1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

inclusiv să ne distrugem planeta. ca de exemplu: “cine suntem”. de alt adevăr. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. Dar nimeni nu înŃelege nimic. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. majoritatea trăind la limita sărăciei. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. dar nu văd. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. sau suntem vizitaŃi”. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. Întrebări existenŃiale. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. către alte orizonturi. ci din contră. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. Câteodată. toŃi se uită. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci.” “dacă am fost. care au făcut programul dinainte. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. ascultă. care au supralicitat creditele. setea de cunoaştere a multora a crescut. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. “de unde venim şi unde mergem”. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . cei care îşi mai aduc aminte. dar nu înŃeleg. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc.zece ani. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică.

se pare că nu mai pot trece neobservate. Să amintim numai de emanciparea femeii. distorsiuni peste distorsiuni. inundând continentele. implorând ajutorul divin. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. Vedem deci o derută totală. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. căderea comunismului. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. Explozia informaŃională. eliberarea negrilor. arte. chiar a sfârşitului planetei. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. în tot acest iureş de informaŃie. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. sau a unor mari catastrofe naturale. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. îndeosebi după apariŃia Internetului. mass media oficială nemaiputând stăvili. ştiinŃă. spiritualitate. Într-adevăr. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani.naturale. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. debalansată ecologic. fiecare pretinzând că spune adevărul. filozofie. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. a conştiinŃei umane. tehnică. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. probabilitatea unui război. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. cu minciunile şi 6 . Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman.

faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. aşa cum este şi normal. normală dealtfel. dacă îl acceptăm sau nu. iar susul va deveni jos. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. de a merge mai departe pe scara evolutiva. de aceea prima reacŃie. acest proces. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. albul va deveni negru. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care.cenzura. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. o păcăleală. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. la un nivel superior de experienŃă. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. de o incredibilă complexitate. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. După mulŃi ani de studii. cercetări şi experimente. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . Epoca de Aur. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. în sfârşit ne-am maturizat. va fi că nu se poate să fie adevărate. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu.

dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. pentru a începe o 8 . Eu am doar meritul că le-am citit. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. Nu sunt propriile mele teorii. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. filozofie. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. la lumina cunoaşterii. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. menit a vă schimba total viaŃa. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. neinfluenŃat de nici o dogmă. sau concepŃii. sau vreo grupare religioasă.

AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. format din sute de bucăŃele dispersate. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. opriŃi-vă aici. aceea de redescoperire a adevărului. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. 9 . vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi.viaŃă nouă. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. sunteŃi pe calea cea bună.

10 .

11 .

cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea.2. se pare că este încă pe placul conservatorilor. nu şi cauzele reale ale acestora. Hotărât lucru. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. pe cont propriu. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. că reprezintă particularităŃi sau efecte. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. mai puŃin obişnuită. Nimeni. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . nu cauza.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. univers şi legile lui de funcŃionare. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. în sine. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. acum câteva sute de ani. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente.

descoperiri. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. l-a inspirat pe Isaac Newton. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. o nouă viziune şi o nouă teorie. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. nici paradoxuri. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. Rene Descartes. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. particular în spaŃiu. vechea viziune. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). Datorită lor.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. pentru care nu mai există nici enigme. 2. cu Teoria Generală a RelativităŃii. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. 13 . care a încercat să explice realitatea. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă.

S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. S-au construit acceleratoare de particule imense. cu aceleaşi rezultate. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. 2. cum ar fi cel din ElveŃia. eliberând subparticule. Conform acestei fizici. Pe lângă neutroni. forŃe măsurabile. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. o cauză materială. urmată în 1915. fiind într-o derută totală. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. în funcŃie 14 . adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. lumea exterioară este strict obiectivă. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. interacŃionând cu obiectele fizice. sau câmpuri de energie. pentru a desface atomul în părŃi componente. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. De aceea.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. se sparge în părŃi minuscule.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier.

iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. În 1900. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii.de observator şi obiectul observat. dintre observator şi obiectul observat. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. având o frecvenŃă fixă. ci ca unul singur. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. necesar pentru a se deplasa. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. sau se accelerează. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. el a studiat liniile spectrale. Plank a descoperit că. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 .

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. au concluzionat că aceasta. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. asistată de programe complexe pe calculator. altele decât cel fizic. pe o distanŃă de 800m. peste fluviul Dunărea. una din 20 . în anumite condiŃii. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. De exemplu. adică unitarism. ci de fenomenul de nonlocalitate. utilizând doi fotoni gemeni. unde timpul şi spaŃiul nu există. trimişi în direcŃii diferite. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. însă în adevăr. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. au lucrat la o “teleportare cuantică”. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. în 1993. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. fie există alte hiperspaŃii. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. Inginerii de la IBM. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. unde are loc o comunicaŃie instantanee. În aprilie 2004. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. nevăzut şi neperceput de noi. este falsă. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că.instantaneu.

separaŃia fiind doar o iluzie. la un nivel mai profund. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. neînŃelegând de ce. interconectat. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. este o singură entitate. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. un observator neutru. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism.faŃă şi alta din lateral. Spre surprinderea sa. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. un singur sistem. va vedea doi peşti separaŃi. de către David Bohm. Deci întreg universul. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. decât cu aceea a unui sistem mecanic”.

Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. Când au fost studiaŃi electronii. în ceaŃă. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. neclare. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. Iată un extras din cartea Dr.) din univers!!! 2. Ea explică cum se pot 22 . sunt obiecte sferice. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. etc.Ceea ce vedem. în figura de mai sus. Şi o ultimă “bomba”.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. în formă de picături. planete.

se comportă haotic şi nu fix. Însă aceste stringuri. asemenea celor de vioară. sunt atât de minuscule. neglijând micile deviaŃii de măsurat. Universul 23 . sau mişcările planetelor pe orbite. ce caracterizează fenomenele cuantice. oscilaŃia unui pendul. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. se manifestă în diferite particule subatomice. ce le oferă un grad de libertate. denumite corzi (stringuri). care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. alte dimensiuni. Este vorba de Teoria Haosului. 2. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. pe lângă lumea noastră fizică. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. mai înalte. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. din scara diatonică. ci ele operează în anumite marje stabilite.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. Ea spune ca incertitudinea. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. acestea prin combinare.

nu este în nici un caz deterministic. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. ele au un grad de ordine ascunsă. Acesta. El a studiat preŃul bumbacului. ce se repetă la diferite scări. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. a fost noŃiunea de fractal. torusul şi atractorul “străin”. evoluŃiei. sau în bronhiile ce formează plămânii. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. cercul. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). “obiceiuri fizice”. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . a descoperit că există o ordine ascunsă. Haosul este atras de atractori. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. sunt şi ele supuse transformării. la un nivel mai profund. chiar şi în preŃurile la bursă. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. decât legi. în New York. adică o configuraŃie geometrică. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. par la prima vedere a fi haotice. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. Universul este doar un sistem în evoluŃie. formaŃi din unităŃi geometrice. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. pe când era angajat la IBM. în timp. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. până la infinit. iar legile fizice. creând o ordine ascunsă. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice.

Concluzia 25 . 2. Universul nu este niciodată în repaus. iar energia să fie nulă. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. la punctul de fierbere. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. pentru numai câteva miimi de secundă. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. Însă. energia existând din belşug. Dr. în loc de a vedea că nu există energie. vin în realitatea noastră.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). peste tot în univers. de la Universitatea Princetown. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). Conform vechii teorii Newtoniene. John Wheeler şi Richard Feynman. apoi dispar. din acest câmp. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum).ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni.

au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. denumit “generator electric static”. de la două difuzoare. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă.este că materia nu este o substanŃă condensată. în scopul de a putea fi înŃelese. Temperatura în centrul acestei bule. Însă din considerente militare. de către Lorentz şi Heavenside. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. În urma acestei vibraŃii. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. atinge valoarea de 30. ajungând în centrul vasului. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. de care nu suntem conştienŃi. 26 . în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. ea a fost în atenŃia multor cercetători. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. ci din potriva.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. ele rămânând doar în faza de laborator. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. se formează o mică bulă de aer care.

teoria eterului. el a construit o baterie. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. în 1979. După aproape o sută de ani. Aşa că. asemenea unui ocean de energie vibratorie. folosind bobine de inducŃie. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. deoarece nu există nimic altceva decât unde. pentru a crea aceste unde. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). dar cu o tensiune de sute de volŃi. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . ale câmpului electromagnetic. etc. La începutul secolului al XX lea.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. 2. revine în actualitate. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. care este prezentă peste tot. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. această energie. experimentul Michelson. Printre altele.

din istoria ştiinŃei. Combinate în configuraŃii sferice. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. Masa este simplu. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. tridimensionale. inerŃia creată de vortexuri. aceste mişcări oscilatorii în energie. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. Deci. în energia eterului. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. ca fiind formată din mici vârtejuri. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. precum şi gravitaŃia. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. Undele sunt de tip sferic. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. bazat pe eter. care este prezentă peste tot în univers. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse.că. 28 . sau pierdută de umanitate. la nivel subatomic. Modelul descrie materia. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate.

tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. 29 . aceştia difuzau uniform. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). umplut cu apă. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. aceste forme se modificau.9 Cymatics Dr. vizibile. folosind un balon de sticlă. lichidul arătând ca fiind tulbure. în formă sferică. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. Când însă era supus vibraŃiilor sonore.. În starea de repaus. 2.

Acesta este cel mai elocvent experiment. capabile de a crea o imagine. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. a avansat matematica cu 100 de ani. care curge prin toate obiectele fizice. Prin lucrările sale. numărul 24 (8x3) apare repetat. pe care l-a descoperit fizica cuantică. în scopul de a crea iluzia materiei. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. asemenea spectrului luminii. Acesta este un exemplu a 30 . Daniel Winter. ce dă “formă” energiei eterice. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. El a fost comparat cu o supernovă. în Fizica Imploziei. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. În ele. cum ar fi funcŃiile modulare.

deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. Deci. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Miraculos. cubul. Când aceste funcŃii sunt generalizate. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. Aceste geometrii Platonice. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. numărul 24 este înlocuit cu 8. au fost denumite astfel. bazate pe numărul 8. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. 31 . Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Ei nu erau conştienŃi însă.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus.

să curgă în lateral. se aruncă două mingi. astfel că apa. în loc să curgă vertical. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. ce are la bază apa curgătoare.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. În experimentul făcut de Dr. foarte mare. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. îndreptat în jos şi l-am înclina.000 rot/min. în înŃelesul clasic. din două catapulte. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. care ar putea influenŃa 32 . acest principiu care sfidează gravitaŃia. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului.2. Bruce DePalma. de 27. Singura diferenŃă.

mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. din cupru. Când a rotit acest dispozitiv. legate la un galvanometru. fără nici un stator! 33 . Peste hârtie a lipit un disc. conform teoriei clasice a electromagnetismului. asemănător unei lumânări. este nevoie de două componente: stator şi rotor. În acest scop. 2. asemănător unei monede. adică de un flux magnetic. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. având ambele capete tăiate perfect plat. cea rotitoare absorbind mai multă. că pentru a genera un curent electric. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. care să taie spirele rotorului. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. a pus apoi două perii colectoare. Pe acest disc. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior.rezultatul. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. spre surprinderea sa.

este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. prin rotaŃie.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. având un pol în centru. într-un sistem izolat. decât cele utilizate în industria noastră. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. am avea o mişcare perpetuă. Fără această energie eterică. de către forŃa centrifugă. iar celălalt pe margine. ceea ce ar 34 . Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. chiar există şi se poate extrage energie din el. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat.

prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. aşa cum am mai spus. pe cea orizontală. 2. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . Fenomenul de levitaŃie se obŃine. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. Chiar după oprirea sa. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. ce compune magnetul. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. chiar şi când acesta s-a oprit. ce cântarea 11 kg. La fel este şi eterul. după care l-a oprit. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. prin rotaŃie. A magnetizat un rotor.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. După mai puŃin de un minut.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. care la rândul său se roteşte şi el. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. Spre surprinderea sa însă. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. Având axele de rotaŃie verticale. ele se rotesc în sensuri opuse. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă.

una în jos. 36 . AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. care a apărut şi în mass-media. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. cei trei magneŃi determină inelul. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. asemenea vârtejului într-o apă. de cădere a corpurilor. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. o situaŃie de echilibru.2. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). să leviteze. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. În acest dispozitiv. din material superconductor. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. la temperaturi foarte scăzute). o parte din el curge înapoi. Deci practic apar două forŃe.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. se mişcă liber. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. ce curg către nucleu. datorită curgerii energiei negative. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. aşa zişi de valenŃă. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ci “nori de energie eterică”. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. încălzind un microcluster de Iridium. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii.2. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. în formă de cub. De exemplu. la 850 grade C. ce se combină natural în Solidele Platonice. în funcŃie de vibraŃia lor. În cadrul lor electronii.

sau a secundei. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. aşa cum noi îl măsurăm. 2. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. a lui John Nordberg. ia forma unui tetraedru. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. Soarele. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. în acest caz armonici ale numărului 144. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. nu la mişcarea Soarelui. la nivel microscopic. în 42 .19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. funcŃie de viteza luminii. la o anumită densitate. Timpul. 2. Molecula de apă. Mişcarea relativă a unei secunde. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii.a eterului. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. Teoria Marii Unificări. conform timpului nostru. ce se schimbă în intervale armonice. pe ceas.

A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. sau petele solare. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. i-a apărut următorul grafic: 43 . se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. ce îi afectează structura. Deoarece Soarele este un corp gazos. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. când au loc aceste transformări dimensionale. Acest ciclu l-a denumit bit. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. de 365. unele cu altele.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. Având acces la date luate prin satelit. cu cea a polilor săi.4545 zile. raportată la perioada unui an pământesc. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează.2422 zile. suferă schimbări energetice. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli.

Studiind apoi istoria umanităŃii. Încă de pe vremea egiptenilor. asemenea bătăilor inimii. Maurice a trasat un grafic. apoi a grecilor. perioadelor de întuneric. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. de declin economic şi cultural. fiecare 44 . Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă.4545 biŃi.49 ani de activitate intensă. activitatea joasă. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. Alte cicluri par să fie mult mai lungi.499299 ani. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. de 11. bazat pe 87. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. apar după un ciclu de periodicitate. După cum am mai menŃionat. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. foarte aproape de 11. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. în număr de cinci. formate în urma vibraŃiei eterului. aceste poligoane regulate.1 ani.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. cu diferite frecvenŃe. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. respectiv căderii de civilizaŃii! 2.Ciclurile petelor solare. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare.

55. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. Atât formarea materiei.144. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. formând un nod fix.89. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR..21.vârf al poliedrelor atingând o sferă. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur.8. etc. 2. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc. 45 . Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.3.34.61803399. care-i poartă numele şi anume: 1.13..5. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. phi=1. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante..

creşterea populaŃiei. 144/89=1. etc.5. 8/5=1. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. etc.0. ADN. cum ar fi piramidele din Egipt.60. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.618. sau în arhitectura grecească. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii.Fiecare număr din acest şir. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. muzică.667. bursa de valori. se obŃine ca sumă a celor două precedente. plante. sistemul solar. 3/2=1. 5/3=1. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. 46 .

s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. pozele luate de către NASA de pe Marte. foarte amănunŃit. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. de-a lungul a 10 ani. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. comparativ cu grupul de control. atât pe uscat cât şi sub oceane. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. De asemenea. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu.2. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. de o perfecŃiune tehnologică. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . un antivirus.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide.

lemn. sau argint). Unul ar fi. sau metal (cupru. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). De exemplu. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză.9 din lungimea bazei. sudate sau lipite între ele. pentru balansarea energetică a Pământului. având mai multe scopuri. să nu depăşească 72 de grade. Important este ca. Materialul poate fi plastic. aur. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. evitarea inversiunii 48 . Şi pentru această valoare. Deci. apoi odată plantate. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. ŃinuŃi în piramidă. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. am să vă dau câteva indicii. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. lungimea muchiei este egală cu 0. menŃinerea lui pe orbită. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă.- una şi cinci zile.

asemănător unui fluid. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. la nivel cuantic. sau a cataclismelor naturale. care face regulile jocului. ci vortexuri în acest eter. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. aşteptând să fie redescoperit. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. 49 . să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. asemenea “zeilor”. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. 2.22 Tehnologia Formării Universului Acum. o forŃă creatoare. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. Din cele prezentate anterior. care a izbucnit din nimic. a trecut prin iniŃierea în piramidă. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. În urma acestor iniŃieri. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. din aura trupului lor. monumente. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). consemnate în vechile texte sfinte. Însuşi marele mesager Isus Cristos. Apoi. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare.polilor magnetici. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. legende şi ştiinŃe esoterice.

într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. Această mică sferă este o replică a întregului. dar dinspre sud. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. De asemenea. ci exercită o presiune între ele. are viteza şi presiunea maximă. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. Nenumărate observaŃii şi experimente. pentru uşurinŃa înŃelegerii. care s-a divizat în cele două forme de eter. Deci. nu se amestecă şi se omogenizează. reprezintă sfere concentrice. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. din A1 şi A2. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. aşa cum am văzut anterior. galaxiile şi universurile se aşează. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. Axa centrală a acestora. În 50 . cu geometrii cristaline. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. Aceste două fluide. pe care. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). ci toroizi sferici. în final totul are forma unei Sfere Universale. printre care şi studiul “materiei negre”. o să le denumim A1 şi A2. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. iar porŃiunea respectivă. ele se vor contopi. stratificate (incluse unele în altele). Aşadar. datorită presiunii înconjurătoare. În cea mai mare parte a timpului. BineînŃeles. din univers. îşi vor creşte dimensiunea. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). în timp ce A2 tot spre centru. În interiorul acestora se află micile sfere. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse.

sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. prezentat anterior. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. până la infinit. care scade dinspre centru spre periferie. care formează 7 densităŃi. se vor forma sfere concentrice. care sunt diferite pentru fiecare sferă. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. adică lumină şi materie. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. datorat presiunii exterioare. asemenea straturilor unei cepe. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. asemenea unui elastic. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului.urma acestei presiuni. Datorită interferenŃei undelor. altfel spus cu un Soare Central. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. unde va lua naştere energie electromagnetică. în centrul sferei se va forma o sferă. Aceste mişcări. de implozie – explozie. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. ce se va transmite în cele două straturi. vor pulsa cu un ritm constant. 51 . asemenea unei “respiraŃii” regulate. Asemenea cercurilor concentrice. care îşi continuă rotaŃia. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. comportându-se ca un Oscilator Central. Teoretic. Sunt 7 sfere de bază. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. a sferei centrale. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. la suprafeŃele de contact.

respectiv maximă. dinspre Soarele Central. care la rândul lor. minimă. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. fiind într-o stare de rotaŃie. generând galaxii. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. din ce în ce mai mici. Astfel se formează o metagalaxie. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. după care colapsează. vor forma miliarde de stele. în subdiviziuni armonice. Şi tot aşa. În timp. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. spre exterior. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. Acest proces de expansiune şi contracŃie. poate fi observat în evoluŃia stelelor. ajung la stadiul de “gigant roşu”. denumită “supernovă”. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. formată din 52 . de-a lungul planului lor eliptic. din fiecare densitate de bază. va duce la o expulzare a materiei. se va forma lumea cuantică. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. iar fiecare dintre stele va forma planete. după aceleaşi principii. se va roti de asemenea. apoi crescând în mărime. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. înseamnă că toată materia ce se formează. Deci în final.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. forma acesteia fiind de spirală plană. demonstrând construcŃia fractalică a universului. Sfera Universală. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. la început ele sunt mici. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. au nişte limite.

deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. permit acestei energii să curgă. Structura de torus. Globurile luminoase. până acum. pe care-l produc. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. putând fi produse în laborator. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. datorită câmpului electric foarte puternic. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. făcând obiectele fie să leviteze. aceste sfere luminoase plasmatice. în anii cu activitate solară intensă. şi la o scară mai mică. 53 - . Roschin şi Godin. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord .sud. fără a–şi slăbi intensitatea. atrăgând obiectele metalice. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte.două straturi rotitoare. de diferite dimensiuni. Searl.

se ridică şi coboară. Unele atmosfere. fie au un inel vizibil. care este de asemenea în formă de torus sferic. determinându-i rotaŃia. planete şi gaz. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele.Dr. bineînŃeles tot în formă de torus. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. exercitată asupra galaxiei. Acest halou sferic. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. de-a lungul ecuatorului. ci din plasmă. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. a găsit prin experienŃe de laborator. asemenea Oscilatorului Central. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar.este vorba de materie şi antimaterie. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. s-au observat la planetele gazoase. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. fie emană o energie. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. cum ar fi cea a lui Venus. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . cunoscut sub denumirea de heliosferă. Benzi de gaze rotitoare. Soarele nostru are un câmp magnetic. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. având forma unei spirale în plan. cunoscută sub numele de “halou galactic”. având materia formată la nivelul eliptic. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. o replică în miniatură a macrocosmosului. în sensuri opuse. 54 .

un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. nu sunt distribuite uniform. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. ci formează o axă universală. Grupurile de galaxii.mai degrabă. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). denumite “superclusteri”. se ştie că se adună în forme sferice. staŃionar). existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. Borge Nodland şi John Ralston. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). decât prin cele gravitaŃionale. Aşa cum se vede din figura de mai sus. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . explică cum câmpurile de torsiune. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. într-un gaz de Argon rece.

ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. Soarele este el însuşi un oscilator. ar trebui să găsim o unificare armonică.adevăr cel real. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . J. valabilă în tot universul. B. la toate nivelele. În 1998. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. pentru sistemul său planetar. sunt interconectate prin raportul 34560.

erau zone de presiune joasă. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. De asemenea. foarte. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. de sferele invizibile de energie. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. formând elipse. Venus şi Pământ. orbitând în jurul său. ce au permis planetelor să se formeze. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. în mişcarea sa. A1 şi A2. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. foarte pe scurt felul cum. din punct de vedere fizic. în direcŃia de deplasare. descoperit. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. că sistemul solar este format din sfere concentrice. Putem spune deci. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. datorită faptului că sistemul solar. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. de rotaŃia celor două straturi. Dar să nu uităm însă. atât faŃă de steaua centrală.spre surprinderea sa. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. Unele din sfere sunt mai turtite. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. 57 . este influenŃat de forŃele din galaxie. În mod normal. că toată această creaŃie are un scop. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii.

despre adevărata fizică a universului. sau “paranormal”. pe principiul fractalilor. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. nu trebuie sfidat. conform ciclurilor armonice. al paranormalului şi al supranaturalului. la esenŃa lucrurilor. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. 2. galaxiile în metagalaxii. o entitate. dacă vom sfida. Totul este O FIINłĂ.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. crezând că. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare.fiecare galaxie. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. stelele în galaxii. VedeŃi. divizat prin el însuşi în părŃi. misiunea noastră s-a încheiat. stea şi planetă. etc. la punctul fierbinte. înseamnă de fapt acelaşi lucru. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. fiecare parte fiind asemenea întregului. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. supunându-se unor transformări. asemenea celulelor din trupul nostru. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . căreia i-am dat până acum. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. sau vom da nume unui fenomen natural. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. fie şi la unu la mie dintre noi. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. cu titlul de “supranatural”. destulă satisfacŃie. În procesul de evoluŃie. un singur SISTEM. planetele se transformă în stele. toate aceste denumiri.

odată cunoscut. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. ultrasenzitiv. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. În acest scop a construit un dispozitiv special. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. echivalent cu 20. dacă îl vom vedea sau nu. Dr. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4.5 microni). care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. William Tiller a construit un contor Geiger. este cauza acestei iluzii. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. sub o milionime de watt. conştiinŃa dispare. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. este TOT CEEA CE ESTE. să fie asemenea unei “chei fermecate”. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească.000 de gauss. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. ADEVĂRUL. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. Qi Gong. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. cu care a măsurat energia subtilă. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi.

La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). ce le asigură funcŃiile necesare. nu a minŃii raŃionale. având superprograme. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. în vindecare. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. mai bine zis programată. sau gena. Ea este cea care. ale calculatoarelor noastre. are la rândul ei un program general. similar unui SUPERCOMPUTER. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. Celula 60 . Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. ca fiind capabile de adevărate miracole. din circuitele integrate. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. Deci totul este de fapt. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. ce are grijă de colonie. care alcătuiesc un organ. Adică celula. de lumea medicală. Astfel o colonie de celule. ci din contră una condusă de forŃe inteligente.

a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. Celulele. Izolate de organism. sexual.este un organism în miniatură. Prin nenumărate experimente. etc. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. el a demonstrat cum 61 . funcŃionând pe principiul fractalilor. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. digestie. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. pe care l-a denumi Efectul Hado. sistem nervos.

se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. pe plante şi alte forme de viaŃă. cristalele erau imperfecte. nu doar trupul nostru. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. ceva asemănător detectorului de minciuni. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. Un alt test a fost făcut cu un vierme. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. cu forme foarte complexe şi simetrice. când trimitea gânduri negative. Experimentele cu iaurt. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. datorită conŃinutului său în bacterii. sau îi pune muzică. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. iar când îi trimite dragoste. apa forma cristale. care a fost pus pe o farfurie. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. au dat rezultate similare. sau chiar nu apăreau de loc. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. După mai multe încercări. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. planta creşte şi înfloreşte. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. se comporta 62 .gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars.

a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. maimuŃele nu îi mâncau. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. de pe alte insule. pe care îi aruncau în nisip. din insula Koshima. ExplicaŃia? Simplu. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. În natură nu există coincidenŃe. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. ca prin minune. fără a se arde de loc. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. Întâmplare? Nicidecum. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. astfel ferindu-l de pericol. levitaŃia. cum ar fi. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. materializarea şi 63 .ca şi cum ştia lecŃia. Cu timpul. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. percepŃia extrasenzorială. Într-o zi însă. Cartofii fiind murdari.

celebrul magician american Chris Angel. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. mers pe apă. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia.dematerializarea obiectelor. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . după care acesta rămânea suspendat în aer. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). Ermolayev apuca întâi obiectul. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. etc. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. de peste jumătate de kilogram. în peste 100 de ocazii. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. de a vindeca. În zilele noastre. între anii 1973 şi 1974. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. precum şi între mâinile subiecŃilor. capacitatea de a vedea aura şi energiile. face demonstraŃii de levitaŃie. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). Testele au fost realizate sub un foarte strict control. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. în vecinătatea obiectelor respective.

Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.5m lăŃime.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. se afla un bloc de piatră.. a lui Bruce Cathie. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. ce era înconjurată înspre nord de stânci. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. la o distanŃă de 63 m de piatră. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. având pe ea câteva 65 . O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor.. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. cu unghiul de 90 de grade. la aproximativ 250m de stâncă. pe o traiectorie parabolică. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. pentru a levita obiecte. de 1m lungime şi 1. În mijlocul acestei pajişti. folosind diverse sunete. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată.influenŃa un obiect aflat la distanŃă. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. este LevitaŃia Tibetană.

pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. obiectul a început a se scufunda în pământ. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. astupând-o. s-a întins ca să se odihnească. Punându-şi capul deasupra sa. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. După câteva minute de concentrare. După ce a făcut câteva ajustări la centură. În curând descoperi că. ca o sonerie. toate simptomele se repetară. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. era trupul uman! 66 . electrometre. magnetometre. Victor Grebennikov. să aibă un gust ciudat metalic în gură. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. ele reveneau la la loc. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. cu termometre. Deodată. un glob de fier. ca şi când. Dar într-o zi. simŃi o senzaŃie de căldură. Începu apoi o serie întreagă de teste. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. etc. inclusiv o stare de greaŃă. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. ce stătea în colŃul laboratorului. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. concentrându-se din nou.butoane. detectoare de ultrasunete. la marginea unei ridicături. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. efectele dispăreau. iar în urechi auzea o Ńiuială. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. cercetător în domeniul insectelor. dar când se apropia. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. Apoi intensificându-şi concentrarea.

din plastic. 67 . hârtie. a drojdiei. ci pur şi simplu de geometria corpului. metal. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. în urma expunerii la acest câmp. denumită LSD. fiind opus celui de piramidă. Cercetările sale au mers mai departe. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. a fost capabil să leviteze. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau.Construind aceeaşi arhitectură artificial. pe care l-a folosit pentru vindecări. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. în prezenŃa acestui câmp. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. realizând un scaun. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. sau schizofrenie. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. cu care a făcut nenumărate călătorii. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. a obŃinut acelaşi efect. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. Stanislav Grof. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. lemn. germinaŃiei grâului şi a altor plante. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare.

Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. care ia toate formele de existenŃa fizică. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. medicină şi ştiinŃă în general. că înŃelegerea curentă despre univers. este superficială şi incorectă. din plane de existenŃă superioare. necunoscute de ea la nivel mental. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. Dar ciudat. practic fără limite. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. etc. ele confirmându-se ulterior. AlŃii se puneau în pielea rudelor. în această stare de transă. care nu posedau un trup fizic: îngeri. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. Cu altă ocazie. ghizi spirituali.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Nu am nici o îndoială în mintea mea. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. ceea ce desigur. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. datele din experimentele cu LSD. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. psihiatrie.Unul a relatat experienŃa ca embrion. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. 68 .

atât din trecut. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. arată că 69 . Carl Simonton. 14 erau perfect sănătoşi. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. atât din încarnarea prezentă. cu rezultate deosebite. efectuate în toată lumea. apoi cum celulele bolnave se micşorau. despre care nici măcar nu aveau habar. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. nu există nici timp şi nici spaŃiu. sau să explorăm alte lumi paralele. Tehnica sa era simplă. care nu se limitează doar la sănătate. Texas.accesând date. medic oncolog în Dallas. Numeroase studii. De exemplu. În Planul Astral al conştiinŃei pure. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. în timp ce cele sănătoase le luau locul. sau din “baza de date universale”. într-o stare de profundă relaxare. consideraŃi incurabili. 63 erau încă în viaŃă. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. cât şi din viitor. cât şi din altele. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. Dr. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. la care durata de viaŃă era de 12 luni. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. cancerul era în regresie la 12.

altora că vor merge 60km. În loc de a-i trata real. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. după weekend. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. Cunoscut este cazul lui Wright. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. mergea pe picioarele sale. este hipnoza. dar de fapt au mers 40 km. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. de exemplu. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. era bine. iar după 10 zile. pe nume Krebiozen. Astfel pacientului i se 70 . la analize. la diferite culturi. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. doar înscenau operaŃia. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. altora nu. din interiorul nostru. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. cu o vopsea inofensivă. este doar un truc mental. un pacient bolnav de cancer.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală.

în care adesea materializa mâncare. Atunci când acesta trece prin mulŃime. considerat “sfânt”. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. în urma tratamentului. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. etc. stratul de pe mâna stângă a căzut. Hipnoterapistul A. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. gata încălzită. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). neutilizat şi care stă într-o stare 71 . Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. braŃul său era perfect normal. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. fructe. În final. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. cu scopul de a vedea. Sigur. iar după 10 zile. care s-a născut cu o boală genetică. De asemenea. După 5 zile. denumită boala lui Brocq şi anume. pielea sa era solzoasă. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. de la spitalul Regina Victoria.înserează o credinŃă în subconştient. Iată exemplul unui tânăr. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. deoarece era o boală genetică. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Prin aceasta. asemenea reptilelor. este un indian. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. toată pielea i-a revenit la normal. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. nu la nivel mental. Mason. din Londra. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. obiecte exotice. este reprogramată. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă.

de-a lungul a 20 de ani. De asemenea. gust şi miros. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. acesta le interpretează. despre care noi 72 . erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice.latentă (adormită). fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. care odată ajunse la creier. Oricum. în stare de transă. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. Ingo Swan. Programul a început sub urmărirea CIA. pipăit. Cercetările efectuate de către Dr. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. apoi a fost preluat de Armata Americană. auz. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. în domeniul “vederii la distanŃă”. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. În multe din aceste cercetări mentale. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. iar aceştia. care au fost apoi denumite Dosarele X. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. în scopul de a crea spioni psi. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. conform programării anterioare. Deci imaginile şi sunetele. Multe ar fi de spus despre starea de somn.

exterioară lui. nu ar putea imagina. una exterioară şi altă interioară. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. de unde în timpul somnului. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. a sufletului. sau inventa locuri. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. din trecutul şi viitorul planetei. ca urmare a unui software. oameni şi întâmplări. În timpul somnului. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. capabil de a lua informaŃii din eter. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. Ambele însă sunt semnale electromagnetice.credem că reprezintă lumea exterioară. pe două căi. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. generată de unde electromagnetice. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. conform programărilor anterioare. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. persoane. din ultima sută de ani. De asemenea. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. recepŃionează altele pe o altă cale. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. asemenea unui computer. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. cea directă. sau întâmplări noi. care par foarte reale. sau oameni paranormali. a făcut diagnostice după 73 . la nivelul conştiinŃei. dar visăm locuri. Trebuie să existe o bază de date. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor.

ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. dând tratamentele necesare. De aceea acest vehicul (trup). în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. legile universale. un instrument. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). reîncarnarea. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. foarte complex din punct de vedere tehnologic. percepŃia extrasenzorială. Egiptul antic şi piramidele. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). astrologia. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. deşi nu avea nici o pregătire medicală. viaŃa neştiută a lui Isus. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). sau în spaŃiu. materială. care este etern şi fără limite în timp. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. cunoscută sub numele de New Age. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. etc. 74 . Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. schimbările ce vor urma pe Pământ. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. Atlantida. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”.poza bolnavului. Trupul fizic. având programe proprii.

după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. mai ales în cazul spiritelor negative. fiind legate sentimental de persoana respectivă. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. De multe ori. cu acordul gazdei. pentru a-l îndepărta. doar în puŃine momente. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 .Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. prin care o entitate inteligentă superioară. nici separaŃie. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. Şi acum este momentul să înŃelegem. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. cel posedat nu era “în apele lui”. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. Indiferent care ar fi cauza. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. cu care îşi asigurau hrana proprie. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. alte spirite aparŃineau unor rude decedate.

invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. nu numai chimic. Nici nu s-ar putea altfel. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. egoism. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. Numai oamenii. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia.spirituală. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . “apă vie”. având diferite frecvenŃe. pace. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. cea a polarităŃilor. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. ar apărea o interferenŃă distructivă. compasiune) sunt adevărate elixire. ură. în toate textele spirituale. ca undă purtătoare. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. bucurie. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. căci schimbându-şi energia.

Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. în tot acest complex de universe. 2. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. El a folosit analogia cu un cub Rubik.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. simŃurile. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. cât şi vertical. din alte prototipuri. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. când ai 3. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. îi va lua 2 minute. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. organele. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. Toate sistemele biologice.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. doar prin întâmplare. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. Reamintirea se face treptat. decât IUBIRE. cât timp ar trebui? 77 . de acum 530 de milioane de ani. sistemul imunitar.

nu la toŃi.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă.000 şi 90. Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. acum 35. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. perechi de bază între două lanŃuri de ADN. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. însă apărând numai la o parte din indivizi. Nucleotidele formează legături. căci astfel ar fi murit toate speciile. ce a avut loc la omul de Neanderthal. a fost efectuat într-un efort 78 . SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. citozine (C). Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. Restul este adormit. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea.000 de proteine diferite). Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN.000 de ani. ci înainte. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi.1 miliarde de nucleotide. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). guanine (G) şi timine (T). ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ.

Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100.000 de proteine diferite. fericite. gradual. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. Teoria CreaŃiei Inteligente.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. Aceasta în loc de a muri.000 de gene (70. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul.000 care să explice reproducerea şi 30. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. ca singura posibilitate de hrană. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. fondatorul ei fiind Michael Behe. nu prin 79 . sau răsturnat. ce respectă anumite cicluri. Spune că au loc etape de progres. El a făcut următorul experiment. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. mici schimbări. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie.

ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. în acelaşi timp. Nu 80 . Moleculele de ADN. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. în glandele din trupul uman. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie.dezvoltare liniară. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. ci se acumulează în timp.dfdfdf. sunt transformate în energie electromagnetică. de la formele de viaŃă mai simple. pentru că ele nu au existat!. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. ca o undă.61803399). nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. emoŃiile devenind energie în mişcare. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. la cele mai complexe. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. înainte ca să apară noua specie. în scopul de a crea noi specii. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. evoluŃie cuantică.

Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. ci în toate moleculele. 81 . Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. ca şi biofotonii în organisme. nu numai în moleculele de ADN. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. emoŃională şi sănătate. Lumina soarelui este stocată. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. ei pot să moară. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. cu scopul de a lua fotonii de la soare. de asemenea metabolismul celular. uniform distribuit. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. care iniŃiază replica celulelor. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. în urma consumului de hrană. folosind clorofila printr-un proces. El a dovedit experimental. denumit fotosinteză. super coerent. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor.

Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. fiind cu mult superior acestuia. Lingviştii au descoperit că. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. Cercetătorii ruşi însă. intuiŃia. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 .ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. ci serveşte de asemenea. puterea de vindecare spontană. În plus. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. la stocarea de date pentru comunicaŃie. fără a înlocui genele. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. cuvinte şi gânduri.

Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. nu a fost necesară decodarea lor. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. modificându-i informaŃia genetică. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. lăsate de 83 . producând “găuri de vierme”. folosind radiaŃia laser endogenă”. Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. din vecinătatea găurilor negre. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. se pot obŃine efecte de clonare. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. De exemplu. fără a mai utiliza procedeele clasice.

furnicile lucrătoare rămase. toată colonia îşi încetează lucrul. numind-o Sonata Diavolului. etc. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă.stelele ce au ars. de care nu 84 . Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. grijile. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. Nu contează cât de departe este. atâta vreme cât este în viaŃă. blochează hipercomunicaŃia. vor continua să construiască adăpostul conform planului. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. sau hipnoză). Stressul. niciuna nemaiştiind ce să facă. prin intermediul conştiinŃei de grup. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. Dacă însă regina este ucisă. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. De-a lungul mai multor ani. chiar şi când este departe. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie.

la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. După toate aparenŃele.avea habar. în vecinătatea persoanei respective. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. aparatele funcŃionează din nou normal. ci de un “câmp de unde de torsiune”. sau telepatia. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. în Florida. Întrebat cum a descoperit aceste formule.. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. apoi când acest câmp se disipează. inexplicabile. pe măsura dezvoltării lor. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. 85 . Aceasta este o colecŃie bizară de corali. au putut fi explicate ştiinŃific. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. aceasta fiind uitată. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). în secolul al 19 lea. nemaifiind science – fiction. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. Efectele secundare.

care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). În anumite condiŃii însă. sau coloane vizibile de lumină. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. sunt foarte instabile. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. extrem de mici. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. Acest fenomen are 86 .Cercetătorii presupun că dacă oamenii. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. Când un mare număr de oameni se gândesc. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). În anumite lucrări de vindecare a planetei. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. care cauzează o senzaŃie plăcută. În general. ar avea puteri asemănătoare zeilor. Normal aceste găuri de vierme. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. sau meditează simultan la pace. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. în meditaŃie. care conŃin cantităŃi mari de energie. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului.

Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. în urma noilor studii. fie ca o undă de energie. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. ar crea semnalele de “on” şi “off”. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. similare computerelor digitale. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. în final rezultând un “computer cuantic”.

Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. ci foarte activă 2. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului.de ENERGIE UNIVERSALĂ. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii.000 de fosile marine. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . Un organism marin simplu. sau în explozii. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc.

Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente. referitoare la sistemul nostru solar: .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate.Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .000 de ani .Saturn în ultimii 20 de ani.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice.schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA. .Marte are şi ea o încălzire globală. a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator .Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice . comparativ cu ultimii 11. pentru o aşa zisă “planetă moartă” .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a . . furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare. deşi se îndepărtează de Soare 89 . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.

Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. religioasă şi socială.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. determinându-le să devină tot mai strălucitoare. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. din ultimii ani.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere.În 6.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale.

ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. al lui Al Gore. asemănător unei mingi de fotbal. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. arătând că universul are forma unui dodecagon. Nenumărate formaŃiuni geometrice.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice.2.

mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare. ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii. 92 .grâu. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale.

Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. nimic deosebit nu s-a întâmplat. după reflexia de un perete. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. se transformă din solid în energie pură. paralelă. ci de exemplu. Când a trecut-o prin sticlă. în care spaŃiul şi timpul se inversează. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. însă când a transferat-o prin cuarŃ. putându-se deplasa doar în spaŃiu. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. denumită spaŃiu . existând un alt tărâm. având o lăŃime de 1 nanometru. În lumea inversă. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. ea este fixă în spaŃiu. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. este fixă în timp. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. În afara realităŃii noastre există o alta. denumită timp-spaŃiu. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. cu zona întunecată de pe Neptun. unde 93 . O particulă aflată în realitatea noastră. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. ajungând la cultura sănătoasă.timp. cu o grosime de 100 nanometri. dar se poate deplasa în timp. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. Viruşii. la una sănătoasă.

Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. cei doi au menŃinut un contact telepatic. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. s-a constatat. Acesta este tărâmul viselor. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. cum încă mai cred unii. sau un torus. După moartea lui Watkins. iar pentru a comunica. în cele 3 direcŃii. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. cum ar fi cel de la Stonehenge. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. iar în exterior timpspaŃiu. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. a trebuit să găsească un canal. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu.timpul este extins. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. curbând-o. I-a povestit 94 . în care nu ne putem deplasa. prin intermediul cărora se poate călători în timp. prin citirea jurnalului său. Chiar şi după moartea sa. însă suntem fixaŃi în timp. planul astral. decât liniar. al experienŃelor paranormale. Pe de altă parte. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. sau al piramidelor. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Putem face analogia cu un măr. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. curgerea sa fiind asemenea unui rău. ceea ce nu a fost tocmai uşor. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman.

ce are forma unui con de brad. din mitologia Egipteană. Tot ce se întâmplă. se întâmplă în interiorul acestor sfere. zeul lumii subterane. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. picturi şi monumente. de con de brad. cu centrul în centrul creierului. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . căci o întâlnim în nenumărate texte. unde se petrec toate procesele conştiente.despre chakre. Osiris. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. în sfere concentrice. care aveau în vârful coifurilor această formă.

Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. având în centru glanda pineală. În Hinduism. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. zeiŃa distrugerii. putem avea acces la celălalt tărâm. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. Când toate chakrele se mută în jurul capului. 96 . în mijlocul frunŃii. Shiva are părul coafat ca un con.se urcă spre glanda pineala.

Lângă ea se află un sarcofag deschis. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. are în vârful lăncii tot un con. având la baza inscripŃii 97 . nu ochii). Şi asta nu e totul. în zona denumită Curtea Conului. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. ci ca fiind legat de spirit. Dacă va fi ochiul tău curat. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. adică al 3 lea ochi. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Bachus. Dionisus portarul lumii de dincolo. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. tot trupul tău va fi luminat. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă.Zeul vinului. În Matei 6.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. întâlniri cu fiinŃe 99 . iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. călătorii în tărâmuri paranormale.Şi neaşteptat. Ńinute în secret. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. hipnoză. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. sau ayahuasca. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. yopo. departe de cei mulŃi. Ea emite apoi melatonină. înainte de culcare. o substanŃă care calmează sistemul nervos. sau experienŃe mistice. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. fiind extrasă din plante ca. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. deci în prezenŃa întunericului. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. călătorii în timp. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. transă.

pot duce la blocarea ei. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. când ai vise. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. fără a avea acces la cea spirituală. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. În absenŃa luminii. De aceea. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. adică trăieşti în întuneric. ci pentru că are nevoie de multă energie. furnizând imagini şi sunete. fluoritei din apă. datorită dietei greşite. se formează mici molecule de microclusteri. pentru a se activa. permiŃând percepŃia. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. care se transformă în unde. În interiorul său. apărând dereglări. fluorului din pasta de dinŃi.spirituale. referitor la semnul fiarei. considerându-ne fiinŃe divine. Ea lucrează asemenea unui televizor. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. sau băuturilor carbogazoase. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. SubstanŃe ca LSD sau DMT. folosindu-ne ochiul minŃii. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. Desigur. care în timp se calcifiază. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. însă câteodată. etc. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. situat pe frunte (punctul negru). au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. Înăuntrul său. doar când călătoreşti în timp. glanda pineală este umplută cu apă. Simbolismul din Biblie. sau ochiul spiritual. alimentate de imaginaŃie. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. din spaŃiu-timp.

Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. similar cu o hologramă din lumină. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. ce credeŃi? Glanda pineală. are în centrul său. ce se formează la nivelul creierului. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. în simbolul de pe spatele 101 .treaz. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. de secole. după care se poate forma un tetraedru regulat. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. Studiul timpanului urechii. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. obŃinându-se un sunet holografic. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi.

bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. în care omenirea. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. 102 . bazat pe principiul ecranului TV. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. care este apoi realizată şi testată. Desigur. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. Un exemplu este filmul Contact. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu.

fiind utilizat printre altele. În epava navei prăbuşite la Roswell. a suferit nişte dereglări genetice. în 1947. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. prin rotire cu o viteză foarte mare. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. creează scutul electromagnetic. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. El a refăcut genetic sămânŃa originară. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. ale lui George Bush.Se poate observa cum părŃile componente sunt. care fiind originară de pe Pământ. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. Este vorba de 103 . rezervorul şi inelele care. împreună cu o rasă de extratereştri. în Aria 51. venită din viitor. El a fost denumit looking glass.

atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. 104 . că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. necesară călătoriei în timp. liniştită spre Noua Lume. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. cu scopul de a lua o mostră de ADN. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. au fost dezactivate. sau vom face o tranziŃie calmă. foarte clar. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. pentru toată lumea. războaie. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. căci el este în continuă transformare. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. În decembrie 2006. De aceea vreau să subliniez. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. greu de descifrat chiar şi pe calculator. babei Vanga şi multe altele. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. însă. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. în vederea salvării acelei rase. care sunt astăzi la modă. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. în funcŃie de gradul său de înŃelegere.

până la nivelul cosmic. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. după modelul celei rămase de la Atlantida. În filmul XMen. ci devine o linie dreaptă. i se amplificau gândurile. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. fiind respinşi cu brutalitate. În filmul Minority Report. aruncând asupra ei globuri de foc. a fost realizată.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. un baraj energetic. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. pentru a călători pe Marte. SubiecŃii simŃeau în acel punct. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. putând fi orice. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. A fost denumit scaunul Montauk. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. oameni. în care puterea mentală îi este amplificată. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. graficul nu mai are forma sinusoidală. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. având puteri paranormale. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. după 21 decembrie 2012. persoanei aşezate în acest scaun. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. în timpul celui de al doilea război mondial. aşezaŃi în scaune plutitoare. o galaxie. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. În Total Recall. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. pe care nu erau capabili să îl treacă. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie.

unde de altfel a fost realizată o bază. în caz de cataclisme. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. nu sunt deloc. în secret. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. apoi vor avea loc la intervale de o lună.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. esoterice. etc. în cercuri restrânse. în ultima etapă va avea loc un salt brusc.618) care. precum şi a galaxiilor. 2. o săptămână. pentru evacuare. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. Practic. la numărul de aur (1. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. prezentate anterior. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. războaie. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 .gheaŃa din Antarctica. ci unul exponenŃial. câteva în 2010. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. având o nouă vibraŃie. deşi par a fi noi. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. fiind unul în 2009. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. păstrându-se cu mare grijă. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează.

Deşi este simplu de înŃeles. ceea ce este cel mai important. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. diavoli. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. cum de altfel şi trebuie să fie. secole de-a rândul. etc. ca principii generale.de distorsiune. acest model al realităŃii. Însă. arhangheli.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. Un lucru este însă clar. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. cu care s-a confruntat ştiinŃa. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . este deosebit de elegant. Creştinismul. explică toate enigmele şi toate blocajele.

în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . însă în trecut. autodisciplină şi privaŃiuni. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. mai marele tuturor. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ.

în care se pune accent pe experimentarea Divinului. Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază.

Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. unele foarte diferite de altele. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. pot lua legătura cu spiritele. luminoasă. mai ales meditaŃia. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe..

în comparaŃie cu a noastră. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. din păcate. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. au impus o religie extrem de deformată. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. o singură spiritualitate. în care. Toate separaŃiile acestea sunt false. aceea a ADEVĂRULUI. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. Această ştiinŃă. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. care era deosebit de avansată. sau căi religioase. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. Tibet) şi în America (indienii nativi). de-a lungul istoriei. sau chiar zilnic horoscopul. ca de altfel toate informaŃiile vechi. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. ce stau în 111 . s-a ajuns pană la crime şi războaie. cu scopul de a impune altora anumite idei. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. Desigur. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. De multe ori. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei.rele.

putându-se provoca şi controla moartea clinică. Energia noastră (gândurile. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. etc. într-un singur sistem. părinŃii. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. De aici şi apariŃia horoscopului. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. Să ne amintim că totul este energie interconectată. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga.spatele creaŃiei. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. emoŃiile) este CREATOARE. înainte de a se încarna. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. Trupul 112 . Totul fiind perfect programat. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. iar după aceste două etape premergătoare. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. care desigur are o explicaŃie fizică. locul de naştere. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. cel puŃin între BINE şi RĂU. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii.

este conectat cu energia universală. necesare vieŃii. nu material. prin centrii energetici (chackre). au două componente. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). ele sunt vii. Cristalele sunt materie organică. au făcut experienŃe în afara trupului. care mai apoi s-au expandat în 7. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. la două dintre ele. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). Vechile scripturi Vedic (India). fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. De asemenea. Tot ceea ce există. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. este asemănat cu un ocean de energie. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. pe care o denumeşte prana. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . Clarvăzătorii din vechime. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale.fiind pur energetic. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). În viziunea acesteia. care trebuiesc activaŃi.

anume plantele. iar deasupra tuturor Creatorul.trunchi şi căŃărându-te în copac. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. animalele şi omul. 114 . incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică.

radiază 6 linii. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. situat în partea de sus. cu sensul către centru. sau oul cosmic. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. a templelor greceşti. credeau că macrocosmosul. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. cele ale Cavalerilor Templieri. Ochiul Drept a lui Horus. precum şi două zone conice. Egipt şi Atlantizi. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. Anticii hinduşi şi scandinavi. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. în cercuri restrânse. au legende ce descriu axa copacului. de forŃă şi logică. a tot ce este în univers. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. de dragoste şi compasiune. Grecii. Chaldeenii şi Japonezii.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. se credea că această creaŃie. Cealaltă. sau marele univers este asemenea unui copac divin. în jurul căreia se roteşte Pământul. sau lumi. poate fi descrisă prin forme geometrice. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. ce arată ca o mişcare de vortex. care studia principiile feminine ale creaŃiei. etc. După cum este uşor de observat. atât în nord cât şi în sud. Perşii. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. Ea a fost foarte bine păstrată. ale masonilor. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 .

în Floarea VieŃii. partea masculină. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron.figurile geometriei sacre. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. vom obŃine Fructul VieŃii. 116 . La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. sunt denumite forme feminine. cu centrul în interiorul celei precedente. deoarece sunt rotunjite. Cercurile colorate cu forme rotunde. alte sfere. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. cu forme rigide. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem.

iar cercul mare Soarele. Cercul mic reprezintă Luna. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. care reprezintă subiectul central în Kabbala. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. a lui Leonardo da Vinci. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. Întâmplare? Nicidecum. sau într-un cerc.

a două tetraedre regulate întrepătrunse. a evreilor. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. sculptate în piatră. datate o mie de ani înainte de Platon. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. a lui Brahman. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. ca un 118 . La muzeul Ashmolean din Oxford. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. nefiind altceva decât o reprezentare în plan.noi astăzi. se află 5 solide platonice.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Platon explica în cartea sa Timaeus.

Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. apoi o deplasăm pe verticală. masculin şi feminin. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. cu toate distorsionările şi manipulările respective. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. au existat în trecut pe Pământ. Prima literă este o spirală. literele sale nefiind alese întâmplător. în dimensionarea marii piramide. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. pe feŃele laterale vor apare. deosebit de avansate. toate celelalte litere!!! Vedem deci.indiciu de bază al creaŃiei. în mod succesiv. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. adică phi. ce veghează deasupra tuturor. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. lumină şi întuneric). ca proiecŃii. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . dau numărul phi. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor.

demonstrată prin nenumărate experimente. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. în care se experimentează viaŃa. asemenea Solidelor Platonice. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. care la rândul lor.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. Materia nu există. adică a Numărului de Aur. ce se combină în structuri geometrice. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. este o singură “entitate”. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. De aceea ele sunt formate din două unde plane. a involuat. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. pretutindeni. pe care îl vom denumi ETER. În termeni foarte simpli. un singur sistem. Din acest motiv ele au fost 120 . arată ca nişte sfere ce se expandează. sub forma unui torus. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. este şi va fi. până la infinit. nu în plan. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. că tot ceea ce a fost. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. este o iluzie. pleacă de la premisa. asemenea undelor de radio emise de o antenă.

din atmosfera Pământului. diferitele densităŃi. minerale. Deci. adică întregul se regăseşte în formă identică. acest proces fiind denumit evoluŃie.denumite unde de torsiune. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. care au diferite nivele de frecvenŃe. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. Scopul principal este experimentarea. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. de a se reuni cu totalul. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. imaginile de pe monitor reprezentând materia. după cicluri cosmice prestabilite. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. crează iluzia separaŃiei. asemenea posturilor de radio. Diversele entităŃi sunt preprogramate. galaxii. prin intermediul ADN-ului. în toate părŃile sale. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. energii şi inteligenŃă. lumile. plante. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. stele. prin creerea de lumi (universe. nu se deranjează unele pe altele. al hologramei. humanoizi). Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. sau dacă vreŃi. Totul este construit pe principiul fractalilor. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. 121 . îşi păstrează identitatea. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. planete. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). însă la scară mai mică. în scopul de a realiza anumite funcŃii.

122 . iar oamenii. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. porŃi stelare. pe măsura evoluŃiei lor. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie.adică “baza personală de date”. călătorii în timp. capabilă de a manipula şi controla energia brută. bazate pe antigravitaŃie. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. Dacă astfel stau treburile în univers. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. teleportare. se pot transforma în “superoameni”. dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici.

123 .

Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. Nimic nu poate lua formă fizică. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă.3. în aşa zisa materie. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. ci este doar atât: o variantă posibilă. unde să ne desfăşurăm viaŃa. din fiecare secundă. “după chipul şi asemănarea Sa”. asemenea unui teren de joacă. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. sub formă de imaginaŃie. Nu este nici pe departe cea mai bună. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. TendinŃa noastră de 124 . din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. sau cea mai benefică. ea are în spate o forŃă motoare. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. o existenŃă fizică tridimensională. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. fie ea o operă artistică. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. de natură energetică. un aparat tehnic. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. invizibilă ochiului. o teorie ştiinŃifică. noŃiunile de timp.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. o cauză. pe tot parcursul istoriei sale.

de-a lungul mileniilor. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. din aceleaşi motive. “Marele Zeu”. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. 3. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. Un lucru este însă sigur. să viseze la tot felul de experienŃe. însă nu sunt popularizate pe larg. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze.mai bine. de evoluŃie. ele au existat şi există din belşug. este esenŃa Creatorului. fiind nemişcată. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. de către cei “aleşi”. peste tot şi în toate. “Unicul Zeu”. Nu a existat. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. această energie conştientă de ea însăşi. El a fost denumit “Creatorul Unic”. sau “Tot Ceea Ce Este”. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. denumit viaŃă.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. sau “Dumnezeu”. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . Deci. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului.

Stările de agregare solid. fără a vedea nici măcar un punct. nu sunt materiale şi nici adevărate. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. sunt impresii. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. pe malul mării şi ne simŃim bine. fără a auzi nici un sunet. prin oscilaŃie. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. care de fapt nici nu ar fi posibilă. tridimensionale. în bătaia brizei şi a soarelui. asemenea câmpului din jurul unui magnet. relaxaŃi şi fericiŃi. ca ochii şi urechile noastre. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. doar el. inclusiv omul. Ele nu sunt solide. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. având diverse forme şi culori.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. Deoarece nu există “aici şi acolo”. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. Orice este în universul acesta. creierul uman. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. Deci lumile create. s-au creat “realităŃi virtuale”. deodată a apărut soluŃia. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. o reŃea infinită de curgeri energetice. Astfel s-au format lumi. galaxiile. apoi interpretate în interiorului unui computer. după tovărăşie. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. Nu este o separaŃie fizică. tânjea după experienŃă. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. nemaifiind nimeni altcineva. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. creând diverse zone distincte. stelele.

denumit evoluŃie. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. a decorului. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. s-au realizat actorii. sisteme tehnologice foarte complexe. denumite Gardienii CreaŃiei. animalele şi oamenii. în scop de experimentare. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. sau spirite. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. adică fiinŃele: plantele. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. aşa zisele suflete. După realizarea cadrului. asemenea computerelor. fiind un singur sistem. 127 .ne da senzaŃia că sunt reale. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. de a se reîntoarce la Sursă. funcŃionând pe principii informatice. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. a scenei. încet. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. în spatele iluziei totul este interconectat.

3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. Mineralele sunt pe nivelul întâi. cum de altfel a presupus Descartes. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. ea nu poate fi impusă de altcineva. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. există diferite nivele de experienŃe. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe.3. în marele plan al creaŃiei. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. însă nu este vorba de procese pur mecanice. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. prin voinŃă proprie. ci energetico-vibratorii. iar omul pe cel de-al treilea. În principiu sunt şapte nivele de bază. Ce este mai departe. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. ForŃa motoare este “intenŃia”. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. ci doar asistată. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo.atât 128 . în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. care sunt în număr infinit. aşa cum greşit a presupus Darwin. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională.

Acestea se asociază în forme geometrice. într-o clipire. sau modificat. orice structură. acesta este format. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. dacă vreŃi o analogie. dând 129 . prin tranziŃii liniare de milioane de ani. fără a avea o formă anumită.conştiinŃa proprie. De altfel. nefăcându-se. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. sau cu două pâlnii puse cap la cap. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. cea de grup. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. care este responsabilă de planeta Pământ. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. ele apar şi dispar din realitatea noastră. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. asemenea Solidelor Platonice. În plus. cât şi conştiinŃa mai înaltă. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. El este doar înrudit cu aceasta. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. trecerea de la un nivel la altul. Însă aceste particule subatomice. în etape. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. UnităŃile vibratorii de bază. călătorind în mai multe realităŃi paralele. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. adică electronii. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. Odată înŃeles acest lucru. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. Este. cu viteze atât de mari.

dând naştere la adevărate tragedii. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. iar pentru densitatea a patra. un cub. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. de a lua forma ei. a fost şi este de curiozitate. care la rândul lor formează atomul. care au fost stocate în baza sa de date. care trăieşte 130 . s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. uitând cine sunt. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. 3. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune.naştere aşa ziselor particule subatomice. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. de unde vin şi în ce scop sunt aici. entităŃile separate din întreg. De exemplu. implicarea devenind totală. pentru dimensiunea a treia. Ea este asemenea unui computer. Cu timpul însă. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. împreună cu personajele virtuale ale filmului. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. plângând sau râzând. de-a lungul succesivelor incarnări. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. în care noi suntem acum. dragoste absolută şi bucurie. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. devenind parte din acŃiune. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent.

ele sunt date de interpretarea mentală personală. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. La naştere. iar viaŃa era un adevărat Paradis. care este etern. în sens intrinsec. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. de-a lungul timpului. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. Ele nu fac parte din alt sistem. trăind în pace. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. Totul este interpretarea minŃii. în interesul grupului. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. La fel noŃiunea de suferinŃă. este liber şi este cunoscător al adevărului.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. demonice. fiecare individ are memoria “albă”. ele sunt unelte de experimentare. Însă această experienŃă era unilaterală. sufletul. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. a acestei iluzii. este iluzorie şi relativă. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. De aceea s-a introdus uitarea. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. aşa zise negative. armonie şi dragoste. nu doar al celui personal. apoi pe 131 . La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt.

În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . automată. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. fără a o mai trece prin gândire. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. educatori. aceleaşi ticuri. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. Ne transformă într-un “robot”. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. inconştient. ci care au doar puncte comune.măsura trecerii timpului. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. fără putinŃa de a o controla. sau mişcări necontrolate. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. prin filtrul raŃiunii. părinŃi. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. dă aceleaşi replici. face aceleaşi glume. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. ce are aceleaşi tabieturi. Păcatul nu există cu adevărat. denumit Iad. dintr-o gamă de probabilităŃi. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. prieteni. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. toŃi cei din jurul său. experienŃe fizice. ea crează materie. şi aşa mai departe.

“adormire”. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. să aibă voinŃa de a lucra cu el. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. făcând analize inutile. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. simte. neavând nici o utilitate. este doar ajutată şi asistată. fără a fi convins. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. În aceasta constă evoluŃia omului. gândurile. folosindu-se de noi. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. care se amplifică şi se învârt în cerc. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. fără a avea nici un control asupra lui. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. acestea sunt din spectrul negativ. sau de inimă. Sigur. dar după un timp lucrurile se vor 133 . De cele mai multe ori. cine suntem. evoluŃia nu se face de la sine. el va fi utilizat în viitor. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. sau face. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar.a ceea ce gândeşte. chiar dacă nu în prezent. în sensul autocontrolului personal . alte entităŃi de conştiinŃă. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. la început aceasta va părea imposibil.

ne vom simŃi mai bine. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. nici în avantajul nostru. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. efectul fiind o pace mentală. vom descoperi o lume nouă. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. Abia după ce am înŃeles aceasta. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. încet. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. ne va cuprinde fiinŃa. mai veseli. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . care nu sunt nici necesare. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. cât mai mult posibil. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. Cu timpul. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. Încet. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. De fapt.

sau dramele. totul se întâmplă simultan. prin alegerile proprii. peste care nimeni nu intervine. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. care reprezintă tot ce este. este de a se 135 . În lumea absolutului neexistând timp. sau mai bine zis. şi să evolueze spiritual. în funcŃie de agenda proprie. o vom putea schimba. spectre de realităŃi paralele.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. nu sunt percepute de El astfel. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. Mai pe înŃelesul tuturor. sufletele îşi aleg conjunctura. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult.3. deşi rezultatul se ştie. aşa zise negative. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. aceasta având în final un singur scop. ExperienŃele. într-un permanent “moment prezent”. Scopul suprem al fiecărui suflet. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. căci aceasta a fost alegerea noastră. Noi am creat această lume şi numai noi. iar actorii nu se omoară cu adevărat. atunci când vom avea voinŃa necesară. ştim că este doar un film. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. este vorba de faptul că. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. Înainte de fiecare întrupare. este asigurat. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. la nivelul său de conştiinŃă. dinainte proiectate. De fapt fiecare conştiinŃă trece. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. toate scenariile fiind scrise dinainte. prin realităŃi paralele.

să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. extratereştri. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. drumul fiecărui suflet este. uniunea cu tot ce este. este poate cea mai mare frică pe care o avem. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. 136 . este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. Când vom ajunge să realizăm aceasta. Frica de moarte. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. Până atunci însă. experimentează extazul. pe drumul evoluŃiei. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. originea şi locul nostru real nu este aici. ca prin farmec. Totul fiind dinainte programat. este cea mai bună variantă pentru noi. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. destinaŃia fiind dinainte asigurată. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. total opuse. ci în lumea absolutului. De fapt este şederea aici pe planetă. în felul său. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. asemenea părinŃii pe copii. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. Deci să nu ne temem. perfect calculat.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. desigur cu efectele dureroase aferente.

hrană pentru plante şi animale. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. Cât despre noi. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. este numai împotriva noastră. mereu. atât pentru conştiinŃa proprie. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. Atunci se reîntoarce de unde a venit. totul se transformă”. cât şi pentru cea de grup. Şi dacă nu ne place prezentul. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. mereu. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. cu care trebuie să se împace. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă.Deci să ne bucurăm. nu avem nici un motiv de frică. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. până la sfârşitul vieŃii. devenind din nou viaŃă. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. Numai astfel în final. totul este perfect proiectat dinainte. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. căci nu o poate schimba. reintră în ciclul natural al Pământului. cu precizie matematică. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. Să învăŃăm să acceptăm. Vedem deci cât de magistral este acest proces. 137 . vom putea zice că am trăit cu adevărat. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea.

Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. Aceste energii. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie.6 Despre Energie Totul este energie. construcŃiile. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. Dacă această mişcare. cât şi de la mediul înconjurător. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat.De deasupra. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. totul. stele. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Fluxurile de energii. ştiinŃele. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. ViaŃa ca definiŃie. toate evenimentele par să fie acolo simultan. se suprapun în acelaşi spaŃiu. fără a se deranja unele pe altele. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. galaxii. Orice gând. asemenea semnalelor radio. noi înşine suntem energie. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. această vibraŃie ar înceta. având nenumărate frecvenŃe. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. dacă ne uităm în trecut. orice senzaŃie. 3. privind peste veacuri. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. nimic nu este separat. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. operele de artă. nu există decât un singur sistem. filozofiile. tehnologiile.

Când suntem nervoşi sau supăraŃi. iar gradul ei de densitate. având densităŃi din ce în ce mai mici. căci nefiind separaŃie între noi şi El. Corpul fizic al omului nu este singurul. aşa cum o demonstrează procesele din univers. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. facem pentru El. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. deşi însumată poate ajunge la valori imense. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. ceea ce noi facem. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. toŃi suntem acelaşi. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. la rândul Său. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. Fiecare gând creează o realitate. cum sunt de exemplu îngerii. cum este cazul omului. aşa zisele corpuri de lumină. Noi şi El suntem acelaşi. cum ar fi corpul astral. care sunt la fel de reale sau virtuale. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. nici de aparate electromagnetice de măsurare. trăind diferite aventuri. de reamintire mai exact. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. prin această mare de energie conştientă. este inclus şi Creatorul. La nivel personal. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. în această hologramă generală mutidimensională.limitate la anumite game de frecvenŃe. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. Orice gând. creând o hologramă luminoasă. ca şi cele trăite în starea de veghe. sau cel eteric. însă. iar nivelul 139 . mai sunt încă şase învelişuri similare. orice emoŃie este energie creatoare. altele mai rarefiate.

vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. în timp ce la lucru. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. să iubim. să avem un hobby. Orice contact interuman. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. iubitori. nu neapărat numai cel fizic. memoria funcŃionează mai bine. şi ne simŃim perfect sănătoşi. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. este din cauză că noi o blocăm mental. suntem superenergizaŃi. Când suntem veseli. Faptul că nu avem din belşug energie. Crăciun. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. să râdem să ne bucurăm din orice. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. persoanele respective influenŃându-se reciproc. măcar în timpul liber. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. în ceea 140 . fiind hrănite cu “apă vie”. nu este greu de loc. dacă nu în totalitate. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. de ziua onomastică. capabili de a “răsturna munŃii”. Cu răbdare. deoarece ea este infinită în univers.de energie din corpul nostru este scăzut. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. la un concert. prin gânduri şi atitudini negative. în timp el va apare cu siguranŃă. Vom vedea că la anumite ocazii. Să creăm. la un mare meci de fotbal. implică un schimb de energie.

Din punct de vedere fizic. decât credinŃa. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie.ce priveşte frecvenŃa. Ńinute în secret. ca întreg. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. cu care se simt conectaŃi. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. 141 . au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. nu a celor mulŃi. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. 3. Din cele mai vechi timpuri. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. pe vremea lui Pitagora. sau ale grecilor antici. vindecători. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). de a se teleporta. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. reale. De-a lungul istoriei omenirii. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. oameni capabili de a levita.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. în ei şi în puterea Creatorului. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. ne-au făcut să le sfidăm.

a luminii şi a iubirii. în scopul de a Ńine masele în frică. Ce alegere vom face însă pentru viitor. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. care le-au Ńinut pentru ei. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. acestea fiind create pe premise false. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. de-a lungul evoluŃiei noastre. necunoaştere şi supunere. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. cea a dragostei şi a luminii. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. politice corespunzătoare acestor idei. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. au părut exagerări ale unui idealist. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. ci un fiu al Luminii. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. Adevărul este că Isus. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. ba 142 . aparŃinând mai degrabă vreunei secte. financiare. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. Problema este ce vrem să facem acum. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. căci despre el este vorba. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. dacă urmăm calea sa.

arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. nici între noi şi el. acum. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. Oricât am vrea să ne amăgim. punându-se în loc nişte teologii false. atunci când eşti înlănŃuit. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. sau confiscate. în preajma dezastrului planetar global. textele gnostice arse. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. Noi toŃi suntem Unul. având o planetă distrusă. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. de către fiecare dintre noi! 143 . Din păcate religiile care vorbesc în numele său. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. dacă aveŃi credinŃă”. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. Iată cum cel mai mare master. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. au fost manipulate. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum.încă şi mai multe.

144 .

145 .

Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. programe. odată cu deplasarea 146 . una pozitivă şi alta negativă. după nişte cicluri prestabilite. creaŃia universului s-a făcut în etape. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. de-a lungul a multor incarnări. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii.22. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. la noi subsisteme. din conştiinŃa totală a Creatorului. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. după principul fractalilor.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. Pe măsura maturizării lor. La sfârşitul ciclului. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar.4. inteligente. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. a întregului. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. formată din bine şi rău. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. date de respiraŃia divină a soarelui central.

4. aflată între Jupiter şi Marte. o şcoală. are în spatele cortinei regizori.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. lecŃia iubirii necondiŃionate. creatorii universului. Aceste trupuri superluminoase. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. ca fiind o scenă cosmică. sufletele s-au încarnat. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. ce fuseseră eliberate. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. ca dealtfel orice altă planetă. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. Ele 147 . stabilindu-se în centrul planetei. care cunoscând regulile jocului universal. au venit pe Pământ. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). humanoizi compleŃi.planetei gazdă prin univers. bine camuflaŃi. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. pentru a evolua mai departe. Această scenă. fraŃi din spaŃiul cosmic. capabile de a se încarna în timpuri diferite. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. în urma exploziei atomice. în care sufletele trebuie să înveŃe. necesare reîncarnării sufletelor. fiinŃe inteligente superioare nouă. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. unde oamenii sunt actorii.

Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. aflaŃi la suprafaŃă. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. grădina Edenului. au căpătat trupuri adecvate. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). având trupuri eterice. pentru a produce o umanitate universală. FraŃii Luminii. încât sufletele din Mellona. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. La început. pentru a atinge completarea. după chipul şi asemănarea lor. în care spiritele se incarnau. până când au devenit fiinŃe umane complete. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. Au creat Agartha.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. au venit voluntari pe Pământ. Totul a mers conform planului. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. Au creat oameni. care prin 148 . cei nemuritori. în interiorul Pământului. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. au construit oraşe subterane. Până atunci. De aceea. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. Din acel moment au existat două feluri de oameni. pentru această geneză biologică. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. de-a lungul a mii de încarnări. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. fraŃii din spaŃiu. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie.

regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). decăzând pe scara evoluŃiei. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. pe drumul ei spre maturizare.încarnări succesive. care s-au dezvoltat şi au apus. sufletele lor făcând o alegere voluntară. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. S-au creat civilizaŃii. mult mai mari decât muritorii de rând. 149 . îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. ToŃi profeŃii. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. Gardienii EvoluŃiei. prin cele cinci simŃuri. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. IniŃial. masterau puterea de a vindeca. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. din corpul fizic.

De aceea. biologică. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. Rasa umană din acea vreme. a existat o civilizaŃie. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. împărŃind toate bogăŃiile. explorau spaŃiul cosmic. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. iar ei celulele. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. spirituale. nu erau bogaŃi şi săraci.4. că ea este trupul. denumit Atlantida.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. trăiau în belşug. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. Ştiau că aveau puteri adormite. se realiza prin iniŃieri în temple. şi a celei exterioare. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. Nu cunoşteau munca. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. materiale. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. nici egocentrism. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. Nu existau proprietăŃi. talentele şi aptitudinile erau încurajate. pe un continent în Oceanul Atlantic. iar bolile erau în totalitate vindecabile. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . Rezultatul a fost iluminarea totală. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. ÎnŃelegerea lumii interioare. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere.

Au cercetat electrogravitaŃia. ce va putea fi descifrat de oameni. AlŃii s-au retras în centrul planetei. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. nu în texte scrise. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. ci codate matematic. ştiind ce se va întâmpla. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. Au studiat gravitaŃia. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. la sfârşitul Epocii Întunericului. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. pentru a controla structura materiei. Masterii ÎnŃelepciunii. în însăşi construcŃia lor geometrică. aşezate în punctele energetice ale planetei. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. utilizând cristale foarte puternice. trecând prin Epoca Întunericului. Extratereştrii au părăsit planeta. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. într-un limbaj universal. în catastrofe naturale. generând şi întărind ego-ul. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală.

şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). au apărut conducătorii şi elita. pentru ei. fiind neştiutori. se închinau la ei şi îi serveau. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. cunoştiinŃele. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. luptă ce a continuat până în zilele noastre. un grup de studenŃi. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. spiritul lor a decăzut tot mai mult. au fost duse în 152 . ce a stat la originea formării universului. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. naŃiile s-au răspândit. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. în căutarea sunetului primordial. CeilalŃi. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. în multiple încarnări. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. separaŃie şi individualism. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. pentru cei mulŃi. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. una exoterică.comunicarea cu lumile superioare. 4. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa).4 Epoca Întunericului După catastrofă. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. FrăŃia Întunericului. care au început o milenară luptă pentru putere. Gruparea cea nouă. totul a progresat în polaritate. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. Însă.

necesar evoluŃiei umanităŃii. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu.Egipt. Purtătorii luminii. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. ajutând trecerea la Epoca de Aur. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. între cele două polarităŃi. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. S-a jucat jocul. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. au introdus un program secret de educaŃie. de la ConfederaŃia Galactică. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. Din timp în timp. în frăŃia Dragonului Roşu. “când două părŃi se luptă. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. cu misiuni secrete. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. 153 . pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. altele în Tibet şi în India. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. în est.

în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. de exemplu. s-au retras înainte de dezastru. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. ci doar un plan grandios. a masculinului. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. Nimic. Ce s-a întâmplat cu Agartha. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. al lumii materiale. prin introducerea noii ordini mondiale. subpământean. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. sistemele sociale. erau iniŃiaŃi. unii ca masteri încarnaŃi.Contele de Saint Germain. Agartha este un oraş eteric. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. Agartha a reprezentat polul Alfa. au avut acelaşi obiectiv. religiile. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. s-au materializat din când în când. A fost impusă influenŃa Soarelui. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. pentru a nu se crea un întuneric total. ceea ce este de-a dreptul imposibil. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. periodic. care nu eşuează niciodată. ca o forŃă de balansare. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. Toate regimurile politice. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. ci doar un observator. până când oamenii vor deveni 154 . latura spiritului. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. alŃii ca emisari. apare în istorie câteva secole de-a rândul. IluminaŃii. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu.

evreii au înflorit. oraşe şi civilizaŃii. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. Ultimul avatar. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. pentru a pune fundaŃia omului zeu. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. temple. din umbră. Astfel a apărut Kabbala. dându-le cunoştiinŃe. Pe vremea Vechiului Testament. a omului complex. a manifestat iubirea necondiŃionată. denumit avatarul Ascensiunii. 4.capabili de a le lua din interiorul lor. Fiecare eră a avut un rol. de la Potop la Abraham şi Moise. cu rolul de a răspândi mesajul. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. Noul avatar este un grup complex de suflete. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. Isus. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. În final. aceştia înflorind. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. El va introduce noua eră a Vărsătorului. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA.

astăzi. nimeni nu este total negativ. Toate forŃele conducătoare. America. practic. încet. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. Masonii şi IluminaŃii. lucrând mână în mână cu Creatorul. sau societatea. prin mijlocirea extratereştrilor. religiile. Roma şi toate culturile Europene. ci de a deprograma structura ego-ului. În timpul misiunii sale. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. sistemele statale. jumătate animal. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. Totul este doar o experienŃă. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. căci practic erau jumătate om. înŃelegere. ci ghizii ei. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. EvoluŃia omului este 156 . au construit temple şi au furnizat bani. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. la Greci. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. de la Atlantida la Egipt. adusă de Isus. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. pentru a-l educa pe om. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. Australia. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii.

Multe alte frăŃii însă. a cerut să fie spânzurat de picioare.asemenea aurului. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. văzând aceasta. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. urmând strict cuvinte moarte. au căpătat averi. au încercat să afle adevărul. pentru a simboliza confuzia creată. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. care era de partea romanilor. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. încât îi înfruntau chiar 157 . După moartea lui Isus. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. De-a lungul timpului. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. Puterea lor ajunsese atât de mare. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. cuvintele sale au fost interpretate greşit. Apostolul Petru. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. iar documentele autentice arse. datorită necunoaşterii. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. ele erau dinadins distorsionate. a falsificat scripturile originale. sau falsificate. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. construind castele şi introducând sistemul monetar.

înfiinŃând Noul Ordin Templier. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). un călugăr din Viena. descendentă directă a zeilor din Atlantida. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. despre cum. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida.şi pe regi. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. a părăsit vechiul ordin. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. pe nume Lanz Von Liebenfels. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. Ca urmare. în trecut. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. El a studiat vechile scrieri indiene. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. 4. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. cu părul blond şi ochi albaştri. cum ar fi Bhagavad Gita. profeŃită de Isus. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. locul de naştere a lui Adolf Hitler.

din umbră. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. care spuneau că. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. după care Isus va reveni pe Pământ. sau cataclism. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. Hitler a devenit medium. făcea mare propagandă acestor idei. o bătea pe mama sa. colaborator la revista ocultă Osara. comunism. Dietrich Ecart. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. datorită faptului că tatăl său. IluminaŃii. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Prin folosirea drogurilor. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. după cum povesteau textele hinduiste. în care cele două frăŃii se 159 . capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane.zei originari din Atalantida. până când omenirea se va sătura de războaie. indiferent că este vorba de regat. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. fiind alcoolic. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. dincolo de munŃi. de o mie de ani. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor.

Hitler. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. de practicarea magiei negre. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. de fapt. în preajma polului sud şi găsind-o. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. De asemenea. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. antigravitaŃională. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. din rândul prizonierilor. 160 . germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. Printre altele.acuzau din nou reciproc.

ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. împreună cu soŃia sa. după care. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. el a reuşit să fugă. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. până în anul 1987. unde a trăit ascuns. în Argentina. la maturitate. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. după mii şi mii de ani de încarnări. în locul care este cel 161 . ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive.7 Epoca de Aur Şi astfel. la nivelul următor. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. rasa umană a ajuns în fine. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. cea exterioară o va urma. Ciclul cosmic al întunericului. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. o rasă nu poate fi superioară alteia. sau a ochilor. pentru alŃii Eliberarea. ci prin modificarea lumii interioare. pentru unii va fi Apocalipsa.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. mai întâi. 4. după culoarea părului.

a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. Foarte mulŃi oameni se trezesc. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. telepatic şi prin chanelling. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. la ora 11:11 a.mai potrivit pentru el. activând porŃile către ascensiune. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60.m. după somnul de milenii realizând că universul este viu. împreună cu arhanghelul Mihai. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. în centrii energetici ai planetei. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. Periodic s-au trimis informaŃii. reŃeaua magnetică a Pământului. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. Ei s-au adunat în locuri specifice. 162 . să-şi înceteze activitatea. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. Pe data de 11 ianuarie 1991. Au făcut un plan. înŃelegând că toŃi suntem UNUL.. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. În deplasarea sa prin galaxie. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. pentru a se încarna pe Pământ.

S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. pentru antrenamente şi instruire. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. În final. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . teleportarea. călătoria în timp. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. a fost pe cât posibil muşamalizată.misiunea lor fiind îndeplinită. iar negativul va dispare pentru totdeauna. Practic. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. dar Ńinute departe de cei mulŃi. porŃile stelare. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. de care aveau nevoie. De aceea orice întâlnire de gradul trei. în schimbul materialului genetic. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. în Aria 51. contrazicând părerile oficiale. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. oamenii intrând în grădina Edenului. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. toate tainele fizicii universale (energia liberă.

164 . vremea masterilor se va încheia. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. religioasă. sau va dispare.adevărurile vieŃii. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. ca o expresie desăvârşită a Divinului. Orice structură socială. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. politică. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. se va restructura. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. nu numai în persoanele alese. căci fiecare va deveni propriul său master. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia.

165 .

De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. Nu înseamnă că 166 . a călători în timp şi spaŃiu. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. Deci spirit. avea percepŃie extrasenzorială. Omul actual. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. adică un superhumanoid. Antrenamentul Spiritual. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. mai pe înŃelesul clasic. a levita. mişca obiecte fără atingerea fizică. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic.5. oricum nu vei fi de acord cu el. deşi este asigurată. manipula materia. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. capabil de: a trăi nelimitat. poate avea loc mai repede sau mai încet. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. Această evoluŃie. ci foarte reale.

Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. în care te zbaŃi acum. la stadiul de adevăraŃi 167 . să învăŃăm şi să evoluăm. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. eşti pe calea cea bună. ce a fost creată dinadins. poŃi doar să o uiŃi. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. conform ciclului cosmic. nu poŃi fi ceea ce nu eşti.este rău. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. Dacă însă. pentru a pune bazele Epocii de Aur. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. de către Unicul Creator. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. va trece în Dimensiunea a 4 a. Miza jocului este foarte mare. ci doar interpretări mentale. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. de forŃe superioare omului. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. Tu ai fost. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. programat cu precizie matematică. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. vor ascende pe Noul Pământ.

prezentate în această carte. toate organismele sunt vii. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. o inteligenŃă supremă. De aceea. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. cum este şi trupul nostru. asemenea curgerii unui fluid. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. este nu numai neadevărat. pipăit. văz. este o conştiinŃă. auz. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. materiale. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. sau Creator. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. asemănător cu cele din starea de veghe. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. care crează realităŃi fizice. Ea se manifestă ca o energie vibratorie.humanoizi. 5. miros şi gust. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. Nimic nu este stabil. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. Toate corpurile cereşti. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii.

mai puŃin dense. dar nu este aşa. este voinŃa. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. Omul este un complex format din minte. prin intermediul glandei pineale. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. Ele sunt dispuse în straturi. la nivelul minŃii logice. în cea mai mare parte a timpului. Trupul fizic. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. reprezintă adevărul absolut. Aceste trupuri. emoŃional. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. în funcŃie de 169 . în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). precum şi a aştrilor. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. Trăim. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. altor entităŃi. instinctiv şi sexual. de această dată direct. care este asemenea unei porŃi stelare. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. din alte tărâmuri de existenŃă.electromagnetice vin. Singura forŃă pe care o avem. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. formează aura. după un lung şi greu antrenament. pe care îl vedem. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. de mişcare. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. în general.

5. pur energetice. memoriile anterioare sunt şterse. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. fără un trup fizic. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. Deci mai degrabă. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. ceea ce este bine. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). având diferite densităŃi. Zeci de 170 .3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală.nivelul spiritual al fiecăruia. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. controlează şi dirijează. din acest ocean de conştiinŃe. decât o maşinărie materială. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. alcătuită din carne şi oase. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. Singura problemă este că odată cu încarnarea. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. ceea ce este fals. cu infinitul. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. bazată pe toate programările anterioare. ConştiinŃele superioare. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. pe de altă parte însă. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. pe care îl formează.

Un alt exerciŃiu ar fi ca. Atâta este puterea a de concentrare a omului. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. bucurie. este de a ne opri din ceea ce facem. aşa cum bate vântul. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. tot cu ochii pe ceas. ne dau tot felul de impulsuri. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. se trezeşte din adormirea sa. exterioare nouă. Ele sunt asemenea prădătorilor. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. de a ne calma iureşul gândurilor. pentru a participa la experienŃă. sau de mare pericol. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. De aceea primul pas în a realiza aceasta. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea.entităŃi inteligente. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. în a vedea cine suntem cu adevărat. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. de exemplu. sufletul. bazate pe frică şi negativitate. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. de exemplu. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii.

încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. ContemplaŃi un obiect. sau o canapea. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. ca şi când vă uitaŃi la televizor. Uitându-vă fix la el. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. cu ochiul minŃii. etc. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. din ce material este alcătuit. Apoi luaŃi de exemplu. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. să vă apropiaŃi de ea. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. în afara lumii exterioare.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. o anumită imagine. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. interioară. 172 . una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. de exemplu un pix. văzându-i toate detaliile. să zicem o floare. Aceasta este informaŃia pură. venită din eter. există şi o alta. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. care a fost procesul lui de fabricaŃie. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. pe care o percepeŃi cu ochii. ce formă şi ce culoare are. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important.

deşi dă o ameŃeală uşoară. sau o roată cu spiŃe colorate. Stând în picioare. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. dacă ameŃiŃi. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. în sens invers acelor de ceasornic. Acest exerciŃiu. Este bine să fiŃi în faŃa patului. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. oriunde v-aŃi afla. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. alŃii numai ascultând muzică. care vi se potriveşte. Metodele sunt foarte variate. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. putând încetini undele creierului în maximum două minute. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. să vă aşezaŃi repede. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. După 2-3 173 .ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. care spun ele. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. pentru ca. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. merg cel mai bine. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. nu numai să opriŃi mintea. fie în poziŃia de lotus. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. sunteŃi în control. sute de şcoli dau diverse tehnici.

umeri. inima. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. Starea aceasta este denumită starea alfa. pentru a vă adânci în relaxare. căci sunt multe de făcut în această stare. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. revenind înapoi în lumea fizică. ca şi când aŃi dormit câteva ore. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. de visare conştientă. gândurile fiind cu mult 174 . abdomen. cu timpul însă. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. şi acestea trebuiesc relaxate. apoi deschideŃi ochii. ficatul şi rinichii. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. încet. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. bazin. asemenea celei de înainte de a adormi. vă va cuprinde. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa.respiraŃii adânci. încet. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. Încet. cu divinul. spate. mâini. nu vă opuneŃi. picioare. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. Când o doriŃi. cu sufletul. o intensitate greu de imaginat. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. De multe ori vă pot apărea imagini. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. Nu omiteŃi organele interne vitale. de la creştetul capului coborând pe gât. stând relaxaŃi la soare. piept. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. încet. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. începeŃi relaxarea trupului. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. lăsaŃi-le să curgă.

ci o inteligenŃă superioară. de bine ce ai început să scoŃi capul. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. Deci caută prieteni. Oricum un lucru este sigur. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. crezând că normalul e să fii ca ei. Acest tip de exerciŃiu.încetinite. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. nimeni nu te va crede. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. cu orice preŃ. cu mult mai grandios şi mai liber. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. de meditaŃie. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. care sunt şi ei pe acest drum. Iar 175 .4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. Frica de moarte va dispare. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. odată ce aŃi înŃeles aceasta. când are loc o trezire în masă a sufletelor. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. este o eliberare. cu mult mai presus de acestea. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. MulŃi vor spune că nu eşti normal. Însă fii pregătit. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie.

din alte lumi. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. tot ce spun religiile. acŃiunile. este distorsionat şi fals. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. Ei sunt acolo pentru noi. aşa zişii centri şi anume: logic. de când ai deschis ochii. Vezi cum vorbele. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. Fii deci ca un luptător. toŃi avem un Sine Superior. instinctiv şi sexual. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . Însă nu uita. divinul este în interiorul tău.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. ToŃi avem ghizi spirituali. mişcările. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. de mişcare. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. ca un mecanism. secându-te de energie. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. oricând dorim. totul este mecanic. sau conştiinŃa. cultura. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. emoŃional. ştiinŃa oficială. este asemenea unei puşcării. Aşa cum am mai spus mintea. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. filozofiile. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. societatea.

negaŃia. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. respiraŃia. să zicem învăŃarea scrisului. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. a jocurilor sportive. digestia. îşi au originea aici. vorbirea. de toate reflexele interioare. imaginaŃia. frică. Dacă ar fi aşa. funcŃionarea organelor interne. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. este mai întâi însuşită de centrul logic. realizarea unei impresii. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. afirmaŃia. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile.mecanism care analizează şi judecă. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. Pe de altă parte. în zona pieptului. secreŃia glandelor. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. supărare. cum ar fi. El este situat. asimilaŃia. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. 177 . uimire. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. Toate funcŃiile de gândire. până la conducerea automobilului. Orice mişcare nouă. memoria gustului. care odată programată este transferată la cel de mişcare. De asemenea. comparaŃia. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. circulaŃia sângelui. şamd. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. formarea de reprezentări şi concepte. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. bucurie. centrul emoŃional se află în zona şalelor.

astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. memoria durerii. dans. râsul. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut.memoria mirosului. sau asociaŃii. meşteşugăreşti. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. deşi există aceşti centri specializaŃi. prin memorii. un alt centru poate să-i ia locul. sau ticuri. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. emoŃională şi intelectuală. căscatul. de a descoperi. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. 178 . pasiuni. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). una pozitivă şi alta negativă. dacă apare un dezechilibru. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. animalic. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. sport. simŃ estetic. De exemplu. Din considerente de supravieŃuire. entuziasm intelectual. strănutul. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin.

ConsecinŃa acestui lucru este că. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. fără suflet. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. adică să balansăm cei doi centri. EmoŃiile se abat în general. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. De fapt. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. să devii practic jumătate bărbat. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. ca un trăsnet asupra noastră. intelectual şi emoŃional.De exemplu. în cea mai mare parte. la nivelul centrului intelectual. Desigur aceasta este adevărat în general. că fie bărbat fie femeie. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. de aceea 179 . De asemenea apare aşa zisa stare de stress. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. de la caz la caz existând variaŃiuni. Problema este însă. După controlul gândurilor. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină.

ascultarea de muzică. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie.trebuie să ne luptăm cu ele. nimic şi nimeni nu te poate salva. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. Observă că atunci când eşti prea surescitat. sau activitate. eşti pierdut total. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . sau orice altă activitate care ne produce plăcere. duce la pierderea conştiinŃei. însă savurează orice victorie şi încet. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. ieşitul la o plimbare. emoŃiile şi mişcările în totalitate. duce la un consum de energie. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. Vorbitul. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. persoană. Identificarea este foarte dăunătoare. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. gândurile. meditaŃie. îŃi pierzi conştiinŃa. eşti prins într-o activitate. situaŃie. poŃi trece la etapa de control. iar vorbitul prea mult. în general. necontrolat. când eşti stăpânit de frică. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. exerciŃii de respiraŃie. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. încet vei progresa.

Nu uita că trăim într-un univers prădător. care încearcă să definească imagini. care îşi apără pielea în permanenŃă.stare de bine. 5. Observă cum mai toŃi oamenii. calmi. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. încearcă doar să îŃi ia energie. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. sau trăiri. oricât ar fie ele de avansate. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. debarasarea 181 . Este de preferat. Cuvintele sunt doar simboluri. negativişti. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. de vibraŃie şi energie înaltă. când acesta face o boroboaŃă. veseli. Caută grupuri de oameni pozitivi. sau violenŃi. deschişi. deoarece e mai uşor.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. sunete. pentru că nu ştiu. între care energia circulă liber şi se amplifică. iubitori. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. emoŃii. ExperienŃa este cea care dă adevărul. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. că nu ştiu ce fac. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea.

mai ales cele de forŃă. O şcoală. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. sedentarism. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. capacitatea de efort creşte. Trupul uman are nevoie de mişcare. apoi pe măsura antrenamentului. Începe. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. ExerciŃiile fizice. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. sau un grup sunt de preferat. ticuri. toate persoanele şi evenimentele. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. care este de-a dreptul imens. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. Observă cum la început oboseşti uşor.de vicii. nu numai fizică dar şi mentală. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . apare un aflux de energie. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. Aceasta nu este uşor desigur. De unul singur îŃi va fi foarte greu. de la cele mai noi evenimente. Supraefortul este cel mai important. vorbitul prea mult. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. apărând o plăcere a mişcării. obiceiuri mecanice. luată în sens invers. alimentaŃia deficitară. preluată din rezervorul general. scoate din memorie.

eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. sau vătămat. ele au scopul lor în evoluŃie. Deci nu ai fi putut să eviŃi. nu îŃi vei înceta existenŃa. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. e doar un prag. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. se întâmplă obligatoriu. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. Tu eşti singurul tău judecător. Important nu este ce ai făcut. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. o transformare. Tu şi experienŃa ta. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. Totul este doar în mintea ta. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. oricât ar fi ea de dură. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. este din cauză că nu ştiu. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. 183 . Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată.făcut. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. nu există decât experienŃa. un nou început.

ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu îŃi este de nici un ajutor. Nu avem nici o importanŃă. despre nimic. pe această planetă. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. în bine şi rău. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. sau handicapaŃii de pe planetă. de fapt ai foarte puŃin timp. Nu poate fi experienŃă a luminii. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. suntem un fir de praf într-un univers infinit. ToŃi şi toate sunt perfecte. fără cea a întunericului. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. iar viaŃa ta este perfectă. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. chiar dacă-Ńi este greu. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. în lumină şi întuneric. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. Nu te văita la nimeni. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. Foloseşte-l la maximum. Abia eşti conştient de al tău. ajută-l cu ceea ce are nevoie. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Nu ai o eternitate aici. fii brav. sau în trecut. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie.

care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. Fă din orice activitate o meditaŃie.pentru nimeni şi nimic. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. ca pe un film. Alege deci conştient. sau situaŃie. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. în orice eveniment. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. Fiecare clipă este de aur. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Puterea omului este incalculabilă. sau un vis. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. nu te implica prea mult emoŃional. nu judeca pe nimeni. Stai cât mai mult în bucurie. Vezi tabloul general al creaŃiei.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. grandoarea şi măreŃia lui. asemenea unui copil. în veselie. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Priveşte totul detaşat. nimic nu este serios. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri.

fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. prin picioare. hrană şi adăpost. din spectrul luminii. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . prin eliberarea de hormoni. Culoarea asociată este roşu.diferite. de supravieŃuire. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. precum şi o glandă endocrină. pentru a balansa sistemul endocrin. Nevoile ei sunt instinctuale. Ea conduce energia pământului în sus. după care urcă pe şira spinării.

cuarŃ roz. Culoarea asociată este galben. cum ar fi cea a sunetului. ego-ul şi unitatea. carnelian. Cristale utilizate: topaz. turmalină galbenă.energia evoluŃiei conştiinŃei. safir albastru. Culoarea asociată este verde. senzaŃii şi mişcare. topaz roz. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. Ne dă energie. citrină. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. Chakra Gâtului este situată la gât. calcită. Cristale utilizate: jasper roşu. rodonită. dorinŃe. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. Ea ne dă puterea personală. pentru a se ridica spre cap. aşteptând să fie trezită. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . garnet roşu. care stă adormită. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. voinŃa. Cristale utilizate: peridot. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. Ne permite să iubim intens. nu domina. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. Culoarea asociată este albastru. Cristale utilizate: safir. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. reprezentând limbajul. să simŃim compasiune. opal. emerald. rubin. aquamarină. carnelian. spontaneitate şi puterea de a accepta. să avem un simŃământ de pace. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii.

Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. înŃelepciune. conexie spirituală şi extaz. Cristale utilizate: diamant. situată deasupra cm. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. safir albastru. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . este multidimensională.ceilalŃi şi să fim buni oratori. Cristale utilizate: moldavită. Este legată de actul vederii spirituale. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. Ne conectează cu cosmosul. Cristale utilizate: celestită. cea care le controlează pe toate celelalte. lapis iazuli. sugilită. Cristale utilizate: topaz albastru. Ne aduce informaŃie. holografică şi situată în afara timpului. turcoaz. Aceşti centri energetici. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Culoarea asociată este indigo. selenită. înŃelegere. ametist. Culoarea asociată este violet. Dă conştiinŃa pură. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. în evoluŃia noastră actuală.

mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. În meditaŃie. Un exerciŃiu foarte uşor. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. sentiment. prin fiecare chakră. Când sunt nebalansate. pe rând. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. în gândirea şi comportamentul nostru. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. sau acŃiune. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. La cea de a treia. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. ne simŃim victime. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. până ajunge la 189 . Simptomele fizice includ dureri de picioare. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. sunt de o mare sensibilitate. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. ele încep să se cristalizeze. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. spate. sau suntem egoişti. de Unicul Creator. fugim de realitatea fizică. începând cu cea a rădăcinii. Perfectul echilibru dintre minte. La cea de a cincea înŃelepciunea. sau cap. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. precum şi dezvoltarea voinŃei.

OM Concentrarea asupra yantrelor. cafelei. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. etc Reflexologia. de activare şi balansare a chakrelor. foloseşte punctele din palme şi tălpi. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. alcoolului. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. prin masarea acestora. deşi sunt foarte importante. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM.cea a coroanei. VAM. 190 . YAM. corespunzătoare chakrelor. RAM. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. 5. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. HAM.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. cu care se masează locurile de pe corp. nu au puterea.

Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. dacă este relaxată. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. cum îŃi este mintea. totul este energie. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. Caută locuri liniştite. ce respectă principiile geometriei sacre. la început. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. iniŃierea spirituală era făcută în temple. ce efect are asupra ta. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. Practic. în mijlocul naturii. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. Acestea sunt construcŃii megalitice. asistată de către masteri. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. a aerului şi a apei. situate în centrii energetici ai planetei. sau surescitată. Aici energia este deosebit de puternică. Orice cristal este uşor de simŃit. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. aglomerate. Lucrând cu ele. cum te simŃi. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. Iată câteva recomandări. Printre cele mai puternice cristale sunt. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. de meditaŃie. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. Ca o regulă generală. turcoazul şi lapis iazuli. calcita. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . pe malul mării. în oraşele mari. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. În trecut.singure. aşa zisele vortexe. după o perioadă relativ scurtă. Observă pe fiecare. de a ne deschide spiritual. sau în locuri sacre. având o gamă largă de frecvenŃe. moldavita. diferite de cea a aurei proprii.

Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. Lepidolită Concentrare: Fluorite. Jasper. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. plasticul. minte. sau aluminiul. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. Aur. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . Ca material se poate utiliza lemnul. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. nivelul de amplificare diferă. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. capabilă de a amplifica energia. Piramida este structura geometrică cea mai puternică.capabile de a face să curgă energia. din Egipt. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Nu este greu. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. la alŃii cât şi la diferite obiecte. Labradorite Balans. Într-o încăpere cu lumină difuză. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Kanite. cuprul.

care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. pentru a o asista. inducându-Ńi o stare de relaxare. cu acordul tău bineînŃeles. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. sau albastru. cu alte entităŃi inteligente.alb. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. un instructor. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. te poate hipnotiza. obŃinute din plante. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. iar 193 . De asemenea. Fiecare persoană are un Sine Superior. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. de exemplu. în care mintea îŃi este total oprită. În această stare. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. Pentru că. sau chiar un prieten mai iniŃiat. ca şi când dormi. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. După terminarea şedinŃei. cum ar fi. Anumite substanŃe psihedelice. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. Acesta poate fi contactat. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. mult mai profundă decât meditaŃia. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. întrun scop prestabilit. însă eşti conştient. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. a unui obiect roşu. el poate comunica prin tine.

anumite ciuperci. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. Ele trebuiesc folosite. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. în scop de amuzament. mai înalte. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. a matricei. nu tot timpul. sute de astfel de plante. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. vei începe să visezi conştient. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. Aşa zisele droguri sintetice. DMT-ul. cum se deplasează pe un grafic. asemenea unui robot. cum fac mulŃi. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. doar de câteva ori în viaŃă. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. etc. la dependenŃă. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. marihuana. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. Închizând ochii. tranchilizantele. morfină. de către Creator. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. 194 . care te Ńine prizonier. nefiind naturale. nu sunt recomandabile. ci doar la început. Sigur. Plantele practic. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. nu le folosi. deoarece. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. la petreceri. cocaină. pe planetă au fost însămânŃate.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. percepŃia ta se limitează. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare).

a auzi voci. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. În această stare. de a vedea imagini. apropie-le. depărtează-le. simte această energie. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. care pot fi de o intensitate foarte mare. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. de a stabili contacte cu Sinele Superior. Aceşti fiori. fiori prin corp. ca de transă. Cu timpul meditaŃia. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. sunt deosebit de benefici. łine palmele faŃă în faŃă. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. în lateral. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. a urechilor. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. chiar dacă nu o vezi. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. sau pe şira spinării. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . fără a adormi. toată experienŃa este doar imaginaŃie. notează-le dacă este necesar. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. după o vreme te vei simŃi. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri.

forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti.tău. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. eşti o fiinŃă divină. 196 . ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. puterea ta este infinită. Şi nu uita. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. esenŃa Creatorului. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri.proces se desfăşoară în etape. Între etape există perioade de gol. în paralel cu schimbările fizice. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. pot apare dureri. cauzate de moartea egou-lui. sau un sentiment de inutilitate. prin trezirea spirituală obişnuită. spiritul are un nivel mai ridicat. care pot da stări de depresie. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. în anul 1988. mentale şi emoŃionale. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. precum şi a vibraŃiei planetei. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. Datorită scăderii densităŃii celulelor. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă.

noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. înotul. ce intră în el. Aceste mesaje. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. distrugând receptorii de insulină din celule. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. La începutul nivelului al zecelea. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. având ca efect îngrăşarea. Clarviziunea practic va lua locul 203 .chiar şi apariŃia diareei. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. etc). Este începutul trezirii spirituale. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. Ele se manifestă ca Ńiuituri. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). La nivelul al nouălea. sau bâzâieli în cap. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. ducând la dereglări metabolice. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. ci se arde. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. alergarea. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi.

dar un altul. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. tu fiind tot aici. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. reprezintă ascensiunea. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. care se întâmplă într-o clipă. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. uniunea cu Creatorul Universal. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. Este de fapt un proces foarte simplu. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. extazul.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. Ele sunt printre noi. devenind mai luminos. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. cu misiunea de a ajuta procesul. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. AbilităŃile spirituale continuă să crească. cum ar fi de exemplu. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. În fine nivelul al doisprezecelea. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. 204 .

altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. la nivel personal. Răspunsul este foarte simplu.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. secete. mai evoluate. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. Aceste fiinŃe extraterestre. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. lucrează în plan telepatic. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . cât şi în vis. Acestea de obicei. dacă există cu adevărat. taifunuri. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. de către forŃele întunericului. atât în starea de veghe. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. Deci. cutremure. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. ar însemna o impunere. care este nevoită să reacŃioneze. Ei practic. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. aceasta făcându-se. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. etc. prin contacte cu diverse persoane. în general. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră.).

spirituală. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. în puterea Creatorului. astăzi în viaŃa fiecăruia. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. este vorba de o revoluŃie paşnică. iar pe de alta. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. Să credem în proces. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. care va intra în trupurile noastre. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. Deci este timpul să ne bucurăm. care are loc dinspre interior spre exterior. nu să ne speriem. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. ieşind de sub capcana iluziei. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. De aceea. Energia crescândă. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. este acum. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire.să ne schimbăm viaŃa! Desigur.

indiferent unde se află. adevăratul Paradis. ca în filmul Stargate. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. este să dorim să ne schimbăm. în care vom trăi ca o familie. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. pe care de atâta timp am uitat-o. capacitatea de a transforma şi crea materie. compasiunii. aşa cum spunea Isus. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. putând fi modelat după plac. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. căci într-un fel sau altul. 207 .. sau unde vor ajunge. călătoria în timp. etc. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. în care moartea va dispare. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. sau unii. puterea de vindecare spontană.ajutorul minŃii). fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. Nu sună frumos? Aceasta va fi. Suntem o generaŃie norocoasă. chiar direct într-a 5 a. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. sau vom sări într-a 4 a. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală.. Tot ce avem de făcut. nu separată că acum. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. în armonie cu noua planetă. în dragoste şi pace. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. telepatia. veseliei şi ajutorului reciproc. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. 212 . Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc.

Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brenilly. J. H.Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J.

Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.

NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt. Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.

com universeofpower.com soulsofdistortion.uk depalma.com geometrycode.com servtech.com hemi-sync.html greatdreams.com cycle-trader.com/sg/index.co.com lauralee.com learningmeditation.pair.org keelynet.org centerpointe.com goldmanmethod.org newciv.com digg.shtml goldennumber.com/freenrg/tors cseti. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com singtech.nl crystalinks.org philosophy.com orbit.com amasci.com/munck.com trufax.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com gyro-scope.ca enterprisemission.com silvaultramindsystems.com 216 .net 21stcenturysciencetech.

net hypnosis.com livingcosmos.com cropcircleconnector.com lightworkers.net divinecosmos.com superstringtheory.com antigravitypower.com 217 .tripod.htm hado.com deoxy.com nealedonaldwalsch.com ourhollowearth.html primarypeception.com athenapolis.org/mckenna.lightworker.com newton.net projectavalon.ex.uk tmgnow.ac.com/Grebennikov/index.org projectcamelot.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful