VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU

Heinzelova 55, 10 000 Zagreb; Tel: 01 2390 320; 2390 168; Fax: 2390 320 E-mail: antun.tomaskovic@vef.hr

NASTAVNI PLAN I IZVEDBENI PROGRAM ZA

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ “TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH SISAVACA”

Voditelj studija: prof. dr. sc. Antun Tomašković

Zagreb, 2005.

SPECIJALISTIČKI STUDIJ:

TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH SISAVACA I.1. UVOD Poslijediplomski specijalistički studij iz područja reprodukcije domaćih životinja i do sada je postojao na Veterinarskom fakultetu pod nazivom ″Teriogenologija domaćih sisavaca″. Sukladno promjenama visokoobrazovnog sustava u Europi, Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a s ciljem uključivanja u europski krug obrazovanja, odnosno «Europu znanja», Veterinarski fakultet je pokrenuo izradu novog, jedinstvenog poslijediplomskog specijalističkog studija unutar kojeg studenti mogu birati različite studijske programe. Studij je moderno i interdisciplinarno koncipiran, na način da može odgovoriti svim zahtjevima polaznika. Svrha ovog poslijediplomskog specijalističkog studija bila bi osposobiti polaznike za samostalan rad iz područja reprodukcije domaćih sisavaca u skladu sa pravilima struke i na osnovi najnovijih spoznaja. Poslijediplomski studij za specijalizaciju iz teriogenologije školuje specijaliste koji će biti osposobljeni da primjene znanstvene spoznaje i praktične zahvate u suzbijanju neplodnosti domaćih sisavaca. Kako bi mogli suzbijati jalovost usavršiti ćemo veterinare s terenskom praksom iz područja porodništva, biotehnologije rasplođivanja, dijagnostike gravidnosti i suzbijanja neplodnosti domaćih sisavaca. Posebice će biti važno da upoznaju i savladaju znanje i zahvate iz primjene hormona u terapiji jalovosti. Isto tako polaznici će ovladati najnovijim dostignućima pri upravljanju spolnih ciklusa domaćih sisavaca, te praćenju i kontroli svih faza ciklusa pomoću najmodernijih kliničkih, ultrazvučnih i laboratorijskih tehnika. S obzirom da je Veterinarski fakultet jedina institucija tog tipa u Hrvatskoj otvorenost studija prema pokretljivosti polaznika unutar zemlje su ograničene, ali uspostava ECTS sustava će omogućiti odlaske na renomirane Veterinarske fakultete u susjednim zemljama. Nismo našli ni jedan studij takvoga načina organizacije s kojim je nastavnim programom u inozemstvu program studija usporediv u cjelini i po pojedinim predmetima u fakultetima s kojima surađujemo u inozemstvu (Vet. fakultet Munchen, Beltsville Institut, Ames, SAD). U njih se takve specijalizacije vrše pojedinačno ili u okviru znanstveno stručnih predavanja jednom ili dva puta godišnje o određenoj problematici. U Nizozemskoj se održavaju takva usavršavanja u okviru sedmodnevnih seminara također o određenoj problematici iz područja reprodukcije (Vet. fakultet Utrecht):
2

I.2. OPĆI DIO
Naziv studija: TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH SISAVACA Nositelj studija: VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU Voditelj studija: prof.dr.sc. Antun Tomašković Trajanje studija: Poslijediolomski specijalistički studij iz Teriogenologije domaćih sisavaca traje 2 školske godine ili 4 semestra. Studentu iz poslijediplomskog specijalističkog studija u trajanju od dvije godine može se odobriti izrada i obrana specijalističkog rada uz posebno odobrenje stručnog vijeća Veterinarskog fakulteta (ovlaštenog za ustrojbu poslijediplomskog znanstvenog studija), u skladu s člankom 49. zakona o visokim učilištima.

Uvjeti upisa na studij: a) završen Veterinarski fakultet prosječnom ocjenom 3,0 b) poznavanje jednog svjetskog jezika Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija: Po završenom poslijediplomskom studiju polaznici stječu kvalifikaciju specijaliste koji je teorijski i praktično osposobljen i kompetentan za rad na reprodukciji domaćih sisavaca odnosno u suzbijanju neplodnosti domaćih sisavaca Stručni naziv: Nakon svih položenih ispita iz propisanih predmeta i obranjenog magistarsko specijalističkog rada, polaznik stječe akademski stupanj SPECIJALISTA IZ TERIOGENOLOGIJE DOMAĆIH SISAVACA Ustrojstvo studija: studij se organizira kao redovni.

I.3. OPIS PROGRAMA I.3.1. Popis predmeta: a) obvezatni predmeti 1. Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca 2. Fiziologija i patologija hranidbe životinja 3. Postupci uzgoja domaćih sisavaca 4. Animalna higijena, okoliš i etologija 5. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja 6. Klinička patologija mijene tvari u domaćih sisavaca 7. Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca 8. Mikrobiologija i zarazne bolesti 9. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca 10. Biotehnologija rasplođivanja u domaćih sisavaca 3

11. Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja 12. Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih sisavaca 13. Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva 14. Način obrade rezultata u istraživačkom radu 15. Izrada specijalističkog rada b) izborni predmeti 1. Oboljenja mliječne žlijezde 2. Perinatalne bolesti mladunčadi

SATNICA STUDIJA Predmeti I Obvezni predmeti
1. Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca 2. Fiziologija i patologija hranidbe životinja 3. Postupci uzgoja domaćih sisavaca 4. Animalna higijena – okoliš i etiologija 5. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja 6. Klinička patologija mijene tvari u dom. sisavaca 7. Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca 8. Mikrobiologija i zarazne bolesti 9. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca 10.Biotehnologija rasplođivanja domaćih sisavaca 11. Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja 12. Suvremena saznanja o neplodnosti dom.sisavaca 13.Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva 14. Način obrade rezultata u istraživačkom radu 15. Izrada specijalističkog rada

Semestar II 40 40 40 20 15 10 40 20 45 40 40 50 10 10 X 10 5 X+15 III IV

Izborni predmeti
16. Oboljenja mliječne žlijezde 17. Perinatalne bolesti mladunčadi Ukupno

140

130

150

4

Obvezni predmeti
1. Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca 2. Fiziologija i patologija hranidbe životinja 3. Postupci uzgoja domaćih sisavaca 4. Animalna higijena – okoliš i etologija 5. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja 6. Klinička patologija mijene tvari 7. Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca 8.Mikrobiologija i zarazne bolesti 9. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca 10. Biotehnologija rasplođivanja domaćih sisavaca 11. Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja 12. Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih sisavaca 13. Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva 14. Način obrade rezultata u istraživačkom radu 15. Izrada specijalističkog rada

I sem.
pr+vj+sem

II sem.
pr+vj+sem

III sem.
pr+vj+sem

IV sem.
pr+vj+sem

20+12+8 20+20 20+20 10+10 10+5 10 20+20 10+10 20+17+8
20+17+8 20+10+10 25+15+10 10 10 x 5+5 5

Opterećenje ECTS ukupno bod 40 8 *233 40 8,5 *248 40 7,5 *224 20 6 *174 15 3 *90 10 3,5 *104 40 8 *240 20 5 *151 45 10,5 *306 45 *226 40 *268 50 *294 10 *66 10 *63 x 10 *66 5 *45 7,5 9 10 2 2 30 2 1,5 124

Izborni predmeti
16. Oboljenja mliječne žlijezde 17. Perinatalne bolesti mladunčadi Ukupno (ECTS) bodova 30 30
30,5

33,5

X = izrada specijalističkog rada * = ukupno izravno + neizravno opterećenje

5

I.3.2 Sadržaj predmeta

ODABRANA POGLAVLJA IZ FIZIOLOGIJE DOMAĆIH SISAVACA
Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Zvonko Stojević doc.dr.sc. Suzana Milinković-Tur

Okvirni sadržaj predmeta
Izvedbeni program za 20 sati predavanja Probava: osnovne značajke probave u različitih domaćih sisavaca. Faktori koji utječu na opseg probave i resorpcije. Specifičnosti probave u mladih životinja. Metabolizam ugljikohidrata: osobitosti metabolizma ugljikohidrata u domaćih sisavaca (mesoždera, biljoždera, sveždera), te njihov intermedijalni metabolizam. Metabolizam bjelančevina: metabolička ravnoteža tjelesnih bjelančevina, anabolizam i katabolizam. Karakteristike biosinteze u različitih vrsta životinja. Metabolizam masnih tvari: karakteristike tjelesnih masti u životinja. Uloga jetre u metabolizmu masti. Metabolizam minerala: metabolizam makro, oligo i mikroelemenata, njihove interakcije, sinergizam i antagonizam. Metabolizam i reprodukcija: promjene i intenzitet metabolizma organskih i anorganskih tvari koje prate graviditet i laktaciju, te prenatalni i postnatalni metabolizam mladunčeta. Poremetnje u reprodukciji muških i ženskih životinja zbog deficita: energije, proteina, minerala, vitamina. Metabolizam u laktaciji: aktivnost mliječne žlijezde. Promjene u sastavu mlijeka vezane uz životinjsku vrstu, te promjene u sastavu tijekom laktacije. Bioenergetika: specifično dinamičko djelovanje hrane. Energetika rasta, graviditeta, laktacije. Imuni sustav: fiziologija i biokemija imuniteta. Značaj kolostruma. Imunofiziologija i imunopatologija reprodukcije (imunološki sterilitet). b)program za 8 sati seminara Biokemijske promjene u krvi muških i ženskih životinja koje prate pojedine faze reprodukcije. Uvod u laboratorijski rad. c) program za 12 sati vježbi Praktične vježbe određivanja razine pojedinih organskih i anorganskih tvari, te aktivnosti nekih enzima u tjelesnim tekućinama

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Studija obvezatnog predmeta daje polaznicima dodatna teorijska i praktična saznanja o fiziološkim promjenama u probavi, metabolizmu, energetici i hormonalnoj regulaciji u mladih i rasplodnih životinja. Posebice ukazuje na biokemijske promjene vezane uz graviditet i laktaciji u ženki. Predmet predstavlja osnovu za praćenje i razumjevanje slijedećih kolegija.

6

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 12 8

II

Literatura
Obvezatna: Djuksova fiziologija domaćih životinja Miroslav i Melita Herak: Neuro-hormonalna regulacija spolne funkcije u negravidnih domaćih sisavaca. Neobvezatna: Vander-Sherman-Luciano: Human Physiology R. Williams: Udžbenik endokrinologije

Način provođenja ispita
Po završetku teorijske i praktične nastave ispiti se polažu tijekom cijele godine u dogovoru s predmetnim nastavnikom i voditeljem studija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA HRANIDBE ŽIVOTINJA
Nastavnici i suradnici: prof. dr. sc. Vlasta Šerman prof. dr. sc. Željko Mikulec

Okvirni sadržaj predmeta
Upoznavanje odnosa hranidbe životinja prema uvjetima uzgoja Potrebe domaćih životinja za hranjivim tvarima u odnosu na uvjete uzgoja i držanja životinja Odnos koncentracije hranjivih tvari u obrocima svinja i realizacije veličine prirasta prema genetskom potencijalu životinja Utjecaj hranidbe domaćih životinja na reproduktivna davanja Eksploatacija domaćih životinja i opskrba hranjivim i biološki djelatnim tvarima u cilju preventive nastajanja negativnih posljedica Potrebe svinja na vodi pod različitim uvjetima držanja i uzgoja Tehnologija hranidbe svinja Vrste i sastav hrane obzirom na hranidbenu vrijednost i konzistenciju; miris i okus hrane u odnosu na životinjska preferiranja; nedostatna ili preobilna hranidba i njezine posljedice u pojedinim proizvodnim fazama; Način hranidbe pojednih dobnih kategorija vezano za reprodukciju i produkciju i uzgoj. Potrebe životinja za vitaminima i mineralima u hrani obzirom na vrstu eksploatacije, držanja i smještaja. Vitamini i njihova uloga u sintezi hormona; nova uloga vitamina u hranidbi domaćih životinja; hranidbeni stres. 7

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Cilj i zadaća ovog predmeta je da polaznike studija osposobi za primjenu spoznaja na razini specijalističkih znanja iz područja fiziologije i patologije hranidbe životinja postupcima stručnog usavršavanja na temelju rezultata dosadašnjih istraživanja na tom području i primjeni svjetski poznatih standarda za rečeni predmet.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 20 0

I

Literatura
1. Orskov, E.R.: The feeding of ruminants, principles and practice. First published in Great Britain by Chalcombe Publications. Second edition 1998. Reprinted February 2001. 2. Kalivoda, M.: Načela hranidbe krava i učinak hranidbe na plodnost. Veterinarski fakultet Zagrev. 1987. 3. Šerman, V.: Hranidba goveda.. Veterinarski fakultet Zagreb, 1997. Interna skripta Dodatna literatura po dogovoru s nastavnikom, odnosno prema interesu studenta

Način provođenja ispita
Ispit je usmeni kod navedenog nastavnika

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

POSTUPCI UZGOJA DOMAĆIH SISAVACA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Ivo Karadjole prof. dr. sc. Tomislav Balenović prof. dr. sc. Velimir Sušić

Okvirni sadržaj predmeta
Predavanja: struktura populacije i opseg proizvodnje - proračun potrebnih brojeva odaberivih sisavaca - planiranje postupaka i odabiranja i parenja sisavaca - postupci uzgoja uniparnih sisavaca u vezi s njihovim rasplođivanjem i iskorištavanjem 8

-

postupci uzgoja multiparih sisavaca u vezi s njihovim rasplođivanjem i iskorištavanjem Seminari: postupci uzgoja goveda Postupci uzgoja svinja Postupci uzgoja konja Postupci uzgoja ovaca i koza

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznati polaznike s postupcima uzgoja u svezi s rasplođivanjem domaćih sisavaca i njihovim iskorištavanjem, te ih uvježbati da u takvim postupcima mogu sudjelovati.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 0 20

I

Literatura
Obvezna 1. Caput, P., J. Jakopović, I. Karadjole, I. Hodak, D. Viduč, B. Mikulić (1991): Program gojidbenog stvaranja goveda u Hrvatskoj, Zagreb. 2. Legates, J.E.,Everett J.Karwick (1990): Breeding and improvement of farm animals. Mc Grase-Hill publishing, International edition, Singapore. 3. Lasley J.F., (1987): Genetic of livestock improvement. Preentice-Hall, JNC, Englewood Cliffs. 4. Maciejowski, J.Zieba (1982): Genetics and animal breeding. Part A. and Part B. Elsevier scientific publishing company, Amsterdam-Oxford-New York. 5. Sviben, M. (1993): O velikom jorkširu, koncepciji i izvedbi uzgoja u beljskom svinjogojstvu. Savez studenata Zagreba, Zagreb. 6. Katalinić, I. (1994): Govedarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb. 7. Dolenec, Ž. (1994): Svinjogojstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb. 8. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo, Školska knjiga, Zagreb. 9. Brintej, M. i sur. (1991): Stočarstvo. Školska knjiga, Zagreb. 10. Rako, A.: Proizvodnja goveđeg mesa. Zagreb 11. Feldhofer, S., S. Banožić, N. Antunac (1994): Uzgoj i hranidba koza. Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb. 12. Franić, I. (1993): Kozarstvo, Adria book, Split. Preporučljiva literatura: po dogovoru sa polaznicima.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: usmeni ispit ili usmeni i pismeni kod navedenih profesora.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

9

ANIMALNA HIGIJENA, OKOLIŠ I ETOLOGIJA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Marija Vučemilo doc. dr. sc. Željko Pavičić

Okvirni sadržaj predmeta :
- upoznavanje okoliša u kompleksu dinamičkih promjena i nužnost da organizam životinja pomoću adaptativnih mehanizama održi biološku ravnotežu, kao preduvjet zdravlja, reprodukcije i racionalne proizvodnje. - klima i elementi klime. - animalna bioklimatologija: ovisnost živih organizama o okolišu i nužnost adaptacije na alteracije okoliša. - utjecaj pojedinih elemenata mikroklime na reprodukciju, produkciju i zdravlje. - sinergetski učinak temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka na biološke i proizvodne funkcije organizma. - izmjena topline između organizma i okoliša i utjecaj okoliša na te procese. - adaptacioni mehanizmi i sposobnost obrane životinja različite vrste, dobi i gospodarske namjene od štetnih učinaka. - mikroklimatske norme za pojedine vrste, dobne i proizvodne kategorije domaćih životinja. - pojam stresa i stresora. Bit i tok procesa adaptacije u promjenjivom biotopu. - tlo kao dio okoliša i njegov utjecaj na klimatske i mikroklimatske promjene. Kemizam tla i njegovo značenje za zdravlje domaćih životinja. Biološki procesi u tlu. - fiziološko značenje vode za živi svijet i napose za domaće životinje. Napajanje životinja-uvjeti i tehnička rješenja-za različite vrste domaćih životinja, te utjecaj okoliša na tehniku napajanja i potreba za vodom u danim proizvodnim uvjetima. - utjecaj okoliša na konverziju hrane, te biološke i zdravstvene probleme koji su s time povezani. - stočne nastambe: građevinsko-tehnički i ekonomski aspekt; klimatologija objekata: stočne nastambe i njihov uređaj za domaće životinje. - eksploatacija domaćih životinja; bolesti eksploatacije i njihova profilaksa. - njega životinje. - vladanje domaćih životinja u odnosu na okoliš i obrnuto. Vladanje životinje u fazi reprodukcije i uzgoja; utjecaj hrane, hranjenje i ispaše na vladanje; vladanje životinja uvjetovano bioreljefom i socijalnim odnosima. Životinjska komunikacija. - utjecaj okoliša na životinje u transportu. - otpadna tvar i njena distribucija: neškodljivo uklanjanje lešina, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
cilj i zadaća ovog predmeta je da polaznike studija osposobi za primjenu istraživanja na području animalne higijene, okoliša i etologije, primjenom znanstvenih principa i metoda istraživanja, te njihove primjene u izradi projekata, magistarskih i znanstvenih radova i realizacije na razini poslijediplomskog studija. 10

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 10 0

I

Literatura
Vučemilo Marija, Ž. Pavičić, Alenka Tofant, Kristina Matković, Suzana Hađina (2003): Utjecaj okoliša na zdravlje i dobrobit goveda. Zbornik radova IV. Srednjeuropskog bujatričkog kongresa, Lovran, 23.-27. travnja 2003., 295-299. Tofant Alenka, Marija Vučemilo, Ž. Pavičić, Suzana Hađina (2004): Značaj aditiva u redukciji emisija amonijaka i neugodnih mirisa iz gnoja. Stočarstvo 58 (4) 295303. Vučemilo, Marija, Alenka Tofant, Ž. Pavičić (2003): Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje. Krmiva 45, (3), 163-167. Vučemilo, Marija (2001): Suzbijanje muha na govedarskoj farmi. Meso III (10/11), 41-45. Hađina Suzana, Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković (2001): Utjecaj amonijaka na okoliš i zdravlje životinja. Stočarstvo 55 (3) 187-193. Vučemilo Marija (2004): Zbrinjavanje životinjskih leševa i konfiskata. Meso VI, (4), 52 – 57. Vučemilo, Marija, Alenka Tofant, Bara Vinković, Suzana Hađina ( 2000): Okoliš i zdravlje životinja. Stočarstvo 54 (6), 447-454. Vučemilo, Marija, Alenka Hadžiosmanović, Dunja Glowatsky (1996): Suzbijanje glodavaca krutim mamcima, antikoagulantima I i II generacije. Zbornik sažetaka i radova XVIII međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja – Svinjogojstvo. Supetar, 15.-18.rujna 1996., 107-110. Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Željko Pavičić (2002):Higijena smještaja i držanja preživača na obiteljskim gospodarstvima. Skripta za tečaj za usavršavanje doktora veterinarske medicine, Veterinarski fakultet. Zagreb. Vučemilo Marija, Alenka Tofant, Željko Pavičić: Mjere sanitacije u veterinarskoj medicini. Skripta za tečaj za usavršavanje doktora veterinarske medicine, Veterinarski fakultet, Zagreb. Vučemilo Marija, Bara Vinković, Alenka Tofant, Ž.Pavičić, Suzana Hađina (2004): Veterinarska zaštita okoliša i animalna higijena danas. Zbornik radova Trećeg hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 17.-21.studenog 2004, 315- 322. 11

Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, M.Cergolj, T.Balenović, Kristina Matković (2003): Značenje primijenjene dezinfekcije u smanjenju onečišćenja mlijeka mikroorganizmima i sprečavanju upala mliječne žlijezde. Zbornik radova Veterinarski dani, Šibenik, 9.-12.listopada 2003., 132-142. Vučemilo Marija, Alenka Tofant, Suzana Hađina, Kristina Matković (2002): Insekti specifični za pojedine vrste domaćih životinja i način njihova suzbijanja. Zbornik radova seminara DDD i ZUPP. Poreč, 13.-15.3.2002., 43-63. Vučemilo Marija , Alenka Tofant (2000): Specifičnosti suzbijanja štetnika u intenzivnoj govedarskoj proizvodnji. XXII savjetovanje s međunarodnim učešćem Pliva i stočarska proizvodnja, Govedarstvo. Supetar, 24.-27. svibnja 2000., 57-63. Vučemilo Marija (1999): Zadaća veterinarskog javnog zdravstva u zaštiti okoliša. Zbornik radova znanstveno stručnog savjetovanja s međunarodnim sudjelovanjem Veterinarski dani 1999, Poreč, 13.-17. listopada 1999., 149-155. Vučemilo Marija, Alenka Tofant (1998): Higijensko sanitarni i zootehnički standardi - prilog pronalaženju optimalne veličine i sastava populacije životinja i gospodarenja animalnim otpadom. (Uvodno priopćenje). Zbornik 3. znanstveno stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Zdravo očuvati zdravim, Zadar, 7.-9svibnja, 1998., 25-34. Vučemilo Marija, Alenka, Hadžiosmanović (1995): Značenje higijene u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša. (Uvodno priopćenje). Zbornik priopćenja 2.znanstveno stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem DDD u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša. Umag, 28.-30.rujna 1995., 75-78. Vučemilo, Marija, Alenka Hadžiosmanović, Bara Vinković, Ružica Blažević( 1996): Veterinarska djelatnost u zaštiti okoliša. (Uvodno priopćenje). Prvi hrvatski veterinarski kongres, Cavtat, 2.-5.listopada 1996. Zbornik radova, 119-126. Zagreb, 1996. Vinković Bara, Marija Vučemilo, Kristina Matković, S.Matković (2004): Bakterije – pokazatelji kvalitete zraka u stajskom uzgoju goveda. Zbornik 5. znanstvenostručnog skupa iz DDD s međunarodnim sudjelovanjem «Pouzdan put do zdravlja životinja, ljudi i njihova okoliša», Mali Lošinj, 5. – 8. svibanj, 2004., 535 – 540. Vinković, Bara, Marija Vučemilo, Kristina Matković, Ranka Rajković-Janje (2003): Prilog procjeni utjecaja staje muznih krava na kvalitetu lokalnog okoliša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno stručnog IV. Srednjeuropskog bujatričkog kongresa. Lovran, 23.-27. travnja 2003.,301-305. Pavičić, Ž., T.Balenović, Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković (2003): Application of disinfectant in the preparation of the udder for milking. Stočarstvo 57 (5), 323 – 330.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: ispit je usmeni 12

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

ORGANIZACIJA I EKONOMIKA REPRODUKCIJE ŽIVOTINJA

Nositelj predmeta:

prof. dr. sc. Marko Tadić mr. sc. Denis Cvitković

Okvirni sadržaj predmeta:
Gospodarstveno značenje stočarstva, organizacija različitih smjerova i tipova stočarske proizvodnje, gospodarstveno značenje reprodukcije životinja, organizacija reprodukcije, primjena metode analitičke epidemiologije i modeliranja u reprodukciji, analiza odlučivanja u reprodikciji, reprodukcija i zaštita zdravlja životinja, štete zbog neprimjerene reprodukcije životinja, metode procjene štete, uporaba tematskih modela i aekonometrijskih metoda pri programiranju reprodukcije.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Cilj i zadaća predmeta su upoznati studente sa suvremenim načelima organizacije reprodukcije životinja i gospodarstvenim značenjem reprodukcije životinja.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 5 0

II

Literatura
obvezatna 1. Martin, W. S., A. H. Meek, P.Wileberg (1988): Veterinary Epidemiology, Yoma State University Press. Ames. Yowwa. 2. Dijukhuizen, A. A., R. B. M. Huirne, J. A. Rankema (1992): Ekonomika zdravlja životinja. Društvo veterinara Zagreb. 3. Carpernter, E. T. (1994): Zdravlje životinja i ekonomika proizvodnje. Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, Zagreb. neobvezatna 1. Mather, C. E., J. B. Kaneene (1987): Economics of Animal Diseases. Proc. of a Conf. Michigan State University, USA. 13

2. Phillips, C., D.Piggins (1992): Farm Animals and the Evnironment, C. A. B. International, Wallingford U. K.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: ispit je usmeni.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

KLINIČKA PATOLOGIJA MIJENE TVARI U DOMAĆIH SISAVACA

Nositelj predmeta:

prof. dr. sc. V. Mrljak prof. dr. sc. Lj. Bedrica doc. dr. sc. I. Harapin

Okvirni sadržaj predmeta
Osnove metaboličkih zbivanja u pojedinih vrsta ekonomski korisnih domaćih životinja, procesi anabolizma, procesi katabolizma, etiološki čimbenici poremećaja metaboličkih procesa – konstitucijska sklonost, greške hranidbe, nepovoljni uvjeti okoline ili stresori, uvjetno patogeni mikroorganizmi i nametnici, poremetnje tvarne i energetske ravnoteže; poremetnje intermedijarnog prijetvora na konstitucijskoj, enzimopatološkoj i neurohormonalnoj osnovi; poremetnje u prometu vode i elektrolita; poremetnje u prometu minerala i oligoelemenata; poremetnje u bilanci vitamina i drugih esecijalnih biokatalizatora.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Kroz iznesenu nastavnu materiju predmeta slušatelji trebaju detaljno upoznati čimbenike koji remete metabolički sklad organizma i time dovode životinje u zdravstveni i produktivni deficit. Poznavanje navedenih čimbenika treba slušateljima dati mogućnost da na njih utječu i tako preveniraju zdravstvene i ekonomske štete u intenzivnom stočarstvu.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 0 0

II

14

Literatura
Obvezna Forenbacher, S. (1993): Klinička patologija probave i mijene tvari domaćih životinja. Svezak II-Jetra, HAZU i Školska knjiga, Zagreb. Skupina autora (1989): Veterinarski priručnik, Jumena, Zagreb, 1989. Preporučljiva Ulbrich, M i M.Hoffmann (1987): Futterungsregime und Tiergesundheit.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

ENDOKRINOLOGIJA REPRODUKCIJE DOMAĆIH SISAVACA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Zvonko Stojević doc. dr. sc. Suzana Milinković-Tur

Okvirni sadržaj predmeta
a) izvedbeni program za 20 sati predavanja Opća svojstva, izlučivanje i kemizam hormona. Mehanizam djelovanja hormona. Utjecaj okoline na funkcije endokrinog sistema. Povezanost funkcije i reakcije limbičkog sistema i hipotalamusa. Kateholamini i endogeni opijati. Hormonalna regulacija metabolizma organskih i anorganskih tvari u negravidnih i gravidnih ženki, te u muških životinja. Značajke osovine hipotalamus-hipofiza. Relizing hormoni (gonadoliberini i gonadostatini). Hormonalna regulacija reprodukcije u muških životinja. Hormonalna regulacija u ženskih životinja posebice u graviditetu i laktaciji. Razlike između pravih i tkivnih hormona. Prostaglandini i njihov fiziološki učinak u reprodukciji. b)program za 20 sati vježbi Određivanje razine hormona u krvi reproduktivnih životinja metodom RIA i ELISA.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Studija predmeta daje polaznicima dodatna teoretska i praktična saznanja o fiziološkim promjenama u probavi, metabolizmu, energetici i hormonalnoj regulaciji u mladih i rasplodnih životinja. Posebice ukazuje na biokemijske promjene vezane uz 15

graviditet i laktaciju u ženki. Predmet predstavlja osnovu za praćenje i razumjevanje slijedećih kolegija.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 20 0

I

Literatura
Obavezna Djuksova fiziologija domaćih životinja Miroslav i Melita Herak: Neuro-hormonalna regulacija spolne funkcije u negravidnih domaćih sisavaca. Interna skripta: «Fiziologija reprodukcije krava» A. Tomašković i suradnici. 2003. Interna skripta: «Fiziologija i patologija reprodukcije ovaca» J. Grizelj i sur. 2004. Interna skripta: «Fiziologija i rperodukcija konja s posebnim osvrtom na hormonalnu regulaciju» N. Prvanović i sur. 2004. Interna skripta: «Fiziologija i patologija reprodukcije svinja» T. Dobranić i sur. Neobavezna Vander-Sherman-Luciano: Human Physiology R.Williams: Udžbenik endokrinologije

Način provođenja ispita
Po završetku teorijske i praktične nastave, ispiti se polažu tijekom cijele godine u dogovoru s predmetnim nastvanikom i voditeljem studija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

MIKROBIOLOGIJA I ZARAZNE BOLESTI

Nositelj predmeta: Suradnici:

prof. dr. sc. Berislav Jukić prof. dr. sc. Željko Župančić prof. dr. sc. Zvonko Modrić prof. dr. sc. Josip Madić prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

16

Okvirni sadržaj predmeta
Materijali za mikrobiološku pretragu. Uzročnici gnojnih upala. Uzročnici specifičnih spolnih zaraznih bolesti. Novije spoznaje iz imunologije goveda. Etiološko dijagnosticiranje spolnih zaraznih bolesti. Antimikrobna sredstva i načela njihove primjene u liječenju infekcija sustava za rasplođivanje. Serološke dijagnostičke metode i tumačenje rezultata. Zarazne bolesti: Kampilobakterioza. Leptospiroza. Listerioza. Q-groznica. Zarazni rinotraheitis goveda, Bruceloza.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Slušanjem ovog predmeta polaznici se upoznavaju sa suvremenim spoznajama iz područja mikrobiologije, imunologije i zaraznih bolesti domaćih životinja koje se odnose na reprodukciju domaćih sisavaca.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 10 0

II

Literatura
Obvezna Naglić, T. D. Hajsing, J. Madić, Ljiljana Pinter: Praktikum opće mikrobiologije i imunologije 2. izd. Školska knjiga, Zagreb, 1992. Topolnik, E., T. Naglić, D. Hajsing: Opća mikrobiologija i imunologija. Veterinarski fakultet, Zagreb, 1980. Topolnik, E., D. Hajsing, T. Naglić: Specijalna mikrobiologija. Veterinarski fakultet, Zagreb, 1980. Naglić, T., D. Hajsing: Veterinarska imunologija. Školska knjiga, Zagreb, 1993. Zaharija, I.: Zarazne bolesti domaćih životinja. Školska knjiga, Zagreb, 1978. Cvetnić, S.: Virusne bolesti životinja. Stvarnost. JAZU. Zagreb, 1984.

Preporučljiva Quinn, P. J., M. E. Carter, B. Markey, G. R. Carter: Clinical Veterinary Microbiology. Wolffe, London, 1994.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: ispit je usmeni.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima 17

FIZIOLOGIJA RAZMNOŽAVANJA I UPRAVLJANJE SPOLNIM FUNKCIJAMA DOMAĆIH SISAVACA

Nositelj predmeta: Suradnici:

prof. dr. sc. Zdenko Makek prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj Nikica Prvanović, dr. vet. med. Silvijo Vince, dr. vet. med

Okvirni sadržaj predmeta
Primarni i sekundarni hormoni reprodukcije, veza endokrinih žlijezda u regulaciji spolnih ciklusa. Spolni ciklus u pojedinih domaćih sisavaca s hormonalnom regulacijom graviditeta i peripartalnog razdoblja. Hormonalna regulacija muških spolnih funkcija, spolni refleksi.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Educirati polaznika suvremenim saznanjima iz fiziologije upravljanja spolnim ciklusom, graviditetom i puerperijem u ženki domaćih sisavaca, te suvremenim rezultatima istraživanja hormonalnog upravljanja muške spolne funkcije. Upoznati polaznika sa suvremenim mogućnostima upravljanja spolnim funkcijama u domaćih sisavaca.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 17 8

II

Literatura
1. Ostojić, A. (1971): Odnos veličine apsolutnog pokazivača preživljavanja spermija i stupnja oplođenja krava i junica. Magistarska rasprava, Zagreb. 2. Ivek, T. (1973): Ispitivanje utjecaja stimulacije ovuklacije na rezultate u.o. krava. Magistarska rasprava, Zagreb. 3. Lešnik, Z. (1975): Prilog poznavanju sinhronizacije estrusa kod krava pomoću anifertila s osvrtom na profulaksu steriliteta. Magistarska rasprava, Zagreb. 4. Mendler, Z. (1977): Kretanje razine Na i K u serumu i mokraći krava u presušenju i tijekom laktacije. Magistarski rad, Zagreb. 5. Ligenza, M. (1977): Odnos stupnja steonosti krava i junica prema dobi plotkinja i mjesecu osjemenjivanja na području Veterinarske ambulante Križ. Magistarski rad, Zagreb. 6. Batarelo, S. (1977): Neke karakteristike razmnažanja konja lipicanske pasmine uzgajanih u ergeli. Magistarska radnja, Zagreb. 18

7. Matković, M. (1981): Istraživanja utjecaja parenteralno apliciranog progesteron na koncepciju krava i junica. Magistarska radnja, Zagreb. 8. Preissler, Z. (1981): Utjecaj glomida na reprodukciju životinja s posebnim osvrtom na plodnost krmača. Magistarska radnja, Zagreb. 9. Herak, M., Melita Herak, K.Popovski, M.Kozarovski, I.Lozanče: Indukcija estrusa u ovaca izvan sezone intravaginalnom aplikacijom 'Veramix' spužvica. Vet.arhiv 51 (Suppl) S51-S54, 1981. 10. Herak, M., Melita Herak, K.Popovski, N.Kozarovski, I.Lozanče: Indukcija sinhroniziranog mrkanja izvan sezone uz mogućnost osjemenjivanja ovaca bez posebnog otkrivanja estrusa. Stočarstvo 36, 421-425, 1982. 11. Kozarovski, N., K.Popovski, I.Lozanče, M.Herak, Melita Herak, K.Bogdanov, N.Petkovski: Ranije uvađanje u reprodukciju spolno zrele ženke janjadi. Stočarstvo 36, 183-188, 1982. 12. Tričkovski, D. (1982): Stimulacija ovulacija u krava sa malim dozama lutestrola. Magistarski rad, Zagreb. 13. Youssef Mohammad Barhoum (1982): Naša iskustva o spolnoj zrelosti i sinkronizaciji ciklusa holštajnskih junica u sjevernoj Africi. Magistarska radnja, Zagreb. 14. Vivek, St. (1983): Utjecaj zajedničkog držanja bikova sa kravama i junicama na pojavu prvog estrusa. Magistarska radnja, Zagreb. 15. Došen, Ž. (1983): Utjecaj dobi kod prvog osjemenjivanja na kasnije reproduktivne osobine junica u Prekodravlju. Magistarski rad, Zagreb. 16. Sunajko, Đ. (1984): Usporedba mogućnosti poboljšanja rezultata osjemenjivanja u krava primjenom različitih hormonskih preparata. Magistarska radnja, Zagreb. 17. Lawson Kwasi Alorvor (1984): Utjecaj aplikacije vitamina AD3E za vrijeme dojenja na pojavu postlaktacijske anestrije u svinja. Magistarski rad, Zagreb. 18. Vulić, D. (1985): Indukcija gonjenja u krava preparatom PRID. Magistarska radnja, Zagreb. 19. Gardijan, D. (1986): Indukcija ranog estrusa u koza primjenom vaginalnih spužvica. Magistarska radnja, Zagreb. 20. Kampl, B. (1986): Rezultati umjetnog osjemenjivanja u sinhroniziranom strusu prvotelki držanih u posebnim uvjetima. Magistarska radnja, Zagreb. 21. Herak, M., Melita Herak, D.Gardijan, B.Premzl, M.Sukalić, M.Torre: Mogućnosti intenzifikacije razmnožavanja u koza. Stočarstvo 41, 27-31, 1987. 22. Herak, M., U. Huhn, Melita Herak, N.Branežac, K. Plac: Prva iskustva o primjeni suisynchron-premixa za indukciju i sinkronizaciju estrusa u nazimica kod nas. Stočarstvo 42, 93-99, 1988. 23. Kušević, M. (1988): Utjecaj tretiranja prvopraskinja i starijih krmača sa SŽK na postotak suprasnosti i veličinu legla. Magistarski rad, Zagreb. 24. Kojić, D. (1987): Analiza reprodukcije crveno šarog goveda na području općine Vinkovci. Magistarski rad, Zagreb. 25. Rački, J. (1988): Mogućnost rane dijagnostike graviditeta u goveda nekim laboratorijskim pretragama. Magistarski rad, Zagreb. 26. Herak, M., Melita Herak, N. Branežac, Vesna Koturak: Mogućnosti povećanja legla u krmača sprečavanjem embrionalne smrtnosti aplikacijom progesterona u ranom graviditetu. Stočarstvo 43, 309-312, 1989. 27. Mijić, S. (1989): Utjecaj aplikacije Lutala i Tardomiocela L za vrijeme umjetnog osjemenjivanja na koncepciju krava. Magistarska radnja, Zagreb. 28. Pavasović, R. (1990): Utjecaj transporta i adaptacije na gravidnost, dob teljenja, puerperij i daljnju plodnost uvezenih gravidnih junica. Magistarska radnja, Zagreb. 19

29. Božić, P. (1990): Utjecaj starosti simnetalskih bikova na dob njihovih kćeri pri prvoj koncepciji. Magistarski rad, Zagreb. 30. Herak, M., V.Rukavina, D.Matarugić, Astrid Strašek, S.Balvanović (1991): Mogućnosti dijagnosticiranja ranog graviditeta i optimalnog vremena za inseminaciju krava određivanjem razine progesterona u mlijeku pomoću terenskog brzog testa ovuchecka. Praxis veterinaria 39 (3), 1991. 31. Herak, M., Melita Herak, S.Kušević, D. Heckel, I.Barač: Indukcija i sinkronizacija estrusa u anestričnih nazimica primjenom analoga prostaglandina i gonadotropina. Vet.arhiv 61, 365-369, 1991. 32. Torre, M., M.Herak, B.Premzl, Melita Herak, H.Šimić, Dubravka Dejanović, Smiljka Selanec, Mira Pribić: Primjena prostoglandina PGF2 alfa u indukciji mrkanja koza u sezoni parenja. Stočarstvo 45, 165-170, 1991. 33. Kočoski, Lj., (1992): Uspješni pokušaji embriotransfera u ovaca. Magistarski rad, Zagreb. 34. Jelić, I. (1992): Usporedba stimulacije ovulacije u krava stilbestrolom odnosno estradiolom. Magistarski rad, Zagreb. 35. Petkov, V. (1993): Promjene razine progesterona i estradiola 17 beta u krvnoj plazmi ovaca tijekom puerperija u sezoni i izvan sezone mrkanja. Magistarska radnja, Zagreb. 36. Dovenski, T. (1993): Promjene razine FSH i LH u krvnoj plazmi ovaca tijekom puerperija u sezoni i izvan sezone mrkanja. Magistarska radnja, Zagreb. 37. Trojačanec, P. (1994): Preživljavanje ovčijih embriona nakon presjecanja. Magistarska radnja, Zagreb. Interna skripta: «Fiziologija reprodukcije krava» A.Tomašković i suradnici. 2003. Interna skripta: «Fiziologija i patologija reprodukcije ovaca» J.Grizelj i sur. 2004. Interna skripta: «Fiziologija i rperodukcija konja s posebnim osvrtom na hormonalnu regulaciju» N.Prvanović i sur. 2004. Interna skripta: «Fiziologija i patologija reprodukcije svinja» T.Dobranić i sur.

Način provođenja ispita
Polaganje ispita poslije svakog semestra kod nastavnika iz Klinike za porodništvo i reprodukciju.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

BIOTEHNOLOGIJA RASPLOĐIVANJA DOMAĆIH SISAVACA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Zdenko Makek prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Tomislav Dobranić Suradnici: dr. sc. Iva Getz mr. sc. Martina Karadjole 20

Okvirni sadržaj predmeta
Svrha ovog predmeta je upoznavanje polaznika sa suvremenim saznanjima iz hormonske regulacije spolnih funkcija i spermatogeneze, fiziologijom i biokemijom ejakulata u različitih mužjaka domaćih sisavaca, te umjetnim osjemenjivanjem različitih vrsta domaćih sisavaca.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje polaznika sa spolnim refleksima, te hormonalnom regulacijom spermatogeneze i dobivanjem ejakulata rasplodnjaka domaćih sisavaca, te ocjenom i konzerviranjem ejakulata, postupcima konzerviranja (kemijski, termički) i pripremanja doza za umjetno osjemenjivanje, postupkom s tekućom i duboko smrznutom spermom prilikom osjemenjivanja, kao i s tehnikom inseminacije, te određivanjem optimalnog veremena za u.o.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 17 8

III

Literatura
1. Herak M., Melita Herak, J.Lonačarić: Verenderungen der Transaminazeaktivitet im Ebersperma und ihre Beziehung zur Beweglichkeit der Spermien. Fortpfl. Haust Bd.3 H.238-242, 1967. 2. Tanev G, (1971): Rezistencija spermija iz ejakulata bikova i njihova povezanost sa stupnjem oplođenja krava; magistarska radnja, Zagreb. 3. Kunst, Z., (1975): Razlike u postotku koncepcije krava i junica osjemenjenih s duboko smrznutom spermom držanom poslije otapanja 0-180 minuta na različitim temperaturama; Magistarska rasprava, Zagreb. 4. Mihalina, M. (1976): Utjecaj kemijske oksigenacije sperme na uspjeh umjetnog osjemenjivanja krava. Magistarska rasprava, Zagreb. 5. Vrbljanin, M. (1976): Organizacija u. o. krava primjenom duboko smrznute sperme na području veterinarske stanice Prnjavor, radne jedinice Prnjavor. Magistarska rasprava, Zagreb. 6. John, Darge, Fannieh, (Liberija) (1977): Promjene aktivnosti i preživljavanje duboko smrznutih spermija bika ovisno o temperaturnom režimu poslije otapanja. Magistarska rasprava, Zagreb. 7. Čaušić, N. (1977): Utjecaj volumena doza i broja spermija na postotak koncepcije i broja prasadi u leglima osjemenjenih krmača. Magistarska rasprava, Zagreb. 8. Ahmed Eltigani, Liberija (1977): Ovisnost postotka koncepcije u krava i junica o temperaturi i relativnoj vlazi zraka. Magistarska radnja, Zagreb. 9. Herak Melita, M. Herak, M. Sukalić, B. Premzl: Seasonal changes alkaline and acid phosphates in the stallion's spermatozoa and semen plasma. Vet. Arhiv 48 (Suppl). S11-S13, 1978. 21

10. Herak M., Melita Herak, G. Tanev, N. Naumov, Bojana Gradinski-Vrbanac: Utjecaj dubokog smrzavanja sperme na promjene količine ukupnih lipida, fosfolipida i lipoproteida u spermijima bikova. Vet. Arhiv 48 (Suppl.) S15-S17, 1978. 11. Herak M., Melita Herak, M. Sukalić, B. Premzl: Seasonal changes of dehydrogenases LDH, SDH and ICDH in the spermatozoa and semen plasma of the stallion. Vet. Arhiv 49 (Suppl.) S17-S19, 1979. 12. Premzl, B. (1979): Iskustva u organizaciji umjetnog osjemenjivanja svinja iz Centra za umjetno osjemenjivanje domaćih životinja. Magistarska radnja, Zagreb. 13. Čipčić, B. (1979): Utjecaj u. o. na komformaciju tijela domaćeg simentalskog goveda u općini Zabok. Magistarski rad, Zagreb 14. Herak M., B. Premzl, M. Sukalić, Melita Herak: Prva uspješna osjemenjivanja krmača i nazimica sa spermom nerastova smrznutom vlastitom modifikacijom postupka dubokog smrzavanja. Vet. arhiv 50, 47-50, 1980. 15. Tomašković, A. (1980): Mogućnost osjemenjivanja kuja sa svježom nerazrjeđenom i razrjeđenom spermom. Magistarski rad, Zagreb. 16. Kuzmanovski, D. (1980): Analiza umjetnog osjemenjivanja krava na području veterinarske stanice Petrovac-Skopski. 17. Torre, M. (1982): Razlika u uspjehu osjemenjivanja goveda ovisno o mjestu aplikacije sjemena. Magistarska radnja, Zagreb. 18. Ključarić, Ž. (1982): Utjecaj različitog starog tekućeg sjemena bikova na plodnost plotkinja različite dobi. Magistarska radnja, Zagreb. 19. Herak, M., Melita Herak, N. Branežac, B. Premzl, M. Sviben: Mogućnost primjene razrjeđivača Zorlesco za razrjeđivanje ejakulata i umjetno osjemenjivanje krmača sa dozama sjemena čuvanih do pet dana. Stočarstvo 38, 309-313, 1984. 20. Cergolj, M. (1984): Noviji postupci pri umjetnom osjemenjivanju kunića. Magistarska radnja, Zagreb. 21. Vojtic, I. (1986): Optimalno vrijeme za u. o. krava veće proizvodnje mlijeka na području Pomurja. Magistarska radnja, Zagreb. 22. Herak M., B. Premzl, Melita Herak, N. Branežac: Rezultati primjene duboko smrznutog sjemena nerastova za u. o. krmača i nazimica u veliokoj svinjogojskoj farmi.Stočarstvo 39, 47-53, 1985. 23. Tomšić, M. (1987): Aplikacija jedne od modernih metoda zamrzavanja nerastove sperme na velikoj selekcijskoj farmi. Magistarski rad, Zagreb. 24. Roždijevac, A. (1987): Mogućnost primjene BTS razrjeđivača u osjemenjivanju svinja izvan velikih farmi. Magistarski rad, Zagreb. 25. Arambašić, M. (1987): Utjecaj mužnje neposredno nakon umjetnog osjemenjivanja na uspjeh koncepcije. Magistarski rad, Zagreb. 26. Vitković, A. (1988): Usporedba rezultata osjemenjivanja krmača spermom razrjeđenom sa Zorlesco, BTS i Helatonskim razrjeđivačem. Magistarska radnja, Zagreb. 27. Šimić, H. (1988): Odnos dobi bikova i rezultata hladioničkog testa DS sperme bikova poslije otapanja prema uspjehu osjemenjivanja krava i junica. Magistarska radnja, Zagreb. 28. Kljajić, D. (1989): Usporedba rezultata umjetnog osjemenjivanja krava po non return metodi i preglede na gravidnost na području Veterinarske ambulante Virje. Magistarska radnja, Zagreb. 29. Hardi, Z. (1989): Primjena duboko smrznute sperme nerastova za umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica na individualnom sektoru. Magistarski rad, Zagreb. 22

30. Selmanović, H. (1990): Utjecaj dobi i pasmine bikova na osnovna svojstva ejakulata i mogućnosti njihova smrzavanja. Magistarski rad, Zagreb. 31. Mikulić, B. (1991): Kvantitativna i kvalitativna ocjena ejakulata bikova ispitanih performance testom. Magistarski rad, Zagreb. 32. Bejdić, O. (1991): Povećanje postotka gravidnosti krava i junica nakon uvođenja besplatnog umjetnog osjemenjivanja na području općine Glina. Magistarski rad, Zagreb. 33. Levar, B. (1992): Usporedba postotka steonosti krava i junica pripuštenih prirodno i umjetno osjemenjenih. Magistarski rad, Zagreb. 34. Sadiković, M (1993): Aktivnost nekih enzima u krvnom serumu i ejakulatima nerastova različite dobi. Magistarski rad, Zagreb. 35. Dejanović, D. (1994): Utjecaj implementora sa beta-glukuronidazom za spermu bikova na rezultate osjemenjivanja. Magistarski rad, Zagreb. 36. Samardžija, M.(2003): Priprema bičje sperme u postupcima oplodnje in vitro. Magistarski rad, Zagreb. 37. Getz Iva (1999): Dozrjevanje, oplodnja i uzgoj oplođenih goveđih jajnih stanica in vitro. Magistarski rad. Zagreb.

Način provođenja ispita
Polaganje ispita poslije svakog semestra usmeno i klinički kod nastavnika iz Zavoda za reprodukciju i klinike za porodiljstvo.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

PORODNIŠTVO I PERINATALNE BOLESTI PLOTKINJA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Zdenko Makek prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj prof. dr. sc. Darko Gereš Suradnici: mr. sc. Tugomir Karadjole Nino Mačešić, dr. vet. med

Okvirni sadržaj predmeta
Razmatranje embrija i fetopatija, te posljedice ugibanja ploda tijekom graviditeta, uzroka abortusa i preranog porođaja i organskih oboljenja tijekom graviditeta. Fiziologija poroda, priprema plotkinja za porod, faze poroda i ekspulzija plodnih ovojnica. Patologija poroda; smetnje u porodu uzrokovane promjenama ploda, nepravilnostima porođajnog kanala, te smetnje u porodu uzrokovane od plodnih ovojnica. Fiziologija puerperija; involucija uterusa, karakteristike normalnog lohijalnog iscjetka i uspostavljanje funkcije osovine hipotalamus-hipofizajajnici. 23

Patologija puerperija; oboljenja organizma i spolnih organa u svezi s puerperijem, upale maternice u svezi s puerperalnim infekcijama. Abnormalno ponašanje plotkinja prema mladunčadi i posteljici.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Svrha ovog predmeta je upoznavanje polaznika s patologijom gravidileta, te fiziologijom i patologijom poroda odnosno fiziologijom i patologijom puerperija u plotkinja domaćih sisavaca.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 10 10

III

Literatura
1. Herak, M., V. Kovačević, Melita Herak, B. Šimundić- Bendić Effect of the application of the Estradio-Testosterone hormone combination in diagnosing pregnancy in sows ipon the reoccurence of estrus. Zbornik radova 3. kongresa Internat. (IPVS) Lyon 1974., G 15, 1-3, 1974. 2. Makek, Z. (1976): Dijagnoza gravidnosti ovaca biopsijom sluznice vagine. Magistarska radnja, Zagreb. 3. Čatipović, I. (1976): Patohistološka promjena u placentomima krava s retencijom. Magistarska radnja, Zagreb. 4. Mickovski, G. (1978): Rezultati određivanja broja stanica u mlijeku krava tokom spolnog ciklusa i u raznim intervalima po porodu u plodnih i neplodni životinja. Magistarski rad, Zagreb. 5. Bujdo, S. (1987): Utjecaj kontrole puerperija krava u individualnih proizvođača na rezultate osjemenjivanja. Magistarski rad, Zagreb. 6. Franolić, D. (1988): Analiza uzroka teških teljenja u krava i junica. Magistarska radnja. Zagreb. 7. Kavan, R. (1989): Mogućnosti poboljšanja plodnosti pripremom krava za umjetno osjemenjivanje. Magistarski rad, Zagreb. 8. Lončarić-Dervenkar, Rajka (1990):. Utjecaj aplikacije prostaglandina u ranom puerperiju na pojavu aktivnosti jajnika. Magistarski rad, Zagreb. 9. Rudan, D. (1990): Utjecaj davanja Gn-Rh kod krava sa zaostalom posteljicom od 10. do 15. dana poslije teljenja na trajanje vremena odmora i servis perioda. Magistarski rad, Zagreb. 10. Gereš, D. (1991): Istraživanje uzroka učestalosti i uspjeha operacija carskog reza u kuja. Magistarska rasprava, Zagreb. 11. Dobranić, T. (1993): Preživljavanje, plodnost i mliječnost u krava i junica nakon carskog reza. Magistarska rasprava, Zagreb. Interna skripta: «Primjena ultrazvučne dijagnostike fizioloških i patoloških promjena na spolnim organima i mliječnoj žlijezdi goveda i konja. 1999.

24

Način provođenja ispita
Polaganje ispita poslije semestra usmeno i klinički kod nastavnika Zavoda za reprodukciju i klinike za porodiljstvo.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

25

SUVREMENA SAZNANJA O NEPLODNOSTI DOMAĆIH SISAVACA
Nositelji predmeta: prof. dr. sc. Zdenko Makek doc.dr. sc. Tomislav Dobranić prof. dr. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj mr. sc. Marko Samardžija Juraj Grizelj, dr. vet. med.

Suradnici:

Okvirni sadržaj predmeta
Djelovanje okoliša, ishrana i puerperalnih bolesti na pojavu steriliteta. Kongenitalna i stečena anomalija spolnih organa i njihov utjecaj na plodnost. Upale maternice, jajovoda i jajnika u svezi s neplodnošću. Hormonalni poremećaji razvoja i funkcije jajnika. Vrste impotencija domaćih rasplodnjaka, njihovi uzroci i posljedice. Poremećaji u odvijanju spolnih refleksa i ejakulacije.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje polaznika s utjecajem paragenetičkih faktora na pojavu neplodnosti i veličinu proizvodnje, nasljednim nepravilnostima građe spolnih organa, upalnim stanjima spolnih organa i poremećajima funkcije spolnih žlijezda, impotencijama u rasplodnjaka domaćih

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 20 15 10

III

Literatura
1. Herak M., Melita Herak, S. Rižnar, M. Kopljar, Z. Radman, M. Jakovac: Aktivitet transaminaze GOT i GPT u krvnom serumu krava kod nekih patoloških stanja na spolnim organima.3. kongres veterinara i vet. tehničara Jugosl. Sarajevo, 1967. 2. Lerman, S. (1970): Istraživanja o vrijednosti manuelne i nemanuelne obrade retencije sekundina u govečeta. Magistarski rad, Zagreb, 3. Gall, I. (1971): Ispitivanja učestalosti zaostajanja posteljice, puerperalnih endometritisa i pobačaja u krava i njihovog utjecaja na pojavu steriliteta. Magistarski rad, Zagreb. 4. Lukman, P. (1973): Prilog lokalnom liječenju maternice streptomicinom i streptocilinom 24 sata nakon osjemenjivanja krava, koje se pregone iz neutvrđenih razloga. Magistarska radnja, Zagreb. 5. Baloković, J. (1973): Utjecaj novoa proizvodnje mlijeka i toka laktacije na patologiju reprodukcije u krava. Magistarski rad, Zagreb. 6. Srnec, J. (1976): Karakteristike reprodukcije krava u Međimurju i analiza faktora koji imaju utjecaja na rezultate u. o.. Magistarski rad, Zagreb. 26

7. Matarugić, D. (1982): Rezultati liječenja ovarijalnih cista u krava velike proizvodnje mlijeka. Magistarska radnja, Zagreb. 8. Horvat, Dj. (1989): Patologija spolnih organa u jalovih nazimica i krmača. Magistarski rad; Zagreb. 9. Bacan, J. (1989): Uzroci slabije plodnosti krava nakon carskog reza. Magistarski rad.Zagreb 10.Karadjole, T. (2003): Plodnost kobila nakon fetotomije. Magistarski rad.Zagreb

Način provođenja ispita
Polaganje ispita poslije svakog semestra usmeno i klinički nastavnika Zavoda za reprodukciju i klinike za porodiljstvo. kod

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

ODABRANA POGLAVLJA IZ SUDSKOG I UPRAVNOG VETERINARSTVA
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Josip Perić doc. dr. sc. Petar Džaja

Okvirni sadržaj predmeta
Ustrojstvo veterinarske djelatnosti u RH l sat Proizvodnja i promet kvalitetne rasplodne stoke sukladno Zakonu o mjerama za unapređivanje stočarstva l sat Analiza zakonskih i podzakonskih akata u odnosu na spolne zaraze l sat Razmatranje stručnih pogrešaka i veterinarske odgovornosti za štete na poslovima reprodukcije životinja, kroz seminarski rad na forenzičkim slučajevima. Uvježbavanje ustanovljavanja uzročne veze između nastale štete i stručnog propusta 7 sati

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Odabrana poglavlja iz oblasti sudskog i upravnog veterinarstva imaju za cilj upoznati polaznike postdiplomskog studija s aktualnom veterinarskom legislativom koja regulira kako pitanje ustrojstva veterinarske djelatnosti tako i odgovornosti veterinarskih djelatnika na poslovima reprodukcije. Jednim dijelom cilj ovog predmeta jest upoznavanje polaznika poslijediplomskog studija s radom tijela državne uprave. Zadatak nastave ovog predmeta je osposobiti studenta da na temelju stečenog znanja iz oblasti reprodukcije, te stručne i pravilne primjene propisa obavlja dužnost vještaka specijaliste za područje Theryogenologija i Theryojatrija. 27

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 0 0

III

Literatura
obvezna Zakon o obveznim odnosima Krivični zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva Pravilnici o suzbijanju zaraznih bolesti Naredba preporučljiva literatura Harro Kohler und Helmut Kraft: Gerichtliche Veterinarmedizin Hans Eikmeier. Eberhard Fellrner. Horst Moegle: Lehrbuch der Gerichtlichen Tierheilkunde

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

NAČIN OBRADE REZULTATA U ISTRAŽIVAČKOM RADU
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj Suradnici: prof. dr. sc. Zdenko Makek doc. dr. sc. Tomislav Dobranić doc.dr.sc. Darko Gereš doc. dr. sc. Goran Bačić

28

Okvirni sadržaj predmeta
Osnove zasade o znanosti, modernoj informatici, datotekama i korištenju dokumentacije. Postavljanje cilja i planiranje znanstvenog istraživanja. Važnost metodike i oprema, te razmatranje i prosuđivanje rezultata.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje s osnovama znanstvenog rada i organizacijom istraživanja, te pisanjem magistarsko specijalističkog rada.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 10 0 0

III

Literatura
1. Ratko Zelenika: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1998. 2. John C. Bailar III, Frederick Mosteller: Medical uses of statistics, Murray Printing CO., Westford, Massachusetts 1986.

Način provođenja ispita
Način provođenja ispita: usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

IZBORNI PREDMETI

OBOLJENJA MLIJEČNE ŽLIJEZDE
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Goran Bačić

Okvirni sadržaj predmeta
Neupalne i upalne bolesti mliječne žlijezde i sise, te smetnje u protjecanju mlijeka. Umjetno izazivanje laktacije s preventivom i liječenjem mastitisa u domaćih sisavaca. 29

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje polaznika s hormonskom regulacijom laktacije i anatomskom građom mliječne žlijezde.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 5 0 5

IV

Literatura
1. El Mahi, I. A. D.: Rezultati umjetno izazvanih laktacija u goveda. Magistarska radnja. Zagreb, 1978. 2. Interna skripta: «Pregled i mužnja vimena krave» M.Cergolj i sur. 1998. Zagreb.

Način provođenja ispita
Polaganje ispita usmeno i praktički poslije semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

PERINATALNE BOLESTI MLADUNČADI
Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Tomislav Dobranić

Okvirni sadržaj predmeta
Ozljede mladunčadi prilikom poroda. Nasljedna, organska i zarazna oboljenja mladunčadi tijekom prvih dana puerperija.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Upoznavanje polaznika s pravilnim prihvatom i obradom mladunčadi poslije poroda i njega tijekom puerperija.

Broj sati
Predavanja Vježbe Seminari Semestar 5 0 0

IV
30

Literatura
Interna skripta: «Bolesti mladunčadi» Cergolj i sur. 2004.Zagreb

Način provođenja ispita
polaganje ispita usmeno poslije semestra kod nastavnika.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa među polaznicima

31

I.3.3 Struktura studija, ritam studiranja i obaveze polaznika
Redoslijed upisa, izvedbe i polaganje predmeta studija: I semestar 1. Fiziologija i patologija hranidbe životinja 4o sati 2. Postupci uzgoja domaćih sisavaca 40 sati 3. Animalna higijena, okoliš i etologija 20 sati 4. Endokrinologija reprodukcije dom. sisavaca 40 sati Moguće polaganje ispita: svi predmeti______________________________ II semestar 1. Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca 40 sati 2. Mikrobiologija i zarazne bolesti 20 sati 3. Klinička patologija mijene tvari u dom. sisavaca 10 sati 4. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja 15 sati 5. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca__________ 45 sati____________ Moguće polaganje ispita: pred. l, 2, 5 III semestar: 1. Biotehnologija rasplođivanja domaćih sisavaca 45 sati 2. Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja 40 sati 3. Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva 10 sati 4. Način obrade rezultata u istraživačkom radu 10 sati 5. Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih sisavaca __________50 sati_____________ Moguće polaganje ispita: pred. 1, 2, 5, IV semestar Specijalistički rad Izborni predmeti: 1. Oboljenja mliječne žlijezde 2. Perinatalne bolesti mladunčadi Moguće polaganje ispita: pred. l, 2,

10 sati 5 sati____________

Uvjeti za upis u sljedeći semestar su prikupljeni potpisi nastavnika svih predmeta iz prethodnog semestra Uvjeti upisa studenata u višu godinu studija: da položi barem 30% od predmeta odslušanih prethodne godine, koje moraju polagati.

I.3.4 Popis predmeta koji se nudi studentima drugih studija:
-Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca -Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja -Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih -Biotehnologija rasplođivanja domaćih sisavaca -Oboljenja mliječne žlijezde 32

I.3.5. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova
Bodovanje poslijediplomskog specijalističkog studija studija obavljeno je u skladu s ECTS-om (europski sustav prijenosa bodova). Za uspješni završetak poslijediplomskog specijalističkog studija za stjecanje akademskog stupnja specijalista na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu student stječe 120 ECTS bodova prema rasporedu koji je prikazan u Tablici 1. Tablica 1. Bodovanje poslijediplomskog studija Aktivnost semestar nastave Ukupno Broj ECTS bodova 30 x 4 semestra 120

I.3.6.
Svi predmeti se mogu izvoditi na engleskom i njemačkom jeziku.

I.3.7.
Uvjete pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij odrediti će voditelj studija u dogovoru s rukovodstvom Veterinarskog fakulteta i u skladu s internim pravilnicima.

I.3.8.
Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom djelu studijskog programa, kao djelu cjeloživotnog obrazovanja odrediti će voditelj studija u dogovoru s rukovodstvom Veterinarskog fakulteta i u skladu s internim pravilnicima

I.3.9. Način završetka studija, tj. uvjeti za odobrenje teme završnog rada, te postupak ocjene i obrane završnog rada
Polaznik nakon dogovora s odabranim mentorom prijavljuje rad pri čemu prilaže obrazloženje teme, svrhu i cilj, podatke iz literature, kratki opis planiranog istraživanja i očekivane rezultate. Jednako tako prilaže svoj životopis, indeks sa svim položenim ispitima, popis objavljenih radova i separate radova. Dovoljno je da polaznik ima objavljen jedan rad u stručnom časopisu na kojem ne mora biti prvi autor. Potom mu fakultetsko vijeće mora izglasati suglasnost da izradi i obrani završni rad.

I.3.10.
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je tri godine

33

I.4 UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA
I.4.1 Mjesta realizacije studijskog programa
VETERINARSKI FAKULTET

I.4.2 Prostor i oprema za izvođenje nastave:
Prostor: raspoloživ 1. Dvije dvorane za predavanje opremljene s 2 monitora (interna televizija). grafoskopom i dijaprojektorom. 2. Laboratorij za vježbe iz spermiologije. 3. Dvorane za kliničke opće i specijalne ginekološke i androloške pretrage (jedna za velike i jedna za male životinje) 4. Operacijske dvorane (jedna za velike i jedna za male životinje) 5. Štale za velike životinje, stacionari za male preživače, svinje, pse i mačke. Jedan dio praktične nastave odvijati će se na farmama mliječnih krava, u Centru za reprodukciju u stočarstvu Republike Hrvatske (ergela, nerastovi, bikovi, konzerviranje ejakulala). Oprema: raspoloživa 1. Fantomi za imitaciju rektalne preglede, kao i fantom za polučivanje ejakulata od nerasta. 2. Kompleti kirurškog pribora i instrumentarija za različite ginekološke i akušerske operacije, oprema za anesteziju i narkozu (intubacija). 3. Mikroskopi za vježbe iz umjetnog osjemenjivanja, te dijagnostike graviditeta i estrusa, 10 ispravnih mikroskopa, komorice po Thomi, predmetnice i pokrovna stakalca. 4. Kemikalije, vatrostalno posuđe i pipete za dokazivanje gravidnosti u domaćih životinja, posebice kobila. 5. Spektrofotometar za određivanje hormona elisa postupkom s ciljem dijagnostike graviditeta ili faze spolnog ciklusa, odnosno poremetnji u plodnosti domaćih životinja. 6. Aparat za ultrazvučnu pregledbu spolnih organa u domaćih životinja (ALOHA 50 500SSD, sondu za rektalni pregled od 5 MHz i printer za izradu ehosonograma MITSUBISHI p 668) za održavanje vježbi iz dijagnostike faza spolnog ciklusa, graviditeta i steriliteta u domaćih životinja. 7. Stolovi za vježbe iz repozicije nepravilnih situsa, pozicija i habitusa u teladi i ždrijebadi (2 kom). 8. Instalirani ekrani (2 kom) i aparati za prikazivanje filmova i kazeta s prikazom znakova estrusa, otkrivanje estrusa i osjemenjivanje u dom. životinja, kao i dijagnostika graviditeta. Također raspolažemo s kupljenim i snimljenim filmovima na našoj klinici s operacijama carskog reza u dom. životinja, kastracija, carskih rezova i ostalih ginekološkoporodiljskih operacija. 9. Posebne kazete o radovima na izvođenju embriotransfera, te drugih zootehničkih postupaka (polučivanje i ocjena, te konzerviranje ejakulata bikova, pastuha i nerastova). 10. Video kamera za snimanje svih zahvata koji se obavljaju na klinici ili terenu s ciljem prikazivanja u nastavi. 11. Pribor za dijagnostiku mastitisa s potrebnim kemikalijama. 12. Pribor za embriotomiju i fiksiranje domaćih životinja.

34

Potrebna: 2 osobna računala Dodatna strana i domaća literatura (uz korištenje interneta) nalazi se u knjižnici Klinike za porodništvo i reprodukciju.

I.4.3. Imena nastavnika i broj suradnika koji će sudjelovati u izvođenju svakog predmeta pri pokretanju studija
a) obvezatni predmeti 1. Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. Zvonko Stojević doc. dr. sc. Suzana Milinković-Tur 2. Fiziologija i patologija hranidbe životinja Nastavnici i suradnici: prof. dr. sc. Željko Mikulec prof. dr. sc. Vlasta Šerman 3. Postupci uzgoja domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. Ivo Karadjole prof. dr. sc. Tomislav Balenović prof. dr. sc. Velimir Sušić 4. Animalna higijena, okoliš i etologija Nastavnici: prof.dr.sc. Marija Vučemilo doc.dr.sc. Željko Pavičić 5. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja Nastavnik: prof. dr. sc. Marko Tadić Suradnik: Mr. sc. Denis Cvitković 6. Klinička patologija mijene tvari u domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. V. Mrljak prof. dr. sc. Lj. Bedrica doc. dr. sc. I. Harapin 7. Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. Zvonko Stojević doc. dr. sc. Suzana Milinković-Tur 8. Mikrobiologija i zarazne bolesti Nastavnik: prof. dr. sc. B.Jukić prof. dr. sc. Željko Župančić prof. dr. sc. Zvonko Modrić Suradnici:: prof. dr. sc. Josip Madić prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

35

9. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. Zdenko Makek prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj Suradnici: Nikica Prvanović, dr. vet. med. Silvijo Vince, dr. vet. med 10. Biotehnologija rasplođivanja u domaćih sisavaca Nastavnici: prof. dr. sc. Zdenko Makek prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Tomislav Dobranić Suradnici: dr. sc. Iva Getz mr. sc. Martina Karadjole 11. Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja Nastavnik: : prof. dr sc. Zdenko Makek prof. dr sc. Antun Tomašković prof. dr sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Darko Gereš Suradnici: mr. sc. Tugomir Karadjole Nino Mačešić, dr. vet. med 12. Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih sisavaca Nastavnik: prof. dr. sc. Zdenko.Makek doc. dr. sc. Tomislav Dobranić prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Goran Bačić Suradnici: mr. sc. Marko Samardžija Juraj Grizelj, dr. vet. med. 13. Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva Nastavnici: prof. dr. sc. Josip Perić prof. dr. sc. Petar Džaja 14. Način obrade rezultata u istraživačkom radu Nastavnici: prof. dr. sc. Antun Tomašković prof. dr. sc. Marijan Cergolj b) izborni predmeti 1. Oboljenja mliječne žlijezde Nastavnici: prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Goran Bačić 2. Perinatalne bolesti mladunčadi Nastavnici: prof. dr. sc. Marijan Cergolj doc. dr. sc. Tomislav Dobranić

36

I.4.4. Podaci o svakom angažiranom nastavniku Dr. sc. Marijan Cergolj, redoviti profesor
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU e-mail: marijan.cergolj@vef.hr
Prof.dr.sc. Marijan Cergolj, po nacionalnosti Hrvat, rođen je 9. travnja 1947. godine u Zagrebu gdje je polazio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Veterinarski fakultet. Diplomirao u siječnju 1975. godine, a od travnja iste godine zaposlio se u Veterinarskoj stanici Dvor na Uni gdje uz poslove terenskog veterinara i voditelj područne ambulante Gornji Javoranj. Stručni ispit polaže u veljači 1978. godine, pa uz sve ostale veterinarske poslove obavlja i poslove općinskog veterinarskog inspektora. Od veljače 1979. godine radi kao asistent na Zavodu za reprodukciju i Klinici za porodiljstvo. Slijedeće godine upisuje poslijediplomski studij Fiziologija i patologija reprodukcije s U.O. koji završava 1984. godine obranom magistarske radnje. Doktorirao je 1989. godine. Temeljem odluke Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku upisan je u registar istraživača znanstvenog područja Veterina, matični broj 082253. U znanstveno- nastavno zvanje docent izabran je 1991. godine, a mišljenjem stručne komisije i preporukom Znanstveno-nastavnog vijeća, Savjet veterinarskog fakulteta u svojoj sjednici održanoj 7.7.1998.godine izabrao ga je za nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za predmet Porodništvo, sterilitet i umjetno osjemenjivanje, a za redovitog profesora izabran je 05.12.2001. Osim pedagoškog, stručno-kliničkog i znanstveno-istraživačkog rada, pristupnik je aktivno surađivao sa kolegama na terenu, aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim i znanstvenim skupovima i savjetovanjima te brojnim domaćim i inozemnim kongresima. . Prof.dr.sc. Marijan Cergolj je oženjen i otac dvoje djece. Aktivno govori talijanski i francuski.

Popis radova 1999-2004. prof. dr. sc. Marijan Cergolj
1. 1999 Cergolj M., A. Tomašković, Z. Makek, A. Catinelli (1999): Behandlungsmethoden der Torsio uteri gravidi während der Trächtigkeit beim Rind. TIERÄRZTL. UMSCHAU 54, 79-83. 2. Makek, Z., M. Cergolj, V. Butković (1999): Eine sekundäextrauterine Gravidität bei Hündin. . TIERÄRZTL. UMSCHAU 54, 19-20. 3. 2000. Dobranić, T. M. Herak, Suzana Milinković-Tur, M. Cergolj, Melita Herak (2000): Changes in blood levels of oestradiol 17ß and progesteron in cows during peripartal and puerperal periods. Veterinarski Arhiv 70 (Supplement), 81-87. 4. Tomašković, A., M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, T. Karadjole (2000): Productive age of black and white Friesian heifers. Vet. Arhiv 70 (Supplement), 113-119. 5. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Z. Geci (2000): Birth induction on prematurely mated heifers using Dexamethasone. Veterinarski Arhiv 70 (Supplement), 121-127.

37

6. Iva Getz, M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, G. Bačić i M. Cergolj (2000): Transvaginalna ultrazvučna punkcija jajnika krava: alternativna metoda proizvodnje goveđih zametaka za embriotransfer. Veterinarski Arhiv 70 (Supplement), 75-80. 7. Iva Getz, M. Matković, Z: Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić, M. Samardžija (2000). The curent status of in vitro bovine embryo production in the Republic of Croatia. Zbornik Prednášok z II. Stredoeurópskeho bujatrického kongresu 11-13. Vysoke Tatry, The Slovak Republic. 92-95. 8. Matković, M., Iva Getz, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj (2000): Biotehnologija rasplođivanja: mogućnost primjene u stočarstvu hrvatske. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 215-224. 9. Iva Getz, M. Matković, Martina LOjkić, Z. Makek, G. Bačić, M. Cergolj (2000): Transvaginalna ultrazvučna punkcija jajnika krava: alternativna metoda proizvodnje goveđih zametaka za embriotransfer. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 225-229. 10. Karadjole, T., D.Gereš, T.Dobranić, A.Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, Martina Lojkić (2000): Distokije u kuja, pregled 350 slučajeva u razdoblju od 1989 do 1999. godine na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 245-251. 11. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek. Nikica Prvanović (2000): Dijagnostika i procjena uspješnosti liječenja mastitisa goveda. 3433 Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran 8-11. studeni. Zbornik sažetaka, 25. 12. 2001. Getz Iva, M. Matković, M. Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, M. Samarđija (2001): Transvaginal ultrasound-guided oocyte colection in cycling cows. Reports of the III Muddle–European Congress for Buiatrics HEALT PROBLEMS IN RUMINANTS, Bohemian – Moravian Highlands, Czech Republik. 87-91. 13. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, Nikica Prvanović, T. Karadjole (2001): Administration of hormonal drugs for establishment of ovarian function in postpartum dairy cows, 283, Reports of the III Middle-European Congress for Buiatrics, Milovy, Czech Republik, 283. 14. Dobranić T., M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, M. Herak (2001): Über den Einfluß der Diagnose und der Geburtsdauer auf das Überleben der Kälber nach einem Kaiserschnit. TIERÄRZTL. UMSCHAU 56,124-127.

38

15. Tomašković A., T. Dobranić, M. Cergolj, Z. Makek (2001): Einflus des Kaiserschnittes auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas. TIERÄRZTL.UMSCHAU 57. 40-42. 16. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić,, Iva Getz (2001): Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf die Geburt.TIERÄRZTL.UMSCHAU 57, 194-202. 17. Dobranić, T., L.Štilinović, M. Cergolj, A. Tomašković, D. Marković (2001): Influence of cadmium salts on gestation and foetuses in rabbits Veterinarski arhiv 71, 203-214. 18. Iva Getz, M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić, T. Karadjole (2001): Usporedba rezultata transvaginalne ultrazvučne punkcije (OPU) jajnika krava stimuliranih s FSH i PMSG. Zbornik, Veterinarski dani, Opatija, 108-110. 19. 2002. Tomašković, M.Cergolj, Z.Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović (2002): Einfluss auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas; Tierätzliche Umschau 57,40-42. 20. Cergolj, M., Z, Makek, A. Tomašković, T. Dobranić, T. Karadjole, Nikica Prvanović, G. Bačić (2002). Ravnoteža između «domaćina» i mikroorganizama uzročnika mastitisa. 35. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 33. 21. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Iva Getz (2002): Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf ide Geburt. Tierätzliche Umschau 57, 194-202. 22. T. Dobranić, M. Cergolj, M. Herak, Z.Makek, A. Tomašković, T. Karadjole, I. Djureković, Nikica Prvanović (2002): Importance of puerperium controlon shortance of intercalving and service interval in cows, XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 323-857. 23. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, I. Getz, T. Dobranić,, Nikica Prvanović (2002): Pregnant uterine torsion in cows: study of 182 clinical cases XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 360-861. 24. Dobranić, T., Vesna Dobranić, A. Tomašković, M. Cergolj, Ljiljana Bedrica, D. Marković (2002): Wirkung der Cadmiumsalze auf den Hormonplasmaspiegel und auf die patologischen Varänderungen am Ovarium bei Kaninchenweibchen. Tierätzliche Umschau 57, 539-546. 25. 2003. Nikica Prvanović, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, T. Gojmerac, J. Grizelj (2003):Značaj trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti u goveda, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 53-59. 39

26. J. Grizelj, A. Tomašković, Ž. Mikulec, M. Cergolj, Nikica Prvanović (2003): Utjecaj ranijeg uvođenja ovnova probača na trajanje sezone janjenja, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 386-387. 27. Dobranić, T., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, I. Đureković, V. Dolar, T. Karadjole (2003): Važnost kontrole puerperija na skraćivanje međutelidbenog razdoblja i servis perioda u goveda. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 75-79. 28. Samardžija M., Martina Lojkić, M. Matković, J. Petrić, J.Šurina, M. Cergolj, Z. Makek, A. Tomašković, Iva Getz, T. Karadjole (2003): Usporedba dvije različite metode pripreme bičje sperme za IVF. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 382-383. 29. Cergolj, M., A. Tomašković (2003): Program suzbijanja mastitisa i nadzora nad zdravstvenim stanjem mliječne žlijezde Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinatskog fakulteta u Zagrebu. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 107-111. 30. Nikica Prvanović, D: Alagić, A. Tomašković, M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, T. Karadjole, und J. Grizelj (2003): Zwillingsträchtigkeit bei Holsteinerstuten und deren Einfluss auf den Ausgang der Gravidität Tierätzliche Umschau 58, 419-422. 31. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, M. Cergolj, T. Balenović, Kristina Matković (2003): Značenje primjenjene dezinfekcije u smanjenju onečišćenja mlijeka mikroorganizmima i sprečavanju upala mliječne žlijezde. Zbornik, Veterinarski dani, Šibenik, 132-142. 32. Cergolj, M. (2003): Čimbenici koji sudjeluju prinastanku mastitisa. Zbornik, Veterinarski dani, Šibenik, 99-105. 33. 2004. Cergolj M., A. Tomašković, J. Grizelj, Nikica Prvanović, M. Benić, I. Curik, N. Mačešić, Z. Geci (2004): Influence of close monitoring of dairy cows on the incidence of clinical and subclinical mastitis. Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 352-354. 34. Dobranić, T., A. Tomašković, M Cergolj, M. Samardžija, J. Grizejl, Ž. Pavičić (2004): Monitorning of metabolic parameters in plasma of dairy cows during puerperium. Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 355-358. 35. Tomašković A., Nikica Prvanović, J.F.Beckers, J. Sulon, M. Cergolj, I. Getz, J. Grizelj, M. Samardžija, T. Karadjole (2004): PAG and progesterone profiles in IVF pregnancy after hormonal stimulation and ovum pick-up method in cows, Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 710-712.

36. Cergolj M., A. Tomašković, V. Sušić, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Ž.
Pavičić, J. Grizelj, I. Getz, M. Samardžija, N. Mačešić (2004): Utjecaj broja 40

somatskih stanica u mlijeku na učestalost mastitisa u sljedećim laktacijama. Zbornik III Hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 138-143.

37. Getz Iva, M. Matković, Z. Makek, Z. Janicki, A. Tomašković, M. Cergolj, J.
Petrić, G. Bačić, T. Karadjole, M. Karadjole, J. Grizelj (2004): Primjena metoda asistirane reprodukcije za očuvanje ugroženih divljih vrsta i autohtonih pasmina preživača. Zbornik III Hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 113-119. 38. Cergolj, M. A. Tomašković, Nikica Prvanović, T. Dobranić, J. Grizelj, N. Mačešić, Z. Geci (2004): Važnost određivanja nekih parametara za održavanje i poboljšanje kondicije mliječnih krava. 36. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 10.

Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave
1. Cergolj, M., A. Tomašković, J. Grizelj, Nikica Prvanović, M. Benić, I. Curik, N. Mačešić, Z. Geci (2004): Influence of close monitorning of dairy cows on the incidence of clinical and subclinical mastitis. The 5th Middle-european Buiatrics Congress, Hajduszoboszlo, 352-354. 2. Cergolj M., A. Tomašković, V. Sušić, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Ž. Pavičić, Iva Getz, M. Samardžija, N. Mačešić (2004): Utjecaj broja somatskih stanica u mlijeku na učestalost mastitisa u slijedećim laktacijama. III Hrvatski veterinarski kongres, Zbornik radova, 138-147. 3. Cergolj, M., A. Tomašković, Nikica Prvanović, T. Dobranić, J. Grizelj, N. Mačešić, Z. Geci (2004): Važnost utvrđivanja nekih parametara za održavanje i poboljšavanje kondicije mliječnih krava. 346. Hrvatski simpozij Mljekarskih stručnjaka, 10-11. 4. Pavičić Z., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, M. Cergolj, Kristina Matković (2003): Značenje primjene dezinfekcije u smanjenju onečišćenja mlijeka mikroorganizmima i sprečavanju upala mliječne žlijezde. Zbornik radova Veterinarski dani, Šibenik, 132-143. 5. Cergolj M. (2003): Čimbenici koji sudjeluju pri nastanku mastitisa. Veterinarski dani Šibenik, Zbornik radova, 99-105. 6. Cergolj, M., A. Tomašković (2003): Program suzbijanja mastitisa i nadzora nad zdravstvenim stanjem mliječne žlijezde Klinike za porodništvo Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. IV srednjeeuropski bujatrički Kongres Lovran, Zbornik radova, 107-113. 7. Cergolj, M., Z. Makek, A. Tomašković T. Dobranić, T. Karadjole, Nikica Prvanović, G. Bačić (2002): Ravnoteža između «domaćina» i mikroorganizama uzročnika mastitisa. 35. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, 33. 8. Cergolj M., A. Tomašković, Z. Makek, Nikica Prvanović (2000): Diagnostics and successful estimation of mastitis curing. Zbornik radova 34. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran. 9. Cergolj, M. i sur. (1998): Ultrasound diagnosis of the teat impassability in cows. Zbornik sažetaka 33. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 25. 10. Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, K. Stipetić, T. Jelić (1998): Učestalost i uzročnici subkliničkih mastitisa na privatnim gospodarstvima u istočnom dijelu Hrvatske. Zbornik sažetraka 33. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 33.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 05.12.2001.

41

Dr. sc. Antun Tomašković, redoviti profesor
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU e-mail: antun.tomaskovic@vef.hr
Prof. dr. sc. Antun Tomašković rođen je 11. veljače 1942. u Zagrebu, , po nacionalnosti Hrvat.Oženjen je i otac jednog djeteta. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je 1968. godine. Nakon diplomiranja izvršio je vojnu obavezu. Potom je od 01. siječnja 1970. godine do 31. prosinca 1972. godine proveo na usavršavanju kao republički stipendista na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.. Od 1. siječnja 1972. do 31. 12. 1990. zaposlen je kao asistent na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a od 1. siječnja 1990. izabran je u znanstveno zvanje docenta te 30. rujna 1998 u znanstveno zvanje izvanrednog profesora. Godine 2002. izabran je za redovnog profesora. Poslijediplomski studij “ Fiziologija i patologija reprodukcije goveda i u. o.” završio je 1980. godine obranom magisterija “Mogućnosti osjemenjivanja kuja sa sviježom, razrijeđenom i nerazrijeđenom spermom”, a doktorirao je 1989. godine obranom disertacije “Istraživanje ženskog podmlatka mliječnih krava na društvenim gospodarstvima”.Po odluci Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku upisan je u registar istraživača 1990. godine u znanstvenom zvanju: znanstveni suradnik pod brojem 049844..Tijekom cjelokupnog znanstveno-istraživačkog, pedagoškog i stručno-kliničkog rada aktivno je surađivao s kolegama na terenu i učestvovao na nizu skupova, savjetovanja te brojnim domaćim i inozemnim kongresima zbog čega je dobio čitav niz priznanja.

Popis radova 1999-2004. prof. dr. sc. Antun Tomašković 1. 1999 Cergolj M., A. Tomašković, Z. Makek, A. Catinelli (1999):
Behandlungsmethoden der Torsio uteri gravidi während der Trächtigkeit beim Rind. TIERÄRZTL. UMSCHAU 54, 79-83.

2. Tomašković, A., M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, T.
Karadjole (2000): Productive age of black and white Friesian heifers. Vet. Arhiv 70 (Supplement), 113-119.

3. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Z.
Geci (2000): Birth induction on prematurely mated heifers using Dexamethasone. Veterinarski Arhiv 70 (Supplement), 121-127.

4. Iva Getz, M. Matković, Z: Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić,
M. Samardžija (2000). The curent status of in vitro bovine embryo production in the Republic of Croatia. Zbornik Prednášok z II. Stredoeurópskeho bujatrického kongresu 11-13. Vysoke Tatry, The Slovak Republic. 92-95.

5. Matković, M., Iva Getz, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj (2000):
Biotehnologija rasplođivanja: mogućnost primjene u stočarstvu hrvatske. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 215-224.

42

6. Karadjole, T., D.Gereš, T.Dobranić, A.Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G.
Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, Martina Lojkić (2000): Distokije u kuja, pregled 350 slučajeva u razdoblju od 1989 do 1999. godine na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 245-251.

7. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek. Nikica Prvanović (2000):
Dijagnostika i procjena uspješnosti liječenja mastitisa goveda. 3433 Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran 8-11. studeni. Zbornik sažetaka, 25.

8. Getz Iva, M. Matković, M. Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, M.
Samarđija (2001): Transvaginal ultrasound-guided oocyte colection in cycling cows. Reports of the III Muddle–European Congress for Buiatrics HEALT PROBLEMS IN RUMINANTS, Bohemian – Moravian Highlands, Czech Republik. 87-91.

9. Tomašković A, Z. Makek, M. Cergolj, Nikica Prvanović, T. Karadjole
(2001): Administration of hormonal drugs for establishment of ovarian function in postpartum dairy cows, 283, Reports of the III Middle-European Congress for Buiatrics, Milovy, Czech Republik, 283.

10. Dobranić T., M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, M. Herak (2001): Über
den Einfluß der Diagnose und der Geburtsdauer auf das Überleben der Kälber nach einem Kaiserschnit. TIERÄRZTL. UMSCHAU 56,124-127.

11. Tomašković A., T. Dobranić, M. Cergolj, Z. Makek (2001): Einflus des
Kaiserschnittes auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas. TIERÄRZTL.UMSCHAU 57. 40-42

12. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić,, Iva Getz (2001):
Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf die Geburt.TIERÄRZTL.UMSCHAU 57, 194-202.

13. Dobranić, T., L.Štilinović, M. Cergolj, A. Tomašković, D. Marković (2001):
Influence of cadmium salts on gestation and foetuses in rabbits Veterinarski arhiv 71, 203-214.

14. Iva Getz, M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M.
Cergolj, T. Dobranić, T. Karadjole (2001): Usporedba rezultata transvaginalne ultrazvučne punkcije (OPU) jajnika krava stimuliranih s FSH i PMSG. Zbornik, Veterinarski dani, Opatija, 108-110.

15. Tomašković A, M.Cergolj, Z.Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović (2002):
Einfluss auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas; Tierätzliche Umschau 57,40-42. 43

16. Cergolj, M., Z, Makek, A. Tomašković, T. Dobranić, T. Karadjole, Nikica
Prvanović, G. Bačić (2002). Ravnoteža između «domaćina» i mikroorganizama uzročnika mastitisa. 35. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 33.

17. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Iva Getz (2002):
Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf ide Geburt. Tierätzliche Umschau 57, 194-202.

18. T. Dobranić, M. Cergolj, M. Herak, Z.Makek, A. Tomašković, T. Karadjole,
I. Djureković, Nikica Prvanović (2002): Importance of puerperium controlon shortance of intercalving and service interval in cows, XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 323-857.

19. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, I. Getz, T. Dobranić,, Nikica
Prvanović (2002): Pregnant uterine torsion in cows: study of 182 clinical cases XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 360-861.

20. Dobranić, T., Vesna Dobranić, A. Tomašković, M. Cergolj, Ljiljana Bedrica,
D. Marković (2002): Wirkung der Cadmiumsalze auf den Hormonplasmaspiegel und auf die patologischen Varänderungen am Ovarium bei Kaninchenweibchen. Tierätzliche Umschau 57, 539-546.

21. Nikica Prvanović, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, T. Gojmerac, J.
Grizelj (2003): Značaj trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti u goveda, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 53-59.

22. J. Grizelj, A. Tomašković, Ž. Mikulec, M. Cergolj, Nikica Prvanović (2003):
Utjecaj ranijeg uvođenja ovnova probača na trajanje sezone janjenja, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 386-387.

23. Dobranić, T., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, I. Đureković, V. Dolar,
T. Karadjole (2003): Važnost kontrole puerperija na skraćivanje međutelidbenog razdoblja i servis perioda u goveda. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 75-79.

24. Samardžija M., Martina Lojkić, M. Matković, J. Petrić, J.Šurina, M. Cergolj,
Z. Makek, A. Tomašković, Iva Getz, T. Karadjole (2003): Usporedba dvije različite metode pripreme bičje sperme za IVF. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 382-383.

25. Cergolj, M., A. Tomašković (2003): Program suzbijanja mastitisa i nadzora
nad zdravstvenim stanjem mliječne žlijezde Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinatskog fakulteta u Zagrebu. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 107-111. 44

26. Nikica Prvanović, D: Alagić, A. Tomašković, M. Cergolj, Z. Makek, T.
Dobranić, T. Karadjole, und J. Grizelj (2003): Zwillingsträchtigkeit bei Holsteinerstuten und deren Einfluss auf den Ausgang der Gravidität Tierätzliche Umschau 58, 419-422.

27. Cergolj M., A. Tomašković, J. Grizelj, Nikica Prvanović, M. Benić, I.
Curik,,N. Mačešić, Z. Geci (2004): Influence of close monitoring of dairy cows on the incidence of clinical and subclinical mastitis. Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 352-354.

28. Dobranić, T., A. Tomašković, M Cergolj, M. Samardžija, J. Grizejl, Ž.
Pavičić (2004): Monitorning og metabolic parameters in plasma of dairy cows during puerperium. Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 355-358.

29. Tomašković A., Nikica Prvanović, J.F.Beckers, J. Sulon, M. Cergolj, I. Getz,
J. Grizelj, M. Samardžija, T. Karadjole (2004): PAG and progesterone profiles in IVF pregnancy after hormonal stimulation and ovum pick-up method in cows, Proceedings of V Central-European Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 710-712.

30. Cergolj M., A. Tomašković, V. Sušić, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Ž.
Pavičić, J. Grizelj, I. Getz, M. Samardžija, N. Mačešić (2004): Utjecaj broja somatskih stanica u mlijeku na učestalost mastitisa u sljedećim laktacijama. Zbornik III Hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 138-143.

31. Getz Iva, M. Matković, Z. Makek, Z. Janicki, A. Tomašković, M. Cergolj, J.
Petrić, G. Bačić, T. Karadjole, M. Karadjole, J. Grizelj (2004): Primjena metoda asistirane reprodukcije za očuvanje ugroženih divljih vrsta i autohtonih pasmina preživača. Zbornik III Hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 113-119.

32. Cergolj, M. A. Tomašković, Nikica Prvanović, T. Dobranić, J. Grizelj, N.
Mačešić, Z. Geci (2004): Važnost određivanja nekih parametara za održavanje i poboljšanje kondicije mliječnih krava. 36. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 10.

Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave
1. Nikica Prvanović, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, T. Gojmerac, J. Grizelj:Značaj trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti u goveda, 53-59, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran (2003) 2. A. Tomašković, Nikica Prvanović, J.F.Beckers, J. Sulon, M. Cergolj, I. Getz, J. Grizelj, M. Samardžija, T. Karadjole:PAG and progesterone profiles in IVF pregnancy after hormonal stimulation and ovum pick-up method in cows, Proceedings of V CentralEuropean Buiatric Congress, Hajduszoboszlo, 2004

45

3. Dobranić T., Vesna Dobranić, A.Tomašković, M. Cergolj, Ljiljana Bedrica, Darko Marković (2001) Wirkung der Cadmiumsalze auf den Hormonplasmaspiegel und auf die pathologischen Veranderungen am ovarium bei Kaninchenweibchen Tierärztl.Umschau 4. Herak, M., Z. Makek, A. Tomašković (1979): Clinical experience in the application of pregnancy termination to cure some diseases appearing during pregnancy in cows. Vet. arhiv 49 (Suppl.) 25-27. 5. Tomašković, A., Z. Makek, M. Cergolj (1981): Određivanje optimalnog vremena za parenje i inseminaciju kuja. Vet. Arhiv 51 (Suppl.) 122-124. 6. Makek, Z., M. Herak, M. Cergolj, A. Tomašković, D. Gereš, T. Dobranić, Iva Barac (1993): Dokazivanje estrogena u mokraći gravidnih kobila Lunaas-ovom metodom. Vet. stanica 24 (6) 323-327. 7. A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, M. Herak, G. Kramarić, Iva Barac-Getz (1997): Use of Serozyme Progesterone Test in determining the reproductive status of German shepherd bitches. Vet. Arhiv 67 (5) 179-185, 1997. 8. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Z. Geci (2000): Birth induction on prematurely mated heifers using Dexamethasone. Veterinarski Arhiv (Supplement) 9. Tomašković, A., V. Sušić, K. Mikulec, M. Cergolj, T. Dobranić (1998): Ram-effect on the oestrus sinchronization in eves. The 6 th Congres of Mediterranean federation for health and production of ruminants. Postojna, Slovenija. Zbornik sažetaka radova str. 52. . 10. Cergolj, M., I. Karadjole, Z. Makek, A. Tomašković (1997): Progresivna pokretljivost spermija kunića prije i poslije dubokog smrzavanja s različitim koncentracijama dimetilsulfoksida (DMSO) u razređivaču. "Veterinarski dani '97", Zbornik radova 425430, Cavtat, 1997.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 14.05.2002.

Dr. sc. Zdenko Makek, redoviti profesor
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU E-mail: zdenko.makek@vef.hr
Rođen je 30. listopada 1942. godine, u Zagrebu, po nacionalnosti Hrvat. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu diplomirao je 1968. godine. Od travnja do rujna 1969. godine radi kao terenski veterinar u Veterinarskoj stanici Ozalj. Od rujna do travnja 1970. godine radi kao ugovorni asistent na Ambulantnoj klinici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu za predmet “Porodiljstvo, sterilitet i u.o.”. U svibnju 1970. godine dobio je zvanje asistenta za kolegij “Porodiljstvo, sterilitet i u.o.” na Ambulantnoj klinici, a 1. lipnja 1973. godine postavljen je za asistenta u Zavodu za reprodukciju i klinici za porodiljstvo Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, gdje i danas radi. Poslijediplomski studij “Fiziologija i patologija reprodukcije goveda i u.o.” završio je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1976. godine obranom magistarske rasprave. Disertaciju pod naslovom “Utjecaj faze spolnog ciklusa na uspjeh infekcije kvascima iz spolnih organa jalovih svinja” obranio je početkom 1980. godine. U nastavno zvanje docenta za predmet “Porodiljstvo, sterilitet i u.o.” izabran je 15. siječnja 1986. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje viši znanstveni suradnik izabran je 17. svibnja 1990. godine. U zvanje izvanrednog profesora u prosincu 1990. godine, a u zvanje redovitoga profesora 4. svibnja 1999. godine. Do sada je autor ili suradnik 177 znanstvenih i stručnih radova, od toga 28 poslije zadnjeg reizbora. U znanstvenom radu orijentiran je na nekoliko područja, koja čine logičnu cjelinu: Fiziologija razmnožavanja domaćih životinja, Dijagnostika gravidnosti u domaćih životinja, Umjetno osjemenjivanje, embriotransfer i in vitro oplodnja domaćih životinja,

46

Patologija gravidnosti, porođaja i puerperija i Porodiljsko ginekološke operacije. Bio je voditelj odnosno suradnik u 8 znanstvenih projekata, a sada je voditelj projekta “Mikromanipulacija i uzgoj goveđih zametaka in vitro”. Bio je član organizacijskog odbora jednog znanstvenog skupa, a jedanput dopredsjednik organizacijskog odbora znanstvenog skupa i 3 puta predsjednik znanstveno stručnog odbora znanstvenog skupa. Član je Organizacijskog odbora za dodiplomsku nastavu Sveučilišta u Zagrebu i član Matičnog povjerenstva za biomedicinske znanosti polje veterina. Voditelj je tečajeva Svjetske banke, te voditelj većeg broja tečajeva za terenske veterinare. Od ostalih aktivnosti sudjelovao je u izradi novog nastavnog plana i programa za izobrazbu doktora veterinarske medicine. Izradio je novi plan i program “Embriotransfer u domaćih životinja”, koji se izvodi u obliku seminara u VIII semestru. Ustrojio je laboratorij za embriotransfer i in vitro oplodnju goveda – na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Fakultetsko vijeće ga je imenovalo u prosincu 1998. godine za predstojnika Klinike za porodništvo i reprodukciju te tu dužnost obnaša do 1. listopada 1999. godine. Od 1. listopada 1995. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu kroz dva mandata. Prvi puta od 1995-1997 te od 1997-1999. godine. U razdoblju od 1999. do listopada 2003. odlukom fakultetskog vijeća izabran je tijekom dva mandata na dužnost Dekana Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Kraće vrijeme je boravio na Veterinarskom fakultetu u Münchenu, 1977. godine radi stručnog usavršavanja. Odlikovan je 1998. godine redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za svekolike zasluge u znanosti.

POPIS RADOVA 1999-2004.
1. Makek, Z., M. Cergolj, V. Butković (1999): Eine sekundäextrauterine Gravidität bei Hündin. . TIERÄRZTL. UMSCHAU 54, 19-20. 2. Cergolj M., A. Tomašković, Z. Makek, A. Catinelli (1999): Behandlungsmethoden der Torsio uteri gravidi während der Trächtigkeit beim Rind. TIERÄRZTL. UMSCHAU 54, 79-83. 3. Makek Z., M. Matković, Iva Getz, Martina Lojkić (2000): In vitro production of bovine embryos for transfer: comparision between co-culture with granulosa cells and culture in defined medium. Vet.arhiv. 70 (Suppl.), S105-S111. 4. Tomašković, A., M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, T. Karadjole (2000): Productive age of black and white Friesian heifers. Vet. Arhiv 70 (Supplement), 113-119. 5. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Z. Geci (2000): Birth induction on prematurely mated heifers using Dexamethasone. Veterinarski Arhiv 70 (Supplement), 121-127. 6. Getz Iva; M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, G. Bačić, M. Cergolj (2000): Transvaginal ovum pick-up in the cow: alternative in the production of bovine embryos for tarnsfer. Vet. arhiv. 70 (Suppl.). S75-S80. 7. Iva Getz, M. Matković, Z: Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić, M. Samardžija (2000). The curent status of in vitro bovine embryo production in the Republic of Croatia. Zbornik Prednášok z II. Stredoeurópskeho bujatrického kongresu 11-13. Vysoke Tatry, The Slovak Republic. 92-95. 8. Matković, M., Iva Getz, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj (2000): Biotehnologija rasplođivanja: mogućnost primjene u stočarstvu hrvatske. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 215-224. 9. Iva Getz, M. Matković, Martina LOjkić, Z. Makek, G. Bačić, M. Cergolj (2000): Transvaginalna ultrazvučna punkcija jajnika krava: alternativna metoda proizvodnje goveđih zametaka za embriotransfer. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 225-229. 47

10. Karadjole, T., D.Gereš, T.Dobranić, A.Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, Martina Lojkić (2000): Distokije u kuja, pregled 350 slučajeva u razdoblju od 1989 do 1999. godine na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Cavtat. Zbornik radova, 245-251. 11. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, Nikica Prvanović (2000): Dijagnostika i procjena uspješnosti liječenja mastitisa goveda. 3433 Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran 8-11. studeni. Zbornik sažetaka, 25. 12. Getz Iva, M. Matković, M. Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, M. Samarđija (2001): Transvaginal ultrasound-guided oocyte colection in cycling cows. Reports of the III Muddle–European Congress for Buiatrics HEALT PROBLEMS IN RUMINANTS, Bohemian – Moravian Highlands, Czech Republik. 87-91. 13. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, Nikica Prvanović, T. Karadjole (2001): Administration of hormonal drugs for establishment of ovarian function in postpartum dairy cows, 283, Reports of the III Middle-European Congress for Buiatrics, Milovy, Czech Republik, 283. 14. Dobranić T., M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, M. Herak (2001): Über den Einfluß der Diagnose und der Geburtsdauer auf das Überleben der Kälber nach einem Kaiserschnit. TIERÄRZTL. UMSCHAU 56,124-127. 15. Tomašković A., T. Dobranić, M. Cergolj, Z. Makek (2001): Einflus des Kaiserschnittes auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas. TIERÄRZTL.UMSCHAU 57. 40-42. 16. Iva Getz, M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić, T. Karadjole (2001): Usporedba rezultata transvaginalne ultrazvučne punkcije (OPU) jajnika krava stimuliranih s FSH i PMSG. Zbornik, Veterinarski dani, Opatija, 108-110. 17. Tomašković, M.Cergolj, Z.Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović (2002): Einfluss auf die Fruchtbarkeit der südamerikanischen Chinchillas; Tierätzliche Umschau 57,40-42. 18. Cergolj, M., Z, Makek, A. Tomašković, T. Dobranić, T. Karadjole, Nikica Prvanović, G. Bačić (2002). Ravnoteža između «domaćina» i mikroorganizama uzročnika mastitisa. 35. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, 33. 19. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Iva Getz (2002): Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf ide Geburt. Tierätzliche Umschau 57, 194-202. 20. T. Dobranić, M. Cergolj, M. Herak, Z.Makek, A. Tomašković, T. Karadjole, I. Djureković, Nikica Prvanović (2002): Importance of puerperium controlon shortance of intercalving and service interval in cows, XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 323-857. 21. M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, I. Getz, T. Dobranić,, Nikica Prvanović (2002): Pregnant uterine torsion in cows: study of 182 clinical cases XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 360-861. 22. Makek Z. (2003): Primjena asistirane reprodukcije u hrvatskoj veternarskoj medicini. Zbornik radova IV. Srednjeeuropskog bujatričkog kongresa. Lovran,23.27. travnja 2003., 75-79. 23. Getz Iva, M. Cergolj, Z. Makek, Martina Lojkić, M. Samardžija, M. Matković (2003): Proizvodnja goveđih zametaka in vitro: trenutno stanje i mogućnosti primjene u hrvatskom govedarstvu. Zbornik radova IV. Srednjeeuropskog bujatričkog kongresa. Lovran,23.-27. travnja 2003., 39-44.

48

24. Nikica Prvanović, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, T. Gojmerac, J. Grizelj (2003):Značaj trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti u goveda, Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 53-59. 25. Dobranić, T., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, I. Đureković, V. Dolar, T. Karadjole (2003): Važnost kontrole puerperija na skraćivanje međutelidbenog razdoblja i servis perioda u goveda. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 75-79. 26. Samardžija M., Martina Lojkić, M. Matković, J. Petrić, J.Šurina, M. Cergolj, Z. Makek, A. Tomašković, Iva Getz, T. Karadjole (2003): Usporedba dvije različite metode pripreme bičje sperme za IVF. Zbornik IV Srednjeeuropski bujatrički Kongres, Lovran, 382-383. 27. Nikica Prvanović, D: Alagić, A. Tomašković, M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, T. Karadjole, und J. Grizelj (2003): Zwillingsträchtigkeit bei Holsteinerstuten und deren Einfluss auf den Ausgang der Gravidität Tierätzliche Umschau 58, 419-422. 28.Getz Iva, M. Matković, Z. Makek, Z. Janicki, A. Tomašković, M. Cergolj, J. Petrić, G. Bačić, T. Karadjole, M. Karadjole, J. Grizelj (2004): Primjena metoda asistirane reprodukcije za očuvanje ugroženih divljih vrsta i autohtonih pasmina preživača. Zbornik III Hrvatskog veterinarskog kongresa, Opatija, 113-119. 29. Samardžija M., M. Lojkić, I. Getz, M. Cergolj, M. Matković, J. Petrić, J. Šurina, T. Dobranić, Z. Makek, A. Tomašković (2004): Comparative assessment of BoviPure and Percoll on bull sperm separation for fertilization in vitro. Reproduction in Domestic Animals 39(4), 273.

Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave
1. Makek, Z., M. Herak, M. Cergolj, Iva Barac-Getz, D. Rudan (1996): A comparison rectal palpation and ultrasonography for the evaluation of superovulatory response on the ovaries in beef heifers. Acta Veterinaria Hungarica 44 (4). 467-476. 2. Herak, M., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, D. Gereš, T. Dobranić, M. Torre, D. Rudan, Z. Biondić (1993): Transrektalna ultrazvučna dijagnostika graviditeta u krava. Stočarstvo 47 (7-8), 273-279. 3. Makek, Z., M. Cergolj, Melita Herak, M. Herak, D. Rudan, K. Mihatović, A. Tomašković, Iva Barac,T. dobranić, Z. Tuček (1994): Pokušaji dubokog smrzavanja zametka goveda i uspjeh njihove transplantacije. Znan. prak. poljopr. tehnol. 24 (1) 2o4-208 Osijek. 4. Makek, Z., M. Herak, M. Cergolj, D. Rudan, Melita Herak, Iva Barac-Getz, T. Vendl, Z. Tuček, I. Cerovečki, K. Mihatović, T. Dobranić (1994): Istraživanje uspješnosti superovulacije i superovulacijskog odgovora, te broja dobivenih zametaka i rezultata njihovog transfera u krava i junica. Stočarstvo 48 (11-12) 435-442. 5. Makek.Z., M. Cergolj,A. Tomašković, T. Dobranić i Ž. Majić (1995): Uporedba uspješnosti rektalne palpacije, sonografije i makroskopske pretrage jajnika junica u tijeku superovulacijskog odgovora. Vet. stanica 26 (6) 323-328. 6. Makek, Z.,M. Cergolj, Iva Getz, M. Herak, A. Tomašković, T. Dobranić (1997): Embriotransfer u goveda. Praxis veterinaria 45, 153-159. 7. Makek, Z., Iva Getz, M. Cergolj, M. Herak, A. Tomašković, Korana Stipetić, T. Dobranić, V. Sušić (1998): Selection of immature bovine oocytes as the preliminary phase of in vitro fertilization. Veterinarski arhiv 68 (3). 109-119. 8. Makek Z., M. Matković, Iva Getz, Martina Lojkić (2000): In vitro production of bovine embryos for transfer: comparision between co-culture with granulosa cells and culture in defined medium. Vet.arhiv. 70 (Suppl.), S105-S111.

49

9. Getz Iva; M. Matković, Martina Lojkić, Z. Makek, G. Bačić, M. Cergolj (2000): Transvaginal ovum pick-up in the cow: alternative in the production of bovine embryos for tarnsfer. Vet. arhiv. 70 (Suppl.). S75-S80. 10. Makek Z. (2003): Primjena asistirane reprodukcije u hrvatskoj veternarskoj medicini. Zbornik radova IV. Srednjeeuropskog bujatričkog kongresa. Lovran,23.-27. travnja 2003., 75-79.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 04.05.1999

Dr. sc. Tomislav Dobranić, docent
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU e-mail:zdenko.makek@vef.hr
Rođen je 21. veljače 1962 godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Osnovnoj školi «Sela» u Selima kraj Siska. Srednju školu završio je u Petrinji smjer suradnik u odgojno obrazovnom procesu 1980. godine. Veterinarski fakultet upisao akademske godine 1980/81. godine. Nakon upisa odlazi na odsluženje vojnog roka. Diplomirao je u studenom 1986. godine. Od 01. prosinca 1986. radi u Veterinarskoj stanici Sisak kao terenski veterinar. Stručni ispit položio je 1988. godine. Od 01. srpnja 1988. godine radi na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na Klinici za porodništvo i reprodukciju kao stručni suradnik. Poslijediplomski studij iz «Fiziologije i patologije reprodukcije s U.O.» upisao sam 1989. koji završava 1993. godine obranom magistarskog rada sa naslovom «PREŽIVLJAVANJE, PLODNOST, I MLIJEČNOST U KRAVA I JUNICA NAKON CARSKOG REZA». Godine 1997. izabran je za asistenta na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Dizertaciju pod naslovom « UČINAK KADMIJEVIH SOLI APLICIRANIH PERORALNO NA SPOLNE ORGANE I GRAVIDITET U KUNIĆA» obranio je 07. srpnja 1997. godine. Temeljem odluke Ministarstva znanosti i tehnologije upisan je u registar istraživača. Na prijedlog Klinike za porodništvo i reprodukciju, a na temelju natječaja izabran je 17. ožujka u suradničko zvanje viši asistent. Aktivno sudjeluje na tri projekta koje financira Ministarstvo znanosti i tehnologije.Od 01. svibnja 2004. postaje voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom «UTJECAJ PUERPERIJA NA MEĐUTELIDBENO RAZDOBLJE I SERVIS PERIOD U GOVEDA« pod šifrom 0053344. Sudjeluje u svim oblicima nastave na Klinici za porodništvo i reprodukciju, te na poslijediplomskoj nastavi i Teriogenologije i stručnom studiju iz Patologije domaćih mesoždera. U znanstveno nastavno zvanje docent na Klinici za porodništvo i reprodukciju izabran je 05. prosinca 2001. godine. Do sada je objavio 47 radova u domaćim i stranim časopisima. Aktivno se služi njemačkim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

POPIS RADOVA 1999-2004.
Doc. dr. sc. Tomislav Dobranić, dr. vet. med.

1. Dobranić, T., M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, M. Herak. (2001): Über den Einfluß der Diagnose und der Geburtsdauer auf das Überleben der Kälber nach einem Kaiserschnit. Tierärztl.Umschau 56,124-127.

50

2. Tomašković, A., M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović,(2002) Einfluss des Kaiserschnitts auf die Fruchtbarkeit der sϋdamerikanischen Chinchillas. Tierärztl. Umschau, 57, 40-42. 3. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Iva Getz (2002): Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf die Geburt. Tierärztl. Umschau, 57, 194-202. 4. Dobranić, T., Vesna Dobranić, A. Tomašković, M. Cergolj, Ljiljana Bedrica, D. Marković (2002) Wirkung der Cadmiumsalz auf den Hormonplasmaspiegel und auf die patohlogischen Veränderungen am Ovarium bei Kaninchenweibchen. Tierärztl. Umschau 57, 539-546. 5. Ljiljana Bedrica., D. Capak, I. Harapin, T. Babić, B. Radišić, V. Hahn, D. Potočnjak, D. Gračner, M. Cergolj, A. Tomašković, T. Dobranić, S. Čurić, vesna Vučevac, R. Stojković, Ž. Pavičić, Iva Mayer (2003): Anwendung des natürlichen Zeoliths Clinoptiolith bei der Behandlung von Verbrennungen einer Hündin und zwei Welpen.Tierärztl. Umschau 58, 78-87 6. Nikica Prvanović., D. Alagić, A. Tomašković, M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, T. Karadjole, J. Grizelj (2003): Zwillingsträchtigkeit bei Holsteinerstuten und deren Einfluss auf den Ausgang der Gravidität. Tierärztl. Umschau, 58, 419-422. 7. Ljiljana Bedrica, D. Sakar, T. Dobranić, I. Harapin, D. Gračner, S. Čurić, Nikica Prvanović, V. Hahn (2004.): Atypischer Hyperplasie-PyometraKomplex bei der Hündin. Tierärztl. Umschau 59,433-439. 8. Dobranić, T. M. Herak, Suzana Milinković-Tur, M. Cergolj, Melita Herak (2000): Changes in blood levels of oestradiol 17ß and progesteron in cows during peripartal and puerperal period. Vet. Arh. 70 Suppl. 81-87, 2000. 9. Karadjole, T., D. Gereš, T. Dobranić, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, Martina Lojkić (2000). Dystocia in bitches: a retrospective study of 350 cases in the 1989-1999 period at the Clinic of Obstertrics and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia. Vet. Arh. 70 (Suppl) 89-94. 10. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Z. Geci (2000) Birth induction on prematurely mated heifers using Dexamethasone. Vet. Arh: 70, (Suppl)121-127. 11. Tomašković, A., M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, Nikica Prvanović, T. Karadjole (2000). Productive age of black and white Friesian heifers. Vet. Arh. 70, (Supp.), 113-119. 12. Herak, M., T. Dobranić, Melita Herak, Suzana milinković-Tur, V. Dolar (2000). Concetration of glucose, proteins, bilirubin and urea, and AST in blood of cows in the period of puerperium. Vet. Arh. 70, (Suppl.), 95-99. 13. Herak, M., T. Dobranić Melita Herak, Z. Stojević, I. Đureković (2000) Changes in concentration of glucose, protein, bilirubin and urea, and activites of aspartate transferase in blood of cows with ovarian cysts. Vet. Arh. 70,(Suppl.), 101-104. 14. Dobranić, T., L. Štilinović, M. Cergolj, A. Tomašković, D. Marković (2001) Influence of cadmium salts on gestation and foetuses in rabbits.Vet. Arh. 71 (4), 203-214. 15. T. Dobranić, J. Grizelj, M. Samardžija, T. Karadjole, Nikica Prvanović (2004.). Puerperij kao faktor plodnosti u visoko mliječnih krava. Vet. Stanica 35 (3) 131-137.

51

16. Iva Getz, M. Matković, Z: Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, T. Dobranić, M. Samardžija (2000): The curent status of in vitro bovine embryo production in the Republic of Croatia. Zbornik Prednášok z II. Stredoeurópskeho bujatrického kongresu 11-13. May Vysoke Tatry 92-95. 17. Dobranić, T., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, I. Đureković, V. Dolar, T. Karadjole, (2003). Važnost kontrole puerperija na skraćivanje međutelidbenog razdoblja i servis perioda u goveda. .IV srednjeuropski bujatrički kongres. Lovran, 23-27 travanj 2003. 18. Dobranić, T., Tomašković, A., Cergolj, M., Samardžija, M., Grizelj, J., Pavičić, Ž., (2004.). Monitoring of metabolic parameters in plasma of dairy cows during puerperium. The 5 Middle-european buiatrics congress XV. Magyar buiatrikus kongresszus. 2-5. junius 2004. Hajduszoboszlo 355-358. 19. M. Cergolj, A. Tomašković, V. Sušić, T. Dobranić, Nikica Prvanović, Ž. Pavičić, J. Grizelj, Iva Getz, M. Samardžija, N. Mačešić (2004.). Utjecaj broja somatskih stanica u mlijeku na učeastalost mastitisa u slijedećim laktacijama. III Hrvatski veterinarski kongres, Opatija, Zbornik radova 138-143. 20. T. Dobranić, M. Samardžija, J. Grizelj, V. Dobranić, Nikica Prvanović, S. Vince, Ž. Pavičić. (2004.). Razina steroidnih hormona u krvi mliječnih krava u puerperiju. III Hrvatski veterinarski kongres, Opatija, Zbornik radova 126130.

Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave
1. Dobranić, T. Z. Makek, M. Herak, A. Tomašković M. Cergolj, D. Gereš, Iva Barac (1995): Über den Einfluss einer Retentio secundinarium auf die Fruchtbarkeit der Kühe und Färsen nach einem Kaiserschnitt. Tierärztl. Umschau 50, 697-702. 2. Tomašković, A., Z. Makek, M. Cergolj, M. Cergolj, M. Herak, V. Sušić, T. Dobranić, Ž. Pavičić.(1997): Über Den Einfluss der schweren Abkalbung und der Geburtshilfemethod auf die Kälberverluste. Tierärztl. Umschau 52, 518-523. 3. Dobranić, T., M. Cergolj, A. Tomašković, Z. Makek, M. Herak. (2001): Über den Einfluß der Diagnose und der Geburtsdauer auf das Überleben der Kälber nach einem Kaiserschnit. Tierärztl.Umschau 56,124-127. 4. Cergolj, M., A. Tomašković, Z. Makek, T. Dobranić, Iva Getz (2002): Prävalenz der Missbildungen der Kälber und ihr Einfluss auf die Geburt. Tierärztl. Umschau, 57, 194202. 5. Nikica Prvanović, D. Alagić, A. Tomašković, M. Cergolj, Z. Makek, T. Dobranić, T. Karadjole, J. Grizelj (2003.). Zwillingsträchtigkeit bei Holsteinerstuten und deren Einfluss auf den Ausgang der Gravidität. Tierarztl. Umschau, 58,419-422. 6. Herak, M., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, D. Gereš, T. Dobranić, M. Torre, D. Rudan, Z. Biondić (1993): Transrektalna ultrazvučna dijagnostika graviditeta u krava. Stočarstvo, 47 (7-8), 273-279. 7. Dobranić, T. M. Herak, Suzana Milinković-Tur, M. Cergolj, Melita Herak (2000): Changes in blood levels of oestradiol 17ß and progesteron in cows during peripartal and puerperal period. Vet. Arh. 70 Suppl. 81-87, 2000. 8. Herak, M., T. Dobranić, Melita herak, Suzana milinković-Tur, V. Dolar (2000). Concetration of glucose, proteins, bilirubin and urea, and AST in blood of cows in the period of puerperium. Vet. Arh. 70, (Suppl.), 95-99. 9. Herak, M., T. Dobranić Melita Herak, Z. Stojević, I. Đureković (2000) Changes in concentration of glucose, protein, bilirubin and urea, and activites of aspartate transferase in blood of cows with ovarian cysts. Vet. Arh. 70,(Suppl.), 101-104.

52

10. Dobranić, T., Z. Makek, A. Tomašković, M. Cergolj, I. Đureković, V. Dolar, T. Karadjole (2003). Važnost kontrole puerperija na skraćivanje međutelidbenog razdoblja i servis perioda u goveda. IV Srednjeeuropski bujatrički kongres. Lovran, 23.-27. travanj.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 05.12.2001

Doc. dr. sc. Goran Bačić DVM
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU / AMBULANTNA KLINIKA e-mail: bacic@vef.hr
Rođen 1964. u Zagrebu. Školovao se u Zagrebu. Godine 1990. diplomirao veterinarsku medicinu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, god. 1994. obranio magistarski rad, a 1999. doktorat na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio kao znanstveni novak na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.-1994.), mlađi asistent na Klinici za porodništvo i reprodukciju / Ambulantnoj klinici Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1994.-1997.), asistent na Klinici za porodništvo i reprodukciju / Ambulantnoj klinici Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2000.), stariji asistent na Klinici za porodništvo i reprodukciju / Ambulantnoj klinici Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2000.-2003.) te od 2003. do sada kao docent na Klinici za porodništvo i reprodukciju / Ambulantnoj klinici Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. boravio na specijalizaciji i kao gostujući nastavnik na Veterinary College, Cornell University, Ithaca, New York, USA. Na istom fakultetu boravio je na jednomjesečnim specijalizacijama iz porodiljstva i kirurgije godine 2002. i 2003. Član je Hrvatskog veterinarskog društva, European Society of Domestic Animals Reproduction, American Association of Bovine Practitioners.

Popis radova zadnjih pet godina (2000.-2004.): 1. G. Bačić i sur.: Komparativni prikaz higijene i tehnike mužnje na tri farme. Zbornik, Drugi Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2000. 2. G. Bačić i sur.: Komparativni prikaz proizvodnje mlijeka, broja somatskih stanica i mikrobioloških nalaza na tri farme. Zbornik, Drugi Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2000. 3. Korana Stipetić, G. Bačić, Z. Milas, C.J.M. Bartels, T. Karadjole: Usporedba pokazatelja reprodukcije stada za tri farme muznih krava. Zbornik, Drugi Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2000.

53

4. T. Karadjole, D. Gereš, T. Dobranić, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, M. Lojkić: Distokije u kuja, pregled 350 slučajeva u razdoblju od 1989. do 1999. godine na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zbornik, Drugi Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2000. 5. Iva Getz, M. Matković, M. Lojkić, Z. Makek, G. Bačić, M. Cergolj: Transvaginalna ultrazvučna punkcija jajnika krava: alternativna metoda proizvodnje goveđih zametaka za embriotransfer. Zbornik, Drugi Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Cavtat, 2000. 6. Bačić, G. i sur.: Comparative review of milking hygiene and irregularity of milking technique at three pilot dairy farms. Vet. arhiv 70, S245-249, 2000. 7. Bačić, G: “Procjena rizičnih faktora za nastanak mastitisa” Zbornik sažetaka, 35. Simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, studeni, 2002. 8. Stipetić, K., G. Bačić, Z. Milas, C.J.M. Bartels, T. Karadjole: Comparison of three dairy herd reproduction indices. Vet. arhiv 70, S239-243, 2000. 9. Getz, I., M. Matković, M. Lojkić, Z. Makek, G. Bačić and M. Cergolj: Transvaginal ovum pick-up in the cow: alternative in the production of bovine embryos for transfer. Vet. arhiv 70, S75-80, 2000. 10. Karadjole, T., D. Gereš, T. Dobranić, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, I. Getz, K. Stipetić, M. Lojkić: Dystocia in bitches: Retrospective study of 350 cases in the 1989-1999 period at the Clinic for Obstetrics and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia. Vet. arhiv 70, S89-94, 2000. 11. Bačić, G: “Procjena rizičnih faktora za nastanak mastitisa” Zbornik sažetaka, 35. Simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, studeni, 2002. 12. Bačić, G.: “Čimbenici plodnosti – koji od njih su stvarno važni?” Zbornik radova IV Srednjeevropski bujatrički kongres, Lovran, travanj, 2003. 13. Bačić, G. i sur. (2004): Behandlung eines Eiletervorfall bei einer gelben Anakonda aus Paraguay (Eunectes notaeus). Tierärtzliche Umschau 8/2004,(448.449). 14. Bačić, G. i sur. (2004): Kaiserschnitt beim europaische Bison (Bison bonasus bonasus). Tierärtzliche Umschau 8/2004 (469-470). 15. Bačić, G. i sur., (2004): Zdravlje stada s osvrtom na reprodukciju. Zbornik radova Prvog savjetovanja uzgajivača goveda, Bizovac 2004, (90-94). 16. Getz, I., M. Matković, Z. Makek, Z. Janicki, A. Tomašković, M. Cergolj, J. Petrić, G. Bačić, T. Karadjole, M. Karadjole, J. Grizelj (2004): Primjena metode asistirane reprodukcije za očuvanje ugroženih divljih vrsta autohtonih pasmina preživača. Zbornik 3. hrvatski veterinarski kongres Opatija, 2004, (113-119). 54

17. Bačić, G. i sur., (2004): Suvremeni pristup veterinarstva u upravljanju zdravljem i proizvodnošću stada. Zbornik 3. hrvatski veterinarski kongres Opatija, 2004, (197-202). 18. Bačić, G. i sur. (2004). Treatment protocol for intramammary infections in early postpartum dairy cows based on a CMT positive result, Zbornik V Srednjeevropski bujatrički kongres, Hajduszboszlo, 2004 (92-100).

Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave
1. Mihelić, D., M. Zobundžija, A. Brkić, V. Gjurčević-Kantura, A. Slavica, G. Bačić, Z. Matolek, S. Brozović 1995. Anatomical possibilities of access to and blockade of N. femoralis in the dog. Vet. Med. – Czech, 40, (9): 283-287. 2. Bačić, G. T. Karadjole, Martina Lojkić, I. Štoković i D. Ivančan 2004. Behandlung eines Eiletervorfall bei einer gelben Anakonda aus Paraguay (Eunectes notaeus). Tierärtzliche Umschau 59, 469-470. 3. Bačić, G., T. Karadjole, Martina Lojkić i Ingeborg Bata 2004. Kaiserschnitt beim europäische Bison (Bison bonasus bonasus). Tierärtzliche Umschau 59, 448-449. 4. Karadjole, T., D. Gereš, T. Dobranić, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, I. Getz, K. Stipetić, M. Lojkić: Dystocia in bitches: Retrospective study of 350 cases in the 1989-1999 period at the Clinic for Obstetrics and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia. Vet. arhiv 70, S89-94, 2000.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 21.04.2004 Dr. sc. Darko Gereš, docent
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU e-mail: darko.geres.@vef.hr
Rođen sam u Borovu, općina Vukovar, 11. ožujka 1953. godine. Osnovnu školu, i gimnaziju pohađao sam i završio u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu diplomirao sam 1980. godine. Iste godine zaposlio sam se u Veterinarskoj stanici grada Zagreba, gdje radim do 1989. godine. Od 1989 godine radim u svojstvu stručnog suradnika na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Od 1998. sam viši asistent na Ambulantnoj klinici, a od 2001. godine opet na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Godine 1988. upisao sam poslijediplomski studij Patologija i uzgoj domaćih mesojeda. Godine 1991. obranio sam znanstvenu magistarsku raspravu : Istraživanje uzroka, učestalosti i uspjeha operacija carskog reza u kuja.

55

Godine 1997. obranio sam disertaciju: Promjene razine progesterona i estradiola17beta u krvi krmača tijekom perinatalnog razdoblja. Godine 1997. postajem viši asistent, a od 2001. radim u svojstvu docenta. Aktivno sudjelujem u jednom projektu ministarstva znanosti, a voditelj sam znanstvenog projekta Monitorning plodnosti mliječnih goveda na području Grada Zagreba. Aktivno sudjelujem u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te u procesu trajnog usavršavanja doktora veterinarske medicine. Autor sam više znanstvenih i stručnih radova. Član sam nekoliko povjerenstava Veterinarskog fakulteta. Tajnik sam Hrvatsko veterinarskog društva-1893.

Popis radova Doc. dr. sc. Darko Gereš, dr. vet. med. 1. Gereš, D., D. Žubčić, D. Sabo, A. Pleli, P. Džaja, D. Mihelić, G. Muller (2000): Changes of progesterone concentrations in blood plasma of sows during periparturient period. Vet. arhiv 70 (1), 47-57. 2. Karadjole, T., D. Gereš, T. Dobranić, A. Tomašković, Z. Makek, M. Cergolj, G. Bačić, Iva Getz, Korana Stipetić, Martina Lojkić (2000): Dystocia in bitches: a retrospective study of 350 cases in the 1989-1999 period at the Clinic of Obstetrics and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia. Vet. arhiv (Suppl.) 70, 589-594. 3. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, A. Svetina (2002): Paraoxonase activity in the serum of dairy cows during early post-partum period. XXII World Buiatrics Congress. Hannover. Abstracts,199-236. 4. Gereš,D. (2002): Jalovost mliječnih krava-bez nas se ne može. Hrvatski veterinarski vjesnik, 2, 3-4. 5. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, A. Svetina (2003): Serum paraoxonase activity in pregnant dairy cows. IV srednjeeuropski bujatrički kongres, Lovran, 400-405. 6. Gereš, D. (2003): Programme of Prevention and Control of the State of Reduced Fertility in Dairy Cattle.Croatian Veterinary Record Special number.

7. Marinculić, A., D. Gereš (2003): Hrvatsko veterinarsko društvo-1893Societas veterinaria Croatica. Veterinarski dani. Zbornik radova, Šibenik, 2425.

56

8. Žubčić,D., V. Mrljak, A. Alegro, D. Gereš, D. Potočnjak, D. Gračner (2003):Hematološki i biokemijski pokazatelji u krvi istarskih goveda. IV srednjeeuropski bujatrički kongres, Lovran, 450. 9. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf, A. Svetina (2004): Serum paraoxonase activity and lipid parameters in the early postpartum period of dairy cows. Res. Vet. Sci. 76, 57-61. 10. Gereš, D., (2004): Hoće li hrvatske krave u EU biti plodnije? III hrvatski veterinarski kongres, Zbornik radova, Opatija, 94-100. 11. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf, M. Robić, A. Svetina ( 2004): Serum paraoxonase activity in dairy cows during pregnancy. Res. Vet. Sci. (in press). 12. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, V. Simeon-Rudolf, A. Svetina (2004): Paraoksonaza i lipidi u serumu mliječnih krava kao pokazatelji metaboličkih promjena tijekom reprodukcijskog ciklusa. Biochemia Medica 1-2, 17-22. 13. Gereš, D., D. Žubčić, Romana Turk, R. Zobel, S. Ćenan (2004): Analiza plodnosti mliječnih krava u perinatalnom razdoblju. Vet. arhiv (prihvaćen, VA 041220) 14. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, V. Simeon-Rudolf, B. Rekić, A. Svetina (2004): Paraoxonase activity and lipid levels in the serum of dairy cows with liver hipertrophy. Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation. Bjelolasica,129. 15. Zobel, R., D. Gereš, D. Žubčić (2004): Višeplodnost u mliječnih krava . III hrvatski veterinarski kongres. Zbornik radova, Opatija, 101-106. 16. Turk, R., D. Juretić, D. Gereš, N. Turk, B. Rekić, A. Svetina (2004): Katalitička aktivnost paraoksonaze u serumu mliječnih krava s cistama jajnika. III hrvatski veterinarski kongres. Zbornik radova, Opatija, 120-125. 17. Džaja, P., D. Gereš, Ž. Grabarević, I. Vranješ, Z. Granić, J. Tomić (2004):Forenzičko prosuđivanje pobačaja u goveda. III hrvatski veterinarski kongres, Opatija, 131-137.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 27.02.2001

57

Prof. dr. sc. Zvonko Stojević
Zavod za fiziologiju i radiobiologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb, tel. 01/2390-172, fax. 01/2441-390,
e-mail: stojevic@vef.hr Rođen 19. kolovoza 1955. godine u Dugom Selu. Školovanje: osnovnu školu, gimnaziju i Veterinarski fakultet završio u Zagrebu. Diplomirao 1980. godine. Magistrirao i doktorirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno u zvanju izvanrednog profesora Fiziologije. Uže područje znanstveno istraživačkog rada: fiziologija probave u poligastričnih životinja, fiziologija stresa, osobito na metabolizam minerala i pojave osteoporoze. Značajniji radovi objavljeni u posljednjih pet godina: 1. Zvonko Stojević, Maja Zdelar-Tuk, Suzana Milinković-Tur, Jasna Piršljin, Blanka Beer Ljubić und Nina Poljičak-Milas: Kalzium, Phosphor und Magnesiumkonzentrationen bei Milchkühen wahrend der Laktation und in der Trockenstehzeit. Tierärztl. Umschau 59, 444-448 (2004). 2. Z. Stojević, S. Milinković-Tur, N. Poljičak-Milas: Hipomagnezijemija u domaćih životinja-uzroci i posljedice. Praxis veterinaria 51 (3) 197-201, 2003. 3. Nina Poličak-Milas, Mirjana Šušnjić, Terezija Silvija Marenjak, Suzana Milinković-Tur and Zvonko Stojević: Effect of fasting on hepatic and renal gluconeogenic enzyme activities in ducklings. Veterinarski arhiv 73 (3), 153165, 2003. 4. Z. Stojević, S. Milinković-Tur, M. Zdelar-Tuk, J. Piršljin, G. Galić, I. Bačić: Minerali i metaboliti u krvi kao pokazatelji metaboličkih poremećaja u mliječnih krava. Praxis veterinaria 50 (3) 261-264, 2002. 5. 3. B. Gradinski-Vrbanac, Z. Stojević, S. Milinković-Tur, T. Balenović, J. Piršljin, M. Zdelar-Tuk: In vitro susceptibility of duck, chicken and pig erytrhrocyte lipids to peroxidation. Vet. Med.-Czech, 47, 2002 (10-11):303308. 6. Milinković-Tur, S., Z. Stojević, B. Gradinski-Vrbanac, M. Šimpraga: Magnesium absorption from differernt compartments of the swine large intestine. Acta Vet. Brno, 69, 3-9, 2000. 7. Gradinski-Vrbanac, B., S.Milinković-Tur, D. Križanović, Z. Stojević, M. Šimpraga: Effect of anesthesia and hypothermia on chicken erythrocyte susceptibility on in vitro peroxidation. Vet. Med.- Czech, 45, 257-260, 2000. 8. Stojević, Z., Suzana Milinković-Tur, Katarina Ćurčija: Changes in thyroid hormones concentrations in chicken blood plasma during fattening. Vet. arhiv 70, 31-37, 2000

58

9. Gradinski-Vrbanac,B., D, Emanović, S.Milinković-Tur, Z. Stojević, Ž. Župančić, V. Sušić, J. Gregurić, V, Dobranić: Influence of Hypotermia on chicken erythrocite lipid peroxidation in vivo. Vet. Med.-Czech, 44, 129 – 132 , 1999. 10. Emanović, D., D. Timet, Melita Herak, V. Mitin, P. Kraljević, Z. Stojević, Suzana Milinković-Tur: Interactions of magnesium and sodium ions in the absorption of calcium ions from the bovine stomach. Vet. arhiv 67., 1-10, 1997. 11. Milinković-Tur, Suzana, Z. Stojević, Bojana Gradinski-Vrbanac, Melita Herak, D. Emanović: Influence of different sodium concentrations in the contents on phosphate absorption from the swine caecum. Vet. arhiv 63, 257263, 1993. 12. Stojević, Z., D. Emanović, Suzana Milinković-Tur, Silvana Đuzel: Magnezium absorption from the swine caecum. 1. Effect of different magnesium and ammonium concentrations in the contents on the intensity of magnesium absorption. Vet. arhiv 63, 265-272, 1993. 13. Timet, D., Z. Stojević: Interrelations of calcium and magnesium in the chicken, s caeca. Vet. arhiv 60, (5), 277-283, 1990. Popis radova koji ga kvalificiraju za izvođenje koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave unutar specijalističkog studijskog programa: 1. Nina Poljičak-Milas, Mirjana Šušnjić, Terezija Silvija Marenjak, Suzana Milinković-Tur and Zvonko Stojević: Effect of fasting on hepatic and renal gluconeogenic enzyme activities in ducklings. Veterinarski arhiv 73 (3), 153165, 2003. 2. B. Gradinski-Vrbanac, Z. Stojević, S. Milinković-Tur, T. Balenović, J. Piršljin, M. Zdelar-Tuk: In vitro susceptibility of duck, chicken and pig erytrhrocyte lipids to peroxidation. Vet. Med.-Czech, 47, 2002 (10-11):303308. 3. Gradinski-Vrbanac, B., S.Milinković-Tur, D. Križanović, Z. Stojević, M. Šimpraga: Effect of anesthesia and hypothermia on chicken erythrocyte susceptibility on in vitro peroxidation. Vet. Med.- Czech, 45, 257-260, 2000. 4. Stojević, Z., Suzana Milinković-Tur, Katarina Ćurčija: Changes in thyroid hormones concentrations in chicken blood plasma during fattening. Vet. arhiv 70, 31-37, 2000 5. Gradinski-Vrbanac,B., D, Emanović, S.Milinković-Tur, Z. Stojević, Ž. Župančić, V. Sušić, J. Gregurić, V, Dobranić: Influence of Hypotermia on chicken erythrocite lipid peroxidation in vivo. Vet. Med.-Czech, 44, 129 – 132 , 1999. 6. Timet, D., Z. Stojević: Interrelations of calcium and magnesium in the chicken, s caeca. Vet. arhiv 60, (5), 277-283, 1990. 59

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor: 16.srpnja 2001. godine.

Doc. dr. sc. Suzana Milinković Tur
Biografski podaci Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Narodnost: Državljanstvo: Bračno stanje: Radno mjesto: doc. dr. sc. Suzana Milinković Tur 03. travnja 1962. god. u Požegi Hrvatica Hrvatska državljanka Udata docent fiziologije Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb Veterinarska medicina – fiziologija

Struka i specijalnost:

Područje posebnog interesa: metabolička zbivanja u organizmu tijekom stresa, adaptacije i u proizvodnji; resorpcija tvari iz gastrointestinalnog trakta; antioksidativni status organizma u gladovanju i hipotermiji. Strani jezik: Engleski jezik

P o d a c i o š k o l o v a n j u: 1980. 1987. 1993. 1998. - maturirala u srednjoj veterinarskoj školi, Požega - diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - magistrirala s područja biomedinskih znanosti i zdravstva, polje veterinarska medicina, grana veterinarska medicina – fiziologija, na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - doktorirala s područja biomedinskih znanosti i zdravstva, polje veterinarska medicina, grana veterinarska medicina – fiziologija, na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

60

P o d a c i o n a p r e d o v a n j u: 1988. – 1989. Pripravnik SIZa za znanost (SIZ-IV) SR Hrvatske u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Asistent fiziologije u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Viši asistent fiziologije u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

1989. – 1999. 1999. - 2001. 2001. -

Docent fiziologije u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenja i dužnosti 2001. – Zamjenik Predstojnika u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2001. - 2004. Član Povjerenstva za računalni sustav i informatiku, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2003. Član Povjerenstva za dodiplomsku nastavu – odjel za studentska pitanja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2004. Član Mentorskog sustava za studente, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (jedna studentica 2. godine studija i dvije studentice 1. godine studija – Mentor: doc. dr. sc. Suzana Milinković Tur).

Dr. sc. Vlasta Šerman, redoviti profesor
E-mail: serman@vef.hr Životopis Vlasta Šerman diplomirala na Vet. fakultetu u Zagrebu 1965. g. Zaposlena od 1970.g. na Zavodu za hranidbu Vet. fakulteta. Završila poslijediplomski studij 1975.g., doktorirala 77.g. kada postaje viši zn. asistent na istom Zavodu. Zn. savjetnik je od 1985. a 1986. g. izabrana je za redovnog profesora iz predmeta "Fiziologija i patologija hranidbe životinja”. Reizabrana 1991. a 1999. g . izabrana u trajno zvanje. Stručno se usavršavala u Njemačkoj, Nizozemskoj, Italiji, C.K.L. Vinogradske bolnice u Zagrebu, posjetila TSH u Mađarskoj, Njemačkoj, Irskoj i Finskoj, bila u stručnom posjetu na Vet. farmaceutskom fakultetu u Brnu, te Equine sci. u Irskoj. Sudionik sastanka europskih prof. hranidbe u Lisabonu. Predaje redovnim studentima i postdiplomcima na Vet. i Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Objavila 142 bibliografske jedinice, 3 nastavna teksta, sveučilišni udžbenik i monogrfiju. Sudjeluje u edukaciji veterinara na terenu (napisala hranidbu i reprodukciju krava, hranidbu i higijenu i kakvoću mlijeka, hranidbu i hromosti 61

goveda, hranidbu kopuna. U priručniku o proizvodnji i upotrebi stočne hrane (HAD, Zagreb, 2004) napisala poglavlja krave, telad, konjI. Mentor 7 doktorskih, 8 magistarskih i 120 diplomskih radova. Voditelj i i konzultant projekata Ministarstva znanosti. Predstojnik Zavoda za hranidbu od 1989.g. Suradnik u "Rječnik medicinskog nazivlja HAZU", "Stručni abecedarij Hrvatske enciklopedije", član GISH gospodarske komore, uređivačkog odbora časopisa "Krmiva", programskog odbora međunarodnih savjetovanja "Krmiva”, i “Kabrtovi dani” (Češka). Radovi koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave: Šerman Vlasta, S. Feldhofer, M. Kalivoda (1980): Utjecaj osnovnih sastojaka "Benurala S" na neke pokazatelje u krvi tovne teladi. Stočarstvo 34, (5-6), 229237 Marković, I., Vlasta Šerman, M. Kalivoda (1982): Primjena "Benurala S" u tovu svinja. Vet. arhiv 52 (2), 45-53 Mitin, V., Vlasta Šerman, S. Feldhofer, P. Kraljević, Marija Gašpar (1989): Istraživanja resorpcije kalcija i fosfora u pilića u pokusu hranidbe s dodatkom monoamonijeva fosfata i "Benala". Veterinaria 38, 1-2, 45-57, Sarajevo Timet, D., Vlasta Šerman, F. Zdelar, D. Emanović, N. Dasović (1990): Interferencija između makroelemenata i mikroelemenata. Vet. glasnik 44 (12), 1157-1163, Beograd Šerman Vlasta, Hrvoje Mazija, Nora Mas, Z. Lukac (1992): Imuni odziv kao pokazatelj potreba kokoši na vitaminima. I. Utjecaj Vitamina A na proizvodnost tovnih pilića. Krmiva 34 (2), 59-64 Šerman Vlasta, Nora Mas, H. Mazija, Ž. Mikulec (1992): Imuni odziv kao pokazatelj potreba kokoši na vitaminima. II. Utjecaj vitamina E na proizvodnost tovnih pilića. Krmiva 34 (2), 65-69 Šerman Vlasta, K. Mikulec, V. Sušić, D. Matičić, Nora Mas (1992): Mogućnost ranijeg odbića janjadi u većim aglomeracijama ovaca mliječnog tipa. Krmiva 34 (2), 89-92 Mikulec, K., Vlasta Šerman, V. Sušić (1992): Obnova i unapređenje ovčarske i kozarske proizvodnje na području republike Hrvatske. Krmiva 34 (4), 155-160 Šerman Vlasta (1994): Hranidba riba. Krmiva 36, 85-88 Šerman Vlasta, M. Kalivoda, M. Krajnc (1995): Primjena salinomycina u tovu junadi zrnevljem kukuruza. Krmiva 37 (3), 111-114 Šerman Vlasta, Ž. Mikulec (1995): Potrebe konja za bjelančevinama. Krmiva 37 (3), 135-140

62

Šerman Vlasta, F. Gojević-Zrnić, F. Dumanovski, Nora Mas, Ž. Mikulec, V. Melenjuk (1996): Use of sunflower meal in feed mixtures for fattening chicks. I. Influence on the performance of fattening chicks. Vet. arhiv 66, 13-26 Šerman Vlasta, F. Gojević-Zrnić, F. Dumanovski, Ž. Mikulec, Nora Mas, (1996): Use of sunflower meal in feed mixtures for fattening chicks. II Economic justification of using soybean meals. Vet. arhiv 66, 111-121 Šerman Vlasta (1997): Hranidba konja. Krmiva 39, 43-48 Mikulec, K., V. Sušić, V. Šerman, Ž. Mikulec, R. Pipić, T. Balenović, D. Matičić (1997): Lamb fattening and carcass characteristics of Croatian crossbred dairy sheep. Vet. Med. - Czech, 42, (11): 327-332. Šerman, V., Ž. Mikulec, N. Mas, F. Dumanovski: The effects of Multienzyme Preparation on Production Results of Fattening Chicks fed Rye-based Diets. Acta vet. Brno, 1997, 66:147-154. Šerman, V., N. Mas, V. Melenjuk, F. Dumanovski, Ž. Mikulec (1997): Use of sunflower meal in feed mixtures for laying hens. Acta vet. Brno, 66:219-227 Grabarević, Ž., P. Džaja, J. Perić, V. Šerman, Z. Biđin, H. Mazija, N. Mas, Ž. Mikulec, K. Čuljak, Z. Šimec, B. Njari (1999): Effects of cimetidineon on broiler fattening and on stress- induced gizzard erosion in chicken. Acta Vet. Hung. 47, 233-241. Rupić, V., J. Škrlin, S. Mužic., V. Šerman., N. Stipić, L. Bačar-Huskić (1999): Proteins and fats in the serum of rabbits fed different quantities of dried olive cake. Acta Vet. Brno, 68: 91-98 Šerman Vlasta, M. Findrik: Hranidba peradi. Veterinarski priručnik, 1175-1187, Jumena, Zagreb,1989. Šerman Vlasta: Zdravstveni poremećaji u peradi uzrokovani pogreškama prilikom hranidbe. Veterinarski priručnik 656-669, Jumena, Zagreb, 1989. Šerman Vlasta: Zdravstveni poremećaji u peradi uzrokovani pogreškama prilikom hranidbe. Veterinarski priručnik. Ur. V.Srebočan i H.Gomerčić.5. izmjenjeno izdanje . Medicinska knjiga, Zagreb. 1996., 656-669 Šerman Vlasta: Hranidba konja. Hranidba ovaca, sveučilišni udžbenik, veterinarski fakultet Zagreb. Šerman Vlasta: Hranidba konja. Monografija. Hrvatsko agronomsko društvo Zagreb.

Datum posljednjeg izbora u zvanje: 1. lipnja 1999.

63

Dr. sc. Željko Mikulec, izvanredni profesor
E-mail: zmikulec@vef.hr Životopis Rođen je 1966. godine u Zagrebu gdje se i školovao. Diplomirao je na 1991. god. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1994., te doktorirao 1996. godine. U razdoblju od 1991-1993. god. radio je u tvornici stočne hrane “Poljoprerada” d.d. kao tehnolog proizvodnje i nutricionista. Nakon toga, 1993. zaposlio se u svojstvu asistenta na Zavodu za hranidbu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2000. izabran za docenta, a 2004. god. za izvanrednog profesora na kolegiju "Fiziologija i patologija hranidbe životinja". Predaje i voditelj je kolegija "Proizvodnja hrane i hranidba divljači" na Veleučilištu u Karlovcu. U svojstvu gosta - istraživača boravio je na Massey University, Palmerston North, New Zealand (1997) gdje se usavršavao iz područja hranidbe ovaca. Boravio je i u Bayerische Landesanstalt für Tierzucht, GrubMünchen, (1998). Član je World’s Poultry Science Association (WPSA). Radovi koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave: Šerman, V., N. Mas, H. Mazija, Ž. Mikulec: Imuni odziv kao pokazatelj potreba kokoši na vitaminima. II. Utjecaj vitamina E na proizvodnost u tovnih pilića. Krmiva, 34 (2), 65-69, 1992. Mikulec, Ž., N. Mas, V. Šerman: Utjecaj preparata Fermacto na proizvodne rezultate pilića u tovu. Krmiva, 36 (2), 59-62, 1994. Šerman, V., Ž. Mikulec: Potrebe konja za bjelančevinama. Krmiva, 37 (3), 135-140, 1995. Mikulec, Ž., V. Šerman, N. Mas: Opravdanost primjene Avizyme TX u hranu za piliće u tovu. Krmiva, 37 (5), 265-269. Šerman, V., F. Gojević-Zrnić, F. Dumanovski, N. Mas, Ž. Mikulec, V. Melenjuk: Use of sunflower meal in feed mixtures for fattening chicks. I. Influence on the performance of fattening chicks. Veterinarski arhiv, 66 (1), 13-26, 1996. Mikulec, Ž., V. Šerman, N. Mas, F. Dumanovski: Possibility of replacing maize with wheat and barley in mixtures with enzyme preparations for fattening chicks in stress. Veterinarski arhiv, 66 (2), 61-70, 1996. Šerman, V., F. Gojević-Zrnić, F. Dumanovski, Ž. Mikulec, N. Mas: Use of sunflower meal in feed mixtures for fattening chicks. II. Economic justification of using sunflower meal. Veterinarski arhiv, 66 (3), 111-121, 1996. Mikulec, Ž., V. Šerman, N. Mas, F. Dumanovski: Primjena raži u obrocima za piliće u tovu. Krmiva, 39 (2), 87-98, 1997.

64

Mikulec, K., V. Sušić, V. Šerman, Ž. Mikulec, R. Pipić, T. Balenović, D. Matičić: Lamb fattening and carcass characteristics of Croatian crossbred dairy sheep. Veterinarni Medicina-Czech, 42 (11), 327-332, 1997. Šerman, V., Ž. Mikulec, N. Mas, F. Dumanovski: The effect of multienzyme preparation on production results of fattening chicks fed rye-based diets. Acta Veterinaria Brno, 66 (3), 147-154, 1997. Šerman, V., N. Mas, V. Melenjuk, F. Dumanovski, Ž. Mikulec: Use of sunflower meal in feed mixtures for laying hens. Acta Veterinaria Brno, 66 (4), 219-227, 1997. Grabarević, Ž., P. Džaja, J. Perić, V. Šerman, Z. Biđin, H. Mazija, N. Mas, Ž. Mikulec, K. Čuljak, Z. Šimec, B. Njari: Effects of cimetidine on broiler fattening and on stress induced gizzard erosion in chicken. Acta Veterinaria Hungarica, 47 (2), 233-241, 1999. Mikulec, Ž., V. Šerman, N. Mas, Z. Lukac: Effect of probiotic on production results of fattened chickens fed different quantities of protein. Veterinarski Arhiv, 69 (4), 199-209,1999. Mikulec, Ž.: Fiziološke specifičnosti u hranidbi jelena. Krmiva, 41 (5), 219-228, 1999. Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Šerman: Breeding of dairy sheep for Mediterranean region of Croatia. Meeting on Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programs in sheep and goats. An economic approach to increase their profitability. FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats (18-20 November 1999, Zaragoza). Options méditerranéennes, Serie A, No. 43, 79-85, 2000. Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Bunta: The goat production development in the Republic of Croatia. Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programs in sheep and goats. An economic approach to increase their profitability. CIHEAM/ FAO, - Network on Sheep and Goats (18-20 November 1999, Zaragoza). Options méditerranéennes, Serie A, No. 43, 8792, 2000. Mas, N., V. Šerman, Z. Lukac, Ž. Mikulec: Učinak različitih količina vitamina E u hrani na odlaganje i kakvoću tjelesne masti tovnih pilića. Krmiva, 44 (4), 159-165, 2002. Karačić, V., V. Šerman, F. Dumanovski, Ž. Mikulec, N. Mas, M. Mitak: Utjecaj repičine sačme na proizvodna svojstva pilića u tovu. Krmiva, 44 (4), 179-190, 2002. Mikulec, Ž., N. Mas, V. Šerman, F. Dumanovski, T. Mašek, Ž. Horvat, V. Sušić: Mogućnost primjene pripravka “Protein Gold” kao zamjene za riblje brašno u tovu pilića. Krmiva, 45 (4), 201-207, 2003.

65

Mašek, T., V. Šerman, Ž. Mikulec, N. Mas: Fiziološke osobitosti hranidbe kunića u uzgoju. Krmiva 45 (5), 293-299, 2003. Mikulec, Ž., N. Mas, T. Mašek, A. Strmotić: Soybean meal and sunflower meal as a substitute for fish meal in broiler diet. Veterinarski arhiv, 74 (4), 271-279, 2004. Mašek,T., V. Šerman, Ž. Mikulec, N. Mas, H. Valpotić, Ž. Horvat: Utjecaj hranidbe na zdravlje i proizvodne rezultate svinja. Krmiva, 46 (5), 263-268, 2004.

Datum posljednjeg izbora u zvanje: 21. travnja 2004.

Prof. dr. sc. Tomislav Balenović
A. tomislav.balenovic@vef.hr B. Životopis Prof. dr. sc. Tomislav Balenović, doktor veterinarske medicine, rođen 27. siječnja 1942. godine u Zemunu od oca Mirka i majke Josipe, Hrvat je, državljanin Republike Hrvatske. Tomislav Balenović je osnovno i gimnazijsko školovanje započeo i završio u Zagrebu. Godine 1962. upisao se na Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je na istom fakultetu godine 1968. Doktorsku disertaciju “Postupak i učinak odabiranja svinja s obzirom na mesnatost” Tomislav Balenović obranio je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 29. lipnja 1981. godine, te stekao naslov doktora biotehničkih znanosti iz područja biotehnologije. Po završetku Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Tomislav Balenović je od svibnja 1969. godine, zasnovao radni odnos u Centru za svinjogojstvo Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje u Zagrebu. Za asistenta u Zavodu za stočarstvo Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je 16. studenoga 1971. godine, - za znanstvenog suradnika 26.05.1983. godine, - za docenta na istom zavodu 24.05.1984. godine, - za višeg znanstvenog suradnika 17.12.1985. godine, - za izvanrednog profesora 21.02.1989. godine, - za redovitog profesora 19.09.1999. godine, - za redovitog profesora u trajnom zvanju 21.12.2004. godine. Dr. sc. Tomislav Balenović je rješenjem Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku broj 02/1-16/0081-86. od 31. ožujka 1986. godine upisan u Registar istraživača u znanstveno zvanje "viši znanstveni suradnik" pod matičnim brojem 001771. Pod tim matičnim brojem vodi se i dalje.

66

Popis radova objevljenih u posljednjih pet godina: 1. Gradinski-Vrbanac, Bojana, Z. Stojević, Suzana Milinković-Tur, T. Balenović, Jasna Piršljin, Maja Zdelar-Tuk (2002): In vitro susceptibility of duck, chicken, and pig erythrocyte lipids to peroxidation. Vet. Med – Czech, 47 (10-11) 303-308. 2. Vijtiuk, Nada, K. Trutin-Ostović, T. Balenović, Maja Popović, I. Valpotić (2002): Functional and phenotypic analyses of porcine gut immune cells immunized by oral administration of F4ac+ nonenterotoxigenic Escherichia coli strains. Vet. Med. - Czech. 47 (12) 333-341. 3. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Nada Vijtiuk, Maja Popović, Mirta Balenović, T. Balenović (2003): Effect of Immunostimulator Baypamun on Plasma Cortisol Concntration in Gilts Regrouped during the Late Stage of Pregnancy. Acta Vet. Brno, 72, 509-514. 4. Pavičić, Ž, T. Balenović, Alenka Tofant, Maja Popović, Kristina Matković, Nevenka Biuk-Rudan (2004): Effekte des Paramunitats-inducers Baypamun auf den Cortisollevel abgesetzter und transportierter Ferkel. Tierärztliche Umschau. 59, 450-453 5. Pavičić, Ž., T. Balenović, Mirta Balenović, Maja Popović, K. Vlahović, H. Valpotić (2004): Einfluss der Haltungsart und des Mikroklimas im Abferkelstall auf die Häufigkeit der Lageveränderungen der Muttersau und auf die Ferkelverluste durch Erdrücken. Tierärztliche Umschau (u tisku). 6. Balenović, T., Marcela, Šperanda, T. Šperanda, Mirta Balenović (2000): Determining boar meatiness ultrasonographically in a performance test. Vet. Arhiv, 70, (Suppl.) S213-S218. 7. Krsnik, B., Irena Petak, T. Balenović (2002): Behaviour of sows 24 hours after farrowing. Stočarstvo, 56 (6) 403-411. 8. Pavičić, Ž., T. Balenović, Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković (2003): Farrowing crates influence on the change of the sows position, sucking of the piglets and their death by crushing. Stočarstvo, 57 (3) 163-170. 9. Pavičić, Ž., T. Balenović, Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković (2003): Aplication disinfectant in the preparation of the udder for milking. Stočarstvo. 57 (5) 323-330. 10. Šperanda, Marcela, T. Šperanda, T. Balenović, Mirta Balenović (2000): Mogućnosti utvrđivanja mesnatosti nerastića ultrazvučnim aparatom u performans testu (Possibilities of establishment meatiness of young boars in performance test with the ultrasound). Zbornik radova, Drugi hrvatski veterinarski kongres. Cavtat, 10.-13. listopada 2000. Zbornik radova, 685-691.

67

11. Sušić, V., T. Balenovič, J. Martinić, D. Katica, I. Štoković, Anamarija EkertKabalin (2001): Hrvatske autohtone pasmine domaćih životinja. Zbornik radova, "Veterinarski dani ’01.", znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 18.-20. listopada 2001., Zagreb 2001. 12. Balenović, T., T. Šperanda, Anamarija Ekert Kabalin, I. Vrbanac, Marcela Šperanda, Mirta Balenović (2002): Usporedba gubitaka prasadi u prasilištima na obiteljskim svinjogojskim farmama i u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. Zbornik radova, "Veterinarski dani '02" znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, Rovinj 17.-20. listopada, 41-43. 13. Pavičić, Ž., Suzana Hadina, Marija Vučemilo, Alenka Tofant, T. Balenović, V. Sušić (2002): Influence of the different sows living conditions on suckling of piglets. 27th World Veterinary Congress, Tunis 25-29 Septembre 2002, Abstracts, p.p. 112-113. 14. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković, T. Balenović, N. Zdolec (2003): Role of disinfection in premilking reduction of udder bacterial count. Milk and Dairy products, European Dairy Congress '03, University of Ljubljana, Biotehnical Faculty, Abstracts pp 23. 15. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Kristina Matković, T. Balenović (2003): Application of disinfectant in the preparation of the udder for milking. Actual Questions of Animal Bioclimatology '03, December the 8th 2003, Brno, Czech Republic. 16. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, M. Cergolj, T. Balenović, Kristina Matković (2003): Značenje primjene dezinfekcije u smanjenju onečišćenja mlijeka mikroorganizmima i sprječavanju upala mliječne žlijezde. Zbornik radova, “Veterinarski dani ‘03”, znanstveno stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik – Solaris, 9.-12. listopada 2003., 132142. 17. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, T. Balenović, A. Tomašković (2004): Značenje animalne higijene pri farmskom uzgonu ovaca uz osvrt na ekološku proizvodnju. 5. znanstveno stručni skup iz DDD-a s međunarodnim sudjelovanjem “Pouzdan put do zdravlja životinja, ljudi I njihova okoliša, 5. 8. svibnja, Lošinj. 18. Balenović, T., Mirta Balenović (2000): Potrošnja mesa za opskrbu ljudi u Europi i proizvodnja svinja u Republici Hrvatskoj - kada, gdje i koliko (I. dio). Vet. stanica. 31 (6) 331-340. 19. Balenović, T., Mirta Balenović (2001): Potrošnja mesa za opskrbu ljudi u Europi i proizvodnja svinja u Republici Hrvatskoj - kada, gdje i koliko (II. dio). Vet. stanica. 32 (1) 15-24.

68

20. Balenović, T. (1996): Tehnološke osnovice proizvodnje svinja u farmi “Kopilović”. Fotokopirano A4, str. 14, Veterinarski fakultet, Zagreb 21. Balenović, T. (2000): Opis tijeka proizvodnje u svinjogojskoj farmi VSF Donji Miholjac nakon rekonstrukcije. Fotokopirano A4, str. 13, Veterinarski fakultet, Zagreb 22. Balenović, T. (2003): Tehnološke osnovice moguće proizvodnje svinja u farmi “Senkovac” d.d. Slatina. Fotokopirano A4, str. 12, Veterinarski fakultet, Zagreb Popis kvalifikacijskih radova za izvođenje nastave:

1. Mikulec K., V. Sušić, V. Šerman, Ž. Mikulec, R. Pipić, T. Balenović, D. Matičić (1997): Lamb fattening and carcass characteristics of Croatian crossbreed dairy sheep. Vet. med. - Czech, 42:1997 (11) 327-332. 2. Krsnik B., R. Yammine, Ž. Pavičić, T. Belenović ∗, B. Njari, I. Vrbanac, I. Valpotić (1999): Experimental model of enterotoxigenic Escerichia Coli Monitoring of Behaviour. Comparative Imunology, Microbiology and Infections Diseases, 22, 261-273. 3. Krsnik B., Ž. Pavičić, R. Yammine, V. Sušić, T. Balenović, D. Potočnjak, D. Radeljević (1999): Preliminäre Untersuchungen der Verhältnisse zwischen lebend und totgeborenen Ferkeln bei Jungsauen, die mit dem Paramunitätsinducer Baypamun behandelt wurden. Tierärztlichen Umschau, 54, 214-218. 4. Gradinski-Vrbanac, Bojana, Z. Stojević, Suzana Milinković-Tur, T. Balenović, Jasna Piršljin, Maja Zdelar-Tuk (2002): In vitro susceptibility of duck, chicken, and pig erythrocyte lipids to peroxidation. Vet. Med – Czech, 47 (10-11) 303-308. 5. Vijtiuk, Nada, K. Trutin-Ostović, T. Balenović, Maja Popović, I. Valpotić (2002): Functional and phenotypic analyses of porcine gut immune cells immunized by oral administration of F4ac+ nonenterotoxigenic Escherichia coli strains. Vet. Med. - Czech. 47 (12) 333-341. 6. Pavičić, Ž., Marija Vučemilo, Alenka Tofant, Nada Vijtiuk, Maja Popović, Mirta Balenović, T. Balenović (2003): Effect of Immunostimulator Baypamun on Plasma Cortisol Concntration in Gilts Regrouped during the Late Stage of Pregnancy. Acta Vet. Brno, 72, 509-514. 7. Pavičić, Ž, T. Balenović, Alenka Tofant, Maja Popović, Kristina Matković, Nevenka Biuk-Rudan (2004): Effekte des Paramunitats-inducers Baypamun

69

auf den Cortisollevel abgesetzter und transportierter Ferkel. Tierärztliche Umschau. 59, 450-453 8. Pavičić, Ž., T. Balenović, Mirta Balenović, Maja Popović, K. Vlahović, H. Valpotić (2004): Einfluss der Haltungsart und des Mikroklimas im Abferkelstall auf die Häufigkeit der Lageveränderungen der Muttersau und auf die Ferkelverluste durch Erdrücken. Tierärztliche Umschau (u tisku). 9. Balenović T. (1983): Mogućnosti povećanja žive vage i količine mesa u svinja postupcima odabiranja. Stočarstvo vol. 37 (1-2): p. 59-63. 10. Balenović T. (1983): Usporedba pokazivača kvalitete svinja iz svinjogojske farme Nova Topola s obzirom na mesnatost u godinama 1978. i 1982. Stočarstvo vol. 37 (3-4): p. 143-150. 11. Balenović T. (1986): Upotreba ultrazvučnog aparata za odabiranje nazimica. Stočarstvo vol. 40 (3-4): p. 117-127. 12. Balenović T., M. Sviben, Z. Sigl (1992): Intenzitet plodnosti i očitovanje rodnosti u seljačkih i čistokrvnih švedskih bijelih oplemenjenih krmača na području Bjelovara. Stočarstvo vol. 46 (9-10): p. 307-310. 13. Balenović T., M. Sviben, Veronika Pavlovski (1992): Provjera nerastića i kriterij za njihovo odabiranje s obzirom na rast i iskorištavanje krme. Stočarstvo vol. 46 (11-12): p. 337-344. 14. Balenović T., M. Sviben, B. Gavrilović (1992): Očekivani i ostvareni broj prasadi isporučene za tov po leglima krmača O.O.K. Velika P.P.K. Kutjevo. Stočarstvo vol. 46 (11-12): p. 375-378. 15. Balenović T., I. Vrbanac, I. Valpotić, B. Krsnik (1994): Monitoring of the piglets losses in intensive swine production. Stočarstvo vol. 48 (3-4): p. 83-91. 16. Balenović T., I. Vrbanac, V. Sušić, B. Krsnik, I. Valpotić (1995): Growth of weaned pigs and correlation between live body weight gain at the start and finish of rearing period. Stočarstvo vol. 49 (5-6): p. 131-135. 17. Balenović T., S. Lučinger, I. Vrbanac, J. King (1990): Monitoring sistem for survcillance of death losses among weaned pigs in a large intensive piggery I.P.V.S. (International Pig Veterinary Society), Lausane, Proceedings, str. 409. 18. Balenović T., B. Krsnik, N. Vijtiuk, I. Valpotić, I. Vrbanac (1992): Interdependence of paragenetic factors and incidence of most common losses among weaned pigs, I.P.V.S. (International Pig Veterinary Society), Hag, Proceedings II, str. 548. 19. Balenović T., I. Vrbanac, V. Sušić, N. Vijtiuk, B. Krsnik (1994): Age-related growth of weaned pigs: correlation between live dody weight gain at the start 70

and finnish of rearing period. Proceedings: The 13th International Pig Veterinary Society Congres, Bangkok, Thailand, 26-30 June 1994. p. 463.

20. Balenović, T., T. Šperanda, Anamarija Ekert Kabalin, I. Vrbanac, Marcela Šperanda, Mirta Balenović (2002): Usporedba gubitaka prasadi u prasilištima na obiteljskim svinjogojskim farmama i u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. Zbornik radova, "Veterinarski dani '02" znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, Rovinj 17.-20. listopada, 41-43.

C. Datum posljednjeg izbora u zvanje 21. prosinac 2004. – redoviti profesor u trajnom zvanju.

71

Prof.dr.sc. Ivo Karadjole
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za stočarstvo Elektronička pošta: karadjole@vef.hr Životopis Dr.sc. Ivo Karadjole rođen je 16.11.1943. god. u Zagrebu, po nacionalnosti je Hrvat i državljanim Republike Hrvatske. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Zagrebu (1962. god.). Na Veterinarski fakultet upisao se 1962. god., gdje je diplomirao 1967. godine. Nakon završetka studija upisao je poslijediplomski studij «Histologija, anatomija i embriologija» na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu te ga apsolvirao 1969. godine. U škol.god. 1969/70. upisao je poslijediplomski studij «Uzgoj, higijena i patologija peradi», da bi godine 1974. stekao akademski stupanj magistra obranivši magistarski rad pod naslovom «Kretanje aktivnosti fermenata alkalne fosfataze i aldolaze, te koncentracije ukupnih bjelančevina u plazmi kokoši u različitoj dobi i fazi proizvodnje jaja». Godine 1978. obranio je disertaciju pod naslovom «Procjena tovne sposobnosti i klaoničke kvalitete simentalske junadi na osnovi konformacije tijela i biokemijskih svojstava u krvi», te je promoviran u doktora biotehničkih znanosti. U razdoblju od 1.9.1971. do 1.3.1972. godine boravio je na specijalizaciji u Institutu za fiziologiju, endokrinologiju i krvne grupe» Kraljevskog Veterinarskog i Agronomskog Univerziteta u Kopenhagenu. Bio je na studijskim boravcima u Nizozemskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji i u Sloveniji. Nakon završetka studija dr.sc. Ivo Karadjole je radio u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i to: od 1.2. do 30.4.1968. kao ugovorni asistent, od 1.5. do 1.6.1968. god. kao službenik Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta, i od 30.6.1968. do 30.5.1969. god. kao stipendist Republičkog fonda za znanstveni rad. Za asistenta u Zavodu za stočarstvo izabran je 30.5.1969. god. i u isto zvanje reizabran je 1.6.1972. godine. Odlukom Savjeta Veterinarskog fakulteta broj: 01-544/79., izabran je u nastavno zvanje docenta za predmet «Primijenjena biologija u uzgoju domaćih životinja». Na temelju mišljenja Matične komisije za područje veterine, Savjet Veterinarskog fakulteta u Zagrebu izabrao je 8.10.1986. dr.sc. Ivu Karadjole u nastavno zvanje redovnog profesora za predmet «Primijenjena biologija u uzgoju domaćih životinja». Godine 1992. Savjet Veterinarskog fakulteta donio je «Odluku o ocjeni odgojno-obrazovnog rada» kojom dr.sc. Ivo Karadjole uspješno obavlja odgojno-obrazovni rad za predmet «Tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja» u Zavodu za stočarstvo. U trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor izabran je 10.11.1998. godine. Prof.dr.sc. Ivo Karadjole upisan je u Registar istraživača u znanstvenom zvanju «znanstveni savjetnik» pod matičnim brojem: 020162. Dr.sc. Ivo Karadjole član je: Savjeta za poljoprivredu, Hrvatskog biološkog društva, Hrvatske veterinarske komore, Hrvatskog veterinarskog društva 1963, Komisije za provedbu gojidbenog stvaranja goveda u Hrvatskoj, Komisije za ocjenu rasplodne stoke, Komisije za pregled centara za razmnožavanje stoke i drugih. Dr.sc. Ivo Karadjole zadnji put je izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor 10. studenoga 1998. godine.

72

Radovi objavljeni tijekom zadnjih pet godina 1. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, B. Mikulić, V. Sušić (2000): Could bovine plasma proteins indicate the extent of muscle mass and protein content: Revue de medecine veterinaire, 724 (kongresno priopćenje, znanstveni rad), 151, 7. 2. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, B. Mikulić, P. Božić (2000): Plasma creatinine changes and possible connections with bovine muscle growth: Zbornik radova, Balenović, Tomislav (ur.), Hrvatska veterinarska komora, 723-728 (znanstveni rad), Zagreb, 2000. 3. Sušić, V., K. Mikulec, I. Karadjole, A. Tomašković, Dubravka Križanović, I. Štoković (2000): Utjecaj mliječnosti na vrijeme pojave sezonskog estrusa ovaca: Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik radova, T. Balenović (ur.). Hrvatska veterinarska komora, 769-775 (znanstveni rad). Zagreb, 2000. 4. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, P. Božić, V. Sušić, B. Mikulić (2001): Bovine Haematological Values during Fattening with Possible Implications for Muscle Growth: Veterinary Research Communications. 25, 495-502 (članak, znanstveni rad). 5. Mikulić, B., I. Karadjole, V. Nazansky (2001): Rezultati progenog testa bikova na tovne osobine i kakvoću mesa u stanici za progeni test u Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin: Veterinarska stanica 32; 3; 133-144 (članak, znanstveni rad). 6. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, T. Majic, I. Karadjole, Željka Cvrtila (2002): Beziehungen zwischen den Ergebnissen des Mastitis-Tests, dem Gehalt an somatischen Zellen und dem Nachweis von Mastitiserregern in Ziegenmilch: Teirarztliche Umschau. 57; 5; 255-260 (članak, znanstveni rad). 7. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, B. Mikulić (2002): Concentration changes of some blood antioxidants during bovine growth: Proceedings of the 10th Congress of ISACB. Harvey, J.W. (ur.). Gainesville: University of Florida. 147-147 (međunarodna recenzija, znanstveni rad). 2002. 8. Sušić, V., I. Karadjole (2003): Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda I. Callipyge gen ovaca: Meso. 5; 3; 34-37 (prikaz, stručni rad). 9. Karadjole, I. (2003): Govedarstvo u Republici Hrvatskoj: Zbornik radova IV. srednjeeuropskog bujatričkog kongresa, Zagreb: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7-11 (međunarodna recenzija, pozvano predavanje, pregledni rad). 2003.

73

10. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, Željka Cvrtila, T. Majić, I. Karadjole (2003): Kemijski sastav kozjeg mlijeka: European Dairy Congress. Portorož, Slovenija. 26 (sažetak, znanstveni rad). 2003. 11. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, Željka Cvrtila, T. Majić, I. Karadjole (2004): Einfluss der Laktation und des Gehaltes an somatischen Zellen auf die Zusammensetzung und Qualität der Ziegenmilch: Tierarztliche Umschau. 59; 453-463 (članak, znanstveni rad). 12. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, Vesna PurgarPetruša (2004): Age and growth related bovine blood constituents in the course of twelve months fattening: Proceedings of the XI congress of the International society of Animal Clinical Biochemistry. Wittwer, Fernando (ur.). Valdivia: Universidad Austral de Chile. 36-36 (međunarodna recenzija, znanstveni rad). 2004. 13. Karadjole, I., T. Balenović, V. Sušić, J. Daud (2004): Veterinarstvo u uzgoju i proizvodnji životinja: Treći hrvatski veterinarski kongres. Opatija, 17-24. studenoga 2004. Zbornik radova. 51-63 (pozvano predavanje). Hrvatska veterinarska komora, Zagreb. 2004.

Popis kvalifikacijskih radova za izvođenje nastave

1. Karadjole, I., P. Božić, P. Caput, I. Jakopović, Dubravka Križanović, D. Viduč, T. Balenović (1993): Phenotypic and genetic characteristic of kidney and pelvis tallow in Simmental bulls in Croatia. 44th annual meeting of the EAAP. Abstracts, Vol.II., p.57. Aarhus, Denmark, 1993. 2. Križanović, Dubravka, P. Božić, I. Karadjole, V. Sušić (1996): Lipid peroxidation and related substances in the blood of Simmental bulls. 24th meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS′ 96), Abstracts, p.233., Barcelona, 1996. 3. Karadjole, I. (1993): Estimates of damages caused by the kiling of breeding livestock. In: Animal victims of Croatian Homeland War 1990-1992, ed. P. Kraljević. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1993. 4. Karadjole, I., Z. Dominiković, D. Dragojlov (1996): Program gojidbenog stvaranja koza. Republika Hrvatska. Izdavač: Hrvatski stočarski selekcijski centar, Zagreb, 1996. 5. Karadjole, I., I. Jakopović (1997): 4.2.1. Govedarstvo. U: Hrvatska poljoprivreda na raskrižju. Nacionalno izvješće Republike Hrvatske. World Food Sumit. Rome, 1996. Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Zagreb, 1977. 74

6. Karadjole, I., D. Bebek: Organsko-biološke obiteljske farme u Republici Hrvatskoj. Predinvesticijska studija za proizvodnju mlijeka. ORBIOFA, Zagreb, 1996. 7. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, B. Mikulić, V. Sušić (2000): Could bovine plasma proteins indicate the extent of muscle mass and protein content: Revue de medecine veterinaire, 724 (kongresno priopćenje, znanstveni rad), 151, 7. 8. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, B. Mikulić, P. Božić (2000): Plasma creatinine changes and possible connections with bovine muscle growth: Zbornik radova, Balenović, Tomislav (ur.), Hrvatska veterinarska komora, 723728 (znanstveni rad), Zagreb, 2000. 9. Sušić, V., K. Mikulec, I. Karadjole, A. Tomašković, Dubravka Križanović, I. Štoković (2000): Utjecaj mliječnosti na vrijeme pojave sezonskog estrusa ovaca: Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik radova, T. Balenović (ur.). Hrvatska veterinarska komora, 769-775 (znanstveni rad). Zagreb, 2000. 10. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, P. Božić, V. Sušić, B. Mikulić (2001): Bovine Haematological Values during Fattening with Possible Implications for Muscle Growth: Veterinary Research Communications. 25, 495-502 (članak, znanstveni rad). 11. Mikulić, B., I. Karadjole, V. Nazansky (2001): Rezultati progenog testa bikova na tovne osobine i kakvoću mesa u stanici za progeni test u Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin: Veterinarska stanica 32; 3; 133-144 (članak, znanstveni rad). 12. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, T. Majic, I. Karadjole, Željka Cvrtila (2002): Beziehungen zwischen den Ergebnissen des Mastitis-Tests, dem Gehalt an somatischen Zellen und dem Nachweis von Mastitiserregern in Ziegenmilch: Teirarztliche Umschau. 57; 5; 255-260 (članak, znanstveni rad). 13. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, B. Mikulić (2002): Concentration changes of some blood antioxidants during bovine growth: Proceedings of the 10th Congress of ISACB. Harvey, J.W. (ur.). Gainesville: University of Florida. 147-147 (međunarodna recenzija, znanstveni rad). 2002. 14. Sušić, V., I. Karadjole (2003): Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda I. Callipyge gen ovaca: Meso. 5; 3; 34-37 (prikaz, stručni rad). 15. Karadjole, I. (2003): Govedarstvo u Republici Hrvatskoj: Zbornik radova IV. srednjeeuropskog bujatričkog kongresa, Zagreb: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7-11 (međunarodna recenzija, pozvano predavanje, pregledni rad). 2003. 16. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, Željka Cvrtila, T. Majić, I. Karadjole (2003): Kemijski sastav kozjeg mlijeka: European Dairy Congress. Portorož, Slovenija. 26 (sažetak, znanstveni rad). 2003.

75

17. Kozačinski, Lidija, M. Hadžiosmanović, Željka Cvrtila, T. Majić, I. Karadjole (2004): Einfluss der Laktation und des Gehaltes an somatischen Zellen auf die Zusammensetzung und Qualität der Ziegenmilch: Tierarztliche Umschau. 59; 453-463 (članak, znanstveni rad). 18. Križanović, Dubravka, I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, Vesna PurgarPetruša (2004): Age and growth related bovine blood constituents in the course of twelve months fattening: Proceedings of the XI congress of the International society of Animal Clinical Biochemistry. Wittwer, Fernando (ur.). Valdivia: Universidad Austral de Chile. 36-36 (međunarodna recenzija, znanstveni rad). 2004. 19. Karadjole, I., T. Balenović, V. Sušić, J. Daud (2004): Veterinarstvo u uzgoju i proizvodnji životinja: Treći hrvatski veterinarski kongres. Opatija, 17-24. studenoga 2004. Zbornik radova. 51-63 (pozvano predavanje). Hrvatska veterinarska komora, Zagreb. 2004.

Zagreb, 22. veljače 2005. Karadjole

Prof.dr.sc. Ivo

76

Prof. dr. sc. Velimir Sušić
e – mail susic@vef.hr

ŽIVOTOPIS

Ime, prezime i akademska titula: Velimir Sušić, prof.dr.sc. Dan, godina i mjesto rođenja: 25. travnja 1959., Zagreb Nacionalnost i državljanstvo: Hrvat, državljanin Republike Hrvatske Zanimanje: doktor veterinarske medicine Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece Adresa: Zavod za stočarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb. Tel. ++385 1 2390 122; Faks. ++385 1 2441 390; E-mail susic@vef.hr Školovanje Osnovna škola: 1965. do 1973. u Zagrebu Srednja škola: 1973. do 1977., gimnazija u Zagrebu Diploma: 1983. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Magisterij znanosti: 1989. na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; tema “Frekvencija gena koji određuju polimorfizam serumskog obilježjima”. transferina ovaca i povezanost s proizvodnim

Doktorat znanosti: 1993. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; tema “Varijabilnost u građi tijela i proizvodnji mlijeka ovaca s genetički različitim tipovima hemoglobina”. Dosadašnja zaposlenja: 1. Znanstveni pripravnik ( 1983. godina ), Zavod za uzgoj i patologiju peradi, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2. Doktor veterinarske medicine ( 1984. godina), PIK Vrbovec - mesna industrija 3. Asistent ( 1985. do 1989. godine ), Zavod za stočarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Asistent-znanstveni asistent (1989. do 1997. godine), Zavod za stočarstvo Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 5. Viši asistent ( 1997. do 1998.), Zavod za stočarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 6. Docent (1998. do 2001.), Zavod za stočarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7. Izvanredni profesor (2001. godine do danas), Zavod za stočarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveno usavršavanje
1990. gost-istraživač u Bayerische Landesanstalt für Tierzucht, Grub-München (odjel za ovce i male životinje), 2004. FAO/IAEA Training Course on Molecular Methods in Livestock Genetics and Breeding - Seibersdorf, Austrija. (potvrda u prilogu).

Voditelj i suradnik na znanstvenim projektima
Voditelj domaćeg projekta 78

1. “ Ekonomičnost ovčarstva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu”Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Vijeće za istraživanje u poljoprivredi (broj II-77-9/99), 2000-2002. 2. “ Sezonske varijacije u reprodukciji ovaca merinolandschaf pasmine” - Ministarstvo znanosti i tehnologije republike Hrvatske (broj 0053369, 2002 - ) Suradnik na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima: 1. “Uzgoj i patologija mliječne ovce za mediteransko područje” Hrvatsko-američki projekt br. JF - 952, agencija USDA. 1990.-1992., voditelj prof. dr. sc. Krešimir Mikulec. 2. “Izgradnja oplemenjene ovce mesnog i mliječnog tipa za potrebe Hrvatske” ( projekt br. 4 - 05 - 104 ), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1991.-1996., voditelj prof. dr. sc. Krešimir Mikulec. 3. “Utvrđivanje statusa gena za malignu hipertermiju u svinja “ ( projekt br. 119100 ), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1996.- voditelj prof. dr. sc. Ivan Bašić. 4. "Fenotipske i genetske odlike simentalskog goveda u Hrvatskoj" (projekt br. 053031), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1997. - voditelj prof. dr. sc. Ivo Karadjole 5. "Biokemijski pokazatelji genetskog potencijala proizvodnje mesa simentalskog goveda" ( projekt br. 053074), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1997. - voditelj dr. sc. Dubravka Križanović.

79

6. "Produktivnost različitih genotipova ovaca za intenzifikaciju ovčarstva u Hrvatskoj" ( projekt br. 053070 ), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1998.- voditelj prof. dr. sc. Krešimir Mikulec.

Funkcije u stručnim i znanstvenim organizacijama
1. Predsjednik Znanstveno-stručnog odbora 2. hrvatskog veterinarskog kongresa 2. Dopredsjednik Znanstveno-stručnog odbora 3. hrvatskog veterinarskog kongresa 3. Zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora na znanstveno-stručnom savjetovanju s međunarodnim sudjelovanjem Veterinarski dani 2003. 4. Pomoćnik urednika u časopisu Veterinarski arhiv Članstvo: 1. Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske: Bioetičko povjerenstvo za praćenje genetski modificiranih organizama Nacionalno bioetičko povjerenstvo za medicinu

2. Savjet programa za provedbu uzgojno selekcijskog rada u ovčarstvu i kozarstvu 3. Hrvatsko veterinarsko društvo – 1893 – Societas Veterinaria Croatica 4. Hrvatska veterinarska komora 5. Urednički odbor u časopisu Veterinarska stanica

POPIS RADOVA OBJAVLJENIH U POSLJEDNJIH PET GODINA (2000. – 2004.) Znanstveni radovi 1.) Gjurčević-Kantura, V., M. Zobundžija, K. Mikulec, V. Sušić, D. Mihelić, V. Šerman, Ž. Mikulec, R. Pipić, M. Vučemilo: The analysis of some skeletal muscles in lambs of different

80

genotype by the distribution frequency of muscle fibres diameter. Zivocisna Vyroba. 45(6):257262, 2000. 2.) Križanović, D., I. Karadjole, B. Mikulić, V. Suzić*: Could bovine plasma proteins indicate the extent of muscle mass and protein content. Revue de Medecine Veterinaire. 151(7):724, 2000 3.) Butković, V., M. Šimpraga, M. Šehić, D. Stanin, V. Sušić, D. Capak, J. Kos: Dental diseases of dogs: A retrospective study of radiological data. Acta Veterinaria Brno. 70(2):203-209, 2001. 4.) Križanović, D., I. Karadjole, P. Božić, V. Sušić, B. Mikulić: Bovine haematological values during fattening with possible implications for muscle growth. Veterinary Research Communications. 25(6):495-502, 2001. 5.) Sušić, V., A Tomašković, Ž. Mikulec, I. Štoković, A. Ekert-Kabalin: Fruchtbarkeit der Schafe mit verschiedenen Hämoglobingenotypen nach Östrusinduktion und synchronisation. Tierärztliche Umschau, (potvrda o prihvaćanju za tisak). 6.) Sušić, V., K. Mikulec, I. Karadjole, A. Tomašković, D. Križanović, I. Štoković: Effect of milk yield on seasonal oestrual activity in sheep. Vet. arhiv 70 (Suppl.), S 237-S243, 2000. 7.) Mrljak, V., A. Marinculić, J. Pompe Gotal, E. Srebočan, D. Žubčić, V. Sušić, R. Barić Rafaj: Trichinella spiralis – alterations in the metabolism of iron and some haematological indicators in pigs. Vet. arhiv 70 (6) 289-298, 2000. 8.) Mikulec, Ž., N. Mas, V. Šerman, F. Dumanovski, T. Mašek, Ž. Horvat, V. Sušić: Mogućnost primjene pripravka “Protein Gold” kao zamjene za riblje brašno u tovu pilića. Krmiva 45 201207, 2003. 9.) Mioč, B., N. Antunac, M. Čičko, V. Pavić, Z. Barać, V. Sušić: Proizvodnja i kemijski sastav mlijeka istočnofrizijskih ovaca. Mljekarstvo 54 (1) 19-26, 2004.

81

10.) Sušić, V., V. Pavić, B. Mioč, I. Štoković, A. Ekert-Kabalin: Seasonal variations in lamb's birth weight and mortality. Veterinarski arhiv, (potvrda o prihvaćanju za tisak). 11.) Križanović, D., I. Karadjole, V. Sušić, B. Mikulić, P. Božić: Plasma creatinine changes and possible connections with bovine muscle growth. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova, str. 723-728, (rad in extenso). Cavtat, 2000. 12.) Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Šerman: Breeding of dairy sheep for the Mediterranean region of Croatia. Proceedings of the meeting of the Sub-Network on Genetic Resources of the FAO-CIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats – Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programmes in sheep and goats, an economic approach to increase their profitability; str. 79-85, (rad in extenso). Zaragoza, 2000. 13.) Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Bunta: Goat production development in the Republic of Croatia. Proceedings of the meeting of the Sub-Network on Genetic Resources of the FAOCIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats – Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programmes in sheep and goats, an economic approach to increase their profitability; str. 87-92, (rad in extenso). Zaragoza, 2000. 14.) Križanović, D., I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, B. Mikulić: Concentration changes of some blood antioxidants during bovine growth. Proceedings of 10th Congress of the International Society for Animal Clinical Biochemistry, str. 147, (sažetak). Gainesville-Florida, 2002. 15.) Barić Rafaj, R., V. Mrljak, B. Raić, D. Potočnjak, V. Matijatko, N. Kučer, I. Kiš, G. Razdorov, V. Sušić, Z. Žvorc: Babesiosis and hemostasis. Proceedings of 10th Congress of the International Society for Animal Clinical Biochemistry, str. 165, (sažetak). Gainesville-Florida, 2002. 16.) Pavičić, Ž., S. Hađina, M. Vučemilo, A. Tofant, T. Balenović, V. Sušić: Influence of different sows living conditions on suckling of piglets. World Veterinary Congress, str. 112, (sažetak). Tunis, 2002. 82

17.) Sušić, V., A. Tomašković, Z. Barać, Lj. Kravaršćan, K. Sinković: The size of herds and the relation of the breeding sheep in regard to the number of rams on the family farms in the various districts of Croatia. Proceedings of International Scientific and Professional Congress, str. 504509, (rad in extenso). Lovran, 2003. 18.) Mikulec, Ž., N. Mas, V. Šerman, F. Dumanovski, T. Mašek, Ž. Horvat, V. Sušić: Possibilities of using “Protein Gold” preparation as a fish meal substitute in fattening chicks. Krmiva 2003 - 10. međunarodno savjetovanje, str. 185 (sažetak). Opatija, 2003. 19.) Križanović, D., I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, V. Purgar-Petruša: Age and growth related bovine blood constituents in the course of twelve months fattening. lood antioxidants during bovine growth. Proceedings of 11th Congress of the International Society for Animal Clinical Biochemistry, str. 36, ( prošireni sažetak). Valdivia-Chile, 2004. 20.) Mrljak, V., N. Kučer, V. Kušec, R. Rafaj Barić, V. Matijatko, V. Sušić, I. Kiš, D. Potočnjak, Z. Žvorc, N. Lemo: Neopterin values in dogs with babesiosis. Proceedings of 11th Congress of the International Society for Animal Clinical Biochemistry, str. 69, (prošireni sažetak). ValdiviaChile, 2004. 21.) Mrljak, V., R. Barić Rafaj, V. Sušić, B. Raić, G. Razdorov: Referentne vrijednosti za antitrombin III u zdravih pasa. Veterinarski dani 2001, Zbornik radova, str. 217-219 (rad in extenso). Opatija, 2001. 22.) Cergolj. M, A. Tomašković, , V. Sušić, T. Dobranić, N. Prvanović, Ž. Pavičić, J. Grizelj, I. Getz, M. Samardžija, N. Maćešić: Utjecaj broja somatskih stanica u mlijeku na učestalost mastitisa u sljedećim laktacijama. Zbornik radova, 3. hrvatski veterinarski kongres, str. 138-143 (rad in extenso). Opatija 2004.

83

Stručni radovi 1.) Sušić, V.: Sustavi iskorištavanja i genetsko unapređenje ovaca za proizvodnju mlijeka. Vet. stanica 32, 79-83, 2001. 2.) Sušić, V.: Istočnofrizijska ovca. Vet. stanica 33, 205-211, 2002. 3.) Sušić, V., I. Karadjole: Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda I. Callipyge gen ovaca. Meso 5(3): 34-37, 2003. 4.) Sušić, V.: Učestalost janjenja ovaca. Vet. stanica 34, 157-163, 2003. 5.) Sušić, V., I. Štoković: Trajanje pripusne sezone i međujanjidbenog razdoblja visokoplodnih pasmina ovaca. Vet. stanica 35, 43-49, 2004. 6.) Harapin, I., V. Sušić, Đ. Stubičan, A. Hrastnik, K. Vitković: Informacijski rad i informatika na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Drugi hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova, str. 853-863, (rad in extenso). Cavtat, 2000.,

KVALIFIKACIJSKI RADOVI ZA IZVOĐENJE NASTAVE

1.) Tomašković, A., Z. Makek, M. Cergolj, M. Herak, V. Sušić, T. Dobranić, Z. Pavičić: Über den Einfluß der schweren Abkalbung und der Geburtshilfemethoden auf die Kälberverluste. Tierärztliche Umschau 52, 518-523, 1997. 2.) Krsnik, B., Ž. Pavičić, R. Yammine, V. Sušić, T. Balenović, D. Potočnjak, D. Radeljević: Preliminary results of the proportions of live-born and still-born piglets born to gilts following paraimmunisation with Baypamun®. Tierarztl. Umschau. 54(4):214-218, 1999.

84

3.) Sušić, V., A Tomašković, Ž. Mikulec, I. Štoković, A. Ekert-Kabalin: Fruchtbarkeit der Schafe mit verschiedenen Hämoglobingenotypen nach Östrusinduktion und synchronisation. Tierärztliche Umschau, (potvrda o prihvaćanju za tisak je u prilogu). 4.) Sušić, V., K. Mikulec, V. Šerman, S. Bencetić: Tjelesne mjere ovaca s različitim transferinskim fenotipovima-genotipovima. Krmiva 34, 119-126, 1992. 5.) Sušić, V., K. Mikulec, V. Šerman, S. Bencetić, D. Matičić: Genotipovi hemoglobina i njihova povezanost s proizvodnjom mlijeka sardinijske ovce i njezinih križanaca. Stočarstvo 47, 291297,1993. 6.) Sušić, V., K. Mikulec, I. Karadjole, A. Tomašković, D. Križanović, I. Štoković: Effect of milk yield on seasonal oestrual activity in sheep. Vet. arhiv 70 (Suppl.), S 237-S243, 2000. 7.) Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Šerman: Breeding of dairy sheep for the Mediterranean region of Croatia. Proceedings of the meeting of the Sub-Network on Genetic Resources of the FAO-CIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats – Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programmes in sheep and goats, an economic approach to increase their profitability; str. 79-85, (rad in extenso). Zaragoza, 2000. 8.) Mikulec, K., V. Sušić, Ž. Mikulec, V. Bunta: Goat production development in the Republic of Croatia. Proceedings of the meeting of the Sub-Network on Genetic Resources of the FAOCIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats – Analysis and definition of the objectives in genetic improvement programmes in sheep and goats, an economic approach to increase their profitability; str. 87-92, (rad in extenso). Zaragoza, 2000. 9.) Križanović, D., I. Karadjole, V. Sušić, I. Štoković, B. Mikulić: Concentration changes of some blood antioxidants during bovine growth. Proceedings of 10th Congress of the International Society for Animal Clinical Biochemistry, str. 147, (sažetak). Gainesville-Florida, 2002.

85

10.) Sušić, V., A. Tomašković, Z. Barać, Lj. Kravaršćan, K. Sinković: The size of herds and the relation of the breeding sheep in regard to the number of rams on the family farms in the various districts of Croatia. Proceedings of International Scientific and Professional Congress, str. 504509, (rad in extenso). Lovran, 2003. 11.) Sušić, V., K. Mikulec, A. Tomašković, D. Hajsig, S. Bencetić: Plodnost i učestalost poremećenja sekrecije vimena kod ovaca s različitim tipovima hemoglobina. Praxis veterinaria 45 (1-2), str. 171-176, ( rad in extenso),1997. 12.) Sušić V., K. Mikulec, A. Tomašković, V. Šerman, R. Pipić, M. Cergolj: Povezanost porodne mase janjadi i mliječnosti njihovih majki. Veterinarski dani ´97, Zbornik radova, str. 299-303, (rad in extenso). Cavtat, 1997. 13.) Sušić, V., T. Balenović, I. Martinić, D. Katica, I. Štoković, A. Ekert Kabalin: Hrvatske autohtone pasmine domaćih životinja. Uvodno priopćenje. Veterinarski dani 2001, Zbornik radova, 177-182. Opatija, 2001. 14.) Sušić, V.: Ekonomičnost ovčarstva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Treće savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Zagreb, 2001. 15.) Sušić,V. : Suvremeno stočarstvo – izazov veterinarskoj struci. Godišnji skup nastavnika u veterinarskim strukovnim školama. Zagreb, 2003. 16.) Sušić,V.: Utjecaj sezone pripusta na plodnost ovaca. Šesto savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Poreč, 2004. 17.) Sušić, V.: Analiza DNK kao metoda za provjeru roditeljstva životinja. Vet. stanica 26, 6566, 1995. 18.) Sušić, V.: Sustavi iskorištavanja i genetsko unapređenje ovaca za proizvodnju mlijeka. Vet. stanica 32, 79-83, 2001.

86

19.) Sušić, V.: Istočnofrizijska ovca. Vet. stanica 33, 205-211, 2002. 20.) Sušić, V., I. Karadjole: Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda I. Callipyge gen ovaca. Meso 5(3): 34-37, 2003.

Prof. dr. sc. Marija Vučemilo
Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, tel. 2390 291, E-mail: vucemilo@vef.hr Rođena 1947. godine u Sinju. Školovala se u Sinju i Zagrebu. Godine 1971. diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, godine 1974. obranila magistarski rad a 1978. doktorat. Od 1972. do 1977. godine ugovorni je znanstveni radnik na Zavodu za zoohigijenu, u okviru Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje. Godine 1977. izabrana je u znanstveno zvanje – znanstveni asistent, a 1979.u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik. U nastavno zvanje docent za predmet «Zoohigijena» izabrana je 1984. godine. Habilitirala je 1985. godine.Godine 1986. izabrana je u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik. U nastavno zvanje izvanredni profesor za predmet «Zoohigijena» izabrana je 1989. godine. U nastavno zvanje redoviti profesor za predmet «Animalna higijena, okoliš i etologija» izabrana je 1999. godine, a u trajno zvanje redoviti profesor 2004. godine.Akademske godine 1991./92. i 1992./93. pomoćnik je dekana za pitanja nastave. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Sudjelovala u realizaciji više znanstvenih projekata, a nositelj tri projekta. Bila je mentor u jednom doktoratu i 12 magisterija. Objavila je 15 znanstvenih radova u tercijarnim publikacijama (CC), 47 znanstvenih radova u časopisima koji su citirani u sekundarnim publikacijama. Sudjelovala je na 21 znanstvenom međunarodnom skupu s 30 recenziranih radova i na 7 domaćih znanstvenih skupova s 10 znanstvenih radova. Na domaćim skupovima ima 24 pozvana predavanja. Bila je član znanstvenog ili organizacijskog odbora, te suorganizator ili organizator nekoliko domaćih skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Članica je društva Society of Animal Hygiene, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu voda i mora, Hrvatskog mikrobiološkog društva – Sekcije za mikrobiologiju voda. Odabrani radovi: 1. VUČEMILO, M., B. VINKOVIĆ, I. BARAČ (1993): Mogućnosti upotrebe Plivasept DP na svinjojojskoj farmi. Zbornik sažetaka XV. međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja – Svinjogojstvo. Poreč, 27.-28. rujna 1993., 61-63. 2. VUČEMILO, M., B.VINKOVIĆ, A. HADŽIOSMANOVIĆ (1995): Značenje sanitacije u intenzivnoj peradarskoj proizvodnji. Zbornik sažetaka i radova XVII. međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja – Peradarstvo. Poreč, 18.-19. rujna 1995., 138141. 3. VUČEMILO M., A. HADŽIOSMANOVIĆ, D. GLOWATSKY (1996): Suzbijanje glodavaca krutim mamcima, antikoagulantima I. i II. generacije. XVIII. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja – Svinjogojstvo. Supetar, 15.-18. rujna 1996. Zbornik sažetaka i radova, 107-110. 87

4. VUČEMILO M., A. TOFANT, Ž. ŽAGROVIĆ (1998): Istraživanje učinkovitosti univerzalnog ekološkog dezinficijensa SanosilR u uvjetima prakse te prema smjernicama DGHM. Priopćenje s 3. znanstveno-stručnog skupa iz DDD "Zdravo očuvati zdravim". Zadar, 7.-9. svibnja 1998., 387-394. 5. VUČEMILO M., A. TOFANT (1999): Biološko-ekološke osobitosti štetnih glodavaca i njihovo suzbijanje. Knjiga sažetaka I. hrvatskog simpozija o trihinelozi s međunarodnim sudjelovanjem, Kutjevo, 28.-29. svibnja 1999., 1-2. 6. TOFANT A., M. VUČEMILO (2000): Dezinfekcija u animalnoj higijeni – sadašnje stanje i izgledi za budućnost. XXII. savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Pliva i stočarska proizvodnja – Govedarstvo. Supetar, 24.-27. svibnja 2000.,47-54. 7. TADIĆ, A., A. JURIĆ, P. STANIĆ, M. VUČEMILO, B. VINKOVIĆ, Ž. CVETNIĆ (2001): Suzbijanje bruceloze svinja u farmskom uzgoju. Stočarstvo 55 (5), 335-343. 8. VUČEMILO, M., A. TOFANT, S. HAĐINA, K. MATKOVIĆ (2002): Insekti specifični za pojedine vrste domaćih životinja i način njihova suzbijanja. Zbornik radova seminara DDD i ZUPP. Poreč, 13.-15. ožujka 2002., 43-63. 9. PAVIČIĆ, Ž., T. BALENOVIĆ, M. VUČEMILO, A. TOFANT, K. MATKOVIĆ (2003): Application of disinfectant in the preparation of the udder for milking. Stočarstvo 57 (5), 323-330.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno nastavno zvanje: 21. travnja 2004.

Doc. dr. sc. Željko Pavičić
Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, E-mail: zpavicic@vef.hr Osobni podaci: rođen 5. ožujka 1967. godine u Zagrebu, Hrvatska, oženjen, otac četvero djece. Naobrazba: 1992. g diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994 g. diplomirao na Poljoprivrednom institutu u Križevcima 1994. g. magistrirao na znanstvenom poslijediplomskom studiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (Animalna higijena, okoliš i etologija) 1996. g. magistrirao na specijalističkom poslijediplomskom studiju Veterinarskog fakultata u Zagrebu (Zdravstvena zaštita svinja) 1997. g doktorirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. g. diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku Napredovanja: 1995. g. znanstveni novak na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1996. g. istraživačko zvanje asistent 1997. g. istraživačko zvanje viši asistent 1999. g. suradničko zvanje viši asistent 2001. g. znanstveno - nastavno zvanje docent

88

Bibliografija: 50 znanstvenih radova 24 stručna rada 1 sveučilišni udžbenik 1 fakultetski udžbenik 2 srednjoškolska udžbenika 5 stručnih knjiga više od 300 popularizacijskih članaka

Datum posljednjeg izbora u znanstveno nastavno zvanje
Odlukom Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 05. 12. 2001. godine dr. sc. Željko Pavičić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmet Animalna higijena, okoliš i etologija. Popis najznačajnijih kvalifikacijskih radova: 1. Pavičić, Ž. (1994): Glasovne i taktilne komunikacije između krmača i prasadi. Znanstvena magistarska rasprava, Veterinarski fakultet, Zagreb. 2. Pavičić, Ž. (1995): Sustavno praćenje gubitaka prasadi tijekom othrane i odgoja u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji. Specijalistička magistarska rasprava, Veterinarski fakultet, Zagreb. 3. Senčić, Đ., Ž. Pavičić. Ž. Bukvić (1996): Intenzivno svinjogojstvo - udžbenik za poljoprivredni fakultet. Novinsko izdavačko poduzeće Nova Zemlja, Osijek. (Kategorizacija u publikaciji Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, UDK 636.5; ISBN 953 - 6356 - 00 - 7: CIP 950425006) 4. Krsnik, B., Ž. Pavičić, R. Yammine, T. Balenović, I. Valpotić, I. Vrbanac, I. Udovičić (1996): Tactile and vocal communications between the sow and the piglets. Proceedings of the 14th IPVS Congr., Bologna, Italy, str. 742. 5. Pavičić, Ž. (1997): Vladanje nazimica i razina kortizola u krvi nakon promjene načina držanja i smještaja. Doktorska disertacija, Veterinarski fakultet, Zagreb. 6. Yammine, R, Ž. Pavičić, B. Krsnik, D. Potočnjak (1997): Vladanje, držanje i smještaj polukrvnih konja. Zbornik radova Veterinarski dani, Cavtat, str. 617 - 625. 7. Pavičić, Ž., R. Yammine, D. Viduč, B. Krsnik (1997): Utjecaj stresa na vladanje domaćih životinja. Zbornik radova Veterinarski dani, Cavtat, str. 675 - 681. 8. Potočnjak, M., B. Krsnik, Ž. Pavičić, B. Antunović, D. Gregurić, V. Zidar (1997): Povezanost vrijednosti mikroklimatskih čimbenika i uzroka uginuća prasadi u odgajalištu. Zbornik radova Veterinarski dani, Cavtat, str. 225 - 232. 9. Krsnik, B., Ž. Pavičić (1998): “Zoohigijena - udžbenik za srednje veterinarske škole. Nakladničko poduzeće Profil International, Zagreb (Kategorizacija u publikaciji Nacionalna i 89

sveučilišna knjižnica Zagreb UDK 372. 862.9 (075.3); ISBN 953 - 200 - 086 - 0; CIP 980901008) 10. Krsnik, B., R. Yammine, Ž. Pavičić (1998): Okoliš, zdravlje i dobrobit u govedarstvu. Vet. stanica, 29 (1) : 11 - 18. 11. Krsnik, B., Ž. Pavičić, R. Yammine, T. Balenović, T. Petrinec, N. Valpotić (1998): Držanje i smještaj pokusnih konja u zimskom razdoblju. Stočarstvo 52 (1) : 15 - 22. 12. Balenović, T., T. Šperanda, I. Vrbanac, B. Krsnik, Ž. Pavičić, Marcela Šperanda (1998): Young boars tests and selection criteria in the view of growth, feed utilization and meatiness. Stočarstvo, 52 (4) : 251 - 256. 13. Krsnik, B., R. Yammine, Ž. Pavičić, T. Balenović, B. Njari, I. Vrbanac, I. Valpotić (1999): Experimental model of enterotoxigenic Escherichia coli infection in pigs: potential for an early recognition of colibacillosis by monitoring of behaviour. Comp. Immun. Microbiol. Dis. 22 (4) : 261 - 273. 14. Krsnik, B., Ž. Pavičić, R. Yammine, V. Sušić, T. Balenović, D Potočnjak, D. Radeljević (1999): Preliminäre Untersuchungen der Verhältnisse zwischen lebend - und totgeborenen Ferkeln bei Jungsauen, die mit dem Paramunitätsinducer Baypamun® behandelt wurden. Tierärztliche Umschau. 54 (4) : 214 - 218. 15. Vučemilo, M., A. Tofant, S. Hađina, K. Matković, Ž. Pavičić (2002): Odour from pig farms as an air polluant. Abstract book 27th World Veterinary Congress Tunis, str. 181 - 182. 16. Vučemilo, M., Ž. Pavičić, S. Hađina, A. Tofant, K. Matković (2003): Airborne microorganisms in farrowing and nursery. Proceedings of XI International Congress in Animal Hygiene, Mexico City, Mexico, vol. 2., str. 629-631. 17. Tofant, A., Ž. Pavičić, K. Matković, S. Hađina, J. Križanić (2003): Pig slurry hygienization with hydrogen peroxide – silver complex, an environmentally acceptable disinfectant. Vet. arhiv, 73 (6) : 345 – 353. 18. Vučemilo, M., A. Tofant, Ž. Pavičić (2003): Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje. Krmiva, 45 (3) : 163 – 167.

Popis najznačajnijih kvalifikacijskih radova u posljednjih 5 godina:
1. Pavičić, Ž., D. Potočnjak, I. Petak, B. Krsnik (2000): Utjecaj držanja i smještaja na vladanje i dobrobit gravidnih nazimica. Zbornik radova II. veterinarski kongres, Cavtat, str. 675 - 683. 2. Pavičić, Ž., D. Potočnjak, I. Petak, B. Krsnik (2000): Influence of the keep and the accomodation on the behaviour and welfare on the pregnant gilts. Vet. arhiv. 70 (Suppl.) : 207 – 212. 3. Pavičić, Ž., B. Krsnik, D. Potočnjak, I. Petak (2001): Plasma cortisol levels in gilts treated with Parapoxvirus ovis – based immunostimulator in the late phase of gravidity. Vet. arhiv, 71 (3) : 129 – 138. 4. Pavičić. Ž., S. Hađina (2001): Značenje primjenjene dezinfekcije u higijenskoj kakvoći mlijeka. Stočarstvo, 55 (4) : 269 – 280. 5. Pavičić, Ž., S. Hađina, M. Vučemilo, A. Tofant, T. Balenović, V. Sušić (2002): Influence of the different sows living conditions on suckling of piglets. Abstract book 27th World Veterinary Congress Tunis, str. 112 - 113. 6. Pavičić, Ž., M. Vučemilo, A. Tofant, N. Vijtiuk, M. Popović, M. Balenović, T. Balenović (2003): Effect of Immunostimulator Baypamun® on Plasma Cortisol Concentration in Gilts Regrouped during the Late Stage of Pregnancy. Acta Vet. Brno, 72 (4) : 509 – 514.

90

7. Pavičić, Ž., T. Balenović, M. Vučemilo, A. Tofant, K. Matković (2003): Farrowing crates influence on the change of the sows position, sucking of the piglets and their death by crushing. Stočarstvo 57 (3) : 163 – 170. 8. Pavičić, Ž., T. Balenović, M. Vučemilo, A. Tofant, K. Matković (2003): Application of disinfectant in the preparation of the udder for milking. Stočarstvo, 57 : (5), 323 – 330. 9. Pavičić, Ž., M. Vučemilo, A. Tofant, S. Hađina (2003): Cortisol level in the blood plasma of pigs immediately before and after transport. Proceedings of XI International Congress in Animal Hygiene, Mexico City, Mexico, vol.1., str. 307-309. 10. Pavičić, Ž., M. Vučemilo, A. Tofant, K. Matković, T. Balenović, N. Zdolec (2003): Role of desinfection in premilking reduction of udder bacterial count. European Dairy Congress, Portorož, Slovenia, 15. – 18. november 2003. Book of Abstract, p. 23. 11. Pavičić, Ž., M. Vučemilo, A. Tofant, M. Cergolj, T. Balenović, K. Matković (2003): Značenje primijenjene dezinfekcije u smanjenju onečišćenja mlijeka mikroorganizmima i sprječavanju upala mliječne žlijezde. Zbornik radova, Veterinarski dani, Šibenik, str. 132 – 142. 12. Pavičić, Ž. (2003): Zoohigijena. Priručnik za nastavnike veterinarskih škola. Profil International, Zagreb. (Kategorizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, UDK 372.861.49(072.3); ISBN 953-200-651-6;CIP 430218162) 13. Pavičić, Ž., T. Balenović, A. Tofant, M. Popović, K. Matković, N. Biuk – Rudan (2004): Effekte des Paramunitäts – inducers Baypamun® auf den Cortisollevel abgesetzter und transportierter Ferkel. Tierärztl. Umschau 59 (8) : 450 – 453. 14. Pavičić, Ž., A. Tomašković, M. Benić, L. Kozačinski, T. Balenović, L. Kušće, M. Balenović (2004): Higijena vimena ovaca na ekološki prihvatljiv način. Zbornik sažetaka 36. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka, Lovran, str. 49 – 51. 15. Pavičić, Ž., M. Vučemilo, A. Tofant, T. Balenović, A. Tomašković, H. Valpotić (2004): Significance of animal hygiene in sheep breeding on farms regarding to ecological production. Stočarstvo, 58 (3) : 191 – 199.

Prof. dr. sc. Marko Tadić
A) E-mail adresa. marko.tadic@zg.htnet.hr; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb, tel. ++ 385 1 23 90 130, fax. ++ 385 1 24 41 390. B) ŽIVOTOPIS Rođen 1946. u Tomislavgradu. Školovao se u Tomislavgradu i Visokom. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu godine 1970. Iste je godine izabran za asistenta na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu za predmet ekonomika stočarstva. Godine 1974. apsolvirao je postdiplomski studij ekonomike poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirao godine 1976. iz područja ekonomike poljoprivrede. U zvanje docenta biran je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu godine 1978., u zvanje višeg znanstvenog suradnika 1982., u zvanje savjetnika i profesora 1984., u zvanje redovitog profesora 1986. te u trajno zvanje redovitog profesora 1998. Gostujući je profesor na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani te na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Utemeljitelj je postdiplomskog znanstvenog studija Ekonomika veterinarstva na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Bio je voditeljem nekolicine znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu. Predaje na postdiplomskim studijima na veterinarskim fakultetima u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Objavio je kao jedini autor ili koautor više od 200 znanstvenih i stručnih radova. Obavljao je različne funkcije u vladama Republike Hrvatske, Federacije BiH i države BiH. Bio je 91

rektor Sveučilišta u Mostaru. Član je Hrvatskog agroekonomskog društva, Hrvatskog sociološkog društva, Matice hrvatske, Međunarodnog društva za veterinarsku epidemiologiju i ekonomiku.

Odabrani radovi:
Tadić, M.; Tadić, Vera: Metodologijske osnove za poređivanje ekonomskog položaja veterinarske djelatnosti. Veterinarski glasnik 10, 1983, 741-766. Tadić, Marko. Utjecaj troškova prehrane svinja u tijeku tova na ekonomiku proizvodnje tovljenika. Praxis veterinaria 32, 1984, 1-2, 59-71, lit. 8. Summary. Rezjume. Tadić, Marko; Ante, Dean; Vera, Tadić. Utjecaj troškova lijekova na ekonomiku proizvodnje u pojedinim granama stočarstva (odnosi cijena lijekova, stoke i stočnih proizvoda). Praxis veterinaria 32, 1984, 4-6, 215- 229, Sažetak. Tadić, Marko; Ana-Marija, Lončar. Štete zbog parazitarnih bolesti životinja. Praxis veterinaria 33, 1985, 1-2, 77-85, lit. 96. Summary. Rezjume. Tadić, Marko. Epizootiologija i ekonomika. (Ekonomika zaštite zdravlja životinja). Praxis veterinaria 33, 1985, 5-6, 325-329. Summary. Rezjume. Jukić, Berislav, Darko Ropac, Stjepan Kiš, Željko Župančić, Marko Tadić, Vilim Starešina, Zoran Milas: Equine infectious anemia: biochemical changes in horse sera after experimenatal infection. (Zarazna slabokrvnost konja: biokemijske promjene u konjskom serumu nakon pokusnog zaražavanja.) Veterinarski arhiv 64 (1-3) 35-45, 1994. Tadić, Marko: O ekonomskim štetama zbog uginuća stoke u Hrvatskoj (poticaj za istraživanje). Veterinarska stanica 16, 1985, 4, 25-31. Tadić, Marko. Veterinarstvo i Evropa 92 . Privreda 34, 1990, 3, 313-316. Pogačnik, Mile; Tadić, Marko. Zaštita zdravlja i nove tehnologije u uzgoju stoke i stočnoj proizvodnji. Veterinarski glasnik 44, 1990, 2, 123-134. Rajić, Andrijana; M. Tadić; Č. Pauković: Analiza rizika u međunarodnoj trgovini životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Veterinarska stanica 26 (1) 17-25, 1995. M. Tadić, Andrijana Rajić, M. Brstilo: "Animal Health Protection in the Republic of Croatia". Stočarstvo 49:1995. (1-2) 47-54. Šimičić Josip, Marko Tadić: Primjena analize rizika u veterinarstvu. Vet. stanica 34 (2) 2003, 73-82; 34 (3), 2003, 133-140; 34 (4) 2003, 201-207; 34 (5) 2003, 261-269. Šimičić, Josip, Marko Tadić: Analiza rizika u ekonomici veterinarstva, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb 2004. Tadić, Marko; Nemanič, Ankica; Rajić, Andrijana: The Control and Prevention of Salmonellosis in Livestock Farms, 16 Conference of the OIE Regional Commission for Europe. Stockholm, 28. June - 1. July 1994. M. Tadić, A. Rajić, M. Brstilo: Animal Health Protection in the Republic of Croatia. Fourt Round Table on the Livestock Production Sector in Eastern Europe as Affected by Current Changes. REU Technical Series 44. FAO-EAAP, Rome 1996. 43-47. Curk, A., M. Pogačnik, M. Tadić: Cost-effectiveness of porcine Aujeszky`s disease eradication methods. Proceedings of the 8th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics. Paris, 1997. 10.23.1-10.23.3. 92

C) DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE: Trajno zvanje redovitog profesora 1998. godine

Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak
E-mail: vmrljak@vef.hr ŽIVOTOPIS, POPIS RADOVA OBJAVLJENIH U POSLJEDNIH PET GODINA, TE NAVOĐENJE RADOVA KOJI GA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, rođen je 1958. godine u Karlovcu. Školovao se u Karlovcu; God. 1984. diplomirao na Veterinarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, god. 1991. obranio magistarski rad, a 1995. stekao doktorat znanosti obranivši disertaciju pod naslovom: ''Promet bakra, cinka i željeza u različitim razdobljima reproduktivnog ciklusa krmača''. Radio je kao veterinar tehnolog u ''Primarna proizvodnja Karlovac'' (1984-1986), asistent na Klinici za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1987 – 1995), docent na Klinici za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju Veterinarskog fakulteta (1996-2000), izvanredni profesor na Klinici za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju Veterinarskog fakulteta (2000 – do danas). Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti s Kolegijem za kinologiju Veterinarskog fakulteta (2001 – do danas). Napisao je preko pedeset znanstvenih i stručnih radova. Bio je mentor pri izradi jednog magisterija i dva doktorata znanosti. Predaje na postdiplomskim studijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na postdiplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Međunarodnog udruženja biokemičara u veterinarskoj medicini, Hrvatskog veterinarskog društva. - RADOVI U POSLJEDNJIH PET GODINA Konjevoda, P., N. Štambuk, D. Vikić-Topić, A. Boban-Blagaić, S. Vikić Topić, V. Mrljak, J. Pavan, P. Ramadan, Z. Biđin (2000): Protective effects of met-enkephalin on alcohol induced gastric lesions. Croatica Chemica Acta 73, 1111 – 1121. Rafaj Barić, R., A. Marinculić, B. Raić, V. Mrljak, Z. Žvorc, P. Ramadan (2001): Activation du facteur Hageman chez les chiens atteints de babesiose. Revue Medicine Veterinaire 152, 545 547. Štambuk, N., P. Konjevoda, B. Pokrić, I. Barišić, R. Martinić, V. Mrljak, P. Ramadan (2002): Resonant recognition model defines the secondary structure of bioactive proteins. Croatica Chemica Acta 75, 899 – 908. Božić, F., V. Mrljak (2001): Levamisole modulates the numbers and phagocytic functions of leukocytes in weaned pigs vaccinated with non-enterotoxigenic F4ac+ Escherichia coli. Praxis veterinaria 49, 21 – 30. Džaja, P., P. Radić, V. Mrljak, Ž. Grabarević, Z. Kasteli (2001): Utjecaj različitih dužina transporta na trijas i kaliranje tovne junadi. Praxis veterinaria 49, 85 – 92. Grabarević, Ž., P. Džaja, N. Granić, G. Krivec, V. Mrljak, B. Artuković, Z. Granić (2002): Utjecaj različitih doza gizerozina na nesivost kokoši nesilica i kvalitetu jajetove ljuske. Hrvatski veterinarski vjesnik 25, 13 – 16. 93

Radić, P., P. Džaja, V. Mrljak, R. Barić Rafaj, Ž. Grabarević, Z. Kesteli, S. Ćenan (2003): Utjecaj različitih dužina transporta na neke biokemijske i hematološke parametre u krvi junadi. Praxis veterinaria 51, 92 – 101. Mrljak, V., R. Barić Rafaj, V. Matijatko, N. Kučer, D. Potočnjak, Z. Žvorc, D. Grden (2004): Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) Veterinarska stanica 35, 195 – 208. Džaja, P., Ž. Grabarević, V. Mrljak, R. Barić Rafaj, P. Radić, S. Ćenan (2003): Utjecaj transporta na kalo i neke bikemijske pokazatelje u junadi. Zbornik radova, IV. Srednjoeuropski bujatrički kongres, 307 – 314. Mrljak, V., N. Kučer, V. Kušec, R. Barić Rafaj, V. Matijatko, V. Sušić, I. Kiš, D. Potočnjak, Z. Žvorc, N. Lemo (2004): Neopterin values in dogs with babesiosis. Proceedings of the XIth Congress of the International society of animal clinical biochemistry, Valdivia, Čile, 69. Lemo, N., D. Vnuk, R. Barić Rafaj, V. Mrljak, M. Bauer, D. Žubčić, D. Sakar (2004): Toxic effect induced by two different anesthetic protocols in sheep: hematological and biochemical parameters. Proceedings of the XIth Congress of the International society of animal clinical biochemistry, Valdivia, Čile, 89. Barić Rafaj, R., Ž. Grabarević, V. Mrljak, B. Malenica, M. Rudolf, P. Džaja, Z. Žvorc, N. Lemo (2004): Gizzerosine-induced supression of laying hens lymphocyte proliferation. Proceedings of the XIth Congress of the International society of animal clinical biochemistry, Valdivia, Čile, 94. Potočnjak, D., I. Šmit, R. Barić Rafaj, V. Mrljak, V. Matijatko, K. Šimonji, M. Brkljačić (2004): Dijagnostika bolesti jetre u pasa i mačaka. Zbornik radova, III. Hrvatski veterinarski kongres, 213 – 219. Šver, L., M. Gerenčer, V. Mrljak, D. Radeljević, D. Kretzdom, I. Valpotić (2000): In vitro imunogenicity of inactivared Parapoxvirus ovis for lymphocytes from domestic animal species and humans. Proceedings of abstracts of the papers of the seventh congress of croatian biologists, Hvar, Hrvatska, 141 – 142. Kučer, N., J. Madić, V. Matijatko, R. Barić Rafaj, V. Mrljak (2001): Virusna imunodeficijencija mačaka. Hrvatski veterinarski vjesnik 24, 41 – 48. Šimpraga, M., R. Barić Rafaj, J. Foršek, V. Mrljak, J. Piršljin, M. Zdelar Tuk (2002): Veterinarska hematologija. IV. Trombociti; hemostaza. Hrvatski veterinarski vjesnik 25, 17 – 25. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, G. Razdorov, V. Matijatko, N. Kučer, I. Kiš, J. Foršek (2002): Hemostaza. 1. Primarna hemostaza. Veterinarska stanica 33, 81 – 88. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, I. Kiš, N. Kučer, V. Matijatko, G. Razdorov (2002): Hemostaza. 2. Sekundarna hemostaza. Veterinarska stanica 33, 155 – 161. Matijatko, V., I. Kiš, R. Barić Rafaj, J. Foršek, N. Kučer, G. Razdorov, V. Mrljak (2002): Patogeneza, klinička manifestacija i komplikacije babezioze u pasa. Veterinarska stanica 33, 31 – 37. Kiš, I., J. Foršek, N. Kučer, V. Matijatko, D. Vnuk, R. Barić Rafaj, V. Mrljak, D. Potočnjak, D. Žubčić, Z. Žvorc, K. Šimonji (2003): Punkcija i analiza likvora. Veterinarska stanica 34, 145 – 155. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, J. F. Guelfi, A. Marinculić, D. Potočnjak, Z. Žvorc, N. Kučer (2005): Nombre de plaquettes et volume moyen plaquettaire dans la babesiose du chien. Revue Med. Vet. 156, 95-98.

94

-RADOVI KOJI KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE 1. Mrljak, V. Ž. Grabarević, P. Džaja, R. Barić Rafaj, J. Perić, B. Artuković, Z. Biđin, S. Kiš, A. Stavljenić Rukavina, V. Šerman (1999): Effect of different daily doses of gizzerosine on the serum 1,25-dihydroxycholecalciferol concentration in laying hens. British Poultry Science 40, 523- 528. 2. Mrljak, V., Z. Modrić, Lj. Bedrica, M. Tudja, S. Ćurić, D. Stanin (1995): Hamobartonella felis als Ursache von infektioser Anamie bei einer katze in Kroatien. Kleintierpraxis 40, 403 – 404, 407 - 408. 3. Rafaj Barić, R., A. Marinculić, B. Raić, V. Mrljak, Z. Žvorc, P. Ramadan (2001): Activation du facteur Hageman chez les chiens atteints de babesiose. Revue Medicine Veterinaire 152, 545 – 547. 4. Mrljak, V., M. Bauer, Lj. Bedrica, I. Jerković (1990): Promjene u koncentraciji nekih enzima i metabolita u serumu krmača u kritičnim fazama reprodukcijskog ciklusa. Veterinarski arhiv 60, 307 – 318. 5. Bedrica, Lj., M. Bauer, V. Mrljak, D. Glowatzky (1990): Promjene u krvnoj slici u kritičkim fazama reprodukcijskog ciklusa krmača. Veterinarska stanica 21, 385 – 390. 6. Mrljak, V., M. Bauer, Lj. Bedrica, V. Zidar (1993): Sodium and potassium circulation in the breeder sow serum in the critical reproductive cycle phases. Veterinarski arhiv 63, 181 – 190. 7. Mrljak, V., A. Marinculić, J. Pompe Gotal, E. Srebočan, D. Žubčić, V. Sušić, R. Barić Rafaj (2000): Trichinella spiralis: alterations in the metabolism of iron and some haematological indicators in the pigs. Veterinarski arhiv 70, 289 – 298. 8. Modrić, Z., V. Mrljak, M. Tudja (1997): Infekciozna anemija u mačke (Haemobartonellosis felis). Veterinarska stanica 28, 195 – 201. 9. Božić, F., V. Mrljak (2001): Levamisole modulates the numbers and phagocytic functions of leukocytes in weaned pigs vaccinated with non-enterotoxigenic F4ac+ Escherichia coli. Praxis veterinaria 49, 21 – 30. 10. Radić, P., P. Džaja, V. Mrljak, R. Barić Rafaj, Ž. Grabarević, Z. Kesteli, S. Ćenan (2003): Utjecaj različitih dužina transporta na neke biokemijske i hematološke parametre u krvi junadi. Praxis veterinaria 51, 92 – 101. 11. Mrljak, V., R. Barić Rafaj, V. Matijatko, N. Kučer, D. Potočnjak, Z. Žvorc, D. Grden (2004): Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) Veterinarska stanica 35, 195 – 208. 12. Džaja, P., Ž. Grabarević, V. Mrljak, R. Barić Rafaj, P. Radić, S. Ćenan (2003): Utjecaj transporta na kalo i neke bikemijske pokazatelje u junadi. Zbornik radova, IV. Srednjoeuropski bujatrički kongres, 307 – 314. 13. Mrljak, V., N. Kučer, V. Kušec, R. Barić Rafaj, V. Matijatko, V. Sušić, I. Kiš, D. Potočnjak, Z. Žvorc, N. Lemo (2004): Neopterin values in dogs with babesiosis. Proceedings of the XIth Congress of the International society of animal clinical biochemistry, Valdivia, Čile, 69. 14. Barić Rafaj, R., Ž. Grabarević, V. Mrljak, B. Malenica, M. Rudolf, P. Džaja, Z. Žvorc, N. Lemo (2004): Gizzerosine-induced supression of laying hens lymphocyte proliferation. Proceedings of the XIth Congress of the International society of animal clinical biochemistry, Valdivia, Čile, 94. 15. Potočnjak, D., I. Šmit, R. Barić Rafaj, V. Mrljak, V. Matijatko, K. Šimonji, M. Brkljačić (2004): Dijagnostika bolesti jetre u pasa i mačaka. Zbornik radova, III. Hrvatski veterinarski kongres, 213 – 219.

95

16.Šver, L., M. Gerenčer, V. Mrljak, D. Radeljević, D. Kretzdom, I. Valpotić (2000): In vitro imunogenicity of inactivared Parapoxvirus ovis for lymphocytes from domestic animal species and humans. Proceedings of abstracts of the papers of the seventh congress of croatian biologists, Hvar, Hrvatska, 141 – 142. 17. Šimpraga, M., R. Barić Rafaj, J. Foršek, V. Mrljak, J. Piršljin, M. Zdelar Tuk (2002): Veterinarska hematologija. IV. Trombociti; hemostaza. Hrvatski veterinarski vjesnik 25, 17 – 25. 18. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, G. Razdorov, V. Matijatko, N. Kučer, I. Kiš, J. Foršek (2002): Hemostaza. 1. Primarna hemostaza. Veterinarska stanica 33, 81 – 88. 19. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, I. Kiš, N. Kučer, V. Matijatko, G. Razdorov (2002): Hemostaza. 2. Sekundarna hemostaza. Veterinarska stanica 33, 155 – 161. 20. Barić Rafaj, R., V. Mrljak, J. F. Guelfi, A. Marinculić, D. Potočnjak, Z. Žvorc, N. Kučer (2005): Nombre de plaquettes et volume moyen plaquettaire dans la babesiose du chien. Revue Med. Vet. 156, 95-98.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ILI NASTAVNO ZVANJE 16. 7. 2001. godina

Prof. dr. sc. Ivica Harapin
Email adresa harapin@vef.hr; www.vef.hr/~harapin Životopis Roðen u Zagrebu 02. ožujka 1956. godine. Osnovnu školu i VI Gimnaziju završio u Zagrebu. Godine 1974. godine upisao Veterinarski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1980. Iste godine zaposlio se u Veterinarskoj stanici Bosanska Dubica u trajanju od tri godine. 1983. godine zaposlio se na mjestu struèni suradnik na Klinici za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta i upisao poslijediplomski studij iz predmeta "Unutarnje bolesti domaæih životinja". Specijalistièku raspravu pod naslovom "Programi kontrole mijene tvari u industrijskim uzgojima visoko-selekcioniranih mlijeènih krava" obranio 1990. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Znaèenje glutation-peroksidaze u miopatija i miokardiopatija junadi u tovu" 18. 10. 1996. godine. Godine 1997. izabran u zvanje viši asistent, 2001 u docenta a 2004 u izvanrednog profesora za predmet "Unutarnje bolesti domaæih životinja", iz podruèja biomedicinskih znanosti, polje veterinarska medicina, grana veterinarska medicina. Objavio 54 znanstvena i struèna rada, jednu internu skriptu Veterinarskog fakulteta i dva Sveuèilišna udžbenika. Prof. dr. sc. Ivica Harapin - objavljeni radovi u posljednjih pet godina Vnuk, D., T. Babiæ, M. Stejskal, D. Capak, I. Harapin, B. Pirkiæ (2005): Application of a semitendinosus muscle flap in the treatment of perineal hernia in a cat. Vet. Rec. 156, 182-184. Graèner, D., Ljiljana Bedrica, I. Harapin, V. Hahn, Iva Mayer, Gordana Greguriæ Graèner (2004): Transfuzijske reakcije u pasa. Vet. Stanica 35, 97-104. Graèner, D., Ljiljana Bedrica, D. Sakar, I. Harapin, V. Hahn, È. Labura, Gordana Greguriæ-Graèner, M. Samardžija, Viktorija Kutièiæ (2004): Häufigkeit des Vorkommens der Blutgruppe DEA 1.1 bei autochtonen Kroatischen Hunderassen: Dalmatiner, Istrianer Bracke und Kroatischer Schäferhund. Tierärztl. Umschau 59, 439-444.

96

Bedrica, Ljiljana, D. Sakar, T. Dobraniæ, I. Harapin, D. Graèner, S. Èuriæ, Nikica Prvanoviæ, V. Hahn (2004): Atypischer Hyperplasie-Pyometra-Komplex bei den Hündin. Tierärztl. Umschau 59, 433439. Madiæ, J., Ljiljana Bedica, I. Harapin, Vesna Vuèevac-Bajt, Ljiljana Pinter (2004): Porträt der Tierärztlichen Fakultät Zagreb. Tierärztl. Umschau 59, 431-432. Bedrica, Lj., I. Mayer, D. Graèner, I. Harapin, V. Hahn (2004): Važnost krvnih grupa u maèaka. Vet. Stanica 35, 21-25. Greguriæ-Graèner, G., V. Vuèevac Bajt, V. Hahn, Lj. Bedrica, I. Harapin, D. Graèner (2004): Instruments used in diagnosing internal diseases exposed in Veterinary Faculty University of Zagreb Museum as a proof of the development of the veterinary profession.. Proceedings from the 5th MiddleEuropean Buiatrics congress. Hajduszoboszlo, Hungary, 340-346. Harapin, I., Lj. Bedrica, V. Hahn, D. Graèner, D. Capak, È. Labura, B. Levar (2004): Comparison of some haematological and biochemical parameters inthe blood between different breeds of cattle in Croatia. Proceedings from the 5th Middle-European Buiatrics congress. Hajduszoboszlo, Hungary, 347-351. Harapin, I., M. Bedenicki, Lj. Bedrica, D. Graèner, D. Capak, B. Goljak (2004): Aktivnost glutation peroksidaze u punoj krvi odojaka. Zbornik radova “3. hrvatski veterinarski kongres”, 17-21. XI, Opatija, str. 243-249. Bedrica, Lj., D. Graèner, I. Harapin, D. Grden, D. Capak, T. Babiæ, V. Hahn, S. Èuriæ, G. GreguriæGraèner (2003): Djelomièna opstrukcija kolona u goveda uzrokovana limfomom. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrièki kongres", Lovran, 446-449. Graèner, D., Lj. Bedrica, I. Harapin, D. Žubèiæ, V. Hahn, D. Štetner, D. Grden, M. Kreszinger (2003): Perifaringealni apsces u goveda. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrièki kongres", Lovran, str. 451-454. Harapin, I., V. Hahn, D. Capak, Lj. Bedrica, D. Graèner, D. Grden, B. Petreševiæ (2003): Klinièka patologija goveda na Klinici za unutarnje bolesti tijekom 15 godina. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrièki kongres", Lovran, str. 455-458. Capak, D., D. Vnuk, M. Zadravec, A. Brkiæ, J. Kos, I. Harapin, T. Babiæ, B. Radišiæ (2003): Pregled operacijskih zahvata rumena goveda na Kirurškoj klinici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu od 19831998. godine. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrièki kongres", Lovran, 229-233. Harapin, I., Lj. Bedrica, V. Hahn, B. Šoštariæ, D. Graèner (2003): Haematological and biochemical values in blood of wild boars (Sus scrofa ferus). Vet. arhiv 73, 333-343. Bedrica, Lj., D. Capak, I. Harapin, T. Babiæ, B. Radišiæ, V. Hahn, D. Potoènjak, D. Graèner, M. Cergolj, A. Tomaškoviæ, T. Dobraniæ, S. Èuriæ, Vesna Vuèevac, R. Stojkoviæ, Ž. Pavièiæ, Iva Mayer (2003): Behandlung von Verbrennungen einer Hundin und zwei Welpen. Tierärztl. Umschau 58, 78-87. Bedrica, Lj., D. Graèner, I. Harapin, V. Hahn, I. Mayer, G. Greguriæ Graèner (2003): Krvne grupe u pasa. Vet. stanica 34, 287-291. Vuèevac Bajt, V., Lj. Bedrica, V. Hahn, I. Harapin, G. Greguriæ Graèner, D. Graèner, (2003): Methods of castration in farm animals - from the early days of veterinary surgical tools to the present. Historia medicinae veterinariae 28, 113-119. Capak, D., A. Brkiæ, I. Harapin, D. Matièiæ, B. Radišiæ (2001): Treatment of the foreign body

97

induced occlusive ileus in dogs. Vet. arhiv 71, 345-359. Vijtiuk, N., V. Biliæ, I. Harapin, I. Vrbanac, I. Valpotiæ (2001): Diferentiated attaching and effacing activities of porcine F4+enterotoxigenic and nonenterotoxigenic Escherichia coli strains. Peiod. Biolog. 103, 21-27. Sreboèan, E., Jelena Pompe-Gotal, I. Harapin, D. Capak, V. Butkoviæ, D. Stanin (2001): Lead poisoning in a dog - a case report. Berl. Munch. Tierarztl. Wschr. 114, 216-217. Bedrica Ljiljana, I. Harapin, B. Jukiæ, Z. Milas, V. Starešina, N. Turk, Vesna Matijatko, Jadranka Foršek (2000): Usporedne hematološke vrijednosti zdravih, serumskih konja zaraženih virusom IAK-a. Zbornik radova “2. hrvatski veterinarski kongres”, Cavtat, str. 387-399. Bedrica Ljiljana, I. Harapin, B. Jukiæ, Z. Milas, V. Starešina, N. Turk, Vesna Matijatko, Jadranka Foršek (2000): Parallel haematological values in healthy horses, in horses used to produce serum and in horses infected with equine infectious anaemia virus. Vet. arhiv 70 (Suppl.), S149-S157. Harapin, I., M. Bauer, Ljiljana Bedrica, D. Potoènjak (2000): Correlation between glutathione peroxidase activity and the quantity of selenium in the wholw blood of beef calves. Acta Vet. Brno 69, 87-92. 330-334. Kvalifikacijski radovi za izvođenje nastave Harapin Ivica (1997): Praktikum interne klinièke pretrage domaæih životinja. Manualia universitatis studiorum Zagrebiensis. Dama Vet d.o.o. Zagreb. Ramadan, P., I. Harapin (1998): Interna klinièka propedeutika domaæih životinja. Manualia universitatis studiorum Zagrebiensis. Veterinarski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Zagreb.

Prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica
Email adresa: bedrica@vef.hr ŽIVOTOPIS Dr. sc. Ljiljana Bedrica rođena je 24. travnja 1955. godine u Zagrebu, gdje je završila Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1981. godine. Iste godine upisala se na poslijediplomski studij iz ″Medicinske citologije″ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, koji je završila 1982. godine, a 1984. uspješno je obranila magistarsku raspravu. U lipnju 1989. godine obranila je disertaciju i time stekla naziv doktora medicinskih znanosti iz područja veterine. Radi na Veterinarskom fakultetu od 1981. godine i to najprije kao pripravnik na Zavodu za rendgenologiju i fizikalnu terapiju, a od prosinca 1982. u svojstvu asistenta na Klinici za unutarnje bolesti. Godine 2002. izabrana je u zvanje redoviti profesor.

98

Do sada je objavila 14 radova u časopisima indeksiranim u Current Contents, ukupno preko 100 znanstvenih, stručnih i popularnih članaka.

Zadnji reizbor: 14. svibnja 2002. godine. Prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica - objavljeni radovi u posljednjih pet godina
Bedrica, Ljiljana, D. Sakar, T. Dobranić, I. Harapin, D. Gračner, S. Ćurić, Nikica Prvanović, V. Hahn (2004): Atypischer Hyperplasie-Pyometra-Komplex bei den Hündin. Tierärztl. Umschau 59, 433-439. Gračner, D., Ljiljana Bedrica, D. Sakar, I. Harapin, V. Hahn, Č. Labura, Gordana Gregurić-Gračner, M. Samardžija, Viktorija Kutičić (2004): Häufigkeit des Vorkommens der BlutgruppeDEA 1.1 bei autochtonen Kroatischen Hunderassen: Dalmatiner, Istrianer Bracke und Kroatischer Schäferhund. Tierärztl. Umschau 59, 439-444. Madić, J., Ljiljana Bedrica, I. Harapin, Vesna Vučevac-Bajt, Ljiljana Pinter (2004): Porträt der Tierärztlichen Fakultät Zagreb. Tierärztl. Umschau 59, 431-432. Bedrica, Ljiljana, D. Capak, I. Harapin, T. Babić, B. Radišić, V. Hahn, D. Potočnjak, D. Gračner, M. Cergolj, A. Tomašković, T. Dobranić, S. Čurić, V. Vučevac, R. Stojković, Ž. Pavičić, I. Mayer (2003): Behandlung von Verbrennungen einer Hundin und zwei Welpen. Tierarztl. Umschau 58, 78 – 87. Dobranić, T., Vesna Dobranić, A. Tomašković, M. Cergolj, Lj. Bedrica, D. Marković (2002): Wirkung der Cadmiumsalze auf der hormonplasmasipegele und auf die patlogischen Veranderungen am Ovarium bei Kaninchenweibchen. Tierarztl. Umschau 57, 539-546.

Pavelić, K., M. Hadžija, Lj. Bedrica, J. Pavelić, I. Đikić, M. Katić, M. Kralj, M. HerakBosnar, S. Kapitanović, M. Poljak-Blaži, Š.Križanac, R. Stojković, M. Jurin, B. Subotić, M. Čolić (2001): Natural zeolite clinoptilolite: new adjuvant in anticancer therapy. J. Mol. Med. 78, 708-720. Harapin, I., M. Bauer, Ljiljana Bedrica, D. Potočnjak (2000): Correlation between glutathione peroxidase activity and the quantity of selenium in the wholw blood of beef calves. Acta Vet. Brno 69, 87-92. 330-334.
Vučevac Bajt, Vesna, Ljiljana Bedrica, V. Hahn, I. Harapin, Gordana Gregurić-Gračner, D. Gračner, (2003): Methods of castration in farm animals - from the early days of veterinary surgical tools to the present. Historia medicinae veterinariae 28, 113-119. Harapin, I., Ljiljana Bedrica, V. Hahn, B. Šoštarić, D. Gračner (2003): Haematological and biochemical values in blood of wild boars (Sus scrofa ferus). Vet. arhiv 73, 333-343.

Bedrica Ljiljana, I. Harapin, B. Jukić, Z. Milas, V. Starešina, N. Turk, Vesna Matijatko, Jadranka Foršek (2000): Parallel haematological values in healthy horses, in horses used to produce serum and in horses infected with equine infectious anaemia virus. Vet. arhiv 70 (Suppl.), S149-S157 Gračner, D., Ljiljana Bedrica, I. Harapin, V. Hahn, Iva Mayer, Gordana GregurićGračner (2004): Transfuzijske reakcije u pasa. Vet. Stanica 35, 97-104.
Bedrica, Lj., D. Gračner, I. Harapin, V. Hahn, Iva Mayer, Gordana Gregurić-Gračner (2003): Krvne grupe u pasa. Vet. stanica 34, 287-291.

99

Bedrica, Ljiljana., Iva Mayer, D. Gračner, I. Harapin, V. Hahn (2004): Važnost krvnih grupa u mačaka. Vet. Stanica 35, 21-25. Gregurić-Gračner, Gordana, Vesna Vučevac Bajt, V. Hahn, Ljiljana Bedrica, I. Harapin, D. Gračner (2004): Instruments used in diagnosing internal diseases exposed in Veterinary Faculty University of Zagreb Museum as a proof of the development of the veterinary profession.. Proceedings from the 5th Middle-European Buiatrics congress. Hajduszoboszlo, Hungary, 340-346. Harapin, I., Ljiljana Bedrica, V. Hahn, D. Gračner, D. Capak, Č. Labura, B. Levar (2004): Comparison of some haematological and biochemical parameters inthe blood between different breeds of cattle in Croatia. Proceedings from the 5th Middle-European Buiatrics congress. Hajduszoboszlo, Hungary, 347-351. Harapin, I., Martina Bedenicki, Ljiljana Bedrica, D. Gračner, D. Capak, B. Goljak (2004): Aktivnost glutation peroksidaze u punoj krvi odojaka. Zbornik radova “3. hrvatski veterinarski kongres”, 17-21. XI, Opatija, str. 243-249. Bedrica, Liljana, D. Gračner, I. Harapin, D. Grden, D. Capak, T. Babić, V. Hahn, S. Ćurić, G. Gregurić-Gračner (2003): Djelomična opstrukcija kolona u goveda uzrokovana limfomom. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrički kongres", Lovran, 446-449. Gračner, D., Ljiljana Bedrica, I. Harapin, D. Žubčić, V. Hahn, D. Štetner, D. Grden, M. Kreszinger (2003): Perifaringealni apsces u goveda. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrički kongres", Lovran, str. 451-454. Harapin, I., V. Hahn, D. Capak, Ljiljana Bedrica, D. Gračner, D. Grden, B. Petrešević (2003): Klinička patologija goveda na Klinici za unutarnje bolesti tijekom 15 godina. Zbornik radova "IV. Srednjoeuropski bujatrički kongres", Lovran, str. 455-458. Bedrica Ljiljana, I. Harapin, B. Jukić, Z. Milas, V. Starešina, N. Turk, Vesna Matijatko, Jadranka Foršek (2000): Usporedne hematološke vrijednosti zdravih, serumskih konja zaraženih virusom IAK-a. Zbornik radova “2. hrvatski veterinarski kongres”, Cavtat, str. 387-399. Poglavlje u knjizi: Ljiljana Bedrica: Osnove prehrane pasa. U: Zvonimir Tucak, Teodor Wikerhauser, Slavko Cvetnić, Ivica Bošković, Antun Tomašković, Antun Alegro, Ljiljana Bedrica, Vera Cesar, Mirjana Baban, Hrvoje Lepeduš (2003): Lovačka kinologija. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Kvalifikacijski radovi za izvođenje nastave:
Gračner, D., Ljiljana Bedrica, I. Harapin, V. Hahn, Iva Mayer, Gordana Gregurić-Gračner (2004): Transfuzijske reakcije u pasa. Vet. Stanica 35, 97-104.
Bedrica, Lj., D. Gračner, I. Harapin, V. Hahn, Iva Mayer, Gordana Gregurić-Gračner (2003): Krvne grupe u pasa. Vet. stanica 34, 287-291. Bedrica, Ljiljana., Iva Mayer, D. Gračner, I. Harapin, V. Hahn (2004): Važnost krvnih grupa u mačaka. Vet. Stanica 35, 21-25.

100

Ljiljana Bedrica: Osnove prehrane pasa. U: Zvonimir Tucak, Teodor Wikerhauser, Slavko Cvetnić, Ivica Bošković, Antun Tomašković, Antun Alegro, Ljiljana Bedrica, Vera Cesar, Mirjana Baban, Hrvoje Lepeduš (2003): Lovačka kinologija. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Prof. dr. sc. Berislav Jukić
Veterinarski fakultet Zagreb, Heinzelova 55. tel 2390-203 e-mail: berislav.jukic@vef.hr Životopis: ----Rođen 1941.god. u Čapljini. --- Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu --- Diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1967. god. ----Magistrirao 1972. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu ----Doktorirao 1978. godinena Veterinarskom fakultetu u Zagrebu --–Od 1969.god.sveučilišni asistent ---- Za docenta izabran 1980. god. ----Za redovitog sveučilišnog profesora izabran1986.god. ----Sada je u zvanju redovnog sveučilišnog profesor bez reizbora. ---Od 1980. do 1982. predstojnik Ambulatorne klinike Veterinarskog fakulteta ---Od 1979. godine voditelj Referalnog laboratorija za dijagnostiku Infekciozne anemije kopitara koji je 1982. godine postao europski referalni laboratorij, jedini za veterinarsku medicinu na području Hrvatske. ---Od 1986.do 1991. godine obnaša dužnost prodekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. ---Početkom agresije na Hrvatsku 1991. godine osnovao i bio prvim zapovjednikom studenske dragovoljačke satnije . --Od 1.9.1991. do kraja 1993. godine kao dragovoljac boravi u Hrvatskoj vojsci kao član Glavnog stožera saniteta gdje obavlja različite dužnosti sve do pročelnika veterinarskog odsjeka Glavnog stožera saniteta RH. ---Odlukom Predsjednika RH odlikovan «Spomenicom domovinskog rata 1990-1992». ---Također odlukom Predsjednika RH odlikovan odličjem « Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske» ---Odlikom Ministarstva obrane RH od 1997. god. stekao status Hrvatskog branitelja te dobio visoki pričuvni čin časnika Hrvatske vojske. --Odlukom Sabora RH u dva mandata 1994. i 1998 bio je članom Nacionalnog vijeća za visoku znanost. --Autor ili koautor je 142 znanstvena i stručna rada. --Autor knjige sveučilišnog udžbenika «Tropske zarazne bolesti životinja» --Održao preko 100 javnih predavanja . --Mentor je većeg broja doktorata, magisterija i studenskih diplomskih radova kao i autor mnogih pisanih stručnih i znanstvenih tekstova s područja veterinarske medicine. --Režirao je tri nastavna filma --Član je: 1. Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 2. New York Academy of Sciences 3. Hrvatskog veterinarskog društva 4. Europskog virusološkog društva -Predsjednik je Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata –veterinarske medicine. 101

POPIS RADOVA:
Jukić, Berislav, Darko Ropac, Stjepan Kiš, Željko Župančić, Marko Tadić, Vilim Starešina, Zoran Milas: Equine infectious anemia: biochemical changes in horse sera after experimenatal infection. (Zarazna slabokrvnost konja: biokemijske promjene u konjskom serumu nakon pokusnog zaražavanja.) Veterinarski arhiv 64 (1-3) 35-45, 1994. Bedrica Ljiljana, I. Harapin, B. Jukić, Z. Milas, V. Starešina, N. Turk, Vesna Matijatko, Jadranka Foršek (2000): Parallel haematological values in healthy horses, in horses used to produce serum and in horses infected with equine infectious anaemia virus. Vet. arhiv 70 (Suppl.), S149-S157 Župančić, Ž., Snježana Kovač, V. Draženović, B. Jukić, Z. Milas, Z. Janicki, V. Starešina (2000): A serologic survey of hemagglutinationinhibition antibodies to human type A and B influenza viruses in wild pigs in Croatia. Vet. Med.-Czech. 45, 347-351. Župančić, Ž., B. Jukić, M. Lojkić, Ž. Čač, L. Jemeršić, V. Starešina (2002): Prevalence of antibodies to classical swine fever, Aujeszky's disease, porcine reproductive and respiratory syndrome, and bovine viral diarrhoea viruses in wild boars in Croatia. J. Vet. Med. B 49, 253-256. Župančić, Ž., Z. Milas, Snježana Kovač, V. Draženović, B. Jukić, A. Slavica, N. Turk (2002): Hemagglutination-inhibition antibodies against human type A and B influenza viruses in captive and free-ranging cervides of Croatia. Z. Jagdwiss. 48. 145-150.

Prof. dr. sc. Željko Župančić
Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb, tel 01/2390-202, fax 01/2390-211, e-mail zeljko.zupancic@vef.hr Rođen 22. studenog 1936. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1962. godine. Po završetku fakulteta zaposlio se kao ugovorni asistent na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao 1966. godine, a doktorirao 1970. godine. Za docenta je izabran 1977. godine, a za redovitog profesora 1992. godine. Od 1982. do 1985. godine u dva mandatna razdoblja bio je predstojnik Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Autor je ili koautor 50 znanstvenih i 12 stručnih radova. Četiri rada objavio je u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, od kojih tri poslije zadnjeg reizbora. Sudjelovao je sa 6 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, a sa 26 priopćenja na 19 domaćih znanstvenih skupova. Bio je voditelj pri izradi 18 diplomskih radova, 2 magistarska rada i 3 disertacije. Sa suradnicima napisao je za studente i veterinare Uzimanje i slanje materijala na mikrobiološku, serološku i patološkoanatomsku pretragu i srednjoškolski udžbenik Zarazne bolesti domaćih životinja, te sudjelovao u izradi 2 nastavna kolor zvučna filma. 102

Sudjeluje u nastavi 6 poslijediplomskih studija. U vrijeme Domovinskog rata sudjelovao u izobrazbi veterinarskih stručnjaka Hrvatske vojske. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog mikrobiološkog društva, Europskog društva za veterinarsku virologiju i Hrvatskog veterinarskog društva.

1. BIUK-RUDAN, Nevenka, J. MADIĆ, I. VRBANAC, Ž. ŽUPANČIĆ, I. VALPOTIĆ (2000): Efficiency of an attenuated gE- vaccine against Aujeszky's disease in piglets. Vet. arhiv 70 (Suppl. S141-S-147. 2. PAVLAK, Marija, Ksenija VLAHOVIĆ, Jelena Gregurić, Ž. ŽUPANČIĆ, J. JERČIĆ, Jadranka BOŽIKOV (2000): An epidemiologic study of Chlamydia sp. In feral pigeons (Columba livia var. domestica). Z. Jagdwiss. 46, 84-95. 3. ŽUPANČIĆ, Ž., Snježana KOVAČ, V. DRAŽENOVIĆ, B. JUKIĆ, Z. MILAS, Z. JANICKI, V. STAREŠINA (2000): A serologic survey of hemagglutinationinhibition antibodies to human type A and B influenza viruses in wild pigs in Croatia. Vet. Med.-Czech. 45, 347-351. 4. VLAHOVIĆ, Ksenija, Alenka DOVČ, Ž. ŽUPANČIĆ, Marina PAVLAK, J. JERČIĆ (2001): Comparison of serological procedures for diagnosis of infection with Chlamidia sp. in bovis. Vet. arhiv 71, 367-379. 5. ŽUPANČIĆ, Ž., B. JUKIĆ, M. LOJKIĆ, Ž. ČAČ, L. JEMERŠIĆ, V. STAREŠINA (2002): Prevalence of antibodies to classical swine fever, Aujeszky's disease, porcine reproductive and respiratory syndrome, and bovine viral diarrhoea viruses in wild boars in Croatia. J. Vet. Med. B 49, 253-256. 6. ŽUPANČIĆ, Ž., Z. MILAS, Snježana KOVAČ, V. DRAŽENOVIĆ, B. JUKIĆ, A. SLAVICA, N. TURK (2002): Hemagglutination-inhibition antibodies against human type A and B influenza viruses in captive and free-ranging cervides of Croatia. Z. Jagdwiss. 48. 145-150. 7. VUČEMILO; Marija, Ksenija VLAHOVIĆ, Alenka DOVČ, Jasmina Mužinić, Marina PAVLAK, J. JERČIĆ, Ž. ŽUPANČIĆ (2003): Prevalence of Campylobacter jejuni, Salmonella typhimurium and avian Paramyxovirus type 1 (PMV-1) in pigeons from different regions in Croatia. Z. Jagdwiss. 49, 303-313. 9. BIUK-RUDAN, Nevenka, Lidija ŠVER, I. VALPOTIĆ, I. VRBANAC, J. MADIĆ, Ž. ŽUPANČIĆ, N. VIJTIJUK, Ž. PAVIČIĆ (2004): Efect of Baypamun treatment on Aujeszky's disease virus (ADV) transmission in pigs. Acta Vet. Brno 73, 5968.

103

10. BIUK-RUDAN, Nevenka, Lidija ŠVER, J. MADIĆ, I. VALPOTIĆ, Ž. ŽUPANČIĆ, I. VRBANAC (2004): Specific and non-specific protection of pigs exposed to contact infection with Aujeszky's disease virus (ADV). Proceedings of the 18th International Pig Veterinary Society Congress, June 27 –July 1, 2004, Hamburg, Germany. Vol. 1, 406.

Prof. dr. sc. Zvonko Modrić
Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb, tel 01/2390-201, fax 01/2390-211, e-mail zvonko.modric@vef.hr Rođen 22. kolovoza 1940. godine u Đakovu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Osijeku. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1965. godine. Po završetku fakulteta zaposlio se kao asistent na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao 1971. godine, a doktorirao 1976. godine. Za docenta je izabran 1978. godine, a za redovitog profesora 1993. godine. Od 1979. god. voditelj je Laboratorija za leptospire. Znanstveno i stručno usavršavao se 1971. 1972. u Institutu za mikrobiologiju i zarazne bolesti u Münchenu. Objavio je 70 znanstvenih i stručnih radova (o leptospirozi 20). Bio je mentor 15 diplomskih radova, 10 magistarskih i 2 disertacije. Sa suradnicima napisao je za studente i veterinare Uzimanje i slanje materijala na mikrobiološku, serološku i patološkoanatomsku pretragu i srednjoškolski udžbenik Zarazne bolesti domaćih životinja. Sudjeluje u nastavi 4 poslijediplomska studija. U vrijeme Domovinskog rata sudjelovao je u izobrazbi veterinarskih stručnjaka Hrvatske vojske. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog mikrobiološkog društva, i Hrvatskog veterinarskog društva.

1. TURK, N., A. MARINCULIĆ, Z. MODRIĆ (2000): Serological studies of canine Lyme borreliosis in the Zagreb area (Croatia). Vet. arhiv 70 (1), 39-45. 2. MODRIĆ, Z., Dorotea ASTALOŠ, J. PERIĆ, F. ASTALOŠ (2001): Leptospiroza kao uzrok rane embrionalne smrtnosti u svinja. Vet. stanica 32 (4), 195-204. 3. MILAS, Z., N. TURK, V. STAREŠINA, J. MARGALETIĆ, A. SLAVICA, Dragica Živković, Z. MODRIĆ (2002): The role of myomorphous mammals as reservoirs of leptospira in the pedunculate oak forests of Croatia. Vet. arhiv 72, 119-129. 4. MODRIĆ, Z., N. TURK, T. NAGLIĆ, Z. MILAŠINČIĆ (2003): Zarazni keratokonjunktivitis u ovce u okolici Zagreba (Hrvatska)-Infekcija od australskih ovaca. Vet. stanica 34 (1), 13-17. 5. MODRIĆ, Z., D. ADORIĆ, D. ROPAC, Nada BRKIĆ (2004): Protutijela za leptospire u serumima konja u Sinju i okolici (Izvadak iz magistarske rasprave). Vet. stanica 35 (3), 145-150. 104

Prof. dr. sc. Josip Perić
E-mail Josip.perić@vef. hr A) ŽIVOTOPIS Prof. dr. sc. Josip Perić rođen je 12. 3. 1936.g. u Osijeku, gdje je maturirao 1955.g. Nakon mature upisao se na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1961.g. Odmah nakon diplomiranja zasnovao je radni odnosu u PIK-u «BELJE», u svojstvu terenskog veterinara. Na ovom radnom mjestu ostao je sve do 1965.g. kada biva izabran za honorarnog asistenta u Zavodu za opću patologiju i patološku morfologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. 1966. g. izabran je za asistenta u Zavodu za opću patologiju i patološku morfologiju. Dvije godine kasnije tj. 1968.g. već je započeo obavljati poslove asistenta i na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo. Odmah po izboru za asistenta upisao je poslijediplomski studij iz «Fiziologija i patologija svinjogojske proizvodnje» u sklopu kojega je izradio magistarski rad pod naslovom «Patološka anatomija i histologija upala pluća u svinja», te stekao zvanje magistar znanosti 1969.g. 1974.g. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom «Histološke promjene u organima konja umjetno i prirodno inficiranih s virusom infekciozne anemije kopitara s naročitim osvrtom na karakteristične promjene i mogućnost utvrđivanja starosti procesa» U registar znanosti upisan je 1976.g. kao znanstveni asistent. Iste godine habilitirao je za predmete Upravno veterinarstvi i Sudsko veterinarstvo predavanjem pod naslovom «Noovi pristup forenzičkom prosuđivanju, suzbijanju i sprečavanju nastanka I.A.AK.» Nakon toga, 1977. izabran je za docenta za predmete Upravno veterinarstvo i Sudsko veterinarstvo. Iste godine imenovan je predstojnikom Zavoda koju dužnost obaša i danas. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1978.g. a 1983.g. postaje izvanrednim profesorom za predmete Upravno i sudsko veterinarstvo, a za redovitog profesora iz istih predmeta izabran je 1988.g.1993. g. po drugi put izabran je za redovitog profesora za predmete Upravno veterinarstvi i Sudsko veterinarstvo. Biografski podaci: Rođen u Osijeku RH Edukacija: Dr. Vet. Med., Mr. sc., Dr. sc., Veterinarski fakultet Zagreb, Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo. Posao: Redovni profesor u trajnom zvanju, Sažetak znanstvenoistraživačke djelatnosti: Odgovornosti i prosudba nekih bolesti i mana u domaćih životinja te radovi iz područja patologije. Svi radovi su kvalificirajući za izvođenje nastave iz predmeta Upravno veterinarstvo i predmeta Sudsko veterinarstvo.

POPIS RADOVA:
1. Grabarević, Željko; Džaja, Petar; Perić, Josip; Šerman, Vlasta; Biđin, Zdenko; Mazija, Hrvoje; Mas, Nora; Mikulec, Željko; Čuljak, Križan; Šimec, Zoran; Njari, Bela. Effects of cimetidine on broiler fattening and on stress-induced gizzard erosion in chicken. // Acta Veterinaria Hungarica. 47 (1999) , 2; 233-241 2. Mrljak, Vladimir; Grabararević, Željko; Džaja, Petar; Barić Rafaj, Renata; Perić, Josip; Artuković, Branka; Biđin, Zdenko; Kiš, Silvija; Stavljenić Rukavina, Ana; Šerman, Vlasta. Effect of dofferent daily doses of gizzerosine on the serum 1, 25-dihydroxycholecalciferol concentration in laying hens.. // British Poultry Science. 40 (1999) , 4; 523-528

105

3. Grabarević, Željko; Rotkvić, Ivica; Sikirić, Predrag; Seiwerth, Sven; Džaja, Petar; Perić, Josip; Kos, Josip. Brain-mediated protective interactions of histaminergic H2 and dopaminergic systems in rats. // Acta veterinaria Hungarica. 45 (1997) , 1; 85-93 4. Grabarević, Željko; Tišljar, Marina; Artuković, Branka; Bratulić, Mirna; Džaja, Petar; Seiwerth, Sven; Sikirić, Predrag; Perić, Josip; Gereš, Darko; Kos, Josip. The influence of BPC 157 on nitric oxide agonist and antagonist induced lesions in broiler chicks. // Journal of physiology, Paris. 91 (1997) , 3-5; 139-149 5. Seiwerth, Sven; Sikirić, Predrag; Grabarević, Željko; Zoričić, Ivan; Hanževački, Miro; Ljubanović, Danica; Ćorić, Vedran; Konjevoda, Paško; Petek, Marijan; Ručman, Rudolf; Turković, Branko; Perović, Darko; Mikuš, Darko; Jandrijević, Stipe; Medvidović, M.; Tadić, Tamara; Romac, Branka; Kos, Josip; Perić, Josip; Kolega, Marko. BPC 157's effect on healing. // Journal of Physiology-Paris. 91 (1997) , 3-5; 173-8 6. Džaja, Petar; Grabarević, Željko; Perić, Josip; Mazija, Hrvoje; Prukner-Radovčić, Estella; Bratulić, Mirna; Žubčić, Damir; Ragland, William. Effects of histamine application and water-immersion stress on gizzard erosion and fattening of broiler chicks. // Avian pathology. 25 (1996) ; 359-367 7. Džaja, Petar; Grabarević, Željko; Perić, Josip; Artuković, Branka; Tišljar, Marina; Mrljak, Vladimir; Šoštarić, Edita. Effects of Histamine on gizzrad erosions and on the activity of selected enzymes in chickens. // Acta Veterinaria Hungarica. 43 (1995) , 4; 431-441 8. Džaja, Petar; Grabarević, Željko; Čuljak, Križan; Perić, Josip; Sabočanec, Ruža; Artuković, Branka. Prikaz patohistoloških nalaza u konja razuđenih u razdoblju od 1 siječnja 1929. do 31. prosinca 1990. u Zavodu za opću patologiju i patološku morfologiju Vetrinarskog fakulteta u Zagrebu. // Veterinarska stanica. 26 (1995) , 2; 83-89 9. Džaja, Petar; Mrljak, Vlado; Grabarević, Željko; Perić, Josip; Gereš, Darko; Mihelić, Mihelić; Tibor, Andreaszsky; Purković, Len. Kongenitalna hipotrihoza u teleta. // Praxis veterinaria. 42 (1995) , 3; 235-240 10. Džaja, Petar; Perić, Josip. Pregled forenzičkih slučajeva zbog bolesti i mana u konja. // Veterinarska stanica. 25 (1994) , 6; 347-354 11. Džaja, Petar; Čuljak, Križan; Perić, Josip; Grabarević, Željko; Artuković, Branka. Patohistološke promjene u jetri hranom otrovane prasadi. // Vet. stanica. 23 (1992) , 4; 217-221 12. Perić, Josip; Džaja, Petar. Sudsko prosuđivanje rupture srca u konja. // Praxis veterinaria. 40 (1992) , 1; 99-102 13. Perić, Josip; Džaja, Petar. Sudsko prosuđivanje rupture srca u konja. // Praxis veterinaria. 40 (1992) , 1; 99-102 14. Džaja, Petar; Perić, Josip. Prilog problema rupture rektuma u konja. // Veterinarska stanica. 22 (1991) , 5; 275-279

106

ZADNJI IZBOR: IZBOR U ZVANJE REDOVITI PROFESOR TRAJNO ZVANJE 1999 (Br. 01-1275-330/10-99).

Prof. dr. sc. Petar Džaja
e-mail: dzaja@vef.hr ŽIVOTOPIS Rođen sam 03. 08. 1960.g. u Donjim Rujanima općina Livno. Osnovnu školu završio sam u D. Rujanima i Lištanima a gimnaziju u Bugojnu. Veterinarski fakultet upisao sam školske godine 1979/80 a diplomirao 18. listopada 1985. g. Nakon rada u Veterinarskoj stanici Livno uposlio sam se u Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo Veterinarskog fakulteta gdje i danas radim. Poslijediplomski studij upisao sam iz Patološke anatomije 1987. g. gdje sam izradio i obranio magistarski rad pod naslovom “ Patohistološke promjene u jetri hranom otrovane prasadi i prosuđivanje nastalih šteta” 7. svibnja 1991. g. U Zavodu za opću patologiju i patološku morfologiju boravio sam od 1988. do 1991. g., u Klinici za unutrašnje bolesti školske godine 1994/95. g. a u Klinici za kirurgiju 1995/96. g. U sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28 studenog 1991. g. izabran sam u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog asistenta za područje veterine pod brojem 188481. Dana 16. prosinca 1994. g. obranio sam doktorsku disertaciju pod naslovom “Forenzičko prosuđivanje erozija kutikule mišićnog želuca u tovnih pilića”. Na drugoj redovitoj sjednici održanoj 4.2. 1997. izabran sam u zvanje višeg asistenta. Habilitacijsko predavanje pod naslovom ”Jamstvo u trgovini životinjama i životinjskim proizvodima” održao sam u prvoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća dana 2.11.2000.g. Fakultetsko vijeće Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 12. redovitoj sjednici održanoj 27.2.2001.g. izabralo me je u zvanje docenta a u zvanje izvanrednog profesora na 14, redovitoj sjednici održanoj 21.12.2004.g. za predmete Upravno veterinarstvo i Sudsko veterinarstvo u Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Koautor sam sveučilišnog udžbenika "Veterinarska onkologija". Objavio sam samostalno i zajedno s kolegama 8 radova citiranih u CC (Current Contents) i 19 znanstvenih radova citiranih u sekundarnim publikacijama (27 znanstvenih radova), 16 stručnih radova, 5 radova s recenzijom u zborniku radova s međunarodnih kongresa, te 16 učešća na međunarodnim i 7 na domaćim stručnim skupovima. Mentor sam 2 magistarska rada i 20 diplomskih radova. Do sada suradnik na 3 projekta Ministarstva znanosti. Knjigu o svom rodnom selu ”Hrvati u Donjim Rujanima” objavio sam 1998. g. Autor sam knjige “Hrvati-katolici livanjskoga kraja” u izdanju banjalučke biskupije 2000.g. U pripremi za tisak je treća knjiga pod radnim naslovom »Spomenica na umrle katolike lištanske župe». POPIS RADOVA (2000. - 2005.) 1. Džaja P, Matijatko V, Šimec Z, Seiwert S, Artuković B Grabarević Ž. Insulinoma in a dog: case report. Veterinarski arhiv, 2000, 70,13-20.

107

2. Gereš, D., D. Žubčić, D. Sabo, A. Pleli, P. Džaja, D. Mihelić, Gj. Muller. Changes of progesterone concentration in blood plasma of sows during periparturient period. Vet. arhiv 2000, 70, 47-57. 3. Gereš, D., D. Žubčić., P. Džaja., M. Poznanović., T. Dragojlov (2000.): Novotvorevine mliječne žlijezde u koza, konja i goveda. Zbornik radova Drugog hrvatskog veterinarskog kongresa, Cavtat, 10-12 listopada 2000. 323-330. 4. P. Džaja., P. Radić., V. Mrljak., Ž. Grabarević., Z. Grabarević. Utjecaj različitih dužina transporta na trijas i kaliranje tovne junadi. Praxis veterinaria 2001, 3, 85-92. 5. Tišljar ,Marina., Ž. Grabarević., Branka Artuković., P. Džaja.,Vlasta Herak-Perković., Gabrijela Krivec (2001): Patomorfologija toksičnoga učinka gizerozina u domaće peradi. Peradarski dani, Poreč, Zbornik radova 43-49. 6. Grabarević., Ž., P. Džaja., Nada Granić., Gabrijela Krivec., V. Mrljak., Branka Artuković., Z. Granić. Utjecaj različitih doza gizerozina na nesivost kokoši nesilica i kvalitetu jajetove ljuske. Hrv. Vet.vjesn. 2002.,25,13-16. 7. Tisljar, M., Ž. Grabarević., B. Artuković., Z. Šimenc., P. Džaja., Đ. Vranešić., A. Bauer., M. Tuđa., V. Herak-Perković., P. Juntes., M. Pogačnik. Gizzerosine-induced histopathological lesions in broiler chiks. British Poultry Science 2002, 43,86-93. 8. P. Džaja., Ž. Grabarević., Zrinka Perić. Forenzičko prosuđivanje Tyzzerove bolesti. Hrvatski veterinarski vjesnik,26,23-24,2003. 9. Radić, P., P. Džaja., V. Mrljak., R. Barić-Rafaj., Ž. Grabarević., Z. Kesteli., S. Ćenan. Utjecaj različitih dužina transporta na neke biokemijske i hematološke parametree u krvi junadi. Praxis veterinaria 51, 92-101, 2003. 10. P. Džaja, Ž. Grabarević, V. Mrljak, Renata Barić Rafaj, P. Radić, S. Ćenan, T. Grizelj (2003.): Utjecaj transporta na kalo i neke biokemijske pokazatelje u junadi. Zbornik radova IV međunarodnog stručnog i znanstvenog kongresa bujatričara Lovran str. 307-314. 11. P. Džaja., Ž. Grabarević., Zrinka Perić. Forenzičko prosuđivanje parvovirusne bolesti pasa. Hrv. Vet. vjesn. 26, 3-4, 63-64 (2003.). 12. P. Džaja., Ž. Grabarević., Silvija, Rakočević., Andrea Gudan., Ana Beck., O. Smolec, Ruža Sabočanec (2004). Atypical disseminated canine histoplasmosis:Acase report. Vet. Arhiv. 74,165-173. 13. R. Barić-Rafaj., Ž. Grabarević., V. Mrljak., B. Malenica., M. Rudolf., P. Džaja., Z. Žvorc., N. Lemo. Gizerosine-induced suppresion of laying hens lymphocyte proliferation. XI congress international society of animal clinical biochemistry. Valdiva-Chile 4-8 april 2004. 14. Grabarević, Ž., Ana Beck., Gordana Kiš., Andrea Gudan., Tanja Živičnjak., D. Žubčić., Branka Artuković., R. Beck., D. Potočnjak., P. Džaja. Dirofilaria repens infection in three dogs in croatia. Pathology in Nowdays. Olsztyn-Poland, 2004. 15. P. Džaja., D.Gereš., Ž. Grabarević-. I. Vranješ., Z. Granić., J. Tomić. Forenzičko prosuđivanje pobačaja u goveda. III Hrvatski veterinarski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija 17-21.11.2004. Zbornik radova 131-137. 16. P. Džaja., J. Kos., Ž. Grabarević (2004.): Forenzičko prosuđivanje kriptorhizma nerastova i pasa. Hrv.vet.vjesn. 27, 2, 94-96. 17. Branka Artuković., Ž. Grabarević., Marina Tišljar., Andrea Gudan., Mirna Robić., P. Džaja., Nada Granić (2005): Gizzerozine induced histopathological changes in laying hens. Vet. Arhiv 75, 1-16. 18. P. Džaja., Z. Perić (2004.): Nastaju li problemi vezani za trihinelozu zbog neznanja, nehtjenja ili nečeg trećeg-Odgovornost za pojavu trihineloze. Vet. stanica 35, 257-260.

108

19. P. Džaja., B. Njari., Ž. Marijan., Ž. Grabarević., D. Gereš., Z. Perić. Značenje nalaza histamina u sirevima. Vet. stanica. (u tisku) 20. P. Džaja., B. Njari., Ž. Grabarević., Ž. Marijan., Ž. Grabarević., D. Čulina (2005?): Nalaz histamina u Livanjskom siru. Vet. stanica (u tisku) 21. P. Džaja., R. Beck., A. Marinculić., Ž. Grabarević., B. Njari (2004.): Forenzičko prosuđivanje trihineloze. Hrv. Vet. vjesn. (U tisku). 22. P. Džaja., J. Kos., Ž. Grabarević (2004.): Forenzičko prosuđivanje kriptorhizma pastuha. Hrv. vet. vjesn. (u tisku)

UDŽBENICI I SKRIPTA 1. Koautor udžbenika .GRABAREVIĆ Ž, ur. Veterinarska onkologija. DSK-Falco, Zagreb, 2002. 2002.

Prof. dr. sc. Josip Madić
Zavod za mikrobiologiju I zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, telefon: 2390 206, fax: 2441 390; E-mail: jmadic@vef.hr Rođen 25. veljače 1952., Ćukovec, Međimurje. Studij veterinarske medicine upisao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1973., a diplomirao je 1979. s prosječnom ocjenom 4,1. Poslijediplomski znanstveni studij “Mikrobiologija i epizootiologija” na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu završio je 1984. godine obranom magistarskog rada pod naslovom “Influenca konja: istraživanje protutijela metodom inhibicije hemaglutinacije i metodom jednosmjerne radijalne hemolize”. Stupanj doktora znanosti stekao 1989., obranivši disertaciju pod naslovom: “Provjera imunogenosti inaktiviranog parvovirusa psa”. Znanstven i znanstveno-nastavna zvanja: 1980. asistent, 1985. znanstveni asistent, 1990. znanstveni suradnik, 1991. docent, 1993. viši znanstveni suradnik, 1997. redoviti profesor, 2003. redoviti profesor – trajno znanstveno-nastavno zvanje. Nakon završenog studija veterinarske medicine radi kao asistent u Zavodu za mikrobiologiju s parazitologijom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje izvodi praktičnu nastavu iz predmeta “Mikrobiologija” i sudjeluje u istraživanjima gljivičnih toksina. Od 1980. radi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao asistent za predmet “Zarazne bolesti” na Ambulantnoj klinici, a potom od 1983. do 1985. kao stručni suradnik za predmete “Opća mikrobiologija i imunologija” i “Specijalna mikrobiologija” na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Na istom je Zavodu za iste predmete izabran za asistenta 1985. godine. Dužnosti: 1985. - 1987. član je povjerenstva za dodiplomsku nastavu Veterinarskog fakulteta, 1989.-1991. član je Savjeta Veterinarskog fakulteta, 1994.-2000. pomoćni je urednik znanstvenog časopisa “Veterinarski arhiv”, 1995.-1999. obnaša dužnost prodekana za poslijediplomski studij, predsjednika povjerenstva za znanstveni rad, povjerenstva za poslijediplomski studij i povjerenstva za informatiku, bibliotečnu i izdavačku djelatnost. U 109

tom svojstvu bio je nositelj i koordinator donošenja novih programa poslijediplomskih studija, organizirao je previzitaciju i započeo pripreme za vizitaciju Veterinarskog fakulteta od strane European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), 1997.- 998. član je Odbora za znanstveni i stručni rad Sveučilišta u Zagrebu, 1997.–2002. predsjednik je Veterinarske sekcije Hrvatskog mikrobiološkog društva, 1998. - izabran za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1998. - izabran za člana suradnika Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, 2000. član Uredničkog odbora časopisa “Hrvatski veterinarski vjesnik”, 2001. - izabran za glavnog i odgovornog urednika znanstvenog časopisa “Veterinarski arhiv”, 2001. - član Uredničkog kolegija znanstveno-stručnog časopisa “Veterinarska stanica”, 2001.-član stručnog povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za područje biomedicinskih znanosti, 2003. - ponovo izabran za prodekana za znanost na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi usavršavanja, u dva navrata, prvi put 1989/90., a drugi put 1991. boravi na specijalizaciji u “Centraal Diergeneeskundig Instituut” u Nizozemskoj. Tu radi na projektu “Goveđi herpesvirusi” u sklopu kojeg se posebno bavi određivanjem lokalne i sistemske izotip specifične imunosti goveda inficiranih goveđim herpesvirusom 1 te analizom genoma nekih vakcinalnih sojeva spomenutoga virusa. Zaslužan je za otkriće gE negativne prirodne mutante goveđeg herpesvirusa 1, nazvane soj Za (Zagreb). Voditelj znanstvenih projekata: 1. Epizootiologija i imunoprofilaksa aktuelnih animalnih herpes-, mikso-, retro-, pesti-, arteri- i parvovirusnih infekcija. 2. Imunologija i epizootiologija aktualnih virusnih bolesti životinja. Suradnik na znanstvenim projektima: 1. Serološka dijagnostika i profilaksa nekih animalnih viroza, 2. Imunologija aktualnih animalnih mikso-, herpes-, i retrovirusa, 3. Bovine herpesviruses, 4. Etiopatogeneza i profilaksa uvjetovanih mikrobnih bolesti, 5. Unapređenje proizvodnje, prerade i prometa slatkovodne ribe. Objavio je 56 znanstvenih i 42 pregledna ili stručna rada. Koautor je dvaju udžbenika. Autor je ili koautor 19 referata održanih na međunarodnim i 30 na domaćim znanstvenim skupovima te 12 na domaćim stručnim skupovima. Bio je predsjednik dvaju, a član 9 organizacijskih ili znanstvenih odbora znanstveno-stručnih skupova. Recenzent je dvaju znanstveno-stručnih časopisa. Bio je recenzent 3 knjige te mentor pri izradbi 5 znanstvenih magistarskih radova i 6 doktorskih radova. Održao je 23 javna predavanja. Prema SCI-u radovi su mu citirani oko 200 puta. Radovi su mu u stranim knjigama citirani 7, a u domaćim 2 puta. Ostale njegove djelatnosti obuhvaćaju: prikaze knjiga (9), izvješća o radu znanstvenih skupova (6), aktualnosti iz struke (4), izjave za sredstva javnog priopćavanja (16) i predstavljanja knjiga (3). Članstva: član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član suradnik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , član European Society for Veterinary Virology - koordinator za Hrvatsku, Hrvatsko mikrobiološko društvo, Hrvatsko veterinarsko društvo POPIS RADOVA
1. Biuk-Rudan, Nevenka; Šver, Lidija; Valpotić, Ivica; Vrbanac, Ivan; Madić, Josip; Župančić, Željko; Vijtiuk, Nada; Pavičić, Željko. Effect of Baypamun treatment on Aujeszky's disease virus (ADV) transmission in pigs. // Acta Veterinaria Brno. 73 (2004) ; 59-68

110

2. Jemeršić, Lorena; Greiser-Wilke, Irene; Barlič-Maganja, Darja; Lojkić, Mirko; Madić, Josip; Terzić, Svjetlana; Grom, Joža. GENETIC TYPING OF RECENT CLASSICAL SWINE FEVER VIRUS ISOLATES FROM CROATIA. // Veterinary Microbiology. 96 (2003) ; 25-33 3. Terzić, Svjetlana; Jemeršić, Lorena; Lojkić, Mirko; Madić, Josip; Grom, Joža; Toplak, Ivan; Šver, Lidija; Valpotić, Ivica. Comparison of antibody values in sera of pigs vaccinated with a subunit or an attenuated vaccine against classical swine fever. // Veterinary research Communications. 27 (2003) , 4; 329-339 4. Šeol, Branka; Naglić, Tomo; Madić, Josip; Bedeković, Maja. In vitro antimicrobial susceptibility of 183 Pseudomonas aeruginosa Strains isolated from dogs to selected antipseudomonal agents. // Journal of Veterinary Menicine series B. 49 (2002) , 4; 188-192 5. Jemeršić, Lorena; Barlič-Maganja, Darja; Lojkić, Mirko; Madić, Josip; Grom, Joža; Čač, Željko; Roić, Besi; Terzić, Svjetlana; Lojkić, Ivana; Polančec, Denis; Čajavec, Stanislav. Classical swine fever virus (C strain) distribution in organ samples of inoculated piglets. // Veterinary microbiology. 81 (2001) ; 1-8 6. Biuk-Rudan, Nevenka; Cvetnić, Slavko; Madić, Josip; Rudan, Damir. Prevalence of antibodies to IBR amd BVD viruses in dairy cows with reproductive disorders. // Theriogenology. 51 (1999.) , 5; 875-887 7. Rijsewijk, F.A.M.; Verschuren, S.B.E.; Madić, Josip; Ruuls, R.C.; Renaud, P.; van Oirschot, J.T. Spontaneous BHV1 recombinants in which the gI/gE/US9 region is replaced by a duplication/inversion of the US1.5/US2 region. // Archives of Virology. 144 (1999.) , 8; 1527-1537 8. Madić, Josip; Hajsig, Danko; Šoštarić, Branko; Ćurić, Stipica; Šeol, Branka; Naglić, Tomo; Cvetnić, Željko. An outbreak of abortion in mares associated with Salmonella abortusequi infection. // Equine veterinary journal. 29 (1997) , 3; 230-233 9. Madić, Josip; Martinović, S.; Naglić, Tomo; Hajsig, Danko; Cvetnić, Slavko. Serological evidence for the presence of A/equine-1 influenza virus in unvaccinated horses in Croatia. // Veterinary Record . 138 ( 1996) , ; 68 10. Šeol, Branka; Kelnerić, Željko; Hajsig, Danko; Madić, Josip; Naglić, Tomo. Susceptibility to antimicrobial agents of Streptococcus suis capsular type 2 strains isolated from pigs. // Zentralblatt für Bakteriologie. 283 (1996) ; 328-331 11. Madić, Josip; Huber, Djuro; Lugović, Branko. Serologic survey for selected viral and rickettsial agents of brown bears (Ursus arctos) in Croatia. // Journal of Wildlife Diseases. 29 (1993) , 4; 572-576 12. Madić, Josip; Bedrica, Ljiljana; Harapin, Ivica; Vučevac-Bajt, Vesna; Pinter, Ljiljana. Portrat der Tierarztlichen Fakultat Zagreb. // Tierarztliche Umschau. 59 (2004) , 8; 433-439 13. Madić, Josip. Oralna vakcinacija divljih svinja protiv klasične svinjske kuge. // Veterinarska stanica. 33 (2002) , 4; 193195

111

14. Madić, Josip. Virus West Nile ponovno uzrokuje smrtonosne bolesti ljudi i životinja. // Veterinarska stanica. 33 (2002) , 3; 129-131 15. Biuk-Rudan, Nevenka; Šver, Lidija; Madić, Josip; Valpotić, Ivica; Župančić, Željko; Vrbanac, Ivan. Specific and non-specific protection of pigs exposed to contact infection with Aujeszky's disease virus (ADV) // IPVS Congress 2004 Germany / Blaha, Thomas G. ; Palitzsch, Christoph (ur.). Osnabruck : International Pig Veterinary Society, 2004. 406 16. Madić, Josip; Grabarević, Željko; Bačanek, Branko; Biuk-Rudan, Nevenka; Gudan, Andrea; Artuković, Branka; Smolec, Ozren; Beck, Ana. PCR detection of porcine circovirus type-2 in pigs with porcine dermatitis and nephropathy syndrome in Croatia // IPVS Congress 2004 Germany / Blaha, Thomas G. ; Pahlitzsch, Christoph (ur.). Osnabruck : International Pig Veterinary Society, 2004. 75 17. Madić, Josip; Grabarević, Željko; Bačanek, Branko; Biuk-Rudan, Nevenka; Gudan, Andrea; Artuković, Branka; Smolec, Ozren; Beck, Ana. PCR detection of porcine circovirus type-2 in pigs with porcine dermatitis and nephropathy syndome in Croatia // Proceedings of the 18th International Pig Veterinary Society Congress / Blaha, Thomas, G., Pahlitzsch, Christoph (ur.). Osnabruck : IPVS, 2004. 7 18. Roić, Besi; Čajavec, Stanislav; Pavelić, Željko; Ergotić, Neda; Lipej, Zoran; Jemeršić, Lorena; Čač, Željko; Madić, Josip; Lojkić, Mirko; Pokrić, Biserka. Rabbit immune response elicited by liposome-encapsulated porcine parvovirus // IPVS Congress 2004 Germany / Blaha, Thomas G. ; Pahlitzsch, Christoph (ur.). Osnabruck : International Pig Veterinary Society, 2004. 412 19. Madić, Josip. Laboratorijska dijagnostika virusnih enteritisa pasa // WSAVA Eastern European Continuing Education International Symposium, Proceedings / Lukman, Davorin ; Benčić, Žarko (ur.). Velenje : Slovensko združenje veterinarjev za mali živali, 2002. 29-36 20. Biuk-Rudan, Nevenka; Madić, Josip; Cvetnić, Slavko; Rudan, Damir. Prevalence of antibodies to IBR and BVD viruses in dairy cows with reproductive disoders // 2. Kongres slovenskih mikrobiologov z mednarodno udeležbo / Bole-Hribovšek, Vojka (ur.). Ljubljana : Slovensko mikrobiološko društvo, 1998. 181-183

Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter
Ljiljana Pinter rođena je u Čazmi, 24. ožujka 1957. godine. Studirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekla i doktorat veterinarskih znanosti iz područja mikrobiologije i zaraznih bolesti 1989. godine. Od 1983. radi u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti tog Fakulteta. Godine 1990. stiče zvanje znanstvenog asistenta, 1991. znanstvenog asistenta s doktoratom, 1996. zvanje docenta, 2000. godine izabrana je u nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2004. u redovitog. U zavodu sudjeluje u izvođenju nastave iz "Mikrobiologija" i "Veterinarska imunologija", a nakon stjecanja doktorata i u izvođenje nastave iz tih predmeta u više poslijediplomskih studija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. U sklopu 112

poslijediplomskog studija smjera "Mikrobiologija i epizootiologija" imenovana je voditeljem predmeta "Mikologija". Na istom fakultetu izabrana je za prodekanicu za znanost i međunarodnu suradnju, u dva mandata a trenutačno obnaša dužnost dekanice. U godinama 1986. i 1988. te 1989/90. stručno se usavršavala za serološku i molekularnu dijagnostiku u području veterinarske mikologije u Engleskoj i SAD. Tijekom 1996., 1997. i 1998. polazi specijalizaciju europske škole iz veterinarske dermatologije. Do sada je samostalno ili u suradnji objavila 36 stručnih i znanstvenih radova te sudjelovala u pisanju dvaju sveučilišnih udžbenika. Sudjelovala je u radu 42 domaća i međunarodna znanstvena i stručna skupa. Bila je voditeljica jednog domaćeg i četiri međunarodna znanstveno-istraživačka projekta. Organizirala je i sudjelovala u izvođenju tečajeva za trajno usavršavanje doktora veterinarske medicine. Održala je 9 međunarodnih i 8 domaćih pozvanih predavanja na skupovima iz područja veterinarske mikologije, imunologije i dermatologije. Bila je članom sveukupno 6 stručnih društava. Trenutno je predsjednica Hrvatskog mikrobiološkog društva i njegova predstavnica u International Union of Microbiological Societies, te članica The British Veterinary Dermatology Group i European Society of Veterinary Dermatology. Primila je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjestnosti za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području medicinskih znanosti.

POPIS RADOVA
1. Zdovc, Irena; Ocepek, Matjaž; Pirš, Tina; Krt, Brane; Pinter, Ljiljana. Microbiological features of Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans, isolated from dogs and possible misidentification with other canine coagulase positive staphylococci. // Journal of Veterinary Medicine B. 51 (2004) ; 1-6. 2. Zrimšek, Petra; Kos, Janko; Pinter, Ljiljana; Drobnič-Košorok, Marinka. Serum specific antibodies in rabbits naturally infected with Trichophyton mentagrophytes. // Medical Mycology. 41 (2003) , 4; 321-329. 3. Pinter, Ljiljana; Anthony, Richard M.; Glumac, Nada; Hajsig, Danko; Pogačnik, Milan; DrobničKošorok, Marinka. Apparent cross-infection with a single strain of Malassezia pachydermatis on a pig farm. // Acta Veterinaria Hungarica. 50 (2002) , 2; 151-156. 4. Tišljar, Marina; Janić, Damir; Grabarević, Željko; Šimpraga, Borka; Marinculić, Albert; Pinter, Ljiljana; Janicki, Zdravko; Nemanič, Ankica. Stress-induced Cushing's syndrome in fur-chewing chinchillas. // Acta Veterinaria Hungarica. 50 (2002) , 2; 133-142. 5. Pinter, Ljiljana; Noble, W.C. Stomatitis, pharyngitis and tonsillitis caused by Malassezia pachydermatis in a dog. // Veterinary dermatology. 9 (1998) , 4; 257-261.

113

6. Madić, Josip; Bedrica, Ljiljana; Harapin, Ivica; Vučevac-Bajt, Vesna; Pinter, Ljiljana. Portrat der Tierarztlichen Fakultat Zagreb. // Tierarztliche Umschau. 59 (2004) , 8; 433-439 7. Pinter, Ljiljana; Danko Hajsig. Dijagnosticiranje i liječenje stafilokoknih piodermija u pasa.. // Praxis veterinaria. 51 (2004) , 3; 141-146. 8. Pinter, Ljiljana; Štritof, Zrinka. A retrospective study of Trichophyton mentagrophytes infection in dogs. // Veterinarski arhiv. 51 (2004) ; 251-260. 9. Cabanes, F. J., Gallo, M.G., Mancianti, F., Tampieri, M.P., Pinter, Ljiljana, Mignon, B., Tomsíková, A., Fabiková, R., Weber, A., Payá, M.J. & Cutuli, M.T. Survey of cat and dog dermatophytosis in Europe. The ECMM working group report. // Proceedings of the 9th Congress of the ECMM and 7th Trends in Invasive Fungal Infections. / Monduzzi (ur.). Bologna : Monduzzi Editore S.p.A. ISBN 88-323-3155-1, 2003. 49-54 10. Tišljar, Marina; Janić, Davor; Grabarević, Željko; Šimpraga, Borka; Marinculić, Albert; Pinter, Ljiljana; Nemanič, Ankica. "Fur-Chewing"-An "Old New Problem" in chinchilla Farms in Croatia // Veterinarski kongres 2000 : Zbornik radova / Balenović, Tomislav (ur.). Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 2000. 527-532. 11. Barbić, Ana; Beck, Relja; Pinter, Ljiljana; Matičić, Dražen; Kovačević, Alan; Marinculić, Albert; Grabarević, Željko. Kliničkopatološka istraživanja tumora sertolijevih stanica u kriptiorhidnog njemačkog ovčara // Zbornik radova, Zagreb, 1998. 279-283. 12. Humski, Andrea; Habrun, Boris; Premzl, Anđela; Mitak, Mario; Hajsig, Danko; Naglić, Tomo; Pinter, Ljiljana. Antibiotic resistance among ETEC, VTEC and non-toxigenic Escherichia coli strains isolated from piglets // CESAR 2003 / Pinter, Ljiljana (ur.). Zagreb : Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2003. 14-14 13. Marinović, Lukrecija; Pinter, Ljiljana. Epidemiology of animal dermatophytoses in Croatia and electrophorethic protein patterns of Microsporum canis strains // IUMS, The World of Microbes, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology / EDK (ur.). Paris : EDK, 2002. 360-360

114

14. Grabarević, Željko; Janicki, Zdravko; Pinter, Ljiljana; Slavica, Alen; Pogačnik, Milan; Juntes, Polona. Systemic candidosis of fallow deer in Croatia - case report // 19th meeting of the ESVP / Ducatelle, Robert ; Reinacher, Manfred ; Krauser, K. (ur.). Solun : European Society of Veterinary Pathology, 2001. 94 15. Pinter, Ljiljana; Hajsig, Danko; Marinović, Lukrecija. Understanding epidemiological aspects of dermatophytoses in domestic animals // Abstract book from 2nd Balkan Conference of Microbiology. Thessaloniki, Greece : ELEPEN, 2001. 34 16. Pinter, Ljiljana; Jurak, Željka; Sušić, Velimir; Marinović, Lukrecija. Epidemiological aspects of dermatophytoses in domestc animals in Croatia between 1991 and 2000 // Book of Abstracts "Zoonoses Today and Tomorrow", Croatian and Slovenian Symposium on Microbiology and infectious Diseases / Prukner-Radovčić, Estella ; Presečki, Vladimir (ur.). Zagreb : Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2001. 60

19. Bordeau, Patric; Marinović, Lukrecija; Marchard, A.M; Pinter, Ljiljana. In vitro evaluation of antifungal activity of lufenuron on Microsporum cains // Proceedings' - 19th Annual Congress of the ESVD-ECVD.

115

I.4.5. Popis radilišta (nastavnih, istraživačkih i stručnih baza) raspoloživih za provođenje studija Dio nastave odvijat će se prema dogovoru u Veterinarskom institutu, centrima za razmnožavanje domaćih životinja, te na privatnim gospodarstvima I.4.6. Popis mentora ili voditelja završnog rada Voditelj završnog rada može biti svaki od nositelja bilo kojeg predmeta specijalističkog studija "Teriogenologija domaćih životinja" I.4.7 Optimalan broj upisanih studenata Obzirom na prostor, broj nastavnika te cijene studija optimalan broj je od 7 do 15 polaznika I..4..8 Cijena studija po semestru: 7.500,00 Kn (cca 1000 EUR).

116

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful