Funcions de Variable Real Curs 2008/09

Examen parcial 4/2/09

1. (a) Comenta l'enunciat “Hi ha més nombres irracionals que racionals”. És certa? És falsa? En quin sentit és certa o falsa? (b) Prova que (c) Prova que

 3 7 és irracional.  3  7 11 és irracional.

2. (a) Dóna la definició precisa de successió convergent. Cóm es pot reconéixer si una successió és convergent sense sabre a priori el possible límit? (b) Calcula el límit següent, justificant tots els passos 2 lim
n ∞

32 n1n ⋯ n−1 2 n n2

3. (a) Dóna la definició d'infinits i infinitèssims equivalents i explica cóm s'utilitza en el càlcul de límits. (b) Calcula justificant tots els passos lim
x 0

log  cos x 100  sin  sin x 50 sin  sin x 150 

4. (a) Enuncia i demostra el teorema de Bolzano dels valors intermedis. (b) Per a k ∈ℕ , considerem la funció f definida a ℝ per f  x =2sin x x 2 k a 2 k−1 x 2 k−1⋯a 0  , i. Prova amb detall que on a 0, ⋯, a 2 k−1 ∈ℝ

x ∞

lim f  x = lim f  x=∞ .
x −∞

ii. Demostra que f assoleix un valor mínim m. iii. Prova que per a qualsevol y > m , existeixen almenys dos valors f  x 1 = f  x 2 = y . x 1 , x 2 ∈ℝ tals que

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful