e
a

(
t
r
a
n
s
f
e
r
a
r
e
a
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

î
n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e
v
e
n
i
t
ă

c
u
r
e
n
t
ă
,

p
r
i
n

a
n
u
l
a
r
e
a

v
e
n
i
t
u
r
i
l
o
r

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

d
a
r

ş
i

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e
.

Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

c
a

u
r
m
a
r
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

s
t
o
c
a
r
e
,

v
a

f
i
:T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

2
.
A

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

1
2
1

=

6
x
x

1
9
5

u
.
m
.

1
9
5

2
0
0

7
1
1

=

1
2
1

2
0
0

u
.
m
.

3
5


3
0

1
2
1

=

7
1
1

3
5

u
.
m
.

2
3
0

2
3
0

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

7
1
1

=

1
2
1

3
0

u
.
m
.

=

=
Î
n
t
â
m
p
l
ă
t
o
r

s
a
u

n
u
,

c
o
n
t
u
l

d
e

p
r
o
f
i
t

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
e

c
a
l
c
u
l
a
t

d
u
p
ă

p
r
o
d
u
c
e
r
e
a

ş
i

i
n
t
r
a
r
e
a

î
n

g
e
s
t
i
u
n
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
r
a
t
ă

c
ă

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
e

i
n
t
e
r
n
e

d
e

o
b
ţ
i
n
e
r
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
,

r
e
f
l
e
c
t
ă

î
n

a
c
e
s
t

c
a
z

e
c
h
i
l
i
b
r
u
l

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

ş
i

v
e
n
i
t
u
r
i
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

e
x
e
r
c
i
ţ
i
u
l
u
i

e
s
t
e

n
e
u
t
r
u
.

C
u

a
l
t
e

c
u
v
i
n
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e
,

î
n
g
l
o
b
a
t
e

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
i
n
i
t
e

ş
i
/
s
a
u

a

c
e
l
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

s
u
n
t

e
c
h
i
l
i
b
r
a
t
e

(
a
n
u
l
a
t
e
)

t
e
m
p
o
r
a
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă
.3
4

D
e

f
a
p
t

l
u
c
r
u
r
i
l
e

n
u

s
u
n
t

c
h
i
a
r

a
ş
a

î
n
t
â
m
p
l
ă
t
o
a
r
e
.

Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z

s
e

f
a
b
r
i
c
ă

u
n

s
i
n
g
u
r

s
o
r
t
i
m
e
n
t

d
e

p
r
o
d
u
s
e

i
a
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

ş
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

î
n

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e

î
n

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

L
a

a
c
e
s
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

1
9
5

u
.
m
.

s
e

a
d
a
u
g
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
d
e

3
5

u
.
m
.

r
e
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

p
e
r
i
o
a
d
a

a
n
t
e
r
i
o
a
r
ă
)

ş
i

s
e

s
c
a
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
d
e

3
0

u
.
m
.

p
e
n
t
r
u

a

r
ă
m
â
n
e

n
u
m
a
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
i
n
i
t
e
)
,

c
a
l
c
u
l

c
a
r
e

f
a
c
e

e
x
a
c
t

2
0
0

u
.
m
.

c
â
t

a

f
o
s
t

u
t
i
l
i
z
a
t

p
e
n
t
r
u

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
r
e
l
a
ţ
i
a

4
)
.


Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

A

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

3
.
A

V
â
n
z
a
r
e
a

î
n

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

x
v
i
:

4
1
1

=

7
0
1

2
2
0

u
.
m
.

D
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

v
â
n
d
u
t
e
:

7
1
1

=

3
4
5

2
0
0

u
.
m
.


S
e

o
b
s
e
r
v
ă

c
ă

l
a

v
â
n
z
a
r
e
,

f
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

i
n
v
e
r
s
ă

c
a
r
e

s
e
m
n
i
f
i
c
ă

d
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

(
7
1
1

=

3
4
5
)

s
t
o
r
n
e
a
z
ă

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă

ş
i

a
n
u
l
e
a
z
ă

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

r
e
a
c
t
i
v
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
a
r

a
c
e
s
t
e
a

s
u
n
t

t
r
a
n
s
f
e
r
a
t
e

c
l
i
e
n
ţ
i
l
o
r

î
m
p
r
e
u
n
ă

c
u

o

m
a
r
j
ă

b
r
u
t
ă

d
e

p
r
o
f
i
t
:

4
1
1

=

7
0
1

(
d
e

2
0

u
.
m
.

c
a
l
c
u
l
a
t
ă

c
a

d
i
f
e
r
e
n
ţ
ă

î
n
t
r
e

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

ş
i

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
)
.


D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

f
i
n
a
l

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

4
.
A

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

7
0
1

=

1
2
1

2
2
0

u
.
m
.

2
3
0

2
3
0

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

1
2
1

=

7
1
1

2
0
0

u
.
m
.

2
0
0

2
2
04
3
0

4
5
0

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

P
R
O
F
I
T

(
S
f
c
)


2
0

C
a
z
u
l

B

(
T
a
b
e
l
e
l
e

n
r
.

1
.
,

2
.
,

3
.
,

4
.
,

B
)
:S
ă

p
r
e
s
u
p
u
n
e
m

c
a

p
e
n
t
r
u

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

e
s
t
e

u
t
i
l
i
z
a
t
ă

o

v
a
l
o
a
r
e

a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

m
a
i

m
i
c
ă

(
1
7
5

u
.
m
.
)

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

p
r
i
n

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

a
l
t
e

m
e
t
o
d
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

s
a
u

p
u
r

ş
i

s
i
m
p
l
u

c
a

u
r
m
a
r
e

a

u
n
e
i

e
r
o
r
i

(
v
o
i
t
e

s
a
u

n
u
)
,

d
u
p
ă

c
u
m

u
r
m
e
a
z
ă

(
r
e
s
t
u
l

i
p
o
t
e
z
e
l
o
r

r
ă
m
â
n

a
c
e
l
e
a
ş
i
)
:

P
r
o
d
u
s
e
l
e

f
i
n
i
t
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

l
a

c
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
c
o
n
t

3
4
5
)
:

1
7
5

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

r
e
i
n
t
r
o
d
u
s
ă

î
n

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
5

u
.
m
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

d
u
p
ă

n
a
t
u
r
a

l
o
r

(
c
o
n
t

6
x
x
)
:

1
9
5

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

e
v
a
l
u
a
t
ă

ş
i

i
n
v
e
n
t
a
r
i
a
t
ă

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
0

u
.
m
.

V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

(
c
o
n
t

7
0
1
)
:

2
2
0

u
.
m
.


Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

î
n
a
i
n
t
e

d
e

v
â
n
z
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

B

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

1
.
B

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
:

6
x
x

=

3
x
x

1
9
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

o
b
ţ
i
n
e
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
:

3
4
5

=

7
1
1

1
7
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

7
1
1

=

3
3
1


3
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

3
3
1

=

7
1
1


3
0

u
.
m
.


Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

c
a

u
r
m
a
r
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

v
a

f
i
:3
5


T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

2
.
B

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

1
2
1

=

6
x
x

1
9
5

u
.
m
.

1
9
5

1
7
5

7
1
1

=

1
2
1

1
7
5

u
.
m
.

3
5


3
0

1
2
1

=

7
1
1

3
5

u
.
m
.

2
3
0

2
0
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

7
1
1

=

1
2
1

3
0

u
.
m
.

S
f
d

=

2
5Î
n

a
c
e
a
s
t
ă

s
i
t
u
a
ţ
i
e

a

f
o
s
t

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

o

p
i
e
r
d
e
r
e

d
e

2
5

u
.
m
.

n
u
m
a
i

p
r
i
n

s
i
m
p
l
u

f
a
p
t

c
ă

l
a

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

a

f
o
s
t

u
t
i
l
i
z
a
t
ă

o

v
a
l
o
a
r
e

i
n
c
o
r
e
c
t
ă

a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
s
a
u

a

p
r
e
ţ
u
l
u
i

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
)
.

A
c
e
s
t

f
a
p
t

d
e
n
a
t
u
r
e
a
z
ă

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

ş
i

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
i

d
e

r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
,

î
n

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

l
a

i
n
t
r
a
r
e
a

î
n

g
e
s
t
i
u
n
e

p
â
n
ă

l
a

v
â
n
z
a
r
e

(
i
e
ş
i
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e
)
,

m
i
c
ş
o
r
â
n
d

(
e
l
i
m
i
n
â
n
d
)

i
m
p
o
z
i
t
u
l

p
e

p
r
o
f
i
t
,

î
n

f
a
v
o
a
r
e
a

a
g
e
n
t
u
l
u
i

e
c
o
n
o
m
i
c
.Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

B

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

3
.
B

V
â
n
z
a
r
e
a

î
n

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
:

4
1
1

=

7
0
1

2
2
0

u
.
m
.

D
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

v
â
n
d
u
t
e
:

7
1
1

=

3
4
5

1
7
5

u
.
m
.


Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

c
a

u
r
m
a
r
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

v
a

f
i
:


D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

f
i
n
a
l

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

4
.
B

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

7
0
1

=

1
2
1

2
2
0

u
.
m
.

2
3
0

2
0
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

1
2
1

=

7
1
1

1
7
5

u
.
m
.

1
7
5

2
2
04
0
5

4
2
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

P
R
O
F
I
T

(
S
f
c
)


2
0

S
e

o
b
s
e
r
v
ă

î
n

t
a
b
e
l
e
l
e

B
,

c
ă

d
e
ş
i

l
a

i
n
t
r
a
r
e
a

î
n

g
e
s
t
i
u
n
e
,

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

g
e
n
e
r
e
a
z
ă

o

p
i
e
r
d
e
r
e

d
e

2
5

u
.
m
.

(
T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

2
.
B
)
,

î
n

s
c
h
i
m
b
,

s
i
t
u
a
ţ
i
a

f
i
n
a
l
ă

(
d
u
p
ă

v
â
n
z
a
r
eT
a
b
e
l
u
l

n
r
.

4
.
B
)

s
e

m
e
n
ţ
i
n
e

c
a

î
n

c
a
z
u
l

p
r
e
c
e
d
e
n
t
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
c
e
l
a
ş
i

p
r
o
f
i
t

d
e

2
0

u
.
m
.

C
u

a
l
t
e

c
u
v
i
n
t
e
,

l
a

v
â
n
z
a
r
e

s
e

r
e
s
t
a
b
i
l
e
ş
t
e

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

c
o
n
t
a
b
i
l

c
o
r
e
c
t

c
a

î
n

c
a
z
u
l

A
.

C
a
z
u
l

C

(
T
a
b
e
l
e
l
e

n
r
.

1
.
,

2
.
,

3
.
,

4
.
,

C
)
:S
ă

p
r
e
s
u
p
u
n
e
m

c
a

p
e
n
t
r
u

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

a

f
o
s
t

u
t
i
l
i
z
a
t
ă

o

v
a
l
o
a
r
e

a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

m
a
i

m
a
r
e

(
2
2
5

u
.
m
.
)

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

p
r
i
n

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

a
l
t
e
i

m
e
t
o
d
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

s
a
u

p
u
r

ş
i

s
i
m
p
l
u

c
a

u
r
m
a
r
e

a

u
n
e
i

e
r
o
r
i

(
î
n
t
â
m
p
l
ă
t
o
a
r
e

s
a
u

n
u
)
,

r
e
s
t
u
l

i
p
o
t
e
z
e
l
o
r

r
ă
m
â
n
â
n
d

a
c
e
l
e
a
ş
i
:

P
r
o
d
u
s
e
l
e

f
i
n
i
t
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

l
a

c
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
c
o
n
t

3
4
5
)
:

2
2
5

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

r
e
i
n
t
r
o
d
u
s
ă

î
n

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
5

u
.
m
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

d
u
p
ă

n
a
t
u
r
a

l
o
r

(
c
o
n
t

6
x
x
)
:

1
9
5

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

e
v
a
l
u
a
t
ă

ş
i

i
n
v
e
n
t
a
r
i
a
t
ă

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
c
o
n
t

3
3
1
)
:

3
0

u
.
m
.

V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

(
c
o
n
t

7
0
1
)
:

2
2
0

u
.
m
.


Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

1
.
C


3
6

e
f
e
c
t
u
a
t
e

î
n
a
i
n
t
e

d
e

v
â
n
z
a
r
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

C

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
:

6
x
x

=

3
x
x

1
9
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

o
b
ţ
i
n
e
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
:

3
4
5

=

7
1
1

2
2
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

7
1
1

=

3
3
1


3
5

u
.
m
.

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
:

3
3
1

=

7
1
1


3
0

u
.
m
.


Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

c
a

u
r
m
a
r
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

s
t
o
c
a
r
e
,

v
a

f
i
:T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

2
.
C

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

1
2
1

=

6
x
x

1
9
5

u
.
m
.

1
9
5

2
2
5

7
1
1

=

1
2
1

2
2
5

u
.
m
.

3
5


3
0

1
2
1

=

7
1
1

3
5

u
.
m
.

2
3
0

2
5
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

7
1
1

=

1
2
1

3
0

u
.
m
.


S
f
c

=

2
5


Ş
i

d
e

d
a
t
a

a
c
e
a
s
t
a

s
i
t
u
a
ţ
i
a

s
-
a

s
c
h
i
m
b
a
t

i
a
r

s
i
m
p
l
a

a
d
o
p
t
a
r
e

a

u
n
u
i

c
o
s
t

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
r
o
n
a
t

(
m
a
i

m
a
r
e
)

a

c
o
n
d
u
s

l
a

o
b
ţ
i
n
e
r
e
a

u
n
u
i

f
a
l
s

p
r
o
f
i
t

d
e

2
5

u
.
m
.


Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
,

c
o
n
f
o
r
m

c
a
z
u
l
u
i

C

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

3
.
C

V
â
n
z
a
r
e
a

î
n

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
:

4
1
1

=

7
0
1

2
2
0

u
.
m
.

D
e
s
c
ă
r
c
a
r
e
a

d
i
n

g
e
s
t
i
u
n
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

v
â
n
d
u
t
e
:

7
1
1

=

3
4
5

2
2
5

u
.
m
.


Î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

c
a

u
r
m
a
r
e

a

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
e
r
e
,

s
t
o
c
a
r
e

ş
i

v
â
n
z
a
r
e
,

v
a

f
i
:


D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

f
i
n
a
l

T
a
b
e
l
u
l

n
r
.

4
.
C

R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

O
p
e
r
a
ţ
i
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

F
o
r
m
u
l
a

c
o
n
t
a
b
i
l
ă

S
u
m
a

1
2
1

7
0
1

=

1
2
1

2
2
0

u
.
m
.

2
3
0

2
5
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
â
n
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

1
2
1

=

7
1
1

2
2
5

u
.
m
.

2
2
5

2
2
04
5
5

4
7
5

Î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

v
a
r
i
a
ţ
i
a

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

P
R
O
F
I
T

(
S
f
c
)


2
0

S
e

o
b
s
e
r
v
ă

c
ă

ş
i

î
n

a
c
e
s
t

c
a
z

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

l
a

v
â
n
z
a
r
e

e
s
t
e

a
c
e
l
a
ş
i

c
a

î
n

e
x
e
m
p
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

d
a
r

l
a

s
t
o
c
a
r
e
,

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
e

a
u

g
e
n
e
r
a
t

p
r
o
f
i
t

ş
i

î
n

c
o
n
s
e
c
i
n
ţ
ă
,

i
m
p
o
z
i
t

n
e
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t

p
e

p
r
o
f
i
t
.


A
c
e
s
t
e

d
e
n
a
t
u
r
ă
r
i

s
e

p
e
t
r
e
c
,

f
i
e

d
a
c
ă

c
o
s
t
u
l

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

(
c
a
z
u
l

B
)

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c

d
e
c
â
t

c
o
s
t
u
l

c
o
m
p
l
e
t

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

c
a
z
u
l

A
,

c
â
n
d

r
e
s
t
u
l

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

n
e
e
c
h
i
l
i
b
r
a
t
e

d
e

c
ă
t
r
e

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă
,

p
ă
t
r
u
n
d

î
n

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

ş
i

p
r
o
v
o
a
c
ă

p
i
e
r
d
e
r
e
,

f
i
e

d
a
c
ă

c
o
s
t
u
l

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

e
s
t
e

m
a
i

m
a
r
e

(
c
a
z
u
l

C
)

d
e
c
â
t

c
o
s
t
u
l

c
o
m
p
l
e
t
,

c
â
n
d

v
e
n
i
t
u
r
i
l
e

d
i
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

s
t
o
c
a
t
ă

c
a
r
e

d
e
p
ă
ş
e
s
c

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e
,

p
ă
t
r
u
n
d

î
n

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

ş
i

g
e
n
e
r
e
a
z
ă

p
r
o
f
i
t
.

O
b
s
e
r
v
a
ţ
i
e
:


D
a
c
ă

î
n

c
a
z
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e
,

c
a
l
c
u
l
e
l
e

p
o
t

f
i

c
â
t

d
e

c
â
t

e
x
a
c
t
e
,

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

e
s
t
e

m
u
l
t

m
a
i

g
r
e
u

d
e


3
7

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t

i
a
r

i
n
f
l
u
e
n
ţ
a

a
c
e
s
t
u
i
a

î
n

c
o
n
t
u
l

d
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

m
u
l
t

m
a
i

d
i
f
i
c
i
l

d
e

e
l
i
m
i
n
a
t
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

a
r

t
r
e
b
u
i

i
n
v
e
n
t
a
r
i
a
t
ă

l
a

l
o
c
u
r
i
l
e

d
e

m
u
n
c
ă

ş
i

e
v
a
l
u
a
t
ă

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

g
r
a
d
u
l

e
i

d
e

f
i
n
i
s
a
r
e

x
v
i
i
,

o
p
e
r
a
ţ
i
e

c
e

p
r
e
s
u
p
u
n
e

o

m
u
l
t
i
t
u
d
i
n
e

d
e

t
e
h
n
i
c
i

i
n
g
i
n
e
r
e
ş
t
i

c
a
r
e

î
n
c
ă
r
c
ă

c
o
s
t
u
r
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

s
u
p
o
r
t
ă

u
n

a
n
u
m
i
t

g
r
a
d

d
e

a
p
r
o
x
i
m
a
r
e
.


Ş
i

d
i
n

p
ă
c
a
t
e

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

i
n
f
l
u
e
n
ţ
e
a
z
ă

a
t
â
t

p
r
o
p
r
i
i
l
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i

ş
i

p
r
i
n

a
c
e
s
t
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

c
â
t

ş
i

c
o
s
t
u
l

ş
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
i
n
i
t
e

(
t
e
r
m
i
n
a
t
e
)
.

Î
n

c
o
n
c
l
u
z
i
e
,

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
o
r

c
o
s
t
u
r
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

i
n
e
x
a
c
t
e

p
r
o
d
u
c
e

o

d
e
n
a
t
u
r
a
r
e

a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i
,

c
u

a
t
â
t

m
a
i

i
m
p
o
r
t
a
n
t
ă
,

c
u

c
â
t

a
b
a
t
e
r
i
l
e

d
e

c
o
s
t
u
r
i

s
u
n
t

m
a
i

m
a
r
i
,

c
u

c
â
t

i
n
t
e
r
v
a
l
u
l

d
e

l
a

s
t
o
c
a
r
e

l
a

v
â
n
z
a
r
e

e
s
t
e

m
a
i

m
a
r
e

ş
i

c
u

c
â
t

p
e
r
i
o
a
d
a

l
e
g
a
l
ă

d
u
p
ă

c
a
r
e

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

(
p
r
o
f
i
t
u
l

s
a
u

p
i
e
r
d
e
r
e
a
)

e
s
t
e

m
a
i

r
e
d
u
s
ă
.

D
e
n
a
t
u
r
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

e
s
t
e

a
c
c
e
n
t
u
a
t
ă

ş
i

d
e

f
a
p
t
u
l

c
ă

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

f
i
n
i
t
ă

s
e

s
t
o
c
h
e
a
z
ă

ş
i

s
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
e
a
z
ă

c
o
n
t
i
n
u
u

î
n

c
u
r
s
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

l
a

u
n

p
r
e
ţ

(
c
o
s
t
)

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e

m
a
i

m
u
l
t

s
a
u

m
a
i

p
u
ţ
i
n

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

i
a
r

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
s
t
e

c
u
n
o
s
c
u
t

c
e
l

m
a
i

d
e
v
r
e
m
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

e
i
,

î
n

p
r
i
n
c
i
p
a
l

d
a
t
o
r
i
t
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

c
a
r
e

s
u
n
t

c
o
l
e
c
t
a
t
e

p
e

s
u
p
r
a
f
e
ţ
e

ş
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e
.

N
u
m
a
i

d
u
p
ă

c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

t
u
t
u
r
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

ş
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
m
u
n
e

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i

s
e

p
o
a
t
e

c
a
l
c
u
l
a

u
n

c
o
s
t

r
e
l
a
t
i
v

c
o
m
p
l
e
t

ş
i

s
e

p
o
t

c
o
r
e
c
t
a

p
r
e
ţ
u
r
i
l
e

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
,

c
u

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
e

d
e

p
r
e
ţ

(
c
o
s
t
)

î
n

p
l
u
s

s
a
u

î
n

m
i
n
u
s
.

D
a
r

ş
i

î
n

a
c
e
s
t

c
a
z

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
e
p
i
n
d
e

d
e

p
r
o
c
e
d
e
u
l

s
a
u

m
e
t
o
d
a

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

a
l
e
a
s
ă
.

D
i
n

p
ă
c
a
t
e
,

î
n

R
o
m
â
n
i
a
,

p
â
n
ă

l
a

f
o
r
m
a

r
e
p
u
b
l
i
c
a
t
ă

a

L
e
g
i
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
i
n

i
a
n
u
a
r
i
e

2
0
0
5
,

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l

(
p
r
o
f
i
t
u
l

s
a
u

p
i
e
r
d
e
r
e
a
)

t
r
e
b
u
i
a
u

c
a
l
c
u
l
a
t
e

l
u
n
a
r

x
v
i
i
i
.

I
m
p
o
z
i
t
u
l

p
e

p
r
o
f
i
t
,

î
m
p
o
t
r
i
v
a

f
a
p
t
u
l
u
i

c
ă

p
r
o
f
i
t
u
l

e
s
t

u
n

c
o
n
c
e
p
t

a
n
u
a
l
,

m
u
l
t
e

ţ
ă
r
i

p
e
r
c
e
p
â
n
d

u
n

a
s
t
f
e
l

i
m
p
o
z
i
t

l
a

m
u
l
t

t
i
m
p

d
u
p
ă

î
n
c
h
i
d
e
r
e
a

e
x
e
r
c
i
ţ
i
u
l
u
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
,

a

f
o
s
t

p
e
r
c
e
p
u
t

p
r
i
n

a
n
t
i
c
i
p
a
ţ
i
e
,

l
a

î
n
c
e
p
u
t

l
u
n
a
r

ş
i

m
a
i

a
p
o
i

t
r
i
m
e
s
t
r
i
a
l
.

M
a
i

m
u
l
t

c
a

s
i
g
u
r

c
a

o

a
s
t
f
e
l

d
e

p
r
a
c
t
i
c
ă

a

o
b
l
i
g
a
t

c
o
n
t
a
b
i
l
i
i

u
n
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

p
r
o
d
u
c
t
i
v
e

s
a

î
n
c
e
r
c
e

m
a
n
i
p
u
l
a
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

î
n

m
a
n
i
e
r
a

c
e
l
o
r

e
x
p
u
s
e

m
a
i

î
n
a
i
n
t
e
.

Ş
i

i
a
r
ă
ş
i

d
i
n

p
ă
c
a
t
e
,

d
e

d
a
t
a

a
c
e
a
s
t
a

d
i
n

p
a
r
t
e
a

c
e
a
l
a
l
t
ă

a

b
a
r
i
c
a
d
e
i
,

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

î
n

a
f
a
r
a

o
b
l
i
g
a
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

p
r
e
v
ă
z
u
t
e

d
e

a
r
t
.

1

a
l

L
e
g
i
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

ş
i

a

u
n
o
r

p
r
e
v
e
d
e
r
i
,

m
a
i

d
e
g
r
a
b
ă

r
e
c
o
m
a
n
d
ă
r
i

g
e
n
e
r
a
l
e
,

n
u

e
x
i
s
t
ă

n
o
r
m
e
,

c
a
r
e

d
i
n

r
a
ţ
i
u
n
i

i
n
t
e
r
n
e

s
ă

d
e
c
l
a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
e

u
n
a

d
i
n
t
r
e

m
e
t
o
d
e
l
e

c
o
m
p
l
e
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l

a
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u
ă
r
i
i

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
o
r

d
i
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă
.A
P
L
I
C
A
Ţ
I
I

T
E
M
A
T
I
C
E

(
a

s
e

v
e
d
e
a

ş
i

t
e
m
a

n
r
.
8
)T
E
S
T

T
I
P


A
D
E
V
Ă
R
A
T
/
F
A
L
S

(
T
R
U
E
/
F
A
L
S
E
)

I
n
d
i
c
a
ţ
i

d
a
c
ă

e
n
u
n
ţ
u
l

s
a
u

p
r
o
p
o
z
i
ţ
i
a

s
u
n
t

a
d
e
v
ă
r
a
t
e

s
a
u

f
a
l
s
e
.


A
n
u
m
i
t
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i

c
o
n
t
a
b
i
l
e

d
i
n

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

s
e

r
e
g
ă
s
e
s
c

ş
i

î
n

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

î
n

c
o
n
t
u
r
i

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.

A
s
t
f
e
l

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
i

c
o
n
t
a
b
i
l
e
:


6
0
3

=

3
0
3

î
i

c
o
r
e
s
p
u
n
d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a
:


9
2
1

=

9
0
1


R
Ă
S
P
.
:

F
a
l
s

D
I
F
.
:


u
ş
o
r

P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

2

T
E
S
T

T
I
P


C
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
Ţ
Ă

(
M
A
T
C
H
I
N
G
)


3
8


S
u
n
t

d
a
t
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

s
i
m
b
o
l
u
r
i

ş
i

d
e
n
u
m
i
r
i

a
l
e

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
i
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

ş
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.

S
ă

s
e

s
t
a
b
i
l
e
a
s
c
ă

o

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

d
e

c
o
n
ţ
i
n
u
t

î
n
t
r
e

c
o
n
t
u
r
i
l
e

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

c
e
l
e

a
l
e

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
ă
ţ
i
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e
.


C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

f
i
n
a
n
c
i
a
r
ă

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

a

"
6
0
1
"

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

m
a
t
e
r
i
i
l
e

p
r
i
m
e

1

"
9
3
1
"

C
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

b

"
3
4
5
"

P
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

2

"
9
2
3
"

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c

"
3
3
1
"

P
r
o
d
u
s
e

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

3

"
9
2
1
"

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

b
a
z
ă

d

"
3
4
8
"

D
i
f
e
r
e
n
ţ
e

d
e

p
r
e
ţ

l
a

p
r
o
d
u
s
e

4

"
9
0
3
"

D
e
c
o
n
t
ă
r
i

i
n
t
e
r
n
e

p
r
i
v
i
n
d

d
i
f
e
r
e
n
ţ
e
l
e

d
e

p
r
e
ţ

e

"
6
0
2
"

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

c
o
n
s
u
m
a
b
i
l
e

5

"
9
3
3
"

C
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e


R
Ă
S
P
.
:


D
I
F
.
:

m
e
d
i
u

1

=

b

2

=

e

3

=

a

4

=

d

5

=

c


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
0

N
o
t
ă
:

S
e

a
c
o
r
d
ă

c
â
t
e

1
,
6

p
u
n
c
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
c
t

r
e
a
l
i
z
a
t
ă
.3
9

T
e
m
a

n
r
.

4

-

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

D
E

S
U
P
L
I
M
E
N
T
A
R
E

(
R
E
P
A
R
T
I
Z
A
R
E
)

I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

l
a

t
e
m
a

t
r
a
t
a
t
ă

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i

r
e
a
l
i
z
e
a
z
ă

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
r
i
n

î
n
s
u
m
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

c
u

c
o
t
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

ş
i

s
t
a
b
i
l
e
ş
t
e

m
o
d
u
l

c
o
n
c
r
e
t

d
e

c
a
l
c
u
l

a
l

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

i
m
p
u
t
a
t
e

(
r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e
)

r
a
ţ
i
o
n
a
l

a
s
u
p
r
a

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

e
s
t
e

r
e
f
l
e
c
t
a
t
,

d
u
p
ă

c
u
m

v
o
m

v
e
d
e
a
,

ş
i

d
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
ă
r
i
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e

c
a
r
e

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z
ă

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,

p
r
i
n

f
a
p
t
u
l

c
ă

c
o
n
t
u
r
i
l
e

î
n

c
a
r
e

s
u
n
t

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a
n
a
l
i
t
i
c
e
l
e

c
o
n
t
u
l
u
i

9
2
1
,

d
e
s
c
h
i
s
e

p
e

f
i
e
c
a
r
e

o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

î
n

p
a
r
t
e
,

s
e

d
e
b
i
t
e
a
z
ă

(
s
u
p
l
i
m
e
n
t
e
a
z
ă
)

c
u

a
c
e
s
t
e

c
o
t
e

p
r
i
n

c
r
e
d
i
t
u
l

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e
s
c
h
i
s
e

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

(
s
e
c
ţ
i
i
)

d
e

c
o
l
e
c
t
a
r
e
.O
b
i
e
c
t
i
v
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
l

t
e
m
e
i

î
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

m
o
d
a
l
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e


a
l
ă
t
u
r
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

C
o
n
c
e
p
t
e
l
e
-
c
h
e
i
e

t
r
a
t
a
t
e

î
n

l
e
c
ţ
i
e
/
c
a
p
i
t
o
l


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i
:

m
o
d
a
l
i
t
a
t
e
a

d
e

c
a
l
c
u
l

a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
r
i
n

î
n
s
u
m
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

c
u

c
o
t
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i
,

î
n

f
o
r
m
a

c
l
a
s
i
c
ă

p
r
e
s
u
p
u
n
e

î
m
p
ă
r
ţ
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

l
a

s
u
m
a

b
a
z
e
l
o
r

ş
i

î
n
m
u
l
ţ
i
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

(
K
S
)

c
u

f
i
e
c
a
r
e

b
a
z
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i
,

î
n

f
o
r
m
a

c
i
f
r
e
l
o
r

r
e
l
a
t
i
v
e

l
a

s
t
r
u
c
t
u
r
ă
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

î
n
m
u
l
ţ
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

c
u

p
o
n
d
e
r
i
l
e

f
i
e
c
ă
r
e
i

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

(
G
J
)

î
n

t
o
t
a
l
u
l

b
a
z
e
l
o
r
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
f
a
l
c
ă
r
i
i

d
e

c
o
t
e

p
r
o
-
r
a
t
a

t
e
m
p
o
r
i
s
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
s
u
p
r
a

s
e
c
t
o
a
r
e
l
o
r

s
a
u

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
l
o
r

c
a
r
e

l
e
-
a
u

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

p
r
i
n

c
o
t
e

p
ă
r
ţ
i

s
t
a
b
i
l
i
t
e

î
n

u
r
m
a

r
a
p
o
r
t
ă
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

l
o
r

t
o
t
a
l
e
,

l
a

n
u
m
ă
r
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă
.

R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

e
s
t
e

u
n

p
r
o
c
e
d
e
u

m
a
t
e
m
a
t
i
c

p
r
i
n

c
a
r
e

o

s
u
m
ă

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e
)

s
e

î
m
p
a
r
t
e

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

n
i
ş
t
e

n
u
m
e
r
e

(
b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
)
.

D
e
ş
i

p
r
o
c
e
d
e
u
l

e
s
t
e

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
,

î
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

ş
i

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

e
x
i
s
t
e

o

a
n
u
m
i
t
ă

r
e
l
a
ţ
i
e

(
l
e
g
ă
t
u
r
ă
)

r
a
ţ
i
o
n
a
l
ă

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e
.

B
a
z
a

s
a
u

c
r
i
t
e
r
i
u
l

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

e
s
t
e

m
ă
r
i
m
e
a

c
a
r
e

e
x
p
r
i
m
ă

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

l
e
g
ă
t
u
r
a

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

ş
i

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a
l
e
a
s
ă
.

B
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

d
e

n
a
t
u
r
ă

t
e
h
n
i
c
ă

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

a

f
i

a
c
e
i

p
a
r
a
m
e
t
r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

f
i
z
i
c

(
t
e
h
n
i
c
)

c
a
r
e

p
r
i
n

m
ă
r
i
m
e
a

l
o
r

c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

v
a
l
o
a
r
e
a

(
m
ă
r
i
m
e
a
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
,

d
e

e
x
e
m
p
l
u
:

s
u
p
r
a
f
a
ţ
a

s
p
a
ţ
i
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
t
i
v

o
c
u
p
a
t
,

v
o
l
u
m
u
l

î
n
c
ă
p
e
r
i
l
o
r

c
u

a
t
m
o
s
f
e
r
ă

î
n
c
ă
l
z
i
t
ă
,

o
r
i

c
u

a
t
m
o
s
f
e
r
ă

c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
a
t
ă
,

p
u
t
e
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a
t
ă

a

m
o
t
o
a
r
e
l
o
r
,

n
u
m
ă
r
u
l

l
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

l
a
m
p
ă

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t
,

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

o
r
e

m
a
ş
i
n
ă

e
t
c
.


B
a
z
e
l
e

(
c
h
e
i
l
e
)

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

e
c
o
n
o
m
i
c

e
x
p
r
i
m
ă

p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

u
n
o
r

m
ă
r
i
m
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e

(
v
a
l
o
a
r
e
a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

d
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
i
z
a
r
e
,

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

e
t
c
.
)

m
ă
s
u
r
a

î
n

c
a
r
e

d
i
f
e
r
i
t
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
l
e

d
e
s
f
ă
ş
u
r
a
t
e
,

d
a
r

m
a
i

a
l
e
s

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
,

p
r
e
i
a
u

c
o
t
e

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

(
c
o
m
u
n
e
)
.

L
i
s
t
a

s
u
b
i
e
c
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
g
ă
t
i
r
e
a

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

f
i
n
a
l
e

(
e
x
a
m
e
n
)
:


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i

î
n

f
o
r
m
a

c
i
f
r
e
l
o
r

(
n
u
m
e
r
e
l
o
r
)

r
e
l
a
t
i
v
e

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
ă
,

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i

î
n

f
o
r
m
a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l
u
i

u
n
i
c
,

E
v
a
l
u
a
r
e
a

ş
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
,

E
v
a
l
u
a
r
e
a

ş
i

c
o
n
t
a
b
i
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
,

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
i
i

î
n

v
a
r
i
a
n
t
a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i
l
o
r

d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
ţ
i

ş
i

s
e
l
e
c
t
i
v
i
,

P
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
f
a
l
c
ă
r
i
i

î
n

c
o
t
e

p
ă
r
ţ
i

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

p
e
r
i
o
a
d
e
l
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
,


C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

c
o
n
d
i
ţ
i
i

d
e

s
u
b
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
,

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

b
a
z
e
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e


4
0

R
E
Z
U
M
A
T

P
R
I
V
I
N
D

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

D
E

S
U
P
L
I
M
E
N
T
A
R
E

(
R
E
P
A
R
T
I
Z
A
R
E
)

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i
,

c
l
a
s
i
f
i
c
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
r
e
c
t
e

ş
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
.


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

c
u
p
r
i
n
d
:

c
o
s
t
u
l

d
e

a
c
h
i
z
i
ţ
i
e

a
l

m
a
t
e
r
i
i
l
o
r

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

c
o
n
s
u
m
a
t
e
,

e
n
e
r
g
i
a

c
o
n
s
u
m
a
t
ă

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e
,

m
a
n
o
p
e
r
a

d
i
r
e
c
t
ă

(
s
a
l
a
r
i
i
,

a
s
i
g
u
r
ă
r
i

ş
i

p
r
o
t
e
c
ţ
i
a

s
o
c
i
a
l
ă

e
t
c
.
)
,

a
l
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
r
e
c
t
e
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

n
u

s
e

p
o
t

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a

ş
i

a
t
r
i
b
u
i

d
i
r
e
c
t

p
e

u
n

a
n
u
m
i
t

o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
,

c
i

p
r
i
v
e
s
c

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a

u
n
e
i

s
e
c
ţ
i
i

s
a
u

a

p
e
r
s
o
a
n
e
i

j
u
r
i
d
i
c
e

î
n

a
n
s
a
m
b
l
u
l

e
i
.

C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
C
P
)

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

(
p
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
a
u

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
e
r
e
a

u
n
u
i

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s
,

l
u
c
r
a
r
e
,

s
e
r
v
i
c
i
u

(
o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

P
,
L
,
S
)
:

(
)
)
1
(
,
,

=
i
S
L
P
P
C
H
C

Î
m
p
ă
r
ţ
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
i
r
e
c
t
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

f
a
c
e

c
a

r
e
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
1
)

a
l

u
n
u
i

o
b
i
e
c
t

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

P
,
L
,
S
,

s
ă

e
x
p
r
i
m
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e
,

c
u

c
o
t
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
,

a
s
t
f
e
l
:


(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
2
.
c
o
t
.
.
.
.
.
,
,
i
C
h
J
ă
i
C
h
J
C
h
C
P
R
O
D
I
N
D
J
D
I
R
i
S
L
P
P
J+
=
=

î
n

c
a
r
e

"
i
"

s
u
n
t

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

(
m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

s
a
l
a
r
i
i
,

e
n
e
r
g
i
e

ş
.
a
.
)

ş
i

"
j
"

o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

s
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

î
n
c
ă

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

c
a

a
p
a
r
ţ
i
n
â
n
d

o
b
i
e
c
t
u
l
u
i

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

"
j
"

i
a
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
s
e
c
ţ
i
e
)
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

-

C
I
F
U
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

s
e
c
ţ
i
e

-

C
G
S
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

d
e

s
e
c
ţ
i
eC
A
G
S

s
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
ă

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

(
s
e
c
ţ
i
i
)

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

f
i
i
n
d

c
o
m
u
n
e

t
u
t
u
r
o
r

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e

ş
i

s
u
n
t

c
u
n
o
s
c
u
t
e

î
n

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
.


"
C
o
t
a

J
"

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

o

p
a
r
t
e

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
a
u

i
n
d
i
r
e
c
t
e

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

r
a
ţ
i
o
n
a
l

c
a

f
i
i
n
d

l
e
g
a
t
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i
.

D
a
c
ă

ţ
i
n
e
m

c
o
n
t

ş
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e

(
n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
ă
)
,

C
P
Î
C
E
0l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

ş
i

C
P
Î
C
E
1

-

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i
,

a
t
u
n
c
i

r
e
l
a
ţ
i
a

(
3
)
,

d
e
v
i
n
e
:


(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
3
.
c
o
t
.
.
1
0
.
.
.
,
,
C
P
Î
C
E
C
P
Î
C
E
i
C
h
J
ă
i
C
h
J
C
h
C
P
R
O
D
I
N
D
J
D
I
R
i
S
L
P
P
J

+
+
=
=

N
o
t
ă
:

L
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

c
o
l
e
c
t
a
t
e

s
e

a
d
a
u
g
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

l
a

î
n
c
e
p
u
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
r
e
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

p
e
r
i
o
a
d
a

a
n
t
e
r
i
o
a
r
ă
)

ş
i

s
e

s
c
a
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

n
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

l
a

s
f
â
r
ş
i
t
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

(
p
e
n
t
r
u

a

r
ă
m
â
n
e

n
u
m
a
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
i
n
i
t
e
)
.


R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

e
s
t
e

d
e

f
a
p
t

u
n

p
r
o
c
e
d
e
u

m
a
t
e
m
a
t
i
c

p
r
i
n

c
a
r
e

o

s
u
m
ă

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e
)

s
e

î
m
p
a
r
t
e

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

n
i
ş
t
e

n
u
m
e
r
e

(
b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
)
.

D
e
ş
i

p
r
o
c
e
d
e
u
l

e
s
t
e

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
,

î
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

ş
i

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

e
x
i
s
t
e

o

a
n
u
m
i
t
ă

r
e
l
a
ţ
i
e

(
l
e
g
ă
t
u
r
ă
)

r
a
ţ
i
o
n
a
l
ă

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

S
U
P
L
I
M
E
N
T
Ă
R
I
I

î
n

f
o
r
m
a

c
l
a
s
i
c
ă

(
s
a
u

a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l
u
i

u
n
i
c
)

A
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

s
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
i

d
e

c
o
s
t
u
r
i

ş
i

s
e
c
t
o
a
r
e
l
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
u
n
t

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

d
r
e
p
t

e
n
t
i
t
ă
ţ
i

d
e

s
i
n
e

s
t
ă
t
ă
t
o
a
r
e

f
i
i
n
d

i
n
a
c
c
e
p
t
a
b
i
l
ă

o
m
o
g
e
n
i
z
a
r
e
a

s
a
u

c
o
m
p
a
r
a
r
e
a

u
n
o
r
a

d
i
n
t
r
e

e
l
e
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
r
i
n

î
n
s
u
m
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

c
u

c
o
t
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
,

s
e

n
u
m
e
ş
t
e

p
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i

ş
i

s
t
a
b
i
l
e
ş
t
e

m
o
d
u
l

c
o
n
c
r
e
t

d
e

c
a
l
c
u
l

a
l

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

i
m
p
u
t
a
t
e

(
r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e
)

r
a
ţ
i
o
n
a
l

a
s
u
p
r
a

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

P
L
S

(
p
r
o
d
u
s
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
,

s
e
r
v
i
c
i
i
)
.


Î
n

a
c
e
a
s
t
ă

f
o
r
m
ă
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i

p
r
e
s
u
p
u
n
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

u
n
o
r

b
a
z
e

(
c
r
i
t
e
r
i
i
)

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

r
a
ţ
i
o
n
a
l
e

l
e
g
a
t
e

c
a
u
z
a
l

d
e

o
b
i
e
c
t
e
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.


4
1

P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

p
r
o
c
e
d
e
u
l
,

î
n

f
o
r
m
a

c
l
a
s
i
c
ă
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

î
m
p
ă
r
ţ
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

l
a

s
u
m
a

b
a
z
e
l
o
r

ş
i

î
n
m
u
l
ţ
i
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t
u
l
u
i

(
K
S
)

c
u

f
i
e
c
a
r
e

b
a
z
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
:


(
)
4
.
j
s
j
j
I
N
D
J
B
K
B
B
C
h
C
o
t
a
×
=
×
=


P
R
O
C
E
D
E
U
L

S
U
P
L
I
M
E
N
T
Ă
R
I
I

î
n

f
o
r
m
a

c
i
f
r
e
l
o
r

(
n
u
m
e
r
e
l
o
r
)

r
e
l
a
t
i
v
e

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
ă

P
r
o
c
e
d
e
u
l

e
s
t
e

f
o
l
o
s
i
t

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

ş
i

d
e
l
i
m
i
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

p
e

g
e
n
u
r
i

d
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
,

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

s
a
u

z
o
n
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

ş
i

î
n

f
i
n
a
l

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
i

d
e

c
o
s
t
u
r
i

(
P
L
S

-

p
r
o
d
u
s
e
,

l
u
c
r
ă
r
i
,

s
e
r
v
i
c
i
i

ş
.
a
.
)
.

P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
e
m
i
n
a
r
e
a

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l
,

î
n

f
o
r
m
a

c
i
f
r
e
l
o
r

r
e
l
a
t
i
v
e

l
a

s
t
r
u
c
t
u
r
ă
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

î
n
m
u
l
ţ
i
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

c
u

p
o
n
d
e
r
i
l
e

f
i
e
c
ă
r
e
i

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

(
G
J
)

î
n

t
o
t
a
l
u
l

b
a
z
e
l
o
r
:


(
)
5
.
j
I
N
D
j
j
I
N
D
J
G
C
h
B
B
C
h
C
o
t
a
×
=
×
=


C
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i
i

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r
ă

p
o
t

f
i

f
o
l
o
s
i
ţ
i

ş
i

s
u
b

f
o
r
m
a

u
n
o
r

s
e
r
i
i

m
u
l
t
i
p
l
e

a
v
â
n
d

c
a
r
a
c
t
e
r

d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
t

o
r
i

s
e
l
e
c
t
i
v
,

d
a
c
ă

s
e

a
u

î
n

v
e
d
e
r
e

c
r
i
t
e
r
i
i

d
i
f
e
r
i
t
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

ş
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v

t
r
a
s
e
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
r
i
n

s
e
c
ţ
i
i
l
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
.

P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
o
a
t
e

f
i

î
n
t
â
l
n
i
t

î
n

v
a
r
i
a
n
t
e
l
e

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i
l
o
r

d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
ţ
i

(
p
e

f
i
e
c
a
r
e

f
e
l

s
a
u

s
u
b
g
r
u
p
ă

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
)

ş
i

a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i
l
o
r

s
e
l
e
c
t
i
v
i

(
p
e

o
b
i
e
c
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

-

P
,
L
,
S
)
.

C
A
L
C
U
L
U
L

C
O
S
T
U
L
U
I

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E

Î
N

C
A
Z
U
L

C
Â
N
D

U
N
I
T
A
T
E
A

N
U

U
T
I
L
I
Z
E
A
Z
Ă

Î
N
T
R
E
A
G
A

C
A
P
A
C
I
T
A
T
E


D
E


P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E


Î
n

a
c
e
s
t
e

c
o
n
d
i
ţ
i
i
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

a
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
,

l
e
g
a
t
e

d
e

n
e
r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

î
n
t
r
e
g
i
i

c
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
a

ş
i

a
l
e

r
e
b
u
t
u
r
i
l
o
r

s
u
n
t

r
e
l
a
t
i
v

u
ş
o
r

d
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t

ş
i

s
e

d
e
d
u
c

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e
.

P
r
o
b
l
e
m
a

c
a
r
e

s
e

r
i
d
i
c
ă

e
s
t
e

d
a
c
ă

ş
i

t
o
a
t
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

c
o
l
e
c
t
a
t
e

s
e

v
o
r

r
e
p
a
r
t
i
z
a

a
s
u
p
r
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

v
a
l
i
d
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e
.

R
e
g
l
e
m
e
n
t
ă
r
i
l
e

s
t
a
b
i
l
e
s
c

c
ă
,

î
n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

s
e

v
a

d
e
d
u
c
e

(
s
c
ă
d
e
a
)

o

c
o
t
ă

S
A

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e
n
u
m
i
t
ă

s
u
b
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

(
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

r
e
d
u
s
ă

-

p
e
n
t
r
u

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

n
i
v
e
l
u
l
u
i

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

p
o
t

f
i

l
u
a
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
:

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

o
r
e
l
e

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
,

g
r
a
d
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

c
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
a
u

a
l
ţ
i

f
a
c
t
o
r
i
)
.


Î
n

c
o
s
t
u
l

s
u
b
a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

v
o
r

f
i

i
n
c
l
u
s
e

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
i
l
e

d
i
n

r
e
b
u
t
u
r
i

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

e
ş
e
c
u
l

t
e
h
n
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

ş
i

s
e

v
a

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
a

c
u

f
o
r
m
u
l
a
:


(
)
6
1


S
F
A
| | ¹ |
\ |

×
=
n r
N N
C

î
n

c
a
r
e
:

C
F

s
u
n
t

c
o
s
t
u
r
i
l
e

f
i
x
e
;

N
r

e
s
t
e

n
i
v
e
l
u
l

r
e
a
l

(
r
e
a
l
i
z
a
t
)

a
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i
;

N
n

e
s
t
e

n
i
v
e
l
u
l

n
o
r
m
a
l

(
p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
)

a
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

i
a
r

r
a
p
o
r
t
u
l

N
R
/
N
N

e
s
t
e

n
u
m
i
t

g
r
a
d

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
.


C
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

î
n

a
c
e
s
t
e

c
o
n
d
i
ţ
i
i
,

d
e
v
i
n
e
:

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
7
/
.
c
o
t
.
1
0
.
.
.
,
,
C
P
Î
C
E
C
P
Î
C
E
i
S
C
h
J
ă
i
C
h
C
A
P
R
O
D
I
N
D
J
D
I
R
S
L
P
P
J

+

+
=
P
e
n
t
r
u

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

n
i
v
e
l
u
l
u
i

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

p
o
t

f
i

l
u
a
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
:

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

o
r
e
l
e

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
,

g
r
a
d
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

c
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
a
u

a
l
ţ
i

f
a
c
t
o
r
i
.

Î
n

c
o
s
t
u
l

s
u
b
a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

v
o
r

f
i

i
n
c
l
u
s
e

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
i
l
e

d
i
n

r
e
b
u
t
u
r
i

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

e
ş
e
c
u
l

t
e
h
n
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

S
U
P
L
I
M
E
N
T
Ă
R
I
I

Î
N

V
A
R
I
A
N
T
A

C
O
E
F
I
C
I
E
N
Ţ
I
L
O
R

D
I
F
E
R
E
N
Ţ
I
A
Ţ
I

Ş
I

S
E
L
E
C
T
I
V
I4
2

A
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

d
e
r
i
v
a
t

d
i
n

p
r
o
c
e
d
e
u
l

s
u
p
l
i
m
e
n
t
ă
r
i
i
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

u
n
o
r

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i

c
a
r
e

d
i
f
e
r
ă

d
e

l
a

u
n

f
e
l

d
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
ă

l
a

a
l
t
u
l
.

S
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

s
p
e
c
i
a
l

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

a
s
u
p
r
a

s
e
c
t
o
a
r
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
,

f
i
e
c
a
r
e

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t

d
e

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

c
a
l
c
u
l
â
n
d
u
-
s
e

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

o

a
l
t
ă

b
a
z
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
.

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

ş
i

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
a
c
ă

s
u
n
t

g
r
u
p
a
t
e

p
e

d
e
s
t
i
n
a
ţ
i
i
:

C
I
F
U

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
)
,

C
G
S

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

s
e
c
ţ
i
e
)

ş
i

C
A
G
S

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

d
e

s
e
c
ţ
i
e
)
.


V
a
r
i
a
n
t
a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i
l
o
r

s
e
l
e
c
t
i
v

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

n
u
m
a
i

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
i

d
e

c
o
s
t
u
r
i

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.


V
a
r
i
a
n
t
a

p
r
e
s
u
p
u
n
e

p
e

l
â
n
g
ă

f
o
l
o
s
i
r
e
a

u
n
o
r

b
a
z
e

(
c
r
i
t
e
r
i
i
)

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

c
a
r
e

d
i
f
e
r
ă

d
e

l
a

u
n

f
e
l

d
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
ă

s
a
u

o

s
u
b
c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

l
a

a
l
t
a
,

ş
i

a
l
e
g
e
r
e
a

s
a
u

s
e
l
e
c
t
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

t
r
e
b
u
i
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
E
F
A
L
C
Ă
R
I
I

Î
N

C
O
T
E

P
Ă
R
Ţ
I

Î
N

R
A
P
O
R
T

C
U

P
E
R
I
O
A
D
E
L
E

D
E

G
E
S
T
I
U
N
E


A
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

n
u
m
i
t

ş
i

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
f
a
l
c
ă
r
i
i

d
e

c
o
t
e

p
r
o
-
r
a
t
a

t
e
m
p
o
r
i
s
,

p
r
e
s
u
p
u
n
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
s
u
p
r
a

s
e
c
t
o
a
r
e
l
o
r

s
a
u

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
l
o
r

c
a
r
e

l
e
-
a
u

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

p
r
i
n

c
o
t
e

p
ă
r
ţ
i

s
t
a
b
i
l
i
t
e

î
n

u
r
m
a

r
a
p
o
r
t
ă
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

l
o
r

t
o
t
a
l
e
,

l
a

n
u
m
ă
r
u
l

e
t
a
p
e
l
o
r

(
p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
)

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
t
e
l
o
r

m
e
d
i
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z
ă

p
o
t
r
i
v
i
t

f
o
r
m
u
l
e
i
:

N
C
h
i
C
h
i

=
,

î
n

c
a
r
e
:


C
h
-

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
o
t
a

m
e
d
i
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

i
n
c
l
u
s
ă

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

d
a
t
ă
;

C
h

-

s
u
m
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i

s
a
u

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
;

i

-

c
a
t
e
g
o
r
i
a

(
f
e
l
u
l
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
i

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
;

N

-

n
u
m
ă
r
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

s
e

r
e
f
e
r
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
.

A
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

s
e

f
o
l
o
s
e
ş
t
e

p
e
n
t
r
u

a

r
e
p
a
r
t
i
z
a

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i

s
a
u

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

u
n
e
l
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

v
a
l
o
a
r
e

m
a
r
e
,

c
u
m

a
r

f
i
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i
r
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

c
e
r
c
e
t
a
r
e

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
,

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

p
r
o
g
r
a
m
e
l
o
r

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
e
,

v
a
l
o
a
r
e
a

l
u
c
r
ă
r
i
l
o
r

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
ţ
i
i
-
m
o
n
t
a
j
,

d
e

m
o
d
e
r
n
i
z
a
r
e

ş
i

a
m
e
n
a
j
a
r
e

e
x
e
c
u
t
a
t
e

l
a

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

l
u
a
t
e

c
u

c
h
i
r
i
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

î
n

a
v
a
n
s

(
z
i
s
e

ş
i

a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
)
,

c
o
n
t
r
a
v
a
l
o
a
r
e
a

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
t
e
c
ţ
i
e
,

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
u
l
u
i

d
e

l
u
c
r
u

ş
i

î
m
b
r
ă
c
ă
m
i
n
t
e
a

s
p
e
c
i
a
l
ă

d
i
s
t
r
i
b
u
i
t
ă

ş
.
a
.

V
a
l
o
a
r
e
a

t
o
t
a
l
ă

a

a
c
e
s
t
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

e
s
t
e

s
t
a
b
i
l
i
t
ă

d
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

p
e

b
a
z
ă

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e
.

N
u
m
ă
r
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

t
r
e
b
u
i
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e

e
s
t
e

p
r
e
c
i
z
a
t

p
r
i
n

t
e
x
t
e

d
e

l
e
g
e

o
r
i

p
r
i
n

c
o
n
t
r
a
c
t
e
,

i
n
c
l
u
s
i
v

p
r
i
n

c
o
n
t
r
a
c
t
u
l

c
o
l
e
c
t
i
v

d
e

m
u
n
c
ăC
L
A
S
I
F
I
C
A
R
E
A

B
A
Z
E
L
O
R

D
E

R
E
P
A
R
T
I
Z
A
R
E


R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

a
s
u
p
r
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e

s
e

f
a
c
e
,

a
ş
a

c
u
m

s
-
a

m
a
i

a
r
ă
t
a
t
,

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

o

a
n
u
m
i
t
ă

b
a
z
ă

s
a
u

c
r
i
t
e
r
i
u

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

c
a
r
e

e
x
p
r
i
m
ă

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

l
e
g
ă
t
u
r
a

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

ş
i

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a
l
e
a
s
ă
.

S
p
r
e

e
x
e
m
p
l
u
,

p
r
o
p
o
r
ţ
i
a

î
n

c
a
r
e

s
e

f
a
c
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

t
r
e
b
u
i
e

a
s
t
f
e
l

s
t
a
b
i
l
i
t
ă
,

î
n
c
â
t

c
o
s
t
u
l

f
i
e
c
ă
r
u
i

p
r
o
d
u
s

s
ă

f
i
e

a
f
e
c
t
a
t

c
u

o

c
o
t
ă

p
a
r
t
e

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
a
r
e

s
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
d
ă

c
â
t

m
a
i

e
x
a
c
t

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

r
e
a
l

o
c
a
z
i
o
n
a
t

d
e

p
r
o
d
u
s
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
.

B
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

f
i
e

a
c
e
e
a
ş
i

c
a

n
a
t
u
r
ă

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

a
s
u
p
r
a

c
ă
r
o
r
a

s
e

r
e
p
a
r
t
i
z
e
a
z
ă

o

a
n
u
m
i
t
ă

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

o
a
r
e
c
a
r
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
.4
3

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

c
o
r
e
c
t
ă

a

b
a
z
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
m
u
n
e

p
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
,

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

o
r
i

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
,

d
e
p
i
n
d
e

î
n

b
u
n
ă

m
ă
s
u
r
ă

d
e

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

n
a
t
u
r
i
i

ş
i

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l
u
i

a
c
e
s
t
o
r

b
a
z
e
.

a
)

A
s
t
f
e
l
,

d
u
p
ă

n
a
t
u
r
a

l
o
r
,

b
a
z
e
l
e

(
c
r
i
t
e
r
i
i
l
e
)

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

p
o
t

f
i

g
r
u
p
a
t
e

î
n
:

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

t
e
h
n
i
c

ş
i

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

e
c
o
n
o
m
i
c
.

B
a
z
e

(
c
h
e
i
)

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

d
e

n
a
t
u
r
ă

t
e
h
n
i
c
ă

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

a

f
i

a
c
e
i

p
a
r
a
m
e
t
r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

f
i
z
i
c

(
t
e
h
n
i
c
)

c
a
r
e

p
r
i
n

m
ă
r
i
m
e
a

l
o
r

c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

v
a
l
o
a
r
e
a

(
m
ă
r
i
m
e
a
)

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
,

d
e

e
x
e
m
p
l
u
:

s
u
p
r
a
f
a
ţ
a

s
p
a
ţ
i
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
t
i
v

o
c
u
p
a
t
,

v
o
l
u
m
u
l

î
n
c
ă
p
e
r
i
l
o
r

c
u

a
t
m
o
s
f
e
r
ă

î
n
c
ă
l
z
i
t
ă
,

o
r
i

c
u

a
t
m
o
s
f
e
r
ă

c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
a
t
ă
,

p
u
t
e
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a
t
ă

a

m
o
t
o
a
r
e
l
o
r
,

n
u
m
ă
r
u
l

l
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

l
a
m
p
ă

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t
,

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

o
r
e

m
a
ş
i
n
ă

e
t
c
.

A
s
e
m
e
n
e
a

b
a
z
e

s
u
n
t

f
o
l
o
s
i
t
e

c
u

p
r
e
c
ă
d
e
r
e

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

d
i
f
e
r
i
t
e
l
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

(
c
o
m
u
n
e
)

p
e

s
e
c
t
o
a
r
e

ş
i

n
u
m
a
i

r
a
r
e
o
r
i

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

a
n
u
m
i
t
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i

(
e
x
.

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

o
r
e

m
a
ş
i
n
ă

f
o
l
o
s
i
t

î
n

s
c
o
p
u
l

r
e
p
a
r
t
i
z
ă
r
i
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

a

u
t
i
l
a
j
u
l
u
i

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
)
.

B
a
z
e
l
e

(
c
h
e
i
l
e
)

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

e
c
o
n
o
m
i
c

e
x
p
r
i
m
ă

p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

u
n
o
r

m
ă
r
i
m
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e

(
v
a
l
o
a
r
e
a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

d
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
i
z
a
r
e
,

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

e
t
c
.
)

m
ă
s
u
r
a

î
n

c
a
r
e

d
i
f
e
r
i
t
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i

a
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
l
e

d
e
s
f
ă
ş
u
r
a
t
e
,

d
a
r

m
a
i

a
l
e
s

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
,

p
r
e
i
a
u

c
o
t
e

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

(
c
o
m
u
n
e
)
.

b
)

D
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

o
m
o
g
e
n
i
t
ă
ţ
i
i

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l
u
i

l
o
r
,

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

s
e

c
l
a
s
i
f
i
c
ă

î
n

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

s
i
m
p
l
e

ş
i

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
o
m
p
l
e
x
e
.

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

s
i
m
p
l
e

a
u

u
n

c
o
n
ţ
i
n
u
t

u
n
i
t
a
r

s
a
u

o
m
o
g
e
n
,

f
i
i
n
d

f
o
r
m
a
t
e

d
i
n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e
l
e
m
e
n
t

v
a
l
o
r
i
c

(
e
c
o
n
o
m
i
c
)

s
a
u

t
e
h
n
i
c
;

e
x
e
m
p
l
e
:

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

v
a
l
o
a
r
e
a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă

f
o
l
o
s
i
t
ă

p
e
n
t
r
u

f
a
b
r
i
c
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
,

n
u
m
ă
r

d
e

o
r
e
-
m
a
ş
i
n
ă

n
o
r
m
a
t
e

(
s
a
u

t
i
m
p
u
l

n
o
r
m
a
t
)

o
r
i

e
f
e
c
t
i
v
e

e
t
c
.

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
o
m
p
l
e
x
e

s
u
n
t

f
o
r
m
a
t
e

d
i
n

m
a
i

m
u
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e
,

a

c
ă
r
o
r

u
t
i
l
i
z
a
r
e

î
n

c
o
m
u
n

e
s
t
e

i
m
p
u
s
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

m
a
i

e
x
a
c
t
ă

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

(
e
x
.

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
d
i
r
e
c
t
e

a
n
t
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
i
z
a
r
e
,

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

o
r
e

m
a
ş
i
n
ă

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
e

e
t
c
.
)
.

I
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

c
a
r
a
c
t
e
r
u
l

ş
i

c
o
n
ţ
i
n
u
t
u
l

s
ă
u
,

o

b
a
z
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

e
s
t
e

f
o
l
o
s
i
t
ă

j
u
d
i
c
i
o
s

d
a
c
ă

s
u
n
t

î
n
d
e
p
l
i
n
i
t
e

c
u
m
u
l
a
t
i
v

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

c
o
n
d
i
ţ
i
i
:

-

î
n
t
r
e

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

e
x
i
s
t
ă

u
n

r
a
p
o
r
t

d
e

c
a
u
z
a
l
i
t
a
t
e
,

u
n

r
a
p
o
r
t

d
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
ţ
ă
.

A
c
e
a
s
t
a
,

î
n
t
r
u
c
â
t

m
ă
r
i
m
e
a

c
o
t
e
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
i
n
t
r
-
o

c
a
t
e
g
o
r
i
e

d
a
t
ă
,

c
e

r
e
v
i
n
e

p
e

g
e
n

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
,

s
e
c
t
o
r

s
a
u

p
u
r
t
ă
t
o
r
,

d
e
p
i
n
d
e

t
o
t
d
e
a
u
n
a

d
e

m
ă
r
i
m
e
a

b
a
z
e
i

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
a
r
e
-
l

c
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
a
z
ă

î
n

t
o
t
a
l
u
l

b
a
z
e
l
o
r
.

A
c
e
a
s
t
ă

c
o
n
d
i
ţ
i
e

n
u

p
o
a
t
e

f
i

l
u
a
t
ă

î
n

c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

n
i
v
e
l
u
l

b
a
z
e
i

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

e
s
t
e

p
r
e
a

m
i
c

f
a
ţ
ă

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
;

-

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

e
s
t
e

u
t
i
l
i
z
a
t
ă

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

s
i
n
g
u
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
a
u

c
e
l

m
u
l
t

a

u
n
e
i

a
n
u
m
i
t
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e
,

c
o
n
s
t
i
t
u
i
t
e

d
u
p
ă

p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

r
e
p
a
r
t
i
z
ă
r
i
i

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

r
e
s
p
e
c
t
i
v
a

b
a
z
ă
;

-

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

b
a
z
e
i

(
s
a
u

c
r
i
t
e
r
i
u
l
u
i
)

r
e
s
p
e
c
t
i
v
ă

e
s
t
e

p
o
s
i
b
i
l
ă

ş
i

r
e
c
o
m
a
n
d
a
b
i
l
ă
,

t
u
t
u
r
o
r

s
a
u

c
e
l

p
u
ţ
i
n

m
a
j
o
r
i
t
ă
ţ
i
i

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

s
e
c
t
o
r
,

î
n

c
o
n
d
i
ţ
i
i

s
i
m
i
l
a
r
e
,

d
e
o
a
r
e
c
e

a
l
t
f
e
l

n
u

s
e

p
o
a
t
e

v
o
r
b
i

d
e

c
o
m
p
a
r
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

î
n
t
r
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
e

a
v
â
n
d

a
c
e
l
a
ş
i

o
b
i
e
c
t

d
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
;

-

a
t
â
t

î
n

a
n
t
e
c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

c
â
t

ş
i

î
n

p
o
s
t
c
a
l
c
u
l
,

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r

s
ă

s
e

u
t
i
l
i
z
e
z
e

a
c
e
l
e
a
ş
i

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

p
e
n
t
r
u

a

s
e

a
s
i
g
u
r
a

c
o
m
p
a
r
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

î
n
t
r
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

e
f
e
c
t
i
v
e

ş
i

c
e
l
e

a
n
t
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e

(
p
l
a
n
i
f
i
c
a
t
e
,

b
u
g
e
t
a
t
e

e
t
c
.
)
;

-

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

o
d
a
t
ă

a
l
e
s
e
,

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

s
e

u
t
i
l
i
z
e
z
e

m
a
i

m
u
l
ţ
i

a
n
i

ş
i

m
a
i

a
l
e
s

s
ă

n
u

s
e

s
c
h
i
m
b
e

î
n

c
u
r
s
u
l

a
n
u
l
u
i
,

d
e
o
a
r
e
c
e

a
l
t
f
e
l

s
-
a
r

a
f
e
c
t
a

p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

c
o
m
p
a
r
ă
r
i
i

d
i
n
a
m
i
c
e

a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
e

p
r
o
d
u
s
.4
4

E
x
e
m
p
l
e

d
e

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
:


Î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
ă
ţ
i
l
e

t
e
h
n
o
l
o
g
i
e
i

ş
i

o
r
g
a
n
i
z
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
i
n

c
a
d
r
u
l

u
n
i
t
ă
ţ
i
i

î
n

c
a
u
z
ă
,

d
r
e
p
t

c
r
i
t
e
r
i
i

s
a
u

b
a
z
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

d
u
p
ă

c
u
m

s
-
a

m
a
i

a
r
ă
t
a
t
,

p
o
t

f
i
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e
,

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
,

n
u
m
ă
r
u
l

o
r
e
l
o
r

d
e

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e

a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

e
t
c
.

S
p
r
e

d
e
o
s
e
b
i
r
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

c
a
r
e

s
e

f
a
c
e
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l
,

p
e

b
a
z
ă

d
e

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i

d
i
f
e
r
e
n
ţ
i
a
ţ
i

p
e

s
e
c
ţ
i
i

ş
i

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i
)

s
a
u

p
e

b
a
z
a

d
e

c
o
e
f
i
c
i
e
n
ţ
i

s
e
l
e
c
t
i
v
i
,

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
e

s
e

f
a
c
e

p
e

b
a
z
ă

d
e

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t

u
n
i
c

s
a
u

g
l
o
b
a
l
.

A
c
e
s
t

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă
,

c
a

ş
i

î
n

c
a
z
u
l

p
r
e
c
e
d
e
n
t
,

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

o

a
n
u
m
i
t
ă

b
a
z
ă

s
a
u

c
r
i
t
e
r
i
u

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
,

c
a
r
e

p
o
a
t
e

s
ă

f
i
e

u
n
a

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
i
r
e
c
t
e

a
m
i
n
t
i
t
e

î
n

e
t
a
p
a

a
n
t
e
r
i
o
a
r
ă
,

d
a
r
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l
,

b
a
z
a

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

î
n

a
c
e
s
t

c
a
z

o

c
o
n
s
t
i
t
u
i
e

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

a
s
u
p
r
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e

p
r
e
s
u
p
u
n
e

a
d
ă
u
-
g
a
r
e
a

l
a

c
o
s
t
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
e

l
â
n
g
ă

o

c
o
t
ă

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
e
,

ş
i

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e

p
e

c
a
r
e

l
e
-
a
u

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

i
a
r

î
n

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
a

l
o
r

p
e

p
r
o
d
u
s

n
u

e
s
t
e

p
o
s
i
b
i
l
ă
,

e
l
e

p
o
t

f
i

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
e

a
s
u
p
r
a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
,

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

g
r
e
u
t
a
t
e
a

s
a
u

v
o
l
u
m
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

l
i
v
r
a
t
e

s
a
u

p
r
i
n

a
l
t
e

c
r
i
t
e
r
i
i
.

A
P
L
I
C
A
Ţ
I
I

T
E
M
A
T
I
C
E


T
E
S
T

T
I
P


C
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
Ţ
Ă

(
M
A
T
C
H
I
N
G
)Î
n

t
a
b
e
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

s
u
n
t

p
r
e
z
e
n
t
a
t
e
,

d
i
s
p
u
s
e

î
n
t
r
-
o

o
r
d
i
n
e

î
n
t
â
m
p
l
ă
t
o
a
r
e
,

a
s
e
r
ţ
i
u
n
i

p
r
i
v
i
n
d

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

a
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.


a

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

d
e

n
a
t
u
r
ă

t
e
h
n
i
c
ă

1

e
x
p
r
i
m
ă

p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

u
n
o
r

m
ă
r
i
m
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e

m
ă
s
u
r
a

î
n

c
a
r
e

d
i
f
e
r
i
ţ
i

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
,

p
r
e
i
a
u

c
o
t
e

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

b

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

e
c
o
n
o
m
i
c

2

a
u

u
n

c
o
n
ţ
i
n
u
t

u
n
i
t
a
r

s
a
u

o
m
o
g
e
n
,

f
i
i
n
d

f
o
r
m
a
t
e

d
i
n
t
r
-
u
n

s
i
n
g
u
r

e
l
e
m
e
n
t

v
a
l
o
r
i
c

(
e
c
o
n
o
m
i
c
)

s
a
u

t
e
h
n
i
c
.

c

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

s
i
m
p
l
e

3

S
u
n
t

f
o
r
m
a
t
e

d
i
n

m
a
i

m
u
l
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e
,

a

c
ă
r
o
r

u
t
i
l
i
z
a
r
e

î
n

c
o
m
u
n

e
s
t
e

i
m
p
u
s
ă

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

m
a
i

e
x
a
c
t
ă

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

î
n

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

c
o
m
p
l
e
x
e

4

T
r
e
b
u
i
e

s
ă

f
i
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

s
i
n
g
u
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
a
u

c
e
l

m
u
l
t

a
l
e

u
n
e
i

a
n
u
m
i
t
e

g
r
u
p
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

e

B
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e

5

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

a

f
i

a
c
e
i

p
a
r
a
m
e
t
r
i

c
u

c
a
r
a
c
t
e
r

f
i
z
i
c

c
a
r
e

p
r
i
n

m
ă
r
i
m
e
a

l
o
r

c
o
n
d
i
ţ
i
o
n
e
a
z
ă

m
ă
r
i
m
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t

S
ă

s
e

r
e
a
l
i
z
e
z
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

î
n
t
r
e

t
r
ă
s
ă
t
u
r
i
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a

ş
i

b
a
z
e
l
e

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
.

R
Ă
S
P
.
:


D
I
F
.
:

m
e
d
i
u

1

=

b

2

=

c

3

=

d

4

=

e

5

=

a4
5

P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
0

N
o
t
ă
:

S
e

a
c
o
r
d
ă

c
â
t
e

1
,
6

p
u
n
c
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
c
t

r
e
a
l
i
z
a
t
ă
.


T
E
S
T

T
I
P


C
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
Ţ
Ă

(
M
A
T
C
H
I
N
G
)S
u
n
t

d
a
t
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

p
r
o
c
e
d
e
e

d
e

c
a
l
c
u
l

a
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

ş
i

r
e
l
a
ţ
i
i
l
e

l
o
r

d
e

c
a
l
c
u
l

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
i
v
e
.

S
ă

s
e

a
t
r
i
b
u
i
e

f
i
e
c
ă
r
u
i

p
r
o
c
e
d
e
u

r
e
l
a
ţ
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
t
i
v
ă
.


R
E
L
A
Ţ
I
A

D
E

C
A
L
C
U
L

P
R
O
C
E
D
E
U
L

a

ţ
i
i
a
l
t
e
Q
S
o
l
d
C
u
S
T
s
e
c
9
2
2
=

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
E
D
U
C
E
R
I
I

V
A
L
O
R
I
I

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

S
E
C
U
N
D
A
R
E

1

b

m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
Q
Q
C
h
C
h
C
h
v
u
− −
=

P
R
O
C
E
D
E
U
L


(
C
A
L
C
U
L
U
I
)

A
L
G
E
B
R
I
C

2

c

(
)
(
)
|
|
P
S
U
S
S
V
i
U
P
Q
p
q
C
h
p
q
C
h
C

×
+

×

=

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
E
L
O
R

M
A
I

M
I
C
I

P
Ă
T
R
A
T
E

3

d

¹ ´ ¦
×
+
=
×
×
+
=
×
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
C
u
q
C
h
Q
C
u
C
u
q
C
h
Q
C
u

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
L
C
U
L
E
L
O
R

I
T
E
R
A
T
I
V
E

4

e=
i
X
i
X
Y
C
h
v
u
2
)
(

P
R
O
C
E
D
E
U
L

P
U
N
C
T
E
L
O
R

D
E

M
I
N
I
M

Ş
I

D
E

M
A
X
I
M

5


R
Ă
S
P
.
:


D
I
F
.
:

g
r
e
u

1

=

c

2

=

d

3

=

e

4

=

a

5

=

bP
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
5

N
o
t
ă
:

S
e

a
c
o
r
d
ă

c
â
t
e

1
,
6

p
u
n
c
t
e

p
e
n
t
r
u

f
i
e
c
a
r
e

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
c
t

r
e
a
l
i
z
a
t
ă
.


4
6

T
e
m
a

n
r
.

5

-

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

D
E

C
A
L
C
U
L

A
L

C
O
S
T
U
L
U
I

P
E

U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

P
R
O
D
U
S

(
U
N
I
T
A
R
)

I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

l
a

t
e
m
a

t
r
a
t
a
t
ă

O
b
i
e
c
t
u
l

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
i

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

î
l

p
o
a
t
e

r
e
p
r
e
z
e
n
t
a

c
o
s
t
u
l

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

f
i
n
i
t
,

o

l
u
c
r
a
r
e
,

u
n

s
e
r
v
i
c
i
u
,

u
n

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t
,

o

p
i
e
s
ă
,

u
n

l
o
t

s
a
u

o

s
e
r
i
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e
,

u
n

a
n
s
a
m
b
l
u

s
a
u

u
n

s
u
b
a
n
s
a
m
b
l
u
,

o

a
n
u
m
i
t
ă

o
p
e
r
a
ţ
i
e

s
a
u

o

o
r
ă

d
e

l
u
c
r
u

l
a

o

m
a
ş
i
n
ă

s
a
u

l
a

u
n

g
r
u
p

d
e

m
a
ş
i
n
i
,

o

f
a
z
ă

s
a
u

u
n

s
t
a
d
i
u

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
,

o

c
o
m
a
n
d
ă

e
t
c
.

D
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

o
b
i
e
c
t
u
l
u
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
i

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

e
s
t
e

d
a
t
ă

d
e
:

n
a
t
u
r
a

r
a
m
u
r
i
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e
,

o
b
i
e
c
t
u
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

u
n
i
t
ă
ţ
i
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e

ş
i

c
o
m
p
l
e
x
i
t
a
t
e
a

a
c
e
s
t
u
i
a
,

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
ă
ţ
i
l
e

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
i

m
o
d
u
l

d
e

o
r
g
a
n
i
z
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

ş
i

a

m
u
n
c
i
i

e
t
c
.

P
r
o
d
u
s
u
l

s
a
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

c
o
s
t
u
l
,

î
n

e
x
p
r
e
s
i
e

m
o
n
e
t
a
r
ă
,

s
e

p
o
a
t
e

e
x
p
r
i
m
a

c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

u
n
e
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă

o
m
o
g
e
n
ă
,

c
a
r
e

p
o
a
r
t
ă

d
e
n
u
m
i
r
e
a

d
e

u
n
i
t
a
t
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
.

A
c
e
a
s
t
a

t
r
e
b
u
i
e

s
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
d
ă

f
o
r
m
e
i

d
e

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
,

s
t
ă
r
i
i

d
e

a
g
r
e
g
a
r
e

f
i
z
i
c
o

-

c
h
i
m
i
c
e

ş
i

a
l
t
o
r

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

a
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
.

Î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

n
a
t
u
r
a

l
o
r
,

s
e

î
n
t
â
l
n
e
s
c

d
o
u
ă

f
e
l
u
r
i

d
e

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă
,

s
a
u

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
:

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă

f
i
z
i
c
e

s
a
u

n
a
t
u
r
a
l
e
,

ş
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e
.


O
b
i
e
c
t
i
v
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
l

t
e
m
e
i

î
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
o
r

p
r
o
c
e
d
e
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e


a

c
o
s
t
u
l
u
i

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

(
u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
)
.

C
o
n
c
e
p
t
e
l
e
-
c
h
e
i
e

t
r
a
t
a
t
e

î
n

l
e
c
ţ
i
e
/
c
a
p
i
t
o
l

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
I
V
I
Z
I
U
N
I
I

S
I
M
P
L
E
:

a
p
l
i
c
a
b
i
l

î
n

c
a
z
u
l

f
a
b
r
i
c
ă
r
i
i

u
n
o
r

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
s
e

p
e
r
f
e
c
t

o
m
o
g
e
n
e
.

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
:

a
p
l
i
c
a
b
i
l

î
n

c
a
z
u
l

f
a
b
r
i
c
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
s
o
c
i
a
t
e

(
c
o
l
a
t
e
r
a
l
e
,

s
i
m
u
l
t
a
n
e

s
a
u

c
u
p
l
a
t
e
)

c
u

v
a
l
o
r
i

d
e

î
n
t
r
e
b
u
i
n
ţ
a
r
e

a
p
r
o
p
i
a
t
e

P
R
O
C
E
D
E
U
L

I
N
D
I
C
I
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

R
A
P
O
R
T

D
I
R
E
C
T
:

a
p
l
i
c
a
b
i
l

î
n

c
a
z
u
l

f
a
b
r
i
c
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
i
n
i
t
e

s
a
u

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t
e

d
i
f
e
r
i
t
e
,

d
i
n
t
r
e

c
a
r
e

c
e
l

p
u
ţ
i
n

d
o
u
ă

s
ă

f
i
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
;

P
R
O
C
E
D
E
U
L


I
N
D
I
C
I
L
O
R


D
E


E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă


Î
N


R
A
P
O
R
T


I
N
V
E
R
S
:

a
p
l
i
c
a
b
i
l

î
n

c
a
z
u
l

f
a
b
r
i
c
ă
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
a
u

o

p
a
r
t
e

d
i
n

a
c
e
s
t
e
a

s
e

m
o
d
i
f
i
c
ă

i
n
v
e
r
s

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

a
n
u
m
i
ţ
i

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

(
c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

d
e

f
i
n
e
ţ
e

c
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
u
n
t

c
u

a
t
â
t

m
a
i

m
a
r
i

c
u

c
â
t

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

a

r
e
p
e
r
e
l
o
r

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c
ă
)
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

E
C
H
I
V
A
L
Ă
R
I
I

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
E

A

P
R
O
D
U
S
U
L
U
I

S
E
C
U
N
D
A
R

C
U

P
R
O
D
U
S
U
L

P
R
I
N
C
I
P
A
L
:

s
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

a
c
e
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

l
a

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

d
i
n

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

c
a
r
e

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
E
D
U
C
E
R
I
I

V
A
L
O
R
I
I

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

S
E
C
U
N
D
A
R
E
:

(
p
r
o
c
e
d
e
u
l

r
e
s
t
u
l
u
i
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l

v
a
l
o
r
i
i

r
ă
m
a
s
e
)
:

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

c
o
n
c
o
m
i
t
e
n
t

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.


L
i
s
t
a

s
u
b
i
e
c
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
g
ă
t
i
r
e
a

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

f
i
n
a
l
e

(
e
x
a
m
e
n
)
:-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
I
V
I
Z
I
U
N
I
I

S
I
M
P
L
E


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
I
F
R
E
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

M
Ă
R
I
M
I

A
B
S
O
L
U
T
E


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

I
N
D
I
C
I
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

R
A
P
O
R
T

D
I
R
E
C
T


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L


I
N
D
I
C
I
L
O
R


D
E


E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă


Î
N


R
A
P
O
R
T


I
N
V
E
R
S


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

E
C
H
I
V
A
L
Ă
R
I
I

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
E

A

P
R
O
D
U
S
U
L
U
I

S
E
C
U
N
D
A
R

C
U

P
R
O
D
U
S
U
L

P
R
I
N
C
I
P
A
L


-

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
E
D
U
C
E
R
I
I

V
A
L
O
R
I
I

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

S
E
C
U
N
D
A
R
E


4
7

R
E
Z
U
M
A
T

P
R
I
V
I
N
D

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

D
E

C
A
L
C
U
L

A
L

C
O
S
T
U
L
U
I

U
N
I
T
A
R

P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
I
V
I
Z
I
U
N
I
I

S
I
M
P
L
E


A
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

e
s
t
e

f
o
l
o
s
i
t

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

(
p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

f
i
z
i
c
ă

d
e

p
r
o
d
u
s

s
a
u

p
e

b
u
c
a
t
ă
)

î
n

c
a
z
u
l

f
a
b
r
i
c
ă
r
i
i

u
n
o
r

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
s
e

p
e
r
f
e
c
t

o
m
o
g
e
n
e
,

c
o
n
f
o
r
m

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
i

r
e
l
a
ţ
i
i

m
a
t
e
m
a
t
i
c
e
:

q
j C
h
C
i
i
U

=
,

î
n

c
a
r
e
:


C
U

-

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r
;


j

-

p
r
o
d
u
s
u
l

(
f
e
l
u
l

s
ă
u
)
;

C
h

-

m
ă
r
i
m
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

a
r
t
i
c
o
l

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;

i

-

a
r
t
i
c
o
l
e
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;

q

-

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
e

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

c
o
s
t
u
l
.

P
r
o
c
e
d
e
u
l

d
i
v
i
z
i
u
n
i
i

s
i
m
p
l
e

e
s
t
e

m
a
i

p
u
ţ
i
n

u
t
i
l
i
z
a
t
,

d
e
o
a
r
e
c
e

p
r
e
s
u
p
u
n
e

o

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e
r
f
e
c
t

o
m
o
g
e
n
ă
,

c
a
z

m
a
i

r
a
r

î
n
t
â
l
n
i
t

î
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă

m
o
d
e
r
n
ă
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V

P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e

c
a
l
c
u
l
u
l

u
n
u
i

c
o
s
t

u
n
i
t
a
r

m
e
d
i
u

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
s
o
c
i
a
t
e

(
c
o
l
a
t
e
r
a
l
e
,

s
i
m
u
l
t
a
n
e

s
a
u

c
u
p
l
a
t
e
)

c
u

v
a
l
o
r
i

d
e

î
n
t
r
e
b
u
i
n
ţ
a
r
e

a
p
r
o
p
i
a
t
e
,

c
a

r
a
p
o
r
t

d
i
n
t
r
e

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

ş
i

t
o
t
a
l
i
t
a
t
e
a

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e
:=
j
j
i
i
U
q
C
h
C
,

î
n

c
a
r
e
:C
u

-

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

m
e
d
i
u

p
e

p
r
o
d
u
s
;


C
h

-

m
ă
r
i
m
e
a

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

a
r
t
i
c
o
l

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;


i

-

a
r
t
i
c
o
l
e
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;


q

-

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s
,

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

a
c
e
l
e
i
a
ş
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă
;


j

-

f
e
l
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
.

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

e
f
e
c
t
i
v

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

l
a

c
a
r
e

i
n
t
e
r
v
i
n

r
e
u
t
i
l
i
z
ă
r
i

s
a
u

p
i
e
r
d
e
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

s
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

m
e
d
i
u

c
u

r
a
p
o
r
t
u
l

d
i
n
t
r
e

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

f
a
b
r
i
c
a
t
ă

d
i
n
t
r
-
u
n

a
n
u
m
i
t

p
r
o
d
u
s

ş
i

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

u
t
i
l
i
z
a
t
ă

d
i
n

a
c
e
l

p
r
o
d
u
s

(
c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

f
a
b
r
i
c
a
t
ă

d
i
n

c
a
r
e

s
e

s
c
a
d
e

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

p
i
e
r
d
u
t
ă
)
:

u
t
i
l
i
z
a
t
f
a
b
r
i
c
a
t
U
U
e
f
q
q
C
C
× ×× ×
= == =
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

a
p
l
i
c
ă

l
i
m
i
t
a
t

î
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

c
h
i
m
i
c
ă

ş
i

p
e
t
r
o
l
i
e
r
ă

î
n

s
p
e
c
i
a
l

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
e

s
e
p
a
r
ă

p
r
o
d
u
s
e

d
i
n
t
r
-
u
n

p
r
o
c
e
s

d
e

a
m
e
s
t
e
c
.


P
R
O
C
E
D
E
E

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
I
F
R
E
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

M
Ă
R
I
M
I

A
B
S
O
L
U
T
E


P
r
i
n

a
c
e
s
t

p
r
o
c
e
d
e
u

s
e

e
c
h
i
v
a
l
e
a
z
ă

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n
t
r
-
u
n

s
o
r
t
i
m
e
n
t
,

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

o

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
ă

a
l
e
a
s
ă

(
p
a
r
a
m
e
t
r
u

d
e

p
r
o
d
u
s
)
.

C
o
n
f
o
r
m

p
r
o
c
e
d
e
u
l
u
i
,

s
e

t
o
t
a
l
i
z
e
a
z
ă

î
n
t
r
e
a
g
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e

e
c
h
i
v
a
l
a
t
ă

ş
i

s
e

r
a
p
o
r
t
e
a
z
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
o
l
e
c
t
a
t
e

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

e
c
h
i
v
a
l
a
t
ă

o
b
ţ
i
n
â
n
d
u
-
s
e

u
n

c
o
s
t

u
n
i
t
a
r

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t

(
s
a
u

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
)

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e


4
8

p
a
r
a
m
e
t
r
u
.

Î
n

f
i
n
a
l
,

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

a
l

f
i
e
c
ă
r
u
i

p
r
o
d
u
s

s
e

î
n
m
u
l
ţ
e
ş
t
e

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
a
r
a
m
e
t
r
u

c
u

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
.


C
o
s
t
u
l

t
o
t
a
l

a
l

s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i

s
e

o
b
ţ
i
n
e

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

c
u

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

d
i
n

s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
.

D
e

e
x
e
m
p
l
u
,

p
e
n
t
r
u

o
b
ţ
i
n
e
r
e
a

u
n
o
r

s
o
r
t
i
m
e
n
t
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

A
,

B
,

C
,

.
.
.

s
e

c
o
l
e
c
t
e
a
z
ă

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

C
h
i
.

D
i
n

f
i
e
c
a
r
e

s
o
r
t
i
m
e
n
t

s
e

o
b
ţ
i
n

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i
l
e

q
A
,

q
B
,

q
C
,

.
.
.

i
a
r

p
r
o
d
u
s
e
l
e

a
u

r
e
s
p
e
c
t
i
v

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

(
f
i
z
i
c
e
,

e
c
o
n
o
m
i
c
e

-

s
p
r
e

e
x
e
m
p
l
u

m
a
s
e
l
e

m
A
,

m
B
,

m
C

.
.
.
.
.
.

î
n

k
g
)

c
a
r
e

s
u
n
t

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

d
e

p
r
o
d
u
s
,

P
A
,

P
B
,

P
C
.


C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t

s
a
u

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

v
a

f
i
:


(
)
.
.
.
.
.
.
+
×
+
×
+
×
=
×
=C
C
B
B
A
A
i
j
i
U
C
P
q
P
q
P
q
C
h
P
q
C
h
C
;


s
e

o
b
s
e
r
v
ă

c
ă

n
u
m
i
t
o
r
u
l

e
x
p
r
e
s
i
e
i

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

g
r
e
u
t
a
t
e
a

t
o
t
a
l
ă

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

f
a
b
r
i
c
a
t
e
,

i
a
r

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

(
C
U
C
)

v
a

f
i

e
x
p
r
i
m
a
t

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

m
o
n
e
t
a
r
e

p
e
r

k
i
l
o
g
r
a
m
.


C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

A
,

B
,

C
,

v
a

f
i

C
U
J

=

C
U
C

×

P
J
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

c
o
s
t
u
l

p
e

k
g

(
u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
a
r
a
m
e
t
r
u
)

î
n
m
u
l
ţ
i
t

c
u

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

k
i
l
o
g
r
a
m
e

(
p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

d
e

p
r
o
d
u
s
)

î
n

c
a
r
e

J

=

A
,

B
,

C

.
.
.
.


C
o
s
t
u
l

t
o
t
a
l

a
l

l
o
t
u
l
u
i

s
a
u

s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i

e
s
t
e

C
J

=

q
J

×

C
U
J
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

f
i
e
c
ă
r
u
i

l
o
t
,

î
n
m
u
l
ţ
i
t
ă

c
u

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

d
i
n

l
o
t
:

(
C
A

=

q
A

×

C
U
A
;

C
B

=

q
B

×

C
U
B
;

C
C

=

q
C

×

C
U
C
)
.

P
r
o
b
l
e
m
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
ă

a

a
c
e
s
t
u
i

p
r
o
c
e
d
e
u

e
s
t
e

s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
a
r
e

s
e
r
v
e
s
c

p
e
n
t
r
u

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

f
i
e
c
a
r
e

p
r
o
d
u
s
.

D
e

a
c
e
e
a
,

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r

c
a

c
i
f
r
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

a
d
o
p
t
a
t
e

(
p
a
r
a
m
e
t
r
i
i
)

s
ă

r
e
p
r
e
z
i
n
t
e

c
â
t

m
a
i

p
r
e
c
i
s

g
r
a
d
u
l

d
e

p
a
r
t
i
c
i
p
a
r
e

a
l

f
i
e
c
ă
r
u
i

p
r
o
d
u
s

l
a

f
o
r
m
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
t
.

P
R
O
C
E
D
E
U
L

I
N
D
I
C
I
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

R
A
P
O
R
T

D
I
R
E
C
T


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

î
n

c
a
z
u
r
i
l
e

î
n

c
a
r
e
:


-

c
u

a
c
e
l
e
a
ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

m
a
n
o
p
e
r
ă

ş
i

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

s
e

r
e
a
l
i
z
e
a
z
ă
,

d
e

r
e
g
u
l
ă

s
i
m
u
l
t
a
n

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

s
a
u

s
e
m
i
f
a
b
r
i
c
a
t
e

d
i
f
e
r
i
t
e
,

d
i
n
t
r
e

c
a
r
e

c
e
l

p
u
ţ
i
n

d
o
u
ă

s
ă

f
i
e

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
;


-

a
c
e
l
a
ş
i

m
a
t
e
r
i
a
l

s
e

p
r
e
l
u
c
r
e
a
z
ă

s
u
b

d
i
v
e
r
s
e

f
o
r
m
e
,

c
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

m
a
n
o
p
e
r
ă

d
i
f
e
r
i
t
e
;

p
r
o
d
u
s
e
l
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

f
a
c

p
a
r
t
e

d
i
n

a
c
e
l
e
a
ş
i

t
i
p
u
r
i
,

s
o
r
t
u
r
i
,

d
i
m
e
n
s
i
u
n
i
,

s
a
u

a
u

c
a
l
i
t
ă
ţ
i

d
i
f
e
r
i
t
e
.

R
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

a
s
t
f
e
l

d
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e

f
a
c
e

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

u
n
a

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

d
i
n

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

l
o
r

t
e
h
n
i
c
e
,

p
r
e
c
u
m
:

g
r
e
u
t
ă
ţ
i
,

l
u
n
g
i
m
i
,

v
o
l
u
m
e
,

s
u
p
r
a
f
e
ţ
e
,

d
i
a
m
e
t
r
e

s
a
u

d
e

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

l
o
r

f
i
z
i
c
o

-

c
h
i
m
i
c
e
,

p
r
e
c
u
m
:

d
e
n
s
i
t
ă
ţ
i
,

p
u
t
e
r
e

c
a
l
o
r
i
c
ă
,

s
a
u

c
h
i
a
r

d
e

a
n
u
m
i
ţ
i

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i

e
c
o
n
o
m
i
c
i

(
p
r
e
ţ
u
r
i

d
e

v
â
n
z
a
r
e
,

m
a
r
j
e

b
r
u
t
e

d
e

p
r
o
f
i
t
)
.

A
c
e
s
t
e

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

s
u
n
t

d
e
n
u
m
i
t
e

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

d
e

p
r
o
d
u
s

ş
i

p
o
t

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t
e

î
n

v
a
l
o
r
i
l
e

l
o
r

a
b
s
o
l
u
t
e

(
n
e
r
a
p
o
r
t
a
t
e
)

s
a
u

r
a
p
o
r
t
a
t
e

(
r
e
l
a
t
i
v
e
)

î
n
t
r
e

e
l
e
.


C
o
n
f
o
r
m

p
r
o
c
e
d
e
u
l
u
i

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

î
n

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t

p
r
o
d
u
s
e
l
e

s
e

e
x
p
r
i
m
ă

u
n
e
l
e

î
n

r
a
p
o
r
t

c
u

c
e
l
e
l
a
l
t
e

(
d
e

f
a
p
t

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

c
a
r
e

d
e
f
i
n
e
s
c

p
r
o
d
u
s
e
l
e
)
.

A
s
t
f
e
l
,

d
a
c
ă

l
u
ă
m

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

(
d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e
)

p
r
o
d
u
s
u
l

A

(
P
b
a
z
ă

=

P
b

=

P
A
)
,

s
e

p
o
a
t
e

s
p
u
n
e

c
ă
,

s
p
r
e

e
x
e
m
p
l
u
,

p
r
o
d
u
s
u
l

B
,

f
a
c
e

(
e
c
h
i
v
a
l
e
a
z
ă
)

c
â
t

2

p
r
o
d
u
s
e

A

(
d
a
c
ă

a
r
e

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

P
B

d
e

d
o
u
ă

o
r
i

m
a
i

m
a
r
e

d
e
c
â
t

P
A
)

i
a
r

p
r
o
d
u
s
u
l

C

o

d
a
t
ă

ş
i

j
u
m
ă
t
a
t
e

(
d
a
c
ă

a
r
e

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

P
C

d
e

1
,
5

o
r
i

m
a
i

m
a
r
e

d
e
c
â
t

P
A
)
.

M
a
t
e
m
a
t
i
c

a
c
e
s
t

l
u
c
r
u

s
e

s
c
r
i
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
s
,

l
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

a
l
e
s

d
r
e
p
t

b
a
z
ă
,

r
a
p
o
a
r
t
e

n
u
m
i
t
e

i
n
d
i
c
i

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

(
î
n

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t
)
,

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

d
e

b
a
z
ă

f
i
i
n
d

p
l
a
s
a
t

l
a

n
u
m
i
t
o
r
u
l

r
a
p
o
r
t
u
l
u
i
:


4
9


1
=
=
=
A A
b
a
z
ă
A
A
P P
P
P
K
;

2
=
=
=
A B
b
a
z
ă
B
B
P P
P
P
K
;

5
,
1
=
=
=
A C
b
a
z
ă
C
C
P P
P
P
K

C
a
n
t
i
t
a
t
e
a

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
ă
,

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s
u
l

l
u
a
t

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e

(
A

î
n

c
a
z
u
l

d
e

f
a
ţ
ă
)

e
s
t
e

Q
C

=

Σ
(
q

×

K
)
J

=

q
A

×

K
A

+

q
B

×

K
B

+

q
C

×
K
C
.


C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
,

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t

b
a
z
ă

d
e

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e

-

A
,

e
s
t
e
:

(
)
C
C
B
B
A
A
i
j
i
U
C
K
q
K
q
K
q
C
h
K
q
C
h
C
×
+
×
+
×
=
×
=

i
a
r

c
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

v
o
r

f
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e

p
r
i
n

î
n
m
u
l
ţ
i
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

(
d
e

f
a
p
t

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

c
a
r
e

a

f
o
s
t

a
l
e
s

d
r
e
p
t

b
a
z
ă
)

c
u

r
a
p
o
a
r
t
e
l
e

(
i
n
d
i
c
i
i
)

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

r
e
s
p
e
c
t
i
v

K
A
,

K
B

ş
i

K
C
.

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

e
s
t
e

i
l
u
s
t
r
a
t
ă

î
n

t
a
b
e
l
u
l

d
e

m
a
i

j
o
s
:


P
R
O
C
E
D
E
U
L

I
N
D
I
C
I
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

R
A
P
O
R
T

D
I
R
E
C
T

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

1
)

A
l
e
g
e
r
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
l
o
r

c
a
r
e

s
e
r
v
e
s
c

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
u
l

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

ş
i

a
l
e
g
e
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

c
a
r
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e
.

(
l
a

i
n
d
i
c
i
i

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
a

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t

s
e

i
a

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e

o
r
i
c
a
r
e

d
i
n

c
e
l
e

"
n
"

p
r
o
d
u
s
e

f
a
b
r
i
c
a
t
e
)

P
J

P
b

2
)

C
a
l
c
u
l
u
l

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă
,

s
i
m
p
l
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
a

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t


(
K
j

=

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

"
j
"

P
j

=

m
ă
r
i
m
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l
u
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă
;

P
b

=

m
ă
r
i
m
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l
u
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

a
l
e
s

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e
.
)

b J
J
P P
K
=

3
)

E
c
h
i
v
a
l
a
r
e
a

c
a
l
c
u
l
a
t
o
r
i
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e

p
r
i
n

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e
a

e
i

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e

(
u
n
u
l

d
i
n
t
r
e

p
r
o
d
u
s
e
)
.

(
Q
c

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

t
o
t
a
l
ă

d
e

p
r
o
d
u
s
e

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e
;

q

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
i
n
t
r
-
u
n

p
r
o
d
u
s

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
i

f
i
z
i
c
e
;

K

=

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s
;


j

=

f
e
l
u
l

(
n
u
m
ă
r
u
l
)

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
.
)


×
=
J
K
q
Q
c
)
(

4
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
ă

(
u
n
i
t
a
r

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
)

(
C
u
c

=

c
o
s
t
u
l

u
n
e
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
;


C
h

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;


i

=

a
r
t
i
c
o
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

Q
c
C
h
C
i
u
c

=

5
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

f
i
z
i
c
ă

d
e

p
r
o
d
u
s

(
u
n
i
t
a
r
)

(
C

=

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

p
r
o
d
u
s
;


j

=

f
e
l
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
;
)

u
c
C
K
j
C
u
j
×
=

P
R
O
C
E
D
E
U
L


I
N
D
I
C
I
L
O
R


D
E


E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă


Î
N


R
A
P
O
R
T


I
N
V
E
R
S


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

c
a
z
u
l

c
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
a
u

o

p
a
r
t
e

d
i
n

a
c
e
s
t
e
a

s
e

m
o
d
i
f
i
c
ă

i
n
v
e
r
s

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

c
u

a
n
u
m
i
ţ
i

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

(
c
a
z
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

d
e

f
i
n
e
ţ
e

c
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
u
n
t

c
u

a
t
â
t

m
a
i

m
a
r
i

c
u

c
â
t

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

a

r
e
p
e
r
e
l
o
r

e
s
t
e

m
a
i

m
i
c
ă
)
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

e
s
t
e

a
s
e
m
ă
n
ă
t
o
r

c
u

p
r
o
c
e
d
e
u
l

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

î
n

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t

c
u

m
e
n
ţ
i
u
n
e
a

c
ă

s
e

v
a

l
u
a

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e

p
r
o
d
u
s
u
l

c
u

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l

c
e
l

m
a
i

m
i
c

i
a
r

a
c
e
s
t
a


5
0

s
e

v
a

p
l
a
s
a

l
a

n
u
m
ă
r
ă
t
o
r
u
l

r
a
p
o
a
r
t
e
l
o
r

(
i
n
d
i
c
i
l
o
r
)

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

-

K
J
,

u
n
d
e

J

s
u
n
t

p
r
o
d
u
s
e
l
e

A
,

B
,

C

.
.
.

(
p
e
n
t
r
u

a

s
e

m
e
n
ţ
i
n
e

r
e
l
a
ţ
i
a

d
e

i
n
v
e
r
s

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l
i
t
a
t
e
)
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

I
N
D
I
C
I
L
O
R

D
E

E
C
H
I
V
A
L
E
N
Ţ
Ă

Î
N

R
A
P
O
R
T

I
N
V
E
R
S

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

1
)

A
l
e
g
e
r
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
l
o
r

c
a
r
e

s
e
r
v
e
s
c

p
e
n
t
r
u

c
a
l
c
u
l
u
l

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

ş
i

a
l
e
g
e
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

c
a
r
e

s
e
r
v
e
ş
t
e

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e
.

(
-

l
a

i
n
d
i
c
i
i

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
a

r
a
p
o
r
t

i
n
v
e
r
s

s
e

i
a

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e

p
r
o
d
u
s
u
l

c
u

m
ă
r
i
m
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l
u
i

c
e
a

m
a
i

m
i
c
ă

d
e
o
a
r
e
c
e

o

p
a
r
t
e

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

r
e
p
a
r
t
i
z
a
b
i
l
e

(
d
e

r
e
g
u
l
ă

c
e
l
e

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
)

s
e

a
f
l
ă

î
n

r
a
p
o
r
t

i
n
v
e
r
s

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

f
a
l
ă

d
e

m
ă
r
i
m
e
a

u
n
u
i

a
n
u
m
i
t

p
a
r
a
m
e
t
r
u

c
a
r
e

e
x
p
r
i
m
ă

e
f
o
r
t
u
l

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
.
)

P
J

P
b

2
)

C
a
l
c
u
l
u
l

i
n
d
i
c
i
l
o
r

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă
,

s
i
m
p
l
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
a

r
a
p
o
r
t

d
i
r
e
c
t


(
K
j

=

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

"
j
"

P
j

=

m
ă
r
i
m
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l
u
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă
;

P
b

=

m
ă
r
i
m
e
a

p
a
r
a
m
e
t
r
u
l
u
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

a
l
e
s

d
r
e
p
t

b
a
z
ă

d
e

c
o
m
p
a
r
a
ţ
i
e
.
)

J b
J
P P
K
=

3
)

E
c
h
i
v
a
l
a
r
e
a

c
a
l
c
u
l
a
t
o
r
i
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e

p
r
i
n

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e
a

e
i

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
ă

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e

(
u
n
u
l

d
i
n
t
r
e

p
r
o
d
u
s
e
)
.

(
Q
c

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

t
o
t
a
l
ă

d
e

p
r
o
d
u
s
e

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e
;

q

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
i
n
t
r
-
u
n

p
r
o
d
u
s

e
x
p
r
i
m
a
t
ă

î
n

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

m
ă
s
u
r
i

f
i
z
i
c
e
;

K

=

i
n
d
i
c
e
l
e

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
r

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s
;


j

=

f
e
l
u
l

(
n
u
m
ă
r
u
l
)

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
.
)


×
=
J
K
q
Q
c
)
(

4
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
ă

(
u
n
i
t
a
r

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
)

(
C
u
c

=

c
o
s
t
u
l

u
n
e
i

u
n
i
t
ă
ţ
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
;


C
h

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
;


i

=

a
r
t
i
c
o
l
u
l

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

Q
c
C
h
C
i
u
c

=

5
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

f
i
z
i
c
ă

d
e

p
r
o
d
u
s

(
u
n
i
t
a
r
)

(
C

=

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

p
r
o
d
u
s
;


j

=

f
e
l
u
l

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
;
)

u
c
C
K
j
C
u
j
×
=

P
R
O
C
E
D
E
U
L

E
C
H
I
V
A
L
Ă
R
I
I

C
A
N
T
I
T
A
T
I
V
E

A

P
R
O
D
U
S
U
L
U
I

S
E
C
U
N
D
A
R

C
U

P
R
O
D
U
S
U
L

P
R
I
N
C
I
P
A
L

P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

a
c
e
l
e

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

l
a

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

d
i
n

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

c
a
r
e

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

s
e
c
u
n
d
a
r
e
:

s
c
h
e
l
e
l
e

p
e
t
r
o
l
i
e
r
e
,

u
n
d
e

p
e

l
â
n
g
ă

ţ
i
ţ
e
i

s
e

o
b
ţ
i
n
e

c
a

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

g
a
z
u
l

d
e

c
o
c
s
;

c
e
n
t
r
a
l
e
l
e

h
i
d
r
o
e
l
e
c
t
r
i
c
e
,

c
a
r
e

p
e

l
â
n
g
ă

c
u
r
e
n
t
u
l

e
l
e
c
t
r
i
c

p
r
o
d
u
s
,

l
i
v
r
e
a
z
ă

t
e
r
ţ
i
l
o
r

a
p
ă

d
i
n

l
a
c
u
r
i
l
e

l
o
r

d
e

a
c
u
m
u
l
a
r
e
.


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

s
e

s
e
p
a
r
ă

p
r
i
n

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
.

P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
ă

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
a

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
e
:5
1

1
.

P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

r
e
l
a
ţ
i
i

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

(
E
)

î
n
t
r
e

p
r
o
d
u
s
u
l

s
e
c
u
n
d
a
r

ş
i

p
r
o
d
u
s
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

a
s
t
f
e
l

î
n
t
r
e
a
g
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

o
b
ţ
i
n
u
t
ă

d
e
v
i
n
e

t
e
o
r
e
t
i
c

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

E
q
S
P
S
q
=

u
n
d
e
:


q
S
P

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
;

q
S

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r
;

E

=

r
e
l
a
ţ
i
a

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă
.

2
.

C
a
n
t
i
t
a
t
e
a

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
ă

(
t
e
o
r
e
t
i
c
ă
)

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

a
d
u
n
a
r
e
a

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

r
e
z
u
l
t
a
t

(
Q
P
)

c
u

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

(
q
S
P
)
:

Q
P
(
t
e
o
r
e
t
i
c
)

=

Q
P

+

q
S
P
,


u
n
d
e
:


Q
P
(
t
e
o
r
e
t
i
c
)

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

t
e
o
r
e
t
i
c
ă

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
;

Q
P

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
;

3
.

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

t
e
o
r
e
t
i
c

(
c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
)

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
l
e
c
t
a
t
e
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

t
e
o
r
e
t
i
c
ă

p
r
i
n
c
i
p
a
l
ă
:


)
(
t
e
o
r
e
t
i
c
P
i
U
C
Q
C
h
C

=
,


u
n
d
e
:


C
U


=

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

t
e
o
r
e
t
i
c
;

C
h

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e

(
i
)
;

4
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

s
e

o
b
ţ
i
n

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

C
U
C

c
u

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

q
S
P

e
c
h
i
v
a
l
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

C
h
q
S
E
C

=

q
S
P

×

C
U
C


u
n
d
e
:


C
h
q
S
E
C

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r
;

5
.

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e

C
h
S
E
C

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

r
e
z
u
l
t
a
t

q
S

S
q
S
E
C
U
S
q
C
h
C
=


6
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n

s
c
ă
z
â
n
d

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r
.


C
h
P
R

=

C
h
T
O
T

-

C
h
q
S
E
C

=


i
C
h
-

C
h
q
S
E
C

7
.

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

(
r
ă
m
a
s
e
)
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

f
a
b
r
i
c
a
t
.


P
P
R
U
P
q
C
h
C
=

O
b
s
:

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

-

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

/

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

v
a

c
o
n
d
u
c
e

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

r
a
p
o
r
t

î
n
t
r
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r

p
r
o
d
u
s
e
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

D
E
D
U
C
E
R
I
I

V
A
L
O
R
I
I

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

S
E
C
U
N
D
A
R
E

(
p
r
o
c
e
d
e
u
l

r
e
s
t
u
l
u
i
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l

v
a
l
o
r
i
i

r
ă
m
a
s
e
)

S
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

c
o
n
c
o
m
i
t
e
n
t

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.5
2

C
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

î
n

a
s
t
f
e
l

d
e

c
a
z
u
r
i
,

s
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

f
i
e

p
r
i
n

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
e

p
o
a
t
e

s
t
a
b
i
l
i

s
a
u

c
u
n
o
a
ş
t
e

u
n

r
a
p
o
r
t

d
e

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e

î
n
t
r
e

e
l
e
,

f
i
e

p
r
i
n

m
e
t
o
d
a

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.

P
r
i
n

m
e
t
o
d
a

d
e
d
u
c
e
r
i
i
,

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
g
u
l

p
r
o
c
e
s

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

(
p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

s
e

v
a

d
e
d
u
c
e

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
V

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
V

v
â
n
d
u
t
e

î
n

a
f
a
r
a

u
n
i
t
ă
ţ
i
i
,

l
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

p

(
d
i
n

c
a
r
e

s
e

s
c
a
d

e
v
e
n
t
u
a
l
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a

C
h
S
)

ş
i

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
U

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
U

u
t
i
l
i
z
a
t
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

(
e
v
a
l
u
a
t
ă

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

p
r
e
ţ

d
e

v
â
n
z
a
r
e
)
.C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

C
U
P

s
e

o
b
ţ
i
n
e

r
a
p
o
r
t
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

r
ă
m
a
s
e
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

(
)
(
)
|
|
P
S
U
S
S
V
i
U
P
Q
p
q
C
h
p
q
C
h
C

×
+

×

=


A
P
L
I
C
A
Ţ
I
I

T
E
M
A
T
I
C
E

T
E
S
T

T
I
P


R
Ă
S
P
U
N
S

N
U
M
E
R
I
C

(
N
U
M
E
R
I
C

R
E
S
P
O
N
S
E
)
O

s
o
n
d
ă

p
e
t
r
o
l
i
e
r
ă

p
r
o
d
u
c
e

5
9
,
9

t
o

p
e
t
r
o
l

ş
i

1
0
0

m
3

g
a
z
e

d
e

s
o
n
d
ă
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

o
b
ţ
i
n
e
r
e
a

a
m
b
e
l
o
r

p
r
o
d
u
s
e

s
u
n
t

1
.
2
0
0

u
.
m
.

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

d
e

g
a
z
e

d
e

s
o
n
d
ă
,

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r
,

s
e

e
c
h
i
v
a
l
e
a
z
ă

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

d
e

p
e
t
r
o
l
,

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

c
o
n
f
o
r
m

r
e
l
a
ţ
i
e
i
:

1
,
0

m
3

g
a
z
e

s
o
n
d
ă

=

1
,
0


k
g

p
e
t
r
o
l
.


F
o
l
o
s
i
n
d

p
r
o
c
e
d
e
u
l

e
c
h
i
v
a
l
ă
r
i
i

c
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
,

d
e
t
e
r
m
i
n
a
ţ
i

c
a
r
e

e
s
t
e

m
ă
r
i
m
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

(
u
.
m
.

/

m
3
)
.


R
Ă
S
P
.
:

0
,
0
2

D
I
F
.
:

g
r
e
u


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
5

R
E
Z
O
L
V
A
R
E


P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
ă

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
r
o
c
e
d
e
u
l

e
c
h
i
v
a
l
ă
r
i
i

c
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

c
u

p
r
o
d
u
s
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
.


P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

r
e
l
a
ţ
i
i

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

(
E
)

î
n
t
r
e

p
r
o
d
u
s
u
l

s
e
c
u
n
d
a
r

ş
i

p
r
o
d
u
s
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

c
a

î
n

s
i
t
u
a
ţ
i
a

d
e

f
a
ţ
ă
:

1
,
0

m
3

g
a
z

d
e

s
o
n
d
ă

(
p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r
)

=

1

k
g

p
e
t
r
o
l

(
p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
)
.


Î
n

a
c
e
s
t
e

c
o
n
d
i
ţ
i
i

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

e
c
h
i
v
a
l
e
n
t
ă

(
t
e
o
r
e
t
i
c
ă
)

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

a
d
u
n
a
r
e
a

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

r
e
z
u
l
t
a
t

(
Q
P
)

c
u

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

(
q
S
P
)
:

Q
P
(
t
e
o
r
e
t
i
c
)

=

Q
P

+

q
S
P
,

c
o
n
f
o
r
m

r
e
g
u
l
i
i

d
e

t
r
e
i

s
i
m
p
l
e
:


D
a
c
ă

l
a

1
,
0

(
m
3

-

G
S
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
,
0
0
1

(
t
o

-

P
)

A
t
u
n
c
i

l
a

q
S

(
m
3

-

G
S
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

q
S
P

u
n
d
e
:


G
S

=

g
a
z

s
o
n
d
ă
;

t
o

=

t
o
n
e
;

P

=

p
e
t
r
o
l

)
(
1
,
0
)
(
0
,
1
1
,
0
)
(
0
,
1
)
(
0
0
1
,
0
)
(
1
0
0
3
3
P
e
t
r
o
l
t
o
P
t
o
G
S
m
P
t
o
G
S
m
q
S
P
=

=


×

=


5
3

Q
P
(
t
e
o
r
e
t
i
c
)

=

Q
P

+

q
S
P

=

5
9
,
9

t
o

+

0
,
1

t
o

=

6
0
,
0

t
o

(
P
e
t
r
o
l
)

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

t
e
o
r
e
t
i
c

(
c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l
)

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
o
l
e
c
t
a
t
e
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

t
e
o
r
e
t
i
c
ă

p
r
i
n
c
i
p
a
l
ă
:


t
o
u
m
t
o u
m
Q
C
h
C
t
e
o
r
e
t
i
c
P
i
U
C
/
2
0
6
0
2
0
0
.
1
)
(
=
=
=

.


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

s
e

o
b
ţ
i
n

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

C
U
C

c
u

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

q
S
P

e
c
h
i
v
a
l
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

C
h
S
E
C

=

q
S
P

×

C
U
C

=

0
,
1

t
o

×

2
0

u
m

/

t
o

=

2

u
m

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e

C
h
S
E
C

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

r
e
z
u
l
t
a
t

q
S

3
3
/
0
2
,
0
1
0
0
2
m
u
m
m
u
m
q
C
h
C
S
S
E
C
U
S
=
=
=


C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n

s
c
ă
z
â
n
d

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r
.


C
h
P
R

=

C
h
T
O
T

-

C
h
S
E
C

=
1
.
2
0
0

-

2

=
1
.
1
9
8

u
m

C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

s
e

o
b
ţ
i
n
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

(
r
ă
m
a
s
e
)
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

f
a
b
r
i
c
a
t
.


t
o
u
m
t
o
u
m
q
C
h
C
P P
R
U
P
/
2
0
9
,
5
9
1
9
8
.
1
=
=
=

O
b
s
:

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

-

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

/

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

v
a

c
o
n
d
u
c
e

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

r
a
p
o
r
t

î
n
t
r
e

c
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

a
l
e

a
c
e
s
t
o
r

p
r
o
d
u
s
e

(
î
n

c
a
z
u
l

d
e

f
a
ţ
ă
,

1
.
0
0
0
)
.


T
E
S
T

T
I
P


R
Ă
S
P
U
N
S

N
U
M
E
R
I
C

(
N
U
M
E
R
I
C

R
E
S
P
O
N
S
E
)


Î
n
t
r
-
o

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

s
-
a
u

o
b
ţ
i
n
u
t

1
0
0

t

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

A

ş
i

3
0

t

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

B
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

t
o
t
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
u

f
o
s
t

d
e

2
2
.
0
0
0

u
.
m
.

C
u
n
o
s
c
â
n
d

c
a

5

t

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

a
u

f
o
s
t

c
o
n
s
u
m
a
t
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

i
a
r

r
e
s
t
u
l

a
u

f
o
s
t

v
â
n
d
u
t
e

l
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

5
0
0

u
.
m
.

/

t

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

v
a
l
o
r
i
f
i
c
a
r
e

a
u

f
o
s
t

5
.
0
0
0

u
.
m
.
,

f
o
l
o
s
i
n
d

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e
,

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

(
u
.
m
.

/

t
)
.


R
Ă
S
P
.
:

1
2
0

D
I
F
.
:

g
r
e
u


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
5

R
E
Z
O
L
V
A
R
E


P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

c
o
n
c
o
m
i
t
e
n
t

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

(
p
r
o
c
e
d
e
u
l

r
e
s
t
u
l
u
i
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l

v
a
l
o
r
i
i

r
ă
m
a
s
e
)
.

C
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

î
n

a
s
t
f
e
l

d
e

c
a
z
u
r
i
,

s
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

f
i
e

p
r
i
n

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
e

p
o
a
t
e

s
t
a
b
i
l
i

s
a
u

c
u
n
o
a
ş
t
e

u
n

r
a
p
o
r
t

(
o

r
e
l
a
ţ
i
e
)

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

î
n
t
r
e

e
l
e
,

f
i
e

p
r
i
n

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.

P
r
i
n

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i
,

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
g
u
l

p
r
o
c
e
s

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

(
p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

s
e

v
a

d
e
d
u
c
e

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
V

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
V

v
â
n
d
u
t
e

î
n

a
f
a
r
a

u
n
i
t
ă
ţ
i
i
,

l
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

p

(
d
i
n

c
a
r
e

s
e

s
c
a
d

e
v
e
n
t
u
a
l
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i


5
4

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a

C
h
S
)

ş
i

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
U

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
U

u
t
i
l
i
z
a
t
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

(
e
v
a
l
u
a
t
ă

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

p
r
e
ţ

d
e

v
â
n
z
a
r
e
)
.


C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

C
U
P

s
e

o
b
ţ
i
n
e

r
a
p
o
r
t
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

r
ă
m
a
s
e
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

(
)
(
)
|
|
P
S
U
S
S
V
i
U
P
Q
p
q
C
h
p
q
C
h
C
×
+

×

=

,

î
n

c
a
r
e
:

q
S
V

=

3
0

t

-

5

t

=

2
5

t
;

p

=

5
0
0

u
.
m
.

/

t

C
h
S


=

5
.
0
0
0

u
.
m
.
;

q
S
U


=

5

t

C
h
i


=
2
2
.
0
0
0

u
.
m
.
;

Q
P

=

1
0
0

t

(
)
(
)
|
|
t
u
m
C
U
P
/
1
2
0
1
0
0
0
0
0
.
1
2
1
0
0
5
0
0
5
0
0
0
.
5
5
0
0
2
5
0
0
0
.
2
2
=
=
×
+

×

=


T
E
S
T

T
I
P


R
Ă
S
P
U
N
S

N
U
M
E
R
I
C

(
N
U
M
E
R
I
C

R
E
S
P
O
N
S
E
)


Î
n
t
r
-
o

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

s
-
a
u

o
b
ţ
i
n
u
t

1
0
0

t

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

A

ş
i

3
0

t

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

B
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

t
o
t
a
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
u

f
o
s
t

d
e

2
2
.
0
0
0

u
.
m
.

C
u
n
o
s
c
â
n
d

c
a

5

t

p
r
o
d
u
s

s
e
c
u
n
d
a
r

a
u

f
o
s
t

c
o
n
s
u
m
a
t
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

i
a
r

r
e
s
t
u
l

a
u

f
o
s
t

v
â
n
d
u
t
e

l
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

5
0
0

u
.
m
.

/

t

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

o
c
a
z
i
o
n
a
t
e

d
e

v
a
l
o
r
i
f
i
c
a
r
e

a
u

f
o
s
t

5
.
0
0
0

u
.
m
.
,

f
o
l
o
s
i
n
d

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e
,

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

(
u
.
m
.

/

t
)
.


R
Ă
S
P
.
:

1
2
0

D
I
F
.
:

g
r
e
u


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

8

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

1
5

R
E
Z
O
L
V
A
R
E


P
e
n
t
r
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
e
n
t
r
u

p
r
o
c
e
s
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

c
a
r
e

s
e

o
b
ţ
i
n

c
o
n
c
o
m
i
t
e
n
t

u
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

ş
i

u
n
u
l

s
a
u

m
a
i

m
u
l
t
e

p
r
o
d
u
s
e

s
e
c
u
n
d
a
r
e

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

(
p
r
o
c
e
d
e
u
l

r
e
s
t
u
l
u
i
,

p
r
o
c
e
d
e
u
l

v
a
l
o
r
i
i

r
ă
m
a
s
e
)
.

C
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l
,

î
n

a
s
t
f
e
l

d
e

c
a
z
u
r
i
,

s
e

d
e
t
e
r
m
i
n
ă

f
i
e

p
r
i
n

e
c
h
i
v
a
l
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
e
c
u
n
d
a
r

î
n

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
e

p
o
a
t
e

s
t
a
b
i
l
i

s
a
u

c
u
n
o
a
ş
t
e

u
n

r
a
p
o
r
t

(
o

r
e
l
a
ţ
i
e
)

d
e

e
c
h
i
v
a
l
e
n
ţ
ă

î
n
t
r
e

e
l
e
,

f
i
e

p
r
i
n

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i

v
a
l
o
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e
.

P
r
i
n

p
r
o
c
e
d
e
u
l

d
e
d
u
c
e
r
i
i
,

d
i
n

t
o
t
a
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
g
u
l

p
r
o
c
e
s

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

(
p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

d
e

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
e
)

s
e

v
a

d
e
d
u
c
e

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
V

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
V

v
â
n
d
u
t
e

î
n

a
f
a
r
a

u
n
i
t
ă
ţ
i
i
,

l
a

p
r
e
ţ
u
l

d
e

v
â
n
z
a
r
e

p

(
d
i
n

c
a
r
e

s
e

s
c
a
d

e
v
e
n
t
u
a
l
e
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e
n
t
r
u

d
e
s
f
a
c
e
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r
a

C
h
S
)

ş
i

v
a
l
o
a
r
e
a

(
q
S
U

×

p
)

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
e
c
u
n
d
a
r
e

q
S
U

u
t
i
l
i
z
a
t
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

(
e
v
a
l
u
a
t
ă

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

p
r
e
ţ

d
e

v
â
n
z
a
r
e
)
.


C
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

C
U
P

s
e

o
b
ţ
i
n
e

r
a
p
o
r
t
â
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

r
ă
m
a
s
e
,

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

p
r
i
n
c
i
p
a
l
:

(
)
(
)
|
|
P
S
U
S
S
V
i
U
P
Q
p
q
C
h
p
q
C
h
C
×
+

×

=

,

î
n

c
a
r
e
:

q
S
V

=

3
0

t

-

5

t

=

2
5

t
;

p

=

5
0
0

u
.
m
.

/

t

C
h
S


=

5
.
0
0
0

u
.
m
.
;

q
S
U


=

5

t

C
h
i


=
2
2
.
0
0
0

u
.
m
.
;

Q
P

=

1
0
0

t

(
)
(
)
|
|
t
u
m
C
U
P
/
1
2
0
1
0
0
0
0
0
.
1
2
1
0
0
5
0
0
5
0
0
0
.
5
5
0
0
2
5
0
0
0
.
2
2
=
=
×
+

×

=5
5

T
e
m
a

n
r
.

6

-

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

P
A
R
T
I
C
U
L
A
R
E

(
P
R
O
C
E
D
E
E

D
E

S
E
P
A
R
A
Ţ
I
E

A

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E

Î
N

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

V
A
R
I
A
B
I
L
E

Ş
I

F
I
X
E
,

P
R
O
C
E
D
E
E

P
R
I
V
I
N
D

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
A

D
E

F
A
B
R
I
C
A
Ţ
I
E

I
N
T
E
R
D
E
P
E
N
D
E
N
T
Ă
)

I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

l
a

t
e
m
a

t
r
a
t
a
t
ă


D
u
p
ă

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l

l
o
r

f
a
ţ
ă

d
e

v
o
l
u
m
u
l

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
e

î
m
p
a
r
t

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

-

c
o
n
s
t
a
n
t
e

s
a
u

f
i
x
e
.

D
e

f
o
a
r
t
e

m
u
l
t
e

o
r
i

a
c
e
s
t
e
a

n
u

s
u
n
t

e
x
p
l
i
c
i
t
e
.

D
e

a
c
e
e
a

a
u

f
o
s
t

p
u
s
e

l
a

p
u
n
c
t

p
r
o
c
e
d
e
e

c
a
r
e

s
e
p
a
r
ă

c
o
m
p
o
n
e
n
t
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

c
o
m
p
o
n
e
n
t
a

f
i
x
ă

a

u
n
o
r

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

i
n
d
i
r
e
c
t
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.

D
o
u
ă

d
i
n

a
s
t
f
e
l

d
e

p
r
o
c
e
d
e
e

s
u
n
t

p
r
e
z
e
n
t
a
t
e

î
n

a
c
e
a
s
t
ă

t
e
m
ă
.

D
e

a
s
e
m
e
n
e
a
,

î
n
t
r
-
o

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă

e
s
t
e

f
r
e
c
v
e
n
t

î
n
t
â
l
n
i
t

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

s
e
c
ţ
i
i
l
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

î
ş
i

l
i
v
r
e
a
z
ă

r
e
c
i
p
r
o
c

p
r
o
d
u
s
e

ş
i

(
s
a
u
)

î
ş
i

p
r
e
s
t
e
a
z
ă

s
e
r
v
i
c
i
i

p
e
n
t
r
u

n
e
v
o
i
l
e

l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

x
i
x
.

D
a
c
ă
,

s
p
r
e

e
x
e
m
p
l
u
,

a
v
e
m

î
n

v
e
d
e
r
e

d
o
u
ă

s
e
c
t
o
a
r
e
,

d
e

p
r
e
p
a
r
a
r
e

(
c
a
p
t
a
r
e
)

a

a
p
e
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

S
1

ş
i

d
e

p
r
e
p
a
r
a
r
e

(
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e
)

a

e
n
e
r
g
i
e
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

S
2
,

s
e

c
o
n
s
t
a
t
ă

c
ă

p
e
n
t
r
u

a

p
r
o
d
u
c
e

a
p
a

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă

s
e

c
o
n
s
u
m
ă

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă

(
p
e
n
t
r
u

t
r
a
t
a
r
e
)

i
a
r

p
r
o
d
u
c
e
r
e
a

e
n
e
r
g
i
e
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e

d
e

j
o
a
s
ă

t
e
n
s
i
u
n
e

c
o
n
s
u
m
ă
,

l
a

r
â
n
d
u
l

e
i
,

a
p
ă

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă
,

c
e
e
a

c
e

c
o
n
f
e
r
ă

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

c
a
r
a
c
t
e
r

d
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
ţ
ă

ş
i

n
e
c
e
s
i
t
ă

p
r
o
c
e
d
e
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e

d
e

c
a
l
c
u
l
.O
b
i
e
c
t
i
v
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l

a
l

t
e
m
e
i

î
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

c
u
n
o
a
ş
t
e
r
e
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
o
r

p
r
o
c
e
d
e
e

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
e

î
n

C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

ş
i

c
a
l
c
u
l
a
ţ
i
a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r
.

C
o
n
c
e
p
t
e
l
e
-
c
h
e
i
e

t
r
a
t
a
t
e

î
n

l
e
c
ţ
i
e
/
c
a
p
i
t
o
l

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a

c
a
r
e

p
e

t
o
t
a
l

î
ş
i

m
o
d
i
f
i
c
ă

n
i
v
e
l
u
l

o
d
a
t
ă

c
u

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

c
a
r
e

l
e
-
a

o
c
a
z
i
o
n
a
t
,

i
a
r

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

r
ă
m
â
n
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l
,

l
a

a
c
e
l
a
ş
i

n
i
v
e
l
.

D
e
o
a
r
e
c
e

e
l
e

s
u
n
t

l
e
g
a
t
e

d
e

o
p
e
r
a
ţ
i
i
l
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

m
a
i

p
o
a
r
t
ă

d
e
n
u
m
i
r
e
a

ş
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

o
p
e
r
a
ţ
i
o
n
a
l
e
.

D
i
n

a
c
e
a
s
t
ă

c
a
t
e
g
o
r
i
e

f
a
c

p
a
r
t
e
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
i

ş
i

e
n
e
r
g
i
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

d
e

b
a
z
ă

a
l
e

m
u
n
c
i
t
o
r
i
l
o
r

d
i
r
e
c
t

p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
,

c
a
l
c
u
l
a
t
e

p
e
n
t
r
u

m
u
n
c
a

p
r
e
s
t
a
t
ă

î
n

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

f
u
n
c
ţ
i
o
n
a
r
e
a

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r

ş
i

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
l
e

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r

e
t
c
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
o
n
v
e
n
ţ
i
o
n
a
l

-

c
o
n
s
t
a
n
t
e

s
a
u

f
i
x
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a

c
a
r
e

n
u
-
ş
i

m
o
d
i
f
i
c
ă
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l
,

n
i
v
e
l
u
l

l
o
r

t
o
t
a
l
,

r
ă
m
â
n
â
n
d

f
i
x
e
,

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

P
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
,

n
i
v
e
l
u
l

l
o
r

s
e

m
o
d
i
f
i
c
ă

î
n

r
a
p
o
r
t

i
n
v
e
r
s

p
r
o
p
o
r
ţ
i
o
n
a
l

f
a
ţ
ă

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

E
l
e

n
u

s
u
n
t

l
e
g
a
t
e

d
i
r
e
c
t

d
e

v
o
l
u
m
u
l

f
i
z
i
c

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
,

c
i

d
e

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

ş
i

m
e
n
ţ
i
n
e
r
e
a

c
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i
i

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i

d
e

a

p
r
o
d
u
c
e

ş
i

v
i
n
d
e
,

f
i
i
n
d

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

t
i
m
p
.

D
i
n

a
c
e
a
s
t
ă

c
a
u
z
ă

s
e

m
a
i

n
u
m
e
s
c

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e

s
a
u

a
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i
.

Î
n

a
c
e
a
s
t
ă

c
a
t
e
g
o
r
i
e

s
e

c
u
p
r
i
n
d
:

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
u

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

i
m
o
b
i
l
e
l
o
r

(
a
t
u
n
c
i

c
â
n
d

s
e

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă

î
n

r
a
p
o
r
t

d
e

t
i
m
p
)
,

s
a
l
a
r
i
i
l
e

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
,

t
e
h
n
i
c
,

e
c
o
n
o
m
i
c

ş
i

d
e

a
l
t
ă

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
,

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

ş
i

d
e

d
e
s
e
r
v
i
r
e

a
l

s
e
c
ţ
i
e
i

ş
i

a
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
i
,

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

b
i
r
o
u
,

c
e
l
e

p
e
n
t
r
u

î
n
t
r
e
ţ
i
n
e
r
e
a

ş
i

r
e
p
a
r
a
r
e
a

c
l
ă
d
i
r
i
l
o
r
,

c
e
l
e

p
e
n
t
r
u

î
n
c
ă
l
z
i
t
,

i
l
u
m
i
n
a
t

ş
i

f
o
r
ţ
ă

m
o
t
r
i
c
e

î
n

s
c
o
p
u
r
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v

-

g
o
s
p
o
d
ă
r
e
ş
t
i

e
t
c
.

F
a
b
r
i
c
a
ţ
i
a

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă

e
s
t
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
a
r
e

d
e
p
i
n
d
e

d
e

o

a
l
t
ă

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
i

r
e
c
i
p
r
o
c
.

L
i
s
t
a

s
u
b
i
e
c
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
g
ă
t
i
r
e
a

î
n

v
e
d
e
r
e
a

e
v
a
l
u
ă
r
i
i

f
i
n
a
l
e

(
e
x
a
m
e
n
)
:-

P
r
o
c
e
d
e
e

d
e

s
e
p
a
r
a
ţ
i
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

f
i
x
e
.


-

P
r
o
c
e
d
e
u
l

c
e
l
o
r

m
a
i

m
i
c
i

p
ă
t
r
a
t
e


-

P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
u
n
c
t
e
l
o
r

d
e

m
i
n
i
m

ş
i

d
e

m
a
x
i
m


-

P
r
o
c
e
d
e
e

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

ş
i

c
a
l
c
u
l
a
r
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă


-

P
r
o
c
e
d
e
u
l

c
a
l
c
u
l
e
l
o
r

i
t
e
r
a
t
i
v
e


-

P
r
o
c
e
d
e
u
l

c
a
l
c
u
l
u
l
u
i

a
l
g
e
b
r
i
c


5
6

R
E
Z
U
M
A
T

P
R
I
V
I
N
D

S
I
S
T
E
M
U
L

I
N
F
O
R
M
A
Ţ
I
O
N
A
L

A
L

P
R
O
C
E
D
E
E
L
O
R

D
E

S
E
P
A
R
A
Ţ
I
E

A

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I
L
O
R

D
E

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E

Î
N

C
H
E
L
T
U
I
E
L
I

V
A
R
I
A
B
I
L
E

Ş
I

F
I
X
E

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
E
L
O
R

M
A
I

M
I
C
I

P
Ă
T
R
A
T
E

E
s
t
e

u
n

p
r
o
c
e
d
e
u

d
e

d
e
l
i
m
i
t
a
r
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

f
i
x
e
.

P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e

p
a
r
c
u
r
g
e
r
e
a

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
o
r

e
t
a
p
e
:

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

v
o
l
u
m
u
l
u
i

m
e
d
i
u

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

p
e
n
t
r
u

p
e
r
i
o
a
d
a

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

t
o
t
a
l

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

l
a

n
u
m
ă
r
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
.

2
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

m
e
d
i
i

p
e
n
t
r
u

p
e
r
i
o
a
d
a

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

t
o
t
a
l
e

l
a

n
u
m
ă
r
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
l
o
r

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
e

î
n

c
a
l
c
u
l
.

3
.

C
a
l
c
u
l
u
l

a
b
a
t
e
r
i
i

v
o
l
u
m
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

f
a
ţ
ă

d
e

v
o
l
u
m
u
l

m
e
d
i
u

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

4
.

C
a
l
c
u
l
u
l

a
b
a
t
e
r
i
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

d
i
n

f
i
e
c
a
r
e

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l

f
a
ţ
ă

d
e

v
o
l
u
m
u
l

m
e
d
i
u

a
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
.

5
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

s
u
m
e
i

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

a
b
a
t
e
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

l
a

a
b
a
t
e
r
e
a

p
ă
t
r
a
t
i
c
ă

a

v
o
l
u
m
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i
.

6
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

7
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

p
r
i
n

d
e
d
u
c
e
r
e
a

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e
.

8
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
t
a
n
d
a
r
d

p
e
n
t
r
u

o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

v
i
i
t
o
a
r
e

p
r
i
n

a
d
u
n
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

a
n
t
e
r
i
o
r

c
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

c
a
l
c
u
l
a
t
e

c
a

p
r
o
d
u
s

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

ş
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

(
s
t
a
n
d
a
r
d
)

a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

c
e
r
u
t
e
.P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
E
L
O
R

M
A
I

M
I
C
I

P
Ă
T
R
A
T
E

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l
:

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l
:

1
)

P
r
o
d
u
c
ţ
i
a

m
e
d
i
e

n
Q
i
Q

=

2
)

C
h
e
l
t
u
i
a
l
a

m
e
d
i
e

n
C
h
i
h
C

=

3
)

A
b
a
t
e
r
e
a

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

f
a
ţ
ă

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

m
e
d
i
e

X
i

=

Q
i

-

Q

4
)

A
b
a
t
e
r
e
a

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

f
a
ţ
ă

d
e

c
h
e
l
t
u
i
a
l
a

m
e
d
i
e

Y
i

=

C
h
i

-

h
C

5
)

P
r
o
d
u
s
u
l

a
b
a
t
e
r
i
l
o
r

X
i

×

Y
i

6
)

P
ă
t
r
a
t
e
l
e

a
b
a
t
e
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

X
i
2

7
)

C
h
e
l
t
u
i
a
l
a

v
a
r
i
a
b
i
l
ă

u
n
i
t
a
r
ă=
2
)
(
X
i
i
X
Y
C
h
v
u

8
)

C
h
e
l
t
u
i
a
l
a

v
a
r
i
a
b
i
l
ă

a

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e

C
h
V

=

C
h
v
u

×

Q
i

9
)

C
h
e
l
t
u
i
a
l
a

f
i
x
ă

C
h
F

=

C
h
IC
h
V

1
0
)

C
h
e
l
t
u
i
a
l
a

s
t
a
n
d
a
r
d

C
h
S

=

Q
S

×

C
h
v
u

+

C
h
F

N
o
t
ă
:

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a
ş
i

d
e

l
a

o

p
e
r
i
o
a
d
ă

l
a

a
l
t
a
.

C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

f
i
x
e

(
t
o
t
a
l
e
)

s
u
n
t

a
c
e
l
e
a
ş
i

d
e

l
a

o

p
e
r
i
o
a
d
ă

l
a

a
l
t
a
.


5
7

P
R
O
C
E
D
E
U
L

P
U
N
C
T
E
L
O
R

D
E

M
I
N
I
M

Ş
I

D
E

M
A
X
I
M


P
r
o
c
e
d
e
u
l

p
u
n
c
t
e
l
o
r

d
e

m
a
x
i
m

ş
i

m
i
n
i
m

e
s
t
e

u
n

p
r
o
c
e
d
e
u

d
e

d
e
l
i
m
i
t
a
r
e

a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

î
n

v
a
r
i
a
b
i
l
e

ş
i

f
i
x
e

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e
:

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e
.

2
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.

3
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

p
r
i
n

d
e
d
u
c
e
r
e
a

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

a
l
e

c
e
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e
.

4
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
t
a
n
d
a
r
d

p
e
n
t
r
u

o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

v
i
i
t
o
a
r
e

p
r
i
n

a
d
u
n
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

a
n
t
e
r
i
o
r

c
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

c
a
l
c
u
l
a
t
e

c
a

p
r
o
d
u
s

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

ş
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

(
s
t
a
n
d
a
r
d
)

a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
o
r
i
t
e
.

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e
:

1
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

c
o
n
f
o
r
m

r
e
l
a
ţ
i
e
i
:


m
i
n
m
a
x
m
i
n
m
a
x
Q
Q
C
h
C
h
C
h
v
u
− −
=
,

î
n

c
a
r
e
:


C
h

m
a
x

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

m
a
x
i
m
e

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
;

C
h

m
i
n

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

m
i
n
i
m
e

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
;

Q

m
a
x

=

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

m
a
x
i
m
ă

d
i
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
;

Q

m
i
n

=

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

m
i
n
i
m
ă
.

Î
n

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

e
s
t
e

a
s
e
m
ă
n
ă
t
o
a
r
e

c
u

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

l
a

p
r
o
c
e
d
e
u
l

c
e
l
o
r

m
a
i

m
i
c
i

p
ă
t
r
a
t
e
,

2
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
f
e
r
e
n
t
e

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

l
u
a
t
ă

î
n

c
a
l
c
u
l
,

î
n
m
u
l
ţ
i
n
d

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
:


i
v
u
V
i
Q
C
h
C
h
×
=

3
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

p
r
i
n

d
e
d
u
c
e
r
e
a

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

t
o
t
a
l
e

a
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e

a

c
e
l
o
r

v
a
r
i
a
b
i
l
e
:


V
i
i
F
C
h
C
h
C
h

=

4
.

C
a
l
c
u
l
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

s
t
a
n
d
a
r
d

p
e
n
t
r
u

o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

v
i
i
t
o
a
r
e

p
r
i
n

a
d
u
n
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

f
i
x
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

a
n
t
e
r
i
o
r

c
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

c
a
l
c
u
l
a
t
e

c
a

p
r
o
d
u
s

d
i
n
t
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

v
a
r
i
a
b
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

ş
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

(
s
t
a
n
d
a
r
d
)

a

p
e
r
i
o
a
d
e
i

c
e
r
u
t
e
:


F
S
v
u
S
C
H
Q
C
h
C
h
+
×
=

P
R
O
C
E
D
E
E

D
E

E
V
A
L
U
A
R
E

Ş
I

C
A
L
C
U
L
A
R
E

A

C
O
S
T
U
R
I
L
O
R

P
R
I
V
I
N
D

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
A

D
E

F
A
B
R
I
C
A
Ţ
I
E

I
N
T
E
R
D
E
P
E
N
D
E
N
T
Ă

P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
L
C
U
L
E
L
O
R

I
T
E
R
A
T
I
V
E


P
r
o
c
e
d
e
u
l

s
e

a
p
l
i
c
ă

î
n

c
a
z
u
l

u
n
o
r

l
i
v
r
ă
r
i

r
e
c
i
p
r
o
c
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e
,

l
u
c
r
ă
r
i

s
a
u

s
e
r
v
i
c
i
i
,

c
â
n
d

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

c
a
p
ă
t
ă

c
a
r
a
c
t
e
r

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t

î
n

s
e
n
s
u
l

c
ă

n
u

s
e

p
o
a
t
e

c
a
l
c
u
l
a

c
o
s
t
u
l

u
n
u
i

p
r
o
d
u
s

l
i
v
r
a
t

(
u
t
i
l
i
t
a
t
e

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
ă
:

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă
,

a
p
ă
,

e
n
e
r
g
i
e

t
e
r
m
i
c
ă
)

a
t
â
t
a

t
i
m
p

c
â
t

n
u

s
e

c
u
n
o
a
ş
t
e

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
a
l
ă

e
f
e
c
t
u
a
t
ă

c
u

u
t
i
l
i
t
a
t
e
a

c
o
n
s
u
m
a
t
ă

(
p
r
i
m
i
t
ă
)

p
e
n
t
r
u

o
b
ţ
i
n
e
r
e
a

l
u
i
.

D
i
n

a
c
e
s
t

c
e
r
c

v
i
c
i
o
s

s
e

p
o
a
t
e

i
e
ş
i

p
r
i
n

c
a
l
c
u
l
e

s
u
c
c
e
s
i
v
e

(
i
t
e
r
a
ţ
i
i
)

p
e

e
t
a
p
e

(
r
u
n
d
e
)
,

a
c
c
e
p
t
â
n
d

i
n
i
ţ
i
a
l

c
ă

d
o
a
r

u
n
a

d
i
n

s
e
c
ţ
i
i

e
s
t
e

d
o
n
a
t
o
a
r
e

i
a
r

î
n

e
t
a
p
e
l
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e

ţ
i
n
â
n
d

c
o
n
t

d
e

c
o
s
t
u
l

l
i
v
r
ă
r
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e
.

Î
n

p
r
a
c
t
i
c
ă
,

s
e

c
o
n
s
i
d
e
r
ă

c
ă

(
n

+

1
)

r
u
n
d
e

(
i
t
e
r
a
ţ
i
i
)

s
u
n
t

s
u
f
i
c
i
e
n
t
e

p
e
n
t
r
u

a

a
p
r
o
x
i
m
a

c
o
s
t
u
l

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

(
n

=

n
u
m
ă
r
u
l

d
e

s
e
c
ţ
i
i

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e

p
l
u
s

u
n
a

p
e
n
t
r
u

p
r
i
m
a

s
e
c
ţ
i
e
)
.


M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

p
r
e
s
u
p
u
n
e
:


5
8

1
)

C
a
l
c
u
l
u
l

r
a
p
o
a
r
t
e
l
o
r

î
n
t
r
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

l
i
v
r
a
t
ă

î
n

c
a
d
r
u
l

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

ş
i

t
o
t
a
l
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

o
b
ţ
i
n
u
t
e
:

2
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
l
e

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

(
s
e

v
a

e
f
e
c
t
u
a

p
e

e
t
a
p
e

n
u
m
i
t
e

r
u
n
d
e
)
.

3
)

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

î
n

f
i
ş
e
l
e

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

a
n
a
l
i
t
i
c
e

a
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e
,

9
2
2
X
,
Y
,
Z
.

.
.

(
s
e

v
a

e
f
e
c
t
u
a

p
e

e
t
a
p
e
)
.

4
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

p
r
i
n

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

s
o
l
d
u
r
i
l
o
r

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

a
n
a
l
i
t
i
c
e

a
l
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

a
u
x
i
l
i
a
r
e

l
a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

l
i
v
r
a
t
ă

c
e
l
o
r
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
i
.


P
R
O
C
E
D
E
U
L

R
E
I
T
E
R
Ă
R
I
I

M
e
t
o
d
o
l
o
g
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

R
e
l
a
ţ
i
a

d
e

c
a
l
c
u
l

1
)

C
a
l
c
u
l
u
l

r
a
p
o
a
r
t
e
l
o
r

î
n
t
r
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

l
i
v
r
a
t
ă

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r

c
o
n
s
u
m
a
t
o
a
r
e

ş
i

t
o
t
a
l
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e

d
e

c
ă
t
r
e

s
e
c
ţ
i
a

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e
:


(
K

=

r
a
p
o
r
t
u
l

d
i
n
t
r
e

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
e

l
i
v
r
a
t
ă

u
n
e
i

s
e
c
ţ
i
i

(
c
o
n
s
u
m
a
t
o
a
r
e
)

ş
i

t
o
t
a
l
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e

d
e

s
e
c
ţ
i
a

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e
;

j

=

s
e
c
ţ
i
a

(
c
o
n
s
u
m
a
t
o
a
r
e
)
;

q

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

l
i
v
r
a
t
ă

u
n
e
i

s
e
c
ţ
i
i
;

Q

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

f
a
b
r
i
c
a
t
ă

d
e

s
e
c
ţ
i
a

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e
.
)

Q
q
K
J
J
=

2
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

(
p
r
e
s
t
a
ţ
i
e
i
)

p
r
i
m
i
t
e
:

(
C

=

c
o
s
t
u
l

p
r
e
s
t
a
ţ
i
e
i

p
r
i
m
i
t
e
;

C
h
f

=

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
i
ţ
i
a
l
e

î
n

c
a
z
u
l

p
r
i
m
e
i

s
e
c
ţ
i
i

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e
,

î
n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e
ş
t
e

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
i

(
a

I
I
-
a
,

a

I
I
I
-
a

e
t
c
.
)
,

l
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
i
ţ
i
a
l
e

s
e

a
d
a
u
g
ă

c
o
s
t
u
r
i
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

(
p
r
e
s
t
a
ţ
i
e
i
)

p
r
i
m
i
t
e

î
n

o
r
d
i
n
e

d
e

l
a

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
i

ş
.
a
.
m
.
d
.

C
a
l
c
u
l
e
l
e

d
e

p
r
e
l
u
a
r
e

a

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
r
e

f
o
r
-
m
e
a
z
ă

c
o
s
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

l
i
v
r
a
t
e

î
n

s
i
s
t
e
m
u
l

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

c
o
n
t
i
n
u
ă

p
â
n
ă

î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

î
n

c
a
r
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

o
b
ţ
i
n
u
t
e

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

v
a
l
o
r
i

n
e
g
l
i
j
a
b
i
l
e
.
)

C
h
f
K
C
J
J
×
=

3
)

Î
n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

c
o
t
e
l
o
r

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
f
e
r
e
n
t
e

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e

î
n

f
i
ş
e
l
e

c
o
n
t
u
r
i
l
o
r

a
n
a
l
i
t
i
c
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
:

c
o
t
e
l
e

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

s
e

s
c
a
d

(
s
e

c
r
e
d
i
t
e
a
z
ă
)

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e

ş
i

s
e

a
d
a
u
g
ă

(
s
e

d
e
b
i
t
e
a
z
ă
)

l
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

c
o
n
s
u
m
a
t
o
a
r
e

ş
i

s
e

c
o
n
s
e
m
n
e
a
z
ă

î
n

n
o
t
e
l
e

c
o
n
t
a
b
i
l
e
:


(
9
2
2

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

"
C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e
"

(
î
n

c
a
d
r
u
l

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
ţ
e
i

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

a
u
x
i
l
i
a
r
e
)
,

i
a
r

X
,

Y

a
n
a
l
i
t
i
c
e
l
e

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
)

Y
X
9
2
2


9
2
2
=

4
)

C
a
l
c
u
l
u
l

c
o
s
t
u
l
u
i

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă
:

(
C

=

c
o
s
t
u
l

u
n
i
t
a
r

a
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

f
a
b
r
i
c
a
t
e
;


j

=

p
r
o
d
u
s
u
l

f
a
b
r
i
c
a
t

î
n

s
e
c
ţ
i
a

J
;

S
F
D

=

s
o
l
d
u
l

f
i
n
a
l

d
e
b
i
t
o
r

a
l

c
o
n
t
u
l
u
i

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
f
e
r
e
n
t

s
e
c
ţ
i
e
i
;


q
A
S

=

c
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

l
i
v
r
a
t
ă

a
l
t
o
r

s
e
c
ţ
i
i
.
)

A
S
F
D
J
J
q
S
C
u
=


P
R
O
C
E
D
E
U
L

C
A
L
C
U
L
U
L
U
I

A
L
G
E
B
R
I
C

P
r
o
c
e
d
e
u
l

f
a
c
e

p
a
r
t
e

d
i
n

c
a
t
e
g
o
r
i
a

p
r
o
c
e
d
e
e
l
o
r

d
e

e
v
a
l
u
a
r
e

ş
i

c
a
l
c
u
l
a
r
e

a

c
o
s
t
u
r
i
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă
.

F
a
b
r
i
c
a
ţ
i
a

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă

e
s
t
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

c
a
r
e

d
e
p
i
n
d
e

d
e

o

a
l
t
ă

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

ş
i

r
e
c
i
p
r
o
c
.

Î
n
t
r
-
o

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă

e
s
t
e

f
r
e
c
v
e
n
t

î
n
t
â
l
n
i
t

c
a
z
u
l

î
n

c
a
r
e

s
e
c
ţ
i
i
l
e

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

î
ş
i

l
i
v
r
e
a
z
ă

r
e
c
i
p
r
o
c

p
r
o
d
u
s
e

ş
i

(
s
a
u
)

î
ş
i

p
r
e
s
t
e
a
z
ă

s
e
r
v
i
c
i
i

p
e
n
t
r
u

n
e
v
o
i
l
e

l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
.5
9

I
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
ţ
a
,

c
o
n
s
t
a
t
a
t
ă

i
n
i
ţ
i
a
l

î
n

s
e
c
ţ
i
i
l
e

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
u
x
i
l
i
a
r
ă

i
n
t
e
r
n
ă
,

î
n

g
e
n
e
r
a
l

d
e

p
r
o
d
u
c
e
r
e

a

u
t
i
l
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

î
n

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
e

t
r
a
d
i
ţ
i
o
n
a
l
e

î
n

c
a
r
e

f
i
e
c
a
r
e

"
u
t
i
l
i
t
a
t
e
"
:

a
p
ă

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
ă
,

e
n
e
r
g
i
e

t
e
r
m
i
c
ă
,

e
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
ă

ş
.
a
.

s
e

"
c
o
n
s
u
m
ă
"

r
e
c
i
p
r
o
c

î
n

p
r
o
c
e
s
u
l

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e
,

p
o
a
t
e

f
i

a
p
l
i
c
a
t
ă

o
r
i
c
ă
r
o
r

e
n
t
i
t
ă
ţ
i

c
u

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

o
m
o
g
e
n
ă

ş
i

c
o
n
t
i
n
u
ă

(
s
a
u

r
e
p
e
t
i
t
i
v
ă
)

c
a
r
e

f
a
b
r
i
c
ă

p
r
i
n

c
o
o
p
e
r
a
r
e

p
r
o
d
u
s
e

a

c
ă
r
o
r

r
e
a
l
i
z
a
r
e

d
e
p
i
n
d
e

u
n
u
l

d
e

c
e
l
ă
l
a
l
t
,

î
n

c
a
d
r
u
l

g
r
u
p
u
r
i
l
o
r

s
a
u

c
h
i
a
r

a
l

î
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
.


C
o
n
f
o
r
m

a
c
e
s
t
u
i

p
r
o
c
e
d
e
u
,

c
o
s
t
u
r
i
l
e

u
n
i
t
a
r
e

a
l
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

d
e

f
a
b
r
i
c
a
ţ
i
e

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă

s
u
n
t

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e

n
e
c
u
n
o
s
c
u
t
e
.

S
e

a
l
c
ă
t
u
i
e
ş
t
e

u
n

s
i
s
t
e
m

d
e

e
c
u
a
ţ
i
i

a
s
t
f
e
l

"
p
r
o
d
u
c
ţ
i
a

f
i
e
c
ă
r
e
i

s
e
c
ţ
i
i

e
v
a
l
u
a
t
ă

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

c
o
s
t
u
l

s
ă
u

u
n
i
t
a
r

e
s
t
e

e
g
a
l
ă

c
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

i
n
i
ţ
i
a
l
e

a
l
e

s
e
c
ţ
i
e
i

p
r
o
d
u
c
ă
t
o
a
r
e
,

l
a

c
a
r
e

s
e

a
d
ă
u
g
ă

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
e

p
r
i
m
i
t
e

d
e

l
a

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
e
c
ţ
i
i

e
v
a
l
u
a
t
e

î
n

f
u
n
c
ţ
i
e

d
e

c
o
s
t
u
l

l
o
r

u
n
i
t
a
r
"

c
a
r
e

s
e

r
e
z
o
l
v
ă

s
u
c
c
e
s
i
v
.

E
L
A
B
O
R
A
R
E
A

B
U
G
E
T
E
L
O
R

-

B
U
G
E
T
U
L

C
O
S
T
U
R
I
L
O
R


P
o
t
r
i
v
i
t

d
i
c
ţ
i
o
n
a
r
u
l
u
i

e
n
c
i
c
l
o
p
e
d
i
c

W
e
b
s
t
e
r

x
x

"
B
u
g
e
t
u
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

o

e
s
t
i
m
a
r
e

p
e

a
r
t
i
c
o
l
e

a

v
e
n
i
t
u
r
i
l
o
r

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
r
e
v
i
z
i
b
i
l
e
,

s
a
u

a

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
o
r

d
i
n

o
p
e
r
a
ţ
i
i
,

a
f
e
r
e
n
t
e

u
n
e
i

p
e
r
i
o
a
d
e

d
e

t
i
m
p

v
i
i
t
o
a
r
e
"
.E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

b
u
g
e
t
e
l
o
r

s
e

f
a
c
e

d
e

r
e
g
u
l
ă

î
n
t
r
-
o

a
n
u
m
i
t
ă

o
r
d
i
n
e
,

d
i
c
t
a
t
ă

d
e

u
n

a
n
u
m
i
t

c
r
i
t
e
r
i
u

s
a
u

m
e
t
o
d
ă

a
v
u
t
e

î
n

v
e
d
e
r
e
.E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
e
s
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
ă

a

b
u
g
e
t
e
l
o
r

(
e
x
e
m
p
l
i
f
i
c
a
r
e
)


B
u
g
e
t
u
l

v
â
n
z
ă
r
i
l
o
r

B
u
g
e
t
u
l

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

B
U
G
E
T
U
L

P
R
O
D
U
C
Ţ
I
E
I

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

c
u

m
a
n
o
p
e
r
a

d
i
r
e
c
t
ă

B
u
g
e
t
u
l

u
t
i
l
i
z
ă
r
i
i

c
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i
l
o
r

p
r
o
d
u
c
t
i
v
e

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e


ş
i

d
i
s
t
r
i
b
u
ţ
i
e

B
u
g
e
t
u
l

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

i
n
v
e
s
t
i
ţ
i
e

B
u
g
e
t
u
l

d
e

l
i
c
h
i
d
i
t
ă
ţ
i


6
0


T
r
e
b
u
i
e

r
e
m
a
r
c
a
t

f
a
p
t
u
l

c
ă
,

b
u
g
e
t
u
l

d
e

l
i
c
h
i
d
i
t
ă
ţ
i
,

b
u
g
e
t
u
l

c
o
n
t
u
l
u
i

d
e

p
r
o
f
i
t

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
e

ş
i

b
i
l
a
n
ţ
u
l

c
o
n
t
a
b
i
l

p
r
e
v
i
z
i
o
n
a
l

f
o
r
m
e
a
z
ă

c
e
e
a

c
e

s
e

n
u
m
e
ş
t
e

b
u
g
e
t
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
.

Î
n

m
o
m
e
n
t
u
l

î
n

c
a
r
e

e
s
t
e

a
p
r
o
b
a
t
,

b
u
g
e
t
u
l

u
r
m
e
a
z
ă

s
ă

i
n
t
r
e

î
n

e
x
e
c
u
ţ
i
e
.


D
a
c
ă
,

f
a
c
t
o
r
i
i

d
e

d
e
c
i
z
i
e

n
u

î
l

a
p
r
o
b
ă
,

e
l

e
s
t
e

r
e
t
r
a
s

ş
i

r
e
v
i
z
u
i
t
.


A
p
r
o
b
a
r
e
a

b
u
g
e
t
u
l
u
i

p
r
i
n
c
i
p
a
l

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

p
u
n
c
t
u
l

f
i
n
a
l

a
l

a
c
t
i
v
i
t
ă
ţ
i
i

d
e

b
u
g
e
t
a
r
e

d
u
p
ă

c
a
r
e

u
r
m
e
a
z
ă

t
r
a
n
s
p
u
n
e
r
e
a

s
a

î
n

p
r
a
c
t
i
c
ă
.

M
a
i

j
o
s

s
e

p
r
e
z
i
n
t
ă

s
c
h
e
m
a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

e
l
a
b
o
r
a
r
e

c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
ă

a

b
u
g
e
t
e
l
o
r

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

c
a
r
e

ţ
i
n
e

s
e
a
m
ă

d
e

t
i
p
o
l
o
g
i
a

m
e
n
ţ
i
o
n
a
t
ă

x
x
i
.

E
l
a
b
o
r
a
r
e
a

c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
ă

a

b
u
g
e
t
e
l
o
r

(
e
x
e
m
p
l
i
f
i
c
a
r
e
)

A
s
t
f
e
l

a
v
â
n
d

î
n

v
e
d
e
r
e

c
r
i
t
e
r
i
u
l

c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t

s
e

p
o
a
t
e

î
n
t
o
c
m
i

ş
i

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
a

s
c
h
e
m
ă
:B
u
g
e
t
u
l

d
e
s
f
a
c
e
r
i
l
o
r

-

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i

v
â
n
d
u
t
e

-

v
a
l
o
r
i

î
n
c
a
s
a
t
e

B
u
g
e
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

-

c
a
n
t
i
t
ă
ţ
i

d
e

p
r
o
d
u
s

-

c
o
s
t
u
r
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

B
u
g
e
t
u
l

d
e

m
a
r
k
e
t
i
n
g

-

p
r
o
m
o
v
a
r
e

-

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e
f
a
l
c
a
t
e

B
u
g
e
t
u
l

d
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

B
u
g
e
t
u
l

d
e

v
e
n
i
t
u
r
i

B
u
g
e
t
u
l

f
i
n
a
n
c
i
a
r

-

s
i
t
u
a
ţ
i
a

v
e
n
i
t
u
r
i
l
o
r

ş
i

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

-

b
u
g
e
t
e

a
s
o
c
i
a
t
e


B
u
g
e
t
u
l

v
â
n
z
ă
r
i
l
o
r

-

B
u
g
e
t
u
l

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

-

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e

-

B
u
g
e
t
u
l

s
t
o
c
u
r
i
l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
s
e

f
i
n
i
t
e

-

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

d
e
s
f
a
c
e
r
e


-

B
u
g
e
t
u
l

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

-

B
u
g
e
t
u
l

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e

-

B
u
g
e
t
u
l

a
p
r
o
v
i
z
i
o
n
ă
r
i
i

c
u

m
a
t
e
r
i
a
l
e

d
i
r
e
c
t
e

-

B
u
g
e
t
u
l

m
a
n
o
p
e
r
e
i

d
i
r
e
c
t
e


-

B
u
g
e
t
u
l

d
e

n
u
m
e
r
a
r

-

C
o
n
t
u
l

d
e

p
r
o
f
i
t

ş
i

p
i
e
r
d
e
r
e

-

B
i
l
a
n
ţ
u
l

p
r
e
v
i
z
i
o
n
a
l


6
1

A
P
L
I
C
A
Ţ
I
I

T
E
M
A
T
I
C
ET
E
S
T

T
I
P


A
D
E
V
Ă
R
A
T
/
F
A
L
S

(
T
R
U
E
/
F
A
L
S
E
)

I
n
d
i
c
a
ţ
i

d
a
c
ă

e
n
u
n
ţ
u
l

s
a
u

p
r
o
p
o
z
i
ţ
i
a

s
u
n
t

a
d
e
v
ă
r
a
t
e

s
a
u

f
a
l
s
e
.N
u
m
ă
r
u
l

d
e

r
u
n
d
e

d
e

c
a
l
c
u
l

e
f
e
c
t
u
a
t
e

î
n

c
a
d
r
u
l

p
r
o
c
e
d
e
u
l
u
i

r
e
i
t
e
r
ă
r
i
i
,

e
s
t
e
,

d
e

r
e
g
u
l
ă
,

e
g
a
l

c
u

n
u
m
ă
r
u
l

s
e
c
ţ
i
i
l
o
r

d
i
n

s
i
s
t
e
m
u
l

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e
;

p
l
u
s

o

r
u
n
d
ă

p
e
n
t
r
u

p
r
i
m
a

s
e
c
ţ
i
e

?


R
Ă
S
P
.
:

A
d
e
v
ă
r
a
t

D
I
F
.
:


u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

2
T
E
S
T

T
I
P


A
L
E
G
E
R
E

M
U
L
T
I
P
L
Ă

(
M
U
L
T
I
P
L
E

C
H
O
I
C
E
)

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ţ
i

l
i
t
e
r
a

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ă
t
o
a
r
e

e
n
u
n
ţ
u
l
u
i

c
a
r
e

c
o
m
p
l
e
t
e
a
z
ă

c
e
l

m
a
i

b
i
n
e

a
f
i
r
m
a
ţ
i
a

s
a
u

r
ă
s
p
u
n
d
e

î
n
t
r
e
b
ă
r
i
i
.
P
r
o
c
e
d
e
u
l

r
e
i
t
e
r
ă
r
i
i

(
c
a
l
c
u
l
e
l
o
r

i
t
e
r
a
t
i
v
e
)

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z
ă

î
n

c
o
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

p
e
n
t
r
u
:


a
)

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

ş
i

d
e
l
i
m
i
t
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

p
e

l
o
c
u
r
i

ş
i

p
e

p
u
r
t
ă
t
o
r
i
;

b
)

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
a

c
a
n
t
i
t
a
t
i
v
ă

ş
i

v
a
l
o
r
i
c
ă

a

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e
i

î
n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
ţ
i
e
;

c
)

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

i
n
d
i
r
e
c
t
e
.

d
)

r
e
p
a
r
t
i
z
a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

g
e
n
e
r
a
l
e

d
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
ţ
i
e
;

e
)

d
e
c
o
n
t
a
r
e
a

p
r
e
s
t
a
ţ
i
i
l
o
r

r
e
c
i
p
r
o
c
e
;


R
Ă
S
P
.
:

e

D
I
F
.
:

u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

5


T
E
S
T

T
I
P


A
D
E
V
Ă
R
A
T
/
F
A
L
S

(
T
R
U
E
/
F
A
L
S
E
)

I
n
d
i
c
a
ţ
i

d
a
c
ă

e
n
u
n
ţ
u
l

s
a
u

p
r
o
p
o
z
i
ţ
i
a

s
u
n
t

a
d
e
v
ă
r
a
t
e

s
a
u

f
a
l
s
e
.


B
u
g
e
t
u
l

p
o
a
t
e

f
i

d
e
f
i
n
i
t

c
a

e
x
p
r
e
s
i
a

c
a
n
t
i
t
a
t
i
v
ă

a

o
b
i
e
c
t
i
v
e
l
o
r

p
e

c
a
r
e

o

f
i
r
m
ă

ş
i
-
a

p
r
o
p
u
s

s
ă

l
e

a
t
i
n
g
ă

î
n
t
r
-
o

p
e
r
i
o
a
d
ă

d
e

t
i
m
p

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
ă
,

d
e

r
e
g
u
l
ă

u
n

a
n
.

S
a
u

c
u

a
l
t
e

c
u
v
i
n
t
e
,

b
u
g
e
t
e
l
e

r
e
p
r
e
z
i
n
t
ă

p
l
a
n
u
r
i

n
u
m
e
r
i
c
e
.

C
o
n
s
i
d
e
r
a
ţ
i

v
e
r
o
s
i
m
i
l
e

a
c
e
s
t
e

a
f
i
r
m
a
ţ
i
i

?R
Ă
S
P
.
:

D
a

D
I
F
.
:

u
ş
o
r


P
U
N
C
T
A
J

(
S
C
O
R
I
N
G
)
:

3

T
I
M
P

D
E

L
U
C
R
U


(
m
i
n
u
t
e
)

2

T
E
S
T

T
I
P


C
O
R
E
S
P
O
N
D
E
N
Ţ
Ă


(
M
A
T
C
H
I
N
G
)

S
u
n
t

d
a
t
e

u
r
m
ă
t
o
a
r
e
l
e

s
e
c
ţ
i
i

d
e

p
r
o
d
u
c
ţ
i
e

a
u
x
i
l
i
a
r
ă

i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
ă
:6
2

S
e
c
ţ